MATERIAL INSPECTION

Project Name: (Tên dự án)
NOKIA BAC NINH FACTORY
Contractor Name (Tên Nhà thầu)
POSCO ENGINEERING CO. LTD.

Client (Chủ đầu tư)
NOKIA (VIETNAM) LLC.
Consultant (TVGS)
MACE VIETNAM CO. LTD.

In Accordance with Drawing No.(Dựa theo bảng vẽ số):

Ref No:

Item to be inspected/ Đối tượng nghiệm thu:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Description check list
(Mô tả danh mục kiểm tra)

Date: (Ngày)
……………….

Accepted
(Đồng ý)

Time: (Giờ)
……………...

Not Accepted
(Không đồng ý)

NA
(Không áp
dụng)

1. Work inspection request from contractor No:
Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số:
2. Brand – Label:
Hãng – Nhãn hiệu:
3. Supplier:
Nhà cung cấp:
4. Origin:
Nguồn gốc:
5. Quantity (base on the Invoice):
Số lượng (Theo hóa đơn mua hàng):
5. Quality Certificate/ Testing report:
Chứng chỉ chất lượng/ Kết quả thí nghiệm:

PLEASE RESPOND BY (XIN TRẢ LỜI BẰNG CÁCH):
APPROVAL STATUS (TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT)

STATUS A
(TÌNH TRẠNG A:

The above item has been reviewed and is accepted
Các mục ở trên đã được xem xét và được chấp nhận)

STATUS B
(TÌNH TRẠNG B:

The above item has been reviewed and is accepted subject to the following comments:
Các mục ở trên đã được xem xét và được chấp nhận tùy thuộc vào ý kiến sau đây)

…………………………….……………………………………….…….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….……

STATUS C

(TÌNH TRẠNG C:

The above item has been rejected for the following reasons:
Các mục ở trên đã được xem xét và không được chấp nhận vì những lý do sau đây)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Prepared by Posco Engineering
Approved by Mace Licensed Site Engineer
(Lập bởi Posco Engineering)
(Phê duyệt bởi kỹ sư công trường có Chứng chỉ TVGS
của Mace)

Name: (Tên) ........................................

Name: (Tên) ........................................

Title: (Chức vụ) ........................................

Title: (Chức vụ) ........................................

Page 1 of 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful