ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πράσινο σπίτι και ηλεκτρική εγκατάσταση

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

: Αφροδίτη Κτενά

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

: Κοντός Γεώργιος, ΗΜ01007
Κοντός Δημήτριος, ΗΑ01097

ΧΑΛΚΙΔΑ 2009

1

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πράσινο σπίτι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

Φωτοβολταική ενέργεια.
Κατηγορίες και σύνθεση Φ/Β.
Φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου.
Το φωτοβολταικό σύστημα.
Τεχνολογία των Φ/Β συστημάτων.
1.5.1 Ο μετατροπέας τάσης.
1.5.2 Οι συσσωρευτές και η χρήση τους.
1.5.3 Ρυθμιστής φόρτισης συσσωρευτών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά Φ/Β.
1.6.1 Ισχύς αιχμής Φ/Β (power Peak, Pp)
1.6.2 Βαθμός απόδοσης Φ/Β.
1.6.3 Η ιδανική λειτουργία των Φ/Β και η ενσωμάτωσής τους στα κτίρια.
1.6.4 Φ/Β διπλής όψεως.
1.6.5 Θερμοδυναμικά πάνελ.
Κόστος Φ/Β.
Διάρκεια ζωής Φ/Β.
Παραδείγματα υπολογισμών.
1.9.1 Εξοικονόμηση ενέργειας.
1.9.2 Υπολογισμός κατανάλωσης.
1.9.3 Υπολογισμός του μεγέθους των συσσωρευτών.
1.9.4 Υπολογισμός του μεγέθους των ηλιακών συλλεκτών.
Υπολογισμός φωτοβολταϊκών για αυτόνομη κατοικία.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων.
Φ/Β στις κατοικίες με μια μόνο άδεια πλέον.

3

2. 4 . ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Θ).2.2 2. Άντληση γεωθερμικής ενέργειας.3.1 2.3 Επιτοίχια. 2.Α.2 Συστήματα διανομής της θερμότητας.4 2. 2.3. Φωτογραφίες από διάφορες εγκαταστάσεις γεωθερμίας.2.1 Τοπικές μονάδες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα (FAN COILS).2. Προϋποθέσεις εγκατάστασης κλιματισμού με τη χρήση της γεωθερμίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 2. Γεωθερμικά συστήματα.3.1 Πηγή θερμότητας.3.3.3 Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (Γ.5 Εισαγωγή στη γεωθερμία.3.3 2.1 Solid State Lightning (SSL). 2. 2.2 Ενδοδαπέδια. 2. ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

και τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους. Σημαντική συνεισφορά έχουν και οι λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ» (GREEN BUILDING). Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας 2. είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. οι οποίοι συνίσταται να χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου ο τεχνητός φωτισμός είναι απαραίτητος για πολλές ώρες την ημέρα . αξιοποιώντας τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για θέρμανση-ψύξη και φωτισμό. Προστασία μέσω σκίασης 4. είναι απαραίτητη και η χρήση συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.) στις κατοικίες. Βελτίωση ή ακόμα και δημιουργία μικροκλίματος Η εφαρμογή τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α. Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ενεργειακά αποδοτικής κατοικίας. Επομένως ως «πράσινο σπίτι» ή ως Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ορίζεται ο σχεδιασμός των κτιρίων..Π. που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας. Αρχές Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής. Η κατανάλωση αυτή.Π. που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους του κλίματος μιας περιοχής. αξιοποιώντας ενέργεια και φαινόμενα του τοπικού περιβάλλοντος. Θερμική προστασία των κτιρίων 3. οπότε η ενσωμάτωση τεχνολογιών Α. Η εφαρμογή τεχνικών ΕΞΕ στην κατασκευή μιας κατοικίας μπορεί να μειώσει σημαντικά τις καταναλώσεις για θέρμανση/ψύξη. 1.λπ. και γενικότερα των χώρων. Συστήματα και τεχνικές παθητικού δροσισμού 5. καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια .Ε. έχει ως αποτέλεσμα.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2). συσκευές κ. όπως φωτισμός. εκτός από τις παρεμβάσεις στο κτίσμα και στον περιβάλλοντα χώρο. Βελτίωση-ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών 6. Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. με στόχο την θερμική.Ε. οπτική και ακουστική άνεση των χρηστών. είναι οικονομικά συμφέρουσα 5 . σε συνδυασμό με τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων συσκευών και λαμπτήρων στο κτίριο. Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στο κτίριο με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών. Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου επιτυγχάνεται κατ' αρχάς μέσω του βιοκλιματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του. Φυσικός φωτισμός 7.

2. 6 . 5. 3. Φωτοβολταϊκά Ανεμογεννήτριες Βιομάζα Γεωθερμία Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εμείς θα αναπτύξουμε την τεχνολογία και την χρήση των φωτοβολταϊκών και της γεωθερμίας στον οικιακό τομέα .και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του χρήστη σε ενέργεια . 4. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι εξής : 1.

1.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 .

Η χρήση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας είναι ώριμη και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, ευρέως
διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα
αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με
τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό
φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την
ηλιακή ενέργεια.
1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ Φ/Β.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες :
A. Τα μη συνδεδεμένα στο δίκτυο ή απομονωμένα από το δίκτυο ή εκτός
δικτύου συστήματα.

Εικόνα1.1-Mη συνδεδεμένο στο δίκτυο σύστημα.
Τα μη συνδεδεμένα στο δίκτυο Φ/Β συστήματα διακρίνονται επίσης σε
αυτόνομα και υβριδικά. Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούν, για την
8

αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας, συσσωρευτές(μπαταρίες) οι οποίοι είτε
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της νύχτας είτε όταν δεν υπάρχει αρκετή
ηλιοφάνεια.
Τα βασικά μέρη ενός αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος είναι :
- Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ
- Οι συσσωρευτές
- Ο ρυθμιστής φόρτισης
- Ο αντιστροφέας
- Οι ασφάλειες
- Οι διακόπτες dc
- Τα όργανα μέτρησης χωρητικότητας των συσσωρευτών
Παρακάτω εξηγούμε την λειτουργία όλων αυτών που αναφέραμε
Τα υβριδικά συστήματα περιλαμβάνουν και άλλες τεχνολογίες
ηλεκτροπαραγωγής όπως ανεμογεννήτριες αλλά και μικρά ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη.

B. Τα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα .

Εικόνα 1.2-Διασυνδεδεμένο στο δίκτυο σύστημα.

Τα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα συνδέονται απευθείας στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας(Δ.Ε.Η.) μέσω μετατροπέα τάσης. Η λειτουργία και το τι είναι

9

ο μετατροπέας τάσης αναλύεται παρακάτω. Δεν διαθέτουν συσσωρευτή ενώ η
παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται από τις οικιακές συσκευές. Η περίσσεια
ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. εξοικονομώντας χρήματα από τον
λογαριασμό μας. Διαθέτουν φωτοβολταικούς συλλέκτες οι οποίοι συνδέονται
στον inverter του συστήματος που παραλληλίζεται αυτόματα με το δίκτυο
αξιοποιώντας πλήρως την ενέργεια των φωτοβολταϊκών. Το σύστημα
αναβαθμίζεται εύκολα προσθέτοντας φωτοβολταικούς συλλέκτες για αύξηση της
παραγωγής ενέργειας. Δεδομένου ότι ο αντιστροφέας για διασυνδεδεμένη
κατοικία συγχρονίζεται πάντα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., όταν δεν παρέχεται ρεύμα
από το δίκτυο το φωτοβολταικό σύστημα δεν λειτουργεί. Ωστόσο, υπάρχει και η
δυνατότητα λειτουργίας του φωτοβολταικού συστήματος για διασυνδεδεμένη
κατοικία, ως συστήματος UPS (αδιάλειπτη παροχή ενέργειας), για την κάλυψη
κρίσιμων φορτίων, αν χρησιμοποιηθούν ειδικός αναστροφέας και μπαταρίες.
Συνοψίζοντας, τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν ως βασικό
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχει φυσική ένωση με το δίκτυο μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, για την Ελλάδα με την ΔΕΗ. Η σχέση μιας εγκατεστημένης
μονάδας με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι αμφίδρομη, αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να απορροφά ενέργεια αλλά και να διαχέει (ή αλλιώς να
πουλάει) ενέργεια προς το δίκτυο.

Πώληση/αγορά ενέργειας προς/από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Όταν μια εγκατάσταση χρησιμοποιεί το δίκτυο ως εναλλακτική πηγή
τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που η παραγωγή του τοπικού
φωτοβολταικού σταθμού δεν επαρκεί κάποιες ώρες της ημέρας (ή γενικότερα δεν
επαρκεί) για να τροφοδοτήσει την ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης, η
εγκατάσταση μπορεί να απορροφά ενέργεια από το δίκτυο για να καλύψει τις
ενεργειακές τις ανάγκες. Επίσης μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή
όταν η ενέργεια που παράγεται από την μονάδα είναι περισσότερη από αυτήν
που καταναλώνεται, η περίσσεια της ενέργειας μπορεί να διοχετεύεται, να
πωλείται δηλαδή στο δίκτυο. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δύο
μετρητικά συστήματα, το ένα από τα οποία θα μετρά την εξερχόμενη ενέργεια και
το άλλο την εισερχόμενη. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται και grid interactive.
Γενικά το κριτήριο για τον προσδιορισμό της σύνθεσης του
καταλληλότερου φωτοβολταικού συστήματος στις κατηγορίες αυτές ,προκύπτει
με βάση την απαίτηση για πλήρη ή μερική κάλυψη (αυτονομία) των ενεργειακών
καταναλώσεων της εφαρμογής, από το φωτοβολταικό σύστημα ,μηνιαίως ή
ετησίως .

1.3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ.

10

) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία.Κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από δύο στρώματα ημιαγωγού υλικού. όσο και μειονεκτήματα. Μετατρέπουν έως και το 17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Το άμορφο αποτελείται από μία ενιαία επιφάνεια και όχι από διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά στοιχεία όπως τα προηγούμενα. 5% με 10%.H απόδοση των Φ/B στοιχείων εξαρτάται από το υλικό και τον τρόπο κατασκευής τους. και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας. παράγεται συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα(DC). ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό και πολυκρυσταλλικό. συνήθως πυριτίου. τυχόν σκιάσεις κλπ. Χρειάζονται απλώς μεγαλύτερη επιφάνεια για να δώσουν την ίδια ισχύ με τα μονοκρυσταλλικά ή τα πολυ κρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά. 11 . Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην ένωση αυτών των δύο στρωμάτων. αλλά είναι οικονομικότερα. είναι όμως φθηνότερα από τα μονοκρυσταλλικά. 13% με 15%. με πλευρά 120160mm. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο. - Απόδοση του κρυσταλλικού και του άμορφου πυριτίου. - Τύποι πυριτίου Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα πολυκρυσταλλικά στοιχεία έχουν ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα. Αυτά έχουν χαμηλότερη απόδοση. Τα μονοκρυσταλλικά στοιχεία έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση.

λπ. Το σύστημα που αναφέραμε δηλαδή έχει πάντα την εξής σειρά : ΦΒ στοιχείο ΦΒ πλαίσιο ΦΒ πάνελ ΦΒ συστοιχία ΦΒ πάρκο ενός φωτοβολταϊκού σταθμού. Πολλά Φωτοβολταϊκά στοιχεία συνθέτουν ένα φωτοβολταικό πλαίσιο. «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. τον έλεγχο της φόρτισης συσσωρευτών(αν υπάρχουν). - Ανάλυση του φωτοβολταικού συστήματος. ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες μονάδες. για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος επαρκούς για την τροφοδοσία οικίας. οικισμών ή χωριών κ. σαν ενιαία κατασκευή έτοιμη για εγκατάσταση. το οποίο μαζί με όλες εκείνες τις διατάξεις που απαιτούνται για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. Η μέγιστη επιτρεπτή τάση σε Φ/Β συστήματα είναι 600V. Ο συνδυασμός πολλών φωτοβολταϊκών πλαισίων καλωδιωμένων μεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα σε μια επίπεδη συνήθως επιφάνεια. μεταφοράς ή επέμβασης στα επιμέρους Φ/Β πλαίσια. αποτελεί την φωτοβολταική συστοιχία. Τα Φ/Β πλαίσια σε μια συστοιχία συνδυάζονται έτσι ώστε η μεταφορά της Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται με τις μικρότερες δυνατές απώλειες στη γραμμή μεταφοράς δηλαδή χαμηλό ρεύμα και αντίστοιχα μεγάλη ηλεκτρική τάση μέσα στα επιτρεπτά όρια. σταθερή ή περιστρεφόμενη. όπως αναφέραμε. με δυνατότητα. 12 . Το φωτοβολταικό πάνελ είναι Φ/Β πλαίσια συναρμολογημένα σε ένα μεταλλικό πλαίσιο συνήθως από αλουμίνιο με καλωδιώσεις που απολήγουν σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο. 1. Ένα συνεργαζόμενο σύνολο φωτοβολταϊκών συστοιχιών αποτελούν ένα φωτοβολταικό πάρκο. με αντίστοιχο ηλεκτρολογικό κιβώτιο(δηλαδή το φωτοβολταικό πάνελ). αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πάνελ (ή πλαίσια. αποτελούν το φωτοβολταικό σταθμό. 1.Ο ήλιος παρέχει πάνω από 1000 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Έτσι. ένα φωτοβολταικό με διαστάσεις ένα μέτρο πλάτος και ένα μέτρο ύψος (δηλαδή ένα τετραγωνικό μέτρο) θα παράγει περίπου 160 Watt την ώρα αν αποτελείται από μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά στοιχεία. εύκολης αφαίρεσης.4 ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο. λόγω μικρού βάρους. περίπου 140 Watt την ώρα αν αποτελείται από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία και περίπου 80 Watt την ώρα αν είναι για παράδειγμα άμορφου πυριτίου.

εννοούμε όταν τα έχουμε συνδέσει μεταξύ τους . είναι όταν συνδέουμε το θετικό καλώδιο εξόδου του ενός πάνελ με το θετικό του επόμενου και το αρνητικό καλώδιο εξόδου με το αρνητικό του επόμενου. σχ. 13 . Από την πίσω πλευρά του φωτοβολταϊκού πάνελ εξέρχονται δύο καλώδια (θετικό + και αρνητικό -) από όπου παίρνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Αποτελούνται από ένα πλαίσιο (πάνελ) μέσα στο οποίο βρίσκονται τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία (ή κυψέλες). Φωτοβολταϊκά συνδεδεμένα σε σειρά. Συνδεδεμένα παράλληλα.2.1. ενώνοντας το θετικό καλώδιο εξόδου του ενός πάνελ με το αρνητικό του άλλου. σχ. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το ηλεκτρονικό διάγραμμα του φωτοβολταικού στοιχείου.Το βασικό μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι φυσικά τα φωτοβολταϊκά. - Τρόποι σύνδεσης των φωτοβολταϊκών Τα Φ/Β πλαίσια μπορούν να συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Το χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι ότι μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα.λπ. δηλαδή εναλλάξ το + με το – κ.

την λειτουργία των οποίων αναλύουμε παρακάτω. Προκειμένου να προσαρμοστεί η τάση της Φ/Β συστοιχίας στην τάση του συσσωρευτή απαιτούνται ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που ονομάζονται μετατροπείς συνεχούς τάσης. Αν η τάση των συσσωρευτών είναι 12V. η συνολική ισχύς θα είναι 1000Watt/p.Ε. Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται κατά κλάδους. Αν η τάση των συσσωρευτών είναι 24V τότε συνδέουμε τα Φωτοβολταϊκά σε σειρά. Οι ισοδύναμοι κλάδοι συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους. Μετατροπέας τάσης ρεύματος: Μετατροπή ρεύματος από συνεχές (DC) σε 220V εναλλασσόμενο (AC) ρεύμα. και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι.) τοποθετούνται σε κάθε κλάδο. τότε συνδέουμε τα Φωτοβολταϊκά παράλληλα. θα αποδίδουν 5000Watt/ώρες κάθε μέρα ή αλλιώς 5KWh. τότε η απαιτούμενη τάση εξαρτάται από αυτή των συσσωρευτών. Αποκλείουν την δημιουργία ρευμάτων στους κλάδους ή την εκφόρτιση των ηλεκτρικών συσσωρευτών μέσω των κλάδων κατά την διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή με 5 ώρες έντονης ηλιοφάνειας την ημέρα.Η. Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ τα συνδέουμε συνήθως σε σειρά για μεγαλύτερη τάση (volt) όταν πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο της Δ. Αν προορίζονται για αυτόνομο σύστημα με συσσωρευτές (μπαταρίες). Και στις δύο περιπτώσεις. όπως φαίνεται στο σχ.5. Με την προοδευτική 14 . Κάθε κλάδος αποτελείται από Φ/Β πλαίσια συνδεδεμένα σε σειρά. συνδεδεμένα σε σειρά θα έχουν συνολική τάση περίπου 200V και ένταση 5A. Συνδεδεμένα παράλληλα θα έχουν συνολική τάση περίπου 20V και ένταση 50A.Α. ενώ παράλληλα αθροίζεται μόνο η ένταση(τα ampere). Σε κάθε περίπτωση κατά την σχεδίαση ενός Φ/Β συστήματος λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κάθε τμήματος του να συμφωνούν με τα αντίστοιχα του προηγούμενου και του επόμενου του. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Αν έχουμε 10 Φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 100Wp το κάθε ένα. Οι δίοδοι απομόνωσης (Δ.1 Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ (inverter). 3. Δηλαδή η σύνδεση σε σειρά αυξάνει την ολική τάση ενώ η παράλληλη σύνδεση αυξάνει το ολικό ρεύμα.Σε σειρά αθροίζεται μόνο η τάση (τα volt). Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια φωτοβολταική συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος (DC). 1.

Ο inverter (αντιστροφέας ή μετατροπέας) είναι μια συσκευή που μετατρέπει το συνεχές (DC) ρεύμα του φωτοβολταϊκού συστήματος σε εναλλασσόμενο (AC) ρεύμα 220V. - Τι συσκευή είναι ο μετατροπέας τάσης . Έτσι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε από τη μπαταρία του φωτοβολταϊκού συστήματος όλες τις οικιακές συσκευές που απαιτούν 220 Volt. αρκεί η ισχύς όλων των συσκευών που 15 . απ' ευθείας ή χρησιμοποιώντας πολύμπριζο ή και μπαλαντέζα. πάνω στις οποίες συνδέουμε τις συσκευές που απαιτούν 220V. δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αντιστροφείς ή μετατροπείς τάσης ρεύματος (inverters) . Ο inverter ή μετατροπέας 220V συνδέεται με ένα διπλό καλώδιο (θετικό αρνητικό) πάνω στους πόλους της μπαταρίας.που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της φωτοβολταικής συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Εικόνα 1. Έχει συνήθως μια ή δύο υποδοχές σαν τις πρίζες που έχουμε στους τοίχους του σπιτιού μας.αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης. Δεν έχει σημασία πόσες συσκευές θα συνδέσουμε ταυτόχρονα. Ένας μετατροπέας τάσης απεικονίζεται στην επόμενη σελίδα στην εικόνα 3.3-Μετατροπέας τάσης. - Πώς και που συνδέεται .

μπορούμε να λειτουργήσουμε ταυτόχρονα μια τηλεόραση 60W.4-Συνδεσμολογία μετατροπέα τάσης. που παράγουν τα Φωτοβολταϊκά. σε εναλλασσόμενο ρεύμα για τις οικιακές συσκευές και το δίκτυο. ένα φορητό υπολογιστή 60W και λαμπτήρες οικονομίας με 40W συνολικής ισχύος. αν έχουμε έναν inverter 200W (200 Watt).λειτουργούν ταυτόχρονα να μην ξεπερνά την επιτρεπόμενη ισχύ του inverter μετατροπέα τάσης. 16 . Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η συνδεσμολογία του μετατροπέα τάσης με τα επιμέρους τμήματα της φωτοβολταικής κατασκευής. Εικόνα 1. Επίσης το ίδιο θα κάνει ένας μετατροπέας καλής ποιότητας αν διαπιστώσει ότι κοντεύει να αδειάσει η μπαταρία(συσσωρευτής). επειδή όπως είπαμε. χρησιμοποιείται για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έτσι. έναν ανεμιστήρα 40W. προστατεύοντας έτσι τις ηλεκτρικές συσκευές μας. Ένας μετατροπέας καλής ποιότητας θα κλείσει αν από λάθος συνδέσουμε μια συσκευή με παραπάνω Watt από αυτά που μπορεί να αντέξει. Επίσης ο μετατροπέας τάσης είναι απαραίτητος τόσο για την διασυνδεδεμένη κατοικία όσο και για την αυτόνομη κατοικία.

χ. - Τι γίνεται με τις συσκευές που λειτουργούν με μοτέρ.200W ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες μας. έχουν διάρκεια ζωής που κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. 17 .2 ΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.Υπάρχουν inverter από 50W έως 10. ψυγείο) απαιτούν στιγμιαία. Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι μια απλή ηλεκτρονική συσκευή που φροντίζει για τη σωστή φόρτιση των συσσωρευτών (μπαταριών) του φωτοβολταικού συστήματος. τύπου solar ώστε να αντέχουν στους συνεχείς κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης τους. Οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές αυτές είναι ειδικού τύπου π.χ. κατά την εκκίνηση του μοτέρ. 1. Για την κατοικία που δεν είναι διασυνδεδεμένη στο δίκτυο (αυτόνομη κατοικία) είναι απαραίτητη η αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την επιλογή του μετατροπέα.χ. ακόμα και όταν το φορτίο είναι μόνο 10% του πλήρους. Οι συσκευές που λειτουργούν με μοτέρ (π. Οι συσσωρευτές. 1. Ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα back-up για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος μπορεί να εξυπηρετείται από έναν inverter 300W. πενταπλάσια ή και παραπάνω) από αυτά της κανονικής τους λειτουργίας. Συνεπώς βασικό απαιτούμενο χαρακτηριστικό ενός μετατροπέα τάσης είναι η υψηλή απόδοση. - Τι είναι και πως λειτουργεί ο ρυθμιστής φόρτισης των μπαταριών. πολλαπλάσια Watt (π. ανάλογα με την ποιότητα τους και το τρόπο χρήσης τους.000W.5. ώστε να επιλέξουμε έναν με μεγαλύτερη ισχύ από τα συνολικά (ονομαστικά) Watt των συσκευών που θα λειτουργούν ταυτόχρονα.5. ›90%. αλλά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σύστημα πού καλύπτει όλες τις καθημερινές ανάγκες για ένα ολόκληρο σπίτι θα θέλει inverter μέχρι και πάνω από 4.000W.3 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. Συνήθως χρησιμοποιούμε inverter από 150W έως 1. Δηλαδή η ισχύς του μετατροπέα πρέπει να είναι περίπου το 80 με 90% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών ώστε να λειτουργεί κατά το δυνατόν στη μέγιστη ισχύ του και να επιτυγχάνεται έτσι η μέγιστη απόδοση. που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της νύχτας είτε όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια.

αλλιώς θα υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί η μπαταρία. ο ρυθμιστής φόρτισης φροντίζει αυτόματα να ξαναρχίσει η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας όταν διαπιστώσει ότι η τάση της έπεσε κάτω από το επίπεδο της πλήρους φόρτισης. Επίσης. Αν έχουμε σκοπό να επεκτείνουμε το φωτοβολταϊκό μας σύστημα με περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ στο μέλλον. Έτσι. Αν τα Φωτοβολταϊκά βγάζουν συνολική τάση 12V. 1. για παράδειγμα. τότε καλό είναι να επιλέξουμε ένα μεγαλύτερο ρυθμιστή φόρτισης για να καλύπτει και τις μελλοντικές ανάγκες. η διακοπή προκαλείται όταν η τάση στα άκρα του συσσωρευτή ξεπεράσει προς τα πάνω και αντίστοιχα προς τα κάτω. ορισμένα όρια τάσης όπου ενεργοποιούνται οι ηλεκτρικοί διακόπτες. έχουν την επιπλέον δυνατότητα να διακόψουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών όταν διαπιστώσουν ότι η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει πλήρως. Επειδή οι μπαταρίες έχουν την τάση να αποφορτίζονται σταδιακά ακόμα κι αν δεν τροφοδοτούν με ρεύμα κάποια συσκευή.Ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και σταματά τη φόρτιση όταν διαπιστώσει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Και στις δύο περιπτώσεις. Αν τα Φωτοβολταϊκά μας βγάζουν συνολική τάση 24V.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 1. Pp) . τότε πρέπει να επιλέξουμε ένα ρυθμιστή φόρτισης 12Α. επιλέγουμε ρυθμιστή για Φωτοβολταϊκά 12V. Το μέγεθος του ρυθμιστή φόρτισης εξαρτάται από το μέγεθος των φωτοβολταϊκών που θα συνδέουμε πάνω του. Πρέπει να υπερκαλύπτει την συνολική ένταση σε Ampere των φωτοβολταϊκών. Αν. η ονομαστική ένταση σε Ampere των φωτοβολταϊκών είναι 10Α.6.1 ΙΣΧΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (peak Power. - Επιλογή του σωστού ρυθμιστή φόρτισης. επιλέγουμε ρυθμιστή για φωτοβολταϊκά 24V. φόρτιση-εκφόρτιση. Καλό είναι να προβλέπουμε και για το μέλλον. Αρκετοί ρυθμιστές φόρτισης έχουν υποδοχή πάνω στην οποία συνδέουμε τις ηλεκτρικές συσκευές που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε από τη μπαταρία. 18 . προστατεύοντάς την πάλι με αυτό τον τρόπο από πλήρη αποφόρτιση που θα οδηγούσε στην καταστροφή της (υπερεκφόρτιση). πρέπει να είναι κατάλληλος και για την τάση του φωτοβολταικού συστήματος.

Με δεδομένο ότι τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή στην αγορά έχουν απόδοση περίπου 11% (μετατρέπουν. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η ισχύς αιχμής είναι δηλαδή η μέγιστη ισχύς με την οποία το φωτοβολταικό αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια κάτω από τις πρότυπες συνθήκες ελέγχου. παραδείγματος χάριν. υδροηλεκτρικού κλπ. ένα Φ/B σύστημα ονομαστικής ισχύος kW (και επιφάνειας περίπου 30 m²) έχει τη δυνατότητα παραγωγής 4. είναι δυνατή η δημιουργία Φ/B συστοιχιών συνδέοντας πολλά Φ/B στοιχεία μεταξύ τους σε σειρά και παράλληλα. παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα. ο οποίος.500 kWh/έτος. Αν. Οι ηλιοστάτες είναι συστήματα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου. Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. αιολικού. 1. Στην πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης. το 11% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια). η απόδοση ενός δεδομένου συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε ηλιοστάτες(trackers). ενέργεια ικανή να καλύψει την κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας. ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%. Αυτό σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. δεν είχαν παρά 1-2% απόδοση.Το πιο σημαντικό από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός φωτοβολταικού πλαισίου είναι η ισχύς αιχμής (W) που εκφράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ όταν το φωτοβολταικό πλαίσιο εκτεθεί σε ηλιακή ακτινοβολία 1 kW/m². συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού.800 kWh/m². θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα. Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 15%. δηλαδή.2 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Ωστόσο. Για την κάλυψη φορτίων μεγαλύτερης ισχύος. ένα πλαίσιο επιφάνειας 1 m² παράγει περίπου 110 W ηλεκτρικής ισχύος. θεωρήσουμε ότι στην Ελλάδα η μέση ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι περίπου 1. 19 . Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στα πάνελ κάθετα με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.).6.

Μηδενική σκίαση στον χώρο τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών.χ. Για την ελαχιστοποίηση αυτών των πιθανών επιπτώσεων σε κάθε Φ/Β πλαίσιο του κλάδου συνδέεται παράλληλα μια δίοδος παράκαμψης. Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της Φ/Β συστοιχίας επιφέρει η επίκτητη ανομοιογένεια προκαλούμενη από εντοπισμένη κάλυψη ή σκίαση της επιφάνειας ενός ή περισσότερων Φ/Β πλαισίων εξαιτίας φύλλων. Ο έλεγχος της κατάστασης της συστοιχίας κατά αραιά διαστήματα και ο καθαρισμός των πλαισίων της συστοιχίας κυρίως από τα στερεά αντικείμενα και τα περιττώματα των πουλιών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. περιττωμάτων πουλιών κ. Δηλαδή επιτρέπει την λειτουργία του Φ/Β πλαισίου ακόμα και αν κάποιο Φ/Β στοιχείο του καταστραφεί.6.- Πως επηρεάζεται η απόδοση της Φ/Β συστοιχίας από εξωτερικούς παράγοντες και αντιμετώπισή τους.α. Για την βέλτιστη και σωστή λειτουργία των φωτοβολταϊκών σε μια κατοικία πρέπει πρώτα από όλα να ληφθούν υπόψη τα εξής : 1. Κατάλληλη κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο π. Νότιος προσανατολισμός της θέσης εγκατάστασης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από ξύλινα ή μεταλλικά είδη στηριγμάτων και οι περισσότεροι κατασκευαστές Φ/B συστημάτων προσφέρουν στηρίγματα που ταιριάζουν ακριβώς στα 20 . Έτσι ακόμα και στην περίπτωση ολοκληρωτικής σκίασης ενός πλαισίου ο κλάδος αποδίδει την ηλεκτρική ισχύ μειωμένη κατά την ισχύ του ενός. με μικρές αποκλίσεις. 1.3 Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Φ/Β ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. 2. μια καλή κλίση για την Ελλάδα είναι περίπου 30°. Η σκίαση μάλιστα εκείνη που μηδενίζει την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μηδενίζει πρακτικά και την απόδοση του κλάδου της συστοιχίας. 3. H ενσωμάτωση των Φ/Β πλαισίων στην οροφή ή στην πρόσοψη ενός κτιρίου γίνεται με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για την τοποθέτηση των Φ/B πλαισίων σε ένα κτίριο: • Τοποθέτηση σε κεκλιμένα στηρίγματα. Κατά την σύνθεση μιας Φ/Β συστοιχίας είναι σημαντικό να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η ανομοιογένεια των χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων Φ/Β πλαισίων. Οι δίοδοι παράκαμψης τοποθετούνται στο κιβώτιο συνδέσεων που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Φ/Β πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή η μείωση απόδοσης είναι ιδιαίτερα αισθητή. Στις καινοτόμες λύσεις που έχουν υιοθετηθεί κατά καιρούς περιλαμβάνεται και η χρήση Φ/B στοιχείων στη θέση άλλων δομικών στοιχείων στο κέλυφος του κτιρίου ή στα σκίαστρα. κλαδιών.

η οποία εξέχει από την οροφή ή την πρόσοψη του κτιρίου. • Τοποθέτηση σε ειδική βάση προσαρμοζόμενη στο εξωτερικό του κελύφους. H τοποθέτηση αυτή προσφέρει εύκολη πρόσβαση τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος των Φ/B πλαισίων.Φ/B πλαίσια. γιατί απαιτείται η χρήση πρόσθετων υλικών και επιπλέον εργασία. η κλίση είναι ρυθμιζόμενη. στον καλό αερισμό και στο δροσισμό των στοιχείων. προσοχή για την καλή μόνωση των σημείων στα οποία στηρίζεται η βάση. Χρειάζεται. H τοποθέτηση αυτή επιτρέπει επίσης τον καλό 21 . Εντούτοις. όταν χρειάζεται να γίνει συντήρηση · βοηθά. Σε μερικές περιπτώσεις. όμως. H κατασκευή αυτή στηρίζεται στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου. το κόστος είναι σχετικά υψηλό. επίσης. αυξάνοντας έτσι την απόδοσή τους.

Το κόστος είναι συνήθως μικρότερο σε σύγκριση με το κόστος που απαιτεί η τοποθέτηση σε κεκλιμένα στηρίγματα. αλλά μεγαλύτερο από το κόστος των μεθόδων που περιγράφονται στη συνέχεια. • Απ’ ευθείας τοποθέτηση. η εξωτερική επίστρωση του κτιρίου αντικαθίσταται από Φωτοβολταϊκά πλαίσια.αερισμό και την ψύξη των Φ/B στοιχείων. για τις στέγες κτιρίων παραδοσιακής μορφής τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετούνται με τρόπο που το ένα να 22 . Αποτελεί μια καλή λύση. στα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό του κελύφους. Στην περίπτωση αυτή. ειδικά σε ανακαινιζόμενα κτίρια. Παραδείγματος χάριν.

• 23 Ενσωμάτωση των Φ/B πλαισίων στο κέλυφος του κτιρίου. H μέθοδος αυτή συνίσταται στην υποκατάσταση ολόκληρων . αλλά δεν είναι πλήρως στεγανό και απαιτούνται μέτρα για τη στεγανοποίησή του. όπως ακριβώς τα κεραμίδια. γιατί απαιτεί ελάχιστα πρόσθετα υλικά. Επίσης. Το κόστος όμως αυτής της μεθόδου είναι σχετικά χαμηλό. Το φωτοβολταϊκό κάλυμμα προστατεύει το κτίριο.επικαλύπτει εν μέρει το άλλο. η υποκατάσταση ορισμένων δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την εξωτερική κάλυψη του κελύφους του από τα Φ/B πλαίσια μειώνει το συνολικό κόστος.

κατά την διάρκεια της νύχτας ή των συννεφιασμένων ημερών.6. H καλή εφαρμογή αυτής της τεχνικής απαιτεί τη στεγανή σύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεταξύ τους.τμημάτων του κτιριακού κελύφους από Φωτοβολταϊκά πλαίσια. H ενσωμάτωση των Φ/B παρέχει δυνατότητες για σημαντική μείωση του κόστους. 1. Τα νέα τύπου ημιδιαφανή στοιχεία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στη θέση υαλοπινάκων ή αδιαφανών στοιχείων. η οποία εξασφαλίζει κατά 100% αξιοποίηση του ήλιου. παρέχοντας στο σχεδιαστή τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών φωτισμού και ηλιοπροστασίας παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βούρου. κατάσταση που 24 . καθώς εξοικονομείται το κόστος των δομικών στοιχείων του κελύφους τα οποία αντικαθίστανται από τα Φ/B στοιχεία. Η τεχνολογία αυτή εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία Energotech ιδιοκτησίας κ. συνδυάζοντας την δυνατότητα φυσικού ημερήσιου φωτισμού του διαδρόμου με την δυνατότητα τεχνητού φωτισμού.4 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Το δεύτερο αφορά τη νέα τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών διπλής όψης. Παραδείγματος χάριν. Δηλαδή Φωτοβολταϊκά πλαίσια ημιπερατά στο ηλιακό φως μπορούν να τοποθετηθούν σε διαδρόμους μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων. Επειδή η θέση του ήλιου μεταβάλλεται συνεχώς ως προς το μέγιστο ύψος και τη διαδρομή (Ανατολή–Δύση). από αποθηκευμένη ΦΒ ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με τον κ. Βούρο «η απόδοση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια που το φωτοβολταϊκο σύστημα βλέπει τον ήλιο κάθετα. Χ. και επινοήθηκε με αφορμή τις διαστημικές αποστολές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίς μεταλλικό σκελετό τοποθετούνται σε στηρίγματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη συμβατικών διαφανών οροφών ή προσόψεων.

για θερμοκήπια. σε αντίθεση με τα αυτόνομα συστήματα.000 KWh ηλεκτρικής ενέργειας για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και 20. ένα μέσο νοικοκυριό στη Βόρεια Ελλάδα καταναλώνει 6. αποδίδουν θερμοκρασίες 110°C-130°C και θερμαίνοντας νερό μέσω ενός εναλλάκτη τιτανίου παρέχουν νερό θερμοκρασίας 55°C-60°C ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών 24 ώρες την ημέρα. ενεργοποίησε και την πίσω επιφάνεια του πλαισίου.000 KWh για θέρμανση και ζεστό νερό ετησίως. οι κύριοι τομείς εφαρμογής μεγάλων κεντρικών θερμικών συστημάτων είναι η παραγωγή ζεστού νερού και η θέρμανση για οικιακή χρήση. για την βιομηχανία τροφίμων. αλλά και αυτήν που διαχέεται. Στη συνέχεια. λοιπόν. η οπίσθια παράγει άλλα 50W εκμεταλλευόμενη την ανακλώμενη ακτινοβολία από το υπόστρωμα που είναι πίσω από το Φωτοβολταϊκό σύστημα. 1.000 με 9. πως η κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος είναι συνήθως χαμηλότερο για συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο και η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι. για την οινοποιία. τις χημικές βιομηχανίες και τη γεωργία.7 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ώστε η κυψέλη του Φωτοβολταϊκού να είναι ενεργοποιημένη μπρος και πίσω.5 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Τα θερμοδυναμικά πάνελ PST είναι μια νέα πρόταση στην αγορά ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό εάν η εμπρόσθια πλευρά παράγει ισχύ 100 W. Χρησιμοποιούν ένα μη τοξικό και άφλεκτο ψυκτικό υγρό στους συλλέκτες. Στο σύνολό του το Φωτοβολταϊκό διπλής όψης. το οποίο αντλώντας θερμότητα από το περιβάλλον μετατρέπεται σε αέριο. δεν απαιτούν συσσωρευτές. Τα Φ/Β παραμένουν σταθερά με νότιο προσανατολισμό και είναι ενεργά μόνο στην εμπρόσθια όψη (όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα). αντικαθιστώντας το πλαστικό με τζάμι. Είναι εμφανές. Σημειώνεται. Σύμφωνα με έρευνες. Γενικά.6. με τη χρήση συμπιεστή. Σε ενδιαφερόμενους επενδυτές προσφέρεται μέχρι και 60% επιδότηση. αντλώντας θερμότητα από το περιβάλλον και εξοικονομώντας ενέργεια μέχρι 80% σε σύγκριση με έναν λέβητα πετρελαίου. καθώς μπορούν να προσφέρουν 24ωρη παροχή θερμικής ενέργειας. εκμεταλλευόμαστε μέρος μόνο της ενέργειας που θα μπορούσαμε να λάβουμε». καθώς επίσης και η αγορά του παραγόμενου ρεύματος σε εγγυημένη τιμή 25 .διαρκεί όλο τον χρόνο. καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου μπορεί να παράγει μέχρι και 45% περισσότερη ενέργεια. για ξενοδοχεία. Έτσι ο κατασκευαστής του Φωτοβολταϊκού συστήματος διπλής όψης. πως ο νόμος 3468/2006 και οι τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού καθορίζουν το νέο πλαίσιο για τις επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 1. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός συστήματος είναι το είδος της εφαρμογής και το αν το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο ή όχι. για μεγάλα δημόσια και εμπορικά κτίρια.

Μια προσεγγιστική εκτίμηση για τον απαιτούμενο χώρο τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστοιχιών που επικρατούν στην αγορά(κρυσταλλικών) είναι ότι το 1m² δίνει περίπου 100Watt.8% επί της πραγματικής αξίας του συστήματος. για όλους.50€∕kWh και είναι εγγυημένη για μια εικοσαετία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τιμές για Φωτοβολταϊκά που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο : Grid 1 kW poly 1 kW poly… 7650 € Grid 5 kW poly Grid 1 kW mono 5 kW 1 kW mono… 7990 € poly… 27. Αυτό μεταφράζεται σε έκπτωση 3% .των μπαταριών και παρελκόμενων .είναι της τάξης των 8. Τέλος.000€ ανά KW.συμπεριλαμβανομένων του αντιστροφέα και παρελκόμενων .είναι της τάξης των 7. Πρέπει να τονισθεί ότι η ισχύς των Φ/Β που πρόκειται να εγκατασταθούν εξαρτάται από τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια που πρόκειται να καλυφτούν. Ενδεικτικά.500 € Επίσης για αυτόνομα Φωτοβολταϊκά αναφέρονται οι παρακάτω ενδεικτικές τιμές : 26 .000€ ανά KW. το κόστος για την αγορά και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε μια κατοικία διασυνδεδεμένη στο δίκτυο . Επίσης .40€∕kWh έως 0.από το ΔΕΣΜΗΕ. Επιπλέον οι οικιακοί καταναλωτές δικαιούνται μια φοροελάφρυνση σε ποσοστό 20% της δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.το κόστος για την αγορά και εγκατάσταση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών σε μια αυτόνομη κατοικία συμπεριλαμβανομένων του αντιστροφέα . η παρεχόμενη τιμή πώλησης της ηλιακής κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0.

3KW/μέρα TV. 1. OPzS 6049 € ηλεκτρικά εργαλεία . ηλεκτρικά εργαλεία . 2V TV. Μεσαίο 3. SEW-500 668Wp 1000VA max 24 V 40A μικροσυσκευές κ. SE-800 835Wp 1000VA max 24 V 40A μικροσυσκευές κ. 600AH 24V 105KWH Φωτισμός 220VAC. τροφοδοτικά.2KW/μέρα ψυγείο σύστημα ήχου. video. H/Y. videogames 8332 € OPzS σύστημα ήχου.3KW/μέρα σύστημα ήχου. H/Y.α. 5. 4. Ψυγείο.video.ά. μικροσυσκευές κ. ηλεκτρικά εργαλεία .ά. 27 . 7328 € OPzS Ψυγείο. 2V TV. video. H/Y.ΜΟΝΤΕΛΟ SEW-500 ΙΣΧΥΣ DC INVERTER ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 220V ΦΟΡΤΙΣΗΣ 500Wp 700VA max 24 V 40A ΜΠΑΤΑΡΙΑ Wh/μήνα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΕΣ 490AH 24V 85KWH Φωτισμός 220VAC.8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ. 600AH 24V 115KWH Φωτισμός 2V 220VAC.

Κάποιες συσκευές μπορεί να αναγράφουν μόνο τα 220 Volt . αν για παράδειγμα λειτουργεί με χαμηλή φωτεινότητα και σε χαμηλή ένταση ήχου.5=110 Watt.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ένας απλός τρόπος υπολογισμού της κατανάλωσης σε ρεύμα είναι ο παρακάτω. την εξοικονόμηση ενέργειας.9. πως υπολογίζουμε την κατανάλωση. μέσα από παραδείγματα.λπ. 1. μία τηλεόραση 21 ιντσών μπορεί να γράφει 220 volt και 0.Τα Φ/B πλαίσια έχουν διάρκεια ζωής έως και 20 έτη χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση. Κάθε συσκευή έχει πάνω της μια μικρή ετικέτα που αναγράφει την ηλεκτρική κατανάλωση της συσκευής. έχουμε 5*6*15=450 W h . τότε η κατανάλωση τους θα είναι 5*6*75=2250 W h το 24ωρο. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να καταναλώσει 220*0. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε 5 τέτοιους λαμπτήρες να λειτουργούν κατά μέσο όρο 6 ώρες το 24ωρο ο κάθε ένας.5 Ampere(A). που αποδίδουν σαν τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των 75W.2 Υπολογισμός κατανάλωσης 28 . 1. τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό. δηλαδή μια οικονομία 1800 Watt ανά 24ωρο. το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών κ. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω ηλεκτρική συσκευή θα καταναλώνει σε πλήρη λειτουργία 110 watt για κάθε ώρα που λειτουργεί. καταναλώνει 75 Watt για κάθε ώρα λειτουργίας του. Στην πράξη μπορεί να καταναλώνει και λιγότερα. Ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως των 75 Watt.1 Εξοικονόμηση ενέργειας Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες. 1. σαν αυτούς που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε για το φωτισμό των χώρων. Αυτό λοιπόν τώρα που μένει να κάνουμε για να γίνουν απολύτως κατανοητά όλα τα παραπάνω που αναφέραμε είναι να υπολογίσουμε. το μέγεθος των συσσωρευτών.9. ενώ σε αυτό το διάστημα οι συσσωρευτές αντικαθίστανται 4 με 5 φορές. δηλαδή στο παράδειγμα που αναφέραμε θα βλέπαμε 220 volt και 110 watt. Σε σύγκριση με τους λαμπτήρες οικονομίας των 15 Watt. Για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα αναφέρουν απευθείας τα Watt.

100 Ah C20 σημαίνει ότι οι 100 Ah επιτυγχάνονται όταν η σταδιακή εκφόρτιση διαρκεί 20 ώρες.9. αν μετά από τα παραπάνω 3 βήματα έχουμε καταλήξει ότι χρειαζόμαστε συνολικά για όλες τις συσκευές μας π. Το άθροισμα όλων αυτών των γινομένων θα είναι η συνολική μας ημερήσια κατανάλωση σε W h 3. C100. ένας συσσωρευτής των 12 volt και 100 Ah παρέχει 12 Χ 100 = 1. τότε πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα φωτοβολταϊκών (συλλέκτες . Επειδή υπάρχουν απώλειες στο σύστημά μας αλλά και κρυφές καταναλώσεις από συσκευές που δεν υπολογίσαμε (π. συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα ακόμα και κλειστές ή ακόμα και σε αναμονή). 29 . 600 W h ανά 24ωρο. Πολλαπλασιάζουμε τα Watt κάθε συσκευής επί τον αριθμό των ωρών που θα λειτουργεί 2.χ. 100 ώρες) παίρνουμε σημαντικά περισσότερες Ah.3 Υπολογισμός του μεγέθους των συσσωρευτών. Έτσι. Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης είναι αυτός που μας παρέχει την πληροφορία σχετικά με τον ρυθμό εκφόρτισης με βάση τον οποίο ο συσσωρευτής μπορεί να δώσει τις αναγραφόμενες Ah.200 watt συνεχούς ρεύματος (DC) για 1 ώρα ή 120 watt για 10 ώρες ή 12 watt για 100 ώρες. όταν αγοράζουμε συσσωρευτές (μπαταρίες) για το φωτοβολταϊκό μας σύστημα. Ο γενικός κανόνας είναι κατά τη συνηθισμένη χρήση να μην επιτρέπουμε εκφόρτιση πάνω από 50% περίπου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης να φθάνουμε το 80% Άρα. Είναι προτιμότερο κατά τη λειτουργία τους να παρέχουν λίγα watt για περισσότερες ώρες παρά πολλά watt για λίγες.2 Έτσι. επιλέγουμε χωρητικότητα τουλάχιστον διπλάσια από όση υπολογίσαμε ότι θα καλύπτει τις ανάγκες μας. Υπάρχουν συσσωρευτές διαφόρων τύπων με διαφορετικό βαθμό επιτρεπόμενης εκφόρτισης. ενώ σε σταδιακή εκφόρτιση περισσότερων ωρών (π.χ.πάνελ . πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο άθροισμα επί 1.χ. 1.χ. 10 ώρες) παίρνουμε λιγότερες A h. C10. Έτσι. Οι συσσωρευτές (μπαταρίες) αναγράφουν τη χωρητικότητά τους σε Ah (αμπέρ ανά ώρα). επειδή στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται δραστικά ο χρόνος ζωής τους 2. Για λιγότερες ώρες (π. Ποτέ δεν εκφορτίζουμε τελείως τους συσσωρευτές γιατί αυτό μπορεί να τους καταστρέψει 3. 1.1.ηλιακής ενέργειας) και συσσωρευτών (μπαταρίες) που να μπορεί να μας παρέχει τουλάχιστον 600 W h κάθε μέρα. Όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

επειδή τα 220 watt σε λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα (220v X 1A = 220 watt) μεταφράζονται σε 12 volt X 18. Όταν σχεδιάζουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σύστημα για το σπίτι.χ. τότε μας μένει μόνο να υπολογίσουμε το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών που θα είναι ικανό να φορτίζει τους συσσωρευτές. τον Ιούλιο) 350 watt/h.χ. τον Απρίλιο) 250 watt/h θεωρητικά (λόγω απωλειών θα είναι 10% έως 20% λιγότερα) ενώ σε ημέρα με 7 ώρες ηλιοφάνειας (π. Αν σχεδιάζουμε για ένα εξοχικό που επισκεπτόμαστε ΜΟΝΟ το καλοκαίρι (Μάιο έως Σεπτέμβριο). τότε θα χρειαστεί μία ημέρα τον Ιούλιο και σχεδόν δύο μέρες τον Απρίλιο.200 W h).Ο.4 Υπολογισμός του μεγέθους των ηλιακών συλλεκτών.16 = 220 watt). άρα πολλαπλασιάζουμε την προηγούμενη τιμή επί 5: 100Ah X 5 = 500Ah στα 12 volt (ή 24 volt και 250Αh).1 A και χρησιμοποιούμε αντιστροφέα 12 volt σε 220 volt (inverter) για να τη λειτουργήσουμε από τη μπαταρία. Ανάλογα ισχύουν και για την περίπτωση που χρησιμοποιούμε μπαταρία 24 volt. Εάν λοιπόν έχουμε καταλήξει στο μέγεθος των συσσωρευτών (μπαταριών). που για την Ελλάδα είναι οι 3 ώρες τη μέρα (το Δεκέμβριο). δηλαδή 12 volt και τουλάχιστον 100Αh για να έχουμε αυτονομία μιας ημέρας. Παρατήρηση: Όταν μια συσκευή απαιτεί 220 volt . Ένας ηλιακός συλλέκτης των 50 watt/p ονομαστικά (ανά ώρα ηλιοφάνειας) θα δώσει σε ημέρα με 5 ώρες ηλιοφάνειας (π. Επειδή η χρήση αντιστροφέα τάσης (inverter) συνεπάγεται απώλειες 10% έως 20% η τελική κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη σε πλήρη λειτουργία. Αν εγκαταστήσουμε τρείς τέτοιους ηλιακούς συλλέκτες των 50 watt/p ο κάθε ένας (ή έναν των 150 watt/p). επιλέγουμε συσσωρευτές με διπλάσια χωρητικότητα (1.9.200 watt/h) θα χρειαστεί 4 ημέρες τον Απρίλιο και 3 ημέρες τον Ιούλιο. τότε θα τραβήξει 18. όπου θα "τραβήξει" 9. που είναι οι χειμερινές ώρες ηλιοφάνειας (κατά μέσο όρο). οι ώρες ηλιοφάνειας που υπολογίζουμε είναι 6 (Μ.Αν υπολογίσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε 600 W h το 24ωρο. γιατί ποτέ δεν θα είναι τελείως άδειοι όπως είπαμε παραπάνω) των 12 volt και 100 Ah (1.33 Α από την μπαταρία και όχι 1 Α.). Συνήθως προβλέπουμε όμως και για 5 ημέρες χωρίς καθόλου ηλιοφάνεια.33 A (=220 watt) όταν λειτουργεί με αντιστροφέα (inverter) και ρεύμα από μπαταρία 12 volt. δηλαδή κάνουμε πρόβλεψη για αυτονομία ημερών. πρέπει να έχουμε ως βάση το χειρότερο σενάριο. 30 . 1.16 Α (24v X 9. Για να φορτίσει εντελώς άδειους συσσωρευτές (θεωρητικά.

40 = 185W*2h = 528W*3h = 18W*2h = 2.2W*3h = 20W*2h/7 = 36W*0.00 Wh 11.00 Wh 40.Έτσι. Ο φωτισμός παράγεται με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. ΙΣΧΥΣ * ΩΡΕΣ ΛΕΙΤ. αφού το καλοκαίρι δεν απαιτείται αυτονομία για 5 ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια που υπολογίσαμε στο 3ο βήμα. Υπολογισμός καταναλώσεων.165 Wh 5. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το ψυγείο και η ηλεκτρική κουζίνα λειτουργούν με φυσικό αέριο. Με όλες αυτές τις αναφορές και τα παραδείγματα είναι πλέον σχετικά εύκολο και απλό να υπολογίσουμε τις ανάγκες μιας κατοικίας σε ηλεκτρισμό και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της φωτοβολταικής εγκατάστασης. βοηθώντας έτσι τόσο στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και στην μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού των φωτοβολταϊκών για μη διασυνδεδεμένη στο δίκτυο κατοικία. 31 .00 Wh 1584.00 Wh 6000. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα χρειαζόμασταν και μικρότερες μπαταρίες.00 Wh ii. για κάλυψη χειμώνα – καλοκαίρι.2 W (*) 3*11W = 33W*0.00 Wh 36. Για ζεστό νερό χρήσης χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα. 1.000W*3h = Υπολογισμός ηλιακών συλλεκτών.00 Wh 15.00 Wh 643.00 Wh 20.90 Wh (**) 1* 60W = 60W*2h = 120.71 Wh 14.3W = 1*20W = 1*36W = 1*185W = 1*528W = 1*18W = Σύνολο ημερήσιας κατανάλωσης : Συνολική ισχύς εγκατάστασης : 90. 30W*3h = 20W*2h = 11W*1h = 15W*5h = 20W*1h = 5. θα χρειαζόμασταν φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 600/6=100W p.00 Wh (***) 1*160W =160W*1h = 160. i. Επίσης τα σποτάκια κάνουν χρήση φωτισμού με λαμπτήρες LED.00 Wh 9.40 Wh 370.60 Wh 5. χρειαζόμαστε φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 600/3=200W p για να μας καλύπτουν χειμώνα-καλοκαίρι.30h = 9. για το προηγούμενο παράδειγμα που υπολογίσαμε ότι θα καταναλώνουμε 600W h το 24ωρο.250W*2h / 7 = 2. Εάν θέλαμε να μας καλύπτουν ΜΟΝΟ για το καλοκαίρι. 2 υπνοδωμάτια 1 κρεβατοκάμαρα 4 πορτατίφ * Φώς κουζίνας Φώς σαλονιού Σποτάκια Φώς τραπεζαρίας Φώς μπάνιου Τηλεόραση(2) ** Η/Υ Ηχοσύστημα *** Πλυντήριο ρούχων Air Condition 2*15W = 1*20W = 1*11W = 1*15W = 1*20W = 4*1.391.10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.00 Wh 75.

Χρειαζόμαστε λοιπόν 18 πάνελ. Έτσι για τρείς ώρες ηλιοφάνεια την ημέρα έχουμε : 9. iv. Στην περίπτωση μας θα χρησιμοποιήσουμε τρείς ψηφιακούς ρυθμιστές φόρτισης Conergy Scc40 Vision 40 A 24V. Υπολογισμός ρυθμιστή φόρτισης-εκφόρτισης συσσωρευτών. Άρα επιλέγουμε ρυθμιστή φόρτισης τουλάχιστον 90 A.Παίρνουμε το δυσμενέστερο σενάριο υπόψη που είναι οι τρείς ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα. Επιλέγουμε τον μετατροπέα της SMA Mini Central 7000TL.71 A = 85 A. iii. 32 . την οποία πολλαπλασιάζουμε με το 1. αυτή των 800Ah (τύπος 8 OPZs 800 2V). v.390 Wh Για μπαταρίες 24V (που συνεργάζονται με τα panels ισχύος >120 W p). και γνωρίζοντας τα στοιχεία του κατασκευαστή.2 ≈ 6470 W. Έστω ότι χρησιμοποιούμε μπαταρίες 2V τύπου solar επειδή είναι κατάλληλες για οικιακή χρήση και αντέχουν στους συνεχείς κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης.2 για να υπολογίσουμε την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.2W*1. Επιλογή inverter. πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των τους με την ένταση του ρεύματος / panel. Έχουμε : 5391.2W.165Wh*2 = 18.391. Έστω ότι επιλέγουμε Φωτοβολταϊκά πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου των 170 Wp / 24V.165 / 3 ≈ 3065Wp. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω η ισχύς όλων των συσκευών που θα λειτουργούν ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεπερνά την επιτρεπόμενη ισχύ του μετατροπέα τάσης. Επιλέγουμε μπαταρίες με την διπλάσια χωρητικότητα : 9. Η ισχύς της εγκατάστασής μας είναι 5. Έχοντας υπολογίσει τον αριθμό των panels που θα τοποθετήσουμε. ισχύει: 18. Συνεπώς για αυτονομία 3 ημερών : 800Ah * 3 = 2400Ah στα 24V (δηλαδή 3 μπαταρίες 8 OPZs 800 2V). Υπολογισμός μεγέθους συσσωρευτών. για χειμώνα-καλοκαίρι.390/24=766Ah συνεπώς επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη τυποποιημένη μπαταρία. Έχουμε 3065 / 170 = 18 πάνελ. ήτοι: 18πάνελ * 4.

33 . Ηλεκτρολογικό διάγραμμα αυτόνομης εγκατάστασης.vi.

ήδη το κλίμα φαίνεται να αλλάζει. η ηχητική κάλυψη και γενικότερα οποιαδήποτε ουσιαστικά ενεργειακή ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. δηλαδή). Για λόγους απόδοσης και οικονομίας 34 . Το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών. Τα φωτοβολταϊκά. όπως άλλωστε και όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). με τη βοήθεια κάποιων ηλεκτρονικών συσκευών. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών. Ακόμη και μια συννεφιασμένη χειμωνιάτικη μέρα θα υπάρχει άφθονο διάχυτο φως και τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρισμό. • μηδενική ρύπανση • αθόρυβη λειτουργία • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια) • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές • δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες • ελάχιστη συντήρηση • οφέλη για την κοινωνία • ενίσχυση του δικτύου της Δ. αντίθετα με τις συμβατικές ενεργειακές τεχνολογίες που συνήθως έχουν σχετικά μικρότερο αρχικό επενδυτικό κόστος και υψηλά λειτουργικά κόστη. Tα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν συνεχές ρεύμα. η μειωμένη αυτή παραγωγή μπορεί να μην επαρκεί. η ψύξη.Ε. με γενναίες επιδοτήσεις τόσο της αγοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.Η. όσο και της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας.11 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με φωτοβολταϊκά χρειάζεται το φως της ηλιακής ακτινοβολίας και όχι τη θερμότητά της. Ανάλογα με την ισχύ του συστήματος και τις ανάγκες του χρήστη. Στις περιπτώσεις αυτές. έστω και με μειωμένη απόδοση. οι τηλεπικοινωνίες. Αυτό σημαίνει είτε ότι τα χρησιμοποιούμε με συσκευές συνεχούς ρεύματος είτε ότι μετατρέπουμε αυτό το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο 220 V (σε ρεύμα ίδιο με της ΔEH. Παρόλα αυτά. Ποια είναι όμως και τα μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών. έχουν υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης και ασήμαντο λειτουργικό κόστος.1. η κατανάλωση ρεύματος θα γίνεται από το δίκτυο. Οι ενεργειακές ανάγκες που μπορεί να καλύψει ένα Φ/Β σύστημα είναι ο φωτισμός. αν η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με τη ΔEH.

12 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΔΕΙΑ ΠΛΕΟΝ. οι ανάγκες που δημιουργούν ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές.) μπορούν να καλυφθούν εύκολα και οικονομικά με φωτοβολταϊκά συστήματα. οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλαχθούν από την υποχρέωση να ανοίξουν βιβλία στην Εφορία. προβλέπει ο νόμος. καθώς και στο Εμπορικό Επιμελητήριο. οι κουζίνες ή τα συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου.πάντως. των οποίων το κόστος σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και το κόστος του ίδιου του φωτοβολταϊκού. που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνειας πανελλαδικά). Το ελάχιστο ετήσιο έσοδο που μπορεί να αποφέρει ένα πολύ μικρό φωτοβολταϊκό σε ένα νοικοκυριό από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ) κυμαίνεται μεταξύ 500 ευρώ (στη Βόρεια Ελλάδα) και 700 ευρώ (στην Κρήτη. 35 . όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες και σε κάθε είδους κτίρια με μία μόνο άδεια. να εγγραφούν στο Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών. παραδείγματος χάριν. εγκατεστημένο για παράδειγμα στην Αττική. τηλεπικοινωνίες. Καθώς η τεχνολογία των οικιακών αυτών συστημάτων φτάνει μέχρι τα 5 κιλοβάτ.500 ευρώ. όπως θερμοσίφωνες. ηλεκτρικά καλοριφέρ ή θερμοσυσσωρευτές. όπως. να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ. οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. μπορεί να αποφέρει ετησίως στον κάτοχό του γύρω στα 1. χωρίς εγκρίσεις εργασιών. Οικονομίας και Ανάπτυξης. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ. Για τις χρήσεις αυτές υπάρχουν πολύ οικονομικότερες λύσεις που δεν στηρίζονται καθόλου στον ηλεκτρισμό. ηχητικά συστήματα. Τα ποσά αυτά (χωρίς τον ΦΠΑ) υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει ένα μικρό οικιακό σύστημα της τάξης του ενός κιλοβάτ. τηλεοράσεις. δεν συνίσταται η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την τροφοδότηση θερμικών ηλεκτρικών συσκευών. ψυγεία. Εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ.λπ. Έτσι. Επιπλέον. κ. που δεν θα αντιμετωπίζει τον οικιακό καταναλωτή που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του σαν επιτηδευματία όπως γίνεται σήμερα. τοπογραφικά. 1. και δικαιολογητικών. ο ηλιακός κλιματισμός. το νέο πλαίσιο δεν θα απαιτεί όπως σήμερα έγκριση εργασιών υπογεγραμμένη από μηχανικό με πληθώρα σχεδίων. σχέδια και άλλα δικαιολογητικά. Από την άλλη πλευρά.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Η γεωθερμία είναι μια μορφή ήπιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Η γεωθερμία με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες μπορεί να καλύψει 36 .2.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι δηλαδή η αποθηκευμένη ενέργεια.). θερμοκρασία 5. Συνεπώς ως γεωθερμία ορίζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. κάτω από την επιφάνεια της Γης. 2. Η θερμοκρασία του υπεδάφους σε βάθη από 2 έως 100 μέτρα είναι περίπου σταθερή όλο το χρόνο και κυμαίνεται περίπου από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου (για την χώρα μας).2 ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η τεχνολογία για την άντληση γεωθερμικής ενέργειας διαφοροποιείται σε ρηχή(αβαθή) γεωθερμική σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και σε βαθιά 37 .Α. Υπάρχει δυνατότητα για απεριόριστη χρήση/εκμετάλλευση αυτής της γεωθερμικής ενέργειας λόγω του ότι προέρχεται από το έδαφος. με αποτέλεσμα να παρέχουν αποδοτική θέρμανση. τα γεωθερμικά συστήματα ψύξης-θέρμανσης καταναλώνουν μέχρι και 30% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Εξ΄ αιτίας της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους. υπό μορφή θερμότητας.Θ. «Γεωθερμικό» σημαίνει πολύ απλά αυτό που βασίζεται στην θερμότητα της Γης. ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. ψύξη και ζεστό νερό στα κτίρια. σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς. Κατά μέσο όρο η θερμοκρασία κάτω από την επιφάνεια ανεβαίνει κατά 3° C κάθε 100 μέτρα βάθους.ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης. με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Δηλαδή είναι περίπου το ίδιο θερμό με την επιφάνεια του Ήλιου. ψύξης και ζεστών νερών χρήσης κτιρίων με την βοήθεια Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Γ.500° C στον πυρήνα. Το κέντρο της Γης έχει.

3. το υγρό απορροφά αυτή τη θερμότητα η οποία εν συνεχεία συμπυκνώνεται μέσω γεωεναλλακτών ή συλλεκτών θερμότητας. Στα γεωθερμικά συστήματα ανοικτού κυκλώματος. Η αβαθής γεωθερμική ενέργεια είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο και δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες της ατμόσφαιρας.γεωθερμική στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εμείς θα ασχοληθούμε με την έννοια της αβαθούς γεωθερμίας αλλά και την χρήση της στις κατοικίες.3.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα γεωθερμικά συστήματα που εκμεταλλεύονται την αβαθή γεωθερμική ενέργεια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : A. γενικά. Παρακάτω αναλύουμε γεωθερμικών συστημάτων. και μεταφέρεται στα κτίρια. Στα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος. Η Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας. αποτελούνται από τις ακόλουθες διατάξεις : 2. εκμεταλλεύεται την επιφανειακή ενέργεια του φλοιού της Γης και με την βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Η σχετικά σταθερή θερμοκρασία των ανώτερων 15 μέτρων της επιφάνειας της Γης ή των υπογείων υδάτων. Η Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας χρησιμοποιεί μια σειρά από σωλήνες για να κυκλοφορεί υγρό μέσω του θερμού εδάφους. και εξηγούμε 38 τον τρόπο λειτουργίας των .1 Πηγή θερμότητας. 2. που το έδαφος είναι δροσερότερο. Το καλοκαίρι. Τα γεωθερμικά συστήματα. Το χειμώνα που το έδαφος είναι θερμότερο από τα κτίρια στην επιφάνεια. δηλαδή.2 Συστήματα διανομής της θερμότητας. 2.3. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση ή ψύξη κτιρίων.3 Την γεωθερμική αντλία θερμότητας (ΓΑΘ). 2. γίνεται η αντίστροφη διαδικασία : η αντλία μεταφέρει θερμότητα από τα κτίρια στο έδαφος. B. τη μετατρέπει σε ένα ωφέλιμο θερμικό ή ψυκτικό σύστημα για να χρησιμοποιηθεί ως κλιματισμός στην εγκατάσταση.

Εικόνα 2.1 Η πηγή θερμότητας. Με χρήση γεώτρησης και με την χρήση ενός ενδιάμεσου εναλλάκτη νερού/νερού που παρεμβάλλεται μεταξύ της Γ. Τυπικά απαιτούνται 5.Α. Και εδώ βασιζόμαστε στην ιδιότητα της σταθερής θερμοκρασίας που έχουν τα νερά του υπόγειου ταμιευτήρα καθ’ όλο τον χρόνο ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν.Θ. Τα ανοικτά γεωθερμικά συστήματα αποτελούνται από το κύκλωμα των υδρογεωτρήσεων. Για την λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται η ανόρυξη τουλάχιστον δύο υδρογεωτρήσεων.7 lt – 7. 39 . Η ποιότητα του νερού πρέπει να είναι καλή και η ποσότητα να είναι επαρκής. διάφορα γεωθερμικά συστήματα. Εφαρμόζεται σε περιοχές που παρουσιάζουν συνεχή υψηλή υπόγεια ή επιφανειακή υδροφορία. 2. και του ανοικτού κυκλώματος προσδίδουν ή απορροφούν ενέργεια στο σύστημα μας πριν το νερό επιστρέψει στον ταμιευτήρα. Η δυνατότητα λειτουργίας του ανοικτού γεωθερμικού συστήματος εξαρτάται πάντα από την συνεχή διαθεσιμότητα νερού. την γεωθερμική αντλία θερμότητας(ΓΑΘ) και το δίκτυο διανομής της θέρμανσης ή της ψύξης. είναι ένα από τα παρακάτω γεωθερμικά συστήματα ή συνδυασμός αυτών : a) Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα (νερό – υπέδαφος).1.3.6 lt ανά ψυκτικό τόνο.

b) Κλειστό γεωθερμικό σύστημα. Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα. 40 .Εικόνα 2. με έναν από τους παρακάτω τρόπους : • • Κατακόρυφα στο υπέδαφος Οριζόντια στο υπέδαφος • Κατακόρυφο στο υπέδαφος σύστημα γεωεναλλακτών. ανάλογα με την μορφολογία του υπεδάφους. αντί για υδρογεωτρήσεις. Οι γεωεναλλάκτες κατασκευάζονται από έναν αριθμό σωληνώσεων μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό. a)Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα b)κλειστό γεωθερμικό σύστημα . χρησιμοποιούν γεωεναλλάκτες.2. Ο γεωεναλλάκτης τοποθετείται.

κ. Στο οριζόντιο σύστημα οι σωλήνες τοποθετούνται σε χαντάκια σε βάθος από 1.ά. Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι : • -Το μικρότερο συνολικό μήκος σωλήνωσης -Η απαίτηση μικρότερης έκτασης γης -Η αξιοποιήσιμη θερμότητα του εδάφους επηρεάζεται λιγότερο από την εξωτερική θερμοκρασία(μεγάλο βάθος) Το μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι : -Ότι απαιτείται εξοπλισμός γεωτρήσεων με αποτέλεσμα αύξηση του κόστους κατασκευής • Οριζόντιο στο υπέδαφος σύστημα γεωεναλλακτών. το έδαφος. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι : . Το μήκος τους εξαρτάται από παράγοντες όπως το θερμικό φορτίο. το υλικό κατασκευής.το μικρότερο κόστος εγκατάστασης Το μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι : .2 έως 3 μέτρα και σε κάθε χαντάκι εγκαθίστανται από 1 έως 6 σωλήνες. σε φρεάτια που ανοίγονται σε βάθος από 50 έως 130 μέτρα μέσα στα οποία τοποθετούνται οι σωλήνες.Το κατακόρυφο σύστημα επιλέγεται όταν υπάρχει περιορισμένη έκταση γης.η απαίτηση μεγαλύτερης έκτασης γης 41 .

Ο κλειστός βρόχος.3 Παράλληλη διάταξη. Το μειονέκτημα της παράλληλης διάταξης είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση όλου του αέρα. Τα οριζόντια συστήματα μπορεί να είναι σε διάταξη παράλληλη ή σε διάταξη σειράς. αποτελούμενος.Εικό να 2. Σε σειρά διάταξη. η απαίτηση λιγότερου αντιψυκτικού όπου χρειάζεται. Τα πλεονεκτήματα της παράλληλης διάταξης είναι : • • το χαμηλότερο κόστος σωληνώσεως. Επίσης και το κατακόρυφο σύστημα μπορεί να είναι σε διάταξη παράλληλη ή σειράς με τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως στο οριζόντιο σύστημα. από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE).3-Παράλληλη διάταξη. Τα μειονεκτήματα της διάταξης σε σειρά είναι : • • ότι απαιτείται μεγαλύτερος όγκος νερού και αντιψυκτικού. η υψηλότερη τιμή ανά μέτρο εξαιτίας του υλικού σωλήνωσης. Σε σειρά διάταξη. η υψηλότερη θερμική απόδοση ανά μέτρο σωλήνωσης εξαιτίας της μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνας που απαιτείται. Τα πλεονεκτήματα της διάταξης σε σειρά είναι : • • • ότι απαιτείται ένα μέγεθος σωλήνας. συνήθως. μια δίοδο παροχής. εικόνα 2. επιτρέπει στην γεωθερμική ενέργεια του εδάφους να μεταφερθεί προς /από την αντλία θερμότητας μέσω ενός διαλύματος νερού/αντιψυκτικού που κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες. Τα κλειστά 42 .

2 i.3. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής.γεωθερμικά συστήματα αποτελούνται από τον γεωσυλλέκτη. Υψηλός συντελεστής απόδοσης και χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. • Κρυφού τύπου εντός ψευδοροφής. μέσω της τροφοδοσίας τους με νερό κατάλληλης θερμοκρασίας. Αποτελεσματικότητα. τα Σώματα Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan Coils) αποτελούν μια καλή και 43 . όπως και σε χώρους συνάθροισης κοινού. ενδοδαπέδια /επιτοίχια . 2. Τα fan coils διατίθενται σε δύο τύπους : • Δαπέδου. Συστήματα κυκλοφορίας αέρα με ανεμιστήρα και δίκτυο αεραγωγών. Παρέχουν αυτονομία θέρμανσης ανά κλιματιζόμενο χώρο. με αποτέλεσμα η συντήρηση του συστήματος να είναι μηδαμινή. Συστήματα νερού : fan coils. δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη στην άμεση ζήτηση. Το σύστημα της γεωθερμίας με τις μονάδες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα παρουσιάζει υψηλό συντελεστή απόδοσης και μικρές καταναλώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρει άνεση και δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής ενός βοηθητικού συστήματος αερισμού. Όταν η ψύξη του χώρου είναι επιθυμητή. Το κύκλωμα της γης και του σπιτιού είναι κλειστά και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζονται επικαθίσεις αλάτων σε αυτά. Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα εγκαθίστανται σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ανύπαρκτος ή τα κοστολόγια εκμετάλλευσης του είναι υψηλά. ii. FAN COILS Τα γεωθερμικά συστήματα παρέχουν την δυνατότητα θέρμανσης – ψύξης του χώρου με την εγκατάσταση των τοπικών μονάδων εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα (fan coil units). επιλογή ταχύτητας ανακυκλοφορίας του αέρα στο χώρο και On/Off λειτουργία. την γεωθερμική αντλία θερμότητας(ΓΑΘ) και το δίκτυο διανομής θερμότητας ή ψύξης. Συστήματα διανομής της θερμότητας . η εγκατάσταση των fan coils είναι αναγκαία. Πλεονεκτήματα των fan coils: • • • • Μικρότερο κόστος.

Η ανακυκλοφορία και το σκόρπισμα της σκόνης ανήκει πλέον στο παρελθόν. η ψύξη του χώρου δεν είναι εφικτή. Στην ψύξη δαπέδου υπάρχει ο περιορισμός στην τελική θερμοκρασία δαπέδου. αλλά πάνω από το μπετό της πλάκας έχοντας προηγηθεί κατάλληλη διαστρωμάτωση υλικών. επομένως προφυλάσσεται το αναπνευστικό σύστημα όλων και όχι μόνο των αλλεργικών ατόμων. Τα γεωθερμικά συστήματα με ενδοδαπέδια θέρμανση παρουσιάζουν τον υψηλότερο συντελεστή απόδοσης του συνολικού συστήματος και τις χαμηλότερες καταναλώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. όπως είναι και η μοναδική λύση για υφιστάμενα κτίρια που θα ήθελαν ένα καλύτερο τρόπο ψύξης από τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες. Σε αντίθεση με τα στατικά συστήματα θέρμανσης. και στις οποίες κυκλοφορεί ζεστό νερό με αποτέλεσμα την αίσθηση της άνεσης και θαλπωρής του χώρου. η οποία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο υγροποιήσεων στο δάπεδο. Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι και η πιο ενδεδειγμένη καθώς εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης και επιτρέπει και την εκμετάλλευση άλλων ήπιων συστημάτων όπως οι ηλιακοί συλλέκτες. Οι αυτοματισμοί και τα αισθητήρια(θερμοκρασίας δαπέδου χώρου.αξιόπιστη λύση. Συνεπώς τα συστήματα αυτά προτείνονται για περιοχές με δροσερό κλίμα όπου η ψύξη του χώρου δεν είναι απαραίτητη. Θέρμανση δαπέδου. με ήπια ακτινοβολία ενέργειας εξασφαλίζοντας έτσι την θερμική θαλπωρή. χωρίς να γίνει εκτεταμένη ανακατασκευή του κτιρίου. Μονάχα η αίσθηση του δροσισμού θα δημιουργηθεί διαμέσου της ενδοδαπέδιας σωλήνωσης. Σε αυτή την περίπτωση όμως. Επιπλέον είναι ιδανική για χώρους με μεγάλο ύψος καθώς αποτρέπει την θερμική διαστρωμάτωση του αέρα. με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η ισορροπία ακτινοβολούμενης θερμότητας μεταξύ ανθρώπου και του χώρου που τον περικλείει και επιτυγχάνεται η ιδανική αίσθηση θαλπωρής. Λόγω του χαμηλού ποσοστού ακτινοβολούμενης ενέργειας των ενδοδαπέδιων συστημάτων προκύπτει μια περιορισμένη ανακυκλοφορία του αέρα του θερμαινόμενου χώρου. Στην ενδοδαπέδια θέρμανση το στοιχείο που αποδίδει τη θερμότητα στο χώρο είναι το δάπεδο του χώρου το οποίο θερμαίνεται με την βοήθεια των σωληνώσεων που είναι τοποθετημένες εντός αυτού. Η θέρμανση δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σύστημα δροσισμού. εκμεταλλεύομενα τις χαμηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας του δαπέδου και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. θερμοκρασίας-υγρασίας αέρα χώρου) τα χρειαζόμαστε για να αποφύγουμε το φαινόμενο της υγροποίησης υδρατμών που μπορεί να παρουσιαστεί στο ψυχρό δάπεδο κατά την καλοκαιρινή περίοδο όταν έχουμε αυξημένη σχετική υγρασία του αέρα του χώρου και η 44 . Εάν τώρα κυκλοφορήσουμε ψυχρό νερό στις σωληνώσεις των κυκλωμάτων του δαπέδου τότε ψύχουμε το δάπεδο και έχουμε σαν αποτέλεσμα το δροσισμό των χώρων του κτιρίου. Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου θερμαίνουν. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ(ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ). Τα γεωθερμικά συστήματα προσαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία στις ενδοδαπέδιες θερμάνσεις.

θερμοκρασία του δαπέδου είναι μικρότερη της θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στο σημείο δρόσου του αέρα του χώρου. Η απουσία θερμαντικών σωμάτων ή άλλων μηχανισμών από τους χώρους. Παραδείγματος χάρη για μία κατοικία στην Ελλάδα. Η υγρασία του αέρα του χώρου επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική εξωτερική υγρασία και την υγρασία που αποδίδει ο άνθρωπος. θα αναγκαστούμε να τοποθετήσουμε μονάδες fan coil. Συνεπώς εάν το κτίριο μας έχει μεγάλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι τότε το ενδοδαπέδιο σύστημα θα πετύχει μόνο το δροσισμό του κτιρίου και όχι την ψύξη του. όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ακόμα και σήμερα πολύς κόσμος είναι επιφυλακτικός προς τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου παρόλο που έχουν πάνω από είκοσι χρόνια πρακτικής εφαρμογής. Η κυριότερη επιφύλαξη που τίθεται είναι το τι θα συμβεί εάν χαλάσει ένα τέτοιο σύστημα. για την ψύξη των χώρων. εάν επιθυμούμε την ψύξη των χώρων της κατοικίας. 45 . Σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για αυτά τα συστήματα καθώς : - Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένες ειδικά για αυτό το σκοπό και παρέχονται με 30 χρόνια εγγύηση υπό αυξημένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Πλεονεκτήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης: • • Η θέρμανση αυτού του συστήματος διανομής είναι ομαλή και ομοιόμορφη χωρίς την ύπαρξη ψυχρών ή θερμών σημείων στο χώρο. συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου και την βελτίωση της αισθητικής του χώρου. Τότε.

είναι ιδανικό και για τον δροσισμό του χώρου. χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του συστήματος μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.να απορροφάει θερμότητα απ’ όλα τα δομικά στοιχεία και τον αέρα του χώρου και να την αποβάλλει στο περιβάλλον. Παράλληλα. με την αντίστοιχη θερμοκρασία επιστροφής να είναι 5 βαθμούς υψηλότερη. για τον έλεγχο της υγρασίας προστίθενται τοπικά και σώματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας (fan-coils).- Ακόμα και αν παρουσιαστεί κάποια διαρροή μπορεί να εντοπιστεί ο χαλασμένος σωλήνας και να απομονωθεί. Το σύστημα του οριζόντιου δικτύου της θέρμανσης. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του τελικού δαπέδου είναι 20-21° C τιμή που περιορίζει την μέση απόδοση του συστήματος στα 35-50Watt/m . Μειονεκτήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης: • Δεν ενδείκνυται για εξοχικές κατοικίες λόγω χαμηλής απόκρισης στην άμεση ζήτηση θερμικής ενέργειας. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην ικανότητα που έχει ένα ψυχρότερο σώμα -δάπεδο. Δροσισμός δαπέδου. Η ψύξη δαπέδου λειτουργεί με θερμοκρασία προσαγωγής νερού 14-16° C. 46 . Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ενός ψύκτη νερού (chiller) ο οποίος διοχετεύει στο δίκτυο των σωληνώσεων ψυχρό νερό. Τέλος μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για την μετάβαση του συστήματος σε σύστημα με Fan Coils. αποτρέπει όμως το φαινόμενο των υγροποιήσεων.

Στη διάρκεια της ημέρας και όσο εξωτερική θερμοκρασία αυξάνεται. Ταυτόχρονα το σύστημα των fan-coils ρυθμίζει την σχετική υγρασία του χώρου. το ψυκτικό μηχάνημα δεν λειτουργεί. με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται το ιδανικό περιβάλλον ολόκληρο το καλοκαίρι.Η ενδοδαπέδια ψύξη. διότι η εξωτερική θερμοκρασία και τα δομικά στοιχεία της κατασκευής βρίσκονται μεταξύ τους σε απόλυτη ισορροπία. Το χαρακτηριστικό αυτό η αποφόρτιση δηλαδή των δομικών στοιχείων από το θερμικό φορτίο. Με αυτό τον τρόπο και με το σύστημα σε πλήρη ισορροπία. έτσι ώστε να αποδώσει το απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο. η Στο εσωτερικό η θερμοκρασία παραμένει στους 25° C χωρίς την ανθυγιεινή παρουσία ρευμάτων ψυχρού αέρα. το ψυκτικό μηχάνημα λειτουργεί για να αποβάλλει το θερμικό φορτίο του χώρου μέσω της ψυκτικής επιφάνειας (δάπεδο). Κατά τη διάρκεια της νύχτας και ως τις πρώτες πρωινές ώρες. εξοπλισμένη με σύστημα ενδοδαπέδιας ψύξης απεικονίζεται παρακάτω. οι ώρες λειτουργίας του ψύκτη στη διάρκεια του 24ώρου περιορίζονται στο ελάχιστο. είναι που προδίδει τα στοιχεία της θερμικής άνεσης και της οικονομικής λειτουργίας στο σύστημα της ενδοδαπέδιας ψύξης. καθώς η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ 47 . κολόνες και τοιχία) η οποία αποτρέπει μεγάλες μεταβολές της εσωτερικής θερμοκρασίας του χώρου. Η συμπεριφορά μίας ελληνικής κατοικίας σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές μία καλοκαιρινή ημέρα. εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων (εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία.

το πλακάκι και το μάρμαρο έχουν τους καλύτερους συντελεστές αντίστασης θερμικής αγωγιμότητας. Όταν η σχετική υγρασία του χώρου ξεπεράσει το 55-60% ξεκινάει η λειτουργία των F.C. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η υγρασία στο εσωτερικό και αποτρέπονται οι υγροποιήσεις στο δάπεδο.U. Ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας συντελεί επιπρόσθετα και στη μείωση του δείκτη δυσφορίας στο χώρο. Στη συνέχεια της ημέρας η όλη διαδικασία αντιστρέφεται. ενώ η μοκέτα αντενδείκνυται 48 .U. Όσον αφορά το είδος της επίστρωσης. Επιπλέον. η ξύλινη τελική επένδυση επιφέρει μείωση της απόδοσης της ψύξης περίπου 5%.ανθρώπινου οργανισμού και συστήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο (δια ακτινοβολίας). Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η κατανομή των θερμοκρασιών στα δομικά στοιχεία (οροφή. Η θερμοκρασία δαπέδου σε αυτές τις συνθήκες είναι 20° C και ο ψύκτης λειτουργεί στο μέγιστο του φορτίο. δάπεδο και τοίχοι). και σταδιακά η εξωτερική μονάδα παύει να λειτουργεί έως το πρωινό της επόμενης ημέρας. Ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η μόνωση της κατασκευής. φαινόμενο που προκαλείται από την μεγάλη διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. σταματάει δηλαδή η λειτουργία των F.C. παράγοντες που επηρεάζουν τον δροσισμό είναι η τελική επίστρωση του δαπέδου και το πάχος της τσιμεντοκονίας. καθορίζουν την απόδοση των συστημάτων ψύξης δαπέδου.

καθώς είναι ομαλή και ομοιόμορφη χωρίς την ύπαρξη ψυχρών ή θερμών σημείων στο χώρο. Το σύστημα Θέρμανσης . Εικόνα 2. συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου και στην βελτίωση της αισθητικής του χώρου. Ενδείκνυται για εξοχικές κατοικίες λόγω γρήγορης απόκρισης στην άμεση ζήτηση θερμικής ενέργειας. Εύκολη εύρεση τυχόν βλαβών και επισκευή. Η απουσία θερμαντικών σωμάτων ή άλλων μηχανισμών από τους χώρους. Πλεονεκτήματα επιτοίχιας θέρμανσης : • • • • • • Η ποιότητα της θέρμανσης αυτής είναι καλή.Ψύξης Τοίχου αποτελείται από ειδική ράγα στήριξης του σωλήνα που τοποθετείται πάνω στην τοιχοποιία και εξασφαλίζει την πλήρη περιβολή του από το σοβά και από το δίκτυο των σωλήνων που θα κυκλοφορεί το νερό. Δυνατότητα χρήσης θερμογραφικής διαφάνειας. ώστε να εντοπιστεί ελεύθερη επιφάνεια για το άνοιγμα οπών. Μειονεκτήματα επιτοίχιας θέρμανσης : • Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν επαρκείς ελεύθερες επιφάνειες τοίχων για την εφαρμογή του συστήματος.ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ).4-Εφαρμογές επιτοίχιας θέρμανσης. όσο και στη ψύξη του χώρου. Ικανοποιεί 100% τις ανάγκες τόσο στη θέρμανση. 49 .

έχετε την δυνατότητα να ενσωματώσετε το κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων μέσα στο μπετόν κάθε πλάκας που θα ρίξετε και να κατασκευαστεί ένα ενδοδαπέδιο σύστημα κλιματισμού. Η ποιότητα της θέρμανσης αυτής είναι ασύγκριτα ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο σύστημα διανομής.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ . καθώς είναι ομαλή και ομοιόμορφη χωρίς την ύπαρξη ψυχρών ή θερμών σημείων στο χώρο. Η μεγάλη θερμική αδράνεια που αποκτά το κτίριο με αποτέλεσμα να μην κρυώνει ή ζεσταίνεται. 50 . Η απουσία θερμαντικών σωμάτων ή άλλων μηχανισμών από τους χώρους.ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ Αν δεν έχετε αρχίσει την κατασκευή του δικού σας κτιρίου.5-Ψύξη οροφής. Σε διαφορετική περίπτωση. Πλεονεκτήματα : • • • • • Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο ένα σύστημα το οποίο μπορεί να καλύψει τις θερμικές αλλά και τις ψυκτικές ανάγκες του κτιρίου. συμβάλει στην εξοικονόμηση χώρου και την βελτίωση της αισθητικής του χώρου. καθώς η ψύξη μεταδίδεται πιο αποδοτικά από πάνω προς τα κάτω αντίθετα με την θέρμανση. Φυσικά το φαινόμενο αυτό ισχύει και αντιστρόφως για αυτό και αυτό το σύστημα δεν ενδείκνυται για εξοχικές κατοικίες. δηλαδή εάν έχει ήδη κατασκευαστεί ο σκελετός του κτιρίου υπάρχει η δυνατότητα να εγκατασταθεί μια διάστρωση κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων πάνω στην πλάκα της οροφής και να κατασκευαστεί ένα επιδαπέδιο σύστημα κλιματισμού. Εικόνα 2. ανάλογα την λειτουργία (θερινή ή χειμερινή) ακόμα και σε μια μακροχρόνια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχετε αποδοτικότερη ψύξη. Μειονεκτήματα : • Δεν ενδείκνυται για εξοχικές κατοικίες λόγω χαμηλής απόκρισης στην άμεση ζήτηση θερμικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι ακόμα και αν διακοπεί η παροχή της ΔΕΗ για 30 ώρες το κτίριο δεν θα χάσει πάνω από δύο βαθμούς θερμοκρασία.

χ. Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας αποτελείται βασικά από ένα κλειστό κύκλωμα. Παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερη ευαισθησία και στην πίεση. θερμοκρασίας 25ºC). μεταβολές της πίεσης. Δηλαδή αντλεί ενέργεια από ένα χώρο (π.χ. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια γεωθερμική αντλία θερμότητας. υγροποιούμενο ή/και εξατμιζόμενο με μικρές .σχετικά με το νερό. θερμοκρασίας 5ºC) και την μεταφέρει σε ένα άλλο χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας (π. όπου το αέριο φρέον συμπιέζεται 51 .3 Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας Η πιο γνωστή Αντλία Θερμότητας είναι το ψυγείο. Ο εξατμιστής. Η συσκευή αυτή λειτουργεί με ένα ρευστό υλικό.το οποίο έχει την ιδιότητα να εξατμίζεται και να υγροποιείται σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από ότι το νερό.2. στο οποίο κυκλοφορεί το φρέον και στο οποίο διακρίνονται τα εξής τέσσερα τμήματα : 1. αντί για νερό.3. Η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουμε για την λειτουργία της αντλίας είναι πολύ λιγότερη από αυτή που μεταφέρουμε. όπου το φρέον εξατμίζεται και ψύχεται 2. θερμική ενέργεια. Η Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας λειτουργεί αντίστοιχα με τις αντλίες νερού μόνο που ανυψώνει. Ο συμπιεστής. το οποίο αντλεί θερμική ενέργεια από τον εσωτερικό του χώρο και την απορρίπτει στο δωμάτιο που είναι εγκατεστημένο. διατηρώντας έτσι την θερμοκρασία του εσωτερικού του σε χαμηλά επίπεδα. το φ ρ έ ο ν .

Α. που περιβάλλει τη σερπαντίνα του εξατμιστή. η Γ. Το καλοκαίρι. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι. όπως αναφέραμε πιο πάνω. όπου το συμπιεσμένο αέριο φρέον αποσυμπιέζεται και αρχίζει να εξατμίζεται Στα τέσσερα αυτά τμήματα το φρέον κυκλοφορεί από τον εξατμιστή. Για την παραπάνω λειτουργία της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας καταναλώνουμε μόνο ηλεκτρικό ρεύμα . Για να έχουμε συνεχή ροή θερμότητας θα πρέπει το νερό του δοχείου του εξατμιστή να ανανεώνεται συνεχώς με νερό σταθερής θερμοκρασίας. στη συνέχεια στον συμπυκνωτή.3. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με το αν υπάρχει υπόγειο νερό(πηγάδι ή γεώτρηση με νερό) στην αυλή του σπιτιού είτε με τους γεωθερμικούς εναλλάκτες. δηλαδή γεωτρήσεις βάθους 80. που χρησιμοποιείται από τον συμπιεστή αυτής και την αντλία νερού. και οι υπόλοιπες 75 μονάδες θερμικής ενέργειας αντλούνται δωρεάν από τη φύση. Ο εξατμιστής και ο συμπυκνωτής έχουν μορφή «σερπαντίνας» μέσα σε δοχεία με νερό. όπου το συμπιεσμένο αέριο φρέον υγροποείται και αποβάλλει θερμότητα 4. πληρώνουμε μόνο το κόστος των 25 μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει για την λειτουργία της. ώστε το φρέον να «προλαβαίνει» στην πορεία του να εξατμίζεται και να υγροποιείται εντελώς .150 m στις οποίες τοποθετούνται λεπτοί πλαστικοί σωλήνες συνδεδεμένοι σε κλειστό κύκλωμα με το δοχείο του εξατμιστή. εάν δεν υπάρχει νερό. που σε σχέση με την αποδιδόμενη θερμική ενέργεια αυτής στο κτίριο είναι της τάξης του 20% με 25%. η θερμική ή ψυκτική ενέργεια λαμβάνεται από το νερό του δοχείου. ψύχει το νερό στο αντίστοιχο δοχείο. Συνεπώς το φρέον μιμείται τη διαδικασία εξάτμισης και υγροποίησης του νερού στην ατμόσφαιρα. Όσο μικρότερο είναι αυτό το ΔΤ. 52 . μετά στον εκτονωτή και τέλος επανέρχεται στον εξατμιστή. τόσο μεγαλύτερο είναι το COP..Θ. αντιστρέφεται η λειτουργία της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας έτσι ώστε να απορρίπτει θερμότητα από τους κλιματιζόμενους χώρους στο υπέδαφος με την χρήση του γεωεναλλάκτη. οι σημαντικότεροι των οποίων είναι: • Η διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ) μεταξύ παραγόμενου από την Αντλία Θερμότητας θερμικού ρευστού και της πηγής θερμότητας (που μπορεί να είναι ο περιβάλλων αέρας ή κάποια φυσική υδάτινη μάζα). Δηλαδή χονδρικά για κάθε 100 μονάδες θερμικής ενέργειας που αποδίδει η Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας στο κτίριο μας για θέρμανση αυτού. Ο εκτονωτής. Δηλαδή η διαφορά θερμοκρασίας συμπυκνωτή και εξατμιστή. στο συμπιεστή. Από πειραματικές μετρήσεις προέκυψε ότι ο συντελεστής απόδοσης μιας Αντλίας Θερμότητας (COP) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όταν το φρέον υγροποιείται και θερμαίνεται στη σερπαντίνα του συμπυκνωτή θερμαίνει το νερό στο αντίστοιχο δοχείο. Ο υγροποιητής ή συμπυκνωτής. Στην πορεία του αυτή το φρέον εναλλάξ ψύχεται(με την εκτόνωση και εξάτμιση) και θερμαίνεται(με την συμπίεση και συμπύκνωση).Όταν το φρέον εξατμίζεται και ψύχεται στην σερπαντίνα του εξατμιστή.

1’ αναφέρεται σε θερμοκρασίες 10ºC και 30ºC. καθώς και η τιμή αυτής.2. 53 .3’. Οι αέριες μάζες που περιβάλλουν το κτίριο. Για την εξασφάλιση της πηγής αυτής υπάρχουν για ένα κτίριο τέσσερις επιλογές: α.3. ιδιαίτερα στο μεταξύ των 0ºC και 30ºC διάστημα. Ο μεγάλος κύκλος 1. Στο παραπάνω διάγραμμα είναι αποτυπωμένοι δύο κύκλοι. δ. Οι τυχόν υπάρχουσες επιφανειακές υδάτινες μάζες.Α. που να παρέχει θερμική ενέργεια με σταθερή ισχύ και σταθερή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.Θ. ενώ η ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης δεν ελαττώνεται σε σημαντικό ποσοστό. Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρική κατανάλωση στον δεύτερο κύκλο w’ είναι σχεδόν η μισή από αυτή του πρώτου w.• Η σταθερότητα θερμοκρασίας της πηγής θερμότητας.1 αφορά θερμοκρασία εξάτμισης 5ºC και θερμοκρασία συμπύκνωσης 35ºC. γ. ενώ ο μικρότερος κύκλος 1’. Το σημαντικότερο πρόβλημα στην αποδοτική χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας είναι η εξασφάλιση μιας πηγής θερμότητας.4. Αυτός είναι και ο λόγος όπου οι Γ. Οι υπεδαφικές μάζες.4’.2’. Οι τυχόν υπάρχουσες υπόγειες υδάτινες μάζες. σε συνδυασμό με μια Ενδοδαπέδια ή Επιτοίχια Θέρμανση έχουν σημαντικά πιο αποδοτική λειτουργία. β.

διότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχει θερμοκρασία σταθερή ή σχεδόν σταθερή.αέρα). Ιδιαίτερα το επιφανειακό νερό (περίπτωση 2) στην Ελλάδα βρίσκεται με επαρκείς παροχές κοντά σε κτίρια εξαιρετικά σπάνια και μόνο όταν αυτά είναι κτισμένα πολύ κοντά στην ακτογραμμή ή στις όχθες μιας λίμνης. Το υπόγειο νερό αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου με Αντλία Θερμότητας. αέρα – αέρα. η δημιουργία πάγου στους ατμοποιητές το χειμώνα και η αδυναμία του περιβάλλοντα αέρα να απορροφά και να αποθηκεύει την απορριπτόμενη ψυκτική ή θερμική ενέργεια της εγκατάστασης δημιουργούν. ενώ επιπλέον το θαλασσινό νερό. προβλήματα λειτουργίας και μειώνουν την απόδοση της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας κατά τη διάρκεια ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. στις εγκαταστάσεις Αντλιών Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης (αέρα . λόγω της αλμυρότητας του. αλλά η μεγάλη αστάθεια της θερμοκρασίας τους έχει ως συνέπεια το χαμηλό ετήσιο συντελεστή απόδοσης της Αντλίας Θερμότητας σε σύγκριση με τις Γεωθερμικές Αντλίες νερού (νερού-νερού). Και αυτό. μπορούν να προμηθεύονται θερμική και ψυκτική ενέργεια από το θαλασσινό ή λιμναίο νερό.νερού και άμεσης εκτόνωσης. ενώ τα εξαρτήματα τροφοδοσίας αέρα επιβαρύνουν το κτίριο από πλευράς χώρου και αισθητικής. επίσης. σκόνη. Οι επιλογές οι οποίες διαχωρίζουν τις Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας σε τεχνολογίες είναι οι εξής : • • • αέρα – νερού νερού .Τα είδη των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. κατασκευαστικά. Οι αέριες μάζες (Αντλίες Θερμότητας αέρα – νερού) είναι η. οξυγόνο. γ και δ χρησιμοποιείται νερό για τη μεταφορά της θερμότητας από την πηγή στην Αντλία Θερμότητας (νερού . το νερό έχει σαφή πλεονεκτήματα ως φορέας θερμότητας. σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τους. Όμως. κυρίως λόγω της μεγαλύτερης θερμοχωρητικότητας του και της σταθερής πυκνότητάς του. έχει απλούστερη κατασκευή και εξάλλου. 54 . κατά τη διάρκεια του έτους. τα επιφανειακά νερά υπόκεινται. όξινα συστατικά) προκαλεί αυξημένα έξοδα συντήρησης της εγκατάστασης.νερού). απαιτεί δαπανηρούς εναλλάκτες θερμότητας. ο αέρας με τη σύστασή του (υγρασία. έναντι του αέρα. Στις περιπτώσεις β. Επίσης. Εξάλλου. Το μειονέκτημα των υδάτινων μαζών είναι ότι σπάνια βρίσκονται διαθέσιμες στην άμεση γειτονία του κτιρίου σε ποσότητες επαρκείς για να παρέχουν την απαιτούμενη θερμική ενέργεια. Το θερμικό περιεχόμενο του είναι εν μέρει ηλιακής και εν μέρει γήινης προέλευσης. πιο εύκολη λύση. ανθεκτικούς στη διαβρωτική επίδραση των αλάτων. αρκεί να είναι διαθέσιμο με μια ελάχιστα σταθερή παροχή. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη να δέχεται νερό αντί αέρα.

Το σύστημα Θέρμανσης . Το σύστημα Θέρμανσης Δαπέδου – Ψύξης Οροφής (Ενδοδαπέδια Θέρμανση . που φυσικά εξαρτάται από τις απαιτήσεις θέρμανσης και ψύξης. Αντλία Θερμότητας. καθώς το μέγεθος της αντλίας και των βοηθητικών της εξαρτημάτων είναι πραγματικά μικρό σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Για να εγκατασταθεί ένα σύστημα κλιματισμού με Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για την εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμικής Αντλίας με Εναλλάκτη Ανοικτού Κυκλώματος απαιτείται κάποια πηγή θερμότητας.Ψύξη). πρέπει να εγκατασταθεί κατά το κτίσιμο του κτιρίου καθώς τοποθετείται στο μπετό της πλάκας. Έτσι το μόνο που χρειάζεται είναι ένας εσωτερικός μεσαίου μεγέθους χώρος. ανάλογα φυσικά με τον τύπο του συστήματος προς εγκατάσταση. μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε υπάρχον κτίριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Σύστημα Απόδοσης-Απόληψης Θερμικής Ενέργειας στο κτίριο. Αν δεν υπάρχει πηγάδι ή λίμνη ή γεώτρηση τότε θα πρέπει να ανοιχθεί πηγάδι και κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει νερό στο υπέδαφος της περιοχής. 55 . όπως πηγάδι ή λίμνη ή γεώτρηση και χώρος επιστροφής του νερού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.2.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Για την εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμικής Αντλίας με Εναλλάκτη Κλειστού Κυκλώματος απαιτείται ελεύθερη έκταση ανάλογη του μεγέθους του εναλλάκτη. Το Σύστημα Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan Coil) δεν απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις και μπορεί να εγκατασταθεί παντού.Δροσισμού Δαπέδου. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τους χώρους εγκατάστασης της Αντλίας Θερμότητας οι απαιτήσεις είναι πολύ λίγες. Γεωθερμικοί Εναλλάκτες.

6-Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού μηχανοστασίου εγκατάστασης με χρήση προγραμματιζόμενο ελεγκτή.ΑΘ. Εικόνα 2.5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. 56 .7-Συλλέκτες ενδοδαπεδίου και κυκλωμάτων fan coil .2.) στο μηχανοστάσιο του υπογείου της κατοικίας . Εικόνα 2. Εικόνα 2.8-Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (Γ.

Επιφάνεια πριν την επίστρωση των πλακιδίων δαπέδου.11-Λεπτομέρεια τοποθέτησης περιμετρικής ταινίας διαστολής δαπέδων σε εγκατάσταση θέρμανσης δαπέδου .9-Γενική άποψη χώρων στρωμένων με δαπεδοθέρμανση.Εικόνα 2.12-Στρώσιμο σωλήνα σε πλάκα κόμβων βάριο. 57 .10-Αρμοί διαστολής στη τσιμεντοκονία θέρμανσης του ενδοδαπεδίου συστήματος θέρμανσης σε χώρο γραφείων με κανάλια ηλεκτρικών στο δάπεδο και κουτιά λήψης παροχών. Εικόνα 2. κατοικίας με χωρίσματα τοιχοποιίας Εικόνα 2. Εικόνα 2.

58 .1 SOLID STATE LIGHTING (ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ).3.

Για να αποδώσουν την φωτεινή τους ενέργεια τα LEDs τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. όπως στην εικόνα. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως έχουν δείκτη απόδοσης 100 ενώ οι λαμπτήρες φθορισμού έχουν δείκτη απόδοσης που ποικίλει από 50 μέχρι 98. Ο δείκτης απόδοσης χρώματος (Colour Rendering Index. C.I.) είναι ένας ποσοτικός δείκτης ο οποίος δείχνει την ικανότητα που έχει μια φωτεινή πηγή να αναπαράγει πιστά τα χρώματά της σε σύγκριση με μια ιδανική ή φυσική πηγή φωτισμού. σχηματίζοντας έτσι μια λάμπα. light-emitting diodes). Σε σχέση με τον φωτισμό από λαμπτήρες πυρακτώσεως. περίπου στο 70. σε σχέση με τις υπόλοιπες πηγές φωτισμού.Ο φωτισμός στερεάς κατάστασης αναφέρεται σε έναν τύπο φωτισμού ο οποίος χρησιμοποιεί διόδους που εκπέμπουν φώς (LEDS.R. polymer light-emitting diodes) σαν πηγές τεχνητού φωτισμού. μπορούν να διαρκέσουν από 50. Ο όρος “στερεά κατάσταση” αναφέρεται στο γεγονός ότι το φως σε ένα LED εκπέμπεται από έναν ημιαγωγό αντί από σωλήνα εκκένωσης ή από έναν σωλήνα αερίου όπως είναι η περίπτωση των λαμπτήρων πυρακτώσεως και των λαμπτήρων φθορισμού. ο στερεάς κατάστασης φωτισμός δημιουργεί φυσικό φωτισμό με μειωμένη παραγωγή θερμότητας και μειωμένο παρασιτικό διασκεδασμό ενέργειας παρόμοιο με αυτόν των λαμπτήρων φθορισμού. organic light-emitting diodes) ή πολυμερείς διόδους που αναδίδουν φώς (PLEDS. Μέχρι στιγμής πάντως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό δωματίων καθώς δεν μπορούν να παράγουν τέτοιο επίπεδο φωτισμού. 59 . Τα πλεονεκτήματα των λαμπτήρων της στερεάς κατάστασης φωτισμού είναι τα παρακάτω: • Υψηλή απόδοση. Αυτό οφείλεται στον χαμηλό δείκτη απόδοσης χρώματος. Είναι διατάξεις οι οποίες λειτουργούν με χαμηλή τάση. οργανικές διόδους που αναδίδουν φώς (OLEDS. που έχουν.000 ώρες • Δεν περιέχουν υδράργυρο Σύγκριση με άλλες πηγές φωτισμού. Αυτό γίνεται επειδή από μόνο του ένα LED παράγει πολύ μικρή ποσότητα φωτισμού.000 ώρες έως 60. καθώς το 1Watt προσφέρει 100Lm • Μικρό μέγεθος • Υψηλή αντοχή • Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω των φωτιστικών σωμάτων LED. Από 1Watt παίρνουμε 50Lm με 60Lm. Ο στερεάς κατάστασης φωτισμός χρησιμοποιείται συνήθως : • • • • • • • • • • Στα αυτοκίνητα Στα ποδήλατα.000 ώρες. Η θερμότητα που παράγεται από τους λαμπτήρες φθορισμού. Επίσης οι λαμπτήρες αλογόνου που χρησιμοποιούνται σε σποτάκια και μικρούς προβολείς είναι επίσης αρκετά ενεργοβόροι. έτσι ώστε να είναι ορατά στο σκοτάδι Σε φωτεινές επιγραφές. σχεδόν όσο και οι λαμπτήρες πυρακτώσεως.700Lm δηλαδή από 1Watt παίρνουμε 17Lm ενώ ένας λαμπτήρας LED του 1Watt. Μπορεί να είναι ακριβότεροι αλλά αποτελούν μια καλή επένδυση σε περίπτωση που τοποθετηθούν σε σημεία του σπιτιού που τα φώτα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. π. είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.χ. στους αυτοκινητόδρομους Στον οικιακό φωτισμό Σε φακούς Σε προβολείς κτιρίων Στην παραγωγή φωτισμού μέσω της ηλιακής ενέργειας Σε σηματοδότες Σε οδικό φωτισμό Σε αστικό φωτισμό 60 . έτσι ώστε να παραχθεί το φώς. Μια λάμπα πυρακτώσεως των 100Watt παράγει 1. Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι 5 με 6 φορές ακριβότεροι από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως αλλά η διάρκεια ζωής τους είναι 10. Ενδεχόμενες μειώσεις σε κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνονται με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και φωτιστικά σώματα LED. Οι λαμπτήρες φθορισμού παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κάνοντας χρήση υδραργύρου και φωσφορούχου χρώματος.000 ώρες με 20. όπως είπαμε.Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν είναι αποδοτικοί καθώς το 98% της ενέργειας τους αποδίδεται με την μορφή θερμότητας. Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων πυρακτώσεως είναι περίπου 1. Εφαρμογές με την χρήση των LEDs. παράγει 100Lm.000 ώρες. που χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερο ρεύμα από τους συμβατικούς λαμπτήρες. Πάνω από το 19% του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται παγκοσμίως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Για αυτό πρέπει να προτιμήσουμε στο μέλλον να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες αλογόνου με νέους λαμπτήρες τύπου LED.

Ανάλογα συστήματα φωτισμού εφαρμόζονται πλέον και στην πόλη Τορόντο του Καναδά αλλά και στο Σπλίτ της Κροατίας. Είναι χρέος μας να τους παραδώσουμε έναν πλανήτη πιο καθαρό και τεχνολογικά προηγμένο. ενός τέτοιου εγχειρήματος.Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις Η. σε πόλη-πρότυπο για τους μελετητές του φωτισμού. τα μνημεία και τα μουσεία. οι δρόμοι. είναι καθήκον μου να επενδύσω στο μέλλον και να διασφαλίσω την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τους σημερινούς πολίτες. «Εξοικονομούν ενέργεια. Και η απάντηση και πάλι δεν άργησε να έρθει. «Τα οικονομικά οφέλη για κάθε τοπική κοινωνία που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει LED. εταιρεία CREE. ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Τα LED οδηγούν διαρκώς τους ερευνητές σε νέα.000 κατοίκων.Καρολίνας. 61 . Η αμερικανική εταιρεία CREE παραγωγής φωτοδιόδων. φωτίζονται πλέον με LED. ανεξερεύνητα μονοπάτια και όπως όλα δείχνουν. πρότεινε στο Raleigh.. μετατράπηκε από τις αρχές του περασμένου χρόνου και για 18 μήνες.Π. Το Raleigh απέδειξε πως αν θες να βοηθήσεις όχι μόνο την τσέπη σου αλλά και τον πλανήτη. μια πόλη σύγχρονη και διαρκώς αναπτυσσόμενη. το 74% των ερωτηθέντων.. κάπου εμπόδισε το Raleigh.. Οι προσόψεις και το εσωτερικό των σπιτιών.Π. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2006.Α. δήλωσαν πως το parking τους φαίνεται πλέον πιο «ασφαλές» από ότι ήταν πριν. ωστόσο. να δεχθεί μονομιάς. στο πρώτο ζωντανό «εργαστήριο» αστικού φωτισμού. Το παράδειγμα του Raleigh. Charles Meeker. όχι μόνο για να βελτιώσει τον οδικό και αστικό φωτισμό αλλά και να εξοικονομήσει σημαντική ενέργεια.Α και συγκεκριμένα στο Raleigh. μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις των Η. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά την εγκατάσταση των LED. όταν σε ένα δημοτικό parking. Το υψηλό κόστος. να αποτελέσει την πρώτη πόλη που θα φωτίζεται αποκλειστικά με LED. είναι κάτι παραπάνω από δεδομένα». άρχισε να αναζητά τρόπους. αποτελεί ένα μικρό φόρο τιμής για τις επόμενες γενιές. Με μια σημαντική μείωση (περίπου 40%) στο κόστος αγοράς και εγκατάστασης των LED’s. τα πάρκα και οι πλατείες. οι οποίες καταναλώνουν τουλάχιστον 40% λιγότερη ενέργεια. όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Raleigh. Ως Δήμαρχος. η πόλη φωτίζεται σχεδόν ολόκληρη με τη χρήση LED. τα garage. Η έκπληξη των LED Η ευημερούσα πόλη των 350. μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση με την κατανάλωση λιγότερης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιώνουν την ποιότητα του φωτισμού. μετέτρεψε το Raleigh. η λύση πάντα υπάρχει». αποφέροντας σημαντική εξοικονόμηση όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και…στην τσέπη του Raleigh και των κατοίκων του. Η ιδέα διαδόθηκε σύντομα και έτσι το Raleigh. την πρωτεύουσα της Β. οι λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν από λευκές φωτοδιόδους.

Αυτό που χρειάζεται είναι η βούληση της πολιτείας. Υπάρχουν πλέον απτά παραδείγματα που το αποδεικνύουν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αντί επιλόγου παραθέτουμε το άρθρο του κ. αλλά κυρίως γιατί πολλά από τα χαρακτηριστικά τους τις καθιστούν συστατικό στοιχείο μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής : ανεξάντλητα συνολικώς αποθέματα. και προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας.Ε. γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη αλλά αντίθετα μπορεί να την επιταχύνει. όμως. μπορούμε να δώσουμε στην Ελλάδα μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική και να την καταστήσουμε πρωτοπόρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό Α.Ε.Ε. τον αέρα και το νερό βρίσκεται σε τεράστια άνθηση και έχει ξεπεράσει ακόμα και σε εξαγωγές πολλούς από τους παραδοσιακούς τομείς της γερμανικής και της ισπανικής βιομηχανίας. και την επιβάρυνση της οικονομίας. η επιχειρηματική δραστηριότητα με τον ήλιο.Ε.1 Η επιτάχυνση των κλιματικών αλλαγών καθιστά σαφές ότι η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α..Π. Τα τελευταία χρόνια. Με μια γενναία στροφή προς τις Α. ωστόσο. υπάρχουν και βελτιώνονται θεαματικά. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας για παράδειγμα η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 12η θέση στην Ε.Π. Οι τεχνολογίες Α. Στην Γερμανία και την Ισπανία.Ε. ενώ το 2000 βρισκόταν στην 7η θέση. ήταν ένα από τα πρώτα στην Ε.Ε. αμελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η μέχρι σήμερα. παρά το γεγονός ότι και οι πρώτες εγκαταστάσεις έγιναν πολύ νωρίς και το νομοθετικό πλαίσιο υποστήριξης των Α.Π.Π.Ε. Αρθούρου Ζερβού : ‘Γενναία στροφή στις Α. αλλά και της κοινωνίας για μια άλλου τύπου ανάπτυξη. δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.Ε’ 62 .Ε.Π. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον βασιζόμενοι σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους με προβλέψιμο ενεργειακό κόστος απαλλαγμένους από όλα τα οικονομικά και περιβαλλοντικά μειονεκτήματα του υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος.Π. αξιοποίησή του υπήρξε για διάφορους λόγους πολύ περιορισμένη.Π. Οι διάφοροι μη σκεπτικιστές προβάλλουν ως κύριο επιχείρημα το κόστος των Α.ΕΠΙΛΟΓΟΣ.) δεν είναι «αναγκαίο κακό» μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους.

gr www. 2η Έκδοση 2006. Περιοδικός τύπος ECON ³.Ε.SOLID STATE LIGHTING.SMA. Αρθούρου Ζερβού.gr www.gr www. Άρθρο του κ.gr 63 .gr www.ENERGOTECH.COCOON.Μ.gr www.infloor systems.gr www. τεύχος 5 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009. ‘ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’. Αρθούρος Ζερβός είναι καθηγητής Ε. ‘ΓΕΝΑΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ’.gr www.gr www.selasenergy.Π.aid engineering. – Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Α.ERGON.ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.cres. www.solar-systems.gr www.gr www.gr www.Ε. Φραγκιαδάκης. Ο κ. από την Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.Π.ΣΕΦ. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.• • • • • • • • • • • • • • • Ι.

64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful