You are on page 1of 14

RESM GAZETE SAYISI: 27419 KARAR SAYISI: 2009/15611 DZELTME :

RESM GAZETE TARH: 01.12.2009 KARAR TARH: 16.11.2009 RESM GAZETE TARH: 02.12.2009

RESM GAZETE SAYISI: 27420

KAMU HALE KURUMU TEKLATI VE PERSONELNN ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK BRNC KISIM Genel Hkmler Ama ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kamu hale Kurumunun tekilat, alma usul ve esaslar, hizmet birimleri ve bu birimlerin grev, yetki ve sorumluluklar ile personelinin nitelikleri, says, unvanlar, atanmalar ile cret ve dier mali ve sosyal haklarn belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 53 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda; a) Bakan: Maliye Bakann, b) Bakan: Kamu hale Kurulu ve Kamu hale Kurumu Bakann, c) kinci Bakan: Bakann yokluunda, Bakann grev ve yetkilerini stlenen ve Kurul tarafndan kinci Bakan olarak seilen yeyi, ) Kurul: Kamu hale Kurulunu, d) Kurum: Kamu hale Kurumunu, e) Personel: Kamu hale Kurumu asli ve srekli hizmetlerinde grevlendirilen meslek personeli ve dier personeli, f) ye: Kamu hale Kurulu yelerini, ifade eder. Tekilat MADDE 4 (1) Kurum tekilat; Kurul, Bakanlk ve hizmet birimlerinden oluur. (2) Kurum, kanunla kendisine verilen grevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul vastasyla kullanr. KNC KISIM Kamu hale Kurulu BRNC BLM Kurulun Yaps Kurul MADDE 5 (1) Kurul, biri Bakan ve biri kinci Bakan olmak zere on yeden oluur. (2) Kurul, Kurumun karar organdr. Kurul, kanun ve dier mevzuat ile kendisine verilen grevleri yerine getirir ve yetkileri kullanr. Temsil ve arlama giderleri
1

MADDE 6 (1) Bakan ve yelerin temsil ve arlama giderlerinin nelerden ibaret olduu ve bunlarn Kurum btesinden karlanma usulleri Kurul tarafndan belirlenir. KNC BLM Kurul Toplantlar Toplantya davet, toplant gndemi ve zaman MADDE 7 (1) Kurul; Bakann ars zerine toplanr. zinli yeler, toplant yeter saysnn salanamamas durumunda Bakan tarafndan toplantya arlabilir. (2) Gndemi, Bakan belirler. Toplant gndemi en ge toplant tarihinden nceki gn mesai bitimine kadar belirlenerek hizmet birimlerinin gndemdeki konulara ilikin inceleme sonu ve nerilerini ieren rapor ile birlikte yelere yazl olarak veya elektronik ortamda iletilir. (3) Bakan toplant zamann belirlemekte serbesttir. Ancak, haftann belirli gn veya gnleri ile saati, devaml toplant zaman olarak nceden, Kurul tarafndan belirlenebilir. nceden belirlenen toplant gn ve saatinde bir deiiklik olmas veya byle bir belirlemenin yaplmad hallerde toplant tarih ve saati, toplantdan nceki gn mesai bitimine kadar yelere bildirilir. (4) yelerden en az nn yazl teklifi ile gndemde olmayan hususlar bir sonraki Kurul gndemine alnr. Toplantya katlmama halleri MADDE 8 (1) Bakan ve yelerin izin, rapor ve grevlendirme dnda btn toplantlarda bulunmalar esastr. Ancak, yelerin belirtilen hususlar dnda toplantlara katlamayaca hallerde mazeretlerini toplantdan en az bir gn nce Bakanla yazl olarak bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazl bildirim sonradan yaplmak kaydyla dier iletiim vastalar araclyla durum Bakanla bildirilir. (2) yelerin yurtii ve yurtd grevlendirmeleri Kurul karar ile yaplr. (3) yelerin izinlerini kullanma tarihleri, Kurulun toplant ve karar yeter says dikkate alnarak Bakan tarafndan nceden dzenlenebilir. Grmelerde usul MADDE 9 (1) Konular gndemdeki sraya gre grlr. Grmelerde gndeme ilikin konular yeterince tartldktan sonra oylamaya geilir. Bakan oyunu en son kullanr. (2) yeler, kendilerini, elerini ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklarn ilgilendiren kararlarla ilgili toplant ve oylamaya katlamaz. (3) Toplantlara, Kurul tarafndan grlerini bildirmeleri istenilen bakan yardmclar, daire bakanlar, meslek personeli ile grme tutanaklarn dzenlemekle grevli personel dnda hi kimse katlamaz. Ancak, Kurul gerek grd takdirde belirli bir konuda grlerini bildirmeleri istenen uzman kiilerle gndemdeki konu ile ilgili taraflar, kiileri veya kurulu temsilcilerini toplantya ararak dinleyebilir. Toplant, toplant nisab, karar ve karar tutanaklar MADDE 10 (1) Kurul, ye tamsays ile toplanr. Ancak, izin, rapor, grevlendirme, bo yelik olmas veya 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda yer alan hallerin bulunmas durumlarnda en az yedi ye ile toplanr ve toplantya katlan yelerin ounluu ile karar alr. Oylarn eit olmas halinde Bakann bulunduu taraf ounluk kabul edilir. yeler ekimser oy kullanamaz. (2) tirazen ikayet bavurularnda ounluk kararnn alnamad durumlarda, en az oyu alan karar tr ynnde oy kullananlarn, bu seenein dndaki dier iki karardan biri ynnde oy kullanmas suretiyle karar nisab oluturulur. Bu ekilde bir kararn oluturulamad hallerde ise ncelikle bavurunun uygun bulunup bulunmad oylanr. Bavurunun uygun bulunmas halinde ise karar alnabilmesi iin ikinci oylama
2

yaplarak karar oluturulur. (3) Kurul kararlar tutanak haline getirilerek toplant esnasnda yelerce imzalanr. Kararlar, ekleri ile birlikte karar srasna gre tarih belirtilerek birbirini takip edecek ekilde numaralandrlr. Kararlar toplanty izleyen be i gn ierisinde her sayfas paraf edilerek son sayfada yelerin ad ve soyadlar yazlmak suretiyle imzalanr. ounluk kararna katlmayan ye toplant tarihini izleyen iki i gn ierisinde kar oy gerekesini yazl olarak Kurula bildirir. NC KISIM Kamu hale Kurumu BRNC BLM Bakanlk Tekilat Bakanlk, Bakann grev ve yetkileri MADDE 11 (1) Kurul Bakan, ayn zamanda Kurumun da Bakandr. Kurumun genel ynetim ve temsili Bakana aittir. (2) Bakann grev ve yetkileri unlardr: a) Kurul toplantlarnn gndemini belirlemek ve toplantlar idare etmek. b) Kurul tarafndan alnan kararlarn yrtlmesini salamak. c) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve dzenli biimde almasn temin etmek, hizmet birimleri arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamak ve birimler arasnda kabilecek grev ve yetki ihtilaflarn zmek. ) Kurumun ilevlerini yerine getirebilmesi iin gerekli ve yeterli sayda personeli istihdam etmek. d) Kurumu resmi ve zel kurulular nezdinde temsil etmek, Kurumun grev alanna giren konularda dier kurum ve kurulularla ibirliini salamak. e) Kurumun yllk btesi ile gelir-gider kesin hesabn ve Kurum yllk raporunu hazrlatarak Kurula sunmak ve Kurum btesinin uygulanmasn, gelirlerin toplanmasn, harcamalarn yaplmasn salamak. f) Bakanlk tekilat ile hizmet birimlerinin faaliyetlerini, ilemlerini ve hesaplarn denetlemek, deerlendirmek ve gerektiinde Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek. g) Bakan yardmclar ile daire bakanlarnn atamalarn Kurula teklif etmek, bunlarn dnda kalan dier personelin atamalarn yapmak. ) Personelin yurt ii ve yurt d grevlendirmelerini belirlemek. kinci Bakann seimi, grev ve yetkileri MADDE 12 (1) kinci Bakan, yeler arasndan gizli oyla seilir. lk turda ounluk salanamazsa en ok oy alan iki ye iin ikinci tur oylama yaplr. Seimle birlikte kinci Bakann grev sresi de belirlenir. (2) kinci Bakan, Bakann herhangi bir sebeple grevi banda bulunmad hallerde Bakann grev ve yetkilerini kullanr. Bakan yardmclar MADDE 13 (1) Bakana grevlerinde yardmc olmak zere Bakann nerisi zerine Kurul karar ile bakan yardmcs atanabilir. (2) Bakan yardmclar, yelie atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasndan veya en az drt yllk renim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olduktan sonra aralksz olarak en az on yldan beri Kurumda meslek personeli olarak almakta bulunanlar arasndan atanabilir. Bakan yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklar MADDE 14 (1) Bakan yardmclar, Bakann emrinde ve onun yardmcs
3

olup, Kurum faaliyetlerini Bakan adna ve Bakann talimat ve emirlerine gre, Kurumun ama ve grevleri dorultusunda yrtr. Grev kapsamndaki hizmet birimlerine gereken talimatlar verir ve bunlarn uygulanmasn takip ve temin eder. KNC BLM Kurum Hizmet Birimleri Kurum hizmet birimleri MADDE 15 (1) Kurumun hizmet birimleri, Kurumun grev ve yetkilerinin gerektirdii sayda daire bakanlklar eklinde tekilatlanm ana hizmet birimleri, danma birimleri ve yardmc hizmet birimlerinden oluur. Daire bakanlklar bnyesinde hizmetin niteliine gre grup bakanlklar veya birim mdrlkleri kurulabilir. (2) Hizmet birimlerinin bal bulunacaklar Bakan yardmcsnn belirlenmesine Bakan yetkilidir. Ana hizmet birimleri MADDE 16 (1) Kurumun ana hizmet birimleri unlardr: a) Dzenleme Dairesi Bakanl. b) I., II. ve III. nceleme Dairesi Bakanlklar. c) Kamu Almlarn zleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Bakanl. ) Uluslararas likiler ve Avrupa Birlii ile Koordinasyon Dairesi Bakanl. d) Aratrma, Gelitirme ve Dokmantasyon Dairesi Bakanl. Dzenleme Dairesi Bakanl MADDE 17 (1) Dzenleme Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Kamu ihale mevzuat konusundaki uygulamay ynlendirmek ve gelitirmeyi salamak zere, uygulama ynetmelikleri, tip idari artnameler, genel artnameler, tip szlemeler, tebliler, fiyat farklarna ilikin esas ve usuller ile bunlara ilikin dzenleyici ilemler ve kamu ihalelerine ilikin ikayet bavurularnda uygulanacak esas ve usulleri hazrlamak. b) Kamu hale Blteni ve kamu ihaleleri ile ilgili ilanlara ilikin her trl mevzuat ile usul ve esaslar belirlemeye ynelik almalar yapmak. c) Eik deerler ve parasal limitlerin gncellenmesine ilikin almalar yapmak. ) halelerde aklk, rekabet, ve gvenirlik standartlarn oluturacak ihale politikasnn tespitine ilikin almalar yapmak. d) halelere katlmaktan yasaklama kararlarna ilikin usul ve esaslar belirlemek. e) 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca yaplan uygun gr bavurularna ilikin usul ve esaslar belirlemek. f) hale mevzuatna ilikin uygulamay ynlendirmek amacyla dier birimler ile koordineli olarak ilgili kurum ve kurulularla her trl almay yrtmek. g) 4735 sayl Kanunun 16 nc maddesi uyarnca yaplan szleme devirlerine ilikin usul ve esaslar belirlemek. ) darelerden veya gerek ve tzel kiilerden gelen uygulamaya ilikin gr taleplerini karlamak, gerekli hallerde konuyla ilgili Kurul kararnn alnmasn teminen gndem teklifi hazrlamak. h) 4735 sayl Kanun uyarnca yaplan mcbir sebep bavurular ile finansal kiralama gibi mutad szlemelere ilikin bavurular deerlendirerek Kurum grnn oluturulmasn teminen gndem teklifi hazrlamak. ) lgili birimler ve dier kurum ve kurulularla koordinasyon ve ibirlii salamak suretiyle veya mstakilen ihale mevzuatyla ilgili olarak kamu ve zel sektre sertifikal ve sertifikasz eitim vermek ve eitim verilmesi iin her trl almay yrtmek. i) 4734 sayl Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendi gereince idarelerden gelen talepleri deerlendirmek ve Kurum grn hazrlamak. j) halelerde aday ve isteklilerin yeterliliinin tespitiyle ilgili olarak kamu almlar platformu zerinden sistem kurulmas ve denetlenmesine ilikin usul ve esaslar
4

belirlemek. k) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. I., II. ve III. nceleme Dairesi Bakanlklar MADDE 18 (1) I., II. ve III. nceleme Dairesi Bakanlklarnn grevleri unlardr: a) Kurumun grev alannda bulunan ihalelere ilikin ilemlerin Kanun ve dier ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmadna dair Kuruma intikal eden itirazen ikayet bavurularnn Kurum tarafndan sresinde incelenmesi ile ilgili ilemleri yrtmek, gerekli yazmalar yapmak ve inceleme sonucuna ilikin rapor dzenlemek. b) halelere ynelik olarak Kurum tarafndan yaplan ikayet incelemelerinde, ikayet konusu ihalede su ilendiine ilikin delil veya emare bulunduu veya bakaca mevzuata aykrln olutuu kanaatine varlmas halinde, bu hususa inceleme raporunda yer vermek suretiyle gerekli mercilere bildirim yaplmasn teminen Kurula bildirmek. c) Hazrlanan inceleme raporlarn Kurula sunulmak zere ilgili birime gndermek. ) Kurumun grev alannda bulunan ihalelere ilikin Kuruma intikal eden her trl ikayetlerin sonulandrlmas iin gerekli olan her trl belge, bilgi ve gr ilgili resmi ve zel kurum, kurulu ve kiilerden yazl olarak talep etmek. d) Kurumun grev alannda bulunan ihalelere ilikin olarak yaplan ikayetlerin incelenmesi ve her trl hazrlk almalarnn yaplmas iin meslek personelini grevlendirmek. e) ncelenen bavuruya ilikin olarak ilgili taraflardan gelen szl aklama yaplmas taleplerini Kurula bildirmek ve Kurul tarafndan szl aklama yaplmasna gerek grlmesi halinde toplantya ilikin ilemleri yrtmek. f) Kurumun grev alannda bulunan ihalelere ilikin ikayetler hakknda Kurul tarafndan verilen kararlarn taslan hukuki gerekeleri ile birlikte hazrlamak ve Kurul Kararn oluturmak zere ilgili daireye gndermek. g) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. (2) Aada saylan n inceleme grevleri Bakan tarafndan belirlenen nceleme Dairesince inceleme grevleri ile birlikte yerine getirilir: a) 4734 sayl Kanun ile dier ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk bulunduu iddiasyla Kuruma yaplacak bavurular, bavurunun niteliine gre tasnif ederek, itirazen ikayet bavurusu niteliinde olanlarn ikayet bilgi sistemine kaydn yapmak. b) tirazen ikayet niteliindeki bavurular ncelikle bavurularn ekil unsurlar ve n inceleme konular bakmndan inceleyerek n nceleme Tutana dzenlemek. c) dareye bavuru yolu tketilmeden Kuruma yaplan ikayet bavurularn ilgili idareye gndermek ve bavuru sahibine bilgi vermek. ) Bavuru dilekesi ve eklerinde ekil unsurlar ynnden eksiklik bulunduunun ve bavuru sresinin henz dolmadnn tespit edilmesi halinde, bu eksikliklerin bavuru sresi ierisinde tamamlanmasn teminen eksik bilgi ve belgeleri Kurumun internet sayfasnda yaymlayarak takip etmek. d) n inceleme konular bakmndan aykrlk bulunan bavurulara ilikin yaplan inceleme sonucunda n inceleme raporu dzenlemek. e) Bavuru dilekesi ve eklerinde n inceleme konular bakmndan bir aykrlk bulunmamas halinde, esas inceleme yaplmas iin bavuru dilekesi ve eklerini ilgili nceleme Dairesi Bakanlna gndermek. f) tirazen ikayet bavurusu niteliini tamayan bavurulara ilikin olarak; bavuru sahibinin bavuru ehliyetini haiz olduunun anlalmas halinde, bu bavurular ilgili mevzuat erevesinde deerlendirerek, gerekli grlenleri ilgili idareye veya idarenin bal bulunduu mercilere gndermek. Kamu Almlarn zleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Bakanl MADDE 19 (1) Kamu Almlarn zleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Mevzuat gereince kamu idarelerince veya adli mercilerce geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar izleyerek bunlarn sicillerini tutmak.
5

b) 4734 sayl Kanuna aykr hareket etmekten dolay haklarnda ceza kovuturmas yaplarak kamu davas alanlarn tespitine ynelik olarak ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve buna ilikin bilgilerin sicilini tutmak. c) Kurumun grev alanna giren konularla ilgili olarak kamu kurum ve kurulularndan, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan, sivil toplum rgtlerinden ve piyasadan bilgi toplamak, bu bilgileri deerlendirmek, hzl ve etkin bilgi akn temin etmek. ) Mevzuatta belirtilen esas, usul ve ilemlerin doru olarak uygulanmasn bilgi teknolojileri desteiyle salamak, kolaylatrmak ve hzlandrmak. d) Kamu kaynaklaryla karlanan mal ve hizmet almlaryla yapm ilerine ilikin olarak bilgi toplamak, adet, tutar veya dier konular itibaryla istatistikler oluturmak, sonularn raporlamak ve yaymlamak. e) Srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlara ilikin mahkeme kararlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn salamak zere, Kuruma bildirilmesini izleyen onbe gn iinde ilgili birime bildirmek. f) darelerce yaplan bavuru zerine, ihale zerinde kalan isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadn, tutulan siciller erevesinde teyit etmek. g) 4735 sayl Kanunun 16 nc maddesi uyarnca yaplan szleme devirlerini izlemek. ) Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli faaliyette bulunabilmesi iin ynetim ve biliim sistemlerinin kurulmas konusunda gerekli almalar yapmak. h) Kurumun grev alanna giren konularda ortak veri tabanlar oluturmaya ilikin ilemleri yrtmek. ) Kurumun, Kurum d birimlerle biliim teknolojileri konusundaki iletiiminin salanabilmesi iin gerekli yazlm, donanm ve standartlar hazrlamak ve uygulanmasnn salanmas iin almalar yapmak. i) Kurumun internet ve intranet a zerinden bilgi aknn dzenli bir ekilde yaplmasn salamak, internet sitesini oluturmak ve gncellemek. j) Kurumun grevlerini etkin, verimli ve gvenli biimde yerine getirebilmesini temin etmek amacyla gerekli biliim sistemlerini tasarlamak, gelitirmek, yrtmek ve teknolojik gelimelere uyumlu ekilde gncelletirilmesini salamak. k) Elektronik Kamu Almlar Platformunun kurulmas ve iletilmesi ile ihale srecinde elektronik aralarn kullanmna ilikin ilemleri yrtmek. l) halelerde aday ve isteklilerin yeterliliinin tespitiyle ilgili olarak Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden kurulan sistemin iletilmesi ve denetlenmesine ilikin ilemleri yrtmek. m) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Uluslararas likiler ve Avrupa Birlii ile Koordinasyon Dairesi Bakanl MADDE 20 (1) Uluslararas likiler ve Avrupa Birlii ile Koordinasyon Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) lkemizin uluslararas kurulularla kamu ihaleleri alanndaki ilikileri erevesinde Kuruma den sorumluluklarn yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili almalar yapmak. b) Kurumun grev alanna ilikin konularda lkelerin ve uluslararas kurum ve kurulularn temsilcileriyle istiarelerde bulunmak, uluslararas alandaki gelimeleri takip etmek, bu bilgileri Kurula sunmak. c) Yerli isteklilerin yabanc lkelerde alan ihalelere katlmalarnn engellendii iddia ve ihbarlar ile ilgili tespitleri yaparak bu tr engelleyici uygulamalarn kaldrlmasna ynelik almalar yrtmek. ) Yerli isteklilerin yabanc lkelerde alan ihalelere katlmalarna engel olunduunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamann yapld lkenin isteklilerinin de ayn ynde uygulamaya tabi olmalarna ynelik tedbirlerin alnmasn ve gerekli dzenlemelerin yaplmasn salamak zere, dier birimlerle koordineli olarak Bakanlar Kuruluna sunulacak teklifleri hazrlamak. d) Kurumun grev alanna ilikin konularda Avrupa Birlii mktesebatna uyum salanmas iin gerekli almalar yapmak ve koordinasyonu salamak. e) Kamu ihalelerini ilgilendiren uluslararas anlamalar konusunda, imzadan nce
6

ilgili kamu kurum, kurulu ve birimler ile Kurum hizmet birimlerine neride bulunmak ve teknik yardm salamak. f) Kurumun grev alanna giren konularda Trkiye'de dzenlenecek uluslararas toplantlarn organizasyonunu yapmak. g) Kurumun ilgili birimlerince, ihale mevzuat ve uygulamalar ile ilgili konularda Avrupa Birlii yesi lkelerin dzenleme ve uygulamalar konusunda ihtiya duyulan bilgileri, bu lkelerin ilgili kurumlar ile irtibata gemek suretiyle salamak. ) Kurumun grev alan ile ilgili yabanc dillerde yaymlanm dokmanlar derlemek, Bakanlka uygun grlenlerin Trkeye, Trke yaymlanm dokmanlarn da yabanc dillere evrilmesine ilikin ilemleri yrtmek. h) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Aratrma, Gelitirme ve Dokmantasyon Dairesi Bakanl MADDE 21 (1) Aratrma, Gelitirme ve Dokmantasyon Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Resm Gazetede yaymlanmas gereken Kurul kararlar ile dier dzenlemelerin Babakanla gnderilmesine ait ilemleri yrtmek ve sonularn takip etmek. b) Kamu hale Blteninin yaymlanmasna ilikin usul ve esaslar belirleyerek, 4734 sayl Kanun kapsamnda yaplacak ihalelere ilikin ilanlarn, elektronik ortamda dzenlenmesini salamak, dzenlenmi olan ve Kuruma intikal eden ilanlar zerinde, n kontrol ve kabul ilemleri yapmak, gnlk Kamu hale Bltenini elektronik ortamda oluturmak ve hizmetleri yrtmek. c) Kurum tarafndan karlacak sreli ve sresiz yaynlar planlamak, koordine etmek ve yaymn salamak. ) Kurumun ktphanecilik hizmetlerinin etkin bir biimde yrtlmesini salamak zere almalar planlamak, koordine etmek ve denetlemek. d) Kurumun faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplayarak, yllk faaliyet raporunun hazrlanmasn koordine etmek, hazrlamak ve bunlar ilgililerle paylamak. e) Mevzuatn tasnifini ve muhafazasn yaparak Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde Kurum ii ya da Kurum dndan talep edenlerin kullanmna sunulmasn salamak. f) 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca yaplan uygun gr bavurularn deerlendirmek ve Kurula sunmak. g) Stratejik plan ve strateji belgeleri ile ilgili olarak kurumlardan gelen gr taleplerini karlamak. ) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Danma birimleri MADDE 22 (1) Kurumun danma birimleri unlardr: a) Hukuk Danmanl. b) Kurum Mavirlii. c) Bakanlk Mavirlii. ) Basn ve Halkla likiler Danmanl. Hukuk Danmanl MADDE 23 (1) Hukuk Danmanlnn grevleri unlardr: a) Kuruma hukuki danmanlk yapmak ve Kurum hizmet birimlerince talep edilen ve Bakann uygun grd konularda hukuki gr oluturmak. b) Kurum ve Kurumun grev alan ile ilgili mevzuat hazrlk ve deiiklik almalaryla dier dzenleyici ilemleri mevzuata uygunluk asndan inceleyerek gr bildirmek. c) Kurumun grev alanna giren hukuki konularda aratrma ve inceleme yapmak. ) Kurumun grev alanyla ilgili mahkeme kararlarn arivlemek, veri tabanna aktararak ortak kullanma sunmak. d) 4734 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi dnda kalan, istisna ve kapsam maddelerine ilikin bavurular deerlendirerek Kurum grn hazrlamak. e) Kurul kararlarna kar alan her trl dava ile Kurumun taraf olduu ilemlerin
7

veya Kuruma ilikin her trl uyumazln adl ve idar merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulmas ve zmlenmesi amacyla Kurumun temsil edilmesini salamak ve gerektiinde kanuni yollara bavurulmasna ilikin ilemleri yrtmek. f) Dier kurum ve kurulularca hazrlanan mevzuat dzenlemeleriyle ilgili Kurum grn oluturmak. g) Kurumun nc kiilerle olan alacak, hak ve borlar hakkndaki ilemleri yrtmek. ) Kurumun menfaatlerini koruyacak ekilde anlama ve szlemelerin yaplmasna yardmc olmak. h) Yarglama giderlerinin tahsili amacyla icra takibi balatmak. ) Dava ama, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara kar st mercilere bavurmaktan vazgeme ile st dereceli mahkemelerce verilen kararlara kar karar dzeltme yoluna gidilmesinden vazgeme hususunda Kurula teklif hazrlamak. i) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak. Kurum Mavirlii MADDE 24 (1) Kurum Mavirliinin grevleri unlardr: a) Bakana ve yelere, Kurumun grev alan ile ilgili konularda danmanlk hizmeti sunmak. b) Kurul tarafndan belirlenecek projeleri hazrlamak ve katkda bulunmak. c) Bakan ve yeler tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Bakanlk Mavirlii MADDE 25 (1) Bakanlk Mavirliinin grevleri unlardr: a) Bakana, Kurumun grev alan ile ilgili konularda danmanlk hizmeti sunmak. b) Bakan tarafndan belirlenecek projeleri hazrlamak veya projelere katkda bulunmak. c) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Basn ve Halkla likiler Danmanl MADDE 26 (1) Basn ve Halkla likiler Danmanlnn grevleri unlardr: a) Basnn, Kurum faaliyetleri hakkndaki yaynlarn izlemek, derlemek ve deerlendirmek, Bakann gerekli grdklerine cevap vermek. b) Kurumun basn ve yayn kurulularyla ilikilerini yrtmek. c) Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak Bakann izni ve talimatyla kamuoyunu bilgilendirmek. ) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyundan gelen dilek, talep ve ihbarlar derlemek ve Bakanla iletmek. d) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu kapsamnda yaplacak bavurular ile bu nitelikteki dier bavurularn sonulandrlmasna ilikin ilemleri koordine etmek. e) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Yardmc hizmet birimleri MADDE 27 (1) Kurumun yardmc hizmet birimleri unlardr: a) Kurul leri ve Kararlar Dairesi Bakanl. b) nsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi Bakanl. c) dari ve Mali ler Dairesi Bakanl. ) Bakanlk zel Bro Mdrl. Kurul leri ve Kararlar Dairesi Bakanl MADDE 28 (1) Kurul leri ve Kararlar Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Bakan tarafndan gndeme alnmas uygun grlen konular ieren toplant gndemini hazrlamak, gndem ve gndemdeki konulara ilikin rapor ve eklerini toplantdan nce yelere datmak ve varsa eksiklikleri ilgili birimlerle ibirlii iinde tamamlamak. b) Kurul tarafndan toplantda bulunmas istenilen personel ve uzman kiilere
8

bildirimde bulunmak. c) Bakan ve yelerin bilgisine sunulmak zere tereddt oluan konularda bu tereddtleri gidermek amacyla ilgili birimlerden veya konunun uzman kiilerden Bakann uygun grd konularda gr istemek. ) Kurul toplantlarnda alnan kararlar tutanaa geirmek, tutanak ve eklerinin her sayfasn toplantya katlan yelere imzalatmak ve kararlar ilgili birimlere gndermek. d) Resm Gazetede yaymlanmasna karar verilen Kurul kararlarn ilgili birime iletmek. e) Kurul kararlarnn tebligatlarn yapmak. f) Kurul kararlarn konularna gre tasnif etmek ve veri tabanna aktararak ortak kullanma sunmak. g) Kurula ait yazmalar yapmak, karar ve yazmalara ilikin ariv oluturmak ve bunlar muhafaza etmek. ) Uyumazlk kararlarna ilikin olarak mahkemelerce verilen kararlar zerine alnan Kurul kararlarn Hukuk Danmanlna bildirmek. h) Kurul tarafndan verilen kararlar ilgili birimlerle koordineli olarak hukuki gerekeleri ile birlikte Kurul kararna uygun olarak hazrlayarak yelerin imzasna sunmak. ) Kurul kararlarnda yer alan taraflara veya ihaleye ilikin bilgilerdeki hatalar, gereke ve karar sonucu arasndaki elikiler ile hesaplama yanllarndan kaynaklanan yazm hatalar bulunduuna ilikin iddialar inceleyerek gerekeleri ile birlikte deerlendirmek zere Kurula sunmak. i) Kurul kararlar gereince idarelere bildirim ve savcla su duyurusunda bulunmak. j) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. nsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi Bakanl MADDE 29 (1) nsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Kurumun i ve insan gc planlamas ile personel politikasyla ilgili almalar yapmak. b) Kurumun hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesini salayacak personel saylarn tespit etmek zere i analizleri yapmak, atanacaklarda aranacak nitelikleri ve grev tanmlarn tespit etmek. c) Kurum personelinin atama, zlk, sicil, emeklilik ve benzeri ilemlerini yrtmek. ) Kurum personelinin mali ve sosyal haklar ile yolluk giderlerinin tahakkuk ettirilerek denmesini salamak. d) Personelin seilme, yetitirilme usul ve esaslar, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile nsan Kaynaklar ve ilgili dier mevzuat almalarn hazrlamak, yrtmek, hazrlanan mevzuata ilikin olarak Hukuk Danmanlnn grn almak ve mevzuatn uygulanmasn salamak. e) Personelin Kuruma balln artrc sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak. f) Kurum personelinin yurt ii ve yurt d geici grevlendirmelerine ilikin her trl almay yapmak ve bu konudaki dier ilemleri yrtmek. g) Kamu hale Uzman Yardmclarnn, Kurumun grev alan ile ilgili konularda yetitirilip gelitirilmesine ilikin Kurum ii ve d birim ve kiilerle koordineli bir ekilde bir plan dahilinde almalar yapmak. ) Personelin yetitirilmesi, verimliliinin artrlmas ve st grevlere hazrlanmasna ynelik hizmet ii eitim planlarn hazrlayarak bu planlarn uygulanmasn salamak ve takip etmek. h) Personelin, Kurumun grev alan ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliinin artrlmas amacyla yurt iinde ve yurt dnda yetitirilebilmesi, eitilebilmesi, bilgi ve grglerinin artrlabilmesi, staj, renim ve ihtisas yaptrlabilmesine ilikin gerekli planlar hazrlayarak uygulanmasn salamaya ve takibine ilikin ilemleri yrtmek. ) Eitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiya duyulan konularla ilgili olarak kii ve kurulularla koordinasyon salamak.
9

i) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. dari ve Mali ler Dairesi Bakanl MADDE 30 (1) dari ve Mali ler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr: a) Kurumun, gelir-gider tahminlerini yapmak ve btesini hazrlamak. b) Kurumun btesine, yllk i planna, gelir-gider kesin hesaplarna, yllk raporuna ve sair raporlarna ilikin ilemleri yapmak, gerekli hallerde bte kalemleri arasnda aktarma yaplmasna ilikin almalar yrtmek. c) Bir nceki mali yla ait, konsolide edilmi gelir tablolarn, bilanolar ve yllk faaliyetleri esas alan kapsaml mali tablolar ieren yllk raporu hazrlamak ve en ge bir sonraki yln Nisan aynn sonuna kadar bilgi iin ilgili yerlere gnderilmesine ilikin almalar ve btenin ibras ile ilgili ilemleri yapmak. ) Kurumun hesap planlar ve muhasebe kaytlaryla ilgili ilemleri yrtmek. d) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilikin ilemleri yrtmek, Kurumun nakit varln ynetmek ve muhafaza etmek. e) Kurum harcamalarnn, onayl bte erevesinde ve harcama usul ve esaslarna uygun olarak gerekletirilmesini salamak. f) Kurum hizmetleri iin gerekli ara, gere ve malzemenin, satn alma dahil temini ile ilgili hizmetleri yrtmek. g) htiya duyulan tanmazlarn kiralanmas veya satn alnmas ilemlerini yrtmek. ) Kuruma ait ayniyatla ilgili ilemleri yapmak. h) yeler ile personelin ve bakmakla ykml olduklar kiilerin salk hizmetlerinden yararlanmalarn salamak. ) Haberleme, genel evrak ve Kurumun ariv faaliyetlerine ilikin mevzuat hazrlamak, bu faaliyetleri yrtmek ve mevzuat gerei saklanmas gereken dier belgelerin dzenli bir dosyalama sistemi iinde korunmasn salamak. i) Kurumun temizlik, aydnlatma, stma, bakm, onarm, gvenlik, yemek ve tama hizmetlerinin yaplmasn veya yaptrlmasn salamak. j) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili gvenlik tedbirlerinin alnmas, yrtlmesi ve buralara giri ve klarn dzenlenmesine ilikin ilemleri yrtmek. k) Kurum tarafndan karlacak sreli ve sresiz yaynlarn basm ve datm hizmetlerini yrtmek. l) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayl Sivil Savunma Kanunu ile dier kanunlarla verilen grevleri yapmak. m) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak. Bakanlk zel Bro Mdrl MADDE 31 (1) Bakanlk zel Bro Mdrlnn grevleri unlardr: a) Bakann Kurum ii ve d haberlemelerini yapmak. b) Grlecek konularn, incelenecek yazmalarn, yaplacak ziyaretlerin nemi ve ivediliini gz nnde bulundurarak Bakann gnlk alma programn hazrlamak. c) Bakann yapaca grmeleri dzenlemek, misafirlerin karlanmas ve arlanmasn temin etmek, grmelerin bir program dahilinde gerekletirilmesini salamak. ) Bakann istedii bilgi ve belgeleri istenen ekilde temin etmek ve kendisine iletmek. d) Bakann talimatlar dorultusunda yazmalar yrtmek, yaz taslaklarn hazrlamak ve bunlar bir ariv oluturarak muhafaza etmek. e) Bakann ve yelerin sekretarya hizmetlerinin yaplmasn temin etmek, yelerin, hizmet birimleri ile ilikilerini salamak. f) Bakann katlaca toplantlara ait hazrlklar ve toplant sonras ilemleri gerekletirmek. g) Karlama, uurlama, al ve benzeri organizasyonlarda Kurumun protokol hizmetlerini gerekletirmek. ) Bakann ve personelin seyahat, konaklama ve i grmelerini dzenlemek. h) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

10

NC BLM Personel Unvan ve saylar MADDE 32 (1) Kurumun asli ve srekli hizmetleri ekli cetvelde unvan ve saylar gsterilen personel eliyle yrtlr. Personelin, hizmet birimleri itibaryla dalmn yapmaya Bakan yetkilidir. cret ve dier mali haklar MADDE 33 (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdii asli ve srekli grevler, szlemeli olarak istihdam edilen personel eliyle yrtlr. Kurum personeli, Kanunda ve bu Ynetmelikte belirtilen haller ile cret, mali ve sosyal haklar dnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabidir. (2) Kurum personelinin cret ve dier mali ve sosyal haklar 4/7/2001 tarihli ve 631 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve bu Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak yrrle konulan Bakanlar Kurulu kararlarnda yer alan dzenlemeler erevesinde Kurul tarafndan belirlenir. Harcrah MADDE 34 (1) Bakan ve yeler ile personele, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre harcrah denir. Konut tahsisi MADDE 35 (1) Bakan ve yeler ile personele 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Konutlar Ynetmelii erevesinde Kurul tarafndan konut tahsisi yaplr. Sosyal gvenlik ve stat MADDE 36 (1) Kurul Bakan ve yeleri ile personel sosyal gvenlik asndan, geici 4 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kaydyla 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa tabidir. (2) Emeklilik asndan, Kurul Bakanna Bakanlk Mstear, Kurul yelerine Bakanlk mstear yardmcs, Kurum Bakan Yardmclarna Bakanlk Genel Mdr, daire bakanlarna Bakanlk Genel Mdr Yardmcs iin tespit edilen ek gsterge makam ve temsil tazminatlar ile dier mali hkmler uygulanr. Bu grevlerde geirilen sreler makam tazminat veya yksek hakimlik tazminat denmesini gerektiren grevlerde gemi saylr. (3) Kamu grevlisi iken yelie atanan Kurul Bakan ve yelerinden grev srelerinin sona ermesi sebebiyle baka grevlere atanacak olanlarn sosyal gvenlik haklarnn tespitinde ve yaplacak atamalarnda, 5510 sayl Kanunun geici 4 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu statleri mktesep hak tekil etmez. DRDNC KISIM eitli Hkmler Yasaklar MADDE 37 (1) Bakan ve yeler, asli grevlerini aksatmamak kaydyla telif creti karl bilimsel amal yayn yapabilir, cret karl ders verebilir, bunun dnda zel bir kanuna dayanmadka resmi veya zel hibir grev alamaz, dernek, vakf, kooperatif ve benzeri yerlerde yneticilik yapamaz, ticaretle uraamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. yeler ile Kurumda grev yapan uzman, uzman yardmclar ve birim amirleri greve balamadan nce sahip olduklar Hazine Mstearl tarafndan karlan borlanmaya ilikin menkul kymetler dndaki, piyasada faaliyet gsteren tzel kiilere veya bunlarn itiraklerine ait her trl hisselerini ya da menkul kymetlerini nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ve evlatlklar dndakilere grev srelerinin balamasn izleyen otuz gn iinde satmak veya devretmek suretiyle elden karmak zorundadr. (2) Bakan ve yeler ile personel hakemlik ve bilirkiilik yapamaz.
11

Mal beyan MADDE 38 (1) yeler greve balama ve grevden ayrlma tarihlerinden itibaren bir ay iinde ve grevleri devam ettii srece her yl genel mal beyannda bulunmak zorundadr. Personel, Devlet memurlarnn mal bildiriminde bulunmalarna ilikin dzenlemeler erevesinde mal beyannda bulunur. Personelin atanmas ve istihdam politikas MADDE 39 (1) Kurumun istihdam politikas ve planlamasna ilikin hususlar ile personelin greve alnmasna, hizmet artlarna, niteliklerine, atanma ve yetitirilmelerine, hak, dev ve sorumluluklarna, grevde ykselmeleri ile disiplin ve dier zlk ilerine ilikin usul ve esaslar 657 sayl Kanun hkmleri dikkate alnarak Kurul tarafndan karlan bir ynetmelikle dzenlenir. Kamuoyuna yaplacak aklamalar MADDE 40 (1) Personel basna bilgi ve deme veremez. Ancak; Kurumun almalar ile ilgili olarak Bakann grevlendirecei personel tarafndan kamuoyuna aklama yaplabilir. Sr saklama MADDE 41 (1) Bakan ve yeler ile personel, grevlerini yerine getirmeleri srasnda ilgililere ve nc kiilere ait edindikleri gizli kalmas gereken bilgi ve belgeleri bu konuda kanunen yetkili klnan mercilerden bakasna aklayamaz, kendilerinin veya nc kiilerin yararna kullanamaz. Bu ykmllk grevden ayrlmalarndan sonra da devam eder. Yetki devri MADDE 42 (1) Bakan ve dier yneticiler Kanunda mnhasran kendisine verilenler hari, gerektiinde snrlarn yazl olarak aka belirlemek artyla yetkilerinden bir ksmn daha alt birimlere devredebilir. Ancak yetki devri devredenin sorumluluunu kaldrmaz. Kurum varlndan ve ilemlerinden sorumluluk MADDE 43 (1) Kurumun mal ve varlklar Devlet mal saylr. Bu mal ve varlklar haczedilemez ve rehnedilemez. Bunlara kar su ileyen Bakan ve yeler ile personel kamu grevlileri gibi cezalandrlr. Dzenleme MADDE 44 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan ya da aklk bulunmayan konularda karar vermeye, uygulamay dzenlemeye ve ynlendirmeye Kurul yetkilidir. lgili kii ve kurulularn sorumluluu MADDE 45 (1) Kurumun grevlerinin yerine getirilmesinde gerek kiiler ile kamu ve zel btn kurum ve kurululardan isteyecei Kurumun grev alan ile ilgili her trl bilgi, belge ve grn sresi iinde verilmesi zorunludur. Uygulanmayacak hkmler MADDE 46 (1) Kurum hakknda, 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmleri uygulanmaz. Yrrlkten kaldrlan hkmler MADDE 47 (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4425 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu hale Kurumunun Tekilat ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklar, alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr. Yeni ihdas olunan unvanlar ve haklar GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik ile yaplan dzenleme sonucunda, grev unvan deien elektrik-elektronik mhendisi unvannda bulunan personel mhendis
12

unvanna atanm saylr. Bunlarn aylk cret ve dier mali ve sosyal haklar hakknda, elektrik-elektronik mhendisi unvan iin belirlenen aylk cret ve dier mali ve sosyal haklar uygulanr. (2) 23/6/2008 tarihli ve 2008/13858 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu hale Kurumunun Tekilat ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Haklar, alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelikle yeni ihdas olunan unvanlar ile bu Ynetmelikle yeni ihdas olunan Ynetim Hizmetleri Uzman unvannn aylk cret ve dier mali ve sosyal haklar, Kurum ii hiyerarik yapy bozmamak ve bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren uygulanmak zere, Kurul tarafndan belirlenir. (3) Kamu hale Kurumu Maviri kadrosuna atanacak olan ve ek gstergesi (6100)n zerinde bulunan (6100 hari) Kurum personelinin aylk cret ve dier mali ve sosyal haklar, Bakan yardmcsna denen aylk cret ve dier mali ve sosyal haklar gememek zere Kurul tarafndan belirlenir. Yrrlk MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme MADDE 49 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurulu Bakan yrtr.

13

CETVEL UNVAN Bakan Yardmcs Ba Hukuk Danman Daire Bakan Kamu hale Kurumu Maviri Bakanlk Maviri Grup Bakan Kamu hale Uzman Hukuk Danman Basn ve Halkla likiler Danman Kamu hale Uzman Yardmcs Avukat Aratrmac Birim Mdr Ynetim Hizmetleri Uzman zel Bro Mdr zel Bro Mdr Yardmcs Mhendis Mimar statistiki zmleyici 5 Programc Mtercim-Tercman Tabip Hemire Birim efi Bilgisayar letmeni Savunma Uzman Teknisyen Dava Takip Memuru Santral Memuru Ayniyat Memuru Ariv Memuru Bro Grevlisi letiim Grevlisi ofr Datc TOPLAM SAYI 3 1 10 13 5 15 123 10 1 40 5 18 9 15 1 1 2 1 4 4 2 1 1 19 1 1 1 2 1 1 2 38 15 3 2 376

DZELTME
RESM GAZETE SAYISI: 27420 RESM GAZETE TARH: 02.12.2009

1/12/2009 tarihli ve 27419 sayl Resm Gazetede aslna uygun olarak yaymlanan, 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayl BakanlarKurulu Karar ile yrrle konulan Kamu hale Kurumu Tekilat ve Personelinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikin eki cetvele, statistiki 4 satrndan sonra gelmek zere zmleyici 5 satr eklenmek suretiyle dzeltilmitir.

14