You are on page 1of 8

Pojam politike

POLITIKA - vjetina obavljanja drutvenih i dravnih poslova usmjerena na postignue najveih rezultata radi opeg dobra - metoda rada drave, politikih stranaka, institucija, pa i pojedinih osoba opa politika posebna politika lokalna, dravna, meunarodna socijalna gospodarska, prosvjetna, kulturna, zdravstvena,

svaka od tih politika oblikuje se kao odnos vlasti i onih kojima se vlada

Vlast
VLAST - sustav koji osigurava pokoravanje naredbama to potjeu iz odreenog izvora - nekim oblikom legitimnosti uspostavljena snaga podinjavanja ljudi odreenim naredbama tei svojem uvrenju i kontinuitetu - legitimnost - stupanj prihvaenosti odreenog tipa politike vlasti od lanova politike zajednice ostvarene na slobodnim izborima (prihvaanje mehanizma vlasti u narodu) LEGITIMNA VLAST - na vlast dola na poten nain potujui zakone NELEGITIMNA VLAST - tiranija (uzurpatorska vlast s vladarom koji samovoljno
odluuje o voenju dravnih poslova i nema ogranienja sukladno pravnim normama)

LEGALNA VLAST - vladavina na nain da se potuju zakoni - legalitet (legalnost) - utemeljenost postupanja vlasti na zakonima ili na pravnom sustavu u cjelini (djelovanje politike vlasti u zakonskim granicama)

3 tipa vlasti po M. Webberu:


(s obzirom na utemeljenost legitimnosti na koju se oslanja)

RACIONALNA VLAST

- legitimnost temeljena na unaprijed odreenim normama ponaanja, zakonskim aktima i procedurama


sve slubene zadae odreene jasnim pravilima definirano podruje strunosti vlast organizirana prema hijerarhijskom naelu zajamena javnost rada

TRADICIONALNA VLAST

- legitimnost temeljena na opem prihvaanju tradicije (vjerovanju da je postojea tradicija trajna i nepovrediva)
vlast temeljena na odanosti vladaru vladar u tijesnoj vezi s tradicijom (krenjem iste gubi legitimnost) upravni aparat: roaci i podanici poslunost se iskazuje osobno vladaru (ne zakonima i pravilima)

KARIZMATINA VLAST

- legitimnost temeljena na vjerovanju u izuzetnu posebnost odreene osobe, njezin heroizam ili nadmo karizmatina osoba posjeduje iznimne moi i osobine iz kojih proizlaze obiljeja njegove vlasti
podanici priznaju karizmatinost voe podanici bezrezervno podloni vlasti voe voa podanicima dokazuje svoju iznimnu mo

Autoritet i mo
AUTORITET - razina potovanja ili asti povezanih s drutvenim poloajem MO - mogunost pojedinca ili skupine d autjele na druge radi ostvarivanja i zadravanja vlasti - izraz i koliina vlasti uspostavljena mehanizmom prisile

Politiko djelovanje
POLITIKO DJELOVANJE - pothvat ili in politikog subjekta (pojedinca, skupine, puka, nacije, drave, meunarodne zajednice) radi postizanja odreenog politikog cilja - proces za ostvarenje nekih vrjednota - ono donosi evolutivne promjene kojima je cilj nova kvaliteta ivljenja politiki se moe djelovati politikim govorom, natpisom politikog sadraja i politikom utakmicom

- graanska povezanost s djelovanjem drave (suvremena politika): nastojanje da drava bude mona u odnosu na druge drave djelovanje graana radi ogranienja njezinih mehanizama prisile

- politika postaje vrstom ljudskog djelovanja u kojemu temeljno znaenje imaju ideali

- politiko djelovanje se po pravilu mora temeljiti na: slobodi politikoj kulturi sudionika uvanju i zatiti ljudskog dostojanstva

Politiki govor
- sredstvo kojim politiki govornik prenosi sluateljima ideje, namjere i interese da bi ih oni prihvatili
- svrha: oblikovanje ponaanja ljudi i njihova socijalna, politika i ideoloka stajalita te utjecanje na njim, ali i odreivanje njihove odluke

Vrste politikoga govora:


EKSKLUZIVNI
- rabi se u krugu politikih djelatnika - jezik je profesionalan, te se ne upotrebljava meu ostalim lanovima zajednice - rabi se u sklopu politike javnosti i javnosti u cjelini vladajua politika skupina stvara nova obiljeja jezine komunikacije - nastoji se proiriti na sva podruja drutvenog djelovanja, te je pokazatelj totalitarnosti politike - u govoru se ne eli povrijediti drugoga - rabi se u sklopu politike komunikacije - jezik dijaloga, tolerancije i viestruke osjetljivosti za razlike u gleditima - prihvatljivi gotovo svim lanovima politike zajednice

TOTALITARNI

DEMOKRATSKI

emotivni ekspresivni iterativni ekstenzivni

- rabe se rijei s moguim jakim emotivnim uinkom na sluatelja - odlikuje se bogatstvom i raznolikou vokabulara ili dinaminou i raznolikou reenica - ponavljanje vanih rijei ili reenica tijekom govora - govor sa smiljenom strategijom kojom se eli ponititi uinak neega to je prije reeno ili udaljiti sugovornika od osnovne teme - duge reenice, pozivanje na sporedne teme - individualna sposobnost da se govor uini skladnom cjelinom, te uspjeno usklaivanje odnosa prema sluatelju, vremenu i temi

koherentni

Natpis politikog sadraja


- natpis koji je eksplicitno usmjeren politikom djelovanju

Politika utakmica
- djelovanje politikih subjekata s ciljem ostvarenja nekih njihovih ideala - borba politiara ili politikih stranaka za osvajanje vlasti, a potom za njezino zadravanje

Djelovanje na vlast:
interesne skupine (LOBISTI) se ne bore za vlast, ve vre utjecaj na nju kako bi se ona zaloila za ostvarenje njihovih interesa - esto to rade putem masovnih medija i masovnih kampanja - u Hr. su najpoznatiji javni prosvjedi SINDIKATA

Narod i nacija
NAROD (puk) - zajednica ljudi koji ive na odreenom dravnom teritoriju, komuniciraju istim jezikom i njeguju iste tradicijske obiaje - odreeni okvir teritorijalnoga i politikog ustroja s mehanizmima zatite utemeljenim zakonima NACIJA (etnos)- stabilna i posebna ljudska zajednica konstituirana kao politiki suveren narod, to znai da posjeduje teritorij, karakteristinu kulturu i samostalni gospodarski sustav - stabilna globalna zajednica izgraena na vrijednostima elementima prepoznatljive kulture i autonomnoga gospodarskog ivota koja nije nuno vezana za odreeni teritorij i politiki ustroj, ali se moe konstituirati i kao politiki narod

Manjina
- brojano manja skupina u vienacionalnoj dravi ustavom joj je osigurano i pravo da osim politikih prava ima i pravo na
kulturnu autonomiju

Mogunosti rjeavanja pitanja manjina:


asimilacija - proces u kojemu manjina naputa ili gubi svoje obiaje i prihvaa modele ponaanja i etnike osobine veine - proces kojim nastaje novi kulturni predloak (SSSR i SFRJ) - priznavanje istodobnog postojanja i jednake vrijednosti razliitih etnikih skupina (vicarska)

prisilno mijeanje kulturnih osobitosti manjine i veine kulturni pluralizam

Narodni suverenitet i pojmovi dravljanina i graana


NARODNI SUVERENITET - mehanizam izbora, donoenja odluka u predstavnikom tijelu, sustav obnaanja vlasti i ustrojstvo sudstva - pravo svakog naroda neke drave i svih pripadnika drugih naroda u toj dravi na njihovo samoodreenje DRAVLJANIN - pripadnik odreene dravne zajednice koji dravljansko pravo stjee roenjem ili dobivanjem dravljanstva - nositelj je prava i u odreenoj dravnoj zajednici subjekt javnog podruja djelovanja

GRAANIN - nositelj prava i u odreenoj dravnoj zajednici subjekt privatnog podruja djelovanja - prepoznatljiv pojam politikih sloboda ugraenih u moderni svijet javnih komunikacija

Hrvatski narod
- izraavajui svoju vjekovnu samobitnost i dravnu opstojnost, ostvario je nacionalnu dravu u kojoj su Ustavom zajamena prava svih njezinih graana

- Ustav Republike Hrvatske donesen je 22.12.1990.


- u Izvorinim osnovama Ustava moe se vidjeti: samobitnost i postojanost hrvatskog naroda nastojanje za ostvarenjem nacionalne drave i stjecanjem svih bitnih dravotvornih elemenata (teritorija, kulturne batine i gospodarske neovisnosti) za stvaranje moderne drave

- pozivom na temeljne pretpostavke ostvaruju se sastavnice legitimiteta moderne nacionalne drave, a neosporna kulturna batina i gospodarski resursi jame njezinu samostojnost - RH se ureuje prema suvremenim demokratskim pravilima, uz zatitu ljudskih prava i nove vrijednosne elemente nacionalne zajednice - proces stvaranja nacionalne drave u Hrvatskoj oituje se i kao ispunjenje ideje o meunacionalnom razumijevanju i toleranciji

Etnike i nacionalne zajednice ili manjine u Republici Hrvatskoj


s ustavnim promjenama (20.1.1998.) ustanovljuje se pojam autohtonih nacionalnih manjina te se kao dravljani RH kojima se jami ravnopravnost s graanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a, navode Srbi, esi, Slovaci, Talijani, Maari, idovi, Nijemci, Austrijanci, Ukrajinci, Rusi i dr.

- s ustavnim promjenama 16.6.2010. uvrtene su sve 22 nacionalne manjine - broj ugraenih mehanizama zatite nacionalnih manjina pokazuje stupanj demokratskog ustroja odreene drave

Dravljanin Republike Hrvatske


- narodni suverenitet je veza koju Ustav RH stavlja u ravninu sa svim demokratskim ustavima Hrvatsko dravljanstvo stjee se: podrijetlom roenjem na podruju Republike Hrvatske priroenjem na temelju meunarodnih ugovora priroenje - nain stjecanja hrvatskog dravljanstva za strance koji su podnijeli zahtjev za primanje u hrvatsko dravljanstvo ako udovoljava zakonom odreenim pretpostavkama - odnos drave Hrvatske prema nositelju hrvatskog dravljanstva ureen je u skladu s demokratskim normama i dometima meunarodnog prava to mu osigurava zatitu drave i u svijetu