Isha Kriya

This Kriya will create a certain distance between you and your body, between you
and your mind. Only because you are identified with your mind and body, you are
struggling in life. Once you are no longer identified with the limited identifications
of body and mind, you will be in touch with the source of creation within you.
Once this happens, Grace happens and life becomes effortless. Once there is a
distance with the body and mind, the Grace of all the Gurus and Sadhguru’s Grace
will be with you.

Isha kriya asana

The breathing should be like in this diagram: Isha Kriya Breathing . in a cross-legged posture. palms facing up. mentally say to yourself: ‘I am not even the mind’ and exhale for the whole duration of that thought. mentally say to yourself: ‘I am not the body’ and inhale for the whole duration of that thought. This meditation will happen in three stages: Stage 1: Inhale and exhale gently. With each inhalation.Instructions: Preparation: Sit with your eyes closed. Keep a mild focus between your eyebrows (see the above picture). facing East. With each exhalation. Keep your hands open. slowly. with a slightly upturned face.

or once a day. you simply sit. Simply follow the instructions without making any changes. for 90 days. Stage 3: Sit for 5 to 6 minutes with your head slightly upturned and focus between your eyebrows. It is not because you want to see something in the sky. Utter the sound 7 times. You need not utter it very loud. or your mind. but enough to feel the vibration. This is your Gurudakshina. This is a simple but very potent mudra. Whatever is happening in your body. This is your commitment. Anyone can practice this mudra and enjoy the benefits. The sound should be coming from below the navel. exhaling fully into each sound. or a full mandala. When you become willing and receptive. Sitting with head upturned . Your system becomes receptive. You can sit longer if you want. This is like opening a window.Do this for 7 to 11 minutes Stage 2: Utter the sound AAA with mouth open. Do not take a break during the practice or it will disturb the reorganization of energies that will be in process. your body naturally arches up. You must do this for 48 days. Do not participate in the activity of the mind. I am not even the mind) anytime of the day. . You keep your head upturned because when your system looks upward things happen.benefits Now sitting with your head slightly upturned is not to see some god floating in the clouds. You can remind yourself about this (I am not the body. or the body. twice a day for 12 minutes minimum each time. This is not to let your imagination run wild in the clouds. This is about becoming receptive to the Grace of the Gurus. Total is between 12 to 18 min.

000 nadis meet and redistribute . Now the maintenance pipe is cut but the maintenance center is still in your navel. can there be suffering in you? This is the end of suffering. If you utter the sound AAA.benefits When you utter the sound AAA. you are again stuck with your mind. this is the end of suffering. Chanting . or beyond. or navel center. but the problem is the moment you open your eyes. If you meditate every day. then life becomes such a huge potential. This is the end of suffering. That means your whole karmic bag has been kept aside. where is it manufactured? In your mind.The essence of meditation is that it creates a space between you and what you refer to as your mind. If you sit here. there is a distance between you and your mind. you are absolute life. this is Vishnu Sthana. you will see the reverberation will start about three fourths of an inch below the navel spreads right across the body. Sound AAA is the only reverberation which spreads right across the body because this is the only place where at the 72. This is Manipuraka. Manipuraka is just three fourths of an inch below your navel. Every breath becomes such a tremendous possibility in your life. If you distance yourself from the mind. So you are sitting there. the maintenance center in your body gets activated. You know that Vishnu and Lakshmi are always connected? The maintenance operator and goddess of money and wealth linked together because where there is no maintenance there will be no money. Once the past has no influence over you. isn't it? Vishnu’s place is this is the maintenance center. When you were in your mother’s womb your maintenance pipe was there. a day comes when you open your eyes. It cannot have any influence over you. All the suffering in the world. Whether you are here. and still the mind is here and you are here. because the past is not playing any role in your existence here now.

Nadis are energy pathways and there are 72 000 nadis in the system. Activating this center will bring health. dynamism. They all meet at Manipuraka and redistribute themselves. This is the only point in the body like that.themselves. prosperity and wellbeing. This reverberation can assist greatly in one’s maintenance or servicing your maintenance center. If you utter the sound AAA. the reverberations of AAA are carried right across the system. .

Þ‰î Fò£ù‹ àƒèÀ‚°‹ àƒèœ à콂°‹ ñŸÁ‹ àƒèÀ‚°‹ àƒèœ ñùFŸ°‹ å¼ Þ¬ìªõO¬ò ãŸð´ˆ¶‹. ßû£ AKò£ Ýêù‹ . ꈰ¼M¡ ܼÀ‹ àƒèÀì¡ Þ¼‚°‹. cƒèœ àƒèœ àì½ì‹. Þ¶ ï쉶M†ì£™ àƒèœ õ£›‚¬è G¬ø‰î ܼÀì‹. àì™ ñŸÁ‹ ñù¶ì¡ Þ¬ìªõO ãŸð´‹ªð£¿¶ ܬùˆ¶ °¼ñ£˜èO¡ ܼÀ‹. ♬ô»¬ìò àƒèœ àì½ì‹. ºòŸC Þ™ô£ñ½‹ ïì‚°‹. °PŠ¹èœ: è‡è¬÷ Í®. î¬ô «ñ™ ºèñ£è Þ¼‚è «õ‡´‹. àœ÷ƒ¬èè¬÷ «ñ™ ºèñ£è ¬õˆ¶. àƒèœ ¹¼õñˆFJ™ «ôê£ù èõù‹ Þ¼‚è «õ‡´‹.ßû£  AKò£ ÞŠ«ð£¶ ßû£ AKò£ ªêŒ«õ£‹. ñù¶ì‹ cƒèœ ܬìò£÷‹ ªè£œ÷£ñ™ Þ¼‰î£™ àƒèÀ‚°œ Þ¼‚°‹ ð¬ìŠH¡ Íôˆ¶ì¡ cƒèœ ªî£ì˜H™ Þ¼‚è º®»‹. 裙è¬÷ °Á‚è£è ¬õˆ¶ Aö‚«è 𣘈¶ Üñó¾‹. ñù¶ì‹ ܬìò£÷Šð´ˆF‚ ªè£œõ õ£›‚¬èJ™ Þˆî¬ù «ð£ó£†ìº‹. ªî£¬ìèO¡ «ñ™ ¬õ‚辋.

܉î â‡í‹ Þ¼‚°‹ «ïó‹ õ¬ó ªõOÍ„² ªêŒò¾‹.Þ‰î Fò£ù‹ Í¡Á G¬ôèO™ ïì‚°‹ G¬ô å¡Á: àœÍ„²‹ ªõOÍ„²‹ ªñ¡¬ñò£è. ªñ¶õ£è Þ¼‚è «õ‡´‹ 嚪õ£¼ àœÍ„C¡ «ð£¶‹ ñùî÷M™. 嚪õ£¼ ªõOÍ„C¡ «ð£¶‹ ñùî÷M™. Í„² Þ‰î õ¬óŠðìˆ¬î «ð£¡Á Þ¼‚è «õ‡´‹: ßû£ AKò£ võ£ê‹ . ' Þ‰î ñùº‹ Ü™ô' âù‚ ÃP. ܉î â‡í‹ Þ¼‚°‹ «ïó‹ õ¬ó àœÍ„² ªêŒò¾‹. ' Þ‰î àì™ Ü™ô' âù‚ ÃP.

Þ¬õò¬ùˆ¶‹ «ê˜‰¶ ªñ£ˆî‹ ð¡Qó‡®L¼‰¶ «î¬õJ¼‰î£™ ޡ‹ êŸÁ ÜFè «ïó‹ Üñóô£‹. Ýù£™ ÜF˜¾ àí¼‹ Ü÷MŸ° êŠîñ£è ªêŒò «õ‡´‹. G¬ô Í¡Á: ºèˆ¬î «ñ™ ºèñ£è ¬õˆ¶. ²‹ñ£. å¼ ï£¬÷‚° Þó‡´ º¬ø.  Þ‰î àìô™ô. Í„² º¿õ¶ñ£è ªõO«òÁ‹ õ¬ó à„êK‚辋. Þ‰î êŠî‹ Ü®õJŸPL¼‰¶ âö«õ‡´‹. Üšõ÷¾î£¡. å¼ ñ‡ìô‹. ¹¼õ ñˆFJ™ èõù‹ ªê½ˆî¾‹.  ñùºñ™ô â¡ð¬î å¼ ï£O¡ âŠð°FJ™ «õ‡´ñ£ù£½‹ G¬ù¾ð´ˆF‚ ªè£œ÷ô£‹. â‰î °PŠ¬ð»‹ ñ£Ÿø‚ Ã죶. ÞF™ àÁF»ì¡ Þ¼‚è «õ‡´‹. ÜŠð® GÁˆFù£™ ªêò™º¬øJù£™ ê‚FG¬ôJ™ ãŸð´‹ ñÁYó¬ñŠH™ ð£FŠ¹ ãŸð´‹. Þ‰î G¬ôJ™ ä‰FL¼‰¶ ÝÁ GIìƒèœ õ¬ó Þ¼‚辋. Ýù£™ I辋 ê‚F õ£Œ‰î¶. 嚪õ£¼ º¬ø»‹ ð¡Qó‡´ GIìƒèœ iî‹. ðFªù†´ GIì‹ Ý°‹. õ£Œ º¿¬ñò£è Fø‰¶.Þ¬î ãNL¼‰¶ ðF«ù£¼ GIìƒèœ õ¬ó ªêŒò «õ‡´‹ (îƒèœ º¡ù£™ è®è£ó‹ ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹) G¬ô Þó‡´: õ£Œ º¿¬ñò£è Fø‰¶ 'Ý' êŠî‹ à„êK‚辋. Ü™ô¶ å¼ ï£¬÷‚° å¼ º¬ø 90 èÀ‚° ªî£ì˜‰¶ ªêŒ¶õó «õ‡´‹. êŠîñ£è ªê£™ô «õ‡®ò ÜõCòI™¬ô. Þ‰î ºˆó£ Iè âO¬ñò£ù¶. Þ¶ °¼MŸ° cƒèœ ÜO‚è‚îò °¼î†C¬íò£°‹. Þî¡ °PŠ¹è¬÷ H¡ðŸø «õ‡´‹. Üî¡ Íô‹ A¬ì‚°‹ ðô¡è¬÷»‹ ÜÂðM‚èô£‹. Üî£õ¶ 48 ï£†èœ ªî£ì˜‰¶ ªêŒò «õ‡´‹. Þ‰î êŠîˆ¬î 7 º¬ø à„êK‚辋. Þ‰î ðJŸC ªêŒ»‹ «ð£¶ Þ¬ì«ò GÁˆî‚Ã죶. àƒèœ àìô÷M½‹ ñùî÷M½‹ ïì‚°‹ â‰î ªêòL½‹ ðƒ°ªðø «õ‡ì£‹. . àƒèœ àìô÷M«ô£ Ü™ô¶ ñùî÷M«ô£ ⶠïì‰î£½‹ ðóõ£J™¬ô. Þ‰î ò£˜ «õ‡´ñ£ù£½‹ Þ‰î ðJŸC¬ò ªêŒò º®ò‹. cƒèœ ²‹ñ£ Üñ¼ƒèœ. cƒèœ Þ‰î ðJŸC¬ò 48 ï£†èœ ªî£ì˜‰¶ ªêŒò «õ‡´‹.

ñ‰Fó‹ à„êKŠð à„êKŠð A¬ì‚°‹ ðô¡èœ: cƒèœ 'Ý' êŠî‹ à„êK‚°‹ «ð£¶. ðó£ñKŠðõ¼‹ ðí‹. Þ‰î Fò£ùˆF¡ «ï£‚è«ñ. cƒèœ Þƒ° Üñ˜‰F¼‚°‹ «ð£«î àƒèÀ‚°‹ àƒèœ ñùFŸ°‹ å¼ Þ¬ìªõO à‡ì£Aø¶.î¬ô «ñ™«ï£‚A Þ¼ŠðFù£™ A¬ì‚°‹ ðô¡èœ: àƒèœ î¬ô¬ò «ñ™ «ï£‚A ¬õˆF¼Šð¶ õ£Q™ I‚ ªè£‡®¼‚°‹ è쾬÷ 𣘊ðîŸ«è£ Ü™ô¶ Ýè£òˆF™ Þ¼‚°‹ â¬î«ò£ 𣘊ðîŸ«è£ Ü™ô. ÞŠð® Þ¼‚¬èJ™ õ£›«õ å¼ ªðKò õ£ŒŠð£è ܬñ»‹. Þ¶ àƒèœ èŸð¬ù¬ò 裟P™ Iî‚èM´õîŸè£è Ü™ô. Þ¶ ü¡ù¬ô FøŠð¬îŠ «ð£¡ø¶. cƒèœ Fùº‹ Fò£ù‹ ªêŒ¶ õ‰î£™. ÜŠ«ð£¶ àƒèœ ð£FŠ¹èœ º®¾‚° õ‰¶ M´A¡øù. àƒèÀ‚°‹ àƒèœ ñùFŸ°‹ å¼ Þ¬ìªõO à¼õ£‚°õ¶î£¡. 𣶠܉î ðó£ñKŠ¹‚ °ö£Œ ªõ†ìŠð†´ M†ì¶. ñEŠÌóè£ ªî£Š¹À‚° Í¡Á ° ܃°ô‹ W«ö ܬñ‰¶œ÷¶. Þ‰î àôA½œ÷ ð£FŠ¹èœ â™ô£‹ ⃫èJ¼‚Aø¶? àƒèœ ñùF™ . Þ¶ Mwµ vî£ù‹. cƒèœ ÞƒA¼‰î£½‹ êK. ªð£¼œ õöƒ°‹ «îM»‹ Þ¬í‚èŠ ð†®¼‚A¡øù˜. àƒèœ àìL¡ ðó£ñKŠ¹ ¬ñò‹ ɇìŠð´Aø¶. cƒèœ Þƒ° Üñ˜‰î£™ º¿¬ñò£ù àJó£è Þ¼Šd˜èœ. ÞŠ«ð£¶ ܉î è˜ñ ðF¾èœ àƒèœ «ñ™ 般î ãŸð´ˆî Þòô£¶. Fø‰î G¬ôJ™ Þ¼‰î£™ àƒèœ àì™ Þò™ð£è«õ «ñ™ «ï£‚A õ¬÷»‹. cƒèœ â‹ º¡ õ¼ðõó£è Þ¼‰¶. àƒèœ ñù‹ ܃«è»‹ Þ¼‚°‹. Þ‰î ûíˆF™ îƒèÀ¬ìò Þ¼ŠH™ èì‰î è£ô‹ âšMî 般 ãŸð´ˆî£î. ⃰ ðó£ñKŠ¹ Þ™¬ô«ò£ ܃° ðíº‹ Þ¼ŠðF™¬ô. Þî¬ù ñEŠÌóè£ â¡A«ø£‹. àƒèœ ªî£Š¹OL¼‰¶ º‚裙 ܃°ôˆFŸ°‚ W«ö ÜF˜¾ «ñªô¿‹H àƒèœ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾õ¬î èõQ‚è º®»‹. ÜŠð®ˆî£«ù? MwµM¬ìò vî£ù‹î£¡ Þ‰î ðó£ñKŠ¹ ¬ñò‹. cƒèœ àƒèœ î£J¡ è¼M™ Þ¼‰î «ð£¶ àƒè¬÷Š ðó£ñK‚°‹ °ö£Œ ÞšMìˆF™  Þ¼‰î¶. cƒèœ 'Ý' êŠî‹ à„êK‚°‹«ð£¶. àƒèœ ºè‹ «ñ™ ºèñ£è Þ¼‚¬èJ™. àƒèœ àìô¬ñŠ¹ «ñ™«ï£‚A Þ¼‚¬èJ™ Cô ªêò™èœ àƒèÀœ Gèöˆ ªî£ìƒ°‹. Mwµ¾‹ ô‚wI»‹ ⊪𣿶‹ ªî£ì˜¹Šð´ˆîŠ ð´Aø£˜èœ. °¼M¡ ܼ¬÷Š ªðø Fø‰î G¬ôJ™ Þ¼Šð¶. àƒèœ àìô¬ñŠ¹ àœõ£ƒ°‹ Fø¬ù ܬìAø¶. «õÁ âƒA¼‰î£½‹ êK. âQ‹ ܉î ðó£ñKŠ¹ ¬ñò‹ àƒèœ ªî£Š¹O™  àœ÷¶. å¼ ï£œ cƒèœ è‡ Fø‰¶ 𣘂¬èJ™ cƒèœ Þƒ«è»‹. àƒèœ ñùFL¼‰¶ àƒè¬÷ ÉóŠð´ˆF‚ ªè£‡¯˜èœ â¡ø£™ ð£FŠ¹èœ àƒè¬÷ ªî£ì º®»ñ£? ð£FŠ¹èœ ܃«è«ò º®‰¶ M´Aø¶. . ÜŠ«ð£«î àƒèœ ð£FŠ¹èÀ‚° º®¾ õ‰¶M´A¡øù. Ýù£™ cƒèœ è‡è¬÷ Fø‰î àì«ù«ò ñùF™ C‚A‚ªè£œAl˜èœ. ÜŠð®ªò¡ø£™ àƒèÀ¬ìò è˜ñ ͆¬ìèœ îœO¬õ‚èŠ ð´Aø¶ â¡Á ܘˆî‹. 嚪õ£¼ Í„²‹ Ü÷ŠðKò õ£ŒŠð£è ܬñ»‹.

ãªù¡ø£™ àìL™. Þ‰î ÜF˜¾ àƒèœ ðó£ñKŠ¹ ¬ñòˆ¬î «ðµõ‹ ªêŠðQ´õ‹ à. àìL¡ Þ‰îªõ£¼ ð°FJ™ ñ†´«ñ Þ„ªêò™ ïì‚Aø¶. . Þš«õ£KìˆF™ ñ†´«ñ 72. ï™õ£›¾ ñŸÁ‹ õ÷ˆ¬î ªðø º®»‹. 72.'Ý' êŠîˆFù£™ ãŸð´‹ ÜF˜¾ å¡Á ñ†´«ñ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾Aø¶.000 èÀ‹ ñEÌóè£ ê‚èóˆF™ îŠ HKA¡øù.  â¡ð¶ ê‚F¬ò è숶‹ ð£¬îò£°‹. Þ‰î ê‚èóˆ¬î ɇ´õî¡ Íô‹ Ý«ó£‚Aò‹. cƒèœ 'Ý' êŠîˆ¬î à„êKˆî£™ Üîù£™ ãŸð´‹ ÜF˜¾ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾Aø¶.000 ï£®èœ Ã®Š HKA¡øù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful