STiLIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN N{AL,dYSIA KEMENTERIAN PELA.IARAJ\MALAYSIA
:z<&j',-

PENILAIAN MENENGAH REI\DAH 2OO8
BAHASA MELAYU Kertas I Oktober 1;arn

02tl

Satu jam

.IANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
I ? ')

Kt'rtassoalan ini mengandungi soalan. 40 .luv'ab semua soslan. '['iap-liap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapon, iaitu A,B, C danD. Bagi pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan .fawapan anda pada kertas sctitrp s^oolan, uwupan objektif yang disediakan. f

15 dan I halamantidak bercetak Kertassoalanini mengandungi halaman bercctak [Lihat setrelah SULIT M A 2 l l c l 0 0 l ' tl { a k ( i i p t a K e r a l a a n a l a l s r a

al fll

9*.;***** I , l *x€*$.*-i€*
el.l..*i+;t

ejsq#:*{i **

r g - : * ; sf i a ' ; ; * . ; ! i : i , ' r ; . i ' . i t : t r ) , ' t r i l l r / tl ( t \ t u l ) u l ) _ t . ' r l l l g l a l i n g s c s u a i J
:..i:l9t-;",J.' .i': ',.;i! rtal

riiri:''::iit. 1:t i ,'::::r

ENYELAMAT MALAYS'A

penyelamat Anggotapasukan negara kita sedang diagihkankepada mangsa tsunamidi Acheh. A B C D memuat mengubah memungut memunggah

baransan dari lori untuk

H 0211e uoos a k

Cipta Kera.jaan alaysia M

SULIT

/

SULIT 2 Sejak berpindah Sabah tidak ke dia di kampung asalnya Melaka. di A B C D tahu-menahu tanya-menanya kenal-mengenal tengok-menengok

02tl perkembangan berlaku lagitentang yang

3

Mak Cik Anita menghirisdagingpanggang yang dihidangkan kepada tetamu. A B C D gebu kental kenyal mampat

itu nipis-nipis sebeium

02ll

a 2 0 0 8 I { a k ( r p r aK e r a j a a n a l a y s i a M

[Lihat sebelah SULIT

SULIT grc.fdi hav'ah. Soalan 4 berdasarkan

u N r T( R I B U )
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 MAC
APRIL

JUN

itu syarikat telah padabuianMei pengeluaran bahanmentah, Akibat krisis kekurangan mulamengalami A B C D penyLlsutan pengecutan kemuflisan kerugian

02ll

M a 2 0 0 8 H a k C i p t aK e r a . i a a n a l a , r s i a

sttt.l'l'

SULIT' yangtewasitu harr-rs Peserta tidaksemurarn tadi. A B C D masih sudah belum akan

02t1
tllpul rrre ncrirnakekalahannya keranawajahnl,a

yangmempunr,ai Syarikat perniagaan yangpenuhcabarar-r A B C D dayatenaga dayaupaya dayacipta dayasaing

yangtinggisahaja mampLl bertahan dalamdunia

Hasil pemeriksaan yangdijalankan, disahkan dia tidak menghidap sebarang penyakitberbahaya.

A
B C D

daii
tentang daripada bagt

02ll

i g 2 0 0 I tl t a k ( r p r aK e r a l a a nl l a l a v s r a t

ILihat sebelah SULIT

SULIT 8 Soalan - l4 Ayat-ayatyang herikirt mungkinbetul dan mungkin salah.Jika terdapat kesalahan, kesalahan ilu lelah ditondakan densan A. B atau C dan iika tiatla ke.salahan telah ditandakon D. Pilih jav,apanyang paling sesuai. Wangyangdiperolehhasil daripada penjualan tiket perlawanan bola sepak akan itu AB didermakan kepada rumahanak-anak yatim.Tiadakesalahan. CD Ketika ditemui,keadaan dirinyakelihatan tidak terurusdanrambutnya tidak tersisir AB setelah hari tersesat dalamhutan. tiga di Tiadakesalahan. CD

10

Zainal menasihati rakannyasupayamelupakanakan tragedi yang menimpanya .A BC baru-baru Tiadakesalahan. ini. D

1I

Syarat-syarat penghakiman pengolahan dalampertandingan bahas mengambilkira aspek AB ideayangmantapdanpenggulungan hujahyangbernas. Tiadakesalahan. CD

t2

Mandatyangdiberikanoleh Persatuan Bapadan Guru padaguru disiplin dapat Ibu AB menangani salah kes laku di sekolah. Tiadakesalahan. CD

t3

Sambil berceloteh, nenekmenunjukk caramelurutdaunkelapadanmenganyam an ABC ketupat" Tiadakesalahan. D

t4

Setelahtermenungsejenak,muritl itrr urcnggtryir]]gkan kepalanyaapabila guru A mengajukan yangmemcrluklntl:r1'a soalan yangtinggi.Tiadakesalahan. lrcrrrikiran B('D

02ll

a 2 0 0 8 H a k C r p r aK e r a j a a n a l a y s i a M

SULIT

SULIT S o a l a n1 5 - 1 7 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bcrhuruf condong denganbetul. 15 I II III ry A B C D

02tl

Celik sahaja matanya, adik terusmerengek sambilmernanggil ibu. C e l i k a k a l n y a s e t e l a h d i b e r i k a n p e n e r a n g a nl a n j u t tentang sejarah kemerdekaan negara. K a n a k - k a n a kp r a s e k o l a hp e r i u c e l i k h u r u f s e b e l u m , m e l a n g k a hm a s u k ke sekolah rendah. Cflik perasaannya untuk menerima kehadiran anggota keluarga yangbaru iaitu abangiparnya. i d a nI I s a h a j a Iii dan IV sahaja I, il dan III sahaja II, III danIV sahaia

t6
II III

P e n e m u a ns e r p i h a nb o m l a m a t e l a h menghebahkan suasana kawasan di perumahanitu. Setiapkali menghadapi tekanan, lelaki itu akan menghebahkanbarang-barang di sekelilingnya.

dupdalamkesusahan, ti dak suka enghebahkanpenderitaannnya dia m ,Y*:"t::oranglarn. Kepada li
bertujuanuntuk meningkatkan tihap kesedaran orangramai. media massa

TV Tindakanmengheba.hkanKempen Keselamatan JalanRayadalam A B C D
I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan iil sahaja II, III dan IV sahaja

17

I II iII ry A B C D

Rakyat harus mendukunghasrat murni kerajaanuntuk merangsang semangat perpaduan dalammasyarakat. terkenal yangmendukungwataksebagai harrawan anak telahmenghidupkan i:]*:: llu_ Iltcm Ketikamelintasijalan, kakakmendukungbeg sambilmemegang tangan adik. Imranmendukttng galahitu untukmemetikbuahrambutan yansmasak. I dlrrII s;rhlr.jtr IIi darr V sahaja I I . I l r l l r rl l l s a h a j a I I . l l l r l r r rl r s a h a i a V ILihat sebelah SULIT

02/l

r o 2 ( ) ( ) t il l r r l ( r 1 r r .p i g l x J l n l rM a l a y s i a 1

STJLIT S o a l a nl 8 - 2 l

$2t1

Bahagian yungbergaris dalam o.r-ut-ayat yang berikul mungkin mengantlungi kesalahan p e n g g u n a a nh a l t u s uo t e u m u n g k i n j u g a t i d a k . T.ctndakuns(lma A.lj utou C.iiku u1'ctlitu mcngandungi kesalahan rlan t6ntlukun l) adu iika tiada kesalahan.

18 Pulau Langkarvi adaiah antara dr destinasi pelancongan terkenal negara yang di kita. A B C D iaiahantara stinasi de pelancongan adalah antara destinasi pelancongan ialahdi antara destinasi pelancongan adalah antara di dcstinasi pelancongan

l9

Penduduk KampungSejagat sentiasa mengamalkan sikapsalingbantu-membantu biia diadakan li s perkahwinan. maj A B C D salingmembantu bila saling membanlu apabila salingbantu-membantu apabila salingbantu-membantu bila

20 Kemahirannya dalambidangteknologimaklumatsayatelahperakukan berdasarkan mutu kerja yangditunjukkan. A B C D telahdiperakukan olehsaya telahdiperakukan saya telahsayaperakukan sayatelahperakukan

2l

Kita bolehmendirikan khemah situkerana di kawasan sama itu luasdengan gclanggang bolajaringini. A B C D sama luasgelanggang sama gelanggang seluas seluas dengan gelanggang sama luasdengan gelanggang

02ll

< : 2 0 0 8 H a k C i p t aK e r a l a aM a t a r s i a n

SULIT

, s Ir [ t . t '
Soalan22

(:jZll

z1

ttt I)ililt Lt.r | ( t t t g t t t c t t t l ) u t 1 ) ) Ln it t t k s ' u t 1 ' a n g s a m a a l a u m a k s u ( l t ' t t n c p a l i n g h a m p i r c l e n g t t n l l :ll at t:rng rlicctak tebal.

2 2 S e r i n a rl ' a n gb e r l a n g s u n s e l a m a i g a h a r i i t u d i h a d i r i o l e hs e r a t u s r a n g p e s e r t a n g t o r a n g t e r d i r i e l a r i p a d a e l b a g alia p i s a nm a s y a r a k a t . p A Scratlts orang sefta pe rnenghadiri seminar vangberlar-)usting selama hariuntuk tiga peibagailapisan masvarakat. Scratus orangpeserta yangterdiridaripada pelbagai iapisan masyarakat. menghadiri scminar yangakanberlangsung selama hari itu" tiga Scratus orangpeserta yang terdiridaripada pelbagai lapisan masyarakat. menghadiri seminar selama hari. itu tiga Seratus orangpeseila menghadiriseminar tiga hari ,vang terdiridaripada pelbagai larrisan masvarakat.

B
L

t)

23 F e l a n c o n g a n e r u p a k a n s e k t o r k e d u a t e r p e n t i n g y a n g m e n y u m b a n gk e p a d a m
e k o n o m in e g a r as e l e p a s e k t o rp e m b u a t a n . A B C D Sektorpelancongan ialahsektoryangkeduaterpenting selepas sektor pembuatan kerana telahmenlumbang kepada ekonominegara. Sektorpembuatan ialahsektorterpenting yangmenyumbang kepada ekonominegara diikuti olehsektor pelancongan. Sektor pelancongan beradadi tempatkedua keranasektorpembuatan berada di tempatpertama dari segisumbangan kepada ekonominegara. Sektorpembuatan sektorpelancongan dan merupakan dua sektorterpenting yang menlumbang kepada ekonominegara.

2.1 K c s t : r b i l a n o l i t i k d a n e k o n o m im e r u p a k a nk e l e b i h a ny a n g d i m i l i k i o l e hn e g a r a p
l . i l r rl r t , r b a n d i n g c n g a nn e g a r a - n c g a rp e s a i n g a n g l a i n . d a y
r ' |.t trr'lt.llit l ) r . 5 l i l l t !r , a n g I a i t t .

\ ' i L ' : ' . t r r rLt t ut r t t t s r c n r i l i kki e l e b i h ap o l i t i kd a ne k o n o m is t a b ib e r b a n d i n g n g a n n n . l de
lf ( ' . , . ' r ' , r lf. . t l ; t t ' t t c t t t r l r [ ' i k c l c h i h a n b c r b a n d i n g d e n g a n n e g a r a - n e g a r a p e s a i n g . v a n g i a i n ,t r.rri r i.r.._r.ri,rrr,,I rti k rl;rilckort,rtti. 1 lln '..,'rr:r',r i1{,'i'iifir vlnq Lrinticlakmemilikike lebihanberbanding densannegara rr'.';rirrr: ! .i i . r . , : ; : i . r . rr i t i l r * r , y . l r s l ; r [ r ; r r r t r l l t i k c l a n k o n o n it. : L li l i e ' , , ' :' 1 " : 1 , ; 1 r . 1 ;l . '1 |1 . 1 i\i,:r , ! r l ; r t r lr r r c r r r i l i k ic s t a b i l a n } i ' , 'tt b l t o l i t i k d a n e k o n o m ie r b a n d i n g
, ! , ; : , . , , ' 1 : " : " ; l € : i: . i 1 . t

l)

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 2 Soalan 5- 27 Pilih ayat-ayatyang betul.

t0

02tl

25

I II III N A B C D

kita diraikan di negaraASEAN yangbermcsyuarat negara Pesuruh-pesuruhjaya dalamsatu majlismakanmalam. antarasekoiahmenengahdengansekolahrendah Mesyuaratpermuafakatan bcsar. turutdihadirioleh guru-guru perumahan itu pemajukawasan terhadap hati Ketidakpuasan penduduksetempat wakil rakyat. kepada telahdisuarakan untukmemantapkan baharubertujuan syarikatitu olch pengurusan Pengambilalihan pengurusan syarikat. I dan III sahaja II dan IV sahaja I . I I d a nl l l s a h a j a II, III dan IV sahaja

26

I il III IV A B C D

yangberlakukelmarin. pintu rumahkedaitelahmusnahdalamkebakaran Beberapa anakayamyangbarudibelinyake dalamkurungan. Pak Husin memasukkan lariannya. dia Sungguhpun terlaluletih,Azrul tetapingin teruskan miliknya? Rumahbesaryangterletakdi tepi sungaiitu siapakah Idanli I dan Iil II dan IV III dan IV

27

I il III
[V A B C D

yang kita lakukan. atas Kita harusbertanggungjawab apa-apa yangdiucapkan olehibu. perkataan Adik begitulancarbila menyebut wang, Amir melakukankerja sambilan kesempitan masalah Untuk mengatasi waktu pejabat. selepas yanglemahdalam tahappelajarankhususnya meningkatkan berusaha Pihak sekolah bidangakademik. idanII I dan III II dan IV Iil dan IV

02ll

n o 2 0 0 8H a k C i p l aK e r a l a aM a l a y s i a

SULIT

/

SULIT
Soalan 28 - 30

t1

02/l

Pilih peribahasa yang paling sesuaibagi pernyataan-pernyataan berikut. yangbolehdikaitkandengan 28 Peribahasa sikapyangmembawa keburukan dankebinasaan kepadamasyarakat ialah A B C D aur ditarik songsang. telur di hujungtanduk. gunting makandi hujung. embundihujung rumput.

29

Bagai mencurah garam ke laut
Peribahasa atasmemberikanpengajaran di kepadakita supayatidak A B C D meiaksanakan urusanoranglain yang hanyamembazirkanmasa. menggunakan tipu muslihatuntuk mencapaisesuatu tujuan. membuatpekerjaan yangmerugikandiri sendiri. melakukanperbuatan yangsia-sia.

'panas 30 Peribahasa setahun dihapuskan oleh hujan sehari'bermaksud A jasa yang ditaburtidak mendatangkan kebaikan. B c t) jasatidakakandihargai keranakesalahanyang besar. kebaikanyangbanyakboleh lenyapoleh kesalahan yang sedikit. kebaikantidak dikenangwalaupuntelahdilakukansepanjang hayat.

ILihat sebelah SULIT

STILIT 3 Soalan l - 35

l2

€J2t1

Baca petikan drama di bawoh dengan teliti. kemudian jau,ab soalan-soolan 1'ung berikulnya. Pilih juwapan yang paling sesuai.

holu .tcpak tnemegang rakel. yungseorenglagi memhotva KAMAL & AZMAN: (Seorang I ga takrav'. SerenIak.)Assal Penghulu arnualaikum.'truk Iakraw dan r a PENGHITLU KAMAL SABIHAH AZMAN PENGHULU KAMAL PENGHULU KAMAL : W a a l a i k u m u s s a l a m(!S a b i h u h b e r u n d u r t e t a p i m a , s i hm u h u dua pemuda itu.) mengambiltahu lujuan kedatongan B d B i a r l a h k a m i b e r c a k a p i l u a r s a h a j a . a r a n g k a l im e n g g a n g g u Tuk dengan ... T a k a p a ! T a k a d a a p a ! M a k c r k p u n h e n d a km a s u k k e d a l a m . Banyakkerjalagi di dapur. : Begini,Tuk! : Kamu berdua nak ajak sayapergi main ke? Boleh juga! Untuk peluh.Jaga keluarkan kesihatan" Tuk juga sependapat : Hah, ini yang kami nak dengar! Flendaknya dengankami. : Tuk belum fahamhujungpangkal. : Tuk tahu di mana kami dan semuapemudakampung ini bennain sepak takraw? (Melambung bola takraw dan menimangnya dengan lutut dan kepala.) menjawab, biar : KalauTuk Penghulu kamu masihberfikir bagaimana Mak cik! ada sudah di dalamkepala Mak cik yangjawab.Jawapannya Di mana?

SABIHAH PE N G H U I,U SABIHAH

: Di manalagi kalautidak tanahlapangyangsudahterjualitu meniadi
tempatnya?Yang sekarangini sudah berpagar.Sudah menjadi kawasan larangan.

KAMAL

: Sekarang kami kehilangantempat untuk dijadikan gelanggang ini permainan. Tuk tahu dulu kawasanitu semak?Belukar?Walaupun jadikantempat jalan raya?Scjakkami bersihkan, letaknya hadapan di jadi tumpuan. sudah terjual.Entah Sekarang permainan kami, tempatitu Dan kami tak adatempatlagi siapayangmembelinya. Sudahberpagar. jadikanpadang permainan. hendak cakapdengan awak.Supaya Itulahsaya dahcakap. Berbuihmulut saya di awak pujuk anakkita yangbekerja Kuala l,umpurtu, beli tanahitu. timbul Rukankah sudah apa Tapi,awaktak nak! Hah,sekarang dah.yadi? satumasalah? (Dipctikclan drama diubahsuai daripada 'fcrcinta, antologi AnakBumi ,/alunScnltit. 'f'ingkatrrrr i. I)ewanRahasa Pustaka) dan

SABIHAH

02ll

n o 2 0 0 8 f l a k c i p t a K e r a J a aM a l a y s r a

SULIT

S[II-IT 3l

l3

02t l

Pernuda kampung men-uhadapi tnasaiah tidakmempunyaigelanggang permainan kerana tanah lapang yangdijadikan rapak gclanggang A akandibaikpulih i] (l l) telah dibeliorang jalanraya di.ladikan rlinaik tarafrnenjadi kauasan li,rransan

32 Ilcrclasarkarl petikan drama atas" uk Penghulu di i digambarkan sebagai pemimpin yang A B C D n-lesra dcngan anakbuahnla. memahami masalah anakbuahnr a. mementingkan kesihatan penduduk kampung. mengambil berattentang keba.jikan penduduk kampung.

33 Berdasarkan petikandrama, nilai 1'ang tidak dimiliki olehpemuda kampung ialah A B C D bersrmgguh-stuigguh bersopan-santun bertolakansur berdaya usaha

34 Apakahpengajaran yangterdapat dalampetikandramadi atas? A Kita hendaklah pekaakanmasalah yangdihadapi B (' l) Kita wajarlah berhati-hati ketikamencari jalanpenyelesaian Kita mestilah menyelesaikan semua masalah dengan segera Kita hendaklah mengatasi sesuatu masalah dengan bijak

l5

I ]r,rr;r lttltt, .\t,,r1til bermula dengan perbualan antara ,\ l{ ( t) 1..,rr;,:.rl rk.*:.t;rlr Azrr.ran tentang kepentingan pasukan. ,.l,.tr;,trn F.,.rr;,.ti .,\zrrrtrrr lcntnr-rg gelanggang sepak takraw bandar. i,' - . : r , ' i : r : l ' ; , l ' r 1 : : ; r i lt.rt en g [ { , 1 ] ' r t l kli r t n p r - rtn g t a n p a d a n g e r m a i n a n . ; p l"l. i'r r::'l1i;irr rl,.:rrr:;rrr S;rbihah tcntang anakmereka di

ILihat sebelah SULIT

SULIT S o a l a n3 6 - 4 0

l-l

02 tl

Baca pantttn di buv,ult dengan teliti, kantutlian jawab soalan-soalan yang berikutnya. yung paling sesuai. Pilih iav'ap(t1

PANTUN DUA KERAT gelama Siakap senohong ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Mengakudulangpakuserpih, Mengata orangdia yanglebih. Banyakudangbanyakgaram, Banyakorangbanyakragam. Mentimun bongkokdi balik tiang, Ayam berkokokalamatnak siang. gendut kecapi, Gendang tali Kenyangperut sukahati. Sudahgaharucendana pula, Sudahtahu bertanya pula. Dahulu parangsekarang besi, Dahulu sayang sekarang benci. Tokok takalmukapintu, Orangnakalmemangbegitu. Keli masukruankeluar, Mataharimasukbulankeluar.

l0

Duduk inding enggang tap, Senduk dinding,panggang atap. di di padi,setahilberangan, Secupak Tersepak kaki, terkehel tangan. Kapal belayar dalamsemak, Perutlaparsemua lemak.

1l

1a
IL

(l)ipetik daripada antologi Daun, SehijauWarna Tingkatanl, l)ewanBahasa Pustaka) dan
02ll a 2 o o 8H a k( ' i p t aK e r a . j a a n a l a v s i a M

SULIT

sttil

l5

02tl

3(r llt'rtlusirrkiul rangkap kc-2pantun, apakah pengajaran diperoleh? )'angdapat

A B (l l)

Kita.ianganlah mengumpat suka orangsedangkan sendiribanyak diri kelemahan. Kita rtajarlah menghindari sikapsukamengarnbil tahuhal peribadi oranglain. K itl w'airtrlah rncttselakkan perbuatan mengejtrr0n-{angtidakbersalah. i r K itu ilnganlah rncmfltnah orang lainkerana perbuatan tidakmembawa itu kebaikan.

Ilcrdasarkan rangkap ke-6pantun, kita mestilah bersikap A B C D Amanah Berani Jujur Sabar

3 8 Maksudrangkap ke-8 pantunialah
A B C D perbuatan yangdilakukan olehorangyangnakalakanmerugikan dirinyasendiri. perbuatan yangdilakukanoleh orangyangnakalmencerminkan sikapnya. orangyangnakalmemangsukamelakukan perbuatan yangmerugikan. orangyangnakal akanmenerimaakibatdaripada perbuatannya.

Dahulu parang sekarang besi, Dahulu sayang sekarang benci. Unsurgayabahasayangterdapat dalamkedua-dua barispantundi atasialah A I| ('
|)

personifikasi. rnetafbra. irnlrfirra.
cIl ltitit.

1;1nt., rlirrngkapkan 40 ,'\li;rL.rlr rlutur melalui rangkap pantun? terakhir tti;tt;rtuttr ilzat dapat A !ir:!11t1i! 1'lrtg mengenyangkan yangkosong. perut
Il ( l) \ , 1 ' i l r t ir r i ; ! l " i r l t , itn' t ; l l : tc r r l r k i m a k a nk e t i k ap c r u t ,r t d kosong. l i l ; r i . . r : . i r ; ' i : :i c ' i r r , rlLu l t l l l ' ; l \ ; rs c d i t pk c t i k a p e r u tl a p a r . l 1 1 1 ..r: 1 : . ; . . , i i : ' : . ; , : r i . i i . . i r t , i t t ; t l . . t t r ,k i n t klal a n a r . , lcti : k an

t : , , 1 {I . t \ \ ( } . , \ 1 . , \ N ' l ' , { M A ' l ' l

02lr

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful