You are on page 1of 1

บทสัมภาษณ์....

ผู้ชนะการประกวดรางวัล Export Logistics Model Award : ELMA 2012
กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้า หรือธุรกิจ ขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางน้้า
คุณชวลิต ศรีวรเวียง
ตาแหน่ง Senior Director, Operations Thailnad & Indochina
บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพลส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
ผู้สัมภาษณ์ : ท้าไมถึงตัดสินใจประกวดรางวัล ELMA ในปี 2012
คุณชวลิต : “ELMA เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ และมีแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาร่วม ทาให้ประสบการณ์เพิ่มพูน ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในอนาคต”
ผู้สัมภาษณ์ : มี Model อย่างไร ถึงมาพิชิตรางวัล ELMA
คุณชวลิต : “องค์กรอย่างเราจะทาอย่างไรให้โลจิสติกส์ไทยลดต้นทุนผู้ผลิตได้ ทาอย่างไรให้ลดต้นทุน มีศักยภาพ ส่งตามเวลาได้
ตามกาหนด นั่นเป็นศาสตร์ที่ต้องนามาให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์”
ผู้สัมภาษณ์ : รางวัล ELMA ให้อะไร เมื่อได้มา
คุณชวลิต : “เป็นแบรนด์ของควอลิตี้ทางการตลาดอาจได้ประโยชน์ตรงนี้ เพื่อเป็นการยืนยันในการส่งให้ผู้บริโภคได้ เป็น ความ
ภาคภูมิใจ งานที่ให้ความสาเร็จ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กระตุ้นให้บุคลากร มีกาลังใจในการทางานมากยิ่งขึ้น ในการเติบโต
ทางการตลาด สามารถทาให้เราตรวจสอบคุณภาพของเราว่าเดินไปตามมาตรฐานของเราไหม ผู้บริโภคจะกลับมาใช้บริการเราไหม”
ผู้สัมภาษณ์ : เมื่อได้รางวัล ELMA มาแล้วปีหน้าจะท้าให้มีความเป็นเลิศและพัฒนาอย่างไร
คุณชวลิต : “การขนส่งในไทย เราเก่งขึ้นมาก ด้วยเทคโนโลยีภายในไทย ทาให้เราได้แข่งขัน AEC เราจะยกระดับได้อย่างไร
เราส่งเสริมภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น การจัดการอยู่ในพื้นฐานความบกพร่อง ในปีถัดไป เราต้องพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เราเริ่มต้นได้แล้วเราเข้าไปสแกนในสิ่งที่เราทาแล้วพัฒนาแล้วประยุกต์ ถ้าเราสามารถบริหารและลดทุนการผลิตได้ นั่นคือ สุดยอด
รวมถึงคุณภาพ ไม่ให้ตก”
ผู้สัมภาษณ์ : การเตรียมตัวต้อนรับ AEC บริษัทมีแนวทางอย่างไร
คุณชวลิต : “บริษัทเรามีสาขา 220 ประเทศอยู่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าโอกาสที่เราเอาตัวเราเองไปช่วยผู้บริโภคที่ขารายละเอียด
จึงเข้าไปเป็นที่ปรึกษาว่าบูรณาการอย่างไร เราจะติดตามสถานภาพได้ตลอดเวลา ให้ผู้บริโภคได้ใช้ เราจะนาตัวนี้มาให้ผู้บริโภคของเรา
บริหารต้นทุนได้น้อยลงได้ เราอาจจะคุยกันในทางสื่อต่างๆ เราจะผ่านพิธีการอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรได้รับ”
ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายการสัมภาษณ์
คุณชวลิต : “เราสามารถทาบริษัทเราให้มีความรู้ความสามารถ และทาตามได้ ทุกคนเรียนรู้และสามารถยกระดับตัวเองได้ ที่สาคัญ
ช่วยตอบสังคม ช่วยทาให้โลจิสติกส์ไทยเจริญรุ่งเรือง เป็นไปตามเป้าหมาย ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ ผู้บริโภคของเราจะได้รับประโยชน์”