Ενημερωτικό δελτίο για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (χωρίς

βαλβιδοπάθεια) που πρόκειται να λάβουν αντιπηκτική αγωγή.
Σύγκριση μεταξύ του νέου φαρμάκου (Pradaxa) και του παλαιού (Sintrom)

Pradaxa
Δεν υπάρχει αντίδοτο

Sintrom
Το αντίδοτο είναι η βιταμίνη Κ (Konakion)

Δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη η ασφάλεια όσον Μπορεί να συγχορηγηθεί με plavix, salospir με
αφορά τη συγχορήγησή του με αντιαιμοπετα- βάση συγκεκριμένες, εξατομικευμένες, σύγχρολιακά φάρμακα (π.χ. plavix, salospir)
νες κατευθυντήριες οδηγίες
Χρόνος ημίσειας ζωής 12 ώρες (δηλαδή χρειά- Χρόνος ημίσειας ζωής περίπου 40 ώρες (δηλαδή
ζονται περίπου δώδεκα ώρες για να φύγει η χρειάζονται περίπου 2 μέρες για να φύγει η μισή
μισή ποσότητα του φαρμάκου από το αίμα)
ποσότητα του φαρμάκου από το αίμα)
Αντενδείκνυται η χορήγηση του φαρμάκου, αν
πάσχετε από ενεργό πεπτικό έλκος ή ενεργό
γαστρίτιδα. Αν δεν πάσχετε από γαστρίτιδα ή
Δεν προκαλεί γαστρικές διαταραχές
έλκος και είστε πάνω από 50 ετών, τότε θα
πρέπει να πάρετε και φάρμακο για το στομάχι
(γαστροπροστασία)
Χρειάζεται πολύ στενή παρακολούθηση της πήΔε χρειάζεται να ελέγχουμε την πήξη του αίμαξης του αίματος αρχικά (συνήθως κάθε εβδομάτος στο μικροβιολογικό εργαστήριο, πάρα μόνον
δα) για να ρυθμιστεί η πήξη, και μετά κάθε 20 με
σε ειδικές περιπτώσεις
30 ημέρες
Ακριβό φάρμακο (περίπου 75 €)

Φτηνό φάρμακο (περίπου 2,5 €)

Δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία των νεφρών,
Αντενδείκνυται η χορήγηση του φαρμάκου, αν
αλλά από τη λειτουργία του ήπατος.
πάσχετε από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με
Η συγκέντρωσή του στο αίμα επηρεάζεται από
κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 15-30 ml/min
πολλά φάρμακα
Χορηγείται και σε βαλβιδοπάθειες, καθώς και σε
Χορηγείται μόνο σε κολπική μαρμαρυγή, χωρίς
ασθενείς που έχουν μεταλλικές ή βιολογικές
υποκείμενη βαλβιδοπάθεια ή τεχνητή βαλβίδα
βαλβίδες
Λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα (ανά 12 ώρες)

Λαμβάνεται μία φορά την ημέρα

Λαμβάνεται μετά το φαγητό με ένα ολόκληρο Η λήψη του δεν έχει σχέση με το φαγητό ή το
ποτήρι νερό την ίδια ώρα κάθε δώδεκα ώρες
νερό και λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε 24 ώρες
Δε χρειάζεται να περιοριστεί η κατανάλωση ορι- Πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση ορισμένων
σμένων πράσινων λαχανικών
πράσινων λαχανικών
Δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι αλληλεπιδρά- Έχουν μελετηθεί πολύ καλά οι αλληλεπιδράσεις
σεις με άλλα φάρμακα
με άλλα φάρμακα