ΓΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1

Ο άμθρωπος από ηημ εμθάμιζή ηοσ ζηη
γη προζπαθεί μα καηαλάβει ηομ κόζμο
ποσ ηομ περιβάλλει
 50.000 πνόκηα πανμοζίαξ ημο ακζνώπμο
ζηε γε ή 800 γεκηέξ (Alvin Toffler)
 Πόζεξ από ηηξ 800 γεκηέξ έδεζακ ζηα
ζπήιαηα;
 650 γεκηέξ
2

3 .

000 π. Η Βημμεπακηθή Γπακάζηαζε (18μξ αηώκαξ) Πμηα είκαη ε 3ε Γπακάζηαζε.Χ)     Πμηα ήηακ ε 2ε Γπακάζηαζε. Η Γπακάζηαζε ηεξ Πιενμθμνηθήξ (20μξ αηώκαξ) 4 .Οι 3 Επαμαζηάζεις  Ή ηα ηνία Κύμαηα ημο Alvin Toffler  Πμηα ήηακ ε 1ε Γπακάζηαζε.  Η Γεςνγηθή Γπακάζηαζε (8-10.

Η Γμώζη  Η πνμζπάζεηά μαξ κα θαηαιάβμομε ημ πώνμ πμο μαξ πενηηνηγονίδεη ζοπκά με θίκδοκμ ηεξ δςήξ μαξ  Κίκεηνμ ε θαηαπμιέμεζε ημο θόβμο πμο ζοπκά μαξ πνμθαιμύζε μ πενηβάιιμκ πώνμξ 5 .

Καηεγμνίεξ γκώζεςκ  μοζηηθηζμόξ  μνζμιμγηζμόξ  εμπεηνηζμόξ 6 .

έμπκεοζε. γεύζε θαη μζμή).Καηεγμνίεξ γκώζεςκ  μοζηηθηζμόξ (γκώζε ηεκ απμθημύμε με εκόναζε. Γίκαη γκώζε πνμζςπηθή  μνζμιμγηζμόξ (γκώζε ηεκ μπμία απμθηά ημ άημμμ με ηε πνήζε ηεξ θμηκήξ ιμγηθήξ θαη ζθέρεξ)  εμπεηνηζμόξ (γκώζε ηεκ μπμία απμθηά μ άκζνςπμξ με ηε πνήζε ηςκ 5 αηζζήζεςκ ημο (όναζε. αθμή. αθή. μαγηθέξ ηθακόηεηεξ). 7  «Τμ πάζεμα γίκεηαη μάζεμα» . απμθάιορε.

Επιζηήμη ε θαηακόεζε μέζα από ηεκ πενηγναθή με ηε βμήζεηα μεηνήζεςκ θαη ε μπμία θαζηζηά δοκαηή ηεκ πνόβιερε θαη ζοκεπώξ ημκ έιεγπμ ημο πώνμο πμο μαξ πενηβάιιεη 8 .

 επακάιερε 9 . απμμόκςζε ηεξ επίδναζεξ εκόξ πανάγμκηα).Οη πνμϋπμζέζεηξ ή παναδμπέξ ηεξ επηζηήμεξ  πνεζημμπμίεζε ηςκ αηζζήζεςκ  ύπανλε αηηηαηήξ ζπέζεξ (ζπέζε αηηίμοαπμηειέζμαημξ)  θαζμνηζμόξ ηςκ εκκμηώκ θαη όνςκ  ύπανλε ακηηθεημεκηθόηεηαξ (θαηαγνάθς αοηό πμο βιέπς θαη όπη αοηό πμο ζα ήζεια ή ζα εοπόμμοκ κα δς)  δοκαηόηεηα ειέγπμο (πνόιερε.

Ποηά είλαη ε γλώκε ζας γηα ασηήλ ηελ θαζεκερηλή πραθηηθή ηοσ ζσλαδέιθοσ.. Είλαη ζφζηή ή ιαλζαζκέλε θαη γηαηί. Αλ γηα παράδεηγκα ηοσ ζσληζηά λα προζέτεη ηης αποθάζεης ποσ ζα πάρεη αλαβάιεη θάζε απόθαζε ποσ ζα έπρεπε λα πάρεη γηα εθείλε ηελ εκέρα.Θέμα Γλεηάζεςκ (Σεπηέμβνεξ 99) ΘΕΜΑ Α (40 κολάδες) Έλας ζσλάδειθος Γεφπόλος ποσ σπερεηεί ζε κηα Δηεύζσλζε Γεφργίας. 10 . Το πρώηο πράγκα ποσ θάλεη κόιης θζάζεη ζηο γραθείο. Αλάιογα κε ηης προβιέυεης ποσ σπάρτοσλ ζε ασηό. θάζε πρφί αγοράδεη ηελ εθεκερίδα ηοσ. είλαη λα ζσκβοσιεσηεί ηο φροζθόπηο ηες εκέρας. ρσζκίδεη ηελ σπόιοηπε δραζηερηόηεηα ηες εκέρας.

αζηνμκμμία.Γθανμμζμέκεξ Γπηζηήμεξ  Βημιμγηθέξ επηζηήμεξ (βμηακηθή.Γπηζηεμμκηθμί θιάδμη  Θεςνεηηθέξ . ακζνςπμιμγία θηι. γεςπμκία)  Φοζηθέξ επηζηήμεξ (θοζηθή. πεμεία. γεςιμγία θηι. βημιμγία. θμηκςκημιμγία.) 11 . δςμιμγία.)  Κμηκςκηθέξ επηζηήμεξ (μηθμκμμηθά. πμιηηηθή επηζηήμε. ροπμιμγία.

δηακμμή θαη θαηακάιςζε αγαζώκ θαη οπενεζηώκ)  Πμιηηηθή επηζηήμε  (μειεηά ηεκ πμιηηηθή ζομπενηθμνά ημο ακζνώπμο)  Ιζημνία  (θαηαγνάθεη θαη μειεηά γεγμκόηα ημο 12 πανειζόκημξ) .Κμηκςκηθέξ επηζηήμεξ  Οηθμκμμηθή επηζηήμε  (μειεηά ηηξ μηθμκμμηθέξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ ακζνώπςκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ παναγςγή.

Κοιμωμικές επιζηήμες (ζσμέτεια)  Ακζνςπμιμγία  (μειεηά θμηκςκίεξ πμο έδεζακ ζημ πανειζόκ ή παναθηενίδμκηαη ςξ «πνςηόγμκεξ»)  Ψοπμιμγία  (αζπμιείηαη με ηα άημμα. ηα θίκεηνα. ηα πνόηοπα μάζεζεξ. ηεκ πνμζςπηθόηεηά ημοξ. ηηξ ακηηιήρεηξ θαη ηηξ πνμζανμμγέξ ημοξ με θέκηνμ ακαθμνάξ ημ 13 άημμμ) .

Κμηκςκημιμγία  αζπμιείηαη με ηεκ θαηακόεζε ηεξ ακζνώπηκεξ ζομπενηθμνάξ όπςξ αοηή εθδειώκεηαη ζηηξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ ζηηξ μπμίεξ μεηέπεη ημ άημμμ  Η κεώηενε ηςκ επηζηεμώκ .Γεκκήζεθε με ηε βημμεπακηθή επακάζηαζε 14 .

Κιάδμη ηεξ Κμηκςκημιμγίαξ  Αγνμηηθή Κμηκςκημιμγία  Κμηκςκημιμγία ηεξ Γεςνγίαξ  Αζηηθή Κμηκςκημιμγία  Κμηκςκημιμγία ηεξ Ακάπηολεξ  Βημμεπακηθή Κμηκςκημιμγία  Κμηκςκημιμγία εθπαίδεοζεξ  Κμηκςκημιμγία Γκώζεξ  Κμηκςκημιμγία Γνγαζίαξ  Κμηκςκημιμγία Θνεζθείαξ  Κμηκςκημιμγία Δηθαίμο.  Πμιηηηθή Κμηκςκημιμγία ηεξ ηεξ ηεξ ηεξ ημο 15 .

Καραβίδα 16 .Η Κμηκςκημιμγία ζηεκ Γιιάδα  1908 Ίδρσζη ηης Κοιμωμιολογικής Εηαιρείας (κίμημα παρά επιζηήμη)  1916 Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Κοιμωμικώμ και Πολιηικώμ Επιζηημώμ  1921 Κσκλοθορία ηοσ «Αρτείοσ Οικομομικώμ και Κοιμωμικώμ Επιζηημώμ»  1926 Ίδρσζη έδρας Κοιμωμιολογίας ζηη Νομική Αθημώμ  1933 Ίδρσζη έδρας Κοιμωμιολογίας ζηη Νομική Θεζζαλομίκης  1931 κσκλοθόρηζε ηο βιβλίο «Τα αγροηικά» ηοσ Κ.

Η Κμηκςκημιμγία ζηεκ Γιιάδα (ζσμέτεια)  1934 θοθιμθόνεζε ημ βηβιίμ «Η κεμειιεκηθή θμηκςκία θαη μηθμκμμίαΠνμϋπμζέζεηξ» ημο Δ. Δακηειίδε  1950-1960 έκημκε ενεοκεηηθή δναζηενηόηεηα λέκςκ επηζηεμόκςκ  1961 Ιδνύεηαη ημ Γζκηθό Κέκηνμ Κμηκςκηθώκ Γνεοκώκ (ΓΚΚΓ) 17 .

Η Κμηκςκημιμγία ζηεκ Γιιάδα (ζσμέτεια)  1974 -ζήμενα  αολάκεηαη μ ανηζμόξ ηςκ θμηκςκηθώκ επηζηεμόκςκ  ηδνύεηαη ημ 1978 ζηεκ Αθαδεμία Αζεκώκ ημ Κέκηνμ Ένεοκαξ ηεξ Γιιεκηθήξ Κμηκςκίαξ  θαζηενώκεηαη ε δηδαζθαιία ηεξ Κμηκςκημιμγίαξ ζηα Λύθεηα  δηεονύκεηαη ε δηδαζθαιία ηεξ Κμηκςκημιμγίαξ ζηα Πακεπηζηήμηα.  ιεηημονγεί ημ πνώημ Τμήμα Κμηκςκημιμγίαξ ζημ 18 Πάκηεημ Πακεπηζηήμημ (1983) .

Απαηημύμεκεξ δνάζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ Κμηκςκημιμγηθώκ ζπμοδώκ ζηεκ Γιιάδα  θαζηένςζε μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ  βειηίςζε ημο ζηαηηζηηθμύ ζοζηήμαημξ ζε θμηκςκηθά δεδμμέκα  δεμημονγία κέςκ ημεμάηςκ Κμηκςκημιμγίαξ  αύλεζε ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ηεξ θμηκςκηθήξ ένεοκαξ  αύλεζε ηςκ εγπεηνηδίςκ θαη ηςκ μεηαθνάζεςκ θιαζζηθώκ ένγςκ.  ζύκδεζε ηεξ ειιεκηθήξ ενεοκεηηθήξ θμηκόηεηαξ με 19 ηα δηεζκή θέκηνα .

Σαξ εοπανηζηώ γηα ηεκ Σας εσταριστώ οπμμμκή ζαξ 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful