Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 1

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 2

Aခန္း (၁
(၁)

ကုိစံထြန္းဟာ သူ႕သားႀကီးၾသရသကုိ Aရမ္းခ်စ္တယ္။ ေမာင္ႏု ဆုိးတာကို တစ္ေယာက္ေယာက္က
ေျပာရရင္

ေက်းဇူးရွင္

Uီးေရႊကုန္းက

Aလုိလုိက္လြန္းလို႔။

Uီးေရႊကုန္းရဲ႕

ဇနီးက

Aလုိလုိက္လြန္းလို႔

Aစရွိသျဖင့္

ကိုစံထြန္းဟာ Aျခား လူေတြကုိ လႊဲခ်ေလ့ရွိတယ္၊ သူနဲ႔ ဇနီး မေစာခင္တုိ႔ Aလုိလုိက္တာလဲ ထူးမျခားနားပါပဲ၊ ကုိစံထြန္းဟာ
သူ႕သား ေမာင္ႏုကို စိတ္ဆုိးရင္ မ်က္နွာႀကီး မွဳန္ကုပ္ကုပ္လုပ္ထားတယ္၊ ဒါထက္ပုိၿပီး စိတ္ဆုိးလာရင္ ေမာင္ႏုကို ဘာမွ
မေျပာဘူး။ AနီးAနားလူေတြကို မဲၿပီး ေAာ္လားေငါက္လား လုပ္တယ္။ ဒါထက္ မခံမရပ္ႏုိင္ေAာင္ ပုိၿပီးစိတ္ဆုိးလာရင္
ရွဳးရွဳးရွားရွားနဲ႔ Aိမ္Aျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ Aိမ္ျပန္လာရင္သားစားဖို႔၊ သားႀကိဳက္တတ္တဲ့ Aစား
Aေသာက္တစ္ခုခုကို
ဟင္းခ်က္စရာေတြ

၀ယ္လာတယ္။
၀ယ္လာၿပီး

သားႀကိဳက္တတ္တဲ့

ဟင္းAထူးAဆန္းေတြကို

ပစၥည္းတစ္ခုခု၀ယ္လာတယ္။
သူကုိယ္တုိင္

ခ်က္ေကြၽးတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း
ဘယ္ေလာက္Aလုိ

လုိက္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေAာင္ သာဓကတစ္ခု ထုတ္ျပUီးမယ္။ ကုိစံထြန္းဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါးခယ္မ
ေစ်းထဲမွာ Aထည္ဆုိင္ကေလးနဲ႔ သဃၤန္းပရိကၡရာဆုိင္ကေလးသာရွိတဲ့ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ကေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
သူခ်စ္တဲ့ သားေမာင္ႏုAတြက္ ရွိစုမယ့္စုကေလးကို ျခစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျမင္းတစ္ေကာင္နဲ႔ Aမုိးဖြင့္ရထားတစ္စင္းကို ၀ယ္ေပးတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 3

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕ကေလးက က်U္းက်U္းေလး။ ရထားစီးစရာေနရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုစံထြန္းထက္ Aဆ ေပါင္းမ်ားစြာ
ခ်မ္းသာတဲ့ သူေဌးေတြထဲမွာေတာင္ Aေရွ႕ပုိင္းကသူေဌး Uီးေဖႀကီး တစ္ေယာက္ထဲမွာသာ ျမင္းရထားတစ္စင္းရွိတယ္။
သူကေတာ့

Aေပ်ာ္စီးဖို႔

၀ယ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းးရွိတယ္။

၀ါးခယ္မAေနာက္ဖ်ားမွာ

သူဟာAသက္ႀကီးလာေတာ့

သူေဆာက္ထားတဲ့

Aဲဒီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို

ဘုန္းႀကီး

ျမင္းရထားနဲ႔ပဲသြားႏုိင္

ေတာ့တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ရထားတစ္စင္းကို ၀ယ္ယူထားတာျဖစ္တယ္။ ကိုစံထြန္းကေတာ့ ဒီလုိသြားစရာ ဘယ္မွာမွ
မရွိပါဘူး။ မရွိဘူးဆုိတာလည္း သူသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူခ်စ္တဲ့သား ေမာင္ႏု Aတြက္ သူတစ္ခုခုလုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵဟာ
သူ႕မွာAင္မတန္
ကိုစံထြန္း

ျပင္းျပေနပါတယ္။Aဲဒီဆႏၵကို

ဇြတ္Aတင္း၀ယ္လုိက္တာ္ပါပဲ။

ႏွစ္သိမ့္တဲ့Aေနနဲ႔

သူ႕ျမင္းကို

ရွိစုမယ့္စုကေလးစုေဆာင္းၿပီး

မုိင္ေပ်ာက္လို႔

နာမည္ေပးထားတယ္။

Aဲဒီျမင္းရထားကို
မုိင္ေပ်ာက္ကလည္း

Aလိုလုိက္ထားလို႔ထင္ပါရဲ႕ ခပ္ဆုိးဆုိးပဲ။ ျမင္းေစာင္းထဲကထုတ္တုိင္း ေတာ္ေတာ္ဆြဲဆြဲၿပီးထုတ္ရတယ္။ ဒါေတာင္ တျခားလူ
ထုတ္လို႔မရဘူး။ သူ႕ကိုထိမ္းေနတဲ့ ရူးေပါေပါ ေစာလွဳိင္ ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီးထုတ္မွရတယ္။
တျခားသူဆုိရင္ ျမင္းေစာင္းထဲမွာ ေAာ္ဟစ္ခုံေပါက္ ကန္ေက်ာက္ေနတာပဲ။ ေမာင္ႏုရဲ႕Aေမ မေစာခင္
ကေတာ့ ကိုစံထြန္းလုိ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ သူ႕သားကို ေျပာမရရင္ ဒုတ္ေတြ႕ရင္ ဒုတ္နဲ႔၊ ဒုတ္မရွိရင္ လက္နဲ႔
တAားရြယ္ၿပီး ေမာင္ႏုရဲ႕ ကိုယ္ကိုထိတဲ့Aခါၾကေတာ့ ေရကိုဂြမ္းနဲ႔တုိ႔သလုိ Aသာကေလးတုိ႔တယ္။ Aဲဒီလုိရုိက္ေနတုန္း
ေမာင္ႏုရဲ႕ Aစ္မ၀မ္းကြဲမသိန္းတင္ Aနားမွာရွိေနရင္ “Aေဒၚ-ကေလးကို သိပ္မရုိက္ပါနဲ႔၊ ေပါက္ၿပဲကုန္Uီးမယ္”လို႔ Aၿမဲတမ္း
၀င္ေျပာေလ့

ရွိတယ္။

၁၉၁၂-ခုႏွစ္Aတြင္း

ေမာင္ႏုကို

၀ါးခယ္မၿမိဳ႕

Aဂၤလိပ္-ျမန္မာ

Aလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ

Aပ္လုိက္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ စာေတာ္သူလည္းမဟုတ္၊ ဘုတ္ထုိင္းလည္း မဟုတ္၊ ႏွစ္စU္္ႏွစ္တုိင္း Aတန္းတင္စာေမးပဲြ
လုပ္တဲ့Aခါ သာမာန္ေAာင္တဲ့ ေက်ာင္းသားစာရင္းမွာ ေAာက္နားက Aၿမဲတမ္း ကပ္လုိက္ေနသူျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းကို
ေရာက္တဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး သူဟာလူႀကီးေတြကုိ မဆဲေတာ့ဘူး။ ေကာ့ျပတာေတြ တျခားတစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေစာ္ကားတာ
ေတြလည္း သူ႕မွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ သူ႕Aတြက္ ထူးျခားတဲ့Aခ်က္တစ္ခုပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေန႔တစ္ေန႔မွာ က်ေနာ္္ဟာ
ကိုစံထြန္းဆီသြားၿပီး

ခင့္ဗ်ားသားဟာ

Aခု

လူႀကီးေတြကို

မဆဲေတာ့ဘူး။

ေကာ့လည္း

မျပေတာ့ဘူး။

ေစာ္လည္း

မေစာ္ကားေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားသတိထားၿပီး ၾကည့္မိရဲ႕လားလို႔ က်ေနာ္္ေမးတယ္။
ထြန္း၊ ၊ေAး သတိထားမိတယ္။
ႏု

၊ ၊Aဲဒါဟာခင္ဗ်ားသားAတြက္Aေရးႀကီးတဲ့ထူးျခားခ်က္တစ္ခုပဲ။

ထြန္း၊ ၊ဘယ္လုိAေရးႀကီးတဲ့ထူးျခားခ်က္မ်ုဳိးလဲကြ။
ႏု

၊ ၊ ခင္ဗ်ားသားရဲ႕ နဂုိရ္စိတ္ရင္းထဲမွာ ဆုိးတဲ့စိတ္ရွိရင္ လူႀကီးေတြကို Aခုထက္ထိ ဆက္ၿပီး ေစာ္ကားေနUီးမွာပဲ။

Aခုမေစာ္ကားေတာ့တာကုိ
သူ႕ဘႀကီး

ေထာက္ၾကည့္ရင္

ေျမာက္ေပးခဲ့လို႔ဆုိတာ

ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာထားႏုိင္ရင္

Aရင္တုန္းကေစာ္ကားခဲ့တာဟာ

ထင္ရွားေနတယ္။

Aဲဒီေတာ့

လူေကာင္းကေလးျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

သူကုိယ္တုိင္က

ခင္ဗ်ားသားဟာ

ဆုိးလို႔မဟုတ္ဘူး။

လူဆုိးမဟုတ္ဘူး။

ဆုိးတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာထားရင္

ေကာင္းတဲ့

လူဆုိးကေလး

ျဖစ္သြားႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aခုေျပာတာဟာ Aတည္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး။
ငါးႏွစ္သားဆုိတာ ငယ္ေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္နည္းနည္းေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္။
ငါးႏွစ္သားမွ ကုိးႏွစ္သား Aထိ ေမာင္ႏုမွာေကာင္းတာကိုလဲ ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရ၊ ဆုိးတာကိုလည္း
ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရ။

ကိုးႏွစ္သား

ျဖစ္လာတဲ့Aခါေမာင္ႏုဟာ

ေလးတန္းကိုေရာက္ေနၿပီ။

Aဲဒီေတာ့

ေမာင္ႏုမွာ

ေက်ာင္းသားသူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ေရွးကထက္ ေပါလာတယ္။ Aရပ္သား မိတ္ေဆြေတြလည္း ေရွးကထက္ ေပါလာတယ္။
ဒီAရပ္သားမိတ္ေဆြေတြထဲက

ပန္းရီ

ဆုိတဲ့မိတ္ေဆြဟာ

တျခားမိတ္ေဆြေတြထက္

ထူးျခားတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ပန္းရီAေၾကာင္းကို နည္းနည္းေလာက္ေဖၚျပသင့္တယ္။
ပန္းရီဟာ ပင္လယ္ပုိင္းက Aလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္Uီးျဖစ္တယ္။ ပင္လယ္ကုန္ေလွတစ္စင္းမွာ ေလွထုိးသား
Aျဖစ္နဲ႔ ၀ါးခယ္မကုိေရာက္လာတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ Aျပင္းAထန္ျဖစ္တာနဲ႔ သူ႕ေလွသူႀကီးဟာ သူ႕ကို ေဆးရုံတင္တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 4

သူေဆးရုံကမဆင္းခင္

ေလွထြက္သြားတယ္။

ေဆးရုံကဆင္းတဲ့Aခါ

ကိုစံထြန္းနဲ႔ေတြ႕ၿပီး

ထမင္းခ်က္

Aျဖစ္နဲ႔

Aိမ္ကိုေရာက္လာတယ္၊ ပန္းရီဟာ ေမာင္ႏုထက္ (၁၅)ႏွစ္ေလာက္ႀကီးတယ္။ ပန္းရီဟာ Aလုပ္သိပ္လုပ္တယ္။ ထမင္းခ်က္
ဆုိေပတဲ့ Aားတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ Aလကားထုိင္မေနဘူး။ ေရထမ္းတယ္။ A၀တ္ဖတ
ြ ္တယ္။ Aိမ္မွာသန္႔ရွင္းေရး လုပ္တယ္။
Aိမ္ေရွ႕ကပန္းၿခံကေလးထဲမွာ သစ္ပင္ေရေလာင္းတယ္။

ဆုိင္ထြက္ေနတဲ့ မေစာခင္ဆီကို ထမင္းပို႔တယ္။

ေမာင္ႏုနဲ႔

သူ႕ထက္ တစ္ႏွစ္ငယ္တဲ့ ညီ ေမာင္Uတုိ႔ကို ေက်ာင္းလုိက္ပို႔တယ္။ ေက်ာင္းAျပန္Aသြား ႀကိဳတယ္။ Aရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္
ပန္းရီဟာ

ဖင္သိပ္ေပါ့တယ္။

Aဲဒီလုိ

ဖင္ေပါ့တာေၾကာင့္

ညဘက္Aလုပ္ၿပီးတဲ့

Aခ်ိန္မွာသူဟာ

ကေစာ္နည္းနည္း

ေသာက္ေလ့ရွိတာကို Aိမ္သူAိမ္သားေတြ မႀကိဳက္ေပမယ့္ ဘာမွမေျပာၾကဘူး။ လ်စ္လ်ဴရွဳထားၾကတယ္။
တစ္ခါမွာေတာ့

ပန္းရီဟာ

ပုညေကာသလAသင္းရဲ႕ကထိန္မွာ

ပတ္စာခြာ

ဖ်ာသိမ္းတဲ့Aထိ

မေနမနားသြားၿပီးကူတဲ့Aတြက္ Aသင္းလူႀကီး တစ္Uီးျဖစ္တဲ့ Uီးလူကေလးက ပန္းရီကုိ သူတုိ႔လူႀကီးေတြ ေသာက္ၿပီးလို႔
ပုလင္းထဲမွာ နည္းနည္းက်န္ ေနေသးတဲ့ ျမင္းျဖဴတံဆိပ္ဘိလပ္Aရက္ကုိ ေပးလုိက္တယ္၊ ပန္းရီဟာ ဘိလပ္Aရက္ကို
Aခြင့္ေကာင္းရမွ

က်က်နနေသာက္မယ္ဆုိၿပီး

သိမ္းထားလုိက္တယ္။

Aိမ္Aျပင္ဘက္

ညတစ္ညေရာက္တဲ့Aခါ

ထင္းစင္နဲ႔ကပ္ေဆာက္ထားတဲ့

မႏၱေလးက

တရားေဟာေကာင္းတဲ့

သူ႕Aခန္းေလးထဲမွာ

ဆရာေတာ္တစ္ပါး

ပုည

ေကာသလAသင္းမွာ တရားေဟာတယ္။ ေဒၚႀကီးဟာ နားေလးေနတဲ့Aတြက္ တရားပြဲမသြားႏုိင္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aိမ္မွာ
Aိမ္ေစာင့္Aျဖစ္ ေဒၚႀကီး၊ ေမာင္ႏု၊ ေမာင္Uနဲ႔ ပန္းရီတုိ႔ပဲက်န္ရစ္တယ္။
ညတုိင္းကုိးနာရီေလာက္မွာ ေမာင္ႏုနဲ႔ ေမာင္U

Aိပ္ရာ၀င္ၾကရတယ္၊ မ၀င္ခင္ ပန္းရီဟာ သူတုိ႔ကို

Aိမ္သာထဲေခၚသြားၿပီး ေသးတယ္ရတယ္။ Aဲဒီညမွာ Aိမ္သာကAျပန္ ပန္းရီဟာ ေမာင္Uကို Aိပ္ရေAာင္ လႊတ္လုိက္ၿပီး
ေမာင္ႏုကို

သူ႕Aခန္းထဲလက္တုိ႔ေခၚသြားတယ္။

သခြားသီးတစ္လုံးရဲ႕ထိပ္ကို

ဓါးနဲ႔ျဖတ္တယ္၊

Aခန္းထဲေရာက္တဲ့Aခါ
Aဲဒီထိပ္န႔ဲ

Aခန္းတံခါးကို

သခြားသီးရဲ႕

ပိတ္လုိက္ၿပီး

ျဖတ္ထားတဲ့ေနရာကို

ပန္းရီဟာ

ပြတ္ေပးတဲ့Aခါ

Aစီးေတြထြက္လာတယ္။ AဲဒီAစီးေတြကို ေရစင္ေAာင္ ေဆးပစ္လုိက္ၿပီး ပန္းရီဟာသခြားသီးကို Aစိပ္စိပ္ေလးေတြ
ျဖစ္ေAာင္ လွီးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ Aသင့္လုပ္ထားတဲ့ ဖန္ခြက္တစ္ခြက္ထဲကို ဘိလပ္Aရက္ လက္တစ္လုံးမရွိ
တရွိေလာက္ ထည့္ေပးတယ္။ AဲဒီAရက္ကိုမွ ေမာင္ႏုေသာက္ႏုိင္ေAာင္ သံပုရာနဲ႔သၾကားေရေရာထားတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြနဲ႔
ေရာၿပီးေဖ်ာ္ေပးတယ္။

သူ႕ရဲ႕ညႊန္ၾကား

ျပသခ်က္Aရ

ေမာင္ႏုဟာ

Aရက္ကိုသခြားသီး

Aျမည္းနဲ႔ေသာက္ရတယ္။

AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ေမာင္ႏုနဲ႔ ပန္းရီတုိ႔ဟာ မိတ္ေတြရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္သာြ းၾကတယ္။
ပန္းရီမွာ ေစတနာရွိေပတဲ့ လူႀကီးေတြ သိသြားမွာစုိးတဲ့Aတြက္ ပန္းရီဟာေမာင္ႏုကို သူေသာက္သလုိ
ညတုိင္းAရက္မတုိ္က္ႏုိင္ဘူး။ လူႀကီးေတြ လစ္တဲ့Aခ်ိန္မ်ိဳးမွာသာ ေမာင္ႏုကုိ သူရဲ႕Aခန္းထဲ လက္တုိ႔ေခၚသြားခြင့္ရတယ္။
ဘိလပ္Aရက္ကုန္တဲ့Aခါ ပန္းရီနဲ႔ ေမာင္ႏုတုိ႔ဟာ ကေစာ္ဘက္ကုိ လွည့္ၾကရျပန္တယ္။ ေမာင္ႏုAတြက္ ကေစာ္ဟာ
သိပ္လဲမမ်ား၊ AဲဒီAထဲမွာ သံပုရာေဖ်ာ္ေရေတြ ခပ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေရာေပးထားတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုAဖို႔A၀င္မဆုိးလွဘူး။
ပုလင္းမိတ္ေဆြေတြ Aျဖစ္ ပန္းရီနဲ႔ေမာင္ႏုတုိ႔ဟာ Aေတာ္ရင္းႏွီးလာတဲ့Aခါ ပန္းရီဟာ ေရွ႕ကို ေျခတစ္လွမ္းတုိးတဲ့Aေနနဲ႔
ေမာင္ႏုကို

သူ႕Aေမဆုိင္က

တစ္ခါတစ္ေလ

တစ္က်ပ္၊

ပုိက္ဆံAခုိးခုိင္းတယ္။
ႏွစ္က်ပ္၊

ေမာင္ႏုက

တစ္ခါတစ္ေလ

၄-၅က်ပ္။

၂-ရက္တစ္ခါ၊

၃-ရက္

တစ္ခါတစ္ေလ

တစ္ခါ

ခုိးခုိးေပးရတယ္။

တစ္ဆယ္ေက်ာ္

ေလာက္Aထိ

ခုိးလို႔ရလာတယ္။ AဲဒါေတြAားလုံး ပန္းရီကုိ ေပးလုိက္ရတယ္။ ခုိးတာမွ မက္လုံးရွိေAာင္ ေမာင္ႏုကို ပန္းရီက ဒီပုိက္ဆံနဲ႔
ငါ၀ယ္ေပးမယ္။

ဘာလုိခ်င္သလဲလို႔

ေမးတယ္။

ေမာင္ႏုက

ကေလးေတြကစားတဲ့

ေဘာလုံးန႔ဲ

ေမာင္းခ်ဓါးကို

လုိခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ပန္းရီက လူပါး။ Aဲဒီေတာ့ ေမာင္ႏု ခုိးေပးလုိက္တဲ့ ပုိက္ဆံနဲ႔မ၀ယ္ဘူး။ ေဘာလုံးနဲ႔ေမာင္းခ်ဓါးကို
ခုိးတတ္ေAာင္ ေမာင္ႏုကိုသင္ေပးတယ္။ သင္ပုံကဒီလုိ၀ါးခယ္မေစ်းက

ေလးေဒါင့္ပုံသ႑န္ရွိတဲ့

Aထည္ေစ်းရုံႀကီးထဲကုိ၀င္ဖို႔

Aေရွ႕ဘက္မွာ

ေလးေပါက္။

Aေနာက္ဖက္မွာ ေလးေပါက္။ ၀င္ေပါက္ေပါင္း ၈-ေပါက္ ရွိတယ္။ AဲဒီA၀င္၀ေတြမွာက်ဴလီယာ ကုန္စုံဆုိင္ေလးေတြ
ရွိတယ္။ Aဲဒီ က်ဴလီယာေလးေတြဟာ မူဆလင္ေတြျဖစ္တဲ့Aတြက္ ေသာၾကာေန႔တုိင္း ေန႔လည္တစ္ခ်က္တီးမွ သူတုိ႔ရဲ႕

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 5

ဆုိင္ေတြကို ဖြင့္တယ္။ ေမာင္ႏုရဲ႕Aေမ မေစာခင္ Aထည္ဆုိင္တန္းကို ၀င္တဲ့Aေပါက္၀မွာ က်ဴလီယာကုန္စုံဆုိင္ တစ္ဆုိင္
ရွိတယ္။

ပန္းရီဟာ

မေစာခင္ဖုိ႔

ေန႔စU္္ထမင္းသြားပုိ႔ရတဲ့Aတြက္

ေသာၾကာေန႔တုိင္းမွာ

ဒီဆုိင္ရဲ႕

AေနAထားကို

ေလ့လာခြင့္ရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီဆုိင္ရဲ႕ေပ်ာ့ကြက္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိတယ္ဆုိတာ သူေကာင္းေကာင္းသိတယ္။
ဒီဆုိင္ကေလးေတြရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဟာ Aထည္ေစ်းရုႀံ ကီးရဲ႕နံရံျဖစ္တယ္။ Aဲဒီနံရံကိုကပ္ၿပီး Aဂၤေတဆုိင္ခုံကေလးေတြ
ေဆာက္ထားတယ္။ Aဲဒီဆုိင္ခုံတစ္ခုေပၚမွာ ကုန္စုံဆုိင္တစ္ခုက်စီ စပ္ထားတဲ့ တံခါးAရွင္ျဖစ္တယ္။ ဆုိင္ပိတ္ခ်ိန္က်ရင္
Aဲဒီပ်U္ျပားေတြကို

ဆုိင္ခုံေAာက္ကထုတ္။

ဆုိင္ရဲ႕ေဘး

၂-ဘက္နဲ႔ေရွ႕မွာ

သူတက
ုိ႔ ိုထိန္းထားေပးဖို႔တပ္ထားတဲ့

သစ္သားတန္းေတြရဲ႕ ၾကားထဲကုိ ထည့္လုိကၿပီး ေမ်ာက္လက္တပ္ထားတဲ့ ပ်U္ျပား ၂ခ်ပ္ကို ေသာ့ခပ္လုိက္တာပါပဲ။
ဆုိင္ဖြင့္ခ်ိန္က်ရင္ ေသာ့ခေလာက္ကိုဖြင့္ ပ်U္ျပားတစ္ခ်ပ္စီထုတ္ၿပီး ထုိင္ခုံေAာက္ သြင္းထားလုိက္ၾကတယ္၊ ႏွစ္ေတြ
ၾကာလာေတာ့ ဒီပ်U္ျပားေတြထဲမွာ က်ဳံ႕တဲ့ဟာကက်ဳံ႕၊ လိမ္တဲ့ဟာကလိမ္၊ ေကာက္တဲ့ဟာ ေကာက္ကုန္ၾကၿပီ။ ဒီပ်U္ျပားေတြ
ထဲက တခ်ဳိ႕ပ်U္ျပားကို Aားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဖိၿပီးတြန္းလုိက္ရင္ ကေလးလက္တစ္ေခ်ာင္း ၀င္ႏုိင္ေAာင္ Aေပါက္ကေလး
ျဖစ္သြားတယ္။
ေမာင္ႏုလုိခ်င္တဲ့ ေဘာလုံးေတြကို ပိုက္ကြန္လုိဟာမ်ဳိးနဲ႔ Aုပ္ၿပီး ဆုိင္ရဲ႕မ်က္ႏွာက်က္မွာ ဆြဲထားတယ္။
ေမာင္းခ်ဓါးကေလးေတြက်ေတာ့ ဆုိင္ခုံေပၚမွာ တင္ထားတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေဘာလုံးကို ခိုးခ်င္ရင္ ပန္းရီဟာသူ႕ဂုတ္ေပၚမွာ
ေမာင္ႏုကိုခြထုိင္ခုိင္းၿပီး သူကေခြးေျခတစ္ခုေပၚမွာ ရပ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ တံခါးတစ္ခ်ပ္ကို သူကတAားဖိတြန္းတယ္။
ပြင့္လာတဲ့Aေပါက္ကေလးက

ေမာင္ႏုဟာ

ေဘာလုံးကုိခုိးရတယ္။

ေမာင္းခ်ဓါးကို

ခိုးတဲ့Aခါက်ေတာ့

ဒီေလာက္

ခဲခဲယU္းယU္း မၾကံရဘူး။ ပ်U္ျပားရဲ႕ ေAာက္ပုိင္းကို ပန္းရီက ဖိတြန္းေပးၿပီး ေမာင္ႏုက Aသာကေလး ႏွဳိက္ယူရတာပါပဲ။
ခုိးရင္ ဒီဘ၀မွာ ေထာင္က်ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ဘ၀မွာ ငရဲက်ႏုိင္တယ္ ဆုိတာေတြကို ေမာင္ႏု မၾကားဖူးဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္
ဒီလုိခုိးရတာကို

သိပ္ေပ်ာ္ၿပီး

သြားခုိးရေAာင္

ပန္းရီကုိခဏခဏ

ပူဆာတယ္။

ဒါေပမယ့္

ခုိးခ်င္ရင္

ေစ်းမစည္ခင္

ေျခာက္နာရီနဲ႔ ေျခာက္နာရီခြဲAတြင္းမွာ ခုိးရတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေမာင္ႏုရဲ႕ Aစ္မ၀မ္းကြဲ မသိန္းတင္ကုိယ္တုိင္ကြပ္ကဲၿပီး
Aတင္းစာၾကည့္ခုိင္းထားတာဆုိေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ ခုိးခ်င္တုိင္း ခုိးခြင့္မရရွာဘူး။
တစ္လႏွစ္လၾကာမွ တစ္ခါေလာက္ပဲ ရတယ္။ ေနာက္ထပ္ သုံးႀကိမ္ေလာက္ခုိးၿပီးတ့ဲAခါ ခုိးေနတာကုိ
ျမင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြေတြက ျပန္ေျပာၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဆုိင္ရွင္ က်ဴလီယာကုလားေတြ သိသြားၾကတယ္၊ သူတုိ႔က ေမာင္ႏုရဲ႕
မိဘေတြကို တုိင္ၾကတဲ့Aတြက္ ေနာက္ထပ္ခုိးခြင့္မရဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ပန္းရီရဲ႕ေျခUီးဟာ တစ္ဖက္ကို ဒီလုိလႊဲသြားျပန္တယ္။
၀ါးခယ္မ

ကမ္းနားလမ္းညေစ်းတန္းမွာ

Aသုပ္ေရာင္းတဲ့

တရုတ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ရွိတယ္။

ဒီဆုိင္ရွင္တရုတ္ဟာ

သြပ္

လင္ပန္းႀကီးထဲမွာ Aသားမ်ဳိးစုံထည့္ထားၿပီး ၀ယ္စားသူလာရင္ ႀကိဳက္ရာAသားကို သုပ္ေကြ်းတယ္။ မ်ားေသာAားျဖင့္
ဒီတရုတ္ဟာ

ဘိန္းငိုက္ေနတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

ပန္းရီနဲ႔ေမာင္ႏုဟာ

သြပ္လင္ပန္းထဲကသူတုိ႔ႀကိဳက္ရာ

Aသားေတြကို

သူတုိ႔ပန္းကန္ထဲ

Aဲဒီတရုတ္ဆုိင္မွာ

ပုိင္ရွင္ကိုေရွ႕မွာထားၿပီး

ခုိးရတာဟာ

တစ္ပဲဖုိးစီေလာက္စားၿပီး
ခုိးခုိးထည့္ၾကတယ္။

ခုိးရတာေၾကာင့္

တရုတ္ဘိန္းAငိုက္မွာ

၀ေတာ့မွ

ထျပန္ၾကတာပဲ။

က်ဴလီယာကုလားဆုိင္မွာ

ခုိးရတာထက္

ပုိၿပီးႀကီးက်ယ္တယ္။ ခက္ခဲတယ္။ သတၱိနဲ႔ စြမ္းရည္ပုိလုိတယ္လို႔ ပန္းရီကေမာင္ႏုကို လွိမ့္ထားတယ္။ Aဲဒီလွိမ့္တာကို
Aဟုတ္ႀကီးထင္ေနတဲ့Aတြက္

သူဟာႀကီးက်ယ္တဲ့

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ယူဆၿပီး

ေမာင္ႏုဟာ

ခက္ခဲတဲ့Aလုပႀ္ ကီးတစ္ခုကို

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနတယ္။

လုပ္ရေပၿပီ။

သတၱန
ိ ဲ႔

Aစြမ္းရွိတဲ့

နည္းနည္းဘ၀င္ျမင့္ခ်င္သလုိလုိလဲ

ျဖစ္လာတယ္။
ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ပန္းရီUီးေႏွာက္ထဲမွာ Aၾကံသစ္တစ္ခုေပၚလာျပန္တယ္။ ဒီAၾကံသစ္Aရ မီးဖုိေခ်ာင္ရဲ႕
လက္တစ္လုံးေလာက္စီႀကဲေနတဲ့

ပ်U္ၾကားေတြထဲက

ပုိက္ဆံႀကိဳးကို

ဂြင္းေလ်ာလုပ္ၿပီး

ေျမႀကီးေပၚကို

ခ်ထားတယ္။

Aဲဒီဂြင္းေလ်ာထဲမွာ ဆန္ေလးငါးေစ့ႀကဲထားတယ္။ မီးဖုိေAာက္ကို ေရာက္လာတဲ့ Aိမ္နီးခ်င္းAိမ္က ၾကက္ေတြဟာ
ဂြင္းေလွ်ာထဲကဆန္ကိုစားတာနဲ႔
မိေနတဲ့ၾကက္ကို

တၿပိဳင္နက္ပန္းရီဟာ

ဆင္းဖမ္းရတယ္၊

ၿပီးေတာ့မွ

ႀကိဳးကိုတAားတုပ္ဆလ
ြဲ ုိက္တယ္။

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ခ်က္ၿပီး

ေမာင္ႏုက

ဂြင္းေလွ်ာထဲမွာ

တခ်ဳိ႕ကိုထမင္းနဲ႔စားတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

တခ်ဳိ႕ကို

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 6

ကေစာ္နဲ႔ျမည္းၾကတယ္။ ဒီAၾကံသစ္ဟာ ပဲသားသုတ္ေရာင္းတဲ့ တရုတ္ႀကီးကုသုိလ္ေကာင္းဖို႔ ျဖစ္လာရတယ္၊ Aိမ္မွာ
ၾကက္သားကုိ ဗုိက္ကားေနေAာင္ တုပ္ေနၾကရတဲ့Aတြက္ မသူေတာ္ႏွစ္ေယာက္ဟာ ညေစ်းတန္းကို ခါတုိင္းလုိသြားၿပီး
ခုိးစားဖို႔မလုိေတာ့ဘူး။ ေနာက္မ်ားမၾကာခင္ ပန္းရီနဲ႔ေမာင္ႏုဟာထုိင္ၿပီး ကေစာ္ေသာက္ေနၾကရင္း ပန္းရီက ေဟ့ေကာင္
ေမာင္ႏု မင္းလင္မယားလုပ္တမ္းကစားပါလားလို႔ Aၾကံေပးလုိက္တယ္။ ဘယ္လိုကစားရမွာလဲ။ ဒီေကာင္ဟာ ေစာက္Aပဲ။
လင္မယားလုပ္တမ္းကစားတယ္ဆုိတာ

ဒီလုိလုပ္ရတယ္ကြလို႔

Aစခ်ီၿပီး

သူတတ္ေသာနည္းမ်ဴိးစုံကို

ေလွ်ာက္သင္ေတ့ာတာပဲ။ ဒီေလာက္ၾကာေAာင္ေပါင္းလာၿပီးတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ပန္းရီကုိAေတာ္ႀကီး ၾကည္ညိဳေနၿပီ။
ေတာ္ေတာ္စြမ္းတဲ့လူ။
Aဲဒါေၾကာင့္
ျပန္ေမးတယ္။

Aၾကံေကာင္းUာဏ္ေကာင္းေတြ

ပန္းရီေျပာၿပီးတဲ့Aခါ
AဲဒီAခ်ိန္က

Aသက္၂၀ေလာက္

ခါတုိ္င္းထက္

ေမာင္ႏုတုိ႔Aိမ္မွာ

ရွိေနၿပီ။

Aမ်ားႀကီးေပးႏုိင္တဲ့လူလို႔

ပုိၿပီးၾကည္ညိဳေနတဲ့စိတ္နဲ႔
Aေစခံမိန္းကေလး

တစ္ေယာက္ကေတာ့

သူ႕စိတ္ထဲမွာ

ယူဆထားၿပီးၿပီ။

ဘယ္သူနဲ႔ကစားရမလဲလို႔

၂-ေယာက္

ေလာက္ရွိတယ္။

ေမာင္ႏုနဲ႔ရြယ္တူေလာက္ပဲ။

ေမာင္ႏုက

တစ္ေယာက္က

ကိုးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္

သာရွိေသးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ နာမည္Aစစ္Aမွန္ကို မေျပာခ်င္ဘူး။ Aဲဒီေတာ့ Aႀကီးမကို မယ္တင္။ Aငယ္ကုိ လွေၾကြ
လို႔ပဲေခၚၾကပါစုိ႕။
ပန္းရီဟာ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ လွေၾကြရဲ႕ပန္းကန္ထဲကို ဟင္းေတြAမ်ားႀကီးထည့္ေပးရင္း လွေၾကြ
ငါ့ေျပာတဲ့စကားကို နင္နားေထာင္ေနာ္။ နင့္ကိုေန႔တုိင္း ဒီလုိပဲဟင္းေတြAမ်ားႀကီး ထည့္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လွေၾကြက
ဟုတ္ကဲ့လို႔ ေျဖတယ္။ ထမင္းစားၿပီးတဲ့Aခါ ပန္းရီဟာ လွေၾကြကို ပုိက္ဆံတစ္ျပားေပးတယ္။ လွေၾကြဟာ သိပ္၀မ္းသာ
သြားတယ္။

ေနာက္ကိုလည္း

သုံးေလးရက္ဆက္ၿပီး

ပန္းရီဟာ

လွေၾကြကိုဒီလုိပဲ

ေလာကြပ္လုပ္တယ္။

စေနေန႔

ေရာက္လာတဲ့Aခါ ေန႔လည္တစ္ခ်က္တီးေလာက္မွာ ကိုစံထြန္း၊မေစာခင္တုိ႔က ဆုိင္မွာရွိေနတယ္။ ေဒၚႀကီးက Aိပ္ေနတယ္။
မသိန္းတင္နဲ႔မယ္တင္တုိ႔က
ပစ္တမ္းကစားေနတယ္။

ေစ်းထြက္၀ယ္ၾကတယ္။
ပန္းရီဟာ

လွေၾကြနဲ႔

ေမာင္ႏုရဲ႕ညီ

ေမာင္ႏုတက
ုိ႔ ုိ

ေမာင္Uကလည္း

နင္တုိ႔လင္မယားလုပ္တမ္း

Aိမ္ေရွ႔မွာ

ဖန္ဒိုး

ကစားရမယ္လို႔ေျပာၿပီး

သူ႕Aခန္းထဲက ေခ်း(ဂ်ီး)လက္ေလးသစ္တက္ ခ်U္ေစာ္နံေနတဲ့သူ႕ျခင္ေထာင္ထဲ သြင္းေပးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္Uီးစလုံးဟာ
ကေလးေတြရွိၾကေသးတာပဲ။ Aဲဒီေလာက္ေတာ့ ပန္းရီက ဘာေတြကို သင္ေပးသင္ေပး၊ သူတုိ႔ႏွစ္Uီးရဲ႕ လင္မယားလုပ္တမ္း
ကစားတာဟာ လူႀကီးေတြကစားတာမ်ဳိးေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ကေလးကစားတာ မ်ဳိးေလာက္ပဲျဖစ္တာေပါ့။
တစ္ေန႔မွာ ပန္းရီဟာ Aိမ္ကို တံျမက္စီလွည္းရင္း Aိမ္ေခါင္းရင္းက စားပြဲခုံ တစ္ခုေပၚမွာ ေငြဒဂၤါးေတြနဲ႔
ေငြစေတြကို ေတြ႕တယ္။ Aားလုံးေပါင္း တစ္ရာဘုိး ေလာက္ရွိလိမ့္မယ္။ Aဲဒီေငြေတြကို သူလုိခ်င္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
ေမာင္နုကို ေခၚၿပီး ဒီေငြေတြကို Aခုိးခုိင္းတယ္။ေမာင္ႏုကလည္း ပန္းရီေျပာတဲ့Aတုိင္း လုပ္တာပဲ။ ေမာင္ႏုရဲ႕ Uီးေလး
ကိုဘဟာ ေမာင္ႏုတုိ႔ေက်ာင္းမွာ ေလးတန္းျပဆရာ လုပ္ေနတယ္။ Aဲဒီေငြေတြဟာ ေက်ာင္းပုိင္ေငြေတြ။ လြန္ခဲ့တဲ့ေန႔
ေက်ာင္းစာေရး Aိမ္ျပန္သြားတဲ့ Aတြက္ မAပ္ခဲ့ရေသးပဲ Aိမ္ကိုယူလာတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေက်ာင္းသြား ခါနီးမွာ
ေငြေတြကို ရွာမေတြတဲ့Aတြက္၊ ကိုဘဟာ ေမာင္ႏုနဲ႔ ေမာင္Uကို ေခၚၿပီးေမးတယ္။
ေမာင္U၊ ဒီAေပၚကေငြေတြကိုယူသလား။
က်ေနာ္္မယူဘူး၊Uီးေလး။
ေမာင္ႏုမင္းယူသလား။
ယူတယ္။
ဘယ္မွာလဲ။
ကိုပန္းရီဆီမွာ။
ပန္းရီ ေမာင္ႏုေပးထားတဲ့ ေငြေတြဘယ္မွာလဲ။
က်ေနာ္္မသိဘူး။
ကေလးက မင္းကိုေပးထားတယ္လို႔ေျပာေနၿပီ။ မင္းမလိမ္နဲ႔။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 7

က်ေနာ္္မလိမ္ဘူး။
ေဟ့ေကာင္ ေမာင္ႏု မင္းဘာမဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာ ေနတာလဲ။
(မ်က္လုံးျပဴးၿပီး)မင့္ငါ့ေငြေပးသလား။
ေပးတယ္။
မင္းမလိမ္နဲ႔။
မလိမ္ဘူး။
ေဟ့ေကာင္ ပန္းရီ၊ Aခုေငြထုတ္ေပးရင္ မင္းသက္သာမယ္။ ဂါတ္တုိင္ၿပီးမွဆုိရင္ မင္းဒုကၡ ေရာက္လိမ့္မယ္။
က်ေနာ္္မွမသိပဲ။
ကိုဘဟာ ဂါတ္တုိင္တဲ့Aတြက္ ဂါတ္ကစာသင္တစ္ေယာက္လုိက္လာၿပီး ပန္းရီကိုေခၚသြားတယ္။ ဂါတ္ကုိ
ေရာက္တဲ့Aခါ

ေဘးကိုလက္သီးနဲ႔

သုံးေလးခ်က္ေလာက္ပဲ

ထုိးရတယ္။

၀ွက္ထားတဲ့ေငြကိုျပပါမယ္

ျဖစ္လာတယ္၊

ေငြျပန္ရၿပီိးတဲ့ေနာက္ Uီးေလးဟာ သူAစ္ကို ကိုစံထြန္းကို Aက်ဳိးAေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး ပန္းရီကုိ ႏွင္ထုတ္ပစ္လုိက္တယ္။
Aမႈဆက္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။
ပန္းရီထြက္သြားလို႔ သုံးေလးရက္ၾကာတဲ့Aခါ မီးဖိုထဲမွာထမင္းခ်က္ေနရင္း မယ္တင္က မသိန္းတင္ကို
ဒီလုိစေျပာလိုက္တယ္။ တင္တင္ရယ္၊ ကုိပန္းရီကုိႏွင္ထုတ္လုိက္တာ က်မသိပ္၀မ္းသာတာပဲ။ ဒီလူဟာ မေကာင္းဘူး။
လူယုတ္မာ။

Aင္း.....။

ေမာင္ႏုကို

သူ႕Aခန္းထဲေခၚၿပီး

Aရက္ေခ်ာ့တုိက္တယ္။

ဘယ္တုန္းကလဲ။

တင္တင္ရယ္၊ဒီလုိတုိက္ေနတာၾကာလွၿပီ။ ညီး ငါ့ကိုခ်က္ခ်င္းဘာလို႔ မတုိင္သလဲ။ ေမာင္ႏုAရုိက္ခံရမွာသနားလို႔။ ညီးကလဲ
ေA။ ခ်က္ခ်င္းတုိင္ေရာေပါ့။ ဒီထက္ဆုိးတာေတာင္ရွိေသးတယ္။ တင္တင့္ကို က်မ Aခုမွ ဖြင့္ေျပာမယ္။ ဘာလဲ။
ဒီပန္းရီဆုိတဲ့ေကာင္ဟာ

က်မကိုလူပ်ဳိစကားေျပာတယ္။

ညဘက္မွာလူႀကီးေတြ

Aိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း

သူ႕Aခန္းထဲမွာသူနဲ႔ လာAိပ္ဖို႔ ခဏခဏေခၚတယ္။ သူေခၚတုိင္း က်မကသူ႕ကုိ Aေမနဲ႔ခ်ည္းပဲ ကေလာ္တုတ္တာပဲ။
မယ္တင္ရယ္၊ ငါ့ကို ခ်က္ခ်င္းတုိင္ေရာေပါ့။ တစ္ေန႔မွာ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ က်မလက္ကိုဆြဲတယ္။ က်မက ဘယ္ခံမလဲ။
မေAနဲ႔ ကေလာ္တုပ္ၿပီး ပါးျပန္ရုိက္တာေပါ့။ Aဲဒီေတာ့ သူကက်မကို ေစာက္ကျမင္းမလို႔လည္းဆဲတယ္။ နင္ေကာင္းေကာင္း
သတိထား။ နင့္ျခင္ေထာင္ထဲကို ငါ ေမာင္ႏု လႊတ္လုိက္မယ္လို႔ က်မကိုႀကိမ္းတယ္။ ေနာက္ ၂-ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့
သန္းေခါင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ ေမာင္ႏု က်မျခင္ေထာင္ထဲ၀င္လာၿပီး က်မကိုAတင္းဖက္ထားတယ္။ က်မလဲလန္ႏ
႔ ုိးၿပီး
သူ႕ကို

တြန္းပစ္လုိက္တယ္။

ဒီေကာင္ေလး

ဒီမွာ

ပထမေတာ့

Aိမ္မက္မက္သလုိလုိ

ဘာလာလုပ္တာလဲ၊

နင့္Aိပ္ယာနင္ျပန္သြား

ေမာင္ႏုထြက္သြားတယ္၊ ပန္းရီလႊတ္လုိက္တာ ျဖစ္မွာေပါ့၊

ျဖစ္ေနတယ္။

ေနာက္ကို

တင္တင့္ကိုေAာ္ၿပီိး

ေမာင္ႏုမွန္းသိေတာ့မွ

တုိင္လုိက္ရမလားဆုိေတာ့မွ

ဒါေပါ့တင္တင္ရဲ႕၊ ဒီAေကာင္ဟာ Aလုပ္ေတာ့ လုပ္ပါရဲ႕။

ဒါေပမယ့္ သိပ္ရႈပ္တယ္။ သူကိုႏွင္ပစ္လုိက္တာ က်မသိပ္၀မ္းသာတာပဲ။ ဒီလုိဟာေတြ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ငါ့ကို တုိင္ေရာေပါ့ေA။
ဒါေတြ ငါ့Aိမ္မွာျဖစ္တာ ငါ မႀကိဳက္ဘူး။
ေက်ာင္းျပန္လာတဲ့Aခါ

မသိန္းတင္ဟာ

ေမာင္ႏုကို

ေခၚလုိက္တယ္။

မသိန္းတင္ဟာ

Aင္မတန္

စည္းကမ္းႀကီးတယ္။ Aျပစ္ရွိရင္လည္းမညွာဘူး။ ေခါင္းကုိသူ႕လက္နဲ႔ ေခါက္တဲ့Aခါေခါက္။ ေပါင္ကို ဆြဲလိမ္တဲ့Aခါလိမ္။
ၾကက္ေမႊးတံျမက္စီးနဲ႔ ရုိက္တဲ့Aခါ ရုိက္တဲ့Aတြက္ Aေဖကိုလဲမေၾကာက္။ Aေမကိုလည္းမေၾကာက္။ Aေမရဲ႕ Aစ္မႀကီး
ေဒၚႀကီးဆုိရင္ ဖုတ္ေလတဲ့ ငပိ ရွိတယ္လို႔ေတာင္ မမွတ္တဲ့၊ ေမာင္ႏုနဲ႔ ေမာင္Uတုိ႔ ညီAကိုႏွစ္ေယာက္ဟာ မသိန္းတင္ကုိ
သိပ္ေၾကာက္တယ္။
ေမာင္ႏု မင္းပန္းရီတုိက္တဲ့ Aရက္ေသာက္သလား။
ေသာက္တယ္။
ဘယ္ႏွစ္ခါေလာက္ရွိသလဲ။
ခဏခဏပဲ။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 8

မယ္တင္ ရဲ႕ျခင္ေထာင္ထဲကိုလဲ မင္း၀င္တယ္ၾကားရတယ္။ ဟုတ္သလား။
ဟုတ္တယ္။
သြား ၾကက္ေမြး တံျမက္စီး သြားယူခ်ီ။
တင္တင္ရယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ကေလးပဲရွိပါေသးတယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ ခ်မ္းသာေပးပါ။
မယ္တင္ ညီး Aသာေန။ (ေမာင္ႏုဘက္သုိ႕) သြား၊
ၾကက္ေမႊး တံမ်က္စီးသြားယူခ်ီ။
ေမာင္ႏုဟာ ၾကက္ေမႊးတံျမက္စီး ယူလာရတယ္။
မသိန္းတင္က
ေမာင္နုရဲ႕တင္ပါးကို

ၾကက္ေမႊးတံျမက္စီးကို

ငါးခ်က္ရုိက္တယ္။

ေမာင္နုဟာ

ၾကက္ေမႊးဘက္ကကိုင္။

ေနာက္ကိုဒါမ်ဳိးမလုပန
္ ဲ႔လို႔

မသိန္းတင္ကိုေတာ့ေၾကာက္တယ္။

ဒါေပမယ့္

ဆုံးမၿပီး

မသိန္းတင္က

ေခါက္ေခါက္ လိမ္လိမ္ ရုိက္ရုိက္ ဘယ္ေတာ့မွမငိုဘူး။ မသိန္းတင္ရုိက္တာကို ေဒၚႀကီးသိသြားတဲ့Aခါ သူတူခ်စ္ရဲ႕တင္ပါးက
Aရႈိးရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္က်ရွာတယ္။

Aခန္း (၂
(၂)

၁၉၂၀-ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇဘၤာလထဲမွာ ပထမတကၠသိုလ္ သပိတ္ေပၚလာတယ္၊ မၾကာခင္ ဒီသပိတ္ဟာ Aလယ္တန္းနဲ႔
Aထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို ကူးစက္သြားၿပီး ေမာင္ႏုတုိ႔လည္း သပိတ္ထဲပါသြားၾကတယ္၊ ေမာင္ႏုဟာ ဒီAခိ်န္မွာ ၇-တန္း။
Aသက္ကေတာ့ ၁၃-ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေမာင္ႏုရဲ႕ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ၊ ေျပာပုံဆုိပုံေတြဟာ ေရွးကနဲ႔မတူေတာ့ပဲ
Aနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲလာတာသူ႕ကို Aကဲခပ္မိတဲ့လူေတြ ေတြ႕လာၾကတယ္၊ ဒီလုိေျပာင္းလဲလာတာဟာ ေက်ာင္းသား
သပိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔

AဲဒီAကဲခပ္

မိသူေတြက

ယူဆၾကတယ္။

တကၠသိုလ္

သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက

ေဟာေျပာျပသတဲ့၊ လြတ္လပ္ေရးတရားေတြ။ Aမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာ၊ ေမာင္ႏုတုိ႔သင္ရတဲ့ Aာဇာနည္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး
တုိက္ပြဲမ်ား၊ Aစရွိတဲ့ စာAုပ္ေတြဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕စိတ္ကုိ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ ေျပာင္းပစ္လုိက္တယ္လို႔ AဲဒီAကဲခပ္မိသူေတြက
ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ

Aကယ္လို႔ရာခုိင္ႏႈန္း

Aျပည့္

ေကာင္းတာေတြကိုပဲလုပ္ရမယ္။

မွန္တယ္ဆုိရင္

မေကာင္းတာေတြကို

ဒီေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊

မလုပ္ရဘူး။

Aခုေတာ့

ဒီစာAုပ္ေတြေၾကာင့္
သူေျပာတာဆုိတာေတြ၊

လုပ္တာကိုင္တာေတြထဲမွာ Aေကာင္းေတြလည္း ပါေနတယ္။ Aဆုိးေတြလည္း ပါေနတယ္။
Aခုလို

ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ေမာင္ႏုAေၾကာင္းကို

ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့

သူ႕ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာ

တစ္ေယာက္ ေျပာျပတာဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္။ Aဲဒီ ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာ ပုဂၢိဳလ္က ေမာင္ႏုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ဒီလုိေျပာတယ္။

လူတုိင္းမွာ

Uီးေႏွာက္နဲ႔

ႏွလုံးသားဆုိၿပီး

AဓိကAစိတ္Aပိုင္းႀကီးႏွစ္ခု

ရွိတယ္။

Aသက္Aရြယ္

ႀကီးမားလာတာနဲ႔Aမွ် တခ်ဳိ႕လူေတြမွာ Uီးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလုံးသားဟာ တညီတညာထဲ ႀကီးထြားလာၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕မွာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 9

Uီးေႏွာက္က ႏွလုံးထက္ပုိၿပီး ႀကီးထြားလာၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ Uီးေႏွာက္ထက္ ႏွလုံးကပုိၿပီး ႀကီးထြားလာၾကတယ္၊
Aဲဒီလုိ လူသုံးစားရွိတဲ့Aထဲမွာ ေမာင္ႏုဟာ တတိယ Aမ်ဳိးAစားထဲမွာ ေရာက္ေနတယ္။ Aရြယ္ႀကီးလာတာနဲ႔Aမွ်
သူ႕ႏွလုံးဟာ သူ႕Uီးေနွာက္ထက္ Aဆမတန္ ပုိၿပီးႀကီးထြားလာတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ပုိမိုႀကီးထြားေနတဲ့Aတြက္ လူမ်ားစုက
AေသးAဖြဲလို႔ယူဆထားတဲ့

ျပႆနာကေလးေတြဟာ

ေမာင္ႏုမွာ

Aႀကီးႀကီးေတြျဖစ္တဲ့Aခါျဖစ္ၿပီး

Aက်ုိဳးရွိမယ့္

ကိစၥမ်ဳးိလဲမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့Aခ်က္ေတြကို သူ႕Uီးေႏွာက္က မစU္္းစားႏုိင္ ေသးခင္ သူ႕ႏွလုံးထိခုိက္တာကိုမီွိၿပီး ေမာင္ႏုဟာ
တစ္ခုခုေျပာဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း တစ္ခုခုကို လုပဖ
္ ို႔ခ်က္ျခင္း ခ်က္ျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေလ့ရွိတယ္။
သူ႕ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ဘာႀကီးျဖစ္သြားျဖစ္သြား လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုခ်ၿပီးရင္
သူ႕Uီးေႏွာက္က

ျပင္ဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။

က်က်နနစU္္းစားႏုိင္တဲ့Aခါ

Aဲဒီ

သူေျပာမိတာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aတုိင္း
လုပ္မိတာဟာ

တစ္ခုခုကို

မွားမွန္းသိရင္

ေျပာၿပီးလုပ္ၿပီးမွ

ေမာင္ႏု

Aမ်ားႀကီး

၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ Aဲဒီလို မွားၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္မမွားဖို႔ ေမာင္ႏုဟာ Aမ်ားႀကီး ၾကဳိးစားေလ့ရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ ႏွလုံးကUီးေႏွာက္ထက္ႀကီးေနတဲ့ေမာင္ႏုဟာ ႀကိဳးစားလို႔မေAာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး။ မွားမွားၿပီးသြားမွ ေနာင္တရတာ
ေတြဟာ

Aင္မတန္မ်ားတယ္။

Aဲဒီလုိျဖစ္တာဟာ၁၃-၁၄ႏွစ္သားAရြယ္ငယ္ငယ္တုန္းကသာ

Aသက္Aရြယ္ႀကီးျပင္းလာတဲ့Aခါမွာလည္း

ျဖစ္တုန္းပဲရိွေသးတယ္။

ငယ္ငယ္တုံးက

ျဖစ္တာ

မဟုတ္ဘူး။

ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ

ေတြနဲ႔

Aသက္Aရြယ္ႀကီးျပင္းလာတဲ့Aခါမွာ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာေတြဟာ Aခ်က္တစ္ခ်က္မွာပဲဲ ျခားနားခ်က္ ရွိတယ္။ ႏွလုံးသားကို
ထိခုိက္လာရင္
ဒီလုိဆုိရင္

Aလွ်င္စလုိဆုံးျဖတ္တဲ့Aတုိင္း

ျခားနားခ်က္ဆုိတာ

ေျပာတာဆုိတာလုပ္တာ ကိုင္တာမွာေတာ့ မျခားနားဘူး။ Aတူတူပဲ။

ဘယ္လုိဟာမ်ဳိးလည္း။

ငယ္ငယ္တုံးကဆုိရင္

ေမာင္ႏုဟာ

ကုသုိလ္-Aကုသိုလ္ကို

မသိေသးဘူး။ သုစရုိက္-ဒုစရုိက္ကို ၾကားေတာင္မၾကားဖူးဘူး။ Aဲဒီေတာ့ တစ္ခုခုကို လုပ္ခ်င္လာရင္ ကုသုိလ္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊
Aကုသိုလ္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္။ သုစရုိက္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဒုစရုိက္ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ျမင့္ျမတ္တာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္။ ယုတ္ညံ့တာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္။
ဇြတ္တရြတ္လုပ္ပစ္လုိက္တာပဲ။ Aသက္Aရြယ္ႀကီးျပင္း လာတဲ့Aခါက်ေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ သူ႕ဖခင္နဲ႔သူ႕ဆရာ ဒီးဒုတ္
Uီးဘခ်ဳိတုိ႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆုံးမတာေတြကို ၾကားနာရၿပီးတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ကုသုိလ္နဲ႔ Aကုသုိလ္၊ သုစရုိက္နဲ႔ ဒုစရုိက္၊
ျမင့္ျမတ္တာနဲ႔

ယုတ္ည့ံတာေတြကို

Aေတာ္Aတန္သိလာတယ္။

ဒီလုိသိလာတဲ့Aတြက္

Aကုသိုလ္တုိ႔၊

ဒုစရုိက္တုိ႔

ယုတ္ညံ့တာတုိ႔ကုိ လုပ္ခ်င္တုိင္း ဇြတ္တရြတ္မလုပ္မိေAာင္ သူ႕ကုိယ္သူ Aထူးထိန္းသိမ္းလာႏုိင္တယ္။ ကြာျခားခ်က္ဆုိတာ
ဒါပါပဲ။
ႏွလုံးသားဟာ Uီးေႏွာက္ထက္ ႀကီးေနတဲ့ ေမာင္ႏုဟာ ႏွလုံးသားကုိ ထိခုိက္လာတုိင္း စိတ္လုိက္ မာန္ပါ
လုပ္ခဲ့တာေတြဟာ

Aမ်ားႀကီးပါပဲ။

AဲဒီAမ်ားႀကီးထဲက

စိတ္၀င္စားစရာ

ေကာင္းမယ္လို႔ထင္တဲ့

သာဓကေလးေတြ

Aနည္းငယ္ကို သူ႕Aခန္းနဲ႔သူ ေဖၚျပသြားခ်င္တယ္။

(က)
သပိတ္ေပၚလာၿပီးလို႔

မၾကာခင္ေန႔တစ္ေန႔မွာ

သူ႕စိတ္ကိုဘယ္လုိထိခုိက္တယ္

မဆိုႏုိင္ဘူး။

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕သူငယ္ခ်င္း ၄-၅ေယာက္နဲ႔ထုိင္ၿပီး စကားေျပာရင္း သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေဟ့ေကာင္ေတြ ငါတစ္ခုလုပ္ခ်င္တယ္လို႔
ရုတ္တရက္ေျပာလုိက္တယ္။ Aဲဒီေနာက္ဆက္ၿပီး ဒို႔Aားလုံး ကတုံး ေျပာင္ေAာင္ရိတ္ရမယ္။ ခါးေတာင္ေျမာင္ေAာင္
ႀကိဳက္ရမယ္။ ကုိယ္တုံးလုံးခြ်တ္ထားရမယ္။ တရုတ္ထုိး၊ ေနာက္ပိတ္ဘိနပ္ စီးရမယ္။ လက္တစ္ဖက္မွာ ခဲတစ္လုံးစီကုိင္ၿပီး
ေစ်းထဲကိုသြားမယ္လို႔ ေမာင္ႏုက ေက်ညာျပန္တယ္။ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ ထြန္းရင္ကလြဲၿပီး Aားလုံးသေဘာတူ
တယ္။ ထြန္းရင္ဟာ ခါးေတာင္းေျမာင္ေAာင္ ႀကိဳက္ဖို႔ေနေနသာသာ လုံခ်ည္၀တ္ရင္ သူ႕လုံခ်ည္စဟာ ေျခမ်က္စိေပၚ
ဘယ္ေတာ့မွ

မတက္ဘူး။

သူ႕ဆံေတာက္ကုိလည္း

ေကာ့စမတ္တစ္နဲ႔တုိက္ၿပီး

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Aၿမဲတမ္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ခြဲထားေလ့

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ရွိတယ္ဆုိေတာ့

page 10
ဘယ္မွာကတုံးရိတ္ခ်င္ပါ့မလဲ။

ေနာက္ၿပီးေတာ့

ကို႔ယို႔ကားယားလုပၿ္ ပီး

သူတုိ႔သြားရမယ့္ေနရာဟာ

Aပ်ဳိေလးေတြ သိပ္ေပါတဲ့ ေစ်းျဖစ္ေနျပန္တယ္ဆုိေတာ့ မိန္းကေလးေတြ ေရွ႕မွာ Aင္မတန္ ရွက္တတ္တဲ ထြန္းရင္Aတြက္
ေမာင္ႏုရဲ႕ ေက်ညာခ်က္Aတုိင္း လုိက္လုပဖ
္ ို႔ဆုိတာမေျပာနဲ႔ စU္္းစားဖို႔ဆုိတာေတာင္မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုဟာ
ဆုံးျဖတၿပီးျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ ထြန္းရင္ ညွင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ စိတ္မပါ့တပါ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနဲ႔ လုိက္လုပ္ရရွာတယ္။
ေနာက္တစ္ခါက်ေတာ့
ေသာက္ဖူးတယ္။

ကုတ္ကင္းကို

သူငယ္ခ်င္းေတြစကားေျပာေနၾကရင္း

တစ္ခါမွမပြတ္ဘူးဘူး။

ေမာင္ႏုက

Aနည္းဆုံးတစ္ခါေတာ့

သူဟာAရက္ကိုသာ

ပြတ္ၾကည့္ခ်င္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

သူ႕သူငယ္ခ်င္းေမာင္ဟန္က ကုတ္ကင္းကို သြား၀ယ္ေခ်ပါလို႔ ေမာင္ႏုကေျပာတယ္။ သူငယ္ခ်င္းAခ်ုဳိ႕က ကုတ္ကင္း
ပြတ္တာမေကာင္းဘူး။ ရူးတတ္တယ္လို႔ ကန္႔ကြက္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုဟာ ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္
သူတုိ႔ကန္႔ကြက္လို႔ မရေတာ့ဘူး၊ ေမာင္ဟန္က ကုတ္ကင္း၀ယ္ေပးတယ္။ ကုတ္ကင္းရလာတဲ့Aခါ ဂနီဆုိတဲ့ ကုလား
လၻက္ရည္ဆုိင္မွာ ေမာင္ႏုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြAားလုံး ၀ိုင္းၿပီးကုတ္ကင္း ပြတ္ၾကတယ္။ ပြတ္ၿပီးတဲ့Aခါ စကားေျပာလို႔ မရဘူး၊
ႏႈတ္ခန္းေတြထူေနတယ္။ မေကာင္းဘူးလို႔ ေမာင္ႏုက မွတ္ခ်က္ခ်တယ္။
ေနာက္တစ္ခါမွာေတာ့

Aခုလုိပဲ

သူငယ္ခ်င္းေတြ

၀ုိင္းဖြဲ႕ၿပီး

စကားေျပာ

ေနၾကတုန္း

ေမာင္ႏုက

သူဟာAရက္လည္း ေသာက္ဖူးၿပီးၿပီ။ ကုတ္ကင္းလည္း ပြတ္ဘူးၿပီးၿပီ။ ဘိန္းကို မရႈဘူးေသးဘူး။ တစ္ခါေလာက္ေတာ့
ရႈၾကည့္ခ်င္တယ္လို႔ ေက်ညာျပန္တယ္။ ဘယ္သူမွ ကန္႔ကြက္လို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘိန္းရႈတာကို မႀကိဳက္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ
ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဘိန္းခန္းထဲ ေရာက္တဲ့Aခါ ဘိန္းရႈမယ့္ လူေတြAတြက္ ခင္းထားတဲ့ ဖ်ာစုတ္ေတြ။ ေခ်းေတြနဲ႔ မဲေနတဲ့
ေခါင္းAုံးေတြ၊ ဘိန္းဆီေတြ Aလိမ္းလိမ္းကပ္ေနတဲ့ ဘိန္းေျပာင္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေမာင္ႏုဟာ ေAာ္ဂလီ ဆန္ေနတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ ဘိန္းမရႈျဖစ္ပဲ ဘိန္းခန္းထဲက ျပန္ထြက္လာၾကတယ္၊

(ခ)
တစ္ေန႔ေသာAခါ သေဘာၤဆိပ္နားမွာ ကူလီကုလားတစ္ေယာက္ကို ဗမာ ၄-၅ေယာက္ ၀ုိင္းရုိက္ေနတာ
ေမာင္ႏုေတြ႕တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ဘုိင္စကယ္ေပၚက ကဗ်ာကယာဆင္းၿပီး ဗမာေတြကိုAတင္းလုိက္ထုိးတယ္။ ဒီဗမာေတြဟာ
၀ါးခယ္မၿမိဳ႕

သုႆာန္နဲ႔မ်က္ေစာင္းထုိးျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း

တစ္လုိင္းဟုရြာက

လူဆုိးရန္ရွင္းရဲ႕ညီ

လူဆုိးဘုိးခ်စ္နဲ႔

သူ႕ငယ္သားလူဆုိးတစ္စုဆုိတာ ေမာင္ႏုမသိဘူး။ ၀ါးခယ္မမွာ ၀ါးခယ္မသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီေကာင္ေတြနဲ႔သာ
ဆုိရင္ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ခ်င္ၾကဘူးဆုိတာလည္း ေမာင္ႏု မသိဘူး။ မၾကာေသးခင္ကပဲ Uီးဘျမစ္ဆုိတဲ့ ပုလိပ္စာသင္
တစ္ေယာက္ကို

ဖို႔းခ်စ္ဆုိတဲ့လူဆုိးဟာ

ကြမ္းျခံကုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားမွာ

ေခ်ာင္းၿပီးရုိက္လုိက္တာ

ကံေကာင္းလို႔

မေသတယ္ဆုိတာလည္း ေမာင္ႏု မသိဘူး၊ ကူလီကုလားက မွားေနသလား ၊ ဒီလူဆုိးေတြက မွားေနသလားဆုိတာကိုလည္း
ေမာင္ႏု မသိဘူး။ ကူလီကုလားတစ္ေယာက္ထဲကုိ ဗမာAမ်ားက ၀ုိင္းရုိက္ေနတာ ျမင္ရတာနဲ႔ သူ႕ႏွလုံးသားေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္
ျဖစ္လာၿပီး ဗမာေတြကိုAတင္း၀င္ထုိးတာပါပဲ။ ကိုစံထြန္းရဲ႕သားဆုိတာ Aဲဒလ
ီ ူဆုိးေတြသိေနၾကလို႔ သူလြတ္သြားတာပဲ။
ဒီလုိသာမဟုတ္ရင္ Aဲဒီေနရာမွာ သူAေတာ္နာမည္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ၀ါးခယ္မတစ္ဖက္ကမ္း ရြာသစ္ရြာမွာ ေAာင္သင္းဆုိတာရွိတယ္။ ေAာင္သင္းက
ေမာင္ႏုထက္

ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ႀကီးတယ္၊

Aရပ္လည္းAေတာ္ရွည္တယ္

Aားလည္းသိပ္ေကာင္းတယ္။

လက္လည္း

သိပ္ျမန္တယ္။ သူနဲ႔စကားေျပာရင္ တဖက္သားဟာ Aင္မတန္ သတိထား ေျပာရတယ္။ စိတ္မထင္ရင္ ဘာမဟုတ္
တာေလးနဲ႔ထခ်တာပဲ။

သူခ်ခုိက္ရင္လည္း

မသက္သာဘူး။

လက္၀ါးေရ၊

လက္သီးေရာ၊

ဒူးေရာ၊

ဖေနာင့္ေရာ၊

Aကုန္သုံးတယ္ဆုိေတာ့ ခ်ၿပီးရင္ တဖက္သားကုိ ႏွာႏွပ္ယူရတာခ်ည္းပဲ။ စိတ္AထိAခုိက္ Aင္မတန္ျမန္တဲ့ ေမာင္ႏုဟာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 11

တစ္ေန႔ေသာAခါ၊ AဲဒီေAာင္သင္းန႔ဲ ကမ္းနားလမ္း ေက်ာက္မီးေသြးရုံ Aနားမွာသြားၿပီး ရင္ဆုိင္မိၾကတယ္။ ေမာင္ႏုနဲ႔
ပါလာတဲ့သူငယ္ခ်င္းကို ေAာင္သင္းက သူ႕စာAုပ္ေတြ ျပန္ေပးဖို႔ ေတာင္းတယ္။ Aဲဒီသူငယ္ခ်င္းကလည္း ေAာင္သင္းကို
သိပ္ေၾကာက္ၿပီး

ျပန္ေပးပါ့မယ္လို႔

တုန္တုန္ရီရီနဲ႔

ျပန္ေျပာတယ္။

ဒါေပမယ့္ေAာင္သင္းဟာ

ေဒါသထြက္ၿပီး

မင္းယူသြားတာၾကာၿပီ၊ ဒီကေန႔ လာေပးခ်င္ေပး။ မေပးရင္ မင္းကိုတီးရလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္လုိက္မာန္ပါ ႀကိမ္းေမာင္းတယ္။
ဒီလုိႀကိမ္းေမာင္းတာကို ေမာင္ႏု မႀကိဳက္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဘာစာAုပ္မွန္းလည္း မသိဘူး။ ယူထားတာ ဘယ္ေလာက္
ၾကာေနၿပီဆုိတာလည္း မသိဘူး၊ ေဟ့ေကာင္-စာAုပ္ကို ျပန္မေပးနဲ႔လို႔ ေမာင္ႏုက သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို လွမ္းေျပာလုိက္တယ္။
Aင္မတန္လက္ျမန္တဲ့ ေAာင္သင္းဟာ Aေခ်Aတင္ စကားေျပာေနဖို႔ ေမာင္ႏုကို ခြင့္မေပးဘူး။ သူ႕ဗလနဲ႔ ေမာင္ႏုရဲ႕
ဘယ္ဘက္ေမးရုိးကို တAားထုိးလုိက္တာ ေမာင္ႏုလည္း Aဲဒီေနရာက ဒီခဲလုံးပုံေပၚ ပုံလ်က္သားက်သြားတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ
လက္သီးဒဏ္ေၾကာင့္
Aဲဒါေၾကာင့္

မူးမူးေနာက္ေနာက္

Aတင္းကုန္းထၿပီး

ျဖစ္ေနရာက

ဒီခဲလုံးနဲ႔

ဆြဲမိဆြဲရာကို

ေAာင္သင္းရဲ႕

ဆြဲလုိက္တာ

နားထင္ကုိ

ဒီခဲလုံးတစ္လုံးကို

တစ္ခ်က္ပဲထုနုိင္တယ္။

ဆြဲမိတယ္။

သူ႕ထက္

Aရပ္နဲ႔

ဗလေကာင္းတဲ့ ေAာင္သင္းဟာ Aေပၚကစီးၿပီး လက္သီးမုိး၊ ဒူးမုိး၊ ေျခေထာက္မုိးေတြ ရြာခ်ေနလုိက္တာ ေမာင္ႏုရဲ႕ညီ
ေမာင္Uသာ Aဲဒီေနရာကို ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ ေမာင္ႏုရဲ႕Aသက္ဟာ ထြက္သြားနုိင္စရာ
Aေၾကာင္းရွိတယ္။
ေAာင္သင္းလည္း

သူ႕ညီေမာင္Uဟာ
Aဲဒီေနရာမွာ

ရန္ျဖစ္ေနရာကိုေရာက္လာၿပီး

ပုံလ်က္သားက်သြားတယ္

ထင္တယ္။

ဒီခဲလုံးတစ္လုံးနဲ႔

တAားလႊဲေပါက္လုိက္တာ

ေAာင္သင္းရဲ႕

လက္ကလြတ္တဲ့Aခ်ိန္မွာ

ေမာင္ႏုဟာ သတိမရေတာ့ဘူး။ Aေတာ္ႏွာႏွပ္ယူရတယ္။
ေနာက္တစ္ခုေျပာရUီးမယ္။ ၁၉၂၁-ခုႏွစ္ထဲမွာ ၀ႈိက(္ WHYTE) ေကာ္မရွင္လို႔ေခၚတဲ့ စုံစမ္းေရးAဖြဲ႕တစ္ခုကို
ဘိလပ္Aစုိးရတုိ႔က ဖြဲ႕ေပးလုိက္တယ္။ AဲဒီAဖြဲ႕ကို

ဂ်ီစီဘီေA Aသင္းခ်ဳပ္က သပိတ္ေမွာက္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္

ဒီAဖြဲ႕ဟာ ၀ါးခယ္မကို ေရာက္လာရင္ သံပုံးတီးၿပီး ဆႏၵျပၾကဖို႔ ၀ါးခယ္မ ဂ်ီစီဘီေA Aသင္းခြဲရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ႕က
စီစU္္ၾကတယ္။ Aဲဒီလုိ သံပုံးတီးမယ့္လူေတြထဲမွာ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းက ေမာင္ႏုတုိ႔ လူစုလည္းပါတယ္။ ၀ႈိက္ေကာ္မရွင္ဟာ
၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလထဲမွာ ပုသိမ္ကိုAသြား ၀ါးခယ္မမွာ ခဏနားတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘၤာဟာ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕ထိပ္
၀င္လာတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး တစ္ၿမဳိ႕လုံးဆူညံသြားေAာင္ သံပုံးေတြ တီးၾကတာပဲ။ ေမာင္ႏုတုိ႔ လူစုဟာ သေဘၤာဆိပ္နားကပ္ၿပီး
တာ၀န္ယူရတယ္။ Aထက္Aမိန္႔Aရ သူတုိ႔ဟာ သံပုံးေတြကိုသာ မရပ္မနားတီးေနရမယ္၊ တျခားဘာမွ မလုပ္ရဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုဟာ သံပုံးတီးေနရင္း ႏွလုံးသားေတြ ေဆြ႕ေဆြ႕ ခုန္လာတယ္ထင္တယ္။ ဘာမွ မေျပာပဲ သူတုိ႔လူစုထဲက
ထြက္ၿပီး Aနားမွာရွိတဲ့ ဆုိင္တစ္ဆုိင္က ဘိလပ္ရည္ပုလင္းကို Aတင္းဆြဲၿပီး ၀ႈိက္ေကာ္မရွင္ စီးလာတဲ့ သေဘၤာကုိ
တAားေပါက္လုိက္တယ္။ ပုလင္းဟာ သေဘၤာကုိထိၿပီး Aစိပ္စိပ္ေၾကမြသြားတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း ခဏေတာ့ Aဖမ္း
ခံလုိက္ရေသးတယ္။

(ဂ)
၁၉၂၂-ခုႏွစ္၊မတ္လထဲမွာ

ေမာင္ႏုဟာ

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းက

၈-တန္းေAာင္တယ္။

AဲဒီAခ်ိန္က

ေမာင္ႏုမွာ ပညာဆက္သင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး။ ပညာရဲ႕တန္ဘုိးကိုလည္း သူမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႕မိဘေတြက
Aထူးသျဖင့္

သူ႕Aေဖက ေက်ာင္းဆက္ထားခ်င္တယ္။

ရန္ကုန္သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္ထဲမွာ
စီစU္္တယ္။

ရန္ကုန္ကို

မသြားခင္

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ႕Aိမ္မွာ

ျဖစ္ႏုိင္ရင္သူ႕သားကုိ

ဖြင့္ထားတဲ့Aမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာ

ေလးငါးရက္ေလာက္Aလုိမွာ

ဘုရားကုိးဆူကပ္တယ္။

၀တ္လုံျဖစ္ေစခ်ုင္တယ္၊

ပညာဆက္သင္ဖို႕

၀ါးခယ္မကုန္းလမ္းက

AဲဒီAိမ္မွာ

သူ႕Aေဖ

Aဲဒါေၾကာင့္
ကိုစံထြန္းက

ကုလားမဘေမာင္လို႔ေခၚတဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး

စကားေျပာေနၾကရင္း

ေAးေမာင္စက္ကင္းဟာ ေမာင္နုကုိ လက္တုိ႔ၿပီး Aျပင္ေခၚသြားတယ္၊ ေမာင္ႏတ
ု ုိ႔Aတန္းထဲမွာ ေAးေမာင္ႏွစ္ေယာက္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ရွိတယ္။

page 12

Aဲဒါေၾကာင့္

ဒီေAးေမာင္ႏွစ္Uီးကုိ

ခြဲျခားတဲ့Aေနနဲ႔

သူ႕ကို

စက္ကင္းေAးေမာင္လို႔

ေခၚတာျဖစ္တယ္။

Aိမ္Aျပင္ဘက္ ေရာက္တဲ့Aခါ ေAးေမာင္ စက္ကင္းက ေမာင္ႏု မင္းရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းသြားေနေတာ့မယ္၊ Aဲဒီေတာ့
မင္းကို ငါAေကာင္းဆုံးနဲ႔ Eည့္ခံမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဘယ္လုိEည့္ခံမွာလဲလို႔ ေမာင္ႏုကေမးတဲ့Aခါ Aိမ္မဲက ေကာင္မAသစ္
ေလးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္လို႔ ငါၾကားရတယ္။ မင္းကို Aဲဒီေခၚသြားမယ္လို႔ ေAးေမာင္စက္ကင္းက ျပန္ေျပာတယ္။
ေAးေမာင္စက္ကင္းဟာ ေမာင္ႏုကုိ ေရွးUီးစြာသူ႕Aိမ္ေခၚသြားတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ေAးေမာင္စက္ကင္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္
Aတုိင္း ေခါင္းရင္းဘက္က Aိမ္ၾကားထဲကုိသြားၿပီး ျပဴတင္းေပါက္ေAာက္မွာ ေစာင့္ေနရတယ္။ ေAးေမာင္စက္ကင္းဟာ
သူ႕တာဖက္တာ AေပၚAကၤ်ီ Aသစ္တစ္ထည္ကို ဘုရားႀကီးလမ္းနားက တရုတ္Aေပါင္ဆုိင္မွာ သြားေပါင္ၾကတယ္။
ရတဲ့ေငြေလးက်ပ္ယူၿပီး ၀ါးခယ္မAေရွ႕ပုိင္းမွာရွိတဲ့ Aိမ္မဲကေကာင္မAသစ္ကေလးဆီကုိ သူတုိ႔သြားၾကတယ္။
Aဲဒီညက ေမာင္ႏု ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ Aေတြ႕Aၾကံဳဟာ သူလူလားေျမာက္တဲ့Aရြယ္မွာ ပထမဆုံးေတြ႕ၾကဳံရတဲ့
Aေတြ႕Aၾကဳံ

ျဖစ္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္ထမင္းခ်က္ပန္းရီရဲ႕

တုိက္တြန္းခ်က္Aရ

လွေၾကြဆုိတဲ့

ေကာင္မေလးနဲ႔

လင္မယားလုပ္တမ္း ကစားခဲ့ၾကစU္္က ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရတဲ့ Aေတြ႕Aၾကဳံနဲ႔ တျခားစီ၊ တဘာသာစီ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရၿပီး
ေမာင္ႏုရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ၀မ္းသာတာေရာ၊ Aံ့Aားသင့္တာေရာ၊ ႀကိဳက္တာေရာ ေဗ်ာင္းဆန္သြားတာပဲ။

Aခန္း(၃)
(က)
ေမာင္ႏုဟာ
ေရာက္လာတယ္၊
လွည္းတန္းထဲမွာ
Aဲဒီတုိက္ကို

၁၉၂၂-ေမလ

Aစေလာက္မွာ

ရပ္ေ၀းကေရာက္လာၾကတဲ့

ေက်ာင္းသားေတြေနဖို႔

တုိက္တစ္လုံးငွားေပးထားတယ္၊

ဆက္မငွားႏုိင္ေတာ့ဘူး။

သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္ထဲက
စားဖို႔Aတြက္

ေနာက္ေျခာက္လၾကာတဲ့Aခါ

Aဲဒါေၾကာင့္

ေမာင္ႏုတုိ႔လူစုဟာ

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းကို

ေက်ာင္းAုပ္ခ်ုဳပ္ေရးAဖြဲ႕က
ေက်ာင္းAုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြဲ႕ဟာ

သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္ထဲက

ဘုန္းႀကီး

ေက်ာင္းမွာ လွည္းတန္းတုန္းကလုိ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြAတြက္ စည္းကမ္းသိပ္မႀကီးေတာ့ဘူး။
ညတစ္ညေတာ့
သရက္ေတာေက်ာင္းရဲ႕

ရန္ကုန္Aေရွ႕ပုိင္းမွာ

Aျပင္ဘက္ကုိ

ထြက္ၿပီး

မီးAႀကီးAက်ယ္ေလာင္တယ္၊

Aေပၚကိုထုိးတက္ေနတဲ့

ေမာင္ႏုနဲ႔

မီးေရာင္ေတြကုိ

သူ႕သူငယ္ခ်င္းဟာ

လွမ္းၾကည့္ေနၾကတယ္၊

ေမာင္ႏုကို ဒီလူရဲ႕နာမည္ေမးလို႔မရဘူး။ မီးေလာင္တာကို လွမ္းၾကည့္လို႔ Aေတာ္ကေလးၾကာလာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုက
Aဲဒီသူငယ္ခ်င္းကိုလွမ္းၿပီး။

ျ့ပည့္တန္ဆာမေတြ

ဘယ္မွာရွိသလဲ။

ခင္ဗ်ားသိသလားလို႔ေမးတယ္။

သိတယ္လို႔

Aဲဒီလူကေျဖတယ္။ Aဲဒီကို က်ေနာ္သြားခ်င္တယ္၊ ခင္ဗ်ား လုိကပ
္ ို႔မလားလို႔ ေမာင္ႏုက ထပ္ေမးတဲ့Aခါ ခ်ာတိတ္
မင္းသြားခ်င္လုိက္ပို႔မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါပို႔တယ္ဆုိတာ မင္းဘယ္သူ႕ကိုမွ မေျပာရဘူးလို႔ ဒီသူငယ္ခ်င္းက ကတိေတာင္းတယ္၊
ေမာင္ႏုကလည္း

မေျပာပါဘူးလို႔

ကတိေပးၿပီး

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္

ထြက္သြားၾကတယ္၊

လမ္းမွာ

ေမာင္ႏု

Aရက္ေသာက္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့Aတြက္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းဟာ ေမာင္ႏုကို တရုတ္ေပ်ာ္ပစ
ြဲ ားဆုိင္ တစ္ဆုိင္ေခၚသြားတယ္၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ေမာင္ႏုဟာ

page 13

Aရက္ကုိ

မခ်ိန္ဆတတ္ဘူး။

Aရမ္းေသာက္

ခ်င္တယ္၊

သူ႕သူငယ္ခ်င္းက

ထိန္းထားတဲ့Aတြက္

ေမာင္ႏုမေတြးမိဘူး။

ျပည့္တန္ဆာတန္းကို

နည္းနည္းေသာက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာတန္းကို ထြက္သြားၾကတယ္၊
Aရက္ေသာက္တာ

ဘယ္ေလာက္Aျပစ္ႀကီးတယ္ဆိုတာ

သြားတာကလည္း ဘယ္ေလာက္ဆုိတယ္ဆိုတာ ေမာင္ႏု မေတြးမိဘူး။ ေတြးႏုိင္ေလာက္တဲ့ Uာဏ္လည္း သူ႕မွာမရွိဘူး။
Aဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးထဲက တရုတ္ေပ်ာ္ပြဲစားရုံတရုံမွာ Aရက္ကိုလည္း ေသာက္ဖူးၿပီ။ ျပည့္တန္ဆာတန္းမွာ
ျပည့္တန္ဆာမ

တစ္ေယာက္နဲ႔လည္း

ဘ၀င္ျမင့္ေနတယ္။

သူ႕ကိုယ္သူ

ေဖာက္သည္ခ်ဖို႔ေတာင္

ေပ်ာ္ပါးဖူူးၿပီ။

သူဟာလူလည္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီဆုိၿပီး

Aေတာ္ဟုတ္လွၿပီလို႔ထင္ၿပီး

သူစိတ္ကူးထား

လုိက္ေသးတယ္၊

ေက်ာင္းပိတ္လို႔Aျပန္
Aဲဒီေနာက္

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕ၿမိဳ႕ကသူငယ္ခ်င္းေတြကို

ေမာင္ႏုဟာ

ေငြလည္းရွိမယ္။

Aေဖၚလည္းေကာင္းမယ္ဆုိရင္ Aရက္ဆုိင္နဲ႔ ျပည့္တန္ဆာမ Aိမ္ကို မေရွာင္မလႊဲသာတဲ့A လုပတ
္ စ္ခုAျဖစ္နဲ႔ သူ႕ကုိယ္သူ
ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိပဲ

သြားေနတာပဲ။

၁၉၂၃-ခုႏွစ္ေလာက္

ေရာက္တဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုမွာ

ေရာဂါတစ္ခုရလာတယ္၊

သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို ေမးၾကည့္တဲ့Aခါ ဒါဟာ ဂႏုိ-ေရာဂါလို႔ေျဖတယ္။ ေပါင္ထိပ္မွာလည္း Aႀကိတ္တစ္လုံးထြက္တယ္လို႔
ေမာင္ႏုက ထပ္ေျပာတဲ့Aခါ ဒီေရာဂါက ဒီလုိပဲလို႔ သူသူငယ္ခ်င္းက ျပန္ေျဖတယ္၊ Aဲဒီေနာက္ ဒီသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ AကူAညီနဲ႔
မဂုိလမ္း၊ ဘင္ဂ်မင္ေဆးဆုိင္က ေဆးတစ္ပုလင္း၀ယ္တယ္၊ ေဆးနာမည္ကိုေတာ့ ေမာင္ႏု ေကာင္းေကာင္းႀကီး မမွတ္မိဘူး။
ပဲလဆမ္းေA့ာဖ္ကုိ ေပဘလို႔ေခၚတယ္ထင္တယ္လုိ႔ ေျပာျပဖူးတယ္။ ေပါင္က Aႀကိတ္ေပၚမွာေတာ့ Aဲဒီသူငယ္ခ်င္းက
ေရခဲတင္ေပးတယ္၊
လူငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ဟာ ဘယ္လို စိတ္လည္း မဆုိႏုိင္ဘူး။ Aေျပာရ Aေတာ္ခက္တယ္။ ဒီဘ၀ ေရာက္ေန
တာေတာင္

သံေ၀ဂ

မရႏုိင္ေသးဘူး။

ဒီေဆးစားၿပီး

ေရခဲAုံေနရတာကို

ေAာက္က်ေနာက္က်

AေျခAေနက

Aထက္တန္းကို တိုးတက္လာတဲ့ Aထိမ္းAမွတ္တစ္ခု Aျဖစ္နဲ႔ေတာင္ ေမာင္ႏုဟာ ႀကိတ္ၿပီး ဂုဏ္ယူေနလုိက္ေသးတယ္။
Aဲဒီႏွစ္ မတ္လ စာေမးပြဲAၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ရက္Aတြင္း ေမာင္ႏုဟာ ၀ါးခယ္မကို ျပန္သြားတယ္။ Eၿပီ လ ၁၃-ရက္
သၾကၤန္Aႀကိဳရက္ကုိ ေရာက္တဲ့Aခါ ေမာင္ႏုနဲ႔သူငယ္ခ်င္း ေလးငါးေယာက္ဟာ ရယ္စရာA၀တ္Aစားမ်ဳိးစုံေတြကို၀တ္ၿပီး
ၿမဳိ႕ထဲမွာေရပကၡ္ခံထြက္ဖို႔

ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္၊

Aဲဒီ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ

ၿမိဳ႕ထဲကိုမထြက္ခင္

ကမ္းနားလမ္းက

တရုတ္ေခါက္ဆြဲဆုိင္ကိုသြားၿပီး ေမာင္ႏုတုိ႔လူစုဟာ Aရက္ေတြကို ေသာက္ၾကတယ္။ Aေသာက္လြန္သြားတဲ့Aတြက္
ဒီေကာင္ေတြဟာ

ၿမိဳ႕ထဲကိုေရပက္ခံ

ရႈမေကာင္းေတြျဖစ္ၿပီး

သူတုိ႔ရ႕ဲ

မထြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။

Aန္ဖတ္ပုံေတြေပၚမွာ

ေခါက္ဆြဲ

ဆုိင္ထမ
ဲ ွာပဲ

လဲေနၾကတယ္၊

၀တ္လစ္စလစ္

ၾကည့္မေကာင္း

သူတရ
ုိ႔ ဲ႕မိဘေတြသိေတာ့မွ

ဒီေကာင္ေတြကို

ထမ္းၿပီးေခၚသြားၾကရတယ္၊ ေမာင္ႏုဟာ Aဲဒီေန႔ကတည္းက မူးေနလုိက္တာ သၾကၤန္ ဘယ္လုိတက္သြားတယ္ဆုိတာ
မသိလုိက္ဘူး။

သူ႕မိဘေတြလည္း

Aိမ္နီးနားခ်င္းေတြေေျပာသမွ်
စုိးတဲ့Aတြက္

ေဆးမီးတုိေတြနဲ႔

ေမာင္နုရဲ႕Aေဖ

သူ႔သားကိုနားခ်တယ္။

Aင္မတန္စိတ္ပူၿပီး

AမူးေျပေAာင္

Aေတာ္ေျဖယူရတယ္။

ကိုစံထြန္းဟာ

Aိမ္မွာေနရင္

ေက်ာင္းပိတ္ရက္Aတြင္း

သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြပါမွ

Eကရာဇ္ျမစ္တုိ႔

လုိက္သြားမယ္ဆုိလို႔

သံပုရာရည္တုိ႔Aစရွိတဲ့

ေနာက္ထပ္

တစ္လိင
ု ္းရြာစုAနားက
ကိုစံထြန္းဟာ

Aရက္မူးေနမွာ

စပါးက်ီမွသြားေနဖို႔

သူ႕သားရဲ႕Aလုိကိုလုိက္ၿပီး

သူငယ္ခ်င္းေတြကိုခြင့္ျပဳခဲ့ရတယ္၊ စပါးက်ီဟာ ၀ါးခယ္မသုႆာန္နဲ႔ မ်က္ေစာင္းထုိး ျမစ္တဖက္ကမ္းမွာရွိတယ္၊ Aေတာ္
သာယာတဲ့

ေနရာေလးပါပဲ။

သူငယ္ခ်င္းေတြေနၾကတယ္၊

စပါးက်ီရဲ႕

ေရွ႕မွာႏွစ္ထပ္

Aိမ္ကေလး

ကုိစံထြန္းဟာ

သူ႕သားနဲ႔

သူငယ္ခ်င္းေတြ

တစ္Aိမ္ရွိတယ္၊
စားဖို႔ဆုိၿပီး

AဲဒီAိမ္မွာ

စားစရာေတြ

ေမာင္ႏန
ု ဲ႔
Aျပည့္Aစုံ

၀ယ္ေပးထားတယ္၊ Aဲဒီေနာက္ စပါးက်ီကိုေစာင့္ေနတဲ့ သူ႕ရဲ႕ညီ ၀မ္းကြဲ ကုိဘ၀ုိင္းကိုေခၚၿပီး၊ ေဟ့ ဘ၀ုိင္း ဒီေကာင္ေတြကို
ဒီမွာေပ်ာ္ေAာင္ထားေနာ္။
္ျပန္တာလြဲေနတယ္။

ၿမိဳ႕ဖက္ကမ္းကို

ဒီAခ်က္Aရ

မသြားေစနဲ႔လို႔မွာသြားတယ္၊

ဒီေကာင္ေတြလုိခ်င္တာ

ညီဘ၀ုိင္းဟာ

ဘာမဆုိလုပ္ေပးလုိက္။

Aကိုရဲ႕Aမိန္႔ကို

ဒီေကာင္

Aဓိပါၸ ယ

တစ္ၿမိဳ႕ဘက္ကမ္းကို

ကူးမသြားရင္ၿပီးေရာလို႔ မွတ္ထားလုိက္တယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေမာင္ႏုကၿမိဳ႕ဖက္ကိုကူးခ်င္တယ္
လုိက္ပို႔စမ္းပါလို႔ေျပာတ့ဲAခါ

မင့္Aေဖ

င့ါ-တီးလိမ့္မယ္။

ငါမပို႔ႏုိင္ဘူးလို႔

ကိုဘ၀ုိင္းက

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ျပန္ေျပာတယ္။

ဒီလုိဆုိရင္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 14

Aရက္ေသာက္ခ်င္တယ္ ရွာေပးပါလို႔ ေမာင္ႏုက ေျပာတဲ့Aခါ ေAး ဒါေတာ့ ငါရွာေပးမယ္ဆုိၿပီး ခ်က္Aရက္တစ္ပုလင္းကို
ကိုဘ၀ုိင္းရွာေပးတယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာလို႔

ေမာင္ႏုက

Uီးေလး

မိန္းမမရွိဘူးလား၊

ရွာေပးစမ္းပါလို႔

ပူဆာတဲ့Aခါမွာလည္း ကိုဘ၀ုိင္း ေAး-ဒါေတာ့ ငါရွာေပးမယ္ဆုိၿပီး မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေခၚလာတယ္၊ ကိုဘ၀ိုင္းကလည္း
တူေတာ္ေမာင္

ေပ်ာ္ပါေစဆုိတဲ့ေစတနာနဲ႔

မရမကဆြဲလာတယ္ထင္ပါရဲ႕၊

မ်က္ႏွာကလည္း

သနပ္ခါး

ဘဲၾကား

လူးလာျပန္ဆုိေတာ့ Aေတာ္ၾကည့္ရဆုိးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ကေလးေတြက ေစာက္ငတ္ကေလးေတြ Aဲဒါေၾကာင့္
ေတာ္သလင္းလထဲမွာ ေခြးမကိုမျမင္ဘူးတ့ဲေခြးသုိးAုပ္တစ္Aုပ္လုိ ထုိးထုိးထန္႔ထန္႔ျဖစ္ေနၾကတယ္၊ သူတုိ႔ဟာ Aၾကာႀကီး
စU္္းစားမေနဘူး။ ေရာက္လာတာနဲ႔Aိမ္ေပၚေခၚသြားၿပီး ဘယ္သူၿပီးဘယ္သူဆုိတာ မဲခ်တယ္၊ သူငယ္ခ်င္း ငါးေယာက္ရွိတဲ့
Aနက္ ေမာင္ႏုက နံပါတ္ငါးက်တယ္။
ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေကာင္ကေလးေတြကိုစုၿပီး ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ၀ယ္တဲ့Aရက္က မေကာင္းဘူး။
မင္းတုိ႔ကို ငါကိုယ္တုိင္ Aရက္ေကာင္းေကာင္းခ်က္တုိက္မယ္လို႔ Uီးေလးကိုဘ၀ုိင္းက ေက်ညာတယ္၊ ဒီေက်ညာခ်က္
Aတုိင္း ေရနံဆီပံုးAလြတ္တစ္ခုထဲကုိ ေရွးUီးစြာထန္းလွ်က္ထည့္တယ္၊ ေရကို ပုံးတစ္၀က္ ေလာက္ထည့္တယ္။ Aဲဒီပုံးကို
စပါးက်ီထဲက

စပါးပုံေတြထဲမွျမဳပ္ထားတယ္၊

Aခ်U္ေပါက္ေနၿပီ။

Aဲဒီသံပုံးေပၚမွာ

သုံးရက္ေလာက္ၾကာလို႔

ေပါင္းေခ်ာင္Aုိးတင္ၿပီး

ဖြင့္ၾကည့္တဲ့Aခါ

ထန္းလွ်က္ေရရဲ႕

ထန္းလွ်က္ေတြဟာ

ေရခုိးေရေငြ႕ေတြဟာ

Aျပင္ဘက္

မထြက္ရေAာင္ ေပါင္းေခ်ာင္Aုိးရဲ႕ Aေပါက္ကေလးေတြထဲကို Aကုန္၀င္ေAာင္ သံပုံးနဲ႔ Aုိးနဲ႔ထိတဲ့ ေနရာေတြကို
A၀တ္စုတ္ေတြနဲ႔

Aလုံေလ်ာက္ပတ္တယ္၊

Aဲဒီေပါင္းေခ်ာင္Aုိးထဲမွာ

ပန္ကန္လုံးAႀကီးတစ္လုံးထည့္တယ္၊

ဒီလုိ

Aခ်U္ေပါက္ေနတဲ့ပုံးကို ေAာက္ကမီးျပင္းျပင္းျမိဳက္တဲ့Aခါ Aေငြ႕ေတြဟာ ေပါင္းေခ်ာင္Aုိးရဲ႕ Aေပါက္ေတြထဲ ကိ၀
ု င္ၿပီး
ဒယ္Aုိးဖင္ကိုထိတယ္။

Aဲဒီဒယ္Aုိးဖင္ကမွ

ခ်က္Aရက္ျဖစ္လာတယ္၊

ေခြ်းAျဖစ္နဲ႔ေAာက္က

ခ်က္Aရက္ဟာ သိပ္ျပင္းတယ္၊

ပန္းကန္လုံးႀကီးထဲကို

က်လာတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္ ကိုဘ၀ုိင္းဟာ သူတူနဲ႔

Aဲဒါဟာ

သူငယ္ခ်င္းေတြကို

AဲဒီAတုိင္း မတုိက္ဘူး။ ဖန္ခြက္ထဲမွာ Aရက္လက္တစ္လုံးေလာက္ထည့္ၿပီး သၾကားေရေတြ Aမ်ားႀကီးေရာတုိက္တယ္၊
လြန္ခဲ့တဲ့

သၾကၤန္တုန္းက

လူမွန္းမသိေAာင္မူးခဲ့တာကို

သတိရၾကၿပီး

ေမာင္ႏုတုိ႔လူစုကလည္း

Aရင္လုိ

Aရမ္း

မေသာက္ၾကေတာ့ဘူး။ UီးေလးUီးဘ၀ုိင္း တုိက္သေလာက္ပဲ ေသာက္ၾကတယ္။
ဘဲဲၾကားမႀကီးကို ကိုဘ၀ုိင္းေခၚလာတဲ့ေန႔ကစၿပီး ၿမိဳ႕ဘက္ကုိျပန္ၾကတဲ့Aထိ ဆယ္ရက္ေလာက္Aတြင္း
သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစU္္က

ထူးထူးျခားျခားေတြမဟုတ္ပါဘူး။

ခပ္ရုိးရုိးကေလးပါပဲ။

Aိပ္ယာက

၇-နာရီေလာက္ထၿပီး

ျမစ္ထဲမွာေရကူးတယ္။ တံတားေပၚက ဒုိက္ဗင္ထုိးတယ္။ ေလွေလွာ္တယ္။ ကမ္းေျခက လတာေတြေပၚမွာ လူႏွစ္စုခြဲ၊
ရြံ႕ခဲေတြနဲ႔ေပါက္ၿပီး စစ္တုိက္တမ္းကစားၾကတယ္၊ Aေတာ္ေလး ေမာလာတဲ့Aခါ Aိမ္ေပၚတက္လာၿပီး Uီးေလးကိုဘ၀ုိင္း
ေကြ်းတဲ့Aစာကို ခ်က္Aရက္နဲ႔ စားၾကေသာက္ၾကတယ္။ စားလို႔၀ၿပီဆုိရင္ မဲက်တဲ့Aတုိင္း Uီးေလးဘ၀ုိင္းေခၚလာတဲ့
ဟာမႀကီးရဲAခန္းထဲကို ေစာက္ငတ္ကေလးေတြ တစ္ေယာက္ တစ္လဲ႕ွ စီ၀င္တာ ညေနAထိပါပဲ။ ၾကားထဲမွာဟာမႀကီးကို
ေရခ်ဳိးဖို႔။ သနပ္ခါးလူးဖို႔၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ဖို႔။ ထမင္းစား၊ ေကာ္ဖီေသာက္ဖို႔ေလာက္ပဲ Aနားေပးတယ္၊ ညေနငါးနာရီ
ေလာက္ၾကေတာ့ ဒီဘဲၾကားမႀကီးကို ကိုဘ၀ုိင္းဟာ ရြာထဲျပန္ပို႔ရတယ္၊
၀ါးခယ္မကို ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေမာင္ႏုနဲ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဟာ ရွန္ကာေတြ
ေပၚလာတယ္။ ဗဟုသုတရွိတဲ့မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကုိ ခ်U္းကပ္ၿပီးတီးေခါက္တဲ့Aခါ မိတ္ေဆြက ရွန္ကာကို ဟုိက္ဒရုိဂ်င္
ပါရုိဆုိက္

ဆုိတဲ့ေဆးရည္နဲ႔ေဆးၿပီး

လုိက္နာတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုမွာ

တရုတ္မ်က္နွာေခ်တစ္မ်ဳိးကိုျဖဴးေပးဖို႔

Aေတာ္သက္သာသြားတယ္၊

ဒါေပမယ့္

ၾသ၀ါဒေပးတယ္၊

လုံး၀မေပ်ာက္ေသးခင္

ဒီၾသ၀ါဒAတုိင္း

ေက်ာင္းဖြင့္တဲ့Aတြက္

ရန္ကုန္ကို ျပန္လာခဲ့ရတယ္၊ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ သူ႕မိတ္ေဆြကို Aက်ဳိးAေၾကာင္းေျပာျပတဲ့Aခါ သူ႕မိတ္ေဆြဟာ
ေမာင္ႏုကို ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဆီ ခ်က္ခ်င္းေခၚသြားတယ္။ ဆရာ၀န္က နိယိုဆာလဗာဆင္ ေဆးကိုထုိးေပးတယ္၊
Aားလုံးေပါင္း ေျခာက္ႀကိမ္ေလာက္ ထုိးလုိက္ရတယ္၊ ေသာက္ေဆးAျဖစ္နဲလ
႔ ည္း ခ်င္ဒူရြဳိင္ေဆးဆုိင္က ေဆးရည္ကို
တုိက္တယ္၊ ရွန္ကာေပ်ာက္သြားတဲ့Aခါ Aဲဒီမိတ္ေဆြက ေမာင္ႏု မင္းဆင္ျခင္ေတာ့ ဒီကာလသားေရာဂါဟာ မင္းကိုေရာ၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 15

ေနာင္Aခါ မင္းရလာမယ့္ သားသမီးေတြကိုေရာ၊ AႀကီးAက်ယ္ ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္လို႔ Aစခ်ီၿပီး ကာလသားေရာဂါရဲ႕
ေၾကာက္စရာေကာင္းပုံေတြကို
သိပ္လန္႔သြားတယ္။

ေလ်ာက္ေျပာျပတယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

သိပ္လန္႔ေနတာကိုေတြ႕တ့ဲAတြက္

Aစက

ဒါေတြကို

သူ႕မိတ္ေဆြကမင့္ကို

ဘာမွမသိဘူး။

Aလုိလုိက္မိတာ

သိရတဲ့Aခါ

ငါမွားသြားတယ္။

Aဲဒီေန႔ညမင္းေျပာတုန္းက ငါျငင္းလုိက္ရင္ မင္း ဒီလုိျဖစ္ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေမာင္ႏုကိုေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားAလုိမလုိက္ရင္
လည္း

က်ေနာ္္ဟာက်ေနာ္္ တစ္နည္းနည္းနဲ႔

က်ေနာ္္သြားဖူးေနၿပီ။

Aဲဒီေတာ့

ေရာက္ေAာင္သြားခဲ့တာပဲ။

ဒီလုိျဖစ္ရတာ

ခင္ဗ်ားနဲ႔

ခင္ဗ်ားနဲ႔မသြားခင္

ဘာမွမဆုိင္ဘူး။

ဒါဟာ

၀ါးခယ္မမွာကတည္းက

က်ေနာ့္Aျပစ္ပဲလို႔

ေမာင္ႏုက

ျပန္ေျပာတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ေမာင္ႏုေရ၊ မင္းမေနႏုိင္ရင္ မိန္းမယူပါလားကြာ။ ဒီျပည့္တန္ဆာမေတြဆီေတာ့ မသြားပါနဲ႔၊
ခင္ဗ်ားေျပာတာကုိ ၾကားရၿပီးကတည္းက ဒီဟာေတြဆီကို ထပ္ၿပီးသြားရမွာ က်ေနာ္္သိပ္ေၾကာက္ေနတယ္။ Aဲဒီေတာ့
ဒါေတြဆီကို

မသြားေတာ့ဘူးလို႔

မိန္းမလုိက္ခ်င္တဲ့စိတက
္ ုိ

မင္းငါ့ကိုကတိေပးမလား။

တျခားဘက္လွည့္ေပးပါလားကြာ။

ကတိေတာ့မေပးေသးဘူး။
ဘယ္လုိ

က်ေနာ္္စU္္းစားUီးမယ္။

လွည့္ေပးရမလည္း။

လက္ေ၀ွ႕သင္ကြာ။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဘာကန္ကြာ။ ဒါေတြလုပ္ေနရင္ မိန္းမလုိက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာပဲ။ ေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီး
ေမာင္ႏုဟာ လက္ေ၀ွ႕ထုိးတာလည္းသင္တယ္။ ေဘာလုံးလည္း ကစားတယ္။ လက္ေ၀ွ႕ထုိးတဲ့Aခါ ေဘာလုံးကစားတဲ့ Aခါ
AားရွိေAာင္

Aေမာခံႏုိင္ေAာင္ဆုိၿပီး

Aေျပးက်င့္ရတယ္။

ႀကိဳးခုန္ရတယ္

ဘားတန္းေပၚမွာကစားရတယ္။

Aဲဒီလုိ

လုပ္ရတဲ့Aတြက္ မိန္းမလုိက္တဲ႕ဘက္ကို သူ႕စိတ္ေတြ လြင့္ေနတာ Aေတာ္ႀကီးနည္းသြားတယ္။
(ခ)
ရန္ကုန္ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းကို ေရာက္တဲ့Aခါ Aႏုိင္က်င့္ခံလူတန္းစားဘက္က လူရဲႀကီးလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ
ေရွးတုန္းကထက္ ေမာင္ႏုမွာ ျပင္းထန္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ႏွလုံးသားဟာ သူ႕Uီးေႏွာက္ထက္ ပုိၿပီး ႀကီးေနတဲ့Aတြက္
သူသြားၿပီးကာကြယ္တဲ့သူဟာ တကယ္Aႏုိင္က်င့္ခံရတဲ့သူ ဟုတ္သလား။ မဟုတ္ဘူးလားဆုိတာ သူမစU္္းစားႏုိင္ဘူး။
စြာတယ္လို႔ သူယူဆတဲ့သူဟာ တကယ့္လူစြာဟုတ္သလား မဟုတ္ဘူးလားဆိုတာ သူမေတြးတတ္ဘူး။ Aႏုိင္က်င့္ေနတယ္
လို႔

သူသတင္းရတဲ့သူဟာ

Aႏုိင္က်င့္တဲ့သူဟုတ္သလား

မဟုတ္ဘူးလားဆုိတာ

သူမေတြးတတ္ဘူး။

ေက်ာင္းသား

တစ္ေယာက္ဟာ သိပ္ၿပီးစြာတယ္လို႔သူ႕စိတ္ထဲကထင္ရုံနဲ႔ သူနဲ႔ဆုိင္ဆုိင္ မဆုိင္ဆုိင္ Aတင္း၀င္ၿပီး ရန္ျဖစ္တာပဲ။ Aဲဒီလုိပဲ
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ

ဘယ္သူ႕ကို

Aႏုိင္က်င့္လုိက္တယ္လို႔

တစ္ေယာက္ေယာက္က

လာေျပာရင္လည္း

သူနဲ႔ဆုိင္ဆုိင္ မဆုိင္ဆုိင္ သြားၿပီးရန္ျဖစ္တာပဲ။ ရန္ျဖစ္တဲ့Aခါ သူကခ်ည့္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူႏွံတဲ့Aခါ ႏွံခဲ့ရတယ္။
ခံတဲ့Aခါ ခံခဲ့ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲခံရခံရ သူသံေ၀ဂမရဘူး။ ျဖစ္ခ်င္လာရင္ ဇြတ္တရြတ္ျဖစ္တာပဲ။
ဒီလုိျဖစ္ခဲ့တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာရရင္ ဆုံးမွာမဟုတ္ဘူး။ Aဲဒီေတာ့Aဲဒါေတြထဲက လူသိAေတာ္ မ်ားတဲ့
Aျဖစ္Aပ်က္

တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ကို

AသိAမွတ္ျပဳတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္AသိAမွတ္

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းေတြဟာ
Aျပဳမခံရတဲ့

၁၉၂၃-ခုႏွစ္ထဲမွာ

ျပဳတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းေတြကို

AသိAမွတ္

မျပဳတဲ့

Aစုိးရက

ေက်ာင္းဆုိၿပီး။

ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၾကတယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတုိက္က ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ AသိAမွတ္

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းကို

Aထက္တန္းကို

ေျပာျပရUီးမယ္။

ေထာက္ခံတယ္။

ေရႊတိဂုံေစတီAေနာက္ဘက္

Aဲဒါေၾကာင့္

ေစာင္းတန္းနဲ႔

AသိAမွတ္Aျပဳခံရတဲ့
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွာရွိတဲ့

ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းဟာ
Aဂၤလိပ္စစ္သားေတြရ႕ဲ

စစ္တန္းလ်ားတစ္ခုမွာဖြင့္ရတယ္၊ Aဲဒီစစ္တန္းလ်ားရဲ႕ Aေနာက္ဘက္ ျခမ္းမွာ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြေနတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ

Aဲဒီမွာ

ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစား

တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရွိသြားၿပီ။

Aဲဒီေဘာ္ဒါမွာ

Aျဖစ္နဲ႔ေနတယ္။
ေဘာ္ဒါဆရာက

သူ႕Aတန္းက

ဆယ္တန္း။

သူ႕Aသက္က

ဆရာတင့္

ျဖစ္တယ္။

ဆရာတင့္ဟာ

ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြကိူ သိပ္ဂရုစုိက္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြက သူ႕ကို သိပ္ခ်စ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ဆရာတင့္ဟာ သိပ္စည္းကမ္းႀကီးတဲ့Aတြက္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လာရင္ ဘယ္သူကိုမွ ညွာေလ့မရွိဘူး။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 16

Eရာမေက်ာင္းသားႀကီးေတြကိုလည္း တီးတာပဲ။ ငပုေတာက ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ Aသက္ ၂၀-ေလာက္ရွိၿပီ။
ညတစ္ညမွာ

ခြင့္ျပဳထားတဲ့Aခ်ိန္ထက္

နာရီ၀က္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီး

ျပန္ေရာက္လာတယ္။

ဆရာတင့္ဟာ

Aေၾကြးမထားဘူး။ ဒီေက်ာင္းသားကုိ စာၾကည့္ခန္းထဲက ခုံျမင့္ေပၚမွာ မတ္တပ္Aရပ္ခုိင္းၿပီး ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြ
မ်က္နွာစုံညီေရွ႕မွာ ႀကိမ္လုံးနဲ႔ တAားလႊဲၿပီးခ်တာ၊ ေက်ာနဲ႔တင္ပါးမွာ Aရုိးေတြျပဳိင္းၿပိဳင္း ထသြားတာပဲ။ Aဲဒီညက
ေက်ာင္းသားေတြဟာ Aသက္ကိုျပင္းျပင္းေတာင္ မရႈ၀ံ့ဘူး။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ဆရာတင့္ဟာ သူ႕Aေဖေနမေကာင္းလို႔
မင္းလွကို ခဏျပန္သြားတယ္၊ လက္ေထာက္ေဘာ္ဒါဆရာ ဆရာဘေက်ာ္က ေဘာ္ဒါဆရာတက္လုပ္ရတယ္။ Aဲဒီညမွာပဲ
ဆရာဘေက်ာ္ဟာ တျခားဘယ္ေက်ာင္းသားကုိမွ ခြင့္မေပးပဲ သူ႕ Aေခ်ာ္(လူႀကီးနားတြင္ ကပ္ေနေသာသူ) တစ္ေယာက္ကို
ဂ်ဴဗလီေဟာမွာ

ဖုိးစိန္ပြဲၾကည့္ဖို႔

ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။

ဒါကိုသိတဲ့

ေက်ာင္းသားတစ္Uီးဟာ

ေမာင္ႏုဆီကိုေျပးလာၿပီး

သတင္းေပးတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ဆရာ ဘေက်ာ္ရဲ႕ Aခန္း၀ကိုသြားၿပီး၊ ငါ ဖုိးစိန္ပြဲသြားမလို႔ေဟ့၊ ဘယ္သူလုိက္မလဲ။
လုိက္ခ်င္တဲ့သူေတြလာၾက၊

ငါ

ခြင့္ေပးတယ္လို႔

ေလးငါးႀကိမ္ေလာက္ေAာ္တယ္။

ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားေတြရဲ႕

ခန္းမႀကီးထဲမွာလည္း သြားေAာ္တယ္။ သုံးခြက သိန္းေမာင္တစ္ေယာက္ပဲ ေမာင္ႏုနဲ႔လုိက္၀ံ့တယ္။ တျခားဘယ္သူမွ
မလိုက္၀ံၾကဘူး။ ေမာင္ႏုနဲ႔ သိန္းေမာင္ဟာ ဖုိးစိန္ပြဲကို မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး။ ဆရာဘေက်ာ္ဟာ မတရားလုပလ
္ ို႔ သက္သက္
Aရြဲ႕တုိက္တာ။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဖုိးစိန္ပြဲကုိမသြားပဲ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို သြားၿပီးဖူးၾကတယ္။ ည ၁၁နာရီေလာက္မွ ေဘာ္ဒါကိုျပန္လာၾကတယ္။
ေဒါသAမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေနတဲ့ ဆရာဘေက်ာ္ဟာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ထြက္သာြ းတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္
ေက်ာင္းသားစာရင္းကိုေခၚတယ္။ ဒီေကာင္ႏွစ္ေကာင္ကိုသာသိပ္ၿပီး မဲေနတဲ့Aတြက္ စာရင္းေခၚတယ္လို႔သာ ေျပာရတယ္။
Aကုန္ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ ေမာင္ႏု၊ သိန္းေမာင္ဆုိတဲ့ နာမည္ ၂-ခုထဲကိုသာေခၚ၊ သူတုိ႔မရွိဘူးလို႔ စာေရးမွတ္ထားလုိက္ၿပီး
ေက်ာင္းသားေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕Aခန္း ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။
ဆရာဘေက်ာ္ဟာ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က်ရင္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚမယ္။ Aဲဒီလုိေခၚၿပီး သူတုိ႔ကို
ေခၚရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ဆရာမတရား လုပ္ရသလဲလို႔ သူတုိ႔ျပန္ေျပာမယ္။ ဆရာကသူတုိ႔ကို Aၾကမ္းကိုင္ရင္ သိန္းေမာင္က
ဆရာဘေက်ာ္ရဲ႕ ေခါင္းကို ဒုတ္နဲ႔ရုိက္ရမယ္။ ေမာင္ႏုက မ်က္ႏွာကို လက္သီးနဲ႔ထုိးရမယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ Aာဏာပုိင္ေတြက
သူတုိ႔ကို ေက်ာင္းကမထုတ္ခင္ သူတုိ႔က Aရင္ထြက္မယ္။ Aဲဒီလိုတုိင္ပင္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ
ဆရာဘေက်ာ္ဟာ

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကို

မေခၚဘူး။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာလည္း

မေခၚဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

ဒီဆရာဟာ

သူတုိ႔ကမ
ုိ ေခၚရဲပါဘူးဆုိၿပီး သူတို႔ႏွစ္Uီး စိတ္ေလ်ာ့လုိက္ၾကတယ္၊ ေနာက္ ၃-ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဆရာတင့္ဟာမင္းလွက
ျပန္ေရာက္လာတယ္။

ညေန

ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္

ေလာက္ၾကေတာ့

ေမာင္ႏုနဲ႔

သိန္းေမာင္တုိ႔ဟာ

စစ္တန္းလ်ားရဲ႕

Aေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္က ၀ရန္တာမွာ စကားထုိင္ေျပာေနတုန္း။ ဟုိတစ္ေန႔ညက ဖုိးစိန္ပြဲကို သြားခြင့္ရတဲ့ ဆရာဘေက်ာ္ရဲ႕
Aေခ်ာ္ဟာ ဆရာတင့္က ေခၚေနတယ္လို႔။ ေမာင္ႏုနဲ႔သိန္းေမာင္တုိ႔ကုိ Aေၾကာင္းၾကားတယ္။ မလာဘူးလို႔ ေမာင္ႏုက
စကားျပန္တယ္။ ဒီAေခ်ာ္ဟာ လွည့္ထြက္သြားၿပီး ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ Aေခၚတစ္ေခါက္ ေရာက္လာျပန္တယ္။
မင္းတုိ႔ကို ဆရာတင့္ သိပ္စိတ္ဆုိးေနတယ္။ မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ငါနဲ႔ Aခု လုိက္ခဲ့ပါလို႔ AဲဒီAေခ်ာ္က ထပ္ေျပာတယ္။
မလုိက္ဘူး။ သြား။ ေနာက္တစ္ခါထပ္လာရင္ မင္းကိုပါးရုိက္မယ္လို႔ ေမာင္ႏုကစကားျပန္တယ္။ Aဲဒါနဲ႔ Aေခ်ာ္လည္း
လွည့္ထြက္သြားၿပန္တယ္။ ေနာက္ ၁၅မိနစ္ေလာက္ရွိတဲ့Aခါ ကိုေမာင္ကေလးဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားႀကီး တစ္ေယာက္
ေရာက္လာၿပီး ေမာင္ႏုနဲ႔ သိန္းေမာင္ေရ ဆရာတင့္ဆီ သြားလုိက္ၾကပါကြာ။ ဟုိၾကေတာ့ ဆရာဘေက်ာ္ မတရားတာေတြကို
ရွင္းျပလုိက္ေပ့ါလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုေမာင္ကေလးဟာ သူတုိ႔နဲ႔ခင္ေနၾကတဲ့Aတြက္ သူတလ
ုိ႔ ည္းဆက္ၿပီး မျငင္းဆန္ေတာ့ဘူး၊
ဆရာတင့္ Aခန္းထဲကို ေမာင္ႏုကေရွ႕က သိန္းေမာင္က ေနာက္က ၀င္သြားၾကတယ္။ သိန္းေမာင္ကေတာ့ သူတာ၀န
ယူထားတဲ့ ကိစၥကုိလုိရင္ Aဆင္သင့္ေဆာင္ရြက္ဖို႔Aတြက္ သူ႕လုံခ်ည္ထဲမွာ ၀ရန္တာက ျပဳတ္က်ေနတဲ့ သစ္သားေခ်ာင္းကို
၀ွက္ၿပီးယူသြားတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 17

ဆရာတင့္ဟာ

မ်က္ႏွာႀကီးတင္းၿပီး

Aခန္းထဲမွာေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္

ေလွ်ာက္ေနတယ္၊

Aခန္းရဲ႕

တစ္ေနရာမွာ ထား၀ယ္ႀကိမ္လုံးႀကီးကို ေထာင္ထားတာAထင္းသား ျမင္ေနရတယ္၊
ေမာင္ႏု ဟုိေန႔က မင္းဘယ္သြားလဲ။
ဖုိးစိန္ပြဲ။
သိန္းေမာင္။
ဗ်ာ။
မင္းေကာပါသလား။
ပါတယ္။
မင္းတို႔ခြင့္ရသလား။
မရဘူး။
မင္းတုိ႔ Aျပစ္ရွိသလား။
မရွိဘူး။
ဘာျဖစ္လို႔ မရွိသလဲ။
ဆရာဘေက်ာ္ရဲ႕တပည့္ဟာ ဖုိးစိန္ပြဲကို သြားႏုိင္တယ္ဆုိရင္ တျခားေက်ာင္းသားေတြလည္း သြားႏုိင္ရမယ္။
ဆရာဘေက်ာ္ကို ဆြဲသြင္းမလာနဲ႔။ ဆရာဘေက်ာ္မွာ Aျပစ္ရွိရင္ သူ႕ကုိ တျခားသပ္သပ္ Aျပစ္ေပးရမယ္။
မင္းတုိ႔ရဲ႕ကိစၥသာမင္းတုိ႔ေျဖ။ မင္းတုိ႔မွာ Aျပစ္ရွိသလား။
မရွိဘူး။
ဘယ္ေက်ာင္းသားမဆုိ Aခြင့္မရပဲ ပြဲထြက္ၾကည့္တယ္ဆုိရင္ Aျပစ္ရွိတယ္။ မင္းတုိ႔Aရုိက္ခံရမယ္။
က်ေနာ္္တုိ႔ Aရုိက္မခံဘူး။ မင္းတုိ႔ကို မရုိက္ရေAာင္ မင္းတုိ႔က ေရႊမႈန္စားၿပီး ေမြးထားတာလား။
က်ေနာ္္တုိ႔ကို ေရႊမႈန္စားၿပီး ေမြးထားတယ္လို႔ က်ေနာ္္တုိ႔ တစ္ခါမ် မေျပာဘူးဘူး။ ဒါေပမယ့္ Aရုိက္ေတာ့
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မခံဘူး။
ဆရာဘေက်ာ္ မတရားတာလုပ္တယ္ဆုိရင္ ငါျပန္လာေAာင္ေစာင့္ၿပီး ငါ့ကိုမင္းတုိ႔တုိင္ပါလား။ ဆရာဘေက်ာ္ကုိ
Aေရးမယူရင္ ငါ့Aဆုိးေပါ့။ Aခုေတာ့ မင္းတုိ႔က ဒီလုိAရြဲ႕တုိက္တာ ေကာင္းသလား။
ေမာင္ႏုလည္း ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး။ ခပ္တည္တည္ရပ္ၾကည့္ေနတယ္။ Aေတာ္ေလး ၾကာတဲ့Aခါ ဆရာတင့္က
သြားၾက သြားၾက။ ဒါဟာ ေနာက္ဆုံးပဲ။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ဳိးျဖစ္ရင္ မင္းတုိ႔နဲ႔ငါန႔ဲေတြ႕မယ္လို႔ ေမာင္ႏုနဲ႔သိန္းေမာင္ကို
ႀကိမ္းေမာင္းလႊတ္လုိက္တယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့

Aေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတယ္။

AဲဒီAျဖစ္Aပ်က္ကုိ

သတိရတုိင္း

သူမွားေလျခင္းလို႔

ေတြးမိၿပီး ေမာင္ႏုဟာ ေနာင္တရေနတယ္။
၁၉၂၄-ခုႏွစ္မွာ ေမးခြန္းေတြ ေပါက္ၾကားတဲ့Aတြက္ ဆယ္တန္းစာေမးပြက
ဲ ို ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေရႊ႕ဆုိင္းပစ္ရတယ္။
Aဲဒီလုိ ေရႊ႕ဆုိင္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ စာေမးပြဲလုပ္ရင္ေျဖဖို႔ ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းမွာAသင့္ေစာင့္ေနရတယ္။ ဆယ္တန္းမွာ
ေမာင္နုဟာ သုံးေနရာ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ေရွးUီးစြာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားက Aဂၤလိပ္စစ္သား စစ္တန္းလ်ားကို ေျပာင္းရ
တယ္။ ေျခာက္လ ၾကာတဲ့Aခါ Aဲဒီေနရာက ျပည္လမ္း ေဂၚရခါးစစ္တန္းလ်ားကို ေျပာင္းရတယ္။ စာေမးပြဲႏွစ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ၿပီး
ေနာက္တစ္ႀကိမ္Aတြက္ ေစာင့္ရတဲ့Aခါ ျပည္လမ္း ေဂၚရခါးစစ္တန္းလ်ားကနံပါတ္ ၁-ဗိြဳင္းလမ္း Aေဆာက္AUီးကို
ေျပာင္းရတယ္။ Aဲဒီ နံပါတ္ ၁-ဗိြဳဳင္းလမ္းကို ေျပာင္းတဲ့Aခ်ိန္မွာ ၁၉၂၄-ခုႏွစ္Aတြက္ ေက်ာင္းေတာင္ျပန္ဖြင့္ေနၿပီ။
ေက်ာင္းသားAသစ္ေတြလည္း ေရာက္လာကုန္ၾကၿပီ။ Aဲဒီေက်ာင္းသားAသစ္ေတြထဲမွာ ေမာ္လျမိဳင္က ေက်ာင္းသား
တစ္Uီးပါလာတယ္။ သူဟာ တရုတ္ကျပား၊ ေမာင္ႏုဟာ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစားသာျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသား
မဟုတ္ေတာ့တဲ့Aတြက္

Aဲဒီေက်ာင္းသားAသစ္နဲ႔

မသိၾကေသးဘူး။

တစ္ေန႔ေတာ့

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

သူငယ္ခ်င္း

တစ္ေယာက္ဟာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 18

ေမာင္ႏုဆီကိုလာၿပီး

ေမာင္ႏုရယ္

ဒီေကာင္ႀကီးဟာ

သိပ္Aစားႀကီးတယ္။

သူမ်ားေတြ

Aားလုံး

စားၿပီးတာေတာင္

သူမၿပီးေသးဘူး။ တျခားခုံေတြမွာ က်န္ေနတဲ့ ထမင္းေတြဟင္းေတြကို သူ႕ခုံကိုေရႊ႕ၿပီး Aကုန္တုပ္ပစ္တာပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္
သူေရာက္လာမွ

တံျမက္စည္းလွည္းသမားေတြ

ထမင္း၀ေAာင္

မစားၾကရေတာ့ဘူးလို႔

ေျပာျပတယ္။

တံျမက္စီးလွဲ

သမားေတြကို ဒီလုိAႏုိင္က်င့္ရပါ့မလားဆုိၿပီး ေမာင္ႏုဟာ ဒီေကာင္ႀကီးကုိထုိးဖို႔ ခ်က္ျခင္းဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္
ထုိးရမွာမလြယ္ဘူး။ ဒီေကာင္ႀကီးက သိပ္ႀကီးတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းသားေတြAိပ္တဲ့ Aခန္း၀ေရွ႕မွာ
စားပြဲခုံတစ္ခုေရႊ႕ထားၿပီး

Aဲဒီစားပြဲခုံေပၚမွာ

တက္ရပ္ေနတယ္။

ဒီေကာင္ႀကီး၀င္လာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

ေမာင္ႏုဟာ

Aဲဒီစားပြဲခုံေပၚကေန ဆီးၿပီးကန္တာပါပဲ။ ေမာင္ႏုရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ဟန္ဆုိသူကလည္း ဒီေကာင္ႀကီးကို ေဘးက
၀င္ထိုးလုိက္ေသးတယ္။

ေဘးကေက်ာင္းသားေတြ

ေျပးလာၿပီး

၀ိုင္းဖ်င္ၾကတယ္။

ၿပီးေတာ့မွ

ဒီလုိရွင္းျပၾကတယ္။

ဒီေကာင္ႀကီးဟာ Aစားႀကီးတာေတာ့ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္သေဘာေကာင္းတယ္။ ေက်ာင္း၀င္တဲ့ေန႔ကစၿပီး သူဟာ
Aစားႀကီးတယ္။ ထမင္း၀၀စားပါရေစ။ ႏွစ္ေယာက္စာ Aတြက္ ထမင္းလခ ေပးပါ့မယ္လို႔ ဆရာႀကီးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာထားတယ္။ ဆရာႀကီးက ၀ေAာင္စားႏုိင္တယ္။ ႏွစ္ေယာက္စာေပးဖို႔မလုိဘူးလို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့Aတြက္ Aခုလုိစား
ေနတာျဖစ္တယ္။

တံျမက္စီးလွဲသမားေတြ

ထမင္းမ၀ဆုိတာလည္းမမွန္၊

တံျမက္စီးလွဲသမားေတြ

စားၿပီးတဲ့ေနာက္

ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ေေတြ ျမဴနီစပယ္Aမႈိက္ပုံးထဲကုိ Aမ်ားႀကီးသြန္ပစ္ရေသးတယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ရွင္းျပ
ၾကတယ္။

Aဲဒါေတြကို

ၾကားၿပီးတဲ့Aခါ။

ေမာင္ႏုဟာ

ရွက္လည္းရွက္ေနတယ္။

သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ကို

ေစာ္ကားမိေလျခင္းလို႔ ေနာင္တရၿပီး ေတာ့လည္းငိုခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ဆရာႀကီးUီးဘလြင္က
ေမာင္ႏုနဲ႔ Aဲဒီသူငယ္ကုိ ရုံးခန္းထဲေခၚၿပီး ေမာင္ႏု-မင္းသူ႕ကုိ ကန္တယ္လို႔ငါၾကားတယ္။ ဟုတ္သလားလို႔ ေမးတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာႀကီး။ က်ေနာ္ကန္ပါတယ္။ AဲဒီAတြက္ က်ေနာ္္Aမ်ားႀကီး ၀မ္းနည္းပါတယ္။ က်ေနာ္္ကုိ ဆရာႀကီး
ႀကိဳက္သလုိ ဆုံးမပါ။ ဆရာႀကီးUီးဘလြင္ဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕တင္ပါးကို ငါးခ်က္ရုိက္ၿပီး လႊတ္လုိက္တယ္။ AဲဒီAရြယ္တုန္းက
တစ္ေန႔မွာ

သူ႕Aေဖကိုစံထြန္းနဲ႔

Aလ်U္းသင့္လို႔
ဒီAပင္ကို
တစ္ခုေပၚမွာ

ျဖစ္ၾကတဲ့Aျဖစ္Aပ်က္ဟာ

နည္းနည္းေလာက္

သူသိပ္ျမတ္ႏုိးတယ္။

ေဖၚျပသင့္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

ပန္းAုိးကုိတင္ထားတယ္။

ဒီရြက္လွပင္ကိုေလာင္းဖို႔က

ပိုၿပီးေတာင္

ကိုစံထြန္း

ဒီAပင္ကို

မႏၱေလးကျပန္လာတဲ့Aခါ
တျခားသစ္ပင္ေတြနဲ႔

ေရေလာင္းတဲ့Aခါမွာလည္း

ဒီေနရာမွာ

ရြက္လွပင္ပါလာတယ္။

တျခားသစ္ပင္ေတြန႔ဲ ေရာမထားဘူး။

ေရေလာင္းတဲ့Aခါမွာလည္း

ေရAုိးတစ္ခထ
ု ားရတယ္။

ရယ္စရာေကာင္းေသးတယ္။

သီးသန္႔စင္ကေလး

Aတူတူေရာမေလာင္းဘူး။

သူမ်ားကို

Aေလာင္းမခုိင္းဘူး။

သူကိုယ္တုိင္ ေငြခြက္နဲ႔ ေလာင္းတယ္။ ကိုစံထြန္းဟာ Aဲဒီေလာက္ျမတ္ႏုိးေနတဲ့သစ္ပင္ေပၚကို တစ္ေန႔ၾကေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ
သူ႔ပါးစပ္မွာ ငုံထားတဲ့ ေရနဲ႔Aမွတ္တမဲ့ ေထြးခ်လုိက္တယ္။ ကိုစံထြန္းဟာ Aနားမွာရွိေနတဲ့Aတြက္ သူ႕ရင္ဘတ္ကို
ဘုတ္ကနဲျမည္ေAာင္ထုၿပီး

ဒီေကာင္ဟာ

သိပ္မုိက္တဲ့Aေကာင္ပဲလို႔

ေမာင္ႏုကိုေဟာက္လုိက္တယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

ပထမAႀကိမ္တုန္းကေတာ့ Aမွတ္တမယ့္ ေထြးခ်လုိက္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူAေဖဟာ သူ႕ကို ေငါက္ၿပီးတဲ့Aခါက်ေတာ့
ေမာင္ႏုဟာ ေနာက္ထပ္ေရေတြ Aမ်ားႀကီးငုံလာၿပီး တမင္သက္သက္ Aဲဒီရြက္လွပင္ေပၚမွာ Aကုန္ေထြးခ်လုိက္ျပန္တယ္။
ကိုစံထြန္းလဲ ေနာက္ထပ္ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး။ ငိုမယ့္မယ့္မ်က္ႏွာကေလးနဲ႔ သူ႕ရြက္လွပင္ေပၚက ေမာင္ႏုေထြးခ်လုိက္တဲ့
ေရေတြ စင္သြားေAာင္ သူ႕ဟာသူေဆးပစ္ေနတယ္။ Aဲဒီေတာ့မွ ေမာင္ႏုဟာ Aမ်ားႀကီးေနာင္တရၿပီး သူ႕Aေဖရဲ႕ခါးကို
သြားဖက္တယ္။ ေခ်ာ့တဲ့Aေနနဲ႔ သူ႕Aေဖရဲ႕ခါးကို ဟုိရမ္းဒီရမ္း ရမ္းတယ္။ တေAာင့္ေလာက္ ၾကာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ
သူ႕Aေဖခါးကိုဖက္ၿပီး Aိမ္ထဲဆြဲသြင္းသြားတယ္၊ Aိမ္ထဲေရာက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ သူတုိ႔သားAဖ ကစားေနၾကAတုိင္း
နပမ္းလုံးၾကတယ္။

ႏွစ္ေယာက္စလုံး

ေခြ်းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ထြက္ၿပီး

ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ေတာ့မွပဲ

တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ဖက္ၿပီး Aိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Aဲဒီ

နပမ္းလုံးတဲ့ေနရာမွာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 19

(ဂ)
ႏွလုံးဟာ Uီးေႏွာက္ထက္ ပုိႀကီးတဲ့သူေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ေရာဂါ တစ္ခုဟာ ငုပ္လွ်ဳိးေနရာကေန
ေမာင္ႏုဆယ္တန္းကို ေရာက္စAခ်ိန္မွာ ျဗဳန္းကနဲ ေပၚလာတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ေမာင္ႏုဟာ ဘာကိစၥနဲ႔မွန္းမသိဘူး။ ရန္ကုန္က
၀ါးခယ္မကို ျပန္လာတယ္။ သေဘၤာေပၚမွာ Aိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း၊ ၀ါးခယ္မက ေဒၚAိမ္ၿငိမ္းရဲ႕သမီး မEေက်ာ္နဲ႔ လက္ထပ္
ရတယ္လို႔ Aိပ္မက္မက္တယ္။ ေမာင္နုဟာ မEေက်ာ္ကို ျမင္ရုံသာျမင္ဖူးတယ္။ တစ္ခါမွ စကားမေျပာဖူးဘူး။ ပုိးလည္း
မပိုးဖူးဘူး။ သူကုိသာ မဟုတ္ဘူး။ AဲဒီAခ်ိန္Aထိ ေမာင္ႏုဟာ ဘယ္မိန္းကေလးကိုမွ ခ်စ္လဲ မခ်စ္ဘူး။ ပိုးလည္း မပုိးဘူး။
ဒါေပမယ့္ Aိပ္ယာက ႏုိးလာတဲ့Aခါ သူ႕မ်က္စိထဲမွာ Aိပ္မက္ထဲက Aျဖစ္Aပ်က္ကုိျမင္ၿပီး သူရင္ထဲမွာ Eကနဲ။ Eကနဲ
ျဖစ္သြားတဲ့ Aတြက္သူဟာ မEေက်ာ္ကို စြဲလမ္းေနၿပီဆုိတာ သိလာတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ထူးထူးေထြေထြ ေလးေလးနက္နက္
စU္္းစားမေနဘူး။ ရန္ကုန္ုမျပန္ခင္

မEေက်ာ္ကို ခ်စ္တဲ့Aေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ေရးၿပီး စာတုိက္ကထည္လ
့ ုိက္တာပဲ။

ရန္ကုန္ကို သူျပန္ေရာက္ၿပီး တနဂၤေႏြတစ္ပတ္ေလာက္ၾကာရင္ မEေက်ာ္ဆီက ျပန္စာလာလိမ့္မယ္လို႔ သူေမွ်ာ္လင့္တယ္။
ဒါေပမယ့္ တနဂၤေႏြတစ္ပတ္ ၾကာလည္းမလာ။ သုံးေလးပတ္ၾကာလည္း မလာတဲ့Aခါ၊ ေမာင္ႏုဟာ စာတစ္ေစာင္ထပ္ေရးၿပီး
စာတုိက္က ပို႔လုိက္ျပန္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ စိတ္မပ်က္တဲ့Aျပင္။ သိတင္းကြ်တ္လ၊ ေက်ာင္းပိတ္လို႔ ၀ါးခယ္မကို ျပန္ရင္
မEေက်ာ္တုိ႔ Aိမ္ေရွ႕မွာ ေAာ္ဟစ္ၿပီးဆုိဖို႔Aတြက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆီက သူAင္မတန္ႀကိဳက္တဲ့ Uီးဖုိးစိန္ ဆုိတဲ့
“လင္ေမာင္စိန္ခ်ုဳိသာတဲ

စကားရယ္နဲ႔”

Aစခ်ီတဲ့

သီခ်င္းကိုေတာင္

ႀကိဳးစားပမ္းစား

Aလြတ္က်က္လုိက္ေသးတယ္။

ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္Aတြင္း ၀ါးခယ္မမွာရွိတုန္း သူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ၀တၱရား မပ်က္ဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေမာင္ဟန္
နဲ႔Aတူ လင္ေမာင္စိန္ခ်ဳိသာတဲ့စကားရယ္နဲ႔ ဆုိတဲ့သီခ်င္းကို မEေက်ာ္တုိ႔Aိမ္ေရွ႕မွာ ညတုိင္း Aခ်ိန္မွန္မွန္ ေလးငါး
ေျခာက္ေခါက္ေလာက္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး Aသံကုန္ဟစ္ဆုိတာပဲ။
ေက်ာင္းဖြင့္လို႔ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီး သုံးေလးရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ခပ္လြမ္းလြမ္းနဲ႔ မEေက်ာ္ဆီကို
ေနာက္ထပ္စာတစ္ေစာင္ေရးမယ္

လုပ္ေနတုန္း

ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာေမာင္ႏုနဲ႔

Aတူေနတဲ့

ေမာင္၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္

ေမာင္ႏုဆီကို ေရာက္လာတယ္။ Aဲဒီေမာင္၀မ္းကြဲက ေမာင္ႏုေရ၊ ေဟာဒီမွာ မEေက်ာ္ဆီကစာ ဖတ္ၾကည့္ပါUီးလို႔ေျပာၿပီး
ေမာင္ႏုကို
သြားတယ္။

သူ႕လက္ထဲမွာကိုင္ထားတဲ့စာ
စာကုိကဗ်ာကယာ

လွမ္းေပးတယ္။

ဖတ္ၾကည့္တဲ့Aခါ

မEေက်ာ္ဆီကျပန္စာရၿပီဆိုဲၿပီး

မEေက်ာ္က

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕ဆီကုိေရးတဲ့စာမဟုတ္ဘူး။

သိပ္၀မ္းသာ

သူ႕ေမာင္၀မ္းကြဲဆီ

ေရးတဲ့စာျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဒိတ္ကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ စာကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့Aခါ ေမာင္ႏု
သူဆီကုိ စာခဏခဏေရးတယ္။ မေရးဖို႔ေျပာေပးပါ။ လူႀကီးေတြသိသြားရင္ မေကာင္းဘူး။ သူလည္းလူတစ္ေယာက္နဲ႔
ေစ့စပ္ၿပီးျဖစ္ေနတယ္။
Aဲဒီေမာင္၀မ္းကြဲကို

မၾကာမီ
ျပဳံးၾကည္ၿ့ ပီး

လက္ထပ္ေတာ့မယ္

ဆိုတာကို

ငါေနာက္တီးေနာက္ေတာက္

ေတြ႕ရတယ္။

လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊

စာဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုဟာ

သိပ္ခ်စ္လို႔ေရးတာပဲ။

ဒါေပမယ့္

သူ႕စာထဲကAတုိင္းဆုိရင္ ငါေရးမိတာမွားသြားၿပီ။ Aမ်ားႀကီး ေတာင္းပန္တဲ့Aေၾကာင္း မEေက်ာ္ကို ေျပာျပလုိက္ပါကြာ၊
ေနာက္ထပ္ ငါမေရးေတာ့ဘူး။ Aဲဒါကုိလည္း ဆက္ဆက္ ေျပာျပလုိက္ပါလို႔ ေမာင္ႏုကေျပာလုိက္တယ္။
သူ႕တစ္သက္မွာ UီးUီးဖ်ားဖ်ားခ်စ္မိလို႔ သူ႕Aခ်စ္Uီးျဖစ္ေနတဲ့ မEေက်ာ္ကို မရတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုဟာ
Aေတာ္ေဆြးတယ္။

ဒါေပမယ့္

Aခ်စ္ျပႆနာမွာ

ကုိယ္ခ်စ္ယုံနဲ႔

မၿပီးဘူး။

သူကလည္း

ခ်စ္Uီးမွ

ၿပီးတယ္ဆုိတဲ့

သေဘာတရားကို ေမာင္ႏုဟာ ႀကိဳတင္ၿပီးသိေနတဲ့Aတြက္ သူ႕စိတ္ကိုေျဖႏုိင္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ မEေက်ာ္ရဲ႕ ေမာင္၀မ္းကြဲ
ထြက္သြားတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ Aိပ္ယာေပၚမွာလွဲၿပီး မEေက်ာ္ရဲ႕ Aိမ္ေရွ႕မွ ေျခေAး၀မ္းေယာင္ ေခြးေဟာင္ျပန္ေျပးAျဖစ္နဲ႔
Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

Aသံကုန္ဟစ္ခဲ့ဖူးတဲ့

လင္ေမာင္စိန္ခ်ဳိသာတဲ့စကားရယ္နဲ႔ဆုိတဲ့

ႏွစ္ပါးသြားသီခ်င္းကေလးကို

တစ္ေယာက္ထဲ မတုိးမက်ယ္ သီဆုိေနတယ္။ ႏွလုံးဟာ Uီးေႏွာက္ထက္ႀကီးေနတဲ့ ေမာင္ႏုရဲ႕ ေရာဂါဟာ Aဲဒါေလာက္
ထရုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ၿပီး Aမ်ားႀကီးထစရာရွိေသးတယ္။ ေနာက္A္ခန္းေတြ ေရာက္မွပဲ သက္ဆုိင္သလုိၾကည့္ၿပီး
ေဖာ္ျပသြားပါ့မယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 20

(ဃ)
ေမာင္ႏုဟာ စာဘက္မွာ ညံ့တယ္။ ေက်ာင္းကစစ္တဲ့ စာေမးပြဲေတြဟာ AဲဒီAခ်ိန္တုန္းကေတာ့ တင္းတင္း
ၾကပ္ၾကပ္ မရွိလွေသးဘူး။ Aဲဒီေတာ့ Aဲဒီေလ်ာ့ရဲရဲ ေက်ာင္းစာေမးပြဲေတြမွာေAာင္ဖို႔ ေမာင္ႏုAတြက္ Aခက္Aခဲမရွိလွဘူး။
ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကေတာ့ Aစုိးရစစ္တဲ့စာေမးပြဲ ျဖစ္ေနၿပီ။Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီစာေမးပြဲမွာေAာင္ဖို႔ ေမာင္ႏု Aတြက္ခက္တယ္။
တစ္တန္းတည္းသားခ်င္း

ေမာင္ႏုရဲ႕

သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း

ေမာင္နုဟာ ဆယ္တန္းမွာမေAာင္ႏုိင္ဘူးလို႔

ၾသဘာ

ေပးၾကတယ္။ ဆယ္တန္းျပဆရာေတြကလည္း ဒီလုိပဲနိမိတ္ ဖတ္ၾကတယ္။ ေမာင္ႏုကိုယ္တုိင္လည္း Aတန္းသားေတြ
သူ႕ဆရာေတြ

နိမိတ္ဖတ္တဲ့Aတုိင္း

ၾသဘာေပးတဲ့Aတုိင္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔

မမိွတ္မသုံယုံၾကည္ေနတယ္။

ဒါေပမယ့္

ေမာင္ႏုမွာ Aထက္တန္းပညာေတြ ဆက္သင္ဖို႔ ဒီပညာေတြကို သင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္Aလုပႀ္ ကီးAကိုင္ႀကီးေတြကို လုပဖ
္ ို႔
ဆုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးေတြဆႏၵေတြ ဘာမွမရွိေသးတဲ့Aတြက္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲမွာ ေAာင္တာ။ က်တာေတြကို
သူသိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ စာေမးပြဲက်ရင္ ဘာAေရးႀကီးသလဲ။ ေက်ာင္းကထြက္ၿပီးAိမ္ျပန္မွာေပ့ါလို႔သာ သူစိတ္ကူးထား
တယ္။ ၁၉၂၄-ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ Aလယ္ေလာက္ကုိ ေရာက္တဲ့Aခါ Aစမ္းစာေမးပြဲတစ္ခုက်င္းပတယ္။ ဒီစာေမးပြဲမွာေAာင္တဲ့
ေက်ာင္းသားေတြကုိသာ မတ္စာေမးပြဲႀကီးမွာ ေျဖဆုိဖို႔စာရင္းသြင္းမယ္။ Aဲဒီစာေမးပြဲရဲ႕ ေAာင္စာရင္းကို မေက်ညာခင္
တစ္ရက္မွာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြကိုေခၚၿပီး မင္းတုိ႔မနက္ျဖန္ခါ စာေမးပြဲ၀င္ခ ၁၂-က်ပ္စီယူခဲ့ၾက၊ ေAာင္တဲ့လူေတြ
၁၂-က်ပ္စီေပးၿပီး စာေမးပြဲAတြက္ ေလွ်ာက္လႊာသြင္းရမယ္။ က်တဲလူေတြကုိယ့္ ေငြကိုယ္ယူၿပီး Aိမ္ျပန္ၾကလို႔ ဆရာႀကီးက
ေက်ညာတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္က တိတ္တိတ္ေျပာလုိ႕ သူက်တယ္ဆတ
ို ာ ေမာင္ႏု သိၿပီးေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီေန႔
ညေနဘက္ေရာက္ေတာ့ ဆရာေတြကဆရာႀကီးကို ၀ုိင္းၿပီးတုိက္တြန္းတဲ့Aတြက္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားAားလုံး စာေမးပြဲ
၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲႀကီးAတြက္

ေAာင္စာရင္း

ထြက္လာတဲ့Aခါ

Aစမ္းစာေမးပြဲမွာက်တဲ့

ေက်ာင္းသားေတြထဲက ေမာင္ႏုနဲ႔ ေမာ္လျမိဳင္က ေက်ာ္စိန္တုိ႔ရဲ႕ နာမည္ေတြ ပါလာတယ္။ ေက်ာ္စိန္က “က” တန္းက
ေAာင္တယ္။ ေမာင္ႏုက “ခ” တန္းကေAာင္တယ္။AဲဒီAစမ္းစာေမးပြဲမွာ ပထမရတဲ့ ငသုိင္းေခ်ာင္းက ေမာင္သိန္းဆုိတဲ့
ေက်ာင္းသား က်က်န္ေနရစ္တယ္။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aခန္း (၄
(၄)
ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေAာင္တဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုက ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ သူ႕Aေဖ Uီးစံထြန္းဟာ၀မ္းသာလြန္းလို႔
ေျခမိကုိင္မိ၊လက္မကိုင္မိျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြကိုသာမက နည္းနည္းပါးပါးေလာက္သာ သိကြ်မ္းဖူးတဲ့ လူေတြကိုပါ။
သူ႕သားစာေမးပြဲေAာင္တဲ့Aေၾကာင္း

ေလ်ာက္ေျပာတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့

ေမာင္ႏုရဲ႕

သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ

Aဖိတ္ခုိင္းၿပီး သူ႕သားစာေမးပြဲေAာင္တဲ့Aထိမ္းAမွတ္နဲ႔ Aိမ္မွာညစာထမင္းေကြ်းတယ္။ သူ႕သားရဲ႕ ေAာင္ပြဲAတြက္
Aထူးဟင္းဆုိၿပီး သူကုိယ္တုိင္ခ်က္တယ္။ ဟင္းေတြက ထူးလည္း ထူးပါတယ္။ ၾကက္သားဟင္းက်ေတာ့ ထူးသထက္
ထူးေAာင္ Aခ်ဳိလည္းမဟုတ္။ Aခ်U္လည္းမဟုတ္၊ ငရုပ္သီးေထာင္းေရာ၊ ႏြားႏုိ႕ေရာ၊ Aုန္းႏုိ႕ေရာ တျပဳံႀကီးထည့္တာပဲ၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 21

Eည့္သည္ေတြ မႀကိဳက္ၾကဘူးထင္တယ္။ Aဲဒီဟင္းကို သိပ္မႏႈိက္ၾကဘူး။ ေဟ့ေကာင္ေတြ ထည့္စားၾကကြာ၊ ကလ်ာဏီဟင္း
ဆိတ
ု ာ ဒါပဲလို႔ ၀မ္းသာAားရေျပာၿပီး ေမာင္ႏုသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ပန္းကန္ထဲကို ကလ်ာဏီ ဟင္းေတြ Uီးစံထြန္းAတင္း
လုိက္ထည့္ေပးတယ္၊
ေမာင္ႏုဟာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို ေရာက္တဲ့Aခါ ကမၻာသစ္တစ္ခုထဲကို ေရာက္လာရသလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊
Aေဆာက္AUီးေတြကလည္း
Aေတာ္ခန္းနားသပ္ရပ္တဲ့

သူAရင္ေနခ့ဲရဘူးတဲ့

Aေဆာက္AUီးေတြ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းAုိႀကီးေတြ

စစ္တန္းလ်ားေတြလုိ

ေတြ႕ရတဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ

Aေတာ္မ်ားမ်ား

မဟုတ္ဘူး။
ကလည္း

ၿမိဳ႕မAထက္တန္းေက်ာင္းမွတုန္းက သူေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သူလုိငါလုိ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ဘူး၊ Aဂၤလိပ္စာ။
ျမန္မာစာ။

Aကၡရာ

သခ်ၤာ။

ကင္မစၥရီ။

ဖီးဆစ္။

UပေဒAစရွိတဲ့

ဘာသာရပ္Aသီးသီးမွာ

Aင္မတန္

ထူးခြ်န္တဲ့

လူရည္ခြ်န္ေတြ။ စင္ျမင့္ေပၚမွာ စကားေျပာေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ။ ေဘာကန္ေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ တင္းနစ္
Aရုိက္ေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ။ Aတုခုိးစရာ တကယ္ထူးခြ်န္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ျပည့္ေနတာပဲ၊ Aဲဒီကမၻာသစ္ထဲကို
ေရာက္လာတဲ့Aခါ
Aရင္တုန္းက
Aရင္တုန္းက

ေမာင္ႏုရ႕ဲစိတ္ဟာ

Aထက္တန္းစားေတြကို

Aရင္လုိမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ဆက္ၿပီးသင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵသူ႕မွာ

သူႀကီးလာရင္ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ

ေျပာင္းလဲခ်က္ေတြ
လုံး၀မရွိခဲ့ဖူး။

တစ္ခုမွမစU္္းစားခဲ့ဖူးဘူး။

Aမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။

Aခုဆုိရင္ Aမ်ားႀကီးရွိလာၿပီ။

Aခုဆုိရင္

Aမ်ားႀကီးစU္္းစားလာၿပီ။

ဆယ္တန္းတုန္းက ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ ျပဇာတ္ေတြထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကေလးေတြ ဒီျပဇာတ္ေတြကို Aဂၤလိပ္စကားေျပနဲ႔
ျပန္ေရးထားတာေေတြကို ေက်ာင္းစာေတြAျဖစ္နဲ႔သင္ခဲ့ရတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ေမာင္ႏုဟာ Aဲဒီစာေတြထဲမွာ သိပ္ စိတ္မ၀င္
စားလွဘူး။
တကၠသုိလ္ေရာက္တဲ့Aခါ ေကာလိပ္စာၾကည့္ခန္းထဲမွာ ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ ျပဇာတ္ေတြ၊ ကဗ်ာ ေတြကို
Aတန္းစာAျဖစ္နဲ႔မဟုတ္ပဲ

သူ႕သေဘာနဲ႔သူဖတ္ရတဲ့Aတြက္

သိပ္သေဘာက်တယ္။

ဒီလုိ

သေဘာက်တာေတြ

မ်ားလာေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ ျပဇာတ္ေရးဆရာလုပ္ခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္လာတယ္။ ရွတ
ိ ္စပီးယားေရးတဲ့ ဘလင့္ဗါ ့စ္ (BLANK
VERSE)ကိုAတုခုိးၿပီး

နည္းနည္းပါးပါး

ေရးစမ္းၾကည့္တယ္။

ရွိတ္စပီးယားရဲ႕

ဆြန္းနက္ကဗ်ာေတြကို

Aတုခုိးၿပီး

ေရးၾကည့္တယ္။ Aမွန္စင္စစ္ေကာင္းမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမ႔ဲေမာင္ႏုက သူဟာသူသိပ္ႀကိဳက္ေနတယ္။
ေမာင္ႏုေကာလိပ္ေရာက္လို႔

မၾကာခင္မွာပဲ

ျပည္ေက်ာင္းေဆာင္နဲ႔

တေကာင္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြဟာ

ေဘာသင္းတစ္သင္းစီ ေထာင္တယ္။ ျပည္ေက်ာင္းေဆာင္ေဘာသင္းရဲ႕ကပၸတိန္ဟာ ေစာဓူ၀ံ၊ တေကာင္းဘက္မွာေတာ့
ေမာင္ရွင္ျဖစ္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ တေကာင္းမွာ သုံးေယာက္တန္း ဘယ္ဘက္က ကစားတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ဆြန္းနက္ကို
ေရးတတ္ခါစ သူ႕လက္ကို ထိန္းမရတဲ့Aတြက္ ေစာဓူ၀ံကိုေျပာင္ေလွာင္တဲ့ ဆြန္းနက္ေတြကို မၾကာခဏ ေရးေရးၿပီး ျပည္
ေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕

ထမင္းစားခန္းက

ႏုိ႕တစ္ဘုတ္မွာကပ္ေလ့ရွိတယ္။

ေစာဓူ၀ံဟာ

ဒီဆြန္းနက္ေတြကို

ျမင္တုိင္း

သိပ္ေဒါပြတယ္။
တစ္ည

လသာသာ

၁၁-နာရီေလာက္မွာ

ခပ္လွမ္းလွမ္း

ေနရာတစ္ခုက

ကုလားတစ္ေယာက္ဟာ

ဒုိးပတ္ကုိတီးေနတာ ေမာင္ႏုၾကားရတယ္။ ဒီAသံၾကားၿပီး ဒီလေရာင္ျမင္ရတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုရဲ႕ရင္ထဲမွာ လွပ္လွပ္ လွပ္လွပ္
ျဖစ္လာတယ္၊Aဲဒါေၾကာင့္ UNDER A MARIAN TREE
တစ္ပုဒ္ေရးတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့

မရမ္းတစ္ပင္ေAာက္မွာဆုိတဲ႕ ေခါင္းစU္္နဲ႔ဆြန္းနက္ ကဗ်ာ

သူ႕က်ဴတာတစ္ေယာက္ကို

ဒီဆြန္းနက္ျပၾကည့္တယ္။

Aဲဒီလုိျပၿပီး

သူ႕ေက်ာင္းကထြက္ရင္ ျပဇာတ္ေရးဆရာ လုပ္ခ်င္တဲ႕Aေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ ဒီက်ဴတာဟာ Aင္မတန္ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႕
တယ္။ ဘယ္တပည့္ကိုမွ စိတ္ပ်က္သြားေAာင္။ ရွက္သြားေAာင္။ စိတ္နာသြားေAာင္ မေျပာဘူး။Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုရဲ႕
ဆြန္းနက္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ႀကိဳးစားကြာ၊ ႀကိဳးစားရင္ေAာင္ျမင္ရမွာေပါ့လို႔ ခ်ီးမြမ္းတာလည္းမဟုတ္၊ ကဲ႕ရဲ႕တာလည္းမဟုတ္
မယုတ္မလြန္ ဒီက်ဳတာက ေျပာတယ္။ Aဲဒီက်ဳတာရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္Aရေမာင္ႏုဟာ ဘားနတ္ေရွာေရးတဲ့ ဂ်ဴးလီးယပ္
ဆီဇာနဲ႔

ကင္ဒစ္ဓါးဆုိတဲ့

ျပဇာတ္စာAုပ္ႏွစ္Aုပ္ကို

စဖတ္ရတယ္။

စကားေျပဟာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ဘလင့္ဗာစ္နဲ႔ေရးရတာထက္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 22

ေမာင္ႏုAတြက္ ပုိလြယ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဘာနတ္ေရွာရဲ႕ စာAုပ္ႏွစ္Aုပ္ကိုဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ျပဇာတ္ေရးရင္ စကားေျပနဲ႔ေရးဖို႔
ေမာင္ႏု ဆုံးျဖတ္တယ္။
တစ္ေန႔က်ေတာ့

ေမာင္ႏုဟာ

ေကာလိပ္စာၾကည့္တုိက္မွာ

သူဖတ္ဖို႔စာAုပ္လုိက္ရွာေနတုန္း

စပိန္

စာေရးဆရာႀကီး သာဗင္းတပ္စ္ေရးတဲ့ ဒြန္ကီဟုိးတီး၀တၱဳ ကိုသြားေတြ႕တယ္။ ဒြန္ကီးဟုိးတီးဟာ မတရားမႈမွန္သမွ်ကို
တုိက္ဖ်က္ပစ္မယ္လို႔ သူ႕ကုိယ္သူAထင္ႀကီးၿပီး ဘ၀င္ျမင့္ေရာဂါစြဲကပ္ေနတဲ့ မရူးတရူး၊ ခပ္ႏွစ္မ္းႏွစ္မ္း လူတစ္ေယာက္
ျဖစ္တယ္။ သူ႕Aျဖစ္Aပ်က္ေတြဟာ Aေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတယ္။ ေမာင္ႏုရဲ႕Aျဖစ္Aပ်က္ Aေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ တူလြန္းလို႔
ေမာင္ႏု ေကာလိပ္စာၾကည့္ခန္းထဲမွာ Iိေျႏၵမဆယ္ႏုိင္ဘူး။ တခိခိတ၀ါး၀ါးနဲ႔ရယ္ရင္း ဒီ၀တၱဳကိုသိပ္စြဲေနတယ္။
ဒီ၀တၱဳဟာ ေမာင္ႏုAေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္လႊမ္းမုိးေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေAာင္သာဓကေလးတစ္ခုကို
ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို

ေရာက္ၿပီးလို႔တစ္လေလာက္Aၾကာ

ေမာင္ႏုဟာ

တေကာင္းေက်ာင္းေဆာင္

Aနားမွာ လမ္းေလွ်ာက္ ေနတုန္း ေခြးႀကီးတစ္ေကာင္က Aစာလုစားခ်င္တဲ့Aတြက္ Aစားစားေနတဲ့ေခြးေလးတစ္ေကာင္ကို
Aတင္းလွိမ့္ၿပီး ကိုက္ေနတာ ေမာင္ႏုျမင္ရတယ္။ Aနားမွာရွိတဲ့ ခဲႏွစ္လုံးကိုေကာက္ၿပီး ေခြးႀကီးကို Aတင္းေျပးေပါက္တာပဲ။
ေခြးႀကီးဟာ ေခြးငယ္ကိုလႊတ္ၿပီး ထြက္ေျပးတာေတာင္ ေမာင္ႏုရဲ႕ေဒါသဟာ မေျပေသးဘူး ေခြးကေလးကို Aႏုိင္က်င့္ၿပီး
သူ႕Aစာ လုစားမယ့္ ေခြးဆုိးႀကီးကို
ေမာင္ႏုေျပးလုိက္

ေသးတယ္။

နာနာႏွက္ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ ေခြးႀကီးေနာက္ကို

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕ရဲ႕ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံးကို

ဒြန္ကီဟုိတီး

ထိန္းသိမ္းမႈေတြ

ကို

ဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ

Aေတာ္လုပ္လာတယ္။

Aေတာ္ၾကာေAာင္

ဒါမ်ဳိးေတြ

သိပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။

Aဲဒီေကာလိပ္ေက်ာင္းကိုေရာက္တဲ့

ပထမႏွစ္မွာပဲ ႏွလုံးႀကီးေရာဂါ တစ္ႀကိမ္ထ လုိက္ေသးတယ္။ Aဲဒီေရာဂါဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕ဘ၀မွာ AေရးပါAရာေရာက္တဲ့
Aခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ ဒီAခ်က္ကိုလည္း ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပသင့္တယ္။
၀ါးခယ္မမွာ

တင္တင္ျမင့္

ရာဇ၀တ္၀န္Uီးခင္ဆုိသူျဖစ္တယ္။

ဆုိတဲ့

တင္တင္ျမင့္မွာ

ေက်ာင္းသူတစ္Uီးရွိတယ္။

Aစ္မသုံးေယာက္ရွိတယ္။

သူ႕Aေဖဟာ

ညီမတစ္ေယာက္

Aၿငိမ္းစား

ရွိတယ္။

ဒီညီAစ္မ

ငါးUီးစလုံးဟာ မိန္းမေခ်ာေတြခ်ည္းပဲ။ ေမာင္ႏုဟာ ၀ါးခယ္မေက်ာင္းမွာ တင္တင္ျမင့္နဲ႔ ပထမတန္းကစၿပီး ခုႏွစ္တန္းAထိ
Aတူတူေနခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တင္တင္ျမင့္ဟာ Iေျႏၵႀကီးတဲ့ မိန္းကေလးျဖစ္တဲ့Aတြက္ သူကလည္း ဘယ္ေယာက်ၤား
ကေလးကိုမွ စကားမေျပာဘူး။ ဘယ္ေယာကၤ်ားေလးမွလည္း သူ႕ကုိစကားမေျပာ၀ံ့ဘူး။ ၁၉၂၀-ျပည့္နွစ္ ပထမေက်ာင္းသား
သပိတ္ျဖစ္တဲ့Aခါ

တင္တင္ျမင့္က

ေက်ာင္းမွာက်န္ရစ္တယ္။

ေမာင္ႏုတုိ႔ကထြက္လာတယ္။

Aဲဒီ

Aခ်ိန္ကစၿပီး

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။
ဒါေပမယ့္

၁၉၂၄-ခုႏွစ္။

ေမာင္ႏုဟာတင္တင္ျမင့္ကို

၀ါးခယ္မတန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီး

ေတြ႕လုိက္တဲ့Aခါ

Aလြန္Aမင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကီး
Aခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေတာ့

Aတြင္းမွာက်င္းပတဲ့

သူ႕စိတ္ထဲမွာေရွးတုန္းက

ျဖစ္လာတယ္။

သတၱိေၾကာင္တယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲမွာ

တစ္ခါမွမျဖစ္ဘူးတဲ့

တျခားကိစၥေတြမွာသာ

တခ်ဳိ႕ေယာကၤ်ားေလးေတြလုိ

ခ်စ္စိတ္ေတြဟာ

လူရဲႀကီးလုပ္၀ံ့တယ္။

သူတုိ႔ခ်စ္တဲ့

မိန္းကေလးေတြကို

လူပ်ဳိစကားလုိက္ေျပာတာတုိ႔ ေမတၱာစာလုိက္ေပးတာတုိ႔ မလုပ္ရဲဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ စာပို႔ကုလားကို Aားကိုးၿပီး
ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ တင္တင္ျမင့္ဆီကို စာတုိက္ကစာတစ္ေစာင္ ထည့္လုိက္တယ္။ Iေျႏၵႀကီးလွတဲ့ တင္တင္ျမင့္ဆီက
စာတစ္ေစာင္မွ

ျပန္မလာဘူး။

ႏုိ၀င္ဘာေလာက္ကစၿပီး

၁၉၂၅-ခုႏွစ္

မနည္းတစ္ေစာင္ၿပီးတစ္ေစာင္
Aင္ဂ်င္နိယာခ်ဳပ္

ဒါေပမယ့္

ေမာင္ႏုမွာ

Aဓိဌာန္မ်ား

မတ္လလယ္ေလာက္Aထိ

ထည့္ခဲ့တယ္။

ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း

Uီးေက်ာ္စိန္နဲ႔စကားေျပာေနတုန္း၊

Uီးႏုဟာ

ရွိေနသလားမသိဘူး။

တင္တင္ျမင့္ဆီကို

၃၆ႏွစ္ေလာက္

ၾကာတဲ့Aခါ

ငယ္ငယ္တုန္းကတင္တင္ျမင့္ကို

စာေပါင္း

၁၉၂၄-ခုႏွစ္
၃၀-ထက္

ေဒၚတင္တင္ျမင့္ရဲ႕ခဲAုိ
စာေပါင္း

၃၀-ေက်ာ္

ေပးခဲ့ဖူးတာ ျပန္ၿပီးသတိရတယ္။ AဲဒီAခါက်ေတာ့မွ သူငယ္ငယ္က ဂမူးရႈးထုိး၊ နသုိးႀကိဳးျပတ္လုပ္ခဲ့မိတာကို ေနာင္တရၿပီး
ေဒၚတင္တင္ျမင့္ကို ေျပာေပးဖို႔ Uီးႏုက ခဲAုိUီးေက်ာ္စိန္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တယ္၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 23

ေဒၚတင္တင္ျမင့္ဟာ Uီးေက်ာ္စိန္ကို ေျပာတဲ့Aခ်ိန္Aထိ Aပ်ဳိႀကီးပဲ၊ ေနာင္လည္း Aိမ္ေထာင္ျပဳမယ့္
လကၡဏာမရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥကို Aေတာ္စက္ဆုပ္ပုံေပၚတယ္။

Aခန္း(၅)
၁၉၂၅-ခုႏွစ္မွာ

ေမာင္ႏုဟာ

“ခ”တန္းနဲ႔

Aုိင္ေA

ေAာက္တန္းစာေမးပြဲကို

တစ္ႏွစ္ထဲနဲ႔ေAာင္ၿပီး

Aထက္တန္းကုိ တက္ရတယ္။ သူ႕Aသက္ဟာ AဲဒီAခါမွာ ၁၈-ႏွစ္ရွိသြားၿပီ။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို ဇြန္လAစေလာက္မွာ
ျပန္ဖြင့္တယ္။ နည္းနည္းပါးပါးက လည္ပတ္ရေAာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေမာင္ႏုနဲ႔ သူ႕သူငယ္ခ်င္းကိုထြန္းတင္တုိ႔ဟာ
ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ တနဂၤေႏြတစ္ပတ္ေလာက္ႀကိဳၿပီး ရန္ကုန္ကိုလာၾကတယ္။ ကိုထြန္းတင္ဟာ ေမာင္ႏုထက္ ၂-ႏွစ္ေလာက္
ပုိႀကီးတယ္။ စာဘက္မွာသိပ္ေတာ္တယ္။ ေမာင္ႏုနဲ႔ တျခားစီပဲ။ Aဲဒီႏွစ္မွာ ကိုထြန္းတင္ဟာ ဘီေA ေAာက္တန္းကုိ
ေရာက္ေနၿပီ။
ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့ေန႔မွာ ေရွးUီးစြာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာ
နည္းနည္းပါးပါးေလွ်ာက္လည္ၾကတယ္။
တရုတ္ေပ်ာ္ပြဲစားရုံတစ္ခုမွာ
ေတြဆီကို သြားၾကဖို႔

ညေန

ညစာစားၿပီး

၃-နာရီခြဲမွာ

ရုပ္ရွင္၀င္ၾကည့္တယ္။

Aရက္နည္းနည္းေသာက္ၾကတယ္၊

သူတုိ႔ႏွစ္Uီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ ေကာလိပ္မွာ

ညေန

၆-နာရီခြဲေလာက္ရွိေတာ့

နည္းနည္းမူးလာတဲ့Aခါ

ျပည့္တန္ဆာမ

သူတုိ႔ႏွစ္Uီးစလုံးဟာ Aရင္တုန္းကလုိ Aရမ္း

မသြားၾကဘူး။ Aက္ဖ္Aယ္(F.L)ဆုိတဲ့ AကာAကြယ္ကိုယူၿပီး သြားၾကတယ္။
ျပည့္တန္ဆာမAိမ္မွာ ကိုထြန္းတင္နဲ႔ ေမာင္နုတုိ႔ဟာ သူတုိ႔မ်က္စိက်ရာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္စီကုိ
ေခၚၿပီး

Aခန္းထဲ၀င္သြားၾကတယ္။

ေမာင္ႏုေခၚသြားတဲ့

Aမ်ဳိးသမီးဟာ

ေမာင္ႏုထက္

Aေတာ္ကေလးႀကီးတယ္။

Aသက္Aစိပ္ေလာက္ရွိေနၿပီ။ Aသားညဳိတယ္၊ မလွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုရဲ႕မ်က္စထ
ိ ဲမွာ Aေတာ္ယU္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ
Aရပ္ပုတဲ့မိန္းမထက္
Aရပ္ကလည္း

Aရပ္ရွည္တဲ့

သူ႕စိတ္တုိင္းက်

မိန္းမကို

ပုိၿပီးမက္တယ္။

ေပမွီေနျပန္တ့ဲAတြက္

သူေခၚသြားသူဟာ

ေမာင္ႏုမ်က္စိထဲမွာ

သူ႕မ်က္စိထဲမွာ

Aဲဒီသူငယ္မဟာ

ယU္ရတဲ့Aထဲ
Aေတာ္မက္စရာ

ျဖစ္ေနတယ္။
ခင္ဗ်ားနာမည္ဘယ္သူလဲ။
မခင္ျမင့္။
(ဒါဟာ သူ႕နာမည္Aစစ္မဟုတ္ဘူး) ရန္ကုန္သူလား။
မဟုတ္ဘူး။
ဘယ္ကလာတာလဲ။
တုိက္ႀကီးက။
ဘယ္လုိျဖစ္ၿပီး ဒီကုိေရာက္လာတာလဲ။ မခင္ျမင့္ဟာ ဒီေမးခြန္းကို ရုတ္တရက္မေျဖႏုိင္ဘူး။ သူ႕ေခါင္းကို
Aသာငုံ႕ထားၿပီး မ်က္ရည္ေတြ က်ေနတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ မ်က္ရည္က်ေနတာကို ဒီေလာက္နီိးနီးကပ္ကပ္
သူ႕တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aခုလုိျမင္ရတဲ့Aခါ ဘာျဖစ္မွန္းမသိဘူး။ သူပါေရာၿပီး ငိုခ်င္သလုိလုိ
ျဖစ္လာတယ္။ တေAာင့္ ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ မခင္ျမင့္ဟာေမာင္ႏုကို ေမာ့ၾကည့္တယ္။ မ်က္ရည္က်တာေတာ့ ရပ္သြားၿပီ။
ဒါေပမယ့္ သူ႕မ်က္ႏွာေပၚမွာ မ်က္ရည္စကေလးေတြ နည္းနည္းပါးပါး ရွိေနေသးတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 24

“က်မဟာAခုလုိ Aစားထဲက မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ ေယာကၤ်ားဟာ မယားငယ္တစ္ေယာက္ကို ယူပါတယ္။
Aဲဒီမယားငယ္က

ဂုံးတုိက္ေပးတဲ့Aတြက္

က်မကို

သိပ္ႏွိပ္စက္

ပါတယ္။

မယားငယ္ဘက္ကုိ

လုံးလုံးပါသြားၿပီး

က်မကိုAိမ္ေပၚက ႏွင္ခ်လုိက္တာပါပဲ။ က်မလည္း Aလုပ္ရွာရေAာင္ ရန္ကုန္ေရာက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္က်ေတာ့
ေနေရးစားေရးဟာ
ေျပာတဲ့Aခါ

သိပ္က်ပ္တည္းလာတဲ့Aတြက္

မခင္ျမင့္ကိုသနားတဲ့စိတ္နဲ႔

ခုိကုိးရာမဲ႕ျဖစ္ၿပီး

မခင္ျမင့္ေယာကၤ်ားကို

ဒီဘ၀ကို

ေရာက္လာရတာပါပဲ”လို႔ မခင္ျမင့္က

ေဒါသျဖစ္တဲ့

စိတ္ေတြဟာ

သူ႕ရင္ထဲမွာ

Aရွိန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ တစ္လွည့္စီ။ ငုပ္ခ်ီေပၚခ်ီျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ မခင္ျမင့္ေျပာၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ခင္ဗ်ား
ဘာျဖစ္လို႔ Aိမ္ေပၚက ဆင္းလာတာလဲ၊ ခံခ်ၿပီး ဒီေကာင့္ကို Aိမ္ေပၚက ဆင္းခုိင္းပါလား။ ကုိယ့္မယားကို Aႏုိင္က်င့္တဲ့
မေAေပးေတြဟာ ေစာက္ေၾကာက္ေတြ။ ငုံ႕ခံခ်တဲ့လူေတြကိုသာ သူတုိ႔Aႏုိင္က်င့္ရဲတာ။ ခံခ်ရင္သူတုိ႔ Aိမ္ေပၚကေျပးမွာပဲ။
ဘာျဖစ္လို႔ခင္ဗ်ား မခံခ်သလဲ။ ခံမခ်ပဲAခုလုိ ဆင္းလာတာ ခင္ဗ်ားသိပ္မွားတာပဲလို႔ သူ႕၀မ္းထဲက ေပါက္ကြဲထြက္လာတဲ့
မခံခ်င္စိတ္ေတြ။

ေဒါသစိတ္ေတြ၊

သနားတဲ့စိတ္ေတြကို

မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပဲ

ေမာင္ႏု

ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္။

မိန္းမသားဆုိေတာ့ ဘယ္ခံခ်ရဲမလဲ။
Aဲဒီလုိမခင္ျမင့္ကို

ႏွင္ခ်ေနတုန္းက

သူသာAနားမွာရွိေနရင္

ပြဲေကာင္း

တစ္ခုေတာ့

ၾကည့္ရမွာပဲလို႔စU္္းစားရင္း Aေတာ္ကေလးၾကာေAာင္ေငးေနမိတယ္။ မခင္ျမင့္ရဲ႕ကိုယ္မွာလူးထားတဲ့ ေပါင္ဒါနံ႕ကေလး
ေတြဟာ သူႏွာေခါင္းထဲကို ၀င္ကလိေတာ့မွ မခင္ျမင့္Aနားမွာ ထုိင္ေနတာကို သူသတိရျပန္တယ္။ AဲဒီAိမ္ေပၚက
ဆင္းလာတဲ့Aခါမွာေရာ

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာေရာ၊

ေက်ာင္းေဆာင္ျပန္ေရာက္ၿပီး

Aိပ္ရာ၀င္တဲ့Aခါ

မွာပါ၊

မခင္ျမင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာကေလးဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕ မ်က္လုံးAိမ္ေပၚမွာ စုပ္တံနဲ႔ေဆးခ်ယ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္တစ္ေန႔

ေန႔လည္စာစားၿပီးတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုဟာ

ကိုထြန္းတင္ရဲ႕

Aခန္းကိုျပန္ေရာက္လာၿပီး

မခင္ျမင့္တုိ႔ဆီကုိ သြားရေAာင္လို႔ ေခၚတယ္။ ကိုထြန္းတင္လည္း သူဖတ္ေနတဲ့စာAုပ္ကို ပိတ္ၿပီး ေမာင္ႏုနဲ႔Aတူ ၿမိဳ႕ထဲကို
ထြက္လာခဲ့တယ္။

ေန႔ခင္းဘက္မွာလူရွင္းတဲ့Aတြက္

ေမာင္ႏုတုိ႔ဟာမခင္ျမင့္တုိ႔Aိမ္မွာ

ညတုန္းကထက္ပုိၿပီးၾကာတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔လည္စာ စားၿပီးတဲ့Aခါမွာလည္း ေမာင္ႏုဟာ ကိုထြန္းတင္ရ႕ဲ Aခန္းကိုေရာက္လာၿပီး မခင္ျမင့္တုိ႔ဆီကုိ
သြားရေAာင္

လာေခၚျပန္တယ္။

တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္သြားရင္

ေတာ္ေရာေပါ့ကြာ။

ေမာင္ႏုေရ

မင့္ဟာ

နည္းနည္းမ်ားလာၿပီထင္တယ္။ မခင္ျမင့္ကို က်ေနာ္္ယူေတာ့မယ္။ ကိုထြန္းတင္ဟာ ေမာင္ႏုကို Aံ့Aားသင့္ၿပီးၾကည့္ေနရာမွ
ဘယ္လုိယူမွာလဲလို႔ ေမာင္ႏုကို ေမးလုိက္တယ္။ မယားAျဖစ္နဲ႔ ယူမွာေပါ့။ မဟုတ္တာပဲကြာ။ ဘာျဖစ္လို႔ မဟုတ္တာလဲ။
ဟာ…သူက ဖာသည္ပဲကြ။ ဖာသည္ကို မယူရဘူးလား။ ေမာင္ႏု မင္း ခပ္တည္တည္ ေျပာေနတာလား။ က်ေနာ္္
ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ ငါကန္႔ကြက္တယ္ကြာ။ ကိုထြန္းတင္လည္း သူ႕Aခန္းနံရံကို စုိက္ၾကည့္ၿပီး စကားမေျပာပဲ ၿငိမ္ေနတယ္။
ေနာက္ႏွစ္မိနစ္ ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ငါAခုခ်က္ခ်င္း မလုိက္ႏုိင္ေသးဘူးကြာ။ စာေရးစရာနည္နည္းရွိေနတယ္။ ေန႔လည္ ၁ခ်က္ေလာက္မွ ျပန္လာ။ Aဲဒီေတာ့မွ ငါလုိက္မယ္။
ေမာင္ႏုဟာ

တစ္ခ်က္တီးျပန္လာတဲ့Aခါ

ကိုထြန္းတင္ဟာ

သူ႕Aခန္းမွာမရွိေတာ့ဘူး။

သူAခန္း

ပိတ္ထားတယ္။ Aခန္းရဲ႕ေသာ့ခေလာက္တံထဲမွာ သူဟာမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္လာေခၚလို႔ ၿမိဳ႕ထဲကို လုိက္သြားရတယ္၊
Aဲဒီၿမိဳ႕ထဲကမွ

ေမာင္ႏုနဲ႔ခ်ိန္းထားတဲ့

ညွပ္ထားပစ္ခဲ့တယ္၊

Aိမ္ကိုသြားၿပီး

မခင္ျမင့္တုိ႔Aိမ္ကုိ

Aဲဒီမွာ

ေစာင့္ေနမယ္ဆုိတဲ့ေမာင္ႏုAတြက္

ေမာင္ႏုလုိက္သြားတဲ့Aခါ

စာတစ္ေစာင္ကုိ

Eည့္ခန္းထဲမွာကိုထြန္းတင္ကိုလည္း

မေတြ႕ဘူး။

မခင္ျမင့္ကိုလည္း မေတြ႕ဘူး။ AဲဒီAိမ္ကAႀကီးAကဲျဖစ္တဲ့ “ေခါင္း”နဲ႔ Aေတာ္ကေလး Aကြ်မ္းတ၀င္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ
ျဖစ္တဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုက က်ေနာ့္္သူငယ္ခ်င္း ကိုထြန္းတင္ မေရာက္ေသးဘူးလားလို႔ လွမ္းေမးလုိက္တယ္၊ Aဲဒီေခါင္းက
ေရာက္ေနၿပီAခန္းထဲမွာလို႔ေျဖတယ္။ မခင္ျမင့္ေကာ ဘယ္သြားသလည္းလို႔ ေမာင္ႏုက ထပ္ၿပီးေမးတဲ့Aခါ ကုိထြန္းတင္
ေခၚသြားတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လုံး Aခန္းထဲမွာလို႔ ထပ္ေျဖတယ္။ မခင္ျမင့္က ဖာပဲ (စာသားAတုိင္း ရုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊)
ဘယ္သူမဆုိေခၚႏုိင္တယ္။ သူနဲ႔မေတြ႕ခင္တုန္းကလည္း ဘယ္သူေခၚေခၚလုိက္ေနတာပဲ၊ သူနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဘယ္သူေခၚေခၚ
လုိက္ေနမွာပဲ ဆုိတာေတြကို AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေမာင္ႏု ေမ့ေနတယ္။ ငါယူေတာ့မယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့မိန္းမကုိမွ သူဒီလုိလုပ္တာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 25

ေကာင္းသလားလို႔ေတြးမိၿပီး
ထြက္သြားရမလား။

ေမာင္ႏုဟာ

Aခန္းထဲကို

ေထာင္းကနဲေဒါသထြက္လာတယ္။

Aဲဒီ

Aတင္းရုိက္ရမလား။

ကေလာ္ဆဲရမလား

၀င္ၿပီး

Aျပင္ကပဲ

ေဒါသေၾကာင့္

ထရမလား။
ဆုိတာေတြကို

မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသးပဲ ေတြေ၀ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ ေမာင္ႏုကိုသိသလား လို႔ ကိုထြန္းတင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေမးလုိက္တဲ့Aသံဟာ
Aခန္းထဲကေရွးUီးစြာထြက္လာတယ္။ Aဲဒီေနာက္ သိသားပဲဆုိတဲ့ မခင္ျမင့္ရဲ႕ေျဖသံ ထြက္လာတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း
ေဒါသျဖစ္ရာက AဲဒီAသံေတြကို နားေထာင္ေနတယ္။ မခင္ျမင့္ ေမာင္ႏုကို ေမတၱာရွိလား။ မရွိဘူး။ မခင္ျမင့္ ေမာင္ႏုကုိ
ယူမလား။ ဒီခ်ာတိတ္ကို မယူခ်င္ဘူး။ မခင္ျမင့္ ကိုယ္ကိုေမတၱာရွိလား။ ရွိတာေပါ့ကုိကို။ ကိုထြန္းတင္နဲ႔ မခင္ျမင့္တုိ႔ဟာ
Aခန္းထဲမွာ AေမးေတြAေျဖေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးႏွစ္ပါးသြားေနၾကတာကို ေမာင္ႏုဟာဆက္ၿပီး နားမေထာင္ ခ်င္ေတာ့ဘူး။
Aဲဒါေၾကာင့္ ဒုံး ဒုိင္း နဲဲ႕Aိမ္ေပၚက ဆင္းခ်သြားတယ္။ Aိမ္နဲ႔ ကိုက္တစ္ရာေလာက္ေရာက္တဲ့Aခါ သူ႕လက္ထဲက ထီးကို
ေျပာင္းျပန္ကိုင္ၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ ၁၅-မိနစ္ေလာက္Aၾကာ ကုိထြန္းတင္ဆင္းလာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ကိုထြန္းတင္ကို
ထီးနဲ႔ရုိက္ရေAာင္

Aတင္းေျပးသြားတာပဲ။

Aဲဒီ

(၃၆)လမ္းထဲမွာရွိတ႔ဲ

ကုလားတစ္ေယာက္က

ေမာင္ႏုကို

ဆီးဖက္ပါေသးတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ေဒါသနဲ႔ တAားတြန္းပစ္လိုက္တာ ေၾကာင့္ Aဲဒီကုလားဟာ လြင့္ၿပီးလဲက်သြားတယ္။
လမ္းထဲက

ကုလားေတြခပ္မ်ားမ်ားာ

Aဲဒီလဲသြားတဲ့ကုလားကို

ျမင္ရတဲ့Aတြက္

ကုလားလုိေAာ္ဟစ္ၿပီး

ေမာင္ႏုကို

Aတင္းေျပးဖက္ထားၾကတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုဟာ ကုိထြန္းတင္ကိုမရုိက္ရဘူး။ ကိုထြန္းတင္ဟာ ခပ္လွမ္းလွမ္းက
ေနၿပီး မင္းငါ့ကို AခုAမ်ားႀကီး စိတ္ဆုိးမယ္။ ေနာက္ၾကရင္ မင္းငါ့ကုိ Aမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္မယ္လို႔ ေမာင္ႏုကိုေျပာတယ္။
ေမာင္ႏုလည္းေဒါသသိပ္ထြက္ေနတာေၾကာင့္
ေလာက္ကိုပဲ

ျပန္ေျပာႏုိင္တယ္။

လက္ၾကယ္သီးတစ္စုံ
သတိရတယ္။

စကားမ်ားမ်ားမေျပာႏုိင္ဘူး။

ဘာထပ္ေျပာရမလည္းလို႔စU္္းစားေနတုန္း

ေပ်ာက္သြားတယ္ဆုိလို႔

Aဲဒါေၾကာင့္

ကိုထြန္းတင္ကို

ကေလးလုိျဖစ္ၿပီး၊

မင္းေကာင္းေကာင္း

သတိထားဆုိတာ

ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့ေန႔က

သူေပးထားတဲ့

ငါ့ေရႊလက္ၾကယ္သီးေတြ

ကုိထြန္းတင္မွာ

ေရႊၾကယ္သီးေတြကို
ျပန္ေပးလို႔

ေမာင္ႏုေျပးၿပီး

ေAာ္ၿပီးေတာင္းတယ္။

ကုိထြန္းတင္လည္း ေရႊၾကယ္သီးေလးေတြ ကဗ်ာကယာျဖဳတ္ၿပီး သူ႕Aနားမွာ ရပ္ေနတဲ့ ကုလားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေမာင္ႏုကို
Aေပးခုိင္းလုိက္တယ္။
ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aခန္းကို ျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ တံခါးပိတ္။ Aတြင္းက မင္းတုံးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာထုိး။
ျခင္ေထာင္ခ်။ ေစာင္ေခါင္းျမီးျခံဳၿပီး ရႈိက္ႀကီးတငင္ ငုိပြဲဆင္ပစ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိငုိတာဟာ မခင္ျမင့္ကိုမရလို႔ ငိုတာ
ဟုတ္မယ္ မထင္ဘူး။ ဒီAခ်ိန္မွာဖာသည္မ မခင္ျမင့္ကုိ သူAေတာ္စိတ္နာေနၿပီ။ သူ႕ေဒါသကို သူႏုိင္ေAာင္မထိန္းႏုိင္တဲ့
Aတြက္ ငိုခ်လုိက္တာပဲလုိ သူယူဆႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္။ ေနာက္တနဂၤေႏြ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ မခင္ျမင့္ကို
ေမ့ၿပီး

စာၾကည့္ခန္းထဲက

ျပဇာတ္ေတြနဲ႔

ဆြန္းနက္ေတြထဲမွာ

စိတ္ျပန္လည္လာတဲ့Aခါေမာင္ႏုဟာ

ကုိထြန္းတင္ကို

တစိမ့္စိမ့္ေက်းဇူးတင္လာတယ္။ ဟုိေန႔က လမ္းမလည္ေခါင္ႀကီးမွာ လူေတြ၀ုိင္းၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့ၾကားထဲက ဖာသည္မ
တစ္ေယာက္Aတြက္ လူသိရွင္ၾကားေAာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရန္ျဖစ္ခဲ့ရတာကိုလည္း တစိမ့္စိမ့္ေတြးၿပီး ေမာင္ႏု ရွက္ေနတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔မွာ ေမာင္ႏုဟာ ကိုထြန္းတင္ဆီကို သြားၿပီးေတာင္းပန္တယ္။ သူျပန္ေတာင္းထားတဲ့
ေရႊ

လက္ၾကယ္သီးကိုလည္း

ကိုထြန္းတင္ကို

ျပန္ေပးလုိက္တယ္။

မခင္ျမင့္Aေပၚမွာ

ေမာင္ႏုစိတ္ပ်က္သြားေAာင္

ကုိထြန္းတင ဒီလုိလုပ္ရတယ္။ Aဲဒီေန႔ ေမာင္ႏုကို တစ္ခ်က္တီးမွာလာလို႔ ခ်ိန္းလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတစ္ေယာက္ထဲ
မခင္ျမင့္တုိ႔ဆီကို

ထြက္လာတယ္။

ေခါင္းလုပ္သူက

မခင္ျမင့္နဲ႔

Aေတာ္စီးပြားျဖစ္ေနေတာ့

မခင္ျမင့္ကို

ဘယ္လက္လႊတ္ခ်င္မလဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ကုိထြန္းတင္ဟာ သိပ္ေျပာေနဖို႔မလုိဘူး။ ကိုထြန္းတင္ရဲ႕Aၾကံကို ေခါင္းလုပ္သူဟာ
ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူၿပီး ဟုိေန႔ကAတုိင္း ျဖစ္သြားေAာင္ သူပါ၀ုိင္းကူလုိက္တာပါပဲ၊ ေမာင္ႏု Aင္မတန္ကံေကာင္းတယ္။
Aဲဒီေန႔က စိတ္ပ်က္ မသြားပဲ တစ္ေခါက္ျပန္လာရင္ သူ႕တပည့္ေတြ ၀ုိင္းရုိက္တာကိုေမာင္ႏု မရႈမလွ ခံရမယ္။
ေနာက္တစ္လေလာက္ၾကတဲ့Aခါ ဂ်င္မခါနာ ျပဇာတ္Aသင္းက တင္ဆက္တဲ့ “ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းတဲ့
ကရုိက္တန္”

(ADMIRABLE CREIGHTON)ဆုိတဲ့ ျပဇာတ္ကုိ ၾကည့္ဖို႔Aတြက္ ေမာင္ႏုဟာ ဂ်ဳဗလီေဟာထဲမွာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 26

ထုိင္ေနတယ္။ ေမာင္ႏုရဲ႕ေဘးမွာ ပါရစိမကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သူတုိ႔ရ႕ဲမိဘနဲ႔တူတဲ့ ပါရစီေယာကၤ်ားႀကီးတစ္ေယာက္ ပါရစီ
မိန္းမႀကီး

တစ္ေယာက္

ထုိင္ေနၾကတယ္။

ပါရစိမကေလး

ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ

မိန္းမေခ်ာေလးေတြပဲ။

ဒါေပမယ့္

ေမာင္ႏုရဲ႕ေဘးမွာ ထုိင္ေနတဲ့ Aႀကီးမကေလးက ပုိၿပီးေခ်ာတယ္။ေမာင္ႏု မက္ေလာက္ေAာင္Aရပ္ရွည္တယ္။ Aထူးသျဖင့္
သူ႕ မ်က္လုံးကေလးေတြဟာ သိပ္လွတာပဲ။ Aသက္က ေမာင္ႏုထက္နည္းနည္းပုိႀကီးလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရတယ္။ ဒီပါရစိမ
ကေလးဟာ လွရုံတင္မကဘူး။ သိပ္ၿပီးေတာ့လည္းေဖာ္ေရြတာပဲ။ ေမာင္ႏုဟာ ေမ့ၿပီး Aခမ္းAနားAစီAစU္္ကို မ၀ယ္ခဲ့ဖူး။
Aဲဒါကို ပါရစိမကေလးကျမင္တယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုကို သူ႕လက္ထဲက AစီAစU္္စာAုပ္ တစ္Aုပ္ေပးတယ္။
ေမာင္ႏုက ခင္ဗ်ားဘာနဲ႔ၾကည့္မလည္းလို႔ေမးတဲ့Aခါ သူ႕ညီမနဲ႔ Aတူတူ ၾကည့္မယ္လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ျပဇာတ္မျပခင္
ျပဇာတ္ကုိဖတ္ဘူးလားလို႔ သူကေမာင္ႏုကိုေမးတယ္။ ေမာင္နုက မဖတ္ဘူးဘူးလုိ႔ ေျဖတယ္။ AဲဒီAခါ သူက ဖတ္ၿပီးၿပီလို႔
ေျပာၿပီးျပဇာတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔

သူ႕သေဘာထားကိုေျပာတယ္။

ျပဇာတ္

ပထမပိုင္းနဲ႔ဒုတိယပုိင္းၿပီးတဲ့Aခါ

မွာလည္း

ျပဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူေတြကေကာင္းတယ္။ သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူေတြက ညံ့တယ္။
ဘယ္သူေတြကေပ်ာ့တယ္။

Aစရွိသျဖင့္

Aဲဒီပါရစိမကေလးက

ေမာင္ႏုကုိ

ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ

ေျပာျပတယ္။

ေမာင္ႏုကလည္းသူ႕သေဘာထားေတြကို ျပန္ေျပာျပခ်င္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါရစိမကေလးက Aဂၤလိပ္စာ ေကာင္းလြန္းတဲ့
Aတြက္ ေမာင္ႏုဟာ သူေျပာခ်င္တာေတြကို ျပန္မေျပာရဲဘူး။ ပါရစိမကေလးေျပာတာေတြကိုသာ ေခါင္းၿငိမ့္လုိက္ ရယ္လုိက္၊
ျပဳံးလုိက္နဲ႔

လုပ္ေနရတယ္။

ျပဇာတ္ၿပီးလို႔ထျပန္ၾကခါနီး

Aင္မတန္တုိေတာင္းတဲ့

Aခ်ိန္ကေလးAတြင္းမွာေတာင္

ကရုိက္တန္ဟာ တကယ္ခ်ီးက်ဴးစရာ မေကာင္းဘူးလားလို႔ေမးၿပီး ေမာင္ႏုကို ဂြတ္ဘုိင္လို႔ ႏႈတ္ဆက္သြားလုိက္ေသးတယ္။
ပါရစိမကေလးေတြရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကားထြက္သြားတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ေငးၿပီးက်န္ရစ္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ
တစ္လမ္းလုံးမွာေရာ၊ သူ႕Aခန္းကို ျပန္ေရာက္တ့ဲAခါမွာေရာ ပါရစိမကေလး ကိုယ္ကထြက္ထြက္လာတဲ့ သင္းပ်ံ႕ပံ်႕
Aေမႊးန႔ံကေလးေတြ

ခ်ိဳသာႏြဲ႕ေျပာင္း

Aင္မတန္နားေထာင္လို႔ေကာင္းတဲ့

Aသံကေလးေတြ၊

သူ႕ဟဒယႏွလုံးကို

သိမ္းၾကဳံးထားတဲ့ မ်က္လုံးကေလးေတြAေပၚမွာပဲ သူ႕စိတ္ေတြဟာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒီည ဆြန္းနက္
တစ္ပုဒ္ကို ေမာင္ႏုထုိင္ေရးေနတာ မနက္လင္းAားႀကီး ၄-နာရီေလာက္ၾကာမွ ၿပီးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆြန္းနက္ကို
ဘယ္သူ႕ဆီပို႔ရမလဲ။ ဂ်ဳဗလီေဟာထဲမွာတုန္းက Aဲဒီပါရစိမကေလးကို ခင္ဗ်ာ့နာမည္ ဘယ္လုိလည္းလို႔ ေမးခ်င္လုိက္တာ
ေမာင္ႏုရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာကို ယားေနတာပဲ။ မေမးရဲလို႔ လက္ေလ်ာ့လုိက္ရတယ္။ သူ႕Aခန္းကို ျပန္ေရာက္ေတာ့မွ ဒီလုိ
မေမးမိတာ

မွားေလျခင္းလို႔

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔

သူ႕ကိုယ္သူျပန္ၿပီး

Aခြင့္ရတုိင္း

Aျပစ္တင္ေနတယ္။

သူကခ်ည္းေျပာေနတာ။

ဟုိဟာမကေလးကေတာ့

မင္းေစာက္သုံးမက်လို႔

ေမးရင္ေျပာမယ့္ပုံပဲ။

ဒီလုိျဖစ္ရတာဆုိၿပီး၊

သူကုိယ့္သူ

ထုိးခ်င္သလုိလုိ။ ႀကိတ္ငုိခ်င္သလုိလုိ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ သူ႕၀မ္းထဲမွာျဖစ္ေနတာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ပဲ၊ မ်ဳိသိပ္ထားလိရ
ု႔ တယ္။ တတိယေန႔
ေလာက္ေရာက္ေတာ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္းAရင္းေတြထဲက လည္လည္ပတ္ပတ္ ရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္UီးသုံးUီးကုိ သူ႕ကိစၥတုိင္ပင္
ၾကည့္တယ္။

ရန္ကုန္မွာ

ပါရစီေတြက

Aမ်ားႀကီး

Aဲဒီေတာ့

Aဲဒီ

ေကာင္မေလးကို

ရွာဖို႔ဆုိတာ

မလြယ္ဘူး။

Aနည္းဆုံးနာမည္ေလာက္သိရင္ ရွာေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္နုိင္စရာAေၾကာင္း ရွိေသးတယ္လို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကေျဖၾကတယ္။
AဲဒီAေျဖေတြ ၾကားရေတာ့မွ မင္း A,လို႔ ဒီလုိျဖစ္ရတာပဲလို႔ သူကုိယ္သူႀကိမ္းေမာင္းၿပီး ေမာင္နုဟာ ေရွးကထက္ေတာင္
သူကုိယ္သူ

ပုိၿပီးစိတ္ဆုိးေနေသးတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြက

ဘယ္လုိမွ

မကူညီႏုိင္တဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုဟာ

ေက်ာင္းက

Aားလပ္ခြင့္ရတုိင္း Aဲဒီပါရစိမကေလးကို ရုပ္ရွင္ရုံေတြမွာ ဖုိက္(ခ္) စကြယ
ဲ ား(ယခု ဗႏၶဳလပန္းျခံ)ထဲမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးမွာ
သြားသြားၿပီး ရွာတယ္။ ဂ်င္မခါနာ ျပဇာတ္ Aသင္းက ေစး၀ွင္း
ျပဇာတ္တစ္မ်ဳိး)

ကို

ဂ်ဳဗလီေဟာမွာ

(SAY WHEN)ဆုိတဲ့

တင္ျပန္တဲ့Aခါမွာလည္း

ေမာင္နုဟာ

ႏွစ္ညတုိင္တုိင္ သြားေစာင့္ပါေသးတယ္။ မေတြ႕ဘူး။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ရီျဗဴး (သီခ်င္းနဲ႔ Aကပါေသာ

ပါရစိမကေလးကို

ေတြ႕လုိေတြ႕ျငား

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 27

ေနာက္တစ္လၾကာတဲ့Aခါ

လွေမာင္ဆုိတဲ့

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္

ကိုႏ၊ု

ခင္ဗ်ာ့ပါရစိမကေလးရဲ႕

လိပ္စာရၿပီဆုိၿပီး လိပ္စာတစ္ခုေပးတယ္။ Aဲဒီလိပ္စာထဲမွာ ပါရစိမကေလးရဲ႕နာမည္ဟာ မစ္ဟုိးမက္စ္ဂ်ီဆုိၿပီးပါလာတယ္။
ေမာင္နုသိပ္ၿပီး ၀မ္းသာသြားတယ္။ သူေရးထားတဲ့ ဆြန္းနက္ရယ္။ မစ္ဟုိးမက္စ္ဂ်ီကို သူAင္မတန္ေတြ႕ခ်င္တယ္လို႔
ေရးထားတဲ့စာ တစ္ေစာင္ရယ္ Aဲဒီလိပ္စာAတုိင္း ခ်က္ခ်င္းပို႔လုိက္တယ္။ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ၾကာလည္း စာျပန္မလာ၊
ႏွစ္ပတ္ၾကာလည္း စာျပန္မလာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ လွေမာင္ဆီသြားၿပီး ခင္ဗ်ာ့လိပ္စာဟုတ္ရဲ႕လား။ စာလဲျပန္မလာဘူးလို႔
ေမာင္နုက ညည္းတယ္။ စာတစ္ေစာင္ထဲရွိေသးတယ္။ ဘယ္ျပန္လာမလဲ။ Iေျႏၵရွင္ဆုိတာ ဒီလုိပဲဟန္လုပ္ေနရေသးတယ္။
စာတစ္ေစာင္ေပးရုံနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းစာျပန္ရင္ Aေပါစားျဖစ္သြားမွာေပါ့လို႔ လွေမာင္က ရွင္းျပၿပီး ငုပ္မိသဲတုိင္ တက္ႏုိင္ဖ်ားေရာက္
ဆုိတဲ့စကားAတုိင္း ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔ ေမာင္ႏုကုိ Aားေပးတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း AဲဒီAားေပးခ်က္Aရ
ေနာက္ထပ္ တစ္ေစာင္ထည့္လုိက္တယ္။ စာျပန္မလာဘူး။ ေနာက္တနဂၤေႏြ ၂-ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ တတိယစာကို
ထည့္လုိက္ျပန္တယ္။
ဆုိတဲ့Aေနနဲ႔

ေနာက္တနဂၤေႏြ

မစ္ဟုိးမတ္စ္ဂ်ီရဲ႕Aိမ္ကို

၂-ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့လည္း

စာျပန္မရတဲ့Aခါ

Aလည္သြားခ်င္တယ္လုိက္ျပပါလို႔

ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးမယ္

ေမာင္နုကလွေမာင္ကုိပူဆာတယ္။

လွေမာင္ကလည္း ခဏေစာင့္ပါUီးလို႔ ေတာင္းပန္ထားရတယ္။ ပူဆာတဲ့Aႀကိမ္ေပါင္း မ်ားလာတဲ့Aခါက်ေတာ့မွ ကဲ-ကိုႏု
ခင္ဗ်ားကို သက္သက္ေနာက္တာ။ ဒီလိပ္စာ ေကာင္မေလးရဲ႕ လိပ္စာမဟုတ္ဘူး၊ တယ္လီဖုန္း စာAုပ္ထဲက ပါရစီနာမည္နဲ႔
လိပ္စာတစ္ခုကူးလာၿပီး ခင္ဗ်ားကိုေပးတာလို႔ Aူတက္ေAာင္ရယ္ရင္းလွေမာင္က ေမာင္နုကုိရွင္းျပတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း
၀ါးခယ္မတုန္းက ေမာင္ရွန္နဲ႔ ထြန္းရင္ဆုိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဒီလုိပဲေနာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီသူငယ္ခ်င္းေတြ ပုိးေနတဲ့
ေကာင္မေလးေတြရွိတယ္။ ေကာင္မေလးေတြက ဘာမွမသိရပဲ ေကာင္မေလးေတြရဲ႕လက္ေရးနဲ႔တူေAာင္ စာေတြေရးၿပီး
ေမာင္ရွန္နဲ႔ ထြန္းရင္ဆီပို႔တယ္။ ညကုိဘယ္လမ္းက လာခဲ့ပါဆုိၿပီးခ်ိန္းတယ္။ လာတဲ့Aခါေမာင္ႏုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုဟာ
ေမွာင္ရိပ္ထဲကေခ်ာင္းၿပီး Aဲဒီေမာင္ရွိန္နဲ႔ ထြန္းရင္ကို ေရေတြနဲ႔၀ုိင္းေလာင္းတယ္။ Aဲဒါေတြကို ေမာင္ႏု ျပန္သတိရၿပီး
ငါလည္း၀ဋ္လည္တာပဲလို႔ သေဘာေပါက္တဲ့Aတြက္ လွေမာင္ကို ဘာမွမေျပာေတာ့ဘူး။ မခ်ိသြားျဖဲလုပ္ေနလုိက္တယ္။
(ဂ)
Aုိင္ေA ဒုတိယႏွစ္မွာေမာင္ႏုဟာ Aရက္ကုိေရွးထက္ပုိၿပီး ေသာက္လာတယ္။ စေနညတုိင္း စိတတ
္ ူ
သေဘာတူ

မိတ္ေဆြေတြစုၿပီး

Aရက္ေသာက္ေလ့ရွိၾကတယ္။

သူတုိ႔ေသာက္ပုံေသာက္နည္းကို

စုံစမ္းၾကည့္လို႔

သိရတဲ့Aတုိင္းဆုိရင္ ေပ်ာ္စရာႀကီးပါပဲ။ ေဂ်ာ္နီ၀ါးကား ၀ီစကီတစ္ပုလင္းကို၀ယ္ ဇလုံႀကီးထဲမွာ ဗင္မတုိ၊ ဘိလပ္ရည္၊
ေရခဲေတြနဲ႔ေရာ Aဖြဲ႕ထဲပါတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီ၀ီစကီေဖ်ာ္ေရကို ႀကိဳက္သေလာက္ခပ္ေသာက္ၾကတာပဲ။ ေမာင္ႏုဟာ
သာမန္Aားျဖင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္တတ္ဘူး။ Aဲဒီ၀ီစကီေဖ်ာ္ရည္ေသာက္တဲ့Aခါက်ေတာ့ Aရက္တစ္ႀကိဳက္၊ စီးကရက္
တစ္ဖြာ ေသာက္ေလ့ရွိတယ္။ တျခားေက်ာင္းသားေတြဟာ Aရက္မူးေပမယ့္ Aေတာ္Iေျႏၵရတယ္။ ေမာင္နုကေတာ့
ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ Aရက္မူးလာရင္ Aလြန္Iေျႏၵမဲ့တယ္။ Aဲဒီႏွစ္က တေကာင္းနဲ႔ ျပည္ေက်ာင္းေဆာင္ ႏွစ္ခုစုၿပီး လုပ္ၾကတဲ့
ခရစ္စမတ္ပြဲမွာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့၊ ေက်ာင္းေဆာင္မႈးေတြ ဆရာေတြ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြ ထုိင္ၿပီး Aၿငိမ့္
ၾကည့္ေနတုန္း ေမာင္နုဟာ Aရက္ကုိAလြန္Aကြ်ံမူးၿပီး ပြဲလည္ေခါင္မွာလဲေနလို႔ သူ႕Aခန္းကို ထမ္းၿပီးေခၚသြားရတယ္။
ဘယ္ေလာက္မူးလဲဆုိရင္ ႀကိဳးနဲ႕ခုိင္ခုိင္ခ်ည္ထားတဲ့ သူ႕ရႈးဖိနပ္တစ္ဖက္ဟာ ကြ်တ္က်န္ ေနရစ္တာကို ေမာင္နုမသိဘူး။
မနက္က်ေတာ့ တံျမက္စီးလွဲသမားတစ္ေယာက္က ယူလာလို႔ျပန္ရတယ္။

(ဃ)

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 28

ေမာင္ႏုဟာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို ေရာက္ကတည္းက စင္ျမင့္ေပၚက စကားေျပာေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
ေတြကိုျမင္ၿပီး သူလည္းAဲဒီေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြလုိ သိပ္ျဖစ္ခ်င္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ စကားရည္လုပြဲေတြ
ေဆြးေႏြးပြဲေတြဆုိရင္ သူႀကိဳးစားတက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တက္ခါစသုံးေလးပြဲမွာ စကားေျပာမယ္လို႔ထခါနီး တစ္ကုိယ္လုံး
ဆက္ဆက္တုန္ေနတာနဲ႔

မထရဲပဲ

လက္ေလ်ာ့ေပးခဲ့ရတယ္။

ေနာက္ပြဲေတြက်ေတာ့

Aဲဒီပြဲမွာစကားမေျပာရဲရင္

တစ္ရက္လုံးလုံးAစာမစားဘူးလို႔ Aဓိဌာန္လုပ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဓိဌာန္လည္း မကယ္ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ကုိယ္လုံး
နတ္ပူးသလုိလုိ ျဖစ္ၿပီး လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရတာပဲ။ Aဲဒီလုိ လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရတုိင္း Aဓိဌာန္ေတြတုိးတိုးၿပီး တင္လာလုိက္တာ
စကားမေျပာရဲရင္သုံးရက္တုိင္တုိင္ Aစာမစားဘူးဆုိတဲ့Aဓိဌာန္ Aထိေရာက္လာတယ္။ ညတည္က်ေတာ့ ေက်ာင္းသူ
Aသင္းက ႀကီးၾကပ္ၿပီး စကားရည္လုပြဲတစ္ခု က်င္းပတယ္။ ေျပာရမယ့္ ဘာသာရပ္က ဓါးသြားထက္ ကေလာင္သြားက
ပုိၿပီးထက္သည္ ဆုိတဲ့ဘာသာရပ္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီပြဲမွာ Aဂၤလိပ္လုိေျပာရမယ္။ စင္ျမင့္ေပၚမွာAဆုိနဲ႔ Aတုိက္Aခံဘက္က
ေျပာၾကမယ့္

ပုဂၢိဳလ္ေလးUီးစလုံးဟာ

ေက်ာင္းသူေတြခ်ည္းပဲ။

ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း

ေက်ာင္းသူေဟာင္းႀကီးေတြ

စကားရည္လုပြမ
ဲ ွာ က်င့္သားAမ်ားႀကီးရၿပီးသူေတြမဟုတ္ဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကမွ ေမာင္ႏုနဲ႔Aတူတူ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို
ေရာက္လာၾကသူေတြျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္နုဟာ စကားရည္လုပြဲ မစမီကတည္းက ေမာင္ႏု ဒီေကာင္မေလးေတြ
ေျပာနုိင္တဲ့ပြဲမွာ

မင္းမေျပာရဲရင္

Aဆုိတင္သြင္းမယ့္ေက်ာင္းသူဟာ

မင္းကိုေလးရက္Aငတ္ထားမယ္လို႔
စီစီေAာင္ႀကီးျဖစ္တယ္။

သူ႕ကုိယ္သူ

ႀကိမ္းေမာင္းထားတယ္။

ဒီေက်ာင္းသူဟာAသက္Aားျဖင့္

ေမာင္ႏုနဲ႔

Aဲဒီပြဲမွာ

ရြယ္တူခ်င္း

ေလာက္ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ စီစီေAာင္ႀကီးဟာ ေဘာ့ဘ္ဆံေတာက္ထားတဲ့Aျပင္ သူ႕မ်က္ႏွာကေလးဟာ Aင္မတန္ခ်ဳိၿပီး
ႏုေနတဲ့Aတြက္ သူ႕ကုိျမင္ရသူတုိင္းက ကေလးလို႔ထင္ၾကတယ္။
စီစီဟာ သူ႕Aခ်ိန္ေရာက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္၊ သူ႕Aဆုိကို မေၾကာက္မရြံ႕မတုန္မလႈပ္၊ ခပ္ေAးေAးကေလး
တင္သြင္းသြားတာပဲ။ စကားေျပာသိပ္ေကာင္းတယ္ မဆုိႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မညံ့ဘူး။ Aျခားေက်ာင္းသူသုံးUီးကလည္း
Aေတာ္နားေထာင္ေကာင္းေAာင္

သူ႕နည္းနဲ႔သူ

ေျပာဆုိသြားၾကတာပဲ။

စင္ျမင့္ေပၚက

ေက်ာင္းသူေလးေယာက္

ေျပာၿပီးတဲ့Aခါ နာယကလုပ္သူက ပရိသတ္မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏုိင္တယ္လို႔ ခြင့္ျပဳလုိက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္
ေမာင္ႏုဟာ ျဗဳန္းကနဲ ထလုိက္တာပဲ။ သူ႕မ်က္စိထဲမွာ ဘာကိုမွသဲသဲကြဲကဲြ မျမင္ရဘူး။ ေရထဲငုပ္ၿပီး မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္
ေနရသလုိ ၀ါးတားတားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒီတုန္းက သူဘာေတြ ေျပာခဲ့တယ္ ဆုိတာေတာ့ စုံစမ္းလို႔မရဘူး၊ သူဟာ
Aဆုိကို ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိတာေလာက္ပဲ သိရေတာ့တယ္။
Aဲဒီညစကားေျပာတာ

ေAာင္ျမင္သြားတဲ့Aတြက္

ေမာင္ႏုဟာ

သိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။

ဒါေပမယ့္

ေပ်ာ္တာခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ မၾကာခဏ ထေနၾက သူ႕ေရာဂါဟာ ေပ်ာ္တာနဲ႔Aတူူတူတစ္လွည့္စီ သူ႕စိတ္ထဲမွာ
ေပၚေနတာ ေမာင္ႏုေတြ႕ရတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ေရာဂါထေAာင္လုပ္ေပးသူဟာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ စကားရည္လုပြဲမွာ
Aဆုိတင္သြင္းသြားတဲ့

စီစီေAာင္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။

စီစီေAာင္ႀကီးကို

ၾကည့္လုိက္ရင္

သူ႕မ်က္ႏွာကေလးဟာ

AစU္္ျပဳံးေနသလုိ ထင္ရတယ္။ ဒါကလြဲၿပီး သူ႕မ်က္နွာမွာ မက္စရာဆုိလို႔ ဘာမွမေတြ႕ဘူး။ ကိုယ္လုံးကုိယ္ေပါက္ကလည္း
ပိန္ကပ္ကပ္ကေလး။ ေရာဂါသည္ကေလးနဲ႔တူတယ္။ ေဘာ့ဘ္ဆံေတာက္နဲ႔ ဗမာA၀တ္Aစားကို ၀တ္ထားျပန္တယ္ဆုိေတာ့
ျဗဳန္းကနဲဆုိရင္ Aဆင္မေျပသလုိလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ေမာင္ႏုဟာ စီစိမွာ ဘာကိုမက္သြားတာလဲ။
စကားရည္လုပြဲညက
လႊမ္းေနတာေၾကာင့္
ခပ္တည္တည္ပဲ

ေမာင္ႏုဟာ

Aတင္းသာစကား

ထေျပာလုိက္ရ

သူေျပာခ်င္သေလာက္ က်က်နနမေျပာလုိက္ရဘူး။ စီစီကေတာ့

Aဆုိတင္သြင္းတဲ့Aခါမွာ

သူAဆုိဟာ

က်က္လာတဲ့Aဆုိလို႔

တယ္။

ေၾကာက္စိတ္ေတြ

ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ခပ္ေAးေAး

ေျပာခ်င္ေျပာႏုိင္တယ္။

ဒါေပမယ့္

Aတုိက္Aခံဘက္က ေျပာတာေတြကိုျပန္ေျဖဖို႔က်ေတာ့ က်က္ထားလို႔မရဘူး။ Aဲဒါကို Aခ်က္က်က် ျပန္ေျဖရတယ္ဆုိတာ
မလြယ္ဘူး။ Aဲဒမ
ီ လြယ္တဲ့Aလုပ္ကုိ စီစီေAာင္ႀကီးဟာ ခပ္ေAးေAးခပ္တည္တည္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ Aဲဒီ တည္ၾကည္မႈ
သတၱိရွိမႈ Uာဏ္ထက္ျမက္မႈေတြဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕ မ်က္စိနဲ႔နားထဲကAသည္းႏွလံုးထဲAထိ စိမ့္ၿပီး၀င္သြားတယ္။ ဒီAစာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

စားမိရင္

page 29

ဒီAဖ်ားဖ်ားတာပဲဆုိတဲ့စကားကို

ဓါတ္မတည့္မႈတစ္ခုခုရဲ႕Aာရုံဟာ

Aခုလုိ

သူ႕Aသဲႏွလုံးထဲ၀င္လာၿပီဆုိရင္

ေမာင္ႏုမွာ ထေနၾကေရာဂါဟာ ထလာတာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္
ေရွးတုန္းကလုိ

ေမာင္ႏုဟာ ေမတၱာစာေရးတုိင္း

Aလ်င္စလုိမလုပ္ဘူး။

ဘယ္ေတာ့မွ

Aေကာင္းဆုံးျဖစ္ေAာင္

တုံ႕ျပန္မႈမရတာေၾကာင့္

ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ

ဒီတစ္ခါက်ေတာ့
သူခ်ိန္ဆေနတယ္။

တစ္ေန႔က်ေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ျမန္မာရုပ္ရွင္တစ္ကားကို ၃နာရီခြဲပြဲမွာ ၾကည့္ရေAာင္ ရုပ္ရွင္ရုံတစ္ခုရဲ႕ေရွ႕ကို ေမာင္ႏု
ေရာက္သြားတယ္။ Aဲဒီရုံေရွ႕မွာ စီစီေAာင္ႀကီးနဲ႔ေက်ာင္းသူ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္လည္း ေရာက္ေနတယ္။ ပရိသတ္က
မ်ားလြန္းAားႀကီးတဲ့Aတြက္

လက္မွတ္ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔

၀ယ္လို႔မရဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

လက္မွတ္သုံးေစာင္၀ယ္ၿပီး

စီစီတုိ႔ကိုေပးဖို႔ ေမာင္နု ေရွးUီးစြာ စU္္းစားမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မလိုခ်င္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ လူေတြAမ်ားႀကီးေရွ႕မွာ
Aရွက္ကြဲမွာပဲလို႔ စU္္းစားမိတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုေနာက္တြန္႔သြားျပန္တယ္။ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ Iေျႏၵႀကီးတဲ့
ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ Aရွက္ကြဲၿပီးျပန္လာၾကရတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကို ေမာင္ႏု ခဏခဏၾကားရတဲ့Aတြက္
ေမာင္ႏုဟာ စီစီတုိ႔Aနား ကပ္ရမွာသိပ္လန္႔ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ စီစီတုိ႔ AကူAညီ ေတာင္းရင္ Aဆင္သင့္ေပးဖို႔ဆုိတ့ဲ
Aေနနဲ႔

ေမာင္ႏုဟာခပ္လွမ္းလွမ္းက

ရပ္ၿပီးေစာင့္ေနတယ္။

လူAေတာ္ပါးသြားတဲ့Aခါ

စီစီတုိ႔လူစုလည္း

သူတုိ႔ဟာ

သူတုိ႔လက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ရုံထဲ၀င္သြားၾကတယ္။ Aေတာ္ေလးၾကာေတာ့မွ ေမာင္နုလည္း ရုံထဲလုိက္၀င္သြားတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ ရုပ္ရွင္ကိုသာၾကည့္ေနရတယ္။ ဘာေတြကိုျမင္ေနရတယ္ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္း မသဲကြဲဘူး။
စီစီတုိ႔ဆီကို သူသြားၿပီးေမးလုိက္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္။ မေမးမိတာသိပ္မွားသြားတယ္။ ဟာ ဘယ္ျဖစ္မလဲ ကုိယ္က
ေစတနာနဲ႕သြားေမးတာေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕

ဟုိကAကူAညီမလုိခ်င္ဘူးလို႔ဆုိလုိက္ရင္

ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။

မလုပ္ပါဘူး

ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လာေမးတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔လည္းသိမွာပါ။ စီစီတုိ႔ဟာ သူဘက္ကုိ ခဏခဏ လွည့္ၾကည့္ေနတာ
ေထာက္ရင္ သူ႕ဆီက AကူAညီလုိခ်င္တ ာAမွန္ျဖစ္မွာပဲ။ သနားစရာပါကြာ-Aစရွိတဲ့ သူ႕ကုိယ္သူ Aျပစ္တင္ခ်က္ေတြ။
ျပန္လွန္ေျဖၾကားခ်က္ေတြ။ သနားစိတ္ေတြဟာ သူ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာစုပုံၿပီး ဗလုံးဗေထြးျဖစ္ေနတာပဲ။ သူ႕Aခန္း ျပန္ေရာက္
တဲ့Aခါမွာလည္း ဒီဗလုံးဗေထြးျဖစ္ေနတာေတြဟာ သူ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာဆက္ၿပီးေပၚေနတုန္းပဲ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္လို႔မရဘူး။
Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္ သူကသာတဘက္သတ္ဒီလုိျဖစ္ေနတာ စီစီေAာင္ႀကီးကေတာ့ ဒါေတြကိုဘာမွ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီAခ်ိန္
ေလာက္ဆုိရင္ စီစီေAာင္ႀကီးဟာAိပ္ေပ်ာ္လို႔ တေရးေတာင္ႏုိးေလာက္ၿပီ။
ေမာင္ႏုဟာ Aိပ္လို႔မရတာနဲ႔ စီစီေAာင္ႀကီးဆီကိုပို႔ဖို႔ စာတစ္ေစာင္ထုိင္ေရးတယ္။ သူ႕စာဟာ ေမတၱာစာ
လည္းမဟုတ္၊ ၀တၳဳလို႔ ေခၚရမွာလည္းAခက္။ ျပဇာတ္လည္ မဆုိႏုိင္။ Aဲဒီေတာ့ ဒီစာကိုပန္ၾကားလႊာလို႔ပဲေခၚၾကပါစုိ႕။
ဒီပန္ၾကားလႊာကို

ဘလင့္ဗာစ္နဲ႔ေရးထားတယ္။

ဒီပန္ၾကားလႊာထဲမွာပါတာေတြကို

Aကုန္လုံးမေဖၚျပႏုိင္ဘူး။

သေဘာ

ေလာက္ပဲျပန္ေျပာျပေတာ့မယ္။ ေရွးAခါတုန္းက မိန္းကေလးတစ္Uီးရွိတယ္။ Aဲဒီမိန္ကေလးရဲ႕နာမည္က စီစီျဖစ္တယ္။ Aဲဒီ
စီစီရဲ႕ Aေခ်ာAလွဟာ ျပဳိင္ဘက္ကင္းတယ္။ သူ႕မွာျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္လည္းရွိတယ္။ သတိလ
ၱ ည္း ရွိတယ္။ သူဟာ
Aင္မတန္နက္ရႈိင္းတဲ့ ေတာႀကီးAလယ္က Aင္မတန္သာယာတဲ့ Uယ်ာU္ထဲမွာေနတယ္။ သူေနတဲ့ ရဲတုိက္ႀကီးကလည္း
သိပ္ေကာင္းတယ္။

သူေနတဲ့Uယ်ာU္ႀကီးကို

ေရာက္နုိင္ဖို႔လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ

ဂုမၻာန္တစ္ေထာင္

ေစာင့္က်ပ္ေနတဲ့

Aတြက္ ႏုဆုိတဲ့ သူငယ္ဟာ Uယ်ာU္နားကို မကပ္ေရွာက္ႏုိင္ရွာပဲAေ၀းကသာ လွမ္းေမွ်ာ္ေနရပါတယ္။ ႏုမွာ ႏွလုံးသားကို
ေလာင္ကြ်မ္းလုမတတ္ စြဲကပ္ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနတဲ့ Aခ်စ္ေရာဂါဆုိးတစ္ခုရွိတယ္။ လမင္းေသာ္တာလုိ ပပ၀င္းေနတဲ စီစီရဲ႕
မ်က္ႏွာကို AားရေAာင္ၾကည့္ရပါမွ ႏုဟာ ဒီေရာဂါဆုိးႀကီးက လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ႏုAေပၚ စီစီက
ဂရုဏာသက္ၿပီး ဘယ္AဆီးAတား Aပိတ္ပင္မရွိေစရ။ ငါ့ေရွ႕ေမွာက္ကို ႏု Aေရာက္လာေစဆုိတဲ့Aမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္
ေပးသနားေတာ္မူရန္ Aသနားခံပါတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေရးသားထားတယ္ဆုိတာ စုံစမ္းသိရွိရတယ္။ ဒီပန္ၾကားလႊာကို
ဖတ္ရရင္ ပညာရွိေတြ ခ်ီးက်ဴးမလား၊ မခ်ီးက်ဴးဘူးလား မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုAေနနဲ႔ကေတာ့ သူ႕ပန္ၾကားလႊာကို
သိပ္ႀကိဳက္ေနတာပဲ ခ်စ္ဒုကၡနဲ႔ရင္ဆုိင္ရတုိင္း ဘယ္ေတာ့မွကုိယ့္ကိုယ္ကုိ Aားမကိုး၀ံ့ပဲ စာပို႔ကုလားကိုသာ AစU္္ထာ၀ရ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 30

Aားကုိးရရွာေသာ ေမာင္ႏုဟာ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ကုိ ေရာက္လာတဲ့Aခါ Aဲဒီေန႔Aတြက္ ပထမဆုံးAလုပ္Aေနနဲ႔
သူပန္ၾကားလႊာကို စာတုိက္ပုံးထဲသြားၿပီးထည့္လုိက္တယ္။
စီစီသာသူ႕Aေပၚေမတၱာရွိမယ္ဆုိရင္ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္Aတြင္း စာျပန္ရမယ္လို႔ ေမာင္နုတြက္ထားတယ္။
ဒါေပမယ့္ တနဂၤေႏြ သုံးပတ္ကုန္တဲ့Aထိ ဘာသံမွမၾကားဘူး။ စီစီလက္ထဲကို စာမေရာက္ဘူး။ လမ္းမွာေပ်ာက္သြားတာ
ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔

သူ႕ကုိယ္သူAားေပးၿပီး

ေမာင္ႏုဟာ

ေနာက္ထပ္စာတစ္ေစာင္

ထည့္လုိက္တယ္။

တနဂၤေႏြသုံးပတ္

ၾကာသည့္တုိင္ေAာင္ ဘာသံမွမၾကားရဘူး။
ေနာက္တစ္ေစာင္ထပ္ပို႔ရင္
စီစီေAာင္ႀကီးဆီကို

စာျပန္ေကာင္း

တတိယစာပို႔ျပန္တယ္။

ျပန္လိမ့္မယ္လို႔

တစ္လေလာက္ၾကာလို႔

သူ႕ကုိယ္သူ

ဘာသံမွ

တရားခ်ၿပီး

မၾကားရတဲ့Aခါ

ေမာင္နုဟာ

ဒီကိစၥကို

ဘယ္လုိ

လုပ္ရမလည္းလို႔ ေမာင္ႏုဟာ ပုဂံကုိဗဂ်မ္းနဲ႔ တုိင္ပင္တယ္။ ကိုဗဂ်မ္းက သူ႕မွာရည္းစားရွိေနၿပီ ထင္တယ္လို႔ေျဖတယ္။
က်ေနာ္္ကေတာ့ ဒီလုိမထင္ဘူး။ က်ေနာ့္ကိုေမတၱာမရွိလို႔ စာမျပန္တာလို႔ယူဆတယ္။ ဟုိေန႔က ရုပ္ရွင္ရုံေရွ႕မွာ သူတုိ႔Aနား
မသြားမိတာ သိပ္ကံေကာင္းတယ္။ သြားမိရင္လူေတြထဲ Aရွက္ကြဲမွာပဲလို႔ ေမာင္နုကျပန္ေျပာတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ Aဲဒီ
Aခ်ိန္ကစၿပီး စီစီေAာင္ႀကီးဆီကို ဘာစာမွမေရးေတာ့ဘူး။
မတ္လ စာေမးပြဲႀကီးလုပ္တဲ့Aခါ စီစီ၊ ကုိဗဂ်မ္းနဲ႔ ေမာင္ႏုတုိ႔ဟာ ခန္းမႀကီးတစ္ခုထဲမွာ Aတူတူေျဖရတယ္။
ေနာက္ဆုံး ဘာသာကိုိ ေျဖၿပီးတဲ့Aခါ စီစီက ခန္းမႀကီးထဲက Aရင္ထြက္တယ္။ စီစီရဲ႕ေနာက္က ေမာင္ႏုထြက္တယ္။
ေမာင္နုရဲ႕

ေနာက္က

ကိုဗဂ်မ္းထြက္တယ္။

စီစီဟာ

ကုိက္သုံးဆယ္ေလာက္ေလ်ာက္မိတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုတုိ႔ဖက္ကို

လွည့္ၾကည့္ၿပီး ရပ္ေနတာကို ကိုဗဂ်မ္းျမင္လုိက္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ကုိဗဂ်မ္းဟာ ကုိႏု-ဟုိမွာ စီစီရပ္ၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။
သြားသြားလို႔

ေမာင္နုကို

တုိးတုိးေျပာၿပီး

Aလန္႔တၾကားသုတ္သီးသုတ္ျပာေျပာလုိက္တယ္။

AနားကAခန္းတစ္ခုထဲကို၀င္ေျပးတယ္။

ကိုဗဂ်မ္းလည္း

ေမာင္ႏုဟာ

မသြားရဲဘူးလို႔

Aခန္းထဲကိုလုိက္လာၿပီး

ကိုဗဂ်မ္းကို

စီစီကခင္ဗ်ားကို

ေစာင့္ေနတာသြားပါဗ်ာလို႔ ေမာင္ႏုကို ထပ္တုိက္တြန္းတယ္။ စာသုံးေစာင္ကို ေပးၿပီးၿပီ။ စီစီဆီက ျပန္စာမရကတည္းက
စီစီဟာသူ႕ကို မခ်စ္ဘူးလို႔ ေမာင္နု ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီးၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္္ကိုေစာင့္တာဟာ ေမတၱာရွိပါတယ္လို႔
စကားျပန္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ဆီကုိ ေနာက္ထပ္ စာမေရးနဲ႔ေတာ့လို႔ ေျပာဖို႔ေစာင့္ေနတာ က်ေနာ္္မသြားခ်င္ဘူးလို႔ ေမာင္နုက
ျပန္ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ တျခားေနရာေတြမွာ Aင္မတန္စြာၿပီး ဒီေနရာမွာ သိပ္သတၱိေၾကာင္တယ္။ က်ေနာ္္သာဆုိရင္
စီစီဆီကို သြားမယ္။ သူက စာမေရးနဲ႔လို႔ေျပာရင္ ေAး ေကာင္းၿပီ။ ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ခပ္တည္တည္ျပန္ေျပာမယ္၊
ခင္ဗ်ားလုိေတာ့ ဖုိးသာ၀ နသိုးလုိ သေ၀ထုိးၿပီးမေျပးဘူး။ ခင္ဗ်ားဟာ မိန္းမေတြကိုခ်စ္တဲ့ေနရာမွာ သူမ်ားထက္ျမန္တယ္
ေၾကာက္တဲ့ေနရာမွာလည္း သူမ်ားထက္ပုိတယ္။ လာဗ်ာ၊ က်ေနာ္လည္း လုိက္မယ္။ ေနာက္ထပ္သူ႕ဆီကုိ စာမေရးပါနဲ႔လို႔
ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားဘာမွမေျပာနဲ႔ က်ေနာ္ေျဖမယ္။ လာပါဆုိၿပီး ကိုဗဂ်မ္းဟာေမာင္ႏုကုိ Aတင္းဆြဲေခၚတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္
ထြက္လာတဲ့Aခါ

စီစဟ
ီ ာ Aဲဒီေနရာမွာမရွိေတာ့ဘူး။

ေက်ာင္းသူေတြ

Aပန္းေျဖခန္းမသြားၿပီး

စီစီနဲ႔

ေတြ႕ရေAာင္

ကိုဗဂ်မ္းကAဆုိသြင္းေသးတယ္။ ေမာင္နုက Aတင္းေခါင္းခါၿပီးျငင္းတာနဲ႔ ဒီAၾကံပ်က္သြားခဲ့ရတယ္။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ
ေက်ာင္းသူ

Aပမ္းေျဖခန္းမကိုသြားၾကတာ။

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွာ

သူတုိ႔ေတြ႕ခ်င္တဲ့

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေတြကိုေတြ႕ခ်င္ရင္

ေက်ာင္းသူေတြဟာ

ခန္းမထဲကထြက္လာၿပီး

Aဲဒီ
Aဲဒီ

Aနီးတ၀ုိက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ေတြ႕ၾကတာပဲ။ ဒီAခန္းနားကို ျဖတ္သြားၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီAနီးတ၀ုိက္မွာ
ဒီလုိပဲ မတ္တပ္ရပ္ရင္း စကားေျပာၾကတဲ့ စုံတြဲေတြကို Aခ်ိန္မေရြးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ
ေတြကို ေတြ႕ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြဟာ Aင္းလ်ားေက်ာင္းေဆာင္ကိုသြားၾကတာပဲ။ ေမာင္ႏုဟာ ေကာလိပ္မွာ၈-ႏွစ္
တုိင္တုိင္ ေနခ့ဲေပမယ့္ AဲဒီAပန္းေျဖခန္းမ AနီးAနားမွာ ဘယ္ေက်ာင္းသူနဲ႔မွ ခ်ိန္းမေတြ႕ခဲ့ဖူးဘူး။ မေတြ႕ခ်င္လို႔ေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ ေၾကာက္လို႔မေတြ႕တာပါ။ Aင္လ်ားေက်ာင္းေဆာင္ကိုေတာင္ တစ္ခါပဲေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ Aဲဒါဟာလည္း
တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။

ဘုတလင္ကုိသိန္းေဖက

သူ႕မိတ္ေဆြ

မသိန္းႏုကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

သြားေတြ႕မလို႔လုိက္ခဲ့ပါ

ေခၚတာနဲ႔

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 31

ပါသြားတာပါပဲ။ သူ႕AလုိAေလ်ာက္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႕ဖူးဘူး။ Aဲဒီလုိသတၱိေၾကာင္တဲ့ စိတ္ေတြဟာ Aတင္း၀ုိင္းၿပီး
ဖ်က္တဲ့Aတြက္ Aပန္းေျဖခန္းမမွာ စီစီကုိ လုိက္ေတြ႕ဆုိတဲ့ ကုိဗဂ်မ္းရဲ႕ ဖူးစာေရးAဆုိႀကီးဟာ ပ်က္သြားရတာျဖစ္တယ္။
စီစီဟာ ၁၉၂၆-ခုႏွစ္ဇြန္လထဲမွာ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တဲ့Aခါ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။ ေမာင္ႏု စုံစမ္းၾကည့္တဲ့Aခါ
Aဆုတ္နာေရာဂါနဲ႔ Aနိစၥေရာက္သြားတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ရ႕ဲေရစက္ဟာ မကုန္ေသးဘူး။ ေသသြားတယ္
ဆုိတဲ့ စီစီနဲ႔ ေမာင္နုတုိ႔ဟာ ထူဆန္းစြာျပန္ေတြ႕ၾကရေသးတယ္။ ဘယ္လုိေတြ႕တယ္ဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာ Aခန္းေရာက္မွပဲ
ဆက္ေျပာေတာ့မယ္။
----------------------------------------။-------------------------------။-------------------------------------

Aခန္း ၆
(က)
၁၉၂၆

ခုႏွစ္မတ္လ

စာေမးပြဲႀကီးမွာ

ေျဖဆုိၿပီးတဲ့ေနာက္

ေမာင္ႏုဟာ

၀ါးခယ္မကုိ

ျပန္သြားတယ္။

၀ါးခယ္မမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔စုၿပီး Aရက္ေသာက္ေနၾကတုန္း သူစာေမးပြဲက်သြားတယ္ဆုိတဲ့သတင္းကို ၾကားရတယ္။
ဆယ္တန္းတုန္းကဆုိရင္

Aထက္တန္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသူ႕မွာ

ေမွ်ာ္မွန္းထားတာဟာ

ဘာမွမရွိတဲ့Aတြက္

ဒီလုိ

စာေမးပြဲက်တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းမ်ဳိးဟာ သူ႕စိတ္ကို ဘယ္လိုမွ ထိခုိက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို
ေရာက္ၿပီးမွ

Aထက္တန္းပညာေတြကိုသင္ခ်င္တ့ဲဆႏၵေတြ

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ဘိလပ္ကုိသြားၿပီး

စာဆက္သင္ခ်င္တဲ့

ေမွ်ာ္မွန္း

ခ်က္ေတြ။ Aဂၤလိပ္လုိ ျပဇာတ္ေရးဆရာ၊ ၀တၳဳေရးဆရာ လုပ္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ။ သူ႕တစ္ကုိယ္လုံး တဖြားဖြား
ေပၚေနတဲ့Aခိ်န္Aခါမ်ဳိးမွာ
ၾကားရတဲ့Aခါ

ဒီက်တယ္ဆုတဲ့ဒဏ္ကုိသူမခံႏုိင္ဘူး။

ေမာင္ႏုဟာAေတာ္တုန္လႈပ္သြားတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

စာေမးပြဲက်တယ္ဆုိတဲ့သတင္း

ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ေတြေရွ႕မွာ

ဟန္လုပ္ၿပီးေတာ့သာ

ေနရတယ္။ သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ မခ်ိလွဘူး။
AဲဒီညAိပ္ေနတုန္း ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က ေAာင္စာရင္း ေနာက္ဆက္တြဲတစ္ခု ထပ္ၿပီးထုတ္တယ္။
Aဲဒီေနာက္ဆက္တြဲထဲမွာ သူ႕နာမည္ပါလာတယ္ဆုိၿပီး ေမာင္ႏု Aိပ္မက္ မက္တယ္။ ေနာက္ညေတြမွာလည္း တစ္ညျခား
ႏွစ္ညျခား Aဲဒီလုိပဲဆက္မက္တယ္။ Aရင္တုန္းကဆုိရင္ Aျပင္မွာသာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ Aခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾက ေမာင္ႏုဟာ
Aဲဒီသတင္းၾကားရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ ခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူ႕Aိမ္သူAိမ္သားေတြနဲေတာင္
မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ခ်င္ေတာ့ဘူ။
သူ႕Aေဖေဆာက္ေပးထားတဲ့

Aဲဒါေၾကာင့္

၄-၅

ၿမိဳ႕စြန္ကAိမ္ကေလးကို

ရက္ၾကာတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုဟာ

ေျပာင္းသြားတယ္။

Aပန္းေျဖဖို႔Aတြက

AဲဒA
ီ ိမ္ကေလးရဲ႕

၀င္းျခံကို

တစ္ေန႔လုံးပိတ္ထားတယ္။ ဘယ္သူကုိမွ A၀င္မခံဘူး။ ည၁၀-နာရီေလာက္ ၿမိဳ႕ထဲမွာ လူေျခတိတ္ေတာ့မွ ေမာင္ႏုဟာ
သံဒုတ္ေကာက္ေလးကိုကုိင္ၿပီး ေျခUီးတည့္ရာသြားေနတယ္။ ညတည္ ၁၂နာရီေလာက္မွာ သူ႕Aိမ္ကေလးဘက္ဆီကို
ေလ်ာက္လာရင္း

ရုံးေရွ႕ကို

AသိUာဏ္တစ္ခုဟာ

ေရာက္တဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုမင္းမွာ

ကုိယ္က်င့္တရားမရွိလို႔

Uီးေႏွာက္ထဲမွာထူးထူးျခားျခားေပၚလာတယ္။

Aခုလုိ

Aဲဒီလုိေပၚလာၿပီး

AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ငါးႏွစ္Aတြင္း Aရက္မေသာက္ဘူးလို႔ ေမာင္ႏုဟာ Aဓိဌာန္လုပ္လုိက္တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

စာေမးပြဲက်တာပဲဆုိတဲ့

ႏွစ္မိနစ္ေလာက္Aတြင္းမွာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 32

(ခ)
ေနာင္တစ္ေန႔မွာ သူ႕Aေဖဆီကိုသြားၿပီး ေမာင္ႏုက ေနာင္ဘ၀ဆုိတာရွိသလား လို႔ေမးတယ္။ သူ႕Aေဖ
Uီးစံထြန္းက ရွိတယ္လို႔ေျဖတယ္။ ေနာင္ဘ၀ဆုိတာရွိရင္ လက္ေတြ႕ျပႏုိင္ပါ့မလား ျမတ္စြာဘုရားဟာ လက္ေတြ႕မျပႏုိင္တဲ့
တရားကို

ဘယ္ေတာ့မွ

ထားလုိက္ပါUီး။

မေဟာဘူး။

က်ေနာ္္တုိ႔ရဲ႕

ဒီလုိဆုိရင္

သိၾကားေတြ

နတ္ေတြ

ျဗဟၼာေတြ

AနီးAနားမွာေနတယ္ဆုိတဲ့သူရဲတေကာင္ကို

ဆုိတာ

Aေ၀းႀကီးမွာေနလို႔

က်ေနာ္္ျမင္ေAာင္

ျပႏုိင္ပါ့မလာ။

AသိUာဏ္ဆုိတာ ရွိတယ္။ ထူးေသာAသိUာဏ္လို႔ Aဓိပၸါယ္ ရတယ္။ AဲဒီAသိUာဏ္ကိုရေAာင္ ဘယ္လုိရေAာင္
Aားထုတ္ရတယ္ဆုိတာ

ျမတ္စြာဘုရား

ေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့တယ္။

Aဲဒီေဟာၾကားထားေတာ္မူတဲ့

Aတုိင္း

တရားAားထုတ္ၿပီးလို႔ AသိUာဏ္ကိုရရင္ နတ္ေတြျဗဟၼာေတြကုိလည္းျမင္ႏုိင္တယ္။ နတ္ေတြျဗဟၼာေတြ ေျပာတာကိုလည္း
ၾကားႏုိင္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ဘ၀တုန္းက မင္းဟာဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ငါဟာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ မင့္Aေမဟာ ဘာေတြ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။

တုိးပြားဟာ

AသိUာဏ္ရေAာင္

ဘယ္ဘ၀ကေနၿပီး

Aခုလုိေခြးျဖစ္လာတယ္ဆုိတာေတြကိုလည္း

Aားထုတ္ဖို႔ဆုိတာခက္လား။

ဒါကေတာ့

Aားထုတ္တဲ့လူဆီမွာ

မင္းသိႏုိင္မယ္။

မူတည္တယ္။

Aဲဒီလူမွာ

ယုံၾကည္မႈလည္းရွိမယ္။ ဇြဲလည္းေကာင္းမယ္ နည္းျပဆရာေကာင္းေကာင္းလည္း ရွိမယ္ဆုိရင္ AသိUာဏ္ရဖို႔ မခက္ပါဘူး။
Aေဖကံဆုိတာ

ဘာလဲ။

ဒီကံဆုိတာတကယ္ရွိလား။

ရွိတာေပ့ါလူကေလး။

က်ေနာ္္ကေတာ့

မရွိဘူးထင္တယ္။

သတ္ခ်င္သတ္ ခုိးခ်င္ခုိး။ ဘာကိုလုပလ
္ ုပ္ ေကာင္းတာလုပလ
္ ုပ္ မေကာင္းတာလုပလ
္ ုပ္။ ဘယ္လုိမွ Aက်ဳိးမေပးႏုိင္ဘူး။
လူေတြေသရင္

ေျမႀကီး

ဘယ္လုိAက်ဳိးေပးမလဲ။

ျဖစ္သြားတာပဲ။

သူတုိ႔မေသခင္

ဒီလုိမဟုတ္ဘူး

လူကေလး။

လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့

ေကာင္းတာေတြနဲ႔

ဟုတ္ပါတယ္Aေဖ။

လူကေလး

မေကာင္းတာေတြဟာ

ေလာကမွာ

Aေၾကာင္းနဲ႔

Aက်ဳိးဆုိတာရွိတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တာဟာ Aက်ဳိး။ Aဲဒီဟာ ျဖစ္ေAာင္လုပ္ေပးလုိက္တာဟာ Aေၾကာင္း။ Uပမာ လူေတြ
တိရိစာၦ န္ေတြကုိ

မင္းျမင္ရတယ္

မဟုတ္လား။

Aဲဒီလူေတြ

တိရိစာၦ န္ေတြဆုိတာ

Aေၾကာင္း။

Aေၾကာင္းမရွိပဲ

ဘာမွမျဖစ္နုိင္ဘူး။ AဲဒီAေၾကာင္းေတြကို Aက်U္းခ်ဳပ္ၿပီး Aကုသုိလ္နဲ႔ ကုသုိလ္လို႔ေခၚလုိက္တာပဲလို႔ ဖခင္Uီးစံထြန္းက
ေျပာျပတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ဘာမွမေျပာပဲ ေတြၿပီးစU္္းစားေနတယ္။ Aေဖေျပာတာ က်ေနာ္ နားမလည္ဘူး။ က်ေနာ့္္ကို
ဒီAေၾကာင္းတရားေတြ
ေဟာဒါေတြဟာ

ေျပာရင္ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာပါ။

ကုသိုလ္ကံေတြ။

Aဲဒီလုိ

ေဟာဒါေတြ

ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာပါ။

ေဟာဒါေတြ
လူကေလး

Aကုသုိလ္ကံေတြ။

ဒီAကုသိုလ္နဲ႕

ေဟာဒါေတြ

ကုသိုလ္Aေၾကာင္းကို

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ၃၁ ဘုံAေၾကာင္း ေရွးUီးစြာ ေျပာရမယ္။ Aဲဒီလုိေျပာမွ လူကေလးဟာ ကုသုိလ္ Aကုသုိလ္ Aေၾကာင္းကို
လြယ္လြယ္နဲ႔

သေဘာေပါက္မယ္။

က်ေနာ္ဒါေတြကို

နားမေထာင္ခ်င္ဘူး။

က်ေနာ့္ကိုခပ္တုိတုိပဲ

ေျပာပါ။

Aကုသုိလ္ကံေတြဆိုတာ ဘာေတြလဲ။ ကုသုိလ္ကံေတြဆုိတာ ဘာေတြလဲ။ လူကေလးသည္းခံၿပီး နားေထာင္ပါUီး။ ၃၁ဘုံက
စၿပီး

ေျပာပါရေစ။

နားေထာင္ၿပီးရင္

လူကေလးသေဘာက်လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။

က်ေနာ္

နားမေထာင္ခ်င္ဘူး။

Aကုသုိလ္ကံေတြဆုိတာ ေဟာဒါေတြ။ ကုသုိလ္ကံေတြဆုိတာ ေဟာဒါေတြ Aဲဒီလုိ တုိတုိေျပာပါ။
ဒီလုိဆုိရင္ေကာင္းၿပီ။ Aကုသိုလ္ကံေတြက စၿပီး Aေဖေျပာမယ္။ ဟုတ္ကဲ့ေျပာပါ။ (၁) သတ္တာ။ (၂) ခုိးတာ။ (၃)
ကုိယ့္လင္ကုိယ္မယား မဟုတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေမထုံမွိ၀ဲတာ။ (၄) လိမ္ေျပာတာ။ (၅) ဂုံးတုိက္တာ။ (၆) ဆဲတာ။ႀကိမ္းတာ။
ေAာ္တာAစရွိတဲ့

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျပာဆုိတာ။

(၇)

သိမ္ဖ်င္းတဲ့

Aက်ဳိးမရွိတဲ့စကားေတြကိုေျပာတာ။

(၈)

သူတစ္ပါးရဲ႕သားသမီး၊ မယား၊ စည္းစိမ္Uစၥာေတြကို လုိခ်င္တာတပ္မက္တာ။ (၉) ေဒါသျဖစ္တာ သူတစ္ပါးကို ႏွိပ္စက္
ခ်င္တာ။ ပ်က္စီးေစခ်င္တာ။ ေသေစခ်င္တာ။ (၁၀) Aကုသုိလ္ကံနဲ႔ ကုသုိလ္ကံဆုိတာမရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္ယူဆ ေနတာ။
Aဲဒီ ၁၀-မ်ဳိးဟာ Aကုသိုလ္ကံ ၁၀မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ လူကေလး။ Aေဖ ဒါေတြကို Aကုသိုလ္ကံလို႔ ဘာျဖစ္လို႔ေခၚတာလည္း။
မေကာင္းတဲ့Aက်ဳိးေပးႏုိင္လို႔
ဒီဟာေတြထဲက

ဒီဟာေတြကို

တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ။

Aကုသိုလ္ကံ ေတြေခၚတာပဲ။

Aမ်ားကိုျဖစ္ျဖစ္။

Aားလုံးကိုျဖစ္ျဖစ္။

ဘယ္လို

မေကာင္းတဲ့Aက်ဳးိေတြေပးလဲ။

က်ဴးလြန္တ့ဲ

သူေတြဟာ

ေသတဲ့Aခါ

Aပါယ္ေလးပါး ဘုံထဲက တစ္ဘုံဘုံကို ေရာက္ရမယ္။ Aပါယ္ေလးပါး ဘုံဆုိတာ ဘာေတြလဲ။ ငရဲ။ တိရိစာၦန္။ ၿပိတၱာ။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 33

Aသူရကာယ္ဘုံေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီေလးဘုံဟာ ဒီကမၻာမွာ ရွိတယ္။ ဒီေလးဘုံမွာ ရွိတဲ့သတၱ၀ါေတြဟာ သိပ္ဆင္းရဲၾကတယ္။
ေန႔စU္္နဲ႔Aမွ်

Aသတ္ခံေနၾကရတဲ့

ဘဲၾကက္ငွက္ေတြကို

ၾကည့္ရျခင္းAားျဖင့္

ဒီAပါယ္

ေလးဘုံမွာ

သတၱ၀ါေတြ

ဘယ္ေလာက္ ဆင္းရဲမယ္ဆတ
ို ာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင္တယ္။ ဒီလုိဆင္းရဲတဲ့Aတြက္ ဒီေလးဘုံကို Aပါယ္ေလးဘုံလို႔ေခၚ
တာျဖစ္တယ္။

ဒီAပါယ္ေလးဘုံ

တကယ္ရွိတယ္ေနာ္။

ရွိတယ္

ဘုရားေဟာAစစ္ပဲလား။

Aစစ္ပါပဲ

လူကေလး။

ဒီAကုသုိလ္ကံေတြဟာ Aပါယ္ေလးဘုံကို က်ေစရုံသာမကဘူး။ Aပါယ္ ေလးဘုံကလြတ္လာၿပီး ကုသုိလ္ကံေတြေၾကာင့္
လူေတြ နတ္ေတြျပန္ျဖစ္ရင္လည္း လူဆင္းရဲေတြ။ နတ္ဆင္းရဲေတြ။ ျဖစ္ေAာင္ Aက်ဳိးေပး ျပန္ေသးတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ
ဘာမွ မေျပာပဲ ခဏေလာက္ေတြၿပီး စU္္းစားေနတယ္။ AဲဒီလုိစU္္းစားၿပီးတဲ့Aခါ။ ကုသိုလ္ကံေတြဆုိတာ ဘာေတြလည္း
ဆက္ၿပီးေျပာပါUီးလို႔

ေမးတယ္။

(၁)

ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲတာ။

(၂)

ကုိယ္ကမေကာင္းတာ

မလုပ္ေAာင္။

ႏႈတ္က

မေကာင္းတာမလုပ္ေAာင္။ မိမိရဲ႕ ကိုယ္နဲ႔ ႏႈတ္ကို ေစာင့္ထိန္းတာ။ (၃) ဘုရားတရား သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို
Aဖန္တစ္လဲလဲသတိရတာ။ (၄) မိဘဆရာ။ ပညာရွိ။ ရေသ့၊ ရဟန္းစတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြကို ရုိေသကိုင္းညႊတ္တာ။
(၅) AကူAညီလုိေသာသူမ်ားကို AကူAညီေပးတာ။ (၆) ေကာင္းမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ၿပီးတုိင္း Aျခားေသာ နတ္ Aစရွိတဲ့
သတၱ၀ါေတြသာဓုေခၚႏုိင္ေAာင္ Aမွ်ေ၀တာ။ ရ။ သူတစ္ပါး Aမွ်ေ၀တဲ့Aခါ မိမိကိုယ္တုိင္ကလည္း သာဓုေခၚတာ။ (၈)
သူတစ္ပါး

ေဟာေျပာတဲ့

သစၥာေလးပါး

တရားကို

ကုိယ္တုိင္

ၾကားနာတာ။

(၉)

မိမိကလည္း

သူတစ္ပါးAား

သစၥာေလးပါးတရားကို တတ္စြမ္းႏုိင္သေလာက္ ေဟာေျပာတာ။ (၁၀) ကံဆုိတာရွိတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ကံကိုလုပ္ရင္
မေကာင္းက်ဳိးျဖစ္မယ္။ ေကာင္းတဲ့ကံကိုလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္တာေတြဟာ ကုသိုလ္ကံေတြျဖစ္တယ္
ဒီကုသုိလ္ေတြထက္

ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့

ကုသိုလ္ကံေတြ

ရွိပါေသးတယ္။

လူကေလး။

Aဲဒီကုသိုလ္ေတြကို

စ်ာန္ကုသုိလ္လို႔ေခၚတယ္။ စ်ာန္ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ေAာင္ ဘာေတြကို လုပ္ရလည္း Aေဖ။ Aရာ၀တၳဳ တစ္ခုခုေပၚမွာျဖစ္ေစ။
သတၱ၀ါတစ္Uီး Aေပၚမွာျဖစ္ေစ။ မိမိရဲ႕ စိတ္ကို မိမိAလုိရွိသေလာက္ တည္ၿငိမ္ေAာင္ထားႏုိင္ရင္ စ်ာန္ ကုသုိလ္ျဖစ္တာပဲ
လူကေလး။ ေသတဲ့ Aခ်ိန္Aထိ ဒီစ်ာန္ကုသုိလ္ ေတြျဖစ္ေAာင္ Aားထုတ္ႏုိင္ရင္ Aဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ဟာ ေသတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္
ျဗဟၼာဘုံ ၂၀ ရွိတဲ့Aထဲက တစ္ခုခုမွာ ျဗဟၼာ ျဖစ္တယ္။ လူကေလးလူေတြထက္ နတ္ေတြက ပုိၿပီးတန္ခုိးႀကီးတယ္။
စည္းစိမ္ရွိတယ္။ Aသက္ရွည္တယ္။ Aေရာင္Aဆင္းရွိတယ္။ လူကေလးAခုေျပာခဲ့တဲ့Aပါယ္ ေလးဘုံ။ လူဘုံ၁ဘုံ။
နတ္ဘုံ၆ဘုံ။

ျဗဟၼာဘုံ-၂၀ကို

ေပါင္းလိုက္ရင္

၃၁-ဘုံျဖစ္တယ္။

ဒီ

၃၁-ဘုံထမ
ဲ ွာ

သတၱ၀ါေတြဟာ

Aခုေျပာခဲ့တဲ့

ကုသုိလ္ကံေတြ Aကုသုိလ္ေတြ Aေလ်ာက္ေသတဲ့Aခါ ဘ၀Aသစ္ေတြျပန္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ၾကရတယ္။ Aကုသုိလ္ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့
သတၱ၀ါေတြက ငရဲ၊ တိရိစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ Aသူရကာယ္ဆုိတဲ့ Aပါယ္ေလးဘုံထဲက တစ္ဘုံဘုံမွာ ဘ၀Aသစ္ေတြျဖစ္ၾက
တာေပါ့။ ကုသိုလ္ရုိးရုိးလုပ္ခဲ့တဲ့ သတၱ၀ါေတြက လူ႕ဘုံ၊ နတ္ဘုံေတြမွာ လူေတြျဖစ္ၾကေပ့ါ။ စ်ာန္ကုသုိလ္ေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့
သတၱ၀ါေတြက ျဗဟၼာဘုံ ၂၀-ထဲက တစ္ဘံုဘုံမွာ ျဗဟၼာေတြျဖစ္ၾကေပါ့။ Aေဖ ျဗဟၼာ ျဖစ္ရင္ဘယ္ေတာ့မွ မAုိဘူး။ မနာဘူး
မေသဘူးလို႔ ၾကားဖူးတယ္။ Aဲဒါမွန္ရဲ႕လား။ မမွန္ဘူး လူကေလး။ ၃၁-ဘုံထဲမွာ မေသတဲ့သတၱ၀ါရယ္လို႔ ဘယ္မွာမွ မရွိဘူး။
သက္မယ့္Aရ၀တၳဳ ျဖစ္ျဖစ္။ သက္ရွိပဲျဖစ္ျဖစ္။ ျဖစ္လာတာမွန္သမွ် ပ်က္ရမယ္။ ျဖစ္ၿပီးမပ်က္ပဲ တည္ၿမဲေနတယ္ဆုိတာ
သက္ရွိသတၱ၀ါေတြရဲ႕

ေလာကမွာလည္း

မရွိဘူး။သက္မဲAရာ၀တၳဳေတြရဲ႕

ေလာကမွာလည္း

မရွိဘူး။

ျဖစ္တာ

မွန္သမွ်ပ်က္ရမယ္။ လူကေလး ျဗဟၼာေတြဟာ ေသရုံသာ မကေသးဘူး။ ေသတဲ့AခါမွာAတိတ္ဘ၀တုံးက သူတုိ႔ရဲ႕
Aကုသုိလ္ကံေတြ၀င္ၿပီး Aက်ဳိးေပးမယ္ဆုိရင္ ဒီျဗဟၼာေတြဟာ Aပါယ္ေလးဘုံထဲ႕ တစ္ဘံုဘုံAထိ က်ဆင္းသြားႏုိင္တယ္။
ဒီလုိဆုိရင္ျဖင့္ Aေဖရယ္။ ဘယ္သတၱ၀ါပဲျဖစ္ရျဖစ္ရ။ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။ မေကာင္းဘူး လူကေလး။ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀မွာ
Aုိရမယ္။ နာရမယ္။ ေသရမယ္။ ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့သူေတြနဲ႔ ကြဲရမယ္။ ကုိယ္လုပ္ခ့တ
ဲ ဲ့ Aကုသုိလ္ေတြ။ ၀င္ၿပီးAက်ဳိးေပးလုိက္ရင္
Aပါယ္ေလးဘုံထဲက

တစ္ဘံုဘုံက်ရUီးမယ္။

ဒီလုိတစ္ဘ၀ၿပီးတစ္ဘ၀

ဘ၀သစ္ေတြျဖစ္ျဖစ္ၿပီး၊

Aုိနာေသကြဲ

ဆုိတာေတြနဲ႔တေတြ႕ထဲ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြက သတၱ၀ါေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ ႏုိင္ေတာ့ဘူးလားAေဖ။
လြတ္ႏုိင္တာေပ့ါ

လူကေလး။

ျမတ္စြာဘုရား

ေဟာေတာ္မူတဲ့Aတုိင္း။

က်င့္ႏုိင္ရင္

Aဲဒီက်င့္တဲ့သူေတြ။

နတ္ေတြ။

ျဗဟၼာေတြဟာ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ Aဖန္ဖန္ Aိုနာေသကြဲ ဆုိတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡေတြက လြတ္မယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဆုိတာ ဘယ္လုိ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 34

ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးလဲAေဖ။

က်ေနာ္နားလည္ေAာင္

Aလြယ္ဆုံးနည္းနဲ့

မေျပာႏုိင္ဘူးလား။

ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

လူကေလး

Aႀကိမ္ႀကိမ္Aဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနရ၊ Aုိရ၊ နာရ၊ ေသရ၊ ကြဲရတဲ့ ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက သတၱ၀ါေတြကို တကယ္တန္း
လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တဲ့
က်င့္္ႏုိင္ၾကတယ္

သနားစိတ္ေတြ

လူကေလး။

Aင္မတန္

ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္

ဘာေတြက်င့္ရလည္း

Aေဖ။

ကုသုိလ္

ရွိတ့ဲ

ပုဂၢိဳလ္မ်ဳးိေတြမွ

ဆယ္မ်ဳိးကို

ဘုရားျဖစ္ေAာင္

သားမယား။

စည္းစိမ္Uစၥာ၊

ေျခလက္ကိုယ္Aဂၤါ၊ Aသက္ေတြကိုပါ၊ စြန္႔ရတဲ့Aထိက်င့္ရတယ္ လူကေလး။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ က်င့္ရလဲ Aေဖ။
Aနည္းဆုံး

ေလးသေခ်ၤနဲ႔

ကမၻာတစ္သိန္းက်င့္ရတယ္။

ဘ၀ေပါင္းကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ

က်င့္ရတယ္လို႔

ခပ္လြယ္လြယ္

မွတ္ထားေပါ့။ လူကေလးရယ္။ Aေဖ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟာ ဘုရားျဖစ္လာေAာင္ ဘယ္လုိက်င့္ခဲ့ရသလဲ။
နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပစမ္းပါ။

ဒုိ႕ရဲ႕

ေဂါတမျမတ္စြာ

ဘုရားဟာ

လြန္ခဲ့တဲ့

ေလးသေခ်ၤကမၻာတစ္သိန္းAထက္က

ကမၻာတစ္ခုမွာ သုေမဓာဆုိတဲ့သူေဌးႀကီး ျဖစ္တယ္။ စည္းစိမ္Uစၥာေတြကိုစြန္႔ၿပီး ရေသ့လုပ္ ရတယ္။ မ်ားမၾကာခင္ ဒီပကၡၤရာ
ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ေတြ႕ရတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္က ဒီပကၡၤရာ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ရဟန္းျပဳၿပီး ၀ိပႆနာကမၼဌာန္းတရားကို
Aားထုတ္လုိက္ရင္ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး Aဖန္ဖန္။ Aုိနာေသကြဲဆုိတဲ့ ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြထဲက တစ္ခါတည္း လြတ္ေျမာက္သြားမယ္။
ဒါေပမယ့္ ရေသ့ႀကီးသုေမဓါမွာ Aင္မတန္ႀကီးက်ယ္လွတဲ့ သနားစိတ္ေတြရွိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ တစ္Uီးထဲ ကုိယ္လြတ္ရုန္းၿပီး
နိဗၺာန္ ၀င္မသြားခ်င္ဘူး။ ဘုရားျဖစ္ေAာင္က်င့္။ ျဖစ္ၿပီဆုိေတာ့မွကြ်တ္ထုိက္တဲ့ သတၱ၀ါေတြကိုခြ်တ္။ Aဲဒီလုိကြ်တ္ၿပီးတဲ့
သတၱ၀ါေတြနဲ႔Aတူတူ

နိဗၺာန္စံ၀င္ခ်င္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

ဒီပကၡၤရာ

ျမတ္စြာဘုရားဆီမွာ

ဘုရား

ဆုေတာင္းတယ္။

Aဲဒီေနာက္ ကုသုိလ္ဆယ္မ်ဳိးကုိ Aႀကိမ္ႀကိမ္ Aသက္စြန္႔ရသည္Aထိ ေလးသေခ်ၤန႔ဲကမၻာတစ္သိန္းတုိင္တုိင္ ျဖည့္က်င့္ၿပီးမွ
Aခုကမၻာမွာ ဘုရားျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္လည္းဘုရားျဖစ္ခ်င္တယ္Aေဖ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ သတၱ၀ါေတြကို ကယ္ခ်င္တယ္။
ျဖစ္ႏုိင္တာေပ့ါလူကေလး။
ခုိးခဲ့ဖူးတယ္။

ကာမမွာ

Aေရးမႀကီးပါဘူး။

ဒီလုိလြယ္လြယ္မေျပာပါနဲ႔
မွားယြင္းစြာ

ပုထုဇU္ဆုိတာ

Aေဖ။

က်င့္ခဲ့ဖူးတယ္။

မွားတဲ့Aခါ

က်ေနာ္ဟာလူေကာင္းမွ

လိမ္ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။

မွားမွာေပါ့။

မဟုတ္ပဲ။

သတ္ခဲ့ဖူးတယ္။

Aရက္ေသာက္ခဲ့ဖူးတယ္။

မွားမွန္းသိရင္

ဒါေတြဟာ

ေနာက္မလုပ္မိေAာင္ေရွာင္ေပါ့။

ဒုိ႕ရဲ႕

ေဂါတမAေလာင္းေတာ္လည္း လူကေလးလုိပဲ သတ္တဲ့Aခါ သတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ခုိးတဲ့Aခါ ခုိးခဲ့ဖူးတယ္။ ကာမမွာ မွားယြင္းစြာ
က်င့္တဲ့Aခါ က်င့္ခဲ့ဖူးတယ္။ Aရက္လည္း ေသာက္တဲ့Aခါ ေသာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ Aေဖက က်ေနာ္ စိတ္ခ်မ္းသာေAာင္
ေတြ႕ကရာေတြ ေလ်ာက္ေျပာေနတာလား။ ဘုရားAေလာင္းဟာ ဒါေတြကို လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာ က်မ္းAကိုးAကားနဲ႕
ျပႏုိင္ပါ့မလား။

တရားေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္

Aေဖဟာ

ေတြ႕ကရာေတြကို

ေလ်ာက္မေျပာရဲဘူး

လူကေလး။

က်မ္းAကိုးAကားနဲ႔ျပနုိင္ပါတယ္။ မေဟာသဓဇာတ္ေတာ္ကို လူကေလးဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။ AဲဒီAထဲမွာ ဘုရားAေလာင္း
သတ္ခဲ့ဖူးတာ။ ခုိးခဲ့ လုခဲ့ဖူးတာေတြကို လူကေလးေတြ႕ရမယ္။ Aေလာင္းေတာ္ဟာ ဟရိတစ-ရေသ့ႀကီးဘ၀တုန္းက
ရွင္ဘုရင္စစ္တုိက္ထြက္ေနတုန္း မိဖုရားေခါင္ႀကီးနဲ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတာပဲ။ စိUမ
ၨ ာန-Aေလာင္းနဲ႔ စေတြ႕ခ်ိန္တဲ့ဘ၀မွာလည္း
Aေလာင္းေတာ္ဟာ

Aရက္သမားႀကီးကြ

လူကေလးရ။

ဒါေပမယ့္

Aေလာင္းေတာ္ေတြမွာ

သူတစ္ပါးနဲ႔မတူေAာင္

ထူးျခားခ်က္တစ္ခ်က္ရွိတယ္။ Aေလာင္းေတာ္ေတြဟာ ဗ်ာဒိပ္ရတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး ဘုရားျဖစ္တဲ့Aခ်ိန္Aထိ ကံဆုိတာရွိတယ္။
ကံရဲ႕

Aက်ဳးိဆုိတာရိွတယ္။

ေကာင္းတဲ့Aက်ဳိးေပးခံရမယ္

မေကာင္းတဲ့ကံကုိလုပ္ရင္
ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို

မေကာင္းတဲ့Aက်ဳိးကုိခံရမယ္။

မမွိတ္မသုန္ယုံၾကည္တယ္။

ဒီယုံၾကည္ခ်က္ကို

ေကာင္းတဲ့ကံကုိလုပ္ရင္
ဘယ္ေတာ့မွမစြန္႔ဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္ ဘုရားAေလာင္း ေတြဟာ တခ်ဳိ႕ဘ၀ေတြမွာ မွားတဲ့Aခါ မွားတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ မမွိတ္မသုံ
ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ မွားရင္လည္း ခဏပဲ။ Aမွားကိုသိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ AဲဒီAမွားကို စြန္႔လုိက္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းေတြ
ျဖစ္လာတယ္။

ဘယ္ဘ၀မွာမွ

ျပင္မရေAာင္

ဆုိးတဲ့လူဆုိးေတြ

မျဖစ္ခဲ့ၾကဘူး။

က်ေနာ္ဘုရားျဖစ္ခ်င္တယ္

Aေဖ။

က်င့္ရမယ့္ကုသုိလ္ ၁၀-မ်ဳိး ဆုိတာ ဘာေတြလဲ။ လူကေလး ဘုရားျဖစ္ခ်င္တပ
ဲ့ ုဂၢဳိလ္ဟာ ကုသုိလ္၁၀မ်ုဳိးကုိလုပ္ေပးရတယ္။
ဒီကုသုိလ္ေတြကို

ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ

လုပ္ရတယ္။

ဘ၀တုိင္းဘ၀တုိင္းမွာလည္း

Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ရတယ္။

ဒီလုိAႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးေတာ့ ကုသုိလ္ေတြ မ်ားလာေတာ့တာေပါ့။ Aဲဒီလုိမ်ားလာတဲ့ ကုသုိလ္ေတြကို ပါရမီလို႔ေခၚတယ္။
ကုသုိလ္ေတြကို

AခုလုိAႀကိမ္ႀကိမ္

လုပ္ေပးေနတာကို

ပါရမီျဖည့္တယ္လို႔

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ေခၚတယ္။

ပါရမီ

၁၀-ပါးဆုိတာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 35

တျခားမဟုတ္ဘူး။ (၁) ဒါန။ (၂) သီလ။ (၃) နိကမ
ၡ ။(၄) ပညာ။(၅) ၀ီရိယ။(၆) ခႏၷီ။ ရ။ သစၥာ။ (၈) Aဓိဌာန္။ (၉) ေမတၱာ။
(၁၀) Uေပကၡၡာတုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ လူကေလးဒီခ်ိန္မွာေတာ့ ပါရမီေတြကို Aတုိခ်ဳပ္ေလာက္ပဲရွင္းျပမယ္။ (၁) ဒါနဆုိတာ
ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲတာ။

(၂)

သီလဆုိတာ

ကုိယ္ကမေကာင္းတာ

မလုပ္ေAာင္

ႏႈတ္က

မေကာင္းတာမေျပာေAာင္

ေစာင့္ထိန္းတာ (၃) နိကၡမဆုိတာ သားသမီး၊ မယားစည္းစိမ္ေတြကို စြန္႔ၿပီးဆိတ္ကြယ္ရာမွာ တရားAားထုတ္တာ။ (၄)
ပညာဆုိတာ သူတစ္ပါးတုိးတက္ ေကာင္းစားဖို႔ Aတြက္ ဗဟုသုတစုေဆာင္းတာ။ ဒီဗဟုုသုတေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးတာ။ (၅)
၀ီရိယဆုိတာ ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုခုAတြက္ မနားမေနႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္တာ။ (၆) ခႏၷီဆုိတာ သည္းခံတာ။ ရ။ သစၥာဆုိတာ
မွန္ေသာစကားကုိေျပာတာ။ (၈) Aဓိဌာန္ဆုိတာ လုပ္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ထားရင္ ဆုံးျဖတ္တဲ့Aတုိင္းလုပ္တာ မလုပ္ဘူးလို႔
ဆုံးျဖတ္ထားရင္လည္း ဆုံးျဖတ္တဲ့ Aတုိင္း မလုပ္ပဲေရွာင္တာ။ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့Aတုိင္း တသေ၀မတိမ္းလုိက္နာတာ။ (၉)
ေမတၱာဆုိတာက မိတ္ေဆြပဲ ရန္သူပဲ တစိမ္းပဲလို႔ ပုိင္းျခားျခင္းမရွိပဲ သတၱ၀ါမွန္သမွ်ကို ညီညီမွ်မွ်ခ်စ္တာ။ (၁၀) Uေပကၡၡာ
ဆုိတာ မိမိႀကိဳက္တာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့Aခါပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မႀကိဳက္တာနဲ႔ ေတြ႕တဲ့Aခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊
မုန္းျခင္း မျဖစ္ပဲ လ်စ္လွ်ဴရႈထားတာ။ လူကေလး Aခုေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ မွတ္ထားUီး။ ဘုရားျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္UီးAတြက္
ပါရမီ

၁၀-ပါး

သိပ္Aေရးႀကီးတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

ဒီပါရမီ၁၀-ပါးကို

Aက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး

စုံစုံလင္လင္

ျပည့္ျပည့္စုံစုံ

ေရးေပးထားမယ္ လူကေလး၊ Aဲဒီပါရမီ ေတြကို Aယုတ္စား Aလတ္စား။ Aျမတ္စားဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိးခြဲျခားထားတယ္။
ခြဲျခားပုံကို လူကေလးသေဘာေပါက္ႏုိင္ေAာင္ Uပမာနဲ႔ ေဖာ္ျပမယ္။ Uပမာ လူကေလးဟာ လူကေလးရဲ႕သားသမီး
မယားစည္းစိမ္ေတြကို လွဴပစ္လုိက္ရင္ လူကေလးဟာ Aယုတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။ မ်က္လုံး။ ေျခလုံးေတြကို
လွဴလုိက္ရင္ လူကေလးဟာ ဒါနမွာ Aလတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။ Aသက္လွဴလုိက္ရင္ လူကေလးဟာ
ဒါနAရာမွာ Aျမတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔ ေခၚတယ္။ လူကေလးကို လူဆုိးတစ္စုကဖမ္းၿပီး Aရက္ေသာက္ရင္ေသာက္။
မေသာက္ရင္။

လူကေလးရဲ႕

ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး

ဒီသားသမီး

သားသမီး၊
မယား။

မယား။

စည္းစိမ္ေတြကို

စည္းစိမ္ေတြကို

ယူမယ္လို႔

ယူသြာသည့္တုိင္

ျခိမ္းေျခာက္တယ္ဆုိပါစုိ႕။

လူကေလးဟာ

Aဲဒီလို

Aရက္မေသာက္ဘူးဆုိရင္

လူကေလးဟာ သီလမွာ Aယုတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။ လူကေလးရဲ႕ ေျခလက္ေတြကိုျဖတ္ မ်က္လုံးေတြကို
ေဖာက္သည့္တုိင္ေAာင္ Aရက္မေသာက္ပဲေနရင္ လူကေလးဟာ သီလမွာ Aလတ္စားပါရမီျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။
လူကေလးကို

သတ္သည့္တုိင္ေAာင္

လူကေလးဟာ

Aရက္မေသာက္ပဲေနရင္

လူကေလးဟာ သီလမွာAျမတ္စား

ပါရမီျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။ လူကေလး ဘ၀တစ္ခုမွာ ေဂါတမဘုရားေလာင္းဟာ ရေသ့ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တယ္။ သည္းခံတဲ့
ပါရမီကို ျဖည့္ေနတဲ့Aတြက္ သူကုိခႏၷီ၀ါဒီရေသ့လို႔ လူေတြကေခၚၾကတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ကလာလာဗူဆုိတဲ့ ရွင္ဘုရင္
တစ္Uီးဟာ သူ႕မိဖုရားေတြ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါေတြနဲ႔Aတူ ဒီရေသ့ႀကီးရွိတဲ့ေတာထဲမွာ ေတာကစားရေAာင္ ေရာက္လာ
ၾကတယ္။ ရွင္ဘုရင္ဟာ ေတာကစားၿပီး ေမာေမာနဲ႔Aိပ္ေနတုန္း သူ႕မိဖုရားေတြဟာ ရေသ့ႀကီးဆီသြားၿပီး ကန္ေတာ့ၾက
တယ္။ ရွင္ဘုရင္ႏုိးလာတဲ့Aခါ သူ႕မိဖုရားေတြကိုမေတြ႕တာေၾကာင့္ သိပ္စိတ္ဆုိးတယ္။ ခႏၷီၷရေသ့ႀကီးဆီကုိ သြားၾကတယ္လို႔
စုံစမ္းသိရွိတဲ့Aခါ

ေဒါသ

Aမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေနတဲ့

ရွင္ဘုရင္ဟာ

ခႏၷီရေသ့ႀကီးကုိ

ဖမ္းခဲ့ၾကဖို႔

ခ်က္ခ်င္း

Aမိန္႔ေပးလုိက္တယ္။ ရေသ့ႀကီးနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ရွင္ဘုရင္က ရေသ့၊ သင္ ဘယ္Aက်င့္ကို က်င့္သလဲ
လို႔ေမးတယ္။ Aကြ်ႏု္ပ္ဟာ သည္းခံတဲ့Aက်င့္ကို က်င့္ေနပါတယ္လို႔ ရေသ့ႀကီးကေျဖတယ္။ AဲဒီAခါ ရေသ့ႀကီးကို
ႀကိဳးနဲ႔တုပ္ၿပီး သံဆူးတပ္ထားတဲ့ ႀကိမ္လုံးနဲ႔တAားရုိက္ခုိင္းတယ္။ ရေသ့ႀကီးရဲ႕ တစ္ကုိယ္လုံးမွာလည္း ဒဏ္ရာကထြက္တဲ့
ေသြးေတြနဲ႔ နီရဲေနတာပဲ။ ရွင္ဘုရင္ဟာ ရုိက္တာကိုခဏရပ္ခုိင္းၿပီး ရေသ့ သင္ဟာ သည္းခံတဲ့ Aက်င့္က်င့္ႏုိင္ေသးရဲလားလို႔
ရေသ့ႀကီးကိုေမးတယ္။ ရေသ့ႀကီးက Aကြ်ႏ္ုပ္က်င့္ႏုိင္ေသးတယ္။ Aကြ်ႏု္ပ္ကုိရုိက္တ့ဲ Aာဏာသားကုိလည္း Aကြ်ႏု္ပ္
Aမ်က္မထြက္ဘူး။

ဒီAာဏာသားကုိရုိက္ခုိင္းတဲ့

ရွင္ဘုရင္Aေပၚမွာလည္း

Aမ်က္မထြက္ဘူးလို႔ေျဖတယ္။

AဲဒီAခါ

ရွင္ဘုရင္ဟာ ရေသႀကီးရဲ႕ ေေျခဆစ္လက္ဆစ္ေတြကိုAျဖတ္ခုိင္းၿပီး Aရင္လုိပဲေမးတယ္။ ရေသ့ႀကီးကလည္း Aရင္က
Aတုိင္းေျဖတယ္။

ရွင္ဘုရင္လည္း

ေဒါသထြက္လာၿပီး

ရေသ့ကုိသတ္ပစ္ဖို႔

Aမိန္႔ေပးလုိက္တယ္။

ရေသ့ႀကီးဟာ

Aသတ္ခံရေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာေတာင္ ေဒါသမထြက္ပဲ Aရင္Aတုိင္းေျဖၿပီးAသတ္ခံသြားတယ္။ ရေသ့ႀကီးဟာ ေသြးေတြ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 36

ထြက္လာတဲ့Aထိ Aရုိက္ခံၿပီး ေဒါသမထြက္ေAာင္ ထိန္းႏုိင္ရင္ရေသ့ႀကီးဟာ ခႏၷီမွာ Aယုတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔
ေခၚႏုိင္တယ္။

ေျခဆစ္လက္ဆစ္ျဖတ္တဲ့Aထိ

ေဒါသမထြက္ေAာင္ထိန္းနုိင္ရင္

ရေသ့ႀကီးဟာ

Aလတ္စားပါရမီ

ျဖည့္တယ္လို႔ ေခၚတယ္။ Aသတ္ခံရတဲ့Aထိ ေဒါသမထြက္ေAာင္ထိန္းႏုိင္ရင္ Aျမတ္စားပါရမီ ျဖည့္တယ္လို႔ေခၚတယ္။
လူကေလး ဘုရားေလာင္းေတြဟာ ဗ်ာဒိပ္ရတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး ဘုရားျဖစ္သည့္တုိင္ေAာင္ ဒီပါရမီဆယ္ပါးကို Aျမတ္စားAထိ
Aႀကိမ္ႀကိမ္ ပါရမီျဖည့္ရတယ္။

ဘ၀ေပါင္းမေရမတြက္ႏုိင္ေAာင္ Aႀကိမ္ႀကိမပ
္ ါရမီျဖည့္ရတယ္။ ဗ်ာဒိပ္ရတယ္ဆုိတာ

ဘာလဲAေဖ။ ဘုရားတစ္ဆူ ပြင့္ေတာ္မူၿပီဆုိရင္ Aရွင္ဘုရားလုိ ဘုရားျဖစ္ရပါလုိ၏လို႔ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ဘုရားဆု
ေတာင္းၾကတဲ့လူေတြ။ နတ္ေတြဟာ ျပည့္ေနတာပဲ။ ဒီလုိ ဆုေတာင္းၾကသူတုိင္းကိုဘုရားျဖစ္မယ္လုိ႕ ျမတ္စြာဘုရားက
၀န္မခံဘူး။

ဘုရားျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္

Aေျခခံရွိေနတဲ့Aထိ

လြန္ခဲ့တဲ့ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက

ကုသုိလ္ေတြAမ်ားႀကီး

Aားထုတ္ထားတဲ့ပုဂၢဳိလ္ကိုမွ ျမတ္စြာဘုရားက Aခုကမၻာကစၿပီးေနာက္ကို ကမၻာေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ သင္ဟာ
ဘုရားျဖစ္မယ္။ AဲဒီAခါ သင့္နာမည္ဟာ ဘယ္သူျဖစ္မယ္။ သင့္Aဂၢသာ၀ကဟာ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္မယ္။ Aစရွိသျဖင့္
ျမတ္စြာဘုရားက ၀န္ခံေတာ္မူတယ္။ ဒီလုိ၀န္ခံတာကို ဗ်ာဒိပ္ေပးတယ္လို႔ေခၚတယ္။ Aခုလို ဗ်ာဒိပ္ေပးခံရတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး
AဲဒီAေပးခံရတဲ့ပုဂၢဳိလ္ဟာ ဘုရားAေလာင္း ျဖစ္လာတာပဲ။ Aဲဒီဘုရားေလာင္းဟာ ပါရမီ ၁၀-ပါးကို ေလးသေခ်ၤနဲ႔
ကမၻာတစ္သိန္းAတြင္း

ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ

မေရမတြက္ႏုိင္ေAာင္

Aျမတ္စားAထိ

Aႀကိမ္ႀကိမ္ပါရမီ

ျဖည့္ရတယ္။

ဒီလုိဆုိရင္ ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာကိုထားလိုက္ပါUီး။ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ဖို႔ကို Aေတာ္ႀကိဳးစားရUီးမယ္။ ဟုတ္တယ္ လူကေလး။
ဒါေပမယ့္ ၾကာခ်င္ၾကာပါေစ Aေဖ။ ဘုရားျဖစ္ရင္ သတၱ၀ါေတြကို ဆင္းရဲခပ္သိမ္းက လြတ္ၿငိမ္းသြားေAာင္ Aမ်ားႀကီး
ကယ္ႏုိင္တယ္။ လူကေလးရဲ႕ေစတနာကို ေဖေဖ Aမ်ားႀကီးသာဓုေခၚတယ္။ Aေဖ့ကို က်ေနာ္ တစ္ခုေမးခ်ုင္တယ္။ ေမးပါ
လူကေလး။ Aေဖက်ေနာ့္ကုိ ဒီတရားေတြ Aရင္တုန္းက ဘာလို႔မေဟာသလဲ။ ေဟာရင္ ဒီ Aကုသိုလ္ေတြကို က်ေနာ္
လုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ Uီးစံထြန္းဟာ သူ႕ရင္ဘတ္ကို ဘုန္းကနဲ ျမည္ေAာင္ပုတ္လုိက္ၿပီး ေျပာမွေျပာရက္ပေလ လူကေလး
ရယ္။ Aေဖဟာ လူကေလးကုိ Aႀကိမ္မ်ားစြာ ေျပာပါသေကာ။ လူကေလးတစ္ခါမွ ေကာင္းေကာင္း နားမေထာင္ဘူး။
Aကုသုိလ္-ကုသုိလ္လို႔ Aေဖက စလုိက္ရုံရွိေသးတယ္ ဒါေတြကို မေျပာပါနဲ႔Aေဖ က်ေနာ္မယုံဘူးဆုိၿပီး လူကေလးဟာ
Aေဖေျပာေနတာေတြကို Aတင္းရပ္ခုိင္းတာပဲ။ သစၥာတရားေလးပါးAေၾကာင္း စလုိက္ရုံရွိေသးတယ္။ ဒါေတြကို မေျပာနဲ႔
Aေဖ။ က်ေနာ္ဒါေတြကို မယုံဘူးဆုိၿပီး လူကေလးဟာ Aေဖေျပာေနတာကို Aတင္းရပ္ခုိင္းတာပဲ။ ထုိင္ေနရာက တျခားကို
ဇြတ္Aတင္း ထခ်င္ထသြားတာပဲ။ တစ္ခါမွ နားမေထာင္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aခုလို လူကေလးကAေဖ့ကို လာေမးတဲ့Aခါ
Aေဖ သိပ္၀မ္းသာတာပဲ။ က်ေနာ္ဟာ သိပ္ၿပီးဆုိးတဲ့Aေကာင္ပဲ Aေဖ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ Aေပၚမွာလည္းဆုိးခဲ့တယ္။
မိဘAေပၚမွာလည္း ဆုိးခဲ့တယ္။ လူေတြAေပၚမွာလည္း ဆုိးခဲ့တယ္။ ဘဲၾကက္ငွက္ငါးေတြAေပၚမွာလည္း ဆုိးခဲ့တယ္။
သတၱ၀ါေတြဟာ ကြ်တ္ခ်ိန္မတန္ေသးရင္ ဒီလုိပါပဲ။ ဘယ္သူေဟာလို႔မွ မရဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားဟာ သတၱ၀ါ
တစ္Uီးကို ခြ်တ္ခ်င္ၿပီဆုိရင္ ကြ်တ္ခ်ိန္ေရာက္ေAာင္ေစာင့္တယ္။ ေဖေဖတုိ႔ လူသာမာန္ေတြလုိ Aတင္းမလုိက္လာဘူး။
Uီးစံထြန္းဟာ သူ႕သားေမာင္ႏုကိုဘုရားခန္းေခၚသြားၿပီး ရုပ္ပြားေတာ္ေတြေရွ႕မွာ ရုိရုိေသေသAထုိင္ခုိင္းတယ္ ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔
ရတနာသုံးပါးကို ကန္ေတာ့ခုိင္းတယ္။ ၾသကာသနဲ႔ ငါးပါးသီလကိုသူကုိယ္တုိင္ခ်ေပးၿပီး သူ႕သားကိုလုိက္Aဆိုခိုင္းတယ္။
Aဲဒီေနာက္ တပည့္ေတာ္သည္ ပါရမီ ၁၀-ပါး။ Aျပား၃၀ကို ယေန႔မွစ ကုိယ္စြမ္းUာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ပါရမီျဖည့္ပါမည္ဟု
ရုိေသေလးျမတ္စြာ ရွိခုိးေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား၊ ဤသုိ႕ ပါရမီျဖည့္ရေသာ ကုသုိလ္Aဟုန္ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေသာ
Aခါတြင္ ဘုရားစင္စစ္ Eကန္ျဖစ္ရပါလုိ၏ Aရွင္ဘုရားလို႔ Uီးစံထြန္းက သူ႕သားကိုဆုေတာင္းခုိင္းတယ္။ Aဲဒီေနာက္ သူ႕
သားAေပၚမွာ
ေမာင္ႏုဟာ

Aျပစ္ေတြစင္သြားေAာင္
ေရွးတုန္းကလုိသူ႕ကို

သူ႕ကိုလည္းကန္ေတာ့လို႔

ကလန္ကဆန္လုပ္ေနရင္

Uီးစံထြန္းကေျပာခ်င္တယ္။

Aျပစ္စင္ရမယ့္Aစား

ဒါေပမယ့္

ပုိဆုိးေနမွာကို

သူ႕သား

ျမင္တဲ့Aတြက္

Uီးစံထြန္းဟာ ဘာမွမေျပာပဲ ၾကမ္းျပင္ကိုစုိက္ၾကည့္ေနတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aေဖဘက္လွည့္ၿပီး ကန္ေတာ့တဲ့Aခါ
Uီးစံထြန္းဟာ သိပ္၀မ္းသာတဲ့Aတြက္ ျဗဳန္းကနဲ ဆုမေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ၀မ္းသာတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ တေတြေတြက်ေနတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 37

Aခန္း(ရ)
ဘုရားဆုပန္လုိက္တဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုဟာ တစ္ေန႔ေသာAခါ ဘုရားျဖစ္မယ္ဆုိတာဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး
ဘုရားျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ

မေျပာထားနဲ႔။

ဘုရားတစ္ဆူဆူရ႕ဲ

ဗ်ာဒိပ္ေပးတာကိုခံရၿပီး

ဘုရားေလာင္းျဖစ္လာဖို႔ဆုိတာေတာင္

မလြယ္ဘူး။ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aေဖေျပာတာကိုၾကားရၿပီး ျဗဳန္းကနဲျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သဒၶါတရားနဲ႔ျဗဳန္းကနဲ ဆုေတာင္းလုိက္ျခင္း
သာျဖစ္တယ္။ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ဖို႔ က်င့္ရမဲ႕Aခိ်န္ကာလႀကီးကို ပုိပိုၿပီးသိလာတဲ့Aခါ AဲဒီAခ်ိန္ ကာလႀကီးAတြင္းမွာ
မေရွာင္မလႊဲသာပဲေတြ႕ရမယ့္။ Aုိ-နာ-ေသ-ကြဲ Aစရွိတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြAေၾကာင္းကုိ ပိုပိုၿပီးစU္္းစားလာမိတဲ့Aခါ
ေမာင္နုဟာဘုရားAျဖစ္က်င့္ရမွာကို ေၾကာက္လာတယ္။ ေမာင္ႏုလုိပဲ ဘုရားဆုေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ သံသရာ၀ဋ္ ဆင္းရဲေတြကို
ေၾကာက္လာၾကတဲ့Aတြက္ ဘုရားဆုကိုစြန္႔ၿပီး ဒီဘ၀မွာပဲ တစ္မဂ္ တစ္ဖုိလ္ရေAာင္ က်င့္သြားၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပဲ။
Aဲဒီေတာ့ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲ ေတြကို ေၾကာက္စျပဳလာတဲ့ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕ဘုရားဆုကုိစြန္႔။ ဒီဘ၀မွာပဲ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္
ရေAာင္Aားထုတ္ၿပီး ပကၡတိ သာ၀ကAျဖစ္နဲ့ပဲ ဇာတ္မသိမ္းပါဘူးဆိုတာလည္း ဘယ္သူမွမေျပာႏုိင္ဘူး။
ဒါေပမယ့္

ဘုရားဆုပန္လုိက္တာေၾကာင့္

သူ႕Aတြက္Aမ်ားႀကီး

ေကာင္းသြားတယ္ဆုိတာေတာ့

ေျပာႏုိင္တယ္။ ဘယ္လုိ ေကာင္းသြားတယ္ဆိုတာ တစ္ခုစီရွင္းျပပါရေစ။ ခပ္လယ
ြ ္လြယ္နဲ႔ သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြ
Aေပၚမွာ သူဘယ္လုိ စိတ္ေျပာင္းသြားတယ္ဆုိတာ ေရွးUီးစြာၾကည့္ရေAာင္။ ဘုရားဆုပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ညဘက္မွာAိပ္ယာ
၀င္တဲ့Aခါ သူသတ္ခဲ့ဖူးတာေတြထဲက ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ကို ေမာင္ႏု ထူးထူးျခားျခား ျမင္ေနတယ္။ တစ္ေကာင္က ၾကက္ဖ။
ေနာက္တစ္ေကာင္က ၾကက္မျဖစ္ေနတယ္။ ၾကက္ဖဟာ သူ႕Aိမ္ေAာက္ကို ၀င္လာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာ့ကြင္းနဲ႔
ေထာင္ၿပီးဖမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ Aိမ္ေAာက္က တုိင္တစ္တုိင္မွာ တုပ္။ ေခါင္းကို ဒုတ္တေခ်ာင္းနဲ႔ရုိက္ၿပီး တေျဖးေျဖး
သတ္တယ္။

ေသေတာ့မွ

ပန္းရီကုိAခ်က္ခုိင္းၿပီး

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စားၾကတယ္။

ၾကက္မကိုေတာ့

ေဒၚေသးေသးရဲ႕

ဇရပ္နားမွာ သူ႕ကေလးေတြနဲ႔ Aစာရွာစားေနတုန္း ေမာင္ႏုဟာ Aုတ္ခဲက်ဳိးတစ္ခုနဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ Aဲဒီၾကက္မကိုေတာ့
သူမစားလုိက္ရဘူး။

သူ႕Aိမ္ခဏျပန္ေနတုန္း

သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ

တန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီးA၀က

Aိမ္တစ္Aိမ္မွာ

ခ်က္စားပစ္လုိက္ၾကတယ္။
ဒီၾကက္ဖနဲ႔ ၾကက္မကို တစိမ့္စိမ့္ျမင္ၿပီး သူမွားေလျခင္းလို႔ ေမာင္ႏု AႀကီးAက်ယ္သံေ၀ဂ ရတယ္။
ဒီၾကက္ေတြကိုသနားလာၿပီး

ေမာင္ႏုဟာ

ငုိခ်င္သလိုလိုျဖစ္လာတယ္။

ဒါထက္ႀကီးက်ယ္တဲ့

Aႏုိင္က်င့္မႈဟာ

ရွိေသးသလားလို႔ သူ႕ကိုယ္သူေမးၿပီးသူ႕ကုိယ္သူ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္။ သူ႕ပါးကို သုံးေလးခ်က္ေလာက္ တAားရုိက္လုိက္
ေတာ့မွပဲ

ဒီေဒါသေတြေျပသြားတယ္။

ခဏေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

ဘဲၾကက္ငွက္ေတြကို

ပစ္ဖို႔Aတြက္

သူAျမတ္တႏုိး

ေဆာင္ထားတဲ့ သေရဂြေတြ။ ေလာက္စာလုံးေတြန႔ဲ ေလေသနတ္ေတြကို သူေျပးၿပီးသတိရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔
AထိAေၾကြးမထားပဲ

Aိပ္ယာကထၿပီး

Aဲဒီလက္နက္ေတြဆီဆင္းသြားတယ္။

AဲဒA
ီ ခ်ိန္ဆုိရင္

သန္းေခါင္ေက်ာ္

တစ္ခ်က္တီးေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕သေရဂြေတြကို ဓါးနဲ႔ခုတ္။ ေလာက္စာလုံးေတြကို လြင့္ပစ္။ ေလေသနတ္
ကိုလည္း

တစ္ပိုင္းစီ

ျဖဳတ္ႏုိင္သမွ်ျဖဳတ္ၿပီး

လႊင့္ပစ္။

AဲဒီလုိAားရေAာင္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ

သူ႕Aိပ္ယာထဲကိုျပန္တယ္။

မနက္လင္းAားႀကီးေလာက္က်မွ ေမာင္ႏု Aိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။
ဘဲၾကက္ငွက္ငါးေတြကိုႏုိင္ထက္စီးနင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ ေမာင္ႏုရဲ႕ စိတ္ထမ
ဲ ွာ တိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ထူးထူးျခားျခားေပၚလာျပန္တယ္။
သူသတ္ခဲ့တဲ့ၾကက္ဖနဲ႔ၾကက္မဟာ

ေမာင္ႏုဟာ

ထမင္းစားပြဲမွာ

မ်က္ရည္ေတြက်ၿပီး

ဟင္းခြက္ေတြကို

ငုိေနတာသူ႕မ်က္စိထဲမွာ

ျမင္လုိက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

ေပၚလာတယ္။

Aဲဒီလုိေပၚလာရင္

Aသားဟင္းကို ေမာင္ႏု စားလို႔မရဘူး။ ဒီလုိေပၚလာတာ ေလးငါးရက္ၾကာတဲ့Aခါ ၾကာတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ၂လ၊ ၃လ
ၾကာတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ၂ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ၾကာတယ္။ ဒီလုိေပၚေနတဲ့ AေတာAတြင္းမွာ ဆုလ
ိ ို႔ရွိရင္ ေမာင္ႏုဟာAသားကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 38

နည္းနည္းမွစားလို႔မရေတာ့ဘူး။

တစ္ခါတစ္ခါ

Aလုပ္ကမ်ား၊

Aစားကနည္းၿပီး

Aားေတြေလ်ာ့၊

မ်က္စိေတြမႈန္၊

ေခါင္းေတြAုံေနတဲ့Aတြက္ ဆရာ၀န္ေတြက Aသားစားဖို႔တုိက္တြန္းတာေတာင္ ေမာင္ႏုဟာ စားလို႔မရဘူး Aေတာ္ကေလး
ၾကာလာျပန္တဲ့Aခါ တိရိစာၦ န္ေတြေပၚမွာ ေမာင္ႏုရဲ႕ စိတ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ထပ္တုိးလာတယ္။ Aဲဒါကဒီလုိ တိရိစာၦ န္ေတြကို
မနင္းမိေAာင္ဆုိၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ ေခါင္းေမာ့မေလွ်ာက္ပဲ လမ္းကိုၾကည့္ ေလွ်ာက္တယ္။ Aဲဒီ
Aက်င့္ဟာ ႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာလာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ သူ႕ေခါင္းဟာ ေAာက္စုိက္ေနတာကို ေတြ႕ရမယ္။
ေမာင္ႏုဟာ ေခါင္းေမာ့ရင္ ခဏတျဖဳတ္ေလာက္ပဲရတယ္။ မၾကာခင္ေခါင္းျပန္စုိက္သြားတာပဲ။ ဘယ္လုိျပင္ျပင္ ျပင္လို႔မရ
ေတာ့ဘူး။
ေနာက္Aေတာ္ေလးၾကာလာတဲ့Aခါ

ေရထဲက်ေနတဲ့

ပင့္ကူAိမ္မွာ

မိေနတဲ့

တစ္နည္းနည္းနဲ႔

ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပုိးမႊားတရိစာၦန္ေတြကို ကယ္ရတဲ့Aလုပ္ကို Aလုပႀ္ ကီးတစ္ခုAေနနဲ႔ေမာင္ႏု ေလွ်ာက္လုပ္ ေနျပန္တယ္။
ဒီAလုပ္မ်ဳိးဟာ Aျခားလူေတြမွာ AေသးAဖြဲျဖစ္ေနေပမယ့္ ေမာင္ႏုမွာေတာ့ AေသးAဖြဲ မဟုတ္ဘူး။ Aလုပႀ္ ကီးတစ္လုပ္
ျဖစ္ေနတယ္။
သတ္တာေျပာၿပီးလို႔ ခုိးတာကုိ ဆက္ၿပီးေျပာရUီးမယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုဟာ ႀကီးတာငယ္တာ Aဖုိးတန္တာ
မတန္တာ

ပဓာနမဟုတ္ဘူး။

ပုိင္ရွင္မေပးပဲယူမိရင္

ခုိးတာပဲလို႔

သူ႕Aေဖေျပာတာကို

ေမာင္ႏုေကာင္းေကာင္း

မွတ္မိထားတယ္။ Aဲဒီလုိမွတ္မိထားတဲ့Aတြက္ သူတစ္ပါးပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေမာင္ႏုဟာ Aထူးသတိထားတယ္။
ရံဖန္ရံခါ ေမာင္ႏုဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔Aတူ သရက္ျခံေတြ မာလကာျခံေတြ Uယ်ာU္ေတြထဲကို ေရာက္သြားဖူးတယ္။
သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြမွာ ခုိးခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Aေပ်ာ္AပါးAေနနဲ႔ ပုိင္ရွင္ကုိမပန္ၾကားပဲ
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးကုိ မပန္ၾကားပဲ မရမ္းသီးတုိ႔ မာလကာသီးတုိ႔ သရက္သီးတုိ႔ ပန္းတုိ႔ကို ပစ္ခ်ေလ့ Aပင္ေပၚတက္ၿပီး
ခူးေလ့ Aကိုင္းခ်ဳိးေလ့ရွိၾကတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း စိတ္ထဲကေတာ့ ဒါမ်ဳးိေတြကို သူ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ Aေပ်ာ္Aပါးဆုိၿပီး
လုပ္ခ်င္တယ္။

ဒါေပမယ့္

မလုပ္ဘူး။

သူ႕စိတ္နဲ႔

ကိုယ္ကိုထိန္းထားတယ္

ပုိင္ရွင္ဆီက

ခြင့္ရၿပီးမွလုပ္တယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း AေသးAဖြဲတစ္ခုကို ေျပာရUီးမယ္။ ထမင္းဆုိင္ေတြ ေခါက္ဆြဲဆုိင္ေတြမွာ သြားၾကားထုိးတံေတြကို
ခြက္ကေလးထဲမွာ ထည့္ၿပီး စားပြဲခုံေတြေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိတယ္။ ဒီသြားၾကားထုိးတံ ေတြ ဟာ Aမွန္စင္စစ္ေတာ့
ဘုံပစၥည္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ထမင္းတုိ႔ေခါက္ဆြဲတုိ႔ကုိ ၀ယ္စားသူမွန္ရင္ ဘယ္သူမဆို ဒီAတံကေလးေတြကို သုံးေလးေခ်ာင္း
ေလာက္ယူႏုိင္ပါတယ္။

ဆုိင္ရွင္ဆီမွာခြင့္ေတာင္းေနဖိမ
ု႔ လုိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

ေမာင္ႏုကေတာ့

ဆုိင္ရွင္ဆီမွာ

ျဖစ္ေစ။

ဆုိင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္UီးUီးဆီမွာျဖစ္ေစ ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ယူေလ့ရွိတယ္။
တိရိစာၦန္နဲ႔ သူတစ္ပါး ပစၥည္း Aေပၚမွာ သူ႕စိတ္ေတြ ေျပာင္းလာတာ ျမင္ရတဲ့Aခါ သူ႕Aေဖေျပာဖူးတဲ့ ဇမ၊ဴက
Aေၾကာင္းကို ေမာင္ႏု ေျပးၿပီးသတိရတယ္။ ဇမ၊ဴကဟာ ေရွးဘ၀တုန္းက ရဟႏၱာတစ္ပါးကို ေစာ္ကားခဲ့ဖူးတဲ့Aတြက္
သူေသတဲ့Aခါ ငရဲက်တယ္။ ငရဲ ကလြတ္လာတဲ့Aခါ Aဲဒီေစာ္ကားခဲ့တဲ့ Aကုသုိလ္ကံၾကြင္းေတြေၾကာင့္ Aစာေကာင္းကို
စားလို႔မရဘူး။ ခ်ီးကို စားေနရတယ။္ A၀တ္၀တ္လို႔ လည္းမရဘူး။ ကုိယ္တုံးလုံးခြ်တ္ေနရတယ။္ ဒါေပမယ့္ လူေတြနဲ႔
ေတြ႕ရေတာ့မယ္ဆုိရင္သူဟာပါးစပ္ကုိ

Aၿမဲတမ္းဟထားတယ္။

မီွစရာတစ္ခုခုကို

မွီၿပီးသူ႕ေျခတစ္ဘက္ကို

တျခား

ေျခတစ္ဖက္ေပၚ ေကြးၿပီးတင္ထားေလ့ရွိတယ္။ လူေတြကေမးတဲ့Aခါ သူဟာသူေတာ္ေကာင္းပါလို႔ လိမ္ခ်င္တဲ့Aတြက္
သူဟာ တျခားAစာကို မစားဘူး။ ေလကိုသာ စားတယ္။ သူ႕Aက်င့္ဟာ Aင္မတန္ ျပင္းထန္တဲ့Aတြက္ သူဟာ
A၀တ္၀တ္လို႔မရဘူး။ ကုိယ္တုံးလုံးခြ်တ္ေနရတယ္။ သူ႕တန္ခုိးဟာ Aင္မတန္ႀကီးတဲ့Aတြက္ သူ႕ေျခႏွစ္ဘက္စလုံးကို
တၿပိဳင္တဲ

ေျမေပၚမွာခ်ထားလို႔မရဘူး။

ခ်ထားရင္းကမၻာႀကီး

ပ်က္သြားလိမ့္မယ္လို႔

မသိနားမလည္တဲ့လူေတြကို

ေၾကာင္သူေတာ္ ဇဗ၊ဴကက လွိမ့္ေလ့ရွိတယ္။ ဒီဇဗ၊ဴကဟာ တစ္ေန႔မွာ က်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ေတြ႕။ Aကြ်တ္တရားရၿပီး
ရဟႏၱာျဖစ္သြားတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ဆုိင္ရွင္ (သုိ႕မဟုတ္) ဆုိင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လူေတြဆီမွာ ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ သြားၾကားထုိးတံ
ေလးေတြကိုယူတုိင္း၊

ယူတုိင္း

ပိုးမႊားကေလးေတြကို

မနင္းမိေAာင္

လမ္းကိုၾကည့္ၿပီးေလွ်ာက္တုိင္းေလွ်ာက္တုိင္း

Aလုပႀ္ ကီးတစ္လုပ္ Aျဖစ္နဲ႔ ပုိးမႊားကေလးေတြကို က်ေရာက္ေနတဲ့ ေဘးဒုကၡေတြက ကယ္တုိင္း ကယ္တုိင္း ဒီေကာင္ဟာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 39

သူေတာ္ေကာင္းလို႔

ပတ္၀န္းက်င္ကAထင္ခံရေAာင္

ေၾကာင္သူေတာ္ဇမ၊ဴကလို

သိပ္ဟန္လုပ္ေနတာပဲ။

ပလီေစ့

ေျခာက္ခ်က္ေတြ သိပ္မ်ားေနတာပဲလို႔ သူ႕စိတ္ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မသိတဲ့လူေတြက သူ႕Aေပၚမွာ Aထင္မွားမယ္ဆုိရင္
မွားႏုိင္စရာ

Aေၾကာင္းရွိတယ္ဆုိတာကိုေတြးၿပီး

သူ႕ဟာသူမၾကာခဏျပဳံးမိတယ္။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို

မျပန္ခင္

ေလးငါးရက္ေလာက္Aလုိမွာ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aေဖကို ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ သူ႕Aေဖက
ေမးခြင့္ျပဳတဲ့Aခါ

ဖာသယ္ေတြဆီကို

သြားၿပီးေပ်ာ္ပါးတာဟာ

ငရဲႀကီးသလားလို႔ေမးတယ္။

လူကေလးကိုယ္တုိင္

ဘယ္လုိထင္သလဲ။ လူကေလးထင္တာကို Aရင္ေျပာစမ္းပါUီးလို႔ သူ႕Aေဖကျပန္ေျပာတယ္။ ျပည့္တန္ဆာမနဲ႔ သြားတာဟာ
သတ္မွတ္ထားတဲ့Aတုိင္း

ေငြေပးၿပီး

သြားတာျဖစ္တဲ့Aတြက္

ဒီလုိသြားလာတဲက
့ ိစၥမွာ

Aႏုိင္က်င့္မႈလည္းမပါ။

မတရားမႈလည္းမပါ။ မိန္းမတစ္Uီးရဲ႕ ကာIေျႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးမႈလည္းမပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေမထုန္မွီ၀ဲတာဟာ ရွက္စရာ
ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊

သူယုတ္မာဆုိတဲ့

နတ္ေတြလည္းမွီ၀ဲတာပဲ၊

လူေတြလည္း

Aဲဒါေၾကာင့္

လူေရာ

မွီ၀ဲတာပဲ။

နတ္ပါ။

သူေတာ္ေကာင္း

ျမိန္ရည္ရွက္ရည္

ဆုိသူေတြလည္း

Aားပါးတရ

မွီ၀ဲတာပဲ။

လုပ္ေနၾကတဲ့Aလုပ္ကို

ျပည့္တန္ဆာမေတြဆီမွာ သူေတာင္းတဲ့Aတုိင္းေပးၿပီးလုပ္တာဟာ ငရဲမႀကီးဘူးလို႔ ေမာင္ႏုကေျဖတယ္။ ျပည့္တန္ဆာ
Aလုပ္ကို ဒီလုိလြယ္လြယ္နဲ႔ ၾကည့္လို႔မရဘူးလိ႔ု Aစခ်ီၿပီး ဖခင္Uီးစံထြန္းဟာသူ႕သားကို ဒီလုိေျပာတယ္။ လူကေလးမင္းဟာ
မိန္းမမယူပဲ မေနႏုိင္ဘူးဆုိရင္ Aေဖကိုဖြင့္ေျပာ။ သင့္ေတာ္တဲ့ဟာကေလး တစ္UီးUီးနဲ႔ မင္းေက်ာင္းကိုမျပန္ခင္ Aေဖ
ေပးစားမယ္ ဒီျပည့္တန္ဆာမဆီ မသြားနဲ႔။ ျပည့္တန္ဆာမဆီက ေရာဂါရရင္ မင္းရဲ႕သားစU္္ ေျမးဆက္။ Aကုန္လုံး ဒုကၡ
ေရာက္ကုန္မယ္လို႔ေျပာၿပီး ငါ့သား ဒီကာလသားေရာဂါ တစ္ခါမွ မရဘူးေသးဘူးလားလို႔ Uီးစံထြန္းက ေမးတယ္။ ရဖူးၿပီ
ႏွစ္ခါေတာင္ ရွိၿပီလို႔ ေမာင္ႏုက ေျဖတယ္။ Aဲဒါကို Aျမစ္ျပတ္ေAာင္ ကုပစ္ မကုရင္ မင့္သားစU္္ေျမးဆက္ ဒုကၡ
ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ Uီးစံထြန္းကသတိေပးတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ ကုပစ္ပါ့မယ္လို႔ ေမာင္ႏုကကတိျပန္ေပးတယ္။ လူကေလးေရ
AခုAေဖေျပာခဲ့တာဟာ ေလာကီမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ၿပီးေျပာတာ ျပည့္တန္ဆာကိစက
ၥ ို ဘာသာေရးမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လုိက္ၾကUီးစုိ႕။
ျပည့္တန္ဆာAိမ္မွာေတြ႕ရတဲ့
မိန္းကေလးေတြလည္း

မိန္းကေလးေတြထဲမွာ

ရွိမယ္။

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့

စိတ္တူသေဘာတူ၊

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ

ေရာက္လာၾကတဲ့

ဒီျပည့္တန္ဆာAိမ္ေတြကို

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔

ေရာက္လာၾကတာ

မဟုတ္ဘူး။ Aလုပ္ေပးမယ္၊ A၀တ္Aထည္၊ လက္၀တ္လက္စားေပးမယ္ ရန္ကုန္မွာ ေလွ်ာက္လည္ရမယ္

ရုပ္ရွင္

ေကာင္းေကာင္းၾကည့္ရမယ္လို႔ ျပည့္တန္ဆာပြဲစားေတြက တစ္ပတ္ရုိက္တာကို ယုံၾကည္ၿပီး ေတာရြာေတြက ရန္ကုန္ကို
လုိက္လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္

ရန္ကုန္ကို

ေရာင္းစားလုိက္တာျဖစ္တယ္။

ေရာက္လာေတာ့မွ

ေခါင္းေတြဟာ

ဒီကေလးမေလးေတြကို

ဒီကေလးမကေလးေတြကို

ျပည့္တန္ဆာေခါင္းေတြဆီမွာ

Aစာငတ္ထားတယ္။

ညိဳမဲေနေAာင္

ရုိက္ႏွက္ထားတယ္။ လက္နက္မ်ဳိးစုံျပၿပီး ျခိမ္းေျခာက္ထားတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီမိန္းကေလးေတြဟာ ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေAာင္
ေၾကာက္ၿပီး

ဘယ္သူ႕ကုိမွမတုိင္ရဲၾကဘူး။

ဒီျပည့္တန္ဆာမAိမ္ေတြမွာေတြ႕ရတဲ့

တခ်ဳိ႕မိန္းမေတြကေတာ့Aၿမဲတမ္း

သမားေတြ မဟုတ္ဘူး။ နယ္ေတြက ရန္ကုန္ကို ပစၥည္း၀ယ္ရေAာင္ လည္ရပတ္ရေAာင္ တက္လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။
လည္ပတ္၀ယ္ျခမ္းၿပီးတဲ့Aခါ Aျပန္Aတြက္ခရီးစရိတ္လုိေနတတ္တယ္။ ရန္ကုန္က AထူးAဆန္းပစၥည္းေလးေတြကိုလည္း
နည္းနည္းပါးပါး ၀ယ္သြားခ်င္ေသးတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိယ္ကို ေလးငါးဆယ္ရက္ေလာက္ ျပည့္တန္ဆာAိမ္ေတြမွာ
Aပ္ၿပီး

ယာယီပုိက္ဆံရွာသမားေတြျဖစ္တယ္၊

သူတုိ႔ဟာစိတ္တူကုိယ္တူ

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ

ပုိက္ဆံရွာသူေတြ

ျဖစ္တယ္လို႔ေတာ့ ဆုိႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိန္းမမ်ဳိးေတြထဲမွာ လင္ရွိမယားေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာ
တခ်ဳိ႕ရွိေသးတယ္၊ Aထင္ကရ ျပည့္တန္ဆာAိမ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ AဲဒီAိမ္ပုိင္ရွင္ေတြထဲမွာ တခ်ုဳိ႕က လခစားလုပ္တယ္။၊
တခ်ဳိ႕က

ပြဲစားလုပ္တယ္။

သူတုိ႔Aိမ္ဟာ

ဂုဏ္သေရရွိ

Aိမ္ေကာင္းAိမ္သန္႔လို႔ျပႏုိင္ေAာင္

တင့္တင့္တယ္တယ္

Aလုပ္Aကိုင္တစ္ခု ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္သူတုိ႔ရ႕ဲ လက္ထဲမွာတိတ္တိတ္ပုန္း စားရင္းသြင္းထားတဲ့ Aမ်ဳိးသမီးေတြ
ရွိတယ္။ AဲဒီAမ်ဳိးသမီးေတြထဲမွာ တခ်ဴိ႕ကေတာ့ သာမန္Aမ်ဳိးသမီးေတြပါပဲ။ A၀တ္ေကာင္းေကာင္း ၀တ္ခ်င္တယ္။
လက္၀တ္လက္စားေကာင္းေကာင္း ၀တ္ခ်င္တယ္။ ေကာင္းေကာင္းသုံးခ်ုင္တယ္။ ရုပ္ရွင္ေကာင္းေကာင္း ၾကည့္ခ်င္တယ္။
Aဲဒီလုိခ်င္ျခင္းမ်ဳိးစုံေတြက

တြန္းလႊတ္တဲ့Aတြက္

တိတ္တိတ္ပုန္း

စာရင္းသြင္းရတဲ့ဘ၀ကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ေရာက္လာရသူေလးေတြ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 40

ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သာမာန္Aမ်ဳးိသမီးေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိဟာ Aထက္တန္းလႊာထဲက လင္ေတာ္ေမာင္ေတြက
က်က်နနဆင္ထားတဲ့

စိန္လက္ေကာက္၊စိန္နားကပ္၊

ဖဲရုိက္ပစ္လုိက္တဲ့Aတြက္
ေပါင္ႏွံထားတဲ့

တစ္ေနရာမွာ

စိန္ဆြဲႀကိဳးAစရွိတဲ့

လက္၀တ္လက္စားေတြြကို

AသုံးAျဖဳန္းႀကီးပစ္လုိက္တဲ့Aတြက္

လက္၀တ္လက္စားေတြကို

Aခ်ိန္မီိျပန္ေရြးႏုိင္ေAာင္

ဒီလုိမွ

ျမင္းေလာင္း

လင္ေတာ္ေမာင္ေတြ

သူတလ
ုိ႔ ုိခ်င္ေနတဲ့

မသိခင္

စိန္Aလုံးႀကီးႀကီးေတြကို

၀ယ္ခ်င္တုိင္း၀ယ္ႏုိင္ေAာင္ Aခုလိုတိတ္တိတ္ပုန္း ဇာတ္သြင္းထားရသူေတြျဖစ္တယ။္ သူတုိ႔ကေတာ့ ေၾကးႀကီးတယ္။
ဗမာေတြသိပ္Aနားမကပ္ႏုိင္ဘူး။

ကုလားသူေဌးေတြ။

တရုတ္သူေဌးေတြAတြက္သီးသန္႔

ကာမရာဂပြဲစားႀကီးေတြ

ပြဲကေတာ္ေတြက ပြဲေတာ္ဆက္ရတယ္လို႔ Uီးစံထြန္းက သူ႕သားေမာင္ႏုကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပတယ္။ ဒီAခ်က္ဟာ
ေမာင္ႏုAတြက္

Aသစ္Aဆန္းေတြျဖစ္ေနတယ္။

ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

သူ႕မ်က္လံုးေတြကို

တAား

ဖြင့္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုဟာနည္းနည္းေလာက္ ေတြစU္္းစားေနတယ္။ တေAာင့္ေလာက္
ၾကာတဲ့Aခါ လင္ရွိမယားကုိသြားလာမိရင္ ဘာျဖစ္သလဲ Aေဖ။ ငရဲႀကီးသလားလို႔ ေမာင္ႏုကေမးတယ္။ ႀကီးတယ္။
လင္ရွိမယားကိုသြားလာမိတဲ့လူဟာ

ေသရင္

ငရဲမွာႏွစ္ေတြAၾကာႀကီးခံရတယ္။

Aဲဒီငရဲက

လြတ္ၿပီး

ကုသုိလ္ကံ

Aက်ဳိးေပးလို႔ လူျဖစ္ရင္ ေယာက်ၤားပီပီသသ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ နပုန္းပ႑ဳတ္ေတြ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ရတယ္။ မိန္းမရွာေတြ
ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ရတယ္လို႔ Uီးစံထြန္းက ေျဖတယ္။ နပုန္းပ႑ဳတ္ဆုိတာ ဘာလဲAေဖ။ Aဂၤါဇာတ္Aားျဖင့္ေတာ့
ဒီနပုန္းပ႑ဳတ္ေတြဟာ ေယာကၤ်ားပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေယာကၤ်ားပီပီသသ မဟုတ္ဘူး။ ေယာက်ၤားAခ်င္းခ်င္းရဲ႕ တန္ဆာကို
စုတ္ရမွ၊ ေယာက်ၤားAခ်င္းခ်င္းကာမစပ္ရွက္တာကိုခံရမွ မိန္းမတစ္UီးUီးနဲ႔ သြားလာလို႔ရတယ္။ ဒီနပုန္းပ႑ဳတ္ေတြဟာ
ဒီေလာက္Aထိ ယုတ္ညံ့တယ္။ က်ေနာ္ လင္ရွိမယားတစ္ေယာက္ကို သြားလာခဲ့ဖူးတယ္ Aေဖ။ ဘယ္တုန္းကလည္း၊
ဟုိတစ္ႏွစ္တုန္းက။ က်ေနာ္တုိ႔ကို စပါးက်ီဘက္ကမ္း ပို႔ထားတာ၊ Aေဖမွတ္မိသလား။ Aင္း။ မွတ္မိတယ္။ Aဲဒီတုန္းကပဲ။
ဘယ္သူ႕မိန္းမလဲ။ ဒီလူကိုေတာ့ က်ေနာ္မသိပါဘူး။ ဒျမမွဳနဲ႔ေထာင္က်သြားတဲ့Aတြက္ Uီးေလး၀ုိင္းကို သူ႕မိန္းမAပ္ပစ္
ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္က မိန္းမတစ္ေယာက္ရွာေပးပါဆုိေတာ့ Aဲဒီမိန္းမကုိ Uီးေလး၀ုိင္းေခၚလာတာပဲ။ ဒီေကာင္ဒီလုိလုပ္တာ
ဘယ္ေကာင္းမလဲ။ ငါ့စပါးက်ီမွာ မေနရဘူး။ ဒါUီးေလး၀ုိင္းAျပစ္မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ့္Aျပစ္ပဲ Aေဖ။ မဟုတ္ပါဘူးကြာ။
ကေလးေတြမုိက္တုိင္း ဒီေခြးမသားက လုိက္မုိက္ရသလား။ ထားလုိက္ပါေတာ့ Aေဖ။ ဒီေကာင္ဒီလုိလုပ္တာ မေကာင္းဘူး
လူကေလး။ ေစာလွဳိင္ လာစမ္း။ ဘ၀ုိင္း ငါ့စပါးက်ီမွာ မေနရဘူး။ Aခုခ်က္ခ်င္းထြက္သြားလို႔ သြားေျပာစမ္း။ မလုပ္ပါနဲ႔
Aေဖ။ ဒါဟာ က်ေနာ့္္Aျပစ္ပါ။ သူ႕Aျပစ္မဟုတ္ဘူး။ ေဟ့ေစာလွဳိင္သြားမေျပာနဲ႔ ထုိင္ေန၊ ဖခင္Uီးစံထြန္းဟာ ေဒါသေတြျဖစ္
မ်က္ေမွာင္ႀကီးၾကဳတ္ေနရာက ျဗဳန္းကနဲထၿပီး Aိမ္Aျပငိကုိ ထြက္သြားတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aေဖရဲ႕ ခါးကို ဖက္ၿပီး AေဖAျပင္ဘက္မသြားခင္ က်ေနာ္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္း တစ္ခု ကို
ေျဖရမယ္လို႔ေမာင္ႏုက ေျပာတယ္။
ဘာေမးခြန္းလဲ။
ျပည့္တန္ဆာAိမ္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕တယ္ဆုိပါစုိ႕။ Aဲဒီမိန္းမမွာ လင္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္သြားလာ သူက
လင္ရွိမွန္းမသိဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူေတာင္းသေလာက္ ပုိက္ဆံေပးၿပီးသြားလာမိတယ္။ ဒီလူငရဲႀကီးမလား။
ႀကီးတယ္။
မႀကီးဘူး-လင္နဲ႔မွန္းသူမွ မသိပဲ။
မင္းကို

ငါ

Uပမာတစ္ခုေျပာမယ္။

ေျမြေပြးကိုက္လုိက္တယ္။

Aဲဒီလူက

ညေမွာင္မဲႀကီးထဲမွာ

သူကုိက္တဲ့ေျမြကို

လမ္းေလ်ာက္သြားေနတုန္း

ေရေျမြလို႔ထင္ေနတယ္။

Aဲဒီလူ

လူတစ္ေယာက္ကို
ဒီလုိထင္တာေၾကာင့္

ေျမြဆိပ္မတက္ပဲေနမလား။ ဒီေျမြေပြး Aကိုက္ခံရတဲ့လူမေသပဲေနမလား။
Aေဖ့ Uပမာ က်ေနာ္ ႀကိဳက္တယ္၊ သိတာ။ မသိတာ ပဓာနမဟုတ္ဘူး။ လင္ရွိမယားကိုသြားလာရင္ ငရဲႀကီးမွာပဲ၊
ကဲ

က်ေနာ္ေမးခ်င္တာေတြ

သူAေဖခါးက

ေျဖလုိက္တယ္။

ေမးၿပီးၿပီ။
ဒါေပမယ့္

Aေဖသြားခ်င္တဲ့ဆီသြားေတာ့ဆုိၿပီးေမာင္ႏုဟာ
ဇပ္ကနဲ

ခ်က္ခ်င္းျပန္ဖက္ၿပီး

Aေဖ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ဖက္ထားတဲ့

ကုိယ့္သားမွားတဲ့

သူ႕လက္ကို
AမွားAတြက္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 41

Uီးေလး၀ုိင္းကို Aျပစ္ေပးတာ မတရားဘူး။ သူ႕ကုိ စပါးက်ီကေန ႏွင္မပစ္ဘူးဆုိတာ Aေဖကတိေပးရမယ္။ ကတိိမေပးရင္
ဒီေနရာက ဘယ္မွမသြားရဘူး ဆုိၿပီး သူ႕Aေဖကို ခပ္တင္းတင္းဖက္ထားတယ္။ သူ႕Aေဖက ေAးပါကြာ၊နွင္မပစ္ပါဘူးလို႔
ကတိေပးေတာ့မွ သူ႕Aေဖခါးကို ႏွစ္ခ်က္သုံးခ်က္ေမႊ႕ၿပီး လႊတ္လုိက္တယ္။
Aဲဒီေန႔က သားAဖႏွစU
္ ီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေမာင္ႏုAတြက္ Aက်ဳိး Aမ်ားႀကီးရွိသြားတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး
ေမာင္ႏုဟာ ျပည့့္တန္ဆာနဲ႔Aဆက္သြယ္ ျပတ္သြားတယ္။
ဘုရားဆုပန္ၿပီး ကတည္းက ေမာင္ႏုရဲ႕ စU္္းစားခ်က္ေတြထဲမွာ ကုိယ္က်င့္တရားAေရးႀကီးပုံကို စU္္းစားခ်က္ဟာ
Aမ်ားႀကီးပါလာတယ္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆုိတာ

ၾကံစည္စိတ္ကူးတာပါပဲ။

ကုိယ္က

စိတ္ကူးတာဟာ

မေကာင္းတဲ့

Aျခားမဟုတ္ဘူး။

မေကာင္းတာလုပ္။
Aက်င့္တရားပါပဲ။

ကုိယ္ကလုပ္တာ။

ႏွဳတ္က

မေကာင္းတာေျပာ၊

ကိုယ္က

ေကာင္းတာလုပ္။

ႏွုတ္ကေျပာတာ။

စိတ္က

စိတ္က

မေကာင္းတာၾကံစည္

ႏွဳတ္က

ေကာင္းတာေျပာ။

စိတ္ကေကာင္းတာကို ၾကံစည္စိတ္ကူးတာဟာ ေကာင္းတဲ့ကိုယ္က်င့္တရားပဲ၊ Aဲဒီလုိေမာင္ႏု သေဘာေပါက္လာတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္

ေမာင္ႏုဟာသူ႕ကုိယ္က

မေကာင္းတာ

မလုပ္ေAာင္။

သူတတ္ႏုိင္သေလာက္

ဆင္ျခင္ၿပီးတဲ့ေနာက္

သူ႔ႏႈတ္ကမေကာင္းတာ မေျပာေAာင္လည္း Aထူးဆင္ျခင္ လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။
လိမ္ေျပာတာ၊ ဂံုးတုိက္ေပးတာ။ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျပာတာ သိမ္သိမ္ဖ်င္းဖ်င္းေျပာတာဆုိၿပီး မေကာင္းေျပာျခင္း
ေလးမ်ဳိရွိတဲ့Aထဲက လိမ္တာ။ ဂုံးတုိက္ေပးတာမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ ေျပာတတ္ပုံမေပၚဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၾကမ္းၾကမ္း
တမ္းတမ္းေျပာတာ သိမ္သိမ္ဖ်င္းဖ်င္းေျပာတာေတြမွာေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ Aေတာ္ဆုိးတယ္။ စကားေျပာရင္ မၾကာခဏ
တုိင္းဆဲေAာ္ေငါက္ၿပီး

ေျပာတတ္တယ္။

ဒါထက္ဆုိးတာကေတာ့

သိမ္သိမ္ဖ်င္းဖ်င္းေျပာတပဲ။

Aရပ္စကားနဲ႔ေျပာရင္

ေမာင္ႏုဟာသိပ္ၿပီး Aရႊန္းေျပာတတ္တယ္။ AဲဒီAရႊန္းေတြကိုေျပာတဲ့Aခါ Aရူးလုိပဲ။ ကိုယ္ေရာ လက္ေရာ၊ ေခါင္းေရာ၊
မ်က္နွာထားေရာ သိပ္Iေျႏၵမဲ့တာပဲ၊ Iေျႏၵမဲလ
့ ြန္းလို႔ သူ႕Aစ္မ၀မ္းကြဲ မသိန္းတင္က ေမာင္ႏု မင္းဟာ ဗႏၶဳနဲ႔သိပ္တူတာပဲလို႔
မၾကာခဏသတိေပးရတယ္။ ဗႏၶဳဆုိတာ Aရပ္ထဲမွာ လည္ၿပီးေတာင္းစားေနတဲ့ Aရူးသူဟာ ေလျဖတ္ခံထားရတဲ့Aတြက္
လမ္းေလွ်ာက္ရင္

ေျခကားယားလက္ကားယားျဖစ္ေနတယ္။

ကြမ္းေသြးေတြဟာ

သူ႕မ်က္ခြက္ကစၿပီး

သူ႕ပါးစပ္က

တစ္ကုိယ္လုံးႏွံေနတာပဲ။

ရြဲ႕ေနတယ္။

AဲဒီAထဲ

Aဲဒါေၾကာင့္

ရူးသြပ္သြပ္ဆုိေတာ့

ပါးစပ္ထဲက
မ်က္နွာထား

Aမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ၿပီး မပီကလာ-ပီကလာ ပါးစပ္ေတြ႕ကရာ ေတြေလွ်ာက္ေျပာ။ ေတြ႕ကရာသီခ်င္းေတြ ေလွ်ာက္ဆုိေနတာ
ေတြဟာ ျမင္ရသူၾကားရသူတုိင္း သနားစရာႀကီးျဖစ္ေနတယ္။
ကုိယ္က်င့္တရားရွိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီလုိAရႊန္းေတြ ေAာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ေျပာၿပီး လက္ကားယား။ ေျခကားယားနဲ႔
Iေျႏၵမဲမ
့ ႈေတြကိုလည္း
စကားေျပာတာလည္း

ျပင္ပစ္ရမယ္လို႔

ေမာင္ႏုစU္္းစားမိတယ္။

Aရင္ကထက္နည္းသြားတယ္။

AဲဒီလုိစU္္းစားမိတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး

ေျပာခ်င္လာတုိင္းလည္း

မေျပာဘူး။

ေမာင္ႏုဟာ

ထိန္းထားတယ္။

ေျပာျပန္ရန္ရင္လည္း သူ႕စကားေတြထဲမွာ Aရႊန္း ေတြမပါေAာင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း နည္းနုိင္သမွ် နည္းေAာင္ ေမာင္ႏု
Aထူးသတိထားတယ္။ Aဲဒီလုိ သတိထားေနတဲ့Aထဲက Aရႊန္းေတြဟာ ပါသင့္တာထက္တစတစ ပုိၿပီးပါလာေနတာကို
သူသတိျပဳမိရင္

တစ္ခါတစ္ေလစကားေျပာေနတာကို

သူ႕စကားေတြထဲမွာ

ဒီAရႊန္းေတြ

သိမ္ဖ်င္းတာေတြဟာ

ျဗဳန္းကနဲ
ရာခုိင္ႏႈန္း

ရပ္ပစ္လုိက္တယ္။
Aျပည့္

ဆက္မေျပာေတာ့ဘူး။

စင္ၾကယ္သြားၿပီလို႔ေတာ့

ေမာင္ႏုဟာ

Aာမမခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေျပာရင္ ေရွးတုန္ကလုိ Aခ်ဳပ္Aခ်ယ္ AဆီးAတားမရွိပဲ မေျပာေတာ့ဘူး၊သူတတ္နုိင္သမွ်
ထိမ္းတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ေမာင္ႏုက Aာမခံတယ္။
Aရက္နဲ႔ ပတ္သက္ျပန္ရင္လည္း ေမာင္ႏုဟာ ဒီလုိစU္္းစားမိတယ္။ လူမွာ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိတယ။္ တိရိစာန္မွာ
ဆင္ျခင္တုံတရား မရွိဘူး။ လူနဲ႔တိရိစာၦန္ ကြာျခားတာဟာ ဒါပဲ။ Aရက္မူးလာရင္ လူမွာဆင္ျခင္တုံ တရားေျပာက္သြားတယ္။
Aဲဒီလုိ

ဆင္ျခင္တုံတရား

မလုပ္သင့္တာ

ေတြကုိ

တျခားဟာမဟုတ္ဘူး။

ေပ်ာက္ေနတဲ့လူဟာ

Aကုန္ေလွ်ာက္ေျပာ

တိရိစာၦန္ျဖစ္သြားၿပီး။

လူတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔

Aကုန္ေလွ်ာက္လုပ္ပစ္တာပဲ။

လူစင္စစ္ကတိရိစာၦန္ျဖစ္သြားေAာင္

လုပ္တာပဲလို႔

Aဲဒီေတာ့
ေမာင္ႏု

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

မေျပာသင့္တာေတြ

Aရက္ေသာက္တယ္ဆုိတာ

ယူဆလာတယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 42

Aရက္ေသာက္တုန္းက သူကုိယ္တုိင္မူးေနတဲ့Aတြက္ Aရက္မူးတာဟာ ဘယ္ေလာက္ ေစာက္ျမင့္ကပ္စရာ ေကာင္းတယ္
ဆုိတာ

သူမသိခဲ့ဖူး။

သူAရက္ျဖတၿပီးတဲ့ေနာက္

သူမ်ားမူးတာကိုျမင္ရေတာ့မွ

Aရက္မူးေနတဲ့

လူတစ္ေယာက္ဟာ

ဘယ္ေလာက္ ေစာက္ျမင္ကပ္စရာ ေကာင္းတယ္ဆုိတာ သူေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္တယ္။
တစ္ေန႔မွာေတာ့ Aရက္ရဲ႕ဆုိး၀ါးပုံကုိ သေဘာေပါက္ေAာင္ သူ႕Aေဖက ပုံကေလးတပုံေျပာျပတယ္။ Aဲဒီပုံက
ဒီလုိ။

တစ္ခါတုန္းက

Aင္မတန္ခ်စ္တဲ့

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။

ပထမသူငယ္ခ်င္းက

ဒုတိယသူငယ္ခ်င္းကုိ

လူသြားသတ္ရေAာင္ ဆြယ္တယ္။ ဒုတိယက သတ္တာမွာ ၀ါသနာ မပါဘူးလုိ ေျပာၿပီးျငင္းတယ္။ Aဲဒီေတာ့ ပထမက
သြားခုိးရေAာင္လို႔

တုိက္တြန္းတြယ္။

Aဲဒါမွာလည္း

၀ါသနာမပါဘူးလို႔

ဒုတိယကေျဖတယ္။

ဒီလုိဆုိရင္

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုသြားၿပီး မုဒိန္းက်င့္ရေAာင္လို႔ ပထမက နပူနဆာလုပ္တယ္။ ဒါကိုလည္း မလုပ္ပါရေစနဲ႔လို႔
ဒုတိယက ေတာင္းပန္တယ္။ ဒါေတြကို မလုပ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕ Aမႈမွာ လိမ္ၿပီးသက္ေသလုိက္ေပးပါလို႔ ပထမက
Aသနားခံျပန္တယ္။
သုူငယ္ခ်င္းရယ္

ငါတစ္သက္လုံး

မင္းဟာ

တစ္ခါမွမလိမ္ဘူးဘူးကြယ္လို႔

ငါ့Aလုိကုိ

တစ္ခုမွမလုိက္ေသးဘူး။

ဒုတိယက

ေျဖတယ္။

Aဲဒီေတာ့

ငါ့ကို

AဲဒီAခါ

ခ်စ္တယ္ဆုိရင္

ပထမက
Aရက္

တစ္ခြက္ေလာက္ေတာ့ ေသာက္ပါကြာလို႔ ပထမကထပ္ၿပီး ေျပာတဲ့Aခါက်ေတာ့ ဒုတိယဟာ နည္းနည္း Aားနာလာၿပီး
Aရက္တစ္ခြက္ေသာက္လုိက္မိတယ။္

မူးလာတာနဲ႔

တစ္ခါတည္းလူလည္းသတ္တာပဲ။

ခုိးလည္းခုိးတာပဲ။

မုဒိန္းလည္းက်င့္တာပဲ။ သက္ေသလည္းလိမ္ထြက္တာပဲ။ Aဲဒီပုံကေလး ၾကားၿပီးတဲ့Aခါ Aရက္မူးလာရင္ လူေတြမွာ
ဆင္ျခင္တုံတရား

ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး

တိရစာၦန္ေတြ

ျဖစ္လာၾကတယ္ဆုိတဲ့

ယူဆခ်က္ဟာ

ေမာင္ႏုရဲ႕စိတ္ထဲမွာ

ပိုၿပီးခုိင္မာလာတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ ငါးႏွစ္Aတြင္းAရက္မေသာက္ပါဘူးလို႔ Aဓိဌာန္လုပ္ထားေပမယ့္ ၇-ႏွစ္Aထိ ေမာင္ႏုဟာ Aရက္ကုိ
တစ္စက္မွမေသာက္ခဲ့ဖူး၊ ၇-ႏွစ္လြန္တဲ့Aခါက်ေတာ့ ေမာင္ႏုဟာ သုံးခြAမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွာ ဆရာႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ Aဲဲဒီႏွစ္
ေႏြရာသီ

ေက်ာင္းပိတ္တဲ့Aခါ

သူ႕ကုိလာၿပီးကူညီေနၾကတဲ့

သုံးခြေက်ာင္းကထြက္ၿပီး

တပည့္ႀကီးေတြဟာ

ပန္းတေနာ္ကုိ

ျပန္ဖို႔

ပစၥည္းေတြကိုထုတ္ပုိးၿပီးတဲ့Aခါ

သူ႕ပစၥည္းေတြကို

သိမ္းေနတယ္။

သူ႕Aိမ္နားက

ကန္ေစာင္းမွာ

ထန္းရည္ေသာက္ခ်င္တယ္လို႔ ပူဆာၾကတယ္။ တပည့္ေတြကိုထန္းရည္တုိက္ရင္း ေမာင္နုလည္း နည္းနည္းေသာက္တယ္။
ကြမ္းသီးႏွစ္လုံးစာေလာက္

ေသာက္ၿပီးတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုဆက္မေသာက္ေတာ့ဘူး။

သူကုိယ္သူ

ထိန္းထားလုိက္တယ္။

ေနာက္တစ္ႏွစ္ သၾကၤန္က်တ့ဲAခါ ေမာင္ႏုဟာ ၀ါးခယ္မေရာက္ေနတယ္၊ သူန႔ဲ ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ Aေဟာင္းေတြက
၀ုိင္းၿပီးတုိက္တြန္းၾကတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔ေက်နပ္ေAာင္ ေဂ်ာ္နီ၀ါးကားနဲ႔ ဗင္နီလာ ေဖ်ာ္ရည္ေရာထားတဲ့ Aရက္ေဖ်ာ္ရည္
ေလးငါးဆယ္စက္ေလာက္ေသာက္လုိက္တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ေမာင္ႏုကို ဘယ္သူမွ Aရက္တုိက္လို႔မရေတာ့ဘူး။
ေမာင္ႏုကိုယ္တုိင္လည္း မေသာက္ေတာ့ဘူး။
ဘုရားဆုပန္လုိ္က္တာေၾကာင့္ ေမာင္ႏုAတြက္ Aထူးေကာင္းသြားတာက တစ္ခုရွိေသးတယ္။ Aဲဒါေလးကို လည္း
ဒီေနရာမွာ ေျပာရUီးမယ္ ေမာင္ႏုကို ဘႀကီး။ ႀကီးေတာ္။ Aေမ။ Aေဖ ကစၿပီး တစ္Aိမ္လုံးက သိပ္ခ်စ္တယ္။
သိပ္Aလုိလုိက္တယ္။ သိပ္ေျမာက္စားတယ္။ ေမာင္Uဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕ Aမိ၀မ္းတြင္းက Aူတုံဆင္းတဲ့ ညီရင္းျဖစ္ေပမယ့္
ေမာင္ႏုလုိ Aခ်စ္မခံရဘူး။ Aလုိလုိက္မခံရဘူး။ Aေျမာက္စားမခံရဘူး။ ခ်စ္တာ Aလုိလုိက္တာ။ ေျမာက္စားတာကို Aဲဒီလုိ
မခံရတဲ့Aတြက္

Aသက္ေတာ္ေတာ္

ႀကီးတဲ့တုိင္ေAာင္

မိဘေတြကိုစိတ္နာၿပီး

ေမာင္Uဟာ

Aသက္Aရြယ္

Aေတာ္ႀကီးတဲ့Aထိ မိဘေတြကို စိတ္နာစကား မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ Aခုလုိခ်စ္တာ Aလုိလုိက္တာ
ေျမာက္စားတာကို Aခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မိဘေတြAိမ္သူAိမ္သားလူႀကီးေတြကို Aေပၚမွာေရာင့္တက္တယ္။ Aထူးသျဖင့္
သူ႕AေဖAေပၚမွာ
သူAေဖဟာ

ေရာင့္တက္တယ္။

သူ႕ကုိခ်စ္တာေၾကာင့္

ေမာင္ႏုသိေနတဲ့Aတြက္

သူ႕Aေဖကိုေမာင္နုဟာ

ရုိက္ဖို႔ဆုိတာေ၀းေရာ။

Aေဖကိုဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ

မခ်စ္တာလည္းမဟုတ္

ႀကိမ္းလားေမာင္းလား
ေမာင္ႏုရဲ႕ဆက္ဆံပုံဟာ

သိပ္ခ်စ္တယ္။

ဒါေပမယ့္

ေတာင္လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကို
ေမာက္မာသလုိ

ျဖစ္ေနတယ္

ပမာမခန္႔လုပ္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ မေလးစားသလုိ ျဖစ္ေနတယ။္ မရုိေသသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားဆုပန္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 43

ၿပီးတဲ့Aခ်ိန္ကစလို႔

Aဲဒီလုိ

ဆက္ဆံတာမ်ဳိးေတြဟာ

သိသိသာသာႀကီးေျပာင္းသြာတယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

ညဘက္မွာ

Aိမ္ကုိဘယ္Aခိ်န္ပဲျပန္လာလာ။ သူ႕Aေဖနဲ႔Aေမရ႕ဲ ကုတင္ေျခရင္းကိုသြား ႏွစ္Uီးစလုံးကို ရုိရုိေသေသကန္ေတာ့ၿပီးမွ
တျခားဟာကိုလုပ္ေလ့ရွိတယ္။

ဒီမွ်မကေသးဘူး။

Aိမ္မွာရွိတဲ့Aခါ

သူ႕Aေဖနဲ႔Aေမကို

ေန႔စU္္လုိလုိနင္းႏွိပ္ေပးတယ္။

Aေဖနဲ႔ Aေမကသူ႕သားႀကီး ပင္ပန္းမွာစုိးတဲ့Aတြက္ ေနပါေစ။ မနင္းႏွိပ္ပါနဲ႔လုိတားတာေတာင္မရဘူး။ ေမာင္နုဟာ
Aတင္းနင္းႏွိပ္ေပးတာပဲ။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

Aေဖနဲဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ

ရင္းရင္းႏွီးႏွီိးေျပာတာပဲ။

မထီမယ့္ျမင္လုပ္တာမ်ဳိးေတြ

ပါမလာေတာ့ဘူး။

Aင္မတန္ခ်စ္တဲ့

ဘာမွခ်န္မထားဘူး။
သူ႕Aေဖေဟာတဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြကို

ဒါေပမယ့္

ေျပာတဲ့Aတုိင္း

ေရွးတုန္းကလုိ

တရားေတြဆိုရင္လည္း

မခန္႔ေလးစား။

ေမာင္ႏုဟာ

Aမ်ားႀကီး

ေလးေလးစားစားနာယူလာတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ဒုစရုိက္ေတြကို ျပန္ျပန္ၿပီး စU္္းစားစတုန္းကဆုိရင္ ငယ္ရြယ္သူဆုိတာရူးတုန္း မုိက္တုန္းပဲ။
ရူးတုန္း

မုိက္တုန္းဆုိေတာ့

သူ႕ငယ္ရြယ္မႈAေပၚ

Aေကာင္းနဲ႔Aဆုိးကို

ပုံခ်ေလ့ရွိတယ္။

ဘယ္မွာခြဲျခားႏုိငU
္ ီးမလဲဆုိၿပီး

ေနာက္ၿပီးေတာ့လဲ

သူ႕Aျပစ္မွန္သမွ်ကို

ထမင္းခ်က္ပန္းရီကတုိက္တြန္းလို႔

ေမာင္ႏုဟာ

ၾကက္ေတြ၊

ငွက္ေတြ

သူသတ္ရတယ္။ Aဲဒီပန္းရီက သင္ေပးလို႔ သူ႕မိဘနဲ႔ သူ႕Uီးေလးတုိ႔ ရဲ႕ေငြ၊ က်ဴလီယာ ကုလားရဲ႕ ေဘာလုံးနဲ႔ေမာင္းခ်ဓါး၊
တရုတ္ရဲ႕ဘဲသားကင္၊ ၾကက္သားကင္၊ ၀က္သားကင္ Aစရွိတာ ေတြကို သူခုိးရတာျဖစ္တယ္။ ဒီပန္းရီကပဲ သင္ေပးလို႔
မွားယြင္းတဲ့ေမထုန္ကို

သူက်င့္ခဲ့ရတယ္။

ပန္းရီတုိက္လို႔

Aရက္ေသာက္

တတ္လာတယ္။

Uီးေလးဘ၀ုိင္းေခၚလာလို႔

လင္ရွိမယားတစ္ေယာက္ကိုသူက်ဴးလြန္ ခဲ့ရတယ္။ Aစရွိသျဖင့္ သူ႕Aျပစ္မွန္သမွ်ကို ေမာင္ႏုဟာ သူမ်ားေတြAေပၚမွာ
ပုံခ်ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ဟာသူ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ၿပီး စU္္းစားၾကည့္တဲ့Aခါ သူ႕Aျပစ္ေတြကို သူမ်ားAေပၚမွာ
ဒီလုိပုံခ်တာဟာ သူရဲေဘာနည္းတာလို႔ ယူဆၿပီး Aဲဒီလုိ ပုံခ်တာကိုပဲ တစိမ့္စိမ့္ ရြံ႕မုန္းလာတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္
(၁) ငါဟာ ၾကက္ေတြ ငွက္ေတြ သတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီမေကာင္းမႈAတြက္ ငါ့မွာ Aျပစ္ရွိတယ္။ သူမ်ားAေပၚ
Aျပစ္လႊဲမခ်နဲ
(၂) ငါဟာ ေငြ၊ပစၥည္း AစားAေသာက္ေတြကို ခုိးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီမေကာင္းမႈAတြက္ ငါ့မွာ Aျပစ္ရွိတယ္။
သူမ်ားAေပၚ Aျပစ္ မလႊဲခ်နဲ႔။
(၃) ငါဟာ မွားယြင္းတဲ့ေမထုန္ ကို က်င့္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီမေကာင္းမႈAတြက္ ငါ့မွာ Aျပစ္ရွိတယ္။ သူမ်ားAေပၚ Aျပစ္
မလႊဲခ်နဲ႔။
(၄) ငါဟာ Aရက္ကုိေသာက္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒီမေကာင္းမႈAတြက္ ငါ့မွာ Aျပစ္ရွိတယ္။ သူမ်ားAေပၚ Aျပစ္ မလႊဲခ်နဲ႔။
(၅) ငါဟာ မိဘကို မရုိမေသ ဆက္ဆံဖူးတယ္။ ဒီမေကာင္းမႈAတြက္ ငါ့မွာ Aျပစ္ရွိတယ္။ သူမ်ားAေပၚ Aျပစ္
မလႊဲခ်နဲ႔။ Aဲဒီစာ ၅ ပုိဒ္ကို သူ႕ဒုိင္ယာယီစာAုပ္ထဲမွာ တစ္ရာ့ရွစ္ရက္တုိင္တုိင္ ေန႔စU္္မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ ေမာင္ႏု ခ်က္ခ်င္း
Aဓိဌာန္လုပ္လုိက္တယ္။

ဒီAဓိဌာန္

ေAာငၿပီးတဲ့ေနာက္

ေမာင္ႏုဟာ

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္

ဒီAဓိဌာန္ကို

ဆက္ၿပီးလုပ္လုိက္ျပန္ေသးတယ္။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aခန္း ၈
၁၉၂၆ ခုႏွစ္ဇြန္လထဲမွာ တကၠသိုလ္ကုိ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေမာင္နုဟာ သူ႕Aဓိဌာန္Aတုိင္း Aရက္ကို လုံး၀
မေသာက္ေတာ့ဘူး။ ၁၉၂ရ ခုႏွစ္ မတ္လ စာေမးပြဲမွာAုိင္ေA ေAာင္တယ္။ ဘယ္သူက ေျပာေျပာ ေမာင္ႏုAေနနဲ႔ကေတာ့
ဒီလုိေAာင္တာဟာ သူ႕ Aဓိဌာန္ေၾကာင့္ပဲလို႔ သဲသဲမဲမဲ စြဲစြဲျမဲဲျမဲယုံၾကည္ေနတယ။္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တုန္းက စာေမးပြဲက်တာဟာ
Aရက္ေသာက္လို႔၊

ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ

စာေမးပြဲေAာင္တာဟာ

Aဓိဌာန္လုပလ
္ ို႔ဆုိတဲ့Aခ်က္ေတြဟာ

မွန္သလား။

မွားသလား ဆုိတာကုိ ျမတ္စြာဘုရားပဲ AတိAက် ေျဖေတာ္မူႏုိင္မွာပဲ လူသာမန္ေတြAေနနဲ႔ကေတာ့ မိမိယုံၾကည္ခ်င္ရာကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 44

Aရမ္းယုံၾကည္ရတာပါပဲ။

ဒါေပမယ့္

လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္က

ေမာင္ႏု-စာေမးပြဲက်ရတဲ့Aတြက္

Aရက္ေသာက္ခဲ့တဲ့

Aကုသုိလ္ကံတစ္ခုတည္းကိုသာ ၀ကြက္ၿပီး Aျပစ္တင္လို႔မျဖစ္ဘူးထင္တယ္။ ေမာင္ႏုAသုံးမက်တာေတြကိုလည္း ေမာင္နု
စာေမးပြဲက်ရတဲ့Aထဲမွာထည့္တြက္ရမယ္။
ေမာင္ႏုဟာ
ေရွးေခတ္သမုိင္းကို

Aုိင္ေAစ္မွာ

ဆရာေဒးဗစ္ဆိုသူက

ေရွးေခတ္သမုိင္းစာAုပ္

သင္ျပတယ္။

Aေစာင္ေစာင္က

Aင္မတန္ႀကိဳးစားၿပီးေရးတယ။္
ေရးတဲ့Aခါ

ေလာဂ်စ္-ေရွးေခတ္သမုိင္း။

ဆရာေဒးဗစ္ဟာ

မဒရာစီလူမ်ဳိး

သူ႕တပည့္ေတြAတြက္

Aတန္းထဲမွာဖတ္ျပတယ္။

Aတုိခ်ဳပ္ၿပီးေရးနည္းေတြကိုပါ

ဘာသာသုံးရပ္ကုိယူတယ္။

ဗမာျပည္ေပါက္၊

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြကိုထုတ္ၿပီး

Aဲဒီမွတ္စုေတြကို

လုံးေစ့ပတ္ေစ့ေရးႏုိင္ေAာင္

ယခုေခတ္-သမုိင္းဆုိတဲ့

တပည့္ေတြက

သူဟာ

မွတ္စုေတြ

လုိက္ၿပီးေရးရတယ္။

စာရြက္ကေလးေတြရုိက္ၿပီး

တပည့္ေတြကို

ေ၀ထားတယ္။ Uပမာ-Aဂၤလိပ္လုိ (သဲယားဖုိး) ဆုိတဲ့ စကားAရွည္ႀကီးဆုိရင္ Aေပၚက Aစက္တစက္။ ေAာက္က
ႏွစ္စက္ေရးရတယ္။ (ဘီေကာ့စ္) ဆုိရင္ Aေပၚက Aစက္ႏွစ္စက္။ ေAာက္က တစ္စက္။ ေရးရတယ္။ (စင္ၾကဴရီ)ဆုိရင္ ၀
လုံးေရးရတယ္။

Aခုလုိ Aစရွိသျဖင့္ လက္ေရးတုိေရးနည္းေတြကို

သင္ေပးထားတဲ့Aတြက္
ေမာင္ႏုကလည္း

သူေမးခြန္းထုတ္တဲ့Aခါ

ႀကိဳက္သလုိ

သူ႕တပည့္ေတြဟာ

ေျဖခ်င္တယ္။Aဲဒါေၾကာင့္

သူသင္ေပးထားတယ္။ Aခုလုိ ႀကိဳးစားပမ္းစား
သူသင္ထားတဲ့Aတုိင္းေျဖမွ

သီတင္းပတ္တုိင္း။

တစ္ႀကိမ္က်စီ။

သေဘာက်တယ္။
ေရွးေခတ္သမုိင္းကို

ေျဖရတဲ့Aခါ ၁၀-မွတ္ေပးတဲ့Aနက္ ေမာင္ႏုဟာ သူညတစ္လွည့္ တစ္မွတ္တစ္လွည့္လုိလုိ Aျမဲရေလ့ရွိတယ္။
စာေမးပြဲႀကီးစစ္ခါနီးတ့ဲAခါ ဆရာေဒးဗစ္က AေျဖစာAုပ္ေတြကုိ ျပန္လုိခ်င္တဲ့ တပည့္ေတြ မိမိတုိ႔ရဲ႕ လိပ္စာနဲ႔
တံဆိပ္ေခါင္းကို AဲဒီAေျဖစာAုပ္ေတြထဲ ထည့္ထားၾက။ Aမွတ္ေပးၿပီးရင္ AဲဒီစာAုပ္ေတြကို စာတုိက္ကျပန္ပို႔ေပးမယ္လို႔
Aတန္းထဲမွာေက်ညာတယ္။

Aဲဒီေက်ညာခ်က္Aရ

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕AေျဖစာAုပ္ထမ
ဲ ွာ

လိပ္စာနဲ႔တံဆိပ္ေခါင္း

ထည့္လုိက္တယ္။ စာတုိက္ကေရာက္လာလို႔ သူ႕AေျဖစာAုပ္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္တဲ့Aခါ Aမွတတ
္ စ္ရာေပးတဲ့Aနက္ ေမာင္ႏုဟာ
တစ္မွတ္ ပဲရတယ္။ ဒါက ဒီေလာက္ မဆုိးေသးဘူး။ ဒီ တစ္မွတ္ေတာင္ မင္းကိုသနားလို႔ ငါေပးတာဆုိတဲ့ စာAုပ္Aဖုံးေပၚမွာ
ဆရာေဒးဗစ္ေရးထားတဲ့ မွတ္ခ်က္ကပုိဆုိးတယ္။
ေနာက္ႏွစ္ၾကေတာ့ ဆရာေဒးဗစ္ဟာ ဘာျဖစ္မွန္းမသိ။ သူ႕Aလုပ္က ထြက္သြားရရွာတယ္။ သူ႕ေနရာကို
ေဒါက္တာ

Aက္စ္ပင္နယ္ဆုိသူေရာက္လာတယ္။

ဒီAဂၤလိပ္က

ဆရာတစ္မ်ဳိး။

ဆရာေဒးဗစ္လုိ

မဟုတ္ဘူး။

သူ႕မွတ္စုေတြကို ဖတ္ျပမယ့္Aစား သူသင္ခ်င္တာကိုနည္းနည္းေျပာၿပီး တပည့္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးတယ္။ တပည့္ေတြနဲ႔သူနဲ႔
သေဘာကြဲလြဲေနေပမယ့္

တခ်ဳိ႕Aခ်က္ေတြကို

သူမပစ္ပယ္ဘူး။

မင္းေျပာတဲ့Aခ်က္ေတြဟာ

စိတ္၀င္စားစရာ

ေကာင္းတယ္လို႔ ဆရာAက္စ္ပင္နယ္က ၀န္ခံတယ္။ သူ႕လက္ထက္မွာေတာ့ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္က်စီ ေျဖရတဲ့
Aတန္းတုိင္းမွာ ဆယ္မွတ္ေပးတဲ့Aနက္ ေမာင္ႏုဟာ မၾကာခဏ ၇-မွတ္Aထိ ရေလ့ရွိတယ္။ ငါးမွတ္ေလာက္ကုိ တစ္ခါမွ
မေလ်ာ့ဘူး။
ေမာင္ႏုဟာ

Aုိင္ေAစ္မွာသာ

သူေျဖခ်င္သလုိေျဖတာမဟုတ္ဘူး။

ဘီေAစ္မွာလည္း

ဒါမ်ဳိးေတြ

လုပ္ေသးတယ္။ ေဒါက္တာAက္စ္ပင္နယ္လုိ သေဘာထားAင္မတန္ႀကီးတဲ့ ဆရာေတြ၀င္ၿပီးကယ္လုိက္လို႔ သူေAာင္လာ
တာပဲ။

စာေမးပြဲႀကီးမွာ

က်ေတာ့မလို႔

လက္တစ္လံးု ေလာက္သာလုိေတာ့တယ္။

Aဲဒါကေလးဟာ

စိတ္၀င္စားစရာ

ေကာင္းတယ္ထင္တဲ့Aတြြက္ နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပလုိက္ရUီးမယ္။
ဘီေAစ္မွာ ေမာင္ႏုဟာ Aဂၤလိပ္စာ။ျမန္မာစာနဲ႔ဖီေလာဆုိဖီကိုယူတယ္။ ဖီေလာဖုိဖီမွာ ဆုိင္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီနဲ႔
Aက္သစ္ဆုိတဲ့

ဘာသာႏွစ္ရပ္ရွိတယ္။

ဆရာေဆာင္ဒါးတုိ႔က

သင္တယ္။

ဘီေA

ေမာင္ႏု

ပထမႏွစ္မွာ

ဆုိင္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီကုိ

ဒုတိယႏွစ္ကိုေရာက္တဲ့Aခါ

ေဒါက္တာေရာ့စ္။

ဒီAဂၤလိပ္ဆရာေတြ

Aက္သစ္ကို

မရွိၾကေတာ့ဘူး

ပင္စင္ယူကုန္ၾကၿပီ။ သူတုိ႔ေနရာမွာ Aိႏၵိယက ဆရာ မဇြန္ဒါးနဲ႔ ဆရာ ဘင္နာဂ်ီတုိ႔ေရာက္လာတယ္။ ဆရာ မဇြန္းဒါးက
ဆုိင္ကုိလုိဂ်ီသင္တယ္။ ဆရာ ဘင္နာဂ်ီက Aက္သစ္သင္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ဆုိင္ကိုလုိဂ်ီAတန္းမွာ Aထစ္Aေငါ့မရွိဘူး။
Aက္သစ္Aတန္းမွာ ဆရာဘင္နာဂ်ီနဲ႔ မၾကာခဏAျငင္းAခုံျဖစ္တယ္။ ဆရာ ဘင္နာဂ်ီဟာ တစ္မ်ဳိးပဲ။ ဒီလုိ Aျငင္းAခုံ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 45

လုပ္တဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုAေပၚမွာ Aာဃာတမထားဘူး။ ပုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ေမတၱာရွိေသးတယ္။ သူ႕Aတန္းမွာ တပည့္
ငါးUီးရွိတဲ့Aထဲက ေမာင္နုကို သူ႕Aိမ္မၾကာခဏ ဖိတ္တယ္။ AစားAေသာက္ေတြ ေကြ်းတယ္။ ေမာင္ႏု ေကာင္းေကာင္း
မွတ္မိေသးတယ္။

ဆရာဘင္နာဂ်ီဟာ

ၾကက္Uနဲ႔ေၾကာ္ထားတဲ့

ေပါင္မုန္႔နဲ႔

ကုိးကိုကသ
ုိ ိပ္ႀကိဳက္တယ္။

သူ႕Aိမ္ကို

ေမာင္ႏုသြားတုိင္း Aဲဒါေတြကိုမၾကာခဏ ေကြ်းေလ့ရွိတယ္။ Aဲဒီလုိေကြ်းၿပီးေတာ့ Aိႏၵိယႏုိင္ငံေရး။ ဗမာႏုိင္ငံေရးေတြကို
ေဆြးေႏြးေလ့ရွိတယ္။

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ့

ေမာင္ႏုေရး

မင္းရဲ႕ယူဆခ်က္ေတြကို

ငါသေဘာက်ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဒီယူဆခ်က္ေတြAတုိင္း စာေမးပြဲႀကီးမွာေျဖရင္ မင္းစာေမးပြဲက်လိမ့္မယ္။ စာေမးပြဲႀကီးလုပ္ရင္ ႏုိင္ငံျခားက ပေရာ္ဖက္ဆာ
တUီးUီးကုိဖိတ္ၿပီး

Aစစ္ေဆးခုိင္းလိမ့္မယ္။

ဒီလုိသတိေပးေပမယ့္

မရပါဘူး။

ငါကယ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔

စာေမးပြဲႀကီးလုပ္တဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုကို

Aက္သစ္မွာ

ဆရာဘင္နာဂ်ီ

သတိေပးတယ္။

သင္တန္းစာAုပ္ေတြAတုိင္း

မေျဖဘူူး။

သူေျဖခ်င္သလုိေျဖတယ္။ စာေမးပြဲစစ္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ဆရာဘင္နာဂ်ီဟာ ေမာင္နုရဲ႕AေျဖစာAုပ္ကုိ ကဗ်ာကယာ
ယူဖတ္ၿပီး

ဒီေကာင္က်ၿပီလို႔ယူဆလုိက္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

တပည့္ကုိကယ္ဖို႔Aတြက္

ေမာင္ႏုကိုသူ႕Aိမ္ဖိတ္ၿပီး

Aက္သစ္စစ္ဖုိး ႏုိင္ငံျခားကေရာက္လာတဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ Aဲဒီ ပေရာ္ဖက္ဆာဟာ တျခားမဟုတ္
တစ္ေန႔ေသာ Aခါ Aိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတႀကီးျဖစ္လာမယ့္ ေဒါက္တာ ဒါကရစ္ရွနန္ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္ၿပီး စကားေျပာၾကရင္း
ဆရာဘင္နာဂ်ီက ေမာင္နုရဲ႕ AယူAဆေတြက သင္တန္းစာAုပ္ထဲမွာပါတဲ့ AယူAဆေတြနဲ႔ေတာ့ မတူဘူး၊ ဒါေပမယ့္
စိတ္၀င္စားစရာေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာေျပာဆုိဆို ေမာင္ႏုရဲ႕ AေျဖစာAုပ္ကို သူ႕စားပြဲခုံေပၚကယူၿပီး ေဒါက္တာ
ရာဒါခရစ္ရွနန္ရဲ႕ လက္ထဲထည့္လုိက္တယ္။ ေမာင္ႏုရဲ႕စာAုပ္ကို ေလးငါးမိနစ္ေလာက္ဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ ေဒါက္တာရာဒါ
ခရစ္ရွနန္ဟာ

နည္းနည္းမ်က္ေမွာင္ကုတ္လာတယ္။

ေနာက္ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့

ျပဳံးသလုိလုိျဖစ္လာၿပီး

သူ႕ပါးစပ္ကလည္း ဟင္းဟင္း နဲ႔ ျမည္ေနတယ္။ ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ေဒါက္တာရာဒါခရစ္ရွနန္က ေမာင္ႏု
မင္းဘာေတြ ေရးထားတာလဲလို႔ လွမ္းေမးလုိက္တယ္။ ေမာင္ႏုကလည္း ျပဳံးျပၿပီး က်ေနာ့္္ AေျဖစာAုပ္ထဲမွာ ပေရာ္ဖက္ဆာ
ျမင္ရတဲ့Aတုိင္းပါပဲခင္ဗ်ားလို႔

ျပန္ေျဖတယ္။

သင္ရုိးAတုိင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး

AဲဒီAခါ

ဒါေပမယ့္မွားတယ္လို႔

ေဒါက္တာရာဒါခရစ္ရွနန္က
ငါမဆုိလုိဘူး။

ေမာင္ႏု

မင္းကုိေAာင္မွတ္

မင္းAေျဖေတြဟာ

ေပးလုိက္မယ္။

ဒီစကား

ၾကားရတဲ့Aခါ တပည့္ေမာင္နုထက္ ဆရာဘင္နာဂ်ီက ပုိၿပီး၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ

ဘီေAတန္းကိုေရာက္တဲ့Aခါ

Aခ်စ္သစ္ကိုေတြ႕လုိက္ေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္

Aဲဒီ

Aႀကိမ္မွာေတာ့ သူ႕Aခ်စ္ဟာ လူမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျပဇာတ္AေရးAသား ျဖစ္ေနတယ္။ သူဟာ ျပဇာတ္ေရးတာမွာ
ဘယ္ေလာက္စြဲသလဲဆုိရင္

သင္တန္းစာေတြကိုပစ္ၿပီး

Aခ်ိန္ရသမွ်ျပဇာတ္တုိ။

ျပဇာတ္ရွည္ေတြကို

တကုန္းကုန္းနဲ႔

ေရးေနတဲ့Aထိ ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႕မိတ္ေဆြကုိခင္ေဇာ္ဟာ သူ႕Aခန္းကို ခဏေရာက္လာတယ္။
AဲဒီAခ်ိန္ဟာ စာေမးပြဲႀကီးလုပဖ
္ ို႔ ၁၅-ရက္ေလာက္သာလုိေတာ့တဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုဟာ Aတန္းစာေတြကို Aျပင္းAထန္
ဖတ္ေနမွာပဲလို႔ ယူဆလာတယ္။ သူ႕Aခန္းထဲကုိေရာက္တဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ Aတန္းစာေတြကိုဖတ္မေနပဲ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္
ေရးေနတာကိုေတြ႕ရတဲ့Aတြက္

ခင္ဗ်ားစာေမးပြဲက်ေနလိမ့္မယ္ေနာ္

Aတန္းစာကိုဖတ္ပါUီးလို႔ဆုိၿပီး

ေမာင္ႏုေရးေနတဲ့

ျပဇာတ္တစ္ပုိင္း တန္းလန္းကို Aတင္းဆြဲယူသြားခဲ့ရဖူးတယ္။
သူ႕ျပဇာတ္ေတြဟာ

ေကာင္းလည္းမေကာင္းပါဘူး။

ျပဇာတ္လို႔ေခၚနုိင္ဖို႔ေတာင္

Aေတာ္ခဲယU္းတယ္။

သူ႕ျပဇာတ္ေတြမွာ လႈပ္ရွားမႈဆုိတာမပါဘူး။ သူ႕ျပဇာတ္ေတြကိုဖတ္ရတာ စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းတဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
တစ္ခုကိုနားေထာင္ေနရသလုိပဲ။

ဒါေပမယ္ေ
့ မာင္နုကုိယ္တုိင္ကေတာ့

သူ႕ျပဇာတ္ေတြကိုသိပ္Aထင္ႀကီးတယ္။

ကုိယ္ကုိယ္ကို Aထင္ႀကီးေနတဲ့လူေတြဟာ Aၿမဲတန္းေAာက္ေျခလြတ္ေနတတ္တယ္။ Aမွန္Aတုိင္း တန္၏မတန္၏
ဆုိတာကို မစU္္းစားနုိင္ရွာဘူး။ ေ၀လမင္းသားဆုၿပိဳင္ပြဲမွာေတာင္ သူ႕ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္သြင္းၿပီး ျပဳိင္လုိက္ေသးတယ္။ Aဂၤလိပ္
လက္ထက္က

ေ၀လမင္းသားဆုဆုိတာရွိတယ္။

မင္းသားAက္ဒ၀ပ္ကုိဂုဏ္ျပဳတဲ့Aေနနဲ႔

ဗမာျပည္ကုိ

ၿဗိတိသွ်Aိမ္ေရွ႕မင္းသားAျဖစ္နဲ႔

ဗမာAစုိးရကဒီေ၀လမင္းသားဆုကို

လာေရာက္ဖူးတဲ့

တီထြင္လုိက္တာျဖစ္တယ္။

Aဲဒီတုန္းက

စာေပေလာကမွာ ဒီဆုဟာ Aျမင့္ဆုံးပဲ။ ပညာရွင္ေတြ။ ဒီဆုAတြက္ ခန္႔ထားတဲ့Aဖြဲ႕ကို မိမိတရ
ုိ႔ ဲ႕AေရးAသားေတြ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 46

တစ္ႏွစ္ကို တစ္ခါတင္သြင္းရတယ္။ ဒီAဖြဲ႕က Aေကာင္းဆုံးAျဖစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာကို Aစုိးရက ဆုေငြတစ္ေထာင္ေပးတယ္။
သူ႕ျပဇာတ္ Aပယ္ခံရတာကို သိသိခ်င္း Aဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ မတရားဘူး။ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚတယ္လို႔ Aဖြဲ႕၀င္ေတြကို
မတရားစြပ္စြဲၿပီး သူ႕ဟာသူ Aထင္ႀကီးေနတဲ့ ေမာင္ႏုဟာAေတာ္ေဒါပြလုိက္ေသးတယ္။
ေမာင္နုဟာ ဖုိးျမိဳင္ဆုိတဲ့ ည-ဒလ၀မ္နဲ႔ Aခ်က္Aလက္ေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ားမွာတူတယ္။ ဖုိးျမိဳင္ဆုိတာ
ရူးေပါေပါ၊ သူ႕ကို Aလုပတ
္ စ္ခုခု က်က်နနခုိင္းလို႔မရဘူး။ ဒီလုိပဲ ဟုိလူခုိင္း။ ဒီလူခုိင္း တာကိုလုပ္။ ဟုိလူေကြ်း ဒီလူ
ေကြ်းတာကိုစားေနရတဲ့
ဖုိးျမိဳင္ကုိသနားၿပီး
၀ယ္ေပးပါလို႔

ေျခသလုံးAိမ္တုိင္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

စပါးက်ီမွာ

ဒလ၀မ္ခန္႔လုိက္တယ္။

ပူဆာတာနဲ႔Uီးစံထြန္းဟာ

ပတၱလားမတီးတတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္

ဖုိးျမိဳင္က

သံပတၱလားတစ္လုံး

တစ္ေန႔က်ေတာ့

ညဘက္မွာ

သူမAိပ္ခ်င္ေAာင္

၀ယ္ေပးလုိက္တယ္။

ရူးႏွမ္းႏွမ္းေပါေတာေတာဆုိေတာ့

ေမာင္ႏုရဲ႕AေဖUီးစံထြန္းက

ဖုိးျမိဳင္ဟာ

မတီိးတတ္မွန္းကိုလည္း

ပတၱလားတစ္လုံး
နည္းနည္းကေလးမွ

သူ႕ဟာသူမသိရွာဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္ ပတၱလားရတဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး Aိပ္ရုံ။ စားရုံ။ ေနာက္ေဖးသြားရုံ ေလာက္ပဲ Aနားယူတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ေတြက
လြဲရင္

သူ႕ပတၱလားနားက

ေတြ႕ကရာေတြကို

ဘယ္မွမသြားဘူး။

တစ္ေဒါင့္္ေဒါင္ျမည္ေAာင္

ပါးစပ္ကလည္း

ေလွ်ာက္တီးေနတာပဲ။

ေတြ႕ကရာေတြေလွ်ာက္ဆုိၿပီး
ဒီေလာက္နဲ႔မၿပီးေသးပဲ

လက္ကလည္း

တစ္ေန႔မွာ

ေမာင္ႏုကုိ

သူ႕Aနားေခၚၿပီး ေမာင္ႏု ေဟာဒီ၀ါးခယ္မျမိဳ႔မွာေလွ်ာက္ရွာ ငါ့လုိဆုိၿပီး ငါ့လုိတီးနုိင္တဲ့Aေကာင္ တစ္ေကာင္မွ မရွိဘူး
လို႔ေတာင္

ၾကြားလုိက္ေသးတယ္။

ဖုိးျမိဳင္ရဲ႕

ဆုိတီးသံေၾကာင့္

စပါးက်ီ၀င္းထဲမွာ

ေနၾကတဲ့

လူေတြထဲမွာ

AAိပ္ပ်က္တဲ့လူေတြ နားညည္းေနတဲ့လူေတြ Aေတာ္မ်ားေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ Uီးစံထြန္းက Aထူးခန္႔ထားတဲ့လူဆုိေတာ့
ဘယ္သူကမွ

မေျပာရဲဘူး။

သူ႕စပါးက်ီဘက္ကို

Aဲဒီလုိနဲ႔

ေနလာလုိက္တာ၊

ေျပာင္းလာတယ္။

တည္လုံးေကာင္းေကာင္း

မAိပ္ရဘူး။

ပထမညကစၿပီး
ဖုိးျမိဳင္ကုိ

စပါးAေရာင္းA၀ယ္လုပ္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့

Uီးစံထြန္းဟာ

ေခၚၿပီးတုိးတုိးဆုိ

သူ႕တပည့္ႀကီး

ဖုိးျမိဳင္ရဲ႕

တုိးတုိးတီးဖို႔ေျပာတယ္။

Uီးစံထြန္းဟာ

ဆုိတီးသံေၾကာင့္

ဒါေပမယ့္တပည့္ႀကီးက

နားခ်လို႔မရပါဘူး။ သူႀကိဳက္သလုိ တီးျမဲတီးေနတာပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္တေန႔ မနက္က်ေတာ့ Uီးစံထြန္းဟာ ဖုိးျမိဳင္ရဲ႕
ပတၱလားကိုသိမ္းလုိက္တယ္။
သုတ္ျပာေရာက္လာၿပီး

ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

ကုိဖုိးျမိဳင္တစ္ေယာက္

Uီးစံထြန္းဆီကို

ပတၱလားသိမ္းတဲ့ေနာက္

တပည္တ
့ စ္Uီး

သုတ္သီး

သူ႕Aိပခ
္ န္းထဲမွာတံခါးပိတ္Aိပ္ေနတယ။္

ထမင္းေတာင္ ထြက္မစားေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ Uီး စံထြန္းလုိက္သြားတဲ့Aခါ ဖုိးျမိဳင္ဟာ သူ႕Aိပ္ယာ Aေပၚမွာလွဲၿပီး
ကေယာင္ကတမ္းေတြ

ေလွ်ာက္ေျပာေနၿပီ။

Aဲဒါေၾကာင့္

Uီးစံထြန္းဟာသူ႕သံပတၱလားကို

ခ်က္ျခင္းျပန္ေပးၿပီး

Aေတာ္ေဆးကုယူရတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ

ညဒလ၀မ္ဖုိးျမိဳင္လုိေေတာ့

ရူးႏွမ္းႏွမ္း

မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္

ဖုိးျမိဳင္ဟာ

ပတၱလား

မတီးရမဆုိရရင္ မေနႏုိင္သလုိ ေမာင္ႏုလည္း မေရးမသားရရင္မေနႏုိင္ဘူး။ Aထူးသျဖင့္ မိန္းမေခ်ာေခ်ာ။ လသာသာ၊
စိမ့္စမ္းၾကည္ၾကည္လင္လင္၊ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ေကာင္းေကာင္း ဆုိတီးသံ ခ်ဳိခ်ဳိEE Aစရွိတာေတြကို ျမင္ရၾကားရရင္
တစ္ခုခု မေရးပဲမေနႏုိင္ဘူး။ Aေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မေရးရရင္ ဖုိးျမိဳင္ပမာ ဖ်ားခ်င္လာတယ္။ ေနထုိင္ မေကာင္းခ်င္
လာတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကိုေရးလုိက္သားလုိက္ရမွ AေၾကာAခ်င္ေတာင့္တင္းတာေတြေျပသြားၿပီး ေနထုိင္ေကာင္း
လာတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါတစ္ေန႔လုံးေရး ညေနဘက္ ထမင္စားၿပီးေတာ့လည္း စာဆက္ေရးလုိက္တာ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္
သြားေရာ။ Aဲဒီေနာက္ Aိပ္ယာထဲ၀င္ေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္းAိပ္လို႔မရဘူး။ ခဏခဏ ထၿပီး သူ႕Aိပ္ယာေဘးနားထားတဲ့
မွတ္စုစာAုပ္ထဲမွာ ေရးစရာAခ်က္ေတြကို မွတ္မွတ္ေနတယ္။
ဖုိးျမိဳင္ဟာ သူပတၱလား မတီးတတ္ဘူး။ သီခ်င္းမဆိုတတ္ဘူးဆုိတာ သူ႕ဟာသူမသိဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္
သူဟာသူAေတာ္Aထင္ႀကီးေနတယ္။
မရွိဘူးလို႔ေတာင္

၀ါးခယ္မတစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ

သူၾကံဳး၀ါးခဲ့ေသးတာပဲ။

သူ႕၀ါသနာAေလွ်ာက္

ေမာင္နုလည္း

ျပဇာတ္Aေရးသင္ခါစ

သူ႕ေလာက္ဆုိတတ္တီးတတ္

ျပဇာတ္မေရးတတ္ဘူး။

ပဲရွိေသးတယ္ဆုိတာ

ျပဇာတ္

တဲ့လူ
၂Aုပ္

သူသေဘာမေပါက္ရွာပဲ။

တစ္ေယာက္မွ
၃Aုပ္

ဖတ္ၿပီး

ျပဇာတ္ေရးဆရာ

တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီလို႔ သူ႕ကုိယ္သူ Aထင္ႀကီးေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဟုိAခါက စာေပေလာကရဲ႕ Aတန္းAျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ေ၀လမင္းသားဆု

page 47
ၿပိဳင္ပြဲမွာ

သူ႕ျပဇာတ္ကို

သြင္းၿပီး

သူၿပိဳင္ရဲတာေပါ့။

သူ႕ျပဇာတ္

Aပယ္ခံရတဲ့Aခါ

ေပမမွီလို႔

Aပါယ္ခံရတယ္ဆုိ သူ သေဘာမေပါက္ပဲ Aဖြဲ႕၀င္ေတြ Aဂတိ လုိက္စားၿပီး သူ႕ျပဇာတ္ကို ပယ္ပစ္လုိက္တယ္လို႔ ေတာင္
သူမတရားပစမွားရဲလုိက္ေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ညဒလ၀မ္ဖုိးျမိဳင္နဲ႔ ေမာင္ႏု မတူတဲ့Aခ်က္တစ္ခ်က္ ကေတာ့
တျခားမဟုတ္ဘူး
တီးတတ္တဲ့လူ

ညဒလ၀မ္ဖုိးျမိဳင္ဟာ
၀ါးခယ္မတစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ

ေသသာသြားေရာ။

သူဆုိတတ္တယ္။

တစ္ေယာက္မွမရွိဘူးလို႔

သူ႕ဟာသူ

သူတီးတတ္တယ္။

သူ႕လုိဆုိတတ္

သိ္ပ္Aထင္ႀကီးတဲ့စိတ္နဲ႔ေသသြားတယ္။

Aဲဒီစိတ္ႀကီးဟာ တေရြးသားမွေလ်ာ့မသြားဘူး။ ေမာင္ႏုကေတာ့ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ျပဇာတ္စာAုပ္ေတြကို
Aေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္မိလာတဲ့Aခါ

သူကတေရးထဲေရးၿပီး

တကၠသိုလ္မဂၢဇင္း၊

ၿမိဳ႕မေက်ာင္းမဂၢဇင္းနဲ႔တကြ

Aျပင္က

မဂၢဇင္းAေစာင္ေစာင္၊ ဂ်ာနယ္Aေစာင္ေစာင္ကုိ တပို႔ထဲပို႔ေနတဲ့ သူ႕ျပဇာတ္ ေတြဟာ AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက မထင္ရွားေသးတဲ့
ဓူ၀မ
ံ ဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ကလြဲၿပီး ဘယ္မွာမွမပါလာတဲ့Aခါ သူ႕AေရးAသားေတြဟာ Aေတာ္ “ေရွာ္” ေနေသးတယ္ ဆုိတာ
သူတစိမ့္စိမ့္သေဘာေပါက္လာတယ္။

Aခန္း ၉
၁၉၂၉-ခုႏွစ္ ေမလထဲမွာ ေမာင္ႏုဟာ ဘီေAေAာင္တယ္။ သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ စာေရးဆရာေလာကကို ေျခစုံပစ္ၿပီး
၀င္လုိက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြAမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ ဒါေပ့မယ္ သူ႕ဆႏၵရွိသေလာက္ သူ႕လက္ကမပါဘူး။ Aေတာ္ညံ့ေန
ေသးတယ္ဆိုတာကို သူျမင္သေလာက္ ျမင္ေနတဲ့Aတြက္စာေရးဆရာ ေလာကထဲကုိ ေျခစုံပစ္၀င္ရမွာ သူ ဆုတ္ဆုိင္း
ျဖစ္ေနတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

သူAစုိးရလခစားလည္း

မလုပ္ခ်င္တာနဲ႔

ဘီAယ္လ္Uပေဒတန္းမွ

Uပေဒဆက္သင္ဖုိ႔

ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ Uပေဒတန္းကို သုံးရက္ေလာက္တက္ၿပီးတဲ့Aခါ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕က သူ႕ဘႀကီးတစ္Uီးက ခဏလာပါUီးလို႔
ရုိက္လုိက္တဲ့

သံႀကိဳးကိုရတာနဲ႔

ေမာင္နုဟာပန္းတေနာ္ကို

လုိက္သြားတယ္။

ဘႀကီးနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ

ပန္းတေနာ္

Aမ်ဳိးသားAထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဆရာႀကီးလုပဖ
္ ို႔ ေမာင္ႏုကိုေျပာတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက Aသက္ ၂၂
ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာင္းဆရာလုပဖ
္ ို႔ ဆုိတာကို ေမာင္ႏုတစ္ခါမွ စိတ္မကူးခဲ့ဖူးဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္
ဒီAလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔ နည္းနည္းခက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ လူႀကီးေတြကပါ ၀ုိင္းၿပီးေျပာတဲ့Aတြက္
ဒီAလုပ္ကို လက္ခံလုိကၿ္ ပီး Uပေဒတန္းက ထြက္လုိက္ရတယ္။
ပန္းတေနာ္မွာ ေမာင္ႏုရဲ႕ေဆြမ်ဳိးေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ ေမာင္နု Aလုပ္လက္ခံၿပီးလို႔ ဆယ့္ေလးငါးရက္
ရွိတဲ့Aခါ AဲဒီAထဲက ေဆြမ်ဳိးေလးငါးUီးက ေမာင္ႏု မင္းမွာရည္းစားရွိသလား။ လူႀကီးမိဘခ်င္း စပ္ဟပ္ထားတာမ်ား
ရွိသလားAစရွိတဲ့
ေျဖတဲ့Aခါ

ေမးခြန္းေတြေမးၾကတယ္။

ဒီေဆြမ်ဳိးေတြက

ေမာင္နုေရ

သူ႕မွာ

ရည္းစားလည္းမရွိ။

ဒီလုိဆုိရင္ျဖင့္Aေတာ္ပဲ

စပ္ဟပ္ထားတာလည္းမရွိလို႔

ဒုိ႕ၿမိဳ႕သူနဲ႔မင္းကိုေပးစားရမယ္လို႔

ေမာင္ႏုက

ေျပာၾကတယ္။

ေမာင္နုစုံစမ္းၾကည့္တဲ့Aခါ သူနဲ႔ေပးစားခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ မိန္းကေလးဟာ တျခားမဟုတ္။ သူAလုပလ
္ ုပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းက
ေက်ာင္းAုပ္UီးေAာင္ၿငိမ္း။
ေမာင္နုက

ဇနီး

ျပဳံးၿပီးေမးတဲ့Aခါ

ေဒၚညီမရဲ႕သမီးေထြး

မျမရီလို႔သိရတယ္။

မင္းျမင္ေတာ့သိမွာေပါ့လုိ႔

ေဒၚေဒၚတုိ႔ရဲ႕Aမ်ဳိးသမီးကေခ်ာရဲ႕လားလို႔

သူ႕Aေဒၚေတြကေျဖတယ္။

ဒါေပမယ့္ေမာင္ႏုဟာ

Aဲဒီ

ေက်ာင္းဆရာႀကီးလုပ္ေနတဲ့ တစ္ႏွစ္လုံးလုံး။ မျမရီကုိတစ္ခါမွ ေကာင္းေကာင္းမျမင္ခဲ့ရဖူးဘူး။ ေက်ာင္းကိစၥ တစ္ခုခုကို
ရမယ္ရွာၿပီး

ေမာင္နုဟာ

သူ႕ေက်ာင္းAုပ္UီးေAာင္ၿငိမ္းရဲ႕

Aိမ္ကိုသုံးေလးေခါက္ေလာက္သြားခဲ့ဖူးတယ္။

မျမရီဟာ

သူ႕Aိမ္ထဲမွဟုိသြား။ ဒီသြားသြားတာကို ရိပ္ခနဲ ျဖတ္ခနဲေလာက္သာ ျမင္ရတယ္။ သူ႕Aေဖႀကီးနဲ႔ စကားေျပာေနတယ္
ဆုိေတာ့ သူ႕သမီးကိုေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လို႔မေကာင္းဘူး မဟုတ္လား၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 48

ေမာင္ႏုဟာ
ဒီAကုိႀကီးဆီကို
ေသးတယ္။

မျမရီရဲ႕AကိုႀကီးကုိAုံးေမာင္ဆုိတာနဲ႔လည္း

Aလည္သြားရင္

သူေတြ႕ခ်င္ေနတဲ့

ကိုAုံးေမာင္ဆုိတဲ့လူဟာ

တကၠသိုလ္တုန္းကေကာင္းေကာင္းသိခဲ့ဖူးတယ္။

မျမရီကိုေတြ႕ရမွာပဲလတ
ို႔ ြက္ၿပီး

ဘယ္လုိလူစားမ်ဳိးလည္း

မဆုိႏုိင္ပါဘူး။

ႏွစ္ေခါက္ေလာက္

သြားခဲ့ဖူးပါ

Aလည္လာတဲ့Eည့္သည္

ေမာင္ႏုကို

ႏွစ္ေခါက္စလုံး Aိမ္ထဲA၀င္ မခံဘူး။ Aိမ္၀မွာပဲ မတ္တတ္ရပ္ရင္း စကားေျပာတယ။္ ဒီလူဟာ တစ္ေန႔က်ရင္ သူမ်ားႏွစ္မ
ကိုယူမွာပဲ။ ယူလည္းယူတာပဲ။ သူ႕ႏွစ္မကို သူမ်ားသြားယူတာက်ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမသထာခ်င္ဘူး။ Aလိုက္မသိ
တတ္တဲ့ လူမ်ဳိးပဲ။ ကုိAုံးေမာင္က Aခုလုိ ျပဳစုလႊတ္လုိက္တာကို စိတ္နာနာနဲ႔ ေမာင္ႏုဟာ ေနာက္ထပ္ၿပီး မျမရီAိမ္ကို
မသြားေတာ့ဘူး သူတုိ႔Aိမ္ေရွ႕ မလႊဲသာလို႔ ေလွ်ာက္ရရင္ေတာင္ Aိမ္ဘက္လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘူး။ မျမရီကုိျမင္ရၿပီလား။
ဘယ္ႏွယ့္လဲလို႔ သူ႕Aေဒၚေတြကေမးတဲ့Aခါ မေတြ႕ရေသးပါဘူးေဒၚေဒၚလို႔သာ ေမာင္ႏုဟာ ေကာင္းေAာင္ၾကည့္ေျဖ
လုိက္တယ္။

မျမရီနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ဘာမွေရွ႕ဆက္မေျပာဘူး။

ေမာင္ႏုက

ဟက္ဟက္ပက္ပက္

Aားတက္သေရာ။

စိတ္ပါ၀င္စားတာကို မျမင္တဲ့Aခါ သူ႕Aေဒၚေတြကလည္း ေနာက္ထပ္ ဆက္မေျပာၾကေတာ့ဘူး။ ေမာင္နုရဲ႕စိတ္ထဲမွာလည္း
သူနဲ႔သူေကာင္းေကာင္းမျမင္ရဘူးေသးတဲ့ မျမရီတုိ႔ဟာဖူးစာမပါလို႔ ဒီလုိျဖစ္ရတာပဲလို႔ သေဘာထားၿပီး မျမရီAေၾကာင္းကို
ဆက္မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။
ေမာင္ႏုေက်ာင္းဆရာလုပ္တာ

မေAာင္ျမင္ပါဘူး။

ေက်ာင္းဆရာဆုိတာ

Aင္မတန္စိတ္ရွည္ရတယ္။

ေက်ာင္းဆရာႀကီးဆုိေတာ့ ဘယ္ေျပာစရာရွိမလဲ၊ သိပ္စိတ္ရွည္ရတာေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏုဟာ သိပ္စိတ္ဆတ္တယ္။
ပန္းတေနာ္ ေက်ာင္းမွာ Aလုပ္လက္ခံၿပီးလို႔ မၾကာခင္မွာပဲ ေမာင္ႏုဟာ ဆရာတခ်ဳိ႕နဲ႔ ရန္ျဖစ္တာပဲ။ Aမွန္စင္စစ္
ရန္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ရာခုိင္ႏႈန္းAျပည့္မမွန္ပါဘူး။ တျခားသုံးစရာစကားမရွိလို႔သာ သုံးလုိက္ရတာ ျဖစ္တယ္။
ရန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ႏွစ္ဖက္ရွိရတယ္။ Aခုေတာ ့ ေက်ာင္းဆရာႀကီး ေမာင္ႏုတစ္ေယာက္တည္း စြာေနတာ။ သူနဲ႔ဖက္ၿပီး ရန္
ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ မရွိပါဘူး။ ေက်ာင္းဆရာေတြဟာ Aဆင္းရဲ Aမ်ဳိးမ်ဳိးခံၿပီး သူတုိ႔နည္းနဲ႔ သူတုိ႔ ဒီေက်ာင္းကေလးကို
Aႏွစ္ႏွစ္ Aလလ ျပဳစုပ်ဳးိေထာင္ခဲ့ရရွာတယ္။ AဲဒီလုိဆရာေတြAေပၚမွာ ေမာင္ႏုက ဗုိလ္သြားက်တယ္ဆုိေတာ့ ဆရာ
ေတြAေနနဲ႔ ဘယ္ခံခ်င္ပါ့မလဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီဆရာေတြဟာ Aင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုနဲ႔ ခြန္းႀကီးခြႏ္းငယ္
ျဖစ္ရတဲ့Aထိ မသြားၾကဘူး။ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကရွားၾကတယ္။ ဆရာေတြဟာ ဒီလုိပဲ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ေနၾကရတယ္
ဆုိတာကို ၾကားရတဲ့ ေက်ာင္းေကာ္မတီ လူႀကီးေတြလည္း Aင္မတန္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္လာၾကတယ္။
ေမာင္ႏုဟာ ဆရာေတြ Aေပၚမွာသာ စြာက်ယ္စြာက်ယ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ပညာ၀န္Aေပၚမွာလည္း
စြာက်ယ္က်ယ္ သြားလုပ္လုိက္ေသးတယ္။ လုပ္ပုံက ဒီလုိ။
ပညာ၀န္ဟာ ပန္းတေနာ္ Aမ်ဳိးသားေက်ာင္းကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္စစ္ေလ့ရွိတယ္။ ေမာင္ႏုလည္း ဒီေက်ာင္းကို
မေရာက္ခင္ႏွစ္တုန္းက ပညာ၀န္ရဲ႕မွတ္ခ်က္ထဲမွာဆရာျဖစ္စာေမးပြဲ မေAာင္ေသးတဲ့ ဆရာေတြဟာ စာေမးပြဲေAာင္ေAာင္
လုပ္ၾကဖို႔တုိက္တြန္းထားတယ္။ ေမာင္ႏု ျဖစ္လာတဲ့ႏွစ္မွာ ေမာင္နုဟာ ဒီေက်ာင္းကဆရာတစ္Uီးကို သိပ္ၿပီး မေက်မနပ္
ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီဆရာဟာဆရာျဖစ္

သင္တဲ့ျပတဲ့ေနရာမွာ

စာေမးပြဲမွာAတန္းAျမင့္ဆုံးဆုိတဲ့

Aင္မတန္ညံ့ဖ်င္းေနတာကို

ေမာင္ႏုေတြ႕ရတယ္။

ဒီပလုိမာဘြဲ႕ကိုရလာသူျဖစ္တယ္။
ေမာင္ႏု

ဒါေပမယ့္

တစ္ေယာက္ထဲသာမဟုတ္ဘူး။

တျခားဆရာေတြလည္း ဒီဒီပလုိမာပဲြ႕ရဆရာရဲ႕ ည့ံဖ်င္းတာေတြကိုေတြ႕ေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဆရာေတြဟာ Aဲဒီ
ဒီပလုိမာဆရာညံ့ကုိ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ သည္းခံလို႔ရတယ္။ ေမာင္နုဟာ ဒီဆရာကိုတစ္ႏွစ္ျပည့္ေAာင္ သည္းခံလို႔မရဘူူး။
ဖ်င္းတာထက္ ပ်င္းတာကိုပုိၿပီး ေမာင္နုက သည္းခံလို႔မရဘူး။ ေမာင္နုဟာ Aဲဒီဆရာကုိျဖစ္ႏုိင္ရင္ ထုတ္ပစ္ခ်င္တယ္။
မျဖစ္ႏုိင္တဲ့Aတြက္ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aဲဒီႏွစ္ပညာ၀န္လာတဲ့Aခါ တင္ျပရမယ့္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးရဲ႕
Aစီရင္ခံစာထဲမွာ

ဆရာျဖစ္စာေမးပြဲေAာင္တုိင္း

ဆရာမျဖစ္ႏုိင္၊

သူ႕Aေတြ႕AၾကဳံAရဆုိရင္

ဆရာျဖစ္စာေမးပြဲ

မေAာင္ျမင္ေသးတဲ့ ဆရာတခ်ဳိ႕ဟာ ဆရာျဖစ္ ေAာင္ထားတဲ့ ဆရာAခ်ဳိ႕ထက္ Aသင္Aျပမွာ ပုိေတာ္ေနေသးတယ္လို႔
ေမာင္ႏုကေရးထားတယ္။ ဒီAစီရင္ခံစာဟာ ပညာ၀န္ မႏွစ္ကေရးပစ္ခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္ကုိေစာ္ကားရာေရာက္တဲ့Aတြက္
ပညာ၀န္Aေတာ္စိတ္ဆုိးတယ္။ Aဲဒီေခတုန္းက ပညာ၀န္တစ္Uီးကုိ ဒီလုိစိတ္ဆုိးေAာင္လုပ္မိရင္ Aဲဒီေက်ာင္းဟာAစုးိရ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 49

AသိAမွတ္ျပဳထားတဲ့စာရင္းက

ပယ္ဖ်က္တာကိုေသာ္လည္းေကာင္း

ခံရစရာရွိတယ္။

Aနည္းဆုံး

ႏွစ္စU္္Aစုိးရ

ေထာက္ပံ့ေငြေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aေလွ်ာ့ခံရစရာAေၾကာင္း ရွိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုက ဒီလုိေရးတ့ဲAတြက္
ပညာ၀န္ကစိတ္ဆုိးတယ္ဆုိတဲ့သတင္းကို ေက်ာင္းေကာ္မတီ လူႀကီးေတြ ၾကားရျပန္တဲ့Aခါ ေရွးကထက္ပုိၿပီး ေမာင္ႏုရဲ႕
ရမ္းကားမႈ Aတြက္ စိတ္ဆင္းရဲၾကရျပန္တယ္။
Aခုေျပာခဲ့တာေတြထက္ ဆုိးတာ တစ္ခု ရွိေသးတယ္ Aဲဒါေလးကို မေျပာမျဖစ္လို႔ ေျပာလုိက္ရUီးမယ္။
ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ရ႕ဲ Aေနာက္ဘက္ ၂မုိင္ကြာေလာက္မွာ ေရႊျမင္တင္ေစတီေတာ္တစ္ဆူရွိတယ္။ ႏွစ္စU္္ႏွစ္တုိင္း တေပါင္းလမွာ
ပြဲေတာ္လုပ္တယ္။ ညဘက္ မွာ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Aနီးတ၀ိုက္ ရွိ ရြာႀကီးရြာငယ္ ေတြက လူေတြလာ ၾကတဲ့Aတြက္
ပြဲေတာ္ဟာ သိပ္စည္ကားတယ္။ ေမာင္နု ေက်ာင္းဆရာႀကီးလုပ္တဲ့ႏွစ္မွာ ေန႔လည္ဖက္လည္း လူစည္ကားေAာင္ဆုိတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာင္းေပါင္းစုံ ေျပးပြဲ။ ၿပိဳင္ပြဲ ေတြလုပ္ေပးတယ္။ Aဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ Aရက္မူးေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ
၀င္၀င္ၿပီး ရႈပ္ေနတယ္။ လူေတြ၀ုိင္းၿပီးေတာင္းပန္လို႔မရဘူး။ Aရက္သမားေဟာင္း ေမာင္နုဟာ Aရက္ျပတ္ၿပီးကတည္းက
Aရက္မူးေနတဲ့လူေတြကုိတဖက္သတ္ မ်က္မုန္းႀကိဳးေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီAရက္သမားရႈပ္တာ လြန္လြန္းလာတဲ့Aခါ
သူ႕စိတ္ကို

ထိန္းလို႔မရတဲ့Aတြက္

ပုံလွ်က္သားလဲေနတယ္။
မကန္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ေျပးၿပီး

တAားပစ္ကန္လုိက္တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ထပ္ကန္Uီးမယ္

ေမာင္ႏုဟာ

ကန္ရတဲ့လူဆုိေတာ့

Aလုပ္မွာ
ကန္ၿပီးတာနဲ႔

Aရက္သမားလည္း

လူေတြ၀ုိင္းၿပီး

Aဲဒီေနရာမွာပဲ

ဆြဲထားၾကတဲ့Aတြက္

ဒီAျဖစ္Aပ်က္ကို

ေမ့သြားတာပဲ။

ေမာင္နု
ဒါေပမယ့္

Aကန္ခံရတဲ့လူကေတာ့ ခံရတာကို ဘယ္ေမ့ႏုိင္မလဲ။ AဲဒီAျဖစ္Aပ်က္ ျဖစ္ၿပီးလို႔ တစ္လေလာက္ ၾကာေတာ့ ေမာင္နုဟာ
သူ႕ေဒၚေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔

ညေစ်းတန္းဘက္ကို

ေလွ်ာက္လာၾကတယ္။

သူ႕ေဒၚေလးႏွစ္ေယာက္ဟာ

ညေစ်းတန္းက

မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္တစ္ဆုိင္မွာ မုန္႔ဟင္းခါးစားၾကတယ္။ ေမာင္နုက မစားဘူး။ သူတုိ႔Aနားမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတယ္။ ေမာင္နု
ရပ္ေနတဲ့ေနရာဟာ

ပြဲေတာ္မွာတုန္းက

ေမာင္ႏု

ကန္လႊတ္လုိက္တဲ့

Aရက္သမားရဲ႕Aိမ္နဲ႔

မ်က္ေစာင္းထုိးျဖစ္ၿပီး

ဆယ္ကိုက္ေလာက္ပဲကြာတယ္။ တုိတုိေျပာၾကပါစုိ႕။ AဲဒီAကန္ခံရတဲ့လူဟာ ေမာင္နု ရဲ႕ ေခါင္းကို ေနာက္ကေန ဒုတ္နဲ ႕
တAားရုိက္ၿပီး သူ႕Aိမ္ေပၚတက္ေျပးတာပဲ။ ေမာင္နုလည္း ေဒါသျဖစ္ျဖစ္နဲ႔ Aဲဒီလူရဲ႕ေနာက္ကုိ Aတင္းေျပးလုိက္ၿပီး
သူ႕Aိမ္ေပၚတက္တဲ့တံတားေပၚမွာ လက္ထဲက ဒုတ္နဲ႔ တစ္ခ်က္ျပန္ရုိက္လုိက္ရတယ္။
ပြဲေတာ္တုန္းက ပထမပြဲမွာေတာ့ Aရက္မူးတဲ့သူက နာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညေစ်းတန္းဒုတိယပြဲမွာေတာ့
ေမာင္နုနာတယ္။

ခ်ုိေစာင္းမွာ

ကြဲသြားတာAေတာ္မ်ားတယ္။

Uီးေလးျဖစ္သူ

ဆရာ၀န္က

AဲဒီAကြဲကုိ

ိျမင္းျမီးနဲ႔

ခ်ဳပ္ေပးတယ္။ ေမာင္နုနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြက မခံမရပ္ႏုိ္င္ျဖစၿပီး ဂတ္တုိင္ဖို႔ ေမာင္နုကို ၀ုိင္းၿပီး တုိက္တြန္းၾကပါေသးတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူက လူလယ္ေခါင္မွာ ခပ္နာနာ ကန္ထားလို႔ သူ႕ကို ျပန္ရုိက္တာပဲလို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး သေဘာေပါက္ေနတဲ့
ေမာင္ႏုဟာ သူ႕မိတ္ေဆြေတြကို ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး။ ျပဳံးစီစီ လုပ္ေနတယ္။ ေမာင္နုက ဒီလုိ ျပဳံးစီစီ လုပ္ႏုိင္ေပမယ့္
ေက်ာင္းေကာ္မတီကေတာ့

မျပဳံးႏုိင္ရွာဘူး။

ကာလသားေခါင္းတစ္ေယာက္လုိ

Aထက္တန္းေက်ာင္းဆရာႀကီး

ရြာရုိးေလွ်ာက္ၿပီး

ရန္ျဖစ္ေနတာမ်ဳးိကု

လုပ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ
သူတုိ႔Aေနနဲ႔

Aရပ္ထဲက

စိတ္ေတာင္မကူးဖူးဘူး။

တစ္ခါမွလည္း မေတြ႕ဘူး၊ မၾကားဖူးဘူး။ ဒီလုိ မၾကားဘူး။ မျမင္ဘူး။ စိတ္ေတာင္ မကူးဘူးတဲ့Aတြက္ သူတုိတင္ ထားတဲ့
စစ္ကဲ ေမာင္ႏုကိုဘယ္လုိျပန္ခ်ရမယ္ဆုိတာ မၾကံတတ္ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ၿပီး ႀကိမ္မီးAုံးသလုိ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
တစ္ႏွစ္ေစ့လို႔

Uပေဒတန္းကို

တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့
လူႀကီးဆီကမွ

ျပန္တက္ဖို႔

ေက်ာင္းဆရာႀကီးရာထူးက

လုပ္ေစခ်င္ေသးတယ္ကြာဆုိတဲ့

ေမာင္နုႏႈတ္ထြက္လုိက္တဲ့Aခါ

ေလာကြပ္-္စကားမ်ဳးိကေလးကိုေတာင္

ျဖစ္ႏုိင္ရင္

ဘယ္ေကာ္မတီ

ထြက္မလာႏုိင္ရွာဘူး။ ရင္၀မွာ တက္ေဆာင့္ေနတဲ့ Aလုံးႀကီးက်သြားသလုိ ေကာ္မတီလူႀကီးAားလုံး

Aသက္ရႈရတာAေတာ္ေခ်ာင္သြားၾကတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 50

Aခန္း ၁၀
(က)
၁၉၃၀ခုႏွစ္ထဲမွာ ေမာင္ႏုဟာ တကၠသိုလ္ကိုျပန္လာၿပီး ဘီAယ္လ္Uပေဒတန္းတက္တယ္။ တစ္လခြဲ ႏွစ္လေလာက္
ၾကာတဲ့Aခါ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံး၀င္ သခင္တစ္Uီးနဲ႔ၿမိဳ႕ထဲမွာေတြ႕တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ဒို႔ဗမာ သီခ်င္းကို စပ္ၿပီးကာစ။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာင္

သုံးေလးႀကိမ္ေလာက္သာဆုိရေသးတယ္။

Aဲဒါနဲ႔

Aဲဒီသခင္မိတ္ေဆြက

တကၠသိုလ္မွာ

Aဲဒီသီခ်င္းကိုဆုိခ်င္တယ္။ စီစU္္ေပးစမ္းပါလို႔ ေမာင္ႏုကို ေျပာတယ္။ ဒီသီခ်ငိးနဲ႔ ဒီသီခ်င္းကိုဆုိမယ့္ ဒုိ႕ဗမာ Aစည္းAရုံး၀င္
သခင္ေတြကို Aာဏာပုိင္ေတြက Aေတာ္မ်က္မုန္းႀကိဳးေနတယ္။ Aေတာ္ထိတ္လန္႔ေနတယ္ဆုိတာေတြကို ေမာင္ႏုက
ဘာမွ မစU္္စားမိပဲ ဆုိခ်င္လာဆိုၾကေလ စီစU္္ေပးမယ္လို႔ ခပ္လြယ္လြယ္ေျဖလုိက္တယ္။ AဲဒီAခိ်န္က ေမာင္ႏုဟာ
သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွာေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သထုံေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕ေAာက္ဆုံးထပ္က ခန္းမေဆာင္မွာ သီခ်င္းဆုိဖို႔
ေမာင္နုဟာ သထုံေက်ာင္းေဆာင္က လူတခ်ဳိ႕နဲ႔ စီစU္္တယ္။ Aဲဒီေနာက္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ကိုေတြ႕ဖို႔ သူ႕Aိမ္ကို
ေမာင္ႏုသြားတယ္။

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAိပ္ေနတယ္လို႔

သူခ်ာပရာစီက

ေျပာတဲ့Aတြက္

ခ်ာပရာစီဆီက

စကၠဴေလးတစ္ရြက္ေတာင္းၿပီး Aဲိဒီေန႔ ညဘက္ ၇-နာရီ ခ်ိန္ေလာက္ သထုံခန္းမေဆာင္မွာ ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းကို ဆုိခ်င္တယ္။
ခြင့္ျပဳပါလို႔ စာကေလးတစ္ေစာင္ေရးတယ္။ Aဲဒီေနာက္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးႏုိးနုိးခ်င္းဒီစာကုိေပးလုိက္ဖို႔ ခ်ာပရာစီကို ေျပာၿပီး
ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕ေက်ာင္းေဆာင္ကို

သူျပန္လာတယ္။

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAိမ္ကို

ျပန္လာၿပီး

သူ႕စာAေၾကာင္း

ဆုတ္ပစ္လုိက္တယ္လို႔

ခ်ာပရာစီကေျပာတယ္။

ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ္

ကိုစုံစမ္းတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း

သူစာကုိ

ဖတ္ၾကည့္ၿပီး

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

ေမာင္နုဟာ
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

Aိမ္မွာမရွိဘူးတင္နစ္

ရုိက္ရေAာင္ထြက္သြားၿပီးလို႔ ခ်ာပရာစီက ေျပာျပန္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ သိပ္ A,တယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ကို
ဒီလုိလုပလ
္ ို႔

ဘယ္ရမလဲ။

ယူနီဗာစတီေကာလိပ္ကေက်ာင္းသားမွန္သမွ်

ဘယ္ေက်ာင္းသားမွသူ႕ကို္

Aိမ္သြားၿပီး

မေတြ႕၀ံ့။

သူ႕ကိုဖိန္ဖိန္႔တုန္ေAာင္

ဒီစကၠဴစုတ္ေလးေပၚမွာ

ေၾကာက္ရတာ။

စာေရးၿပီးခ်ာပရာစီဆီကတစ္ဆင့္

ခြင့္ေတာင္းတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ စိတ္ေတာင္မကူးရဲဘူး ဆုိတဲ့Aခ်က္ေတြကို ေမာင္ႏု မသိ။ နည္းနည္းေလးမွမသိရွာဘူး။
သူဟာ

ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းကိုဆုိရေAာင္စီစU္္ေပးဖို႔

Aဲဒါေၾကာင့္

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ

ကတိေပးၿပီးၿပီး

AဲဒီကတိAရစီစU္္ေပးရမယ္ဆုိတာ

သူ႕စာကိုဆြဲဆုတ္ပစ္လုိက္တယ္ဆုိတာကို

သိရင္သိျခင္း

တစ္ခုပဲသိတယ္။

တျခားေက်ာင္းသား

တစ္Uီးသာဆုိရင္ AဲဒီAခ်ိန္Aခါက သီခ်င္းဆုိပြဲကို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္ပစ္လုိက္မွာျဖစ္ေပမယ့္ လူA,ေမာင္ႏုကေတာ့မဖ်က္ဘူး။
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကခြင့္မေပးရင္ သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွဴးဆီမွာခြင့္ေတာင္းမယ္လို႔ ေမာင္နုက ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ Aဲဒီ
Aခါကေက်ာင္းေဆာင္မွဴးဟာ

ပါေမာကၡUီးေဖေမာင္တင္ျဖစ္တယ္။

ေက်ာင္းေဆာင္မွဴးနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ

Aခက္Aခဲမရွိပဲ

ဆုိခြင့္ရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင္း ည ၇-နာရီမွာ ခ်ိန္းထားတဲ့Aတုိင္း သထုံခန္းမေဆာင္မွာ ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းကို ေက်ာင္းသားေတြ
၀ုိင္းၿပီးဆုိလုိ္က္ၾကတာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခလ
ု ုံး

သိမ့္သိမ့္တုန္သြားတယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္

ၾကာတဲ့Aခါ

Aဲဒီ

သီခ်င္းဆုိပြဲAေၾကာင္းနဲ႔တကြ ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းရဲ႕Aဓိပါၸ ယ္ပါ ေန႔စU္္သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာပါလာတယ္ ဒီမွ်မကေသးဘူး။
စီAုိင္ဒီဌာနခ်ဳပ္ကလည္း

ဘယ္သူကစီစU္္ေပးတယ္။

ဘယ္သူေတြလာဆုိတယ္။

Aဲဒီလူေတြထဲမွာ

ဘယ္သူေတြဟာ

ႏုိင္ငံေရးသမား Aယူသည္းသမားေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူဟာ Aၾကမ္းဖက္သမားေတြျဖစ္တယ္Aစရွိတဲ့ Aေၾကာင္းျခင္းရာ
စုံစုံလင္လင္ပါတဲ့ Aစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆီကုိပို႔ႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ေတာင္ ယူဆႏုိင္တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 51

ညေနေလးနာရီေလာက္ရွိတဲ့Aခါ သထုံေက်ာင္းေဆာင္ ေမာင္နုေနတဲ့Aခန္းတံခါးမွာ ႏုိ႕တစ္စတစ္ေစာင္လာကပ္တာကို
ေမာင္ႏုေတြ႕ရတယ္။ Aဲဒီနုိ႕တစ္စာထဲမွာ ေမာင္နုဟာ ေနာက္တစ္ေန႔ ၂-ခ်က္တီးတဲ့Aခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔ သူရုံးခန္း
ထဲမွာ လာေတြ႕ရမယ္ဆုိေဖာ္ျပထားတယ္။ Aဲဒါဟာ လုပ္ရုိးလုပစ
္ U္္မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘာလုပ္ရမယ္။
ဘာမလုပ္ရဘူးဆုိတဲ့ ႏုိ႕တစ္စာေတြကို ေက်ာင္းသားAမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိ႕တစ္ဘုတ္မွာ ကပ္ၾကတာပါပဲ။ ဒီလုိေက်ာင္းသားေနတဲ့
Aခန္း၀မွာ လာကပ္တယ္ဆုိတာ တစ္ခါမွမၾကားဖူးဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aခန္းAနီးနားခ်င္း ေက်ာင္သားေတြက ေမာင္ႏုဟာ
သီခ်င္းဆုိပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ဆြဲခြာလုိက္ၿပီး

ေက်ာင္းထုတ္ခံရေတာ့မွာပဲလို႔

ဆုတ္ပစ္လုိက္တယ္။

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔

သြားမေတြ႕ပဲ

ယူဆလုိက္ၾကတယ္။

Aဲဒီေနာက္ႏုိ႕တစ္စာမွာပါတဲ့Aတုိင္း

တမင္သက္သက္Aရြဲ႕တုိက္ၿပီး

ႏုိ႕တစ္စာကပ္ၿပီးတာနဲ႔

ေနာက္တစ္ေန႔

ေနာက္၂-ရက္

ေမာင္ႏုဟာ

ညေန

၂-ခ်က္တီးမွာ

ေလာက္ၾကာေတာ့မွ

မနက္ဘက္မွာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔ သြားေတြ႕တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ရဲ႕ေAာက္မွာ ေက်ာင္းသားAျဖစ္နဲ႔ေနလာတာ
ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ။ Aဲဒီငါးႏွစ္Aတြင္း ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔ Aနီးကပ္ၿပီး ေတြ႕ရတဲ့ Aႀကိမ္ေပါင္းဟာ သုံးႀကိမ္ေလာက္ပဲ
ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမာင္နု မွတ္ထားတယ္။
၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ျပည္နဲ႔ တေကာင္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို စၿပီးဖြင့္တယ္။ ဒုတိယေက်ာင္းေဆာင္မွဴးေတြရဲ႕
စီစU္္ခ်က္Aရ

ဒီေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာ

ေဘာလုံးAသင္းတစ္သင္းစီဖြဲ႕ရတယ္။

Aဲဒီ၂-သင္းဟာ

ေလးငါးေျခာက္ႀကိမ္

ေလာက္ ျပည္ေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕ Aေနာက္ဘက္ေဘာကြင္းထဲမွာ ကစားၾကရတယ္။ Aမွတ္Aမ်ားဆုံးရတဲ့ တေကာင္း
ေဘာသင္းကို ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က ဖလားတစ္ခုဆုခ်တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္နာလမ္းထဲကသူ႕ရုံးခန္းထဲမွာ
ညစာေက်ြးတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ Aႏုိင္ရတဲ့ တေကာင္းေဘာAသင္းထဲမွ ပါေနတဲ့Aတြက္ ဒီညစာစားပြဲကုိတက္ရတယ္။
Aဲဒါဟာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

ေမာင္ႏုဟာ

Aုိင္ေA

ေျဖမယ့္ေက်ာင္းသားဟာ

ဆေလာ့ကို

ေမာင္ႏုပထမAႀကိမ္

Aနီးကပ္ေတြ႕ရတာပါပဲ။

Aထက္တန္းစာေမးပြဲကုိပထမAႀကိမ္ေျဖရတယ္။
စာေမးပြဲ၀င္ခကို

ေရွးUီးစြာေပးရတယ္။

၁၉၂၆-ခုႏွစ္

ဒီလုိAတန္းတင္

Aဲဒီေနာက္

မတ္လထဲမွာ

စာေမးပဲြကိုေျဖတဲ့Aခါ

စာေမးပြဲ၀င္ဖို႔Aတြက္

ေလွ်ာက္လႊာ

တင္သြင္းရတယ္။ ဒီလုိပဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရတယ္ဆုိတာကို တစ္ေက်ာင္းးလုံးသိတယ္။ ေမာင္ႏုမသိဘူး။ Aဲဒီလုိ
မသိတဲ့Aတြက္

ေမာင္ႏုဟာ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားစာရင္း

စာေမးပြဲ၀င္ခကိုသာေပးၿပီး
ထြက္လာတဲ့Aခါ

ေလွ်ာက္လႊာမတင္မိဘူး။

ေမာင္ႏုရဲ႕နာမည္

Aဲဒါေၾကာင့္

ပါမလာဘူး။

စာေမးပြဲ၀င္မယ့္

ဘာဆာဆုိတဲ့

ရုံးAုပ္ႀကီးကို

သြားေျပာတဲ့Aခါ ငါမတတ္ႏုိင္ဘူး ေက်ာင္းAုပ္ကို မင္းသြားေျပာလို႔ ဆူလႊတ္လိုက္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး
ဆေလာ့္ကို

၀င္ေတြ႕တဲ့Aခါ

ေပးၿပီးၿပီလားလို႔

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကေမးတယ္။

ေပးၿပီးၿပီလို႔

ေမာင္နုကေျဖတယ္။

ေျပာတဲ့Aတုိင္းမွန္သလားလို႔ စုံစမ္းခ်င္တဲ့Aတြက္ ေက်ာင္းAုပ္ဟာ စာရြက္ကေလးတစ္ရြက္ေပၚမွာ စာေရးၿပီး ဘာဆာဆီကုိ
ပို႔လုိက္တယ္။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္Aၾကာမွာ စာရြက္ေလးတစ္ရြက္ ျပန္၀င္လာတယ္။ Aခန္းထဲမွာ ကုလားထုိင္ရွိရက္နဲ႔
ေမာင္ႏု မထုိင္ရဘူး။ တခ်ိန္လုံး မတ္တတ္ရပ္ၿပီးေစာင့္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါကလည္း ေလွ်ာက္လႊာသြင့္းရမယ့္ဟာ
မသြင္းပဲေနမိတာကိုး။ ငါ့မုိက္ျပစ္ပဲ။ ဘာဆာဆီက စာေမးပြဲ၀င္ခေပးသြင္းၿပီးၿပီလို႔ စာျပန္လာရင္ ငါ့ကိစၥၿပီးသြားမွာပဲလို႔
သူ႕စိတ္ကုိေျဖၿပီး

ေမာင္ႏုဟာ

ဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးေရွ႕မွာ

မင္းစာေမးပြဲ၀င္ခကိုေတာ့ေပးၿပီးၿပီ။

လုပ္ေပးလိမ့္မယ္။

သူလုပ္မေပးႏုိင္ရင္

မင္းကိုငါ

ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးမတ္တတ္ရပ္ေနတယ္။
ဒါေပမယ့္

မကူႏုိင္ဘူး။

ဘာဆာဆီက

ရယ္ဂ်စ္စတာကုိမင္းသြားေျပာ။
မင္းေလာက္မုိက္မတ
ဲ ဲ့

ျပန္စာကို

သူတတ္ႏုိင္ရင္

ေက်ာင္းသား

ယူနီဗာစတီ

တစ္ေက်ာင္းလုံး ဘယ္မွာမွမရွိဘူးလို႔ ဆူလႊတ္လုိက္တယ္။ ေမာင္ႏုဟာ ရယ္ဂ်စ္စတာ ကင္းပဲလ္ကိုသြားေတြ႕တဲ့Aခါ ဒါခက္တဲ့ကိစၥ

မဟုတ္ပါဘူးဆုိၿပီး

ေမာင္ႏုရဲ႕နာမည္ကို

ခပ္လြယ္လြယ္စာရင္းသြင္းေပးလုိက္တယ္။

AဲဒီAႀကိမ္ဟာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့ကို ေမာင္ႏု နီးနီးကပ္ကပ္ ဒုတိယAႀကိမ္ေတြ႕ရတာပဲ။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ တကၠသိုလ္ ေရာက္တဲ့Aခ်ိန္ကစၿပီး
သူ႕မ်က္စိထဲမွာ

စပါးေမႊးဆူးေနတ့ဲ

Aခ်က္တစ္ခ်က္ကို

ဘယ္သြားသြားေတြ႕ေနရတယ္။

Aဲဒါက

တျခားမဟုတ္ဘူး

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကAစ ပါေမာကၡနဲလ
႔ က္ေထာက္ဆရာေတြAဆုံး ရွိတဲ့ေက်ာင္းAာဏာပုိင္ေတြကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 52

းေတြဟာ ေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ဆလံေပးေနၾကရတာပဲျဖစ္တယ္။ ေမာင္နုဟာ ဆရာေတြကို မရုိမေသမလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဗမာ့
ယU္ေက်းမႈAရ ကန္ေတာ့ရမယ္ဆုိရင္ Uီးမေလးပဲကန္ေတာ့ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆလံေပးတာဟာ ဗမာ့ယU္ေက်းမႈလည္း
မဟုတ္။ ဗမာ့AစU္္Aလာလည္း မဟုတ္တဲ့Aတြက္ ဆလံေပးတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ သိပ္ၿပီးျမင္ျပင္း ကပ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
သူကိုယ္တုိင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွဆလံမေပးဘူး။ သူနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကိုလည္း ဆလံမေပးဖို႔ သူAၿမဲတမ္းတရား
ေဟာတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ေမာင္ႏုဟာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္နဲ႔Aတူ ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚကိုသြားဖို႔ ျပည္နဲ႔တေကာင္း
ေက်ာင္းေဆာင္၀င္းထဲက
Aရွိန္သတ္ၿပီး

ထြက္လာတယ္။

ျပည္လမ္းမေပၚက

AဲဒီAခ်ိန္မွာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့စီးလာတဲ့

ျပည္နဲ႔တေကာင္းေက်ာင္းေဆာင္၀င္းထဲ

ေမာ္ေတာ္ကားဟာ

ေျဖးေျဖးလွိမ့္၀င္လာတယ္။

ေမာင္ႏတ
ု ုိ႔ဟာ

ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ လက္တစ္ကမ္းေလာက္Aလုိေရာက္ေတာ့ သူနဲ႔ပါလာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး
ဆေလာ့ကို ဆလံေပးရေAာင္ သူတုိ႕ရဲ႕ညာလက္Aသီးသီးကို ေျမာက္လုိက္ၾကတယ္။ ေမာင္ႏုဟာသူ႕လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႔
Aဲဒီေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ညာလက္ေတြကုိ ဗ်တ္ကနဲ ဆြဲခ် ပစ္လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့ဟာ AံAားသင့္သြားၿပီး
သူ႕ေမာ္ေတာ္ကား ခပ္လွမ္းလွမ္းေရာက္သည့္တုိင္ေAာင္ ေမာင္ႏုကို လွည့္ၾကည့္သြားတယ္။ ေမာင္နုဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး
ဆေလာ့နဲ႕ Aခုလို နီးနီးကပ္ကပ္ေတြ႕ရတာ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ သုံးႀကိမ္ေလာက္ပဲ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမာင္ႏု မွတ္မိတယ္။ ဒုိ႕ဗမာ
သီခ်င္းဆိုပြဲနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတြ႕ရေAာင္

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က

ေမာင္နုဟာ

ငါခ်ိန္းတဲ့ေန႔မွာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ရဲ႕ရုံးခန္းထဲကို

မင္းဘာျဖစ္လို႔လာမေတြ႕သလဲလို႔

၀င္သြားတဲ့Aခါ

စိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ျဖစ္ေနတဲ့

မ်က္နွာထားနဲ႔ ေမာင္ႏုကိုေမးတယ္။ က်ေနာ္ Aေရးႀကီးတဲ့ကိစတ
ၥ ြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေမာင္ႏုက ခပ္တည္တည္
ျပန္ေျဖတယ္။ ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းဆုိပြဲAတြက္ မင္းခြင့္ရသလား။ ရတယ္။ ဘယ္ကရသလဲ။ သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွဴးဆီက။
ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္၀င္းAတြင္းမွာ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ရင္ ငါ့ဆီက ခြင့္ေတာင္းရမယ္ဆုိတာ မင္းမသိဘူး
လား။ သိတယ္။ သိရင္ဘာျဖစ္လို႔ ငါ့ဆီကခြင့္မေတာင္းသလဲ။ AဲဒီAခါ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးရဲ႕Aိမ္ကို ခြင့္ေတာင္းရေAာင္
သူလာခဲ့တဲ့Aေၾကာင္းကို

AစကAဆုံးAထိရွင္းျပတယ္။

သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွဴးပါေမာကၡ

Uီးေဖေမာင္တင္ဆီက

ခြင့္ရတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုသက္သာသြားတယ္။ဒီလုိသာခြင့္မရရင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရေကာင္း ခံရႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ ေကာလိပ္၀င္းAတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္လုပ္ရင္ မင္းကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္
Aေရးယူရလိမ့္မယ္လို႔ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကသတိေပးၿပီး ေမာင္နုကို ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ ဆယ္ရက္ေလာက္
ၾကာတဲ့Aခါ က်ဳတာတစ္Uီး ေမာင္ႏုဆီကိုေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က ေမာင္ႏုနဲ႔စကားေျပာခ်င္တယ္လို႔
Aေၾကာင္းၾကားတယ္။

ေမာင္နုဟာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ

ေမာင္နု

မင္းတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ

ေရွ႕ေနေတြဟာ

လုိAပ္တာထက္ ပိုေနတယ္။ ဒီတုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကို ထိိထိေရာက္ေရာက္ Aက်ဳိးျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၀င္လုပ္သင့္တယ္။
ငါမင္းAတြက္ Aလုပ္တစ္ခုကိုစU္္းစားမိတယ္။ Aဲဒါသမ၀ါယမAလုပ္ပဲ။ သမ၀ါယမလုပ္ငန္းဟာ ဒုိ႕Aဂၤလန္နဲ႔Uေရာပကၡ
တခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာသိပ္ႀကီးပြားေနတယ္။ မင္းတုိ႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ Aရည္Aခ်င္းရ်ိတဲ့လူေတြဟာ ဒီလုပ္ငန္းမွာ စိတ္မ၀င္စားတဲ့
Aတြက္ဒီလုပ္ငန္းဟာ

မေAာင္ျမင္ဘူး။

Aဲဒီလုပ္ငန္းမွာ

မင္း၀င္လုပ္ႏုိင္ရင္

သိပ္ေကာင္းမယ္။

တစ္ေန႔တုန္းက

ဘ႑ာေရးမင္းႀကီး ဒါန္း၊ သမ၀ါယမမင္းႀကီး ဖုိဂါတီတုိ႔နဲ႔ငါ စကားလက္ဆုံက်ရင္း မင္းAေၾကာင္းကို ငါေျပာျပတယ္။
သူတုိ႔ကလည္း

မင္းနဲ႔ေတြ႕ခ်င္တယ္။

တယ္လီဖုန္းနဲ႔

ခ်ိန္းေပးတယ္။

ခဏေလာက္သြားေတြ႕ပါဆုိၿပီး

ေနာက္တစ္ႀကိမ္

Aဲဒီပုဂၢဳိလႏ
္ ွစ္Uီးကုိ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့နဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ

ေမာင္ႏု

ေတြ႕ႏုိင္ေAာင္

သမ၀ါယမAသင္းေတြရဲ႕

လက္ေထာက္ ရီဂ်စ္စတာ Aျဖစ္နဲ႔ ခန္႔ဖို႔ သမ၀ါယမမင္းႀကီး ဖုိဂါတီက ရည္ရြယ္ထားတဲ့Aေၾကာင္း ေမာင္ႏုကုိ ေျပာျပတယ္။
ေမာင္နုက

AစုိးရAလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔

ဆန္႔က်င္ရတဲ့
ဆေလာ့က

Aလုပ္မဟုတ္ဘူး၊
Aေၾကာင္းျပန္တယ္။

ေျဖတယ္။

ျပည္သူလူထုရဲ႕
ေမာင္ႏုဟာ

AစုိးရAလုပ္ဆုိေပတဲ့

သမ၀ါယမAလုပ္ဟာ

Aက်ဳးိကုိေဆာင္ရြက္ရတဲ့Aလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔
သူ႕Aခန္းကိုျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ

ျပည္သူလူထုကို
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးေျပာတာကို

ျပန္စU္္းစားေနတယ္။ AစုိးရAလုပလ
္ ုပ္ရမွာကုိ ေမာင္နုက နဂုိရ္Aားျဖင့္ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက
ဖခင္သဖြယ္ဆုံးမတာကို Aားနာၿပီး လက္ေထာက္ရီဂ်စ္စတာAလုပ္ကို ၀င္လုပ္ရေတာ့မလုိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

“ေမာင္ႏုဟာ

page 53

ရာထူးနဲ႔ေခ်ာ့ေတာ့

ေပ်ာ့သြားးတယ္”

ဆုိတဲ့စကားဟာ

တကၠသိုလ္ေလာကမွာUဒါန္းတြင္ၿပီး

က်န္ရစ္မွာ

ကိုလည္း ေမာင္ႏုရွက္တယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့ဟာ သူ႕ကိုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကိုင္ရင္ ေက်ာင္းကAထုတ္ခံရတဲ့Aထိ
ျပန္တုိက္ဖို႔ဆိုတာ ေမာင္ႏု ၀န္မေလး။ ဒီလုိတုိက္မယ္လို႔လည္း ေမာင္ႏု သံဓိဌာန္ခ်ထားတယ္။Aခုေတာ့ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက
ဖခင္သဖြယ္ဆက္ဆံေနတဲ့Aတြက္
သူ႕Aတြက္

၀န္ေလးလာတယ္။

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့
ဒီလုိျဖစ္လာတဲ့Aတြက္

စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္

ဖခင္လုိေစာင့္ေရွာက္တာ

ျဖစ္ေAာင္

တစ္ခုခုလုပ္ရမွာ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သမ၀ါယမ

လုပ္ငန္းမွာ စိတ္မ၀င္စားသျဖင့္ လက္ေထာက္ရီဂ်စ္စတာရာထူးကို က်ေနာ္ လက္မခံပါရေစနဲ႔၊ Uပေဒမွာလည္း က်ေနာ္
စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

Uပေဒတန္းက

က်ေနာ္ႏႈတ္ထြက္လုိက္ပါၿပီ

Aစရွိတ့ဲAခ်က္ေတြပါတဲ့

စာ

တစ္ေစာင္ကို ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ဆီေရးၿပီး ေမာင္ႏုဟာ Uပေဒတန္းကတစ္၀က္တစ္ပ်က္နဲ႔ ဒုတိယမၸိ ႏႈတ္ထြက္သြား
ခဲ့ရျပန္တယ္။ ယူနီဗာစီတီက ထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေမာင္ႏုဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စေတာ့ဂိတ္လမ္း (ယခုAခါ သိမ္ျဖဴလမ္း) ေဘးက
ကုလားဘတ္စတီး

ဆုိတဲ့

သတင္းစာတုိက္တစ္တုိက္မွာ
လုပဖ
္ ို႔ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔

ရပ္ကြက္ကေလးမွာ
Aလုပ္၀င္လုပဖ
္ ို႔

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔

သူစိတ္ကူးမိတယ္။

ဆက္ၿပီးစU္္းစားမိတဲ့Aတြက္

ဒါေပမယ့္

Aတူသြားေနတယ္။
လခစား

Aလုပ္ကို

Aဲဒီစိတ္ကူးပ်က္သာြ းတယ္။

ေရွးUီးစြာ
သူၾကာရွည္

စာAုပ္ေရးဖို႔ကို

ဆက္ၿပီးစU္္းစားတဲ့Aခါ သူေရးခ်င္တာက ျပဇာတ္၊ သူ႕ျပဇာတ္ေတြက လူႀကိဳက္နည္းေနတဲ့Aတြက္ ဒါလည္းမျဖစ္ေသးပါဘူး
ဆုိၿပီးစိတ္ေလ်ာ့လုိက္ျပန္တယ္။ သူAဲဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ သူ႕Aေမေဒၚေစာခင္ကလည္း သူ႕Aတြက္ Aေတာ္စိတပ
္ ူ
ေနတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဆုိတာကလည္း Aင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ရႈပ္ရႈပ္ေပြေပြက ေပါပါသဘိနဲ႔။ Aဲဒါေၾကာင့္
သူ႕သားဟာ ရန္ကုန္မွာဘာမွမလုပ္ရင္ ၀ါးခယ္မကိုျပန္လာ၊ ၀ါးခယ္မမွာ သူAင္မတန္ မ်က္ေစ့က်ေနတဲ့ မိန္းကေလး
တစ္Uီးနဲ႔

သူ႕သားကုိေပးစားၿပီး

သူ႕သားကိုမ်က္စိေAာက္မွာပဲထားခ်င္တယ္လို႔

ခဏခဏပူဆာတဲ့Aတြက္

သူ႕Aေဖ

Uီးစံထြန္းဟာ AဲဒီAေၾကာင္းေတြကို ေမာင္ႏု ဆီ ခဏခဏ ေရးတယ္။ သူ႕ Aေမ မ်က္စိက်ေနတယ္ဆုိတဲ့ မိန္းကေလးဟာ
လိမၼာတဲ့ေနရာမွာ Iေျႏၵရတဲ့ေနရာမွာ Aေတာ္နာမည္ရတဲ့ မိန္းကေလးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေခ်ာတဲ့Aတြက္ ကိုေရႊနုက
မႀကိဳက္ရွာဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

၀ါးခယ္မျပန္ၿပီး

မိန္းမယူဖို႔ဆုိတဲ့

သူ႕Aေမရဲ႕

Aဆုိျပဳခ်က္လည္း

သူလက္မခံႏုိင္၊

Aခုလိုမတင္မက်ျဖစ္ေနတုန္း တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ရဲ႕ ရုံးက စာပို႔ကုလားတစ္ေယာက္ဟာ ေမာင္ႏုကို
စာတစ္ေစာင္လာေပးတယ္။ ဖြင့္ဖတ္တဲ့Aခါ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက သူနဲ႔ခဏလာေတြ႕ပါလို႔ ေရးထားတာကိုေတြ႕ရတယ္။
သူဟာ AဲဒီAိမ္မွေနတာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဘယ္လုိလုပ္သိသြားသလဲ၊ Aဲဒါကို ေမာင္ႏုစU္္းစားလို႔မရဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ
ေမာင္ႏုဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ ေမာင္ႏုမင္းဟာ Aခုလုိ ေယာင္သုံးဆယ္လုပ္ေနတာ မေကာင္းဘူး။ မင္းရဲ႕
တုိင္းျပည္နဲ႔Aမ်ဳိးAတြက္ တစ္ခုခုလုပ္ပါကြယ္။ မင္းAတြက္ ငါဒီလုိစိတ္ကူးထားတယ္။ Aခုေလာေလာဆယ္ လက္ေထာက္
ရီဂ်စ္စတာ၀င္လုပ္ ေနာက္ေျခာက္လ။ ခုႏွစ္လေလာက္ၾကာရင္ ပညာေတာ္သင္Aျဖစ္နဲ႔ Aဂၤလန္မွ ၂ႏွစ္ေနၿပီး သမ၀ါယမ
လုပ္ငန္းကိုေလ့လာ Uေရာမွာ တစ္ႏွစ္ေလ့လာ၊ Aဲဒီလုိ ႏုိင္ငံျခားပညာခံေတြရွိရင္ မင္းဒီကုိျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ မင္းရဲ႕
တုိင္းျပည္နဲ႔Aမ်ဳိးAတြက္ လည္းပုိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးႏုိင္မယ္။ ရာထူးတက္တဲ့ေနရာမွာ ပုိၿပီးျမန္မွာေၾကာင့္
မင့္Aတြက္လည္း

Aက်ဳိးAမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔

ေျပာတယ္။

ေမာင္ႏုဟာ

Aစုိးရပညာေတာ္သင္Aျဖစ္နဲ႔

Aဂၤလန္ကို

သြားခ်င္တယ္။ သိပ္သြားခ်င္တယ္။ သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းဆုိပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့္နဲ႔
ပဋိပကၡၡသာ မေပၚခဲ့ရင္ သူလက္ခံခဲ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ ပဋိပကၡၡျဖစ္ၿပီး မွရတဲ့ ပညာေတာ္သင္ဆုကို လက္ခံသင့္သလားဆုိတာ
သူAမ်ားႀကီးစU္ီး္စားေနတယ္။ သူဟာ Aင္မတန္စU္္းစားရၾကပ္တဲ့Aတြက္ သူ႕Aေမက ႏုိင္ငံျခားသြားတာကို မႀကိဳက္ဘူးလို႔
ေမာင္ႏုဟာ

ေျပာမိေျပာရာ ေျပာခ်လုိက္တယ္။

AဲဒီAခါ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က

မင္းAခုလုိ

ပညာေတာ္သင္

Aျဖစ္နဲ႔သြားရင္ မင္းAတြက္ေရာ မင္းရဲ႕ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး Aတြက္ေရာ ဘယ္ေလာက္Aက်ဳးိရွိမယ္ဆုိတာ မင္းAေမကို
ရွင္းျပဖို႔ မင္းAေဖဆီငါစာေရးမယ္လို႔ ေမာင္ႏုကိုေျပာတယ္။ ေမာင္ႏုလည္းေကာင္းၿပီဆုိၿပီး ျပန္လာတယ္။ ဒီAေကာင္
ေမာင္ႏုဟာ

လူညံ့ေလးပဲ။

Aလုပလ
္ ုပ္ခ်င္တဲ့ေကာင္

မဟုတ္ဘူးလို႔ယူဆၿပီး

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ

သူ႔Aေပၚမွာ

စီတ္ေေျပာင္းသြားပါေစ။ စိတ္ဆုိးသြားပါေစ။ သူနဲ႔Aဆက္ျဖတ္လုိက္ပါေစလို႔ လမ္းတစ္လမး္လုံးေရာ Aိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 54

Aခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့Aထိ

ေမာင္နုဟာ

Aႀကိမ္ႀကိမ္ဆုေတာင္းေနတယ္။

ေနာက္ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

ေမာင္နုရဲ႕Aေဖ Uီးစံထြန္းဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ေရးေပးလုိက္တဲ့ စာရွည္ႀကီးကိုယူၿပီး ရန္ကုန္ကိုလုိက္လာတယ္။
သူ႕သားေမာင္ႏုနဲ႔ ေတြ႕တဲ့Aခါ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးေပးတာယူလုိက္ပါကြာ။ မင္းAေမကလည္း သေဘာတူပါတယ္။ Aဲဒါဟာ
တုိင္းျပည္Aတြက္ေရာ၊ မင္းAတြက္ပါ သိပ္ေကာင္းတယ္လို႔ Uီးစံထြန္းက Aားပါးတရေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ

မင္းAေပၚဒီေလာက္ထိ

ေစတနာထားေနတာကို

မင္းAားနာဖို႔ေကာင္းတယ္။

ေက်းဇူးလည္း

Aမ်ားႀကီးတင္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ Uီးစံထြန္းက ဆက္ၿပီးေျပာျပန္တယ္။
ေနာက္သုံးေလးရက္ေလာက္ ၾကာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ စိတ္ေျပာင္သြားသလုိ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔
ေတြ႕တယ္။

ႏုိင္ငံျခားပညာ

ေတာ္သင္ဆုယူပါမယ္လို႔ေျပာတဲ့Aခါ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ

Aရမ္း၀မ္းသာတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ေလးရြက္ကို သူရုံးကခ်က္ခ်င္းေတာင္း၊ သူ႕ေရွ႕မွာပဲ လုိတဲ့Aခ်က္ေတြကိုေေမာင္ႏု ေရးထည့္ရတယ္။
ပုံစံတစ္ခုကို

ျဖည့္ၿပီးတဲ့Aခါ

Aင္မတန္၀မ္းသာေနတဲ့

ေက်ာင္Aုပ္ႀကီးဟာ

သူ႕တပည့္

ေမာင္ႏု

လက္ေညာင္းမွာ

စုိးလို႔ထင္တယ္။ က်န္ပုံစံသုံးရြက္ မွာ ထပ္မျဖည့္နဲ႔ေတာ့ သူ႕ရုံးက ပထမပုံစံကိုၾကည့္ၿပီး ၿဖည့္လိမ့္မယ္။ ပုံစံေတြေပၚမွာ
လက္မွတ္ေတြသာ ထုိးေပးလုိက္လို႔ ေမာင္ႏုကိုေျပာတယ္။ ေမာင္နုကလည္း သူေျပာတဲ့Aတုိင္း လုပ္ရတယ္။ တျခား
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပုံစံမွ ဆုိရင္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ တင္ပို႔လုိက္သည္ဆုိတဲ့ စာတစ္လုံးပဲေရးတယ္။
ေမာင္ႏုရဲ႕ ပုံစံမွာေတာ့ ေမာင္ႏုရဲ Aရည္Aခ်င္း ေတြကိုAရွည္ႀကီး ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ပညာေတာ္သင္ေတြဟာ
စာေမးပြဲ
ေရြးတယ္။

တစ္ခု၀င္ရတယ္။
ဒါေပမယ့္

Aဲဒီစာေမးပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့မွ
စာေမးပြဲဆုိတာ

ပညာေတာ္သင္Aျဖစ္

လုပ္တယ္ဆုိတာ

ေလ်ာက္ထားသူေတြကို

ေလာက္ပါပဲ။

Aေရးမႀကီးပါဘူး

Aဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕
Aဖြ႕ဲက

Aေရးႀကီးတယ္၊AဲဒီAဖြဲ႕ထဲမွာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ပါတယ္။ ယူနီဗာစီတီ ေက်ာင္းသားဆုိရင္ သူေရြးတဲ့သူ ရတာပဲ။
ဒီစာေမးပြဲဟာ ဒီဇဘၤာလထဲမွာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒီစာေမးပြဲလုပဖ
္ ို႔ ေလးငါးေျခာက္ရက္ လုိတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုစိတ္ထဲမွာ
သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ သူ႕ကို၀ုိင္းၿပီး သေရာ္ၾကတဲ့ ပုံသ႑န္မ်ဳိးေတြ ျမင္လာတယ္။ ေမာင္ႏုဆုိတဲ့ေကာင္ဟာ ဟုိဘက္ကို
ပါသြားၿပီလို႔ေျပာၾကတဲ့ Aသံမ်ဳိးေတြသူ႕နားထဲမွာ ၾကားသလုိလုိျဖစ္လာတယ္။ ေမာင္နုရဲ႕ႏွလုံးသားဟာ Uီးေႏွာက္ထက္
ႀကီးေနတယ္မဟုတ္လား၊ Aဲဒီေတာ့ ဒီလုိသူ႕စိတ္က သူ႕ကိုျပန္ေျခာက္တဲ့Aခါ ဘယ္ခံႏုိင္မလဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ စာေမးပြဲစစ္တဲ့
ေန႔က်ေတာ့ ေမာင္နုသြားမေျဖေတာ့ဘူး။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aခန္း (၁၁)
ေနာက္ ရက္Aနည္းငယ္ၾကာတဲ့Aခါ သူတုိ႔ဆီကို Aလည္လာဖို႔ ေဆြမ်ဳိးေတြက စာေရးလုိက္တဲ့Aတြက္
ေမာင္ႏုဟာ ပန္းတေနာ္ကိုလိုက္သြားတယ္။ ပန္းတေနာ္ကိုေရာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေမာင္ႏုဟာပန္းတေနာ္ေစ်းထဲကို
သြားတယ္။ သူ႕Aေဒၚ ေဒၚေဒၚၿမိဳင္ရဲ႕ Aထည္ဆုိင္မွာထုိင္ၿပီး ေဒၚေဒၚၿမိဳင္နဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း Aမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္
ဆုိင္ေရွ႕ကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတယ္။ ေဒၚေဒၚၿမိဳင္က ျမျမေရ ခဏေနပါUီး ညည္းကိုေျပာစရာ နည္းနည္းရွိေနတယ္လို႔
ႏႈတ္ဆက္လုိက္တဲ့Aတြက္ AဲဒီAမ်ဳိးသမီးဟာ ေမာင္ႏုရဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေလးငါးကုိက္ Aကြာမွာထုိင္တယ္။ ေမာင္ႏု
လွည့္ၾကည့္လိုက္တဲ့Aခါ ရုတ္တရက္ဆုိေတာ့ ပြဲထုိင္တစ္ခုသြားဖို႔Aတြက္ ေက်ာ့ေနေAာင္ ဖီးလိမ္း၀တ္စားလာတယ္လို႔
ထင္မယ္ဆုိရင္လည္း ထင္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ Aမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ၾကည့္တဲ့Aခါ
ျမျမဆုိတဲ့ Aမ်ဳိးသမီးဟာတျခားမဟုတ္ဘူး။ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ႏွစ္ႀကိမ္။ သုံးႀကိမ္ ေလာက္ျမင္လိုက္ရဘူးတဲ့ UီးေAာင္ၿငိမ္းရဲ႕
သမီးေထြး မျမရီျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ မျမရီဟာ ေစ်းကိုလာလာ။ ပြထ
ဲ ုိင္ကို သြားသြား၊ Aိမ္မွာပဲေနေန။ ဆံထုံးႀကီးကို
ေမာက္ေနေAာင္ထုံး။ ပန္းေတြကိုေ၀ေနေAာင္ပန္။ သနပ္ခါးနဲ႔ ေပါင္ဒါကို ေဖြးေနေAာင္ တစ္ကိုယ္လုံးလူး ေကာင္းေပ့ဆုိတဲ့
ေရေမႊးတုိ႔၊ ေAာ္ဒီကလုံးတုိ႔ကို ႀကိဳင္ေနေAာင္ျဖန္း၊ သူ႕Aေဖ သူ႕Aေမေပးထားတဲ့ လက္၀တ္လက္စား ဆုိရင္လည္း

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ရွိသမွ်Aကုန္

page 55

ခ်၀တ္ေနရမွေက်နပ္တယ္ဆုိတဲ့သတင္းကို

Aရင္တုန္းကတည္းက

ေမာင္ႏုဟာေဆြမ်ဳိးေတြဆီက

သုိးသုိးသန္႔သန္႔ ၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေရွးတုန္းက ၀ုိးတုိး၀ါးတား ျမင္ခဲ့ရဘုးေပမယ့္ သူျမင္ရတဲ့ ျမျမဆုိတာဟာ
မျမရီပဲလို႔ သူAတတ္ဆြဲလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ Aခုလုိ ျမျမကိုျမင္ရၿပီး တယ္လွပါကလားလို႔ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕စိတ္ထဲမွာ
မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္တယ္။ ျမျမဟာ ေဒၚေဒၚၿမိဳင္နဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း ေမာင္နုဟာ ျမျမကို တစ္ခ်က္ခုိးၾကည့္လုိက္တယ္။
တယ္-က်က္သေရရွိတဲ့ဟာမေလးပါလားလို႔ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ဒုတိယမၸီမွတ္ခ်က္ခ်ျပန္တယ္။ ေနာက္သုံးေလးမိနစ္ၾကာတဲ့Aခါ
တစ္ႀကိမ္ခုိးၾကည့္ျပန္တယ္။ သိပ္ခ်စ္စရာ ေကာင္းတယ္ကြယ္လို႔ တတိယမၸိ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္ျပန္တယ္။ ျမျမ ထသြားတဲ့Aခါ
ေဒၚေဒၚၿမိဳင္က ေမာင္နု မင္းမျမရီကိုမသိဘူးလား၊ မင္းရဲ႕ေက်ာင္းAုပ္ေဟာင္း UီးေAာင္ၿငိမ္းရဲ႕ သမီးေလးလို႔ ေမးတယ္။
ခပ္လွမ္းလွမ္းက ခဏေလာက္ျမင္ဘူးတာပါပဲ။ Aဲဒါလည္းသိပ္မၾကာပါဘူး။ ႏွစႀ္ ကိမ္။ သုံးႀကိမ္၊ ေလာက္ပါပဲ၊ Aခုလို
နီးနီးကပ္ကပ္ ခပ္ၾကာၾကာေလးျမင္ဘူးတာေတာ့ ဒါဟာ ပထမဆုံးAႀကိမ္ပဲလို႔ ေမာင္ႏုက ေျဖတယ္။ ေနာက္ေလးငါးမိနစ္
ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ေမာင္ႏု ထပ္ျပန္လာတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕Aစ္မ၀မ္းကြဲတင္တင္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့Aခါ Aစ္မႀကီး မျမရီဟာ
တယ္ခ်စ္စရာေကာင္းပါလားလို႔ စကားစလုိက္တယ္။ Aဲဒါဟာဘာျဖစ္သလဲလို႔ သူ႕Aစ္မႀကီးက ျပန္ေမးတယ္။ က်ေနာ္
လုိခ်င္တယ္။ သူ႕ကို က်ေနာ္ႀကိဳက္ေနၿပီလို႔ ေမာင္ႏုကေျဖတယ္။ သိပ္ႀကိဳက္ေနရင္ သူ႕Aေဖႀကီးကိုမင္းသြားေျပာပါလား။
မင္းရဲ႕ ေက်ာင္းAုပ္ေဟာင္းပဲလို႔ Aစ္မႀကီးကAၾကံေပးတယ္။ က်ေနာ္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးလုပ္တုန္းက ဂြၽတ္ဆတ္ဆတ္
ႏုိင္လြန္းလို႔ Aဖုိးႀကီးက်ေနာ့္ကို မုန္းသြားၿပီထင္တယ္ေလ။ Aဲဒီေတာ့ သေဘာတူဖို႔ကိုမဆုိထားနဲ႔ Aေတြ႕ခံမွာေတာင္
မဟုတ္ဘူးလို႔ ေမာင္ႏုဟာ သူ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကိုတင္ျပတယ္။ ဒီလုိမေျပာပါနဲ႔ကြယ္။ မင္းဟာ ကေလကေခ် Aစားထဲကမွ
မဟုတ္ပဲလို႔ Aစ္မႀကီးက Aားေပးတယ္။ က်ေနာ္မေျပာရဲဘူး Aစ္မႀကီးပဲေျပာေပး။ Aဖုိးႀကီးကို ေျပာဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္ ေမတၱာရွိတဲ့Aေၾကာင္း ေမာင္ႏုကေျပာတယ္။ ဒီကိစၥကို စU္္းစားပါရေစဆုိၿပီး Aစ္မႀကီးကAခ်ိန္ေတာင္းတယ္။
Aစ္မႀကီးဟာ

Aပ်ဳိႀကီးဆုိေတာ့

Aခုပဲစာတစ္ေစာင္ေရးမယ္။

Aခ်စ္ဟာဘယ္လိုလည္းဆုိတာ

မျမရီကုိသြားေပးပါလို႔

ေမာင္ႏုက

Aစ္မႀကီးမသိဘူး၊
သူ႕Aစ္မႀကီးကို

Aခ်ိန္မဆြဲခ်င္ပါနဲ႔။

Aတင္းပူဆာတယ္။

က်ေနာ္

Aဲဒီေနာက္

ေဒၚေဒၚျမိဳင္ရဲ႕ဆုိင္မွာ ေတြ႕ကတည္းက မျမရီကို သိပ္ေမတၱာရွိေနၿပီ သူ႕ေမတၱာကို မျမရီတုန္႔ျပန္လိမ့္မယ္လို႔ Aထူး
ယုံၾကည္ေနပါတယ္-Aစရွိတဲ့ ေမတၱာစာကိုေရးၿပီး Aစ္မႀကီးရဲ႕ လက္ထဲထည့္လုိက္တယ္။ Aတင္း နပူနဆာလုပ္ေနတဲ့
Aတြက္ Aစ္မႀကီးဟာ စာယူၿပီးမျမရီဆီကို သြားရတယ္။ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ Aစ္မႀကီးျပန္လာတယ္။
AဲဒီAခါ မျမရီဆီက ျပန္စာပါလာလိမ့္မယ္ ထင္တာေၾကာင့္ ေမာင္ႏုက Aစ္မႀကီး ျပန္စာပါလာသလားလို႔ Aိမ္၀က
ဆီးၿပီးေမးတယ္။ ဟဲ့- ေမာင္နု မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္မွာမုန္႔ဟင္းခါးတစ္ခြက္ ေပးလုိက္စမ္းဆုိတာနဲ႔ခ်က္ခ်င္းရတာပဲ Aခုကိစၥကုိ
မုန္႔ဟင္းခါး၀ယ္စားသလုိ သေဘာထားလို႔ဘယ္ျဖစ္မလဲလို႔ ေငါက္လုိက္ေတာ့မွ Aငမ္းမရ ျဖစ္ေနတာက ၿငိမ္က်သြားတယ။
ေမာင္ႏုဟာ

ေနာက္ထပ္ေလးငါးရက္ေလာက္

ပန္းတေနာ္မွာေစာင့္ေနတယ္။

AဲဒA
ီ ေတာAတြင္း

Aစ္မႀကီးဟာ

မျမရီတို႔Aိမ္ကို သုံးေခါက္ေလာက္ေရာက္ေသးတယ္။ စာေတာ့ယူထားတာပဲ ဘာမွမေျပာဘူး။ ေမးလိလ
ု႔ ည္းမရဘူးဆုိတဲ့
သတင္းထက္ထူးၿပီး

ေမာင္နုဟာ

ဘာသတင္းမွၾကားမသြားရဘူး။

ေမာင္ႏုဟာ

ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီး

တနဂၤေနြ

တစ္ပတ္ေလာက္Aၾကာ မျမရီဆီကို စာတစ္ေစာင္ထပ္ေရးၿပီး Aစ္မႀကီးဆီကို ပို႔လုိက္တယ္။ သူေပးတဲ့စာေတြကို စာျပန္ဖို႔
ေမာင္နုဟာ သူ႕စာထဲမွာ မျမရီကုိAထူးေမတၱာရပ္ထားတယ္။ တစ္လေလာက္ၾကာတဲ့Aထိ ဘာသံမွမၾကားရျပန္တဲ့Aတြက္
တက္ၾကြေနတဲ့ သူ႕စိတ္ေတြဟာ စိတ္ျပဒါးတုိင္ထဲမွာ ရာခုိင္းႏႈန္းငါးဆယ္ေလာက္ က်သြားတယ္။ သူ႕တစ္သက္မွာျဖင့္္
ရည္းစားထားလို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွစြံမွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ စU္္းစားၿပီး ေနာက္ဆုံးစာAျဖစ္နဲ႔ တတိယစာကိုေရးလုိက္တယ္။
ေနာက္ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ပန္းတေနာ္က စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာတယ္။ စာAိတ္ကုိဖြင့္လုိက္တဲ့Aခါ Aစ္မႀကီး
ရဲ႕စာAျပင္

တျခားစာတစ္ေစာင္လည္း

မဖတ္ႏုိင္ေသးဘူး။
စာေရးလုိက္ပါသည္

စာAိတ္ကေလးတစ္ခုနဲ႔

သူ႕လက္ေတြတုန္ုတုန္ရီရီနဲ႔
ကိုက္ုိႏု

ဆုိတဲ့

ပါလာတယ္။

စာAိတ္ကေလးထဲက

ပထမစာေၾကာင္းကို

ေမာင္ႏုဟာ

သူ႕Aစ္မႀကီးရဲ႕စာကို

စာကိုကဗ်ာကယာ

ဖတ္လိုက္ရတာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္

ေဖာက္ၾကည့္တယ္၊
သူ႕ရင္ေခါင္းကို

၀မ္းသာလုံးႀကီးေဆာင့္လုိက္တာ ရင္ပြင့္ထြက္သြားမေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလုိမျဖစ္ပဲ ဘယ္ေနမလည္း ေရ်းတုန္းကဆုိရင္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 56

ေမာင္နုဟာ

မိန္းမေတြကိုသူကခ်ည့္ပဲ

ႀကိဳက္ခဲ့ရတဲ့

မိန္းကေလးေတြဟာ

တဖက္သတ္ေလွ်ာက္ႀကိဳက္လာခဲ့ရတာ

AခုစာAုပ္ထဲမွာ

ေဖၚျပထားတာထက္

Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္
မ်ားေသးတယ္။

သူတဖက္သတ္

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း

စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းဘူးလို႔ထင္တဲ့Aတြက္ ခ်န္ထားပစ္ခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ငဲ့စရာAေၾကာင္းေတြရွိေနလို႔
ခ်ိန္ထားပစ္ခဲ့ရတယ္။

Aဲဒီလုိ

တဖက္သတ္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ၿပီး

မိန္းကေလးေတြဆီက

စာမေျပာနဲ႔႕

ေမာင္နုဟာ

လင္းတနဲ႔တူတာမ်ဳိးေတာင္

ေမတၱာစာေတြ

သူ႕တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္

Aနႏၱေပးခဲ့ရေပတဲ့
တစ္ခါမွမရဘူးတဲ့စာကို

သူရတဲ့Aခါ သူရင္ပြင့္မတတ္ျဖစ္လာတာ နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္။ ေမာင္နုဟာ မျမရီရဲ႕စာကို ေလးငါးေျခာက္ေခါက္
ေလာက္

ဖတ္ၿပီးတာေတာင္

မတင္းတိမ္ႏုိင္ေသးဘူး။

Eည့္ခန္းကထ

သူ႕Aိပ္ခန္းထဲ၀င္။

သူ႕ခုတင္ေပၚလွဲၿပီး

ေလးငါးေျခာက္ႀကိမ္ ျပန္ျပန္ဖတ္ေနတာကို ၾကည့္ရတာ ခါးပိုက္ေဆာင္နာရီတစ္လုံး ေကာက္ရထားတဲ့ ေမ်ာက္တေကာင္ ကို
ၾကည့္ရတာနဲ႔

သိပ္တူေနတယ္။

ငါ့ကို

ကုိကိုႏုတဲ့။

Aစ္မႀကီးက

သင္ေပးလုိက္လို႔ေခၚတာမ်ားလား၊

သူဖတ္ဘူးတဲ့

၀တၳဳေတြထဲက သမီးရည္းစားစာေတြAားက်ၿပီး ကုိကိုနုလို႔ေခၚတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ပန္းတေနာ္က ငါ့ညီမ၀မ္းကြဲ။
ညီ၀မ္းကြဲကေလးေတြက

ငါ့ကို

ကိုကိုႏုလို႔ေခၚတာAားက်ၿပီး

ေခၚတာလားလို႔

Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖုံဖုံေတြးၿပီး

Aဲဒီကုိကုိႏုလို႔

ေရးထားတဲ့ စာေၾကာင္းကေလးကို တျခားစာပုိဒ္ေတြထက္ Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပုိဖတ္ေနတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္က သစၥာ၀ါဒီ
သတင္းစာတုိက္မွာ လက္ေထာက္Aယ္ဒီတာ လုပ္ေနတဲ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ခြင့္ယူသြားလို႔ သူ႕ေနရာမွာ ေမာင္ႏု
ခဏ၀င္ၿပီး Aလုပလ
္ ုပ္ေနတယ္။ Aဲဒီစာရတဲ့ေန႔က သတင္းစာတုိက္သြားတဲ့Aခါ ေမာင္ႏုဟာ မျမရီရဲ႕စာကေလးကို Aိမ္မွာ
ထားမပစ္ခဲ့ဖူး။ သူနဲ႔ Aတူတူယူသြားတယ္၊ လမ္းမ်ာ စာေပ်ာက္မက်ေAာင္ဆုိၿပီး သူ႕AေပၚAကၤ်ီရဲ႕ ေဘးAိတ္ထဲမွာ
ထည့္တယ္။

Aိမ္ထဲက

Aိမ္ျပင္ကိုေရာက္တဲ့Aခါ

သူစိတ္ေျပာင္းသြာတယ္။

စာနဲ႔သူ႕Aသဲနဲ႔

ပုိနီးေAာင္ဆုိတဲ့

စိတ္ကူးနဲ႔စာကို ေဘးAိတ္ထဲကထုတ္။ ရွပ္Aကၤ်ိAိပ္ထဲမွာထည့္ၿပီး ကုန္းလုိက္ကြလုိက္ရင္ ေAာက္ကို က်မသြားေAာင္
လက္ကိုင္ပု၀ါနဲ႔Aေပၚက

ဖိထားလုိက္တယ္။

သတင္းစာတုိက္ကိုေရာက္ၿပီး

သူ႕စားပြဲမွာထုိင္မိတာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္

Aလုပလ
္ ုပ္စရာရွိတာေတြကို တၿပိဳင္နက္ Aလုပလ
္ ုပ္စရာရွိတာေတြကို ေမာင္ႏု ဘာမွမလုပ္နုိင္ေသးဘူး။ ဘယ္လုပ္နုိ္င္Uီး
မလဲ။ ဒီသတင္းစာထက္ Aမ်ားႀကီး ပုိၿပီး Aေရးႀကီးေနတဲ့ Aလုပတ
္ စ္ခု သူ႕မွာရွိေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သတင္းစာ
Aလုပ္ကို မကိုင္ခင္ မျမရီရဲ႕ စာေၾကာင္းကေလးကို ေလးငါးႀကိမ္ ေလာက္ထပ္ဖတ္လုိက္ရေသးတယ္။ Aဲဒီလုိ Aႀကိမ္ႀကိမ္
ဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ Aရင္ကသူစာေပးခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးေတြဟာ သူနဲ႔ဖူးစာမပါလို႔စာမျပန္တာ။ မျမရီက်ေတာ့ ဖူးစာပါတာေၾကာင့္
စာျပန္တာပဲလို႔ ေတြးမိၿပီး ဖူးစာကံရဲ႕ ဆန္းၾကယ္ပုံေတြကို ေမာင္ႏု Aံ့ၾသေနတယ္။ လူေတြဟာ မ်ားေသာAားျဖင့္
တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္

ကံကိုသာလႊဲခ်ေလ့ရွိတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားဟာ

ကံAျပင္

Uာဏ္နဲ႔

၀ီရိယကိုလည္း

ေဟာထားေတာ္မူပါေသးတယ္။ ဖူးစာကံဆုိတာေတာ့ ဘယ္သူမွျမင္ႏုိင္တာမဟုတ္လို႔ သူ႕ကိုစာမျပန္တဲ့ မိန္းကေလးေတြမွာ
သူနဲ႔ဖူးစာမပါဘူး။

စာျပန္တဲ့ မျမရီမွာသာ သူနဲ႔ဖူးစာပါတယ္ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို

ျငင္းလည္းမျငင္းႏုိင္ဘူး။

ေထာက္လည္း

မေထာက္ခံႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ တပ္Aပ္ေသခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ဖူးစာပါပါ ဘယ္လုိပဲ ေမတၱာရွိရွိ
Iေျႏၵရွိတဲ့ မိန္းကေလးသာဆုိရင္ စာတုိက္က စာပိက
ု႔ ုလားလာေပးတဲ့စာကို စာျပန္ဖို႔သိပ္ခက္မွာပဲ။ မျဖစ္သေလာက္
ခက္မွာပဲ။ ေမာင္ႏုမွာ ၀ီရိယေတာ့ရွိပါရဲ႕။ ဒီလုိရွိလုိလည္း မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူႀကိဳက္လာၿပီဆုိရင္
မေမာမပန္းႏုိင္ပဲ စာေတြေရးၿပီး စာတုိက္ကပို႔ေနႏုိင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ စာတုိက္ကပို႔တဲ့ ေမတၱာစာကုိ Iေျႏၵေစာင့္တဲ့
မိန္းကေလးတစ္Uီးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေမတၱာရွိရွိ ဘယ္နည္းနဲမ
႔ ွ စာျပန္မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို နားလည္ႏုိင္တဲ့
Uာဏ္မ်ဳိးေတာ့ ေမာင္ႏုမွာ မရွိဘူး။ Aကယ္၍သာ Aစ္မႀကီးကိုAားမကုိးပဲ သူAားကိုးေနၾက စာပို႔ကုလားေတြကိုသာ
AားကိုးUီးမယ္ဆုိရင္

မျမရီရဲ႕ခ်စ္ကိစၥမွာလည္း

ဘာနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ေလာင္းရဲပါတယ္။

သူဟာ

သူ႕ခ်စ္တပ္ေတြကိုဆုတ္ၿပီး

ခ်စ္ရႈံးေတြ ေပးရUီးမွာပဲ။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ Eၿပီလထဲကို ေရာက္လာတဲ့Aခါ Eည့္ခံပြဲတစ္ခုမွာ ေမာင္ႏုဟာ Aမ်ဳိးသားပညာ၀န္
Uီးဖုိးၾကားနဲ႔ေတြ႕ရတယ္။ Uီးဖုိးၾကားက စီAစ္မ္Aီးလို႔ေခၚတဲ့ သူ႕ရုံးကို ခဏလုိက္ခဲ့ပါလို႔ေခၚတာနဲ႔ ေမာင္နုလုိက္သာြ းရတယ္။
သုံးခြAမ်ဳိးသားAလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ဆရာႀကီးေနရာ လစ္လပ္ေနတယ္။ Aဲဒီမွာ Aလုပ္သြားလုပ္ပါ။ ေက်ာင္းကေတာ့
နည္းနည္းဆင္းရဲတယ္။ လခမွန္မွန္ ေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ မင္းဟာ ျဖစ္သလုိေနရမွာပဲလို႔ Uီးဖုိးၾကားကေျပာျပတယ္။ လခ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 57

မရမွာကို က်ေနာ္မေၾကာက္ပါဘူး။ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ဆရာလုပလ
္ ို႔မျဖစ္ဘူးထင္တယ္လို႔
ေမာင္နုက ျပန္ေျပာတယ။ Uီးဖုိးၾကားက ဘာျဖစ္လို႔လည္းလို႔ ေမးတယ္။ ပန္းတေနာ္မွာ က်ေနာ္ဆရာႀကီးလုပ္တုန္းက
ေကာ္မီတီလူႀကီးေတြ Aေတာ္စိတ္ညစ္ကုန္ၾကရတယ္။ Uီးတုိ႔လည္း က်ေနာ့္္ Aေၾကာင္းၾကားၿပီးေရာေပါ့လို႔ ေမာင္ႏုက
ျပန္ေျဖတယ္။ ၾကားၿပီးပါၿပီ။ မင္းလုပ္တာမွန္သမွ် Aဆုိးခ်ည္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ Aေကာင္းေတြကို မင္းလုပ္ခဲ့တာ Aမ်ားႀကီး
ရွိပါတယ္။ Aဲဒီေတာ့ သုံးခြေက်ာင္းမွာ ခဏသြားလုပ္ေပးလုိက္ပါ။ Aဲဒီက ေက်ာင္းေကာ္မတီရဲ႕ Uကၠဌဟာေက်ာင္းဆရာႀကီး
တစ္Uီးလႊတ္ေပးဖို႔ ငါ့ကို ခဏခဏ နားပူေနတယ္လို႔ Uီးဖုိးၾကားက ဆက္ေျပာျပန္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏုဟာ သုံးခြ
Aမ်ဳိးသားေက်ာင္းကို

ေရာက္သြားတယ္။

ေမာင္နုက္ုိ

လူရမ္းကားေလးတစ္ေယာက္Aျဖစ္နဲ႔

မျမရီတုိ႔မိဘမ်ားက

စာရင္းသြင္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့Aတြက္ မိဘေတြကို နားေဖာက္ရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ Aစ္မႀကီးဆီက ေမာင္ႏု
သတင္းAစုံAလင္ ရထားၿပီးၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ သီတင္းကြၽတ္လ ေက်ာင္းပိတ္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း မျမရီကုိခုိးရေAာင္
ေမာင္ႏုဟာပန္းတေနာ္ကို ျဗဳန္းကနဲ ေရာက္သြားတယ္။ တစ္လေလာက္ေတာ့ ႀကိဳတင္Aေၾကာင္းၾကားသင့္တယ္။ Aခုလုိ
ျဗဳန္းစားႀကီးဆုိေတာ့

မျမရီလုိက္ႏုိ္င္မယ္

မထင္ဘူး။

မင္းလုပ္လုိက္ရင္

ဒီလုိAေလသုံးဆယ္ခ်ည္းပဲလို႔

Aစ္မႀကီးက

Aျပစ္တင္တယ္။ မျမရီကို က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ ေျပာၾကည့္ပါရေစ။ ခဏေလာက္ေတြ႕ရေAာင္ခ်ိန္းေပးပါလို႔ ေမာင္နုက
ပူဆာတာနဲ႔ Aစ္မႀကီး တုိ႔Aိမ္မွာပဲ ခ်ိန္းေပးတယ္။ မျမရီကိုေတြ႕တဲ့Aခါ ျမျမလို႔ သူ႕ေဆြမ်ဳိးေတြ ေခၚတဲ့Aတုိင္း ေခၚရမလား၊
ျမလုိ႔ပဲ ရင္းရင္းႏွီႏွီး ခ်စ္ေသြးေဖၚၿပီး ေခၚရမလားဆိုတာ ေမာင္ႏု မေ၀ခြဲႏုိင္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေလွႀကီးထုိးရုိးရုိးဆုိသလုိ။
မျမရီလုိပဲေခၚဖို႔ ေမာင္ႏု ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ေမာင္နုဟာ မျမရီနဲ႔ မေတြ႕ခင္တုန္းကေတြ႕တဲ့Aခါ ဟုိဟာေျပာမယ္
ဒီဟာေတြ ေျပာမယ္နဲ႔ဆုိၿပီးစU္္းစားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြ႕တဲ့Aခါ ေျခေတြ လက္ေတြတုန္တာေတြ Aကုန္ေမ့ၿပီး
သူျပန္တဲ့Aခါ လုိက္ခဲ့ပါ ဆုိတာကိုပဲ ထပ္တစ္လဲလဲ ေျပာေနတယ္။ မျမရီကေတာ့ ထူးထူးေထြေထြ မေျပာပါဘူး။ က်မလည္း
လုိက္ခ်င္ပါတယ္ ကုိကုိႏုရယ္။ Aခ်ိန္ တစ္လေလာက္ေပးပါလို႔သာ ေတာင္းပန္တာပါပဲ။ တစ္လထက္ေတာ့ မပိုပါေစနဲ႔
မျမရီရယ္လို႔ ေမာင္နုက ထပ္ၿပီးေျပာတဲ့Aခါ မပိုေေစရပါဘူး ကိုကိုႏုရယ္လို႔ မျမရီကေျဖၿပီး ဆယ္ရက္ေလာက္Aၾကာမွာ
မျမရီက တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ေက်ာ္ ၂ရက္ေန႔ေလာက္လာေခၚပါဆုိတဲ့ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာတယ္။ ေမာင္ႏုဟာ
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔ ညဘက္မွာ ပန္းတေနာ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ Aစ္မႀကီးက
မင္းမျမရီကုိခုိးမယ္ဆုိတ့ဲသတင္းဟာ
သူAိမ္ေပၚကဆင္းတာနဲ႔
ပန္းတေနာ္က

ဘယ္ကေပါက္ၾကားတယ္

ပသြယ္ကို

ခ်က္ခ်င္းခုိးေျပးရမယ္လို႔

ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ခပ္ျမန္ျမန္နဲ႔

Uီးဖုိးရင္၊ေဒၚေမဆုိတဲ့

မဆုိႏုိင္ဘူး။

ေဆြမ်ဳိးေတြရွိတယ္။

သူ႕မိဘေတြ

Aစ္မႀကီးကေျပာတယ္

သြားရင္နွစ္နာရီေလာက္သြားရမယ္
ဒီလုိခပ္ျမန္ျမန္

သိေနတယ္။

ပသြယ္ဆုိတဲ့ရြာကေလးဟာ

Aဲဒီရာြ မွာAစ္မႀကီးရဲ႕

ခုိးေျပးရမယ္ဆုိရင္

Aဲဒီေတာ့

Aေဖဘက္က

ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ခပ္ျမန္ျမန္တစ္စင္းကို

၀ါးခယ္မမွာ သြားငွားမွပဲ။ Aဲဒီေတာ့ မနက္ျဖန္ မနက္ေစာေစာထြက္တ့ဲ သေဘၤာနဲ႔ ၀ါးခယ္မကိုလုိက္။ ဟုိကိုေရာက္တာနဲ႔
ဂြၽန္ဆင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလးတစ္စင္းကို ငွားလာရင္ ဒီကို ညဂနာရီေလာက္ ျပန္ေရာက္မယ္။ မျမရီဟာ သူ႕Aိမ္က
သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂ခ်က္တီးမွာထြက္လာမယ္ဆုိေတာ့ Aေတာ္ပဲလို႔ ေမာင္ႏုက ရွင္းျပတယ္။ Aစ္မႀကီးက သေဘာတူတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ၀ါးခယ္မကုိ ျပန္သြားတယ္။ ပန္းတေနာ္ကို ခပ္ေစာေစာေရာက္နုိင္ရင္ ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့
သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေန႔လည္၂နာရီ၀ါးခယ္မကထြက္မယ့္Aစား တစ္နာရီေလာက္ေစာၿပီးတစ္ခ်က္တီးေလာက္မွာ ထြက္လာတယ္။
ပန္းတေနာ္ေခ်ာင္းထဲကို ၀င္ခါနီးက်ေတာ့ ပဲ့ခ်ိပ္စက္ဟာ ရုတ္တရက္ ပ်က္သြားတယ္။ စက္ဆရာလည္း Aစြမ္းကုန္
ႀကိဳးစားၿပီးျပင္တာပဲ။

ဘယ္လုိျပင္လို႔မွ

မရဘူး၊

ဒီလုိျပင္ရင္း

ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေလးဟာ

ေရစုန္ထဲေမ်ာသြားလိုက္တာ။

မျမရီAိမ္က ထြက္မယ့္ သန္းေခါင္ေက်ာ္၂-ခ်က္တီးတဲ့Aခ်ိန္ေလာက္မွာ ေမာင္နုဟာ ၀ါးခယ္မျမဳိ႕ကို ျပန္ေရာက္ေတယ္။
ေနာက္ေန႔ည ၁၁နာရီေလာက္မွ ေမာင္ႏုဟာ ပဲခ်ိပ္ကေလးနဲ႔ ပန္းတေနာ္ကို ေရာက္တယ္။ ေမာင္ႏုလည္းေရာက္ေရာက္ခ်င္း
မျမရီ ဘယ္မွာလည္းလို႔ သုတ္သီးသုတ္ျပာ ေမးရွာပါတယ္။ မေန႔ညက သူေပၚမလာလို႔ Aစ္မႀကီးကိုယ္တုိင္ မျမရီကိုခုိးၿပီး
ပသြယ္ကုိပို႔ထားလုိက္ၿပီဆုိတာကို
ခ်က္ခ်င္းလုိက္တာပဲ။

ဒါေပမယ့္

ၾကားရေတာ့မွ

ေမာင္နု

ပသြယ္ေခ်ာင္းကေလးထဲမွာ

စိတ္ေAးသြားတယ္။
ေဗဒါပင္ေတြက

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ေမာင္နုလည္း

ပသြယ္ကို

Aေနွာက္Aယွက္ေပးေနတဲ့Aတြက္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 58

သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂ခ်က္တီးေလာက္ရွိမွ ပသြယ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ Aိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Uီးဖုိးရင္၊ ေဒၚေမ၊ ညီမေဒၚေလး။
Aစ္မႀကီးတုိ႔က

AႀကီးAကဲမိဘေတြလုပၿ္ ပီး

ေမာင္နုနဲ႔မျမရီတုိ႔ကို

သူတုိ႔ရဲ႕Aိပ္ခန္းထဲလုိက္ပို႔ၾကတယ္။

Uီးဖုိးရင္

ဆုမြန္ေကာင္ေတာင္းၿပီး လုိက္ပို႔ၾကသူမ်ားထြက္သြားၾကတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ထဲ Aခန္းထဲမွာ ရွိတဲ့Aခါ.. ျမေရ..
ကုိကုိႏု…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aခန္း ၁၂
(က)
မျမရီရဲ႕ဖခင္ UီးေAာင္ၿငိမ္းဟာ သမီးခုိးရာ လုိက္စတုန္းကေတာ့ Aေတာ္စတ
ီ ္ဆုိးတယ္။ယူစရာ ေယာကၤ်ား
ဒီေလာက္ရွားသလားလို႔ ေတြးမိတုိင္း ကြၽတ္ဆတ္ဆတ္ ေမာင္နုကို ေရြးၿပီးယူခဲ့တဲ့ သမီးေတာ္ ကUၥနကို ခမည္းေတာ္ႀကီးဟာ
Aေတာ္စိတ္နာတယ္
မပစ္ႏုိင္ၾကဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

မျမရီမိဘေတြက
သြားတဲ့Aခါ

ဒါေပမယ့္

ေတာင္းဆုိးပလုံးဆုိးကိုသာပစ္ရုိးထုံးစံရွိတယ္။

ေလးငါးလေလာက္ရွိတဲ့Aခါ

ေမာင္ႏုရဲ႕Aစ္မႀကီးတို႔ကို

Aေဖနဲ႔Aေမကေတာ့

သမီးကိုျပန္Aပ္ပါ။

Aေၾကာင္းၾကားတယ္။

Aေရးမႀကီးဘူး၊

သားသမီးဆုိးကို

မိဘမွန္သမွ်

ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို

လက္ခံမယ္လို႔

သမီးကုိျပန္Aပ္ဖို႔Aတြက္

စိတ္ေျပကုန္ၾကၿပီ။

မျမရီရဲ႕မိဘေတြဆီကို

AကုိႀကီးကိုAုံးေမာင္

ကဘာေျပာမလဲ။

Aရင္တုန္းကလုိ Aိမ္ထဲA၀င္မခံပဲ Aိမ္၀ကဆီးၿပီးမ်ား တားေနUီးမလားလို႔ ေမာင္ႏုဟာ Aိမ္ဆီကိုေလွ်ာက္လာရင္း
စုိးရိမ္ေနမိတယ္။ ကိုAုံးေမာင္ဟာ ဒီလုိ မလုပ္ရွာပါဘူး။ Aိမ္ထဲကို၀င္လာတဲ့ ေယာက္ဖေတာ္ေမာင္ႏုကို ျပဳံးၿပီးလာလို႔
ႏႈတ္ဆက္တယ္။
ေမာင္နုဟာ

၁၉၃၃

ခုႏွစ္ေမလထဲမွာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAျဖစ္နဲ႔

ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တဲ့Aခါ

Aလုပ္ျပန္လုပ္ရတယ္။

ပန္းတေနာ္

သူလုပ္ရပုံဟာ

Aမ်ဳိးသားAထက္တန္းေက်ာင္းမွာ
Aေတာ္ထူးဆန္းတယ္။

ေယာကၡမ

UီးေAာင္ၿငိမ္းကလည္းသူ႕ကိုၾကဳိက္လွလို႔မဟုတ္ဘူး၊ သမီးကို တျခားေခၚသြားမွာစုိးလို႔ ေမာင္နုကုိ ေက်ာင္းAုပ္Aျဖစ္ခန္ဖ
႔ ို႔
ေက်ာင္းေကာ္မတီကို

ေျပာတယ္။

ေက်ာင္းေကာ္မတီကလည္

UီးေAာင္ၿငိမ္းနဲ႔

ပဋိပကၡမ
ၡ ျဖစ္ခ်င္တဲ့Aတြက္

သေဘာတူလုိက္တယ္။ ေမာင္ႏုလည္း ေယာကၡမႀကီးနဲ႔ ျပန္ေပါင္းထုပ္ကာစ သူ႕သမီးကုိ Aျခားတစ္ေနရာ ေခၚသြားရင္
ျပႆနာတစ္ခု ေပၚလာႏုိင္စရာရွိတယ္လို႔ ယူဆတဲ့Aတြက္ ေယာကၡမႀကီးေျပာတဲ့Aတုိင္း Aလုပ္ကိုလက္ခံလုိက္ရတယ္။
Aဲဒီေနာက္

တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့

ေAာင့္ေနရာမွာေပါ့ကြယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔

Aရင္ကလုိ

နားရြက္သိပ္မခပ္။

ကြၽတ္ဆတ္ဆတ္မလုပ္ေတာ့ပဲ ေမာင္နုဟာ ခပ္ကုပ္ကုပ္ကေလး ေနလုိက္တယ္။ ၁၉၃၄-ခုႏွစ္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တဲ့Aခါ
ေမာင္နုဟာ

ေက်ာင္းAုပ္Aလုပ္ကထြက္လုိက္ၿပီး

Uပေဒသင္ဖို႔တကၠသိုလ္ကို

ျပန္လာတယ္။

ေမာင္နုဟာ

Uပေဒနဲ႔

Aက်ဳိးမေပးဘူး။ ဒီလုိAက်ဳိးမေပးလို႔ပဲ တစ္ပုိင္းတန္းလန္းန႔ဲ Uေပဒတန္းက ထြက္ထြက္လာရတာႏွစ္ခါရွိၿပီ မဟုတ္လား။
Aခုတစ္ခါ Uပေဒတန္းကိုတက္ျပန္ၿပီ။ ဘာမ်ားျဖစ္Uီးမလဲဆုိတဲ့ Aေတြးေတြဟာ ေမာင္နုရဲ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာ မၾကာခဏ
ေပၚေပၚေနတယ္။
(ခ)
Uပေဒတန္းတက္လို႔ တစ္လေလာက္ရွိတဲ့Aခါ သထုံေက်ာင္းေဆာင္ က်ဴတာကုိAုံးက သူ႕မွာ မိတ္ေဆြ
၃Uီးရွိတယ္။ Aဲဒီ သုံးUီးနဲ႔ မိတ္ဖြဲ႕ေပးခ်င္တယ္လို႔ ေမာင္နုကို Aေၾကာင္းၾကားတယ္။ AဲဒီသုံးUီးနဲ႔ ကိုႏု Aခန္းထဲမွာ
ေတြ႕တဲ့Aခါ ကိုႏုဟာ စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာေသးဘူး။ Aကဲခပ္ေနတယ္။ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းဟာ စကားေတာ္ေတာ္
ေျပာတယ္။

သူေျပာတဲ့Aထဲမွာ

Aရႊန္းေတြလည္း

ဒါေပမယ့္

ကုိေက်ာ္ၿငိမ္းလုိ

Aရႊန္းေတြမပါဘူး။

Aေတာ္ပါတယ္။

ကိုသိန္းေဖလည္း

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး

စကားေတာ္ေတာ္ေျပာတာပဲ။

Uာဏ္Aေတာ္ထက္ျမက္ပုံေပၚတယ္။

ကိုေAာင္ဆန္းကေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ငုတ္တုတ္ႀကီးထုိင္ေန တယ္။ ဒီသုံးUီးစလုံးဟာ ကုိႏုထက္Aမ်ားႀကီးငယ္တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 59

Aဲဒီေန႔ တစ္နာရီေလာက္ေတြ႕ၿပီး လူစုခြဲလုိက္ၾကတယ္။ ကုိAုံးရဲ႕ စီစU္္ေပးခ်က္Aရ ဒီလူငါးေယာက္ဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ
ေတြ႕ၾကတယ္။ သူတုိ႔ေပါင္းမိၾကတာ Aေတာ္ကေလး ၾကာလာတဲ့Aခါ ဒီငါးေယာက္ဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးရဲ႕ ရုံးခန္းနဲ႔
ဆယ္ကိုက္ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာ ညေမွာင္မဲႀကီးထဲမွာ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ မျမင္ရပဲ Aစည္းAေ၀းလုပ္ၾကရတယ္။
AဲဒီAခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္
မထင္ပါဘူး။

ဒီငါးေယာက္မွာ

Aဲဒါေၾကာင့္

လွ်ဴိ႕လွ်ဴိ႕၀ွက္၀ွက္ကိစၥေတြကို စိတ္ကူးထဲမွာ

တကၠသိုလ္ကထြက္ၿပီးတဲ့Aခါ

Aဲဒီေမွာင္မုိက္

ထည့္ေတာင္ထည့္မိၾကUီးမယ္

Aစည္းAေ၀းႀကီးဟာ

ဘာAတြက္မ်ား

လုပ္ခဲ့မိၾကပါလိမ့္မလဲ။ ဘယ္သူကမ်ား Aၾကံေပးလို႔ လုပ္ခဲ့ၾကရသလဲဆုိတာ ကိုႏု စU္္းစားလို႔ မရဘူး။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
(ဂ)
ေAာက္တုိဘာ ေက်ာင္းပိတ္ခါနီးမွာ တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕ ဒုတိယUကၠဌဟာ ေက်ာင္းထြက္သြားတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္

ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တဲ့Aခါ

တုိက္တြန္းခ်က္Aရ

ကိုႏုဟာ

ေက်ာင္းပိတ္ခါနီးတဲ့ခါ

Aဲဒီလစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာမွာ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရတယ္။

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ရဲ႕

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုပ္တယ္။
ယွU္ၿပိဳင္သူမရွိပဲ

လက္မွတ္နဲ႔Aေရးႀကီးတဲ့

ငါးUီးAဖြဲ႕ရဲ႕

Aေရြးခံရတယ္။

ႏုိ႕တစ္စာတစ္ေစာင္

ဒီဇဘၤာ

ထြက္လာတယ္။

ဒီႏုိ႕တစ္စာထဲမွာ Aဲဒီႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စU္္ႏွစ္တုိင္း ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္မွာ ေAာင္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြမွသာ
မတ္လ

စာေမးပြဲႀကီးမွာေျဖဆုိခြင့္ရမယ္လို႔

သူ႕တပည့္ေတြသိပ္ႀကိဳးစားေစ်င္တယ္။
ေစခ်င္တယ္။
ထိပ္ဆုံးတန္းကို

ဒီလုိတုိးလာတဲ့Aတြက္
ေရာက္ေနတာကို

ေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႕ရတယ္။

Aဲဒီလုိႀကိဳးစားၾကတဲ့Aတြက္
ျဖစ္နုိင္ရင္

ျဗိတိသွ်

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ကေတာ့

Aရည္Aခ်င္းေတြ

Aင္ပုိင္ယာတစ္ခုလုံးမွာ

သူသိပ္ၾကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္တယ္။

ဆထက္တံပိုးတုိးလာ

သူ႕ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ဟာ

သူ႕လက္ထက္

ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ရဲ႕

Aဆင့္Aတန္းဟာ Aေတာ္ျမင့္မားတဲ့ AေျခAေနကိုေရာက္ခဲတ
့ ယ္ဆုိတာ မွတ္တမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး
ဆေလာ့ဟာ သူ႕တပည့္ေတြကိုသာ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တုိက္တြန္းသာ မဟုတ္ဘူး။ သူကုိယ္တုိင္လည္း သိပ္ႀကိဳးစားတာပဲ၊ သူ႕ကို
မုန္းတဲ့

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ဟာ

ေရသာမခိုဘူး၊

ခ်စ္တဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာထိုပဲျဖစ္ျဖစ္
ညာမေနဘူး၊

ေမးခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသားကိုေမး

သိပ္Aလုပလ
္ ုပ္တယ္ဆုိတာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

တညီတညြတ္တည္း

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 60

ေႏွာင့္ေႏွျခင္းမရွိပဲ ေျဖၾကမယ္၊ ဒါေပမယ့္ AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားေတြဟာသူ႕ေစတနာရင္းကို မျမင္ၾကဘူး။
မ်က္ႏွာျဖဴလုပ္ရင္ ဘာကိုိပဲလုပလ
္ ုပ္ နယ္ခ်ဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာ ျဖစ္ရမွာပဲ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်င္လို႔
လုပ္တာျဖစ္ရမွာပဲလို႔သာ ျမင္ေနၾကတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီနို႔တစ္စာ ထြက္လာတာနဲ႔႕ တၿပိဳင္နက္၊ ေက်ာင္းသားေတြ
Aုံၾကြလာၿပီး ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးရေAာင္ ေက်ာင္းသားထု Aစည္းAေ၀းတစ္ခု ခ်က္ခ်င္းေခၚေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။
ဒီေတာင္းဆုိခ်က္Aရ
ေခၚေပးရတယ္။

တကၠသိုလ္သမဂၢက

Aစည္းAေ၀း

ေက်ာင္းသားထုAစည္းAေ၀းတစ္ခုကို

စတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

သူတုိကေျပာေနၾကAတုိင္း

သမဂၢခန္းမေဆာင္ထဲမွာ

ေက်ာင္းသားAေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

ဒီAစမ္းစာေမးပြလ
ဲ ုပ္တာဟာ နယ္ခ်ဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်င္လို႔လုပ္တာပဲဆုိတာေတြကို
ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေျပာၾကတယ္။ Aေတာ္ကေလးၾကာတဲ့Aခါ Aစည္းAေ၀းတစ္ခုလုံးဟာ Aုံၾကြလာၿပီး ဒီAစမ္းစာေမးပြဲ
ကိုတုိက္ဖို႔Aတြက္

သပိတ္ေမွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့Aသံေတြ

ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္Uီးႏွစ္Uီးကထၿပီး။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထြက္လာတယ္။

သပိတ္မေမွာက္ခင္

Aခုလိုျဖစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့နဲ႔

ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။

ေဆြးေႏြးလို႔မရမွ သပိတ္ေမွာက္သင့္တယ္လို႔ Aၾကံေပးတယ္။ AဲဒီAၾကံကို ေက်ာင္းသားထုကလက္ခံၿပီး တကၠသိုလ္
သမဂၢUကၠဌကုိ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆီကို

သြားေရာက္ေဆြးေႏြးဖို႔

သူတစ္ေယာက္တည္း

Aမႈေဆာင္္ႏွစ္ေယာက္ေရြးတယ္။

ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။

မသြားပါရေစနဲ႔

ဒီသုံးUီးAဖြဲ႕ဟာ

တကၠသိုလ္သမဂၢUကၠဌလည္း

ဆုိၿပီးAလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ထဲက

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့နဲ႔

သူႀကိဳက္တဲ့

ေနာက္တစ္ေန႔မွာသြားေတြ႕ၿပီး

ဘယ္လုိလည္း ဆုိတာ ဒီဇဘၤာ ေက်ာင္းမပိတ္ခင္ ေက်ာင္းသားထုAစည္းAေ၀းကို Aစီရင္ခံရမယ္လို႔ ေက်ာင္းသားထုက
ေတာင္းဆုိတယ္။ ေကာင္းပါၿပီလို႔ Uကၠဌက ကတိေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ Uကၠဌနဲ႔ သူ႕Aေဖၚ ႏွစ္Uီးဟာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး
ဆေလာ့ကိုသြားမေတြ႕ရဲတဲ့Aတြက္ ေက်ာင္းသာပိတ္သြားေရာ သူတုိ႔ကတိAတုိင္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဘူး။ ဒုတိယUကၠဌ
ကိုႏုကုိ AဲဒီAစည္းAေ၀းက ဘာမွတာ၀န္ေပးမထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ တာ၀န္ေပးAပ္ျခင္းခံရတဲ့Uကၠဌနဲ႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
ႏွစ္Uီးဟာ

တာ၀န္ေရွာင္တိမ္းေနတာ ကိုနုျမင္ရေတာ့

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့ကို

Aိမ္မွာ

သြားေတြ႕ဖို႔

ကိုႏုဟာ

သူ႕သေဘာနဲ႔သူ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကို လႊတ္လုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ကိုႏုတုိ႔လူစု ဗဟုိထမင္းစား
ခန္းမေဆာင္ထဲမွာ ေန႔လည္စာစားေနၾကတုန္း ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းျပန္လာတယ္။ ဘယ္လုိလည္းေဟ့ ေနရာက်ရဲ့လားလို႔ ကိုႏုက
ဆီးၿပီးေမးတယ္။

ေနရာမက်ဘူး။

ပုဂၢဳိလ္တစ္Uီးတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္။

Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုကပဲျဖစ္ျဖစ္။

ငါ့ကိုလာၿပီး

ျခိမ္းေျခာက္တာ ငါမေၾကာက္ဘူး။ Aစမ္းစာေမးပြဲေတြကို ေက်ညာထားတဲ့Aတုိင္းလုပ္ရမယ္လို႔ စားပြဲခုံကို လက္သီးနဲ႔ထုၿပီး
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က

Aေျဖေပးလုိက္တယ္လို႔

ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကရွင္းျပတယ္။

ကဲ-ထမင္းစားUီးကြာ။

ၿပီးေတာ့မွ

တုိင္ပင္ၾကတာေပါ့လို႔ ကုိႏုက ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေျပာၿပီး ထမင္းစားရင္းAၾကံယူေနတယ္။ တေAာင့္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ကိုနု
Aၾကံတစ္ခု ရတယ္။ ဒီAၾကံဟာ လိမ္ေျပာၿပီးAႏုိင္ယူရမယ့္ Aၾကံျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီAၾကံAတုိင္း လုပ္မယ္လို႔
သူ႕စိတ္ထဲမွာ
Aက်ဳိးAတြက္

ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွမလုပ္ေတာ့ဘူးကြာလို႔
လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။

ကုိႏုစိတ္ေျပာင္းသြားျပန္တယ္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

AားလုံးAတြက္

ဒါေပမယ့္မ်ားမၾကာခင္

ဒါဟာ

လုပ္တာပဲဆုိတဲ့စိတ္ေတြ၊

င့ါ

ကုိႏုရဲ႕

Uီးေႏွာက္ထဲမွာ ေပၚလာျပန္တယ္။ ေလးငါးဆယ္မိနစ္Aတြင္း ကုိႏုရဲ႕ Uီးေနွာက္ထဲမွာလုပ္မယ္ မလုပ္ဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ေတြ
Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚေနတယ္။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့မွ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ Aက်ုဳိးAတြက္ ငါလုပ္ရမယ္။ ဒီလုိလိမ္ေျပာတဲ့
Aတြက္ ငရဲမကလို႔A၀ီစီက်ခ်င္က်ပါေစ။ ငါလုပ္မယ္လို႔ကုိႏုဟာ ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ထမင္းစားၿပီးတဲ့Aခါ
ငါးUီးAဖြဲ႕Aျပင္
၂ေယာက္ဟာ

လူရင္းေလးငါးေယာက္ကိုလည္းဖိတ္လုိက္တယ္။
ဘုိးသာ၀နသုိးေတြလုိ

သေ၀ထုိးသြားၾကၿပီ။

ကိုႏုက

ဒီလူေတြကို

AေျခAေနကိုရွင္းျပၿပီး
Aားကိုးလို႔မျဖစ္ဘူး။

Uကၠဌနဲ႔သူလူ
သူ႕မိတ္ေဆြေတြ

သေဘာတူရင္ သူကုိယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဒီAစမ္းစာေမးပြဲေတြကို တုိက္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ Aားလုံးကသေဘာတူတဲ့
Aတြက္ သူလုပ္ခ်င္တဲ့AစီAစU္္ကို ကုိႏုက ရွင္းျပတယ္။ Aာလုံး သေဘာတူတဲ့Aခါ ကိုႏုတုိ႔လူစုဟာ ေမာရိယနဲ႔
ျမန္မာ့Aလင္း

သတင္းစာတုိက္

၂-တုိက္ကို

ထြက္သြားၾကတယ္။

ေမာရိယမွာ

ကုိုAံုးကုိသိတဲ့

Aယ္ဒီတာ

တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာ့Aလင္းမွာ ကိုႏုကိုသိတဲ့ Aယ္ဒီတာတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ကပဲဲျဖစ္ျဖစ္၊

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 61

Aဖြဲ႕တစ္ခုကပဲျဖစ္ျဖစ္ သူကုိလာၿပီး ျခိမ္းေျခာက္တာ သူမေၾကာက္ဘူးလို႔ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး ဆေလာ့က ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကို
ေျပာတုန္းက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ Aထူးသျဖင့္ ကုိနုတုိလူစုနဲ႔ တကၠသိုလ္ သမဂၢကို ရည္ရြယ္ေျပာလုိက္တာပါပဲ။
တျခားလူေတြကို ေျပာစရာAေၾကာင္းလည္း မရွိပါဘူး။ Aဲဒါေတြကို ကိုႏတ
ု ုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေက်ာင္းသားတုိက္ပြဲ ေAာင္နုိင္ေရးAတြက္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ဘယ္နုိင္ငံေရးသမားကိုမွ ငါမေၾကာက္ဘူး။
ဘယ္ႏုိင္ငံေရးAဖြဲ႕ကိုမွ

ငါမေၾကာက္ဘူးလို႔

ေျပာတယ္ဆုိၿပီး

လုပ္ၾကံမမွန္သတင္းကို

ကိုႏုတုိ႔ဟာ

သတင္းစာထဲ

ထည့္လုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေခါင္းစU္္မဲႀကီးေတြနဲ႔႕ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္မွာ ဒီလုပ္ၾကံသတင္းေတြ ပါလာတဲ့Aခါ
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က သူဒီလုိ မေျပာရပါဘူး။ သူေျပာစU္္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ တကၠသိုလ္သမဂၢ
ကိုသာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာတာပါ။ သတင္းစာမွာပါတဲ့ သတင္းေတြဟာ ကုိယ္လုိရာ ဆြဲၿပီးေရးထားတဲ့သတင္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။
ဆုိတဲ့ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ Aဲဒီသတင္းစာ၂-ေစာင္ကိုပို႔ပါေသးတယ္။ သတင္းစာတုိက္ေတြက ထည့္မေပးပါဘူး။
AဲဒီမထမAဆင္ၿ့ ပီးတဲ့ေနာက္ ကုိသိန္းေဖက Aထက္ဗမာျပည္ကို သြားရတယ္။ ကုိႏုက ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚဘက္ကို
သြားရတယ္။

AဲဒီAခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္

ကိုသိန္းေဖကသိတာ

ကိုသိန္းေဖကိုလည္းသိတာ၊

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ

မုံရြာနဲ႔

ဘုတလင္္ဆုိတဲ့ ျမိဳႏွစ္ၿမိဳ႕ပဲရွိတယ္။ ကုိႏုကသိတာ ကိုႏုကိုသိတာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာမွ ၀ါးခယ္မနဲ႔ ပန္းတေနာ္ပဲရွိတယ္။
Aဲဒီေတာ့ ကိုႏုနဲ႔ကိုသိန္းေဖတုိ႔ဟာ တျခားၿမိဳ႕ေတြကို သြားလို႔မျဖစ္ဘူး ကိုသိန္းေဖက မုံရြာနဲ႔ဘုတလင္္ကိုသြားရတယ္။
ကုိႏုက

၀ါးခယ္မနဲ႔

သူတုိ႔ေခၚတဲ့

ပန္းတေနာ္ကိုသြားရတယ္။

Aဲဒီၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕မွာ

ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းေတြဆိုတာ

ဘုရားစူး၊

သူတုိ႔ႏွစ္Uီးဟာ

က်မ္းစူး

ဘာမွAရွိန္A၀ါမရွိတာေၾကာင့္

လြတ္ရုံမွ်သာရွိတဲ့

Aစည္းAေ၀းေတြပဲ။

Aစည္းAေ၀းတက္ၾကတဲ့ လူထုဆုိတာကလည္း ဒီျပႆနာမွာ

Aင္မတန္စိတ္၀င္စားတဲ့Aတြက္ Aုံၾကြတဲ့လာၾကတာ

မဟုတ္ပါဘူး။

Aားနာပါးနာ

သူငယ္ခ်င္းေတြ၊

ကိုသိန္းေဖတုိ႔Aတြက္ကေတာ့
Aစည္းAေ၀းလို႔

မိတ္ေဆြေတြျဖစ္တဲ့Aတြက္
လူနည္းတာ၊

ကင္ပြန္းတပ္ႏုိင္တဲ့

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့

မ်ားတာ

ေနရာတစ္ခုခုမွာ

Aုံၾကြတာ၊

တက္လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။

မAုံၾကြတာဟာ

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔

ဗမာျပည္ကAျမန္ထြက္သြားေလာ့ဆုိတဲ့

သိပ္Aေရးမႀကီးပါဘူး။

ႏုိင္ငံေရးAသင္းေတြကို

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

ခ်ရင္ၿပီးေရာ

ကိုႏုနဲ႔
လူထု

ေစာ္ကားတ့ဲ

Aဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က

ခ်ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ရန္ကုန္မွာေစာင့္ေနတဲ့ ကုိAုံး၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ ကိုေAာင္ဆနး္တုိ႔ဆီကုိ သံၾကဳိး႔ပို႔ရတယ္။ ကိုAုံး၊
ကုိေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔

ကိုေAာင္ဆန္းတုိ႔က

ႀကိဳတင္စီစU္္ထားတဲ့Aတုိင္း

သတင္းေတြပို႔ရတယ္။

ဒီသတင္းစာႏွစ္ေစာင္ကလည္း

Aုံၾကြတုန္လႈပ္ေနတဲ့

ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္လူထုAစည္းAေ၀းႀကီးေတြဆီမွာ

ေမာရိယနဲ႔

ၾကက္ပြဲေလာက္ရွိတဲ့

ျမန္မာ့Aလင္းသတင္းစာတုိက္ေတြကို

Aစည္းAေ၀းမ်ဳိးမွာမဟုတ္ပဲ

Aဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို

Aင္မတန္

ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္လို႔

ထင္လာေေAာင္ ကိုAုံး၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း။ ကိုေAာင္ဆန္းတုိ႔ကပုတ
ိ႔ ဲ့သတင္းေတြကို မြမ္းးမံခ်ယ္လွယ္ေပးၾကတယ္။ ကုိႏန
ု ဲ႔
ကိုသိန္းေဖတုိ႔ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ Aဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထပ္ၿပီးခ်ရေAာင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရာဟုေဒါင့္
သံတန္ေဆာင္းမွာ ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းတစ္ခုေခၚၾကျပန္တယ္။ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံး၀င္သခင္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕လူထုထဲက
တစ္ရာေလာက္တက္တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ဟာ Aေတာ္တုန္လႈပ္ေနၿပီထင္တယ္။ ယူနီဗာစီတီ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ ၀တ္လုံUီးစုိးညြန္႔နဲ႔ ဘာဆာUီးတင္တုိ႔ကို သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြAျဖစ္ AဲဒီAစည္းAေ၀းကို
တက္ရွင္းခုိင္းတယ္။

ဒါေပမယ့္လူထုဟာ

ကုိႏုတုိ႔ေခၚထားတဲ့လူထုဆုိေတာ့

ဒီကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္Uီးဟာ

လူထုကို

နား၀င္ေAာင္ မရွင္းနုိင္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္AဲဒီAစည္းAေ၀းမွာလည္း ကုိႏတ
ု ုိ႔လုိခ်င္တဲ့Aတုိင္း ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့
Aျမန္ထြက္သြားေလာ့ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုပဲ ခ်မွတ္လုိက္ၾကတယ္။ Aမွန္Aတုိင္းေျပာရရင္ AဲဒီAခ်ိန္Aထိ လူထုဟာ
Aဲဒီကိစၥေတြမွာစိတ္မ၀င္စားေသးပါဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔ဒီလုိေျပာႏုိင္သလဲ။

ဒီရာဟုေဒါင့္က

တန္ေဆာင္းထဲမွာ

Aစည္း

Aေ၀းေတြ မၾကာခဏလုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ လူထုစိတ္၀င္စားတဲ့ Aစည္းAေ၀းဆုိရင္ ဒီသံတန္ေဆာင္းတစ္ခုလုံး ပရိသတ္
ဟာျပည့္သြားတယ္။ AနီးAနားက တန္ေဆာင္းေတြမွာလည္း လူေတြၾကပ္ေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္
ႀကီးရဲ႕ ရင္ျပင္ေတာ္Aထိ ပရိသတ္လွ်ံထြက္သြားတယ္။ ကိုႏုတုိ႔ေခၚတဲ့ Aစည္းAေ၀းမွာေတာ့ လူထု တစ္ရာ့ငါးဆယ္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 62

ေလာက္သာတက္တဲ့Aတြက္ ေခ်ာက္ကပ္ကပ္ႀကီးေတာင္ျဖစ္ေနတယ္။ Aခုလို လူထုAစည္းAေ၀းေတြမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်ၿပီး သတင္းစာေတြထဲမွာ စာလုံးမဲေခါင္းစU္္ႀကီးေတြနဲ႔ လႈံ႕ေဆာ္တာဟာ ဒီတုိက္ပြဲမွာသုံးဖို႔ ကိုႏုAသင့္ေဆာင္ထားတဲ့
လက္နက္ႏွစ္ခုAနက္

ပထမလက္နက္သာ

ျဖစ္ေသးတယ္။

Aဲဒီလက္နက္နဲ႔

တုိက္ပြဲမွာ

မေAာင္ျမင္ရင္

ဒုတိယလက္နက္ျဖစ္တဲ့ သပိတ္လက္နက္ကိုသုံးဖို႔ ကိုနုစီစU္္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိႏုတလ
ုိ႔ ူထုရဲ႕ ကုသုိလ္ကံကေလးက
ေကာင္းခ်င္ေတာ့
ပါလာတယ္။

ရာဟုေဒါင့္ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္

Aဲဒီညေနမွာပဲ

Aစည္းAေ၀းရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ

ယူနီဗာစီတီ

ေကာလိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြဲ႕ရ႕ဲ

ေနာက္တစ္ေန႔

သတင္းစာေတြထဲမွာ

AေရးေပၚAစည္းAေ၀းတစ္ခုက်င္းပၿပီး

Aစမ္းစာေမးပဲြေတြကို ရုတ္သိမ္းပစ္လုိက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ AဲဒီAေရးေပၚAစည္းAေ၀းမွာ ကုိႏုနဲ႔
ကုိေက်ာ္ၿငိမ္းကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ဖို႔ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့က ေတာင္းဆုိတယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီး
ျဖစ္တဲ့

၀တ္လုံေတာ္ရ

ျဖစ္လာလိမ့္Uီးမယ္ဆုိၿပီး
ဒုတိယတကၠသိုလ္
ဆူပူလာေAာင္

Aစ္မ္ေAUီးသိမ္းေမာင္က

ဒီသူငယ္ေတြကို

ေက်ာင္းAုပႀ္ ကီးဆေလာ့္ရဲ႕

ဒုတိယAဓိပတိ

Aဆုိကုိကန္႔ကြက္တယ္။

ေဒါက္တာဆက္က

လႈံ႕ေဆာ္မေပးပါဘူးဆုိတဲ့

ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ရင္

ကိုႏုနဲ႔

Aာမခံခ်က္မွာ

Aဲဒါေၾကာင့္ၾကားျဖန္တဲ့Aေနနဲ႔

ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေခၚၿပီး

လက္မွတ္ထုိးခုိင္းဖို႔

ေနာက္ထပ္ဆူပူပြဲတစ္ခု

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာေတြ

Aုပ္ခ်ုဳပ္ေရးAဖြဲ႕ကဆုံးျဖတ္တယ္။

AဲဒီAခါက ေဒါက္တာဆက္ဟာ ရန္ကုန္ျမဴနိစပါယ္ မင္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ
ကုိႏုနဲ႔

ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ဟာ

ေဒါက္တာဆက္ကို

ရန္ကုန္ျမဴနီစပါယ္ရုံးးႀကီးက

သူ႕ရုံးခန္းမွာ

သြားေတြ႕ရတယ္။

ေဒါက္တာဆက္ Aာမခံခ်က္မွာ လက္မွတ္ထုိးဖို႔ေျပာတယ္။ ကိုႏုက မထုိးႏုိင္ဘူးလို႔ ျငင္းဆုိတယ္။ မင္းတုိ႔မလုိလားတဲ့
Aစမ္းစာေမးပြဲကို

ရုတ္သိမ္းလုိက္ၿပီးၿပီ။

ဒီAာမခံခ်က္ကို

လက္မွတ္ထုိးဖို႔ဟာ

မင္းတုိ႔မွာဘာတာ၀န္ေလးစရာရွိလဲလို႔

ေဒါက္တာဆက္က ေျပာတယ္။ ဒီAာမခံခ်က္ကို လက္မွတ္ထုိးတာထက္စာရင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရတာက ေတာ္ေသးတယ္လို႔
ကိုႏုက

ျပန္ေျပာတယ္။

ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ကို

မင္းတုိ႔စU္္းစားၾကUီးကြာ

တစ္ေနရာရာမွာသြားၿပီး

ေန႔လည္

၂-ခ်က္တီးက်ရင္

လက္မွတ္ထုိးဖို႔ကိစၥကို

မင္းတုိ႔ျပန္လာၾကUီး

ေဆြးေႏြးရေAာင္

ဆုိၿပီး

လႊတ္လုိက္တယ္။

ကိုႏုနဲ႔
ေန႔လည္

၂ခ်က္တီးမွာ ေဒါက္တာဆက္နဲ႔ေတြ႕တ့ဲAခါ ေဒါက္တာဆက္က မင္းတုိ႔စU္္းစာၿပီးၾကၿပီလားလို႔ ဆီးေမးတယ္။ ၿပီးၿပီလို႔
ကိုႏုက

ေျဖတယ္။

မထုိးႏုိင္ဘူးလို႔

Aဲဒီေတာ့

ဘယ္လုိလဲ

ကိုႏုကျပန္ေျဖတယ္။

လက္မွတ္ထုိးမယ္မဟုတ္လားလို႔

ေဒါက္တာဆက္က

ေဒါက္တာဆက္က

တယ္ခက္တဲလူေတြပဲလို႔ညU္းၿပီး

ကုိနုနဲ႔

ဆက္ေမးတယ္။
ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကို

ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။ ကုိႏုဟာ Uီးေႏွာက္ထက္ ႏွလုံးသားကပုိႀကီးေနတဲ့ သူတစ္Uီးျဖစ္တဲ့Aတုိင္း AခုလုိေAာင္ျမင္မႈ
ရၿပီးတဲ့Aခါ

ေAာက္ေျခေတြလြတ္ၿပီး

ငါမွငါဆုိတဲ့Aေနမ်ဳိးနဲ႔

ဘ၀င္AႀကီးAက်ယ္

ျမင့္သြားစရာAေၾကာင္းရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိုနုဟာ ေAာက္ေျခမလြတ္ဘူး။ Aခုလို ေAာင္ပြဲခံႏုိ္င္တာ Aာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ခပ္တင္းတင္း ခပ္မာမာ
ဆက္ဆံႏုိင္တာဟာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ သူ႕Uပေဒကို ေလးစားတဲ့ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြရဲ႕ လက္ေAာက္မွာ
ေနရတာေၾကာင့္ ဆက္ဆံႏုိင္တာပဲ။ Uပေဒကိုမေလးစားတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြရဲ႕ လက္ေAာက္မွာေနရရင္ Aဲဒီနယ္ခ်ဲ႕
သမားေတြဟာ

ဓနရွင္နယ္ခ်ဲ႕သမားပဲျဖစ္ျဖစ္။

ဆုိရွယ္လစ္နယ္ခ်ဲ႕သမားပဲျဖစ္ျဖစ္။

ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕သမားပဲျဖစ္ျဖစ္

သူလုိေကာင္မ်ဳိး Aစိမ္းလုိက္၀ါးစားပစ္မွာပဲ ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို ကုိႏုသေဘာေပါက္ေနတဲ့Aတြက္ သူေAာက္ေျခမလြတ္၊
ဘ၀င္မျမင့္တာ ျဖစ္တယ္။
ဃ။
ေနာက္ႏွစ္ တကၠသိုလ္သမဂၢ Uကၠဌေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့Aခါ ကိုႏုဟာ ယွU္ျပိဳင္သူမရွိပဲ Aေရြးခံရတယ္။
တျခားUကၠဌေတြ ရမ္းမယ္ဆုိရင္ Uကၠဌျဖစ္ၿပီးလို႔ ႏွစ္လ သုံးလၾကာမွ ရမ္းမယ္။ Uကၠဌ ကိုနုကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ Uကၠဌ
ျဖစ္တဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မတုိင္ပင္ပဲ ရမ္းပစ္လုိက္တယ္။ သူရမ္းပုံဟာ Aေတာ္ရယ္စရာ ေကာင္းတဲ့Aတြက္
ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပရUီးမယ္။ Uကၠဌနဲ႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ကုိ ေရြးေကာင္တင္ေျမာက္ ၿပီးတဲ့Aခါ တကၠသိုလ္
သမဂၢ သင္းလုံးကြၽတ္ Aစည္းAေ၀းကို ေခၚရတယ္။ AဲဒီAစည္းAေ၀းမွာ Uကၠဌက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရတယ္။ Uကၠဌဟာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 63

Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကို

မ၀င္ခင္

AေထြေထြAတြင္းေရမွဴးက၀င္ၿပီး

“Uကၠဌ”လို႔

ေက်ညာရတယ္။

AဲဒီAခါ

Aသင္းသားေတြက မတ္တတ္ရပ္ၿပီး Aေလးျပဳရတယ္။ Uကၠဌကိုႏုဟာ Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကို ၀င္မိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္
တျခားဘာမွ မေျပာဘူး။ Aလကား။ ဒါေတြဟာ ပုိေနတာပဲ ေနာင္ကို က်ေနာ္Aခန္းထဲ၀င္လာရင္ ဘယ္သူမွ မထရဘူး။
ထုိင္ေနရမယ္လို႔ ေျပာေျပာဆုိဆုိ သူ႕ေခါင္းေပါင္းကို ဆြဲခြၽတ္လုိက္ၿပီး စားပြဲခုံေပၚကို ပစ္တင္လုိက္တယ္။ Uကၠဌ ကိုႏု
ရမ္းကားေနတာကို ျမင္ရၾကားရတဲ့ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြဟာ သိပ္စိတ္ဆိုးၾကတာပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aစည္းAေ၀းၿပီးတာနဲ႔
တၿပိဳင္နက္ Uကၠဌရဲ႕Aခန္းထဲမွာ AေရးေပၚAလုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းကို ခ်က္ျခင္းေခၚေပးဖို႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
ေတြက Uကၠဌဆီမွာ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ UကၠဌAခန္းထဲမွာ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြစုံတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ Uကၠဌကိုႏုကို
၀ုိင္းၿပီး Aျပစ္တင္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ေျပာၾကတာေတြရဲ႕ Aတုိခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီလုိ။ Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကို Uကၠဌ မ၀င္ခင္
AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးက Uကၠဌလို႔ ေက်ညာလုိက္ရင္ Aသင္းသားAားလုံးက မတ္တတ္ရပ္ရမယ္။ Uကၠဌ ထုိင္ၿပီးမွ
ထရမယ္။

Uကၠဌဟာ

AတိAလင္း

သင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းတုိင္းမွာ

ေဖၚျပထားတယ္။

တကၠသိုလ္သမဂၢကို

ေခါင္းေပါင္းေပါင္းရမယ္ဆုိတာေတြဟာ

ထူေထာင္တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး

စည္းမ်U္းထဲမွာ

ဒီAတုိင္းလုပ္ခဲ့တဲAစU္္Aလာရွိတယ္။

ဒီAစU္္Aလာကို Uကၠဌတစ္ေယာက္တည္း သေဘာနဲ႔မခ်ဳိးေဖာက္ႏုိ္င္ဘူး။ Aသင္းသားေတြ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး AရုိAေသ
ေပးတာဟာ ကုိႏုကိ ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ Uကၠဌရာထူးကိုေပးတာ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြကို မတုိင္ပင္ပဲနဲ႔ Uကၠဌက
Aခုလုိရမ္းကားတာဘာေကာင္းသလဲ

Aစရွိတဲ့

မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို

ဆူညံေနေAာင္Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြ

၀ုိင္းၿပီး

Aန္ထုတ္ၾကတာပါပဲ။ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ AစU္္Aလာေတြဟာ စည္းမ်U္းထဲမွာရွိတယ္ဆုိတာ Uကၠဌကုိႏု မသိဘူး၊ ဒီကုိႏု Uကၠဌ
သက္တမ္းမွာ ဒီစည္းမ်U္းကိုတစ္ေခါက္ျပည့္ေAာင္ ဖတ္ဖူးပုံမေပၚဘူး။ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြက Aခုလုိ၀ုိင္းဆူတဲ့Aခါ
Uကၠဌကုိႏုဟာ

ဘာမွျပန္မေျပာဘူး။

ေနာင္သင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းေတြ

စပ္ၿဖဲၿဖဲလုပ္ေနတယ္။
က်င္းပတဲ့Aခါ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြလည္း

AစU္္AလာAတုိင္းလုပ္ရမယ္လို႔

ဆူလို႔Aားရတဲ့Aခါ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။

ေနာင္သင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းေတြက်ေတာ့ Aေထြေထြ Aတြင္းေရးမွဴး နဲ႔ Uကၠဌတုိ႔ Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကုိ မ၀င္ခင္
ဒုတိယUကၠဌ ကုိရာရွစ္က Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ Aဖြဲ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဖတ္ျပရတယ္။ Uကၠဌ ကုိႏုလည္း Aစည္းAေ၀း
ခန္းမထဲကို

ေခါင္းေပါင္းေပါင္းၿပီး၀င္ရတယ္။

သူUကၠဌAျဖစ္နဲ႔

တကၠသိုလ္သမဂၢ

စင္ျမင့္ေပၚမွာ

ခဏခဏ

စကားေျပာခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ဘာေတြ ေျပာခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သူလည္းေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိဘူး။ Aဲဒီတုန္းက
သမဂၢ Aသင္း၀င္ တစ္Uီးႏွစ္Uီးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္Aရဆုိရင္ Aာဏာပုိင္ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြကဆလံေပးၾကတဲ့ကိစၥကို
ကုိႏု

Aင္မတန္စက္ဆုတ္ပုံေပၚတယ္။

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕

စင္ျမင့္ေပၚမွာ

ငါးခါေျပာရင္

Aဲဒီဆလံကိစၥဟာ

ေလးခါေလာက္ပါတယ္ လို႔သိရတယ္။ ဘာAေၾကာင္းကုိပဲ ေျပာေျပာ Aဲဒီ ဆလံကိစၥဟ ၾကားထဲမွ ညွပ္ပါလာသတဲ့။
(င)
သူUကၠဌျဖစ္ၿပီးလို႔ တစ္လေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ကိစၥတစ္ခုေပၚလာတယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ဟာ
ခြင့္နဲ႔

Aဂၤလန္ကို

တစ္ေန႔က်ေတာ့

ျပန္သြားတဲ့Aတြက္

တျခားပုဂၢဳိလ္တစ္Uီးဟာ

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ဆီမွာ

ခြင့္သြားေတာင္းတယ္။

ပန္းတေနာ္

Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္

တကၠသိုလ္မွာ

သူ႕ေနရာမွာ

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္လုပ္ေနတုန္း

ကေက်ာင္းသားေလးတစ္Uီးဟာ
Aဲဒီလုိခြင့္ေတာင္းတဲ့

Aိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့Aတြက္

ထုံးစံမရွိပါဘူး။

Aိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့

ေက်ာင္းသားဟာ ေန႔ေက်ာင္းသားဆုိရင္ ဘယ္သူ႕မွမေျပာပဲ သူဟာသူျပန္သြားတာပဲ။ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစား ဆုိရင္
ဒုတိယAေဆာင္မွဴး
သူ႕ဇနီးနဲ႔သမီးေလးကို

ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း

ေက်ာင္းေဆာင္က်ဴတာကို

ေAာက္ေမ့လာတုိင္း

ဒီလုိပဲေျပာေျပာၿပီး

ေျပာၿပီးျပန္သြားၾကတာပဲ။
သူ႕Aိမ္ကိုခဏခဏ

ကိုႏုကိုယ္တုိင္လည္း

ျပန္ေနတာပဲ။

Aကယ္၍

Aဲဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ Aတန္းတက္တဲ့Aမွတ္လုိခ်င္ရင္ Aတန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသားစာရင္းေခၚတဲ့Aခါ သူတုိ႔ကုိယ္စား
ထူးလိုက္ဖို႔ မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးကို မွာပစ္ခဲ့တာပဲ၊ ဒီေလာက္Aထိလြယ္လ်က္သားနဲ႔ ဒီေက်ာင္းသားဟာ Aိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့ကိစၥကို
ဘာျဖစ္လို႔ ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ဆီမွာ တက္ေျပာတယ္ဆုိတာကိုနု နားမလည္ႏုိင္ဘူး။ ဒီေက်ာင္းသားက ခြင့္ေတာင္းတဲ့Aခါ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 64

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္က မင္းဘာျဖစ္လို႔ျပန္ခ်င္တာလဲလို႔ ေမးတယ္။ ခဏျပန္လာခဲ့ပါလို႔ က်ေနာ့္္Aိမ္က စာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ခဏျပန္ပါရေစလို႔ ဒီေက်ာင္းသားက ထပ္ၿပီးခြင့္ေတာင္းတယ္။ မင့္စာ ဘယ္မွာလဲ ငါ့ျပစမ္းလို႔ ေခတၱ ေက်ာင္းAုပ္က
ေက်ာင္းသားကို

ေျပာတယ္။

ေက်ာင္းသားက

သူ႕စာကို

ထုတ္ျပတယ္။

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္က

စာကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး

စာမွာလက္မွတ္ထုိးထားတာဘယ္သူလဲလို႔ ေမးတယ္၊ ေက်ာင္းသားက သူ႕Aစ္မႀကီးလို႔ေျပာတယ္။ မင့္Aေဖနဲ႔ Aေမက
ဘာျဖစ္လို႔

လက္မွတ္မထုိးသလဲလို႔

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္က

ထပ္ေမးတယ္။

သူ႕မိဖေတြဟာ

သူ႕ဆီကုိဘယ္ေတာ့မွ

စာမေရးဘူး။ စာေရးစရာရွိတုိင္း AဲဒီAစ္မႀကီးက ေရးေလ့ရွိတယ္လို႔ ေက်ာင္းသားကျပန္ေျဖတယ္။ AဲဒီAခါ ေခတၱ
ေက်ာင္းAုပ္က မင့္Aေဖနဲ႔Aေမ လက္မွတ္မထုိးတဲ့Aတြက္မင္းကို ခြင့္မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ေက်ာင္းသားကိုေျပာလုိက္တယ္။
ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ကို

ကာကြယ္ခ်င္လို႔

ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ဟာ

Aဂၤလိပ္တစ္ေယာက္က

Aမွန္Aတုိင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္

ဗမာတစ္ေယာက္ကုိ

Aဲဒီတုန္းက

ေစာ္ကားလုိက္တဲ့Aေနနဲ႔ေျပာလုိက္တာလည္း

မဟုတ္ဘူး။ သူ႕စိတ္ထဲမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာငးသူေက်ာင္းသားေတြAားလုံးဟာ သူ႕သားသမီးေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့Aျပင္
ဒီေက်ာင္းသား ေက်ာင္းကုိေရာက္စ လူသစ္၊ Aသက္Aားျဖင့္ဆုိရင္ ၁၆ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိUီးမယ္။ Aရြယ္ငယ္လြန္းတဲ့ Aတြက္
သူ႕ကုိျမင္ရင္ ကေလးလိုဆက္ဆံခ်င္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ဟာ မိဘAေနနဲ႔ ေျပာလုိက္တာ
ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီတုန္းက ကုိႏုတုိ႔လူစုရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ Aဂၤလိပ္ဆုိရင္ ဘယ္Aဂၤလိပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားျဖစ္ရမယ္။
AဲဒီAဂၤလိပ္ဟာ

ဘာပဲလုပလ
္ ုပ္

နယ္ခ်ဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔

လုပ္ရမယ္လို႔

တယူသန္စြဲထား

ၾကတယ္။

ဒီလုိတယူသန္

စြဲထားတဲ့Aတြက္ Aဲဒီေက်ာင္းသားရဲ႕ သတင္းကိုၾကားရတဲ့Aခါ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်က္ႏွာျဖဴက ဗမာကို ေစာ္ကားတယ္လို႔
ယူဆၿပီး ကိုနုဟာ သိပ္ေဒါသျဖစ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ကို သူကုိယ္တုိင္ သြားေတြ႕ၿပီး Aိမ္ျပန္ဖို႔
ခြင့္ေတာင္းမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ျပန္ခ်င္တာလဲေမးရင္ Aိမ္ကစာရလို႔ ျပန္ခ်င္တယ္လို႔ေျဖမယ္။ စာျပစမ္းလို႔ ေခတၱေက်ာင္းAုပ္က
ေမးရင္

ေAာက္စဖို႔နဲ႔

ကိန္းဘရစ္

ဆုိတဲ့

ျဗိတိသွ်

တကၠသိုလ္ေတြမွာ

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕စာကို

ဆရာေတြက

ေတာင္းၾကည့္၀ံသလား၊ Aဂၤလန္မွာ မလုပ္၀ံ့တဲ့ကိစၥကို ဘာျဖစ္လို႔ ဒီမွာလာလုပ္ရတာလဲ။ ခင္ဗ်ားဗမာကို ေစာ္ကားတာပဲ
Aစရွိတဲ့ရန္စကားေတြ ေျပာဖို႔Aထိ ကိုနု ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ Aဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ကိုႏုဟာ
ေခတၱ

ေက်ာင္းAုပ္နဲ႔သြားေတြ႕တယ္။

က်ေနာ္Aိမ္ျပန္ခ်င္တယ။္

ဘာကိစၥျပန္ခ်င္တာလည္း။

Aိမ္ကစာရတယ္။

ေAး.. ေကာင္းၿပီ။ ျပန္ႏုိင္တယ္။ ရန္ျဖစ္စရာမရွိေတာ့တဲ့Aတြက္ ေခတၱေက်ာင္းAုပ္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ရေAာင္သြားတဲ့ ကုိႏုဟာ
ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိ

ျဖစ္ေနတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

မိနစ္၀က္ေလာက္

ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ကို

ၾကက္ေသေသ

ၾကည့္ေနမိတယ္။
(စ)
တကၠသိုလ္သမဂ
ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံး

Uကၠဌ

ကုိနုဟာ တစ္ေန႔က်ေတာ့

သခင္ေခါင္းေဆာင္တစ္Uီးနဲ႔

ေတြ႕တယ္။

ဒီဒုတ္ဂ်ာနယ္တိုက္ကို Aလည္သြားတယ္။
စကားေျပာေနက်ရင္း

Aဲဒီမွာ

နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

UီးUတၱမဟာလာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေငြတစ္ေထာင္ႏႈန္းနဲ႔ လက္ခံၿပီး ငါးပြင့္ဆုိင္Aဖြဲ႕ဘက္က မဲတရားေတြ လုိက္ေဟာ
ေပးေတာ့မယ္။ UီးUတၱမဟာ Aရင္တုန္းကလAမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Aဲဒီေတာ့ Aမ်ဳိးသားေန႔က်ရင္
တကၠသိုလ္သမဂၢ စင္ျမင့္ေပၚကေနၿပီး UီးUတၱမကိုသစၥာေဖာက္Aျဖစ္နဲ႔ ရႈံ႕ခ်ပါလို႔ Aဲဒီသခင္ေခါင္းေဆာင္က ကုိႏုကို
တုိက္တြန္းတယ္။ ဖုိက္စကြဲယား ပန္းျခံ လူထုAစည္းAေ၀းမွာ သူကလည္း Aဲဒီလို႔ပဲ ရႈံ႕ခ်မယ္လို႔ Aဲဒီသခင္ေခါင္းေဆာင္က
ကတိေပးတယ္။ ဒီသခင္ေခါင္းေဆာင္ျပန္သြားတဲ့Aခါ ဒီးဒုတ္Uီးဘခ်ဳိက ေမာင္ႏု မင္း ဒီေကာင္ေျပာတုိင္း မလုပန
္ ဲ႔၊ သတိထား
ဒီေကာင္က

မယုံရဘူးလို႔

သတိေပးရွာပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္

သူမ်ားေျပာသမွ်

ယုံလြယ္တတ္တဲ့

ကိုနုကေတာ့

Aမ်ဳိးသားေန႔မွာ တကၠသိုလ္ သမဂၢ စင္ျမင့္ေပၚကေနၿပီး UီးUတၱမကိုခ်ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ Aမွန္Aတုိင္းဆုိရင္ တကၠသိုလ္
သမဂၢဟာ ႏုိင္ငံေရးAသင္းမဟုတ္ဘူး။ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဘာမွ၀င္စြက္စရာ Aေၾကာင္းမရွိဘူး။ Aကယ္၍၀င္စြက္ႏုိင္
သည္ ဆုိသည့္တုိင္ေAာင္ UီးUတၱမနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Aဲဒီသခင္ေခါင္းေဆာင္ေျပာသြားတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ မွန္သလား။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 65

မွားသလား ဆိုတာကို ကိုႏု စုံစမ္းၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ စုံစမ္းၿပီးမွန္တယ္လို႔ေတြ႕ရသည့္တုိင္ေAာင္ ဒီပုဂၢဳိလ္ႀကီးတစ္Uီးကို
UကၠဌAေနနဲ႔ သမဂၢစင္ျမင့္ေပၚက ရႈံ႕ခ်ဖို႔ကိစၥမွာ Uကၠဌ ကိုႏုဟာ သူ႕Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲကိုတုိင္ပင္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။
ကုိႏုဟာ Aဲဒါေတြ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ဟုိသခင္ေခါင္းေဆာင္ေျပာတာကိုပဲ သူယုံၾကည္ၿပီး UီးUတၱမကိုရႈံ႕ခ်ဖို႔ သူ႕ဟာသူ
ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါပဲ၊ ကုိႏုဟာ Aေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပဲ။ ဘယ္လုိမွန္းမသိဘူး။ တစ္ဖက္သား
ေျပာသမွ် သိပ္ယုံလြယ္ၿပီး ျဗဳန္းကနဲ ဒုိင္းကနဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူ႕Aေၾကာင္းကို သိတဲ့လူတခ်ဳိ႕ဟာ
ကုိႏုရဲ႕ ယုံလြယ္တဲ့ သေဘာကို Aလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး သူတုိ႔Aတြက္ Aျမတ္ထုတ္ၾကတယ္။ ကုိႏုနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြက
ကိုႏု

ခင္ဗ်ားဟာ

ခင္ဗ်ားသိပ္ယံု

သိပ္ယုံလြယ္တယ္။

လြယ္တယ္ဆုိတာ

လြယ္တယ္ဆုိတာ

ခင္ဗ်ား

တဖက္သားေျပာတုိင္း

စကားလွေAာင္

သိပ္Aတယ္ဆုိတာနဲ႔

သိပ္မယံုပါနဲ႔လို႔

ၾကည့္ေျပာတာ။

ဘာမွမျခားဘူး။

သတိေပးရင္

သိတ္စိတ္ဆုိးတယ္။

Aမွန္Aတုိင္းေျပာရရင္

Aတူတူပဲလို႔

ကိုနုက

ခင္ဗ်ားသိပ္ယုံ

ယူဆတယ္။

Aဲဒီလုိ

ယူဆတဲ့Aတြက္ ခ်က္ဆုိရင္ နားခြက္က မီးေတာက္ေနတယ္လို႔ သူ႕ကုိသူAထင္ႀကီးေနတ့ဲ ကိုႏု။ တစ္ဖက္သားက
ပါးစပ္ဟလုိက္တာနဲ႔။
ကုိႏုဟာ

ဖင္၀မွာ

ခ်ီးဘယ္ႏွစ္တုံးရွိတယ္ဆုိတာAထိ

သူ႕ကိုသိပ္ယုံလြယ္တယ္လို႔

သူAၿမဲတမ္းယူဆတယ္။
Aခမ္းAနားကို

တစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာရင္

Aမ်ဳိးသားေန႔ေရာက္တဲ့Aခါ

တက္ရေAာင္လာၾကတဲ့

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ
Aခမ္းးAနားမွာ

Uကၠဌကိုနုဟာ

သူသိႏုိင္ပါတယ္လို႔
Aဲဒီလူဟာ

သူ႕ကုိယ္သူAထင္ႀကီးေနတဲ့
သူ႕ကိုေစာ္ကားလုိက္တယ္လို႔

တကၠသိုလ္သမဂၢကႀကီးၾကပ္က်င္းပေပးတဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲက

ဂုဏ္သေရရွိEည့္သည္ေတာ္ေတြ

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕Aေရွ႕ဘက္ကကြက္လပ္တစ္ခလ
ု ုံး
ဟုိသခင္ေခါင္းေဆာင္

ေျပာသြားတဲ့Aတုိင္း

Aမ်ဳိးသားေန႔

သတင္းေထာက္ေတြ။

ျပည့္လွ်ံသြားတာပဲ။

UီးUတၱမကို

Aားရပါးရ

Aဲဒီ
စြပ္စြဲၿပီး

သစၥာေဖာက္Aျဖစ္ Aျပင္းAထန္ ရႈံ႕ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ AဲဒီAခမ္းAနားနဲ႔ တခိ်န္တည္းလုိလုိ ဖုိက္စကြဲယားထဲမွာ က်င္းပတဲ့
Aမ်ဳိးသားေန႔Aခမ္းAနားမွာေတာ့
ရႈံ႕ခ်ဖို႔ဆုိတာေ၀းေရာ။
ေထာင္တန္းAက်ခံ၊

ဟုိသခင္ေခါင္းေဆာင္ဟာ

UီးUတၱမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
Aဖိႏွိပ္

AညွU္းဆဲခံၿပီး

ကုိႏုကို

သူ႕မိ္န္႔ခြန္းထဲမွာ
တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို

သူကတိေပးထားတဲ့Aတုိင္း

ဘာမွ

ထည့္မေျပာသြားခဲ့ဖူး။

စတင္မ်က္လုံးဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့

UီးUတၱမကုိ
UီးUတၱမဟာ

ႏုိင္ငံေရးေက်းဇူးရွင္

ႀကီးျဖစ္တဲ့Aတြက္ ကုိႏုရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ ရႈံ႕ခ်ခ်က္ေတြကို ၾကားရတဲ့Aခါ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလည္း Uကၠဌ ကုိႏု
Aေပၚမွာ

Aေတာ္မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ၾကတယ္။

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကလည္း

ဒီေလာက္Aေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမွာ

သူတုိ႔

မတုိင္ပင္ပဲ ဇြတ္လုပ္လုိက္တဲ့Aတြက္ Aေတာ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ Aဲဒီမိန္႔ခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
သတင္းစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

မုိက္ရုိင္းေသာ၊

လူမွန္းမသိတတ္ေသာ။

ေက်းဇူးကန္းေသာ

Aစရွိတဲ့

နာမ၀ိေသ

သနေတြကို ကုိႏု နာမည္ေရွ႕မွာတပ္ၿပီး ကိုနုကို ၀ုိင္းAုပ္ၾကတယ္။
(ဆ)
တကၠသိုလ္သမဂၢUကၠဌAျဖစ္နဲ႔ ကိုႏု ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သာဓကကေလးတစ္ခုကို ဒီေနရာမွာ ဆက္ေျပာရUီးမယ္။
Aခ်ိ္န္ကေတာ့

မတ္လစာေမးပြဲႀကီးနဲက
႔ ပ္ေနတဲ့Aခိ်န္ပဲ။

Aျပင္းAထန္ၾကည့္ေနၾကတယ္။
ေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕

၀ါဒင္ေခၚ

ဒါေပမယ့္
Aေဆာင္မွဴးဟာ

AဲဒီAခ်ိန္မွာ

ေက်ာင္းသားေတြဟာ

စစ္ကုိင္းေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕က
တစ္ရက္ျခား

ေန႔ေရာညပါ

Aိမ္တစ္Aိမ္မွာေနတဲ့

ႏွစ္ရက္ျခားလုိလုိ

ညဘက္က်ရင္

စာက္ုိ
စစ္ကိုင္း

သူ႕Aိမ္ကို

Eည့္သည္ေတြဖိတ္ၿပီး သီခ်င္းေတြဆုိၾက။ Aရက္ေတြမူးၿပီး ေAာ္ၾကဟစ္ၾကနဲ႔ တရုန္းရုန္းျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့
စစ္ကိုင္းေက်ာင္းေဆာင္က ကုိေက်ာ္ျမင့္ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ AဲဒီAေဆာင္မွဴးဆီ သြားၿပီး ဆူဆူညံညံ
မလုပဖ
္ ို႔ ေတာင္းပန္တယ္။ Aေဆာင္မွဴးက ကိုေက်ာ္ျမင့္ကို ေAာ္လႊတ္တယ္။ ညဘက္က်ေတာ့ ခါတုိင္းလုိ Eည့္သည္ေတြနဲ႔
တရုန္းရုန္းျဖစ္ေနျပန္တာပဲ။ ကိုေက်ာ္ျမင့္လည္း သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းသားေလးငါးဆယ္ေယာက္ေလာက္ စုၿပီး
Aေဆာင္မွဴးကို Aံတုတဲ့Aေနနဲ႔ သံပုံးေတြ တAားတီးၾကတယ္။ ဒုတိယAေဆာင္မွဴးလာၾကည့္တဲ့Aခါ ကုိေက်ာ္ျမင့္ကို
ေတြ႕သြားတယ္။ Aဲဒီ ဒုတိယAေဆာင္မွဴးက ေက်ာင္းAုပ္ကို တုိင္တဲ့Aတြက္ ေက်ာင္းAုပ္က Aဲဒီကိုေက်ာ္ျမင့္ကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 66

တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းထုတ္ပစ္လုိက္တယ္။
AဲဒီလုိAေရးယူရင္
တုိးသြားႏုိ္င္စရာ

ဒီလုိ

ေက်ာင္းထုတ္ပစ္လုိက္တာကို

တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့Aျပင္
Aေၾကာင္းရွိတယ္လို႔

တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္
တျခားမိတ္ေဆြတစ္Uီးဆီက

တစ္ခုခုAေရးယူခံရလိမ္မယ္။

Aျပစ္ဒဏ္ဟာတစ္သက္လုံး

ကိုေက်ာ္ျမင့္ကေတြးမိတယ္။

တကၠသိုလ္ကထြက္သြားဖို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး
ဒီသတင္းၾကားၾကားခ်င္း

ကုိႏုသိရင္
Aဲဒါေၾကာင့္

ကိုေက်ာ္ျမင့္ဟာ

ကုိႏုဟာ

ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့Aထိ
ကိုႏုကို

ဒီကိစၥAသိမေပးပဲ

သူ႕ပစၥည္းေတြထုပ္ပုိးေနတယ္။

ကိုေက်ာ္ျမင့္ဆီကိုလုိက္သြားတယ္။

ကိုေက်ာ္ျမင့္ဟာ

သူေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့ကိစၥကို ကုိႏုနဲ႕ ေဆြးေႏြးရမွာေတာင္ ခပ္လန္႔လန္႔ျဖစ္ေနပုံရတယ္။ ကုိႏုလည္း Aခိ်န္ ျဖဳန္းမေနဘူး။
တုိက္ပြဲတစ္ပြဲမွမတုိက္ရပဲ

Aခုလိုလက္ေျမာက္Aည့ံခံသြားေတာ့

ကိုေက်ာ္ျမင့္ကိုAျပစ္တင္ၿပီး

ေက်ာင္းက

တစ္ႏွစ္

ထုတ္ပစ္လုိက္တဲ့ ႏုိ႕တစ္စာ ဘယ္မွာလည္းလို႔ေမးတယ္။ ႏုိ႕တစ္စာကိုဖတ္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ကိုႏုဟာ ကုိေက်ာ္ျမင့္ကို
ၿမိဳ႕ထဲက

၀တ္လုံတစ္ေယာက္စီေခၚသြားတယ္။

Aမ်ားႀကီး

နစ္နာသြားၿပီ။

၀တ္လုံက

Aဲဒါေၾကာင့္ရုံးေတာ္ကို

ဒီေက်ာင္းသားဟာတစ္ႏွစ္

Uီးတုိက္ေလွ်ာက္ၿပီး

ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့Aတြက္

ေက်ာင္းAုပ္ဆီကေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းရမယ္။

ဒီလုိလုပမ
္ ယ့္Aေၾကာင္း ေက်ာင္းသားရဲ႕ကိုယ္စား၀တ္လုံက ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကုိႏုိ႕တစ္စာ ေပးမယ္လုိ႔ ကိုႏုကိုေျပာျပတယ္။
ကုိႏုက ဒီAၾကံကုိလက္ခံတယ္။ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဟာ ႏုိ႕တစ္စာရၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မွာ ကိုေက်ာ္ျမင့္ကို ေခၚလုိက္တယ္။
ေတြ႕တာနဲ႔တျပိဳင္နက္

သူ႕ကိုလည္းတရားစြဲမေနပါနဲ႔ေတာ့

ကိုေက်ာ္ျမင္က
့ ိုလည္းသူေက်ာင္းမထုတ္ေတာ့ပါဘူးလို႔

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက ေျပာလုိက္တယ္။

(ဇ)
Aဲဒီလုိနဲ႔
ေရာက္လာတယ္။
က်င္းပၾကတယ္။

တစ္ႏွစ္ကုန္ခါနိးၿပီ။

AဲဒီAခ်ိန္Aခါတုန္းက

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕

Aဲဒီေန႔ကAခမ္းAနားမွာဆုိရင္

ႏွစ္ပတ္လည္Aစည္းAေ၀း

က်င္းပတဲ့ေန႔ကို

ႏွစ္ပတ္လည္Aစည္းAေ၀းေတြကို

နန္းရင္း၀န္နဲ႔၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕။

Uပေဒျပဳ

တစ္ခန္းတနား

Aမတ္တစ္ခ်ိဳ႕

ဟုိက္ကုတ္

တရားသူႀကီးတခ်ဳိ႕ နာမည္ႀကီး ၀တ္လုံတခ်ဳိ႕ကစၿပီး တျခားနာမည္ႀကီး Eည့္သည္တစ္ခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ၾကတာကို
ေတြ႕ရတယ။္ Aခမ္းAနားAစီAစU္္Aရ Uကၠဌ ကုိႏုက မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့Aခါ စခါစမွာေတာ့ Aေတာ္ေလးIေျႏၵရရ
ေျပာနုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နိဂုံးနားေရာက္တဲ့Aခါ ဂုဏ္သေရရွိ ပရိသတ္ေတြAတြက္ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ Uကၠဌ ကုိႏုဟာ
ေက်ာင္းသားေတြ
Aရင္ကလုိ

ဆလံေပးတဲ့ကိစၥကို

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ျဗဳန္းကနဲAမွတ္ရသြားတယ္။

နည္းနည္းေဖာက္လာၿပီး

သူ႕မ်က္ႏွာ

Aဲဒီလုိသတိရၿပီး

ဒီAေၾကာင္းကိုေျပာတဲ့Aခါ

ထားကုိယ္AမူAယာနဲ႔

ေလသံပါ

နည္းနည္း

ေျပာင္းလာတယ္။ ေဖာက္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဒီAထိဒါေလာက္မဆုိးေသးဘူး။ ဒီAေၾကာင္းကို ေျပာေနတုန္း Aိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့
ေက်ာင္းသားေလးဆီက ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက စာေတာင္းၾကည့္တာကုိပါ ကုိႏု ေျပးသတိရလာျပန္တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ
ကိုႏုဟာ ေAာက္ေျခAေတာ္ႀကီးလြတ္သြားၿပီး သူ႕မ်က္ႏွာထားကလည္း ပုိၿပီးတင္းမာလာတယ္။ လက္သီးလက္ေမာင္း
တန္းတာလည္း ပိုၿပီးၾကမ္းတမ္းလာတယ္။ Aသံကလည္းပိုၿပီး ျပင္းထန္လာတယ္။ Aဲဒီလုိေျပာရင္း ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ႀကီးနဲ႔
Aေရးဆုိဖို႔ သူကိုယ္တုိင္ သြားတ့ဲAပိုင္းကို ေရာက္လာတယ္။ Aိမ္ကစာရလုိ သူျပန္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့Aခါ Aကယ္၍မ်ား
ေခတၱေက်ာင္းAုပ္ႀကီးက

သူ႕စာကိုၾကည့္ခ်င္တယ္လ႔ုိေတာင္းရင္

ဒီေခတၱ္ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကိုရုံးခန္းထဲက

Aျပင္ေရာက္

သြားေAာင္ သူကန္ထုတ္ပစ္လုိက္မယ္လို႔ကိုႏုဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကီးေျပာခ်လုိက္တယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕
တစ္ခဲနက္္ ၾသဘာသံႀကီးထြက္လာတယ္။ Eည့္သည္ေတြကေတာ့ တေယာက္မွ မလႈပ္ဘူး။ ဒီလုိ ရုိင္းစုိင္းရင့္သီးတဲ့ စကားကို
ဂုဏ္သေရရွိ

Eည့္သည္ေတြက

ဘယ္လုိေထာက္ခံႏုိင္ပါ့မလဲ။

ကုိႏု

ကုိယ္တုိင္လည္း

တစ္ခဲနက္္

ၾသဘာသံေတြကို

ၾကားေနတုန္းကေတာ့ သူ႕ဟာသူဟုတ္လွၿပီထင္လုိက္ေသးတာပဲ။ Aဲဒီည Aိပ္ယာ၀င္ခါနိး သူ႕ကုိယ္တြင္းက တက္ၾကြေနတဲ့
Aရွိန္ေတြ ေလွ်ာ့က်သြားေတာ့မွ သူမွားသြားၿပီဆုိတာ သေဘာေပါက္လာၿပီး တစိမ့္စိမ့္ရွက္ေနတယ္။ Aခမ္းAနားAၿပီးမွာ
Eည့္သည္ေတာ္ေတြထဲ ဟုိက္ကုတ္တရားသူႀကီးဘေရာင္းဆုိသူဟာ ကုိႏု Aနားကိုကပ္ၿပီး ေမာင္ႏု ေက်ာင္းသားတစ္Uီး

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 67

ဆီက ေခတၱေက်ာင္းAုပ္က စာေတာင္းဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ မင္းတင္တဲ့Aမႈဟာ AမႈAေနနဲ႔ Aင္မတန္ ေကာင္းတဲ့Aမႈပဲ၊
ဒါေပမယ့္ မင္းတင္ျပပုံမေကာင္းတဲ့Aတြက္ မင့္Aမႈရႈံးၿပီလို႔ ရယ္ၿပီးေျပာသြားတဲ့စကားကုိ ျပန္သတိရတဲ့Aခါ ကိုႏုဟာ
ေရွးကထက္ေတာင္ ပုိၿပီးရွက္လာတယ္။ ကိုႏုဟာ Aေတာ္ ရယ္စရာေကာင္းတယ္။ ေAာက္စဖို႔နဲ႔ ကင္းဘရိတ္ဆုိတဲ့
Aဂၤလိပ္တကၠသိုလ္ေတြမွာ
ဒါေပမယ့္

Aဂၤလိပ္ဆရာေတြဟာ

ဒီAဂၤလိပ္တကၠသိုလ္ေတြမွာ

တပည့္ေတြရဲ႕စာကုိ

ေက်ာင္းAုပ္ကုိရုံးခန္းထဲက

ေတာင္းမၾကည့္ဘူးဆုိတာကိုေတာ့သိတယ္။

ကန္ထုတ္ပစ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးAထိ

ရင့္သီးရုိင္းစုိင္း

ရုန္းရင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားမ်ဳိးကို ဘယ္Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းသားကမွ မေျပာဖူးဘူး ဆုိတာက်ေတာ့ ကိုနု သိပုံမေပၚဘူး။

(စ်)
စ်)
Aဲဒီႏွစ္ပတ္လည္ Aခမ္းAနားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၅-ရက္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ မတ္လစာေမးပြဲႀကီးAတြက္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ စာက်က္နုိင္ေAာင္ စာသင္တန္းေတြ ပိတ္ေပးတယ္။ Uကၠဌ ကိုႏုလည္း ဟုိဟာဒီဟာေတြကို
ေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ့Aတြက္
က်န္ေနေသးတဲ့

Aတန္းစာေတြကို

ေကာင္းေကာင္း

ရက္Aနည္းငယ္AေတာAတြင္း

မဖတ္ျဖစ္ဘူး။

စာက်က္လုိက္Uီးမယ္ဆုိတဲ့

Aဲဒါေၾကာင့္

စာေမးပြဲႀကီးမလုပ္ခင္

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္နဲ႔

UပေဒစာAုပ္ေတြကို

ေလွ်ာက္လွန္ေနတယ္။ AခုတတိယAႀကိမ္မွ ပထမနဲ႔ ဒုတိယAႀကိမ္ေတြတုန္းကလုိ Aထစ္Aေငါ့မရွိပဲ Uပေဒဘြဲ႕ကို
သူရေတာ့မယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း ၀မ္းသာေနတယ္။ ေနာက္သုံးေလးရက္ၾကာတဲ့Aခါ ေန႔လည္တစ္ခ်က္တီးေလာက္မွာ
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးဆေလာ့ရဲ႕ ရုံးကစာတစ္ေစာင္လာေပးတယ္။ Aရင္တုန္းကလုိပဲ။ သူ႕ကို ေခၚေတြ႕ၿပီး Aလုပ္တစ္ခုခု
ေပးလိမ့္Uီးမယ္။ ဒီAခါေတာ့ Aရင္ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ သမ၀ါယမ လက္ေထာက္ ရီဂ်စ္စတာထက္ပုိႀကီးတဲ့Aလုပ္ကို ေပးလိမ့္မယ္။
ဘယ္ယူလို႔ျဖစ္မလဲ။

ယူလုိက္ရင္

စိတ္ကူးယU္ေတြဟာ

ကုိႏုရဲ႕

သူဟာေက်ာင္းသားေတြရဲ႕

တံေတြးခြက္ထဲမွာ

Uီးေႏွာက္ထဲရိပ္ခနဲျဖတ္သြားတယ္။

ပကၡ္လက္ေမ်ာသြားမွာေပါ့လို႔ဆုိတဲ့

စာကိုေဖာက္ဖတ္ၿပီးတဲ့Aခါ

ကိုႏုျပဳံးေနတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့စာဟာ ကုိနုထင္တဲ့Aတုိင္း Aလုပ္ေပးတဲ့စာမဟုတ္ပဲ ကုိနုကို ေက်ာင္းကထုတ္ပစ္တဲ့စာ ျဖစ္ေနတယ္။
ကုိနုဟာ

သူ႕ေရွ႕ကUပေဒစာAုပ္ကို

စုိက္ၾကည့္ရင္း

Uပေဒေရမင္းကိုေတာ့ငါခ်စ္ပါတယ္။

ခ်စ္လို႔လည္း

မင္းဆီကို

ငါျပန္လာတာ သုံးေခါက္ရွိသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပန္းညိဳ ခ်ဳိခ်င္ပါလ်က္ ဆားကဖ်က္တယ္၊ ဒုိ႕နင့္ကို လုိခ်င္ပါလ်က္
ၾကားကဖ်က္တယ္ဆုိတဲ့ ေတးကဗ်ာကေလးလုိ ၾကားကဖ်က္တဲ့Aတြက္ မင္းကိုငါခြဲရျပန္ၿပီ။ ဂြတ္ဘုိင္လို႔ ဆုိၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့
UပေဒစာAုပ္ကုိ ပိတ္လုိက္တယ္။ Aဲဒီေနာက္ သူAိပ္ယာေပၚမွာခဏလွဲေနရင္း ကုိႏု ေခတၱ Aိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ကုိႏုဟာ
ဒီစာကို ရတဲ့ Aေၾကာင္း ဘယ္သူကုိမွ မေျပာဘူူး။ ဒီစာကိုေတြ႕ၿပီး သတင္းေပါက္သြားရင္ စာေမးပြဲႀကီးလုပ္ခါနီး မွာ
သူ႕Aတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ စာၾကည့္ပ်က္မွာကုိ စုိးရိမ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aိပ္ယာကႏုိးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ စာကို
မီးရႈိ႕ပစ္လုိက္တယ္။

ေန႔လည္

၂-ခ်က္တီးေလာက္ရွိတဲ့Aခါ

A၀တ္Aစားလဲၿပီး

ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရေAာင္

ကုိႏု-

ၿမိဳ႕ထဲထြက္သြားတယ္။ သူမေျပာရင္ သူ႕Aေၾကာင္းဘယ္သူမွမသိႏုိင္ဘူးလို႔ ကုိႏုက ယူဆထားတယ္။ Aမွန္ျဖစ္တာ
ကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ကုိႏုဆီကုိ စာမေရာက္ခင္ကတည္းက ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးရဲ႕ ရုံးက သတင္းေပါက္ၾကားေနၿပီ။ Aစမွာ
ေတာ့
မွန္သမွ်

ေက်ာင္းသားေလးငါးေယာက္ေလာက္သာ
Aကုန္လုံးလုိလုိ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ဟာ

သိေနၾကၿပီ။

သိတာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က်ေတာ့

မနက္၁၀-နာရီေလာက္ရွိတဲ့Aခါ

ကုိႏုကိုလာေတြ႕ၾကတယ္။

ကုိႏု

ခင္ဗ်ားကို

ဒုတိယUကၠဌ

ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစား
ကိုရာရွစ္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး

ေက်ာင္းထုတ္ပစ္လုိက္ၿပီလုိၾကားတယ္။

ခင္ဗ်ားသိၿပီးၿပီလား၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒီသတင္းဘယ္က ၾကားလာတာလဲ။ ခင္ဗ်ားမသိေသးဘူးလား၊ တစ္ေက်ာင္းလုံးမွာေတာ့
ဒီသတင္းဟာ ပြေနၿပီ။ သိၿပီးပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ခင္ဗ်ားက်ေနာ္တုိ႔ကို Aေၾကာင္းမေျပာတာလဲ။ စာေမးပြဲႀကီး ကပ္ေနတဲ့Aခါ
ေက်ာင္းသားေတြ

စာက်က္မပ်က္ေစခ်င္ဘူး။

ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥ

မဟုတ္ဘူး။

Uကၠဌကို

ေက်ာင္းထုတ္ပစ္တာဟာ

တကၠသိုလ္သမဂၢတစ္ခုလုံးနဲ႔

ခင္ဗ်ားတစ္ကိုယ္တည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့

ဆုိင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

သိသိခ်င္းက်ေနာ္တုိ႔

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 68

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို

ခင္ဗ်ားAေၾကာင္းၾကားဖို႔ေကာင္းတယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ

Aေနွာက္Aယွက္

ျဖစ္ေနမွာစုိးလို႔၊

က်ေနာ္မေျပာတာပဲ။ မဆုိင္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားေျပာဖို႔သင့္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ခုခုလုပ္ရမယ္။ ဒီလုိၿငိမ္ခံလို႔ မျဖစ္ဘူး။
မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ က်ေနာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္နားလည္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဘာမွမလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။

ကိုေAာင္ဆန္းကိုလည္း

ေက်ာင္းကထုတ္ပစ္Uီးမယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လည္း၊ သူ႕မဂၢဇင္းထဲမွာ ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ ဆုိတဲ့ ေခါင္းစU္္နဲ႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါလာတယ္။ Aဲဒါဟာ
ေက်ာင္းAာဏာပုိင္ တစ္ေယာက္ကို ပုတ္ခတ္ထားတဲ့ေဆာင္းပါးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဘယ္သူေရးတာလဲလို႔ ကိုေAာင္ဆန္းကို
Aာဏာပုိင္ေတြက ေမးတယ္။ ကိုေAာင္ဆန္းက မေျပာဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ထုတ္ပစ္မွာပဲ။ Aဲဒီေနာက္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
Aစည္းAေ၀းလုပ္ၾကၿပီး
Aေရးေပၚသင္းလုံးကြၽတ္

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕၀င္ေတြAားလုံး
Aစည္းAေ၀းတစ္ခုေခၚၿပီး

Aဲဒီႏွစ္စာေမးပြဲႀကီး

၀င္မေျဖဘူးလို႔ဆုံးျဖတ္တယ္။

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြ႕ဲ ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

တင္ျပဖို႔လည္း

ေနာက္ထပ္ဆုံးျဖတ္ၾကေသးတယ္။ Aေရးေပၚသင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းမွာ ဒုတိယUကၠဌ ကုိရာရွစ္က Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
Aဖြဲ႕ရ႕ဲ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

တင္ျပၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

သပိတ္သပိတ္

ေမွာက္ေမွာက္ဆုိတဲ့

Aသံႀကီးဟာ

တစ္ခဲနက္္

ထြက္လာၿပီး သပိတ္ေမွာက္လုိက္ၾကတယ္။

Aခန္း ၁၃
၁၉၃၆-ေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ
ကုိေAာင္ဆန္းကိုလည္း

ေလးလေလာက္

ေက်ာင္းမွာျပန္လက္ခံမယ္။

ၾကာတယ္။

ေက်ာင္းကထုတ္ထားတဲ့

တကၠသိုလ္စုံစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ခု

ကိုနုနဲ႔

ဖြဲ႕ၿပီးသပိတ္ေမွာက္

ေက်ာင္သားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကိုစုံစမ္းမယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့Aခ်က္ေတြကို တကၠသိုလ္ Uပေဒထဲမွာ
ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြAေနနဲ႔

ထည့္ေပးမယ္လို႔Aာဏာပုိင္ေတြက

Aေၾကာင္းျပန္တာနဲ႔သပိတ္လွန္ၾကတယ္။

ကုိႏုနဲ႔

ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေက်ာင္းျပန္မတက္ၾကေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ၾကတယ္။ ကိုနုဟာ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္မွာ
Aလုပ္သင္ရင္း

ေဆာင္းပါးေတြကိုလည္းသူႏုိင္သေလာက္ေရးတယ္။

သူAင္မတန္ႀကိဳက္တ့ဲ

ျပဖာတ္ေတြကိုလည္း

သူႀကိဳးစားၿပီးေရးတယ္။ သူ႕ျပဇာတ္Aရွည္ႀကီးေတြဟာ လူႀကိဳက္နည္းတဲ့Aတြက္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ နာမည္ပ်က္မယ္စုိးလို႔
ကိုႏုဟာ

တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္တုိ

ကေလးေတြကိုေရးတယ္။

Aယ္ဒီတာUီးဘခ်ဳိကလည္း

Aင္မတန္သေဘာေကာင္း

ရွာပါတယ္။ ကုိႏုေရးသမွ် သူ႕ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ထည့္ေပးတယ္။ ဒီးဒုတ္ ဂ်ာနယ္မွာလုပလ
္ ို႔ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိတဲ့Aခါ ကုိႏုဟာ
နဂါးနီ စာAုပ္တုိက္ကို တည္ေထာင္တယ္။ ကုိႏုဟာ စလွ်င္စျခင္း စေကာ့ေစ်းရဲ႕ Aေနာက္ဖက္တန္းက ေစ်းေပါတဲ့ေနရာမွာ
Aခန္းကေလးတစ္ခုငွားၿပီး

ဒီနဂါးနီစာAုပ္တုိက္ကို

ဖြင့္ရတယ္။

ဒီစာAုပ္တုိက္ကေလးဟာ

ႏုင
ိ ္ငံေရးကိုေရာ

တျခားAေရးေတြကိုေရာ ေျခUီးတဲ့ရာေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ေက်ာင္းသားေတြ စာAုပ္၀ယ္သူေတြနဲ႔
ေန႔စU္္ေန႔တုိင္း တရုံးရုံးျဖစ္ေနတယ္။ နဂါးနီစာAုပ္တုိက္ဟာ Aဂၤလန္က ဗစ္ကတာေဂၚလန္႔ဇ္ရဲ႕ လက္၀ဲစာAုပ္Aသင္းကို
Aတုယူၿပီး ထူေထာင္ထားတဲ့ စာAုပ္Aသင္း ျဖစ္တယ္။ နဂါးနီစာAုပ္ေတြကို Aင္မတန္ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့Aတြက္ ကိုႏုဟာ
လစU္္ စာAုပ္ေတြ ထုတ္ေ၀ေနရာက ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္။ သုံးလတစ္ႀကိမ္ေလာက္ဆုိသလုိ AထူးစာAုပ္မ်ားကို မၾကာခင္
တုိးတက္ထုတ္ေ၀လာနုိ္င္တယ္။ ေနာက္မ်ားမၾကာခင္ နဂါးနီဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀လာနုိင္ျပန္တယ္။ နဂါးနီ ေန႔စU္္ သတင္းစာ
တစ္ေစာင္ထုတ္ေ၀ဖို႔

စီစU္္ေနတုန္း

၁၉၄၂-ခုႏွစ္Aတြင္း

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး

ဗမာျပည္ကိုကူးစက္လာၿပီး

သခင္ႏု

(ဒီAခ်ိန္မွာ သခင္ႏုျဖစ္ေနၿပီ)တုိ႔လူစုဟာ Aာဏာဖီဆန္မႈ Aစိုးရတုိ႔ရဲ႕ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္
ဖ်က္ဆီးမႈ Aစရွိသည္တုိ႔နဲ႔ ေထာင္က်သြားၾကတယ္။ Aဲဒီေနာက္ နဂါးနီကိုဆက္ၿပီး မထုတ္ႏုိင္ေတာ့ပဲပိတ္လုိက္ရတယ္။
၁၉၃၆-၃ရ

ခုႏွစ္မွာ

ကိုရာရွစ္ဟာ

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕Uကၠဌ

ျဖစ္လာတယ္၊

၁၉၃ရ-၃ဂခုႏွစ္မွာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ကိုေAာင္ဆန္းဟာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 69

တကၠသိုလ္သမဂၢရဲ႕Uကၠဌ

ျဖစ္လာတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕

Aဲဒီႏွစ္မွာ

တကၠသိုလ္စုံစမ္းေရးေကာ္မတီဟာစုံစမ္းလို႔

ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထဲက

Aေရးႀကီးတဲ့Aခ်က္ေတြကို

ၿပီးသြားတယ္။

ေကာ္မီတီကလက္ခံတယ္။

ဒီေကာ္မတီက တင္ျပတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြကို ေဒါက္တာဘေမာ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ Aစုိးရက လက္ခံၿပီး Uပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
တင္သြင္းေတာ့မယ့္ဆဲဆဲျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ သိပ္၀မ္းသာေနၾကတယ္။AဲဒီAခ်ိန္မွာ
မူဆလင္နဲ႔

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ

Aဓိကရုဏ္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာၿပီးတစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္

Aေတာ္ကေလးျဖစ္တယ္။

စကားေျပာေနတုန္း

တစ္ေန႔က်ေတာ့

ေAာ္သံၾကားရတဲ့Aတြက္

ကုိႏုဟာ

စေကာ့ေစ်းေရွ႕က

သတ္ျဖတ္ခုတ္ထစ္မႈေတြ

စေကာ့ေစ်းAေပၚထပ္မွာ

၂၅-လမ္းၾကားထဲကို

မိတ္ေဆြေတြနဲ႔

လွမ္းၾကည့္လုိက္တဲ့Aခါ

ဆြမ္းခံေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို မူဆလင္တစ္Uီးက ဓါးနဲခ
႔ ုတ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကုိႏုတုိ႔ လူစုAတင္း လုိက္ေတာ့မွ
Aဲဒီ

မူဆလင္ဟာ

ကုိႏုAမ်ားႀကီး

သူ႕တုိက္ေပၚတက္ေျပးတယ္။

စိတ္ထိခုိက္သြားတယ္။

ရဟန္ုးေတာ္ရဲ႕ေခါင္းကေန

Aဲဒါေၾကာင့္

ရဟန္းေတာ္ကို

စီးက်ေနတဲ့ေသြးေတြကို

လန္ခ်ားတစ္စီးေပၚတင္

ျမင္ရၿပီး

ေဘးကAသာေလး

ဖက္ထားၿပီး ကိုနုကိုယ္တုိင္ေဆးရုံကို လုိက္ပို႔လုိက္တယ္။ ကိုႏုေဆးရုံႀကီးက ျပန္လာတဲ့Aထိ Aဲဒီရဟန္းေတာ္ကို ဓါးနဲ႔
ခုတ္တ့ဲသတင္းဟာ စေကာ့ေစ်းထဲမွာ ပူပူ ေႏြးေႏြး ရွိေသးတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ နဂါးနီ စာAုပ္တုိက္မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့
ပရိသတ္နဲ႔ ကုိႏုတုိ႔ဟာ Aဓိကရုဏ္းAေၾကာင္းကို ေျခUီးတဲ့ရာေလွ်ာက္ေျပာေနၾကရင္း ပုဂၢဳိလ္တစ္Uီးက ဒီAဓိကရုဏ္းမွာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ

Aေတာ္နာတယ္လို႔ေျပာလုိက္တယ္။

နာမွာေပါ့။

ေဒါက္တာဘေမာ္ကိုယ္တုိင္

စစ္ကဲ

ေမာင္ေထာ္ေလး လမ္းက မစၥရီးခန္းရဲ႕ သားေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး မူဆလင္ေတြဘက္က ပင္းေနတာကိုးလုိ႔ ၀င္ေထာက္လုိက္တယ္။
ဒီစြပ္စြဲခ်က္ဟာ Aင္မတန္ ယုတ္တိ ကင္းမယ့္တဲ့စြပ္စြဲခ်က္ပဲ။ ဒီလုိပင္းဖို႔Aတြက္ ေဒါက္တာဘေမာ္မွာ ဘာAေၾကာင္းမွ
မရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္က

Aင္မတန္ယုံလြယ္တဲ့

မူဆလင္ကို

ကုိနုဟာ

ဒီစြပ္စြဲခ်က္ကို

ခ်တာလည္းမႀကိဳက္ဘူး။

တစ္ခ်က္တည္းယုံပစ္လုိက္တာပါပဲ။

မူဆလင္က

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကိုခ်တာလည္း

ကုိႏုဟာ

မႀကိဳက္ဘူး။

Aဓိကရုဏ္း ျမန္ျမန္ၿပီးသြားေAာင္ Aစုိးရဟာတည့္မတ္စြာၾကားေနၿပီး တရားတဲ့နည္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာကိုသာ
ကုိႏုႀကိဳက္တယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

နန္းရင္း၀န္

ေဒါက္တာဘေမာ္ဟာ

မူဆလင္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ေပါင္းၿပီး

မူဆလင္ေတြဘက္က

ပင္းေနတယ္ဆုိတာ ၾကားတဲ့Aခါ ဒီလုိဘက္လုိက္ေနတဲ့ ေဒါက္တာဘေမာ္Aစုိးရကို သူဘယ္လုိတုိက္ရမယ္ဆုိတာ ကုိႏု
စU္္းစားေနတယ္။ သူ ဘာလုပ္ေနေန။ ဘယ္သြားသြား ဒီAစုိးရကို ဘယ္လုိတုိက္ရမလဲဆုိတဲ့ စိတ္ေတြပဲ သူ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာ
မ်ားေသာAားျဖင့္

ေပၚေနတယ္။

ေနာက္ရက္Aနည္းငယ္ၾကာတဲ့Aခါ

ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးရဲ႕

Aေနာက္ဖက္မွာေနတဲ့

မိတ္ေဆြတစ္Uီးက ဖိတ္ေခၚလို႔ ကိုနုနဲ႔မိတ္ေဆြ ႏွစ္Uီး၊ သုံးUီး Aလည္သြားၾကတယ္။ AဲဒီကAျပန္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး
Aနားဆီေရာက္ေတာ့ လက္တြန္းလွည္းကေလးနဲ႔ Aေလာင္းတစ္ခု တြန္းလာတာ ကိုႏု ေတြ႕ရတယ္။ AဲဒီAေလာင္းမွာ
လည္းေသြးေတြ ေပေနတယ္။ စုံစမ္းၾကည့္တဲ့Aခါ မူဆလင္တစ္Uီးကလွံနဲ႔ ထုိးလုိက္လို႔ ေသသြားတဲ့ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္
ကုန္ခ်

Aလုပ္သမားတစ္Uီးရဲ႕Aေလာင္းလို႔

ကုိႏုတုိ႔သိရတယ္။

ဒီAေလာင္းကို

ျမင္ရတာနဲ႔

ကုိႏုဟာ

နန္းရင္း၀န္

ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ဒက္ခနဲ ေျပးျမင္လုိက္တယ္။ Aဲဒီ ျမင္ၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာကို ျဗဳန္းကနဲ ဒုိင္းကနဲ
ဆုံးျဖတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ကို Aျပင္းလုိက္သြားတယ္။ ကုိေAာင္ဆန္းဟာ AဲဒီAခ်ိန္က Aျပင္ထြက္ေနတဲ့ ကိုနု မေတြ႕ရဘူး။
Aဲဒါေၾကာင့္
(၁) မူဆလင္ေတြဘက္က ပင္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ Aသတ္ခံရေAာင္ လုပ္ေနတဲ့ “ေဒါက္တာဘေမာ္
Aစုိးရကို Aလုိမရွိ။ နန္းရင္း၀န္ရာထူးက Aျမန္ထြက္ေလာ့”ဆုိတဲ့ စာကိုေရး။
(၂) Aဲဒီစာမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးရေAာင္လုပ္။
(၃) Aဲဒီစာကို နန္းရင္း၀န္ေဒါက္တာဘေမာ္ဆီကိုလည္း ပို႔၊ သတင္းစာတုိက္ ေတြကိုလည္းပို႔လို႔ ကိုနု
စာေရးထားပစ္ခဲ့တယ္။ ကိုေAာင္ဆန္းတို႔လူစု နဂါးနီစာAုပ္တုိက္မွာ ကိုနုကိုလာေတြ႕ၾကတယ္။ ကိုႏု ခင့္ဗ်ားAစီAစU္္
မေကာင္းဘူး။

ဒါထက္ေကာင္းတာ

က်ေနာ္

စိတ္ကူးထားတယ္။

ဘာလဲ။

ေဒါက္တာ

ဘေမာ္Aစုိးရဟာ

Aခုတစ္ရက္ႏွစ္ရက္Aတြင္း တကၠသိုလ္ Uပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ေတာ့မယ္။ AဲဒီUပေဒၾကမ္းကို Aလုိမရွိဘူး။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

လႊတ္ေတာ္

page 70

Aမတ္ေတြ၀ုိင္းၿပီး

ကန္႔ကြက္ၾကပါလို႔

က်ေနာ္တုိ႔လႈံ႕ေဆာ္

ေပးမယ္။

က်ေနာ္တုိ႔က

Aလုိမရွိဘူးလို႔

ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ေဒါက္တာဘေမာ္Aစုိးရက ဒီUပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဇြတ္Aတင္းတင္ရင္ ဒီAစုိးရဟာ
ျပဳတ္က်သြားစရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္။ ျပဳတ္က်မွာ ေၾကာက္လို႔ ဒီUပေဒၾကမ္းကို မတင္ပဲ ဆြဲထားရရင္ ဒီတက္က္သုိလ္
Uပေဒၾကမ္းကို သူ႕Aစုိးရ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ နာမည္ ေဒါက္တာဘေမာ္မရေတာ့ဘူး။ ေဒါက္တာ ဘေမာ္က ဒီUပေဒနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး

Aရမ္းဂုဏ္ယူေနတယ္။

ဟုတ္တယ္။

ဒီAစီAစU္္က

ပုိေကာင္းတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့

ကိုေAာင္ဆန္းနဲ႔ သူ႕Aလုပ္Aမႈေဆာင္တ
္ စ္ခ်ဳိ႕ဟာ တကၠသိုလ္ Uပေဒၾကမ္းကို ကုိင္ၿပီး Aလုိမရွိ ၀ုိင္းၿပီးကန္႔ကြက္ၾကပါလို႔
ပုံႏွိပ္ထားတဲ့ စာရြက္ေတြကို Uပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၀င္းထဲ၀င္သြားၿပီး Aမတ္ေတြကို ေလွ်ာက္ေ၀တယ္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ဟာ
Aဲဒီတကၠသိုလ္

Uပေဒၾကမ္းကို

ေက်ာင္းသားေတြ

လႊတ္ေတာ္မွာ

ၾကားတဲ့Aခါ

မတင္ေတာ့ဘူး။

တကၠသိုလ္သမဂၢ

ဆြဲထားလုိက္ရတယ္။

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕Aေပၚမွာ

ဒီသတင္းကို

တကၠသိုလ္

Aင္မတန္မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး

Aုံၾကြလာတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးဟာ AဲဒီAုံၾကြမႈကို Aခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဗဟုထ
ိ မင္းစားခန္းမႀကီးထဲမွာ ေက်ာင္းသားထု
Aစည္းAေ၀းက်င္းပတယ္။
ကိစၥျဖစ္တဲ့Aတြက္

တကၠသိုလ္

Uပေဒၾကမ္းကိစၥဟာ

AဲဒီAစည္းAေ၀းကို

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလွိမ့္ၿပီး

သိပ္စိတ္၀င္စားေနတဲ့

တက္လာၾကတယ္။

စကားထေျပာတဲ့

ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကၠသိုလ္ သမဂၢAလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပုတ္ခပ္ၾကၿပီး (၁) တကၠသိုလ္ သမဂၢ
သင္းလုံးကြၽတ္ Aေရးေပၚ Aစည္းAေ၀းကို ခ်က္ခ်င္းေခၚေပးဖို႔ေတာင္းဆုိရန္ (၂) Aဲဒီ သင္းလုံးကြၽတ္ Aစည္းAေ၀းမွာ
Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို AယုံAၾကည္မရွိ Aဆုိတင္သြင္းၿပီး ျဖဳတ္ခ်ပစ္ရန္ဆုိတဲ့ Aဆုိ၂-ရပ္ကုိ ကန္႔ကြက္သူမရွိပဲ
ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ကို ေရာက္တဲ့Aခါ ကိုေAာင္ဆန္းနဲ႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕၀င္
တခ်ဳိ႕ဟာ နဂါးနိ စာAုပ္တုိက္ကို ေရာက္လာၾကၿပီး ကိုႏုနဲ႔ ေတြ႕ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္ၿပီးAုံၾကြေနတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့Aတုိင္း Aေရးေပၚသင္း လုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းကို Aဲဒီေန႔ ညေန ၅နာရီ ေခၚေပးရမယ္။
Aစည္းAေ၀းမွာ AယုံAၾကည္မရွိ Aဆုိတင္သြင္းၿပီး Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မယ္။ Aဲဒီေတာ့ သူတုိ႔
မျဖဳတ္ခ်ခင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏႈတ္ထြက္ရင္ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္လို႔ တကၠသိုလ္Aမႈေဆာင္္ေတြက ကိုနုကို ေျပာၾကတယ္။
တစ္ပြဲမွမတုိက္ရေသးပဲ လက္ေျမွာက္ၿပီး Aရႈံးေပးလုိက္ရတဲ့ လမ္းစU္္ကို ငါမႀကိဳက္ဘူး။ မင္းတုိ႔ရ႕ဲ လမ္းစU္္ Aတုိင္းဆုိရင္
Aရႈံးပဲရွိမယ္။ Aႏုိင္မရွိေတာ့ဘူး။ Aဲဒီေတာ့ မႏႈတ္ထြက္နဲ႔ ဒီေကာင္ေတြကို ျပန္တုိက္ၾက။ ဒီလုိတုိက္ရင္ ရႈံးခ်င္လည္း
ရႈံးမယ္။ ႏုိင္ခ်င္လည္း ႏုိင္မယ္။ Aဲဒီလုိ Aရႈံးနဲ႔ Aႏုိင္နဲ႔ ႏွစ္ခုရွိတဲ့ လမ္းစU္္ဟာ Aရႈံးတစ္ခုထဲရွိတဲ့ လမ္းစU္္ထက္
ပုိေကာင္းတယ္။ ျပန္ုတုိက္ၾက။ မေၾကာက္နဲ႔။ ငါလည္ကူၿပီးတုိက္ေပးမယ္လို႔ ကိုႏုကျပန္ေျပာတယ္။ ဒီလုိေဆြးေႏြးၾကၿပီး
တကၠသိုလ္ သမဂၢ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႔၀င္ ေတြျပန္သြားၾကတယ္။ ညေနဘက္ AဲဒီAစည္းAေ၀း ကိုသြားခါနီးက်ေတာ့
ငါဟာ

တကၠသိုလ္

သမဂၢ

Uကၠဌေဟာင္းေတြဟာ

Aသင္း၀င္လည္း

တကၠသိုလ္ရဲ႕

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ရာသက္ပန္Aသင္းသား

သူတုိ႔Aစည္းAေ၀းကို
ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။

ငါတက္လို႔ျဖစ္ပါ့မလား။
Aဲဒါကိုလည္း

ကိုႏု

ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး။ သူဟာ ဒုတိယUကၠဌAျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္၀က္၊ Uကၠဌ Aျဖစ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္လုပ္လာခဲ့ေပမယ့္ တကၠသိုလ္
သမဂၢရ႕ဲ Aေျခခံစည္းမ်U္းကို သူတစ္ခါမွ မဖတ္ခဲ့ဘူး။ Aဲဒီလုိ မိမိနဆ
ဲ႔ ုိင္တဲ့စာေပေတြကို ဖတ္ေလ့ဖတ္ထမရွိတာေတြဟာ
ကုိႏုရဲ႕

UာU္ဆုိးတစ္ခုပဲ။

Aျဖစ္Aပ်က္တစ္ခုကို

Aဲဒီေတာ့

ေျပးသတိရတယ္။

သူဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာ
Aဲဒါကေလးကို

မေ၀ခြဲႏုိင္ေAာင္ျဖစ္ေနတုန္း

ဒီေနရာမွာနည္းနည္း

ေျပာပါရေစ။

သူ႕ကုိယ္ေတြ႕
ဒုိ႕ဗမာသီခ်င္းကို

သထုံေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဆုိၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုိနုဟာ Uပေဒတန္းက ထြက္သြားတယ္။ မ်ားမၾကာခင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္
ထဲမွာ ကုိႏု စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းတစ္ခုပါလာတယ္။ ဒီသတင္းကို တိတိက်က်ေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ဘိလပ္မွာ မ်က္ႏွာစုံညီ
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေနၾကတဲ့

ဗမာကုိယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရဆီမွာ

ဒုိမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္းတာကို

တကၠသိုလ္သမဂၢ ကေထာက္ခံပါတယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔Aတြက္၊ တကၠသိုလ္ သမဂၢသင္းလုံးကြၽတ္ Aစည္းAေ၀း
ေခၚထားတယ္ ဆုိတဲ့သတင္းမ်ဳိးပါ။ ကိုႏုဟာ ဒုိမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မလုိခ်င္ဘူး။ လုံး၀ လြတ္လပ္ေရးပဲ လုိခ်င္တယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ သမဂၢ သင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းကိုတက္ၿပီး သူကန္႔ကြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္တယ္။ သူနဲ႔ Aေဖာ္လုိက္မယ့္ ၿမိဳ႕မ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 71

ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း ဆရာတင့္ဟာ Aိမ္ကထြက္ခါနီးမွာ ရႈးဖိနပ္ႀကိဳးခ်ီလုိက္တာ ျပတ္ထြက္သြားတဲ့Aတြက္ ေမာင္ႏုေရ
ဘိနပ္ႀကိဳးျပတ္သြားတယ္။ နိမိတ္မေကာင္းဘူးေဟ့၊ Aစည္းAေ၀းမွာ မင္းစကားေျပာရင္ သတိထားေျပာေနာ္လို႔ Aိမ္က
ထြက္ခါနီးမွာ သတိေပးတယ။္
Aဲဒီ

သင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းကို

AဲဒီAခါက

တကၠသိုလ္

သမဂၢAသင္းတုိက္မွာ

မလုပ္ဘူး။

Aသင္းတုိက္ေရွ႕က ဂ်င္မေနစီးယမ္းလို႔ေခၚတဲ့ Aားကစားရုံႀကီးထဲမွာ က်င္းပတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိတာ စုံစမ္းလို႔မရဘူး။
Uကၠဌနဲ႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြဟာ ဂ်င္မေနစီးယမ္းရဲ႕ Aေနာက္ဖက္က စင္ျမင့္ေပၚမွာထုိင္ၾကတယ္။ Aစည္းAေ၀း
စတဲ့Aခါ စီစU္္ထားတဲ့Aတုိင္း Aသင္းသားတစ္ေယာက္က ဗမာကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ျဗိတိသွ် Aစုိးရဆီက
ဒုိမီနီယံ

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္းဆုိျခင္းကို

တင္သြင္းတယ္။

Aသင္းလုံးကြၽတ္Aစည္းAေ၀းႀကီးက

AျခားAသင္းသားသုံးေလးေယာက္က

ေထာက္ခံပါတယ္ဆုိတဲ့

Aဆုိကိုေထာက္ခံတယ္။

Uကၠဌက

Aဆုိကို

ကန္႔ကြက္သူမ်ား

ရွိေသးလားလို႔ ေမးတဲ့Aခါ ကုိႏုဟာ လက္ညွဳိးေထာင္ၿပီး စင္ျမင့္ေပၚ တက္သြားတယ္။ Uကၠဌ ခင္ဗ်ား ဒီAဆုိကို က်ေနာ္
ကန္႔ကြက္တယ္။

ဒုိမီနီယံ

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

မလုိခ်င္ဘူး။

လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကိုသာ

လုိခ်င္တယ္။

Aစရွိတဲ့

စကားေလးငါးဆယ္ခြန္းသာ ေျပာရေသးတယ္။ Uကၠဌနဲ႔ Aတူထုိင္ေနတဲ့ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးက ျဗဳန္းကနဲ
မတ္တတ္ရပ္ၿပီး Uကၠဌခင္ဗ်ား….ကုိႏုဟာ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ကို စကားေျပာခြင့္မေပးပါနဲ႔လို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။
Uကၠဌက သူေရွ႕မွာရွိတဲ့ ဘဲလ္ကေလးကို ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ နာနာတီးလုိက္ၿပီး ကိုႏု ခင္ဗ်ားေက်ာင္းသားမဟုတ္ဘူး။
ဒီစင္ျမင့္ေပၚမွာ စကား မေျပာပါနဲ႔။ ဆင္းသြားပါလို႔ ကိုႏုကို Aမိန္႔ေပးတယ္။ Aခုကိစၥဟာ တစ္မ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ကိစၥ
ျဖစ္တဲ့Aတြက္ ဗမာတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ က်ေနာ့္မွာ ေျပာပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လ႔ို ကိုနုက Uကၠဌကို ျပန္ေျပာတယ္။ မရွိဘူး။
ခင္ဗ်ားေျပာခ်င္ရင္

တျခားမွာသြားေျပာ

ဒီမွာမေျပာနဲ႔

ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးလို႔

Uကၠဌက

ျပန္ေငါက္တယ္။

AဲဒီAခါ

Aသင္းသားေတြထဲက သုံးေလးဆယ္ ေလာက္က မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ဆင္းသြား ဆင္းသြား။ ဒီမွာလာမရႈပ္နဲ႔။ Uကၠဌကို
ျပန္မေျပာနဲ႔ Aစရွိတဲ့ ႀကိမ္းေမာင္းသံေတြနဲ႔ ၀ုိင္းေAာ္ၾကတယ္။ ကုိနု ဘက္ကေျပာမယ့္ Aသင္းသားတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။
ကိုႏုဟာ

ေဒါသလည္းျဖစ္။

ေAာ္ဟစ္ေနၾကတဲ့ၾကားက

ရွက္လည္းရွက္ေနတဲ့Aတြက္ ဘာမွဆက္မေျပာနုိင္ပဲ
Aစည္းAေ၀း

Aျပင္ဘက္ကို

ထြက္ခဲ့ရတယ္။

ရွက္ဖြယ္ရွက္ဖြယ္လို႔

ဆူညံေAာင္

AဲဒီAျဖစ္Aပ်က္ကေလးဟာ

ကုိႏုရဲ႕

မ်က္စိထဲမွာ ရုပ္ရွင္ကားလုိ ျပန္ေပၚလာတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ကုိႏုဟာ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ခပ္ေထြေထြေလး ျဖစ္သြားၿပီးမွ
ငါ…ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူး။ ဟုိတုန္းက ငါစင္ေပၚက ဆင္းသြားတာမွားတယ္။ ဒီတစ္ခါဆုိရင္ ဘယ္လုိေAာ္ေAာ္ ငါထြက္
မသြားဘူး။

ဒင္းတုိ႔သတၱိရွိရင္

ငါ့ကို

ဆြဲထုတ္ၾကပါေစ။

ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြ

ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့Aခါ

လက္ပုိက္

ၾကည့္ေနတာထက္ AေAာ္ Aေငါက္ခံရတာက ပုိေကာင္းေသးတယ္လို႔ ယတိျပတ္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ သမဂၢ
သင္းလုံးကြၽတ္ Aစည္းAေ၀း ကိုတက္ရေAာင္ ကိုႏုထြက္သြားတယ္။ Aသင္းသူ Aသင္းသားေတြဟာ ငါးနာရီ မထုိးခင္
Aေစာႀကီးကတည္းက

AယုံAၾကည္မရွိAဆုိကို

ေထာက္ခံရေAာင္

Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကို

ေရာက္ေနၾကတယ္။

Aစည္းAေ၀းစဖြင့္ၿပီလို႔ ကိုေAာင္ဆန္းက ေက်ညာလုိက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း ကိုနုထၿပီးေျပာတယ္။ သူေျပာတဲ့ Aထဲမွာ
AယုံAၾကည္မရွိAဆုိကို
တစ္ခ်က္စီတစ္ခ်က္စီ

တင္သြင္းမယ့္ေက်ာင္းသားဟာ

ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပတယ္။

သူေျပာလို႔

ဘာေၾကာင့္ဒီလုိလုပ္တယ္ဆုိတဲ့Aခ်က္ေတြကို
ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

ရွက္ဖြယ္၊ရွက္ဖြယ္

ထြက္သြားထြက္သြား Aလုိမရွိ Aစရွိတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံေတြဟာ ဟုိေဒါင့္ကတစ္ခ်က္၊ ဒီေဒါင့္တစ္ခ်က္။ ဟုိေနရာကတစ္ခ်က္
ဒီေနရာကတစ္ခ်က္။

ေပၚထြက္လာၾကတာကို

ၾကားရတယ္။

တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ

စိတ္ကိုမထိမ္းႏုိင္၊

မသိမ္းနုိင္ ျဖစ္လာတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔ေနရာကထ၊ Aဲဒီေက်ာင္းသားကို နာမည္ေခၚ၊ လက္ညွဳိးနဲ႔ထုိးၿပီး Aစည္းAေ၀း
ခန္းမထဲက

ခုခ်က္ခ်င္းထြက္သြားဖို႔

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္းဆုိၾကတယ္။

Aစည္းAေ၀းတစ္ခုလုံးဟာ

Aုပ္မရ

ထိမ္းမရေလာက္တဲ့ AေျခAေနကိုေရာက္လာတဲ့Aခါ AယုံAၾကည္မရွိAဆုိ တင္သြင္းမယ့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဟာ
Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲမွာ မေန၀ံ့ရွာေတာ့ပဲ ရွက္ဖြယ္၊ရွက္ဖြယ္လို႔ တစ္ခဲနက္္ ေAာ္ဟစ္ေနၾကတဲ့ Aသင္းသားေတြရဲ႕
Aသံေတြၾကားထဲက Aျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားခဲ့ရတယ္။ Uကၠဌ သက္တမ္းဆုံးတဲ့Aခါ ကုိေAာင္ဆန္းဟာ တကၠသိုလ္က

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 72

ထြက္လုိက္တယ္။ Aဲဒီလုိထြက္လုိက္ၿပီး Aေတာ္ၾကာၾကာ ဘယ္မွာသြားေနတယ္ဆုိတာ ကိုႏု မသိဘူး၊ တစ္ေန႔က်ေနာ့္
ကိုေAာင္ဆန္းဟာ ညေနေလးနာရီေလာက္မွာ ကုိႏုနဲ႔ မျမရီတုိ႔ ငွားေနတဲ့ စေကာ့ကိတ္လမ္းထဲက Aိမ္ခန္းကေလးကို
ျဗဳန္းကနဲေရာက္လာတယ္။ ကိုႏု က်ေနာ္တုိ႔ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံထဲ၀င္ရေAာင္။ ငါ မ၀င္ခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လလ
ို႔ ဲ။ ငါ
ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ခင္ဗ်ားဒီလုိ ေခါင္းေရွာင္လုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ဟ ဒါ ေခါင္းေရွာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သင့္တဲ့
လူေတြ ႏုိင္ငံေရးကိုမလုပ္ရင္ ေခါင္းေရွာင္တာပဲ။ ငါ့မွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခ်င္တဲ့ ၀ါသနာမရွိဘူး။ ေဘဘီယန္Aသင္းထဲမွာ
ခင္ဗ်ား ဒု-Uကၠဌ ၀င္လုပ္ေသးတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ၀ါသနာမပါဘူးဆုိတာ ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ ငါAိမ္ကို ခဏျပန္ေနတုန္း
Uီးဘခ်ဳိက

ငါ့နာမည္ကို

သတင္းစာထဲမွာ

ေက်ညာလုိက္တာ။

ရန္ကုန္ျပန္

ေရာက္ၿပီး

ေဖဘီယန္

Aသင္းထဲမွာ

မပါပါရေစနဲ႔လို႔ Uီးဘခ်ဳိကို ငါေျပာေသးတယ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့Aထိ ခဏေနပါUီးလိဆ
ု႔ ုိတာနဲ႔ ငါ ခဏ၀င္ေနတာ။
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔

ငါထြက္လုိက္တာပဲ။

၀ါသနာဆုိတာဒီလုိပဲ

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရင္း

သူ႕ဟာနဲ႔သူ

ျဖစ္လာမွာေပ့ါ။

ဖုိးေAာင္ဆန္းကို ငါၾကည့္ေနတယ္ တျခားလူေတြဆုိရင္ လူကဲခပ္သိပ္ေကာင္းတယ္။ ဖုိးေAာင္ဆန္း လူကဲခပ္လုိက္ရင္
မွန္ေနတာခ်ည္းပဲ။ ငါ့ကိုက်ေတာ့ ဖုိးေAာင္ဆန္းလူကဲခပ္လို႔ မရဘူး။ ငါဘာလဲဆုိတာ Aခုထက္ထိ ဖုိးေAာင္ဆန္း
မသိေသးဘူး။
ငါေျပာျပမယ္

ခင္ဗ်ားဘာလဲ။

ငါ

ႏုုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး။

ဖုိးAာင္ဆန္းေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထား

တစ္ပြဲတုိးသမား။

ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ

ဘာလဲဗ်

ထုိင္ရင္လည္း

တစ္ပြဲထုိးသမားဆုိတာ
ႏုိင္ငံေရးစိတ္နဲ႔ထုိင္တာပဲ။

သြားရင္းလည္း နုိ္င္ငံေရးစိတ္နဲ႔သြားတာပဲ။ ထရင္လည္းႏုိင္ငံေရးစိတ္နဲ႔ ထတာပဲ။ လွဲေလ်ာင္းေနရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးစိတ္နဲ႔
လွဲေလ်ာင္းေနတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္Uီးမွာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္ဘူး။ ငါကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။
စိတ္ထိခုိက္စရာကိစၥ

ေပၚလာရင္

ထလုပ္လုိက္တာပဲ။

Aဲဒီကိစၥ

ၿပီးသြားရင္

ငါ

ဘယ္သူနဲ႔မွာ

မေတြ႕ခ်င္ဘူး။

ေခ်ာင္ကေလးတစ္ခုမွာ ပုန္းၿပီး ေငးေနခ်င္တယ္။ ေတြးေနခ်င္တယ္။ ေရးေနခ်င္တယ္။ တျခားဘာကိုမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး။
ခင္ဗ်ားဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ။ AခုAခ်ိန္ဟာ ေငးေနဖို႔။ ေတြးေနဖို႔ ေရးေနဖို႔ Aခ်ိန္မ်ဳိးလား (ကုိႏုဟာ
Aဲဒီေမးခြန္းကို ရုတ္တရက္ မေျဖႏုိင္ဘူး။ တစ္မိနစ္ေလာက္ ေခါင္းေAာက္စုိက္ၿပီးေတြးေနတယ္။) ဖုိးေAာင္ဆန္းေရ
ဒီလုိလုပ္ပါကြာ။

မင္းတုိ႔ႏုိင္ငံေရး၀ါသနာပါတဲ့သူေတြက

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးထဲကို၀င္၊

မင္းတုိ႔မွာ

တုိက္ပြဲတစ္ခုခု

၀င္စရာရွိရင္ ငါ့ကို ေခၚလုိက္။ ငါ၀င္တုိက္ေပးမယ္။ Aဲဒီလုိတုိက္တုန္း ေသသြားရင္လည္းၿပီးေရာ တုိက္ပြဲၿပီးတဲ့Aခါ
ငါ့ေခ်ာင္းကေလးကို ငါျပန္ၿပီးေငးေနႏိုင္ေAာင္ ေတြးေနႏုိင္ေAာင္ ေရးေနႏုိင္ေAာင္ ငါ့ကို ျပန္လႊတ္ပါ။ ရာသက္ပန္
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ဳိးဆုိတာေတာ့

ငါမလုပ္ပါရေစနဲ႔ကြာ။

ငါမလုပ္ခ်င္ဘူ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္

ခင္ဗ်ားလုပ္ခ်င္တာလုပ္။

မရေသးခင္ေတာ့ နုိင္ငံေရးလုပ္ရမွာပဲ။ လာပါဗ်ာ။ ဒုိ႕ဗမာ Aစည္းAရုံးထဲကို Aခုပဲသြား၀င္ရေAာင္။ (ကိုႏုနဲ႔ ကိုေAာင္ဆန္း
တုိ႔ဟာ Aခု၀င္မယ္ မ၀င္ဘူးဆုိၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ Aခ်ီAခ် ေျပာေနၾကတာ ႏွစ္နာရီေလာက္ ရွိသြားတယ္။)
ကဲ ဖုိးေAာင္ဆန္းရယ္ ငါလည္းေျပာရတာ ေမာၿပီကြာ။ Aဲဒီေတာ့ ဒီလုိလုပ္ပါ။ ဒီကိစၥကုိ ငါေသေသခ်ာခ်ာ စU္္းစားဖို႔
တစ္လေလာက္ Aခ်ိန္ေပးပါ။ လုပ္မေနပါနဲ႔ဗ်ာ။ Aခုပဲသြား၀င္ရေAာင္။ ကုိနုလည္း စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ကဲ-ဒီေလာက္
၀င္ခ်င္လွတာ၀င္ကြာဆုိၿပီး

ကိုေAာင္ဆန္းေနာက္ကို

ထလုိက္လာတယ္။

ဘတ္စ္ကားေပၚ

တက္ခါနီး

ၾကေတာ့

ဖုိးေAာင္ဆန္းေရ။ ငါ့နာမည္ေရွ႕မွာ သခင္လို႔တပ္ရမွာ ေၾကာင္တယ္ကြာလို႔ ကိုနုကေျပာတယ္။ ကြၽန္လို႔တပ္ရတာထက္
သခင္လို႔တပ္ရတာ ပုိမေကာင္းဘူလားလို႔ ကိုေAာင္ဆန္းက ျပန္ေမးတယ္။ ကိုနုလည္း ဘာမွျပန္မေျပာဘူး။ ဘတ္စ္ကား
ေပၚတက္သြားတယ္။

AဲဒီAခ်ိန္က

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးက

ပန္းဆုိတန္းAထက္လမ္းက

တုိက္ခန္းကေလးတစ္ခုမွာ

ဖြင့္ထားတယ္။ မီးရထားဘူတာရုံႀကီးနဲ႔ ကပ္ေနတယ္။ ကုိနုနဲ႔ ကိုေAာင္ဆန္းတုဟ
ိ႔ ာ Aခန္းကေလးထဲကို ၀င္သြားတဲ့Aခါ
ဓာတ္မီးႀကိဳးျဖတ္ထားတယ္ထင္တယ္။ ညေစာင့္ ဒရ၀မ္ေတြကိုင္တဲ့ လက္ဆြဲမွန္Aိမ္ရဲ႕ ခပ္မွိန္မွိန္ မီးေရာင္ထဲမွာ ဒုိ႕ဗမာ
Aစည္းAရုံးUကၠဌ သခင္ထိပ္တင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီး နဲ႔ သခင္သုံးေလးUီးကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ကုိေAာင္ဆန္းက သူနဲ႔ ကုိႏုတုိ႔
ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးထဲကို

၀င္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္။

ကုိႏုက

ဘာမွမေျပာဘူး။

ငုတ္တုပ္ႀကီးထုိင္ေနတယ္။

Uကၠဌ

သခင္ထိပ္တင္ကုိယ္ေတာ္ႀကီးဟာ ကိုေAာင္ဆန္းကို Aသင္းသားလက္မွတ္ ၂-ေစာင္ထုတ္ေပးလုိက္တယ္။ တစ္ေယာက္ကုိ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 73

၀င္ေၾကးတမတ္က်စီနဲ႔ ကိုေAာင္ဆန္းက ငါးမူးေပးလုိက္တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ကိုနုနဲ႔ ကိုေAာင္ဆန္းတုိ႔ ငယ္နာမည္ေတြ
ေပ်ာက္ၿပီး သခင္ႏုနဲ႔ သခင္ေAာင္ဆန္း ျဖစ္သြားၾကတယ္။

ကိုႏု ႏွင့္ ကိုရာရွစ္

Aခန္း ၁၄
သခင္ေAာင္္ဆန္းနဲ႔ သခင္ႏုကို AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားေလာကမွာသာ လူသိမ်ားေသးတယ္။
ျပည္သူလူထုAေနနဲ႔ေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကို သိပ္မသိၾကေသးဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွစ္Uီး ဒုိ႕ဗမာ Aစည္းAရုံး ထဲကို
၀င္လုိက္တဲ့Aတြက္

ဒို႔ဗမာAစည္းAရုံးဟာ

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕

ေထာက္ခံမွဳကို

ေရွးကနဲ႔စာရင္

နည္းနည္းပိုၿပီး

ရလာတယ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ႏွစ္Uီး၀င္လာတဲ့Aတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမွဳ တုိးတက္လာတာ
ကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမေတြ႕ရဘူး။ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳကို ရသေလာက္ရလာေAာင္
လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္မွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းျဖစ္တယ္၊ သခင္ကိုယ္ေတာမိႈင္းကို မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးAေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုက
ေလးစားတယ္၊ သခင္သိန္းေဖ (ဘုတလင္္) ရဲ႕ လုံ႕လ ပေယာဂေၾကာင့္ သခင္ကုိယ္ေတာမိႈင္းဟာ ဒုိ႕ဗမာ Aစည္းAရုံးရဲ႕
နာယကႀကီးျဖစ္လာတယ္၊ ဒီနာယကႀကီးရဲ႕ Aရွိန္A၀ါကိုမီွၿပီး ဒို႔ဗမာAစည္းAရုံးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔

စည္းရုံးလာႏုိင္တယ္၊

ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းUီးစီးတဲ့
လို႔ေခၚတယ္၊

၁၉၃ဂခုႏွစ္ထဲမွာ

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးဟာ

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးလို႔ေခၚတယ္၊

သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း

ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္၊

တျခားတစ္ျခမ္းကို

Uီးစီးတဲ့ဒို႔ဗမာAစည္းAရုံးထဲမွာ

သခင္ဗစိန္Uီးစီးတဲ့

သခင္လွေဇာ္၊

တစ္ျခမ္းကို

သခင္

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံး

သခင္ေလးေမာင္၊

သခင္

ထိပ္တင္ကုိယ္ေတာ္ႀကီး၊ သခင္ျမ၊ သခင္တင္၊ သခင္ေAာင္ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စုိး၊သခင္လွေဖ၊ သခင္ႏု Aစရွိတဲ့
သခင္ေတြ ပါၾကတယ္။ Aဲဒီလုိ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ သခင္လွေဘာ္က Uကၠဌ၊ သခင္ေAာင္ဆန္းက Aေထြေထြ
Aတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာတယ္၊ Aစည္းAရုံးကိုလည္း ပန္းဆုိးတန္းကေနၿပီး ပုဇန
ြ ္ေတာင္ေရေက်ာ္လမ္းထဲကို ေျပာင္းေရႊ႕လာ
တယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 74

Uကၠဌ သခင္လွေဘာ္ရဲ႕ ရုိးသားမွဳ၊ ေဖာ္ေရႊမွဳ၊ ဇာတိေသြး၊ဇာတိမာန္ ထက္သန္မွဳတုိ႔ေၾကာင့္ သူ႕ကို
လူခ်စ္လူခင္ေပါတယ္။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး သခင္ေAာင္ဆန္းဟာ ဌာနခ်ဳပ္မွာေနတယ္။ သူ႕ကို၀ုိင္းၿပီး ကူညီၾကဖို႔
Aတြက္ သခင္တင္Uီး။ သခင္သက္တင္၊ သခင္လွေမာင္ဆိုတဲ့ သခင္ကေလး၃-Uီးလည္း သူနဲ႔Aတူ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေနၾကတယ္။
တြဲဘက္Aတြင္းေရးမွဴး သခင္သန္းထြန္းကေတာ့ AဲဒီAခါကကန္ေတာ္ကေလး မူဆလင္Aထက္တန္း
ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနတယ္ Aားလပ္ရက္Aခိ်န္ရသမွ်
လုပ္တယ္။

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္Aေၾကာင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္

Aင္ဂ်င္နီယာနဲ႔တူတယ္၊

ဗိသုကာႀကီး

ဌာနခ်ဳပ္မွာ သခင္ေAာင္ဆန္းနဲ႔Aတူတူ Aလုပ္

သခင္ေAာင္ဆန္းကဗိသုကာနဲတ
႔ ူတယ္။

သခင္ေAာင္ဆန္းေရးဆြဲေပးတဲ့

ပုံစံကို

Aင္ဂ်င္နီယာႀကီး

သခင္သန္းထြန္းက
သခင္သန္းထြႏ္းက

Aေဆာက္AUီးျဖစ္ေAာင္ေဆာက္ေပးတယ္။ သခင္ေAာင္ဆန္းက Aဂၤလိပ္-ဗမာႏွစ္ဘာသာစလုံးမွာ Aေရးေရာ Aေျပာပါ
ႏုိင္တယ္။ သခင္သန္းထြန္းက ဗမာစာAေရးAသားမ်ာ ပုိၿပီးသန္တယ္၊ ပုိၿပီးလည္း ျမန္တယ္၊ ႏွစ္ေယာက္စလုံး စာဖတ္သိပ္
၀ါသနာပါတယ္။ Aမ်ားႀကီးလည္း ဖတ္ဖူးတယ္၊ သခင္ေAာင္ဆန္းက လူတုိင္းနဲ႔ စကား ေျပာလို႔မရဘူး။ စကားေျပာရင္
ရန္ျဖစ္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို

သူ႔စိတ္ထဲမွာ

သေဘာမက်ရင္

ဟန္လုပ္လို႔မရဘူး။

တျခားဘက္ကို မ်က္နွာလွည့္ခ်င္လွည့္ေနမယ္၊ တစ္ခုခုကို ဖတ္ခ်င္ဖတ္ေနတယ္၊ Aဲဒီလူက သူကို စကားေျပာရင္လည္း
သူျပန္ေျပာခ်င္မွ ေျပာမယ္၊
သခင္သန္းထြန္းကဒီလုိ မဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔မဆို Aလိုက္Aထုိက္ေျပာလို႔ရတယ္။ ဆက္ဆံလို႔ရတယ္။
သခင္ေAာင္ဆန္းဟာ
သခင္သန္းထြန္းဟာ
စကားသိပ္မေျပာဘူး။

Aခန္႔မသင့္တဲ့Aခါ
သူ႕ေဒါသကို

သူ႕ေဒါသဟာAျပင္ဘက္ကို

သူထိန္းႏုိင္တယ္။

ေတာ္သင့္ရုံေျပာတယ္၊

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

သခင္သန္းထြန္းဟာ

သခင္ေAာင္ဆန္းဟာ

ေပါက္ထြက္တတ္တယ္။

ဘယ္ခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္

ဘယ္သူနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္

သူေျပာခ်င္တဲ့Aခါမ်ဳိးမွာဆုိရင္

တဖက္သား

၀င္ေျပာခြင့္မရေAာင္ Aဆက္မျပတ္နာရီေပါင္းမ်ားစြာေျပာနုိင္တယ္၊ သူ႕Aေၾကာင္းသေဘာေပါက္ႏုိင္ေAာင္ သာဓကေလး
ႏွစ္ခုကို

တင္ျပလုိက္ရUီးမယ္၊

တစ္ခုက

ဂ်ပန္လက္ထက္

သူကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး

လုပ္ေနတုန္းျဖစ္တဲ့

သာဓက။

ောကတစ္ခုက ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးAၿပီး သူဖဆပလ Uကၠဌ လုပ္ေနတုန္း ျဖစ္တဲ့သာဓကပါ၊ ဂ်ပန္ လက္ထက္တုန္းက
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ Aတြင္း၀န္တစ္ေယာက္ရဲ႕ Aိမ္Aနားကို ေျပာင္းလာတယ္၊ Aတြင္း၀န္ဟာ
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရဲ႕Aိမ္ကိုသြား

AရုိAေသေပးခ်င္တယ္၊

သူေျပာခ်င္လာရင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ

စကားေၾကာ

သိပ္ရွည္တယ္လို႔ နာမည္ ႀကီးတဲ့Aတြက္ စကားေၾကာမရွည္ႏုိင္ေAာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ညစာမစားခင္ သြားေတြ႕မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး
ညေန ငါးနာရီေလာက္မွာ သြားေတြ႕တယ္၊ ဒီAတြင္း၀န္ဟာ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ Aဲဒီေနမွာမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကလည္း
ထမင္းဆာတယ္ဆုိၿပီးAေစာႀကီးစားလို႔ Aတြင္း၀န္လာတဲ့Aခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ ထမင္းစားၿပီးေနၿပီ။ Aဲဒီညေန
ငါးနာရီက

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ

စကားAဆက္မျပတ္ေျပာေနလုိက္တာ၊

ညကုိးနာရီေလာက္မွ

AဲဒီAတြင္း၀န္က

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လည္း ထမင္းမစားရေသးဘူး။ က်ေနာ့္္ကို ျပန္ခြင့္ျပဳပါဆုိတဲ့ စကားေလး ငါးဆယ္ခြန္း ေျပာႏုိင္ေAာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေAာင္ဆန္းရဲ႕စကားေတြဟာ တစ္မိနစ္ေလာက္ Aဆက္ျပတ္သြားတယ္။ Aတြင္း၀န္က Aဲဒီလုိ ေျပာတဲ့Aခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေAာင္ဆန္းဟာ

သူစားၿပီးၿပီလို႔ေျဖၿပီး

ေျပာျမဲဆက္ေျပာလုိက္တာ

ည၁၁-နာရီေလာက္

ရွိသြားေရာ၊

Aတြင္း၀န္ဟာ

ညစာမစားရတာက Aေရးမႀကီးဘူး။ ဆီးေAာင့္တာက သိပ္Aေရးႀကီးေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒုတိယAႀကိမ္ နည္းနည္း
စကားAျပတ္မွာ ကပ်ာကယာထၿပီး ျပန္ခြင့္ျပဳပါလို႔ Aတြင္း၀န္က ေတာင္းပန္ရွာတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ေAာင္ဆန္းလည္း ၀င္းထိ
လုိက္ပို႔မယ္ဆုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔

Aတြင္း၀န္နဲ႔Aတူ

လိုက္ထြက္လာတယ္၊

၀င္း၀ကိုေရာက္တဲ့Aခါ

၄၅-မိနစ္ေလာက္

ေနာက္ထပ္ မတ္တပ္ရပ္ ေျပာေနတုန္း Aတြင္း၀န္ဟာ ဆီးေAာင့္လြန္းလို႔ Aသားေတြပါ ဆတ္ဆတ္တုန္ၿပီး ငိုသံပါႀကီးနဲ႔
ေတာင္းပန္ေတာ့မွ ျပန္ခြင့္ရရွာတယ္။ဒုတိယ သာဓကကေတာ့ ဒုတိယကမသနာစစ္ႀကီးAၿပီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ
ဖဆပလ Uကၠဌလုပ္ေနတုန္း ဗဟုိေကာ္မတီAစည္းAေ၀းတစ္ခုမွာ

Uကၠဌမိန္႔ခြႏ္းေပးေနတာ ေျခာက္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္

ၾကာတယ္။ သခင္းစုိးလည္း Aေတာ္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ Aဲဒီတုန္းက သူလည္းဒို႔ဗမာAစည္းAရုံးဌာနခ်ဳပ္
Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးပဲ၊ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ Aဖြဲ႕၀င္ေတြAားလုံးမွာ သခင္ႏုကိုသူAခင္ဆုံး။ သခင္ႏုရဲ႕ Aိမ္ကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 75

သူမၾကာခဏလာတယ္။ Aေတာ္Aတြင္းက်တဲ့ သူ႕Aတြင္းေရးေတြ သခင္ႏုကိုAေတာ္မ်ားမ်ားေျပာတယ္။ သခင္ႏုကလည္း
ႏွဳတ္လုံတယ္၊ ဒီကေန႔Aထိ ဒီAတြင္းေရးေတြကို ဘယ္သူမွမေျပာဘူး။ သူ႕မ်က္လုံးဟာတစ္မ်ဳိးပဲ ရယ္စရာေတြကိုေျပာၿပီး
သူ႕မ်က္ႏွာဟာ ရယ္တဲ့Aသြင္ကို ေဆာင္ေနတဲ့Aခါမ်ဳိးမွာေတာင္ သူ႕မ်က္လုံးေတြဟာ ေဒါသထြက္ေနသလုိပဲ၊ သူလည္း
သခင္ေAာင္ဆန္းတုိ႔ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔လုိ စာAေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ဖူးသူတစ္Uီးျဖစ္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္စာေပေတြက်ေတာ့
သူဟာ

သခင္ေAာင္ဆန္းတုိ႔

မ်ားမ်ားဟာ

သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ထက္ပုိၿပီး

သူူ႕ကိုလူၾကမ္းတစ္ေယာက္

သူယူဆတဲ့Aခါ

သူဟာ

စုံစုံလင္လင္ဖတ္ဖူးတယ္။

Aျဖစ္နဲ႔သာျမင္ၾကတာမ်ားတယ္။

တကယ္ၾကမ္းပါတယ္၊

ၾကမ္းရမယ္ဆုိရင္လည္း

ႏုိင္ငံေရးသမား

Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္

ေတာ္ေတာ္

ၾကမ္းသင့္တယ္လို႔

သူ႕ကိုလုိက္မွီတဲ့လူဟာ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

Aဖြဲ႕ထဲမွာ တစ္ေယာက္မွမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏုတဲ့Aခါဆုိရင္လည္း သူဟာ Aင္မတန္ႏုပါတယ္၊ လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့
ေနရာမွာ

သူဟာAင္မတန္ေဖာ္ေရြတယ္၊

ေလးစားတယ္၊

Aဲဒါေတြဟာ

သူသြားေလးရာရာမွာ

ေနရာထားသင့္တဲ့လူေတြကို

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕

လူခ်စ္လူခင္ေပါတယ္။

ေနရာထားတယ္၊

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မွဳေတြပ၊ဲ

သူရဲ႕

Aခုလုိ

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းေခတ္တုန္းက

ေလးစားသင့္တဲ့လူေတြကို
နုးည့ံသိမ္ေမြ႕မွူေတြေၾကာင့္

သခင္ေတြနဲ႔

ေဒါက္တာဘေမာ္ရဲ႕

ဂုိဏ္းသားေတြဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ တရားထြက္ေဟာခဲ့ဖူးတယ္၊ တျခားသခင္ေတြနဲ႔ဆုိရင္ ဓါးမေတြဟာ တယ္ၿပီး
Aဆင္မေျပခ်င္ဘူး။ သခင္စုိးနဲ႔ဆုိရင္ ေလေပးေျဖာင့္ေနၾကတာပဲ။ Aဲဒလ
ီ ုိ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တာေတြ Aျပင္ သခင္စိုးးမွာ
တျခားႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕မွဳေတြလည္း ရွိေသးတယ္၊ သခင္စုိးဟာ တေယာေကာင္းေကာင္းထုိးတတ္တယ္။ သီခ်င္းလည္း
ေကာင္းေကာင္းဆုိတတ္တယ္၊ ကာလေပၚလည္း ရတယ္၊ သီခ်င္းႀကီးေတြလည္း ရတယ္၊
သခင္ေလးေမာင္။ သခင္ျမ။ သခင္တင္တုိ႔ဟာ ဒို႔ဗမာ Aစည္းAရုံး ထူေထာင္စကတည္းက ပါလာၾကတဲ့
သခင္ေဟာင္းႀကီးေတြျဖစ္တယ္၊ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးAတါက ထူးခြၽန္ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို
ေပးခဲ့တဲ့

နုိင္ငံေရးAဖဲြ႕ႀကီးျဖစ္လာေAာင္

ပါ၀င္ခဲ့တယ္။

သခင္ေလးေမာင္ဟာ

လုပ္ေပးခဲ့တဲ့

ပုဂၢဳိလ္ေတြထဲမွာ

ဒီသခင္ေဟာင္းႀကီးေတြဟာ

သိပ္ၿပီးIေျႏၵႀကီးတဲ့ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္နဲ႔

နာမည္ႀကီးတယ္။

ေရွ႕တန္းက
သခင္ျမက

သိပ္စိတ္ရွည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္နဲ႔ နာမည္ႀကီးတယ္၊ သခင္တင္က ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာေတြကို လူထုနားလည္ေAာင္
ရွင္းျပတတ္တဲ့

ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္နဲ႔

နာမည္ႀကီးတယ္၊

ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးထဲမွာ

သူ႕ဟာနဲ႔သူမွတ္သားစရာေကာင္း

ေလာက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္Aေျမာက္Aမ်ား ရွိပါေသးတယ္၊ ဒီစာAုပ္ထဲမွာ ပုဂၢဳိလ္ေတြAားလုံးကို စုံစုံလင္လင္ ေဖာ္ျပဖို႔ ခက္တယ္၊
သခင္ႏုဟာ

AလိုလုိမွAေငးသမား။

Aေတြးသမား၊

Aေရးသမားျဖစ္ေနရတဲ့Aထဲ

သူသိပ္စိတ္၀င္စားတဲ့

၀ါသနာAသစ္တစ္ခုကို AဲဒီAခ်ိန္ေလာက္က ေနာက္ထပ္ရေနျပန္တဲ့Aတြက္ တျခားသခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ ဌာနခ်ဳပ္ကို
ခဏခဏ မလာႏုိင္ဘူး။ (ေနာက္Aခန္း ၁၅-တြင္ Aေသးစိတ္)၊ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ Aစည္းAေ၀းရွိတဲ့Aခါ သခင္
ေAာင္ဆန္းကိုေတြ႕ခ်င္တဲ့Aခါ

Aလွဴခံလို႔ရလာတဲ့ေငြကို

Aပ္ဖို႔ရွိတဲ့Aခါမ်ဳးိေတြေလာက္မွာပဲဌာနခ်ဳပ္ကို

သူလာတယ္၊

ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ဆုိတာလည္း သူမ်ားမ်ားစားစားမရွိခဲ့ဖူး။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးက ဘယ္ေနရာကို ဘယ္သူနဲ႔တရားေဟာ
သြားပါဆုိတဲ့Aခါ ထသြားၿပီးေဟာတယ္။ Aဲဒီေလာက္ပါပဲ။ သူဒီလုိသြားေဟာခဲ့ရတဲ့ တရားပြဲေတြထဲမွာ သူမေမ့ႏုိင္တဲ့
တရားပြဲႏွစ္ခုရွိတယ္၊ တစ္ပြဲက ေပ်ာ္ဘြယ္တရားပြဲျဖစ္တယ္။ တျခားတရားပြဲက ေရနံေခ်ာင္းတရားပြဲျဖစ္တယ္၊
ေပ်ာ္ဘြယ္
ျပင္းထန္ေနတယ္၊

တရားပြဲျဖစ္တဲ့
Uီးေစာဟာ

Aခ်ိန္Aခါေလာက္မွာ

AဲဒီAခါက

ဂဠဳန္Uီးေစာနဲ႔

သခင္ေတြရဲ႕

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္တယ္၊

ပဋိပကၡၡဟာ

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို

Aင္မတန္

ခရီးထြက္တဲ့Aခါ

(ပဲခူးထင္တယ္)Aဲဒီၿမိဳ႕က သခင္ေတြက သံပုံးတီးၿပီး ဆႏၵျပၾကတယ္၊ Uီးေစာဘက္က လူေတြက Aဲဒီသံပုံးတီးတဲ့ သခင္ေတြ
သခင္မေတြကို ၀ါးရင္းဒုတ္နဲ႔ Aတင္း၀င္ရုိက္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Uီးေစာ ဘယ္သြားသြား။ သြားတဲ့ေနရာမွာ သခင္ေတြဟာ
သံပုံးတီး ဆႏၵျပရမယ္လို႔ ဌာနခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။ Uီးေစာကလည္း သံပုံးတီးတဲ့သခင္ေတြကို ၀ါးရင္းတုတန
္ ဲ႔
ရုိက္မယ္လို႔ ေက်ညာတယ္။
ေနာက္မ်ားမၾကာခင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕က သူ႕ေထာက္ခံသူေတြရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္Aရ Uီးေစာဟာ ေပ်ာ္ဘြယ္ကိုသြားမယ္
ဆိုတဲ့

သတင္းတစ္ခုထြက္လာတယ္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ဟာ

သခင္ေတြAင္Aားေတာင့္တင္းတဲ့

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့Aတြက္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 76

သခင္ေတြကလည္းAျပင္းAထန္
သံပုံးတီးတဲ့သခင္ေတြကို

သံပုံးတီးၿပီးဆႏၵျပၾကဖို႔စီစU္္တယ္၊

၀ါးရင္းဒုတ္နဲ႔Aတင္း၀င္ရုိက္ဖို႔

Uီးေစာဘက္သားေတြကလည္း

လူစုၾကတယ္၊

တစ္ဖက္နဲ႔

တစ္ဖက္

Aားက်မခံ။
AေျခAေနဟာ

Aေတာ္ႀကီးတင္းမာလာတာေၾကာင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကို သုံးဖို႔Aတြက္ ပုလိပ္ရုိးရုိးနဲ႔မလုံေလာက္ေတာ့ပဲ စစ္ပုလိပ္ေတြနဲ႔
ျမင္းစီးပုလိပ္ေတြကိုပါသုံးဖို႔

Aာဏာပုိင္ေတြက

ဆုံးျဖတ္ရတဲ့Aထိ

AေျခAေနဟာဆုိး၀ါးလာတယ္။

ဒီလုိ

ဆိုး၀ါးလာတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကိုေခါင္းေဆာင္ဖို႔ဌာနခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြပို႔ေပးပါလို႔ ေပ်ာ္ဘြယ္သခင္ေတြက ဌာနခ်ဳပ္မွာ
AကူAညီေတာင္းတယ္။ Aေထြေထြ Aတြင္းေရးမွဴးက သခင္ႏုနဲ႔ သခင္ဘရင္(ဒလ)တုိ႔ကို လႊတ္လုိက္တယ္၊ သခင္ႏန
ု ဲ႔
သခင္ဘရင္တုိ႔လည္း

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ကို

Uီးေစာမေရာက္ခင္တစ္ရက္

ႀကိဳၿပီးေရာက္ၾကတယ္၊

သူတုိ႔ေရာက္လာတဲ့Aခါ

ေပ်ာ္ဘြယ္သခင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္AစီးAစU္္ကို တုိးတုိးတိတ္တိတ္Aစီရင္ခံတယ္၊ ဒါဟာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။
Uီးေစာရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားေတြဟာ သံပုံးတီးသူေတြကို ၀ါးရင္းဒုတ္နဲ႔၀င္ရုိက္ရင္ ငံမ
ု႔ ခံပဲတစ္ေနရာမွာ Aသင့္ေစာင့္ေနတဲ့
သခင္တစ္ခ်ဳိ႕က

ဓါးနဲ႔ျပန္ခုတ္ဖို႔ဆုိတဲ့AစီAစU္္ပဲျဖစတယ္။

ဒီလုိခုတ္ဖို႔Aတြက္

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕၊

မင္းတန္းရပ္ကြက္က

သခင္ေတြက တာ၀န္ယူတယ္။ ဒီလုိ Aၾကမ္းဖက္တာဟာ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးရဲ႕ လမ္းစU္္နဲ႔ဆန္က
႔ ်င္ေနတယ္၊ ဒုိ႕ဗမာ
Aစည္းAရုံးဟာ
တုိက္ပြဲ၀င္ဖို႔

လြတ္လပ္ေရးရဖို႔Aတြက္

လမ္းစU္္ခ်ထားၿပီးၿပီ၊

ငုံမခံခ်င္တဲ့လူေတြ

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရကိုတုိက္တဲ့Aခါမွာေတာင္

Aဲဒါေၾကာင့္

ဆႏၵျပတဲ့ေနရာကို

Uီးေစာရဲ႕လူေတြ

Aၾကမ္းမဖက္ဘူး။

၀ါးရင္းဒုတ္နဲ႔၀င္ရုိက္ရင္ငုံ႕ခံရမယ္။

မလာရဘူးလို႔သခင္ႏုကရွင္းျပတယ္။

မင္းတန္းရပ္ကြက္က

Aႏုနည္းနဲ႔

ျပန္မလုပ္ရဘူး။

သခင္ေတြကိုလည္း

ဒီAတုိင္းလုိက္ရွင္းျပပါUီးလို႔ ေပ်ာ္ဘြယ္သခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာတဲ့Aတြက္ သခင္ႏုနဲ႔ သခင္ဘရင္ တုိ႔လုိက္သြားၾက
ရတယ္။ မင္းတန္းဆိုတာ ဗမာျပည္မွာ Aေကာင္းဆုံးဓါးေတြလုပ္တဲ့ေနရာ၊ Aဲဒီရပ္ကြက္က သခင္ေတြဟာ သိပ္ၿပီး
ခက္ထန္တယ္၊ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ သိပ္ျပင္းျပတယ္၊ ရန္သူက တစ္ခ်က္ခုတ္ရင္ သူတုိ႔ကေလးငါးခ်က္ ျပန္ခုတ္ရမွ
ေက်နပ္သူေတြျဖစ္တယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ ျပန္မခုတ္ရရင္ ဆႏၵျပပြဲကို သူတုိမလာခ်င္ဘူးလို႔ AတိAက်ေျဖၾကတဲ့Aတြက္
မလာၾကနဲ႔လို႔ သခင္ႏုတုိ႔က တားပစ္ခဲ့ရတယ္၊
Aဲဒီဆႏၵျပပြဲကို
ေရွးUီးစြာနည္းနည္းေလာက္
ေဖာက္ထားတဲ့

မ်က္ေစ့ထဲမွာမွန္းၿပီး

ေဖာ္ျပသင့္တယ္။

လမ္းက်ုယ္တစ္ခုရွိတယ္၊

ၾကည့္ႏုိင္ေAာင္

မီးရထားဘူတာရုံနဲ႔

ေပ်ာ္ဘြယ္မီးရထားဘူတာရုံရ႕ဲ

Aဲဒီလမ္းက်ယ္ရဲ႕

လမ္းရဲ႕AေနAထားကို

Aေရွ႕ဘက္မွာ

လက္၀ဲဘက္မွာသံပုံးတီးမယ့္

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္

သခင္တစ္ရာေလာက္က

သံပုံးေတြကုိင္ၿပီး မနက္ ၈-နာရီေလာက္ကတည္းက ေနရာယူထားၾကတယ္၊ သူတုိ႔နဲ႔ကပ္လွ်က္ သူတုိ႔ရဲ႕လက္၀ဲဘက္မွာ
သခင္ႏုနဲ႔ သခင္ဘရင္ တုိ႔ရွိၾကတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေနာက္မွာ သခင္သခင္မေတြန႔ဲ သူတုိ႔ကိုေထာက္ခံၾကတဲ့ ၿမိဳ႕လူထုရွိတယ္၊
မင္းတန္းကသခင္ေတြဟာ ဆႏၵျပပြဲကုိသူတုိ႔မလာဘူးလို႔ သခင္ႏုတုိ႔ကို လြန္ခဲ့တဲ့ေန႔ကေျပာေပမယ့္ Aဲဒီမနက္က်ေတာ့
သူတုိ႔ရ႕ဲ ဓါးေတြကို ဖဲထီးေတြထဲမွာ ၀ွက္ၿပီး Aဲဒီလူထုေနာက္က တိတ္တိတ္ရပ္ေနတယ္၊ ဒီလုိရပ္ေနတာကို ဆႏၵျပပြဲၿပီးလို႔
ညဘက္ေရာက္ေတာ့မွ တခ်ဳိ႕လူေတြေျပာလို႔ သခင္ႏုတုိ႔သိရတယ္၊ ဒီလူေတြကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြကို
ထိရင္မခံဘူးလို႔ သံဓိဌာန္ ခ်ထားသူေတြျဖစ္တယ္။
Aဲဒီလမ္းက်ယ္ရဲ႕
ကိုင္ထားၾကတယ္၊

ညာဘက္မွာ

ဒါေပမယ့္

Uီးေစာရဲ႕ဘက္သားေတြ

ဒီဒုတ္ေတြကို

ရွိတယ္။

ပုလိပ္မသိမ္းႏုိင္ေAာင္

သူတုိ႔ရဲ႕လက္ထမ
ဲ ွာ

ဒုတ္ေတြရဲ႕Aဖ်ားမွာ

၀ါးရင္းဒုတ္ေတြ

Aလံေတြတပ္ထားၿပီး

ဒီAလံေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္Uီးေစာကို ႀကိဳရမယ္လို႔Aေၾကာင္းျပတယ္။ ဒီလမ္းက်ယ္ရဲ႕Aလယ္မွာပုလိပ္၊ စစ္ပုလိပ္နဲ႔
ျမင္းစီး ပုလိပ္ေတြ ရွိတယ္။
မနက္ကိုးနာရီေလာက္က်ေတာ့ Uီးေစာရဲ႕တြဲျဖဴႀကီးကို ဆြဲလာတဲ့မီးရထားဟာ ေပ်ာ္ဘြယ္ဘူတာရုံထဲကို
၀င္လာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ႀကိဳတင္စီစU္္ထားတဲ့Aတုိင္း သခင္ေတြရဲ႕Aသံခ်ဲ႕စက္ထဲက လဒ(ဠင္းတ)ေစာ ဆုိတဲ့Aသံႀကီး
ဟာ တစ္ခဲနက္္ေပၚထြက္လာတယ္၊ (သူ႕တပည့္ေတြက Uီးေစာကို ဂဠဳန္ေစာလို႔ေခၚတယ္၊ သခင္ေတြက လဒေစာလို႔
ေျပာင္ၿပီး ေခၚၾကတယ္) Aဲဒီလုိသခင္တစ္ေယာက္က တုိင္ေပးလုိက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ Aသင့္ေစာင့္ေနၾကတဲ့ သခင္ေတြ၊
သခင္မေတြနဲ႔ၿမိဳ႕လူထုႀကီးက

Aလုိမရွိလို႔

တညီတညာတည္း

ဟစ္ေAာ္ၾကတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ဒီဟစ္လုိက္တဲ့

Aသံႀကီးေၾကာင့္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 77

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားတယ္၊ AဲဒီလုိAတုိင္Aေဖာက္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ဟစ္ေၾကြးေနၾကတုန္း သစ္ေတာေရး
၀နႀကီးUီးေစာဟာ

သူ႕လူေတြျခံရံၿပီး

မီးရထားဘူတာရုံထဲက

ထြက္လာတယ္၊

သူ႕ကိုျမင္လုိက္တာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္

Aသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ သခင္ေတြဟာ သံပုံးေတြ၊သံျပားေတြကို Aားရပါးရစိတ္လုိက္မာန္ပါ တီးေနၾကတာဟာ နားပြင့္ထြက္သြား
လုမတတ္ ျဖစ္တယ္၊ ပုလိပ္ေတြ စစ္ပုလိပ္ေတြ ျမင္းစီးပုလိပ္ေတြ ၾကားမွာခံေနတဲ့Aတြက္ Uီးေစာရဲ႕တပည့္္ေတြဟာ
ဘာမွလုပလ
္ ို႔မရပါဘူး။ ၀ါးရင္းဒုတ္ေတြကိုင္ၿပီး Aံႀကိတ္ေနရတယ္၊ Aကယ္၍သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ကို မထိန္းသိမ္းနုိင္ရင္
သခင္ေတြကုိ

ဇြတ္Aတင္း၀င္ရုိက္ရင္

Aသင့္ေစာင့္ေနတဲ့မင္းတန္းက

သခင္ေတြကလည္း

Uီးေစာရဲ႕တပည့္ေတြကို

စU္္းပစ္မွာပဲ၊ မဲကနဲျမင္ရာကို ပုလိပ္က နံပတ္ဒုတ္နဲ႔ရုိက္။ စစ္ပုလိပ္က ရုိင္ဖယ္နဲ႔ပစ္၊ ျမင္းစီးပုလိပ္ကလည္း ျမင္းနဲ႔Aတင္း
တက္နင္းမွာ ေသခ်ာတယ္။
မီးရထားဘူတာရုံကထြက္ၿပီး Uီးေစာတုိ႔လူစုက ရုပ္ရွင္ရုံတစ္ခုေရွ႕မွာ တရားပြဲလုပ္တယ္။ သခင္ေတြက AဲဒီAနားက
တျခားရုံတစ္ခုမွာ တရားပြဲလုပ္တယ္။ ညဘက္ေရာက္တဲ့Aခါ သခင္ႏုတုိ႔ဟာ ေပ်ာ္ဘြယ္သခင္ေတြနဲ႔Aတူ ေပ်ာ္ဘြယ္Uကၠဌ
သခင္ေဌး တုိ႔Aိမ္မွာ စကားေျပာေနၾကတုန္း Uီးေစာရဲ႕ တပည့္တစ္စုဟာ Aိမ္ေရွ႕မွလာၿပီး ေဂၚရင္ဂ်ီ၀ါဒ AလုိမရွိAစရွိတဲ့
သခင္ေတြကိုျပန္ႏွက္တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို ေAာ္ၾကတယ္။ ေဂၚရင္ဂ်ီကူလီေတြသာ သံပုံးတီးတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္
သခင္ေတြသံပုံးတီးတာဟာ ေဂၚရင္ဂ်ီ၀ါဒျဖစ္တယ္လို႔ Uီးေစာတပည့္ေတြက ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။ သခင္ေဌးဟာ ရုတ္တရက္
လွံတေခ်ာင္းကိုဆြဲၿပီး Aဲဒီလူေတြေနာက္ကို Aတင္းလုိက္တယ္၊ ဒီလူေတြဟာ ေမွာင္ရိပ္က ေခ်ာင္းေနတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔ကို
သခင္ေဌးက မျမင္ရဘူး။ သူတက
ုိ႔ ျပန္ရုိက္တာ သခင္ေဌးAေတာ္နာတယ္။ ေပ်ာ္ဘြယ္သခင္ေတြလည္း Aုံၾကြလာၿပီး
Uီးေစာရဲ႕မိတ္ေဆြႀကီး UီးျဖိဳးသာAိမ္ကို တစ္ခုခုလုပဖ
္ ို႔သြား၀ုိင္းတယ္၊ သခင္ႏုကိုယ္တုိင္ Aေတာ္ေျဖာင္းျဖၿပီး သခင္ေတြကို
ျပန္ေခၚခဲ့ရတယ္၊
တစ္ခါမွာေတာ့ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရနံေခ်ာင္းက ေရနံေျမAလုပ္သမားေတြဟာ ဒုိ႕ဗမာ
Aစည္းAရုံးဌာနခ်ဳပ္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္ AေျခAေနAမွန္ကို ရွင္းျပဖို႔
AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးက သခင္ႏုနဲ႔သခင္စုိးကုိလႊတ္တယ္။

သူတုိ႔ႏွစ္Uီးေရနံေျမေရာက္တာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္ ေရနံေျမ

Aလုပ္သမားေတြက ဌာနခ်ဳပ္Aေပၚမေက်နပ္တာဟာ မေသးဘူး။ ျပင္းထန္တယ္ဆုိတာ စုံစမ္းသိရွိရတယ္၊ Aဲဒါေၾကာင့္
AစစAရာရာစိတ္ရွည္ဖို႔၊
လုပ္ရတယ္၊

သည္းခံဖို႔

သခင္ႏုကသခင္စုိးကိုေျပာထားတယ္၊

သဘာပတိကAစည္းAေ၀းစၿပီလို႔ေက်ညာၿပီး

သခင္ခင္ေဇာ္ဟာ

သဘာပတိဆီကုိ

Aလုပ္သမားAစည္းAရုံးမွာ

တန္ေဆာင္းတစ္ခုထဲမွာ

သခင္စုိးစကားေျပာမယ္လို႔ဆုိလုိက္တာနဲ႔

ပရိတ္သတ္ထဲကထလာတယ္၊

AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး၊

ပထမတရားပြဲကို

AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက

ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း

တၿပိဳင္နက္

သခင္ခင္ေဇာ္ဟာ

ေရနံေျမ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္တစ္Uီးျဖစ္လိမ့္မယ္

ထင္တယ္၊ Aဲဒီသခင္ခင္ေဇာ္ဟာ သဘာပတိဆီမွာလည္းခြင့္မေတာင္းပဲ တရားပြက
ဲ ိုဖ်က္တဲ့Aေနနဲ႔ သဘာပတိေရွ႕မွာ
ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ေနတယ္။
ျဗစ္ေတာက္ျဗစ္ေတာက္

သူ႕ပါးစပ္ကလည္း

ေျပာေနတယ္။

ဌာနခ်ဳပ္Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို

ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့Aတြက္

မေက်နပ္တဲ့Aေၾကာင္း

ဘာေတြေျပာေနတယ္ဆုိတာ

စုံစမ္းလို႔မရပါဘူး၊

သခင္ခင္ေဇာ္ ဒီလုိေႏွာင့္ယွက္ေနတာၾကာလာေတာ့ သခင္စိုးဟာစိတ္ခ်ဳပ္တည္းလို႔ မရေတာ့ဘူးထင္တယ္၊ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ
ခ်ထားတဲ့ Aသံခ်ဲ႕စက္က သံေခ်ာင္းတေခ်ာင္းကိုဆြဲယူလုိက္တယ္၊ ေဟ့လူ ဘာလုပ္တာလဲ၊ သံေခ်ာင္းကိုခ်ထားပါလို႔
သခင္ႏုကေျပာၿပီး

သခင္စုိးရဲ႕လက္ေမာင္းကို

သူ႕လက္ထဲကသံေခ်ာင္းကို

မခ်ေသးဘုူး။

ဆြဲထားတဲ့Aတြက္

ခ်ထားပါဗ်။

လူေတြ

သခင္စုိးသူ႕ေနရာမွာ
၀ုိင္းၾကည္ေန့တယ္လို႔

ျပန္ထိုင္တယ္၊
သခင္ႏုက

ဒါေပမယ့္

ေနာက္တစ္ခ်က္

ထပ္ေျပာေတာ့မွ သခင္စုိးဟာသံေခ်ာင္းကို ခ်ထားလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ႏွဳတ္ခမ္းႀကီးကေတာ့ Aေတာ္ၾကာၾကာ
စူထားတုန္းရွိေသးတယ္။ ပရိသတ္ဟာ ထသူထ Aျပင္ထြက္သူထြက္နဲ႔ လႈုပ္လႈပ္ရြရြကေလး ျဖစ္သြားတယ္၊ Aဲဒီေနရာမွာ
ရုိက္ပြဲျဖစ္ရင္ ဌာနခ်ဳပ္ကလႊတ္လုိက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္Uီး Aေတာ္နာမယ္။ မရႈမလွခံရမယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 78

Aခန္း ၁၅
(က)
ေရွAခန္းမွာတုန္းက
သူသိပ္စိတ္၀င္စားတဲ့

သခင္ႏုဟာ

AလုိလုိမွAေတြးသမား၊

၀ါသနာAသစ္တစ္ခုကို

Aေငးသမား၊

AဲဒီAခ်ိန္ေလာက္က

Aေရးသမားျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္

ေနာက္ထပ္ရေနျပန္တဲ့Aတြက္

Aျခားသခင္

ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ ဌာနခ်ဳပ္ကို ခဏခဏမလာႏုိင္ဘူးလို႔ေျပာခဲ့တာ မွတ္မိၾကပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒီ၀ါသနာAသစ္တစ္ခုဆိုတာ
ဘာလဲ၊ ဒီAေမးကို ခပ္ရွည္ရွည္ကေလး ေျဖရမယ္၊ ဒီ၀ါသနာကို သခင္မျဖစ္ခင္ သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ကုိႏု
ရလာတယ္၊ ရပုံက ဒီလုိ၊ ၁၉၃၄-ခုႏွစ္ Aတြင္းေလာက္မွာ ကုိႏုနဲ႔ မျမရီတုိ႔ဟာ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းနားက ေက်ာင္းAစ္မေခ်ာင္း
ဆုိတဲ့ ရြာကေလးတစ္ရြာကုိသြားလည္ၾကတယ္၊ Aဲဒီရြာမွာ လူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕တယ္။ Aဲဒီလူဟာ သားေတြသမီးေတြ
ေတာ္ေတာ္ႀကီးျပင္းလာတဲ့Aထိ စကားေကာင္းေကာင္းေျပာႏုိင္တယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ရြာေနာက္ဘက္က ေတာထဲမွာ
သစ္ပင္တပင္ကို သြားခုတ္မိတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ စကားေျပာလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဆြံ႕သြားတယ္။ သူတစ္ခုခုကိုေျပာခ်င္လာရင္
သူ႕ပါးစပ္က နည္းနည္း-နည္းနည္း-နည္းနည္းလို႔ပဲ ေျပာႏုိင္တယ္။ တျခားဘာမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဆြံ႕စတုန္းက ဆုိရင္ သူဟာ
Aဲဒီေတာဘက္ကို မၾကာခဏလက္ညွဳိးထုိးျပေလ့ရွိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီလူရဲ႕သားသမီးေတြနဲ႔Aတူ တစ္ရြာလုံးလုိလုိကပဲ
ဒီလူကိုသစ္ပင္ေစာင့္နတ္
ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ

ဖမ္းစားထားတယ္လို႔ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။
တစ္ေန႔က်ေတာ့

ကိုႏုဟာ

ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္

ကုိႏုဟာဒီလူကိုျမင္ၿပီး
Aဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔

သိပ္သနားေနတယ္။

စကား၀ုိင္းေျပာေန

ၾကတုန္း

ဒီလူ႕Aေၾကာင္းကို ေရာက္သြားၿပီး ဒီလူ႕ကိုကယ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ AဲဒီAခါ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ Aဖြဲ႕၀င္တစ္Uီးက
Aဲဒီလုိျဖစ္တာကို “ပေယာဂ”လို႔ေခၚတယ္၊ ဒီးဒုတ္Uီးဘခ်ဳိဟာ ဒီပေယာဂကိုသိပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ကိုႏုကို Aေၾကာင္းၾကားတယ္။
ကုိႏုဟာ Uီးဘခ်ဳိဆီကုိသြားၿပီး ဒီAေၾကာင္းစုံစမ္းတယ္၊
ပေယာဂ ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကိုၾကည့္ရတာ Aင္မတန္သနားစရာေကာင္းတယ္ဆရာ။ ဒီလူေတြကို က်ေနာ္
ကယ္တင္ခ်င္တယ္၊

ကယ္ႏုိင္ေAာင္

ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။

Aင္းေသာက္ရမယ္။

ဘာAင္းေတြလည္းဆရာ။

ငါ့ဆီမွာ

ဓါတ္ႀကီးေလးပါးAင္း။ AဌာရႆAင္း။ ၀ိဇၹာ မဟိဒိၶAင္း ဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိးရွိတယ္။ မင္းေသာက္ခ်င္ရင္ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးAင္းနဲ႔
AဌာရႆAင္းကို ငါတုိက္မယ္။ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းကိုေတာ့ ငါမတုိက္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆရာ။ ဒီAင္းေတြကို
ေသာက္ရင္

Aဓိဌာန္လုပ္ရတယ္၊

ဘယ္လုိAဓိဌာန္မ်ဳိးလဲ။

က်ေနာ္ဟာ

ဒီကေန႔

ဒီAခ်ိန္ကစၿပီး

Aသက္ထက္ဆုံး

လင္ရွိမယားကုိ ခုိးယူေပါင္းသင္းျခင္းမွ ေရွာင္ပါ့မယ္။ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ပ့ါမယ္လို႔ Aဓိဌာန္ျပဳ
ရတယ္။ Aဲဒီလုိ Aဓိဌာန္ ျပဳၿပီးေတာ့ ဒီAဓိဌာန္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မိရင္ ခ်က္ခ်င္းေသြးစိမ္းပြက္ပြက္Aန္ၿပီး ေသပါေစသားလို႔
က်ိန္စာထပ္ဆုိရတယ္၊ ဒီAဓိဌာန္ေတြဟာ က်ေနာ့္Aတြက္ မခက္ပါဘူးဆရာ၊ က်ေနာ္ Aဓိဌာန္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
တစ္ခုေမးပါရေစ ဆရာ။ ဒီAင္းေတြေသာက္ၿပီး က်ေနာ္ဟာပေယာဂကို ဘယ္လုိႏုိင္မွာလဲ၊ Aင္းေတြမွာ Aင္းေစာင့္နတ္ေတြ
ရွိတယ္၊ မင္းဟာ ေစာင့္ထိန္းထားရတဲ့ Aဓိဌာန္ကိုမခ်ဳိးေဖာက္သ၍ ပေယာဂကုတဲ့ေနရာမွာ ဒီAင္းေစာင့္နတ္ေတြက မင္းကို
ကူညီၾကလိမ့္မယ္။ Aဓိဌာန္ကိုခ်ဳိးေဖာက္လုိက္တာနဲ႔ မင္းဆုိထားတဲ့က်ိန္စာAတုိင္း မင္းဒုကၡေရာက္မယ္။ ပေယာဂျဖစ္ေနတဲ့
လူနဲ႔ေတြ႕ရင္

က်ေနာ္ဘယ္လုိကုရမလဲ၊

ေပ်ာက္ေစဆုိတာနဲ႔

ေပ်ာက္တာပဲ။

Aဓိဌာန္ကို

ဒီေလာက္နဲ႔မရရင္

လုံေAာင္ထိန္းႏိုင္ရင္
ေရတစ္ခြက္မွာ

ပေယာဂကုရတာ

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၊

ဒါမွ

သိပ္လြယ္တယ္။
မဟုတ္ရင္လည္း

AနေႏၱာAနႏၱငါးပါးကိုရြတ္။ Aဲဒီ ေရမန္းကိုတုိက္။ ဒီေရမန္းကို နည္းနည္း ပကၡ္ေပး။ ေပ်ာက္တာပဲ။ Aမွန္စင္စစ္ဆုိရင္
Aဌာရႆ Aင္းတုိ႔ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းတုိ႔ဆုိတာ သိပ္တန္ခုိးႀကီးတဲ့ Aင္းေတြျဖစ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ပေယာဂသမားကို
မင္းေတြ႕ရင္ မင္းကမၻာမွေျပာဖို႔ ဘာမွ တုိက္ဖို႔ေတာင္မလုိဘူး။ သူ႕ဟာသူ Aလုိလုိေပ်ာက္ေနရမယ္။ ေAး-ဒါေပမယ့္
Aဓိဌာန္ကို လုံေAာင္ထိန္းဖို႔က သိပ္Aေရးႀကီးတယ္။ မထိန္းႏုိင္ရင္ ဒုကၡေရာက္မယ္။ က်ေနာ္ထိန္း ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 79

၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိပါတီုက္ပါ။ မတုိက္ေသးဘူးကြာ။ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးAင္းနဲ႔ AဌာရႆAင္းကို ေသာက္ရင္ Aဓိဌာန္ေပါက္တဲ့Aခါ
ရူးတာေလာက္ က်ုဳိးတာပဲ့တာေလာက္ပဲ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ေသတဲ့Aထိ ဒုကၡမေရာက္ဘူး။ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းကေတာ့
ဒီလုိမရဘူး။

Aဓိဌာန္ေပါက္တာနဲ႔

မဟိဒၶိAင္းကိုပါတုိက္ပါ။

တစ္ခါတည္းေသတယ္။

က်ေနာ္ေသာက္ခ်င္တယ္။

က်ေနာ္

ေမာင္ႏုကို

Aဓိဌာန္ထိမ္းႏုိင္ပါတယ္
ငါAေကာင္းေျပာတာ။

ဆရာ။

၀ိဇၹာ-

Aခုမေသာက္နဲ႔Uီး။

AဌာရႆAင္းကို ေလးငါးဆယ္ႀကိမ္ေလာက္ ေသာက္ၿပီးမင္းစိတ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာႏုိင္တဲ့Aခ်ိန္မွ ေသာက္ပါ။ ငါ တုိက္ပါ့မယ္။ မႏွစ္တုန္းက ဒလဘက္က ငါ့တပည့္တစ္ေယာက္ဟာ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းကိုသိပ္ေသာက္ခ်င္တယ္လို႔ ခဏခဏ
ပူဆာတာနဲ႔ ငါတိုက္လုိက္တယ္။ Aဲဒါေသာက္ၿပီးမၾကာခင္မွာ သူ႕ဆန္စက္၀င္းထဲက Aလုပလ
္ ုပ္ေနတဲ့သူရဲ႕ မယားကို
သြားၿပီး က်ဴးလြန္မိတယ္။ တစ္ႀကိမ္တည္းပဲ က်ဴးလြန္မိတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေသြးAန္ၿပီးေသတာပဲ။ ကိစၥမရွိပါဘူး
ဆရာ။ က်ေနာ္စ
့္ ိတ္ကို က်ေနာ္ႏုိင္တယ္။ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းပါ က်ေနာ္ေသာက္မယ္။ ဒီAင္းေတြကို ကိုႏုက ခဏေလာက္
ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိတာနဲ႔

Uီးဘခ်ဳိဟာ

စီရင္ထားတဲ့Aင္းေတြကို

ဘုရားစင္ကထုတ္ယူလာတယ္။

Aင္းေတြကုိ

ကုိႏု

နားမလည္ပါဘူး။ သူ႕မ်က္စိထဲမွာ ဂဏန္းနဲ႔Aကၡရာေတြကိုပဲ ေတြ႕ရတယ္။ ဂဏန္းေတြဟာ ဘုရားတရား သံဃာေတာ္
ေတြရဲ႕ဂုဏ္ေတြျဖစ္တယ္။ Uပမာ
တရားရဲ႕

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို

၉-ဂဏန္းကို ေတြ႕ရင္ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ဆုိလုိတာ။ ၆-ဂဏန္းကို ေတြ႕ရင္
ဆိုလုိတာ၊

၄-ဂဏန္းကိုေတြ႕ရင္

သစၥာတရားေလးပါးကို

ဆုိလိုတာ။

ေနာက္

၉-

ဂဏန္းတစ္မ်ဳိးကို ေတြ႕ရင္ သံဃာရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ဆုိလုိတာ၊ စ-ဓ-ဗ-၀၊ တ-သ-ည-ခ၊ က-ပ-ဓ-၀၊ ယ-ဂ-ဗ-ဓ
Aစရွိတဲ့Aကၡရာေတြကို “စမ”ေတြလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီစမေတြကို ထြက္ရပ္ေပါက္သြားတဲ့ ပညာရွိႀကီးေတြက ဘယ္လုိ
ရလာတယ္။

Aစရွိတာေတြကို

Uီးဘခ်ဳိကေလွ်ာက္ရွင္းျပတယ္။

(ေAာက္ေျခမွတ္စ-ု

Aၾကမ္းAားျဖင့္

ေဖာ္ျပရရင္

Aင္းဆုိတာ တျခားမဟုတ္။ ဘုရားတရားသံဃာရတနာျမတ္သံုးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြပဲျဖစ္တယ္။
Aေနာက္ႏုိင္ငံကလာတဲ့

စကၠဴေတြကို

Aင္းAတြက္

Aသုံးမျပဳ၊

မွဴိင္းခံစကၠဴလို႔ေခၚတဲ့

ရွမ္းျပည္မွာထုတ္လုပ္တဲ့

စကၠဴတစ္မ်ဳိးကုိသာ Aင္းAတြက္ Aသုံးျပဳတယ္။ Aဲဒီစကၠဴေတြေပၚမွာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုေရးတဲ့Aခါ ဆရာAမ်ဳိးမ်ုဳိးက
နည္းAမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ေရးၾကတယ္။

တခ်ဳိ႕ဆရာမ်ားက

Aမွတ္သညာမ်ားAျဖစ္Aသုံးျပဳၿပီး
ဆရာမ်ားကေတာ့
ၾကတယ္။

ဒီAကၡရာေတြ၊

ေဒါင့္မ်U္းကြက္ကေလးခ်ၿပီး

ဒီAင္းစကၠဴေတြကိုျပာခ်

သင့္ေတာ္ေသာAကၡရာမ်ား၊
ဂဏန္းေတြနဲ႔

ပုဂၢဳိလ္သ႑န္ျဖစ္ေAာင္

Aဲဒီမ်U္ကြက္ေတြထဲမွာ

ေရAနည္းငယ္နဲ႔ေရာၿပီး

ဂဏန္းမ်ားကို

ဒီAကၡရာေတြနဲ႔၊

သင့္ေတာ္တဲ့Aခ်ိန္မွာ

ဂုဏ္ေတာ္မ်ားရဲ႕

ေရးဆြဲၾကတယ္။

တခ်ဳိ႕

ဂဏန္းေတြကိုထည့္သြင္း

ေသာက္ရတယ္။)

ညU့္

၁၁-

နာရီေလာက္မွာ Uီးဘခ်ဳိဟာကုိုႏုကို ေရႊတိဂုံရင္ျပင္ေတာ္ေပၚက ၾကာသပေတးေဒါင့္ကုိ ေခၚသြားၿပီး Aဌာရႆနဲ႔၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိ
Aင္း ၂-Aင္းကိုတုိက္တယ္။ Aင္းမေသာက္ခင္ Uီးဘခ်ုဳိက Aဓိဌာန္ကိုတုိင္ေပးတယ္။ ကိုႏုဆုိတဲ့Aခါ လင္ရွိမယား သာမက
မိမိ၏ကာမပုိင္မယားမွတစ္ပါး

မည္သည့္မိန္းမႏွင့္မွ်

ကာမရာဂစပ္ယွက္ျခင္း

မလုပ္ပါနဲ႔လုိဆုိၿပီး

Aဓိဌာန္ျပဳတယ္။

ေသရည္ေသရက္မွာေတာ့ Uီးဘခ်ဳိတုိင္ေပးတဲ့Aတိုင္း လုိက္ဆုိတယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီးေတာ့ က်ိန္စာကို လိုက္ဆုိတယ္။
Uီးဘခ်ဳိရဲ႕ Aိမ္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ ေနာက္ေန႔စၿပီး တစ္ႀကိမ္ေသာက္ရင္ ကိုးရက္ဆက္ၿပီးေသာက္ဖို႔ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး။
Aင္းကေလးေတြကို Aေတာ္မ်ားမ်ားေပးတယ္။ ေရွးUီးစြာ ပထ၀ီAင္းကို ကိုးရက္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ AာေဘာAင္းကို
ကိုးရက္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတေဇာAင္းကို ကိုးရက္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၀ါေယာAင္းကို ကိုးရက္။ Aဲဒီလုိ တစ္လွည့္စီ
Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာက္ရတယ္။

Aဲဒီညမွာပဲ

ကိုႏု

Aိမ္မျပန္ခင္Aင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့

ၾသ၀ါဒေတြကို

Uီးဘခ်ဳိက

ဒီလုိဆက္ၿပီးေပးျပန္တယ္။ ေမာင္နု သစ္ေစ့တေစၦ့ကို ေျမေပၚမွာပစ္ထားလုိက္ရင္ ဒီသစ္ေစ့ဟာ သူ႕ဟာသူ Aေညွာင့္ထြက္
Aပင္ေပါက္ၿပီး ႀကီးထြားလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိေပါက္ေနၾကတဲ့ သရက္ပင္ေတြ ကုကၠိဳပင္ေတြကို မင္းျမင္ဘူးမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္
လိမၼာတဲ့ Uယ်ာU္မွဴးကေတာ့ ဒီလုိမလုပ္ဘူး။ သစ္ေစ့မစုိက္ခင္ ေျမကုိဆြေပးတယ္။ သစ္ေစ့စုိက္ၿပီး ေရမွန္မွန္ေလာင္းတယ္
ေျမၾသဇာေကာင္းေကာင္ေကြၽးတယ္။ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးတယ္။ သစ္ေစ့ကို ဆိတ္၊ ႏြား ၾကက္ ငွက္ေတြ မဖ်က္ဆီးႏုိင္
ေလာက္ေAာင္

ျခံကေလးခတ္ေပးတယ္။

Aဲဒီသစ္ေစ့ဟာ

Aေညွာင့္ထြက္

သစ္ပင္ေပါက္ၿပီး

ႀကီးထြားလာၿပီး

AသီးAပြင့္ေတြ ပြင့္လာတဲ့Aခါ ပစ္ထားတဲ့သစ္ေစ့က ႀကီးထြားလာခဲ့ရတဲ့သစ္ပင္ထက္ပုိၿပီး စိုစုိေျပေျပ ေ၀ေ၀ဆာဆာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 80

ရွိတယ္။ Aဲဒီလုိပဲ AဌာရႆAင္းေတြ၊ ၀ိဇၹာ-မဟိဒၶိAင္းေတြဓာတ္ႀကီး ေလးပါးAင္းေတြဆိုတာ သစ္ေစ့ေတြနဲ႔တူတယ္။
သူတုိ႔ကို

မွန္မွန္ေသာက္ၿပီး

Aဓိဌာန္ကို

ထိန္းထားရုံနဲ႔

ကိစၥၿပီးႏုိင္ပါတယ္

ဒါေပမယ့္

ဒီAင္းေတြကို

ေသာက္ၿပီး

ေန႔စU္္ပုတီးမွန္မွန္စိပ္မယ္။ ပရိတ္မွန္မွန္ရြတ္မယ္။ ရွစ္ပါး-ကိုးပါး သီလေတြကို ၇-ရက္။ ၉-ရက္။ ၁၀-ရက္။ ၁-လ။ ၃၇-ရက္။
၄၅ရက္Aစရွိသျဖင့္ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ Aဓိဌာန္တင္ၿပီး ေစာင့္ထိန္းနုိင္မယ္။ သက္သက္လြတ္ စားႏုိင္မယ္ဆုိရင္
လိမၼာတဲ့Uယ်ာU္မွဴးစုိက္တဲ့Aပင္လုိပဲ။ ဒီAင္းေတြရဲ႕ တန္းခုိးAာနိသင္ဟာ ဆထက္တံပုိး တုိးတုိးၿပီးစိပ္ေပ့ါကြာ။ မ်ားေလ
ေကာင္းေလပဲ။

စိပ္တဲ့Aခါ

မင္းစိတ္ေတြကို

တျခားမလြင့္ေစနဲ႔။

လူမင္း၊နတ္မင္း၊

ျဗဟၼာမင္းတုိ႔၏

ပူေဇာ္Aထူးကုိ

ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားဆုိတဲ့ Aရဟံရဲ႕Aနက္Aဓိပၸါယ္ေပၚမွာ စိတက
္ ိုတတ္ႏုိင္သေလာက္ တည္ၿငိမ္ေAာင္
ထားၿပီးစိတ္ပုတီးစိပ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ဆိုတာရွိတယ္။ Aဲဒီသုတ္ ခႏၶသုတ္၊ Aာဋာနာဋိယသုတ္။
ပုဗဏ
ၺ ွသုတ္ကို ရြတ္ႏုိင္ေAာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၉-ရက္ ၃၇-ရက္ ၄၅ရက္ Aစရွိသျဖင့္ မင္း တတ္ႏုိင္သေလာက္
Aဓိဌာန္တင္ၿပီး Uပုသ္ရက္ရွည္ မၾကာခဏေစာင့္ႏုိင္ေAာင္ ၾကဳိးစားပါ။ Uပုသ္ ေစာင့္တဲ့Aခါေတြ႕ရာကုိ စားႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္သက္သက္လြတ္စားၿပီး

Uပုသ္ေစာင့္ႏုိင္ရင္

ပုိေကာင္းပါတယ္။

Aခုလုိ

ႀကိဳးစားAားထုတ္ေပးႏုိင္ရင္

လိမၼာတဲ့Uယ်ာU္မွဴးဟာ သစ္ေစ့ကသစ္ပင္ႀကီးAထိ ေ၀ေ၀ဆာဆာႀကီးထြားလာႏုိင္ေAာင္ လုပ္ေပးသလုိ မင္းကလည္း
Aင္းရ႕တန္ခုိးၾသဇာေတြ

တုိးတက္ႀကီးပြားမ်ားျပားလာေAာင္

လုပ္ေပးလုိက္တာပါပဲလို႔

ဆရာခ်ဳိက

ေျပာတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ကိုႏုဟာ ေရႊတိဂုံေစာင္းတန္းေစ်းကို သြားၿပီးစိတ္ပုတီးတကုံးနဲ႔ ဆရာေျဖ၀တ္ရြတ္စU္္ကို ၀ယ္တယ္။
ဆရာခ်ဳိမွာလုိက္တဲ့Aတုိင္း ပုတီးစိပ္တယ္။ ပရိတ္ရြတ္တယ္။ Aင္းေသာက္တယ္။ Aဲဒီေန႔ကစၿပီး ကိုႏုကိုၾကည့္လိုက္ရင္
ပုတီးစိပ္။ ပရိတ္ရြတ္။ Aင္းေသာက္ေနတာကိုပဲေတြ႕ရတယ္။ Uပုသ္ေစာင့္တဲ့ေနရာမွာလည္း Uပမာ Uပုသ္မရွိပဲ။ ၇ရက္ေနၿပီးရင္

၇-ရက္Uပုသ္ေစာင့္တယ္။

ကုိးရက္ေနၿပီးရင္ ကိုးရက္ Uပုသ္ေစာင့္တယ္၊ ၄၅-ရက္ေနၿပီးရင္

၄၅-ရက္

Uပုသ္ေစာင့္တယ္။ ၀ါတြင္းဆုိရင္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔က သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေန႔Aထိတဆက္ထဲ ရက္ေပါင္း ကုိးဆယ္
ေစာင့္တယ္။

ကုိႏုဟာ

Aင္းေသာက္၊

ပုတီးစိပ္။

ပရိတ္ရြတ္။

Uပုသ္ေစာင့္တာနဲပ
႔ တ္သက္ၿပီး

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့

Aျဖစ္Aပ်က္ေတြထဲက Aျဖစ္Aပ်က္ႏွစ္ခုကို ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလာက္ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ တစ္ခုက သခင္မျဖစ္ခင္
Aင္းေသာက္စတုန္းကျဖစ္ခဲ့တာ။
Aင္းေသာက္တာတုိ႔။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့

ပုတီးစိပ္တာတုိ႔

သခင္ျဖစ္ၿပီးမွ

ပရိတ္ရြတ္တာတို႔

ျဖစ္တာပါပဲ။

Aဲဒါႏွစ္ခုကို

Uပုသ္ေစာင့္တာတုိ႔ဟာ

ေလ့လာၾကည့္ရင္

သူ႕စိတ္ကိုဘယ္ေလာက္

ဆြဲေဆာင္ထားလဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္တယ္။ Aိမ္ကဘုရားစင္္ေရွ႕မွာ Aၾကာႀကီး Aၾကာႀကီး ထုိင္ထုိင္ေနတဲ့ရက္ေတြဟာ
တစ္ရက္လည္းမဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္လည္းမဟုတ္ တေျဖးေျဖးမ်ားလာေတာ့ မျမရီရ႕ဲ စိတ္ထဲမွာ ရယ္ခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္လာတယ္။
Aဲဒီလုိျဖစ္ရာက သူ႕လင္ေတာ္ေမာင္ကို ဘုရားစင္ေရွ႕ေတြ႕တဲ့Aခါ Aသံက်ယ္က်ယ္ ရယ္လာတယ္။ Aေတာ္ကေလး
ၾကာလာတေတာ့

ေမွာ္ဆရာႀကီးလို႔ေျပာင္ၿပီး

ေခၚလာတယ္။

ဒါ့ထက

ၾကာလာေတာ့

Aထက္ဆရာႀကီး

ထြက္ရပ္မေပါက္ေသးဘူးလား Aစရွိသျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္လာတာ တေျဖးေျဖးတုိးလာတယ္။ တစ္ေန႔ က်ေတာ့ ကိုႏုဟာ
ပန္းတေနာ္ရဲ႕

Aိမ္Aေပၚထပ္က

ဘုရားစင္ေရွ႕မွာ

သူက်င့္စU္္Aတုိင္း

Aားထုတ္ေနတုန္း

မျမရီကလည္း

ေျပာင္ေနက်Aတုိင္း ေျပာင္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီေန႔က ဘာျဖစ္လည္းမသိဘူး။ ကိုႏု သိပ္စိတ္ဆိုးၿပီး မျမရီကုိ ဘာမွ
ျပန္မေျပာပဲ Aိမ္ေပၚကဆင္းသြားတယ္။ တစ္နာရီေလာက္ၾကာေတာ့မွ ျပန္လာတယ္။ မျမရီကို ေAာက္ထပ္မွာမေတြ႕တာနဲ႔
Aေပၚထပ္ကို ကိုႏုတက္လုိက္သြားတယ္။ Aေပၚထပ္မွာလည္း Aျပင္ဘက္မွာ မျမရီကို မေတြ႕ရဘူး။ Aိပ္ခန္းထဲ၀င္သြားတဲ့
Aခါ မျမရီဟာ Aိပ္ရာေပၚလဲေနတယ္။ ကိုႏု၀င္လာလာျခင္း ဟာ - ခုမွပဲ ရင္ထဲမွာ ေAးသြားတယ္လို႔ မျမရီက
ဆီးၿပီးေျပာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲလို႔ ကိုႏုက ေမးတဲ့Aခါ ခုနတုန္းက သူ႕ကိုယ္သူ သတ္ေသခ်င္သလုိျဖစ္ေနတယ္လို႔ မျမရီက
ေျဖတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔

ဒီလုိျဖစ္တယ္ဆုိတာ

မျမရီAတြက္သိပ္ေကာင္းသြားတယ္။

ကုိႏုလည္း

AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး

ဒီကေန႔Aထိမသိဘူး။
သူ႕လင္ကုိႏုကို

ဒါေပမယ့္

ဒီလုိျဖစ္တာဟာ

ေမွာ္ဆရာႀကီးလို႔မေျပာင္ရဲေတာ့ဘူး။

တစ္ေန႔မွာလည္း ဒီလုိ တစ္ခုျဖစ္လုိက္ေသးတယ္။ AဲဒီAခိ်န္က ကို ႏုဟာ သခင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ သခင္ႏုရဲ႕ Aေဖက သခင္ႏုကို
ပုတီးစိပ္နည္းတစ္နည္းေပးတယ္။ Aဲဒီနည္းက ဒီလုိ။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 81

ေၾသာင္း နေမာဗုဒၶါယ။ ေသာဘဂ၀ါIတိပိ Aရဟံ၊၊၊၊၊၊ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊၊၊၊၊ ၀ိဇၹာစရဏ သမၸေႏၷာ။၊၊၊၊၊ သုဂေတာ၊၊၊၊၊
ေလာက၀ိဒူ။၊၊၊၊ Aႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ။၊၊၊၊ သတၳေဒ၀မႏုႆာနံ။၊၊၊၊ ဗုေဒၶါ။၊၊၊၊ ဘဂ၀ါ။ AဲဒီAတုိင္း ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးကုိ
ရြတ္ဆုိၿပီးတဲ့Aခါပုတီးတစ္လုံးစိပ္ရတယ္။
ေနာက္ကုိးရက္ၾကာေတာ့

ပထမကိုးရက္မွာ

ပုတီးႏွစ္ပတ္ျပည့္ေAာင္

၁၀၈-လုံးရွိတဲ့

စိပ္ရတယ္။

Aဲဒီလုိ

ပုတီးတစ္ပတ္ျပည့္ေAာင္
ကိုးရက္ျပည့္တုိင္း

စိပ္ရတယ္။

ပုတီးတစ္ပတ္တုိးၿပီး

ကိုးပတ္ျပည့္ေAာင္ စိပ္သြားရတယ္။ Aားလုံးေပါင္း ၈၁-ရက္ၾကာတယ္။ ပုတီးတစ္ပတ္ၿပီးေAာင္ နာရီ၀က္စိပ္ရတယ္။
သခင္ႏုဟာ AဲဒီAတုိင္းစိပ္လာတာ ပုတီးပတ္Aားျဖင့္ ေလးပတ္ရတဲ့Aလွည့္ ရက္Aားျဖင့္ ၃၅ရက္ ေျမာက္တဲ့ေန႔ကို
ေရာက္လာၿပီ၊ ညေန ငါးနာရီမွာ နဂါးနီ စာAုပ္တုိက္ကုိ Aတြင္းကပိတ္ၿပီး Aေပၚထပ္က ဘုရားစင္ေရွ႕မွာ ပုတီးစိပ္ေနတယ္။
AဲဒီAခါတုန္းက

သခင္ႏုပုတီးစိပ္ရင္

ဆရာခ်ဳိမွာထားတဲ့တုိင္း

ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပတ္

ၿပီးမွAဲဒီေနရာကထမယ္။

ဂါထာ

ဘယ္ႏွစ္ပုဒ္။ ပရိတ္ဘယ္ႏွစ္သုတ္ ရြတ္ၿပီးမွ Aဲဒီေနရာက ထမယ္။ Aစရိွသျဖင့္ Aဓိဌာန္တင္ၿပီးပုတီးစိပ္ေလ့။ ဂါထာဆုိေလ့
ပရိတ္ရြတ္ေလ့ရွိတယ္။ Aဲဒီေတာ့ Aဲဒီေန႔ကပုတီး ေလးပတ္စလုံးၿပီးမွထမယ္လို႔ Aဓိဌာန္လုပၿ္ ပီး ပုတီး ၁၅-မိနစ္ပဲ
ရွိေသးတယ္။ သခင္စုိးဟာနဂါးနီဆုိင္ေရွ႕ကို ေရာက္လာတယ္။ သခင္ႏုဟာ ဆုိင္ထဲမွာရွိတယ္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က
သူ႕ကိုေျပာလုိက္တယ္ထင္တယ္။ Aဲဒီဆုိင္ေရွ႕ကေနၿပီး သခင္ႏု သခင္ႏုနဲ႔ Aက်ယ္ႀကီးေခၚေနတယ္။ ဆယ္ေလးငါးႀကိမ္
ေလာက္ ေခၚလို႔မရေတာ့ ဆုိင္တံခါးကုိAျပင္ဘက္ကေနၿပီးတ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ ထုေနတယ္။ Aဲဒါနဲ႔ ဆုိင္တံခါးကုိ မဖြင့္တဲ့Aခါ
Aေပၚထပ္က မွန္တံခါးကိုခဲနဲ႔ ေပါက္ျပန္တယ္။ သခင္ႏုကလည္း ပုတီးေလးပတ္ျပည့္မွ ထမယ္ဆုိတဲ့ Aဓိဌာန္ရွိတဲ့Aတြက္
ေAာက္ကုိမဆင္းႏုိင္ဘူး။
ဒီရန္ကုန္မွာသာ

ဇြတ္ေပၿပီး

ဆက္ေနရင္

ေလးပတ္မျပည့္မခ်င္း

တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္

Aတင္းပုတီးစိပ္ေနလုိက္တယ္။

Aဲဒါၿပီးတဲ့ေနာက္

ဒီလုိလာေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့Aတြက္

၈၁-ရက္တုိင္တုိင္

ပုတီးကုိးပတ္ ျပည့္တဲ့Aထိ စိတ္ပုတီးမယ္ဆုိတဲ့ သူ႕Aဓိဌာန္ဟာ ပ်က္သြားေတာ့မွာပဲလို႔ သခင္ႏုေတြးမိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
ေနာက္တစ္ေန႔ညကုိေရာက္တဲ့Aခါ

ဘယ္သူကိုမွAသိမေပးပဲ

ေမာ္လျမိဳင္ရထားနဲ႔

ေတာင္စြန္းကိုထြက္လာတယ္။

Aဲဒီေတာင္စြန္းကမွ ေၾကာင္တစ္ရာျမသပိတ္ဆုိတဲ့ ေတာင္ကေလးေပၚကိုသြားတယ္။ Aဲဒီေတာင္ေပၚမွာ Aဓိဌာန္ေAာင္တဲ့
Aခါ သခင္ႏုဟာ Uပုသ္ေစာင့္ပရိတ္ရြတ္ၿပီး ပုတီးစိတ္ေနလုိက္တယ္။
(ခ)
Aင္းေသာက္တဲ့Aတြက္ရရွိခဲ့တဲ့ ပုတီးစိပ္တဲ့Aက်င့္၊ Uပုသ္ေစာင့္တဲ့Aက်င့္၊ ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aက်င့္ဆုိတဲ့
Aက်င့္သုံးပါးထဲက

ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aက်င့္ေပၚမွာ

ေနာင္သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

သခင္ႏုယုံၾကည္ခ်က္ဟာ

ပုိၿပီး

ျပင္းထန္လာတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aဲဒီသုံးႏွစ္ ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ Aဓိဌာန္တင္ၿပီး ေန႔စU္္ပုတီးစိပ္တာကို ေလွ်ာ့ပစ္
လုိက္တယ္။ ရံဖန္ရံခါမွပဲ စိပ္ေတာ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ႏွစ္Aတြင္းAနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း-၁၈၀၊ ရက္ေပါင္း၁၅၀-Uပုသ္ေစာင့္ရမယ္ဆိုတဲ့
ပရိတ္ရြတ္တဲ့ေနရာမွာ

Aဓိဌာန္မ်ဳိးလည္းမလုပ္ေတာ့ဘူး။

ေရွးကထက္ပုိလာတယ္။

ေန႔စU္္ေန႔တုိင္း

ရံဖန္ရံခါမွပဲ
သခင္နုဟာ

Uပုသ္ေစာင့္ေတာ့တယ္။
ဓမၼစၾကၤာနဲ႔

ဒါေပမယ့္

Aနတၱလကၡဏသုတ္ကုိ

ရြတ္ၿပီးတဲ့Aခါ မဂၤလသုတ္ ရတနာသုတ္၊ ေမတၱာသုတ္၊ ခႏၶသုတ္၊ Aာဋာနာဋိယသုတ္၊ ဆဒီသာပါလသုတ္၊ ပုဗဏ
ၺ ွသုတ္
ေတြကိုရြတ္တယ္။ Aဲဒီကုိးသုတ္ကို Aင္းေသာက္စAခ်ိန္ကတည္းက ရြတ္လာလုိက္တာAခုထိပဲ။ မထုိင္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္
ေနမေကာင္းတဲ့ ေန႔မ်ဳိးမွသာ မရြတ္မိပဲေနခ်င္ေနတယ္ တျခားေန႔ေတြမွာ မရြတ္ပဲမေနဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ မနက္ကစၿပီး
ညAထိ တစ္ေန႔လုံးလုံး မAားရပဲ Aလုပ္မ်ားခဲ့ရတာမ်ဳိးေတြကို သခင္တစ္UီးAျဖစ္နဲ႔ သခင္ႏု မၾကာခဏေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း Uီးႏုဟာ မၾကာခဏေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဘယ္ေလာက္ Aလုပ္မ်ားမ်ား
Aဲဒီေန႔မကုန္ခင္ သူရြတ္ေနၾက ကုိးသုတ္ကိုရြတ္ဖို႔Aတြက္ Aခ်ိန္တစ္ခုခုကို မရရေAာင္ယူတယ္။ Aလုပ္မ်ားေနလို႔
ရြတ္ေနၾက

ပရိတ္ေတြကိုမရြတ္ပဲ

Aပ်က္ခံတယ္ဆုိတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူး။

Aင္မတန္ပင္ပန္းၿပီး

Aိပ္ခ်င္ေနတဲ့Aခါမ်ဳိးမွာ

ဆုိရင္ေတာင္ သူ႕ကုိႏႈိးဖို႔လူတစ္Uီးကို Aေစာင့္ထားတယ္။ သူ႕ဇနီးမျမရီဟာ ဒီAလုပ္ကိုမၾကာခဏ လုပ္ေပးခဲ့ရဖူးတယ္။
Aဲဒီလုိထားၿပီး သခင္ႏု။ ၄င္းေနာက္ Uီးႏုဟာ ၁၅-မိနစ္ နာရီ၀က္ Aစရွိသျဖင့္ ခဏAိပ္လုိက္တယ္။ Aိပ္ယာကႏုိးတာနဲ႔

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 82

မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး သူရြတ္ေနၾက ပရိတ္ေတြကို ထရြတ္တာပဲ။ Aပ်က္မခံဘူး။ ဒီလုိေန႔စU္္ရြတ္ေနၾက သုတ္ကိုးသုတ္Aျပင္
တျခားသုတ္ေတာ္ေတြကိုလည္း တစ္သုတ္၊နွစ္သုတ္ျဖစ္ေစ သခင္ႏုဟာ သူတတ္ႏုိင္သေလာက္ မၾကာခဏရြတ္ေလ့ရွိတယ္။

(ဂ)
ပရိတ္ရြတ္တာကို သူႀကိဳက္တာဟာ Aေၾကာင္းရွိတယ္။ ပရိတ္ရြတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
သုတ္ေတာ္ေတြကို နာရေAာင္လာၾကဖို႔ ေရွးUီးစြာ နတ္ျဗဟၼာေတြကုိ ပင့္ရတယ္။ Aဲဒီလုိ ပင့္ၿပီးေတာ့မွ ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ေသာ သုတ္ေတာ္ေတြကို ရြတ္ရတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ ကင္းလြတ္ၿငိမ္းေစႏုိင္တဲ့
တရားေတာ္ေတြကို နာခ်င္ၾကတဲ့နတ္ေတြဟာ ဒီစၾကၤာ၀ဠာေတြမွာလည္းရွိၾကတယ္။ Aဲဒီနတ္ေတြဟာ တရားေတာ္ကုိ
နာခ်င္ၾကတဲ့Aတြက္ ဘယ္မွာမ်ားေဟာပါလိမ့္မလဲလို႔ Aျမဲတမ္းလုိက္လံစုံစမ္းေနၾကတယ္။ AခုလုိAၿမဲတမ္း စုံစမ္းေနၾကတဲ့
Aတြက္ ပရိိတ္ရြတ္ခါနီး နတ္ေတြကိုပင့္လုိက္တဲ့Aခါ Aဲဒီနတ္ေတြဟာ တရားနာရေAာင္လာတယ္လို႔ သူ Aင္မတန္
ေလးစားတဲ့

ရဟန္းဆရာ၊

လူဆရာေတြက

သခင္ႏုကို

ေဟာၾကားထားဘူးတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

နတ္ျဗဟၼာေတြကို

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတြ လွဴလုိက္ရေပၿပီး။ နတ္ျဗဟၼာေတြဟာ AိုနာေသကြဲAစရွိတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္းက
လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္တဲ့

တရားေတာ္ေတြကို

ၾကားနာသြားၾကရေပၿပီဆုိၿပီး

သခင္ႏုဟာ

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္တယ္။

Aမွန္Aတိုင္းေျပာရရင္ Aဲဒီလို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္တာဟာ ပရိတ္ရတ
ြ ္စတုန္းကေတာ့ သာမန္ေလာက္ျဖစ္တာပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ပရိတ္ရြတ္တာ ၾကာလာတဲ့Aခါ ဒီလုိေန႔စU္္နဲ႔Aမွ် ပရိတ္ရြတ္ေနတာဟာ Aမွနစ
္ င္စစ္ေတာ့ တျခားမဟုတ္
နတ္ျဗဟၼာေလာကကုိ သာသနာျပဳေနတာပါလားဆုိတဲ့ AသိUာဏ္တစ္မ်ဳိးဟာ သခင္ႏုရဲ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား
ေပၚလာတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ပရိတ္ရြတ္တုိင္း သခင္ႏုဟာေရွးတုန္းကလုိ သာမန္ေလာက္သာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ျဖစ္ျဖစ္ေနတာကိုသူကိုယ္တုိင္ ထူးထူးျခားျခားေတြ႕လာရတယ္။ နတ္ျဗဟၼာေလာကမွာ Aခုလုိသာသနာျပဳရင္း လူ႕ေလာက
မွာလည္း

သာသနာျပဳခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ

နတ္ျဗဟၼာေလာကမွာ

သခင္ႏုမွာ

သာသနာျပဳရတာေလာက္မလြယ္ဘူး။

ပိုၿပီးျမင့္မားေနတဲ့Aတြက္

နတ္ျဗဟၼာေတြကို

လူ႕ေလာကမွာသာသနာျပဳရတာဟာ

နတ္ျဗဟၼာေတြရဲ႕AသိUာဏ္

နတ္ျဗဟၼာေလာကမွာသာသနာျပဳခ်င္ရင္

ေဟာၾကားထားေတာ္မူတဲ့သုတ္ေတာ္ေတြထဲက
ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့

တဖြားဖြားေပၚလာတယ္။

သမႏၱာAစရွိတဲ့

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာသုတ္ေတာ္ကိုရြတ္

Aဆင့္Aတန္းထက္

နတ္ပင့္ကုိဆုိ။

ျမတ္စြာဘုရား

Aဲဒီေနာက္ပရိတ္နာရေAာင္

ေမတၱာပို႔Aမွ်Aတန္းေ၀လုိက္ရုံနဲ႔လုံေလာက္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္

ထင္ရွားရွိစU္္တုန္းက တရားတစ္ႀကိမ္ေဟာေတာ္မူၿပီးတဲ့Aတိုင္း Aကြၽတ္တရားရသြားၾကတဲ့ မဂၤUာဏ္ဖိုလ္Uာဏ္ေတြကို
ရသြားၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြထဲမွာ လူေတြရဲ႕Aရည္Aတြက္ထက္ နတ္ျဗဟၼာေတြရဲ႕ Aရည္Aတြက္က Aဆမတန္ပိုၿပီးမ်ား
ျပားတယ္။ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာေတြဟာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့တရားေတြကို ၾကားနာရုံနဲ႔
မဂၤUာဏ္၊ဖုိလ္Uာဏ္ ေတြကိုရၾကတယ္။ ကမၼဌာန္းကို လူေတြလုိAားစုိက္ထုတ္ၿပီးမွ မဂၤUာဏ္၊ ဖုိလ္Uာဏ္ရတယ္ဆိုတဲ့
နတ္ေတြျဗဟၼာေတြAေၾကာင္းကို စာAုပ္ေတြထဲမွာ မေတြ႕ရသေလာက္ပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူရတာ
လူေတြထက္ နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြကို ခြၽတ္ေတာ္မူဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္ တခ်ဳိ႕ပညာရွိႀကီးေတြက ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။
လူေတြထဲမွာ AသိUာဏ္ထုိင္းမႈိင္းတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ Aင္မတန္မ်ားတဲ့Aတြက္ လူေလာကမွာ သာသနာျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့Aတုိင္း ပါဠိေတာ္ေတြကို ပရိိတ္ရြတ္သလုိ ရြတ္ျပသလုိနဲ႔ မၿပီးဘူး။ လူၿပိန္းေတြ
နားလည္တဲ့Aထိ
သာသနာျပဳခ်င္တဲ့

ပါ႒ိေတာ္ကို
သခင္ႏုဟာ

နည္းAမ်ဳိးမ်ဳးိနဲ႔

ရွင္းျပႏုိင္ရမယ္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူထားတဲ့

Aဲဒီလုိ

ရွင္းျပႏိင္ေAာင္

တရားေတာ္ေတြကို

လူေလာကမွာလည္း

ေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။

Aဲဒီတရားေတာ္ေတြကို တစ္ဆင့္စီရွင္းထားတဲ့ Aဌကထာ၊ ဋီကာ Aစရွိတဲ့ က်မ္းAမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာသင္ၾကားရမယ္။
က်မ္းစာေတြဟာ Aင္မတန္ နက္နဲခက္ခဲတဲ့Aတြက္ ဒီက်မ္းစာေတြကို ေလ့လာ သင္ၾကားမယ္ ဆုိရင္ က်မ္းစာAုပ္ေတြကို

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 83

Aိမ္ယူၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေလ့လာလို႔မျဖစ္ဘူး။ သခင္ႏုဟာ ရဟန္းပညာရွိ(သုိ႕မဟုတ)္ လူပညာရွိေတြဆီမွာ စနစ္တက်
သင္ၾကားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ပါေနသ၍ ဒီက်မ္းေတြကို ဒီလုိစနစ္တက်ေလ့လာဖို႔မေျပာနဲ႔ ဒီက်မ္းေတြရဲ႕
AနီးAနားကိုေတာင္
ထြက္ပစ္ခ်င္တဲ့

ကပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတြးမိတဲ့Aခါ

စိတ္ေတြဟာ

ျမန္ျမန္ေရးမယ္။

မၾကာခင္နုိင္ငံေရးကထြက္မယ္။

ေရးၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

က်မ္းစာေတြကုိ

သူစိတ္မ၀င္စားတဲ့ႏုိင္ငံေရးထဲက

Aဲဒီလုိထြက္ၿပီးသူေရးဖို႔စိတ္ကူးထားတဲ့
သင္မယ္။

Aဲဒီလုိသင္ၿပီး

ခပ္ျမန္ျမန္
စာAုပ္ေတြကို

သာသနာျပဳေလာကထဲကို

ေျခစုံပစ္၀င္မယ္လို႔ သခင္ႏု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားလုိက္တယ္။

(ဃ)
ဒီပရိတ္ရြတ္တာကို Aေၾကာင္းျပဳၿပီး သခင္ႏုမွာ ထူးဆန္းတဲ့တျခားေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ျပန္ေသးတယ္။ ဒါကို
ဒီေနရာမွာ

နည္းနည္းေလာက္ေဖာ္ျပခ်င္ေသးတယ္။

လူ႕ေလာကမွာ

သာသနာျပဳခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြဟာ

တစ္ေန႔တျခား

ရင့္သန္လာတဲ့Aခါ သခင္ႏုရဲ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာ AေတြးAေခၚတစ္ခုဟာ ထူးထူးျခားျခား ဒီလုိေပၚလာတယ္။ ဗုဒၶသာသနာ
ေတာ္မွာ ပုဂၢဳိလ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ တစ္မ်ဳိးကို သာသနာ့ဒါယကာလို႔ေခၚတယ္။ တျခားတစ္မ်ဳိးကုိ သာသနာျပဳလို႔ေခၚတယ္။
သာသနာ့ဒါယကာဆုိတာ ေငြ၊ ေက်ာင္း၊ သကၤန္း၊ ေဆး၊ ဆြမ္းAစရွိသည္တုိ႔ကို ေထာက္ပ့ံသူျဖစ္တယ္။ သာသနာျပဳ
ဆုိတာကေတာ့ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကို လူေတြနားလည္ေAာင္ ေဟာေျပာျပသသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစမ်ဳိးႏွစ္စားထဲမွာ
သာသနာ့ဒါယကာေတြကေတာ့

ေမထုန္မီွ၀ဲလုိက

ကုိယ့္ကာမပိုင္မယားနဲ႔

မွီ၀ဲႏုိင္တယ္။

သာသနာျပဳေတြမွာေတာ့

ရဟန္းဆုိရင္ Aထူးေျပာေနဖို႔ေတာင္မလုိဘူး။ မိန္းမကို Aထူးေရွာင္ရတယ္။ Uပမာ သမီးကေလးကို မ်က္ႏွာျမင္တဲ့ေန႔မွာ
ဖခင္ျဖစ္သူဟာ သိမ္၀င္ၿပီး

ရဟန္းျဖစ္သြားတယ္ဆုိၾကပါစုိ႕။

Aဲဒီရဟန္းဟာ တစ္ရက္သာရေသးတဲ့

သမီးကေလးကို

လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မထိရဘူး။ ထိရင္ ၀ိနည္းေတာ္Aရ Aာပတ္သင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေမထုန္ကို AစကAဆုံး
Aထိ

မွီ၀ဲတာကို

မေျပာထားနဲ႔

ရဟန္းရဲ႕Aဂၤါဟာ

မိန္းမရဲ႕Aဂၤါစပ္ထဲကို

စပါးလုံးတစ္ေထာက္ေလာက္

၀င္သြားရုံနဲ႔

Aဲဒီရဟန္းဟာ ပါရာဇိကံက်တယ္။ Aဲဒီလုိ ပါရာဇီကံက်ၿပီးတဲ့သူဟာ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီဘ၀မွာ ရဟန္းAျဖစ္ကို
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ

ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔။

ျမတ္စြာဘုရားက

ပညတ္ေတာ္မူထားတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

ရဟန္းေတြလုိ

သာသနာျပဳျဖစ္ခ်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေမထုန္မွီ၀ဲတာကို ရဟန္းေတြလုိေရွာင္ရမယ္၊ သူဟာ လူ႕ေလာကမွာ သာသနာ
မျပဳေသးေပမယ့္ နတ္ျဗဟၼာေလာကမွာ သာသနာျပဳေနၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္သူဟာ သူဟာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္းမွ ေရွာင္က်U္တာကို
ကုိယ္က်င့္တရားတစ္ပါးAျဖစ္နဲ႔

ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လို႔

သခင္ႏုေတြးေတာစ

ျပဳလာတယ္။

Aဲဒီလုိ

ေတြးေတာတဲ့

Aႀကိမ္ေတြဟာ မ်ားလာတဲ့Aခါ ေမထုန္မွီ၀ဲခါနီးရင္ နတ္ျဗဟၼာေတြကို သခင္ႏု စိတ္ထဲကျမင္ရသလိုလုိ ျဖစ္လာတယ္။
နတ္ျဗဟၼာေလာကမွာသာ သနာျပဳေနတဲ့လူဟာ Aခုလုိေမထုန္မမွီ၀ဲရဘူးလို႔ နတ္ျဗဟၼာေတြက Aျပစ္တင္ေနတဲ့Aသံေတြ
သတိေပးေနတဲ့Aသံေတြကို

သခင္ႏုဟာ

စိတ္ထဲကၾကားေနရသလုိ

ျဖစ္လာတယ္။

Aဲဒီလိုျမင္ရၾကားရတဲ့Aတြက္

သခင္ႏုဟာ ေမထုန္မွီ၀ဲမႈAထိ ေရာက္ေAာင္ ဆက္မသြားႏုိင္ေတာ့ပဲ Aႀကိမ္ေပါငးမ်ာစြာ လက္ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရဖူးတယ္။
တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့
လွည့္စားေနတာပါလို႔
ႀကီးေလးတဲ့

ဒီျမင္ရၾကားရတာေတြက
သူ႕စိတ္ကိုတင္းၿပီး

Aျပစ္ႀကီးတစ္ခုကို

Aမွန္တကယ္

ေမထုန္မွီ၀ဲတဲ့Aခါ

မဟုတ္ဘူး။

ေမထုန္မွီ၀ဲတာၿပီးတာနဲ႔

က်ဴးလြန္မိၿပီဆိုတဲ့စိတ္ေတြဟာ

ကိုယ့္စိတ္က

ကုိယ္ကိုျပန္ၿပီး

တၿပိဳင္နက္

သူဟာAင္မတန္

သူ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာတသီတတန္းႀကီးေပၚၿပီး

သူဟာ

Aင္မတန္ စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ ပုတီးပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိပ္လုိက္ေတာ့မွ ဒီစိတ္ေတြဟာ သူ႕Uီးေႏွာက္
ထဲက ေပ်ာက္သြားၿပီး သူစိတ္ခ်မ္းသာရရသြားတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တာေတြဟာ Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားလာတဲ့Aခါ သခင္ႏုဟာ
သူ႕ဇနီးမျမရီကုိ

ဒီAျဖစ္Aပ်က္ေတြ

ဖြင့္ေျပာၿပီး

Aဓိဌာန္ျပဳရင္ေကာင္းမလားလို႔တုိင္ပင္ၾကည့္တယ္။

ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္းမွ

တစ္သက္လုံး

Aဲဒီလုိတုိင္ပင္တဲ့Aခါ

ေရွာင္က်U္ဖို႔

ဘုရားေရွ႕မွာ

ဘြင္းဘြင္းသမားမျမရီက

ကိုကုိႏုရယ္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 84

ေယာကၤ်ားေတြက မယားယူၾကတာ။ မိန္းမေတြကလင္ယူၾကတာ ဒီကိစၥAတြက္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးAရ ကိုကိုႏု
ဒီလုိAဓိဌာန္ ျပဳခ်င္တယ္ဆုိရင္ က်မမတားပါဘူး။ ကုိကုိႏုနဲ႔ Aတူတူပါရမီျဖည့္ဖို႔ က်မလည္း Aဓိဌာန္ျပဳထားတယ္
မဟုတ္လားလို႔ ခပ္ဘြင္းဘြင္းပဲ ျပန္ေျဖတယ္။ Aခုလုိ မျမရီက မကန္႔ကြက္ေပမယ့္ AဲဒီAခ်ိန္တုန္းက သခင္ႏုဟာ
ဒီAဓိဌာန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႕စိတ္သူေကာင္းေကာင္းမႏုိင္ေသးပါဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ေမထုန္မွီ၀ဲတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူAခုလို
ျမင္ၾကားေနတာေတြ စိတ္ဆင္းရဲေနတာေတြဟာ ယာယီသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမယ္။ သူAဓိဌာန္လုပ္ၿပီးမွ Aဓိဌာန္ကို
ဖ်က္ရမွာလည္းAခက္ မဖ်က္ရမွာလည္းAခက္ ျဖစ္ေနမယ္။ Aဲဒီေတာ့ ခဏေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ပါUီးေလလို႔ သူ႕ကိုယ္သူ
လွည့္စားၿပီး Aဓိဌာန္ကို ရက္ေရႊ႕ထားလုိက္တယ္။

(င)
ပရိိတ္ရြတ္တာကို သူသိပ္ႀကိဳက္ေနတဲ့ Aေၾကာင္းထူးတစ္ခုရွိေသးတယ္။ ဒီAေၾကာင္းထူးကေတာ့ ဒီလုိ
ပရိတ္မွန္မွန္

ရြတ္ေနတဲ့လူေတြဟာ

ပါရမီဆယ္ပါးကို

Aလုိလုိျဖည့္ၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္လို႔

သခင္ႏု

မမွိတ္မသုံ

ယုံၾကည္ေနတယ္။
ပါရမီ၁၀-ပါးဆုိတာက ဒါန၊ သီလ၊ နိကၡမ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယ၊ ခႏၷ၊ီ သစၥာ၊ Aဓိဌာန္၊ ေမတၱာ၊ Uေပကၡၡာတုိ႔ပဲ
ျဖစ္တယ္။ ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aခါ
(၁) နတ္ျဗဟၼာေတြကို တရားလွဴတဲ့Aတြက္ ဒါနပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။
(၂) ပရိတ္ရြတ္ ေနတုန္း ကိုယ္ကလည္း မဟုတ္တာမလုပ္ ႏႈတ္ကလည္း မဟုတ္တာမေျပာတဲ့Aတြက္ သီလပါရမီ
ဖစ္ေနၿပီ။
(၃) ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aခါ သားသမီး မယားမွစၿပီး မိမိရဲ႕ကိစၥAရပ္ရပ္တို႔ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့Aတြက္ နိကၡမပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။
(၄) ပရိတ္မွန္မွန္ ရြတ္ေနတာေၾကာင့္ သစၥာေလးပါး။ လက္ခဏာ၃ပါး။ သတိပဌာန္ ေလးပါး။ ေဗါဇင္ ရပါး Aစရွိတဲ့
တရားေတာ္ေတြကို မိမိကိုယ္တုိင္က Aႀကိမ္ႀကိမ္သိရ။ နတ္ျဗဟၼာေတြကိုလည္း Aႀကိမ္ႀကိမ္သိေAာင္ လုပ္ေပးရတဲ့
Aတြက္ ပညာပါရမီျဖစ္နၿပီ။
(၅) ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aခါ ၀ီရိယကိုAားကိုးၿပီး ရြတ္ရတယ္။ ၀ီရိယမရွိတဲ့လူဟာ ပရိတ္ မွန္မွန္မရြတ္ႏုိင္ဘူး။ Aဲဒီ
၀ီရိယကို Aားကိုးၿပီးရြတ္ရတဲ့Aတြက္ ၀ီရိယပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။
(၆) ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aခါ ကိုက္တာခဲတာ ေညာင္းညာတာ ပူတာေAးတာ ဆာတာ Aိပ္ခ်င္တာ ေမာတာAစရွိတဲ့
မႏွစ္သက္စရာေတြကို Aေတာ္သည္းခံၿပီးရြတ္ရတယ္။ Aဲဒီလုိ သည္းခံရတဲ့Aတြက္ ခႏၷီပါရမီ ျဖစ္ေနၿပီ။
ရ။ ပရိတ္ရြတ္တယ္ဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကို ရြတ္တာပဲ။ တရားေတာ္ေတြဟာ မွန္ေသာ
စကားေတြျဖစ္တဲ့Aတြက္ သစၥာပါရမီ ျဖစ္ေနၿပီ။
(၈)

Aဓိဌာန္မရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ

ပရိတ္ကို

မွန္မွန္မရြတ္နုိင္ဘူး။

ရြတ္တဲ့Aခါ

ရြတ္မယ္။

မရြတ္ပဲ

ျပတ္ေနတဲ့Aခါ ျပတ္ေနမယ္။ Aဓိဌာန္ရွိမွ ပရိတ္ကို မွန္မွန္ရြတ္ႏုိင္တဲ့Aတြက္ ပရိတ္ကို မွန္မွန္ရြတ္သူမ်ာ Aဓိဌာန္
ပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။
၉၊

ပရိတ္ရြတ္တယ္ဆုိတာ

သတၱ၀ါေတြေဘးကင္းပါေစ။

သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲေတြက

ကင္းလြတ္ၾကပါေစဆုိတဲ့

ေမတၱာကိုေရွ႕ထားၿပီး ရြတ္တာျဖစ္တဲ့Aတြက္ ေမတၱာပါရမီျဖစ္ေနၿပီ။
(၁၀) ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aခါ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾားထားေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို ရြတ္ဆုိၿပီးတုိင္း က။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြ ေဘးရန္ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊
ခ။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 85

ဂ။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။
ဃ။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြႏွလုံးစိတ္၀မ္း Eခ်မ္းၾကပါေစ။
င။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြက်ေရာက္ေနၾကရေသာ ဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
စ။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြရၿပီးသား စည္းစိမ္ေတြ မေလွ်ာက်ပါေစႏွင့္။
ဆ။ Aားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ ကံAတုိင္းျဖစ္ၾကရမွာပဲလို႔ ပရိတ္ရြတ္သူေတြဟာ ရြတ္ဆုိ ၾကရတယ္။
က။ခ။ဂ။ဃ။ကို ရြတ္ဆုိတဲ့Aခါ ေမတၱာခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ယွU္ေနတဲ့စိတ္နဲ႔ ရြတ္ဆုိရတယ္။
င၊ကို ရြတ္ဆုိတဲ့Aခါ ကရုဏာ (သနားျခင္း)နဲ႔ ရြတ္ဆုိရတယ္။
စ။ ကို ရြတ္ဆုိတဲ့Aခါ မုဒိတာ (၀မ္းေျမာက္ျခင္း) နဲ႔ ရြတ္ဆုိရတယ္။
ဆ။ ကို ရြတ္ဆုိတဲ့ Uေပကၡၡာ(လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း)နဲ႔ ယွU္တဲ့စိတ္နဲ႔ ရြတ္ဆရ
ုိ တယ္။ ငါတုိ႔က ဘယ္လုိပဲ ေမတၱာပို႔ပို႔
ဘယ္လုိပဲ

ဆုေတာင္းဆုေတာင္းAားလုံးေသာသတၱ၀ါေတြဟာ

သူတုိ႔ရဲ႕

ကံAတုိင္းပဲျဖစ္ၾကမွာပဲဆုိတဲ့

AသိUာဏ္ကို

Uေပကၡၡာ သုိ႕မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းလို႔ေခၚတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဆ ကို ရြတ္ဆုိတုိင္း ရြတ္သူမွာ Uေပကၡၡာပါရမီ ရတယ္။

(စ)
AဲဒီAေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ပရိတ္ရြတ္တာကို သခင္နု သိပ္ႀကိဳက္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွ်သာ မကေသးပါဘူး။
ပရိတ္ရြတ္တာကို သခင္နုသိပ္ႀကိဳက္တဲ့ Aေၾကာင္းထူးတစ္ခု ေနာက္ထပ္ရွိပါေသးတယ္။ AဲဒီAေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလုိ။
သခင္နုဟာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကစၿပီး

တစ္သက္လုံး

သူရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့

ျပႆနာေတြ

မနည္းပါဘူး။

Aဲဒ

ီျပႆနာေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြဟာ သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္။ ဒီျပႆနာေတြေၾကာင့္ တစ္နုိင္ငံလုံးဟာ ေခ်ာက္ထဲၾကဖို႔
လက္ႏွစ္လုံးေလာက္လုိတဲ့ ဘ၀Aထိျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြက်ေတာ့ သူ႕Aသက္ဟာ ေသမင္းရဲ႕ ခံတြင္းထဲကို
က်ေရာက္ဖို႔

လက္ႏွစ္လုံးေလာက္သာလုိေတာတဲ့

ဘ၀Aထိ

ေရာက္ခဲ့ရတယ္။

AဲဒီလုိAခါမ်ဳိးမွာ

သခင္ႏုဟာ

ပုထုဇU္ျဖစ္တဲ့Aတုိင္း စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ေAာက္ဆုံးAဆင့္Aထိ Aႀကိမ္ႀကိမ္က်ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ Aဲဒီလုိျဖစ္လာရင္
သူဘာမွမလုပ္ေတာ့ဘူး။ သူ႕ ပိတ္ျဖဴသဘက္ကိုပိတ္ျဖဴလုံခ်ည္ကိုလဲ။ ဘုရားခန္းထဲ၀င္ သူရြတ္ေနၾကပရိတ္ကို ရြတ္တာပဲ။
Aဲဒီလုိ ရြတ္လုိက္ရင္ သူဘယ္လုိျဖစ္လာတယ္ဆုိတာ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္နုိင္ေAာင္ ရုပ္ရွင္တကားထဲက Aျဖစ္Aပ်က္ကေလး
တစ္ခုကို ျပန္ေျပာျပခ်င္တယ္။ စစ္ပြဲတစ္ခုAၿပီးမွာ AေသAေပ်ာက္နဲ႔ ဒဏ္ရာရတဲ့ စစ္သားေတြကလည္း သိပ္မ်ား။
စစ္ပြဲကလည္း ျပင္းထန္တဲ့Aတြက္စစ္သားေတြဟာ မလႈပ္ခ်င္ေလာက္ေAာင္လည္း ပင္ပန္း။ Aစာေရစာမစားေသာက္ရတာ
ၾကာတဲ့Aတြက္ Aားျပတ္လုမတတ္လည္းျဖစ္ေန။ AဲဒီAထဲမွာ စိတ္ဓာတ္ေတြကလည္း Aင္မတန္ က်ဆင္းေနတဲ့Aတြက္
စစ္သားေတြက ဟုိေနရာတစ္စု ဒီေနရာတစ္စု တုံးလုံးပကၡ္လက္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ AဲဒီလုိAခါမ်ဳိးမွာ ဆုိက္ဒရမ္တီးတဲ့
စစ္သားတစ္ေယာက္က

သူ႕ဒုတ္ကေလးႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔

ၾကားရတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္

တုံးလုံးပကၡ္လက္ျဖစ္ေနတဲ့

ဆုိက္ဒရမ္ကို

တီးေနက်Aတုင
ိ ္း

စစ္သားေတြမွာ

တီးလုိက္တယ္။

ဒီAသံကို

Aားေတြျပန္၀င္လာသလုိျဖစ္ၿပီး

Aတင္း

ကုန္းထၾကတယ္။ Aဲဒလ
ီ ုိထရာက Aစမွာေတာ့ ခပ္ျဖည္းျဖည္းခပ္ယို္င္ယိုင္ပဲ။ Aေတာ္ကေလးၾကာလာေတာ့ ေျခကုန္
လက္ပမ္းက်ေနတဲ့ AမူAယာေတြ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားၿပီး သူတုိ႔စစ္ခ်ီေနၾကAတုိင္း ခ်ီတက္ သြားႏုိင္ၾကတယ္။
သခင္ႏုလည္း သူရြတ္ေနၾကပရိတ္ေတြကို ရြတ္လုိက္ရင္ Aဲဒီရုပ္ရွင္ကားထဲက ဆုိက္ဒရမ္သံ ၾကားရတဲ့ စစ္သားေတြလုိပဲ။
စိတ္ပင္ပန္း။

ကိုယ္ပင္ပန္းျဖစ္ေနတာေတြ

ေပ်ာက္သြားတယ္။

တုိင္ေျခAထိက်ဆင္းေနတဲ့

သူ႕

စိတ္ဓါတ္ေတြ

ျပန္တက္လာတယ္။ Aားသစ္ေတြ ယုံၾကည္ခ်က္Aသစ္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္Aသစ္ေတြ တစ္ခဲနက္္ ေပၚထြက္လာၾကတယ္၊
AဲဒီAေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သခင္ႏုဟာ ပရိတ္ရြတ္တာကို သိႀကိဳက္ေနတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 86

(ဆ)
သခင္ႏုဟာ Aရင္တုန္းက ရုပ္ရွင္ကို သိပ္ႀကိဳက္တယ္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းကဆုိရင္
ရုပ္ရွင္ကားသစ္လဲတုိင္း တစ္ကားမွမလြတ္ရဘူး။ ကိုႏုရုပ္ရွင္ၾကည့္တုိင္းလုိက္ေနၾက ဘုတလင္ကိုသိန္းေဖဟာ စာေမးပြဲႀကီး
စစ္ခါနီး

တစ္လေလာက္Aလုိမွာ

ကိုႏုကေတာ့

မနက္ျဖန္

စာေမးပြဲစေတာ့မယ္၊

သြားၾကည့္လုိက္ေသးတယ္။
Aဲဒီ၀ုိင္းေတြမွာ

ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရေAာင္

Aဲဒီရုပ္ရွင္Aျပင္

တစ္ညလုံးတီးၾကမႈတ္ၾက

မလုိက္ပါရေစနဲ႔၊

စာက်က္ပါရေစလို႔

ဒီကေန႔ညေနမွာ

သူႀကိဳက္တ့ရ
ဲ ုပ္ရွင္ကို

AဆုိAတီးAမႈတ္ေကာင္းေကာင္းဆုိရင္

ဆုိၾကတာပဲ။

ကိုႏုဟာ

ေတာင္းပန္ယူရတယ္၊

ၿပီးတဲ့Aထိထုိင္တယ္။

ၾကည့္ျဖစ္ေAာင္
Aနားကမခြာခ်င္ဘူး။

ပရိတ္ရြတ္တဲ့Aရသာထို

သူေတြ႕လာတဲ့Aခါ သူရဲ႕ ညည္းေငြ႕စိတ္ေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ Aပန္းေျဖဖို႔Aတြက္ ေရွးတုန္းကလုိ ရုပ္ရ်င္တုိ႔ AဆုိAက
AတီးAမႈတ္တုိ႔ကို

သခင္ႏု

မရွာေတာ့ဘူး

ပရိတ္ေတြကိုတစ္ခါတစ္ခါ

စၾကၤန္ေလွ်ာက္ရင္း

တစ္ခါတစ္ခါထုိင္ရင္း

ရြတ္ေနတာနဲ႔ပဲ သူ႕ ညည္းေငြ႕မႈေတြေျပေပ်ာက္ကုန္တယ္။ Aပမ္းေျဖၿပီးသားျဖစ္သြားတယ္။
(ဇ)
Aမွန္Aတုိင္းေျပာရရင္ Aင္းေသာက္စ၊ ပုတီးစိပ္စ၊ ပရိတ္ရြတ္စ Uပုသ္ေစာင့္စတုန္းက သခင္ႏုဟာ
လူေတြကုိ ႏွိပ္စက္ေနတဲ့စုန္း၊ ကေ၀၊ တေစၦ။ၦ မွင္စာAစရွိတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးေတြကို ႏုိင္ေစနုိင္တဲ့ တန္ခုိးIဒိပါဒ္
လုိခ်င္လို႔ေသာက္တာ စိပ္တာရြတ္တာေစာင့္တာပါပဲ တျခားAတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲဒီတုန္းကဆုိရင္Aင္းေသာက္တာတုိ႔
ပုတီးစိပ္တာတုိ႔

ပရိတ္ရြတ္တာတုိ႔

Uပုသ္ေစာင့္တာတုိ႔ကို

သူလုိခ်င္ေနတဲ့တန္ခိုး၊

Iဒိပါဒ္ေတြ

ေပးစြမ္းနုိင္တဲ့

လုပ္ငန္းေတြAျဖစ္နဲ႔သာ သခင္ႏု ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစတစ ၾကာလာတဲ့Aခါ ဒါေတြကို သူဒီလုိမျမင္ေတာ့ဘူး။
လက္စသတ္ေတာ့ ဒီAင္းေသာက္တာေတြ ပုတီးစိပ္တာေတြ ပရိတ္ရြတ္တာတြ Uပုသ္ေစာင့္တာေတြဟာ သူငယ္ငယ္
တုန္းက

က်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့

လူဆိုးဘ၀ကို

သူျပန္က်မသြားနုိင္ေAာင္

ၾကံ့ၾကံ့ခုိင္ခုိင္ကာဆီးေပးေနတဲ့

ေက်ာက္Aုတ္

တံတုိင္းႀကီးေတြပါကလားလို႔ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြAရ သခင္နု ျမင္လာတယ္။ သခင္ႏုရဲ႕
ႏုိင္ငံေရးမိတ္ေဆြေတြထဲမွာ

Aင္းေသာက္တာ၊

ပုတီးစိပ္တာ၊

ပရိတ္ရြတ္တာ၊

UပုU္ေစာင့္တာ၊

သက္သက္လြတ္

စားတာေတြကို ရယ္စရာAေနနဲ႔ ယူဆေနတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ AဲဒီAထဲက မိတ္ေဆြ
တစ္ေယာက္ဟာ သခင္ႏုနဲ႔ေတြ႕တယ္။ Aဲဒီလုိေတြ႕တဲ့Aခါ ဒီသူငယ္ခ်င္းက သခင္ႏုကို Aင္းေသာက္တာ ပုတီးစိပ္တာ၊
ပရိတ္ရြတ္တာ၊ Uပုသ္ေစာင့္သက္သက္လြတ္စားတာေတြကို ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္လုပ္ခ်ုင္တယ္။ ေလးငါးဆယ္ခြန္း
ေတာင္

စေျပာလာၿပီ။

သခင္ႏုက

က်ေနာ္Aင္းေသာက္တာပုတီးစိပ္တာေတြ

ေဟ့လူ-

ခင္ဗ်ားကို

က်ေနာ့္ကို

ပရိတ္ရြတ္တာေတြ။

ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္လုပ္ခ်င္လုပ္။

Uပုသ္ေစာင့္

သက္သက္လြတ္စားတာေတြကိုေတာ့

ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ မလုပန
္ ဲ႔. က်ေနာ္ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ မ်က္ႏွာတင္းတင္းနဲ႔ ေျပာလုိက္မွ Aဲဒီသူငယ္ခ်င္းဟာ Aရွိန္
ရပ္သြားၿပီး

သူေနာက္တီးေနာက္ေတာက္လုပ္မိတဲ့Aတြက္သခင္နုကို

ေတာင္းပန္တယ္။

Aဲဒီေနာက္

သခင္ႏုကိုေခ်ာ့တဲ့Aေနနဲ႔ ဒီAင္းေသာက္တာေတြ ပုတီးစိပ္တာေတြ။ ပရိတ္ရြတ္တာေတြ သက္သက္လြတ္စားၿပီး Uပုသ္
ရက္ရွည္ေစာင့္တာေတြရဲ႕ Aက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို က်ေနာ္သိပါရေစ။ က်ေနာ့္္မွာ ဒါေတြလုပဖ
္ ို႔ ဆႏၵ ရွိပါတယ္လို႔ သခင္ႏုကို
ဒီမိတ္ေဆြက

ေျပာတယ။္

Aက်ုဳိးေတြ

Aမ်ားႀကီးရွိတယ္။

သခင္ႏုေရး

ေနာင္ဘ၀မွာ

ျဖစ္မယ့္Aက်ဳိးေတြကိုေတာ့

မေျပာေစခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က လူၿပိန္းေတြ ေနာင္ဘ၀Aေၾကာင္းနားမလည္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကို ေျပာရင္ဒီဘ၀မွာျဖစ္မယ့္
Aက်ဳိးေက်းဇူးေတြကိုပဲ ေျပာျပဖို႔က်ေနာ္စိတ္ကူးထားပါတယ္လို႔ Aစခ်ီၿပီး ခပ္တည္တည္ေျပာျပတယ္။ Aင္းေသာက္တဲ့Aခါ
ရုိးရုိးေသာက္ရတာမဟုတ္ဘူး။ မိမိရဲ႕ ကာမပုိင္မိန္းမမွတစ္ပါး တျခားမိန္းေတြနဲ႔ ေမထုံမမွီ၀ဲပါ။ Aရက္မေသာက္ပါလို႔
ဘုရားေရွ႕မွာ

Aဓိဌာန္ျပဳရတယ္။

AဲဒီAဓိဌာန္က်ဳိးသြားရင္

ေသြးAံၿပီးေသရပါေစလို႔

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

က်ိန္စာဆုိရတယ္။

Aဲဒီလုိ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

Aဓိဌာန္ျပဳၿပီး

page 87

က်ိန္စာဆုိထားတဲAတြက္

က်ေနာ္ဟာ

မိန္းမေတြနဲ႔ရႈပ္ရႈပ္ေပြေပြ

လုပလ
္ ို႔လည္းမျဖစ္ေတာ့ဘူး။

Aရက္ေသာက္လို႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလုိမရႈပ္ရ မေသာက္ရတာေၾကာင့္(၁) ဒီမိန္းမ၊ ဒီAရက္ေတြAတြက္ က်ေနာ္Aခ်ိန္မျဖဳန္းရေတာ့ဘူး။
(၂) ဒီမိန္းမ ဒီAရက္ေတြAတြက္ က်ေနာ္ဟာ ေငြမျဖဳန္းရေတာ့ဘူး။
(၃) ဒီမိန္းမ ဒီAရက္ေတြAတြက္ က်ေနာ္ဟာ Aက်င့္ပ်က္တဲ့လူပ်က္ မျဖစ္ရေတာ့ဘူး။
(၄) က်ေနာ့္မိန္းမ က်ေနာ့္သားသမီးေတြလည္း လူပ်က္ရဲ႕ မိန္းမ။ လူပ်က္ရဲ႕ သားသမီးေတြဆုိၿပီး နာမည္ မပ်က္ရေတာ့ဘူး။
(၅) ေခါင္းေဆာင္တစ္UီးAျဖစ္နဲ႔ ၾကည္ညဳိတာေၾကာင့္ က်ေနာ့္္ကို လုိက္ေနၾကတဲ့လူေတြလည္းလူပ်က္ရဲ႕ ေနာက္လုိက္ေတြ
တပည့္ေတြဆုိၿပီး နာမည္ မပ်က္ရေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္Aခုေျပာတဲ့ဟာေတြဟာ Aင္းေသာက္တာကို Aေၾကာင္းျပဳၿပီး က်ေနာ္
သာမက က်ေနာ္နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ လူေတြပါ လက္ငင္း ဒိဌ ခံစားရတဲ့ Aက်ဳိးေတြပဲလို႔ သခင္ႏုကေျပာျပတယ္။ ဒီမိတ္ေဆြနဲ႔
သခင္ႏုဟာ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမိတ္ေတြဟာ ေနာင္ဘ၀ကို မယုံဘူး။ သခင္ႏုက ယုံတယ္။
ဒီမိတ္ေဆြဟာကုိယ္က်င့္တရားကို

တန္ဘုိးမထားဘူး။

သခင္ႏုကထားတယ္။

ဒီမိတ္ေဆြဟာ

မိမိမယားမွတစ္ပါး

တျခားမိန္းမေတြနဲ႔ ေမထုံမွီ၀ဲတာ။ Aရက္ေသာက္တာေတြကို ငရဲမႀကီးဘူးလို႔ယူဆတယ္။ သခင္နုကေတာ့ ငရဲႀကီးတယ္လို႔
ယူဆတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သခင္ႏုရွင္းျပတဲ့ Aက်ဳးိေက်းဇူး ၅မ်ဳးိကို ဒီမိတ္ေဆြဟာ ရယ္စရာေတြAျဖစ္နဲ႔ ယူဆတယ္။
Aကယ္၍သာ သခင္ႏုစိတ္မဆုိးဘူးဆုိရင္ သေရာ္တဲ့Aေနနဲ့ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ရယ္ပစ္လုိက္ဖို႔ဆုိတာ Aင္မတန္
ေသခ်ာတယ္။

ဒါေပမယ့္သခင္နုဟာ

သူ

စြဲစြဲျမဲျမဲ၊

သဲသဲမဲမဲ

ယုံၾကည္ေနတာကို

သေရာ္ေတာ္ေတာ္လုပ္လာရင္

ငုံ႕မခံတတ္ဘူးဆိုတာ သိေနတဲ့Aတြက္ ဒီမိတ္ေဆြဟာ ရယ္ေတာ့ မရယ္ရဲဘူး။ ဒီသခင္နုဟာ Aေတာ္သနားစရာေကာင္းတဲ့
လူတစ္ေယာက္ပဲလို႔ ယူဆတဲ့ မ်က္ႏွာထားမ်ဳိးနဲ႔ သခင္ႏုကို ၾကည့္ေနတယ္။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aခန္း ၁၆
၁၉၃၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထဲမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး မ်ားမၾကာခင္ တစ္မနက္ခင္းမွာ
သခင္ေAာင္ဆန္းဟာ

စေကာ့ကိတ္လမ္း

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးAတြက
သေဘာတူတယ္။
ေျပာတယ္။

လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခု

Aဲဒီေတာ့

ခိ်န္းတဲ့ေန႔

သခင္နုရဲ႕Aိမ္ကို

ဒီကိစၥကို

ျပဳလုပ္ေပးရမယ္လို႔

ေဒါက္တာဘေမာ္နဲ႔

ေရာက္လာတဲ့Aခါ

AဲဒီAခ်ိန္ဟာ

ေဒါက္တာဘေမာ္

ရာထူးျပဳတ္က်ရတဲ့

Aေၾကာင္းေတြ

ထဲမွာ

တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္

Aာဃာတ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခ့ဲၾကတယ္။
သားရတနာကို

သခင္ေAာင္ဆန္းရဲ႕

ျပဳတ္က်ၿပီးစ

ဓါးမနဲ႔

သခင္ေAာင္ဆန္းက
ေဒါက္တာဘေမာ္နဲ႔
ျဖစ္တယ္။

Aခုလုိ

ငယ္သားပုိင္းမွာေတာ့

သခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
တပ္ေပါင္းစုတစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းဖို႔

ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့

ဒီလြတ္လပ္ေရးတပ္ေပါင္းစု

ကင္ပြန္းတပ္ေပးလုိက္တယ္။

(သခင္)Aစည္းAရုံးရယ္

သခင္ႏုက

ပါသေလာက္ပါေနတဲ့Aတြက္

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကေပမယ့္

Uီးေနွာက္က

ဒို႔ဗမာ

ေျပာတယ္။

သခင္ႏုတုိ႔

လြတ္လပ္ေရး

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းလို႔

ဆင္းရဲသားပါတီ(ဓားမ)၊

သခင္သန္းထြန္းနဲ႔

ရွိၾကေသးတယ္။

Aေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့

ခ်ိန္းေပးပါလို႔

လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြလည္း

ေဆြးေႏြးၾကၿပီး

ေဒါက္တာဘေမာ္က

ေဒါက္တာဘေမာ္ရဲ႕

Aခုလုိ

Aေတာ္ျပင္းထန္တုန္း

Aခုလိုႏွစ္ႀကိမ္။သုံးႀကိမ္ေလာက္

သခင္ေAာင္ဆနး္က

နန္းရင္၀န္ရာထူးက

သခင္ေတြရဲ႕

Aမ်ဳိးသားကိစၥတစ္ရပ္မွာ

ဒီစစ္ပက
ြဲ ို

တုိင္ပင္ခ်င္တယ္။

သခင္ေAာင္ဆန္း၊

သြားေတြ႕ၾကတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက

ေပါက္လာတယ္။

Aဲဒီတပ္ေပါင္းစုထဲမွာ

၀တ္လုံေတာ္ရ

Uီးထြန္းေAာင္၊

ဗဟုိစည္UီးဘUီး၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာေဖသာAစရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တစ္Uီးခ်င္း Aေနနဲ႔ ပါၾကတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 88

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့Aခါ ဗမာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးေပးပါ့မယ္လို႔ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက ေက်ညာရင္
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းဟာ ၿဗိတိသွ်ကိုကူညီမယ္၊ မေက်ညာရင္ ဆန္႔က်င္မယ္လို႔ Aဓိပၸါယ္္ပါတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
ခ်မွတ္ၿပီး ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းဟာ ေနရာAႏွံ႕Aျပားကို ၀ါဒျဖန္႔ရေAာင္ ထြက္ၾကတယ္။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ုဳပ္ရဲ႕
တာ၀န္ေပးခ်က္ရ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းသြားရာကို သခင္စုိးနဲ႔ သခင္ႏုတုိ႔ဟာ ဒုိ႕ဗမာ Aစည္းAရုံး ကိုယ္စားလွယ္ေတြAျဖစ္နဲ႔
လုိက္ရတယ္။ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းကို ထူေထာင္ၿပီးလို႔ မ်ားမၾကာခင္သာယာ၀တီၿမိဳ႕မွာ ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးရဲ႕ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ
ညီလာခံကိုက်င္းပတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးရင္ ဗမာနုိင္ငံကိုလြတ္လပ္ေရးေပးပါ့မယ္လို႔ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရ ေက်ညာရင္
ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးက ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိကူညီမယ္၊ မေက်ညာရင္ ဆန္႔က်င္မယ္ဆုိတဲ့ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းရဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔
Aလားတူ Aဆုိတစ္ခုကို သခင္ေAာင္ဆန္းနဲ႔ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ တုိင္ပင္ၿပီးေရးသားၾကတယ္။ သခင္ႏုက တင္သြင္းတယ္။
ကန္႔ကြက္သူမရွိပဲ ညီလာခံတစ္ခုလုံးက လက္ခံAတည္ျပဳတယ္။ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ AဲဒီAဆုိကိုတင္သြင္းမႈက တစ္မႈ။
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းက

ဂ်ဳဗလိေဟာမွာUီးစီးက်င္းပတဲ့

ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္Aစည္းေ၀းမွာ

AစုိးရကိုAၾကည္ညဳိပ်က္ေAာင္

ေဟာေျပာမႈကတစ္မႈ။

Aဲဒီႏွစ္ခုAတြက္သခင္ႏုကို

Aစိုးရကဖမ္းေတာ့မယ္ဆုိတဲ့

သတင္းတစ္ရပ္ထက
ြ ္လာတယ္။

Aဲဒီသတင္းထြက္လာတဲ့ေန႔မွာပဲ
မၾကာခင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ

လြတ္လပ္ေရးAတြက္
တတ္နုိင္သေလာက္

သခင္ေAာင္ဆန္းနဲ႔

သခင္ႏုတုိ႔ေတြ႕ၾကတယ္။

သခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြAားလုံးကို

ဘာမွလုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးAတြက္လုပ္မယ္လို႔

သခင္ႏုနဲ႔

တစ္ႀကိမ္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။

ဖမ္းဆီးလိမ့္မယ္။

Aဖမ္းခံရၿပီးေထာင္ထဲမွာ

သူAဖမ္းမခံဘူး။

သခင္ေAာင္ဆန္းက

ႏုိင္ငံျခားတစ္ခုခုကုိသြားၿပီး

ေျပာတယ္။

ဒီလုိေျပာတဲ့Aတြက္

သခင္ႏုဟာ သခင္ေAာင္ဆန္းကို ဆရာထြန္းေရႊဆုိတဲ့ သူမိတ္ေဆြရင္းတစ္Uီးနဲ႕ မိတ္ဖြဲ႕ေပးတယ္။ Aဲဒီဆရာထြန္းေရႊဟာ
စကားAင္မတန္နည္းတယ္။
ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့

ႏႈတ္လုံတယ္။

ဇြဲရွိတယ္

သတၱိရွိတယ္။

သစၥာရွိတယ္။

AဲဒီAရည္Aခ်င္းေတြေၾကာင့္

ကိစၥတစ္ခုကို

သခင္နုဟာ

ၿပီးေျမာက္သည့္တုိင္ေAာင္

ဆရာကိုထြန္းေရႊကို

သိပ္ယုံတယ္။

Aဲဒီဆရာကိုထြႏ္းေရႊဟာ သူ႕မိတ္ေဆြရင္း၊ ေနာင္တစ္ေန႔မွာ သခင္ခ်စ္Aမည္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမယ့္
ဆရာခ်စ္နဲ႔တုိင္ပင္ၿပီး

သခင္ေAာင္ဆနး္ကို

ပုလိပ္မဖမ္းႏုိင္ေAာင္

တစ္ေနရာမွာ၀ွက္ထားၾကတယ္။

Aဲဒီေနာက္

သင့္ေတာ္တဲ့Aခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွာ သခင္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ AလုိဆႏၵAတုိင္း နုိင္ငံျခားကို တိတ္တိတ္ထြက္သြားႏုိင္ေAာင္ ဆရာ
ကိုထြန္းေရႊ။ ဆရာခ်စ္နဲ႔ Aျခားမိတ္ေဆြတစ္စုက စီစU္္ေပးလုိက္ၾကတယ္။
သခင္ႏုဟာ သာယာ၀တီညီလာခံမွာ Aဆုိတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္။ ဂ်ဴဗလီေဟာမွာ တရားေဟာမႈ
ေၾကာင့္

တစ္ႏွစ္။

Aာလုံးေပါင္း

၂-နွစ္ေထာင္ခ်ခံရတယ္။

၂-ႏွစ္ေစ့သြားတဲ့Aခါ

ဗမာႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးUပေဒAရ

ဆက္လက္Aခ်ဳပ္ခံရၿပီး ဂ်ပန္ေတြ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခါနီးေတာ့မွ သခင္ႏုနဲ႔ Aျခားနုိင္ငံေရးသမား မႏၱေလးေထာင္က
လြတ္လာတယ္။
(ေAာက္ေျခမွတ္စု။

။မႏၱေလးေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့Aခိ်န္ကစလို႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးတဲ့Aထိ သခင္နုဟာ

ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကို “ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္” ဆုိတဲ့ စာAုပ္ထဲမွာ သခင္ႏုကုိယ္တုိင္ ေရးထားတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
ဂ်ပန္လက္ထက္Aတြင္းက သခင္ႏုရဲ႕ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြကို သီးျခားမေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။ သိလုိေသာသူမ်ား ၄င္း ငါးႏွစ္ရာသီ
ဗမာျပည္ ဆုိတဲ့ စာAုပ္ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈၾကပါရန္ ယခုစာAုပ္ ေရးထားသူက ေမတၱာရပ္ပါတယ္။)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aခန္း ၁ရ။
မၾကာခင္ ႏုိင္ငံေရးက ထြက္မယ္၊။ Aဲဒီလုိ ထြက္ၿပီး သူေရးခ်င္တဲ့စာAုပ္ေတြကို ေရးမယ္၊ ဒီစာAုပ္ေတြကို
ေရးၿပီးတာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္

တရားစာAုပ္ေတြကို

ေလ့လာသင္ၾကားၿပီး

သာသနာျပဳေလာကထဲကို

ေျခစုံပစ္၀င္မယ္လို႔

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး မျဖစ္မွီကထဲက သခင္ႏုဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

မၿပီးေသးဘူးလို႔

page 89
ေျပာၿပီးတားလည္းမရ

မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔

တျခားမိတ္ေဆြရင္းေတြက

ရွင္းျပၾကတာေတြလည္း

ႏုိင္ငံေရးစာAုပ္တစ္Aုပ္Aတြက္

လက္မခံဘဲ

မွီျငမ္းစာAုပ္ေတြစုေဆာင္းၿပီး

ဒီAခ်ိန္မ်ဳိးႀကီးမွာ
သခင္ႏုဟာ

ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းကို

ႏုိင္ငံေရးကထြက္သြားလို႔

သူေရးဖို႔

စိတ္ကူးထားးတဲ့

ထြက္သြားတယ္။

သခင္ႏုေရ

-

ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ လက္ေ၀ွ႕သမားလုိပဲ၊ လက္ေ၀ွ႕သမားဟာ Aရြယ္ႀကီးလို႔ လက္ေ၀ွ႕သတ္တာက Aနားယူတယ္
ဆုိေပမယ့္

ေလးကင္းဆုိင္းသံကိုၾကားရင္

မထြက္ႏို္င္ပါဘူးလို႔

လက္ခေမာင္းထခပ္ေသးတာပဲ၊

ႏုိင္ငံေရးမိတ္ေဆြေတြက

ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းမွာ

“မာ့က္စ္

ေျပာတဲ့Aခါ

ဆဇ္ဇင္းမ္းဆုိတာ

ခင္ဗ်ားလည္း

ႏုိင္ငံေရးက

ၾကည့္ေသးတာေပါ့လို႔

ဘာလဲ”ဆုိတဲ့

တကယ္

သခင္ႏုကျပန္ေျဖတယ္။

စာAုပ္ေရးေနတုန္း

သူရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမိတ္ေဆြေတြ

နိမိတ္ဖတ္လုိက္တာ မွန္ေတာ့မလုိလုိ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္သြားလုိက္ေသးတယ္။ ျဖစ္ပုံကဒီလုိ။ စစ္Aတြင္းက Aိႏၵိယမွာ
စခန္းခ်ေနတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ဟာ စစ္ႀကီးAၿပီး ၁၉၄၅-ခုႏွစ္ ေAာက္တုိဘာလ Aလယ္ေလာက္မွာ
ရန္ကုန္ကို

ျပန္္ေရာက္လာတယ္။

ယာယီAစုိးရဖြဲ႕ဖို႔

ႏုိင္ငံေရးAဖြဲ႕Aသီးသီးရဲ႕

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ

ဖဆပလေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ဖဆပလ ဗဟုိUီးစီးAဖြဲ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ ၀န္ႀကီးေနရာ ၁၁
ခုAနက္

ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္ေတြကို

၀န္ႀကီးေနရာ

၁၅-ခုထားမယ္ဆုိရင္

ေတာင္းဆုိတယ္။

ဆာေဒၚမန္စမစ္

၇-ေနရာေပးဖို႔ေတာင္းဆုိတယ္။

ဖဆပလ
စာ

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို

၂-ေနရာေပးတဲ့Aခါ

Aကယ္၍

ဘုရင္ခံက

၁၁-ေနရာေပးဖို႔

ဖဆပလက

AစုိးရAဖြဲ႕ထဲမွာ

ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ဆီကို

ျငင္းပယ္လုိက္တယ္။

ဒီAခ်ိန္ကစၿပီး

ဆာေဒၚမန္စမစ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ AစုိးရAဖြဲ႕နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း Uီးေဆာင္တဲ့ ဖဆပလတုိ႔ရ႕ဲ Aၾကား မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့
တင္းမာမႈဟာ

တစ္လထက္တစ္လ

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕မွာ

ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ေတြကဖ
ို မ္းတဲ့Aတြက္

ပစ္တဲ့Aတြက္

ဆႏၵျပသူသုံးUီးေသဆုံးသြားတယ္။

စာAုပ္ဆက္ေရးလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
စာရွည္ႀကီး

ပိုမုိျပင္းထန္လာတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

တစ္ေစာင္ေရးလုိက္တယ္။

၁၉၄၆

ခုႏွစ္ေမလထဲကိုေရာက္တဲ့Aခါ

ဖဆပလAဖြဲ႕၀င္ေတြဆႏၵျပတယ္။
AဲဒီAခါေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းမွာ

သူေရးတဲ့စာAုပ္ကို

စာရ႕ဲAတုိခ်ဳပ္က

ဒီလုိ..

Aင္းစိန္ခရုိင္

ပုလိပ္ကေသနတ္နဲ႔

စာAုပ္ေရးေနတဲ့သခင္ႏုဟာ

ေဘးမွာAသာခ်ၿပီး

ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ထံ

ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတြဟာ

ျမန္မာႏုိင္ငံကို

ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ လူေတြမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးက်ားေသႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းသာလွ်င္ ျပည္သူလူထု
တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ တစ္ခဲနက္္ေထာက္ခံမႈကို ရေနတဲ့Aတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သူျဖစ္တယ္။ Aဲဒီလုိျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္မခံပဲ ႏုိင္ငံေရးက်ားေသႀကီးေတြနဲ႔Aစိုးရဖြဲ႕တာဟာ မွားတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း

ေတာင္းဆုိခ်က္ကို

Aျမန္လက္ခံၿပီး

ဖဆပလကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔

Aစုိးရဖြဲ႕ပါ။

Aစရွိသျဖင့္

သခင္ႏုက ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ကို Aက်ယ္တ၀င့္တုိက္တြန္းထားတယ္။ တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဘုရင္ခန
ံ ဲ႔
ခဏလာေတြ႕ပါလို႔
ေတြ႕တဲ့Aခါ

ဘုရင္ခံရဲ႕ရုံးက

ျပည္သူလူထုရဲ႕

Aက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပၿပီး

ေမာ္လျမိဳင္ကြၽန္

ေထာက္ခံမႈကို

မွာရွိတဲ့

သခင္ႏုကို

ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္္ဆန္းနဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔

တယ္လီဖုန္းနဲ႔လွမ္းဖိတ္တယ္။

ဘုရင္ခန
ံ ဲ႔

ဘယ္ေလာက္Aထိရေနတယ္ဆုိတာကို

သခင္ႏုကဘုရင္ခံကို

တုိက္တြန္းတယ္။

ဘုရင္ခံက

သေဘာတူတဲ့Aတြက္ ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္ေတြAျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔က သြားေတြ႕ၾကတယ္။
ေတြ႕တဲ့Aခါ AစုိးရAဖြဲ႕ထဲကို၀င္ဖို႔ ဘုရင္ခံကဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔ကို တိုက္တြန္းတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက သူ႕
မူလေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္ခံဖို႔ဘုရင္ခံကို ေျပာတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ဟာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္
ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ၿပီး ဘိလပ္ကိုျပန္ေတာ့မယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ မူလေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဘိလပ္ျပန္
ေရာက္တဲ့Aခါ သူကိုယ္တိုင္ ဘိလပ္Aစိုးရလက္ထဲ ထည့္ေပးမယ္လို႔ ဆာေဒၚမန္စမစ္ ကေျဖတယ္။ ဒီလုိ ေတြ႕ဆုံ
ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘိလပ္ကိုမျပန္ခင္ သူ႕ေနရာမွာ ေခတၱဘုရင္ခံလုပ္မယ့္ ဟင္နရီႏုိက္ဆီကို ဆာေဒၚမန္စမစ္က စာတစ္ေစာင္
ေရးပစ္ခဲ့တယ္။
လူထုေထာက္ခံမႈ

Aဲဒီစာမွာ

“ေAာင္ဆန္းဟာ

ဗမာျပည္ရဲ႕

Aမ်ားဆုံးရထားသူျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့Aာဇာနည္ပဲ။
သံသယနည္းနည္းမွ

သူဟာ

မျဖစ္နဲ႔၊

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ

ကြၽႏု္ပ္ဟာ

သူ႕ကို

ရုိးသားတည္ၾကည္သူတစ္UီးAျဖစ္နဲ႔ လက္ခံတယ္။ သူရဲ႕ ဖဆပလတစ္ဖြဲ႕ထဲသာလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 90

စည္းရုံးႏုိင္တဲ့ နုိင္ငံေရးAဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးရရွိေAာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ကြၽႏု္ပ္
ယူဆတယ္။

လက္နက္ကိုင္

ပုန္ကန္ျခင္းAားျဖင့္

ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့

ျပည္သူလူထုမွာသာ

ပိုၿပီးဒုကၡျဖစ္စရာ

Aေၾကာင္းရွိတယ္ ဆုိတဲ့Aခ်က္ကို သူေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္တယ္” ဆိုတဲ့Aခ်က္ေတြကိုလည္း ဆာေဒၚမန္စမစ္က
ထည့္သြင္းေရးထားပစ္ခဲ့တယ္။

ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္န႔ဲ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔ရဲ႕

ေဆြးေႏြးပြဲAၿပီး

ႏုိင္ငံေရး

မိတ္ေဆြေတြက ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းကို မျပန္ပါနဲ႔ေတာ့လို႔ ၀ုိင္းၿပီးတားတဲ့Aခါ ႏုိင္ငံေရးကို စြန္႔ၿပီးစာေရးပါ့မယ္လို႔ တင္းထားတဲ့
သခင္ႏုရဲ႕

စိတ္ေတြဟာ

ယိမ္းယုိင္သလုိလုိ

ျဖစ္သြားလုိက္ေသးတယ္။

ေနာက္မ်ားမၾကာခင္မွာ

ဖဆပလAတြင္းမွာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔လူစုနဲ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ လူစု မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။
တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး

Aတုိက္Aခံလုပ္ေနၾကၿပီဆိုတဲ့သတင္းေတြ

စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနတုန္း

ကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာခံ

သခင္ႏု

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ

ၾကားရတယ္။

ဒီသတင္းေတြေၾကာင့္

စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္း

ဆႏၵျပေနတာကို

သခင္ႏုေတြ႕ရတယ္။ သခင္ႏုဟာ ဆႏၵျပပြဲကိုခပ္ေ၀းေ၀းက လွမ္းၾကည့္ေနတုန္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေႀကြးေၾကာ္သံ ေတြထဲမွာ
ဗမာခ်န္ေကရွိတ္Aလိုမရွိ-ဆုိတဲ့

ေႀကြးေၾကာ္သံတစ္ခုကို

သခင္ႏုၾကားလုိက္ရတယ္။

ဒီေႀကြးေၾကာ္သံဟာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္္ဆန္းကို ေစာ္ကားထားတဲ့ ေႀကြးေၾကာ္သံပဲ။ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ
သေဘာတစ္ခုတည္းနဲ႔

ဒီေလာက္ေစာ္ကား၀ံ့မွာ

မဟုတ္ဘူး။

သခင္သန္းထြန္းတုိ႔လူစု

ရန္ကုန္ကေနၿပီး

လွမ္းညြန္ၾကားထားလို႔သာ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းက လယ္သမားေတြဟာ ဒီေလာက္Aထိ ေစာ္ကားရဲတာျဖစ္မွာပဲလို႔ ယူဆၿပီး
ဒီကိစၥကို

သခင္သန္းထြန္းတုိ႔နဲ႔

ေတြ႕တဲ့Aခါ

တစ္ႏုိ္င္ငံလုံးကုိ

ေဆြးေႏြးရေAာင္

ရန္ကုန္ကို

စုစည္းေပးႏုိင္တာဟာ

သခင္ႏုခ်က္ခ်င္းလုိက္သြားတယ္။

ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ထဲ ရွိတယ္။

သခင္သန္းထြန္းနဲ႔
ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း

စည္းမေပးႏုိင္ဘူး။
က်ေနာ္လည္း စည္းမေပးႏုိင္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ စည္းမေပးနုိင္ဘူး။ Aဲဒီလုိ
လူတစ္ေယာက္ကို ပုိၿပီး ၾကည္ညိဳလာေAာင္လုပဖ
္ ို႔သာ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ရမယ္၊ လူထုAၾကည္ညိဳ ပ်က္ေAာင္ ခင္ဗ်ားတို႔
Aသုံးျပဳေနတဲ့ နည္းပရိယာယ္ေတြ မမွန္ဘူးလို႔ သခင္ႏုကAက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပတယ္။ သခင္သန္းထြန္းကလည္း သူတုိ႔ရ႕ဲ
မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပတယ္။ ဒီလုိရွင္းျပတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးမေက်နပ္ခ်က္ခ်ည့္ပဲ။ ဒီႏုိင္ငံေရး
မေက်နပ္ခ်က္Aျပင္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔

ဒီမေက်နပ္ခ်က္ေတြကို

သခင္သန္းထြန္းက

ပတ္သက္တဲ့မေက်နပ္ခ်က္ေတြ
မရွင္းျပေပမယ့္

သခင္သန္းထြန္းမွာရွိေနေသးတယ္။

သခင္ႏုကေတာ့

ေကာင္းေကာင္းသိေနတယ္။

ဒီမေက်နပ္ခ်က္ေတြဆုိတာက ဒီလုိပါ။ သခင္သန္းထြႏ္းဟာ စိတ္ျပင္းထန္သူမဟုတ္ဘူး။ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္္ဆန္းကေတာ့ စိတ္
Aင္မတန္ ျပင္းထန္တယ္။ သူတို႔ႏွစ္Uီးေဆြးေႏြးၾကရင္ သေဘာကြဲလြဲတဲ့Aခ်က္ကိုေရာက္ရင္ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ
သခင္သန္းထြန္းကို ေငါက္ေနသလုိ ႀကိမ္းေမာင္းေနသလုိျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ AေျပာAဆုိဟာ Aခုလုိ
ျပင္းထန္လာရင္

သခင္သန္းထြန္းဟာ

ထုိင္ေနေလ့ရွိတယ္။

Aဲဒါမ်ဳိးဟာ

ဆက္မေျပာေတာ့ဘူး။

မၾကာခဏျဖစ္ေနတာကို

စိတ္မခ်မ္းသာတဲ့

မ်က္ႏွာထားနဲ႔

သခင္ႏုနဲ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြက

ငုတ္တုတ္ႀကီး
ေတြ႕ခဲ့ရဖူးတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ပ်က္တဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြထဲက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ သာဓကတစ္ခုကို ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလာက္
ေျပာလုိက္Uီးမယ္။ ဂ်ပန္လက္ထက္တုန္းက ဂ်ပန္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္Aရ ဗမာႏုိင္ငံAတြက္Aေျခခံ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်U္းUပေဒ
တစ္ခုကို

ေရးဆြဲဖို႔

ကေလးတစ္ခုထဲမွာ

ေဒါက္တာဘေမာ္

AစိုးရAဖြဲ႕နဲ႔

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကဖူးတယ္။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္Aခ်ဳိ႕

သခင္နုဟာ

ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို

ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္ရဲ႕
စိတ္မ၀င္စားဘူး။

တန္းလ်ား
Aဲဒါေၾကာင့္

သူမ်ားေတြ ေျပာေနၾကတာကိုလည္း နားေထာင္မေနဘူး။ သူကိုယ္တုိင္လည္း ဘာမွ၀င္မေျပာဘူး။ စာAုပ္တစ္Aုပ္ကုိ
ဖတ္ခ်င္ဖတ္။ မဖတ္ခ်င္ရင္ စာရြက္တရြက္ေပၚမွာ ေတြ႕ကရာေတြကို ေလွ်ာက္ေရးေနတာပဲျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့
ေဆြးေႏြးစရာ Aခ်က္တစ္ခ်က္ေပၚလာတယ္။ Aဲဒါဟာ သမၼတ Aာဏာထင္တယ္။ ႏွစ္ေတြ Aေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့Aတြက္
ဘယ္သူ႕ဆီကမွ လုိက္ၿပီးစုံစမ္းလို႔ AတိAက်မရေတာ့ဘူး။ AဲဒီAာဏာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သခင္သန္းထြန္းတင္ျပထားတဲ့
Aခ်က္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက မႀကိဳက္ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ သူလုပ္ေနက်Aတုိင္း သခင္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

သန္းထြန္းကို

page 91

ေငါက္ငန္းေနတယ္။

ဒီေငါက္ငန္းသံေတြကို

ၾကားရေတာ့မွ

သခင္ႏုဟာ

ေတြးေကာင္းတုိင္းေတြး။

ေငးေကာင္းတုိင္းေငး၊ ေရးေကာင္းတုိင္းေရးေနတာကေန ေဆြးေႏြးပြဲထက
ဲ ို စိတ္ျပန္လည္လာတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔
သခင္သန္းထြန္း တုိ႔ကိုတစ္လွည့္စီ ၾကည့္လုိက္တ့ဲAခါ တစ္Uီးကသိပ္ျပင္းထန္ေနတယ္။ တျခားတစ္Uီးက စိတ္မခ်မ္းသာတဲ့
မ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ ငုတ္တုပ္ထုိင္ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ သခင္ႏုဟာ Aစည္းAေ၀းမွာ ေငးေနတဲ့Aတြက္ သခင္သန္းထြန္း
ဘာေတြ ေျပာသြားတယ္ဆုိတာ မၾကားလုိက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သခင္သန္းထြန္းကို ၾကည့္ရင္းသနားလာၿပီး သခင္သန္းထြႏ္းကို
ေထာက္ခံတဲ့Aေနနဲ႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕

ေခ်ပခ်က္ေတြကို

ဇြတ္Aတင္း၀င္ၿပီးကန္႔ကြက္တယ္။။

ေနာက္တစ္ေန႔

ကန္႔ကြက္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္က်ေတာ့ ရွစ္နာရီေလာက္မွာ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ သခင္ႏုရ႕ဲ Aိမ္ကို
ေရာက္လာၿပီး သခင္ႏု- ခင္ဗ်ား ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမတက္ပါနဲ႔လို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ေျပာတယ္။ မတက္လို႔ မျဖစ္ဘူး။
တက္ရမယ္လို႔ သခင္ႏု ကျပန္ေျပာတယ္။ မတက္ပါနဲ႔ဗ်ာလို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ထပ္ေျပာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းလို႔
သခင္ႏုက ျပန္ေမးတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ေနာ္ စကားမမ်ားခ်င္ဘူး လို႔ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ျပန္ေျဖတယ္။
စကားမမ်ားခ်င္ရင္Aလြယ္ကေလး နည္းရွိတယ္လို႔ သခင္ႏုက ဆက္ေျပာတယ္။ ဘာနည္းလဲလို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက
ျပန္ေမးတယ္။

သခင္သန္းထြန္းကို

မေငါက္ပါနဲ႔။

စကားေကာင္းေကာင္း

ေျပာပါ။

Aဲဒါဟာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ငါ

စကား

မမ်ားရတဲ့နည္းပဲလို႔ သခင္ႏုေျဖတဲ့Aခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ရယ္တယ္။ AဲဒီAစည္းAေ၀းမွာ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက
သခင္သန္းထြန္းကို

ေငါက္တာလည္း

မၾကားရေတာ့ဘူး။

သခင္ႏု

စကား၀င္ေျပာတာလည္း

မၾကားရေတာ့ဘူး။

သခင္သန္းထြန္းဟာ စိတ္မခ်မ္းသာတဲ့ မ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ ငုပ္တုပ္ထုိင္ေနတာလည္း မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ သခင္သန္းထြန္းမွာ
ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မေက်နပ္မႈေတြAျပင္ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မေက်နပ္မႈေတြလဲ
ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာကို သခင္နုသိေပမယ့္ ဒီကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြဟာ ေဆြးေႏြးဖို႔မေကာင္းဘူးလို႔ ယူဆတဲ့Aတြက္
သခင္ႏုလည္း ဘာမွ ဆက္မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကို သူ႕ရင္ထဲမွာပဲ သိမ္းထားလုိက္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔
ေတြ႕တဲ့Aခါ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရွင္းျပတဲ့

ႏုိင္ငံေရးAေျခAေနကို

နားေထာင္ၿပီး

သခင္သန္းထြန္းနဲ႔

မိတ္မပ်က္ေAာင္ေပါင္းဖို႔ သခင္ႏုက တုိက္တြန္းတယ္။ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက နားေထာင္ေနတယ္။ ဘာမွျပန္မေျပာဘူး။
ဂ်ပန္လက္ထက္တုန္းက

သခင္သန္းထြန္းAတြက္နဲ႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္္ဆန္းနဲ႔သူ

ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့Aျဖစ္Aပ်က္ေလးကို

သတိရေသးလားလို႔ေမးတ့ဲAခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္္ေAာင္ဆန္းက ရယ္ေနတယ္။ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔Aတြက္
သခင္ႏု

ေဆာင္ရြက္တဲ့ေစ့စပ္ေရးဟာ

ေဆာင္ရြက္လုိက္ရေပၿပီလို႔
ႏုိင္ငံေရးမိတ္ေဆြေတြက
စာေရးပါေတာ့မယ္လို႔
သခင္ႏုဟာ

သခင္ႏုဟာ

မေAာင္ျမင္ပါဘူး။
သူ႕ကုိယ္သူ

ႏွစ္သိမ့္လိုက္တယ္။

ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းကိုမျပန္ဖို႔

ခ်မွတ္ထားတဲ့

ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းကို

ေျပာၾကျပန္တယ္။

သခင္ႏုရဲ႕သံဓိဌာန္

ျပန္ေရာက္တဲ့Aခါ

ဒါေပမယ့္လုပ္ရမယ့္

ဒုတိယAႀကိမ္

၁၉၄၆-ခု

Aလုပ္၀တၱရား

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြ န္းကို
AဲဒီAခါမွာလည္း

တစ္ခု

ျပန္ခါနီးတဲ့Aခါ
ႏုိင္ငံေရးကိုစြန္႔ၿပီး

ေတာ္ေတာ္ယိမ္းယုိင္သြားလုိက္ေသးတယ္။

ဇူလုိင္လ

Aလယ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။

သူေရးေနတဲ့

မာက့္္စ္ဆင္းဆုိတာဘာလဲ ဆုိတဲ့စာAုပ္ကို မၾကာခင္ေရးလို႔ ၿပီးသြားတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းက ပုံႏွိပ္စက္ပုိင္ရွင္ တစ္Uီးက
သူ႕စက္မွာ

ပုံႏွိပ္ေပးမယ္ဆိုတာနဲ႔

စက္မွာစာျပင္ဆရာ

မရွိတာနဲ႔

သခင္နုဟာ

ခင္ႏုဟာ

ဗာ့က္စ္ဆင္းဆုိတာဘာလဲ

ပုံႏွိပ္တုိက္ကို

ေန႔တုိင္းသြားၿပီး

ကို

Aဲဒီစက္မွာပဲ

Aပ္လုိက္တယ္။

စာျပင္ေပးေနရတယ္။

Aားတဲ့Aခ်ိန္မွာ

Aာဇာနည္ဆိုတာဘာလဲ ဆုိတဲ့ စာAုပ္Aသစ္ကို ေရးေနတယ္။ Aဲဒီလုိနဲ႔ ၾသဂုတ္လAကုန္မွာ ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္ ဆုိတဲ့
ဘုရင္ခံသစ္ ရန္ကုန္ကိုေရာက္လာတယ္။ သခင္ႏုလည္း စာAုပ္Aသစ္ေရးေနရာက ဒီဘုရင္ခံAသစ္နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း
AေပးAယူတဲ့ေစဗ်ာလိ႔ု

ဆုေတာင္းလုိက္တယ္။

ဘုရင္ခံသစ္

ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္ဟာ

ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔နဲ႔လည္း

ေဆြးေႏြးတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို
ဘုရင္ခံသစ္က လက္ခံတဲ့Aတြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္္ေန႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔ ဖဆပလ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ
ဘုရင္ခံသစ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ AစုိးရAဖြဲ႕ထဲကို ၀င္လုိက္ၾကတယ္။ ဒီသတင္းကို ၾကားရတဲ့Aခါ သခင္ႏု သိပ္၀မ္းသာ
သြားတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြ

AစိုးရAဖြဲ႕ထဲကုိ

Aခုလ၀
ုိ င္လုိက္ၾကတဲ့Aတြက္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

သူဘာျဖစ္မယ္

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ဆုိတာကိုသာ

page 92

သူေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္

Aခုလုိသိပ္ၿပီး၀မ္းသာခ်င္မွ

၀မ္းသာမယ္။

ေနာက္မ်ားမၾကာခင္

ျမန္မာ့Aလင္း Uီးတင္ဆီက စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာတယ္။ Uီးတင္ဟာ ဖဆပလAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ထဲမွာ
ဘ႑ာေရးမွဴး ျဖစ္တယ္။ သခင္ႏုနဲ႔လည္း Aထူးရင္းႏွီးသူျဖစ္တယ္။ သခင္ႏုဟာ Uီးတင္ရ႕ဲစာကုိ ဖတ္ၾကည္တ့ဲAခါ
ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ AစိုးရAဖြဲ႕ထဲကို ၀င္သြားၾကတဲ့Aတြက္ ဌာနခ်ဳပ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ
နည္းသြားၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕က သခင္ႏုကို UကၠဌAျဖစ္ တင္ေျမာက္လုိက္တယ္။ ဒီစာကိုရရင္
ရန္ကုန္ကို Aျမန္လုိက္ခဲ့ပါ ဆုိတာကို သခင္ႏုေတြ႕ရတယ္။ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္ကို သူမလာခ်င္ဘူး။ ဒီေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းမွာပဲ
စာေရးေနခ်င္တယ္လို႔ သခင္ႏု ခ်က္ခ်င္းစာျပန္လုိက္တယ္။ ေနာက္တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ Uီးတင္ဆီက
စာတစ္ေစာင္

ထပ္ရတယ္။

Aဲဒီစာထဲမွာ

ဌာနခ်ဳပ္ကိုဆက္ဆက္လာပါ။

ဌာနခ်ဳပ္Aတြက္

တစ္ေန႔၂-နာရီေလာက္ပဲ

Aလုပလ
္ ုပ္ေပးပါ။ က်န္တဲ့Aခ်ိန္ ေတြမွာ သခင္ႏု ႀကိဳက္သလုိ စာေရးေနႏုိင္တယ္လို႔ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕က ထပ္မံ
ဆုံးျဖတ္တယ္ဆုိတာကုိ သခင္နုဖတ္ရတယ္။ ဒီဒုတိယစာကို ရၿပီးတဲ့Aခါ သခင္ႏုAတြက္ ျငင္းလို႔မေကာင္းေတာ့ဘူး။
Aဲဒါေၾကာင့္ သူသြားရာကို Aၿမဲတမ္း ေခၚသြားခ်င္တဲ့သူ႕ခါးပုိက္ေဆာင္ မျမရီ။ သမီးႀကီး စန္းစန္း။သားးႀကီး ေသာင္းထုိက္။
သားငယ္

ေမာင္ေAာင္တုိ႔ကုိေခၚၿပီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ

သခင္ႏု

ဌာနခ်ဳပ္မွာ

ရန္ကုန္ကိုလုိက္သြားတယ္။

သခင္ႏုကုိလာေတြ႕တယ္။

သခင္န

သခင္ႏု

ဌာနခ်ဳပ္ကို

ေရာက္တဲ့ေန႔မွာပဲ။

Aခုလုိ

ဌာနခ်ုဳပ္မွာ

Aလုပ္လုပ္တာကို

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း သိပ္၀မ္းသာတယ္။ တျခားလူတစ္ေယာက္သာ သူ႕ေနရာမွာ ရွိမယ္ဆုိရင္ သခင္နုနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစကားေတြကို ေျပာမွာပဲ။ Aနည္းဆုံးAျဖစ္နဲ႔ေတာ့ သခင္ႏု ခင္ဗ်ားလာတာ က်ေနာ္၀မ္းသာတယ္လုိ႔
ေျပာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ေAာင္ဆန္းကေတာ့ ဒီလုိေလာကြတ္စကားေတြကို မေျပာတတ္ဘူး။ သခင္ႏုAနားမွာ
တမိန္ေလာက္စကားမေျပာပဲ
ဆြဲယူလုိက္တယ္။

ထုိင္ေနၿပီး

Aဲဒီစာရြက္ေပၚမွာ

Aင္းလို႔

သူ႕ပါးစပ္က

ေျပာေျပာဆုိဆုိ

ဌာနခ်ဳပ္ရုံး

ရံပုံေငြကို

ဖဆပလ

စားပြဲေပၚက

စာရြက္တစ္ရြက္ကို

က်ေနာ့္သေဘာAတုိင္း

သုံးစြဲႏုိ္င္ရန္

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕မွ ေပးထားေသာAာဏာကုိ ဒုတိယUကၠဌ သခင္ႏုထံသုိ႕ ယေန႔မွစ လႊဲAပ္ေပးလုိက္သည္လို႔ ေရးၿပီး
သခင္ႏုကို

Aဲဒီစာရြက္

သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႔

ျပတာပါပဲ။

Aခုလုိလႊဲမေပးႏုိင္ဘူး။
Aဖြဲ႕ကသာ
ဒါေပမယ့္

ေပးလုိက္တယ္။

Aခုလုိလုပ္တာဟာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ

လႊဲေပးခ်င္ရင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို

သခင္ႏုကိုAာဏာAပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို

သူ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကို
သူ႕Aပ္ႏွင္းထားတဲ့

သူကုိယ္တင
ုိ ္Aဆုိသြင္းရမယ္။

သခင္ႏုဟာ

စာရြက္ကုိဖတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနတာကို

မေႏွာင့္ယွက္ခ်င္တာနဲ႔

Aာဏာကုိ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

သေဘာေပါက္ပါတယ္။
Aခြင့္ေကာင္းရတဲ့Aခါမွပဲ

ရွင္းျပေတာ့မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ေပးတဲ့စာရြက္ကို Aသာသိမ္းထားလုိက္တယ္။ ေနာက္ရက္Aနည္းငယ္
ၾကာတဲ့Aခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ ညဘက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္နဲ႔Aတူ သခင္ႏုတုိ႔ မိသားစုဆီကို
Aလည္လာတယ္။ သခင္ႏုနဲ႔ ေတြ႕တဲ့Aခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္က သူ႕လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ သံစီးကရက္တဗူး
သခင္ႏုကုိလွမ္းေပးတယ္။ Aေတာ္ေလးတာနဲ႔ သခင္ႏုဖြင့္ၾကည့္တဲ့Aခါ ေရႊဒဂၤါးျပားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေရႊဒဂၤါးျပားေတြဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းလုိရာသုံးဖို႔ Aတြက္ ၾကည္ညဳိသူတခ်ဳိ႕ လွဴထားတဲ့ ေရႊဒဂၤါးျပားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ သခင္ႏုလည္း
လက္ခံထားလုိက္ၿပီး

ဒီေရႊဒဂၤါးျပားေတြကို

လုံးလုံးေမ့သြားတယ္။

၁၉၅၁-ခုႏွစ္ေလာက္ကုိ

ေရာက္တဲ့Aခါ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးခန္းကေန သံေသတၱာတစ္ခုထဲမွာ သခင္ႏုဟာ ပစၥည္းတစ္ခုကိုရွာရင္း ေရႊဒဂၤါးေတြထည့္ထားတဲ့ ဒီသံဗူးကုိ
သြားေတြ႕တယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း

ကုသုိလ္ရေAာင္

ဒီေရႊဒဂၤါးေတြကို

သာသနာ့ရိပ္သာရံပုံေငြထဲ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ေဒၚခင္ၾကည္နဲ႔

လွဴပစ္လုိက္တယ္။

ဌာနခ်ဳပ္ကိုေရာက္ရင္

တုိင္ပင္ၿပီး
တစ္ေန႔ႏွစ္နာရီ

သခင္ႏုဟာ
လုပ္မယ္။

က်န္တ့ဲAခ်ိန္မွာ စာေရးးမယ္ဆုိၿပီး သခင္ႏု Aားခဲလာခဲ့တာပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဌာနခ်ဳပ္ကေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္
သူလက္မခံဘူး။

စာေရးလို႔ရတဲ့

ပုိက္ဆံနဲ႔စားမယ္ဆုိၿပီး

သခင္နု

ျငင္းလုိက္ေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဌာနခ်ဳပ္

ကုိေရာက္တဲ့ေနကစၿပီး ေန႔စU္္ရြတ္ေနၾက ပရိတ္ကိုေတာင္ Aေတာ္ႀကိဳးစားၿပီး ရြတ္ရတယ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကကိစၥ Aမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔
ဌာနခ်ဳပ္ကို

တက္လာၾကတဲ့

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ

မနက္Aေစာႀကီးလည္းေရာက္လာတာပဲ။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ထမင္းစားတုန္းလည္း

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 93

ေရာက္လာၾကတာပဲ။ ညAိပ္တုန္းလည္း လာႏွဳိးတာပဲ။ သခင္ႏုဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္ၿပီးမၾကာမီ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕
Aိမ္Aေပၚထပ္မွာ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

Aစည္းAေ၀းတစ္ခုက်င္းပတယ္။

တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ကုိယ္ရံေတာ္ ဗုိလ္ထြန္းလွ Aစည္းAေ၀းခန္းမထဲကို ၀င္လာၿပီး Uီးေစာေသနတ္နဲ႔ Aပစ္ခံရတယ္လို႔
Aမႈေဆာင္္လူႀကီးေတြကို
ေက်ာ္ၿငိမ္း

ဘယ္သူ

Aေၾကာင္းၾကားတယ္။
ပစ္တယ္

သခင္ႏုဟာ

ထင္သလဲလို႔ေမးတယ္။

သူ႕Aနားမွာရွိတဲ့

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းက

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းဘက္လွည့္ၿပီး

သူမသိဘူးလို႔ေျဖတယ္။

ေဟ့-

ေနာက္တစ္ေန႔

ညဘက္က်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ ေဆးရုံႀကီးမွာ Uီးေစာဆီကို သတင္းသြားေမးရေAာင္သခင္ႏုကို လာေခၚတယ္။
သခင္ႏုဟာ

A၀တ္Aစားလဲၿပီး

ကြန္ျမဴနစ္ေတြ

Aျပင္ထြက္ခါနီးမွာ

ပစ္တယ္ထင္တယ္လို႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရ

ေျပာတဲ့Aခါ

Uီးေစာကို

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ

ဘယ္သူပစ္တယ္ထင္လဲ။
သူမသိဘူးလို႔ေျပာတယ္။

ဒါကေတာ့
Uီးေစာရဲ႕

မ်က္ႏွာေတြကို A၀တ္နဲ႔ ပတ္ထားတဲ့Aတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ သခင္ႏု တုိ႔လာတယ္ဆုိတာကိုသာ သူသိရတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကို
မျမင္ရဘူး။ ဌာနခ်ဳပ္ကို သခင္ႏု စေရာက္တဲ့Aခ်ိန္မွာ ဖဆပလAတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းAစိုးရAဖြဲ႕နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ရဲ႕
ပဋိပကၡမ
ၡ ႈဟာ

Aေတာ္ျပင္းထန္ေနၿပီ။

AစိုးရAဖြဲကလုပ္သမွ်

ကြန္ျမဴနစ္ေတြက

ေထာက္ခံရမယ္လို႔

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ေAာင္ဆန္းတုိ႔က မဆုိလုိ၊ ဖဆပလAဖြဲ႕Aတြင္းမွာ ႀကိဳက္သလုိ ေ၀ဖန္ႏုိင္တယ္။ ႀကိဳက္သလုိ ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္။
ဖဆပလဟာ တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္တဲ့Aတြက္ တျခားAဖြဲ႕ေတြကို သူတို႔ဘက္ပါေAာင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဆြဲေဆာင္နုိင္တယ္။
Aဲဒီလုိ ဆြဲေဆာင္လို႔ သူတုိ႔AဆုိAႏုိင္ရရင္ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း AစိုးရAဖြဲ႕ သူတုိ႔ရဲ႕Aဆုိကို လက္ခံရမယ္ AစုိးရAဖြဲ႕
AဆုိAႏုိင္ရရင္

ကြႏ္ျမဴနစ္ေတြက

AစုိးရAဖြဲ႕ရဲ႕

Aဆုိကိုလက္ခံရမယ္

တပ္ေပါင္းစုဆုိတာ

ဒီလုိလုပ္ရမယ္၊

ကြန္ျမဳဴနစ္ေတြကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ဖဆပလထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕Aဆုိကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တယ္။
ကန္႔ကြက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကန္႔ကြက္မႈရႈံးသြားတဲ့Aခါ သူတုိ႔ရ႕ဲျပည္သူ႕Aာဏာဆိုတဲ့ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
Aစုိးရကိုရႈံ႕ခ်တယ္။ ေ၀ဖန္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈံ႕ခ်တယ္။ ဒီလုိလုပ္တာဟာ
နည္းလမ္းမက်ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဖဆပလ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက မၾကာခဏသတိေပးရတယ္။ သခင္ႏုဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္လာတဲ့Aခါ ပါတီတြင္းမွာ ႀကိဳက္သလုိ
ေ၀ဖန္ပါ။ ဂ်ာနယ္ထဲက ေ၀ဖန္တာနည္းလမ္းမက်ဘူးလို႔ သခင္နုကိုယ္တုိင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းျပဘူးတယ။္
ဒါေပမယ့္ ေျပာလို႔မရဘူး။ ျပည္သူ႕Aာဏာဂ်ာနယ္ထဲက ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ရႈံ႕ခ်ခ်က္ေတြဟာ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္
ပိုၿပီးျပင္းထန္လာတယ္။

ၾကမ္းတမ္းလာတယ္။

ဖဆပလ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ရ႕ဲ

သေဘာတူညီ

ခ်က္ကို

မယူပဲ

ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲသေဘာနဲ႔ သူတို႔ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈံ႕ေဆာ္Aားေပး လာၾကတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ ဌာနခ်ဳပ္ကို သခင္ႏု ေရာက္လာၿပီးလို႔ ဘာမွမၾကာခင္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ ေAာက္တုိဘာလ Aလယ္ေလာက္မွာ
ဖဆပလ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ Aဖြဲ႕ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလထဲက ထုတ္ပစ္လုိက္တယ္၊ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ရ႕ဲ
ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ႏုိ၀င္ဘာAစေလာက္မွာ က်င္းပတဲ့ဗဟုိေကာ္မတီ ညီလာခံက Aတည္ျပဳတယ္။
Aဲဒီ

ဗဟုိေကာ္မတီညီလာခံ

ၿပီးသြားတဲ့ေန႔ကစၿပီး

သခင္ႏုရဲ႕Uီးေႏွာက္ထဲမွာ

Aႀကံတစ္ခုဟာ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပၚေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီAၾကံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ပင္ရေAာင္ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
Uီးေက်ာ္ၿငိမးိကုိ ေခၚလုိက္တယ္။ Aခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ္ႏုိ၀င္ဘာလAလယ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေက်ာ္ၿငိမ္းေရငါ့Uီးေႏွာက္ထဲမွာ Aၾကံတစ္ခု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေပၚေနတယ္။ ဟုတ္ကဲ့။ Aိႏိၵယကို ဒုိင္AာခီAုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးဖို႔ ၁၉၁ရခုႏွစ္ထဲမွာ

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက

ခ်န္ထားခဲ့တယ္။

ဗမာေတြဟာ

ေက်ညာတဲ့Aခါ

ဗမာေတြဟာ

AခုလိုAႏွိမ္ခံရတာကို

ငုံ႕မခံပဲ

ဒိုင္Aာခီနဲ႔

မသင့္ေတာ္ေသးဘူးဆုိၿပီးဗမာျပည္ကို

ျပင္းျပင္းထန္ထန္နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔

ေတာင္းဆုိတဲ့Aတြက္

၁၉၂၃ခုႏွစ္က်ေတာ့မွ ဗမာျပည္ကို ဒုိင္Aာခီ ေပးတယ္။ Aခုဆုိရင္လည္း ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ ေမလထဲမွာ ၿဗိတိသွ် Aစိုးရဟာ
၀န္ႀကီးေတြပါ၀င္တဲ့Aဖြဲ႕တစ္ခုကို Aိႏိၵယကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ဘိလပ္က မထြက္ခြင္ ဒီAဖြဲ႕ဟာ Aိႏိၵယေခါင္းေဆာင္္ေတြနဲ႔
Aႏိၵယလြတ္လပ္ေရးးကို ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ၿပီးတဲ့Aခါ Aိႏိၵယဟာ ၿဗိတိသွ်သဟာယ Aဖြဲ႕ေတြAတြင္းမွာ
ေနလုိက ေနႏုိင္တယ္။ ထြက္လုိက ထြက္ႏုိင္တယ္လို႔ ၿဗိတိသွ်Aစိုးရက ပါလီမန္မွာ AတိAလင္းေက်ညာခဲ့ရတယ္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 94

ဒုိ႕ဗမာျပည္Aတြက္က်ေတာ့

ဗမာျပည္ကို

စကၱဴျဖဴ

စာတမ္းAရ

Aုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုိတာကိုသာ

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက

ေက်ညာေသးတယ္။ လြတ္လပ္ေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကို္မွ မေက်ညာေသးဘူး။ ဒီစကၱဴျဖဴစာတမ္းထဲက Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆုိတာ

ဒို္င္Aာခီ

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာက္ေတာင္

Aသုံးမက်ဘူး။

ဒုိ႕နဲ႔Aိႏိၵယ

ဘာကြာလဲ။

ကမၻာစစ္ႀကီးAတြင္းက

ၿဗိတိသွ်Aစိုးရကုိ ဒုိ႕လဲAေႏွာက္Aယွက္ေပးခဲ့တာပဲ။ Aိႏိၵယလည္း Aေႏွာက္Aယွက္ေပးခ့ဲတာပဲ။ ဒို႔လည္း လြတ္လပ္
ေရးAတြက္ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းၿပီး Aဂၤလိပ္ကိုခ်ခဲ့တာပဲ။ Aိႏိၵယ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္Uီးျဖစ္တဲ့ ဆူဖတ္ခ်န္ဒရာဖို႔စ္လည္း
Aိႏိၵယလြတ္လပ္ေရးAတြက္ ဂ်ပန္ နဲ႔ေပါင္းၿပီး Aဂၤလိပ္ကိုခ်ခဲ့တာပဲ၊ ဂ်ပန္ေတြဟာ Aိႏိၵယထဲကုိ မ၀င္ႏုိင္လို႔ပဲ၊ ၀င္ႏုိင္ရင္
Aိႏိၵယထဲမွာ ဆူဘတ္ခ်န္ဒရာဖို႔စ္လုိ AိႏိၵယAမ်ဳိးသားေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေပၚၾကUီးမယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။
Aဲဒီလုိ

AစAစAရာရာမွာ

တုိ႔နဲ႔တူေနၿပီး

AိႏိၵယAတြက္ေတာ့

လြတ္လပ္ေရးေပးးမယ္ဆုိတာ

ေက်ညာတယ္။

ဒုိ႕ဗမာျပည္Aတြက္ေတာ့ Aခုထိဘာမွမေက်ညာေသးဘူး။ ဟုတ္တယ္။ ၿဗိတိသွ်ေတြ AိႏိၵယAတြက္ လြတ္လပ္ေရး
ေပးမယ္လို႔ ေက်ညာၿပီး ဒုိ႕ဗမာျပည္Aတြက္ေတာ့ မေက်ညာတာဟာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ မင္းသိလား ေက်ာ္ၿငိမ္း။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
ၿဗိတိသွ်ေတြ Aိႏိၵယကထြက္သြားၾကဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ မွာခ်ၿပီး AိႏိၵယAမ်ဳိးသား ေတြဟာ လူထု
လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ၾကတယ္။ Aဲဒီလုိ လုပ္တဲ့Aတြက္ AိႏိၵယAမ်ုဳိးသား ေတြေရာ၊ Aမ်ဳိးသမီးေတြပါ
ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး

Aဖမ္းဆီးAခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံၾကရတယ္။

၁၉၄၅-ခုႏွစ္ထဲမွာ

ၿဗိတိသွ်ကစစ္ႏုိင္တဲ့Aတြက္

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ AိႏိၵယAမ်ဳိးသား Aမ်ဳိးသမီးေတြကို ေထာင္ထဲက Aေတာ္မ်ားမ်ား လႊတ္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္
Aိႏိၵယကြန္ကရက္Aဖဲြ႕ႀကီးကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ေတြ Aိႏိၵယကထြက္သြားၾကဆုိတဲ့ ၁၉၄၂ခုႏွစ္တုန္းက ခ်ထားခဲ့တဲ့ Aဆုိကုိ
ျပန္မရုတ္သိမ္းေသးဘူး။

လြတ္လပ္ေရးမရသ၍

ေရွ႕ကို

ဆက္လွမ္းၾကဖို႔စီစU္္ေနတယ္။

Aဲဒါကို

ၿဗိတိသွ်တို႔

ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ပထမကမၻာစစ္ ပြဲႀကီးAၿပီးတုန္းက Aိႏိၵယမွာ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲေတြ Aျပင္းAထန္ေပၚလာၿပီး
ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ။ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေတြ၊ ဆူပူေသာင္း က်န္းမႈေတြ Aမ်ားႀကီး ေပေပါက္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာလည္း
ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ေကာင္းေကာင္း သတိရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ ေမလထဲမွာ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးေတြပါတဲ့ Aဖြဲ႕တစ္ခုကို
Aိႏိၵယကိုလႊတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေပးပါမယ္လို႔ ေက်ညာရတာပဲ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ဒို႔လည္း လြတ္လပ္ေရးေပးခ်င္ေပး။ မေပးရင္
တုိက္ပြဲ၀င္မယ္လို႔ ေက်ညာၿပီး Aိႏိၵယမွာလုိ တုိက္ပြဲ၀င္ျပလုိက္ရင္ ဒို႔လြတ္လပ္ေရးAတြက္လဲ ၿဗိတိသွ်ေတြ ေက်ညာရမယ္။
ဟုတ္ကဲ့။ Aိႏိၵယမွာ တစ္ႏို္င္ငံလုံးကို ကိုင္လႈပ္ႏုိ္င္တဲ့ မဟတၲမဂႏီၵရွိသလုိ ဒုိ႕ဆီမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုကုိင္လႈပ္ႏုိင္တဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရွိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒုိ႕လြတ္လပ္ေရးAတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခ်င္တယ္။ ငါ့မွာ ဆႏၵ
ရွိတဲ့Aေၾကာင္း မင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို သြားေျပာခ်ီကြာလို႔ သခင္ႏုက ေျပာတဲ့Aတြက္ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရွိရာ
Aတြင္း၀န္ရုံးကို လုိက္သြားဖို႔ ထသြားတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ တစ္စုံတစ္ခု ကုိ သတိရတဲ့Aတြက္ သခင္ႏုဟာ
Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကို

လုိက္ေခၚျပန္တယ္။

ေက်ာ္ၿငိမ္းေရ

လြတ္လပ္ေရးAတြက္

တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိရင္

ျမန္ျမန္၀င္ရမယ္။

လက္ေႏွးလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုဆုိတာ စိတA
္ ေျပာင္းAလဲ Aင္မတန္ျမန္တယ္။ ဒုိ႕လက္ေႏွးေနရင္ ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ဖဆပလလက္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕လက္ထဲ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ငါတမင္ကလာ ခ်ဲ႕ၿပီးေျပာတာ
မဟုတ္ဘူး၊
တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔

ငါႏုိင္ငံေရးလုပ္လာတာၾကာၿပီ။
ဒို႔လက္ေႏွးေနရင္

ငါတကယ္ေျပာတာ။

လူထုရဲ႕သေဘာကို

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈဟာ

ေနာက္ေတာက္ေတာက္ေျပာေနတာ

ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္။
ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕

မဟုတ္ဘူး။

Aဲဒီေတာ့

လြတ္လပ္ရး

လက္ထဲေရာက္သြားနုိင္တယ္ဆုိတာ

ငါ့Aေနနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့

ဖဆပလကယူေပးတဲ့

လြတ္လပ္ေရးကိုသာ ငါလုိခ်င္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကေပးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ငါမလုိခ်င္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို AဲဒီAခ်က္
မင္းေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပကၡြာ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စU္္းစားႏုိင္ေAာင္ ငါဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာကို
Aခုတစ္ခါတည္း မင္းကို ငါေျပာျပလုိက္မယ္။ ဟုတ္ကဲ့။
(၁) လြတ္လပ္ေရးကို တစ္ႏွစ္Aတြင္းေပးပါ့မယ္လို႔ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔မတုိင္ခင္ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔မွ
ေက်ညာရန္။

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

(၂)

page 95

Aကယ္၍

မေက်ညာလွ်င္

ဖဆပလ

ကိုယ္စားလွယ္ေတြAေနနဲ႔

AစိုးရAဖြဲ႕မွ

ႏႈတ္ထြက္ၿပီး

လြတ္လပ္ေရးAတြက္ Aႏုနည္းနဲ႔ Aာဏာဖီဆန္ရန္။
AဲဒီAခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါတဲ့

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ၿပီး

ျပည္တြင္းမွာလည္း

ေက်ညာမယ္။

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရကိုလည္း

Aေၾကာင္းၾကားမယ္။ Aဲဒီေနာက္ Aႏုနည္းနဲ႔ Aာဏာဖိဆန္ဖို႔ လုိAပ္တဲ့AစီAစU္္ေတြကို လုပ္မယ္။ ဒုိ႕ေတာင္းတဲ့Aတုိင္း
ၿဗိတိသွ်Aစိုးရက ေက်ညာရင္Aာဏာဖီဆန္ဖို႔မလုိဘူး။ မေက်ညာရင္Aာဏာဖီဆန္မယ္။ ဒါပဲ။ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို
ရွင္းျပရေAာင္ Aတြင္း၀န္ရုံးကို ထြက္သြားတယ္။ ေနာက္ သုံးနာရီေလာက္ ၾကာတဲ့Aခါ ျပန္လာၿပီး သူရွင္းျပတဲ့ ကိစၥကို
Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းမွာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက
Aစည္းAေ၀းစတဲ့Aခါ
လူႀကီးသုံးေလးUီးက

ေဆြးေႏြးမယ္။

မွာလုိက္တဲ့Aေၾကာင္း
သခင္ႏုက

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းက

သူ႕Aဆုိကိုတင္တယ္။

ကန္႔ကြက္တယ္။

ေစာင့္နားေထာင္ေနပုံေပၚတယ္။

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

သခင္ႏုကို

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းက

က်န္Aဖြဲ႕၀င္ေတြကေတာ့

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းမွာ

Aစည္းAေ၀းကို

Aဲဒီေန႔ညမွာပဲ

ရွင္းျပတယ္။

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

ေထာက္ခံတယ္။

ဘာမွမေျပာဘူး။

ေခၚဖို႔

Aဖြဲ႕၀င္ေတြထဲက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘာေျပာမယ္ဆုိတာ

သူ႕ဟာသူဆုံးျဖတ္ထားတာရွိေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္

သူ႕

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ သူမေျပာျပေသးဘူး။ တျခားAဖြဲ႕၀င္ေတြစုံစုံလင္လင္ မေျပာရေသးခင္ သူ ေျပာလို႔မေကာင္းဘူး။
သူက Aဆုိကို ေထာက္ခံလုိက္ရင္ ဘယ္သူမွကန္႔ကြက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူက ကန္႔ကြက္လုိက္ရင္လည္း ဘယ္သူမွ
ေထာက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ Aဖြဲ႕၀င္လူႀကီးေတြ စုံစုံလင္လင္ေျပာတာကို သူနားေထာင္ခ်င္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aဲဒီညက
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ သူမ်ားေျပာတာကိုသာ နားေထာင္ေနတယ္။ ဘာမွ ၀င္မေျပာဘူး။ သခင္ႏုဆုိတဲ့လူကလည္း
ဘယ္လုိ လူစားလဲမဆုိႏုိင္ဘူး။ သူ႕ကိုလူဆန္းလို႔ပဲ ေခၚရမလား။ ဂြစာလို႔ပဲ ေခၚရမလား။ ဇြတ္တရြတ္သမားလို႔ပဲ ေခၚရမလား။
ဘယ္လုိ ေခၚရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။ သူ႕Aဆုိကုိ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ထဲမွာ တစ္ေယာက္ထဲ ေထာက္ခံမယ့္လူရွိတယ္။
Aဲဒီလုိ

လူႀကိဳက္နဲေနတဲ့Aတြက္

စိတ္လိုက္မာန္ပါ

သူ႕စိတ္ဓာတ္

ဇြတ္Aတင္းေျပာေနတာပဲ။

က်မဆင္းသြားဘူး။

သူ႕Aဆုိကိုလက္ခံေAာင္

၁၁-နာရီေလာက္ရွိတဲ့Aခါက်ေတာ့

နည္းAမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

Aဖြဲ႕၀င္

လူႀကီးေတြလဲ Aေတာ္ပင္ပန္းလာၾကကုန္ၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္တဲ့Aေနနဲ႔ Aဖြဲ႕၀င္လူႀကီးတစ္Uီးက AစုိးရAဖြဲ႕က
ႏႈတ္ထြက္ရန္ဆုိတဲ့Aပိုင္းနဲ႔ Aာဏာဖီဆန္ရန္ဆုိတဲ့Aပိုင္းကို ျဖဳတ္ပစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္Aတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးပါမယ္ဆုိတဲ့
ၿဗိတိသွ် AစုးိရAဖြဲ႕က ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔မတုိင္မီ ေၾကျငာရန္ ဆုိတဲ့ Aပိုင္းကိုပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္
Aၾကံေပးတယ္။ ဒီAၾကံဟာ ဘာမွတန္ဘုိးမရွိဘူးဆုိၿပီး သခင္ႏုကပယ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဒီAပုိင္းေလာက္သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မယ္ဆိုရင္

ဘာမွမဆုံးျဖတ္တာကပိုေကာင္းUီးမယ္ဆုိၿပီး

သခင္ႏုက

သေရာ္ေတာ္ေတာ္

ေျပာလုိက္ေသးတယ္။

သန္းေခါင္ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္လာတဲ့Aတြက္ ေနာက္ညမွ ဆက္ၿပီး စU္္းစားဖို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
Aစည္းAေ၀းကို ေရႊ႕ဆုိင္းပစ္လုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ဗုိုလ္ေAာင္္ဆန္းဟာ ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္လာၿပီး
သခင္ႏုနဲ႔ေတြ႕တယ္။

သခင္ႏုဆုိတဲ့

Aတိုင္းလုပ္ရမွာပဲ။

မလုပ္ရင္

လြတ္လပ္ေရးျပႆနာဟာ

ျမဳပ္သြားလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္Aာဏာဖီဆန္တဲ့Aခါ က်ေနာ္တုိ႔လူေတြ Aၾကမ္းမဖက္ဖို႔ Aေတာ္ထိန္းေပးရမယ္။ Aၾကမ္းဖက္လုိက္ရင္ေတာ့
လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲလည္း ပ်က္သြားမွာပဲ။ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔လည္း ေ၀းသြားမွာပဲလို႔ သခင္ႏုကိုေျပာတယ္။ ညဖက္မွာ
Aလုုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းစတဲ့Aခါ

သခင္ႏုနဲ႔

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ဘာမွ

ေျပာစရာမလုိဘူး။

လြတ္လပ္ေရးဟာ

Aေရးႀကီးဆုံးျပႆနာျဖစ္တယ္။ Aဲဒီေတာ့ဒီျပႆနာကို Uီးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဒီလုိUီးစားေပးၿပီး မေဆာင္ရြက္ရင္
လြတ္လပ္ေရးကို က်ေနာ္တုိ႔မ်က္ေျချပတ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီလြတ္လပ္ေရးကုိ Uီးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိျပန္ရင္လည္း
တစ္ႏွစ္Aတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးပါလို႔ ၁၉၄၇-ခု ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ ေက်ညာခိုင္းရုံနဲ႔ မလုံေလာက္ေသးဘူး။
မေက်ညာရင္

က်ေနာ္တုိ႔က

ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာပါ ပါရမယ္။ Aဲဒါမပါရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၿဗိတိသွ်

Aစိုးရတုိ႔က ဖုိ္င္တြဲခ်င္လည္း တြဲထားလိမ့္မယ္။ စကၠဴစုတ္ထည့္တဲ့ ျခင္းထဲ ဆုတ္ပစ္ၿပီးထည့္ရင္လည္း ထည့္လိမ့္မယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔က

မေက်ညာရင္

က်ေနာ္တုိ႔ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ

ထည့္ရမယ္။

မထည့္လို႔လည္း

မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ Aခ်က္ေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ Aက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး တစ္နာရီေလာက္ေျပာတယ္။ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

တစ္ေယာက္မွ

page 96
မရွိဘူး။

လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။
လူတခ်ုဳိ႕သာ

Aဲဒီလုိေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္
Aိႏၵိယမွာ

နားေထာင္တယ္။

မဟတၲမဂႏီၵဟာ

Aာဏာဖီဆန္တယ္ဆုိတာ
Aႏုနည္းနဲ႔

တခ်ဳိ႕နားမေထာင္ဘူး။

Aာဏာဖီဆန္ဖို႔

က်ေနာ္တုိ႔ဗမာေတြဟာ

မလုပ္ရင္မျဖစ္လို႔သာလုပ္ရမွာ
သူ႕လူေတြကို

ညြန္ၾကားတယ္။

သိပ္စိတ္ဆတ္တယ္။

Aႏုနည္းနဲ႔

ဘယ္ေလာက္Aထိ Aာဏာဖီဆန္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။ Aိႏယ
ိၵ မွာ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ Aၾကမ္းဖက္လာတဲ့Aခါ
မဟတၲမဂႏီၵဟာ Aာဏာဖီဆန္ေရးကို ရုတ္သိမ္းပစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လူေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔စကားကို နားမေထာင္ၾကပဲ
Aၾကမ္းဖက္လာရင္ Aာဏာဖီဆန္ေရးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ပစ္ရမွာပဲ Aစရွိတဲ့ သတိေပးစကားေတြကိုလည္း ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္က
ေျပာသြားတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ဟာ Aဆုိကို တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်လုိက္ၿပီးျပည္တြင္းမွာလည္း ေက်ညာတယ္။ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရကိုလည္ Aေၾကာင္းၾကားတယ္။

၁၉၄၆-ခု

ႏုိ၀င္ဘာလ

Aကုန္ေလာက္ကို ေရာက္တဲ့Aခါ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ေခၚလုိက္တယ္။ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္း ျပန္လာတဲ့Aခါ
ဘိလပ္ကို

လာၿပီးေဆြးေႏြးၾကဖို႔

လက္ခံလုိက္ၿပီလို႔

သခင္ႏုကို

ေဆြးေႏြးဖို႔ပါသလားလို႔

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရကဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကို

Aေၾကာင္းၾကားတယ္။

သခင္ႏုကUီးေက်ာ္ၿငိမ္းကို

ဖိတ္ၿပီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း

ဖိတ္ၾကားခ်က္ထဲမွာ

ေမးတယ္။

မပါဘူး။

ဗမာျပည္Aတြက္
ေဆြးေႏြးရေAာင္

ဖိတ္ၾကားလႊာကို

လြတ္လပ္ေရးကိစၥကို
ဘိလပ္ကိုလာပါလို႔သာ

ဖိတ္တာပဲလို႔ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကေျဖတယ္။ ဒီလုိသာမန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ဳိးကို ဒို႔လက္ခံဖို႔မေကာင္းဘူူး။ ဒီႏွစ္ ေမထဲမွာ Aိႏိၵယကို
ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးေတြပါတဲ့

Aဖဲြ႕တစ္ခုေစလႊတ္ခဲ့တုန္းက

ဒီAဖြဲ႕ဘိလပ္က

မထြက္ခင္

ပါလီမန္မွာ

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက

ေက်ညာခ်က္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ရတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ဒီAဖြဲ႕ဟာ Aိႏိၵယေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးကိစၥ
ေဆြးေႏြးမယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့Aခါ Aိႏိၵယဟာ ၿဗိတိသွ် သဟာယAဖြဲ႕ထဲမွာ ေနလုိကေနႏုိင္တယ္။ ခြဲထြက္လုိက
ခြဲထြက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကိုပါ ထည့္သြင္းေက်ညာခဲ့ရတယ္။ Aဲဒီလုိ ေက်ညာခ်က္မ်ုဳိးသာမပါပဲ သာမန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္
မ်ဳိးသာဆုိရင္ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို ဒို႔လက္မခံသင့္ဘူးလို႔ သခင္ႏုက ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ AစုိးရAဖြဲ႕က
လက္ခံၿပီးၿပီ။

လက္ခံတယ္ဆုိတာကလည္း

ဘုရင္ခံကို

ဒီလုိဆုိေတာ့

ကိစၥဟာေတာ္ေတာ္ၿပီးေနၿပီ။

ဒါေပမယ့္က

Aေၾကာင္းၾကားၿပီးသြားၿပီလို႔
မင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆီကို

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းက

Aခုျပန္သြားၿပီး

ရွင္းျပတယ္။

ငါေျပာတဲ့Aခ်က္

ကို

ေျပာျပပါUီး။ သူဘာေျပာမယ္ဆုိတာ ငါ ၾကားခ်င္တယ္လို႔ေျပာၿပီး Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။ ေနာက္ႏွစ္နာရီ
ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းျပန္လာၿပီး ဒီကေန႔ည Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ Aစည္းAေ၀းေခၚ။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးမယ္လို႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာလုိက္တဲ့ Aေၾကာင္းရွင္းျပတယ္။ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းဟာ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သခင္ႏုတင္ျပတာကို
လက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿဗိတိသွ် AစိုးရAဖြဲ႕ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံပါတယ္ဆုိတဲ့စကားျပန္ၿပီးေနၿပီ။ AခုAခ်ိန္မွ
ဒီစကားကို တစ္မ်ဳိးျပန္ျပင္ေနရင္မေကာင္းဘူးလို႔ ၀ုိင္းေျပာၾကတယ္။ ဒီကိစၥကို သာမန္ကိစၥလုိ သေဘာထားလို႔မရဘူး။
ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္၊ ဘိလပ္ကုိ ေဆြးေႏြးရေAာင္သြားၾကမယ့္ ဖဆပလကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ဂုဏ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔Aမ်ားႀကီး
ငဲ့ရမယ္။

ဗမာႏုိင္ငံက

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ

ၿဗိတိသွ်AစုိးရကလာၾကAုံးလို႔

ေခၚလုိက္ရင္

ဘာမွန္းညာမွန္းမသိ

ထသြားၾကတာပဲဆုိတာမ်ဳိး ကမၻာ့မ်က္စိထဲမွာ မေပၚေစခ်င္ဘူ။ ၿဗိတိသွ် န္ႀကီးAဖြဲ႕ဟာ Aိႏိၵယကိုမလာခင္ Aေရးႀကီးတဲ့
ေက်ညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ပါလီမန္မွာထုတ္ေပးႏုိင္ရင္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘိလပ္Aသြားမွာလည္း ပါလီမန္က
ထုတ္ေပးႏုိင္ရမယ္။ မထုတ္ေပးရင္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြမသြားရဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔သြားခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ဒီလုိသာြ းတာကို
က်ေနာ္ သေဘာမတူဘူးဆုိတာကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါလို႔ သခင္ႏုက ေျပာတယ္။ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ လူႀကီးေတြကလည္း
ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံတဲ့Aေၾကာင္း ဘုရင္ခံကို စကားျပန္ၿပီးၿပီ။ AခုAခ်ိန္မွစကားျပင္ရင္ မေကာင္းဘူးဆုိတာပဲ
ထပ္ေျပာၾကတယ္။
ေျပာတယ္။

AဲဒီAခါသခင္ႏုက

Aားလုံးက

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕က

သေဘာတူတဲ့Aတြက္

သေဘာတူရင္ဘုရင္ခံကို

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေခၚၿပီး

သခင္ႏုဟာ

သူသြားေတြ႕မယ္လို႔

ဘုရင္ခံနဲ႔ေတြ႕တယ္။

ဘုရင္ခံ

ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္ဟာ သေဘာထား Aလြန္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္တယ္ သခင္ႏုေျပာေနတာကို ေထာက္ထားညွာတာတဲ့စိတန
္ ဲ႔
နားေထာင္ေနတယ္။
စကားျပန္တယ္။

သခင္ႏုေျပာၿပီးတဲ့Aခါ

၁၉၄၆-ခုႏွစ္၊ဒီဇဘၤာလ

ဘုရင္ခံကဘိလပ္Aစုိးရကို

၂၀-ရက္ေန႔ေရာက္တဲ့Aခါ

ခ်က္ခ်င္းAေၾကာင္းၾကားေပးမယ္လို႔

ၿဗိတိသွ်သဟာယAဖြဲ႕န႔ဲ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Aင္ပိုင္ယာAတြင္းမွာ

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 97

မေနလုိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားAားေနေAာင္ ဆြဲထားရန္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕မွာဆႏၵမရွိပါ။ ဗမာျပည္ေနာင္ေရးကို ဗမာႏုိင္ငံသူ ႏုိ္င္ငံသားမ်ား
ကသာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရမည္။ AခုAခါ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဘုရင္ခံAမႈေဆာင္္Aဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာAမ်ဳိးသားမ်ား
လက္တြင္းမွာ ေရာက္ေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္သုိ႕ ခ်ီတက္သည့္Aခါ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ခ်ီတက္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ဗမာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား Aက်ဳးိစီးပြားAလို႔ငွာ စည္းကမ္းတက် ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကဖို႔ AထူူးးAေရးႀကီးပါသည္….Aစရွိတဲ့
ေက်ညာခ်က္တစ္ခုကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Aက္တလီီက ပါလီမန္မွာေက်ညာေပးပါတယ္။ ဒီေက်ညာခ်က္ဟာ Aထူးလုံေလာက္
ေနတဲ့Aတြက္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘိလပ္သြားရန္Aဆုိကို Aလုပ္AမႈေAာင္Aဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ေပး လုိက္ပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာ မၿပီးေသးဘူး။ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿဗိတိသွ်Aစိုးရနဲ႔ေတြ႕တဲ့Aခါ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးရမယ္
ဆုိတာကို

စU္္းစားဖို႔Aတြက္

Aစည္းAေ၀းမွာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက

သခင္ႏုက

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္

တျခားAခ်က္ေတြကိုမလုိခ်င္ဘူး။

Aစည္းAေ၀းတစ္ခုေခၚေပးတယ္။

တစ္ခ်က္ပဲ

လုိခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္။

Aဲဒီ

ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္

ေAာင္ဆန္းက ဘာလဲလို႔ေမးတယ္။ သခင္ႏု လိုခ်င္တဲ့Aခ်က္တစ္ခ်က္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာကိုသိဖA
ို႔ တြက္ ဒီေနရာမွာ
နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းးျပဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔က Aိႏိၵယကို ေစလႊတ္လုိက္တဲ့ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးမ်ားAဖြဲ႕နဲ႔
Aိႏိၵယ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့Aခါ AိႏိၵယမွာAေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခု
က်င္းပေပးဖို႔

Aေရးတႀကီးလုိလာတယ္။

Aဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာAႏုိင္ရတဲ့

Aဖြဲ႕ဟာ

Aိႏိၵယတစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ

AစုိးရAဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ၿပီး AဲဒီAစိုးရကို ၿဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔က Aာဏာလႊဲေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ AဲဒီAစုိးရက Uီးေဆာင္ၿပီး
Aိႏိၵယႏုိင္ငံသစ္ရဲ႕ Aေျခခံ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်U္းUေပဒသစ္ကို ေရးဆြဲရမယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလ

Aတြင္းမွာ Aေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို စတင္က်င္းပခဲ့တယ္။ Aိႏိၵယဟာ Aလြန္ႀကီးတဲ့ႏိုင္ံငံႀကီးျဖစ္တဲ့Aတြက္
ႏုိ၀ဘၤာလAတြင္းမွာ
AဲဒီAေထြေထြ

စတင္

က်င္းပခဲ့တဲ့

ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို

Aိႏိၵယႏုိင္ငံေတာ္

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ

Aိႏိၵယမွာက်င္းပတဲ့Aခါ

AစုိးရAုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒAရ

လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

က်င္းပခဲ့တယ္။

သေဘာတူညီခ်က္ရရင္

ဒီဇဘၤာထဲေရာက္မွ

ၿဗိတိသွ်Aစိုးရတုို႔
ၿဗိတိသွ်Aစုိးရနဲ႔

ဗမာႏုိင္ငံမွာလည္း

Aလားတူ

ၿပီးသြားတယ္။

ျပဌာန္းထားခဲ့တဲ့
ဖဆပလ

၁၉၃၅-ခုႏွစ္

ကို္ယ္စားလွယ္ေတြ

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို

က်င္းပေပးဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ Aဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပတဲ့Aခါ Aိႏိၵယမွာလိုပဲ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ ဗမာႏုိင္ငံAတြက္ ္ျပဌာန္းထားတဲ့
၁၉၃၅-ခုႏွစ္ ဗမာႏုိင္ငံ ေတာ္ Aစုိး Aုပ္ခ်ု႔ဳပ္ေရး UပေဒAရ က်င္းပေပးစရာ AလားAလာေတြ Aမ်ားႀကီးရွိတယ္။
သခင္ႏုက

ဒီUပေဒAရ

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

က်င္းပတာကို

မႀကိဳုက္ဘူး။

သူမွာ

လုံေလာက္တဲ့

Aေၾကာင္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီAေၾကာင္းေတြဟာ ဘာေတြလဲဆုိေတာ့ နည္းနည္းေလာက္ၾကည့္ရေAာင္။ ဒီ၁၉၃၅-ခုႏွစ္
ဗမာႏုိင္ငံေတာ္

AစုးိရAုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဗမာေတြလက္ထဲကို

Uပေဒကို

၉၁-ဌာနAုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့

၉၁-ဌာန

UပေဒAျဖစ္နဲ႔

AာဏာေတြAပ္ထားတယ္လို႔

ဗမာေတြ

Aသိမ်ားတယ္။

ဆုိထားေသာ္လည္း

ဒီUပေဒAရ

တကယ့္Aာဏာဟာ

ဘုရင္ခံရဲ႕လက္ထဲမွာ ရွိတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီUပေဒဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ Aမ်ဳိးသားAတြက္ ဘာမွ Aက်ုဳိးမရွိ။ ရာထူးငတ္ေနတဲ့
ေစာက္ငတ္ေတြAတြက္သာ Aက်ုဳိးရွိတဲ့UပေဒAျဖစ္နဲ႔ လူငယ္ေရာလူႀကီးပါ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၀ုိင္းၿပီး ပ်က္ရယ္ျပဳေနတဲ့Uပေဒ
ျဖစ္တယ္။

AဲဒီUပေဒAရ

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ

လုပ္မယ္ဆုိရင္ ရမယ့္လြတ္လပ္ေရးကို

ျပည္သူလူထုက

သုိ႕ေလာသုိ႕ေလာ ေတြးေတာသံသယ ျဖစ္လာႏုိင္စရာAေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ သခင္ႏုက ယူဆတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း
သူ႕Aသက္နဲ႔

ထပ္တူထပ္မွ်

ျမတ္နုိးလွတဲ့

လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို

သူတစ္သက္လုံး

ရႈံ႕ခ်ကဲ့ရဲ့ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့တဲ့

Uပေဒႀကီးနဲ႔Aတူ ဗမာသမုိင္းမွာ တြဲၿပီးမွတ္တမ္းတင္ထားရမွာကို သခင္ႏု Aင္မတန္ စက္ဆုပ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီးေတာ့လဲ
သခင္ႏုမွာ Aေၾကာင္းႀကီးတစ္ေၾကာင္း ရွိေသးတယ္။ ၁၉၃၅-ခုႏွစ္ UပေဒAရ Aရြယ္ေရာက္သူတုိင္းမွာ မဲေပးႏုိင္ခြင့္မရွိဘူး။
Aရြယ္ေရာက္ၿပီး ပစၥည္းဘယ္ေလာက္ရွိမွ Aခြန္ဘယ္ေလာက္ ေပးမွ စသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္တစ္UီးAတြက္ Aရည္Aခ်င္းေတြ
ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ဒီလုိကန္႔သတ္ထားတာကို သခင္ႏု မႀကိဳက္ဘူး။ Aရြယ္ေရာက္သူတုိင္း မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိတာကို သခင္ႏု
ႀကိဳက္တယ္။

Aရြယ္ေရာက္သူတုိင္းကို

မဲေပးႏုိင္တဲ့

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ

Aႏုိင္ရတဲ့Aဖဲြ႕မွ

Aဖြဲ႕ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သခင္ႏုက ယူဆတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

တုိင္းျပည္ကိုကုိယ္စားျပဳတဲ့

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 98

(၁) ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒAရ ေရြးေကာက္ထားတဲ့သာမန္ Uပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
Aလုိမရွိ။
(၂) လြတ္လပ္ေတာ့မယ့္ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာက်င္းပေလ့ က်င္းပၿမဲျဖစ္တဲ့Aရြယ္ ေရာက္သူတုိင္းက ေရြးေကာက္တင္
ေျမာက္တဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိသာ Aလုိရွိတယ္။
(၃)

Aဲဒီတိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို

ေရြးေကာက္နုိင္ဖို႔Aတြက္

UပေဒAသစ္တစ္ရပ္ကို

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔က

ျပဌာန္းေပးရမယ္
လို႔သခင္ႏုက Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို Aဆုိတင္သြင္းတယ္။ Aိႏၵိယမွာ ၁၉၃၅-ခုႏွစ္ Aိႏၵိယႏုိင္ငံေတာ္ Aစုိးရ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒAရ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရတယ္။ ဗမာႏုိင္ငံAတြက္လည္း ဒီAတုိင္းလုပ္ေပးမွာပဲ။ သခင္ႏုေတာင္းဆုိတဲ့
Aတိုင္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ တခ်ဳိ႕Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြက Aေၾကာင္းျပတယ္။ သခင္ႏုက ျဖစ္ႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာတယ္။
Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕က သေဘာတူရင္ ဒီကိစၥကို ဘုရင္ခံနဲ႔ သူသြားေဆြးေႏြးမယ္လို႔ေျပာတယ္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္
Aဖြဲ႕သေဘာတူတဲ့Aတြက္

သူ႕လက္စြဲေတာ္

ဆာဂီလဘတ္လိတ္သ၀ိတ္
သခင္ႏုတုိ႔ကို

ဆုိတဲ့

Uပေဒကြၽမ္းက်င္သူတစ္Uီး

ဒီပုဂၢဳိလ္နဲ႔ဆုံေပးတယ္။

က်င္းပေပးခဲ့တယ္။

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေခၚၿပီး

ဗမာျပည္မွာလည္း

ဒီပုဂၢိဳလ္က

ဘုရင္ခံနဲ႔

ေတြ႕တယ္။

ဘိလပ္ကေရာက္ေနတယ္။

Aိႏၵိယမွာ

၁၉၃၅-ခုႏွစ္

ဒီAတုိင္းက်င္းပေပးရမွာပဲလို႔

Aဲဒါေၾကာင့္

UပေဒAရ

ေျဖတယ္။

AဲဒီAခ်ိန္မွာ
ဘုရင္ခံက

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

ဒီAေျဖကို

သခင္ႏု

မႀကိဳက္ဘူး။

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ က်င္းပေရးကိစၥဟာ ဗမာျပည္Aတြက္ သိပ္Aေရးႀကီးတယ္၊ AဲဒီAေရးႀကီးတဲ့Aခ်က္ကို မရရင္
ဖဆပလ

ကိုယ္စားလွယ္ေတြက

ေျပာျပတယ္။

သခင္ႏုဟာ

ေဆြးေႏြးပြဲကိုဖ်က္ၿပီး

သူ႕သူငယ္ခ်င္း

ျပန္လာခဲ့ရမယ္လို႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကို

သခင္နုက

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ကို

သိပ္Aားကိုးတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕

Aရွိန္A၀ါနဲ႔သာ ေတာင္းရရင္ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရဆီက ဘာမဆုိရႏုိင္ရမယ္။ မရရင္လဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ Aရွိန္A၀ါနဲ႔
ဗမာျပည္မွာစုိက္ထားတဲ့

ၿဗိတိသွ်Aာဏာကို

Aုတ္ျမစ္ကေနၿပီး

ကုိင္လႈပ္ပစ္ႏုိင္ရမယ္လို႔

သခင္ႏုက

မမွိတ္မသုံ

ယုံၾကည္ေနတယ္။ Aဲဒီ ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ သခင္ႏုဟာ ၿဗိတိသွ်နဲ႔ Aေရးဆုိတဲ့ေနရာမွာ Aခုလိုခပ္တင္းတင္း ခပ္မာမာ
Aေရးဆုိတာျဖစ္တယ္။ သခင္ႏုရဲ႕ Aဆုိကုိ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီက တညီတညြတ္တည္းေထာက္ခံတယ္။ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ
၀န္ႀကီးေတြသာ Aဖိတ္ခံရတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီUကၠဌ သခင္ျမဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ရာထူးကထြက္မယ္။
သူေနရာကုိ

သခင္ႏုကိုခန္႔ပါ။

သူ႕Aစား

ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို

သခင္ႏုတက္ၿပီး

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရေAာင္

ေတာင္းဆုိပါလို႔ေျပာရင္း ဆုိရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ကိုယ္စား သခင္ႏုရဲ႕Aဆုိကို ေထာက္ခံတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကေတာ့
တကယ္လို႔

ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားရင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aတုိင္း

Aာဏာဖီဆန္ႏုိင္ေAာင္

လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ

စည္းရုံးဖို႔Aတြက္ သခင္ႏုကို ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲမလုိက္ပဲ ေနရစ္ခဲ့ေစခ်င္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက
တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ရေAာင္ေတာင္းမယ္။ မရရင္ ေဆြးေႏြးပြဲဖ်က္ၿပီးျပန္လာမယ္လို႔ ကတိေပးတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔
ဘိလပ္က ျပန္မလာခင္ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းဆီက သခင္ႏု သံႀကိဳးစာတစ္ေစာင္ရတယ္။ ဒီသံႀကိဳးစာထဲမွာ တျခားဘာမွ မပါဘူး။
လိေမၼာ္သီးဆုိတဲ့ စကားလုံးတစ္လုံးတည္းပါတယ္။ သံႀကိဳးစာကိုဖတ္ၿပီး သခင္ႏု သိပ္၀မ္းသာေနတယ္။ Aကယ္၍သာ
သံပုရာသီးလို႔

သံႀကိဳးထဲမွာပါလာရင္

သခင္ႏု

သိပ္၀မ္းနည္းမယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့

ဗမာျပည္က

မထြက္ခင္

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းက တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရရင္ လိမ္ေမာ္သီးလို႔သံႀကိဳးရုိက္လုိက္မယ္။ မရရင္သံပုရာသီးလို႔ ရုိက္လုိက္မယ္
ဆုိၿပီး သခင္ႏုကို ကတိေပးသြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

Aခန္း(၁၈)

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 99

ေAာင္ဆန္းAက္တ
္ စ္လီစာခ်ဳပ္Aရ

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္Aတြက္

Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို

၁၉၄၇-ခုႏွစ္ Eၿပီလ ထဲမွာ က်င္းပဖို႔ေသခ်ာတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရရင္ ဘယ္သူမဆုိ Aေရြးခံရမွာပဲ
ဆုိတာ ေသခ်ာေနတဲ့Aတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခ်င္တဲ့ ဖဆပလAဖြဲ႕၀င္ေတြ သိပ္မ်ားေနတယ္။ ဗမာျပည္မ Aတြက္
Aမတ္ေနရာေပါင္း ၁၈၂-ေနရာရွိတဲ့Aနက္ ၀င္ခ်င္တဲ့လူေပါင္း ၅၀၀-ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနတယ္။ ဒီလူေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကို
ခ်ဳိခ်ဳိသာသာေတာင္းပန္လို႔ရတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေပေတေတ၊ ဇြတ္တရြတ္လုပ္ေနတဲ့Aတြက္ ဌာနခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြဟာ

Aေတာ္ေငါက္လြတ္ၾကရတယ္။

Aမတ္ေလာင္းစာရင္းကို

Aေခ်ာကုိင္ၿပီးတဲ့Aခါ

Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aဖြဲ႕ရဲ႕

Aတည္ျပဳခ်က္Aတြက္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္ေတြဆီကုိ Aမတ္ေလာင္းစာရင္းပို႔ရတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ သခင္ႏု
နာမည္မေတြ႕ဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္ Aလုပ္Aမႈေဆာင္္Aစည္းAေ၀းမလုပ္ခင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္Aလုိ ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္ကို
ဗုိလ္ခ်ဳုပ္ေAာင္ဆန္းေရာက္လာတယ္။ သခင္ႏု Aမတ္ေလာင္းစာရင္းထဲမွာ ခင္ဗ်ာ့နာမည္မေတြ႕ဘူး။ ဟုတ္တယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္။
ခင္ဗ်ားေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူးလား။ မ၀င္ဘူး။ မဟုတ္တာပဲဗ်ာ။ ၀င္ပါဗ်။ မ၀င္ခ်င္ဘူး။ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ နာယက
လုပဖ
္ ို႔ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ စိတ္ကူးထားတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္သာေတာင္ မ၀င္ခ်င္ေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဒီနာယက
တက္လုပ္ေနရင္ ႏုိင္ငံေရးက ထြက္ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီစကားကို ၾကားတဲ့Aခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ Aေတာ္
စိတ္ဆိုးတယ္။
စိတ္မကူးဘူး။

ဒီသခင္ႏုဆုိတဲ့လူဟာ
Aခြင့္ေကာင္းရတာနဲ႔

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြနဲ႔Aတူတ
ႏုိင္ငံေရးကထြက္ေျပးဖို႔ပဲ

ူနုိင္ငံေရးလုပဖ
္ ို႔ကို

စိတ္ကူးေနတယ္လို႔

တြးမိၿပီး

ဘယ္ေတာ့မွ

စိတ္ဆုိးပုံေပၚတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သူကေတာ့ Aင္မတန္ေမတၲာထားၿပီး ေပးတယ္။ ဒီသခင္ႏုဟာ သူ႕ေစတနာကို မတုန္႔ျပန္ဘူးလို႔
ေတြးမိၿပီး ဂရုဏာေဒါေသာျဖစ္တာမ်ဳးိလဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ သူ႕စကားထဲမွာ ေဒါသသံေတြပါလာၿပီး က်ယ္က်ယ္
ေလာင္ေလာင္ျဖစ္လာတယ္။ သခင္ႏုလဲ သူႏုိင္ငံေရး မလုပ္ခ်င္ပါဘူးဆုိတာ သိရက္သားနဲ႔ သူ႕ကုိဘာလို႔ ႏိုင္ငံေရးသမား
Aတင္းလုပ္ခုိင္းေနရတာလဲ
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္

ဆုိၿပီး

စိတ္ဆုိးလာတယ္။

Aခ်ီAခ်ေျပာေနၾကတာ

ဒီႏွစ္ေယာက္ဘာမ်ားျဖစ္သလဲဆုိၿပီး

သူ႕စကားေတြထဲမွာလည္း

Aေတာ္ဆူညံေနတာပဲ။

ေျပးလာၾကေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္

ေဒါသသံေတြ

ဌာနခ်ဳပ္Aလုပ္သမားေတြနဲ႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကို

ပါလာတယ္။

Eည့္သည္ေတြဟာ
သူတုိ႔ေၾကာက္တယ္။

Aၾကာႀကီးရပ္ၿပီး နားမေထာင္ရဲဘူး။ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ ထုိင္းေနရာက ျဗဳန္းကနဲ
ထထြက္သြားတယ္။ သခင္ႏုကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ Aာေခ်ာက္ေAာင္ ျငင္းခုံရတာေၾကာင့္ ေမာေနတာနဲ႔ သူ႕စားပြဲမွာထုိင္
ေတြ႕ခ်င္တဲ့Eည့္သည္ေတြကို

ေနာက္မွလာေတြ႕ၾကဖို႔ခ်ိန္းၿပီး

Aေမာေျဖေနတယ္။

Aေတာ္ကေလးၾကာတဲ့Aခါ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္လို႔ ဌာနခ်ဳပ္က လူတစ္ေယာက္ လာေျပာတာနဲ႔ တယ္လီဖုန္း
ရွိရာကို သခင္ႏုထသြားတယ္။ ဟယ္လုိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လား။ ခင္ဗ်ားေရြးေကာက္ပဲ၀
ြ င္ပါဗ်။ မ၀င္ဘူး။ THE COUNTRY IS

DOOMED Aက်ယ္ႀကီးေAာ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ တယ္လီဖုန္းကို ေဆာင့္ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ THE COUNTRY IS
DOOMEDဆုိတာဟာ တုုိင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီးေတာ့မွာပဲလို႔ တုိက္ရုိက္Aဓိပၸါယ္ရတယ္။ တုိင္းျပည္Aတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့
လူေတြဟာ

Aခုလုိသာေခါင္းေရွာင္ေနၾကမယ္ဆုိရင္

ျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္

သူေျပာခ်င္ေနတာကို

တုိင္းျပည္ႀကီးပ်က္စီးေတာ့မွာပဲလို႔

Aကုန္မေျပာပဲ

သူဆုိခ်င္တာပဲ။

Aခုလုိတုိတုိေတာင္းေတာင္း

ေဒါသသိပ္

ေျပာလုိက္ပုံေပၚတယ္။

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိတာ သာမန္ Uပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္နဲ႔ မတူဘူး။ ဇြတ္လုပ္ေတာ့မယ့္ႏုိင္ငံသစ္Aတြက္ Aေျခခံ Uပေဒ
ႀကီးကို

ေရးးဆြဲရမယ့္

Uပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။

ဒီလုိUပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ဳိးကုိ

တစ္သက္မွာတစ္ခါ

ၾကံဳဖို႔

Aင္မတန္ခက္တယ္။ Aဲဒီ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ ဂုဏ္Aားျဖင့္ Aင္မတန္ ႀကီးမားေနတဲ့Aတြက္ ဒီလႊတ္ေတာ္
နာယကရာထူးရဲ႕ ဂုဏ္ဟာလဲ Aင္မတန္ ႀကီးမားလွပါေပတယ္။ ဒီAခ်က္ေတြကို သခင္ႏု မသိလို႔မဟုတ္ဘူး။ သိပါတယ္
Aဲဒီဂုဏ္ကိုသခင္ႏု မလုိခ်င္လို႔လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ လုိခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက သခင္ႏုကို
နာယက ရာထူးေပးတာဟာ သခင္ႏုရဲ႕ Aရည္Aခ်င္းကိုၾကည့္ၿပီးေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ နာယက

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

လုပဖ
္ ို႔

page 100

သခင္ႏုထက္

Aမ်ားႀကီးပိုၿပီး

ေတာ္တဲ့လူေတြ

Aမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဒီလုိရွိေနတဲ့Aထဲက

သခင္နုကို

ေရြးၿပီးေပးတာဟာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ခ်စ္လို႔ေပးတာပဲ။ ဒါကိုလဲ သခင္ႏု သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီနာယက

ရာထူးကို

သခင္ႏုလက္ခံလုိက္ရင္

ႏုိင္ငံေရးေလာကႀကီးထဲမွာ

သံသရာရွည္ေတာ့မွာပဲဆိုတာကို

သခင္ႏု

ေတြးမိၿပီး တစိမ့္စိမ့္ေၾကာက္ေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဒီနာယကရာထူးကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ် လက္မခံဘူးလို႔ သခင္ႏု ယတိျပတ္
ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့Aခါ ဗမာျပည္မမွာ Aမတ္ေနရာ ၁၈၂-ေနရာ ရွိတဲ့Aနက္ ဖဆပလက ၁ရ၁
ေနရာရတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ေတြက

ေနရာရတယ္။

က်န္တသီးပုဂလ
ၢ ေတြက

က်န္ေနရာေတြရတယ္။

တုိင္းျပည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြႏ္လ ၉ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္မယ္။ Aဲဒီေတာ့ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရးဆြရ
ဲ မယ့္ Aေျခခံ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ႀကိဳတင္တုိင္ပင္ႏုိင္ဖို႔Aတြက္

ေမလAလယ္ေလာက္မွာ

ဖဆပလ

Aမတ္ေပါင္းစုံ

Aစည္းAေ၀းတစ္ရပ္ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ AဲဒီAစည္းAေ၀းဟာ Aမတ္ေပါင္းစုံAစည္းAေ၀း
ျဖစ္ေပတဲ့ သခင္ႏုကုိလဲ ဒုတိယUကၠဌ Aျဖစ္ ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ သခင္ႏု တစ္ရက္မွမတက္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔
Aမတ္ေတြ ၾကည့္လုပ္ၾကလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး သူ႕ဟာသူဌာနခ်ဳပ္မွာေနတယ္။ Aညာကို ျပန္ခ်င္တဲ့ သူ႕တေကာက္ဖာေလး
တျပင္ျပင္နဲ႔ သူျပန္ရမယ့္ရက္ကို လက္ခ်ဳိးၿပီးေရတြက္ေနတဲ့ ဆီသည္ Aညာသားဖုိးေဆာင္လုိ သခင္ႏုဟာလဲ ဒီလုိ
ဌာနခ်ဳပ္မွာေနရင္း သူ႕နုိင္ငံေရးက ထြက္ရမယ့္ရက္ကို လက္ခ်ဳိးၿပီးေရတြက္ေနတယ္။ ဒါပေမယ့္ ကိစၥတစ္ခုေပၚလာလို႔
ဒီAစည္းAေ၀းရဲ႕

လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ

မပါခ်င္ေပတဲ့

သခင္ႏု

၀င္ၿပီးပါလုိက္ရေသးတယ္။

ပါရပုံက

ဒီလုိ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ AေျခခံAုပ္ခ်ဳပ္ေရး Uပေဒထဲမွာ ဘာသာေရးပါလာမွာကို မူAားျဖင့္မႀကိဳက္ဘူး။ တခ်ဳိ႕Aမတ္
ေတြက ဘာသာေရးကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထည့္ေပးေစခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကိုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာAျဖစ္
ထည့္ေပးေစခ်င္တယ္။ Aဲဒီလုိ ရွိေနေပတဲ့ ဒီကိစၥမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆနး္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဟာAင္မတန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကီး
ဆန္႔က်င္ေနတဲ့Aတြက္
Aမတ္ေပါင္းစံုညီလာခံ

ဘယ္Aမတ္ကမွ

Aမတ္ေပါင္းစုံညီလာခံမွာ

က်င္းပတဲ့ေန႔ရက္Aတြင္းမွာ

ဒီကိစၥကို

ရဟန္းေတာ္Aခ်ဳိ႕နဲ႔

မေျပာရဲၾကဘူး။

ဒါေပမယ့္

ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္Aခ်ဳိ႕

Aေျခခံ

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒထဲမွာ ဗုဒၶသာသနာကို နုိင္ငံေတာ္ဘာသာ Aျဖစ္ ထည့္ေပးဖို႔ သတင္းစာထဲမွာ ေတာင္းဆုိလာတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ
ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြနဲ႔

AဲဒီAမတ္ေပါင္းစုံ
ပတ္သက္ၿပီး

ညီလာခံရဲ႕

ေန႔တစ္ေန႔မွာ

“ေခြးေဟာင္တုိင္း

စကားေျပာေနတုန္း

ထၾကည့္မေနႏုိင္ဘူး”လို႔

သတင္းစာေတြထဲက

လႊတ္ကနဲေျပာလုိက္မိတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆနး္ကေတာ့ သတင္းစာေတြကို ေျပာတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းစာေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ
ရဟန္းေတာ္ေတြကို ပုတ္ခတ္သလုိ လွည့္ၿပီးေရးၾကတဲ့Aတြက္ ဗုဒၶဘာသာေလာကမွာ Aေတာ္ကေလး စိတ္မခ်မ္းမသာ
ျဖစ္သြားတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္

စိတ္ပူသြားတဲ့

ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က

သခင္ႏုကို

ခ်က္ခ်င္းေခၚလုိက္တယ္။

ေတြ႕လွ်င္ေတြ႕ခ်င္း ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က Aမတ္ေပါင္းစုံညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ေျပာလုိက္တဲ့စကားေၾကာင့္
ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ Aေတာ္စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္သတင္းၾကားရတယ္။ ခင္ဗ်ားလဲ
ဒီသတင္းကို

ၾကားၿပီးေရာေပါ့လို႔

သခင္ႏုကုိ

ေျပာလုိက္တယ္။

က်ေနာ္

မၾကားရေသးဘူးလို႔

သခင္ႏုကေျဖတယ္။

(သခင္ႏုဟာ သတင္းစာေတြကို Aင္မတန္ ဖတ္ခဲတယ္။) ရဟန္းေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Aေတာ္
စိတ္မခ်မ္းမသာ

ျဖစ္္ေနတယ္လို႔

က်ေနာ္

Aစီရင္ခံစာဖတ္ရတယ္။

Aဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ား၀င္Uီးမွပဲ။

Aခုလို

လ်စ္လ်ဴရႈထားလို႔ မျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာၿပီး ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က သခင္ႏုကို စားပြဲခုံေပၚက Aုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ Aေျခခံ
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး UပေဒစာAုပ္ ေပးလုိက္တယ္။ AဲဒီUပေဒရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ ဘာသာေရးက႑ကို ေတြ႕ရတယ္။ Aဲဒီ
က႑ေAာက္မွာ
ဂုိဏ္း၀င္မ်ားလည္း

ကက္လသစ္ဂုိဏ္းဟာ

Aုိင္ယာလန္တြင္

Aုိင္ယာလန္မွာရွိၾကတယ္လို႔

Aမ်ားဆုံးလက္ခံေသာဂိုဏ္းျဖစ္တယ္။

Aဓိပၸါယ္ပါတဲ့စာပုိဒ္ေတြကုိ

ပရုိတက္စတင့္

သခင္ႏုေတြ႕ရတယ္။

Aဲဒီေတာ့

ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္ကဆက္ၿပီး AေျခခံAုပ္ခ်ဳပ္ေရး Uပေဒထဲမွာ ဘာသာေရးလုံး၀မပါဘူးဆုိရင္္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕စိတ္ထဲ
ဗုဒၶဘာသာဟာ

Aေတာ္ထိခုိက္လိမ့္မယ္။

လူAမ်ားဆုံးကိုးကြယ္တဲ့

Aုိင္ယာလန္Aေျခခံ

ဘာသာျဖစ္တယ္။

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒထဲမွာလုိ

တျခားဘာသာေတြလဲရွိတယ္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ဗမာႏုိင္ငံမွာ

ဆုိတာေလာက္ေတာ့

Uီးႏု-တာေတစေနသား

ထည့္ေပးသင့္တယ္။

page 101
Aမတ္ေတြထဲကေတာ့

ဘယ္သူမွဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကို

ေျပာရဲမွာမဟုတ္ဘူး

ေျပာရင္လဲ့

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက နားေထာင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကို သခင္ႏု ေျပာမွရမွာပဲလို႔ ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က
စုိးရိမ္ေနတ့ဲစိတ္ေတြနဲ႔

သခင္ႏုကို

ေျပာျပတယ္။

သခင္ႏုလဲ

Aုိင္ယာလန္

AေျခခံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒစာAုပ္ကိုယူၿပီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းAိမ္ တန္းသြားတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ AေျခခံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒထဲမွာ ဘာသာေရးက႑ပါလာတာ
ေတြ႕ေတာ့ ဖဆပလ Aမတ္ေတြဟာ Aေတာ္A့ံAားသင့္ေနၾကတယ္။
(၁) ဖဆပလ Aမတ္ေပါင္းစုံ ညီလာခံ ၿပီးသြားတဲ့Aခါ ၿမိတ္ၿမိဳ႕က Uီးခင္ဆုိတဲ့Aမတ္ဟာ သူ႕Aရပ္ကို ခဏျပန္တယ္။
သူစီးသြားတဲ့ သေဘာၤဟာ လမ္းမွာ နစ္ျမဳပ္သြားတယ္။ သေဘာၤထဲပါသြားတဲ့ လူတစ္ေယာက္မွ မရွင္ဘူး၊ Aားလုံး
ေရနစ္ၿပီးေသဆုံးသြားတယ္။ ဒီသတင္းကို ၾကားၾကားခ်င္း မ်ားမၾကာခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္လာတယ္။
ေAာက္ေျခမွတ္စု
(၁) ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ
ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ

ပုဒ္မ

၂၁

(၁) ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏

ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္

ျပည့္စုံသည့္

ဘာသာႀကီး

ျဖစ္သည္ဟု

ႏုိင္ငံသား Aမ်ားဆုံး

ျပည္ေထာင္စု

ႏုိင္ငံေတာ္က

AသိAမွတ္ျပဳသည္။
(၂)

ႏုိင္ငံေတာ္သည္

Aစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ။

ခရစ္ယာန္

ဘာသာသာသနာ၊

ဟိႏၵဴဘာသာသာသနာႏွင့္

နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတုိ႔ကို ဤAေျခခံUပေဒAာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ
Aခ်ဳိ႕ဟု AသိAမွတ္ျပဳသည္၊
ဘိတ္က

Aမတ္တစ္ေယာက္

ေရနစ္ဆုံးသြားၿပီ။

သူ႕ေနရာမွာ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရမယ္။

Aဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခင္ဗ်ား၀င္ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရ စU္္းစားဖို႔ Aခ်ိန္နည္းနည္းေလာက္ေပးပါAုံး။ စU္္းစားမေနပါနဲ႔ဗ်ာ ၀င္ပါ။
ဒုိ႕ဗမာAစည္းAရုံးထဲ၀င္ဖို႔ ကိစၥတုန္းကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္Aတင္းေလာတာနဲ႔ ငါ၀င္လုိက္ရတယ္။ စU္္းစားဖို႔ Aခ်ိန္နည္းနည္းမွ
မရလုိက္ဘူး။

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့

AေသAခ်ာစU္္းစားေစခ်င္တယ္။

Aခ်ိန္နည္းနည္းေလးေပးပါလို႔

ေျပာေနတဲ့Aတြက္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လည္း ေနာက္ထပ္မေျပာေတာ့ဘူး။ ျပန္သြားတယ္။ သခင္နု ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကုိ Aမ်ဳိးမ်ဳိးစU္္းစားေနတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ဆုိတာစU္္းစားလို႔မရဘူး။ ညတည္က်ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ သခင္ႏုနဲ႔ လာေတြ႕ျပန္တယ္။
ၾကားေရြးေကာက္ပြဲAတြက္ စာရင္းသြင္းဖို႔ ေနာက္ဆုံးရက္ဟာ မနက္ျဖန္ပဲ၊ ခင္ဗ်ားစU္္းစားလို႔မရေသးဘူးလား။
ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဆုိတာ သာမည ပုဂၢဳိလ္မဟုတ္။ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလုံးAတြက္ လြတ္လပ္ေရးကိုယူေပးႏုိင္တဲ့ ရွာမွရွားတဲ
Aာဇာနည္ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကိုၾကည့္တဲ့Aခါ သခင္နုဟာ Aဲဒလ
ီ ုိပဲ ၾကည့္ရUီးမယ္။ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက

Aတူတူလုပ္ကိုင္လာၾကတဲ့

လူရင္းပဲဆုိတဲ့Aၾကည့္မ်ဳိးနဲ႔ခ်ည့္ပဲၾကည့္ၿပီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို

မဆက္ဆံသင့္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ AဲဒီAခ်ိန္မွာ သခင္ႏုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါလို႔ေျပာေနတာဟာ

Aမိန္႔ေပးေနတာပဲ။

ဒီAမိန္႔ကို

ဒီေလာက္ခါးခါးသီးသီး

ျငင္းဆန္ေနတာ

ေကာင္းမလား။ Aစရွိတဲ့ စိတ္ကူးေတြဟာ သခင္ႏုရဲ႕ Uီးေႏွာက္ထဲမွာ တစ္ခၿု ပီးတစ္ခု ေပၚေနတဲ့Aတြက္ သခင္ႏုဟာ
သူ႕စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့Aတုိင္း ေျဖရမွာကို သိပ္Aားနာေနတယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ေမးခြန္းကို ရုတ္တရက္
မေျဖေသးပဲ ေတြၿပီး စU္္းစားေနတယ္။ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလို႔
၆လ ၾကာရင္ ငါႏုိင္ငံေရးကထြက္မယ္လို႔ သခင္ႏုေျဖလုိက္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ Aေတာ္ေက်နပ္သြားတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၆လ ဆိုတဲ့Aခ်ိန္ဟာ Aမ်ားႀကီးလုိပါေသးတယ္။လို႔ေျပာၿပီး ျပန္သြားတယ္။
ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေလွ်ာက္လႊာမွာ သခင္ႏုလက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကို ေလယာU္ပ်ံနဲ႔
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ကမန္းကတန္း လႊတ္လုိက္ရတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ Aရွိန္A၀ါေၾကာင့္ သခင္နုဟာ
ၿပီဳင္ဘက္မရွိ Aေရြးခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိတုန္းက Aခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဘယ္သူမွ စU္္းစားမိဟန္မတူဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ
UပေဒAရ

Aမတ္ေလာင္း

သခင္ႏုဟာ

ၿမိတ္ကတရားသူႀကီးတစ္Uီးရဲ႕ေရွ႕မွာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ေရြးေကာက္ပြဲေလွ်ာက္လႊာကို

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 102

လက္မွတ္ထုိးရမယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေလွ်ာက္လႊာကို သခင္ႏုက ရန္ကုန္မွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး သူ႕ကိုယ္စားလည္က ဘိတ္မွာ
ေလွ်ာက္လႊာသြားသြင္းတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေကာင္း ဆန္႔က်င္ေနလိမ့္မယ္။ Aက္ယႈ သခင္ႏုဟာ
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကို

ကိုယ္တုိင္မသြားေပတဲ့

ထိုးပါတယ္ဆုိရင္လည္း

ရန္ကုန္ကတရားသူႀကီးတစ္Uီးေရွ႕မွာ

ေရြးေကာက္ပြဲAရ

ေရြးေကာက္ပြဲေလွ်ာက္လႊာကို

ဒီလုိလက္မွတ္ထိုးႏုိင္သလားဆုိတာ

စU္္းစားစရာရွိတယ္။

လက္မွတ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေလွ်ာက္လႊာကို ကမန္းကတန္း ပို႔ရတဲ့Aတြက္ ရန္ကုန္က တရားသူႀကီးတစ္Uီးရဲ႕ ေရွ႕မွာ လက္မွတ္ထုိးျဖစ္ခ်င္ ထုိးျဖစ္မယ္။
ဒီလုိ

တရားသူႀကီးရဲ႕ေရွ႕မွာလက္မွတ္ထုိးဖို႔ကို

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုဖြင့္လို႔

ေမ့ေနေကာင္းေမ့ေနႏုိင္တယ္။

ႏွစ္ရက္၊သုံးရက္ေလာက္ရသြားၿပီ။

သခင္ႏု

AဲဒီAခ်ိန္Aတြင္း

Aမတ္ျဖစ္တဲ့Aခ်ိန္မွာ

သခင္ျမက

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕

နာယကAျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရတယ္။ သခင္ႏု Aမတ္ျဖစ္တဲ့Aခါ သခင္ျမက နာယက Aျဖစ္ကႏႈတ္ထြက္ၿပီး AစုိးရAဖြဲ႕ထဲမွာ
၀န္ႀကီး တစ္Uီးျဖစ္လာတယ္။ သခင္ႏုကို တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ နာယကAျဖစ္ တင္ေျမွာက္လုိက္ၾကတယ္။ ပထမေန႔မွာ
သခင္ႏုဟာ နာယကAျဖစ္နဲ႔ တုိင္းျပည္ျ႔ပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စင္ျမင့္ေပၚမွာထုိင္ရင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းေၾကာင့္ ငါဟာ ကုိႏုက
သခင္ႏုျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းေၾကာင့္ပဲ စာေရးဆရာလုပ္ေနရာက ႏုိင္ငံေရးထဲျပန္၀င္ရၿပီး ငါဟာ ႏုိင္ငံေရးသမား
ျဖစ္လာရျပန္တယ္။ Aခုလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းေၾကာင့္ပဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ နာယက ျဖစ္ၿပီး ဒီစင္ျမင့္ေပၚ
ေရာက္ေနျပန္ၿပီ။ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ၿပီး ငါဘာမ်ား ျဖစ္ရAုံးမလဲမသိဘူးလို႔ သူသတၱ၀ါေတြရဲ႕
ျဖစ္ခ်င္တာလဲ မျဖစ္ရပါ။ မျဖစ္ခ်င္တာလဲ ျဖစ္ရတာေတြကိုေတြးရင္း

သခင္ႏုဟာ တစ္ေယာက္တည္း

ျပဳံးေနတယ္။

AဲဒီAခိ်န္က Aကယ္၍မ်ား Aမတ္တစ္UီးUီးဟာ သခင္နုကိုလွမ္းၾကည့္မိရင္ သခင္ႏုဟာမာယာေတြမ်ားၿပီး Aခုေတာ့
စင္ျမင့္ေပၚမွာ ဇိမ္ေတြ႕ေနၿပီထင္ပါရဲ႕၊ ျပဳံးစိစိႀကီးလုပ္ေနတယ္လို႔ ထင္ေကာင္းထင္သြားနိုင္စရာ Aေၾကာင္းရွိတယ္။ ၁၉၄၇-ခု
ဇြန္လ ၁၆ရက္ကို ေရာက္တဲ့Aခါ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ကို လုံး၀လြတ္လပ္ၿပီး Aခ်ဳပ္Aခ်ာ Aာဏာပုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံAျဖစ္ ေက်ညာဖို႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဟာ
ေထာက္ခံတဲ့Aတြက္

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ

Aဲဒီေန႔မွာ

Aဆုိတင္သြင္းတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ျဖစ္ဘူး။

ဒီAဆုိကို

Aခ်ိန္ေစ့တဲ့Aခါ

Aမတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

လႊတ္ေတာ္ကို

ေနာက္တစ္ေန႔Aထိ

ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရတယ္။ ညဘက္က်ေတာ့ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးနဲ႔ Aေဖၚတစ္ေယာက္ သခင္ႏုရွိရာ ဖဆပလ ဌာနခ်ဳပ္ကို
လာတယ္၊ AဲဒီAေဖၚကိုေတာ့ သခင္ႏုေကာင္းေကာင္း မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ကရင္နီ ကိုယ္စားလွယ္ ေစာ၀႑လို႔ထင္တယ္။
Aကယ္၍ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္လုိတဲ့Aခါ ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကိုမရရင္ ရွမ္းေတြဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း တင္သြင္းတဲ့
Aဆုိကို

မေထာက္ခံႏုိင္ဘူးလို႔

မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးးက

သခင္ႏုကိုေျပာျပတယ္။

AဲဒီAတုိင္းမေထာက္ခံလို႔ရွိရင္

လုံး၀လြတ္လပ္ၿပီး Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံAျဖစ္နဲ႔ ေက်ညာတဲ့Aခါ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရွမ္းျပည္မပါပဲ
ေက်ညာရမယ္။

၁၉၄၇

ဇန္န၀ါရီလAတြင္းက

ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

Aက္တလီီနဲ႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတုိ႔သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကတဲ့စာခ်ဳပ္Aရ ဗမာျပည္မနဲ႔ ေပါင္းမယ္။မေပါင္းဘူးဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ဟာ ေတာင္တန္းသား
ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာရွိေနတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းဆီ

Aဲဒါေၾကာင့္

ခ်က္ခ်င္းပို႔လုိက္တယ္။

သခင္ႏုဟာ

မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးထံကၾကားရတဲ့

ဗုိလ္ခ်ဳပ္္ေAာင္ဆန္းနဲ႔

သူ႕၀န္ႀကီးေတြဟာ

စကားေတြကို

ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔

ေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးတယ္။ Aဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္နီကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္းတက္တယ္။
(၁) ရွမ္းျပည္နဲ႔ ကရင္နီျပည္ဟာ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက ဗမာႏုိင္ငံကို Aုပ္စုိးစကတည္းက သီးျခားနယ္နိမိတ္ရွိခဲ့တဲ့
ျပည္နယ္ေတြျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း
(၂) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ထဲမွာ ရွမ္းျပည္နဲ႔ ကရင္နီျပည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကေစခ်င္တာကတစ္ေၾကာင္း
(၃) တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း တင္သြင္းထားတဲ့Aဆုိကို တစ္ရက္ႏွစ္ရက္Aတြင္း Aတည္ျပ
ၿပီးျဗိတိသွ်Aစုိးရတုိ႔ကို Aေၾကာင္းၾကားရေတာ့မွာ ျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း……….တို႔ေၾကာင့္ AစုိးရAဖဲြ႕ကလဲ ရွမ္းနဲ႔ကရင္နီ
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတာင္းဆုိၾကတဲ့Aတုိင္း ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကို သေဘာတူလုိက္တယ္။ ရွမ္းနဲ႔ကရင္နီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
ကလည္း

လြတ္လပ္တဲ့ေန႔ကစလို႔

ေAာင္္ဆန္းရဲ႕Aဆုိကို

ဆယ္ႏွစ္Aတြင္း

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က

ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ကို

Aသုံးမျပဳဖို႔

Aတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္

သေဘာတူၾကတယ္။

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

လြတ္လပ္ၿပီး

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 103

Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aတြက္ AေျခခံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးUပေဒကို ေရးးဆြဲရေတာ့မယ္။
ဒီUပေဒကုိ

တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးထုိင္ၿပီး

ေရးဆြဲလို႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

Aဲဒါေၾကာင့္

လုိAပ္တဲ့Uပေဒေရးဆြဲေရး

ေကာ္မတီေတြကို တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ဇြန္လAလယ္ေလာက္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို ရက္Aကန္႔Aသတ္မရွိ
ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္တယ္။
သူ႕လက္စြဲေတာ္

ဇြန္လကုန္ေလာက္ကိုေရာက္တဲ့Aခါ

Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေခၚၿပီးဘိလပ္ကို

ၿဗိတိသွ်Aစုိးရရဲ႕

လုိက္သြားရတယ္။

ဖိတ္ၾကားခ်က္Aရ

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီက

သခင္ႏုဟာ

ထည့္လုိက္တဲ့Aတြက္

UီးကုိကိုႀကီးA စရွိတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ကုိယ္စားလွယ္Aခ်ဳိ႕လည္းပါလာၾကတယ္၊ ဘိလပ္ကို ေရာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔က်ေတာ့
သခင္ႏုနဲ႔ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ဟာ ဗမာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ေလာ့လစ္စတုိ၀ဲလ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Aာသာဟင္ဒါဆင္တုိ႔နဲ႔
ေတြ႕ရတယ္။

ရုံးခန္းထဲကို၀င္မိတာနဲ႔

တမ်ဳးိတဖုံစီစU္္ထားတယ္လို႔

တၿပိဳင္နက္

သခင္ႏုဟာ

ကုလားထုိင္ေတြဟာ

ျဗဳန္းကနဲေတြးလုိက္မိတယ္။

ရုံးခန္းရွိသင့္တဲ့

Aတုိင္းရွိေနတာမဟုတ္ဘူး။

ကုလားထုိငတ
္ စ္လုံးထဲကို

သပ္သပ္ထားၿပီး

တျခားကုလားထုိင္သုံးလုံးက Aဲဒီကုလားထုိင္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထားတယ္။ တစ္လုံးတည္းခ်ထားတဲ့ ကုလားထုိင္ဟာ
၀န္ႀကီး

ေလာ့၀စ္စတုိ၀ဲလ္

ထုိင္ဖို႔Aတြက္လို႔ယူဆၿပီး

သခင္ႏုဟာ

တျခားကုလားထုိင္

သုံးလုံးဘက္ဆီကုိ

ထုိငဖ
္ ို႔

ေလွ်ာက္သြားတယ္။ မစၥတာ Aာသာဟင္ဒါဆင္က ထိပ္ဆုံးက ကုလားထုိင္မွာထုိင္ဖို႔ သခင္ႏုကို ေျပာတယ္။ သခင္ႏုဟာ
ကုလားထုိင္မွာ ထုိင္မိတဲ့Aခါ သူျပတင္းေပါက္က Aလင္းေရာင္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူေနတာကို သတိထားလုိက္မိတယ္။
၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး နဲ႔ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ကေတာ့ Aလင္းေရာင္ကို ေက်ာခုိင္းထုိင္ေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။သခင္ႏုဟာ
ဘယ္လုိလူစားလဲဆုိတာ Aကဲခပ္ခ်င္လို႔မ်ား ဒီလုိစီစU္္ထားတာလားလို႔ သခင္ႏု ျဗဳန္းကနဲ Aေတြးမိျပန္တယ္။ ၀န္ႀကီး
ေလာ့လစ္စတုိ၀ဲဟာ Aလြန္သိမ္ေမြ႕တယ္။ စကားလဲ Aလြန္နဲတယ္။ မစၥတာAာသာဟင္ဒါဆင္ ကလဲသိပ္ေဖာ္ေရြတယ္။
ထုိင္မိလို႔မၾကာခင္

မစၥတာAာသာဟင္ဒါဆင္က

ဗမာႏုိင္ငံဟာ

ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယAဖြဲ႕ထဲမွာ

ေနဖို႔စေျပာတယ္။

ဒီလုိေနျခင္းAားျဖင့္ ဗမာႏိုင္ငံနဲ႔ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ Aက်ဳးိရွိေစႏိုင္တဲ့ Aေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာတယ္။
ဒုိမီနီယံ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတာဟာ လုံး၀လြတ္လပ္ၿပီး Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာရွိတဲ့ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါပဲ။ Aဲဒါေၾကာင့္ ဗမာႏုိင္ငံဟာ
ၿဗိတိသွ်သဟာယAဖဲြ႕ထဲမွာ ဒုိမီနီယံAျဖစ္ေနျခင္းAားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်Aစိုးရရဲ႕ ၾသဇာခံမဟုတ္ပါဘူး Aစရွိတဲ့Aခ်က္ေတြကို
ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ရွင္းျပတယ္။ သခင္ႏုဟာ လြတ္လပ္ေရးAတြက္ ၿဗိတိသွ်ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိက္လာေပမယ့္
ၿဗိတိသွ်ေတြကို Aင္မတန္ Aထင္ႀကီး Aင္မတန္ ျမတ္ႏိုးသူ တစ္Uီးျဖစ္တယ္။ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳးိေတြရဲ႕ စာရိတမ
ၱ ႑ိဳင္ကိုလည္း
သခင္ႏု

သိပ္ႀကိဳက္တယ္။

သေဘာက်တယ္။

ဗမာေတြကုိAုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ

ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးကို

ၿဗိတိသွ်ေတြဟာ

ဒီေလာက္Aထင္ႀကီးတဲ့

သခင္ႏုဟာ

UပေဒAရAုပ္ခ်ဳပ္တာကိုလဲ

သူသိပ္

မစၥတာAာသာဟင္ဒါဆင္ရဲ႕စကားေတြကို

ၾကားတဲ့Aခါ စိတ္ထဲမွာAမ်ားႀကီးထိခုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းAမွဴးရွိတဲ့ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ
ဒုိမီနီယံ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္မခံႏုိင္တာ Aေၾကာင္းႀကီး ႏွစ္ေၾကာင္းရွိေနတယ္။ ဒီAေၾကာင္းေတြက ဒီလုိ ဒုိမီနီယံ
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာရွိတာAမွန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီဒုိမီနီယံႏုိင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ကို ရွင္ဘုရင္Aျဖစ္နဲ႔
AသိAမွတ္ျပဳရတယ္။

Aဲဒါဟာ

Aမ်ားႀကီးဆန္႔က်င္ေနတယ္။
လက္မခံခ်င္ဘူး။

ဗမာေတြရဲ႕

Aဲဒါေၾကာင့္လည္း

AဲဒီAေၾကာင္းAျပင္

Aင္မတန္

တက္ၾကြေနတဲ့

ဒုိမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

Aဲဒီ

ေနာက္တစ္ေၾကာင္းလည္းရွိေသးတယ္။

Aမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္နဲ႔

ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြက

ဖဆပလက

ဒုိမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

လက္ခံလုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဒီAုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ ဗမာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ ဖဆပလဟာ
ဗမာႏုိင္ငံကို ၿဗိတိသွ်လက္ထဲ ေရာင္းစားလုိက္ၿပီ သူတုိ႔ကိုသာ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံမယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔Aစုိးရျဖစ္တာနဲ႔
တၿပိဳင္နက္

ဗမာႏုိင္ငံကို

ၿဗိတိသွ်သဟာယAဖြဲထဲက

ခ်က္ခ်င္းခြဲထုတ္ၿပီး

လြတ္လပ္၍

Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပိုင္တဲ့

ႏုိင္ငံAျဖစ္နဲ႔ ေက်ညာမယ္လို႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာAိမ္ေခါင္မုိးေပၚတက္ၿပီး ေAာ္ၾကမွာေသခ်ာ တယ္။
Aဲဒီလုိ ေAာ္ၿပီး Aျပင္းAထန္ စည္းရုံးမယ္ဆိုရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းကုိ တစ္ခဲနက္္ ေထာက္ခံၾကတဲ့ ျပည္သူ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

ယိမ္းယိုင္ၿပီး

ကြန္ျမဴနစ္ေတြဘက္ကို

ပါသြားႏုိင္တဲ့

Aႏၱရာယ္္

ရွိတယ္။

Aဲဒါေၾကာင့္လည္း

ဒိုမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို Aဲဒီ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က လက္မခံခ်င္ဘူး။ Aခုေျပာခဲ့တဲ့ Aေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္

http://myanmarinmalaysia.blogspot.com

Uီးႏု-တာေတစေနသား

page 104

ဖဆပလဟာ ဒုိမီနီယံAုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လက္မခံပဲ ဗမာႏုိင္ငံကို လုံး၀လြတ္လပ္ၿပီး Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံAျဖစ္နဲ႔
ေက်ညာခဲ့ရတဲ့Aေၾကာင္း

သခင္နုဟာ

ေလာ့၀စ္တုိ၀ဲလ္နဲ႔

မစၥတာAာသာဟင္ဒါဆင္တုိ႔ကိုရွင္းျပတယ္။

ၿဗိတိသွ်

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Aလြန္ျမင့္ျမတ္ၿပီး သေဘာထားႀကီးသူေတြျဖစ္တယ္။ Aဲဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယAဖြဲ႕ထဲက
ဗမာႏုိင္ငံ ခြဲထြက္တာကို Aမွန္စင္စစ္ သူတုိ႔မလုိလားေပမယ့္ Aေႏွာက္Aယွက္မေပးဘူး။ ဗမာနုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ
လုိလားတဲ့Aတုိင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ

လုံး၀လြတ္လပ္ၿပီး

Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပုိင္တဲ့

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕

စည္းကမ္းတက် ျဖစ္ေျမာက္လာေရးAတြက္ သူတုိ႔Aစြမ္းကုန္၀ုိင္းၿပီး ကူညီတယ္။ ဗမာျပည္Aတြက္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး
Aဆုိကို

ပါလီမန္မွာတင္တဲ့Aခါ