You are on page 1of 2

‫הגליון " ‪ ‬שלומי שבתון" מופיע באתר האינטרנט "שלומי הישנה" ‪www.shelomi.

info -‬‬

‫כניסת שבת‬
‫‪19:26‬‬
‫יציאת שבת‬
‫‪20:30‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫גליון‪ ‬מס' ‪ – 13‬יום ‪ ‬‬
‫ששי כ"ב בסיוון ה'תשס"ז דוא"ל‪ solbb@013.il :‬פקס‪ 04-9997053 :‬נייד‪052-3359382 :‬‬

‫פרשת השבוע – שלח לך‬
‫התיקון היום לחטא המרגלים‬
‫הרב משה אלחרר שליט"א ‪ ‬‬

‫התיקון היום לחטא המרגלים‬
‫הרב עובדיה הדאיה זצ"ל‪ ,‬מגדולי המקובלים שבדור הקודם‪,‬‬
‫כתב שבכל שבת כשקוראים את פרשת השבוע‪ ,‬מתעוררים‬
‫בשמים כוחות רוחניים הקשורים לאותם עניינים הנקראים ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בפרשה‪.‬‬
‫כדוגמא מביא הרב את פרשת "שלח לך"‪ .‬בעת שקוראים את‬
‫פרשת המרגלים‪ ,‬מתעורר באותו שבוע כוח רוחני עליון של‬
‫התנגדות קשה מאוד לארץ ישראל‪ .‬על בני התורה מוטלת החובה‬
‫‪ ‬לאזן את הכוח הגדול של הקטרוג על ארץ ישראל‪ ,‬על ידי כך‬
‫שילמדו בעצמם וילמדו אחרים וידברו בשבחה של ארץ ישראל‪.‬‬
‫עשייה זו תעלה תיקון לעניין חטא המרגלים שהוציאו דיבה רעה‬
‫על ארץ ישראל‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫וכך כותב הרב בספרו ה'חסד לאברהם' )מעיין ג'‪ ,‬נהר י"ב(‪:‬‬
‫"ארץ‪-‬ישראל‪ .‬כל הדר בארץ‪-‬ישראל נקרא צדיק‪ ,‬הגם שאינו‬
‫צדיק כפי הנראה לעיניים‪ .‬כי אם לא היה צדיק הייתה הארץ‬
‫מקיאה אותו‪ ,‬כמו שכתוב‪' :‬ותקיא הארץ את יושביה'‪ .‬וכיון‬
‫שהארץ אינה מקיאה אותו‪ ,‬בהכרח הוא שנקרא צדיק ואף שהוא‬
‫בחזקת רשע‪ .‬עכ"ל והדברים תמוהים מאוד"‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫הרב אברהם אזולאי זצ"ל‪ ,‬תלמידו המובהק של הרב משה‬
‫קורדובירו זצוק"ל‪ ,‬כותב בהקדמה לספרו 'חסד לאברהם'‪" :‬כל ‪ ‬‬
‫דבר שכתבתי בספרי ולא ציינתי את מקור הדברים‪ ,‬הם דברים‬
‫שקיבלתי מפי מורי ורבי הרב משה קורדובירו‪) .‬חיבר כשלושים‬
‫‪ ‬‬
‫ושניים ספרים‪ ,‬מתוכם עשרים ואחד כרכים על הזוהר הקדוש(‪.‬‬

‫כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק‪.‬‬

‫הרב דוד בן שמעון זצ"ל‪ ,‬חכם שחי לפני כמאה וחמישים שנה‪,‬‬
‫מצטט בספרו 'שער החצר' בסימן כ' מתוך תרי"ג סימנים‪ ,‬את‬
‫דברי הרב אברהם אזולאי זצ"ל‪ ,‬ומסביר בהרחבה את דברי הרב‪.‬‬
‫יש להבין את יסוד הסיבה בגללה נכתב הספר 'שער החצר'‪.‬‬
‫בספרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל‪' ,‬אורות'‪ ,‬בפסקה‬
‫הראשונה מובא‪" :‬אי אפשר לעמוד עת התוכן של סגולת קדושת‬
‫ארץ‪-‬ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה‬
‫רציונאלית אנושית"‪ .‬כל מה שקשור בארץ‪-‬ישראל ובקדושתה‪,‬‬
‫לא ניתן להבין בשכל האנושי הרגיל‪.‬‬
‫במקום אחר כותב הרב קוק‪ ,‬בספרו 'עולת ראיה' )פירוש על‬
‫הסידור(‪ ,‬בעניין ברית המילה )חלק א' עמ' שצ"ח(‪ ,‬על הפסוק‪:‬‬
‫אַב ָר ָהם ֶאת‪-‬יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ‪ ,"...‬בספר 'שער החצר' בסימן‬
‫ָמל ְ‬
‫" ַויּ ָ‬
‫קנ"ב‪ ,‬הביא בשם ספר 'טוב הארץ' שמעלת ארץ‪-‬ישראל גדולה‬
‫כמעלת ברית המילה‪ .‬ומסביר את העניין בהמשך הדברים‪.‬‬
‫כלומר אין אנו יכולים להבין בשכל הפשוט שלנו את מעלתה של‬
‫ארץ‪-‬ישראל‪ ,‬כפי שאמרנו‪.‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫כמו שצריך להסביר לילד הרבה פעמים שאסור לשחק‬
‫בחשמל‪ ,‬כדי שיבין את החומרה שבזה ויזהר‪ ,‬כך בעצם עשה‬
‫הרב בספרו 'שער החצר' בו הוא מסביר לנו את גודל מעלתה‬
‫של ארץ‪-‬ישראל בשש מאות ושלוש עשרה אופנים שונים‪ ,‬כל‬
‫פעם מנקודת ראיה שונה‪ .‬רק לאחר לימוד בספר ניתן להבין‬
‫שאין לנו מושג במעלתה וקדושתה של ארץ‪-‬ישראל‪.‬‬

‫ישיבת ארץ ישראל גדולה מכתיבת ספר תורה‬
‫התורה מביאה את עונשם של המרגלים‪ַ " :‬בּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה יִ ְפּלוּ‬
‫יכם‪ ."...‬פעמים בתורה מובא ביטוי חריף כזה על כל הפוגע‬
‫ִפ ְג ֵר ֶ‬
‫בכבודה של ארץ ישראל‪.‬‬
‫בנו של הרב דוד בן שמעון‪ ,‬הרב רפאל אהרן‪ ,‬היה רבה של‬
‫מצרים‪ .‬הרב שואל‪ :‬איזו מצווה גדולה יותר‪ ,‬מצוות כתיבת‬
‫מזוזה או כתיבת ספר תורה? בספרו 'נהר מצרים' על מנהגי‬
‫מצרים בהלכות מזוזה כותב הרב רפאל‪:‬‬
‫"ראוי לכל איש ירא את דבר ה'‪ ,‬להדר את מצוות המזוזה‬
‫ולכבדה‪ ,‬כי הלא היא גדולה ממצוות ספר תורה‪ .‬כי מצוות‬
‫כתיבת ספר תורה נזכרת פעם אחת בתורה‪ ,‬ואילו מצוות‬
‫כתיבת מזוזה נשנתה פעמיים בתורה‪ .‬בוודאי רצתה התורה‬
‫להדגיש את חשיבותה של מצוות מזוזה יותר ממצוות ספר‬
‫תורה‪ .‬ואם כך על מצווה הנכתבת בתורה פעמיים‪ ,‬מה נאמר‬
‫על חשיבותה של ארץ ישראל שהרב משה צוריאל שליט"א‬
‫כותב שהיא נשנית בתורה לא פחות משמונים ושש פעמים?!‬
‫אדם משקיע בכתיבת ספר תורה הרבה ממון ועמל‪ ,‬ורוב‬
‫הפוסקים אומרים שאם מכניס הוא את הספר לבית כנסת‬
‫שיש בו הרבה ספרי תורה‪ ,‬לא קיים מצוות כתיבת ספר תורה‪.‬‬
‫ירה‬
‫שהרי כתוב )דברים ל"א‪ ,‬י"ט(‪" :‬וְ ַע ָתּה ִכּ ְתבוּ ָל ֶכם ֶאת‪ַ -‬ה ִשּׁ ָ‬
‫יהם"‪ .‬אם ישקיע‬
‫ימהּ ְבּ ִפ ֶ‬
‫ַהזֹּאת וְ ַל ְמּ ָדהּ ֶאת ְבּנֵי‪ִ -‬י ְשׂ ָר ֵאל ִשׂ ָ‬
‫בכתיבת הספר 'שער החצר'‪ ,‬כאילו כתב שמונים ושש פעמים‬
‫ספר תורה‪.‬‬
‫הרב דוד בן שמעון כותב לאחר הציטוט מהספר 'חסד‬
‫לאברהם'‪:‬‬
‫"ולדעתי המעט‪ ,‬אפשר שזהו כוונת הכתוב ביחזקאל סי' ל"ו‬
‫'ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי‪ ,‬באמור‬
‫להם עם ה' אלה ומארצו יצאו'‪ .‬דכיוון שיצאו מארצו והקיאה‬
‫אותם הארץ‪ ,‬אם כן מוכח שהם רשעים ח"ו"‪.‬‬
‫גם אפשר שזהו כוונת הכתוב‪' :‬ועמך כולם צדיקים‪ ,‬לעולם‬
‫ירשו ארץ'‪ ,‬דכולם צדיקים בין מי שהוא צדיק באמת ובין מי‬
‫שהוא נראה רשע‪ .‬וזה כשלעולם ירשו ארץ‪ ,‬ולא תקיא אותם‬
‫הארץ‪ .‬וזהו אות ומופת שהם צדיקים ע"כ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫המאמר הנ"ל של הרב משה אלחרר‪ ,‬הינו שיכתוב של שיעור‬
‫‪ ‬מסדרת שיעורים על משנת הרב דוד בן שמעון זצ"ל על ספרו "שער‬
‫החצר" לפרשת "שלח‪-‬לך"‪ .‬דיסקים לסדרת השיעורים ניתן להשיג‬
‫במחיר סמלי של ‪ ₪ 5‬אצל‪ :‬שלמה בן לולו‪ 052-3359382 :‬מיכאל פרץ‪050- :‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫דמות השבוע ‪ -‬רבי יוסף שלוש זצוק"ל‬
‫‪   ‬‬

‫רבנו חכם יוסף שלוש נולד בשנת ה'תר"ן )‪ (1890‬בעיר‬
‫התורה מראקש שבמרוקו‪ ,‬לאביו רבי דוד שלוש‬
‫זצוק"ל אשר היה גדול בתורה ובחכמה‪ ,‬והעמיד‬
‫מאות תלמידים‪ .‬כל בניו של רבי דוד מתו עליו בחייו‪,‬‬
‫עד אשר לעת זקנה נולד לו בנו יוסף‪ .‬בהיותו בן‬
‫שנתיים חלה הילד במחלה קשה ונשקפה סכנה לחייו‪.‬‬
‫אביו פנה בשעת צרה זו להיכל הקודש ושפך בפניו את‬
‫מר שיחו‪" :‬ריבונו של עולם הגעתי כבר לגיל תשעים‬
‫שנה‪ ,‬ומכל בניי שמתו עליי נותר לי רק הילד הזה‪.‬‬
‫הנגזר עליי למות ערירי? תהא נפשי תחת נפשו"‪ .‬ואכן‪,‬‬
‫הבן החלים ממחלתו והאב נפטר לאחר שבועיים‬
‫ימים‪ .‬בן ‪ 13‬שנה היה כשעלה לארץ‪-‬ישראל עם אמו‬
‫ואחותו‪ .‬השתקע בירושלים ולמד בישיבתו של הרב‬
‫הכהן‪ .‬באחרית ימיו סבל רבנו ממחלה קשה ונשא‬
‫אותה בייסורים ובדומיה עד אשר בליל שבת קודש א'‬
‫דראש חודש תמוז ה'תש"ך מסר נפשו על ייחוד שם‬
‫שמים בפני מניין ובמעמד בניו הרבנים שליט"א‪,‬‬
‫הרה"ג דוד שלוש – הרב הראשי לנתניה‪ .‬והרה"ג‬
‫אברהם שלוש – הרב הראשי לכפר סבא‪) .‬מתוך‪" :‬ארזי‬
‫הלבנון"‪ ,‬עמ' ‪.(1037-1038‬‬

‫"את שמעו הטוב של הרב יוסף שלוש שמעתי עוד‬
‫בהיותי נער והוא אז תלמיד עילוי בישיבת הרה"ג‬
‫יוסף הכהן בעל הספר "מנחת כהן"‪ ,‬אחד הפוסקים‬
‫המצויינים שבדור‪ ,‬שממנו למד תורה ויראת שמים‬
‫טהורה והשפעתו על מהלך חיי תלמידו היתה כבירה‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬את מידותיו התרומיות של הרב יוסף שלוש‬
‫ז"ל‪ ,‬פקחותו‪ ,‬רעננותו‪ ,‬דינמיותו הלוהטת‪ ,‬עוז רוחו‪,‬‬
‫אומץ ליבו‪ ,‬מרצו הכביר‪ ,‬עקביותו ומסירותו‪ ,‬לא‬
‫לעניי עדתו בלבד אלא לכלל ישראל ‪ -‬יכולתי להעריך‬
‫רק משניתנה לי ההזדמנות לכך בעשרות שנות‬
‫עבודתנו הציבורית המשותפת‪ ,‬ובייחוד משנבחר‬
‫המנוח לחבר ועד עדת המערבים )עדת המוגראבים(‬
‫בירושלים בראש חודש אדר א' ה'תרפ"ט‪.‬‬
‫מאז‪ ,‬לא זזה ידי מתוך ידו בענייני ציבור בהם גיליתי‬
‫בו אישיות בלתי שכיחה המקפלת במסכת חייה‬
‫שלשלת פעולות ארוכה שמהן צומחות ברכה ותועלת‬
‫לציבור היהודי‪ .‬לפני היבחרו כחבר ועד העדה‪ ,‬יצק‬
‫המנוח מים על ידי רבניה‪ ,‬חכמיה ומנהיגיה‪ ,‬וזמן ידוע‬
‫שימש גם מזכיר ועד שחתם את מכתביו בשם‪:‬‬
‫"המזכיר אי"ש צעיר ס"ט"‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫עיצוב עריכה והדפסה‪ :‬שלמה בן לולו‬

‫קייטרינג לוק – מעלות‬

‫מבחר מאכלים בסגנון מרוקאי במבחר טעמים‬
‫לאירועים וסעודות לאזכרות‬
‫כשר‪/‬גלאט בהשגחת הרבנות מעלות‬
‫‪  ‬טלפון‪ 04-9972801 :‬יעקב לוק‪050-5404279 :‬‬

‫‪ ‬‬

‫במשך שנות כהונתי הרבות כנשיאה של עדה ותיקה‬
‫וחשובה זו בירושלים‪ ,‬ניתנה לי ההזדמנות להכיר מקרוב‬
‫הרבה רבנים‪ ,‬תלמידי חכמים ועסקני ציבור שהקדישו אף‬
‫הם את זמנם וכשרונותיהם לציבור שלא על מנת לקבל‬
‫פרס‪ .‬אולם‪ ,‬עסקן דינמי‪ ,‬מסור ושופע חיים ומרץ כהרב‬
‫יוסף שלוש לא ראיתי הרבה‪ .‬כנצר משלשלת אדירי תורה‪,‬‬
‫הוא עשה תמיד רושם כביר על רואיו‪ ,‬בכח זכרונו‪,‬‬
‫פקחותו‪ ,‬גדולתו בתורה‪ ,‬חריפותו‪ ,‬שאיפתו העזה לפעולות‬
‫ומעשים ברוח ישראל סבא‪ ,‬ובעיקר באהבתו את האמת‬
‫שנחל מרבותיו‪ .‬כי איש אמת היה הרב שלוש מעודו‪ ,‬ועמד‬
‫תמיד בעקשנות על דעתו‪ .‬וכשהיה משוכנע שהאמת‬
‫והצדק דורשים ממנו עמידה תקיפה על דיעותיו‪ ,‬לא היה‬
‫אצלו מקום לפקפוקים‪ ,‬לוויתורים ולפשרות‪ ,‬וכך נודע‬
‫לציבור כאדם תקיף דיעה המצליח להטיל מרותו על‬
‫שומעיו ומשכנעם בדברי נועם‪ ,‬לבטל את רצונם מפני‬
‫רצונו הוא‪ ...‬תכונה מיוחדת היתה לרב שלוש ז"ל והיא‪:‬‬
‫אהבת האדם בכלל ואהבת ישראל בפרט‪ .‬כל אלה‬
‫שהכירוהו‪ ,‬ומספרם רב‪ ,‬יכולים לספר הרבה עובדות על‬
‫תכונתו‪ ,‬נועם מדברותיו‪ ,‬חכמתו וחריפותו‪ ,‬רעיון האהבה‬
‫והשלום שקינן עמוק בליבו‪ ,‬כשרון פעולה‪ ,‬טוב לב ועדינות‬
‫נפש‪ ,‬ענוותנותו בפרט הפליאה את הקרובים אליו‪ ,‬והיתה‬
‫לשיחה בפי כל‪ .‬כל מעייניו היו נתונים לגמול חסד עם כל‬
‫מי שנזקק לעזרתו‪ .‬את עבודת הציבור עבד המנוח‬
‫בהתנדבות שלא על מנת לקבל פרס‪ ,‬ואת המשכורת שהיה‬
‫מקבל ממוסד ידוע היה מקדיש לדברים שבצדקה‬
‫ולגמילות חסד וגם נתן לחמו לדל‪ ...‬הרב יוסף שלוש אהב‬
‫אהבה עזה את ארץ ישראל בכלל‪ ,‬אך נשמתו חוצבה‬
‫כנראה מאווירה של ירושלים ובייחוד מהעיר העתיקה בה‬
‫גר כל ימיו ולא רצה לוותר אף רגע עליה‪ ,‬עד שהחריכוהו‬
‫הנסיבות לצאתה‪ .‬ואפילו בימים הקודרים והמסוכנים‬
‫ביתור‪ ,‬ימי מאורעות הדמים והפרעות‪ ,‬היה יורד העירה‬
‫ומכתת את רגליו לילה לילה לבית הכנסת של ר' אליעזר‬
‫הלוי בן טובו ז"ל החביב עליו בעיר העתיקה‪ ,‬כדי לערוך‬
‫בו תיקון חצות‪ ,‬מבלי שים לב לסכנה הנשקפת לחייו‬
‫מנדידה בסמטאות אפילות אלה ששרצו בימים ההם‬
‫שודדים‪ ,‬פורעים ורוצחי נפשות‪ .‬בהיותו בטוח ביוצרו‪,‬‬
‫אשר כשליח מצווה לא תאונה אליו רעה‪.‬‬
‫)מתוך הספר "הדר יוסף" שיצא לאור לזכרו של רבי יוסף שלוש זצוק"ל‬
‫בשנת תשכ"ו‪ ,‬בעריכתו של הסופר ר' אברהם אלמליח ז"ל‪ ,‬נשיא ועד העדה‬
‫המערבית בירושלים‪ .‬שפורסם בספר "חכמי המערב" לרב שלמה דיין(‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫שיעור השבת של הרב משה אלחרר‬

‫יתקיים באופן קבוע בבית המדרש‬
‫"שערי עוזיאל" בשעה ‪17:30‬‬
‫בשבת "שלח" יתפצל השיעור לשני חלקים‪.‬‬
‫חלקו השני יתקיים בבית משפחת וקראט בשלומית‬
‫באזכרה ליום השלושים של המנוחה‬
‫שמחה )בת זוהרה( וקראט ז"ל‬