Prijedlog

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu - amandmani Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst) i članka 163. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, podnosi sljedeće

AMANDMANE

Amandman I. U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi: "Iza podstavka 5. koji postaje podstavak 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi: "pri organiziranju volontiranja iz članka 27. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona postupi protivno obvezama navedenim u članku 10. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.". Obrazloženje: Ovim amandmanom, sukladno prijedlogu pravobraniteljice za djecu, unosi se nova prekršajna odredba, prema kojoj se predviđa prekršajno kažnjavanje organizatora volontiranja koji ne postupi sukladno obvezama iz članka 10. stavaka 3. i 4., odnosno koji u slučaju kada su korisnici volontiranja djeca, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, bolesne osobe ili osobe koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti, ne osigura stalni stručni nadzor nad volontiranjem, odnosno omogući da volonter dođe u nenadzirani kontakt s korisnikom volontiranja. Na ovaj se način nastoji osigurati dodatna zaštita navedenih zaštićenih skupina korisnika volontiranja kroz kažnjavanje organizatora volontiranja koji ne postupaju sukladno svojim obvezama.

2

Amandman II. U članku 34. u uvodnoj rečenici i naznaci članka riječi: "članak 40." zamjenjuju se riječima "članak 39.a". Obrazloženje: Ovim amandmanom mijenja se članak 34. Konačnog prijedloga zakona radi nomotehničke dorade izričaja. Naime, člankom 34. bilo je predviđeno dodavanje članka 40. koji već postoji u Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/2007), a koji sadrži odredbu o stupanju Zakona na snagu.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful