AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător

și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin țifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Meditaț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin ț ific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict non-comerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

DEDICAREA

INTRODUCERE

CAPITOLUL UNU - ș arpele-putere divina a unei naț iuni NIVERSAL

CAPITOLUL DOI - marile puteri Divine numite Gayatri, Savitri ȘI KUNDALINI

CAPITOLUL TREI - aprinderea FOC DE FORȚ Ă VITAL prin închinare KUNDALINI

CAPITOLUL PATRU - FILOSOFIA SECRET DE MODUL DE STIINTA SUFLETULUI INCHINARE

CAPITOLUL CINCI - Misterul de yoga ș i buchet de SIDHIS

CAPITOLUL ȘASE - CELE CINCI fete a lui Kundalini, adică CINCI FLUXURI DE ENERGIE

CAPITOLUL ȘAPTE - organ al puterii forta vitala este acest schelet CORPULUI UMAN

CAPITOLUL OPT - OCEAN DE CONSTIINTA prinș i în pungă de sase chakre

CAPITOLUL NOUĂ-Acest organism este depozit de bolta 7 JEWELS

CAPITOLUL TEN - activităț ile CONSTIINTA Brahmanică sub jurisdicț ia KUNDALINI SHAKTI

CAPITOLUL UNSPREZECE - ZEITA KUNDALINI, Locuitorul în chakra MOOLADHAR

CAPITOLUL DOISPREZECE - KUNDALINI --- O FORMA intensa de energie forț a vitală

CAPITOLUL TREISPREZECE - este uș or să LUAȚ I dar dificil de a da

CAPITOLUL PAISPREZECE - puterile divine îș i au rădăcinile în FAMILIA chakra Kundalini Shakti

CAPITOLUL CINCISPREZECE - Trezirea SERPRENT PENTRU FEMEI ...... POWER înălț ătoare DIVIN

CAPITOLUL Șaisprezece - Practici spirituale pentru o nouă creație

CAPITOLUL seventeen - MODUL de transformare a KUNDALINI a unei naț iuni

CAPITOLUL OPTSPREZECE - IMPORT profundă a austerităț i Kundalini si ORIENTARE OBLIGATORIE

UN APEL CĂTRE CITITORI respectate

MULȚ UMIRI
Suntem extrem de recunoscători pentru MR. Pranav N. CURUMSEY PENTRU DAREA noastre de e-carte despre INTERNET. Mulț umim, de asemenea MRS. Varsha P. TALPADE pentru a ajuta SUA face un disc pe computer a CARTEA.

Dedi CA TION

Mă închin în jos pentru a Zeita Bhagwati ș i Shriram Jagadguru Din nou ș i din nou am închina la picioarele tale de lotus.

Ca o mama ne-ai spate si ca un tata tine sa ne arate calea. Mă închin în jos pentru a te O învăț ătorul, cu credinț ă ș i înț elepciune divină.

Ca Dumnezeu este mama a lumii ș i Shriram este învăț ător al lumii. Mă închin în jos la picioarele sfinte ale celor deoarece acestea sunt pline de credinț ă ș i înț elepciune divină.

Mă închin în jos pentru a te O, învăț ătorul, care este un reprezentant al Gayatri. Cuvintele Lui nectarine distruge otrava lumii materiale.

Ambele dintre ele pot face imposibilul posibil, ei au puterea de a alunga obstacole intense. Mă închin în jos pentru a vă cine este vădită Mahakal ș i cine este cel care va transforma această eră.

NOASTRE OBESIANCES umil pentru a nostri venerati învăț ător RISHI Yuga Shriram Sharma Acharya care este veșnic Gayatri-MANIFEST și ale căror nectarine CUVINTE DISTRUGE veninul de această lume.

Învăț ător Ș I Gayatri

Toț i oamenii cu experienț ă proclama un anume numai adevărul. Dumnezeu este unul singur ș i că să-l experimenteze există o singură cale, care implică înț elegerea învăț ăturile lui Dumnezeu ș i imbibing-le în viaț a de zi cu zi. Totuș i, în lume brut, un material vede ceva cu totul diferit. Noi vedem diferenț ele în ceea ce priveș te diverse denumiri ș i forme ale acestei lumi sunt vizate. Din cauza acestei diferenț e vizuale opinii diferite sunt puse mai departe ceea ce a dus în cele din urmă să lupte amare ș i certuri. Cu siguranta va trebui să accepte că cei care luptă sunt total ignoranț i de adevărata natură a lui Dumnezeu. Altceva ar putea însemna, de asemenea, că aceș ti oameni certareti nu au găsit un învăț ător adevărat (Guru) care va ajuta unul depăș i acest punct de vedere ș i diferenț ial repunerea noi în acest principiu absolut al adevărului, care este Dumnezeu, în care există doar unitate si nici o diferenta. Aceasta ar putea însemna de asemenea, că, dacă nu ne-am întâlnit un învăț ător în această lume materială ne putem atinge Dumnezeul nostru prin intermediul Mahamantrei Gayatri, care este vădită Guru-Mantra. Acest lucru ajută un cautator spiritual pentru a depăș i diferenț ele bazate pe nume, forma, metodele diferite de cult, astfel încât să atingă înț elepciunea divină un suflet (Dumnezeu) care domină întregul cosmos. Noi toț i sunt conș tienț i de acest lucru. Potrivit Mahamantrei Gayatri: Unde este Dumnezeu? Răspunsul este "Om Bhur Bhuva SVA" sensul pe care Dumnezeu pătrunde pământul, cerul ș i spaț iul cosmic. Ce vrei să-l suni? El este dincolo de diferenț a de sexe adică el nu este nici un bărbat, nici o femeie. El este dincolo de toate numele si formele. Care este natura lui si cum l-ai atinge? (Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahee). El este lumina divina si este uș or de atins. Care este relaț ia noastră cu el? (Tat Dheemahi) l bea ca strălucirea divină în psihicul vostru. Care este utilizarea sa rugăciune? (Dheeyo Yona Prachodayat). Fie ca Dumnezeu să ne induce intelectul să meargă pe calea măreț iei.

Orice Guru capabil să depună eforturi pentru a ne conduce spre divinitatea (Dumnezeu), cu ajutorul acestui aforism lucide. Astfel, Gayatri Mantra prea ne dă această inspiraț ie divină ș i, împreună cu aceasta pe cei care fac cu adevărat eforturi în această direcț ie sunt indicate puterile divine la fel ca pe cei posedaț i de un învăț ător. Ca urmare, dreptul inca din antichitate merge dincolo de toate diferenț ele sectare ș i este, prin urmare, a stabilit ca un Guru-Mantra.

Un alt punct de reț inut

Gayatri este format din 2 piese anume. Gay (forta vitala) + Tri (de protecț ie). Gayatri este cea care protejeaza forta noastra vitala. Întrebarea care se pune este dacă poate cineva caută protecț ie? Este foarte clar că, atunci când un adept este implicat într-o problemă majoră el caută protecț ie prin rugăciuni. Care sunt acele probleme care unul este forț at să caute protecț ie? Când se caută protecț ie de la Gayatri, care este energia primordiala a constiintei divine? Cand constiinta curge în organele de simț din cele 5 elemente devine puterea de mobilitate. Fără îndoială, conș tient fluxul de energie în organele noastre senzoriale induce mobilitatea în ele încă o roagă pe care organele de simț loc să se mute în direcț ia de josnicia ar trebui să curgă pe calea de sacralitate. Deoarece organele de simț sunt inerte în natură, acestea tind să se abată în toate direcț iile. Sufletul în corpul nostru uită că adevărata bucurie este prezent în vigoare viaț a însăș i. Această bucurie tinde să creadă că organele de simț sunt slujitorii săi ș i, în loc de a controla ceea ce le-a stabilit pentru a controla, ea însăș i devine controlate de ea. Acest lucru este faptul că problema foarte, ca urmare a care forț a nostru vital devine agitat în timp ce solicită protecț ie.

Gayatri ș tiinț ă ne protejează de această iluzie. Ratnakar, Dhruv, Prahlad, Angulimal radiată forta vitala intens. Învăț ător a dat-o direcț ie corectă pentru aceste suflete, care au fost altfel cădem într-o direcț ie greș ită sau poate fi, de asemenea, a spus că de la începutul sine delirul lor a fost alungati. Adi Shankaracharya vizualizeaza mereu învăț ător în acest mod. Și, prin urmare, prin apel la un astfel de învățător "Întotdeauna ca vădită Gayatri", Shankaracharya cu umilinț ă pleacă până la învăț ător.

Bunul nostru SOARTA

Dacă l-am martori în lumina adevărului, atunci ne vom da seama că suntem extraordinar de acei oameni norocoș i, care au atins Guru (învăț ător), ca ș i Gayatri Mantra Gayatri ca un Guru.

Prin însăș i cautatorilor spirituali ar putea beneficia de Gayatri Mantra la fel ca orice altă Mantra. Dar, în această eră este doar nostru venerat Gurudeva Yuga adică Rishi Sharma Acharya Shriram care a făcut-o uș or pentru noi să se raporteze la Dumnezeu printr-un precept atotcuprinzătoare. Astfel, este norocul nostru că am luat Mantra Guru in forma de Gayatri Mantra.

În acelaș i mod Gayatri, care este învăț ătorul nostru, este uș or de atins de către unul ș i de toate. Membrii Parivar Gayatri stiu bine ca adept mare de Gayatri anume. Mahatma Anand Swami doreș te să sublinieze mereu că învăț ătorul nostru venerat este inseparabilă de la Gayatri. Înț eles atât Gayatri ș i învăț ător noastre sunt una atât în interiorul cât ș i fără. Swami Anand a fost un membru al Samaj Arya. El a fost extrem de respectat în Samaj Arya. Swami Anand a fost senior la Gurudeva nostru de 25 de ani. Cu toate acestea, el ar pleca întotdeauna în jos pentru a Gurudeva nostru (Shriram Sharma Acharya), care nu a fost doar mai tânăr în vârstă, dar a fost, de asemenea, o gospodar ș i nu o Sanyasi (cerș etor). Fără îndoială, Swami Karpatri o figură venerată de Sanatana Dharma dezaprobat Gayatri Mantra fiind dat la unul ș i de toate, dar el a spus unul dintre membrii Gayatri Parivar că Shriram Sharma Acharya este tatăl a Gayatri, în această eră. De fapt, pentru toată viaț a a lucrat în conformitate cu preceptele Gayatri ș i atunci când el a renunț at la bobina său muritor în ziua Gayatri Jayanti a fuzionat în Gayatri. Prin urmare, este într-adevăr averea marea noastră să fie asociat cu un astfel de exponent mare de Gayatri.

Adi Shankaracharya care privit ca un învăț ător Gayatri etern întotdeauna înclinat în faț a ei. Veș nică înseamnă ceea ce nu poate fi limitată de către organism, loc ș i timp. Chiar nostru venerat Gurudeva a vorbit despre sine astfel. El a opinat că cei care se uită la mine ca energie divină ș i nu un număr limitat uman va atinge apropierea de natura mea adevarata. Prin urmare, el a spus, de asemenea, nu fac o statuie a corpului meu. În schimb re-instaurarea o torț ă flacără care reprezintă credinț a în Dumnezeu ș i intensă un intelect radiant, divină. El a mai declarat că nimeni nu va ocupa poziț ia unui Guru (învăț ător), în Parivar Gayatri după ce am renunta la bobina meu muritor. Cei care vor iniț ia pe alț ii în Gayatri Mantra si cei care vor efectua aceste ritualuri vor face acest lucru doar ca reprezentanț i ai mei. Toate acestea demonstrează că el a dorit să reintroducă Gayatri ca energie divină ș i nu ca o imagine limitată de nume si forma.

Nostru venerat Gurudeva Yuga Shriram Rishi Acharya a fost Gayatri întrupat. Mama Gayatri care este energia divină a lui Dumnezeu Savita pătruns fiecare por al ființ ei sale. Toată viaț a el a ajutat nenumărate devotati să meargă pe calea măreț iei. El a fost un maestru al Științei Tantra. Cu toate acestea, niciodată nu a avut credință în expunerea puteri miraculoase pentru nume si faima. De fapt, în ceea ce priveș te un adevărat sfânt este preocupat de aceste minuni să aibă loc prin intermediul trupul ca pe dorinț a lui Dumnezeu ș i oricine trăieș te cu adevărat simte binecuvântat. Gurudeva nostru venerat ș i-a luat multe forme fizice la diferite locuri, cu ajutorul său corp subtil divină, astfel încât să fie de ajutor pentru a adepț ii lui iubite. Un adept atins protecț ia lui ca pe destinul său individual. Dacă destinul cuiva este foarte cumplită, un guru ajuta cu siguranta o astfel de persoană să uș ureze povara lui ș i prin inducerea devotat să se supună dureri minore, el este ajutat să ajungă la mântuire. Avem exemple de indivizi nenumărate cadrul căreia mai mult de 1

persoane au contestat lakh că, în acele zile când Guru nu îndeplinesc pe nimeni, ei s-au întâlnit Guru ș i pentru aproximativ 1-2 ore au stat în prezenț a Guru nostru venerat. Aceste experienț e ar putea fi adevărat, dar dacă vom încerca să găsim o dovadă de ea în lume, ne-ar brut eș ua lamentabil. Pentru publicul laic el nu a fost disponibil inca pentru urmaș ii săi neabătută a făcut el însuș i disponibile.

DISCURSUL SACRU AL venerat RISHI Yuga Shriram Sharma Acharya

În peș teră tăcută a minț ii noastre ecouri discursul divin al nostru Gurudeva Shriram Sharma Acharya. Vocea sacru spune - Eu sunt mereu cu tine. Puteț i merge oriunde, dar voi apărea în mijlocul tău. Eu traiesc doar pentru tine. Vă voi da roadele experienț ele mele divine. Sunteț i bogăț ia de inima mea. Sunteț i stelele ochilor mei. Suntem cu totii unul (îmbinată) în Dumnezeu. Am aibă întotdeauna unitatea de suflet cu voi toț i. N-am tem forț ându-vă să introduceț i foc aprins de lupte dure. Acest lucru se datorează faptului că eu sunt pe deplin conș tient de puterea ta interioara. Te ajut pentru a experimenta o situaț ie după alta, ș i totuș i ochii mei interioare sunt întotdeauna cu ochii pe tine. Oricare ar fi se face de către dumneavoastră este posibilă numai în prezenț a mea sfinț it.

Uita-te cu atenț ie dorinț ele mele în gândurile mele ș i în literatura mea. Absoarbe aceste învăț ături sfinte în viaț a de zi cu zi, deoarece acestea au fost dat la mine de către învăț ător mea pe care am fidel trece pe la voi toț i. Vizualiza numai ceea ce este Unul. Numai atunci vei experimenta acea unitate, în măsură mai mare, care poate fi experimentat cu corpuri infinite ale mele. Poț i fi doar ucenicul meu adevărat, dacă eș ti alert, statornică ș i dedicat la modul meu de a gandi. Între noi toț i se află un ocean infinit de iubire. Legătura dintre un Guru ș i ucenicul său este firma mai mult decât un fulger. Acesta este mult mai puternic decât moartea prea. Niciodata sa nu crezi dvs. organe de simț aflate in deriva. Deoarece ei a lua mereu agitat atunci când se confruntă cu bucurie ș i tristeț e. Du-te dincolo de toate aceste dualitati. În timp ce se confruntă acest copil adevăr O, amintiț i-vă întotdeauna că organele de simț funcț ionează întotdeauna împotriva direcț ia sufletului. Prin urmare, rămân întotdeauna de alertă. Sunteț i sufletul ș i nu trupul ș i, prin urmare o parte inseparabilă a însăș i ființ a mea. Organismul poate dispărea în orice moment. Într-adevăr, cine ș tie acest moment? Prin urmare vizualiza întotdeauna obiectivul dvs.. Umple psihicul intreaga cu modul meu de a gandi. Nu la momentul decesului, dar în momentele tale de viaț ă, eliberarea ș i purifica mintea ta. Prin urmare, chiar dacă moartea vă abordează dintr-o dată, sunteț i gata pentru asta cu calm. Prin urmare, trăiesc viaț a ca ș i cum această moarte moment este pe cale de a te înghită. Numai atunci poț i trăi o viaț ă adevărată. Timpul este rapid fugă. Dacă vă scufundaț i în mintea ta gândurile de eternitate ș i nemurire, numai atunci poț i transforma timpul de funcț ionare în eternitate.

Toată lumea trebuie să se confruntă cu o mulț ime de luptă în timp ce mersul pe jos pe drumul de idealuri. Prin urmare, tu ar trebui să facă faț ă cu curaj toate testele ș i calamităț i. Traieste o viata de protecț ie a lui Dumnezeu. Dacă vă depind cu adevărat pe Dumnezeu, toate temerile vor dispărea. Sunteț i toț i sunt copiii mei. Oriunde te duci, fie că este vorba de viaț ă sau de moarte, bucurie sau tristeț e, bun sau rău, eu rămân întotdeauna de partea ta. Am proteja mereu pe toț i. Îmi place tot de tine pentru că am legat la tine de devotament. Dragostea mea pentru Dumnezeu mă face una cu tine. Sunt foarte tău suflet, copil! Inima ta ne reș edinț ă adevărata mea. Prin urmare, de ce te temi ceva? Fii curajos ș i neînfricat.

INTRODUCERE
PREZENTAREA Yuga Shriram Sharma Acharya RISHI AS PRAJNAVATAR și autor al acestei căr ț i

---- PRAJNAVATAR ESTE FORMA unificată a ultimilor nouă încarnări ale lui Dumnezeu.

Până în prezent, toate încarnări ale lui Dumnezeu, care s-au manifestat au fost pentru stabilirea dreptăț ii ș i de transformare a acestei ere bazate pe diferite situaț ii. În această eră toate aceste situaț ii s-au manifestat la unul ș i acelaș i timp, prin urmare, printr-un studiu comparativ, putem înț elege cu uș urinț ă modul în care un Prajnavatar este forma unificată a tuturor încarnări ale lui Dumnezeu.

1) MATSYAVATAR (incarnare Peste) - povestea de transformare a acestei ere.

Într-o zi Domnul Manu, după rutina închinarea lui a fost oferirea de apă în palme (numit Arghya) a zeului-soare. La acea vreme el a auzit un glas subtil, Manu. Uită-te la mine, am nevoie de ajutorul tău. Manu a văzut un peș te mic în palme ș i vocea manifestat de peș te. Manu a spus, Pari a fi o personalitate divină. Spune-mi, cum te pot servi? Peș te a spus, aș dori să execute o sarcină uriaș ă ș i, prin urmare, acest iaz este foarte mic pentru ea. Astfel, nu să mă duci la Gange râu. Inima Domnului lui Manu umplut cu iubire când a auzit vocea acest peș te divin. De aceea, el a luat peș tele divin în lucrarea sa de apă-oală ș i a luat-o la un râu mare. Pe un alt prilej de bun augur Domnul Manu a vizitat din nou acel loc ș i a văzut din nou că peș tele divină. Peș te divină a spus, dimensiunea mea este în creș tere. Prin urmare, ajută-mă atinge oceanul. Manu obligat ș i a luat peș te ocean. Dintr-o dată a existat Jala-Pralaya (distrugerea lumii de către un potop). În această distrugere totul a fost distrus ș i, prin urmare obtinerea de peș te a cerut celor ș apte Rishi (Saptarshis) să se aș eze pe spate. De peș te a luat cele ș apte Rishi la vale din Himalaya de unde Rishi răspândit mesajul Vedelor (cunoaș terea spirituală), pentru întreaga lume. Conform Purane (mitologia indiană), aceasta este povestea Matsyavatar.

Se pare ciudat că Dumnezeu întrupează ca un peș te. Ș i este mult mai uimitor că această putere atotputernic extrasenzorial se comportă ca o ființ ă umană. În cele mai vechi timpuri a existat o tradiț ie de scris ș i vorbit despre legile cosmice definite sub formă de imn (Guru-învăț ător). Acesta este principiul de ș tiinț ă prea. Teorema binomială este o ecuaț ie de o linie, dar a fost extinsă la peste foarte mult. Teoria lui Einstein este doar E = mc 2 , dar cu toate acestea a fost comentat într-un mod foarte extinsă. Cultura indiană prea a fost prezentat astfel. Acest principiu sa manifestat foarte în primele cinci noastre încarnări, astfel încât să poată fi înț elese de către oameni înț elepț i. Oameni plini de pofte egoiste mentale nu ar trebui să se pună pe faț ade, cum ar fi este văzut astăzi. Conform calculelor astrologice acest lucru este timpul pentru întruparea Kalki să se manifeste ș i, prin urmare anumite persoane, sfinț ii se prezinte ca avatar Nishkalank (incarnare nepătat), dar în realitate ele nu sunt suficient de apt pentru a fi chiar coada acestui Kalki (cal) incarnare. Ei doar pus pe fatade superficiale, de îndată ce culoarea neagra artificiala este eliminat, se uită la noi ș i realitatea aceasta este situaț ia ridicol ridicol astăzi. Poate ca urmare a acestui fapt, această descriere a fost descris simbolic în antichitate.

Un peș te care este creatura care se deplasează în direcț ia opusă a debitului de apă. Acesta poate fi foarte mic sau foarte mare în dimensiune. Manu este cel care se ataș ează la lume ș i compasiune doreș te să-l oprească obtinerea distrus. Activitatea ș i stilul de lucru al acestei misiuni (Gayatri Parivar) ș i fondatorul acesteia este de acest tip. Prin evitarea credinț e

deș arte tradiț ionale le-a dat lumii înț elepciunea spirituală a religiei vedice culturii indiene adică spirituală. Elementele se opun încercat nivelul lor cel mai bun să-l împiedice. Gayatri apartine brahmani, acesta este rostit în ureche, acesta nu este destinat pentru doamne, Yajna pot fi efectuate numai de către brahmani, Brahmins sunt cele de la naș tere numai, spiritualitate înseamnă doar flori, Tilak, ghirlande, el sa opus de toate acestea ș i încă pe de altă parte, întinerit toate astea. El a scris o mare ș tiinț ă Gayatri în 3 părț i. Astăzi toț i copiii mici / mari, bătrâni, bărbaț i, femei etc efectua Gayatri cult. Acestea sunt marș înainte pe calea auto-realizare. Toată lumea este acceptarea principiilor sale. În condiț ii precare de posibilitatea de distrugere a ș tiinț elor spirituale, el a stabilit cu succes părinț ii culturii indiene (Gayatri Yajna) ș i tradiț ia Rishi, în Himalaya (Shantikunj --- Haridwar). De aici, cum ar fi râul Gange care provin de la încuietori de păr lui Shiva, ea este răspândit peste tot. Toată lumea este părtaș fericirea de manifestare a acesteia.

În primul rând el a intrat apa-oala (inima) de persoane sensibile spiritual, apoi le-a dat Gayatri meditaț ie, de predare apoi alț ii, apoi a dat timp lui, de sine lui, el a stabilit alte ramuri, el a dat de programe publice, el a stabilit Shaktipeethas, el a dat o înț elegere spirituală a tradiț iei Rishi, care a fost de un ordin de mare, mi-a salvat toată lumea, împreună cu chilii de astăzi tip de activitate, sa capete etc, această înț elepciune divină s-ar fi înecat ș i nu va rămâne nici o urmă de spiritualitate adevărat dacă el a avut nu sa realizat toate astea. Toate acestea el a realizat, rămânând mic de statură ș i astăzi el este protectorul său cosmic. Întruparea de peș te poate fi văzut să umple fiecare particulă a Prajnavatar.

Întruparea TURTLE adica o combinatie de confortul material si ridicare SPIRITUAL:

Ambele demi-zei ș i demoni sunt fii ai lui Brahmaji. Ei continua sa lupte ș i luptându-se unul cu altul. Ambele părț i au prezentat distrugere. Prin urmare, din angoasa atât de apropiat de ei Brahmaji ș i a solicitat ca acesta să le arate calea păcii. Brahmaji le-a cerut să putinei ocean adică Samudra-Manthan. Munte Mandarachal a fost facut tija churning. Domnul Shesha (ș arpele), a fost transformată într-o funie. La un capăt erau semi-zei ș i la alte demonii, astfel încât să putinei ocean. Problema era că, datorită baterea de ocean întreaga suprafaț ă a pământului ar putea să se spulberat. Prin urmare, care ar umeri povara? Acestea toate, prin urmare, sa rugat Domnului. Domnul respectate prin luarea de întrupare broasca testoasa sau avatar Kacchap ș i pe spatele lui umeri greutatea muntelui Mandarachal. După ce a fost churned ocean, a ieș it 14 bijuterii care au fost bucurie atât pentru semi-zei ș i demoni. Aceasta este povestea a întrupării broasca testoasa.

Povestea întrupării Turtle este o secvenț ă incomparabil de ș tiinț ă corporale, ș tiinț e sociale ș i ș tiinț e spirituale. Se pare imposibil ca o broască ț estoasă simpla poate umeri povara unui munte gigantic. Cum poate fi churned oceanul puternic ș i că prea cu zeul ș arpe teribil (Domnul Shesha) ca coarda. Dar sport divine ale întrupării broasca testoasa a dovedit acest incident să fie adevărat. Printre cele 14 de bijuterii nu este nectarul, precum ș i otravă. Prajnavatar deschide misterul întrupării broască ț estoasă cu privire la modul atât de nectar ș i otravă sunt utile în viaț a noastră. Demonii sunt cei care privesc merriments simț ca scopul final al vieț ii. Pentru aceasta, ei sunt dispuș i să-i hărț uiască chiar alte ființ e. Acest mod de viaț ă materialist poate fi privit ca ideal de principii intelectuale ș i cele ale ș tiinț ei materialelor. În lumea de astăzi acest demon Tripurasura este văzut manifestă peste tot. Datorită acestor convingeri materialiste nu este opresiune atât de mult, hărț uire, crimă, elemente nedorite, jaf, viol etc existente în această lume. Toată lumea se confruntă cu situaț ii de distrugere, cum ar fi poluarea mediului, neîncrederea etc O societate devine inert, lipsit de sensibilitate atunci când există o lipsă de credinț ă ș i de încredere ș i anume această inerț ie este văzută peste tot ș i în toate domeniile vieț ii. Curs de apa de sensibilitate a secat-o asemenea măsură încât astăzi soț -soț ie nu au încredere unul pe altul, nu există amărăciune între tată ș i fiu, cei doi frati devin inamici ș i unul citeș te toate acestea în ziare. Aceasta este durerea de a fi un demon. Aceasta se bazează pe materialism egoism orientat. Și toate acestea pentru că manifestele omul este privit ca un organism simplu, ș i nu ca sufletul.

Pe de altă parte, pentru că se uită valorile umane, ca urmare a privi asupra spiritualităț ii doar ca să fie toț i ș i termina toată viaț a, astăzi, religia a luat formă urâtă de credinț ă oarbă. Locuri de pe piaț ă astăzi, în formă de pete pelerin, schituri, Mathas ș i temple, care sunt la fel din nou case de afaceri au devenit sinonim cu corupț ia urât. Se poate ierta corupț ia politică, ci rezultatul direct al acestei faț ade de spiritualitate nu poate fi decât distrugerea. Acest lucru înseamnă că divinitatea este unul unilateral. Prin urmare, baterea de ocean Înseamnă modul de a aduce aceste două aspecte la un singur punct focal. Semnificatie viaț ă ar trebui să fie churned sub încercării de practici spirituale. Ca o înț elepciune urmare zorile în ceea ce priveș te taxele lumeș ti ș i ne poate ajuta să atinge obiectivele noastre spirituale.

Astfel, este clar că obiectivul principal învăț ător venerat ș i eforturi a fost de a deferi ambele aceste idealuri pe o singură platformă. În scopul de a uni atât clasa intelectuală ș i urmaș ii lui Brahman a stabilit Institutul de Cercetare Brahmavarchas în Haridwar, India. Aici atât rezultatele meditaț iei credinț ă orientată spre Dumnezeu cu formă ș i meditaț ie yoga practică orientată spre lipsit de formă sunt prezentate într-o manieră ș tiinț ifică. Aceasta este forma manifestat de Kundalini Shakti se închine suferit de către învăț ătorul nostru venerat. El a fost un mare sfânt realizat ș i un maestru al realizărilor materiale lumeș ti prea. Ambele sunt în direcț ii opuse, dar cum ambele pot fi aduse pe o platforma poate fi înț eleasă din anume sa scrieri în Gayatri Mahavigyan (partea 1) nos pagină. 240248.

Învăț ător noastra scrie că Merudand (maduva spinarii), este el însuș i munte Mandarachal. Ida sensul Chandranaadi (stânga SVAR) este un simbol de liniste, divinitate ș i Pingala sau Suryanaadi (dreapta SVAR) este un simbol de căldură ș i dorinț ele materiale. Prin baterea ambele Naadis (nervi subtile) prin intermediul Pranayaam (exerciț ii de respiraț ie) ș i alte practici spirituale Mooladhar este activat. Este de aici, că adică Brahmanaadi calea înț elepciunii cosmosului începe. Mooladhar sau baza Merudand este stabilit atunci când embrionul este în pântecele mamei în formă de un negru 6-verso molecula obtinerea ataș at la baza Merudand. În scopul de a face firma de acoperiș , ace foarte puternice cort sunt săpate în pământ ș i sunt apoi legate cu frânghii. Brahmanaadi prea a fost legat de aceasta molecula 6-verso (shata-Kona). Astfel, forta vitala este unit cu corpul. Simbolic acest lucru foarte negru 6-verso molecula se numeste Kurma sau testoasa. Pentru că are forma de broasca testoasa. Sensul simbolic al pământului, în funcț ie de Domnul Kurma (Turtle) este faptul că casa a vieț ii noastre este de asemenea dependent de broasca testoasa. Această înț elepciune zorile numai în psihicul celui care suferă practici spirituale intense. Învăț ător nostru venerat a făcut exact acest lucru ș i ne-a dat oamenilor aceste 14 bijuterii sau calea de spiritualitate în care, în ciuda a duce o viaț ă materialistă, se poate atinge un gol spiritual. Astăzi, atât clasa ateist intelectual ș i clasa teist de oameni s-au alăturat credinț ă orientate spre misiunea noastră, astfel încât să descrie cu succes preceptele Domnului Kurma lui.

ÎN ACEST MOD Domnul VARAH spala poluare a mediului pe pământ:

Nu a fost un demon numit Hiranyaksha. El dorea atât de mult pentru că a bogăț iei fugit cu planeta Pământ intreaga. Nu a fost haos în lume, atunci când a acoperit pământul cu pământ ș i au luat-o de la traseul de ocean. În aceste condiț ii, care ar alunga vălul de murdărie de pe planeta Pământ? Prin urmare, Domnul a luat forma de Varah (vier), ș i de uciderea Hiranyaksha a salvat planeta Pământ. Domnul a ridicat învelitoarea murdăria ș i a dat înapoi pământul curăț it la ființ ele umane de a locui pe ea din nou. Aceasta este esenț a de întruparea Domnului Varah lui. Hiranyaksha înseamnă că ai căror ochi sunt pline de pofta de aur sau bogăț ia materială numai. Pofta nu poate fi satisfăcută fie prin arat terenul sau de a face obiecte de artizanat. Acesta poate fi îndeplinit doar prin intermediul mori, fabrici etc bazat pe o tehnologie avansata. Rishi noastre au fost oameni de stiinta super-dar nu au folosit materiale care au mers împotriva legilor naturii, care, la rândul său distrus natura. Azi toată lumea este conș tientă de modul in care medicamentele alopatie au distrus atât de multe creaturi de pe pământ ș i că modul în care pământul este mulse la uscare. Faptul că pământul nostru trebuie să fie spălate în afara de toate murdărie poate fi măsurată prin murdărie a oraș elor noastre, problema deș eurilor atomice, noi tipuri de boli, etc

Daniel Wanken, autorul cartii "Caritate ale lui Dumnezeu", scrie că, o dată la un moment dat ființ e umane insistat asupra planetei Venus. La fel ca pe Pământ, chiar de pe Venus a fost haos, fum de maș ini, dioxid de carbon, monoxid de carbon etc Pentru a studia toate aceste 2 sateliti artificiali au fost trimiș i acolo. Wanken crede că cele 2 luni ale lui Venus numit Phovos ș i Lovos sunt sateliti artificiali. Oamenii parasit planeta pentru alte planete mai sigure atunci când a existat o ploaie de acid. Nu se ș tie dacă aceste observaț ii sunt adevărate de fals, dar creș terea poluării de pe pământ va duce cu siguranta ne la o astfel de situaț ie cumplită. Pentru aceasta, este suficient că există murdărie ș i creș terea de automobile pământ a unei fum de poluare.

Învăț ător nostru de a deveni Domnul Varah a încercat să depăș ească această poluare. El ne-a inspirat să trăiască o viaț ă în tandem cu Mama Natura ș i cercetat în Yajnas gigantice. Astăzi, acest fapt a fost dovedit de ș tiinț a modernă. La momentul Gorakhpur Ashwamedha oameni de stiinta Yagna proclamat sistematic acest fapt. Purusha Prajna (învăț ător nostru), nu au avut nici o iotă de ataș ament faț ă de lumea materială. Dar el însuș i a băut otrava asta, astfel încât pentru a salva lumea de la acest pericol ș i, astfel, să stabilească de bine sa fie. Devenind Domnul Varah a hotărât să salveze mediul Pământului de la pericolul de poluare. Până acum el nu numai Yajnas organizate, dar această misiune este spălat de pe acest poluării de copaci de însămânț are nenumărate ș i reactivarea forma de terapie Ayurveda. În zilele următoare, acest demers va primi acceptare la nivel mondial. Numai atunci va fi salvat pământul.

Întruparea Domnului NRISHINHA MIJLOACE REINTINERIREA de credinț ă:

Fratele alte Hiryanksha a fost Hiranyakashyap. El a prea ravnit de aur toate cele 24 de ore pe zi. Acest lucru l-au facut pofta meargă împotriva sufletului său foarte. Prin acumulând o mare parte din avere el a proclamat că omul însuș i este Dumnezeu. Ura să aud despre adevăratul Dumnezeu. El a inventat atât de multe lucruri pe care el a fost sub iluzia că nici bărbat, nici o altă făptură nu l-ar putea ucide. El va muri, nici în interiorul, nici în afara casei sale. Era ca ș i cum ar avea o asigurare de viaț ă de protecț ie în toate locurile. El a simț it că nici nu putea să moară din cauza atacurilor de arme, nici din cauza unei boli. El va muri nici în timpul zilei, nici pe timp de noapte. În astfel de circumstanț e Domnul Nrisinha (NRI = om + Sinha = leu) a speciilor duale de către ș edinț ei pe patio ș i rupere de până trunchiului Hiranyakasyap cu unghiile sale lungi de leu a salvat Prahlad devotat ș i credinț ă, astfel, stabilit peste tot.

Omul de azi a devenit cu adevărat un Hiranyakashyap. El are atât de multe arme ca el nu este speriat de a fi ucis. El are atât de multe medicamente la dispoziț ia sa că el este sigur că poate trăi până la o vârstă copt vechi ș i poate deveni nemuritor, de asemenea,. Desigur, aceasta nu este o îndoială credinț a oarbă. El este sigur de securitatea sa, în toate domeniile vieț ii. El doreș te doar un singur lucru pe care numele lui Dumnezeu, nu ar trebui să fie luate ș i toate acest lucru este difuzat în reviste ca Sarita etc În aceste condiț ii, Domnul utilizate toate formele de pace, astfel încât să se stabilească credinț a în inima omului ș i, astfel, să distrugă toate dorinț ele josnice, lăcomia, etc Unul sensul Sandhya este cult Gayatri, aceasta este una Sandhi (pace). Un alt Sandhi este epoca Sandhi (intersecț ia), în care bucuria lumească este singurul scop al vieț ii. Această credinț ă este distrusă ș i idealurile spirituale se răspândesc încet, dar sigur peste tot. În flash de un moment Prajnavatar nostru (Yuga Shriram Rishi Sharma Acharya) realizat cu uș urinț ă toate acestea în aș a fel încât, deș i ca Domnul Nrisinha el a venit dintr-un pilon de spargere deschide. El a protejat Prahlad dreptăț ii ș i după lasand in urma adepț ii lui, care au fost lelogiere, a dispărut. El a fost un caracter foarte plin de compasiune ș i sensibil, pentru răutatea era vădită moarte. El a umplut cu dragoste divină ș i a avut mânia extremă prea. El nu a compromis cu valorile fundamentale ale vieț ii. 21 -a secolului se manifestă cu o viteză de faptul că foarte potenț ialul unui viitor luminos al cărui copil ca credinț ă, el a protejat. O remorcă mică de acest lucru în formă de Yuga Sandhi Mahapurashcharan este adoptată în venerat Gurudeva lui natal, Anvalkheda pe 3,4,5,6,7 noiembrie 1995 d.Hr. Acest lucru va descrie scena una mai mult de distrugere a pofte ș i credinț ă va fi stabilită peste tot . Oamenii vor asista la toate acestea uimitor ș i eulogise-l.

CELE TREI PICIOARE DE DĂRUIRE Vaman adică, înț elepciune ș i activităț i:

Regele Bali a fost foarte egoist cu privire la averea lui ș i fast. Deș i el a fost generos cu inima totuș i, el nutrea pofte pentru o mulț ime de lucruri în psihicul său. Pentru a atinge faima el ar face orice. El a domnit peste întregul pământ. Într-o zi un copil mic (Vaman) a venit în mijlocul lui ș i a cerut pentru terenuri de măsurare 3 metri. Bali a râs ș i a fost de acord să facă acest lucru. La acel moment Domnul Vaman care a fost un copil măsura manifestat sub forma lui cosmică gigantică. El a măsurat întreaga lume, cu 2 picioare ale sale. Nu a fost nici un loc pentru a păstra piciorul treia. În acel moment, aroganț a Bali dispărut. Astfel, Bali predat toate la Dumnezeu. Aceasta este povestea lui Vaman Domnului. Dar amplificarea este destul de mare.

Astăzi toată lumea tanjeste dupa pentru nume si faima. Prin urmare, Parlamentul se desparte ș i schimbarea guvernelor. Nu este vărsarea de sânge de peste diferenț ele de ideologii. Big Boss ț ări, peste cele mai mici. Ele acț ionează în conformitate cu propriile lor

capricii ș i fantezii. Jurnaliș tii au devenit mental icter, instanț a de judecată nu are ideală minunat de a trăi până la, cei care ar trebui să protejeze cetăț enii lor au devenit jefuitori ș i toate astea se întâmplă în mod deschis ca ș iretenie de la Bali. Peste tot se vorbeș te de încă loc de a fi ruș ine cu privire la aceasta oamenii se mândresc cu toate sarcinile lipsite de etică. Fetele sunt arse din cauza Sati, acestea sunt hărț uiț i de zestre. Oamenii care încurajează toate acestea se spune ca sunt inteligenti si sunt date toate onoarea. Ironia este aceasta că astfel de oameni cred că sunt foarte înț elepț i. Alț ii cred că ei să fie devotati mari ș i pline de muncă grea.

Prajnavatar nostru de scris cărț i 2700 plasat de cunoș tinț e într-un loc în lume ș i, astfel, ne-a dat înț elepciune. Astăzi această literatură este în mare a cererii în întreaga lume. Gayatri Parivar devine sinonim cu Vivekanand din Chicago. Datorită acestei literaturi, fără îndoială, învăț ătorul nostru venerat calibrat înț elepciunea întreaga lume, iar acum ceea ce rămâne este să-l răspândească în toate colț urile lumii. În acelaș i mod a dat adevărata formă de închinare sfântă în mijlocul faț adei religioase. În următoarele zile numai devotamentul de o inima pura va câș tiga teren în lume ș i nu orice faț adă. În acelaș i fel în care ne-a aratat tuturor cum se poate de a deveni un om de Yoga de acț iune prin unirea lui Dumnezeu la activităț ile noastre se poate în corpul cuiva desfăș ura activităț i similare celor din 5 corpuri. Toate aceste 3 fluxuri puse împreună este cult Gayatri ș i anume Triveni de înț elepciune, devotament ș i de acț iune. În cele mai vechi timpuri acest cult a avut aprobare universală ș i, în viitor, acest lucru este exact ceea ce se va întâmpla. În acelaș i mod de astăzi faț ada Bali a diplomaț iei va rupe ș i unitate, calm si afectiune va avea o importanț ă. Eră vine va merge pe această cale, care va bunăstarea portul de toate creaturile ș i dăruiască bine pe ele. O societate de cultură este posibil de a construi numai pe baza unui organism sănătos ș i mintea limpede.

Tocare de șef al Domnului Parshuram VERSUS REZOLUȚIE GÂNDIREA LUI PRAJNAVATAR NOSTRU:

Se spune ca Kings a devenit foarte arogant. Acesta a fost în natura lor pentru a hărț ui subiectele lor ș i la acel moment sa născut Domnul Parshuram. El a sârguinț ă tăiat capetele tuturor regilor.

Deoarece Domnul Parshuram în ciuda faptului că un brahman executat astfel de acte se pare probabil că le-a dat o astfel de gândire intensă a rajas (activă), barbatii care au trebuit să schimbe procesul de gândire foarte. Acest lucru poate fi văzut în mod clar în viaț a noastră de învăț ător venerat. Gânduri rele în vădită psihicul nostru exterior, precum acț iuni josnic. Învăț ător nostru venerat cu umilinț ă a avertizat persoanele cu scrierile sale

puternice, a explicat el ș tiinț ific reacț iile acț iunilor noastre ș i, astfel, mulț i oameni josnice s-au transformat pentru o mai bună. O miș care foarte gigantic etică a avut loc, care a fost înrudită cu tocare de pe capete de conducători politici. Cele 2700 de carti adăpostiț i Gurudeva nostru venerat este ca un topor, oricine citeș te aceasta este impresionat ș i, astfel, devine transformat pentru o mai bună. Acesta este influenț a miș cării etic care a dus la seminarii de 800 Guv. funcț ionari.

Respectarea demnităț ii caracter cu Domnul RAM:

Domnul Ram este numit Maryada Purushottam --- cel mai bun printre oameni evlavioș i caracterizat. Învăț ător nostru venerat, nu numai a stabilit învăț ăturile cu caracter pios în toate domeniile vieț ii, dar el însuș i este îmbibat în viaț a lui, astfel încât să se arate pentru a ne utilitatea sa în zi cu zi operaț iunile din viaț a noastră.

Domnul Ram nu a avut ajutor de la orice alt împărat, rege, etc ci consilierii săi erau ursi, maimute, cimpanzei, etc învăț ător nostru venerat adunat oameni obiș nuiț i, sensibile ș i prin luarea o oră de muncă de zi cu zi de la ei, împreună cu 10 Paise de contribuț ie din le-a ridicat misiunii de la sol la ceruri. Ram ars Lanka, de aur ș i de învăț ător nostru venerat strivit de pastă de toate ideologiile semnificative, lăcomie etc Domnul Ram înălț aț i asupriț i, slab slab, iar clasa de femei. Învăț ător nostru venerat sut prea suta executat aceste sarcini. El a arătat lumii formularul cosmic. Toate sunt martorii forma cosmică a învăț ătorul nostru venerat. El a respectat toate Rishi. De intinerire tradiț ia Rishi le-a dat o nouă direcț ie de religie.

Shri Krishna din 16 KALA SI PRAJNAVATAR din 24 FLUXURI DE ENERGIE:

Viaț a Domnului lui Kriș na începe pe de o parte, cu luptă ș i pe de altă parte, el stabileș te arta populara. Acest lucru este de asemenea povestea Prajnavatar noastre. Aceste potentiale care au fost scufundate în plăcerile senzoriale ale Regilor a fost deturnat de către Domnul Krishna faț ă de devotamentul ș i bunăstarea tuturor. Învăț ător nostru venerat-a dat o direcț ie de bine prin încurajarea canto, arta, hotărând etc Dacă Shri Krishna ne-a dat porunca de Yoga de acț iune, apoi învăț ător nostru venerat ne-a învăț at cum să efectuaț i Yoga de acț iune în timpurile de astăzi încearcă. El a transformat casa într-un schit sa de austerităț i ș i, de asemenea, încurajaț i pe alț ii să facă la fel. Că foarte Mahabharat care a executat este astăzi ultimul capitol ș i puternic în formă de creaț ie ere.

În acest sens, cum ar fi tinerii Abhimanyu sunt de executare sarcinilor gigantice. Momentan nu sunt viteji, cum ar fi Arjun ș i Bheema. Toț i oamenii iluș tri sunt încercarea de a face naț iunea noastră o super-putere ș i întreaga lume plina de pace.

Ca Domnul Budha PRAJNAVATAR NOSTRU BUDHI SANGH și de stabilire a CHAKRA DHARMA:

Dacă aț i face un studiu atent, apoi din punctul de vedere al programelor pentru a da un sens al direcț iei pentru stiluri de lucru, unităț i, ideologiile ș i fluxul de epoca activităț ile Domnului Budha ș i Yuga yojana Nirman este similară. Se pare ca ș i cum sarcinile Domnului Budha sunt executate de Prajnavatar nostru. Substrat al intelectului ș i a discriminării este închinare Gayatri. El a stabilit de asemenea neprihănire. Această formă acordată asociaț iei prin crearea epoca prea a fost dat de Parivar Gayatri. Budha opus uciderea tuturor creaturilor ș i Parivar Gayatri prea urmat pe urmele sale. Scopul său a fost de ridicare a femeilor ș i acesta este unul din obiectivele majore ale Yuga Nirman yojana. El a făcut Sanghas; Yuga Nirman yojana stabilit Shaktipithas. În acest mod avatar Nishkalank zecea este esenț a tuturor încarnărilor. Nu există nici o îndoială despre asta. Cei care vor îndoiesc vor fi distruse de focul aprins de suspiciune. Noi nu a recunoscut niciodată o astfel de mare înț elept, profet în formă de Gurudeva nostru venerat ca un Prajnavatar. Cei care l-au alăturat au fost, într-adevăr binecuvântaț i. Thos care rătăcit sunt pline de agitaț ie ș i va rămâne astfel în viitor.

LUMEA PROPHESIZER celebru și AUTORITATEA DE PRAJNAVATAR:

Doar unele câș tiga puterea de a face profeț ii de către Dumnezeu Atotputernic. Peste aici acele profeț ii ale vizionarilor cu renume mondial este în curs de elucidat, care a influenț at psihicul public pentru o durata mare de timp. Toate aceste clarvăzători sunt de acord că direcț ia unui viitor luminos al lumii va fi acordată de către India, doar, ea poate fi numită doar o extraordinar "Yoga", care a făcut profeț ii diferite punctul afară la diferitele activităț i ale învăț ătorul nostru venerat.

PROPHESIZER Jean Dixon

Jean Dixon a avut puterea de a face profeț ii uimitoare ș i, prin urmare, ea a câș tigat faima nu doar în America, ci în întreaga lume. Următoarele linii sunt o mărturie a profeț iile ei reale:

Jean Dixon a fost invitat la o petrecere într-un club Solgrave. La acel moment preș edintele Truman a fost vicepreș edinte al Americii. El a întrebat rîzînd, eș ti un adept al lui Dumnezeu, prin urmare, vă pot prezice viitorul meu? Foarte curând vei deveni preș edinte al Americii, a declarat Jean Dixon, cu un zâmbet ș i cu adevărat în câteva zile Truman a fost ales preș edinte al Americii. Pe fiind ales preș edinte a acceptat, "Nu avem altă opț iune decât să accepte că puterile spirituale sunt mai puternice decât puterile materiale." Toate ale Americii a fost uimit de puterile lui Jean Dixon prophesizing. După ce în anul 1994, preș edintele Roosevelt a invitat Jean Dixon la Casa Albă ș i a cerut --- Cât timp va dura pentru a îndeplini sarcinile mele? Dixon a răspuns serios --- preș edinte, îmi pare foarte rău să spun că aveț i foarte puț ine zile de trăit acum. Roosevelt nu ar putea ajuta râzând ș i, totuș i, el a murit în câteva zile. Aș a cum a prezis de Jean Dixon moartea sa a fost cauzată de ruperea unui vas de sange in creier.

Incidentul menț ionat anterior a fost dovedit din nou în instanț a de un funcț ionar. Într-o zi India Generale de agent Shri Giriraj Shankar a dat o petrecere prânz. Col. Nawabzada Sherali a fost invitat, împreună cu Jean Dixon. Col. Sherali ia cerut o întrebare, "Doamnă, vă pot prezice viitorul meu?" Bineinteles ca da, a spus Jean Dixon, "La 2 -a iunie 1947 România va fi divizată. Va trebui să mergi la acea parte (ț ară), care vor predomina cu musulmanii. "

În dimineaț a zilei de secunde iunie 1947 Col. Sherali sunat Jean Dixon spune --- Doamnă, previziuni tale sunt greș ite. Dar Jean Dixon foarte ferm a spus, "Domnule, orice incident poate avea loc în flash de un al doilea. Zi întreagă este lăsat încă. Va rugam sa asteptati "Adevărat. La 3 -a iunie 1947, în ziarele americane a fost tipărită --- India ș i Pakistan au fost împărț ite. Împreună cu aceasta armata a fost prea divizată ș i cu adevărat Col. Sherali a trebuit să plece pentru Pakistan.

Într-o seară în 1947, când în casa Jean Dixon a fost o convorbire pe probleme politice, numele de New Delhi a fost de asemenea menț ionat. Dintr-o data, Jean Dixon a spus, "Se pare că va fi asasinat Gandhiji ș i acest lucru se va întâmpla în termen de 6 luni. "Întradevăr Gandhiji a fost asasinat la 30 -lea ianuarie 1948. În acelaș i mod a fost îngrijorat de asasinarea preș edintelui Kennedy în 1963. După ce a încercat să explice Hallow prietenului lui Kennedy pentru a opri de la Kennedy călătorie pentru următoarele ș ase luni. De fapt, aceasta a fost prezenta Kennedy, pentru care ea a prezis, în 1963 că va deveni preș edinte al

Americii. În timp ce estimarea moartea sa, Jean Dixon a mai spus că numele assassinator va începe cu litera "O" ș i se termină cu "D". Mai târziu, toată lumea a fost martor la asasinarea lui Kennedy, cand a fost in turneu Texas ș i cum a prezis de Jean Dixon numele assassinator era Oswald.

Jean Dixon a prezis multe evenimente ulterioare, cum ar fi Rusia racheta fara pilot primul care intră Luna, Eisenhower a câș tigat campaniei sale electorale, căderea lui Hruș ciov, China devenind o ț ară comunistă, Shastriji devenind prim-ministru, după Nehru, etc care toate s-au dovedit a fi adevărat mai târziu.

O profeț ie FOARTE IMPORTANT CU REFERIRE LA NOUA ERA --nașterea unui MAN angelice într-o familie RURALĂ

Într-un foarte umil, familia rurală un suflet mare, a luat naș tere care va conduce, gestiona ș i controla o mare revoluț ie spirituală. El va fi ajutat de lucrători activi, care vor transforma această lume deformată de mai bine.

Un mic sat Anvalkheda, raionul Agra (UP, India). Aici, într-o foarte mică, dar de cultură, familia divină elevator departe de haosul de oraș e sa născut învăț ătorul nostru venerat aș a cum sa menț ionat mai sus, în profeț ia adică 50 de ani înapoi. El a fost un depozit de putere. Din cauza priceperea său spiritual, chiar ș i în vieț ile sale anterioare el a arătat adevărata cale de ridicare spirituală. Chiar ș i această naș tere a lui a început cu spiritualitatea. Prin realizarea spiritualitate o parte foarte ființ ei sale el a împletit în rutina de zi cu zi viaț a. El ne-a arătat existenț a sufletului (Dumnezeu) ș i a suflat goarna de o revoluț ie spirituală la nivel mondial. Prin revoluț ie gândirii sale ne-a dat o astfel de cale, ca urmare a care multe suflete au urmat pe urmele sale. Ca rezultat o atmosferă de spiritualitate este avant in intreaga lume. Ca ș i corpul său brut ș i astăzi trupul său subtil este foarte activ. Circumstanț ele se schimbă, se va schimba în viitor ș i, astfel, viitorul 21 -a secolului va fi foarte luminos. Se pare că profeț ia Jean Dixon va veni adevărat chiar ș i de data asta.

Futurist JOHN MELARD

Editor al "Viaț a vindecare", in timp ce John Melard de acord că această eră va fi transformat scrie:

Astăzi problemele lumii sunt atât de sinuos încât nu este posibil să le depăș ească un intelect uman fragil. Am un sentiment intestin că Dumnezeu este de gând să se manifeste pe pământ ș i că va transforma această eră, cu puterea de ajutoarele sale.

Termenii "transformare a acestei epoci" si "Yuga Nirman yojana" de învăț ător nostru venerat este o dovadă directă a profeț iei de mai sus. Este un fapt cunoscut că Dumnezeu întotdeauna incarneaza cu consilierii de putere divină ș i restul de putere controlează lumea. Unele din această putere a lui Dumnezeu întrupat în persoana lui Gurudeva nostru venerat. Prin înaintea lui divină ș i forț a de suflet, el a găsit multe persoane divin de cultură ș i de către oferindu-le el ia condus pe calea transformării ere. De fapt, întreaga lume este pe chinurile obtinerea transformat.

Problemele actuale lumeș ti au devenit atât de intensă încât acestea nu pot fi rezolvate printr-o intelectului uman. Pacea lumii este dincolo de puterea omului efort. Cu toate acestea, nu este nevoie la disperare. Deoarece astfel de semnale sunt în perspectivă pe care Dumnezeu le-a întrupat deja în mijlocul nostru ș i se străduieș te să stabilească o nouă eră, cu ajutorul puterii de ajutoarele sale. Intelectuală ș i potenț ialul său suflet va indica faptul că el este o încarnare a lui Dumnezeu. O astfel de uplifter a lumii nu poate rămâne incognito pentru mult timp.

Când endevaour umană nu reuș eș te, puterea divină ia pe frâiele ș i reuș eș te să îi facă posibil ca ceea ce este imposibil pentru efortul uman. În realitate, fiecare acț iune a întrupării devine o amintire. Cititorii au cărț i de 2700 învăț ătorul nostru venerat. 800 manuscrise încă rămân a fi publicate. În afară de acest lucru sunt cărț i despre Vede, Puranele ș i Smritis. Niciodată în istoria lumii a fost un om ca învăț ător nostru, care singur a scris literatură astfel de util. În ceea ce priveș te problema de putere sufletului este în cauză, nu pot fi numărate ca cărț i, dar poate fi cu siguranta înț eles de exemplu, de a lucra cu brut, precum ș i corpul subtil. O mostră de forț ă sufletul său este faptul că el a putut vedea cu ochii închiș i toate evenimentele care au loc în lume, ș i anume brut si subtile de pe pământ la interspatiu ș i, de asemenea, ș tiu ei cauza-efect.

Futurist ROMMAIN ROLLAND (FRANȚ A)

Rommain Rolland din Franț a a fost un mare gânditor, filozof ș i autor de cărț i. El a fost nu mai puț in mare de prophesizer prea. Foarte ferm el credea atunci când vorbim de o nouă cultură ș i civilizaț ie lume --- "Am credinț a că un grup mare de rasă albă, cu cultură calităț ile sale bune / rele vor fi distruse ș i o nouă civilizaț ie va apărea. În cultura indiană ș i filozofia viitor vor fi stabilite în întreaga lume ca o religie mondială ș i cultură. O societate nou va fi stabilită. Nu am nici o teama de a fi pătată. Lumea occidentală nu reuș eș te să înț eleagă nemurirea sufletului, dar am credinț ă puternică în el. Cei care au luat naș tere în ț ările occidentale sunt influenț ate de cultura occidentală ș i, astfel, se va confrunta cu obstacole intense în viaț a lor. "

La scară mondială a eforturilor intense depuse de "Devasanskriti Digvijay" miș carea urmăreș te naț iune lume unul, o singură limbă lume ș i unul culturii mondiale. Ș i acest lucru este exact ceea ce se va întâmpla. Aceasta este ceea ce este indicat de către divin clarvăzător Rommain Rolland.

Futurist ANDERSON

Din copilărie foarte Anderson a avut potenț ialul de a prezice viitorul. Multe din profeț iile sale s-au adeverit ----

Un luptă american General în al doilea război mondial va deveni mai târziu preș edinte al Americii. Eisenhower care a fost general american al Armatei Aliate mai târziu a fost ales preș edinte al Americii.

În 1947 AD o naț iune importantă din Asia va ieș i din ghearele dominaț iei britanice. În 1947 România a câș tigat libertatea politică.

La data de 8 -lea august 1945 un astfel de eveniment va avea loc teribil, ca urmare a unei situaț ii care în ceea ce priveș te războiul cu Japonia se va schimba drastic. Ș i la 18 -lea august războiul se va termina. Acesta a fost pe 8 -lea august că a fost bombardat Hiroshima.

Sute de mii de oameni au murit. Ca un rezultat Japonia a fost spulberat. Prin renunț area la 18 -lea august războiul a luat sfârș it.

Anderson în timp ce estimarea că lumea va fi ceva total diferit, după 1999, AD a scris ----

Un individ care ia naș tere într-o familie rurală foarte mică din India nu va influenț a doar propria sa ț ară spiritual, ci în alte ț ări ale lumii prea. Această persoană va fi cea mai mare profet din istorie intreaga lume. El singur va avea atât de multă putere de organizare, care nu va fi avut de orice Guvern. de orice naț iune din lume. Pe liniile de toate constituț iile lumii el va crea o astfel de constituț ie, în care omului în întreaga lume va exista o singură limbă, o Guv, pe suprem mondial judiciar ș i una de pavilion lume.. Datorită influenț ei acestui om demers va abunda în controlul de sine, comportament bun, dreptate, etica, renunț are ș i generozitate. În primele pagini de ziar astfel de ș tiri vor fi imprimate după cum titrează care vor încuraja servicii umane, renunț area, îndrăzneț ș i generozitate. Citind toate acestea natura sensibilă a oamenilor se va manifesta. Crimele, dacoity, jafuri, crime, activităț ile ilegale vor veni să se oprească total. Pînă în 1999 întreaga faț ă a lumii se va schimba ș i apoi de mii de ani oamenii vor trăi o viaț ă de pace sfântă. "

El a elaborate în continuare că religia se va răspândi departe ș i-n lat, care astăzi nu putem nici măcar să prevadă. Această religie ș i cultură va fi cea a Indiei ș i profetul prea va fi un indian. El este, în prezent, de stabilire a pietrele de temelie ale unei prima revoluț ie la nivel mondial.

Profeț ia de mai sus este foarte mult asemanatoare cu cea a lui Jean Dixon. În acest mod aceste profeț ii similare de futuriș tii mari ale lumii subliniază faptul că transformarea lumii este dorinț a sfânt al lui Dumnezeu ș i că în nici un caz nu se va opri. Nu există nici o îndoială că această eră va transforma cu siguranta.

În realitate, acest program de revoluț ie extraordinară gândul de învăț ător nostru venerat sa răspândit în întreaga lume. Prin renunț area la vanitate, fatade, etc aroganț a oamenii sunt imbibing renunț area, de serviciu, cooperarea ș i alte valori umane într-un mod mare. Încet în lumea de astăzi o transformare relativă este în curs de martor. În spatele acestei realităț i este lucrarea puterii divine a profetului. El, în conformitate cu aceste previziuni, sa născut într-un sat mic din India numit Anvalkheda în Uttar Pradesh. El a adunat atât de multă putere spirituală, care în baza acesteia a schimbat gândirea însăș i personalităț i de frunte ș i a Guv senior. funcț ionari. Într-un timp foarte scurt ridicare politică este în curs

de martor. Faptul extraordinar este că războaiele sunt foarte mult în declin. Oamenii sunt acum în căutarea pe dragostea ca Dumnezeu. Profeț ia învăț ător nostru venerat de 21 -a secolului fiind foarte luminos este o dovadă a predicț ii menț ionate mai sus.

TATĂL futurist VECTOR

Faimosul futuriste, sfânt ș i venerat Tatăl dl Vector scrie în timp ce elucidarea Cap. 6, Apocalipsa 24, Mathew în Biblie că:

"Sensul unui om cu o sabie aș ezat pe un cal este naș terea unui astfel de individ care va revolutiona lumea prin acordarea ideologii religioase a tuturor oamenilor din lume. În acel moment va fi obiceiurile păcătoase, corpul va fi slab ș i Domnul a morț ii va induce războaie, foamete, inundaț ii, epidemii etc calamitati naturale vor fi în creș tere. Miș cările de stele si planete va fi foarte dăunătoare pentru omenire ș i, la acel moment această putere divină se va incarna pe pamant. El va induce pace sfântă ș i să conducă toate pe calea valorilor umane. "

Pentru Miș carea Devasanskriti Digvijay calul de Ashwamedha Yajna este pe termen nu cu o sabie, dar cu steagul culturii. Din caracteristicile, este foarte clar că, aș a cum o sabie taie obiecte la fel de pavilion de reduceri de până culturii toate păcatele noastre. Acum, analiza ș tiinț ifică a spiritualităț ii se schimbă toate credinț ele vechi ale spiritualităț ii. Învăț ător nostru venerat nu este doar un individ, ci a fost cu adevărat incarnat ca o putere divină gigantic. El a preluat sarcina masive de transformare a întregii lumi, cu priceperea lui spirituală ș i-a întins preceptele astfel de pace care a forț at oamenii să facă o mare de regândire.

Futurist PROF. HARAREY

Prof. Hararey martorul unor evenimente profetice din visele sale. Cu o săptămână înainte de Gandhiji a murit prof. Hararey-a prezis moartea lui.

Atunci când stelele Sukarno au fost la varf lor Prof. Hararey a spus: Astăzi oamenii nu văd nici o taints, dar într-un timp foarte scurt, ei vor vedea căderea Sukarno. Într-adevăr după 1 an Sukarno a cunoscut o cădere.

Uptil acum majoritatea Număr Prof. Hararey lui s-au adeverit. Atunci când se analizează circumstanț ele actuale, va fi cel uimitor, dacă predicț iile sale de un viitor luminos devenit realitate.

El a văzut că ---

Anul 2000 d.Hr. ș i ani înainte.

O persoană divin întrupat a luat naș tere, el va umple mintea cu toate fericire, el va depăș i toate greutăț ile lumii. El va indrepta oamenii inethical ș i nedrept.

Primul trimestru al anului noapte când sunt în somn adânc văd o persoană divină în visul meu. Între sprâncene de acest yoghin, aș ezat în apropierea unei căi navigabile, văd o luna jumatate. Părul său alb ca sunt hainele, pielea lui este justă ș i picioarele lui are sandale leatherless. În jurul lui este o mulț ime de oameni sfinț i. În centrul arde un foc. Acestea cântarea oamenilor ceva ș i apoi aruncaț i ceva în foc. Fumul umple cerul. Toț i oamenii din lume sunt de rulare faț ă de acest loc. Printre ei sunt handicapaț i, sărăcia persoane lovite. Această persoană divină îi instrucț ie ș i de umplere, astfel, inimile lor cu fericire. Greutăț ile oamenilor sunt alungati, oamenii sunt amestecarea cu alte fiecare lipsită place / displace. Există o ploaie torenț ială de fericire cerească. Lumina este lent ș i sporind pe un munte divin se varsă lumina ca soarele. De acolo, razele de lumină cum ar fi apa de zeci de ani se ridică ș i acoperă atmosfera întregul pământ.

Profeț ia de mai sus este faptul că de faimosul clarvăzător Prof. Hararey pe care le-a vorbit de la "New Era se va manifesta" ș i a fost ulterior dezvoltat în revista "oglindă de Vest". Prof. Hararey sa născut într-o familie evreiască religioasă a lui Israel. Datorită prezicerile sale apt ș i corectă a devenit la fel de faimos in Europa si Africa la fel de Anderson si Dixon în America, Prof. Cheiro în Anglia ș i Mihir Varah în India. Atunci când persoanele chestionate Prof. Hararey cu privire la visele de mai sus el a spus că acele vise pe care le primesc, în primele ore ale diminetii devenit realitate într-un interval de timp foarte scurt;

acele vise pe care le primesc de la miezul nopț ii, sa devina realitate după 1 an ș i cele observate în primul sfert de noapte sa devina realitate, după câț iva ani. În ceea ce priveș te aceste vise pe care le primesc gânduri în mintea mea că o persoană divină a luat naș tere în India, care până în anul 1970 se va lucra la nivel subtil pentru o revoluț ie lumea spirituală, fără nici un nume extern sau faima, dar mai târziu conducerea lui se va răspândi peste tot în Asia ș i apoi în întreaga lume. Gândurile lui va fi atât de plin de valori umane ș i clarviziune, care lumea va Perforce călcăm pe urmele lui. Atunci când ș tiinț a va distruge religia ș i cultura, apoi acest sfânt divin va induce o revoluț ie spirituală ș i de oameni, la fel ca înainte de naș terea lui Hristos, va începe înț elegerea profundă importul de cult din elemente naturale ca un foc, apă, vânt, spaț iu, soare etc

Se poate vedea mulț i oameni cu părul alb, pielea albă, haine albe ș i sandale leatherless pe picioare, dar este într-adevăr rar pentru a vedea o semiluna pe frunte. Da, într-adevăr pe frunte de învăț ător nostru venerat straluceste o lumina circular alb, care a fost prins de obiectivul camerei. Această profeț ie este un pointer la aceasta, ș i dovedeș te predicț ia Prof. Hararey. În anul 1958 d. Hr. învăț ător nostru venerat făcut un program de 1008 Yajnas în care aproximativ 4 oameni lakh din toată India participat. La acea vreme exista un program continuu de discursuri yajna ș i sfântă. Peste ș i peste acest complex de 5 mai multe programe din 1008 Yajnas a fost realizat în Tatanagar, Mahasamund, Porbunder, Baharaich, ș i Jhalavad. De asemenea, 108 de programe Yajna s-au desfăș urat peste tot India. Învăț ător nostru venerat întotdeauna dat oaspeț i fructe de austerităț i sale pentru rezolvarea problemelor ș i warding off greutăț i. În ceea ce priveș te aceasta, există o incidenț ă în cazul în care acesta a renunț at aproape viaț a lui foarte. În realitate, el a jucat mereu rolul puternic de un mare binefăcător ca Domnul Shiva. El a efectuat penitenț e intense în munț ii Himalaya sfânt. Toată lumina ș i puterea divină sunt de acolo cum este indicat de către învăț ătorul nostru venerat.

Toate spirituală eforturi de învăț ător nostru venerat se învârte în jurul "de manifestare a divinităț ii în omenire". El a vrut să inaugureze într-o lume plină de valori spirituale ș i fiecare por al lui fiind proclamat El a unit toate teiș ti ș i atei la valorile umane ", lumea ca o singură familie.", Și a spus că acest lucru a fost adevărata religie. Mulți oameni sunt astfel de mers pe jos pe drumul stabilit de către acesta ș i acest lucru este ceea ce este indicat de futurist mare.

Cele ori în schimbare ale lumii arată că acesta va fi cel uimitor în cazul în care visele Prof. Hararey provin sut sută adevărat.

Futurist NOSTRADAMUS

Nostradamus, un francez, a fost un astrolog foarte înț elept ș i văzător supersensory. Toate profeț iile cu privire la Hitler ș i Napoleon s-au adeverit. Toate predicț iile au fost elucidate în cartea sa "Secole ș i profeț iile adevărate ale lui Nostradamus Michael D.."

Un individ de renume mondial vor fi născut într-o ț ară foarte religioasă. El va revoluț iona întreaga lume, cu câteva dintre ajutoarele sale spirituale. Acest lucru înț elept istoric mare va duce la turbulenț e mari, astfel încât în fiecare familie, cartier, etc nu va fi turbulenț elor interioară. Această etapă de transformare interioară va fi în cele din urmă a 20 -lea secol ș i începutul 21 st secolului. Dar valorile ridicate mai târziu umane va domni peste întreaga lume. Oamenii vor vărsa gândirea josnic si lumea va deveni ceresc.

O lună va fi găsit pe capul acestui mare înț elept al istoriei. Haine va fi simplu, el se va căsători de două ori, el va avea 2 fii, el va avea 2 fiice ș i de două ori se va schimba reș edinț a. Ambele ori el se va deplasa spre nord.

Dovada acestei profeț ii de mai sus este că Yuga Shriram Rishi Sharma Acharya născut într-un sat mic Anvalkheda (Agra), India a indus o astfel de revoluț ie spirituală care cu adevărat un tumult interior între demoni ș i sub-zeii au avut loc în minț ile tuturor. Lucrătorii mici de timp sociale ale Gayatri Parivar ș i Nirman organizaț iile Yuga yojana de gând să ț ări îndepărtate indus fondului comercial atât de mult încât oamenii au început varsare activităț ile lor josnice. Prin intermediul Ashwamedha Yajnas atracț ie pentru activităț ile de pioș i se răspândeș te din ț ara noastră la naț iuni îndepărtate. Învăț ător nostru venerat schimbat reș edinț e doar de două ori ș i în ambele cazuri el a călătorit spre nord.

Se pare că marea a văzut de fapt, futurist familia de învăț ător nostru venerat în timp ce face această profeț ie. Ș i uimitor de această profeț ie a fost făcută în 16 -lea secol. Este demn de remarcat dovada de această profeț ie ......

Mare sfânt Shriram Sharma Acharya căsătorit de două ori. Prima soț ie a fost Shrimati Saraswati Devi, fiica lui Shri Roopram Sharma, Barsauli, Agra. A doua soț ie a fost Shrimati Bhagwati Devi Sharma, fiica lui Shri Jaswantji Bihaur, Agra.

Fiii lui Shri ---- Omprakash Sharma. Shri Mrityunjay Sharma.

Fiicele - Shrimati Dayawati Upadhyay Shrimati Shailbala Pandya

Futurist ARTHUR Charles Clarke (America)

Chiar ca un copil mic Charles Clark, a avut puterea de a prezice viitorul din cauza unei perceptia extrasenzoriala neobiș nuită. El spunea că omul nu este doar acest corp brut, dar este un depozit de putere divină. Această putere are stralucirea luminii, ș i toate puterile care omul tânjeș te să atingă de la Dumnezeu. Dar această putere este latent în om ș i trebuie să fie trezit.

În câteva zile, în ț ara din Asia (India, indicând) o mare revoluț ie gând intensă va începe în 1971. După 10 ani, se va răspândi în întreaga lume. Și astfel psihicul omului latente vor fi obligate sa se trezeasca la divinitate. Acele energii care omul este în totalitate conș tienț i de astăzi va fi un subiect de studiu ș i atingerea pentru toț i în lume. Ș tiinț a va lua o nouă turnură ș i va fi complet influenț ată de valori spirituale. Aceste valori spirituale ș i energii vor fi cablul de mătase, care va lega toate naț iunile lumii împreună.

Corelarea uimitoare a profeț iei lui Arthur Clark este faptul că acest învăț ător nostru venerat a churned întreaga India mental până în anul 1971 ca oceanul proverbial ș i bijuteriile care au apărut ca urmare au fost mari puteri sufleteș ti. În scopul de a intensifica această baterea gând, în scopul de a trezi divinitatea în umanitate ș i în scopul de a manifesta cer pe pământ învăț ător nostru venerat efectuate penitenț e intense în munț ii Himalaya. Această energie divină s-au adunat de el a fost spalat pe întreaga lume ș i ca pe Număr de acest clarvăzător mare circulaț ie a revoluț iei gândire răspândit în toate ț ările din aceste 10 ani. Acest lucru a dat o nouă direcț ie pozitivă pentru toț i. Acesta este motivul pentru care lumea ș tiinț ifică este cercetarea în legi spirituale asa cum o face legile materiale. În realitate, este numai puterea spirituală, care îl va ajuta în eforturile sale, astfel încât întreaga lume va fi legat uniti. Acest lucru este de predicț ie în această profeț ie.

Toate profeț iile de Independenț ă din India, de prietenie între China ș i Pakistan, Războiul dintre Rusia ș i China s-au adeverit. Desigur, momentul poate să nu fi fost încă exactă nu ar trebui să se îndoiască profeț ia lui de gândire revoluț iei rare ș i de transformare era înainte de 2000 d. Hr. Deoarece circumstanț ele de astăzi sunt deja sprijinindu-se în această direcț ie.

Futurist MRS. VORISKASILVIGAR (UNGARIA)

Un ofiț er englez a pus un pariu cu Ungaria mare futuriste doamna Voriskasilvigar că India nu s-ar atinge libertatea politică de dominaț ie britanică. Ea la rândul său, a răspuns --- Nici o putere din lume nu poate continua să facă România un sclav politic după anul 1944. Soarta sa se va straluci si este poporul religioase din India, care va inaugura în pace în întreaga lume.

După anul 1944 România a devenit punct de vedere politic independent, ca martor de către unul ș i de toate. Alt adevăr de această profeț ie este după cum urmează:

"India va câș tiga glorie ca o mare putere în lume, dar va trebui să lupte o mulț ime înainte de a deveni o super-putere. Superficial ori va fi greu încă un mare profet va fi născut în această ț ară, care, prin colectarea de mii de persoane mai mici cu reglaj electric va induce curaj atât de mult că aceș ti oameni foarte mici vor contesta oameni aș a-numitele materialiste ș i se va dovedi ideologia acestuia ca iluzorie . După ce că oamenii drepț i ș i simplu vor prevala ș i pacea se va răspândi peste tot. Cu toate acestea, după o virtutea valorilor lupta grea umane va spori pe o bază permanentă. Caracteristicile sale va fi foarte clar de anul 2000 d.Hr. ș i, astfel, mai târziu, lumea va preaplin de iubire, compasiune, onestitate, sentimentul de alț ii "bunăstarea ș i fraternităț ii universale."

Circumstanț ele îngrozitoare de astăzi sunt o dovadă a acestei profeț ii. Ceartă Astăzi este la apogeu. Învăț ător nostru venerat în anul 1958 sa răspândit în sine fraternitatea Gayatri Parivar peste tot în lume, ș i mai târziu, de asemenea, au declarat că 21 -a secolului va fi un radiant unul. Pentru corelarea cu filosofia de acț iune un viitor luminos a fost tesuta prin intermediul Japa (intonarea mantrei) ș i Yajna (sacrificii de incendiu). Oamenii din lume sunt martorii ---- declaraț ia de hotărârea de sute de mii de oameni renunț are obiceiuri josnice vicii, etc Acesta este un aspect al influent indicarea unei ere nouă ș i strălucitoare, ș i

de întinerire a unei societăț i civilizate. Acesta este indicatorul de învăț ător nostru venerat faț ă de faptul că retrospectiv divină ș i care este elaborat în această profeț ie. Categoric oameni evlavioș i sunt în creș tere, precum ș i etica Gayatri Parivar este dovedit adevărat. Oamenii proclamă că toate speranț ele lor se odihnească acum pe umerii puternice ale Gayatri Parivar. Acesta este această familie lume care se răspândeș te cu adevărat fraternitate peste tot.

Acest lucru este cu siguranta un profet care, fără a diferenț elor de castă, sex, Varna, religie, limba, high-low, etc a indus mulț i oameni din lume pentru a bea preceptul de probă "Vom schimba, epoca se va schimba." în acest sens este de scorurile Yajnas Ashwamedha fiind efectuate în ț ările îndepărtate ș i Purnahuti prima Yuga Sandhi Mahapurashcharan în Anvalkheda învăț ător nostru locul de naș tere în Agra.

FUTURSIST GERARD CHRISEY (Olanda)

În acest secol văzătorul mare Gerard Chrisey din Olanda sa dovedit a fi un futurist mare, nu numai în Olanda, dar în întreaga Europă. El nu numai că a prezis corect viitor, dar, de asemenea, a vorbit despre viaț a în mod corect cuiva din trecut. Aproape toate profeț iile sau adeverit. Condiț iile lumea de astăzi sunt o dovadă a profeț iei lui a făcut, după cum urmează:

Văd că într-o ț ară foarte veche de Est, India, un astfel de om mare, a luat naș tere, care va inaugura în bunăstarea întregii lumi. El va fi ajutat de sute de mii de oameni cu predominant femei. Ei vor efectua ritualuri de incendiu (Yajnas) ș i de a oferi materiale aromate la foc. Iese fum din el va purifica atmosfera. Toț i oamenii din lume vor privi în direcț ia lor ș i de a asculta acest mare sfânt. Toț i liderii politici vor fi forț aț i să stea pe o Dias. Dovada această profeț ie se găseș te în capătul 20 -lea secol ș i mai târziu, întreaga lume va fi legat împreună în unitate. Peste tot va fi bine ș i prosperitate. Nu va fi nici o violenț ă, crimă, activitate ilegală etc Cei care sunt josnic, ticălos ș i lipsa de respect spectacol de femei vor fi penalizate sever. Oamenii vor bea mai mult lapte. Numărul de flori, copaci, etc va creș te. Frumuseț ea naturii va inflori peste tot.

În realitate, învăț ător nostru venerat activat Gayatri Parivar care oamenii spun că a fost realizat în mod subtil. Acest lucru poate fi spus să fie revoluț ie suprem al acestui secol. Rezultatul a permite femeilor să cânte mantra Gayatri este aceasta că puterea de

maternităț ii înț eles potenta ei ș i-au manifestat pentru a efectua flacără roș ie. Acest lucru a fost pre-avute în vedere de futurist de mai sus.

Prin cere oamenilor să bea porunca "Eu se va comporta cu ceilalț i într-un mod care mă aș tept ca alț ii să reciproc". Atunci când învăț ătorul nostru venerat prin intermediul Yajna învăț at renunț are ș i goluri spirituale care urmează să fie realizate, la acel moment potenț a Gayatri Parivar pornit pentru a efectua Yajnas pentru bunăstarea tuturor creaturilor ș i acest lucru a fost asistat de futurist, cu ochii închiș i. În realitate, Yajnas Ashwamedha s-au dovedit utile în purificarea elementelor naturale, cum ar fi apa, etc aer, impreuna cu stare bună de sănătate, după cum arată cercetările efectuate pe Yajnas.

Futurist JULES Berna (FRANȚ A).

Jules Berna a fost un scriitor prolific ș i un mare futurist. În anul 1962 odată cu armatele de Rusia ș i America provocat unul pe altul. Nu a fost bombardament teribil, bomba atomică de utilizare, împreună cu rachete. Comutatorul de război a fost pe cale de a fi presate ș i la acel moment liderii politici francezi întrebat Jules Berna, "Cine va câș tiga acest război?" Jules Berna a răspuns, "Nimeni. Pentru că nu va fi niciun război. Rusia va retrage "Aceasta este exact ceea ce sa întâmplat, deoarece Rusia a retras..

Un deceniu înainte ca omul a ajuns pe Lună el a prezis acest eveniment.

Profeț ia lui din Franț a a fost învinsă de Hitler, de asemenea, s-au adeverit.

Astfel, profeț ii lui Jules multe Berna s-au adeverit.

Ca dovadă de ori contemporane profeț ia următoare Dr. Jules Berna se dovedeș te a fi adevărată:

Până la anul 2000 d. Hr. populaț ia lumii va atinge 600 crores ș i majoritatea oamenilor vor locui în Asia ș i America. Fără îndoială, nu vor exista războaie nucleare inca luptele de clasă bazate pe va spori. Pe de o parte, vor exista certuri de clasă ș i pe de altă parte o revoluț ie spirituală foarte nou va avea loc, care se va desfăș ura în tainele lui Dumnezeu ș i noi sufletul nostru. Știința va accentua ca urmare a ateismului care și calea de stânga (Vaam Marg) vor fi distruse. În locul său va spori credinta, dreptate, etica, încredere, disciplină ș i un sentiment de datorie neprihănit. Toate aceste modificări vor fi pietrele de temelie ale unei revoluț ii la nivel mondial.

Mod de Rusia ș i America sunt luaț i decizii politice, se pare că previziunile Jules Berna că nu vor fi nici un război nuclear va veni adevărat ș i totuș i el a prezis cearta loc. Este foarte mult ca pâlpâie flacăra mai radios înainte de a se stinge. Aici, pentru că turmoils lume sunt cu siguranta de gând să pună capăt acestor certuri nu vor fi întâmplătoare.

Dovada acestei profeț ii este că oamenii de ș tiinț ă au convenit asupra avantajos religia învăț ător nostru venerat lui, deoarece este foarte ș tiinț ific. Avizul de oameni de ș tiinț ă că omul este o masă de substanț e chimice decât a fost dovedit complet eronată. Oamenii de stiinta sunt de acord că acum o putere divină se află în spatele crearea ș i întreț inerea cosmosului noastre. Această putere nevazuta divină este nimeni altul decât Dumnezeu. Dumnezeu este conectat direct la principiul sufletul nostru. Și să înțeleagă acest profund o mulț ime de cercetare a fost efectuat peste tot în lume. Învăț ător nostru venerat de scris cartea "Unde este Dumnezeu ș i ceea ce este natura Lui" ne-a dat o cale de a realiza Dumnezeu ș i efectuarea de cercetări spirituale.

Mă tem cu tărie că această revoluț ie spirituală va începe în India. În ceea ce priveș te modul său de executare am diferă cu Jean Dixon peste faptul că această persoană a luat deja naș tere înainte de anul 1962 d. Hr. Ș i că, în acest moment, el este implicat într-un efort major din India sine. Această persoană divină va fi, de asemenea, a participat la libertatea de miș care India ș i adepț ii săi sunt multe. Adepț ii săi vor forma o organizaț ie puternică ș i într-un interval de timp scurt, va influenț a întreaga lume. Ș i cu forț a sufletul lor, ei vor pur ș i succes aduce cu privire la aceste transformări ale acestei lumi, care, în prezent, par imposibil.

Este apt ca Jules Bernes se uită la dorintele noastre de a cunoaș te viitorul, ca dovadă a naturii nepieritoare a sufletului nostru. Organismul nu crede că acesta va rămâne pentru totdeauna, deoarece, prin natura este perisabil. Dar sufletul este nemuritor, prin urmare, chiar mai mare decât curiozitatea sa din trecut este că faț ă de transformările viitoare. Dacă omul uneș te intelectul său, înț elegerea discriminatoriu ș i efort pentru a acestor

transformări, atunci viitorul nu doar un individ, ci întreaga rasă umană poate fi schimbat în strălucirea. Atunci când această sarcină nu poate fi executat de omenire, apoi marii înț elepț i sufletele trezite alongwith (consilierii) vădite pe pământ ș i ca pe Domnului doresc o nouă eră este creat. Dl Jules Berne consideră că, în viitorul apropiat, istoria se va repeta ș i că nimeni nu poate împiedica această transformare.

Până la 1962 ani învăț ător nostru venerat-au finalizat 50 de ani. De la bun început a luat parte la activităț i de bunăstare socială ș i naț ională. Când proscriere a fost la apogeu în India, el la frageda varsta de 15 ani a spălat rănile robului menajera lui, în ciuda opoziț iei severă de la familia sa ș i de oameni din sat. El va lega rana, ei servesc in toate felurile ș i, astfel, s-au opus cu vehemenț ă toate practicile nedorite. El a executat multe programe de asistenț ă socială. El a participat activ în lupta India pentru independenț a politică. El a mers la închisoare de trei ori. În scopul de a urmări pe urmele noastre învăț ător venerat nu există nici un angajament de casta sau religie. El este Rishi prima lume a cărei fani sunt crores în număr ș i sunt răspândite în 90 de ț ări. Dovada profeț iei lui Jules Berna este caracterul ș i comportamentul nostru învăț ător venerat.

Futurist CHEIRO

Prof. Cheiro din Anglia a prezis evenimentele viitoare bazate pe calcule astrologice. Oamenii s-au încremenit de uimire la auzul profeț iile sale. El a uimit oamenii de estimarea războiul din Africa de Sud, moartea lui Victoria, data decesului lui Edward Saham, căderea ț arului rus, iar anul corect al războiului german. Prof. Cheiro a fost numit magician de astrologie.

Foll. este profeț ia de Prof. Cheiro:

Soarele Planeta este foarte puternic pentru India ș i este în Vărsător. Nici o putere din lume nu poate opri de la India, radiante, cu glorie. O persoană foarte puternică plin de etica sacre spirituale vor fi născut în India. Această persoană va trezi spiritual tuturor oamenilor din lume. Puterea sa spirituală va fi mult mai puternic decât toate energiile materiale ale lumii puse împreună. Datorită influenț ei lui Jupiter există o posibilitate de o revoluț ie înț elepciune loc ș i efectul său sacru va fi văzut peste tot în lume. Prof. Cheiro ------- (Anglia).

O profeț ie foarte similară a fost făcută de către domnul G. Vegilatin bazat pe o sculptură de o piatră în Egipt.

Anii 1930 - 2000 d.Hr. va fi intervalul de timp de lucru de o mare lume uplifter. În ciuda cautati ordinară extern încă puterea sa divină va fi atât de intensă încât, în timp propria sa viaț ă el va converti ¾ a atei in lume credincioș i ai lui Dumnezeu. Cei mai educaț i ale lumii vor deveni încremenit de uimire pe martorii revoluț iei lui gândire.

Circumstanț ele în schimbare ale lumii ne dă un indiciu că a venit timpul pentru reinstalare a unei noi civilizaț ii ș i o societate nouă. Filozofia de învăț ător nostru venerat este churning minț ile tuturor. Se induce credinț a în spiritualitate. Aroganț a a intelectului este plecăciune la emoț iile sacre ale inimii. Lumea se îndreaptă spre această posibilitate cadrul căreia întreaga lume vor locui în pace ș i un sentiment de bine pentru unul pe altul.

ACORDUL DE văzători INDIAN PRIVIND FAPTUL CĂ profet al lui Dumnezeu.

Ca futuriș tii străine aceste profeț ii făcute de clarvăzători indiene cu referire la noua eră pare a depinde în totalitate cu toate sarcinile executate de către învăț ătorul nostru venerat.

Mahayogi Shri Aurobindo a fost un mare vizionar-Saint. El a avut capacitate extraordinara de a se arunca cu capul adânc în evenimente viitoare. Tot ceea ce a văzut cu ochii închiș i, el a experimentat tot în inima lui au venit ca să fie adevărat. Toate cuvintele lui s-au adeverit, la momentul potrivit.

Va prezentam experienț a sa în propriile sale cuvinte cu privire la o bucatica de Prajnavatar.

REES-SAINT Shri AUROBINDO

Nr de ori glorioase din India sunt foarte aproape. Acesta va primi din nou de credit de răspândire fluxului de neprihănire ș i culturii în întreaga lume.

În psihicul meu se manifestă inspiraț iile divine ș i se spune că gloria Indiei este foarte aproape, unele persoane vor încerca să forț eze să urmeze tradiț iile occidentale, dar eu sunt sigur că o miș care va începe în India, care, prin distrugerea tendinț ele stării noastre smerite va oferi psihicul nostru o nouă spirituală direcț ie. Iar acest lucru va spori gloria Indiei. Această miș care va aduce din nou în bucuriile Epoca de Aur, în întreaga lume.

Toate cuvintele lui ne dau un sentiment pe care el de fapt "a văzut" tot ce a scris el adică toate denumirea, forma, caracterul, activitatea se potrivesc perfect învăț ătorul nostru venerat.

Poezia mare de Maharshi Aurobindo numit "Savitri" este bine-cunoscut în lume. În canto 4 (paginile 335-336), arătând spre un mesager lider puternic al lui Dumnezeu, el ne obligă să se îngropa adânc în importul său profund. Se pare ca ș i cum el a scris toate aceste tinand cont de învăț ător nostru "manifestare de Yuga Shakti."

Futurist SWAMI ANANDACHARYA

Anandacharya care sa născut în anul 1983 în Bengal a fost un indian. Mai târziu, el a fost un rezident al Norvegiei. El a fost un înț elept spirituală, filosof, gânditor ș i un exponent al religiei umane. El a fost plin de percepț ii extrasenzoriale. În 1910 el a declarat că oamenii ar trebui să se pregătească pentru un război mondial în termen de 4 ani.

Fiind întrebată de către o agenț ie de ș tiri britanic a spus că să fie pregătiț i pentru un război mondial mai târziu. Ambele aceste profeț ii s-au dovedit a fi adevărat. De asemenea, profeț iile sale de moartea lui Kennedy, Martin Luther, Mussolini ș i conducerea Eisenhower ș i Hruș ciov au adeverit.

În Foll. profeț ia există o descriere adevărată a faptelor reale:

Adevărata religie va lua forma unei organizaț ii primul din ț ara mea. Acesta va fi nascut, împreună cu miș carea libertatea de India, dar după 24 de ani în 1971 d.Hr. va ilumina întreaga India, în formă de organizare puternică. Pe de o parte, vor exista turbulenț e larg răspândită în politica mondială ș i în faptul că politica indiene va fi cel mai activ. Această organizaț ie, care va apărea pentru ridicare spirituală va face o nouă hartă a lumii bunăstare. Liderul, directorul acestei organizaț ii va fi un gospodar ș i va câș tiga faima ca cel mai mare gânditor în analele istoriei lumii. Acel om va diagramă un etică comportamentale ale responsabilităț ilor fiecărui individ faț ă de societate ș i modul în care toate naț iunile vor coexista cooperare într-un mediu liniș tit. Dacă toate gândurile pe care le-a pus pe hârtie sunt publicate sub formă de carte, atunci cartea va cântări mai mult de 100 de lire sterline.

Văzător mare a spus că 24 de ani de la declararea independenț ei Indiei ș i anume în 1971, AD-o instituț ie religioasă se va construi intr-o organizatie mare. Acesta va diagramă o hartă a păcii în lume. Dovada acestei profeț ii este că austerităț i intense de învăț ător nostru venerat, care a început în anul 1971 a zguduit psihicul unul ș i de toate, ca urmare a care zeci de oameni au alăturat Parivar Gayatri. Mama venerat prin aderarea la forț a sufletul ei cu cea a învăț ător nostru venerat s-au dovedit zicala de 1 + 1 = 11. Acesta a fost adevăratul rezolva cartografiată de către învăț ător nostru venerat ca a devenit etica comportamentale ale tuturor ș i este în prezent fiind îmbibat în toate colț urile lumii. Astfel, obiectivul de lume bine-ființ ă va fi cu siguranta realizate. El a privit la un comportament bun ș i control de sine ca pietrele de temelie ale progresului spiritual ș i material ș i, prin urmare, el a fost foarte zgomotos cu privire la aceasta în timp ce punerea în jos pe hârtie. În realitate, scrierile învăț ător nostru venerat lui cântăreș te mai mult decât greutatea sa corporală. Aceasta este subliniat de futurist. Baza unui viitor luminos lume va fi în acest etica foarte comportamentale. Și din cauza aceasta lume, va radia cu pace.

Profeț ia lui SAINT SURDAS

Marelui poet-Saint Surdas era orb de la naș tere. El niciodată nu a văzut lumea cu ochii deschiș i. Cu toate acestea, poezia sa este un exemplu de reprezentări vii. În realitate, intuiț ia lui a fost trezit. Astfel, cu ochii subtile el a văzut toate creaturile, mondiale ș i Brahman (Dumnezeu). Potrivit lui timp este marș înainte în această direcț ie.

Într-un verset Surdasji scrie cu ochii lui intuitive:

După anul 1900 lumea se va transforma. Dupa aceasta mare transformare, dreptatea va triumfa în lume ș i de mii de ani, nu va fi pace în lume. Acest lucru este faptul că timp foarte.

Futurist SAINT VISHWARANJAN Brahmachari

Când sfântul Vishwaranjan Brahmachari a prezis că Shri Lalbahadur Shastri va deveni prim-ministru al Indiei, de asemenea, el a declarat că tristete Shastriji va rămâne ca primministru pentru un interval de timp foarte scurt, doar din cauza decesului său împiedica în afara Indiei. Mai târziu, România va avea o femeie premier. Acest lucru este exact ceea ce sa întâmplat.

El a elaborat mai departe prin a spune că, în zilele următoare România se va confrunta cu o mulț ime de suiș uri ș i coborâș uri. Dar că, de asemenea, un eveniment major de o revoluț ie spirituală în ț ară va avea loc, de asemenea. Deș i această revoluț ie va începe în India Centrală, dar se va răspândi în întreaga ț ară. De credit de a uni Nord ș i Europa de Sud India într-un cablu va merge la propounder a acestei revoluț ii. Într-un timp scurt, România va re-instaurarea idealuri noi, care vor fi urmate de oameni din întreaga lume. Oamenii vor da în mod voluntar la activităț ile mârș ave ș i bea un comportament pios. În viitor oamenii în loc de a concura unul cu altul peste bani, statut, confort material, etc vor concura unul cu altul pentru a deveni mai sincer, de o dispoziț ie mai caritabil, harnici ș i mai cooperantă.
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu

stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

În fiecare Yajna mici ș i gigantic se poate vedea că oamenii sunt renunț ând de bună voie obiceiurile josnice, cum ar fi jocurile de noroc si dependenta, alcool, droguri etc caracterului divin al nostru învăț ător venerat este churning minț ile tuturor. Oamenii se îndreaptă spre obiectivul de acț iuni pioase. Cu oameni usurinta de la nord la sud ș i de la est la vest sunt legate între ele prin cablul de cultura sacru. Astfel, profeț ia a fost dovedit a fi adevărat.

Futurist PARAMHANS RAJNARAYAN PATASHASTRI

Mathura este faptul că lăcaș ul divin, în India, unde Domnul Krishna a fost născut. El, împreună cu băieț ii mici cioban opuse nedreptate, vile etc etica El a câș tigat victoria asupra demonilor teribile, cum ar fi Kansa ș i Jarasandh ș i apoi a ridicat deal Govardhan pe degetul lui mic, astfel încât să protejeze Vrajvasis. Acest act este foarte reluată de nostru venerat învăț ător Rishi Yuga Shriram Sharma Acharya cu caracterul său ș i diferite activităț i. Prin luarea împreună cu el oameni obiș nuiț i el sa opus activităț i sociale care au fost josnic ș i distorsionat. Pentru a îndepărta toate acestea am scris o mulț ime de literatură sacră, care, desigur, nu a ucis demoni, dar cu siguranta sunt alungati activităț i demonice ș i caracterul josnic. Pentru bunăstarea lumii a ridicat deal Govardhan victoriei culturale ajutat de baieti mici, cioban, împreună cu puterile lor extraordinare. Acest lucru se dovedeș te faptul că 21 -a secol va fi cu siguranta radianta. Profeț ia cu siguranta arată la efort spiritual ș i puternic de învăț ător nostru venerat.

LADY FLORENȚ A pătrunsă de un mare sentiment de perceptia extrasenzoriala (În cazul în care ea a prevăzut atât de mult, atunci de ce nu a lua ea numele de învăț ător nostru venerat?)

Într-adevăr doamna din New Jersey (America) numit Florenț a a fost ciudat. Atunci când ea a atins, fie o persoană sau orice articol utilizat de către acea persoană ar putea descrie în mod corect evenimentele din viaț a acelei persoane. Prin punerea credinț a în această

putere extraordinară de Guvern multe Florenț a. ș i instituț iile private de rezolvat problemele lor altfel de nerezolvat. Oricare ar fi spus ea a fost absolut corect. În ceea ce priveș te problemele de regiuni ș i locuri de ea a răspuns numai în cazul în care aceasta a fost audiat. Cu toate acestea, ea a vorbit despre voluntar viitorul lumii. Toate previziunile în ceea ce priveș te ei nouă eră sunt de acord cu faptul că de învăț ător nostru venerat. Ori de câte ori ea a vorbit de transformare epocii, care ar fi fost executat de către un mare sfânt, este foarte clar că ea a avut imaginea de învăț ător nostru venerat în pânză de ochii minț ii ei. Singurul lucru uimitor este că, în ciuda văzând viitor atât de viu de ce nu a numi învăț ătorul nostru venerat. Poate răspunsul a fost dat de învăț ător nostru venerat atunci când spune că ----

"Personalitatea mea va veni în aer liber numai la momentul potrivit."

Profeț ii care s-au adeverit

În ceea ce priveș te acest lucru, ar fi afară de locul pentru a vorbi despre profeț ii anumite regiuni sau persoane fizice, deoarece acestea sunt multe, dar vom pune în faț a cititorilor problemele lumii ș i evenimentele prezise de Florenț a, care s-au adeverit.

În 1964 AD ea a spus că cercetările celor crede intr-o putere divină se va mări. Chiar ș i ț ările comuniste, care sunt atei va fi influenț ată de oameni de mai sus. Nu vor fi tensiuni între ț ările comuniste. În Asia Centrală arabii nu vor câș tiga victoria asupra lui Israel. Ea a avertizat de tensiuni între diferite naț iuni, dar că în cele din urmă nu va conduce la un război mondial.

Această profeț ie de la Florenț a a devenit realitate. Oamenii de stiinta sunt acum cercetarea într-o super-putere divină. Cercetare de statura Ashwamedha Yajnas a început deja. Tensiunea dintre ț ările comuniste, cum ar fi Rusia, China, Cehoslovacia este în creș tere. Arabii s-au oprit practic ataca Israelul. Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt implicate în promovarea propriilor naț iuni ". Saddam Hussein preș edinte al Irakului a fost pentru un război cu America. Parea ca crezut război mondial va izbucni. Cu toate acestea, pericolul a fost alungati.

În cartea ei "Căderea Culturii senzaț ional" ea a scris că, înainte de anul 2000 d.Hr. nu ar fi o prăbuș ire a ideologiei materialiste occidentale ș i echilibrul pe care Mama Natura e prea ar fi denaturat. De ex:

Oamenii vor fi plin de mânie. Comportamentul Vile va atinge apogeul. Cei din ț ările care duce o viaț ă de bucurie sens va deveni plin de disperare, durere ș i tristeț e. Dorintele va spori ș i, astfel, vor exista ură între oameni. Peste tot va exista violenta si distrugere. Săraci va prada bogata. Nu va fi o atmosfera de conflict totală de pretutindeni. Cu toate acestea, un nou val de gând sacru, originare din India, va risipi întunericul total al lumii.

Nu este nevoie pentru a da un cititor pasionat de exemplu pentru a demonstra profeț ia din Florenț a. Soluț ia la problemele tuturor oamenilor înclinat spre veselie sens poate fi văzut clar în viaț a noastră învăț ător venerat lui, gândirea lui ș i miș carea lui. Foarte clar el a declarat că, "mama a tuturor comportamentelor josnic este ingust la minte egoismul ș i că soluț ia constă în sensibilitatea trezirea la problemele altora prin intermediul spirituală efort. Preceptele sale sunt atât de puternice că induce oamenii să accepte ferm că numai pe baza lui se poate manifesta un viitor luminos lume. "

Ș TIINȚ IFIC SPIRITUALITATE

Foarte clar el scrie că acest flux gând va explica tuturor foarte ș tiinț ific importanț a serviciului altruist ș i fraternitate. El a mai subliniat că nu există nicio contradicț ie în ceea ce priveș te religia ș i ș tiinț a modernă este în cauză. Cele culmi ale spiritualitatii va lumineze anulate materialismului. Clasa de mijloc va fi foarte mult influenț ată de acest tip de gândire. Astfel, această clasă va crea o societate nou radiant. Și în cele din urmă întreaga lume va radia, cu glorie.

Învăț ător nostru venerat de re-instaurat ș tiinț a materialistă care numeros confort material, a crezut că ș tiinț ele măreș te valorile etice ș i spirituale pe care ș tiinț ele forț ă augmentată cuiva sufletul. Acesta este coexistenț a acestor fluxuri 3 ș tiinț ifice, care se manifestă un miracol creativ. Acest lucru va fi mult mai clar în zilele următoare.

LUME LIBERA

Prin intermediul meu 6 -lea simț am intuit că exponent al acestui flux de gândire mare va fi un sfânt venerat din India, care a luat deja naș tere. Influenț a pe care sfântul radianta va va crea miracole pretutindeni. Astăzi influenț ă redusă spirituală va fi reîmprospătat cu gândirea lui. Toate în jurul valorii de acolo va fi o atmosferă de spiritualitate.

Acei oameni influenț aț i de filosofia acestui mare sfânt va îndrepta spre Occident pentru bunăstarea lumii. Mai târziu, ei vor răspândi în întreaga Asia, Europa ș i America. Oamenii din lume, influenț ată de gândirea acestui mare sfânt va calca pe urmele lui. Occidentul va privi el ca Domnul Isus, musulmanii ca Profetul lor ș i asiatici ca o încarnare a lui Dumnezeu.

Miracolul nostru venerat învăț ător lui miș care este faptul că, deș i acesta este înrădăcinat în religia încă are o viziune seculară. Oameni de toate sectele, comunităț ile etc nu va ezita să îș i unească forț ele cu el. Mai mult mesajul său este intrarea în ț ările occidentale mai multe persoane "bea" aceste gânduri cu sete. Acest fapt a fost demonstrat în timp ce efectuează Yajnas Ashwamedha în Occident.

INTELECTUALA REVOLUTION

Nu va fi o revoluț ie intelectuală, ca urmare a gândirii acestui mare sfânt. Ideologiile de oameni intelectuală va transforma. Ei va fi plin de credinț ă ș i de reverenț ă faț ă de Dumnezeu.

DIVINITATEA La om, raiul pe pamant.

Psihologii ș i specialiș tii mesmerism, adică faimosul Dr. Morey Berstein a fost un mare prieten al Florenț ei, care au o dată ia spus:

Dr., acel moment vine foarte aproape, în care oameni de lume, în loc de politicieni următoarele puterea de foame va merge pe urmele de lucrători sociali pioase ca pe tine însuț i. În 21 -a secolului al unui val de gând spiritual sacru se va răspândi peste tot în lume. În fiecare organizaț ii din ț ări de oameni evlavioș i vor distruge toate activităț ile mârș ave prevalente în societate. Acest val gând va originare din India. De acolo se va răspândi în întreaga lume. În această ț ară sacră văd un mare sfânt radianta. Lumina lui spirituală este de lucru zi ș i noapte pentru a trezi divinitatea latentă în om, astfel încât să se manifeste cer pe pământ.

Trezirea puteri divine

Unii jurnaliș ti au cerut o dată Florenț a ca să modul în care ea a prevăzut viitorul. Cum de a ș tiut unde se află oamenii pierduț i ș i materiale. Florence a răspuns: "Chiar nu ș tiu cum acest lucru a fost posibil. Am să vă spun un lucru important despre viitor. La sfârș itul anului 20 -lea secol, o lumină va fi emisă din India. Aceasta lumina va informa pe toti despre toate puterile divine ale lumii, care până acum au fost ascunse de înț elegerea noastră. Printr-un sfânt divin din India aceasta lumina divina se va răspândi în întreaga lume. El va inspira pe toț i să meargă pe calea adevărului. În întreaga lume se va răspândi lumina unui val de gândire nouă. Ori de câte ori sunt în meditaț ie profundă văd frecvent această mare sfânt.

PRIVIND FAPTUL CĂ SAINT

Ea scrie într-o altă carte de-a ei numită "Lumina de Aur a New Era", pe care ori de câte ori mă gândesc de multe ori văd un mare sfânt. Pe fruntea acestui sfânt fair-jupuite este lumina stelelor de spaț iu. Văd clar că acest sfânt se răspândeș te lumina înț elepciunii divine în întreaga lume, cu gândirea lui evlavioasă ș i puterea caracterului sacru al adepț ilor săi.

Acest sfânt este augmentarea continuu puterile sale divine, astfel că o transformare materială prea rezultă. El va executa sarcinile sale într-o manieră ș tiinț ifică. Cu harul său ș i civilizaț iei umane eforturi vor fi trezit. În toate ființ ele umane din lume nu va fi noua energie divină. O nouă formă de putere laic va rezulta ș i se va opri comportamentul arogant al tuturor politicienilor puterea de foame. "

Din nou ș i din nou, Florenț a menț ionat acest mare sfânt. Ea, de asemenea, clarificat faptul că el este prezent într-o stare de nord a Indiei.

CAPITOLUL I Ș arpele-putere divină a unei naț iune universală

Aceste zile există o astfel de ploaie de pericol distructive la nivel mondial, care va fi foarte dificil pentru existenț a umană ș i întreaga lume pentru a face faț ă. În măsura în care sunt sumbre în această măsură, avem nevoie de resurse puternice pentru a le depăș i. Un elefant nu poate muri cu un pistol mic. În scopul de a distruge un fort, un duș de săgeț i nu va face, unul are pentru a utiliza tunuri. Vritrasura ar putea fi ucis doar de un fulger. Acesta a fost mânia lui Chandi intensă care a biruit Mahisasura demonul. Vigoarea lui Hanuman l-au ajutat stramute un munte. Dinamita este folosit pentru a distruge munti. Văzând situaț ia a fost necesar că există o nevoie de a nu numai puterea creatoare, ci de arme, cum ar fi Brahmastra prea sunt necesare pentru a depăș i condiț ii teribile.

În cazul în care demonii de pericol, care sunt puș i pe distrugerea civilizaț iei umane sunt hrăniț i, atunci lumea va fi distrusă. Ea trebuie să fie depăș ite. Pentru că alt tip de arme sunt necesare. Bombe de mână sunt necesare pentru a depăș i demonii teribile care creează conflicte ș i vărsare de sânge peste tot.

Viaț a mea a fost orientată de-a lungul liniilor de Gayatri. Cât de mult vreodată de durata de viata mea este că prea va fi dedicată să-l. Dacă aș fi găsit o Vivekanand, Shivaji sau Chandragupta pentru a lupta împotriva situaț ii cumplite din ziua de azi, atunci nu aș schimba direcț ia de la calea mea. Dar, în ciuda eforturilor puternice, cum ar o ocazie de aur nu a venit în felul meu. Cu toate acestea, eu nu dispera. Fără îndoială, există puteri spirituale din lume, dar ele există în corpurile subtile. Un individ extrem de întruchipat este necesară pentru eforturile materiale. În Mahabharat epic 5 semizei manifestat ca Pandavas. Unii au luat forma de urș i, maimuț e ș i unele apărut ca Hanuman, Angad etc Pentru sarcini perceptibile corpuri materiale sunt necesare. O lungă perioadă de timp scursă de la încercarea de a le găsi. În cazul în care depozitul întreaga putere, nu există cel puț in o parte manifestare ar trebui să fie acolo. Un aranjament funcț ional poate fi făcută

dacă este găsit într-un om divin. Am gasit centre de Rishi, în formă de familie Prajna care manifestă în forma de energie seminț ele sale. Dar fiind singur a fost inutil. În cazul în care nu a fost dat un sens al direcț iei, atunci acea energie ar fi fost implicat în activităț i distructive. Prin urmare, singura opț iune a rămas în funcț ie de direcț ia dată de Pornire calea pe care el însuș i să prezinte pentru a genera ș i distribui această putere ș i, dacă este necesar modificaț i calea de prea.

Trei ani în urmă această schimbare a fost adus inch Lone cult a fost supus Savitri. Nu este uș or să trăieș ti singur dupa ce a condus o viaț ă activă ocupată. Savitri cult implică activarea din cele 5 înveliș uri ale puterii ș arpelui divină a corpului (numită Kundalini Shakti în Yoga scripturi). Acest lucru este, de asemenea, numit subtilization ș i 5 rupe ori în Vedanta. Că învăț ătorul care ma îndrumat spre închinare Gayatri însuș i mi-a dat metoda de Savitri se închine, astfel încât puterea prin intermediul mine alț i oameni divine poate fi trezit, în ordinea în care au înț eles adevărata lor natură ș i prin sufletul lor de lucru de putere pentru bunăstarea tuturor.

Este văzut că pericolele nu sunt uș oare, care pot fi depăș ite cu uș urinț ă. Acest lucru nu a fost piesa care a fost facil, prin urmare, trebuia să facă eforturi mai intense. Prin urmare, un pas înainte merge de la Savitri închine puterea divină a trebuit să fie activat pentru depăș irea ori cumplite. Cu alte cuvinte, acest lucru este Mahakali, Mahachandi sau Mahadurga. Sa constatat că această putere este necesar, care urma să fie utilizate în mod corespunzător de către acei oameni au trebuit să se acorde informaț iile necesare. În ultimele zile o mulț ime de studiu, analiză ș i cercetare a Puterii Divine Serpent (Kundalini Shakti) a avut loc. Cu referire la această stranie o descriere este dat în cărț i vechi / nou si re-editarea toate acest lucru a dus la publicarea de cărț i de mulț i scriitori. În acest tip de copiere o mulț ime de gunoi a intrat în acest domeniu.

Doar o singură concluzie se poate face după ce a citit toate descrierile de ș arpele-putere divină că acest subiect fiind ademenitor ș i plin de o ș tiinț ă misterioasă, mulț i au lucrat la ea, dar nici una nu au încercat să câș tige propria experienț ă. Indiferent de ce au scris este doar un prolog de hatha yoga, care nu constituie nici măcar 1% din activării Divine ș arpele-putere. Foarte abil experimentatorii astfel proclamă că scopul lor a fost atins. Astăzi sa având în pace cărț i sau învăț ături de autenticitate nu există nici o literatură care oferă o descriere corectă a preceptelor de bază ale acesteia. Am încercat să umilinț ă pune mai departe de adevăratele principii de prima mine salvarea de la toate iluziile cu privire la acest lucru.

Mea centrului subtil preceptorial, care a fost prezent de secole a experimentat în mod egal domeniul Gayatri, Savitri ș i ș arpele-putere divină. Ei uită la mine de o monedă bine examinate au folosit de mine pentru ultimii 3 ani pentru închinare Savitri ș i activarea ș arpele-putere divină de glorios India, astfel încât o. Aproape uitat, dar extrem de puternic ș tiinț a nu dispară la zero Lanț urile sale trebuie să fie dezlegat ferm, astfel încât, în viitor, ele nu se despart.

Gayatri este cunoaș terea spirituală ș i se referă la suflet. Savitri este un material suflet. Ea vine în ș tiinț a sufletului, dar se poate obț ine beneficii materiale ș i îndepărta pericolele lumeș ti. Atât prin intermediul se poate obtine un beneficiu pentru sine ș i alț ii. Dar potenț ialul de putere Serpent divină este cosmică ș i poate fi folosit pentru a uni până ce este rupt. Dacă există mânia lui Chandi acesta poate fi utilizat pentru corectarea activităț i nesfinte. Prin urmare, este numit cuceritor de demoni. Ori de câte ori acesta a fost utilizat pentru a depăș i demoni si jocul lor greș eală este folosit ca o sabie de a reduce lucrurile. Acesta poate fi folosit pentru a conduce cu forta elementele anarchaic pe calea cea dreaptă. Acesta este ș tiinț a de mesmerism. Acesta este în principal utilizat pentru a atrage mintea departe. Mahakali hipnotizat Shumbha-Nishumbha, Madhukaitaba ș i de a depăș i le într-o luptă. Ea a ucis chiar Bhasmasura, Sund-Upsund ș i Mahisasura. Prin Ram ș i Seeta ea a câș tigat biruinț a asupra Ravan si prin Balram Kriș na-a biruit Putana, Kansa, Jarasandha ș i alte puteri demonice. Acesta este un aspect al Shakti (puterea divină).

Atunci când această putere foarte este folosit în scopuri creative, atunci ea devine puterea cosmică creatoare. În Tantra Jnanarnava se spune ----- Toate activităț ile lumeș ti merge pe ca un preludiu gigantice prin această putere. Sarcina Mahakal de transformare prea lucrează prin această putere. Ființ ă este rotit în jurul valorii de ca o oală noroi pe o roata si ca un olar face multe nume ș i forme de ființ e diferite. În realitate, ș arpele-putere divină generează putere în totalitate cu referire la lume ș i individual cu referire la o ființ ă. Întrun anumit sens, ș arpele-putere divină este electricitatea cosmică, care activează focul de Yoga ș i face un individ o mărturie puternică având în forț a vitală. În Kathopanishad în care se constata dialogul Yama-Nachiketa există aceeaș i forț ă vitală se vorbeș te în ș tiinț ă Panchagni care are una dincolo de boli, durere ș i limită de vârstă, astfel încât să atingă eliberarea. În cazul în care centrele nervoase sunt activate de putere apare ș i oferă o identitate de moment. Dar ș arpele-putere divină este permanent ș i este o putere conș tientă care, după manifestă energia într-un individ îl transformă.

În cazul în care, la un nivel cosmic, tot la nivel omniprezentă procesul de activare a ș arpele-putere divină se întâmplă pe acolo ar trebui să înț eleagă că acesta va alunga ceea ce este nedorit ș i manifestă un viitor luminos. Dar pentru asocierile astfel de periculoase ar trebui să existe suflete pioase. Atunci când un pistol este concediat arma se mută înapoi. Cei care lucrează cu acest mare putere ar trebui să fie dotate cu zel atât de mult, s-ar putea

ș i vitejie că acestea sunt în stare să îndure labagii regresia la momentul atacului. Altele experimentele efectuate pentru prestaț ii se poate dovedi a fi foarte distructive. Atunci acest lucru devine doar un subiect de conversaț ie. Prin urmare, este privit ca o cunoaș tere secretă ș i niciodată difuzat în mod deschis. Atunci când există logică uscată ș i argumentul invocat inutile, oamenii egoiste a începe să găsească greș eli, în aceste condiț ii, baza de cult, care este credinț a începe ș ovăitor ș i, prin urmare, chiar ș i închinarea cea mai intensă nu reuș eș te. Păstrarea, eventual, toate aceste motive în minte vazatori scripturale ne-au oprit de la doar vorbesc despre astfel de ș tiinț e subtile. Este necesar ca un învăț ător, după stabilirea capacităț ii unei aspirantul spiritual îi dă un mod adecvat de cult. Nu numai aspirantul caracterul lui, dar chiar ș i nevoile sale ș i circumstanț ele trebuie să fie păstrate în minte. Numai după o examinare corectă poate un pacient ș i medic beneficiu.

Deoarece Savitri ș i divină Puterea cult Ș arpele este dificil ca mersul pe oamenii de margine de ras a lui l ignore. Nimeni nu poate deveni un bun inginer, etc artist fără un profesor corespunzătoare. Prin urmare, atunci când unul nu găsesc specialiș ti adevăraț i ai studii Divine ș arpele-putere cum se poate găsi studenț ii interesaț i în ea?

Puterea divină de activare Serpent este de aprindere a focului corporale vitale ș i tradiț ia de până acum a fost pentru beneficii personale. Energia sexuala a Mooladhar (organele genitale) este trecut prin Merudand (coloanei vertebrale) pentru a converg în Brahmarandhra (scalp), care are o energie divină. Astfel, atunci când Shiva-Shakti îmbinare se obț ine puteri divine (Sidhis). Dar, în astfel de momente trebuie sa fie atent ca hrănirea un ș arpe. Un îmblânzitor de ș erpi fără îndoială hrăneș te familia sa prin emisiuni de sarpe, arată off arta sa, dar totuș i, el este un joc periculos. În cazul în care un ș arpe veninos vine drumul său, apoi chiar ei Hiss se opreș te spectacolul, staț ia de batai de inima oamenilor ș i nu există pericol de moarte.

Bobina ș erpi în jurul gâtului lui Shiva-Shakti. Simbolic acest lucru este Puterea Divină Șarpe (Kundalini). Fără îndoială, aceasta este, parțial, Hatha Yoga, toate energia luat prin trecerea prin cele 6 chakre (Roată yoga) nu este folosit doar pentru a depăș i greutăț ile, ci prin unirea cu închinarea Savitri unui ordin de mare o atmosferă nou este generat. Împreună cu transcendenț a din cele 6 chakre yoga atunci când cele 5 sheaths prea sunt activate, atunci el devine util pentru multe activităț i creative. În scopul de a construi o casa nu este nevoie de cărămizi, tencuială, fier, lemn ș i zidar. Pentru a găti alimente cu un singur carburant nevoi, foc, navele, alimente crude ș i un bucătar. Panchratna (5 bijuterii) sunt celebre. Corpul este creat de Panchratna ș i energie cu cele 5 forț e vitale. Această sursă de energie este un alt nume pentru forta de viata. Dacă activarea de foc vitale, Divina activare ș arpele-putere, 5 activarea teaca de lucru si Savitri la unison, atunci influenț a sa este larg răspândită. Toate împrejurările cumplite ale lumii nu au fost niciodată văzut înainte. Norii negri de arme atomice, Star Wars, poluarea de interior / exterior lume,

dezechilibru de natura, epidemii, terorism etc sunt profilează mare ș i, prin urmare, este necesar ca acest experiment să fie realizat pe o scară largă. Fără îndoială, există o durere în încercarea de a obț ine victoria asupra acestor probleme, dar rezultatele sale sunt atât de mare încât nu poate fi comparată cu nimic.

În această secț iune vom descrie doar acele sisteme ca urmare a inspiraț iei divine, care sunt utile pentru energia de activare a comunităț ii umane în general. Nu este nevoie de cititori pentru a intra în detaliile sale. Ei au doar pentru a vedea rezultatele sale ș i, astfel, presupun ca la ceea ce rolul pe care îl pot juca în ea. Mai târziu, prea va fi mai clară cu privire la modul în care un individ nu numai progresează în sine, ci, de asemenea, modul în care pentru a inspira altele, si aceasta cale. De asemenea, cum să schimbăm această eră ș i introduce într-o epocă de aur strălucitor. În concluzie acest experiment a fost efectuat prin activarea ș arpele-putere divină din India.

CAPITOLUL DOI
Super puteri divine numit Gayatri, Savitri Ș I KUNDALINI

Ancheta a lui Kundalini (ș arpele-putere divină), începe cu discutarea filosofia Mahaprajna Gayatri. Fundamental cult Gayatri este un experiment de ideologie religioasă ș i sentimentele divine. În aceasta auto-cercetare este dată fiind importanț a ș ef ș i prin generarea de devotament, prin meditatie / concentraț ie constiinta Brahmanică este adus mai aproape si psihicului cuiva se împletesc în ea. Indiferent dacă arunci un băț de chibrit aprins pe un morman de lemn sau te arunc arderea lemnului pe benzină, ambele acț iuni sunt identice. Singura diferenț ă este că prin intermediul auto-predare, prin curs de Advait (unirea cu Dumnezeu) se vede mai repede rezultate miraculoase. În loc de totalul de autorestituie, chiar dacă există o anumită dorinț ă implicat, atunci fără îndoială masina va încetini încă se va da în cele din urmă ne-beneficii. Totuș i, cineva nu reuș eș te să devină susceptibil de a beneficia alț ii în lume. Un înotător poate sa inoate dar el este incapabil de a ajuta pe alț ii să traverseze râul ca un barcagiu. Aceasta este diferenț a între dorinț a bazată pe închinarea ș i Gayatri dorinta cult Gayatri. Atât prin tipul de efort, aspiranț ii spirituali reuș i în felul lor.

Dacă am arunca cu capul adânc în filozofia Gayatri închinăm, atunci ne dăm seama că întreaga noastră conș tiinț ă este influenț ată de "seminț e de cunoaș tere a creierului". Rolul său este unul major, cu referire la susț inerea corporale ș i a comportamentului social.

Într-o stare foarte ridicat acest centru este izvorul potenț ialului extrasenzorial ș i este aici că activitatea fericita de a uni o creatura cu Brahman (Dumnezeu) realizarea ș i anume scop umană adevărată este atins. Gayatri lui Brahmi-SHAKTI (putere divină) este numit, de asemenea, Brahmarandhra, Brahmasansthan sau Brahmaloka. Domeniul pe care îl influenț ează este constiinta înț elepciune. Într-un mod simbolic Gayatri este, de asemenea, numit Brahmani sau soț ia lui Brahma. Puterea sa poate fi văzută ca Brahmadand (pedeapsă), care depăș eș te cei răi ș i distruge durerea ș i sărăcia în lumea materială. În domeniul spiritual forma sa a luat forma de Brahmavarchas.

Peste ș i mai presus de cult Gayatri nu este închinare Savitri. Savitri cult este foarte mult aspectul material al Gayatri. Puterea evoluează cu ajutorul energiei. Cele 5 elemente, cele 5 forț ele vitale ale organismului nostru ar fi munca de combustibil ș i cu ajutorul acesteia focul interior este activat. Aceasta activare foc este închinare Savitri. Ciuda faptului că există o diferenț ă în Savitri ș i Kundalini (ș arpele-putere divină) se închine au statura egale.

Conform mitologiei indiene Brahmaji avut 2 neveste. Prima a fost Gayatri, iar a doua a fost Savitri. Simbolic ele sunt constiinta înț elepciune ș i bogăț ie materială. Una este Para Prakriti, iar celălalt este Apara Prakriti. Para Prakriti cuprinde mintea, intelectul, psihicul, ego-ul, etc Ritambhara Prajna ș i toate domeniile de cunoaș tere. Savitri a doua soț ie este Apara Prakriti, conș tiinț a ș i natura materialului inert. Toate miș cările de materie sunt dependente de ea. Revoluț ia din molecule, influenț a substanț elor chimice, energie electrică, căldură, lumină, magnetism, eter etc sunt sub jurisdicț ia sa. Ș tiinț a materialelor, prin utilizarea tuturor acestor aparate vine cu invenț iile infinite, astfel încât să ne dea confort material. Acest lucru este Prakriti Apara Savitri. Prakriti Apara de Savitri este responsabil pentru funcț ionarea organismului de toate creaturile ș i, astfel, lumea evoluează. Aceasta este puterea care conduce sattva, rajas, tamas, 5 elemente, etc Tanmatras Sidhis (puterile divine) ș i daruri sunt atinse prin intermediul acestui putere de Savitri. Sănătate, viaț ă lungă, s-ar putea, entuziasm, frumusete îndrăzneț , ș i alte calităț i infinite speciale sunt dependente de ea. Pe de o parte, este larg răspândită încă punctul său focal principal este pe polii pământului ș i Chakra Mooladhar a coloanei vertebrale umane. În timpul efectuării acestei practici spirituale este, de asemenea, numit Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină). Toate obiectivele sunt atinse prin activarea această putere. Astfel, putem genera energie. La analiza acț iunile în încetare în scripturale am înț eles că la anumite locuri Savitri ș i a lui Kundalini se spune ca sunt sinonime ș i oriunde acestea sunt considerate a fi diferit practica lor spirituală ș i scopul este, de asemenea, considerat a fi diferit. Cu toate acestea, un lucru este etern că crearea subtilă a corpului ș i modul de trezire va rămâne întotdeauna permanentă. Diferenț a rezultă numai în cazul în care, din motive de utilizare a puterii sunt variate.

De fapt, în termen de Kundalini Yoga, Kriya Yoga este superioară. Toate practicile spirituale, cum ar fi Naadi Shodhan (purificarea nerv), Parimarjan Trinaadi (spălarea cele 3 nervilor), Chakravedhan Shatkarma (călătoresc până la 6 chakre sau plexuri), sunt de aș a natură că, împreună cu meditaț ie / concentraț ie exerciț ii corporale sunt prezentate, de asemenea, o importanț ă. Unul trebuie să bea ciclul ciudat de exerciț ii de forț ă vitale în Pranayam. În timp ce activarea Kundalini puterea Bandha, Mudra, Aasan (postura) sunt date importanț a cuvenită. Dar în închinare pură Savitri unul este limitată la periferia regiunii capului. Sahasrara Kamal (1000-petale de lotus), Brahmarandhra (centru pe regiunea scalpului interior), materialele din creier sunt activate. Brahmarandhra arată după zona creierului interior ș i zona exterioară este privit de după al treilea ochi numit Ajna Chakra. Dar când practicile spirituale ale celor Savitri ș i Kundalini sunt combinate, atunci metoda de atât devine un adaos, precum ș i rezultatele schimba prea consecinț ă. Practica spirituala pe care suntem pe cale sa va prezentam aici este din acest soi. Prin urmare, am discutat pas cu pas principiile ș i utilizarea de Gayatri, Savitri ș i Kundalini (ș arpele-putere divină).

Ori de câte ori în soț ia lui Brahma scripturi este descris ca fiind unul dintre aceste practici spirituale, atunci ș tiu sigur că trebuie să fie luate simbolic. Cum poate familia o putere conș tientă fi aș a de ființ e umane? Dacă cineva doreș te el poate da cele 2 caracteristici speciale ale anume elementul foc. căldură ș i lumină ca numele acestor soț ii. În cazul în care acest lucru este neplăcut, atunci ele pot fi numite fiice. Aceasta este ceea ce se vede în scripturi. La anumite locuri Saraswati este numit consoarta lui Brahma ș i în alte locuri fiicei sale. Prin urmare, în loc de a privi la ea ca un fapt lumesc ar fi acceptat într-un mod simbolic. Puterea sufletului este Gayatri, puterea material este Savitri. Fructele de cult Gayatri implică avansarea a conș tiinț ei sufletului, evolutia cifrei de caracterul nostru, lucru pentru sarcini mari, maxima în gândire ș i să depună eforturi pentru a atinge eliberarea în timp ce încă în viaț ă (Jeevanmukti). Întrucât cult Savitri implică trezirea lui Kundalini (ș arpele-putere divină), astfel încât pentru a depăș i latentă, starea deformată a forț ei vitale în organism prin activarea acestuia. Există două fluxuri de energie electrică ș i anume pozitive ș i negative. Numai atunci când ambele se unesc există un flux de energie. Numai atunci când Gayatri ș i Savitri Uneș te poate toate cerinț ele de practici spirituale fi realizat. Cu Savitri închina cineva beneficiază nu numai material, dar că, cu fuzionarea acesteia cu putere Gayatri un cult lui sufletul evolueaza. Aceasta este forma primară de închinare lui Kundalini. Dacă este tulbure în psihicul nostru, atunci toate eforturile în această direcț ie sunt zadarnice.

În domeniul spiritualităț ii calea intelepciunii este numit Marg Dakshin. Acesta este, de asemenea, numit Nigam Rajyog, Ved Marg etc cale de acț iune este numit Marg Vaam, Agam, Tantra, Hatha Yog etc Toate obstacolele din calea acesteia sunt distructive. Ca urmare, există haos ș i distrugere. Nici unul sunt fericit să aud sau citesc despre luptele dintre demi-zei ș i demoni. De fapt, a citit-o într-adevăr ne-agitaț ie. Dar când ambele părț i churned împreună ocean, toată bogăț ia latentă a oceanului a fost atins de ei. Toată lumea

ș tie că, ca urmare a baterea de ocean au luat 14 bijuterii. În acelaș i fel atunci când Gayatri ș i închinare Savitri sunt efectuate împreună se spune să fie de nivelul de cooperare dintre demi-zei ș i demoni.

Când Shiva căsătorit Parvati, singurătatea lor a fost alungati. Prin unirea lor s-au născut fii 2. Unul a fost Sidhivinayak Ganesh ș i celălalt a fost Kartikeya, distrugătorul de demoni. Un stabileș te dreptatea ș i alte distruge nelegiuire. Ganesh ne binecuvântează cu un intelect divin ș i Kartikeya cu putere. Kartikeya are 6 feț e. Acestea sunt, de asemenea, numite 6 chakre (plexuri). Această manifestare Skand ar trebui să fie privit ca influenț a din cele 6 chakre legate de Kundalini putere (ș arpele-putere divină).

Kundalini nu este altceva decât puterea de foc locuinț ei în organele genitale noastre. Shiva în Sahasrara Chakra sub forma de (1000-petale de lotus de la partea de sus a capului nostru), atunci când rezultatele activat în revărsarea de miere polen, care este Shiva despre "Retas" (material seminal). Puterea de foc a lui Kundalini aceasta îmbibat. Șase Kritikas (Pleiadele stele) se copt. Aceste 6 Kritikas sunt cele 6 chakre. Kartikeya cu 6 feț e alimentate de cele 6 Kritikas ar trebui să fie privit ca rezultatul simbolic influent din cele 6 chakre.

Exact ceea ce sunt aceste 6 chakre? În cazul în care ș i de ce ele exista? În ce stare se ele există? Care este utilitatea ei? Nu vom intra în detalii mare de la toate aceste întrebări. Natura de utilitate ș i de analiză ș tiinț ifică vor fi detaliate ulterior. Iată-ne, patrundem in care Kundalini, care este pentru acei oameni care, prin intermediul materialului eforturi doresc să atingă stări superioare de conș tiinț ă sufletului. Astfel de oameni sunt adoratori de energie divină ș i cred că energia este mai important. În lupta dintre demi-zei ș i demoni că energia obț inută de demoni au fost irosite de către aceș tia în activităț i inferioare ș i apoi prin experimente pe Domnul Vishnu sau o altă putere mai mare suflet a fost subjugată. Când Shakti (energie), închinarea uneș te cu divinitatea numai atunci nu-l reuș i. Astfel de realizări sunt eterne ș i din punctul de vedere al pe termen lung se dovedeș te a fi benefică pentru toate ființ ele vii. Succesul iniț ial al demonilor a fost asistat de către toate a fost ca sămânț a de muș tar proverbiala iluzoriu pe palma. Shukracharya a fost un expert de Kundalini ș tiinț ei. El a fost cel care a predat această ș tiinț ă discipolilor săi demoni. Brihaspati a fost învăț ător de semi-zei. Solicitând Yoghinii, oameni de pocăinț ă ș i cunoscători de Brahman să se închine Gayatri el le-a făcut în caracterul pios care a fost asemănător cu cel de semi-zei. El le-a învăț at prea Kundalini ș tiinț ei încă intenț ia sa a fost doar pentru a spori pietate. Aceste cunoscători ai sufletului care au avut probleme materialiste a depăș i au fost rugati sa urmeze Savitri cult peste învăț ământul primar. Acesta a fost de a recurge la închinarea Savitri că Dadhichi, Bhagirath, Lomharsh, Shringi, etc Vishwamitra ar putea rezolva problemele materiale. Fără îndoială, scopul final era spiritualitatea încă calea, etc rituri de practica spirituala a fost schimbat ca nevoile pe.

Chiar place de Arjun, Hanuman a trebuit să liniș tească etc certuri lumească. Chiar au trebuit să urmeze Savitri-Kundalini cult care a fost un demers materialistă sub egida ș tiinț ei spirituale. Chiar mi penitenț ă propria spirituală a fost pentru acest motiv ș i pentru că am mers pe calea cea bună am gustat succesul.

Atunci când Savitri ș i închinarea lui Kundalini sunt urmate la unison, atunci rezultatele sunt miraculoase. Electricitate minuni intr-unul flash de o secundă. Chiar ș i un cadavru este ars pe rug rapid electronice întrucât orez, linte etc dura un timp mai îndelungat pentru a găti la foc de lemn. Această cale este cea mai potrivită pentru cineva care nu vrea o cădere spirituală ș i totuș i atinge rapid scopul său din cauza un caracter pios. Pur cult Kundalini vine sub nava amiral a Tantra ș i Marg Vaam. Atunci când Gayatri, Savitri ș i Kundalini sunt combinate, atunci acest Marg Yoga este predominant Marg Dakshin.

Predominant Domnul ca Varah, Nrisinh, etc Parshuram a trebuit să se confrunte cu probleme circumstanț e. Shiva este numit Shiva Bholey Baba (nevinovat Dumnezeu) sau Aughaddani (uș or să vă rog), dar el a creat prea Veerbhadra din IRE împotriva ariana Prajăpati ș i distruse, astfel, aroganț a lui ariana. Acesta este un eveniment foarte cumplită ș i, prin urmare activităț ile de calmant ș i chiar uciderea sunt efectuate.

În circumstanț e specifice încarnări ale Goad ș i alte suflete extrem de avansate propulsa pe alț ii să facă această sarcină, astfel încât puterea lor nu este epuizat. Vishwamitra a fost capabil de a proteja Yajna propriu, dar pentru ca sufletul vigoare propria sa nu se manifeste furia distruse în timp ce el a ales să solicite Kshatriya băieț i Ram ș i Lakshman pentru a combate demonii, cum ar fi Tadka, Subahu, Mareech etc Vishwamitra predate Ram ș i Lakshman toate abilităț ile de un soldat adevărat ș i, prin urmare, protejate Yajna lui cu ajutorul lor. Samarth Ramdas ș i Chanakya rugati Shivaji ș i, respectiv, Chandragupt pentru a îndeplini atribuț iile care ar fi putut fi executate de ei înș iș i. Problema aici este că radianta Brahman este mai valoros. Această putere divină ar trebui să fie protejate pentru eforturile mari ș i nu irosite în warding off certuri. Astfel, cu ajutorul unui combinat Savitri ș i închinare lui Kundalini propriu ș i certuri exotice pot fi depăș ite ș i în limitele puterii averii lui înclinaț ie prea poate fi augmentată.

Cu ajutorul puterii generate de un om în urma calea austerităț i, se poate schimba nu numai altora, dar, de asemenea, putinei atmosfera, astfel încât să-l transforme în bine. Acesta este un fapt. Ca ș i alte 2 puteri divine poate fi transmis altora. Se poate solicita puterea divină de la cel care le-a atins de austerităț i ș i, astfel, l utilizaț i pentru un scop mai înalt. Acest lucru este ca ș i cum ai interes de la băncile. La fel cum un om bogat donează întotdeauna o parte din averea sa celor nevoiaș i atât de prea unui yoghin dă afară de

puterea Sa divină pentru persoanele apte care, la rândul său a depăș i încercarea de împrejurări lumeș ti ș i, astfel, să stabilească pacea mondială. Într-o familie susț inătorului familiei este unul. Alț i membri ai păstra îndeplinirea sarcinilor mici din casa, dar nu este necesar ca acestea să câș tige bogăț ia lor să aibă grijă de cerinț ele lor.

Trezirea lui Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) este foarte complicat. Este ca si cum joaca cu iluminare. Ca urmare, există ș anse de a pierde viaț a cuiva prea. În timp ce activarea Kundalini, dacă există o lipsă de orientare adecvate sau capacitatea de atunci neam văzut oameni de cotitură supărat prea. Mulț i au fost afectate de paralizie ș i mulț i au murit prea. În cazul în care o persoană încearcă să înveț e de conducere auto numai prin citirea cărț ilor, atunci cu siguranta acesta va ateriza mari probleme. Chiar ș i o persoană care are masina de conducere învăț at va fi foarte atenț i în timp ce conducea un autoturism ș i, astfel, ajuta la co-pasagerii ajung la destinaț ia lor corectă. Peste ș i mai presus de acumularea de cunoș tinț e de trezire Kundalini, realizarea Ridhi-Sidhi etc nu ar trebui să devină grabă ș i cred că acest demers sa fie foarte usor de urmat. Nimeni nu ar trebui să trezească Kundalini, fără ajutorul unui ghid spiritual adevarat, Guru sau învăț ător. Se poate crede el însuș i să fie foarte harnic în sărituri coadă ș i marș înainte, dar ș tiu sigur că un astfel de act este plin de pericole.

Motivul pentru o discuț ie foarte prudentă se face pe cult spiritual combinat al Gayatri, Savitri ș i Kundalini este că oamenii de azi sunt foarte atras de ea. Pentru că e un secret de ș tiinț ă există un văl care acoperă-l. Este apt ș i foarte necesar pentru a înț elege aspectul principiu, natura ș i socială a lui Kundalini de ș tiinț ă. Pentru că atunci când astfel de ș tiinț e dispar o persoana inteligenta atingerea inele de aforism-traseu va construi un lanț în conformitate cu înț elegerea limitată. Dar dacă nu există nici un indiciu, la toate întinerire, atunci o astfel de ș tiinț ă este foarte complicat. Prin urmare, nu există nici o problemă în imbibing aspecte importante ale acestei ș tiinț e. Problema constă în experimentarea. Dacă o săgeată de cuvinte inversează ș i face vocea ta tinta, atunci rezultatul va fi doar moartea.

Prin acceptarea lui Kundalini nu cult ca ritualuri simple superficiale ar trebui să înț eleagă faptul că ar trebui să aveț i acreditări adecvate. Nu trebuie să fie o penitenț ă de bază spirituală, care trebuie să fie supuse ș i, în măsura în care aplicarea acesteia este în cauză, lăsaț i-l în mâinile de specialiș ti capabili.

CAPITOLUL TREI
Aprinderea FOC DE FORȚ Ă VITAL prin închinare KUNDALINI

Activare ș i de circulaț ie a lui Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) este extrem de dificil. Deoarece debitul trebuie să fie obstrucț ionată. Se simte lipsită de griji ș i de plină de bucurie atunci când nu există nici o disciplină. Cele papilele gustative sunt in extaz atunci când a permis să mănânce nimic ș i totul. Ca urmare a obiceiul limba noastră doreș te atât alimente gustoase ș i excesul în cantitate. Acelaș i lucru este valabil pentru organele genitale noastre. Oamenii lubric păstreze atingând maximele mentale ș i joase ș i de a merge la extreme, în toate activităț ile lor. Un om de pofta nu ajunge niciodata saț ietate mentale, corpul său oboseș te repede, dar mintea păstrează dorind mai mult ș i mai mult. Acelaș i lucru este valabil pentru toate organele de simț . Mintea este organ de simț unsprezecea. Acesta are 3 papilele gustative ș i anume lăcomia, ataș ament ș i ego-ul. Întregul corp este plin de letargie. Ordinară fluxul de vieț i în această direcț ie. Vile activităț i care sunt bestial ș i fantomatic în jos picătură natura. Obstrucț ionarea, prin urmare, această scădere este la fel de dificil ca ș i construirea unui baraj puternic. Ș i mai dificilă este vaporizarea apa sarata a oceanului, astfel încât pentru a face potabilă. Tehnologie foarte puternică este necesară pentru a săpa puț uri puț uri sau ulei, astfel încât pentru a obț ine apă ș i ulei, respectiv. Macarale sunt necesare pentru a trage ș i să crească lor. De asemenea, aceasta este o sarcină uriaș ă de a întreț ine ș i repara aceste maș ini. Un inginer calificat foarte este necesar pentru întreț inerea corespunzătoare a maș inilor. Nu numai educaț ie, ci ș i dedicarea lui vigilenț ă prea sunt cele mai necesare.

De control, activare ș i ridicarea lui Kundalini de energie este tot mai dificil, în această ordine. Nu numai o au de a bea un control al simț urilor, mintea, gândurile, avere, timp, etc, dar unul are pentru a deveni statornic în ea ca frâiele cailor, lanț uri de un elefant sălbatic ș i laț ul de o cămilă. Toate acestea se face pentru a opri aceasta acț ionează în conformitate cu capriciile sale proprii ș i fantezii ș i că acesta este forț at făcut uz de pentru atingerea obiectivelor dorite. Dacă unul doreș te să se oprească o cascadă care curge în jos ș i în loc să schimbe fluxul său în direcț ia în sus o pompă de puternic este necesară. Această sarcină nu poate fi îndeplinită cu o capacitate obiș nuită. Este nevoie de putere extraordinară.

Forț ă sufletească a evoluat de aspirantul spiritual, care activează focul sa forta vitala cu auto-control poate puterilor divine (vădite Sidhis) ș i să utilizeze aceeaș i pentru sarcini necesare. Cu referire la această câteva exemple sunt de remarcat. Mahatma Jadbharat era

o încarnare a regelui Bharat. El a dat înț elepciune divină a regelui Sindhu Rahugan în timp ce navighează palanchin Rahugan lui. Odată ce un soldat Dasyu l-au prins ca o jertfa sacrificială. Jadbharat a fost făcut să stea în faț a imaginii Mahakali, astfel încât să obț ineț i capul tăiat. Preotul care avea să taie capul abordat Jadbharat. Dar Jadbharat a stat calm. Datorita stralucirea sufletului său imaginea Bhadrakali a fost activat. Ea a smuls cuț itul din mâna preotului ș i a ucis pe toț i bărbaț ii răi. Forț a cuiva sufletul are putere intensa, nelimitată. Atunci când energia electrică corporale este trezit funcț ionează ca o armă de foc ș i are capacitatea de a depăș i toate obstacolele.

Când soț ia lui Shiva Sati a fost insultat în Yajna tatăl ei ariana despre a activat foc ei Yoga ș i ars trupul ei propria cenuș ă. Chiar Sutikshnaji care a fost potolită de având în viziunea Domnului lui Ram-a dat trupul său în focul Yoga. Când Damayanti soț ia regelui Nala a trebuit să salveze respectul de sine a ucis vânătorul senzual cu focul ochii ei. Toate acestea sunt exemple de activare a puterii sufletului latente.

Chiar ș i de obicei este dificil să te trezeș ti pe cei care sunt în somn profund. Când copii, adulț i etc adulte sunt cu forț a trezit se supără pentru că ei simt că sunt forț aț i să renunț e la bucuria de a dormit. Acesta este chiar mai periculos să te trezeș ti un ș arpe dormit. Energia nucleară într-un atom este latenta. În cazul în care este atacat ș i a rupt o astfel de explozie teribilă are loc ca una martorii mila de distrugere în jurul valorii de. Cei care nu sunt constienti de explozii atomice li se reaminteș te de lakhs Hiroshima-Nagasaki în care bombă cu explozie de oameni au murit ș i munț i uriaș e au topit din cauza căldurii intense. Cât de groaznic sunt vulcani care erup. Doar cu câț iva ani în spate a fost asistat de explozie Mexic ș i Columbia. Erupț ie vulcanică de Helena transformat ziua în noapte pentru mai mult de o săptămână. Praful negru a acoperit cerul pentru o lungă perioadă de timp. Aceasta este exact cazul cu trezirea lui Kundalini latent. Elefanț i multe plimbat pe piept dormit Kumbhakarna, astfel încât să-l trezesc. Acelaș i lucru este valabil pentru trezirea lui Kundalini. Atunci când este latenta (tulburări de somn) rutina de zi cu zi ș i se mută pe franco ca un coș cu roț i deteriorate. Dar atunci când un motor este plasat într-un tren ș i unul prese acceleraț ie ajută toate vagoanele celelalte unit pentru a-l la marș înainte rapid. Astfel, un aspirant de închinare lui Kundalini prea are de a face față situaț iilor grave la începerea practici spirituale. Dar mai târziu foarte miraculos miș carea nu este ca de aer normal, dar este ca un vânt ciclonic. Viteza sa este aceea de taifunuri ș i cicloane.
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume

frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Cele Rishi spune în "Mahayoga Vijnăna" care ----

"Sufletul forta Kundalini (ș arpele-putere divină) ca un ș arpe de sex feminin este de dormit pe Chakra Mooladhar (plexul) cu twining de 3 runde si o ½. Atâta timp cât puterea Kundalini este o creatura rămâne adormit animalic în natură. Chiar ș i cu o mulț ime de efort o creatură nu atinge înț elepciunea divină. Dacă forț a cuiva substratul este adormit, atunci lumea exterioară este prea adormit. Dar când se trezeș te ș i soarta întregii lumi deschide. "

Există o mulț ime de creș tere ș i să cadă atunci când focul forț a vitală în noi este aprins. Atunci când există sunt vânturile ciclonice care operează acestea stramute, copaci, case de frunze uscate etc ș i movile de kilometri creș tere de praf în cer. Curenț i turbionari în râuri răsturna bărci ș i vârtejuri astfel de mările sunt cunoscute de a răsturna nave gigantice prea. Miș cări speciale face invizibilul vizibil. Când un generator de putere, apoi izbucneș te zonele din jur sunt spulberate. Când iluminat atinge orice parte a pământului se arde acea zonă în cenuș ă.

În timp ce trezirea lui Kundalini o are pentru a face faț ă unor astfel de situaț ii cumplite. Prin urmare, nu are nevoie doar indraznete, dar o mulț ime de vigilenț ă. Letargie nu are loc aici. La fel ca pietoni coarda intr-un circ menț ine echilibrul lor, tot aș a o persoană activarea puterea lui Kundalini trebuie să fie foarte atenț i ș i ar trebui să aibă capacitatea de mare spirituala. Dacă există chiar ș i o frântură de indolenta pericolele care urmează să fie cu care se confruntă sunt sumbre ș i multe altele. Muste si tantari ouă nenumărate toată ziua de lungă. Chiar ș i peș tii depun ouă în număr mare într-una singură lovitură, dar toate acestea nu sunt îngrijoraț i cu privire la căutarea după ouăle lor. Dar, în măsura în care sunt vizate embrioni umani mama este foarte atent, nu numai în timpul sarcinii, dar la momentul naș terii unui copil prea. Ș i mai târziu mama face aranjamente pentru copilului alimente, curăț enia ș i îl protejează de schimbările de vreme. Activităț i lumeș ti pot fi comparate cu ouăle depuse de ț ânț arii, zboara etc, dar în măsura în care Kundalini trezire

este în cauză poate fi doar în comparaț ie cu sarcina unei mame uman, naș terea copilului ei ș i mai târziu creș tere a copilului. Nu este deloc uș or, deoarece există o mulț ime de probleme se confruntă cu ea ș i, astfel, ea trebuie să devină foarte responsabil. Toate acestea necesită o mulț ime de vigilenț ă mentală. Atunci când există o greș eală există teama de o prăbuș ire.

Metoda de procreare un Scorpion feminin este foarte ciudat. În ei ouă uter multe sunt hrănite ș i a ridicat de la unul ș i acelaș i timp. W găină ouăle cresc un pic doresc să iasă din pântecele mamei. Deschiderea organul genital este atât de mic încât este aproape imposibil pentru ouăle mici pentru a ieș i din ea. Ouăle în uter in timp ce cresc sunt pline de foame. Astfel, ei începe să mâncaț i stomacul mamei în sine ș i după consumarea toată carnea ouăle ies. Între timp, în Scorpion mama moare, deoarece stomacul ei a fost rupt deschis de ouă.

Procrearea de Sidhis (puterile divine) unit pentru a Kundalini este exact ca asta. Ori de câte ori Kundalini trezeș te oamenii de ș tiinț ă spun că ea a scripturale bea sângele aspirantul spiritual ș i mănâncă până carnea lui. El devine ca un schelet. Acesta este un tip de Kaya-Kalp (corporale transformare), în care mizeria vechi este aruncat departe ș i a seminț elor de noi inflori mai departe. Un grădinar perspicace urmează această tehnică. El ornamente vegetale floare din toate părț ile. Mai târziu, noi muguri rasada mai departe ș i flori cresc în număr mare pe ea. Astfel, rotunjimea ș i splendoarea mareste de plante. În trezirea Kundalini-un aspirantul spiritual el însuș i trebuie să distrugă toate amprentele josnice psihice, obiceiuri rele ș i alte impurităț i psihice. În timp ce tunderea si taierea plantelor se pare ca dimensiunea acestuia a diminuat ș i că organismul său este epuizat. Dar această stare nu durează mult timp. Pentru că noi lastari si flori începe germinare pe ea. Întunericul dispare de toamnă ș i de primăvară flori frumoase sunt asistat de unul ș i de toate.

Trezirea lui Kundalini (ș arpele-putere divină) este ca un test de foc. Când aurul este încălzit toate scorii se ars până la cenuș ă. Nu se întâmplă nimic la aur curat ș i, de fapt, acesta este încălzit mai mult straluceste stralucit. Îndoială de inethics dispare ș i fiecare client face evaluarea corectă din aur pur. Un aspirant spiritual care însuș i le-a trezit puterea lui Kundalini devine foarte puternic. Fără îndoială, forma exterioară a corpului său rămâne acelaș i, dar în el o astfel de energie electrică este trezit că realizează trezirea psihică ș i schimbă mediul extern.

Multe sarcini pot fi executate atunci când focul este aprins. Cu aceasta muck, murdaria si chestii putred poate fi uscat. Alimentele pot fi fierte. Ruguri poate fi aprins. Navele de namol poate fi încălzit de un olar în timp ce face nave noroi. Minereuri poate fi topit.

Astfel, focul poate executa multe treburi. Atunci când în corpul cuiva, Kundalini este trezit, problema senzaț ie de frig dispare. Cu ajutorul focului, mâncarea este gătită, care secț ii de off foamea. Haine ude ș i urât mirositor sunt uscat. Acestea sunt beneficii individuale. În lumea exterioară prea multe beneficii revin. Un ironsmith, olar, brutar lumina etc sus cuptoare lor ș i să facă articole utile. Cu Kundalini se trezesc multe probleme lumeș ti sunt rezolvate ș i articole utilitare sunt făcute. Focul este folosit pentru a se închina lui Dumnezeu prea. Focul este utilizată în tămâie, lămpi, etc Yajnas Prin asocierea cu puteri divine cineva beneficiază o mulț ime. Nu numai aceasta, cu ajutorul focului se poate face de sudare. Ori de câte ori se efectuează sudura nu există nici un pericol de nave de destrămare, chiar daca se rupe în altă parte. În meditaț ie divină există o fluxul ș i refluxul valuri emoț ionale. Uneori, sentimentele devoț ionale duce la manifestarea de căldură foarte intensă în psihicul.

Uneori, în formă de spumă de lapte sau bule de apă se stabileș te la baza. Dar, în cazul în care puterea este Kundalini unit pentru a se menț ine stabilitatea atunci.

Stocate amprentele proaste psihice prea preaplin. Iarbă verde seacă în fierbinte de vară ș i se transformă din nou în verde, în musoni. În acelaș i fel amprentele rele psihice ale unei persoane care pare să fi secat, în anumite circumstanț e, floare departe mai târziu din nou. Vishwamitra a fost o Rishi de pocăinț ă mare, dar el a fost atras de Menaka, domnisoara ceresc. El sa căsătorit cu ea ș i copiii begetted. Dar dacă amprentele cuiva psihice sunt arse până la cenuș ă de la rădăcinile însăș i nu se pune problema de a obț ine încurcate în lumea materială. Starea de Paramhans Shukdev era total diferită de cea a Vedavyas tatălui său. Vedavyas fost de acord cu propunerea de soț iile sale fratele mai mare al lui de a naste copiii lor întrucât Shukdevji fugit în pădure, cât mai curând el a fost născut în aș a fel încât să mediteze asupra lui Dumnezeu. Toată lumea, inclusiv tatăl lui a fost împotriva lui gând distanț ă, astfel, ș i toată lumea a încercat să-l descurajeze de la a merge la pădure. Dar Shukdevji a fost ferm ș i a refuzat să asculte pe nimeni. Pentru a testa-l Indra trimis Rambha dansator ceresc, dar în câteva cuvinte el a trimis-o înapoi. Aceasta este adevărata semnificaț ie a arde de amprente psihice proaste. Dacă vă tăiaț i ramurile unui copac un copac nou poate ieș i din ea, dar dacă scoateț i rădăcinile în totalitate sau arde-le un nou copac nu poate ieș i din aceasta. Kundalini putere arsuri de până Sanchit (stocate), Kriyamaan (viitor), Prarabhdha (prezent) acț iuni de la cenuș ă. Aici un aspirant copt, care este bine încălzit de cuptor de pocăinț ă devine ferm ca o cărămidă.

Medicii Ayurved face Rasa (suc) sau Bhasma (cenuș ă). Ele sunt fabricate din incendii sacrificiale, cum ar fi Shataputi, Sahasraputi, Gajaputi. Acesta este comparat cu Sanjeevani (medicament care aduce sufletele moarte înapoi la viaț ă). Acesta este un ritual de foc. Kundalini Yoga este numit de foc. Acest lucru este la fel ca aprinderea focului de Yajna forta vitala. Aici un "coaptă" aspirant este asemănător cu proprietăț ile de suc, de

cenuș ă ș i Sanjeevani. Astfel, un aspirant încălzit în focul Kundalini devine extraordinar ș i puterile sale sunt rare ș i nelimitate.

Dacă abur se împrăș tiate peste tot, este de nici un folos, dar în cazul în care este concentrată într-o zonă limitată, apoi cu energia ei trenul poate rula rapid de mile împreună. În câteva minute, puteț i găti mâncarea ta de presiune. În acelaș i fel atunci când latentă, energia risipit de corpul tau este concentrată prin trezirea lui Kundalini se obț ine Sidhis materiale ș i Ridhis suflet ș i aceste sarcini utile de multe, chiar ș i la nivel mondial poate fi executată.

Există un depozit puternic de energie electrică în corpul uman, dar acesta se află risipite. Prin urmare, nu se poate vedea puterea sa. Ci prin trezirea lui Kundalini atunci când toate aceasta energie se acumuleaza si se concentrează la Chakra Mooladhar (baza coloanei vertebrale), este ca si cum concentrarea energiei materiale într-o zonă limitată. Astfel, utilizarea acestei energii este de aș a natură încât să poată uimi doar unul ș i de toate.

O femeie în vârstă de plin de austerităț i a trăit în pădure. Un cerș etor a venit acolo. Bătrâna a construit o cabană din apropiere ș i a luat responsabilitatea de hrănire el. Într-o noapte un tăietor de lemne de sex feminin având în pierdere drumul ei a ajuns la coliba de cerș etor ș i ea implorat pentru har.

Cerș etor crezut că a fost cerș it pentru un contact sexual ș i, prin urmare, a trimis-o la distanț ă, fără mâncare sau adăpost. Bătrâna aș ezat sub un copac a fost uitam cu atentie. Ea a auzit voci. Ea a luat tăietor de lemne doamna cu ei ș i a dat-o hrană ș i adăpost. În zori bătrâna a arătat calea cea dreaptă a tăietor de lemne. Bătrâna a auzit cuvintele aspre ale cerș etor. Ea a rupt prin urmare, coliba pe care ea a construit pentru el. Ea a refuzat să-i dea mâncare ș i a zis: Aici a trăit timp de 24 de ani ș i a câș tigat doar o victorie asupra dorinț elor tale. Din moment ce nu au semănat seminț ele de compasiune în inima ta este o ruș ine că te numesti un cerș etor.

CAPITOLUL PATRU

FILOSOFIA SECRET DE MODUL DE STIINTA SUFLETULUI INCHINARE

În cadrul coaja de ceapa este un alt coaja. În cadrul coaja doilea este un al treilea. În acelaș i mod, dacă frunze de banane sunt eliminate ies una după alta. Cea mai mică unitate a materiei este un atom, deș i încă atom apare unică nu este atât de în realitate. Pentru că în ea există un nucleu ș i există neutroni, protoni ș i electroni de tip revolving.

Sistemul solar este o circumferinț ă, dar în limitele sale gravitează în 9 planete si sateliti in jurul axei 43 lor. Atom este de asemenea ca un sistem solar. În termen de activitate este asemănător cu sistemul solar. Dacă o gramada de noroi este atacat apoi un pic de noroi se împrăș tiate, dar în cazul în nucleul unui atom este atacat, atunci energia pe care o emite poate îngropa un munte imens.

Deci, este clar că substanț ele mai brute sunt subtile, mai puternice devin. Există milioane de celule vii din corpul nostru si genele care sunt ascunse în fiecare celulă au un prototip de o creatură unică. În acest mod într-un corp uman, cum ar fi lumea cosmică, milioane de creaturi locui în ea. Printre ei numai unul dintre ei are o sansa de a intra în pântecele mamei în timpul uniunii sexuale. Astfel, un embrion se formează ș i care începe crearea de corpul său separat ș i energie corporale. În 9 luni embrionul ajunge la maturitate ș i colindă în lume, după ieș irea din pântecele mamei sale.

În cadrul acestui nou-născut un prunc găseș te corporale ș i calităț ile mentale ale părinț ilor săi, bunici ș i zeci de strămoș i. Aceste calităț i speciale în formă de Vibhutis (gloriile divine), sunt atât de subtil că, în ciuda dezintegrarea subtil-de cele mai multe gene si forta vitala, nimeni nu poate înț elege circumstanț ele contemporane. Situaț ia se manifestă atunci când copilul creș te ș i ne oferă o introducere clară a calităț ilor sale speciale. Acest lucru înseamnă că aceste calităț i speciale numite atunci când copilul creș te, nu este cunoscută în stare imatură. Prin analiza doar copilul nu putem ș ti natura sa ancestrala. Numai pe faț ă ș i pielea este acolo o idee percepută. Subtility pentru o lungă perioadă de timp este menț inută în stadiu imatur ș i atunci când începe de maturare ne oferă o introducere de stat ș i existenț a.

Există un astfel de preludiu mare de subtil în subtil că exemplul ceapa coaja într-o coaja de ceapa si frunze de banane par a fi foarte ironic.

Dacă o gramada de seminț e sunt adunate apoi o diferenț ă foarte mică este percepută în ceea ce priveș te culoarea, greutatea, etc formă este în cauză, dar atunci când seminț ele sunt semănate diferenț e majore sunt percepute drept din muguri, frunze, ramuri, flori, fructe etc Nu este. o diferenț ă evidentă între copaci maturi complete cultivate. Nu este o diferenț ă atât de mult în ceea ce priveș te forma de flori, parfum său, gustul de fructe este în cauză. Prin urmare, toate acestea pot fi clasificate în mod diferit. Această diferenț ă este extraordinar. Diferenț ele sale sunt acoperite în stadiul iniț ial ș i, prin urmare, nu poate fi văzut în această etapă.

Formele obiș nuite ale tecilor de corpul uman sunt practic identice, dar în termen de mistere sunt atât de multe încât unul este uimit pe obț inerea de informaț ii corespunzătoare cu privire la acestea. Materialul este om de stiinta cercetarea in numai aspectul brut al acestei analize.

Cele anatomistii într-o oarecare măsură au studiat eugenia ale miș cărilor corporale diferite de teci ș i modul în care acestea îș i exercită atribuț iile diferite. Pe baza acestuia se efectuează investigaț ii medicale ș i chirurgicale. Ș i ei, de asemenea, măsura potenț ialului ș i posibilităț ilor de forț a vitală a unei ființ e umane.

Dar într-o ar trebui să arate adânc în faptul că embrionul uman nu este alcătuită din materie numai. Acesta nu este doar un amestec de substanț e chimice. Pentru ca un aspect important este constiinta se numeste energie electrică uman. În limbajul spirituală este numită Prana sau forta vitala. Prin însăș i forț a vitală este unul încă, deoarece aceasta vizează diverse organe este numit variedly. În capul de aceasta funcț ionează ca credinț ă, speranț ă, obiceiul, etc crezut că managementul său ș i de analiză este executat în formă de spirit, intelect ș i psihicul. Acest principiu foarte în organele de cunoaș tere ia forma de forma, gust, miros, sunet si atingere. În alte organe ale corpului functioneaza digestia, de emisie, s-ar putea corporală etc Prin organele genitale Are un gust pasiunea sexuală ș i, astfel, procrează. Fibrele ș i tendoane de fiecare muschi are propria sa func specifică ș i natura. Atât puterea ș i înț elepciunea se împletesc în ea.

După cunoaș terea ș i înț elegerea forma inert ș i conș tient de corp ajunge la concluzia că, aș a cum tot arborele este potenț ial găsit în seminț ele fel principiul întregul cosmic ș i anume macro este inerent în organism ș i anume micro. Am putea fi capabili de a vedea doar forma actuală a cosmosului ș i corpul încă trecutul ș i viitorul sunt ferm unit să-l. Organismul este ca o oglindă. Dacă putem înț elege profunzimea subtilă misterioasă putem

fi decât uimit pe înț elegerea ș i văzând că în cazul în care, cum ș i în ce măsură această chestiune cosmică omniprezentă ș i un principiu conș tient este unit cu corpul uman.

În realitate, corpul mic de o ființ ă umană este umplut cu atât de multe lucruri pe care o poate spune doar că, în comparaț ie cu toate puterile divine puse împreună el singur este mai puternic. Dar singura problema este că acest depozit de energie divină este într-o stare latentă. În scopul de a experimenta aceste puteri omul trebuie să se supună austerităț i intense. Dacă aceste penitenț e nu sunt efectuate aceste puteri vor rămâne întotdeauna latente ș i acest lucru el va fi incapabil de a efectua orice activitate mai mare în afară de cele efectuate de fiare. Prin urmare, în scopul de a excela spiritual ar trebui să urmeze calea spirituală de pocăinț ă.

La analiza subtil corporale ș tiinț e se constată toate gloriile divine încorporate în fiecare ființ ă umană. Prin activarea acestor potenț ialităț i divine se pot obț ine puteri divine (Sidhis). În corpul subtil cele 6 Chakrele sunt bine-cunoscute. Acestea sunt: 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur 4) Anahat Chakra 5) Vishudhi 6) Ajna. Toate acestea sunt în termen de corpul nostru, dar la un nivel subtil. Aici regiunea capului este trecut cu vederea. În cadrul scalpului este Sahasrara (1000-petale de lotus) Kamal. Dacă adăugaț i acest lucru, atunci există 7 chakre. Astfel, vă sunt introduse pentru a grandorii, IE 7 locuri de pelerinaj pentru pios demers în lumea subtila. Singura cerinț ă este activarea acestor chakre subtile. Atunci când embrionul este hrănit în pântecele mamei creste ca un copil ș i se naș te mai târziu. În cazul în care o sămânț ă este închis într-o cameră, nu va incolti. Numai atunci când se administrează apă, soare, sol fertil va creș te într-un copac pe care îl suportă flori ș i fructe, apoi zemos.

Merudand (maduva spinarii), este numit calea regală. Acesta este, de asemenea, numit Marg Devyaan care ne duce la cer la pământ. În cadrul acestei călătorii sunt 7 Lokas (lumi). Cele 7 Lokas în între Dumnezeu ș i sufletul individual sunt locuri de odihnă. Pentru a acoperi numărul mare de mile în timpul călătoriei cuiva, restul este o necesitate. Prin urmare, pe drum, există odihnă-case. Un tren se opreș te la staț iile de multe pe cale de a obț ine cărbune, apă etc Aceste pete de odihnă ale energiei corporale sunt cele 6 chakre. Cele Chakrele sunt reprezentate în 2 moduri, unul ca obstacole ș i alte binefăcători. În Mahabharat este povestea unei Chakravyuh (o matrice de soldaț i într-un pătrat sau un cerc). Abhimanyu a fost prins în ea. Pentru că nu ș tiu cum să iasă din ea a murit. Într-un Chakravyuh există 7 meterezele unui fort. Simbolic acest incident poate fi luat ca un suflet individuală, fiind prins în cele 7 chakre ale corpului. Cele Chakrele sunt, de asemenea, declarat a fi cele 4 zidurile palatului sub formă de echipamente, materiale iluzii ș i denaturări. Prin urmare, o metodă este dat în aș a fel încât să-l depăș ească. Există o poveste în Mahatmya Bhagwat de fantoma lui Dhundhukari ruperea cele 7 noduri de

bambus termen de 7 zile, astfel încât să devină o ființ ă divin întrupat. Simbolic aceasta este călătoria de la o chakra la următoarea.

În practicile spirituale individ are nici o putere proprie. Singurul lucru special este că el lucrează din greu pentru a trezi puterile latente divine. Aici energia propriei este foarte puț in ș i în cazul în care austerităț i sunt foarte obiș nuit nu poate realiza mai mult. Un instructor animal de circ are numai acele animale din trupa său, pe care el crede că sunt perspicace. Toate practicile spirituale sunt artistice. Acesta flori pe piatra de temelie a sensibilităț ii devoț ionale. Prin urmare, un om care intră calea spiritualităț ii trebuie să stăpânească punctul de vedere al emoț iilor sale devoț ionale. De asemenea, el trebuie să purifice gândirea ș i caracterul. Aceasta este condiț ia primară, care trebuie să fie îndeplinite.

Care practică spirituală ar trebui să fie efectuate pentru ce interval de timp? Răspunsul nu este aceeaș i pentru toată lumea. Deoarece depinde de starea fiecărui individ mentale. În cazul în care orice deversare de personalitatea individuale cu suflet forț eze el foarte repede, fără prea mult efort atinge mari beneficii spirituale. Dar aceste acț iuni pioase care dau toate aceste activităț i tind să fie utilizate prea. Această putere divină este folosit fro ridicarea celor căzuț i, în scădere tristeț e, salvarea acelora care se îneacă ș i ajută pe toț i să urce pe scara vieț ii. În loc de austerităț i cuiva creș tere pios fapte. Astfel, echilibrul este menț inut ș i un aspirant yoghin / spirituală duce o viaț ă pioasă Sattvic. Atitudinea lui este cerească ș i comportamentul este ca unul care este eliberat spiritual în această viaț ă foarte (Jeevan Mukti). Sufletul este realizat ca slava sufletul ș i în mod continuu cu ajutorul divin de înț elegere a vede Domnul în fiecare particulă a cosmosului. Aceasta este starea foarte, ca urmare a unei persoane care se numeste cel mai bine printre oameni ș i, astfel, devine el însuș i Dumnezeu.

Dar dacă gândurile ș i caracter, nu sunt pure, în cazul în care nu există josnicia în ea, apoi, dacă o astfel de persoană obț ine puteri divine, el devine demonică ș i arogant. El efectuează astfel de acț iuni malefice, care poate fi doar etichetate un demon. În cazul în care bogăț ia, puterea, grandoarea, puterea nu sunt utilizate în mod corespunzător poate duce la căderea unei persoane. Când strugurii se deterioreze acestea sunt transformate în vin. În acelaș i mod, chiar dacă atinge puteri divine ș i, dacă nu acelaș i lucru este utilizată pentru activităț i pioase, atunci singura alternativa ramane este ca acesta va fi utilizat în scopuri distructive. În cazul în care spiritualitatea nu urmează Marg Dakshin (calea de pios), ea va duce la căderea cuiva. Vile actionare Tantric Aghoris, Kapaliks etc devenit demonice ș i să execute acț iuni josnice, cum ar fi Maran (omoară oameni cu intonarea mantrei), Mohan Vashikaran (conjuraț ie) ș i (Ucchatan distrage mintea unei persoane de incantaț ie). Demonii, în general, sunt de următoarele tipuri de atac ș i răpi oameni nevinovaț i. Exemple de astfel de demoni sunt Vritrasur, Hiranyakashipu, Mahisasur, Kansa, etc Ravan

membrii lor de familie, cum ar fi Khar-Dooshan, Kumbhkaran, Meghnad, Hiranyaksha, Jarasandh, Raktabeej prea s-au comportat demonic. Demonii hărț uit de semi-zei. Ei au jefuit bogatia de semi-zei ș i au băut sângele a Rishi. Ei au hărț uit doar subiecț ilor lor ș i pentru un pic de câș tig egoist au efectuat mai multe acț iuni josnice.

Exista 2 clase de demoni. O clasă este indisciplinat, atacând ș i de tip terorist. Clasa de alte utilizări înș elăciune, siretenia, puterea iluzorie magie neagră etc demonii ataca scoate în evidenț ă îndrăzneaț ă lor ș i demonii de magie neagră laudă arta lor de înș elăciune. Demonii ataca sunt privit în jos la deschis, dar demonii de magie neagră sunt ascunse în spatele vălului de fatade. De fapt, demonii vicleni se comporte ca sfinț i extern. De ex. Kalnemi. Deș i el a fost un membru al familiei Ravan nu a atacat pe nimeni din exterior. În schimb, el ar induce intelectul altora prin intermediul magiei negre pentru a efectua acț iuni josnice. Astfel de oameni nu putea să nu numai pentru a alunga o cădere, dar care le-ar îneca mai adânc în mlaș tina de fapte josnice.

Se poate aduna puterile divine, dar în cazul în care nu este folosit pentru fapte pioase, apoi ca Kalnemi se va desfăș ura activităț i de subtile demonice. În ea nu există nici o teama de a fi defăimat ca urmare a activităț ilor teroriste ș i sub pretextul de a fi sfânt exterior o scapă defăimarea pentru o perioadă anumită de timp. Prin urmare, comportamentul modern, demonică în domeniul energiei Kundalini (ș arpele-putere divină) este disponibil în bazar sub marca de Kalnemi ș i este vândut ca cosuri în câteva minute.

Puterea sufletului adevărat poate fi numai generat în cazul în care unul este pe calea sacră a dreptăț ii. În ea se află bunăstarea tuturor indivizilor ș i astfel întreaga lume. Adevărata filosofie a ș tiinț ei sufletului este faptul că unul efectuează austerităț i spirituale, dar că, indiferent de puterea divină se manifestă sub formă de Sidhis trebuie să fie utilizate numai în scopuri drepte ș i bunăstarea lumii.

Grosolan ar trebui să înț eleagă că circumstanț ele influenț ează starea de sentimentele noastre devoț ionale. Ne sunt influenț ate de tot ce are loc în lumea exterioară. Dar ideologia ș tiinț ei spirituale a afundat mai adanc in aceasta ș i se spune că conș tiinț a individuală influenț ează în apropiere ș i de departe situaț ii lumeș ti. Omul este autorul propriului său destin, dar fapt este că aceasta intr-o stare spirituala avansata el este director al activităț ilor cosmice prea. În ceea ce priveș te acest lucru, poate fi cu siguranta înț eles că se pot arunca echipamentele aferente zonelor interioare si exterioare în conformitate cu psihicul cuiva. Într-o stare spirituala foarte avansat o astfel de persoană poate conduce chiar miș cările cosmice. Aceasta se numeș te putere extrasenzoriala. Aceasta este starea minț ii, care este de obicei super-prezentă în toate ființ ele, dar într-o stare

inactivă latentă. Cum poate fi activat? Cum poate fi împuternicită? Și cum poate fi utilizat pentru diverse sarcini? Aceasta se numeș te ș tiinț ă suflet. Acesta este, de asemenea, numit Brahmavidya. Kundalini practică este executat în aș a fel încât să activezi forț a sufletului nostru.

Într-o pădure din apropierea Lakshadweep locuit 4 înț elepț i. Pentru cerș it pomană au traversat apele oceanului ș i a dat discursurile spirituale la gospodari. Unul dintre cele 4 înț elepț ii a fost foarte perspicace. El a învăț at cum să meargă pe apă prin lipirea picioarele cu niș te ierburi puternice. Celelalte 3 Înț elepț ii înotau în apa, dar acest înț elept perspicace ar merge pe ea. Oamenii care au vazut aceasta salvie gandit ca el să fie un sfânt realizat. Prin urmare, oamenii ar asculta discuț iile sale numai ș i ia dat cadouri costisitoare.

Încet secret a fost divulgată. Devotatii perspicace a insistat că ar spăla picioarele pe cele 4 înț elepț ii cu apă fierbinte. Astfel, pasta pe baza de plante pe mare sfânt aș a-numita a fost ș tearsă. El nu ș tia cum să înoate. Prin urmare, de ruș ine a plecat el grup de înț elepț i ș i au fugit. Fatade nu dura mult timp.

CAPITOLUL CINCI
MISTERUL de yoga și buchet de SIDHIS

Yoga înseamnă unirea sufletului individual cu sufletul cosmic, care se numeste Dumnezeu. Când numerele sunt adăugate până galeria de valoarea sa creste. Omul este un descendent al maimuț elor. În vârstă Adam a fost ca acest lucru numai. În Noua Guinee chiar ș i astăzi există unele Adivasis (aborigenii), care au cultura epocii lui Adam. Masculii / femei sunt gol puș că. Pentru produsele alimentare care depind de carne de animal, rădăcini, fructe, etc pe care le conduc km la distanț ă de oameni aș a-numitele civilizate ș i, prin urmare, limba lor nu este prea evoluat. Ele pot rosti doar câteva cuvinte ș i le comunică în principal prin limbajul semnelor ș i gesturi. Dar din punct de vedere trupesc acestea sunt mult mai puternice, deoarece acestea pot tolera caldura intensa, etc ploaie rece într-un anumit mod, chiar omul urmează cultura epocii lui Adam. El este bine versat în mâncare, procreeze ș i manifestă lăcomie, ataș ament etc El detestă imbibing valorile umane care amplifică slava întregii omeniri.

Gloriile de măreț ie ș i de etică este întotdeauna unit cu Dumnezeu. Când omul se uneș te cu Dumnezeu, prin credinț ă, el cu siguranta se ridica deasupra culturii epocii lui Adam. La fel ca atunci când soț -soț ie coopereze unul cu altul, astfel încât pentru a face casa lor ceresc, în acelaș i mod în care omul se uneș te cu Dumnezeu, el devine divin. Prin urmare, măreț ia de yoga practică este elogiat ș i cele înț elegerea importanț ei de mers pe jos ridicare suflet de pe acest drum.

Yoga este clasificată în 2 moduri. Primul este Yoga externă ș i internă Yoga secunde. Yoga extern este cel în care exercitiile fizice sunt date importanț ă. Acest Yoga extern cuprinde postura, exercitii de respiratie, bandha, mudre, scandând a mantrelor, yajna, închinare lui Dumnezeu, pelerinaje, cântând numele lui Dumnezeu, etc Un alt nume pentru această Yoga extern este Kriya Yoga. Una dintre ramurile sale se numeș te Hatha Yoga. Aici activităț ilor externe ale corpului sunt accentuate la. Accentul este pus pe modul său ș i regulile. Rezultatele sale depind de modul în care pe bună dreptate a fost facut uz de. Kriya Yoga influenț ează sănătatea noastră, strălucirea, claritatea intelectuală etc Unele controlul mintii are, de asemenea, loc.

Clasa a doua este Yoga internă. Aici mintea împrăș tiate ș i forț a vitală se concentrează ș i se concentrează. Imprimă Vile psihice trebuie să fie purificată ș i gândirea noastră trebuie să se facă mare. Există mai multe tipuri de meditaț ii. Toate acestea intră sub emblematice de Yoga interne.

În general, în meditaț ie o revarsă devotamentul cuiva iubirea faț ă de o imagine imaginar al lui Dumnezeu ș i cineva încearcă să-l experienț ă ca foarte aproape de la sine. Alte experienț e implică Yoga Naad (sunet), Soham (ca eu sunt) practica spirituala, bea suc de Soma prin Khechri Mudra etc Yoga internă implică, de asemenea, Chakravedhan (calatorie prin cele 6 chakre), trezirea lui Kundalini, Granthi Vedhan etc, deoarece aici Undele gândirii cuiva li se acorde o direcț ie corectă concentrat. În ea nu este nevoie de Kriya Yoga, care implică exerciț ii corporale.

Kriya Yoga se limitează la energia ș i potenț ialul ordinară extrasenzorial al corpului brut. Organele de simț sunt brute în natură. Acesta este considerat ca o parte trupească. Puterea sa este de asemenea brut numai. Subtilization potenț ialelor senzoriale nu numai atât de mult că, fără nici o alte accesorii, precum ș i cu ajutorul oricărui alt organ de simț nervii intelectuale ale creierului rezolva anumite probleme brute. De ex. În cazul în care unul este orb se poate utiliza organ de simț tactil ș i cu degetele ș tiu de prezenț a obiectelor, scrisori, etc (adică în Braille). În termen de Științe Suprapsycho, auz sunete îndepărtate, văzând obiectele indepartate, telepatia sunt privite ca perceptia extrasenzoriala (ESP). Toate acest

lucru este un joc de intelect. Singura diferenț ă este că aceasta, în comparaț ie cu mediile unul direct atinge potenț ialul de a identifica ș i prinde valuri de căldură, sunet ș i lumină. Acest lucru poate veni sub beneficiu material ș i de succes. Deș i acest lucru este privit ca spirituala dar nu este adevărat. Activităț ile lui Dumnezeu sunt foarte extraordinare ș i misterioase. Dumnezeu nu poate fi înț eleasă de către aparat materialul nostru. Potrivit marele om de ș tiinț ă Albert Einstein, Fizica Particulelor este încă foarte infirm ș i ș chiopi. Ea nu poate să ne dea informaț ii de puterea divină cosmică ș i anume Dumnezeu. Există o conș tiinț ă cosmică, care stăpâneș te peste cosmos întregului nostru. Aceasta constiinta poate fi numit Dumnezeu, Brahman, tot sufletul cosmic omniprezent, etc întreaga familie de Ridhi-Sidhi (divină competenț e) este o bucatica simplă a lui Dumnezeu.

Potrivit savantului materialistă ș i Gemuri filosoful Jeans Sir toate evenimentele materialiste din lume sunt apt. Ceea ce noi numim un accident este de fapt de mai sus. Creatorul său este cu siguranta un calculator mare, foarte puternic ș i o putere invizibilă. Acesta ar trebui să fie numit Dumnezeu. Această lume nu poate fi o maș ină de inert, deoarece fiecare obiect, creatura, de viaț ă, etc fiind din lume are constiinta inerent în ele ș i că acestea sunt întotdeauna active. Atunci când conș tiinț a individuală lucrează în tandem cu conș tiinț a cosmică (Dumnezeu) este numită Yoga.

Există o descriere în Parva Ashwamedha de Mahabharat că există sfinț i divine (Sidhas), care cu ochii lor divină poate vedea renunț area la corp, sa, având un corp nou, proaspăt ș i intră corpul unei alte specii. Oamenii cu putere de vointa puternica sunt capabile de a stabili bunăvoinț a ș i cooperarea suflete subtile carosate cu ființ e umane. Una dintre caracteristicile realizate-văzătorul sfinț i este că ei pot contacta lumea subtila.

Este o putere divină de a "lega" de timp, care este un rezultat al trezirii lui Kundalini. Yogi Changdev în timpul ori din Saint Janneshwar a fost de 400 de ani, datorită puterii de pocăinț ă yoghină. Mai târziu, ca pe sfatul Sfântului Jnaneshwar-a dat bobina lui muritor. Nostru subtil învăț ător carosate venerat, care locuieș te în teren dur de Himalaya înalt este dincolo de limitele de timp ș i spaț iu.

Marile Sfintii Swami Tailang la vârsta de 280 de ani a renunț at la bobina său muritor din Varanasi conform calendarului de indian pe Paush Shukla Ekadashi Vikram Samvat 1944. El a fost născut în 1644 în Vikram Samvat casnic al unui proprietar Brahman. În regiunea Pushkar el a luat de la iniț ierea Sanyas Bhagirath Swami. Învăț ătorul lui au numit Ganapati Swami, dar el a fost bine cunoscut ca Tailang Swami. El a fost un aspirant spiritual mare, Yogi ș i serverul a tuturor ființ elor. Multe evenimente miraculoase sunt asociate cu el. Chiar Swami Vivekanand a menț ionat numele lui, ș i el era în viaț ă în

timpul vieț ii lui Swami Dayanandji e prea. Prin atingerea obiectivului cel mai înalt spirituală a Yoga, el a atins multe puteri divine prea. Odată Tailang Swami efectuate austerităț i în junglele din Nepal. Regele Nepalului a venit de vânătoare acolo, împreună cu armata sa. Un tigru salvat viaț a atunci când atacat de Rege. Dar ș eful armatei a urmat tigru. Tiger a intrat schitul Tailang Swami. A pus capul la picioarele Swamiji ș i se aș eză liniș tit. Swamiji a început giugiuleală tigru. Atunci când ș eful armatei ș i regele a văzut această scenă au fost încremenit de uimire.

Această incidenț ă este legată nu de curiozitate, ci pentru faptul că prin puterile spirituale generate de austerităț i, se poate schimba de fapt, direcț ia de curgere a lumii subtile. De asemenea, se poate într-o secț ie într-o măsură pe soarta cuiva bolnav ș i să devină un mediu de închiriere evenimentele respective au loc, care nu au fost altfel destinate să aibă loc. Se spune ca semi-zei au puterea de a binecuvânta ș i a vindeca. Dar, de fapt, un yoghin, etc sfânt de statură spirituală înaltă prea poate realiza acest lucru. Dacă vă conectaț i un fir inactiv într-un alt fir, în care curentul electric trece fostul prea va deveni activ. Prin urmare, în cazul în care o conjoins la puterea divină a demi-zei, atunci acea persoană ajunge prea acestor competenț e ș i, prin urmare, intră în depozitul de puteri divine, care aparț ine lui Dumnezeu. Aceasta intrarea în regiunea de puteri divine nu este superficial, dar este un fel de parteneriat. Dacă există un magazin cu partenerii de afaceri in mai multe fiecare poate lua bunurile din ea. Categoric parteneriat îț i dă acest drept, dar daca esti doar un adept laic ș i nu au fuzionat profund în Dumnezeu, el are numai dreptul să cerș ească pentru lucruri de la Dumnezeu.
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Extern Yoga Kriya sau implică numai lumea exterioară, care este vizibil. Aceasta poate să crească, schimba, ridica sau scade lucruri. Se poate, de asemenea, ascunde, uneori, sau

lucruri evidente, dar nu are puterea de a intra în adâncurile psihicului altuia. Este uș or de a conduce pe cineva la căderea lui. Acest lucru este usor de realizat de către infractori, cartofori, jefuitorii etc Dar este o poveste total diferită atunci când este vorba de alț ii material ș i spiritual înălț ătoare. Este săgeț ile sugerate care ajung ț intă la punct. Dacă aț i arunca o gramada de noroi se poate merge oriunde ș i că prea la o distanț ă lungă. Nu există nici un control asupra acesteia. Doar mâinile apt pot măsura controlul adevărată a lucrurilor. Este în întregime decizia lor cu privire la în ce direcț ie ș i cât de mare este cineva care urmează să fie înălț aț i. O astfel de persoană ș tie exact cum să se scufunde adânc într-un ulei de bine ș i măsura în funcț ie de capacitatea lor. Un salt mic pot fi executate de oricine, dar este posibil numai pentru rachete gigantice să crească mare în cer ș i chiar trece peste acoperirea atmosferică a Pământului, astfel încât pentru a introduce un spaț iu interstelar. Relaț ia dintre sufletul individual unirea cu Dumnezeu prin Yoga este o dovadă de toate puterile divine care se manifestă (cum ar fi Ridhi-Sidhi). Sidhas avantajos sunt, fără îndoială oameni divine. Harul lor deplină de discriminare (Viveka) poate înălț a spiritual, fie pe cineva sau chiar darui binecuvântarea materială bine. Numai sfinț ii astfel divine pot ajunge la inaltimi mari puteri divine.

Ca lumea vizibilă este o lume ascunsă subtil ș i, uneori, ajungem o bucatica din el în starea de vis sau în Nirvikalpa Samadhi (transa crezut gratuit). Savanț i scripturale numesc lumea de dincolo. Ele sunt subtile in natura. Ele sunt invizibile. Nu există nici o lume de acest fel, în stele ș i galaxii noastre. Asta înseamnă că nu există nici o Loka Shiv, cer, iad, Brhama Loka acolo aș a cum este descris în scripturi noastre. Deoarece toate cele 7 lumi sunt invizibile din cosmos. Ele nu pot fi văzute de către ochii noș tri brute. În aceste lumi subtile invizibile se constată semi-zei, Pitrus, Sidhas, spiritual cele eliberate etc Aceste lumi nu sunt materialistă, dar sunt la nivel emotional divin. Cei care locuiesc în aceste lumi sunt pline de fericire, entuziasm, pace, vigoarea etc Aceste consilierii divine (Parshads) ale lui Dumnezeu să locuiască în aceste lumi subtile. La un moment oportun aceste consilierii manifesta pe pământ, atunci când Dumnezeu însuș i întrupează ca un mare sfânt, profet, uplifter de toate, etc corpului lor invizibil rămâne doar atâta timp cât sarcina lor specific este de a fi executat ș i ei să devină mai târziu invizibil ș i subtil ca înainte. Acest grup de colaboratori, nu este mic. În comparaț ie cu numărul de creaturi care trăiesc în această lume materială brut, numărul de persoane care locuiesc în aceste lumi subtile, invizibile, nu este mai puț in. Aș a cum printre oameni lumeș ti sunt oameni foarte capabili si radiant la fel în lumea subtilă, invizibilă există clase de suflete cu glorii divine. Aceste glorii divine nu sunt doar stocate de aceste suflete mari, dar pe care le doneze cu generozitate să alte suflete, care sunt îmbibate cu acreditările apt.

Narsinh Mehta vrut bogăț ie pentru scopuri spirituale. Unele cerș etorii sa apropiat de el ș i ia spus că unii oameni din sat le-au cerut (cerș etorii) să se apropie Narsinh. Am de gând să Dwarka. Vă rugăm să păstraț i Rs. 700/00, cu tine ș i să ne dea un proiect de lege de schimb, astfel încât să nu se confruntă cu pericolul de a fi jefuit pe drum ș i că, în oraș ul Dwarka putem să ne întoarcem în numerar nostru. Gândirea Narsinh că acest lucru a fost un fel de

ajutor de la Dumnezeu a acceptat bani. El a scris proiectul de lege de schimb în numele iubitei sale prietenului Domnul lui Shri Krishna. În Dwarka Domnul Krishna deghizat ca un om de afaceri acceptat cambiei ș i a dat cerș etorii Rs. 700/00. În realitate, Dumnezeu este cel care propulsează aspiranț i avantajos spirituale prin inimile lor curate pentru a depăș i durerea celor în nevoie.

Yogiraj Maharshi Aurobindo a spus că sufletul a plecat de Swami Vivekanand ia dat multe gânduri inspiraț ie. În 1901 sufletul Paramhans Ramkrishna l-au inspirat să efectueze practici spirituale pentru bunăstarea cosmică. Mama Divină prea a venit să locuiască în Pondicherry cu el din cauza unei inspiraț ia divină a lui Dumnezeu. Socrate susț inut întotdeauna că o Dayman locuia în psihicul său ș i l-au inspirat pentru a efectua diferite sarcini. El a dat întotdeauna de credit să Dayman pentru toate sarcinile îndeplinite de el.

CW Leadbeater mare Teozofiei întotdeauna cercetat în miș cările lumii invizibile. El a spus că sufletele strămoș ilor protejate copii nevinovaț i ș i sufletele pioase si daruieste multe binecuvântări benefice pe ele. Odată ce a fost un infern mare într-o cameră. Prin urmare, camera de fost complet ars. Dar un copil special, continuu dormit în el ș i totuș i a fost salvat. O putere divină ț inut îl protejează ș i, astfel, focul nu a putut arde copilul. În 1959 un jurnalist bine cunoscut scriitor ș i numit Bernard Hutton a scris despre un incident special în cartea sa numită "Mâini de adăpostire". El a pierdut vederea, iar medicii nu l-ar putea ajuta. Hutton a auzit că sufletul pleacă dr. Lang face domnul Chapman a operaț iunilor efectuate de ochi mediu ș i, astfel, mulț i oameni orbi au recăpătat vederea. Deci, Hutton a mers acolo. Dr. Lang prin introducerea psihicul Chapman operate Hutton ș i, astfel, Hutton a recăpătat vederea.

Descrierea de mai sus ne arată că un aspirant spiritual al Yoga interne face sufletul atât de uș or, curat ș i cu penetrare că el intră cu uș urinț ă lumea invizibilă. În ciuda faptului că un organism brut un maestru de yoga interne pot păstra legătura cu lumea invizibilă prin intermediul organismelor sale subtile si casual. Ca pe nevoile lor, aceș tia contactati puteri divine. Ei fac acest contact foarte profunda si patrund cu usurinta aceste binecuvântări divine. Prima etapă de Yoga practică este purificarea sufletului. Ca un rezultat foarte uș or o astfel de persoană primeș te binecuvântările Sidhas care ulterior îl ajută să se ridice ș i să lucreze pentru bunăstarea cosmică. Când apa devine abur se pot deplasa liber în atmosferă. Mai târziu, acesta poate condensa sub formă de nori ș i se toarnă în jos sub formă de ploaie în orice zonă de pământ. În mod similar niciodată Yoghinii abate departe de Dumnezeu. Ei au mers pe urmele marilor sfinț i care au experimentat Yoga (unirea cu Dumnezeu). Astfel, nu este faptul că ei înș iș i devin îndeplinită doar de sine, dar care pot conferi această experienț ă extraordinară pentru alț ii. Fructele de trezire Kundalini îș i are baza în acest sens. În loc de puteri divine (Ridhi-Sidhi) doar activarea curiozitatea noastră în aș teptare ar trebui să ne inspire pentru a îndeplini obiectivul suprem al vieț ii umane.

CAPITOLUL ȘASE
CELE CINCI Chipuri de KUNDALINI adică CINCI fluxuri de energie divina

Limbajul cotidian toate creaturile sunt numite fiinte vii. Pentru că ei au Prana (forț a vitală), acestea sunt numite Pranis prea. Dar nu este atât de simplu. Oamenii de stiinta de materiale nu accepta ca o creatură are forta de viata. Ei spun ca viata este un organism care este un amestec de produse chimice, plus 5 elemente. Când 5 elemente disocia de la o alta creatura care devine cale de disparitie. Ei îș i exprime opinia că nu este nimic ca un principiu suflet în această lume. Omul este doar un mers pe jos, în miș care, vorbind copac.

Dar ideologia de mai sus nu trece testul de ș tiinț a spirituală. Ei privesc la sufletul individual ca o manifestare parte a lui Dumnezeu. Forta vitala este diferit de la ea. Forț a vitală sau Prana este forț a vieț ii. Cel care are curaj si vitejie intern extern este numit unul îmbibată cu o forț ă vitală. Forț a vitală despre care a vorbit aici este de fapt spiritul. Duhul Sfânt înseamnă strălucirea. Radiance include înț elegere, onestitate, responsabilitate ș i caracter curajos. În termeni spirituali aceste calităț i ale gloriei sunt numite focul forț a vitală. Nu există oameni răi ș i dezgustătoare îndoială prea îndrăzneaț ă ș i au curajul. Dar ele nu pot fi numite curajos. La cele mai multe pot fi numite josnic ș i răi.

Pentru a fi pătrunsă cu o forț ă vitală este de a obț ine cele mai mari beneficii ale vieț ii umane. Oamenii urmări ș i laude numai cei care posedă această glorie. Astfel de oameni sunt chemaț i să fie sfinț i, care nu numai că s-au înalț ă spiritual, dar ajuta pe altii ridica statura lor spirituală. Ele sunt aș ezate în această barcă care îi ajută să treacă râul numit această lume ș i de a ajuta sufletele nenumărate alte să urmeze în urmele lor.

Forta vitala este o putere conș tientă. Acesta poate fi numit de energie electrică în direct. Cu energie electrică multe fabrici sunt la locul de muncă. Clipeș te oraș cu lumină ș i cu tipurile de confort sale energetice in mai multe materiale sunt produse. Una este uimit să reț ineț i că, cu ajutorul organelor de rând, această forț ă vitală de energie electrică pot efectua sarcini imposibile.

Este dificil de a conta numărul total de locuinț ă ființ elor vii de pe pământ. Pentru că există nenumărate creaturi care trăiesc pe pământ, aerian ș i maritim. În terenurilor fertile există creaturi foarte mici. Într-una picătură de apă, există nenumărate etc bacterii Cine va conta numărul total al acestora? Deoarece numărul este dincolo de imaginaț ia noastră. Se poate spune că toate acestea sunt ființ e vii. Dar aici vom discuta despre acele ființ e vii, care manifestă luciu intens spirituală ș i nu este găsit, chiar ș i în laici obiș nuiț i. Numai el poate sari destul de mare, care posedă astfel de nervi, muș chi, imaginaț ia ș i procesul de gândire care se manifestă puterea electrică intensă cu un grad de foarte mare. Astfel de gânduri Oameni de port extraordinare ș i ei atinge succesul extraordinar pe baza lor putere spirituală de a face sistemele de extraordinare. Numai astfel de oameni experimenta implinirea de sine. Cei care văd ș i aud despre ei le numesc înălț at.

Printre creaturile vii doar cei cu forta vitala intensa sunt speciale ș i mare. Ele sunt văzute foarte rar ș i atunci când acestea sunt văzute acestea fascina ochii tuturor, cu lumina lor spirituală. Mulț i devin fani teiste ale lor. Numărul de persoane care au urmat pe urmele lor sunt în nici un caz mai puț in. Poate nu o cale regală, dar cel puț in ele lasă în urmă o cărare, astfel încât cei care umbla pe el poate ajunge la scopul lor spirituală. Astfel de oameni experimenta slava de sine ș i în ochii altora le abundă în puteri divine. În analele istoriei cineva găseș te o descriere a sarcinilor gigantice efectuate de astfel de oameni sfinț i plini de forta vitala intens. Printre oamenii mari au dat titlul de supraoameni.

În cazul în care într-o tigaie de o scară de cântărire plasaț i corpul, creierul, familie, avere, etc adică unit cu vieț ile noastre ș i în tigaie celălalt vă plasaț i strălucirea divină, cu siguranta pan acesta din urmă va merge în jos din cauza weightage său mai mare. Ele sunt numite bijuteriile coroanei printre oameni. Ele sunt numite zei omului, deoarece pentru idealurile ș i etica sunt dispuș i să ne dăm viaț a lor pentru el. Acț iunile lor sunt idealurile pentru laicii de urmat. Băiat Gandhi sa vada drama regelui Harishchandra a promis că va deveni la fel de mare ca acest rege. Și în final toată lumea a văzut că jurământ Gandhiji a fost îndeplinită. Gandhiji care adevărul ș i non-violenț a îmbibat cu adevărat a devenit un veteran ca Regele Harishchandra.

În scopul de a atinge o astfel de forț ă intensă vitală ar trebui să studieze scripturile sfinte, asociat cu mari sfinț i, să reflecteze profund asupra adevărurilor spirituale, astfel încât să bea forț ă sufletească ș i de a crea o stare mentala apt. De asemenea, în scopul de a crea putere spirituală ș i strălucirea există exercitiu de respiratie yoga de Pranayam. Dar mai presus de toate aceste moduri este trezirea lui Kundalini. Acesta poate fi, de asemenea, trezit de meditând asupra soare. Nu este suficient să te uiț i la soare, doar ca o sursă de energie materialului. Pentru că la nivel de suflet, este, de asemenea, sinonim cu Dumnezeu ș i prin faptul că nu se uita la ea doar ca o minge de foc care ne dă căldură ar trebui să ne dăm seama că ne poate satura cu o forț ă vitală intensă în psihicul nostru. În realitate,

acesta este un fapt. Dacă strălucirea lui Dumnezeu Savita poate fi impregnat prin practica spirituală, austerităț i, credinț a ș i puterea intensa a dorinț ei, apoi aspirantul spiritual nu trebuie să ne pierdem speranț a.

Această energie electrică constient de forta noastra vitala este prezentă în fiecare por al cosmosului. Printr-o hotărâre om puternic poate bea într-o măsură la fel de mult ca el este capabil de imbibing. Deoarece se poate bea numai că mult mai potrivit prerogativelor cuiva spirituale (Paatrata). Există o mulț ime de apă în toate râurile. Nici unul nu ne poate opri de la a lua apa la fel de mult ca ne-o dorim. Cu toate acestea, putem lua doar că multă apă în funcț ie de mărimea vasului avem. Dacă nu există nici o navă, atunci nu putem lua nici o picătură de apă, în ciuda faptului că am intens dorinț a de a lua apă de la râu.

Dintre toate galaxiile ș i planetele soarele este cel mai strălucit. Această lumină nu este ca cea a unui bec. Deoarece soarele cu energia sa de lumină proprie face pe altii radianta. Luna straluceste prea din cauza soarelui. Suntem capabili de a vedea alte stele si planete din univers, din cauza soarelui. Este lumina soarelui de care dă lumină de copaci, plante, etc, este din cauza soarelui care infloresc boboci în flori. În Prashnopanishad Nachiketa a fost dat o versiune detaliată a importanț ei forț ei vitale ș i a fost predat, de asemenea, cele 5 stiintele de foc vitale forț elor legate de acesta.

În acelaș i mod aspectul forț ă vitală ș i aspectul energetic al Gayatri super-putere este Kundalini (ș arpele-putere divină). Fundamental ambele sunt una. Principiul de energie electrică este doar unul. Acesta este doar faptul că-ș i am + am sunt cele două aspecte. Forț a de viaț ă este una, dar corpul si forta vitala sunt cele 2 aspecte. Gayatri ș i Kundalini nu sunt separate, deoarece ambele aceste fluxuri se completează reciproc. Se spune ca: Kundalini este sursa gura de forț ă vitală împuternicită Gayatri. Este Gayatri, care este ș tiinț a mare de forta vitala. Numai cei care cunosc această ș tiinț ă se spune că sunt cunoscători adevăraț i ai Vedelor.

-

Yogachudamani Upanishada

Cinci puternice semi-zei sunt unite pentru a forț a de viaț ă, astfel încât să îș i îndeplinească toate sarcinile sale. Deoarece acestea sunt latente acestea par a fi mort anunț prin urmare, nu poate fi utilizat. Ca rezultat o ființ ă vie devine slab ș i sărăcită. Dar dacă aceste consilierii puternice sunt activate, în cazul în care puterea sa este pe bună dreptate utilizată

atunci omul în loc de a rămâne ordinare vor deveni extraordinar. El va avea ocazia de a ridica starea sa degradată ș i de a trăi o viaț ă de glorie radiant.

În Tantra Kapil descrierea celor 5 elemente a fost simbolizat ca 5 semi-zei:

Vishnu este sef de spaț iu. Ș ef de foc este puterea Maheshwari. Shiva este sef de pământ ș i Ganesh este ș ef al apei. Soarele este sef de vânt. În acest mod cele 5 zeii sunt puteri căpetenia celor 5 elemente ale corpului nostru.

Cele 5 Pranas (forț ele vitale), se spune că sunt 5 semi-zei prea. În Tantraniv se spune că:

Această ființ ă vie are 5 semi-zei. Pentru că are forț ă vitală este prea Shiva. Acest consilier Kundalini are energie divină. Forma sa este ca fulgerul radianta.

În corpul subtil al unei ființ e umane aceste 5 Pranas (forț ele vitale), sunt în formă de: 1) Prana 2) Udaan 3) Apan 4) Vyan 5) Samaan. Acesta are 5 consilierii numite 1) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) NAAG 5) Dhananjay. Acestea sunt 5 straturi de acoperire a conș tiinț ei noastre. Aditiv sa constituie personalitatea cuiva. Bazat pe natura de înaltă scăzut de statura sale ș i de a echilibra maturitatea unei persoane ș i special caracteristicile radia.

Potrivit psihologiei moderne Gestalt personalitatea unui individ este clasificat în 5 moduri. Psihiatrul dr. Frederic Perle spune că, dacă cele 5 acoperiri ale personalităț ii noastre sunt examinate ș i deschis într-un mod ș tiinț ific, imaturitate a caracterului nostru pot fi depăș ite ș i, în schimb poate fi purificat. Cele 5 acoperiri sunt: 1) strat de cliș eu 2) sintetic strat 3) stratul de impuls 4) impulsiv sau a stratului de deces 5) explozive sau strat de viaț ă. Stratul cliș eu, care începe într-un mod imatur, la scadenț ă atingerea ia forma unei energie exploziva. Ca urmare un astfel de individ începe conduce o organizaț ie independentă, viaț a credincioș ilor, activă ș i apt. Cele 5 acoperitoare de energie descrise de Gestalt sunt nimeni altul decât cele 5 înveliș uri (Pancha Koshas) ale corpului nostru subtil.

Aș a cum obiectele vizibile ale cosmosului noastre sunt realizate din cele 5 elemente în acelaș i mod conș tiinț a omniprezentă toate porturile forț a vitală. Acest cosmos este alcătuită din cele 5 puteri conș tiente. Corpul uman este prea aspectul său micro. Ceea ce este în macro (cosmos) este găsit în micro (corpul uman). Cele 5 forț e vitale găsite în cosmos sunt prezente în corpul uman prea. Acesta este prezent într-o stare latentă de seminț e. O sămânț ă găzduieș te un arbore întreg. Dar pomul nu poate fi văzut în mod clar în seminț e. Sperma unui barbat si ovulul unei femei uneș te pentru a forma un corp uman. Cu toate acestea, chiar dacă utilizaț i un microscop ș i de a examina sperma si ovulul nu poț i vizualiza un copil uman in ea. În acelaș i mod în ceea ce priveș te activităț ile de 5-ori de putere Savitri nu se poate spune ca la ceea ce este natura sa directă ș i rezultat. În ciuda acestui fapt, pe incarneze în acest organism al puterii divine, rezultatele care se acumulează ne poate da o înț elegere a puterii ș i autorităț ii.

Cele 5 glorii sunt: 1) s-ar putea 2) bogăț iei 3) cunoș tinț ele 4) intelepciune si 5) dexteritate. În acest mod, există ș i alte tipuri de 5 contexte. Cele 5 războinici ș efi de Mahabharat război au fost cele 5 Pandavas. În armata lui Ram cele 5 sefii au fost Angad, Hanuman, Nal, Neel ș i Jambavant. Exista 5 organe ale cunoaș terii. Multe astfel de aspecte 5 ori sunt cele 5 organe de acț iune, 5, 5 bijuterii nectaruri, 5 materiale vacă, de 5 ori almanah de hinduș i etc Pancheekaran de Filosofie Vedant este foarte renumit.

În trezirea Kundalini cele 5 înveliș uri sunt tratate cu ș i acestea sunt alimente, forta vitala, mintea, cunoș tinț ele ș i teci fericire.

În Mahayog Vijnăna trezirea lui Kundalini este sinonim cu trezirea de peste 5 teci. "Cand Kundalini este trezita 5 radia teci cu lumina spirituală."

Corpul este alcătuit din 5 elemente. Conș tiinț ei sale Satvik manifestă în 5 moduri. 1) intelectul mintea 2) 3) vor alimenta 4) psihicul ș i 5) ego-ul.

Cele 5 Pranas care sunt, de asemenea, numite forț a vitală iasă din principiul rajas al celor 5 elemente. Pe baza acestora cele 5 organe de cunoaș tere ș i asume responsabilitatea lor corespunzătoare 5 obiecte. Din principiul Tamas a 5 elemente corpul uman brut este creat. Acesta poate fi văzut ca 1) sucuri 2) din sânge 3) carne 4) oase 5) maduva. Cele 5 organe speciale de acț iune sunt, de asemenea, un produs al principiului de mai sus mentionat Tamas.

Atunci când în limbajul ș tiinț ific vorbim de cele 5 forț e vitale ș i cele 5 teci, este evident faptul că reprezentanț ii lor cei mai de seamă cuprindă microcosmos ș i macrocosmos.

Chiar vorbeș te ș tiinț a materialelor de 5 puteri de seamă. 1) Puterea de mare putere 2) mai mică 3) forț a gravitaț ională 4) forț a electromagnetică ș i 5) anti-materie. Particulele cosmice sunt de 5 tipuri. 1) neutrino 2) cuarci 3) pulsari 4) fotoni 5) laptons. Potrivit Wave teoria cuantelor a muta toate forț ele ca valurile. Există 5 cosmice ș i anume raze. 1) sonic 2) cu ultrasunete 3) infrasonic 4) hipersonic ș i 5) supersonice. Exista 5 straturi de pământ care acoperă 1) litosfera 2) hidrosfera 3) biosfera 4) pedosphere 5) atmosferă. Peste acestea este ionosfera, care merge până la 1600 de mile. Că are prea 5 mai multe ș i anume acoperiri. 1) endosphere 2) troposfera 3) stratosfera 4) ozonosferei ș i 5) exosphere.

Cele 5 puteri sunt de aș a natură încât acestea sunt active în zona de viaț a materială. Acestea sunt bioelectricitate, biomagnetism, radiaț ii, crearea, reproducere si imunitate. Bioelectricitate este în continuare de 5 tipuri de viz. plex de energie electrică, de energie electrică neuronale, energie electrică celular, energie electrică conducț ie ș i Facio-occular de energie electrică. Toate acestea în arena spiritual sunt numite Varchas, ojas, Tejas, Brahmavarchas ș i Manas.

Există 5 organe principale care supraveghează centrul musculare creierului, iar acestea sunt nuclee corticală, talamus, hipotalamus, maduva spinarii, si maduva spinarii. Sucurile care mentin creierul activ sunt 5 la număr ș i sunt numite neuro-umorale secretii. Acestea sunt dopamina, endorfine, ceratonin, encephalin si GABA. Atunci când echilibrul dintre acestea este rupt, functionarea creierului devine distorsionat. Cele 5 Glandele hormonale care corespund celor 5 tecile sunt tiroidian pineala,, suprarenale, gonade si hipofiza. Atunci când vom vorbi din cele 6 chakre, vom vorbi, de asemenea, a timusului. Astfel, există mai multe clasificări cosmice ș i individuale corporale care determină miș cări subtile. Aceste 5 grupuri energetice ș efi pot fi numite cele 5 fete ale Savitri ș i cele 5 teci de Kundalini. În cazul în care chiar ș i câteva dintre ele sunt echilibrate în mod corespunzător prin control apt, atunci este ca ș i cum cele 5 demi-zei din cele 5 flori de duș lumi pe o astfel de persoană, care este plin de puterile divine. Rezultatul de trezire Kundalini este plin de astfel de beneficii speciale.

CAPITOLUL ȘAPTE
Organ al puterii forta vitala este acest schelet CORPULUI UMAN

Nu este mai puț in uimitor că puterea lui Kundalini (ș arpele-putere divină), cu runde de 3 ½ locuieș te în corpul uman în formă de foc totale forta vitala. Acest schelet uman poate fi numit de îndemânare artistică incomparabilă a creatorului său ș i anume Dumnezeu. În ea un depozit infinit de putere este găsit, deș i într-o stare latentă. În cadrul organismelor brute, subtilă ș i casual se constată activitate, gânduri, emoț ii, intelect divin ș i credinț ă. Prin activarea ei omul poate deveni Dumnezeu ș i anume de la o ființ ă umil la un statut supraom.

Acest organism este alcătuit din 5 elemente este depozitul cel mai extraordinar de puternic de energie în întregul cosmos. La elaborarea pe ecuaț ia lui E = mc- 2 Einstein spune ca un atom vă oferă energie din valoarea 3,50,000 calorii. Și corpul uman este creat din particule brute, subtil si invizibil care se întind pe întregul cosmos. Nimeni nu poate imagina pe deplin centru de putere infinita prezenta intr-un corp uman, cu o greutate medie de 60 kg. (Care este vizibil pentru ochi brute) ș i corpul subtil divin si casual. Deoarece corpul uman este un depozit infinit de putere divină este numită "Jyotisham Jyotihi". Prin urmare, comanda Rishi ne pentru a activa acest corp uman ș i să-l folosească pentru bunăstarea lumii.

Unul poate fi doar încremenit de uimire când vom vedea diferite organe ale corpului care îndeplinesc sarcini diferite. Ia de exemplu. de inima noastră. Fluxul de sânge nu este ca cea a unui râu, dar este foarte mult ca cea a unei pompe de apă, care se miș că în labagii. Numărul bătăi de inimă 72/min. ș i într-o a doua, este de 5 la 6 ori. Din faptul că emoț ie vădite valuri infinite electrice, care poate fi măsurată printr-o electrocardiogramă sau o cardiograma Bundle. Inima se odihneș te pentru un interval foarte scurt de 0,83 secunde.

Ca ș i inima la plamani nu prea ajunge la timp de odihnă pentru întreaga viaț ă. Ei inspiri si expiri 20 - 30 cm densitatea aerului. Respiraț ie pe minut este de aproximativ 18 - 20 de ori. Ei inhaleze oxigen ș i expirăm gazele nedorite. Saci de aer sunt în număr de mii. În cazul în care sunt aranjate într-o linie dreaptă, acestea vor masura de 55 de ori înălț imea omenirii.

Rinichii, care sunt tutunul de culoare maro sunt de forma de boabe ș i acestea să cântărească 150 de grame. Fiecare rinichi este de 4 inch lungime, 2 ½ inch lăț ime ș i 2 inch grosime. Aș a cum plămânii cu aer curat nostru corporal, astfel încât prea rinichi clarifica conț inutul de apă în corpul nostru. Prin urină se arunca elemente nedorite din corpul nostru. Ea are mai mult de 10 lakhs de tubelets. Dacă toate acestea sunt aranjate într-un singur rând, apoi ca o linie de echinocț iul o poate ocoli. În 1 oră, rinichii purifica sânge atât de mult încât acesta este de două ori greutatea intregului corp.

Taxa largă a stomacului este acela de a digera hrana, dar această funcț ie este foarte complicat ș i speciale. Acest sac de mici (de stomac) poate fi numit o cameră de sucuri. Se poate apela doar actul de un jongler, deoarece are atât de multe sucuri digestive, iar acestea executa în mod corespunzător sarcinile multe digestie. În acelaș i mod ca un aparat de fotografiat ochi ș i un filtru de traductor sau un sunet sub formă de urechi numai numit uimitoare.

Pielea este ca un înveliș de protecț ie a corpului nostru ș i acț ionează ca un scut. În cazul în care pielea a unei ființ e umane este răspândit, este nevoie de 250 metru pătrat de suprafaț ă. În 1 centimetru pătrat de piele nu este de 72 de picioare lungi celulele nervoase ș i 12 de picioare lungi vasele de sange. Pielea porii arunca 1 lira de sudoare ș i ia, de asemenea, responsabilitatea de a funcț iei de respiraț ie. Omul inhaleaza aer, nu numai din plamani, ci, de asemenea, de la porii pielii. În cazul în care nervii pielii noastre sunt plasate într-o linie dreaptă, lungimea sa va fie de 450 de mile. Melanina pielii noastre oferă culori de piele cum ar fi echitabil, etc inchis, galben

De obicei grosimea pielii este de 0.3 - 3 MMS ci se bazează pe funcț ia, activitatea ș i utilitatea grosimea sa este diferită în diferite părț i ale corpului. Cel mai subț ire se pe ochii măsurii de 0.5mm si mai gros este în gura noastră de măsurare 6mm. În pielea noastra exista foliculi de par infinite, al căror număr este de 3 crores în funcț ie de numărul de păr. Pe baza anatomiei pielii umane are 6 acoperiri ș i funcț iile sale sunt variate.

Celebru om de ș tiinț ă dr. Clandering Logan a numit-o o creaț ie interesant ș i misterios. El spune că pielea nu este doar o acoperire inactivă a corpului nostru, dar este cu siguranta un organ activ. Funcț ia de ș ef pielii este tactil. În afară de aceasta, această acoperire subț ire are astfel de funcț ii speciale, care în cazul în care este dezlegat ș i a evoluat apoi se poate exercita funcț iile de gust, miros, auz, văzând etc si ne poate da o introducere la potenț ialul său extrasenzorial. Ora ș i din nou, avem exemple de calitatea deosebită a pielii în care pielea miroase, vede obiecte, aude sunete ș i gusturi alimentare. Pielea de orbi devine atât de sensibil, încât să nu-ț i pese de lipsa lor de vedere.

Crearea de creierul uman este chiar mai extraordinar. Închise într-o cutie de 26 mp-inch, cu o greutate de 3 kg creierul cunoș tinț e porturile din deș i trecut, prezent ș i viitor într-o stare latentă. În ea se află sub formă de seminț e de toate puterile divine. Creierul uman dispune de 14 celule crore ș i 14 arabi, 5 nervi lakh care înoată în lichidul galben ș i alb în formă de materie gri si alb. Acest creier este director al funcț iilor organismului, cum ar fi respiratia, digestia, etc miscari musculare afară de acest ocean mare de formă, gust, miros, sunet si atingere curge întotdeauna în jurul valorii de omenire ș i turbulenț ele din hit-uri creier. Creierul înț elege, recunoaș te, clasifică toate acestea ș i apoi dă decizia sa. În caseta numit un creier găseș te gânduri noi ș i vechi, avere cunoș tinț elor acumulate, nastere prezent ș i imprimeuri de nasteri anterioare, fericite experienț e triste / etc Toate acestea au fost dovedit de către oamenii de ș tiinț ă.

Atunci când funcț ia ș i formarea atât a glandelor endocrine si exocrine s-au aflat oamenii de stiinta le-au numit cutii miraculoase. Aceste glande nu numai ajuta la formarea corpului uman, dar că aceasta influenț ează misterios partea conș tientă ș i inconș tientă a creierului.

Celulele vii ale corpului nostru sunt privite ca cea mai mica unitate a corpului nostru. Dacă unul observă cu minuț iozitate, corpul nostru constituie un ocean puternic al acestor celule vii. Sută ș aizeci ș i cinci de ea este apa si celula conț ine protoplasma citoplasma, nucleu ș i. În crearea lor este utilizată de carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor etc Potrivit anatomistii omului corpul nostru are 6,00,00,00,00, 000 celule. Potrivit oamenilor de ș tiinț ă, este imposibil de măsurat cu aparate de material de adaos de energie a acestor celule, precum ș i elementele care iau parte la producerea acestor celule.

În centrul de citoplasma celulei este un nucleu. În fiecare nucleu, există 24 de perechi de cromozomi ș i sunt alcătuite din unităț i numite gene. Fiecare celula are la 5.000 la 1,20,000 perechi de gene. Aceste gene sunt alcătuite din ARN ș i ADN. Aceasta este vârf de subtility. Exprimate ș i mucegai de o filiaț ie se găseș te în aceste gene. Calitatile speciale ale generaț iilor nenumărate se găseș te în aceste gene ș i la intervale de timp corespunzătoare se manifesta aceste calitati.

Vizibil se pare că un tată ș i mamă procrează un copil ș i, prin urmare, copilul ar trebui să le semene numai. Dar această credinț ă larg răspândită devine un soc de multe ori, deoarece genele unui copil sunt constituite din mai multe calităț i ale sale, nu numai părinț ii, ci generaț ie de nenumărate ale strămoș ilor în faț a lor ș i, astfel, copilul manifestă anumite calităț i deosebite.

Unul poate fi uimit atunci când o realizează forț a de viaț ă care face o ființ ă umană. Aș a cum este uimitor faptul că o sămânț ă este convertit la o sedinta, apoi la o instalaț ie ș i mai târziu într-un copac gigantic în acelaș i mod o ființ ă vie are de a face chiar mai intense un efort in timpul copilariei sale. Sperma este atat de mic ca 1000 de fraț ii se poate sta pe vârful unui ac. În timpul copulaț ie nu este atât de mult de energie electrică generată în organele genitale că, datorită instigarea său o sperma stabileș te off pentru a găsi partenerul său ș i anume ovulului. Pentru aceasta sperma are să se miș te atât de repede încât rula un ghepard pare mai lent în comparaț ie cu ea. O sperma în timp ce în căutarea unui ovul are pentru a rula o astfel de distanț ă lungă din cauza dezechilibrului de forma pe care acesta poate fi comparat cu un om circumambulating pământul întreaga noastră.

Există atât de multe mistere din corpul nostru ca o majoritate dintre ele sunt încă ascunse din înț elegerea noastră.

Care sunt funcț iile de hormoni, cromozomi, celulele vii ș i capacitatea lor uimitoare, mintea conș tientă sub, sensibilitate emotionala, potenț ialul de extrasenzorial, stil de viata de sine, propulsat de lumină divină, indiferent influente chimice si depozit puterea divină sub formă de foc al fortei de viata? Stim doar un pic despre toate astea. Dar pe ce bază se creat? Omul nu ș tie nimic despre asta. Prin a spune că corpul subtil conduce toate aceste funcț ii vom rămâne tăcut.

În ceea ce priveș te corpul uman Domnul Herbert spune că. "Oricine acordă o importanț ă la studiul anatomiei nu poate rămâne un ateu." O astfel de persoană prin acceptarea pe deplin puterea lui Dumnezeu ca un pictor iscusit plin de creativitate va utiliza pe bună dreptate corpului brut si subtil de a atinge obiectivul cuiva spirituală.

CAPITOLUL OPT
OCEAN DE CONSTIINTA prinși în pungă de sase chakre

Acest aspect al anatomiei umane discutat anterior este de tip comun ș i a fost studiat ș i înț eles cu ajutorul unui aparat tehnic. Acesta este aspectul brut al corpului nostru. După efectuarea unei analize patologice chirurgi operează organele rupte.

Peste ș i peste acest lucru în momentul vorbim de aspectul conș tient de corpul uman atunci cu siguranta este atât brut, cât ș i subtilă. Este atât de brut ca, imediat ce forț a de viaț ă pleacă organismul brut cade plat ș i că organismul care doar o clipă înainte de a fost de mers pe jos ș i vorbesc acum putrezeș te. Si in acelasi timp corpul este atât de subtilă încât toate unităț ile sale mici / mari sunt unite pentru a constiintei cosmice. Nu este ceva prezent în acest cosmos care le bea ca pe capacitatea lor ș i aruncaț i-l prea. Deoarece sufletul individual este o parte a sufletului cosmic, fostul acceptă energia de la ea ș i contribuie la aceasta în propria capacitate. Ori de câte ori există o discuț ie a lui Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), există, de asemenea, o descriere a acestui centru conș tient foarte subtil.

Există centre nenumărate în corpul uman, care abundă în vigoare viaț a ș i energia forț ei vitale. Acestea sunt pete sensibile ș i numărul total al acestora este de 700. Atunci când există un dezechilibru de energie forț ă vitală în aceste zone sensibile, de sănătate se deteriorează ș i, astfel, de asemenea o astfel de persoană cade pradă la multe boli. În domeniul medical aceste locuri sensibile sunt prezentate o mulț ime de importanț ă. De fapt, baza metodelor de acupunctura si presopunctura pentru a vindeca diferite boli in China si Japonia sunt aceste locuri sensibile.

Om de ș tiinț ă celebru K. Carlfried în cartea sa "Centrele vitale ale omului", scrie că fibrele nervoase sunt mai concentrate în aceste locuri sensibile, ș i nu numai că sunt legate una de alta, dar sunt, de asemenea, legate de centrul lor. În afară de pete sensibile, există 7 centre de alte seamă din corpul nostru, în care bogăț ia infinită a energiei fortei vitale ș i potenț iale extrasenzorial se găsesc chiar dacă într-o stare latentă. Aceste 7 centre sunt numite chakre sau plexuri. În aceste Chakrele fibrele de cunoș tinț e (nervii) sunt agitate în mare măsură. Cele Chakrele sunt prezenț i la regiunea în care corpurile noastre brute ș i subtile uni.

Psiholog celebru din Europa, Paracelsus, a numit aceste centre corporale subtile ca "Astrum" (stele) ș i spune că acestea sunt depozite de putere. Potrivit acestuia, prin intermediul acestor centre de energie de galaxii ș i alte părț i ale cosmosului intră în corpul nostru.

Savanț i yogice numesc chakre, ca de lotus prea de ex. inima lotus, lotus buric, scalpul de lotus etc În limba engleză se numeș te acest lotus plexului ș i în conformitate cu Budhism

japonez Zen acestea sunt numite "Cusos". În filosofia chineza Tao a Chakrele sunt unirea cosmice masculin ș i feminin de energie ș i anume "Yang ș i Yin".

Descrierea a face din acest organism subtil dată de către Sir John Woodroffe în "Puterea ca Realitatea" ș i în "Shakti Evam Shaakta", VG Rele în "Kundalini Misterios", Vol.. 2Din "Istoria filosofiei indiene de către Shri Dasgupta," Cartea tibetană a Marii Eliberarea "de Evans Vantage si" Mitologia a sufletului ", prin HG Bense, este, în realitate, ceea ce a fost invocat de Tantra ș i Yoga de către Rishi indieni ș i filozofi. Ida ș i Pingala Kundalini, Sushumna, Merudand ș i 2 centre Mooladhar-Sahasrara descrise în scripturi, cum ar fi Yoga Kundalyupanishad, Tantra Yogarnav, Dhyan Upanishadele Bindu, Tantra Mahanirvan, Nirupanam Shatchakra, Tantra Kularnav, Tilak Sharada etc pot fi elucidate într-o limbă ș tiinț ifică în o manieră foarte limitată.

Oamenii de stiinta Sushumna termen lung ca un dipol electric. Partea sa inferioară numită Cada equina este plin de energie electrică ș i-am sunat jumătatea superioară cerebrale are + electricitate-am. Starea de Cada equina ș i Chakra Mooladhar este singura. În acelaș i mod ", sistemul de activare reticular ascendent", prezentă în creierul este echivalent cu Chakra Sahasrara de Yoga. Într-o situaț ie rară în cazul în care debitul este de jos în sus, se spune ca drumul de la seminț e de pasiune cu cea a lui Brahman ș i este îndeplinită în Marg Devyaan a Merudand. Simbolic aceste piese sunt prezentate diverse denumiri, dar, în realitate, acestea sunt prezente ca undele electromagnetice subtile. Oamenii de ș tiinț ă ne spun că pe o medie există o presiune electric de 1 lakh volt / cm in corpul nostru. Ca ș i alte creaturi acest scurgerile de la organele genitale, piele, respiraț ie ș i, în această ordine ș i, astfel, devine distruse. Singurul om a fost binecuvântată de Dumnezeu cu puterea de a ridica forț ei de sufletul care a căzut în groapa de căderea. Scurgerilor poate fi oprit de către om ș i prin practici yoga de călătorind de la un Chakra (plexul) la altul, Kamal Sahasrara poate fi activat în regiunea capului ș i, astfel, poate spori lumina divină cuiva.

Aș a cum am menț ionat înainte de a exista total 6 chakre. De-a ș aptea, care este Sahasrara este numit un lotus 1000-petale. Aici vom oferi o scurtă prezentare a conexiunii de anatomie a corpului uman de a chakra sale corespunzătoare.

Mooladhar Chakra este situat în jumătatea inferioară a Sushumna (canalul central al măduvei spinării), în zona de carksijial Merudand corespunzătoare zona centrală a anusului si organul genital al perineului. Aici buchet de radacini nervoase sacrale, care reies din Cada equina crea plexul sacral si perineu. Fluxul electric din aceste buchete nervoase fac vârtejuri de energie care se manifesta ca cicloane. Acest flux foarte subtil electrică se numeș te Mooladhar Shakti ș i funcț ia sa principală este de reproducere ș i

procreare. Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), doarme aici cu o rundă de Twining 3 ½. Acest flux este experimentat de către yoghini ca un lotus din 4 petale, iar acestea 4 sunt simboluri ale fericirii final, fericirea naturale, fericire yoga ș i vitejie diferite. Aici există o vibraț ie a Shabda Brahman (sunet) ș i cuvântul care emană de la acesta este "Lum". Tanmatra de aceasta chakra este mirosul ș i element este pământul.

Când călătoriț i în sus pe măduvei spinării (Merudand) Chakra următor este Svadishthan. Acesta este situat la 4 degete mai sus Mooladhar adică în hipogastru. Plexul aici este format din fasciculele nervoase ale Sushumna si ganglion simpatic, care sunt situate pe fiecare parte a Sushumna. Organ intern unit la aceasta este glanda suprarenală ș i secreta hormon suprarenale. Când această adrenalina este activ, el are capacitatea de a depăș i criza mintală ș i alte obstacole. Funcț ia sa principală este de excreț ie ș i de emisie. Dar atunci când este activat, creș te vigoarea si vim. Toate distorsiuni mentale, cum ar fi letargie, indolenț ă, neîncredere, indisciplina etc sunt distruse. Aici există un lotus cu 6 petale. Mantra de seminț e este "Vum". Tanmatra acestei Chakra este de Rasa (suc) ș i elementul său este apa. Chakrele Mooladhar ș i Svadhishthan intra sub un singur grup ș i unirea acestuia (punctul focal), se numeș te Rudragranthi.

Chakra a treia este Manipur. Din punct de vedere anatomic se gaseste in regiunea ombilicului ș i anume regiunea lombară a Merudand. Aici este plexul solar, care se formează ca urmare a ganglionului simpatic unirea ș i o grămadă de pachete nervului vag. Glanda unit la acest lucru este ceea ce face ca pancreasul enzimele afară de hormoni. Cand aceasta chakra este activat vigoarea cuiva si mareste puterea va. Funcț ia sa principală este de a ajuta digestia. Noastre mentale denaturarea scădere ș i una este înclinată să urmeze calea spirituală. Acest lucru lotus situat în buric are 10 petale. Mantra de seminț e este "Rum". Tanmantra său este de forma (vizibil) ș i elementul său este foc. Dacă îl activezi, cele 3 incendii ale corpului sunt aprinse ș i, astfel, ajută în călătoria în sus. Energie extraordinară a acestei chakra a fost măsurată prin Japonia Hiroshima Dr. Motoyama cu masina de chakra lui ș i el a reprezentat un grafic pe baza acestuia. Tibetanii numesc Manipadma. Chakra a patra este Anahat Chakra, care este situata in spatele inima în plexul cardiac. Aici lanț ul de ganglion simpatic, Sushumna si nervul vag se unesc pentru a forma o reț ea ș i furnizează astfel energie pentru întreaga regiune inima. Acest lotus are 12 petale. Sursa rădăcină de energie stimulatorul cardiac este de peste aici. Acest lucru este, de asemenea, numit centrul de emoț ii sensibile. Aceasta chakra este sursa de aptitudini artistice, experienț e extatice ș i emoț ii delicate. Când este activat, emotii, cum ar fi serviciul inimă generoasă, spiritualitate, statornicia ș i un sentiment de "lumea este o singură familie unită" abundă. Timusul este unit la aceasta. Funcț ia sa principală este de a port forț a vitală (Prana) ș i să-l folosească pe bună dreptate. Mantra seminț elor de aceasta chakra este "Yum". Acesta este punctul focal al lui Brahman sau Shabda Naad Anaahat (sunet divin). Tanmantra sa este solidă ș i element este de aer. Chakrele Anaahat ș i Manipur puse împreună formează Khand Soorya ș i Vishnu Granthi.

În gât Chakra este Vishudhi. Glanda tiroidă ș i glandele faringiene si laringiene, situate în spatele ei sunt unite pentru a Chakra Vishudhi. La activarea acestei seminț e chakra potenț ial extrasenzorial germina mai departe. Aceasta chakra prin influenț area minț ii sub conș tientă ș i centrul psihic activează jumătatea dreaptă a creierului numita "Zona Silent". Lotus aici are 16 petale ș i mantra ei de seminț e este "Hum". Tanmantra sa este tactil ș i spaț iu este elementul său. Chakra Ajna Ultima este numit, care prin unirea cu Chakra Vishudhi constituie Grupul de Chandra ș i Brahma Granthi. Mantra de seminț e este "Aum", iar elementul său este mintea. Acesta are 2 petale ș i este unirea a glandelor pituitara si pineala. La punctul focal dintre sprancene sunt situate aceste glande ș i-l controlează toate funcț iile corpului. Pe de ao activa vederea noastră divină este deschis. Atunci când sistemul limbic ș i hipotalamusul sunt activate, toate acoperitoare creierului sunt deschise. Astfel, sufletul individual devine capabil să unească cu sufletul cosmic (Dumnezeu).

Sahasrara este staț ia finală a călătoriei mare de trezire Kundalini, care este prezent în regiunea centrală a creierului ș i anume în capsula internă ș i sistemul activator reticular. Mii de scântei se emise de aceasta ș i, prin urmare, este numit Sahasrara. Acesta este, de asemenea, numit Brahmalok ș i Brahmarandhra. Ajna Chakra este unit la aceasta în forma unui centru de creaț ie. Sahasrara este Polul Nord, care pe unirea cu sufletul cosmic atinge fericirea lui Brahman. Activarea Sahasrara înseamnă activarea centrelor de Matter Grey în creier. Nervul Sushumna care se ridica de la baza numit Chakra Mooladhar ia, împreună cu aceasta Ida (Ganga) ș i Pingala (Yamuna) nervi adică la stânga la dreapta ș i apoi de la dreapta la stânga. Ida, care este pe partea stanga se numeste Chandra Naadi ș i a-ve impulsuri electrice. Pingala este pe partea dreapta si este numit Surya Naadi, care are un impuls + ve electric. Acesta are 2 puncte de uniune, care prin unirea a Sushumna ca Sarawati face o uniune de 3 ori la Chakrele Mooladhar ș i Ajna. Ida ș i Pingala reprezinta nervii parasimpatic ș i simpatic sistemului nervos.

În realitate, este imposibil de a descrie Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), în ceea ce priveș te anatomice. Ceea ce ne-am dat mai sus este o experienț ă de mari gânditori (Maneeshis). Kundalini Shakti are multe nume, cum ar fi ș arpele-putere divină, forta vietii, focul vieț ii etc energiei divine Kundalini atins de la trezirea ș i activarea 6 chakre dă omului puteri divine.

CAPITOLUL NOUĂ

Acest organism divin este bolta depozit de Ș APTE BIJUTERII

În general, în timp ce discută Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) vorbim de 6 chakre, dar, în realitate, acestea sunt în număr de 7. Sahasrara sau lotus 1000-petale este punctul culminant al tuturor chakrelor. Pentru că este în creierul este considerat un ș ef. Acesta este etichetat extraordinar, deoarece există 5 Chakrele în Merudanad (măduvei spinării), Ajna Chakra dintre sprâncene ș i apoi Sahasrara în regiunea capului.

Cele 7 Lokas (lumi) sunt descrise. Numele lor sunt Bhooha, Bhuvaha, Svaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Chiar ș i în scripturi islamice se spune că Dumnezeu se află în 7 -lea cer. Inca din cele mai vechi timpuri o descriere similară este dată în religia creș tină prea. Planeta Pământ este una încă 7 clase de creaturi locuiesc pe ea ș i anume. nisip, piatră, copaci, plante, minerale, apa.

Unul ar trebui să reț ineț i faptul că cele 7 lumi nu pot fi găsite în spaț iul stelar, inter din universul nostru material. Ele nu sunt nici acolo sus în cer, nici de mai jos Pământ planetei noastre. În realitate, ele sunt prezente în conș tiinț a umană. Deoarece macrocosmos (universul) este prezentă în microcosmos (psihicul uman). Prin urmare, în loc de straying departe în lumea exterioară aceste 7 Lokas ar trebui să fie căutat în cadrul adică în conș tiinț a noastră. Astfel, se poate contacta aceste lumi.

Conform medicinei ayurvedice organismul dispune de 7 minerale si sunt de sânge, piele, sucuri, carne, oase, măduvă ș i material seminal. Deș i acestea sunt vizibil separat, dar acestea sunt strâns întreț esute în cadrul. Toate acestea constituie, împreună put 7 corpul nostru brut. În cazul în care aspectele 7-ori a individului este discutat, aceasta include lungimea, lăț imea, înălț imea (3-ori aspectul holografie adică), orientare specială (timpspaț iu) ș i a cincea este problema anti. Acesta este aspectul cincea care corespunde corpul subtil, care adăposteș te un potenț ial extrasenzorial. Aspectul sasea este procesul de gândire ș i a ș aptea este sentimente divine. Primele 4 aspecte sunt inerte, iar cele trei rămase sunt aspecte ale constiintei.

Înainte de uciderea Vali Domnul Ram afiș at dibăcia divină a Sugreeva de dezrădăcinare 7 arbori simultan cu o singură săgeată numai. În realitate, aceste 7 copaci corespund celor 7 chakre ale corpului nostru subtil. Pentru că nu au trezit Abhimanyu aceste 7 chakre întrun mod apt el nu a putut să iasă din nete Chakravyuha prevăzute de Kauravas, în ciuda faptului că a atins înț elepciunea divină în timp ce încă în pântecele mamei sale Uttara lui.

Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) este atât de valoros, care a fost blocat în cele 7 chakre ale corpului nostru subtil, care sunt elementele de blocare ale unui seif divin.

Atunci când vorbim de cele 7 chakre (plexuri) sunt situate în această ordine de la baza coloanei vertebrale anume. 1. Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrara. Împreună cu Ajna Chakra în anumite locuri ele menț ionează o Chakra Bindu prea. Astfel, Sahasrara (Brahmarandhra) este considerat staț ia de final, sub forma unui lotus 1000 petale sau ș arpele 1000-cap. În realitate, împreună cu aceasta, există doar 7 chakre în care normele Sahasrara peste 6 chakre inferioare. Este foarte asemănător cu glanda pituitara fiind ș eful tuturor glandelor endocrine. Aceste 6 Chakrele pot fi spus să fie atât separat, cât ș i află, de asemenea, ca fiind legate una de alta la fel ca anotimpurile un singur an sunt legate una de alta. Ele sunt, de asemenea, numite pietre de 6 kilometri ș i că 7 -lea un loc de a fi o piatră este un templu sacru.

O sectă anumită yoghinii numesc aceste chakre ca 7 organisme ș i anume 1. Corpul fizic 2. Corpul eteric 3. Corpul astral 4. Corpul mental 5. Corpul spiritual 6. Corp cosmic 7. Divină organism. Corpul fizic poate fi văzut cu ochii noș tri brute. Organele din cadrul corpului poate fi percepută prin atingerea lor sau prin alte mijloace.

Al doilea corp este cel în care se nasc gânduri. Aici o experienț ă place / displace, ceea ce / insultă, proprii / străinilor, mulț umire / nemulț umire, unirea / separarea ș i alte astfel de dulce / amar experienț e. Acesta este corpul eteric care eticheta Teosofistilor ca dublu eteric. Ei cred că aceasta este sinonim cu Kosha Prana sau teaca vitale. Dar, în realitate ea are o limită mai răspândită. Acest lucru este văzut ș i măsurate ca "Biofluxes". Leadbeater au discutat acest lucru prin "Omul-Vizibil-invizibil". Acesta este, de asemenea, numit Ideosphere.

Organismul treilea este legat de gânduri, logica, intelectul, ș i intelectul divin. Acesta este legat de comportamentul social, comportament civilizat, ideologie, gustul, cultura etc În corpul mental există o experienț ă extatică de aptitudini artistice ș i în ea se manifestă emoț iile delicate. Aceasta este lumea de sensibilitate. În acest corp se află compasiune, generozitate, idealurile etc organism al patrulea este corpul mental, în care se manifestă gloria ș i îndrăzneț noastră ș i vitejie maturizeaza aici. Acesta este pe această bază că autorii omul lui viitoare. În cazul în care este utilizat pe bună dreptate omul ajunge apogeul vieț ii sale ș i, dacă este distorsionat său, duce la decaderea lui.

Organismul cincilea este trupul spiritual ș i este un depozit de potenț ial extrasenzorial. Mintea constienta este sub jurisdicț ia sa în interiorul. În corpul sasea sunt create Rishi, oameni de austerităț i, yoghinii, oameni de auto-control, etc În corpul saptea diferenț a pe baza "al meu ș i al tău", este depăș ită. Aici este trezit sentimentul de "lumea ca o singură familie" ș i că "toate ființ ele sunt o parte din sufletul meu foarte". Iată experienț e, sufletul ș i trupul lui Brahman. Aceasta este zona de cer ș i de eliberare spirituală.

În Shiva Purana exista o legenda ciudat despre fiul lui Shiva Skand sau a naș terii lui Kartikeya. Domnul Shiva a simț it că are nevoie pentru a zămisli un fiu viteaz, care ar depăș i demonii ș i stabilirea domniei lui demi-zei. Astfel, el a acceptat rugăciunea semi-zei. Material seminal Shivaji lui manifestat ca focul. Parvati, consoarta lui, nu a putut să suporte acest foc ș i, prin urmare Vaishwanar a luat forma unei femei ș i îmbibat acest materialului seminal, în formă de foc în pântecele ei. Atunci când sa născut el Skand manifestat strălucire divină atât de mult că a existat o problemă cu privire la cine ar spate ș i hrăni el. Parvatiji nu avea nici o experienț ă. Prin urmare, această sarcină a fost preluată de către cele 6 Kritikas (Stele Pleiades). Ei crescute ș i hrănite Skand. Skand manifestat 6 guri, astfel încât să bea lapte de la cele 6 Kritikas. Prin urmare, este, de asemenea, numit Kartikeya Shadanan (6-cap). De îndată ce el a câș tigat-ar putea el atacat de demoni ș i de a obț ine victoria asupra ei, el a cerut semi-zei pentru a prelua frâiele.

Aceasta incarnare Skand ar trebui să fie privit ca grupul din cele 6 chakre (plexuri) referitoare la Kundalini Shakti, împreună cu influenț a ei. Retas lui Shiva (sperma), nu este altceva decât puterea de foc Kundalini ș i, în scopul de a bea-l Vaishwanar interior este invocată. Cele 6 Chakrele ca cele 6 Kritikas dau lapte ș i de a deveni un suflet curajos în arena intensă a sufletului, un aspirant spiritual realizat care a activat puterea lui Kundalini se utilizeaza pentru scopuri pioase spirituale.

Aceste 6 Chakrele prezente în partea subtilă a Merudand poate fi comparat cu puteri de energie electrică ș i, de asemenea, transformatoare. Funcț ia sa este de a atrage energia în lumea subtila si hrani, astfel, organismele brute, subtile si casual.

Potrivit Tantra ș tiinț ă competenț ele principale ale lumii sunt clasificate în 7 moduri: Parashakti, Jnanshakti, Icchashakti, Kriyashakti, Kundalinishakti, Matrishakti ș i Guhyashakti. Unirea tuturor acestea sunt numite "Marele Unirea Farsus" ș i de cercetare materiale se desfasoara in acest domeniu.

În ș tiinț ă spirituală găseș te o descriere a 7 lumi, oceane, munti, continente, etc nu pot fi corelate la Geografie. Pentru că, în realitate, este vorba de o descriere a arenei spirituale împreună cu creaț ia sa ș i potenț ialul. Acestea 7 sunt bolta de bijuterii ș i în ea se constată tot ceea ce omul impune în viaț a lui brut si subtile.

UN APEL CĂTRE CITITORI respectate
Dragi cititori respectate:

Ne-am concentrat să se răspândească învăț ăturile TARZIU RISHI Yuga Shriram Sharma Acharya. Noi facem acest lucru de cărț i de imprimare în formă tipărită și pe site-urile de asemenea. Pentru această sarcină SACRU Facem apel la cititorii noștri pe cei dragi, pentru a sponsoriza FINANCIAR MAI MULTE astfel de literatură sacră a învăț ătorul nostru venerat. NU vă rugăm să reț ineț i că misiunea noastră este de a răspândi aceste învăț ături sfinte WORLDWIDE astfel încât să genereze păcii mondiale și unitatea lumii.

Prin urmare, DACA AU APRECIAT Shriram Sharma Acharya LITERATURA SI sunt interesaț i în SPONSORIZARE FINANCIAR TEXTE mai multe astfel de SACRE Atunci fă DATE MR. ASHOK N. Rawal , la următoarea adresă.

MR. ASHOK N. Rawal C / O Gayatri PRAGNA măduvă

OFF. VISNAGAR RUTIER OPP. GEB MEHSANA 384 001 NORD GUJARAT INDIA

TEL NO: + 91-02762-251160 E-MAIL: ashokrawal@shriramsharma.com

CAPITOLUL CINCI
MISTERUL de yoga și buchet de SIDHIS

Yoga înseamnă unirea sufletului individual cu sufletul cosmic, care se numeste Dumnezeu. Când numerele sunt adăugate până galeria de valoarea sa creste. Omul este un descendent al maimuț elor. În vârstă Adam a fost ca acest lucru numai. În Noua Guinee chiar ș i astăzi există unele Adivasis (aborigenii), care au cultura epocii lui Adam. Masculii / femei sunt gol puș că. Pentru produsele alimentare care depind de carne de animal, rădăcini, fructe, etc pe care le conduc km la distanț ă de oameni aș a-numitele civilizate ș i, prin urmare, limba lor nu este prea evoluat. Ele pot rosti doar câteva cuvinte ș i le comunică în principal prin limbajul semnelor ș i gesturi. Dar din punct de vedere trupesc acestea sunt mult mai puternice, deoarece acestea pot tolera caldura intensa, etc ploaie rece într-un anumit mod, chiar omul urmează cultura epocii lui Adam. El este bine versat în mâncare, procreeze ș i manifestă lăcomie, ataș ament etc El detestă imbibing valorile umane care amplifică slava întregii omeniri.

Gloriile de măreț ie ș i de etică este întotdeauna unit cu Dumnezeu. Când omul se uneș te cu Dumnezeu, prin credinț ă, el cu siguranta se ridica deasupra culturii epocii lui Adam. La fel ca atunci când soț -soț ie coopereze unul cu altul, astfel încât pentru a face casa lor ceresc, în acelaș i mod în care omul se uneș te cu Dumnezeu, el devine divin. Prin urmare,

măreț ia de yoga practică este elogiat ș i cele înț elegerea importanț ei de mers pe jos ridicare suflet de pe acest drum.

Yoga este clasificată în 2 moduri. Primul este Yoga externă ș i internă Yoga secunde. Yoga extern este cel în care exercitiile fizice sunt date importanț ă. Acest Yoga extern cuprinde postura, exercitii de respiratie, bandha, mudre, scandând a mantrelor, yajna, închinare lui Dumnezeu, pelerinaje, cântând numele lui Dumnezeu, etc Un alt nume pentru această Yoga extern este Kriya Yoga. Una dintre ramurile sale se numeș te Hatha Yoga. Aici activităț ilor externe ale corpului sunt accentuate la. Accentul este pus pe modul său ș i regulile. Rezultatele sale depind de modul în care pe bună dreptate a fost facut uz de. Kriya Yoga influenț ează sănătatea noastră, strălucirea, claritatea intelectuală etc Unele controlul mintii are, de asemenea, loc.

Clasa a doua este Yoga internă. Aici mintea împrăș tiate ș i forț a vitală se concentrează ș i se concentrează. Imprimă Vile psihice trebuie să fie purificată ș i gândirea noastră trebuie să se facă mare. Există mai multe tipuri de meditaț ii. Toate acestea intră sub emblematice de Yoga interne.

În general, în meditaț ie o revarsă devotamentul cuiva iubirea faț ă de o imagine imaginar al lui Dumnezeu ș i cineva încearcă să-l experienț ă ca foarte aproape de la sine. Alte experienț e implică Yoga Naad (sunet), Soham (ca eu sunt) practica spirituala, bea suc de Soma prin Khechri Mudra etc Yoga internă implică, de asemenea, Chakravedhan (calatorie prin cele 6 chakre), trezirea lui Kundalini, Granthi Vedhan etc, deoarece aici Undele gândirii cuiva li se acorde o direcț ie corectă concentrat. În ea nu este nevoie de Kriya Yoga, care implică exerciț ii corporale.

Kriya Yoga se limitează la energia ș i potenț ialul ordinară extrasenzorial al corpului brut. Organele de simț sunt brute în natură. Acesta este considerat ca o parte trupească. Puterea sa este de asemenea brut numai. Subtilization potenț ialelor senzoriale nu numai atât de mult că, fără nici o alte accesorii, precum ș i cu ajutorul oricărui alt organ de simț nervii intelectuale ale creierului rezolva anumite probleme brute. De ex. În cazul în care unul este orb se poate utiliza organ de simț tactil ș i cu degetele ș tiu de prezenț a obiectelor, scrisori, etc (adică în Braille). În termen de Științe Suprapsycho, auz sunete îndepărtate, văzând obiectele indepartate, telepatia sunt privite ca perceptia extrasenzoriala (ESP). Toate acest lucru este un joc de intelect. Singura diferenț ă este că aceasta, în comparaț ie cu mediile unul direct atinge potenț ialul de a identifica ș i prinde valuri de căldură, sunet ș i lumină. Acest lucru poate veni sub beneficiu material ș i de succes. Deș i acest lucru este privit ca spirituala dar nu este adevărat. Activităț ile lui Dumnezeu sunt foarte extraordinare ș i

misterioase. Dumnezeu nu poate fi înț eleasă de către aparat materialul nostru. Potrivit marele om de ș tiinț ă Albert Einstein, Fizica Particulelor este încă foarte infirm ș i ș chiopi. Ea nu poate să ne dea informaț ii de puterea divină cosmică ș i anume Dumnezeu. Există o conș tiinț ă cosmică, care stăpâneș te peste cosmos întregului nostru. Aceasta constiinta poate fi numit Dumnezeu, Brahman, tot sufletul cosmic omniprezent, etc întreaga familie de Ridhi-Sidhi (divină competenț e) este o bucatica simplă a lui Dumnezeu.

Potrivit savantului materialistă ș i Gemuri filosoful Jeans Sir toate evenimentele materialiste din lume sunt apt. Ceea ce noi numim un accident este de fapt de mai sus. Creatorul său este cu siguranta un calculator mare, foarte puternic ș i o putere invizibilă. Acesta ar trebui să fie numit Dumnezeu. Această lume nu poate fi o maș ină de inert, deoarece fiecare obiect, creatura, de viaț ă, etc fiind din lume are constiinta inerent în ele ș i că acestea sunt întotdeauna active. Atunci când conș tiinț a individuală lucrează în tandem cu conș tiinț a cosmică (Dumnezeu) este numită Yoga.

Există o descriere în Parva Ashwamedha de Mahabharat că există sfinț i divine (Sidhas), care cu ochii lor divină poate vedea renunț area la corp, sa, având un corp nou, proaspăt ș i intră corpul unei alte specii. Oamenii cu putere de vointa puternica sunt capabile de a stabili bunăvoinț a ș i cooperarea suflete subtile carosate cu ființ e umane. Una dintre caracteristicile realizate-văzătorul sfinț i este că ei pot contacta lumea subtila.

Este o putere divină de a "lega" de timp, care este un rezultat al trezirii lui Kundalini. Yogi Changdev în timpul ori din Saint Janneshwar a fost de 400 de ani, datorită puterii de pocăinț ă yoghină. Mai târziu, ca pe sfatul Sfântului Jnaneshwar-a dat bobina lui muritor. Nostru subtil învăț ător carosate venerat, care locuieș te în teren dur de Himalaya înalt este dincolo de limitele de timp ș i spaț iu.

Marile Sfintii Swami Tailang la vârsta de 280 de ani a renunț at la bobina său muritor din Varanasi conform calendarului de indian pe Paush Shukla Ekadashi Vikram Samvat 1944. El a fost născut în 1644 în Vikram Samvat casnic al unui proprietar Brahman. În regiunea Pushkar el a luat de la iniț ierea Sanyas Bhagirath Swami. Învăț ătorul lui au numit Ganapati Swami, dar el a fost bine cunoscut ca Tailang Swami. El a fost un aspirant spiritual mare, Yogi ș i serverul a tuturor ființ elor. Multe evenimente miraculoase sunt asociate cu el. Chiar Swami Vivekanand a menț ionat numele lui, ș i el era în viaț ă în timpul vieț ii lui Swami Dayanandji e prea. Prin atingerea obiectivului cel mai înalt spirituală a Yoga, el a atins multe puteri divine prea. Odată Tailang Swami efectuate austerităț i în junglele din Nepal. Regele Nepalului a venit de vânătoare acolo, împreună cu armata sa. Un tigru salvat viaț a atunci când atacat de Rege. Dar ș eful armatei a urmat

tigru. Tiger a intrat schitul Tailang Swami. A pus capul la picioarele Swamiji ș i se aș eză liniș tit. Swamiji a început giugiuleală tigru. Atunci când ș eful armatei ș i regele a văzut această scenă au fost încremenit de uimire.

Această incidenț ă este legată nu de curiozitate, ci pentru faptul că prin puterile spirituale generate de austerităț i, se poate schimba de fapt, direcț ia de curgere a lumii subtile. De asemenea, se poate într-o secț ie într-o măsură pe soarta cuiva bolnav ș i să devină un mediu de închiriere evenimentele respective au loc, care nu au fost altfel destinate să aibă loc. Se spune ca semi-zei au puterea de a binecuvânta ș i a vindeca. Dar, de fapt, un yoghin, etc sfânt de statură spirituală înaltă prea poate realiza acest lucru. Dacă vă conectaț i un fir inactiv într-un alt fir, în care curentul electric trece fostul prea va deveni activ. Prin urmare, în cazul în care o conjoins la puterea divină a demi-zei, atunci acea persoană ajunge prea acestor competenț e ș i, prin urmare, intră în depozitul de puteri divine, care aparț ine lui Dumnezeu. Aceasta intrarea în regiunea de puteri divine nu este superficial, dar este un fel de parteneriat. Dacă există un magazin cu partenerii de afaceri in mai multe fiecare poate lua bunurile din ea. Categoric parteneriat îț i dă acest drept, dar daca esti doar un adept laic ș i nu au fuzionat profund în Dumnezeu, el are numai dreptul să cerș ească pentru lucruri de la Dumnezeu.

Extern Yoga Kriya sau implică numai lumea exterioară, care este vizibil. Aceasta poate să crească, schimba, ridica sau scade lucruri. Se poate, de asemenea, ascunde, uneori, sau lucruri evidente, dar nu are puterea de a intra în adâncurile psihicului altuia. Este uș or de a conduce pe cineva la căderea lui. Acest lucru este usor de realizat de către infractori, cartofori, jefuitorii etc Dar este o poveste total diferită atunci când este vorba de alț ii material ș i spiritual înălț ătoare. Este săgeț ile sugerate care ajung ț intă la punct. Dacă aț i arunca o gramada de noroi se poate merge oriunde ș i că prea la o distanț ă lungă. Nu există nici un control asupra acesteia. Doar mâinile apt pot măsura controlul adevărată a lucrurilor. Este în întregime decizia lor cu privire la în ce direcț ie ș i cât de mare este cineva care urmează să fie înălț aț i. O astfel de persoană ș tie exact cum să se scufunde adânc într-un ulei de bine ș i măsura în funcț ie de capacitatea lor. Un salt mic pot fi executate de oricine, dar este posibil numai pentru rachete gigantice să crească mare în cer ș i chiar trece peste acoperirea atmosferică a Pământului, astfel încât pentru a introduce un spaț iu interstelar. Relaț ia dintre sufletul individual unirea cu Dumnezeu prin Yoga este o dovadă de toate puterile divine care se manifestă (cum ar fi Ridhi-Sidhi). Sidhas avantajos sunt, fără îndoială oameni divine. Harul lor deplină de discriminare (Viveka) poate înălț a spiritual, fie pe cineva sau chiar darui binecuvântarea materială bine. Numai sfinț ii astfel divine pot ajunge la inaltimi mari puteri divine.
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP,

Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Ca lumea vizibilă este o lume ascunsă subtil ș i, uneori, ajungem o bucatica din el în starea de vis sau în Nirvikalpa Samadhi (transa crezut gratuit). Savanț i scripturale numesc lumea de dincolo. Ele sunt subtile in natura. Ele sunt invizibile. Nu există nici o lume de acest fel, în stele ș i galaxii noastre. Asta înseamnă că nu există nici o Loka Shiv, cer, iad, Brhama Loka acolo aș a cum este descris în scripturi noastre. Deoarece toate cele 7 lumi sunt invizibile din cosmos. Ele nu pot fi văzute de către ochii noș tri brute. În aceste lumi subtile invizibile se constată semi-zei, Pitrus, Sidhas, spiritual cele eliberate etc Aceste lumi nu sunt materialistă, dar sunt la nivel emotional divin. Cei care locuiesc în aceste lumi sunt pline de fericire, entuziasm, pace, vigoarea etc Aceste consilierii divine (Parshads) ale lui Dumnezeu să locuiască în aceste lumi subtile. La un moment oportun aceste consilierii manifesta pe pământ, atunci când Dumnezeu însuș i întrupează ca un mare sfânt, profet, uplifter de toate, etc corpului lor invizibil rămâne doar atâta timp cât sarcina lor specific este de a fi executat ș i ei să devină mai târziu invizibil ș i subtil ca înainte. Acest grup de colaboratori, nu este mic. În comparaț ie cu numărul de creaturi care trăiesc în această lume materială brut, numărul de persoane care locuiesc în aceste lumi subtile, invizibile, nu este mai puț in. Aș a cum printre oameni lumeș ti sunt oameni foarte capabili si radiant la fel în lumea subtilă, invizibilă există clase de suflete cu glorii divine. Aceste glorii divine nu sunt doar stocate de aceste suflete mari, dar pe care le doneze cu generozitate să alte suflete, care sunt îmbibate cu acreditările apt.

Narsinh Mehta vrut bogăț ie pentru scopuri spirituale. Unele cerș etorii sa apropiat de el ș i ia spus că unii oameni din sat le-au cerut (cerș etorii) să se apropie Narsinh. Am de gând să Dwarka. Vă rugăm să păstraț i Rs. 700/00, cu tine ș i să ne dea un proiect de lege de schimb, astfel încât să nu se confruntă cu pericolul de a fi jefuit pe drum ș i că, în oraș ul Dwarka putem să ne întoarcem în numerar nostru. Gândirea Narsinh că acest lucru a fost un fel de ajutor de la Dumnezeu a acceptat bani. El a scris proiectul de lege de schimb în numele iubitei sale prietenului Domnul lui Shri Krishna. În Dwarka Domnul Krishna deghizat ca un om de afaceri acceptat cambiei ș i a dat cerș etorii Rs. 700/00. În realitate, Dumnezeu

este cel care propulsează aspiranț i avantajos spirituale prin inimile lor curate pentru a depăș i durerea celor în nevoie.

Yogiraj Maharshi Aurobindo a spus că sufletul a plecat de Swami Vivekanand ia dat multe gânduri inspiraț ie. În 1901 sufletul Paramhans Ramkrishna l-au inspirat să efectueze practici spirituale pentru bunăstarea cosmică. Mama Divină prea a venit să locuiască în Pondicherry cu el din cauza unei inspiraț ia divină a lui Dumnezeu. Socrate susț inut întotdeauna că o Dayman locuia în psihicul său ș i l-au inspirat pentru a efectua diferite sarcini. El a dat întotdeauna de credit să Dayman pentru toate sarcinile îndeplinite de el.

CW Leadbeater mare Teozofiei întotdeauna cercetat în miș cările lumii invizibile. El a spus că sufletele strămoș ilor protejate copii nevinovaț i ș i sufletele pioase si daruieste multe binecuvântări benefice pe ele. Odată ce a fost un infern mare într-o cameră. Prin urmare, camera de fost complet ars. Dar un copil special, continuu dormit în el ș i totuș i a fost salvat. O putere divină ț inut îl protejează ș i, astfel, focul nu a putut arde copilul. În 1959 un jurnalist bine cunoscut scriitor ș i numit Bernard Hutton a scris despre un incident special în cartea sa numită "Mâini de adăpostire". El a pierdut vederea, iar medicii nu l-ar putea ajuta. Hutton a auzit că sufletul pleacă dr. Lang face domnul Chapman a operaț iunilor efectuate de ochi mediu ș i, astfel, mulț i oameni orbi au recăpătat vederea. Deci, Hutton a mers acolo. Dr. Lang prin introducerea psihicul Chapman operate Hutton ș i, astfel, Hutton a recăpătat vederea.

Descrierea de mai sus ne arată că un aspirant spiritual al Yoga interne face sufletul atât de uș or, curat ș i cu penetrare că el intră cu uș urinț ă lumea invizibilă. În ciuda faptului că un organism brut un maestru de yoga interne pot păstra legătura cu lumea invizibilă prin intermediul organismelor sale subtile si casual. Ca pe nevoile lor, aceș tia contactati puteri divine. Ei fac acest contact foarte profunda si patrund cu usurinta aceste binecuvântări divine. Prima etapă de Yoga practică este purificarea sufletului. Ca un rezultat foarte uș or o astfel de persoană primeș te binecuvântările Sidhas care ulterior îl ajută să se ridice ș i să lucreze pentru bunăstarea cosmică. Când apa devine abur se pot deplasa liber în atmosferă. Mai târziu, acesta poate condensa sub formă de nori ș i se toarnă în jos sub formă de ploaie în orice zonă de pământ. În mod similar niciodată Yoghinii abate departe de Dumnezeu. Ei au mers pe urmele marilor sfinț i care au experimentat Yoga (unirea cu Dumnezeu). Astfel, nu este faptul că ei înș iș i devin îndeplinită doar de sine, dar care pot conferi această experienț ă extraordinară pentru alț ii. Fructele de trezire Kundalini îș i are baza în acest sens. În loc de puteri divine (Ridhi-Sidhi) doar activarea curiozitatea noastră în aș teptare ar trebui să ne inspire pentru a îndeplini obiectivul suprem al vieț ii umane.

CAPITOLUL ȘASE
CELE CINCI Chipuri de KUNDALINI adică CINCI fluxuri de energie divina

Limbajul cotidian toate creaturile sunt numite fiinte vii. Pentru că ei au Prana (forț a vitală), acestea sunt numite Pranis prea. Dar nu este atât de simplu. Oamenii de stiinta de materiale nu accepta ca o creatură are forta de viata. Ei spun ca viata este un organism care este un amestec de produse chimice, plus 5 elemente. Când 5 elemente disocia de la o alta creatura care devine cale de disparitie. Ei îș i exprime opinia că nu este nimic ca un principiu suflet în această lume. Omul este doar un mers pe jos, în miș care, vorbind copac.

Dar ideologia de mai sus nu trece testul de ș tiinț a spirituală. Ei privesc la sufletul individual ca o manifestare parte a lui Dumnezeu. Forta vitala este diferit de la ea. Forț a vitală sau Prana este forț a vieț ii. Cel care are curaj si vitejie intern extern este numit unul îmbibată cu o forț ă vitală. Forț a vitală despre care a vorbit aici este de fapt spiritul. Duhul Sfânt înseamnă strălucirea. Radiance include înț elegere, onestitate, responsabilitate ș i caracter curajos. În termeni spirituali aceste calităț i ale gloriei sunt numite focul forț a vitală. Nu există oameni răi ș i dezgustătoare îndoială prea îndrăzneaț ă ș i au curajul. Dar ele nu pot fi numite curajos. La cele mai multe pot fi numite josnic ș i răi.

Pentru a fi pătrunsă cu o forț ă vitală este de a obț ine cele mai mari beneficii ale vieț ii umane. Oamenii urmări ș i laude numai cei care posedă această glorie. Astfel de oameni sunt chemaț i să fie sfinț i, care nu numai că s-au înalț ă spiritual, dar ajuta pe altii ridica statura lor spirituală. Ele sunt aș ezate în această barcă care îi ajută să treacă râul numit această lume ș i de a ajuta sufletele nenumărate alte să urmeze în urmele lor.

Forta vitala este o putere conș tientă. Acesta poate fi numit de energie electrică în direct. Cu energie electrică multe fabrici sunt la locul de muncă. Clipeș te oraș cu lumină ș i cu tipurile de confort sale energetice in mai multe materiale sunt produse. Una este uimit să reț ineț i că, cu ajutorul organelor de rând, această forț ă vitală de energie electrică pot efectua sarcini imposibile.

Este dificil de a conta numărul total de locuinț ă ființ elor vii de pe pământ. Pentru că există nenumărate creaturi care trăiesc pe pământ, aerian ș i maritim. În terenurilor fertile există creaturi foarte mici. Într-una picătură de apă, există nenumărate etc bacterii Cine va conta numărul total al acestora? Deoarece numărul este dincolo de imaginaț ia noastră. Se poate spune că toate acestea sunt ființ e vii. Dar aici vom discuta despre acele ființ e vii, care manifestă luciu intens spirituală ș i nu este găsit, chiar ș i în laici obiș nuiț i. Numai el poate sari destul de mare, care posedă astfel de nervi, muș chi, imaginaț ia ș i procesul de gândire care se manifestă puterea electrică intensă cu un grad de foarte mare. Astfel de gânduri Oameni de port extraordinare ș i ei atinge succesul extraordinar pe baza lor putere spirituală de a face sistemele de extraordinare. Numai astfel de oameni experimenta implinirea de sine. Cei care văd ș i aud despre ei le numesc înălț at.

Printre creaturile vii doar cei cu forta vitala intensa sunt speciale ș i mare. Ele sunt văzute foarte rar ș i atunci când acestea sunt văzute acestea fascina ochii tuturor, cu lumina lor spirituală. Mulț i devin fani teiste ale lor. Numărul de persoane care au urmat pe urmele lor sunt în nici un caz mai puț in. Poate nu o cale regală, dar cel puț in ele lasă în urmă o cărare, astfel încât cei care umbla pe el poate ajunge la scopul lor spirituală. Astfel de oameni experimenta slava de sine ș i în ochii altora le abundă în puteri divine. În analele istoriei cineva găseș te o descriere a sarcinilor gigantice efectuate de astfel de oameni sfinț i plini de forta vitala intens. Printre oamenii mari au dat titlul de supraoameni.

În cazul în care într-o tigaie de o scară de cântărire plasaț i corpul, creierul, familie, avere, etc adică unit cu vieț ile noastre ș i în tigaie celălalt vă plasaț i strălucirea divină, cu siguranta pan acesta din urmă va merge în jos din cauza weightage său mai mare. Ele sunt numite bijuteriile coroanei printre oameni. Ele sunt numite zei omului, deoarece pentru idealurile ș i etica sunt dispuș i să ne dăm viaț a lor pentru el. Acț iunile lor sunt idealurile pentru laicii de urmat. Băiat Gandhi sa vada drama regelui Harishchandra a promis că va deveni la fel de mare ca acest rege. Și în final toată lumea a văzut că jurământ Gandhiji a fost îndeplinită. Gandhiji care adevărul ș i non-violenț a îmbibat cu adevărat a devenit un veteran ca Regele Harishchandra.

În scopul de a atinge o astfel de forț ă intensă vitală ar trebui să studieze scripturile sfinte, asociat cu mari sfinț i, să reflecteze profund asupra adevărurilor spirituale, astfel încât să bea forț ă sufletească ș i de a crea o stare mentala apt. De asemenea, în scopul de a crea putere spirituală ș i strălucirea există exercitiu de respiratie yoga de Pranayam. Dar mai presus de toate aceste moduri este trezirea lui Kundalini. Acesta poate fi, de asemenea, trezit de meditând asupra soare. Nu este suficient să te uiț i la soare, doar ca o sursă de energie materialului. Pentru că la nivel de suflet, este, de asemenea, sinonim cu Dumnezeu ș i prin faptul că nu se uita la ea doar ca o minge de foc care ne dă căldură ar trebui să ne dăm seama că ne poate satura cu o forț ă vitală intensă în psihicul nostru. În realitate,

acesta este un fapt. Dacă strălucirea lui Dumnezeu Savita poate fi impregnat prin practica spirituală, austerităț i, credinț a ș i puterea intensa a dorinț ei, apoi aspirantul spiritual nu trebuie să ne pierdem speranț a.

Această energie electrică constient de forta noastra vitala este prezentă în fiecare por al cosmosului. Printr-o hotărâre om puternic poate bea într-o măsură la fel de mult ca el este capabil de imbibing. Deoarece se poate bea numai că mult mai potrivit prerogativelor cuiva spirituale (Paatrata). Există o mulț ime de apă în toate râurile. Nici unul nu ne poate opri de la a lua apa la fel de mult ca ne-o dorim. Cu toate acestea, putem lua doar că multă apă în funcț ie de mărimea vasului avem. Dacă nu există nici o navă, atunci nu putem lua nici o picătură de apă, în ciuda faptului că am intens dorinț a de a lua apă de la râu.

Dintre toate galaxiile ș i planetele soarele este cel mai strălucit. Această lumină nu este ca cea a unui bec. Deoarece soarele cu energia sa de lumină proprie face pe altii radianta. Luna straluceste prea din cauza soarelui. Suntem capabili de a vedea alte stele si planete din univers, din cauza soarelui. Este lumina soarelui de care dă lumină de copaci, plante, etc, este din cauza soarelui care infloresc boboci în flori. În Prashnopanishad Nachiketa a fost dat o versiune detaliată a importanț ei forț ei vitale ș i a fost predat, de asemenea, cele 5 stiintele de foc vitale forț elor legate de acesta.

În acelaș i mod aspectul forț ă vitală ș i aspectul energetic al Gayatri super-putere este Kundalini (ș arpele-putere divină). Fundamental ambele sunt una. Principiul de energie electrică este doar unul. Acesta este doar faptul că-ș i am + am sunt cele două aspecte. Forț a de viaț ă este una, dar corpul si forta vitala sunt cele 2 aspecte. Gayatri ș i Kundalini nu sunt separate, deoarece ambele aceste fluxuri se completează reciproc. Se spune ca: Kundalini este sursa gura de forț ă vitală împuternicită Gayatri. Este Gayatri, care este ș tiinț a mare de forta vitala. Numai cei care cunosc această ș tiinț ă se spune că sunt cunoscători adevăraț i ai Vedelor.

-

Yogachudamani Upanishada

Cinci puternice semi-zei sunt unite pentru a forț a de viaț ă, astfel încât să îș i îndeplinească toate sarcinile sale. Deoarece acestea sunt latente acestea par a fi mort anunț prin urmare, nu poate fi utilizat. Ca rezultat o ființ ă vie devine slab ș i sărăcită. Dar dacă aceste consilierii puternice sunt activate, în cazul în care puterea sa este pe bună dreptate utilizată

atunci omul în loc de a rămâne ordinare vor deveni extraordinar. El va avea ocazia de a ridica starea sa degradată ș i de a trăi o viaț ă de glorie radiant.

În Tantra Kapil descrierea celor 5 elemente a fost simbolizat ca 5 semi-zei:

Vishnu este sef de spaț iu. Ș ef de foc este puterea Maheshwari. Shiva este sef de pământ ș i Ganesh este ș ef al apei. Soarele este sef de vânt. În acest mod cele 5 zeii sunt puteri căpetenia celor 5 elemente ale corpului nostru.

Cele 5 Pranas (forț ele vitale), se spune că sunt 5 semi-zei prea. În Tantraniv se spune că:

Această ființ ă vie are 5 semi-zei. Pentru că are forț ă vitală este prea Shiva. Acest consilier Kundalini are energie divină. Forma sa este ca fulgerul radianta.

În corpul subtil al unei ființ e umane aceste 5 Pranas (forț ele vitale), sunt în formă de: 1) Prana 2) Udaan 3) Apan 4) Vyan 5) Samaan. Acesta are 5 consilierii numite 1) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) NAAG 5) Dhananjay. Acestea sunt 5 straturi de acoperire a conș tiinț ei noastre. Aditiv sa constituie personalitatea cuiva. Bazat pe natura de înaltă scăzut de statura sale ș i de a echilibra maturitatea unei persoane ș i special caracteristicile radia.

Potrivit psihologiei moderne Gestalt personalitatea unui individ este clasificat în 5 moduri. Psihiatrul dr. Frederic Perle spune că, dacă cele 5 acoperiri ale personalităț ii noastre sunt examinate ș i deschis într-un mod ș tiinț ific, imaturitate a caracterului nostru pot fi depăș ite ș i, în schimb poate fi purificat. Cele 5 acoperiri sunt: 1) strat de cliș eu 2) sintetic strat 3) stratul de impuls 4) impulsiv sau a stratului de deces 5) explozive sau strat de viaț ă. Stratul cliș eu, care începe într-un mod imatur, la scadenț ă atingerea ia forma unei energie exploziva. Ca urmare un astfel de individ începe conduce o organizaț ie independentă, viaț a credincioș ilor, activă ș i apt. Cele 5 acoperitoare de energie descrise de Gestalt sunt nimeni altul decât cele 5 înveliș uri (Pancha Koshas) ale corpului nostru subtil.

Aș a cum obiectele vizibile ale cosmosului noastre sunt realizate din cele 5 elemente în acelaș i mod conș tiinț a omniprezentă toate porturile forț a vitală. Acest cosmos este alcătuită din cele 5 puteri conș tiente. Corpul uman este prea aspectul său micro. Ceea ce este în macro (cosmos) este găsit în micro (corpul uman). Cele 5 forț e vitale găsite în cosmos sunt prezente în corpul uman prea. Acesta este prezent într-o stare latentă de seminț e. O sămânț ă găzduieș te un arbore întreg. Dar pomul nu poate fi văzut în mod clar în seminț e. Sperma unui barbat si ovulul unei femei uneș te pentru a forma un corp uman. Cu toate acestea, chiar dacă utilizaț i un microscop ș i de a examina sperma si ovulul nu poț i vizualiza un copil uman in ea. În acelaș i mod în ceea ce priveș te activităț ile de 5-ori de putere Savitri nu se poate spune ca la ceea ce este natura sa directă ș i rezultat. În ciuda acestui fapt, pe incarneze în acest organism al puterii divine, rezultatele care se acumulează ne poate da o înț elegere a puterii ș i autorităț ii.

Cele 5 glorii sunt: 1) s-ar putea 2) bogăț iei 3) cunoș tinț ele 4) intelepciune si 5) dexteritate. În acest mod, există ș i alte tipuri de 5 contexte. Cele 5 războinici ș efi de Mahabharat război au fost cele 5 Pandavas. În armata lui Ram cele 5 sefii au fost Angad, Hanuman, Nal, Neel ș i Jambavant. Exista 5 organe ale cunoaș terii. Multe astfel de aspecte 5 ori sunt cele 5 organe de acț iune, 5, 5 bijuterii nectaruri, 5 materiale vacă, de 5 ori almanah de hinduș i etc Pancheekaran de Filosofie Vedant este foarte renumit.

În trezirea Kundalini cele 5 înveliș uri sunt tratate cu ș i acestea sunt alimente, forta vitala, mintea, cunoș tinț ele ș i teci fericire.

În Mahayog Vijnăna trezirea lui Kundalini este sinonim cu trezirea de peste 5 teci. "Cand Kundalini este trezita 5 radia teci cu lumina spirituală."

Corpul este alcătuit din 5 elemente. Conș tiinț ei sale Satvik manifestă în 5 moduri. 1) intelectul mintea 2) 3) vor alimenta 4) psihicul ș i 5) ego-ul.

Cele 5 Pranas care sunt, de asemenea, numite forț a vitală iasă din principiul rajas al celor 5 elemente. Pe baza acestora cele 5 organe de cunoaș tere ș i asume responsabilitatea lor corespunzătoare 5 obiecte. Din principiul Tamas a 5 elemente corpul uman brut este creat. Acesta poate fi văzut ca 1) sucuri 2) din sânge 3) carne 4) oase 5) maduva. Cele 5 organe speciale de acț iune sunt, de asemenea, un produs al principiului de mai sus mentionat Tamas.

Atunci când în limbajul ș tiinț ific vorbim de cele 5 forț e vitale ș i cele 5 teci, este evident faptul că reprezentanț ii lor cei mai de seamă cuprindă microcosmos ș i macrocosmos.

Chiar vorbeș te ș tiinț a materialelor de 5 puteri de seamă. 1) Puterea de mare putere 2) mai mică 3) forț a gravitaț ională 4) forț a electromagnetică ș i 5) anti-materie. Particulele cosmice sunt de 5 tipuri. 1) neutrino 2) cuarci 3) pulsari 4) fotoni 5) laptons. Potrivit Wave teoria cuantelor a muta toate forț ele ca valurile. Există 5 cosmice ș i anume raze. 1) sonic 2) cu ultrasunete 3) infrasonic 4) hipersonic ș i 5) supersonice. Exista 5 straturi de pământ care acoperă 1) litosfera 2) hidrosfera 3) biosfera 4) pedosphere 5) atmosferă. Peste acestea este ionosfera, care merge până la 1600 de mile. Că are prea 5 mai multe ș i anume acoperiri. 1) endosphere 2) troposfera 3) stratosfera 4) ozonosferei ș i 5) exosphere.

Cele 5 puteri sunt de aș a natură încât acestea sunt active în zona de viaț a materială. Acestea sunt bioelectricitate, biomagnetism, radiaț ii, crearea, reproducere si imunitate. Bioelectricitate este în continuare de 5 tipuri de viz. plex de energie electrică, de energie electrică neuronale, energie electrică celular, energie electrică conducț ie ș i Facio-occular de energie electrică. Toate acestea în arena spiritual sunt numite Varchas, ojas, Tejas, Brahmavarchas ș i Manas.

Există 5 organe principale care supraveghează centrul musculare creierului, iar acestea sunt nuclee corticală, talamus, hipotalamus, maduva spinarii, si maduva spinarii. Sucurile care mentin creierul activ sunt 5 la număr ș i sunt numite neuro-umorale secretii. Acestea sunt dopamina, endorfine, ceratonin, encephalin si GABA. Atunci când echilibrul dintre acestea este rupt, functionarea creierului devine distorsionat. Cele 5 Glandele hormonale care corespund celor 5 tecile sunt tiroidian pineala,, suprarenale, gonade si hipofiza. Atunci când vom vorbi din cele 6 chakre, vom vorbi, de asemenea, a timusului. Astfel, există mai multe clasificări cosmice ș i individuale corporale care determină miș cări subtile. Aceste 5 grupuri energetice ș efi pot fi numite cele 5 fete ale Savitri ș i cele 5 teci de Kundalini. În cazul în care chiar ș i câteva dintre ele sunt echilibrate în mod corespunzător prin control apt, atunci este ca ș i cum cele 5 demi-zei din cele 5 flori de duș lumi pe o astfel de persoană, care este plin de puterile divine. Rezultatul de trezire Kundalini este plin de astfel de beneficii speciale.

CAPITOLUL ȘAPTE
Organ al puterii forta vitala este acest schelet CORPULUI UMAN

Nu este mai puț in uimitor că puterea lui Kundalini (ș arpele-putere divină), cu runde de 3 ½ locuieș te în corpul uman în formă de foc totale forta vitala. Acest schelet uman poate fi numit de îndemânare artistică incomparabilă a creatorului său ș i anume Dumnezeu. În ea un depozit infinit de putere este găsit, deș i într-o stare latentă. În cadrul organismelor brute, subtilă ș i casual se constată activitate, gânduri, emoț ii, intelect divin ș i credinț ă. Prin activarea ei omul poate deveni Dumnezeu ș i anume de la o ființ ă umil la un statut supraom.

Acest organism este alcătuit din 5 elemente este depozitul cel mai extraordinar de puternic de energie în întregul cosmos. La elaborarea pe ecuaț ia lui E = mc- 2 Einstein spune ca un atom vă oferă energie din valoarea 3,50,000 calorii. Și corpul uman este creat din particule brute, subtil si invizibil care se întind pe întregul cosmos. Nimeni nu poate imagina pe deplin centru de putere infinita prezenta intr-un corp uman, cu o greutate medie de 60 kg. (Care este vizibil pentru ochi brute) ș i corpul subtil divin si casual. Deoarece corpul uman este un depozit infinit de putere divină este numită "Jyotisham Jyotihi". Prin urmare, comanda Rishi ne pentru a activa acest corp uman ș i să-l folosească pentru bunăstarea lumii.

Unul poate fi doar încremenit de uimire când vom vedea diferite organe ale corpului care îndeplinesc sarcini diferite. Ia de exemplu. de inima noastră. Fluxul de sânge nu este ca cea a unui râu, dar este foarte mult ca cea a unei pompe de apă, care se miș că în labagii. Numărul bătăi de inimă 72/min. ș i într-o a doua, este de 5 la 6 ori. Din faptul că emoț ie vădite valuri infinite electrice, care poate fi măsurată printr-o electrocardiogramă sau o cardiograma Bundle. Inima se odihneș te pentru un interval foarte scurt de 0,83 secunde.

Ca ș i inima la plamani nu prea ajunge la timp de odihnă pentru întreaga viaț ă. Ei inspiri si expiri 20 - 30 cm densitatea aerului. Respiraț ie pe minut este de aproximativ 18 - 20 de ori. Ei inhaleze oxigen ș i expirăm gazele nedorite. Saci de aer sunt în număr de mii. În cazul în care sunt aranjate într-o linie dreaptă, acestea vor masura de 55 de ori înălț imea omenirii.

Rinichii, care sunt tutunul de culoare maro sunt de forma de boabe ș i acestea să cântărească 150 de grame. Fiecare rinichi este de 4 inch lungime, 2 ½ inch lăț ime ș i 2 inch grosime. Aș a cum plămânii cu aer curat nostru corporal, astfel încât prea rinichi clarifica conț inutul de apă în corpul nostru. Prin urină se arunca elemente nedorite din corpul nostru. Ea are mai mult de 10 lakhs de tubelets. Dacă toate acestea sunt aranjate într-un singur rând, apoi ca o linie de echinocț iul o poate ocoli. În 1 oră, rinichii purifica sânge atât de mult încât acesta este de două ori greutatea intregului corp.

Taxa largă a stomacului este acela de a digera hrana, dar această funcț ie este foarte complicat ș i speciale. Acest sac de mici (de stomac) poate fi numit o cameră de sucuri. Se poate apela doar actul de un jongler, deoarece are atât de multe sucuri digestive, iar acestea executa în mod corespunzător sarcinile multe digestie. În acelaș i mod ca un aparat de fotografiat ochi ș i un filtru de traductor sau un sunet sub formă de urechi numai numit uimitoare.

Pielea este ca un înveliș de protecț ie a corpului nostru ș i acț ionează ca un scut. În cazul în care pielea a unei ființ e umane este răspândit, este nevoie de 250 metru pătrat de suprafaț ă. În 1 centimetru pătrat de piele nu este de 72 de picioare lungi celulele nervoase ș i 12 de picioare lungi vasele de sange. Pielea porii arunca 1 lira de sudoare ș i ia, de asemenea, responsabilitatea de a funcț iei de respiraț ie. Omul inhaleaza aer, nu numai din plamani, ci, de asemenea, de la porii pielii. În cazul în care nervii pielii noastre sunt plasate într-o linie dreaptă, lungimea sa va fie de 450 de mile. Melanina pielii noastre oferă culori de piele cum ar fi echitabil, etc inchis, galben

De obicei grosimea pielii este de 0.3 - 3 MMS ci se bazează pe funcț ia, activitatea ș i utilitatea grosimea sa este diferită în diferite părț i ale corpului. Cel mai subț ire se pe ochii măsurii de 0.5mm si mai gros este în gura noastră de măsurare 6mm. În pielea noastra exista foliculi de par infinite, al căror număr este de 3 crores în funcț ie de numărul de păr. Pe baza anatomiei pielii umane are 6 acoperiri ș i funcț iile sale sunt variate.

Celebru om de ș tiinț ă dr. Clandering Logan a numit-o o creaț ie interesant ș i misterios. El spune că pielea nu este doar o acoperire inactivă a corpului nostru, dar este cu siguranta un organ activ. Funcț ia de ș ef pielii este tactil. În afară de aceasta, această acoperire subț ire are astfel de funcț ii speciale, care în cazul în care este dezlegat ș i a evoluat apoi se poate exercita funcț iile de gust, miros, auz, văzând etc si ne poate da o introducere la potenț ialul său extrasenzorial. Ora ș i din nou, avem exemple de calitatea deosebită a pielii în care pielea miroase, vede obiecte, aude sunete ș i gusturi alimentare. Pielea de orbi devine atât de sensibil, încât să nu-ț i pese de lipsa lor de vedere.

Crearea de creierul uman este chiar mai extraordinar. Închise într-o cutie de 26 mp-inch, cu o greutate de 3 kg creierul cunoș tinț e porturile din deș i trecut, prezent ș i viitor într-o stare latentă. În ea se află sub formă de seminț e de toate puterile divine. Creierul uman dispune de 14 celule crore ș i 14 arabi, 5 nervi lakh care înoată în lichidul galben ș i alb în formă de materie gri si alb. Acest creier este director al funcț iilor organismului, cum ar fi respiratia, digestia, etc miscari musculare afară de acest ocean mare de formă, gust, miros, sunet si atingere curge întotdeauna în jurul valorii de omenire ș i turbulenț ele din hit-uri creier. Creierul înț elege, recunoaș te, clasifică toate acestea ș i apoi dă decizia sa. În caseta numit un creier găseș te gânduri noi ș i vechi, avere cunoș tinț elor acumulate, nastere prezent ș i imprimeuri de nasteri anterioare, fericite experienț e triste / etc Toate acestea au fost dovedit de către oamenii de ș tiinț ă.

Atunci când funcț ia ș i formarea atât a glandelor endocrine si exocrine s-au aflat oamenii de stiinta le-au numit cutii miraculoase. Aceste glande nu numai ajuta la formarea corpului uman, dar că aceasta influenț ează misterios partea conș tientă ș i inconș tientă a creierului.

Celulele vii ale corpului nostru sunt privite ca cea mai mica unitate a corpului nostru. Dacă unul observă cu minuț iozitate, corpul nostru constituie un ocean puternic al acestor celule vii. Sută ș aizeci ș i cinci de ea este apa si celula conț ine protoplasma citoplasma, nucleu ș i. În crearea lor este utilizată de carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor etc Potrivit anatomistii omului corpul nostru are 6,00,00,00,00, 000 celule. Potrivit oamenilor de ș tiinț ă, este imposibil de măsurat cu aparate de material de adaos de energie a acestor celule, precum ș i elementele care iau parte la producerea acestor celule.

În centrul de citoplasma celulei este un nucleu. În fiecare nucleu, există 24 de perechi de cromozomi ș i sunt alcătuite din unităț i numite gene. Fiecare celula are la 5.000 la 1,20,000 perechi de gene. Aceste gene sunt alcătuite din ARN ș i ADN. Aceasta este vârf de subtility. Exprimate ș i mucegai de o filiaț ie se găseș te în aceste gene. Calitatile speciale ale generaț iilor nenumărate se găseș te în aceste gene ș i la intervale de timp corespunzătoare se manifesta aceste calitati.

Vizibil se pare că un tată ș i mamă procrează un copil ș i, prin urmare, copilul ar trebui să le semene numai. Dar această credinț ă larg răspândită devine un soc de multe ori, deoarece genele unui copil sunt constituite din mai multe calităț i ale sale, nu numai părinț ii, ci generaț ie de nenumărate ale strămoș ilor în faț a lor ș i, astfel, copilul manifestă anumite calităț i deosebite.

Unul poate fi uimit atunci când o realizează forț a de viaț ă care face o ființ ă umană. Aș a cum este uimitor faptul că o sămânț ă este convertit la o sedinta, apoi la o instalaț ie ș i mai târziu într-un copac gigantic în acelaș i mod o ființ ă vie are de a face chiar mai intense un efort in timpul copilariei sale. Sperma este atat de mic ca 1000 de fraț ii se poate sta pe vârful unui ac. În timpul copulaț ie nu este atât de mult de energie electrică generată în organele genitale că, datorită instigarea său o sperma stabileș te off pentru a găsi partenerul său ș i anume ovulului. Pentru aceasta sperma are să se miș te atât de repede încât rula un ghepard pare mai lent în comparaț ie cu ea. O sperma în timp ce în căutarea unui ovul are pentru a rula o astfel de distanț ă lungă din cauza dezechilibrului de forma pe care acesta poate fi comparat cu un om circumambulating pământul întreaga noastră.

Există atât de multe mistere din corpul nostru ca o majoritate dintre ele sunt încă ascunse din înț elegerea noastră.

Care sunt funcț iile de hormoni, cromozomi, celulele vii ș i capacitatea lor uimitoare, mintea conș tientă sub, sensibilitate emotionala, potenț ialul de extrasenzorial, stil de viata de sine, propulsat de lumină divină, indiferent influente chimice si depozit puterea divină sub formă de foc al fortei de viata? Stim doar un pic despre toate astea. Dar pe ce bază se creat? Omul nu ș tie nimic despre asta. Prin a spune că corpul subtil conduce toate aceste funcț ii vom rămâne tăcut.

În ceea ce priveș te corpul uman Domnul Herbert spune că. "Oricine acordă o importanț ă la studiul anatomiei nu poate rămâne un ateu." O astfel de persoană prin acceptarea pe deplin puterea lui Dumnezeu ca un pictor iscusit plin de creativitate va utiliza pe bună dreptate corpului brut si subtil de a atinge obiectivul cuiva spirituală.

CAPITOLUL OPT
OCEAN DE CONSTIINTA prinși în pungă de sase chakre

Acest aspect al anatomiei umane discutat anterior este de tip comun ș i a fost studiat ș i înț eles cu ajutorul unui aparat tehnic. Acesta este aspectul brut al corpului nostru. După efectuarea unei analize patologice chirurgi operează organele rupte.

Peste ș i peste acest lucru în momentul vorbim de aspectul conș tient de corpul uman atunci cu siguranta este atât brut, cât ș i subtilă. Este atât de brut ca, imediat ce forț a de viaț ă pleacă organismul brut cade plat ș i că organismul care doar o clipă înainte de a fost de mers pe jos ș i vorbesc acum putrezeș te. Si in acelasi timp corpul este atât de subtilă încât toate unităț ile sale mici / mari sunt unite pentru a constiintei cosmice. Nu este ceva prezent în acest cosmos care le bea ca pe capacitatea lor ș i aruncaț i-l prea. Deoarece sufletul individual este o parte a sufletului cosmic, fostul acceptă energia de la ea ș i contribuie la aceasta în propria capacitate. Ori de câte ori există o discuț ie a lui Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), există, de asemenea, o descriere a acestui centru conș tient foarte subtil.

Există centre nenumărate în corpul uman, care abundă în vigoare viaț a ș i energia forț ei vitale. Acestea sunt pete sensibile ș i numărul total al acestora este de 700. Atunci când există un dezechilibru de energie forț ă vitală în aceste zone sensibile, de sănătate se deteriorează ș i, astfel, de asemenea o astfel de persoană cade pradă la multe boli. În domeniul medical aceste locuri sensibile sunt prezentate o mulț ime de importanț ă. De fapt, baza metodelor de acupunctura si presopunctura pentru a vindeca diferite boli in China si Japonia sunt aceste locuri sensibile.

Om de ș tiinț ă celebru K. Carlfried în cartea sa "Centrele vitale ale omului", scrie că fibrele nervoase sunt mai concentrate în aceste locuri sensibile, ș i nu numai că sunt legate una de alta, dar sunt, de asemenea, legate de centrul lor. În afară de pete sensibile, există 7 centre de alte seamă din corpul nostru, în care bogăț ia infinită a energiei fortei vitale ș i potenț iale extrasenzorial se găsesc chiar dacă într-o stare latentă. Aceste 7 centre sunt numite chakre sau plexuri. În aceste Chakrele fibrele de cunoș tinț e (nervii) sunt agitate în mare măsură. Cele Chakrele sunt prezenț i la regiunea în care corpurile noastre brute ș i subtile uni.

Psiholog celebru din Europa, Paracelsus, a numit aceste centre corporale subtile ca "Astrum" (stele) ș i spune că acestea sunt depozite de putere. Potrivit acestuia, prin intermediul acestor centre de energie de galaxii ș i alte părț i ale cosmosului intră în corpul nostru.

Savanț i yogice numesc chakre, ca de lotus prea de ex. inima lotus, lotus buric, scalpul de lotus etc În limba engleză se numeș te acest lotus plexului ș i în conformitate cu Budhism

japonez Zen acestea sunt numite "Cusos". În filosofia chineza Tao a Chakrele sunt unirea cosmice masculin ș i feminin de energie ș i anume "Yang ș i Yin".

Descrierea a face din acest organism subtil dată de către Sir John Woodroffe în "Puterea ca Realitatea" ș i în "Shakti Evam Shaakta", VG Rele în "Kundalini Misterios", Vol.. 2Din "Istoria filosofiei indiene de către Shri Dasgupta," Cartea tibetană a Marii Eliberarea "de Evans Vantage si" Mitologia a sufletului ", prin HG Bense, este, în realitate, ceea ce a fost invocat de Tantra ș i Yoga de către Rishi indieni ș i filozofi. Ida ș i Pingala Kundalini, Sushumna, Merudand ș i 2 centre Mooladhar-Sahasrara descrise în scripturi, cum ar fi Yoga Kundalyupanishad, Tantra Yogarnav, Dhyan Upanishadele Bindu, Tantra Mahanirvan, Nirupanam Shatchakra, Tantra Kularnav, Tilak Sharada etc pot fi elucidate într-o limbă ș tiinț ifică în o manieră foarte limitată.

Oamenii de stiinta Sushumna termen lung ca un dipol electric. Partea sa inferioară numită Cada equina este plin de energie electrică ș i-am sunat jumătatea superioară cerebrale are + electricitate-am. Starea de Cada equina ș i Chakra Mooladhar este singura. În acelaș i mod ", sistemul de activare reticular ascendent", prezentă în creierul este echivalent cu Chakra Sahasrara de Yoga. Într-o situaț ie rară în cazul în care debitul este de jos în sus, se spune ca drumul de la seminț e de pasiune cu cea a lui Brahman ș i este îndeplinită în Marg Devyaan a Merudand. Simbolic aceste piese sunt prezentate diverse denumiri, dar, în realitate, acestea sunt prezente ca undele electromagnetice subtile. Oamenii de ș tiinț ă ne spun că pe o medie există o presiune electric de 1 lakh volt / cm in corpul nostru. Ca ș i alte creaturi acest scurgerile de la organele genitale, piele, respiraț ie ș i, în această ordine ș i, astfel, devine distruse. Singurul om a fost binecuvântată de Dumnezeu cu puterea de a ridica forț ei de sufletul care a căzut în groapa de căderea. Scurgerilor poate fi oprit de către om ș i prin practici yoga de călătorind de la un Chakra (plexul) la altul, Kamal Sahasrara poate fi activat în regiunea capului ș i, astfel, poate spori lumina divină cuiva.

Aș a cum am menț ionat înainte de a exista total 6 chakre. De-a ș aptea, care este Sahasrara este numit un lotus 1000-petale. Aici vom oferi o scurtă prezentare a conexiunii de anatomie a corpului uman de a chakra sale corespunzătoare.

Mooladhar Chakra este situat în jumătatea inferioară a Sushumna (canalul central al măduvei spinării), în zona de carksijial Merudand corespunzătoare zona centrală a anusului si organul genital al perineului. Aici buchet de radacini nervoase sacrale, care reies din Cada equina crea plexul sacral si perineu. Fluxul electric din aceste buchete nervoase fac vârtejuri de energie care se manifesta ca cicloane. Acest flux foarte subtil electrică se numeș te Mooladhar Shakti ș i funcț ia sa principală este de reproducere ș i

procreare. Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), doarme aici cu o rundă de Twining 3 ½. Acest flux este experimentat de către yoghini ca un lotus din 4 petale, iar acestea 4 sunt simboluri ale fericirii final, fericirea naturale, fericire yoga ș i vitejie diferite. Aici există o vibraț ie a Shabda Brahman (sunet) ș i cuvântul care emană de la acesta este "Lum". Tanmatra de aceasta chakra este mirosul ș i element este pământul.

Când călătoriț i în sus pe măduvei spinării (Merudand) Chakra următor este Svadishthan. Acesta este situat la 4 degete mai sus Mooladhar adică în hipogastru. Plexul aici este format din fasciculele nervoase ale Sushumna si ganglion simpatic, care sunt situate pe fiecare parte a Sushumna. Organ intern unit la aceasta este glanda suprarenală ș i secreta hormon suprarenale. Când această adrenalina este activ, el are capacitatea de a depăș i criza mintală ș i alte obstacole. Funcț ia sa principală este de excreț ie ș i de emisie. Dar atunci când este activat, creș te vigoarea si vim. Toate distorsiuni mentale, cum ar fi letargie, indolenț ă, neîncredere, indisciplina etc sunt distruse. Aici există un lotus cu 6 petale. Mantra de seminț e este "Vum". Tanmatra acestei Chakra este de Rasa (suc) ș i elementul său este apa. Chakrele Mooladhar ș i Svadhishthan intra sub un singur grup ș i unirea acestuia (punctul focal), se numeș te Rudragranthi.

Chakra a treia este Manipur. Din punct de vedere anatomic se gaseste in regiunea ombilicului ș i anume regiunea lombară a Merudand. Aici este plexul solar, care se formează ca urmare a ganglionului simpatic unirea ș i o grămadă de pachete nervului vag. Glanda unit la acest lucru este ceea ce face ca pancreasul enzimele afară de hormoni. Cand aceasta chakra este activat vigoarea cuiva si mareste puterea va. Funcț ia sa principală este de a ajuta digestia. Noastre mentale denaturarea scădere ș i una este înclinată să urmeze calea spirituală. Acest lucru lotus situat în buric are 10 petale. Mantra de seminț e este "Rum". Tanmantra său este de forma (vizibil) ș i elementul său este foc. Dacă îl activezi, cele 3 incendii ale corpului sunt aprinse ș i, astfel, ajută în călătoria în sus. Energie extraordinară a acestei chakra a fost măsurată prin Japonia Hiroshima Dr. Motoyama cu masina de chakra lui ș i el a reprezentat un grafic pe baza acestuia. Tibetanii numesc Manipadma. Chakra a patra este Anahat Chakra, care este situata in spatele inima în plexul cardiac. Aici lanț ul de ganglion simpatic, Sushumna si nervul vag se unesc pentru a forma o reț ea ș i furnizează astfel energie pentru întreaga regiune inima. Acest lotus are 12 petale. Sursa rădăcină de energie stimulatorul cardiac este de peste aici. Acest lucru este, de asemenea, numit centrul de emoț ii sensibile. Aceasta chakra este sursa de aptitudini artistice, experienț e extatice ș i emoț ii delicate. Când este activat, emotii, cum ar fi serviciul inimă generoasă, spiritualitate, statornicia ș i un sentiment de "lumea este o singură familie unită" abundă. Timusul este unit la aceasta. Funcț ia sa principală este de a port forț a vitală (Prana) ș i să-l folosească pe bună dreptate. Mantra seminț elor de aceasta chakra este "Yum". Acesta este punctul focal al lui Brahman sau Shabda Naad Anaahat (sunet divin). Tanmantra sa este solidă ș i element este de aer. Chakrele Anaahat ș i Manipur puse împreună formează Khand Soorya ș i Vishnu Granthi.

În gât Chakra este Vishudhi. Glanda tiroidă ș i glandele faringiene si laringiene, situate în spatele ei sunt unite pentru a Chakra Vishudhi. La activarea acestei seminț e chakra potenț ial extrasenzorial germina mai departe. Aceasta chakra prin influenț area minț ii sub conș tientă ș i centrul psihic activează jumătatea dreaptă a creierului numita "Zona Silent". Lotus aici are 16 petale ș i mantra ei de seminț e este "Hum". Tanmantra sa este tactil ș i spaț iu este elementul său. Chakra Ajna Ultima este numit, care prin unirea cu Chakra Vishudhi constituie Grupul de Chandra ș i Brahma Granthi. Mantra de seminț e este "Aum", iar elementul său este mintea. Acesta are 2 petale ș i este unirea a glandelor pituitara si pineala. La punctul focal dintre sprancene sunt situate aceste glande ș i-l controlează toate funcț iile corpului. Pe de ao activa vederea noastră divină este deschis. Atunci când sistemul limbic ș i hipotalamusul sunt activate, toate acoperitoare creierului sunt deschise. Astfel, sufletul individual devine capabil să unească cu sufletul cosmic (Dumnezeu).

Sahasrara este staț ia finală a călătoriei mare de trezire Kundalini, care este prezent în regiunea centrală a creierului ș i anume în capsula internă ș i sistemul activator reticular. Mii de scântei se emise de aceasta ș i, prin urmare, este numit Sahasrara. Acesta este, de asemenea, numit Brahmalok ș i Brahmarandhra. Ajna Chakra este unit la aceasta în forma unui centru de creaț ie. Sahasrara este Polul Nord, care pe unirea cu sufletul cosmic atinge fericirea lui Brahman. Activarea Sahasrara înseamnă activarea centrelor de Matter Grey în creier. Nervul Sushumna care se ridica de la baza numit Chakra Mooladhar ia, împreună cu aceasta Ida (Ganga) ș i Pingala (Yamuna) nervi adică la stânga la dreapta ș i apoi de la dreapta la stânga. Ida, care este pe partea stanga se numeste Chandra Naadi ș i a-ve impulsuri electrice. Pingala este pe partea dreapta si este numit Surya Naadi, care are un impuls + ve electric. Acesta are 2 puncte de uniune, care prin unirea a Sushumna ca Sarawati face o uniune de 3 ori la Chakrele Mooladhar ș i Ajna. Ida ș i Pingala reprezinta nervii parasimpatic ș i simpatic sistemului nervos.

În realitate, este imposibil de a descrie Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), în ceea ce priveș te anatomice. Ceea ce ne-am dat mai sus este o experienț ă de mari gânditori (Maneeshis). Kundalini Shakti are multe nume, cum ar fi ș arpele-putere divină, forta vietii, focul vieț ii etc energiei divine Kundalini atins de la trezirea ș i activarea 6 chakre dă omului puteri divine.

CAPITOLUL NOUĂ

Acest organism divin este bolta depozit de Ș APTE BIJUTERII

În general, în timp ce discută Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) vorbim de 6 chakre, dar, în realitate, acestea sunt în număr de 7. Sahasrara sau lotus 1000-petale este punctul culminant al tuturor chakrelor. Pentru că este în creierul este considerat un ș ef. Acesta este etichetat extraordinar, deoarece există 5 Chakrele în Merudanad (măduvei spinării), Ajna Chakra dintre sprâncene ș i apoi Sahasrara în regiunea capului.

Cele 7 Lokas (lumi) sunt descrise. Numele lor sunt Bhooha, Bhuvaha, Svaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Chiar ș i în scripturi islamice se spune că Dumnezeu se află în 7 -lea cer. Inca din cele mai vechi timpuri o descriere similară este dată în religia creș tină prea. Planeta Pământ este una încă 7 clase de creaturi locuiesc pe ea ș i anume. nisip, piatră, copaci, plante, minerale, apa.

Unul ar trebui să reț ineț i faptul că cele 7 lumi nu pot fi găsite în spaț iul stelar, inter din universul nostru material. Ele nu sunt nici acolo sus în cer, nici de mai jos Pământ planetei noastre. În realitate, ele sunt prezente în conș tiinț a umană. Deoarece macrocosmos (universul) este prezentă în microcosmos (psihicul uman). Prin urmare, în loc de straying departe în lumea exterioară aceste 7 Lokas ar trebui să fie căutat în cadrul adică în conș tiinț a noastră. Astfel, se poate contacta aceste lumi.

Conform medicinei ayurvedice organismul dispune de 7 minerale si sunt de sânge, piele, sucuri, carne, oase, măduvă ș i material seminal. Deș i acestea sunt vizibil separat, dar acestea sunt strâns întreț esute în cadrul. Toate acestea constituie, împreună put 7 corpul nostru brut. În cazul în care aspectele 7-ori a individului este discutat, aceasta include lungimea, lăț imea, înălț imea (3-ori aspectul holografie adică), orientare specială (timpspaț iu) ș i a cincea este problema anti. Acesta este aspectul cincea care corespunde corpul subtil, care adăposteș te un potenț ial extrasenzorial. Aspectul sasea este procesul de gândire ș i a ș aptea este sentimente divine. Primele 4 aspecte sunt inerte, iar cele trei rămase sunt aspecte ale constiintei.

Înainte de uciderea Vali Domnul Ram afiș at dibăcia divină a Sugreeva de dezrădăcinare 7 arbori simultan cu o singură săgeată numai. În realitate, aceste 7 copaci corespund celor 7 chakre ale corpului nostru subtil. Pentru că nu au trezit Abhimanyu aceste 7 chakre întrun mod apt el nu a putut să iasă din nete Chakravyuha prevăzute de Kauravas, în ciuda faptului că a atins înț elepciunea divină în timp ce încă în pântecele mamei sale Uttara lui.

Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) este atât de valoros, care a fost blocat în cele 7 chakre ale corpului nostru subtil, care sunt elementele de blocare ale unui seif divin.

Atunci când vorbim de cele 7 chakre (plexuri) sunt situate în această ordine de la baza coloanei vertebrale anume. 1. Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrara. Împreună cu Ajna Chakra în anumite locuri ele menț ionează o Chakra Bindu prea. Astfel, Sahasrara (Brahmarandhra) este considerat staț ia de final, sub forma unui lotus 1000 petale sau ș arpele 1000-cap. În realitate, împreună cu aceasta, există doar 7 chakre în care normele Sahasrara peste 6 chakre inferioare. Este foarte asemănător cu glanda pituitara fiind ș eful tuturor glandelor endocrine. Aceste 6 Chakrele pot fi spus să fie atât separat, cât ș i află, de asemenea, ca fiind legate una de alta la fel ca anotimpurile un singur an sunt legate una de alta. Ele sunt, de asemenea, numite pietre de 6 kilometri ș i că 7 -lea un loc de a fi o piatră este un templu sacru.

O sectă anumită yoghinii numesc aceste chakre ca 7 organisme ș i anume 1. Corpul fizic 2. Corpul eteric 3. Corpul astral 4. Corpul mental 5. Corpul spiritual 6. Corp cosmic 7. Divină organism. Corpul fizic poate fi văzut cu ochii noș tri brute. Organele din cadrul corpului poate fi percepută prin atingerea lor sau prin alte mijloace.

Al doilea corp este cel în care se nasc gânduri. Aici o experienț ă place / displace, ceea ce / insultă, proprii / străinilor, mulț umire / nemulț umire, unirea / separarea ș i alte astfel de dulce / amar experienț e. Acesta este corpul eteric care eticheta Teosofistilor ca dublu eteric. Ei cred că aceasta este sinonim cu Kosha Prana sau teaca vitale. Dar, în realitate ea are o limită mai răspândită. Acest lucru este văzut ș i măsurate ca "Biofluxes". Leadbeater au discutat acest lucru prin "Omul-Vizibil-invizibil". Acesta este, de asemenea, numit Ideosphere.

Organismul treilea este legat de gânduri, logica, intelectul, ș i intelectul divin. Acesta este legat de comportamentul social, comportament civilizat, ideologie, gustul, cultura etc În corpul mental există o experienț ă extatică de aptitudini artistice ș i în ea se manifestă emoț iile delicate. Aceasta este lumea de sensibilitate. În acest corp se află compasiune, generozitate, idealurile etc organism al patrulea este corpul mental, în care se manifestă gloria ș i îndrăzneț noastră ș i vitejie maturizeaza aici. Acesta este pe această bază că autorii omul lui viitoare. În cazul în care este utilizat pe bună dreptate omul ajunge apogeul vieț ii sale ș i, dacă este distorsionat său, duce la decaderea lui.

Organismul cincilea este trupul spiritual ș i este un depozit de potenț ial extrasenzorial. Mintea constienta este sub jurisdicț ia sa în interiorul. În corpul sasea sunt create Rishi, oameni de austerităț i, yoghinii, oameni de auto-control, etc În corpul saptea diferenț a pe baza "al meu ș i al tău", este depăș ită. Aici este trezit sentimentul de "lumea ca o singură familie" ș i că "toate ființ ele sunt o parte din sufletul meu foarte". Iată experienț e, sufletul ș i trupul lui Brahman. Aceasta este zona de cer ș i de eliberare spirituală.

În Shiva Purana exista o legenda ciudat despre fiul lui Shiva Skand sau a naș terii lui Kartikeya. Domnul Shiva a simț it că are nevoie pentru a zămisli un fiu viteaz, care ar depăș i demonii ș i stabilirea domniei lui demi-zei. Astfel, el a acceptat rugăciunea semi-zei. Material seminal Shivaji lui manifestat ca focul. Parvati, consoarta lui, nu a putut să suporte acest foc ș i, prin urmare Vaishwanar a luat forma unei femei ș i îmbibat acest materialului seminal, în formă de foc în pântecele ei. Atunci când sa născut el Skand manifestat strălucire divină atât de mult că a existat o problemă cu privire la cine ar spate ș i hrăni el. Parvatiji nu avea nici o experienț ă. Prin urmare, această sarcină a fost preluată de către cele 6 Kritikas (Stele Pleiades). Ei crescute ș i hrănite Skand. Skand manifestat 6 guri, astfel încât să bea lapte de la cele 6 Kritikas. Prin urmare, este, de asemenea, numit Kartikeya Shadanan (6-cap). De îndată ce el a câș tigat-ar putea el atacat de demoni ș i de a obț ine victoria asupra ei, el a cerut semi-zei pentru a prelua frâiele.

Aceasta incarnare Skand ar trebui să fie privit ca grupul din cele 6 chakre (plexuri) referitoare la Kundalini Shakti, împreună cu influenț a ei. Retas lui Shiva (sperma), nu este altceva decât puterea de foc Kundalini ș i, în scopul de a bea-l Vaishwanar interior este invocată. Cele 6 Chakrele ca cele 6 Kritikas dau lapte ș i de a deveni un suflet curajos în arena intensă a sufletului, un aspirant spiritual realizat care a activat puterea lui Kundalini se utilizeaza pentru scopuri pioase spirituale.

Aceste 6 Chakrele prezente în partea subtilă a Merudand poate fi comparat cu puteri de energie electrică ș i, de asemenea, transformatoare. Funcț ia sa este de a atrage energia în lumea subtila si hrani, astfel, organismele brute, subtile si casual.

Potrivit Tantra ș tiinț ă competenț ele principale ale lumii sunt clasificate în 7 moduri: Parashakti, Jnanshakti, Icchashakti, Kriyashakti, Kundalinishakti, Matrishakti ș i Guhyashakti. Unirea tuturor acestea sunt numite "Marele Unirea Farsus" ș i de cercetare materiale se desfasoara in acest domeniu.

În ș tiinț ă spirituală găseș te o descriere a 7 lumi, oceane, munti, continente, etc nu pot fi corelate la Geografie. Pentru că, în realitate, este vorba de o descriere a arenei spirituale împreună cu creaț ia sa ș i potenț ialul. Acestea 7 sunt bolta de bijuterii ș i în ea se constată tot ceea ce omul impune în viaț a lui brut si subtile.

UN APEL CĂTRE CITITORI respectate
Dragi cititori respectate:

Ne-am concentrat să se răspândească învăț ăturile TARZIU RISHI Yuga Shriram Sharma Acharya. Noi facem acest lucru de cărț i de imprimare în formă tipărită și pe site-urile de asemenea. Pentru această sarcină SACRU Facem apel la cititorii noștri pe cei dragi, pentru a sponsoriza FINANCIAR MAI MULTE astfel de literatură sacră a învăț ătorul nostru venerat. NU vă rugăm să reț ineț i că misiunea noastră este de a răspândi aceste învăț ături sfinte WORLDWIDE astfel încât să genereze păcii mondiale și unitatea lumii.

Prin urmare, DACA AU APRECIAT Shriram Sharma Acharya LITERATURA SI sunt interesaț i în SPONSORIZARE FINANCIAR TEXTE mai multe astfel de SACRE Atunci fă DATE MR. ASHOK N. Rawal , la următoarea adresă.

MR. ASHOK N. Rawal C / O Gayatri PRAGNA măduvă

OFF. VISNAGAR RUTIER OPP. GEB MEHSANA 384 001 NORD GUJARAT INDIA

TEL NO: + 91-02762-251160 E-MAIL: ashokrawal@shriramsharma.com

ACTIVITĂȚ ILE CONSTIINTA Brahmanică sub jurisdicț ia KUNDALINI SHAKTI

În corpul uman se gasesc un depozit plin de lumină divină conș tientă. Dar pentru utilizarea de zi cu zi de viaț ă foarte puț in din ea este utilizată. Numai o parte foarte minut de această lumină este folosit pentru a manca, de dormit ș i alte activităț i de zi cu zi de rutina. Din cauza obiceiului anterioară numai o mică parte este utilizat. Fără îndoială, există o mulț ime de putere de faț ă, dar este într-o stare latentă. În cazul în care este activată în aș a fel încât să-l utilizeze în scopuri de apt, atunci poate fi doar uimit la sarcinile pe care se poate efectua sub egida sa. Una este încremenit de uimire pentru a vedea eforturi ș i activităț i ale acestor suflete mari. De obicei doar 7% din energia electrică pe care străbate corpul ș i capul este utilizat de către cele mai aglomerate din laicii rutina de zi cu zi. Restul poate fi activat prin trezirea Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), prezentă în fiecare individ. Se poate deveni spiritual la fel de mult de puternic ca unul se trezeste această putere latentă Kundalini prezentă în noi toț i.

Oamenii de stiinta fermitate părere că anatomia creierului uman este foarte complicat. În ea fiecare neuron este unit de 60,000 sinapse. Transferul de impuls (mesaj) de la un neuron la altul este de viteza de 360 de mile / oră. Apoi se vor întoarce la poziț ia lor iniț ială. Toate aceste impulsuri vin din energie electrică creierului. Potrivit Biolog Suedia, Hayden

Holder, aceasta se datorează această impuls electric care credea celulele devin sensibile la nervi. Activarea strălucirea, vitejie, discriminarea este rezultatul impulsului acestor celule.

Potrivit celebrul gânditor-om de stiinta Albert Einstein depozitul de memorie uman are puterea de a stoca 1000 impulsuri Arab (mesaje), care se ridică la 5 ori informaț iile furnizate în vol. 30. de Enciclopedia Britannica. Creierul uman alcătuit din 10 neuroni arabe ș i 10 sinapse Arab este un depozit de calităț i extraordinare ș i este o cutie magică. Mulț i oameni de ș tiinț ă ș i specialiș ti creierului, cum ar fi Dr. CC Reef, Sneider LH, Dr. William Horvij, Dr. Martin W. etc interdicț ia de a fi uimit cu caracteristică specială a creierului spun că este dincolo de raza de acț iune a omului de a construi o astfel de supercomputer ca creierul.

În acelea rare, o vede strălucirea uimitoare construcț ii din copilărie în sine. Aceasta este miracolul unui Kundalini trezit (ș arpele-putere divină). Acharya Shankar, la frageda varsta de 3 ani au stăpânit malayalam lui limbă maternă. El a memorat legende din Purane, etc de ascultarea acelaș i lucru de la părinț ii săi. El a fost acordat ceremonia de firul de la vârsta de 5 ani ș i imediat a trimis pentru studii superioare. De vârsta de 7 ani el a stapanit Vedant, etc vedic Texte La vârsta de 8 ani, el a fost initiat in Sanyas. Într-un timp foarte scurt, el a devenit un yoghin Sidha. De vârsta de 16 ani, el a terminat scrierile sale de comentarii cu privire la toate textele vedice majore.

Istoria antică a culturii indiene este o mărturie a acestui adevăr că, în zona de avansare a sufletului Rishi au fost calea de urmat de începerea însăș i viaț a lor. Se poate citi descrieri multe astfel de care ne dau o imagine a rezultatelor trezit bogăț iei divin necunoscut.

Este posibil ca unii cititori ar putea găsi descrierile de mai sus o exagerare simplă. Dar întro ar trebui să reț ineț i că există multe exemple recente prea. Alexandra Graham Bell a inventat telefonul, la vârsta de 20 de ani ș i a inventat Bilver dreapta avionului la vârsta de 32 de ani. Ely Whitey, la vârsta de 29 de ani a inventat masina care separă din seminț e de bumbac lor ș i Blaise Pascal a inventat calculatorul de la vârsta de 32 de ani. James Christen, la vârsta de 12 ani au stăpânit limbi diferite, cum ar fi arabă, greacă, ebraică, flamandă etc Toate aceste persoane au asigurat un loc în "Guinness Book of World Records."

Gatey poet celebru, la frageda varsta de 14 ani a scris poemul "Gânduri celebre în Disteto lui Isus Hristos în iad". Victor Hugo de vârsta de 14 ani a scris poezii 3000. Sfântul

Jnaneshwar a scris "Jnaneshwari Geeta", la vârsta de 15 ani. Sikandar lăsat la o campanie mondială de la vârsta de 20 de ani. Mughal Akbar Regele urcat pe tron regal, la vârsta de 19 ani ș i a devenit foarte celebru. Împăratul Akbar, la vârsta de 20 de ani ș i a Shivaji, la vârsta de 19 ani a urcat pe tron regal.

Analiza ș i discutarea Kundalini ș tiinț ei este în realitate trezirea puterilor latente divine. Dacă o astfel de practică spirituală yoghină este posibilă prin intermediul remediu, atunci se poate mări extraordinar de trup s-ar putea ș i strălucirea psihic. Nivelurile de vitejie, curaj, îndrăzneală, entuziasmul, vigoarea, vigilenț ă, însămânț are ș i înț elegerea poate deveni atât de extraordinar că activităț ile desfăș urate prin intermediul acestui mediu poate Perforce atrage un mare succes.

Formele de ființ e umane sunt foarte asemănătoare, dar caracterul lor este atât de variată, încât unul este pur si simplu uimit. Atât de mulț i oameni, în ciuda având o anatomie normală trăiesc încă o viaț ă de disperare cumplită ș i de a trăi o viaț ă de povară pură. Pe de altă parte, există oameni cu astfel de circumstanț e similare, care, prin puterea lor psihica puternica a crea astfel de situaț ii pe care le ating munț ii de succes. Deș i vieț ile lor sunt pline de obstacole dar le transforma în pietre de temelie ale succesului. Puterea lor va mari le dă o astfel de cale de succes pe care le ajunge cu uș urinț ă la scopul lor. Ei zdrobi toate obstacolele care vin in drumul lor ș i să ajungă la destinaț ia lor triumfător. Aceasta este miracolul puterii divine trezit.

Organismul este influenț ată de mintea într-un mod extraordinar. În condiț iile în care furnizarea de energie electrică forta vitala nu este apt, întreaga noastră trupească activităț i destinde. Acest lucru duce la boli ș i boli ș i pentru a le depăș i luăm medicamente. Dar se observă că, deoarece cauza principala a bolilor care nu sunt abordate în mod corespunzător ceea ce se întâmplă că, atunci când luăm medicamente boala dispare primul ș i o boală nouă preia. Cele boli schimbă doar forma, dar nu dispare in toto. În scopul de a ieș i din această capcană ar trebui să mărească singur depozit de trupească electrice ș i, dacă acest lucru este experimentat pe părț i bolnave ale corpului, se poate obț ine rezultate excelente.

Dacă mintea învinge lăcomia, delir, gândurile, dorinț ele, etc, omul poate deveni radiant si un lider printre oameni. Chiar ș i în condiț ii normale atunci când nu există alte mijloace sau ajutoarele omului Fii Oameni de astfel de magnetismul lor individuale, cu atragerea faț ă de ei înș iș i tot ceea ce au nevoie formează cosmosul. O astfel de radiant avans bărbaț i în viaț a lor pe puterea spirituală proprie ș i de a face o adunare ca arbust bambus, ajunge la înălț imi extraordinare, în toate sferele vieț ii. Acesta este rezultatul său interior forta

vitala activat. Acest lucru este, de fapt, Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină). Atunci când este activată omul devine povara liber ș i fără frică ș i a combate obstacolele, greutăț ile, în aș a fel ca ș i cum ar arata aptitudinile sale profesionale într-un stadion de sport.

Toată lumea ș tie ce este puterea de organe de simț . Toată lumea foloseș te mâini, picioare, ochi, urechi, etc limbii, dar în cadrul ei există o acoperire invizibil la fel ca ș i în organism este forț a vitală. Chiar dacă nu experimentăm în mod direct forta vitala încă o acceptăm existenț a sa. În acelaș i mod peste funcț iile obiș nuite ale organelor de simț există un potenț ial intens de înț elegere ș i de executare a sarcinilor de mare, care sunt formulate în natură subtilă. Aceasta se numeș te potenț ial extrasenzorial. Acest lucru nu este văzut în toț i oamenii în mod obiș nuit, dar în cazul în care psihicul unei persoane este activat spiritual, apoi în ele potenț ialul extrasenzorial prea este la locul de muncă. Potenț ialul extrasenzorial include amprentele de gândire ale vieț ilor anterioare, ș tiind propriu ș i viitorul altora, ș tiind evenimentele care au loc în ț inuturile îndepărtate, fără ajutorul de orice aparat tehnic, trimiterea de gânduri proprii altora, înț elegerea gândurile altora ș i intenț iile, etc Acesta este numit Ș tiinț ă supramentala ș i există exemple infinite ale acestora din întreaga lume. Potrivit yoga Științe există o reacție extraordinară pe Chakra Sahasrara, ca urmare a trezirii lui Kundalini. Centrele de divine ale potenț ialului extrasenzorial prin renunț area la starea lor inconstienta devină activă ș i să încep vedea, auzi, ș tiind lucrurile care în mod normal ar fi fost imposibil. Organele noastre de simț brute nu pot vedea / înț elege miș cările nenumărate inter-stelare spaț iu, sunete sale ș i luminile sale. Aceste organe de simț brute pot bea numai cunoaș terea brut al lumii. Dar, în cazul în care potenț ialul cuiva extrasenzorial este activat, este posibil să se înț eleagă misterele universului la fel ca Sidhas care au urmat calea Yoga. În acelea rare acest potenț ial extrasenzorial a fost deja activat in naș teri în ultimile ș i unele altora, cu eforturi intense activeaza o în această viaț ă.

În Istorie Religie indian se pot găsi nenumărate exemple de oameni care au un potenț ial atins extrasenzorial prin activarea energiei Kundalini.

Sanjay aș ezat în palatul regal a dat un comentariu de funcț ionare a regelui Dhritarashtra a ceea ce a fost loc în război Mahabharat.

Chaitanya Mahaprabhu a văzut Lilabhumi (locul unde sporturi divine s-au efectuat) a Domnului Shri Krishna. A mers din Bengal la Vrindavan ș i a stabilit-o ca un loc pelerin.

AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Când Swami Vivekanand a fost în Anglia, el sa întâlnit Jamshedji Tata, care a mers acolo pentru a obț ine permisiunea de a înființ a o fabrică de fier. Tata sa întâlnit Swamiji ș i a cerut Swamiji unde ar putea obț ine cantităț i suficiente de minereu de fier, cărbune ș i apă. Swamiji cu retrospectiv sa divină a cerut Tata a înființ at fabrica sa din Bhumi Sinha districtul Bihor pe malul râului de Sakchi. În acest domeniu, a declarat Swamiji, veț i găsi materiale suficiente prime pentru a înființ at fabrica dvs..

În corpul brut si psihic zona exista multe chakre, glande, plexuri, Naadis ș i fluxul lor de energie divină. Printre acestea unele sunt în corpul fizic brut, iar altele sunt în corpurile subtile si casual. În scopul de a activa aceste 3 corpuri unul are să efectueze austerităț i ș i practicile yoghine de diferite niveluri. Dar, în cazul în care aceste practici spirituale sunt luate pe propria putere, atunci este nevoie de o mulț ime de timp ș i este, de asemenea, plin de greutăț i. Dar, în cazul în care unul devine ajutorul cuiva pentru a activa organele brute, subtile ș i cauzale, apoi în loc de curs de austerităț i lungi complicate, se poate într-un interval de timp relativ scurt beneficia spiritual. Acest lucru nu ar trebui să fie numit ordinară.

În rândurile de mai sus numai acele fapte au fost discutate, care intră sub jurisdicț ia corpului ș i a minț ii. În cazul în care acestea sunt evoluat spiritual atunci atinge succesul extraordinar în închinare lui Kundalini (ș arpele-putere divină). În afară de aceasta, există două alte zone numite constiinta cosmica si constiinta Brahman. În scopul de a le împuternici valurile de energie electrică sufletului sunt de mare ajutor.

Prakriti (Mama Natura) este constiinta cosmica. Savanț i scripturale numi Maya (puterea iluzorie a lui Dumnezeu). Miș cările sale gestiona în mod direct ș i în mod corespunzător activităț ile lumii. Oamenii de stiinta prin deschiderea acoperiri superficiale ale constiintei cosmice (natura) au făcut numeroase invenț ii ș i descoperiri. Dar oricare ar fi a fost atins de ș tiinț a modernă poate fi comparat cu un grăunte de muș tar, deoarece un munte plin de stiinte secrete încă rămân să fie descoperite. Nu este atât de mult încă rămasă, care trebuie să fie desfăș urat. Este posibil ca aceasta descoperire nu poate fi făcută cu un aparat tehnic ș i maș ini. Prin urmare, nivelul de conș tiinț ă a omului ar trebui să fie trezită atât de subtilă încât să poată vedea niș ele adânci ale naturii mamei (Prakriti) ca o bucată foarte transparent din sticlă. Această etapă poate fi atins prin crearea strălucirea în zona de Kundalini.

Ramura de procrearii copilului este de aș a natură că, în loc de a fi limitat la actul sexual acoperă zona de gene ș i cromozomi. Această ramură a ș tiinț ei se numeș te genetică. De obicei la fel ca alte păsări ș i animale chiar naș te omul copii, dar omul nu are capacitatea de a crea mari calităț i deosebite aduse la copii lor. Fără îndoială, se poate vedea culoarea pielii mamă, forma de ochi, etc, în organism, dar ceea ce ar trebui să fie caracterul interior al unui copil nou-născut? Calităț i deosebite ce ar trebui să strălucească în personalitatea interioara a copilului? Un laic obiș nuit nu poate judeca toate astea pe bună dreptate, dar o Kundalini trezit (ș arpele-putere divină) poate satisface dorinț a lui mintea ta. În mitologia indiană (Purane) există exemple nenumărate de a deveni o mama insarcinata, fără actul sexual si acest lucru a fost posibil prin atragerea de puteri divine subtile pe baza practicilor spirituale intense întreprinse de către acea persoană. Un astfel de nou-născut prunc a fost întotdeauna plină de strălucire ș i glorie divină.

Kunti a dat naș tere la Karna cu Surya lui (a lui Sun) de putere, de la Yudhisthir Dharmaraj, Bhima din Vayu, Arjun de la Indra, fără nici o unire sexuală. Madri ei de cosoț ie a fost predat, de asemenea, această ș tiinț ă secretă ș i, ca urmare, prin puterea lui Ashwini Kumar a dat naș tere la Nakul ș i Sahadeva. În acelaș i mod Anjani a dat naș tere la Hanuman cu puterea lui Vayu. Astfel, aceste experimente ale ingineriei genetice în ș tiinț a modernă a 21 -a secolului par a fi foarte pitic în comparaț ie cu exemplele de mai sus mitologice. Nu numai acest lucru, dar, în cele mai vechi timpuri, prin experimentare copiii spirituali extraordinare cu potenț ial de extrasenzorial au luat naș tere activat. Domnul Ram ș i cei 3 frati s-au născut ca urmare a Putreshti Yajna. Dhrupad begetted Draupadi ș i Dhrishtadyumna prin intermediul unui Yajna. Draupadi posedat extraordinară frumuseț e, discriminare ș i de întreprindere. Dhrishtadyumna a fost ș ef al Armatei Armata Pandava în timpul războiului Mahabharat.

Vritrasur prea sa născut ca urmare a executării unei Yajna. Nr armă l-ar putea ucide. Acesta a fost doar fulgerul facut din oase Rishi Dadeechi lui (care au fost activate spiritual), care ar putea ucide Vritasur. Într-o atmosferă de forta vitala activat intens de energie electrică generată forț a de viaț ă prin penitenț ă intensă ar putea activa strălucirea specială în prunci nou-născuț i. Pe această bază s-au născut Luv-Kush în Rishi Valmiki lui schit, Bharat în schitul Maharshi Kanva lui, Vatsaraj Udayan în Maharshi, etc Jamadagni despre schit cu strălucire extraordinară.

Există un sistem tradiț ional, cu trimitere la constiinta cosmica (natura). Datorită atingere a constiintei cosmice se poate aduce schimbări limitate sau pe scară largă. În acest mod, dacă omul doreș te, astfel el poate aduce schimbări necesare ș i utile în Geografie a cosmosului, cu ajutorul puterilor sale spirituale. Într-o mare măsură conș tiinț a cosmică devine influenț at de acesta.

În Dakshineshwar a existat o discuț ie de influenț ă a conș tiinț ei asupra naturii. Un adept a spus că, din cauza caracteristica generală a Mamei Natura o plantă poate da doar un singur tip de floare, dar ar putea influenț a conș tiinț ei dau mai mult de o varietate de flori pe o singură plantă? Paramhans a răspuns: La nivel de constiinta, este posibil să aducă aproape toate tipurile de schimbări.

Atunci când a doua zi a sosit unele devotati au văzut planta trandafiri acelaș i lucru cu 2 culori diferite de trandafiri. Una a fost de culoare roș ie, iar celălalt era alb. În uimire când au venit la Paramhansji, acesta din urmă doar a zâmbit. Pentru mari sfinț i, care sunt pline de putere divină tot acest lucru este foarte obiș nuită, dar în scopul de a insufla credinta despre constiinta sufletului (Dumnezeu) în inimile laici care le efectuează astfel de fapte uimitoare. Toate acest lucru nu este exhibiț ionism ș i nu ar trebui să fie făcut pentru a face paradă de puterile cuiva divine.

Celebra legendă a Bhagirath care prin austerităț i a adus râul Gange la pământ la cer ne spune cum el a devenit una cu constiinta cosmica si cum constiinta umana poate conduce peste el. Soț ia lui Atri Anasuya prin puterea ei de austeritate ajutat de un flux de Manasarovar să curgă în regiunea Chitrakoot sub formă de Mandakini. Toate aceste evenimente sunt enumerate aici pentru a vedea cât de importante sunt aceste exemple, care de obicei sunt ignorate de cei care cred în dovezi tangibile numai. Toate aceste transformări fizice sunt posibile chiar ș i astăzi.

Brahman constiinta este sinonim cu constiinta lui Dumnezeu. Acesta este Domnul cosmosului. Nu numai acest lucru, dar le-a impregnat corpul omului cu cea a lui Mama Natura si distributie proprie. Tot ceea ce este în macrocosmos (universul) este acolo, în microcosmos (individuală). Tot ceea ce este acolo, în suflet toate-omniprezent (Dumnezeu) este acolo, în sufletul individual (om).

Dumnezeu nu este ca o singură entitate. Deoarece organismele de nenumărate brute, subtil ș i casual sunt unit cu El. Unele dintre acestea sunt de statură foarte ordinare ș i restul sunt pline de puteri divine. Dar nici unul dintre ele sunt independente. Ele sunt unite cu Brahman (Dumnezeu) la fel de multe perle sunt filetate într-un singur fir. Electricitate călătoreș te printre toate firele complicate ș i, astfel, devine împrăș tiate. Această energie electrică este prezent doar despre peste tot ș i pot fi utilizate în scopuri benefice. În acest mod Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), nu este doar legată de fiecare domeniu de constiinta cosmica (Prakriti Para), dar se bazează pe cerinț e specifice pe care le poate îmbina la suflet, indiferent de statură, care sunt unite cu Dumnezeu. Acest stabilirea unei relaț ii nu este fără un scop. Pentru că în spatele ei există cauze importante ș i cu această relaț ie aceste obiective sunt realizate. Aceasta este o realizare uriaș ă. În cazul în care un aspirant stabileș te o relaț ie cu fiecare unitate de natură (Prakriti), ș i Dumnezeu, ca urmare a acestei execută sarcini utile, atunci acesta poate fi doar în comparaț ie cu utilitatea de foc, care este rezultatul o scânteie unirea cu combustibil.

Printr-un schimb de se poate obț ine o conexiune de telefon, în orice oraș ș i la orice individ. În acelaș i mod, atunci când îmbina la constiinta sufletului (Dumnezeu), puteț i trimite mesaje, de ghidare, cereri, comenzi pentru orice individ din întreaga lume ș i pe baza potenț ialului său ș i dorinț a el poate primi un răspuns prea.

Brahman este centrul Brahmarandhra (regiunea scalpului). Este aici că unul găseș te Kamal Sahasrara (1000-petale de lotus). Acesta este, de asemenea, numit Polul Nord. Constiinta cosmica (Prakriti Chetana) este prezentă în Chakra Mooladhar (plexul) a corpului nostru. Aceasta este sursa radacina de transfer de energie electrică. Chakra Mooladhar este unit pentru a Kamal Sahasrara prin intermediul Merudand de Devyaan Marg. Este, de asemenea Brahmadand. Este, de asemenea Sangam Triveni (3-ori punctul focal) din cele 6 chakre (plexuri), Ida, Pingala ș i Sushumna. Toate această discuț ie a lui Kundalini de ș tiinț ă a avut ca scop desfăș urarea misterele importanț a acestei ș tiinț e antice, realizarea imposibil prin austerităț i spirituale ș i să descrie capacitatea umană de a controla conș tiinț a umană.

CAPITOLUL UNSPREZECE
ZEITA KUNDALINI, Locuitorul în chakra MOOLADHAR

Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) a fost comparat cu energie electrică, de energie ș i de aura. Într-un singur aforism scripturală se spune să fie la fel de strălucitoare ca linia de fulger. Într-un alt aforism se spune că Kundalini este inrudita cu foc Vaishwanar divină ș i o flacără de foc intens.

În Yogakundalyopanishad se spune că:

Că Kundalini sălăș luieș te în centrul Chakra Mooladhar sub formă de strălucirea sufletului ș i strălucirea lui Brahman. Aceasta este forț a noastră de viaț ă, în formă de strălucire ș i este forț a vitală.

În acelaș i mod în Vijnan Mahayog se spune că:

În Chakra Mooladhar lumina sufletul apare ca focul. În Chakra Svadhishthan apare ca o trage de corali. În Chakra Manipur straluceste ca si electricitatea. În Chakra Nabhi este ca lumina fulgerului. În Chakra Anahat Chakra este ca forma de falus, în Chakra Vishudhi ca de culoare albă ș i în Chakra Taalu există o experienț ă de unitate ș i formlessness. În Chakra Bhroo este ca flacăra de forma degetului mare noastre. În Chakra Ajna este ca o flacără de fum ș i, în Sahasrara ca un topor stralucitoare.

Descrierea de mai sus simbolică este o bucatica de energie electrică a lui Kundalini MAHASHAKTI. Desigur, pe baza cercetărilor ș tiinț ifice, precum ș i dovada se poate apela kundalini ca o parte intensă de energie electrică umane. Praf de puș că poate ajuta, fie în arderea biscuiti inofensive sau ca lovitură de dinamită pe munti uriaș e. O formă mai uș or de energie electrică poate fi vazut pe fata sau ca o aura de corp ș i forma sa mai intense pot fi văzute prin deschiderea a 3 -a ochiul lui Shiva care a ars până Kaam Dev (Cupidon) în cenuș ă. Vyaadh ar putea fi ars până la cenuș ă, ca urmare a blestemului lui Damayanti. Mii de fiii regelui indisciplinaț i Sagar ar putea fi ars până la cenuș ă. Indra ș i Luna pot experimenta o cădere din cauza blestemului lui Gautam. Clanul Yadav ar putea fi distruse

din cauza blestemului Durvasa lui. Aceasta este Kundalini umană electric, care poate dura până o formă teribilă. Acesta poate fi, de asemenea, numit "Dynamite spirituală." Energie ordinară este prezentă în fiecare por al unei persoane. Dar este mult mai concentrată în creier, inima si organele genitale (Chakra Mooladhar). În limbajul vedică aceste 3 incendii sunt numite Ahitagni, Dakshinagni ș i Gahrpatyagni. Acest lucru este, de asemenea, Mahakali, Mahachandi ș i Mahadurga (cele 3 Zeiț e). Datorită apropierii de doi indivizi de energie obiș nuită a forț ei vitale lung influenț ează forț a vitală mic. Datorită asociaț iei sfânt sau josnic influenț a este bun sau rău. Unirea unui bărbat ș i o femeie este sportul divin al acestei energii. Un om de penitenț ă efectuează austerităț i la acest foc Yoga foarte. Focul a stomacului (Jatharagni) digera alimente ș i ia-l la stadiul de formare a materialului seminal. Bărbaț ii ș i femeile agitate de focul pasiunii sexuale (Kaamagni) se arde ca o molie într-o flacără. Foc de vorbire (Vaani Agni) face prieteni sau dusmani cu bine / rău vorbire. Strălucirea de ojas, Tejas ș i Varchas include strălucire în toț i oamenii. Focul lui Brahman (Brahmagni) locuieș te în Kamal Sahasrara (1000-petale de lotus) ș i dă sufletul individual o viziune a lui Dumnezeu. Foc de sentimente (Bhavagni) în inima manifestă ca compasiune, prietenie, sentiment de serviciu etc Kaalagni sau incendiu de timp induce moartea. Foc de letargie (Mandaagni) induce letargie ș i boli la om. Există nenumărate incendii de acest tip în corpul uman. Știința de astăzi materiale moderne descrie 13 astfel de incendii. Toate acestea au propriile lor calităț i proprii speciale. Printre acestea focul forta vitala este Kundalini, care abundă în vigoare viaț ă, îndrăzneț ș i vigoarea în omenire. Se crede că această sursă latentă de energie este blocat în seiful de 6 încuietori prezente in corpul omului subtil. Aceste 6 încuietori sunt cele 6 Chakrele (plexuri), care sunt prezente în organism ca un flux electric, Foucault sau plexuri. Oamenii de ș tiinț ă au vorbit scripturale ale chakrelor ș i a lui Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină), într-un mod foarte simbolic.

Shambhavi Tantra consideră că, aș a cum puteț i introduce propria casă folosind un sistem de blocare ș i cheie, în acelaș i mod omul poate intra Brahmalok prin intermediul calea Sushumna peste trezirea lui Kundalini. În Aryank Taitereya, Chakrele sunt numite Devlok. Adi Shankaracharya în timp ce descrie această Kundalini Shakti în Soundarya Lahiri a spus că Ajna Chakra Sahasrara ș i reprezintă Brahman, Brahmalok ș i modul în care ea "înoată" în Dumnezeu.

În urma este descrierea lui:

O Kundalini, prin activarea pământ în Mooladhar, incendiu în Svadhishthan, apă în Manipur, vânt în Anahat Chakra, spaț iu în Vishudhi dai lumina minț ii în Chakra Ajna. Peste ș i peste acest sport cu Dumnezeu în Kamal Sahasrara. În

Samadhi Paad de Yoga Darshan aforism 36 se spune:

Atunci când lumina divină Kundalini flacari strălucit oameni să depăș ească toate necazurile.

Discuț iile hinduse religie de 33 sau 33 crores Koti demi-zei. Acestea corespund la cele 33 de componente sau ș irag de mărgele de-cum ar fi structuri găsite pe Merudand (coloanei vertebrale). Acestea sunt numite vertebre. Merudand este de forma unui ș arpe. Intre vertebre fiecare 2 este un pat de carne care sprijină vertebre. Prin urmare, este elastic în natură ș i pe axa acestuia, el poate roti în orice direcț ie. Acesta poate fi împărț it în 5 părț i 1) de col uterin - 7 vertebre 2) torace-12 vertebrele 3) lombare - 5 vertebre 4) sacrală - 5 vertebre 5) carksegial - 4 vertebre. Capacitatea inglobate in aceste 33 piese este comparat cu divinitatea.

Fără îndoială, Merudand este gol (poros), dar aceasta nu este superficial ca o tobă. Întruna găseș te măduva creier. La partea din spate a fiecărei vertebre ș i anume pe partea stanga / dreapta există găuri de formă de inele din care apar nervi mari, care nu sunt altceva decât o grămadă de nervi mai mici. Partea de jos a Merudand este de forma unui con ș i este numit terminalul încrengătura.

Mai mult vertebre sunt mici în anumite regiuni mai largi sunt. Ele nu sunt în interiorul tubular ș i sunt unite una de alta. Aceste vertebre 4 se unesc pentru a forma o formă de ou sau mugure de floare. Acestea sunt numite carcix. Acest mingea se numeș te "Kand" în Kundalini Yoga ș i este, de asemenea, numit Svayambhoo Linga.

Din punct de vedere regional Chakrele sunt denumite după cum urmează. 1) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) Manipur) 4) Anahat Chakra 5) Vishudhi. Merudand se termină la acest punct. Ajna Chakra este între sprâncene ș i Sahasrara este la centrul de scalp.

Când ne-am folosi de activare Chakra termeni, purificare, etc trezire doar înseamnă că energia potenț ială a acestor centre secrete sunt manifestă.

Aici ar trebui să înț eleagă profund că, în arena scripturală corporală ș tiinț ă (anatomie) este privit ca o formă de ș tiinț e subtile. Organismul brut este doar o umbra a corpului subtil. Niciodată nu ar trebui să orice organ brut fi corelate cu corpul subtil. Dar ar trebui să fie privit doar ca o imagine ș i un reprezentant. Nici unul dintre organele corpului are brut oricare din puterile divine descrise în ș tiinț a corpul spiritual. Din corpul brut puteț i obț ine doar o bucatica slab din aceste puteri subtile.

Mooladhar Cuvântul este compus din 2 piese. Mool-Adhar. Mool înseamnă rădăcină, de bază ș i mijloacele de sprijin Adhar. Pentru ca este suportul de bază a forț ei vieț ii care regiunea se numeș te Mooladhar. Pentru că este în lumea subtila este invizibil. Mărcile simbolice ale invizibile sunt prezente în organism brut. De exemplu, vederea divină a Ajna Chakra este văzut de a lucra în organism brut ca 2 ochi numit glandele pituitara si pineala. La zona de chakra inimii noastre lui Brahma este la locul de muncă. Mooladhar este văzut în plexul sacral al Merudand (coloanei vertebrale). Datorită calităț ii sale spirituale, este apt că atinge acest statut ș i glorie. Mooladhar este sursa de Prana (forta vitala), dar natura sa la scară largă, comportamentul ș i funcț ia de distribuț ie este posibilă numai prin intermediul Merudand.

Potrivit anatomistii chiar deasupra Mooladhar ș i uș or sub Chakra Svadhishthan este glanda prosterneze. Aici se află centrul de material seminal. Undele emise de aceasta pasiune zona sexuala induce. Hormoni emise de acesta sunt responsabile pentru producerea spermei. Pântecele femeilor prea se află în această regiune. În zona inferioară a Sushumna se află plexul lombare ș i sacrale. Aceste 2 plexuri controlarea emisiei de urină ș i pasiunea sexuală a organelor genitale. Dacă există o agitaț ie în această regiune, fie unul, fie ambele funcț ii sunt împiedicate. Acesta este din această regiune că problemele medicale ale urinare în exces, nevoia de excese sexuale provine. Aceasta este zona din toate inspiraț ii utile de viaț ă ș i este numit, de asemenea, Kand, kurd sau Kaam Beej (seminț e din pasiunea sexuala). Kand are, de asemenea, un alt nume numit Kurma (broască ț estoasă). Acesta este reprezentantul Kurma întrupării broasca testoasa Avatar adică a lui Dumnezeu. Datorită activităț ii sale de retragere ș i se întinde picioarele sale, aceasta este declarat a fi un simbol al puterilor divine. Forma de regiune Kand este ca cea a unui ou. Acesta este comparat cu starea retras de la mâini ș i picioare de broască ț estoasă de o. În legenda de ocean churning tija baterea a fost de munte Mandarachal. Domnul Kurma ca testoasa sa aș ezat sub acest munte si a luat in greutate de pe umeri. Aceasta este o descriere simbolică pentru baterea ș i puterea de lumea interioară a regiunii Kand sau broască ț estoasă.

Marii gânditori au corelat centre hormonale (glande) ca aspectul brut din cele 6 chakre. Potrivit lor, în bărbaț i ș i femei, se vede o formă evoluat de energie electrică care curge în aceste chakre. La barbati este în formă de statornicia ș i la femei ca sensibilitate. De

asemenea, este o bucatica simplă a activităț ilor obiș nuite ale unei ființ e vii. Nu este o exagerare să numim aceste glande endocrine care secreta hormoni ca cutii magice. Următoarele sunt cele 6 glandele hormonale: 1) pineala (hormoni - ceratonin si melatonina) 2) pituitară (hormon de creș tere) 3) tiroidiene (tiroxina) 4) Thymus (hormoni de reproducere) 5) glandele suprarenale (ACTH adrenalina,) 6) gonade ( testosteron ș i estrogen).

De obicei ș arpe-cum ar fi Kundalini ș i chakrele, cum ar fi Ajna, Sahasrara, etc sunt, în general, într-o stare latentă. În somn profund sau inconș tienț ă om prea pare ca el e mort. Într-o astfel de stare a pierde toate conș tienț a ș i conș tiinț a. Chiar dacă cineva l fură el nu este conș tient. Chiar dacă hainele sunt eliminate el nu este conș tient de asta. Dar când se trezeș te, el devine pe deplin conș tient de puterea lui ș i pierderile sale prea.

Fluxul obiș nuit de energie electrică corporale este într-o stare latentă, dar în cazul în care este incitat ș i activat prin practici spirituale, atunci există o mare transformare.

Atunci când vântul puternic loveș te găuri de un flaut, un sunet emană din ea. În mod similar, dacă vânturile puternice a lovit un grup mare de copaci de bambus, un incendiu forestier poate rezulta.

Se poate vedea frunze uscate, iarbă, etc praf de funcț ionare după trenurilor în miș care rapidă, autoturisme etc Când apa breton împotriva pietre uriaș e într-un râu, apoi se ridica de mare. Când aripile unei roț i de apă se rotesc atunci se poate macina chiar boabe de grâu pentru a obț ine făină de grâu. Atunci când aparat tehnic este ataș at la o cascadă care vine în jos de la o înălț ime mare, de energie electrică este generată. Taifunuri, furtuni, cicloane ne dau un gust de puterea lor extraordinară. Astfel, atunci când Chakrele sunt incitat ș i activate, toate cele 3 corpuri, adică fierbe brut, subtil ș i casual organisme ș i, astfel, să ne dea o introducere a puterii sale.

În diverse texte spirituale se spune:

Aceste semi-zei, care ne dau obiecte de simț nu poate da mântuirea. Cei care dau mântuirea spirituală nu pot oferi obiecte de simț . Dar Kundalini Shakti ne oferă ambele obiecte ș i anume sens ș i mântuire.

În Vijnan Mahayog se spune:

Dacă o persoană a lui Shakti Mooladhar este de dormit, apoi lumea intreaga sa doarme. Dar dacă o persoană se trezeș te Kundalini Shakti, apoi destinul său prea va inflori.

În cazul în Mahatantra se spune:

Dacă persoana lui Kundalini Shakti este trezit apoi sa Vaikhari, Madhyama, Paraa ș i Pashyanti Vani (vorbire) prea se trezeș te. Astfel de discurs al unei persoane vine întotdeauna adevărat.

În Tantra Yogini se spune:

De îndată ce se trezeste Kundalini grandoarea acelei persoane interioară ș i gloria poate fi clar perceput.

Există un incident celebru în Mahabharat în care Bhishma Pitamaha nu a vrut să renunț e la cadru său muritor când soarele era în Dakshinayan. El a dorit să moară în Uttarayan. Prin urmare, el a ales Marg Devyan pentru a ajunge la lumea de dincolo. Chiar ș i aici există un incident de Kundalini. Dakshinayan este focul Kundalini ș i Uttarayan este energia Brahmarandhra în regiunea capului. Devyan este calea Merudand. Practica trezirea lui Kundalini de Bhishma a fost pe jumătate. În scopul de a se finaliza el endevaoured în această direcț ie în timp ce culcat pe un pat de săgeț i. Atunci când scopul lui a fost îndeplinită a lăsat trupul său muritor.

În Atharva Veda (19/37/1), se spune:

O focul din suflet, lumina harului cauza ta, s-ar putea, strălucirea, preaplin îndrăzneț , vigoarea în mine. O foc, poate de 33 departamente mă binecuvânteze.

În Yajurved se spune:

O divină foc, în funcț ie de vârstă devenind, vitejie, copii buni, bogatie, intelect ascuț it, iubire, perseverenta vă poate să ne binecuvânteze.

Psiholog modern, spun că Kundalini (ș arpele-putere divină) este energia latentă a inconș tientului. Fani chinezi ș i japonezi de Yoga numesc Chi, Ki, putere.

Autorul american Dr. Lee Senelia în cartea sa "Psihoză Kundalini ș i transcendenț ă" în timp ce scris despre importanț a lui Kundalini Kundalini spune că dacă este trezit omul va deveni mai activ. Radiaza de caractere ș i cele potenț ialul de manifestul creierului ascunsă, care sunt altfel intr-o stare latentă.

Vrihajabalopanishad spune că:

Atunci când acest foc de timp ș i anume Kundalini călătoreș te în jos, omul devine slab atat fizic cat si mental. Dar când ea se ridică mai sus, rezulta ca persoana puteri divine (Sidhis) ș i îl conduce la Brahmalok.

Există o poveste interesantă în Puran Skand. La începutul creaț iei Brahmaji efectuate penitenț e pentru un interval de timp îndelungat. Ca urmare unui incendiu intens manifestat. Când este atins pământul, acesta a luat foc. Când focul a crescut ridicat în cer urmă a luat foc. Din faptul că Tejas scântei de foc pentru a seta toate cele 10 direcț ii.

Foc-a spus Brahmaji: Sunt de ardere cu foamea. Dă-mi mâncare. Prin urmare, a dat foc Brahmaji toate părț ile trupeș ti unul câte unul să mănânce. Cu toate acestea, foamea de foc nu a fost sătul. Prin urmare foc în timp ce striga "foame-foame" a început să plângă prea.

Pentru că nu a avut nici Brahmaji soluț ie pentru a oferi el a spus: O, foc, Tu ar trebui să intre organismele de oameni dorinț ă foarte orientate în sus si sa mananci toate mineralele. Foc a făcut exact acest lucru. Foc mâncat până bărbaț i / femei nenumărate, care erau pline de dorinte. Cu toate acestea, focul nu a fost sătul. Prin urmare, Prajăpati a cerut foc pentru a intra psihicul Rishi ș i sub-zeii în cazul în care a existat nectar. Foc băut acest nectar ș i a fost, prin urmare, îndeplinită. Astfel, focul a început locuinț ă acolo.

Concluzia povestea de mai sus este că, dacă Kundalini intra in arena de dorinț e, se poate distruge o ființ ă umană. Dar când Kundalini este utilizat pentru eforturile spirituale, atunci nu numai că este el însuș i fericit, dar că aceasta dă bucurie persoanei purta aceasta.

Kundalini este comparat cu un incendiu forestier, care arde o pădure imensă în cenuș ă. Este, de asemenea, ca un foc submarin, care se ridică în ocean ca focul ș i face oceanul complet lipsită de apă. Când focul central al terenurilor erupe, există un cutremur si Flacarile erup. Principiul omului de alimentare de bază este Kundalini, care este unit cu constiinta cosmica ș i se bazează pe dorinț ele ș i are nevoie de ea imbibes energie din depozit cosmic. Incendiu prezent ș arpele latentă în Chakra Mooladhar continuă să scuipe venin în timp ce situată în Kund. Dar acest venin poate fi convertit la nectar. Trezirea Kundalini implică ridicand-o la chakrele superioare pentru "potabila" nectar ș i Rasa Soma (suc).

CAPITOLUL DOISPREZECE
KUNDALINI --- O FORMA intensa de energie forț a vitală

În general, o cădere conotează un sens rău ș i să se ridice înseamnă bine. Acest principiu se aplică ș i organism, în special în ceea ce priveș te forț a vitală a organelor genitale este în cauză. De terming Chakra Mooladhar ca organul genital feminin ș i Sahasrara ca organul genital masculin, fără îndoială doar o analiză simbolică a fost făcut, dar nu este aș a fel încât ceea ce priveș te acț iunile sunt în cauză. În loc de a nu pierde energia Mooladhar în pasiune sexuală ar trebui să fie ridicat la regiunea capului, astfel încât prin meditaț ie corectă ochiul înț elepciunii divine poate fi deschis. Dormit Kundalini Shakti (ș arpeleputere divină) înfăș urat în jurul valorii de Shivaling locuieș te acolo ca un ș arpe de sex

feminin dormit. Dar atunci când evoluează ș i se ridică spre regiunea capului ea locuieș te în materia cenuș ie a creierului ș i anume în reț eaua nervul subtilă a Sahasrara Kamal. După o creș tere Shivling mic ia forma unei Kailash montare gigantic. Ea evoluează în continuare în 1000 înflorit - petale de lotus numit Kamal Sahasradal. Astfel, unul câte unul, toate centrele latente ale creierului se activează. Aceasta este o mărire de microcosmos la macrocosmos.

În acest fel a unui control este foarte mult necesar ca sprijinul Merudand fi luate. Dacă astfel fluxul de energie conș tientă a Sushumna pot fi folosite pentru scopuri mai înalte sacre, atunci fericirea lui Brahman ca una din experienț ele n-ori mai mult decât bucuria de placeri senzoriale. Exerciț ii de yoga, cum ar fi Bandah, Mudra, Pranayam, Asan etc sunt realizate pentru acest scop. Via Sidhasan, Vajrasan, Mudra Shaktichalini, Bandhas, Prana Yoga, etc energia Mooladhar este activată / trezit ș i a ridicat în sus, astfel încât să-l unească cu centre auto îndeplinite. Dar toate acestea Hatha Yoga ș i practici de Kriya Yoga, dar sunt primul pas în activarea energiei Kundalini. Acestea nu ar trebui să fie luate în pas final în activarea energiei Kundalini ș i, de fapt, poate fi comparat cu doar acț iunea ș ocului de încălzire a unui motor cu motor rece.

Acest subiect are nevoie de siguranta, deoarece clarificare Kundalini este, de asemenea, numit Kaamabeej (seminț e de toate dorintele si pasiunea sexuala). Ca un simbol Shivling este restabilit. Atunci când este scăldată Shivling apoi nava de apă este plasat pe suport trepied ș i unul câte unul picături de apă se scalde Shivling. În organele genitale ale femeii nu este pasiunea sexuala. În jumătatea inferioară a organelor genitale masculine este genital feminin. Atunci când ambele aceste contradicț ii sunt activate, atunci există incidenta de conversie de sex. Bărbat devine o femeie ș i invers. Motivul este faptul că această energie intră în aceste zone latente. Pasiunea sexuala prea manifestă, din cauza motivelor de mai sus. Pentru ca acest act indezirabil nu nectar vădită trebuie să fie picura în aceste regiuni din zona capului. Acest nectar este numit Rasa Soma. În el Soham spirituală practică a Khechri Mudra se obț ine pentru a savura acest Rasa Soma.

Atunci când un stativ trepied este dat în judecată să se scalde Shivling, apoi cele 3 picioare reprezintă Ida, Pingala ș i Sushumna Naadis (nervii subtile). Scăldat de o Shivling simbolizează trezirea lui Kundalini. Această descriere simbolică ne spune că Domnul Kundalini este puternic Domnul Shiva. Locul său de reș edinț ă ar trebui să fie privit ca pur ca muntele Kailash ș i Manasarovar. Acesta nu ar trebui să fie privit ca lewdly organele genitale de masculi ș i femele. În fapt, prin adăpostirea sentimente sacre ale importanț ei sale ș i puritatea ar trebui să efectueze practici spirituale, astfel încât să-l utilizeze pentru scopuri spirituale mai înalte. Demers al intreprinderii si aptitudini artistice ș i acț iunile ș i sentimentele de frumusete nu trebuie să fie uscat până numai în domeniul protecț iei. În

schimb energia Shiva a prezentei Chakra Mooladhar în apropierea organelor genitale ar trebui să fie utilizate pentru scopuri spirituale mai înalte.

Anumite persoane pline de imaginaț ie în ceea ce priveș te indecent practica spirituala a discuta despre Hatha Yoga "Din unirea sexuală a transa". Asta este de la "Sambhog spun Samadhi Ki Ore" Ei se corelează la falusul masculin ș i feminin vagin. Acest lucru nu este doar corectă ș i este, de fapt foarte vulgar, absurdă ș i lipsită de un sens al direcț iei. În realitate, astfel de observaț ii indecente, vulgare nu ar trebui să atingă aceste zone sacre, cum ar fi capul ș i inima. Prin menț inându-l sfânt ar trebui să încerce ș i să respecte celibatul ș i, astfel, ridica-l pentru scopuri mai înalte. Acest lucru ar trebui să fie respectate atât de către bărbaț i ș i femei. Autorii scripturale în timp ce discuta natura lui Kundalini lau corelat la aptitudinile artistice sexuale. Dar sensul său nu este sexuală pofta si, de fapt, aceasta înseamnă manifestare de vim ș i vigoarea în organism. Mooladhar Chakra este, de asemenea, numit de seminț e de pasiune sexuala si Sahasrara Kamal este sămânț a înț elepciunii divine. Purificarea de coordonare a ambelor rezultate din activităț ile discriminatorii. Această putere divină ne ajută în toate avansarea rundă de viata, purificarea caracterul ș i gândirea mare idealist. Kundalini Yoga este faptul că practica spirituală care ajută în atingerea idealurilor spirituale.

În Upanishad Shwetashwatar Kundalini se numeste "Foc de yoga" sau "Nachiketa lui Foc" ș i este sinonim cu focul pură a unui Yajna. Se spune că în corpul lui oricine acest foc de divinitate este aprins, există corpul este diseaseless ș i mintea este absolut senină. În "Chainik Yoga Pradeepika" In Lohen le-a numit ca "focul duh" ș i AHS-l corelate cu focul aprins al sufletului.

Mare învăț at al Ș colii de Yoga de Vest, Sir John Woodroffe a numit-o "focul ș arpe". Fondatorul Societăț ii Teozofice, Doamna Blavatsky numeș te "energie electrică cosmică", ș i spune că viteza sa este 3,45,000 mile / sec. Întrucât viteza luminii este de 1,95,000 mile / sec. Undele electrice au o viteza de 2,99,000 mile / sec. Potrivit oamenilor de ș tiinț ă mari viteza undelor de gândire este de 7 ori mai mare decât undele electrice adică este 22,65,120 mile / sec. În momentul flash de un gând se poate înconjura Pământul de 40 de ori.

In ciuda faptului ca o putere spirituală Kundalini cu siguranta se corelată cu energie electrică corporale. Dr. Vasantji Rele, în cartea sa "misterios Kundalini" îl numeș te o forț ă de nerv. Introducerea acestei cărț i a fost scrisă de către Sir John Woodroffe. Potrivit lui Kundalini în cazul în care se corelează cu Rele nervul vag chiar acolo el însuș i o numeș te o forț ă mai mare. Potrivit lui Kundalini este o realitate dinamică. Este o energie latentă care, prin evoluț ie (creș terea mai mare) în loc de involuț iei obiș nuită a materiei, se

poate radia un personaj cu slava divină. Potrivit Vasant Rele Kundalini într-o stare de echilibru este obiș nuit, dar atunci când este nevoie de forma cinetică devine forta vitala. Potrivit lui textelor, cum ar fi Hathayoga Pradeepika, Shiva ș i Samhita Niroopan Shatchakra spun că Kundalini este o formă individualistă a cosmosului în care umplu mare putere conș tientă.

Om de ș tiinț ă de Vest Hudson, care este, de asemenea, un savant de Hathayoga spune în faimoasa sa carte "Știința Seership", care magic puterea Kundalini trebuie să fie activat numai sub îndrumarea unui învăț ător sfânt mare ș i că mintea trebuie să fie pură ș i anume lipsit de orice dorinț ă . Altfel, dacă se miș că în jos Kundalini, aceasta va duce la pofta ș i ataș amentul faț ă de obiecte de simț . Ș i atunci această putere va fi utilizat în mod abuziv în activităț i cum ar fi dorinț ele ș i nevoile satisfacerea inferioare egoiste.

Jain profesori de yoga s-au numit Kundalini ca fiind "Tejoleshya" ș i-au dat 2 moduri de atingerea acestui obiectiv. Prima metodă este de a efectua penitenț ă în timp ce luaț i cantităț i foarte limitate de hrană ș i apă. Al doilea mod este de a încălzi corpul cu raze de soare ș i anume imbibing energiei solare în timp ce medita pe soare. Sursa rădăcină de Tejoleshya este declarat a fi corpul subtil. Că centrul de asemenea, face parte din Kundalini. Tejoleshya poate fi, de asemenea, declarat a fi o formă de cult Savitri.

În timp ce discuta Kundalini Shakti, oamenii de stiinta spun ca este yoga Oamenii știu influenț a de foc ș i de energie electrică ș i să facă uz de ea apt "Vocea tăcerii.". Dacă ei înț eleg cu adevărat folosirea focului spirituale ș i metafizice, apoi se poate atinge Sidhis nenumărate puteri divine () din regiunea sufletului.

Dr. Scott spune că acest lucru este un cristal cu ajutorul carui tranzistor funcț iilor vieț ii noastre. Anatomistilor-l descriu în felul lor ș i ei numesc maduva spinarii si Chakra Mooladhar ca "Impar ganglion." Acesta este comparat cu un generator, dinam, baterie, etc magnet Toată lumea acceptă că aceasta este o rug aprins de arena de pasiune sexuală ș i că, în cazul în care este invocat mai mare, dă acea persoană puteri extraordinare.

Dr. Henry Lindal, împreună cu o descriere a sursei de energie electrică radacina conș tient cosmice ș i de energie electrică al lumii materiale, de asemenea, a fost elucidat de energie electrică lucrează în corpul uman. Tot pământul prezent în cosmos este răspândit net al undelor electromagnetice ș i această energie electrică pozitivă are o forț ă de 3 volț i lakh. Fiecare ființ ă vie are o presiune de 5 volț i / metru. Parte din această energie electrică

micro-cosmic locuieș te în corpul uman ca Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină). Dr. Lindal a spus că, în activităț ile de celule umane ș i nervii o cantitate mare de energie electrică se utilizate. Sursa este creierul, ș i nu inima. Acesta este baza de începere ș i sfârș itul vieț ii noastre. Dar această sursă nu este unilaterala. Materia cenusie creierului situat în partea de sus a Merudand ș i jumătatea inferioară a Sushumna, care corespunde Cada equina, produce energie electrică forta vitala. În materia cenusie creierului ș i anume sistemul activator reticular există o revărsare continuă de flăcări electrice. O parte mai mare din această energie electrică se găseș te în sudul pol, care este, de asemenea, centrul de pasiune sexuală. Dr. Hiroshi Motoyama, cu ajutorul aparatului său AMI a găsit o proporț ie dens din această energie electrică în acest punct de focalizare. Motivul pentru oamenii de stiinta au efectuat un studiu de cercetare detaliat privind acest centru de pasiune sexuală este, deoarece Kundalini este un domeniu important al miș cărilor vieț ii. Pentru ca o ființ ă vie nouă este plină de mijloace de producere a noului material, puterea ș i importanț a în comparaț ie cu toate organele este cea mai sensibilă ș i foarte puternic. Face din sacrale plexului ș i equina Cada este foarte complicat ș i important din punct de vedere fiziologic la fel ca creierul. Acest fapt a fost prezentat de dl Lee variedly Sanela, în cartea sa "Kundalini - psihoză ș i Transcedence", Dr. C. Naranjo - ". Psihologia Meditaț ie" R. Arnsteer în

Dr. Carrington în cartea sa "Psihologia modernă ș i filosofia indiană", a scris că există atât de multe exemple în care este asistat că dacă organismul format din forț ă vitală ș i moleculele rămâne sau nu încă existenț a subtila continuă. In ciuda faptului ca unit cu trupul său centru autoritatea unităț ilor de forț ă vitală să rămână intactă în acest domeniu. Corelată cu această găsi acolo este o altă descoperire de yoghini în care există o apariț ia unor ideoplasm sau psychoplasm atunci când Yogi se află în cele mai înalte stări ale medierii numit Samadhi sau trance. Oamenii de stiinta sunt de părere că aceasta se tot emis de organismul într-o stare de aburi ș i este cel mai găsit în zona scalpului, vârfurile degetelor, buzelor, feț ei, chakra Naadi ș i în jurul organelor genitale. După studiul ș i descrierea (fotografie Kirlean de "Corp Plasma biologică" de către savantul rus Semian Kirlean) această activitate de cercetare cu referire la forț a vitală a corpului subtil Kundalini a atins o mare parte din faima. Emanueal Swedenborg îl numeș te nor vizibil de unde eter după folosirea de filtre speciale, pot fi fotografiate cu ajutorul de proiecț ie de înaltă tensiune. Oamenii de ș tiinț ă sunt de părere că aspectul său este asemănător cu netă a unei viespi ș i miros de ozon. Densitatea creste / scade ca urmare a creș terii corespunzătoare / scădere a forț ei vieț ii. Sentimente poate creș te, de asemenea, / micșora influenț a. Dovada existenț ei sale a fost elucidat de către Lyell Watson, în cartea sa "Natura Super", în care, chiar dacă o parte a corpului unei persoane este întrerupt încă această persoană trăieș te prezenț a în formă de durere, senzaț ie de arsură, zgarieturi etc În această incidenț ă numit "Fantoma Efectul Limb" se dovedeș te că corpul subtil există ca ectoplasm ș i aceasta este faptul că oferă o experienț ă de persoană de senzaț ie în ciuda nervilor brute fiind absent.

Potrivit cărț ilor "Cartea tibetană a morț ilor" ș i "Cartea chineză Soul" organism brut si corpul vital exista separat. Fără îndoială, atât coexistă alături de dar, uneori, corpul vital se separat, astfel încât să locuiască în altă parte ș i că un nou corp vital vine în existenț ă. Prin urmare, existenț a unui om de multe de timp este experimentat de două ori.

Dr. Seel ș i J. Taylor în cartea lor "ș tiinț elor pozitive Antic hinduș i", scrie că ritualurile ș i practicile spirituale ale religiei hinduse utilizeaza corpul vital o afacere mare ș i, prin urmare, sunt foarte puternice. Acest organism vital poate fi văzut cu ochii divine. Unele ani în urmă un articol pe această temă a fost publicat în revista "Teozofiei" sub titlul de "Anatomia lui Tantre".

Teozofiei ș tiinț ă CW Leadbeater a elaborat continuatorul pe cele 6 chakre situate pe Merudand în cartea sa Acesta consideră că, corpul vital este creat dintr-un tip special de forț ă electrice si este prezent in organism la fel ca o pasăre "The Chakras." Cuddles în cuibul său. Multi oameni de stiinta numesc alte Prana (forț a vitală), ca "focul vieț ii". Mai mult acest foc este prezentă în corpul unei persoane mai mult că persoana este conș tientă, entuziast, indraznet si radiant. Dar atunci când există o lipsă de ea, atunci, chiar dacă organismul este foarte bine construit încă această persoană va fi un cadavru sperie, letargic ș i plin de disperare. Această forț ă electrică poate fi augmentat cu un efort prea. Acesta este motivul pentru care practicile yoga sunt încurajate. Kundalini Yoga se bazează pe ș tiinț ă forț a vitală.

Esenț a de trezire Kundalini implică atragerea de constiinta vitale din întregul cosmos, astfel încât să se unească această conș tiinț ă mare cu unul de forț ă vitală proprie ș i de a atinge, astfel, puteri mai mari divine. Prin urmare, practicile yoga sunt încurajate astfel încât să utilizeze aceste puteri divine pentru obiectivele mai mari sacre. Această capacitate creș te în mod proporț ional cu controlul cuiva mentală ș i cu risipă de această forț ă această capacitate scade ș i în cele din urmă devine distruse.

Iacov Boham este foarte bine cunoscut în rândul Tantriks europene. Cartea "Teozofiei Practica", scrisa de George ucenicul său german, Michel este de părere că Kundalini trezirea ș i 6 chakre ar trebui să fie păstrat un secret bine păzit. Pentru că, dacă ajunge în mâini greș ite, atunci aceasta poate duce la căderea unei astfel de persoane. Pentru că atunci când astfel de oameni incapabili să înveț e despre Kundalini stiinta au "predică" ș i celorlalț i ca niș te orbi conduc alț i bărbaț i orbi. Astfel, predicatorul aș a-numita, de asemenea, cade ca lui aș a-numitele "ucenici".

CAPITOLUL TREISPREZECE
Este ușor să LUAȚI dar dificil de a da

Puterea vointei, de concentrare, disciplină sunt practicile yoghine de o viaț ă obiș nuită ș i poate fi avansat prin orice mediu. Acesta este perseverenț a în care mintea în loc de a permite gândurile noastre să se împrăș tie la distanț ă ne concentrăm ș i să se concentreze-le la un moment dat. Prin corelarea activităț ilor noastre de zi cu zi de rutina ne putem opri mintea noastră de la distanț ă împrăș tie. Dacă cineva numai că aceasta poate deveni suficient de capabil pentru a imbibing spiritualitate. Totuș i, acest lucru nu este suficient. În scopul de a utiliza această putere de inspiraț ie pe altii o are pentru a atinge prerogativelor speciale. Prin urmare, cineva trebuie să se supună practicilor spirituale deosebite.

În scopul de a prinde undele radio un tranzistor este necesar. Dar ori de câte ori maș ini de transmitere sunt păstrate acestea sunt pline de putere în exces ș i foarte scumpe. Aceste obiecte din apropiere poate fi foarte uș or de văzut cu ochii noș tri proprii. Dar dacă vrei să auzi ș i să vadă lucrurile în locuri îndepărtate, o televiziune care imbibes prima ș i peisaje transmite este necesar. Urechile pot auzi cu uș urinț ă orice conversaț ie, care este în apropiere. Dar dacă vrei să auzi un sunet de o regiune îndepărtată, apoi un telefon cu baterii puternice este necesar. Cu o viteza ordinară chiar si picioarele pot merge, dar dacă doriț i să călătoriț i la viteză mare, apoi o maș ină sau o bicicletă este necesară ș i că prea care are suficientă benzină / motorină. Acelaș i lucru este valabil pentru evenimente spirituale. Este uș or să bea, dar greu pentru a transmite. Este uș or pentru a obț ine beneficii ș i de a folosi bani, dar greu pentru a câș tiga bani ș i păstraț i-l în condiț ii de siguranț ă. Nu este greu de mult în imbibing putere de la cineva care le-a transmis la noi. Pentru că aici o minte concentrata poate face necesar. Toate acestea pot fi realizate prin practici spirituale. Dar acest lucru se poate întâmpla de asemenea că, dacă îmbina entuziasm in plus si responsabilitatea de a acestor acț iuni de zi cu zi efectuate cu concentrare, atunci mintea împrăș tiate poate fi concentrată ș i concentrat într-o zonă mică. Toate activităț ile, cum ar fi cele dintr-un circ, care acț ionează, cu ț inerea contabilităț ii, cum ar fi grefierii, jocuri, magul arată etc depinde de focalizare mentală ș i de concentrare. Dacă ei cred că ceva, faci altceva ș i, astfel, împrăș tia gândurile lor, toate eforturile lor se duce în deș euri. În cazul în care o sensibilitate imbibes cuiva transmise ș i a potenț ialului spiritual, cu concentrare, o câș tigurile toate beneficiile rotunde.

Pentru a obț ine beneficii mediocre clasa este bine să combine puterea vointei, puterea de concentrare ș i dorinț ă. În cazul în care un incident are loc undeva ș i dacă cei ș tiri trebuie

să fie trimise într-un alt loc, atunci numai că o mare parte a bateriei este utilizat la fel de mult ca ș i imbiber prinde.

Există multe probleme care se vor confrunta în timp ce face la abur din apele oceanului, astfel încât să le converti la nori, dar, atunci când acestea ploaie cabină de duș nori acț iunea este foarte facila. Este foarte dificil de a trezi Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină). Aici nu este nevoie de controlul de sine ș i în curs de practici spirituale, dar să presupunem că cineva a colectat deja această putere divină în corpul său, atunci nu există nici o problemă în distribuirea o parte din aceasta către o altă persoană. Unul trebuie să folosească creierul cuiva în timp ce câș tigul salarial bogăț ie ș i trebuie să facă un efort intens, dar în cazul în care această sumă este de a fi împrumutat la cineva sau predate ca donaț ie, apoi o mulț ime de avere poate fi folosit cu uș urinț ă într-un timp foarte scurt. Austerităț i să fie efectuate de către cei care doresc să dea puteri divine altora. Acest principiu este la lucru chiar din timpuri stravechi.

Se poate elimina cuiva corporale parte să-l doneze pentru un alt pacient care are nevoie. (Ca un rinichi, etc) De ex. inima, rinichi, ochi, sange sunt, în general donate altora.

De colectare a forț a vitală, fără îndoială devine averea cuiva încă un donator generos poate dona o parte din această forț ă vitală pentru alț ii. În termeni spirituali aceasta se numeș te "Shaktipaat". În viaț a de zi cu zi la fel ca ș i o persoană care donează o parte bogat din averea sa la săraci, în acelaș i mod cele îmbibată cu o mare forț ă vitală dona o parte din puterile lor spirituale (avere divină) cu ființ ele slabe minte. Astfel, aceste ființ e slabe depăș i multe greutăț i ș i să îndeplinească, de asemenea, nevoile lor.

Există o descriere detaliată a Shaktipaat în texte, cum ar fi Yogachoodamani, Upanishadele Tejabindoo, Jnana Tattva Sankalini, Samhita Hathyog, Tantra Kularnav, Samhita Gherand, Rudra Tantra Yamal, Kundalyupanishad Yog, Tilak Sharada etc Pe aici puternică va dona oameni cu reglaj electric un pic lor putere spirituală a ființ elor slabe minte. Banii pot fi fie împrumutate sau donate altor persoane. În acelaș i fel aceste puteri spirituale du-te la alte ființ e capabile într-un mod natural atunci când, în prezenț a unui om de marile puteri spirituale sau că poate fi transmis prin puterea cuiva prea puternic voinț a.

Când ne-am apropiat sta o soba de ardere ajungem căldură. În acelaș i mod este nevoie de imediata apropiere a acestei puteri. Această atracț ie / respingere între bărbat ș i femeie

este naturală. Yoghinii de aici, în scopul de a proteja puterea lor, stai departe de atracț ie a femeilor. Chiar ș i o prietenie intensă augmentează acest flux. Prin urmare, este o mare pierdere spirituală pentru o persoană să fie în compania oamenilor josnice. Dar este o poveste total diferită în cazul în care o donează bunăvoie puterii cuiva către o altă persoană, astfel încât să-l ridice spiritual sau induce progresul său spiritual. Dar chiar si aici, unul trebuie să fie atent, că cel care este dat această putere ca donaț ie nu se abuzeze de josnice pentru activităț i. În astfel de condiț ii ce este dat trebuie să fie luate înapoi.

, Se observă că atât de mulț i oameni primi mesaje trimise de alț ii. Unul devine mesaje în vise, etc telepatie Pentru ca acest lucru să se întâmple de multe mesaje obtinerea (inspiraț iile) trebuie să aibă o minte concentrată ș i la obiect. Printre valuri de gândire atât de multe în spaț iu el ia doar pe cele pe care le solicită ș i o astfel de abilitate poate fi numită uimitoare.

Mulț i oameni au puterea de a prophesize viitor, ș tiu gândurile ș i activităț ile altora, ș tii trecutul unei alte persoane ș i că acestea primesc, de asemenea, mesaje ș i de ghidare de ființ e invizibile. Ele pot descrie sau să vindece boala altei persoane. Ei ș tiu, de asemenea, în cazul în care bogăț ia este îngropat ș i ceea ce este stocat în seiful cuiva blocată.
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Printre acestea există sunt cei care nu s-au efectuat nici un austerităț i speciale. Cauza pentru acest lucru este faptul că, în naș teri anterioare au efectuat o mulț ime de pocăinț ă ș i de competenț ele rezultate sunt observate la această naș tere. În afară de aceasta, se poate întâmpla, astfel că o astfel de persoană primeș te aceste puteri de la un sfânt spiritual

puternic. O cauză mai este faptul că concentraț ia ar trebui să fie astfel încât, cu ajutorul acesteia percepț ia noastră extrasenzoriala începe să lucreze ș i că astfel de poze imaginare sunt văzute, care se dovedesc a fi adevărate. Chiar dacă cineva nu efectuează practici yoga, chiar atunci el posedă puteri miraculoase. În aceste circumstanț e, ș tiu sigur că una dintre cauzele de mai sus este de la joc. Fara o cauza apt nimeni nu poate poseda puteri divine.

Prin imbibing competenț ele de Shaktipaat datorită prerogativelor apt psihice o persoană poate deveni foarte puternică, chiar dacă el a fost foarte obiș nuit în trecut. Prin utilizarea acestor puteri pentru obiective mai mari, care sunt sacre în natură, el poate beneficia foarte mult ca oricare alta Yogi.

Este absolut adevărat că prin Shaktipaat (transmiterea de puterile divine), se poate obț ine cele mai mari beneficii. Dar justiț ia ș i etică dispune că nu iau nimic fără "plăti" pentru ea. Înainte de a accepta puterile divine, prima oferta de servicii iubitoare devoț ională a sfinț ilor care s-au realizat pe Dumnezeu.

CAPITOLUL PAISPREZECE
Puterile divine î și au rădăcinile în FAMILIA chakra Kundalini Shakti

Viaț a este o Yajna. Viaț a are, de asemenea, un preot, semi-zeu ș i alte unelte. Oamenii de ș tiinț ă au corelat scripturale toate astea. Oferind în acelaș i timp o descriere speciala a lui Kundalini Yajna Mundakopanishad spune (2/1/9):

Suflete mari au ieș it din ea. Cele 7 flăcări de foc sunt emise de aceasta. Acestea sunt cele 7 Samidhas (lemn de Yajna), iar acestea sunt cele 7 Havees (oferte Yajna). Energia intra toate cele 7 Lokas (lume), care au fost create de Dumnezeu pentru cele mai inalte scopuri sacre.

Cele 7 Lokas au fost descrise în mod diferit în Bhagwat Devi. În ea se constată Bhuhapamant, Bhuvaha - vant, Svaha - lumina divina, Mahaha - măreț ie, Janaha - oameni de toate lumile, Tapaha - austerităț i ș i Satyaha - discurs care vine întotdeauna adevărat. În acest mod totul este inclus în Kundalini Yoga (Chakrele adică), care este necesar pentru

îndeplinirea sarcinilor materiale ș i spirituale. Organismul uman a fost comparat cu Bhulok (pământ). În ea se numeș te Mooladhar pământ ș i Sahasrara în cap ca soarele. Tija de legătură între 2 este numit Merudand. Căldura soarelui este o binecuvântare pentru pământ. Brahmarandhra simbolizează cosmosul. Numai atunci când pământul imbibes caldura / lumina soarelui poate crea ș i stoca bogăț ie materială spirituală. În acelaș i mod Loka Sahasrara este centrul de manifestare a constiintei cosmice ș i continuă a imbibes Mooladhar atat de multa energie de care are nevoie pentru oricare scop, indiferent de calitate de la acest centru de putere.

Se poate obț ine o bucatica de modul în care această har curge de a merge la regiunile polare ale pământului. Deoarece Brahmarandhra este numit, de asemenea Polul Nord, în care energiile majore ale soarelui ș i de pe alte planete importante ț ine turnarea în jos. Aceasta depinde de aspirantul spiritual ca la cât de mult a imbibes această energie.

Polul Nord al planetei Pământ nostru se numeș te Arctic Zone ș i are un diametru de 50.000 km. Polul Sud (Antarctica), are un diametru de 30.000 de mile. În Polul Nord Prabha Dhruva vine ca lumina Meru si pot fi vizualizate ca imagini ciudate. Această lumină numită Aurora Borealis străluceș te într-un astfel de mod ciudat cu privire la regiunile polare pe care o poate fi doar încremenit de uimire.

Din cauza unor distorsiuni în lumina soarelui Aurora Borealis este data ciudat, ca ș i cum un far ca care se aprinde intermitent ș i păstrează. În Polul Nord reș edinț a eschimoș i, ursi, reni, etc peș te în Polul Sud se poate găsi pinguini care sunt pline de iubire. Bărbaț ii eschimos de la Polul Nord sunt, prin natura foarte aventuros.

Există mai multe evenimente ciudate în ceea ce priveș te lumina soarelui pe regiunile polare. Un călător de Polul Nord numit Ioan Bayard au văzut o dată soarele acolo de nuanț e variate. Acolo el a văzut de departe pe obiecte suspendate în aer. Înălț imile dealurilor au apărut mai mare decât ceea ce ei de fapt erau. De multe ori s-ar putea vedea mai multe sori creș tere simultan în cer. În acelaș i fel luna a fost, de asemenea, văzută variedly în gheaț ă, aer ș i cerul. Noapte în Polul Nord durează timp de 6 luni. Soarele straluceste abia de 16 zile în totalitate. Luna straluceste, uneori, atât de puternic încât să poată fi comparată cu strălucirea soarelui. Nuanț ele de lumină modificările ș i clipeș te continuu. Uneori, ruleaza ca lungimea de lumina făcliilor. Furtuni magnetice vin ș i se duc continuu. Acest flux de energie sare în sus ș i terenuri de pe Polul Sud. Poluarea ș i praful atomică de la Polul Nord sunt emisiile de Polul Sud. Un Polul este ca un crater, iar celălalt este ca un deal. De multe ori ceea off sunetele sunt auzite îndeaproape ș i în alte momente

sună foarte apropiate nu sunt auzite. Toate acestea descrierii de mai sus poate fi comparat cu Chakra Mooladhar ș i Kamal Sahasrara a corpului uman.

Șeful corpului nostru este Polul Nord și organele genitale pe chakra Mooladhar sunt Polul Sud. Când ne-am analiza circumstanț ele, calităț ile speciale ș i influenț a atât acestea, se poate corela cu calităț i speciale ale organelor genitale ș i regiunea capului. Fluxul de pasiunea sexuala incepe de la cap ș i atacă organele genitale mincinoase de mai jos. Există o cale lungă de timp între 2 numit Merudand (coloanei vertebrale), astfel încât dea ș i să ia poate fi echilibrată. Pe aceasta Merudand există 6 obstacole numite chakre (plexuri).

Atât de multe poveș ti ale Purane (mitologia indiană) poate fi corelată cu Kundalini Yoga (ș arpele-putere divină). Această lume este echilibrat pe cap de ș arpe ș i Shesha corpului pe sarpe numit Chakra Mooladhar. Atunci când există agitaț ii în aceste domenii, omul devine slab, persoanele cu handicap ș i eunucul place. Domnul Vishnoo doarme pe ș arpele Shesha. Există că bobina în jurul gâtului lui Shiva ș erpi. Aceasta este descrierea Brahmarandhra. Toate aceste serpi coopereze unul cu altul ș i să dea beneficiile acestei energii să activator al lui Kundalini. Deoarece aceasta energie este unit pentru a Vishnoo ș i Shiva se spune a fi prezent în ei într-un mod simbolic.

În cazul în care serpentess latentă super Mooladhar conotează principiul feminin, acolo ș arpe super in Sahasrara conotează un bărbat. Ambele au propriile lor aspecte speciale ș i Merudand prin Kundalini Yoga îndeplineș te dorinț a de infinit cât să se unească.

Fericirea material al uniunii conjugale este declarat a fi o bucatica de fericire al lui Brahman rezultă ca urmare a incitarea de energie creierului. De obicei ambele regiuni sunt într-o stare latentă ș i doar atunci când se manifestă entuziasmul nu ei a lua instigat.

Energie Mooladhar de Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) este văzut să se manifeste ca fluxul vital, forta vietii, inspiraț ii creative, îndemn de a trăi o viaț ă lungă, entuziasm, juca umor, etc indraznet Dacă această regiune este latent, omul devine prea slab ș i plin de disperare.

În lumea de sus a Kamal Sahasrara lui Kundalini locuiesc intelectul, procesul de gandire, discriminarea, devotamentul, idealismul, controlul de sine, iubire, credinț ă, bun va, greu de lucru, etc natura

În cazul în care se revarsă cuiva psihicului cu pofta, atât superior ș i centre de mici se distorsionat. Un devine slab, atât fizic ș i mental. Dar, dacă aceste centre sunt folosite doar pentru pasiunea sexuală limitată ș i mai mult pentru sacre goluri spirituale mai înalte, o atinge beneficii extraordinare.

Acesta a fost deja spus că energia Kundalini este folosit numai pentru jocul procreare ș i sexual de către corpul fizic brut. Forma mai grava se gaseste in corpul subtil. Atunci când organismul este disecat, nu veț i găsi Chakrele, dar cu siguranta veti vedea grupuri de nervi acolo. Corespondenț ă anatomică a fost deja elucidat în capitolul anterior. Chakrele sunt centre în realitate simbolice ale fluxului electrice a corpului.

Fluxul următoarele divină nu poate fi cunoscut si ca fluxul de sange, plexuri nervoase, nervii, etc teaca fluxul Cei care acceptă aceste convingeri nu înț eleg realitatea subiacentă ș i poate vorbi doar despre ei teoretic. Acesta este un subiect de flux vital conș tient, care nu poate fi numit energie electrică materiale. Pentru că nu poate influenț a lemn, cauciuc etc întrucât conș tiinț a vitală afectează atât materia inertă ș i de energie conș tientă.

Kundalini (ș arpele-putere divină) a fost detaliat în Yoga Vasishtha, Choodamani Yoga, Bhagwat Devi, Tilak Sharada, Shandilyopanishad, Muktikopanishad, Samhita Hathyoga, Tantra Kularnav, Tantra Yogini, Bindupanishad, Tantra Rudrayamal, Lahiri Soundarya etc Chiar ș i atunci nu este la fel de deș i se poate înț elege cu uș urinț ă creș terea / căderea unor practici spirituale. Nici se poate de înț elegere a diferitelor norme de practici spirituale atinge cu succes obiectivul adevărat. Este, prin urmare, că, în Rigveda de Rishi spune:

O Vital foc, se manifesta ca zorile în viaț a mea. Alunga intunericul meu. Dă-mi energie, astfel încât puterile divine venit în fugă la mine.

Autorul Trishikhibrahmopanishad scrie:

Kundalini activată prin practicile yoga străluceș te ș i palpită ca un fulger. Oricine doarme se trezeste de acum înainte ș i oricine se trezeste începe să ruleze.

În Ajit Mukherjee lui "Way Tantri", Swami Agehanand lui "Tantrik Parampara" ș i "Yawn Urja", Hans lui Jackson "Western Psihologie ș i indiană Sadhana", Omar Garrison lui "Tantra Yoga Yawn". Ukhil Haus "Comentarii pe Hathyoga Pradeepika", Philip Rakhen lui "Tantrik Kala", John Bright lui "Chetana ka Seemant", Hans Rigjimar lui "Bhartiya Dharma Kay Upakhyan Aur Prateek", ș i Sir John Woodroffe lui "Puterea Serpentine" o descriere detaliată privind modernă psihologie, parapsihologie ș i Scriptura de practică spirituală de Kundalini Yoga a fost dat. Ei spun în continuare că aceste reguli sunt bazate pe preceptele astfel de clare că cei care le utilizează pe bună dreptate va fi mult beneficiat.

Există o descriere în Mahatantra:

Un Kundalini activat dă naș tere la energie infinită. În ea se obț ine în mod automat fructe de practici spirituale, cum ar fi Naad, Bindu ș i Kala. Cele 4 discursuri numit Para, Pashyanti, Madhyama ș i manifesta Vaikhari automat. Există un exces de putere dorinț ă, putere de cunoș tinț e ș i putere de acț iune. Toate conexiunile de corp ș i de vorbire linie într-un singur fiș ier ș i cu un sunet dulce au ecou în sânul nostru. Această putere divină (Sidhi) din Shabda Brahman face o un Jeevanmukta (eliberat în timp ce încă în viaț ă).

Cei care fac aspectul emoț ional al chakre ca baza au tendinta de a suprapune culori, cuvinte, conuri, vehicule etc În meditaț ie profundă, se poate vedea astfel de forme ș i calităț i percep speciale. Dar, în cazul în care preceptele adevărate sunt făcute baza, atunci se poate compara cu ei cicloane, lava de vulcani, în vârtejuri etc râuri în oameni de puteri extraordinare. Cu această putere se poate induce miș cările din lumea subtila pe o scară largă ș i se poate atinge cel mai înalt pas din scara de avansare sufletului.

CAPITOLUL CINCISPREZECE
TREZIREA SERPENT PENTRU FEMEI ..... Înălț ătoare DIVINĂ POWER

Cele 6 Chakrele sunt, de asemenea, numite bogăț ie de 6 ori. În ș tiinț a spirituală se numeș te Sham (control mental), Dama (organ de control sens), Uparati (detasarea), Titiksha (toleranț ă), Shradha (credinta), Samadhan (concentraț ie). Sham înseamnă seninătate. Înț eles distrugerea agitaț ie, tensiune, neliniș te ș i furie. Dama înseamnă stăpânirea de organele de simț ș i oprindu-le de la rătăcire spre obiectele lor respective. Uparati înseamnă lupta împotriva răutăț ii, etc josnicia, a minț ii.

Titiksha înseamnă a indurat cu calm toate obstacolele care vin în calea atingerii obiectivelor mari ale vieț ii. Shradha înseamnă credinț ă profundă în toate activităț ile sacre. Samadhan înseamnă depăș irea lăcomie, amăgire ș i aroganț ă. În realitate, trezirea cele 6 Chakrele în mod automat duce la purificarea caracterului cuiva, acț iunile ș i calităț ile.

Prin evitarea natura separată a cosmosului gigantice ș i corpul cuiva individuală prin activarea dintre cele 6 chakre si Kundalini trebuie să fie corelate ș i prin depăș irea natura sa inconș tient există o metodă de ao activa în totalitate. Aceste 8 Sidhis (puterile divine) menț ionate de Adi Shankaracharya în poemul său "Soundarya Lahiri" sunt atinse prin activarea 6 chakre, sahasrara ș i sufletul interior. Aceste Sidhis sunt 1) Janma Sidhi .... având o bucatica de naș teri în ultimile 2) Shabda Jnana Sidhi ... ș tiind sensul ascuns în spatele cuvintelor auzite de urechi brute. 3) Shastra Sidhi ... adevărata cunoaș tere a Scripturilor 4) Sahan Sakti ... puterea de a îndura greutăț i ș i obstacole în viaț ă 5) Tapah Shakti .... puterea de a îndura căldură lumească ș i calamităț i. 6) Shaap Shakti ... puterea de a blestema pe alț ii sau pentru ai oferi un avantaj. 7) Vidya Shakti ... ș tiind gândurile minț ile altora. 8) Vijnan Shakti ... puterea de a cunoaș te secretele ș i misterele cosmosului. În realitate, Domnul Shankaracharya în elogiul său de a lui Kundalini foarte emotional, a declarat:

Indiferent Sunt azi e din cauza harului pe o persoană analfabet ca mine.

Kundalini Shakti a fost descrisă chiar de către alț i lideri religioș i. Printre acestea ș coala sufit de gândire este foarte aproape de filosofia indiană. Darashikoh (fiul mai mare al Shah Jehan) în ciuda faptului că un sufit a fost, de asemenea, un savant de Upanishadelor. El a studiat, de asemenea, Yoga ș i Tantra textelor ș i a dat un comentariu în limba persană. El a comentat pe Kundalini Shakti, în cartea sa "Risala-AI-Hukmanama" ș i descrie 3 centre ca Dil-E-Muddavar, Dil-E-Sarovari, Dil-E-Nilophari. Acestea corespund Brahmagranthi, Vishnugranthi ș i Rudragranthi. Ele sunt, de asemenea, numite chakre Sahasrara, Anahat

Chakra ș i Mooladhar. Sheikh Mohamed Iqbal, în cartea sa "Metafizica Dezvoltarea în Persia", scrie cat de filozofia hindusă este hrană pentru gândire profundă pentru fani de alte secte religioase. Un savant numit Al Brooni a tradus Sootras Yoga ș i Samkhya Sootras în limba arabă, în 11 -lea secol.

Potrivit textelor tibetane centrele principale de energie ale corpului uman minciuna în cap, gât, inimă, plexul solar ș i centru a organelor genitale. Chiar ș i în filozofia greacă 6 centre de energie au fost elucidate. Anatomistii mari au corelat centre secrete de energie, descrise în textele yoghine ca Chakrele ș i Kamals, la fluxul electric, glandele endocrine ș i ganglionilor alte autonom. Faptul că la faț a locului ș i forma numit "Cusos", în Japonia poate fi corelată cu glandele ș i chakre. Celebru psiholog Benjamin Walker, în cartea sa "Enciclopedia Man Esosteric", spune că glandele endocrine, cu hormonii lor ș i de energie din cele 6 Chakrele joacă un rol major în creș terea / toamna, calitati, acț iuni, natura ș i personalitatea omenirii.

Kundalini este focul forta vitala care, atunci când aprins ca o scânteie latentă în rugul de forta vitala (adică organele genitale), străpunge cele 6 lumi ș i atinge 7 -lea lumea Brahmaloka. Există forma sa devine cea de foc a lui Brahman. Foc forta vitala radiază calitatile speciale ale corpului ș i a minț ii. Cele semi-zei ș i Rishi bea acest suc Soma foarte. Cele Brahmarshis de a sacrifica sufletul în Dumnezeu stabili importantă de stat Advaita (non-dualitate) în care se contopeș te individuale sufletul în Dumnezeu ș i, astfel, devine Dumnezeu. Această descriere a spirituale Yajna a fost detaliat elaborat, dar, de asemenea, cu un control redus ș i este, de asemenea, numit Yajna sufletul.

Foc forț a vitală atrage ș i trage spre sine potentialele materiale ale puterii corporală în formă de glorii divine (Vibhutis) în miezul cel mai intim al sufletului. Acesta oferă o ș ansă de a bea nectar ca suc Soma ș i, astfel, transforma umilinta în măreț ia.

Kundalini Shakti este (Parvati) ș i Sahasrara este Shiva. Datorită unirea Shiva-Shakti, 2 daruri sunt obț inute. Ș i ei sunt Ganesha Domnul un înț elept intelectului ș i Kartikeya Domnul tuturor energiilor. Aspirantul spiritual vede corpul său debordant cu Vaishwanar Mahamaya ș i în Brahmarandhra se poate observa vizibil constiinta divina se manifesta la fel ca manifestare a râului Gange. Toate acest lucru este echivalent cu Juice Soma pentru locuitorii pământului ș i pentru locuitorii cereș ti este nectar. În ș tiinț a spirituală atât Soma si nectar sunt 2 entităț i ale unui statură.

În cazul în care creierul uman este declarat a fi situat pe Sahasrara există un fel de material moale este văzut în oasele craniului. Dar măreț ia sa este foarte răspândită. O parte importantă a acestuia este numit "Zona Silent sau Dark", care constituie 87% până la 93% din regiunea capului. Zona Silent (de exemplu cortexul parietal dreapta, corpus callojum ș i sistemul limbic, etc) ocupă spaț iu mult mai mult decât atât părț ile conș tiente ș i inconș tiente ale creierului puse împreună. Centrele de puteri divine sunt în aceste zone. Științele psihologice poate cerceta numai în mintea conștientă și inconștientă. Aceasta mintea supraconș tientă este total dincolo de Ken lor ș i la îndemâna.

Kundalini Yoga este foarte mult o parte din Hatha Yoga. Hatha Yoga este mai aproape de ș tiinț ă Tantra. Cauza acesteia este de multe practici, cum ar fi Mohan, Ucchatan, etc Vashikaran cu care se poate ataca pe cineva ș i poate provoca căderea lui.

Când Robert Fabian un agent secret al Scotland Yard, a fost în Africa a văzut atât de multe acte Tantrik să fi fost executată, care a dus la moartea multor oameni. El a afundat adânc în aceste incidente într-o carte scrisă de el.

Prin urmare, doar un aspect senină a acestor practici este văzut în cure directe. Restul este ț inut secret de top, deoarece în cazul în care ajunge în mâinile unei persoane caracterizat de josnic, aceasta poate duce decât la dezastru. Această bombă care ajută la spargerea munti uriaș e, astfel încât să creeze drumurile pot fi, de asemenea utilizat în mod abuziv pentru a sparge ș coli, spitale, etc, astfel încât să determine căderea altora. Motivul pentru anumite practici spirituale sunt ț inute secret este că nu ar trebui să ducă la căderea cuiva. Există o poveste de baterea de ocean, în mitologia indiană (Purane), în care a demi-zei ș i demoni, împreună churned ocean, astfel încât să se obț ină 14 bijuterii.

O groapă zgură de metal a fost vorbit de la pestera de vagin a lui Kundalini. Acest lucru este Kurma (broasca testoasa). Tijă baterea care a fost numit de munte Mandarachal este în realitate Merudand. Șarpele a fost folosit ca o frânghie pentru a putinei ocean. Aceasta este Ida ș i Pingala de 3 ½ runde snakelike. Datorită churning ș i rotaț ia o mulț ime de energie manifestat. În joc sexuală prea există o mulț ime de baterea ș i în Kundalini Yoga acolo este baterea de forta vitala (Pranas). Din aceasta atât nectar cât ș i otravă se poate manifesta. Dacă prin deturnarea acestor ș tiinț e secrete ca în Vamachar practici Tantrik o altă persoană, atunci distruge aceasta înseamnă că otrava a manifestat ș i în cazul în care este utilizat pe bună dreptate pentru bunăstarea cosmică, aceasta este cu siguranta nectar. Oameni pioș i face uz apt de ea ș i oamenii josnice-l abuza. Prin urmare, nu este o politică de a ascunde aceasta / acoperindu-l ca o Piei organele genitale cuiva.

Atacurile de dormit serpentess prima persoana foarte care încearcă să-i trezească ș i să hartuieste acea persoană. Abuz ș i hărț uire provoacă incitarea serpentess. În scopul de a scoate în evidenț ă minuni ș i poate provoca prăbuș irea altora multi barbati prosteș ti-l abuza. Pasiunea sexuală, de asemenea, măreș te ș i pot deveni indecent în faptul că năvala.

În cartea lui Henry Oslo numit "Note asupra Fiziologie spirituală" este scris că pasiunea sexuală la bărbaț i ș i femei începe din regiunea sacrocarxial de jumătatea inferioară a Merudand. Slăbiciune ș i năvala în acest domeniu depinde de pasiune sexuală. Atunci când această zonă se denaturat oricine poate deveni plina de pofta de sex sau de a deveni un eunuc. Prin urmare, textele yoghine dispune că această regiune ar trebui să fie puternic prin exerciț ii de yoga, cum ar fi Mooladhar Bandh, Shakti Mudra Chalini, Vajrasan ș i Padmasan. Prin aceste metode de trezire Kundalini debitul trebuie să fie ridicat în sus. Dacă acest lucru nu este respectat, fluxul cade în jos ș i, astfel, aspirantul spiritual de la o vârstă foarte tânără se simte slăbiciunea oamenilor în vârstă.

Kundalini cuvânt înseamnă "să stea într-o incintă". Șarpele femeie face o incintă și se aș ează în ea, dar încă capota este mai mare în sus. Aceasta este o parte din fata. Ea începe de aici care rulează pe ș i după trezire, se duce la Kamal Sahasrara a Brahmarandhra. Apoi, ea merge la materia cenuș ie ș i în cele din urmă se lipeste de sistemul activator reticular. Această practică spirituală este descrisă în temple Shiva prin diferite imagini ș i imagini. Kundalini este cel în care o găseș te apă. Forma lui Shiva este ca cea a Muntelui Kailash ș i rotund ca o Shivling cristal. Acesta este situat în mijlocul unui vas cu apă.

Fiinta vie si se aseaza de anexând Kundalini. Unul nu reuș eș te să măsoare cu privire la cât de multe lucruri are controlul asupra. Dar realitatea este că aceasta nici măcar nu se poate supune propriul corp. El umeri doar povara păcatelor ș i fapte evlavioase, împreună cu atonements sale.

Una din concluziile de trezire Kundalini nu este de a face periferia "I-ness" foarte scurt. El nu ar trebui să continue dormit. El ar trebui să se trezească ș i să realizeze astfel de fapte pioase în care alte persoane obligate prin zidurile egoismului trezesc prea. Acestea ar trebui să determine pe alț ii să meargă pe calea în care Kundalini trezit merge la Sahasrara, astfel încât să se unească cu Domnul Shiva locuinț ă acolo. Astfel, practicile spirituale ale unui aspirant spiritual poate atinge cele mai înalte vârfuri ale spiritualităț ii.

CAPITOLUL Șaisprezece
Practici spirituale pentru o nouă creaț ie

Există o descriere în Purane (mitologia indiană), că, atunci când a fost agitat pe Vishwamitra vedea starea universului el a decis să creeze un nou univers. În scopul de a obț ine puterea de a crea un nou univers el a efectuat austerităț i intense solare. El a reuș it în sarcina sa. Dar, de îndată ce el a încercat crearea unui nou univers de semi-zei s-au rugat pentru Vishwamitra de a opri activităț ile sale de creaț ie, deoarece o mulț ime de probleme ar trebui să fie confruntat după neo-crearea unui nou univers. Cele demi-zei reuș it să stopeze Vishwamitra merge mai departe în demersul său.

Nu este nimic nou în ceea ce priveș te crearea unui nou univers este în cauză. Starea sa este prezent deja în prealabil. Este dincolo de vizibil ș i de zi cu zi de experienț ă. Dar cu siguranta nu există. Puterea sa a fost înț eles, dar nici unul nu sunt suficient de curajos să-l execute pentru că dacă unul alterează cu ea, întreaga hartă a lumii se va schimba.

Challenger a unui atom este anti-atom, care a materiei este anti-materie ș i că a lumii este anti-univers. Existenț a sa a fost acceptată de către oamenii de ș tiinț ă de materiale. Ea merge alături de noi ca umbra a corpului nostru. Acesta este echilibrat ca cele 2 vase de o scară de cântărire ș i la fel ca cele 2 roti ale unui ciclu ș i, astfel, forma universului vizibil a rămas aceeaș i din timpuri imemoriale. Acesta este motivul pentru care obiectele se rotesc in jurul axei lor ș i dispozitivul de blocare pe statutul lor individuale. Aranjament Lumea continuă ca ș i înainte cadrul căreia unităț i mai mici înconjura puteri mai mari.

Ori de câte ori vom vedea vârtejuri în apă, cicloane în vânturi, găuri negre în cosmos, se înț elege că o anumită putere opune prin obstrucț ionarea fluxului ordinară induce astfel de scene uimitoare. Altfel, dacă debitul a fost drept, nu era nevoie de haos. Când în cascade curge apa în jos ș i breton pe pământ, chiar ș i acolo apă gyrates ca un curent turbionari.

Astfel, există o incidenț ă innumerous care fac dreaptă sinuos. Se poate aprecia energia intensa, în furtuni, atunci când răsturna cladiri inalte, spulbera bolovani, insule etc bărci răsturna în vârtejuri fluviale ș i în vârtejuri de nave mari oceane răsturna ș i a obț ine

îngropat sub apă. În spaț iul stelar printre găuri negre, cum ar fi Insulele Bermude face vehicule aeriene, vehicule de apă la zero.

Forț a gravitaț ională a Pământului, împreună cu forț a său magnetic nu se datorează liberei sale indraznete sau de rotaț ie. Dar cea mai recentă credinț a este că, atunci când obiecte, cum ar fi anti-lume (o paralelă a lumii) se roteș te, aceste 2 forte vădită, care nu numai că se roteș te pământ, dar creează un strat protector pe el, astfel încât radiaț iile din spaț iu stelare, printre care nu se găuri ș i introduceț i atmosfera Pământului.

Ca de acum această forț ă anti-este ca o umbra, dar presupunând că acest anti-univers vine înainte ș i că universul nostru prezent se transformă într-o umbră, situaț ia va fi astfel încât totul va fi nou. Obiectele materiale vor fi noi, creaturi vor fi noi, oamenii vor fi noi ș i caracterul cuiva ș i de tendinț a generală de viata prea vor fi noi.

Este posibil acest lucru la toate? Adevărul este că nici unul nu este mai mare decât omul. Este adevărat că Dumnezeu la făcut pe om, dar nici acest precept nu este greș it că omul a făcut Dumnezeu. În afară de ființ e umane nici o altă creatură acceptă existenț a lui Dumnezeu. Omul înț eleasă numai lui Dumnezeu ș i a creat, astfel, numele lui Dumnezeu ș i forma în funcț ie de capacitatea de imaginatia sa. Unul trebuie să accepte că omul este prinț ul lui Dumnezeu, ca pe observaț ie Vyasji lui:

Am sa va spun un secret faptul că nimeni nu este mai mare decât omul în întregul cosmos. Acest lucru este absolut adevarat.

De multe ori Pământul nostru planeta schimbă axei sale. Dar dacă-l pe bună dreptate manometre ș i unele ființ ă umană merge acolo, astfel încât să-l atace cu pumnul, pământul se va schimba orbita sa ș i la fel ca ș i în care astăzi constituie una ani, 365 de zile (o zi este de 24 de ore), nu va rămâne aș a cum este ș i va deveni mai mult sau mai puț in. Nu numai acest lucru, dar chiar ș i temperatura va creș te / scădea ș i situaț ia va deveni foarte haotic.

Dacă cuiva brut de energie trupească poate realiza atât de mult, în cazul în care puterea sa conș tientă, care este infinit mai intensă decât puterea trupească face un atac specială, cu toată puterea, nu se poate spune ce minunat o transformare va rezulta.

Nu este ca ș i cum nr de ori de astăzi încearcă doreș te o transformare în crearea universului material. De fapt, aceasta doreș te doar o transformare în circumstanț e contemporane. Cum aceste situaț ii intră în joc ș i cum vor schimba? În timp ce reflecta asupra profund această întrebare, este inutil să se analizeze evenimentele semnificative. La data de adânc scufundări în această întrebare îș i dă seama că circumstanț ele exterioare sunt un rezultat ș i reflectare a stării noastre mentale. Mintea este influenț ată de dorinț e. Dorintele ne forț ează să acț ioneze în lumea exterioară ș i toate aceste acț iuni puse împreună creează situaț ii în lumea exterioară. Astfel, mintea este cauza rădăcină care creează situaț ii externe în lume.

Prin urmare, este adecvat să cred că, dacă circumstanț ele de astăzi încearcă apoi, în scopul de a se schimba în bine psihicul civilizaț iei umane intreaga va trebui să fie transformate pentru o mai bună. Soluț ia sa lumească este de radiodifuziune educaț ie apt, dar aceasta este o soluț ie foarte gol. Atunci când cei care elogia etica, religia, patriotismul, simț ul etc taxei se comporte untowardly în propriile lor vieț i, atunci este evident că educaț ia psihică este pe jumătate complet. În ea se află, de asemenea, un strat de acoperire care creează statura reală a personalităț ii cuiva. Atunci când cei care se laude cu privarea de libertate a criminalilor înș iș i sunt criminali, este evident că doar cunoș tinț e teoretice, nu poate transforma o persoana. Deoarece centrul de care transformă o persoană este cu totul altceva ș i că este psihicul (mintea), care este, de asemenea, numit suflet interior. Organismele sau alte accesorii de mari sfinț i nu sunt mari, prin ele însele, ci din cauza măreț ia psihicului lor, ei stau mai mare decât altele, în statură. Oricare dintre acestea este mijloacele prin care acestea sunt deț inute în mare stimă astfel este, de asemenea mijloacele de bază de transformare ere.

În cazul în care a fost o chestiune de una sau două persoane, acestea ar fi putut fi transformate prin ademenirile, presiune, consiliere ș i diplomaț ie. Dar în cazul în care se pune problema de a transforma destinul a 500 de persoane crores ale lumii, în cazul în care există o problemă de transformare a oamenilor de diferite limbi-mamă, circumstanț e diferite, de caracter mentale diferite de tradiț ii diferite, cat de dificil devine pentru a induce calităț i ridicate mentale în psihicul lor ș i, de asemenea, să le încurajeze să bea idealuri înalte în viaț ă. Nu este dificil de măsurat toate astea.

Pentru o astfel de sarcină mare este nevoie de puteri divine, în loc de limitată umane efort. Sub presiunea omul puterii umane poate cel păstra spun da, dar este rar de a schimba sufletul său interior pentru o mai bună. În termeni de adevărat poate fi numit piatra de temelie a transformării ere. Atunci când circumstanț ele nu ar putea fi controlată de către dictatura dură de soluț ii superficiale etc, chiar si ei au acceptat înfrângerea în faț a omului

amprente proprii psihice ș i, astfel, a trebuit să facă un compromis cu ei. Astfel, cât de dificil este baterea ș i transformarea sufletului interior, împreună cu ea fiind foarte complicat, este foarte dificil de măsurat. Dar este apt să ne amintim că nimic nu este greu sau imposibil pentru Dumnezeu să realizeze. El transformă Kaliyug la Satyug ș i stabileș te o regulă etică în Tretayug. El a sparge aroganț a de demoni, cum ar fi Ravan, etc Vritrasur El îi ajută pe oameni săraci, cum ar fi Sudama, Vibheeshan ș i pentru a depăș i greutăț ile Sugreev lor. El a îneacă învins semi-zei în peș tera Pralaya (distrugerea lumii) ș i de la apa tot omniprezentă el creează o lume nouă. Ceea ce este imposibil în cazul în care acesta induce turbulenț e în psihicul de ființ e umane, astfel încât pentru a spori gloria de gândirea lor ș i de personalitate strălucitoare. Unul nu poate fi decât încremenit de uimire la vederea abilităț ile sale artistice inducerea planete, stele, etc pentru a atârna în spaț iu stelar inter ș i, de asemenea, roti / învârt în ea. Prin urmare, nu cred că este imposibil pentru harul lui Dumnezeu pentru a ajuta un om al credinț ei aduce în transformările dorite.

În aceste zile nu sunt probleme pentru oameni obiș nuiț i. Ei dorm toată noaptea, lucru pentru intreaga zi, râd când situaț ia este favorabilă ș i plânge atunci când circumstanț ele sunt sumbre. Chiar de la naș tere până la moarte au locuiască în aceeaș i casă ș i cu aceste rude foarte dezvolte fie prietenie sau duș mănie. Dar cei care sunt prezbit, care sunt mai bine decât broaș tele din fântâni, atunci când vor vedea prin binoclu, nu este greu de a vizualiza modul în care norii negri de teroare s-au adunat în jurul valorii de umanitate lume.

Ia, de exemplu. circumstanț e, fiecare dintre ele sunt de aș a natură că unul încearcă să-i vindece prin închinarea la imagini încă nu există început sau sfârș it pentru soluț ie său adevărat. Cum se poate bloca până fabrici mari? Cum poate poluarea, care este în creș tere pe o bază de zi cu zi să fie depăș ite? Nivelurile, care se va opri explozii de arme atomice, tendinț a cumplită de reactoare atomice ș i modul în care pot fi ridicate de radiatii sunt alungati? Cum puteț i face aranjamente pentru bărbaț i de a trăi pe o insulă ș i femei pe o altă insulă, astfel încât să se oprească explozia populaț iei? Cum pot bărbaț i / femei care trăiesc împreună să fie convinș i că este foarte periculos să continue conceperea copiilor? Cum poate fi tras pământul nostru ca o banda de cauciuc, astfel încât să mărească dimensiunea sa ș i pentru a rezolva astfel problemele de alimente, îmbrăcăminte, adăpost lipsa? În cazul în care se poate găsi profesori care cerându copiii să renunț e la alte subiecte ai încuraja să înveț e arta de a trăi ș i au un sentiment de datorie faț ă de societate ș i neprihănit întreaga lume? Cum pot astfel de centre medicale care urmează a deschide Mama Natură ș i că, prin acordarea de predare de control al minț ii să încurajeze pacienț ii să vindece bolile lor ș i, de asemenea, le preveni? Cum poate un astfel de aranjament social vină în existenț ă, astfel încât unul este eliberat de opresiune, suprimarea, răpire ș i o atitudine materialistă? Cum vor coexista cu dragoste ș i împărtăș i lucrurile altora?
AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura

știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

În scopul de a îndrepta ceea ce este cu susul în jos o putere gigantică este necesar, care este divin ș i nu uman. Cum poate fi activat ș i s-au adunat? Cum poate fi folosit în mod corespunzător pentru bunăstarea civilizaț ia umană? Aceasta este o sarcină uriaș ă. Cea mai mare problemă constă în schimbarea direcț iei de pozitiv viaț a de personaje puternice.

Fie că este bogat sau cei de la putere, indiferent dacă acestea sunt autorii sau lideri spirituali, toate sunt pe o cale greș ită. Ei vorbesc despre superficial de servicii pentru toate, dar cu toate acestea sunt implicate doar în eforturile egoiste. În cazul în care potenț ialul acestor oameni sunt orientate spre culmile înalte de la stadiul actual înjosiț i, dacă acestea sunt încurajate să lucreze pentru scopuri spirituale în loc de eforturile egoiste, atunci atmosfera poate fi cu siguranta purificat.

Potrivit ș tiinț ele spirituale există un singur remediu ș i austerităț i adică dure. Acesta a fost cu această putere care a creat Brahmaji un univers nou. Acesta a fost cu această putere de pocăinț ă, care a reuș it să aducă Bhageerath sfânt Gange râu din cer pe pământ. Când semi-zei au fost hărț uiț i de Vitrasur demon au avut de a recurge la ajutorul generos Dadhichi în depăș irea dificultăț ilor lor. Parshuram mare plin de austerităț i intense au avut din nou ș i din nou, oamenii învins josnice de pe pământ. Maharshi Dayanand ș i a altor sfinț i mari s-au opus ferm tradiț iile josnice.

În cazul în care, în prezent, nici o transformare uriaș ă trebuie să aibă loc, aceasta va fi doar pe baza de energie austeritate. Cosmic puterea vointei, puterea dorinț a ș i puterea de acț iune care împuterniceș te personalitatea cuiva cu puterea poate atrage succesul dorit

foarte usor. Dintre toate puterile umane, Kundalini Shakti este suprem. Ea locuieș te în regiunea genitală a Chakra Mooladhar ș i ajută la augmentarea linia cuiva. Acesta este cu siguranta o minune care, cu ajutorul unui simplu picătură de material seminal un trai nou ființ ă vine în existenț ă. Dar acest lucru se limitează doar la limita corporale.

Atunci când această putere prin practici spirituale în care se face tot omniprezent în cosmos, atunci turvys talmeș starea mentală a tuturor ființ elor, astfel încât să facă ceva minunat. Se poate transforma o epocă ș i ca Vishwamitra a crea un nou univers. Istoria spune că, din cauza atacului din această energie electrică vitale, genele prea poate fi mutant. Toț i copiii măreț e ale Pulastya Rishi au devenit demoni ai familiei Ravan. Rishi Balkhilya era un copil al părinț ilor demonice, dar de îndată ce el a fost născut el a rătăcit de la acea atmosferă ș i au băut laptele de un copac banyan. Astfel, el a fost hrănit de acest lapte ș i a devenit un Rishi. În Tretayug toate maimutele din regiune Rishyanuk prin renunț area la tendinț ele lor bestiale etica îmbibat mari ș i abilităț i de oameni mari. În toate aceste incidente, este activarea de forta vitala, care se află la locul de muncă. Este aceste exemple care aprindeț i o speranț ă în noi în ceea ce priveș te transformarea epoca. Domnul a creat ființ ele vii, dar împreună cu ea un astfel de centru de putere al lui Kundalini (ș arpele-putere divină), Shakti există în Prinț ul numit om că o astfel de persoană nu numai devine stimat, dar că el are capacitatea de a transforma necesare caracterul de toate ființ ele vii . Pentru trezirea lui Kundalini a Devatma India instrument ar putea fi doar o persoană la început încă toate sunt parteneri în ea. Această trezire putere poate induce, de asemenea, o transformare eră.

CAPITOLUL SAPTESPREZECE
MODUL de transformare a KUNDALINI a unei naț iuni

Kundalini (ș arpele-putere divină) este o putere subtilă a Savitri, care în ciuda faptului că toate omniprezent nu se manifestă în aș a fel încât o poate închina. Un utilizare brut si obiș nuită de Savitri MAHASHAKTI este executat în formă de căldură ș i lumină. Utilizarea sa este extraordinară în crearea de viaț ă. Principiul de seminț e de Savitri Shakti a cosmosului este prezentă în corpul uman prea. Ca cele 7 chakre, 7, 7 dhatus Jihvas, 7, 7 Gargs Bhuvans, 7, 7 Ashwas fluxurile Shakti este, de asemenea, înț eleasă ca cele 7 7 cai colorate ale soarelui. Cu ajutorul acesteia lumea este creată, propagat ș i transformat.

Conform ș tirilor bine cunoscut prin intermediul diferitelor practici spirituale Kundalini doar un individ aparte este trezit ș i cu puterea lui voinț ă, forta vitala poate efectua aceste sarcini care nu pot fi uș or de realizat prin intermediul puterea trupească ș i rituri religioase. În corpul uman, există atât de multe principii infinite de sămânț ă care, atunci când a evoluat pot face om extraordinar. Care sunt considerate ca Sidhas, supraoameni, Powerhouse de strălucire ș i de bază rădăcina de blestem / daruri. Ei efectua aceste sarcini gigantice care acestea pot fi executate de către o ființ ă umană divină. În termen de sarcinile de creaț ie ș i distrugere el acț ionează în aș a fel încât să poată fi apelate doar uimitoare.

Toate acestea au fost cu privire la succesul individual. De obicei egoismul în om mereu debordează. El crede că numai de slava lui egoiste proprie, veselie, îndrăzneț ș i faima. Raiul ș i mântuirea prea intră în această categorie. Prin acordarea blesteme / Boons o mareste doar ego-ului ș i îndeplineș te cuiva. În acest fel trezirea lui Kundalini, printre experimentele bine cunoscute vine sub stindardul de avansare individual.

O coordonată trezire Kundalini este un experiment de mare nivelat al sufletului. Peste egoul aici aspirantul spiritual (I) nu rămâne îngust ș i limitat, dar devine tot putere de pătrundere infinit. Orice ar face sau crede nu poate duce decât la bunăstarea lumii. De asemenea, el ș i-a copt atitudinea sa de "lumea este sufletul meu" ș i "lumea este familia mea" ș i, astfel, va utiliza toate dorinț ele sale pentru bunăstarea lumii numai. El nu are nimic cu el, pentru a apela propria lui. El, care a fuzionat în dualitate Advait (nondualitate) a fuzionat umil în mare, ș i-a transformat dorinț ele în sensibilitatea ș i vor gândi ș i de a acț iona pentru lumea de bine fiind doar. El are o singură dorinț ă ș i că este de a vedea florile înfloresc ș i fructe delicioase de pace ș i fraternitate, în această grădină numită lume.

Ori de câte ori Devarshi Narada sa apropiat Domnul Vishnu el a cerut doar o singură întrebare ș i că a fost atunci când ar fi circumstanț ele lumeș ti încearcă transforma paș nică. Dorinț a Rishi este "Kama ya dukha taptanam praninam artanashanam". Cele austerităț i ale sfinț ilor generoase suflet este numai pentru alț ii "(despre lume) bunăstarea. Smerenia este vechi. Aceasta se datorează faptului că din epoca sumbră trecut, că omul a devenit egoist. Acesta a fost în timpul acestor ori că practicile suflet spiritual ș i niveluri de cunoș tinț e pentru a satisface dorinț ele au fost individuale egoiste. Astăzi, în zona de dorinț e Sidhis ia forma de egoism minț ii înguste. Însă nu ar trebui cred că aș a cum sa fie toate ș i la sfârș itul vieț ii. Poate ca o spiritualitate excepț ie, precum ș i activităț i de bunăstare cosmice sunt în viaț ă astăzi ș i chiar ș i acum ne oferă o bucatica din existenț a sa eternă.

În ultimii 3 ani, în timp luând act de circumstanț ele actuale, toate practicile spirituale deosebite executate în Shantikunj, Haridwar (India) poate fi numită activarea lui Kundalini la nivel naț ional ș i mondial (ș arpele-putere divină). Strălucirea de foc este mai mare aproape de apropiere a acestuia. Peste ș i peste acest mare distanț ă mai mică este căldura cu experienț ă. În acelaș i mod re-trezirea energiei Rishi vechi are loc la Haridwar (India), în apropiere de zona Saptadhara. Influenț a sa asupra naț iunii din punct de vedere al proximităț ii va fi vazut foarte mult ș i rapid. Dar, aș a cum mareste distanta, astfel va influenț a fi perceput încet, dar sigur. Primele raze ale răsărit sunt văzute în apă. La început bucatica sa este pentru prima dată pe vârfuri de munț i ș i ramuri de copaci superioare. Apoi, încet lumina ei radiază pretutindeni. Acesta se răspândeș te în întregul cer ș i de pe vârfurile munț ilor se raspandeste la campii de mai jos. În acelaș i mod în care Kundalini Mahaprajna care a fost activat in aceste 3 ani va fi prima data in India. Și încet, dar sigur se va răspândi mai târziu în întreaga lume. Transformare care va avea loc, din cauza influenț ei sale va fi văzut în diverse domenii, în diverse moduri. Acest lucru nu este doar o posibilitate, dar este un fapt clar. În antichitate trezirea lumii ș i a lui Kundalini ț ară au fost realizate de către Vishwamitra. Chiar ș i la acea vreme a existat o transformare totală a universului. Toate circumstanț ele prea au transformat pentru o mai bună. Și de acum înainte acest lucru este exact ceea ce se va întâmpla. Apa Gange este astăzi să fie curăț ate de către Guvern. din India folosind o mulț ime de bani. Chiar murdăria de la baza de Gange Manasi de Govardhan este îndepărtat ș i acesta este umplut cu apă nouă, curată. În acelaș i fel acum este timpul pentru noi de a depăș i toate elementele nedorite din lume, astfel încât să-l purifice bine. Scopul nostru este de activare Kundalini pentru a face lumea trăi o viaț ă idealist ș i nu se limitează la doar câteva persoane. Lumea are nevoie de a fi eliberat din chingile inethics, credinț e oarbe, tradiț ii oarbe ș i elemente nedorite.

Cum va avea loc această transformare? Răspunsul este că în primul rând va trebui să distrugă toate mizeria din lume. De fapt, orice disconfort să vină în felul nostru încă vom mărș ălui mai departe în demersul nostru.

Înainte de a juca cu copilul în braț e o mamă trebuie să se supună durerile naș terii oferind în acelaș i timp copilul ei ș i în acel moment sangele se incalzeste. În timp ce curăț area unui jgheab de murdar un miros neplacut se raspandeste in toate directiile. Când un furuncul este operat pe, materia otrăvitoare este emis. Despre medicamente Homeopatie se spune că induce distorsiuni prima interioare ale bolii să iasă din corp ș i apoi de a începe vindecarea bolii din rădăcini foarte. Înainte de a construi o singură clădire are să pună o bază de temelie adânc în pământ. Înainte de a vopsire pânză în nuanț e diferite, în prealabil să fie curăț ate cu grijă. Această activitate este văzută foarte în zilele care încep înainte de Kundalini la nivel naț ional ș i la nivel mondial este activat. Fără distorsiuni dezrădăcinare, ura, materialismul, aroganț a, etica josnice, gândurile rele nimeni nu poate stabili o nouă gândire. Astfel, dacă în zilele încep există o distrugere martor, să înț eleagă că un olar este umezirea prima noroi, battering-l cu un băț ș i cu picioarele-i aș a trampling. Ș i peste ș i mai

sus, oferind o formă de noroi o oala pe o roata rotaț ie. Mai târziu, el coace, de asemenea, vasele din cuptoarele fierbinț i. În crearea neo al acestei ere această metodă foarte utilizată este în aș a fel încât să aducă o transformare la nivel mondial. Nici unul ar trebui să disperare atunci când văd distrugeri ș i Calamităț i din lume.

Ori de câte ori o face Vaidyaraj medicamente nepreț uite el peste zdrobirea plante cu un mojar ș i, de asemenea, le încălzeș te în foc aprins. Această activitate pare că plantele sunt pounded la pulpa încă rezultatele sale sunt extrem de benefice. Aceasta este prima etapă a unui viitor luminos. Înainte de o sămânț ă devine un copac trebuie să putrezească în pământ, după care acesta devine un puiet ș i apoi se transformă într-un copac înflorit flori de rulment ș i fructe. Prin eliminarea tradiț iile în ultimile nedorite ale lumii de azi se va trebui să-l remould în aș a fel încât se va obț ine o viziune directă a slavei umane.

Datorita debutul musoni se vede mizeria peste tot. Datorită baracament vânt ș i de ploaie sunt spulberate ș i clădiri uriaș e sunt distrus la sol. Dar, într-un timp foarte scurt paturi uscate fluviale sunt umplute cu apa de ploaie. Domeniile de fermieri floare cu verdeaț ă peste tot. Acel moment va corespunde 21 -a secolului în care se va vedea cultură, avansarea ș i slava întreaga lume. În ultimii 13 ani de 20 -lea secol va fi plin de conflicte ș i calamităț i. În timpul musoni pereț ii de domenii rupe ș i există este inundarea râurilor, fluxuri etc Unul ar trebui să înț eleagă faptul că în ultimii 13 ani de 20 -lea secol au fost de acest tip, în care s-au adunat nori negri în cer, unde fulgere terorizat unul ș i de toate ș i evenimente nedorite au avut loc. Dar în cele din urmă norii negri sumbre duce doar în vremurile viitoare bune. Fiecare situaț ie dezastruoasă se poate oferi numai rezultate bune mai târziu.

Omul lucrează în lume. Și reacția sa trebuie să fie întotdeauna cu care se confruntă. Dar legea divină este total diferit. În ea mai întâi o atmosferă este creat. Și astfel creaturi, persoane fizice ș i obiectele sunt influenț ate de aceasta. La rece propriul lor timp apt, de căldură, musonii crea o atmosferă proprie. Se poate vedea cu uș urinț ă influenț a toamna si sezonul de primăvară. Transformarea eră prea poate fi înț eleasă ca o activitate divină înrudită cu schimbările de sezon. Aici atmosfera subtila invizibil joacă un rol major. În ea atât principiile de inerte ș i conș tient obț ine afectate.

Influenț a trezirea naț ională ș i mondială Kundalini Shakti (ș arpele-putere divină) va fi văzut atunci când influenț ează materiei inerte, creaturi, oamenii ș i circumstanț ele. Solul va deveni mai fertil, minereuri va mări odată cu proporț ia de excavare sale. Minereuri va fi mult mai mult în greutate decât ceea ce omul efectiv nevoie. Nu va exista niciodată o lipsă de ț iț ei. Chimie vor fi disponibile în cantităț i uriaș e. Ființ ele umane nu va trebui să trudească din greu pentru a creste copaci, plante, etc din cauza miș cărilor în Mama Natura

le va creș te pe cont propriu. Nu va fi nici o lipsa de căi navigabile. Plantele de păduri, cum ar fi timpuri străvechi va fi din nou aș a de nepreț uit că acesta va ajuta în cure de boli diferite. Creaturi utile vor fi în creș tere ș i va trăi pentru un timp îndelungat. Aceste creaturi care sunt periculoase nu se vor prolifera foarte mult ș i vor fi abia putea să le salveze viaț a. Minerale va spori în apă ș i, astfel, va depăș i poluare. Murdăria va scădea ș i puritate va fi pe creș tere. Calamităț i naturale vor fi foarte rare. Datorită Mama Natura a deveni calamităț i naturale, cum ar fi favorabile, inundaț ii, foamete, cicloane, taifunuri, etc va scădea.

Desigur, forma omului va rămâne aceeaș i după cum se vede astăzi. Cu toate acestea, în 21 -a secolului al personalităț ii sale interioară la nivelul de suflet ș i psihicului va fi mult transformate. Toată lumea va detesta obiceiurile josnice ș i laic nu va fi influenț ată de aceasta. Ei nu vor lateral cu jafuri, crime, activităț i ilegale, contrabandei, etc asprime Atunci când, în majoritatea va exista un exces de caracter pios, acț iune, natura bună ș i gentlemanliness, oamenii josnic nu va purta urât ș i, astfel, va eș ua pentru a reuș i în răi activităț i. Ț ânț arii, muș tele prolifera în mizerie ș i noroi. Activităț i ilegale ș i rata criminalităț ii creș te numai atunci când acestea nu sunt bine blocate. Atunci când, la fiecare pas se va confrunta cu obstacole, obiecț iile opoziț iei, etc, cum poate reuș i vreodată? Atunci când comportamentul manierat va fi în creș tere, comportamentul josnic nu se poate ridica capota sa, nici chiar îndrăznesc poarta urat.

Oamenii vor fi plin de încredere, independenț ă ș i muncă grea. Prin urmare, nu există nici un motiv pentru situaț ii de sărăcie dori, lipsa de materiale, etc pot prevala. În cazul în care natura omului harnic si mareste înț elepciune, de ce-ar confrunta cu o lipsă în orice domeniu al vieț ii? În cazul în care proliferează generozitatea, oamenii vor lua durerea altuia pe umerii lor proprii ș i să împărtăș ească bucuria lor cu alț ii. Astfel, nimeni nu va lua revanș a în mânie ș i nici nu va răni pe nimeni.

Atunci când egoismul individual ș i asprimea prolifera duce la imperialismului, colonialismului, etc hărț uire asuprire, împreună cu alte activităț i josnice. Ca rezultat războaie rezulta si numarul infinit de oameni mor. În realitate, egoismul individual de duce la distrugere în masă. În război ambele părț i se învins ș i ajung într-o astfel de stare darapanata pe care le pot gestiona doar slab să existe. Atâta timp cât există furia războaielor până atunci se pare că suntem invincibili. Dar când furia razboiului moare în jos, îș i dă seama că a fost nimic, dar sinucidere. Atunci când discriminarea zorile în mintea noastră ne dăm seama că diferenț a de opinii ar putea fi rezolvate prin dialog sau prin intermediul comisiilor judiciare. Poate că rezultatul final ar putea însemna o pierdere pentru un partid, ea este cu siguranta mult mai benefic decât trauma războiului. Când această realizare se ivi în psihicul tuturor oamenilor, atunci nu va fi acolo lupte mici sau războaie gigantice.

Nu este atât de multă putere în munca grea umane, împreună cu înț elepciune că, dacă este utilizat în scopuri creative, lucru poate tipurile de confort materiale pot fi produse. Cu omul său de utilizare poate atinge fericirea, cultura ș i toate frumusetea rundă de semi-zei. Atunci când acest pământ va abunda cu persoane fizice călcare pe calea etică, numai atunci vom vedea slava ș i confort asemănător la cer.

În zilele următoare, vom vedea cu siguranta o astfel de atmosferă. Piatra de temelie sa este stabilită de mijloace care se numeș te trezirea lui Kundalini Shakti Romania (ș arpeleputere divină), iar în ultimii 3 ani, a fost realizat prin intermediul austerităț i intense.

La momentul de transformare circumstanț e cereș ti se vor persista ca regula lui Ram (sau Ram Rajya). Acesta va fi foarte oportun să-l numim "Întoarcerea Golden Age adică Satyug".

CAPITOLUL OPTSPREZECE
IMPORT profundă a austerităț i Kundalini si ORIENTARE OBLIGATORIE

Fiecare obiect are propria formă vizibile ș i invizibile. Gold este un minereu foarte valueable. Atunci când se uneș te cu noroi pământ iese ca minereu. Dar pe epurarea acest minereu în care este vândut la preț uri ridicate în piaț ă. Ș i cu această podoabe de aur frumoase sunt făcute. Dar când prin tratament chimic este transformat în cenuș ă de aur, se manifestă calităț i uimitoare. El ajută în a face un corp slab foarte puternic. Astfel, omul poate trăi o viaț ă mai lungă. Aceste caracteristici speciale sunt acolo, în minereuri alte asemenea. De obicei oamenii se folosesc pentru a face anumite articole. Dar atunci când sunt tratate chimic, cenuș a acestor minereuri manifesta calitati mari. Parte subtilă a unei particule de nisip ajută la crearea de energie atomică. Din aceasta devine energie electrică, raze diferite, radiaț ii ș i arme. Aceasta este subtilization a ceea ce este brut.

Acesta este un fapt bine cunoscut faptul că forma subtila de orice obiect are o putere infinit mai mult decât aspectul său brut. În comparaț ie cu o gramada de energie atomică noroi

poate executa sarcini gigantice. În comparaț ie cu corpul minț ile noastre sunt mult mai energic. Abur este mult mai puternic decât apa. Sufletul este invizibil dar când a avansurilor în continuare se manifestă ca sfinț i Rishi, bărbaț i, divine ș i încarnări.

În acelaș i mod, subtlization al existenț ei umane prea poate avea loc prin intermediul austerităț i Yoga ș i spirituală. Un om de penitenț ă trezeș te potenț ialului său divin corporale. Abur poate ajuta rula un tren. Atunci când copacii bambus freca una de alta, un incendiu forestier este vazut sa se manifeste. Această influenț ă se manifestă prin practici foarte spirituale ale austerităț i. Atunci când pe o lentila de sticla razele solare dispersate sunt concentrate la un singur punct, scântei de foc sunt văzute. Acelaș i lucru este valabil pentru rezultatele de practici spirituale ș i austerităț i.

Prin îmbinări om Yoga lui de stat înjosiț i în măreț ia lumi divine ș i această unificare duce la contopirea cu mare scăzută. Atunci când firele de contact de energie electrică au devenit puternici ș i să astfel, sarcinile noastre dorite. Un robinet poate da apă doar atâta timp cât rezervorul de la care este conectat rămâne umplut cu apă. Este foarte clar că rezervorul de energie divină nu este niciodată gol ș i robinet Unite să-l dă apă, atâta timp cât nici o obstrucț ie vine în felul său. Cand constiinta umana imbibes energia divină a lui Dumnezeu, foarte curând el devine Dumnezeu de la om, de la Purushottam Purusha ș i cea mai mare de a fi umil. Largii răspândiri a organismului, împreună cu augmentarea se măreș te potenț ialul de a fi prea. In comparatie cu un leu, nu este numai corpul unui elefant gigantic, dar puterea de a fi prea este mult mai puternic. In comparatie cu un copil nu este numai corpul unui adult mai puternic, dar capacitatea sa de a lucra prea este mult mai mare. Cele austerităț i ale unui aspirantul spiritual ce-l face un Sidha (realizat sfânt).

Austerităț i nu reuș esc, în general, atunci când nu este unit la controlul de sine, un caracter radiante ș i un sentiment de serviciu pentru alte ființ e. Cum poate o sămânț ă deveni un copac în cazul în care nu este îngrijit în mod corespunzător ș i alimentate cu sol fertil, apa, etc Acest precept foarte mult este valabilă pentru metode se trezesc prea Kundalini.

Trezirea Kundalini înseamnă intensificarea ș i activarea puterile divine ascunse în conș tiinț a noastră. Ea poate fi realizată în moduri diferite pentru scopuri diferite, în toate cele 3 corpuri.

Există 14 moduri de a activa de mai sus. Aceste 14 glorii pot fi comparate cu cele 14 care au apărut în timp ce bijuteriile ocean a fost churned. Clasificarea acestuia poate fi efectuată

astfel. Cele 6 Chakrele de-a lungul ș i anume Merudand începând de la Mooladhar pana Kamal Sahasrara poate fi numit un mediu puternic, care ajută la depăș irea obstacolelor în producț ia de gloriile Arena materialului. Atingerea lui îl face pe om puternic, bogat ș i plin de întreprinderi. Pe această bază, un aspirant spiritual devine infinit mai puternic decât un laic. Organele noastre de simț nu mai sunt externalizate ș i, în loc de a deveni introvertit, lucra într-o arenă foarte larg. Aceste scene care nu pot fi văzute de ochii noș tri brute sunt în mod clar vizibile la vederea noastră divină. Acelaș i lucru este valabil pentru alte organe de simț . Realizări referitoare la brut mondial cum ar fi televizor, ascultarea sunetelor departe, telepatie, controlul obiect, fluxul de forț ă vitală, Shaktipaat, ș tiind etc viitorul poate fi impregnat pe activarea lui Kundalini a corpului brut. Prin acest mediu se poate, de asemenea, ojas vădite, Tejas ș i Varchas.

Pe baza celor 5 tecilor se poate trezi Kundalini (ș arpele-putere divină) a corpului subtil. Cele 5 teci numite alimente teaca, teaca vitală, mentală teaca, teaca de cunoș tinț e, teaca fericire acoperă straturi peste constiinta noastra. În ea se găsesc cele 5 elemente si cele 5 Pranas. Ele sunt numite, de asemenea, 5 lumi sau 5 extensii. Când aceste potenț iale evolueze aspirantul spiritual incepe contactarea lumea invizibilă. De obicei oamenii să înț eleagă numai lumea vizibilă brut de nume ș i forme, adică obiecte. Dar când Kundalini a corpului subtil al unui aspirantul spiritual este trezit, omul contacte lumii invizibile. El se ataș ează la Pitrus, semi-zei, etc ș i nu există o dea ș i să ia relaț ia dintre ele. El înț elege acum tainele ascunse ale Mamei Natură. El poate prevedea evenimentele viitoare. Bazat pe această înț elepciune de a face aranjamente apt se poate beneficia de circumstanț e favorabile ș i obstacole pot fi alungati. În psihicul laici, se poate induce gândirea pios ș i, astfel, civilizaț ia umană poate fi pe bună dreptate modelat.

Exista 3 aplicatii ale corpului casual si este numit Granthi Bheda. În mijlocul capului este Brahmagranthi ș i este numit, de asemenea, Muntele Kailash sau Ksheersagar. Se numeș te Centrul Polar, care este întotdeauna implicat în a da ș i a lua cu energiile cosmice. Al doilea este Chakra Vishnu în regiunea inimii. Acesta poate fi numit pestera de constiinta. Acesta este centrul emoț iilor sensibile. Aici se obț ine satisfacț ie, mulț umire ș i pace. În afară de a face psihicul nostru maxima în statured cineva ar trebui mucegai înț elegerea altora într-un mod pozitiv cu ajutorul puterii de Vishnugranthi. Cea de a treia este Rudragranthi. Se găseș te în Naabhi (buricului) Chakra. În această regiune se constată corporale de sănătate, strălucire, strălucire, putere, creativitate îndrăzneț , ș i augmentarea. În acest domeniu se regaseste Chakra Mooladhar. Lungă perioadă de timp loc de odihnă a lui Kundalini Shakti este în această regiune. Cu atac de forta vitala poate fi trezit, au ridicat ș i dus la portalurile de Brahmalok.

Cele 6 Chakrele corpului brut, 5 teci de corpul subtil ș i 3 Granthis (noduri) ale corpului sport adăuga până la 14 la număr. Printre acestea 7 sunt din lumile superioare (Lokas) ș i 7

din lumile de jos. Experimentele sunt efectuate astfel încât să se ridice 7 ș i restul de 7 sunt experimentate pe astfel încât să-i oprească de la o prăbuș ire. Existenț a umană poate fi privit ca un ocean ș i prin închinarea 3-ori Kundalini poate fi churned. În termeni reali corpul este un demon ș i mintea este un demi-zeu. Când ambele efectuează austerităț i de Yoga, pe care le obț in cele 14 bijuterii menț ionate mai sus. În baterea mitologică a oceanului descrierea sa a fost dată într-un mod simbolic. Organismul uman alcătuit din 5 elemente ș i 5 forț elor vitale este considerat a fi la fel de adânc ș i lat ca ș i oceanul. Nu este nevoie să se abată de la distanț ă în lumea exterioară, astfel încât să atingă obiectele dorite. Tot ceea ce doresti este prezent în tine. De ce afara căutare? Ca un cerb de mosc ar trebui să fie căutat în organism.

Pe scurt aceasta este schiț ă de cult lui Kundalini în cazul în care o metode de introducere, descrierea ș i închinare s-au dat în paginile anterioare ale acestei ediț ii. Dar în mod deliberat detalii nu au fost date în ceea ce priveș te cele 14 de practici spirituale. Pentru ca acest lucru este ca experimentele de la explozii atomice. Înainte de a intra metodele sale ar trebui să ș tim în ce stare, pentru care persoana fizică, pentru ceea ce scop vrei să trezească Kundalini. Pentru a începe activarea Kundalini fără a cunoaș te toate aceste detalii este ca un copil manipularea frauduloasă cu o bombă. Abuzul de putere Kundalini poate duce la căderea teribil de acea persoană. Pentru noii operatori ș i persoanele mai puț in de alertă există căi de înț elepciune, devotament, de acț iune ș i de activare intelectul divin. În cazul în care face acest lucru de mult, ea este mai mult decât suficient.

Nici unul ar trebui să fie prea agitat pentru a învăț a Kundalini trezirea ș i nu ar trebui să port dorinț a de a atinge împlinirea de sine prin cârlig sau de escroc. Cel putin pentru un secol voi prelua responsabilitatea de a învăț a oamenii acestei aplicaț ii mare în funcț ie de capacitatea lor individuală. Eu va continua educarea lor în această direcț ie. Chiar dacă corpul meu fizic brut nu mai este în această lume, dar cu existenț a mea subtilă voi continua să fie difuzate de persoane în această direcț ie.

Nu este cazul aspirantul spiritual va experimenta vreodată, asta pentru ca nu mai era nimeni să-i înveț e el / ea această metodă de trezire Kundalini, ei nu au putut atinge scopul dorit. Aș a cum puterea divina toate omniprezentă indusă mă să efectueze Mahapurashcharan în 24 de ani ș i nu doar mi-a arătat metoda de a activa Kundalini Shakti de ț ara mea (India) prin austerităț i intens de 3 ani, împreună cu ea mi-a dat tot ce a fost necesar pentru a atinge obiectivul. În acelaș i fel ș i eu va face eforturi pentru cei Parivar Prajna printre care doresc să recurgă la Kundalini de ș tiinț ă pentru colectarea de puteri speciale pentru un scop special ș i să le dea tot ce este necesar pentru a atinge scopul lor sacru.

LET US rugăm cu toț i LUME pace ș i fraternitate

AUTOR: Shriram Sharma Acharya fondatorul organizaț iei The Family International Gayatri a fost un mare yoghin văzător și întruparea lui Dumnezeu care au scris volume de literatură știin ț ifică, în principal pe teme spirituale pentru bunăstarea lumii și pace. Pentru mai multe pls literatura știin ț ifică e vizita http://www.shriramsharma.com/ www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in/ www.awgpestore.com și http://www.awgp.org/ DESCRIERE: Free e-carti pe chakra Medita ț ia-ESP, Samadhi sau Nirvikalpa Credeam Trance gratuit, Atingerea Ridhi-Sidhis sau Energiile Divine, Religie viitorul știin țific, Super Energy Gayatri Știin ță și Kundalini Yoga corelată cu Neurosciences-ESP, Endocrinologie, Anatomie, Psihologie & Sociologie pentru 1) material de prosperitate spirituală și & 2) unirea lumii pașnic ca o familie. A noastră este un site strict noncomerciale, care vizează realizarea visul vârstă de marii lideri și gânditori din lume: O lume frumoasă fără margini. CUVINTE CHEIE: Kundalini Yoga Gayatri de e-carti ultra telepatie parapsihologie sunet metafizica nirvikalpa Samadhi poluării Tantra Yoga pe internet filme hipnotism ecologie astrologie Ayurveda Kalki bioelectricitate chirurgie laser de ozon radar cu stresul creativitatea arheologie valea Indusului Civilization combustibil criza alimentară deficitul de tsunami biografie Guru lume mintea psihicului pace dumnezeu subtil nervoase sufletul conștiin ța divină transa glandelor endocrine SPA Chakrele plexul medita ț ie concentrare intelectul profeț ie crezut gândesc Cheiro lui Nostradamus fericirii Aurobindo creierului Vede solară soare energie sacră pur sens organele de Prana avatar Upanishad lumina hipotalamusului de celule pituitare futuriste pronosticuri transformare șarpe puterea vie ț ii umane etica integritatea caracterului vag Tantra Mooladhar atom de neutroni proton

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful