Procesor je jedinica koja izvršava operacije definisane programom i vrši upravljanje računarskim procesima i interakcijama izmedju pojedinih jedinica

računara. Procesor zahvata instrukcije iz operativne memorije, dekodira ih i generiše potrebni signal za njihovo izvršavanje, a u slučaju ulazno-izlaznih operacija inicira podsistem ulaza / izlaza. Procesor karakterišu struktura i arhitektura. Struktura procesora su sklopovi i uredjaji koji ulaze u njegov sastav, kao i veze izmedju njih. Osnovne jedinice procesora su: aritmeticko-logicka jedinica, upravljacka jedinica, radni registri i sprezne mreze (interfejs).Arhitekturu procesora definisu: repertoar i format instrukcija, duzina masinske reci, karakteristike ultrabrze memorije, karakteristike spreznih mreza, karakteristike sistema prekidanja. Operacije koje procesor izvrsava mogu biti: operacije obrade (aritmeticke i logicke), operacije za analizu rezultata i upravljanje procesom obrade, operacije prenosa inf. (izmedju proc. i oper. mem...), operacije ulaza / izlaza... Obicno svakoj operaciji odgovara jedna instrukcija programa. Operacije se izvrsavaju u nizu etapa u kojima se izvrsavaju odredjena elementarna dejstva. Za izvrsavanje ovih elementarnih dejstava koristi se pojam mikrooperacija. Za izvrsavanje mikrooperacija se koriste posebni signali nazvani funkcionalni signali. U sastav procesora ulaze i sklopovi koji formiraju takve signale, kao i logicke mreze koje ove signale generisu. Da bi se izdvojila etapa u kojoj se mikrooperacija izvrsava koristi se takt (takt je vremenski interval u toku kojeg se izvrsava jedna (ili ponekad vise) mikrooperacija).

2

Registar podataka EDX se koristi kao pomoćni registar u instrukcijama množenja i delenja. Indeksni registri EDI i ESI se koriste za adresiranje stringova i elemenata u nizovima.TIPIČNA ARHITEKTURA MIKROPROCESORA Registri opšte namene . EBX. 16-bitni i 32-bitni. a EAX je 32-bitni. ECX i EDX se mogu koristiti kao 8-bitni. EDX. Registri EAX. Brojački registar ECX se u instrukcijama za izvršavanje petlje koristi kao podrazumevani brojač za petlju. Akumulator EAX se koristi kao podrazumevani registar u nekim instrukcijama kao što su množenje i delenje. EDI i ESI.Registri opšte namene (multipurpose registers) su EAX. ECX. 3 . EBP. AX 16-bitni. pri čemu su na primer AL i AH 8-bitni. EBX.

. kao i neke druge operacije. Ova jedinica je sastavljena od logickih mreza za izvrsavanje operacija (npr. Takođe se koristi kao indikator greške kod nekih instrukcija i procedura Pojavljuje se prilikom sabiranja ili oduzimanja označenih brojeva. Sadrži logičku 0 za neparnu parnost (odd parity). OZNAK A C O S A Z P NAZIV Carry Overflow Sign Auxiliary carry Zero Parity OPIS Čuva prenos prilikom sabiranja ili pozajmicu prilikom oduzimanja. Prekoračenje (overflow) signalizira da je prekoračen kapacitet mašine.* . Ovaj fleg se koristi kod instrukcija koje rade sa akumulatorom. Za operacije sa označenim brojevima se fleg O ignoriše. transformaciju kodova. kao i rezultati na kraju izvrsenih operacija. U akumulator se takođe smeštaju i neki rezultati aritmetičkih i logičkih informacija. pri čemu se posmatra broj jedinica u podatku. ili logičku 1 za parnu parnost (even parity). Registri stanja se koriste za praćenje stanja mikroprocesora tokom izvršavanja programa.-. ili da je različit od nule ako je Z=0. Čuva prenos prilikom sabiranja ili pozajmicu prilikom oduzimanja između pozicija 3 i 4 u rezultatu (pomoćni prenos). a ako je S=0 znak je pozitivan. Aritmeticko – logicka jedinica (ALJ) – Obavlja aritmeticke operacije (+. pomeranje reci u registrima. registara u kojima se cuvaju operandi. logicko mnozenje). logicke operacije (logicko sabiranje. Akumulator se koristi za komunikacijom sa spoljnim delovima. Ako je S=1 znak je negativan. sabiraci).. Pokazuje da je rezultat aritmetičke ili logičke operacije nula ako je Z=1. Čuva aritmetički znak rezultata nakon izvršenja aritmetičke ili logičke instrukcije.). medjurezultati. kao i raznih pomocnih registara.Akumulator (A) – Osnovni registar svakog mikroprocesore. 4 .

5 .

PC – Čuva adresu naredne instrukcije. ALJ i U/I podsistema. SP – Adresira stek memoriju. Važni adresni registri su: Memorijski adresni registar. IX – Namenjen indeksiranju Upravljacka jedinica je. u stvari.Adresni registri čuvaju adrese i povezani su sa adresnom magistralom. Drugim rečima upravljacka jedinica vrši koordinaciju i sinhronizaciju rada memorije.Sastoji se iz višeg i nižeg registra. 6 . sekvencijalna logička mreža kod koje stanje mreze predstavlja zadatak koji jedinica za obradu podataka treba da obavi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful