P. 1
TCVN 4519-1988

TCVN 4519-1988

|Views: 10|Likes:
Published by tvpham123
TCVN
TCVN

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: tvpham123 on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 4519 : 1988

Nhãm H HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiªm thu Indoor water Q supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 70 : 1977 "Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ vÖ sinh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp" 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ®îc ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¹ng líi cÊp tho¸t níc sinh ho¹t, tho¸t níc ma, cÊp níc nãng c¸c nåi h¬i cÊp nhiÖt ®é ®Ó ®un níc nãng vµ nåi h¬i trong c¸c nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c. Khi l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp níc nãng, nåi h¬i víi nåi ®un níc tíi nhiÖt ®é 1150C vµ nåi h¬i víi ¸p suÊt c«ng t¸c cña h¬i lín h¬n 0,7daN/cm2 cÇn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn x©y dùng vµ qu¶n lÝ an toµn ®êng èng dÉn h¬i vµ dÉn níc nãng hiÖn hµnh. Chó thÝch: 1) L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp vµ tho¸t níc b»ng c¸c lo¹i èng chÊt dÎo kh«ng nªu trong tiªu chuÈn nµy mµ cÇn tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn híng dÉn thiÕt kÕ riªng ®èi víi m¹ng líi cÊp vµ tho¸t níc b»ng èng chÊt dÎo. 2) L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo híng dÉn riªng cña thiÕt kÕ. 3) Khi l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu c¸c hÖ thèng vßi phun níc vµ vßi x¶ níc, ngoµi tiªu chuÈn nµy cßn cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 1.2. L¾p ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh vµ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhµ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ ®· duyÖt. Khi cã nh÷ng kh¸c biÖt so víi khi thiÕt kÕ lµm thay ®æi c¸c nguyªn t¾c cña gi¶i ph¸p ®· chän hoÆc cã ¶nh hëng lín ®Õn ®é bÒn v÷ng hay hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c hÖ thèng vµ nåi h¬i th× ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ, nh÷ng kh¸c biÖt ®· tho¶ thuËn víi thiÕt kÕ ph¶i ghi vµo b¶n vÏ hoµn c«ng vµ sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, c¸c b¶n vÏ ®ã ph¶i giao cho bªn ®Æt hµng. 1.3. VËt liÖu thiÕt bÞ vµ thµnh phÇn dïng cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô tïng cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña

nhµ m¸y chÕ t¹o. 1.4. L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, nªn tiÕn hµnh b»ng ph¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸. G¸ l¾p tríc c¸c mèi nèi, c¸c chi tiÕt cña ®êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c t¹i xëng chÕ t¹o hoÆc nhµ m¸y. 1.5. Khi thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn lao ®éng trong x©y dùng, còng nh c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh vµ phßng ch¸y hiÖn hµnh. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988

1.6. §Ó tiÕn hµnh l¾p ®Æt, bªn ®Æt hµng ph¶i giao cho bªn thi c«ng hå s¬ kÜ thuËt vµo thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh, néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ híng dÉn t¹m thêi vÒ c¬ cÊu vµ c¸ch bè trÝ c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt nhµ ë vµ c«ng tr×nh. 1.7. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh chØ nªn tiÕn hµnh khi ®Þa ®iÓm vµ khu vùc x©y dùng ®· ®îc chuÈn bÞ xong. Chó thÝch: Khu vùc x©y dùng ®îc tÝnh khi: - §èi víi nhµ c«ng nghiÖp - mét phÇn nhµ hay c¶ nhµ khi khèi tÝch lín h¬n 5000 m3, bao gåm toµn bé thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh ®Æt theo c¸c vÞ trÝ ®· ®Þnh (tÇng hÇm, gian s¶n xuÊt, ph©n xëng v.v...) hay tæ hîp thiÕt bÞ (tr¹m nhiÖt, n¬i ®un níc nãng v.v...). - §èi víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng cã sè tÇng nhµ ®Õn 5 tÇng - tõng nhµ riªng biÖt, mét hay mét sè ®¬n nguyªn, khi sè tÇng nhµ lín h¬n 5 tÇng - 5 tÇng cña mét hay mét vµi ®¬n nguyªn. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c tµi liÖu kÜ thuËt 1.8. C¸c tµi liÖu kÜ thuËt giao cho c¸c c¬ quan x©y l¾p ph¶i ®Çy ®ñ 3 bé gåm c¸c b¶n vÏ thi c«ng cã ®Çy ®ñ thuyÕt minh vµ dù to¸n. 1.9. Bé b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã tê ®Çu ®Ò cña ®å ¸n, c¸c mÆt b»ng, mÆt c¾t c«ng tr×nh, trªn ®ã cã thÓ hiÖn c¸c hÖ thèng, s¬ ®å ®êng èng cÊp níc, c¸c mÆt c¾t däc theo èng ®øng tho¸t níc, chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c chØ dÉn ë c¸c b¶n vÏ ®iÓn h×nh. Chó thÝch: C¸c bé phËn kÕt cÊu x©y dùng cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ vµ cho viÖc x©y dùng nåi h¬i (mãng thiÕt bÞ, sµn c«ng t¸c, m¬ng dÉn ...). CÇn thÓ hiÖn trong b¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu cña thiÕt kÕ. 1.10. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt c¬ b¶n trong b¶n thiÕt kÕ cÇn ghi râ:

a) C¸c ph¬ng ph¸p ®Æt ®êng èng xuyªn qua mãng vµ têng cña tÇng hÇm, còng nh c¸ch bÞt kÝn cña lç chõa sau khi l¾p xong ®êng èng ; b) C¸c vÞ trÝ ®Æt dông cô kiÓm tra ®o lêng vµ van kho¸ (§ång hå ®o lu lîng, ¸p kÕ, van b¶o hiÓm...); c) C¸c ®o¹n èng c¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch nh÷ng yÕu tè kh¸c vµ cÊu t¹o cña líp ng¨n; d) C¸c ph¬ng ph¸p g¾n cè ®Þnh ®êng èng vµ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh lªn têng vµ v¸ch ng¨n nhÑ; e) VËt liÖu lµm èng ; f) C¸c biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y b¬m vµ qu¹t giã ; g) CÊu t¹o cña c¸c bé phËn treo, ®ai gi÷ vµ gèi tùa, còng nh kho¶ng c¸ch cña chóng hoÆc chØ dÉn vÒ b¶n vÏ ®iÓn h×nh; h) C¸c ph¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vµ khÝ èng khãi nh« cao lªn trªn m¸i nhµ vµ c¸c bé phËn kh«ng ph¶i lµ kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ. i) C¸c ph¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vµ khÝ èng khãi nh« cao lªn trªn m¸i nhµ vµ c¸c bé phËn kh«ng ph¶i lµ kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ. j) Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña trôc m¸y qu¹t hoÆc m¸y b¬m víi t©m cña trôc ®éng c¬ diÖn. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988

k) Lo¹i, thµnh phÇn s¬n ®Ó s¬n ®êng èng dÉn c¸c lo¹i h¬i vµ khÝ ¨n mßn kim lo¹i. l) Lo¹i, thµnh phÇn s¬n chÞu löa dïng cho ®êng èng dÉn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 700C. 1.11. B¶n thiÕt kÕ thi c«ng phÇn kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i cã: a) TiÕn ®é thi c«ng hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ t¬ng øng víi tiÕn ®é chung; b) B¶ng thèng kª thiÕt bÞ, vËt liÖu b¸n thµnh phÈm chñ yÕu vµ tiÕn ®é cung cÊp cho c«ng trêng. c) B¶ng kª m¸y mãc, c«ng cô thi c«ng vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn thiÕt. d) BiÓu ®å ®iÒu ®éng nh©n lùc cã chia theo ngµnh nghÒ; e) B¶n thuyÕt minh tãm t¾t vÒ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ c¸c ph¬ng ph¸p thi c«ng ®ång thêi cã chØ dÉn vÒ kü thuËt an toµn. Trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt, cïng víi b¶n thiÕt kÕ thi c«ng cã kÌm theo b¶n vÏ tÇng mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc nh÷ng diÖn tÝch x©y dùng riªng lÎ, cã chØ dÉn nh÷ng chç dïng lµm kho chøa vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ xëng gia c«ng. 1.12. B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®îc kü s trëng cña ®¬n vÞ thi c«ng duyÖt. 1.13. ViÖc l¾p ®Æt c¸c ®êng èng cÊp vµ tho¸t níc, cÇn ®îc kiÓm tra ngay tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh. C¸c yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu x©y dùng

1. Hoµn thiÖn gèi bª t«ng díi c¸c tuyÕn èng chÝnh b»ng gang ®Æt trong c¸c r·nh díi nÒn nhµ vµ trong c¸c hÇm kü thuËt. kh«ng ®îc vît qu¸ c¸c trÞ sè qui ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 Nhµ g¹ch . hoµn thµnh c¸c giÕng cã m¸ng thu níc.Theo kho¶ng c¸ch gi÷a trôc c¸c « cöa sæ kÒ nhau 20 10 .Theo chiÒu cao tÇng nhµ (gi÷a cao tr×nh hai mÆt sµn ®· hoµn thiÖn .Theo sù trïng nhau cña c¸c mÆt ph¼ng v¸ch ng¨n gi÷a c¸c tÇng (trªn ®ã l¾p ®Æt ®êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh) .Theo ®é th¼ng ®øng cña têng vµ v¸ch ng¨n trªn 1m chiÒu cao . §é lÖch cho phÐp vÒ kÝch thíc kÕt cÊu x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh b»ng ph¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸.Theo trôc c¸c lç trong sµn ®Ó ®êng èng xuyªn qua .Theo kÝch thíc cña c¸c hè. têng vµ c¸c v¸ch ng¨n ®Ó ®Æt c¸c ®êng èng. têng vµ v¸ch ng¨n trªn ®ã sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. §µo c¸c r·nh tho¸t níc tõ nhµ ®Õn c¸c giÕng ®Çu tiªn. Chõa c¸c lç vµ r·nh trong mãng.Theo trôc c¸c lç ch«n bu l«ng neo trong mãng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 Nhµ tÊm lín 15 15 3 10 10 15 10 10 3 10 10 10 . trong sµn.15. Gèi ph¶i cã r·nh nhá ®Ó ®Þnh vÞ ®êng èng.14. Dïng s¬n khã phai ®Ó ®¸nh dÊu nh÷ng cao tr×nh bæ sung trªn c¸c têng bªn trong cña c¸c phßng b»ng cao tr×nh thiÕt kÕ sµn hoµn thiÖn . c¸c chç nh« cao vµ kho¶ng rçng trong mãng lß h¬i 10 10 1. Tríc khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhµ cÇn ph¶i: Hoµn thiÖn sµn th« gi÷a c¸c tÇng.

B¶o ®¶m chiÕu s¸ng t¹m thêi vµ kh¶ n¨ng m¾c c¸c dông cô ®iÖn (còng nh m¸y hµn ®iÖn).Cao tr×nh ®îc ®¸nh dÊu díi d¹ng khèi mµu ®óng kÝch thíc 13x50mm.céng thªm 500mm. mÆt b»ng chøa vËt liÖu trong vïng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ n©ng.150m m . Tr¸t xong mÆt têng vµ tr¸t v÷a díi c¸c thiÕt bÞ ®un. §Æt c¸c khung cöa sæ. ë nh÷ng n¬i ®Æt èng. mÐp trªn cña dÊu ph¶i t¬ng øng víi cao tr×nh.16. Hoµn thiÖn sµn (hoÆc c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ t¬ng tù) t¹i nh÷ng chç ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un trªn bÖ. L¾p xong kÝnh cöa sæ vµ têng bao. 1. KÝch thíc lç vµ r·nh ®Ó ®Æt èng trong nhµ nÕu kh«ng cã trong thiÕt kÕ ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 Tªn ®êng èng lç ChiÒu réng r·nh ChiÒu s©u r·nh KÝch thíc èng cÊp vµ tho¸t níc: 1 2 3 4 Mét èng ®øng cÊp níc Hai èng ®øng cÊp níc Mét èng ®øng cÊp níc vµ mét èng ®øng tho¸t níc khi: 100x100 150x100 130 200 130 130 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 §êng kÝnh: 50 m m :100. nÕu lµ nhµ ë vµ nhµ c«ng céng th× ®Æt c¶ bËu cöa sæ.150m m Mét èng ®ùng tho¸t níc khi: §êng kÝnh: 50 m m hoÆc 75 m m :100 . ChuÈn bÞ xong nh÷ng chç dµnh cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cì lín vµ èng trong têng vµ trong sµn gi÷a c¸c tÇng. ChuÈn bÞ thiÕt bÞ n©ng.

150 m m èng nh¸nh níc èng nh¸nh tho¸t níc èng chÝnh cÊp níc R·nh tho¸t níc 200x150 200x200 150x150 200x200 200x150 320x200 300x150 500x200 100x100 200x200 200x200 250x300 200 250 200 250 250 380 350 480 60 - .: 100 : 100 Hai èng ®øng cÊp níc vµ mét èng ®øng tho¸t níc khi: §êng kÝnh : 50 m m .150 m m Ba èng ®øng cÊp níc vµ mét èng ®øng tho¸t níc khi: §êng kÝnh: 50 mm .

thiÕt bÞ vÖ sinh. b) X©y gèi ®ì ®Ó ®Æt phÔu thu níc. Khi thi c«ng x©y dùng xen kÏ víi viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: a) Thi c«ng líp lãt sµn. kh«ng ®îc nhá h¬n 600x400mm. Trong c¸c phßng cã líp tr¸ng hay líp èp mÆt th× ë nh÷ng chç ®Æt thiÕt bÞ ®un.18. KÝch thíc thø hai lµ chiÒu réng. kÝch thíc ®Çu tiªn lµ chiÒu dµi lç (song song víi têng). Trêng hîp cÇn ®Æt g¾n vµo têng hay v¸ch ng¨n ph¶i ®îc ®Æt tríc khi tr¸t hay èp mÆt. g) L¾p .17. kÝch thíc thø hai lµ chiÒu cao 2) Lç xuyªn qua mãng nhµ vµ c«ng tr×nh. BÒ mÆt cña líp tr¸t hay èp mÆt nh÷ng chç nãi trªn ph¶i ph¼ng vµ quÐt s¬n sau khi l¾p xong ®ai gi÷. §èi víi lç trong têng. f) QuÐt líp lãt têng hay g¹ch èp men têng. ®êng èng ph¶i ®îc hoµn thiÖn tríc khi thiÕt bÞ vµ ®êng èng. cßn cña m¹ng líi cÊp níc kh«ng nhá h¬n D+200mm (D lµ ®êng kÝnh èng) 3) §èi víi nhµ l¾p ghÐp tÊm lín th× c¸c lç sµn trong c¸c cÊu kiÖn x©y dùng ®Ó ®Æt èng ph¶i ®îc lµm s½n trong nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®ã.130 250 130 250 130 250 130 250 60 Chó thÝch: 1) §èi víi sµn lç gi÷a sµn c¸c tÇng. c) §Æt èng vµ c¸c gi¸ ®ì d) Thö ¸p lùc c¸c ®êng èng. ®Ó ®Æt c¸c èng cña m¹ng líi cÊp nhiÖt bªn ngoµi. 1. e) Chèng thÊm cho sµn c¸c khu vùc vÖ sinh. kÝch thíc thø nhÊt lµ bÒ réng. hoµn thiÖn mÆt sµn. tr¸t v÷a tÇng vµ têng. 1.

j) L¾p ®Æt chËu röa mÆt.22. 1.19. 1. Ren h×nh c«n ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. 1. van ®iÒu chØnh. B¶ng 3 . Tríc khi l¾p ghÐp èng gang tho¸t níc vµ c¸c phô tïng ph¶i kiÓm tra chÊt lîng ®êng èng vµ phô tïng nèi èng b»ng c¸ch quan s¸t bÒ ngoµi vµ gâ nhÑ b»ng bóa. nÕu tr¸ng men th× bÒ mÆt tr¸ng men ph¶i bao phñ toµn bé èng.1. phô tïng 1.2. 1. 2. §èi víi èng tr¸ng kÏm th× c¸c phô tïng còng ph¶i ®îc tr¸ng kÏm hoÆc nÕu kh«ng tr¸ng kÏm th× nèi b»ng gang dÎo. èng kh«ng ®îc cã vÕt nøt. KÝch thíc chñ yÕu cña ren h×nh trô ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. l) L¾p ®Æt vßi lÊy níc (tríc khi ®a c«ng tr×nh vµo sö dông). 2.3.23. Nèi c¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng thÐp ph¶i thùc hiÖn b»ng ren hoÆc hµn 2. èng thÐp dïng cho hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ kh«ng ®îc cã vÕt nøt. Thµnh r·nh ®Æt èng ngÇm ë têng ngoµi cÇn ph¶i tr¸t v÷a tríc khi ®Æt èng. C«ng t¸c chuÈn bÞ gia c«ng phô tïng chi tiÕt èng thÐp 2. Ren rªn nh÷ng èng máng cÇn ph¶i thùc hiÖn b»ng v©n khÝa. Ren ph¶i tèt. Nh÷ng phô tïng nèi èng dÉn níc vµ èng dÉn h¬i níc nãng kh«ng ®îc cã vÕt nøt. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 h) §Æt gi¸ ®ì díi chËu röa mÆt vµ c¸c mãc gi÷ b×nh x¶ níc. rç kim vµ vÕt lâm d¹ng kª. van b¶o hiÓm ph¶i ®îc kiÓm tra t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn Nhµ níc. têng vµ v¸ch ng¨n. Nèi èng dÉn níc vµ h¬i níc b»ng ren ph¶i dïng ren h×nh trô hoÆc ren h×nh c«n. 1.24.21. nÕp gÊp. C¸c thiÕt bÞ van kho¸. Sau khi l¾p ®Æt ®êng èng ®iÒu chØnh èng ph¶i chÌn cÈn thËn c¸c lç trªn sµn. §èi víi èng sµnh ph¶i kiÓm tra chÊt lîng cña èng b»ng c¸ch quan s¸t thËt kÜ. vÕt lâm. kh«ng cã vÕt lâm s©u. vÕt xíc s©u.20. R·nh ë têng nhµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¸t v÷a tríc. ®êng èng. i) QuÐt v«i hoÆc s¬n lÇn ®Çu cho têng vµ trÇn. k) QuÐt s¬n (v«i. C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ. M¨ng s«ng dïng ®Ó nèi ë chç cã ®ai h·m cÇn ph¶i c¾t v¸t mét mÆt.®Æt bån t¾m. Kh«ng ®îc sö dông c¸c èng vµ phô tïng cã vÕt søt. rç. èp g¹ch cho têng. ve) têng vµ trÇn nhµ lÇn thø hai. vÕt hµn kh«ng thÊu. rç vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c. chËu xÝ vµ b×nh x¶ chËu xÝ.

5 9.0 8.0 23.0 28.0 16.0 11.0 17.2 8.5 7.5 20.5 22.§êng Ren ng¾n Ren dµi (mm) kÝnh quy ChiÒu dµi lín nhÊt Sè vßng §é dµi ng¾n íc cña èng 15 20 25 Kh«ng cã ren tho¸t 9.0 Cã ren tho¸t 11.0 19.5 20.2 6.8 Cã ren tho¸t 6.0 10.0 .5 5.0 55 60 65 75 85 24.0 5.3 7.8 4.5 Kh«ng cã ren tho¸t 5.0 32.0 15.5 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 32 40 50 70 80 13.0 14.5 13.9 10.5 18.3 nhÊt kh«ng kÓ ren tho¸t 40 45 50 Sè vßng 22.4 8.0 21.5 11.5 37.6 6.0 25.0 26.5 7.

5 14 9.4.3 22 40 48.5 32 7.0 11 14.0 11 18.3 15 20 26.8 .0 26 70 75.0 11 13.0 23 50 60. Khi dïng èng cã ren h×nh c«n bªn ngoµi ®Ó vËn chuyÓn c¸c chÊt cã ¸p suÊt tiªu chuÈn díi 10 daN/cm2 ®îc phÐp nèi b»ng m¨ng s«ng cã ren h×nh trô bªn trong kÝch thíc ren ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 5.5 19 32 42.5 11 20. B¶ng 5 §êng kÝnh trong cña èng (mm) §êng kÝnh ngoµi cña èng (mm) §é dµi lµm viÖc cña ren ( kh«ng cã vßng ren cuèi) (mm) §é dµi ren tõ ®Çu èng ®Õn mÆt ph¼ng c¬ b¶n (mm) 1 2 3 4 15 21 .Chó thÝch: §é dµi ren ng¾n h×nh trô ®îc phÐp gi¶m kh«ng qu¸ 10% trÞ sè cho ë trong b¶ng. B¶ng 4 §êng kÝnh trong cña èng §êng kÝnh ngoµi cña èng §é dµi lµm viÖc cña ren ( kh«ng cã vßng cuèi) §é dµi ren tõ ®Çu èng ®Õn mÆt chuÈn Sè lîng r¨ng trªn 1 inch ( 1 inch = 2.5 30 80 88.54 cm) 1 2 3 4 5 15 21 .8 17 25 33.0 11 16.3 20 26.5 14 11.5 11 2.

5 ®êng kÝnh trong èng. 2.0 14. §èi víi nh÷ng èng cã ®êng kÝnh 100mm vµ lín h¬n cho phÐp ®îc nèi uèn nÕp hay hµn. nh÷ng chç rÏ ngoÆt ®îc nèi b»ng c¸ch ®Æt cót 900C hay b»ng ®o¹n èng uèn cong.5 6.Khi hµn nèi tª vµ thËp.8. Nh÷ng chç ngoÆt cña èng dÉn cÊp nhiÖt ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch uèn èng. hoµ trong ®Çu gai nguyªn chÊt. 2. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng mèi nèi cÇn sö dông c¸c chÊt liÖu: a) Khi nhiÖt ®é m«i trêng tíi 1050C dïng sîi flo hay sîi ®ay tÈm bét ch× mµu ®á hoÆc mÇu tr¾ng trßn víi ®Çu gai nguyªn chÊt.5 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 80 88. 2. C¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ èng cÇn ph¶i lµm s¹ch gê mÐp bªn trong vµ bªn ngoµi ®Çu èng ®Ó hµn hay tiÖn ren.7.0 10.11.5 26.0 17.5 15.0 11.9. 2.0 21.5 2.0 13.5 4.5. Ren ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng.0 23. Kh«ng ®îc phÐp nèi phÇn ren háng hay ren kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng vµ nèi dµi qu¸ 10% phÇn c«ng t¸c cña mèi nèi. Trôc cña nh¸nh . Khi chuÈn bÞ èng ®Ó hµn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: . èng tr¸ng kÏm chØ ®îc uèn ë tr¹ng th¸i nguéi.5 42. §é «van cña tiÕt diÖn èng t¹i nh÷ng chç uèn (tØ sè cña hiÖu sè gi÷a ®êng kÝnh ngoµi lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®èi víi ®êng kÝnh ngoµi lín nhÊt) cña èng kh«ng ®îc vît qu¸ 10%.25 32 40 50 70 12. Trong hÖ thèng cÊp níc nãng vµ níc l¹nh. 2. b) Khi nhiÖt ®é m«i trêng trong èng dÉn lín h¬n 1050C ph¶i dïng sîi ami¨ng bÒn víi sîi ®ay tÈm graphit.10.0 12. B¸n kÝnh nhá nhÊt cña cung uèn cho phÐp b»ng 1.6. ph¶i c¾t vu«ng gãc víi trôc cña èng. trôc èng ph¶i vu«ng gãc víi nhau.0 7.0 60.3 48.0 75.0 33.0 19. Nèi c¸c chi tiÕt phô tïng b»ng ph¬ng ph¸p hµn khi chuÈn bÞ vµ l¾p ®Æt èng thÐp ph¶i tiÕn hµnh theo yªu cÇu tiªu chuÈn cña Nhµ níc. 2.0 8.

2.Khe hë gi÷a thµnh èng vµ mÐp èng nh¸nh h×nh ch÷ T kh«ng ®îc vît qu¸ 1mm 2.5 ®Õn 2mm khi bÒ dÇy ®êng èng díi 6mm. .12. theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2. . 2.5 ®Õn 2mm.øng suÊt hµn ph©n bè ®Òu theo suèt chiÒu dµi ®êng hµn. cßn bÒ réng cña ®êng hµn ph¶i phñ ra ngoµi gê mÐp v¸t tõ 1.Lç ®Ó hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh.§êng hµn ph¶i nh« lªn trªn mÆt èng 1. h×nh d¹ng bªn ngoµi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: . . §èi víi c¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i sö dông c¸c vßng ®Öm.5 ®êng khÝnh cña bul«ng.16. Khi nhiÖt ®é m«i trêng trong èng tíi 1050C th× dïng vßng ®Öm cao su chÞu nhiÖt. Trêng hîp ®Æc biÖt cho phÐp sö dông hµn x× ®Ó khoÐt lç trªn èng vµ c¾t èng ®êng kÝnh 40mm nhng nhÊt thiÕt ph¶i lµm nh½n gê mÐp b»ng ph¬ng ph¸p c¬ khÝ. khuyÕt tËt. Thî hµn. b) Thö b»ng níc hoÆc khÝ nÐn c¸c chi tiÕt. Khi nhiÖt ®é trong èng lín h¬n 1050C th× dïng vßng ®Öm cao su Ami¨ng dµy tõ 2 ®Õn 3mm vµ ph¶i ®îc nhóng tríc vµo níc nãng.15. phô tïng ®êng èng vµ c¸c hÖ thèng ®· l¾p xong ®Ó kiÓm tra ®é kÝn khÝt.Ph¶i ph¼ng vµ ®îc ®¾p cao ®Ò trªn toµn bé vßng trßn cña mèi hµn.14. vÕt xíc vµ vÕt hµn kh«ng thÊu còng nh nh¶y bËc vµ kim lo¹i láng ch¶y vµo trong èng.Lç ®Ó hµn èng nh¸nh trªn c¸c èng cã ®êng kÝnh 40mm cÇn ph¶i khoan hoÆc ®ôc. mÐp hë. Trªn c¸c èng ®øng ªcu ®Æt quay vÒ phÝa díi. MÆt bÝch hµn vµo èng.13. Khi kiÓm tra c«ng t¸c hµn cÇn chó ý: a) KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ èng ®Ó hµn b»ng quan s¸t bªn ngoµi. ®é hë. Tríc khi hµn cÇn ph¶i kiÓm tra t©m èng nh¸nh vµ lç khoan trªn «ng chÝnh. ®Çu mót cña èng kÓ c¶ ®êng hµn cña bÝch vµo èng kh«ng . . 2.nèi ph¶i trïng víi t©m cña lç trªn èng chÝnh. c¸n bé thi c«ng hoÆc ®éi trëng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra chÊt lîng hµn mét c¸ch cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ghÐp vµ hµn s¶n phÈm. MÆt bÝch b»ng thÐp ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi tim èng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 .Kh«ng ®îc hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh.11. 2. . sù trïng nhau cña mÐp hµn vµ ®é th¼ng ®øng cña c¸c èng ®øng.T¹i mèi hµn kh«ng ®îc cã vÕt nøt rç. . §Çu èc nªn ®Æt vÒ mét phÝa cña mèi nèi. §Çu mót cña bul«ng kh«ng ®îc thõa ra ngoµi ®ai èc qu¸ 0. KiÓm tra chÊt lîng mèi hµn c¸c ®êng èng ph¶i quan s¸t tÊt c¶ c¸c mèi hµn sau khi ®· ®îc tÈy s¹ch hÕt xØ vµ mèt b¸m cña hoa löa hµn.

C¸c èng x¶ vµ èng trµn thö thuû lùc víi ¸p suÊt 2 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1.5 daN/cm2. Vßng ®Öm cña n¾p bÞt sau khi lÌn cÇn ph¶i n»m vµo trong lç ë ®é s©u sao cho sau ®ã ®¶m b¶o xiÕt chÆt ®îc n¾p bÞt. ThiÕt bÞ van kho¸ ®Æt trªn ®êng èng cÊp níc nãng cã nhiÖt ®é tíi 1400C ph¶i ®Æt ®Öm b»ng cao su chÞu nhiÖt hay b»ng phÝp. cÊp níc nãng.17. Cßn khi nhiÖt ®é trong Êm tíi 1800C vµ h¬i ¸p lùc thÊp dïng tÊm ®Öm b»ng phÝp. l¹nh ®îc thö b»ng ph¬ng ph¸p thuû lùc víi ¸p suÊt thö b»ng ¸p lùc c«ng t¸c c«ng víi 5 daN/cm 2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1. 2. hay nhiÒu vßng ®Öm ghÐp l¹i. 2.18. van vµ vßi cÇn ph¶i lÌn kÝn.20. Van. C¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng cña hÖ thèng kü thuËt vÖ sinh chÕ t¹o b»ng thÐp cÇn ph¶i thö t¹i n¬i chÕ t¹o. Thêi gian thö b»ng thuû lùc kÐo dµi tõ 1 ®Õn 2 phót. Sau khi n¾p bÞt ®· ®îc xiÕt chÆt. vßi khi níc cã nhiÖt ®é díi 1000C dïng sîi v¶i. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi cña hÖ thèng cÊp nhiÖt. van. Vßng vµ ®Üa cña van.5 daN/cm 2. ph¶i cã ®Öm n¾p van b»ng ®ai cao su hoÆc chÊt dÎo c«n trªn ®êng èng níc nãng cã nhiÖt ®é díi 1800C vµ trªn ®êng èng dÉn h¬i ¸p suÊt thÊp ®Öm b»ng ªm«nit hoÆc tÊm cao su chÞu nhiÖt.23. Khi nhiÖt ®é cao h¬n 1000C dïng sîi ami¨ng hay flo dÎo. Nh÷ng chç rØ cña ®êng èng ph¸t hiÖn ®îc khi thö ph¶i ®îc söa ch÷a ngay. §é sai lÖch cña kÝch thíc trong khi gia c«ng phô tïng ®êng èng so víi kÝch thíc quy ®Þnh kh«ng ®îc vît qu¸ 2mm. Vßng ®Öm trong c¸c mèi nèi bÝch. thö b»ng khÝ .24.21. gai ®ay (§èi víi níc nãng lÌn kh«).22. 2. C¸c van dïng cho h¬i ¸p suÊt cao. 2. C¸c lo¹i van ®Æt trªn ®êng èng níc l¹nh. Kh«ng ®îc dïng vßng ®Öm v¸t lÑm.5 daN/cm2. cÊp níc nãng l¹nh cÇn ®îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1. Thêi gian thö thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ph¶i kÐo dµi tõ 1 ®Õn 2 phót. 2. trôc di ®éng vµ kho¸ van xoay dïng ®Ó ghÐp víi phô tïng èng hoÆc dïng trùc tiÕp vµo viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt. VËt liÖu lÌn n¾p bÞt cña kho¸. N¾p bÞt ë kho¸. 2. cÇn ph¶i cã nót xoay kim lo¹i rµ khÝt.®îc nh« cao h¬n mÆt ph¼ng cña bÝch nèi hai mÆt bÝch tiÕp xóc víi nhau. C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng thÐp ®Æt trong panen chÞu nhiÖt ph¶i ®îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2. 2. 2. viÖc vÆn trô van hay xoay nót van ph¶i ®îc dÔ dµng. còng nh nót xoay cña nót van th¼ng cÇn mµi nh½n. §êng trôc trªn mÆt vu«ng cña nót van di ®éng vµ trôc cña van ®iÒu chØnh cÇn ph¶i øng víi híng chuyÓn ®éng cña níc trong èng.19. ph¶i réng ®Õn tËn lç bul«ng vµ kh«ng ¨n trong vµo bªn trong lßng èng. vßi.

32. 2. Kh«ng cho phÐp söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh thö (v× èng chÞu ¸p lùc). 2. èng lång. kho¸. cÇn ph¶i nhóng ch×m trong níc. C¸c bé phËn èng dïng cho nåi h¬i.26. ¸p suÊt chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®îc gi¶m.tum råi x¶m kü b»ng xim¨ng ami¨ng. §é sai lÖch vÒ kÝch thíc c¸c mèi nèi èng so víi kÝch thíc qui ®Þnh kh«ng vît qu¸ 5 mm . MiÖng loe cña èng tho¸t níc cã chøa chÊt ¨n mßn cÇn ph¶i ®îc x¶m b»ng sîi tÈm nhùa råi ®æ xim¨ng chèng ¨n mßn (chèng axÝt) hoÆc b»ng nh÷ng vËt liÖu kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn. .25. ®Çu c¸c èng nh¸nh ph¶i cã n¾p ®Ëy C«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng èng 2. ®ai èc vµ c¸c vËt liÖu gia cè kh¸c. Mèi nèi ph¶i ®îc x¶m b»ng gai tÈm bi .29. 2.27..28. 2. Trong khi thö. C¸c bé phËn èng ®· chÕ t¹o cho hÖ thèng cÊp nhiÖt. MÆt c¾t cña èng vµ phô tïng cÇn ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña chóng ®ång thêi trªn c¸c mÐp kh«ng ®îc cã khe nøt. tr¹m b¬m vµ tr¹m nhiÖt còng nh nót ®ång hå cÇn ph¶i ghÐp ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ tÊm ®Öm. èng miÖng loe ph¶i ®îc lµm s¹ch vµ l¾p cho ®ång t©m. Trªn mçi kiÖn hay thïng ph¶i d¸n nh·n hiÖu nhµ m¸y chÕ Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 t¹o. §êng èng tho¸t níc l¾p trong khu vÖ sinh ph¶i thö b»ng c¸ch ®æ ®Çy níc trong thêi gian 10 phót. Sau khi thö ph¶i x¶ hÕt níc. gi¸ treo. l¹nh vµ tho¸t níc ®a ®Õn c«ng trêng ph¶i ®ãng trong thïng hoÆc ghÐp thµnh tõng kiÖn ®Ó tiÖn lîi cho viÖc chuyªn chë. Khi thö tÊt c¶ c¸c lç trªn ®êng èng (trõ lç trªn cïng) ph¶i ®îc bÞt kÝn. Khi thö c¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng b»ng khÝ nÐn. §èi víi líp ®Öm cao su dïng cao su chÞu axÝt. Tríc khi x¶m nèi èng. 2. §Ó ng¨n ngõa r¸c rëi r¬i vµo èng trong khu vÖ sinh. ph¶i ®ãng thµnh kiÖn riªng.30. sè hiÖu èng ®øng vµ tÇng nhµ. xim¨ng në hoÆc lu huúnh nãng ch¶y bÞt kÝn khe hë miÖng loe cho phÐp sö dông nh÷ng vËt liÖu kh¸c mµ cã thÓ ®¶m b¶o ®îc ®é kÝn khÝt vµ ®é bÒn v÷ng cña mèi nèi..5 phót. sè hiÖu ®¬n ®Æt hµng. Gia c«ng phô tïng nèi èng tho¸t níc b»ng gang 2. khíp nèi vµ c¸c chi tiÕt ®ai mãc. cÊp níc nãng. 2. C¸c phô tïng van. Kh«ng cho phÐp hµn nh÷ng èng cong trong panen chÞu nhiÖt. 2.nÐn lµ 0. Khi thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng.33.31.

Tríc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cÇn ph¶i thö b»ng thuû lùc.5 mm. æ bi m¸y b¬m cÇn lau s¹ch vµ b«i mì.40. Khíp nèi ph¶i g¾n chÆt trªn trôc. Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hay cao su ami¨ng khi nhiÖt ®é cña níc tíi 1400C. m¸y b¬m ly t©m trªn bÖ cïng víi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i cã èng t¶i t¹i khíp nèi. ph¶i ®îc thö s¬ bé trong xëng chÕ t¹o hay ph©n xëng l¾p ghÐp. 3. thêi gian thö 2 phót.t«ng tÈm níc vµ tÈm dÇu gai nguyªn chÊt . ¸p lùc thö 10 daN/cm2.2. §Ó tr¸nh hiÖn tîng t¾c èng. Trôc cña ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau nhê khíp b¸n nguyÖt vµ ph¶i n»m trªn mét ®êng th¼ng.3 phót. ¸p lùc kh«ng ®îc gi¶m trong thêi gian thö.35. 2. C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt. l¹nh cho sinh ho¹t ¨n uèng) kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng níc dïng.42.36.38. Côm t¶n nhiÖt. kiÓm tra vµ thiÕt bÞ tù ®éng cÇn ph¶i ®îc ®Æt riªng biÖt. phô tïng t¶n nhiÖt vµ ®èi lu thö b»ng thuû lùc víi ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lµm viÖc céng víi 5 daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1.37. C¸c thiÕt bÞ ®o lêng.5 daN/cm2. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y cuaroa. 2. B¸nh xe c«ng t¸c cña m¸y b¬m ly t©m ph¶i quay ®îc b»ng tay vµ kh«ng va ch¹m vµo vá b¬m. Thêi gian thö b»ng thuû lùc lµ 2 phót. cßn thö b»ng khÝ nÐn lµ 0. ¸p lùc chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®îc gi¶m trong khi thö.khi nhiÖt ®é níc trong èng nhá h¬n 1050C. c¸c bé phËn ®un nãng cña dµn cÊp nhiÖt cÇn ph¶i thæi khÝ. 2. sau khi thö thuû lùc.41. ThiÕt bÞ vÖ sinh ®a ®Õn c«ng trêng cÇn ph¶i ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ vµ vËt liÖu gia cè. ThiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt.39.khi nhiÖt ®é cña níc trong èng lín h¬n 1400C Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hoÆc c¸c . Nh÷ng lo¹i s¬n dïng ®Ó quÐt (b¶o vÖ thiÕt bÞ chøa níc nãng. Bé t¶n nhiÖt cÇn l¾p vµo ®êng èng víi líp ®Öm dµy 1.34. Vßng ®Öm cao su ami¨ng . 2. thïng röa b»ng thÐp vµ c¸c bÓ chøa t¬ng tù cÇn ph¶i b¶o vÖ mÆt trong vµ mÆt ngoµi b»ng chÊt chèng ¨n mßn kim lo¹i. Nh÷ng phô tïng chi tiÕt b»ng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm cÇn ph¶i quÐt s¬n dÇu. ChËu röa. 2. sau khi thö ph¶i dèc s¹ch níc trong èng vµ thiÕt bÞ ®un. 2. 2. c¸c èng nh¸nh nèi víi dµn cÊp nhiÖt ph¶i ®ång thêi ®ãng l¹i b»ng nót. 2. C¸c bé phËn nåi h¬i b¨ng gang ®a ®Õn c«ng trêng ph¶i ®îc xÕp thµnh côm hay ®ãng hßm. . Khi m¸y b¬m vµ ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau b»ng d©y cuaroa th× mÆt cña b¬m vµ ®éng c¬ ph¶i cïng trªn mét mÆt ph¼ng.

7. ®êng èng kh«ng ®îc ch¹m vµo bÒ mÆt cña kÕt cÊu x©y dùng.12. Khi ®Æt èng trong r·nh hoÆc trong hép têng. v¸ch ng¨n. ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc vô söa ch÷a vµ thay thÕ dÔ dµng.1. ca kiÓm tra. sîi ®ay hoÆc giÎ. . Trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng nªn ®Æt èng hë. 3. Mèi nèi vµ c¸ch lµm kÝn mèi nèi ®êng èng dÉn khÝ. 3. Kho¶ng c¸ch tõ ®êng èng chÝnh ®Õn van ®Æt trªn èng ®øng hoÆc èng nh¸nh kh«ng ®îc vît qu¸ 120mm. ®é lÖch so víi ph¬ng th¼ng ®øng khi ®Æt hë kh«ng ®îc vît qu¸ 2mm trªn 1m chiÒu dµi. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt sau: C¸c mèi nèi ph¶i kÝn.9. 2. 3.1. Khi ®Æt èng hë kh«ng ®îc bè trÝ c¸c mèi nèi èng trong têng. 2. chç g·y.5. 3. thiÕt bÞ b¶o hiÓm vµ c¸c dông cô kiÓm tra ®o lêng ph¶i lµm viÖc b×nh thêng.10. dÉn níc cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 2.2.11. Tríc khi ®Æt ®êng èng ph¶i kiÓm tra ®êng èng cã s¹ch hay kh«ng. sµn vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c cña ng«i nhµ. §¶m b¶o th¶i hÕt kh«ng khÝ vµ dèc hÕt níc ra khái hÖ thèng khi cÇn thiÕt. Cè ®Þnh ch¾c ch¾n líi b¶o vÖ b»ng truyÒn ®éng ë m¸y b¬m vµ m¸y qu¹t. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®îc cña ®êng èng dÉn níc vµ dÉn khÝ còng nh van kho¸. 3. 3. §¶m b¶o ®é dèc cña ®êng èng theo thiÕt kÕ. §êng èng ®øng ph¶i th¼ng ®øng.C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. 2. Kh«ng cã chç cong. tÈy röa ph¶i bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. 3. Kh«ng ®îc nót b»ng sîi gai. c¸c chi tiÕt vµ c¸c gi¸ ®ì trªn toµn bé hÖ thèng ph¶i ch¾c ch¾n. nøt trªn c¸c ®o¹n th¼ng cña ®êng èng dÉn níc vµ khÝ. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®îc trªn ®êng èng ph¶i ®îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ ®Æt van kho¸ vµ nh÷ng chç cÇn thiÕt kh¸c ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p èng. Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp v÷a tr¸t hoÆc líp èp têng ®Õn trôc èng ngang cña c¸c hÖ thèng cÊp níc nãng vµ níc l¹nh ph¶i b»ng 35mm. 3. C¸c van kho¸ vµ van ®iÒu chØnh.3. Nh÷ng phÇn ®Ó hë t¹m thêi cña ®êng èng ®· l¾p cÇn cã nót t¹m. §èi víi ®êng èng ®Æt kÝn ë tÊt c¶ c¸c chç cã mèi nèi th¸o l¾p ®îc vµ cã van kho¸ cÇn ph¶i lµm cöa ®Ó dÔ th¸o l¾p. víi ®êng èng tõ 32mm ®Õn 50mm.6. nÕu ®êng kÝnh èng tõ 40 ®Õn 50mm cho phÐp sai lÖch lµ 5mm.8.4.

0 2.0 6. KÕt cÊu treo. nÕu nh kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c trong thiÕt kÕ. thiÕt bÞ ®un nãng vµ c¸c lß sëi khi dÉn chÊt cã nhiÖt ®é lín h¬n 1050C cÇn ®Æt c¸ch xa c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y cña ng«i nhµ mét kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 100mm hoÆc nh÷ng kÕt cÊu nµy cÇn thiÕt ph¶i ®îc c¸ch nhiÖt.13. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. Kh«ng ®îc phÐp ®Æt ®êng èng dÉn trªn gi¸ ®ì b»ng gç. §êng èng ph¶i g¾n chÆt vµo kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ hoÆc b¾t chÆt vµo gèi tùa.0 2.0 8. 3.5 3. C¸c mèi hµn cña ®êng èng kh«ng ®îc t× trªn gèi tùa.10.0 .0 3.0 4. 3.5 3.0 6. ®ì ®o¹n èng thÐp n»m ngang lÊy theo b¶ng 5.11. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt treo. C¸c ®êng èng dÉn.5 5. gi¸ ®ì vµ gèi tùa di ®éng cña ®êng èng cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho ®êng èng dÞch chuyÓn ®îc tù do khi cã sù thay ®æi cña nhiÖt ®é. §êng kÝnh qui íc cña èng (mm) Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c vËt treo ®ì hoÆc gèi tùa cña ®êng èng (mm) Kh«ng b¶o «n Cã b¶o «n 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 2.5 4.3.0 7.0 6.5 2.12.0 1.

22.0 3. ViÖc quan s¸t bªn ngoµi còng nh viÖc kiÓm tra thuû lùc c¸c ®êng èng .18. khe hë gi÷a èng lång vµ èng dÉn theo toµn bé chu vi.5m §iÓm cè ®Þnh ph¶i bè trÝ bªn díi miÖng loe.0 4. díi c¸c cét ®un níc nãng cÇn lµm ®Õ b»ng líp g¹ch ®Êt sÐt nung.14. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm neo cña ®êng èng tho¸t níc b»ng gang cã miÖng loe trong trêng hîp èng ®Æt n»m ngang kh«ng qu¸ 2m. trêng hîp khi ®é cao cña tÇng nhµ h¬n 3m th× ®Æt neo gi÷ èng vµo ®iÓm gi÷ ®é cao cña tÇng nhµ. phÝa tríc cña cét ®un níc nªn ®Æt mét tÊm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¹y cã kÝch thíc kh«ng nhá h¬n 500x700mm. Khi l¾p ®Æt thïng ®ùng níc nãng vµ c¸c nót ®iÒu dÉn trªn kÕt cÊu gç.)ph¶i ®Æt èng lång ®Ó èng cã thÓ d·n në tù do khi nhiÖt ®ä chÊt bªn trong thay ®æi. TiÕn hµnh ®Æt buång vÖ sinh sao cho trôc cña èng ®øng tho¸t níc gi÷a c¸c tÇng ph¶i trïng nhau.0 6.16. cÇn ®îc ®Æt theo mét kiÓu vµ trªn cïng mét ®é cao thèng nhÊt.. Cßn ®èi víi èng ®øng cÇn mét ®iÓm cè ®Þnh cho mét tÇng nhng kh«ng ®îc lín h¬n 3m. C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un cïng lo¹i bè trÝ trong c¸c phßng. §êng èng dÉn chÊt cã nhiÖt ®é cao h¬n 1050C khi ®Æt èng xuyªn qua c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y vµ khã ch¸y ph¶i ®Æt trong èng lÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 3. t¹i c¸c chç tiÕp xóc gi÷a kim lo¹i vµ gç cÇn lãt mét líp c¸c t«ng ami¨ng dÇy 4 ®Õn 5mm. Trong c¸c phßng cã nÒn b»ng gç. Trong c¸c nhµ ë vµ nhµ c«ng céng ®êng èng cÊp níc kh«ng cÇn g¾n ch¾c khi ®é cao cña tÇng ®Õn 3m.17. ngang víi møc nÒn. C¸c khu vÖ sinh ®Æt trªn bÖ. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. C¸c chç xuyªn qua sµn têng trong vµ v¸ch ng¨n cña ®êng èng thÐp dÉn c¸c chÊt cã nhiÖt ®é tõ 40 ®Õn 1050C (èng cÊp níc nãng. ViÖc liªn kÕt khu vÖ sinh víi èng th«ng h¬i ph¶i tiÕn hµnh tríc khi ®Æt c¸c tÊm ng¨n c¸ch cña têng ®ã. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un níc nãng cÇn ph¶i dïng d©y vµ èng thuû b×nh.. §èi víi c¸c nhµ t¾m cã nÒn kh«ng ch¸y cho phÐp ®îc ®Æt trùc tiÕp thïng ®un níc nãng khi dïng nhiªn liÖu r¾n.0 4. Tríc khi l¾p ®Æt khu vÖ sinh cÇn ph¶i kiÓm tra sao cho mÐp trªn cña èng ®øng tho¸t níc tÇng díi vµ bÖ ®ang chuÈn bÞ l¾p ®Æt cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng.21. 3.20.v.0 4. kh«ng ®îc nhá h¬n 15mm khi dïng d©y ami¨ng vµ kh«ng nhá h¬n 100mm khi kh«ng cã d©y ami¨ng.5 5. èng níc ngng tô v. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo cho lo¹i èng tho¸t níc b»ng sµnh kh«ng ®îc lín h¬n 1. 3.19. 3. 3. 3.15.3. 3.

èng cÊp níc nãng thêng ®Æt bªn ph¶i èng ®øng cÊp níc l¹nh. phô tïng cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch¬ng II cña tiªu chuÈn nµy.27.25. 3. Trôc cña ®ång hå cÇn ®Æt n»m ngang. §ång hå ®o níc ®îc ®Æt trong hè van cã n¾p ®Ëy. C¸c hÖ thèng cung cÊp níc l¹nh. më. §é cao ®Æt vßi lÊy níc vµ vßi trén bªn trªn vµnh chËu röa trong phßng xÝ lµ 200mm.23. Vßi lÊy níc ë phßng t¾m ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn. ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t níc tèt nhÊt cho ®ång hå.30. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 Chó thÝch: §èi víi c¸c chËu röa cã chõa lç ®Æt vßi còng nh lo¹i chËu röa cã thiÕt bÞ phÝa trªn th× ®é cao ®Æt vßi ®îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o cña thiÕt bÞ. Van hoµ trén tæng hîp dïng chung cho chËu t¾m vµ chËu röa mÆt .24.005 ®Ó cã thÓ x¶ ®îc níc. 3. 3. §Æt van khãa 3. Vßi röa chËu xÝ ®Æt ë ®é cao 800mm kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña vßi. §êng èng chÝnh. c¸c ®o¹n èng nh¸nh vµ èng nèi ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn ®Æt víi ®é dèc tõ 0.26. Trªn ®êng èng cã bè trÝ van ®ãng.32.dÉn trong trêng hîp ®Æt hë ph¶i tiÕn hµnh tríc khi ®ãng kÝn chóng.29. Van chØ ®îc ®Æt trªn c¸c ®êng èng cã ®êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 20mm. 3. Khi èng níc l¹nh vµ èng níc nãng ®Æt song song n»m ngang th× èng níc nãng ®îc ®Æt trªn èng níc l¹nh. Kh«ng ®îc ®Æt ®êng èng cÊp níc trong c¸c r·nh tho¸t níc. 3. ë nh÷ng ®iÓm thÊp cña m¹ng líi nªn ®Æt van x¶ hoÆc c¸c phô tïng cã l¾p ®Æt ®Ó cã thÓ më ra khi cÇn thiÕt.002 ®Õn 0. 3. èng khãi vµ èng th«ng h¬i cña ng«i nhµ. Vßi lÊy níc vµ van hoµ trén ph¶i ®Æt cao h¬n vµnh chËu röa 200mm (tÝnh tõ mÐp vµnh chËu röa ®Õn trôc ngang cña vßi). §é dèc èng nh¸nh cÇn híng vÒ phÝa èng ®øng hoÆc c¸c vÞ trÝ th¸o l¾p ®îc. ViÖc quan s¸t bªn ngoµi vµ thö c¸c èng ®îc c¸ch nhiÖt ph¶i tiÕn hµnh tríc khi bäc líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt. Khi thi c«ng ë nh÷ng n¬i cã l¾p ®Æt ®êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ.28.31. 3. ViÖc nèi c¸c hÖ thèng cÊp nhiÖt vµ hÖ thèng cÊp níc bªn trong nhµ víi m¹ng líi bªn ngoµi trong ®iÒu kiÖn mïa ®«ng ph¶i ®îc tiÕn hµnh ngay tríc khi ®a c¸c hÖ thèng vµo sö dông. §êng èng cÊp níc bªn trong nhµ vµ cÊp níc nãng §Æt ®êng èng 3. níc nãng tríc khi ®a vµo sö dông ph¶i tÈy röa cÈn thËn b»ng níc. 3.

100mm. §é sai lÖch c¸c kÝch thíc ®· ®îc quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 3. §êng èng tho¸t níc bªn trong nhµ vµ tho¸t níc ma §Æt ®êng èng 3. cßn ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc s¶n xuÊt vµ níc ma ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 7.010 0.34 nhng kh«ng ®îc qu¸ 20mm. kho¶ng c¸ch ®Æt trôc ngang vßi cøu ho¶ ®Õn ®¸y cña tñ vµ trôc ®øng ®Õn thµnh bªn cña tñ kh«ng ®îc nhá h¬n 150mm.33. §é dèc cña ®êng èng tho¸t níc bÈn vµ níc ma cÇn ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ . Van hoµ trén dïng cho h¬ng sen ®îc ®Æt trªn têng bªn cña buång t¾m ë ®é cao 1.035 0.012 0.31.100 ®Õn 2150mm (tõ ®iÓm cao nhÊt cña h¬ng sen ®Õn mÆt sµn). 3.010 0. 3.32.33. 3.350mm (tõ mÆt sµn). Khi cã c¸c vßi cøu ho¶ cïng cÆp cho phÐp ®Æt vßi nµy trªn vßi kia.37. MiÖng läc cña èng vµ phô tïng (trõ khíp nèi hai ®Çu) cÇn ®Æt theo híng ngîc chiÒu níc ch¶y. 3.Khi kh«ng cã chØ dÉn th× ®é dèc cho phÐp ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc sinh ho¹t ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 6.025 0.36.005 .007 0.200mm (tõ mÆt sµn).025 0.008 0.015 0.020 0. 3.34.35. Vßi cøu ho¶ ®Æt ë ®é cao 1. cßn van hoµ trén dïng cho h¬ng sen ®Æt ë ®é cao 800mm (kÓ tõ mÆt sµn ®Õn trôc ngang cña van hoµ trén).015 0. B¶ng 6 §êng kÝnh èng (mm) §é dèc Tiªu chuÈn Tèi thiÓu 50 75 100 125 150 200 0.cÇn ®îc ®Æt ë ®é cao 1. H¬ng sen t¾m ®îc ®Æt ë ®é cao tõ 2. 3. 3.

trong trêng hîp nhµ m¸i b»ng th× nh« cao kh«ng nhá h¬n 3m.007 0. 3.005 0.5m) nÕu tõ thiÕt bÞ vÖ sinh ra.38.003 0. Kh«ng ®îc ®Æt èng tho¸t níc c¾t ngang qua èng th«ng giã vµ th«ng khãi.008 0. Cho phÐp ®Æt hai cót 1350 thay cho mét cót tho¸t.004 0. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c th× kÕt thóc b»ng èng chãp.40.005 Chó thÝch: §é dèc tèi ®a cña ®êng èng tho¸t níc n»m ngang kh«ng ®îc qu¸ 0.42. 3.15 (trõ c¸c nh¸nh ng¾n chiÒu dµi kh«ng qu¸ 1.015 0.006 0. §Ó lµm s¹ch m¹ng líi tho¸t níc sinh ho¹t vµ tho¸t níc s¶n xuÊt bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®Æt c¸c bé phËn x¶ röa ë c¸c vÞ trÝ sau: . Kh«ng ®îc nèi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµo c¸c ®o¹n n»m ngang (PhÇn ®æi chiÒu) cña èng ®øng. 3.010 0. Chç ngoÆt cña èng ®øng tho¸t níc cã ®êng kÝnh tõ 50 ®Õn 100mm t¹i ®o¹n chuyÓn tiÕp ®Õn miÖng x¶ cÆn l¾p mét cót tho¸t b¸n kÝnh 400mm.43.44.7m. 3.020 75 0.020 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 100 125 150 200 0. §o¹n èng th«ng h¬i cña ®êng èng ®øng tho¸t níc cÇn nh« cao h¬n mÆt nhµ 0.B¶ng 7 B¶ng dèc tèi thiÓu ®èi víi èng tho¸t níc s¶n xuÊt §êng kÝnh èng (mm) Níc th¶i t¬ng ®èi s¹ch vµ níc ma Níc th¶i bÈn 50 0. Kh«ng ®îc sö dông thËp ph¼ng trªn c¸c tuyÕn n»m ngang cña hÖ thèng tho¸t ph©n vµ níc th¶i s¶n xuÊt. Kh«ng ®îc nèi chung èng th«ng h¬i cña ®êng èng tho¸t níc víi ®êng èng th«ng giã vµ th«ng khãi.39. 3.012 0.41. 3. 3.

nhµ ¨n. c¸c lç th¨m ®îc bè trÝ ë tÇng hÇm hoÆc tÇng mét vµ tÇng trªn cïng. c¨ng tin cÇn ®îc ®Æt trong c¸c hép. s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i níc th¶i cã thµnh phÇn t¬ng tù Níc th¶i s¶n xuÊt cã chøa nhiÒu chÊt l¬ löng 50 15 12 10 Lç th¨m Tõ 100 ®Õn 150 20 15 12 Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 200 vµ lín h¬n 25 20 15 Lç x¶ röa 50 10 Tõ 100 ®Õn 150 15 8 6 10 8 3. cßn khi khóc khuûu th× lç th¨m ®îc bè trÝ ë tÊt c¶ c¸c tÇng. bé phËn x¶ §êng kÝnh èng (mm) Níc th¶i s¶n xuÊt t¬ng ®èi s¹ch. cßn khi cã ®o¹n khóc khuûu trªn èng ®øng th× nã ®îc ®Æt ë phÝa díi khóc khuûu ®ã. tuú theo tÝnh chÊt cña gian phßng. kho¶ng c¸ch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c lç th¨m vµ cöa x¶ lÊy theo b¶ng 8. 3. Trong c¸c ng«i nhµ cã chiÒu cao lín h¬n 5 tÇng th× trªn c¸c tuyÕn èng ®øng cÇn bè trÝ lç th¨m. 3. Lç th¨m ®îc bè trÝ ë ®é cao 1m kÓ tõ sµn vµ cao h¬n thµnh thiÕt bÞ vÖ sinh kh«ng nhá h¬n 0. B¶ng 8 Kho¶ng c¸ch ®èi víi c¸c lo¹i níc th¶i (m) Níc th¶i ph©n. cßn t¹i chç gÆp nhau cña c¸c vËt ch¾n víi ®êng èng ®øng cÇn ®îc chÌn kÝn. níc ma níc th¶i sinh ho¹t.48.45.15m.Trªn c¸c èng.46. khi kh«ng khóc khuûu. Trªn c¸c ®êng èng treo díi trÇn. 3. M¹ng líi tho¸t níc sinh ho¹t cña c¸c cöa hiÖu. Trªn c¸c ®o¹n n»m ngang cña m¹ng líi. Trªn c¸c ®êng èng tho¸t níc ®Æt díi nÒn nhµ cÇn ph¶i ®Æt lç th¨m . Cöa kiÓm tra c¸c èng ®øng tho¸t níc s¹ch (níc ma) cÇn ®îc l¾p ®Æt ë tÇng díi cïng.47. Trªn ®o¹n ®Çu cña èng tho¸t níc bÈn (theo chiÒu níc ch¶y) khi sè chËu xÝ Ýt nhÊt lµ 3 mµ kh«ng cã lç th¨m th× ph¶i bè trÝ lç x¶ röa. cho phÐp sö dông lç x¶ röa cã nót ®Ëy cao lªn ngang hoÆc cao h¬n mÆt sµn cña tÇng trªn. Lo¹i. qu¸n cafª.

.52. ®Ó ®Ò phßng r¸c bÈn ®ãng l¹i trong xi . 3. 3. Khi cè ®Þnh c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµo kÕt cÊu gç ph¶i dïng ®inh vÝt. Lç x¶ cÇn cã n¾p ®Ëy b»ng gang hoÆc thÐp cã ®Öm b»ng sîi gai tÈm h¾c Ýn hoÆc matÝt.ph«ng th× tuú thuéc vµo kÕt cÊu thiÕt bÞ.53. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3.ph«ng kiÓu chai) ph¶i lÌn chÆt b»ng sîi gai tÈm bi .. Khi èng ®øng ®Æt kÝn.ph«ng (trõ lo¹i xi . cã èng ra th¼ng. 3.56. 3.ph«ng. Vá cña chËu t¾m vµ èng tho¸t níc ®îc nèi víi nhau b»ng mét d©y kim lo¹i .tum cã quÐt s¬n. hay d¸n b»ng keo. cho phÐp ®Æt mét xi ph«ng cho mét nhãm chËu röa. §Ó ng¨n ngõa sù « nhiÔm trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt. 3.50. §Çu bul«ng ph¶i lâm xuèng. T¹i chç nèi thiÕt bÞ vÖ sinh vµo èng xi . Kh«ng ®îc dïng c¸c nót gç ®Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh.57. c¬ häc (trong tÇng hÇm. §¸y giÕng th¨m ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt 0. cÇn ®Æt ngang víi mÆt sµn. MiÖng loe cña èng tho¸t ®Æt díi chËu xÝ. C¸c ®êng èng tho¸t níc ë vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng h háng. c¸c ®Çu ®Ó hë cña ®êng èng dÉn níc vµ phÔu thu níc ma cÇn ph¶i ®îc ®Æt kÝn t¹m thêi b»ng c¸c n¾p s¹ch.60. Mçi thiÕt bÞ vÖ sinh ®îc nèi víi m¹ng líi tho¸t níc qua xi . 3. cÇn ph¶i th¸o nót díi cña xi . 3. ®èi víi xi ph«ng kiÓu chai th× th¸o cèc ®¸y. NÕu kh«ng cã xi .ph«ng ®Æt díi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh. ChËu xÝ bÖt cÇn g¾n chÆt víi sµn b»ng bul«ng.. Trong c¸c phßng sinh ho¹t cña c¸c ng«i nhµ c«ng nghiÖp cho phÐp ®Æt mét nhãm c¸c chËu röa cïng lo¹i.ph«ng ra.59. ë ngang mÐp díi cña lç th¨m cÇn cã tÊm xi m¨ng hoÆc bª t«ng b¶o vÖ. hay b»ng c¸ch ®Æt c¸c vßng cao su ®Ó lÌn chÆt.54. Sè lîng kh«ng qu¸ 6 c¸i. §Ó g¾n ch¾c c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh víi kÕt cÊu x©y dùng ph¶i sö dông bul«ng. 3. èng ra cöa chËu xÝ ph¶i nèi trùc tiÕp víi miÖng loe cña èng tho¸t hoÆc èng nèi b»ng gang hay chÊt dÎo gi÷a chËu xÝ vµ èng tho¸t.) cÇn ®îc b¶o vÖ khái bÞ va ch¹m.05 vÒ phÝa mÆt bÝch cña lç th¨m. kho than.trong giÕng sao cho mÆt bÝch cña miÖng lç th¨m ngang víi ®¸y giÕng. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 3. bè trÝ trong cïng mét gian phßng hoÆc cho mét chËu röa cã nhiÒu ng¨n.55. Tríc khi thö c¸c hÖ thèng ®· l¾p. ChËu t¾m ph¶i ®Æt dèc vÒ phÝa èng tho¸t. §é cao ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (kÓ tõ mÆt sµn) cÇn ®îc lÊy theo b¶ng 9. 3. sau khi xiÕt bu l«ng n¾p lç th¨m ph¶i dïng v÷a xim¨ng x¶m chÆt.58.49. 3.51. kho thùc phÈm.

¢u tho¸t níc b»ng gang ch«n s©u trong sµn (mÐp cña 600 ©u) 5. èng ®ôc lç ®Ó déi níc m¸ng tiÓu ph¶i ®Æt cho lç híng vµo têng vµ híng vÒ phÝa díi mét gãc 450.5m. cßn ®èi víi c¸c dông cô cïng lo¹i . kho¶ng c¸ch tõ sµn ®Õn mÐp chËu röa mÆt lÊy b»ng 0. ChËu röa mÆt (tÝnh 800 ®Õn mÐp ) 2. nhµ d©n dông Trong trêng häc Trong nhµ trÎ vµ nhµ mÉu gi¸o 1 2 3 4 1. Trong c¸c phßng cña nhµ trÎ vµ trêng mÉu gi¸o.®Ó c©n b»ng ®iÖn thÕ. 2. ¢u tiÓu treo trªn têng (tÝnh 400 ®Õn mÐp) 6. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. B×nh x¶ níc chËu 1800 xÝ (tÝnh ®Õn ®¸y thïng ) ®Æt cao 300 4. ChËu vÖ sinh phô n÷ (tÝnh 600 ®Õn vµnh chËu) 650 Tõ 550 ®Õn 450 LÊy theo thiÕt LÊy theo kÕ thiÕt kÕ 1800 1800 300 - Chó thÝch: 1. ChËu röa tay vµ c¸c 750 lo¹i chËu röa kh¸c (tÝnh ®Õn mÐp) 3. B¶ng 9 Trong nhµ ë. nhµ mm §é cao kÓ tõ sµn Tªn dông cô c«ng nghiÖp. §é sai lÖch ®èi víi c¸c dông cô ®Æt riªng lÎ lµ 20mm.

sµn l¸t g¹ch cã líp c¸ch thuû v. C¸c èng dÉn cã chiÒu dµi lín h¬n 150mm ph¶i cè ®Þnh èng víi kÕt cÊu cña nhµ. Khi nèi èng x¶ trµn cña thïng chøa níc uèng víi hÖ m¹ng líi tho¸t ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¸n ®o¹n cña dßng ch¶y bëi phÔu x¶ tõ thïng cÇn ®Æt cao h¬n mÐp trªn cña hè thu vµo hÖ thèng tho¸t níc lµ 25mm. Trong hÖ thèng cÊp níc nãng khi cã hai ®êng èng ®i song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña èng ®øng kh«ng c¸ch nhiÖt cã ®êng kÝnh ®Õn 32mm lµ 80mm cho phÐp sai sè 5mm. neo èng chÆt víi kÕt cÊu nhµ. 3.002.64. nhµ bÕp vµ c¸c phßng tËp thÓ cña nhµ trÎ.. cÇn ph¶i ®Æt c¸c nót co gi·n cho c¸c lo¹i èng dÉn níc nãng hoÆc h¬i níc nãng.63. riªng ®êng èng dÉn h¬i cã ®é dèc ngîc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña h¬i níc th× ph¶i lÊy h¬n 0.) vµ ®îc ch«n trong sµn. t¹i nh÷ng ®iÓm thÊp cña hÖ thèng cÇn ph¶i ®Æt van x¶. Khi nèi b»ng mÆt bÝch ph¶i cã t¨m ®Öm b»ng ami¨ng hoÆc cao su chÞu nhiÖt. HÖ thèng cÊp níc nãng §Æt ®êng èng 3. trêng häc. khi ®Æt chËu röa gi÷a èng tho¸t níc vµ xi . èng dÉn nhiÖt. 3. Trong c¸c nhµ ¨n tËp thÓ.006.ph«ng ph¶i cã kho¶ng trèng tõ 20 ®Õn 30mm. 3. Nèi c¸c èng dÉn níc nãng b»ng ph¬ng ph¸p ren. 3. ch÷ S hoÆc nót co d·n mÒm tuú theo ®iÒu kiÖn kh«ng gian cho phÐp. trong c¸c cöa hµng thùc phÈm v. Nh÷ng ®o¹n èng cã chç ngoÆt mµ chiÒu dµi cña mçi ®o¹n nhá h¬n 1m th× kh«ng ®Æt nót co d·n. 3. . èng ®øng cÊp níc nãng. Tríc khi cuèn líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt ph¶i thö ¸p ®êng èng vµ lµm thñ tôc nghiÖm thu tõng phÇn. c¸c ®iÓm kh¸c dïng gèi tùa tù do (èng trît trªn gèi tùa).66. dïng sîi gai tÈm bét phÊn ch× quÊn quanh c¸c ®êng ren vµ vÆn ch¾c c¸c bé phËn nèi.®Æt thµnh nhãm lµ 5mm.62.v. Trªn nh÷ng ®o¹n èng th¼ng vµ dµi. 3. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c nót co gi·n lµ 30m.61. §é dèc cña c¸c ®êng èng chÝnh dÉn h¬i níc nãng vµ èng ngng tô cÇn lÊy h¬n 0. Nh÷ng èng cã ®êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 20mm cã thÓ cho phÐp uèn èng trùc tiÕp lµm nót co d·n. 3. 3. §Ó t¸ch níc ngng tô ra khái ®êng èng cña hÖ thèng cÊp nhiÖt ¸p lùc thÊp b»ng h¬i níc. MÆt líi cña phÔu thu cÇn thÊp h¬n mÆt sµn hoµn thiÖn hoÆc thÊp h¬n ®¸y r·nh dÉn níc tõ 5 ®Õn 10mm. §é dèc cña c¸c èng dÉn níc ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng cÇn ph¶i ®Æt theo chiÒu chuyÓn ®éng cña níc vµ lÊy b»ng 5 ®Õn 10mm cho toµn bé chiÒu dµi cña èng dÉn.. PhÔu thu níc bÈn ®îc ®Æt ë nh÷ng chç thÊp cña sµn (sµn xi m¨ng.70. T¹i ®iÓm gi÷a cña c¸c nót co gi·n ph¶i cã gèi tùa cè ®Þnh.v. èng ngng tô cÇn ph¶i ®îc c¸ch nhiÖt. Cã thÓ dïng nót co d·n h×nh ch÷ U.72. b¶o ®¶m níc kh«ng thÊm qua chç ®Æt èng.67.71. Khi chiÒu dµi nhá h¬n 500mm th× èng dÉn cã thÓ ®Æt n»m ngang.68.65.69.. Khi l¾p ®Æt èng x¶ níc th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµo m¹ng líi tho¸t níc ph¶i ®Ó mçi ®o¹n kh«ng nhá h¬n 20 ®Õn 30mm do sù gi¸n ®o¹n dßng phun. 3.. C¸c èng chÝnh. 3. 3.

79. C¸c van mét chiÒu cã thÓ ®Æt n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng tuú theo kÕt cÊu cña chóng. 3. C¸c cöa qu¶n lÝ cÇn cã kho¶ng kh«ng gian phÝa tríc ®ñ ®Ó tÈy röa cÆn trong nåi ®un. 3.74. Kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cña nåi ®un ®Õn têng vµ ®Õn nåi ®un kh¸c tèi thiÓu lµ 600mm.73. 3. 3.80.76. C¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng ®Æt trªn sµn ph¶i cã c¸c bÖ ®ì b»ng gç. 3. C¸c ®êng èng vµ thiÕt bÞ ph¶i ®Æt sao cho thuËn tiÖn cho ngêi qu¶n lÝ. 3. Trôc chÝnh cña c¸c kho¸ cã thÓ ®Æt th¼ng ®øng hoÆc xiªn mét gãc 450 lªn phÝa trªn tuú theo kh«ng gian cho phÐp vµ b¶o ®¶m thuËn tiÖn cho ngêi qu¶n lý. Tuú theo träng lîng cña thiÕt bÞ vµ cña níc trong thiÕt bÞ mµ cã thÓ ®Æt thiÕt bÞ ®un níc nãng ë trªn hay ë díi têng. m¸y b¬m vµ c¸c m¸y kh¸c.77.83. ChiÒu cña mòi tªn trªn vá thiÕt bÞ ph¶i trïng víi chiÒu chuyÓn ®éng cña níc trong èng. L¾p ®Æt c¸c dông cô vµ kiÓm tra 3. ChiÒu cao cña nhµ ®Æt nåi ®un níc nãng b»ng nhiªn liÖu r¾n ph¶i ®ñ ®Ó th«ng khãi trong c¸c èng th«ng khãi cña nåi ®un mét c¸ch dÔ dµng. Trôc cña van 3 chiÒu ®Æt n»m ngang. 3. Khi ®Æt trªn têng ph¶i cã c¸c gi¸ ®ì bÒn ch¾c vµ ph¶i ®îc g¾n ch¾c víi kÕt cÊu cña nhµ. C¸c nåi ®un níc nãng ph¶i ®Æt trong c¸c phßng cã kÕt cÊu bao che lµ vËt liÖu kh«ng ch¸y. C¸c ¸p lùc kÕ nèi víi nåi h¬i.78.L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ níc nãng Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 3. C¸c van phßng ngõa dïng cho nåi ®un níc nãng cÇn ®iÒu . èng dÉn cã nhiÖt ®é cña chÊt mang nhiÖt trªn 1050C cÇn nèi qua èng xi – ph«ng.75. 3. èng khãi cña c¸c nåi ®un cÇn ph¶i ®îc neo chÆt víi kÕt cÊu cña nhµ b»ng c¸c vßng ®ai hoÆc c¸c d©y c¨ng cè ®Þnh èng khãi. C¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng lo¹i lu tèc khi ghÐp nhiÒu ®o¹n cã ®êng kÝnh nhá h¬n hoÆc b»ng 300mm cã thÓ g¾n trªn têng chÞu lùc b»ng c¸c neo èng vµ gi¸ ®ì g¾n chÆt vµo têng. Cã thÓ dïng gi¸ ®ì kiÓu c«ngx¬n hoÆc treo b»ng thÐp gãc ch«n s©u vµo têng Ýt nhÊt 100mm vµ ph¶i tr¸t b»ng v÷a xim¨ng m¸c cao. C¸c lo¹i ¸p lùc kÕ ®îc ®Æt ë c¸c trung t©m nhiÖt.81. Tríc mçi ¸p lùc kÕ ph¶i ®Æt van 3 chiÒu vµ ph¶i uèn èng cong mét vßng trßn ®Ó tr¸nh ¸p lùc thay ®æi ®ét ngét. 3.82. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng díi cöa sæ th× chiÒu cao cña nã ph¶i thÊp h¬n mÐp díi cöa sæ.

tr×nh tù thö nh sau: Dïng ¸p lùc thö 1. trong 5 phót ¸p lùc kh«ng ®îc gi¶m qu¸ 0. 4. 4. trong thêi gian ®ã ¸p lùc thö gi¶m kh«ng qu¸ 0. ViÖc thö c¸c hÖ thèng cÊp níc l¹nh vµ níc nãng b»ng thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ®îc tiÕn hµnh tríc khi l¾p ®Æt c¸c dông cô lÊy níc. NÕu nh cÊu t¹o cña nåi h¬i kh«ng cho phÐp th× c¸c van phßng ngõa cÇn ®Æt ë ®o¹n th¼ng cña èng dÉn gi÷a nåi h¬i vµ kho¸. Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao toµn bé hÖ thèng c«ng tr×nh kÌm theo c¸c v¨n b¶n trªn.1 daN/cm2.5 daN/cm2. ®é v÷ng ch¾c cña c¸c ®êng èng vµ thiÕt bÞ.8. Ngoµi ra cã thÓ thö b»ng ¸p lùc khÝ nÐn. 4. Nh÷ng thay ®æi vÒ thiÕt kÕ khi thi c«ng t¹i hiÖn trêng. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc l¹nh vµ nãng cÇn ph¶i lËp c¸c v¨n b¶n sau: B¶n vÏ thi c«ng vµ thuyÕt minh kÌm theo.84. 3.5 daN/cm2 ®Ó ph¸t hiÖn khuyÕt tËt. 4. ViÖc kiÓm tra sù lµm viÖc cña hÖ thèng cÊp níc nãng ®îc tiÕn hµnh víi nhiÖt ®é níc nãng b»ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n. 4. c¸c thiÕt bÞ lÊy níc vµ c¸c b×nh .2.2 daN/cm2 so víi ¸p lùc lµm viÖc tÝnh to¸n. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc l¹nh vµ nãng bªn trong nhµ cÇn kiÓm tra: Sù phï hîp cña c¸c vËt liÖu. 4.chØnh sao cho ¸p lùc kh«ng vît qu¸ 0. Tríc khi ®a hÖ thèng vµo sö dông ph¶i tiÕn hµnh tÈy röa. ViÖc nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc bªn trong vµ cÊp níc nãng ®îc tiÕn hµnh sau khi ®· cã kÕt qu¶ thö ¸p lùc.3. Sau khi kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt tiÕp tôc thö víi ¸p lùc khÝ nÐn lµ 1 daN/cm2. 4.4. 4. NhiÖt ®é níc nãng ®îc kiÓm tra t¹i c¸c ®iÓm xa nhÊt cña m¹ng líi ph©n phèi níc nãng. khö trïng hÖ thèng vµ tho¸t níc ra khái hÖ thèng cÊp níc bªn trong vµ cÊp níc nãng. thêi gian thö lµ 10 phót.1. c¸c phô tïng vµ thiÕt bÞ ®· sö dông víi thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu cña qui ph¹m hiÖn hµnh.5. HiÖn tîng rß rØ níc ë c¸c ®êng èng. C¸c hÖ thèng cÊp níc l¹nh vµ nãng cÇn ph¶i thö ¸p lùc. ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lµm viÖc céng víi 5 daN/cm2 nhng kh«ng qu¸ 10 daN/cm2. Sau khi l¾p ®Æt ®ång hå ®o níc ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña ®ång hå b»ng c¸ch so s¸nh trÞ sè trªn mÆt ®ång hå víi lîng níc thùc tÕ ch¶y ra van sau ®ång hå. C¸c van phßng ngõa cÇn ®îc ®Æt ngay trªn nåi h¬i hoÆc chç èng nèi víi nåi h¬i.7. §é chÝnh x¸c cña ®é dèc. Thö vµ nghiÖm thu. Sai sè cho phÐp nhá h¬n 5%. Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c khuÊt.6. C¸c biªn b¶n vÒ thö ¸p lùc vµ sù lµm viÖc cña hÖ thèng. kiÓm tra bªn ngoµi vµ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng. §êng èng dÉn níc l¹nh vµ níc nãng Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 4.

10.9. C¸c sè liÖu vÒ chÊt lîng cña c¸c c«ng viÖc ®· hoµn chØnh. TÝnh n¨ng vµ ®é chÝnh x¸c khi vËn hµnh hÖ thèng ®un níc nãng. 4.16. CÇn ph¶i tÈy röa toµn bé hÖ thèng tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu.14. 4. Thö m¹ng líi tho¸t níc ma trong nhµ tiÕn hµnh b»ng c¸ch ®æ ®Çy níc ®Õn møc cao nhÊt cña phÔu thu níc ma. c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng. sù lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ thu níc th¶i vµ c¸c b×nh x¶ níc chËu xÝ. thêi gian thö lµ 10 phót vµ kh«ng cho phÐp rß rØ. c¸c tr¹m b¬m. C¸c ®êng èng nh¸nh cña hÖ thèng tho¸t níc ®Æt trong nÒn ®Êt hoÆc trong c¸c r·nh cña sµn ®îc thö thuû lùc tríc khi lÊp kÝn chóng b»ng c¸ch ®æ ®Çy níc ®Õn cèt cña sµn nhµ tÇng 1. sù lµm viÖc hoµn h¶o cña m¹ng líi vµ c¸c dông cô vÖ sinh. C¸c sè liÖu vÒ sù lµm viÖc cña c¸c dông cô vÖ sinh.12.13. ®é tin cËy cña c¸c mèi nèi vµ c¸c dông cô. cÇn kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña ®é dèc ®Æt èng. Sù thèng nhÊt vµ thay ®æi gi÷a thiÕt kÕ vµ thi c«ng. 4. Khi nghiÖm thu c¸c hÖ thèng tho¸t níc. 4. c¸c mèi nèi. 4. Biªn b¶n bµn giao c«ng t¸c khuÊt. §é chÝnh x¸c cña c¸c ®é dèc.11.15. Sù phï hîp gi÷a th«ng sè tÝnh to¸n víi th«ng sè lµm viÖc thùc tÕ. §é kÝn cña c¸c mèi nèi vµ nh÷ng chç rß rØ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch quan s¸t bªn ngoµi cña c¸c mèi nèi vµ theo møc níc trong khi thö ®êng èng. Khi nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t níc vµ tho¸t níc ma cÇn lËp c¸c v¨n b¶n sau: Toµn bé c¸c b¶n vÏ thi c«ng kÌm theo thuyÕt minh vµ tªn nh÷ng ngêi thùc hiÖn cã tr¸ch nhiÖm sau khi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt. . §êng èng cÊp tho¸t níc bªn trong nhµ vµ tho¸t níc ma Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 4. cßn c¸c èng ®Æt trong trÇn nhµ vµ trong c¸c hµnh lang ch÷ nhËt th× ®æ ®Çy níc ®Õn ®é cao cña tÇng. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t níc trong nhµ vµ tho¸t níc ma cÇn nªu râ: C¸c kÕt qu¶ thö tõng phÇn ®êng èng ®Æt kÝn vµ hÖ thèng tho¸t níc ma.x¶ níc chËu xÝ. 4. Sù lµm viÖc cña m¹ng líi. m¸y b¬m vµ ®éng c¬ ®iÖn phôc vô sinh ho¹t hoÆc ch÷a ch¸y. Biªn b¶n thö ®êng èng tho¸t níc sinh ho¹t vµ tho¸t níc ma. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc l¹nh vµ nãng cÇn ghi râ: C¸c kÕt qu¶ thö thuû lùc (hoÆc khÝ nÐn) cña hÖ thèng vµ ®é ®¶m b¶o khi lµm viÖc. 4. c¸c phô tïng vµ c¸c dông cô ®o vµ kiÓm tra m¸y b¬m khi cã t¶i. Khi nghiÖm thu hÖ thèng tho¸t níc bªn trong vµ tho¸t níc ma cÇn kiÓm tra: Sù phï hîp gi÷a c¸c hÖ thèng ®· l¾p ®Æt víi thiÕt kÕ vµ c¸c yªu cÇu cña qui ph¹m hiÖn hµnh. §¸nh gi¸ chÊt lîng cña c¸c viÖc ®· hoµn chØnh.

ViÖc thö ph¶i ®îc tiÕn hµnh tríc khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh. Tríc khi thö ¸p lùc cho nåi h¬i. Khi thö ¸p lùc cho c¸c ®êng èng cña hÖ thèng cÊp níc nãng cÇn ph¶i t¸ch riªng ra. 4. C¸c nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ®un níc nãng ®îc thö ¸p lùc cïng víi c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn ®ã. c¸c van phßng ngõa ph¶i ®îc ®ãng l¹i thËt chÆt.Tr¹m chuÈn bÞ níc nãng 4. 4.5 P.25 +3 Chó thÝch: P lµ ¸p lùc lµm viÖc cña thiÕt bÞ ViÖc thö ¸p lùc cho c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng tiÕn hµnh theo tõng phÇn cña thiÕt bÞ.23. c¸c van kho¸.21. .3. n¾p cöa th¨m. ViÖc thö c¸c nåi h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng b»ng ¸p lùc khÝ nÐn (thay cho thö b»ng ¸p lùc níc) ®îc phÐp lÊy theo qui ®Þnh cña ®iÒu 4. 4. 4. ViÖc thö nåi h¬i ¸p lùc thÊp. Ngoµi ra cßn ph¶i xem xÐt bÒ ngoµi cña c¸c trang thiÕt bÞ ®· ®îc l¾p ®Æt. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 4.22.20. nhng kh«ng nhá h¬n +3 1. nåi ®un níc nãng vµ c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng ®îc tiÕn hµnh b»ng ¸p lùc níc.17.18. ¸p lùc thö ®îc gi÷ trong thêi gian 5 phót.25 P. sau ®ã gi¶m xuèng ®Õn trÞ sè ¸p lùc lµm viÖc lín nhÊt vµ gi÷ ¸p lùc ®ã trong kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó theo dâi nåi ®un hoÆc thiÕt bÞ ®un níc nãng. cßn c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng th× ph¶i thö tríc khi tr¸t líp c¸ch nhiÖt. 4. Sau khi thö níc trong nåi h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng ph¶i ®îc x¶ hÕt tríc khi ®a vµo sö dông.19. ViÖc nghiÖm thu c¸c nåi h¬i ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ thö ¸p lùc vµ nhiÖt. TrÞ sè ¸p lùc thö ®îc qui ®Þnh trong b¶ng 10 B¶ng 10 Tªn thiÕt bÞ ¸p lùc thö daN/cm2 Nåi h¬i Nåi ®un níc nãng ThiÕt bÞ ®un níc nãng 1. nhng kh«ng nhá h¬n 2 1. tÊt c¶ c¸c phô tïng cña nåi h¬i cÇn ph¶i tÈy röa s¹ch. C¸c nåi h¬i cÇn ph¶i ®îc thö ¸p lùc tríc khi l¾p ®Æt.

§Æc tÝnh cña c¸c m¸y b¬m. tªn nh÷ng ngêi thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt. sù lµm viÖc tin cËy cña c¸c phô tïng. c¸c dông cô vÖ sinh. C¸c mèi hµn. nåi h¬i. Khi nghiÖm thu c¸c hÖ thèng tho¸t níc nãng va nåi h¬i cÇn ph¶i tiÕn hµnh lËp c¸c v¨n b¶n sau: Toµn bé b¶n vÏ thi c«ng kÌm theo thuyÕt minh. kÕt qu¶ lµm Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4519 : 1988 viÖc liªn tôc 48 giê cña c¸c nåi h¬i. HÖ thèng ®îc coi lµ ®óng qui c¸ch khi ®a vµo sö dông nÕu trong thêi gian 5 phót. KÕt qu¶ thö vÒ nhiÖt cho hÖ thèng. 4. Trong biªn b¶n nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc nãng vµ nåi h¬i cÇn nªu râ: KÕt qu¶ thö nåi h¬i vµ thiÕt bÞ ®un níc nãng. ®éng c¬ ®iÖn. mèi nèi b»ng ren. van phßng ngõa. 4. . ®é bÒn ch¾c cña ®êng èng. m¹ng líi dÉn nhiÖt. vÞ trÝ c¸c van x¶ níc. sù thay ®æi vµ thèng nhÊt gi÷a thiÕt kÕ vµ thi c«ng. HiÖu qu¶ vµ sù ®¶m b¶o vÒ ho¹t ®éng cña c¸c nåi h¬i. trong ®ã mçi nåi h¬i lµm viÖc liªn tôc kh«ng nhá h¬n 7 giê.24. x¶ khÝ.27. thiÕt bÞ ®un níc nãng. thiÕt bÞ ®un níc nãng. c¸c dông cô ®o vµ kiÓm tra.Trong thêi gian thö ¸p lùc c¸c nåi ®un vµ c¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu sau: Trong suèt thêi gian thö. nåi h¬i. C¸c sè liÖu vÒ chÊt lîng c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. thiÕt bÞ phßng ngõa. Lý lÞch cña nåi h¬i. Kh«ng cã dÊu hiÖu biÕn d¹ng nh×n thÊy ®îc tõng bé phËn cña nåi ®un hoÆc thiÕt bÞ ®un níc nãng. ®é chÝnh x¸c khi l¾p ®Æt. ¸p lùc gi¶m kh«ng qu¸ 0. mèi nèi. 4. Biªn b¶n bµn giao c¸c c«ng t¸c khuÊt. thiÕt bÞ ®un níc nãng. C¸c ®êng èng dÉn dÇu madót ®îc thö víi ¸p lùc 5 daN/cm2. Khi nghiÖm thu hÖ thèng cÊp níc nãng vµ nåi h¬i cÇn ph¶i kiÓm tra: Sù phï hîp gi÷a c¸c thiÕt kÕ. nót co d·n. c¸c ®éng c¬ ®iÖn.2 daN/cm2. c¸c van kho¸ kh«ng ®îc rß rØ.26.25. Sù nãng ®Òu cña c¸c thiÕt bÞ ®un. ¸p lùc kh«ng ®îc gi¶m. Biªn b¶n thö ¸p lùc toµn bé hÖ thèng. m¸y b¬m. thi c«ng víi c¸c qui ®Þnh cña qui ph¹m hiÖn hµnh (®é dèc. Biªn b¶n thö vÒ nhiÖt cho hÖ thèng 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->