You are on page 1of 2

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders. (art.44 RvO) Fractie :GroenLinks Steller: J.

Marskamp Datum: 31 januari 2013 Onderwerp: Noodlokalen Hannie Schaftweg/Markedreef Kenmerk:GL-2013-01 Bijlage: situatietekening blok 1,2 en 3

Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van de ontstane situatie rond de noodlokalen aan de Hannie Schaftweg / Markedreef. Ook hebben wij met buurtbewoners gesproken. Wij begrijpen de wens van het college deze lokalen nog tijdelijk te handhaven vanwege de

huisvestingsbehoefte en uit kostentechnisch oogpunt. Meer moeite hebben wij met het feit dat het college hiermee terugkomt op een eerder gedane harde toezegging aan de buurt dat de noodlokalen eind 2012 zouden worden verwijderd. Door nu aan te sturen op een aantal jaren handhaving van de noodlokalen ( tot en met augustus 2015 lezen wij in Berichten vd Brink) komt het beeld van een betrouwbare overheid behoorlijk onder druk te staan. Ondanks wat tegemoetkomingen en toezeggingen blijft een aantal bewoners grote problemen hebben met de handelwijze van de gemeente en is van rele compensatie of tegemoetkoming geen sprake. Wij begrijpen het ongenoegen van bewoners dan ook heel goed. Waar we als fractie echter nog veel meer moeite mee hebben is de juridisch grondslag voor de aanwezigheid van de blokken noodlokalen, en in een geval zelfs het volledig ontbreken daarvan. Er wordt onderscheid gemaakt in drie blokken. Blok 1 is gerealiseerd in 1999/2001 op basis van een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan, toen nog artikel 17 WRO. De WRO bepaalde dat deze termijn maximaal 5 jaar bedroeg en niet verlengd kon worden. Dit betekent dat deze lokalen sinds 2004, derhalve al ruim 8 jaar (!), zonder enige geldige vergunning aanwezig zijn in strijd met het bestemmingsplan ! Voor blok 2 is destijds een reguliere bouwvergunning verleend waarschijnlijk met een vrijstelling op grond van artikel 19 WRO. Deze vergunning en vrijstelling hebben een

permanent karakter en de lokalen zijn dan ook aanwezig op grond van een juiste juridische grondslag, hoewel ook uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke huisvesting voor de scholen. Voor blok 3 is een tijdelijke ontheffing verleend van 3 jaar vanaf december 2010 tot en met december 2012. Deze ontheffing is waarschijnlijk verleend op basis van 3.22 Wro en/of artikel 2.12, lid 2 van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Op grond van de Wabo is verlenging van deze termijn mogelijk. Gezien de publicatie in berichten van de Brink is uw college voornemens de termijn te verlengen tot augustus 2015.

Het bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen:

Waarom handelt het college (willen en wetens) in strijd met wettelijke bepalingen ?

Is het college met GL van mening dat hier sprake is van handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, zowel wat betreft de vergunningverlening als wat betreft de schriftelijk gedane toezeggingen naar de buurtbewoners ?

Wat is de reden dat deze situatie (blok 1) ruim 8 jaar heeft kunnen voortduren ?

Is uw college met ons van mening dat hiervan een onjuist signaal uitgaat naar de inwoners van Assen ? De gemeente treedt tegen burgers bij overtredingen handhavend op maar laat dit bij zich zelf na en laat de situatie (blok 1) 8 jaar (!) sloffen .

Op welke wijze, behalve wat fysieke aanpassingen, komt het college de bewoners tegemoet in de thans ontstane situatie ?

Zijn er binnen de gemeente meer van dit soort gevallen, waarbij tijdelijke vrijstellingen of ontheffingen verleend door de gemeente aan haarzelf al zijn verlopen ? Zo ja, welke ?

Met vriendelijke groet,

Laura Punt/Hans Marskamp Fractie GroenLinks Assen i.a.a.: leden van de raad, media,