Ph¬ng ph¸p 1.

TrÝ dôc - D¹y häc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tuÇn tù vµ tÝnh hÖ thèng - N¾m kiÕn thøc ph¶i b»ng lao ®éng kiªn tr× nhÉn n¹i, khÇng b»ng lèi häc hêi hît. - Ap dông c¶ ph¬ng ph¸p qui n¹p vµ ph¬ng ph¸p diÔn dÞch. - TiÕp thu kiÕn thøc cã chän läc, phª b×nh. Häc ®i ®Çi víi hµnh. 2. §øc dôc - Ph¸t triÓn nh©n c¸ch trong mÇi trêng tËp thÓ. - Gi¸o dôc ý thøc kØ luËt tù gi¸c vµ th¸i ®é lao ®éng ngay cßn trÎ. - RÌn luyÖn b¶n th©n vµ hoµ nhËp víi cuéc sèng. 3. ThÓ dôc - D¹y mét c¸ch chu ®¸o cã hÖ thèng. - Thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng trong nhµ trêng. - Thêng xuyªn luyÖn tËp. 4. Mü dôc - X©y dùng mét hÖ thèng gi¸ trÞ th»m mÜ ®óng d¾n. - KÕ thõa vµ ph¸ huy nh÷ng gi¸ trÞ th»m mÜ ®· ®¹t ®îc. - KÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸i ®Ñp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i. - Chèng l¹i nh÷ng hiÖn tîng ph¶n th»m mÜ, ph¶n c¨n ho¸. 5. Gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp - Gi¸o dôc ®Ó h×nh thµnh kÜ x¶o sö dông cÇng cô s¶n xuÊt ®¬n gi¶n nhÊt cho mäi nÒn s¶n xuÊt cÇng nghiÖp. - KhuyÕn khÝch trÎ tham gia lao ®éng s¶n xuÊt. - Cung cÊp nh÷ng kiÕn thø c¬ b¶n vÒ kÜ thuËt tæng hîp. -G¾n gi¸o dôc kÜ thuËt táng hîp víi th¸i ®é lao ®éng míi

Ph¬ng ph¸p 1. TrÝ dôc Trong cuèn " Chèng During" Enghen ®· nªu lªn nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. ¤ng ®· ®Ò ra yªu cÇu d¹y häc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tuÇn tù vµ tÝnh hÖ thèng. KhÇng chØ d¹y trÎ chØ c¸i mµ nã hÊp dÉn ®èi víi b¶n th©n m×nh nh During muèn. Mçi mét häc trß cã tÝnh logÝc, tÝnh tuÇn tù cña riªng m×nh, nh÷ng khã kh¨n cÇn ph¶i d¹y cho trÎ c¸ch kh¾c phôc. Theo Mac vµ Enghen th× muèn n¾m kiÕn thøc th× ph¶i b»ng lao ®éng kiªn tr×, mµ khÇng thÓ b»ng lèi häc hêi hît. Mac viÕt: " Trong khoa häc ch¼ng cã con ®êng nµo réng r·i, ®o biÓn chØ ®êng, mµ chØ cã nh÷ng ai khån sî mÖt nhoc, leo trÌo theo nh÷ng lèi mßn lÎm chÎm ®¸ th× míi ®¹t ®îc ®Ønh cao huy hoµng cña nã." Trong d¹y häc, theo c¸c Çng khÇng chØ b»ng ph¬ng ph¸p qui n¹p mµ b»ng c¶ ph¬ng ph¸p diÔn dÞch. V× c¶ hai ph¬ng ph¸p ®ã cã liªn hÖ víi nhau rÊt chÆt chÏ nh ph¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. CÇn vËn dông ph¬ng ph¸p ®óng vÞ trÝ cña nã mµ ®iÒu ®ã chØ cã thÓ d¹t ®îc trong trêng hîp nÕu khÇng bá qua mèi liªn hÖ vµ sù bæ sung lÉn nhau gi÷a c¸c ph¬n ph¸p ®ã. Cïng víi nh÷ng tri thøc khoa häc, Lenin rÊt coi träng kÜ n¨ng lÜnh héi toµn bé tri thøc ®ã. ¤ng ®· c¨n dÆn thanh niªn: " Chóng ta khÇng cÇn lèi häc g¹o, chóng ta cÇn mÎ mang vµ hoµn thiÖn trÝ ãc cña m×nh b»ng nh÷ng kiÕn thøc vµ nh÷ng sù viÖc c¬ b¶n. V× chñ nghÜa céng s¶n sÏ trÎ thµnh trèng rçng, sÏ chØ lµ mét chiªu bµi rçng tuyÕch, ngêi céng s¶n sÏ chØ lµ mét anh chµng khoe khoang, kho¸c lac tÇm thêng, nÕu nh tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc ®· thu nËn khÇng ®îc nghiÒn ngÉm trong ý thøc cña anh ta. , Nh÷ng kiÕn thø ®ã c¸c ®ång chÝ khÇng nªn hÊp thô mét c¸ch ®¬n gi¶n, c¸c ®ång chÝ ph¶i hÊp thô mét c¸ch cã phª ph¸n, ®Ó ®Çu ãc c¸c ®ång chØ khÇng chÊt ®Çy mét mí hæ lèn vÇ Ých, mµ lµm giµu trÝ ãc b»ng sù am hiÓu sù viÖc thùc tÕ. KhÇng cã sù am hiÓu nh÷ng sù viÖc thùc tÕ ®ã th× khÇng thÓ trÎ thµnh mét ngêi hiÖn ®¹i cã häc thøc ®îc." 2. §øc dôc Theo Mac vµ Enghen, nÐt quan träng nhÊt trong ®¹o ®øc míi lµ chñ nghÜa tËp thÓ. V× chØ trong mÇi trêng tËp thÓ th× c¸ nh©n míi nhËn ®îc nh÷ng phng tiÖn ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn toµn diÖn nh÷ng t chÊt cña m×nh, vµ do ®ã chØ trong tËp thÓ míi cã tù do c¸ nh©n. Lenin còng chØ ra r»ng gi¸o dôc lßng yªu níc ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi gi¸o dôc chñghÜa céng s¶n, tinh thÇn ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a ngêi lao ®äng trong tÊt c¶ c¸c níc. Ngoµi ra cÇn ph¶i gi¸o dôc ý thøc kØ luËt tù gi¸c vµ th¸i ®ä lao ®éng ngay tõ khi cßn trÎ tuæi, ý thøc tæ chøc, ý thøc ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn, cèng hiÕn hÕt søc m×nh cho sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n. Lªnin cßn chØ ra gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i g¾n liÒn víi tõng bíc häc tËp vµ ren luyÖn cña b¶n th©n víi cuéc ®Êu tranh khÇng ngõng cña nh÷ng ngêi céng s¶n vµ nh÷ng ngêi lao ®éng chèng l¹i mét x· héi ¸p

bøc bãc lét. Quan ®iÓm cña Çng lµ" khÇng tù giam m×nh trong c¸c trêng häc vµ khÇng h¹n chÕ m×nh Î viÖc ®äc s¸ch vÎ vµ tµi liÖu céng s¶n." ¤ng kh¼ng ®Þnh chóng ta khÇng tin vµo viÖc rÌn luyÖn, gi¸o dôc vµ häc tËp nÕu viÖc ®ã chØ ®ãng khung trong nhµ trêng vµ t¸ch rêi cuéc sèng sÇi næi. 3. ThÓ dôc Trong " Ch©u ¢u cã thÓ trõ gi¶i qu©n bÞ ®îc khÇng?" Enghen ®· v¹ch ra mét c¸ch cã c¨n cø vÊn ®Ò gi¸o dôc thÓ chÊt cho thanh thiÕu nhi. Theo Çng d¹y mét c¸ch chu ®¸o, cã hÖ thèng nh÷ng bµi tËp thÓ dôc tù do vµ thÓ dôc dông cô. ¤ng khuyªn nªn thùc hiÖn gi¸o dôc quÇc phßng trong nhµ trêng. V× ®iÒu ®ã sÏ gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ t¹o cho hä cã sù ®µo t¹o vÒ mÆt qu©n sù. Theo Çng, nªn dµnh mét phÇn thêi gian hÌ ®Ó tiÕn hµnh nh÷ng cuèc hµnh qu©n vµ luyÖn tËp t¹i ®Þa ph¬ng. §iÒu ®ã sÏ cã lîi cho c¶ viÖc ph¸t triÓn thÓ lùc lÉn trÝ lùc cho häc sinh, ®ång thêi cßn tiÕt kiÖm ng©n s¸h cho nµh níc. 4. Mü dôc Theo Mac con ngêi luÇn cã nhu cÇu nhµo nÆn hiÖn thùc theo qui luËt cña c¸i ®Ñp. Trong lao ®éng con ngêi h×nh thµnh nh÷ngthíc ®o cho c¸i ®Ñp. MÆt k¸hc nh÷ng tri thøc vÒ c¸i ®Ñp luÇn luÇn cæ vò con ngêi s¸ng t¹o. V× vËy M¸c - Lªnin ®· ®Æt ra nh÷ng ph¬ng ph¸p luËn ®Ó mçi ngêi tù trau dåi kiÕn thøc cho m×nh. Tríc hÕt lµ x©y dùng mét hÖ thèng ®óng ®¾n vÒ mÆt t×nh c¶m th»m mÜ, thÞ hiÕu th»m mÜ lµnh m¹nh vµ lÝ tÎng thÞ hiÕu tiÕn bé. ViÖc båi dìng nµy ®îc lµm thêng xuyªn Î c¶ hai ®èi tîng ®ang truyÒn ®¹t tri thøc th»m mÜ vµ s¸ng t¹o th»m mÜ. Nh÷ng thµnh qu¶ v¨n h¸o vµ v¨n minh cña loµi ngêi ®îc sinh ra tõ lao ®éng vµ tµi n¨ng cña con ngêi. TiÕp thu nh÷ng Ýa trÞ th»m mÜ cña n©hn lo¹i, cña d©n téc, cña giai cÊp cÇng nh©n, kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ th»m mÜ v¨n ho¸ mÇi trêng vµ lµm tiÒn ®Ò s¸ng t¹o nh÷ng gi¸ trÞ th»m mÜ míi lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra hiÖn nay. §Ó cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶, cÇng t¸c truyÒn thô kiÕn thøc th»m mÜ pahØ d¹t ®Õn sù nhuÇn nhuyÔn vµ phãi hîp hµi hoµ c¸c tri thøc vÒ c¸i ®Ñp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ thÕ giíi, kinh nghiÖm vµ lÝ luËn. Con ngêi nh©n danh c¸i ®Ñp, nh©n danh b¶n th©n gi¸ trÞ th»m mÜ mµ c¶m thô, ®¸nh gi¸, s¸ng t¹o, chèng l¹i nh÷ng hiÖn tîng ph¶n th»m mÜ, ph¶n v¨n ho¸. 5. Gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp Theo Mac gi¸o dôc kÜ thuËy tæng hîp lµ gióp trÎ hiÓu ®îc nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n cña tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt, t¹o cho trÎ h×nh thµnh nh÷ng kÜ x¶o sö dông nh÷ng cÇng cô ®¬n gi¶n nhÊt cho tÊt c¶ nÒn s¶n xuÊt. V× nh÷ng cÇng cô ®¬n gi¶n dùa trªn nh÷ng nguyªn lÝ chung, mÆc dï cã n÷ng sù kÕt hîp kh¸c nhau, th©m chÝ lµ nh÷ng m¸y mãc phøc t¹p nhÊt. VÒ gi¸o dôc lao ®éng c¶u thiÕu nhi: TrÎ em tham gia s¶n xuÊt x· héi lµ mét hiÖn tîng tiÕn bé, lµnh m¹nh nhng ®ång thêi còng chØ ra nh÷ng h×nh thøc khÇng thÓ chÊp nhËn ®îc mµ chÕ ®é t b¶n ®· dïng.

Lªnin cho r»ng khÇng thÓ h×nh dung mét x· héi lÝ tÎng trong t¬ng lai , trong ®ã nÒn gi¸o dôc l¹i khÇng kÕt hîp lao ®éng s¶n xuÊt cña thÕ hÖ trÎ: NÕu d¹y häc vµ gi¸o dôc mµ tho¸t li lao ®éng, s¶n xuÊt, hoÆc lao ®éng khÇng ®i ®Çi víi d¹y häc, th× khÇng thÓ ®¹t tíi møc ®é thÝch øng víi sù ph¸t triÓn kÜ thuËt vµ tr×nh ®é tri thøc cña khoa häc ngµy nay. Ngoµi ra Lªnin cßn g¾n chÆt gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp víi gi¸o dôc th¸i ®é lao ®éng míi, víi vÊn ®Ò kØ luËt tù gi¸c.

.