Beneficiar: IFIN-HH Denumire: INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa: Str. Reactorului nr.

30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI

Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T. + C.S. – revizia 1 Data : mai 2012 MEMORIU TEHNIC SPECIAL BARETE FUNDAłII PE BARETE Obiectul acestui proiect este constituit de proiectarea fundatiilor pe barete ale cladirii Gamma si experimente din cadrul Centrului ELI-NP Magurele. CondiŃiile de exploatare a acestui obiectiv deosebit de important au impus limitări drastice ale tasărilor şi vibraŃiilor construcŃiilor speciale, aceasta conducând la alegerea unei fundări indirecte . SoluŃia care a rezultat din calcul este aceea unei fundări a radierului pe barete dispuse întrun aranjament optim în plan. Reconsiderarea încărcărilor prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate a condus la adoptarea soluŃiei prezentate în continuare, solutie pentru care firma GEOSTRUCT a realizat calculul prezentat in continuare . Fundarea se va realiza indirect prin intermediul unor fundaŃii de adâncime-barete de 100 cm grosime cu fişă activă de 24.90 m sub radier si respectiv 28.40 m pe o zona a unei elipse centrale. Latimea baretelor va fi de 2.70 m. Baretele vor conlucra pentru transmiterea încărcării la teren prin intermediul radierului inferior de beton armat de 1.30 m grosime. Baretele vor fi încastrate în radierul inferior pe o înălŃime de 10 cm. 1. CONCEPT DE CALCUL 1.1. DATE DE PROIECTARE Proiectarea a avut la bază următoarele date: 1. tema de proiectare; 2. memoriu si piese desenate de rezistenŃă din studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Proiect Bucuresti S.A. septembrie 2010; 3. studiul geotehnic executat de Experco ISPIF iunie 2010; 4. consultări cu beneficiarul; 1.2. DATE GEOTEHNICE Pe baza Studiului geotehnic executat de Experco ISPIF in iunie 2010 s-a elaborat un model geotehnic, stratigrafia si valorile de proiectare ale parametrilor geotehnici ai pământurilor fiind prezentate în Tabelul 2.1. Tabelul 2.1
F-4.5-1-4 Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Memoriu tehnic special barete Pr. nr. 26/2011 Faza: P.T.+C.S. rev.1 Data: 2012 Pag 1 / 19

50 10.M0 .30 0.50 10500 1. Argilă plastic vârtoasă 3. Atât baretele cât şi radierul au fost considerate ca fiind realizate din beton clasa C25/30.60x42.1. Aranjarea baretelor sub radier este ilustrată in Figura 4.grosimea stratului de pământ.00 22500 1.50 17 20 9.50 17 20 2. .00 10.5-1-4. 30. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr.50 17000 1.unghi de frecare interioară în stare drenată. s-a realizat prin metoda elementului finit utilizându-se programul PLAXIS 2D ver. Argilă prăfoasă nisipoasă 8.50 17 20 7. Cele 8 rânduri de barete-pământ (simetrice faŃă de axa radierului) au fost asimilate cu incluziuni alcătuite dintr-un material echivalent de tip Mohr-Coulomb.+C.1 Pag 2/19 .S.γsat .00 17500 1.50 17 20 2.40 m pentru baretele situate în treimea centrală (marcate cu rosu in Figura 4. StratificaŃia şi parametrii geotehnici ai terenului utilizaŃi în analiză sunt cei prezentaŃi capitolul 2 Date geotehnice. .40 0.30 0.50 10.50 20.1) şi de 24.00 10.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP.coeziune în stare drenată.90 m pentru restul baretelor (marcate cu cyan in Figura 4.h .00 m.50 10000 1.50 10.50 20. 2010.50 10500 1.40 0. Nisip mediu-fin prăfos 100 20.00 10.50 10.30 35 1 10.00 20. Nisip mediu-fin prăfos 3. Pentru straturile de pământ din amplasament.40 (kPa) 0. Argilă plastic-vârtoasă 2.5 20.00 10.1.00 20.50 10500 1.40 0.00 35 1 4.70x1. .50 10.greutatea volumetrică în stare saturată a pământului. PROGRAMUL DE CALCUL UTILIZAT ŞI IPOTEZE DE CALCUL Analiza stării de eforturi şi de deformații induse în masivul de pământ de fundaŃia radier pe barete.50 20. Argilă plastic-vârtoasă 10.modulul de deformatie edometric. rev. F-4. ILFOV Nr.coeficient de corecŃie pentru trecerea de la modulul de deformaŃie edometric la modulul de deformatie liniară (m) h γsat (kN/m3) γ' (kN/m3) (kPa) (-) M2-3 M0 φ' (°) c' ν (-) 0.23 m.00 37 1 4. Nisip mediu-mare cu pietriş 7.T. nr. Tip pământ 1.2 3 M  .00 21000 1. Nisip mediu-mare prăfos 5.5 20. Magurele. .00 20.30 0.greutatea volumetrică în stare imersată a pământului.30 0. str. Baretele au fost dispuse într-un aranjament uniform pe direcŃiile celor două axe ale clădirii pentru a se asigura rigidităŃile necesare pe aceste direcŃii. ANALIZA PRIN CALCUL A STĂRII DE EFORTURI ŞI DEFORMAłII A TERENULUI DE FUNDARE INDUSE DE FUNDAREA INDIRECTĂ A CLĂDIRII GAMMA Cladirea Gamma are dimensiuni in plan de 124. Reactorului nr.30 35 1 6. Fişa baretelor măsurată de sub radier este de 28.00 17000 1.50 17 20 3.00 20.50 10500 1. . Sistemul de fundare consta într-un radier pe barete de dimensiuni 2.γ' .30 35 1 Simbolurile utilizate pentru parametrii geotehnici în tabelul de mai sus au următoarele semnificaŃii: .30 2.40 0. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P.c’ .00 10. Nisip prăfos îndesat 5. Argilă plastic-vârtoasă 4.1) 2. . s-a admis ipoteza comportării elastoplastice a pământului după o lege constitutivă de tipul “hardening soil”.Ф .

Tabelul 5. Lucrările se vor proiecta Ńinand seama de acŃiunile. Rezultatele au fost defalcate în funcŃie de poziŃia rândului de barete faŃă de axa radierului (rândul 1 fiind cel mai apropiat de axa radierului.T. considerat încastrat într-un mediu elastic liniar de tip Winkler. rev. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. Modulul coeficientului reacŃiunii laterale mh a fost luat in calcul cu valoarea 9000 kN/m4. respectiv. CONDIłII TEHNICE PENTRU EXECUłIA FUNDATIILOR PE BARETE Baretele sunt realizate prin punerea in operă a betonului armat cu ajutorul unei coloane de F-4.FUNDATII PE BARETE 3. rand Kv K'v kN/m kN/m Rand 1 27000 81000 Rand 2 35000 105000 Rand 3 42000 126000 Rand 4 48500 145500 În regim dinamic de solicitare (seismic): K'v = 3xKv 2. 30. oŃel sau lemn) şi de prevederile din prezentul capitol. CoeficienŃii elastici de rigiditate la încărcări verticale (Kv) CoeficienŃii elastici de rigiditate la încărcări verticale (Kv) au fost determinaŃi pe baza deplasărilor verticale calculate ale ansamblului fundaŃie-teren şi a încărcărilor efective la baza radierului.2.70x1. Reactorului nr.2.1 Coeficientii elastici de rigiditate la incarcari verticale (Kv) in regim static si dinamic de solicitare (K'v) Nr. iar rândul 4 fiind cel mai îndepărtat).00m a fost încărcăta pe ambele direcŃii (pe direcŃia laturii lungi şi a laturii scurte) cu o forŃă unitară şi. ILFOV 2.1 Pag 3/19 . beton precomprimat.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. În Tabelul 5. Kθ) DirecŃie solicitare Kh Kθ K'h K'θ kN/m kNm/rad kN/m kNm/rad DirecŃia laturii scurte 118000 1400000 354000 4200000 DirecŃia laturii lungi 180000 6100000 540000 18300000 3.2 CoeficienŃii elastici de rigiditate la încărcări orizontale (Kh) şi la încărcări rotiri (Kθ) în regim static şi dinamic de solicitare (Kh. nr. beton armat.1 sunt prezentate valorile coeficientului Kv pentru cele 4 rânduri de barete din partea stânga a axei de simetrie a radierului.2. str. Bareta de dimensiuni 2. cu un moment unitar. Calculele referitoare la unele elemente din lucrare. combinaŃiile de incărcări şi ipoteze de calcul stabilite conform standardelor in vigoare şi a prevederilor din aceste specificaŃii tehnice. COEFICIENłI ELASTICI PENTRU BARETELE SISTEMULUI DE FUNDARE A CLĂDIRII GAMMA 2. pot fi elaborate pe baza prescripŃiilor in vigoare.2.2.S.+C.1. Valorile obŃinute sunt prezentate în Tabelul 5. CoeficienŃii elastici de rigiditate la încărcări orizontale (Kh) şi la încărcări rotiri (K ) CoeficienŃii elastici de rigiditate la încărcări orizontale (Kh) şi la încărcări rotiri (K ) au fost determinaŃi pe baza metodei încărcării pilotului (baretei) izolat. Metoda este prezentată în normativul NP 123-2010 şi în STAS 2561-3-1990.2.5-1-4.1. LUCRARI DE INFRASTRUCTURA . 3. Tabelul 5. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. Magurele. pentru celelalte 4 rânduri situaŃia fiind simetrică. Ńinand seama de calităŃile materialelor componente (beton.

3. acestea fiind argumentul pentru care a fost aleasa aceasta solutie in cazul fundatiilor speciale tratate in acest proiect. Caracteristicile noroiului bentonitic influenŃează deci atat stabilitatea pereŃilor tranşeei dar şi aderenŃa corespunzătoare beton – armături şi etansări suplimentare.1: Ciment portland CEM I Ciment portland cu zgură CEM II/A-S şi II/B-S Ciment portland cu silice CEM II/A-D Ciment portland cu cenuşă CEM II/A-V şi II/B-V Ciment de furnal CEM III/A. care.5. etc).5.Generarea redusă de căldură in timpul intăririi . cum ar fi: . F-4. funcŃie de clasa betonului şi de agresivitatea mediului in care se execută baretele. III/B şi III/C Cimenturile din aluminat de calciu nu trebuie să se utilizeze.). atunci cand sunt intrunite urmatoarele conditii: . 3. argile tari roci stancoase sau semistancoase.5-1-4. Ciment Cimentul pentru barete trebuie să fie de următoarele tipuri aşa cum sunt definite in ENV 197-1.ImbunătăŃirea lucrabilităŃii . 30. Utilizarea baretelor este indicata.4.4.+C. distribuŃia granulometrică a agregatelor şi tipurile mineralogice trebuie să facă obiectul unui acord inainte de inceperea lucrarilor. in general. . nr. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr.S. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. prin contrapresiunea pe care o creează asupra pereŃilor tranşeei de săpătură asigură stabilitatea pereŃilor verticali ai acesteia.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. turba.structura transmite fundatiei incarcari axiale si transversale mari care nu pot fi preluate cu alte sisteme de fundare de adancime si nici prin adoptarea unor sisteme de fundare de suprafata pe teren imbunatatit . 3. str. Magurele. Noroiul bentonitic este o suspensie coloidală de bentonită în apă. nisipuri afanate.2. Sursele de aprovizionare cu materiale. Agregate Agregatele trebuie să respecte EN 12620 şi EN 206. mâluri. putin compresibil (nisipuri sau pietrisuri indesate. etc.T.3 NATURA. Acest sistem de fundare se adopta numai daca prezinta avantaje tehnico-economice in comparatie cu alte sisteme de fundare de adancime. Reactorului nr. PROVENIENłA ŞI CALITATEA MATERIALELOR Toate materialele şi produsele încorporate în barete trebuie să respecte standardele în vigoare şi specificaŃiile pentru execuŃie.stratificatia stabilita pe amplasament cuprinde in suprafata pamanturi puternic compresibile (pamanturi argiloase sau prafoase de consistenta redusa. rev.cu utilajele disponibile se poate asigura incastrarea baretei intr-un strat cu capacitate portanta ridicata.1 Pag 4/19 . Sursele de aprovizionare a materialelor trebuie să fie documentate şi nu trebuie să fie schimbate fără notificări prealabile. Folosirea cimenturilor ce conŃin adaosuri (de tipul II) sunt de preferat deoarece au efecte benefice asupra betonului. ILFOV betonare intr-un foraj la care menŃinerea pereŃilor este asigurată prin intermediul noroiului bentonitic. .ImbunătaŃirea durabilitaŃii Tipul şi marca cimentului se stabileşte prin incercări de laborator. Domeniul de aplicare a baretelor este acelasi cu cel al pilotilor forati de diametru mare.

3.125mm (incluzand şi cimentul) . Beton Betonul din barete va avea clasa C25/30 . dacă se consideră necesar. . . . Betonul pentru barete trebuie: .S. nr. Armăturile OŃelurile utilizate la confecŃionarea carcaselor de armătură ale baretelor trebuie să fie sudabile.83. 3.Agregate d≤8mm ≥450kg/m3  La prepararea betonului se pot folosi aditivi plastifianŃi pentru mărirea lucrabilităŃii şi dacă este cazul intarzietori de priză. ConŃinutul de particule fine d<0. Agregatele ingheŃate trebuie să fie incălzite astfel incat nici o bucată de gheaŃă aderentă sau de chiciură să nu intre in mixtură.Sa aiba o plasticitate mare şi o bună consistenŃă . Fluidul de injecŃie Fluidul de injecŃie şi in general toate substanŃele injectabile trebuie să fie preparate păstrate şi verificate conform standardelor naŃionale in vigoare.Să aibă o bună fluiditate .1 Pag 5/19 .5-1-4. rev.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. 3. Magurele. Reactorului nr. Dozajul minim de ciment va fi de 400 kg /m3: Raportul a/c trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 0.1/2 din grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii.Să fie suficient de lucrabil pe durata procesului de turnare. inclusiv la extragerea tubajului recuperabil ConsistenŃa betonului exprimată prin tasarea conului (H) conform SR EN 1536-2004 tabel 2 trebuie să fie: 130mm ≤ H ≤ 180mm betonarea in uscat.7. Pentru piloŃii situaŃi in terenuri cu ape agresive.1/4 din ochiul carcasei de armătură.T. 30.8.55 sau mai mult. Raportul apa/ciment poate varia in general de la 0. H≥ 160mm beton turnat in condiŃii submersate (sub apă ) prin tuburi H≥ 180mm beton turnat prin tuburi in condiŃii submersate cu fluid stabilizator CerinŃele generale pentru amestecul componentelor necesare formării betonului trebuie să fie conform ENV 206.+C.4 pană la 0.3 din ER EN 1536:2004.Agregate d>8mm ≥400kg/m3  . 3. Prelevările de probe şi incercările betonului se vor face conf capitol 6.1/4 din diametrul interior al coloanei de betonare.32 mm. Adaosurile pot fi folosite pentru obŃinerea unor fluide pompabile şi cu viteză scăzută de separare. Se vor utiliza oŃeluri de tip BST500 si tip OB 37 oŃel tip lis ori similare acestora avand F-4.Sa aibă o rezistenŃă mare impotriva segregării .1996 şi STAS 3349/1. garantat prin fişa lor de fabricaŃie. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. la alcătuirea reŃetei de betoane trebuie să se Ńină seama de prevederile SR 3011 . 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P.5. ILFOV Dimensiunea maximă a agregatelor va fi cel mult egală cu cea mai mică dintre valorile: .Să aibă capacitatea de auto-compactare .6. 2 . str.

.2 cm.0m<D≤1. ToleranŃe şi abateri maxime admise la executarea baretelor. 4. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. • pentru cota bazei pilotului ±20 cm. str.cota de betonare a capătului superior şi lungimea de amenajare a zonei de incastrare in radier. DeviaŃia piloŃilor cu o inclinaŃie n≥15 (θ≥860) i ≤ imax =0.T. DISPOZIłIA ÎN PLAN A BARETELOR Calculul efectuat pe baza incarcarilor specificate din tema de proiectare si conditiile riguroase de limitare a tasarilor si de uniformizare a vibratiilor pe suprafata radierului cladirilor de experimente ale ELI –NP au condus la dispunerea prezentata in planul de situatie a radierului dar si la o impartire in doua tipuri de barete dupa criteriul lungimii fisei.02m/m) DeviaŃia inclinării piloŃilor cu o inclinaŃie 4 ≤ n < 15 (76 ≤ θ< 860) i ≤ imax =0.Lumina între grinzi ± 1 cm .Grinzile de ghidare ale pretranşeelor nu vor depăşi următoarele toleranŃe faŃă de prevederile proiectului. .ToleranŃa admisă la cota finală a carcasei este de ± 20 cm.dimensiunile transversale. secŃiunea.10 x D pentru piloŃi cu 1. .04 (0.+C. Planul baretelor conŃine o suma de date pentru fiecare pilot după caz: . faŃă de proiect va fi: e≤ emax =0. . In cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic. alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al tipului de armătură (sau carcasă). Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr.mecanice şi de sudabilitate comparabile. Abaterea limită la dimensiuni: •pentru diametru .Verticalitate ± 2% . .1 Pag 6/19 . În afară de toleranŃele şi abaterile maxime arătate în capitolele anterioare se mai precizează următoarele: .5m b. Magurele. cota de fundare se poate modifica.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. . La calculul solicitărilor sunt adoptate metode care Ńin seama de conlucrarea baretei cu terenul şi considerand bareta ca grindă pe mediu elastic. ILFOV caracteristici fizico . rev.02 (0. 30. numărul total şi distribuŃia in plan se stabilesc prin proiect. Planul de amplasare a baretelor este stabilit la nivelul inferior al radierului. . pe baza studiilor geotehnice şi a solicitărilor rezultate sub acŃiunea incărcărilor.1. lungimea. nr. TOLERANłE a. CARACTERISTICILE ŞI MODUL DE CALCUL AL BARETELOR Tipul baretelor .Abaterile pe verticală ale baretei nu vor depăşi 1% din adâncime. •cota capului pilotului ±15 cm. 4.5-1-4. Abaterea limită admisă la poziŃia in plan a piloŃilor. la nivelul inferior al radierului.numărul de ordine al execuŃiei forajului 5.S. Reactorului nr.cota de fundare la bază.Carcasele de armatura ale baretelor nu vor depăşi următoarele toleranŃe faŃă de F-4. dar numai cu aprobarea beneficiarului şi avizul proiectantului.cota platformei de lucru. in acord cu sectiunile longitudinala si transversala.04m/m) c.numărul (poziŃia) de identificare. .

La baretele solicitate si la incovoiere. asezate la 2.T. etrieri. 6. Barele longitudinale vor avea diametrul minim de 14 mm. in condiŃii optime.modul de montare a carcaselor de armătură şi de imbinare a acestora. sectiunea de armatura se va adopta corespunzator solicitarilor din bareta. In acest caz. pentru a asigura calitatea şi siguranŃa lucrărilor. Eventualele lucrări de consolidare a terenului. nr. ILFOV dimensiunile prevăzute: ÎnălŃime + 20 cm – 10 cm Lungime ± 2 cm LăŃime ± 1 cm. F-4..dispozitivele pentru controlul continuităŃii şi rezistenŃei betonului. La baretele solicitate numai la compresiune se admite ca armarea sa se faca numai la partea superioara.+C. dar absolut necesare faŃă de condiŃiile speciale din amplasament. etrieri. ARMAREA CARCASELOR BARETELOR Armarea baretelor se face cu carcase de armătură formate din bare longitudinale. str. 7. instalaŃiile şi dispozitivele de execuŃie.5-1-4. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. neprevăzute in proiect. care trebuie protejate in acest caz. Carcasa de armătură poate avea secŃiunea constantă sau variabilă in lungul carcasei . Se va obŃine aprobarea Inginerului şi pentru natura.1 Pag 7/19 . rev. geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi Ńinand seama de eventualele constrangeri tehnologice sau apropieri de lucrări existente. . LUCRĂRI PREGĂTITOARE Platformele de lucru se amenajează pentru a permite accesul. se vor executa numai cu aprobarea Consultantului.S. distanta minima intre bare va fi de 15 cm şi maximum 30 cm. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. Diametrele minime care se vor adopta pentru barele de armatură sunt: . amplasament.eventuale dispozitive de injecŃie la bază. carlige de manipulare si distantieri sub forma unor role cilindrice de beton montate pe cele doaua fete ale carcasei prin intermediul unor bare scurte de otel sudate de carcasa. Reactorului nr. caracteristicile geologice.ø12-PC52.3 m distanta pe cele doua directii si iesite in afara fetei armaturii cu 7 cm sau 10 cm. . bare de rigidizare si distantieri. . Acestea trebuie adoptate in funcŃie de caracteristicile baretelor. aşa cum rezultă din calculul de rezistenŃă. formate din bare longitudinale.tipul si performantele utilajelor . 8. UTILAJE SI DISPOZITIVE DE EXECUłIE Antreprenorul va obŃine aprobarea Consultantului pentru utilajele. pe o distanta egala cu 1/3 din fisa. 30.. Magurele.tehnologia de fabricare şi punere in operă a betonului. Propunerile antreprenorului trebuie să precizeze: . Armarea baretelor se face cu carcase de armatura pe intreaga adancime a baretelor. calitatea şi condiŃiile de punere in operă a materialelor prevăzute pentru pregătirea platformelor de lucru. dar nu mai putin de 3 m. se vor prelungi 1/3 din numarul baretelor longitudinale pana la talpa baretei pentru evitarea ridicarii carcasei in timpul betonarii si pentru verificarea adancimii transeei excavate. bare de rigidizare.armatura longitudinala de rezistenta ø14-OB37.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. circulaŃia şi lucrul utilajelor de execuŃie necesare realizării piloŃilor.

de complexitatea conditiilor geotehnice. va conduce la respingerea pilotului. In cazul cand baretele sunt supuse unor solicitari orizontale importante (H>0.1.armatura din etrieri ø10-OB37. 30.T.2. utilizand formulele recomandate in prezentele instructiuni tehnice. In cazul cand se intalneste un strat de capacitate portanta ridicata care poate constitui suportul baretelor. Magurele. 9. forajele vor patrunde in acest strat pe o adancime egala cu cel putin 3l unde “l” este latura mare a baretei.80m si 1. incarcarile de proba vor fi programate chiar de la fazele de proiectare anterioare detaliilor de executie. 9. de datele existente asupra unor barete de proba de pe amplasamente invecinate. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP.05V) se va recurge si la incarcarea unei barete la sarcina orizontala cu respectarea prevederilor NP045-2000. ILFOV . numite barete de verificare. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. Numarul baretelor de verificare se va lua in acest caz de cel putin 5% din numarul total al baretelor. 9. 9.00m ø16 – OB37.6m. . • La latimi de 0. cercetare si proiectare stabilit pentru lucrarea respectiva. etc.armatura din agrafe si carlige de sustinere minimum ø18 – OB37. de timpul si importanta constructiei. Detaliile de executie se vor definitive pe baza rezultatelor incarcarilor de proba. str. Numarul baretelor de proba se stabileste in functie de numarul total estimat al baretelor de pe amplasament. DATE CARE REZULTA DIN INCERCAREA IN TEREN A BARETELOR DE PROBA Incercarea in teren a baretelor de proba face parte integranta din programul de studii. • La latimi de 0.6. se admite ca elementele necesare detaliilor de executie sa se stabileasca initial prin calcule.+C. Acoperirea cu beton poate fi redusă pană la 40mm de la faŃa externă a unui tubaj permanent sau a cămăşuielii. dacă acestea se folosesc. peste tolerantele admise . Programul minimal de incarcari de proba pe un amplasament consta din incarcarea unei barete la compresiune axiala. Cota superioara a carcasei de armatura va fi verificata. Detaliile de executie ale fundatiilor pe barete se definitiveaza numai pe baza rezultatelor incarcarilor de proba asupra unor barete executate pe amplasament cu aceeasi tehnologie si cu aceleasi utilaje avute in vedere in proiect. nr.1 Pag 8/19 . inainte si dupa extragerea tubajului. rev. Grosimea stratului de acoperire cu beton a carcasei de armătură. măsurată de la faŃa exterioară a barelor longitudinale va fi de minimum: 75 mm la piloŃi foraŃi D>0.5. Ori de cate ori este posibil. si in special la constructiile de importanta deosebita.armatura pentru barele de rigidizare. Reactorului nr.S.4. 9. La constructiile sensibile la tasari diferentiate se recomanda ca pe langa baretele de proba sa sa efectueze incarcari si asupra unor barete care raman in lucrare. a betonului sau deplasare a barelor carcasei. 9. .5-1-4.60m ø14 – OB37. 9. Acest numar nu va fi mai mic de 1% din numarul total de barete. In cazul in care numarul total al baretelor din lucrare este de 50 sau mai mic. Orice deplasare in sus. urmand ca incarcarile de proba sa se execute odata cu inceperea lucrarilor. La lucrarile cu un numar redus de barete (sub 15) se admite ca programul minimal sa fie F-4.3.

toate sculele vor fi permanent în bună stare de funcŃionare .8.terenul pe care este aşezată instalaŃia de excavare va fi bine nivelat. . TEHNICA SECURITĂłII MUNCII La executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentelor instrucŃiuni tehnice se vor respecta prevederile din: . care ar periclita stabilitatea maşinii respective . sos. cu modificările aprobate cu ordinele nr.„Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor”.7.1233/D 1980. in acord cu proiectele de specialitate . .+C.S. Înainte de începerea lucrărilor pe şantier se vor lua următoarele măsuri: . etc. la locul de muncă şi la instalaŃiile şi utilajele în lucru). . str. rev. . unitatile care efectueaza incarcarile de proba pe barete sunt obligate sa transmita un set din rezultatele inregistrate la INCERC – laboratorul fundatii si incercari nedistructive.110 şi 39/1977. ILFOV realizat pe barete de verificare. cod 73559. Reactorului nr.părŃile în mişcare ale instalaŃiilor vor avea apărători .Ind. apă. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr.742/D 1981.se vor identifica reŃelele edilitare (electrice.Ind.„Norme de protecŃie a muncii în activitatea de construcŃii – montaj” aprobate de M. In vederea unei mai bune valorificari a rezultatelor incarcarilor de proba si a imbunatatirii. .5-1-4. 9. pe aceasta cale. sector 2. In anexa III se prezinta continutul minimal al referatului ce trebuie elaborat la incheierea incarcarii de proba pe bareta.se va verifica starea ghidajelor.C.spaŃiul de amplasare al instalaŃiilor va fi liber de orice obstacole . 10. cu ordinul nr.) şi dezafecta sau întrerupe sau sustine. .„Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcŃiilor şi instalaŃiilor” aprobate cu Decretul nr. La constructiile la care este necesara limitarea deformatiilor (orizontale si verticale) incarcarile de proba se vor face indiferent de numarul baretelor din lucrare.Normele de tehnica securităŃii privind lucrul cu răşini epoxidice Normele de tehnică a securităŃii muncii sunt grupate pe următoarele etape ale tehnologiei: 10.cu ordinul nr.34/1975 şi 60/1975. Magurele. etc. . canalizare. . . nr. In corpul baretelor de proba se vor implanta instrumente care sa permita determinarea deformatiilor in lungul baretelor si obtinerea.1.T. telefonice. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. daca se dispune de rezultatele unor incarcari de proba in conditii de teren similare. dupa caz. La aceasta categorie de lucrari. apreciind capacitatea portanta de calcul.C.Pantelimon nr. traductori electrorezistivi. proiectantul poate renunta in mod exceptional la incarcarile de proba. Bucuresti. 30.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. pe aceasta cale.va fi asigurată lumina suficientă (în timpul nopŃii. pentru a nu prezenta denivelări sau tasări .). şi compactat.290/1977.„Norme republicane de protecŃia muncii” aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr. gaze. F-4.266. astfel încât să nu existe goluri sub ele.1 Pag 9/19 . aprobate de M. din lucrare. a eforturilor care se transmit prin frecare pe suprafata laterala precum si a eforturilor transmise la baza (“transferul de incarcare”). . 9. In functie de posibilitati se vor utiliza si alte sisteme de masurare a deformatiilor (traductori cu coarda vibranta. a prescriptiilor de proiectare.

Se interzice operatorului să părăsească postul de comandă al maşinii înainte de a deconecta şi bloca întrerupătorul de comandă a alimentării cu energie electrică. Magurele. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. Se interzice schimbarea bolŃurilor de către operator înaine de primirea comenzii pentru a executa manevra în sus şi în jos fără pericol de accidente. F-4. polei sau ceaŃă cu vizibilitate sub 25 m. pe ploaie torenŃială. 30. în cazul în care gabaritul acestora nu respectă distanŃele minime prescrise de normele în vigoare. după care se continuă deplasarea. Legarea pieselor pentru ridicarea sau coborârea subansamblelor se va face sub directa supraveghere a mecanicului titular al maşinii.2. mecanic de schimb. str. 10.T. avându-se însă grijă să nu producă balansarea acestora. îndepărtând liniile electrice şi telefonice. La montarea şi demontarea instalaŃiilor de săpat se vor întrebuinŃa utilaje auxiliare cu capacitatea corespunzătoare sarcinilor de ridicat şi de manevrat. Se interzice mutarea instalaŃiilor. compactând bine şi uniform pământul. Excavare Pentru executarea operaŃiilor cu macarale. coordonator. asigurându-se funcŃionarea lor în cele mai bune condiŃii. etc. Se interzice transportul utilajelor sub liniile de înaltă tensiune. În timpul montării sau demontării instalaŃiei nu se va sta în raza de acŃiune a macaralei. şoferul va sta afară din cabină. Operatorul este obligat să stea în permanenŃă lângă maşină pe tot timpul lucrului. Traseul de lucru şi deplasare a instalaŃiilor de săpat va fi eliberat înainte de începerea operaŃiei de mutare.) desemnată de şeful lucrării care va răspunde de respectarea tuturor măsurilor de tehnica securităŃii muncii. catargul şi prăjina se menŃin în poziŃie de lucru.5-1-4. Nu se va trece cu autovehicule peste cabluri sub tensiune. nr. în caz de balans se opreşte maşina până la dispariŃia fenomenului. reparaŃia şi transportul instalaŃiei de săpat se vor face sub supravegherea permanentă a unei persoane competente (tehnician.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. precum şi asupra unor măsuri speciale ce vor fi luate pe parcurs de către şeful de echipă. În timpul descărcării în autobasculantă a pământului excavat cu instalaŃii ’’Kelly’’. pe vânt puternic. excavatoare şi alte utilaje clasice (montare şi demontare. ILFOV - personalul executant va fi bine instruit asupra modului de lucru şi al comportării la locul de muncă.S.1 Pag 10/19 . Montarea – demontarea. InstalaŃiile şi legăturile electrice ale utilajelor vor fi executate numai de personal calificat şi autorizat în acest scop.+C. pentru a se evita pericolul scăpării frânei şi a strivirii platformei autovehiculului de către cupă. La începerea lucrului cu instalaŃia de săpat şi la începutul fiecărui schimb de lucru se va controla starea frânelor care trebuie în permanentă întreŃinute pentru a nu se produce scurgeri de ulei sau de lichid de frână. de toate obstacolele. revizia. ninsoare abundentă. rev. Reactorului nr. Cablurile instalaŃiilor acŃionate electric vor fi suspendate pe capre metalice. Se interzice lucrul cu frâna defecta sau slăbită. Se va asigura utilajelor o platformă stabilă de lucru. manevre în timpul lucrului) se vor respecta normele de tehnică a securităŃii de protecŃie a muncii prevăzute în legislaŃia în vigoare. Şufele vor fi prevăzute la capete cu ochiuri având cablurile împletite sau matisate cu sârmă. astupând şanŃurile şi denivelările. În cazul deplasărilor scurte de mutare de la un panou la altul. Se interzice întrebuinŃarea cablurilor înnădite la confecŃionarea şufelor de tracŃiune. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. de săpat la distanŃe mai mari de 20 m în timpul nopŃii. InstalaŃiile acŃionate electric vor fi obligatoriu legate la pamânt.

cuplajele şi toate celelalte piese în mişcare vo fi prevăzute cu apărători solide. scoŃându-se siguranŃele principale. Înainte de a face reparaŃii sau schimbări de piese la instalaŃii se va opri lucrul cu instalaŃia respectivă şi se va scoate eventual de sub tensiune de la întrerupătorul principal care se va bloca. Ungerea cu vaselină a filetelor tubului de rost se va face cu o scândură. lanŃurile. După terminarea betonării panourile vor fi umplute cu pământ. Ridicarea sacilor de bentonită se va face astfel încât aceştia să nu se rupă şi să nu se împrăştie materialul. La înşurubarea şi deşurubarea tronsoanelor tubului de betonare nu se vor folosi prelungitoare defecte. ILFOV Pentru deplasări mai mari de 20 – 30 m se demontează braŃul metalic (catarg. se va opri imediat instalaŃia şi se va anunŃa şeful de F-4. Utilajele pentru prepararea noroiului.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. Preparare noroi bentonitic La toate operaŃiile de pregătire a noroiului se vor lua măsuri de prevenire a răspândirii acestuia pe platforma de lucru sau pe traseele conductelor.3. prăjină).+C. 10. precum şi desfăşurarea normală a lucrului. Magurele.T. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. fixe sau demontabile pentru a împiedica personalul deservent al utilajului să vină în atingere cu acestea. vor trebui obligatoriu legate la pământ. În cazul pompelor folosite la recuperarea noroiului este interzisă lăsarea în noroi a cablului de alimentare cu energie electrica (pericol de sugere de către pompă. personalul operator va trebui să poarte măşti de praf şi ochelari de protecŃie împotriva substanŃelor agresive. RoŃile dinŃate. nr. acŃionate electric.4. care ar ameninŃa securitatea muncitorilor. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. cu tendinŃa de a ieşi din corzile cleştilor cu lanŃ. str. rev. La prepararea noroiului.S. curelele de transmisie. Pentru lucrul pe timp de noapte se va asigura iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă. 10. Se interzice staŃionarea personalului în dreptul dopurilor de la conducte şi a instalaŃiei sub presiune. pericol de tăiere de cupele utilajelor).5-1-4. Reactorului nr.1 Pag 11/19 . Zona de lucru va fi luminată corespunzător pentru evitarea accidentelor pe timp de noapte. pe care să stea muncitorii în timpul lucrului şi care să ofere protecŃia la traversarea panourilor pline cu noroi bentonitic. pentru a se asigura stabilirea în mers a maşinii de săpat. Turnare beton Automalaxoarele se vor deplasa la panoul în curs de betonare pe un drum stabilit anume şi amenajat corespunzător. pentru a nu provoca alunecarea şi accidentarea lucrătorilor. Manipularea comenzilor electrice la malaxoare pentru prepararea noroiului se va face numai de personal calificat. după îndepărtarea pământului şi nisipului. La orice avarie sau pericol. care să asigure stabilitatea mijlocului de transport. Tubul de betonare va fi manipulat cu frânghie până la introducerea lui în panou. Cablurile electrice de alimentare a pompelor. Presiunea de serviciu a pompelor hidraulice va fi cea prescrisă în cartea maşinii şi nu va fi depăşită sub nici un motiv. 30. a malaxoarelor de preparare a noroiului şi a instalaŃiilor de regenerare vor fi suspendate pe caprele metalice. Toate panourile în lucru vor fi prevăzute cu grătare metalice rezemate pe grinzile de ghidare.

se vor respecta toate normele generale de tehnică a securităŃii şi de protecŃie a muncii privind instalaŃiile electrice de forŃă şi de lumină. iar personalul va folosi centuri de siguranŃă. în spatele maşinii de săpat. 1048 / 2006 – CerinŃe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecŃie la locul de muncă HGR nr. Personalul nou angajat nu va începe lucrul decât după efectuarea şi însuşirea instructajului.5. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. Norme generale La înălŃime se va lucra numai cu scule legate. Magurele.5-1-4. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. Cablurile nu vor fi lăsate să cadă liber.1 Pag 12/19 . ILFOV lucrare. 1425 / 2006 HGR nr. În afară de indicaŃiile de mai sus. La mutarea instalaŃiilor. 30. pentru a depista eventualele defecte ce ar putea duce la ruperea urechii sau la smulgerea din beton. consemnat în fişele de instructaj. se va verifica în prealabil starea în care se află atât urechea de agăŃare. Muncitorii vor purta. rev. În cazul elementelor prefabricate de rost. iar la efectuarea operaŃiilor de tăiere cu aparat de sudură. în mod obligatoriu. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. Se va avea în vedere raza de acŃiune a macaralei. vor purta ochelari de protecŃie.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 HGR nr. Reactorului nr. La manipularea elementelor de rost se vor utiliza două frânghii pentru dirijare. REGLEMENTARI IN DOMENIUL SSM Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. În timpul manipulării cablurilor muncitorii vor purta măşti şi palmare. În timpul lucrului este interzisă staŃionarea lângă cablurile electrice. de mecanicii de schimb şi de electricianul de serviciu. verificate şi sigilate de metrologie pe anul în curs. nr. 1425 / 11. cât şi zona din jurul acesteia. str. instalaŃiile de lucru cu presiuni mari şi instalaŃii mecanice. Ele vor fi permanent în stare de bună funcŃionare. Lansarea carcaselor şi a elementelor de rost Carcasele vor fi descărcate cu ajutorul a 4 cabluri şi aşezare la sol pe Ńevi φ 100 în vederea asamblării.T. 300 / 2006 CerinŃe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile HGR nr.S. ci vor fi legate cu frânghii. 319 / 2006 HGR nr. Este obligatorie efectuarea lunară a instructajului pentru protecŃia muncii cu întregul personal angajat. În timpul acestei operaŃii se interzice tuturor muncitorilor trecerea pe sub carcasă. Se vor folosi căşti de protecŃie.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. Aparatele de control vor fi montate în aşa fel încât să fie uşor observate de operator. Ele vor fi dirijate cu două frânghii de 4 – 5 m lungime.10.+C. 10. A. şeful formaŃiei de lucru va trasa sarcini precise fiecărui om din echipă şi în funcŃie de aceasta va completa instructajul Norme de tehnica a securităŃii muncii. cască de protecŃie. 1146 / 2006 CerinŃe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă F-4. În cazul întreruperii energiei elecrice se va chema urgent electricianul pentru oprirea instalaŃiei din starea de funcŃionare în vederea evitării unor accidente. Carcasa va fi lansată în puŃuri prin dirijarea manuală.

apă potabilă etc. Echipamente de muncă utilizate Scule.1 Pag 13/19 . Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. 1051 / 2006 – CerinŃe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători HGR nr. ILFOV HGR nr. 601 / 2007 Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă Legea nr. 99 / 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioade cu temperaturi extreme pentru protecŃia persoanelor încadrate în muncă HGR nr. 493 / 2006 CerinŃe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot HGR nr. 1146 / 2006 privind cerinŃele minime pentru utilizarea în muncă a echipamentelor de muncă B4.5-1-4. modificată prin HGR nr. prelucrarea riscurilor de accidentare.2006 – Apărarea împotriva incendiilor C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora B.S.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. 37 / 2008 HGR nr.+C. Reactorului nr. str. Sarcina de muncă Lucrările se vor desfăşura conform prevederilor proiectului Utilizarea echipamentelor de muncă în stare de funcŃionare corespunzător cerinŃelor şi specificului lucrării B3. Magurele. Executantul Pregătire profesională Aviz medical pentru locul specific de muncă Măsuri de acordare a primului ajutor Instruire la locul de muncă. 355 / 2007 Supravegherea sănătăŃii lucrătorilor. în spaŃii închise sau în aer liber Programul de lucru Echipamentele de lucru pentru sezonul rece şi a activităŃilor ce necesită echipamente de protecŃie specifice Asigurarea condiŃiilor de higiena muncii pentru lucrători : grupuri sanitare. 307 / 12. CondiŃii de muncă (risc de mediu) ActivităŃi în sezonul rece.T. unelte. rev. 1091 / 2006 CerinŃe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă HGR nr. EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND B1. dispozitive şi utilaje care trebuie să îndeplinească cerinŃele HGR nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. 30. 1058 / 2006 Cerinte minime privind îmbunătăŃirea securităŃii şi protecŃia sănătăŃii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenŃial risc datorat atmosferelor explozive Legea nr.07. 971 / 2006 CerinŃe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă HGR nr. nr. F-4. vestiare. fişa de instruire Echipament de protecŃie în funcŃie de riscurile specifice B2.

diluanŃii. 30. a încălŃămintei şi / sau îmbrăcămintei necorespunzătoare. ILFOV CondiŃii de lucru la înălŃime. precum şi în/din interiorul clădirii răşinile. datorită naturii activităŃii desfăşurate şi procedurilor folosite căderea lucrătorilor în deplasare pe scări sau transportând diverse sarcini absenŃa montării balustradelor de protecŃie absenŃa semnalizării corespunzătoare a locurilor cu potenŃial pericol prăbuşirea schelelor. sudat etc.a deteriorat izolarea lucrări în apropierea unor linii electrice prezenŃa deşeurilor. etc. la care s.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. de diversele obstacole întâlnite. la modificarea. în anumite condiŃii. Asigurarea încălzirii în sezonul rece B5. a sculelor periculoase. aceeaşi caracteristică o au uleiurile şi grăsimile lucrări la care expunerea la substanŃe chimice sau biologice prezintă risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor lucrări la care accesul pe orice suprafaŃă de material care nu prezintă suficientă siguranŃă nu este permis decât cu condiŃia folosirii echipamentelor şi mijloacelor F-4. Reactorului nr. ce poate conduce la pierderea echilibrului şi cădere înŃeparea în timpul manipulării şi transportului pieselor cu aşchii şi / sau cuie utilizarea incorectă a uneltelor. balustradelor de protecŃie şi / sau a pasarelelor datorită utilizării unor dispozitive şi utilaje cu defecte sau incorect asigurate agăŃarea în timpul deplasării. Magurele. str. în spatii închise. în spatii care pot acumula gaze. reziduurilor şi a ambalajelor. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. sau în care au fost aduse datorită procedurii folosite lovirea lucrătorilor de utilaje în mişcare pe raza lor de acŃiune lovirea lucrătorilor în timpul deplasării cu sau fără materiale şi/sau scule transportate în condiŃiile în care nu este asigurat un iluminat corespunzător şi nu au fost curăŃate căile de evacuare căderea lucrătorilor de la înălŃime. precum şi a scurgerilor necontrolate de fluide combustibile poate favoriza.+C. a utilajelor şi maşinilor lucrătorii trebuie să nu procedeze la scoaterea din funcŃiune.T. lacurile şi vopselele sub formă de depuneri în cabinele de vopsire şi tubulaturile de ventilaŃie prezintă în timp tendinŃa de autoaprindere la contactul cu aerul.1 Pag 14/19 . 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. nr. propagarea focului pe suprafeŃe exterioare intinse. Evaluarea riscurilor în execuŃie Riscurile ce pot să apară în cursul procesului de execuŃie sunt următoarele : lucrări care expun muncitorii la riscul de a fi îngopaŃi sub alunecări de teren datorită neexecutării corecte a sprijinirilor de maluri necesare lovirea lucrătorilor de bucăŃi de materiale ale unor elemente structurale şi / sau nestructurale care cad datorită echilibrului precar în care se află. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii electrocutarea de la cordoanele aparatelor de tăiat.S. platformelor de lucru. rev.5-1-4.

schelele şi podinile de lucru trebuiesc fixate şi asigurate.S. verificate periodic.1 Pag 15/19 . Balustradele şi parapeŃii de protecŃie trebuiesc dimensionaŃi şi executaŃi astfel încât să nu cedeze la forŃa orizontală cauzată de rezemarea accidentală a unui lucrător cu pierdere de stabilitate accidentală sau indusă. Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate după turnarea elementelor de beton armat numai sub stricta îndrumare a şefului de şantier şi numai după atingerea unei rezistenŃe a betonului proaspăt de cel puŃin 70% din clasa prescrisă a betonului din proiect. Podinile de protecŃie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate şi executate astfel încât la căderea accidentală a unor resturi de materiale şi / sau scule să nu cedeze şi să nu conducă la accidentarea pietonilor / lucrătorilor care tranzitează pe sub acestea. Reactorului nr. Asigurarea stabilităŃii Materialele. echipamentele şi orice element care la o oarecare deplasare poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.5-1-4. INSTRUCTIUNI GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA C1. 30.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. absenŃa podinilor de protecŃie dimensionate corespunzător şi absenŃa semnalizării corespunzătoare crează riscul de accidente atât pentru personalul lucrător cât şi pentru pietonii care tranzitează zona intrarea de acces în şantier şi perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate şi delimitate.se riscul de accidente al persoanelor străine C.utilizate în cadrul organizării de şantier trebuie să nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directă şi / sau indirectă căile de evacuare şi ieşirile de urgenŃă trebuie să fie în permanenŃă libere pentru a nu se produce accidente de împedicare şi cădere în timpul evacuării absenŃa semnalizării în conformitate cu legislaŃia în vigoare a căilor de evacuare şi ieşirile de urgenŃă crează riscul de accidentare la evacuare absenŃa echipamentelor şi dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe perioada desfăşurării lucrărilor de constructii şi instalaŃii aferente dimensionate şi amplasate corespunzător crează riscul propagării incendiului absenŃa iluminatului natural şi acolo unde este necesar şi a celui artificial a încăperilor unde se desfăşoară activităŃi dar şi a căilor de circulaŃie crează riscul de accidente acolo unde prin natura lor lucrările se desfăşoară în apropierea căilor de circulaŃie pietonale. dar şi cele realizate .+C. ILFOV corespunzătoare lipsa din partea lucrătorilor a comunicării către şefii lor direcŃi a situaŃiile de muncă despre care au motive întemeiate să le considere pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor instalatiile electrice proiectate.T. rev. pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate în interiorul şantierului astfel evitându. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. Magurele. str. F-4. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. Orice dispozitiv de ridicat. nr.

treceri de pietoni. Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul în toate încăperile de pe raza şantierului acolo unde lumina naturală nu este suficientă şi / sau acolo unde programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturală scăzută. este necesară dotarea şantierului cu numărul suficient de dispozitive corespunzătoare de stingere a incendiilor. Detectarea şi stingerea incendiilor In funcŃie de caracteristicile şantierului (echipamente. Prim ajutor Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. nici măcar provizoriu.+C. Aceste locuri vor fi accesibile şi semnalizate corespunzător. C3. Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie întretinute şi verificate periodic. str. rampele. F-4. C6.T. Căile de evacuare trebuie semnalizate şi iluminate natural şi artificial în mod corespunzător.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. C5. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Magurele. Conducerea şantierului va asigura materialele de prim ajutor în toate locurile în care condiŃiile o cer. iar lucrătorii aflaŃi în vecinătatea acestor elemente să nu fie expuşi nici unui risc. nr. scări. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. inclusiv scările. Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa şi numărul de telefon ale serviciului de urgenŃă. iar lucrătorii să fie protejaŃi corespunzător contra riscurilor de electrocutare directă sau indirectă. InstalaŃiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători. Reactorului nr. porŃi.1 Pag 16/19 . Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. C4. rev. ILFOV C2. Conducerea şantierului va lua măsuri pentru a asigura evacuarea pentru îngrijiri medicale. plasate şi amenajate astfel încât să poată fi uşor accesate. în deplină securitate şi în conformitate cu destinaŃia lor. Căi şi ieşiri de urgenŃă Căile de evacuare trebuie să fie în permanenŃă libere de orice obstacol. InstalaŃiile electrice trebuiesc executate de personal calificat. cu personal pregătit în acest scop.5-1-4. InstalaŃii de distribuŃie a energiei electrice InstalaŃiile trebuie proiectate realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu. iar uşile de acces la căile de evacuare să nu fie blocate de nici un obstacol. Căile de circulaŃie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanŃă suficientă faŃă de uşi. trebuie calculate. electrocutare. a lucrătorilor accidentaŃi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. să nu fie depozitate pe traseul lor.S. caracteristici fizice şi chimice ale substanŃelor şi materialelor vehiculate în şantier etc) şi de numărul personalului lucrător prezent la lucru. 30. materiale şi / sau scule. Căi de circulaŃie Căile de circulaŃie.

Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. ventilarea naturală cât şi încuierea efectelor personale. după orice modificare. str. Reactorului nr. InstalaŃii sanitare Conducerea şantierului va asigura spaŃiile necesare pentru vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte. Angajatorul trebuie să pună la dispoziŃia lucrătorilor îmbrăcămintea de lucru corespunzătoare. Trebuie asigurat în cadrul organizării de şantier accesul lucrătorilor la apă. să permită uscarea îmbrăcămintei de lucru. pietre. nr. pentru lucrători şi pentru circulaŃia pietonală accidentală.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. la intervale periodice. în cadrul organizării de şantier.5-1-4. descărcări atmosferice. Se interzice executarea lucrărilor la înălŃime în condiŃii meteorologice nefavorabile (vânt puternic. Schelele trebuie controlate de o persoană competentă înainte de utilizarea lor. după o perioadă de neutilizare. reglate şi fixate în siguranŃă de către lucrători. o bordură şi o protecŃie intermediară sau alte F-4. Se va asigura iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru. precipitaŃii importante etc). Schelele. luminatoarele. Nu se vor depozita nici măcar provizoriu scule şi / sau materiale pe podelele căilor de circulaŃie / evacuare. sub picioarele schelelor. Magurele. Vestiarele trebuie dimensionate corespunzător numărului de lucrători din şantier. Nu se vor lăsa unelte şi / sau materiale pe scări şi / sau schele. închise. ILFOV C7. Echipamentele individuale de protecŃie împotriva căderii în gol vor fi în mod obligatoriu realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele de echipamente de protecŃie individuală în vigoare.1 Pag 17/19 . precum şi de materialele aduse de lucrători. Schelele se verifică a fi montate pe teren drept şi solid. rev. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. numărul suficient de WC. având cel puŃin o mână curentă.+C. în apropierea vestiarelor.uri ecologice. dispozitivele de ventilare trebuie să poată fi deschise. precum şi ventilarea corespunzătoare a acestora. platformele de lucru trebuie să fie construite dimensionate astfel încât lucrătorii să nu fie expuşi pericolului căderii. Căderile de la înălŃime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protecŃie înalte şI suficient de solide. C8. Ferestrele. cărămizi etc. Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate şi / sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor. Trebuie asigurat. seism) sau orice alte circumstanŃe care le pot afecta rezistenŃa şi stabilitatea. Posturile de lucru situate la înălŃime tebuie să fie solide şi stabile funcŃie de numărul de lucrători care le vor ocupa. Se vor folosi doar scări şi schele certificate iar lucrul la înălŃime se va executa doar sub supraveghere tehnică. Nu se vor pune bucăŃi de lemn. după expunere la evenimente excepŃionale (vânt puternic.S. Posturi de lucru Lucrul la înălŃime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălŃime a lucrătorilor şi de asemenea s-au asigurat condiŃiile împrejmuirii şi semnalizării corespunzătoare.T. polei. 30.

Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesită alimentare cu curent electric. iar spaŃiul respectiv va fi protejat împotriva propagării prafului. cofrajele. a deşeurilor şi / sau a altor resturi de materiale. suporturile provizorii şi schelele trebuie montate şi demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.T. 319/2006 HG nr. cu elemente specifice. vibrare impingere a betonului. C10. ILFOV mijloace alternative echivalente. să fie corect instalate şi utilizate. Pentru operaŃii de decopertări lucrătorii vor fi înzestrati cu echipament de protecŃie corespunzător (imbrăcăminte. Elemetele de construcŃii de beton armat şi / sau de metal.1 Pag 18/19 . sarcinile la care sunt supuse în procesul de betonare. iar conectările să fie ferme şi să nu se încingă. C9. elementele prefabricate.+C. Cofrajele şi suporŃii provizorii trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât să suporte. 319/2006 HG nr 1425/2006 Norme metodologice de aplicarea a legii nr. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. ochelari de protecŃie şi măşti antipraf). temperatura de la locul de desfăşurarea a activităŃii. fără risc. considerate ca necesare. în scopul protecŃiei şi siguranŃei în muncă precum şi protejării sănătăŃii în muncă a lucrătorilor. Reactorului nr. rev. str. Se va interzice de către conducerea şantierului. să fie verificate şi controlate conform dispoziŃiilor legale în vigoare. 30. Stresul in muncă necombătut prin măsuri adecvate poate conduce la calitate necorespunzătoare a muncii şi la pericole de accidente. Alte cauze ale stresului la locul de muncă pot fi zgomotul. aruncarea de la înălŃime a molozului. Magurele. InstalaŃiile de ridicat trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime şi să fie manevrate numai de personal calificat. Aceste instrucŃiuni generale de securitate şi sănătate în muncă sunt enunŃiative şi nu limitative.Reglementari privind protectia muncii in constructii Legea securitatii si sanatatii in munca nr. violenŃa şi / sau hărŃuirea la locul de muncă.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. 300/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pt. Prevenirea stresului la locul de muncă Stresul în muncă poate fi provocat de solicitări profesionale deosebite. care să suporte amperajul necesar utilizării sculei respective. praful. posibilităŃi de control reduse asupra propriei activităŃi.S. Stresul legat de activitatea profesională apare atunci când solicitările mediului de muncă depăşesc capacitatea lucrătorilor de a le face faŃă sau de a le menŃine sub control. InstalaŃiile de ridicat şi accesoriile acestora trebuie să aibă rezistenŃa suficientă pentru utilizarea conform destinaŃiei. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu împământare. ele vor trebui completate de constructorul executant al lucrărilor. nr. comunicările agresive şi / sau licenŃioase. în funcŃie de dotarea şantierului şi de numărul maxim estimat al lucrătorilor. santierele temporare sau F-4.5-1-4.

Eduard IONESCU F-4. 355/2007 Supravegherea săanatatii lucratorilor. Cod Edi\ia 1 Revizia 3 Pr. 26/2011 Memoriu tehnic special barete Faza: P. schele. cintre si esafodaje IM 006/1996 Norme specifice de protectie a muncii pt. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca HG nr. 37 / 2008 HG nr. 601/2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca IM 007/1996 Norme specifice de protectie a muncii pt lucrari de cofraje. 971/2006 Cerinte minime pt semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca HG nr. Reactorului nr. rev. 1091/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pt. lucrari de zidarie si finisaje Întocmit.5-1-4. modificata prin HG nr. Magurele. ILFOV mobile HG nr. 30. 1058/2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Legea nr.S. nr. 1051/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pt manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt lucratori HG nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 1048/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pt utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca HG nr. str.T. ing.+C. 493/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot HG nr.Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei Denumire: Infrastructura de cercetare ELI-NP. locul de munca HG nr.1 Pag 19/19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful