P. 1
Priručnik za nastavnike TIO 6

Priručnik za nastavnike TIO 6

|Views: 79|Likes:
Published by milke-kv
Priručnik za nastavnike za korišćenje udžbenika TIO VI EUDKA za šesti razred OŠ, predmet Tehničko i informatičko obrazovanje (TIO6, TIO)
Priručnik za nastavnike za korišćenje udžbenika TIO VI EUDKA za šesti razred OŠ, predmet Tehničko i informatičko obrazovanje (TIO6, TIO)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: milke-kv on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

ЗОРАН Д.

ЛАПЧЕВИЋ


НОВИ
ПРИРУЧНИК 6
ЗА НАСТАВНИКЕ


УЗ УЏБЕНИК
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗОРАН Д. ЛАПЧЕВИЋ

Зоран Д. Лапчевић


Приручник за наставнике
Уз уџбеник техничко и информатичко образовање
За шести разред основне школе


Уредник
Проф. др. Бошко ВлаховићРецезенти
Лектура и коректура

Дизајн и преломИздавач
„Едука“ д.о.о.
Змаја од Ноћаја 10/1 11000 Београд
Тел/факс: 011/26 29 903; 32 87 277

Штампа
САДРЖАЈ

1. Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Концепција уџбеничког комплета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Наставни програм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Садржаји програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Начин остваривања програма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4. Израда годишњег (глобалног) и месечног (оперативног) плана рада . . . . . . . .10
5. Циљеви и задаци техничког и информатичког образовања . . . . . . . . . . . . . . 11
6. Годишњи (глобални) план рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7. Месечни (оперативни) план рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Насавне методе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9. Облици рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10. Типови наставних часова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
11. Наставна средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12. Праћење и оцењивање ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
13. Интернет адресе (сајтови) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
14. Непосредне припреме наставника за час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
16. Годишњи тест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
.
УВОД

Поштовани колегинице и колеге,

Приручник који је пред вама олакшаће вам планирање и реализацију наставних садржаја. Он
уједно представља спону између Наставног плана и програма и онога што је ученицима понуђено у
уџбенику и радној свесци овог издавача као и развојним могућностима ученика.

Приручник садржи више тематских целина:

- концепција уџбеничког комплета
- наставни програм
- садржаји програма
- начин остваривања програма
- израда годишњег (глобалног) и месечног (оперативног) плана рада
- циљеви и задаци техничког и информатичког образовања
- годишњи (глобални) план рада
- месечни (оперативни) план рада
- наставне методе
- облици рада
- типови наставних часова
- наставна средства
- праћење и оцењивање ученика
- интернет адресе (сајтови)
- непосредне припреме наставника за час
- годишњи тест

Годишњи и месечни планови направљени су на основу важећег програма техничког и
информатичког образовања за шести разред и садрже све битне делове планирања које је прописало
Министарство просвете. При планирању наставног процеса обухваћени су сви облици и методе рада
који се могу применити у настави техничког и информатичког образовања, а примерени су овом
узрасту ученика.
Препоруке које су дате у приручнику у вези са израдом глобалног (годишњег) и оперативног
(месечног) плана рада као и методичких упутстава за реализацију наставних садржаја, никако не
треба схватити као обавезу и једину могућност. На вама је да на основу услова рада (просторних
могућности и опремљености кабинета) и средине у којој школа ради планирате и реализујете свој рад.
Понуђена методичка упутства за реализацију часова не би требало да ремете ваше замисли и
спутавају креативност у раду.


КОНЦЕПЦИЈА УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА


Уџбеник техничко и информатичко образовање за шести разред основне школе има десет
поглавља. Сви садржаји у њему су урађени по званичном плану и програму које је издало
Министарство просвете. Уџбеник на један савремен и веома илустративан начин објашњава и
приказује предвиђене садржаје из области грађевинске технике прилагођене узрасту ученика. Ради
лакшег сналажења ученика и наставника уџбеник за шести разред је заснован на сличној концепцији
као и уџбеник за пети разред.
На почетку се налази детаљан садржај и водич кроз уџбеник, у коме се ученицима дају
основна упутства за коришћење и објашњења значења иконица које представљају интегрални део
књиге. Садржаји који су означени иконицама ученицима пружају додатна знања, ангажују их да
решавају одређена питања и задатаке, да израђују радне вежбе и уопштено чине им уџбеник
занимљивим и интересантним.
Најаве поглавља садрже три елемента: 1) за радознале и нестрпљиве, 2) научићеш, сазнаћеш,
упознаћеш и 3) садржај поглавља. За радознале и нестрпљиве је намењени оним савесним,
радозналим и нестрпљивим ученицима који би да се припреме на време да би што лакше пратили
најављене области. Научићеш, сазнаћеш, упознаћеш упућују ученике у оно најважније што ће
научити у предстојећој области.
На крају сваког поглавља налази се сажети преглед најважнијих знања која би требало да
ученици усвоје (научили смо). Ови прегледи могу послужити на крају школске године за
обједињавање и рекапитулацију оног што су ученици научили током године. На крају сваког
поглавља налазе се и питања из те области на основу којих ученици проверавају своје знање, као и
Интернет адресе за оне ученике који желе да прошире своја знања из оних области које их интересују.
У поглављу десет конструкторско моделовање – модули дати су цртежи макета и модела који
ученицима могу послужити као пример или почетна идеја за израду неког свог пројекта. То је
урађено и у овом уџбенику као и за пети разред јер сматрамо да ученици овог узраста нису довољно
зрели да самостално осмисле и реализују пројекат - Од идеје до реализације.
На крају уџбеника набројана су и објашњена најважнија занимања у грађевинарству, са којима
треба упознати ученике. Такође, ту је и речник мање познатих речи коришћених у лекцијама.

Радна свеска је подељена на десет поглавља, који су тематски и садржајно усклађени са
уџбеником. Ради лакшег сналажења, поглавља у радној свесци су исте бије као у уџбенику.
Радна свеска треба да помогне ученицима да лакше, боље и правилније сагледају и усвоје
основна знања и вештине из техничког и информатичког образовања, као и да постану спретнији. У
њој ученици проверавају, увежбавају и проширују своја знања. Ради лакшег моделовања у радној
свесци је дат одређени број цртежа макета и модела.
На крају радне свеске дат је евиденциони лист у који ученици уписују називе прочитане
техничке литературе и посећених Интернет сајтова који су у вези са техничком културом као и њихов
кратак садржај.
НАСТАВНИ ПРОГРАМ

Припремање и планирање наставног процеса почиње анализом садржаја датих у наставном
програму техничког и информатичког образовања који је донело Министарство просвете.
Наставни програм је документ који прописује основне дидактичке димензије образовања
тј.обим и ниво знања и способности које ученици морају стећи.
Званични наставни програм техничког и информатичког образовања садржи циљеве и задатке
наставе техничког и информатичког образовања у петом разреду, садржај по наставним темама и
наставним јединицама, оквирни тип и број часова предвиђен за дату наставну тему, оперативне
задатке за сваку наставну целину, упутство за остваривање и начин остваривања програма.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА
ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Редни број Назив наставне теме Број часова
наставне теме по теми обрада други типови

1. Увод у архитектуру и грађевинарство 4 4
2. Техничко цртање у грађевинарству 8 4 4
3. Информатичке технологије 4 4
4. Грађевински материјали 8 2 6
5. Енергетика 4 4
6. Техничка средства у грађевинарству 4 4
7. Саобраћајни систени 2 2
8. Култура становања 4 1 3
9. Техничка средства у пољопривреди 4 2 2
10. Конструкторско моделовање – модули 22 2 20САДРЖАЈИ ПРОГРАМА


Увод у архитектуру и грађевинарство

На интересантан начин, уз помоћ уџбеника и медија, приказати развој грађевинарства и
архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу). Сликом приказати
репрезентативне објекте из сваког периода градње. На изабраним примерима из историје
грађевинарства ученици могу да схвате величину људског ума који практично нема граница. У делу
који се односи на поделу грађевинарства појмове високоградње, нискоградње и хидроградње
објаснити помоћу карактеристичних грађевинских објеката који су њихови репрезенти. На пример,
за високоградњу слоком ученицима показати једну стамбену зграду, друштвену (биоскоп,
позориште, школу ...) и привредну (предузеће, индустријску халу). За представнике нискоградње
сликом показати мост, пут, железницу и аеродромску писту; а брану, луку и канал за наводњавање
као угледне примере објеката у хидроградњи. На једноставном примеру куће (путем слајда, макете
или путем рачунара у 3D приказу) показати основне конструктивне елементе из којих се састоји
грађевински објекат. Поред тога, указати и на остале елементе који чине целину грађевинског
објекта (прозори, врата, димњачки канали ...). За реализацију ове тематске целине успоставити
корелацију са наставним предметима историја и ликовна култура.Техничко цртање у грађевинарству

У обради ове наставне теме, у уводном делу ученицима јасно дефинисати основне фазе у
реализацији једног грађевинског објекта. Те фазе су: фаза препознавања потреба за градњом у којој
значајну улогу има инвеститор; фаза пројектовања грађевинског објекта у којој се трага за
функционалним, конструктивним и естетским решењима објекта и фаза извођења објеката у којој се
јасно препознају основни (зидарски, тесарски, бетонски ...), завршни (молерски, керамичарски ...) и
инсталатерски радови (водовод, канализација ...). посебну пажњу треба обратити на специфичности
техничког цртежа у грађевинарству (врсте цртежа, размере које се примењују котне стрелице и косе
црте, котни бројеви, висинске коте; симболи: приказ врата, прозора, конструктивних елемената у
основи и пресеку и приказ елемената намештаја у основи и пресеку). Као вежбу за примену знања из
овог дела ученици могу да нацртају хоризонтални пресек – основу и вертикални пресек једне
просторије (изабрана просторија може бити радна соба ученика, стан или учионица у оквиру школе
тако да сва мерења могу да се изврше на лицу места и пренесу на цртеж) у размери 1 : 100. Код
ученика треба инсистирати да: правилно исписују текст, користе разне врсте и дебљине линија, буду
стрпљиви и прецизни у мерењу приликом цртања.

Информатичке технологије

Циљ увођења информатичке технологије у шести разред је да се оствари континуитет
примене рачунара у настави техничког образовања. Ова наставна тема се реализује после наставне
теме техничко цртање у грађевинарству. Разлог томе је што постоје једноставни софтвери који се
могу користити за цртање и пројектовање без програмирања (Google SketchUp, Envisioneer Expres
3.0, Microsoft Office Visio 2003). На тај начин ће ученици упознати примену рачунара на конкретним
садржајима и рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем. Примену рачунара прилагодити
конфигурацији рачунара којом школа располаже.

Грађевински материјали

На нивоу обавештености проширити знања о материјалима који се користе у грађевинарству.
Препоручљиво је ученицима показати угледне примере грађевинских материјала који се обрађују
или њихове моделе. Излагање поткрепити проспектима, каталозима и претраживањима на
Интернету. У реализацији ове тематске целине успоставити корелацију са историјом нарочито у делу
који се односи на развој грађевинских материјала.

Енергетика

Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката, на могућност
штедње енергије и коришћења неконвенционалних извора енергије, како при пројектовању нових
објеката, тако и могућност доградње термоизолације на постојећим објектима.

Техничка средства у грађевинарству

Алате и машине у грађевинарству обрадити тако да се у првом кораку направи груба подела
механизације а за сваку од њих наброје карактеристични представници. Излагања подкрепити
сликом и по могућству моделима. У делу који се односи на заштиту на раду код ученика развијати
свест о потреби очувања личног здравља, али и очувања животне средине. Инсистирати на
познавању заштитне опреме, обезбеђивању градилишта као и околине. Ову наставну тему
реализовати у континуитету са наставном темом конструкторско моделовање. Тако ће ученици моћи
стечена знања о машинама у грађевинарству примењивати у раду са конструкторским елементима.
На сличан начин реализовати и наставну тему техничка средства у пољопривреди.

Саобраћајни системи

У односу на претходну годину, градиво проширити са аспекта саобраћајних објеката, њихове
намене, функционисања и организације саобраћаја. За ове наставне садржаје користити актуелне
медије.

Култура становања

Увести ученике у ову наставну јединицу путем посматрања и анализе својих станова.
Ученици треба да закључе из којих се делова стан састоји, које су њихове функције, који је
најповољнији распоред просторија са аспекта функционалности и могућности уштеде и коришћења
алтернативних извора енергије. Користећи план стана ученици треба да науче како се одређује
функција сваке просторије и како се врши избор намештаја имајући у виду функционалност и
економичност простора. На основу посматрања планова, макета, слика насеља градских и сеоских,
треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта.

Техничка средства у пољопривреди

На интересантан и занимљив начин путем слика, илустрација итд. ученицима објаснити
техничка средства тј. машине и уређаје у пољопривредној производњи. Организација рада и примена
савремених средстава у пољопривредној производњи. Започети реализацију моделовања машина и
уређаја у пољопривредној производњи кроз конструкторско моделовање које следи.

Конструкторско моделовање – модили

Реализација модула омогућава диференцијацију у настави с обзиром да се ученици могу
опредељивати за подручје за које имају више афинитета: моделовање грађевиских објеката
високоградње, нискоградње, израда модела разних машина и уређаја у грађевинарству и
пољопривреди из конструкторских комплета, уређење стана, поправке на кућним инсталацијама и
санитарним уређајима, рад на рачунару. Обавеза свих, без обзира на избор активности је да израде
свој пројекат по коме изводе моделовање: израда техничке документације, избор материјала, обрада
материјала, састављање делова, облагање површина и површинска заштита.

У шестом разреду ученици треба да:

- упознају развој архитектуре и грађевинарства кроз векове и карактеристичне стилове
градње;
- упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене;
- упознају конструктивне елементе грађевинског објекта;
- упознају технике грађења;
- упознају карактеристике и специфичности грађевинског техничког цртања и основне
грађевинске симболе;
- науче да читају и користе једноставне грађевинске цртеже – документацију за изградњу,
адаптацију и науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже;
- науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање,
- науче како се користи CD-ром, флеш меморија и штампач;
- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала;
- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије;
- стичу и развијају културу становања у савременим условима;
- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе);
- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима;
- стекну знања о промени и битним карактеристикама грађевинских машина;
- упознају основне процесе у пољопривредној производњи;
- науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању макета и модела према
сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката, грађевинских или пољопривредних
машина и уређаја, детаља из уређења стана и др.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Програм Техничког и информатичког образовања се реализује у форми предавања (теоретска
настава) и вежби. Настава се реализује превасходно коришћењем метода визуелног и практичног
приказа, коришћењем савремених наставних средстава. Програм вежби реализује се у форми
заокружених програмских целина (модула) које омогућују ученицима креативну слободу. Овакав
приступ омогућује индивидуализацију наставе, према надарености, способностима, мотивима и
интересовањима ученика. За сваку програмску целину постоји одређен оквир (циљ и задаци), а
наставни садржаји се реализују као програмске активности. Избор вежбе из програмских садржаја
остварује сваки ученик према личном опредељењу. Вежба треба да садржи идеју (намену, изглед),
материјал (избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака обраде и потребног алата и
прибора. У реализацију вежбе се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно
ако је он оправдан, односно рационалан у односу на циљ, задатке и ако примена овог облика рада
има социолошко, психолошко, педагошко и дидактичко оправдање.
Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја и вежби које у
реализацији треба да се преплићу и допуњују. Програмски садржаји функционално обезбеђују
корелацију са сродним садржајима из наставе физике, математике, биологије, хемије и др.
Предвиђени садржаји из техничког и информатичког образовањеа захтевају разноврстан
методички приступ односно примену поступака. Уводити ученике у свет технике и савремене
технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко
стваралаштво. Омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе
сопствена техничка решења и да се доказују у раду.
С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као
и психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и информатичког
образовања се, по правилу користе сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим
наставним предметима.: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад.
Пошто се настава техничког и информатичког образовањана изводи у тзв. блок часовима (два
спојена часа), на већем броју часова се користи комбинација више типова часа, где се у току часова
обрађује ново градиво, изводи практичан рад и утврђује раније обрађено градиво.
Полазећи од тога, у настави техничког и информатичког образовања користе се следећи
типови наставних часова, и то: часови обраде новог градива, часови вежбања, часови
утврђивања и понављања одређеног градива и др.
Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета наставним
средствима и изабраног облика рада. У обради наставне јединице преовлађује углавном једна
метода, али се она увек, мање или више, преплиће или допуњује са осталим наставним методама.
Добра организација наставе техничког и информатичког образовања подразумева и примену
наставних метода, и то: вербалне (монолошка и дијалошка), метода практичног рада, метода
графичких радова, метода истраживачког рада, демонстрационе и др.
Наставна средства су разноврсна техничка и друга средства која су прилагођена потребама
наставе. Она су извор знања и спознаја, и доприносе стварању правилних представа о предметима и
појавама реалног света који нас окружује. Правилна употреба наставник средстава појачава
концентрацију и пажњу ученика на битне елементе наставног градива, чини наставу
интересантнијом и занимљивијом.
У настави техничког и информатичког образовања користе се следећа наставна средстава:
текстуална, визуелна, аудио-визуелна, манипулативна и помоћно-техничка.


ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ (ГЛОБАЛНОГ) И МЕСЕЧНОГ
(ОПЕРАТИВНОГ) ПЛАНА РАДА

Добро сачињен план рада наставника је основна претпоставка за успешно остваривање
програма наставног предмета и ефикасан рад са ученицима у току школске године.
Годишње (глобално) планирање врши се уочи почетка школске године и своди се на
глобалну поделу наставног градива на наставне теме, број предвиђених часова за наставну тему и
поделу часова на оне за обраду нових садржаја и остале типове часова.
Месечни (оперативни) план рада наставника садржи дидактичко-методичку разраду
наставних тема на наставне јединице према редоследу реализације програма, типове часа, облике
рада, методе рада, место рада и наставна средства, иновације и (Само)евалуацију и корекцију. У
колону Иновације уписати евентуалне: нове облике, методе, наставна средства и садржаје који
унапређују реализацију програма. У колону (Само)евалуација и корекција уписати: позитивне стране
и проблеме у реализацији часа, као и извршене корекције (одступања) од планираног.
Садржаји наставног програма су теоријско-практичног карактера, па се свака наставна
јединица остварује делом теоријски а делом практично. Практичан рад остварује се кроз израду
техничких цртежа, израду предмета, рад са конструкторским материјалима, рад на рачунару и др.
Теоријска знања која ученици стичу утврђују се и допуњују практичним радом. Од укупног
наставног времена, предвиђеног за техничко и информатичко образовање у петом разреду, однос
наставног времена за обраду новог и за утврђивање и вежбање раније обрађеног градива треба да
буде око 45% према 55%.
Вежбе и практичан рад требало би да су примерени узрасту и способностима ученика. Сваки
ученик у току школске године требало би да изради одређени број практичних радова, односно
радних вежби, у којима су заступљене радне операције и поступци предвиђени наставним
програмом. Практичне вежбе ученици би требало самостално да обављају уз коришћење уџбеника,
радне свеске, приручника, техничких цртежа. Оваквим начином рада значајно се доприноси
креативности и осамостављивању ученика и развијању њихових способности за самосталан рад и
учење. Наставни план који је понуђен у овом приручнику само је једна од безброј могућих
варијанти.
Оно што је најважније: годишњи (глобални) и оперативни (месечни) план рада увек
прилагодите условима рада у кабинету у коме изводите наставу. То подразумева да ћете
условима рада и наставним средствима којима располажете прилагодити: облике рада, методе рада и
типове часова. На вама је, сходно томе, да распоредите у глобалном плану број часова за обраду и за
остале типове часова. Уколико нисте у могућности да због оправданих разлога, пре свега недостатка
наставних средстава, нпр. конструкторских кутија, рачунара итд. реализујете одређену наставну
јединицу, напишите то у оперативном (месечном) плану рада у колони (Само)евалуација и
корекција. Наставни план у овом приручнику, рађен је за средње опремљени кабинет техничког и
информатичког образовања.


ТЕХНИЧКО И ИНФОРНАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ и задаци

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици
упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и
информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, разних вештина и
културе рада.

Оперативни задаци

Ученици треба да:

- стекну основно техничко и информатичко образовање,
- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову
примену у учењу, раду и свакодневном животу,
- схвате законитости природних и техничких наука,
- упознају врсте грађевинских објеката и њихову намену,
- упознају конструктивне елементе грађевиског објекта,
- упознају технике грађења,
- упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе,
- науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже – документацију за изградњу,
адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте,
- науче да комуницирају на језику технике (техничка терминологија, технички цртеж),
- науче да користе готове једноставне софтверске алате за техничко цртање,
- науче како се користи флеш меморија, штампач и Интернет,
- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала,
- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу,
- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије,
- стичу и развијају културу становања у савременим условима,
- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, канализационе и топлотне),
- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима,
- стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина,
- упознају основне процесе у пољопривредној производњи,
- науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према
сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката, грађевинских или пољопривредних
машина и уређаја, детаља из уређења стана и др.
- развију стваралачко и критичко мишљење,
- развију способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према
сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,
- развијају психомоторне способности,
- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,
- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,
- стекну знања за коришћење мерних инструмената,
- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући
материјал за модел или макету,
- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,
- примењују мере и средства за личну заштиту при раду,
- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу
своју будућу професију.ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА

Назив предмета – Техничко и информатичко образовање Разред – шести
Наставник _________________________________________ Школска 20 ...... / 20 ......
Редни
Број
наставне
теме


Назив наставне теме

Број
часова
по
теми
Број часова за
обраду друге
новог
градива
типове
часова

1

Увод у архитектуру и грађевинарство

4

4
2


Техничко цртање у грађевинарству

8

4

4

3


Информатичке технологије

16

6

10


4Грађевински материјали


4


4
5


Енергетика


4


4

6


Техничка средства у грађевинарству


4


4

7


Саобраћајни системи


2

28


Култура становања

4

1

3

9


Техничка средства у пољопривреди


4

2

2

10

Конструкторско моделовање - модили

22

2

20

10

Укупно


72 33

39


ОВДЕ УБАЦИТИ НОВЕ (МЕСЕЧНЕ)ОПЕРАТИВНЕ
ПЛАНОВЕ КОЈИ СУ ДАТИ У ПРИЛОГУ

НА 9 СЛЕДЕЋИХ СТРАНА

УБАЦИТИ ИХ ХОРИЗОНТАЛНО (landscape) У ОРИГИНАЛУ


НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета наставним
средствима и изабраног облика рада. У обради наставне јединице преовлађује углавном једна метода,
али се она увек, мање или више, преплиће или допуњује са осталим наставним методама. Добра
организација наставе техничког и информатичког образовања подразумева и примену наставних
метода, и то: вербалне (монолошка и дијалошка), метода практичног рада, метода графичких
радова, метода истраживачког рада, демонстрационе и др.
Вербалне наставне методе (монолошка и дијалошка) су оне методе у чијој се примени
употребљава жива реч – усмени говор. Вредност ове методе је веома значајна јер се савремена
настава техничког и информатичког образовања не може замислити без примене говора и без
изговорене речи. Ове методе најчешће се користе приликом обраде новог градива.
Монолошка метода (усмено излагање – предавање, описивање, образлагање и објашњавање).
Дијалошка метода (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима,
дискусија – полемика, дебата или расправа, постављање питања и супростављање мишљења
аргументима).
Метода практичног рада у настави техничког и информатичког образовања јесте таква
наставна метода чијом применом ученици стичу вештине и навике у обради различитих материјала.
Суштина ове методе јесте што ученици за време наставног рада непосредно учествују у процесу
практичног рада. Метода практичног рада је најважнија метода наставе техничког и информатичког
образовања.
Текстуално-графичка метода обухвата коришћење уџбеника, радних свезака, стручне и
популарне литературе, тестова за проверу знања, разних илустрација, слика, израда реферата, цртања
техничких цртежа итд. Графичке радове израђују сами ученици овладавајући техничким цртањем
чиме стичу основну техничку писменост.
Метода истраживачког рада, као једна од савремених метода, може да се користи у наставној
теми конструкторско моделовање – модули, где се ученици слободно опредељују за одређене
активности а на основу сопствене конструкције модела или макете.
Метода демонстрације (показивања и посматрања) јесте таква наставна метода која
омогућава да ученици очигледним доживљавањем, посматрањем упознају одређене предмете, појаве
и процесе. Смисао демонстрације јесте у томе да ученици у процесу посматрања упознају нове
чињенице, открију везе и односе међу предметима и појавама и уоче одређене законитости.

ОБЛИЦИ РАДА

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и
психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и информатичког
образовања се, по правилу, користе сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим
наставним предметима.: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад.
Фронтални облик рада примењује се најчешће зато што је економичан у припремању и
одржавању часова и ученицима обезбеђује поступност, систематичност, као и лакше праћење и
контролисање рада и резултата рада ученика. Овај облик рада се најчешће примењује у уводном делу
часа или када ученици имају довољно предзнања да сви одједном прате излагање наставника. Иако је
економичан, овај облик рада треба комбиновати са другим методама. Иако ради са целим одељењем,
наставник мора водити рачуна о индивидуалним разликама ученика. Слабије ученике наставник
треба да подстиче на рад и тако онемогућава појединцима пасиван однос у наставном процесу. У
настави техничког и информатичког образовања треба водити рачуна и о слабим странама
фронталног облика рада као што је спутавање иницијативе и самосталности у раду, немогућност
ангажовања свих ученика у раду, појединци не могу да задовоље своје склоности и развијају своје
способности темпом који им одговара.
Групни облик рада се чешће користи у настави техничког и информатичког образовања, а
посебно у реализацији наставних садржаја као што су: упознавање принципа и начина
функционисања појединих справа, уређаја, апарата, машина и сл. Приликом њиховог расклапања и
склапања, проучавања појединих технолошких процеса, примена практичних знања, умења и
вештина, и др. Групни рад се изводи тако што се ученици једног одељења поделе на више група, три
до пет ученика, који на часу раде исте или различите задатке под руководством наставника.
Наставник планира, припрема рад група, саставља групе и даје задужења сваком члану групе.
Ученици добијају могућности за сопствене активности и иницијативу кроз реализацију задатака
групе. Групе раде самостално, а представник групе подноси резултате рада целом одељењу. Следи
обједињавање резултата рада група под руководством наставника.
Рад у паровима подразумева међусобну сарадњу два ученика која раде на заједничком
задатку. Овакав облик активира ученике у наставном процесу и оспособљава их за самостално
стицање знања, вештина, умења и навика, подстиче и развија међусобну сарадњу два ученика а под
руководством наставника.
Индивидуални облик рада подразумева самосталан рад сваког ученика у одељењу посебно
на одређеном задатку који може бити исти или различит. Сваки ученик ради својим стилом и темпом,
те се код ученика развија самосталност и креативност. У настави техничког образовања има посебну
улогу у реализацији модула и конструкторског моделовања. Израда „ пројекта“ захтева од наставника
индивидуални рад са сваким учеником тако да им омогући рад у складу са њиховим способностима,
склоностима и интересовањима. Овај облик рада се примењује када ученици постигну одређена
знања, умења и вештине и извесно искуство које могу примењивати у самосталном раду при
реализацији пројекта.

ТИПОВИ НАСТАВНИХ ЧАСОВА

У настави техничког и информатичког образовања веома је важно и како организовати час.
Сматра се да је најбоља она организација наставних часова која се заснива на основним задацима часа
и методама које се користе на часу.
Пошто се настава техничког и информатичког образовања изводи у тзв. блок часовима (два
спојена часа), на већем броју часова се користи комбинација више типова часа, где се у току часова
обрађује ново градиво, изводи практичан рад и утврђује раније обрађено градиво.
Полазећи од тога, у настави техничког и информатичког образовања користе се следећи
типови наставних часова, и то: часови обраде новог градива, часови вежбања, часови
утврђивања и понављања градива, часови систематизације, часови провере знања.
Часови обраде новог градива потребно је започети кратким уводом и освртом на претходно
обрађено градиво и ученике вешто увести у нову наставну јединицу. Створити повољну психолошку
и радну атмосферу и мотивисати ученике за рад. Циљ часа потребно је увек истаћи на табли и
различитим методама прећи на обраду новог градива. Како обрада новог наставног градива има
сложену и тачно одређену структуру, неопходно је пажљиво планирати методе рада, облике рада и
наставна средства.
Часови вежбања у настави техничког и информатичког образовања представљају часове
практичног рада. Овим часовима ученици се оспособљавају за правилним руковањем алатом и
прибором за обраду различитих материјала.
Часови утврђивања и понављања градива јесу часови на којима се утврђују основни
појмови неке наставне јединице или целе наставне области. Сваки час се користи за понављање
градива у циљу спречавања заборављања. Понављањем се обезбеђује да стечена знања, вештине и
навике постану трајно власништво ученика. Питања која ће се током понављања ученицима
постављати потребно је унапред припремити. Понављање градива се обично изводи у уводном и
евентуално главном делу часа, а утврђивање градива у главном и завршном делу часа.
Часови систематизације могу бити организовани два пута годишње – на крају полугодишта
или након обраде сваке наставне теме. На тим часовима сви појмови, како у оквиру појединих
наставних јединица тако и читавих тема, међусобно се повезују и систематизују.
Часови провере знања користе се за вредновање, процену и оцењивање нивоа постигнућа
ученика. Морају бити планирани и евидентирани, а уколико се на њима раде контролне вежбе, морају
бити уписани у дневник рада.

НАСТАВНА СРЕДСТВА

Наставна средства су разноврсна техничка и друга средства која су прилагођена потребама
наставе. Она су извор знања и спознаја, и доприносе стварању правилних представа о предметима и
појавама реалног света који нас окружује. Правилна употреба наставник средстава појачава
концентрацију и пажњу ученика на значајне елементе наставног градива, чини наставу
интересантнијом и занимљивијом.
Постоји више класификација наставних средстава, а у овом приручнику је дата једна од њих:
- Текстуална (штампани и писани текстови, уџбеник, радна свеска, приручници, стручни
часописи, енциклопедије и др.)
- Визуелна (цртежи, слике, схеме, дијаслике, симболи, графикони, модели, предмети и др.)
- Аудио-визуелна (мултимедија, дијафилмови, графофолије, филмови, ТВ емисије, ДВД,
настава уз помоћ рачунара, видео бима и др.)
- Манипулативна (мануелна) – (алати, машине, апарати, инструменти, материјал за рад и др.)
- Помоћно-техничка (табле, касете за алате, држачи, показивачи и др.)

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА

Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја,
узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, систематичност,
залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Посебни елементи за оцењивање: разумевање
нових појмова из наставне јединице, исправност израђеног модела – функционалност – облик –
применљивост – оригиналност – завршна обрада, вештина правилног руковања алатом и прибором,
правилно коришћење радног места и примене правила заштите на раду, правилан однос према
групном раду и средствима рада.
Изводи из Правилника о оцењивању ученика основне школе (Сл. „Гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11):
Члан 2.
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење
остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања
школског програма.
Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и
знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених
постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

Члан 4.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).
У зависности од предмета и узраста ученика приликом оцењивања процењују се: вештине
изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура; рад
са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко изражавање; вештине, руковање
прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.

Члан 9.
Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета и модула обавља се на основу
следећих критеријума:
1) ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању школског програма и у
достизању захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних стандарда постигнућа,
као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су
одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома
висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5);
2) ученик који остварује значајан напредак у савладавању школског програма и у достизању
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, као и део
захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени
индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен
ангажовања, добија оцену врло добар (4);
3) ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању захтева
који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима
постигнућа, уз ангажовање ученика и помоћ наставника, добија оцену добар (3);
4) ученик који остварује минималан напредак у савладавању школског програма и у достизању
захтева који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтева који су одређени
индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз значајну помоћ
наставника и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2);
5) ученик који, ни уз помоћ наставника, не остварује минималан напредак у савладавању
школског програма и у достизању захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија
оцену недовољан (1).ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ (САЈТОВИ)

УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО:
- www.greatbuildings.com
- www.sr.wikipedia.org/sr/историја_архитектуре
- www.arhitektura.rs
- www.zvrk.co.rs

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
- www.cnti.info/mainportal/
- www.zvrk.co.rs
- www.sr.wikipedia.org/sr/информатика
- www.kidsclick.org
- www.cdrobi.rs

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ:
- www.sr.wikipedia.org/sr/грађевинарство
- www.sr.wikipedia.org/sr/грађевински_материјали
- www.gradjevinarstvo.rs

ЕНЕРГЕТИКА:
- www.svezakucu.rs
- www.izvorienergije.com
- www.sr.wikipedia.org/sr/енергетика
- www.sr.wikipedia.org/sr/соларна _енергија
- www.well.org.rs
- www.ekoforum.org

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ:
- www.teikom.com
- www.gradjevinskemasine.kreni.com

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ:
- www.en.wikipedia.org/wiki/bridge
- www.sr.wikipedia.org/sr/пут
- www.sr.wikipedia.org/sr/aerodrom
- www.sr.wikipedia.org/sr/железница

КУЛТУРА СТАНОВАЊА:
- www.hgtv.com
- www.bhg.com
- www.enterijerstana.com
- www.uredjenjeenterijera.com
- www.sijalica.com

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ:

- www.poljoprivrednemasine.com
-www.sr.wikipedia.org/sr/трактор

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ:

- www.alwayshobbies.com
- www.modelingmadness.com
- www.internetmodeler.com
- www.hobbyvista.com
- www.cybermodeler.com
- www.svastara.com
- www.kontal.co.rs
- www.mojaradionica.com
- www.samosvojmajstor.com
НЕПОСРЕДНЕ ПРИПРЕМЕ НАСТАВНИКА ЗА ЧАС

Настава је сложен и динамичан процес, зато је редовна и благовремена припрема наставника
за час веома важна компонента успешности реализације часа. Успешност ће првенствено зависити
од непосредне припреме у коју се убраја и обавеза наставника да сачини писани концепт, као
својеврсни сценарио и подсетник на основу кога ће обезбедити ефикасан и успешан рад. Структуру
сваког појединог часа утврђује наставник. То је увек креативан чин. Универзална структура часа у
настави техничког и информатичког образовања није прихватљива. Савремена концепција наставе је
еластичнија, мада се млади наставници на почетку свог рада ипак требају придржавати у пракси
доказаној шеми организације часа, па тек онда да се упуштају у сопствено креирање наставе. То у
ствари и јесте циљ предлога непосредних припрема наставника у овом приручнику.
Основни захтев савремене наставе техничког и информатичког образовања је и правовремена
припрема наставника за час, што подразумева да се не сме догодити да он пре часа одлучује шта ће и
како радити.
Писана припрема треба да садржи:
- назив наставног предмета;
- име и презиме наставника;
- разред и одељење;
- наставну тему;
- наставну јединицу;
- наставни циљ и задатке;
- тип наставног часа;
- наставне облике;
- наставне методе;
- наставна средства;
- кључне појмове;
- активност ученика;
- корелацију;
- ток часа;
- материјал за припрему наставника;
- изглед табле;
- белешке о часу.

У писаној припреми треба избегавати шаблонске формулације, нарочито када су у питању
тзв. васпитни и образовни циљеви. Они се најчешће преплићу и понављају у оквиру постављеног
задатка и теме. То значи да треба назначити само оне образовно-васпитне карактеристике које у
оквиру одређене наставне јединице треба нарочито истаћи (мање формално а више импликативно,
садржајем и поступком). Слично је и са применом разних облика и метода рада јер су најчешће
комбиновани па се стога често и понављају. Типом наставног часа наводи се начин обраде
наставних садржаја. Наставним средствима наводе се наставна средства и помагала која се користе
током рада наставника и ученика. Под кључним појмовима прецизно навести основне нове појмове
и речи које посебно треба истаћи током реализације самог часа. Активност ученика је веома важно
унапред планирати, како би ученици у сваком делу часа имали активну улогу. Корелацијом
доводимо садржаје наставне јединице у везу са другим садржајем у нашем предмету, осталим
наставним предметима и животном стварношћу. Материјал за припрему наставника такође треба
планирати како бисте после више година рада направили малу ризницу извора знања која ће вам
олакшати припремање за извођење наставе. Изгледом табле унапред планирамо шта је то што ћемо
написати (нацртати) на табли (наслов наставне јединице, поделе, алгоритми, цртежи, нови појмови,
кључне речи, резиме наставне јединице...) а што ће ученици преписати у својим свескама. На крају
писане припреме под, белешке на часу, дати аналитичку процену евентуалних недостатака
припреме и реализације часа која треба да послужи као подсетник за исту наставну јединицу у
другом одељењу или за идућу школску годину.

Да би се избегло стихијно одвијање наставе, при чемо може нешто да остане недоречено или
пропуштено, прекинуто школским звоном, неопходно је да писмена припрема обухвата првенствено
битне садржаје и временску артикулацију.
Мада концепт припреме треба да се користи првенствено пре почетка часа, то не значи да га
не треба као подсетник користити и током часа, више онако уз пут, као „летећу“ контролу, нарочито
као проверу да ли се динамика реализације часа поклапа са планираном.
Саставни део писане припреме могу бити и разни прилози: технички цртежи, илустрације,
проспекти, исечци из стручних часописа, CD презентације, графофолије итд.
Поред писане припреме за час припрема наставника техничког и информатичког образовања
подразумева и непосредну проверу да ли су обезбеђени сви услови за успешну реализацију часа, на
пример, да ли су исправни сви уређаји, апарати, инсталације, алат, прибор, рачунари, пратећа
опрема, наставна помагала (модели, узорци, слике, шеме итд.) итд.
Поред наставника и ученици треба да изврше одређене припреме за час, што значи да треба
да знају унапред садржај наставне јединице која ће се обрађивати на следећем часу. То подразумева
да на крају сваког блок часа, у завршном делу часа, треба најавити пред ученицима следећу наставну
јединицу која ће се обрађивати. Ученици треба благовремено да су обавештени шта ће им бити
потребно и какву евентуалну непосредну припрему треба сами да изврше како би успешно пратили
излагање наставника. Савесни ученици који држе до редовне припреме за час могу бити од велике
користи и наставнику тако што ће за најављени час донети одговарјуће материјале за најављену
наставну јединицу: енциклопедије, стручне часописе, исечке из новина, проспекте, CD презентације,
скинути одговарајући материјал са Интернета итд. Осталим ученицима ће најављена наставна
јединица служити као подсетник, да треба да понесу за час: шестар, угломер, материјал за рад, лепак,
резбарски рам са тестерицом или нешто друго.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: ДАТУМ:
НАСТАВНИК Име и презиме наставника
НАСТАВНА ТЕМА Према годишњем (глобалном) плану
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Према месечном (оперативном) плану
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе техничког и информатичког образовања јесте да се
ученици упознају са техничко-технолошким развијеним
окружењем кроз стицање основне техничке и информатичке
писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе,
разних вештина и културе рада.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Часови обраде новог градива, часови вежбања, часови
утврђивања и понављања градива, часови систематизације,
часови провере знања.
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербалне (монолошка и дијалошка), метода практичног рада,
метода графичких радова, метода истраживачког рада,
демонстрационе и др.
НАСТАВНА СРЕДСТВА Текстуална (штампани и писани текстови, уџбеник, радна
свеска, приручници, стручни часописи, енциклопедије и др.).
Визуелна (цртежи, слике, схеме, дијаслике, симболи, графикони,
модели, предмети и др.).
Аудио-визуелна (мултимедија, дијафилмови, графофолије,
филмови, ТВ емисије, ДВД, настава уз помоћ рачунара, видео
бима и др.).
Манипулативна (мануелна) – (алати, машине, апарати,
инструменти, материјал за рад и др.)
Помоћно-техничка (табле, касете за алате, држачи, показивачи и
др.)
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Прецизно навести основне појмове и кључне речи које треба
посебно истаћи током реализације наставног часа.
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење, одговарање на питања,
учествовање у разговору, закључивање, уочавање,
објашњавање, графичко представљање, сарадња са осталим
ученицима, дискутовање, препознавање и разликовање,
истраживање, понављање, анализа, практичан рад, рад на
рачунару, израда пројекта, конструкторско моделовање,
демонстрација урађеног, извештавање.
КОРЕЛАЦИЈА Физика, информатика и рачунарство, биологија, ликовна
култура...
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Увођење ученика у наставни рад са нагласком мотивације за рад.

Главни део часа – 70 мин.
Обрада новог градива или вежбање.

Завршни део часа – 10 мин.
Обнављање пређеног градива, одговарање на постављена питања ученика, најава рада на
следећем часу..

Материјал за припрему наставника: Уџбеници, радне свеске, стручни часописи,
енциклопедије, компјутерски софтвери, мултимедија...Изглед табле

Уписати наслов наставне јединице, поделе, кључне појмове и непознате речи, по потреби
нацртати неку схему, цртеж, алгоритам, резиме наставне јединице...


Белешке о часу: Дати аналитичку процену евентуалних недостатака припреме и
реализације часа која треба да послужи као подсетник за исту наставну јединицу у другом одељењу
или за идућу школску годину.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ:VI 1,2,3 ЧАС: 1/2 ДАТУМ:
НАСТАВНИК Зоран Лапчевић
НАСТАВНА ТЕМА Увод у архитектуру и грађевинарство.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Историја архитектуре (стилови градње). Врсте грађевинских
објеката.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Упознати развој архитектуре и грађевинарства кроз векове и
карактеристичне стилове градње. Упознати врсте
грађевинских објеката и њихову намену.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Грађевинарство, архитектура, стилови градње, нискоградњ
високоградња, хидроградња
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА Историја, географија, ликовна култура
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 15 мин.
Упознати ученике са садржајима које ће учити у шестом разреду. Навести шта им је све
потребно за час техничког и информатичког образовања, ради успешног похађања наставе: уџбеник,
радна свеска, прибор за цртање, материјал за практичан рад, (алат – у случају да школа не поседује
одговарајући).
Упознати ученике са уџбеником и радном свеском са посебним нагласком да они чине једну
уско повезану целину. Уџбеник ће им послужити за обраду нових садржаја у школи и за самостално
учење, а радна свеска за утврђивање обрађених садржаја и извођење писаних вежби (цртежа).
Упутити ученике на додатне изворе знања: енциклопедије, часописе, приручнике, Интернет и
сл.
Главни део часа – 65 мин.
На интересантан начин, уз помоћ илустрација у уџбенику и медија, приказати развој
грађевинарства и архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу). За ову
прилику посебно искористити илустрације на стр.17 – Времеплов.
Грађевинарство је једна од најстаријих и најзначајнијих грана људске делатности.
Човек је одувек, у жељи да се склони од невремена, напада животиња и других непријатеља
тражио склониште. Заштиту је проналазио у природним заклонима: пећинама, шупљим стаблима
дрвећа и јамама у земљи. Како се често селио, у потрази за храном или бежећи пред животињама,
човек је остајао без склоништа. То га је натерало да пронађе шатор који је могао лако и брзо
преносити а и штитио га је од невремена.Прошло је много хиљада година док је човек пронашао ватру, изумео оружје за борбу против
животиња, научио да обрађује земљу, припитомљава животиње и почне да гради прве примитивне
станове од природних материјала: камена и дрвета (колибе, брвнаре, камене куће, сојенице...).

На изабраним примерима из историје грађевинарства ученицима посебно указати на величину
људског ума и спретност да се без било каквих машина изграде тако велелепни објекти попут
пирамида, кинеског зида и др. (уџбеник, стр.10 - 11)Упознати ученике са карактеристичним стиловима градње различитих временских периода
и њиховим репрезентима у свету и код нас (стр.12-16). Начин обликовања грађевинских објеката у
оквиру града, који је карактеристичан за једну епоху, назива се стил.
У Грчкој су настала три специфична стила: дорски, јонски и коринтски.Тражити од ученика да у месту у коме живе посматрају старије грађевинске објекте и
евентуално уоче на њима неки детаљ кији их подсећа на стил о коме су учили. Уочени детаљ могу
скицирати или снимити дигиталним апаратом (мобилним телефоном) и показати на следећем часу.
У делу који се односи на поделу грађевинарства објаснити чиме се баве архитектура и
грађевинарство.
Појмове нисокоградње, вискоградње и хидроградње објаснити помоћу карактеристичних
грађевинских објеката који су њихови репрезенти. На пример, за високоградњу сликом ученицима
показати једну стамбену зграду (породичну кућу, солитер ...), друштвену (биоскоп, позориште ,
школу ...) и привредну (предузеће, индустријску халу ...). За представнике нискоградње сликом
показати: мост, пут, тунел, метро, железничку пругу, аеродромску писту и др. Као угледне примере
објеката у хидроградњи показати: брану, луку, канал за наводњавање итд. (уџбеник, стр.18-19)
Уколико остане времена на крају часа ученици у уџбенику на стр. 16 и 17 анализирају
времеплов и савремене грађевинске објекте и одговарају на постављена питања у радној свесци.

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити следећу наставну јединицу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.8-20, радна свеска, стр.8-14.
Изглед табле
Историја архитектуре (стилови градње) Врсте грађевинских објеката
Грађевински времеплов: Архитектура и грађевинарство
- пећине, шатори, колибе, брвнаре, камене куће, сојенице, - нисокоградња
пирамиде, кинески зид, замкови, дворови, храмови... - високоградња
Стилови градње: дорски, јонски и коринтски. - хидроградња
Белешке о часу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 3/4 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Увод у архитектуру и грађевинарство.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Конструктивни елементи грађевинског објекта. Системи
градње у грађевинарству.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Упознати конструктивне елементе грађевинског објекта и
технике грађења.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Темељ, зид, степенице, међуспратна конструкција, кров...
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, учествовање у разговору, закључивање
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Који су то карактеристични стилови градње у старим временима?
2. Чиме се баве високоградња, нискоградња и хидроградња?

Главни део часа – 70 мин.
На једноставном примеру куће (уџбеник, стр.20 сл.1.37.) показати основне конструктивне
елементе из којих се састоји грађевински објекат: темељ (1), зидови (2), степенице (3), међуспратне
конструкције (4), кров (5).

Темељи су конструктивни делови грађевине чији је задатак да приме целокупно оптерећење
објекта и да га пренесу и распореде на тло.Зидови се зидају на очврсли бетонски темељ. Заједно са бетонским стубовима зидови
примају терете горњих спратова и преносе их на темеље. Постоје носећи и преградни зидови.
Међуспратне конструкције треба да премосте распоне између носећих зидова, да издрже
оптерећења намештаја и људи у просторијама и да та оптерећења пренесу на носеће зидове, стубове
и греде.


Кров се састоји од кровне конструкције и кровног покривача.
Степенице су конструктивни елементи чији је задатак да повежу спратове по вертикали и
омогуће комуникацију између њих. Поред наведених постоје и други елементи грађевинског објекта
као што су: серклаж, прозори, врата и димњаци.
Уз помоћ илустрација у уџбенику и разних других медија упознати ученике са системима
градње у грађевинарству (класични и савремени), њиховим предностима и недостацима. (стр.23-
24). Класични (традиционални) начин градње подразумева изградњу мањих објеката и
породичних зграда. Савремени начин градње подразумева изградњу великих зграда (солитера,
тржних центара итд.) при чему се више користе машине него људска радна снага. Савремени начин
градње се изводи као скелетни и монтажни начин градње.Ученици утврђују пређено градиво из ове области уз помоћ налога „научили смо“ у уџбенику
на стр. 25. Упутити ученике на Интенет сајтове који су дати у уџбенику на стр.25 уз помоћ којих
могу проширити своја знања из ове области.
Ученици одговарају на постављена питања и задатке у радној свесци.(стр.14-19)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво.
Одговорити на постављена питања ученика и најавити следећу наставну јединицу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.20-26, радна свеска, стр.14-19.
Изглед табле
Конструктивни елементи грађевинског објекта Системи градње у грађевинарству
- темељ - класични (традиционални)
- зидови - савремени (скелетни и монтажни)
- степенице
- међуспратна конструкција
- серклаж, прозори, врата, димњак.
Белешке о часу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 5/6 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничко цртање у грађевинарству.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката
(техничка документација).
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Упознати ученике са поступцима и фазама изградње једног
грађевинског објекта, као и техничком документацијом која
прати изградњу.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање, грађевински
планови
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Урбанистички план, грађевински пројекат,
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, графичко представља
КОРЕЛАЦИЈА Математика
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Који су конструктивни елементи једне зграде?
2. Које начине грађења грађевинских објеката имамо?

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа ученицима објаснити да је изградња једног грађевинског објекта веома
одговоран, дуготрајан и скуп посао, зато га треба добро осмислити и припремити.
Зато се реализација једног грађевинског објекта обавља у више фаза:
- фаза препознавања потребе за градњом (планирања) у којој значајну улогу има
инвеститор (објаснити ту улогу),
- фаза пројектовања грађевинског објекта у којој се трага за функционалним,
конструктивним и естетским решењима објекта,
- фаза извођења радова у којој се јасно препознају основни (зидарски, тесарски,
бетонски ...), завршни (молерски, керамичарски, фасадерски ...) и инсталатерски радови (водовод,
канализација, грејање ...).
Објаснити значај доношења и примене урбанистичког плана. (уџбеник, стр.28).
Урбанистичким планом се тачно предвиђа шта се и где може градити у одређеном временском
периоду.


Објаснити која техничка документација прати изградњу једног грађевинског објекта
(идејни, главни и извођачки пројекат, ситуациони план шире околине и градилишта). За
објашњење овог дела наставне јединице користити пријекат једне куће и илустрације у уџбенику.
(стр.28-32)
Идејни пројекат (R1:100 или R1:200) саопштава замисао пројектанта на основу исказане
идеје инвеститора. Главни пројекат (R1:100) израђује се када се коригује и одобри идејни пројекат
од стране инвеститора и представља детаљно разрађен идејни пројекат. Извођачки пројекат
(палирски план) (R1:50 или R1.20) служи директно за извођење (изградњу) објекта и њиме се
коначно решавају сви детаљи конструкције, унутрашње обраде зидова и подова, детаљи столарије и
обраде фасаде и др.
Ситуациони план шире околине (R1:1000) приказује спољне (контурне) ивице будућег
објекта на грађевинској парцели, све грађевинске парцеле са бројевима и улицама које окружују
градилиште, водоводну, канализациону, електричну и телефонску мрежу, правац севера и др.
Ситуациони план градилишта (R1:200) приказује грађевинску парцелу са уцртаним спољним
ивицама објекта, димензијама парцеле и објекта, улицу са које ће се улазити на градилиште,
регулациону линију (граница улице и парцеле), грађевинску линију (линија где се поставља објекат),
правац севера и др.Објаснити поступак извођења грађевинских радова. Извођење грађевинских радова
подразумева: припремне радове, основне грађевинске радове, инсталатерске и завршне радове.

Ученици одговарају на постављена питања и задатке у радној свесци – цртају део
урбанистичког плана пута од куће до школе и ситуациони план школе или своје куће. (стр.20-24)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити следећу наставну јединицу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.28-32, радна свеска, стр.20-24.
Изглед табле
Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката (техничка документација)
Фазе изградња грађевинског објекта: - урбанистички план
1. Фаза препознавања потребе за градњом - идејни, главни и извођачки пројекат
2. Фаза пројектовања - ситуациони план шире околине и градилишта
3. Фаза извођења радова.
Белешке о часу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 7/8 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничко цртање у грађевинарству.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Технички цртеж као основ за израду пројекта.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Упознати карактеристике и специфичности грађевинског
техничког цртања и основне грађевинске симболе. Научити
ученике да читају и користе једноставније грађевинске
цртеже тј. да комуницирају на језику технике –
документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана,
одговарајуће проспекте..
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање, грађевински
планови
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Скица, ортогонална прој. перспектива, размера, котирање
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, графичко представља
КОРЕЛАЦИЈА Математика
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Које су то фазе изградње једног грађевинског објекта?
2. Шта приказују: идејни, главни и извођачки пројекти?
3. Шта је то скица?
4. Објасни правоугаону (ортогоналну) пројекцију.

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа упознати ученике са основним прибором за грађевинско техничко цртање
као и његовом правилном употребом.(уџбеник, стр.32)
Истаћи важност и значај уредног и тачног грађевинског цртежа урађеног по свим правилима
техничког цртања.

За реализацију ове наставне јединице поред илустрација у уџбенику користити унапред
припремљене проспекте или планове грађевинских објеката.
Објаснити примену скице и правоугаоне (ортогоналне) пројекције у грађевинарству. Скица је
једноставан цртеж који се црта слободном руком по свим правилима техничког цртања.
Ортогонална (нормална или правоугаона) пројекција се приказује тако што се објекат посматра
и црта са више страна помоћу више погледа (изгледа): поглед спреда, поглед са стране, јужни,
северни, источни, западни изглед, главни и бочни изглед, дворишни изглед итд.


Објаснити цртеж у перспективи и хоризонтални и вертикални пресек на примерима
цртежа грађевинских објеката (уџбеник, стр.33-36). Главна карактеристика цртежа у перспективи је то
да му хоризонталне паралелне ивице предмета нису паралелне на цртежу, већ ако их продужимо у недоглед
теже да се споје у једној тачки. Хоризонталан (основа) и вертикалан (уздужни и попречни) пресек
се користи да би се приказала унутрашњост неког грађевинског објекта.Посебну пажњу треба обратити на специфичности техничког цртежа у грађевинарству код
котирања (котне стрелице и косе црте, котни бројеви, висинске коте), врсте цртежа, размере које се
примењују, симболи (приказ врата, прозора, намештаја ...), (уџбеник, стр.37-38).
Размера (мерило) је однос димензија неког грађевинског објекта на цртежу и у природи.
Технички цртежи грађевинских објеката се раде у умањеној размери и то најчешће: 1:20, 1:50, 1:100,
1:200, 1:250, 1:500 итд. Котирање је означавање природних димензија објекта на техничком цртежу,
без обзира у којој размери је нацртан. Симболима у грађевинарству на техничким цртежима на
упрошћен и једноставан начин приказујемо делове грађевинског објекта, намештаја и опреме у
њему. Показати како се исписује грађевинско техничко писмо (блок слова), (уџбеник, стр.39). За
исписивање текстова и бројева на грађевинским техничким цртежима користи се усправно
техничко писмо у коме се исписују тзв. блок слова.

На основу обновљеног и наученог градива ученици, у радној свесци, на стр.24 цртају
перспективни изглед своје куће или куће по сопственом избору и на стр.26 ортогоналну
(правоугаону) пројекцију исте куће.

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити следећу наставну јединицу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.31-40, радна свеска, стр.24-35.
Изглед табле
Технички цртеж као основ за израду пројекта
- скица - размера
- ортогонална пројекција - 90º - котирање
- цртеж у перспективи - симболи
- хоризонтални и вертикални пресек - техничко писмо (блок слова)

Белешке о часу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 9/10 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничко цртање у грађевинарству.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Графичко представљање предмета – објеката прибором.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Научити ученике да израђују и читају једноставније
грађевинске цртеже уз правилно коришћење основног
прибора за грађевинско техничко цртање.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Скица, хоризонтални и вертикални пресек
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Графичко представљање
КОРЕЛАЦИЈА Математика
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Објаснити како се цртају и шта приказују грађевински цртежи: ортогонална (правоугаона)
пројекција, цртеж у перспективи, хоризонтални и вертикални пресек.
2. Које су специфичности котирања у грађевинском техничком цртању?
3. Шта се и на који начин приказује симболима на грађевинским цртежима?

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају са цртањем започетих цртежа у радној свесци из грађевинског
техничког цртања.
У радној свесци на стр.27 и 28 нацртати скицу а затим на основу ње технички цртеж
хоризонталног пресека (основе) свога стана (собе) или кабинета за техничко и информатичко
образовање у размери 1 : 100.
На страни 29 нацртати вертикални пресек своје куће или куће по сопственом избору.

Код ученика инсистирати на:
- правилном исписивању текста и котирању цртежа;
- коришћењу различитих врста и дебљине линија;
- стрпљењу;
- уредности;
- прецизности при мерењу приликом цртања.

Наставник надгледа рад и указује на уочене грешке ученика.

НАПОМЕНА: Као и у петом разреду чињеница је да је за овако важну наставну тему
предвиђен мали број часова, посебно за вежбање. На Вама је, поштоване колегинице и колеге, да
задате ученицима, од горе понуђеног, оно што ће они објективно моћи да ураде на часовима који су
на располагању.
Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика.
Најавити рад на следећем часу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.31-41, радна свеска, стр.27-30.

Изглед табле
Графичко представљање предмета – објеката приборомБелешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 11/12 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничко цртање у грађевинарству.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Графичко представљање предмета – објеката прибором.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Научити ученике да израђују и читају једноставније
грађевинске цртеже уз правилно коришћење основног
прибора за грађевинско техничко цртање.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Скица, хоризонтални и вертикални пресек
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Графичко представљање
КОРЕЛАЦИЈА Математика
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Подсетити ученике на рад на предходном часу и упутити их у данашњи рад.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају започети рад у радној свесци на прошлом часу цртајући: скицу,
перспективни изглед, ортогоналну пројекцију, вертикални пресек своје куће или куће по избору,
хоризонтални пресек (основу) свога стана (собе) или кабинета за техничко и информатичко
образовање у размери 1 : 100.
По завршетку предходних цртежа ученици одговарају у радној свесци на постављена питања
и исписују грађевинско техничко писмо (блок слова) на стр. 30-35.
Наставник надгледа рад и указује на уочене грешке ученика.


Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног из ове области (научили смо, уџбеник, стр.41)
Одговорити на постављена питања ученика.
Најавити следећу наставну јединицу.


Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.31-42, радна свеска, стр.24-35.

Изглед табле
Графичко представљање предмета – објеката приборомБелешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 13/14 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio
2003, Envisioneer Express 3.0, Google SketchUp). Рад са CD-
ромом, флеш меморијом и штампачем.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИОспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Демонстрациона, практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари, флеш меморија
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, рад на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин
Упознати ученике са садржајима (рачунарским програмима) које ће учити из области
информатичке технологије у шестом разреду. Подсетити ученике да су на једном од програма,
Google SketchUp-у, радили прошле године, и да ће ове године поред нових програма, проширити
своја знања применом истог у грађевинском техничком цртању. Упознати ученике са организацијом
рада на часовима из информатике и позвати их на озбиљност при раду са рачунарима. То
подразумева да на рачунарима треба да раде само оно што је у задатку који им је поставио
наставник.

Главни део часа – 70 мин.
Ученике поделити на групе (парове). Показати ученицима како се улази у програм Microsoft
Office Visio 2003. и демонстрирати коришћење алата и рад у датом програму.
Програм покренути преко менија Start/ All Programs/ Microsoft Office 2003/ Microsoft Office
Visio 2003.
На отвореном прозору уочити иконице са понуђеним избором категорија за рад: дијаграм,
план зграда, графикони, шеме, мапе, базе података, саобраћајне раскрснице и др.У оквиру категорије Bulding plan изабрати Home plan (metric).
Добили сте радну површину приказану са осталим деловима прозора: насловном линијом,
линијом менија, кутијом са алатима, делом са елементима и статусном линијом.

Радна површина служи да се по њој црта превлачећи елементе са леве стране прозора.
Елементи су разврстани по категоријама до којих се може доћи преко менија File и опције Shapes.Пре почетка рада потребно је извршити одређена подешавања програма у прозору Page setup
из менија File.На основу упутства у уџбенику (стр.44 – 50), ученици самостално цртају хоризонтални пресек
стана (основу) или кабинета за техничко и информатичко образовање, који су цртали у радној свесци
прибором за цртање, или неку другу самосталну замисао.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.
По завршеном цртању наставник демонстрира рад са CD-ромом, флеш меморијом и
штапачем. Ученицима који имају своју флеш меморију дозволити да сниме свој цртеж, остали треба
да изврше снимање свог цртежа (документа) у рачунар и да га одштампају на штампачу.(стр.48-49)

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.44-50, радна свеска, стр.36-38.
Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем
Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 15/16 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програми за једноставно цртање.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИОспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
У разговору са ученицима подсетити их на урађено на прошлим часовима.
Најавити рад на предстојећа два часа.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају са радом у програму за цртање Microsoft Office Visio 2003, снимају и
штампају свој документ.(уџбеник, стр.44-50)
При снимању цртежа који су ученици урадили покренити опцију Save из менија File.
Одредити (уписати) име документа који треба снимати у пољу File name и кликнути на Save.Свој документ можете снимити и на спољашњи меморијски уређај – флеш меморију
(Flesh).
Поставити флеш меморију у USB прикључак на кућишту рачунара.
Отворити прозор My Computer у коме се појавила иконица Removable Disk (Kingston).
Изаћи из прозора My Computer и ући у фолдер где вам се налази документ који желите да
снимите.Кликнути десним тастером миша на назив документа, затим отићи на Send To и на крају
кликнути на Removable Disk (Kingston).Укључити штампач, отићи мишем на File, затим Print, извршити потребна подешавања (број
копија – Number of copies, страницу/е коју/е желите да одштампате – Pages...) и на крају кликнути
на OK.


Инсистирати да сви ученици самостално ураде свој рад.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.44-50, радна свеска, стр.36-38.
Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачемБелешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 17/18 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програми за једноставно цртање.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Оспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, рад на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
У разговору са ученицима подсетити их о основним радњама у програму Microsoft Office
Visio 2003, меморисању и штампању документа.

Главни део часа – 70 мин.
Показати ученицима како се улази у програм Envisioneer Express 3.0.
Envisioneer Express 3.0 покрените из менија Start/Аll Programs.
Демонстрирати коришћење алата и рад у програму Envisioneer Express 3.0.
На основу упутства у уџбенику (стр. 50 – 56) ученици самостално цртају (пројектују) кућу
коју су цртали у радној свесци у ортогоналној пројекцији или неку другу по сопственој замисли, од
хоризонталног пресека (основе) до крова и уређења околине.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.
Основни делови прозора су: насловна линија, линија менија, линија са алаткама и радна
површина.Програм Envisioneer Express 3.0 садржи више група:
1. Група алатки Insert омогућава унос зидова (спољашњих и унутрашњих), врата, прозора,
крова, степеница, намештаја, опреме, осветљења итд.2. Група алатки Basic View Control омогућава приказивање нацртаног цртежа у 2D или 3D,
одређивање типа куће (темељ, подрум, приземље, спратови), попречног пресека итд.


3. Група алатки Zoom and Navigate омогућава зумирање (приближавање и удаљавање)
нацртаног цртежа у 2D и 3D.


4. Група алатки Standard омогућава отварање и затварање новог и постојећег документа,
снимање и штампање итд.


5. Група алатки Settings омогућава подешавања као што су: мере, нивои зграде, околине и сл.


Пре почнетка пројектовања потребно је одлучити се за тип куће (приземна, спратна), (Basic
View Control).
Цртање пројекта (плана) куће почети од спољашњих зидова (Walls). Следи постављање
врата и прозора (Doors - Windows). Поставити намештај и опрему на жељено место, а затим кров
куће.


По завршетку цртања ученици снимају свој документ на флеш меморију или у рачунар и
штампају га на штампачу.

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.44-50, радна свеска, стр.36-38.
Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачемБелешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 19/20 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програм за једноставно цртање.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.

У разговору са ученицима подсетити их на урађено на прошлим часовима.
Најавити рад на предстојећа два часа.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају са радом у програму за цртање Envisioneer Express 3.0, снимају и
штампају свој документ.(уџбеник, стр.50-56)
Инсистирати да сви ученици самостално ураде свој рад.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.
Завршни део часа – 10 мин.

Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика.
Најавити рад на следећем часу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.50-56, радна свеска, стр.38-40.

Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем


Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 21/22 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програм за једноставно цртање.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, рад на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
У разговору са ученицима подсетити их о основним радњама у програму Envisioneer
Express 3.0, меморисању и штампању документа.

Главни део часа – 70 мин.
Показати ученицима како се улази у програм Google SketchUp.
Програм Google Sketch Up покренути преко менија Start/All Programs када се добија
основни прозор.


Пре почетка рада извршити одређена подешавања.
Подсетити ученике на начин коришћења алата и рад у програму Google SketchUp, собзиром
да су прошле године радили у истом програму.
На основу упутства у уџбенику (стр. 56 - 61) ученици самостално цртају (пројектују)
приземну стамбену кућу од хоризонталног пресека (основе), уређења ентеријера до уређења
екстеријера.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.


По завршетку цртања ученици снимају свој документ на флеш меморију или у рачунар и
штампају га на штампачу.

Завршни део часа – 10 мин.

Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.56-62, радна свеска, стр.39-41.
Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем

Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 23/24 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Програм за једноставно цртање.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално користе готове
једноставне софтверске алате за цртање, CD-ром, флеш
меморију и штампач.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.

У разговору са ученицима подсетити их на урађено на прошлим часовима.
Најавити рад на предстојећа два часа.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају са радом у програму за цртање Google SketchUp, снимају и штампају
свој документ.(уџбеник, стр.56-61)
Инсистирати да сви ученици самостално ураде свој рад.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.


Ученици одговарају на постављена питања и задатке у радној свесци.(стр.36-41)

Завршни део часа – 10 мин.

Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика.
Најавити рад на следећем часу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.56-62, радна свеска, стр.36-41.

Изглед табле
Програми за једноставно цртање (Microsoft Office Visio 2003, Envisioneer Express 3.0, Google
SketchUp). Рад са CD-ромом, флеш меморијом и штампачем


Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 25/26 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Коришћење Интернета.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Оспособити ученике да самостално користе Интернет.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Демонстрациона, практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари, Интернет
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Интернет, електронска пошта
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, закључивање, рад на рачунару
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Подсетити ученике да су у петом разреду имали мали курс Интернета где су научили како се
користе Интернет адресе које су дате у уџбенику, за оне који су желели да прошире своја знања из
области које су их посебно заинтересовале.
Обновити са ученицима како се успоставља Интернет веза (Connect co, Password, Connect,
Internet Explorer, Google, Address.). (уџбеник, стр.63)

Главни део часа – 70 мин.
Интернет везу успоставити тако што кликнете на иконицу провајдера, који вам пружа
Интернет услуге, која се налази на основној масци Windows-а.
Када се отвори прозор за дијалог Connect co у поље Password унети лозинку па активирати
дугме Connect.
По успостављању везе са сервером Интернет провајдера активирати програм Internet
Explorer, чија се иконица налази на основној масци.
Тада се отвара прозор у коме уписати Интернет адресу (Address) коју желите да посетите.
Демонстрирати рад у програму за креирање и слање електронске поште.(уџбеник, стр.64-65)
Ученици самостално увежбавају слање електронске поште на E-mail адресу школе тј.
рачунара наставника. Ученик чија пошта прва стигне на наставников рачунар добија петицу.
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.
Програм за слање електронске поште покренути преко иконице Outlook Express која се
налази на основној масци рачунара.
Кликнути мишем на поље Create Mail када се отвара прозор у коме ћете креирати (писати)
пошту.
У поље To уписати адресу на коју желите да пошаљете E-mail.
У поље Cc уписати адресе примаоца уколико се исто писмо шаље на више адреса.
У поље Subject уписати наслов или кратак садржај поруке – писма.
У доњи прозор унети садржај поруке – писма.
Када је све написано и проверено кликнити мишем на иконицу Send.Ако желите да поред поруке или писма које сте написали, пошаљете и неки документ који
сте предходно урадили у неком од програма (Word, Excel) а налази се у рачунару, активирати опцију
File Attachment из менија Insert.
Успостављањем везе са Интернетом покреће се програм Outlook Express који аутоматски
учитава примљену пошту и смешта је у сандуче Inbox. Пошту отворити кликом миша на исту.
Уколико постоји и прилог уз примљену поруку или писмо, у горњем десном углу поште појавиће се
спајалица (ознака за Attach). Кликнути мишем на спајалицу и отворити примљени прилог.

Завршни део часа – 10 мин.

Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.63-66, радна свеска, стр.40.
Изглед табле
Коришћење Интернета

Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 27/28 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Информатичке технологије.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Коришћење Интернета.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално користе Интернет.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Рад у паровима (индивидуални)
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, рачунари, Интернет
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Интернет, електронска пошта
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Рад на рачунару, увежбавање
КОРЕЛАЦИЈА Информатика и рачунарство
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.

У разговору са ученицима подсетити их на урађено на прошлим часовима.
Најавити рад на предстојећа два часа.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају са увежбавањем коришћења Интернета и слања електронске
поште.(уџбеник, стр.63-65)
Наставник надгледа рад ученика и помаже им у раду.
Ученици који нису завршили област информатичке технологије у радној свесци, попуњавају
исту. (радна свеска, стр.36-41)

Завршни део часа – 10 мин.

Дати резиме рада из области информатичке технологије преко налога научили смо (уџбеник,
стр.66.).
Напоменути да ће ученици користити рачунаре и програме за цртање при изради пројеката за
израду макета грађевинских објеката у оквиру модула.
Упутити ученике на Интернет адресе, дате у уџбенику, преко којих могу да прошире своја
знања из ове области.(стр.66)
Одговорити на постављена питања ученика.
Најавити рад на следећем часу.Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.63-66, радна свеска, стр.40.

Изглед табле
Коришћење ИнтернетаБелешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 29/30 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Грађевински материјали.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Подела и врсте грађевинских материјала.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Упознати основне врсте и карактеристике грађевинских
материјала. Упознати се са применом грађевинских
материјала.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти, каталози, узорци
материјала
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Природни и вештачки грађевински материјали
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА Биологија, историја, географија
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Подсетити ученике из наставне јединице историја архитектуре и грађевинарства о развоју
грађевинских материјала од камена, дрвета до армираног бетона (корелација са историјом).
1. Које материјале су некада давно људи користили за изградњу објеката за становање?
2. Од ког материјала је направљена кућа или стамбена зграда у којој станујеш?

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа кроз неколико примера нагласити значај правилног избора и употребе
грађевинских материјала при изградњи неког грађевинског објекта. Повести разговор са ученицима
које су то грађевинске материјале уочили на градилишту које се налази на путу од куће до школе.
Уз помоћ илустрација у уџбенику, разних проспеката, каталога, Интернета, узорака и модела
неких грађевинских материјала и др. показати и објаснити материјале који се користе у
грађевинарству.
Објаснити ученицима да данас на тржишту постоји веома много различитих грађевинских
материјала па самим тим и више подела истих. Основна подела је на: природне и вештачке
грађевинске материјале.(уџбеник, стр.70) Природни грађевински материјали користе се такви
какви се пронађу у природи уз евентуално мању прераду. То су: песак, шљунак, камен, дрво,
глина и др.

Вештачки грађевински материјали производе се посебним технолошким поступцима. То
су: цемент, креч, гипс, бетон, опеке, цреп, керамичке плочице, стакло, метал и др.Објаснити ученицима поделу грађевинских материјала према намени.(уџбеник, стр.70-78)
Према намени грађевински материјали деле се на: конструктивне, везивне, керамичке,
изолационе, материјале за облагање и инсталационе материјале.
Уз помоћ илустрација у уџбенику објаснити наведене групе материјала и њихове главне
представнике.
Конструктивни материјали користе се за израду носећих делова конструкције објекта
(темеља, стубова, зидова и сл.). Најпознатији конструктивни материјали су: дрво, камен, бетон,
челик, опеке, блокови итд.


Везивни материјали служе за повезивање појединих материјала у једну целину, као што су:
опеке, блокови, камен, песак и шљунак. У везивне материјале убрајају се: цемент, креч, гипс,
битумен, глина и сл.
Керамички материјали добијају се од глине очишћене и омекшане водом. Омекшана глина
се пресује у калупе одређеног облика, а затим се комади суше и пеку. У керамичке материјале
убрајају се: цигле, блокови, цреп, керамичке плочице, санитарна керамика итд.Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.42-47)

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.70-78, радна свеска, стр.42-47.
Изглед табле
Подела и врсте грађевинских материјала
Природни: дрво, камен, шљунак, песак... Према намени:
Вештачки:креч, цемент, гипс, цигла, блок, - конструктивни: дрво, камен, бетон, цигле,блокови
цреп, пластика, метали, стакло.. - везивни: цемент, креч, гипс...
- керамички: цигла, блок, цреп, керам.плочице,
санитарна керамика...
Белешке о часу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 31/32 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Грађевински материјали.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Подела и врсте грађевинских материјала.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Упознати основне врсте, карактеристике и примену
грађевинских материјала. Упознати се са врстама
инсталација у стану.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти, каталози, узорци
материјала
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Материјали за изолацију и облагање, инсталаци. и пласт.
матер.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА Биологија
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Како делимо грађевинске материјале према пореклу?
2. Како делимо грађевинске материјале према намени?

Главни део часа – 70 мин.
У оквиру поделе грађевинских материјала према намени објаснити ученицима: материјале за
изолацију, материјале за облагање, инсталационе материјале и пластичне материјале.
Објаснити сваку групу посебно са карактеристичним материјалима који је претстављају.
Ради лакшег разумевања, при објашњавању, користити илустрације у уџбенику, проспекте,
каталоге или узорке и моделе грађевинских материјала.(уџбеник, стр.78-83)
Изолациони материјали у грађевинарству служе да заштите објекат и станаре од
атмосферских утицаја и буке. У грађевинарству се користи више врста изолација:
1. Хидроизолација – изолација од влаге и воде;
2. Термоизолација – топлотна изолација;
3. Акустична изолација – звучна изолација.Материјали за облагање се користе да би унутрашњост објекта учинили пријатнијим за
боравак и лакшим за одржавање. Од материјала за облагање подова користе се: камен, керамичке
плочице, паркет, бродски под, ламинат, пластичне масе итд. За облагање зидова користе се: тапете,
ламперија, гипсане плоче, боје итд.
Ради удобнијег живота, савремени станови могу бити опремљени разним инсталацијама:
- за довод свеже воде уводи се водоводна инсталација;
- за одвод отпадних вода израђује се канализациона инсталација;
- за снабдевање електричном енергијом инсталира се електрична инсталација;
- за обављање телефонских разговора уводи се телефонска инсталација;
- за грејање у стану/кући уводи се грејна инсталација;
- за грејање, спремање хране и загревање воде уводи се плинска (гасна) инсталација;
- за праћење телевизијског програма уводи се ТВ антенска или кабловска инсталација;
- за безбедност објекта и станара уграђује се интерфонска инсталација и безбедностне
камере;
- за довод свежег ваздуха и одвођење устајалог уграђује се клима уређај;
- за лакшу комуникацију људи између спратова монтира се лифтовска инсталација.У новије време пластични материјали су нашли широку примену и у грађевинарству. Врло
су отпорни на атмосферске услове. Лагани су а чврсти, одлични су топлотни, звучни и електрични
изолатори, лаки за одржавање. У грађевинарству се користе за израду: тзв. ПВЦ столарије (врата,
прозори, светларници, итд.), водоводних, канализационих и грејних цеви, изолационих материјала
(фолија, стиропор), електроизолационог материјала, подова, ламперије, покривање кровова и тераса
итд. Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.42-47) Упутити ученике на
Интернет сајтове, дате у уџбенику, преко којих могу да прошире своја знања из ове области.(стр.83)

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног на данашњим часовима и целе наставне области (уџбеник, стр.83).
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.70-78, радна свеска, стр.42-47.
Изглед табле
Подела и врсте грађевинских материјала
Изолациони материјали: хидроизолација, термоизолација, акустична изолација
Материјали за облагање: камен, керам. плочице, паркет, ламинат, брод. под, ламперија, тапете...
Инсталациони материјали

Белешке о часу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 33/34 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Енергетика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Енрегетика у грађевинарству
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИУпознати ученике са начинима загревања унутрашњости
стана или куће. Стећи код ученика навику за рационално
коришћење енергије.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти...
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Грејање, извори енергије, врсте грејања
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Увести ученике у тему кроз постављена питања:
1. Коју врсту грејања користе у свом стану или кући ?
2. Који извори енергије постоје?

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа указати ученицима на значај правовременог планирања, приликом
пројектовања, начина загревања просторија у оквиру будућег стамбеног објекта.
Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката како би се
остварила што боља топлотна изолација зграде.
Грејање је важан чинилац који утиче на пријатан боравак у кући. За добијање топлотне
енергије данас се употребљавају различити извори енергије: дрво, угаљ, нафта, гас, електрична
енергија, геотермални извори и др.
Због слабих изолационих својстава подова, зидова, таваница, кровова и прозора стално се
измењује топлота између спољашњег простора и унутрашњости станаДанас постоје неколико врста грејања просторија: локално, централно, грејање на даљину,
и посебне врсте грејања.
Локално грејање је грејање које у свакој просторији има посебан извор топлоте.
Као извор топлоте могу бити: пећи (камини) на чврста горива (дрва, угаљ), пећи на гас и
нафту, грејалице на електричну струју, термоакумулационе пећи, електрични радијатори и др.
Централно грејање има једно заједничко ложиште за целу кућу из кога се топлота преноси
различитим средствима (вода, пара, ваздух) у све просторије.Грејање на даљину најзаступљеније је у градовима. Станови се подмирују топлотом из
једног места – топлана.
Уз помоћ илустрација у уџбенику упознати ученике са врстама грејања у стану или кући и
њиховим главним карактеристикама.(стр.86-89)
Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.48-51)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво из данашње наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.86-89, радна свеска, стр.48-51.
Изглед табле
Енрегетика у грађевинарству

Извори енергије за загревање стана (куће): дрво, угаљ, гас, нафта, електрична енергија...
Врста грејања просторија: локално, централно, грејање на даљину, и посебне врсте грејања.


Белешке о часу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 35/36 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Енергетика
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Мере за рационално коришћење топлотне енергије у
грађевинарству.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Упознати ученике са мерама за рационално коришћење
топлотне енергије у кући или стану. Стећи код ученика
навику за рационално коришћење енергије. Упознати
ученике са могућностима коришћења Сунчеве (соларне)
енерије у грађевинарству.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти...
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Рационално коришћење топлоте, изолација, соларна енерги
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Који извори енергије могу да се користе у кући или стану за добијање топлотне енергије?
2. Које врсте грејања просторија постоје?

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа, уз помоћ сл. 5.2 на стр.87 у уџбенику, објаснити ученицима на којим
деловима куће се највише губи топлотна енергија.
Објаснити ученицима суштину прве реченице у уџбенику из ове наставне јединице: „Да би
грејање било рационално тј. исплативо и добро потребно је предходно добро изоловати
просторије које се греју“.
Уз помоћ илустрација у уџбенику, разних проспеката или узорака материјала за изолацију,
објаснити ученицима који делови куће се могу изоловати и са којим материјалима.(стр.89-92)
Изоловати се могу: подови, зидови, кров, таван, прозори, и др.


Изолација пода у приземљу се изводи тако што се бетонска плоча премаже битулитом па се
затим залепи кондор трака, што представља хидроизолацију. Затим се поставља топлотна изолација
од тврдо пресованог стиропора и на крају одговарајућа подна облога од паркета, ламината,
кермичких плочица и сл.


Зидови се могу изоловати у току градње постављањем термоизолационог материјала
(стиропора, минералне или стаклене вуне и др.) између фасадне или обичне цигле и керамичких
блокова. Такви зидови се зову „сендвич зидови“.Изолација крова се обавља тако што се са доњих страна између дрвених греда убаци
термоизолациони материјал (стиропор, стаклена или минерална вуна), који се предходно заштити са
доње и горње стране ПВЦ фолијом. Преко ПВЦ фолије и изолације са доње стране се поставља
дрвена ламперија или гипсане плоче.
Изолација прозора од губитака топлоте може се остварити постављањем разних заптивних
трака између прозорског крила и оквира, попуњавањем пукотина између оквира прозора и зида,
куповином прозора са три стакла или специјалним вакумираним изопар стаклом.
Указати ученицима на значај рационалног коришћења топлотне енергије у стану или кући тј.
на могућност штедње енергије и коришћења неконвенционалних (алтернативних) извора енергије,
пре свега Сунчеве (соларне) енергије,(уџбеник, стр.92). Сунчева енергија обично се скупља помоћу
соларних колектора који се налазе на крововима зграда. Соларни колектори су стаклене плоче
обојене у црно, напуњени водом која се греје и кружи цевима по згради и тако загрева просторије
или се користи као санитарна вода.

Водити са ученицима разговор о томе како они могу да утичу на штедњу енергије у кући.
Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.48-51)
Упутити ученике на Интернет адресе, дате у уџбенику, преко којих могу да прошире своја
знања из ове области.(стр.93)
Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво из данашње наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика. Дати резиме наученог из ове области.(стр.93)
Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.89-94, радна свеска, стр.48-51.
Изглед табле
Мере за рационално коришћење топлотне енергије у грађевинарству
Изолација пода: битулит, кондор трака, стиропор, ПВЦ фолија, паркет (ламинат, бродски под)...
Изолација зидова: стиропор, стиродур, стаклена или минерална вуна, ламперија...
Изолација крова: стиропор, стаклена или минерална вуна, ПВЦ фолија, ламперија, гипсане плоче..
Изолација прозора: заптивне траке, вакумирана изопар стакла...
Сунчева (соларна) енергија – соларни колектор
Белешке о часу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 37/38 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничка средства у грађевинарству
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Алати и машине у грађевинарству
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИУпознати ученике са ручним алатима и најважнијим
грађевинским машинама које се користе у грађевинарству.
Стећи представу о битним карактеристикама и примени
грађевинских машина.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти, узорци алата...
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Ручни алати, грађевинске машине
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања увести ученике у данашњу наставну јединицу.
Тражити од ученика да упореде некадашњи начин изградње без употребе грађевинских
машина (нпр. изградња пирамида) са садашњим начином изградње изузетно високих зграда.

Главни део часа – 70 мин.
На почетку часа објаснити ученицима значај употребе савремених грађевинских машина и
алата при изградњи грађевинских објеката (квалитетнија, бржа, јефтинија и лакша градња).
Уз помоћ илустрација у уџбенику, проспеката или самих алата упознати ученике са
најважнијим ручним алатима у грађевинарству, њиховим називима и намени.(уџбеник, стр.96)


Данашње грађевинарство не би могло да се замисли без грађевинских машина које замењују
људски рад, убрзавају изградњу и побољшавају квалитет градње.
Уз помоћ шеме у уџбенику, на сл.6.2 на стр.97, објаснити поделу грађевинских машина.Уз помоћ илустрација у уџбенику и разних проспеката или Интернета, објаснити ученицима
основне грађевинске машине.(уџбеник, стр.98-102)
Машине за земљане радове се користе за: ископ, утовар, транспорт, истовар, равнање,
набијање и разастирање земље или расутог материјала. У ову групу машина спадају: багер,
булдожер, утоваривач, скрепер, грејдер, равњач, ваљак, јеж, вибрациони набијач, финишер...

Машине за дизање и транспорт терета се користе да би се материјал и готови елементи,
који се уграђују у објекат пренели од места складиштења до места уградње и подигли на започету
грађевину. У ову групу машина спадају: дизалице (покретне, непокретне, торањско-кранске),
грађевински лифт, ауто-дизалице, виљушкари, камиони (кипери и дампери) и др.

Камион мешалица за бетон користи се за превоз свежег бетона у бубњу који се окреће, од
бетонске базе где се израђује до градилишта где се уграђује. Пумпа за бетон је специјални камион
који цевним водовима избацује припремљен бетон у висину при изградњи високих зграда.

Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.52-56) Упутити ученике на
Интернет адресе, дате у уџбенику, преко којих могу да прошире своја знања из ове области.(стр.103)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво из данашње наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.96-104, радна свеска, стр.52-56.
Изглед табле
Алати и машине у грађевинарству
Ручни алати: мистрија, вангла, гладилица, либела, висак, зидарски чекић...
Машине за земљане радове: багер, булдожер, утоваривач, скрепер, грејдер, равњач, ваљак, јеж,
вибрациони набијач, финишер...
Машине за дизање и транспорт терета: дизалице, грађевински лифт, ауто дизалице, виљушкар,
камиони (кипери и дампери), камион мешалица за бетон...

Белешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 39/40 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничка средства у грађевинарству.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Алати и машине у грађевинарству. Мере заштите при извођењу
објеката.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Упознати ученике са најважнијим грађевинским машинама.
Стећи представу о битним карактеристикама и примени
грађевинских машина. Упознати ученике са мерама заштите на
раду на грађевини.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, проспекти, рачунар...
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Колективне и личне мере заштите на раду
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Наброј основне ручне алате који се користе у грађевинарству.
2. Како делимо грађевинске машине?

Главни део часа – 70 мин.
У разговору са ученицима по потреби додатно објаснити неку грађевинску машину која им
је остала нејасна са прошлог часа..
Ученици на школским рачунарима или путем слика и проспеката презентују своје материјале
о грађевинским машинама и алатима.
Упознати ученике са мерама заштите при извођењу грађевинских радова као и заштити
животне средине.(уџбеник, стр.102-103)
Грађевински радници доста су угрожени у току рада на градилишту јер раде на висинама и на
скученом простору, а изложену су негативним утицајима времена (јако сунце, киша, хладноћа, ветар
и сл.).

То изискује израду плана колективне и личне заштите на раду што између осталог
подразумева:
- Скеле по којима се радници крећу и раде на висини морају бити правилно монтиране и
поуздане;
- Електричне и водоводне инсталације морају бити безбедне и заштићене;
- Радници су обавезни да носе заштитни шлем на глави, одговарајућу радну одећу и обућу,
заштитне рукавице и по потреби заштитне наочаре;
- Дизалицама и радним машинама руководе само стручни људи.

Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.52-57)

ОБРИСАТИ уколико није оствариво - Уколико у близини школе постоји неки грађевински
објекат који је у изградњи одвести ученике у обилазак градилишта. Предходно је потребно
упозорити ученике да се на градилишту не смеју одвајати од групе, да поступају само по упутствима
шефа градилишта и наставника. Поделити задатке ученицима постављене у вежби у уџбенику на
стр.102. Ученици са собом носе радну свеску у којој на стр.56 попуњавају извештај о обављеној
посети градилишту.

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво из данашње наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика.
Дати резиме наученог из ове области (стр.103).
Најавити рад на следећем часу.

Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.96-104, радна свеска, стр.52-57.

Изглед табле
Алати и машине у грађевинарству Мере заштите при извођењу објеката

Колективне и личне мере заштите на раду


Белешке о часу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 41/42 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Саобраћајни системи.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Грађевински објекти у саобраћају: ауто-путеви, железничке
станице, аеродроми, луке.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ


Стећи представу о функционисању и организацији саобраћаја у
саобраћајним објектима.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербални
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Путеви, железничке станице, аеродроми и луке
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, бележење
КОРЕЛАЦИЈА Географија, историја
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања увести ученике у данашњу наставну јединицу:
1. Како делимо саобраћајне системе?
2. Која су средства сувоземног саобраћаја?

Главни део часа – 70 мин.
Уз помоћ илустрација у уџбенику дати ученицима основне информације о грађевинским
објектима у саобраћају: путевима, железничким станицама, аеродромима и лукама.
Данашња савремена превозна средства (аутомобили, камиони, авиони, возови, бродови итд.)
изискују изградњу савремених саобраћајних објеката (инфраструктуре): путеви, мостови, тунели,
вијадукти, железничке станице и пруге, аеродроми, луке итд.
Објаснити ученицима врсте путева, како настаје ауто-пут и које су карактеристике осталих
путева.(уџбеник,стр.106-108) Јавни пут је наменски израђена јавна површина која има општи значај
и намењена је за безбедно одвијање саобраћаја. Поред аутопута који се користи искључиво за
саобраћај моторних возила, постоје и друге врсте путева, као што су: пут резервисан за саобраћај
моторних возила, међународни пут, магистрални пут, регионални пут, локални пут,
макадамски пут и земљани пут.


Објаснити ученицима чему служе и које врсте мостова и тунела постоје.(уџбеник, стр.108-
113) Упутити ученике на слике највећих и најлепших мостова на свету у уџбенику на стр.110-111.
Мостови су вештачке грађевине које служе да преведу саобраћајницу преко неке препреке
као што су: реке, потоци, увале, јаруге, кањони, канали, путеви, железничке пруге и сл. Мостови
преко којих прелази пут називају се друмски мостови, а они преко којих прелази железничка пруга
― железнички мостови.Тунели су грађевине које се у облику цеви буше да би се подземним путем кроз њих
провеле разне саобраћајнице, вода, канализација, разни каблови, итд. Према намени тунеле делимо
на: друмске и железничке.
Објаснити ученицима главне карактеристике железничких пруга и станица, подземне и
надземне железнице.(уџбеник, стр.113-115) Железнички саобраћај спада у најјефтинији копнени
саобраћај јер се њиме може превести највише терета и путника уз најмање трошкове. Воз чини низ
вагона које вуче локомотива по челичним шинама. Железничке станице могу бити: путничке,
теретне, ранжирне итд. У станицама се укрштају и претичу возови, формирају нове композиције,
утоварује и истоварује роба и одлазе и долазе путници. Подземне железнице или метрои граде се у
великим градовима како би се растеретио градски саобраћај.


Уз помоћ илустрација у уџбенику објаснити ученицима главне карактеристике и поделу
аеродрома и лука.(стр.115-117) Аеродроми су објекти који служе за: слетање и узлетање авиона,
пријем путника, утовар и истовар терета, контролу летова, сервисирање авиона. Полетање и слетање
авиона са писта, као и праћење авиона у зони аеродрома (навођење), врши посада контроле лета,
која се налази у контролном торњу и у сталној је радио вези са посадом летилице.
Луке су објекти на обалама мора и река који служе за безбедно пристајање бродова,
укрцавање и искрцавање путника и робе. У лукама се бродови снабдевају храном, водом, погонским
горивом и другим.
Ученици одговарају на постављена питања и радне задатке у радној свесци.(стр.58-63)

Завршни део часа – 10 мин.
Одговорити на постављена питања ученика.
Дати резиме наученог из ове области и упутити ученике на Интернет адресе у уџбенику
уколико желе да сазнају више о овој области (стр.117). Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.106-117, радна свеска, стр.58-63.
Изглед табле
Грађевински објекти у саобраћају: ауто-путеви, железничке станице, аеродроми, луке
Путеви: аутопут, међународни, магистрални, регионални, локални, макадамски, земљани...
Мостови: друмски и железнички
Тунели: друмски и железнички
Железнички саобраћај: железничке пруге и станице, возови, локомотиве. Метрои
Аеродроми , луке.
Белешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 43/44 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Култура становања.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Етика становања. Израда плана стана и предлог за његово
уређење.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИСтицати и развијати културу становања у савременим
условима. Развити код ученика осећај за лепим, практичним и
функционалним.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрад, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање, планови стана
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Сеоско и градско насеље, етика становања, распоред просторија
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, дискутовање, графичко представљање
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања увести ученике у данашњу наставну јединицу:
1. Шта се подразумева под сеоским а шта под градским насељем?
2. Да ли су чули и шта они подразумевају под појмом „кућни ред“.

Главни део часа – 70 мин.
Објаснити ученицима да начин живота и врсте главних делатности којима се бави
становништво одређују тип насеља. Становници који се претежно баве пољопривредом живе у
сеоским насељима док они који се баве трговином, занатством, индустријом, школством итд. живе
у градским насељима.
Објаснити главне карактеристике сеоских и градских насеља.(уџбеник, стр.120)Удобност становања утиче на физички и психички развој човека и породице, јер стан треба
да пружа услове за неометан одмор, одржавање личне хигијене и чистоће стана, за лако припремање
хране, рад, разоноду и др.
Етика становања подразумева понашање станара у стану, стамбеној згради, на улици и на
другим јавним местима. Зато у стамбеним зградама где постоји више станова и станара постоје
прописана правила понашања названа „кућни ред“. Питати ученике који живе у стамбеним
зградама да ли им је познат кућни ред у њиховим зградама и да ли га се придржавају.(стр.120) Етика
становања подразумева и одржавање чистоће и уређење околине у којој се живи како би боравак у
њој био пријатнији.
На основу посматрања планова, макета, слика градских и сеоских насеља, објаснити значај
околине стана са хигијенског и естетског становишта.
Уз помоћ илустрација у уџбенику објаснити ученицима које просторије треба да има један
савремени стан и како их опремити.(стр.121-128) Стан или кућа су састављени од више просторија
чији узајамни односи и распоред треба да обезбеде удобан живот породице и појединца. То
подразумева: заједнички боравак чланова породице - одмарање и спавање, исхрану и одржавање
хигијене, и све то уз обезбеђење несметаног кретања између појединих просторија.
Једна од главних компонената удобности стана је функционални распоред просторија у односу на
њихову намену и коришћење. Објаснити шта подразумева функционални распоред просторија.
У савременом стану разликујемо функционалне групе просторија:
1. Простори за кретање (комуникацију) у стану представљају: трем, улаз, предсобље,
ходник, хол, степениште, лифт итд.
2. Просторије за дневни боравак су: дневна соба, радна соба, трпезарија, салон, соба за игру
деце, библиотека, лође, терасе и балкони.
3. Просторије за спавање састоје се од: родитељске, дечје и гостинске спаваће собе.
4. Просторије за припремање хране и одлагање намирница су: кухиња, остава и подрум.
5. Просторије за одржавање хигијене су купатила и WC-и.
6. Просторије за задовољавање осталих потреба укућана: вешерница, котларница за
грејање, гаража, поткровље, таван, итд.Ученици одговарају на постављена питања и задатке у радној свесци на стр.64-68, затим
цртају основу своје собе са постојећим распоредом намештаја и са новим распоредом који би они
предложили (стр.68-69) .

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво из данашње наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.120-128, радна свеска, стр.64-70.
Изглед табле
Етика становања Израда плана стана и предлог за његово уређење
Сеоска и градска насеља
Етика становања – кућни ред
Функционални распоред просторија: просторије за кретање, за дневни боравак, за спавање, за
припремање хране и одлагање намирница, за одржавање хигијене и др.

Белешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 45/46 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Култура становања
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Водоводна и канализациона инсталација. Уређење ентеријера и
екстеријера.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Упознати функционисање кућне инсталације (водоводне и
канализационе). Упознати ученике са начинима уређења
ентеријера и екстеријера куће или стана.

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрад, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање, сифон
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Водовод, канализација, ентеријер, екстеријер
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, посматрање, уочавање, увежбавање
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа:
1. Које су главне карактеристике сеоских и градских насеља?
2. Које просторије треба да има један савремени стан?
3. Како опремити дечју собу?

Главни део часа – 70 мин.
Ученици завршавају започете радове у радној свесци на прошлом часу (основе своје собе са
садашњим и будућим уређењем намештаја-стр.68-69).Објаснити ученицима главне карактеристике и начин функционисања водоводне и
канализационе инсталације једног стана или куће. При објашњењу користити шематске приказе
инсталација у уџбенику на стр.128-129.
Водовод служи за довођење чисте воде од изворишта до стамбене зграде и стана.
Водоводни систем делимо на: спољни и унутрашњи водовод.
Спољни водовод има следеће делове: захват воде (каптажа), црпне станице, уређаје за
пречишћавање, за прикупљање воде у резервоаре, довод до насеља и развод по улицама.
Унутрашњи (кућни) водовод има три главна дела: прикључак за уличну водоводну цев,
увод у зграду и разводну мрежу по згради.Кућна канализација поставља се ради одвођења употребљене и запрљане воде из
санитарних уређаја. Кућна канализација има три основна дела: прикључак на уличну
канализацију или септичку јаму, дворишну мрежу и унутрашњу кућну мрежу.
Објаснити улогу „сифона“ на санитарним уређајима. Ученицима показати и омогућити да
увежбају чишћење (склапање и расклапање) сифона.(уџбеник, стр.130)

У свако изливно место на санитарним уређајима уграђен је водени затварач-сифон, који
спречава улазак неугодних мириса из канализације у стан.
Објаснити ученицима појмове ентеријер и екстеријер.(уџбеник, стр.131-133)
Објаснити шта значи уредност у стану и околини. Која је улога ученика у томе ?
Уређење ентеријера представља унутрашње уређење стана (простора).
Уређење екстеријера подразумева уређење околине у којој живимо и радимо.

Тражити од ученика да осмисле уређење школског дворишта или дворишта своје куће –
улаза у стамбену зграду и своју идеју прикажу скицом у радној свесци.(стр.65)
Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.70-72)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања дати резиме наученог из ове области. (уџбеник, стр.133)
Одговорити на постављена питања ученика.
Упутити ученике на Интернет адресе у уџбенику где могу више да сазнају о овој
области.(уџбеник, стр.133) Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.128-134, радна свеска, стр.70-72.
Изглед табле
Водоводна и канализациона инсталација Уређење ентеријера и екстеријера
Водовод: спољни и унутрашњи ентеријер – уређење унутрашњости стана – куће
Канализација: - улична канализација екстеријер – уређењеоколине стана – куће
- септичка јама
- сифон
Белешке о часу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 47/48 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничка средства у пољопривреди.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Организација рада и примена савремених средстава у
пољопривредној производњи.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Упознати основне процесе у пољопривредној производњи.
Упознати се са организацијом рада и применом савремених
средстава у пољопривредној производњи.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, схеме
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Технолошки процес биљне и сточарске производње
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА Биологија
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Увести ученике у тему питањима:
1. Чиме се бави пољопреивредна производња?
2. Које пољопривредне производе знају?

Главни део часа – 70 мин.
Помоћу илустрација у времеплову (уџбеник, стр.137) објаснити од када и како је настала
потреба за пољопривредним производима, чиме се хранио човек у давној прошлости, како настају
први пољопривредни производи и чиме се обрађују.

Објаснити зашто је важна добра организација пољопривредне производње и шта она
обухвата. Организација рада у пољопривредној производњи зависи од више чинилаца као што су:
врста производње, величина производње и земљишног поседа, сложеност технолошког процеса,
степен заступљености механизације и њена старост у производном процесу, број и стручност
запослених, и др.


Организација рада обухвата:
- Планирање и материјално обезбеђење производње (врста производа, потребне сировине и
материјал, величина земљишта која ће бити засејана, радне машине, радна снага, трошкови
производње, обезбеђење тржишта за продају производа и др.);
- Припреме за производњу (механизација, садни материјал, средства за прихрану и заштиту,
земљиште, систем за наводњавање, товилишта и сл.);
- Производњу;
- Контролу квалитета производа;
- Продају (паковање,транспорт,продаја).
Објаснити поделу пољопривредне производње на биљну и сточарску и њихове технолошке
процесе, уџбеник, стр.138 (за објашњење користити унапред урађене шеме).
Пољопривредна производња дели се на биљну и сточарску.
Технолошки процес биљне производње подразумева производњу ратарских биљака,
поврћа, воћа, грожђа, сточне хране и обухвата следеће радове: припремање земљишта (ђубрење,
орање, ситњење земљишта и слично), сетву или садњу, негу биљака (прихрањивање биљака
вештачким ђубривом, уништавање корова, окопавање, наводњавање, разређивање и друго), заштиту
биљака (заштита од разних биљних болести или штеточина прскањем или запрашивањем, заштита
од природних непогода – град, мраз), убирање рода, смештај и транспорт производа (сортирање,
паковање, одвожење у магацине, хладњаче, силосе, шећеране, уљаре, итд.).
Технолошки процес сточарске производње подразумева: узгој свиња, говеда, оваца,
живине и других домаћих животиња и обухвата следеће радове: смештај стоке (товилишта, фарме),
исхрану стоке, неговање стоке (одржавање хигијене, брига о здрављу), производњу подмладка
(пилића, прасића, јагњади, јарића), сакупљање неких производа (јаја, млеко, вуна, перје), транспорт
стоке у кланице.Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.74)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити пређено градиво из ове наставне јединице.
Одговорити на постављена питања ученика. Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.136-139, радна свеска, стр.74.
Изглед табле
Организација рада и примена савремених средстава у пољопривредној производњи
Организација рада у пољопривредној производњи
Технолошки процес биљне производње
Технолошки процес сточарске производње
Белешке о часу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 49/50 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Техничка средства у пољопривреди.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Машине и уређаји у пољопривредној производњи.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Упознати се са савременим машинама и уређајима у
пољопривредној производњи.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, слике, проспекти
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Погонске, прикључне, комбиноване и специјалне машине
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, бележење, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања обновити градиво са прошлог часа и увести ученике у данашњу тему:
1. Како делимо пољопривредну производњу?
2. Шта обухвата технолошки процес биљне а шта сточарске производње?
3. Које пољопривредне машине су им познате и да ли су имали прилике неке од њих да
користе?

Главни део часа – 70 мин.
Објаснити основну поделу пољопривредних машина.(уџбеник, стр.138)
Пољопривредне машине могу бити:
- Погонске, помоћу којих се покрећу или вуку друге машине;
- Прикључне, помоћу којих се обрађује земља или обављају неки други послови, а покрећу се
помоћу погонских машина;
- Комбиноване, које истовремено обављају више радних операција, а најчешће се покрећу на
сопствени погон;
- Специјалне, наводњавање земљишта, прскање воћа, транспорт производа ...
Уз помоћ илустрација у уџбенику на стр.139-145 упознати ученике са пољопривредним
машинама и њиховим основним карактеристикама.
Ради лакшег разумевања ове наставне јединице, посебно код ученика у већим градским
срединама, могу се користити разни: проспекти, часописи, енциклопедије, слике, Интернет итд.
ПОГОНСКЕ МАШИНЕ:
Трактор је основна погонска машина у пољопривреди која служи за вучу и покретање
прикључних машина и уређаја. За обраду мањих површина земље употребљава се једноосовински
трактор (мотокултиватор) са одговарајућим прикључцима за орање и уситњавање земљишта,
кошење траве, прскање воћа и вучу приколице.
ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ:
Плугови служе за орање земљишта које може бити плитко и дубоко. Тањираче служе за
уситњавање земљишта. Дрљаче су грађене од челичне решетке на којој су причвршћени зубци.
Користе се за припрему земљишта за јесењу сетву после орања, где се уједно земљиште равна и
отклања коров, разбијање покорице код озимих усева и др. Сејалице се употребљавају за сејање
житарица, трава, крмног биља, пасуља, грашка и других биљних култура. Растурачи ђубрива су
прикључне машине које служе да равномерно разбацују ђубриво по земљишту. Косачица се
користи за кошење траве. Берачи кукуруза могу бити прикључени за трактор или могу имати
сопствени погон, и користе се за бербу кукуруза.

КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ:
Комбајни за житарице истовремено жању (косе), одвајају зрно од сламе и плеве и убацују
га у џакове или сопствени бункер из кога се, помоћу цеви, пребацују у приколицу коју вуче трактор
паралелно са комбајном, пакују и везују сламу.
Комбајни за кукуруз одвајају клип кукуруза од стабла, чисте га од комушине и круне тј.
одвајају зрна од шишарке која пакују у џакове или смештају у бункер комбајна из кога се, помоћу
цеви пребацује у приколице које вуче трактор паралелно са комбајном.
СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ намењени су неким посебним пословима и
задацима у пољопривреди и сточарству. Има их веома много, ми ћемо набројати само неке од њих:
транспортери (елеватори), машине са калемљење, круњачи за кукуруз, млинови за сточну храну,
машине за справљање силаже и концентрата, системи за наводњавање, уређаји за вештачку кишу,
транспортна средства за превоз течности (млека, сокова, вина и др.), хранилице, појилице, апарати
за мужу крава, инкубатори за производњу пилића итд.

Ученици одговарају на постављена питања у радној свесци.(стр.74-77)

Завршни део часа – 10 мин.
Кроз неколико питања дати резиме наученог из ове области.(уџбеник, стр.145)
Упутити ученике на Интернет адресе у уџбенику где могу више да сазнају о овој
области.(стр.145) Најавити рад на следећем часу.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.138-146, радна свеска, стр.74-77..
Изглед табле
Машине и уређаји у пољопривредној производњи
Погонске машине: трактор, мотокултиватор
Прикључне машине: плугови, тањираче, дрљаче, сејалице, растурачи ђубрива, косачице...
Комбиноване машине: комбајни за житарице и кукуруз...
Специјалне машине: транспортери, круњачи кукуруза, млинови, хранилице, појилице, инкубатори
Белешке о часу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 51/52 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту (израда техничке
документације, израда макета стана - грађев. објекта,
модела грађев. – пољопривредних машина и уређаја, рад
на рачунару).
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и
макета према сопственом избору: грађевинских или
саобраћајних објеката, грађевинских или пољопривредних
машина и уређаја, детаља из уређења стана и др.. Развити
способност практичног стварања, односно афирмисати
креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада, вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор за цртање, рачунари
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат, алгоритам, техн. документ. модел, макета
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта, практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Објаснити ученицима да предстоји практична примена стечених знања на изради макета и
модела из области грађевинарства и пољопривреде.
Кроз неколико питања увести ученике у практичан рад:
1. Шта обухвата алгоритам израде од идеје до реализације?
2. Која техничка документација је неопходна за израду једне макете или модела?
3. Која су својства и чиме се обрађују дрво и полупроизводи од дрвета.
Главни део часа – 70 мин.
Реализацијом модула омогућити диференцијацију у настави с обзиром да се ученици могу
опредељивати за подручје за које имају највише афинитета:
- моделовање грађевинских објеката нискоградње и високоградње;
- израда модела разних уређаја и машина у грађевинарству и пољопривреди из
конструкторских комплета или од лако обрадивих материјала;
- уређење стана;
- рад на рачунару итд.
Израдити пројекат за моделовање који садржи: алгоритам од идеје до реализације (уџбеник
стр.149), техничку документацију, поступак рада, избор материјала, алата и прибора, начин обраде
материјала, састављања делова, облагања површина и површинску заштиту.
Техничку документацију радити у радној свесци на тачно предвиђеним местима (стр.81-101).
Током рада инсистирати код ученика на: изради техничке документације по свим правилима
грађевинског техничког цртања, прецизности при мерењу и практичном раду, правилној употреби
алата и прибора и примени мера заштите на раду, економичном трошењу материјала, естетском
изгледу израђених макета и модела.
Пошто се ученици сами опредељују за различите активности, систем рада треба да је такав,
да како који ученик заврши техничку документацију тако прелази на практичан рад.
Међутим, како мање маштовити ученици неби губили време за осмишљавање свог модела –
макете, наставник им може понудити већ урађене техничке цртеже, као нпр.:Током часа пратити рад ученика и указивати на пропусте у раду.
Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.
Инсистирати код ученика да редовно носе: уџбеник, радну свеску, прибор, алат и материјал
(уколико га ученици не држе у школи).
Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.152.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
- израда техничке документације,
- израда макете стана - грађевинског објекта, модела грађевинских или пољопривредних машина
и уређаја,
- рад на рачунару
Белешке о часу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 53/54 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Графички рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, прибор и алат, материјал, рачунар
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Техничка документација, сечење, равнање, спајање
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.
Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици врше организацију свог радног места: техничку документацију, прибор и алат,
материјал. Помоћи ученицима да што боље организују свој рад како би што мање шетали по
кабинету и тако губили драгоцено време.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.

Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.

Током рада инсистирати код ученика на:
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела.

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.


Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.152.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројекту
Белешке о часу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 55/56 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат, рачунар
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта, практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици који су завршили прошли рад прелазе на израду техничке документације за следећи
рад.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.

Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.

Током рада инсистирати код ученика на:
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела.

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.
5 ДРЖАЧ ВИСКА 1 КАНАП
4 КУКА 2 ГОТОВА РОБА
3 ВИСАК 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
2 СТУБ 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
1 ПОСТОЉЕ 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА КОМ. МАТЕРИЈАЛ
РАЗМЕРА
ВИСАК
УКУПНО ЦРТ.1
ЦРТЕЖ БР.1

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: упутство за вежбе.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројекту


Белешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 57/58 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.

Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици врше организацију свог радног места: техничку документацију, прибор и алат,
материјал. Помоћи ученицима да што боље организују свој рад како би што мање шетали по
кабинету и тако губили драгоцено време.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.
Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.
Током рада инсистирати код ученика на:
- изради техничке документације по свим правилима грађевинског техничког цртања;
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела.

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.

5 ДРЖАЧ ВИСКА 1 КАНАП
4 КУКА 2 ГОТОВА РОБА
3 ВИСАК 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
2 СТУБ 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
1 ПОСТОЉЕ 1 ШПЕРПЛОЧА 4mm
ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА КОМ. МАТЕРИЈАЛ
РАЗМЕРА
ВИСАК
УКУПНО ЦРТ.1
ЦРТЕЖ БР.1

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: упутство за вежбе.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројекту


Белешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 59/60 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта, практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.
Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици који су завршили прошли рад прелазе на израду техничке документације за следећи
рад.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.

Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.

Током рада инсистирати код ученика на:
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела.

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.150.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 61/62 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.

Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици врше организацију свог радног места: техничку документацију, прибор и алат,
материјал. Помоћи ученицима да што боље организују свој рад како би што мање шетали по
кабинету и тако губили драгоцено време.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.
Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.
Током рада инсистирати код ученика на:
- изради техничке документације по свим правилима грађевинског техничког цртања;
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.


Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.150.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 63/64 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта, практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.
Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици који су завршили прошли рад прелазе на израду техничке документације за следећи
рад.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.

Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.

Током рада инсистирати код ученика на:
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела.

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.


Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: радна свеска, стр.94.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 65/66 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.

Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици врше организацију свог радног места: техничку документацију, прибор и алат,
материјал. Помоћи ученицима да што боље организују свој рад како би што мање шетали по
кабинету и тако губили драгоцено време.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.
Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.
Током рада инсистирати код ученика на:
- изради техничке документације по свим правилима грађевинског техничког цртања;
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.
Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: радна свеска, стр.94.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 67/68 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Израда пројекта, практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:Уводни део часа – 10 мин.
Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици који су завршили прошли рад прелазе на израду техничке документације за следећи
рад.

Главни део часа – 70 мин.
Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.

Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.

Током рада инсистирати код ученика на:
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.

Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.151.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 69/70 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Самосталан рад на сопственом пројекту.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Оспособити ученике да самостално израђују и примењују
једноставније техничке цртеже у пројектовању модела и макета
према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних
објеката, грађевинских или пољопривредних машина и уређаја,
детаља из уређења стана и др.. Развити способност практичног
стварања, односно афирмисати креативност и оригиналност.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Вежбање
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Практичан рад, истраживачки рад
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска, материјал, прибор и алат
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Пројекат – техничка документација, прецизност, економичност
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:


Уводни део часа – 10 мин.

Кроз разговор подсетити ученике шта су радили на прошлом часу и дати им упутства за
даљи рад.
Ученици врше организацију свог радног места: техничку документацију, прибор и алат,
материјал. Помоћи ученицима да што боље организују свој рад како би што мање шетали по
кабинету и тако губили драгоцено време.

Главни део часа – 70 мин.

Ученици настављају самосталан рад на сопственом пројекту.
Наставник прати рад ученика и помаже им при раду тако што указује на уочене грешке.
Током рада инсистирати код ученика на:
- изради техничке документације по свим правилима грађевинског техничког цртања;
- прецизности при мерењу и практичном раду;
- правилној употреби алата и прибора и примени мера заштите на раду;
- економичном трошењу материјала;
- естетском изгледу израђених макета и модела

Напомена: Ученици који спорије напредују у раду израђују једноставније моделе на
основу већ урађених цртежа у уџбенику или радној свесци. Препоручује се и рад у пару како би
један другом помогли. Надарени ученици за технику, који су напреднији од просечних, израђују
моделе које су сами осмислили или сложеније моделе из уџбеника (радне свеске) уз обавезну
техничку документацију нацртану у радној свесци или на рачунару.
Завршни део часа – 10 мин.
Дати резиме урађеног и одговорити на постављена питања ученика.
Похвалити поједине ученике за веома успешан рад. Најавити рад на следећем часу.
Вратити алат, прибор, материјал и започети рад на одговарајуће место у кабинету.
Уредити своје радно место.
Материјал за припрему наставника: уџбеник, стр.151.
Изглед табле
Самосталан рад на сопственом пројекту
Практична израда модела према сопственом пројектуБелешке о часу: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: VI 1,2,3 ЧАС: 71/72 ДАТУМ:
НАСТАВНИК
НАСТАВНА ТЕМА Конструкторско моделовање – модули.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Систематизација пређених садржаја у 6 разреду. Занимања у
грађевинарству.
НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Извршити систематизацију пређених садржаја у шестом
разреду. Упознати ученике са образовним занимањима у
средњим стручним грађевинским школама.
ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Систематизација, обрада
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална
НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник, радна свеска
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Занимања у грађевинарству
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, учествовање у разговору
КОРЕЛАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА:

Уводни део часа – 10 мин.
Најавити рад на последња два часа у школској години.

Главни део часа – 70 мин.
Направити један резиме ученог у шестом разреду по областима. У ту сврху искористити
налоге на крају сваке области у уџбенику – „научили смо“.
Одговорити на постављена питања ученика.

Упознати ученике са најважнијим занимањима у грађевинарству (уџбеник стр.157-158).
Подручје образовања радника у грађевинарству је веома широко, и изводи се у средњим,
вишим школама и на факултетима. Највећи број грађевинских радника излази из средњих стручних
школа.
У четворогодишњим средњим стручним грађевинским школама образују се стручњаци
четвртог степена стручне спреме – грађевински техничари. За занимање трећег степена
стручне спреме, образовање се стиче у средњим стручним – трогодишњим грађевинским
школама.
Послове у грађевинарству обављају производни радници различитих образовних занимања,
као што су: грађевински техничари за високоградњу, нискоградњу и хидроградњу, зидар-фасадер,
тесар, армирач-бетонирац, полагач облога (поднополагач), керамичар-терацер, декоратер зидних
површина (молер), руковалац грађевинских машина, извођач инсталатерских и завршних радова,
кровопокривач, грађевински лаборант, хидрограђевинар, стаклорезац.
Други део часа искористити за давање закључних оцена ученицима.

Завршни део часа – 10 мин.
Упознати ученике у најкраћим цртама са областима које ће учити у седмом разреду.
Одговорити на постављена питања ученика.


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА 6. РАЗРЕД

1. Поред стубова на приказаним сликама упиши називе стилова који су представљени.

_______________________ _________________________

________________________

2. Архитектура се бави _________________________________________________________

а грађевинарство ____________________________________________________________________

3. Испод приказаних објеката упиши којој групи грађевинарства припадају._____________________ _____________________ _______________

4. У продужетку показниих линија испиши називе конструктивних елемената куће

5. Наведи два начина грађења грађевинских објеката

1. _____________________________________

2. _____________________________________

6. У реализацији изградње грађевинских објеката постоје три фазе:

1. _______________________ 2 ______________________ 3. ______________________________

7. Пре изградње грађевинског објекта у оквиру техничке документације потребно је урадити
три пројекта:

1. ______________________ 2. _____________________ 3. ______________________

8. Породична кућа на цртежу приказана је у:

а) перспективи
б) правоугаоној (ортогоналној) пројекцији
в) косој пројекцији
(заокружи тачан одговор)9. Приложени цртежи приказују пресеке стамбене зграде. Напиши испод слика називе тих
пресека.


______________________ _______________________

10. Грађевински технички цртежи најчешће се цртају у размерама:

а) 1:1, 1:2, 1:5
б) 2:1, 5:1, 10:1
в) 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000
(заокружи тачан одговор)
11. На грађевинским техничким цртежима котне линије завршавају се:

а) дебљим косим цртама
б) стрелицама
в) кружићима
(заокружи тачан одговор)

12. На линијама поред грађевинских симбола испиши њихова значења:13. На слици обележи делове прозора MS Visio 2003 редним бројевима и напиши шта они
представљају1. ______________________________ 2. ________________________________

3. ______________________________ 4. ________________________________

5. ______________________________ 6. ________________________________

14. Основни делови прозора програма Envisioneer Express 3.0, приказаног на слици, су:1. ______________________________ 2. _______________________________

3. ______________________________ 4. _______________________________

15. Грађевинске материјале делимо:

према пореклу: према намени:
______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

16. Бетон је сложен грађевински материјал, састављен од: ___________________________

___________________________________________________________________________________

17. Како се зове обичан бетон ојачан челичним шипкама ____________________________

18. Везивни материјал за добијање малтера се зове _______________ а за добијање бетона
_________________

19. Испод приказаних керамичких материјала напиши њихове називе________________ ________________ _______________ _______________

20. У грађевинарству се користи више врста изолација:

1. ______________________ 2. _____________________ 3. _____________________

21. Наброј који термоизолациони материјали се користе за изолацију зидова:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

22. Објасни која је улога соларних колектора при коришћењу сунчеве (соларне) енергије код
грађевинских објеката
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
23. На линијама поред цртежа напиши називе ручних алата_______________ ________________ __________ _____________ ______________________

24. На одговарајућа места на шеми упиши поделу грађевинских машина према намени25. Грађевинска машина на слици је:

а) багер

б) булдожер

в) скрепер


26. Испод слика напиши називе саобраћајних објеката_______________________ _______________

27. Наведи које просторије треба да има један савремени стан:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

28. Водоводна инсталација служи за _____________________________________________

а канализациона за ___________________________________________________________________

29. Наброј машине у пољопривреди:

а) погонске: ____________________________________________________________

б) прикључне: ___________________________________________________________

в) комбиноване: _________________________________________________________

30. Испод слика пољопривредних машина напиши њихове називе___________________ __________________ ___________________

БЕЛЕШКЕ:БЕЛЕШКЕ:
БЕЛЕШКЕ:


ЗОРАН Д. ЛАПЧЕВИЋ
Зоран Д. Лапчевић Приручник за наставнике Уз уџбеник техничко и информатичко образовање За шести разред основне школе Уредник Проф. др. Бошко Влаховић

Рецезенти

Лектура и коректура

Дизајн и прелом

Издавач „Едука“ д.о.о. Змаја од Ноћаја 10/1 11000 Београд Тел/факс: 011/26 29 903; 32 87 277 Штампа

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->