Diputació de Barcelona

Junta de Personal

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL Dia: 28 de novembre de 2007 Lloc: Carrer Mallorca, 244 Hora : 11 hs en primera convocatòria, 11’30 en segona convocatòria. Assistents UGT : Fermin Gómez, Emilio Fernández, Marta Fernández, Carlos Villalante, Antoni Mendoza, Carmen Perales, Teresa Falceto, Telm Busquets, Angel Hoyo, Mª Luisa Navarrete, Monica López, Paco Díez, Marina Martínez, CCOO: Alfredo López, Mireia Vallés Juan José Ruiz, Àngel Contreras, Artur García. CGT :Jordi Ferri, Feliu Madaula C.T.e.C : Asunción Fernández, Germán Serrano, Jordi Alonso

Disculpen la seva absència: Narcís Gil (UGT) Manuel Izquierdo (CCOO) Florentina Torres (CCOO) Susana Larrosa (CGT) ORDRE DEL DIA 1. Lectura i aprovació de les actes: 3 d’octubre 2007 31 d’octubre 2007 Resposta treballadors/es Sanitas Reglament funcionament Junta Presentació i anàlisi proposta redacció escrit controladors accessos Licitacions dels diferents serveis i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona. (punt UGT) Informació procediments sancionadors oberts. (punt CCOO) Informació en relació a la contractació del servei d'atenció als usuaris del sistema informàtic de la Diputació de Barcelona. (punt CCOO) Precs i preguntes.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prèvia 1) Presidenta: demanar s’introdueixin dos punts en l’O.D. proposats per la representació de CGT, i a la vegada fa la petició a la junta que els punts proposats per a les ordres del dia arribin també en temps i forma, per tant propasa s’enviïn a la secretaria o presidencia de la junta fins a les 11 hores del divendres anterior, o en cas de festius dins del termini de les 48 hores prèvies a rebre la convocatòria. La representació dels treballadors accepta la proposta i la petició de la presidenta. 2) UGT: per la urgència del tema demana es tracti en un punt d’aquest Ordre del Dia l’escrit de la Diputació a dos delegats de prevenció. La representació dels treballadors es mostra conforme a introduir aquest punt.

1.

Lectura i aprovació de les actes: 3 d’octubre 2007 31 d’octubre 2007

Acta 3 d’octubre de 2007 : es dona la conformitat i per tant, s’acorda aprovar-la Acta 31 d’octubre de 2007 : es sotmet a votació

1

Diputació de Barcelona

Junta de Personal

Vots a favor : 18 Vots en cotnra: 2 Abstencions : 3 S’aprova l’acta de 31 d’octubre de 2007.

2.

Resposta treballadors/es Sanitas

UGT: passa l’oferta econòmica de Sanitas. S’acorda passar el punt a l’Intercomitè.

3.

Reglament funcionament Junta

S’acorda que cadascuna de les organitzacions passaran les esmenes a la presidència, i es faran arribar a la resta de representants. 4. Presentació i anàlisi proposta redacció escrit controladors accessos

Es demana la conformitat a la redacció proposada per la secretaria de la junta. S’acorda enviar l’escrit, redactat per la secretaria, a la Corporació. 5. Licitacions dels diferents serveis i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona. (punt UGT)

Acord de junta: demanar a la corporació un espai per anàlisi previ de tota la documentació i que s’informi als Serveis de dret que tenim a aquesta informació així com a la consulta. 6. Informació procediments sancionadors oberts. (punt CCOO)

Acord de junta: S’informarà quan hi hagi un procés i la documentació restarà en mans de la secretaria amb qui es podrà consultar, però no es farà cap còpia dels mateixos. 7. Informació en relació a la contractació del servei d'atenció als usuaris del sistema informàtic de la Diputació de Barcelona. (punt CCOO)

La junta no ha rebut informació d’aquesta contractació. 8. Situació del personal de l’Oficina Tècnia de Parcs Naturals

S’acorda elaborarà un escrit que es portarà a consideració de la Junta. 9. Informació sobre l’Assemblea de treballadors dels Centres Assistencial Dr. Emili Mira

Es passa informació de l’Assemblea realitzada per CGT a Torribera. 10. Escrit Diputació a dos delegats de prevenció S’acorda remetre un escrit a la Corporació demanant no s’obri expedient o bé es retiri si s’ha iniciat . La presidenta informa que finalitzen les juntes pel període de festes de Nadal, si hi ha alguna qüestió urgent a tractar es convocarà als portaveus de les organitzacions sindicals. En tot cas en el mes de gener es farà una reunió amb els portaveus per acordar el calendari de l’any 2008.

2