Ερευνητική

Δεοντολογία

A. Mηραειίδεο

Οξηζκνί
• Σν ζύλνιν ησλ εζηθώλ αξρώλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ
ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη ζπλήζσο γλσζηό κε ηνλ
ειιελνγελή όξν ethics.
• Καηά θαλόλα απνδίδνπκε ηνλ αγγιηθό όξν κε ηε ιέμε
δεοντολογία, θπιάζζνληαο ηε ιέμε ηθική (πνπ έρεη εθ
θύζεσο κεγαιύηεξε βαξύηεηα) σο αληίζηνηρε ηνπ
ιαηηλνγελνύο morality (Moralität, moralité).
• Αρετή - Ο ιόγνο είλαη όηη όιν θαη πεξηζζόηεξν
παξαηεξεί θαλείο λα μεζσξηάδεη ν τύπος ηήο αξεηήο θαη,
σο εθ ηνύηνπ, νη ζπνπδαζηέο αξθνύληαη ή αγσλίδνληαη
ζπλερώο λα αλαπαξάγνπλ ηνλ ειαηησκαηηθό ηεο
σπογραμμό.

• Ο όξνο δεοντολογία κνηάδεη λνκηθίζηηθνο θαη. la vraie morale se moque de la morale «ε αιεζηλή εζηθή αδηαθνξεί γηα ηελ εζηθή». • Σν εξώηεκα δελ είλαη άθαηξν.Γηαηί ? • Γηαηί πξέπεη λα λνηαδόκαζηε γηα ηελ αξεηή θαη ηε δενληνινγία. είλαη πην εμππεξεηηθή από ηελ αηέξκνλα ζθηακαρία γηα ηνλ νξηζκό ηεο. όηαλ αζρνινύκαζηε κε ηελ επηζηήκε. επνκέλσο. . • Μήπσο ηειηθά έρεη δίθην ην παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο (θαη πξνθαλώο άιια ζπνπδαία ηδξύκαηα) πνπ ζηξύκσρλε ηηο αξρέο δενληνινγίαο ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνύ κεηαπηπρηαθνύ νδεγνύ θαη κε ζηνηρεία ησλ 8. απσζεηηθόο. • Δπηπιένλ. πνιινί ίζσο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε θξάζε ηνύ Παζθάι.

. Ζζηθή ππεξνρή ζηελ επηζηήκε ζεκαίλεη εζηθή αξηηόηεηα.Γηόηη • Θα ήζεια λα ζέζσ σο αμηώκαηα δύν βαζηθέο ζθέςεηο. ε αξεηή ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή ππεξνρή. • Πξώηνλ. δηδάζθεη θαη κεηαδίδεη ηδέεο. • Γεύηεξνλ. αιιά λα παξακεξίδεη κε ζθιεξό αγώλα ηελ ηδηνηέιεηα. Γελ είλαη άηνπν. λα δεηνύκε από απηήλ αθξηβώο ηελ έξεπλα εζηθό έξεηζκα. πηζηεύσ. παξαδίδεη πξόηππα θαη ζέηεη ζηόρνπο. Ζ ελ ιόγσ ππεξνρή δελ είλαη ε ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα μεπεξλά ηνπο άιινπο. ε επηζηεκνληθή έξεπλα επεξεάδεη δσέο. ε νπνία δηαπιάζεη αλζξώπνπο. Παξέρεη ηξνθή ηνύ πλεύκαηνο. ηνλ θαηξνζθνπηζκό θαη ηε θαπιόηεηα πνπ ηόζν αβίαζηα ζπεύδνπλ λα εθδεισζνύλ. Καηόπηλ ζα επηρεηξήζσ λα ηηο εμεγήζσ κέζσ νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ. ηελ αλεληηκόηεηα.

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ εξεπλεηή. Δδώ κπνξεί λα θάλνπκε θηινζνθηθέο εξσηήζεηο γύξσ από ηελ ύπαξμε ηελ εζηθή. . Γελ ππάξρνπλ εδώ ζπδεηήζεηο γύξσ από ηηο αμίεο. Ση αλακέλεηαη ινγηθά?? Οη θνηλσληνινγνη έρνπλ δύν είδε ζθέςεο Δκπεηξηθή αλάιπζε: Αζρνιείηαη κε ην πώο θαη ηη γλσξίδνπκε— πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Αμηνινγηθή/αμηαθή αλάιπζε (normative analysis) Αλάπηπμε θαη εμέηαζε ππνθεηκεληθώλ ζηόρσλ θαη αμηώλ.Δθαξκόδεη ηα θξηηήξηα ηεο παξαηήξεζεο--. Πεξηιακβάλεη ππνθεηκεληθέο αμίεο πνπ καο νδεγνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. θιπ. εζηθώλ θαλόλσλ πνπ καο θαζνδεγνύλ.Δθαξκόδεη ηελ εμήγεζε.Δθαξκόδεη ην θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο ινγηθήο. Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε.Δπηζηεκνληθή Γηαδηθαζία • • • • • • Θεσξία--. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ή ραξαθηεξηζηηθά πεξηπηώζεσλ ή ππνθεηκέλσλ. Γειαδή ηη βιέπνπκε όρη ηη πξέπεη λα δνύκε. Έξεπλα---.Ζ θνηλσληθή δσή έρεη κηα θαλνληθόηεηα δελ είλαη έλα ράνο. ηνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή δσή. ΢ηαηηζηηθή--. ησλ πεξηπηώζεσλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ. Αηηία θαη απνηέιεζκα.

Αληη-δενληνινγία • • • • • • Λνγνθινπή Πιαζηά δεδνκέλα Πεηξαγκέλα απνηειέζκαηα Απόθξπςε ζηνηρείσλ ΢ηνρεπόκελεο έξεπλεο Αλήζηθα Πεηξάκαηα .

Πεξηέξγεηα – Απάηε . . πέξα από ην λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αξξσζηεκέλε πεξηέξγεηα ησλ εξεπλεηώλ.Δπθνιία • 10 Αλήζηθα πεηξάκαηα • Οξηζκέλα κάιηζηα δελ θαίλνληαη λα είραλ θάπνηα πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα.Πείξακα .άλζξσπνο • Οξηζκόο • Δίδε πεηξακάησλ • Αλεζηθόηεηα – Υξεκαηηζκόο .

• Χ΢ΣΟ΢Ο. Stanford Prison Experiment • ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ ΓΗΔΞΖΥΘΖ ΢ΣΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΣΟΤ ΢ΣΑΝΦΟΡΝΣ ΑΠΟ ΣΟΝ PHILIP ZIMBARDO. ΟΗ ΦΡΟΤΡΟΗ ΑΜΔ΢Χ΢ ΒΓΖΚΑΝ ΔΚΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ Ζ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ΢ ΔΓΗΝΔ ΢ΑΓΗ΢ΣΗΚΖ. ΘΟΡΤΒΖΜΔΝΟ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΟ ΚΑΗ ΠΗΟ ΚΑΣΑΥΡΖ΢ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΑ «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ» ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ.1. • ΜΗΑ ΠΛΑ΢ΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΔΘΔΛΟΝΣΔ΢ ΦΟΗΣΖΣΔ΢ ΚΛΖΘΖΚΑΝ ΝΑ ΕΖ΢ΟΤΝ ΢Δ ΑΤΣΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΗΚΡΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΡΟΛΟΤ΢ ΣΧΝ ΓΔ΢ΜΟΦΤΛΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ. Ο PHILIP ZIMBARDO. ΢ΣΑΜΑΣΖ΢Δ ΟΛΟ ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ ΝΧΡΗ΢ . ΔΝΧ ΟΗ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝΔΠΣΤΞΑΝ ΢ΟΒΑΡΑ ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ. • ΣΔΛΟ΢.

.

. Tudor. • Ο επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ. αιιά ε δεύηεξε δελ ήηαλ ηόζν ηπρεξή. δηαίξεζε ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο.ζηε κηα νκάδα δόζεθε ζεηηθή θαη ελζαξξπληηθή κέζνδνο ινγνζεξαπείαο. • Σα παηδηά ηεο δεύηεξεο νκάδαο ηα θνξόηδεπαλ κόιηο έθαλαλ θάπνην ιάζνο γηα θάζε αηέιεηα ηνπ ιόγνπ ηνπο θαη ηα θώλαδαλ ειίζηα.2. ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ • Σα <<πεηξακαηόδσα>> απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ πάλσ από 20 νξθαλά παηδηά ζηελ Ατόβα. • Σν απνηέιεζκα γηα ηα παηδηά ηεο δεύηεξεο νκάδαο ήηαλ λα κεγαιώζνπλ κε ππεξβνιηθά πξνβιήκαηα νκηιίαο.

θαρεθηηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζε παηδηά θαη νξηζκέλεο γπλαίθεο αλέπηπμαλ θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνύο.3. Σν πείξακα ησλ Νήζσλ Μάξζαι • Οη θάηνηθνη ησλ Marshall Islands είραλ εθηεζεί κε ην δόξη ζε ξαδηελεξγέο νπζίεο ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 1954 από ηελ ππξεληθή δνθηκή Castle Bravo ζηα Bikini Atoll (έλα ζύκπιεγκα λεζηώλ ζηνλ Νόηην Δηξεληθό).νη γπλαίθεο πέξαζαλ από ζπλερόκελεο απνβνιέο εγγπκνζύλεο. . • Με ηα ρξόληα. πνιιά απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ .

ζε παξάγνληεο ηεο θπβέξλεζεο . • Ναξθσηηθά θάξκαθα όπσο ην LSD είραλ θξπθά δνζεί ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο CIA. κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Project MKULTRA . ζε γηαηξνύο. • Σν θίλεηξν ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ήηαλ λα κειεηεζνύλ νη αληηδξάζεηο ηνπο ζηα λαξθσηηθά θαη νη παξελέξγεηέο ηνπο.4. o δηεπζπληήο ηεο CIA Richard Helms δηέηαμε όια ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο MKULTRA λα θαηαζηξαθνύλ. όπσο επίζεο ηπραία θαη ζην επξύ θνηλό. ζε πόξλεο. . Σν Πείξακα ηεο CIA • Σν πείξακα απηό πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε CIA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. θαη ζε όζνπο ππέθεξαλ από ςπρηθά πξνβιήκαηα. • Σν 1973.

.

• Ο ζηόρνο ήηαλ λα «εμαιείςνπλ ηελ νκνθπινθηιία» από ην ζηξαηό.5. . • Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ <<πεηξακαηόδσσλ>> δελ είλαη γλσζηόο. • Πνιινί από απηνύο ήηαλ απνδέθηεο ειεθηξνζόθ θαη ππνβάιινληαλ ζε επλνπρηζκό κε ρεκηθά θάξκαθα. Ζ ΑΡ΢Ζ ΣΖ΢ ΟΜΟΦΤΛΟΦΗΛΗΑ΢ • Οκνθπινθηιηθνί ζηξαηηώηεο (ιεπθέο γπλαίθεο ιεζβίεο θαη νκνθπιόθηινη άληξεο) αλαγθάζηεθαλ λα ππνβιεζνύλ ζε πεηξάκαηα αιιαγήο θύινπ από ην ζηξαηό ηνπ απαξηράηλη ζηε Νόηηα Αθξηθή. αλ θαη πξώελ ρεηξνπξγνί ηνπ ζηξαηνύ ηνπ απαξηράηλη εθηηκνύλ όηη έγηλαλ πεηξάκαηα ζε 900 άηνκα γηα «ζεμνπαιηθή αιιαγή» κεηαμύ 1971 θαη 1989 ζε ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία.

ηνπο παξαρσξήζεθαλ θύιια ιάραλνπ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο δειεηεξηαζηεί θαη αλ έθεξλαλ αληίξξεζε. • Όιεο νη γπλαίθεο πέζαλαλ ζε ιηγόηεξν από κηζή ώξα είηε απν πξσθηηθή αηκνξξαγία ή ζπλερή εκεηό αίκαηνο (αηκόπηπζε ).Σα Πεηξάκαηα ηεο Βόξεηαο Κνξέαο • Απηά ηα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε γπλαίθεο θξαηνύκελεο ζηε Βόξεηα Κνξέα.6. ελώ νη επνπηηθέο αξρέο ηνπ πεηξάκαηνο παξαθνινπζνύζαλ κε βιέκκα απιαλέο. • Άιιεο είραλ νδεγεζεί ζε ζαιάκνπο αζθπμίαο. . νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα ιάκβαλαλ απζηεξή ηηκσξία.

• ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΖ΢ΑΝ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ ΟΠΧ΢ ΓΗΓΗΣΟΞΗΝΖ ΡΗΚΗΝΖ ΚΑΗ ΦΤ΢ΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΜΟΤ΢ΣΑΡΓΑ΢ ΢Δ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ΢ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΠΗ΢ΣΧ΢ΟΤΝ ΚΑΣΑ ΠΟ΢ΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤ΢Δ ΝΑ ΒΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΑΓΔΤ΢ΣΖ. ΣΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ ΓΟΘΖΚΑΝ ΢ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ. Χ΢ «ΦΑΡΜΑΚΑ». ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΜΑ ΣΟΤ΢ Ζ ΣΟ ΠΟΣΟ ΣΟΤ΢.7. ΔΝΑ ΦΤ΢ΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΓΖΛΑΓΖ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΓΔΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤ΢Δ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΤΦΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΓΗΑΣΡΟΤ΢ ΟΣΑΝ ΓΗΔΝΔΡΓΟΤ΢ΑΝ ΝΔΚΡΟΦΗΔ΢. • ΣΑ ΘΤΜΑΣΑ ΠΔΘΑΝΑΝ ΢Δ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑ΢ΣΖΜΑ. Σα πεηξάκαηα ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο • ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ ΑΤΣΟ ΔΗΥΔ ΣΖΝ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΜΤ΢ΣΗΚΧΝ ΢ΟΒΗΔΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΧΝ ΣΖ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΑ΢. ΑΟ΢ΜΖ ΥΖΜΗΚΖ ΟΤ΢ΗΑ . .

.

• Μεξηθνί αζζελείο πήξαλ κέξνο ζε ζεξαπείεο κε εηθνληθά θάξκαθα (Placebo treatments). .θαη σο επί ην πιείζηνλ αγξάκκαηνπο δελ δόζεθε ε δπλαηόηεηα γηαηξεηάο από ηε ζύθηιε. δελ είραλ δώζεη ηελ ζπλαίλεζε ηνπο θαη δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ πξαγκαηηθή κειέηε. Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΢ΤΦΗΛΖ΢ • Απηό ην πείξακα γηλόηαλ γηα 40 ρξόληα ζηελ Αιακπάκα θαη ζηνπο αθξνακεξηθάλνπο ηνπ πεηξάκαηνο 999 άηνκα. πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ νη δηάθνξεο θάζεηο ηεο κνηξαίαο εμέιημεο.θησρνύο .8. • Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα.

ΑΚΡΑ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΦΑΗΡΔΘΖΚΑΝ ΚΑΗ ΡΑΦΣΖΚΑΝ ΔΠΑΝΧ ΢Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΢ΧΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ΢.1945 . • ΕΧΝΣΑΝΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΓΗΑΜΔΛΗ΢ΣΖΚΑΝ. . ΔΝΧ ΑΡΚΔΣΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ. ΔΝΧ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΔΗΥΑΝ ΚΑΣΔΦΤΥΘΔΗ ΚΑΗ ΢ΣΖ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟΦΤΥΘΔΗ. • ΢Δ ΟΡΗ΢ΜΔΝΟΤ΢ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ΢ ΔΓΗΝΑΝ ΔΝΔ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΗΟΤ΢ ΑΠΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ΢ Α΢ΘΔΝΔΗΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΖ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖΘΖΚΔ Ζ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΟΤ ΣΟΤ΢. ΔΠΗ΢Ζ΢ ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ Χ΢ ΢ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΓΟΚΗΜΔ΢ ΜΔ ΥΔΗΡΟΒΟΜΒΗΓΔ΢ ΚΑΗ ΦΛΟΓΟΒΟΛΑ.9. Μνλάδα 731 • Ζ ΜΟΝΑΓΑ 731 ΖΣΑΝ ΔΝΑ ΠΔΗΡΑΜΑ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΟΤ ΗΑΠΧΝΗΚΟΤ ΢ΣΡΑΣΟΤ ΣΑ ΔΣΖ 1937 . • ΑΤΣΖ Ζ ΜΟΝΑΓΑ ΖΣΑΝ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΜΔΡΗΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΗΟ ΓΗΑΒΟΖΣΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΠΟΛΔΜΟΤ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΗΑΠΧΝΔ΢.

Σα ζύκαηα πνπ έιαβαλ απηό ην πείξακα παξνπζίαζαλ πιεγέο από ζηξεπηόθνθθν. πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Ravensbruck. δέλνληαο ηα αηκνθόξα αγγεία θαη ζηα δύν άθξα ηνπ ηξαύκαηνο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα παξόκνηα θαηάζηαζε κε εθείλε ηεο πιεγήο ζε κάρε.10. Ζ ινίκσμε επηδεηλώζεθε από ξνθαλίδηα θαη ηξηκκέλα γπαιηά πνπ έξημαλ ζηηο πιεγέο .΢ηακάηεζαλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. γάγγξαηλα θαη ηέηαλν. Ο Γηόδεθ Μέλγθειε επηθεληξώζεθε ζε δίδπκα θαη πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ην ρξώκα ησλ κάηηα ηνπο κε ηελ έγρπζε κηαο επξείαο πνηθηιίαο επηβιαβώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηα κάηηα ηνπο.κε ηνπο ηξόθηκνπο λα είλαη ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο. Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1942 κέρξη ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 19643. κε γπκλά πόδηα γηα λα αλαθαιύθζεί ν θαιύηεξνο δπλαηόο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο ππνζεξκίαο.ΣΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΕΗ • • • Ναδηζηηθά πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Άνπζβηηο. έγηλαλ πεηξάκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαξκάθνπ sulfonamide (ζπλζεηηθνί αληηκηθξνβηαθνί νξγαληζκνί πνπ πξνέξρνληαη από ζνπιθνληθό νμύ). Οη θπιαθηζκέλνη επίζεο νδεγήζεθαλ ζε ζθάθεο παγώκελνπ λεξνύ γηα ώξεο. .

.

To 1919. . ρσξίο λα δηεπθξηλίδνληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο. ν νπνίνο αξγόηεξα δηακόξθσζε ην δηαηηνιόγην ηνπ ακεξηθαληθνύ ζηξαηνύ θαη πξνώζεζε ηελ ηδέα ηεο κεζνγεηαθήο δίαηηαο. Δπηθεθαιήο ησλ πεηξακάησλ ήηαλ ν Γξ Πνι Υέηβελο ν λεώηεξνο.Λνηπά παξαδείγκαηα • • • • • • ΢ε νκνζπνλδηαθή κειέηε ηνπ 1942.Λ ΢ηάλιετ. έλαο από ηνπο πξώηνπο επηζηήκνλεο πνπ αλαγλώξηζε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο επαηίηηδαο. Ζ κειέηε δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπηζεώξεζε ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ηαηξηθνύ ΢πιιόγνπ. γηαηξόο ζηε θπιαθή ηνπ ΢αλ Κνπέληηλ. θαη έραζαλ θαηά κέζν όξν επηά θηιά. ηξόθηκνη ςπρηαηξηθώλ θιηληθώλ ζην Κνλέθηηθαη κνιύλζεθαλ κε επαηίηηδα. έξεπλα γηα ινγαξηαζκό ηεο θπβέξλεζεο κόιπλε 24 θξαηνύκελνπο ζηελ Αηιάληα κε γνλόξξνηα. ΢ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. πξνζπάζεζε λα αλαδσνγνλήζεη ειηθησκέλνπο άλδξεο κεηακνζρεύνληάο ηνπο όξρεηο από δώα θαη από λεθξνύο ζαλαηνπνηλίηεο. Έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζόηα ηελ ίδηα πεξίνδν κόιπλε 11 δεκόζηνπο ππάιιεινπο κε εινλνζία. Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ν Γξ Σδόλαο ΢νιθ. Έλαο από ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ ν δηαηξνθνιόγνο Άλζει Κηο. σο εθεπξέηεο ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηεο πνιηνκπειίηηδαο. Οξηζκέλνη κάιηζηα ππνβιήζεθαλ ζε θνπηαζηηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. ν Λ. νη νπνίνη αξγόηεξα εθηέζεθαλ εζθεκκέλα ζηνλ ηό. Σν βαθηήξην δηνρεηεύζεθε απεπζείαο κέζσ ηεο νπξήζξαο. ή αλ αληακείθζεθαλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο. ν νπνίνο έγηλε δηάζεκνο κηα δεθαεηία αξγόηεξα. ΢ε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε νκνζπνλδηαθή ρξεκαηνδόηεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1940. έλα πεηξακαηηθό εκβόιην θαηά ηεο γξίπεο ρνξεγήζεθε ζε ηξόθηκνπο ςπρηαηξηθνύ αζύινπ. ΢ηόρνο ήηαλ λα κειεηεζεί ν ηξόπνο κεηάδνζεο κηαο ζαλαηεθόξνπ γαζηξεληεξίηηδαο. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη ηξόθηκνη γλώξηδαλ ζε ηη ππνβάιινληαλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1950. Γεκνζίεπκα ηεο Washington Post ην Ννέκβξην ηνπ 1919 έθαλε ιόγν γηα πεηξάκαηα πνπ ζα απνθάιππηαλ ηελ «Πεγή ηεο Νεόηεηαο». θξαηνύκελνη ζσθξνληζηηθνύ ηδξύκαηνο ζην Γπηηθό Κόθζαθη θιήζεθαλ λα θαηαπηνύλ αθηιηξάξηζην ελαηώξεκα από θόπξαλα.

.

Απνθαιύςεηο • Ζ αξρή ηνπ ηέινπο γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηα αλήζηθα πεηξάκαηα ήξζε κε ηξεηο απνθαιύςεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1960: • Ζ πξώηε ήξζε ζην θσο ην 1963. Ο δηθεγόξνο Οπίιηακ Υάηκαλ. • Σν ηέινο ηεο αλήζηθεο έξεπλαο θέξεηαη λα ήξζε ην 1972 κε ηε δηαβόεηε κειέηε ηνπ Σάζθεηδη: Γηαηξνί ζηελ Αιακπάκα παξαθνινύζεζαλ 600 Αθξνακεξηθαλνύο. αληέδξαζε ζηελ έξεπλα θαη αλάγθαζε ηε δηνίθεζε λα δεζκεπηεί όηη ζα δεηά ηε ζπγθαηάζεζε ησλ αζζελώλ. νη νπνίνη έπαζραλ από ζύθηιε. ηεο γ-ζθαηξίλεο. αιιά δελ ηνπο πξνζθέξζεθε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά. . Οη εξεπλεηέο έθαλαλ ελέζεηο κε θαξθηληθά θύηηαξα ζε 19 ειηθησκέλνπο θαη αλήκπνξνπο αζζελείο ζην Δβξατθό Ννζνθνκείν Υξόλησλ Ννζεκάησλ ζηε Νέα Τόξθε. κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. • Ζ δεύηεξε απνθάιπςε αθνξνύζε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 1963-66 ζε ζρνιείν ηεο Νέαο Τόξθεο γηα παηδηά κε λνεηηθά πξνβιήκαηα. Σα παηδηά κνιύλζεθαλ εζθεκκέλα κε επαηίηηδα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δξάζε ελόο ππνςήθηνπ θαξκάθνπ.

«Τπήξρε ηόηε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε -πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα. όηαλ ηα ινηκώδε λνζήκαηα ζθόησλαλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο από ό. .ηη ζήκεξα. θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Wesleyan. ε επηηξνπή Βηνεζηθήο ηνπ Μπαξάθ Οκπάκα αλακέλεηαη λα ππνβάιεη έθζεζε γηα ηα πεηξάκαηα απηά έσο ην ΢επηέκβξην. ε νπνία γξάθεη βηβιίν γηα ηα ζθνηεηλά νκνζπνλδηαθά πεηξάκαηα. • ΢ήκεξα. • Μεηά ηελ πξόζθαηε απνινγία ησλ ΖΠΑ γηα όζα ζπλέβεζαλ ζηε Γνπαηεκάια πξηλ από 65 ρξόληα.όηη ε ζπζία γηα ην θαιό ηνπ έζλνπο ήηαλ ζεκαληηθή» ζρνιηάδεη ε Λόξα ΢ηαξθ. ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο είλαη άξαγε δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη λα παξακείλνπλ ζην ζθνηάδη? ηα ΜΜΔ είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλα? νη εξεπλεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ θαλόλεο θαη λα δεηνύλ άδεηα από επηηξνπέο Βηνεζηθήο? • Γεγνλόο όκσο είλαη όηη πνιιέο ακεξηθαληθέο κειέηεο δηεμάγνληαη ζε άιιεο ρώξεο.΢ήκεξα ??? • Γεγνλόο είλαη όηη νη αληηιήςεηο γηα ηελ έξεπλα ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο ζην παξειζόλ. θαη πνιιέο από απηέο δελ ειέγρνληαη πνηέ.