1.

Duke patur parasysh parimin e legjitimitetit demokratik, krijuesit të Traktatit themelues të Komuniteteve Evropiane konsiderohet se sistemi institucional të Komunitetit duhet të jetë një organ parlamentar që do të mbikëqyrin ekzekutivin. Prandaj, Parlamenti Europian si një organ demokratik në marrëveshje mbi Zonën Ekonomike Evropiane renditet e para në listën e saj të ininstitucioneve. Nga iznetog e mësipërme mund të merrni përshtypjen se Parlamenti Evropian si anëtar i Asamblesë Kombëtare të buxhetit zgarë klasike, pushtet legjislativ dhe autoritet për të emëruar dhe të shkarkojë qeverinë. Parlement Evropian, megjithatë, deri në fund të 70-ta të shekullit të kaluar që kishte simbolike. Roli këshillimor në procesin e përcaktimit të akteve legjislative dhe buxhetore të komunitetit, të ndjekur nga një luftë gradual dhe të vazhdueshëm politik u bë pjesëmarrës kozakonodavac dhe i domosdoshëm në procesin e miratimit të buxhetit dhe emërimin e Komisionit. Objektivi politik i Parlamentit Europian ishte në fakt të marrë kompetencat e Parlamentit federal dhe rregullimit shtetëror dhe kështu federalize sistemin kushtetues të Bashkimit Evropian. 2. Duke patur parasysh parimin e legjitimitetit demokratik vlasti1, krijuesit të Traktatit themelues të Komuniteteve Evropiane konsiderohet se sistemi institucional të Komunitetit duhet të jetë një organ parlamentar që do të mbikëqyrë vlašću.2Stoga Ekzekutiv Parlamentin Evropian si një organ demokratik në marrëveshje mbi Zonën Ekonomike Evropiane rendit i pari në listën e saj në-stitucija.3) nga iznetog mëparshme mund të merrni përshtypjen se Parlamenti Evropian si anëtar i Asamblesë Kombëtare të mbajtësit klasik të pushtetit legjislativ dhe autoritetin të emërojë dhe shkarkojë qeverinë. Parlamenti Evropian, megjithatë, deri në fund të 70-ta të shekullit të kaluar që kishte simbolike. Roli këshillimor në vendimin e legjislacionit të Komunitetit, që pastaj gradualisht me luftë të vazhdueshme politike u bë bashkë-ligjvënësi dhe një pjesëmarrës kyç në emërimin e Komisionit. Përndryshe, Parlamenti Evropian në komunitet Traktatet u quajt "kuvendi", por ligjvënësit tanë kanë vendosur të ndryshojë emrin e 1962 në "Parlamentin Evropian", e cila u konfirmua më vonë nga një hyrje formal në fuqi të Aktit Evropian Beqar 1987 dhe Traktati i Bashkimit Europian të Ma-strihta 1993 godine.Poslanici janë në fakt, besohet se termi "kuvendi" shumë i referohet një organizatë ndërkombëtare, dhe emri i Parlamentit Europian i jep dimensionin federale të Komuniteteve Europiane. Kompetenca e Parlamentit Evropian kanë zgjeruar gradualisht dhe zhvilluar në fusha të ndryshme. Ky është një shembull i forcimit të rolit të Parlamentit Evropian në emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit. Parlamenti Evropian ka filluar të 70-ies mes të shekullit të kaluar fitoi kompetenca në fushën e identifikimit dhe votimit në buxhetin e Komunitetit, dmth. Dita-shme Bashkimi Evropian. Me zgjedhjen e anëtarëve të Parlamentit Evropian Zgjedhjet e drejtpërdrejta për 1979 vit i cili përforcoi origjinal legjitimitetin e tij kombëtar dhe demokratik, presioni politik u rrit këtë institucion për të marrë juridiksionin prekshëm në miratimin e legjislacionit. 3.

me marrëveshje të Shteteve Anëtare të kryeministrit.7) në sipër-përmendur gjashtë muajsh Shtetet Anëtare kanë qenë në gjendje të konsultohet me Presidentin e ardhshëm në përzgjedhjen e pjesëtarëve të Komisionit. do të caktojë personin qëllimi.01. Pra. Parlamenti Evropian Dispozita të aftë Përdorimi i marrëveshjes së Mastrihtit kon-respekt e anëtarëve të saj para përcaktimit përfundimtar të kandidatëve për president Komisije. ishte paraparë që qeveritë e shteteve anëtare me mirëkuptim reciprok. Parlamenti Evropian koodlučivanja legjislative marrë atë të drejtë me Këshillin. në bazë të Traktatit të Mastrihtit të vitit 1993.9) rregullat e veta të Parlamentit është gjetur se.1981. Presidenti i diçka që është menduar të përfaqësojnë një lloj të "qeverive evropiane. në mesin e tyre dhe Presidenti Komisije. 3. sipas dispozitave të qeverive evropiane anëtare të Komunitetit Ekonomik shtetërore emërohen me marrëveshje të ndërsjellë të anëtarëve. Nga devijimet e mëparshme iznetog nga dispozitat e Komunitetit Ekonomik Evropian ishte për shkak të vlerësojnë Shtetet Anëtare të emërojë presidentin duhet dhënë madhe prestigji-Ci dhe težinu. në korrik 1976 Këshilli Europian i propozuar Zio-Roy Jenkins (Roy Jenkins) Presidenti i Komisionit (R. Ishte). Objektivi politik i Parlamentit Europian ishte në fakt të marrë kompetencat e Parlamentit në qeverinë federale dhe digjitalizuar atë dhe në këtë mënyrë federalize sistemin kushtetues të Bashkimit Evropian.1977. Kjo dispozitë i Komisionit të Presidentit paraqitur modeste si "i pari mes të barabartëve". Traktati i Mastrihtit janë përforcuar edhe kompetencën e Parlamentit Evropian në procedurën për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare midis Komunitetit dhe Bashkimit-sot 'me vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare. kryetari i Parlamentit quan kandidatin e propozuar për të bërë një deklaratë . PËRGJEGJËSITË E PARLAMENTIT EVROPIAN Në emërimin e PRESIDENTIT Dhe anëtarët Juridiksioni i Parlamentit Europian Procesi i zgjedhjes së Presidentit të Komisionit Fillimisht." Konkretisht.mbështet emërohet Kryetar i Komisionit.do05. neni 158 i Traktatit të KE-së e cila është ndërtuar Traktatin e Mastrihtit. pas këshillimit me Parlamentin Evropian.8 politike) Parlamenti Evropian është vetëm bazuar indirekt në ndryshime të Traktatit mbi Bashkimin Evropian ekzekutuar kontratën nga Mastihta të vitit 1993.6) Presidenti i Komisionit zgjati dy vjet me një opsion për të zgjeruar për një tjetër dy. Jen-kins ka shërbyer si Kryetar Komisijeod06.01. Procesi i përfshirë në emërimin e Komisionit deklaruan se dosat. Ndryshimi i parë në përcaktimin e kandidatit për kryetar të Komisionit ka pasur një mes-70-ies të shekullit të kaluar me iniciativën e krerëve të shteteve ose qeverive të vendeve anëtare të Komunitetit të cilët dëshirojnë të gjashtë muajve të para për përcaktimin e Komisionit të propozojë një kandidat për president Komisije.Kështu.

10 pranueshme) Propozimi i Kushtetutës evropiane në vitin 2004. Megjithatë. duke marrë parasysh rezultatet e zgjedhjeve Chi-evropiane për poslanike. i cili ka qenë në praktikë. Parë-net do të thotë se zgjedhja e personit i cili nuk gëzon besimin e përfaqësuesve të qeverive të të gjitha vendeve dhe ministrat e tyre të huaj Aktivitetet përqëndruar në Këshill.para delegatëve. Këshilli Evropian. u përjashtua. Ekspozuar më parë në një proces shumë intensiv. propozon kandidatët për kryetar të Komisionit. vit. për atë kandidata. Neni 158 i Traktatit të KE. Nëse një kandidat presidencial nuk është i zgjedhur. qeveritë e vendeve anëtare do të jetë i detyruar të caktojë një tjetër. duhet të mbajnë në mend se një kandidat për kryetar të Komisionit nuk është lider i partisë ose koalicionit i cili fitoi zgjedhjet.15 më tej) .12. ai parashikoi se Këshilli Europian në bazë të vendimeve të marra nga një shumicë të cilësuar e Parlamentit Evropian. godine. edhe në Holandë në qershor 2005. Risia ishte një konsultim kryeministër. Heshtur në praktikë për të zhvilluar rregulla që elShtetet Anëtare kanë liri për të përcaktuar tij ose të saj pa ndërhyrje komisioneri drugih. Nëse Parlamenti refuzoi të mbështesë kandidatët e propozuar. sipas ish kryetari i Komisionit.2009. në këtë rast norma juridike ka mbetur kryesisht "letër vdekur". parashikoi se qeveritë e shteteve anëtare. zgjedhja e kryetarit të Komisionit duket gjithnjë e më shumë si një zgjedhje presidenciale të qeverive. Këshilli i ftuar gjithashtu të marrin pjesë në këtë diskutim. Presidenti i rezultateve të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian përcolli Presidenti i Këshillit Evropian dhe qeveritë e shteteve anëtare në formën e "mendimit të Parlamentit Evropian." Nëse opinioni negativ i kryetarit të Parlamentit bën thirrje qeverive të shteteve anëtare për të tërhequr propozimin e tyre dhe të propozojë një tjetër kandidat. por që personi është që ata zgjodhën atë liri-kryetarët e shteteve ose qeverive të vendeve anëtare të BE dhe se dispozitat e Traktatit të Lisbonës duhet të i përkasin shumicës parlamentare.14) Procedura për emërimin e anëtarëve të Komisionit në kuptimin formal të miratimit të Traktatit të ndryshuar në Bashkimin Europian 1993 vit.12) Në këtë kontekst. Traktati i Amsterdamit në vitin 1999. marrëveshje përfshihet në Ma-strihta. Neni i ri 214-2 e kontratës në një komunitet të Evropës përcakton se vendimet e qeverive të Shteteve Anëtare në përcaktimin Kandidati për President i Komisionit duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian.11) Parlamenti nuk e miraton. do të caktojë persona emrin-ravaju të emërojë anëtarë të Komisionit. Parlamenti miraton ose e refuzon përzgjedhjen e kandidatit për kryetar të Komisionit të votave. dhe çdo formalno. Megjithatë. prandaj. nuk u miratua në një referendum për ratifikimin e tij në Francë maj për një ekip. brenda një muaji do të propozojë një tjetër kandidat. Kjo zgjidhje është transferuar pastaj në Traktatin mbi Bashkimin Evropian i cili i Lisbonës stupionasnagu01. Juridiksioni i Parlamentit Europian në përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Në përputhje me dispozitat e ish Traktatit themelues të Euro-Evropian Ekonomik zajednice13) Anëtarët e Komisionit janë emëruar "me marrëveshje të përbashkët të qeverive të shteteve anëtare". e ndjekur nga një debat parlamentar "". pas konsultimit ing kandidatit për kryetar të Komisionit. por presidenti i ardhshëm zgjidhet me shumicë GLADeputetët buf. Kryetari i Shtetit kolektive (Këshilli i Evropës) propozon Parlamenti Evropian () kryeministër nga në mesin e atyre partive që kanë shumicën në parlament.

vit. Kjo procedurë u aplikua së pari në Komisionin Santer përzgjedhës. Një votim i besimit-it i referohet Komisionit si një e tërë. ofron një lutje të veçantë të Komisionerëve. Këshilli Evropian me miratimin e Parlamentit Evropian. në përputhje me departamentet që janë dislokimi-ni. pas konsultimit me pjesë-ra dhe Parlamentin Evropian propozoi kryeministrin Ministri portugez Barroso President i .23) Shefat e shteteve ose qeverive të Bashkimit Evropian diskutuan kandidatët për kryetar të Komisionit Në një takim të Këshillit të Evropës të mbajtur më 17. të shqiptuar nga Komisioni Evropian Parlamenti . godine.2004. Përkundër faktit se vota e mbështetjes për Parlamentin Evropian të kërkuar për të vlerësuar si një grup (Inaugurimi). Përfaqësuesi i Lartë për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë dhe anëtarëve të Komisionit në kolegjial nënshtruar më pas në një votim të mbështetjes (miratimi) para European parlamentom. vit në zona të caktuara. të bëjë dobi pjesë-e detyrave të Komisionerëve.22) G) Roli i Parlamentit Evropian në Kryetari dhe anëtarët e Komisionit në praktikë Si për të parë Komisioni Barroso u zgjedhja e saj shkoi në fol-ing način. në kontratë në Bashkimin Evropian është një term që përdoret aktualisht situatën reale.18) Kjo është.20) Kandidati për President i Komisionit në seancën plenare të Parlamentit Evropian prezanton programin e saj. Pas marrjes mbështetjen e Parlamentit Evropian. e ndjekur nga një debat që çon në krijimin e Rezolutës për miratimin ose refuzimin e Komisionit të ri.16) Në këtë mënyrë. ai pasqyron vullnetin e shteteve anëtare të sugjeruar presidentin e saj dhe anëtarëve të saj. Megjithatë.06. apo strukturën e saj sociale. Mbështetja është në qoftë se fituar nga shumica e deputetëve. deputetët marrë një pamje të ardhmen e Komisionerit të ekspertizës. Përbërja e Komisionit nuk është si qeveria klasik demokratik është rezultat i zgjedhjes së shumicës parlamentare. si Traktati i Lisbonës konfirmoi praktikën e themeluar në fillim të shekullit. dmth. i cili mori detyrën në 1995/01/01. Parlamenti mund të tërheqë besimin e saj në Komisionin si një e tërë. nëse ajo është e pakënaqur me anëtarët individual të saj.17) Kompetencat e Parlamentit Evropian dolën në pah në emërimin e parë 2004 të Komisionit Barroso kur Parlamenti refuzoi të mbështesë kandidatët e propozuar për Komisionerin nga Letonia dhe Italisë për shkak të arsyeve profesionale morale.Një tjetër risi është para-vendosjen dhe në Parlamentin Europian kërkoi që para-gla ëndrrat e miratimit të tij për ngritjen e Komisionit.19) Procedura ishte e drejtuar mandej način. të emërojë një shumicë të cilësuar Komisiju. Kryesuesi i Këshillit të Evropës (Kryeministri irlandez). 4 C) Procesi i emërimit të Komisionit Emëruar Presidentin. Ky i fundit më pas do të dëgjohen nga komisionet parlamentare përgjegjëse 13) ish-Neni 156 Traktati për Komunitetin Ekonomik Evropian i cili u ndryshuar marrëveshjen për autoritetin bashkimit në vitin 1965.një deklaratë simbolike e anëtarëve të Komisionit të reja për një votim poverenja.

Komisioni i dytë Barroso i cili mori detyrën në 2010/09/02.11. 137 kundër dhe 72 abstenime. u degjua para komisioneve. Barroso 2004/10/27. Kjo vonesë i dha atij kohë për të ndikojë Italinë dhe Letoninë të emërojë persona të tjerë si anëtarë të Komisionit.28) të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian në vitin 2009. Ai mori mbështetjen e Parlamentit Europian me 382 vota dhe 219 deputetë për të votuar kundër. Njëjti nen përcakton se të gjitha aktet e miratuara në pajtim me procedurën rregullatore të vërtetë ligjore akti. pasi ajo nuk është në kundërshtim me para-shkrues ose të rekomandojë shtetet anëtare. Kandidati ishte njëzëri në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit Evropian të 2004/06/29. direktivat dhe vendimet) . vit me 413 vota për dhe 251 kundër.29) Megjithatë. veçanërisht për shkak të mbështetjes së saj për ndërhyrjen ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak.Komisionit. vit. paragrafi 1 i Traktatit të Bashkimit Europian miratoi rastet Lisbonës qartë se Parlamenti Evropian së bashku me Këshillin e ushtron funkciju. viti-22) Neni 17. artikulli i mëposhtëm ka 289 kontrata nga Lisa bona-i rregulluar me "procedurën e zakonshme legjislative". Përmendja e "ligjeve evropiane" janë hequr. Komisionerët në shtator dhe tetor 2004. Parlamenti Evropian ka miratuar kandidatin e propozuar në një takim të 2004/07/22. Barroso i ri i Komisionit si një kolegjial në shkurt 2010. paragrafi 7 i Traktatit të BE-së. në aspektin e prezantimit të ligjit të kornizës evropiane dhe evropiane zakona. sepse është një akt ligjor i Bashkimit (rregulloret. 149 kundër dhe 82 abstenime.2004.30) më e rëndësishmja. si dhe kandidati italian për Departamentin e Drejtësisë znj Butilione. Ajo gjithashtu duket se zoti Barroso nuk kishte ndikim të madh në ndarjen e përgjegjësive ndërmjet komisionerëve.24) Duke pasur parasysh respektimin e mësipërme dhe rreziku i vërtetë që dy kandidatët e mëparshme për Komisionerin e Parlamentit Evropian nuk e mbështet Komisionin si një e tërë.Bez legjislativ Pavarësisht nga e mësipërmja radhë për disa .25) Këshilli i Evropës është duke sërish zotin Barroso në postin dhe kjo është 16 Shtator 2009. u vendos të shtyjë paraqitjen e Komisionit të Parlamentit. ajo mori mbështetjen e Parlamentit Europian me 488 vota për. Pas dëgjimit kandidatin e propozuar rishtas nga një komision parlamentar.27) Ndryshimet në këtë drejtim janë dhënë për kushtetutën e BE në vitin 2004. 26) Kompetenca legjislative Euro-Evropian Par-la-MEN-AT Në kushtet e marrëveshjeve formale për krijimin e Komunitetit nuk ka dhënë ekzistencën e "ligjit evropian" apo "legjislacionit evropian" . Si një anëtar i Barroso liberale drejta kundër tij votojnë për deputetët e krahut të majtë. Barroso pastaj është relativisht e krijuar shpejt një listë prej 25 kandidatëve për Komisionin. vit u zgjodh në përputhje me dispozitat e kontratës Nice. nuk u paraqit përpara Parlamentit Europian dhe ka marrë mbështetjen e tij me 449 vota për. Komisioni është 18. si dhe të shpërndani disa nga portofoli. për shkak të pikëpamjeve tejet konservatore në shoqërinë dhe porodicu. në nenin 14. Përshtypja e keqe u largua nga Komisionerëve "për Tatimeve dhe Doganave Bashkimit" Zonja Udre i Letonisë. Mbështetje është siguruar kryesisht për evropian në sajë të votave të drejtën të moderuar dhe një pjesë e Socialistëve Evropianë dhe liberalëve.

në qoftë se konsultimi nuk është e lejuar në kontratë. Nga më sipër. Këshilli ka dorëzuar propozimin dhe parlamentet europiane se në mënyrë që të marrë mendimin e tij.34) Statusi i legjislacionit kishte vetëm uredbe35). Procedura klasike për miratimin e akteve komunitare u zhvillua në mënyrën e mëposhtme. Pavarësisht nga fakti se artikujt e inkorporimit parashikuar vetëm konsultim sporadik e Parlamentit Evropian. dmth. në vendimin e Gjykatës së Drejtësisë tha në lidhje me vendimet e përgjithshme të Evropian të Qymyrit dhe Çelikut. Këshilli Evropian dhe parlament39) janë vetëm në gjendje për të trajtuar Komisionin me kërkesën për të përgatitur një dokument draft. E Parlamentit. e cila është formalizuar disi duke miratuar një të përbashkët "kodin e sjelljes" nga ana e Komisionit dhe Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian fillimisht kishte vetëm një Save-todavnu ulogu37) në miratimin e legjislacionit të Komunitetit. si një "kuazi-ligjore vendimeve". Kështu. Traktatet për secilën zonë është përcaktuar me miratimin e ligjeve apo rol në këtë proces ka çdo institucija. " Kështu. Megjithatë. ndërsa Nga ana tjetër. por ky institucion ka përdorur ndikimin e tij politik për forcimin e tyre. e cila është e qartë nga praktika e Gjykatës së Drejtësisë. Ana e Komunitetit.U ish e Komunitetit / Bashkimi. 31) ose të përdoren në kuadër të Traktatit të KE përmendur "për konodavni-kontratës sistemit" 32) ose " Legjislatura komuniteti "33) ose" ligjvënësi komunitare ". këshilli mund të opsionale ose e nevojshme për të kërkuar mendimin e Parlamentit Evropian. A) Procesi legjislativ Classic Në vendet demokratike. megjithatë.kohë është më shumë ose më pak të qartë se një numër i Komunitetit vepron një natyrë ligjore. ekspozuar më parë për të nxjerrë përfundimin se ekziston një funksion institucionet legjislative Zajednica. Juridiksioni i nismës legjislative është pothuajse tërësisht jepet Komisionit.36) procedurat e birësimit vendimeve gjatë zhvillimit të Bashkësisë / Bashkimi kanë ndryshuar dhe përmirësuar. birësimit të lartë të akteve ligjore. ajo është përcjellë për studimin e "COREPER" e saj podorganu-në të cilat shtetet anëtare llogariten për diplomatët bazuar në Bruksel (kjo është një përfaqësues të përhershëm të vendeve anëtare apo asistentët e tyre) .40) Në të njëjtën kohë. por direktivë në Gjykatën e Drejtësisë është një model i" legjislacionit të tërthortë. Në mënyrë të veçantë. nuk përbënte një proces të vetëm rregullator për miratimin e legjislacionit. ligji është përgjegjësi e njerëzve të zgjedhur lirisht termin Asamblesë Kombëtare apo parlament. pasi ajo lidhet me traktatet themeluese e vendim-marrës Komunitetit të Këshillit të Ministrave. Parlamenti ka imponuar gradualisht praktikë në njërën anë nga Komisioni në të njëjtën kohë dhe të informojë Këshillin e propozimeve të tij dhe legjislacionit në zonat ku nuk kishte asnjë plan-saj konsultimi. megjithatë. asnjëri nga puna e tij nuk ishte i detyruar nga Këshilli. ne mund të shohim se rolet e mësipërme dhe vendimsti Parlamentit Evropian në procesin fillestar legjislativ kanë qenë shumë të kufizuara. i cili është i autorizuar të paraqesë një propozim për miratimin e legjislacionit të Komunitetit në Këshillin e Ministrave. arriti të bindë Këshillin për të kërkuar mendimin e tij në ekipin e aktima. Është interesante se Parlamenti Evropian . me kusht që Traktatet kusht që është e nevojshme për të miratuar këtë lloj të aktit.41) Në bazë të kësaj marrëveshje informale Ndërinstitucionale ishte për të krijuar një "tradita kushtetuese". Pas pranimit të propozimit të Komisionit.

Parlamenti mund të votojë për ndryshimet e reja në tekstin e propozuar. por Këshilli mbeti mbajtësi i normativ nadležnosti.45) Kjo vetëm pjesërisht të përmbushur aspiratën ing-e Parlamentit për të përfaqësuar popullin si një amtare-fituar përgjigjet citate nga juridiksioni. Këshillin e tekstit riformulohet e aktit. Duke pasur parasysh se shtetet anëtare nuk mund të arrijnë marrëveshje mbi ndarjen e Parlamentit Evropian për koodlučivanje Këshilli. Shqyrtimi i dytë. po të kemi parasysh sistemin e leximit të dyfishtë përmbajtjes dhe aktin e shpalljes ajo nga poslanika.46) Futja e bashkëpunimit. si kontratë për këtë lloj të legjislacionit është dhënë. Sot në Traktatet dominuara me shumicë të cilësuar. Megjithatë. Vetëm Evropian Akti prezantoi procedurën bashkëpunimi 44). në mënyrë që zbatimi i kësaj të parë u bë izuzetak. Që nga hyrja në fuqi e Traktatit të Amsterdamit 1999 Procedura bashkëpunimi është modifikuar sistematikisht procedurës koodlučivanja Parlamenti dhe Këshilli. atëherë unë miratuar Këshilli me shumicë të cilësuar. Parlamenti Evropian. por kjo është rënë dakord në mënyrë të heshtur për të sqaruar arsyet se pse ai nuk mund të pranojë ato. Gjykata e Drejtësisë në emër të "legjitimitetit demokratik" dhe bilancin institucional vendosur që aktet e paligjshme të Këshillit të miratuara nga kjo kontratë përfshin mosrespektimi procedurë konsultovanja.47) Në fakt. por i Parlamentit të presë pa marrë parasysh çfarë përmbajtje e saj ajo nuk ka kryer. B) Pas-Nov-dora-me-atë të punës Zgjedhja e drejtpërdrejtë e deputetëve nga 1979 Ka pasur një rritje nga viti në liron të Parlamentit Evropian si një institucion të vërtetë demokratike e Komunitetit të përfshira në procesin e miratimit të akteve normative. e cila është përforcuar edhe nga roli i Parlamentit në miratimin e legjislacionit. në qoftë se nuk do të ketë miratimi i Këshillit dhe Parlamentit Evropian të miratojë draftin e legjislacionit që do të sigurojë ata me Komisionin. nga ana e saj në praktikën e vonuar lëshimin e mendimeve në rastet kur Komisioni nuk i plotëson SAJ kërkesat. 1986. praktika ishte detyrimet ligjore të parashikuara "konsultime të përsëritura» parlament (aka rekonsultacije) kur Këshilli ka lëvizur në thelb larg nga propozimi fillestar të Komisionit në bazë të së cilës parlamenti shprehur pikëpamjet. . shkalla e pjesëmarrjes së rritur peshën e Parlamentit Evropian në procesin e vendimmarrjes. si një model për miratimin e legjislacionit në Këshillin dhe në fusha të ndryshme të veprimit të Bashkimit. apo njëzëri që është shumicë jashtëzakonisht e thjeshtë.it pas marrjes së propozimit të Komisionit.42) Është detyrë e Këshillit të ishte jo vetëm kërkuar. mbajti fjalimin mbi njëjtë ose nga ana tjetër. për ta bërë atë. Komisioni nuk ka qenë gjithmonë i gatshëm për të plotësuar kërkesat e parlamentit. për shkak të mospajtimit të plotë me përmbajtjen e saj kërkoi që Komisioni të tërhiqet atë. kur ai nuk u pajtua me rregullat e reja të propozuara që do të krijojnë Komisionin për ndryshimet e propozuara të Kuvendit. dhe pastaj mbajti atë si një "qëndrim të përbashkët" Parlamenti Evropian i bëri thirrje. nëse ndryshohet legjislacioni nuk shkojnë në drejtim të vëzhgimeve të Parlamentit Evropian menta. Edhe pse Parlamenti nuk është i detyruar me mendimin e Këshillit. Juridiksioni këshillimor i Parlamentit Evropian ka forcuar vendimet gjyqësore.43) Propozimi i Komisionit të ndryshuar dhe shtuar një amendament në Parlamentin Europian shqyrtoi podorganu Këshilli "COREPER"-në. Përveç kësaj.

Procesi legjislativ pa pëlqimin e tyre në fusha të caktuara të kontratës-ing Këshillit ishte në gjendje të miratojë aktet legjislative. Komisioni do të shqyrtojë amendamentet e propozuara në parlament. ka bërë një hap përpara përsa i përket ndikimit në rritje të miratimit të Parlamentit Evropian të legjislacionit. Këshilli teorike mund të miratojë amendamentet e Parlamentit unanimisht vetëm për shkak se ata ndryshojnë propozimin fillestar Komisije. në praktikë. procedura më e zakonshme quhet koodlučivanja. Nëse Komisioni nuk është dakord me ndryshimet Parlamenti është pak shanse që teksti i aktit është miratuar.Në variantin e dytë. Parlamenti Europian paraqiti leximin ashtuquajturin dytë. Parlamenti Europian ka autoritetin për shumicën e anëtarëve të tij të sugjeruar ndryshime të caktuara në vepër. kjo procedurë ka forcuar Parlamentit uloguEvropskog 46) Procesi i bashkëpunimit ende ndodh në fushën e ekonomike (neni 102 dhe 103 të Traktatit të KE-së) dhe të politikës monetare (neni 106 i kontratës Komunitetit Europian).Versioni i parë i Parlamentit Europian pas ashtuquajtura. Procedura Koodlučivanja është nën një funksional Bashkimit Evropian nisanju në Lisbonë në vitin 2009. sepse sipas statistikave në Këshillin egrabbing më shumë se gjysmën e amendamenteve të Parlamentit pas të parit ose më shumë se një e katërta e një dytë pas čitanja. me të cilin trebarazlikovati-ing procedurat e veçanta ligjore të vendosura në mënyrë specifike me kontratë. "Shqyrtimi i parë" mund të lëshojë një opinion i cili nuk përmban asnjë amendament të propozuar në draft dokument. Këshilli ka të drejtë që të mos pranojë amendamentet e propozuara në parlament formuar pas shqyrtimit të parë dhe për të krijuar "qëndrimin" e tyre që është.50) Edhe pse jashtëzakonisht komplekse. . Kanë leje të Këshillit të Ministrave që nuk janë në thelb vënë në pikëpyetje për shkak se ajo është penguar vetëm miratimin e legjislacionit. Komisioni gjithashtu Parlamenti mund të paraqesin pikëpamjet e tyre mbi qëndrimin e Këshillit. Parlamenti . Paragrafi shpjeguar Këshillin. dokument tekst në përputhje me mendimin saj.55) Në rast se një marrëveshje është një mundësi që teksti i aktit është miratuar pas "shqyrtimit të parë. Kjo nuk është e pazakontë për të raportuar negociatat joformale tripalëshe midis tre institucioneve." .48) C) koodlučivanja legjislativ Parlamenti Europian dhe Këshilli 49) Procedurat paidentifikuara sipas nenit 251 të Traktatit të komunitetit Evropian-ndërtuar Traktatit të Mastrihtit të vitit 1993. Në këtë rast. "51) të Traktatit të Lisbonës një fushë më të gjerë të aplikimit të rregullt ligjor Procedura në një tjetër 40 oblasti. në teori. duke kërkuar që të rregullojë dokumentin e saj projekt. me propozimin e legjislacionit në Parlament dhe Këshillit.Komisioni me vendim të shumicës së anëtarëve të tij të përmendur.54) në praktikë. Megjithatë. nuk do të këtë duhet të miratohet nga një shumicë të cilësuar në Këshill.Këshilli ende kishte autoritetin për të miratuar aktin me vendim unanim të anëtarëve të saj. sipas procesit të rregullt legjislativ TFEU zhvillohet si më poshtë način. u promovua në "procedurën e zakonshme legjislative". Këshilli mund të miratojë tekstin e aktit me shumicë të cilësuar.52 reja).53) . kur Parlamenti nuk pajtohen me të. në mënyrë që Amendamentet parlamenti ishin të pranueshme për Komisionin dhe për Savet. Nga ana tjetër.

brenda gjashtë javëve të thërrasë "pajtimit komision" të përbërë nga përfaqësues të paritetit dy institucioneve (Këshilli dhe Parlamenti). fq.Iz nuk është e vështirë për të parë se ligji i zakonshëm-tive procedurë mbetet një kryevepër e kompleksitetit. se shumica absolute e votave të të gjithë deputetëve votuan spot ndryshim në qëndrimin dhe ta kthejë atë tek Komisioni. Nëse një shumicë e thjeshtë e mbështetjes apo qëndrim rreth tij nuk i përgjigjet. përfaqësonte një hap thelbësor përpara në realizimin e konodavnihkompetencave të Parlamentit evropian.Në versionin e dytë. Fondet buxhetore janë.Slobodan juridiksioni Zecevic Evolucioni i parlamenta183 Evropian megjithatë. Brenda komunitetit. N 6. L'Union EUROPEENNE. Parlamenti Evropian fillimisht kishte vetëm këshillues simbolike ovlašćenja. me përjashtim të atyre që janë negativisht Komisioni votoi (ndryshimet e përmendura më parë. Kryetari i Këshillit te-Fjala e kryetarit të Kuvendit. 367. Nëse për të krijuar "një dokument të përbashkët përmbajtjes projekt". Këshilla në këtë fazë është i autorizuar për të miratuar me shumicën e kualifikuar të Parlamentit të gjitha ndryshimet. si dhe numër të njëjtë të deputetëve të zgjedhur përqindja e deputetëve forcës klubova. kjo është paraqitur në një iParlamentu Këshillit që kanë deri në 6 javë për të konfirmuar atë me një shumicë të cilësuar. Megjithatë.57) buxheti i Komunitetit Ekonomik Evropian gjatë viteve të gjashtëdhjetë go-financuar nga kontributet e shteteve anëtare.Evropian ka sërish dy mundësi. Në lidhje me procedurën e bashkëpunimit është vërejtur ulje e rolit të Arbitrazhit Komisionit. . Komiteti përfshin përfaqësues në të vërtetë të gjithë anëtarëve të Këshillit. Nëse Parlamenti refuzon shumicën absolute të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit të pozitës. kjo do të konfirmohet brenda 3 muajve nga paraqitja e tij Parlamenti. 58) nga lartësia e pagesës ishte llogaritur si një funksion i pasurisë kombëtare të shteteve anëtare. propozimi është konsideruar të jetë përfundimtare para-ekspozuar odbačenim.56) Komisioni do të marrë pjesë në punën e komisionit duke u përpjekur për të sjellë pikëpamjet e të dy institucioneve.Parlamenti ka një mundësi të tretë. nga njëra anë e përdorur për komunitetin dhe . nëse Këshilli nuk pranon asnjë amen-jo Parlamentin Evropian. ka pasur një konflikt në mes të konceptit tradicional të "transnacional bashkëpunim "dhe" autoritet mbikombëtar ". dhe shumica absolute e anëtarëve të votave të hedhura." Kjo procedurë është 56) Ph Manin. kur është fjala për procedurën e buxhetit. Pedone. . sepse vetëm ekzekutivi (qeveria) kanë aftësitë e nevojshme teknike për të përcaktuar buxhetin e propozuar. akt është konsideruar të jetë refuzuar përfundimisht. Komisioni dorëzohet mendimit të Këshillit për ndryshimin e Parlamentit. 2005. ky autoritet është i kufizuar. sepse akti është miratuar në përputhje me atë që është rënë dakord ndërmjet Parlamentit dhe Këshillit të "Komitetit të Pajtimit. BU-JET-ske NAD-LE-ZnO-IST EVROPIAN PAR-LA-MEN-AT Miratimi i buxhetit në vendet me sisteme demokratike në kuadër të kompetencave ekskluzive të Kuvendit. Paris. Nëse Këshilli dhe Parlamenti miraton projektligjin "dokument të përbashkët". metat miratuar njëzëri) dhe kështu të kalojë një akt.

ajo që pasoi ishte një proces kompleks i cili dha një lexim të dyfishtë të propozimit Buxheti dhe Këshilli dhe Parlamenti. Komisioni propozoi një ndryshim cilësor në fushën buxhetore 1965 vjet. Kursi i procedurës buxhetore u qeverisur nga neni 272 i traktateve RA themelues të Komunitetit Evropian. Ajo ishte planifikuar që të gjitha institucionet e Komunitetit Komisioni projeksionet e kostos për të shkuar më tejdune në të cilën ky i fundit përcakton buxhetin pretpredlog paraqitur më pas Këshillit.59) Samiti në krye. pjesë e të ardhurave (1 për qind) vëna nga shtetet në bazë të Mbledhja e TVSH vrednost. energjisë. duke argumentuar për futjen e të ashtuquajturave burimet e veta të të ardhurave për të Komunitetit. të bëjë një dallim në mes të ashtu-quajtur. Në rastin e fundit. Ndarja në mes të dy llojeve të shpenzimeve është bërë në kompetencë të Parlamentit Evropian. Këshilli me shumicë të cilësuar votash përcakton buxhetin e propozuar dhe përpara se të Parlamentit Europian.62) në sistemin Ai. Pjesa arriti 50 për qind në buxhetin e Komunitetit. transportit. ngjashëm me koodlučivanja procedurës.64) Kostot Perkujtimore janë të lidhura me kredinë strukturore (fondet sociale dhe rajonale. Parlamenti Evropian gjithashtu ka fuqinë për një votim të dy të tretave të shumicës. rënduar produktet bujqësore shumën e importit. dmth.61) Buxheti i Bashkimit Evropian kanë aplikuar parimet e publikut financave personale. . me të cilën Parlamenti fituar të drejtën për të vendosur mbi shpenzimet individuale. në mënyrë për të barazuar çmimet e Evropës. kërkimore. kështu që në vitin 1990. dy shpenzimet e detyrueshme. me kusht që përqindja është "serioze" arsye për refuzimin buxhetin e propozuar si një e tërë. për shembull. dhe të tjera për financimin e Politikës së Përbashkët Bujqësore.63 tyre) Fjala më Bolo në kostot që mbrojnë çmimet bujqësore produktit (garancionet FEOGA) që janë formuar në vitet shtatëdhjetë e hershme tre të katërtat buxheti Zajednice. Marrëveshja e Brukselit 1975/07/22. dmth bujqësore taksat. e cila u rivendos gradualisht. Kryetarët e shteteve ose qeverive të Bashkimit. regjistrohen në buxhetin e të ardhurave dhe shpenzimeve Zajednice. kështu futjen e parashikuar të burimeve të Komunitetit të ardhurave personale zëvendëson pagesën e shteteve anëtare. duke u bërë dega e dytë e autoritetit buxhetor marrë të drejtën për të "fjala e fundit" në rastësor e shpenzimeve. megjithatë.60) Futja e vetanake komuniteteve të ardhura ka çuar në zgjerimin e kompetencave të Parlamentit evropian në fushën buxhetore dhe Luksemburg marrëveshje oizmeni kontratës mbi themelimin e 1970/04/22. në funksion të Komunitetit Ekonomik Europian ka bërë një zonë që ka një tarifë të përbashkët doganore për vendet e treta. të mbajtur në 1969 Hagës ka kontribuar për të zhbllokuar situatën dhe buxhetin sti-raundin. ju nuk mund të përgjigjet brenda afatit kohor të caktuar ose të propozojë amendamente to.institucionet e saj. si dhe përfshirjen e një çifti të evropiane ment në miratimin e buxhetit. ndihma për zhvillim. të tilla si. Në seksionin e mësipërm kemi theksuar se kjo është fjala e fundit në këtë fushë kishin një Këshill buxhetor apo Parlamentit Evropian. e cila nga ana mund të mbështesin atë. por edhe autoriteti për të krejtësisht të refuzojë buxhetin e propozuar do-lini. parimi i buxhetit unitetit. Këshilli i Parlamentit Evropian. varësisht nga llojet e shpenzimeve. por pastaj Gaullist Franca nuk ishte i përgatitur për të mbështetur këto promene. E parë përfshihen ata të cilëve hyrje shpenzimet në buxhetin e nevojshëm për komunitetin për të përmbushur detyrimet e saj të brendshme dhe të jashtme nën Memorandumit të Shoqatës ose vendimet e marra nga primeni. mjedisi) dhe vëllimin e tyre është rritur. të tilla si: Dogana.

Mosbesimi është miratuar-Jeno marrin pjesë në votim. Këshilli do të bëjë një deklaratë në propozimin e buxhetit ai ka dërguar në Komisionin.66) Kështu.70 Evropian) sipas dispozitave të Traktatit të KE Parlamenti Evropian nuk kishte pushtet për të sanksionuar tha institucioni. e drejta e Parlamentit në kuadrin e sistemit institucional të Komunitetit dhe Bashkimit Evropian nuk është krijuar mjaftueshëm. Këshilli dhe Parlamenti të ketë 14 ditë për të miratojë atë me shumicë të cilësuar dhe shumica e votave. në lidhje me procesin e buxhetit. Parlamenti votoi (me shumicë absolute në raport me numrin e anëtarëve) ndryshimet në propozimin e buxhetit. me kusht pravila. Pasi që parlamentarët kanë tre ditë për të menduar para se të debatit dhe votimit. Në fakt.Traktati mbi Funksionimin e Lisbonës së Bashkimit Evropian set-rregulluara 2009 vit. Nëse brenda 42 ditëve nga data e Parlamentit Evropian miraton projektbuxhetin e paraqitur nga Këshilli. dhe përveç dy të tretat e tyre deklarohen për predlog. çështja e besimit ka Santer Komisionin në janar 1998. vit.69 rrepta procedurale në) një mocion mosbesimi duhet të paraqesë të paktën një të dhjetën Anëtarët e Parlamentit Evropian në shkrim me një shpjegim. kjo do të konsiderohet i miratuar. nëse një shumicë absolute të anëtarëve. Nëse komisioni nuk arrin të prodhojë një buxhet të përbashkët projekt. Traktati Lisbonës siguron për një "leximi" të buxhetit në secili i institucija. Parlamenti Evropian i ka dhënë autoritet për të parë të faktit se jo-besimi në vendim-afat pasoja të rënda politike. ku transportuesit ishin međudržav-marrjes organet Këshillin e Ministrave dhe savet. Përveç kësaj. Presidenti Nici dy institucionet do të thërrasë një "komitet pajtimit" nëse Këshilli nuk ka pranuar të gjitha amendamentet e Parlamentit brenda 10 ditëve.71) Në këtë kontekst duhet të përmendet në lidhje me Komisionin Santer krizës e cila përfundoi dorëheqjen e tij kolektive mars 1999. pasi kishte mësuar në lidhje me keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit në Parlamentin Evropian.Iako në shikim të parë duket e natyrshme dhe demokratike. Komisioni është i detyruar të përgatisë një propozim të ri buxhetor. vota e asnjë procedurë mosbesimit është përdorur rrallë. por që Komisioni ishte mohuar autoritetin për të vendosur që objektivisht shpesh dukej si një aleat natyror i Parlamentit në një përpjekje për të "Bashkimi institucionet supranacionale 'delegojë kompetenca të gjerë. pikërisht iniciativa ishte ngritur tetë herë dhe vota doli vetëm gjashtë puta. ndarja e heqjes së troškove. Në qoftë se kjo është një sistem i Evropian të Qymyrit dhe Çelikut ishte disi logjike që kompetencat e Parlamentit të votojë për besimin në autoritetet më të larta për të raportuar çdo vit në punën ashtu siç është pikërisht institucioni ka bërë të vjetërohet. NAD-LE-ZnO-STI NAD-Zo-RA EVROPIAN PAR-LA-MEN-TA67) A) asnjë votë besimi në Komisionin Në përputhje me parimet themelore e demokracive moderne. Parlamenti Evropian dhe Këshilli i skive duhet të bazohet në zbatimin e një procedure të veçantë legjislativ për të përcaktuar koston e tërë. por si për sistemin e kontratës së Ekonomik Evropian komunitetit dhe Komunitetit Europian të Energjisë Atomike. apo në qoftë se të dy instiucije refuzojnë propozimin e tij. Nëse Komiteti i Pajtimit brenda 21 ditëve të përcaktimit të buxhetit të përbashkët projekt. Prandaj. Me atë .65 detyrueshme dhe fakultative) Në mënyrë të veçantë. megjithatë. Në qoftë se. vit.

Jacques Santer pastaj ranë dakord të caktojë një komitet ekspertësh.75) Për shembull. Pyetjet dorëzuar kryetarit të Kuvendit. 17 aktuale neni. si dhe mundësia që të gjithë më të sigurt se është i mosbesimit në parlament. përkundër faktit se dy shtetet më të madhe të BE Franca dhe Gjermania ndjeu se nuk ishte koha për shkatërrimin e tij. por që duhet të censurojnë sjellje të kundërt. Jepet relativisht të pafavorshme raporti "Komiteti i ekspertëve". por jo i mjaftueshëm. Mbikëqyrja parlamentare kryhet nëpërmjet diskutimit të raportit vjetor të dorëzuar nga Komisioni në lidhje me aktivitetet Unije73) ose raportet e përgatitura të veçanta me kërkesë të Komisionit të Parlamentit. mbikëqyrja parlamentare bazuar në diskutimin e raporteve është shtrirë në aktivitetet e Këshillit të Ministrave dhe Këshilli Europian në fushën e ekonomisë. nga ana e forcuar idenë se si një institucion demokratik ka për detyrë të mbikëqyrë si duhet shpenzimin e fondeve të BE-së. dhe në këtë kuptim Parlamenti Evropian deleguar kompetenca të caktuara. Drejtë të kërkojë pyetje gojore janë grupe politike. komisionet ose parlament." Traktatet krijimin e parashikoi se pyetjet janë pyetur vetëm Komisionin. ekzistojnë tri lloje të pyetjeve.rast. por në praktikë. Në pikëpamje të delikatesë e situatës. një i rëndësishëm. apo nga diskutimet e aktual ose Problemet urgjente dhe događajima. dhe përgjigja është publikuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian. e cila është menduar për të hetuar këtë rast. pesë deputetë. numri i parlamentarëve u deklarua zaobaranje 68) ish-neni 201 i Traktatit të KE-së. si dhe në fushën e politikës së jashtme saradnje. paragrafi 8 i kontratës në BE. por edhe për shkak të presionit nga Parlamenti Evropian dëshiron. 76) Në praktikë. kryetari i Këshillit Evropian do të paraqesë një raport në parlament pas çdo takimi të autoriteteve dhe informojnë ata të zënë Parlamentit stavovima. pa dëgjuar pyetjet gojore dhe diskutim ndjekur. B) Ju-qi-shtëpi mbikëqyrjes Në vendet demokratike.74) Në praktikë. pyetjet me gojë.Članovi Evropian në bazë të nenit ish-197 e kontratës KE Komuniteti (tani Neni 230 Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Europian). Në Parlament. e cila ia kalon ato institucionit kompetent (Komisioni ose Këshilli). Komisioni Dorëheqja kolektive Santer mars 1999. vit. kanë zhvilluar një varg të "pyetjeve parlamentare. Pyetjet me shkrim. Nga Parlamenti Evropian si institucion për herë të parë për të treguar se ai mund të ngrihen mbi interesat e shteteve anëtare. Këshilli ra dakord që korrespondon me pyetjet parlamentare. është e zakonshme për asamblenë e mbikëqyrë pushtetin ekzekutiv. ndërsa . Pyetjet e shkruara të dorëzuara paraprakisht me Kryetarin e Parlamentit.

nuk duhet të ketë një konotacion personal. Traktati i Mastrihtit.84) Procedura e përgjithshme për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisioni dëshiron për të siguruar përputhjen e veprimeve të brendshme dhe të jashtme dhe aspiratat e Komunitetit të Parlamentit Evropian për të vendosur kontroll demokratik në fushën e ndërkombëtare odnosa. kështu që kjo mund të jetë për shkak të përgatisë një përgjigje. Këto çështje janë të lidhura me ngjarjet aktuale dhe duhet të jetë konciz dhe pikë.83) Kuvendi i vetëm nga faza-slednjoj ketë juridiksion në kuptimin e dhënies final pëlqimin për të qenë shtet i detyruar (ratifikimit). godine. Ndjekur shembullin e parlamentit britanik. Ne nuk duhet të harrojmë Parlamentit dhe informatave të marra përmes raporteve vjetore të ndërmjetësuesit (Avokati i Popullit) në institucionet dhe organizatat në administratën Unije. të shkurtra dhe specifike. Pyetje me gojë janë të dorëzohet në institucionin kompetent (Komisioni ose Këshilli) vetëm para seancën plenare të Parlamentit. u prezantua dhe kaq. Komunitet kishte rregullat e veta në këtë fushë. ose përmbajnë pretendime apo dekretet rreth çështjeve të veçanta. . ratifikimi është e nevojshme për kategoritë e kontratave të caktuara dhe atyre më të rëndësishme (për shembull. Traktati i Bashkimit Evropian mbikëqyrjes parlamentare është forcuar duke institucionalizuar të drejtat e qytetarëve dhe lica78 ligjor) paraqiti një peticion në Parlamentin Evropian. të cilat janë në rendin e ditës. "Ore e pyetjeve" (koha pyetja).81) ekspozuara më parë teknikat e kontrollit në dispozicion të Parlamentit Evropian janë të përfshira në Traktatin e Lisbonës mbi funksionimin e Bashkimit Evropian themeluar nga viti 2009. 79). Pranimin e piKryetari i Parlamentit vendos hollë. ky artikull është ndryshuar pjesërisht për të zgjeruar kompetencat e Parlamentit Evropian dhe të njëjtën qartë. të cilat ishin rezultat i interesit të Shteteve Anëtare për të ruajtur funksionin ndërkombëtar nën kontrollin e ndërshtetëror autoritetit (Këshilli Ministrat). Në disa vende. në Francë). Parlamenti paguan atyre një orë e gjysmë në çdo periudhë të seancës. u qeverisur nga neni 300 i Traktatit të KE-së dhe të zbatohen të gjitha marrëveshjet. 77) deputetët do të jenë në seancë një herë në javë për të bërë pyetje presidentin ose anëtarëve të komisionit.nëse ato janë të pranueshme për vendosjen e tyre në rendin e ditës "Byroja" vendim të Parlamentit. si dhe e drejta e Parlamentit për të ngritur një komisije80 përkohshme hetimore) për qëllim paraqitjen eajo raporton mbi zbatimin e ligjit të Bashkimit. Pyetjet me gojë pa diskutim dorëzuar edhe Byroja e parlamentit të cilët mund të vendosë për të kthyer ato në pyetjet me shkrim. Për pyetje të shkurtra dhe specifike Komisionit ose menëntë janë të detyruar të japin përgjigje të sakta.82) Juridiksioni ndërkombëtare Euro-Evropian Par-la-MEN-AT Në negociata të nivelit shtetëror dhe përfundimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nën juridiksionin e ekzekutivit apo Presidenti i Republikës apo vlade. me përjashtim të atyre që u nënshtrohen procedurave të veçanta.

Në përputhje me nenin 300 marrëveshjes Traktati i KE është përcaktuar nga Këshilli.83) rekomandojë Këshillit për të hapur negociatat për lidhjen e një marrëveshjeje ndërkombëtare. Komisioni është i autorizuar për të negociuar në emër të komunitetit. Parlamenti më vonë ai fitoi Këshilli konsultohet dhe kur ajo nuk është e dhënë në një marrëveshje mbi krijimin (procedura LUNsWesterterp) .Traktati origjinal i Komunitetit Ekonomik Europian parashikuar që Këshilli konsultuar me Parlamentin Evropian vetëm para marrëveshjet përmbyllëse Come on pridruživanju. institucionet e .* Para-te-riKomisioni është i autorizuar për të hyrë në kontakte jozyrtare me partnerin e kontratës potencial. Nëse Gjykata vendos një opinion negativ të marrëveshjes mund të hyjë në fuqi vetëm sipas kushteve të përcaktuara në nenin 48 të Traktatit të Bashkimit Europian. me një ose më shumë Shteteve ose një ose më shumë organizatave ndërkombëtare. në qoftë se ju të ndryshojë Memorandumit të Shoqatës. Në rastet e mësipërme mendimin alternativ të ishte fituar nga një shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve.89) nga Traktati i Mastrihtit u zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme juridiksionin e Parlamentit Evropian. Negociatat zyrtare janë duke filluar të shprehë vendimin e Këshillit. Mendimi mëparshme alternativ i Parlamentit ishte e nevojshme për të përfunduar: . Natyra jo-detyruese këtë vit i procesit të konsultimit zëvendësohet "saglasnog menduar" kur bëhet fjalë për marrëveshjet e pranimit Zajednici88) dhe pridruživanju.Marrëveshjet që krijojnë një kornizë të veçantë institucionale me organizimin e procedurave të bashkëpunimit.Marrëveshjet që kanë pasoja domethënëse për buxhetin e Zajednica. por ajo ka bërë në kuadër të mandatit të dhënë të saj nga Këshilli dhe me "ndihmën" e specializuar gjendje komekeqardhje që ky i fundit është i vendosur dhe me të cilin është dorëzuar udhëzim. . Kur vjen puna për të marrëveshjeve të asocimit do të duhet një shumicë absolute të votave. Komisioni. dhe 81) Neni Ish 195 i Traktatit EC.87) Akti i Vetëm Evropian i vitit 1987. parlament91 Evropian) dhe shteteve anëtare kanë të drejtë t'i drejtohet Gjykatës së Drejtësisë me një kërkesë për miratimin e një ekzaminim paraprak të një marrëveshjeje ndërkombëtare për të lidhur me rendin kushtetues të Komunitetit.85) Në këtë drejtim.86) Megjithatë. dmth. * Përfundimi i Vendimi për përfundimin e një marrëveshjeje ndërkombëtare është sjellë në Këshillin një propozim nga Komisioni dhe konsultimi Evropian parlamenta.82 Evropian) Nga neni 223 të nenit 234 të Traktatit mbi Funksionimin e 0. ashtu siç parasheh që ky i fundit duhet të konsultohet për të gjitha marrëveshjet para dorëzimit të tyre duhet të bëhet në përputhje me procedurën e përgjithshme. Në praktikë. Neni 228 i tanishëm Traktati mbi Funksionimin e unije. duhet të mbahen në mend . dmth.Marrëveshjet që çojnë në një ndryshim në legjislacionin e miratuar në pajtim me procedurën e referuar në nenin 251 të Traktatit të KE (koodlučivanje). megjithatë.85 . Parlamentet në këtë fushë zakonisht publikon ose mendimin alternativ.

Bashkimi ka një mandat për të zhvilluar bashkëpunimin në fushën e së drejtës civile dhe penale.sh.97 kualifikuar) Kështu.96 Evropian) PËRGJEGJËSITË E PARLAMENTIT EVROPIAN Zona e çështjeve të drejtësisë dhe në shtëpi Traktati i Lisbonës në vitin 2009. kufijtë e brendshëm dhe të jashtëm miratohen në përputhje me procedurën e zakonshme legjislative. përveç në fushën e të drejtës familjare. pengesë dhe .Komunitetit kanë preferuar në vend të heqin dorë përfundimin e marrëveshjes apo të modifikojë kushtet e saj në përputhje me kërkesat e parashtruara në Gjykatën mišljenju. ku Marrëveshja lidhet me politikën e jashtme dhe të sigurisë. Një nga themelet e bashkëpunimit të bazuar në parimin e njohjes së ndërsjellë të gjyqësor presuda. Këshilli miratoi një vendim për përfundimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me marrjen e aprovimit nga parlamenta. Përveç kur mosmarrëveshja-91) Kjo e drejtë i është dhënë amendament për nenin 300 të Traktatit të KE nga Traktati i Nicës bërë. Për vetëm ka të bëjë me fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. dmth.100) Përveç kësaj. të cilat Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të përfundojë ska se nuk kishte status ligjor lica. ajo siguron për një zgjerim të rëndësishëm të veprimit legjislativ përmes procesit të rregullt legjislativ. këto janë zonat ku mund të ketë një harmonizim të ligjeve të Shteteve Anëtare në zbatimin e procesit të rregullt legjislativ (p. në varësi të natyrës së marrëveshjes.98) në Bashkimin ligjit civil është kompetent për të miratuar masa të shteteve približavanjezakonodavstava rëndësishme anëtare në përputhje me procedurën e zakonshme legjislative. Miratimi i rregulloreve në propozimin e Komisionit të Parlamentit Europian dhe Këshillit.99 ) njohja reciproke e vendimeve ndërmjet Shteteve Anëtare dhe me kusht për kriminel prava. .93) Sipas dispozitave të Traktatit të Lisbonës të BE-së në vitin 2009.92) të Traktatit të Lisbonës mbi reformën e sistemit institucional të Bashkimit Evropian në fshirjen thelb marrëveshjet ekzistuese për ndarjen e sferave të ekonomik që është në gjendje të lidhë marrëveshje dhe Komunitetit Europian në fushën e jashtme dhe politikën e sigurisë. Negociatat për përfundimin e një marrëveshjeje ndërkombëtare për të hapur në bazë të rekomandimit të Komisionit ose të Përfaqësuesit të Lartë për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë.95 termi) Procesi i përfundimit të një marrëveshje ndërkombëtare është i qeverisur nga 218 Traktatit të nenit për funksionimin e Bashkimit Evropian. me kusht që parlamentet kombëtare kanë fuqinë për të paralajmëruar dhe për t'i bindur Komisioni për të rishikojë propozimin e tij nëse besoj se kjo shkel supzidijarnosti parim. harmonizimi i rregullave të procedurës penale për të siguruar lo96-ndërsjellë njohjen e vendimeve. masat që lidhen me politikën e azilit. Këshilli miratoi një vendim për të autorizuar fillimin e negociatave dhe të vendosur. Ambicioze të kenë qasje në shtyllën e tretë të bashkëpunimit. e cila është subjekt i konsenzus. 94) dhe rrjedhimisht mund të hyjë në marrëveshje me një ose më shumë Shteteve anëtare dhe ndërkom organizacijama. negociatorët e autorizuar. i cili do të vendosë nga një većinom. Bashkimi Evropian si një njësi të vetme e integrimit Europian është një personi juridik.

fjala në "format e krimit të rëndë" që kanë ndër-kufitar dimension (terrorizmi. As it is mentioned above. had until the end 70’s of the last century symbolic advisory role in the budgeting and legislative acts of the Community.sh. kur për të kryer akte kundër mjedisit. we could get the impression that the European Parliament similarly to the national parliaments in the classical states has legislative power. then gradually with constant political struggle became colegislator and indispensable participant in the process of adopting the budget and appointment of the Commission.101) Rregullat e mëposhtme duhet të respektohet dallimet në sistemet ligjore të shteteve anëtare. The political objective of the European Parliament has actually been to acquire . papunësia Konita trafikimi i armëve. lejon Bashkimi për të vepruar. etj . të drejtat e viktimave të krimit. Miratimi i rregullave minimale në direktivat para-parë materiale dhe zona e ligjit penal në lidhje me përcaktimin e veprave penale dhe sanksioneve (aka "evrozločini") 0. nuk është i kufizuar në dy slučaja. ju keni nevojë për mbrojtjen e interesave financiare të saj. për shembull. bashkëpunimi gjyqësor të Shteteve Anëtare në kontekstin e procedimeve penale dhe zbatimin e vendimeve). kur është fjala për euro të falsifikuara apo produkte të tjera.konfliktet problemeve të kompetencave të Shteteve Anëtare. pastrimi i parave.. creators of the Treaties establishing the European Communities. Bashkimi mund të vendosë rregulla minimale kur afrohet ligjet e Shteteve Anëtare është i nevojshëm për të siguruar arritjen e politikave të BE-së në fushat që kanë qenë objekt i masave të harmonizimit. Lista e mësipërme mund të plotësohet në rastin e evolucionit dhe shfaqjen e formave të reja të krimit dhe me vendimin unanim të Këshillit dhe konfirmimit të tij nga parlamentu. megjithatë. etj ... However. European parliament.103) Së pari. COMPETENCE EVOLUTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary Having in mind the principle of democratic legitimacy of governments. budgetary authority and right to appoint and dismiss the government.) 0. fallsifikimi i mjeteve të pagesës. the European Parliament as a democratic body was ranked first on the list of institutions in the Treaty on the European Economic Community. krimi kompjuter dhe krimit të organizuar). rregulla minimale në lidhje me pranimin e ndërsjellë të provave në ligjin penal të personave të procedurës. trafikimi i qenieve njerëzore. held that the Community institutional system needed parliamentary body that would supervise the executive. trafikimi i drogës.104 Evropian) Përveç kësaj. mbështetja trajnimi i të punësuarve në gjyqësor. Në fusha të tjera procedura e zakonshme legjislative vlen të miratojnë "rregulla minimale" (p.102) veprimit legjislativ i Unionit. shfrytëzim seksual të grave dhe fëmijëve. Therefore. Kështu.

. European Parliament. EVOLUCIONI I KOMPETENCA PARLAMENTI EUROPIAN përmbledhje Duke pasur parasysh parimin e legjitimitetit demokratik të qeverive. Parlamentit Evropian. Megjithatë. autoritet buxhetor dhe të drejtën për të emërojë dhe shkarkojë qeverinë. Siç është përmendur më lart. European Union. Parlamenti Evropian. si një organ demokratik u rendit e para në listën e institucioneve në Traktatin për Komunitetin Ekonomik Europian. krijuesit e Traktateve themeluese të Komuniteteve Evropiane. Parlamenti Evropian.Objektivi politik i Parlamentit Evropian ka qenë në fakt të marrë kompetencat e Kuvendit në rregulloren e shtetit federal dhe kështu federalize sistemin kushtetues të Bashkimit Evropian. Keywords: Evolucioni. Bashkimit Evropian. pastaj gradualisht me luftë të vazhdueshme politike u bë colegislator dhe pjesëmarrës i domosdoshëm në procesin e miratimit të buxhetit dhe emërimin e Komisionit. Keywords: evolution. ka pasur deri në fund 70 e fundit Shekulli roli simbolik këshillëdhënës në aktet e buxhetimit dhe legjislative të Komunitetit. u shpreh se sistemi institucional Komuniteti nevojshme trup parlamentar që do të mbikëqyrë ekzekutivin. Prandaj. ne mund të merrni përshtypjen se Parlamenti Evropian të ngjashme për parlamentet kombëtare në shtetet klasike ka pushtetin legjislativ.competencies of the Assembly in the federal state regulation and thus federalize the constitutional system of the European Union.