You are on page 1of 1

Sekolah Kebangsaan Sungai Danga, Johor Bahru 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DANGA JOHOR BAHRU ANALISIS SWOT PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) W. 1 W. 2

Kemudahan alat dan bahan yang mencukupi S. 2 Kemudahan makmal sains dan bahan matematik yang mencukupi
S. 1

Murid yang kurang pendedahan dalam aktiviti persatuan penglibatan murid kurang memuaskan

PELUANG (OPPORTUNITIES) O. 1 O. 2 O. 3

ANCAMAN (THREATS) T. 1 T. 2

Peruntukan kerajaan Sokongan PIBG Sokongan pentadbiran dan pelaksana

Kurang mendapat kerjasama daripada ibu bapa / penjaga. Murid kurang efektif terhadap aktiviti persatuan

ANALISIS SWOT BIDANG KURIKULUM

Page 1