ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1

Οριζμός και θεωρηηικό σπόβαθρο ηης απόκλιζης • Κοινωνική απόκλιζη ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξεθθιίλεη από ηελ αλακελόκελε • Τξόπνη πξνζδηνξηζκνύ: 1) Σηαηηζηηθόο 2) Ιαηξηθόο (Lobroso) 3) Θεσξία ηεο δηαθνξηθήο ζπζζσκάησζεο 4) Θεσξία ηεο εηηθέηαο (Labelling theory) 2 .

Καηηγορίες ηης απόκλιζης • Πρωηογενής απόκλιζη = απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά πνπ γίλεηαη αλεθηή από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν ή ην άηνκν θαηάθεξε λα θξύςεη από ηνπο άιινπο • Δεσηερογενής απόκλιζη = απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά σο απνηέιεζκα ηεο απόθηεζεο ηεο εηηθέηαο ηνπ ‘παξαβάηε’ 3 .

πιεκκειήκαηα) 4 .Αποκλίνοσζα και εγκλημαηική ζσμπεριθορά • Οη αληηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδνπλ κηα δηαβάζκηζε (άιιεο αγλννύληαη θαη άιιεο πξνθαινύλ ζνβαξέο αληηδξάζεηο) • Εγθιεκαηηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηνπο θνηλσληθνύο θαλόλεο • Δηαβαζκίζεηο ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (θαθνπξγήκαηα.

958 140.414 299.983 288.Σ.011 123.072 Καηαδικαζθένηες για κακούργημα ή πλημμέλημα ζηο ίδιο έηος 120.332 4.988 108.795 291. 1997.991 113.818 Πηγή: Ε.455 4.000 καηοίκοσς 5 .850 306.500 4. 1989.724 282.447 297.Υ.733 3. (*) Αναλογία ζε 100. Σηαηιζηική Επεηηρίδα ηης Ελλάδος 1988.425 3.ΠΙΝΑΚΑΣ 11.931 3.551 5.221 49 69 60 3.560 2.Ε.1 Δηαπξαρζέληα αδηθήκαηα θαη θαηαδηθαζζέληεο ηελ πεξίνδν 1983-1991 Έηη 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1994 Κακοσργήμαηα Πλημμελήμαηα Σύνολο Αναλογία* Σύνολο Αναλογία* 1.200 350. Αθήναι: Εθνικό Τσπογραθείο.306 1.505 2.983 112.203 83.403 132.925 108.624 6.213 3.553 352.886 3.811 15 16 28 32 392.348 3.

325 4.Υ.873 1.864 10.818 Πηγή: Ε.226 1.727 28.554 30.472 17.496 3.667 5.004 26.027 1. 6 .636 5.429 19.464 4.447 2.170 10.599 9. Αθήναι: Εθνικό Τσπογραθείο.403 108.Ε.ΠΙΝΑΚΑΣ 11.182 4.454 1.558 19.Σ.465 14.603 1.991 20.932 1.638 6.547 2.983 112.631 6.250 1.248 2.359 14.771 4.2 Καηαδηθαζζέληεο γηα πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ ζηελ πεξίνδν 1983-1994 Αδικήμαηα Καηά ηοσ προζώποσ Καηά ηης ηιμής Καηά ηης περιοσζίας Κοινώς επικίνδσνα εγκλήμαηα (καηά ηης ολόηηηας) Λοιπά αδικήμαηα Παραβάζεις ηοσ Αγορανομικού κώδικα Παραβάζεις Νομοθεζίας Εργαηικής Πρόνοιας Παραβάζεις Νομοθεζίας Ασηοκινήηων Παραβάζεις λοιπών νόμων Αδικήμαηα Σηραηιωηικού Ποινικού Κώδικα ΣΥΝΟΛΟ 1983 1985 1987 1989 1991 1994 12.778 36.810 4.521 3.378 5. 1989.091 27.163 4.011 140.340 35.344 1.991 108.681 982 120.116 2.034 6.275 4.803 43.203 83.505 30.247 2.448 1.577 29.011 20. 1997.210 10.753 7.327 3.000 29.586 7. Σηαηιζηική Επεηηρίδα ηης Ελλάδος 1988.846 8.893 11.715 1.205 32.131 4.

Ανακεθαλαίωζη • Η απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά απνδίδεηαη πεξηζζόηεξν ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ παξά νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε • Η απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απαξαίηεηα επηδήκηα γηα ηελ θνηλσλία. Επηηξέπεη ηε ζαθέζηεξε νξηνζέηεζε ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο • Πνιιέο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο έγηλαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ λόκηκεο 7 .

Κοινωνικός έλεγτος • Κοινωνικός έλεγτος: ην ζύλνιν ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θνηλσλία γηα λα επαλαθέξεη ζηελ ηάμε ηα απείζαξρα κέιε ηεο • Σκοπός: ε ζπκκόξθσζε ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο ή ηεο νκάδαο κε ηνπο ζπιινγηθνύο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλεπώο ε ίδηα ε ύπαξμε ηεο θνηλσλίαο ή ηεο νκάδαο • Είδη κοινωνικού ελέγτοσ: 1) Θεηηθόο (ε επηδνθηκαζία ή επηβξάβεπζε κηαο ζπκπεξηθνξάο) 2) Αξλεηηθόο (ε απνδνθηκαζία ή θαηαθξαπγή κηαο 8 ζπκπεξηθνξάο) .

ά. γξαπηνί λόκνη.) . αζηπλνκία. Αληηιήςεηο πεξί εζηθήο • Εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέηξα θνηλσληθνύ ειέγρνπ 9 . δηθαζηήξηα) • Απζηεξόηεηα θαη ραιαξόηεηα: Έζηκα.Κοινωνικός έλεγτος (ζσνέτεια) • Μεραληζκνί ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ: .Σηηο δεπηεξνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο έρεη πεξηζζόηεξν ηππηθή κνξθή (π.ρ.Σηηο πξσηνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζηηο "πξσηόγνλεο" θνηλσλίεο έρεη πεξηζζόηεξν άηππε κνξθή (π.ρ. πεξηθξόλεζε θ. επηηίκεζε. ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα. θνπηζνκπνιηό.

Τν ειιεληθό θαθελείν απνηειεί αμηόινγν κέζν θνηλσληθνύ ειέγρνπ γηα ηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ 10 .

1 Τα ζπζηήκαηα θνηλσληθνύ ειέγρνπ 11 .Δηάγξακκα 1.

Γιαηί σπάρτοσν θσλακές. Τνπ Γεσξγίνπ Κνπκάληνπ Δηαβάζηε κε πξνζνρή ην άξζξν ηνπ ζπλαδέιθνπ θαζεγεηή θαη εθιεθηνύ λνκηθνύ επηζηήκνλα θαη πξνβιεκαηηζηείηε 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful