1 6www.cnyvision.

com
| , $"1-'|
syracuse#+"$ 

jan 31 - feb
#+"$

vol. $ no. %(

www.cnyvision.com

bU_U[Z
OZe

Without a Vision The People Perish
W

Walt Dixie Considering Bid for POLITICAL OFFICE;

will Layout Agenda at Special Meeting

cover '

LOCAL %
Syracuse mayor questions
Cuomo’s borrowing plan

state (

State officials continue
gun control forums
across Upstate NY

national )
Black Leaders
Recommend Policies
to Obama, Congress

2 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

In This Issue:

CALENDAR 

-,

1 6www.cnyvision.com
| , $"1-'|
syracuse#+"$ 

jan 31 - feb
#+"$

vol. $ no. %(

www.cnyvision.com

bU_U[Z
[
OZe

Without a Vision The People Perish
W

Walt Dixie Considering Bid for POLITICAL OFFICE;

will Layout Agenda at Special Meeting

cover '

LOCAL %
Syracuse mayor questions
Cuomo’s borrowing plan

{COVER 

state (

national )

State officials continue
gun control forums
across Upstate NY 

Black Leaders
Recommend Policies
to Obama, Congress 

3

‡:DOW'L[LH&RQVLGHULQJ%LGIRU3ROLWLFDO 
2I¿FHZLOO/D\RXW$JHQGDDW6SHFLDO 
0HHWLQJ

{local 

3

‡6\UDFXVH0D\RU4XHVWLRQV&XRPR¶V 
%RUURZLQJ3ODQ
‡9LQFHQW%/RYH5H(OHFWHGWR 
%ODFN0HQRI6\UDFXVH

{community events 

3 

‡WK$QQXDO0DUWLQ/XWKHU.LQJ-U 
&HOHEUDWLRQ<HVWHUGD\¶V'UHDPV 
7RPRUURZ¶V3URPLVHV

{STATE 

3 

‡6WDWH2I¿FLDOV&RQWLQXH*XQ&RQWURO 
)RUXPV$FURVV8SVWDWH1HZ<RUN
‡1<([SHFWV)XUWKHU'URSLQ3ULVRQ 
,QPDWHV

{NATIONAL 

3

‡%ODFN/HDGHUV5HFRPPHQG3ROLFLHVWR 
2EDPD&RQJUHVV
‡)'$3DQHO:DQWV/LPLWVRQ 
+\GURFRGRQH3DLQNLOOHUV 

{OPINIONS/EDITORIAL 

3

‡7KLQJVWKDW&RUQHO:HVWDQG0DUWLQ 
/XWKHU.LQJ-U+DYHLQ&RPPRQ  

%\'U%R\FH:DWNLQV

Ϯ&ƌĞĞ^ŶŽǁƐŚŽĞdƌĂŝŶŝŶŐĂƚ^ƵŶŶLJĐƌĞƐƚ
dŝŵĞ͗ϵ͗ϯϬĂŵʹϭϭ͗ϯϬĂŵ
>ŽĐĂƟŽŶ͗^ƵŶŶLJĐƌĞƐƚWĂƌŬ
EŽǁƚŚĂƚƚŚĞƐŶŽǁŚĂƐŽĸĐŝĂůůLJůĂŶĚĞĚ
ŝŶĞŶƚƌĂůEĞǁzŽƌŬ͕ůĞƚƵƐŚĞůƉLJŽƵŐĞƚ
ŽƵƚĂŶĚĞŶũŽLJƚŚĞǁŝŶƚĞƌǁŽŶĚĞƌůĂŶĚŝŶ
ŽƵƌďĂĐŬLJĂƌĚ͘tŚĞƚŚĞƌLJŽƵ͛ƌĞůŽŽŬŝŶŐ
ĨŽƌĂŶĞǁǁĂLJƚŽĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĨƌĞƐŚƐŶŽǁ͕
ŽƌLJŽƵ͛ƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƚŽƌƵŶŶŝŶŐŽŶƚŚĞƐŶŽǁĐŽǀĞƌĞĚ
ƐƚƌĞĞƚƐ͕ǁŚLJŶŽƚƚƌLJƐƚƌĂƉƉŝŶŐŽŶĂ
ƉĂŝƌŽĨƐŶŽǁƐŚŽĞƐ͍>ŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨ
ƐŶŽǁƐŚŽĞƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚƌLJŽƵƚ͊
ϰ
^ĂĨĞƚLJŝŶƚŚĞ^ŶŽǁ
dŝŵĞ͗ϲƉŵʹϳ͗ϯϬƉŵ
>ŽĐĂƟŽŶ͗ŽďĞĐŝůĞĞŶƚĞƌ;ϭϳϰt͘
^ĞŶĞĐĂdƉŬĞ͕ĂƚDŝĚůĂŶĚǀĞ
tŝƚŚƚŚĞƐŶŽǁĨĂůůŝŶŐŝŶ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ůĞĂƌŶ
ŚŽǁƚŽƐƚĂLJĂĐƟǀĞĂŶĚŐĞƚƚŚĞŵŽƐƚ
ŽƵƚŽĨƚŚĞǁŽŶĚĞƌĨƵůǁŝŶƚĞƌǁĞĂƚŚĞƌŝŶ
hƉƐƚĂƚĞEĞǁzŽƌŬ͕ǁŚŝůĞƉƌĞǀĞŶƟŶŐĂŶĚ
ĂǀŽŝĚŝŶŐŝŶũƵƌŝĞƐ͘͘͘ĂŶĚůĞĂƌŶǁŚĂƚƚŽĚŽ
ŝĨLJŽƵďĞĐŽŵĞŝŶũƵƌĞĚ͘

tĞĂƌĞƉƌŽƵĚƚŽƉƌĞƐĞŶƚŽƵƌƐĞĐŽŶĚ
ĂŶŶƵĂůĂƌŝďďĞĂŶŝŶĞŵĂƟĐ&ĞƐƟǀĂů͕
ĨĞĂƚƵƌŝŶŐĮůŵ͕ĚĂŶĐĞ͕ƐƉŽŬĞŶǁŽƌĚ͕
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚLJ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĨŽŽĚ͘ 
ŽŵĞƚĂŬĞĂũŽƵƌŶĞLJƚŽƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ
/ƐůĂŶĚƐǁŝƚŚƵƐ͘
/E&K͗ϯϭϱͲϰϰϮͲϮϮϯϬ
ϳ 
Z;ŝƟnjĞŶZĞǀŝĞǁŽĂƌĚͿDĞĞƟŶŐ
dŝŵĞ͗ϲƉŵʹϴƉŵ
>ŽĐĂƟŽ͗^LJƌĂĐƵƐĞŝƚLJ,Ăůů͕ϯƌĚ&ůŽŽƌ 
ŽƵŶĐŝůŚĂŵďĞƌƐ͕Ϯϯϯ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ
^ƚ͘ 
ĞƐĐƌŝƉƟŽŶ&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕
ƉůĞĂƐĞǀŝƐŝƚǁǁǁ͘ƐLJƌĂĐƵƐĞ͘ŶLJ͘ƵƐͬĐƌď͘
ĂƐƉdž͘

ϭϱ
^LJƌĂĐƵƐĞtŝŶƚĞƌĨĞƐƚϮϬϭϯ 
ĞƐĐƌŝƉƟŽŶEŽǁŝŶŝƚƐϮϴƚŚLJĞĂƌͲĨƌŽŵ
ƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨĚŽǁŶƚŽǁŶ^LJƌĂĐƵƐĞ
ƚŽƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
KŶŽŶĚĂŐĂŽƵŶƚLJ͕ĞǀĞƌLJŽŶĞũŽŝŶƐŝŶ
ƚŚĞĐĞůĞďƌĂƟŽŶ͘&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕
ƉůĞĂƐĞǀŝƐŝƚǁǁǁ͘ƐLJƌĂĐƵƐĞǁŝŶƚĞƌĨĞƐƚ͘
ĐŽŵŽƌĮŶĚtŝŶƚĞƌĨĞƐƚŽŶ&ĂĐĞŬ

ϲͲϭϬ 
ĂƌŝďďĞĂŶŝŶĞŵĂƟĐ&ĞƐƟǀĂůϮϬϭϯ
dŝŵĞ͗ϱ͗ϬϬƉŵ
>ŽĐĂƟŽŶ͗ŽŵŵƵŶŝƚLJ&ŽůŬƌƚĞŶƚĞƌ͕
/ŶĐ͘ͲϴϬϱ͘'ĞŶĞƐĞĞ^ƚƌĞĞƚ 

6RXWK6DOLQD6WUHHW
6\UDFXVH1<
3+ 

+($'48$57(56 

+ROOHQEHFN6WUHHW
5RFKHVWHU1<
72//)5((
)$;

(0$,/LQIR#FQ\YLVLRQFRP
:(%6,7(ZZZFQ\YLVLRQFRP

38%/,6+(5(',725
'DYH0F&OHDU\
GDYHPF#FQ\YLVLRQFRP

%86,1(660$1$*(5
3DXOLQH0F&OHDU\
SPFFOHDU\#PLQRULW\UHSRUWHUQHW

$57',5(&725

&DWLH)LVFXV
DUWGLUHFWRU#0LQRULW\5HSRUWHUQHW

3+272*5$3+(5
/D9HUJQH+DUGHQ
OKDUGHQ#FQ\YLVLRQFRP

$'9(57,6,1*

'DYH0F&OHDU\
/XF\6PLWK
DGYHUWLVLQJ#FQ\YLVLRQFRP

(',725,$/67$))

bU_U[Z
OZe

without a vision
THE PEOPLE PERISH
SUBSCRIBE TO CNYVISION FOR ONLY
$65 A YEAR! CALL US @ 315.849.2461

/LVD'XPDV
*HRUJH.LOSDWULFN
*DU\0F/HQGRQ
5DVKHHGD$OIRUG

&2175,%87256
.R¿4XD\H
-DPHV+D\ZRRG5ROOLQJ
(DUO2IDUL+XWFKLQVRQ
%R\FH:DWNLQV

&1<9LVLRQLVDSXEOLFDWLRQRI0LQRU
LW\ 5HSRUWHU ,QF :H DUH D IDPLO\ RI
SXEOLFDWLRQVDQGRWKHUPHGLDIRUPDWV
FRPPLWWHGWRIRVWHULQJVHOIDZDUHQHVV
EXLOGLQJ FRPPXQLW\ DQG HPSRZHULQJ
SHRSOHRIFRORUWRUHDFKWKHLUJUHDWHVW
SRWHQWLDO )XUWKHU &1< 9LVLRQ VHHNV
WRSUHVHQWDEDODQFHGYLHZRIUHOHYDQW
LVVXHV XWLOL]LQJ LWV UHVRXUFHV WR EXLOG
EULGJHV DPRQJ GLYHUVH SRSXODWLRQV
WDNLQJWKHPIURPLQIRUPDWLRQWRXQGHU
VWDQGLQJ
&1<9LVLRQUHVHUYHVWKHULJKWWRHGLWRU
UHMHFWFRQWHQWVXEPLWWHG
7KHRSLQLRQVH[SUHVVHGDUHQRWQHF
HVVDULO\WKRVHRIWKHSXEOLVKHU
&1<9LVLRQGRHVQRWDVVXPHUHVSRQ
VLELOLW\FRQFHUQLQJDGYHUWLVHUVWKHLUSR
VLWLRQVSUDFWLFHVVHUYLFHVRUSURGXFWV
QRUGRHVWKHSXEOLFDWLRQRIDGYHUWLVH
PHQWV FRQVWLWXWH RU LPSO\ HQGRUVH
PHQW

‡0LVVLQJ7KH3RLQWLQ.QRFNLQJ2EDPD 
RQ'LYHUVLW\ 

/2&$/2)),&( 

%\(DUO2IDUL+XWFKLQVRQ
'HDGOLQH IRU DOO FRS\ LV 7XHVGD\ DW
QRRQ 

&1<9LVLRQLQYLWHVQHZVDQGVWRU\
VXJJHVWLRQVIURPUHDGHUV

OR VISIT OUR WEBSITE: www.CNYVISION.COM/SUBSCRIBE

&DOO
RUHPDLO
LQIR#FQ\YLVLRQFRP

rCC 

3 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

25th annual martin luther king jr. celebreation

yesterday’s dream | Tomorrow’s promise

Learn the Branch’s Method
• NY 5 Hour Pre-Licensing Course
• National Safety Council (NSC)
Defensive Driving Course
• Private or Group Driving Lessons
• NSC - “Alive at 25” Class
• Road Test Assessment & Rental
• Driver’s Education NOW Available

WŚŽƚŽƐďLJ>ĂsĞƌŐŶĞ,ĂƌĚĞŶ

Register Online
www.Branchsinc.com

NOW “8” Convenient
Central New York Locations!

Call...478-2446

OPEN 7 DAYS A WEEK

*DU\0RUULV6U0%$
/LFHQVHG5HDO(VWDWH%URNHU2ZQHU
5HJLQD(0RUULV
2I¿FH0DQDJHU2ZQHU

invocation - tiffany l. steinwert

mountain top performance ronald j. terry-taylor, sr.

UNSUNG HERO AWARD WINNER JOVAN COLLINS

rosalyn m. brock naacp board chairwomen

UNSUNG HERO AWARD WINNER SISTER BRENDA MUHAMMAD

UNSUNG HERO AWARD WINNER aDENA ROCHELSON

/LNH8V
IDFHERRNFRP

FQ\YLVLRQ

* 55HDO(VWDWH//& 
1RUWK6DOLQD6WUHHW
6\UDFXVH1HZ<RUN
(PDLO*DU\5HJLQD#PVQFRP
2I¿FH 

)D[ 

4 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

/2&$/
Syracuse mayor questions Cuomo’s borrowing plan
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ĐƵƚ ƐƉĞŶĚŝŶŐ
ƚŽĂƩĂĐŬƚŚĞĮƐĐĂůĐƌŝƐŝƐ͕ŵƵĐŚůŝŬĞŚĞ
DĂŶLJĐŝƟĞƐĂŶĚĐŽƵŶƟĞƐƵƉƐƚĂƚĞĂŶĚ ĚŝĚŝŶƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘,ĞƐĂŝĚůŽĐĂů 
>Ez͕ E͘z͘ ;WͿ ͺ ^LJƌĂĐƵƐĞ DĂLJŽƌ ŽŶ>ŽŶŐ/ƐůĂŶĚ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ŚĂǀĞďĞĞŶŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶ͛ƚƌĞůLJŽŶƚŚĞƐƚĂƚĞĨŽƌ
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ DŝŶĞƌ͕ ĐŽͲĐŚĂŝƌǁŽŵĂŶ ŽĨ ĐƌŝƐŝƐ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ŝŶƐŽůǀĞŶĐLJ ĨŽƌ ďĂŝůŽƵƚƐŽƌƚĂŬĞŽŶůŽĐĂůĐŽƐƚƐ͘
ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ĞŵŽĐƌĂƟĐ WĂƌƚLJ͕ ĐƌŝƟĐŝnjĞĚ LJĞĂƌƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƌŝƐŝŶŐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
'Žǀ͘ ŶĚƌĞǁ ƵŽŵŽ͛Ɛ ƉƌŽƉŽƐĂů ƚŽ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ĚĞĐůŝŶŝŶŐ ƚĂdž ďĂƐĞƐ ĂŶĚ ǭǭdŚĞ ƚĂdžƉĂLJĞƌ͛Ɛ ƉŽĐŬĞƚ ŝƐ ŶŽƚ Ă
ĞĂƐĞ ƚŚĞ ĮƐĐĂů ĐƌŝƐŝƐ ĂīĞĐƟŶŐ ůŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ DŝŶĞƌ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ůŽĐĂů ďŽƩŽŵůĞƐƐ ƉŝŐŐLJ ďĂŶŬ͕͛͛ ƵŽŵŽ ƐĂŝĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ďLJ ďŽƌƌŽǁŝŶŐ ŵŽŶĞLJ ƚŽ ŽĸĐŝĂůƐ ďůĂŵĞ ŵƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐƌŝƐŝƐ ŝŶŚŝƐďƵĚŐĞƚĂĚĚƌĞƐƐ͘
ŽŶ ƐƚĂƚĞ ŵĂŶĚĂƚĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĞŶƐŝŽŶ
ŚĞůƉĐŽǀĞƌƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŶŐĐŽƐƚƐ͘
ďĞŶĞĮƚƐ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ ƐĞƚ ŝŶ ůďĂŶLJ ĂŶĚ ǭǭzŽƵ͛ƌĞ ƌŝŐŚƚ͕͛͛ DŝŶĞƌ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ
/ŶŚŝƐƐƚĂƚĞďƵĚŐĞƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐǁĞĞŬ͕ ƉƵƐŚĞĚ ďLJ ƉŽůŝƟĐĂůůLJ ƉŽǁĞƌĨƵů ƉƵďůŝĐ dŚƵƌƐĚĂLJ͕ǭǭŝĨƚŚŝƐŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐ
ŝŶŵLJĐŽŶƚƌŽů͘Ƶƚ/ŚĂǀĞŶŽĐŽŶƚƌŽů͛͛͘ 
ƵŽŵŽ͕ ĂůƐŽ Ă ĞŵŽĐƌĂƚ͕ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ǁŽƌŬĞƌƵŶŝŽŶƐ͘
ůĞŐŝƐůĂƟŽŶƚŽĂůůŽǁůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ƚŽ ďŽƌƌŽǁ ĂŐĂŝŶƐƚ ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ ƐĂǀŝŶŐƐ ƵŽŵŽ ƐĂŝĚ dƵĞƐĚĂLJ ŚĞ ŚŽƉĞƐ ůŽĐĂů >ŽĐĂů ůĞĂĚĞƌƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ zŽŶŬĞƌƐ͕
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ZŽĐŬůĂŶĚ ŽƵŶƚLJ͕ ZŽĐŚĞƐƚĞƌ͕ ůďĂŶLJ
ŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ͛ƐŶĞǁƉĞŶƐŝŽŶƉůĂŶ͘
ďŽƌƌŽǁĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƐƚĂƚĞ͛ƐŶĞǁdŝĞƌs/ ĂŶĚ ƵīĂůŽ ĂůƐŽ ŚĂǀĞ ƚĂŬĞŶ ĚĞĞƉ
ǭǭzŽƵ ĂƌĞ ƚĂůŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ŝƐ ŐŽŝŶŐ ƉĞŶƐŝŽŶƉůĂŶ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐůŽǁĞƌďĞŶĞĮƚƐ ĐƵƚƐĂŶĚƐĞĞŬŵŽƌĞŚĞůƉĨƌŽŵůďĂŶLJ͕
ƚŽ ŚĂƉƉĞŶ ŝŶ ϭϬ LJĞĂƌƐ͕ Ϯϱ LJĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƚĂƚĞĂŶĚůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŵŽƐƚůLJ ŝŶ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐƚĂƚĞ ŵĂŶĚĂƚĞĚ
ŶŽǁ ͘͘͘ ĂŶĚ LJŽƵ ĂƌĞ ƉŝŶŶŝŶŐ Ăůů ƚŚĞƐĞ ŚŝƌĞƐ ĂŶĚ ŝƐ ĞdžƉĞĐƚĞĚ ƐĂǀĞ ďŝůůŝŽŶƐ ŽĨ ĐŽƐƚƐ͘
ƚŚŝŶŐƐŽŶĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ͕͛͛DŝŶĞƌƐĂŝĚŝŶ ĚŽůůĂƌƐŽǀĞƌϯϬLJĞĂƌƐ͘dŚĞƉůĂŶĚŽĞƐŶ͛ƚ
ĂŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁdŚƵƌƐĚĂLJ͘ǭǭtŚĞŶLJŽƵƉŝŶ ƌĞĚƵĐĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ ƚŽ ǭǭtĞ͛ǀĞĚŽŶĞĂůůƚŚĂƚǁĞĐĂŶ͕ĂŶĚǁŚĞŶ
LJŽƵƌ ƉůĂŶƐ ŽŶ ĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐ ŽŶ ĮƐĐĂů ĐƵƌƌĞŶƚƉĞŶƐŝŽŶĞƌƐŽƌĐƵƌƌĞŶƚǁŽƌŬĞƌƐ LJŽƵůŽŽŬĂƚǁŚĂƚŝƐĚƌŝǀŝŶŐƵƐƚŽĮƐĐĂů
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚLJ͕ ŝƚ͛Ɛ ƉĞŶƐŝŽŶ ĐŽƐƚƐ͕͛͛ DŝŶĞƌ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ŝŶĞǀŝƚĂďůLJ LJŽƵ ƐĞĞ ŵŽƌĞ ǁŚĞŶƚŚĞLJƌĞƟƌĞ͘
ƐĂŝĚ͘ dŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŝƚLJ
ďĂĚƚŚŝŶŐƐƚŚĂŶŐŽŽĚ͛͛͘
ǭǭ/ŚĂǀĞĂůǁĂLJƐďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚďŽƌƌŽǁŝŶŐ ǁŽƌŬ ĨŽƌĐĞ ƚŽ ϭϬ ƉĞƌĐĞŶƚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ
/ƚ ǁĂƐ Ă ƌĂƌĞ ƉƵďůŝĐ ĐƌŝƟĐŝƐŵ ŽĨ ƚŽŵĂŬĞƉĞŶƐŝŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŝƐĂǀĞƌLJ ϮϬϬϵ ƚŽƚĂů ĂŶĚ ĐůŽƐŝŶŐ ƐĞŶŝŽƌ ĐŝƟnjĞŶƐ 
ƵŽŵŽ ďLJ ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ŵĂũŽƌ ƵŶŚĞĂůƚŚLJǁĂLJŽĨĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘ǭǭtĞĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞĂŶLJƚŚŝŶŐƚŽ
ƉĂƌƚLJ͘ ƵŽŵŽ ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ DŝŶĞƌ ĐŽͲ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕͛͛ ƐĂŝĚ ZŝĐŚĂƌĚ ZĂǀŝƚĐŚ͕ ĚŽǁŝƚŚƉĞŶƐŝŽŶĐŽƐƚƐ͛͛͘
ĐŚĂŝƌǁŽŵĂŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ƉĂƌƚLJ ůĂƐƚ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ĞŵŽĐƌĂƟĐ ůŝĞƵƚĞŶĂŶƚ
LJĞĂƌ͘ DŝŶĞƌ ƐĂŝĚ ĨŽƌĐŝŶŐ Ă ǭǭƌŽďƵƐƚ ŐŽǀĞƌŶŽƌ ǁŚŽ ŚĂƐ ƉůĂLJĞĚ ŵĂũŽƌ ƌŽůĞƐ ƵŽŵŽǁŽƵůĚŶ͛ƚĐŽŵŵĞŶƚŽŶDŝŶĞƌ͛Ɛ
ĚĞďĂƚĞ͛͛ŝƐŚĞƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJĂƐŵĂLJŽƌ͘ ŝŶ ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ĮŶĂŶĐŝĂů ŝƐƐƵĞƐ ŝŶ EĞǁ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐŚĞƌĐŽŵŵĞŶƚƐ͕
zŽƌŬ ŝƚLJ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ͘ ǭǭ/ƚ͛Ɛ ũƵƐƚ ƵŽŵŽ͛Ɛ ŽĸĐĞ ƉĂƐƐĞĚ ĂůŽŶŐ Ă 
ǀĞŶ ƵŽŵŽ͕ ŝŶ ŚŝƐ ϮϬϭϬ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĂŶŽƚŚĞƌĨŽƌŵŽĨŬŝĐŬŝŶŐƚŚĞĐĂŶĚŽǁŶ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚĨƌŽŵZĞƉƵďůŝĐĂŶKŶŽŶĚĂŐĂ 
ŽƵŶƚLJ džĞĐƵƟǀĞ :ŽĂŶŝĞ DĂŚŽŶĞLJ
ƉůĂŶĨŽƌƉĞŶƐŝŽŶĂŶĚĮƐĐĂůƌĞĨŽƌŵ͕ƐĂŝĚ ƚŚĞƌŽĂĚ͛͛͘
ŝƐƐƵĞĚ
tĞĚŶĞƐĚĂLJ
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ
ŚĞ ǭǭǁŽƵůĚ ŶŽƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ďŽƌƌŽǁŝŶŐ ƚŽ
ĨƵŶĚŽƉĞƌĂƟŶŐĞdžƉĞŶƐĞƐ͛͛͘,ĞĐĂůůĞĚŝƚ Ƶƚ ZĂǀŝƚĐŚ͕ Ă ŶĂƟŽŶĂů ĞdžƉĞƌƚ ŝŶ ƵŽŵŽ͛ƐƉůĂŶ͘
ǭǭƉƵƐŚŝŶŐ ƚŽĚĂLJ͛Ɛ ƉƌŽďůĞŵƐ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ ƐLJŵƉĂƚŚŝnjĞƐ
ƌŽĂĚĂŶĚŵĂŬŝŶŐĨƵƚƵƌĞƚĂdžƉĂLJĞƌƐƉĂLJ ǁŝƚŚ ƵŽŵŽ͘ ,Ğ ƐĂŝĚ ƵŽŵŽ ŚĂƐ ĨĞǁ ǭǭ'ŽǀĞƌŶŽƌ ƵŽŵŽ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ
ŽƉƟŽŶƐƚŽŚĞůƉĐŝƟĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐƚĂƚĞ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ LJĞĂƌ ŚĂƐ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ
ĨŽƌƚŽĚĂLJ͛ƐŵŝƐƚĂŬĞƐ͛͛͘
ŚĂƐŶŽŵŽŶĞLJƚŽƐƉĂƌĞ͘/ƚ͛ƐĂĚŝůĞŵŵĂ Ă ďƵĚŐĞƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ŐŽŽĚ ŶĞǁƐ ĨŽƌ 
ƵŽŵŽ ůĂƐƚ ǁĞĞŬ ƐŽƵŐŚƚ Ă ǭǭƵŶŝĮĞĚ͛͛ ŽĨ ƌŝƐŝŶŐ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ŇĂƚ Žƌ ĚŝŵŝŶŝƐŚŝŶŐ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂĐƌŽƐƐ EĞǁ zŽƌŬ
ĂŐĞŶĚĂĂŶĚŵĞƐƐĂŐĞĨƌŽŵĂůůůĞǀĞůƐŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞƐ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƐƚĂƚĞ͕͛͛ DĂŚŽŶĞLJ͛Ɛ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ƐĂLJƐ͘
ǭǭdŚĞ ŐŽǀĞƌŶŽƌ ƌĞĐŽŐŶŝnjĞƐ ƚŚĞ ĮƐĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚƵƌŝŶŐ Ă ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŶĂƟŽŶǁŝĚĞĨĂĐĞ͕ŚĞƐĂŝĚ͘
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ĨĂĐŝŶŐ ĐŽƵŶƟĞƐ͕ ĐŝƟĞƐ͕
ǁŝƚŚ ĞŵŽĐƌĂƟĐ ůĞĂĚĞƌƐ ĂŶĚ ŽĸĐŝĂůƐ
ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĂƉŝƚĂů ƵŽŵŽ ĂůƐŽ ƐĂŝĚ ƚŚŝƐ ǁĞĞŬ ƚŚĂƚ ƚŽǁŶƐ͕ĂŶĚǀŝůůĂŐĞƐ͛͛͘ 
LJD/,>'KZD>z 
ƐƐŽĐŝĂƚĞĚWƌĞƐƐ

ŽŶůŝŶĞŶĞǁƐŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ͘

^LJƌĂĐƵƐĞDĂLJŽƌ^ƚĞƉŚĂŶŝĞDŝŶĞƌ 
ŶŽƚŚĞƌ 
ĞŵŽĐƌĂƚ͕
ĨŽƌŵĞƌ 
ƐƐĞŵďůLJŵĂŶ ZŝĐŚĂƌĚ ƌŽĚƐŬLJ ŽĨ ƚŚĞ
tĂŐŶĞƌ^ĐŚŽŽůŽĨEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚLJ͕
ƐĂŝĚ ĨĞǁ ƚŚŝŶŬ ŝƚ͛Ɛ ǁŝƐĞ ƉŽůŝĐLJ ƚŽ
ďŽƌƌŽǁƚŽƉĂLJĨŽƌĐƵƌƌĞŶƚŽƉĞƌĂƟŽŶĂů
ĞdžƉĞŶƐĞƐ͘
ǭǭ/ ŬŶŽǁ ŽĨ ŶŽ ŽŶĞ ǁŚŽ ƚŚŝŶŬƐ ƚŚŝƐ
ŝƐ Ă ŐŽŽĚ ƉƌĂĐƟĐĞ͕͛͛ ƐĂŝĚ ƌŽĚƐŬLJ͕ Ă
ĨŽƌŵĞƌĞŵŽĐƌĂƟĐĂƐƐĞŵďůLJŵĂŶĨƌŽŵ
tĞƐƚĐŚĞƐƚĞƌǁŚŽŝƐƐƚƵĚLJŝŶŐƚŚĞůŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐƌŝƐŝƐ͘ ǭǭ/ƚ ŝƐ ǁŚĂƚ ŐŽƚ ƵƐ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĐƌŝƐŝƐ ŽĨ ϭϵϳϱ͕ ĂŶĚ
ŝƚĐĂŶŶŽƚǁŽƌŬ͛͛͘ 
ƵŽŵŽ͛Ɛ
ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ
ůŝĞƵƚĞŶĂŶƚ
ŐŽǀĞƌŶŽƌ͕ ĨŽƌŵĞƌ ZŽĐŚĞƐƚĞƌ DĂLJŽƌ
ZŽďĞƌƚ ƵīLJ͕ ƐĂŝĚ ŝĨ DŝŶĞƌ ŝƐŶ͛ƚ
ƉůĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ƵŽŵŽ͛Ɛ ƉůĂŶ ƐŚĞ ĐŽƵůĚ
ƌĞƋƵĞƐƚ Ă ƐƚĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽů ďŽĂƌĚ ƚŽ ƚĂŬĞ
ŽǀĞƌĮŶĂŶĐĞƐ^LJƌĂĐƵƐĞ͘

Vincent B Love Re-Elected to 100 Black Men of Syracuse
sŝŶĐĞŶƚ͘>ŽǀĞŚĂƐďĞĞŶƌĞͲĞůĞĐƚĞĚĨŽƌ
ĂĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞƚŚŝƌĚƚĞƌŵĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚ
ŽĨ ϭϬϬ ůĂĐŬ DĞŶ ŽĨ ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ /ŶĐ͘
>ŽǀĞ͕ Ă ^LJƌĂĐƵƐĞ ŶĂƟǀĞ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ĂŶĚ
ĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ ĂŶĚ ĚĞƉƵƚLJ ƚƌĞĂƐƵƌĞƌ
ĨŽƌƚŚĞEŽƌƚŚ^LJƌĂĐƵƐĞĞŶƚƌĂů^ĐŚŽŽů 
ŝƐƚƌŝĐƚ͕ ǁŝůů ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ůĞĂĚ ƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŶĞdžƚƚǁŽLJĞĂƌƐ͘ 
ĚĚŝƟŽŶĂů ŽĸĐĞƌƐ ĂŶĚ ĂƚͲůĂƌŐĞ
ĚŝƌĞĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞůĞĐƚĞĚ Žƌ
ƌĞͲĞůĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚǁŽͲLJĞĂƌ ƚĞƌŵƐ ĂƌĞ ĂƐ
ĨŽůůŽǁƐ͗
ͻ sŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ŽĨ KƉĞƌĂƟŽŶƐ͕
ZŽďĞƌƚ ^LJŬĞƐ ŽĨ ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ DĂŶĂŐĞƌ
ŽĨ ZĞƐŽƵƌĐĞ WůĂŶŶŝŶŐͲhƉƐƚĂƚĞ Ez ĨŽƌ
EĂƟŽŶĂů 'ƌŝĚ͕ ƌĞͲĞůĞĐƚĞĚ ƚŽ ŚŝƐ ƚŚŝƌĚ
ƚĞƌŵ͘
ͻ sŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ŽĨ &ŝŶĂŶĐĞ͕ ĂƌƌŝƐ
tŝůůŝĂŵƐŽĨĞtŝƩ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶƚŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ
Ăƚ ^LJƌĂĐƵƐĞ ĚƵĐĂƟŽŶĂů KƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ 
ĞŶƚĞƌ͕ƌĞͲĞůĞĐƚĞĚƚŽŚŝƐƚŚŝƌĚƚĞƌŵ͘
ͻ sŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ŽĨ WƌŽŐƌĂŵƐ͕ tĂůƚĞƌ 
ŝůĂŶĚ ŽĨ ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ Ă ŵĞĐŚĂŶŝĐ Ăƚ 

ƌŽƵƐĞ,ŽƐƉŝƚĂůĂŶĚĐŽͲĨŽƵŶĚĞƌŽĨϭϬϬ ͻƚͲůĂƌŐĞŝƌĞĐƚŽƌ͕ůůĂŶďĞƌĚĞĞŶŽĨ 
ůĂĐŬDĞŶŽĨ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ĞůĞĐƚĞĚƚŽŚŝƐ ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ ƐĞǁĞƌ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ǁŽƌŬĞƌ
ĨŽƌƚŚĞKŶŽŶĚĂŐĂŽƵŶƚLJĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĮƌƐƚƚĞƌŵ͘
ŽĨtĂƚĞƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽƚĞĐƟŽŶ͘
ͻsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕:͘͘
DĐĂŵƉďĞůůŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽů͕ĂĨŽƌŵĞƌĂƚͲ ͻ ƚͲůĂƌŐĞ ŝƌĞĐƚŽƌ͕ ƌĂŬĞ ,ĂƌƌŝƐŽŶ ŽĨ
ůĂƌŐĞĚŝƌĞĐƚŽƌĂŶĚŽǁŶĞƌŽĨ:DDĞĚŝĂ ^LJƌĂĐƵƐĞ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ŽůůĞŐŝĂƚĞ
^ĐŝĞŶĐĞ Θ dĞĐŚŶŽůŽŐLJ ŶƚƌLJ WƌŽŐƌĂŵ
^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞůĞĐƚĞĚƚŽŚŝƐĮƌƐƚƚĞƌŵ͘
ĂŶĚ>ŽƵŝƐ^ƚŽŬĞƐůůŝĂŶĐĞĨŽƌDŝŶŽƌŝƚLJ
ͻ ƚͲůĂƌŐĞ ŝƌĞĐƚŽƌ͕ ZŽďĞƌƚ :ĞŶŬŝŶƐ ŽĨ WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƚKŶŽŶĚĂŐĂŽŵŵƵŶŝƚLJ
^LJƌĂĐƵƐĞ͕ Ă ƐĂůĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ĨŽƌ ŽůůĞŐĞ͘
:,W /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ^ƵƉƉůLJ͕ ĞůĞĐƚĞĚ ƚŽ ŚŝƐ
ͻ ƚͲůĂƌŐĞ ŝƌĞĐƚŽƌ͗ WĂƵů tŝůůŝĂŵƐ ŽĨ
ĮƌƐƚƚĞƌŵ͘ 
ĞtŝƩ͕ Ă ŵĂƐƚĞƌ ŵĞĐŚĂŶŝĐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ͻƚͲůĂƌŐĞŝƌĞĐƚŽƌ͕:ĂǁǁĂĂĚZĂƐŚĞĞĚ EĞǁ zŽƌŬ ^ƚĂƚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ WĂƌŬƐ
ŽĨ ZŽŵĞ͕ Ez͕ KŶĞŝĚĂ &ĂŵŝůLJ ŽƵƌƚ ĂŶĚ EĞǁ zŽƌŬ ^ƚĂƚĞ DŽƚŽƌ sĞŚŝĐůĞƐ
DĂŐŝƐƚƌĂƚĞĂŶĚĨŽƌŵĞƌsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ /ŶƐƉĞĐƚŽƌ͘
ŽĨ WƌŽŐƌĂŵƐ ĨŽƌ ϭϬϬ ůĂĐŬ DĞŶ ŽĨ
^LJƌĂĐƵƐĞ͕ĞůĞĐƚĞĚƚŽŚŝƐĮƌƐƚƚĞƌŵ͘
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ͕ ŽƚŚĞƌƐ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ͻ &ŽƵŶĚŝŶŐ ŝƌĞĐƚŽƌ͕ :ĞƌŽŵĞ tĂůŬĞƌ
ƚĞŶƵƌĞ ŝŶ ϮϬϭϯ ĂƐ ǀŽƟŶŐ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ŽĨ &ĂLJĞƩĞǀŝůůĞ͕ ƌŽƵƐĞ ,ŽƐƉŝƚĂů
ƚŚĞϭϬϬůĂĐŬDĞŶŽĨ^LJƌĂĐƵƐĞďŽĂƌĚ ŵƉůŽLJĞĞ͘
ŽĨĚŝƌĞĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚĞ͗
ϭϬϬ ůĂĐŬ DĞŶ ŽĨ ^LJƌĂĐƵƐĞ /ŶĐ͘ ŝƐ Ă
ͻ &ŽƵŶĚŝŶŐ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ >ŽƵŝƐ ůĂƌŬ ŽĨ ŶŽŶͲƉƌŽĮƚ͕ ŶŽŶͲƉĂƌƟƐĂŶ ǀŽůƵŶƚĞĞƌ
^LJƌĂĐƵƐĞ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ ĨŽƵŶĚĞĚ ŝŶ ϮϬϬϳ͘ dŚĞ
ŐƌŽƵƉ ǁĂƐ ŝŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ :ƵŶĞ ϮϬϬϵ ĂƐ
ĨŽƌŵĞƌKŽĨW͘͘͘͘͘/ŶĐ͘

sŝŶĐĞŶƚ͘>ŽǀĞ
ĂŶ ŽĸĐŝĂů ĐŚĂƉƚĞƌ ŽĨ ϭϬϬ ůĂĐŬ DĞŶ
ŽĨ ŵĞƌŝĐĂ /ŶĐ͕͘ ĂŶ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ ǁŝƚŚ
ϭϭϲ ĐŚĂƉƚĞƌƐ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϭϬ͕ϬϬϬ
ŵĞŵďĞƌƐ ǁŚŽƐĞ ŐŽĂů ŝƐ ƚŽ ͞ĐŽŶƟŶƵĞ
ƚŽ ƐƚƌŝǀĞ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚLJ ŽĨ
ůŝĨĞ ŝŶ ŽƵƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ĞŶŚĂŶĐĞ
ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĨƌŝĐĂŶŵĞƌŝĐĂŶƐ͘͟

5 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

67$7(
State officials continue gun control forums across Upstate New York 
>Ez͕ E͘z͘ ;WͿ Ͳ EĞǁ zŽƌŬ
ůĂǁ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ ĂƌĞ
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ǀŝƐŝƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ƵƉƐƚĂƚĞ
ƚŽĞdžƉůĂŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ͛ƐŶĞǁ͕ƐƚƌŝĐƚĞƌŐƵŶ
ĐŽŶƚƌŽů ůĂǁ ʹ ĂŶĚ ƐĞǀĞƌĂů ŵĞĞƟŶŐƐ
ǁŝůůƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶĞŶƚƌĂůEĞǁzŽƌŬŽŶ
dƵĞƐĚĂLJĂŶĚtĞĚŶĞƐĚĂLJ͘

dŚĞƌĞĂƌĞƐĞƐƐŝŽŶƐdƵĞƐĚĂLJŝŶůĂƌĞŶĐĞ͕ 
ŶĚǁĞůů͕ >ĂŬĞ WůĂĐŝĚ͕ ZŽĐŚĞƐƚĞƌ͕ ĂŶĚ
/ƚŚĂĐĂ͘ KŶ tĞĚŶĞƐĚĂLJ͕ ƚŚĞƌĞ ǁŝůů ďĞ
ĨŽƌƵŵƐ ŝŶ KƐǁĞŐŽ͕ >ĂĨĂLJĞƩĞ͕ ĂŶĚ
^ĐŚĞŶĞĐƚĂĚLJ͘

dŚĞƐƚĂƚĞŚĂƐĂůƐŽƐĞƚƵƉĂǁĞďƐŝƚĞǁŝƚŚ
ĂŶƐǁĞƌƐƚŽĨƌĞƋƵĞŶƚůLJͲĂƐŬĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞWŽůŝĐĞĂŶĚ ĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
ŝǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƌŝŵŝŶĂů :ƵƐƟĐĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ǁŝůů ďĞ Ăƚ ĨŽƌƵŵƐ ƚŚŝƐ ǁĞĞŬ ƚŽ ƚĂůŬ >ŽĐĂůůLJ͕ ŽĸĐŝĂůƐ ǁŝůů ŚŽůĚ Ă ŵĞĞƟŶŐ
ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ͞Ez ^& Đƚ͟ ĂŶĚ ĂŶƐǁĞƌ dƵĞƐĚĂLJĞǀĞŶŝŶŐĂƚϲ͗ϬϬĂƚƚŚĞ'ƌĞĂƚĞƌ
ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂďŽƵƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂǁ /ƚŚĂĐĂ ĐƟǀŝƟĞƐ ĞŶƚĞƌ Ăƚ ϯϬϭ tĞƐƚ
ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ĂƐƐĂƵůƚͲƐƚLJůĞ ŽƵƌƚ^ƚ͕͘/ƚŚĂĐĂ͘
ƐĞŵŝͲĂƵƚŽŵĂƟĐ ǁĞĂƉŽŶƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚͲ
tĞĚŶĞƐĚĂLJ͛ƐŵĞĞƟŶŐƐŝŶĐůƵĚĞĂŶŽŽŶ
ĐĂƉĂĐŝƚLJŵĂŐĂnjŝŶĞƐ͘
dŚĞ ŶĞǁ ůĂǁ ĂĚŽƉƚĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ ƚŚŝƐ ƐĞƐƐŝŽŶĂƚƚŚĞKƐǁĞŐŽzΘzƌŵŽƌLJĂƚ
ŵŽŶƚŚ ĂŌĞƌ ƚŚĞ EĞǁƚŽǁŶ ƐĐŚŽŽů ϮϰϵĂŶĚϮϱϲt͘&ŝƌƐƚ^ƚ͕͘KƐǁĞŐŽ͖ĂŶĚ
ŵĂƐƐĂĐƌĞĂŶĚtĞƐƚtĞďƐƚĞƌĮƌĞĮŐŚƚĞƌ Ă ϱ͗ϬϬ Ɖ͘ŵ͘ ƐĞƐƐŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ >ĂĨĂLJĞƩĞ
ĂŵďƵƐŚ ĂůƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ dŽǁŶ ,Ăůů Ăƚ Ϯϱϳϳ ZŽƵƚĞ ϭϭ EŽƌƚŚ͕
>ĂĨĂLJĞƩĞ͘
ĐŚĞĐŬƐĨŽƌĂŵŵƵŶŝƟŽŶƉƵƌĐŚĂƐĞƐ͘

NY expects further drop in prison inmates
ϮϬƉĞƌĐĞŶƚĚƌŽƉŝŶďŽƚŚǀŝŽůĞŶƚĐƌŝŵĞƐ
ĂŶĚƐĞƌŝŽƵƐƉƌŽƉĞƌƚLJĐƌŝŵĞƐƐƚĂƚĞǁŝĚĞ 
>Ez͕E͘z͘;WͿͺEĞǁzŽƌŬŽĸĐŝĂůƐ ƐŝŶĐĞ ϭϵϵϵ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƐŽŵĞ ƵƉƟĐŬƐ ůĂƐƚ
ĞdžƉĞĐƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ͛Ɛ ƉƌŝƐŽŶƐ ƚŽ ƐŚĞĚ LJĞĂƌ͘
ϭ͕ϬϬϬŵŽƌĞŝŶŵĂƚĞƐŽǀĞƌƚŚĞŶĞdžƚĨŽƵƌ
LJĞĂƌƐ͕ ŶŽƟŶŐ ƚŚĞ ƐƚĞĂĚLJ ĚĞĐůŝŶĞ ŽĨ ǭǭ/ƚ͛Ɛ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ĐƌŝŵĞ͘ /ƚ͛Ɛ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĚƌƵŐ ŽīĞŶƐĞƐ ƐŝŶĐĞ ŶŽƚ ǀĞƌLJ ĚŝĸĐƵůƚ ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ƉƌŝƐŽŶ͕͛͛
ϭϵϵϵĂŶĚĂůůŽǁŝŶŐŝƚƚŽƐĂǀĞŵŽŶĞLJďLJ ƐĂŝĚ WƌŽĨĞƐƐŽƌ ^ŚĂǁŶ ƵƐŚǁĂLJ͕ Ă
ĐƌŝŵŝŶŽůŽŐŝƐƚĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJĂƚ
ĐůŽƐŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ 
ůďĂŶLJ͘
dŚĞ ŝŶŵĂƚĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŚĂƐ ĚƌŽƉƉĞĚ
ďĞůŽǁ ϱϱ͕ϬϬϬ ĂŌĞƌ ƉĞĂŬŝŶŐ ŝŶ ϭϵϵϵ WƌŝƐŽŶ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĨŽůůŽǁƐ ƉŽůŝĐLJ ŽŶ
Ăƚ ϳϮ͕ϱϴϰ ƵŶĚĞƌ ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌͲĞƌĂ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ͕ ǁŚŝůĞ ĐƌŝŵĞ ĚĞƉĞŶĚƐ
ĚƌƵŐ ůĂǁƐ͘ ^ĞǀĞƌĂů ƚŽƵŐŚ ƐĞŶƚĞŶĐŝŶŐ ŽŶ ŶŽŶͲƐƚĂďůĞ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐŽĐŝĂů
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ϭϱ LJĞĂƌƐ ƚŽ ůŝĨĞ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͘ ^ŽŵĞ
ĨŽƌŚĂǀŝŶŐϰŽƵŶĐĞƐŽĨŝůůĞŐĂůŶĂƌĐŽƟĐƐ͕ ƉĞŽƉůĞ ĐƌĞĚŝƚ ŵŽƌĞ ĞīĞĐƟǀĞ ƉŽůŝĐŝŶŐ
ǁĞƌĞ ƐŽŌĞŶĞĚ Žƌ ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚ ŝŶ ϮϬϬϵ͘ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚƌƵŐ ĐƵůƚƵƌĞ ĂƐ
dŚŽƐĞ ůĂǁƐ ǁĞƌĞ ĮƌƐƚ ĞŶĂĐƚĞĚ ŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶEĞǁzŽƌŬ͛ƐĚĞĐůŝŶĞ͕ŚĞ
ϭϵϳϯ͕ ƉƵƐŚĞĚ ďLJ ƚŚĞŶͲ'Žǀ͘ EĞůƐŽŶ ƐĂŝĚ͘
ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ ƚŽ ĐŽŵďĂƚ Ă ĚƌƵŐ ĂŶĚ
EĞǁ zŽƌŬ͛Ɛ ƚǁŽ ƚƌĞŶĚƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ĂŶ
ĐƌŝŵĞĞƉŝĚĞŵŝĐ͘
ƵŶƵƐƵĂů ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ŵŽƐƚ ƐƚĂƚĞƐ͛ 
ƵŽŵŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ŽĸĐŝĂůƐ ƉƵƚ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ƌĂƚĞƐ ĂƌĞŶ͛ƚ ĚĞĐůŝŶŝŶŐ͕
ƚǁŽ ƉƌŝƐŽŶ ĐůŽƐŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƵƐŚǁĂLJƐĂŝĚ͘DŽƐƚĚƌƵŐŽīĞŶĚĞƌƐĂƌĞ
Ψϵ͘ϳ ďŝůůŝŽŶ ƉƵďůŝĐ ƐĂĨĞƚLJ ďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ŝŵƉƌŝƐŽŶĞĚ ĨŽƌ ĚĞĂůŝŶŐ͕ ďƵƚ ƚŚĂƚ ŚĂƐ
ƚŚĞ ƵƉĐŽŵŝŶŐ ĮƐĐĂů LJĞĂƌ͘ /ƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĚŽŶĞ ůŝƩůĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĚƌƵŐ ƚƌĂĚĞ
ΨϮ͘ϵϲ ďŝůůŝŽŶ ĨŽƌ ƉƌŝƐŽŶƐ ĂŶĚ ƉĂƌŽůĞ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ƐŽŵĞŽŶĞ ĞůƐĞ ƵƐƵĂůůLJ ƚĂŬĞƐ
ŽǀĞƌĂĚƌƵŐŵĂƌŬĞƚ͘
ĚŽǁŶϲƉĞƌĐĞŶƚ͘ 
LJD/,>s/ZdEE

^ƚĂƚĞŽĸĐŝĂůƐŶŽǁƉƌŽũĞĐƚƚŚĞƉƌŝƐŽŶĞƌ
ƚŽƚĂů ƚŽ ĚĞĐůŝŶĞ ϰ ƉĞƌĐĞŶƚ ŵŽƌĞ
ƚŽ ϱϯ͕ϲϲϮ ŝŶ ĨŽƵƌ LJĞĂƌƐ͘ dŚĞ ƐƚĂƚĞ
ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐŚƵƫŶŐ ŵŝŶŝŵƵŵͲ ĂŶĚ
ŵĞĚŝƵŵͲƐĞĐƵƌŝƚLJ ƉƌŝƐŽŶƐ ĂŶĚ ĐĂŵƉƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐĞǀĞŶ ŝŶ ϮϬϭϭͲϭϮ͕ ĂŶĚ 'Žǀ͘ 
ŶĚƌĞǁ ƵŽŵŽ ƉƌŽƉŽƐĞƐ ĐůŽƐŝŶŐ ŽĨ
ƚǁŽ ǁŽŵĞŶ͛Ɛ ƉƌŝƐŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ
LJĞĂƌ͕ĞĂĐŽŶŝŶƚŚĞ,ƵĚƐŽŶsĂůůĞLJĂŶĚ 
ĂLJǀŝĞǁŝŶDĂŶŚĂƩĂŶ͘

tŚŝůĞĚƌƵŐĚĞĂůĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůLJƚŚŽƐĞĂƚ
ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ͕ ĂŶĚ ĂďƵƐĞƌƐ ĚŽ ĐŽŵŵŝƚ
ŽƚŚĞƌ ĐƌŝŵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƚĞĂůŝŶŐ ĨŽƌ
ŵŽŶĞLJ͕ŚĞƐĂŝĚ͕ƚŚĞLJĂƌĞƚLJƉŝĐĂůůLJůŽǁͲ
ůĞǀĞůĐƌŝŵĞƐĂŶĚŶŽƚŵĂũŽƌŽŶĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ƌĂƉĞ͕ ŵƵƌĚĞƌ͕ ƌŽďďĞƌLJ͕ ĂŐŐƌĂǀĂƚĞĚ
ĂƐƐĂƵůƚ͕ ďƵƌŐůĂƌLJ͕ ůĂƌĐĞŶLJ ĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞ
ƚŚĞŌ͘

ǭǭdŚĞƌĞĂƌĞůĂƌŐĞƌƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚĚƌŝǀĞƚŚĞ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͕͛͛ ƵƐŚǁĂLJ ƐĂŝĚ͘ ǭǭ^ĞŶĚŝŶŐ 
ĂLJǀŝĞǁŚĂƐƌĞŵĂŝŶĞĚǀĂĐĂŶƚƐŝŶĐĞŝƚ ƚŚĞƐĞ ƉĞŽƉůĞ ƚŽ ƉƌŝƐŽŶ ĚŽĞƐŶ͛ƚ ƐĞĞŵ
ǁĂƐ ĞǀĂĐƵĂƚĞĚ ŝŶ ůĂƐƚ LJĞĂƌ͛Ɛ ŇŽŽĚŝŶŐ ƚŽŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĂƚŽŶĞǁĂLJŽƌ
ĨƌŽŵ ^ƵƉĞƌƐƚŽƌŵ ^ĂŶĚLJ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂŶŽƚŚĞƌ͛͛͘
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶŝŶƚĞŶĚƐƚŽƐĞůůŝƚ͘ 
ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ ĚĂƚĂ ƐŚŽǁ Ă ƉĞĂŬ ŽĨ 
ƵƚŚŽƌŝƟĞƐŚĂǀĞĂůƐŽƌĞƉŽƌƚĞĚĂŶĞĂƌůLJ ϭϭ͕ϮϮϱ ƉƌŝƐŽŶ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĚƌƵŐ

ĐŽŶǀŝĐƟŽŶƐŝŶϭϵϵϮ͕ĂůŵŽƐƚϰϱƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů͘ dŚĂƚ ŚĂĚ ƌŝƐĞŶ ĨƌŽŵ ϰϳϬ
ŝŶ ϭϵϳϬ ĂŶĚ ĚĞĐůŝŶĞĚ ƚŽ ϯ͕ϭϵϯ ůĂƐƚ
LJĞĂƌ͕ Žƌ Ϯϯ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ Ăůů ŶĞǁ ƉƌŝƐŽŶ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͘
dĂŵĂƌ<ƌĂŌͲ^ƚŽůĂƌ͕ŽĨƚŚĞŽƌƌĞĐƟŽŶĂů 
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ EĞǁ zŽƌŬ͕ ǁŚŝĐŚ
ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ ƐĂŝĚ ŝƚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ŝŶŵĂƚĞ
ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ ĚƌƵŐ
ůĂǁ ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌŝƐŽŶ ĐůŽƐƵƌĞƐ͘
dŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĨĞŵĂůĞ ŝŶŵĂƚĞƐ ŚĂƐ
ĚĞĐůŝŶĞĚ ƚŽ Ϯ͕ϯϬϬ ĨƌŽŵ ϯ͕ϳϬϬ͕ ƉĂƌƚůLJ
ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĞĂƌŶŝŶŐ ŵĞƌŝƚ ƟŵĞ
ƚŚĂƚ ƌĞĚƵĐĞƐ Ă ƐĞŶƚĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĞĂƌůLJͲƌĞůĞĂƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘

ƐŬŝůůƐ͘ dŚĞ ůĂĐŬ ŽĨ Ă ǁŽƌŬ ŽƵƚůĞƚ ĂŶĚ
ĐŚĂŶĐĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞƐĞŶƚĞŶĐĞƐĂůƐŽĂĚĚ
ƐƚƌĞƐƐƚŽƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͛ĨĂŵŝůŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂŝŶƐ
ŽŶĨĂŵŝůLJƟĞƐ͘^ŬŝůůƐůĞĂƌŶĞĚŝŶƉƌŝƐŽŶƐ
ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĐůŽƐĞ ĨĂŵŝůLJ ƟĞƐ ĂƌĞ
ĐƌŝƟĐĂůĨĂĐƚŽƌƐŝŶƌĞĚƵĐŝŶŐƌĞĐŝĚŝǀŝƐŵ͘ 
ĂLJǀŝĞǁŚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĞīĞĐƟǀĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĨŽƌ ŚĞůƉŝŶŐ ƉƌŝƐŽŶĞƌƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJ ƌĞƚƵƌŶ ŚŽŵĞ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞLJ
ŚĂǀĞ ĨĂŵŝůLJ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƐƵƉƉŽƌƚ͕<ƌĂŌͲ^ƚŽůĂƌƐĂŝĚ͘/ƚŝƐĂůƐŽƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ͛Ɛ ŽŶůLJ ǁŽŵĞŶ͛Ɛ ƉƌŝƐŽŶ ŝŶ EĞǁ
zŽƌŬ ŝƚLJ͕ ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ĂůŵŽƐƚ ŚĂůĨ ŝƚƐ
ǁŽŵĞŶŝŶŵĂƚĞƐĐŽŵĞ͘

WƌŝƐŽŶĞƌƐĐĂŶůŽƐĞĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚ
ƚŚĞ ĨĂŵŝůŝĞƐ͕ ǁŚŽ ŽŌĞŶ ůŝǀĞ ŽŶ ůŽǁ 
ƵƚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚ ŝŶĐŽŵĞƐ͕ ǁŚĞŶ ƚŚĞLJ ĂƌĞ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ
ƐŚĂƌƉ ƌĞĚƵĐƟŽŶƐ ŝŶ ƉƌŝƐŽŶĞƌ ǁŽƌŬͲ ŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨŵŝůĞƐĂǁĂLJ͘
ƌĞůĞĂƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ǁĂLJƚŽďƵŝůĚƚŚĂƚŵĞƌŝƚƟŵĞĂŶĚůĞĂƌŶ

6 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

&29(5

Walt Dixie Considering Bid for POLITICAL OFFICE;

will Layout Agenda at Special Meeting 
LJĂǀĞDĐůĞĂƌLJ

ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ŚĞĂůƚŚ͕ LJŽƵƚŚ͕ ĂŶĚ ͞ ŝdžŝĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĐŽƵůĚ ďĞ
ƉŽůŝƟĐĂůŝƐƐƵĞƐ͘dŚĞŐƌŽƵƉĂůƐŽ ƋƵŝƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂů
tĂůƚ ŝdžŝĞ ŝƐ ŶŽ ƐƚƌĂŶŐĞƌ ĞŶĚŽƌƐĞƐƉŽůŝƟĐĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ͘ /ƚ ǁŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ
ƚŽ ƉŽůŝƟĐƐ͘ dŚĞ ϱϳ LJĞĂƌͲŽůĚ
ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ ƚŽ ƐĞĞ ŶĂƟŽŶĂů
^LJƌĂĐƵƐĞ ŶĂƟǀĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŽŶ ŝdžŝĞƐĂLJƐŚĞŝƐĐƵƌƌĞŶƚůLJĚŽŝŶŐ ĮŐƵƌĞƐ ůŝŬĞ ƚŚĞ ZĞǀĞƌĞŶĚ ů
ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉŽůŝƟĐĂů ƐĐĞŶĞ ĨŽƌ ƐĞůĨͲĞǀĂůƵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƌĞŇĞĐƟŽŶ ^ŚĂƌƉƚŽŶ ĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶŐ ůŽĐĂůůLJ
ĚĞĐĂĚĞƐ ďƵƚ ŚĂƐ ŶŽƚ ƌƵŶ ĨŽƌ ďĞĨŽƌĞ ŵĂŬŝŶŐ Ă ĚĞĐŝƐŝŽŶ Žƌ ŽŶ ŚŝƐ ďĞŚĂůĨ͕͟ ĞdžƉůĂŝŶĞĚ ŽƵƌ
ŽƌŚĞůĚƉƵďůŝĐŽĸĐĞ͘Ƶƚ͕ƚŚĂƚ ƉƵďůŝĐ ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ͘ ͞/͛ǀĞ ƉŽůŝƟĐĂůƉƵŶĚŝƚ͘
ŵĂLJĐŚĂŶŐĞ͘
ďĞĞŶ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ĂĐƟǀŝƐƚ
ŵŽƐƚ ŽĨ ŵLJ ůŝĨĞ͘ /ƚ͛Ɛ ǁŚĂƚ / ŝdžŝĞ ŚĞĂĚƐ ƵƉ ƚŚĞ ^LJƌĂĐƵƐĞ 
ŝdžŝĞŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŽƐƐŝŶŐŚŝƐ ĚŽ͕͟ ŚĞ ƐĂLJƐ͘ ͞Ƶƚ ĨƌŽŵ Ă ĐŚĂƉƚĞƌŽĨ^ŚĂƌƉƚŽŶ͛ƐEĂƟŽŶĂů
ŚĂƚ ŝŶƚŽ Ă ƉŽůŝƟĐĂů ƌĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽůŝƟĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ŝƐďĞŝŶŐŝŶ ĐƟŽŶ EĞƚǁŽƌŬ ;EEͿ͕ ĂŶ
ŶĞĂƌĨƵƚƵƌĞ͘
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ă ƚŽŽů ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ ĨŽƵŶĚĞĚ ŝŶ ϭϵϵϭ
ƚŽĞīĞĐƟǀĞůLJŐĞƚƚŚŝŶŐƐĚŽŶĞ͍ ďLJ ^ŚĂƌƉƚŽŶ ǁŝƚŚ Ă ǀŝƐŝŽŶ
tŚĂƚƉŽƐŝƟŽŶĚŽĞƐŚĞŚĂǀĞŚŝƐ dŚĂƚ͛ƐǁŚĂƚ/ŚĂǀĞƚŽůŽŽŬĂƚ͘͟
ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ Ă ŵŽĚĞƌŶ Đŝǀŝů
ƐŝŐŚƚƐ ŽŶ͍ ŝdžŝĞ ŝƐ ŶŽƚ ƐĂLJŝŶŐ͘
ƌŝŐŚƚƐ ĂŐĞŶĚĂ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐƉĞĐƵůĂƟŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ ͞WĞŽƉůĞ ŚĂǀĞ ƐĂŝĚ ƚŽ ŵĞ͕ ŝƚ ƚŚĞ ĮŐŚƚ ĨŽƌ ŽŶĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽĨ
ŚĞŝƐĞLJĞŝŶŐĂƐƉŽƚŽŶ^LJƌĂĐƵƐĞ ǁŽƵůĚ ďĞŶŝĐĞƚŽŚĂǀĞĂďůĂĐŬ ũƵƐƟĐĞ͕ ĚĞĐĞŶĐLJ ĂŶĚ ĞƋƵĂů 
ŽŵŵŽŶ ŽƵŶĐŝů͕ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůLJ ŵĂůĞ ŽŶ ƚŚĞ ƐĐŚŽŽů ďŽĂƌĚ͙ / ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ Ăůů ƉĞŽƉůĞ
ƚŚĞ ϮŶĚ ĐŽƵŶĐŝů ĚŝƐƚƌŝĐƚͶƚŚĞ ĚŽŶ͛ƚŬŶŽǁ͘tŚĂƚĞǀĞƌ/ĚĞĐŝĚĞ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ƌĂĐĞ͕ ƌĞůŝŐŝŽŶ͕
ĂƌĞĂǁŚĞƌĞŚĞƌĞƐŝĚĞƐ͘
ƚŽĚŽŝƚǁŝůůďĞĂďŽƵƚŵĂŬŝŶŐĂ ŶĂƟŽŶĂůŽƌŝŐŝŶ͕ĂŶĚŐĞŶĚĞƌ͘
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘͟ 
ƵƌƌĞŶƚůLJ ŚĞůĚ ďLJ WĂƚ ,ŽŐĂŶ͕ 
ŝdžŝĞ͕ Ă ĞŵŽĐƌĂƚ͕ ƐĂLJƐ ŚĞ
ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐŽƵŶĐŝů ĚŝƐƚƌŝĐƚ dŽŚĞůƉŚŝŵŵĂŬĞĂĚĞĐŝƐŝŽŶ͕ŚĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŶƐƉŝƌĞĚ ďLJ ƐŽŵĞ ŽĨ
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐŽĨŵŽƐƚŽĨƚŚĞtĞƐƚ ǁŝůůďĞŚŽůĚŝŶŐĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů ƚŚĞ ƉŝŽŶĞĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ^LJƌĂĐƵƐĞ
^ŝĚĞĂŶĚĂƉŽƌƟŽŶŽĨ^LJƌĂĐƵƐĞ͛Ɛ ŵĞĞƟŶŐĂƚϲƉ͘ŵ͘&Ğď͘ϮϴĂƚ^ƚ͘ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ͘ ͞tŚĞŶ / ƚŚŝŶŬ
EŽƌƚŚ^ŝĚĞ͘,ŽŐĂŶŚĂƐŽĐĐƵƉŝĞĚ >ƵĐLJ͛ƐŚƵƌĐŚĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ͕ϰϯϮ ĂďŽƵƚ ƉĞŽƉůĞ ůŝŬĞ ZĞǀĞƌĞŶĚ
ƚŚĞ ƐĞĂƚ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϱ ĂŶĚ ŚĂƐ 'ŝīŽƌĚ^ƚ͕͘^LJƌĂĐƵƐĞ͘
WƌŽĐƚŽƌǁŚŽůĞĚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚ
ƌĞĂĐŚĞĚ ƚŚĞ ĨŽƵƌͲƚĞƌŵ ůŝŵŝƚ͕
ĂŐĂŝŶƐƚ EŝĂŐĂƌĂ DŽŚĂǁŬ ŝŶ
ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ Śŝŵ ĨƌŽŵ ƌƵŶŶŝŶŐ ͞tŚĂƚŵĂƩĞƌƐƚŽŵĞŝƐƚŚĂƚŝĨ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ Žƌ >ĞŽŶ
ĂŐĂŝŶ ǁŚĞŶ ŚŝƐ ƚĞƌŵ ĞdžƉŝƌĞƐ ƉĞŽƉůĞĨĞĞů/ĐŽƵůĚďĞĂǀĞŚŝĐůĞ DŽĚĞƐƚĞ ǁŚŽ ǁĂƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ
Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ LJĞĂƌ͘ ,ŽŐĂŶ ĨŽƌ ĞīĞĐƟǀĞ ƉŽůŝƟĐĂů ĐŚĂŶŐĞ͙ hƌďĂŶ >ĞĂŐƵĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ůĂƐƚ EŽǀĞŵďĞƌ /ƚ͛Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ŵĞ ƚŽ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ŚĞ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƌƵŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ŐĂůǀĂŶŝnjĞŵLJďĂƐĞ͕͟ŝdžŝĞƐĂŝĚ͘ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĚǀŽĐĂĐLJ
ŵĂLJŽƌĂŐĂŝŶƐƚDŝŶĞƌ͘
͞,Ğ ;ŝdžŝĞͿ ƌĞĐĞŶƚůLJ ĞŶĚŽƌƐĞĚ
^ƚĞƉŚĂŶŝĞDŝŶĞƌŝŶŚĞƌƌƵŶĨŽƌ
ĂƐĞĐŽŶĚƚĞƌŵĂƐŵĂLJŽƌ͕ƐŽLJŽƵ
ĐĂŶ ƌƵůĞ ƚŚĂƚ ŽƵƚ͕͟ ĞdžƉůĂŝŶĞĚ
ŽŶĞ ůŽĐĂů ƉŽůŝƟĐĂů ƉƵŶĚŝƚ ǁŚŽ
ĚĞĐůŝŶĞĚ ƚŽ ďĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ͘ ͞/ƚ͛Ɛ
ĞŝƚŚĞƌ ƚŚĞ ƐĐŚŽŽů ďŽĂƌĚ Žƌ
ĐŽŵŵŽŶ ĐŽƵŶĐŝů ĂŶĚ / ǁŽƵůĚ
ďĞƚŽŶƚŚĞůĂƩĞƌ͕͟ŚĞƐĂŝĚ͘ 
ŐƌĂƐƐͲƌŽŽƚƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ
ŽƌŐĂŶŝnjĞƌ͕ ŝdžŝĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŚĞ
ŐŽͲƚŽ ŵĂŶ ĨŽƌ ŵĂŶLJ ůŽŽŬŝŶŐ
ƚŽ ŐĂƌŶĞƌ ǀŽƚĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
^LJƌĂĐƵƐĞƵƌďĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJ͘,Ğ
ŝƐĐƌĞĚŝƚĞĚǁŝƚŚŚĞůƉŝŶŐƚŽŐĞƚ
ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ^LJƌĂĐƵƐĞ ŵĂLJŽƌƐ
ĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ŚĂƐ ǁŽƌŬĞĚ ŽŶ
ŶƵŵĞƌŽƵƐ ƉŽůŝƟĐĂů ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ :ĞƐƐĞ :ĂĐŬƐŽŶ͛Ɛ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ƌƵŶ ŝŶ ƚŚĞ ŵŝĚ
ϭϵϴϬ͛Ɛ͘ 
ŝdžŝĞ͕ Ă ^ŽƵƚŚ 'ĞĚĚĞƐ ^ƚƌĞĞƚ
ƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ ŝƐ ŚĞĂĚ ŽĨ ƚŚĞ
ĂůůŝĂŶĐĞ ŶĞƚǁŽƌŬ͕ Ă ŐƌŽƵƉ ŚĞ
ĐƌĞĂƚĞĚ ƐŽŵĞ ϭϲ LJĞĂƌƐ ĂŐŽ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ĞŶŐĂŐŝŶŐ
ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ŽŶ ƐŽĐŝĂů͕

ŽĨ ƉŽůŝĐLJ Žƌ ^ƚƌĞƚĐŚ /ƌŽŶƐ
ĨƌŽŵ WĞĂĐĞ /ŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ǁŚŽ
ĐƌƵƐĂĚĞĚ ĨŽƌ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐ ůŝŬĞ WĞƌĐLJ :ŽŶĞƐ ĂŶĚ
tŝůůŝĞ DŽƌŐĂŶ ĂŶĚ DĂƌŐŝĞ
tŚŝƚĞ͕͟ ŚĞ ƐĂŝĚ͘ ͞dŚĞƐĞ ĂƌĞ
ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůLJ
ďĞĂƚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ũƵƐƟĐĞ ĚƌƵŵ͙
ǁŚĞŶ ǁĞ ůŽŽŬ Ăƚ ƚŚĞ ƚŚŝŶŐƐ
ƚŚĞLJ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ǁĞ ŵƵƐƚ ĂƐŬ
ŽƵƌƐĞůǀĞƐ ŚŽǁ ĂƌĞ ǁĞ ŚŽůĚŝŶŐ
ƚŚĞŵĂŶƚůĞ͍͟
^ŚŽƵůĚ ŚĞ ĚĞĐŝĚĞ ƚŽ ƌƵŶͶ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŚŝƐĨĂĐĞŬƉĂŐĞ
ĂŶĚ Ă ŇLJĞƌ ŚĞ ƉƵƚ ŽƵƚ ĂďŽƵƚ
ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů ŵĞĞƟŶŐͶ
ŚŝƐ ƉůĂƞŽƌŵ ǁŝůů ďĞ ͞ZƵŶŶŝŶŐ
ĨŽƌŚĂŶŐĞ͘͟ 
ŝdžŝĞ ƉůĂŶƐ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ƚǁŽ
ĂŐĞŶĚĂ ŝƚĞŵƐ Ăƚ ƚŚĞ &ĞďƌƵĂƌLJ
ŵĞĞƟŶŐ͘ KŶĞ ŝƐ ĂŶ ŝŶŝƟĂƟǀĞ
ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă EĂƟŽŶĂů hƌďĂŶ
>ĞĂŐƵĞŝŶ^LJƌĂĐƵƐĞ͖ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ŝƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ƚŽ
ƌĂŝƐĞ ŵŽŶĞLJ ƚŽ ŽīĞƌ ĮŶĂŶĐŝĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŶĞĞĚLJŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚLJ͘
͞tŚĞŶ LJŽƵ ůŽŽŬ Ăƚ ǁŚĂƚ ƚŚĞ
hƌďĂŶ >ĞĂŐƵĞ ƐƚĂŶĚƐ ĨŽƌ
ŶĂƟŽŶĂůůLJ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƉŽůŝĐLJ
ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ĂŐĞŶĚĂ ŝƚ ŝƐ

I’ve been a
community
activist most of
my life. It’s what
I do
11, 

7 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

It’s not
about what (office)
we’re gonna run
for but it’s about
what we’re gonna
do
11, 

,hZZz͊KŶůŝŶĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĨŽƌ^ƉƌŝŶŐ^ĞƐƐŝŽŶƐĞŶĚƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚǁĞĂĚǀŽĐĂƚĞƚŽ
ƌĞͲĞƐƚĂďůŝƐŚĂƉƌĞƐĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶŝŶ^LJƌĂĐƵƐĞ͕͟ŝdžŝĞ
ƐĂŝĚ͘ 

ŝdžŝĞƐĂLJƐŚĞŚĂƐĂůƐŽƐŽůŝĐŝƚĞĚ
ƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƌĞƟƌĞĚDΘdĂŶŬ
ĞdžĞĐƵƟǀĞ͕ <ŝƩLJ ZŝĐĞ͕ ƚŽ ŚĞůƉ
ŚŝŵƐĞƚƵƉƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘͞/͛ŵ
ĂůƐŽ ŚŽƉĞĨƵů ƚŚĂƚ ǁĞ ǁŝůů ŐĞƚ 
ŝdžŝĞ ƐĂLJƐ ŚĞ ŚĂƐ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚ
ŽĨ >ĞŽŶ DŽĚĞƐƚĞ͕ ǁŚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJŚĞĂĚĞĚƚŚĞhƌďĂŶ ǁĞůů͕͟ŚĞƐĂŝĚ͘
>ĞĂŐƵĞ ŽĨ KŶŽŶĚĂŐĂ ŽƵŶƚLJ
ĨŽƌ ϭϱ LJĞĂƌƐͲͲϭϵϳϵ ƚŽ ϭϵϵϰ͘ tŚĞƚŚĞƌ ŚĞ ǁŝůů ƌƵŶ Žƌ ŶŽƚ Žƌ
dŚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶ ǁĂƐ ƐŚƵƚ ĨŽƌ ǁŚĂƚ ŽĸĐĞ͕ ŶŽ ŽŶĞ ŬŶŽǁƐ
ĚŽǁŶ ŝŶ ϮϬϬϮ͕ Ă ǀŝĐƟŵ ŽĨ ĨŽƌƐƵƌĞ͘tŚĂƚŝƐĐĞƌƚĂŝŶŝƐƚŚĂƚ
ďƵĚŐĞƚ ĐƵƚƐ͕ Ă ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŐĂƉ͕ ǁŚĂƚĞǀĞƌŚĞĚĞĐŝĚĞƐƉĞŽƉůĞŝŶ
ĂŶĚ ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ^LJƌĂĐƵƐĞǁŝůůƉĂLJĂƩĞŶƟŽŶ͘
ƐƵƉƉŽƌƚ͘
͞/ƚ͛Ɛ ŶŽƚ ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ;ŽĸĐĞͿ
͞/ƐƚĂLJŝŶƚŽƵĐŚǁŝƚŚ>ĞŽŶ͕͟ŚĞ ǁĞ͛ƌĞ ŐŽŶŶĂ ƌƵŶ ĨŽƌ ďƵƚ ŝƚ͛Ɛ
ƐĂŝĚ͘͞,ĞĂŶĚ/ďŽƚŚďĞůŝĞǀĞǁĞ ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ǁĞ͛ƌĞ ŐŽŶŶĂ ĚŽ͕͟
ŶĞĞĚ ƚŽ ĚŽ ĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐ ǁĞ ĐĂŶ ŚĞƐĂŝĚ͘
ƚŽ ŐĞƚ Ă ůŽĐĂů ĐŚĂƉƚĞƌ ƵƉ ĂŶĚ
ƌƵŶŶŝŶŐĂŐĂŝŶ͘͟

DŽŶĚĂLJ͕&ĞďƌƵĂƌLJϰĂƚϱ͗ϬϬƉŵ͘ 

ddEd/KEWZEd^͊:ŽŝŶƵƐĨŽƌ

Walt Dixie watches as young people from his
Youth Build program gets construction training

2UFDOO:DONLQVZHOFRPHIRUPRVWFODVVHV

8 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

1$7,21$/

Black Leaders Recommend Policies to Obama, Congress
ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͖ ƉƌŽƚĞĐƚ
ĂŶĚ ĚĞĨĞŶĚ ǀŽƟŶŐ ƌŝŐŚƚƐ͖ ƉƌŽŵŽƚĞ
;dƌŝĐĞĚŶĞLJtŝƌĞ͘ĐŽŵͿͲ ŐƌŽƵƉ ŽĨ Ă ŚĞĂůƚŚŝĞƌ ŶĂƟŽŶ ďLJ ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ 
ůĂĐŬůĞĂĚĞƌƐǁŚŽĮƌƐƚĐŽŶǀĞŶĞĚĞĐ͘ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͖ ĂŶĚ ĂĐŚŝĞǀĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞĐƌŝŵŝŶĂů
ϯƚŽĚŝƐĐƵƐƐǁĂLJƐƚŽŚŽůĚƚŚĞKďĂŵĂ 
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ũƵƐƟĐĞƐLJƐƚĞŵ͘
ďŽĚŝĞƐ ĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞ ƚŽ ĨƌŝĐĂŶͲ 
ŵĞƌŝĐĂŶ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ŚĂƐ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŽ /ƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŽ ďĞ ƐĞĞŶ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ
ƚŚĞ ƚĂďůĞ ǁŝƚŚ ƉŽůŝĐLJ ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ ĨŽƌ tŚŝƚĞ,ŽƵƐĞŽƌŽŶŐƌĞƐƐĂƌĞůŝƐƚĞŶŝŶŐ͘ 
ůŝƚŵƵƐ ƚĞƐƚ ǁŝůů ďĞ ǁŚĞŶ WƌĞƐŝĚĞŶƚ
ƚŚĞŽŶŐƌĞƐƐĂŶĚtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ͘
KďĂŵĂ ŽƵƚůŝŶĞƐ ŚŝƐ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ŝŶ ŚŝƐ
͞dŚĞ ƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ hƌďĂŶ ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞhŶŝŽŶĚĚƌĞƐƐŽŶdƵĞƐĚĂLJ͕
:ŽďƐ Đƚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽďƐ Đƚ͕ &Ğď͘ϭϮ͘
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ^ĞŶĂƚĞ ŚĞĂƌŝŶŐƐ ŽŶ
ǀŽƚĞƌ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞīŽƌƚƐ͕ ŐƵŶ ƐĂĨĞƚLJ /ŶůĂƐƚǁĞĞŬ͛ƐŶĂƟŽŶ͕ƚŚĞŐƌŽƵƉĐĂůůĞĚ
ĂŶĚũƵǀĞŶŝůĞũƵƐƟĐĞƌĞĨŽƌŵ͟ĂƌĞĂŵŽŶŐ ĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗
ŝŶŝƟĂůĨĞĚĞƌĂůƉŽůŝĐLJƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐůŝƐƚĞĚ
ďLJ EĂƟŽŶĂů hƌďĂŶ >ĞĂŐƵĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚͬ ŽŶŐƌĞƐƐŝŽŶĂů ƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ĂŶĚ 
KDĂƌĐDŽƌŝĂůĂŶĚĂƚůĞĂƐƚϲϬŚĞĂĚƐ ƉĂƐƐĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ hƌďĂŶ :ŽďƐ Đƚ͕
ŽĨ Đŝǀŝů ƌŝŐŚƚƐ͕ ƐŽĐŝĂů ũƵƐƟĐĞ͕ ůĂďŽƌ͕ ͞ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ĂůůŽĐĂƚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ
ĨĂŝƚŚ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶƐ͕ ũŽď ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ Ă ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĨŽƌ ĞůŝŐŝďůĞ
ĂŌĞƌĂƐĞĐŽŶĚŵĞĞƟŶŐ&ƌŝĚĂLJ͕:ĂŶ͘Ϯϱ͘ LJŽƵŶŐĂĚƵůƚƐƚŽƉƌĞƉĂƌĞƚŚĞŵĨŽƌĞŶƚƌLJ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ ĂŶĚ ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ
͞tŚĞŶǁĞŐĂƚŚĞƌĞĚŚĞƌĞĂůŝƩůĞŽǀĞƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚ Ă EĂƟŽŶĂů :ŽďƐ ŽƵŶĐŝů
Ă ŵŽŶƚŚ ĂŐŽ͕ ǁĞ ƵƌŐĞĚ ŽƵƌ ŶĂƟŽŶ͛Ɛ ĚǀŝƐŽƌLJŽŵŵŝƩĞĞ͘
ůĞĂĚĞƌƐ ƚŽ ĐŽŵŵŝƚ ƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉĂƌŝƚLJ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ WƌĞƐŝĚĞŶƚKďĂŵĂƚŽ͞ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞũŽďƐ
ŽĨ ĐŽůŽƌ͕͟ ƐĂŝĚ Ă ũŽŝŶƚ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ĐƌŝƐŝƐŝŶƵƌďĂŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĚƵƌŝŶŐŚŝƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ďLJ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ͛Ɛ ĐŽŶǀĞŶŽƌ͕ ƵƉĐŽŵŝŶŐ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞhŶŝŽŶĂĚĚƌĞƐƐ͘͟
DŽƌŝĂů͕ EĂƟŽŶĂů ĐƟŽŶ EĞƚǁŽƌŬ
WƌĞƐŝĚĞŶƚ ZĞǀ͘ ů ^ŚĂƌƉƚŽŶ͕ EW WƌĞƐŝĚĞŶƚ KďĂŵĂ ƚŽ ĂůƐŽ ƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚͬK ĞŶ :ĞĂůŽƵƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽďƐ Đƚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
EĂƟŽŶĂů ŽĂůŝƟŽŶ ŽŶ ůĂĐŬ ŝǀŝĐ ŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĞLJŚĂĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚƐƵĐŚĂƐ
WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
WƌĞƐŝĚĞŶƚͬDĞůĂŶŝĞ ͞ĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚĂdžĐƵƚƐ͕ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ 
ĂŵƉďĞůů͘ ͞dŽĚĂLJ͕ ǁĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ŽƵƌ ĂŶĚŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŽƉƵƚŵĞƌŝĐĂŶƐďĂĐŬ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ŚŽǁ ďĞƐƚ ƚŽ ƚŽǁŽƌŬĂŶĚƐƉĞĞĚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵLJ͘͟
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚŽƐĞŐŽĂůƐ͘͟ 
LJ,ĂnjĞůdƌŝĐĞĚŶĞLJ

dŚĞ ůĞĂĚĞƌƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ŵĞĞƟŶŐ
ĂƐ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƐƚĞƉ ŝŶ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ
ƐƚĂƌƚĞĚ ƐŚŽƌƚůLJ ĂŌĞƌ ƚŚĞ ĞůĞĐƟŽŶ͕
ĚƵƌŝŶŐ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞLJ ŽƵƚůŝŶĞĚ ŝŶ Ă
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ͞ĮǀĞ ƵƌŐĞŶƚ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ
ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶ͘͟ dŚŽƐĞ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ
ĂƌĞ͗ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌŝƚLJ ĨŽƌ 
ĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶƐ͖ ƉƌŽŵŽƚĞ ĞƋƵŝƚLJ

WƌĞƐŝĚĞŶƚ KďĂŵĂ ĂŶĚ ŽŶŐƌĞƐƐ ƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚ ŐƵŶ ƌĞĨŽƌŵƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŶŽƚ
ŽŶůLJ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ďĂŶ ŽŶ Ăůů ĂƐƐĂƵůƚ
ǁĞĂƉŽŶƐĂŶĚŚŝŐŚͲĐĂƉĂĐŝƚLJŵĂŐĂnjŝŶĞƐ͕
ďƵƚ͞ĐůŽƐƵƌĞŽĨƚŚĞŐƵŶƐŚŽǁůŽŽƉŚŽůĞ
ĂŶĚ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĐŚĞĐŬƐ͘͟ 
ĨŽĐƵƐ ďLJ ŽŶŐƌĞƐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ tŚŝƚĞ
,ŽƵƐĞ ͞ŽŶ ǀŝŽůĞŶĐĞ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕

ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚ ĂŶĚ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌLJ ĐƌŝŵŝŶĂů ũƵƐƟĐĞ
ĐƌĞĂƚĞƐĂĨĞƐƉĂĐĞƐĨŽƌŬŝĚƐĚƵƌŝŶŐŽƵƚ ƐLJƐƚĞŵ͘͟
ŽĨ ƐĐŚŽŽů ƟŵĞ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŵĞŶƚĂů
͞^ƚƵĚLJ ĂŌĞƌ ƐƚƵĚLJ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ
ŝůůŶĞƐƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘͟
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŽĨ ĐŽůŽƌ ĨĂĐĞ ŚĂƌƐŚĞƌ
DŽďŝůŝnjĂƟŽŶ ĂƌŽƵŶĚ ĂŶĚ ĂƩĞŶƟŽŶ ƚŽ ƉƵŶŝƐŚŵĞŶƚƐ ŝŶ ƐĐŚŽŽů ƚŚĂŶ ƚŚĞŝƌ
ƉĞĞƌƐ͕ 
ĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶ
ƚŚĞ ƵƉĐŽŵŝŶŐ ^ƵƉƌĞŵĞ ŽƵƌƚ ĐĂƐĞ͕ tŚŝƚĞ
^ŚĞůďLJ ŽƵŶƚLJ͕ ůĂďĂŵĂ ǀ͘ ,ŽůĚĞƌ͕ ƚŽ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƌĞ ĂƌƌĞƐƚĞĚ ĨĂƌ ŵŽƌĞ ŽŌĞŶ
ďĞĂƌŐƵĞĚ&Ğď͘Ϯϳ͘dŚĞƐƵŝƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞŝƌ ǁŚŝƚĞ ĐůĂƐƐŵĂƚĞƐ͕ ĂŶĚ
ƚŚĞ ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƚLJ ŽĨ ^ĞĐƟŽŶ ϱ ŽĨ ĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶ LJŽƵƚŚ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĞ sŽƟŶŐ ZŝŐŚƚƐ Đƚ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ũƵǀĞŶŝůĞ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ
ĐĞƌƚĂŝŶ ƐƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ĐŽƵŶƟĞƐ ƚŽ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůLJ ƚŽ ďĞ ƐĞŶƚĞŶĐĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌŐŽ :ƵƐƟĐĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ ĂĚƵůƚ ƉƌŝƐŽŶ͕͟ :ĞĂůŽƵƐ ƐĂŝĚ͘ ͞KŶĞ ŝŶ
ŽĨ ĂŶLJ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ Žƌ ǀŽƟŶŐ ϭϯ ĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶƐ ŽĨ ǀŽƟŶŐ ĂŐĞ
ƌƵůĞƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ŚŝƐƚŽƌLJ ŽĨ ŝƐ ĚŝƐĞŶĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ Ă ƉƌŝŽƌ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌLJǀŽƟŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐ͘
ĐƌŝŵŝŶĂůĐŽŶǀŝĐƟŽŶ͘dŚĂƚ͛ƐĂƐƚĂŐŐĞƌŝŶŐ
ƐƚĂƟƐƟĐƚŚĂƚ 
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞůĞĂƐĞ͕͞dŚĞůĞĂĚĞƌƐ ƌĞǀĞĂůƐƚŚĞĚĞƐƉĞƌĂƚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞĨŽƌŵ͘͟
ĂůƐŽ ĞŶĚŽƌƐĞĚ ŽŶŐƌĞƐƐŵĂŶ ŚĂŬĂ
&ĂƩĂŚ͛Ɛ;ͲWĂ͘ͿĐĂůůĨŽƌĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƵƌŝŶŐ ŚŝƐ /ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ ƐƉĞĞĐŚ͕
^ĞŶĂƚĞŚĞĂƌŝŶŐƐŝŶƚŽǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚǀŽƚĞƌ ƚŚĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ƐƉŽŬĞ ƐƚƌŽŶŐůLJ ŽŶ ƚŚĞ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞīŽƌƚƐ͘ dŚŽƐĞ ŚĞĂƌŝŶŐƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĚŝǀĞƌƐŝƚLJ ĂŶĚ ĞƋƵĂůŝƚLJ͕
ǁŽƵůĚ ŝŶĐůƵĚĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝĞƐ ĨƌŽŵ ďƵƚ ŐĂǀĞ ŶŽ ƐƉĞĐŝĮĐƐ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ
͞ĐŝƟnjĞŶƐ ǁŚŽƐĞ ƌŝŐŚƚƐ ǁĞƌĞ ƚƌĂŵƉůĞĚ ƚŽ ƉƌŽďůĞŵƐ ĚŝƐƉĂƌĂƚĞůLJ ĨĂĐĞĚ ďLJ
ůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŽƚŚĞϮϬϭϮĞůĞĐƟŽŶ͘͟ 
ĨƌŝĐĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶƐ͘ dŚĞ Đŝǀŝů ƌŝŐŚƚƐ
ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶƐͲƚŚŽƵŐŚŶŽŶͲƉĂƌƟƐĂŶʹ
͞/ƚ͛Ɛ ŝƌŽŶŝĐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐĞƌŝŽƵƐ ĂƌĞ ůĂƌŐĞůLJ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ƚŽ ǀŽƟŶŐ ƌŝŐŚƚƐ ŝŶ Ă ǀŽƚĞƌƚƵƌŶŽƵƚŽĨƚŚĞĞŵŽĐƌĂƟĐďĂƐĞŝŶ
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ ŚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ƚŚĞKďĂŵĂĮƌƐƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚĞůĞĐƟŽŶƐ͘
ƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ƚŽ ƐůĂƐŚ ĂƌůLJŝŶŚŝƐƐĞĐŽŶĚƚĞƌŵ͕ƚŚĞLJĂƉƉĞĂƌ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŽ ďĞ ǁĂƚĐŚŝŶŐ ƚŚĞ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ ŶŽƚ ƚŽ ƐƚĂƚĞŚŽƵƐĞƐǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞdžƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͘
ŵĞŶƟŽŶ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ ŽĨ ƚǁŽ
ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉŝǀŽƚĂů ĞǀĞŶƚƐ ŝŶ ŽƵƌ ^ĂLJƐ ^ŚĂƌƉƚŽŶ͕ ͞tĞ ĐĂŶŶŽƚ ĂƩĂŝŶ
ŚŝƐƚŽƌLJͶƚŚĞϭϱϬƚŚĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌLJŽĨƚŚĞ ƉĂƌŝƚLJ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƵŶĞŵƉůŽLJŵĞŶƚ ĐƌŝƐŝƐ 
ŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ WƌŽĐůĂŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐŽĞƐ ƵŶĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͕ ǁŚŝůĞ ƚǁŽͲĮŌŚƐ
ϱϬƚŚ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌLJ ŽĨ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚ DĂƌĐŚ ŽĨ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ LJŽƵƚŚ ĂƌĞ ĨƌŝĐĂŶͲ
ŽŶ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͟ ĂŵƉďĞůů ƐĂŝĚ͘ ͞dŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ͕ ĂŶĚ ǁŚŝůĞ ĞůĞĐƚĞĚ ŽĸĐŝĂůƐ
ƌŝŐŚƚƚŽǀŽƚĞǁŝůůďĞŬĞLJƚŽƌĞĂůŝnjŝŶŐŽƵƌ ĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞůĞǀĞůĂƌĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ƐŚĂƌĞĚŐŽĂůƐ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ ŝŶ ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŽĨ ĐŽůŽƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ũŽďƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘͟
ĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂŶŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ
ƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐ͘͟
dŚĞ ůĞĂĚĞƌƐ ĂůƐŽ ƉŽŝŶƚĞĚ ŽƵƚ ƚŚĂƚ ͞Ă
ŵĂũŽƌ ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌŝƚLJ ĂŶĚ
ĨƵůů ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůLJ ĨŽƌ LJŽƵŶŐ ŵĞŶ ŽĨ
ĐŽůŽƌ͕ ŝƐ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶ͛Ɛ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶĂů

FDA panel wants limits on hydrocodone painkillers
t^,/E'dKE ;WͿ Ͳ &ĞĚĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ
ĂĚǀŝƐŽƌƐ ǁĂŶƚ ŶĞǁ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ŽŶ
ŚLJĚƌŽĐŽĚŽŶĞ͕ ƚŚĞ ŚŝŐŚůLJ ĂĚĚŝĐƟǀĞ
ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĨŽƵŶĚŝŶsŝĐŽĚŝŶĂŶĚŽƚŚĞƌ
ǁŝĚĞůLJĂďƵƐĞĚƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƉĂŝŶŬŝůůĞƌƐ͘
dŚĞ &ŽŽĚ ĂŶĚ ƌƵŐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͛Ɛ
ƉĂŶĞů ŽĨ ĚƌƵŐ ƐĂĨĞƚLJ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ ǀŽƚĞĚ
ƚŽ ƐƵďũĞĐƚ ŚLJĚƌŽĐŽĚŽŶĞ ĚƌƵŐƐ ƚŽ ƚŚĞ
ƐĂŵĞ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ ĂƐ ŶĂƌĐŽƟĐƐ ůŝŬĞ

ĮƌƐƚŽƌƐĞĐŽŶĚŵŽƐƚͲĂďƵƐĞĚŵĞĚŝĐŝŶĞ
ŝŶƚŚĞh͘^͘ĞĂĐŚLJĞĂƌ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ
,LJĚƌŽĐŽĚŽŶĞ ŝƐ ƐŽůĚ ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶ ƌƵŐŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŐĞŶĐLJ͘
ƉŝůůƐůŝŬĞsŝĐŽĚŝŶ͕ǁŚŝĐŚŵŝdžĞƐƚŚĞĚƌƵŐ
ǁŝƚŚ ŶŽŶͲĂĚĚŝĐƟǀĞ ƉĂŝŶŬŝůůĞƌƐ ůŝŬĞ dŚĞ ŚĂƐ ĂƐŬĞĚ ƚŚĞ & ƚŽ
ĂĐĞƚĂŵŝŶŽƉŚĞŶ͘ŽĐƚŽƌƐƉƌĞƐĐƌŝďĞƚŚĞ ƌĞĐůĂƐƐŝĨLJ ŚLJĚƌŽĐŽĚŽŶĞ ĂƐ Ă ƐĐŚĞĚƵůĞ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƉĂŝŶ ĨƌŽŵ ŝŶũƵƌŝĞƐ͕ ///ĚƌƵŐ͕ůŝŵŝƟŶŐǁŚŝĐŚŬŝŶĚƐŽĨŵĞĚŝĐĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĐĂŶ ǁƌŝƚĞ Ă ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ
ƐƵƌŐĞƌLJ͕ĂƌƚŚƌŝƟƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂŝůŵĞŶƚƐ͘
ĂŶĚŚŽǁŵĂŶLJƟŵĞƐŝƚĐĂŶďĞƌĞĮůůĞĚ͘
,LJĚƌŽĐŽĚŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůLJƌĂŶŬƐĂƐƚŚĞ
ŽdžLJĐŽĚŽŶĞĂŶĚŵŽƌƉŚŝŶĞ͘

/(786.12::+$7<287+,1.
Leave us a comment! facebook.com/cnyvision

9 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$ 
KWd/KE
WƌĞŐŶĂŶƚ͍ŶdžŝŽƵƐ͍'Ğƚ
&Z͕ŶŽͲƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ĐŽŶĮͲ
ĚĞŶƟĂůĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕ŐƵŝĚͲ
ĂŶĐĞ͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƚ
ŽƵƌůŝĐĞŶƐĞĚ
ĂŐĞŶĐLJ͖ŝĨĂĚŽƉƟŽŶŝƐLJŽƵƌ
ƉůĂŶ͕ĐŚŽŽƐĞĨƌŽŵůŽǀŝŶŐ͕
ƉƌĞͲĂƉƉƌŽǀĞĚĨĂŵŝůŝĞƐ͘Ăůů
:ŽLJ͗ϴϲϲͲϵϮϮͲϯϲϳϴ͘
ǁǁǁ͘&ŽƌĞǀĞƌ&ĂŵŝůŝĞƐͲ
dŚƌŽƵŐŚĚŽƉƟŽŶ͘ŽƌŐ͘ 
hz/E'ͬ^>>>/E' 
hz/E'ͬ^>>/E'͗'ŽůĚ͕
ŐŽůĚĐŽŝŶƐ͕ƐƚĞƌůŝŶŐƐŝůǀĞƌ͕
ƐŝůǀĞƌĐŽŝŶƐ͕ƐŝůǀĞƌƉůĂƚĞ͕
ĚŝĂŵŽŶĚƐ͕ĮŶĞǁĂƚĐŚĞƐ
;ZŽůĞdž͕ĂƌƟĞƌ͕
WĂƚĞŬͿ͕ƉĂŝŶƟŶŐƐ͕ĨƵƌƐ͕ĞƐͲ
ƚĂƚĞƐ͘ĂůůĨŽƌĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ
ϵϭϳͲϲϵϲͲϮϬϮϰ:z
,>d, 
hzZ>s/'Z͕ŝĂůŝƐ͕
>ĞǀŝƚƌĂ͕^ƚĂdžLJŶ͕WƌŽƉĞĐŝĂ
ΘŵŽƌĞ͘͘͘&ͲƉƉƌŽǀĞĚ͕
h͘^͘͘WŚĂƌŵĂĐŝĞƐ͘EĞdžƚ
ĚĂLJ
ĚĞůŝǀĞƌLJĂǀĂŝĂďůĞ͘KƌĚĞƌ
ŽŶůŝŶĞŽƌďLJƉŚŽŶĞĂƚǀŝĂͲ
ŵĞĚŝĐ͘ĐŽŵ͕ϴϬϬͲϰϲϳͲϬϮϵϱ
,>WtEd 
ƌŝǀĞƌƐͲ,/Z/E'yWZ/Ͳ 
Eͬ/EyWZ/E
dE<ZZ/sZ^͊ĂƌŶƵƉ
ƚŽΨ͘ϱϭͬŵŝůĞ͊EĞǁ&ůĞĞƚ
sŽůǀŽdƌĂĐƚŽƌƐ͊ϭ 
zĞĂƌKdZdžƉ͘ZĞƋ͘ͲdĂŶŬĞƌ
dƌĂŝŶŝŶŐǀĂŝůĂďůĞ͘Ăůů
dŽĚĂLJ͗ϴϳϳͲϴϴϮͲϲϱϯϳǁǁǁ͘
KĂŬůĞLJdƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ĐŽŵ
,>WtEd 
ƌŝǀĞƌͲΨϬ͘ϬϯƋƵĂƌƚĞƌůLJ
ďŽŶƵƐ͕ƉůƵƐΨϬ͘ϬϭŝŶĐƌĞĂƐĞ

ƉĞƌŵŝůĞĂŌĞƌϲĂŶĚϭϮ
ŵŽŶƚŚƐ͘ĂŝůLJŽƌtĞĞŬůLJ
ƉĂLJ͘>Ͳ͕ϯ
ŵŽŶƚŚƐĐƵƌƌĞŶƚĞdžƉ͘ϴϬϬͲ
ϰϭϰͲϵϱϲϵǁǁǁ͘ĚƌŝǀĞŬͲ
ŶŝŐŚƚ͘ĐŽŵ
,KD/DWZKsDEd
,^zKhZh/>/E'
^,/&dKZ^dd>͍ 
ŽŶƚĂĐƚtŽŽĚĨŽƌĚƌŽƚŚĞƌƐ
/ŶĐ͕ĨŽƌƐƚƌĂŝŐŚƚĞŶŝŶŐ͕ůĞǀĞůͲ
ŝŶŐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ 
ĂŶĚǁŽŽĚĨƌĂŵĞƌĞƉĂŝƌƐ
ĂƚϭͲϴϬϬͲK>ͲZE͘ǁǁǁ͘
ǁŽŽĚĨŽƌĚďƌŽƐ͘ĐŽŵ͘͞EŽƚ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞŝŶYƵĞĞŶƐ
ĐŽƵŶƚLJ͟
>E&KZ^>
ϮͲKhEdz>E>/YͲ
h/d/KE͊ĂŶŬZĞƉŽƐ͕
&ĂƌŵƐƚĂƚĞƐ͕^ŚŽƌƚ^ĂůĞƐ͘
ϯͲϯϴĂĐƌĞƐĨƌŽŵΨϵ͕ϴϬϬ͊
^ƚƌĞĂŵƐ͕ǀŝĞǁƐ͊ 
ƵŝůĚŚƵŶƚ͕ŝŶǀĞƐƚ͊ĂƐLJ
ĚƌŝǀĞĨƌŽŵEz͘dĞƌŵƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞ͊;ϴϴϴͿϵϬϱͲϴϴϰϳ
>'> 
/sKZŽƌĂŶŶƵůŵĞŶƚŝŶ
ĂƐůŝƩůĞĂƐŽŶĞĚĂLJ͘KǀĞƌ
ϱϬLJĞĂƌƐĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ϭϬϬй
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ͘&ƌŽŵΨϵϵϱ͘ůů
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂƚǁǁǁ͘
ĚŝǀŽƌĐĞĨĂƐƚ͘ĐŽŵ

KhdK&^ddZ> 
^dd 
džĞƚĞƌ͕E,ͲϱϱнEĞǁ
ŚŽŵĞƐĨƌŽŵΨϲϵ͕ϵϬϬͲ
ΨϭϮϵ͕ϬϬϬ
ϮďƌͬϮďĂůŽŶŐ^ĐĞŶŝĐdžͲ
ĞƚĞƌZŝǀĞƌ͘ϳŵŝůĞƐƚŽŽĐĞĂŶ͕
ϱϬŵŝŶƵƚĞƐƚŽŽƐƚŽŶ͊
ϲϬϯͲϳϳϮͲϱϯϳϳŽƌĞŵĂŝůĞdžͲ
ĞƚĞƌƌŝǀĞƌůĂŶĚŝŶŐΛĐŽŵĐĂƐƚ͘
ŶĞƚ 

KhdK&^ddZ> 
^dd
^ĞďĂƐƟĂŶ͕&ůŽƌŝĚĂ 
īŽƌĚĂďůĞĐƵƐƚŽŵĨĂĐͲ
ƚŽƌLJĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŚŽŵĞƐ
Ψϰϱ͕ϵϬϬн͕&ƌŝĞŶĚůLJĐŽŵͲ
ŵƵŶŝƚLJ͕
EŽZĞĂůƐƚĂƚĞŽƌ^ƚĂƚĞ
/ŶĐŽŵĞdĂdžĞƐ͕ŵŝŶƵƚĞƐƚŽ 
ƚůĂŶƟĐKĐĞĂŶ͘ 
ϳϳϮͲϱϴϭͲϬϬϴϬ͕ǁǁǁ͘
ďĞĂĐŚͲĐŽǀĞ͘ĐŽŵ͘>ŝŵŝƚĞĚ
ƐĞĂƐŽŶĂůƌĞŶƚĂůƐ
sd/KEZEd>^
KE/dz͕DZz>E͘ 
ĞƐƚƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĂīŽƌĚĂďůĞ
ƌĞŶƚĂůƐ͘&ƵůůͬƉĂƌƟĂůǁĞĞŬƐ͘ 
ĂůůĨŽƌ&ZďƌŽĐŚƵƌĞ͘
KƉĞŶ
ĚĂŝůLJ͘,ŽůŝĚĂLJZĞĂůƐƚĂƚĞ͘
ϭͲϴϬϬͲϲϯϴͲϮϭϬϮ͘KŶůŝŶĞ
ƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͗ǁǁǁ͘ŚŽůŝͲ
ĚĂLJŽĐ͘ĐŽŵ

D/^>>EKh^

sd/KEZ^KZd^

^tD/>>^ĨƌŽŵŽŶůLJ
Ψϯϵϵϳ͘ϬϬͲD<Θ^s
DKEzǁŝƚŚLJŽƵƌŽǁŶ
ďĂŶĚŵŝůůͲƵƚůƵŵďĞƌĂŶLJ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͘/ŶƐƚŽĐŬ 
ƌĞĂĚLJƚŽƐŚŝƉ͘&Z/ŶĨŽͬ 
s͗ǁǁǁ͘EŽƌǁŽŽĚ^ĂǁͲ
ŵŝůůƐ͘ĐŽŵ
ϭͲϴϬϬͲϱϳϴͲϭϯϲϯdžƚ͘ϯϬϬE

ΨϯϵϵĂŶĐƵŶůů/ŶĐůƵƐŝǀĞ
^ƉĞĐŝĂů
^ƚĂLJϲĂLJƐ/Ŷ>ƵdžƵƌLJ 
ĞĂĐŚ&ƌŽŶƚZĞƐŽƌƚ
tŝƚŚDĞĂůƐŶĚƌŝŶŬƐ&Žƌ
Ψϯϵϵ͊
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶĐƵŶϱƐƚĂƌ͘
ĐŽŵͬϴϴϴͲϰϴϭͲϵϲϲϬ

,>WtEd DŽŶƌŽĞŽƵŶƚLJ^ŚĞƌŝīĞƉƵƚLJ:ĂŝůŽƌ 
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐDƵƐƚ͗
ͻĞĂƚůĞĂƐƚϭϴLJĞĂƌƐŽĨĂŐĞ
ͻWŽƐƐĞƐƐĂ,ŝŐŚ^ĐŚŽŽůŝƉůŽŵĂŽƌ 
'
ͻWŽƐƐĞƐƐĂǀĂůŝĚEz^ƌŝǀĞƌ>ŝĐĞŶƐĞ
ͻ,ĂǀĞŶŽĨĞůŽŶLJĐŽŶǀŝĐƟŽŶƐ
ͻWĂƐƐĂƉŚLJƐŝĐĂůĂŐŝůŝƚLJĂŶĚ 
ŵĞĚŝĐĂůƚĞƐƚ
^ĂůĂƌLJΨϰϭ͕ϭϬϯͲΨϲϰ͕ϮϲϵŶŶƵĂůůLJ

ͻWĂƐƐĂƉƐLJĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚ 

ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ
ͻĞŝŶŐŽŽĚƉŚLJƐŝĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ
ͻĞŽĨŐŽŽĚŵŽƌĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
ͻ^ŚŽǁŐĞŶƵŝŶĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚŝƐ 
ƌĞǁĂƌĚŝŶŐĐĂƌĞĞƌ 

ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞĂƚŵŽŶƌŽĞĐŽƵŶƚLJ͘ŐŽǀŽƌŝŶƉĞƌƐŽŶĂƚŽƵŶƚLJ
KĸĐĞƵŝůĚŝŶŐ͕ϯϵtĞƐƚDĂŝŶ^ƚƌĞĞƚ͕ZŽŽŵϮϭϬ͕ZŽĐŚĞƐƚĞƌ͕Ezϭϰϲϭϰ
&ƌŽŵ:ĂŶƵĂƌLJϮϴ͕ϮϬϭϯͲ&ĞďƌƵĂƌLJϮϳ͕ϮϬϭϯ 
džĂŵĚĂƚĞŝƐƉƌŝůϭϯ͕ϮϬϭϯ 
ƋƵĂůKƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJŵƉůŽLJĞƌ

Wh>/EKd/
dŚĞ ŝƚLJ ŽĨ ŽƌƚůĂŶĚ ŝƐ ƐĞĞŬŝŶŐ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ĨƌŽŵ ƋƵĂůŝĮĞĚ ĮƌŵƐ Žƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ WƌŽŐƌĂŵ ĞůŝǀĞƌLJ ĂŶĚ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶ ĐŽŶũƵĐƟŽŶ ǁŝƚŚ Ă ƌĞĐĞŶƚůLJ ĂǁĂƌĚĞĚ ŽŵŵƵŶŝƚLJ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ůŽĐŬ
'ƌĂŶƚ ;'Ϳ ƚŽ ĨƵŶĚ Ă ,ŽƵƐŝŶŐ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ WƌŽŐƌĂŵ͘ Dͬt ĮƌŵƐ
ĂŶĚ^ĞĐƟŽŶϯďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐůLJĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽƌĞƐƉŽŶĚ͘WƌŽƉŽƐĂůƐ
ĂƌĞ ĚƵĞ ƚŽ ďĞ ƐƵďŵŝƩĞĚ ŶŽ ůĂƚĞƌ ƚŚĂŶ &ĞďƌƵĂƌLJ Ϯϭ͕ ϮϬϭϯ͘ &Žƌ ŵŽƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĂĐŽƉLJŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞ͞ZĞƋƵĞƐƚĨŽƌWƌŽƉŽƐĂůƐ͟ƉĂĐŬĞƚ͕
ƉůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞĞƉƵƚLJŝƚLJůĞƌŬ͕ŝƚLJŽĨŽƌƚůĂŶĚ͕ŝƚLJ,Ăůů͕ŽƌƚůĂŶĚ͕
EĞǁzŽƌŬϭϯϬϰϱ͕;ϲϬϳͿϳϱϲͲϲϱϮϭ

$1HZ([FLWLQJ%XVLQHVV
0HQWLRQWKLV$GWR*HW 

>DEzWƐLJĐŚŝĐ
Assessment System
Support

dŚĞŬĞLJŽĨƐƵĐĐĞƐƐͲZĞĂůŐŝŌĞĚ
dĞů͗ϭͲϴϴϴͲϱϳϲͲϲϭϳϵ
ǁǁǁ͘ĐůĞŵĞŶĐLJͲƉƐLJĐŚŝĐ͘ƵƐ

Position will be responsible for
assisting and supporting the ongoing assessment and accreditation
activities of the College.

Let your voice be heard

For more information
or to apply, visit:
www.brockportrecruit.org

7HOOXVZKDW\RXWKLQNDW

EOE/AA

EDITOR@

Payroll & Benefits
Assistant
This position oversees the day-to-day
operations of payroll and benefits and
will coordinate and assist with administering the five college payrolls and
benefits administration. Responsible
for all administrative tasks in the
absence of the Director of Payroll and
Benefits or the Benefits Manager.
Requirements: Bachelor's degree
plus an additional two years full-time
relevant experience or Associate’s
degree plus six years full-time relevant experience.
For more information or to apply visit
www.brockportrecruit.org .
EOE/AA

cnyvision.com

Nurse Practitioner/
Physician Assistant
For more information on this position, required licensures, and to
apply, please visit
www.brockportrecruit.org .
The College at Brockport, State
University of New York, is an EO/AA
Employer.

10 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

23,1,21(',725,$/

7KHYLHZVH[SUHVVHGRQRXURSLQLRQSDJHVDUHWKRVHRIWKHDXWKRUDQGGRQRW
QHFHVVDULO\UHSUHVHQWWKHSRVLWLRQRUYLHZSRLQWRI050*RU&1<9LVLRQ

)5207+(%2<&(%/2*«

7 Things that Cornel West and Martin Luther King Jr. Have in Common
tŚĞŶ WƌĞƐŝĚĞŶƚ KďĂŵĂ ǁĂƐ
ŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƟŵĞ
ďĂĐŬŝŶϮϬϬϵ͕/ǁĂƐƐƉĞĂŬŝŶŐĂƚĂ
ůĂƌŐĞďůĂĐŬĐŚƵƌĐŚŝŶEĞǁzŽƌŬ͘
KĨĐŽƵƌƐĞǁĞǁĞƌĞĂůůďƵďďůŝŶŐ
ǁŝƚŚ ƉƌŝĚĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĞůĞĐƟŽŶ͕
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ ǁŽŶ ǁŝƚŚ
ŇLJŝŶŐ ĐŽůŽƌƐ͘ ĂƌĂĐŬŽŵĂŶŝĂ
ǁĂƐ ŝŶ ƚŚĞ Ăŝƌ ƚŚĂƚ ĚĂLJ͕ ĂŶĚ /
ƐŚĂƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞdžĐŝƚĞŵĞŶƚ ŽǀĞƌ
ƐĞĞŝŶŐ ŽƵƌ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ ĂŶĚ ŚŝƐ
ďĞĂƵƟĨƵůĨĂŵŝůLJƚĂŬĞƚŚĞŝƌĮƌƐƚ
ƐƚĞƉƐŝŶƚŽƚŚĞtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ͘

ŽĨŚŝƐũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶĂŶĚďͿŚĞŝƐŶŽƚŝŶĂƉŽƐŝƟŽŶ
ƚŚĂƚ ƌĞǁĂƌĚƐ Śŝŵ ĨŽƌ ĚŽŝŶŐ ƚŚŝŶŐƐ ĨŽƌ ďůĂĐŬ ƉĞŽƉůĞ
;ĞǀĞŶ ĂƐ ŚĞ ĚŽĞƐ ƚŚŝŶŐƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ŵĂũŽƌ ŐƌŽƵƉƐͿ͘
/ŶƐƚĞĂĚ͕ƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝƐŐŝǀĞŶƚŚĞũŽďŽĨƐƵƉƉŽƌƟŶŐ
ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂǀĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůLJ ƐŽƵŐŚƚ
ƚŽ ŽƉƉƌĞƐƐ ĨƌŝĐĂŶ ŵĞƌŝĐĂŶƐ͘ ĂƌĂĐŬ KďĂŵĂ͕ ĨŽƌ
ƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͕ŝƐĂƚĞĂŵƉůĂLJĞƌĂŶĚƚŚĞƚƌƵƚŚŝƐƚŚĂƚ
ǁĞ͛ƌĞŶŽƚĂůǁĂLJƐŽŶƚŚĂƚƚĞĂŵ͘ 

ƵƚŝĨŽŶĞǁĞƌĞƚŽƐĞĞŬŽƵƚƚŚĞƐƉŝƌŝƚŽĨƌ͘DĂƌƟŶ
>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐ:ƌ͕ĂƉĞƌƐŽŶǁĞŵŝŐŚƚǁĂŶƚƚŽůŽŽŬĂƚŝƐƌ͘ 
ŽƌŶĞůtĞƐƚ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJĚŝƐŵŝƐƐŝŶŐ
DR. BOYCE WATKINS
ǁŚĂƚ / ƐĂLJ ĂƐ ŚŽŐǁĂƐŚ ;ƐŝŶĐĞ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ŬŶĞĞͲũĞƌŬ
ƌĞĂĐƟŽŶ ƚŽ ĂŶLJŽŶĞ ǁŚŽ ĚŽĞƐŶ͛ƚ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ 
Ƶƚ ǁŚŝůĞ ƐŽŵĞ ŽĨ ƵƐ ǁĞƌĞ ĞŶƚŚƵƐŝĂƐƟĐ ĂďŽƵƚ ƚŚŝƐ ƉƌĞƐƵŵĞ ƚŚĂƚ KďĂŵĂ͛Ɛ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐLJ ŝƐ ĂůǁĂLJƐ ŐŽŽĚ
ŶĞǁ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ͕ ƐŽŵĞ ĨŽůŬƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚĂƚ ǁĞ͛Ě ĨŽƌ ďůĂĐŬ ƉĞŽƉůĞͿ͕ / ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ LJŽƵ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ
ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĚ:ƵŶĞƚĞĞŶƚŚĂůůŽǀĞƌĂŐĂŝŶ͘/ƌĞŵĞŵďĞƌ ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽŵĞŶ͗
ƚŚĞĐŚŽŝƌĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞĐŚƵƌĐŚĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞǁŽƌĚƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐŽŶŐ ͞tĞ ^ŚĂůů KǀĞƌĐŽŵĞ͕͟ ƚŽ ͞tĞ ,s ϭͿ dŚĞLJ ǁĞƌĞ ďŽƚŚ ƐƚƌŽŶŐ ŵĞŶ ŽĨ 'ŽĚ͗ WƌŽĨĞƐƐŽƌ
KǀĞƌĐŽŵĞ͕͟ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ ƐĂŶŐ ǁŝƚŚ ũŽLJ͘ tĞƐƚ ŚĂƐ ƉƌĞĂĐŚĞĚ ƋƵŝƚĞ Ă ĨĞǁ ƐĞƌŵŽŶƐ ŝŶ ŚŝƐ
dŚĂƚ͛Ɛ ǁŚĞŶ / ŬŶĞǁ ŽƵƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ǁĂƐ ŝŶ ƐĞƌŝŽƵƐ ĚĂLJ ĂŶĚ ǁĞ ŬŶŽǁ ƚŚĂƚ ƌ͘ <ŝŶŐ ǁĂƐ ĂŶ ŽƌĚĂŝŶĞĚ
ƚƌŽƵďůĞ͕ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ŽŶĞ ŵĂŶ ŚĂƐ ĂůŵŽƐƚ ŵŝŶŝƐƚĞƌ͘ ŶŽƚŚĞƌ ƚŚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƌ͘ <ŝŶŐ ĂŶĚ ƌ͘ tĞƐƚ
ŶŽƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŝƚŚƚŚĞƉůŝŐŚƚŽĨϰϬŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͘ ŚĂǀĞ ŝŶ ĐŽŵŵŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ͕ ƚŚĞLJ ǁĞƌĞ
EŽƚŽŶůLJǁĂƐŝƚƵŶĨĂŝƌƚŽĞdžƉĞĐƚWƌĞƐŝĚĞŶƚKďĂŵĂƚŽ ƚŽŽĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞǁŽƌĚŽĨ'ŽĚƚŽďĞŝŶǀŝƚĞĚŝŶƚŽ
ďĞ ƚŚĞ ĂŶƐǁĞƌ ƚŽ Ăůů ŽĨ ŽƵƌ ƉƌŽďůĞŵƐ͕ / ŬŶĞǁ ƚŚĂƚ ĂŶLJŽŶĞ͛ƐĐŚƵƌĐŚ͘ƌ͘<ŝŶŐǁĂƐƚŚĞŵĂŶǁŚŽǁŽƵůĚ
ŶĞŝƚŚĞƌ KďĂŵĂ ŶŽƌ ŚŝƐ ǁŚŝƚĞ ŵĂůĞ ĐĂďŝŶĞƚ ǁŽƵůĚ ŐĞƚLJŽƵŝŶƚŽƚƌŽƵďůĞďĞĐĂƵƐĞŚĞŝŶƐŝƐƚĞĚŽŶƐƉĞĂŬŝŶŐ
ďĞ ǁŝůůŝŶŐ ƚŽ ĞdžƉĞŶĚ ŵĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽ ƚƌƵƚŚ͕ ĞǀĞŶ ǁŚĞŶ ŝƚ ǁĂƐŶ͛ƚ ƉŽƉƵůĂƌ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŶŽ
ĚŽĂŶLJƚŚŝŶŐĨŽƌĂŐƌŽƵƉŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽǀŽƚĞŽƵƚŽĨ ĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞůŝĨĞŽĨŽƌŶĞůtĞƐƚ͘
ĨĂŝƚŚ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐĞĞŬŝŶŐ ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ǀŽƚĞƐ
ĂĐƚƵĂůůLJ ůĞĂĚ ƚŽ ĚĞĐŝƐŝǀĞ ƉŽůŝƟĐĂů ĂĐƟŽŶ͘ /Ŷ ĨĂĐƚ͕ ϮͿdŚĞLJǁĞƌĞďŽƚŚĞdžƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌLJƐĐŚŽůĂƌƐ͗ƌ͘<ŝŶŐ
ƐŽŵĞƐĞĞŵĞĚƚŽďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚďĞĐĂƵƐĞŚĞŚĂĚŵĂĚĞ ĨĂŵŽƵƐůLJ ƐŬŝƉƉĞĚ ƚŚĞ ϵƚŚ ĂŶĚ ϭϮƚŚ ŐƌĂĚĞƐ ŝŶ ŚŝŐŚ
ƐĐŚŽŽůƚŽĂƩĞŶĚĐŽůůĞŐĞĂƚƚŚĞĂŐĞŽĨϭϱ͘ƌ͘tĞƐƚ
ŝƚ͕ǁĞ͛ĚĂůůŵĂĚĞŝƚ͘
ŐƌĂĚƵĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ,ĂƌǀĂƌĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ŝŶ ƚŚƌĞĞ LJĞĂƌƐ 
Ɛ/ůĞŌƚŚĞĐŚƵƌĐŚ͕ĂƉƌŽƵĚǁŽŵĂŶĞŵĞƌŐĞĚǁŝƚŚ ǁŝƚŚĂǀĞƌLJŚŝŐŚ'W͕ĂŶĚƚŚĞŶŵĂƌĐŚĞĚŽŶĨŽƌŚŝƐ
ĂďĞĂƵƟĨƵůƉŽƌƚƌĂŝƚŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚKďĂŵĂ͘͟/͛ŵŐŽŝŶŐ WŚ Ăƚ WƌŝŶĐĞƚŽŶ͘ ŽƚŚ ŵĞŶ ĂƌĞ ƐƚƌŽŶŐ ƌĞŵŝŶĚĞƌƐ
ƚŽƉƵƚŝƚƵƉŽŶŵLJǁĂůůƌŝŐŚƚŶĞdžƚƚŽŵLJƉŝĐƚƵƌĞƐŽĨ ƚŚĂƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƐĞĐƵƌĞ LJŽƵƌ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ĨƌĞĞĚŽŵ ŝŶ Ă
DĂƌƟŶ>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐĂŶĚ:ĞƐƵƐ͕͟ƐŚĞƐĂŝĚ͘/ũƵƐƚƐŵŝůĞĚ͕ ƌĂĐŝƐƚ ƐŽĐŝĞƚLJ͕ LJŽƵ ŵƵƐƚ ďĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ
ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚŚŝŶŐ / ǁĂŶƚĞĚ ƚŽ ĚŽ ǁĂƐ ƌĂŝŶ ŽŶ ŬŶŽǁ ŚŽǁ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ƉĂƚŚǁĂLJ ƚŽ LJŽƵƌ ŽǁŶ
ƚŚĞǁŽŵĂŶ͛ƐƉĂƌĂĚĞďLJƚĞůůŝŶŐŚĞƌǁŚĂƚ/ǁĂƐƌĞĂůůLJ ůŝďĞƌĂƟŽŶ͘
ƚŚŝŶŬŝŶŐ͘/ƚ͛ƐƌŝƐŬLJďƵƐŝŶĞƐƐƚŽŐĞƚŝŶďĞƚǁĞĞŶĂŶLJ
ǁŽŵĂŶĂŶĚŚĞƌŶĞǁŚƵƐďĂŶĚ͕ŚĞƌƉĂƐƚŽƌŽƌ;ŝŶƚŚŝƐ ϯͿdŚĞLJǁĞƌĞďŽƚŚŵĞŶŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽĂǀŽŝĚĞĚ
ĐĂƐĞͿǁŚĂƚĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞŚĞƌ>ŽƌĚĂŶĚƐĂǀŝŽƌ͘/ƚŽŽ ƚŚĞ ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ ƚŽ ƐƵĐŬ ƵƉ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŵŽŶĞLJ ŝŶ
ǁĂƐŚĂƉƉLJƚŽƐĞĞƚŚĂƚǁĞ͛ĚŐŽƩĞŶŽƵƌĮƌƐƚďŝͲƌĂĐŝĂů ĞdžĐŚĂŶŐĞ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƐŝůĞŶĐĞ͗ DĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ ďƵƚ / ĂůƐŽ ŬŶŽǁ ƚŚĂƚ ďůĂĐŬ ĨĂĐĞƐ ŝŶ ŚŝŐŚ ĮŐƵƌĞƐLJŽƵƐĞĞŽŶĂůůƐŝĚĞƐŽĨƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůĨĞŶĐĞĂƌĞ
ƉůĂĐĞƐĚŽŶ͛ƚĂůǁĂLJƐŵĞĂŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁŝůůďĞƉƌŽŐƌĞƐƐ ďŽƵŐŚƚ ĂŶĚ ƉĂŝĚ ĨŽƌ ůŝŬĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŽŶ Ă ƐƚŽƌĞ ƐŚĞůĨ͘
dŚŝƐ ŝƐ ůĂƌŐĞůLJ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĞƌƉĞƚƵĂů
ĨŽƌƚŚĞƌĞƐƚŽĨƵƐ͘
ŶĞŐƌŽĚƌĞĂŵŚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůLJďĞĞŶƚŽĮŶĚƚŚĞǁŚŝƚĞ
dŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ƚŚŝƐ ǁŽŵĂŶ͛Ɛ ƌĞŵĂƌŬƐ ĨŽƵƌ LJĞĂƌƐ ŵĂŶǁŝůůŝŶŐƚŽŽīĞƌLJŽƵƚŚĞŵŽƐƚŵŽŶĞLJ͕ĞǀĞŶŝĨLJŽƵ
ůĂƚĞƌ͕/ĐŽŶĨĞƐƐƚŚĂƚŝĨǁĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌĂďůĂĐŬƉƵďůŝĐ ĂƌĞ ǁĞůůͲĞĚƵĐĂƚĞĚ͘ dŚĞŶ͕ ƚŚĞƐĞ ůĂƌŐĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ
ĮŐƵƌĞǁŚŽĞŵďŽĚŝĞƐƚŚĞƐƉŝƌŝƚŽĨƌ͘DĂƌƟŶ>ƵƚŚĞƌ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ǁŝƌĞĚ ĨŽƌ ĞdžƉůŽŝƚĂƟŽŶ ďĞŐŝŶ ƚŽ ͞ƐŚĂƉĞ͟
<ŝŶŐ:ƌ͕͘ĂƌĂĐŬKďĂŵĂŝƐŶŽƚƚŚĂƚŵĂŶ͘,ĞŵŝŐŚƚďĞ LJŽƵƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚƚŚĂƚLJŽƵĚŽŶ͛ƚĞǀĞŶ
:&<ŽƌĂŚŝŶƚŽĨďƌĂŚĂŵ>ŝŶĐŽůŶ͕ďƵƚƚŚŽƐĞƉŽƐƚĞƌƐ ŬŶŽǁ ǁŚŽ LJŽƵ ĂƌĞ ĂŶLJŵŽƌĞ͘ hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůLJ͕ ƚŚĞ
ǁŝƚŚ WƌĞƐŝĚĞŶƚ KďĂŵĂ ŶĞdžƚ ƚŽ DĂƌƟŶ >ƵƚŚĞƌ <ŝŶŐ ĐŽƌƌƵƉƟŽŶŐŽĞƐĂůůƚŚĞǁĂLJƚŽƚŚĞƚŽƉ͕ǁŚŝĐŚŝƐǁŚLJ
ĂƌĞĂďŽƵƚĂƐĚĞĐĞƉƟǀĞĂƐƉƵƫŶŐĂŶŝŵĂŐĞŽĨƌĞƚŚĂ ďŝŐ ƐŽĚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ ŚĂǀĞ ĐŽŶǀŝŶĐĞĚ ƚŚĞ EW
ƚŽ ůŽďďLJ ŝŶ ĨĂǀŽƌ ŽĨ ŬĞĞƉŝŶŐ ůĂƌŐĞ ƐƵŐĂƌLJ ĚƌŝŶŬƐ ŝŶ
&ƌĂŶŬůŝŶŶĞdžƚƚŽĂŚĂůĨͲŶƵĚĞƉŚŽƚŽŽĨZŝŚĂŶŶĂ͘
ďůĂĐŬŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐƐŝŵƉůLJĚĞƐƉŝĐĂďůĞ͘/Ŷ
tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŚĂƌĚůLJ ĂŶLJ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ǁŚĂƚƐŽĞǀĞƌ ƚŽ ŽƵƌƋƵĞƐƚĨŽƌǀĂůŝĚĂƟŽŶĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƵƌŝƚLJ͕ǁĞ
ůŝŶŬ ƌ͘ <ŝŶŐ ƚŽ KďĂŵĂ͕ ŝƚ ǁŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ƉĂƚĞŶƚůLJ ƐŽŵĞŚŽǁŶĞǀĞƌůĞĂƌŶĞĚƚŚĂƚLJŽƵĐĂŶ͛ƚƚĂŬĞŵŽŶĞLJ
ƵŶĨĂŝƌƚŽƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚƚŽĞdžƉĞĐƚŚŝŵƚŽďĞDĂƌƟŶ ĨƌŽŵĂŶLJŽůĚƉĞƌƐŽŶŽƌŐƌŽƵƉǁŚŽŽīĞƌƐŝƚƚŽLJŽƵ͘
>ƵƚŚĞƌ <ŝŶŐ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƟŵĞ͕ sZz ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ dŚĞƉƌŝĐĞŵĂLJĞŶĚƵƉďĞŝŶŐLJŽƵƌƐŽƵů͘
ďůĂĐŬŽƌǁŚŝƚĞ͕ŚĂƐĂĚŝƐƟŶĐƚŽďůŝŐĂƟŽŶƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌƵŐŐůĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ƌĂĐŝĂů ŝŶĞƋƵĂůŝƚLJ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůLJ ϰͿ dŚĞLJ ďŽƚŚ ďĞůŝĞǀĞĚ ŝŶ ŶŽŶͲǀŝŽůĞŶĐĞ͗ ƌ͘ <ŝŶŐ
ŝĨ ŚĞ ůĞǀĞƌĂŐĞƐ ƚŚĞ ůĞŐĂĐLJ ŽĨ ƌ͘ <ŝŶŐ ĨŽƌ ŚŝƐ ŽǁŶ ƐƉŽŬĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞsŝĞƚŶĂŵtĂƌĂƚĂƟŵĞǁŚĞŶŝƚǁĂƐ
ƉŽůŝƟĐĂůďĞŶĞĮƚ͘ƌ͘<ŝŶŐŽŶĐĞƐĂŝĚƚŚĂƚǁĞƐŚŽƵůĚ ŚŝŐŚůLJƵŶƉŽƉƵůĂƌƚŽĚŽƐŽ͘dŚŝƐĐŽƐƚŚŝŵŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐ
ŶŽƚũƵĚŐĞĂŵĂŶďLJƚŚĞĐŽůŽƌŽĨŚŝƐƐŬŝŶ͕ďƵƚďLJƚŚĞ ƚŽ ƚŚĞ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ͕ ŵƵĐŚ ŽĨ ŚŝƐ ƉŽƉƵůĂƌŝƚLJ ĂŶĚ Ă
ĐŽŶƚĞŶƚŽĨŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͖ƚŚŝƐŝƐƚƌƵĞĞǀĞŶŝĨƚŚĞŵĂŶ ǁŚŽůĞ ďƵŶĐŚ ŽĨ ĨƌŝĞŶĚƐ͘ KǀĞƌ ϰϬ LJĞĂƌƐ ůĂƚĞƌ͕ ƌ͘
tĞƐƚ ƌĞŵŝŶĚƐ ƵƐ ƚŚĂƚ ĚƌŽŶĞ ƐƚƌŝŬĞƐ ƐŚŽƵůĚŶ͛ƚ ďĞ
LJŽƵ͛ƌĞũƵĚŐŝŶŐŝƐďůĂĐŬ͘
ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŽǁĂƌĚLJŽƵŶŐĐŚŝůĚƌĞŶŽǀĞƌƐĞĂƐ͕ĞǀĞŶŝĨĂ
/ Ăŵ ŶŽƚ ƉŽƐŝƟŽŶĞĚ ƚŽ ƐĂLJ ƚŚĂƚ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ĂƌĂĐŬ ďůĂĐŬŵĂŶŝƐƐƋƵĞĞnjŝŶŐƚŚĞƚƌŝŐŐĞƌ͘tĞƐƚ͛ƐĚĞĐŝƐŝŽŶ
KďĂŵĂ ŝƐ Ă ŵĂŶ ŽĨ ƉŽŽƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͘ Ƶƚ / ĐĂŶ ƚŽ ƐƉĞĂŬ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ ǁĂƌ ŵĂĐŚŝŶĞ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŶĮĚĞŶƚůLJ ƐƚĂƚĞ ƚŚĂƚ ĂͿ ŚĞ ŝƐ Ă ƉŽůŝƟĐŝĂŶ͕ ǁŚŝĐŚ ĨĂĐĞŽĨĂƉŽƉƵůĂƌƉƌĞƐŝĚĞŶƚŚĂƐĐŽƐƚŚŝŵŵƵĐŚŽĨŚŝƐ
ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ĚĞĐĞƉƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ĂƌĞ ƉĂƌƚ ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂůĐĂƉŝƚĂůĂŶĚĂǁŚŽůĞďƵŶĐŚŽĨŵŽŶĞLJ͘/Ŷ

ďŽƚŚĐĂƐĞƐ͕ƚŚĞŵĞŶǁĞƌĞĂƩĂĐŬĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌƉŽŝŶƚƐŽĨ
ǀŝĞǁ͕ĂŶĚĂůƐŽŝŶďŽƚŚĐĂƐĞƐ͕ŚŝƐƚŽƌLJǁŝůůƉƌŽǀĞƚŚĞŵ
ƌŝŐŚƚ͘
ϱͿdŚĞLJďŽƚŚƐƉŽŬĞƵƉĂŐĂŝŶƐƚƌĂĐŝĂůŝŶĞƋƵĂůŝƚLJ͗ǀĞŶ
ƚŚŽƵŐŚ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ŵĞĚŝĂ ŚĂƐ ƚƵƌŶĞĚ ƌ͘ DĂƌƟŶ
>ƵƚŚĞƌ<ŝŶŐŝŶƚŽĂĐŽƌƉŽƌĂƚĞŵĂƌƐŚŵĂůůŽǁ͕ƚŚĞƚƌƵƚŚ
ŝƐ ƚŚĂƚ ŚĞ ǁĂƐ Ă ŵĂŶ ǁŚŽ ƐƉŽŬĞ ƵƉ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚƐ
ŽĨ ďůĂĐŬ ĂŶĚ ďƌŽǁŶ ƉĞŽƉůĞ͘  hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůLJ͕ ŝƚ ŚĂƐ
ďĞĐŽŵĞ ƵŶƉŽƉƵůĂƌ ƚŽ ĮŐŚƚ ĨŽƌ ĨƌŝĐĂŶ ŵĞƌŝĐĂŶƐ͕
ǁŚŝĐŚŝƐǁŚLJWƌĞƐŝĚĞŶƚKďĂŵĂƌĞĐĞŶƚůLJƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ
ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶƌĞĨŽƌŵŝƐŚŝƐŶƵŵďĞƌŽŶĞƉƌŝŽƌŝƚLJ;ĂƐĂ
ƚŚĂŶŬ LJŽƵ ƚŽ ,ŝƐƉĂŶŝĐ ǀŽƚĞƌƐ͕ ǁŚŽ ŐĂǀĞ Śŝŵ ĨĞǁĞƌ
ǀŽƚĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ďůĂĐŬ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJͿ͘ tŚĞŶ ŝƚ ĐŽŵĞƐ
ƚŽƚŚĞĮŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚƌĂĐŝƐŵ͕/͛ŵŶŽƚƐƵƌĞŝĨWƌĞƐŝĚĞŶƚ
KďĂŵĂŝƐďĞƩĞƌƚŚĂŶĂǁŚŝƚĞŐƵLJǁŚŽŚĂƐƚŽƉƌŽǀĞ
ŚŝƐůŽLJĂůƚLJŝŶƐƚĞĂĚŽĨƉůĂLJŝŶŐƚŚĞƌĂĐĞĐĂƌĚǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽůŽƌŽĨŚŝƐƐŬŝŶ͘
ϲͿdŚĞLJǁĞƌĞďŽƚŚĚŝƐůŝŬĞĚďLJŵŽƐƚǁŚŝƚĞƉĞŽƉůĞĂŶĚ
ĂůĂƌŐĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨďůĂĐŬƉĞŽƉůĞ͗/ƚ͛ƐĞĂƐLJƚŽƌĞŵĂŝŶ
ƐŝůĞŶƚ ĂŶĚ ŐŽ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵ͕ ƐŝŶĐĞ ƚŚĂƚ͛Ɛ
ǁŚĂƚŵŽƐƚŽĨƵƐĚŽ͘ƵƚĂƐƌ͘<ŝŶŐŽŶĐĞƐĂŝĚ͕͞dŚĞ
ƵůƟŵĂƚĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨĂŵĂŶŝƐŶŽƚǁŚĞƌĞŚĞƐƚĂŶĚƐ
ŝŶŵŽŵĞŶƚƐŽĨĐŽŵĨŽƌƚĂŶĚĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͕ďƵƚǁŚĞƌĞ
ŚĞ ƐƚĂŶĚƐ Ăƚ ƟŵĞƐ ŽĨ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐLJ͘͟
dŚĞKďĂŵĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐLJŝƐĂǀĞƌLJƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞƟŵĞ
ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƚƌƵůLJ ĐĂƌĞ ĂďŽƵƚ ďůĂĐŬ ƉĞŽƉůĞ͕ ƐŝŶĐĞ
ƚŚĞƌĞŝƐĂĮƌĞƐƚŽƌŵŽĨĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐLJƚŚĂƚĐŽŵĞƐǁŝƚŚ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͛Ɛ ƉŽůŝĐŝĞƐ ;Žƌ
ůĂĐŬ ƚŚĞƌĞŽĨͿ͘ Ƶƚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƚƌƵůLJ ĐĂƌĞ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ĮŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ƌĂĐŝƐŵ ƌĞĂůŝnjĞ ƚŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ͛ƚ ďĞĐŽŵĞ
ĐŽŵƉůĂĐĞŶƚ ũƵƐƚ ďĞĐĂƵƐĞ Ă ďŝͲƌĂĐŝĂů ŵĞƌŝĐĂŶ ŝƐ
ŽĐĐƵƉLJŝŶŐƚŚĞtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ͘
ϳͿdŚĞLJǁĞƌĞďŽƚŚƚƌŽƵďůĞŵĂŬĞƌƐ͗>ĂƵƌĞůdŚĂƚĐŚĞƌ
hůƌŝĐŚŽŶĐĞĨĂŵŽƵƐůLJƐĂŝĚ͕͞'ƌĞĂƚǁŽŵĞŶĂƌĞƌĂƌĞůLJ
ǁĞůůͲďĞŚĂǀĞĚ͘͟ dŚĞ ƐĂŵĞ ŝƐ ƚƌƵĞ ĨŽƌ ŐƌĞĂƚ ƉĞŽƉůĞ
ŝŶŐĞŶĞƌĂů͘ŽƚŚƌ͘<ŝŶŐĂŶĚƌ͘tĞƐƚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ƚŚĂƚ ƚLJƉŝĐĂůůLJ͕ ƐƚƌƵŐŐůĞ ďƌĞĞĚƐ ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ ^Ž͕ ŝĨ LJŽƵ
ǁĂŶƚ ƚŚĞ ůĂƩĞƌ͕ LJŽƵ ŵƵƐƚ ďĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞŶĚƵƌĞ
ƚŚĞĨŽƌŵĞƌ͘ŽƚŚŵĞŶŚĂǀĞƐŚŽǁŶĂǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽ
ŐĞƚĂƌƌĞƐƚĞĚ͕ƌĞĐĞŝǀĞĚĞĂƚŚƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚĞǀĞŶĞŶĚƵƌĞ
ŚĂƚƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚŽǁŚĂƚ
ŝƐƌŝŐŚƚ͘dŚĞƚĂƐŬŝƐƚŚĂƚŵƵĐŚŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĨŽƌ 
ƌ͘tĞƐƚďĞĐĂƵƐĞŽǀĞƌƟŵĞ͕ƚŚĞĐŽůŽƌůŝŶĞŝŶŵĞƌŝĐĂ
ŚĂƐďĞĐŽŵĞĨĂƌŵŽƌĞďůƵƌƌĞĚĂŶĚĂŵďŝŐƵŽƵƐ͗DĂŶLJ
ŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐďůĂĐŬƉĞŽƉůĞĐŽƵůĚĐĂƌĞůĞƐƐĂďŽƵƚƉŽŽƌ
ďůĂĐŬƉĞŽƉůĞŽƌƚŚŽƐĞǁŚŽ͛ǀĞďĞĞŶĂīĞĐƚĞĚďLJŵĂƐƐ
ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ͕ƐŽƚŚĞďůĂĐŬĚŝǀŝĚĞďĞƚǁĞĞŶƌŝĐŚĂŶĚ
ƉŽŽƌŝƐĨŽƌŵŝŶŐďĞĨŽƌĞŽƵƌǀĞƌLJĞLJĞƐ͘
KĨ ĐŽƵƌƐĞ͕ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ KďĂŵĂ ǁŝƚŚŽƵƚ
ƚŚŝŶŬŝŶŐ ŵƵĐŚ ĂďŽƵƚ ŚŝƐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌĞ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ƚĞůů
ŵĞƚŚĂƚŵLJĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĂƌĞĐƌĂnjLJ͘dŚĞƚŚŝŶŐĂďŽƵƚ
ĨĂůůŝŶŐ ŝŶ ůŽǀĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ǁĞ ďĞůŝĞǀĞ ǁŚĂƚ ǁĞ ǁĂŶƚ
ƚŽ ďĞůŝĞǀĞ͕ ĞǀĞŶ ŝĨ Ăůů ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƉŽŝŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŽƉƉŽƐŝƚĞĚŝƌĞĐƟŽŶ͘^Ž͕ƚŚŝƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝƐŶŽƚǁƌŝƩĞŶ
ĨŽƌƚŚŽƐĞǁŚŽďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚKďĂŵĂĐĂŶĚŽŶŽǁƌŽŶŐ
ĂŶĚŝƚ͛ƐŶŽƚǁƌŝƩĞŶƚŽŐĞƚƉĞŽƉůĞƚŽůŝŬĞŽƌŶĞůtĞƐƚ͘
/ŶƐƚĞĂĚ͕ŝƚŝƐǁƌŝƩĞŶƚŽƐĂLJƚŚĂƚŝĨLJŽƵ͛ƌĞůŝƐƚĞŶŝŶŐƚŽ
tĞƐƚƌŝŐŚƚŶŽǁĂŶĚĮŶĚLJŽƵƌƐĞůĨĂŶŐƌLJĂƚŚŝŵĨŽƌŚŝƐ
ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ǁŽƌĚƐ Ăƚ ĂŶ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ ƟŵĞ͕ ƚŚĞ
ĨĂĐƚŝƐƚŚĂƚƚŚŝƐŵŝŐŚƚũƵƐƚďĞŚŝƐƚŽƌLJƌĞƉĞĂƟŶŐŝƚƐĞůĨ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ 
ƌ͘ŽLJĐĞtĂƚŬŝŶƐŝƐĂ&ŝŶĂŶĐĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ^LJƌĂĐƵƐĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚLJĂŶĚĂƵƚŚŽƌŽĨƚŚĞŬ͕͞ůĂĐŬŵĞƌŝĐĂŶ
DŽŶĞLJ͘͟

11 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

7KHYLHZVH[SUHVVHGRQRXURSLQLRQSDJHVDUHWKRVHRIWKHDXWKRUDQGGRQRW
QHFHVVDULO\UHSUHVHQWWKHSRVLWLRQRUYLHZSRLQWRI050*RU&1<9LVLRQ

23,1,21(',725,$/

Missing the Point in Knocking Obama on Diversity
dŚĞ EW ĂŶĚ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů
,ŝƐƉĂŶŝĐ >ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŐĞŶĚĂ
ǁĞƌĞ ŐĞŶƚůĞƌ ƚŚĂŶ ĞĂƌůŝĞƌ
ĐƌŝƟĐƐ͕ ďƵƚ ŶŽ ůĞƐƐ ŝŶĐĞƐƐĂŶƚ
ƚŚĂƚ WƌĞƐŝĚĞŶƚ KďĂŵĂ ŚĂĚ Ă
ĚƵƚLJĂŶĚŽďůŝŐĂƟŽŶƚŽĂƉƉŽŝŶƚ
ŵŽƌĞ ďůĂĐŬƐ ĂŶĚ >ĂƟŶŽƐ ƚŽ
ĐĂďŝŶĞƚ ĂŶĚ ƐƚĂī ƉŽƐŝƟŽŶƐ͕
ĂŶĚƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ͘hŶůŝŬĞ
ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ ŬŶŽĐŬƐ ĂŐĂŝŶƐƚ
KďĂŵĂ ĨŽƌ ŚŝƐ ĂůůĞŐĞĚ ůĂĐŬ ŽĨ
ĚŝǀĞƌƐŝƚLJ ŝŶ ŚŝƐ ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͕
EARL HUTCHINSON
ƚŚĞ Đŝǀŝů ƌŝŐŚƚƐ ŐƌŽƵƉƐ ƉƵƚ ĂŶ
ĞdžĂĐƚ ŶƵŵďĞƌ ŽŶ ŚŽǁ ŵĂŶLJ
ďůĂĐŬƐĂŶĚ>ĂƟŶŽƐƚŚĞLJǁĂŶƚŚŝŵƚŽĂƉƉŽŝŶƚ͘dŚĞLJ
ĚĞŵĂŶĚĞĚƚŚĂƚŚĞŶĂŵĞƚŚƌĞĞ>ĂƟŶŽƐƚŽŚŝƐĐĂďŝŶĞƚ
ĨƌŽŵĂůŝƐƚŽĨŶĞĂƌůLJƚǁŽĚŽnjĞŶ>ĂƟŶŽƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ͘dŚĞ
EWĚĞŵĂŶĚƐƚŚĂƚŚĞĂƉƉŽŝŶƚĂďůĂĐŬǁŽŵĂŶƚŽ
ƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ͘

,Ğ ƌĞĐŽŐŶŝnjĞĚ ƚŚĂƚ ƉĞƌŝů ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ŚŝƐ ĮƌƐƚ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐĂŵƉĂŝŐŶ ŝŶ ϮϬϬϳ͘ /Ŷ ĂŶŶŽƵŶĐŝŶŐ ŚŝƐ
ĐĂŶĚŝĚĂĐLJ͕ŚĞŵĂĚĞŽŶůLJƚŚĞďĂƌĞƐƚŵĞŶƟŽŶŽĨƌĂĐĞ͘
dŚĞĨŽĐƵƐǁĂƐŽŶĐŚĂŶŐĞ͕ĐŚĂŶŐĞĨŽƌĞǀĞƌLJŽŶĞ͘,Ğ
ŚĂĚ ůŝƩůĞ ĐŚŽŝĐĞ͘ dŚĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐLJ͕
ĂŶĚ ǁŚĂƚ ŝƚ ƚĂŬĞƐ ƚŽ ŐĞƚ ŝƚ͕ ĚĞŵĂŶĚƐ ƚŚĂƚ ƌĂĐŝĂů
ƚLJƉĞĐĂƐƟŶŐ ďĞ ƐĐƌĂƉƉĞĚ͘ KďĂŵĂ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ŚĂĚ
ŶŽ ŚŽƉĞ ŽĨ ǁŝŶŶŝŶŐ ƚŚĞ ĞŵŽĐƌĂƟĐ ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů
ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ͕ ůĞƚ ĂůŽŶĞ ƚŚĞ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐLJ͕ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ŚĂĚ
ďĞĞŶĂŶLJŚŝŶƚƚŚĂƚŚĞǁŽƵůĚƵƐĞƚŚĞtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞĂƐ
ĂďƵůůLJƉƵůƉŝƚŽŶƌĂĐŝĂůŝŶũƵƐƟĐĞ͘,ŝƐĐĂŵƉĂŝŐŶǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂƌŐŝŶĂůŝnjĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚĂůŝnjĞĚ ĂƐ
ŵĞƌĞůLJƚŚĞƉŽůŝƟĐƐŽĨƌĂĐŝĂůƐLJŵďŽůŝƐŵ͘dŚĞŵŽŶƚŚ
ĂŌĞƌ ŚĞ ŐŽƚ ŝŶ ƚŚĞ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ŚĞ ŵŝůĚůLJ ĐŚŝĚĞĚ 
ƩŽƌŶĞLJ 'ĞŶĞƌĂů ƌŝĐ ,ŽůĚĞƌ ĨŽƌ ĐĂůůŝŶŐ ŵĞƌŝĐĂŶƐ
ĐŽǁĂƌĚƐĨŽƌŶŽƚĐĂŶĚŝĚůLJƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚƌĂĐĞ͘
WƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ KďĂŵĂ ŝŶŝƟĂůůLJ ĐůƵŶŐ ƟŐŚƚ
ƚŽ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌŝƐƚ ďůƵĞƉƌŝŶƚ ŝůů ůŝŶƚŽŶ ůĂŝĚ ŽƵƚ ĨŽƌ Ă 
ĞŵŽĐƌĂƟĐƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƚŽǁŝŶĞůĞĐƟŽŶƐ͕
ĂŶĚƚŽŐŽǀĞƌŶĂŌĞƌŚĞǁŽŶ͘dŚĞďůƵĞƉƌŝŶƚƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞŵŽĐƌĂƟĐ ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ƚŽƵƚ Ă
ƐƚƌŽŶŐ ĚĞĨĞŶƐĞ͕ ƉƌŽƐĞĐƵƚĞ Ă ƌĞůĞŶƚůĞƐƐ ǁĂƌ ĂŐĂŝŶƐƚ
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕ĂǀĂŐƵĞƉůĂŶĨŽƌǁŝŶĚŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞ/ƌĂƋtĂƌ͕
ƚĞƉŝĚ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
ŵŝůĚƚĂdžƌĞĨŽƌŵĨŽƌƚŚĞŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ͕ĂĐĂƵƟŽƵƐƉůĂŶ
ĨŽƌ ĂīŽƌĚĂďůĞ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ͕ ƉƌŽͲďƵƐŝŶĞƐƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ
ƚŽ ũŽďůĞƐƐŶĞƐƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŬĞ ŽŶůLJ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŐĞŶƚĞĞů
ƌĞƉƌŽĂĐŚŽĨtĂůů^ƚƌĞĞƚ͘KďĂŵĂƌĂĚŝĐĂůůLJĂůƚĞƌĞĚƚŚĞ
ƐĐƌŝƉƚ ŽŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ŝŶ ƉƵƐŚŝŶŐ ŚĂƌĚ ƚŽ
ƌĞŝŶŝŶtĂůů^ƚƌĞĞƚŐƌĞĞĚ͕ƉƌŽƉŽƐŝŶŐŚƵŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶ
ũŽďƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐ͕ĂŶĚǁĂŐŝŶŐ
ĂŶĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞĮŐŚƚƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞDĞĚŝĐĂƌĞ͕DĞĚŝĐĂŝĚ
ĂŶĚ^ŽĐŝĂů^ĞĐƵƌŝƚLJ͕ƌĂĚŝĐĂůůLJĞdžƉĂŶĚŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ĨŽƌ ŵŝůůŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ƉƵƐŚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŽƵŐŚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽů
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘

dŚĞ ƉŽŝŶƚ͕ ŝŶ ĨĂĐƚ ƐĞǀĞƌĂů ƉŽŝŶƚƐ͕ ŵŝƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ
ĚĞŵĂŶĚƐŝƐƚŚĞƐĂŵĞĂƐďĞĨŽƌĞ͘KďĂŵĂŚĂƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚ
ŵŽƌĞǁŽŵĞŶĂŶĚĂƐŝnjĞĂďůĞŶƵŵďĞƌŽĨŵŝŶŽƌŝƟĞƐƚŽ
ĂƌĂŶŐĞŽĨĂŐĞŶĐLJĂŶĚƐƚĂīƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞůĂƐƚĨŽƵƌ
LJĞĂƌƐ͘/ƚ͛ƐƐƟůůĞĂƌůLJŝŶƚŚĞŐĂŵĞŽĨĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞ
ǁŝůůďĞůŽƚƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐŚƵŋĞƐĂŶĚǀĂĐĂŶĐŝĞƐ
ŝŶƚŚĞĐŽŵŝŶŐŵŽŶƚŚƐĂŶĚKďĂŵĂǁŝůůŚĂǀĞĂŵƉůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJƚŽĚŽǁŚĂƚƚŚĞĐƌŝƟĐƐĚĞŵĂŶĚƚŚĂƚŚĞ
ĚŽĂŶĚŵĂŬĞŵŽƌĞŵŝŶŽƌŝƚLJĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐ͘/ƚ͛ƐƚƌƵĞ
ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ůĞŐŝŽŶƐ ŽĨ ŵŝŶŽƌŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĞŵŝŶĞŶƚůLJ
ƋƵĂůŝĮĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽŚŽůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƉŽƐŝƟŽŶƐ͘ƵƚŚĂǀŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚ
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐĨŽƌĂƉŽƐŝƟŽŶŝƐŶŽƚƚŚĞƐŽůĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌ
ĂĐĂďŝŶĞƚŽƌƐƚĂīƉŝĐŬ͘KďĂŵĂ͕ůŝŬĞĂůůƉƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ǁŝůů
ĂƉƉŽŝŶƚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĂƌĞ ĐŽŶƐƵŵŵĂƚĞ ƚĞĂŵ ůŽLJĂůŝƐƚƐ
ĂŶĚǁŝůůďĞĨĂŝƚŚĨƵůĂƌďŝƚĞƌƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƉŽůŝĐLJ
ĂŶĚĚŝƌĞĐƟǀĞƐ͕ĂŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůLJĚŽŶŽƚŚŝŶŐƚŽ
zĞƚ͕ ŵŽǀŝŶŐ ůĞŌ ŽŶ ƚŚĞƐĞ ŝƐƐƵĞƐ ŚĂƐ ŶŽƚ ƐŚŝĞůĚĞĚ
ĞŵďĂƌƌĂƐƐƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘
Śŝŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƌĂƉ ƚŚĂƚ ŚĞ ŚĂƐŶ͛ƚ ĚŽŶĞ ĞŶŽƵŐŚ ŽŶ
dŚĞ ďŝŐŐĞƌ ƉƌŽďůĞŵ͕ ƚŚŽƵŐŚ͕ ŝƐ ƚŚĂƚ KďĂŵĂ ƐƟůů ƚŚĞ ƚŽǁĞƌŝŶŐ ĐƌŝƐŝƐ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ďůĂĐŬ ƵŶĞŵƉůŽLJŵĞŶƚ͘
ǁĂůŬƐ ƚŚĞ ƚŚŝŶŶĞƐƚ ŽĨ ƟŐŚƚƌŽƉĞƐ ŽŶ ƌĂĐĞ͕ ĂŶĚ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŚĂƌĚůLJ ĂŶ ĞdžĐĞƉƟŽŶ
ƚŽƚŚĂƚ͘,ĞŚĂƐŶĞǀĞƌƐƚƌĂLJĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƚŝŶƐƚŽŶĞ
ƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚŚŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶǁŽƵůĚŚĂǀĞĞǀĞŶůĞƐƐ
ĐŚĂŶĐĞŽĨŐĞƫŶŐĂŶLJƚŚŝŶŐĚŽŶĞǁŝƚŚĂŶŝŶƚƌĂŶƐŝŐĞŶƚ
'KW͕ ĂŶĚ Ă ĚŝǀŝĚĞĚ ĂŶĚ ƉŽůĂƌŝnjĞĚ ĞůĞĐƚŽƌĂƚĞ͕ ŝĨ ŚŝƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ǁĂƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂƐ ƚƵƌŶŝŶŐ ĂƩĂŝŶŝŶŐ
ƌĂĐŝĂů ƉĂƌŝƚLJ ŝŶƚŽ Ă ĐƌƵƐĂĚĞ͘ /ƚ ǁŽƵůĚŶ͛ƚ ƚĂŬĞ ŵƵĐŚ
ĨŽƌƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůKďĂŵĂďĂƐŚĞƌƐƚŽƚĂŐƚŚĞůĂďĞů
ŽĨĐůŽƐĞƚƌĂĐŝĂůĂŐŝƚĂƚŽƌŽŶŚŝŵ͘

/ƚ͛Ɛ ƌĞĂĐŚĞĚ 'ƌĞĂƚ ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĂŵŽŶŐ LJŽƵŶŐ
ďůĂĐŬ ŵĂůĞƐ͘ ,Ğ͛Ɛ ŐŽƚ ĂŶ ĞĂƌĨƵů ĨƌŽŵ ŵĂŶLJ ďůĂĐŬ
ŐƌŽƵƉƐƚŚĂƚĚĞŵĂŶĚŚĞĨƌŽŶƚĂůůLJĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƐƐƵĞ͘
,Ğ ĂůŵŽƐƚ ĐĞƌƚĂŝŶůLJ ǁŝůů ŚĞĂƌ ŵŽƌĞ ŽŶ ƚŚŝƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŵŽŶƚŚƐƚŽĐŽŵĞ͘,ŝƐĂŶƐǁĞƌƚŚĂƚĂƌŽďƵƐƚĞĐŽŶŽŵLJ
ŝƐ ƚŚĞ ƵůƟŵĂƚĞ ĂŶƐǁĞƌ ƚŽ ĚĂŵƉŝŶŐ ĚŽǁŶ ďůĂĐŬ
ƵŶĞŵƉůŽLJŵĞŶƚŝƐŝŶƉĂƌƚƚƌƵĞ͕ďƵƚƚŚĂƚǁŽŶ͛ƚƐĂƟƐĨLJ
ƚŚĞĐůĂŵŽƌĨŽƌŵŽƌĞǀŝƐŝďůĞĂŶĚǀŽĐĂůtŚŝƚĞ,ŽƵƐĞ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƐƚƚŚĞďůĂĐŬƉŽŽƌǁŝƚŚ
ĂůůƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůƌŝƐŬƐƚŚĂƚƚŚĂƚďƌŝŶŐƐ͘ 
ƐĂůůƉƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕KďĂŵĂŝƐƉƵůůĞĚŚĂƌĚďLJĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ĂŶĚ ĚĞĨĞŶƐĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ůŽďďLJŝƐƚƐ͕ ƚŚĞ Žŝů ĂŶĚ
ŶƵĐůĞĂƌ ƉŽǁĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌLJ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǁĂƚĐŚĚŽŐŐƌŽƵƉƐ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĨĂŵŝůLJ
ǀĂůƵĞƐŐƌŽƵƉƐ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ'KWƐĞŶĂƚŽƌƐĂŶĚŚŽƵƐĞ
ŵĞŵďĞƌƐ͕ ĨŽƌĞŝŐŶ ĚŝƉůŽŵĂƚƐ ĂŶĚ ůĞĂĚĞƌƐ͘ dŚĞLJ Ăůů
ŚĂǀĞƚŚĞŝƌƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚĂŐĞŶĚĂƐĂŶĚĂůůǀŝĞŚĂƌĚƚŽ
ŐĞƚ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƉĞƚ ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ͕
Žƌ ƚŽ Ŭŝůů Žƌ ĐƌŝƉƉůĞ ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚƌĞĂƚĞŶƐ ƚŚĞŝƌ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘
KďĂŵĂ͛Ɛ ƌĞĨƵƐĂů ƐŽ ĨĂƌ ƚŽ ďŽǁ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞŵĂŶĚ ƚŽ
ĂƉƉŽŝŶƚĂƐĞƚƋƵŽƚĂŽĨďůĂĐŬĂŶĚ>ĂƟŶŽĂƉƉŽŝŶƚĞĞƐ
ƚŽŚŝƐĐĂďŝŶĞƚĂŶĚƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚŚĂƐĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐ
ƚŽ ĚŽ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŝĐĞ ŽĨ tŚŝƚĞ ,ŽƵƐĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
dŚĂƚƉƌŝĐĞŝƐĂƚŚŽƵŐŚƞƵů͕ŵĞĂƐƵƌĞĚ͕ĂŶĚĂďŽǀĞĂůů͕
ĂƌĂĐĞͲĂŶĚŐĞŶĚĞƌͲďĂůĂŶĐĞĚƉƌĞƐŝĚĞŶĐLJ͘ 
Ăƌů KĨĂƌŝ ,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶ ŝƐ ĂŶ ĂƵƚŚŽƌ ĂŶĚ ƉŽůŝƟĐĂů
ĂŶĂůLJƐƚ͘ ,Ğ ŝƐ Ă ǁĞĞŬůLJ ĐŽͲŚŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ů ^ŚĂƌƉƚŽŶ
^ŚŽǁ ŽŶ ŵĞƌŝĐĂŶ hƌďĂŶ ZĂĚŝŽ EĞƚǁŽƌŬ͘ ,Ğ ŝƐ
ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌ ŽĨ ,Žǁ KďĂŵĂ 'ŽǀĞƌŶĞĚ͗ dŚĞ zĞĂƌ ŽĨ 
ƌŝƐŝƐ ĂŶĚ ŚĂůůĞŶŐĞ͘ ,Ğ ŝƐ ĂŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ ĞĚŝƚŽƌ ŽĨ
EĞǁ ŵĞƌŝĐĂ DĞĚŝĂ͘ ,Ğ ŝƐ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞĞŬůLJ
,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶ ZĞƉŽƌƚ ŽŶ <W&<ͲZĂĚŝŽ ĂŶĚ ƚŚĞ WĂĐŝĮĐĂ
EĞƚǁŽƌŬ͕ĂŶĚ<dzDZĂĚŝŽ>ŽƐŶŐĞůĞƐ͘

DEJá VU

Let your voice

be heard

7HOOXVZKDW\RXWKLQNDW

EDITOR@
cnyvision.com

12 www.cnyvision.com | , $"1-'| #+"$

Legends of Jazz Series

UPSTATE NURSES
MAKE A DIFFERENCE!

The James Carter Organ Trio
featuring James Carter, Leonard King, and Gerard Gibbs
Friday, March 8 • 7 pm
Storer Auditorium
Onondaga Community College

All Seats Reserved • Tickets $15 (no limit)

As the region’s only Level-One
Trauma Center, we are a fast- paced
academic medical center with
modern technology and up-todate interventions in caring for the
critically ill or injured. Serving 17
counties, we support a population
throughout the central New York
region.
We currently have part-time and
full-time positions available in our
Operating Room and Emergency
Department for RNs. Shadowing
opportunities are available.

• Tuition Assistance • Membership
in the NYS Employees' Retirement
System • Excellent Wages and
Benefits
Upstate Medical University/Upstate
University Hospital is an AA/EEO/ADA
employer engaging excellence through
diversity.
Smoke-free campus since 2005

To learn more about career
opportunities at Upstate
and apply on-line

www.upstate.edu/jobs

On Sale NOW at Sound Garden in Armory Square

WAER

88.3

Upstate University Hospital - Downtown and Community campuses

Connecting Intelligence & Creativity in Central New York

Upstate Golisano Children’s Hospital I www.upstate.edu/jobs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful