You are on page 1of 2

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด (SCG Logistics Management Co., Ltd.

) ผูชนะเลิศการ
ประกวด ELMA 2011 รางวัลกลุ<มผูใหบริการโลจิสติกส สําหรับการจัดการดานการใหบริการโลจิสติกส
ของธุรกิจบริการโลจิสติกสครบวงจร (Integrated Logistics) ธุรกิจขนาดใหญ<
Export Logistics Model Award 2011 (ELMA 2011)
นับเปนสุดยอดรางวัลแห+งความภูมิใจของผู5ประกอบการ
ส+งออกสินค5าและบริการด5านโลจิสติกส: ซึ่งป>นี้จัดขึ้นเปนครั้ง
ที่ 5 โดยสํานักโลจิสติกส:การค5า กรมส+งเสริมการส+งออก
กระทรวงพาณิชย: โดยจัดให5มีการมอบรางวัลภายในงาน
TILOG 2011 เมื่อเดือนกันยายน 2554
SCG Logistics มุ+งมั่นนําเสนอบริการด5านโลจิสติกส:และ
การขนส+งสินค5าอย+างเต็มรูปแบบ ทั้งในประเทศและ
ต+างประเทศ ด5วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การมีเครือข+ายที่ครอบคลุม รวมถึงการให5บริการคลังสินค5าที่มีมาตรฐาน ดําเนินธุรกิจในลักษณะ Third Party
Logistics (3PL) เปนผู5ออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส:ให5ลูกค5า นอกจากนั้นยังมีและเสริมสร5างความการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต:ใช5เพื่อตอบสนองความต5องการของลูกค5าด5วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได5แก+
TMS RFID และ GPS เปนต5น การบริหารจัดการที่มีคุณภาพดังกล+าวส+งผลให5บริษัทเติบโตอย+างต+อเนื่อง
คุณทวี ศรีชัยนาค ผู5อํานวยการฝ^ายการตลาดและวางแผนกระจายสินค5า SCG Logistics Management
เปaดเผยว+า รางวัลที่ได5จากปbจจัยหลักๆ คือการสนองตอบความต5องการของลูกค5าในสองมุมมอง เราทําซีเมนต:
ส+งออกไปใช5ในการสร5างเขื่อนที่ลาว อีกด5านหนึ่งลูกค5าต5องการได5ต5นทุนที่ถูก เราผสมผสานโมเดลกับรถเอ็นจีวี
ที่เรามีอยู+ วิ่งจากที่นี่ไปหนองคาย ประหยัดเที่ยวละ 5-7 พันบาท จากนั้นใช5รถแรงม5าสูงวิ่งที่ลาว โมเดลที่เรา
พัฒนาทําให5ต5นทุนลูกค5าแข+งขันได5 นอกจากนี้เรายังให5ความสําคัญกับการจัดการบริหารผู5รับเหมาขนส+ง การ
บริหารเรื่องเส5นทาง แผนของลูกค5าในการรับสินค5า ฯลฯ
ดานวิสัยทัศนธุรกิจและการนําองคกร SCG Logistics วางแผนจะก5าวสู+การเปนผู5นํา 3PL ที่โดดเด+น ด5วย
เครือข+ายการขนส+งที่แข็งแกร+งและใหญ+ที่สุดในประเทศไทยในป> 2016 นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายธุรกิจไปยัง
กลุ+มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค5าเกษตร ทั้งนี้บริการโลจิสติกส:ของ SCG Logistics ครอบคลุมถึงการ
ขนส+งทั้งทางบกและ Multimodal การจัดการคลังสินค5า และบริการเพิ่มคุณค+าอื่นๆ ที่ลูกค5าต5องการ
“เราจะขยายบริการไปยังกลุ+มประเทศ GMS และอินโดนีเซีย ด5วยการเพิ่มความเชี่ยวชาญของเรา รวมถึงการ
เพิ่มลูกค5าและเครือข+ายผู5บริหารขนส+ง” คุณทวี กล+าว
จากวิสัยทัศน:ของ SCG Logistics แสดงให5เห็นถึงความมุ+งมั่นในการขยายเครือข+ายการขนส+งไปยังกลุ+ม
ประเทศ GMS เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค5า SCG Cement ซึ่งเปน Strategic Customer และสอดคล5อง
กับวิสัยทัศน:ของ SCG Cement ที่ว+า “รักษาความเปนผู5นําของธุรกิจปูนซีเมนต:ในประเทศ พร5อมทั้งมุ+งมั่นที่
จะพัฒนาตนเองเปนผู5นําของธุรกิจปูนซีเมนต:ในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งคือ“ขยายธุรกิจ
โดยแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจปูนซีเมนต:ทั้งในและต+างประเทศ”
ดานการวางแผนเชิงกลยุทธทางดานโลจิสติกส SCG Logistics วางกลยุทธ:การสํารวจเส5นทางขนส+งที่จะทํา
ให5ต5นทุนแข+งขันได5และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรูปแบบสําหรับการขนส+งสินค5าออกทางชายแดน นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการใช5รูปแบบสลับหัวหางระหว+างรถ NGV และรถน้ํามัน เพื่อลดต5นทุนการขนส+งและ Utilize รถ
ที่มีอยู+ภายใน fleet เดิม
ถึงแม5ว+าความต5องการลูกค5าที่ต5องการต5นทุนด5านโลจิสก:ติกส:ที่อยู+ในระดับที่แข+งขันกับตลาดได5 แต+ในทาง
กลับกันกลับพบว+าต5นทุนด5านโลจิสติกส:อาจเพิ่มสูงขึ้น หากพิจารณาถึงสภาพเส5นทางที่ความลาดชัน ซึ่งต5องใช5
รถที่มีกําลังม5าสูง ประกอบกับต5องพัฒนาและคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีประสบการณ:และมีความชํานาญมาก
ในการขับ
SCG Logistics ให5ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะคนขับรถ และบริหารความปลอดภัย ให5มีอุบัติเหตเปนศูนย:
“อุบัติเหตุต5องเปนศูนย:” เปนเจตนารมณ:ของ SCG ในการดูแลด5านความปลอดภัยการขนส+งของ SCG
Logistics ไม+ได5ดูแลเพียงเรื่องต5นทุนเท+านั้น แต+รวมถึงการปsองกันอุบัติเหตุ การดูแลด5านความปลอดภัยของ
พนักงานขับรถด5วย จากการที่เส5นทางการขนส+งมีความยากลําบาก ทั้งสภาพถนนที่เปนหินและขรุขระ เส5นทาง
ที่เปนเขาสูงชัน การดูแลด5านความปลอดภัยเปนรากฐานการดําเนินธุรกิจอย+างยั่งยืนที่ SCG Logistics ใส+ใจ
เปนอันดับแรก
ดานการจัดการสารสนเทศในงานโลจิสติกส ในส+วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SCG Logistics มีระบบ
มาตรฐานเพื่อสามารถรองรับความต5องการที่หลากหลายของลูกค5าได5 โดยในแง+ของการให5บริการลูกค5า SCG
Trading บริษัทได5นําระบบ SAP มาใช5ในการบริหารคําสั่งซื้อของลูกค5า
ระบบ Order Staging System (OSS) เปนระบบที่ใช5ในการนํา order จากระบบ SAP มาใช5สร5างใบขนส+ง
สินค5า ซึ่งจะเชื่อมต+อกับระบบ Transportation Management System (TMS) ซึ่งเปนระบบในการบริหาร
ข5อมูลการจัดส+งสินค5า โดยระบบ TMS จะทํางานโดยเชื่อมต+อกับผู5รับเหมาขนส+ง เพื่อให5สามารถมองเห็น
order และเตรียมกําลังรถขนส+งได5อย+างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต+อปริมาณงาน
ระบบ Logistics Network Database เปนระบบที่ใช5ในการจัดเก็บข5อมูลในการดําเนินงานด5านโลจิสติกส: โดย
ข5อมูลการขนส+งทั้งหมด ประกอบด5วย ข5อมูลสินค5า ข5อมูลประเภทรถ และข5อมูลผู5รับเหมาขนส+ง ข5อมูลด5าน
เส5นทาง ระยะทาง ตลอดจนต5นทุนการขนส+งในขณะนั้น จะถูกเก็บในถังข5อมูลส+วนกลางของบริษัทซึ่งสามารถ
เรียกดูย5อนหลัง และนํามาวิเคราะห: เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานได5
ระบบ GPS Track & Trace System เปนระบบที่เชื่อมต+อกับระบบ TMS ใช5สําหรับ monitor สถานการณ:
ขนส+งให5กับลูกค5าแบบ real time โดยมี GPS web สามารถให5ผู5รับเหมาขนส+งเข5าไป monitor รถขนส+งเพื่อ
บริหารรอบในการขนส+งให5มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในการส+งมอบสินค5าซีเมนต:ผงในประเทศลาวได5นํา
ระบบ GPS มาใช5เพื่อตรวจสอบสถานะรถขนส+งให5กับลูกค5า ตั้งแต+รถออกจากฐานของผู5รับเหมา รับปูนซีเมนต:
ที่โรงานปูนซีเมนต:ในสระบุรี จนถึงคลังสินค5าหนองคาย ส+วนในกรณีข5ามไปฝbwงประเทศลาว ทางบริษัทจะ
ติดต+อสื่อสารผ+านทางโทรศัพท:ที่ใช5เครือข+ายในประเทศลาวผ+านทาง Shipping ที่นั่งไปกับรถขนส+งสินค5าด5วย
แต+อย+างไรก็ตาม GPS ก็จะจดจําพิกัดและข5อมูลการเดินทางเพียงแต+จะแสดงผลได5ก็ต+อเมื่อกลับเข5ามาในฝbwง
ประเทศไทยข5อมูลจึงสามารถถ+ายโอนได5 ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบ GPS ให5สามารถใช5ได5ทั้งใน
ประเทศไทยและลาว