be-alai .roio..

Pdstrali cucernicd tlcere

!

Pdstra!i cucernicS. tdcere ! Cu suflet blind, cu minte dreapti gi senin6, Voi sfintelor, inveselindu-vl-n luminl De facle, mai veni,ti incoace peste drum. Rdsune chiot, joc gi cintec nou de-acum ! Aprinse facle gi prinoase ne-ncetate Avea-ve1i de la tot poporul din cetate I Acesta-i legimintul intre noi'inflptuit, De Cel de sus ;i de Ursitl intdrit. Risune shiot, joc gi cintec nou de-acurn!

In hrube-adinci subplmintene intro.natd, Veli fi cu jertfe gi evlavie in sllvi urcate.

PROMETEU INCATU$AT
ln romineq te I. cosT

Pentru greci, qi indeosebi pentru locuitorii Atticii, Prometeu era o divinitate a focului, al cdrei cult, legat de reinnoirea flacirii pe altarele publice gi particulare, prilejuia ceremonii de felul faimoasei ,,intreceri a torlelor", celebrat,i in Atena in mijlocul unui mare entuziasm de-a lungul intregei epoci clasice. Treptat, atributul de cdpetenie al zeului era sortit se creeze cadrul mitic al istoriei lui; in sensul ci - pentru credincioqi, ca gi pentru poelii interesa!i de tradiliile religioase ale Eladei - activitatea gi sufe-

rinlele Titanului aveau sd fie concepute in Iuncfie de rolul lui in r[spindirea focului, acest element fundamental al oricirei civiliza!ii. Motivele ,,personale" ale duqmdniei cu Zeus, aqa cum se oglindesc in Theogonia lui Hesiod, nu puteau lipsi de a cidea ln uitare, pe primul plan trecind ostenelile lui Prometeu de a scoate pe oameni din starea de sdlbdtecie care-i stirnise interesul 6i compasiunea. Imbrdliqind toate aspectele viefii lor rudimentare gi comportind in primul rind revelarea focului, in ciuda interdicliei for male a lui Zeus, aceste stredanii culmineazi cu sacriticiul voluntar al Titanului, hotirit si infrunte suferinlele cele mai crunte firi sI se plece voinfei arbitrare a Stepinulu i zeilor. In ochii ginditorilor qi ai poe!ilor, Prometeu devenea astfel cel dintii ,,martir" al inteligenfei, gi acesta e stal4
209

intemeiali pe tradi!ia unanimd a celor vechi. Pe temeiul anu- PERSOANELE PROMETEU HEFAISTOS CRATOS BIA HERMES OKi'ANOS mitor particulariteli de structuri. Cei mai mulli. Prometeu purtdtor aI focului. Chipul izolat in care ne-a parvenit piesa. anevoie de explicat !n stadiul prezent al documentirii. Prometeu descdtugat. nu se pot lace decit presupuneri.diul legcndei pe care ni-l inflligeazi trageclia Prometeu incdtupat. d. nu qovdie sd pestreze lui Eschyl paternitatea unei opere care se numiri printre cele mai frumoase qi mai bogate in continut din ctte ne-a l6sat teatrul antic. infd!iga liberarea Titanului qi impicarea lui cu Zeus: in privinla celei -de-a treia. ca gi unele am6nunte ale textului. pe baza informaliilor indirecte gi a foarte puline fragmente. Cu privire la data cind drama a fost prezentati publicului atenian. IO CORUL OCEANIDELOR _l . sintem cu totul lipsili de qtiri.ata tragediei 5Saple impotriva Tebei. Clt se poate judeca. totuqi. cea de-a doua draml a ciclului. au ficut ca intre filologii zilelor noastre si se igte indoieli cu privire la autenticitatea dramei pe care o citim. singura p[stratir din trilogia in care Eschyl s-a incumetat a pune in sceni un con{lict atit de bogat in semnifica!ii. se admite cd trilogia Prometeilor ar fi fost scrisd dupd 467.

pirintele". C[ci floarea ta. pe Pronxeteu. La . a dat-o muritorilor $i-acuma pocdinll datoreazi zeilor: Sl-nvele-a se pleca puterilor lui Zeus $i dragostea-i de oameni si se termine.ti autoritatea lui Zeus. 228. Furindu-li-o. unde se petrece acfiunea celei de a doua piese a trilogiei: Prometeu descdtugat.r3 .tlrmul sterp gi necllcat al Scitiei 1. 2 Aci qi in al[e citeva pasaje undo e invoca. fdri uiciun. ci o regiune nedefinite.216. Hefaistos. n. Cf. textul grec poarti . 2. 215. p. amintegte-fi tu poruncile Ce Tat6l pream[rit 2 1i-a dat: si cetluiegti De stincile prdpastiei cu strasnice Chtugi de fier pe-acest sfruntat riuflcdtor. mai departe pp. I Jinutul astfel evocat nu e tradilionalul loc al osindei Titanului.) ailuclnil Ajuns-am dar la marginea plmintului.. v[paia strElucit6-a focului. la extremitatea nordici a lumii atunci cunoscute.CRATOS (Intrd intpreund cu Bia gi llefaistos. Vezi mai departe. simplu. 3. Caucazul.atribut de sfinfenie.

Iiu al lui Zeus gi al Herei.tu.ea 'cunoa$te. Zadarnic ridica-vei ruglminli spre cer. cici tu. blestemath fie meseria mea ! CRATOS Ieptc". dlept niisciitoare a Horelor . 213. a cirrui naqtere . fiule-nlelept al dreptei Themis 2. sfidagi pe zei Si oamenilor dar necuvenit le-ai dat. n. Thcmis e . De-aceea vei veghea de-acum pe-aceste stinci De-a pururi in picioare.dupi trecerea a t3 generalii . Themis.. l Hefaistos. CRATOS Plingindu-l nu-l aju. nedormit. 2. Cdci incd nu-i n[scut mintuitorul t6u 3. Aceasta-i plata dirzei tale dragoste De oameni.i tu Bia. 215 . ea trecea ins5. in prdpastie. 214 De ce-o blestemi? Ea nu-i de vind nicidecum Dc toate-aceste suferinli cari s-au ivit. Dar soarele !i-o va aprinde-n zori din nou $i astfel vei tinji ani grei .ti de loc si n-are rost Sd te topc. HEFAISTOS O ddruiesc cu bucurie altcuiva. Dreptatea qi Pacea.ert? Tu nu urdgti Pe zeul urgisit d.singur Prornel. coboari qi el din Ouranos. In tradilia reprezentate de l{esiod. O. Ci vine numai soarele cu focul lui in care corpul thu frumos se mistuie: Duioas[ noaptea potoli-1i-va ar. $i totugi trebuie sd ml-ncumet: e greu S[ nu-mpline.cu o pul. zeu fiind.i-ndelungali. Cuvintele Zeului-faur vor sd spunl doar c[ tiria legituri]or sale c de ne2druncinat. azi Eu fdr6 voia ta . l Vezi mai sus p.i1a.HEFAISTOS CRATOS Tu Cratos . voi puteli ugor Indeplini poruncile ce dete Zeus I Dar mie-mi este greu pe-un zeu de-acelasi Cu mine s[-l incf. CRATOS steiuri sterpe unde vocile $i felele-ornenegti nicicind nu se ivesc. s Dc bunii scaml. gindul lui I{efaistos nu merge la Heraclcs.zei1a cea cu ginduri in!e: Aga-i.ti in frlmintdri zadarnice.ti poruncile pdrintelui. ca Prometeu. C[ci inima lui Zeus r[mine crincenl: Domnia noud pururi e tiranicd. 2 Pent^ru Eschyl.personificirri a trei Virtu{i cardinalo in ochii vechilor greci: Disciplina. HEFAISTOS Ah. hepot al zeului primordial prin maicS-sa. dar cum nesocotegti poruncile Pdrintelui preasfint 1? De dinsul nu te temi? HEFAISTOS Tu egti intotdeauna prea-ndrezne! gi crunt.e zei gi care-acum fturat-a pentru muritori comoara ta? HEFAISTOS Noi sintem rude I sintem gi prieteni buni.si-a mea te lintuiesc De-aceste neam De ce le vaieli in de. tapin.

la inceputul Firii. ferec[-l de stinci. I Yezi mai sus p. l Clndva. zeii qi-au impirlit intre dingii stlpinirea universului.ti pe tine chiar. 2. stringe. ved cum pe drept e pedepsit un vinovat. Si nu te vadi Tatil sfint 2 c[ sovliesti. tare cu ciocanul. HEFAISTOS Pe O . CRATOS numai el mh va putea certa. stringe. HEFAISTOS " HEFAISTOS C-un bra! am terminat: e cetluit deplin.tiu gi nu pot afirma c[ nu-i a. HEFAISTOS Indatd-i gata tot ce este de ficut.i inc[ 1i le dau cu furie. nu Viclean cum e. CRATOS Atunci apuc5-te s[-i pui cltugele. CRATOS Priveli.ele sint la-ndemin[. CRATOS Vai Prometeu. slibi. Dar pune-i lanlurile-n jurul coastelor.eazd-i bralul celllalt: S[-nve1e c[ nu-i el mai inlelept ca Zeus.. HEFAISTOS Acuma lintuiegte-l viguros.CRATOS CRATOS Nici zeii nu-gi aleg ei in. HEFAISTOS soarta lor r. m[ doare-amarnic CRATOS chinul t6u. HEFAISTOS C[tu. 213.a. D5. lingd noi. 216 Le pun cici trebuie I dar tu nu-mi da porunci. singurd voinla lui Zeus n-a fost legatd de un cimp de acfiuno anume. n.OS Ba-gi dau .a-n jurul bralului. prinde-i goldurile repede. Coboar6. Acum inc[tu.. betind Acest piron usturetor prin pieptul lui. Fiecare a cdpdtat un domeniu definit. HEFAISTOS Tu stai bocind aici pe drigmanul lui Zeus? Ia seama s[ nu te boce. 2t7 . CRAT. Agazi deci c[tu. dezleag[ lan]uri gi mai tari.isi C[ci astdzi numai Zeus e liber pe deplin.tea aceasta cruntd tu n-o vezi? CRATOS Lovegte tare.

tot CRATOS limba ta. pag.cut-am muritorilor: 1 acegtia potoli durerile? Min!irn cei ce te-au numit . 1). de cuvinte inte- 2 Zeus.muritori. incepind cu Homer. Promcthctts -(pro manthano) insearnn5. 61).ochiu atoatcvezdIor".de' o 2i. Soarele e divinitatea zia . B Nu firi tcmei s-a relevat ciuddlenia acestei recunoagteri a atotputernicici destinului din partea unui autor a cirnr i opcr':i mdrturisegtc o concep!ie despre raport.I. ci de o "roatd" (kgklos).l pag.: . Dar stringe tare: e sever st[pinul tdu. CRATOS Divin Eter.itul ei eind va veni? Dar ce vorbesc? Eu toate suferinlele Cari m[ pindesc.2.. ferecat in lanluri pe cari pentru mine Le-a dat Ia luminl stdpinul cel nou 2 Al celor etern fericili.ucerea p. Agamemnon.. Ani lungi. 492 gi urm. Amarnica mea suferinll de azi . HBFAISTOS Cum !i-e fdptura. Fii tu cit vrei de blind.. Deprinderea jocurilor meial. Tu Gea. n. Helaistos ies. gg. Agamemnon. Cd-mi spun sau ch nu-mi spun durerile. feciorul lui Cronos. n.f iinle. tu ochi Atoatevizitor 1 al Soarelui: privili Un zeu pe care-l pun la cazne ceilalti zei. le-am prevdzut.Prevdzdtor" 2 Ai merita frumosu-li nume numai cind Blesteam[-acum pi furd iardgi de la Comori ca s[ le' cllrui muritorilor t i1i pot Te-ai fi .IEFAISTOS PROMETEU Am gi flcut-o fdrd multe CRATOS Acuma fereci-i picioarele-n citugi. Tot una e..ne-ndurate-s vrerile Destinului 3. povestitd de Hesiod in Theogonia. reminiscenld lcatp a credinlei primitive care vedea in soare o roatd lnflic6ratd gi care se intilncgle qi in Etlila. n.i de mine M[-n[bu.urile omului cu divinitatea in multe privinle opusi fatalismului homeric. t-crmenul folosit de poet ephemeroi ^ inseirrnn:L niai rnult decit . textul nu vorbegte insd de un.1.. CI. Introd. voi vinturi iuli.tiu: Sfir.ln acest loc. devenit domn al zeilor gi st[pin al lumii dupi detronarea plrintelui.. fird numdr m[ voi zbuciuma Strivit de dureri. nici un necaz Nu-mi va sosi pe negtiute.) 1in grece$te. Putem pleca: e strins ln lanluri corpu-ntreg.101.[ greu gi nu .... H ETAISTOS descrt. totul" (cf. (vezi gi Agamemnon..c pc otimologii corecte sau fanteziste e frecventl la Esclryl (c. l) . (Cratos.pre-z vlz..pag. 7b. pag. Bia.udent". umilit.llor"'. sfintd mamd-a tuturor.ce qtie totul qi vede Pentru greci. . 26. bine gtiu Ce . talazuri largi Cari vd-ndllali vuind din riuri gi din mdri. dar nu lua-n Ne-nduplecarea gi-nddrltnicia mea. Trebuie S[-mi port povara ce mi-e dati.tiut feri de-aceste pitimiri. deoarece Un dar de pre! fd.pr. in greceqte . M6 zbucium crunt.

tezaur scump. pentru care Agni (focul) e o adevdratd divinitate. dupd .. PROMETEU Vllstare-ale rodnicei Thetis. dupd allii Palamede sau Minos. sub lnriurirea acestuia. lumea locriti (oikoumene) se inldfiqa ca un taler inconjurat de apelo fluviuiui Okeanos. . ce se-aude de pare Un streap[t de paseri? Eterul tresare De freamdt u.giganlii do altldatdi'. ce miros ascuns sosegte-aici? De zei? De simpli muritori? De semizei 8? Ce martor suferin. 1 Frivili-md: strins in citugi Eu stau.. Fiindc6 pe oameni prea dragi i-am avut. legatd de succesiva descoperire a c. Prometeu.In surch gdunoasi l-am coborit din cer. vai. CORUL Vedem. in admirabilul clnt al V-lea al poemului lui Lucre!iu. Zefiruri ne-adusere repede-aici: B[tai de ciocan rizbiturd-n adincul Speluncelor noastre-nvingind Sfiala naivd din noi $i grabnic pornirem la drum ln rldvanul cu'arlpi. Vai. Corul.or de arlpi. sau . pdtrunde in scend ilin ilreapta gi se oprcfte in preaima . ---. Izvor al megtegugurilor omenegti 2. t&trrt lriginal vorbdgte de .. Cu voia p[rintelui nostru Okdanos. (Purtat pe un . urgisit De Zeus gi de zeii ceilalli Cari intr6-n mirelu-i palat $i stau la ospele cu el.t'" care e lintuit Pro1 Tradilii asemdnltoare.Surca giunoasd" . 3 Originalul grec face aluzie la fiinte a c{ror naturi se situeazd lntre acea a zeilor qi a oamenilor. Ce vuiet. se pdstreazi ln mitologia indiand. cu ilte cuvinte de Titanii din numdrul c6rora face parte Prometeu. despre flacira coborltd din cer pentru a fi pusi la dispozilia muritorilor. Vai.elor mai elementareme.e planta numiti de botanisti lerula communis. Aceastd imagine rudimentari se regasegte pinl gi in hnrfile primilor geografi. Copile-ale scumpului nostru p[rinte Ok0anos care pemintul intreg impresoar[ Cu apele-i nepotolite. Sint noi azi stdpinii-n Otimp.Vdpaia tiinuitd-a focului.i-ntrista. r 22t Hesiod qi Eschyl . ridicarea oamenilor din barbaria primordiali era opera unui erou binefdcdtor t. t ln conceplia celor mai mulli greci.uiiagii'. sf[rmind ast[zi in praf pe giganlii puternici de ieri 2 1 in cele mai vechi reprezentiri ale grecilor.. vai.natther . .car tnaripat".t::r::r.tugat aici sub cerul larg deschis. dupl noi legi imparte Porunca-i tiranicl Zeus.teguguri qi-a gdsit expresie abia in gindirea lui Epicur gi.tii mele vine-acum In lara asta-ndepdrtatd? $i ce vrea? Privili-mi: un zeu in lanluri. nevolnice veghe Pe piscul inaltelor stinci.tri De picll de lacrimi se umplu v[zind Fhptura ta'n lanluri legatl Topindu-se-n chinuri pe stince. Mi-e team[ de tot ce se-apropie-acum. aqa cum erau inchipuite Oceanidele. Ideea unei lente evolulii.Prometeu.ti ochii no. EORUL N-ai team6: cu dragoste-n suflet coboare ndvalnicul stol Al nostru pe locul acesta. Dar vai. Despre naturd. dupi unii Orfeu. lormat ilin 72 Oceaniile. Aceasta-i crima grea pe care-o isplgesc Inc5.

7a7\. vai. Tartarul e partea cea mai afundd a Hadesului.n. CORUL Dar care din zei este-asa de hain. r Pentru Eschyl. ca qi pentru Homer. p. pritanul va deveni un simplu magrsAluzia. md vede [n lanluri legat. o stiu.zvrdtit sit sc desprind.ii. Cum s-ir obscrvat cu dreptate. afard de Zeus? Acesta. insd totugi Lipsit de putere va fi. . de piatrl E inima celui din Cronos ndscut.ti indr[zne! gi nimic nu-nvdlasi De mine oricit in lanluri de-ocarf. Prea liber !i-e-n gur[ cuvintul. Cind fi-va lovit de ndpastl: Uitindu-gi minia. cuprins de iubirc. Acum sint batjocura vinturilor. md puse Avea-va nevoic pritanul 3 Fericilor. se va ldmuri intrucitva. bine 1 relielat. groaza pdtrunde: Ce soarte avea-vei . vai. ne-nduplecat line-n mini st[pinirea Asupra vldstarelor lui Urands 2 $i n-are s-o lase decit Cind inima-i fi-va satule de ea Sau cind i-o va smulge Un zeu mai viclean decit dinsul. 'rl il Zadarnic spre rninb veni-va Cintind rugdmintea-i mieroas[. PROMETEU Din grelele tale dureri.Corul. Spre dulcea pl[cere-a vrdjmagilor mei.rrna dugmdnia lui Zeus. lumea subpimintean5.i str. S[-l bucure aceste dureri? $i cine nu simte-ndurare de tine.. Eschil 223 .std trageilie aILd ftt. De ce te-a osindit acum mdrelul Zeus A.tdri va rosti De cari nu mi ten' Cit timp nu voi {i dlzlegat din cdtu.si dreptatea E-n miinile lui. asupra cilora sc f-nver.i-umilitor? Aratd-ne de nu !i-e cumva greu s-o spui I Ce s-a-rrLimplat - tra t.. pe lorLdul tr.pus" {Alice Voinescu. PROl\IETEU Prea e. Mai bine m-ar fi aruncat sub pimint. obscuri.il PROMETEU Ca nimeni din zei sau din oameni S[ nu se mai simtl-ncintat c6. a 222 Vorbeste-ne si spune-ne am[nun!it. CORI]I- Domnia'din min6-i va smulge 4. de-a lungrrl dialogului dintre Prometeu gi Io. 2 Ouranos (cerul). aiutittil t:o chipul lui rd. .. . cel dintii dintre zeii panteonului grec. lrt cetetile guvcrnatc democratic.Iu.i.c(iune decit aceea d. n-are tn acea. Cu dor cobori-va la mine Cel care cu dor il agtept.a cumplit .d. CORUL in Tertarul 1 f6ri hotare Al intunecatului l{ades.si cind va sosi Sfirgitul durerilor tale? C[ci tainic e gindul. Zadarnic amenin.e a provoc& mdrturisirca eroului. mai tirz iu.cdpetenie".niversu. Nici un cuvint nlr vor spune Buzele mele.$ef"... Ircciori ai acestuia lusescrd Cronos $i Tita. In inima noastrd. ca si-i dezvdlui Urzeala ce-odat6 t Amarnic e Zeus. 3 Inlclcsul cuvintului e .

Varianta pistrati de Hesiod in Theogonin sc deoscbegte simlitor de cea adoptati de Eschyl. batjocurd privirilor lui Zeus. tristul sdu mormint Pe Cronos gi pe solii lui. o.T ':-.. CORUL Dar pentru oameni altceva n-ai mai PROMETEU fircul? Oprii pe oameni cle-a-9i vedea destinele 2. 2 Lotul inevitabil aI oarncnilor fiind moartea.ii nici n-au vrut S-asculte.. cum md-ndrumase mama mea. Spunind cd-n lupt[-aveau si fie-nving[tori Nu cei cu brale tari ci cei cu cap iste!. Cind eu le-am spus acestea.'". despre care astdzi nu mai avem cuno$tinli.. ci m-au pErlsit infuriali. s-ar ingrozi.-. Eu n-am putut convinge pe Titanii mei.i toiii ce aor vctti . Gea gi Temis sint infiligato ca mami fiicd. Respinserd-n trufia lor tot planul meu. Dar Temis-Gea. din. Zeus grabnic lieclrui zeu ii ddrui N{enirea sa 1 qi-gi inLocmi domnia cum I-a fost pc plac. puternicul stdpin Al zeilor mi rispldte9te cu torturi. In urma iscusinlei mele Thrtarul inchise-n negurosul. cum. N-am fi crezut ci vom vedea dureri adinci Cum sint acestea cari ne sfarmd inima. Cei dragi ai mei de m-ar vedea.". zctr. Oite I'Ii 29: . PROMETEU Din fier .. Ci mult mai bine fac luptind aldturea De Zeus.-a viitorului. De sprijinul Ce astfel i-am adus. "ito 15 \J . t P". 216. probabil attici. Nu i se-mpotrivi nici unul decit eu: Eu cutezai gi rnintuii pe muritori De-a cobori la sumbrul Hades fulgerali. Hora!iu.nc sttb ncgrtrl vil at nopli.. 135). mama mea cea unic[1 Degi cu multe nume mi-a-prezis ades Desfdgurarea aspr6. n. intre dingii-nvergunali 1. te voi l[muri deplin. si urmim Povala mea: acegtia-ncredinlali deplin C[ biruinla fo4a singurd ne-o d[. ba chiar voia ca neamul lor Stirpindu-l si creeze unul nou. l'zz+ '\ /\ . De-ntrebi ce f6rdelege-am sdvirgit de-s pus Astfdl la chinuri. Cdci tirania are pururi boala grea De-a nu se-ncrede nici in bunii sdi amici.i piatrl sint fdculi aceia cari N-au mill de durerea ta.g -30: . iar algii vrind Si-mpiedice pe Zeus de-a fi st[pin pe zei. Cf.-"'""--. a In llesiod (Theogonia..i totusi iat[-md legat De stinci.. De mult. .4\ r Vezi mai sus.oa in vialri. CORUL Md doare gi s[ nu le spun: e trist oricum.Tragicii greci 225 .---ROMETEU t/ Cind se sui pe tronul tat[lui invins.tie privind lupta lui Zeus cu Titanii. Amare de-ndurat si triste de vdzut: Cu mila mca de muritori nu meritam S-ajung aici.nr*a lui Prometeu se lntemeiazi pe o tracli. spre marea mullumire-a mea gi-a lui. Eschyl pare sd fi "si urmat o tradilie diferitd. p. Un. Vrind unii s[ dea jos pe Cronos cel b[trin $i s[ ridice-n tron pe Zeus.inte Ii. De-aceea pltimesc in aste lanluri tari. Ghsii atunci. l. binefa_ ccrca cu care se rnindregte prometeu e de a_i fi aiutat sri_si piisLrczc_ incredor. cind zeii stdptnili de furie Se-nclierar5. Contopindu-le. Fii lui Urands gi-ai Geei. Prometeu. dar la slrmanii muritori Nu se gincli.

'ifult.adjecl'ivul nu-i de Tcxtul sund: Cei m-ai mulli ginditori pi ales la i"1i'pli'"' b"".umilind'-se ca valul . l)rrr nu bocili aceastd schingiuire-a mea."t. 1 (lirrrl nu 1i-e prins in la! piciorul.pi. (lrr sir-ntelegeli soartea ce m-adulmeci. cure.l'.or om. cum avea s-o ptoclatne .t desprc -rtn rdu. l. Ce fol tlc loacuri ai ghsit accstei boli? }TROMBTEU 1' Le-am semlnat in sullete speranlele CORUI."i.uguri vor avea prin CORUL Aceasta-i marea crimd pentru carc Zcus Tc-a pedcpsiL cu-atirea caznc 6'rinqene') Dn" *f"tittla ta cind va avea sfir. decit cind ii va fi CORUL pe plac lui Zeus.oarbelc speranf (lrr rlrag ne supunem llrrrrrrirrilor tale.. f )c-irccea sd nu mai vorbim de-acest necaz..Pentrugrcci'deci'-sPeranla-n-a'fost 'nici." l5a 227 226 . "" .i.. I 207: . un rnare binc le-ai [ircut' T IiOMETEU Le-am coborit apoi vdpaia focului' CORUL $i muritorii au acunra flachra? PROMETDU I ea' $i multe megte. (lrr rllrrmul sprinlarclor paseri urmind N c-irrlrrse gr[bit l.lcnltu lnrlra si-i cra "*'e*t'a1'^ poetulrri nroder:n sir ""-l'"t"tt.:r sl. venili la mine.PRON.. l)rrl cu gtiam ce chin amar aveam s[-ndur.o'"i t". .it? e'' qi ...l.*"'.."..r.l.*eazi filJ'. .. t.....IETBU CORUI.'..'-i. I'r.u sd cauli s[ scapi de suferinla ta.orturat fiindc[-am ajutat pe om.:...'l""iil"i"i "" cildura cu "a"" o {ace 'Ioltlerlin in Ilyperion'..e peltlrlr Theognts' care nll $ovalc s-o "hii'p"l -Paniorci' ll".zi sii izbin. o"i-"tirn' . fi. .".l in citeoa veisuri splendide' Pindar .. in necontenita-i migcare.i crrlti . CORUL ( .lati u virlrtlo.". N icicind.enegti.si indi.. e u.i Ei"d'ei vorbesc tl'espre rrrd"jdc ca ne-o inti!i.ai. Si rlindu-ne jos din rldvanul cu-aripi.il.'i.u.cristd' o roatd tt tt)slril'i.. nu lasd ltrt rrr'.io. ni-e grcu si be-ar durea.. tol un riu Ei p"l.i.i. t ( ) i(lr)o ascmirniitoarc la Ilerodot..irrcile-acestea pustii. .lrr irrn gregit cu voia mea: o spun deschis: Sirrl.i spunem ce-ai gregit.'.i s[-ndrumezi pe cel ndpdstuit. Vcrriti. ncmaroAilrrziilr.rec prin suferinta de-a zdcea lrr lrrnluri grele tintuit aici de stinci.deascd tntr-u..'"...'irr.ti al[turea l)rr rrrine-n chinul meu: rltdcitoare-n veci N:ipirsta ne loveste rind pe rind pe toli 1..n.rlac? Dartu ce speri? Tu nu vezi c-ai gresit? S:i-t. PRO}IETEU intr-adevir'. l\':rs f i crezul c[ pentru-acest p[cat al meu A vrrun sA t.". l:rl l.or S. (li r:oborili gi-mi asculta!i cuvintele.

i. alli interpre!i se ginclcsc la un glifon. OKDANOS terrrinind mult intinsul mcu drurn.. p. 2 Ca qi Prometcu.ii pr:ivinli.ti destul de priceput. 2'l'cxt. cr. arloptat ca indleptar dc So- . l.cltiv:rlind . Sint vechi si cunoscute vorbele ce-!i spun. oricit stir de sus.ti.irr !clol in ilooast. sl:rl.bogat in fier". l\{inindu-mi spre tine crt zot) Promcteu. p{r care o localizau uncori in Caucaz. Soscsc Arat5. te rog. Olis1116r se aratir cirlarc pe un cal inaripat ((Jf.indu-le? l)r'ivcste-rnd : amic cucernic al lui Zeus. I Ce fa1l vdd? Sosigi . impirrtl. l)e nu vci inccta s-arunci ociri lui Zeus. vezi lrir i sus. Cum mie nu-mi place dc loc vorblria. in inima mca Nu-i altul mai drag dccit tine.teldpt cum e. 3" cqn *S'? 1l'l fairnosul dicton delfic.lulul'.l.evidcnt . . in lara {ierului 3. liuutul unde se glseSte Prometeu e arltat ca .ll are sir lc-audd. 0unoa. caub[-apoi (ili noi. 228 Te fcliccsc c[-1i duci in voie zilele.) ()IiI}ANOS t' f I Aprinsele-nri dureri.Y-1 i I Venim s-ascultdrn intreagd IrovcsLea durelilor tale.rral: .a se .cu un inrlomn la rcsernnare..rlrr in predica!ia lui rnoral[.. Sint chinuit aicea din porunca lui. (lrr-al cdrui sprijin el dornnia-9i inil!6. flrl frinc.4rilrrr'. Ascultl sfatul meu gi nu te-mpotrivi Dqstinului 2.ii aici. Dai tu vezi insuli. :r ln original. ce dobinde.qq.i prea li]lcrl.tc-te pe tine insu!i 1.i ncnorocirile. A. Prometeu. cdci nou e gi stdpinul zeilor.i-n.si nu-!i oferi rnembrele inlcpirtulii hol. In zbor furtunatic. inLruci t Noi sirrLr.i cn conccp!ia desprc I)estin a autoruJui picsei.ti Crr-o linrb[ prca sen]eatl . nu vczi Cl lirnba fir[ friu aduce pacos[e? PROIIETEU Llsinclu-9i grotclc scobite-adinc in stinci.si bune sfaturi vrcu s5-1i dtur. (lu toate cd tu e. Okeanos trecea drept f iu aI lui Ouranos gi a^l t. alteori pe {irlrrrul rle nord al mllii Negrc. . Cici soartea-li amarl md cloare profund. sec.irsind talazul care-li poarti numclc. $i su{erinlcle dc azi i1i vor pirea Un joc pe ling[ cele ce te vor lovi. ?11). VId. vcrsul 395). al V-le a .rrirscitor de f ier". Acurn eu plec si sthruiesc: nu cumva l)ot I)e chinurile-acestea grele sd te scap? Tu insl stai domol si nu mai blestema. In lr'. aSa cum igi inchipuiau grccii Scigia. Ce pot eu sd fac ca sE-[i fiu de-ajutor'? Cici nu vei putea niciodat[ s[ spui C[ ai un prie ten mai bun decit mine. Prorncleu. c[ci vezi cit e de ne-ndurat Stdpinul care azi domneste peste noi.i cade si {ac. l)c-aceea smulge-!i furia din iniml $i catl modru de-a scdpa de schingiuiri. Lbia Istoriu Iui I{erodot (jurn.) avea sir contribuic la limpezirea cunorsl.si tu aici si {ii Durerii mcle marLor? Cum ai cutezat. inclerninatic .-mi. rnai departe. r. l. 'Irr incd nu te-ai sdturat de cite-nduri Ci vrei s[-ti mai spore.c.n. S[ r. Fugarul meu inaripat 1. PROI{ETNU l..rrr ruderrii 2: Dar chiar dacl n-am fi. n. ( Intrd Okianos. s[ vezi l Cit se poate jrrtleca..

llu sper . a. oricit e de prefdcut in scrum f)e fulgerul lui Zeus. Acum el "aie ca un le9 pe llrmurii Strimtorilor intinsei mdri.i.7g1479 i. Nu vreau ca. sus{inuti de Atlas. 517 -520J." .s neeoi. Ia scama si n-o pa[i c-ai coborit aici. $i aliii mulli s[ sufere cu mine-rl rind'. prima agezarc a ale Ciliciei (Iliada II Tgb) 2 . PROMETIlU Bundvoinla. cind Scrignind din dinlii sutei lui de capcte l Originalul vorbe. etern np"irrr. Alte iz."il. OI{EANOS ' . ale vulcanului sin[' aminlite p.. rogu-tc... Cf. si Jlgnrrca cea mai grca? Smdduieste PROMETEU .i al plmintului. Pe pisc Hefaistos bate cu ciocanul slu Iar intr-o zi din in[l!imi porni-se-vor Aprinse riuri vrind cu din11 de flacdri Sd rnistuie cimpiile Sicjliei 2. La luptl se porni cu zeii.1.i.t'rilor ce plilejrriesc crrlrclnnlclc pirnrfnt gi enrpvulcarricc." Cind inima o poti incluiosa la tirnp $i nu cu sila-i potolegti pornirile.T.Tf. Dar nu mI poli abate de la gindul meu. I Yczi_ nota preccclentii.s:. De-aci qi localizarea lLri irr regiuni ale lunrii !iilc rncditeranecne cxpuse aces[ui soi de primcjdii.ddcini 1. pe Zeus.n. Md-ndurcreazi'Iifon. FirI excep!ie. comentaiorii consideri aceste versuri ca rnsprra.te dc erup!ia .Prometeu. n.creptetul gi cu.!it. 9u n[pustigi cu vlpii ndvalnice Sc asupra fui gi-i amuli Amcninllrile serne!c: trhsnctul ll arse tot si-i nimici putcrile. fu zdrobit. dacd astirzi eu indur torturi.rpL{.. Srai deci in lini. OKDANOS sd-ndur accasti.lrucniri tifl:!il9l".234. circi n-ai si poli s-o faci. irr pirfile muntoase 23t Titanul .a.e.a^plaslicl a srecilor.. !30 .rlogia groacri Typhon sitl Typltos e personifica.'fi11'::" ili" ry Qui Zcus i sc va sringe-n line'furia. rnai departe p. Dupd Homcr. Ia rindul rneu iite.i sper c5. Zcrs tot imi va hlrizi Putinla s[ tc scot din grelcle-1i cltu. stiu. La Hesiotl (Theogortia.te. li roprczentarca rnai des iltilliti in arl. as".ste de o coloanir unicri. nu-!i pierde timpul in desert: Zadarnice-s oricc-ncerc[ri: n-ai sd-l convingi. Oricit te-ai strirdui.le ren pttl. -.. tunete. Cdci Tifon.. Ins[ nu-ncerca Sd-mi fii de ajutor. (Odisee.2.... bra(elc-i ncobositc". 2 In rnil. I 53). nicicind ^nu 9i-a lipsit $i nici acum nu pregeli. linindu-te departe de prirnejdic. arrii 1r25 gi 396/395. carc. care-n zirile Apusului pc umcri poartl neclintit Pilastrul 1 cerului . rnonstrului ar fi fost in lara arimilor. Dar.l J- Degi la toatc fost-ai denrn pdrtag al meu. va rdbufni vdrsincl Vir:tejuri cle sdgeli aprinse si de foc.sprij inir ce rul cu . Pe allii mult mai bine-i sf[tuicsti dccit Pe tine insuli: faptelc mi-o dovedesc.Ernei din anul 4.rr* Sub nestatornicele Etnei rf.sr.. rnonstrul z[mislit De Getr 2 9i prin grotcle Siciliei Ad[postit odinioari.' Destul rnI doarc-n su{let crincenul dcstin Al fratclui meu Atlas. potrivit unci tradilii al ciirei ocou sc intilneqtc qi la IJomer. Cind fulgerul acestuia. soarte pinl cind /'3"" nu stii cir vorba dulce.L egti iste!: n-ai lipse de povala mea: \A3ul1-tc crrm vei putea.

rnai folositor B ca-nleleptul s[ nu parA prea-n]elept.i: { t 'l4' ry Ne doare ursita-1i amarnic[. Episodul. Op. cutcza gi-as sLdrui. Prometeu.t Las' sd bolesc de-accastd boall. Crezi c[ din asta ar ie.? PROMI]T]]U Nirpasta [a mi-e-nvi![tur6. 246.proiecteazd.i in fn{a scmen. Popoarele Scitiei cari stlpinesc Phmintul lirnanurilor Meotidei 2.| { .ilor sd. PROMETEU 0' fi * ti CORUL Nu vreu si su{eri pentru cutezanta OI(EANOS t a.i disprtltrirytc" (Alice Voinescu.t( Din partea preaputernicului nost. PROMETEU E o sfor.l . s-a observat cu dreptate . o.ru PROMETEU t .i: r. . pag.ste Cu armele crunte pe zeii cari fur5.i lui . Cuvintul tiu e tocmai dup[ gindul meu. domn? * * . . li. n.LG). o ltLrnin.ri. jn 1 intreagi scena indepirtirii lui Okeanos e pitrunsd de o amar:-l ironie.il . al t. OKEANOS Irugi deci: phstreazd gindul tiu cel bun de azi. cit. ( :i Iese. a. Cdci lege ficindu-. 1 Amazoanele. indatd patrupedul meu inaripat Strdbatc-va eterul ca se-Fi plece-apoi \roios Ia staul subliratecii genunchi.d.. Cf p. J' OKtrANOS Cuvintul llu acas[ me trimite-atunci. precum stS. -t\cum muritorii cari spornici se-ntind in vastele Asiei cimpuri.SI .i.. ! 't" li ! . . pomenite gi mai dcparte. Amar suspinind de mila durerilor tale. milostiv cu cci skt. In zilele lui Eschyln scilii tlin jurul acesteia. Fecioarele cari fdrd teamd de lupte Triiesc ln Colchida 1.. puternici odatl.i din toanele sale Azi Zeus -te supune la cazne.bi. r :1.. I l-acul i\[aiotis e marea de Azov.i Din partea lui: ia seama deci. 3.si vreo pagub5. PROMETEI] lr )..rd. 745-1.tare de prisos.pine. o noud latu. Rdzprdtit lald de cei puternici.*ilL 'f.l h c .atti-l pe Prometctt. Prometeul $iroaic de lacrimi se varsl din trigti ochii nogtri Pe fragezii no. r{ OI(EANOS . noud asu. 232 h 13 $ 233 # (. un gind naiv.'D .l OI(EANOS OKEANOS Dar dac-a. Rlsund de vairir pdmlntul: mdrirea strdveche A ta gi a fralilor tdi o jelesc.pra eroultri pi tnldpigeazd.) Dc pasul tlu tot eu voi fi cel vinovatl.tri obraji. nu-l jignegti. pireau agezali oarecum la capltul plrrrintului. s5.

e gi oarbe" (Ir. evocind-o in etapele-i progresive.rlui titan" (A. ce-i apusul stelelor. Voi si nu credeti ci de slab sau de semet Am-amulit: alt gind imi mu.p"" -gi. pcrsoniIicau peritru cei vechi ansamblul activitililor spiritului.' ": I Lipsili..e.ci ierarhic: neortnduiala e poitii.osyne.-in.r:::. B 12 Textual: *Asemeni ardtdrilor d. ciiind 2. 399).c[ inima Cind v5d ce chinuitd este soartea mea. "T {6cut pe muritori din ton}i. in sfirgit Le-am dat memoria ce-i mama muzelor Eu fui intiiul care boii-n jug i-a pus.Atlas. Voi spune-aceasta nu ca se-i vorbesc de rdu.. In aceasti ordine de idei. 2._. intreg pasajul referitor la Atlas e considerat de. Nici casele-nsorite cum se fduresc. 234 lr '1 . zeul stingher.mina rosturilor eterne lapta mdreatd a ganerost.Avcau auz.teau prin semne sigure cind vin Temuta iarn[. cf. PROMETNU t . cum crau de inteligenlii. Izvoarele sfintelor riuri bocesc suferinlele lui. 6 I rr grecegle Mn.-"Lrj ]i::t.spdrgindu-se-n maluri talazul.pof ut. 147) .osebind intre lucruri". poet suferinl"-'f"i lif"r. primdvara veseli Sau vara pururi darnicl. unii 6airo"i i'"i".uireir arltatir de poet 5tiinlei cifreIor lrirtleazl o inriurire pitagoriciani.oi nu stn..jas.ivi : 9"*. surd.ude: Ioate celelalte. Le-am dat ptiinla foarte-naltl-a cifrelor . cit.t cldrLite nici istoric.. $i care caii plini de foc i-a inhimat La car.rcgte sd ne inldlipeze i. Gem adincimile.i l il I I I ! ri R[zboinicul neam al Arabiei 1 care Pe-naltele culmi din Caucaz locuies[e $i.sigurE locul prrimii.sigur. Ci. ci pune in. viata.*::1.ii s-o vedeli B: Priveau cu ochii. Trezindir-le din adormire spiritul. Voincscrr. insl nu vedeau .c aceste nirscociri sint pusc de Sofoclc in seama lui Pllanrctle (fr.r_jas $i folosirea literelor 5. dar n-auzeau nimic cu el 1. din l[ncil'e lui asculite.storia culturii. h Mult timp in volburi de nlluci le-nvdlmi.ccririle civil.. Iu.mi.d. impir!irea anului in patru anotimpuri apare crr I lomer.te. p. 2?0. zdngine. Pre!. i. ' Ccl carc pc umerii ili * imens[ pulcre Susline pdmintul si vindta cerulrr'i lofia. . Vuie.eteu pe care p^:. 3. 6 Toal. Eu fui intiiul care ndvi a construit G . n.) r .izatiei n. L plind l:. Cdci llschyl nu.t".tre po. n.i 2 pe altul Jint* ln cazn[ de trainice lanturi. 2 ?38 Diels) . a La greci.ii rui p.e lung. ned. 1. rti.lll$_.seau I)o toate 2. (rc greSell 2 Textul e in acest loc ne. -fituni Vdzut-am pe timpu. versul lui Epicharrn.iIsus p. ci bijbiiau Nepricepuli a.ca iubiiea m. Silindu-i ca prin vajnicele lor puteri Si ugureze opintirea omului. $l conluzrr. cele noui rlluzc. Fiicele ei. ^inchipuiti lnal 3 Vezi rnai sus p.oi. iste}i. Cici cine altul decit minc-a ddruit Puterea tuturor acestor zei de azr? Dar despre asta voi tlcea I nu voi vorbi Nimic decit ceea ce gtili voi in. cit e d. eu i-am invl]at Ce-i rlsdritul. nu gtiau nici dulgheria ce-i. pistrat cle Plutarch: .ntea veile gi mintea o. Pc.. l Pornenirea arabilor p-rintre ncamurile caucaziene tre_ -ae-zegte nedumeriri si o*p_li"e incercrrile uoo" de . Op.in pise igi duccau. tr..eme sar Mnem.u Li.Cu. urmd.ea spre din. dirzi ogtire. Nu cuno. podoab[ str[lucitei bog[1ii..I l i "u" crrm r de. Iubindu-i. editori a Du" tradi!ia . pentru indrepta textul.4 '" I $.i^"^ aci. Asemenea mdruntelor furnici trdiau Itetragi in ascunzisurile grotelor 3.ogrnuo 31i. Noptaticul Hades dc mila-i se zbate. 280.

179. etape hotiritoare pe civiliza!ici. Intii si-ntii. PROMETEU Nu asta-i voia i\{oirei care pe noi toli Ne mind.i. L 237 . mii de suferinli nlai am si-ndur Pin' la sclparca mca: dcsteptirciunea e Cu mull mai slab[ decit tainicul Destin 2. Ce forme fierea gi ficatul paserei Spre-a fi pe placul zeilori prin ardere Acurna lasI grija rnuritorilorl Gindegtc-te la mintuirea ta. nici fierturi. "at" $. Pe scur[: azi toate nrestegugurile ]or Trudilii oameni de la Prorneteu le au. descltusat odate. balsamuri. I-am invlgat s[-qi tdlmdceascd viseie $i le-am deschis'goptirile destinului: De ce. ascultl-acum.cerea.. o. pierzindu-ti cump[tul Te zbali ca vraciul slilbdnog cdzut bolnav $i-n despera. ci se mistuia Lipsit de leacuri. n. Avem Speranla c5. felul curn inghit. mai sus pp. Cum se-mprietenesc si-cum se dugmdnesi Sau cum se string ln stol? Ce lustru si culori ' Cuvine-se sd aibi rnlruntaiele .S-alunece cu-aripi de in in Iarg de mlri r. tu Nu vei fi mai pulin puternic decit Zeus. trebuie amintit rolul important al oracolelor. folosite de cei vechi de-a lungul intregei anti- chitali." . Ieacurilc sint impirtite in trei catcsorii: eele co so m. (rnar 2 In textul grcc. argintul. I-am Idmurit cum s6-gi prevadi sorlile. 109. 3 qi Introclu. p. 26. 219. In aceeagi ordine de idei. au. t.ruu. care pentru neamui'muritor Fdcui acestea toate. c[ci ar fi un mincinos.frrrmosul cor al lui SJfoclc i" d'"t-. indrepiarea lor in zdri La stinga sau Ia dreapta.ininci.e.e-i. n.alc1 dcpartc. aurul? Nu-i nimeni. N-a fost de-ajuns atit: se af l[ cineva Sd spunl ci-naintea mea descoperi La oarncni avu. CORUL Dar cine-s cei ce poruncesc Destinului? PROMETEU Sint Nloirele tustrele gi-Eriniile 3 I f)espr9 aceste cuceriri a]e. Ce megteguguri gi cdi noi am ndscocit. cel CORUL Grca suferintd-nduri. pin[ cind eu in sfirsit Le-am ardtat ameJtecele icrbilor Cari toate morburile lor le vindecd z.. omului.. 2 Cf . CORUL Ca 9i mai tare s[ te miri.q 1 Sint inqirate in tcxt cele mai rirspindite cei de scrutare a viitorului. fierul dur. nu numai irr drama attici. nu-rni glsesc un sfat Sd scap de suferinla mea cle azi. ll. dar gi in istoria difcritelor ceti!i greceqti.rea ta nu poli d--cscoperi Ce leacuri !i-ar tdmddui durerile. n. 3 Cf. mai sus p. 130.446\. n. cclo ce scrvesc i* rrrr.tiile p[mintului: Arama. cind cineva cldea bolnav N-avea nimica s[-l ajute.presemne se te lii cind egti la drum? Ce tainic inteles cuprinde-naltul zbor Al paserilor. PROMETEU De coapse groase gi de mari spin[ri pe-altar Am invilat pe oameni mestegugul greu De-a inlelege tainele vdplilor 1.goi. Iar eu. Nici alifii.

L. 2 in original . 218. CORUL Nu-i este scris lui Zets ca el s[ {ie Domn in veci? PROMBTEU Stirlind pe puternicul Zefrs.IO $i cine-i acesta Pe care-l z[resc in cdtugi ferecat De stincile-nalte? Ce flrldelegi isplgegti tu aici? Vorbegte-mi: ce fel de pimint Ce !ard. Pgthice. aducind sacrificii preasfinte de boi injunghiali Pe malul eternelor valuri ale pirintelui 1 nostru. Cind pe IJesiona. CORUL O. a in lumea eroilor lui Homer. domnitorul a toate. dacd nu voiegti s-o spui.P. Iar noi. 3 Traducere liber6. copila pdrintelui nostru. mai sus p. 1 Oke:rnos (in legituri cu cafe v. (lrr gindul trufag. scap de lanluri pi si scap de urnilinli.A.iseea (E. Mireasl-o adusegi in casi a.. voi putea S5. Dar iat[.P.Lfemerii" (m_ai _sus. Aqa m-a-nvilat. ce neam e pe-aici? 1 Textul e in acest loc corectat de unii cditori intr-un fel care face ca intrebarea si aibe inlelesul: . asemeni vtselor.i s-o . cd mii de torturi te frdrnint[. r\rati-ne. XVIII 35 4- 360.tili: nu m[-ntrebali.e o zil Ce e liecane din noiP Ce nu e? Om.S.. PROMNTELT . preamlregti muritorii. XI 242-244 qi Od.itul ce-i e scris. care infdfigeazi ccl mai veihi fond de datini gi credinle ale poporului grec. \III 135 urm.teargi: Ci viala se cere lungitl cu-nalte sperante. In original: -ryu cuno$teai ariarnica Iipsd de vlagd. 1956) . vedem ingrozite.notele. n. r . care stingheregte neamul orb ai oameniloil" lntr-un sens analog.1). cu intrel:area lormulati in versul urmdtor) .ti oare Amarnica lipsd de vlagd ce-ncltugeaz[ Acest neam prea orb gi minat de nllucis? Clci nu vor putea niciodatd sf[rma muritorii Cu mintea lor orinduiala lui Zeus.. fie ca Zeus.oud coarne pe lrurzte inilicd spcctatorilor transfornl&rca Ia care a lost supusd.CORUL $i decit ele Zeus e mai neputincios? PROMETl]U Nici el nu scapi r-le sfir. e curenti deprinderea ca mirele sh-gi clgtige mireasa prin daruri bogate oferite socrului. Prometeu...L. scumpe prieten: ce dar fdr[ dar l le-ai adus? Ce sprijin ili dau muritorii 2? Tu nu cuno. Iar inima vrea sd se umple de dulci bucurii.. sint silit sd-l lin ascuns cit pot. o Prometeu. -Iliada (E. d. 56 nu-gi ridice-mpotriva dorintelor noastre puterea.Fiin{e d.. Azi cintecul meu este altul decit Acela pe care-l cintam La baia pi patu-li de nunti.) Aceasta nu cluta!. Pindar. C[ci numai astfel. vis aI unei umbrel" Vorbili de altceva I eu incl nu v[ dau Rlspunsul.noastre la .S. despre care ni s-au pestrat gtiri. 1954) IX 146' Cf . 228. Cin minlile noastre s6 stea gi sl nu se mai. p[]ania ta dureroasd.ce bine li-a ailus binele tduP" (mai ln acord. CORUL Cu daruri bogate-nvingind-o E-o taind sfint5. tdinuindu-1. I 378. S[ nu lipsim a cinsti pe puternicii zei $i nici sd cirtim in cuvinte. credem. (Intrd Io. p. 2ge .A.n.2) .

fiu al lui Cronos. .toare enercil. cu ce !i-am gre. Cum se cuvine pururi intre-amici: eu sint Cel ce-a dat oamenilor focul: Prometeu. Nici rnort nu vrea pdrnintul s5.." (Alice Voinescu. care-a aprins De dragoste pe Zeus . o. .la rtortsl.timirea 'l'ittrttrrltti. bietei lemei: eI trd.looro (tstt. ci deschis gi clar. 168).i-alcarg[-acum mereu Gonitd de turbata Flerci furie? IO Ce ma i am de-ndurat? Ce sprijin. IO O.tii. nefericita de rnine.ne bincld.l)ra con. tu auzi Amarul cuvint al fecioarei cu coarnc dc juncl? l Episodul ce sLi sii inceapii are cft scop sd alirture suferinlci lui Prometeu.ind din adinculi h{-alungir tutindcni pe rnaluri Sftrgitl de foarne si flr[ repaus.-l ascundd: Ie. Mai este vre-o nenorocitd S[ sufere-n lume ca mine? Tu spune-mi acum De unde .irt la(a victimai lui Zeus. Cunoqti pentru apriga-mi boald? Asculth rugarea fecioarei pribege. inneburritI de chinuri? fulgere arde-md. suferinla unei alte victime nevinovate a ltri Zcrrs. in sfilsil. PRO14ETEI] Dar tu. paznicul Cu mii de ochi: inghite-I.ri o ac{iu. pdmintule! PRO[IFJTEU l I Curn sl n-aud eu tinguirea jalnic[ A vergurei lui Inachos.. Ce trupul cu spinii aprin. dc ce sint caznele ce-nduri? PROI\{DTEU Abia sfirgii s[ povestesc ndpasta t? 241 mea. O jertfl a Hcrei geloase si rdzbunitoare. Altmint.ptiin[ei innoptate a.. iatd. puterefl sa ctea. in acelagi timp el dn prilej Titanului ai-qi mirtrrriscascri nidejdile.. de gtii cine-s cu $i ce sint durerile mele? Cdci drept ai ghicit chinul meu dc-o zeill trimis.rd oc(ittnca pcntru omenirc. cit. aritind ci-gi agteaptl scdparea de la intorvcnIia unui urmaq al fecioarei astdzi persecutate.. Prornetcu. vai.iepte i. se treze€te vie compd.it? E-acesta pc unde-s acunra pribeagir 1P Vai. inmorminteaz[-rl[-n fundul p[. co]o-n funcl E Argos cel ndscut din Gea.cd..n lo. Din levile cu cearir-ngemlnate Aromitor suspin[ flautul. Prometeu.Cu n intu Iu i. Unde Xfd poartd r[ticitele-mi cdrhri? O.i cu osinda aceasta Gonindu-rnd fdrd-ncetare. Nu-n pilde cu-ascunziguri.ti spune.i ai turbirrii-rni strlpun Sosit-anr aici istovittr cle fuga-mi nebuni. sprijinitor nefericit Al omului.il I l De ce nr[ lovi. Din nou m[ arde stlcchea. 240 Am sd-!i spun astlzi'tot ce trebuie s[ . CORUL Mi-e groazl cind ii vld inaintiird mereu Spre mine cu privirile-i nernernice. Aruncd-mi pradd iazrnelor m6rii: Nu trcce cu veclerea Rug[ciunea ce-!i fac.tii numele tatilui meu? gc.relea nu se mai tcnnind chirrul ce-ndur. p. Ajungd-1i acum pribegiile rnelc. op. ce leacuri $i cine c.

tiu cum v-ag putea-n. Sn-.IO l0 . s[ ]e faci pe plac. urilindu-rnd.si Nu vrei sl-mi dirruie. IO Cine-i cel cc-n acest abis l. IO Nu-rni tlinui ce voi avea de suferit. Cu-atit mai mult ci sint surori cu tat[l tdu. IO I)ar spune-mi: care-i scopul grelei pribegii Prin care trec 9i cind se va sfirgi? PROMETEU Ai datoria. am s[-ti vorbesc. Ades prin camera-mi de fat[ fremir[au Nesdbuite visuri . Io. Sd-gi povesteascn dinsa-ntii ndpasta sa. PRONIETEU 'f i-ajunge-atita.i afle grelele-ncerc[ri cari o pindesc. IO Sint gata. cum apoi F[ptura mi-a schimbaL-o. asta sh n-o Ftii decit s-o . IO Mai bine-i. A{la-ve1i deci din vorba-mi r5spicat[ tot Ce vreli sd gti1i.e-a ferecat? PRONIETEU Nu fi cu mine mai milos decit vreau PROMETEU eu.tii.i md ispiteau 243 . de.i va fi descris. insi teamd mi-e c[ te-nsplimin]i.ti mie ldrnuriri? De ce mai stai si nu-mi dezv6lui tot ce . CORUL Ilefaistos m-a legat. cind aceia ce te-aud In lacrimi grele izbucnesc de mila ta. PROMETBU De cele cc-!i voi spune nu te pizmuiesc. ascultl deci.tii? PROilIETEU PROMETEU intreabl-mb ce vreil n-am s[-!i ascund nirni'l. dar Zeus a poruncit. IO Pedeapsa cdror crime-o ispigegti aici? PROMETEU Stai: implineqte gi dorinla noastr-acum.ela speranlele.i mi-e greu sd povestesc Ce furii mi-a trimis zeila. Fiindcd vrei. l6* 242 Nu . E-o caldi mingiiere s[-]i astimperi inima Plingindu-li soarta. cind pribegiile-. Apoi. nu cduta sd gtii mai mult.

244 intiia cerere vi s-a-mplinit acum: s[ 9ti. spr. PROMETEU l Sancl. Pin' ce-nbr-o zi ml-ncurnet. stai ! Vai l{oira. cclilalt in Epir.si lrri lnachos Ildspunsul foarte llrnurit ce-i poruncea. Moira. De stii culnva Ce alte suferin!i m-asteapLd. Prin ce amarnice-a trecut.si-n nici o !ar[ nu gdsesc pof. 'l'u nu disprelui. patul lui. Vei lrece prin tntinderi sterpe ca s-ajungi a4F .De dorul thu .e. lmpins de-acesb oracol al lui Loxias Perintcle meu. Atunci dc-odatd mintea gi flptura mea Schimbate furd. 4. al doilea al lui Zeus. Inachos. Sl-ntrcbe-u Pito gi Dodona 1. Ci ie. Grozav de vdzut si grozav de-ndurat. Ni-e groazd de ursita bietei Io.!inc mintc tot ce-ti spun. Din mild insl nu-mi minli: minciuna e Cea mai neruginatl faptd pe pdmint. gi-mpunsd dc-otrdvil. coarne-mi rdsdrirl-n cap. Eu insd biciuit[ de zeilh-alerg Cea Zicindu-mi: . PROMETEU Prea $i n-a. spune: cei llolnavi sint bucurosi Sd afle ce dureri au irrcd de rdbdat.urra cu Delf i) . Uunostr acum nEpasta mea.si izvorul Lcrnei. rtnul in Grecia centrali (Pito c tol. porni gonindu-ml Plstorul Argos cel din Gea zlmislit.rra -bi urma.te LIera ca sd sufere. Acegtia n-hu adus decit oracole Prea tainice si cu-ndoielnic inleles Pin'cc-rrtr-o buni zi st. Sir rnl goneascd din palat .irpi-rnpreunl cu tot neamul lui. {6r[ voia lui si-a mea.'!i m[ frlmintai truditd-aga."* dcci ascultali cc va mai fi.i trirlise repcde Nicicind o poveste amar[ ca asta Urechile noastre n-au auzit I Nici spaimd. prib'egia-ti cind sc va'sfir'si.O fecioarh plinn de noroc.uatc oraculare fairnoase in lumea greacii: primul al lui Apolorr.i cuvinte-ar irnpica pe zei. CORUL lll soli cvlavio.ul ac Al strechei m-aruncai gr[bit spre apele Ccrchndci. prin ce fcl De fapte .r.as.ai apoi sd spun Pdrintelui rreu visurile ce-am avut. ce chin Ii preg[t. Tu insd..i in lunca Lernei unde-s turmele $i staulele tatdlui tlu.i 9i-a-mpti"tat ' Prea-recele sdu ascutis Oprestc-te. ' Dc-aici plcca-vei mai intii spre rdsdrit.ti. Nopli dup6 no1.i patrie S-alerg pribeag[ cit de larg e-acest plminl. copild. pedeapsd sau chin ca acesta. iar zorind ln urm[-rni pas de pas. Vorbeste.-a lui Zcus. Din casd m-alungi. Pc-acesta moartca-l fulgerl-n curind. Precurn vede.teptali sI gtili tot CORUL v[ grlbili cu plinsul si cu spaimele ce . Io.: Altmintrelea cu fulgcru-i de flacdri Zeus ll va st.. Si afli. In vergurie slirui cind 1i-e dat sd ai mai rivnitd nunt[? Insu.ti 4!i vrutnenorociri intii din inslsi gura ei. silit la fapta rea De-atotputernicia groaznicS.rre-le. Plinind cu drag dorinla aprigd-a lui Zeus". irr inima noastr5 .i vrea rnireasa lui sd fii..i Zeus e-aprins Mereu .

fie regiunea din jurul lacului Maiotis (Marca dc Azov).loc dc trecere penl. la nord de Bosfor.. Vei trece bralul Apelor Meotice 6: Vor line minte muritorii fapta ta I Neamul chalibilor e situat de cei mai mulli autori in . vai! PROMETEU Tu plingi . Cf.^ irrl.tiei n-o cunosc. Vei da de Riul Fur.A.ii_ cali ca o reminiscenfi a Iegcndarelor rf. cimmeric (strimtoarea Kerci) despnrlea cele aoJa coirtirr""t" oi"""l cunoscute. 1 ln greceqt.sia Mici. Acolo unde Stinca salmidesic5. { In cpot. a Induiogarea lui Prometeu.oos poros lnseamnl . Salmydessos era o colonie pe }irrmul tracic al Miirii Negre. n. un popor De fauri duri de cari op e s[ te feresti: Sint cruzi . Nevrednic peljtor uuu. cu drept cuvint Numit asa..ru un-bou".i legea ospe. In stinga locuiesc chalibii 1. Lacl ceea ce drn gura mea aflagi acum. a E moartea marinarilor si-a ndvilor: Acestea te vor indrepta ce drum s-apuci.erroara a acllunri. 3 Tradiliile privitoare la Amazoane le atribuie ca loc de Lagtind fie malurile riului Thermodon. rcspectiv. IO De ce si mai triiesc? De ce se nu m_arunc Din virful stincilor ca. pe cea dc-a doua. Ajungi apoi prin poarba strimtl-a mlagtinei La-ngustul Istm Cimeric5 gi. Nu-mi pare-a fi decit abia un incepuis. sflrimindu_mi. de unde riul furtunos Coboard-n vii.. Bschyl irnpirtrigeglc prirna opinie. cu ai cirei locuitori se confundii. Cici n-are vad. Bosporul .rnrrl Perecop. gi p.ind catasl. p""!ar"qtu aesfagu"a"ei rltf. precipit. "op1tu'-. astdzi strimtoarca I(erci.:r istoricl.ul ldrm al . IO Vai mie. 2 In grccegtez Ilybristes. in regatul de mai tlrziu al Pontului. Cari pe b[rbali urirsc gi cari vor locui Odat[-n Temiscira lingd Termodon.ti durerile cari incd'te pindesc? CORUL Mai ai gi alte sufcrinli s[-i PROMETEU povesregti? O rnare furtunoasi de nenorociri.3. a$ezarea lor e in Scilia.iizi ist. Stepinql 'zeilor Nu vi-se pare-acum egal de ne-ndurat Cu toli gi pretutindene-a? Ca zeu rivni Pe-aceastd Iat i qi-o ndpdstui apoi. Pentru Eschyl. Va trebui apoi. Localizarea Iui e nesigur5. etimologie'"*o.rc ll1ii. amcninle pe Zeus. Ce-ai face insi cind -{i . 6 Paltca cca rnai ingustl a mirii de Azov.f""iii""li"i Inachos. Tu nu te-apropia de ei." .. s-o iei spre miaz6.i te fr[mirr1i. 246 $i trechtoarea Bdsporos I se va numi. Vei da aici de oastea Amazoanelor 3.zi.rofa cu care sfir_ qeqte drama.e. 247 . I{erodot. S-a presupus ci ne-am g:isi inaintea unei strivechi tradilii despre zlcdmintele de fier din mun^lii Urali.fn lara scililor nomazi cari locuiesc In patre de grldele puse-n care tari $i poartd arcuri cu cari trag inversunat. gi vci urca pe culmile Caucazului.lIciri .Trecltoarea vacii. Lhsind apoi Europa vei c[lca-n sfirsit Intins. pe care insd n-ai s[-l treci.Asiei 2. trecind De creste-mpinse-n cer. repede transformati in minia L?I":l iTIi"ge s5. b.ios 2. 2. plecind de-aici. ci grabnic trcci Pe !6rm de-a lungul mdrii cEtre alt plmint.228.i.Dupi cei mai mulli autori antici. 6 Asl.

a tt.scap acum de toate suferinlele? Nu e mai bine ca de-odati s[ te stingi.i-l va pierde prin sotia Crcd sa? cl-!i va da plicere prdbugirea lui' IO PROI{ETEU Un fiu i se va nagte mai voinic ca el. decit descdtugindu-md de-aici. daci nu !i-e greu s-o faci' 248 E sclis s[ facd-aceasta unul clin urmasii 249 . $i cine-i va rlpi toiagul lui PROMETEU Nicicum.-r va avea s-firqit Decit cind doborit va fi tiranul Zeus' IO dea: C-o muriloarc sau zcild? Sprrne-mi-o. Decit .s6.stii deci cd se va'ntimpla Precum IO ili sPun. IO Cum nu.i cu nesocotinla-i fdr[ IO $i cinc te va dezlega.-nduri torturi in fiecare zi? S[ PRO}IETEU Va face-o nunlI carc-l va lovi IO amar. PROMETEU Ce sreu ai indura atunci tu chinul meu. El insu. clci asta nu pot s[ !i-o IO spun. de nu vrea Zeus? PRO[IETEU Dar cutu? Rlspunde-mi. regesc? IO leac. PRO}I ETE U Nu md-ntreba. cind eu din vina PROMETEU lui rnl chinuiesc? $i scrisa sorlii el n-o poate ocoli? PROllIETEU S[ . Zeus va putea-nceta-ntr-o PRO}IETEU zi de-a mai domni? $i tronul . CdcI moarte mie soartea n-a voit si-mi Iar moartea e sc[pare de orice dureri' De-acurn n[pasta *.

Aristcas din Proconncsos scrisese tlespre arimaspi o epopee. case i-a dat lln nume in raport cu regiunca unde-1 situeazi (in greceqte. IO Nu pot pricepe bine-aceste profelii. cu plr de . Alli autori situeazi silagul Gorgonelor departe spre vest. geog"alia l. 251 . peste cari nici soarele Nici luna n-au vdrsat nicicind lumina lor. 1 2 Spre poarta-nvdpdiati-a rdsdritului. Vei da de-o mare-n clocot 1. Adinc in minl. Gorgonele preagroaznice. 'Pe cari ii line Zeus. ca sI-l retragi apoi? PROMETEU ' Alege-li una dintre doul povestiri.ti. cu asezarea in Nordul necunoscut. le cc-!i minte sani-ti Cind peste apa dintre t6ri vei fi trecut Pe care-o vrci: prin ce dureri mai ai sd treci? Sau: cine m[ va dezlega-ntr-o zi de-aiciP CORUL Tu ddruic..ti. De ce-mi intinzi un dar. poate niscocit de Eschyl. dczvllui tot ce doriti s[ stiti..Cel bogat". Cu ele stau.Cel ce ascundc comori") . Cum s-a relevat in mai multe i't"a""i. grif onii pdzeau aurul lmpotriva atacurilor arimispilor. ca si gtii s[ te fere.lc una noud. alla ei I Nu trece cu vederea ruga ce-!i f[cu: Aratd-i ei c[ririle cari o pindesc Iar noul pe cel ce t€ va scdpa de-aici. Cu o gencralie inainte de Eschyl. ale c:ilci datc farrtastice sint combltute de Ilcrodot in mai rnrrll. si nu te-apropia De ostile c-un ochi ale-arimaspilor 3 Cari.l IO ttintuitorul tlu va fi un fiu al PROMETEU meu? PROMETEU A treia spi. cu cite-un singur ochi $i-un singur dinte. Pluton inseamn6: . Ajunge-vei Departe la popoare negre cari triiesc Inspre izvorul inchinat lui I-Ielios Fiindcl mI rugali. inaripate.. la por!ile Apu-su I u i. Io. a Gorgonelor 21 Acolo stau Forcidele. zravozu muli cu plisc. triiesc pe lirmurii Cu aur ai Plutonului a. 250 Aluzie greu de inleles.' p-opor fab'ulos. trei vergure Cu trup dc lebddl. intii vorbi-voi. PROl\tETEU De-aceea nu-ntreba ce IO vei mai pntimi.t[ dup[ zcce altcle.i Eschyl in aceasti piesi e mai mult legendari. pinl vei sosi La lunca din Cistene. eu nu md-mpotrivesc De-a v5. IO I'u spune-mi cari sint gi md las[-apoi PROMETEU s-aleg. a Riu necunoscut. Ili inceteazl risuflarea cind le vezi: Ji-o spun aceasta. 3 I n tradi!ia mitici a grecilor. trei surori.e sap[-!i vorbele cc-ti spun.e locuri ale Istoriilor sale. despre goana ia. Textul prczinti aci o lacunl. neam de c[l[re.erpi. . Vei da apoi de-o alti groaznicl priveligte: Ia seama la grifoni.

.$i poate ti-a pllcut acest cuvint al lor Te ridica.Nilotidei."" de de utrima in vcclere Es"hvl si crircia Heroiot ii ziLe x"iiai..'"-f". de cincizeci de surori. sco. e bralul numit Canobie.. Curind vei naste din aceastd-atingere Pe negrul Epafos. Ce-!i spun.:. _Ue-tr csle ceva-ntunecat gi ne_nleles.care _riul Etiops 1 coboard-n vdi. Urmcazd-i rnalul pinI dai de_un caLaract f9 ulde-.' cfltal'actd {inspre nord).rr"a. II 52 gi urm. riul _numit-aci"it'.izvorul Iui Helios.. uar dacd toate i le-ai spusf aminte_adu_ti De rugimintea mare .. apoi deopartc."p?.tj"."u" t. Cu mina lui ugoari mingiindu-te. hyhlos... feciorii lui Aigyptos. verii lor. PROMETEU Am ar[tat intreagl pribegia ei.i inrrebuniti . rdt[cirea-i cum se ia sfirsi..Gura cu prundig".-ntorc la vechiul fir al povestirilor: Voi ascultagi deci inrpreun[ ce vi spun.ilo". Egiplul proprirr_zis la _^.L []rnrirr:irca la care face aluzie textul a lost pusi in sceni Bscrhyl irr tragcdia Rugdtoarele. O.". Un zeu ii va opri de-a-.i pornigi Gonind pe ![rm s-ajungi la largul Reei golfl Prin secoli marea ce-ai urmat se . . . nu departe de locul unde avea si se lnallc rnai tirziu Alexandria.. .[i\li"rif . Canobos 3: Acolo Zeus i1i lumineazd mintea iar. La cdpul 1lrii. 3 . CORUL Din Minuni ccregti...i din minli. . ling6 Biblos.. Nilul i9i incepe largu_i curs2 lgril"gi astfel Ia plminrul 'in trirlnEhi. e greu cle spus.il. Legenda intemeierii oracolului e povestiti de Herodot. cel ce va secera In larga Nilului cimpie holdele. Tu spune-mi-o gi-asculL5' cu-nteiesere: Am pentru asta timp mai muit dicit doresc. accei avuti i. f[r[ s[ vrea. lischyl s_a inspirat' probabil 'iu -fu crrvintrrlp. este-o cetate."-"1i fA. !i-arat[ c[ eu vld cu mult mai mult Decit le este dat s[ vadd altora. F'ugind de fdrdelegea nunlii silnice Cu ingigi verii sii. M5..grrij . Seorninrlu-1.(Danaidclcr) De unde-apoi pe drum intors venigi aici. la extrerrrit. 3.! _ llle-Bilrlos (in. de . A cincia spil[-a ta.Ca_re . prdvdlindu_se l)in dealuri. talnrc pentru tine gi copiii t[i."...: -r. fratelc lui Danaos. P. Voi povesri si sufcringa-i h.a i-u* ipus inchipuiri.i-i.i Ca mlrturie cd eu adev[r grdiesc. unde-1i este dat . {. rdspunsurile la intreblrile credinciogilor se dirdeau prin tilmicirea de citre preoti a fo.'Z. Jude_ ^ cind-dupI corrrexr. stejarii sacri cari vorbesct S-au int:hinat in fala ta numindu-te Pe faln falnici mireasd a lui Zeus. ce i" priso". 253 .... 1. Fi . In Argos se va-ntoarce iar.nl. a" -.snotului unui stejar inchinat lui Zeus.ca vcstici a Deltei. 9u re nu meadd .l.. care in grece$tc inseamni 'popo"...^1if cxrsIi. a Cele cincizeci de surori sint fiicele lui Danaos..a ni-uurb.'lrrzia c la binccrrno-s"uta" b. Cind ai lrecut de Iuncile molo.-'q.i..i face voile: 1 La Dodona.'1"'tii"'"o-"o uc"st ""' uume.greci.' c Nilul.' ' Pe culmile Dodonei unde-gi Tesprotic remplul gi oracoiul". 953 va fi fost .o t.a1ind " vor_spune. acegtia. care tn alfabetul grec are form+ up-ui iil".prr.va numi Idnicd. lingd gura cu prundig A Nilului. original_ " "n"ttu'J"'.J Al. Dc-au mai r[mas dc povcstit p[1anii din -' Mrrlt -incurcata-i pribcgi. 2 Marea Adriatici..vor urma ca uliul pe porumbei in setea lor de neiertate cisnicii a. spre-a nu se pierde drurnul tdu Nicicind din amintirea muritorilor...

Nicicind. plinind astfel lllcstdmul aruncat de Cronos.rr:cca nici celui de-averi inc[rcat. $i nici nu vedem. care va sfdrma l)ornnia lui tiranicd. Cc ciri am avea s[ fugirn de voinla lui Zeus. O intelept.i ucidd so]ul: mai curind va vrea S[ treac[ drept o lag[-n ochii tuturor Decit o uciga.lu n-am nici o teamd. vrea.) CORUI. soala lui Lynceus.2.. fecioara sfielnic[.d 1. unul din cei qapte il!elep!i rrr:r !r\'.i mama mea. Oirci lupta-i infringere-ar fi . Prea m-as intinde zugrlvind .i-ntiiul cu rostul rosti.in nunta-i un vl[star Va rirsdri puternic.Pelasgicul pimint nu le va mai primi Decit cadavrele strlpunse de femei.'". De mult nlscuta Themis. I Ilyperrrrcstra. n.. . I)ilz yi prrternic. tatdl sdu.i zadarnic s-ar zbate: Nirnic n-ar putea dobindi. I):rr calea de-a sclpa de soarte nici un zeu. Al'irr' de mine.tie de nici un {olos nu-t. I lrr rrr-ndurat dri. semet de tunetele-i crincene.1. i sus p.i soartea lui. lrr rrrina-i durl scuturindu-qi fulgerul. o sfintelor Moire. Sil nu ne sortili pe nici una alease lui Zeus. Nici dulce mireasl vreunuia dintre nemuritori. oricit e de trufa. Dar cind gi cum? Ar cere prea mult timp s-o spun. Cici. noaptea fetele vor implinta Pumnale cu-ndoit tdig in solii lor. C[oi groaza ne trece vlzind l)c Io.. treze. Iar . Cind mirele-mi este de-o searn[ cu rrrine. Srncrit va fi-ntr-o zi: d. Furtuna turblrii md smulge din c6ile mele $i limba mi-e neputincioasd I Iar cugetu-mi tulbure lupt. (Iese. sor[ de Titan.sman igi' pregdtc. N ici celui de mdgii-strdmo.i s-aprinde r1nit.: rrrr-l va putca opri tle-a luneca lrr I'rrrrrlrrriJe ruqirroasci pribu. O fie ca ochiul nici unuia dintre puternicii zei Sir nu se opreasc[ la vruna din noi. (l-ovire-ar Cypris astfel pe vrdjmagii mei !) Pe una insl-amorul o va-ndupleca S[ nu-. nu i-o poate dezveli: l. l.iri. l)l-. IO (lir rrrr-i fericitl decit insolirea celor de-o seamll.lrr singur o cunosc. pradd Miniei nlvalnice-a Flerei. Troneze deci de-acum (iil.'. 254 Si totusi Zeus.i poate fi. ponreniI in rnai mtlte rinduri in chip invirluit. acurn. (lind de pe tronul sdu strlvechi fu rlsturnat 2.sii sli mindru Sir nu-i cear[ fata omul de rind. care va descoperi | l'. 2L9.PROMETIIU Vai mie. Aceasta mi-a prezis-o ins[.\ luzi. Dinsa naste-va Regescul neam ce st[pini-va Argosul. turbarea din nou m[ cuprinde $i creieru-mi iard. vai nicicind. Iar ghirnpele strechei m[ arde I se zbate In pieptul meu inima plin[ de spaiml $i ochii-mi rotesc ame1i1i. 2 Ilcraclcs. N irrr i.r p:rro a f i la Pittacos.te-acunr. inlelept fu acela Cc-ntiiul cu gindul gindi ." rri (lrcciei. 255 .[ zadarnic In groaznica furiei tdldzuire. Acesta zlmisli-va pe eroicul Arcag prin care eu scilpa-voi de cituqi 2.

r.'vilrbilul.i pe zei .'rrl trcilea.EU .. cdci Tu profete.nr I irr or..ini-acurna doi tirani clzind in praf? f '.r.r.e suferinle CORUL mult mai rnari.A sc pleca Adrastcei".'t'ttzi c.tttva'cd noii zei l.i c{) sc plcacS-Adrhsteei 1 PROMETEU sint irrlclep}i' ll rrgrr!i-1. l\'r . procletul vicloalr l.. iirt. Astfel din plopria-i nbpastl va-rivlta $i el ce-nsearnn[: a fi rege . 256 r l.rt ursit. vdd venind pe crainicul lui Zcus.ti cu totul noi' (Inlrd' Hermes') ITI'R}TU S Fi crezi c[ cineva-l va doboli-ntr-o PRON{ETEU zi? ii si.ti!i irr r.' l'tr i'r.ind aceste blasfernii? PROM. ll trrrgi(ii grecl 257 .sti cc insuli tu dore. CORUL CORUL 1r.. domnia-.i-a fi sclav. deschis Si I'irlir vroun ocol.irlrrie-i aceast6 tain6 clar. l)r'sigrrr irrri aduce ve.l. A. rrrlguligi-1. vd sin. care crunt jigni. .O flacird mai tare decit fulgerul. Itrr clr:tlitrcioasa slug[-a noului stdpin . rr-arc sir mai f ie rege zeilor' l)irr'.nd spcrie? Solcrrrrrit S[ fac[ ce va vrea: sint gata la orice.'rrt'ittrl tlc dragul nruritorilor divinul foc' Z. Dar n-atn vlzut l')u 1. I'r'ccunt se.. l.i cuvine unei slugi dc zeu' Z.r. Nu ml sili sl fac l)r: rlrtuir ori acelaqi drum: prea bine vezi (lii rrslfel dc purtlri pe Zeus nu-l imblinzesc' PROI{ET11U \/ r'r'irrt sit vorl:es0 cu tine. cind sH mor nu-mi este clat? CORUL IJar suferirrle rnult.si' l'r'irr citro.i tnr{agI eslc vorb-a la.'iir" rlo rnirsurl.r:lirluia {drd griji.rrifica1c 1 nccesi1llii. e tare-acu.a sc va-ntinrpla I iar eu i-o . l)r. cel de azr. mai grele-li poate da. il voi vedea cutind l\r'rrrrrltiic prdbugindu-se-n abis .. curn Nu te-nsplirninli rost.'rrs r lt'A s[-i-s1iui cc nutt[6 fi-r'a cea -zvonisi.ti lui PItO}TI]TEU Zeus. teme. dornnie noud sinteli.l]TEU De cc m-a.i COITUL doresc.i va s{ir'.z. PROI{ET.lrii rnei e mai pu!in decit nrrtlrc' l)'rrrttcitscit-n voie scurtul tinp cc i-a riilnas: i\l u ll.i el.'i rroi. C-un tunet rrrai putcrnic decif lrirsncLul $i-n stare si zdrobeasc[-n praf tridintele Cu care Poseidon rdstoarnd ldri Ei mdri..

HERMES t" t' rll Aga-i. dacd-i boal[ ura de vr5jmag. Trufagilor eu tot trufag rdspuns le dau. I{ERMES Iat[-un cuvint r6mas necunosbut lui PROl\{ETE U Zeus.i incd nu te-a cuminlit. H ERMES Socoli c[-s vinovat . 258 i1i bali de mine joc de parc-ag fi copil. cici et Pldtesc cu chinuri binele ce le-am fdcut. Ilecit s[ fiu umilul crainic al lui Zeus. vorbi.r- l-. HERMES * I{ERMES Trufia-1i pururi sfiddt. Pari mullumit de starca-n care te g[segti.a e. HER}TES I' t': Pe tine totu. 17* 259 . alt{el c-un sclav ca tine n-a.stia etti ti tu. c[ci cruntul timp il va sili.i cu de chinul tiu? Nu vrei sd-rni spui nimic din ce doregte PROMETEU Zeus? PROMETBU S[-1i dau rlspuns deschis: urlsc pe zei. Mai bine stau rob umilit acestei stinci.cu slugdrnicia ta. $ l. Clci n-ai sd poli afla nimic din ce-mi cemgi. HERMES Vrca o dovadd de recunogtinla HERMES rnea? Vnd cir-i de boal[ grea bolnavl mintea ta. PROMETEU A. iar intr-ace. vail HERMES i Nu voi schimba nicicind nefericirea mea . PROMETEU Par mullumit? Fire-ar ca mine mullumili Vrljmagii mei. PROMETEU Vai.Asculti bine ! . PROMETEU Nici de-ai fi mullrrmit.oare te-a fircut S-ajungi la suferintele ce-nduri aici. . n-ai fi de suportat. Intoarce-te frumos la cel ce te-a triinis.De asta-n firea mea nici slabd umbrd nu-i. il va-nvd1a. PROMETEU i' t: ].

Zeus n-a rostit . Dar dup6 ce va trece-un timp indelungat.eli. Mai inainte de-a-mi fi scos cdtugele. Cind cel ce-o poartd nu-i cu cuget lurninab.i-vei la lumina zilei. gi mai pulin clecit atit. nu-i de loc ru. ce potop De suferinti te vor lovi. ci e adev6r. ll i'oi ruga sir rnl dezlege. De-aceea scapere-i in hduri fulgerul $i-ntreg irnensul univers scufunde-se In vifor alb de nea . Ncbunule. dar stai pe-o temelie gubredd. Ii. Cind speri s[ scoli din mine vreun cuvint? Nu sint torturi si nu sint viclenii prin cari Zeus m-ar constringe si-i dezvhlui ce-a cerut.PRO]IIETEU Nu esti copil.uri c] in suferinla ta dc azi? PRO}I]lTTU Zlbala-. Va devora sllbatic negrul tdu {icat. ce vijelie. intii preasfintul tatd Zerrs Cu fulger va tr[sni prlpastia sfdrmind Aceste-nalte stinci gi-nmormintindu-te Sub nlruirea strivitoare-a pietrelor. Cu rugi eu nu te pot nici inrnuia nici irnblinzi. IIIlRNII] S nec. ternindu-nrd cle furia clevcni vreodat' un sllb[nog Nu par de loc nepotrivite vorbele Lui l-Iermcs cari te sfdtuiesc sd plrlse. PROI{BTEU \Iollrcsc.crt cuvintul meu.te bine deci. pc carc eu din inirn[-l urlsc. Ascult[ deci. Trufia-nseamnd mai pulin decit nirnic. tiranic oaspe nepoftit. circi ce-!i spun cu Nu-i spaimi nlscocitd. Decit cind unul dintre zei asupra sa Lua-va suferinla ta .IES rlult. dar vird c[ e-n de.mirnegti.ti 'frufia gi de gindul inlelept s-ascul1i. ITERMES Vezi in acestea pentru tirre-urr ajutor? PRO}IETEU Acestca toatc hotirrite sint dc I{IiRl\.ui Zeus voi $i c[-ntinzirrd ca o femeie minile Spre Zeus.i domnia lui.i. cumplitul vultur al lui Zeus \ra sfigia atunci cu l[comie trupul tlu $i zi de zi. N-anr s-o firc. Nu crede tu c[ dirzl semelia ta E rnai frumoasl dccit cumintenia.ti ca rrn rrrinz cc-ntiia datir prins in hanr 260 trrcstirea ce-mi {aci eu de mult o cllnosc. Stai dirz. de nu urmezi Cuvintul meu. Dar nu spera c[ chinul tdu se va sfir. E nebunesc a te-nddritnici-n gre.i va voi La sumbrul Hades s[ coboarc-n ]ocul t6u. CORUL nlI cer]i zadamic: eu rlruin S[ nrr qezj c6.ldIinat.inos 261 .i mugch gi zmuncegte-ntinsul friu. Din nou ie. tr.i nu rosteste-n veci minciuni: Devine faptl fiece cuvint al ]ui. Cinele Inaripat.i-n trlsnete: Nirnic nu mi va face si-i clestiinuiesc Prin cine se va prdbu. de ce nu te-ncumeli s[ tragi lnvir![t. Dar cind du. Tu cump[ne.

dd altfel de s{aturi. :q CORUL h t altfel. de v-ajunge nlpasta.de a rlrr s. In Tirrtarul trist prdbuseascd-mi-se. Cuvintul lui. Cunt ceri rniselie ca asta sl faccm? Vorn sta lingd el indurind ce-i e scris: Noi am invSlat s6 urim tredetorii $i rru este boal[ NIai josnic5-n lume decit e tr[darea.i ginduri de descleierab Sint cele pe cari el acurn le rosti.bupesc Ai-l ingroapd. (irr plind gtiinln gi nu fdr' de veste Cidea-veli din propria voastri sminteald In mr. Zvirlit furtunos de virtejurile Luali binc seama la ce v-am prezis $i nu-nvinuili.a regizorald a grecilor dispunea de mijloacele . Asupra mea cadd deci fulgerele Aprins impletite. (Iese.orilor iluzia fenomenelor atmosferice.rdsnet. luati seama: Fugili din aceste pdminturi grdbit: Altmintrelea trdsnetul necruldtor Vd zdruncini mintea cu tunetul lui.) PROMETEU Destinului crincen neniernicu-mi trup: l)c moarte eu nu pot s[ fiu doborit. (llci sinteli de vind doar singure voi.iel.te-n ecouri puternicul trlsnet. Astfel se prdvale-nspiimintItoare Asupr[-mi cumplita minie-a lui Zeus.) I A ll. de spasmul ndvalnic HERMES Inalle-se-n dmmul cerestilor a.Ie lui Promcteu se pieril in vu. devine-acurn fapt: Pimintul se zguduie. cici cuvintul Ce-ai spus noi nicicum nu-l putem suferi. Textele lrornnrlsc un dispozitiv fdcut si imite tunetul gi un altul crrlc irrril. sfint[ putere a Mamei iubite. care dai tuturora luminl. Etdr. turbate-nclegt6ri S-alungi tutindeni cu muget prelung. rdsune vlzduhul De t. cari mill de dinsul simlili $i de suferinlele lui. lrfiltlt tis (cdtre Occaniile) Cuvinte . Destinul puternic. Vorbegte-ne 262 Priveste-md.stri Cu muget silbatic al mdrii Lalazl Din funduri pdmintul izbit cubremure-se de-uragane. Ce pas ii lipse.snetelor zvirlite asuprd-i.ul trd. cum pitimesc pe nedrept. O. nebune-uragane Izbindu-se-n grele. Virtejuri de flaclri strbfulgerd-n cer 1 $i pulberea-n volburi se-nal1[ gonind Din negrele-adincuri. iatd.rlr:tal. sub ale cdror lovituri stincile se prd. 263 .AI vi{orelor. (Ultimele cueinte a. nici spuneli c[ Zeus Cu ura-i pe neprevizut vi loveste. Vuie.smanul tlu.eaja prdpddului necruldtor.a sclipirea fulgerelor. :. Vlzduhul gi marea se-amestecl-n clocot. De vrei ascultare sd-!i d[m .te pind la nebunia Deplind? $i cine-i infrin[ turbarea? Voi insd. Sd-nduri lovituri dc la dr).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful