You are on page 1of 4

DANH MC BI TP LN MN LP TRNH HNG I TNG Lp: 05T1,2,3,4 K 2 Nm hc 2007-2008

Mc tiu: Sinh vin nm bt cc kin thc c bn v k thut lp trnh hng i tng v p dng vo gii quyt cc bi ton tin hc c th. Yu cu thc hin: - Lp t t chc nhm, mi nhm gm 4 ngi, mi nhm lm mt ti (khng c chn trng ti). Lp lp nhm v cho cc nhm ng k ti (hnh thc chn ti tu lp t chc), lp danh sch gi cho C hn cui l 22h00 ngy 19/05/2008. Nhm Thnh vin trong nhm M s ti 1 1. 2. .. 2 .. .. Np bo co vo ngy 07/06/2008, theo lp. Khng thu bo co theo c nhn hay nhm. Mi lp s mang sn phm ca tt c cc nhm trong lp bo co: o Th vin o ng dng gii quyt da trn th vin o Slides bo co Np li cc sn phm trn di dng a CD. Mi lp mt a. Mi nhm bo co trong khong 15 pht. Lch bo co c th s thng bo sau cho lp trng cc lp.

ti 1. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho c trc danh sch, ngn xp, hng i. - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v Danh sch, hng i, ngn xp. o D liu ca Danh sch, Ngn xp v Hng i. o Gii thut trn cc cu trc Danh sch, Ngn xp, Hng i. o Cc cu trc biu din Danh sch, Ngn xp, Hng i. - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin cu trc Danh sch, Hng i, Ngn xp. o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 2. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho cu trc cy nh phn. - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v Cy nh phn o D liu ca cy Cu trc cy, khi nim nt trong cy, cc phng thc hot ng trn cy. o Gii thut trn cy Cc phng thc to cy, xc nh chiu cao, chiu su, duyt cy. o Cy nh phn Cu trc, thuc tnh, duyt. - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin cu trc Cy nh phn. o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ 1

- ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 3. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho cu trc Cy tin tin: cy cn bng. - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v Cy tin tin: Cy cn bng v cy c cu trc d liu khng gian. o D liu ca cy:c im ca cy cn bng v cy c cu trc d liu khng gian. o Gii thut trn cy cn bng v cy c cu trc d liu khng gian. - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin cu trc Cy cn bng v cy c cu trc d liu khng gian. o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 4. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho cu trc Cy nhiu ng v cy en - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v Cy nhiu ng v cy en o D liu ca cy:c im ca Cy nhiu ng v cy en. o Gii thut trn cy cn bng v cy c cu trc d liu khng gian. - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin cu trc Cy nhiu ng v cy en. o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 5. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho X l file v sp xp ngoi - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v X l file v sp xp ngoi o D liu ca X l file v sp xp ngoi o Gii thut trn X l file v sp xp ngoi. - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin X l file v sp xp ngoi. o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 6. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho cu trcL thuyt th - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v thi o L thuyt c bn o Gii thut trn th - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin th o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 7. p dng k thut lp trnh hng i tng xy dng th vin cho cu trc Vn bn v x l vn bn Text Processing - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v Text Processing o Cc thao tc trn vn bn c im cc lp vn bn Cc phng thc c bn o Gii thut trn so snh mu Gii thut Brute Force 2

Gii thut Boyer-Moore Gii thut KMP o Cu trc Trie Cu trc c bn Cc dng khc nhau ca Trie o Nn vn bn Gii thut m Huffman Phng php Greedy o Cc phng php tm kim gn ng vn bn - Xy dng m hnh kin trc th hin th vin Text Processing o Phn tch qu trnh pht trin ca lp Trie v cc gii thut x l vn bn o Phn tch s tha k. o M t bng cc s UML n gin. - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ - ng dng th vin la chn gii quyt mt Project t chn (c tho thun vi gio vin) ti 8. Tm hiu kin trc v mi trng lp trnh cng ngh .NET s dng cng c C# - Nghin cu tng hp kin trc .NET o M hnh kin trc Cc thnh phn Cc dch v Cc hot ng . o Cc kin trc ng gi Cc gi c s Dch v Web (WebService) o Tm hiu cng c C# Kin trc lp trnh Cc th vin Cc ti nguyn ng gi lp ng gi thnh phn o Qui trnh v cc k thut c bit ca C# Qun l ti nguyn Qun l b nh Qun l li o ng dng C# gii quyt mt Project (c ng k vi Gio vin) ti 9. Tm hiu kin trc v mi trng lp trnh Java - Nghin cu tng hp kin trc v mi trng lp trnh Java o M hnh kin trc Cc thnh phn Cc dch v Cc hot ng . o Cc mi trng th vin Cc gi c s o Tm hiu cng c Java Kin trc lp trnh Cc th vin Cc ti nguyn ng gi lp ng gi thnh phn 3

o Qui trnh v cc k thut c bit trong Java v cng ngh s dng Qun l ti nguyn Qun l b nh Qun l li o ng dng Java gii quyt mt Project (c ng k vi Gio vin) ti 10. Tm hiu th vin STL, ng dng xy dng chng trnh thng k nh sau: - c mt on vn t file vn bn - m s lng cu trong on vn ( Cu kt thc bi du ., ?, !) - m s lng t xut hin trong cu (t tch bit vi cc t khc bng khong trng) - Tm t xut hin nhiu nht trong on vn (c th c nhiu t) - Sp xp tng dn cc t (theo th t t in) trong mi cu. - Kt xut kt qu ra file vn bn theo cu trc sau: o Dng u tin cha C l s lng cu o C dng tip theo cha Ti l s lng t trong cu th i (1 i C) o Dng k tip cha cc t xut hin nhiu nht o Cc dng k tip cha on vn sau khi sp xp. Yu cu: - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt v STL v ng dng th vin STL gi quyt bi ton o Cc lp trong STL o Cc lp cn t chc gii quyt bi ton D liu Gii thut Cc cu trc biu din - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++ ti 11. Vit chng trnh chi c caro cho hai ngi chi, my tnh ng vai tr trng ti. - Nghin cu tng hp cc c s l thuyt tr chi c caro, ra gii php gii quyt bi ton o Cc lp cn t chc gii quyt bi ton D liu Gii thut Cc cu trc biu din - Thc hin lp trnh trn mi trng Visual C++, Borland C hoc Turbo C ti 12. Vit chng trnh tr chi g mn tng t tr chi g mn trong Windows Yu cu: tng t ti 11 ti 13. Vit chng trnh tr chi c tng cho hai ngi cng chi, my tnh ng vai tr trong ti. Yu cu: tng t ti 11 ti 14. Vit chng trnh qun l cc i tng hnh hc (2D, 3D), cho php thc hin ccthao tc v hnh, phng to, thu nh, di chuyn hnh, quay hnh khi c tc ng bng cc s kin bn phm hoc chut (sinh vin t nh ngha) ---Ht---

Chc cc em lm tt bi tp ln ny v thi vi kt qu cao!!!