ΜΕΘΟΔΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

1

Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ζπνπδή
ηεο κεζνδνινγίαο;
• Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν απόθηεζεο
ησλ γλώζεσλ ζην ρώξν ηεο Κνηλσληνινγίαο,
• Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα αμηνινγνύκε ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ θαηά θαηξνύο
δεκνζηνπνηνύληαη

2

΢ηάδηα Δκπεηξηθήο Έξεπλαο
Αλαδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Γηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Γηαηύπσζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ
Δπηινγή ησλ εκπεηξηθώλ κεηαβιεηώλ
Δπηινγή ησλ εξεπλεηηθώλ κεζόδσλ
΢πιινγή ησλ ζηνηρείσλ
Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ,
΢πγγξαθή ηεο εξγαζίαο
3

Αλαδήηεζε ζέκαηνο • • • • • Αμηόινγν ζέκα Να θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ Θεσξεηηθά – Δθαξκνζκέλα ζέκαηα Χθέιεηα – Κόζηνο. Πεγέο αλαδήηεζεο (βηβιηνγξαθία – Κνηλσληθόο ρώξνο – εξεπλεηήο – ρξεκαηνδόηεζε) 4 .

• Γηαδίθηπν 5 .Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο • Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο • Έληαμε ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο • Βηβιηνγξαθηθνί θαηάινγνη • Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά • Ηιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο.

Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο • Γηαηύπσζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε κνξθή κηαο εξώηεζεο • Οξηζκνί ζε ελλνηνινγηθό θαη ιεηηνπξγηθό επίπεδν. • Παξάδεηγκα (θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν) 6 .

– ελεκεξώλεη γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξεπλεηή 7 .Γηαηύπσζε ησλ Τπνζέζεσλ • Πξόβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξηλ από ηελ πινπνίεζή ηεο • Βνεζά: – ζηελ επηινγή κεζόδσλ – δηεπθνιύλεη ην ζρεδηαζκό ηεο αλάιπζεο.

Αλεμάξηεηεο – – – – ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ηξόπνο κέηξεζεο – επίπεδν κέηξεζεο 8 .Δπηινγή Δκπεηξηθώλ Μεηαβιεηώλ • Καζνξηζκόο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ • Δμαξηεκέλεο .

Δπηινγή Δξεπλεηηθώλ Μεζόδσλ • Υξεζηκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ηεο 1 κεζόδσλ • Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή – – – – – θύζε ηνπ ζέκαηνο θόζηνο ηεο κεζόδνπ αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ απαηηνύκελνο ρξόλνο νινθιήξσζεο. εξεπλεηηθό πξνζσπηθό 9 .

• Κάζε κέζνδνο έρεη ην δηθό ηεο ηξόπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ 10 .΢πιινγή ησλ ζηνηρείσλ • Καζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ • Ο ηξόπνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο.

Γλώζε ελόο ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS/PC. SAS 11 .Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ • • • • Πξνθαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ Γλώζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ αλάιπζεο Αλαγθαία ε γλώζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ ζε όινπο.

΢πγγξαθή ηεο Δξγαζίαο • Λεηηνπξγίεο ηεο δεκνζίεπζεο – Κνηλνπνηεί ζην θνηλό ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – ΢πκβάιιεη ζηελ πξόνδν ηεο γλώζεο ζηνλ ηνκέα ηεο – Γηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα πξόζζεηε έξεπλα • Ο εξεπλεηήο έρεη θαηά λνπλ: – ην αλαγλσζηηθό θνηλό. – ην είδνο ηεο δεκνζίεπζεο 12 .

Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 13 .Γηαζέζηκεο κέζνδνη έξεπλαο • • • • • • Πεηξακαηηθή κέζνδνο ΢πκκεηνρηθή κέζνδνο Γεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο ΢πγθξηηηθή κέζνδνο Γεπηεξνγελήο αλάιπζε.

• Σπραίνο δηαρσξηζκόο ζε κηα από ηηο δύν παξαπάλσ νκάδεο 14 .Πεηξακαηηθή κέζνδνο • ΢πγθξόηεζε πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη νκάδαο ειέγρνπ • Έθζεζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ πεηξακαηηθή κεηαβιεηή.

Δίδε πεηξακάησλ • Δξγαζηεξηαθό πείξακα • Πείξακα θπζηθνύ ρώξνπ. • Φεπδνπεηξάκαηα ή εκη-πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο 15 .

d' = ε δηαθνξά πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο πεηξακαηηθήο κεηαβιεηήο 16 .Υ΄1 = d' = ε κεηαβνιή πνπ ζεκεηώζεθε ζηελ νκάδα έιέγρνπ d .Υ1 = d = ε κεηαβνιή πνπ ζεκεηώζεθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα Υ΄2 .1 ΢ρεκαηηθή απεηθόληζε ελόο πεηξάκαηνο Πξηλ Μεηά Πειραμαηική ομάδα X1 X2 Ομάδα ελέγτοσ X'1 X'2 Υ2 .Γηάγξακκα 3.

• Η επίδξαζε ηεο κέηξεζεο ζην κεηξνύκελν ραξαθηεξηζηηθό.Δπίδξαζε Υόνπζνξλ 17 .Σν Πείξακα Φπζηθνύ Υώξνπ • Σν πείξακα ζην εξγνζηάζην ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ζην πξνάζηην Υόνπζνξλ ηνπ ΢ηθάγνπ • Δπίδξαζε ηνπ ηξόπνπ ακνηβήο θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα • Αλέιπηζηα επξήκαηα – Αληηκάρνληαλ ηελ θνηλή ινγηθή.

• Οη παξάγνληεο ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο 18 .Ημι-πειραματικές Διατάξεις • Φεπδνπεηξάκαηα – πεηξάκαηα εθ ησλ πζηέξσλ • Δπίδξαζε ηεο ππνρξέσζεο πξόζδεζεο ησλ νδεγώλ ζηνλ αξηζκό ησλ λεθξώλ από ηξνραία αηπρήκαηα.

(+) Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ νδεγώλ (-) 19 . παγεηνύ. νκίριεο (+) Αύμεζε ησλ θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ (+) Μέζε δηαλπόκελε απόζηαζε (+) Βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νρεκάησλ (-) Βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (-) Βειηίσζε ηεο αζηπλόκεπζεο (-) Γήξαλζε ηνπ ζηόινπ.Παξάγνληεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ • • • • • • • • Μέξεο βξνρήο.

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πεηξακάησλ Πλεονεκηήμαηα • Θεκειηώλεη ζρέζεηο αηηίνπ – απνηειέζκαηνο. • Γπζθνιία δεκηνπξγίαο πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ζην ρώξν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 20 . • Απνκόλσζε ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηώλ Μειονεκηήμαηα • Μειέηε θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ ζε ηερλεηνύο ρώξνπο • Γεκηνπξγεί πξνβιήκαηα επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο.

Η έξεπλα ηνπ William Whyte ζε κηα θησρνγεηηνληά ηεο Βνζηόλεο ην 1943 21 .Η κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο • • • • Άκεζε παξαηήξεζε ΢πλεληεύμεηο πιεξνθνξεηώλ Αλάιπζε γξαπηώλ καξηπξηώλ.

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο • Παξαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο. Γπλακηθή έξεπλα • Ο εξεπλεηήο πξνζέξρεηαη ζην εξεπλεηηθό πεδίν κε «αλνηρηό κπαιό» • Απνθεύγνληαη νη παξαπιαλεηηθέο εξσηήζεηο • Σν θαιύηεξα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζπγθεληξώλεη ηα ζηνηρεία • Καιύηεξε ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ • Δπηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε ιεπηνκεξεηαθνύ πιηθνύ. • Δπηηξέπεη ηε κειέηε δύζθνια πξνζεγγίζηκσλ νκάδσλ. θαη • Έρεη κηθξόηεξν θόζηνο 22 .

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο • Αδπλακία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο • Μεξνιεπηηθέο επηδξάζεηο • Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιππιεζείο θνηλσληθέο νκάδεο. θαη • Μειεηά ησξηλά θνηλσληθά θαηλόκελα 23 .

• Σν εξσηεκαηνιόγην 24 .Γεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο • Οη έξεπλεο πνπ αθνινύζεζαλ ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο • Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: Γείγκα θαη Δξσηεκαηνιόγην • Γείγκα θαη πιεζπζκόο • Η ζηαηηζηηθή κνλάδα ή ην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο.

θαη – Μπνξεί λα δώζεη άκεζεο απαληήζεηο ζε επείγνληα ζέκαηα 25 .Πιενλεθηήκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ εξεπλώλ – – – – – ΢πγθέληξσζε κεγάινπ όγθνπ ζηνηρείσλ Πεξηζζόηεξε εκβάζπλζε Δπηηξέπεη ηελ ηήξεζε νκνηόκνξθσλ δηαδηθαζηώλ Μηθξό θόζηνο αλά κνλάδα πιεξνθνξίαο Γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ από ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκό – Πξνζθέξεηαη γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθώλ ππνζέζεσλ – Μπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

Μεηνλεθηήκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ εξεπλώλ • Πεξηνξίδεη ηελ έθθξαζε ησλ εξσηώκελσλ • Δπίδξαζε ηεο παξνπζίαο ηνπ απνγξαθέα • Γελ πξνζθέξεηαη γηα ηε δπλακηθή παξαηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ. θαη • Μεγάιεο απαηηήζεηο ζε νξγαλσηηθή ππνδνκή 26 .

Καηεγνξίεο δεηγκαηνιεπηηθώλ εξεπλώλ • • • • Έξεπλεο κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο Έξεπλεο κε ηαρπδξνκηθέο ζπλεληεύμεηο Έξεπλεο κε ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο Πεξηνδηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο. θαη • Σαρπδξνκηθέο έξεπλεο θαη πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο 27 .

΢πγθξηηηθή Ιζηνξηθή Μέζνδνο • Ο ζεκειησηήο ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο Γάιινο Κνηλσληνιόγνο Αηκίιηνο Νηύξθράτκ θαη νη απηνθηνλίεο • Δηήζηνη δείθηεο απηνθηνλίαο. ηζηνξηθή πεξίνδνο 28 . • Φύιιν. ζξεζθεπηηθό δόγκα. αιθννιηζκόο. επνρή-θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.

• Η απώλεια ηοσ βαθμού ηης κοινωνικής ζσνοτής 29 .΢πγθξηηηθή Ιζηνξηθή Μέζνδνο (ζσνέτεια) • Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαη απηνθηνλίεο • Φπρηθέο δηαηαξαρέο ην ίδην ζπρλέο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο • Απηνθηνλίεο πεξηζζόηεξεο ζηνπο άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο • Δβξαίνη: κεγαιύηεξν πνζνζηό ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ από θαζνιηθνύο θαη πξνηεζηάληεο αιιά κηθξόηεξν πνζνζηό απηνθηνληώλ • Ση ήηαλ ινηπόλ εθείλν πνπ κπνξνύζε λα εμεγήζεη ηηο απηνθηνλίεο.

3 +1.3 +6.0 9.2 6.0 +0.5 4. Γεξκαλία Γαλία Γαιιία ΢νπεδία Πνισλία Πνξηνγαιία Βξεηαλία Ιηαιία Ιζπαλία Διιάδα 1960 25.0 37.2 8.5 -0.1 27.000 καηοίκοσς ηο 1960 και 1980 Χώρες Οπγγαξία Γ.5 -2.9 4.4 8.5 +6.6 4.8 22.7 18.3 1980 45.3 15.5 13.0 8.9 +1.0 20.1 +7.7 11.΢πγθξηηηθή Ιζηνξηθή Μέζνδνο (ζπλέρεηα) Ποζοζηά ασηοκηονιών ανά 100.1 +5.1 5.6 -0.3 43.8 17.9 7.2 30 .1 Μεηαβολή +20.

1960 και 1980 50 45 40 35 30 1960 25 1980 20 15 10 5 0 Χώρες 31 .΢πγθξηηηθή Ιζηνξηθή Μέζνδνο (ζπλέρεηα) Ποσοστά αστοκτονιών ανά 100.000 κατοίκοσς.

4 26.6* 21.8 39.5 26.5 1970 1990 1999 34.9 32.6 3.Πνζνζηά απηνθηνληώλ αλά 100.6 7.9 7.0 9.8 3.1* 23.3 21.8 5.0 17.5 Κίλα Γαιιία 15.2 7.8 13.000 θαηνίθνπο ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηελ πεξίνδν 1950-2000 Υώξα 1950 Οπγγαξία Φηλιαλδία 15.8*** Ιζπαλία 5.5 7.2 3.9*** Βέιγην 13.8 7.3 23.5 Ιηαιία 6.5 19.1 7.0 21.3*** Ρσζία Ληζνπαλία Γαλία 23.9 14.1 37.8 Πνισλία Πνξηνγαιία ΔΛΛΑΓΑ 32 3.9*** 8.3+ 17.8 .4 23.3 17.6 16.3 5.2 15.3*** Γεξκαλία ΢νπεδία 14.1* Δλσκέλν Βαζίιεην 9.2 13.5 8.4*** 22.4 4.2 13.6 22.7** 44.5 8.3 30.0 15.9 8.4 20.

7 Ιηαιία 12.3 11.3 4.7 Γαιιία 30.4 10.2 11.Ποζοζηά ασηοκηονιών ανά 100.5 9.8 Πνισλία 24.7 Φηλιαλδία 43.2 Κίλα 20.3 3.9 13.2 Γεξκαλία 23.6 16.000 καηοίκοσς καηά θύλο ζε επιλεγμένες τώρες ηο έηος 1995 Υώξεο Άλδξεο Γπλαίθεο Ληζνπαλία 79.7 Ιζπαλία 12.1 15.2 4.7 Οπγγαξία 50.5 3.7 3.5 27.2 ΔΛΛΑΓΑ 5.7 Γαλία 24.6 Ρσζία 72.4 11.9 1.4 Δλσκέλν Βαζίιεην 11.2 8.8 Βέιγην 31.2 33 .7 ΢νπεδία 21.9 Πνξηνγαιία 12.

• Γείγκαηα Γεκόζηαο ρξήζεο Πλεονεκηήμαηα ηης μεθόδοσ • ΢ρεδόλ κεδεληθό θόζηνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ • Έιεγρνο εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ ζε πνηθίια δείγκαηα • Έιεγρνο ησλ επξεκάησλ ηνπ αξρηθνύ εξεπλεηή. θαη • Δκπεξηέρεη ζθάικαηα δηαθόξσλ εηδώλ 34 .Γεπηεξνγελήο Αλάιπζε • Αμηνπνίεζε πιηθνύ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ. θαη • Γηεξεύλεζε ζεκάησλ ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο Μειονεκηήμαηα ηης μεθόδοσ • Απμεκέλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε.

Πξνβιήκαηα . θαη • Γπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθόηεηαο 35 .Γπζθνιίεο ηεο θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο • Μηθξή επηζηεκνληθή παξάδνζε • Μεγάιε δηαθύκαλζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο • Η επίδξαζε ηεο κέηξεζεο ζηελ ίδηα ηε κέηξεζεεπίδξαζε Υόνπζνξλ • Γπζθνιία ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ ειέγρνπ.

Κνηλσληθώλ ρώξσλ 36 .Μεζνδνινγηθόο πινπξαιηζκόο • • • • Μεζόδσλ θαη Σερληθώλ Δξεπλεηώλ Γεδνκέλσλ.

΢αο επραξηζηώ γηα ηελ ππνκνλή ζαο 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful