Actele şi faptele supuse înregistrării După înmatriculare, în cursul activităţii, pot interveni anumite acte şi fapte care modifică

elementele consemnate în registrul comerţului cu ocazia înmatriculării. Aceste modificări trebuie aduse la cunoştinţă celor interesaţi. În acest scop, persoanele înmatriculate sunt obligate să ceară înscrierea în registrul comerţului a unor menţiuni privind actele şi faptele prevăzute de lege. Articolul 21 din Legea nr 26/ 1990 prevede că se vor înregistra în registrul comerţului menţiuni referitoare la: a) acte juridice care au ca obiect fondul de comerţ (donaţie, vânzare, locaţiune, garanţie reală mobiliară), precum şi actele care aduc modificări înregistrărilor sau menţiunilor ori care fac să înceteze firma ori fondul de comerţ ; b) modificări privind numele, cetăţenia, data şi locul naşterii reprezentantului. Dacă dreptul de reprezentare priveşte numai o anumită sucursală ori filială, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala sau filiala. Semnătura noului reprezentant va fi dată în condiţiile art. 13 alin. (5) şi (6) din lege ; c) drepturile de proprietate industrială de care dispune comerciantul (brevetele de invenţii, mărcile şi indicaţiile de provenienţă) ori drepturile asupra firmei, emblemei şi alte firme distinctive prevăzute de lege asupra cărora comerciantul are un drept; d) hotărârea de divorţ a comerciantului, precum şi cea de împărţire a bunurilor comune, pronunţate în timpul exercitării comerţului, în condiţiile legii; e) hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acesteia , precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri; f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare; g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incomptibil să exercite această activitate; h) orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistratate; La încetarea activităţii comerciale, comerciantul este obligat să ceară oficiului registrului comerţului radierea înregistrării din registrul comerţului. Radierea nu poate avea loc în cazul suspendării activităţii comerciale, ci numai la încetarea acesteia. Cu privire la societăţile comerciale, radierea poate interveni numai după terminarea operaţiunilor de lichidare a societăţii ( art. 260 din legea nr. 31/1990) Înscrierea menţiunilor în registrul comerţului se efectuează în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel. Articolul 7 din legea 26/1990 prevede ca instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului în termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile care se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun comform legii. Există o hotărâre judecătorească irevocabilă, prin care se dispune înregistrarea unor menţiuni în registrul comerţului, o încheire a judecătorului delegat nu mai este necesară. Cererea de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor privind actele şi faptele arătate trebuie făcute de comerciant în termen de 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Potrivit legii, înregistrararea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate. În acest caz, termenul este de cel mult 30 zile de la data când aceste persoane au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. Mai mult, pentru faptele şi actele prevăzute de art 21 lit.d), e) şi g) din legea 26/1990, înregistrarea menţiunilor se face din oficiu, pe baza copiei lagalizate de pe hotărârea irevocabilă a instanţei judecătoreşti ( art. 7 din legea 26/1990). Trebuie arătat că, prin reglementarea de către lege a posibilităţii menţiunilor şi la cererea altor persone sau din oficiu, comerciantul nu este scutit de obligaţia de a cere efectuarea

În primul rând. prospecte.Articolul 25 din Legea nr. 5 din legea 26/1990).menţiunilor. Pentru protejarea persoanei păgubite prin înregistrările efectuare în registrul comerţului. oferte. 26/1990 înmatricularea şi menţiunile în registrul comerţului au un rol cu efectele opozabile terţilor. sediul social şi codul unic de înregistrare (art. înregistrarea în registrul comerţului are ca efect dobândirea personalităţii juridice (art.29 din legea 26/1990). hotărârea judecătorească irevocabilă în cauză să nu fi dispus efectuarea unei menţiuni în registrul comerţului privind desfiinţarea în tot sau în parte ori modificarea actului care a stat la baza înregistrării. . Această calitate se deosebeşte aşa cum am arătat. Codul Comercial.În sistemul legii nr. comenzi. În privinţa societăţilor comerciale. Înregistrarea în registrul comerţului nu produce efecte constitutive cu privire la calitataea de comerciant. trebuie să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care a fost desfinţat în tot sau în parte ori modificat actul care a stat la baza înregistrării (de exemplu. prin săvârşirea faptelor de comerţ. comerciantul este obligat să menţioneze pe toate documentele folosite în activitatea comercială (facturi. În mod excepţional. Înregistrarea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului (art. aceste acte sau fapte neînregistrate pot fi opuse terţilor dacă se face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.Înmatricularea sau înregistrarea unei menţiuni în registrul comerţului poate să fie păgubitoare pentru anumite persoane. După înregistrarea în registrul comerţului. 26 din legea 26/1990). Nerespectarea acestei obligaţii atrage consecinţele prevăzute de lege. fără ca aceştia să poată opună necunoaşterea lor. Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în registru (art. etc) firma. Potrivit legii . scrisori. cu respectarea legii. înregistrările făcute în registrul comerţului . tarife. Întrucât au un rol de publicitate. în forma dată prin Legea nr. în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care este solicitată radierea.41 din legea 31/1990). în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia . în condiţiile art 7. persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor acte sau fapte neînregistrate. 26/1990. solicitantului i se eliberează certificatul de înscriere a menţiunii. Condiţiile cererii de radiere a înregistrării . 161/2003 cuprinde următoarele indispoziţii : „ Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrărilor păgubitoare . în privinţa comerciantului persoană fizică. legea reglementează cererea de radiere a înregistrării. dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului. Efectele înregistrării în registrul comerţului Rolul de publicitate al înregistrărilor . prin hotărârea judecătorească irevocabilă a fost desfinţată încheierea judecătorului delegat privind înmatricularea comerciantului).” Din textul citat rezultă că cererea de radiere a înregistrării poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite 3 condiţii. În al doilea rând. Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi. După înregistrarea în registrul comerţului. Calea de atac împortiva înregistrărilor păgubitoare efectuate în registrul comerţului Cererea de radiere a înregistrării . cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a publicării acetora în Monitorul Oficial. sunt prezumate a fi cunoscute de către terţi.

Cererea de radiere se soluţionează de tribunal cu citarea oficiului registrului şi a comerciantului. actul care constituie temeiul juridic al înregistrării a fost desfiinţat ori modificat prin hotărâre judecătorească irevocabilă să dispună şi efectuarea unei menţiuni în registrul comerţului cu privire la desfiinţarea sau modificarea actului în cauză. pentru părţile lipsă [ art. persoana interesată poate cere radierea ei din regstrul comerţului. 24 alin. persoana interesata să facă dovada unui prejudiciu cauzat prin înregistrarea a cărui radiere o solicită. şi de la comunicare. pentru părţile prezentate. Soluţionarea cererii de radiere a înregistrării . înregistrarea iniţială a rămas intactă. Împotriva hotărârii judecătoreşti de soluţionare a cererii de radiere se poate exercita numai calea de atac a recursului. Această înregistrare fiind păgubitoare. (4) din Legea nr. 26/1990 ]. el curge de la data pronunţării. . Termenul de recurs este de 15 zile.În al treilea rând. Prin urmare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful