கணன

கணன எனபத எண மதலான தரவகைள உடொகாணட, மைறபபட ோகாரதத ஆைணக
ோகாைவகைளச ொசயறபடததம ஒர கரவ. ஒர பணையச ொசயய, அதைனப பல கறாகப பகதத, எதன
பன எதைனச ொசயய ோவணடம எனற எணண, கணனயள இடவதறகாகத ொதாகககபபடட ஆைணக
ோகாைவ அலலத கடடைளக ோகாைவயானத, ொசயநரல எனபபடம. கணனயல இபபட ொசயநரலகைளச
ோசமதத ைவதத பண ொசயய இயககவத தனச சறபபாகம. கணனகக உளளடம தரவகள எவவடவல
இரநதாலம ஒல, ஒள, அழததம மதலயன அைவ கணனயன இயககததகக அடபபைடயான 0, 1
ஆகய எண ோகாரைவகளாக மாறறபபடோட உடொகாளளப படகனறன.
கணனகள அதயசச பலபயன ொகாணடைவ. ஆதலால அவறைற அகல தகவல ொசயறபடததம
எநதரஙகள எனக கறபபடலாம. ோசரச-ொதரங கறறன பட ஒர கறபபடட இழவநைல ஆறறைல
ொகாணட கணன, ோகாடபாடடன அடபபைடயல ோவற எநத கணனயனதம ொகாளபணைய ஆறறக
கடயத, அதாவத தனயாள உதவயாளததல இரநத மககணன வைரயளள எநத கணனயனதம.
ஆகோவ சமபளபபடடயல தயாரபபதலரநத ொதாழலக-யநதரைன கடடபபடததல வைரயான அோனக
ொகாளபணகளகக ஒோரவதமான கணன வடவைமபபகோள பயனபடததப படகனறன. மநைதய
வடவைமபபகைள வட தறோபாைதய கணனகள ோவகததலம தகவல ொசயறபடததல ொகாளளளவலம
ொபரம வளரசசைய கணடளளன. இவறறன இநத தறன காலபோபாககல அடககறோபாககல அதகரதத
ொசனறளளத. இநத ொசயறபாடைட மர வத எனற கறபபடவர.
பலோவறான ொபௌதக ொபாதகளல கணனகள கைடககனறன. ொதானைமயான கணனகள ொபரய
அரஙகன ொகாளளளைவ ொகாணடைவயாக இரநதன. தறோபாதம வோசட அறவயல கணபபகளகக
பயனபடம மககணனகள மறறம நறவனஙகளன பரமாறற ொசயறபாடகளகக பயனபடம பரதானசடடஙகள ோபானறவறறகக இவவாறான மாொபரம கணபபடம வசதகள உளளன. மககளகக அதகம
பரசைசயமானைவயாக அைமவன சறயளவானதம ஒரததரன பயனபாடடககரயதமான தனயாள
கணனகளம, அதன ொகாணடொசல நகரான ஏடடககணனகளம ஆகம. ஆனால தறகாலததல
அதகளவல பயனபாடடல உளள கணனகளாக அைமபைவ உடொபாதககணனகளாகம.
உடொபாதககணனகள இனொனார சாதனதைத கடடபபடததவதறகரய சறய கணனகள ஆகம. இைவ
சணைட வமானஙகளல இரநத இலககமைற படபபடபப கரவகள வைர பயனபடததப படகனறன.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.