P. 1
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ

|Views: 1|Likes:
Published by nikos datas
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ

More info:

Published by: nikos datas on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ.

Ψηφίστηκε ο νόμος S510 στην Αμεpiκq aοu
uau¸οpεuεi την οiκiuκq κηaοupiκq.
Οι πολυεθνικές, με τις ευλογίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ,
περνούν νόμο απαγόρευσης και ωθούν στην πείνα μικρο
καλλιεργητές και ιδιώτες, απαγορεύοντας τη διατqρηση και
¢ύτευση σπόρων σε λα¿ανόκηπους στα σπίτια. Αν κρίνουμε
από τη στρο¢q που έκαναν ¿ιλιóδες νοικοκυριó και εδώ στην
Eλλóδα, που λόγω της κρίσης óρ¿ισαν να ¢υτεύουν είδη
πρώτης ανóγκης και λα¿ανικó ώστε να μπορούν να
επιβιώσουν, κατανοούμε και το μέγεθος της απανθρωπιóς
των πολυεθνικών που προκειμένου να ελέγÇουν την
ανθρωπότητα μέσω του ελέγ¿ου της τρο¢qς, προωθούν τέτοιες απαγορευτικές
νομοθεσίες. Ο νόμος S510 είναι μόνο ένα μέρος από την προώθηση του λεγόμενου
κώδικα αλιμεντóριους.
(1) Yπερµη¢ίστηκε ο αμ¢ιλεγόμενος νόμος S510 για τα τρό¢ιμα στις ΗΠΑ
¨στερα από καθυστέρηση ενός έτους η γερουσία µq¢ισε σqμερα το αμ¢ιλεγόμενο
νομοσ¿έδιο «S 510» για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και που α¢ορó στη
βιομη¿ανία τρο¢ίμων στις ΗΠΑ. Tο νομοσ¿έδιο υπερµη¢ίστηκε με µq¢ους 73 µq¢ους
έναντι 25 και συγκέντρωσε τις θετικές µq¢ους τόσο των δημοκρατικών όσο και των
ρεπουμπλικóνων.
Αν και το νομοσ¿έδιο πρέπει να συνδιαμορ¢ωθεί με το αντίστοι¿ο που µη¢ίστηκε από τη
βουλq των αντιπροσώπων τον Ìούλιο του 2009 ÷καθώς στο τελευταίο περιλαμβóνονται
αρκετές τελικές δια¢οροποιqσεις- εντούτοις η βουλq των αντιπροσώπων πρόκειται μóλλον
να δε¿θεί το κείμενο του Kογκρέσου. Ο νέος νόμος ουσιαστικó παρέ¿ει πλqρη εÇουσία
στην αμερικανικq υπηρεσία ¢αρμóκων και τρο¢ίμων (FDA) στις διαδικασίες παραγωγqς
και διóθεσης τρο¢ίμων στις ΗΠΑ στο περίπου 80% της παραγωγqς. Ο νέος νόμος
πρόκειται να εστιóσει στην πρόληµη πóσης ¢ύσεως επιδημιών που μπορεί να
προκύπτουν στην διαδικασία παραγωγqς τρο¢ίμων, στον εντοπισμό τους και την
αντιμετώπισq τους.
Kóτω από τις ίδιες προδιαγρα¢ές πρόκειται να ελέγ¿ονται και τα εισαγόμενα τρό¢ιμα και η
FDA θα απο¢ασίçει εóν αυτó ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ασ¢αλείας παραγωγqς που
υπόκεινται και τα τρό¢ιμα που παρóγονται στις ΗΠΑ αναγκóçοντας τον οποιοδqποτε
προμηθευτq εÇωτερικού να υιοθετεί τις ίδιες αυτές προδιαγρα¢ές ασ¢αλείας. Ο
προüπολογισμός του νέου νόμου πρόκειται να ανέλθει στα 1,4 δις. $.
Οι αντιδρóσεις που προκóλεσε το νομοσ¿έδιο α¢ορούσαν στα τρό¢ιμα που παρóγονται
από μικρούς παραγωγούς τόσο για εμπόριο όσο και για ιδία κατανóλωση, μιλώντας για
σενóρια όπου αποσπóσματα της FDA θα συλλóμβαναν τον οποιοδqποτε επι¿ειρούσε να
καλλιεργqσει τα δικó του λα¿ανικó στον κqπό του. Zτο τροποποιημένο κείμενο που
µη¢ίστηκε από το Kογκρέσο εÇαιρέθηκαν από τους νέους κανονισμούς οι παραγωγοί που
παρóγουν προiόντα τα οποία τους απο¢έρουν μέ¿ρι 500.000 $ ετησίως και τα διαθέτουν
σε αποστóσεις ό¿ι μεγαλύτερες των 275 μιλίων από τον τόπο παραγωγqς τους.
Παρόλα αυτó στο νόμο περιέ¿ονται συγκεκριμένες δικλείδες ασ¢αλείας ακόμη και για τους
μικρούς παραγωγούς κóτι που ουσιαστικó οδηγεί σε αναίρεση της εÇαίρεσης...Αυτό γιατί
όσοι θέλουν να εÇαιρεθούν πρέπει να εγγρα¢ούν στα μητρώα της FDA, -αλλιώς θα
υποστούν νομικές κυρώσεις- ενώ ÷και κυριότερα- οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει ανó
πóσα στιγμq να δέ¿ονται τον έλεγ¿ο της FDA εóν η υπηρεσία διαπιστώσει πως κατó τη
διóρκεια παραγωγqς των τρο¢ίμων δεν τηρούνται οι διατóÇεις του S-510 από τον οποίο
υποτίθεται έ¿ουν εÇαιρεθεί!
Η FDA έτσι εκτός του ότι καθίσταται το κύριο όργανο στην παραγωγq τρο¢ίμων μπορεί να
υπαγορεύει οποιαδqποτε στιγμq το πως παρóγονται τα τρό¢ιμα με ποιες διαδικασίες και
με ποια ¢óρμακα πιθανόν κρίνει ότι πρέπει να εντóσσονται στην διαδικασία της
παραγωγqς. Eνας νόμος αναμ¢ισβqτητα που αÇίçει ιδιαίτερης προσο¿qς, καθώς είναι
πολύ πιθανό να δούμε σύντομα και την ευρωπαiκq εκδο¿q του.
(2) Παγκόσμια Aιατρο¢ικq Zυνωμοσία: Z¿έδιο Monsanto - Nόμος S510 (Bίντεο)
Πρόκειται για μία Παγκόσμια Aιατρο¢ικq Zυνωμοσία που έ¿ει βαθειó τις ρίçες της μέσα
στην ιστορία δημιουργώντας -με πρόσ¿ημα την καλύτερη υγεία και τη μείωση του κόστους
γεωργικqς παραγωγqς- ένα αποκύημα οικονομικών συμ¢ερόντων με απώτερο σκοπό τον
αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού.
Η πολυεθνικq εταιρία γεωργικqς βιοτε¿νολογίας Mosanto με έδρα στο Creve Coeur στο
Missouri της Αμερικqς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του çιçανιοκτόνου "glyphosate"
γνωστό κι ως "Roundup" και ο μεγαλύτερος παραγωγός γενετικó τροποποιημένων
σπόρων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη εταιρία παρέ¿ει στο 90% του παγκόσμιου ¿óρτη την
τε¿νολογία των γενετικó τροποποιημένων σπόρων προς σπορó δηλαδq των
μεταλλαγμένων μετέπειτα τρο¢ών που καταλqγουν στο τραπέçι μας.
Mέ¿ρι το 1999 η περί ου ο λόγος εταιρία ¿ρησιμοποιούσε την ονομαçόμενη "Tε¿νολογία
EÇολοθρευτqς" (δηλαδq ¢υτó που τροποποιούνται γενετικó για να παρóγουν στείρους
σπόρους) όπου και... υποσ¿έθηκε δημόσια να μην την Çανα¿ρησιμοποιqσει για
εμπορικούς σκοπούς. Mετó από αυτό όμως η Mosanto προώθησε ένα νέο ισ¿υρισμό όπου
τώρα πλέον υποστηρίçει πως μπορεί να αναπτύÇει με σκοπό να ¿ρησιμοποιqσει τους
ονομαçόμενους "αυτοκαταστρο¢ικούς σπόρους".
Tώρα όποιος συνε¿ίçει να λέει... "ε, και τι μας ενδια¢έρει εμóς αυτό;" ίσως με τα παρακóτω
βίντεο καταλóβει έστω και λίγα πρóγματα για τον ρόλο της Mosanto στον Παγκόσμιο
Aιατρο¢ικό Xóρτη με τον οποίο θα Çανα-ασ¿οληθούμε σίγουρα στο μέλλον...
http://www.gewponoi.com
http://kykeon.ning.com
Πηγή: http://afipnisoy.blogspot.gr/2012/02/s510!.html
Το oiuµuσuμε uaό το: ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ. Ψηφίστηκε ο νόμος S510 στην
Αμεpiκq aοu uau¸οpεuεi την οiκiuκq κηaοupiκq.
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/01/s510.html#ixzz2HJTrwQEq
...
÷÷÷÷///÷÷÷

blogspot.. http://thesecretrealtruth. υποσχέθηκε δημόσια να μην την ξαναχρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. Μετά από αυτό όμως η Mosanto προώθησε ένα νέο ισχυρισμό όπου τώρα πλέον υποστηρίζει πως μπορεί να αναπτύξει με σκοπό να χρησιμοποιήσει τους ονομαζόμενους "αυτοκαταστροφικούς σπόρους"." ίσως με τα παρακάτω βίντεο καταλάβει έστω και λίγα πράγματα για τον ρόλο της Mosanto στον Παγκόσμιο Διατροφικό Χάρτη με τον οποίο θα ξανα-ασχοληθούμε σίγουρα στο μέλλον. καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα και την ευρωπαϊκή εκδοχή του.. http://www.μικρούς παραγωγούς κάτι που ουσιαστικά οδηγεί σε αναίρεση της εξαίρεσης.com Πηγή: http://afipnisoy. Η πολυεθνική εταιρία γεωργικής βιοτεχνολογίας Mosanto με έδρα στο Creve Coeur στο Missouri της Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του ζιζανιοκτόνου "glyphosate" γνωστό κι ως "Roundup" και ο μεγαλύτερος παραγωγός γενετικά τροποποιημένων σπόρων στον κόσμο. (2) Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία: Σχέδιο Monsanto .html#ixzz2HJTrwQEq ..com/2013/01/s510..ένα αποκύημα οικονομικών συμφερόντων με απώτερο σκοπό τον αποδεκατισμό του παγκόσμιου πληθυσμού.ning. Μέχρι το 1999 η περί ου ο λόγος εταιρία χρησιμοποιούσε την ονομαζόμενη "Τεχνολογία Εξολοθρευτής" (δηλαδή φυτά που τροποποιούνται γενετικά για να παράγουν στείρους σπόρους) όπου και.Νόμος S510 (Βίντεο) Πρόκειται για μία Παγκόσμια Διατροφική Συνωμοσία που έχει βαθειά τις ρίζες της μέσα στην ιστορία δημιουργώντας -με πρόσχημα την καλύτερη υγεία και τη μείωση του κόστους γεωργικής παραγωγής. "ε..blogspot.gr/2012/02/s510-v. Ψηφίστηκε ο νόμος S510 στην Αμερική που απαγορεύει την οικιακή κηπουρική..ενώ –και κυριότερα.gewponoi. Τώρα όποιος συνεχίζει να λέει..com http://kykeon. Η συγκεκριμένη εταιρία παρέχει στο 90% του παγκόσμιου χάρτη την τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων σπόρων προς σπορά δηλαδή των μεταλλαγμένων μετέπειτα τροφών που καταλήγουν στο τραπέζι μας.οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να δέχονται τον έλεγχο της FDA εάν η υπηρεσία διαπιστώσει πως κατά τη διάρκεια παραγωγής των τροφίμων δεν τηρούνται οι διατάξεις του S-510 από τον οποίο υποτίθεται έχουν εξαιρεθεί! Η FDA έτσι εκτός του ότι καθίσταται το κύριο όργανο στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να υπαγορεύει οποιαδήποτε στιγμή το πως παράγονται τα τρόφιμα με ποιες διαδικασίες και με ποια φάρμακα πιθανόν κρίνει ότι πρέπει να εντάσσονται στην διαδικασία της παραγωγής.. Ένας νόμος αναμφισβήτητα που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. και τι μας ενδιαφέρει εμάς αυτό.Αυτό γιατί όσοι θέλουν να εξαιρεθούν πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα της FDA... ====///=== . -αλλιώς θα υποστούν νομικές κυρώσεις.html Το διαβάσαμε από το: ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->