FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

METODIČKA PRIPREMA ZA OBRADU NASTAVNE JEDINICE PRIČA O KMETU SIMANU IVE ANDRIĆA

student: Aleksandar Ristić
grupa: 05

Beograd, februar, 2011. god.

broj indeksa: 011677 profesor: Ljiljana Bajić asistent: Zona Mrkalj

0

Beograd. 1996. Redni broj časa: Datum i vreme održavanja časa: Oblik rada: frontalni Nastavne metode: dijaloška. Za nastavnika: Ivo Andrić. Kreativni centar. Čitanka za sedmi razred. Književno delo Ive Andrića u nastavi. Beograd. 2007. Tanja Popović. Logos Art. 2010.Škola: OŠ Drinka Pavlović Razred: sedmi Predmetni nastavnik: Slavka P. Milka Andrić. Beograd. 2010. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Milija Nikolić. Zavod za udžbenike. kreda. Zavod za udžbenike. Priča o kmetu Simanu (odlomak iz istoimene pripovetke). Priča o kmetu Simanu (odlomak iz istoimene pripovetke). Beograd.priručnik za nastavnike. Kreativni centar. 2010. Zavod za udžbenike. tabla Literatura: za učenike: Ivo Andrić. 2010. monološka. Čitanka za sedmi razred. 1 . Beograd. Vuk Milatović. Beograd. razredu osnovne škole . Nastava srpskog jezika i književnosti u 7. Rečnik književnih termina. tekstovna Nastavna sredstva: udžbenik.

Sto se tiče vaspitnih ciljeva. Proniknuti u psihologiju dvojice likova kroz način na koji oni ostvaruju sebe u stvarnosti pri čemu posvetiti pažnju odnosu između emocionalnog i racionalnog unutar čovekovog bića. reči i postupake junaka. takođe junake ne određuje jednoznačno. shvatanje i tumačenje nekog književnog dela. Obrazložiti kako sebe Siman doživljava. U ovom slučaju on to čini kroz govor i postupke junaka i putem svojih komentara. Učenici bi trebalo da prepoznaju razliku između narativnih i deskriptih delova teksta i da otkriju poziciju pripovedača (sveznajući pripovedač). Dovesti učenike do ideje da stalna borba protiv 2 .NASTAVNI CILJEVI Osnovni svrha interpretacije nekog književnog dela je ostvarivanje obrazovnih. Uspostaviti vezu između Simanove tragične sudbine i sudbine njegovog naroda i njegove vere. za uspostavljanjem novih vrednosti. elementarnih. kmeta. Obrazovni ciljevi omogućavaju pravilno doživljavanje. crno-belo. preciznijih ciljeva ustanovljenih za svako konkretno književno delo. vaspitnih i funkcionalnih ciljeva u nastavi. Učenici bi čitanjem dela trebalo da se upoznaju sa istorijskim prilikama toga doba. već složeno koristeći se spoljašnjim. takođe. psihološkim portretisanjem. sižea. Kroz ova dva lika vidimo njihovu versku i klasnu razliku. Podsticati učenike da pažljivo analiziraju misli. odnos prema tradiciji. koje opstaje uprkos dolasku Austrije i kapitalističkog ueđenja. da se trude da proniknu u piščeve poruke i ideje i da razvijaju osećaj za lepotu piščevog jezika i stila. Priča o kmetu Simanu je pogodna za dostizanje tih ciljeva jer prilikom njenog tumačenja učenici se suočavaju sa moralnim dilemama i kroz njihovo rešavanje donose ispravne vrednosne sudove i proširuju svoj pogled na svet. a do njih dolazimo posupnim ostvarivnjem manje uopštenih. U Priči o kmetu Simanu vidimo dvojicu likova koji su postavljeni na istorijsku pozornicu u vremenu austrijske okupacije Bosne. pejzaža i situacije. Trebalo bi. na refleksiju tog društvenog kretanja kroz njihove ličnosti. Ukazati na koje sve načine pisac karakteriše junake. U obrazovne ciljeve takođe spada i upoznavanje učenika sa stvaralačkim postupcima kojima se pisac služi da bi što bolje načinio fiktivni svet umetničkog dela. učeničku pažnju usmeriti ka rasvetljavanju nekih ekonomskih i socijalnih činioca života predstavljenih u delu. feudalca i Simana. Zapažamo ostatke feudalnog uređenja u odnosu između age. nacionalno određenje. fizičkim i unutrašnjom. Pisac je umetničkom nadgradnjom oživotvorio jedan istorijski događaj usredsređujući se pre svega na pojedince. oni su pre svega značajni za razvijanje humanosti kod učenika i njihovu valjanu socijalizaciju. Nastavni plan nalaže da se učenicima kroz interpretaciju još predoče pojmovi fabule. Uopšteni obrazovni ciljevi su sticanje naučnog pogleda na svet i razvijanje kritičkog mišljenja. ne samo kao čoveka (individuu) već i kao pripadnika srpskog naroda vekovima potlačenog od strane islamskog zavojevača i zato u njemu iskri želja za osvetom.

saznaju i tumače književno delo.nepravednog ustrojstva sveta praćena optimizmom i verom u sebe kad tad mora da se isplati. i sav šljivik. Navesti učenike da što potpunije dožive umetnički svet dela. da otkrivaju njegovu estetsku vrednost. kroz pravilnu formulaciju pitanja i radnih naloga. Da se u toku interpretacije pozivaju na tekst kada bi trebalo da opravdaju neke od zaključaka do kojih su došli. Pomocu dijaloske metode. koji on sada smatra svojim. upotrebljava izraz „duševan aga“ i stavlja ga pod navodnike. Pretpostavite kakav je odnos vladao između aga i kmetova u to vreme i uporedite ga sa odnosom između Ibrage i Simana u odlomku. omogućiti angažovanje analitičkog. Učenici bi trebalo da usvajaju književnoteorijska znanja i da ih koriste tokom formiranja svog mišljenja i stavova o delu. ISTRAŽIVAČKI ZADACI Informišite se o istorijskom događaju koji predstavlja pozadinu zbivanja u delu. sintetičkog. zato je potrebno pobuditi njihovu stvaralačku maštu. da ih dovode u različite odnose i sagledaju iz različitih uglova. 3 . ma koliko to trenutno izgledalo uzaludno. navesti ih da budu emocionalno angažovani. Sa druge strane. da delo nije samo skup poruka i ideja do kojih oni moraju da dopru već i sve ostalo i time će se podsticati ljubav prema lepom. Razmislite zašto predmet piščevog interesovanja nisu istorijski poznate ličnosti već obični ljudi iz naroda. Uputiti ih na zaključak da postupak glavnog junaka nije izraz sebičnosti već pretstavlja svojevrsnu žrtvu zarad ostvarivanja boljeg života kolektiva prema kojem oseća pripadnost. kada govori o Ibragi. ljubav prema umetnosti uopšte. problematizovati moralnu stranu načina na koji on to čini da bi došli do ideje da svako nosi u sebi i dobre i rđave osobine i da idealan čovek ne postoji. Zašto Siman tako burno reaguje na Ibragin zahtev i zašto se Ibraga jače ne usprotivljuje Simanovom buntu? U čije sve ime Siman priča i kome se zapravo obraća kad govori sa agom? Zašto je Simanu milije to što govori nego „ovaj rod. Produktivno vođenje nastave i što veće angažovanje stvaralačkog mišljenja kod učenika omogući će ispunjavanje i funkcionalnih ciljeva. Pre svega kroz istraživačke zadatke učenike usmeravati da tokom istraživačkog čitanja izdvajaju bitne elemente od manje bitnijih. Da uočavanjem uzročnoposledičnih veza unutar dela sa posebnim akcentom na motivisanost postupaka junaka nastoje da prave korelaciju sa stvarnim svetom. asocijativnog mišljenja. Osnovni funkcionalni cilj je osposobiti učenike da samostalno doživljavaju. Prilikom čitanja teksta učenici u svesti uvek nanovo stvaraju svet književnog dela. sa svim voćkama iz korena“ ? - Objasnite zašto pisac.

Dovoljno je da se kaže da Siman na kraju gubi i porodicu i dom. Obratite pažnju na poređenja. nasmejalo. s tim što nećemo odmah to pitanje stavljati u prvi plan već malo kasnije. kad dođe vreme za uvođenje problemske situacije. Bilo bi zgodno da se tad da zahtev da neko u kraćim crtama prepriča odlomak čisto da bi ostali imali jasniji pregled nad 4 . čovek za uzor.- Obrazložite zašto se Ibragi put koji je morao da pređe od Simana do njegovih kola pri odlasku učinio mnogo dužim nego taj isti put pri dolasku. za šire lokalizovanje je potrebno samo naznačiti da se radnja dela odigrava 1878. godine nakon održanog Berlinskog kongresa gde je jedna od odluka dogovora velikih sila bila i pripajanje Bosne i Hercegovine Austriji ne bi li se umanjila moć Otomanskog carstva. Kroz upečatljiv lični doživljaj književnog dela. iako je išao još i nizbrdo. godine. Shodno tome prvobito ćemo razgovarati o generalnim utiscima koje je delo ostavilo na njih postavljajući neka uopštenija pitanja. Tek ako se delo jako proživi stvara se pogodna atmosfera za adekvatnije i više angažovanje u njegovom tumačenju. Kako vam se svidela ova priča? Koja je osećanja pobudila u vama? Šta vas je uzbudilo. ostvaruje se mogućnost da ono deluje na moralne stavove učenika. S obzirom na to da u tekstu nema nekih velikih nepoznanica za učenike što se tiče istorijskog konteksta. - Pronađite opise u delu i odredite koju funkciju imaju. Uža lokalizacija podrazumevala bi da se ukratko ispriča dalja Simanova sudbina koja iz ovog odlomka moze da se nasluti. putem njegove estetske funkcije. dakle. ali ipak ničim nije zasigurno pretpostavljena. reklo bi se. Koja se sve čula angažuju? - Pošto je ovo samo odlomak pokušajte da pretpostavite sta se dalje desilo. On na kraju tuberkulozan gusla po kafanama trazeci da mu zauzvrat ko udeli koju čašicu rakije. oduševilo. a nekad je bio. Austrija je tada okupirala Bosnu. odaje se alkoholizmu i postaje jedan od onih ljudi koje je sredina sa podsmehom i osudom odbacila. dok je aneksija konačno izvršena 1908. UVODNI DEO ČASA Učenici su pročitali deo pripovetke koji se nalazi u čitankama i da bi imali kompletan uvid u sadržaj koji su tom prilikom primili potrebno je na samom početku časa uže i šire lokalizovati taj odlomak. Tu će učenici izneti neke svoje stavove i utiske i po mogućstvu potkrepiti primerima iz teksta i polako se uključiti u dijalog sa nastavnikom i međusoban dijalog. Ovo završno lokalizovanje odlomka ima za cilj da naglasi koliko je kobna zapravo bila Simanova odluka da Ibragi ne da njegov zakonom propisani deo od letine. zabrinulo? Na koja razmisljanja vas je priča navela? Koji je lik ostavio veće simpatije i zašto? Da li ste se u toku čitanja poistovećivali sa njim? Koliko se razlikuje svet ostvaren u priči od sveta u kome mi živimo danas? Ova pitanja su tu čisto da pokažu u kojim se sve pravcima kreće misaona usmerenost učenika i da podstakne zainteresovnost za dalju obradu.

Kako se aga odlučuje da ode kod Simana po harač? Po čemu se u toj situaciji on razlikuje od Simana? Siman se ishitreno. . Činjenica je da je bas ta godina bila izuzetno rodna pa bi prostim zaključivanjem mogli da kažemo da je polovina šljiva te jeseni mogla da bude i više nego dovoljna. Ukoliko se desi da niko od učenika ne misli da Siman nije bio u pravu ili to kaže samo nekolicina. Plan teksta nije potrebno praviti jer siže ovog odlomka nije toliko komplikovan da bi učenicima bio problem da sve njegove delove drže u glavi tokom interpretacije. samo uspeo da se ugoji od aginog dela i kupi sebi konja da bi se pokazao pred drugima. Napomenućemo da je Siman kasnije te zime. a taj način podrazumeva potpuno misaono angažovanje učenika.Možete li da zamislite kako je Siman živeo do te godine? Mislite li da je činjenica što je godina bila izuzetno rodna bila dodatni podsticaj da Siman ovako postupi? Siman je godinama unazad uspevao da ishrani svoju porodicu i sa onim delom godišnjeg prinosa koji je njemu pripadao tako da mu nije bilo preko potrebno da zahteva i agin deo. napraviti polemična atmosfera koja bi rezultovala donošenjem ispravnih zaključaka. kad je tolike godine čekao nista mu se ne bi desilo i da je te godine pričekao i ispoštovao zakon. mi ćemo pokušati da ih navedemo na mišljenje da i takav odgovor dolazi u obzir. Kao da se u njemu probudila sitnosopstvenička želja da ima još više nego sto mu je potrebno. analiziraju. nastojaćemo da valjanim primedbama uverimo učenike u ispravnost i takvog rešenja. . sintetišu.. pogotovo sad kada jos nije bio siguran u to da je drugačiji zakon donet.. Suština nije u problemu već u načinu na koji će se doći do njegovog rešenja. u delu pripovetke koji je izvan ovog odlomka. dok se aga blagovremeno informisao pa tek onda otišao po svoj deo. Samo delo nam obicno nudi jedan ili više problema oko kojih se može razviti rasprava. lakomisleno poveo za glasinama da je dolaskom austrijske vlasti izmenjen zakon po kome je kmet u obavezi da daje deo svog prihoda agi. preuranjeno. GLAVNI DEO ČASA Posto smo razmenili utiske pitaćemo učenike koja je osnovna tema dela. ne bi li dobili odgovor da je to Simanovo odbijanje da Ibragi da njegov harač i onda se usredsređujemo na stvaranje problemske situacije. o čemu se zapravo u delu radi. nije bilo potrebe da požuruje u svojoj odluci. Osnovno pitanje bi bilo: Da li je Siman ispravno postupio time sto se usprotivio da da agi njegov deo? Pretpostavimo da bi većina rekla da jeste. njihovu sposobnost da upoređuju. dok bi jedan deo učenika odgovorio suprotno. 5 . maštaju.celokupnom predmetnosti priče.

moze vala i ovo sto se zove tvoje postati moje. kad je ono što je od davnina bilo moje moglo postati tvoje. Ta njegova odluka je značajna jer je on među prvima donosi i na taj način predstavlja pokretača novog. a poslije ćemo se razgovarati ko će koga jahati za onih trećih četiri stotine godina“. pravednijeg života kmetova. ne razmišlja o korenitoj promeni društvenih odnosa tako da u globalu sve ostaje isto.. bez žrtve. kao što je i bilo (.. Navedite neke od osnovnih razloga kojima on sebe opravdava i one gde pisac komentariše ispravnost njegovih postupaka. ne samo da se pritaji i sačeka konačnu odluku nove vlasti. on govori da u ovom trenutku nije on toliko važan koliko su važni svi oni koji su vekovima kulučili za 6 . pun srdžbe i u mnogim trenucima van sebe. hoću da te vidim kako se vraćaš sa praznim sepetima odanle odakle si se uvijek vraćao sa punim.. svima mojima mrtvima za dušu. Kakva je razlika između položaja Simana i položaja ostalih kmetova? Po čemu je njegova odluka da se pobuni posebno značajna? Kako bi izgledao svet da nema ljudi poput Simana? Za razliku od drugih kmetova koji su svojim agama odnosili harač Simanu je aga dolazio po harač jer je živeo samo na sat hoda od njega. Da nema ljudi poput njega ništa se ne bi menjalo. sada ćemo četiri stotine godina mi vas.. znaj. može vala i ovo što se zove tvoje postati moje. kada govori o toj zemlji.... već da digne glas i kaže šta ima i šta mu je na duši. Ako je takva odluka ispravna zašto on kao razlog nije nešto pametnije naveo nego: „Četiri stotine godina ste vi jahali nas. on tu ne nudi nista bolje od onog sto je i do sada bilo. Siman je ogorčen. To mi je merak i to mi je. Oseća potrebu za ponovno uspostavljanje ravnoteže koja je nekada davno narušena. Pored ovih tvdnji valjalo bi sad izaći sa tvrdnjama koje idu u prilog Simanovom postupanju. Kakvo bi to veme po Simanovom mišljenju trebalo da nastupi? Zašto Siman govori „ono što se zove tvoje“. On čak.) Ne dam.. za četiri stotine godina“.“ Time što jasno kaže da su ga mrtvi obavezali da učini ovo što čini. Siman se poziva na to da je pre dolaska Turaka sva zemlja bila u vlasti njegovih predaka i da je sad došlo vreme da ponovo bude. Ostali kmetovi su tako iskoristili priliku da u opštoj pometnji ne odnesu agi deo dok je Siman bio u situaciji da se među prvima pobuni.. uslovi za bilo kakav napredak ne bi postojali i samim tim čovečanstvo bi nazadovalo. a to se vidi iz njegovih reči: „ . bez uloženog truda. učenici mogu navoditi bilo koji deo teksta gde se on obraća agi: „ . ne priznaje da je ona ikada bila agino vlasništvo. E. pa u neko vrijeme i po nekoj pravi postalo vaše.drugo vrijeme. umesto da kaže „ono što je tvoje“? Sto se tice Simanovog govora. samo prostu zamenu mesta.) I tvoje je bilo nekad naše. ništa ne dolazi samo od sebe.. druga prava. Pokušajte da to potkrepite primerima iz teksta.. Siman je svestan da da bi došao do svojih prava čovek mora sam da dela..Šta Siman na kraju govori agi? Uporedi novo vreme koje Siman najavljuje sa stirim vremenom i izdvoj razlike. pa i druga sudija (.

Postoji li nesklad između misli i reči kod nekog od dvojice likova? Gde to primećujete u tekstu ? Pokušajte da objasnite zašto je to tako? Zašto Ibraga podilazi Simanu ? Pošto Ibraga zatiče Simana kako leži nemajući nameru da ustane i pozdravi ga i na taj način ukaže dužno poštovanje koje jedan kmet ukazuje jednom agi. izvitopruje ih i daje im smisao koji njemu odgovara. verbalno agresivan. . prikazana je načinom na koji on barata rečima. ali su ga strah i obzir obuzdavali“. njegova dovitljivost.Tim odgovorom je on ozvaničio svoju slobodu i povraćeno dostojanstvo. Kad mu Ibraga kaže da je došao da „smiri“ ono malo njegovih šljiva.svoje age. pisac samo eksplicitno potvrđuje tu ideju. u jednoj rečenici najsažetije pokazao razlog svog bunta. Od posebne je važnosti način na koji uzvraća Ibragi na njegovu primedbu da je otišao daleko u svom protivljenju govoreći: „Mogu ja danas da idem kud god hoću“. autentičan. Govor ima pre svega funkciju da oživi lika. misleći da ih obere. on to veoma teško prihvata i doživljava kao atak na svoju ličnost. Siman u odgovoru toj reči vraća ono osnovno značenje pa govori da su šljive „mirne“. Tim dijalogom je omogućeno da se likovi predstave čitaocu i takođe on ima veliku ulogu u psihološkoj karakterizaciji likova. U ovom trenutku možemo učenicima napomenuti da se pisac koristi različitim postupcima u karakterisanju junaka. datim pretežno u zagradama u tekstu. Kaže da se u Simanu nataložila gorčina stotine hiljada ljudi i desetina predhodnih generacija. nema ih potrebe smirivati. Simanova sposobnost da se u trenutku snađe. Dakle. tek tad lik postaje samosvojan. kroz govor samog lika. biva sve ubedljiviji u svojim replikama i komentarima dok se Ibraga sve više povlači pred njim ne nalazeći načina da mu parira. Kada to uzmemo u obzir prilikom daljeg tumačenja videćemo da je svaki njegov pomirljiv i razuman gest samo na izgled takav. Siman se sve više prepušta bujici reči koja izvire iz njega. a ovde primećujemo indirektnu karakterizaciju. Pisac tada u svom komentaru poprilično jasno osvetljava njegovo unutrašnje stanje: „Ispod mirne maske »duševnog age« u njemu je sve kuvalo od sopstveničkog besa i povređenog aginskog ponosa. . Ibraga rezervisan. Kako razgovor odmiče. i direktnu. Razgovor se odvija u pokušajima Ibrage da nekako postigne neko kompromisno rešenje za nastalu situaciju i Simanovim odlučnim odbijanjem svakog Ibraginog predloga. Ćutanje ima ulogu da naglasi Ibraginu nemoć i Simanovu nadmoć. kroz kroz piščeve stavove i komentare o njemu. otud bi bilo od koristi da se više pažnje posveti dijalogu između Simana i Ibrage. zbunjen. pun sebe. On je mislio da će podilaženjem uspeti da privoli Simana da odustane od svoje namere da mu uskrati harač pa umesto da kaže da oberem 7 . svojim znojem hranili drugoga.U kom emocionalnom stanju se nalaze likovi tokom razgovora? Kako se razgovor odvija? Koju ulogu ima ćutanje? Pokažite gde Siman u svojoj verbalnoj nadmoćnosti vešto koristi reči koje Ibraga izgovara. imamo naizmenični smenjivanje predloga i replika koji su praćeni povremenim ćutanjem. iznenađen načinom na koji mu se kmet suprotstavlja. Bilo bi prigodno da navedemo jos neke primere gde se javlja glas pripovedača . U svojim neposrednim komentarima. Siman je ushićen.

a unutrašnja prikazivanjem njegovog duševnog. Ni u jednom trenutku on neće reći ništa ružno o Ibragi. . snishodljivog. on uviđa koliko je Siman krupan. U ovom slučaju vidimo da su ova dva tipa karakterizacije međusobno povezana piščevom namerom da junakov spoljašnji izgled iskoristi za prikazivanje njegove psihe. što pisac i napominje. tokom razgovora. Kao i Ibraga i mi Simana prvo zatičemo kako obasjan sunčevim zracima leži ispod šljive pune roda stavivši ruke iza glave i zadovoljno se osmehuje. Objasni simboliku zemlje. Zašto njegove reči pisac poredi sa slatkim pićem? Šta zaključujete iz načina kako Siman izgovara svoje „ne“? Primećujemo da se pripovedanje i deskripcija međusobno kombinuju. Spoljašnja karakterizacija se ostvaruje opisom junakovog izgleda i odeće.Prikazuju li se negde u tekstu fizičke karakteristike junaka? Koju ulogu one imaju? Tek kada Ibraga vidi Simana opruženog na zemlji. Pretpostavimo da je taj osmeh koji mu se iskrada podstaknut mislima kako će da utroši taj novac 8 . velik čovek. šljiva i neba u opisu koji sledi posle rečenice I Siman govori. a ne pogurenog. u ovom tekstu pretežno Simana jer se uglavnom vezuju za njegov lik. Koja je funkcija opisa u tekstu? Iz opisa Simana koji predhodi dolasku Ibrage pokušajte da otkrijete kako se Siman oseća. Svestan je toga da je Turska oslabila i da postoji realna mogućnost da se sve ono sto kmet govori uskoro i ostvari pa se u skladu sa tim i ponaša. . psihološkog portreta. Opisi imaju ulogu da posredno karakterišu junake.Pokušajte da uspostavite odnos između narativnog i deskriptivnog u tekstu. on njega pre svega vidi kao agu i upravo zato želi da ga ponizi. on će dva puta reći „pametan si ti čovek Simane“ pre nego što iskaže protivljenje Simanovim stavovima. kakav je obično bio. uspevaju da iznesu na površinu Simanovo emocionalno stanje. proračunat. Tu se učenicima može pomenuti da prema drugačijim merilima klasifikacije karakterizacija može biti spoljašnja (fizička) i unutrašnja (psihološka). U tom trenutku ibraga oseća strah od svog kmeta jer shvata da kmet može da mu naudi pošto je fizički jači. Izdvojićemo neke delove teksta koji svojom izražajnošću. Iz ovoga zaključujemo da je on promišljen.takođe. kasnije. da nema dužih čisto deskriptivnih delova (kada je protok vremena priče ravno nuli) i obratno. Kako Siman doživljava Ibragu? Siman Ibragu ne vidi kao nekog posebno rđavog čoveka. Ta slika je odraz njegove bezbrižnosti u koju je uplovio pošto je već duboko uveren da su dani kada je morao da daje agi deo svog imetka davna prošlost. sposoban je da vlada sobom i svojim emocijama i da vrlo dobro odmerava svaku svoju reč i postupak. taj zao usud koji mu je rođenjem dat. Otuda bi se dalo zaključiti da je pisac pokazujući Simanovu fizičku veličinu u trenutku kada se on buni protiv age pokazao veličinu (snagu) njegove ličnosti.šljive on kaže da ih smirim. posredstvom čulnih slika. Njega pogađa nepravda da će on ceo život provesti kao kmet.

U ovoj pripoveci zapažamo da su pisac i pripovedač ista ličnost i da pripovedač ne uzima učešće u delu kao jedan od aktera već stoji izvan fiktivnog sveta dela. realni. Šta primećujete? Možemo reći da je Ibraga sujetan. tako su i njegove želje sada opipljive. iz njegove sveprisutnosti. ali on je i razuman. Ovaj opis predočen je vizuelnim i auditivnim dražima pa samim tim deluje kompaktnije i svrsishodnije. lakše ih je zamisliti kao stvarne ljude jer ne postoji čovek koji je sav sazdan od vrlina kao što ni ne postoji čovek sazdan samo od mana. ono sve vidi i ne postoji nikakva fizička prepreka koja bi mogla da 9 . konformista. optimista.Nabrojite što više osobina oba lika. Naznačeno je da je pod njim zemlja. inteligentan. moćnija od bilo kakvog oružja. uporan.ali je i nepromišljen. Siman je hrabar. On tako želi da proglasi svetu svoju radosnu vest da je konačno došao taj istorijski trenutak kada je ono što je četiri veka bilo san svakog ugnjetenog seljaka postalo stvarnost. a to vidimo prevashodno iz komentara koje daje opisujući situaciju. Njegovo oko je božansko oko. domišljat. I jedan i drugi imaju pored vrlina takođe i mane i obratno. Pripovedanje je ostvareno u trećem gramatičkom licu i sam pripovedač predstavlja sveznajućeg pripovedača. nepokolebiv. samim tim ti književni junaci postaju više upečatljivi. on na joj sigurno stoji jer sad oseća da je njegova. proračunat. Vidimo ga kada izgovara ono njegovo „ne“ Ibragi kako se okreće na sve četiri strane sveta. . To nam govori da je njihova karakterizacija složena. i one mu omogućavaju da dosegne te svoje želje. centralni. Nije slučajno pisac to njegovo ne usporedio sa pucnjem plamenog biča ili male puške.koje će zaraditi od prodaje letine. Na taj način mi ovde ne vidimo agu kao tipičnog agu ni Simana kao tipičnog kmeta. Iako tako savršeno tokom razgovora barata rečima one Simanu nisu dovoljne da iskaže sve ono što želi pa pokušava gestovima i mimikom svoje reči da osnaži. Drugi. nije crno-bela. licemeran. jake volje. Daljim poređenjem njegovih reči sa slatkim pićem potvrđuje se značaj Simanove potrebe da govori jer što više reči bude izgovorio više će slatkog pića da čuvstvuje. na putu između njega i njegovih želja. moći da se „spušta“ u svest dvojice likova zadirući u one najintimnije kutke i tumačeći svaki postupak bolje nego što bi oni ikada mogli. kao sredstvo kojim se pisac služi da bi izneo neku određenu ideju. Zemlja mu daruje šljive koje su na putu između njega i neba. nije mu potreban posrednik da bi priča dobila na autentičnosti ili istinitosti. Oni nemaju podređenu ulogu u priči. U ovom slučaju želje su predstavljene u vidu oblaka i kao što su ti oblaci pamučni. mozda i najznačajniji opis iz ovog odlomka postavlja Simana u središte pejzaža gde se njegova figura izdvaja kao glavna i u čvrstom je saglasju sa okolnim predelom. dnevnog sanjarenja budi ga rezak i neprijatan zvuk škripe kapije koji najavljuje Ibragino stupanje na scenu. lakoman. Pisac dakle neposredno pripoveda priču koju je uobličio u svojoj mašti. pritvoran. Iz tog laganog. realne i ostvarive. osvetoljubiv. staložen. nenasilan. time je želeo da naglasi da je reč izuzetno moćna. već oživljavaju za sebe. pa put neba. lukav. opipljivi. lika ili dogadjaj.

osnovne karakteristike ovog vida pripovedanja bile bi : 1. Pročitaćemo učenicima jedan kraći deo iz odlomka i zatim postaviti određena pitanja ne bi li dosli do ovih zaključaka. Širio je ruke i prste na rukama. 3. Pripovedanje u trećem licu može biti i personalizovano. Njegovo pripovedanje je objektivno. Dakle. i to je jedina stvar koja nas navodi da posumnjamo u njegovu apsolutnu objektivnost. zadržavajući u sebi sladak vazduh i izdišući ga glasno i polagano kroz stegnute zube. mi nikad ne možemo saznati šta je pisac prećutao.ograniči njegov pogled. depersonalizovan je. Međutim. izvan priče pa je samim tim i objektivniji. 10 . nema tajni. izostavio iz teksta. Kakav utisak u vama budi tako izmenjen tekst? Čini li vam se da tekst preveden u prvo lice deluje bliskije. Šta je vidljivo pod njegovim pogledom. a šta ostaje skriveno? Pokušavamo da dodjemo do ideje da za pisca nema nepoznanica. Krivo mu je bilo što je nestalo age ispred njega. On samim selektovanjem dogadjaja ipak usmerava naše zaključivanje u određenom pravcu i to je jedan od puteva kojim dolazimo do osnovnih poruka dela. Moglo bi se takođe reći da on u cilju postizanja objektivnosti koristi taj vid pripovedanja. „Činilo mu se da ni približno nije sve kazao i da je pun neizrečenih reči koje naviru u rojevima. Zapžamo da je pripovedač depersonalizovan. ali to ovde nije slučaj. a to su dva osnovna oblika pripovedanja. Ovim ce učenici steći uvid u to kako izgleda pripovedanje u trećem licu. Navedite primere iz odlomka kada pisac komentariše o Simanu. Ne otkriva svoj identitet. ali pri tom žrtvuje prisnost koju bi mogao da ostvari sa čitaocem pripovedajući u prvom licu. nadimao grudi. što je takođe odlika sveznajućeg ili auktorijalnog pripovedača. neposrednije? Zašto? Učenici će shvatiti da je to tako jer pripovedač u prvom licu uzima učešće u događajima za razliku od pripovedača u trećem licu koji priča sa distance. 4. pa otuda mozemo reći da je on sveznajući i sveprisutan. On ne samo da ne uzima učešće u događajima već uopšte ne postoji u nutar fiktivnog sveta priče.“ Koji glagoli i zamenice u pročitanom tekstu upućuju na treće lice? Pokušajte da da oblike trećeg lica zamenite oblicima prvog lica (zamislite da ste vi Siman). 2. On je sveznajuć (neograničenog znanja) i sveprisutan. a kada o Ibragi. Pripovedač se nalazi izvan sveta fiktivne priče. jer šta ti vredi da imaš i imanje i silu kad je nemaš kome pokazati. a kako u prvom.

Pisac je borbu ovde konkretizovao na dva lika kroz njihov razgovor. velikih prevrata i revolucija. 11 . ma koliko je u toku razgovora pokušavao. Na kraju možemo pročitati učenicima onaj deo pripovetke gde Siman sebe poredi sa petlom (orozom) i naglasiti da je tom samokarakterizacijom najneposrednije iskazana suština Simanovog lika a i same pripovetke uopšte. nikako nije mogao da kaže sve ono što mu je bilo na duši. postavlja je kao predznak. uvek aktuelno? Kakvu ulogu ima činjenica da Siman na kraju pripovetke ostaje nedorečen? Svevremenska je borba između klasno suprotstavljenih pojedinaca. Jedino što mu kvari celokupan doživljaj je to što. crnu slutnju njegove nesreće koja je vrlo brzo usledila. a pozitivna jer uslovljava kretanje ka napred u celokupnom razvoju ljudske civilizacije. Siman na kraju odlomka izlazi kao pobednik. Kroz istoriju javljaju se periodi mirnog života i periodi burnog života. neodvojivi jedan od drugog. otpravljuje agu kući sa praznim „sepetima“ i uživa u dosegnutoj slobodi. i oni su dijalektički povezani. Ta boba je negativna time što obično iziskuje ljudske žrtve. Pisac s namerom naglašava tu njegovu nedorečenost.ZAVRŠNI DEO ČASA Šta iz ovog odlomka možemo da izdvojimo kao svevremensko. govorno sučeljavanje.

UNUTRAŠNJA psihološko III SLOŽENA kompleksni likovi (Siman i Ibraga) CRNO . opisi) KOMBINOVANA objedinjuje oba tipa II SPOLJAŠNJA fizički izgled -------(povezane)-----.BELA jednoznačni likovi PRIPOVEDANJE U TREĆEM LICU izvan sveta priče objektivan sveznajuć depesonalizovan 12 .procene) INDIREKTNA govor i delanje samih junaka (dijalog Simana i Ibrage.IZGLED TABLE KARAKTERIZACIJA LIKA I DIREKTNA pripovedanje (piščevi komentari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful