EÞò¹hÉÒªÉÆ

EÞò¹hÉÒªÉÆ

1

EÞò¹hÉÒªÉÆ
(SÉiÉÖ®úºÉÖxnù®úÒ ´ªÉÉJªÉ&)

EÞò¹hÉÒªÉÆ

EÞò¹hÉÒªÉÆ

2

¸ÉÒ EÞò¹hÉÉSÉɪÉÇ®úÊSÉiÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ

BiÉä ®úɶɪÉ& º´É躺´Éè®Âú MÉÖhÉxÉɨÉʦÉ& ¨ÉÖÊxÉʦÉ& ºÉÆÊYÉiÉÉ& {ÉÊ`öiÉÉ&**

EÖòVɦÉÞMÉÖ¤ÉÖvɶÉʶɮú´ÉªÉÉä ¤ÉÖvɦÉÞMÉÖ¦ÉÉè¨ÉÉÎRÂóMÉ®úÉä(+)CEÇò{ÉÖjÉɶSÉ
¨ÉxnùÉä MÉÖ¯ûÊ®úiªÉÊvÉ{ÉÉ ®úɶÉÒxÉɨÉƶÉEòÉxÉÉÆ SÉ **
5

|ÉlɨÉÉävªÉɪÉ&
ªÉäxÉ jÉèEòɱªÉ¦É´ÉÆ ºÉ¨ÉÖÊnùiɨÉYÉÉxÉÊiÉʨɮú´ÉÌiɦªÉ&
iÉiÉ YÉÉxÉÆ Ênù´ªÉªÉÖiÉÆ ´ÉIªÉä iɺ¨Éè xɨɺEÞòiªÉ **

1

+lÉ ®úɶªÉƶÉEòÉÊvÉ{ÉÉxÉɽþ-¦ÉÉè¨É¶ÉÖGò¤ÉÖvɶÉʶɮúʴɺÉÉ訪ɦÉÞM´ÉÉ®úVÉҴɺÉÊ®ú¨ÉxnùMÉÖ®ú´ÉÉä
¨Éä¹ÉÉÊnù ®úɶÉÒxÉÉÆ ¨Éä¹ÉÉtƶÉEòÉxÉÉÆ SÉÉÊvÉ{ÉiɪÉ& Gò¨ÉähÉ <ÊiÉ**

{ÉÖ¯û¹ÉÉä(+)RÂóMÉxÉÉSÉ®úκlÉ®ú¨ÉÚÌiÉuùªÉºÉƪÉÖiÉÉ& {ÉÖxɺºÉ´Éæ
¦ÉÒzÉÉκjÉpäùCEòÉhÉèºiÉä¹ÉÉÆ {ÉiɪÉ& |É{ÉzÉä¶ÉÉ& **

SÉiÉÖ®úºÉÖxnù®úÒ ´ªÉÉJªÉÉ :xÉi´ÉÉ ÊjÉEòɱÉiÉi´ÉYÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ ÊGòªÉiÉä ¨ÉªÉÉ

6

ªÉäxÉ ÊjÉEòɱÉYÉÉxÉnù̶ÉxÉÉ ¦É´ÉäxÉ ªÉiÉ jÉèEòɱªÉYÉÉxÉÆ VªÉÉäÊiÉYÉÉÇxÉÆ ºÉ¨ªÉEÂò =HÆò
iɺ¨Éè xɨɺEÞòiªÉÉYÉÉxÉÊiÉʨɮú´ÉÌkɦªÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ䦪ɺiÉiÉÂYÉÉxÉÆ Ênù´ªÉªÉÖiɨɽÆþ ´ÉIªÉɨÉÒiªÉilÉÇ&*
+ªÉʨɹ]õnäù´ÉiÉÉ |ÉhÉÉ¨É |ÉÊiÉ{ÉÉnùEò**

+lÉ ®úÉ榃 º´É¦ÉɴɨÉɽþ - iÉä ®úɶɪÉ& Gò¨ÉɱÉ {ÉÖ¯û¹ÉºjÉÒºÉÆYÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ¨Éä¹É& {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ*
´ÉÞ ¹ ɦÉ& ºjÉÒ* B´É¨Éä ´ ÉÉè V É®ú É ¶ÉªÉ& ºÉ´Éæ {ÉÖ ¯ û¹ÉÉ& ªÉÖ M ¨ÉÉ& κjɪÉ&* iÉä SÉè ´ É Gò¨ÉɱÉÂ
SÉ®úκlÉ®úÉä¦ÉªÉÉ&* ¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉɺºÉEäòxpùɶSÉ ®úɶɪÉ& ºÉ´ÉÇEòɱÉÆ ºÉ\SÉ®úÎxiÉ* κlÉ®ú®úɶɪÉ&
ºÉ´ÉÇjÉ ÎºlÉiÉÉ&* Êuùº´ÉɦÉÉ´ÉÉ =¦ÉªÉäxÉ ´ÉkÉÇxiÉä* {ÉÖxɺºÉ´Éæ ®úɶɪÉκjÉʦÉpæùCEòÉhÉè¦ÉæÊnùiÉÉ&*
iÉä¹ÉÉÆ pùÉCEòÉhÉÉxÉÉÆ +ÊvÉ{ÉiɪÉ& |ÉlɨÉ{É\SɨÉxɴɨɮúɶªÉÊvÉ{ÉiÉªÉ <ÊiÉ**

VªÉÉäÊiɹɡò±É¨ÉÉnäù¶É& ¡òxÉÉilÉǨÉÉ®Æú¦ÉhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ±ÉÉäEäò
iɺ¨ÉÉtixÉ& EòɪÉÉæÁÉnäù¶Éä VªÉÉäÊiɹÉYÉäxÉ **

ÊIÉÊiɺÉÖiÉ®úÊ´ÉMÉÖ¯ûºÉÉè®úÉ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvɦÉÉMÉǴɶÉxÉè¶SÉ®úɺºÉ¤ÉÖvÉÉ&
ºÉÉä¨ÉÉRÂóMÉÉ®úEòVÉÒ´ÉÉ päùCEòÉhÉMÉhÉä·É®úÉ& |ÉÉäHòÉ&

´ªÉÉJªÉÉ EÞò¹hÉҪɶÉɺjɺªÉ xÉɨxÉÉ SÉiÉÖ®úºÉÖxnù®úÒ **

2

7

VªÉÉäÊiɹɡò±É¨ÉÉnäù¶É =SªÉiÉä* +Énäù¶É =SSÉÉ®úhÉÆ* vɨ¨ÉÉÇÊnù SÉiÉÖ´ÉÇMÉÉÇʸÉiÉ ={ɪÉÉäMÉ&
¡ò±ÉʨÉiªÉÖSªÉiÉä* ªÉiɺºÉ´Éæ¹ÉÉÆ Eò¨¨ÉÇhÉɨÉÉ®Æú¦ÉhÉÆ ¡ò±ÉÉilÉÈ ¦É´ÉÊiÉ Ê½þ ÊxɪɨÉäxÉ ±ÉÉäEäò
iɺ¨ÉÉnùÉnäù¶Éä ªÉixÉ& EòkÉÇ´ªÉÉä VªÉÉäÊiɹÉYÉäxÉ {ÉÖ¯û¹ÉähÉäiªÉilÉÇ& **

+lÉ pä ù C EòÉhÉxÉÉlÉGò¨ÉɨÉɽþ ¨Éä ¹ É´ÉÞ ¹ ÉʨÉlÉÖ x ÉEòCEÇ ò ]õ p ä ù C EòÉhÉÉxÉÉÆ Gò¨ÉɱÉÂ
EÖ ò VÉ®úÊ´ÉVÉҴɨÉxnù ¶ ÉÖ G ò¤ÉÖ v ɶÉÖ G ò¶ÉÊxɤÉÖ v ɶÉʶÉEÖ ò VÉVÉÒ´ÉÉ& +ÊvÉ{ÉiɪÉ& iÉä ¹ ÉÉÆ
ÊjÉEòÉähɪÉÉä®ú{ªÉä´É¨Éä´ÉEòlɪÉäiÉÂ**

xÉ´ÉʦÉxÉÇ´ÉʦɮúlÉÉƶÉèÌxɹ{ÉzÉÉ ®úɶɪÉÉä nù¶É nùÉè SÉ
+Ê·ÉxªÉÉtƶÉÉtè& {ÉÉè¹hÉÉxiªÉÉƶÉEèò& Gò¨É¶É& **
¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEòCEÇò]õ˺ɽþÉ& EòxªÉÉiÉÖ±Éɼ´ÉEòÒ]õÊxɦÉÉ&
vÉx´ÉÒ ¨ÉEò®ú& EÖÆò¦ÉÉä ¨ÉÒxÉÉÊ´ÉÊiÉ ºÉÆÊYÉiÉÉ ¨ÉÖÊxÉʦÉ& **

¦ÉÚʨɹ`Æö κlÉ®úSÉGÆò SÉ®úÊiÉ iÉlÉÉEòÉ¶É B´É SÉ®úSÉGÆò
SÉGòÊuùiɪÉäxÉ ¡ò±ÉÆ |ɶxÉÉnùÉè {ÉÞSUôiÉÉÆ ´ÉÉSªÉÆ **

3
4

+xÉäxÉ ®úɶªÉƶÉEòÉxÉɽþ (®úɶɪÉÉäuùÉnù¶É&) iÉä BäEèòEò¶É& xÉ´ÉʦÉxÉÇ´ÉʦɮÆú¶ÉèÌxɹ{ÉzÉÉ
|ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉÉ&* +lÉ +Ê·ÉxªÉÉÊnùºÉ{iÉ˴ɶÉÊiÉxÉIÉjÉÉÊhÉ uùÉnù¶É®úÉʶɹÉÖ Ê´ÉxªÉºªÉ |ÉlɨÉ
®úɶÉÉ´ÉÉtƶɨÉÊ·ÉxÉÒ|ÉlɨÉÉƶÉÆ SÉ ºÉƪÉÖVªÉ ¨ÉÒxÉ®úɶÉÉ´ÉxiªÉÉƶÉÆ {ÉÉè¹hÉÉxiªÉÉƶÉÆ SÉ ºÉƪÉÉäVɪÉäiÉÂ*
+Ê·ÉxÉÒxÉIÉjÉÉtƶÉÉtè®Æú¶ÉEèò& {ÉÉè¹hÉÉxiªÉÉƶÉÉxiÉè& Gò¨ÉÉzÉäiÉ´ªÉÉ ®úɶɪÉ&* iÉjÉ |ÉlɨÉÉƶÉ&
ºÉ B´É* ÊuùiÉÒªÉÉƶÉÉä ÊuùiÉҪɮúÉʶÉ&* B´ÉÆ uùÉnù¶É ®úɶɪÉÉä xÉäiÉ´ªÉÉ&* {ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ®äú´ÉÆ
|ÉlɨɮúɶªÉƶɨÉÉ®ú¦ªÉ ¨ÉÒxÉÉxiÉÉ xÉäiÉ´ªÉÉ&* +¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiɺÉÆJªÉÉ xÉ´ÉÉƶÉEòɺiÉä ®úÉɶɪÉ*
SÉEòÉ®úÉnäùEèòEò¶ÉÉä uùÉnù¶ÉÉƶÉÉä ÊuùiÉÒªÉ ®úÉʶÉ&* B´ÉÆ ºÉ´Éæ¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ iÉnÂù ®úɶªÉÉÊnùxÉÉ
uùÉnù¶ÉiɨɮúɶªÉxiÉäxÉ xÉäªÉÉ +ƶÉEòÉ&*
+lÉ ®úÉʶÉxÉɨÉÉxªÉɽþ-|ÉlɨɮúÉʶɨÉæ¹É* ÊuùiÉÒªÉÉä ´É޹ɦÉ&* iÉÞiÉÒªÉÉä xÉ®úʨÉlÉÖxÉÆ* SÉiÉÖilÉÇ&
EòCEÇò]õEò&* {É\SɨÉ& ˺ɽþ&* ¹É¹`ö& EòxªÉÉ* ºÉ{iɨɺiÉÖ±ÉɽþºiÉ& {ÉÖ¯û¹É&* +¹]õ¨É& EòÒ]õ&*
xɴɨÉÉä vÉx´ÉÒ {ÉÖ¯û¹É&* ¨ÉEò®úÉä ¨ÉEò®ú&* BEòÉnù¶ÉÉä PÉ]õ½þºiÉ& {ÉÖ¯û¹É&* uùÉnù¶ÉÉä ¨ÉiºªÉªÉÖMɳÆý*

8

+lÉ ®úÉʶÉSÉGò|ÉEò®úhɨÉÖSªÉiÉä - ÊuùÊ´ÉvÉÆ SÉGÆò, κlÉ®úSÉGÆò, SÉ®úSÉGÆò SÉäÊiÉ* ªÉÊnù ¤É½Öþ|ɶxÉä
|ɹ]õÉ |ɶxÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ κlÉ®äúhÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉuùnäù´ÉÉxiÉMÉÞǽþMÉiÉ& {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ κlÉ®äúhÉ
¨ÉÖϹ]õ ´ÉnäùiÉÂ* ºlÉÉ´É®úÉnùÉè iÉäxÉè´É* κlÉ®úpù´ªÉÉnùÉè iÉäxÉè´É* ¶ÉʪÉiÉ& {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iÉäxÉè´É*
Eò¨¨ÉÉǴɺÉÉxÉä ®úÉjÉÉè SÉ iÉäxÉè´É ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉxªÉjÉÉÊ{É ÎºlÉ®ú¦ÉÉ´Éä κlÉ®úSÉGäòhÉ ´ÉnäùiÉÂ*
+É°üfäøxÉäiªÉilÉÇ&* iÉjÉ ªÉÊnù SÉ®úxÉ {ÉÞSUôÊiÉiÉ̽þ SÉ®äúhÉ ´ÉnäùiÉÂ* +CEÇò±ÉMxÉä iÉäxÉè´É*
¤É½ÖþOɽþªÉÖiÉä ±ÉMxÉä iÉäxÉè´É* SÉ®úpù´ªÉä iÉäxÉè´É* Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iÉäxÉè´É* B´É¨ÉxªÉÉÊxÉ
±ÉIÉhÉÉÊxÉ YÉÉi´ÉÉ SÉ®ú¦ÉÉ´Éä SÉ®úSÉGäòhÉ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉäxÉäiªÉlÉÇ&* iÉjÉ ªÉoùSUôªÉÉ ªÉ& |ɶxÉÆ
{ÉÞSUôÊiÉ iɺªÉ xÉ ´ÉnäùiÉÂ, Ê®úHò{ÉÉhÉä¶SÉ, ÊxÉxnùɪÉÖHòºªÉ, iÉuùzÉÉκiÉEòºªÉÉ, iÉuùiÉ {ÉÊlÉEòºªÉ,
iÉuùiÉ |ÉκlÉiɺªÉ, iÉuùt& ºÉxvªÉÉEòɱÉä ¨ÉÚjÉ{ÉÖ®úÒ¹ÉÉ䱺ÉMMÉæ ªÉlÉä¹]Æõ {ÉÞSUôÊiÉ iɺªÉ SÉ
|ɶxÉ¡ò±ÉÆ xÉ ´ÉHò´ªÉÆ* iÉjÉ ºÉƦÉɹÉhÉÆ EòkÉÇ´ªÉ¨Éä´É* ¨ÉÊhÉEòxÉEòEÖòºÉÖ¨ÉÉxªÉɾþiªÉ Oɽþ{ÉÚVÉÉilÉÈ
¶ÉÖ¦ÉÊnù´ÉºÉä VªÉÉäÊiÉʹÉEò¨ÉÖ{ÉäiªÉ Ê´ÉxɪÉäxÉ ªÉlÉä¹]Æõ {ÉÞSUäôiÉ iÉiÉ& ºÉ´ÉÈ ºÉÉvªÉiÉä**
<ÇoùÎM´Éʶɹ]õÉä VªÉÉäÊiÉʹÉEò& Ê´ÉuùÉxÉ ¨É½þɨÉxjÉʺÉÊrùEò <ÊiÉ ¨ÉxªÉä ºÉÉä(+)Ê{É ÊxÉÌqù¹]õ&

EÞò¹hÉÒªÉÆ

EÞò¹hÉÒªÉÆ

3

º´ÉÉv´ÉɪÉÒ Oɽþ{ÉÚVÉɪÉÉÆ ®úiÉÉä(+)xɱɺÉEòÉä ÊuùVÉ&

κlÉiÉ& iɺªÉ ¶ÉÖ¦Éi´ÉÆ ±ÉɦɶSÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ÊxÉ®úÒIªÉ |É´ÉHò´ªÉÆ* ¹É¹`öκlÉiÉ& {ÉÉ{É& ¶ÉjÉÖÊ´É®úÉävÉÆ
Eò®úÉäÊiÉ* ¶É֦ɶSÉäiÉ iÉzÉɶÉÆ Eò®úÉäÊiÉ**

»ÉM´ÉÒ xÉɺÉiªÉ´ÉÉnùÒ ºªÉÉkÉäxÉÉäHÆò xÉ ¨ÉÞ¹ÉÉ ¦É´ÉäiÉ **
iÉiÉ& ºÉ¨É¦ÉÚ¨ÉÉè ¶ÉÖSÉÉè κlÉ®úSÉGÆò ºÉƺlÉÉ{ªÉ ®úÉʶÉSÉGÆò ºÉxÉIÉjÉÆ ºÉOɽÆþ ºÉÆ{ÉÚVªÉ
¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɱÉIÉhÉÉÊxÉ EòlɪÉäiÉÂ* =nùªÉÉ°üføªÉÉä¤ÉDZɪÉÖiÉäxÉäiªÉilÉÇ&**

+Éi¨ÉÉilÉÇ ºÉ½þVÉ ¤ÉÉxvÉ´ÉiÉxɪÉÉÊ®úEò³ýjÉxÉèvÉxÉÉÊxÉ {ÉÖxÉ&
vɨ¨ÉÇ ÊGòªÉɪÉÊxÉMÉÇ¨É ¦ÉÉ´ÉÉ ½þÉä®úÉÊnù¹ÉÖ YÉäªÉÉ& **

9

+lÉ ¨ÉÚkªÉÉÇÊnù¹ÉÖ uùÉnù¶É®úÉʶɹÉÖ uùÉnù¶É¦ÉÉ´ÉÉxÉɽþ - ½þÉä®äúÊiɱÉMxÉÆ* ±ÉMxÉÆ ¨ÉÚÌkÉ& ¶É®úÒ®Æú
|ÉlɨɮúÉʶÉ&* ÊuùiÉÒªÉÉä(+)ilÉÇ&* iÉÞiÉÒªÉÉä §ÉÉiÉÉ* SÉiÉÖilÉÉæ ¤ÉxvÉÖ&* {É\SɨÉ& {ÉÖjÉ&* ¹É¹`ö&
¶ÉjÉÖ&* ºÉ{iɨÉÉä ¦ÉɪÉÉÇ* +¹]õ¨ÉÉä ÊxÉvÉxÉÆ* xɴɨÉÉä vɨ¨ÉÇ&* nù¶É¨É& Eò¨¨ÉǦÉÉ´É&* BEòÉnù¶ÉÉä
±ÉɦÉ&* uùÉnù¶ÉÉä ´ªÉªÉ&* BiÉä uùÉnù¶É ¦ÉÉ´ÉÉ&* ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´Éä iÉpùɶªÉÊvÉ{ÉÊiɤÉDZɪÉÖiÉ& ºÉ
¦ÉÉ´ÉÉä(+)ºiÉÒÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ* ¶ÉÖ¦ÉOɽþªÉÖiÉä ¶ÉÖ¦ÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* GÚò®úªÉÖiÉä(+)¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ*
¤É½ÖþOɽþªÉÖiÉä ¤É½ÖþÊ´ÉvÉÆ ¡ò±ÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ®úɶªÉÊvÉ{ÉÊiÉ& ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉä ´ÉÉ ¶É֦ɡò±ÉÆ Eò®úÉäÊiÉ*
{ÉÉ{ÉOɽþÉä ´ÉÉ ¨ÉÚføÉä ´ÉÉ {ÉÉ{É¡ò±ÉÆ Eò®úÉÊä iÉ* vÉxɺlÉÉxÉÉÊvÉ{ÉÊiɱÉÉǦɺlɶSÉänù +ilÉÇʺÉÊrù¦ÉÇ´ÉÊiÉ*
±ÉɦÉÉÊvÉ{ÉÊiÉvÉÇxÉMÉiɶSÉä±±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* vÉxɺlÉÉxÉäxÉ {ÉÚ´ÉÈ ªÉrùxɨÉκiÉ iÉnÂù ´ÉnäùiÉÂ* ªÉnÂù
®úɶªÉÊvÉ{ÉÊiɱÉÇMxÉMÉiɺiÉnÂù ®úɶªÉÖHò¡ò±ÉÆ iÉjÉè´É ¦É´ÉÊiÉ* ªÉÊnù {ÉÖjɺlÉÉxÉÉÊvÉ{ÉÊiɱÉÇMxÉä
iÉnùɺÉzÉä ´ÉÉ ÎºlÉiÉ& iÉnùÉ º´É±{ÉäxÉ EòɱÉäxÉ {ÉÖjÉʺÉÊrù&* nÚù®úºlÉä ÊSÉ®úEòɱÉÉiÉÂ* B´ÉÆ
uùÉnù¶É ¦ÉÉ´ÉÉxÉ EòlɪÉäiÉÂ* {ÉÖjɺlÉÉxÉä ªÉÉ´ÉxiÉ +ÉκlÉiÉÉ OɽþÉ&, ªÉÉ´ÉxiÉ& {ɶªÉÎxiÉ
Gò¨ÉɱÉ iÉÉ´ÉiÉ& {ÉÖjÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉjÉÖxÉÒSÉ®úÉʶÉκlÉiÉè¨ÉÇÊ®ú¹ªÉÊiÉ* B´É¨Éä´É §ÉÉiÉÞxÉ ´ÉnäùiÉÂ*
+xªÉÉxÉ ¦ÉÉ´ÉÉƶSÉ ´ÉnäùiÉÂ**
+lÉÉänùªÉ®úÉʶÉxÉÉ +É°üfäøxÉ ´ÉÉ uùÉnù¶É¦ÉÉ´ÉÉxÉ |ÉÊiÉ uùÉnù¶ÉºÉÆ´ÉiºÉ®úÉxiÉÆ EòɱÉÊxÉhhÉǪÉ
=SªÉiÉä - ±ÉMxÉÉ°üføSUôjÉÉhÉɨÉäEòºªÉ xÉɨÉÉxªÉºªÉ ´ÉkÉÇiÉä* ±ÉMxÉ´ÉnÖùÊnùiÉÉä ¦É´ÉiªÉÉ°üfø®úÉʶÉ&*
UôjÉÆ SÉ ±ÉMxÉ´ÉnÖùÊnùiÉÆ iɱÉ {ÉÖxÉ´ÉÇIªÉÉʨÉ* =nùªÉMÉiÉ®úÉ覃 iÉɱCEòÉʱÉEÆò EÞòi´ÉÉ ªÉɴɱÉÂ
|ɨÉÉhɨÉÖÊnùiÉÆ iÉɱCEòÉʱÉEÆò º¡Öò]õ±ÉMxÉÆ uùÉnù¶É®úÉʶɹÉÖ ±ÉMxÉ´ÉnÖùÊnùiÉÆ EÞòi´ÉÉäÊnùiÉä¹ÉÖ
uùÉnù¶ÉÉƶÉEäò¹ÉÖ OɽþªÉÖiÉä¹ÉÚÊnùiÉuùÉnù¶ÉÉƶÉÉnÖù±Gò¨ÉähÉ ªÉÊiɨÉå¶Éä OɽþκlÉiɺiÉÊiɨÉä ´É¹Éæ ºÉ
¦ÉɴɶSÉɦɴÉÊnùÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* =ÊnùiÉå¶Éä OɽþªÉÖiÉä iÉκ¨ÉxÉ ºÉÆ´ÉiºÉ®äú ¦É´ÉÊiÉ* +xÉÖÊnùiÉä Oɽåþ¶ÉºÉ¨Éä
ºÉÆ ´ ÉiºÉ®ä ú
¦ÉʴɹªÉiÉÒÊiÉ
´Énä ù i ÉÂ *
uù É nù ¶ ɺÉÆ ´ ÉiºÉ®úÉnù i ÉÒiÉä
¦ÉÉ´Éä
iÉn ù ¦ ÉÉ´ÉÉÊvÉ{ÉÊiɯûÊnù i ÉÉÆ ¶ ÉÉtÊiɨÉå ¶ Éä κlÉiɺiÉÊiɨÉä ´É¹Éæ ¦É´Éä Ê nù Ê iÉ ´Énä ù i É *
où¶ªÉ¦ÉÉ´ÉMÉiɶSÉänäù´ÉÆ ±ÉIÉhÉÆ* =ÊnùiÉ®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiÉ <iªÉilÉÇ&* +xÉÖÊnùiÉä¹ÉÖ ÎºlÉiɶSÉänÂù
¦ÉʴɹªÉiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉƶÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ ÎºlÉiÉxÉ´ÉÉƶÉäxÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉäiªÉilÉÇ&* B´ÉÆ
nù ¶ ÉÇ x Éä ¹ ÉÖ ´Énä ù i É * ªÉ¨ÉÆ ¶ ÉEÆ ò Oɽþ & {ɶªÉÊiÉ iÉnÆ ù ¶ ÉÉÊvÉ{ÉÊiÉκlÉiÉÉÆ ¶ Éä x É ´ÉHò´ªÉÆ *
OɽþκlÉiÉÉƶÉÉÊvÉ{ÉÊiÉxÉÉ ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉÉiÉÒiÉEòɱÉÆ ¦ÉʴɹªÉiEòɱÉÆ ´ÉÉ ´ÉHò´ªÉÆ* iÉjÉ ªÉÊnù
{ÉÖjɺlÉÉxÉMÉiɶSÉänÂù ¦ÉÉè¨É& {ÉÖjɨɮúhÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* B´ÉÆ Eò³ýjÉÉÊnù¹ÉÖ YÉäªÉÆ* iÉjÉ {ÉÖjɺlÉÉxÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ&
§ÉÉiÉÞMÉiɶSÉäiÉ {ÉÖjÉÉä §ÉÉiÉÞ´ÉnùÉSÉ®úÊiÉ* B´É¨Éä´É ºÉ´ÉǦÉÉ´Éä¹ÉÖ YÉäªÉÆ* ªÉtnÂù ¦É´ÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ&
¹É¹`ö´ªÉªÉɹ]õ¨Éä¹ÉÖ ÎºlÉiÉ& iɺªÉ ¦ÉɴɺªÉ xÉɶɴªÉªÉ®úÉäMÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´Éä ¶ÉÖ¦ÉOɽþ&

¨ÉÚvÉÉǺªÉMɳýºEòxvÉÉ ¾þnùªÉÉänù®ú´ÉκiÉnäù¶ÉMÉÖÁÉÊxÉ
>ð°ü VÉÉxÉÚ VÉÆPÉä {ÉÉnùÉè SÉäiªÉÆMÉÊ´ÉxªÉɺÉ& **

10

+lÉ ÎºlÉ®úSÉGòÉxªÉɺɨÉɽþ ¶É®úÒ®úºªÉ - ªÉÊnù ºÉƶɪÉɱ±ÉMxÉÆ YÉɪÉiÉä iÉnÆùMɺ{ɶÉÇxÉä
±ÉMxÉÊ´ÉYÉÉxÉÉilÉǨÉɽþ - ¨Éä¹É& ʶɮú&* ´ÉÞ¹ÉÉä ¨ÉÖJÉÆ* Eòh`öÉä ʨÉlÉÖxÉÆ* ºEòxvÉ& EòCEÇò]õEò&*
¾þnùªÉÆ ËºÉ½&þ* =nù®Æú EòxªÉÉ* iÉÉèʱɴÉÇκiÉʶɶxÉÉè* MÉÖnÆù ´ÉÞζSÉEò&* >ð¯û vÉxÉÖ&* VÉÉxÉÚ
¨ÉEò®ú&* VÉÆPÉä EÖÆò¦É&* {ÉÉnùÉè ¨ÉÒxÉ&* B´É¨ÉÆMÉÊ´ÉxªÉɺÉ&**
®úɶÉä& {ÉÚ´ÉÉÇrÈù ´ÉɨɦÉÉMÉ& +{É®úÉrÈù nùÊIÉhɦÉÉMÉ&* +jÉ ¶ÉÖ¦ÉOɽþªÉÖHÆò ¶ÉÖ¦ÉÆ {ÉÉ{ÉOɽþªÉÖiÉä
®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* |ɶxÉEòɱÉä ªÉÆ ®úÉ覃 º{ÉÞ¶ÉÊiÉ iÉäxÉÉÊ{É ¡ò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ**

½þÉä®úÉäkɨÉÉÆMɺÉƺlÉÉ nùÊIÉhÉ´ÉɨÉÉ´ÉxÉÉMÉiÉÉiÉÒiÉÉè
EòhhÉÉÇÊIÉxÉÉʺÉEòÉ{ÉÖ]õ Eò{ÉÉä±É½þxÉ´ÉÉä(+)lÉ ´ÉCjÉÉxiÉÉ& **

11

+lÉ SÉ®úSÉGòÊ´ÉxªÉɺɨÉɽþ - =ÊnùiÉ - ®úÉʶÉ& ʶɮú漃 ºlÉÉ{ªÉ& {ÉÚ´ÉǹÉ]ÂõEòÉ ®úɶɪÉÉä
nùÊIÉhɦÉÉMɺlÉÉ +{É®ú ¹É]ÂõEòÉ ´ÉɨɦÉÉMɺlÉÉ& =ÊnùiÉÉxÉÖÊnùiÉÉ ®úɶɪÉÉä ´ÉɨÉnùÊIÉhɦÉÉMɺlÉÉ
<iªÉilÉÇ&* BiÉä¹ÉÉÆ ºlÉÉxÉÉÊxÉ - ¨ÉÚrùÉÇ ±ÉMxÉÆ* ÊuùiÉÒªÉuùÉnù¶ÉÉè EòhhÉÉê* iÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶ÉÉè
xÉäjÉä* SÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉÉè xÉÉʺÉEòÉ{ÉÖ]õÉè* {É\SɨÉxɴɨÉÉè Eò{ÉÉä±ÉÉè* ¹É¹`öɹ]õ¨ÉÉè ½þxÉÚ* ºÉ{iɨÉÉä
´ÉCjÉÆ <ÊiÉ* ±ÉMxÉä |ÉlÉ¨É päùCEòÉhÉÉänùªÉä ¶É®úÒ®úºªÉÉäv´ÉǦÉÉMÉÉä OÉÉÁ&* ÊuùiÉÒªÉ päùCEòÉhÉä
¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉ& iÉÞiÉÒªÉ päùCEòÉhÉä +vÉÉä¦ÉÉMÉ&* iÉiÉ =SªÉiÉä**

OÉÒ´ÉÉƺɦÉÖVÉÉè {ÉÉ·Éæ {ÉÞ¹`äö ¾þnùªÉÉänù®äú EòÊ]õ¶SÉÉxiªÉÉ
xÉÉʦɴÉÇκiÉ MÉÖnùÉhføÉ ¨ÉÖ¹EòÉ´ÉÚ´ÉÉÇnùªÉÉä uùÉèuùÉè **

12

¨ÉvªÉpä ù C EòÉhÉÉä n ù ª Éä =nù ª É®úÉ覃 Mɳä ý ºÉÆ º lÉÉ{ªÉ =Ênù i ÉÉxÉÖ Ê nù i É®úɶɪÉÉä
´ÉɨÉnùÊIÉhɦÉÉMɺlÉÉ&* +ºÉƦÉÖVÉÉè ÊuùiÉÒªÉuùÉnù¶ÉÉè* iÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶ÉÉè {ÉÉ·Éæ* SÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉÉè
{ÉÞ¹`äö* ¾þnùªÉä {É\SɨÉxɴɨÉÉè* =nù®äú ¹É¹`öɹ]õ¨ÉÉè* EòÊ]õ& ºÉ{iɨɮúÉʶÉ&* B´ÉÆ uùÉnù¶É ®úɶÉÒxÉÂ
xªÉºªÉ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ**
+lÉÉxiªÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä =nùªÉMÉiÉ®úÉ覃 xÉɦÉÉè xªÉºªÉ =ÊnùiÉÉxÉÖÊnùiÉÉxÉ ®úɶÉÒxÉÂ
´ÉɨÉnùÊIÉhɪÉÉäªÉÉæVɪÉäiÉiÉÂ* ÊuùiÉÒªÉuùÉnù¶ÉÉè ´ÉκiÉ&* iÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶ÉÉè +hb÷¨ÉÖ¹EòÉè*
SÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉÉè >ð¯û* {É\SɨÉxɴɨÉÉè VÉÉxÉÖ* ¹É¹`öɹ]õ¨ÉÉè VÉÆPÉä* ºÉ{iɨÉ& {ÉÉnù <ÊiÉ**
>ðv´É¨ÉÖJÉä >ðv´ÉǦÉÉMÉ&, ÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉä ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉ&, +vÉÉä¨ÉÖJÉä +vÉÉä¦ÉÉMÉÉä MªÉÉÁ
<ÊiÉ EäòÊSɱÉ ´ÉnùÎxiÉ* ªÉÉä päùCEòÉhÉ ®úɶªÉÉä¤ÉDZɪÉÖiɺiÉäxÉ ¦ÉÉMÉÉä MªÉÉÁ&* +jÉ näù½þxªÉɺÉä
ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè ¶ÉÖ¦ÉOɽþ& κlÉiÉ& iɺ¨ÉzÉÆMÉä ¶É֦ɦÉÚ¹ÉhɱÉIÉhÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¤É½þ´É& ¶ÉÖ¦ÉÉ&
ºÉÎxiÉ SÉäiÉ ÊxɪɨÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉκ¨ÉzÉÆMÉä {ÉÉ{É& κlÉiÉ& iÉjÉ µÉhɱÉI¨ÉIÉiÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ*
κlÉ®ú®úɶªÉƶÉEò´É¶ÉÉiÉ κlÉ®úÉhÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +κ¨ÉxÉ |ÉEò®úhÉä Ê{É]õEòʴɹÉɨÉÞiÉEòɱÉä YÉäªÉä*
+¶É֦ɪÉÖiÉè& ÊEòhÉÊ{É]õEòEÖò¹`öʴɺÉ{{ÉÇEòÉnùÓ¶SÉ ´ÉnäùiÉÂ*

EÞò¹hÉÒªÉÆ

EÞò¹hÉÒªÉÆ

¶ÉÒ¹ÉÈ ´ÉnùxÉOÉÒ´ÉÉ´ÉIÉÉä¾þnùªÉÉä¯ûVÉÉx´ÉvÉÉä¦ÉÉMÉÉ&
¨Éä¹ÉÉtÊvÉ{ÉÉÆMÉÉÊxÉ µÉhɦÉÚ¹ÉhɱÉI¨ÉEòÉtjÉ**

4

13

+lÉ OɽþÉhÉÉÆ ÎºlÉ®úÉÆMÉÊ´ÉxªÉɺɨÉɽþ* ¦ÉÉè¨ÉºªÉ ʶɮú&* ¶ÉÖGòºªÉ ¨ÉÖJÉÆ* ¤ÉÖvɺªÉ Eòh`ö&*
´ÉIɶSÉxpùºªÉ* ¾þnùªÉÆ ºÉÚªÉǺªÉ* >ð¯û VÉҴɺªÉ* VÉÉxÉÚ ¨ÉxnùºªÉ* iÉnùvÉÉä ¦ÉÉMÉ& ºÉ{ÉǺªÉ*
¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ OɽäþhÉÉÆMɺªÉ oùføÉoùføi´ÉÆ YÉäªÉÆ* B¹ÉÖ ºlÉÉxÉä¹ÉÖ µÉhɦÉÚ¹ÉhɱÉI¨ÉEòÉnùÒÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ**

¨ÉÚrùÉÇ xɪÉxÉä ¸É´ÉhÉä xÉɺÉÉ ´ÉnùxÉÆ ½þxÉÖ& {ÉÖxɶSÉ ½þxÉÖ&
ºÉÉè®úÉ´ÉxÉäªÉ MÉÖ¯û¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉ®úʴɶÉʶÉxÉÉÆ ÊjÉvÉÉ MÉiɪÉ& **

14

+lÉ SÉ®úSÉGòÉÆMÉÊ´ÉxªÉɺɨÉɽþ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉnÂù päùCEòÉhÉè& ¶É®úÒ®ú¦ÉÉMÉä¹ÉÖ ÊjɹÉÖ Oɽþ& +Ê{É
ºlÉÉ{ÉxÉÒªÉÉ&* päùCEòÉhɺªÉ ÊuùvÉÉ ¦ÉÉMÉÆ EÞòi´ÉÉ {ÉÚ´ÉǦÉÉMÉä Oɽäþ κlÉiÉä ´ÉɨɦÉÉMÉÉä OÉÉÁ&*
=kÉ®äú nùÊIÉhÉ&* +ÉäVɪÉÖM¨É®úÉʶɴɶÉÉÊnùÊiÉ EäòÊSÉiÉ ´ÉnùÎxiÉ* B´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉæHòxªÉɪÉäxÉ
¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉÉä(+)vÉÉä¦ÉÉMɶSÉ OÉÉÁ <ÊiÉ**

¨ÉäfÅøÉOÉʶɮúºEòxvÉÉ ªÉ¨ÉºªÉ EòhhÉÉê MÉÖ®úÉäÌ´ÉÊxÉÌnù¹]õÉè
+ºÉÞVÉÉä ¤Éɼ´ÉÊIÉMÉÖnùɶÉÖGòºªÉ iÉÖ xÉÉʺÉEòÉOÉ{ÉÖ]õÉè **
½þxÉÖVÉÉxÉÖxÉɦɪÉ& ºªÉÚ ®ú´É䶶ɶÉÉRÂóEòÉi¨ÉVɺªÉ {ÉÞ¹`öÉä°ü
´ÉIÉ& Eò{ÉÉä±ÉVÉÆPÉɶSÉxpùIÉäjÉÆ ´ÉnùxiªÉxªÉä**

18

iÉä¹ÉÉÆ ¡ò±ÉÆ - {ÉÞ¹`öÉänùªÉä¹ÉÖ ÊºÉiªÉiªÉ¶ÉÖ¦ÉÆ* ´ÉvÉ®úÉäMɤÉxvɨɮúhɽþÉÊxɹÉÖ ªÉtiÉ {ÉÞSUôÊiÉ
iÉkÉiÉ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* ¨ÉÚrùÉænùªÉä¹ÉÖ ªÉtSUÖô¦ÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ iÉkÉiÉ ¦É´ÉäÊiÉ* =¦ÉªÉÉänùªÉä
Ê´ÉʨɸÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Oɽþ®úʽþiÉ䦪ÉÉä ®úÉʶɦªÉ& B´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* OɽþªÉÖHäò¦ªÉÉä(+)Ê{É Oɽþ´É¶ÉÉnÂù
´ÉnäùÊnùÊiÉ**

ªÉÖHò|ɨÉÉhÉEòɪÉÉ& EÖò³ýÒ®ú¨ÉÞMɨÉEò®úʨÉlÉÖxÉSÉÉ{Éɼ´ÉÉ&
¿º´ÉÉ& EÖÆò¦ÉZɹÉÉVÉÉ ´É޹ɶSÉ ¶Éä¹ÉÉ& {ÉÖxÉqùÔPÉÉÇ& **

19

ªÉÖHò|ɨÉÉhÉEòɪÉÉ& EòCEÇò]õ¨ÉEò®úʨÉlÉÖxÉSÉÉ{ÉÉ&* xÉ SÉÉÊiÉ ¿º´ÉÉ xÉ SÉÉÊiÉnùÒPÉÉÇ*
EÖÆò¦É¨ÉÒxɨÉä¹É´ÉÞ¹ÉÉ& ¿º´ÉÉ&* ˺ɽþEòxªÉÉiÉÉèʱɴÉÞζSÉEòÉ& ¶Éä¹ÉÉ nùÒPÉÉÇ&**

SÉÖiÉÖ®ú¸ÉÉè ®úʴɦÉÉè¨ÉÉ´ÉɪÉiÉ´ÉÞkÉÉè MÉÖ¯û¤ÉÖÇvɺjªÉ¸É&
+ɪÉiÉSÉiÉÖ®ú¸ÉÉÆMÉÉè ¦ÉÖVÉMÉäxpù¶ÉxÉè¶SÉ®úÉè YÉäªÉÉè& **

22

15

SÉiÉÖ®ú¸ÉÉè ®úʴɦÉɨÉÉè* SÉiÉÖ¹EòÉähÉÉè Ê®ú´ÉEÖòVÉÉè* nùÒPÉÇ´ÉÞkÉÉä Mɯû ¤ÉÖvÉκjÉEòÉähÉ&*
nùÒPÉÇSÉiÉÖ®ú¸Énäù½þÉè ¶ÉÊxÉ®úɽÖþ**

16

<xnÖù¨ÉÇhb÷±ÉMÉÉjÉÉä nèùiªÉɨÉÉiªÉÉä(+)rÇù´ÉÞkÉÊSÉjÉÉÆMÉ&
pù´ªÉɦɮúhÉÉä{ɺEò®ú¦ÉÉäVÉxÉxɹ]õÉnùªÉÉä OÉÉÁÉ& **

+lÉ {ÉIÉÉxiÉ®äúhÉ OɽþÉMÆ ÉÊ´ÉxªÉɺɨÉɽþ - OɽþκlÉiÉpäCù EòÉhɴɶÉÉnÚnù vù ´ÉǦÉÉMÉÉnùÉ®ú¦ªÉÉäHòä ¹ÉÖ
ºlÉÉxÉä¹ÉÖ OɽþÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÒªÉÉ& <ÊiÉ Eäò¹ÉÉÎ\Sɱ{ÉIÉ&* Eäòxpäù¹ÉÖ OɽþªÉÖHäò¹ÉÖ º´ÉÊnùÊ¶É ÎºlÉiÉäxÉ
OɽäþhÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɱÉIÉhÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ**
xÉxÉÖ ¤É½Öþ|ÉEòÉ®Æú ®úÉʶÉOɽþxªÉÉºÉ =Hò&* iÉκ¨ÉxÉ ʴɹɪÉä EäòxÉ EòlªÉiÉä* ¨ÉÚvÉÉǺªÉ,
¶ÉÒ¹ÉÇ´ÉnùxÉ <ÊiÉ ¶±ÉÉäEòuùªÉÆ ®úÉʶÉYÉÉxÉÉilÉÈ OɽþYÉÉxÉÉilÉÇ\SÉɽþ* ½þÉä®äúÊiÉ ¶±ÉÉäEòuùªÉäxÉ
|ɶxÉVÉÉiÉEòÉÊnù¹ÉÖ ®úÉʶÉOɽþªÉÖiÉä(+)RÂóMÉä µÉhɦÉÚ¹ÉhÉÉtÖHÆò* ¨ÉÚrùÉÇ <iªÉxÉäxÉ Oɽþ¤É±ÉÉnÖùHÆò
ªÉ±±ÉIÉhÉÆ ¶É®úÒ®äú(+)κiÉ iÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæHò ®úÉʶÉOɽþ´É¶ÉÉzÉ YÉɪÉiÉä SÉäiÉ iÉjÉ Eäò¹ÉÉÎ\SÉx¨ÉiÉäxÉ
´ÉnäùiÉÂ. ªÉκ¨ÉzÉÆMÉä jɪÉ& {ÉÉ{ÉÉκiɹ`öÎxiÉ iÉjÉ ¦ÉÆMɶɱªÉ±ÉI¨ÉÉnùÒxÉ ÊxɪɨÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ*
ªÉºªÉÉÆMɺªÉ ÊjÉÊ´ÉvÉÉäHò±ÉIÉhÉÆ ºÉƦɴÉÊiÉ iÉjÉ {ÉÉ{ÉÉκiɹ`öÎxiÉ iÉjÉ ÊEòhÉÊ´ÉSÉÐSSÉEòÉnùÒxÉÂ
´ÉnäùiÉÂ* ªÉnÆùMÉÆ ¤É½Öþ|ÉEòÉ®äúhÉèEòºªÉ {ÉÉ{ɺªÉ ¦É´ÉÊiÉ iÉjÉ {ÉÉ{ÉÉκiɹ`öÎxiÉ SÉäkÉjÉ ÊxɪɨÉäxÉ
EÖò¹`ö Ê´ÉEÞòiÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ¶ÉÖ¦Éä¹ÉÖ ¸ÉÒ ¦ÉÚ¹ÉhÉɱÉRÂóEòÉ®úÉnùÒxÉ ´ÉnäùÊnùÊiÉ ½þÉä®úÉSÉɪÉǨÉiÉÆ**

=txiªÉVɨÉEò®ú´ÉÞ¹ÉÉ& EÖò³ýÒ®úSÉÉ{ÉÉè SÉ {ÉÞ¹`öiɺºÉ´Éæ
ÊiɪÉÇRó¨ÉiºªÉÉè YÉäªÉÉè ¶Éä¹ÉÉζ¶É®úºÉÉänùªÉÆ ªÉÉÎxiÉ **

{ÉÞ¹`öÉänùªÉä¹ÉÖ ÊºÉvªÉiªÉ¶ÉÖ¦ÉÆ ¨ÉÚrùÉænùªÉä¹ÉÖ ¶É֦ɪÉÖHÆò
=¦ÉªÉÉänùªÉä Ê´ÉʨɸÉÆ Oɽþ®úʽþiÉ䦪É& ¡ò±ÉÆ ´ÉÉSªÉÆ **

17

+lÉ ®úɶÉÒxÉÉÆ {ÉÞ¹`öÉänùªÉÉÊnù ʴɦÉɴɨÉɽþ - +VÉÉä ¨Éä¹É&* ¨Éä¹É¨ÉEò®ú´É޹ɦÉEòCEÇò]õSÉÉ{ÉÉ&
{ÉÞ¹`öiÉ =tÎxiÉ* {ÉÞ¹`öÉänùªÉÉ <iªÉilÉÇ&* =iºªÉÉè {ÉÞ¹`öiÉ& ʶɮúºÉÉ SÉÉäÊnùiÉ&* ¶Éä¹ÉÉ ®úɶɪÉ&
ʶɮúºÉÉ =nùªÉÆ ªÉÉÎxiÉ* ʨÉlÉÖxÉ˺ɽþEòxªÉÉiÉÖ±ÉÉ´ÉÞζSÉEòEÖÆò¦Éɶ¶Éä¹ÉÉ&* ºÉ´´Éæ¹ÉÖ ¦ÉÉ´Éä¹ÉÖ
ÊSÉxiÉxÉÒªÉÉ& {ÉÞ¹`ö¶ÉÒ¹ÉÉænùªÉÉ&**

21

<xnÖù¶SÉxpùÉä ´ÉÞkɶɮúÒ®ú&* ¦ÉÞMÉÖ´ÉÞÇkÉÉrÇùnùÒPÉÇÊSÉjÉÉÆMÉ&* BiÉèOÉǽèþ& |ɪÉÉäVÉxÉÆ xɹ]õpù´ªÉÉÊhÉ
SÉ, +ɦɮúhÉÉÊxÉ SÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ{ÉÉjÉÉÊhÉ SÉ ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɶSÉ OÉÉÁÉ&* EäòxpùMÉiÉèOÉǽèþ´ÉÉÇSªÉÉ&*
ªÉÊnù Eäòxpäù ¤É½þ´ÉÉä Ê´ÉtxiÉä iÉnùÉ º´ÉÊnùʶÉκlÉiÉÉä OÉÉÁ&* ºÉ xÉÉκiÉ SÉäiÉ ºÉ{iɨɮúÉʶÉMÉiÉÉä
OÉÉÁ&* Eäòxpäù OɽþÉä xÉÉκiÉ SÉäiÉ ÊjÉEòÉähɪÉÉäMÉÇiÉÉä(+)Ê{É OÉÉÁ&* ¨ÉÖ¹]õÉè ºÉ{iɨÉMÉäxÉ ´ÉÉ
±ÉMxÉMÉiÉäxÉ ´ÉÉ ®ú½þºªÉÉäHÆò pù´ªÉÆ OɽþÉÆMÉÉEòÉ®Æú ´ÉnäùiÉÂ, +ɦɮúhÉä¹´ÉÊ{É**

¶ÉʶɪɨÉEÖòVɦÉÖVÉMÉäxpùÉ ¼´Éº´ÉÉ ®úʴɦÉÉMMÉÇ´ÉÉè SÉ ¨ÉvªÉiÉxÉÚ
MÉÖ¯ûSÉxpùºÉÖiÉÉè nùÒPÉÉê Oɽþ´ÉSSÉè¹ÉÉÆ ´ÉnùxiªÉxªÉä **
22
SÉxpù¶ÉÊxÉEÖòVÉ®úɽþ´ÉÉä ¿º´ÉÉ&, ®úʴɦÉÉMMÉÇ´ÉÉè ¨ÉvªÉiÉxÉÚ, MÉÖ¯ûSÉxpùºÉÖiÉÉè nùÒPÉÉê*
Oɽþ´ÉnÂùOɽþÉhÉÉÆ ®úÉ¶ÉªÉ <iªÉxªÉä +ÉSÉɪÉÉÇ ´ÉnùÎxiÉ**

¿º´É& {ÉÞlÉÖ¨ÉvÉÖxÉäjÉÉä ®úHò¶ªÉɨÉ& EÞò¶ÉÉä(+)±{ÉEäò¶É¶SÉ
Ê{ÉkÉÉi¨ÉEòÉä(+)κlɺÉÉ®ú& ¶ÉÚ®úÉä ¨ÉÚJÉÉæ ®úÊ´ÉYÉæªÉ&**

23

iÉnùxÉxiÉ®Æú ¨ÉxÉÖ¹ªÉä¹ÉÖ Oɽèþnæù½þÉEÞòÊiɶSÉ vÉÉiÉÖ¶SÉ ÊjÉnùÉä¹ÉÆ SÉ ¶ÉÒ±ÉÆ SÉ Ê´ÉtÉ SÉ ºÉ´ÉÈ
YÉɪÉiÉä * iɱEòlÉʨÉÊiÉ SÉä i É ºÉ{iÉʦÉ& ¶±ÉÉä E è ò & +ɽþ * BiÉä ¤É±ÉªÉÖ i ÉÉ Oɽþ É &
{ÉÚ´ÉÉæHòEäòxpùÊjÉEòÉähÉä¹ÉÖ ÎºlÉiÉÉ& xÉ®úÉhÉÉÆ ÊSÉxiÉÉEòɱÉä ¶É®úÒ®úÉÊhÉ º´É¶É®úÒ®úºÉ¨ÉÉÊxÉ EÖòªÉÖÇ&*
¤É½ÚþxÉÉÆ ¤É±ÉºÉɨªÉä iÉä¹ÉɨÉÖHÆò ºÉ´ÉÈ ´ÉnäùiÉÂ* +lÉ iÉjÉ SÉÉÊvÉ{ÉÊiÉζSÉxiÉxÉÒªÉ&* SÉxpù¶SÉÉÊiÉ

|ɹ]Öõ& º´ÉMÉÞ½þºªÉ uùÉ®Æú.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 5 ¤É±ÉºlÉÉä ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè κlÉiÉ& iɱº´ÉÉʨÉnäù½Æþ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* VÉÉiÉEäò ±ÉMxÉMÉäxÉ OɽäþhÉ ´ÉnäùiÉÂ** SÉxpù¶SÉ{ɱÉÉä nùÒPÉÇ& Ê|ɪɴÉÉMªÉÖHòÉä ¨ÉÞnÖùPÉÞÇhÉÒ º´ÉIÉ& κxÉMvÉÉä ´ÉÉiÉEò¡òÉi¨ÉEòÉä MÉÉè®ú& |ÉÉYÉÉä ¯ûÊvÉ®úºÉÉ®ú¶SÉ ** SÉ{ɱÉÉä ¤ÉɱÉÉEòÉ®ú& Ê{ÉkÉ|ÉEÞòÊiÉ& ºÉ¨ÉVVÉɺÉÉ®ú¶SÉ ´ÉvÉEòºjªÉ¸ÉÉä(+)´ÉÊxÉVÉÉä ZɹÉÉänù®úÉä ®úHòMÉè®ú¶SÉ ** nÚù´ÉÉÇEòÉhb÷¶ªÉɨÉÉä ¨ÉvªÉÉEòÉ®úκºÉ®úÉiÉiÉÉä ¾þ¹]õ& ʨɸÉ|ÉEÞòÊiɺºÉÉè¨ªÉ ºi´ÉCºÉÉ®ú& ζ±É¹]õ´ÉÉCSÉÉÊ{É ** MÉÉè®úÉä ¨ÉänùººÉÉ®úÉä ʴɶÉɱÉEÖòÊIÉ®Âú ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉnùÔPÉÇ& <ǹÉnÂù Ë{ÉMɳýEäò¶ÉÉä ¨Év´ÉIÉ& ¶±Éèι¨ÉEòÉä ´ÉÉM¨ÉÒ ** ´ÉÉiɶ±Éä¹¨É |ÉEÞòÊiÉ®úvɺiÉÉÊzɨ¨ÉÉÇÐVVÉiÉÉä(+)ÊIÉEòÉxiɶSÉ ¶ÉÖGòÉä Ê´ÉEÞò¹]õ{É´ÉÉÇ ¨ÉvÉÖ®ú´ÉSÉɶ¶ÉÖC±ÉºÉÉ®ú¶SÉ ** ´ÉÉiÉ|ÉEÞòÊiɺºÉÉè®ú& Ë{ÉMÉÉIɺlÉÚ±Énù¶ÉxÉxÉJÉ®úÉä¨ÉÉ EÞò¹hÉÉä nùÒPÉÇ& Ê{ɶÉÖxÉÉä ÊxɨÉÉȺÉ& ºxÉɪÉÖºÉÉ®ú¶SÉ ** BiÉä OɽþÉ ¤Éʱɹ`öÉζSÉxiÉÉEòɱÉä xÉÞhÉÉÆ º´É¨ÉÚÌkɺɨÉÉxÉ EÖòªÉÇnæù½þÉÊzɪÉiÉÆ ¤É½þ´ÉºiÉÖ ºÉ¨ÉÉMÉiÉÉ Ê¨É¸ÉÆ ** Ê´É|ÉÉè ¦ÉÞMÉÖnäù´ÉMÉÖ°ü IÉÊjɪɦÉÉ´ÉÉè Ênù´ÉÉEò®úÉä´ÉÔVÉÉè ´É趪ÉÉ ¤ÉÖvÉSÉxpù¨ÉºÉÉè ¶ÉxÉè¶SÉ®ú& ¶ÉÚpùºÉRÂóEò®úEÞòiÉÂ** 24 25 26 27 28 29 30 31 +lÉ Oɽþ´ÉhÉÉÇxÉɽþ* ¥ÉÉÀhÉÉè MÉÖ¯û¶ÉÖGòÉè* IÉÊjɪÉÉè +ÉÊnùiªÉEÖòVÉÉè* SÉxpù¤ÉÖvÉÉè ´É趪ÉÉè* ¶ÉxÉè¶SÉ®ú& ¶ÉÚpù&* ºÉRÂóEò®úEÞòiÉ ®úɽÖþ&* ®úÉʶɹÉÖ ¨ÉÒxɨÉä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉɺºÉÊjÉEòÉähÉÉ& Gò¨ÉɱÉ ʴÉ|ÉÉnùªÉ&* +ÉÊnùiªÉ& ¶ÉÖrùIÉÊjɪÉ&* EÖòVÉÉä ¨ÉÉhb÷ʱÉEò&* MÉÖ¯û& ¶ÉÖrù¥ÉÉÀhÉ&* ¶ÉÖGò& IÉÊjɪɥÉÉÀhÉ&* SÉxpù É ä VÉÉÊiÉ´Éè ¶ ªÉ&* ¤ÉÖ v É& ¶ÉÚ p ù ´ Éè ¶ ªÉ&* ºÉÉè Ê ®ú V ÉÉÇ Ê iɶÉÚ p ù +vɨÉ&* ®úɽÖþ¶SÉhb÷ɱÉ&* Oɽþ®úɶªÉƶÉpäùCEòÉhɴɶÉÉiÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉζSÉxiÉxÉÒªÉ&* iÉjÉ MÉÖ¯û& º´ÉIÉäjÉʨÉjɺ´ÉÉäSSÉÊ´É|É®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiɶSÉäiÉ ¶ÉÖrùIÉäjÉVÉÉiÉ&* ÊnùxÉ®úÉʶɹÉÖ ºÉÚªÉÉæ ¤É±É´ÉÉxÉÂ* ®úÉÊjÉ®úÉʶɹÉÖ SÉxpùÉä ¤É±É´ÉÉxÉÂ* iÉjÉ ªÉÊnù ¨ÉxnùÉä Ê´É|É®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiɶSÉäiÉ ʴÉ|É{ÉÊ®úSÉÉ®úEò& ¶ÉÚpù&* ªÉκ¨ÉzÉƶÉä κlÉiÉ& iÉpùɶªÉÖHònäù¶É´ÉÉxÉ ¦É´ÉÊiÉ* B´É¨Éä´É ÊSÉxiÉxÉÒªÉÉ OɽþÉ <ÊiÉ* ªÉÊnù IÉÊjÉªÉ OɽþÉä Ê´É|É®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiɶSÉäiÉ ¥ÉÉÀhɺªÉ IÉÊjɪɪÉÉÆ VÉÉiÉ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ +{ªÉxiÉ®úÉ ÊSÉxiÉxÉÒªÉÉ&** GÚò®úÉ ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÉè®úÉ& ºÉÉ訪ÉÉ MÉÖ´ÉǺÉÖ®ú{ÉÚVªÉ¶ÉʶÉiÉxɪÉÉ& IÉÒhÉ& ¶É¶ÉÒ SÉ {ÉÉ{ÉÉä ¤ÉÖvÉÉä(+)xÉÖ´ÉkÉÔÊiÉ ¦ÉɹÉxiÉä ** 32 +lÉ GÚò®úºÉÉ訪ÉOɽþÉxÉɽþ* GÚò®úÉ ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÉè®úÉ&* BiÉä {ÉÉ{ÉOɽþÉ&* MÉÖ¯û¶ÉÖGò¤ÉÖvÉÉ& ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉ&* IÉÒhÉSÉxpù& {ÉÉ{É&* ¶ÉÖC±É{É\SɨÉÒ¨ÉÉ®ú¦ªÉ ªÉÉ´ÉiÉ EÞò¹hÉ{É\SɨÉÒ iÉÉ´ÉiÉ SÉxpù& ¶ÉÖ¦É&* {ÉÉ{É®úÉʶÉMÉiÉÉä ´ÉÉ {ÉÉ{ɺÉʽþiÉÉä ´ÉÉ ¤ÉÖvÉ& {ÉÉ{É&* ¶É֦ɮúɶÉÉè ´ÉÉ ¶É֦ɺÉʽþiÉÉä ´ÉÉ ¶ÉÖ¦É&** ¦ÉÞMÉÖ¶ÉʶÉVÉÉè ®úÉVÉʺÉEòÉè MÉÖ¯û¶Éʶɮú´ÉªÉºiÉÖ ºÉÉÎi´ÉEòÉ YÉäªÉÉ& iÉɨÉʺÉEòÉè ªÉ¨É¦ÉÉè¨ÉÉè ¦ÉÉ´ÉɶSÉèiÉä xÉÞhÉÉÆ ÊSÉxiªÉÉ& ** 33 Oɽþ´É¶ÉÉiÉ ÊjÉÊ´ÉvÉÉä H òÉxÉ MÉÖ h ÉÉxÉ xÉ®úÉhÉÉÆ ´Énä ù i É * ºÉÉÎi´ÉEò®úÉVɺÉiÉɨɺÉÉxÉÖkɨɨÉvªÉ¨ÉÉvɨÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÖJÉnÖù&JÉºÉ¨É =kɨÉ{ÉÖ¯û¹É&* ´ÉvɤÉxvÉɺÉHòÊSÉkÉ +vɨÉ&* ®ú É MɺÉɽþ º ɪÉÖ H òÉä ¨ÉvªÉ¨É&* =kɨÉÉvɨɨÉvªÉ¨ÉOɽè þ & º´ÉMMÉÇxÉ®úEò¨ÉxÉÖ¹ªÉ±ÉÉäEòMÉÊiÉOÉǽþoù¹]õ¬É VÉx¨É¨É®úhÉä¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ Ê´ÉYÉɪÉiÉä** ®úɶÉä& {É\SɨÉxɴɨÉÉè ÊjÉEòÉähɺÉYÉÉè {É®úº{É®Æú YÉäªÉÉè |ÉÉSªÉɨÉVÉÊjÉEòÉähÉɺSÉÉxªÉjÉÉxªÉä(+){ɺɴªÉäxÉ ** 34 ®úɶɪÉ& |ÉlɨÉ{É\SɨÉxɴɨÉÉ& {É®úº{É®Æú ÊjÉEòÉähɺÉÆYÉÉ&* ¨Éä¹ÉÊjÉEòÉähÉÉ& |ÉÉM´ÉÌkÉxÉ&* ´ÉÞ¹ÉÊjÉEòÉähÉÉ& nùÊIÉhÉÊnùM´ÉÌkÉxÉ&* ʨÉlÉÖxÉÊjÉEòÉähÉÉ& {ÉζSɨÉÊnùM´ÉÌkÉxÉ&* EòCEÇò]õEòÊjÉEòÉähÉÉ& =kÉ®úÊnùM´ÉÌkÉxÉ&* ´ÉɨɦÉÉMÉGò¨ÉɱÉ |ÉnùÊIÉhÉÉ´ÉkÉÉÇ <iªÉilÉÇ&* IÉäjɤɱÉÉSSÉÉä®úɾþiÉpù´ªÉºlÉÉxÉÆ. |ÉÉäʹÉiÉnäù¶É\SÉ ±ÉMxÉÊjÉEòÉähÉ®úÉʶÉʦɮÂú Oɽþ®úʽþiÉè´ÉÇHò´ªÉÆ** ®úʴɶÉÖGò¦ÉÉè¨É¦ÉÖVÉMÉÉ ¤ÉʱɺºÉÉè®äúxnÖùºÉÉ訪ɴÉÉC{ÉiɪÉ& |ÉÉnùÊIÉhªÉɱ{ÉiɪÉ& |ÉÉSªÉÉnùÒxÉÉÆ Ênù¶ÉÉÆ YÉäªÉÉ&** 35 ¤É±ÉªÉÖiÉOɽþÉänùªÉä BiÉä OɽþɺºÉÚªÉÉÇnùªÉ& |ÉÉnùÊIÉhªÉÉiÉ |ÉÉSªÉÉnùÒxÉɨɹ]õÉxÉÉÆ Ênù¶ÉÉÆ {ÉiɪÉ&* BiÉVVÉÉiÉEäò¹ÉÖ OÉÉÁÆ** ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÖ®úMÉÖ¯û¶ÉʶɺÉÖiɦÉÞMÉÖºÉÖiÉ ºÉÉè®äúxnÖùºÉèʽþEäòªÉÉxÉÉÆ |ÉÉnùÊIÉhªÉäxÉ Ênù¶É& |ÉÉSªÉÉtÉ& Eòα{ÉiÉɶSÉÉxªÉè& ** 36 BiÉä¹ÉÉÆ OɽþÉhÉÉÆ |ÉÉSªÉÉÊnùÊnù¶É& ºlÉÉÊ{ÉiÉÉ <iªÉxªÉä +ÉSÉɪÉÇ ´ÉnùÎxiÉ* ºÉèʽþEäòªÉÉä ®úɽÖþ&* ªÉä OɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ iÉä¹ÉÉÆ ¨ÉvªÉä ¤É±É´ÉnÂùOɽäþhÉ ÊnùM´ÉÉSªÉÉ* SÉÉä®ú|É´ÉɺÉpù´ªÉÉÊnù¹ÉÖ OÉÉÁÆ* uùªÉÉäÌnù¶ÉÉäªÉÉÈ Ênù¶ÉÆ |ÉÊiÉOɽþÉä MÉSUôÊiÉ ºÉÉ ÊnùEÂò iɺªÉ OɽþºªÉ ´ÉHò´ªÉÉ* |ÉÉSªÉÉÆ Ênù¹ÉÖ +¹]õªÉ¨ÉÉ& Eòα{ÉiÉÉ&** ÊnùIÉÖ |ÉÉSªÉÉtɺÉÖ uäù uäù ¨Éä¹ÉÉSSÉ®úκlÉ®äú ¦É´ÉxÉä +ÉMxÉäªÉÉÊnù¹ÉÖ ªÉ¨É³ýÉ Ê´ÉÊnùIÉÖ Ê¨ÉlÉÖxÉÉnùªÉººÉ´ªÉÉ& ** 37 +lÉ ÎºlÉ®úSÉGòºlÉÉ{ÉxɨÉɽþ* ¨Éä¹ÉGò¨ÉÉSSÉ®úκlÉ®äú ¦É´ÉxÉä uäù uäù |ÉÉSªÉÉtɺÉÖ SÉiÉÖÌnùIÉÖ ºlÉÉÊ{ÉiÉä * +ÉMxÉä ª ÉÉÊnù ¹ ÉÖ Ê´ÉÊnù I ÉÖ Ê¨ÉlÉÖ x ÉÉnù ª ÉÉä ªÉ¨É³ýÉ& ºlÉÉÊ{ÉiÉÉ&* κlÉ®úSÉGòºÉ´ªÉGò¨ÉºlÉÉÊ{ÉiÉÉ&* |ɹ]õÉ°üfø®úÉʶɨÉÖnùªÉÆ EÞòi´ÉÉ ¨ÉÚkªÉÉÇÊnù¹ÉÖ ªÉtiÉ {ÉÞSUôÊiÉ iÉuÞùʨɶªÉ ´ÉnäùiÉÂ** .

+xªÉä OɽþÉ Ê®ú{É´É&* ¶ÉʶÉxÉÉä ʨÉjÉä VÉҴɤÉÖvÉè. ¶Éä¹ÉɺºÉÖ¾þnù&* EäòiÉÉä¶SÉxpù¶ÉÖGòÉè . ¶Éä¹ÉÉ Ê®ú{É´É&* ¤ÉÖvɺªÉ Ê®ú´ÉÆ Ê´ÉxÉÉ ºÉÖ¾þnù&* VÉҴɺªÉ ¦ÉÉè¨É´ÉVªÉÉÇ OɽþɺºÉÖ¾þnù&* ¶ÉÖGòºªÉ ¶É¶ÉÉRÂóEòÊnù´ÉºÉEò®úÉè ¶ÉjÉÚ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 6 iÉjÉ |ɶxÉEòɱÉä ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè MÉÉè³ýÒEòÉEò¨ÉxÉÖ¹ªÉ{ɶÉÖ¦Éä®úÒxÉÉnù& ºÉƦɴÉÊiÉ iÉÆ ®ú É Ê¶É¨É{ªÉÖ n ù ª ÉÆ EÞ ò i´ÉÉ ´Énä ù i É * iÉiɶSÉ®ú S ÉGòMÉÊiÉ&* =nù ª É®ú É Ë¶É |ÉÉÎCºlÉiÉÆ YÉÉi´ÉÉ iɺ¨ÉÉqùÊIÉhÉÉ´ÉkÉÉÇ ®úɶɪÉ&* =nùªÉÉSSÉiÉÖilÉÇ®úÉʶÉ& {ÉÉiÉɳýMÉiÉ&* ºÉ{iɨÉÉä(+)ºiÉʨÉiÉ&* nù¶É¨ÉÉä ¨ÉvªÉMÉiÉ&* ¶Éä¹ÉɺiÉnùxiÉ®úɳýºlÉÉ&* ºÉ SÉGäò ¦É´ÉÊiÉ* =nùªÉÉ°üføªÉÉä¯û{ÉÊ®ú UôjÉ´ÉiÉ κlÉiÉ& UôjÉ®úÉʶÉ& ¦ÉÚ ª ÉζSÉxªÉ& iÉä ¹ ÉÉÆ Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÆ {ÉÖ x É´ÉÇ I ªÉÉ欃 +ÉMÉxiÉÖ¡ò±É¨ÉÚÁʨÉiªÉκ¨ÉxÉ ¶±ÉÉäEòÉxiÉä** ¨Éä¹ÉÉä ´ÉÞ¹ÉÉä(+)lÉ ËºÉ½þºiÉÖ®úMÉÉxiªÉÉrÈù ¨ÉÞMɺªÉ {ÉÚ´ÉÉÇrÈù ªÉÉäÊxɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ ¨ÉvªÉÉä vÉxÉÖ¹ÉÉä ¦É´Éäx¨ÉkªÉÇ&** EòxªÉÉPÉ]õʨÉlÉÖxÉiÉÖ±ÉɽþªÉÉrÇù¨ÉɽÖþ¨ÉÇxÉÖ¹ªÉªÉÉäÊxÉÊ®úÊiÉ EòCEÇò]õZɹÉEÖÆò¦ÉvÉ®úÉ ¨ÉÞMÉÉ{É®úÉrÇù\SÉ VɱɪÉÉäÊxÉ&** ´ÉÞζSÉEòEÖò³ýÒ®ú¨ÉÒxÉɺºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉhÉÉÆ ´ÉnùÎxiÉ ªÉÉäÊxÉÊ®úÊiÉ EòxªÉÉiÉÖ±Éä¶ÉiÉÖ®úMÉÉ ®úÉʶɹÉÖ {ÉÉè®úÉ Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õÉ&** ¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEÖÆò¦ÉÉ OÉɨªÉÉ <ÊiÉ ºÉÚÊ®úʦÉ& ºÉ¨ÉÉJªÉÉiÉÉ& ¨ÉÞMÉ{ÉÊiɨÉEò®úÉtvªÉÉ´ÉÉ®úhªÉÉè ºÉ´ÉǦÉÉ´Éä¹ÉÖ** 38 39 40 41 +lÉ ®úÉʶɪÉÉäÊxɨÉɽþ* ¨Éä¹É´ÉÞ¹É˺ɽþɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ ªÉÉäxɪÉ&* iÉÖ®úMÉÉxiªÉÉrÈù ¨ÉÞMɺªÉ {ÉÚ´ÉÉÇrÈù SÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉtÉäÊxÉ&* ¨ÉvªÉÉä vÉxÉÖ¹ÉÉä ¦É´Éäx¨ÉkªÉÇ&* vÉxÉÖ¹ÉÉä ¨ÉvªÉpäùCEòÉhÉ& Eäò´É±É¨ÉxÉÖ¹ªÉ&* EÖÆò¦ÉÉä VɱÉvÉ®ú¨ÉxÉÖ¹ªÉ&* ´ÉÞζSÉEòEÖò³ýÒ®ú¨ÉÒxÉÉ& ºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉhÉÉÆ ªÉÉäÊxÉ&* VɱÉSÉ®úºÉÞ{ÉÉè EòCEÇò]õ¨ÉÒxÉÉè* ®úÉʶɹÉÖ EòxªÉÉiÉÖ±ÉɽþªÉÉ xÉMÉ®ú´ÉÉʺÉxÉ&** ¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEÖÆò¦ÉÉ ®úɶɪÉÉä OÉɨɴÉÉʺÉxÉ&* ˺ɽþÉä ¨ÉEò®úÉtÉrÈù SÉÉ®úhªÉÉè* BiÉÉÊxÉ ºlÉÉxÉÉÊxÉ ºÉ´ÉǦÉɹÉä¹ÉÖÊSÉxiªÉÉÊxÉ* {ÉÚ´ÉÉæHòSÉiÉÖ¹{ÉiÉÉä xÉMÉ®úOÉɨɴÉxÉ´ÉÉʺÉxÉ <iªÉilÉÇ&** MÉÖ¯ûºÉÉ訪ÉÉè OÉɨÉSÉ®úÉè ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÉè®úÉä®úMÉÉ ´ÉºÉÎxiÉ ´ÉxÉä VɱÉÊxɱɪÉÉè ¶ÉʶɶÉÖGòÉè ¦ÉÉäxÉxɹ]õÉÊnù¹ÉÖ OÉÉÁÉ&** 42 MÉÖ¯û¤ÉÖvÉÉè OÉɨɴÉÉʺÉxÉÉè* iÉjÉ MÉÖ¯ûxÉÇMÉ®äú OÉɨÉä ´ÉÉ ¥ÉÉÀhÉMÉÞ½þ´ÉɺÉÒ* ¤ÉÖvÉÉä ®úɹ]Åäõ VÉxÉ{Énä ù ´ÉÉ ´ÉºÉÊiÉ* ºÉÚ ª ÉÉæ ( +)Êpù i ɱɴÉɺÉÒ* EÖ ò VÉÉä ( +)Êpù E Ú ò ]õ´ÉɺÉÒ* ¶ÉÊxÉMÉǽþxÉEòÉxiÉÉ®ú´ÉɺÉÒ |ÉäiÉ´ÉxÉ´ÉɺÉÒ SÉ* ®úɽÖþ´ÉDZ¨ÉÒEò·É§É{ɱ±´É±É®úxwÉEÖò\VÉä¹ÉÖ ´ÉºÉÊiÉ* ¶ÉÖGòÉä VɱÉSÉ®ú¨ÉxÉÖ¹ªÉÉ&* +MÉÉvÉÆ VɱÉÆ ¶ÉÖGòºªÉ* SÉxpùÉä(+)MÉÉvÉVɱɴÉɺÉÒ* ºÉ®úÒºÉÞ{ɶSÉxpùÉä OÉɨÉÉiÉ ´ÉxÉÆ MÉSUôÊiÉ* ¶ÉÖGòÉä ´ÉxÉÉiÉ OÉɨÉÆ MÉSUôÊiÉ* ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ¦ÉÉäVÉxÉÆ ´ÉxÉVÉÆ ´ÉÉ OÉɨÉVÉÆ ´ÉÉ YÉÉiÉ´ªÉÆ* {ÉÉjÉ\SÉ xɹ]õpù´ªÉ\SÉ ¨ÉÖι]õ\SÉ OÉɨÉVÉÆ ´ÉÉ ´ÉxÉVÉÆ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ªÉÊnù OÉɨªÉ®úɶÉÉè {ÉÉè®úOɽþκiɹ`öÊiÉ SÉäiÉ OÉɨÉVÉÉiÉÉä OÉɨɴÉɺÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÖ¯û¹Éä¹´Éä´ÉÆ ºÉ´ÉÈ* iÉiÉ& {ÉÉè®úOɽþ +É®úhªÉ®úɶÉÉè {ÉÉè®úVÉÉiɨÉÉ®úhªÉ´ÉɺÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨Éä´É ´ªÉiªÉɺÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉÚªÉÉÇi¨ÉVÉäxnÖù{ÉÖjÉÉè {ÉIÉҺɨÉÉxÉÉè ºÉ®úÒºÉÞ{ɶSÉxpù& ¦ÉÞMÉÖnäù´ÉMÉÖ°ü Êuù{ÉnùÉè SÉiÉÖ¹{ÉnùÉè ¦ÉÚʨÉ{ÉÖjÉÉCEòÉê** 43 ¶ÉÊxɤÉÖvÉÉè {ÉÊIÉOɽþÉè* SÉxpù& ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉnù&* ¶ÉÖGòMÉÖ°ü ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉè* EÖòVÉÉCEòÉê SÉiÉÖ¹{ÉnùÉè* ¤ÉÖvÉÉä OÉɨÉʴɽþMÉ&* SÉxpùÉä VɱɮúɶÉÉè VɱɺɮúÒºÉÞ{É&.BiÉä OɽþÉ& ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉxÉ{ÉÖƺÉEòÉ&* ¤ÉÖvÉ& ºjÉÒxÉ{ÉÖƺÉEòi´ÉÉnÂù ºjÉÒ{ÉÖÆ´ÉMMÉÇʨɸÉÉƶÉκlÉiÉÉè ʨɸÉOɽþoù¹]õÉè SÉ ºjÉÒxÉ{ÉÖƺÉEò&* Eäò´É±ÉÆ ºjÉÒ´ÉMMÉÇʨɸÉÉƶÉκlÉiÉÉè ºjÉÒOɽþ¨ÉÉjÉoù¹]õÉè SÉ ÎºjɪɨÉä´É ´ÉnùÎxiÉ* {ÉÖÆ´ÉMMÉÉÇ´ÉκlÉiÉÉè iÉÖ ¤É±ÉªÉÉäMɨɴÉäIªÉ {ÉÖ¨ÉÉƺÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÊxɺiÉÖ {ÉÖzÉ{ÉÖƺÉEòi´ÉÉnÂù =Hò|ÉEòÉ®äúhÉ {ÉÖƺi´ÉºÉÚSÉEòÉä pù¹]õ´ªÉ&** MÉÖ¯û®úCEÇòºÉÖ¾þnùxÉCEòÉÇ ¤ÉÖvɺªÉ ¶ÉÖGòºªÉ ºÉÚªÉǶÉʶɴÉVVªÉÉÇ& EÖòVÉ®úʽþiÉÉ näù´ÉMÉÖ®úÉ䶶Éä¹ÉÉ Ê®ú{É´ÉÉä OɽþÉ YÉäªÉÉ&** ºÉÖ¾þnùÉè MÉÖ¯û¤ÉÖvɶÉÖGòÉ ªÉ¨ÉºªÉ ºÉÉä¨ÉºªÉ näù´ÉMÉÖ¯ûºÉÉ訪ÉÉè ¦ÉÉè¨ÉºªÉ ¶ÉʶÉVɦÉÞMÉÖVÉÉè ¶Éä¹ÉÉ Ê®ú{É´ÉÉä Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õÉ&** VÉÒ´ÉÉä ®ú´ÉäºiÉÖ Ê¨ÉjÉÆ ¶ÉʶÉxÉÉä VÉҴɺiÉlÉè´É ºÉÉä¨ÉºÉÖiÉ& ¶ÉÖGò¤ÉÖvÉÉè ¦ÉÉè¨ÉºªÉ iÉÖ ºÉÉ訪ɺªÉ ®úË´É Ê´ÉxÉÉ ºÉÖ¾þnù&** VÉҴɺªÉ ¦ÉÉè¨É´ÉVVªÉÉǶ¶ÉÖGòºªÉ ¶É¶ÉÉRÂóEòÊnù´ÉºÉEò®ú´ÉVªÉÉÇ& ®úÊ´ÉSÉxpù¦ÉÉè¨É´ÉVªÉÉǺºÉÖ¾þnùººÉÉè®äúººÉ¨ÉÉJªÉÉiÉÉ&** ®úʴɶÉʶɴÉVVªÉÉÇ ®úɽþÉ人ÉÖ¾þnù& EäòiÉÉäºiÉÖ SÉxpù¶ÉÖGòÉè SÉ ªÉä xÉÉäHòɺiÉä Ê®ú{É´ÉÉä ½þÉä®úÉSÉɪÉÉÇ ´ÉnùxiªÉä´ÉÆ ** 2 3 4 5 6 +lÉ ºÉÚªÉÉÇnÒù xÉÉÆ Ê¨ÉjɶÉjÉÖ¦ÉɴɨÉɽþ* =Hèò& {É\SÉʦÉ& ¶±ÉÉäEòè & ºÉÚªÉÉÇnÒù xÉÉÆ ¶ÉjÉÖʨÉjɦÉÉ´ÉOɽþÉ Ê´ÉYÉɪÉxiÉä* VÉÒ´É& ºÉÚªÉǺªÉ ¤ÉxvÉÖ&. +xªÉä Ê®ú{É´É&* EÖòVɺªÉ ¶ÉÖGòºÉÉ訪ÉÉè ʨÉjÉä. ºlɱɮúɶÉÉè ºlɱɺɮúÒºÉÞ{É&* ¶ÉÖGòÉä VɱÉSÉ®ú&* MÉÖ¯ûOÉÉǨÉSÉ®ú&* EÖòVÉÉä ¨ÉÉƺɦÉIÉhÉ&* ®úʴɺiÉÞhÉ ¦ÉIÉhÉ&** ʴɽþMÉÉè ¨ÉÞMɨÉEò®úZɹÉÉè ½þÉä®úɶÉɺjÉä {É®èúÌ´ÉÊxÉÌqù¹]õÉè +É®úhªÉʨÉÊiÉ SÉ ¨Éä¹ÉÆ ´ÉnùÎxiÉ ½þÉä®úÉÊ´Énù& EäòÊSÉiÉÂ** 44 ®úÉʶɹÉÖ ¨ÉEò®ú¨ÉÒxÉÉè ʴɽþMÉÉè* EäòÊSÉnùÉSÉɪÉÉÇ ¨Éä¹É¨ÉÉ®úhªÉʨÉÊiÉ ´ÉnùÎxiÉ** ÊuùiÉÒªÉÉvªÉɪÉ& {ÉÖ¯û¹ÉÉ ®úÊ´ÉMÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉÉ xÉ{ÉÖƺÉEòÉJªÉÉè ¤ÉÖvÉÉCEÇò{ÉÖjÉÉè SÉ xÉɪÉÉê ¦ÉÞMÉÖSÉxpù¨ÉºÉÉè OɽþÉ& º´É¦ÉÉ´ÉɱÉ ÊjÉvÉÉ |ÉÉäHòÉ& ** 1 +lÉ OɽþÉhÉÉÆ {ÉÖϱ±ÉMÉÉÊnù ʴɦÉÉMɨÉɽþ . ¶Éä¹ÉɺºÉÖ¾þnù&* ¨ÉxnùºªÉ ®úÊ´É ¦ÉÉè¨ÉSÉxpù´ÉVªÉÉÇ& ºÉÖ¾þnù&* ®úʴɶÉʶÉxÉÉè ®úɽþÉä& ¶ÉjÉÚ.

¶Éä¹ÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ&* EÖòVɺªÉ ¶ÉÖGò¤ÉÖvÉÉè ¤ÉxvÉÚ. ˺ɽþ +ÉÊnùiªÉºªÉ. ¶Éä¹ÉÉ& ʨÉjÉÉÊhÉ* EäòiÉÉä¶SÉxpù¶ÉÖGòÉè ¤ÉxvÉÖ. MÉÖ¯û& ¶ÉjÉÖ&. ¶Éä¹ÉÉ Ê®ú{É´É&* B´ÉÆ ½þÉä®úÉSÉɪÉÉÇ ´ÉnùÎxiÉ* OÉxlÉMÉÉè®ú´ÉɱÉ |ÉiªÉªÉÉilÉÈ {ÉÖxÉ´ÉÞÇÊkÉ´ÉSÉxÉÆ |ɶxÉÉnùÉè ´ÉIªÉÉ欃 . ´É޹ɦɶSÉxpùºªÉ. ¶Éä¹ÉɺºÉ´Éæ =nùɺÉÒxÉÉ&* VÉҴɺªÉÉÊnùiªÉÉä ¤ÉxvÉÖ&. EÖòVÉ& ¶ÉjÉÚ&. ¶Éä¹ÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ&* ¤ÉÖvɺªÉÉÊnùiªÉ& ¶ÉjÉÖ&. iÉÉèʱÉ& ¶ÉÖGòºªÉ* BiÉä ºÉ{iÉ®úɶɪÉ& ºÉ{iÉOɽþÉhÉÉÆ ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉÉÊxÉ** ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉ ¦É´ÉxÉÉSSÉiÉÖilÉÇ{É\SɨÉvÉxÉ´ªÉªÉɹ]õ¨ÉMÉÉ& º´ÉÉäSSÉä vɨ¨Éæ SÉ MÉiÉÉ OɽþɺiÉÖ iÉɱCEòÉʱÉEòººÉÖ¾þnù& ** 8 º´É¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähɦɴÉxÉÉSSÉiÉÖilÉÇ{É\SɨÉÊuùiÉÒªÉxɴɨÉɹ]õ¨É´ªÉªÉº´ÉÉäSSÉ®úÉʶÉκlÉiÉÉä OɽþÉä ¤ÉxvÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* iɱCEòɱɤÉxvÉÖÊ®úiªÉilÉÇ&* {ÉÚ´´ÉÉæHò¤ÉxvÉÖ¯ûHòºlÉÉxÉMÉiɶSÉänùÊvÉEò¤ÉxvÉÖ&* ¶ÉjÉÖ´ÉÉÇ ªÉɴɱEòɱɨÉÖHò®úɶÉÉè κlÉiɺiÉÉ´ÉnÂù¤ÉxvÉÖ&** ¹É¹`öÊjÉEòÉähɺÉƺlÉÉ& º´ÉºlÉÉxÉÉÊzÉvÉxɺÉ{iɨÉÉä{ÉMÉiÉÉ& ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉ®úʽþiÉÉ Ê®ú{ɴɺiÉɱCEòÉʱÉEòÉ& EòÊlÉiÉÉ&** 9 OɽþκlÉiɦɴÉxÉÉnÂù ¹É¹`öɹ]õ¨ÉÊjÉEòÉähɺÉ{iɨɮúÉʶɹÉÖ ÎºlÉiÉÉä Oɽþ& κlÉiɺªÉ Ê®ú{ÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* ºÉ½þMÉiɶSÉ Ê®ú{ÉÖ&* BiÉÉÊxÉ ¦É´ÉxÉÉÊxÉ º´É¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉÆ xÉ ºªÉÉiÉÂ* iɱCEòÉʱÉEòÊ®ú{É´É& EòÊlÉiÉÉ&** nù¶É¨ÉɪɴªÉªÉ vÉxÉMÉɶSÉiÉÖilÉÇnÖùζSɱEòºÉÆκlÉiÉɺºÉÖ¾þnù& +®úªÉ& {É®äú¹ÉÖ ®úÉʶÉι´ÉiÉÒ½þ EäòÊSÉiÉ |ɦÉɹÉxiÉää ** 10 OɽþκlÉiɦɴÉxÉÉiÉ nù¶É¨ÉɪɴªÉªÉvÉxÉSÉiÉÖilÉÇnÖùζSɱEòºÉÆκlÉiÉÉ OɽþÉ& κlÉiÉOɽþºªÉ ºÉÖ¾þnùÉä ¦É´ÉÎxiÉ* +{É®äú¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiÉÉ& OɽþÉ& ¶ÉjÉ´ÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ* B´ÉÆ EäòÊSÉiÉ |ɦÉɹÉxiÉä* ºÉ´ÉÇjÉ ºlÉÉxÉä ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉMÉiÉÉä ¤ÉxvÉÖ®Âú ¦É´ÉÊiÉ** =nùªÉä ¤ÉÖvÉMÉÖ¯û¨ÉxÉÖVÉÉä ¤ÉʱÉxÉÉä ¨ÉvªÉä SÉiÉÖ¹{ÉnùÉCEÇòEÖòVÉÉ& ʽþ¤ÉÖEäò(+)¨¤ÉÖMÉÉʨɶÉʶÉxÉÉä ¦ÉÞMÉÖ¶SÉ ¶Éä¹ÉɺiÉlÉɺiɨɪÉä ** 11 +lÉ Oɽþ®úɶÉÒxÉÉÆ ¤É±ÉɤɱɨÉɽþ* =nùªÉä ¤ÉÖvÉVÉÒ´ÉÉè ¤ÉʱÉxÉÉè* Êuù{ÉÉpùɶɪɶSÉ ¤ÉʱÉxÉ&* nù¶É¨É®úɶÉÉ´ÉCEÇòEÖòVÉÉè SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶɪɶSÉ ¤ÉʱÉxÉ&* SÉiÉÖilÉæ +ƤÉÖ®úɶɪÉ& ¶ÉʶɶÉÖGòÉè SÉ ¤ÉʱÉxÉ&* ºÉ{iɨÉä ¶ÉʶɮúɽÚþ EòÒ]õ®úɶɪɶSÉ ¤ÉʱÉxÉ&* iÉjÉ EòCEÇò]õEò¶SÉiÉÖilÉæ SÉɺiÉä SÉ ¤É±É´ÉÉxÉ EòÒ]õVɱɦÉÉ´ÉɱÉÂ** ¤ÉʱÉxÉÉä MÉÖ¯û®úʴɺÉÉè®úÉ Ênù´ÉºÉä SÉxpùÉi¨ÉVÉÉè ÊxÉ榃 Ênù´ÉÉ SÉ ®úÉjÉÉè ¶Éä¹ÉÉ& |ɤɱÉÉ& ºÉÉ訪ÉÉ& ¶ÉÖC±Éä(+)vɨÉÉ& EÞò¹hÉä** 12 {ÉÚ´ÉÉǼxÉä MÉÖ¯û¤ÉDZɴÉÉxÉÂ* ¨ÉvªÉɼxÉä ®úʴɤÉDZɪÉÖiÉ&* +{É®úɼxÉä ¨ÉxnùÉä(+)Ê{É ¤É±É´ÉÉxÉÂ* ¤ÉÖvÉÉä ÊnùxÉ®úÉjɺɨɤɱÉ&* SÉxpùÉä(+)Ê{É {ÉÚ´ÉÇ®úÉjÉä ¤É±É´ÉÉxÉÂ* EÖòVÉÉä ¨ÉvªÉ®úÉjÉä* +{É®ú®úÉjÉä ¶ÉÖGòÉä ¤É±É´ÉÉÊxÉÊiÉ* ºÉÉ訪ÉOɽþɺºÉ´´Éæ ¶ÉÖC±É{ÉIÉä ¤É±ÉªÉÖiÉÉ&* GÚò®úÉ& EÞò¹hÉ{ÉIÉä** ¶ÉÖC±Éä SÉxpùÉä ¤É±É´ÉÉxÉÖnùMɪÉxÉä ÊnùxÉEò®úÉä ¤É±ÉÉä{ÉäiÉ& ´ÉGòÉxÉÖ´ÉGòEòɱÉä ¶Éä¹ÉÉ& κxÉMrùÉ& |ÉnùÊIÉhÉMÉÉ&** 13 ¶ÉÖC±É{ÉIÉä ¤É±ÉªÉÖiɶSÉxpù&* =kÉ®úɪÉhÉä ºÉÚªÉÉæ ¤É±É´ÉÉxÉÂ* ´ÉGòÉxÉÖ´ÉGòEòɱÉä ¶Éä¹ÉÉ& ¤É±ÉªÉÖiÉÉ&* ªÉº¨ÉÉnÂù¦ÉÉMÉÉnÂù OɽþÉä ´ÉGò¨ÉÉ®Æú¦ÉiÉä ´ÉGòÊxÉ´ÉÞkÉä¶SÉ {ÉÖxɺiÉjÉ ªÉÉ´ÉiÉ& EòɱÉÉiÉ MÉSUôÊiÉ iÉÉ´ÉnÂù OɽþÉä ¤É±ÉªÉÖiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* |ÉnùÊIÉhÉMÉÉ& κxÉMrùÉ& ®úζ¨ÉÊ´ÉEòʺÉiÉɶSÉ OɽþªÉÖräù =kÉ®ú¦ÉÉMɺlÉɶSÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ** ¨Éä¹ÉÚ®úhÉʽþ¤ÉÖEòɦªÉÉÆ ¤É±É´É±{ÉÚ´ÉÈ iÉiÉÉä(+){É®Æú ʴɤɱÉÆ ½þÉä®úÉMÉÖ¯û¤ÉÖvÉ{ÉÊiÉʦɮúoù¹]õÉ iÉè®äú´É ªÉÖHòÉ ´ÉÉ ** 14 =nùªÉ´É¶ÉÉqù¶É¨ÉÉnùÉ®ú¦ªÉ iÉÞiÉÒªÉ ®úɶªÉxiÉÆ ®úÉ榃 ¹É]ÂõEÆò ¤É±ÉªÉÖiÉÆ* ʽþ¤ÉÖEòÉÊnù®úÉʶɹÉ]ÂõEÆò ¤É±É®úʽþiÉÆ* ½þÉä®úÉMÉÖ¯û¤ÉÖvÉ{ÉÊiÉʦÉoÇù¹]õÉ ªÉÖHòÉ´ÉÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ** ˺ɽþÉtÉ Ênù´ÉºÉ¤É±ÉÉ& EÖÆò¦ÉvÉ®úÉtÉ ÊxɶÉɺÉÖ ¤É±É´ÉxiÉ& =kɨɨÉvªÉ¨É ʴɤɱÉÉ& EäòxpùÉtÉ& |ÉÉ{iÉä{ªÉÊxÉ´ÉÞÇkÉÉ&** 15 ˺ɽþÉtÆ ®úÉʶɹÉ]ÂõEÆò ÊnùxɤɱɪÉÖiÉÆ* EÖÆò¦ÉÉtÆ ÊxÉ榃 ¤É±ÉªÉÖiÉÆ* =nùªÉEäòxpùMÉiÉÉ ®úɶɪÉ& =kɨɤɱɪÉÖ i ÉÉ&* =nù ª ÉÉnÚ ù v ´ÉÇ ® úÉʶÉEä ò xpù M ÉiÉÉ ®úɶɪÉÉä ¨ÉvªÉ¨É¤É±ÉÉ&* =nùªÉɱ{ÉÚ´ÉÉæÊnùiÉ®úÉʶÉEäòxpùMÉiÉÉ ¤É±ÉÉ®úʽþiÉÉ&** ½þÉä®úÉ ¶ÉʶɪÉÖHòÉ ´ÉÉ Êuù{ÉnùÉ Ênù´ÉºÉä SÉiÉÖ¹{ÉnùÉ ®úÉjÉÉè ¤ÉʱÉxÉÉä ÊnùxÉɴɺÉÉxÉä ¶Éä¹ÉÉ xÉÉxªÉjɤɱɴÉxiÉ& ** 16 ¶ÉʶɪÉÖHòÉ ½þÉä®úÉ ¤É±É´ÉiÉÒ {ÉÚ´ÉÇ{ÉIÉSÉxpù¶SÉäiÉÂ* IÉÒhÉSÉxpùªÉÖiÉÉ nÖù¤ÉDZÉÉ Êuù{ÉnùÉ Oɽþ®úɶɪÉÉä ÊnùxÉä ¤É±ÉªÉÖiÉÉ&* SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂù Oɽþ®úɶɪÉÉä ®úÉjÉÉè ¤É±ÉªÉÖiÉÉ&* EòÒ]õ®úÉʶÉOɽþÉ ºÉxvªÉªÉÉä¤ÉDZɪÉÖiÉÉ <ÊiÉ* =HòºlÉÉxÉEòɱÉÉnùxªÉjÉ IÉÒhɤɱÉÉOɽþ®úɶɪÉ&** iÉɱCEòÉʱÉEò xÉèºÉÐMMÉEò ºÉx{ÉÉÊiÉEòʨÉjɶÉjÉÖ¨ÉvªÉºlÉÆ ¤É±É¨ÉÊ{É SÉiÉÖ¹|ÉEòÉ®Æú ºlÉÉxÉÉ¸ÉªÉ EòɱÉSÉä¹]õÉÊnùʦÉ& ** 17 ºlÉÉxÉÉ¸ÉªÉ EòɱÉSÉä ¹ ]õÉʦɶSÉiÉÖ Ì ¦ÉºiÉɱCEòÉʱÉEòxÉè º ÉÐMMÉEò ºÉÉx{ÉÉÊiÉEòʨÉjɶÉjÉÖ ¨ ÉvªÉºlÉÆ SÉiÉÖ ¹ |ÉEòÉ®Æ ú ¤É±ÉÆ YÉÉiÉ´ªÉÆ * º´ÉÉä S Sɺ´Épä ù C EòÉhÉ º´ÉxÉ´ÉÉƶɺ´É¦É´Éxɺ´É¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉMɺªÉ ºlÉÉxɤɱɨÉÖHÆò* =nùªÉä MÉÖ¯û¤ÉÖvɨÉxÉÖVÉÉ <iªÉxÉäxÉ +ɸɪɤɱɨÉÖHÆò* ¤ÉʱÉxÉÉäMÉÖ¯û®úʴɺÉÉè®úÉ <iªÉxÉäxÉ EòɱɤɱɨÉÖHÆò* ¶ÉÖC±ÉäSÉxpùÉä¤É±É´ÉÉxÉ . ¶Éä¹ÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ&* ¶ÉxÉäMÉÖǯû¤ÉÖvɶÉÖGòÉ& ʨÉjÉÉÊhÉ. ®úɽÖþ¤ÉÖvÉÉè ¶ÉjÉÖ. ¶Éä¹ÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ&* SÉxnÂùºªÉ VÉҴɤÉÖvÉÉè ¤ÉxvÉÚ. ¶Éä¹ÉÉ& Ê®ú{É´É&* B´ÉÆ ¶ÉjÉÖʨÉjÉÉänùɺÉÒxÉÉ OÉÉÁÉ&*ò* ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähɺÉÆYÉÉ vÉxÉÖ®úVÉ PÉ]õ ´É޹ɦÉ˺ɽþ¹É¹`öiÉÖ±ÉÉ& MÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉºÉÉè®ú¶ÉʶÉxÉÉÆ ÊnùxÉEò®ú¶ÉʶÉ{ÉÖjɶÉÖGòÉhÉÉÆ ** 7 vÉxÉÖMÉÖ®Ç úɨä ÉÚ±Ç ÉÊjÉEòÉähÉÆ* ¨Éä¹É& EÖòVɺªÉ.+ÉÊnùiªÉºªÉ MÉÖ¯û¤ÉÇxvÉÖ&. EÖòVÉ& ¶ÉjÉÖ&. ¶Éä¹ÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ&* ¶ÉÖGòºªÉ ®úÊ´ÉSÉxpùÉè ¶ÉjÉÖ. EòxªÉÉ ¤ÉÖvɺªÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 7 ʨÉjÉä. EÖòÆ ¦ÉÉè ¨ÉxnùºªÉ. ¶Éä¹ÉÉ& Ê®ú{É´É&* ®úɽþÉä¶SÉxpùÉÊnùiªÉÉè ¶ÉjÉÚ.

º´ÉÉäHò¡ò±ÉÉiÉ {ÉÉnÆù nùnùÉÊiÉ* xɹ]õÉÊnù ´ÉºiÉÖxÉ& ºÉÆJªÉÉYÉÉxÉä Ê´ÉÊxɪÉÉäMÉ&** SÉiÉÖ®äúEò˴ɶɹÉÉäb÷¶ÉxɴɺÉÆJªÉÉ& {É\SɺÉ{iÉnù¶ÉÊEò®úhÉÉ& ¨ÉxnùMÉÊiÉSÉxpù¦ÉÉMMÉǴɶÉʶɺÉÖiÉ®úʴɦÉÉè¨ÉVÉÒ´ÉÉxÉÉÆ ** 4 +lÉ Oɽþ®ú¶¨ÉÒxÉɽþ . ¨ÉÒxÉÉä xÉÒSÉ&* ¨ÉÒxÉ& ¶ÉÖGòÉ亪ÉÉäSSÉ&. ºÉ{iÉ˴ɶÉÊiÉ& ¶ÉÖGòºªÉ. ¦ÉÉè¨ÉºªÉ ºÉ{iÉ. nù¶ÉÉCEÇòºªÉ. ¨ÉEò®úÉä xÉÒSÉ&* ´É޹ɶSÉxpùºªÉÉäSSÉ& ´ÉÞζSÉEòÉä xÉÒSÉ& <ÊiÉ** ˴ɶÉÊiÉ®úlÉ nù¶É¦ÉÉMÉÉκjÉ {É\SÉEÆò ºÉ{iÉ˴ɶÉÊiɶSÉè´É +¹]õÉ˴ɶÉÊiɯûSSÉä¹ÉÚSSÉÉ& {É\SÉ jɪɶSÉè´É** 20 21 BEòÉäSSÉOɽþoù¹]õ¬É ºÉ´´ÉÇiɺºÉÖÊJÉxÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ* VÉÉiÉÉä(+){ªÉɪÉÖ¹¨ÉÉxÉ ¦É´ÉÊiÉ* uùÉè OɽþÉè =SSÉMÉiÉÉè Ê´ÉIÉäiÉä (SÉäiÉÂ) ºÉ´´ÉÇEò¨¨ÉǦÉÉäHòÉ* jÉªÉ =SSÉMÉiÉÉ ´ÉÒIÉxiÉä (SÉäiÉÂ) ®úÉVÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* SÉiÉÖ̦ɴÉÔÊIÉiɶSÉäSUôGò´ÉkÉÔ ¦É´ÉÊiÉ* +iÉ& {É®Æú Ênù´ªÉÉ&* {É\SÉʦÉ& ¹ÉÎbÂ÷¦É´ÉÉÇ =SSɺÉʽþiÉè´ÉÔÊIÉiɶSÉäqäù´ÉºÉ¨ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* <nÆù |ɶxÉVÉÉiÉEòªÉÉä& ºÉÆOÉÉÁÆ* xÉÒSÉOɽþ´ÉÒÊIÉiɶSÉänÂù +xÉɪÉÖ¹¨ÉÉxÉ xÉÒSÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* xÉ®úEò¨¨ÉÇ SÉ C±Éä¶ÉɶSÉ ¤É½þ´ÉÉä xÉÒSɺlÉÉ(¶SÉäiÉÂ) xÉÒSÉɶSÉhb÷ɱÉɶSÉ VÉÉiÉä®úvɨÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ VÉÉiÉÉ&** ÊjÉiÉÒªÉÉvªÉɪÉ& ¹É¹`Æö ÊuùiÉҪɦɴÉxÉÆ uùÉnù¶É¨ÉäEòÉnù¶ÉÆ xÉ {ɶªÉÊiÉ º´ÉºlÉÉxÉÉuùÒIÉxiÉä OɽþɺiÉnùxªÉÉÊxÉ ¦É´ÉxÉÉÊxÉ** 3 Oɽþnù¶ÉÇxɴɶÉÉiÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÆ ´ÉÉ ªÉtiÉ ¡ò±ÉÆ OɽþºªÉÉäHÆò iɺªÉÉvÉÈ ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ ÊjÉEòÉähɪÉÉä& κlÉiÉÉä Oɽþ&* ±ÉMxɺÉ{iɨɺlÉ& ºÉ´ÉÈ nùnùÉÊiÉ* SÉiÉÖilÉÇκlÉiÉ& {ÉÉnùÉäxÉÆ ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* nù¶É¨ÉκlÉiÉ& {ÉÉnÆù. iÉÉèʱÉxÉÔSÉ&* ¤ÉÖvɺªÉ EòxªÉÉäSSÉ&. EÖò³ýÒ®úÉä xÉÒSÉ&* EòCEÇò]õÉä VÉҴɺªÉÉäSSÉ&. ¶ÉÖGòºªÉ ¹ÉÉäb÷¶É. jɪɶSÉxpùºªÉ* B´É¨ÉÊiÉxÉÒSÉÉä YÉäªÉ&** ´ÉÒIÉäiÉä ÊxÉ®úÒIÉäiÉä* ®úʴɦÉÉè¨ÉÉè >ðv´ÉÇoù¹]õ¬É ´ÉÒIÉiÉä* ¶ÉÖGäòxnÖùVÉÉè ÊiɪÉÇMoù¹]õ¬É* <xnÖùMÉÖ°ü ºÉ¨Éoù¹]õ¬É* ºÉ{ÉǺÉÉè®úÉ +vÉÉäoù¹]õ¬É* nù¶ÉÇxɱÉIÉhÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ OÉÉÁÆ* SÉÉä®úɾþiÉ|ÉEò®úhÉä >ðv´ÉÇnù¶ÉÇxÉOɽþoù¹]äõ MÉÞ½þºªÉÉäv´ÉǦÉÉMÉÆ Ê´É{ÉÉ]õ¬ +xiÉMÉÇiɶSÉÉä®ú&* +vÉÉänù¶ÉÇxÉOɽþoù¹]äõ ±ÉMxÉä ¦ÉÚ Ë ¨É ʦÉi´ÉÉxiÉMÉÇ i É&* ÊiɪÉÇ M nù ¶ ÉÇ x ÉOɽþ o ù ¹ ]ä õ ʦÉËkÉ |ÉÉEòÉ®Æ ú ´ÉÉ Ê¦Éi´ÉÉxiÉMÉÇ i É&* ºÉ¨Énù¶ÉÇxÉOɽþoù¹]õ¬É uùÉ®äúhÉÉxiÉMÉÇiÉ& <ÊiÉ* B´ÉÆ pù´ªÉ¦ÉÉäVÉxÉä¹ÉÖ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ* ªÉlÉÉ SÉÉä®úÉä pù´ªÉ¨Éɽþ®úÊiÉ +vÉÉä¦ÉÉMÉÆ Ê´É{ÉÉ]õ¬ ´ÉÉ uùÉ®äúhÉ ´ÉÉ >ðv´ÉÈ Ê¦Éi´ÉÉ ´ÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉSªÉÆ* uù´ªÉ\SÉ ¦ÉÚ¨ÉÉè κlÉiÉÆ. ¤ÉÖvɺªÉ xÉ´É. EòxªÉÉ xÉÒSÉ&* ¨ÉEò®ú& EÖòVɺªÉÉäSSÉ&. VÉҴɺªÉ nù¶É* BiÉè& ÊEò®úhÉè& {ÉÚ´ÉÉæHò¡ò±ÉÆ Ê´É¦ÉVªÉ EòlɪÉäiÉÂ** 1 ºÉ´ÉÈ {ɶªÉÊiÉ ±ÉMxÉä EÖòVÉκjɪÉɪɪÉÉä¶SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÆ . ¨Éä¹ÉÉä xÉÒSÉ&* ¨Éä¹ÉÉ(+)CEÇòºªÉÉäSSÉ&.¨ÉxnùºªÉÉƶɴɶSÉi´ÉÉ®ú& SÉxpùºªÉèEò˴ɶÉÊiÉ. vɶɨÉɪɴªÉªÉvÉxÉMÉÉ <ÊiÉ ¶±ÉÉäEòuùªÉäxÉ ºÉÉx{ÉÉÊiÉEò¨ÉÖHòÆ * VÉÒ´ÉÉä®ú´ÉäºiÉÖʨÉjÉÆ <jÉ ¶ÉjÉÖʨÉjÉÉänÉù ºÉÒxÉ¦É´É =Hò&* B´É¨É¹]õvÉÉ OɽþÉhÉÉÆ ¤É±É¨ÉÖHÆò* OɽþÉhÉÉÆ ¤É±ÉɤɱÉÆ YÉÉi´ÉÉ ¡ò±ÉÆ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ** ¨ÉxnùÉ®úºÉÉ訪ɴÉÉC{ÉÊiÉʺÉiÉSÉxpùÉCEòÉÇ ªÉlÉÉäkÉ®Æú ¤ÉʱÉxÉ& xÉèºÉÐMMÉEò¤É±É¨ÉäiÉiÉ ¤É±ÉºÉɨªÉä(+)º¨ÉÉiÉ ¤É±ÉÉÊvÉCªÉÆ** +lÉ ´ÉÒIÉhÉ|ÉEòɱɨÉɽþ . {É\SÉ VÉҴɺªÉ.OɽþκlÉiɦÉÉ´ÉÉnùÉ®ú¦ªÉ ¹É¹`Æö ÊuùiÉҪɦɴÉxÉÆ uùÉnù¶É¨ÉäEòÉnù¶ÉÆ OɽþÉ xÉ ´ÉÒIÉxiÉä* +xªÉÉÊxÉ ¦É´ÉxÉÉÊxÉ ´ÉÒIÉxiÉä* BiÉVVÉÉiÉEò±ÉIÉhÉÆ* ´ÉÒIÉxiÉä ®úʴɦÉÉè¨ÉÉ´ÉÚv´ÉÈ ¶ÉÖGäòxiÉÖVÉÉè Eò]õÉIÉähÉ <xiÉÖMÉÖ°ü ºÉ¨Éoù¹]õ¬É ®úɽÖþ& ºÉÉè®úÉä(+){ªÉvÉÉäoù¹]õ¬É** 2 =Häò¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ +iªÉÖSSÉ ºÉÆÊYÉiÉÆ ËjɶÉi¦ÉÉMɨÉɽþ . ={ÉÊ®úκlÉiÉÆ ´ÉÉ ¦ÉÚ¨Éä®úvÉ& κlÉiÉÆ ´ÉÉ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ* pù´ªÉºªÉ ¨ÉÖJÉÊSɼxÉÆ SÉ Oɽþnù¶ÉÇxɦÉÉMÉä ´ÉnäùiÉÂ* ªÉlÉÉ ºÉ{iɨɮúÉʶɶSÉ®úÊiÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉiÉ Êuù{ÉÉiÉ ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉuùÉ iÉlÉÉ SÉ®ú x É SÉÉä ® ú É ä pù ´ ªÉ¨Éɽþ ® ú i É * {ÉÚ ´ ÉÉæ H ò´ÉxÉOÉɨÉVɱÉÉÊnù ¹ ÉÖ SÉÉä ® ú É ä pù ´ ªÉÆ ºlÉÉ{ɪÉä Ê nù Ê iÉ ºÉ{iɨɺlÉOɽþ®úÉʶɴɶÉäxÉ EòlɪÉäiÉÂ* +É°üfø®úÉʶɴɶÉÉiÉ SÉ®úκlÉ®úÉä¦ÉªÉÉiÉ ¤ÉʽþMÉÞǽäþ ´ÉÉ MÉÞ½þÉxiÉä ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÈ pù´ªÉκlÉiɺlÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ >ðv´ÉǨÉÖJÉä >ðv´ÉÇκlÉiÉÆ pù´ªÉÆ* +vÉÉä¨ÉÖJÉä +vÉ&κlÉiÉÆ pù´ªÉÆ* ÊiɪÉÇRó¨ÉÖJÉä ¦ÉÚ¨ÉÉè κlÉiÉÆ pù´ªÉÆ <ÊiÉ ®úÉʶÉOɽþ´É¶ÉÉnÂù ´ÉÉSªÉÆ* SÉÉä®úÉä(+É){ªÉä´ÉƨÉÖJÉ&* iÉjÉ =nùªÉ®úÉʶÉκiɪÉÇRÂó¨ÉÖJɺɽþ´ÉkÉÔ ºªÉÉnÂù MÉÞ½þÉiÉ ¤Éʽþ®úɺÉzɶSÉÉä®úÉä MÉÞ½äþ κlÉiÉÆ pù´ªÉÆ ½þºiÉäxÉɽþ®úÊnùÊiÉ ´ÉÉSªÉÆ* +É°üfø®úÉʶÉEäòxpèù´ÉÉÇ iÉjɺlÉè®Âú pù´ªÉÆ ÊxÉqæù¶ªÉÆ* iÉjÉÉ°üfø´É¶ÉÉiÉ SÉÉä®ú¶SÉ®úxÉ ½þ®úÊiÉ* iÉnùºiÉä ¤É±ÉªÉÖiÉä +ɺÉxɺlÉÉä ½þ®úÊiÉ* iÉqù¶É¨Éä ¤É±ÉªÉÖiÉä κlÉi´ÉÉ ½þ®úÊiÉ* SÉiÉÖilÉæ ¤É±ÉªÉÖiÉä ¶ÉʪÉiÉÉä ½þ®úÊiÉ* iÉjÉÉänùªÉ´É¶ÉÉiÉ |ɶxÉEòɱÉä SÉÉä®ú´ÉÞËkÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉuùnäùnÂù =nùªÉEäòxpùOɽþ®úÉʶÉʦÉÊ®úÊiÉ** ºÉÖÊJÉxÉ& |ÉEÞò¹]õEò¨¨ÉÉÇ ®úÉVÉ|ÉÊiÉ°ü{ÉEòÉä(+)lÉ ®úÉVÉÉ SÉ BEòÊuùÊjÉSÉiÉÖ̦ɮÂú VÉɪÉxiÉä(+)iÉ& {É®Æú Ênù´ªÉÉ& ** nù¶ÉÇxÉ¡ò±É¨ÉÊ{É nùtÖκjÉEòÉähɺÉ{iɨÉSÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉMÉiÉÉ& +vÉÇ¡ò±ÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÈ {ÉÉnùÉäxÉÆ {ÉÉnù¨ÉxªÉjÉ** 18 ¨ÉxnùÉnÂù ¤É±ÉÒ EÖòVÉ&* EÖòVÉÉnÂù ¤É±ÉÒ ºÉÉ訪É&* ºÉÉ訪ÉÉnÂù ¤É±ÉÒ MÉÖ¯û&* VÉÒ´ÉÉnÂù ¤É±ÉÒ ¶ÉÖGò&* ¶ÉÖGòÉnÂù ¤É±ÉÒ SÉxpù&* SÉxpùÉnÂù ®úÊ´É®Âú ¤É±É´ÉÉxÉÂ* ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ OɽþÉhÉÉÆ ¤É±ÉºÉɨªÉä +xÉäxÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÆ OɽÆþ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉ <ÊiÉ** =SSÉɺiÉÖ±ÉÉVÉEòxªÉÉ& Gò¨ÉähÉ ZɹɨÉÞMÉEÖò³ýÒ®úMÉÉä{ÉiɪÉ& ºÉè®úÉCEÇòºÉÉè¨ªÉ ¦ÉÞMÉÖEÖòVÉMÉÖ¯û¶ÉʶÉxÉÉÆ ºÉ{iɨÉÉ& xÉÒSÉÉ&** 19 iÉÉèʱɨÉÇxnùºªÉÉäSSÉ&. {É\SÉnù¶É ºÉÉ訪ɺªÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 8 <ÊiÉ SÉä¹]õɤɱɨÉÖHÆò* ½þÉä®úɶÉʶɪÉÖHòÉ <iªÉxÉäxÉ iÉɱCEòÉʱÉEò¤É±É¨ÉÖHÆò* ¨ÉxnùÉ®úºÉÉè¨ªÉ <iªÉxÉäxÉ xÉèºÉÐMMÉEò¤É±É¨ÉÖHÆò* =kɨɨÉvªÉ¨ÉʴɤɱÉÉ <ÊiÉ. +¹]õÉ˴ɶÉÊiÉ& EÖòVɺªÉ. ºÉÚªÉǺªÉ {É\SÉ.˴ɶÉÊiɨÉÇxnùºªÉ.

<ÊiÉ ºÉÆYÉÉ** >ðv´ÉǨÉÖJÉÉä ®úʴɨÉÖHòÉä ®úÉʶɪÉÖÇHòºi´ÉvÉÉä¨ÉÖJÉÉä YÉäªÉ& +ʦɱÉʹÉiÉκiɪÉÇEÂò ºªÉÉkÉä¹ÉÉÆ EäòxpùɶSÉ iɱºÉÆYÉÉ& 15 ®úʴɨÉÖHò®úÉʶɰüv´ÉǨÉÖJÉ&* ®úʴɪÉÖHò®úÉʶɮúvÉÉä¨ÉÖJÉ&* +ʦɱÉʹÉiÉκiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉÉä®úÉʶÉ&* iÉä¹ÉÉÆ jɪÉÉhÉÉÆ EäòxpùɶSÉ iɱºÉÆYÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ ºÉÚªÉÇMÉÊiɴɶÉÉiÉÂ** >ðv´ÉǨÉÖJÉÉä ªÉÊnù ®úÉʶɽþÉæ®úÉ |ɶxÉä xÉ®úºªÉ ʺÉÊrùEò®úÒ +xªÉä Ê´É¡ò±Éä ¦É´Éiɶ¶É֦ɪÉÖiÉoù¹]äõ ¶ÉÖ¦ÉÉJªÉä SÉ ** 16 >ðv´ÉǨÉÖJÉÉÊnù ¡ò±É¨Éɽþ{ÉÞSUôEòºªÉ . SÉxpùÉä ¨ÉvªÉÉÊvÉEò&. ˴ɶÉÊiÉMÉÖÇ®úÉä&. SÉiÉÖilÉÈ Ê½þ¤ÉÖEÆò. MÉÖ¯û¨ÉÇPªÉ´ÉªÉÉ&. {É\SÉɶÉnùCEÇòºªÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ ºÉÉrÇùÊjÉEÆò ÊjÉEòÉähÉä ºÉÉrÇùSÉiÉÖ¹EÆò SÉiÉÖrÇùºlÉ& ** 9 5 ºÉ´ÉÈ {ɶªÉÊiÉ ±ÉMxÉä EÖòVÉ&* ¦ÉÉè¨ÉÉä ±ÉMxÉMÉiÉ& ºÉ´ÉÈ ÊEò®úhÉÆ {ɶªÉÊiÉ* ÊjÉiÉÒªÉɪɪÉÉä& κlÉiÉ& ®ú¶¨ÉÒxÉÉÆ SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÆ {ɶªÉÊiÉ* ÊjÉEòÉähÉκlÉiÉÉä ¦ÉÉè¨É& º´ÉÉäHòÊEò®úhÉÉrÈù ÊjÉEòºÉʽþiÉÆ {ɶªÉÊiÉ* +rÇùªÉÖHÆò SÉiÉÖ¹EÆò SÉiÉÖilÉǺlÉ& {ɶªÉÊiÉ** ®ú¶¨ÉÒ\VÉÉʨÉjÉMÉÉä nù¶É¨Éä uùÉ´ÉrÇù¨ÉÒIÉiÉä xɴɨÉä ¦ÉÉè¨É¶¶Éä¹ÉÉhÉɨÉÊ{É Ê´É¦ÉÉVªÉʨÉÊiÉ EäòÊSÉÊnùSUôÎxiÉ** 6 VÉÉʨÉjÉMÉiÉÉä ¦ÉÉè¨É& ºÉ´ÉÉÇxÉ ÊEò®úhÉÉxÉ {ɶªÉÊiÉ* nù¶É¨Éä κlÉiÉ& uùÉè ÊEò®úhÉÉè {ɶªÉÊiÉ* xɴɨÉä º´ÉäHòÊEò®úhÉÉrÈù {ɶªÉiÉÒÊiÉ** ¦ÉÉè¨ÉOɽþhÉÆ OɽþÉä{ɱÉIÉhÉÉilÉÈ ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ OɽþÉhÉɨÉä´ÉÆ Ê´É¦ÉVªÉ ¡ò±ÉÆ EòlɪÉäiÉÂ* =Hò|ÉEòÉ®Æú OɽþÉ& ¡ò±ÉÆ nùnùÉiÉÒÊiÉ EäòÊSÉnùÉSÉɪÉÉÇ ´ÉnùÎxiÉ* <nùÉxÉÓ {ÉÚ´´ÉÉæHò¨Éä´É OÉÉÁÆ* ªÉä OɽþÉ& EäòxpùÊjÉEòÉähÉiÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶Éä¹ÉÖκlÉiÉÉ& {ɶªÉÎxiÉ iÉä¹ÉÉÆ ÊEò®úhÉʴɦÉÉMÉÆ Ê´É¦ÉVªÉ ªÉɴɱºÉÆJªÉÉ +ƶɺiÉɴɱÉ ºÉÆJªÉÉiÉÆ SÉÉä®ú¾þiÉpù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ |ɶxÉä pù´ªÉºªÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉSªÉÉ* {ÉÉ{ÉOɽèþ& {ÉÉ{É¡ò±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ. ʺÉiÉ®úÉä¨ÉÉ <iªÉilÉÇ&. ¶ÉÊxÉ´ÉÞrù <ÊiÉ** uùÉËjɶÉnäùEòºÉ{iÉÊiÉ{É\SÉɶÉËuù¶ÉÊiÉÊjÉ˴ɶɶÉiÉÆ ¦ÉÞMÉÖ¶ÉʶɮúÊ´ÉMÉÖ¯ûºÉÉä¨ÉVɦÉè¨ÉÉCEòÔhÉÉÆ ´ÉnùxiªÉxªÉä** 12 uùÉËjɶÉiÉ ¶ÉÖGòºªÉ. iÉ{ÉxÉ& {ÉʱÉiÉ&. ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉè& ¶É֦ɡò±ÉÆ** ʨÉjɺ´ÉIÉäjÉÉäSSÉÊjÉEòÉähɺÉʽþiÉÉ OɽþÉ& ¡ò±ÉÆ nùtÖ& {ÉÉnÆù {ÉÉnäùxÉÉäxÉÆ ºÉÆ{ÉÚhhÉÇ\SÉÉjÉ¡ò±É¨ÉrÈù ** 7 {ÉÚ´´ÉÉæHòºlÉÉxÉMÉiÉOɽþ®úζ¨ÉªÉÇlÉÉ ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ iÉnÖùSªÉiÉä* ʨÉjÉäÊiÉ-ʨÉjÉIÉäjÉMÉiÉ& {ÉÉnÆù ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* º´ÉIÉäjÉMÉiÉ& {ÉÉnùÉäxÉ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* =SSÉMÉiÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÈ ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* ÊjÉEòÉähÉMÉÉä(+)rÈù ¡ò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* BiÉiÉ ¡ò±ÉÉä{ɪÉÉäMɱÉIÉhÉÆ** º´É º´ÉÉʨÉxÉÉÆ ´ÉªÉÉä ªÉkÉnäù´É iÉä¹ÉÉÆ OɽþÉhÉÉ\SÉ** 10 BEòºÉ{iÉÊiɨÉÉ®ú¦ªÉ ¶ÉiɴɹÉÈ ¶ÉxÉä& ¡òhÉÒxpùºªÉ SÉÉäHÆò* ˴ɶÉÊiɺÉƪÉÖHÆò ¶ÉiɨÉ{É®äú ´ÉnùÎxiÉ* Oɽþ´ÉiÉ º´Éä¹ÉÉÆ ¦É´ÉxÉÉxÉÉÆ ´É¹ÉǨÉÖHÆò* OɽþºÉ¨É´É¹ÉÈ {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ ´ÉnäùiÉÂ* OɽþκlÉiÉ®úɶÉÉè ªÉä(+)¨¶ÉÉ& Oɽþ¦ÉÖHòɺiÉuùuùiºÉ®Æú ÊjɴɹÉÉÇÊnù¹ÉÖ ºÉƪÉÖVªÉ ´ÉnäùiÉÂ* º´É®úÉʶɺ´ÉpäùCEòÉhÉä º´ÉÉƶÉEäò¹ÉÖ Oɽäþ κlÉiÉä OɽþºªÉÉäHÆò ʴɦÉVªÉ EòlɪÉäiÉÂ* {É®ú´ÉMMÉÇκlÉiÉä ®úɶÉä®Æú¶ÉEòºªÉ ´ÉÉ ªÉnÖùHÆò iÉnùrÈù ´ÉÉ +rùÉÇrÈù ´ÉÉ Oɽþ´É¹Éæ ºÉƪÉÖVªÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ ªÉºªÉ OɽþºªÉÉäHÆò ´ÉªÉÉä ´ÉkÉÇiÉä iÉjÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ ¨É®úhÉVÉÒ´ÉxÉÆ SÉ OɽäþhÉ VÉɪÉiÉä <iªÉilÉÇ&** ¤ÉɱÉEÖò¨ÉÉ®úªÉÖ´ÉÉxÉÉä ¨ÉvªÉÉä ¨ÉvªÉÉÊvÉEò& {ÉʱÉiÉ´ÉÞrùÉè SÉ EÖòVɤÉÖvɦÉÞMÉÖMÉÖ¯û¶É¶É¦ÉÞkÉ{ÉxÉÉCEÇòºÉÖiÉÉ& {É®èú& EòÊlÉiÉÉ&** 11 EÖòVÉÉä ¤ÉɱÉ&* ¤ÉÖvÉ& EÖò¨ÉÉ®ú&.>ðv´ÉǨÉÖJÉÉä ®úÉʶɪÉÇÊnù ±ÉMxÉMÉiÉ& ÊSÉxiÉÉ . ¸ÉÖGòÉä ªÉÖ´ÉÉ. nù¶É¨ÉÆ ¨Éä¹ÉÚ®úhÉÆ. ˴ɶÉÊiÉ ¦ÉÉè¨ÉºªÉ. ¶ÉiÉÆ ®úɼ´ÉÉCEòÉæ& <ÊiÉ EäòÊSÉuùnùÎxiÉ* MÉÖ¯ûEÖòVɪÉÉä®Âú ʴɶÉÆiÉä®úÉ®ú¦ªÉ BEòËjɶÉuù¹ÉÉÇzɪÉäiÉÂ* +xªÉä¹ÉÉÆ {ÉÚ´´ÉÇ´ÉiÉÂ* +xÉäxÉ SÉÉä®ú´ÉªÉÉä Ê´ÉYÉɪÉiÉä** Eòh]õEòEäòxpùSÉiÉÖ¹]õªÉºÉÆYÉÉ ±ÉMxÉɺiÉʽþ¤ÉÖEònù¶É¨ÉÉxÉÉÆ |ÉÉOÉäJÉÉMÉiÉ®úÉ覃 ½þÉä®äúiªÉÉSÉIÉiÉä ªÉ´ÉxÉÉ&** 13 xÉÒSÉÉCEÇòMÉiÉÉ Ê´É¡ò±ÉÉ Ê®ú{É֦ɴÉxÉMÉiÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ SÉɱ{{É¡ò±ÉÉ& ÊxɽþiÉÉ OɽäþhÉ ½þÒxÉÉƶɴÉÉä(+){ɺɴªÉäxÉ ºÉƪÉÖHòÉ&** 8 =nùªÉºÉ{iɨÉSÉiÉÖilÉÇn¶ù ɨÉÉxÉÉÆ Eòh]õEòEäòxpùSÉiÉÖ¹]õªÉºÉÆYÉÉ&* =nùªÉMÉiÉÆ ®úÉ覃 ½þÉ®ä úä iªÉÉSÉIÉiÉä ªÉ´ÉxÉÉ&** xÉÒSÉ®úÉʶÉκlÉiÉOɽþ Ê Eò®úhÉÉ Ê´É¡ò±ÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚ f ø O ɽþ Ê Eò®úhÉÉ&* ¶ÉjÉÖ®úÉʶÉκlÉiÉOɽþÊEò®úhÉÉ& º´É±{É¡ò±ÉnùÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ªÉÖrù{É®úÉÊVÉiÉɶSÉ ½þÒxÉÉƶɴɶSÉxpùºªÉ ´ÉÉ OɽþºªÉ ´ÉÉ nùÊIÉhɦÉÉMɺlÉÉ OɽþÉ +±{É¡ò±ÉnùÉ ¦É´ÉÎxiÉ* º´ÉIÉäjɺ´ÉÉäSSÉʨÉjÉMÉɶSÉäiÉ º´ÉÉäHò¡ò±ÉnùÉ B´É ¦É´ÉÎxiÉ* SÉÉä®úɾþiÉ|ɶxÉä ªÉä Ê´É¡ò±ÉÉ ®ú¶¨ÉªÉºiÉɴɱºÉÆJªÉÆ ºÉºªÉÆ ´ÉÉ ¡ò±ÉÆ ´ÉÉ SÉÉä ® è ú ¦ÉÇ Ê IÉiÉÆ * +xªÉSUÖ ô ¦ É´ÉÒÊIÉiÉ®úζ¨ÉºÉÆ J ªÉÆ pù ´ ªÉÆ |ɹ]õ É ±É¦ÉiÉä * ʨÉjÉOɽþκlÉiÉ´ÉÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä ¶É֦ɴÉÒÊIÉiÉ®úζ¨ÉºÉÆJªÉÆ ±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +xªÉzɶªÉÊiÉ** ¶ÉʶɱÉMxɺlÉɦªÉÉÆ iÉÞiÉҪɺÉ{iɨÉSÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉÉÊxÉ nÖùζSɱCEÆò VÉÉʨÉjÉÆ Ê½þ¤ÉÖEÆò ¨Éä¹ÉÚ®úhÉ\SÉÉÊ{É** ºiÉxÉ{ÉÉxɴɪÉÉ ¦ÉÉè¨É& ¹ÉÉäb÷¶É´É¹ÉÉæ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖÇvɺªÉɹ]õÉè ËjɶÉiÉ MÉÖ®úÉä®úlÉäxnùÉ人É{iÉÊiÉ®úCEÇòºªÉ {É\SÉɶÉiÉ ** 9 EÖòVÉκjɴɹÉǪÉÉ& SÉiÉÖilÉǴɹÉÉÇnùÉ®ú¦ªÉɹ]õ´É¹ÉÇ{ɪÉÇxiÉÆ ´ÉªÉÉä ¤ÉÖvɺªÉÉäHÆò* xɴɴɹÉÉÇnùÉ®ú¦ªÉ ¹ÉÉäb÷¶É´É¹ÉÇ{ɪÉÇxiÉÆ ¶ÉÖGòºªÉ* ºÉ{iÉnù¶É´É¹ÉÉÇnùÉ®ú¦ªÉ uùÉËjɶÉuù¹ÉÉÇxiÉÆ MÉÖ®úÉä& jɪÉϺjɶÉuù¹ÉÉÇnùÉ®ú¦ªÉ {É\SÉɶÉuù¹ÉÉÇxiɨÉÉÊnùiªÉºªÉ* BEò{É\SÉɶÉnùÉ®ú¦ªÉ ºÉ{iÉÊiɴɹÉÉÇxiÉÆ SÉxpùºªÉ** ®úɽþÉäCEòÉæ®ú¤nù¶ÉiÉÆ Ë´É¶ÉÊiÉ®úÊ{É SÉÉ{É®èú®Âú Ê´ÉÊxÉÌqù¹]Æõ 14 ±ÉMxÉSÉxpùºlÉÉxɪÉÉä& ¦É´ÉxɪÉÉä& iÉÞiÉÒªÉÆ nÖùζSɱEòºÉÆYÉÆ* ºÉ{iɨÉÆ VÉÉʨÉjÉÆ. BEòºÉ{iÉÊiɶSÉxpùºªÉ. ËjɶÉuù¹ÉÉÇ ¤ÉÖvɺªÉ.

EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 10 ʺÉÊrùEò®úÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +xªÉä +vÉÉä¨ÉÖJÉÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉä ½þÉä®äú Ê´É¡ò±Éä ¡ò±É®úʽþiÉä ¦É´ÉiÉ&* ªÉÊnù iÉä ¶É֦ɪÉÖiÉä ¶ÉÖ¦Éoù¹]äõ ´ÉÉ ¶ÉÖ¦Éä ¦É´ÉiÉ&* EòɪÉǺªÉ {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉÎ{iÉ®Âú ¦É´ÉÊiÉ* SÉÉä®úɾþiÉä >ðv´ÉǨÉÖJÉä ={ÉÊ®úκlÉiÉÆ. ®úɽÖþ¨ÉxnùÉè ¶ÉjÉÚ* ªÉnÂù ¦ÉÉ´ÉÉä Oɽþ& ¶ÉjÉÖxÉÒSɨÉÚføMÉiÉ& Eäòxpäù ÊjÉEòÉähÉä ºªÉÉiÉ GÚò®úªÉÖiÉä où¹]äõ ºÉ ¨ÉÞiÉ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ {ÉÚ´´ÉǹÉ]ÂõEäò Oɽäþ κlÉiÉä Oɽäþ ¨ÉÞiÉ&* +{É®ú¹É]ÂõEäò {É®únäù¶Éä* OɽþκlÉiÉ®úɶªÉƶÉEòºÉ¨É¦ÉÚ謃 ´ÉnäùiÉÂ* ¹É´ÉÆ ®úÉäMɨɮúhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉnÂù ¦ÉɳÃý+ÉʦÉ{ÉÉä OɽþÉä(+)ÊiɤɱɴÉÉxÉ iɺªÉ ºÉ¨{ÉnÆù ´ÉnäùiÉÂ* ªÉnÂù ¦ÉÉ´ÉÉä OɽþÉä ±ÉMxÉÆ xÉ {ɶªÉÊiÉ iÉnÂù¦ÉɴɺiɺªÉ . ÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉä ¦ÉÚ¨ÉÉè κlÉiÉÆ pù´ªÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ pù´ªÉ¨ÉÖJÉ\SÉ** ÊIÉiªÉƤÉÖ{É´ÉxÉ{ÉÉ´ÉEòʴɪÉÎxiÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ {É\SÉEòÊlÉiÉÉÊxÉ ¤ÉÖvɦÉÞMÉÖ¶ÉÊxÉ ¦ÉÉè¨ÉÉxÉÉÆ VÉҴɺªÉè¹ÉÉÆ MÉÞ½þÉhÉÉ\SÉ** 17 +lÉ OɽþÉhÉÉÆ ÊIÉiªÉÉÊnù{É\SɦÉÚiɺÉƤÉxvɨÉɽþ . MÉÖ¯û®úÉi¨ÉºÉÖ¾þiÉÂ.¤ÉÖvɺªÉ ¦ÉÚʨÉ&. ¶ÉxÉä®úÊxɱÉ&. ¤ÉÖvÉ& ¶ÉÖEò´ÉhhÉÇ&.MÉÖ¯û¶Sɨ{ÉEò{ÉÖ¹{É´ÉhhÉÇ&. SÉxpùÉä ½ÆþºÉ´ÉhhÉÇ&. +vÉÉä¨ÉÖJÉä ¦ÉÚ¨Éä®úvÉκlÉiÉÆ. ¦ÉÞMÉÖ¦ÉÉǪÉÉÇ.VɱɴÉÊiÉ ®úɶÉÉè +VɱÉOɽäþ κlÉiÉä EÚò{ÉÉnùÒxÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉänùvɺiÉÉVVɱɨɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÊnù ºlɱɮúɶÉÉè VɱÉOɽäþ κlÉiÉä ={ÉÊ®ú VɱɨÉκiÉ +vɺiÉÉzÉÉκiÉ* ®úÉʶÉOɽþÉè ºÉVɱÉÉè SÉäiÉ |ɦÉÚiɨÉÖnùEò¨ÉºiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +VɱÉuùªÉä xÉɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ´É¹ÉÇ|ɶxÉä B´É¨Éä´É ´ÉnäùiÉÂ* MÉÉäIÉÒ®ú\SÉ* +lÉ´ÉÉ ¤É±É´ÉSSÉäSUôjÉähÉè´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ´É¹ÉÇ|ɶxÉä iÉÉäªÉɺÉzÉä ´ÉÉ iÉÉäªÉÉnù¶ÉÔ ´ÉÉ +ÉpÇùpù´ªÉÆ º{ÉÞ¶ÉxÉ ´ÉÉ {ÉÞSUôÊiÉ ªÉÃÊnù iÉnùºiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +lÉ´ÉÉκiÉ xÉÉκiÉ <ÊiÉ ´ÉÉ ¶É¤nù& ¸ÉÚªÉiÉä iÉnùÉ iÉnùxÉÖ°ü{ÉÆ ´É¹ÉÈ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ¤ÉÖvÉ& +xªÉOɽäþhÉ ®úÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ ªÉÖiɶSÉäpÚùIÉ´ÉÉiɪÉÖiÉÆ ´É¹ÉÈ* ¤ÉÖvÉ BEòÉä(+){ªÉÖnùªÉÊiÉ SÉänÂù ¤ÉÖvÉIÉäjÉÉƶÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ´É¹ÉÇ®úʽþiÉÆ °üIÉ´ÉÉiɨɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ EÖòVɪÉÖiÉäoù¹]äõ Ê´ÉtÖx¨ÉäPÉv´ÉÊxɪÉÖiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉ޺ɽþVɦÉɪÉÉÇi¨ÉʨÉjÉ iÉxɪÉÉ®úªÉÉä ´ªÉ´ÉºlÉäªÉÉ& +CEÇò¶ÉʶɺÉÉ訪ɦÉÉMMÉÇ´ÉVÉÒ´ÉvÉ®úÉVÉÉCEÇòVÉ躺ÉiÉiÉÆ** 4 ®úÊ´É& Ê{ÉiÉÉ. ºÉÉ訪ÉÉä §ÉÉiÉÉ. ¦ÉÉè¨É& ¶ÉʶɯûÊvÉ®ú iÉÖ±ªÉ´ÉhhÉÇ&. EÖòVÉ& {ÉÖjÉ&. ¶ÉÖGòºªÉ VɱÉÆ. VÉҴɺªÉÉEòɶÉ&* BiÉÉÊxÉ {É\SɦÉÚiÉÉÊxÉ {É\SÉÉxÉÉÆ OɽþÉhÉɨÉÖHòÉÊxÉ* OɽþºªÉÉäHòÉÊxÉ {É\SɦÉÚiÉÉÊxÉ OɽþÉhÉÉÆ ®úɶÉÒxÉÉÆ º´É¦É´ÉxÉÉ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉÚiÉÉxÉÉÆ Ê´É¹ÉªÉÉä xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ* OɽþºªÉ ¦ÉÚiɺlÉÉxÉÉnùɾþiÉÆ pù´ªÉÆ VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉä ªÉnùɾþiÉÆ iɺªÉ ºlÉÉxÉ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* +ºiɨɪɮúÉʶÉxÉÉ +ºiÉMÉiÉnù¶ÉÇxÉ OɽäþhÉ SÉÉä®úɾþiÉpù´ªÉÆ ªÉjÉ SÉÉä®èú& ºlÉÉÊ{ÉiÉÆ iɱºlÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** SÉxpùÉä ªÉÆ ªÉÆ ®úÉ覃 ¦ÉÖRÂóHäò iɱº´ÉÉʨɦÉÚiɨÉxÉÖEÖòªÉÇiÉä Oɽþ®úɶɪÉ& º´ÉÉÊnùEòºlÉÉ& EÖò´´ÉÇxiªÉÉi¨ÉҪɦÉÚiÉÉÊxÉ** 18 ªÉt{É®ú{ÉIÉSÉxpùÉä ´ÉÉ ¶ÉjÉÖxÉÒSÉMÉÉä ´ÉÉ ªÉºªÉ OɽþºªÉ ®úÉ覃 ¦ÉÚRÂóHäò iɱº´ÉÉʨɦÉÚiÉÆ Eò®úÉäÊiÉ SÉxpù&* EäòxpùÊjÉEòÉähÉä¹ÉÖ OɽþªÉÖiÉä¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉOɽþ´É¶ÉɱÉ º´ÉÉäHÆò ¦ÉÚiÉÆ OÉÉÁÆ OɽþÉ xÉ ºÉÎxiÉ SÉänÂù ¤É±ÉªÉÖiÉ®úÉʶɴɶÉÉuùnäùiÉÂ** ªÉÊnù SÉxpùÉä ¤É±ÉªÉÖHò& Eò®úÉäÊiÉ ºÉ´ÉÇjÉ ºÉʱɱɨÉÉi¨ÉÒªÉÆ {ÉÞl´ÉÓ Eò®úÉäÊiÉ ÊnùxÉEÞòSSÉÉxªÉä º´ÉÉxªÉä´É EÖò´´ÉÇÎxiÉ** 19 {ÉÚ´´ÉÇ{ÉIÉSÉxpù& ºÉ´´ÉÇjÉ ¦ÉÉ´Éä ºÉʱɱÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ¤É±ÉªÉÖiÉ& º´ÉIÉäjɺ´ÉÉäSSÉMÉiÉÉä(+)Ê{É ºÉʱɱɨÉä´É Eò®úÉäÊiÉ* ºÉÚªÉæ ¤É±É®úʽþiÉä SÉxpù´ÉiÉÂ* ¤É±ÉªÉÖiÉä {ÉÞÊlÉ´ÉÓ Eò®úÉäÊiÉ* +xªÉä OɽþÉ& º´ÉÉÊxÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ** Sɨ{ÉEòEÖò®úhb÷ ¶É¶É¯ûÊvÉ®ú iÉÖ±ªÉ¶ÉÖEò½ÆþºÉÊSÉjÉxÉÒ±ÉÊxɦÉÉ& MÉÖ¯ûºÉÚªÉǦÉÉè¨É ¤ÉÖvɶÉʶɦÉÞMÉÖºÉÉè®úÉhÉÉʨɨÉä ´ÉhhÉÉÇ&** 20 <¨Éä OɽþÉhÉÉÆ ´ÉhhÉÉÇ& . EÖòVɺªÉÉÎMxÉ&. SÉxpùÉä ¨ÉÉiÉÉ. ºÉÚªÉÇ& EÖò¯ûhb÷ {ÉÖ¹{É´ÉhhÉÇ&. ºÉÉè®úÉä xÉұɴÉhhÉÇ& <ÊiÉ** +Éi¨ÉÉEÞòÊiÉ´ÉÇhhÉÉÇnùÒxÉ OɽþºiÉÖ xÉ VɽþÉÊiÉ{É®úMÉÞ½þºlÉÉä(+)Ê{É iɱº´ÉɨªÉÉEÞòÊiÉ´ÉhhÉÉê µÉVÉiÉÒiªÉ{É®äú ´ªÉ´ÉºªÉÎxiÉ** 21 º´ÉIÉäjɺ´ÉäSSÉ Ê¨ÉjÉMÉiÉäOɽäþ º´ÉÉEÞòÊiÉ\SÉ º´É¦ÉÉ´É\SÉ º´É´ÉhhÉÇ\SÉ ªÉtnÖùHÆò ªÉtuùIÉÊiÉ iɱºÉ´´ÉÈ ´ÉnäùiÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ* ªÉt¤É±Éä Oɽäþ ®úÉʶɴÉhhÉÇ\SÉ Oɽþ´ÉhhÉÇ\SÉ ºÉƪÉÖVªÉ ´ÉnäùiÉÂ* ®úɶÉÉè ¤É±ÉªÉÖiÉä ®úÉʶɴÉhhÉÈ |ÉvÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEòCEÇò]õEòÉxÉÉÆ ´ÉhhÉÉæ(+)ÊvÉ{ɺªÉ ÊxÉÌqù¹]õ& iÉä¹ÉÉÆ ÊjÉEòÉähɪÉÉä®úÊ{É ºÉ B´É ´ÉhhÉÇ& ** 22 ¨Éä¹ÉÉnùÒxÉÉÆ SÉiÉÖhhÉÉÈ ®úɶÉÒxÉÉÆ º´ÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ ´ÉhhÉÇ& ºÉ¨ÉÉÊnù¹]õ&* iÉä¹ÉÉÆ ÊjÉEòÉähɪÉÉä®úÊ{É ºÉ B´É ´ÉhhÉÇ& ºÉ¨ÉÉJªÉÉiÉ&* ¨Éä¹É´Éx¨Éä¹ÉÊjÉEòÉähÉ <iªÉÉÊnù** SÉiÉÖilÉÉÇvªÉɪÉ& ¶ÉÖ¹EòÉ ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÉè®úÉ ¦ÉÞMÉÖSÉxpù¨ÉºÉÉè VɱÉÉi¨ÉEòÉè ¦É´ÉiÉ& +ɸɪÉMÉÉè MÉÖ¯ûºÉÉ訪ÉÉè ¤ÉʱÉxÉÉÊ´ÉiªÉÖHò¨ÉÉSÉɪÉê& 1 ®úÊ´ÉEÖòVɺÉÉè®úÉ& ¶ÉÖ¹EòOɽþÉ&* ¦ÉÞMÉÖSÉxpùÉè VɱÉOɽþÉè* +ɸɪɮúÉʶɴÉÌkÉxÉÉè MÉÖ¯ûºÉÉ訪ÉÉè ʴɤɱÉÉè ºÉ¤É±ÉÉè ´ÉÉ +ɸɪÉOɽþÉè* xɹ]õÉÊnù¹ÉÖ ´ÉhhÉÉÇpù¶ÉÖ¹EòÉnùªÉÉä OÉÉÁÉ&** ´ÉÞζSÉEò ´ÉÞ¹ÉEòCEÇò]õEòɺºÉ{iɨÉMÉÞ½þ ¨ÉEò®ú¨ÉiºªÉEÖÆò¦ÉvÉ®úÉ& ºÉVɱÉÉ ®úÉʶɹ´ÉäiÉä Ê´ÉVɱÉɶ¶Éä¹ÉɺºÉ¨ÉÉJªÉÉiÉÉ& 2 ´ÉÞζSÉEò´ÉÞ¹É EòCEÇò]õEÖò±ÉÉ ¨ÉEò®ú¨ÉiºªÉEÖÆò¦ÉvÉ®úÉ& VɱɮúɶɪÉ&* ¨Éä¹ÉʨÉlÉÖxÉ ËºÉ½þ EòxªÉÉvÉxÉÚÆÊ¹É ºlɱɮúɶɪÉ&** VɱɴÉiªÉVɱÉäxÉ MÉiÉä(+)vɺiÉÉVVɱɨÉÖ{ÉÊ®ú ¦É´ÉÊiÉ Ê´É{É®úÒiÉä ºÉVɱÉuùªÉºÉ¨{ÉÉiÉä |ɦÉÚiɨÉÖnùEÆò Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** 3 BiÉä¹ÉÉÆ |ɪÉÉäVÉxɨÉɽþ .

|É´ÉɺÉÉÊnùEòÉ®úEòOɽþ¶SÉGòκlÉiÉ®úɶÉä®úÉ®ú¦ªÉ SÉiÉÖ¹ÉÖÇ®úÉʶɹÉÖ ¨ÉÞMɺlÉä EÖÆò¦ÉÉÊnù®úÉʶÉSÉiÉÖ¹]õªÉä ¤É±ÉSÉiÉÖ¹]õªÉªÉÖiÉä ªÉÊnù {ÉÚ´ÉÇxªÉɪÉÉMÉiÉÊnùxɨÉɺÉÉtÉ®Æú¦É B´É** nùÒPÉÉDZ{ɨÉvªÉ¨Éi´Éä ®úɶÉÒxÉÉÆ ºÉÚªÉǦÉÖÊHò±ÉIªÉÉƶÉè& OɽþSÉÉ®úxɹ]õVÉÉiÉEòÊ´ÉÊvÉʦɶSÉè´ÉÉÊnù¶ÉäiÉ EòɱÉÆ ** 2 nù Ò PÉÉÇ ± {ɨÉvªÉ¨Éi´Éä SÉ®úκlÉ®úÉä ¦ ɪÉÉä n ù ª É <iªÉilÉÇ & * SÉ®úÉä n ù ª Éä ¨Éä ¹ ÉÉnù É ´ÉÉ®ú¦ªÉ ºÉÚªÉÇκlÉiÉxÉ´ÉÉƶÉEò{ɪÉÇxiÉÉxÉƶÉÉxÉ ±ÉMxɺªÉÉäÊnùiÉÉƶÉèMÉÖÇÊhÉi´ÉÉ +¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiÉäxÉ ¾þiÉä . SÉ®úi´Éä ÊnùxÉÆ* iÉiÉ& nùÒPÉÉDZ{ɨÉvªÉi´ÉÆ <iªÉxÉäxÉÉäHÆò* EòÉ®úEòOɽþ±ÉIÉhÉxiÉÖ- 7 SÉxpùκlÉiÉ®úɶÉä®úOÉ®úɶÉÉè Oɽäþ κlÉiÉä ºÉÖxɦÉÉ xÉÉ¨É ªÉÉäMÉ&* SÉxpùÉiÉÒiÉ®úɶÉÉè OɽþªÉÖiÉä +xɦÉÉ xÉÉ¨É ªÉÉäMÉ&* SÉxpùÉnÂù ÊuùiÉÒªÉuùÉnù¶É®úɶªÉÉäOÉǽþªÉÖiÉÉä& vÉÖ¯ûvÉÖ®úɪÉÉäMÉ&* BiÉä ªÉÉäMÉÉ& ¶ÉÖ¦ÉOɽþ´É¶ÉÉiÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ&. |É´ÉɺÉ|ɶxÉä nù¶É¨É&.ªÉÊiɨÉä ªÉɴɱÉ ºÉÆJªÉä ®úɶÉÉè |É´ÉɺÉÊxÉ´ÉÞkªÉÉÊnùEòÉ®úEòÉä Oɽþ& κlÉiÉ& iÉÉ´ÉiªÉÉ ºÉÆJªÉªÉÉ uùÉnù¶ÉºÉÆJªÉÉ +¦ªÉºªÉÉ&* ºÉÆMÉÖhªÉ iÉnùÉxÉÓ ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ iɪÉÉ {ÉÊ®úÎSUôzÉä ÊnùxÉä ¨ÉɺÉä ´ÉiºÉ®äú ´ÉÉ |É´ÉɺÉÉÊnù ´ÉHò´ªÉÆ iÉSSÉ =tpùÉƶÉä& κlÉ®úi´Éä ´ÉiºÉ®ú&. ¶ÉÊxÉ Ê{ÉiÉÞ´ªÉ&. ¤ÉÖvÉÉä ¨ÉÉiÉÖ±É{ÉÖjÉ&* ªÉÊnù ºjÉÒ®úɶªÉƶÉEòMÉiÉä ¨ÉÉiÉÞ¹´ÉºÉÉ {ÉÖÊjÉEòÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* MÉÖ¯û¨ÉÉÇiÉֱɶSÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉÖGòÉä ¨ÉÉiÉÞ¹´ÉºÉÉ* {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ {ÉÖ¯û¹É®úɶªÉƶÉEòMÉiÉɺºÉ´´Éæ OɽþÉ& ¶ÉÖ¦ÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* ºjÉÒ ®úɶªÉƶÉEòκlÉiÉÉ& κjɪÉ& ¶ÉÖ¦ÉnùÉ ¦É´ÉÎxiÉ** xÉÞ{ÉiÉÒ ®úÊ´ÉSÉxpù¨ÉºÉÉè ¦ÉÚºÉÚxÉÖxÉÉǪÉEòÉä(+)CEÇòVÉ& |É乪É& ºÉÊSÉ´ÉÉè ¦ÉÞM´ÉÆÊMÉ®úºÉÉè ¤ÉÖvÉ& EÖò¨ÉÉ®úÉä Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õ& ** 6 10 {É\SɨÉÉävªÉɪÉ& ®úʴɶSÉGò´ÉkÉÔ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 11 |ɹ]ÖõxÉÉǺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* vÉxɱÉɦɤÉxvÉÖºÉ{iɨÉnù¶É¨ÉMÉiÉOɽþ¦ÉÉ´ÉÆ ¶ÉÖ¦ÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¹É¹`öɹ]õ¨ÉuùÉnù¶Éä¹ÉÖ ÎºlÉiÉOɽþºªÉ ¦ÉÉ´É& ¶ÉjÉÖ´ÉnùÉSÉ®úÊiÉ* ±ÉMxɺÉ{iɨÉä ¶ÉÖ¦É&** ºÉÉè®ú¤ÉÖvɦÉè¨É¦ÉÉMMÉÇ´ÉMÉÖ®ú´É¶SÉèEäòÎxpùªÉÉnùªÉÉä VÉÒ´ÉÉ& Oɽþ´ÉhhÉÉæ ®úɶÉÒxÉÉÆ iÉjɺlÉäxÉÉÊ{É ºÉƵÉVÉÊiÉ** Ê{ÉiÉÞ{ÉIÉÉè ¦ÉÉè¨ÉªÉ¨ÉÉè ¨ÉÉiÉÖ& {ÉIÉÉ ¤ÉÖvÉÉä ¶ÉxÉÉä(+)ΨMÉ®úºÉ& {ÉÖÆOɽþ®úɶªÉÉä̴ɹɨÉÉ& ºjÉÒOɽþ®úɶªÉÉ人ɨÉɺºÉÆYÉÉ&** ºÉÉè®úÉnùªÉ& {É\SÉ OɽþÉ& BEäòÎxpùªÉÉnùÒxÉÉÆ {É\SÉäÎxpùªÉ{ɪÉÇxiÉÉxÉÉÆ VÉÒ´ÉÉ +ÊvÉ{ÉÉ& º{ɶÉÇ®úºÉMÉxvÉ°ü{ɶɤnäùÎxpùªÉÉÊhÉ ºÉÉè®úÉnùÒxÉɨÉäEòÉÊvÉEòʨÉÎxpùªÉ¨ÉÖHÆò* BiÉÊuù¨ÉÞ¶ªÉ Êuù { Énù É Ênù V ÉÒ´ÉÉxÉÉÆ ´Énä ù i É * ¶ÉÊxɺi´ÉÊMÉÎxpù ª É&. EÖòVÉ& ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ&. {ÉÖjÉ|ɶxÉä {É\SɨÉ&* iÉkÉnÂù ¦ÉÉ´ÉÉÊvÉ{ɺiÉkÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉnùvɺlÉä ®úɶÉÉè iÉkÉnÂù¦ÉÉ´ÉEäòxpù®úɶÉÉè ´ÉÉ ªÉÊnù ¤É±ÉÒ iÉ̽þ ºÉ B´É EòÉ®úEò&* ¦ÉÉ´ÉÉnùvɺiÉ®úɶÉä& ¦ÉÉ´ÉEäòxpù®úɶÉä´´ÉÉÇ +xªÉjÉÉ´ÉκiÉiɺªÉ ¤ÉʱÉxÉÉä(+)Ê{É xÉ EòÉEòi´ÉÆ* iÉjÉÉ´ÉκlÉiɺªÉÉÊ{É nÖù¤ÉDZɺªÉ xÉ EòÉ®úEòi´ÉÆ* ªÉÉäMÉEòkÉÉÇ ¤É±ÉÒ SÉä i É ºÉ B´É EòÉ®úEò&* iÉkÉn ù ¦ ÉɴɺÉÉvÉÉ®úhɶSÉxpù É ä ±ÉMxÉÉÊvÉ{ɶSÉ. ¶ÉÖGò& ºÉ½þSÉ®úɨÉÉiªÉ&. ¶ÉÊxÉ& |É乪ÉVÉÉÊiÉ&. ¤ÉÖ v ɺi´ÉÎMVɼ´Éä Î xpù ª É&. =¦ÉªÉi´Éä ¨ÉɺÉÆ. ¶ÉÖ G òºi´ÉÎMVɼ´ÉÉxÉÉʺÉEòÉSÉIÉÖ Ê ®ú Î xpù ª É&. MÉÞ½þ|É´Éä¶É|ɶxÉä SÉiÉÖilÉÇ&.SÉiÉÖ®ú¸ÉvÉÖ¯ûvÉÖ®úMÉiÉɺºÉ´´Éæ GÚò®úÉ +ÊSÉ®äúhÉ EòɱÉäxÉ ¨É®úhÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* ªÉºªÉɪÉÖ& {ÉÞSUôÊiÉ iɺªÉäiªÉilÉÇ&* iÉä(+)Ê{É ¤É±ÉªÉÖiÉè& ¶ÉÖ¦Éè& où¹]õɶSÉänÂù ®úÉäMɶÉÉÎxiɦÉÇ´ÉÊiÉ* ¶ÉÖ¦ÉvÉÖ¯ûvÉÖ®úÉ SÉäpùÉäMÉÉä xÉ ºÉƦÉÉ´ªÉiÉä* +ɪÉֹɺºÉÎxiÉ* +¶É֦ɺÉÖxɦÉÉ pù´ªÉ½þÉËxÉ xÉɶÉÆ {É®úɦɴÉÆ ´ÉÉ {ÉÚ´´ÉÉÇÐVVÉiɺ´É½þÉËxÉ EÖò]ÖÆõ¤É®úÉäMÉ\SÉ Eò®úÉäÊiÉ* ¶ÉÖ¦ÉÉ Ê´É{É®úÒiÉÆ* +¶ÉÖ¦ÉÉxɦÉÉ ®úÉäMÉÆ ´ªÉªÉÆ +ÆMɦÉÆMÉ {ÉÊiÉi´ÉÆ ´ÉÉ Eò®úÉäÊiÉ* ¶ÉÖ¦ÉÉxɦÉÉ nùÒPÉÉǪÉÖ¹ªÉÆ xÉÒ®úÉäMÉi´ÉÆ ÊxɦÉǪÉi´É\SÉ Eò®úÉäiÉÒiªÉä´ÉÆ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ xɹ]õºªÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÆ ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɴɶÉÉuùnäùiÉÂ* ªÉÉäMÉä¹ÉÖ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦Éę̀ɸÉÆ ¡ò±ÉÆ** ºÉÉ訪ÉÉoù¹]õ& ºÉÉè®úÉä ªÉÆ ªÉÆ ®úÉË¶É Ê½þxÉκiÉ SÉÉ®äúhÉ IɪÉ{ÉÊiÉ SÉɪÉÖºiɺªÉ GÚò®úOɽþ´ÉÒÊIÉiÉ& ¶ÉÒQÉÆ** 9 ºÉÉè ¨ ªÉoù ¹ ]õ É ä ´ÉÉ xÉÒSɶÉjÉÖ M ÉiÉÉä ´ÉÉ ¨Éxnù É ä ªÉºªÉ SÉÉ®ú ´ ɶÉÉn ù vÉÖ ¯ ûvÉÖ ® ú & |É´ÉÞ k É& VÉx¨Éɹ]õ¨ÉMÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ. +¶ÉÖ¦ÉOɽþ´É¶ÉÉnù¶ÉÖ¦ÉÉ&** SÉiÉÖ®ú¸ÉvÉÖ¯ûvÉÖ®úMÉiÉÉ& GÚò®úÉ& ¶ÉƺÉÎxiÉ ¨É®úhɨÉÊSÉ®äúhɺÉÉ訪ÉèoÇù¹]õÉ ®úÉäMÉÉä xÉÉjÉ |ɦɴÉäiÉ ¤É±ÉÉä{ÉäiÉè& ** 8 B¹ÉÉÆ ¡ò±ÉÆ . MÉÖ¯û¤ÉÇʽþ¶SÉ®úɨÉÉiªÉ&. iɺªÉɪÉÖ& IɪÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* GÚò®úOɽþ´ÉÒÊIÉiɶSÉäUôÒQÉähÉ* ¶ÉÖ¦Éè& ¶ÉÖ¦ÉÆ* BiÉnÂù MÉÉäSÉ®ú¡ò±ÉÆ** 1 <¹]õ¦ÉÉ´ÉÉnùvɺlÉÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉMÉÉä EäòxpùMÉÉä(+)Ê{É ´ÉÉ ¤É±ÉÒ ´ÉÉ ªÉÉäMÉEòkÉÉÇ ´ÉÉ EòÉ®úEòOɽþ <¹ªÉiÉä** <iªÉÖHÆò* <¹]õ¦ÉÉ´ÉÉä ÊxÉ´ÉÞÊkÉ|ɶxÉä ºÉ{iɨÉ&. ¤ÉÖvÉÉä ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú&* iÉä(+)Ê{É xɹ]õÉÊnù¹ÉÖ YÉäªÉÉ&** ªÉÊiɨÉä OɽþÉä ʴɱÉMxÉÉpùɶÉÉè ºªÉÉkÉäxÉ ®úɶɪÉÉä(+)¦ªÉºªÉÉ& +Énäù¶ªÉ& ¡ò±É{ÉÉEò& |É´ÉɺÉÊ´ÉÊxÉ´ÉÞÊkɹÉÖ ºÉ EòɱÉ& ** SÉxpùºªÉÉOÉä ®úɶÉÉè ºÉÖxɦÉÉ ÁxɦÉÉ i´ÉiÉÒiÉ®úÉʶɺlÉä =¦ÉªÉjÉ OɽþªÉÖHäò vÉÖ¯ûvÉÖ®úɺÉÆYÉÉä ¦É´ÉätÉäMÉ&** Oɽþ É ä ±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ&* ºÉ ±ÉMxÉÉä Ê nù i ÉÉÆ ¶ Énù É ®ú¦ªÉ ªÉκ¨ÉxÉ xÉ´ÉÉÆ ¶ Éä κlÉiÉ& iɱCEòɱɱÉMxÉÉäÊnùiÉÉƶÉèMÉÖÇÊhÉi´ÉÉ +¹]õÉäkÉ®Æú¶ÉiɦÉÉMɾþiÉä +´É¶ÉäʹÉiÉÉ&* IÉhÉÊnù´ÉºÉÉtÉ& ¦É´ÉÎxiÉ* ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ +´É¶ÉäʹÉiÉÉ ºÉÉ ºÉÆJªÉÉ |É´ÉɺÉÉÊnù¹ÉÖ EòɱÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* +ºªÉÉilÉǨÉxªÉjÉ +xªÉä +ÉSÉɪÉÉÇ ´ÉnùÎxiÉ . MÉÖ ¯ û& {É\SÉäÎxpùªÉ&* OɽþºªÉÉäHòʨÉÎxpùªÉÆ ¦ÉÉ´ÉÆ ´ÉhhÉÇ\SÉ ®úɶÉä¶SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ®úÉʶÉOɽþªÉÉä¯ûHòÉxÉ ʴɶÉä¹ÉÉxÉ ºÉƪÉÖVªÉ ´ÉnäùiÉ ¤É±É|ÉvÉÉxÉÉÊnùiªÉÖ{Énäù¶É&** 5 Ê{ÉiÉÞ{ÉIÉÉè ¦ÉÉè¨ÉªÉ¨ÉÉè* ¦ÉÉè¨ÉÉä YÉÉÊiÉ&. SÉxpùÉä ®úÉVÉÉ. ¦ÉÉè ¨ ɺi´ÉÎMVɼ´ÉÉxÉÉʺÉEä ò Îxpù ª É&.

ºÉÚªÉǶSÉäkÉÉ´ÉxiªÉªÉxÉÉÊxÉ. IÉhÉÉ&. ¶ÉÖGò¶SÉäkÉÉ´ÉxiÉÉä(+)ilÉǨÉɺÉÉ&. xÉÉb÷ÒuùªÉÆ* EÖòVɶSÉäkÉÉ´ÉxiÉÉä Ênù´ÉºÉÉ&. ¶ÉÊxɶSÉäkÉÉ´ÉxiÉ& ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉ <ÊiÉ* ºÉÚªÉæ ¤É±ÉªÉÖiÉä(+)ªÉÆ Gò¨É&* OɽþSÉÉ®ú´É¶ÉɱÉ EòɱÉÊxɪɨÉÉä ´ÉÉ ´ÉGò´ªÉ&* ªÉÉ´ÉiÉÉ EòɱÉäxÉ ¡ò±ÉnùɪÉÒ Oɽþ& º´ÉÉäSSÉ º´ÉIÉäjÉÆ Ê¨ÉjÉIÉäjÉÆ ´ÉÉ |ÉʴɶÉÊiÉ iÉÉ´ÉiÉÉ EòɱÉäxÉÉMÉSUôiÉÒÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ* VÉÉiÉEò´É¶ÉÉuùÉ EòɱÉÊxɪɨÉÆ ¥ÉÚªÉɱÉÂ* xɹ]õVÉÉiÉEÆò où¹]õVÉÉiÉEÆò ´ÉÉ YÉÉi´ÉÉ iɺªÉ iɺªÉ VÉx¨É±ÉMxÉÆ ´ÉÉ´ÉMɨªÉ ªÉÊnù iÉjÉ ¶ÉÖ¦ÉOɽþ& |ÉʴɶÉÊiÉ iÉjÉ ¶ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ ¥ÉÚªÉɱÉÂ** +]õ´ÉÒIÉäjÉOÉɨÉÉƤÉÖÊMÉÊ®úOÉɨÉÉ{ÉhÉÉ´É]õÉ®úɨÉÉ& xÉtÉ ¨ÉÖJÉÆ ºÉ®úÉä(+)hhÉÇ´É <iªÉÖqäù¶Éɺ´ÉVÉÉnùÒxÉÉÆ ** 3 ¨Éä¹ÉÉnùÒxÉɨÉ]õ´ªÉÉÊnù |Énäù¶ÉÉ&* ±ÉMxÉ®úɶÉÒºlÉÉxÉÆ SÉxpùκlÉiÉ®úÉʶÉ|Énäù¶ÉÆ UôjÉ®úÉʶÉ|Énäù¶ÉÆ ´ÉÉ ¤É±É´É¶ÉÉnÂù pù´ªÉ|ÉÉäʹÉiɦÉÉäVÉxÉxɹ]õÊSÉxiÉɺÉÖ ºlÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÚ¨ªÉÉEòɶɺlÉÉxÉÆ ®úɶÉÒxÉɨÉÖ{ÉÊ®úºÉÊzÉ{ÉÉiÉäxÉ xÉÒSÉÉäSSÉÉ®úÉÊiɺÉÖ¾þqÝù®úɺÉzÉi´É¨ÉÉnäù¶ªÉÆ** 4 ¦ÉÚ Ê ¨ÉºlÉÉä ®úÉʶɮúÉ°üfø & * +ÉEòɶɺlÉ& Uô j É®úÉʶÉ&* iɪÉÉä & ºÉÆ ª ÉÉä M ÉÉtÊnù UôjÉ®úÉʶɮúÉ°üfø®úɶÉä& xÉÒSÉ®úÉʶɶSÉäiÉ ºÉ |Énäù¶ÉÉä xÉÒSÉ{ÉÊ®úMÉÞ½þÒiÉ&* =SSÉ®úÉʶɶSÉänÖù±EÞò¹]õ {ÉÊ®úMÉÞ ½ þ Ò iÉ&* nÖ ù ® ú®úÉʶɶSÉä n  ù nÚ ù ® ú{ÉÊ®úMÉÞ ½ þ Ò iÉ&* Ê®ú{ÉÖ ® úÉʶɶSÉä Ê pù { ÉÖ {ÉÊ®úMÉÞ ½ þ Ò iÉ&* ʨÉjÉ®úÉʶɶSÉäÎx¨ÉjÉ{ÉÊ®úMÉÞ½þÒiÉ&* ºÉÊzÉEÞò¹]õ¶SÉä±É ºÉÊzÉEÞò¹]õ&** SÉRÂóGò¨ÉhÉɺÉxɶɪªÉÉ& κlÉÊiÉÊ®úiªÉÖnùªÉɺiÉʽþ¤ÉÖEò¨ÉvªÉä¹ÉÖ º´ÉÊnùMÉʦɨÉÖJÉäxÉ Eò¨¨ÉÇ Oɽþ¦É´ÉxÉè& |ÉÉÊhÉxÉÉÆ ´ÉÉSªÉÆ** 5 =nùªÉ®úÉʶɶSÉ®úÊiÉ* +ºiɨɪɮúÉʶɮúɺiÉä* SÉiÉÖilÉÇ®úÉʶɶ¶ÉäiÉä* nù¶É¨É®úÉʶÉκiɹ`öÊiÉ* iÉä¹ÉÉÆ ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ iÉjɺlÉäxÉ OɽäþhÉ ´ÉÉ |ÉÉäʹÉiɺªÉ ÊnùCSÉ Eò¨¨ÉÇ SÉ ´ÉHò´ªÉÆ* +xÉäxÉÉxªÉnù{ªÉÖ{ÉÊnù¶ªÉiÉä .ªÉÊnù EòζSÉiÉ Eòº¨Éè |ɪÉÉäVÉxÉÉªÉ MÉSUôÊiÉ iÉnùÉ ¡ò±ÉnùɪÉÒ OɽþºªÉ ªÉÉ ÊnùEÂò iÉnùʦɨÉÖJÉɱÉ |É´ÉÞÊkÉÊ®úÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ. iɺªÉ Eò¨¨ÉÇ SÉ ´ÉHò´ªÉÆ* iÉnùÉ°üføpäùCEòÉhɺªÉ ½þºiÉä ªÉnÂù pù´ªÉÆ iÉSSÉ iɺªÉ ½þºiÉä ¦É´ÉÊiÉ* iÉuùÉ SÉRÂóGò¨ÉhÉÉÊnù ªÉÉäMɶSÉ ´ÉHò´ªÉ&** +CEÇòºªÉÉnÚù®úMÉiÉÉ& ÊIÉ|ÉÆ ¡ò±ÉnùÉ OɽþɺiÉÖ ¤É±É´ÉxiÉ& nÚù®úºlÉÉζSÉ®úEòɱÉÉqùÒPÉÉÇÊnù MÉÞ½þ|ɨÉÉhɴɶÉÉiÉÂ** 6 +CEÇòÊuùiÉÒªÉiÉÞiÉÒªÉSÉiÉÖilÉÇMÉiÉÉ +nÚù®úMÉiÉÉ&* +xªÉjÉ MÉiÉÉ nÚù®úMÉiÉÉ&* +nÚù®úMÉiÉÉ =HòEòɱÉäxÉ ÊIÉ|ÉÆ ¡ò±ÉÆ Ênù¶ÉÎxiÉ* nÚ®ù úMÉiÉÉζSÉ®úEòɱÉɱÉÂ* SÉ®ú®úÉʶɱÉÇMxÉMÉiɶSÉäqÒù PÉÇEòɱÉÉxÉ ¡ò±É|ÉÉÎ{iÉ&* κlÉ®úÉä(+)±{ÉEòɱÉäxÉ* =HòEòɱÉäxÉäiªÉilÉÇ&* =¦ÉªÉ =HòEòɱÉäxÉ ¦É´ÉÊiÉ** ±ÉMxÉÉCEÇòSÉxpù¦ÉÖHèò½þÉæ®úɦÉÉMÉÉƶÉEèòªÉÇlÉɺÉÆJªÉÆ ´É¹ÉÈ ¨ÉɺÉÆ Ênù´ÉºÉÆ OɽþMÉiªÉÉ ´ÉÉ ´Énäù±EòɱÉÆ ** 7 =nùªÉ½þÉä®úÉÊ{ÉhbÆ÷ ¨Éä¹ÉÉÊnù®úʴɦÉÖHò¦ÉÉMÉÊ{ÉhbÆ÷ SÉxpù¦ÉÖHòÉƶÉEòÊ{Éhb÷\SÉ {ÉÞlÉEÂò {ÉÞlÉEÂò ºlÉÉ{ÉʪÉi´ÉÉ ±ÉMxɽþÉä®úÉÊ{ÉhbÆ÷ +ÉÊnùiªÉ¦ÉÉMÉÊ{Éhbä÷xÉ MÉÖhɪÉäiÉÂ* +ÉÊnùiªÉ¦ÉÉMÉÊ{ÉhbÆ÷ SÉxpùÉƶÉEòÊ{Éhbä÷xÉ MÉÖhɪÉäiÉÂ* SÉxpùÉƶÉEòÊ{ÉhbÆ÷ ±ÉMxɽþÉä®úÉƶÉEòÊ{Éhbä÷xÉ MÉÖhɪÉäiÉÂ* Ê{Éhb÷jɪÉÆ {É\SÉËjɶÉnùÊvÉEäòxÉ ¶ÉiÉäxÉ ±É¤vÉÉ&. ºÉÆ´ÉiºÉ®ú¨ÉɺÉÊnù´ÉºÉÉ& Gò¨ÉähÉ ¦É´ÉÎxiÉ* OɽþMÉiªÉÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉ EòɱÉÆ* BiÉnÖùHÆò ¦É´ÉÊiÉ ¡ò±ÉnùɪÉÒ OɽÆþ =nùªÉ±ÉMxÉÆ ´ÉÉ º´ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ º´ÉÉäSSÉÆ ´ÉÉ ªÉɴɱEòɱÉäxÉ |ÉʴɶÉÊiÉ iÉjÉ ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ** SÉxpùºÉÚªÉÉÇ´ÉÊ{É ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉ iÉjÉ ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉtÉ&* κlÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä ±É¤vÉÆ SÉiÉÖMÉÖÇhÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ* =¦ÉªÉ®úÉʶɶSÉäiÉ ÊjÉMÉÖhÉÒEÖòªÉÉÇiÉÂ* SÉ®ú®úɶÉÉè iÉnäù´É OÉÉÁÆ* ¶É֦ɡò±ÉnùɪÉÒ OɽþÉä ªÉκ¨ÉxÉ EòɱÉä |Éʴɹ]õÉä ÊxÉMMÉÇiÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ =¦ÉÉè º¨ÉkÉÇ´ªÉÉè* =¦ÉªÉκlÉiÉOɽþζSÉxiªÉ&* iÉκ¨ÉxÉ EòɱÉä ¡ò±É|ÉÉÎ{iÉ&* {ÉÖjɱÉɦÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ {ÉÖjÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ®Âú ´ÉÉ Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉÞOɽþ¶SÉ ªÉκ¨ÉxÉ EòɱÉä +xªÉÉäxªÉoù¹]õÉè ´ÉÉ ºÉ½þMÉiÉÉè ´ÉÉ ¦É´ÉiÉ& iÉnùÉ {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{iÉ&* iÉnÂù¦ÉɴɺÉƤÉxvÉÉnÂù ¦É´ÉÊiÉ** ±ÉMxÉÉiÉÒiÉÉnÂù ´ÉÞkÉ& |ÉÉ{ªÉÉnäù¹ªÉÉä ʴɱÉMxɦÉɱ|ÉÉ{iÉ& ¨ÉvªÉɺiÉʽþ¤ÉÖEò½þÉä®úÉxiÉ®úMÉè´ÉÞÇkÉ蹪ɺÉÆ|ÉÉ{iÉÉ& ** 8 +lÉÉiÉÒiÉÉxÉÉMÉiÉ´ÉkÉÇ ¨ ÉÉxÉ¡ò±ÉÉÊxÉ EòɱɶSÉÉä S ªÉxiÉä . ¤ÉÖvɶSÉäkÉÉ´ÉxiÉ @ñiÉ´É&. ´ÉnäùiÉÂ* {É\SɨÉÉnùÉ®ú¦ªÉ ±ÉMxÉÉxÉÖÊnùiÉ®úÉʶɦÉÉMÉ SÉiÉÖ¹EòÉxiÉ®úMÉè´ÉÇkÉǨÉÉxÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ** IÉhÉÊnù´ÉºÉ{ÉIɨÉɺÉi´ÉǪÉxÉɤnùÉxÉÉÆ xÉ´ÉÉƶÉEèò´ÉÉÇSªÉ& ¶ÉʶɦÉÉè¨É¶ÉÖGòºÉÖ®úMÉÖ¯û¤ÉÖvÉ®úʴɺÉÉè®èú& Gò¨ÉÉnÂù¦ÉÖHèò&** 9 .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 12 +´É¶ÉäʹÉiÉÉ ªÉÉ& iÉɶSÉ IÉhÉÉtÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ªÉÉä Oɽþ& |ɶxÉ¡ò±ÉnùɪÉÒ iɺªÉäiªÉilÉÇ&* |É´ÉɺÉMÉiɺªÉÉMɨÉxÉEòɱÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* κlÉ®ú É ä n ù ª Éä ªÉκ¨ÉxÉ ®ú É ¶ÉÉè ®ú Ê ´É& κlÉiÉ& iÉpùɶÉä¯ûÊnùiÉÉƶÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉnÂù MÉÖÊhÉi´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉnÂù ¦ÉÉMɾþiÉä(+)´Éʶɹ]õÉ ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ´Éʶɹ]õÉ ºÉ EòɱÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* =¦ÉªÉÉänùªÉä ®úÊ´ÉκlÉiÉÉƶÉÉnÖù{ÉÊ®ú ªÉÉ´Éx¨ÉÒxÉÉxiÉÉƶÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉnÂù MÉÖÊhÉi´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉnÂù ¦ÉÉMɾþiÉä ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ´Éʶɹ]õÉ ºÉ EòɱÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* B´É¨ÉÉMɨÉxÉEòɱÉ{ÉÊ®ú¨ÉÉhÉä YÉÉiÉä +ÉMɨÉxɽäþiÉÖ¶SÉxpù¶SÉäkÉÉ´ÉxiÉÉä ¨ÉÖ½ÚþkÉÉÇ&.=nù ª ÉɱÉ {ÉÚ´´ÉÉæÊnùiÉ®úÉʶɴɶÉÉnùiÉÒiÉ¡ò±É\SÉ EòɱÉ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ±ÉMxÉ´ÉnùÉ°üfø¨ÉÖnùªÉ±ÉMxÉÆ EÞòi´ÉÉ ±ÉMxÉEä ò xpä ù ÊjÉEòÉä h ÉMÉiÉ Oɽþ ´ ɶÉÉiÉ ¶ÉÖ ¦ ÉɶÉÖ ¦ É¡ò±ÉÆ EòɱÉ\SÉ ´Énä ù i É * iÉκ¨ÉzÉä ´ É {ÉÚ ´ ÉÇ V Éx¨ÉɴɺlÉÉ\SÉ ´Énä ù i É * =nù ª ÉÉn ù Êuù i ÉҪɮú É Ê¶ÉxÉÉ B¹ªÉÆ ´Énä ù i É * ºÉ´ÉÇ ¨ ÉÖ n ù ª Éä x É ´ÉkÉǨÉÉxɨÉÖ{ÉÊnù¹]Æõ* =nùªÉ®úɶÉä®ú{ªÉiÉÒiɦÉÉMÉäxÉÉiÉÒiÉÆ {ɶSÉɱ¦ÉÉMÉäxÉ ¦ÉʴɹªÉ±¦ÉÉ´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* =ÊnùiÉÉƶÉäxÉÉiªÉɺÉzÉ¡ò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ªÉɴɱEòɱÉäxÉ ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉä ´ÉÉ{ªÉ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉÆ |Éʴɹ]õºiÉÊqùxÉä +iÉÒiÉÆ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* |ÉʴɶªÉ¨ÉÉxÉÉnù{ªÉä´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Oɽèþ®ú{ªÉä´ÉÆ ¨ÉvªÉɺiÉʽþ¤ÉÖEò½þÉä®úÉxiÉ®úMÉè®úiÉÒiÉÉxÉÉMÉiÉ´ÉkÉǨÉÉxÉ¡ò±É¨ÉÖ{ÉÊnù¹]Æõ* =nùªÉ®úÉ覃 º¡Öò]õʴɱÉMxÉÆ iÉzɴɨɮúÉ覃 iÉɴɱ±ÉMxÉÆ EÞòi´ÉÉ iÉnùxiÉ®úɳýOɽþκlÉÊiɴɶÉÉiÉ ¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉ{ªÉ¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÆ ´ÉÉ Oɽþ¤É±ÉɱÉ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* xɴɨÉÉnù{É®úÉƶɨÉÉ®ú¦ªÉ ®úÉʶÉSÉiÉÖ¹CEòÉxiÉ®úMÉè®Âú Oɽèþ¦ÉÇʴɹªÉSSÉ. MÉÖ¯û¶SÉäkÉÉ´ÉxiÉÉä ¨ÉɺÉÉ&.

SÉxpùºªÉ IÉhÉ&. VÉÉÊiÉnù ¶ ÉÇ x ÉÉuù É |ɶxÉEòɱɸɴÉhÉäxÉ ´ÉÉ VÉx¨É®úÉ覃 ÊxɶSɪÉÉuùnäùiÉÂ* {ÉÚ´ÉÉæHò±ÉIÉhÉ躺ÉƪÉÖVªÉ iÉnùxÉÖ°ü{ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉiÉÉä xÉIÉjÉÆ SÉ ´Énä ù i É * EÚ ò ¨¨ÉÇ S ÉGòʴɦÉÉMÉè ´ ÉÉÇ ´Énä ù i É * ¶ÉɺjÉÉxiÉ®ú É nù ´ ÉMÉxiÉ´ªÉÆ * =ÊnùiÉËjɶÉnÂù¦ÉÉMÉè´ÉÉÇ xÉIÉjÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* SÉ®úκlÉ®úÉä¦ÉªÉÉi¨ÉEäò¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ Gò¨ÉähÉ xÉ´ÉÉƶÉEòÉ =nùҪɨÉÉxÉÉ +Ê·ÉxªÉÉÊnù ºÉ{iÉ˴ɶÉÊiÉxÉIÉjÉÉÊhÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* {ÉÚ´´ÉÇ´ÉnùʷɨÉPÉɨÉÚ±ÉÉÊnù** Oɽþ´ÉÒIÉhÉÊxɨÉÖÇHÆò EäòxpÆù ¤É±É´ÉkɨÉÆ ¦É´ÉäVVÉx¨É ʴɹɨÉä {ÉÖ¯û¹ÉMÉÞ½äþ ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ®äúhÉäÊIÉiÉä ¨Éä¹É&** ´ÉÉSªÉÆ uùÉnù¶É¦ÉÉMÉè®úÉtä ¦ÉÉMÉä iÉnäù´É VÉx¨É ºªÉÉiÉ ¦É´ÉÊiÉ ÊuùiÉҪɦÉÉMÉä ÊuùiÉҪɮúÉʶɺiÉlÉÉ xÉäªÉ&** 2 Oɽþ´ÉÒIÉhÉ®úʽþiɨÉÉ°üføEòä xpùMÉÆ ¤É±ÉªÉÖiÉÆ ¦É´ÉäVVÉx¨É* iÉjÉÉ°üføÉnùʴɹɨɮúɶÉÉè ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉMÉÞ½þä ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ ¦ÉÉè¨ÉÉä ±ÉMxɨÉÒIÉiÉä ¨Éä¹ÉÉä VÉx¨É* ªÉÖM¨É®úɶÉÉè ´ÉÉ ºjÉÒ®úɶÉÉè ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ ªÉÊnù ±ÉMxɨÉÒIÉiÉä ´ÉÞζSÉEòÉä ¦É´ÉäiÉÂ* +É°üføÉäHÆò ±ÉMxɺªÉ ¦É´ÉiÉÒiªÉilÉÇ&* ¶Éä¹Éè& ºÉ´ÉÇOɽèþ®äú´ÉÆ Ê´ÉYÉɪÉiÉä* +É°üfø±ÉMxÉɦªÉÉÆ VÉx¨É±ÉMxÉÉè Ê´ÉYÉɪÉiÉä** ªÉÖM¨Éä ºjÉÒ®úɺÉÉè ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ ªÉÊnù ±ÉMxɨÉÒIÉiÉä ¦ÉÉè¨É& VÉx¨Éɹ]õ¨É®úÉʶÉ& ºªÉÉSUäô¹Éè®úÊ{É SÉè´É¨ÉÚÁiÉä** +ºªÉÉilÉÇ =Hò&* Êuù ¦ É´ÉxÉOɽþºªÉ BEò¦É´ÉxɪÉÉä¶SÉxpùÉÊnùiªÉªÉÉä®Æú¶ÉEòÊ´ÉEò±{ÉÉä Ê´ÉYÉɪÉiÉä** 3 ¦ÉÉè ¨ ɺªÉÉä H ò´Én ù ¦ É´ÉÊiÉ* {ÉÖ¯û¹ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ°üfÆø {ÉÖ¯û¹ÉMÉÞ½þºlÉÉ OɽþÉ ÊxÉ®úÒIÉxiÉä iÉVVÉx¨É {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè Ê´É{É®úÒiÉä ºjÉÒMÉÞMÉä ´ÉÉSªÉÆ** 4 =Hò±ÉIÉhɴɱÉɦÉÉ´Éä +xÉäxÉ ±ÉIÉhÉäxÉ EòlɪÉäiÉÂ* {ÉÖ¯û¹É®úÉʶɨÉÉ°üfÆø {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè κlÉiÉÉ ¤É½þ´ÉÉä OɽþÉ ´ÉÒIÉxiÉä iÉjÉ {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè VÉx¨É* ºjÉÒ®úÉʶÉMÉiÉÉ ´ÉÒIÉxiÉä SÉäiÉ ºjÉÒ®úɶÉÉè VÉx¨É** ºjÉÒOɽþ¦É´ÉxÉä ºiªÉIÉÈ {ÉÖ¯û¹ÉMÉÞ½äþ ´ÉÉÊ{É ¦É´ÉÊiÉ {ÉÖÆ®úÉʶÉ& ʴɹɨÉä ¶ÉʶÉÊxÉ xÉ®úIÉÈ ºjÉÒ®úÉʶɪÉÖÇM¨É®úÉʶÉMÉiÉä** 5 ºjÉÒOɽþ¦É´ÉxÉä =ÊnùiÉoù¹]äõ ºjÉÒ®úÉʶÉ&* {ÉÖ¯û¹ÉOɽþ¦É´ÉxÉä =ÊnùiÉä où¹]äõ {ÉÖ¯û¹É®úÉʶÉ&* ºÉ¨{ÉÚhhÉÇSÉxpäù {ÉÖ¯û¹É®úÉÊ¶É ÎºlÉiÉä {ÉÖ¯û¹É®úÉʶÉOÉÉÇÁ&* ºjÉÒ®úÉʶÉκlÉiÉä ºjÉÒ®úÉʶÉ&** 8 +lÉ uùÉnù¶É¦ÉÉMÉè±ÉÇMxÉÊxɶSɪÉÉilÉǨÉɽþ .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 13 BiÉä EòɱÉÉ& .ªÉÉ´ÉxiÉ <ÊiÉ* ªÉÉ´ÉxiÉÉä(+)jÉ |ɶxÉEòɱÉä +ɺÉÒxÉɺiÉä |ÉÉζxÉEò|É´ÉHÞòªÉÖHòɺºÉ´´Éæ ÊjÉMÉÖhÉÉ{ÉzÉÉ& ºÉ{iÉ˴ɶÉÊiÉ ¶ÉÖrùÉ&. κlÉ®ú®úɶÉÉè ¨ÉPÉÉÊnù.ºÉÚªÉǪÉÇ +ªÉxÉÆ. ¦ÉÉè¨ÉºªÉ ÊnùxÉÆ. =¦ÉªÉ®úɶÉÉè ¨ÉÚ±ÉÉÊnù MÉhɪÉäiÉÂ** VÉx¨ÉIÉÇ |ɶxÉä ®úÉʶÉOɽþVÉÉÊiÉnù¶ÉÇxɸɴÉhÉè& EÚò¨¨ÉÇʴɦÉÉMÉè´´ÉÉÇÊ{É ¥ÉÚªÉɱÉ ¦ÉÉMÉÉƶÉEèò´ÉÇIÉÈ** 7 +lÉ xɹ]õVÉÉiÉEò¨Éɽþ . ¶ÉxÉä´ÉǹÉÇ&* B´ÉÆ EòɱÉÉä ´ÉÉSªÉ&* ªÉÉä Oɽþ& |ɶxÉ¡ò±Énù& ºÉÉä(+)Ê{É ÎºlÉ®ú®úɶÉÉè ªÉκ¨ÉzÉ´ÉÉÆ ¶ ÉEä ò κlÉiÉ& iÉzÉ´ÉÉÆ ¶ ÉEòiÉÖ ± ªÉºÉÆ J ªÉÉÊxÉ +ªÉxÉÉnù Ò ÊxÉ OÉÉÁÉhÉÒiªÉilÉÇ&* ÊSÉ®úEòɱÉɱ±É¤vɺSÉäiÉ ¨Éä¹ÉÉtƶÉEòÉÊxÉ MÉhªÉÉÊxÉ +lÉ´ÉÉ =Hò¨Éä´É EòɱÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¹É¹`öÉvä ªÉɪÉ& |ɹ]õÉ°üfÆø ®úÉ覃 ªÉä ´ÉÒIÉxiÉä OɽþÉ ¤É±ÉÉä{ÉäiÉÉ& iÉä¹ÉÉÆ IÉäjÉÆ |ɹ]ÖõVÉÇx¨ÉIÉÈ ÊxÉÌqù¶Éäx¨ÉÊiɨÉÉxÉÂ** 1 ªÉÉ´ÉxiÉÉä(+)jÉɺÉÒxÉÉ& |ÉÉζxÉEòºÉʽþiÉÉ& |É´ÉHÞòªÉÖHòɶSÉ ºÉ´´Éæ ÊjÉMÉÖhÉÉ{ÉzÉÉ ¦ÉMÉhÉʴɶÉÖrùɺiÉiÉÉä VÉx¨É** 6 B´ÉÆ VÉx¨É±ÉMxÉä ÊxɶSɪÉÉiÉ YÉÉiÉä xÉIÉjÉÊxɶSɪÉɪÉɽþ .®ú É Ê¶É´É¶ÉÉuù É Oɽþ ´ ɶÉÉuù É . VÉҴɺªÉ ¨ÉɺÉ&.|ɹ]õÉ YÉÉiɨÉYÉÉiÉÆ ´ÉÉ º´ÉVÉx¨É®úÉ覃 {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iɺªÉ VÉx¨É®úÉ覃 xÉIÉjÉÆ ±ÉMxɨÉiÉÒiÉEòɱÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉä¹ÉÉÆ YÉÉxÉÉilÉǨÉɽþ .´ÉÉSªÉʨÉÊiÉ* ±ÉMxÉä |ÉlɨÉuùÉnù¶ÉÉƶÉä =ÊnùiÉä ±ÉMxÉ®úÉʶɱÉÇMxÉÆ* ÊuùiÉÒªÉÉƶÉä ÊuùiÉҪɮúÉʶÉ&** ªÉiÉ欃 =näùÊiÉ xÉ´ÉÉƶɺiÉÊiɨÉå¶Éä VÉx¨É ÊxÉÌqù¶Éä±É |ɹ]Öõ& {ÉÞSUôEòVÉx¨ÉIÉǴɶÉÉkɺªÉ EÖò±ÉºªÉÉÊ{É VÉx¨É ´ÉÉSªÉÆ Ê½þ** 9 +jÉ ±ÉMxÉä ÊxÉζSÉiÉä ±ÉMxÉxÉ´ÉÉƶÉEò =SªÉiÉä . ¤ÉÖvɺªÉ @ñiÉÖ&.|ɹ]õÉ +ÉSÉɪÉÉÇnÂù ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè κlÉiÉ& iɨÉÉ°üfø®úÉ覃 ªÉä OɽþÉ ´ÉÒIÉxiÉä iÉä¹ÉÉÆ ¤É±ÉªÉÖiɺªÉ IÉäjÉÆ iÉ´É VÉx¨ÉIÉÇʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉ ¨ÉÊiɨÉÉxÉÂ* OɽþÉhÉÉÆ ¤É±ÉɤɱÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉäiªÉilÉÇ&** +ªÉ¨É{É®ú É ä VÉx¨É®ú É Ê¶ÉÊxÉqæ ù ¶ É& . ¶ÉÖGòºªÉ +rÇù¨ÉɺÉ&.±ÉMxÉä ªÉÊiɨÉÉä xÉ´ÉÉÆ¶É =nùҪɨÉÉxÉ& Gò¨ÉɱÉ MÉhÉxɪÉÉ iÉÊiɨÉå¶ÉEäò VÉÉiÉ <ÊiÉ* {ÉÞSUôEòVÉx¨É®úÉʶɴɶÉÉkɺªÉ EÖò±ÉVÉÉiÉÉxÉÉÆ VÉx¨ÉÉÊxÉ ´ÉÉSªÉÉÊxÉ** {É\SɨÉSÉiÉÖilÉǺÉ{iɨÉiÉÞiÉÒªÉxɴɨÉÉÊxÉ ¹É¹`öºÉʽþiÉÉÊxÉ ºÉÖiɨÉÉiÉÞnùÉ®úºÉÉänù®úÊ{ÉiÉÞ¶ÉjÉÚhÉÉ\SÉ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ** 10 EòlÉʨÉÊiÉ SÉäiÉ {ÉÞSUôEòºªÉ ®úÉʶɨɴÉËvÉ EÞòi´ÉÉ iɱ{É\SɨÉÉnùªÉ& ºÉÖiÉÉnùÒxÉÉÆ VÉx¨É®úɶɪÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ* ªÉÊnù {ÉÖjɺªÉ VÉx¨ÉIÉÈ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ {É\SɨɮúÉʶɨÉÉ°üfÆø EÞòi´É =Hò±ÉIÉhÉè®Âú VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ¶Éä¹ÉÉhÉɨÉÊ{É ´ÉnäùÊnùiªÉäEäò* EÞò¹hÉÉSÉɪÉǺiÉÖ ±ÉMxÉÉäÊnùiÉxÉ´ÉÉƶÉEèò& {É\SɨÉÉÊnù¦ÉÉxÉÉÆ ¨ÉªÉÚJÉÉxÉ {ÉÞlÉEÂò {ÉÞlÉEÂò ºÉÆMÉÖhªÉ ºÉ{iÉ˴ɶÉÊiÉʦɾÇþiÉä ¶Éä¹ÉÆ {ÉÖjÉÉnùÒxÉÉÆ xÉIÉjÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÉè¨É¦ÉÞMÉÖºÉÉ訪ÉSÉxpùÉ ®úÊ´ÉMɯûºÉÉè®úÉä®úMÉɺiÉÖ Ênù´ÉºÉÉxÉÉÆ BEòÉnùÒxÉÉÆ {ÉiɪÉÉä ¨Éä¹ÉÉtÉ ®úɶɪÉÉä(+){ªÉä´ÉÆ** 11 . ʶɹ]Æõ xÉIÉjÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* SÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä +Ê·ÉxªÉÉÊn.

{ÉÚ´´ÉÇ <ÊiÉ* +ÉäVÉ®úÉʶɹÉÖ |ÉlɨɽþÉä®úÉänùªÉä =kÉ®úɪÉxÉÆ* ªÉÖM¨É®úÉʶɹÉÖ |ÉlÉ¨É ½þÉä®úÉänùªÉä nùÊIÉhÉɪÉxÉÆ* ´ªÉiªÉªÉä SÉɪÉxɺªÉÉÊ{É ´ªÉiªÉɺÉ&* =ÊnùiÉpäùCEòÉhÉÆ ÊuùvÉÉ EÞòi´ÉÉ |ÉlɨɦÉÉMÉä |ÉlɨɨÉɺÉ& ÊuùiÉÒªÉä ÊuùiÉÒªÉ&* iÉ\SÉ ËjɶÉnÂù¦ÉÉMÉÆ EÞòi´ÉÉ ÊiÉÊlÉʴɦÉÉMÉÉä YÉÉiÉ´ªÉ&* ®úʴɴɶÉÉoùiÉÖYÉÉxÉä ®úÊ´ÉκlÉiÉpäùCEòÉhÉÉxÉÖ°ü{ÉÆ ÊiÉÊlÉYÉæªÉÉ** ÊnùxɤɱɮúÉʶÉʴɱÉMxÉä Oɽäþ iÉÖ {ÉÞSUäôzÉ®ú& ºÉ ÊxÉ榃 VÉÉiÉ& ÊxÉ榃 ¤ÉʱÉÊxÉ ÊnùxÉä VÉÉiÉκjÉEòÉähÉEòIªÉÆ MÉiÉä SÉxpäù** 18 @ñiÉÖ¨ÉɺÉɪÉxÉÉxÉɨÉxªÉlÉÉi´Éä iÉnùxÉÖ°ü{ÉÉä ´ªÉiªÉÉºÉ =SªÉiÉä .ªÉκ¨ÉxÉ päùCEòÉhÉä ºÉÚªÉÇκiɹ`öÊiÉ iÉpäùCEòÉhÉÉÊvÉ{ÉÊiɴɶÉÉnÂù @ñiÉÖVÉÉÇiÉ´ªÉ&* @ñiÉÖκlÉiÉÊ´ÉEò±{{ɶSÉɪÉÆ* päùCEòÉhÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ& ºÉÚªÉÈ {ɶªÉÊiÉ SÉänäùªÉÆ Gò¨É&* +xªÉlÉÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò B´É** {ÉÚ´´ÉÇʴɦÉÉMÉä ®úɶÉä¯ûnùªÉMɪÉxÉÆ nùÊIÉhÉÆ iÉiÉ& ¶Éä¹Éä päùCEòÉhÉ{ÉÚ´´ÉǦÉÉMÉä ¨ÉɺÉ& {ÉÚ´´ÉÇ& {É®úÉä(+)xªÉκ¨ÉxÉÂ** 17 +ªÉxÉÊxɶSÉªÉ =SªÉiÉä .ÊiÉÊlÉ <ÊiÉ* ªÉÊnù ªÉÖM¨ÉÊiÉÊlɹÉÖ ®ú´Éä¨Éæ¹ÉºÉÆGò¨É¶SÉäiÉ iÉnùÉ xɴɨªÉÉnùªÉÉä OÉÉÁÉ& EÖòVÉÉnùÒxÉÉÆ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ* ªÉtÉäVÉÊiÉÊlɹÉÖ iÉnù É |ÉÊiÉ{ÉÉnù ª É&* B´ÉÆ ªÉlÉÉGò¨ÉÆ {ÉÖ x É& {ÉÖ x É& ¨Éä ¹ É|ÉÉÎ{iɴɶÉɱÉ YÉä ª ÉÆ * +lÉ ºÉ¨{ÉÚhhÉÇSÉxpù´É¶ÉÉÊzÉhhÉǪÉ& ÊGòªÉiÉä* |ɶxÉEòɱÉä +ÉäVÉÊiÉÊlɹÉÖ SÉxpù& iÉnùÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùªÉ& ªÉÖM¨ÉÊiÉÊlɹÉÖ xɴɨªÉÉnùªÉ&* B´ÉÆ ÊiÉÊlÉÊxɶSɪÉä EÞòiÉä VÉx¨É|ɽþ®úÊxɶSɪÉ& EòlªÉiÉä EÖòVÉÉnùÒxÉɨɹ]õÉxÉɨɹ]õÉè ªÉɨÉÉ&* ªÉÉä OɽþÉä ÊxÉʨÉkɦÉÚiÉÉä VÉx¨É®úÉʶÉÊxɶSɪÉä iɺªÉ |ɽþ®úÉä VÉx¨É|ɽþ®ú <ÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ** {ÉÖ¯û¹ÉɱɪÉOɽþÉhÉÉÆ VªÉÉäiºxÉÉ{ÉIÉÉä(+)lÉ ªÉÉäʹÉiÉɨÉ{É®ú& ¨Éä¹ÉÉnùÒxÉÉÆ ¨ÉɺÉÉ ´Éè¶ÉÉJÉÉtÉ& Gò¨ÉähÉÉäHòÉ&** 13 +lÉ {ÉÚ´´ÉÇ{ÉIÉÉ{É®ú{ÉIÉÊxÉhhÉǪÉɪÉɽþ .iÉjÉ VÉx¨ÉÊiÉÊlÉYÉÉxÉÆ ÊGòªÉiÉä* EÖòVÉÉnùÒxÉɨɹ]õÉxÉÉÆ |ÉÊiÉ{ÉÉnùªÉÉä(+)¹]õÉè ÊiÉlɪÉ&* {ÉÖxÉ®úÊ{É EÖòVÉÉnùÒxÉÉÆ xɴɨªÉÉnùªÉ& ®úɽþÉä®ú{ªÉ¨ÉÉ´ÉɺªÉÉ* iÉä¹ÉÉÆ EÖòVÉÉnùÒxÉÉÆ ¨Éä¹ÉÉtÉ ®úɶɪÉ&* ®úɽþÉä& EÖÆò¦É&* ªÉäxÉ OɽäþhÉ ÊxÉʨÉkɦÉÚiÉäxÉ VÉx¨É®úÉʶÉÊxɶSɪÉ& EÞòiÉ& iÉlÉè´É iɺªÉ ÊiÉÊlÉVÉÇx¨ÉÊiÉÊlÉÊ®úÊiÉ YÉÉiÉ´ªÉÉ** ÊiÉlɪɺºÉ¨ÉʴɹɨÉÉ& ºªÉÖªÉǺªÉÉÆ ÊiÉlªÉÉÆ MÉiÉÉä(+)Ê·ÉxÉÓ ºÉÚªÉÇ& ʴɹɨÉä κlÉiÉäxÉ ¶ÉʶÉxÉÉ Ê´É¹É¨ÉÉä ªÉÖM¨Éä ºÉ¨ÉÉä Ênù´ÉºÉÉ&** 12 ÊiÉÊlÉuùªÉä ºÉƪÉÖHäò ʴɶÉä¹ÉÉnäùEòÊiÉÊlÉÊxɶSɪÉÉilÉǨÉɽþ .iÉκ¨ÉxÉ päùCEòÉhÉÉänùªÉä VÉx¨É** |ɹ]Öõ´ÉǪÉ&|ɨÉÉhÉÆ YÉÉi´ÉÉ |ÉÊiɱÉÉä¨É¨ÉÉxɪÉäSSÉÉ®èú& +ºÉxÉ OɽþÉ& |ɺÉÚiÉÉè iÉiÉ& {É®Æú Eò®úhɨÉɪÉÉäVªÉÆ** 20 {ÉÚ´´ÉÉæHòEòɱÉè´ÉÉÇ ¶ÉɺjÉÉxiÉ®ú¨ÉÖ{ɱɦªÉ ´ÉÉ |ɹ]Öõ´ÉǪÉ&|ɨÉÉhÉÆ YÉÉi´ÉÉ |ÉÊiɱÉÉä¨ÉÆ MÉhɪÉäiÉÂ* |ÉÊiɱÉÉä¨ÉÆ Ê´É{É®úÒiÉÆ* =HòxÉIÉjÉ ÊiÉÊlɱÉMxÉä VÉx¨ÉÊxɶSɪÉÆ EÞòi´ÉÉ iÉiÉ& ºÉ´´ÉÇOɽþÉhÉÉÆ iɱCEòɱɺ¡Öò]Æõ EÞòi´ÉÉ VÉÉiÉEÆò MÉhɪÉäÊnùiªÉilÉÇ&** ºÉ{iɨÉÉävªÉɪÉ& ¨ÉɺÉä YÉÉiÉä @ñiÉÖÊxɶSɪÉ&* ¨ÉÉPÉ¡òɱMÉÖxÉÉè ʶÉʶɮÆú EÞòi´ÉÉ ¶ÉxÉè¶SÉ®úÉnùÒxÉÉÆ ¹ÉhhÉÉÆ ¹É]Âõ@ñiÉ´É&* OÉÒ¹¨É B´É ºÉÚªÉǺªÉÉÊ{É* iÉjÉ iÉä¹ÉÉÆ päùCEòÉhÉÉänùªÉä¹ÉÖ iÉä¹ÉÉǨÉÖnùªÉä¹ÉÖ SÉ Ê¶ÉʶɮúÉnùªÉÉä YÉÉiÉ´ªÉÉ&** ½þÉä®úÉƶÉpäùCEòÉhÉÉ ¦ÉÉMÉPxÉÉ ±ÉMxÉ´ÉMMÉÇÊ´É´É®úÉèVÉä ¨ÉÚ±ÉÉxiÉ®úÉxiÉ°üxÉÉ ¨ÉɺÉÉ ÊuùMÉÖhÉɺiÉÖ iÉä(+)iÉÒiÉÉ&** +xªÉiɨÉOɽþ®úÉʶÉxi´ÉªÉxɴɶÉÉSSÉ®úÊiÉ ®úÊ´É®úiÉÉä(+)xªÉèκ¨ÉxÉ iɺªÉkÉÖÇ®úºÉÉè YÉäªÉÉä OɽþºªÉ ¨ÉɺÉÉ& Gò¨ÉähÉÉäHòÉ& ** 16 |ɹ]Öõ´ÉǪÉ&|ɨÉÉhÉÆ YÉÉi´ÉÉ C´ÉÊSÉÊuùxªÉºªÉ iÉnùÉ ±ÉMxÉʱÉ{iÉÉ& ÊuùMÉÖhÉÒEÞòiªÉ ´ÉªÉ&|ɨÉÉhÉäxÉ MÉÖhÉʪÉi´ÉÉ ¨É½þiªÉ±{ÉÆ Ê´É¶ÉÉävªÉ ʶɹ]õÉ ¨ÉɺÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ÊuùMÉÖÊhÉiÉÉ& |ɶxÉ®úɶÉÉè ʴɹɨÉä 1 . xɴɨÉä ÊxÉ榃 VÉÉiÉ&** xɴɨÉÉä ®úɶÉÒ ®úÉjÉÉè ʺɴɺÉä VÉÉiɺªÉ {É\SɨÉÉä ®úÉʶÉ& päùCEòÉhÉÉä ´ÉÉ ªÉÊiɨÉä ±ÉMxÉÉkÉÊiɨÉä ¦É´ÉäVVÉx¨É** 19 ªÉÊnù xɴɨÉÉä ®úÉʶÉÌxÉʶɤɱɶSÉä n  ù ¤É±ÉªÉÖ i É B´É Ênù ´ ÉÉ VÉÉiÉ& {É\SɨÉÉä ®úÉʶÉÌnù´ÉɤɱɶSÉäÊzÉ榃 VÉx¨É* Ê´É{É®úÒiÉä Ê´É{É®úÒiÉÆ* +lÉ päùCEòÉhÉÊxɶSɪÉ& .ÊnùxÉäÊiÉ* Ênù´ÉÉ VÉÉiÉÉä ÊxÉ榃 VÉÉiÉÉä ´ÉäÊiÉ ºÉƶɪÉä EÖÆò¦ÉÉÊnù¹ÉÖ ¹É]ÂõºÉÖ ®úÉʶɹÉÖ ÊxɶÉɤɱÉä¹ÉÖ ÊxÉʶɤɱÉOɽþnù¶ÉÇxÉä SÉ Ênù´ÉÉVÉÉiÉ&* ˺ɽþÉÊnù ÊnùxɤɱɮúÉʶɹÉÚtiºÉÖ ÊnùxɤɱÉOɽþnù¶ÉÇxÉä SÉ Ê´É{É®úÒiÉÆ* ®úÉjÉÉè VÉÉiÉ&* ¤É±É´É¶ÉÉÊzÉhhÉǪÉ&* ±ÉMxÉÉiÉ {É\SɨÉä SÉxpäù ¤É±ÉªÉÖiÉä Ênù´ÉÉVÉÉiÉ&.{ÉÖ¯û¹ÉOɽþnù¶ÉÇxÉä {ÉÖ¯û¹É®úɶªÉÖnùªÉä {ÉÚ´´ÉÇ{ÉIÉ&* ºjÉÒOɽþnù¶ÉÇxÉä ºjÉÒ®úɶªÉÖnùªÉä +{É®ú{ÉIÉ&* |ɶxÉEòɱÉä ¨Éä¹ÉÉÊnù®úÉʶɹÉÖ ±ÉMxÉMÉiÉä¹ÉÖ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ ´Éè¶ÉÉJÉÉtÉ ¨ÉɺÉÉ VÉx¨ÉÊxÉ ¦É´ÉÎxiÉ** +É°üfø¨ÉÉi¨ÉxÉÉä ´ÉÉ OɽþÉ Ê´É±ÉMxÉ\SÉiÉä {ÉÖxÉ& EòɪÉÉÇ& xÉIÉjɨÉÚÁ¨Éä´Éxi´ÉlÉ´ÉÉ ¸ÉäªÉÉxÉ {É®ú& Eò±{É& ** 14 +ªÉ¨É{É®úÉä xɹ]õVÉÉiÉEòÊ´ÉÊvÉ&* ªÉÊnù EòζSÉVVÉÉiÉEÆò {ÉÞSUôÊiÉ {ÉÞSUôEÆò nèù´ÉYɨÉÉi¨ÉÉxÉÆ {ÉÞSUôEÆò EÞòi´ÉÉ +Éi¨ÉxÉ +É°üfø®úÉ覃 ªÉÉä OɽþÉ ´ÉÒIÉxiÉä iɺªÉ ®úÉʶÉ& {ÉÞSUôEòºªÉ VÉx¨É®úÉʶÉ&* ªÉÊnù MÉÖ¯û´ÉÉÇÊiÉMÉÖhÉÒ ´ÉÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉänäù´ÉÆ Ê´ÉÊvÉ&* B´ÉÆ ±ÉMxÉÆ ÊSÉxiªÉÆ* B´ÉÆ EÚò¨¨ÉÇʴɦÉÉMÉYÉÉxÉäxÉ ªÉzÉIÉjÉÆ ¸ÉäªÉºiÉnäù´É xÉIÉjÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè xÉIÉjÉä ´ÉÉ ¤É½ÚþÊxÉ ±ÉIÉhÉÉÊxÉ ºÉÎxiÉ iÉnäù´É OÉÉÁÆ** ªÉ¨É¶ÉÖGò¦ÉÚʨÉiÉxɪÉɶ¶É¶ÉÉRÂóEòSÉxpùÉi¨ÉVÉɨɮúÉSÉɪÉÉÇ& ʶÉʶɮúÉnùÒxÉÉÆ {ÉiɪÉÉä päùCEòÉhÉɶSÉè´É¨ÉäiÉä¹ÉÉÆ** 15 +xªÉäÊiÉ .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 14 ÊiÉÊlÉVÉx¨É|ɽþ®úYÉÉxÉÉilÉǨÉɽþ .±ÉMxÉä |ÉlɨÉä ªÉÉä päùCEòÉhÉä =näùÊiÉ |ÉlɨÉÉÊnùiÉ& .

¶ÉÖ¦ÉÉƶÉä ¶ÉÖ¦ÉÆ. ªÉÖM¨ÉÉƶÉä(+)¶ÉÖ¦ÉÆ* B´ÉÆ uùÉnù¶ÉÉƶÉÉnùÊ{É YÉäªÉÆ** xÉ®úVÉx¨É®úÉʶɦÉÉMÉä |ɶxÉÉä±{ÉzÉä ÊxɶÉÉEò®úÉä(+)jɺlÉ& +ƶÉɸɪɡò±É¨ÉÊJɱÉÆ iɺ¨Éè SÉxpù&|ÉnùÉiÉÉ ºªÉÉiÉÂ** 11 xÉ®úºªÉ VÉx¨É®úɶÉÉè ªÉκ¨ÉxÉ xÉ´ÉÉƶÉä SÉxpù& κlÉiÉ& |ɶxÉä ´ÉÉ SÉxpù& κlÉiÉ& xÉ´ÉÉƶɡò±ÉÆ iɺ¨Éè |ɹ]äõ +ƶÉÉ¸ÉªÉ ¡ò±É¨ÉÊJɱÉÆ ºÉ´´ÉÈ nùnùÉÊiÉ* SÉxpù®úÉʶɤɱÉÉpùÉʶɡò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +jɺlÉ =nùªÉEäòxpùMÉiɶSÉxpù <iªÉilÉÇ&* {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ VÉx¨É±ÉMxɺªÉ |ɶxɱÉMxɺªÉ |ɶxÉSÉxpùºªÉ SÉ ºÉÆ´ÉÉnäù ºÉiªÉ¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiɨÉÊ{É ¡ò±ÉʨÉÊiÉ xÉ®ú(VÉx¨É)®úÉʶÉÊ®úiªÉxÉäxÉÉäHÆò** ºÉÉ訪ÉÉxÉɨÉxªÉiɨɺiÉκ¨ÉxÉ EòɱÉä ºÉ¨ÉOɤɱɴÉÒªÉÇ& ºªÉÉtºªÉ xɴɨɮúɶÉÉè iɺªÉ ¦É´ÉäÊnù¹]õvÉxɱÉɦÉ& ** 12 . ¨ÉèlÉÖxÉÊ´ÉvÉÉè SÉ ËjɶÉÉƶÉEòxÉÉlɴɶÉÉiÉ {ÉÚ´´ÉÉæHòÊ´É|ÉÉnùÒxÉÉÆ MÉÞ½äþ ¦ÉÉäVÉxÉÉnùªÉ& ºÉƦɴÉxiÉÒÊiÉ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* iÉtlÉÉ MÉÖ¯û& º´ÉËjɶÉÉƶÉEäò ¶ÉÖGòËjɶÉÉƶÉEäò ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ ±ÉMxÉÆ {ɶªÉÊiÉ SÉänÂù ¥ÉÉÀhÉMÉÞ½äþ ¦ÉÉäVÉxÉÆ ¶ÉªÉxÉÆ ¨ÉèlÉÖxɨÉÊ{É* B´É¨ÉxªÉä¹´ÉÊ{É +xÉÖºÉxvÉÉiÉ´ªÉÆ** |ÉäiÉÉilÉÇ´ÉÉnùiɺEò®úªÉÖ´ÉÊiÉSÉiÉÖ¹{ÉÉnÂù nÖù¾þiÉÞÊSÉxiÉɪÉÉÆ ºÉÉè¨É¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ ºÉÉ訪ÉÉÆMÉÉ®úÉEò¦ÉÞMÉÖºÉÚªÉǶÉÒiÉEò®úÉ&** 5 ºÉÉè®úÉnùÒxÉÉÆ Gò¨ÉÉnäùiÉä ¦ÉÉ´ÉÉζSÉxiªÉÉ&* ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉèlÉÖxÉ ÊSÉxiÉɺÉÖ OÉÉÁÉ&* iÉjÉ ¨Éxnù´ÉÒÊIÉiɪÉÖiÉä |ÉäiÉʴɹɪÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉÆ ®úÊ´ÉhÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂùMÉÞ½äþ ´ÉnäùiÉ ¶ÉʶÉxÉÉ nÖùʽþjÉzÉÆ ¨ÉÉjÉzÉÆ ´ÉÉ ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉxªÉÉxªÉ{ªÉÚÁxiÉä** {ɪÉÇRÂóEòºªÉ uäù uäù ¦É´ÉxÉä MÉÉjÉä¹ÉÖ {ÉÉnùEäò¹´ÉäEÆò ½þÉä®úÉxiªÉÉtÉ& ʶɮú漃 ºlÉÉ{ªÉÉ& ºÉ´ªÉÉ{ɺɴªÉäxÉ** 6 +lÉ ¶ÉªÉxɶÉÖ¦ÉɶÉ֦ɨÉɽþ* VÉÉiɺªÉ ´ÉÉxªÉºªÉ ´ÉÉ . {ÉÖxÉ& {É\SɦÉÉMÉÉ& ªÉ¨ÉºªÉ&. iɺ¨ÉÉnù¹]õ¦ÉÉMÉÉ& MÉÖ®úÉä&. +xiªÉ{É\SɦÉÉMÉÉ& ¶ÉÖGòºªÉ* ªÉÖM¨É®úÉʶɹÉÖ Ê´É{É®úÒiÉÆ* {ÉÚ´ÉÈ {É\SɦÉÉMÉÉ& ¶ÉÖGòºªÉ. {ÉÖxÉVÉԴɺªÉ. +¶ÉÖ¦ÉÉƶÉä +¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* |ÉlɨÉiÉÞiÉÒªÉÉtÉäVÉÉƶÉä ¶ÉÖ¦ÉÆ. iÉiÉÉä ¨ÉxnùºªÉ. iÉiÉ& ºÉ{iɦÉÉMÉÉ ¤ÉÖvɺªÉ. ¶ÉªÉxÉÊ´ÉvÉÉè.{ɪÉÇRÂóEòºªÉ uäù uäù* {ɪÉÇRÂóEòºªÉ 7 8 ¨ÉÞMÉ®úÉbÂ÷ ´ÉÞζSÉEòEòxªÉÉ ´ÉÞ¹ÉÉä(+){ªÉ{ÉiªÉɱɪÉÆ EònùÉÊSÉiºªÉÖ& SÉxpùºlÉÉxÉÆ ´ÉÉ ºªÉÉnù±{ÉÉ{ÉiªÉÉä ¦É´Éä±|ɹ]õÉ** 9 |ɶxÉä ´ÉÉ VÉÉiÉEäò ´ÉÉ ¨ÉÞMÉ´É޹ɴÉÞζSÉEòEòxªÉÉ& {ÉÖjɺlÉÉxÉMÉiÉÉ& ºªÉÖ®ú¶É֦ɪÉÖiÉÉ& |ɹ]õÉ®Æú {ÉÖjɽþÒxÉÆ EÖò´ÉÇÎxiÉ* +lÉ´ÉÉ SÉxpùºlÉÉxÉä {ÉÖjɺlÉÉxÉMÉiÉä |ɹ]õÉ +±{ÉÉ{ÉiªÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ ¨ÉÚkªÉÉÇÊnùuùÉnù¶É¦ÉÉ´ÉÉζSÉxiªÉÉ&** +¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiɨÉƶÉÆ ¦ÉÖ\VÉÉxɶSÉxpù¨ÉÉ xÉÞhÉÉÆ Gò¨É¶É& ¶É֦ɨɶÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉ EÖò¯ûiÉä uùÉnù¶ÉMÉhɺÉƸɪÉÉÊzɪÉiÉÆ ** 10 +¹]õÉäkÉ®ú¶ÉiɺÉÆJªÉÉxÉɨÉƶÉÉxÉÉÆ ªÉκ¨ÉzÉƶÉä SÉxpù& κlÉiÉ& iÉnÆù¶ÉÆ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ VÉÒ´ÉÉä{ÉɪÉ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ. +xiªÉä ¦ÉÉè¨ÉºªÉäÊiÉ** MÉÞ½þ¦ÉÉMÉä¹´É´ÉEòɶÉÉä ¦ÉÉäVÉxÉÊ´ÉÊvɶɪÉxÉ ¨ÉèlÉÖxÉä¹ÉÖ iÉlÉÉ ´ÉÉSªÉÉä ´ÉhhÉÉæ±CEò¹ÉÉæ Ê´É|ÉÉnùÒxÉÉÆ {ÉÖ®úÉäHòÉxÉÉÆ** 4 MÉÞ½äþÊiÉ* MÉÞ½þ¦ÉÉMÉä¹´É´ÉEòɶÉ& nùÒPÉÇ¿º´ÉºÉ¨É¦ÉÉMÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ ºlÉÉxÉÉ´ÉEòɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉÉäVÉxÉÊ´ÉvÉÉè.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 15 MÉiɨÉɺÉÉ&* ºÉ¨Éä ®úɶÉÉè +ÉMÉÉʨɨÉɺÉÉ&* iÉä uùÉnù¶É¾þiÉÉ ´É¹ÉÉÇ ¦É´ÉÎxiÉ* ËjɶÉnÂùMÉÖÊhÉiÉÉ Ênù´ÉºÉÉ <ÊiÉ** ½þÉä®úÉƶÉpäùCEòÉhÉÉ ¦ÉÉMÉPxÉÉ ±ÉMxÉ´ÉMMÉÇhÉÉ SÉ iɪÉÉä& Ê´É´É®úÉä ¨ÉɺÉÉÊnù ºªÉÉnùÉäVÉä(+)iÉÒiÉÆ ªÉÖÊVÉi´É乪ÉÆ** 2 MÉÉjÉä¹ÉÖ {ÉÉnäù¹ÉÖ SÉ {ÉÚ´ÉÉæHòxªÉɪÉäxÉ ¦ÉÚSÉGÆò ºlÉÉ{ÉʪÉi´ÉÉ Oɽèþ& ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ oùføÉoùføi´É\SÉ ´Énä ù i É * SÉ®ú S ÉGòÉä n ù ª É®ú É Ë¶É Ê¶É®ú Ê ºÉ ºlÉÉ{ÉʪÉi´ÉÉ ºÉ{iɨɮú É Ë¶É ´ÉCjÉä ºlÉÉ{ÉʪÉi´ÉÉ OɽþκlÉiÉMÉÉjÉä VÉÉiɺªÉ µÉhɦÉÚ¹ÉhɱÉI¨ÉEòÉnùÒÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉèlÉÖxÉä xÉJÉnùxiɵÉhÉÉnùÒÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉèlÉÖxÉä xÉJÉnùxiɵÉhÉÉnùÒÊxÉ ´ÉnäùiÉ |ɹ]ÖõÊ®úÊiÉ** ½þÉä®úÉEäòxpäù EÖòªÉÉÇÊnùxnÖùVɳý¤ÉÊvÉ®úEÖò¤VÉ´ÉɨÉxÉEòÉxÉ +VÉ´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEÖò³ýÒ®äú uùÉnù¶É¦Éä ´ÉɨÉEòÉhÉxiÉÖ** =nùªÉ±ÉMxÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ BEÆò ¦ÉÉMÉÒEÖòªÉÉÇiÉÂ* +{É®ú¨ÉƶÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ* +{É®Æú päùCEòÉhÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ* B´ÉÆ jÉÒxÉ ®úɶÉÒxÉ +xªÉÉäxªÉMÉÖÊhÉiÉÉxÉÖnùªÉ±ÉMxÉä =ÊnùiÉËjɶÉnÂù¦ÉÉMÉè¾Çþi´ÉÉ ºÉƪÉÉäVªÉ =nùªÉ±ÉMxÉÆ Ê±É{iÉÒEÞòiªÉ ±ÉMxÉ´ÉMMÉÈ EÞòi´ÉÉ +ÊvÉEòÉzªÉÚxÉÆ Ê´É¶ÉÉävªÉ ¦ÉÉMÉè¦ÉÇCi´ÉÉ ±É¤vÉÆ ¹É¹]õ¬É ʴɦÉVªÉ ±É¤vÉÉ ¨ÉɺÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* iÉÉxÉ ¨ÉɺÉÉxÉ uùÉnù¶ÉʦɾÇþi´ÉÉ ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉä ¦É´ÉÊiÉ* ¨ÉɺÉʶɹ]Æõ ËjɶÉnùÉÊnùMÉÖÊhÉiÉÉ uùÉnù¶É¾þiÉÉ Ênù´ÉºÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* iÉlÉÉ xÉÉÊb÷EòÉ ¦É´ÉÎxiÉ** =nùªÉEäòxpùMÉiɶSÉxpù& Vɳý¤ÉÊvÉ®úEÖò¤VÉ´ÉɨÉxÉEòÉxÉ VÉÉiÉÉxÉ Eò®úÉäÊiÉ* ºÉ¨{ÉÚhhÉÇSÉxpùÉä xÉ SÉäiÉ ¨Éä¹É´ÉÞ¹ÉʨÉlÉÖxÉEÖò³ýÒ®äú uùÉnù¶É¦É´ÉxÉä ´ÉɨÉEòÉhÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* iÉjÉ SÉxpäù κlÉiÉä ÊxɶSɪÉÉuùnäùnÂù** B´É¨ÉɪÉÖ&Ê{ÉhbÆ÷ ±ÉMxÉä ʴɹɨɮúɶÉÉè MÉiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ºÉ¨É®úɶÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉä +ÉxÉÒiɨÉɪÉÖ&Ê{ÉhbÆ÷ MɨªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ MÉiÉÆ ´ÉÉ MɨªÉÆ ´ÉÉ |ɹ]Öõ®úɪÉÖ& {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ** ÊnùxÉEÞòqùÊIÉhÉEòÉhÉÆ uùÉnù¶ÉMÉ& ¡òÊhÉ{ÉiÉÉè iÉÖ EäòxpùºlÉä xÉ ºªÉÖMÉÖǯû¦ÉÞMÉÖºÉÉ訪ÉɶSÉiÉÖ¹]äõ ´ÉÉ ÊjÉEòÉähÉä ´ÉÉ** ʴɹɨÉä¹ÉÖ {É\SÉ ¦ÉÉMÉÉ& {É\SÉ iÉlÉɹ]õÉè SÉ ºÉ{iÉ {É\SÉÉJªÉÉ& ¦ÉÉè¨ÉªÉ¨ÉɪÉǤÉÖvÉÉxÉÉÆ ¦ÉÞMÉÉä¶SÉ ªÉÖM¨Éä¹ÉÖ Ê´É{É®úÒiÉÆ** VÉÉiɺªÉ uùÉnù¶É¦É´ÉxÉMÉiÉÉä ®úÊ´ÉnÇùÊIÉhÉEòÉhÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ¡òÊhÉÊ{É& EäòxpùMÉiɶSÉänäùiɱ±ÉIÉhÉÆ ¶ÉÖGòMÉÖ¯û¤ÉÖvÉÉ& EäòxpùÊjÉEòÉähÉ®úÉʶɹÉÖ xÉ ºÉÎxiÉ SÉäiÉÂ* {ÉÚ´ÉÉæHò±±ÉIÉhÉä¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉÉ& EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉɶSÉäzÉäjÉEòÉhÉi´ÉÆ xÉ ºÉƦɴÉÊiÉ* ÊEòÎ\SÉpùÉMä ÉÆ ´Énäiù ÉÂ* ¶É֦ɺiÉnùÊ{É xÉɶɪÉÊiÉ** 3 +lÉ ËjɶÉÉƶÉEòÊ´ÉÊvɯûSªÉiÉä ʴɹɨÉäι´ÉÊiÉ* ¨Éä¹ÉÉÊnù ʴɹɨɮúÉʶɹ´ÉÉnùÉè {É\SÉ ¦ÉÉMÉÉ& EÖòVɺªÉ. {É\SÉÉnÂù ¤ÉÖvɺªÉ.

VÉҴɤÉÖ v ÉÉè VÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉEò®ú É è * . ºÉÚªÉæ Ê{ÉiÉÉ ´ÉÉ {ÉÖjÉÉä ´ÉÉ OÉÁ&** ¦ÉɪÉÉÇ MÉÖ¯ûhÉÉ où¹]äõ ÊnùxÉEò®ú{ÉÖjÉähÉ VÉɪÉiÉä ¶ÉjÉÖ& +Éi¨ÉÉnùÉè uùÉnù¶ÉEäò GÚò®úÉ xÉä¹]õɶ¶ÉÖ¦ÉÉκi´É¹]õÉ&** 4 MÉÖ¯ûhÉÉ ¦ÉɪÉÉÇ {ÉÖjÉÉä ´ÉÉ* ÊnùxÉEò®ú{ÉÖjÉähÉ ¶ÉjÉÖÊ®úÊiÉ* +Éi¨ÉÉÊnùuùÉnù¶É¦ÉÉ´Éä¹ÉÖ GÚò®úOɽþÉ ®úÉäMɨɮúhÉ´ªÉªÉÉÊxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* ºÉÉ訪ÉÉ& ºÉÖJÉ|ɨÉÉänù±ÉɦÉÉxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ** ¦ÉÉè¨ÉÉä ®úÉäMÉÆ EÖò¯ûiÉä ¦ÉÉäMÉÆ ¶ÉÖGòºi´É®úÉäMÉiÉÉÆ ºÉÉ訪É& ºÉÉè®úÉä ¨É®úhÉÆ ÊnùxÉEÞòzÉɶÉÆ ÊSÉ®úVÉÒ´ÉxÉÆ VÉÒ´É& ** 5 iɱEòlÉʨÉÊiÉ SÉäiÉÂ. ¤ÉÖvÉä §ÉÉiÉÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 16 |ɶxÉä ´ÉÉ VÉÉiÉEäò ´ÉÉ ªÉºªÉ xɴɨɮúɶÉÉè ¶ÉÖ¦ÉÉxÉɨÉäEò& κlÉiɶSÉäiÉ iɺªÉä¹]õvÉxɱÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ÊSÉÎxiÉiɺªÉ ±ÉɦÉÉä ¦É´ÉiÉÒiªÉilÉÇ&* +¶ÉÖ¦Éä¹ÉÖ Ê´É{É®úÒiÉÆ* iÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ Ê´ÉÊvÉÊ´ÉʽþiÉÆ YÉɪÉiÉä** GÚò®ú& ¹É¹`äö ±ÉMxÉɱº´ÉÉÆMÉʴɦÉÉMÉä Eò®úÉäÊiÉ ´ÉèEò±ªÉÆ EäòxpùÊjÉEòÉähÉ®úÉʶɹÉÖ xÉ ºªÉÖMÉÖǯûºÉÉ訪ɦÉÞMÉÖ{ÉÖjÉÉ&** 13 ±ÉMxÉÉuùÉ +É°üføÉuùÉ ±ÉMxÉÉiÉ ¹É¹`ö¦É´ÉxÉMÉiÉ& GÚò®ú& º´ÉÉäHònäù½þʴɦÉÉMÉä ´ÉèEò±ªÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* +ÊiÉGÚò®ú¶SÉänÂù ¦ÉÆMÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* iÉjÉ EäòxpùÊjÉEòÉähÉ®úÉʶɹÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉÉ MÉÖ¯ûºÉÉ訪ɶÉÖGòÉ xÉ ºªÉÖ¶SÉäiÉÂ* ªÉÊnù ºÉÎxiÉ iÉjÉÉÆMÉ´ÉèEò±ªÉÆ xÉ ºÉƦɴÉÊiÉ** GÚò®èúÌxɽþiÉä SÉxpäù ºÉÉ訪Éè®úxÉ´ÉäÊIÉiÉä ¶ÉÖ¶ÉÖ®ú¨ÉÉiÉÉ nÖù&JÉäxÉɺÉÉè VÉÒ´ÉÊiÉ ®úɶªÉÉEÞòÊiÉVÉÆ ¡ò±ÉÆ ¦ÉÖCi´ÉÉ** 14 IÉÒhÉSÉxpäù GÚò®úªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉä +Ê®ú¹]õªÉÖiÉä ¹É¹`öɹ]õ¨É´ªÉªÉMÉiÉä ºÉÉ訪ɴÉÒÊIÉiÉä ¨ÉÉjÉÉ ½þÒxÉ& ʶɶÉÖVÉÔ´ÉÊiÉ* ±ÉMxÉÆ ºÉÉ訪ɴÉÒÊIÉiÉÆ SÉäpùɶªÉÖHò¡ò±ÉÆ ¦ÉÖCi´ÉÉ nÖù&JÉäxÉ VÉÒ´ÉÊiÉ* ®úÉʶÉOɽþÉhÉÉÆ ¡ò±ÉÆ ¨ÉÚ±É\SÉ ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉIªÉÉʨÉ** EÖòªÉÖÇ& ¶ÉÖ¦ÉÉ Ê´ÉªÉÉäËxÉ vÉxÉɪÉEäòxpùÉʸÉiÉÉ& {ÉÖxÉ®Âú xÉ ºªÉÖ& ½þÉä®úÉ Ê´É¹É¨Éä ºÉÉèÊ®ú& Eò®úÉäÊiÉ {ÉÖÆVÉx¨É ±ÉMxÉä ´ÉÉ** 15 +lÉè´ÉÆ ±ÉIÉhÉä ʴɪÉÉäÊxÉζSÉÎxiÉiÉÉä ´ÉÉ VÉÉiÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉäiÉ* ʴɪÉÉäÊxÉ& ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉnùxªÉÉ. ¦ÉÉè¨ÉÉnùªÉÉä ®úÉäMÉÉnùÒxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ** ¦ÉÚʪɹ`Æö ¨Éä¹ÉÉnùÉè ¨Éä¹ÉÉnùÉ´ÉÉMÉiÉä iÉnùÉi¨ÉÉ ºªÉÉiÉ ´É޹ɦÉÉnùÉ´ÉɪÉÉiÉä vÉxÉÉtʨÉiªÉä´É¨ÉÉnäù¶ªÉÆ** 6 ¦ÉÚʨɹ`Æö ¨Éä¹ÉÉnùÉè +É°üføMÉiÉä =nùªÉMÉiÉä ´ÉÉ iÉkÉnùÉÊnù¦ÉÉ´ÉζSÉxiªÉÉ&* ¡ò±É\SÉÉnäù¶ªÉÆ** vÉxɦÉÉ´ÉäxÉɪÉäiÉä(+)Ê®úOɽþ¦É´ÉxÉä(+)Ê®úhÉÉÆ vÉxÉÆ xɶªÉäiÉ §ÉÉiÉÞÊ{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉÞ{ÉÖjÉÉÆMÉxÉÉÊnùʦɺiÉÊuù®úÉävÉ& ºªÉÉiÉÂ** 7 vÉxɺlÉÉxÉä +Ê®úOɽäþ ´ÉÉ +Ê®úOɽþ®úɶÉÉè ´ÉÉ |ÉÉ{iÉä ¶ÉjÉÖhÉÉ vÉxÉÆ xɶªÉäiÉÂ* OɽäþhÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÚªÉÇ& ¶ÉjÉÖIÉäjÉMÉiɶSÉäiÉ Ê{ÉiÉÞÊ´É®úÉävÉ& ºÉƦɴÉäiÉÂ* uùÉnù¶É¦ÉÉ´Éä¹ÉÖ ªÉjÉ ÎºlÉiÉ& iÉnÂù¦ÉÉ´ÉÆ xÉɶɪÉÊiÉ* ¤ÉxvÉÖºlÉÉxÉMÉiÉÉä ±ÉɦÉMÉiɶSÉäiÉ |ÉSÉÖ®Æú ±ÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* B´É¨ÉxªÉä¹ÉɨÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ** xɴɨÉÉävªÉɪÉ& 1 +lÉ Ênù´ÉºÉä ÊxÉ榃 ´ÉÉ EòºªÉÉÆ ´Éä³ýɪÉÉÆ EòɪÉÇʺÉÊrùÊ®úiªÉ´ÉMɨÉxÉÉilÉǨÉɽþ . +CEÇ ò ¶ÉÖ G òÉè ¨ÉÚ ± ÉÊSÉxiÉÉEò®ú É è . {ɶÉÖ { ÉÊIɺɮú Ò ºÉÞ { ÉÉnù ª É&* vÉxÉɪÉEä ò xpù É nù x ªÉjÉ MÉiÉÉ& ¶ÉÖ ¦ ÉÉ Ê´ÉªÉÉä Ë xÉ EÖ ò ªÉÖ Ç & * {ÉÉ{ÉÉ vÉxÉɪÉEäòxpùMÉiÉɶSÉäkÉjÉÉÊ{É Ê´ÉªÉÉäËxÉ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉÉuùÉ +É°üføÉuùÉ Ê´É¹É¨É®úÉʶÉMÉiÉÉä ¨Éxnù& {ÉÖÆVÉxÉxÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* Ê´É{É®úÒiÉä ºjÉÒVÉxÉxÉÆ* ±ÉMxÉMÉiɶSÉäpùÉʶɴɶÉÉÎSSÉxiªÉÆ* ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ OɽþÉhÉÉÆ ¤É±ÉÒ ¨Éxnù¶SÉänäù´ÉÆ ±ÉIÉhÉÆ** ÊxÉvÉxÉä ¦ÉÉè¨ÉÉä xÉ ºªÉɱ±ÉMxÉä SÉÉCEæòhÉ ºÉƪÉÖiÉä |ɶxÉä Eäòxpäù ¤É±É´ÉÉxÉ VÉÒ´É& Eò®úÉäÊiÉ nùÒPÉÉǪÉÖ¹ÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉÆ** 16 ±ÉMxÉä +CEÇòªÉÖiÉä |ɶxÉä Eäòxpäù VÉҴɪÉÖiÉä ¦ÉÉè¨ÉÉä(+){ªÉxɹ]õ¨ÉMÉiÉ& {ÉÖ¯û¹ÉÉä nùÒPÉÉǪÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* VÉÉiɺªÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ** +¹]õ¨ÉÉävªÉɪÉ& OɽþMÉÞ½þªÉÉäÌnù¶É¨ÉCEòÉæ VªÉÉäÊiɶSÉGäò §É¨ÉxÉ ªÉnùɸɪÉÊiÉ Ênù´ÉºÉÊxɶÉÉ人ÉÉ ´Éä³ýÉ ÊxÉqæù¶ªÉÉ ºÉ´´ÉÇEòɪÉæ¹ÉÖ** Oɽþ´ÉÒIÉhÉɺÉxÉɦªÉÉÆ ®úɶÉä¦ÉÉÇ´ÉÉä(+)xÉÖ´ÉkÉÇiÉä OɽþVÉÆ Oɽþ´ÉÒIÉhɪÉÖÊiÉ®úʽþiÉÉä ®úÉʶÉ& º´ÉÆ ¦ÉɴɨÉɸɪÉÊiÉ** 2 Oɽþ´ÉÒIÉhɪÉÖiÉäxÉ OɽþVɦÉÉ´É|ÉvÉÉxÉÆ ®úÉʶɡò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Oɽþ´ÉÒIÉhɪÉÖÊiÉ®úʽþiÉÉä ®úÉʶÉ& º´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÆ ºÉ´´ÉǨÉɸɪÉiÉÒÊiÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɱÉɦÉɱÉɦÉä¹ÉÖ OÉÉÁÆ** SÉxpùºlÉÉxÉÆ ¦ÉÉè¨É& {ɶªÉiªÉÉi¨ÉÉ ¦ÉÞMÉÉè EÖò]ÖÆõ¤ÉÆ ºªÉÉiÉ §ÉÉiÉÉ ºÉÉ訪Éä SÉxpäù ¨ÉÉiÉÉ ºÉÚªÉæ ¦É´Éä±É {ÉÖjÉ&** 3 SÉxjɺlÉÉxÉ®úÉ覃 ¦ÉÉè¨É& {ɶªÉÊiÉ SÉänÂù +Éi¨ÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* pù´ªÉä ¾þiÉä SÉÉä®ú& º´ÉªÉ¨Éä´É ¦É´ÉÊiÉ* B´É¨ÉxªÉè¶SÉxnù®úºlÉÉxɪÉÖiÉ´ÉÒIÉhÉÉnäù´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGäò EÖò]ÖÆõ¤ÉÆ.OɽþÉäHòÊnù¶ÉÆ ´ÉÉ ®úɶªÉÖHòÊnù¶ÉÆ ´ÉÉ VªÉÉäÊiɶSÉGäò §É¨ÉxÉ ºÉÚªÉÉæ ªÉnùɸɪÉÊiÉ Ênù´ÉºÉä ´ÉÉ ®úÉjÉÉè ´ÉÉ ºÉÚªÉÉæÊnùiÉÉƶɺɨÉÉ xÉÉÊb÷EòÉ ºÉ´´ÉÇEòɪÉæ¹ÉÖ ´ÉHò´ªÉÉ <ÊiÉ** SÉxpùÉ®úÉä®úMɺÉÉè®èúvÉÉÇiÉÖ¨ÉÚ±ÉÆ ÊEò±ÉÉCEÇò¶ÉÖGòɦªÉÉÆ VÉÒ´ÉÉä VÉҴɤÉÖvÉɦªÉÉÆ ¨Éä¹ÉÉÊ·ÉxªÉÉÊnù vÉÉi´ÉÉÊnù** 1 +xÉäxÉ OɽþÉhÉÉÆ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉҴɦÉɴɨÉɽþ* EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉɶSÉxpù¶ÉÊxÉEÖòVÉxÉÉMÉÉ vÉÉiÉÖ Ê SÉxiÉÉEò®ú É &. SÉxpäù ¨ÉÉiÉÉ.

xÉäjɨɱÉÆ.|ɶxÉEòɱÉä ªÉnÂù où¹]Æõ ªÉnÂù ¸ÉÖiÉÆ |ɹ]õÉ ªÉiÉ º{ÉÞ¹]Æõ ªÉSUôEÖòxÉEÞòiÉÆ iÉkÉnÂù ¦ÉÉ´ÉζSÉxiÉɺÉÖ ´ÉHò´ªÉÉä(+)jÉ** xÉxÉÖ OɽþκlÉiÉ®úɶªÉƶÉEò¦ÉänùÉiÉ EòlÉÆ ªÉÉäÊxÉÊ´ÉYÉɪÉiÉä.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 17 ¨Éä¹ÉÉÊnùSÉ®úκlÉ®úɦä ɪÉÉ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÉ&* +Ê·ÉxªÉÉÊnù¹ÉÖ xÉIÉjÉä¹ÉÖ Gò¨ÉÉrùÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÉ YÉäªÉÉ&** º´ÉÉƶÉpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ º´ÉɨÉÒ {ɶªÉäiɪÉÉä κlÉiÉÉä vÉÉiÉÖ& {É®ú´ÉMMÉǺlÉÉä VÉÒ´ÉÉä ¨ÉÚ±ÉÆ {É®ú´ÉMMÉǨɺ´ÉºlÉÆ** 2 vÉÉiÉÖOɽþÉä ¨ÉÚ±ÉOɽþÉä VÉÒ´ÉOɽþÉä ´ÉÉ º´ÉÉƶɺ´ÉpäùCEòÉhɺ´É¦É´ÉxÉMÉiÉÉä ´ÉÉ où¹]õÉä ´ÉÉ ¦É´ÉäiÉ EòkÉÖÇ& º´ÉºªÉ iÉi¦É´ÉÊiÉ* {É®ú´ÉMMÉǺlÉä Oɽäþ ´ÉÉ {É®úºªÉ ¦ÉÉ´ÉζSÉÎxiÉiÉ&* iÉjÉ VÉÒ´ÉOɽþ& {É®ú´ÉMMÉǺlÉÉä(+){ªÉxªÉ´ÉMMÉÇVÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉÊä iÉ* ¨ÉÚ±ÉOɽäþ {É®ú´ÉMMÉǺlÉä {É®ú´ÉMMÉÇMÉiÉÆ ¨Éڱɨɺ´ÉºlÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** +ÉMxÉäªÉpäùCEòÉhÉÉ ÁÉMxÉäªÉIÉäjɨÉÉʸÉiÉÉ ªÉä ºªÉÖ& +ÉMxÉäªÉOɽþoù¹]õÉ& EÖòªÉÖÇvÉÉÇiÉÚi¦É´ÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** 3 ªÉºªÉ OɽþºªÉ ±ÉMxÉÆ iɺ¨ÉÉnùÉ®ú¦ªÉ ªÉÉäÊxÉ{ɪÉÉǪÉ& ªÉɴɱÉ |É´ÉkÉÇiÉä(+)ºÉÉè OɽþºiÉÖ iÉjÉ ÎºlÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ** 6 ªÉºªÉ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉÊ´ÉEò±{ɺªÉ OɽþºªÉ =nùªÉÉä´ÉkÉÇiÉä iɺ¨ÉÉnùÉ®ú¦ªÉ ªÉÉäÊxÉ{ɪÉÉǪÉζSÉxªÉ&* =nù ª ÉMÉiÉÉä Oɽþ É ä ªÉÉ´ÉiÉ |É´ÉkÉÇ i Éä iÉjÉ ÎºlÉiÉÉÆ ¶ Épä ù C EòÉhɪÉÉä Ê xÉÌ´ÉYÉɪÉiÉä * EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉè®ú{ªÉä´É¨Éä´É ´ÉnäùÊnùiªÉilÉÇ&* +lÉ´ÉÉ ±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉÊiÉκlÉiÉpäùCEòÉhɺɨɪÉÉäËxÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ** +ƶÉÉ ªÉä xɴɺÉÆYÉÉ Ê´É¹É¨Éä ºªÉÖvÉÉÇiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉEò®úÉ& VÉÒ´ÉÉtɺºÉ¨ÉºÉÆJªÉä SÉxpäù ±ÉMxÉÉÊnùEäò(+){ªÉä´ÉÆ** 7 ªÉä GÚò®úOɽþpäùCEòÉhÉÉ& GÚò®ú®úÉʶÉMÉiÉÉ OɽþɶSÉ GÚò®úªÉÖiÉoù¹]õɶSÉ ±ÉÉä½þ¦ÉÉhb÷ÊSÉxiÉÉEò®úÉ& päùCEòÉhÉÉ& vÉÉiÉÖÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&** ªÉä xÉ´ÉÉƶÉEòÉ =HòɺiÉä ʴɹɨɮúɶÉÉè ºÉ´ÉÇjÉ +ÉtÉƶÉÉnùÉ®ú¦ªÉ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖò´ÉÇÎxiÉ* iÉä(+)Ê{É ºÉ¨É®úɶÉÉè =±Gò¨ÉÉzÉäªÉÉ&* SÉxpùκlÉiÉxÉ´ÉÉƶÉäxÉ ±ÉMxÉÉäÊnùiÉäxÉ ´ÉÉ |ɹ]ÖõζSÉÎxiÉiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +ÉÊnù¶É¤näùxÉ +ÊiɤɱɪÉÖiÉOɽþ¶SÉ ÊSÉxiªÉ&** ¨ÉÚ±ÉÉƶÉpäùCEòÉhÉÉ ¨ÉÚ±ÉÉxÉÉÆ IÉäjɨÉÉʸÉiÉÉ ªÉä ºªÉÖ& ¨ÉÚ±ÉOɽþºÉxoù¹]õÉ& EÖòªÉÖǨÉÚDZÉÉäi¦É´ÉÉxÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** iÉÉ©Éä¹]õEòÉEò{ÉɱÉ|É´Éɳý¨ÉÞrÚù³ýªÉÉä vÉ®úÉVɺªÉ ¶ÉʶÉEòÉxiɱɴÉhɶÉÆJɺ¡òÉÊ]õEòEòÉƺªÉjÉ{ÉÚhÉÒxnùÉä&** 4 8 ¨ÉÚ ± É®úɶªÉÆ ¶ Épä ù C EòÉhÉÉ ¨ÉÚ ± É¡ò±ÉvÉÉÊ®úhɶSÉ ¨ÉÚ ± É®úÉʶÉκlÉiÉÉ OɽþɶSÉ ¨ÉÚ±ÉOɽþªÉÖiÉoù¹]õɶSÉ päùCEòÉhÉÉ ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&** EÖòVɺªÉÉäHòÉ& ¹ÉbÂ÷vÉÉiÉ´É&* =ÊnùiÉ®úɶÉÉè {É\SÉ{É\SÉÉƶÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ BEò¨ÉäEÆò Gò¨ÉÉuùnäùiÉÂ* B´ÉÆ SÉxpùºªÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ** VÉÒ´ÉÉƶÉpäùCEòÉhÉÉ VÉÒ´ÉÉxÉÉÆ IÉäjɨÉÉʸÉiÉÉ ªÉä ºªÉÖ& VÉÒ´ÉOɽþºÉxoù¹]õÉ& EÖòªÉÖÇVÉÔ´ÉÉäi¦É´ÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** ®úHò¨ÉÊhÉEòxÉEòEòÉSÉÉ ½þÊ®úiÉɱɨÉxÉζ¶É±ÉɶSÉ näù´ÉMÉÖ®úÉä& ´ÉèGòÉÎxiÉEò¨ÉÊhɨɮúiÉEò¨ÉÞiºxÉÉEòÉSÉÉ ¤ÉÖvɺªÉÉäHòÉ&** 5 VÉÒ´ÉOɽþ É Æ ¶ Épä ù C EòÉhÉɶSÉ VÉÒ´ÉOɽþ I Éä j ɨÉÉʸÉiÉÉ pä ù C EòÉhÉÉ VÉÒ´ÉOɽþ o ù ¹ ]õ ª ÉÖ i ÉÉ ®úÉʶÉpäùCEòÉhÉÉ +Ê{É VÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&* ®úɶªÉƶÉEòOɽþpäùCEòÉhÉÉxÉÉÆ ¤É±ÉÉÊvÉEäòxÉ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÊ´ÉEò±{ÉÉä Ê´ÉYÉɪÉiÉä* iÉnÖùSªÉiÉä . ¨ÉÚjÉ{ÉÖ®úÒ¹É\SÉ ¨ÉÉƺɯûÊvÉ®ú\SÉ ®úÉä¨ÉxÉJÉ\SÉ näù½þÉäi¦É´ÉÆ ºÉ´´ÉÈ ¦É´ÉÊiÉ* VÉҴɨÉÚ±ÉÆ VÉҴɨÉä´É ¨ÉÚ±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ªÉx¨É\SÉÖʳýEòÉ SÉ ´ÉÞIÉ®úVÉxªÉÉÊnù YÉäªÉÆ* +xªÉ VÉҴɪÉÖHò|ÉÉhÉÒ º´Énäù½þ¨ÉÚ±ÉÉä où¶ªÉiÉä** 9 VÉҴɺªÉÉäHòÉxÉ {É\SÉ vÉÉiÉÚxÉ ±ÉMxÉä ¹É]Âõ¹ÉbÂ÷¦ÉÉMÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ BEò¨ÉäEÆò Gò¨ÉÉuùnäùiÉÂ** ®úVÉiɺ¡òÉÊ]õEò¨ÉÖHòÉ ´ÉèbÚ÷ªÉǶSÉÉÊ{É nèùiªÉ{ÉÚVªÉºªÉ ºÉÉè®úºªÉÉ\VÉxɱÉÉä½äþ xÉÒ±ÉÆ ºÉÒºÉÆ iÉlÉè´É ®úɽþÉä¶SÉ** 10 ¶ÉÖGòºªÉÉäÊnùiÉ®úÉ覃 SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÆ EÞòi´ÉÉ ®úVÉiÉÉnùÒxÉ Gò¨ÉÉuùniùä ÉÂ* ºÉÉè®úºªÉÉÊ{É ¶ÉÖGò´ÉSSÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÆ EÞòi´ÉÉ +\VÉxÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÉè®úºªÉÉäHòÉxÉ vÉÉiÉÚxÉ ®úɽþÉä¶SÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ** {ÉɹÉÉhɺÉÚªÉÇEòÉxiÉÉ®úEÚò]õ´ÉèbÚ÷ªÉǺÉÒºÉEòÉÊxÉ ®ú´Éä& GÚò®äúIÉhÉäxÉ vÉɨªÉÉ& ºÉÉ訪ÉOɽþ´ÉÒIÉhÉä(+)vÉɨªÉÉ&** 11 ºÉÚªÉǺªÉ {ÉɹÉÉhɺÉÚªÉÇEòÉxiÉÉnùªÉ& ¹ÉbÂ÷vÉÉiÉ´É&* iÉÉxÉÖÊnùiÉ®úɶÉÉè {É\SÉ{É\SɦÉɹÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ Gò¨ÉÉuùnäùiÉÂ* iÉjÉ ¡ò±ÉnùÉä Oɽþ& GÚò®ú´ÉÒÊIÉiɶSÉänÂù nùMrùÉ ´ÉÉ ¶ÉÉäÊvÉiÉÉ ´ÉÉ vÉÉiÉ´ÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ* ºÉÉ訪ɴÉÒIÉhÉä(+)nùMrùÉ ¦É´ÉÎxiÉ* EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉèOÉǽþè®úÊvÉEò¤É±ÉªÉÖiÉOɽþ´É¶ÉÉnÖH ù òÉxÉ vÉÉiÉÚxÉ xÉ´É®úixÉÉÊxÉ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ʨɸÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉä ʨɸÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* |ɹ]õÉ ªÉtiÉ |ɶxÉä {ÉÞSUôÊiÉ iÉkÉnÂù¦ÉÉ´Énù̶ÉiÉä où¹]äõ iÉkÉnùºiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉƦɴÉiÉÒiªÉilªÉÇ&** ¨ÉÊhÉEòxÉEò®úVÉiɨÉÖHòÉiÉÉ©ÉɪɺɶÉÖHòªÉÉä(+){É®èúÌ´ÉʽþiÉÉ& ¶ÉʶɦÉÉè¨ÉVÉҴɦÉÉMMÉÇ´ÉÊnùxÉEÞòt¨ÉºÉÉä¨ÉiÉxɪÉÉxÉÉÆ** 12 . ´ÉÉ EÖòºÉÖ¨ÉÆ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* +lÉ vÉÉiÉÖOɽäþ VÉÒ´É®úÉʶÉκlÉiÉä vÉÉiÉÖ®úÊSÉ®Æú VÉÒ´ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* VÉÒ´ÉʴɶÉä¹ÉÆ VÉÒ´ÉÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉIªÉÉʨÉ* iÉjÉ ªÉÊnù ¨ÉÚ±ÉOɽþÉä ¨ÉڱɮúÉʶÉMÉiÉ& ¶ÉÖqù¨ÉÚ±ÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ªÉÊnù ¨ÉÚ±ÉOɽäþ vÉÉiÉÖ®úÉʶÉκlÉiÉä nùMrù¨ÉÚ±ÉÆ ¡ò±ÉÆ ¦Éº¨ÉÆ Eò{{ÉÚÇ®Æú ʽþRÂóMÉÖ SÉ ´ÉÉ ¨ÉÚ±ÉvÉÉiÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* ¨ÉÚ±É{Éä VÉҴɪÉÖHäò ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÉilÉÇEÞòiÉÆ ¡ò±É¨ÉڱɺɺªÉÆ* VÉÒ´ÉOɽäþ VÉÒ´É®úÉʶÉMÉiÉä ¶ÉÖrùVÉÒ´ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* VÉÒ´ÉOɽäþ vÉÉiÉÖ®úÉʶÉMÉiÉä VÉÒ´ÉvÉÉiÉÖ& . iÉnÖùSªÉiÉä .¸ÉÉäjɨɱÉÆ.vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÉ BEèòEò¶ÉκjÉÊ´ÉvÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* Eäò´É±É vÉÉiÉÖ¶SÉ vÉÉiÉÖ¨ÉڱɶSÉ vÉÉiÉÖVÉҴɶSÉ ÊjÉÊ´ÉvÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* Eäò´É±É¨ÉÚ±É\SÉ ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´É\SÉ ¨ÉÚ±ÉvÉÉiÉÖ\SÉ iÉnùÊ{É ÊjÉÊ´ÉvÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* Eäò´É±ÉVÉÒ´É\SÉ VÉÒ´ÉvÉÉiÉÖ¶SÉ VÉҴɨÉÚ±É\SÉ ºÉÉä(+)Ê{É ÊjÉÊ´ÉvÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* iÉä xÉ´ÉvÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* vÉÉiÉÖ¨ÉÖHòxªÉɪÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ vÉÉiÉÖOɽþÉä ¨ÉڱɮúÉʶÉMÉiɶSÉänÂù vÉÉiÉÖÊxĘ́ÉiÉÆ ´ÉÞIÉÆ ´ÉÉ ¡ò±ÉÆ ´ÉÉ ´É±±ÉÒ.

iÉÉ©ÉÆ ºÉÚªÉǺªÉ.ºÉÚªÉÉȶÉEòºÉʽþiÉÆ EÖòVÉpäùCEòÉhÉÆ EÖòVɺÉÚªÉÉê {ɶªÉäiÉÉÆ SÉänùlÉ´ÉÉ ¤ÉʱÉxÉÉè EäòxpùMÉiÉÉè ´ÉÉ ÊSÉÎxiÉiÉvÉÉiÉÖvÉÉǨªÉÉä ¦É´ÉiÉÒiªÉä´ÉÆ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ** ºÉÉä¨ÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ VɱÉSÉ®ú¦É´ÉxÉɸɪÉä(+)lÉ´ÉÉ ÊxɪÉiÉÆ VɱɪÉÉäÊxÉOɽþoù¹]äõ vÉÉiÉÖ®úvÉɨªÉÉä(+)jÉ Ê´ÉYÉäªÉ&** 14 ºÉÉä¨ÉÉƶÉpäCù EòÉhÉä ´ÉÉ VɱÉSÉ®úpCùä EòÉhÉä ´ÉÉ VɱɮúÉʶɺÉƦɴÉä ´ÉÉ ¶ÉÖGòSÉxpùo¹ù ]äõ vÉÉiÉÖ®úvÉɨªÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* +nùMrùEò <iªÉilÉÇ&* |É´ÉHòÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** ®úʴɦÉÉè¨ÉpäùCEòÉhÉä ¦ÉÉè¨ÉÉƶɪÉÖiÉä ºÉÖ´ÉhhÉÇʨÉÊiÉ ´ÉÉSªÉÆ ªÉÊnù ´ÉÒIÉäiÉä ¤ÉʱÉxÉÉè ºÉÖ®úMÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉÉè º´É´ÉMMÉǺlÉÉè** 15 Ê®ú´ÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ¦ÉÉè¨ÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ¦ÉÉè¨ÉÉƶÉEòºÉƪÉÖiÉä º´É´ÉMMÉÇκlÉiÉMÉÖ¯û¦ÉÉè¨É´ÉÒÊIÉiÉä ªÉÊnù ºÉÖ´ÉhhÉÇÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ** MÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉÉƶÉEòªÉÖHòÉ ªÉ¨É³ýÉ VɱÉVÉÉ ÊxÉ®úÒÊIÉiÉɺiÉɦªÉÉÆ EÖòªÉÖÇ& ºÉÖ´ÉhhÉÇÊSÉxiÉÉÆ Ê´ÉªÉÉäÊxÉvÉÉiÉÚi¦É´ÉÉä où¹]õ&** 16 =¦ÉªÉ®úɶÉÉè MÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉªÉÉä®äúEòºªÉÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÉ VɱɮúÉʶɪÉÖiÉä ´ÉÉ MÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉɦªÉÉÆ où¹]äõ ºÉÖ´ÉhhÉÇÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* {ÉÚ´´ÉÉæHòvÉÉiÉÖ¹ÉÖ Ê´ÉªÉÉäÊxÉvÉÉiÉÖ´ÉÉÇ Ê´ÉYÉäªÉ&** ±ÉMxÉä¹ÉÖ ¦ÉÉè¨É¦ÉÉMÉä¹ÉÚ´´ÉÔiɪɶSÉ ¦É´ÉÊiÉ EäòxpùºlÉ& näù´ÉMÉÖ¯û´ÉÉÇ Eäòxpäù ºÉÖ´ÉhÉÇÊSÉxiÉÉÆ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** 17 EÖòVÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä EÖòVÉÉä ´ÉÉ MÉÖ¯û´ÉÉÇ EäòxpùκlÉiÉ& ºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ ÊSÉÎxiÉiÉÆ** BiÉä¹ÉÖ SÉè´É ±ÉMxÉä¹´ÉÉÐCEò& ¶ÉÖGòÉä ÊxɶÉÉEò®ú¶SÉè´É {ɶªÉÎxiÉ ¤É±ÉºÉ¨ÉäiÉɶSÉiÉÖ¹]õªÉä ´ÉÉ ¦É´ÉäpÚù{ªÉÆ** 18 ¦ÉÉè¨ÉpäùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ SÉxpù¶ÉÖGò¶ÉÊxÉÊxÉÌqù¹]äõ¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉÉ& EäòxpùMÉiÉÉ ´ÉÉ °ü{ªÉÆ ÊSÉÎxiÉiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** MÉÖ¯û´ÉMMÉæ ±ÉMxÉMÉiÉä näù´ÉÉSÉɪÉæ SÉ Eäòxpù¨ÉÖ{ɪÉÉiÉä où¹]äõ SÉÉ®ú¤ÉÖvÉɦªÉÉÆ ºÉÖ´ÉhhÉÇʨÉÊiÉ ÊSÉÎxiÉiÉÆ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** 19 MÉÖ¯û´ÉMMÉæ ±ÉMxÉMÉiÉä näù´ÉMÉÖ®úÉè EäòxpùκlÉiÉä +É®ú¤ÉÖvÉ´ÉÒÊIÉiÉä ÊSÉÎxiÉiÉÆ ¨ÉÖJªÉºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ** ±ÉMxÉäι´ÉxnÖù¦ÉÉMÉäι´ÉxpùÉSÉɪÉÇ& ºÉ¨ÉÉʸÉiÉ& EäòxpÆù ºÉÉ訪ÉÉä ´ÉÉ EÖòVɪÉÖHò& Eò®úÉäÊiÉ Eäòxpäù ºÉÖ´ÉhÉÉÇJªÉÆ** 20 ¤ÉÖvÉpäùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ MÉÖ®úÉè EäòxpùÉʸÉiÉä où¹]äõ ´ÉÉ EÞò¹hɺÉÖ´ÉhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ* ºÉÉ訪ÉEÖòVÉÉè EäòxpùκlÉiÉÉè ´ÉÉ iÉnäù´É ¦É´ÉÊiÉ** ±ÉMxɺlɨɴÉÊxÉVɺªÉ päùCEòÉhÉÆ ÊnùxÉEò®úÉä ÊxÉ®úÒIÉäiÉ Eäòxpäù SÉäxpùÉSÉɪÉæ ºÉÖ´ÉhhÉÇÊSÉxiÉÉ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÉ** 21 ±ÉMxÉÉäÊnùiÉÆ EÖòVÉpäùCEòÉhɨÉÉÊnùiªÉÉä ´ÉÒIÉiÉä SÉäiÉ EäòxpùκlÉiÉä MÉÖ®úÉè +Éä¹ÉÊvÉÊxÉШ¨ÉiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* VÉÒ´ÉIÉäjÉpäùCEòÉähÉä VÉÒ´ÉÉƶɪÉÖiÉä VÉÒ´Éoù¹]äõ ¶ÉÖrùºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ** VɱÉVÉÉ ªÉnùÉ iÉÖ ¦ÉÉMÉɺºÉÉ訪ÉäxnÖù¦ªÉÉÆ ÊxÉ®úÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä VɱɺÉƦɴÉÉä(+)jÉ vÉÉiÉÖÌxÉqæù¶ªÉζSÉÎxiÉiÉÉä Ê´ÉnÖù¹ÉÉ** 22 =HòɶSÉ =SªÉ¨ÉÉxÉɶSÉ ªÉä vÉÉiÉ´É& iÉä VɱɮúÉʶÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ºÉÉ訪ÉäxnÖù´ÉÒÊIÉiÉä VɱÉκlÉiÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* VɱɺÉƦɴÉÉ Ê´ÉYÉäªÉÉ Ê´ÉnÖù¹ÉÉ** ±ÉMxÉä¹ÉÖ ¶ÉÖGò¦ÉÉMÉä¹ÉÚSSɺlÉÉxÉÉʸÉiɶSÉ ªÉÊnù SÉxpù& ʨÉjÉIÉäjÉMÉiÉÉä ´ÉÉ Eò®úÉäÊiÉ °ü{ªÉÆ ¤É±ÉÉä{ÉäiÉ&** 23 ¶ÉÖGòpäùCEòÉhÉÉänùªÉä SÉxpù& º´ÉÉäSSÉʨÉjɺ´ÉMÉÞ½äþ κlÉiÉ& {ÉÚ´´ÉÇ{ÉIÉMÉ& EäòxpùMÉiÉÉä °ü{ªÉÆ Eò®úÉäÊiÉ** ºÉÚªÉǺÉÖiÉpäùCEòÉhÉÉ& ¶ÉʶɦÉÞMÉÖºÉÉ訪ÉèÌxÉ®úÒÊIÉiÉÉ ¤ÉʱÉʦÉ& VÉxɪÉÎxiÉ °ü{ªÉ¨Éä´É |ɶxÉÉä±{ÉzÉä iÉÖ Eäòxpäù ´ÉÉ ** 24 ºÉÉè®úpCùä EòÉhÉÉänªù Éä ¶ÉʶɶÉÖGò¤ÉÖvÉ´ÉÒÊIÉiÉä EäòxpùMÉiÉÉ ´ÉÉ |ɶxÉä OɽþÉ päCù EòÉhÉɶSÉ °ü{ªÉ¨Éä´É VÉxɪÉÎxiÉ* EÖò´ÉÇÎxiÉ EÞò¹hÉ°ü{ªÉʨÉiªÉilÉÇ&* ºÉ´ÉÇjÉ ´ÉÒIÉhÉÉäHòEòɪÉæ¹ÉÖ ¹É¹`Æö ÊuùiÉҪɦɴÉxÉÆ <iªÉÉtÖHòxªÉɪÉÉä OÉÉÁ&* ¡ò±ÉÊxÉqæù¶Éä EäòxpùÊjÉEòÉähÉÉäHòoùι]õOÉÉÇÁÉ* ÊSÉxiÉɺÉڦɪÉÆ OÉÉÁÆ** ±ÉMxÉä¹ÉÖ ºÉÉ訪ɦÉÉMÉä¹´ÉÉÆÊMÉ®úºÉ Eäòxpù¨ÉÉʸÉiÉä °ü{ªÉÆ +lÉ´ÉÉ ÊjÉEòÉähɪÉÖHòÉè ¦ÉÞMÉÖ¶ÉʶÉxÉÉè ´ÉÉ ¤É±ÉÉä{ÉäiÉÉè ** 25 ºÉÉ訪ÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä MÉÖ®úÉè EäòxpùÉʸÉiÉä ¶ÉÖrù®úVÉiÉÆ ´ÉHò´ªÉÆ* +lÉ´ÉÉ EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉÉè ¤ÉʱÉxÉÉè ¦ÉÞMÉÖSÉxpùÉè SÉäiÉ ¶ÉÖrù®úVÉiɨÉä´É ¦É´ÉÊiÉ** κlÉ®ú®úÉʶÉpäùCEòÉhÉÉ ¦ÉÞMÉÖºÉÖiɦÉÉMÉÉÎx´ÉiÉɶSÉ ¤ÉÖvÉoù¹]õÉ& EòɹÉÉÇ{ÉhÉMÉiÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ& EäòxpùÉʸÉiÉä SÉ ¤ÉÖvÉä** 26 κlÉ®ú®úɶÉÉè MÉÖ¯ûpäùCEòÉhÉä ¤ÉÖvÉoù¹]äõ ªÉÖiÉä ¤ÉÖvÉä EäòxpùMÉiÉä ´ÉÉ EòɹÉÉÇ{ÉhÉÉζSÉÎxiÉiÉÉ&* ½þκiɨÉʽþ¹ÉÉÊnùEÞòiÉÊSɼxÉÉ <iªÉilÉÇ&* B´ÉÆ ¶ÉÖGòpäùCEòÉhÉä ®úVÉiÉEòɶÉÉ YÉäªÉÉ&** ®úʴɶÉʶÉxÉÉäpæùCEòÉhÉä SÉxpäù EäòxpùÉʸÉiÉä ¦É´ÉärùÉiÉÖ& .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 18 EäòÊSÉnäù´ÉÆ ´ÉnùÎxiÉ . ¶ÉÖÊHò®Âú ¤ÉÖvɶSÉäÊiÉ* {ÉÚ´´ÉÉæHòvÉÉiÉÚxÉ ´É®úÉvɨɨÉvªÉ¨ÉÉxÉ =SSɺ´ÉIÉäjɨÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉʨÉjɶÉjÉÖxÉÒSÉä¹ÉÖ OɽäþκlÉiÉä ʴɨÉÞ¶ªÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɱÉɦÉä¹ÉÖ ´ÉnäùiÉ EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉèOÉǽèþ¤ÉDZɪÉÖiÉèÊ®úiªÉÖ{Énäù¶É&** ºÉÚªÉÉȶÉEòºÉƪÉÖHÆò ¦ÉÉè¨ÉpäùCEòÉhɨɴÉÊxɺÉÖiɺÉÚªÉÉê {ɶªÉäiÉÉÆ EäòxpùMÉiÉè vÉÉiÉÖvÉÉǨªÉÉä Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õ&** 13 +lÉ päùCEòÉhÉÉƶÉEòMÉiÉèvÉÉÇiÉÖʴɺÉä¹É& EòlªÉiÉä .¨ÉÊhɶSÉxpùºªÉ. ®úVÉiÉÆ VÉҴɺªÉ. +ɪɺÉÆ ¶ÉxÉä&. ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖGòºªÉ. EòxÉEÆò ¦ÉÉè¨ÉºªÉ.

ÊxÉrÇùxÉä {ÉÞSUôEäò ¨ÉÞi{ÉÉjɨÉä´É ¦É´ÉÊiÉ* ÊnùxÉEò®äú ¨ÉÚ±ÉÉ&* ®úÊ´ÉpäùCEòÉhÉMÉiÉä {ɶªÉÊiÉ SÉäiÉ Eòɹ`ö¨ÉªÉ& +xªÉlÉÉ ¨ÉÞh¨ÉªÉÆ* ¦ÉÉäVÉxÉ|ɶxÉä päùCEòÉhɴɶÉɱÉ {ÉÉjÉÉÊhÉ YÉäªÉÉÊxÉ* ¦ÉÉäVÉxÉÉnùxªÉä¹ÉÖ Oɽèþ& EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉè®Âú ´ÉÉSªÉÉÊxÉ** ºÉÉè®úÉƶÉEäò ʴɱÉMxÉä päùCEòÉhÉä ´ÉCEÇòVɺiÉÖ EäòxpùMÉiÉ& +xªÉè¤ÉÇʱÉʦɮúoù¹]õ& Eò®úÉäÊiÉ EÞò¹hÉɪɺÉÆ ºÉiÉiÉÆ** ´É®ú¨¨ÉɦɮúhÉvÉ®äú¹ÉÖ päùCEòÉhÉä¹´ÉÉ®ú¦ÉÉè¨Éoù¹]äõ¹ÉÖ +ɦɮúhÉÉnäù¶ÉÊ´ÉÊvÉ´ÉÇhhÉÉÇEÞòiɪÉÉä OÉè½èþ´ÉÉÇSªÉ&** BiÉä¹ÉÖ SÉè´É ±ÉMxÉä¹´ÉÉÐCEò& {ɶªÉäÊuù±ÉMxɨÉÊiÉ ¤É±É´ÉÉxÉ =nùªÉä(+)lÉ´ÉÉ ¤Éʱɹ`ö& |ɶxÉä EÞò¹hÉɪɺÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ** 32 33 ºÉÉè®úÉƶÉEäò päùCEòÉhÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉMÉiÉä ºÉÉè®äú EäòxpùMÉiÉä +xªÉè¤ÉDZɪÉÖiÉOɽèþ®úoù¹]äõ EÞò¹hÉɪɺɨÉä´É Eò®úÉäÊiÉ** Ênù´ÉºÉEò®úpäùCEòÉhÉä ±ÉMxÉä ºÉÉè®úÉƶÉEäòxÉ ªÉÖHäò ºªÉÉiÉ EäòxpùMÉiÉä ¨ÉxnùÉä ´ÉÉ{ªÉɪɺÉʨÉÊiÉ {ÉÞSUôiÉä ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** 34 ®úÊ´ÉpäùCEòÉhÉä ºÉÉè®úÉƶɪÉÖiÉä EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉä ¨Éxnäù SÉänùɪɺÉʨÉÊiÉ {ÉÞSUôiÉä ¥ÉÚªÉÉiÉÂ.MÉÖ¯ûEÖòVɪÉÉä& ºÉÖ´ÉhhÉÇEÞòiÉÆ ¦ÉÉVÉxÉÆ ´Énäiù ÉÂ* ¶ÉÖGòä EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉä ®úVÉiÉEÞòiÉÆ. 38 Eò´ÉSÉɦɮúhÉ®úixÉ|ÉÉäiÉEòɶSÉ päCù EòÉhÉÉ +ɦɮúhÉ®úixÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖ&Ç * OɽþpCùä EòÉhÉè´ÉÇhhÉÇ\SÉ +ÉEÞòÊiÉ\SÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÚªÉǺªÉ ºÉ¤É±ÉºªÉ EòhhÉÉǦɮúhÉÆ ¨ÉÖEÖò]õ\SÉ ¦É´ÉÊiÉ* +¤É±ÉªÉÖiɺªÉ EÞò¹hÉÆ ºÉÖ´ÉhhÉÉǦɮúhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* VÉҴɺªÉ ¾þnùªÉÉänù®ú¤ÉxvÉxÉ\SÉ ºÉÖ´ÉhhÉÇEÞòiÉÆ ´ÉºjÉÆ ®úixɪÉÖiÉÆ EòhhÉÉǦɮúhÉÆ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¨ÉÖHòÉ®úÊSÉiÉÆ ¶ÉÞÆPɱÉɦɮúhÉÆ ½þºiÉɦɮúhÉÆ {ÉÉnùɦɮúhÉ\SÉ ®úVÉiÉEÞòiÉÉÊxÉ SÉ Ê´ÉEÞ ò iÉÉxªÉɦɮú h ÉÉÊxÉ ´ÉÞ k ÉÉÊxÉ {ÉɶɪÉÖ H òÉÊxÉ SÉxpù º ªÉÉä H Æ ò * ºÉ¨{ÉÚ h hÉÇ S Éxpù º ªÉ ±É±ÉÉ]õ¤ÉxvÉxÉ\SÉÉäHòÉÊxÉ** . +vÉÉä¨ÉÖJÉä(+)iªÉ±{ÉʨÉÊiÉ* +xÉäxÉ ºÉºªÉÆ ¦ÉÉVÉxÉÆ ´ÉÉ iÉzªÉºiÉÆ ºÉºªÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùÊiÉÊiÉ** ¤ÉÖvɶÉÖGòpäùCEòÉhÉä SÉxpäù Eäòxpäù ¦É´ÉäÊuù±ÉMxÉä ´ÉÉ +xªÉè¤ÉÇʱÉʦÉoÇù¹]äõ EòÉƺªÉɸÉʪÉEòÉÆ ´ÉnäùÎSSÉxiÉÉÆ** MÉÖ¯ûEÖòVɪÉÉ人ÉÉè´ÉhhÉÈ ¶ÉÖGäò ®úÉè{ªÉÆ ¤ÉÖvÉä iÉÖ ¨ÉÊhɦÉÉhbÆ÷ nùxiÉÉκlÉSɨ¨ÉÇVÉÉiÉÆ ºÉÉè®äú EÞò¹hÉɪɺÉ\SÉÉÊ{É** 28 ®úÊ´ÉEÖòVÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ¤ÉÖvÉMÉÖ¯û¶ÉÖGòÉƶÉEòªÉÖiÉä ¤É±É´ÉiÉÉ +CEæòhÉ ´ÉÒIÉiÉä ÊSÉxiÉÉMÉiÉÆ iÉÉ©ÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** päùCEòÉhÉä¹ÉÖ ®ú´ÉÒxnùÉä¤ÉÖÇvɪɨɦÉÉMÉɸɪÉä¹ÉÖ ¤É±É´ÉÎnÂùʦÉ& où¹]äõ¹ÉÖ ¶ÉʶɤÉÖvÉÉCEêò& EòÉƺªÉ|ɦɴÉÉ ¦É´ÉäÎSSÉxiÉÉ** 29 30 ¤ÉÖvɶÉÖGòpäùCEòÉhÉä ±ÉMxɪÉÖiÉä SÉxpäù Eäòxpäù +xªÉè¤ÉÇʱÉʦÉ&.{ÉÚ ´ ´ÉÉæ H òvÉÉiÉÖ Ê ´É¶Éä ¹ ÉÉxÉ ʴÉÊSÉxiªÉ pä ù C EòÉhÉOɽþ ª ÉÉä ¤ ÉÇ ± ɪÉÖ i Éä x É vÉÉiÉÖ Æ ÊxÉζSÉiªÉ |ɹ]Ö õ ¦ ÉÉÇ V ÉxÉʴɶÉä ¹ ÉÉxÉ ¥ÉÚ ª ÉÉiÉ * * +Éʨɹɡò±ÉEò±É¶É®úixɺÉÖ´ÉhhÉÇvÉÉÊ®ú¹ÉÖ päùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ SÉxpù¶ÉÊxÉoù¹]äõ¹ÉÖ SÉänÂù ¦ÉÉVÉxÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* +xªÉä¹ÉÖ ÊSÉxiÉÉ ºÉÖ ¦ÉÉVÉxÉä xªÉºiÉÆ ªÉÖHÆò ºÉÖ´ÉhhÉÈ ´ÉÉ ºÉºªÉÆ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* +jÉ SÉxpäù ºÉ¨{ÉÚhhÉæ ºÉ¨{ÉÚhhÉÈ. ®úÊ´ÉEÖòVɶÉʶÉʦɤÉDZɪÉÖiÉè&. ªÉÊnù ¤É±ÉªÉÖiɦÉÉè¨É´ÉÒÊIÉiÉä ¶ÉʶÉÊxÉ** 36 +lÉ iÉä¹ÉɨÉä´É ¦ÉÉVÉxÉÉxÉÉÆ |ÉEÞòÊiɦÉänùÉxÉ pù¹ÉÞOɽþ¦ÉänùÉnùɽþ . ¤ÉÖvÉä ¨ÉÊhÉEÞòiÉÆ ¦ÉÉVÉxÉÆ* nùxiÉÉκlÉSɨ¨ÉÇVÉÉiÉÆ ºÉÉè®äú +lÉ´ÉÉ EÞò¹hÉɪɺÉEÞòiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* nùxiÉÉnùªÉÉä vÉÉiÉÖ¦ÉänùÉ ¦É´ÉÎxiÉ VÉÒ´ÉvÉÉiÉÖi´ÉÉnÂù* xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ ºÉÉè®úºªÉ Sɨ¨ÉÇnùxiÉɺlÉÒiªÉÖHòÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉxªÉä¹ÉÖ** ¦ÉÉVÉxÉʨÉxnùÉä& EòÉƺªÉÆ EòÉSɨɪÉÆ ´ÉÉ ®ú´ÉÉè iÉÖ iÉɩɨɪÉÆ ¨ÉÞnÂù¦ÉÉVÉxÉʨÉiªÉ{É®äú ÊnùxÉEò®úEÖòVɪÉÉä´ªÉǴɺªÉÎxiÉ** 37 nùhb÷ɺjɶɺjÉɪÉÖvÉɪɺÉvÉÉÊ®ú¹ÉÖ päùCEòÉhÉä¹ÉÖ ¶ÉÊxÉoù¹]äõ¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiɶÉÊxɪÉÖiÉä¹ÉÖ ´ÉÉ EÞò¹hÉɪɺÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ** <xnùÉä& EòÉƺªÉÆ EòÉSÉ{ÉÉjÉÆ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ®ú´ÉÉè iÉÉ©ÉÆ* +lÉ ÊnùxÉEò®úEÖòVÉÉè ¤É±ÉIÉÒhÉè EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉÉè SÉäiÉ ¨ÉÞiEÞòiÉÆ {ÉÉjÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ªÉÊnù ¤É±ÉªÉÖiÉè. IÉÒhÉä º´É±{ÉÆ* ÊxÉÊvɹ´ÉÊ{É |ɶxÉä ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉ ºÉÖ´ÉhhÉÈ* +lÉ´ÉÉ VɱÉ{ÉÚhhÉæ ®úÉ榃 ±ÉMxÉä ºÉºªÉÆ SÉäiÉ {ÉÚhhÉÇʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉ >ðv´ÉǨÉÖJÉä {ÉÚhhÉÈ. ÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉä(+)±{ÉÆ. où¹]äõ EòÉƺªÉ ÊSÉxiÉÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** nùhb÷ɺjɶɺjÉvÉÉÊ®úpäùCEòÉhÉä ¶ÉʶɪÉÖiÉä ¦É´Éä±É EòÉƺªÉÆ ªÉt´ÉÊxɺÉÖiÉ& {ɶªÉäiÉ ¤É±ÉÉÎx´ÉiÉ& |ɶxÉ´Éä³ýɪÉÉÆ** 31 nùhb÷ɺjɶɺjÉvÉÉÊ®úÊhÉ päCù EòÉhÉä ¶ÉʶɪÉÖiÉä EòÉƺªÉ¨Éä´ÉäÊiÉ ´Énäiù ÉÂ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ ¤É±É´ÉÉxÉ ºÉÚªÉÇ& {ɶªÉäÊzÉnæù¶ªÉÆ iÉɩɱÉÉä½þ¨ÉÊ{É** 19 27 ®úÊ´ÉpäùCEòÉhÉä ¶ÉʶÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ SÉxpäù EäòxpùÉʸÉiÉä(+)Ê{É vÉÉiÉÖÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* iÉjÉ ¤É±É´ÉÉxÉ ºÉÚªÉÇ& {ɶªÉÊiÉ SÉäkÉÉ©ÉÆ* ¶ÉʶɴÉÒÊIÉiÉä ±ÉÉä½Æþ* ¦ÉÉè¨ÉÉCEÇòpäùCEòÉhÉä ¤ÉÖvÉMÉÖ¯û¶ÉÖGòÉƶÉEèòºiÉÖ ºÉÆʦÉzÉä ¤É±É´ÉÊiÉ {ɶªÉiªÉCEæò iÉÉ©ÉÆ ÊSÉxiÉÉMÉiÉÆ Ê´ÉtÉiÉÂ** ºÉè®úËjɶÉɶÉEòªÉÖHòÉä Ênù´ÉºÉEò®úpäùCEòÉhÉ B´É ˺ɽþ& ºªÉÉiÉÂ** +Éʨɹɡò±ÉEò±É¶ÉvÉ®èúpæùCEòÉhÉèÊ®úxnÖùEòÉähɺÉxoù¹]èõ& ¦ÉÉVÉxÉÊ´ÉxªÉɺÉÉä(+)κ¨ÉxÉ {ÉÚhhÉæ {ÉÚhhÉÈ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** 39 ®úÊ´ÉSÉxpùªÉÉäpæùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ ¤ÉÖvɪɨɴÉMMÉÉǸɪÉä¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉè& ºÉ¨É¤É±ÉèoÇù¹]äõ¹ÉÖ ÊSÉxiÉÉ EòÉƺªÉ|ɦɴÉÉ ¦É´ÉäiÉÂ** B´ÉÆ ºÉɨÉÉxªÉäxÉ vÉÉiÉÖʴɶÉä¹Éä ÊxÉζSÉiÉä iɺªÉ ¦ÉÉhb÷ÉMÉÉ®úÉÊnù¦ÉänùºÉƦɴÉä ºÉÊiÉ ¦ÉÉhb÷ÊxɪɨÉÉilÉÇ ¨ ÉÉÊ¨É¹É ¡ò±Éä i ªÉɽþ .

®ú´ÉÉè ºlÉÚ±ÉÆ. MÉÖ®úÉè oùfÆø. |ÉɪÉähÉ ºjÉÒhÉÉÆ ¦É´ÉxiÉÒÊiÉ Ê´Éuùx¨ÉiÉÆ* ºÉÖ´ÉhhÉÇEÞòiÉÆ Eòh`öºÉÚjÉ\SÉ |É´ÉɳýEòÉÊnù EÖòVɺªÉ½þºiÉɦɮúhÉ\SÉ ´ÉHò´ªÉÆ** xÉÒ±ÉEò¨ÉCEæò Ê´ÉtÉiÉ OÉÒ´ÉɦɮúhÉ\SÉ ¦É´ÉÊiÉ ªÉzɹ]Æõ nùÉ®ú¦ÉÚ¹ÉhɨÉɽÖþ¨ÉÖÇJªÉÆ ¤É±ÉºÉƪÉÖiÉä ºÉÉ訪Éä** 41 xÉÒ±ÉEÆò Eòh`öɦɮúhÉÆ ¶ÉxÉä&* +lÉ´ÉÉ ±ÉÉä½þEÞòiÉÆ xÉÚ{É®Æú ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ®úɽþÉä®ú{ªÉ´É¨Éä´É EÞ ò ¹hÉɪɺÉEÞ ò iÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ¤ÉxvɶÉÞ Æ P ɱÉÉ SÉ* Eä ò xpù Ê jÉEòÉä h ÉMÉiÉè ¤ ÉÇ ± ɪÉÖ i Éè ® ú É ¦É®ú h ÉÉÊxÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉnäùiÉÂ* ¤ÉÖvɺªÉ ¤É±ÉªÉÖiɺªÉ ʶɶÉÚxÉÉÆ ¦ÉÚ¹ÉhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ {ÉÖ¹{ÉEÞòiÉÆ ´ÉÉ* +¤É±ÉºªÉ κlÉiÉ®ú É Ê¶Éº´ÉɨªÉÖ H Æ ò ¦É´ÉÊiÉ* +κ¨ÉxÉ xÉÉä H ò¨ÉÊ{É {ÉÖ ¹ {ÉÊSÉxiÉɱÉIÉhÉÆ ´ÉIªÉä{ÉÖ¹{ÉÉxÉÖ±Éä{ÉxÉɱÉÆEÞòiÉä¹ÉÖ päùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ ¤ÉÖvɶÉÖGò´ÉÒÊIÉiÉä¹ÉÖ SÉ |ɹ]Öõ& EÖòºÉÖ¨ÉÊSÉxiÉÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* {Éi¨ÉÆ ½þÊ®úiÉ\SÉ iÉÖ³ýºÉÒSÉÉäHòÉ ºÉÚªÉǺªÉ* SÉxpùºªÉÉä±{{ɱÉÉÊnùVɱɺÉƦɴÉÉ& ·ÉäiÉɶSÉ EÖòVɺªÉ ®úHòɶSÉ Eòh]õEò{ÉÖ¹{ÉɶSÉ EòÉxÉEòMÉÎxvɶSÉÉäHòÉ&* ¤ÉÖvɺªÉ xÉÒ±ÉÉä±{ɱÉ\SÉ ¤ÉEÖò³Æý xÉұɴÉhhÉǶSÉÉäHòÉ&* MÉÖ®úÉäVÉÉÇiÉÒ{ÉÖ¹{É\SÉ EÖò¨ÉÖnù\SÉ Sɨ{ÉEò{ÉÖ¹{É\SÉÉäHÆò* ¶ÉÖGòºªÉ EäòiÉEòÒ SÉ ¨Éα±ÉEòÉ SÉ SÉÉäHòÉ* ¶ÉÊxÉ®úɽþÉänÖÇùMÉÇxvÉÉä Êxɹ¡ò±ÉÉÊxÉ EòÉxiÉÉ®úVÉÉÊxÉ ¦É´ÉÎxiÉ* B´ÉÆ OɽþÉäHò´ÉhhÉÉÇEÞòÊiÉVÉ{ÉÖ¹{ÉÉÊhÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ OɽèþpæùCEòÉhÉäxÉ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ EòlɪÉäiÉÂ** nù¶É¨ÉÉävªÉɪÉ& SÉÉ{ÉɺjÉnùhb÷vÉÉÊ®ú¹ÉÖ ¦ÉÒ¹ÉhÉÊ´ÉjÉɺɪÉiºÉÖ ¦ÉÉMÉä¹ÉÖ ºÉ¨É®úɺjÉSÉÉä®úÊSÉxiÉÉ nù¶ÉÇxɨÉlÉ´ÉÉjÉ SÉÉä®úÉhÉÉÆ** 1 Eò´ÉSÉv´ÉVɴɺjÉÉÊ´ÉEòEò\SÉÖEòEÆò¤É³ývÉ®äú¹ÉÖ ¦ÉÉMÉä¹ÉÖ ¤ÉÖvɶÉÖGòSÉxpù¨ÉÉäʦÉoÇù¹]äõ¹ÉÚhhÉÉÇEÞòiÉÆ ´ÉºjÉÆ** 3 Eò´ÉSÉv´ÉVÉvÉÉÊ®úhɺSÉ ´ÉÖºjɪÉÖiÉɶSÉ ®úÉä¨ÉªÉÖiÉɶSÉ Eò\SÉÖEòEÆò¤É³ývÉÉÊ®úhɶSÉ päùCEòÉhÉÉ ±ÉM±ÉMÉiÉÉ ¤ÉÖvɶÉÖGòSÉxpùo¹ù ]õÉ >ðhhÉÉÇEòÞ iÉÆ EÖòªÉÖ&Ç * EÖòVÉ®úʴɶÉÊxÉoù¹]õÉ ´É±CEò±ÉÆ ´ÉÞIÉSɨ¨ÉÇVÉÉiÉÆ EÖòªÉÖÇ&* MÉÖ¯û& EòxÉEò®úÊSÉiÉÆ** ´É±CEò±É¨ÉÉÐCEòEÖòVÉɦªÉÉÆ MÉÖ¯ûhÉÉ EòÉè¶ÉäªÉʨÉxnÖùVÉä ´ÉɱÉÆ ¶ÉʶÉxÉÉ nÖùEÚò±É{É]Âõ]Æõ ®úÊ´ÉhÉÉ Sɨ¨ÉÉȤɮÆú ¦ÉÞMÉÖhÉÉ** 4 ´ÉÞIÉi´ÉSÉÉ EÞòiÉÆ MÉÉäÊhÉEòÉÊnù ´ÉºjÉÆ ¶ÉxÉÉè ¶ÉªÉxÉÆ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* i´ÉSÉÉ EÞòiɨÉÊ{É ºÉÚI¨ÉÉƶÉÖEÆò ®úHòÉƶÉÖEò\SÉ EÖòVÉä* MÉÖ¯û´ÉÒÊIÉiÉä EÖò¶ÉÉ®úʽþiÉÆ* ¤ÉÖvÉä |É´ÉɳýiÉÉ©É{ɱ±É´ÉºÉoù¶ÉÆ* ¶ÉʶɴÉÒÊIÉiÉä nÖùEÚò±É{É]Âõ]õ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ®úÊ´ÉhÉÉ ¶ÉªÉxÉSɨ¨ÉÇEò´ÉSÉ\SÉ ´ÉnäùiÉ iÉxiÉÖEÞòiÉÆ ´ÉºjÉÆ ¶ÉÖGäòhÉäÊiÉ* ¶ÉʶÉxÉÉ ®úÉä¨ÉÊSÉiÉäxÉ SÉ ®úÉä¨É®úÊSÉiÉÆ ´ÉºjÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* EäòxpùMÉiÉè¤ÉDZɪÉÖiÉèOÉǽèþ& |ɹ]ÖõxÉǹ]õ±ÉɦÉä ´ÉnäùiÉÂ* ºÉɨÉÉxªÉäxÉ ´ÉºjÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¨ÉʱÉxÉÎSUôzÉoùføÉoùføºlÉÚ±ÉÉƤÉÖvÉÉèVÉÒhhÉÉÇÊxÉ ºÉÉ訪ÉäxuùɪÉǦÉÖVÉRÂóMɨÉEÖòVÉ®úʴɦÉÞMÉÖ ºÉÉè®úVÉÉÊxÉ ºªÉÖ&** 5 ºÉÉ訪Éä ¨ÉʱÉxɴɺjÉÆ. ¨Éxnäù VÉÒhhÉÈ** päùCEòÉhɺÉoù¶É´ÉhhÉÈ ´ÉºjÉÆ iÉuùɺɺÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉÆ ´ÉÉ pù¹]ÞõOɽþ´ÉhhÉÈ ´ÉÉ ¤É½ÖþʦÉζSÉjÉÆ Oɽèþ´ÉÉÇSªÉÆ** 6 +xÉäxÉ ´ÉÉSªÉ|ÉEòÉ®ú¨Éɽþ .=nùªÉMÉiÉä päùCEòÉhÉä ¤É±ÉªÉÖHäò iɺªÉ ´ÉhhÉÈ ´ÉºjÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* iÉpäùCEòÉhÉ´ÉɺɺÉÉ ºÉ¨ÉÉxɴɺjÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* pù¹]ÞõOɽþºªÉ ¤É±ÉªÉÖiɺªÉÉäHò´ÉºjÉÆ ´ÉÉ* ªÉÊnù iÉjÉ ¤É±ÉªÉÖiÉè¤ÉǽÖþʦÉOÉǽèþoÇù¹]äõ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉÆ ´ÉºjÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* OɽþºÉÆJªÉ|ɨÉÉhÉÆ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* päùCEòÉhɺÉoù¶É´ÉhhÉÇi´É¨ÉÖnùªÉºªÉ ¤É±ÉҪɺi´Éä* ¨ÉvªÉ¨É¤É±Éi´Éä iÉuùɺɺÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉi´ÉÆ* nùÉè¤ÉDZªÉä iÉÖ pù¹]ÞõOɽþ´ÉhhÉÇiÉÉ** nùhb÷ÉʨɹɪÉι]õvÉÉ®úɶ¶ÉÉJÉÉ¡ò±É¨ÉÚ±ÉvÉÉÊ®úhÉ\SÉ iÉlÉÉ päùCEòÉhÉÉ vÉÉxªÉEò®úÉ ´ÉÞIɺɨÉÒ{ÉÉʸÉiÉɶSÉè´É** 7 vÉxÉÖ®úɺjÉɪÉÖvÉnùhb÷vÉÉÊ®úhɶSÉ ¦ÉÒiÉÉ Ê´ÉjÉɺÉEòɶSÉ ªÉä päùCEòÉhÉÉ& iÉä¹ÉɨÉÖnùªÉä¹ÉÖ ºÉ¨É®úɶjÉÊSÉxiÉÉ SÉÉä®úÊSÉxiÉÉ ´ÉÉ Oɽþnù¶ÉÇxÉÉnÂù ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉä¹ÉÖ ªÉÉjÉÉÆ {ÉÞSUäôiÉ SÉäiÉ SÉÉä®úɾþiɺɴÉǺ´ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ªÉÖräù SÉÉä®úªÉÖrÆù ´ÉnäùiÉÂ* Ê´É®úÉävɶSÉ ¦É´ÉÊiÉ ¤ÉxvÉÉä´ÉÉÇ** +lÉ ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉɨÉɽþ . ®úɽþÉä®úoùfÆø. ¨Éxnù º ªÉ ¨ÉÚ ± ɨÉä ´ É.nùhb÷ÉʨɹɪÉι]õvÉ®úÉ& +ÉʨɹÉÆ ¨ÉÉƺÉÆ* ªÉι]õ& ´ÉÞIÉnùhb÷&* +ÉʨɹɴÉÞ I Énù h b÷ v É®ú É ´ÉÞ I ɶÉÉJÉÉʸÉiÉɶSÉ ´ÉÞ I ɺɨÉÒ{ÉÉʸÉiÉɶSÉ ¡ò±É¨ÉÚ ± ÉvÉ®ú É ¶SÉ ®úʴɶÉÖGò´ÉÒÊIÉiÉɶSÉ päùCEòÉhÉÉ vÉÉxªÉ¡ò±É¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&** päùCEòÉhÉä¹ÉÖ Ê´É½ÆþMÉä¹ÉÚbÖ÷{ɶÉÖGòɸɪÉä¹ÉÖ ºÉ´´Éæ¹ÉÖ où¹]äõ SÉ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉɦªÉÉÆ ´ÉºjÉɸÉʪÉEòÉ ¦É´ÉäÎSSÉxiÉÉ** +ºÉÖ®úÉCªÉÉæºiÉÞhɨÉÚ±Éä VÉҴɺªÉäIÉÉÊnù¨ÉvÉÖ®ú®úºÉ´ÉxiÉ& ¦ÉÞMÉÖEÖòVÉ®úʴɶÉʶÉÊ´ÉnÖù¹ÉÉÆ ´É±ªÉRÂóEÖò®ú´ÉÞIÉMÉÖ±¨É±ÉiÉÉ&** 2 ªÉºªÉ EòºªÉ ®úɶÉÉè ¨ÉEò®ú¨ÉÉxÉpäùCEòÉhÉɶSÉ Ê´É½ÆþMÉpäùCEòÉhÉɶSÉ =ÊnùiÉɶSÉxpù¶ÉÖGòªÉÖiÉÉ ´ÉÉ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉoù¹]õÉ ´ÉºjÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&** +ºÉÖ ® úÉCCªÉÉæ º iÉÞ h ɨÉÚ ± Éä * ®úɽþ É ä ¨ ÉÚ Ç ± ÉÆ ¡ò±ÉÆ iÉÞ h ÉVÉÆ . . SÉxpäù ÊUôzÉÆ. MÉÖ ® ú É ä Ê ®ú I ÉÖ ¶ ÉCEÇ ò ®ú É Ênù ¨ ÉvÉÖ ® ú ® ú º ÉÉ& ¨ÉvÉÖ ® ú ¡ ò±ÉÉÊxÉ SÉ ´Énù Î xiÉ* ¦ÉÞ M ÉÉä ´ ÉÇ ± ±ÉÒEÖ ò ºÉÖ ¨ ÉÆ . EÖòVÉä nùMrÆù.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 20 ºÉÚªÉæ EòhhÉÉǦɮúhÉÆ VÉÒ´Éä ¾þnùªÉÉä®úºÉÉä¶SÉ ºÉÉè´ÉhhÉæ ¨ÉÉèÊHòEò¶ÉÞÆPɱÉ{ÉɶÉEò´ÉÞkÉÉxÉÒxnùÉä®Âú ±É±ÉÉ]äõ SÉ** 39 BiɺªÉÉilÉÇ ¨ ÉÖ H Æ ò * SÉEòÉ®úÉn ù OɽþκlÉÊiÉpä ù C EòÉhɴɶÉÉiÉ ¶É®úÒ®úºªÉÉäv´ÉǨÉvªÉÉvÉÉä¦ÉÉMɦÉÚ¹ÉhÉɦɮúhÉÆ OÉÉÁÆ* {ÉÚ´´ÉÉæHòvÉÉiÉÖ®úÊSÉiÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ** ¨ÉÖHòÉÆMÉÖ±ÉÒªÉ{ÉÚÊ®ú¨ÉºÉÖʹɮúOÉÒ´ÉɦɮúhÉÉÊxÉ ¦ÉÞMÉÖiÉxɪÉä ºÉÉè´ÉhhÉÇEòh`öºÉÚjÉ|É´ÉɳýEòÉtÉÊxÉ ¦ÉÚʨɺÉÖiÉä** 40 ¶ÉÖGòºªÉ ¨ÉÖHòɦɮúhɨÉÆMÉÖ±ÉÒªÉÆ {ÉÚÊ®ú¨É\SÉ ºÉÖʹɮú\SÉ EòÊ]õºÉÚjÉ\SÉ Eòh`öɦɮúhÉ\SÉ* BiÉÉÊxÉ SÉÉäHòÉÊxÉ ®úVÉiɺ´ÉhhÉÇEÞòiÉÉÊxÉ OɽþªÉÖiÉ´ÉÒIÉhÉèYÉæªÉÉÊxÉ. ¶ÉÖGäò +ƤÉÖvÉÉèiɨÉƤɮÆú.

ÊiɱÉ\SÉ EÞò¹hÉEòÉäpù´É\SÉ ºÉÉè®úºªÉ* ¶ÉÖGòºªÉ ®úHò¶ÉɱÉÒ* ®ú´ÉäÌxɹ{ÉÉ´É\SÉ EòÉä±É\SÉ +ÉføEòÒ SÉ =HÆò** ¶ÉʶÉxÉÉä MÉÉävÉڨɪɴÉÉ& ¨ÉÖnÂùMɵÉÒ½þÒ ¤ÉÖvɺªÉ ÊxÉÌqù¹]õÉè VÉҴɺªÉ ¹ÉÉι]õEòÉtÉ& º´ÉÉʨÉʦɯûHòÉÊxÉ ¦É´ÉxÉÉÊxÉ** 16 SÉxpùºªÉ VɱɮúÉʶÉMÉiɺªÉ ªÉ´ÉÉ&. ¤ÉÖvɺªÉ ´ÉähÉÖ¶SÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉÊxÉ´ÉpùɽÖþ&* ÊxɪÉÉǺÉ{ÉC´É¡ò±Éä ¶ÉÖGòºªÉ MÉÖ®úÉäÌ´É{ÉC´É¡ò±É¨ÉɽÖþ& EòÉhbÆ÷ iÉhbÖ÷±ÉʨÉxnùÉä& EòxnùɺºÉÉè®äú¦ÉÇ´Éäx¨ÉÚ±ÉÆ** 13 +xÉä x ÉÉÊ{É ¡ò±ÉʴɶÉä ¹ ÉÉxÉɽþ . Eò]Æõ. GÚò®úIÉäjÉMÉiɺªÉ Eòh]õEòªÉÖiÉ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ** ¶ÉÖ¦ÉiɯûÊ´É]õÊ{ÉÊMÉÊ®úpÖù¨ÉEònù³ýÒGò¨ÉÖEòÉÊnùiÉɱɴÉähÉÚxÉÉÆ ¶ÉÖGò¨É½þÒºÉÖiÉ®úʴɶÉʶÉMÉÖ¯ûªÉ¨ÉºÉÉ訪Éè´ÉÇxÉÉÊxÉ ºªÉÖ&** 12 ºÉɨÉÉxªÉÉäHò¡ò±ÉÉxÉÉÆ ´ÉÞIÉÉxÉɽþ . VɱɺlɦÉÉè¨Éoù¹]äõ {ÉÖ¹{ÉÆ ¶ÉÉJÉÉÆ ´ÉÉ {ÉjÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉÖ¹]õ¬É¨ÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* Oɽäþ ¡ò±É¨ÉڱɺɺªÉÉxÉÒiªÉilÉÇ&* +κlÉi´ÉMªÉÖiÉÆ ¡ò±ÉÆ ºÉÊ´ÉiÉÖ´ÉÇnäùiÉÂ* +jÉ ¨É®úÒÊSÉ¡ò±ÉÆ ºÉÚªÉǺªÉ. nÖù¦ÉÇMÉEòh]õEòÉ +vÉÉä¨ÉÖJÉɶSÉ ´ÉÞIÉÉ& ¨ÉxnùºªÉäʺÉ* ®úɽþÉä®úÊ{É ¶ÉÊxÉ´ÉiÉÂ* GÚò®úIÉäjÉä GÚò®èúoÇù¹]äõ VÉxÉ{ÉÉxɱÉä{ÉxÉɪÉÉäMªÉÉ& ºÉ訪ÉIÉäjÉä ºÉÉ訪Éè®úoù¹]äõ ¦ÉÉäMªÉɶSÉ ±Éä{ªÉɶSÉ* 10 GÚò®úIÉäjÉMÉiÉä Oɽäþ GÚò®úoù¹]äõ {ÉÚ´ÉÉæHò¡ò±É¨ÉڱɮúºÉÉ xÉ ¦ÉÉäMªÉÉ xÉ ±Éä{ªÉÉ xÉ ºÉä´ªÉÉ. Eò]ÖõEÆò EÖòVɺªÉ* ¨ÉÚ±Éä¹ÉÖ GÚò®ú®úÉʶÉMÉiɺªÉ ºÉÚªÉǺªÉ ¶ÉÖh`öÒ¨ÉÚ±ÉÆ. º´É´ÉMMÉÇκlÉiɺªÉ +É©É´ÉÞIÉ&* EÖòVɺªÉ Ê´É]õ{ɪÉÖiÉ& Eòh]õEòªÉÖHò¶SÉ +¦ÉÉäVªÉ¶SÉ* ºÉÚªÉǺªÉ ÊMÉÊ®úVÉÉiÉÉ MÉÞ½þºÉ¦ÉÉEÞòiÉÉilÉÉÇ ´ÉÞIÉÉ&* SÉxpùºªÉ Eònù²ªÉÉÊnùVɱɴÉÞIÉÉ&* VÉҴɺªÉ Gò¨ÉÖEò¶SÉ {ÉC´ÉÉ©ÉÆ SÉ {ÉC´ÉxÉÉʳýEäò®ú¡ò±É\SÉ {Éxɺɡò±É\SÉ ¨ÉÖÎxjÉEò{ÉC´É\SÉÉäHÆò* ¨ÉxnùºªÉ iÉɱɴÉÞIÉÉ&* SÉxpùºªÉÉÊ{É iÉɱÉ&. ®ú½þÉä®ú{ÉÒÊiÉ* Oɽþ®úʽþiÉä ®úɶÉÉè Eäòxpäù OɽþºªÉÉäHÆò ¡ò±ÉÆ. ºÉÉ訪ɮúÉʶÉMÉiɺªÉ ®úVÉÊxÉ* VɱɶÉÖ¹Eò®úÉʶɴɶÉÉnùÉpÇù¶ÉÖ¹Eòi´É\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* SÉxpùºªÉ EÚò¤ÉÉSÉÚhhÉÈ* EÖòVɺªÉ ¶±ÉäxÉÉ SÉ ¶ÉÉEÖò]õ\SÉ* ¤ÉÖvɺªÉ {ÉÖ¹{ÉÆ ¨ÉÚ±É\SÉ +Éè¹ÉvɨÉÚ±É\SÉ* VÉҴɺªÉ IÉÒ®úEòxnùÉÊnù.¶ÉÖ G òºªÉ ÊxɪÉÉÇ º É¡ò±É\SÉÉ{ÉC´É¡ò±É\SÉÉä H Æ ò * VɱɮúÉʶɺlɶÉÖGòºªÉ ÊxɪÉÉǺÉ&* SÉ®ú®úÉʶɺlɦÉÞMÉÖoù¹]äõ i´ÉÉ©É¡ò±ÉÆ* MÉÖ®úÉä̴ɶɹÉÉiÉ {ÉC´É¡ò±ÉÆ ¨ÉvÉÖ®ú¡ò±É¨ÉÖHÆò* IÉÒhÉSÉxpùºªÉ EòÉhbÆ÷* EòÉhb÷ºªÉ EòÎh´ÉÊiÉ ¦ÉɹÉÉ* ºÉ¨{ÉÚhhÉÇSÉxpùºªÉ ¶ÉɱÉÒiÉhbÖ÷±ÉÆ* ºÉÉè®úºªÉ EòxnùÉ&.SÉxpùºªÉ IÉÒ®ú´ÉÞIÉÉä VɱɮúÉÊ¶É ÎºlÉiɺªÉ* ºlɱɮúÉʶÉMɺªÉ ¨ÉvÉÖ®ú®úºÉªÉÖHò&* VÉҴɺªÉ ¨ÉvÉÖ®ú®úºÉªÉÖiÉÉ&* ¤ÉÖvɺªÉ ʨɸɮúºÉªÉÖHò&. ¶ÉÖGòºªÉɨ±É¨ÉvÉÖ®ú®úºÉ&* ´ÉÞIÉä¹ÉÖ ÊiɪÉÇCEòh]õÊEòxÉ& +CEÇòºªÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 21 EÖòVɺªÉÉRÂóEÖò®úOÉÉÁÉ&. =ÎSUô¹]õÉ ´ÉÉ +{ÉÚiÉÉ ´ÉÉ nÖù®úMÉxvɪÉÖiÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ºÉÉ訪ÉMÉÞ½þκlÉiÉOɽäþ {ÉÉ{É´ÉÒÊIÉiÉä ±Éä{ªÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ. xÉ ¦ÉÉäVªÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ºÉÉ訪ÉMÉÞ½þκlÉiɺÉÉ訪ÉOɽäþ ºÉÉ訪Éoù¹]äõ ¦ÉÉäMªÉÉ ´ÉÉ ±Éä{ªÉÉ ´ÉÉ ºÉä´ªÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* GÚò®úÉ ¤Éʽþ®úκlÉEò®úÉ& ºÉÉ訪ÉÉ& EÖò´´ÉÇxiªÉlÉÉxiÉ®úκlÉiɪÉÖiÉÆ EÖò¯ûiÉÉä ÊxÉ®úκlÉ ¡ò±ÉʨÉxnÖù¦ÉɺEò®úÉè ®úɶɪÉÉä(+){ªÉä´ÉÆ** 11 GÚò®úOɽþÉ& ºÉ´´Éæ ¡ò±ÉºªÉ ¤Éʽþ®úκlÉEò®úÉ&* ºÉÉ訪ÉOɽþÉ +xiÉ®úκlɪÉÖiÉÆ ¡ò±ÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* ¤Éʽþ®úºlɪÉÉä xÉÉʳýEäò®úÉnùªÉ&* +xiÉ®úºlÉªÉ +É©ÉÊiÉÎxjÉhªÉÉnùªÉ&* ÊxÉ®úºlɪÉ& Eònù²ªÉÉnùªÉ&* iÉjÉ MÉÖ¯û¶ÉÖGòÉè ¤ÉÒVɪÉÖiÉÉè. +¤É±ÉºªÉ EÞò¹hɵÉÒʽþ& ¶ªÉɨÉÉ ´ÉÉ* VÉҴɺªÉ ¹Éι]õÊnù´ÉÌrùiÉ®úÉVɶÉɱÉÒ* {ÉÖxÉ& EÖòVɺªÉ Ê|ɪÉRÂóMÉֺɺªÉ\SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ®úÉʶɺɺªÉÆ º´ÉɨªÉÖHÆò ¦É´ÉÊiÉ* ºÉÚªÉǺªÉ µÉÒʽþÊ®úÊiÉ ºÉɨÉÉxªÉ{ÉIÉ&* pä ù C EòÉhɴɶÉÉiÉ ¡ò±É¨ÉÚ ± ɺɺªÉÉÊxÉ ºÉɨÉÉxªÉä x É YÉÉi´ÉÉ ÊjÉEòÉähÉMÉiÉèOÉǽèþ¤ÉDZɪÉÖiÉè& =HòxªÉɪÉäxÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉxÉ YÉÉi´ÉÉ xɹ]õ¨ÉÖι]õÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉnäùiÉÂ** BEòÉnù¶ÉÉvªÉɪÉ& ºÉÉ訪ÉÉxÉÉÆ päùCEòÉhÉÉ ¤ÉʱÉʦɺºÉÉ訪ÉèÌxÉ®úÒÊIÉiÉÉ ´ÉÉÊ{É ºÉÉ訪ÉɱɪɺÉÆVÉÉiÉÉ Ê´ÉYÉäªÉÉ VÉҴɪÉÉäÊxÉEò®úÉ&** 1 ´ÉÞ¹ÉÉÊnùªÉÖM¨É®úɶɪɺºÉ´Éæ ºÉÉ訪ɮúɶɪÉ&* ºÉÉ訪ÉOɽþÉhÉÉÆ päùCEòÉhÉÉ& ºÉÉ訪ɮúÉʶɺÉƦɴÉÉ& ¤ÉʱÉʦɺºÉÉ訪ÉèÌxÉ®úÒÊIÉiÉÉ ªÉÖHòÉ ´ÉÉ VÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ** . º´ÉÉnÖù¨ÉڱɨÉÖHÆò* ¶ÉÖGòºªÉ nùÒPÉÇEòxnùÉÊnù* ºÉÉè®úºªÉ @ñVÉÖEòxnùÉ =HòÉ&* ¤É±ÉªÉÖiɺªÉ ®úɽþÉ人ÉÉè®ú´ÉiÉÂ* ¤É±É½þÒxɺªÉ ´ÉxÉEòxnÆù** EòÉäpù´ÉEÖò±ÉºlÉEòh´ÉÆ EÖòVɺªÉ ÊiɱÉEÞò¹hÉvÉÉxªÉEÆò ºÉÉè®äú& ¶ÉÖGòºªÉ ®úHò¶ÉɱÉÒ Êxɹ{ÉÉ´ÉÉtÉ& ºªÉÖ®úCEÇòºªÉ** 15 +lÉ ºÉºªÉä¹ÉÖ ·ÉäiÉEòÉäpù´É\SÉ EÖò±ÉºlÉ\SÉ Eòh´É\SÉ EÖòVɺªÉ* Eòh´ÉÆ. =x¨ÉÖJÉEòh]õEò´ÉÞIÉÉ& EÖòVɺªÉ.¶É֦ɴÉÞIÉ& ¶ÉÖGòºªÉ xÉÉʳýEäò®ú¶SÉ. SÉxpù®ú´ÉÒ +κlɽþÒxÉ¡ò±ÉÆ EÖò¯ûiÉ&* BiÉÉÊxÉ ¡ò±ÉÉÊxÉ ®úɶÉÒxÉɨÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ. ºlɱɮúÉʶÉMÉiɺªÉ MÉÉävÉÚ¨É&* ¤ÉÖvɺªÉ ¤É±ÉªÉÖiɺªÉ ¨ÉÚnÂùMÉÆ. Eòh]õEò´ÉÞIÉÉ&* ºÉÚªÉǺªÉ ´ÉÞIÉÉ& ¡ò±ÉOÉÉÁÉ&* SÉxpùºªÉ IÉÒ®úÉfø¬É MÉÖ±¨ÉÉ&* ¤ÉÖvɺªÉ {ÉÖ¹{É¡ò±ÉÉ OÉÉÁÉ&* ±ÉiÉÉ& iÉÉƤÉÚ±ÉÉÊnù* iÉjÉ ÊiɪÉÇMMÉiÉɺiÉÉƤÉÚ±ÉÉnùxªÉ±ÉiÉÉ ®úɽþÉä&** {ÉÉ{Éè̴ɹÉEòh]õÊEòxÉ& ºÉÉ訪Éè& ºÉIÉÒ®ú¨ÉvÉÖ®ú®úºÉ´ÉxiÉ& ÊiɪÉÇCEòh]õÊEòxÉÉä(+)CEæò EÖòVÉ =x¨ÉÖÊJÉxÉÉä ªÉ¨Éä SÉÉvÉ&** 9 ¤É±É®úʽþiÉ& ºÉÚªÉÇ& {ÉÉ{É B´É* {ÉÉ{ÉOɽèþ̴ɹɴÉÞIÉɶSÉ Eòh]õEò´ÉÞIÉɶSÉÉäHòÉ&* iÉjÉ ®úɽþÉä̴ɹɴÉÞIÉÉ&* ºÉÉ訪Éè& ºÉIÉÒ®ú¨ÉvÉÖ®ú®úºÉ´ÉxiÉ& . ¨ÉÚ±ÉÆ ºÉºªÉÆ ´ÉÉ EäòxpùMÉiÉäxÉ ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* OɽäþhÉÉÊ{É VɱɶÉÖ¹Eò®úɶÉÒxÉÊ{É* OɽþκlÉiÉ®úɶªÉƶÉpäùCEòÉhɦÉÉMÉÉxɴɱÉÉäCªÉ iÉä¹ÉÉÆ ¤É±ÉªÉÖiÉÉxÉɨÉÊvÉEÆò ¤É±ÉªÉÖiɺªÉÉäHÆò ºÉƪÉÖVªÉ Oɽþ¡ò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÉè¨Éä Eòh]õEò{ÉÖ¹{Éä ¶ÉÉJÉÉ{ÉjÉä ¤ÉÖvɺªÉ ¨ÉÖ¹]õ¬ÉxiÉÖ +κlÉi´ÉC{ÉÊ®úhÉrÆù ºÉÊ´ÉiÉÖºi´ÉEÂò SÉÉÊ{É ÊxÉqæù¶ªÉÆ** 14 ¦ÉÉè¨Éä Eòh]õEò¶SÉ {ÉÖ¹{É\SÉ* ¤ÉÖvÉä ºlɱɺlɦÉÉè¨Éoù¹]äõ Eòh]õEÆò.

¨ÉÒxɺªÉ ¶ÉÖC±ÉÆ* BiÉä |ɪÉÉäVÉxÉÉnÂù OÉÉÁÉ <iªÉilÉÇ&* B´ÉÆ ¦ÉÉè¨ÉÉnùÒxÉÉÆ YÉäªÉÉ&* ˱ÉMÉOɽþhɨÉÖ{Énäù¶É&** Êuù{ÉnäùIÉhɪÉÉäMÉɦªÉÉÆ Êuù{ÉnùÒ ºÉ´´ÉÇjÉ VÉɪÉiÉä VÉÉÊiÉ& B´ÉÆ ¶Éä¹ÉÉhÉɨÉÊ{É Ê´É¹É¨ÉɺiÉÒIhÉÉ Oɽèþ& {ÉÉ{Éè&** 3 Êuù{Énù®úÉʶÉMÉiÉÊuù{ÉnùOɽþ´ÉÒIÉhÉÉuùÉ ªÉÉäMÉÉuùÉ ºÉ´´ÉÇjÉ ¦ÉÉ´Éä Êuù{ÉnùÊSÉxiÉÉ VÉɪÉiÉä* B´ÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉÉi{ÉÊIɺɮúÒºÉÞ{ÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* =HòÉ Êuù{ÉnùÉnùªÉ& {ÉÉ{ÉOɽèþ̴ɹɨÉɺiÉÒIhÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ºÉÉ訪Éè& ºÉÉvÉ´É& ºÉÉ訪ɦÉÉ´ÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ** Êuù{Énäù¹ÉÖ ¨ÉxÉÖVÉ®úÉʶɹÉÖ ¦ÉÞMÉÖMÉÖ¯ûoùι]õ& Eò®úÉäÊiÉ ¨ÉxÉÖVɦɴÉÆ MÉÖ¯û¶ÉÖGò¦ÉÉè¨É¦ÉÉMÉÉ où¹]õɺiÉè®äú´É ¨ÉxÉÖVÉEò®úÉ&** 4 ¨ÉxÉÖVÉ®úÉʶɹÉÖ Êuù{ÉnùuäùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ ¦ÉÞMÉÖVÉÒ´Éoùι]õ®úκiÉSÉäx¨ÉxÉÖ¹ªÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* +lÉ´ÉÉ ¨ÉxÉÖVÉ®úÉʶɹÉÖ MÉÖ¯û¶ÉÖGò¤ÉÖvÉpäùCEòÉhÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ iÉä¹ÉɨÉäEòoùι]õ®úÊ{É ¨ÉxÉÖ¹ªÉVÉÉËiÉ Eò®úÉäÊiÉ* =HòªÉÉäMÉɦÉÉ´ÉÉuùÉ +¤É±Éi´ÉÉuùÉ {ɶSÉÉnÖùHòªÉÉäMɨÉÊ{É Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¤É±É´ÉxiɨÉƶɨÉlÉ´ÉÉ Êuù{ÉnùpäùCEòÉhɨÉÒIÉiÉä ºÉÉ訪É& Êuù{Énäù ʨÉjÉIÉæ ´ÉÉ ÎºlÉi´ÉÉ EÖòªÉÉÇiÉ OɽþÉä ¨ÉxÉÖVÉÆ** 5 ºÉ´´Éæ¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ Êuù{Énù®úɶªÉƶÉEÆò ´ÉÉ Êuù{ÉnùpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ ¶ÉÖ¦ÉOɽþ& {ɶªÉÊiÉ SÉänÂù Êuù{ÉÎSSÉÎxiÉiÉÆ* ʨÉjÉIÉæ Êuù{ÉÉpùɶÉÉè κlÉi´ÉÉ OɽþÉä ´ÉÒÊIÉiÉä SÉä±±ÉMxÉÆ ¨ÉxÉÖVÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÂ** Êuù¶É®úÒ®ú®úÉʶɱÉMxÉÆ Êuù{ÉnùÊuù¶É®úÒ®úMÉÉ OɽþÉ ¤ÉʱÉxÉ& ªÉÊnù ´ÉÒIÉ®úxÉ EÖòªÉÖÇVÉÉÇËiÉ Êuù{ÉnùɸɪÉÉÆ ºÉiÉiÉÆ** 6 =HòªÉÉä M ÉɦÉÉ´Éä Êuù n ä ù ½ þ ® ú É ¶ªÉÖ n ù ª Éä Êuù n ä ù ½ þ Ê uù { Énù ® ú É Ê¶ÉκlÉiÉè O ÉÇ ½ è þ ¤ ÉÇ ± ɪÉÖ i Éè ´ ÉÔÊIÉiÉä Êuù{ÉnùɸɪÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&. ºÉ´ÉÇjÉ {ÉÚ´ÉÉæHòªÉÉäMÉɦÉÉ´É <iªÉilÉÇ&** VÉÉʨÉjÉèEòÉnù¶ÉMÉÉ& iÉÞiÉҪɺÉƺlÉÉ OɽþɺiÉÖ {ÉÖ¯û¹ÉEò®úÉ& Eäòxpäù xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉä ±ÉMxÉä iÉÖ xÉ{ÉÖƺÉEäò(+){ªÉä´ÉÆ** 7 {ÉÖ ¯ û¹ÉºjÉÒxÉ{ÉÖ Æ º ÉEòÊ´ÉÊvÉ& EòlªÉiÉä . ˺ɽþºªÉ +κlÉ. ʨÉlÉÖxɺªÉ ®úÉä¨É&. EòCEÇò]õEòºªÉ ¨ÉVVÉÉ. iÉÖ±ÉɪÉÉ Ê´É¹`öÉ. EòxªÉɪÉɺi´ÉEÂò. ¨ÉÞMɺªÉ ¨ÉÉƺÉÆ ¯ûÊvÉ®Æú. vÉxÉÖ¹É& ¶ÉÞÆMÉÆ. ´É޹ɺªÉ nùxiÉ&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ xÉJÉnùxiÉ®úÉä¨É¨ÉVVÉÉκlÉi´ÉÎM´É]Âõ ¶ÉÞÆMɨÉÉƺɶÉÖC±ÉÉÊxÉ Êuù{ÉnùSÉiÉÖ¹{Énù{ÉÊIɺɮúÒºÉÞ{ÉVÉÉiÉÉÊxÉ VÉÒ´ÉɶSÉ** 22 2 VÉÒ´ÉɶSÉiÉÖÌ´ÉvÉÉ&* Êuù{ÉnùÉ& SÉiÉÖ¹{ÉnùÉ& {ÉÊIÉhɶSÉ ºÉ®úÒºÉÞ{ÉɶSÉ* xÉJÉÉtÖHòpù´ªÉ\SÉ OÉÉÁÆ* ¨Éä¹ÉÉnùÒxÉÉÆ xÉJÉÉÊnùºÉƤÉxvÉÉä ¦ÉÉè¨ÉÉnùÒxÉɨÉ{ªÉÖSªÉiÉä* ¨Éä¹ÉºªÉ xÉJÉÆ. ´ÉÞζSÉEòºªÉ ¨ÉÚjÉÆ. EÖÆò¦ÉºªÉ ˱ÉMÉÆ.ºÉ{iɨÉiÉÞ i ÉÒªÉè E òÉnù ¶ ÉMÉiÉÉ& {ÉÖ ¯ û¹ÉOɽþ É & +ÉÊnùiªÉMÉÖ¯ûEÖòVÉÉ& {ÉÖ¯û¹ÉVÉÉËiÉ EÖò´ÉÇÎxiÉ* {ÉÖ¯û¹É®úɶªÉÖnùªÉ <iªÉilÉÇ&* +lÉ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÖnùªÉä {ÉÖ ¯ û¹ÉOɽþ É & Eä ò xpù M ÉiÉÉ& {ÉÖ ¯ û¹ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖ ò ªÉÖ Ç & * B´ÉÆ ºjÉÒ®úɶªÉÖ n ù ª Éä ºjÉÒOɽþ É è VÉÉʨÉjÉiÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶ÉMÉÉè SÉxpù¶ÉÖGòÉè SÉäiÉ ºjÉÒxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* ªÉt֦ɮú®úɶªÉÖnùªÉä =Häò¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ xÉ{ÉÖƺÉEò¦ÉÉ´ÉÉè ¤ÉÖvɨÉxnùÉè κlÉiÉÉè SÉäzÉ{ÉÖƺÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ* ºjÉÒxÉ{ÉÖƺÉEÆò {ÉÖzÉ{ÉÖƺÉEÆò ´ÉÉ ®úÉʶɴɶÉÉiÉ YÉäªÉÆ* =HòªÉÉäMÉɦÉÉ´Éä ´ÉÉ ªÉÉäMɺªÉ ¤É±É½þÒxÉi´ÉÉ ´ÉÉ {ɶSÉÉnÖùSªÉ¨ÉÉxÉäxÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* Biɱ±ÉIÉhÉÆ ºÉ´´ÉÇjÉ OÉÉÁÆ** {ÉÖ¯û¹ÉpäùCEòÉhÉÉä ªÉiÉκ¨ÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉƶÉEòÉä ʴɱÉMxÉÆ ºªÉÉiÉ xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉèoÇù¹]õ& Eò®úÉäÊiÉ {ÉÖ¯û¹ÉɸɪÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** 8 {ÉÖ¯û¹ÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉƶÉEòʴɱÉMxÉÆ ºªÉÉiÉ xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉèOÉǽèþ¤ÉDZɪÉÖiÉèoÇù¹]õ¶SÉäiÉ ºÉÉä(+)¨¶É& {ÉÖ¯û¹ÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ** |ÉɪÉähÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ ¤ÉʱÉxÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÊSÉxiÉÉÆ iÉnùÉʸÉiÉÉ& EÖòªÉÖÇ& näù´ÉÉxÉɨÉÖSSÉMÉiÉÉ xÉÒSÉɸÉʪÉhɺiÉÖ xÉÉ®úÊEòhÉÉÆ** 9 |ÉɪÉähÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉpäùCEòÉhÉÉƶɮúÉʶÉMÉiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&* ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÊ´ÉEò±{ÉÆ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* =SSÉ®úÉʶÉMÉiÉÉ& ºÉ´´Éæ OɽþÉ näù´ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* xÉÒSÉMÉiÉÉ xÉ®úEòκlÉiÉÉxÉÉÆ +ɺÉzÉ®ÉúhÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ** xÉÉ®úÒpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ºÉÖvÉÉƶÉÖ¶ÉÖGòɸɪÉä(+)lÉ´ÉÉ ºjÉÒ ºªÉÉiÉ ºjªÉƶÉÆ päùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ {ɶªÉä±É ºjÉÒ®úÉʶÉMÉÉä(+)Ê{É ºjÉÒ** 10 =nùªÉMÉiÉÆ xÉÉ®úÒpäCù EòÉhÉÆ ´ÉÉ SÉxpù¶ÉÖGòÉʸÉiÉÆ ´ÉÉ SÉxpù¶ÉÖGòoù¹]Æõ ´ÉÉ ºÉ¨É®úÉʶÉMÉiÉOɽþoÎù ¹]õ& ºjÉÒÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ºjªÉƶÉÆ ´ÉÉ ºjÉÒpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ ºjÉÒ®úÉʶÉMÉiÉÉä Oɽþ& {ɶªÉÊiÉ SÉäiÉ ºjÉÒÊSÉxiÉÉ** ºjÉÒIÉäjÉä ®úÊ´ÉSÉxpùÉè xÉÉ®úÒÊSÉxiÉÉEò®úÉè Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õÉè iÉÉ´Éä´É {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè EÖò¯ûiÉ& {ÉÖ¯û¹ÉɸɪÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** 11 ºjÉÒ®úÉʶÉMÉiÉÉè ®úÊ´ÉSÉxpùÉè EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉÉè ¤ÉʱÉxÉÉè SÉäzÉÉ®úÒÊSÉxiÉÉÆ EÖò¯ûiÉ&* iÉÉè {ÉÖ¯û¹É®úÉʶÉMÉiÉè {ÉÖ¯û¹ÉÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÉÇiÉÉÆ** ªÉtÉäVÉä¹ÉÖ ºjÉÒ ºªÉɱ{ÉÖ¯û¹ÉÉEòÉ®úº´É¦ÉɴɪÉÖHòÉ ºªÉÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉä(+)Ê{É ¦É´ÉätÖM¨Éä xÉÉ®úÒºÉoù¶ÉÉÆMɶÉÒ±É& ºªÉÉiÉÂ** 12 ºjÉÒOɽäþ {ÉÖ¯û¹É®úÉʶÉMÉiÉä ªÉÖM¨É®úɶÉÉè ´ÉÉ ºjÉÒ ÊSÉÎxiÉiÉÉ VÉÉiÉÉ ´ÉÉ SÉäiÉ iɺªÉÉ& {ÉÖ ¯ û¹ÉÉEòÉ®ú \ SÉ {ÉÖ ¯ û¹É´ÉÞ Ê kÉ\SÉ ´Énä ù i É * ªÉÖ M ¨É®ú É ¶ªÉÖ n ù ª Éä ´ÉÉ {ÉÖ ¯ û¹ÉOɽä þ ºjÉÒ®ú É Ê¶ÉMÉiÉä {ÉÖ¯û¹ÉζSÉÎxiÉiÉÉä VÉÉiÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉiÉäiÉ iɺªÉ xÉÉ®úÒºÉoù¶É¨ÉÆMÉ\SÉ ¶ÉÒ±É\SÉ |É´ÉÞÊkÉ\SÉ ºÉ´ÉÈ ´ÉnäùiÉÂ** xÉÉ®úÒOɽþÉä ¤É±ÉÉfø¬Éä xÉÉ®úÒpùÉCEòÉhɨÉÉÊ»ÉiÉÉä ¦É´ÉxÉÆ xÉɪÉȶÉEÆò ʴɱÉMxÉÆ {ɶªÉäzÉÉ®úÓ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** 13 ºjÉÒOɽþÉä(+)ÊiɤɱɪÉÖiÉÉä ±ÉMxÉMÉÆ ºjÉÒpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ ºjÉÒxÉ´ÉÉƶÉÆ ´ÉÉ ºjÉÒ®úÉʶɨÉÉʸÉiÉÉä ´ÉÉ où¹]õÉä ´ÉÉ ¦É´ÉäiÉ iÉjÉÉÊ{É ºjÉÒÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* {ÉÖ¯û¹ÉºjÉÒxÉ{ÉÖƺÉEòÊSÉxiÉɱÉIÉhÉÆ MɦÉÇ|ɶxÉä ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** .

iÉÞ i ÉÒªÉä {ÉÉSÉEòÉ&. iÉiÉÉä ´ÉxÉSÉ®úÉvɨÉÉ ´Éä]õÉ&. {ɶSÉÉqÝùiÉÉ&. iÉÞiÉÒªÉä MÉÉä{ÉɱÉÉ&. iÉiÉÉä ®úÉVÉ|É乪ÉÉ +vɨÉÉ& uùÉ®ú{ÉɱÉÉ&.|ÉlɨɹÉbÂ÷¦ÉÉMÉä¦ÉÞiÉEòVÉÒÊ´ÉxÉ&. {É\SɨÉä ¶ÉEò]õÉVÉÒ´É&** {ÉɹÉÎhb÷{ÉÖʳýxnùÉVÉÒ´ÉEò®ÆúMÉSÉ®úEòlÉEòÉnùªÉ& ºÉÉ訪Éä SÉxpäù MÉVÉ{ÉÊ®úSÉÉ®úEòÊ´É|ÉÉ MÉhÉEòɶSÉ ¨ÉÎxpùhÉÉä ´Éè´ªÉÉ&** 18 ¤ÉÖvɪÉÖiÉoù¹]äõ ±ÉMxÉä +ÉnùÉè ¹É]Âõ¦ÉÉMÉä {ÉɹÉÎhb÷xÉ&. iÉiÉ& EòlÉEòÉ& EòlÉxÉVÉÒÊ´ÉxÉ& <ÊiÉ* SÉxpùoù¹]õªÉÖiÉä ±ÉMxÉä ¤ÉÖvÉ´ÉiÉ ¹É]ÂõºÉÖ ËjɶÉnÂù¦ÉɹÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ MÉVÉ{ÉÊ®úSÉÉ®úEòÉ&* iÉiÉÉä Ê´É|ÉÉ& VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉ&. {ÉÖxÉ& {ÉÉhÉÉ& SÉhb÷ɱÉÉ <iªÉilÉÇ&. iÉiÉÉä xÉèι`öEòÉ& ¥ÉÀSÉÉÊ®úhÉ&. iÉiÉ& ºÉÉilÉÇ´ÉɽþÉ ´ÉÊhÉVɶ¶ÉÚpùÉ&. Eò{ÉÇ ] õ v ÉÉÊ®ú h É& Eò{ÉÇ]õÊ´ÉGòªÉ´ÉxiÉÉä ´ÉÉ <ÊiÉ* ¨ÉxnùºªÉ EäòÊSÉnäù´ÉÆ ´ÉnùÎxiÉ .¶ÉÖGòSÉxpùªÉÉäpæùCEòÉhÉÉ& VÉÉʨÉjÉ®úÉʶÉMÉiÉÉ& ºÉÉ訪ÉOɽþªÉÖHòÉ& {ÉixÉÒMÉiÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ EÖòªÉÖÇ&* ªÉÊnù ºÉ{iɨÉMÉÉ& ºÉÉ訪ÉOɽþÉ& ¶ÉÖ¦ÉÉƶÉpäùCEòÉhÉMÉiÉÉ +Ê{É {ÉixÉÒMÉiÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* ¨ÉèlÉÖxÉÊSÉxiÉÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ** ®úɽÖþoù¹]õªÉÖiÉä {É\SÉ{É\SɦÉÉMÉä¹ÉÖ ¨ÉÉƺɺÉÚxÉEòÉ& (EÖòÊ´ÉxnùÉ&) ´ÉºjÉEòÉ®úEòÉ&* {ÉÖxÉ& EÖòÊhÉxnùÉ&. iɺ¨ÉÉnÂù¦Éè¹ÉVªÉVÉÒÊ´ÉxÉ <ÊiÉ** 21 <½þ É ä H ò±ÉIÉhÉÆ SÉxpù º lÉÉxÉä Oɽþ ª ÉÖ i É´ÉÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä ¤É±É½þ Ò xÉä SÉxpù º lÉÉxÉä SÉ ¤É±É½þÒxÉä(+)ÊiɤɱɪÉÖiÉäxÉ ºÉ¨{ÉÚhhÉÇSÉxpäùhÉÉÊ{É ´ÉkÉǨÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ±ÉMxÉä xÉè´É ªÉnùÉ ÊxɶSɪÉÉä ¦É´ÉÊiÉ iÉnùÉ SÉxpù¤É±ÉºªÉ ʴɹɪÉÆ* ªÉnùÉänùªÉºªÉ ÊxɺºÉxnäù½þºiÉnùÉänùªÉäxÉè´É VɱÉÉÊnùEòlÉxÉÆ* +xªÉlÉÉ iÉÖ SÉxpù®úÉʶɨÉÖnùªÉÆ EÞòi´ÉÉ ºÉ´´ÉÈ ´ÉÉSªÉʨÉiªÉÖHÆò ¦É´ÉÊiÉ* +É°üføUôjɺÉÊzÉ{ÉÉiÉä(+)xªÉ象ò±É¨ÉÉMÉxiÉÖEòiɪÉÉ ÊSÉÎxiÉiÉʨÉiªÉilÉÇ&* UôjÉ®úÉʶÉxÉÉ ¦ÉʴɹªÉnùilÉÈ. SÉiÉÖ i lÉæ EòÉ{ÉÇ Ê ]õ E òÉ&. ÊuùiÉÒªÉä EÞò¹ªÉÉVÉÒÊ´ÉxÉ&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ ºjÉÒ´ÉMMÉæ ±ÉMxÉMÉiÉä Eäòxpäù ºÉÉ訪ÉÉʸÉiÉä Ê´ÉxÉÉ GÚò®èú& EòxªÉÉƶÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ºªÉɱEòxªÉÉʸÉiÉÉ ÊSÉxiÉÉ** 23 14 ºjÉÒi´Éä ÊxÉζSÉiÉä ºÉÉ {ÉÊ®úhÉÒiÉÉ xÉ ´Éä Ê iÉ ºÉÆ ¶ ɪÉä +jÉ {ÉÊ®úYÉÉxÉɪÉɽþ ºjÉÒpäùCEòÉhÉÉƶÉËjɶÉɶɮúɶÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉä ¤ÉÖvÉä EäòxpùÉʸÉiÉä ´ÉÉ EòxªÉÉƶÉpäùCEòÉhÉ®úÉʶɱÉMxÉä ´ÉÉ Eäòxpäù GÚò®ú´ÉÐVVÉiÉä EòxªÉè´É ÊSÉÎxiÉiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ** {ÉÉ{ɪÉÖiÉä VÉÉʨÉjÉä ºÉÉ訪Éè®úxÉ´ÉäÊIÉiÉä iÉÖ ¤É±É´ÉÎnÂù¦É& EòxªÉÉ xÉ ºÉäÊiÉ ´ÉÉSªÉÉ |ɶxÉä ºÉ¨ÉÖnùÒÊ®úiÉä ´ÉCjÉÉ** 15 =Hò|ÉEòÉ®ä ú h ÉÉxÉÚ f ø É i´Éä ÊxÉζSÉiÉä ºÉÉ EòxªÉÉ ºÉnù É ä ¹ ÉÉä xÉ ´Éä Ê iÉ YÉÉxÉɪÉɽþ VÉÉʨÉjÉ{ÉÉ{ÉOɽþªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉä ¤É±ÉªÉÖiÉè& ºÉÉ訪Éè®úoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ {ÉÚ´´ÉÉæHòÉ xÉ ºÉÉ EòxªÉEäòÊiÉ {ÉÞSUôEòºªÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ |ɹ]õÉ°üføÉänùªÉMÉä iɱºÉ{iɨÉMÉä ´ÉÉ ®úɽþÉè SÉäiÉ EòxªÉÉ xÉäÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ{iɨÉnù¶ÉÇxɪÉÖiÉOɽþ´É¶ÉÉÊuù|ÉÉÊnù& EòxªÉÉnÚù¹ÉEòÉä Ê´ÉYÉɪÉiÉä** ¦ÉÞMÉÖ¶ÉʶÉxÉÉäpæùCEòÉhÉÉ VÉÉʨÉjÉMÉiÉÉ& ¶ÉÖ¦ÉèºiÉÖ ºÉƪÉÖHòÉ& ºÉÉ訪ÉÉ& º´É¦ÉÉMɪÉÖHòÉ& EÖòªÉÖÇ& {ÉixÉÒMÉiÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** ®úÊ´ÉhÉÉ xÉÞ{ÉSÉGòvÉ®úÉ& ºÉäxÉÉ{ÉÊiɨÉÎxjÉ{ÉÉÐilÉ´ÉÉ MÉÖ¯ûhÉÉ ºÉÉè®äúhÉ ºÉÉilÉÇ´ÉɽþÉ nÚùiÉɺ´ÉlÉ {ÉÉSÉEòɶSÉ EòÉ{ÉÇÊ]õEòÉ&** 19 ®úɶªÉrÇù½þÉä®äú(+)ºÉ¨É®úÉʶɹÉÖ ®úÊ´ÉSÉxpùªÉÉä&. iÉiÉÉä ®ÆúMÉVÉÒÊ´ÉxÉ&. {ɶSÉÉnÂù Eäò´É±É¶ÉÚpùÉ&. ´ÉxÉɱɪÉÉ <iªÉilÉÇ&. ªÉÖM¨Éä¹ÉÖ Ê´É{É®úÒiÉÆ* SÉxpù½þÉä®úÉ =ÊnùiÉÉ ºÉÚªÉǪÉÖiÉoù¹]õÉ SÉäiÉ IÉÊjɪɴÉƶÉÉä YÉäªÉ&* ºÉÚªÉǽþÉä®úÉ SÉxpùªÉÖiÉoù¹]õÉ SÉäiÉ SÉGò´ÉkÉÔ {ÉÉÐilÉ´É&* SÉGòªÉxjÉähÉ VÉÒ´ÉÊiÉ(<ÊiÉ) EäòÊSÉiÉÂ* MÉÖ¯ûhÉÉ ÊjÉʦÉpæCù EòÉhÉè& ºÉäxÉÉ{ÉÊiɨÉÇÎxjÉhɶSÉ {ÉÉilÉÇ´ÉɶSÉ YÉäªÉÉ&* ºÉÉè®äúhÉ ªÉÖiÉoù¹]äõ =ÊnùiÉ®úÉ覃 SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÆ EÞòi´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* |ÉlɨɦÉÉMÉÉäÊnùiÉä ºÉÉilÉÇ´ÉɽþÉ& ´ÉÊhÉVÉ&. Êuù i ÉÒªÉä nÚ ù i ÉÉ&. {ÉÖxɨÉÇÎxjÉVÉxÉÉä ¨Éxpù´ÉÉnùÒ ´ÉÉ. +É°üfäøxÉÉiÉÒiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉäxÉ {É\SÉèiÉä EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉɶSÉä±É |ɶxÉ¡ò±ÉÆ ¶ÉÖ ¦ ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* iÉä ¹ ÉɨÉÊiɤɱÉä ®úɶÉÉè |ɶxÉ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ¤É±ÉºÉ¨Éä =nù ª ÉÉ°üfø É è |ÉvÉÉxÉÉ´ÉäEò®úÉʶÉMÉiÉÉè ¶ÉÖ¦ÉÉè* ÊuùiÉÒªÉuùÉnù¶ÉMÉɴɶÉÖ¦ÉÉè* ÊuùiÉÒªÉäEòÉnù¶ÉMÉÉè ¶ÉÖ¦ÉiÉ®Æú ¡ò±ÉÆ* SÉiÉÖilÉÇnù¶É¨ÉMÉÉè ¶ÉÖ¦ÉÆ* {É\SɨÉxɴɨÉÉè SÉ ¶ÉÖ¦ÉÉè* ¹É¹`öɹ]õ¨ÉMÉÉè xÉ ¶ÉÖ¦ÉÉè* +xªÉÉäxªÉºÉ{iɨÉMÉÉè ¶ÉÖ¦ÉÉè* =nùªÉÉuùÉ =nùªÉÉ°üføÉuùÉ ¹É¹`öɹ]õ¨É´ªÉªÉMÉiÉÉ& UôjÉSÉxpùºlÉÉxÉÉ Ê´ÉPxÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ ¤É±ÉªÉÖiÉɶSÉäiÉÂ* nÖù¤¤ÉDZÉä nùÒPÉÇEòɱÉÉiÉ EÞòSUÅôÉiÉ ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ ®úÉʶɡò±ÉÆ** SÉxpù¶SÉiÉÖ¹{ÉnùºlÉÉä päùCEòÉhÉÉä nùhb÷{ÉÉÊhÉ®úlÉ ±ÉMxÉä ®úÊ´É®úÊ{É SÉiÉÖ¹{Énäù ºªÉÉSSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ ¦É´ÉäÎSSÉxiÉÉ** 22 +lÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÊSÉxiÉɨÉɽþ . +ɸɨɧɹ]õÉ <ÊiÉ* {ÉÖxÉ& {ÉÖʳýxiÉÉ&.=Hò±ÉIÉhÉè& ºjÉÒ{ÉÖ ¯ û¹ÉÉxÉ YÉÉi´ÉÉ {ɶSÉÉn ù Oɽþ ´ ÉÒIÉhɪÉÖ Ê iɦªÉÉÆ iɪÉÉä & |É´ÉÞ Ë kÉ ´Énä ù i É * EÖòVÉ´ÉÒIÉhɪÉÖÊiɦªÉɨÉÖnùªÉ®úɶÉä& {ÉÚ´´ÉǦÉÉMÉä =ÊnùiÉä ÊSÉÎxiÉ®ú{ÉÖ¯û¹ÉÉ +MxªÉɸɪÉVÉÒÊ´ÉxÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ* +MxÉÉè vÉÉiÉÚxÉ nùMv´ÉÉ Eò¨¨ÉÇEò®úÉÊnùPÉ]õEòÉ®úÉxiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +{É®ú¦ÉÉMÉä =ÊnùiÉä EÖòVɪÉÖiÉoù¹]äõ ʶɱÉÉSUäônùVÉÒÊ´ÉxÉ& ʶÉα{ÉxÉ&* ¶ÉÖGòªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉä {É\SÉ´ÉMMÉǹÉbÂ÷¦ÉÉMÉä¹ÉÚÊnùiÉä¹ÉÖ MÉÞ½þ{ÉÊiÉ´ÉÇÊhÉC|É´ÉÞÊkÉMÉÞǽþºlÉÉä ´ÉÉ* {ÉÖxÉ& {ɶSÉÉnÂù¦ÉÉMÉÉäÊnùiÉä Eò¹ÉÇEòÉä ´ÉÉ ´É趪ÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* iɺ¨ÉÉnÂù MÉÉä{ÉɱÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉiÉÉä Ê´É|ɸÉèι`öEòÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ±ÉMxÉJÉhb÷Éä ´ÉÊhÉÊEò ¶ÉÚpùºiÉiÉ& ¶ÉEò]õVÉÒÊ´ÉxÉ& <ÊiÉ* ±ÉMxÉÆ {É\SÉvÉÉ Ê´É¦ÉVªÉ |ÉlɨÉä ´ÉÊhÉEÂò. iÉiÉÉä ¨ÉiºªÉVÉÒÊ´ÉxÉ&* ªÉÊnù Oɽþoùι]õªÉÖÊiÉ®úʽþiÉä ±ÉMxÉä º´ÉɨªÉÖHòÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÊnù OɽþªÉÖHò& ËjɶÉÉƶÉEòºÉ¨É{ÉÖ¯û¹ÉÊ´ÉÊvÉ´ÉiÉ ´ÉnäùÊnùÊiÉ* <½þÉäHò{ÉÖ¯û¹ÉÆ SÉÉä®úÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉnäùiÉÂ** EÖòVÉ´ÉÒIÉhɪÉÉäMÉɦªÉɨÉMxªÉɸɪÉVÉÒÊ´ÉxÉζ¶É±ÉÉEòÉ®úÉ& ¦ÉÞMÉÖhÉÉ MÉÞ½þ{ÉÊiÉEò¹ÉÇEòMÉÉä{ÉɱɸÉäι`ö¶ÉÉEòÊ]õEòÉ&** ±ÉMxɺªÉÉäHÆò ¡ò±ÉʨÉnùʨÉxnÖùºlÉÉxÉä(+)Ê{É nù¶ÉÇxÉÉuùÉSªÉÆ +xªÉÉäxªÉÊxÉ{ÉÉiÉä¹´ÉÊ{É ®úÉʶɹ´ÉÉMÉxiÉÖEÆò ´ÉÉSªÉÆ** 16 17 B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹Éi´Éä ÊxÉζSÉiÉä iÉÊuù¶Éä¹ÉÉ´ÉMɨɨÉxªÉɸɪÉVÉÒ´ÉxÉÉ´ÉMɨÉÉilÉÇ\SÉɽþ .SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂùpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ´ÉÉ ½þ±ÉªÉÖMÉvÉÉÊ®úpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ´ÉÉ . SÉiÉÖilÉæ ¸Éä¹`ö´ÉÊhÉEò SÉàÎ]Âõ]õ{ÉÊhÉCEò®Âú <ÊiÉ ¦ÉɹÉɪÉÉÆ. {ɶSÉÉiÉ ´ªÉÉVÉEòÉÊ®úhÉ <ÊiÉ** ºÉÉèÊxÉEòEÖòÊhÉxnù{ÉÉhÉÉ ®úÉVÉ|É乪ÉÉ ÊxɹÉÉEèò´ÉkÉÉÇ& nèù´ÉÉÊ®úhÉè´É¨ÉÉtÉ& Oɽþ´ÉnÂù OÉÉÁÉÊhÉ ¦É´ÉxÉÉÊxÉ** 20 +lÉÉäføÉi´ÉÊxɶSɪÉɪÉɽþ .

¨Éä¹ÉκlÉiɺªÉ MÉÉè¯ûHòÉ. ´ÉÞ¹ÉκlÉiɺªÉ ºÉÚªÉǺªÉ ¯û¯û&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 24 nùhb÷½þºiÉÉänªù Éä ´ÉÉ ¶ÉEò]õªÉÖiÉpäCù EòÉhÉÉänªù Éä ´ÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉiOɽþªÉÖiÉoù¹]äõ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉÆ ÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* =HòpäùCEòÉhÉÉänùªÉä SÉiÉÖ¹{ÉÉpùÉʶÉMÉiÉÉè ®úÊ´ÉSÉxpùÉè EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉÉè SÉäSSÉiÉÖ¹{ÉÉÎSSÉxiÉÉ ¦É´ÉäiÉÂ** ½þÉä®úÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉ SÉänÂù päùCEòÉhÉÉ VÉƤÉÖEòÉ·É´ÉnùxÉÉ& ºªÉÖ& ÊSÉxiÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉʨÉxpùÉSÉɪÉæ SÉiÉÖ¹{ÉnùMÉä** 23 SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉä päCù EòÉhÉÉä VÉƤÉÖEò´ÉnùxÉÉä(+)·É´ÉnùxÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉäiÉÂ* SÉiÉÖ¹{ÉÉpùÉʶÉMÉiÉä VÉÒ´Éä EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉiÉä SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ ÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ** {ɶªÉÎxiÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùMÉÉ OɽþÉκjÉEòÉähÉɺ{ÉnùɶSÉiÉÖ¹{ÉÊnùxÉ& päùCEòÉhÉÉä ¦É´ÉÊiÉ iÉlÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ iÉÖ ºÉÉ ÊSÉxiÉÉ** 24 ¤É±ÉºÉƪÉÖiÉɶSÉiÉÖ¹{ÉÉpùÉʶÉMÉiÉÉ OɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ ´ÉÉ ÊjÉEòÉähÉMÉiÉÉ ´ÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂpù Cùä EòÉhÉÉänªù Éä SÉiÉÖ¹{ÉÉÎSSÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ** ºlɱÉVÉä iÉlÉÉƤÉÖVÉä ´ÉÉ ÊiɪÉÇOÉɶÉÉè OɽþÉ ªÉnùÉ ¤ÉʱÉxÉ& Êuù{Énäù SÉiÉÖ¹{Énäù ´ÉÉ ÊSÉxiÉÉ ºªÉÉkÉjÉ iÉpÚù{ÉÉ** 25 ÊiɪÉÇOÉɶÉÉè SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶÉÉè ¤É±ÉªÉÖiÉÉä Oɽþ¶SÉäiÉ Êuù{ÉÉnÂùOɽþÉ& Êuù{Énù®úɶÉÉè Êuù{ÉnùÊSÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶÉÉè SÉiÉÖ¹{ÉÉÎSSÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* EòÒ]õOɽþÊiɪÉÇOÉɶÉÉè EòÒ]õÊSÉxiÉÉ.VɱÉÊiɪÉÇCºlɱÉÊiɪÉÇMVɱÉÊuù{ÉÉVVɱɨÉxÉÖ¹ªÉÉÊnù* ºÉÉä(+)Ê{É ÊiɪÉÇM¦Éänù B´É |ÉʺÉrù¨ÉxÉÖ¹ªÉ´ªÉÊiÉÊ®úHòi´ÉÉkɨÉ&|ÉSÉÖ®úi´ÉÉSSÉ** Êuù{ÉnùSÉiÉÖ¹{ÉnùÊ´É{ÉnùÉ& ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉnùɶSÉ ÊSÉÎxiÉiÉÉ YÉäªÉÉ& päùCEòÉhɺÉoù¶É°ü{ÉÉ Oɽþ°ü{ÉÉ ´ÉÉ ¤É±ÉÆ YÉÉi´ÉÉ** 26 ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉnùÉ& ¶ÉiÉ{ÉÉnùÉnùªÉ&* =HòxªÉɪÉäxÉ Êuù{ÉÉÎSSÉxiÉÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉÎSSÉxiÉÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉÒxɨÉEò®úªÉÉä& κlÉiɪÉÉä& ¡òhÉÒxpùSÉxpùªÉÉä& ¨ÉiºªÉÉÊnù{ÉÉnù®úʽþiÉÉxÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* EòCEÇò]õ´ÉÞζSÉEòªÉÉä& κlÉiÉÉxÉÉÆ SÉxpù¶ÉÊxÉ®úɽÚþhÉÉÆ où¹]õ¬É ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉnùÉxÉÉÆ ºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉhÉÉÆ ÊSÉxiÉÉ YÉäªÉÉ* EòCEÇò]õ´ÉÞζSÉEò±ÉÚiÉÉnùÒxÉÉʨÉiªÉilÉÇ&* ºÉ{{ÉÉÇʸÉiÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ®úɽþÉè EäòxpùMÉiÉä ´ÉÉ ºÉ{{ÉÇÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* iÉjÉ ¶ÉÊxÉxÉÉ ´ªÉxiÉ®úºÉ{{ÉÉÇ&* EÖòVÉoù¹]õªÉÖiÉä GÚò®úÉ& ºÉʴɹÉÉ&* =HòÊuù { Énù É nù ª ÉÉä pä ù C EòÉhÉOɽþ ª ÉÉä ¤ ÉÇ ± ÉÉÊvÉCªÉÆ SÉä i É EÞ ò ¹hÉÉÊnù i ÉÉoù M ´ÉhhÉÉÇ <iªÉilÉÇ & * ®úÉʶÉOɽþ´É¶ÉÉnÂù Êuù{ÉÉuùÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉuùÉ ¨ÉiºªÉ¨ÉEò®úºÉ{{ÉÉÇÊnùÌ´É{ÉÉuùÉ ºÉRÂóEÖò±É{ÉÉnùÉ ´ÉÉ iÉä ¹ ÉɨÉÖ Ê nù i Épä ù C EòÉhÉ°ü{ÉÆ ´ÉÉ Oɽþ ° ü{ÉÆ ´ÉÉ ®ú H ò¶ÉÖ C ±É´ÉhhÉÉÇ Ê nù ´Énä ù i É * ¤É±ÉªÉÖ i ɺªÉ ´ÉhhÉÇʨÉiªÉilÉÇ&* päùCEòÉhÉOɽþÉhÉÉÆ ¤É±ÉºÉɨªÉä ʨɸÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉä(+)Ê{É ºÉ´´Éæ ¤É±ÉªÉÖiÉɶSÉänÂù ¤É½ÚþxÉÉÆ °ü{ÉÆ ¤É½ÚþxÉÉÆ Êuù{ÉnùÉnùÒxÉÉÆ °ü{ÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ** ¦ÉÉè¨ÉºªÉ vÉxÉֹɷÉ& ˺ɽäþ ´ªÉÉQɺi´ÉVÉÉÊ´ÉEòÉè ¨Éä¹Éä BhÉÉä ´É޹ɦÉä ºÉÉè®äúMÉÇVÉIÉǨÉʽþ¹ÉÉ ¨Éʽþ¹ªÉ¶SÉ** 27 SÉiÉÖ¹{ÉÉÊuù¶Éä¶ÉÉä{ÉɪÉEòlÉxÉÉilÉǨÉɽþ . ¨Éä¹ÉMɺªÉÉVÉ&. ´ÉÞζSÉEäò UôjÉä +VÉÉÊ´ÉEòÉnùÒxÉ ´Énä ù i É * ¨ÉEò®ä ú Uô j ÉMÉiÉä BhÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* EÖ ò ³ýÒ®ä ú EòSUô { É&* ªÉÊnù ¨ÉxÉÖ ¹ ªÉ®úÉʶÉ& UôjÉMÉiɶSÉäx¨ÉxÉÖ¹ªÉζSÉÎxiÉiÉ&** ½þÉä®äúxuùCEòÉÇ xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉÉ& ºÉÉ訪Éä¹ÉÖ nÖù¤¤ÉDZɺlÉä¹ÉÖ EÖò´´ÉÇÎxiÉ VÉx¨É ¤ÉʱÉxɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ Ê´É¦ÉÉMÉäxÉ** 32 |ÉÉEòÉ®úÉxiÉ®äúhÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÎSSÉxiÉÉ EòlªÉxiÉä . ¨Éä¹ÉκlÉiɺªÉÉVÉÉÊ´ÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ* ´ÉÞ¹ÉκlÉiɺªÉ BhÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ºÉÉè®äúvÉÇxÉÖ&˺ɽþ¨Éä¹É´ÉÞ¹Éä¹ÉÖ Gò¨ÉÉnÂù MÉVÉIÉǨÉʽþ¹ÉɨÉʽþ¹ÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉ´´ÉÇjÉ SÉxpùiÉxɪÉä ¶ÉÉJÉɨÉÞMÉ´ÉÉxÉ®úÉnùªÉÉä YÉäªÉÉ& ºÉÊ´ÉiÉÖMÉÇVÉäxpù¨ÉÞMÉ{ÉÊiɨÉÞMÉ{ÉÉ ´É޹ɦÉä iÉÖ ¯û¯ûEò]õ¨ÉÉè** 28 =Häò¹ÉÖ vÉxÉÖ& ˺ɽþ¨Éä¹É´É޹ɦÉä¹ÉÖ ¤ÉÖvÉκlÉiÉä ¶ÉÉJÉɨÉÞMÉ´ÉÉxÉ®úÉ& ´ÉÞIÉÊxÉ´ÉÉʺÉxÉ&* ¶É±É±É¶ÉÉJÉɨÉÞMÉ´ÉÉxÉ®úÉtÉ YÉäªÉɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉ&* ºÉÚªÉǺªÉ vÉxÉÖÊ¹É MÉVÉäxpù&. +xªÉ& UôjÉMÉiÉ& iÉnùxªÉÉäxªÉºÉ¨ÉÉMɨÉ&** BiÉä¹ÉɨÉÖ{ÉÊ®ú MÉiÉä ¨ÉÒxÉä iÉÖ®úMÉÉ(+)¹]õ¨Éä i´ÉVÉÉÊnù ºªÉÉiÉ BhÉÉä ¨ÉEò®äú xÉEÖò±É& EÖò³ýÒ®úEäò ¨ÉÉxÉÖ¹Éä¹ÉÖ iÉVVÉÉÊiÉ&** 31 BiÉä¹ÉÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶÉÒxÉÉÆ UôjÉMÉiÉä ¨ÉÒxÉä ªÉÊnù iÉÖ®úMÉ&. +{ÉnùÉ* iÉpÚù{ÉÉ .=Hò®úɶÉÒxÉɨÉxªÉiɨÉÉä ±ÉMxÉMÉiÉ&. ˺ɽþMÉiɺªÉÉä¹]Åõ&. MÉÊ´É ÎºlÉiɺªÉ MɴɪÉ&* MɴɪÉÉä MÉÉäºÉoù¶É&* ÊxɶÉÉEò®úÉä ®úÉʶÉiÉÖ±ªÉVÉÉÊiÉ& . VɱɮúɶÉÉè VɱÉVÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ºlɱɮúɶÉÉè ºlɱÉVÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* ÊiɪÉÇCUô¤näùxÉ Êuù{ÉÉnÂù´ªÉÊiÉÊ®úHòÉ&. ˺ɽþκlÉiɺªÉ ˺ɽþ&.{ÉÚ´´ÉÉæHòSÉiÉÖ¹{ÉÉÎSSÉxiÉÉ SÉiÉÖ¹ÉÖÇ SÉiÉÖ¹{ÉÉpùÉʶɹ´Éä´ÉÆ Ê´ÉvÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* vÉxÉÖ Ê ¹É κlÉiɺªÉ EÖ ò VɺªÉ où ¹ ]õ É +·É&. ¨Éä¹ÉκlÉiɺªÉÉÊ{É ËºÉ½þ&. ˺ɽþ Î ºlÉiɺªÉ ´ªÉÉQÉ&. »ÉÒEò]õ¨É¶SÉ** ¶ÉÖGòºªÉ iÉÖ®úMÉEÖòCEÖò]õMÉÉäMɴɪÉÉ& ºÉƦɴÉÎxiÉ SÉÉ{ÉÉnùÉè VÉҴɺªÉÉ·ÉÉä¹]ÅõJÉ®úÉ ÊxɶÉÉEò®úÉä ®úÉʶÉiÉÖ±ªÉ¡ò±Énù& ºªÉÉnÂù** 29 SÉÉ{ÉκlÉiɺªÉ ¶ÉÖGòºªÉ iÉÖ®úMÉÒ.vÉxÉÖ¨ÉÔxÉκlÉiɺªÉ SÉxpùºªÉÉ·É&* ˺ɽþκlÉiɺªÉ SÉxpùºªÉ ˺ɽþ&. ˺ɽþκlÉiɺªÉ ·ÉÉ. ´ÉÞ¹ÉMɺªÉ ´ÉÞ¹É&* VÉҴɺªÉ SÉÉ{ÉMɺªÉÉ·É&.½þÉä®äúxuùCEòÉǻɪÉ& xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉÉ ¤ÉʱÉxɶSÉäiÉ ¶ÉÖ¦Éä¹ÉÖ nÖù¤¤ÉDZÉä¹ÉÖ SÉiÉÖ¹{ÉÉVVÉx¨É EÖò´´ÉÇÎxiÉ* SÉiÉÖ¹{ÉÉÎSSÉxiÉÉÆ ´ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉäxÉ ´ÉnäùÊnùÊiÉ** +κ¨ÉxÉ ªÉÉäMÉä ¶ÉʶÉÊxÉ º´ÉIÉäjÉMÉiÉä JÉ®úÉä¹]Åõ¨Éʽþ¹ÉÉhÉÉÆ . ¨Éä¹ÉºªÉÉxÉ®ú @ñVÉÖJÉ®ú&. ´ÉÞ¹ÉMɺªÉ ºÉÉIÉÉnùÉ®úÉä½þJÉ®ú&** ¨Éä¹ÉºªÉÉVÉÉä vÉxÉÖ¹É& JÉ®úÉä¹]õiÉÖ®úMÉÉ ´É޹ɺªÉ MÉÉäVÉÉÊiÉ& ¨ÉÉƺÉɶÉÉä ¨ÉÞMÉ˺ɽäþ SÉÉxªÉÉäxªÉºÉ¨ÉÉMÉiÉä(+){ªÉä´ÉÆ** 30 SÉÉ{É˺ɽþ¨Éä¹É´É޹ɨÉEò®úÉhÉÉÆ ¨Éä¹É®úÉʶÉ& UôjɶSÉänÂù +Vɯû¯ûSɨɮúSɨÉÚ®ú´É¶SÉÉäHòÉ&* SÉÉ{É& UôjÉMÉiɶSÉänÖùnùªÉ´É¶ÉÉiÉ JÉ®úÉä¹]ÅõiÉÖ®úMÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ´ÉÞ¹Éä UôjÉMÉiÉä MÉÉä´ÉÞ¹ÉMɴɪÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉÞMÉä ´ÉÉ ËºÉ½äþ ´ÉÉ UôjÉMÉiÉä ¨ÉÉƺɦÉIÉEòÉxÉ ´Énäùx¨ÉÞMÉÉxÉÂ* +xªÉÉäxªÉºÉ¨ÉÉMÉiÉä(+)Ê{É* =Hò®úɶÉÒxÉɨÉÖ{ÉÊ®úMÉiÉä <iªÉilÉÇ&* ªÉÊnù ¨Éä¹Éä ¨Éä¹ÉMÉiɶSÉänùVɨÉä´É ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉxªÉä(+)Ê{É* Eä ò ÊSÉnä ù ´ ÉÆ ´Énù Î xiÉ .

SÉiÉÖilÉæ Sɨ¨ÉÔ** ½þÉä®úÉpäùCEòÉhÉMÉÞ½þËjɶÉnÂùuùÉnù¶ÉxÉ´ÉÉƶÉEòÉ ´ÉMMÉÉÇ& ¶É֦ɤÉÖÊrùVÉ®úÉ|ɦɴÉÉ MÉÖ¯û¤ÉÖvɺÉÉè®úÉ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ** 6 EòɱɽþÉä®úÉ SÉ päùCEòÉhÉÆ SÉ º´ÉMÉÞ½Æþ SÉ ËjɶÉi¦ÉÉMÉɶSÉ uùÉnù¶ÉÉƶÉEòxÉ´ÉÉƶÉEòɶSÉ ´ÉMMÉÉÇ&* OɽþºªÉèiÉä ¹ÉbÂ÷´ÉMMÉÉÇ&* iÉä SÉ ºÉÚªÉÇSÉxpùªÉÉä& ®úɶªÉrÇù½þÉä®úÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¶É֦ɤÉÖÊrùVÉ®úÉ|ɦɴÉÉä MÉÖ¯û¤ÉÖvɺÉÉè®úÉ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ . iÉÞiÉÒªÉä JÉÖ®úÒ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 25 ºÉÉ訪Éä JÉ®úºªÉ ºÉÚªÉæ ´ÉÉxÉ®ú¨ÉÉVVÉÇ®úxÉEÖò±ÉÉxÉÉÆ** 33 ʴɦÉÉMÉYÉÉxɨÉÖSªÉiÉä .+κ¨ÉxÉ ªÉÉäMÉä ½þÉä®äúxuùCEòÉÇ <iªÉÖHò±ÉIÉhɨÉκiÉ SÉäiÉ VÉÉiÉÉxÉ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉ {ÉÞSUôEòºªÉ ´ÉnäùiÉÂ* º´ÉIÉäjÉMÉiÉä ¶ÉʶÉÊxÉ päùCEòÉhɴɶÉÉiÉ EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉä JÉ®úÉä¹]Åõ¨Éʽþ¹ÉÉhÉÉÆ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÉ訪Éä º´ÉIÉäjÉMÉiÉä EäòxpùÊjÉEòÉähÉMÉä JÉ®úÉxÉ ÊjÉÊ´ÉvÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ* BiÉä ¨ÉÞMÉÉ >ðv´ÉǨÉÖJÉÉ >ðv´ÉǨÉÖJªÉÖnùªÉä ¶ÉÞÆÊMÉhÉ&. ÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJªÉÖnùªÉä nÆùι]ÅõhÉ. ÊuùiÉÒªÉä {ÉÉnùÉänùªÉä ¶ÉÞÆMÉÒ. iɺªÉ ¨ÉÉiÉÉ SÉ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ pù´ªÉªÉÖiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖvɶÉʶɴÉMMÉæ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ vÉxÉ´ÉÉxÉ ¦É´ÉÊiÉ. +vÉÉä¨ÉÖJªÉÖnùªÉä JÉÖÊ®úhÉ&* ºÉÚªÉæ º´ÉIÉäjÉMÉiÉä päùCEòÉhɴɶÉÉnÂù ´ÉÉxÉ®ú¨ÉÉVVÉÉÇ®úxÉEÖò±ÉÉxÉÉÆ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ** +·ÉºªÉ MÉÖ®úÉè ¦ÉÉè¨Éä(+)VÉÉÊ´ÉEò¨ÉÞMɨÉCEÇòVÉä ¨ÉÞMɶÉÖxÉÉä¶SÉ {ɶÉÖVÉx¨É ¦ÉÞMÉè ´ÉÉSªÉÆ º´ÉIÉǺlÉä¹ÉÖ Oɽäþ¹ÉÚHÆò ** 34 MÉÖ ® úÉè º´ÉIÉä j ÉMÉiÉä ( +)·É|ɺÉÚ Ë iÉ ´Énä ù i É * ¦ÉÉè ¨ Éä º´ÉIÉä j ÉMÉiÉä =ÊnùiÉpäùCEòÉhɴɶÉÉnùVÉÉÊ´ÉEò¨ÉÞMÉÉƺjÉÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨Éxnäù ºÉÉ訪ɮúɶªÉÖnùªÉä ¨ÉÞMÉ|ɺÉÚËiÉ ´ÉnäùiÉÂ* GÖò®ú®úɶªÉÖnùªÉä ¶ÉÖxÉÉä VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGäò º´ÉIÉäjÉMÉiÉä {ɶÉÖ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ´´Éæ¹ÉÖ Oɽäþ¹ÉÖ º´ÉIÉäjÉiÉä¹ÉÖ ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ |ɺÉÚËiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉjÉ |ɺiÉÖiÉÉä ®úɽÖþºiÉjÉ ¶ÉÊxÉ´ÉiÉ ¡ò±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** uùÉnù¶ÉÉävªÉɪÉ& ¦ÉÞM´ÉÆMÉÉ®úEò´ÉMMÉæ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ {ÉÉ®únùÉÊ®úEò& |ɹ]õÉ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvɪÉÉä& EòxªÉɪÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÖxɦÉÚÇ{ÉÊiɶSÉÉCEæò** 1 iÉjÉ |ɶxÉEòɱÉä |ɶxÉ¡ò±É|ÉiªÉªÉÉilÉÇ ¨ Éä i ÉÉÊxÉ ±ÉIÉhÉÉÊxÉ |ɹ]Ö õ ´ ÉÇ n ä ù i É * iÉjÉ ¦ÉÞMÉÖEÖòVÉ´ÉMMÉǹÉ]ÂõE =ÊnùiÉä |ɹ]õÉ {ÉÉ®únùÉÊ®úEòÉä ¦É´ÉÊiÉ* BEò®úÉʶÉMÉiÉÉè ¶ÉÖGòEÖòVÉÉè ±ÉMxÉä ´ÉÉ ºÉ{iɨÉä ´ÉÉ B´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvɪÉÉä´ÉÇMMÉÉænùªÉä ´ÉÉ iɪÉÉäªÉÉæMÉä ´ÉÉ {ÉÖxɦÉÚǦÉkÉÉÇ ¦É´ÉÊiÉ* +κ¨ÉxÉ ªÉÉäMÉä º´ÉºjÉÒ IÉÊjɪÉnÚù¹ÉhÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ** xÉɪÉÉǸɪÉÉxÉ ºÉ¨ÉÞrùÉä nÖù¤¤ÉDZÉSÉIÉÖ¦ÉÞÇMÉÉäÌnùxÉEÞòiɶSÉ ¦ÉÞMÉÖSÉxpù¨ÉºÉÉä®úÉfø¬& Eò±É½þ|ÉɪÉÉä ¦É´Éäi|ɹ]õÉ** 2 ¶ÉÖGòºÉÚªÉÇ´ÉMMÉÉænùªÉä ´ÉÉ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ xÉɪÉÉǸɪÉɱÉ ºÉ¨ÉÞrùºÉ¨{ÉtÖiÉ& |ɹ]õÉ ¦É´ÉäiÉÂ* xÉäjÉ´ÉèEò±ªÉÆ SÉ º´ÉºªÉ ´ÉÉ ÎºjɪÉÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉʶɶÉÖGòªÉÉä´ÉÇMMÉæ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ +Éfø¬Éä ¦É´ÉÊiÉ* ºjÉÒEò±É½þÊ|ɪɶSÉ +xªÉäxÉ OɽäþhÉÉÊ{É ¶ÉÖGòSÉxpùªÉÉäªÉÇnÖùHÆò iɱÉ |ɹ]Öõ´ÉÉÇ iɺªÉ {ÉixªÉÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ** +xªÉÉGòÉxiɺjÉÒEòÉä ªÉ¨É¶ÉʶÉxÉÉä®úÉfø¬ <xnÖùMÉÖ¯û´ÉMMÉæ ¤ÉÖvɶÉʶɴÉMMÉæ vÉxªÉ& ¶ÉʶÉEÖòVɪÉÉä¨ÉÉÇiÉÞ½þÒxÉ& ºªÉÉiÉÂ** 3 +xªÉÉGòÉxiɺjÉÒEò& ªÉ¨É¶ÉʶɴÉMMÉæ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ* |ɹ]Öõ´ÉÉÇ iɺªÉ {ÉixªÉÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* º´ÉºjÉÒ +xªÉÉGòÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* SÉxpùMÉÖ¯û´ÉMMÉæ ´ÉÉ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ +Éfø¬Éä ¦É´ÉÊiÉ.=nùªÉMÉiÉÉ ºÉ´´ÉÉæ MÉÖ¯û´ÉMMÉÉǶSÉäiÉ |ɹ]Öõ& ¶ÉÖ¦ÉÆ ´Énäiù ÉÂ* ¤ÉÖvÉ´ÉMMÉÉænªù Éä |ɹ]õÉ |ÉSÉÖ®ú¤ÉÖÊrùªÉÖiÉ&* ¶ÉÊxÉ´ÉMMÉÉænùªÉä ´ªÉªÉ¶SÉ ½þÉÊxɶSÉ ®úÉäMɶSÉ ¨É®úhÉ\SÉ ¦É´ÉÊiÉ* VÉ®úÉ|ɦɴÉÆ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* VÉ®úɶɤnùºiÉÖ +¶É֦ɨÉÉjÉÉä{ɱÉIÉhÉÉilÉÇ&* ¶ÉÊxÉ´ÉiÉ ºÉÚªÉÇEÖòVɪÉÉä& VÉÒ´É´ÉiÉ {ÉÚ´´ÉÇ{ÉIÉSÉxpù¶ÉÖGòªÉÉä&* +{É®ú{ÉIÉMÉiɶSÉxpù& ¶ÉÊxÉ´ÉnÂù¦É´ÉÊiÉ* ¨Éä¹ÉÉƶÉä(+)VÉÉ´ÉÒxÉÉÆ MÉÉä¨Éʽþ¹ÉÉhÉÉÆ ´ÉÞ¹ÉÉƶÉEäò VÉx¨É . ¶ÉʶÉEÖòVɪÉÉä´ÉÇMMÉæ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ IÉÒhÉSÉxpù¶SÉäx¨ÉÉiÉÞ½þÒxÉ& |ɹ]õÉ* ¤É±ÉªÉÖiÉä ªÉÉäMɪÉÖiÉ&** GÚò®úÉ®úIÉEò¨É±±ÉÉ& EÖòVÉ´ÉMMÉæ ºÉÉè®úºÉÉ訪ÉMÉÖ¯ûªÉÉäMÉä ºÉÉè®äúxnÖùªÉÉäªÉÉæMÉä ºªÉÉnùÉxÉÞÊiÉEòÉä xÉ®úÉä YÉäªÉ&** 4 EÖ ò VɨÉxnù ª ÉÉä ´ ÉÇ M MÉÉæ n ù ª Éä +ÊiÉGÚ ò ®ú & * EÖ ò VɤÉÖ v ɪÉÉä ´ ÉÇ M MÉÉæ n ù ª Éä ®ú I ÉÉ{ÉÖ ¯ û¹É& |ɹ]õ É * EÖòVÉMÉÖ¯û´ÉMMÉÉænùªÉä ¨É±±É&* ºÉÉè®ú¤ÉÖvɪÉÉä´ÉÇMMÉÉænùªÉä +xÉÞiÉ´ÉÉnùÒ* +lÉ =HòOɽþÉè BEò®úɶÉÉè ±ÉMxÉä ºÉ{iɨÉMÉÉè ´ÉÉ B´É¨Éä´É ´ÉnäùiÉÂ* ªÉªÉÉä´ÉÇMMÉÉè xÉÉäHòÉè iɪÉÉä®úÊ{É ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùnÚù½þÉiÉÂ* ºÉÚªÉÇEÖòVɪÉÉä´ÉÇMMÉÉænùªÉä ´ÉÉ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ Ê{ÉiÉÞ½þÒxÉ&* MÉÖ¯û®úʴɪÉÉäMÉä xɴɨɮúÉʶÉκlÉiÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ&* MÉÖ¯û¶ÉÖGò´ÉMMÉÉænùªÉä iÉÉè ±ÉMxÉä iɱºÉ{iɨÉä´ÉÉ BEò®úÉʶÉMÉÉè SÉänÂù ¦ÉɪÉÉÇ ºÉÉv´ÉÉSÉÉ®úÉ* ¶ÉÊxÉSÉxpùªÉÉäMÉä ¨ÉÉiÉÉ nÖù¹]õÉSÉÉ®úÉ* ¶ÉÊxɶÉÖGòªÉÉäMÉä ¦ÉɪÉÉÇ nÖù¶¶ÉÒ±ÉÉ* SÉxpù®úÊ´É´ÉMMÉÉænùªÉä ªÉÉäMÉä ´ÉÉ Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉÞVÉxÉ{ÉÚVªÉ <iªÉä´É¨ÉÚÁÆ* |ɹ]õÉ°üfø®úɶÉÉè ´ÉÉ iÉiºÉ{iɨÉä´ÉÉ =SSÉMÉiÉÉä Oɽþκiɹ`öÊiÉ SÉä i É iɺªÉ OɽþºªÉÉä H Æ ò pù ´ ªÉÆ ºÉ´´ÉÈ |ɹ]Ö õ ®úºiÉÒÊiÉ ´Énä ù i É * ¶ÉjÉÖxÉÒSÉ®úÉʶÉMÉiɶSÉäkɺªÉ iɺªÉ xÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÉ訪ÉOɽäþ |ɹ]õÉ°üføEäòxpùMÉiÉä ¤É±ÉªÉÖiÉä iɺªÉ OɽþºªÉ =Hòpù´ªÉ±ÉɦÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iɺªÉÉÊ{É ±ÉɦÉÆ ¶ÉÖ¦Éi´ÉÆ SÉ ´ÉnäùÊnùiªÉÖ{Énäù¶É&* BiÉx¨É¨ÉÉSÉɪÉÉæ H Æ ò * ¹É¹`ö É ¹]õ ¨ É´ªÉMÉiɺªÉ Oɽþ º ªÉ ªÉn ù pù ´ ªÉ¨ÉÖ H Æ ò iÉzÉ ±É¦ªÉiÉä * ±ÉɦɺlÉÉxÉMÉiÉÉä ±ÉɦÉÉªÉ ¦É´ÉÊiÉ** +É®úhªÉä SÉ®ú´ÉMMÉæ {ÉIÉÒ ¶ÉÞÆMÉÒ JÉÖ®úÒ iÉlÉÉ Sɨ¨ÉÔ ¦ÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉ´ÉMMÉæ ªÉÉäMÉä {ÉIÉÒ ªÉÊnù iÉÉè ÊxÉ®úÒIÉäiÉä** 5 +É®úhªÉ®úɶÉÉè SÉ®ú´ÉMMÉÉænùªÉä {ÉÊIÉhÉÉÆ SÉ ¶ÉÞÆMÉJÉÖ®úSɨ¨ÉÇOÉÉÁÉhÉÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ SÉ |ɺÉÚÊiÉÊSÉxiÉÉÆ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùÊnùÊiÉ* =Hò®úÉʶɴÉMMÉÉænùªÉä ´ÉÉ ¤ÉÖvɦÉÞMÉÖ´ÉMMÉÉænùªÉä ´ÉÉ ªÉÉäMÉä ´ÉÉ iɪÉÉäªÉÉæMÉoùι]õ¦ªÉÉÆ ´ÉÉ {ÉÊIÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* nùÒPÉÇ´ÉÒ¹ÉÉhÉOɽþ´ÉMMÉÉænùªÉä iɪÉÉäªÉÉæMÉoù¹]õÉè ´ÉÉ =IÉÉnùÒxÉÉÆ ¶ÉÞMÆ ÉOÉÉÁÉhÉÉÆ ÊSÉxiÉÉ ´Énäiù ÉÂ* =Hò®úÉʶɴÉMMÉÉænªù Éä JÉÖ®úOɽþoÎù ¹]õªÉÖiÉä ˺ɽþÉnùÒxÉÉÆ JÉÖ®úªÉÖiÉÉxÉÉÆ ÊSÉxiÉÉ YÉäªÉÉ* iÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè ºÉÚªÉǦÉÉè¨É ´ÉMMÉÉænùªÉä iɪÉÉäªÉÉæMÉä nù¶ÉÇxÉä ´ÉÉ ´ªÉÉQÉÉnùÒxÉÉÆ Sɨ¨ÉÇOÉÉÁÉhÉÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* =tzÉIÉjÉ |ÉlɨÉ{ÉÉnùÉänùªÉä {ÉIÉÒ.

iÉÖ±ÉÉƶÉä MÉVɺªÉ. ´ÉÞζSÉEòÉƶÉä ºlɱɺɮúÒºÉÞ{ÉÉhÉÉÆ iÉiÉ& {É®úiÉ&** EòÉEòÉxÉÉÆ ´ÉÉ xɴɨÉä {ÉÉhÉÉ nù¶É¨ÉÉƶÉEäò ¦É´ÉäqùɺÉÉ& +ÉvÉÉШ¨ÉEòSÉÉä®ú¶ÉÖxÉÉÆ EÖÆò¦Éä VɱÉVÉÒÊ´ÉxÉÉÆ SÉÉxiªÉä** 9 SÉÉ{ÉÉÆ ¶ Éä EòÉEòÉtÉ& {ÉÊIÉhÉ&* ¨ÉÞ M ÉÉÆ ¶ ÉÉä n ù ª Éä {ÉÉhÉÉ´É®ú n ù É ºÉÉxÉÉÆ VÉx¨É ¦É´ÉÊiÉ* vɨ¨ÉǽþÒxÉSÉÉä®úÉhÉÉÆ ¶ÉÖxÉÉÆ SÉ EÖÆò¦ÉÉƶÉä ¦É´ÉÊiÉ* ¨ÉÒxÉÉƶÉä VɱÉVÉÒÊ´ÉxÉÉÆ {ÉÊIÉhÉÉÆ VÉx¨É ´Énä ù i É <ÊiÉ* B´É¨Éä ´ É xɹ]õ ¨ ÉÖ Î ¹]õ Ê SÉxiÉɺÉÖ ´Énä ù i É * ´ÉMMÉÉæ k ɨÉÉÆ ¶ É®ú É Ê¶ÉʦɤÉÇ ± ɪÉÖ i Éè & {ÉÚ´´ÉÉæHèò¨ÉÇxÉÖ¹ªÉÊSÉxiÉɱÉIÉhÉè ¨ÉxÉÖ¹ªÉªÉÉäÊxÉÊxɶSɪÉÆ YÉÉi´ÉÉ {ɶSÉÉiÉ ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÊ´ÉEò±{ÉÆ iÉiɶSɪÉÉä& ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɮúÉäMɨɮúhÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* +¶ÉÖ¦ÉvÉÖ¯ûvÉÖ®úɪÉÉäMÉä ¹É¹`öɹ]õ¨É±ÉMxÉSÉiÉÖilÉÇMÉiÉè& GÚò®èú´ÉÉÇ ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** =®úMÉè®ú´Éäι]õiÉEòɪÉÉ päùCEòÉhÉÉ MÉÞwÉEòÉä±ÉºÉoù¶É¨ÉÖJÉÉ& GÚò®úÉ& EÖòªÉÖÇ®ú¨É®úhÉÆ ÊxÉvÉxÉä ªÉÊnù SÉxpù¨ÉÉκiɹ`äöiÉÂ** 1 VÉҴɺªÉ VÉÒ´ÉxɨÉκiÉ xÉ ´Éä Ê iÉ ÊSÉxiÉiÉä . EòxªÉÉƶÉä xÉÞªÉÖM¨ÉÆ. =¦ÉªÉä ªÉÉ{ªÉ&* ¹É¹`öɹ]õ¨Éä ¶ÉÖ¦Éoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ ÊSÉÊEòºiºÉªÉÉ ®úÉäMɶÉÉÎxiɦÉÇ´ÉÊiÉ* +¶ÉÖ¦Éä Ê´É{É®úÒiÉÆ* ¹É¹`öɹ]õ¨Éä ¶ÉÖ¦Éoù¹]õªÉÖiÉä ®úÉäMÉÉä xÉÉκiÉ** Ê{ÉkÉäxÉ EÖòVÉä ºÉɨªÉä ´ÉÉiÉäxÉɦªÉÉÆ iÉÖ ºÉÉè®ú¦ÉɺEò®úªÉÉä& ´ÉÉiÉEò¡òɦªÉÉÆ ¶Éä¹Éä¹ÉÚÁÉ& º´ÉÉÆMÉä¹ÉÖ vÉÉi´ÉÉtÉ&** jɪÉÉän¶ù ÉÉvªÉɪÉ& 4 6 Ê{ÉkÉäxÉ EÖòVÉä* =nùªÉÉ°üfäø ¦ÉÉè¨Éoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ Ê{ÉkÉÊ´ÉEòÉ®úÉpùÉäMÉ& ºÉƦɴÉÊiÉ* ºÉÉ訪Éä ´ÉÉiÉÊ´ÉEòÉ®úÉiÉÂ* +ɦªÉÉÆ iÉÖ ºÉÉè®úä SÉ ´ÉÉiÉÊ´ÉEòÉ®úÉiÉÂ* ºÉÚªÉæ Ê{ÉkÉÊ´ÉEòÉ®úÉiÉÂ* ¶Éä¹Éä¹ÉÖ SÉxpùMÉÖ¯û¶ÉÖGòä ¹ÉÖ Gò¨ÉÉuùÉiɶ±É乨ÉÊ´ÉEòÉ®úÉnÂù <ÊiÉ* ®úɽÖþ& ºÉÉè®ú´ÉiÉÂ* iÉjÉ IÉÒhÉSÉxpùÉä ®úÉʶɴɶÉÉpùÉäMÉÆ nùnùÉÊiÉ* Oɽþ´ÉÒIÉhÉ®úʽþiÉä OɽþÉhÉɨÉÖ H Æ ò º´Éä ¹ ÉÉÆ ®úɶÉÒxÉɨÉÊ{É ´Énä ù i É * iɺ¨ÉÉnù Ê {É ÊjÉnùÉä¹ÉEòÉ{ÉÉrùÉiÉÖÊ´ÉEòÉ®úÉnÂù OɽþκlÉiÉÉÆMÉä¹ÉÚnùªÉ®úÉË¶É Ê¶É®ú漃 ºlÉÉ{ªÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉIÉhÉè& ªÉκ¨ÉzÉÆMÉä Oɽþ& κlÉiɺiÉjÉ ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¤É½ÖþOɽäþ¹ÉÖ ´ÉÉiÉÊ{Ékɶ±É乨ÉEäò¹ÉÖ ºÉ¨É¤É±Éä¹ÉÖ où¹]äõ¹ÉÖ ®úÉä M É& ºÉÊzÉ{ÉÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ºÉÚ ª ÉÉÇ Ê nù O ɽþ É hÉÉÆ {ÉÚ ´ ´ÉÉæ H òÉxÉ vÉÉiÉÚ x ÉtÉÊ{É ´ÉIªÉä ºxÉɪ´ÉºlªÉºÉÞCi´ÉMÉlÉ ¶ÉÖC±É´ÉºÉÉ ºÉ¨ÉVVÉÉ ¨ÉxnùÉCEÇòSÉxpù¤ÉÖvɶÉÖGòºÉÖ®äúfø¬¦ÉÉè¨ÉÉ&* ºÉÚªÉǺªÉÉκlÉ. SÉxpùºªÉ ¯ûÊvÉ®Æú. EÖòVɺªÉ ¨ÉVVÉÉ. ¶ÉÖGòºªÉ ¶ÉÖC±ÉÆ. ¶ÉxÉä& ºxÉɪÉÖÊ®úÊiÉ ºÉ{iÉ vÉÉiÉ´É&* ¶ÉÚ±ÉV´É®úÉÊiɺÉÉ®úEÖò¹`öÊ´ÉpùÊvÉEòÉtÉxÉ ®úÉäMÉÉxÉ ¤ÉÖvªÉÉ ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¨É®úhɺªÉ ½äþiÉÖ°üÁ& º´ÉVÉÉÊiɦÉÚiÉÉi¨ÉªÉÉäÊxÉʦɶSÉÉÊ{É GÚò®úɱɪÉOɽäþ¹ÉÖ iÉÖ Ê´É¹ÉÉÎMxɶɺjÉè´ÉÇnäùx¨É®úhÉÆ** 7 .ºÉ{{ÉÇ ´ Éä Î ¹]õ i ÉɶSÉ pä ù C EòÉhÉÉ& MÉÞwɺÉÚEò®ú´ÉÉxÉ®úMÉÉä¨ÉɪÉÖºÉoù¶É¨ÉÖJÉɶSÉ päùCEòÉhÉÉ& nùhb÷{ÉɶɮúVVÉÖvÉÉÊ®úhɶSÉ ±ÉMxÉMÉiÉɶSÉ GÚò®úºÉʽþiÉÉ& où¹]õÉ ´ÉÉ IÉÒhÉSÉxpäù(+)¹]õ¨ÉMÉiÉä päùCEòÉhÉÉ& {ÉÞSUôEòºªÉ ¨É®úhÉÆ EÖòªÉÖÇ&* +xªÉEòɪÉÉÇilÉǨÉxªÉiÉ {ÉÞSUôiÉ& |ɹ]Öõ®úÊ{É ¨É®úhÉÆ EÖòªÉÖÇÊ®úiªÉilÉÇ&** {ÉÞ¹]õÉänùªÉä ʴɱÉMxÉä GÚò®úÉ ±ÉMxÉɺiÉʽþ¤ÉÖEònù¶É¨ÉMÉiÉÉ& ÊxÉvÉxÉä SÉ ¶ÉÒiÉ®ú¶¨ÉÉè ʩɪÉiÉä ®úÉäMÉÉÌqùiÉ& {ÉÖ¯û¹É&** =ÊnùiÉ®úÉʶÉxÉIÉjÉÉnùÉ®ú¦ªÉ SÉxpùÉä ªÉκ¨ÉxÉ xÉIÉjÉä κlÉiÉ& GÚò®úOɽþ´ÉÒÊIÉiÉÉä ªÉÖiÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ iÉκ¨ÉxÉ xÉIÉjÉä ¨É®úhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ±ÉMxÉÉäÊnùiÉxÉIÉjÉÉnùÉ®ú¦ªÉ ªÉκ¨ÉxÉ xÉIÉjÉä κlÉiɶSÉxpù& ºÉÉ訪Éoù¹]õªÉÖªÉÉä ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ iÉκ¨ÉxÉ SÉxpäù κlÉiÉä ®úÉäMÉÒ ºÉÖJÉÒ ¦É´ÉÊiÉ** ¹É¹`öɹ]õ¨ÉªÉÉä& GÚò®úκiɹ`öiªÉ´É±ÉÉäEòiÉä(+)lÉ´ÉÉ ÊEò®úhÉè& xÉÉäÊkɹ`öiÉä ºÉ ®úÉäMÉÉä xÉ ¯ûVÉÊiÉ SÉ ¶ÉÖ¦ÉäIÉhÉÉkÉɦªÉÉÆ** 2 {ÉÞ¹`öÉänùªÉ®úɶªÉÖnùªÉä GÚò®úOɽþÉ& ºÉ¨ÉºiÉÉ& EäòxpùMÉiÉÉ& ÊxÉvÉxÉä ¶ÉÒiÉ®ú¶¨ÉÉè ªÉÊnù ®úÉäMÉÉÌqùiÉÉä ʩɪÉiÉä EäòxpùºÉÉ訪ÉÉ xÉ SÉäiÉÂ* iÉjÉ |ɹ]õÉ +xªÉºªÉɪÉÖ& {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ ºÉ´´ÉÈ iɺªÉè´É ´ÉnäùiÉÂ** 5 ±ÉMxÉÉiÉ ¹É¹`öɹ]õ¨ÉªÉÉä& GÚò®úOɽþªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiɪÉÉä& ®úÉMÉÉkÉÉæ xÉÉäÊkɹ`öiÉä* iɪÉÉä®äúEòjÉ {ÉÉ{ÉÉä(+)xªÉjÉ ºÉÉ訪ɶSÉätÉ{ªÉÉä ®úÉMä É&* iÉjÉ xɴɨɮúɶÉÉè ¶ÉÖ¦ÉIÉäjÉä ¶ÉÖ¦Éoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ ÊSÉÊEòiºÉªÉÉ ®úÉäMɶÉÉÎxiɦÉÇ´ÉÊiÉ* +¶ÉÖ¦Éä Ê´É{É®úÒiÉÆ* κlÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä ®úÉäMÉÉä xÉ ¶ÉɨªÉÊiÉ* SÉ®äú ¶ÉÉÎxiɦÉÇ´ÉÊiÉ. VÉҴɺªÉ ´ÉºÉÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 26 ʨÉlÉÖxÉÉƶÉä ºjÉÒ{ÉÖƺÉɨÉ{É®äú ¨Év´É¨¤ÉÖSÉÉ®úÉhÉÉÆ** 7 {ɶªÉxiªÉ¶ÉÖ¦ÉÉ ªÉÊiɨÉä ®úɶÉÉè κlÉi´ÉÉlÉ ®úÉäMɺÉÚjɺlÉÆ iÉÊiɨÉä Ênù´ÉºÉä ´ªÉÉÊvÉ& ºÉÉ訪Éè& ºÉÖJɨÉävÉiÉä ®úÉäMÉÒ** 3 +lÉ ¨Éä¹ÉÉÊnù®úÉʶɹÉÖ ´ÉMMÉÉækɨÉÉänùªÉä¹ÉÖ ªÉä¹ÉÉÆ VÉx¨É iÉÉxÉɽþ .=HòªÉÉäMÉɦÉÉ´Éä ´ÉÉ ¤É±É®ú Ê ½þ i Éä ´ÉÉ ´ÉMMÉÉæ k ɨÉÉÆ ¶ ÉÉä n ù ª Éä {ÉÞ S Uô Ê iÉ SÉä n ä ù i ÉÉxÉ VÉÒ´ÉÉxÉ ´Énä ù i É * +lÉ´ÉÉ ´ÉMMÉÉækɨɮúʽþiÉäxÉÉÊ{É ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ®úɶªÉƶÉäxÉ ´ÉnäùpùÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ* ¨Éä¹Éä ´ÉMMÉÉækɨÉÉƶÉÉänùªÉä +VÉÉxÉɨɴÉÒxÉÉÆ SÉ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ* ´ÉÞ¹Éä ´ÉÞ¹ÉÉƶÉÉänùªÉä {ɶÉÖ¨Éʽþ¹ÉÉhÉÉÆ* ʨÉlÉÖxÉÉƶÉä ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉªÉÖM¨ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +{É®äú EòCEÇò]õÉƶÉä ¨ÉvÉÖEò®úɶSÉÉƤÉÖSÉ®úɶSÉ |ÉÉÊhÉxÉ&** ®úÉäMɪÉÖiɺªÉ ®úÉäMɺÉÚjÉEòÉ®úhÉÆ GÚò®úOɽÆþ ±ÉMxÉMÉiÉÆ ªÉκ¨ÉxÉ EòɱÉä ªÉκ¨ÉxÉ xÉIÉjÉä κlÉi´ÉÉ +¶ÉÖ¦ÉÉ& {ɶªÉÎxiÉ iÉjÉÉÊiÉGÚò®äúhÉ SÉxpäùhÉ ªÉÖiÉä ®úÉäMÉ +É®ú¦ÉiÉä* iÉÆ OɽÆþ ±ÉMxÉEäòxpùMÉÉ& ºÉÉ訪ÉÉ& ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè κlÉi´ÉÉ {ɶªÉÎxiÉ iÉjÉ +ÊiɶÉÖ¦ÉäxÉ SÉxpäùhÉ ªÉÖiÉä ®úÉäMɶÉÉÏxiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ´ÉÞEò˺ɽþ´É®úɽþÉhÉÉÆ ¯û®úÉä¶SÉ ËºÉ½þÉƶÉEäò {É®äú xÉÞªÉÖM¨ÉÆ MÉVÉVÉx¨ÉiÉÖ±ÉÉƶÉä ºªÉÉiÉ ºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉhÉÉÆ iÉiÉ& {É®úiÉ&** ±ÉMxÉÉSSÉxpùÉä ªÉÊiɨÉä ®úɶÉÉè iÉÊiɨÉä ÊnùxÉä ¦É´ÉäpùÉäMÉ& ºÉÉ訪ÉÉ& {ɶªÉxiÉÒxnÖÆù ªÉÊiɨÉä iÉÊiɨÉä ºÉÚJÉÒ Ênù´ÉºÉä** 8 ˺ɽäþ ˺ɽþÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÞEò˺ɽþ´ÉÉxÉ®ú´É®úɽþ¯û¯ûSɨɮúÒhÉÉÆ VÉx¨É ´ÉnäùiÉÂ. ¤ÉÖvɺªÉ i´ÉEÂò.

xÉÒSÉMÉiɶSÉhb÷ɱɺɨÉÒ{Éä. +vÉÉä¨ÉÖJÉä(+)vɨÉ&. ´ÉÞ¹ÉÉänùªÉä ´ÉÞ¹ÉähÉ <iªÉÉÊnù uùÉnù¶É®úɶɪÉÉä YÉäªÉÉ&* =¦ÉªÉ®úɶªÉƶÉEäòxÉ +]õ´ÉÒIÉäjÉOÉɨÉÉ <iªÉÉtÖHòºlÉÉxÉä où¹]õªÉÖiÉOɽäþhÉ {ÉÞÊlÉ´ªÉ{iÉäVÉÉä´Éɪ´ÉÉEòɶÉä¹ÉÖ ¤É±ÉªÉÖiÉOɽþºlÉÉxÉä Eäòxpèù& SÉRÂóGò¨ÉhÉɺÉxɶɪªÉÉ&* ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ {ÉÖxÉ®úÊ{É {É\SɦÉÚiÉè& {ÉÞÊlÉ´ªÉÉÊnùʦɨÉÇhÉ®Æú ´Énäiù ÉÂ* iÉjÉ =nùªÉÉ°üføSUôjÉ®úÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ iÉjÉ ÎºlÉiÉäxÉ OɽäþhÉ ´ÉÉ ¨É®úhɦÉÚʨɦÉÉVÉxÉÉζSÉxiªÉÉ&* ªÉÊnù UôjÉ®úɶÉÉ´ÉiªÉÖSSÉMÉÉä OɽþÉä(+)κiÉ SÉäqäù´ÉMÉÞ½äþ IÉäjÉä ´ÉÉ ¨É®úhÉÆ* =SSÉMÉiÉä ®úÉVɺÉÊzÉvÉÉè. ¶ÉjÉÖ M ÉiÉÉä xÉ®úEòºlÉ <iªÉÉÊnù * Êuù { ÉÉpù É Ê¶ÉMÉiɶSÉä n  ù Êuù { ÉÉiÉ ¦É´ÉÊiÉ* SÉiÉÖ ¹ {ÉÉpù É Ê¶ÉMÉiɶSÉä S SÉiÉÖ ¹ {ÉÉn ù ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÊIÉ®úÉʶÉpä ù C EòÉhÉMÉiɶSÉä i É {ÉÊIÉ. ºÉ®úÒºÉÞ{É®úÉʶÉMÉiɶSÉäiÉ ºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* OɽþªÉÖiÉ´ÉÒIÉhÉ®úʽþiÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉ {ÉÖxÉVVÉÇx¨É ´ÉnäùiÉÂ* ´ÉMMÉÉækɨÉÉƶÉÉänùªÉä iÉäxÉè´É ´ÉnäùiÉÂ* >ðv´ÉǨÉÖJÉÉänùªÉä Êuù{ÉnùÉÊnùVÉÉÊiɹÉÖ |ÉlɨÉ&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 27 ¨É®úhɺªÉ ½äþiÉÖÆ EòÉ®úhÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉ {ÉÞSUôEòºªÉ º´ÉVÉÉÊiÉʦÉ&* ¨Éä¹ÉÉänùªÉä ¤É±ÉªÉÖiÉä +VÉäxÉ ¨É®úhÉÆ. ¤ÉxvÉÖMÉÞ½äþ ¤ÉxvÉÖVÉxÉä. ÊiɪÉÇRÂó¨ÉÖJÉä ¨ÉvªÉ¨É&* ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ ±ÉMxÉäxÉ ´ÉÉ Êuù{ÉnùÉÊnù|ɦɴÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* <iªÉÖHò|ÉEòÉ®Æú ʴɨÉÞ¶ªÉ ÊxɶSɪÉÉuùnäùiÉÂ** ºÉÉè®úpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ ¦ÉÖVÉÆMÉ{ÉÊ®ú´Éäι]õiÉä(+)lÉ´ÉÉ ±ÉMxÉä ¶ÉʶɺÉÉè®úɦªÉÉÆ où¹]äõ ¤ÉxvÉxÉʨÉÊiÉ ´ÉÉSªÉ¨ÉÉnäù¶Éä** 9 ºÉÉè ® ú p ä ù C EòÉhÉÉä n ù ª Éä ´ÉÉ ÊxÉMɳý®ú V VÉÖ ½ þ º iÉä ¹ ÉÖ pä ù C EòÉhÉä ¹ ÉÚ Ê nù i Éä ¹ ÉÖ SÉxpù ¶ ÉÊxÉoù ¹ ]ä õ ¹ ÉÖ {ÉÚ´´ÉÉæHòÊuù{ÉnùÉnùÒxÉÉÆ ¤ÉxvÉxɨɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** {ÉÉ{ÉIÉäjÉä¹ÉÖ ªÉ¨Éä ÊjÉEòÉähÉSÉiÉÖ®ú¸ÉºÉ{iɨÉä¹ÉÖ MÉiÉä GÚò®èúÌxÉ®úÒIªÉ¨ÉÉhÉä ¤ÉxvÉÉä(+)ºiÉÒiªÉÉÊnù¶ÉäiÉ ÊIÉ|ÉÆ** 10 ªÉÊnù {ÉÞSUôEäòxÉ +Énäù¶Éä EÞòiÉä ºÉÊiÉ {ÉÉ{ÉIÉäjÉMÉiÉÉä ¨Éxnù& ÊjÉEòÉähÉSÉiÉÖ®ú¸ÉºÉ{iɨÉÉxÉɨÉäEòjÉ ÎºlÉiÉ& GÚò®úOɽþ´ÉÒÊIÉiɶSÉäiÉ ÊIÉ|ÉÆ ¤ÉxvÉxÉÆ EÞòiÉÆ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** +ÊSÉ®äúhÉ SÉ®äú ¨ÉÉäIÉ& κlÉ®äú(+)Ê{É ¨ÉÉäIɺiÉÖ nùÒPÉÇEòɱÉäxÉ Êuù¶É®úÒ®úMÉiÉä ºÉÉè®äú ¨ÉvªÉ¨ÉEòɱÉäxÉ ¨ÉÉäIÉ& ºªÉÉiÉÂ** 11 ªÉä x É EòɱÉä x É ¤ÉxvɨÉÉä I É <ÊiÉ {ÉÞ S Uô Ê iÉ SÉä i É {ÉÚ ´ ´ÉÉæ H òºlÉÉxɱÉIÉhɪÉÖ i ÉÉä ¨Éxnù¶SÉ®úÉʶÉMÉiɶSÉäiÉ BEò¨ÉɺÉäxÉ ¤ÉxvɨÉÉäIÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* =¦ÉªÉ®úÉʶÉMÉiÉä(+)rÇù ºÉÆ´ÉiºÉ®äúhÉ ¦É´ÉÊiÉ +lÉ´ÉÉ +¶ÉÖ ¦ Éoù ¹ ]õªÉÖ i Éä ¨Éxnä ù ®úζ¨ÉʦɪÉÉÇ ´ ÉÎn ù ¦ É& ºÉÉè ® ú& {ɶªÉÊiÉ iÉÉ´ÉÎnÂù¦É¨ÉÉǺɴɹÉÇkÉÖÇʦÉ& {ÉÚ´´ÉÇGò¨ÉÉuùnäùiÉ EòɱÉÆ ¤ÉxvɨÉÉäIÉɪÉ** ºÉ{{ÉÉÇÎMxɶɺjÉ´ÉxiÉÆ päùCEòÉhÉÆ ´ÉÒIÉiÉä ®úʴɤÉDZɴÉÉxÉ ¦ÉÉè¨ÉÉä ´ÉÉ nù¶É¨ÉMÉiÉÉä Ê´ÉtÉnÂù¦ÉªÉ¨ÉÎMxɺÉƦÉÚiÉÆ** 12 ºÉ{{ÉÇvÉÉÊ®úhÉÆ ´ÉÉ +ÎMxÉvÉÉÊ®úhÉÆ ´ÉÉ ¶ÉºjÉvÉÉÊ®úhÉÆ ´ÉÉ päùCEòÉhÉÆ nù¶É¨ÉMÉiÉÉä ®úÊ´É´ÉÔIÉiÉä |ɹ]Ö õ ®úÎMxɦɪÉÆ ¦ÉʴɹªÉiÉÒÊiÉ ´Énä ù i É * ¦ÉÉè ¨ Éä nù ¶ ɨÉMÉiÉä ( +){ªÉä ´ ÉÆ ´Énä ù i É * ®úɽÖþ±ÉÇMxɺÉ{iɨÉMÉiɶSÉänÂù ºÉ{{ÉǦɪÉÆ. ¨ÉxnùºªÉ SÉiÉÖÌVɼ´ÉɪÉÖvÉÆ** MÉÊiÉ®úÊ{É iÉä¹ÉÉÆ ´ÉÉSªÉÆ Oɽþ¦É´ÉxÉÉƶÉè& ºÉÖ®úÉÊnù¹ÉÖ Gò¨É¶É& Êuù{ÉnùSÉiÉÖ¹{Énù{ÉÊIɺɮúÒºÉÞ{ÉVÉÉiªÉÉÊnùªÉÉäMÉäxÉ** 8 =nùªÉMÉiÉÉä ´ÉÉ où¹]õÉä ´ÉÉ ªÉÉä Oɽþ& ºÉ =SSÉMÉiɶSÉäiÉ nä´ù ɺɨÉÒ{Éä. ¶ÉjÉÖMÉÞ½äþ ¶ÉjÉÖMÉÞ½äþ* IÉäjÉMÉiÉä Oɽäþ SÉ º´ÉMÉÞ½äþ ¨É®úhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÊnù UôjÉ®úÉʶɯûnùªÉÉnÂù nÚù®ú®úÉʶɶSÉäiÉ {É®únäù¶Éä* ºÉ¨ÉÒ{Éä ºÉ¨ÉÒ{ÉÆ* >ðv´É¨ÉÖJÉä ¨ÉÞiÉ >ðv´ÉǨÉÖJÉ&* B´É¨ÉxªÉä* GÚò®úɱɪÉOɽäþ¹ÉÖ Ê´É¹ÉÉÎMxɶɺjÉè´ÉÇnäùx¨É®úhÉÆ* {ÉÉ{É®úɶÉÉè {ÉÉ{ÉOɽþÉ& κlÉiÉɺiÉèoÇù¹]äõ ªÉÖiÉä ´ÉÉ ªÉlÉɺÉƦɴÉÆ Ê´É¹ÉÉÎMxɶɺjÉè¨ÉÇ®úhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ{{ÉæhÉ ´ÉÉ +MxÉ´ªÉÉ{ÉiªÉÉ ´ÉÉ +ɪÉÖvÉäxÉ ´ÉÉ ¨É®úhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ BEòÊVɼ´ÉɪÉÖvÉÆ ºÉÚªÉǺªÉ. ¦ÉªÉÆ C±Éä¶ÉÆ SÉ ´ÉHò´ªÉÆ* iÉjÉ xɴɨɮúɶÉÉè ¶ÉÖ¦ÉOɽþ¶SÉäiÉ |É´ÉɺÉEòɱÉä ¶ÉÖ¦ÉÆ* +¹]õ¨Éä SÉänÂù MÉxiÉ´ªÉnäù¶É|ÉÉÎ{iÉEòɱÉä ¶ÉÖ¦ÉÆ* ºÉ{iɨÉä SÉänÂù |ÉiªÉÖkÉ®úEòɱÉä ¶ÉÖ¦ÉÆ* º´ÉMÉÞ½Æþ ÊVÉMÉʨɹÉÉä& ¶ÉÖ¦ÉÆ* iÉjɺlÉ& ¶ÉÖ¦ÉÉ& ¶ÉjÉÖ®úÉʶɺlÉɶSÉänÂù ¶ÉjÉÖºÉEòɶÉÉnùilÉǺɨ{ÉiÉÂ. ÊjÉÊVɼ´ÉɪÉÖvÉÆ ®úɽþÉä&. MÉÖ¯û¶SÉäiÉ ¥ÉÉÀhɺÉEòɶÉÉiÉÂ. ¦ÉÉè¨Éä ±ÉMxɺÉ{iɨÉMÉiÉä ¶ÉºjɦɪÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ** ¨ÉvªÉɼxÉSÉiÉÖilÉÉǦªÉÉÆ {ÉÚ´´ÉÉÇrÇùMÉiÉÉ& ¶ÉÖ¦ÉÉ Ê´É´ÉÞÊrùEò®úÉ& EÖòªÉÖÇ& {ÉÉ{ÉÉ ½þÉËxÉ ºÉ´´Éæ ¨ÉvªÉÉSSªÉÖiÉÉ ªÉ´ÉxÉÉ&** 13 nù¶É¨É®úɶÉä& ÊuùiÉҪɽþÉä®úɨÉÉ®ú¦ªÉ SÉiÉÖilÉÇ®úɶÉä& |ÉlɨɽþÉä®úÉxiÉÆ ®úÉʶɹÉ]ÂõEÆò MÉiÉÉ& ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉ& ºÉ´´ÉÇEòɪÉæ¹ÉÖ VɪɴÉÞÊrù±ÉɦÉEò®úÉ&* +¶ÉÖ¦ÉÉ Ê´É{É®úÒiÉÆ ½þÉËxÉ C±Éä¶ÉÆ SÉ EÖòªÉÖÇ&* iÉjÉ xɴɨɮúÉʶÉMÉiɶÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉOɽþ´É¶ÉÉiÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÆ SÉ ´ÉÞÊrùIɪÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* xɴɨɮúɶÉä®úiÉÒiÉä Oɽäþ(+)iÉÒiÉÆ* iÉκ¨ÉzÉä´É {ɶSÉÉnÂùMÉʨɹªÉÊiÉ SÉäiÉ Oɽþ& {ɶSÉÉnäù´É ¡ò±ÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ ªÉ´ÉxÉÉ& ´ÉnùÎxiÉ** SÉiÉÖq¶ùÇ ÉÉvªÉɪÉ& SÉ®ú®úɶÉÉè iÉÖ Ê´É±ÉMxÉä päùCEòÉhÉä ´ÉÉ SÉ®úÉi¨ÉEäò(+)¦ªÉÖÊnùiÉä ¨ÉvªÉÉSSªÉÖiÉÉä OɽþÉä ´ÉÉ |É´ÉɺÉÊSÉxiÉÉÆ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** 1 SÉ®ú®úɶÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉä ´ÉÉ SÉ®úpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ {ÉÊIÉpäùCEòÉhÉä ´ÉÉ SÉ®ú®úɶªÉƶÉEòÉänùªÉä |ɹ]Öõ& |É´ÉɺÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* +lÉ´ÉÉ ¨ÉvªÉÉSSªÉÖiÉÉä xɴɨɮúÉʶÉMÉiÉÉä Oɽþ¶SÉ®úÉʶÉMÉiɶSÉäiÉ |É´ÉɺÉÊSÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* OɽþÉä(+)ÊvÉ{ÉÊiÉ&* +¹]õ¨Éä ºÉ{iɨÉä´ÉÉ(+)Ê{É SÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉÉä Oɽþ¶SÉäiÉ |É´ÉɺÉζSÉÎxiÉiÉ&** Êxɯû{Épù´É& |É´ÉɺÉ& ¶ÉÖ¦ÉOɽèþ´ÉÉÇÎ\UôiÉÉlÉÇʺÉÊrùEò®ú& jÉɺɦɪÉ{ÉÊ®úC±Éä¶ÉÉ& {ÉÉ{Éè¯ûnùªÉκlÉiÉè´ÉÉÇÊ{É** 2 Êxɯû{Épù´É <iªÉxÉäxÉ +Ê{É |ÉÉäʹÉiɺªÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɨÉÖSªÉiÉä* ±ÉMxɺÉ{iɨÉɹ]õ¨ÉMÉiÉè& ¶ÉÖ¦ÉOɽèþ& |ÉÉäʹÉiɺªÉ xÉÒ®úÉäMÉi´ÉÆ SÉ pù´ªÉ±ÉɦÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÉ{ÉOɽèþ& jÉɺÉÆ. ¶ÉÖGò¶SÉäiÉ ºjÉÒºÉEòɶÉÉiÉÂ. SÉxpù¶SÉäiÉ ®úÉVɨÉʽþ¹ÉÒºÉEòɶÉÉiÉÂ* ¤ÉÖvÉä ´ÉÊhÉVÉ&* B¹´É¶É֦ɶSÉänù¶ÉÖ¦É&* +ÉÊnùiªÉ& κlÉiɶSÉäpùÉVÉÊxÉʨÉkÉ ={Épù´É&* +κ¨ÉxÉ |ÉEò®úhÉä +É°üfäøxÉ ÊSÉxiªÉ&* EäòiÉÚnùªÉ®úɶÉÉè xɴɨÉɹ]õ¨ÉºÉ{iɨɺlÉè¯ûnùªÉ®úÉʶÉκlÉiÉè¶SÉ ´ÉHò´ªÉ&* xɴɨÉMÉiÉä ºÉÚªÉæ . ÊuùÊVɼ´ÉɪÉÖvÉÆ EÖòVɺªÉ. xÉÒSÉMÉiÉä SÉhføɱɺÉÊzÉvÉÉè.

SÉ Ênù´ÉºÉÆ SÉ ªÉÉjÉÉÊ´ÉÊxÉ´ÉÞËkÉ ´ÉnäùiÉÂ* ÊxÉ´ÉÞkÉä®úÊ{É {ÉÊlÉiÉMÉiÉÊnù´ÉºÉÉxÉ YÉÉi´ÉÉ |ɹ]Öõ´´ÉÇnäùiÉÂ* +jÉ xÉIÉjÉÉhÉÉÆ º´É°ü{ɺÉƶªÉÉÆ EäòÊSÉuùnùÎxiÉ** ¶ÉÖGäòxnÖùVÉÉè ÊjÉEòÉähÉä SÉxpù& Eäòxpäù ¶ÉÖ¦ÉäÊIÉiÉÉ& GÚò®úÉ& ʨÉjÉIÉäjÉMÉiÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉäªÉÖ®ú¶ÉÖ¦ÉäIÉhÉÉ{ÉäiÉÉ&** 5 +lÉ |ÉÉäʹÉiɺªÉÉMɨÉxɱÉIÉhÉÆ +ɽþ .¶ÉÖGäòxnÖùVÉÉè BEòjÉ ´ÉÉ Ê¨ÉlÉÉä ´ÉÉ ÊjÉEòÉähÉMÉiÉÉè ¤É±ÉªÉÖiɶSÉxpù& EäòxpùMÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ SÉÉänùÉMɨÉxÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ* iÉnäùEòÉä ªÉÉäMÉ&* SÉxpäù EäòxpùMÉiÉä GÚò®úOɽþÉ& ºÉ´´Éæ ¶ÉÖ¦ÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉÉ ´ÉÉ º´ÉÉäSSÉʨÉjÉMÉiÉÉ ´ÉÉ iɺªÉÉMɨÉxÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ* nÚù®úMÉiɺªÉÉÊ{É ºÉÖJÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¨Éä¹ÉÚ®úhÉÉänùªÉÉè uùÉè ºÉÉ訪ÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉÉ ªÉÊnù ºªÉÉiÉÉÆ ¦É´ÉÊiÉ iÉnùÉ{ªÉÉMɨÉxÉÆ |ÉÉäʹÉiÉxÉÞhÉÉÆ EÞòiÉÉilÉÉÇxÉÉÆ** 6 =HòªÉÉäMÉɦÉÉ´Éä ±ÉMxÉnù¶É¨ÉÉè uùÉè ºÉÉ訪ÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉÉè ´ÉÉ ªÉÖiÉÉè ´ÉÉ |ÉÉäʹÉiÉÉxÉÉÆ +ÉMɨÉxÉÆ ¦É´ÉÊiÉ EÞòiÉÉilÉÉÇxÉÉÆ* ÊSÉÎxiÉiÉÉilÉÇEòɪÉÈ SÉ ºÉÉvªÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ* nù¶É¨ÉMÉiÉä GÚò®äú EòɪÉÇxÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ʽþ¤ÉÖEÆò Oɽäþ |Éʴɹ]äõ MÉÞ½Æþ |Éʴɹ]Æõ |É´ÉÉʺÉxÉÆ Ê´ÉtÉiÉ ʽþ¤ÉÖEòɺiɨɪÉÉxiÉ®úMÉä Oɽäþ iÉÖ {ÉÊlÉ ´ÉkÉÇiÉä {ÉÖ¯û¹É&** 7 =nùªÉÉ°üføÉÊvÉ{ÉÊiÉ& SÉiÉÖilÉǦɴÉxÉMÉiɶSÉäiÉ |ÉÉäʹÉiÉÆ MÉÞ½Æþ |Éʴɹ]Æõ ´ÉnäùiÉÂ* +xªÉÉä ´ÉÉ º´ÉäSSÉʨÉjÉ Oɽþ& SÉiÉÖilÉÇMÉiɶSÉäiÉ B´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉnùÊvÉ{ÉÊiÉ®Âú ´ÉÉ SÉiÉÖilÉǺÉ{iɨɦɴÉxɪÉÉä®úxiÉ®äú κlÉiɶSÉäiÉ ÊSÉÎxiÉiÉ& {ÉÖ¯û¹É& {ÉÊlÉ ´ÉkÉǨÉÉxÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* iÉjÉ ºÉ{iɨɮúÉʶÉMÉä Oɽäþ |É´ÉɺÉnäù¶ÉÉÊzÉ´ÉÞkÉ&* ¹É¹`öMÉiÉä {ÉÊlÉ ¨ÉvªÉäκlÉiÉ& ¶ÉÒQɪÉÉiɶSÉ* {É\SɨÉMÉiÉä º´É®úɹ]ÅõMÉiÉ&* ʽþ¤ÉÖEäò MÉÞ½þMÉiÉ <ÊiÉ* OɽþºªÉ ¶ÉÒQÉÉ ´ÉÉ ¨ÉxnùÉ ´ÉÉ ¨ÉvªÉ¨ÉÉ ´ÉÉ MÉÊiÉYÉÉÇi´ÉÉ iÉnùxÉÖ°ü{ÉÆ |ÉÉäʹÉiɺªÉ ´ÉnäùiÉ MɨÉxÉÆ** ¹É¹`öÊjÉEòÉähɪÉÉä´ÉÉÇ VÉÉʨÉjÉä {ÉÉ{É´ÉÒÊIÉiÉÉ& GÚò®úÉ& {ÉÞ¹`öÉänùªÉä ʴɱÉMxÉä |ÉÉäʹÉiɨɮúhÉÆ ¶ÉÖ¦ÉÉoù¹]äõ** 8 ¹É¹`öEòÊjÉEòÉähɪÉÉä& VÉÉʨÉjÉä ´ÉÉ GÚò®ú´ÉÒÊIÉiÉÉ& {ÉÉ{ÉÉ& Êiɹ`öÎxiÉ SÉäiÉ {ÉÞ¹`öÉänùªÉ®úÉʶɱÉMxÉä ¶É֦ɴÉÒIÉhÉ®úʽþiÉä ºÉÊiÉ |ÉÉäʹÉiɺªÉ ¨É®úhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉÞiÉ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨É®úhÉ|Énäù¶ÉÆ {ÉÚ´´ÉÇ´ÉiÉ ´ÉnäùiÉÂ* SÉiÉÖ¹`ö ®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiÉè®úÊiÉGÚò®äúhÉ ¨É®úhɺlÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* xɴɨÉä GÚò®äú |ÉÉäʹÉiÉEòɱÉä ¨ÉÞiÉ&* ºÉ{iɨÉä GÚò®äú |ÉÉäʹÉiÉ& º´ÉʺÉrùÉxiÉnäù¶ÉÆ MÉi´ÉÉ ¨ÉÞiÉ&* ¹É¹`öκlÉiÉä ÊxÉ´ÉÞkÉ& {ÉÊlÉ MÉiÉÉä ¨ÉÞiÉ&* {É\SɨÉä º´Énäù¶ÉɺÉzÉMÉiÉÉä ¨ÉÞiÉ <ÊiÉ* OɽþÉä OɽäþhÉÉʦɽþiÉÉä ªÉtºiɨÉÖ{ÉMÉSUôÊiÉ ºÉÉ訪Éè®úoù¹]õºiɱCEòɱÉä |ÉÉäʹÉiÉÆ ¨ÉÞiɨÉÉÊnù¶ÉäiÉÂ** 9 ªÉÖrù{É®úÉÊVÉiÉÉä OɽþÉä(+)ºiɨɪÉMÉiÉ& ºÉÉ訪ÉÉ´ÉÒÊIÉiɶSÉäx¨É®úhÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉκ¨ÉxÉ ÊnùxÉä Oɽþ& ºÉ{iɨÉMÉÞ½Æþ |Éʴɹ]õ& iÉÊqùxÉä ¨ÉÞiÉ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** VÉÉʨÉjÉÉxiÉMÉÇiÉä {ÉÉ{Éä iÉlÉÉ ¶ÉjÉÖÊxÉ®úÒÊIÉiÉä {ÉÞ¹`öÉänùªÉä ʴɱÉMxÉä SÉ ¤ÉxvÉÉä(+)ºiÉÒiªÉÊSÉ®úÉuùnäùiÉÂ** 10 VÉÉʨÉjÉMÉiÉä {ÉÉ{Éä ¶ÉjÉÖ´ÉÒÊIÉiÉä {ÉÞ¹`öÉänùªÉä {ÉÉ{ɪÉÖiÉä ±ÉMxÉä |ÉÉäʹÉiÉÉä ¤ÉrùÉä ¦É´ÉÊiÉ* ´ÉÒÊIÉiÉOɽþ´É¶ÉÉiÉ iɺªÉ {ÉÚ´´ÉÉæHòÉ ªÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉ& iÉè& ¶ÉjÉÖʦɮÂú ¤ÉxvÉ& EÞòiÉ <ÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉjÉÖ ´ÉÒIÉhÉ®úʽþiÉä ¤ÉxvÉÖMÉÞ½äþ ´ÉÉ ¦É´ÉxÉä ´ÉÉ ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** Êuù{ÉnùSÉiÉÖ¹{ÉnùʴɽþMÉÉ& ºlɱÉÉƤÉÖSÉ®úɶSÉ ®úɶɪÉ& |ÉÉäHòÉ& iÉä¹ÉÉÆ ªÉÉoùIÉähÉ OɽþÉä MÉiÉɺiÉÉoùMÉÉMÉSUäôiÉÂ** 11 {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉIÉhÉè& |ÉÉäʹÉiÉÉMɨÉxÉÆ ÊxɶSɪÉÉiÉ YÉÉi´ÉÉ ±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ´ÉÉÇ +xªÉÉä ´ÉÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÉä ªÉ Oɽþ& |ÉÉäʹÉiÉÉMɨÉxÉEòÉ®úhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ºÉ OɽþÉä ªÉÉoù¶Éä ®úɶªÉƶÉä κlÉiÉ& |ÉÉäʹÉiÉ& iÉÉoù¶ÉäxÉÉMÉSUäôiÉÂ* ±ÉMxÉä ¤É±ÉªÉÖiÉä iÉäxÉè´É ´ÉnäùiÉÂ* Êuù{Énù®úÉʶÉMÉiÉä Oɽäþ {ÉnùÉÊiÉ& ºÉºÉ½þÉªÉ +ÉMÉSUäôiÉÂ* SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂùpùÉʶÉMÉiÉä SÉiÉÖ¹{ÉÉnÂùpùlɨÉÉ°üÁÉMÉSUäôiÉÂ* ºlɱɮúÉʶÉMÉiÉä ºlɱÉäxÉ +ÉMÉSUäôiÉÂ* VɱɮúÉʶÉMÉiÉä VɱÉäxÉ xÉÉ´ÉÉ ÎºlÉiÉ +ÉMÉSUäôiÉÂ* ¶ÉEò]õpäùCEòÉhÉMÉiɶSÉäiÉ ¶ÉEò]ä õ x É ´ÉÉ ®ú l Éä x É ´ÉÉ +ÉMÉSUä ô i É * {ÉÊIÉpä ù C EòÉhÉ ®ú É Ê¶ÉMÉiÉä +·É¨ÉɯûÁɪÉÉiÉ * +ÉEòɶɮúÉʶÉMÉiÉä ʶÉʤÉEòÉtÉ°üÁɪÉÉiÉ * ªÉÉoù ¶ Éä x É Oɽþ M ÉÊiÉ´ÉÇ k ÉÇ i Éä iÉÉoù ¶ É& . +ɪÉÉiÉÒÊiÉ* +¹]õ¨ÉMÉiÉä ºÉÚªÉæ ®úÉYÉÉ ´ÉÉ ®úÉVÉ{ÉÖ¯û¹Éè®Âú ´ÉÉ ´ÉÉÊ®úiÉ& {ÉÊlÉ Êiɹ`öÊiÉ* ºÉ{iɨÉMÉiÉä ºÉÚªÉæ ±ÉMxÉMÉiÉä SÉ ÊIÉ|ÉÆ +ɪÉÉÊiÉ* |ÉÉäʹÉiɦɪÉÆ C±Éä¶É\SÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ´´ÉÈ ÊjɹÉÖ IÉÒhÉSÉxpù¶SÉänÂù ®úÉʶɡò±ÉÆ* ºÉ¨{ÉÚhhÉæ º´ÉÉäHÆò* ¶ÉÊxÉ®úɼ´ÉÉä& |ÉÉäʹÉiɺªÉ ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉÉè¨Éä xɴɨÉMÉiÉä ´ÉÉÊhÉVªÉpù´ªÉ½þÉËxÉ ´ÉnäùiÉÂ* +¹]õ¨ÉMÉiÉä {ÉÊlÉ nÖVVÉÇxÉÊ´É®úÉävÉÆ SÉÉä®ú¤ÉÉvÉÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ±ÉMxɺÉ{iɨÉMÉiÉä ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉºÉÚÊ®úEòÉnùÒxÉÒÊiÉ* |ÉÉ{iÉä OɽþÉä(+)ºiÉ®úÉ覃 ªÉÊnù {ÉÞSUäôiÉ |ÉÉäʹÉiÉÉMɨÉÆ EòζSÉiÉ VÉÒ´Éä SÉiÉÖ¹]õªÉºlÉä |ÉÉäʹÉiÉÊ´ÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ®úÉnäù¶ªÉÉ** 3 |ɹ]õÉ |ÉÉäʹÉiɺªÉ +ÉMɨÉxÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉänäù´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* |ÉÉ{iÉä Oɽäþ(+)ºiÉ®úɶÉÉè |ɶxÉEòɱÉä =nù ª É®ú É ¶ªÉÊvÉ{ÉÊiÉ& ºÉ{iɨɮú É Ê¶ÉMÉiɶSÉä i É |ÉÉä Ê ¹ÉiÉÉMɨÉxÉÆ ´Énä ù i É * +xªÉÉä Oɽþ & º´ÉÉäSSɺ´É¦É´ÉxÉÊjÉEòÉähɺÉ{iɨÉMÉiɶSÉänùÉMɨÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¤É±É®úʽþiÉä Oɽäþ ´ÉÉkÉÉÇ ¸ÉÚªÉiÉä* ´ÉGòÒOɽþ& ºÉ{iɨÉMÉiɶSÉäiÉ |ÉÉäʹÉiɺªÉ Ê´ÉÊxÉ´ÉÞÇÊkɦÉÇ´ÉÊiÉ* ¤É±ÉªÉÖiÉä VÉÒ´Éä EäòxpùMÉiÉä SÉ +ÉMɨÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉiÉÉè ´ÉGòMÉiÉä +ÉMɨÉxÉÆ** Oɽþ¦É´ÉxÉÉi¨ÉÒªÉÊnù¶ÉÉäºiÉnùxiÉ®úɳäý ÊEòªÉÎxiÉ SÉIÉÉÇÊhÉ iÉÉ´ÉÎnÂù¦É®äú´É Ênù´ÉºÉÉè& {ÉÖxÉ®úÉMɨÉxÉÆ |ɪÉÉiÉÉxÉÉÆ** 4 OɽþÊnù榃 ´ÉÉ ®úɶªÉÖHòÊnù榃 ´ÉÉ ÎºlÉiÉ& |ɪÉÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ±ÉMxÉκlÉiÉxÉIÉjÉÉnùÉ®ú¦ªÉ |ɶxÉ¡ò±Énù O ɽþ Î ºlÉiÉxÉIÉjÉÉxiÉ®úɳä ý @ñIÉÉ ªÉÉ´Én ù º ÉÆ J ªÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ ÎºlÉ®ú®úɶÉÉè iÉÉ´ÉiºÉÆJªÉèÌnù´ÉºÉè& ªÉÉjÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ +ɪÉÉÊiÉ* =¦ÉªÉ®úɶÉÉè iÉèÌqùMÉÖÊhÉiÉè´´ÉÇnäùiÉÂ* SÉ®ú®úɶÉÉè ÊjÉMÉÖÊhÉiÉè& Ênù´ÉºÉÉè& ´ÉnäùiÉÂ* päùCEòÉhɴɶÉÉÊnùÊiÉ EäòÊSÉuùnùÎxiÉ* |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉä =HòEòɱÉäxÉ. iÉÞ i ÉÒªÉä ÊjÉMÉÖ Ê hÉiÉä x É* iÉjÉ ªÉÉjÉÉ ÊxÉ´ÉÞ Ê kÉ& {ÉÚ ´ ´ÉÉæ H è ò & EòɱÉYÉÉxÉÉilÉDZÉIÉhÉè& <½þÉäHèò¶SÉ ¤É±ÉɤɱÉÆ YÉÉi´ÉÉ ´É¹ÉÈ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 28 ®úÉVÉ{ÉÖ¯û¹ÉºÉ½þɪÉÉ´ÉÉxÉ ¦É´ÉÊiÉ. Êuù i ÉÒªÉä Êuù M ÉÖ Ê hÉiÉä x É. ¨ÉɺÉÆ.

xÉÒSÉMÉiɺªÉÉvɨÉMÉÞ½Æþ. ¶ÉjÉÖMÉiɺªÉ ¶ÉjÉÖMÉÞ½Æþ. ʨÉjÉMÉiɺªÉ ʨÉjÉMÉÞ½þʨÉiªÉÉÊnù** +ʳýEòCCªÉÇVÉiÉÉèʱÉMÉ´ÉÉÆ ªÉ¨ÉMÉÖ¯û¦ÉÚºÉÚxÉÖ¶ÉÖGòºÉÚªÉÉÇhÉÉÆ ZɹɪÉÖMɨÉxªÉÉvÉxÉÖ¹ÉÉÆ º´ÉÊnù榃 ¤ÉÖvÉMÉÞ½Æþ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** 5 8 {ÉÚ´´ÉÉæHòMÉÞ½äþ¹ÉÖ ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉMÉä +ÊiɤɱɪÉÖiÉÆ ¶ÉÖ¦ÉOɽþκiɹ`öÊiÉ iÉjÉ ºlÉÉxÉä iɺªÉ vÉÉiÉÖÊSÉxiÉɪÉɨÉÖHÆò pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* κlÉ®úSÉGò®úÉʶÉÊ´ÉvÉÉxÉäxÉ ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè Oɽþ& κlÉiÉ& iÉjÉè ´ É pù ´ ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* Oɽþ o ù ¹ ]õ®úɶÉÉè ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ ¶ ªÉ ´Énä ù i É * MÉÞ ½ þ É nù x ªÉjÉ ´ÉÉ =nùªÉ®úÉʶÉOɽþpäùCEòÉhɺlÉÉxÉä ÊxÉËvÉ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉ®úÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ ¡ò³ýnùOɽþ¦ÉÖHò¦ÉÉMÉè´ÉÉÇ ÊxɹEòÉÊnùºÉ½þ»ÉÉxiÉÆ pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ®úɶªÉÉtÖnùªÉä ´ÉÉ ®úɶªÉÉnùÉè Oɽäþ κlÉiÉä ´ÉÉ º´É±{ÉÆ pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ¤É½ÖþOɽäþ¹ÉÖ ºÉ½þ»ÉÉnùÊvÉEÆò pù´ªÉ¨ÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* =Hò®úÉʶɹÉÖ xÉÒSɶÉjÉÖMÉiÉè& {ÉÉ{Éè& ´É±¨ÉÒEÆò SÉ IÉÖpÆù SÉ ºÉ{{ÉÉÇÊnùºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉÊhÉ SÉ {ÉÒb÷ÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** +É®úhªÉä(+)xªÉMÉÞ½þºlÉä Oɽäþ MÉÞ½Æþ iɺªÉ ¦É´ÉÊiÉ {É®úEòÒªÉÆ º´É¦É´ÉxɪÉÖHäò º´ÉMÉÞ½Æþ {ÉÚ´´ÉÉæHòʴɶÉä¹ÉhÉèªÉÖÇHÆò** 9 {ÉÚ´´ÉÉæHòÉÊxÉ MÉÞ½þÉÊhÉ º´ÉºªÉ ÊEòzÉÖ {É®úºªÉ <ÊiÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iÉnùÊ{É ±ÉIÉhÉè̴ɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* +É®úhªÉä ®úÉʶÉMÉiÉä Oɽäþ(+)xªÉOɽþºªÉ ®úÉʶÉMÉiÉä ´ÉÉ ´ÉÒIÉhÉOɽäþ iɺªÉ {É®úºªÉ MÉÞ½Æþ ´ÉnäùiÉÂ* º´É¦É´ÉxɪÉÖiÉä Oɽäþ ´ÉÉ º´É¦É´ÉxÉÆ ±ÉMxÉÆ ´ÉÒIÉiÉä ´ÉÉ Oɽäþ º´ÉMÉÞ½þ¨Éä´É* ¶ÉjÉÖMÉÞ½äþ κlÉi´ÉÉ OɽþÉä ´ÉÒIÉiÉä SÉäiÉ ¶ÉjÉÖMÉÞ½Æþ. =SSÉä κlÉi´ÉÉ ´ÉÒIÉiÉä SÉänÂù näù´ÉMÉÞ½Æþ* ¤É½ÖþOɽþ´ÉÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä(+)ÊvÉEò¤É±ÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* .+xªÉä +ÉSÉɪÉÉÇ B´ÉÆ ´ÉnùÎxiÉ* EÖòVɺªÉ {ÉÉEò¶ÉɱÉÉ +ÎMxÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* VÉҴɺªÉ ´Éänù¶ÉɺjÉ{ÉÊ`öiÉÉilÉÇÊxÉШ¨ÉiɶÉɱÉÉ +ÎMxɽþÉäjɶÉɱÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖvɺªÉɱÉäJªÉMÉÞ½Æþ GòÒb÷ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* +ɱÉäJªÉMÉÞ½Æþ ÊSÉjɶÉɱÉÉ* ºÉÚªÉǺªÉ VɱɮúÉʶÉMÉiɺªÉ ºxÉÉxÉMÉÞ½Æþ* ºlɱɮúÉʶÉMÉiɺªÉÉÎMxɶÉɱÉÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÊlÉEòÉxÉÉÆ Ê´É¸É¨ÉÉilÉÈ ÊxÉШ¨ÉiÉÆ MÉÞ½Æþ ´ÉÉ <¹]õEòÉ{ÉÉEò¶ÉɱÉÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ** <xnùÉä´Éæ¶¨É iÉÖ Ênù´ªÉÆ nèùiªÉMÉÖ¯û®úÉäVÉÔhhÉǨÉÖSªÉiÉä ´Éä¶¨É MÉÉä¶ÉɱÉÉ ®úʴɺÉÚxÉÉä ®úɽþÉä´ÉÇSSÉǺEòMÉÞ½Æþ ¥ÉÚ´ÉiÉä** 4 SÉxpùºªÉ ºÉ¤É±ÉºªÉ Ê´É|ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ®úÉVÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGòºªÉɺÉ\SÉÉÊ®úiÉÆ VÉÒhhÉÇMÉÞ½Æþ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉxnùºªÉ MÉÉä¶ÉɱÉÉ ´ÉÉ ¶ÉÚpùMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ®úɽþÉä´ÉÇSSÉÉDZɪÉÆ ¨É±ÉʴɺÉVVÉÇxÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ SÉhb÷ɱÉMÉÞ½þʨÉÊiÉ* ±ÉMxÉäxÉ ´ÉÉ ´ÉÒIÉhÉOɽäþhÉ ´ÉÉ =HòÉÊxÉ MÉÞ½þÉÊhÉ Ê´É|ÉÉnùÒxÉÉÆ ´ÉhhÉÉÇxÉÉÆ ¦É´ÉÎxiÉ* =SSÉMÉiÉOɽþºªÉ näù´ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ®úÉVÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* IÉäjÉMÉiɺªÉ OɽþºªÉ º´ÉVÉÉÊiÉMÉÞ½Æþ. ʨÉjÉMÉÞ½äþ ʨÉjÉMÉÞ½Æþ.±ÉMxÉä ´ÉÉ ºÉ{iɨÉä ´ÉÉ ÎºlÉiÉäxÉ OɽäþhÉ ´ÉnäùiÉÂ* =д´ÉVÉä nùMrÆù MÉÞ½Æþ* ¦ÉÞMÉÖVÉä xÉ´ÉÆ ÊSÉjÉEò¨¨ÉǪÉÖiÉÆ SÉ* SÉxpäù {ÉÖ®úÉiÉxÉÆ oùfÆø SÉ* ¤ÉÖvÉä ¤É½ÖþÊ´ÉvÉÊSÉjɪÉÖiÉÆ** 6 +lÉ ´ÉÒIÉhÉOɽþɦɴÉä SÉ Eäò´É±É®úÉʶÉxÉÉäÊHò& ¶±ÉÉäEòuùªÉäxÉ ®úɶÉÒxÉÉÆ MÉÞ½þ¨ÉÖSªÉiÉä ´ÉÞζSÉEòºªÉ ¨ÉxnùºªÉÉäHÆò MÉÞ½Æþ* EòCEÇò]õEòºªÉ VÉҴɺªÉÉäHÆò MÉÞ½Æþ* ¨Éä¹ÉºªÉ EÖòVɺªÉÉäHÆò ¦É´ÉÊiÉ* iÉÖ±ÉɪÉÉ& ¶ÉÖGòºªÉÉäHÆò MÉÞ½Æþ* ´É޹ɦɺªÉ ºÉÚªÉǺªÉÉäHÆò MÉÞ½þʨÉÊiÉ* ¨ÉÒxÉʨÉlÉÖxÉEòxªÉÉvÉxÉÖ¹ÉÉÆ SÉiÉÖhhÉÉÈ ®úɶÉÒxÉÉÆ ¤ÉÖvɺªÉÉäHÆò MÉÞ½Æþ ¦É´ÉÊiÉ* ®úɶÉÒxÉÉÆ º´ÉÊnù榃 MÉÞ½Æþ ´ÉnäùiÉÂ* OɽäþhÉ uùÉ®Æú ´ÉnäùiÉÂ* Oɽþ¦É´ÉxÉɦªÉÉÆ MÉÞ½Æþ iÉnÂùuùÉ®Æú SÉ ÊxÉ°ü{ªÉ ºÉƤÉxvÉÆ YÉÉi´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉEò®úºªÉ MÉÞ½Æþ ºÉ¨É´ÉÞ k ÉÆ * EÖ Æ ò ¦ÉºªÉ ®úɽþ É ä ¯ ûHÆ ò ¦É´ÉÊiÉ* ˺ɽþ º ªÉɱɪÉÆ EòÉä ¹ `öÉMÉÉ®Æ ú ¦É´ÉÊiÉ* B´É¨ÉɽÖþ®úiÉÒiÉÉxÉÉMÉiÉ´ÉkÉǨÉÉxÉEòɱÉYÉÉ <ÊiÉ** ªÉÊnù EäòxpùMÉiÉÉ& ºÉÉ訪ÉÉ ±ÉMxÉÉnäùEòÉnù¶Éä(+)lÉ´ÉÉ ÊxɪÉiÉÆ EÖòªÉÖÇvÉÇxÉ´ÉnÂùMÉä½Æþ uùÉ®Æú º´ÉºªÉÉÆ Ênù榃 |ÉÉäHÆò** 7 MÉÖ®úÉä& ¤ÉÞ½þÎSSÉjÉähÉ Ê´ÉÊSÉjÉÆ MÉÞ½Æþ* ºÉÚªÉǺªÉ MÉÞ½Æþ Eòɹ`ö|ÉvÉÉxÉÆ VÉÒhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ* ¨ÉxnùºªÉ {ÉÖ®úÉhÉÆ nùÒPÉÉÇEòÉ®Æú Eòɹ`öÉfø¬¨ÉÊiÉVÉÒhhÉÈ MÉÞ½þ¨ÉÖHÆò** =HòMÉÞ½äþ¹ÉÖ ÊxÉÊvÉvÉxÉvÉÉxªÉÉÊnù +κiÉ ËEò xÉÖ xÉÉκiÉ ÊEòʨÉÊiÉ |ɹ]õÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäkÉnùÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* OɽþÉänùªÉoùι]õºÉƦɴÉä ´ÉÉ Oɽäþ ¤É±É½þÒxÉä ´ÉÉ ®úɶÉä¯ûHÆò MÉÞ½Æþ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉEäòxpùMÉiÉÉ& ºÉÉè ¨ ªÉOɽþ É vÉxÉvÉÉxªÉ´ÉxiÉÆ MÉä ½ Æ þ EÖ ò ´´ÉÇ Î xiÉ* BEòÉnù ¶ ÉMÉiÉÉ ´ÉÉÊ{É* =nù ª ÉÉ°üfø É uù É Eäòxpù±ÉɦÉä¹´ÉäEòjÉ =SSÉä ºÉÉ訪ÉOɽþκiɹ`öÊiÉ SÉäiÉ {ÉÞSUôEòºªÉ ÊxÉÊvÉ®úºiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* xɴɨÉä ¶ÉÖ¦Éä ÊxÉÊvɱÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* MÉÞ½þºªÉ uùÉ®Æú OɽþºªÉÉäHòÊnù榃 ´ÉHò´ªÉÆ* iÉjÉ Eäòxpù±ÉɦÉä¹ÉÖ {ÉÉ{ÉOɽþɶSÉänÂù vÉÉxªÉÉÊnù ®úʽþiÉÆ MÉÞ½Æþ ¦É´ÉÊiÉ** ¦ÉÉè¨ÉºªÉ {ÉÉEò¶ÉɱÉɨÉxªÉä {ÉÉ`ö¬Æ MÉÞ½Æþ ´ÉnùÎxiÉ MÉÖ®úÉä& ºÉÉ訪ɺªÉɱÉäJªÉMÉÞ½Æþ ¦ÉÉxÉÉä®úÊ{É {ÉÉEò¶ÉɱÉäÊiÉ** ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉMÉä ºÉÉ訪ÉÉä MÉÞ½äþ¹ÉÖ iÉnÂù pù´ªÉ¨ÉÉÊnù¶ÉäkÉjÉ ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉMÉä {ÉÉ{ɺiÉκ¨ÉxÉ ¶É±ªÉÆ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** VÉÒ´Éä ÊSÉjÉÊ´ÉÊSÉjÉÆ Eòɹ`ö|ÉɪÉÆ ®ú´ÉÉè ʴɶÉÒhhÉÈ SÉ ®úÊ´ÉVÉä VÉÒhhÉÇʴɶÉÒhhÉÈ Eòɹ`ö|ÉɪÉÆ MÉÞ½Æþ ´ÉÉSªÉÆ** 2 3 {ÉÚ´´ÉÉæHòOɽþÉhÉÉÆ |É´ÉÞÊkÉEò®úhɨÉÖSªÉiÉä . xÉÒSÉMÉÞ½þκlÉiɶSÉänùvɨÉVÉÉiÉäMÉÞǽÆþ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 29 ºÉ¨É´ÉÞkÉÆ ¨ÉEò®úMÉÞ½Æþ EÖÆò¦ÉvÉ®úºªÉÉÊ{É ®úɽÖþ´Éä¶¨É ºªÉÉiÉ ˺ɽþºªÉɱɪɨÉɽÖþ& EòÉä¹`öÉMÉÉ®Æú ÊjÉEòɱÉYÉÉ&** |ÉÉäʹÉiÉÉä(+){ªÉÉMÉSUäôÊnùÊiÉ* ´ÉÞ¹ÉÉtÉä uùxuù¨ÉvªÉ¶SÉ EòÐCEò˺ɽþÉÊnù¨ÉÉ´ÉÊ{É päùCEòÉhÉÉ& {ÉÊIÉhÉ& |ÉÉäHòÉ& |É´ÉɺÉä¹ÉÖ Ê½þiÉÉʽþiÉä** {É\SÉÉnù¶ÉÉvªÉɪÉ& nùMrÆù MÉÞ½þ¨ÉÖ´´ÉÔVÉä xÉ´ÉÆ SÉ ¦ÉÞMÉÖVÉä iÉÖ ÊSÉjÉEò¨¨ÉǪÉÖiÉÆ SÉxpäù oùfÆø {ÉÖ®úÉhÉÆ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉʶɱ{ÉÉÎx´ÉiÉÆ ºÉÉ訪Éä** 1 +lÉ |ÉÉäʹÉiÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ ¦ÉÉäVÉxɨÉèlÉÖxÉÉÊnù MÉÞ½Æþ ´ÉÉ SÉÉä®úɾþiÉpù´ªÉκlÉiÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ +xªÉuùÉ EòÒoùÎM´Éʶɹ]Æõ MÉÞ½þʨÉÊiÉ |ɹ]õÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ iÉnÂùMÉÞ½þYÉÉxÉÉilÉǨÉɽþ .

¦ÉÉè¨ÉºªÉ Eò]ÖõEò&. ºÉÚªÉǺªÉ °üIÉEò¹ÉɪÉÉè ®úºÉÉè. ¨ÉxnùºªÉ ÊiÉHò&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 30 +xªÉèOÉǽèþζSÉÎxiÉiÉMÉÞ½þºªÉ ºÉ¨ÉÒ{Éä ºlÉÉÊxÉ VɱÉEòÉxiÉÉ®únäù´ÉMÉÞ½þÉätÉxÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÚ´´ÉÉæHòʴɶÉä¹ÉhÉèªÉÖÇHò¨ÉäiÉnÂù MÉÞ½þ±ÉIÉhÉÆ xɹ]õÊSÉxiÉɺÉÖ ´ÉnäùiÉÂ** ¶ÉªªÉÉEòÉä¶ÉÉä{ɺEò®úʴɽþÉ®únäù´ÉɱɪÉÉÎMxÉVɱÉÊxɱɪÉÉ& ¦ÉÞMÉÖVÉҴɪɨɤÉÖvÉÉxÉÉÆ ®úÊ´ÉEÖòVɶÉʶÉxÉÉÆ |Énäù¶ÉɺºªÉÖ&** 10 +É°üfønù¶ÉÇxÉOɽþ´É¶ÉÉnÂù ªÉκ¨ÉxÉ ºlÉÉxÉä κlÉiÉÆ pù´ªÉÆ SÉÉä®úÉä(+){ªÉɽþ®úÊiÉ iÉiÉ ºlÉÉxÉÆ Oɽþ´É¶ÉÉuùnäùiÉÂ* ¶ÉÖGòoù¹]äõ ±ÉMxÉä ¶ÉªÉxÉä ´ÉÉ ¶ÉªªÉÉMÉÞ½äþ ´ÉÉ ÎºlÉiÉÆ pù´ªÉÆ* MÉÖ¯û´ÉÒÊIÉiÉä EòÉä¶ÉMÉÞ½Æþ ´ÉÉ +ÉEòɶÉä ¤ÉrÆù ´ÉÉ pù´ªÉʨÉÊiÉ* ¨Éxnùoù¹]äõ ={ɺEò®ú{ÉÉjÉÊ´ÉxªÉɺÉMÉÞ½þºlÉÆ ´ÉÒ VÉÒhhÉÇ{ÉÉjÉκlÉiÉÆ pù´ªÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¤ÉÖvɺªÉ ʴɽþÉ®únäù¶ÉºlÉÆ pù´ªÉÆ* ºÉÚªÉÇoù¹]äõ näù´ÉMÉÞ½þºlÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* SÉxpùoù¹]äõ VɱÉä ´ÉÉ VɱÉMÉÞ½äþ ´ÉÉ ÎºlÉiÉÆ pù´ªÉʨÉÊiÉ* EÖòVÉoù¹]äõ(+)ÎMxÉMÉÞ½äþ κlÉiÉÆ pù´ªÉʨÉÊiÉ* +lÉ ¦ÉÚ¨Éä®úvÉ& κlÉiÉÆ ´ÉÉ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ ºÉ{iɨɺlÉOɽþ´É¶ÉÉzɹ]õpù´ªÉκlÉiɺlÉÉxÉÆ ´Énä ù i É * iÉnù ¦ ÉÉ´Éä ºÉ{iɨɴÉÒIÉhɺªÉ Oɽþ º ªÉÉä H Æ ò ºlÉÉxÉÆ ´Énä ù i É * iɺªÉɦÉÉ´Éä =nùªÉÉ°üføSUôjÉ®úÉʶÉOɽþ´É¶ÉÉuùnäùiÉ SÉÉä®úɾþiÉpù´ªÉºlÉÉxÉʨÉÊiÉ* +jÉ ±ÉMxÉä ¤É±É½þÒxÉä ±ÉMxÉ®úÉʶɨÉÉ°üføʨÉÊiÉ ¨Éi´ÉÉ ±ÉMxÉÉäÊnùiÉxÉ´ÉÉƶɮúÉ覃 ±ÉMxÉÆ ¨Éi´ÉÉ iɪÉÉä& UôjÉ®úÉʶÉOÉÉÇÁ&* UôjÉ®úÉʶÉxÉÉ xɹ]õpù´ªÉκlÉiɺlÉÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ʨÉjÉIÉÇMÉiÉ躺ÉÉ訪ÉèoÇù¹]äõ ªÉÖHäò(+)lÉ´ÉÉ Ê´É±ÉMxÉä iÉÖ ¨ÉèjÉÒÊSÉxiÉÉÆ Ê´ÉtÉnÂù ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉºÉ¨ÉÉMɨÉÆ SÉÉÊ{É** 11 ʨÉjÉIÉÇMÉiÉè& ºÉÉ訪ÉOɽèþ& ªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä ¨ÉèjÉÒÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* iÉjÉ Ê¨ÉjÉIÉäjÉMÉiÉÉä Oɽþ& ºÉÉ訪ɮúɶÉÉè ʨÉjÉoù¹]õ¶SÉänùÊiɶÉÖ¦ÉÉ ¨ÉèjÉÒ ÊSÉ®úEòɱÉÆ Êiɹ`öÊiÉ* {ÉÉ{É®úÉʶɴɶÉÉ´ÉÊ{É ¶ÉÖ¦ÉʨÉjÉ´ÉÒÊIÉiɶSÉäiÉ ¶ÉÖ¦ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÉ{É®úÉʶÉMÉiÉ& GÚò®äúhÉ ¶ÉjÉÖhÉÉ où¹]õ¶SÉäiÉ ÊSÉ®Æú ¶ÉjÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* ʨÉjÉC±Éä¶ÉÉªÉ ¦É´ÉiÉÒiªÉilÉÇ&* ʨÉjÉ®úÉʶÉMÉiÉ ¶ÉjÉÖ´ÉÒÊIÉiɶSÉäiÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉjÉÖ¦ÉÇ´ÉÊiÉ Ê¨ÉjÉÆ* B´É¨Éä´É ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉ ¶ÉjÉÖÊSÉxiÉÉÆ* ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉºÉ¨ÉÉMɨÉÆ SÉÉÊ{É . SÉxpùºªÉ ¶ÉÒiɨÉvÉÖ®ú®úºÉ&. ¶ÉÖGòºªÉɨ±É&. ¤ÉÖvɺªÉ Eò¹ÉɪɮúºÉ&. MÉÖ¯û¤ÉÖvɪÉÉä °üIɨÉvÉÖ®ú®úºÉ&.ªÉÊnù Ê´É´Éɽþ|ɶxÉä ʨÉjÉ®úÉʶÉMÉiÉ& {ÉÖ¯û¹ÉOɽþ& ºjÉÒ®úÉʶÉκlÉiɶSÉäiÉ ºjÉÒÊxÉʨÉkÉÉ& ºÉ¨{ÉnùÉä ¦É´ÉÎxiÉ* iɪÉÉä& ºxÉä½þ¶SÉÉκiÉ* ºÉÖ¾þÊnù {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè ºjÉÒOɽþ& κlÉiɶSÉänÂù {ÉÖ¯û¹ÉÊxÉʨÉkÉÉ& ºÉ¨{Énù&* +lÉÉäÊnùiÉÆ {ÉÖ¯û¹É®úÉ覃 {ÉÖ¯û¹ÉOɽÆþ ´ÉÉ Ê¨ÉjÉMÉiÉ& ºjÉÒOɽþ& {ɶªÉÊiÉ SÉäiÉ ºÉ¨{ÉnÆù ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÖ¯û¹Éä ºjÉÒ ºxÉäʽþiÉÉ* Ê´É{É®úÒiÉä {ÉÖ¯û¹É& ºxÉäʽþiÉ&* ¶ÉjÉÖOɽäþhÉ ´ÉÉ {ÉÉ{ÉOɽäþhÉ ´ÉÉ ªÉÖHòÉä ´ÉÒÊIÉiɶSÉäiÉ iɪÉÉä& ¶ÉjÉÖ¦ÉÉ´ÉÆ SÉ ®úÉäMÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* iɪÉÉä& ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉªÉÉä®úÊvÉEÆò SÉ {ÉÖjɱÉɦÉÆ SÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ* B´ÉÆ ±ÉMxɺÉ{iɨÉɦªÉÉÆ ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÊ´ÉEò±{ÉEèòOÉǽþ®úÉʶÉpäùCEòÉhÉÉƶÉEèò& ºÉƦÉÉÊ´ÉiÉè®äú´É iɪÉÉä& ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Biɱ±ÉIÉhɨÉxªÉκ¨ÉxÉ ʴɴÉɽäþ(+)Ê{É ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉÉÊvÉ{ÉÊiÉoù¹]äõ ªÉÖiÉä ºjÉÒOɽþÉänùªÉä {ÉÖ¯û¹ÉähÉ +ɾþiÉÉ ºjÉÒ* Ê´É{É®úÒiÉä Ê´É{É®úÒiÉʨÉÊiÉ* |ɶxÉä =nùªÉMÉiÉOɽþ´É¶ÉÉiÉ iÉnÂùOɽþºªÉÉäHÆò ¦ÉÉ´ÉÆ |ɹ]Öõ& {ÉÚ´´ÉÈ ´ÉnäùiÉÂ* {ɶSÉÉÎSSÉÎxiÉiÉ|ɶxÉ¡ò±ÉÆ SÉÉ|ɨÉkÉÉä ´ÉHòÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** ¾þnùªÉÆ MÉÞ½Æþ SÉ Ê½þ¤ÉÖEäò ¨ÉvªÉɼxÉäºlÉÉxɨÉÉxÉEòÉä¶ÉÉYÉÉ& +Éi¨ÉÉilÉÇVÉÒÊ´ÉiÉÉxªÉÊ{É ±ÉMxÉä ¸ÉäªÉ¶SÉ ÊSÉxiÉɪÉÉÆ** 12 ¾þnùªÉºªÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦Éi´ÉÆ SÉ MÉÞ½þ ʴɶÉä¹ÉÆ SÉ Ê¨ÉjÉÉÊhÉ SÉ iÉÉäªÉÆ SÉ º´É{xÉÆ SÉ SÉiÉÖilÉÇ®úÉʶÉxÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* SÉiÉÖilÉÇ®úÉ覃 ªÉ& {ɶªÉÊiÉ iÉuù¶ÉÉuùÉ SÉiÉÖilÉÇ& {ÉÉ{É®úÉʶɶSÉäuùÉ {ÉÉ{ÉOɽþªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉÉä ´ÉÉ ºÉ |ɹ]õÉ {ÉÉ{ɤÉÖÊrù&* ºÉÉä(+)Ê{É ºlɱɮúÉʶɴÉÉÇ ¶ÉÖ¹EòOɽþªÉÖiÉ´ÉÒÊIÉiÉÉ ´ÉÉ Pɨ¨ÉÇEòɱÉä iÉÉäªÉÆ xÉɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* MÉÞ½þºªÉɺÉÖJÉ´Éi´ÉÆ SÉ Ê¨ÉjÉi´ÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖ¦ÉOɽèþ& ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ ¶ÉÖ¦ÉÆ |É´ÉÞËrù SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¨ÉvªÉɼxÉä =nùªÉ®ú¶É¨ÉäxÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉOɽþÉƶÉEò iÉnÂùpù¹]ÞõOɽþ´É¶ÉÉSSÉ ®úÉʶÉʦÉ& |É´ÉÞkªÉilÉÈ näù¶ÉÆ SÉÉʦɨÉÉxÉÆ |É´ÉÞËrù ¨ÉÉxÉÆ SÉ ÊxÉÊvÉκlÉiɺlÉÉxÉÆ SÉ ¦Éhb÷É®úºlÉÆ pù´ªÉÆ SÉ +ÉYÉɶɤnÆù SÉ =SSÉxÉÒSɤÉxvÉÖ ¶ÉjÉÖMÉiÉèOÉǽèþ®úYÉÉiɺªÉ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* nù¶É¨É®úÉʶɤɱÉɦÉÉ´Éä +ƶÉEäòxÉäiªÉilÉÇ&* ±ÉMxÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉtlÉÉ ¶É®úÒ®úºªÉ ºÉÖJÉÆ SÉ ®úÉäMÉÆ SÉÉilÉÉÇxÉilÉÉÇÐVVÉiÉi´ÉÆ SÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉÉxiɨÉɽþÉ®ú|É´ÉÞËkÉ SÉ =nùªÉäxÉ ´ÉnäùÊnùtilÉÇ&** ¾þiÉ{ÉÊiÉxɹ]õVÉɪÉÉ|É´ÉɺÉ{ÉÊ®únäù´ÉxÉÉÊxÉ VÉÉʨÉjÉä ¨ÉÞiÉ®úÉäMÉMÉiÉÉ ÊSÉxiÉÉ EòlÉÉ |É´ÉÉnùɶSÉ Ê´ÉYÉäªÉÉ&** 13 ¤É±ÉÉrÞùiÉÆ pù´ªÉÆ SÉ xɹ]õpù´ªÉÆ SÉ ºjÉÒªÉÉä ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ ´ÉÉ {ÉÊiÉiÉi´ÉÆ SÉ ¦ÉɪÉÉǪÉÉ& ºÉ¨{Énù º ɨ{Énù S SÉ |É´ÉɺÉnä ù ¶ ÉÆ SÉ nÖ ù & JÉɱÉÉ{ÉÆ Ê´É®úÉä v ÉÆ SÉ ºÉ{iɨɦɴÉxÉä x É ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉOɽþ®úÉʶɴɶÉÉuùnäùiÉÂ* EòÊlÉiÉÉ& ®úÉäMÉÊSÉxiÉÉ ¨ÉÞiÉÊSÉxiÉÉ |É´ÉÉnùEÞòiÉÉ& ¶É¤nùÉ& ºÉ{iɨÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÉjÉÉEòɱÉä EòÊlÉiÉÉ& EòlÉɶSÉ où¹]õÉxÉ |ÉÉÊhÉxɶSÉ {ÉÊlÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉEòÉxÉ Êuù { Énù É nù Ó ¶SÉ ±ÉMxÉÉuù É +É°üfø É uù É ºÉ{iɨÉOɽþ ® úÉʶɴɶÉÉiÉ ºÉ´´ÉÈ ´Énä ù i É * B´É¨ÉÖnùªÉSÉiÉÖ¹]õªÉMÉiÉèOÉǽþ´É¶ÉÉnÂù =HòÉÊxÉ ºÉ´´ÉÉÇÊhÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉä(+)xÉÖHòÉ ¦ÉÉ´ÉɺiÉä¹ÉÉÆ {ÉÚ´´ÉÉæHòÉÊxÉ ±ÉIÉhÉÉÊxÉ ÊuùiÉÒªÉÉÊnù¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ YÉäªÉÉÊxÉ* {ÉÚ´´ÉDZɤvÉÆ pù´ªÉÆ SÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÆ SÉ ´ÉÉRÂó¨ÉÉvÉÖªÉÈ SÉ ¦ÉʴɹªÉSSÉ ºÉ´´ÉÈ ÊuùiÉÒªÉäxÉ ¦ÉÉ´ÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉÞiÉÒªÉäxÉ §ÉÉiÉÞhÉÉÆ SÉ |ɹ]Öõ& {É®úÉGò¨ÉÆ SÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÆ SÉ |É´ÉɺÉäxÉ ºÉ½þ MÉiÉÉƶSÉ +xÉÖSÉ®úÉƶSÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ* {É\SɨÉäxÉ {ÉÖjÉÉƶSÉ |ɹ]Öõ¨ÉÇxÉÊºÉ ÎºlÉiÉÆ ªÉkÉnùÊ{É =nù®äú ¶ÉÖ¦ÉÆ SÉ ®úÉäMÉÆ SÉ IÉÖα{É{ÉɺÉÉ\SÉ {É\SɨɮúÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ Oɽþ´É¶ÉÉuùÉ ´ÉnäùiÉÂ* +¹]õ¨ÉäxÉÉzÉ{ÉÉxÉÉÊnù +ɪÉÖ¶SÉ ÊUôpÆù SÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ* xɴɨÉäxÉ vɨ¨ÉÈ SÉÉvɨ¨ÉÈ SÉ +où¹]õ¡ò±ÉÆ SÉ Ê{ÉiÉÞ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ SÉ* BEòÉnù¶ÉäxÉ ªÉ±±É¦ªÉiÉä iÉnùÊ{É ºÉÖJÉÆ SÉ* uùÉnù¶ÉäxÉ ´ªÉªÉÆ SÉ ´ªÉ{ÉMɨÉÆ SÉ pù´ªÉ½þÉËxÉ SÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** ¹ÉÉäb÷¶ÉÉvªÉɪÉ& ¶ÉÖGòÉä ¨ÉvÉÖκxÉMrù¶SÉxpù& ¶ÉÒiÉÉä(+)ΨMÉ®úÉä¤ÉÖvÉÉè °üIÉÉè ±É´ÉhÉEò¹ÉɪɺºÉÚªÉÇ& ¶ÉÊxÉ®ú¨±ÉEò]Öõ& EÖòVÉκiÉHò&** 1 ¶ÉÖGòºªÉ ¨ÉvÉÖκxÉMrù®úºÉ&. ¶ÉxÉä¶SÉ®úºªÉɨ±ÉEò]ÖõEòÉè ®úºÉÉè. ºÉÚªÉǺªÉ iÉÒIhÉʨÉʸÉiÉɺºÉ´´Éæ. EÖòVɺªÉ ÊiÉHòÉ&* ¨ÉvÉÖ®úºiÉÒIhɺɨÉäiÉκiÉHòEò¹ÉɪÉɨ±ÉEò]ÖõEò±É´ÉhÉÉÊxÉ MÉÖ¯ûºÉÚªÉǺÉÉè®ú¤ÉÖvɦÉÞMÉÖ¦ÉÉè¨ÉäxnÚùxÉÉÆ {É®äú ¥ÉÚ´ÉiÉä** 2 MÉÖ®úÉä¨ÉÇvÉÖ®ú®úºÉ&. SÉxpùºªÉ ±É´ÉhÉ&* BiÉÉxÉ ¹ÉbÅ÷ºÉÉxÉ EäòÊSÉnÂù ¥ÉÚ´ÉiÉä** .

ºÉ{iɨÉMÉiÉäxÉè´É ´ÉnäùiÉÂ* ¨Éä¹Éä ºÉ{iɨÉMÉä EÖòVÉä ´ÉÉ +ÉVÉÆ {ɪÉ& ºÉäEò&* ¶ÉxÉä¶SÉ®únù¶ÉÇxÉä ¨ÉÉʽþ¹ÉÆ {ɪÉ&* ´ÉÞ¹ÉÉänùªÉä ¶ÉÖGònù¶ÉÇxÉä ´ÉÉ MÉ´ªÉÆ* ¶Éä¹ÉÉhÉÉÆ OɽþÉhÉÉÆ +ÉʸÉiÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉiÉ {ɪÉ& ºÉäEò&* iÉnÚùÁÆ ´ÉHò´ªÉÆ* =nùªÉEäòxpäù¹ÉÖ SÉiÉÖ¹{ÉÉiºÉƤÉxvÉÉä xÉ SÉäiÉ iÉnùÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉiºÉäEòÉä xÉ ´ÉHò´ªÉ&** ¨ÉÉƺɴªÉ\VÉxɨÉÉ®äú(+)ºiɨɪÉä ºÉÉ訪ɺªÉ {ÉÉxÉEÆò ½þÊ®úiÉÆ ´ªÉ\VÉxɤɽÖþi´É¨ÉÖ¶ÉxÉÉκSÉjÉÆ EÖò¯ûiÉä ¤ÉÖvÉÉä(+){ªÉjÉ** 11 EÖòVÉä ºÉ{iɨÉMÉä ¨ÉÉƺÉÆ ºÉäEòpù´ªÉÆ* ¤ÉÖvÉä ºÉ{iɨɺiÉä ½þÊ®úiÉɱɴÉhhÉǪɴÉÉM´ÉÉÊnù ºÉäEòpù´ªÉÆ* +xÉäEò´ÉhhÉǨÉxÉäEÆò ºÉäEòpù´ªÉÆ ªÉÚ¹ÉÉÊnù ¶ÉÖGòºªÉ* ¤ÉÖvɺªÉ ºÉÖ®úÉÊnù ´ÉÉ ´ÉHò´ªÉÆ** ºÉÉè®äú {É®úÉzɨɨ±ÉÆ ´ªÉ\VÉxɨÉlÉ ¨ÉÞiÉnù¶ÉÇxÉÆ ´ÉÉÊ{É EÖò¯ûiÉä ºÉEòɹ`ö¶ÉÉEÆò ¦ÉɪÉÉDZÉɦÉÆ SÉ Ênù´ÉºÉEò®ú&** 12 ¦ÉÉäVÉxÉʴɹɪÉä ¨ÉÉƺÉʴɶÉä¹É& EòlªÉiÉä . ¤É½Öþ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** {ÉÖxÉ®úÊ{É ¦ÉÉäVÉxÉʴɶÉä¹ÉÉ& EòlªÉiÉä .ºÉ{iɨÉMÉiÉäxÉ OɽäþhÉ ºÉäEÆò ´ÉnäùiÉÂ* Eäò´É±ÉVɱɪɴÉÉMÉÚÆ SÉxpùºªÉ* Eò]ÖõEòÉÊnù ºÉƦÉÉ®úºÉƺEÞòiɪɴÉÉMÉÚÆ ¤ÉÖvɺªÉ* MÉÖ®úÉäPÉÞÇiÉÆ MÉÖ³Æý SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGòºªÉ xÉ´ÉxÉÒiÉÆ* ¶Éä¹ÉÉhÉÉÆ ®úÊ´ÉEÖòVɶÉxÉÒxÉÉÆ iÉè±ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÖHÆò ºÉÖ¶ÉÖ¹Eò¨ÉÖ¹hÉÆ ®úÊ´ÉEÖòVɪÉÉä®úVɱɮúÉʶɺÉƪÉÉäMÉä ºÉVÉ±É ´ªÉ\VÉxɤɽÖþ³Æý iÉnäù´É ¶ÉÒiÉÆ ªÉ¨ÉɺÉÖ®úªÉÉä&** +ÉVÉÆ {ɪÉÉä(+)VÉEÖòVɪÉÉä¨ÉÉÇʽþ¹É¨ÉÉCEæòMÉÇ´ÉÉÆ ´ÉÞ¹ÉÉä¶ÉxɺÉÉä& +xªÉä¹´ÉɸɪÉiÉÖ±ªÉÆ ¦É´ÉxÉä¹ÉÖ SÉiÉÖ¹{Énäù¹ÉÚÁÆ** 2 ®úÊ´ÉEÖòVɪÉÉä& ºlɱɮúÉʶÉMÉiɪÉÉä& ±ÉMxɺÉ{iɨÉMÉiɪÉÉä& ºÉÖ¶ÉÖ¹Eò¨ÉÖ¹hÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉ ¦ÉÖHÆò* VɱɮúÉʶÉMÉiɪÉÉä& ¶ÉÊxÉ®úɼ´ÉÉä& ´ªÉ\VÉxɨÉä´É ¦ÉÊIÉiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉnäù´É ¶ÉÒiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ºlɱɮúÉʶÉMÉiɪÉÉä¯û¹hɶÉÖ¹EÆò ¦É´ÉÊiÉ* +ºÉÖ®úÉä ®úɽÖþ&** ºÉpù´É¨ÉxÉÖ¹hɨÉÖ¶Éxɶ¶ÉʶÉxÉÉä¯ûnùEòÉi¨ÉEòÉÊxÉ ºÉ¨{ÉÉiÉä ªÉÖHò´ªÉ\VÉxɨÉVɱÉä MÉÖ¯û¤ÉÖvɪÉÉä®úɸɪÉähÉ ºªÉÉiÉÂ** 5 pù´ªÉªÉÖiɨÉxÉÖ¹hÉÆ ¦ÉÖHÆò ¶ÉÖGòºªÉ* ¶É¶ªÉÖnùªÉä <ÇÊIÉiÉä ´ÉÉ =nùEòÉi¨ÉEòÉÊxÉ ¦ÉÖHòÉÊxÉ* +VɱÉä κlÉiɺªÉ ªÉÖHò´ªÉ\VÉxÉÆ* MÉÖ¯û¤ÉÖvɪÉÉä& VɱɺlɱɮúÉʶɴɶÉÉnÂù ¦ÉÖHÆò ´ÉnäùiÉÂ** ¨ÉÞMÉÊ{ÉʶÉiɨÉCEÇòEÖòVɪÉÉäÊ®úxnùÉä& EòÉè³ýÒ®ú¨ÉÉiºªÉ¨É¨É®úMÉÖ®úÉä& uèù{ÉɷɨÉCEÇòºÉÚxÉÉä¨ÉÉÇʽþ¹É´ÉÉ®úɽþ¨ÉÉnäù¶ªÉÆ** 6 10 +xÉäxÉÉÊ{É ºÉäEòʴɶÉä¹É& .+CEÇòEÖòVɪÉÉä±ÉÇMxɺÉ{iɨÉMÉiɪÉÉä& ¨ÉÞMɨÉÉƺÉÆ* SÉxpùºªÉ EòÉè³ýÒ®Æú ´ÉÉ ¨ÉÉiºªÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ. SÉxpùκlÉiÉpäùCEòÉhɴɶÉÉiÉÂ* VÉҴɺªÉ uèù{ÉɶªÉÆ Ê{ÉʶÉiÉÆ* ¶ÉxÉä¨ÉÉÇʽþ¹ÉÆ ´ÉÉ®úɽÆþ ´ÉÉ ®úÉʶÉpäùCEòÉhɴɶÉÉuùnäùiÉÂ* ªÉÉä OɽþÉä ¨ÉÉƺÉʴɹɪÉ& ºÉ ªÉκ¨ÉxÉ päùCEòÉhÉä κlÉiÉ& iɺªÉ päùCEòÉhɺªÉÉEÞòËiÉ ´ÉÉ ½þºiÉMÉiÉÆ ¡ò±É¨ÉÉʨɹÉÆ ´ÉÉ ºÉ´´ÉÈ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉÉè®äú ºÉ{iɨɺlÉä {É®úÉzÉÆ ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÖ®úÉhɨÉzÉÆ ´ÉÉ +ɨ±ÉºÉäEòpù´ªÉªÉÖHÆò ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÊlÉ ¶É´Énù¶ÉÇxÉÆ ¨ÉÞiÉEò´ÉÉkÉÉÈ ´ÉÉ ¨ÉÞiÉEòlÉÉÆ ´ÉÉ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* ºÉ®úÒºÉÞ{ɨÉÉƺÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÚªÉæ ºÉ{iɨɺlÉä Eòɹ`ö¶ÉÉEòÉÊnù¤É½Öþ³Æý ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºjÉÒ±ÉɦÉÆ SÉ VÉÉiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** {ÉÉÊIÉhɨÉÖbÖ÷{ÉÊiɺÉÚxÉÉä®ú¨ÉÉʽþ¹ÉMÉ´ªÉä ¦ÉÞMÉÉ人ɨÉÖÊqù¹]äõ ¶ÉÉEÆò º´ÉªÉÉäÊxɨÉÚ±ÉÆ º´Éº´ÉɨÉÒªÉÆ ´ÉnäùnÂù ®úɶÉÉè** GÚò®úÉ +xÉÎxiÉ Ê{ÉʶÉiÉÆ iÉÞhɨÉÖ¶ÉxÉÉ uùªÉ¨É{ÉÒxnÖùVÉÉä ¦ÉÖRÂóiÉä iÉÞhÉvÉÉxªÉÆ MÉÖ¯ûÊ®úxnÖù& EÞòʨɨÉiºªÉÉè VÉÉÊiÉ´ÉpùÉʶÉ&** 7 ¤ÉÖvɺªÉ {ÉÊIɨÉÉƺÉÆ* ¶ÉÖGòºªÉ ¨ÉÉʽþ¹ÉÆ MÉ´ªÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ={ÉnÆù¶ÉÆ ¶ÉÉEÆò ´ÉÉ ¨Éڱɡò±ÉÆ ´ÉÉ ªÉtnÖùHÆò OɽþºªÉ ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉɪÉÉÆ iÉuùnäùiÉÂ* OɽþºªÉÉäHÆò ¦ÉÉ´ÉÆ º´É®úɶÉÉè ´ÉnäùiÉÂ** VɱÉVÉÆ VɱÉÉi¨ÉEäòxÉ OÉɨªÉÆ OÉɨªÉè®ú®úhªÉ¨ÉÉ®úhªÉè& {ÉÉ{Éè̴ɱÉä{ÉEÆò ʽþ º´ÉvÉÉxªÉVÉÆ ¦ÉÖHò¨ÉlÉ ºÉÉ訪Éè&** 8 VɱɮúÉʶÉxÉÉ ´ÉÉ VɱÉOɽäþhÉ ´ÉÉ ¦ÉÖHò¨ÉzÉÆ ´ªÉ\VÉxÉÆ VɱɺÉƦɴÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºlɱÉOɽþ ® úÉʶÉʦÉ& ºlɱɺÉÆ ¦ É´ÉÆ * OÉɨªÉOɽþ ® úÉʶÉʦÉOÉÉÇ ¨ ªÉÆ * +É®úhªÉè ® úÉ®úhªÉÆ * {ÉÉ{ÉOɽþ®úÉʶÉʦÉÌxɺºÉÉ®Æú ¦ÉÖHÆò ±Éä{ÉEò®úʽþiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* +zÉ®úʽþiÉÆ ¦ÉIªÉ¨Éä´É ´ÉÉ* ºÉÉ訪ÉOɽèþ& º´ÉÉäHòvÉÉxªÉVɨÉzÉÆ ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÚ´´ÉÈ ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉɪÉÉÆ ªÉnÖùHÆò iÉrùÉxªÉʨɽþ ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** 13 ¦ÉÉäVÉxÉÊ´ÉvÉÉè ¨ÉÉƺɴªÉ\VÉxÉEäò ÊxÉζSÉiÉä EòºªÉ ¨ÉÞMɺªÉ ¨ÉÉƺÉʨÉÊiÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ GÚò®únù¶ÉÇxÉä ¨ÉÉƺÉÉnùÉxÉÉÆ ¶ÉÉqÝÇù±ÉÉnùÒxÉÉÆ ¨ÉÉƺÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGònù¶ÉÇxÉä iÉÞhÉÉnùÉxÉÉÆ ¨ÉÉƺÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¤ÉÖvÉnù¶ÉÇxÉä uùªÉÆ* ºÉÉ訪ɮúÉʶÉκlÉiɺªÉ ¶ÉÖGò´ÉiÉÂ* GÚò®ú®úÉʶÉMÉiɺªÉ GÚò®ú´ÉiÉÂ* MÉÖ¯û ºÉ{iɨɺlÉä iÉÞhÉvÉÉxªÉÉnùÉxÉÉÆ ¨ÉÉƺÉÆ* SÉxpäù ºÉ{iɨɺlÉä EÞòʨɨÉÉiºªÉÉnùÉxÉÉÆ* ºÉ{iɨÉä Oɽþ®úʽþiÉä ºÉ{iɨɮúÉʶɴɶÉÉuùnäùiÉÂ* ®úÉʶÉVÉÉÊiɨÉÉƺÉÆ ´ÉÉ iÉnùʶÉiɺªÉ ¨ÉÉƺÉÆ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉ½þ¦ÉÉäHÞò¦ÉÖÊHò´Éä³ýÉVÉÉiªÉÉEÞòiɪÉÉä ´ªÉ´ÉºlÉäªÉÉ& {ÉÚ´´ÉÉæHò¦ÉÉäVÉxÉÉÊxÉ SÉ ´ÉHò´ªÉÉÊxÉ OɽèþººÉiÉiÉÆ** 14 =nùªÉ¨ÉÉ°üfÆø ´ÉÉ ªÉä OɽþÉ ´ÉÒIÉxiÉä iÉè& ºÉ´´Éæ ´ªÉ´ÉºlÉäªÉÉ&* Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉ޺ɽþVÉ <iªÉxÉäxÉ ºÉ½þ¦ÉÉäHòÉ®úÉä YÉäªÉÉ&* =Hò|ÉEòÉ®äúhÉÉzÉʴɶÉä¹ÉÉä YÉäªÉ&* OɽþMÉÞ½þªÉÉäÌnù¶É¨ÉCEÇò& +xÉäxÉɽþÊxÉ .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ ºÉÉ訪ÉOɽþºªÉ ±ÉMxÉä ºÉÉ訪ÉIÉæ ´ÉÉ(+)ʶÉiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ ¨ÉÞ¹]Æõ +ÉäVÉä¹ÉÖ °üIɨÉzÉÆ pù´ÉÆ iÉÖ ªÉÖM¨Éä VɱÉSÉ®äú ´ÉÉ** 31 3 =nùEòªÉ´ÉÉMÉÚ¶¶ÉʶÉxÉÉä ¤ÉÖvÉäxÉ ºÉƦÉɴɺÉƺEÞòiÉÉ ºÉè´É PÉÞiÉʨÉxpùMÉÖ®úÉäºiÉè±ÉÆ ¶Éä¹Éɶ¶ÉÖGòºªÉ xÉ´ÉxÉÒiÉÆ** 9 ºÉÉ訪ÉOɽþºªÉÉänùªÉä ºÉÉ訪ɮúɶªÉÖnùªÉä ´ÉÉ ¨ÉÞ¹]Æõ ¦ÉÖHòʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÉ{ÉOɽþÉänùªÉä +ÉäVÉ®úɶªÉÖnùªÉä °üIÉÆ ºxÉä½þ®úʽþiÉÆ ¦ÉÖHÆò º´É±{ÉʨÉÊiÉ* ªÉÖM¨É®úɺªÉÖnùªÉä VɱɮúɶªÉÖnùªÉä ´ÉÉ pù´É¨ÉzÉÆ ¦ÉÖHÆò.

ÊuùiÉҪɽþÉä®úɪÉÉÆ ´ÉºjɱÉɤÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ¨Éä¹ÉÉƶÉä(+)VÉÉ´ÉÒÊiÉ ªÉnÖùHÆò iÉpùÉʶɡò±ÉÆ** ¨Éä¹ÉÚ®úhÉä ÊnùxÉä¶É& EÖò¯ûiÉä ºlÉÉxÉÉilÉÇ®úÉäMɦɪÉÊSÉxiÉÉÆ SÉxpùÉä(+)ilÉÉÇMɨÉÊSÉxiÉÉʨɹ]õ¸É´ÉhÉɸɪÉÉÆ EòlÉÉÆ SÉè´É** 3 nù¶É¨ÉMÉÉä Ênù´ÉºÉEò®ú& |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ºlÉÉxÉÊSÉxiÉÉÆ. iÉÞ i ÉÒªÉpä ù C EòÉhÉä ®úÉä M ɦɪÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉä Ê iÉ* nù ¶ ɨÉMÉiɶSÉxpù É ä ±ÉMxÉä |ÉlɨɽþÉä®úɪÉɨÉilÉÉÇMɨÉÊSÉxiÉÉÆ. ¦ÉÚ謃 iÉlÉÉ ºlɱÉäxÉ* =nùªÉpäùCEòÉhÉ®úÉʶɺ´É¦ÉÉ´ÉÆ SÉÉEòÉ®Æú SÉ ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉä κlÉ®äú BEò¦ÉÖËHò ´ÉnäùiÉÂ* SÉ®äúhÉ ¤É½Öþ¦ÉÖÊHò* =¦ÉªÉäxÉ Êuù¦ÉÖÊHòʨÉÊiÉ* B´ÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* ÊuùiÉÒªÉäxÉɨÉjÉʴɶÉä¹ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* SÉ®äú ´ÉÞIÉ{ÉjÉÆ* VɱɺlɱɮúÉʶÉOɽþ´É¶ÉÉnÂù ´ÉÞIÉ|Énäù¶ÉÉä YÉäªÉ&* ºlÉ®äú SÉ SɹÉEòÉÊnù ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ Oɽèþ& ºlÉÉxÉÉ´ÉEòɶÉÆ {ÉjÉʴɶÉä¹ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉÞiÉÒªÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ OɽäþhÉ ´ÉÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò¡ò±ÉƨÉÚ±ÉÆ ¦ÉIªÉÆ ´Énäiù ÉÂ* SÉiÉÖilÉæxÉ ¦ÉÉäVÉʪÉiÉÞVÉÉËiÉ ´Énäiù ÉÂ* {É\SɨɮúÉʶÉOɽäþhÉ iÉuùÒIÉhÉÉuùÉ ¦ÉÉäHÖòζSÉÎxiÉiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉÉäVÉxÉEòɱÉä ¨ÉÉxÉÖ¹ÉÊuù{Énù{ÉÊIɺɮúÒºÉÞ{ÉÊSÉxiÉÉÆ ´ÉÉ ªÉtÎSSÉxiÉɺÉÚHÆò iɱÉ ºÉ´´ÉÈ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¹É¹`ö®úÉʶÉκlÉiÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉè& ºÉºªÉ¨ÉÖ{ÉnÆù¶ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¹ÉbÂ÷®úºÉζSÉxiÉxÉÒªÉ&* ºÉ{iɨÉä PÉÞiÉMɳýºÉÚ{ÉÉÊnùºÉä´ÉxÉÆ ºjÉÒºÉÆMÉÊiɶSÉ Ê´ÉYÉäªÉÆ* +¹]õ¨ÉäxÉ +zÉʴɶÉä¹ÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* xɴɨɴÉÒIÉhÉOɽèþ´ÉÉÇ ®úζ¨ÉºÉÆJªÉè& ªÉä OɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ iÉè´ÉÉÇ ºÉ½þ¦ÉÉäHÞòxÉ ´ÉnäùiÉÂ* nù¶É¨ÉäxÉ ¦ÉHÖò¦ÉÖÇÊHò{ÉÚÌkɨÉ{ÉÚÍkÉ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* EòlÉʨÉÊiÉ SÉäiÉ >ðv´ÉÇÊiɪÉÇMÉvÉÉä¨ÉÖÊJɹÉÖ +OɨÉvªÉº´É±{É{ÉÚÍkÉ Gò¨ÉähÉ ´ÉnäùiÉÂ* BEòÉnù¶ÉäxÉ ¨Éä¹ÉxÉÞ{ɺÉäxÉÉ{ÉÊiÉ <iªÉÉËnù iÉlÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* uùÉnù¶ÉäxÉ ¶ÉªÉxɺªÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦Éi´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* VɱɺlɱɮúÉʶɴɶÉÉiÉ VɱɺlɱÉ|Énäù¶ÉÆ SÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɴɶÉÉiÉ º´É{xÉÆ VÉÉMÉ®úhÉÆ SÉ ºÉ´´ÉÈ ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉ{iÉnù¶ÉÉvªÉɪÉ& ¦ÉªÉ¨ÉCEòÉæ ±ÉMxÉMÉiɺºÉÉè®úÉä ´ªÉÉËvÉ vÉÉ®úɺÉÖiÉÉä PÉÉiÉÆ ¨É®úhÉÆ ´ÉèEò±ªÉÆ ´ÉÉ SÉxpù& EÖò¯ûiÉä ʴɱÉMxɺlÉ&** 1 {ÉÖxÉ®úÊ{É |ɹ]Öõ& |ɶxÉ¡ò±É|ÉiªÉªÉÉilÉÈ ¦ÉÉäVÉxɨÉèlÉÖxÉxɹ]õÉÊnù¹ÉÖ BiÉÉÊxÉ ¡ò±ÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉ =nùªÉä(+){ªÉÉ°üfäø ´ÉÉ ®úÊ´É& κlÉiɶSÉäiÉ ¦ÉªÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ºÉÉè®úÉä ®úÉäMÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* EÖòVÉÉä ªÉÖrÆù iÉÉb÷xÉÆ ´ÉÉ* SÉxpùÉä(+)Ê{É ¨É®úhÉÆ ´ÉèEò±ªÉÆ ´ÉÉ* ¤É±ÉɤɱɴɶÉÉuùnäùiÉÂ** ´ÉºjÉÉilÉǪÉÖiÉʴɱÉɦÉÆ ¤ÉÞ½þº{ÉÊiɶSÉxpùVɺiÉÖ ®úÉʶɡò±ÉÆ +xªÉºjÉÒºÉÆMɨÉxÉÆ ´ÉºjÉÉä±{ÉËkÉ ¦ÉÞMÉÖ& EÖò¯ûiÉä** 2 MÉÖ¯û& |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ´ÉºjɱÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ÊuùiÉÒªÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä(+)ilÉDZÉɦÉÆ* iÉÞiÉÒªÉpäùCEòÉhÉä ºjÉÒ±ÉɦÉÆ* ¨Éä¹Éä xÉÞ{ɺÉäxÉÉ{ÉËiÉ ´ÉÉ* ¤ÉÖvÉÉä ®úÉʶɡò±ÉÆ nùnùÉÊiÉ* ¶ÉÖGò& =nùªÉä |ÉlɨɽþÉä®úɪÉɨÉxªÉºjÉÒºÉÆMɨÉxÉÆ. ¨ÉvªÉpäùCEòÉhÉä(+)ilÉÇÊSÉxiÉÉÆ. ÊuùiÉҪɽþÉä®úɪÉÉÆ º´ÉVÉxɤÉxvÉÖVÉxÉ´ÉÉkÉÉÇʨɹ]õEòlÉÉÆ SÉè´É Eò®úÉäÊiÉ** ºlÉÉxÉÉilÉÇYÉÉxÉMÉiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ÊSÉxiÉÉÆ ¤ÉÞ½þº{ÉÊiɨÉÇvªÉä +Ê®ú´ÉÞÊrù¨ÉilÉÇxÉɶÉÆ ºlÉÉxÉɱ{ÉÊ®ú´ÉkÉÇxÉÆ ¦ÉÉè¨É&** 4 nù¶É¨ÉMÉiÉÉä MÉÖ¯û¯ûnùªÉpäùCEòÉhÉGò¨ÉÉiÉ ºlÉÉxÉÊSÉxiÉɨÉlÉÇÊSÉxiÉÉÆ YÉÉxÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* iÉlÉÉ EÖòVɶSÉ ¶ÉjÉÖ´ÉÞÊrù¨ÉilÉÇxÉɶÉÆ ºlÉÉxÉɱ{ÉÊ®ú´ÉkÉÇxÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ** ºlÉÉxɧÉƶÉÆ ´ªÉÉËvÉ |É´ÉɺÉÊSÉxiÉÉÆ ¶ÉxÉè¶SÉ®ú& EÖò¯ûiÉä ´ÉºjÉÉilÉÉÇMɨÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ¶ÉÖGòºiÉÖ ¨ÉvªÉMÉÉä xɦɺÉ&** 5 ¶ÉÊxÉnÇù¶É¨ÉMÉiÉ& |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä ºlÉÉxɧÉƶÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* ÊuùiÉÒªÉpäùCEòÉhÉä ´ªÉÉËvÉ Eò®úÉäÊiÉ* iÉÞiÉÒªÉä |É´ÉɺÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* nù¶É¨Éä ¶ÉÖGò& =nùªÉ®úÉʶÉpäùCEòÉhÉGò¨ÉÉiÉ ´ÉºjÉÊSÉxiÉɨÉilÉÉÇMɨÉÊSÉxiÉÉÆ SÉ ¶ÉªªÉɺÉxÉÊSÉxiÉɨÉÉYÉÉÊSÉxiÉɨÉÊ{É Eò®úÉäÊiÉ** ¨É®úhÉÆ |É´ÉɺÉxÉÆ ´ÉÉ VÉÉʨÉjÉä(+)CEòÉæ Ê´Éxɹ]õÊSÉxiÉÉÆ ´ÉÉ ºjÉÒMɦÉÉÇilÉÉǸɪÉVÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ÊSÉxiÉÉÆ MÉÖ¯û¶SÉÉjÉ** 6 VÉÉʨÉjÉä ®ú Ê ´ÉªÉÖ i Éä pä ù C EòÉhÉGò¨Éä h É ¨É®ú h ÉÊSÉxiÉÉÆ xɹ]õ Ê SÉxiÉÉÆ ´Énä ù i É * MÉÖ ¯ û& ºÉ{iɨÉMÉiɶSÉäiÉ SÉxpù½þÉä®úɪÉÉÆ ºjÉÒMɦÉÉǸɪÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ** º´ÉºjÉÒ¶ÉұɧÉƶÉÆ ¾þiÉÆ SÉ ¨ÉäfÅøɸɪÉÆ iÉlÉÉ ®úÉäMÉÆ EÖò¯ûiÉä EÖòVÉä(+)ºiɨɪÉMÉä §É¹]õÉSÉÉ®úÉÆ ¦ÉÞMÉÖxÉÉÇ®úÓ** 7 |ɹ]Öõ& º´ÉºjÉÒ* EÖòVÉä(+)ºiɨɪÉMÉä =nùªÉ´É¶ÉÉiÉ º´ÉºjÉÒnÖù¶¶ÉÒ±ÉÆ SÉ +{ɾþiÉÆ SÉ ¨ÉäfÅøɸɪÉÆ ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºjÉÒªÉÉä ´ÉÉ MÉÖÁɸɪÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGäò(+)ºiɨɪÉMÉä |ɹ]Öõ& ºjÉÒ §É¹]õÉSÉÉ®úÉ ¦É´ÉÊiÉ +SÉÉÊ®újÉÉ** ´ÉÞrùÉÆ ¶Éұɧɹ]õÉÆ ºÉ®úÉäMÉÊ´ÉEò±ÉÉÆ ¶ÉxÉèºSÉ®äú(+)ºiɨɪÉä EÖòªÉÉÇiÉ ºjÉÒEò±É½Æþ ´ÉÉ SÉxpù& EòÉƺªÉÆ EÖò±ÉÉÆMÉxÉÉxÉɶÉÆ** 8 +ºiɨɪÉä ¶ÉxÉè¶SÉ®äú κlÉiÉä |ɹ]Öõ®äú´É º´ÉºjÉÒªÉÆ ´ÉÞrùÉÆ nÖù¶¶ÉÒ±ÉÉÆ ®úÉäMÉÊ´ÉEò±ÉÉÆ SÉ =nùªÉpäùCEòÉhɴɶÉÉuùnäùiÉÂ* ºjÉÒ ¨É®úhÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* SÉxpù& ºÉ{iɨÉä päùCEòÉhÉGò¨ÉÉiÉ ºjÉÒ Eò±É½Æþ SÉ EòÉƺªÉÊSÉxiÉÉÆ SÉ ºjÉÒxÉɶÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ** ¾þSUÚô±É¨ÉÆMÉnùɽÆþ ¯ûÊvÉ®ú»ÉÉ´ÉÆ xÉÞ{ÉÉnÂù¦ÉªÉÆ Ê½þ¤ÉÖEäò ºÉÚªÉÇ& Eò®úÉäÊiÉ ¦ÉÞMÉÖVÉ& ºjÉÒVÉÉÆ MÉÖ¯û®úilÉÇVÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** 9 ®ú´ÉÉè SÉiÉÖilÉæ ±ÉMxÉÆ SÉiÉÖilÉÉÇ EÞòi´ÉÉ SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉGò¨ÉähÉ ¾þSUÚô±É¨ÉÆMÉnùɽÆþ ¯ûÊvÉ®ú»ÉÉ´ÉÆ xÉÞ{ÉÉi¦ÉªÉÆ Ê½þ¤ÉÖEäò ºÉÚªÉÇ& Eò®úÉäÊiÉ* ¦ÉÞMÉÉè SÉiÉÖilÉæ ºjÉÒÊSÉxiÉÉÆ* MÉÖ¯û®úilÉÉÇMɨÉÊSÉxiÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ** ʽþ¤ÉÖEäò(+)´ÉÊxÉVÉ& EÖò¯ûiÉä º´ÉVÉxÉÊ´É®úÉävÉÆ SÉ ¨ÉÉxɺÉÆ nÖù&JÉÆ . +É®úhªÉä®úÉhªÉÆ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 32 ®úÉjÉÉè ´ÉÉ ¦ÉÖÊHòEòɱÉÉä Ê´ÉYÉäªÉ&* Ê´É|ÉÉè ¦ÉÞMÉÖnäù´ÉMÉÖ°ü +xÉäxÉ ¦ÉÉäVÉʪÉiÉÉ®ú¶SÉ Ê´ÉYÉäªÉÉ&* =nùªÉ®úÉʶɴɶÉÉnùÉEÞòËiÉ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* {ÉÚ´´ÉÉæHò¦ÉÉäVÉxÉʴɶÉä¹ÉÉxÉ Oɽèþ®äú´É ´ÉnäùiÉÂ* SÉEòÉ®äúhÉ SÉ親ÉÉä Ê´ÉYÉÉªÉ ´ÉnäùiÉ ºÉiÉiÉÆ* =nùªÉäxÉÉ°üfäøxÉ ´ÉÉ ¦ÉÉäHÖò& ¶É®úÒ®úÉEÞòËiÉ SÉ ¶ÉÖËrù SÉ ´ÉnäùiÉÂ* OÉɨªÉ®úɶªÉÖnùªÉä OÉɨªÉOɽþÉänùªÉä ´ÉÉ OÉɨÉä ¦ÉÖÊHòÊ®úÊiÉ* iÉlÉÉ xÉÉMÉ®úOɽþÉzÉMÉ®äú. VɱÉäxÉ VɱÉÆ.

ºÉ{iɨÉä ºjÉÒʴɹɪÉÉiÉÂ* +Ϻ¨ÉºiɪÉÉä®äúEäòxÉ ªÉÖiÉ& ¶ÉÖGò¶SÉäiÉ iɪÉÉä& Eò±É½þÉiÉ {É®ú¶ÉªªÉɺ´É{xÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ®úÉʶÉOɽþhÉÆ Oɽþ´ÉiÉ iɺªÉ . iÉjÉÉänùªÉ´É¶ÉÉiÉ κjɪÉ& ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +É°üfø´É¶ÉÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ** ¨Éä¹Éɹ]õ¨ÉªÉÉä¨Éæ¹ÉÉä{ÉMÉiÉä º´ÉºjÉÒʦɮäú´É ºÉÆMɨÉÆ ¨ÉèjªÉÉ ¤ÉÖvɦÉÞMÉ֦ɴÉxÉä ¶ÉjÉÉä´ÉÇv´ÉÉ iÉiÉÉä(+)xªÉä¹ÉÖ** ´É䶪ÉÉ Eò¹ÉÇEò¦ÉɪÉÉÇ ¨ÉÎxjɺjÉÒ ¥ÉÉÀhÉÒ xÉÞ{ÉÉä{ÉäiÉÉ EÖòVɦÉÞMÉÖMÉÖ¯û¶ÉʶɮúÊ´Éʦɶ¶Éä¹Éè& {ÉɹÉÎhb÷xÉÉÆ ªÉÖ´ÉÊiÉ&** 3 4 {É®ú´ÉMMÉǺlÉä Oɽäþ {É®úEòÒªÉä {É®úºjÉÒʴɶÉä¹É& EòlªÉiÉä . ¶ÉÖGòoù¹]äõ ¶ÉÚpùºjÉÒ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 33 jÉɺɦɪɨÉCEÇòºÉÚxÉÖÌxɪÉÉÇhÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùÊrù¤ÉÖEäò** 10 EÖòVÉä SÉiÉÖilÉÇ|ÉlɨɽþÉä®úɪÉÉÆ º´ÉVÉxÉÊ´É®úÉävÉÆ* ÊuùiÉҪɽþÉä®úɪÉÉÆ ¨ÉÉxɺÉÆ nÖù&JÉÆ* ¶ÉxÉè¶SÉ®äú SÉiÉÖilÉæ |ÉlɨɽþÉä®úɪÉÉÆ ¨É½þi¦ÉªÉÆ* ÊuùiÉҪɽþÉä®úɪÉÉÆ ¨É®úhÉÆ SÉ ÊSÉxiɪÉÊiÉ** xÉÉ®úÓ ¶ÉʶÉÊxÉ ºÉÖ°ü{ÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ Ê½þ¤ÉÖEäò ¤ÉÖvɺiÉÖ ´ÉÉnùEò®ú& ¡ò±É¨ÉäiÉnäù´É ´ÉÉSªÉÆ ÊjÉEòÉähɺÉƺlÉOɽèþÌ´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ** 11 SÉxpäù SÉiÉÖilÉæ ºÉÖ°ü{ÉxÉÉ®úÒÊSÉxiÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖvɶSÉiÉÖilÉæ Ê´É´ÉÉnÆù ÊSÉxiɪÉÊiÉ* +jÉ {ÉÚ ´ ´ÉÇ ´ ÉiÉ Gò¨Éä h É ±ÉMxÉSÉiÉÖ i lÉÇ º É{iɨÉnù ¶ ɨÉä ¹ ÉÖ <ÊiÉ Oɽþ ´ ɶÉÉiÉ ¤É±ÉɤɱÉÆ ÊxÉ°ü{ªÉ ¤É±É´ÉnÂùOɽþ´É¶ÉÉiÉ ¡ò±ÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* Eäòxpäù¹ÉÖ OɽþɦÉÉ´Éä {É\SɨÉκlÉiÉè¶SÉiÉÖilÉÇ´ÉuùnäùiÉÂ* iÉnù¦ÉÉ´Éä xɴɨÉκlÉiÉè& ºÉ{iɨɴÉuùnäùiÉÂ* EäòxpùÊjÉEòÉähÉä¹ÉÖ OɽþɦÉÉ´Éä Eòh]õEäò ¤É±É´ÉpùÉʶɴɶÉÉiÉ º´ÉÉʨÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ** +¹]õÉnù¶ÉÉvªÉɪÉ& GÚò®äú¹ÉÖ {ÉËiÉ iªÉVÉÊiÉ |ɨÉnùÉ xÉxnùªÉÊiÉ {ÉÊiɨÉ{ÉÉ{Éä¹ÉÖ SÉxpäù {ÉÉ{ɺɨÉäiÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉä ¦ÉÖRÂóiÉä ¤É±ÉÉpù´ÉÉè xÉÉ®úÓ** 1 2 º´ÉºjÉÒ ´ÉÉ {É®úºjÉÒ ´ÉÉ iÉnùÊ{É ´ÉHò´ªÉÆ* ªÉÉä MÉÞ½þÉä ±ÉMxÉÆ {ɶªÉÊiÉ º´É´ÉMMÉæ κlÉi´ÉÉ SÉäiÉ º´ÉEòÒªÉä MÉÞ½äþ º´ÉEòÒªÉÉ ºjÉÒ. {É®ú´ÉMMÉǺiÉä {É®úºjÉÒ* =SSÉä κlÉi´ÉÉ ´ÉÒIÉiÉä SÉäiÉ {ÉÚVªÉÉ ®úÉVɺjÉÒ ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉjÉÖ´ÉMMÉǺlÉä ¶ÉjÉÉä& ºjÉÒ.+ÉäVÉ®úɶªÉÖnùªÉä +ÉäVÉ®úÉʶÉκlÉiÉOɽþoù¹]äõ BEò¨Éä´É ¨ÉèlÉÖxÉÆ* ªÉÖM¨É®úɶªÉÖnùªÉä ªÉÖM¨É®úÉʶÉκlÉiÉOɽþoù¹]äõ Êuù´ÉÉ®Æú ¨ÉèlÉÖxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ´ÉÉiºªÉɪÉxÉÉäHò|ÉEòÉ®Æú ʨɸɮúÊ´É´ÉMMÉæ(+)½þÊxÉ SÉxpù´ÉMMÉæ ʨɸÉä ®úÉjÉÉè** ½þÉä®úÉ ÊjÉEòÉähÉVÉÉʨÉjɦÉä¹ÉÖ ¶ÉʶÉxÉÉ ºÉ½þÉCEÇò{ÉÖjɶSÉäiÉ º´É{xÉä¹ÉÖ ºÉÖ®úiɨÉÉ{iÉÆ EÖòVɶSÉä±EòÉä{ÉäxÉ VÉÉMÉÊ®úiÉÆ** 6 ±ÉMxÉÊjÉEòÉähɺÉ{iɨÉä¹ÉÖ ¶ÉʶÉxÉÉ ºÉ½þÉCEÇò{ÉÖjÉ& κlÉiɶSÉäpùÉjÉÉè º´É{xÉä ¨ÉèlÉÖxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* SÉxpùºÉʽþiÉ& EÖòVÉ& κlÉiɶSÉäiÉ Eò±É½þÉkɪÉÉäVÉÉÇMÉ®Æú ´ÉnäùiÉÂ* @ñiÉÖ¨ÉnÂùpäùCEòÉhɴɶÉÉpùVɺ´É±ÉÉ {É®úºjÉÒ* iÉä¹ÉÖ ®úÊ´É& ºÉ SÉxpù& κlÉiɶSÉäiÉ ºjÉÒMÉÖÁº{ɶÉÇxÉÉÊnù ¨ÉèiÉÖxÉ®úʽþiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉSÉxpùÉä VÉÒ´É& κlÉiɶSÉä±ÉºÉʴɱÉɺɽþɺɪÉÖHÆò ¨ÉèlÉÖxÉÆ* iÉjÉ MɦÉÉæ±{ÉÊkÉ&* +lÉ´ÉÉ MɦÉǺjÉÒ¨ÉèlÉÖxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¤ÉÖvɶSÉäiÉ {É®úºjÉÒ ¨ÉèlÉÖxɨÉä´É* ¶ÉÖGòªÉÖiÉä SÉxpäù iÉä¹ÉÖ ¤É½ÖþºjÉÒºÉRÂóEòlÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ±ÉMxÉMÉiÉä ®úÊ´ÉiÉxɪÉä VÉÉʨÉjÉä ¦ÉÚʨÉxÉxnùxÉä ºÉ¦ÉªÉÆ <iÉ®äúiÉ®úɱɪɺlÉÉè ªÉÊnù ºÉÉè®úÉ®úÉè SÉ VÉÉMÉÊ®úiÉÆ** 7 ±ÉMxÉä ¨ÉxnùªÉÖiÉä ºÉ{iɨÉä EÖòVÉä +lÉ´ÉÉ ´ªÉiªÉªÉÉuùÉ SÉÉä®ú¦ÉªÉÉuùÉ +ÎMxɦɪÉÉuùÉ iɪÉÉä¤ÉDZɪÉÖiÉäxÉ VÉÉMÉ®Æú ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ´´ÉÇjÉ MÉiÉÉÊ´ÉiÉ®äúiÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉÉè ªÉÊnù VÉÉMÉÊ®úiÉÆ {ÉÚ´´ÉÇ´ÉiÉÂ** +Ϻ¨É¶SÉxpäù(+)xªÉiÉ®äúhÉ ªÉÖiÉä xÉɪÉÉÇ ºÉ½þÉjÉ Eò±É½þ& ºªÉÉiÉ ªÉ¨ÉEÖòVÉ®úÉʶɹÉÖ ¦ÉÞMÉÖVÉÉä ªÉÊnù {É®ú¶ÉªªÉÉκjɪÉÉä ´ÉÉSªÉÉ&** +κ¨ÉxÉ ±ÉMxɺÉ{iɨÉä ªÉ¨ÉEÖòVɪÉÉä®úxªÉiÉ®äúhÉ ªÉÖiɶSÉxpù& κlÉiɶSÉäzÉɪÉÉÇ ºÉ½þ Eò±É½Æþ ´ÉnäùiÉÂ* ±ÉMxÉä κlÉiɶSÉäiÉ {ÉÖ¯û¹ÉʴɹɪÉÉiÉÂ. ʨÉjÉ´ÉMMÉǺlÉä ¤ÉxvÉÖºjÉÒ. +ÉÊnùiªÉoù¹]äõ xÉÞ{ɺjÉÒ* ¶Éä¹Éè& ¤ÉÖvɶÉÊxÉ®úɽÖþʦÉ& {ÉɹÉhb÷Ò ºjÉÒ ´ÉHò´ªÉÉ** ʴɹɨÉä¹ÉÖ Oɽþ®úÉʶɹÉÖ ¨ÉèlÉÖxɨÉäEÆò Êuù´ÉÉ®úʨÉiÉ®újÉ ¤É½Öþ¶ÉÉä ʴɧɨɤɽÖþ³Æý ¦ÉÞMÉÖEÖòVÉ´ÉMMÉÉÇi¨ÉEäò ºÉÖ®úiÉÆ** GÚò®äúι´ÉÊiÉ* +lÉ ¨ÉèlÉÖxÉ|ɶxÉ +É®ú¦ªÉiÉä* iÉjÉ ªÉÊnù EòζSÉnÂù ¦ÉɪÉÉǨÉÉi¨ÉÊxÉ ®úHòÉÆ Ê´É®úHòÉÆ ´ÉÉ YÉÉiÉÖʨÉSUôÊiÉ SÉäkÉnùÉ =nùªÉ±ÉMxɴɶÉÉuùHò´ªÉÆ* {ÉÉ{ÉOɽþoù¹]äõ ±ÉMxÉä Ê´É®úHòÉ* ºÉÉ訪ÉOɽþoù¹]äõ ±ÉMxÉä ºÉÖ®úHòÉ* SÉxpäùhÉ {ÉÉ{ɪÉÖiÉoù¹]äõ ±ÉMxÉä Ê´É®úHòÉ* ¶ÉÖ¦Éoù¹]äõxÉ ¶É֦ɪÉÖiÉäxÉ ´ÉÉ où¹]äõ ±ÉMxÉä(+)xÉÖ®úHòÉ* SÉxpäùhÉ ®úʴɪÉÖiÉäxÉ ®úÊ´Éoù¹]äõxÉ ´ÉÉ où¹]äõ(+){ªÉxÉÖ®úHòÉ ¦É´ÉÊiÉ* SÉxpù´ÉSUÖôGòÉä(+)Ê{É ´ÉHò´ªÉ&* +ilÉÉÇxiÉ®äúhÉ SÉ ®ú´ÉÉè {ÉÉ{ɪÉÖiÉä {ÉÖ¯û¹É& κjɪÉÉ ¦ÉÖHòÉä ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ SÉxpù¶ÉÖGò´ÉÒÊIÉiÉ®úʽþiÉä(+)ºiÉä {ÉÉ{ɪÉÖiÉä ¨ÉèlÉÖxÉÆ xÉ ´ÉHò´ªÉÆ* +xªÉlÉÉ ´ÉHò´ªÉÆ* ®úÊ´É´ÉMMÉæ SÉxpäù κlÉiÉä ®úÊ´Éoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹É& ºÉÖ¦ÉMÉ&* ºÉÉ訪Éoù¹]õªÉÖiÉä ´ÉÉ SÉxpäù ºjÉÒ ºÉÖ¦ÉMÉÉ* B´ÉÆ iɪÉÉä& ºxÉä½Æþ SÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** º´ÉÊnù¶ÉÆ Oɽäþ |ɪÉÉiÉä º´ÉºlÉä SÉÉi¨ÉҪɪÉÉxªÉªÉÉxªÉä¹ÉÖ =SSÉÉÊ®úʨÉjÉxÉÒSÉɸɪÉähÉ iÉä¹ÉÉÆ ÎºjɪÉÉä ´ÉÉSªÉÉ&** UôjÉähÉÉÊ{É ºjÉÒ ÊxÉhhÉǪÉ& EòlªÉiÉä .EÖòVÉoù¹]äõ ´É䶪ÉÉ. SÉxpùoù¹]äõ ¥ÉÉÀhÉÒ. MÉÖ¯ûoù¹]äõ ¨ÉÎxjÉhÉÒ.¨Éä¹Éä +É°üfäø ´ÉÞζSÉEäò UôjÉä ´ÉÉ ´ÉÞζSÉEäò +É°üfäø ¨Éä¹Éä UôjÉä ´ÉÉ iɪÉÉä®ú{ªÉäEòκ¨ÉzÉÉ°üfäø UôjÉ®úɶÉÉè EÖòVÉä κlÉiÉä º´ÉEòÒªÉä MÉÞ½äþ º´ÉºjÉÒʦÉ& ºÉÆMɨÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¨Éä¹Éä ´ÉÞζSÉEäò ´ÉÉ +É°üfäø ʨÉlÉÖxÉ´ÉÞ¹ÉiÉÖ±ÉÉEòxªÉɺÉÖ BEò& UôjÉMÉiɶSÉäiÉ UôjÉ®úɶÉÉè ¤ÉÖvɶÉÖGòoù¹]äõ ´ÉÉ ¤ÉxvÉÖºjÉÒ* ¨Éä¹Éɹ]õ¨ÉªÉÉä®úxªÉä¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ UôjÉMÉiÉä¹ÉÖ ¶ÉjÉÉä¦ÉÉǪÉÉǪÉÉ& ºÉÆMɨÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨Éä´É ÊxÉ°ü{ªÉ ´ÉnäùiÉÂ* B´É¨ÉxªÉä¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ ´ÉnäùiÉÂ* =SSÉMÉiÉä {ÉÚVªÉÉ ºjÉÒ. xÉÒSÉMÉiÉä xÉÒSÉÉ iɯûhÉÒ** 5 +xÉäxÉ ºÉÖ®úiÉ|ÉEòÉ®ú =SªÉiÉä . xÉÒSɺlÉä xÉÒSɺjÉÒ ¦É´ÉÊiÉ* iÉäxÉ OɽäþhÉ Ê´É|ÉÉÊnù´ÉhhÉÉÇxÉ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ* OɽþκlÉÊiÉpäùCEòÉhÉÉEÞòËiÉ º´É¦ÉÉ´ÉÆ |É´ÉÞËkÉ SÉ ºjÉÒhÉÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +]õ´ÉÒIÉäjÉÉÊnùºÉ¨ÉÉMɨɦÉÚʨɨÉÖnùªÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ* Ê´É´Éɽþ|ɶxÉä(+){ªÉä´É¨Éä´É ´ÉnäùiÉÂ.

=tÉxÉÆ. MÉÖ®úÉä¥ÉÇÀÉ.EÖòVɺªÉ ®úÉIɺÉÉ&. {É\SɨÉä xÉÉ®úÒEòlÉÉ&* EòCEÇò]õÉƶÉÆ SÉiÉÖrùÉÇEÞòi´ÉÉ +É®úɨÉ&. SÉiÉÖilÉÇMÉiÉä MÉÞ½þÉ®úɨÉÉä näùªÉ&** Oɽþ®úÉʶÉʦÉÌ´ÉSÉɪÉÇ VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉ& {ÉÞSUôiÉä ¡ò±ÉÆ ¥ÉÚªÉÖ& ªÉ¨ÉºÉoù¶É¡ò±ÉÉä ®úɽÖþ& º´ÉÉʨɡò±ÉÉ ®úɶɪɺºÉ´´Éæ** 4 Oɽþ®úÉʶÉʦÉ̴ɨÉÞ¶ªÉ VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉ& |ɹ]Öõ& ¡ò±ÉÆ ¥ÉÚªÉÖ&* ªÉjÉ ®úɽþÉä& ¡ò±ÉÆ xÉÉäHÆò iÉjÉ ¶ÉxÉè ¶ SÉ®ú ¡ ò±É¨Éä ´ É ´ÉHò´ªÉÆ * Oɽþ ® ú Ê ½þ i É®ú É ¶ÉÒxÉɨÉÊ{É Oɽþ ´ ÉiÉ ¡ò±ÉÆ ´ÉHò´ªÉʨÉÊiÉ ºÉÉ´´ÉÇÊjÉEòÉä(+)ªÉÆ Ê´ÉÊvÉ&** ¨ÉxÉÖVÉOɽþ¦É´ÉxÉä¹ÉÖ Ê½þ ´ÉºjÉɦɮúhÉÉÊnù ºÉÎxiÉ näù´ÉÉxÉÉÆ xÉ ¦É´ÉÎxiÉ ¶Éä¹É®úÉʶÉOɽäþ¹ÉÖ ´ÉhhÉÉÇxÉ Oɽèþ¥ÉÚǪÉÉiÉÂ** 5 ¨ÉxÉÖ¹ªÉOɽþ®úÉʶɹÉÚÊnùiÉoù¹]äõ¹ÉÖ näù´ÉÉxÉÉÆ ´ÉºjÉɦɮúÉhɶɺjÉÉÊhÉ ºÉxiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* OɽþκlÉiÉpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ =ÊnùiÉpäùCEòÉhÉÆ ´ÉÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ´ÉºjÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶Éä¹É®úÉʶÉOɽäþ¹ÉÖ º´ÉÆ º´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* =SSÉMÉiɺªÉ näù´É´ÉuùnäùiÉÂ** ˴ɶÉÉvªÉɪÉ& ¨Éä¹Éä xÉÞ{ɺÉäxÉÉ{ÉÊiÉSÉÉä®úºlÉÉxÉÉÊxÉ {ÉÞSUôiÉä ¥ÉÚªÉÉiÉ MÉxvÉÉSUôÉnùxɨÉɱªÉSÉiÉÖ¹{ÉnùEò¹ÉÇEòEòlÉÉ ´É޹ɦÉä** 1 ªÉºªÉ EòºªÉÊSÉpùɶÉä¨Éæ¹ÉxÉ´ÉÉƶÉEäò =ÊnùiÉä ¡ò±É¨ÉÖSªÉiÉä .iÉkÉnÆù¶ÉEÆò iÉÉ´ÉnÂù¦ÉänùEÆò EÞòi´ÉÉ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ ¡ò±ÉÉÊxÉ ´ÉÉSªÉÉÊxÉ* ¨Éä¹ÉÉƶÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ ªÉlÉɺÉÆJªÉÆ ¡ò±ÉÉÊxÉ ´ÉÉSªÉÉÊxÉ* ¨Éä¹ÉÉƶÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ ®úÉVÉÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 34 IÉäjÉʨÉiªÉilÉÇ&** VÉÉʨÉjÉMÉiÉä SÉxpäù EÖòVÉä iÉÖ nù¶É¨Éä(+)lÉ´ÉÉ iÉÞiÉÒªÉäκ¨ÉxÉ ¶ÉÖGäò ¦ÉÚ¨ÉÉè ¶ÉªÉxÉÆ Eò±É½þÊxÉʨÉkÉäxÉ ºÉÆ´ÉÞkÉÆ** 9 VÉÉʨÉjÉMÉiÉä SÉxpäù nù¶É¨Éä iÉÞiÉÒªÉä ´ÉÉ EÖòVÉä κlÉiÉä κjɪÉÉ Eò±É½äþxÉ ¦ÉÚ¨ÉÉè ¶ÉªÉxÉÆ ºÉÆ´ÉÞkÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÖGäò ºÉ{iɨÉMÉä {ÉÚ´´ÉÇ´ÉiÉÂ* EÖòVÉä κlÉiÉä {É®úκjɪÉÉ Eò±É½äþxÉ ¦ÉÚ¨ÉÉè ¶ÉªÉxÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ½þÉä®úÉiÉÞiÉҪɺÉ{iɨÉSÉiÉÖilÉǦɴÉxÉä¹ÉÖ SÉxpù¶ÉÖGòÉè SÉäiÉ ʴÉtÉiÉ ´ÉºjÉSUäônÆù Eò±É½þÊxÉʨÉkÉäxÉ xÉÉ®úÒhÉÉÆ** 10 =HòºlÉÉxÉä¹ÉÖ SÉxpù¶ÉÖGòÉè BEòjÉ ÎºlÉiÉÉè SÉäiÉ Eò±É½äþxÉ ´ÉºjÉSUäônùÉä ´ÉHò´ªÉ&* iÉjÉ ºÉ{iɨÉä {ÉÖ¯û¹ÉOɽäþ ºjÉҴɺjÉSUäônù&* Ê´É{É®úÒiÉä Ê´É{É®úÒiÉÆ** BEòÉäxÉ˴ɶÉiªÉvªÉɪÉ& VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉä ´ÉxÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉxiÉ®úºÉÖ®úºÉkɨÉÉ Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õÉ& BiÉä SÉiÉÖ¹|ÉEòÉ®úÉ OɽþɴɱÉÉäEòxÉä VÉɪÉxiÉä** 1 BiÉä näù´ÉVÉÉiɪÉÉä OɽþɴɱÉÉäEòxÉä VÉɪÉxiÉä* |ɹ]Öõ¶SÉä¹]õÉEòÉ®úEò¨{ÉxÉÉÊnùʦɤÉÉÇvÉÉÆ YÉÉi´ÉÉ Oɽþ´É¶ÉÉpùÉʶɴɶÉÉuùÉ VÉÉÊiɦÉänÆù ´ÉnäùiÉÂ* SÉiÉÖ¹|ÉEòÉ®úÉ näù´ÉiÉÉ&* |ÉlɨÉÉä VªÉÉäÊiÉʹÉEòÉä MÉhÉ&* ºÉÚªÉÇSÉxpù´ÉiÉ VªÉÉäÊiɨ¨ÉǪÉÉ& |ÉiªÉIÉ°üÊ{ÉhÉ&* ÊuùiÉÒªÉÉä ´ÉxÉ´ÉɺÉÒ MÉhÉ& +ºÉÖ®ú¦ÉÖVÉÆMÉÉ {ÉÉiÉɳý´ÉÉʺÉxɶSÉ* iÉÞiÉÒªÉÉä ´ªÉxiÉ®úMÉhÉ& +ºÉÖ®ú¦ÉÖVÉMÉÉ& {ÉÉiÉɳý´ÉÉʺÉxɶSÉ* SÉiÉÖilÉÉæ nä ù ´ ÉMÉhÉ& º´ÉMMÉÇ ´ ÉÉʺÉxÉ&* ºÉ´´Éæ Oɽþ ® úÉʶɴɶÉÉn ù Y Éä ª ÉÉ&* EòlÉʨÉÊiÉ SÉä i É |ÉlɨÉMÉhɺªÉÉCEÇòEÖòVÉÉè SÉiÉÖ¹{ÉÉpùɶɪɶSÉ* ÊuùiÉÒªÉMÉhɺªÉ SÉxpù¶ÉÖGòÉè VɱɮúɶɪɶSÉ* iÉÞiÉÒªÉMÉhɺªÉ ¶ÉÊxÉ®úɽÚþ ºÉ®úÒºÉÞ{É®úÉʶɶSÉ* SÉiÉÖilÉÇMÉhɺªÉ MÉÖ¯û¤ÉÖvÉÉè Êuù{ÉÉpùɶɪɶSÉ* |ɶxÉEòɱÉä ʴɨÉÞ¶ªÉ¨Éä´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* B¹ÉÉÆ MÉiªÉxÉÚEòÊSÉxiÉɪÉɨÉ{ªÉÖ{ɪÉÉäMÉ&** ®úÉIɺÉÊ{ɶÉÉSɪÉIÉɺiÉlÉè´É ÊEòzÉ®úºÉ¦ÉÚiÉxÉÉMÉMÉhÉÉ& ¦ÉÉè¨ÉªÉ¨É¶ÉÖGò¤ÉÖvÉMÉÖ¯ûSÉxpäùι´ÉxpùÉä ®ú´ÉÉè näù´ÉÉ&** 2 {ÉÚ´´ÉÉæHòMÉhɺªÉ ʴɶÉä¹É& EòlªÉiÉä . ¤ÉÖvɺªÉ ʴɹhÉÖ&. ¶ÉªÉxÉÆ Gò¨ÉÉuùnäùiÉÂ** ˺ɽäþ(+)®úhªÉSÉiÉÖ¹{ÉnùnÖùMMÉÇMÉÖ½þɱÉäJªÉ´ÉºjÉMÉxvÉ´´ÉÉÇ& ¹É¹`äö ºÉ{iɨɮúɶÉÉè ¨ÉÉxÉiÉÖ±ÉɦÉhb÷¨ÉtÉÊxÉ** 3 . +¹]õ¨ÉMÉä ¤ÉʱÉnæùªÉ&. EÖòVɺªÉ ºÉÖ¥ÉÀhªÉ&. SÉiÉÖilÉæ ¨ÉèlÉÖxÉÆ. ºÉ{iɨÉMÉä xÉÞkÉÆ näùªÉÆ. ¶ÉÖGòºªÉ ªÉIÉÉ&. SÉxpùºªÉ nÖùMMÉÉÇ. +ÉSUôÉnùxÉÆ. ºÉÉè®úºªÉ ±ÉÉäEò{ÉɱÉÉ&* BiÉä Oɽþnäù´ÉiÉÉ&* iÉä¹ÉÉÆ ºlÉÉxÉ´ÉÉʺÉxÉÉä ´ÉÉ {ÉÚ´´ÉÉæHònäù´ÉiÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* iÉä¹´Éä´É SÉÉä®úºªÉ ÊxÉ´ÉɺÉ&* º´ÉEäòxpùMÉiÉä¹ÉÖ |ɹ]Öõ& EÖò±Énäù´ÉiÉÉ* =SSÉMÉiÉä ¸ÉÒ¯ûpù <iªÉÉÊnù O ÉÉÇ Á &* +xªÉjÉ ¤ÉxvÉÖ ¶ ÉjÉÖ M ÉiÉä ®úÉIɺÉÊ{ɶÉÉSÉ <iªÉÉÊnù * ʨÉjÉIÉä j ÉMÉiÉä ʨÉjÉ´ÉnùÉSÉ®úÊiÉ* ¶ÉjÉÖMÉiÉä ®úÉäMÉÉªÉ ¦É´ÉÊiÉ näù´ÉiÉÉ* GÚò®äú¹ÉÖ ±ÉMxɺÉ{iɨÉɹ]õ¨ÉMÉiÉä¹ÉÖ näù´ÉiÉÉʦɨÉǽþÉ{ÉÒb÷ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Oɽäþ ±ÉMxÉMÉiÉä |ÉÊiÉʤɨ¤ÉÆ näùªÉÆ.´ÉÞ¹ÉÉƶÉä ´ÉÞ¹ÉÉtƶÉä¹ÉÖ ªÉÉÊxÉ ºÉÎxiÉ ¡ò±ÉÉÊxÉ EòÒkªÉÇxiÉä . ¤ÉÖvɺªÉ ÊEòzÉ®úÉ&. MÉÖ®úÉä¦ÉÚÇiÉMÉhÉÉ&. ¶ÉxÉä Ê{ɶÉÉSÉÉ&. ®ú´ÉäÊ®úxpù&* BiÉä näù´ÉiÉÉ OɽþɴɱÉÉäEòxÉÉnÂù Ê´ÉYÉäªÉÉ ¤É±ÉªÉÖiÉäxÉ** ¸ÉÒ¯ûpùʴɹhÉÖnÖùMMÉÉÇ¥ÉÀEÖò¨ÉÉ®úɶSÉ ±ÉÉäEò{ÉɱɪÉÖiÉÉ& ¶ÉÖGòÉCEÇòºÉÉ訪ɶÉÒiÉMÉÖMÉÖ¯ûEÖòVɺÉÉè®äú¹ÉÖ VÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** 3 ¶ÉÖGòºªÉ ¸ÉÒ&. +Éè¹ÉvÉÆ. SÉÉä®úºlÉÉxÉÆ* ´ÉÞ¹ÉÉƶÉä MÉxvÉ&. ÊuùiÉҪɦÉÉMÉä Ê´ÉnÚù¹ÉEòÉtÉ&. iÉÞiÉҪɦÉÉMÉä xÉkÉÇEòÉ&. ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ&. ¶ÉÚpù&* ´ÉÞ¹ÉÉƶÉÆ {É\SÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ Gò¨ÉÉuùnäùiÉÂ** MÉxvÉ´´ÉǽþɺªÉxÉkÉÇEò¨ÉèlÉÖxÉxÉÉ®úÒEòlÉÉ ¦É´ÉäÎx¨ÉlÉÖxÉä +É®úɨÉÉätÉxÉÉè¹ÉvɶɪªÉÉ ®úɶÉÉè SÉiÉÖilÉæ ºªÉÖ&** 2 ʨÉlÉÖxÉÉƶÉÉänùªÉä iɨÉƶÉEÆò {É\SÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ |ÉlɨɦÉÉMÉä MÉxvÉ´´ÉÉÇ&. SÉiÉÖ¹{ÉÉiÉÂ. ºÉÚªÉǺªÉ ¨É½þÉnäù´É&. ¨ÉɱÉÉ.

ºÉÖ¾þiÉÂ. ʴɹɽþÉ* vÉxÉÖ®Æú¶ÉEÆò ºÉ{iÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ |ÉlɨÉä(+)¨¶Éä näù´ÉYÉ&. nÖùMMÉǨÉ|Énäù¶É&. ¨ÉiºªÉÆ. ¤ÉÖvɺªÉ ´ªÉÉÊvÉ&. ¨ÉnùEò®ú´ÉºiÉÚÊxÉ <ÊiÉ** EòÒ]õÉÎMxÉVÉÒÊ´ÉMÉÉ䨪Éʽþ¦ÉÉäVÉxÉʴɹɽþɺiÉÖ ´ÉÞζSÉEäò ±ÉMxÉä nèù´ÉYÉÊ´É|ÉMÉÖ¯û¨ÉɱªÉMÉxvÉɷɪÉÉävÉκjɪÉÉä xɴɨÉä** 4 ´ÉÞζSÉEòxÉ´ÉÉƶÉEäò ¹Ébä÷iÉÉÊxÉ ´ÉÉSªÉÉÊxÉ Gò¨ÉÉiÉÂ* |ÉlɨÉä EòÒ]õ&. ºÉ{{ÉÇ& ¦ÉÉäVÉxÉÆ. ¶ÉÖGòºªÉ Eò±É½þ&. MÉÖ¯û&. ¨ÉɱªÉÆ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 35 ˺ɽþÉƶÉÆ SÉiÉÖrùÉÇ EÞòi´ÉÉ +®úhªÉÆ. iÉÖ±ÉɪÉι]õ. ®ú´Éä¶SÉiÉÖ¹{ÉÉiÉÂ* +ªÉÆ ¶±ÉÉäEòÉä Ênù´ÉºÉEò®úºªÉäiªÉÉnäù& {ÉÖ®úºiÉɱ{ÉÊiÉiÉ&** 3 B´ÉÆ EäòiÉÖ®úɽÚþ YÉÉi´ÉÉ iÉɦªÉÉÆ ¡ò±É¨ÉÖSªÉiÉä . ´ÉÉtÆ Gò¨ÉÉnù´ÉMÉxiÉ´ªÉÆ* EÖÆò¦ÉÉƶÉÆ {É\SÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ nùÒPÉÇxÉJÉÉ&. +·ÉªÉÉävÉÉ&. nùÒPÉÇ®úÉä¨ÉÉ&.¦ÉÉè¨ÉºªÉ SÉÉä®úÊSÉxiÉÉ. ÊuùiÉÒªÉiÉÞiÉҪɪÉÉä& EòlÉɸɴÉhÉÆ ´ÉnäùÊnùÊiÉ EäòÊSÉuùnùÎxiÉ* BiÉÉÊxÉ ±ÉIÉhÉÉÊxÉ ¨ÉÖ½ÚþkÉæ¹ÉÖ ´ÉnäùÊuùuùÉÊxÉÊiÉ** BEò˴ɶÉÉvªÉɪÉ& Ênù´ÉºÉEò®úºªÉ {ÉÖ®úºiÉÉSSÉiÉÖilÉÇ®úɶÉÒ·É®úÉä ¦É´ÉÊiÉ EäòiÉÖ& ®úɽÖþ®úÊ{É {ÉÞ¹`öiÉ& ÊEò±É SÉiÉÖilÉÇ <¹]õÉä(+)CEÇòSÉÉ®ú´É¶ÉÉiÉÂ** 1 2 BEèòEòºªÉ OɽþºªÉ BEèòEòÊSÉxiÉÉ EòlªÉiÉä . MÉÖ½þÉ|É´Éä¶ÉÆ SÉ* EòxªÉÉƶÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ Gò¨ÉÉiÉ ±ÉäJªÉ´ÉºjÉMÉxvÉ´´ÉÉÇ <ÊiÉ* iÉÖ±ÉÉƶÉä Gò¨ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉÆ. =±{ɱÉÆ. MÉÉä¨ÉÒÊiÉ VɳÚýEò&. ºjÉÒ. MÉÖ®úÉä®úilÉÇ&. ¦ÉIªÉÉ&. SÉxpùºªÉ ¦ÉªÉÆ. iÉiÉÉä(+)ÎMxÉVÉÒÊ´ÉxÉ&. MÉxvÉ&.+CEÇò®úÉʶÉMÉiÉ& EäòiɱÉÇMxÉä ºªÉÉnÂù pä ù C EòÉhÉGò¨ÉÉn ù xÉÞ { É{ÉÚ V ÉÉÆ SÉÉilÉÇ ± ÉɦÉÆ SÉ ºÉ´´ÉÇ º ɨ{ÉËkÉ SÉ ´Énä ù i É * +ÉÐCEò®ú É ¶ÉÉè EäòiÉÖ±ÉÇMxÉMÉiɶSÉäiÉ Gò¨ÉÉiÉ ºlÉÉxɱÉɦÉÆ SÉÉilÉÇʺÉËrù SÉ {ÉÖjɱÉɦÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** ªÉ¨É®úÉʶɡò±ÉÆ ¶ÉÉèGäò nùɪÉÉnù¡ò±ÉÆ SÉ ªÉÖ´ÉÊiÉxÉɶÉÆ SÉ ºÉÉè®úºªÉÉäHÆò ¦ÉÉè¨ÉɱɪÉä(+)Ê{É SÉɪɺɺÉƪÉÖHÆò** 4 ¶ÉÖGòIÉäjÉMÉiɺªÉ EäòiÉÉäªÉǨɮúɶªÉÖHò¡ò±ÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* <nù¨ÉÊ{É ´É޹ɦɴÉxÉä nùɪÉÉnùMÉÞ½þ±ÉɦÉÉÊnù ´ÉnäùiÉÂ* iÉÖ±ÉɱÉMxÉä ºjÉÒxÉɶÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÉè®úIÉäjÉMÉiɺªÉ EäòiÉÉä& ¡ò±ÉÆ EÖòVÉIÉäjÉMÉiɺªÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* <nù¨É{ªÉÊvÉEÆò ®úÉäMÉÆ SÉ ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** ¤ÉÉèvÉä(+)¨¤É®úÉilÉÇxÉɶÉÆ SÉÉxpäù xÉÞ{ɦÉÒÊiÉ{ÉÖjÉxÉɺÉÉè SÉ ´ªÉÉËvÉ MÉÞ½þºªÉ xÉɶÉÆ MÉÖ¯û®úÉʶÉMÉiÉä ¦É´ÉÊiÉ EäòiÉÉè** 5 ¤ÉÉèvÉä ʨÉlÉÖxÉMÉiɺªÉ EäòiÉÉä& +ƤɮúxÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* EòxªÉÉMÉiɺªÉÉilÉÇxÉɺÉÆ* SÉÉxpäù EòCEÇò]õMÉiɺªÉ ºÉÚªÉǽþÉä®úɪÉÉÆ xÉÞ{ɦɪÉÆ SÉxpù½þÉä®úɪÉÉÆ {ÉÖjÉxÉɶÉÆ MÉÖ¯û®úÉʶÉMÉiÉGò¨É´É¶ÉÉnÂù ´ªÉÉËvÉ MÉÞ½þxÉɶÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÞMÉÖSÉxpùɨɮúMÉÖ®ú´ÉÉä ªÉÊnù ±ÉMxÉMÉiÉÉ& ºªÉÖ®újÉ EòɱɴɶÉÉiÉ EÖò´´ÉÇxiªÉÉYÉÉÆ {ÉÚVÉÉÆ Ê¨ÉjÉÉilÉÈ ªÉÖ´ÉÊiÉ{ÉÖjɺɨ{ÉËkÉ** 6 +jÉ EäòiÉÖ±ÉMxÉä EäòiÉ֦ɴÉxÉä ´ÉÉ ºÉ½þκlÉiÉÉ& ¶ÉÖGòSÉxpùVÉÒ´ÉÉ& +ÉYÉÉÊnù¡ò±ÉÉÊxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* iÉjÉÉYÉÉÆ {ÉÚVÉÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ¶ÉÖGò&* ʨÉjÉÉilÉÇʺÉËrù ªÉÖ´ÉÊiɱÉɦÉÆ SÉ SÉxpù&* MÉÖ¯û& {ÉÖjɱÉɦÉÆ ºÉ¨{ÉËkÉ SÉ** ªÉÊnù ¦É´ÉÊiÉ EäòiÉÖÊ®úxnÚù¶ÉxɺÉÉä®äúEäòxÉ ºÉƪÉÖiÉÉä ±ÉMxÉä VÉxɪÉÊiÉ MɦÉÉæ±{ÉËkÉ ºÉÉè®úÉ®úªÉÖiÉÉä Ê´ÉxÉɶɪÉÊiÉ** ®úÊ´ÉMÉiÉ®úɶÉä& {ÉÖ®úºiÉÉSSÉiÉÖilÉÇ®úɶªÉÊvÉ{ÉÊiÉ& EäòiÉÖxÉÉÇ¨É ¦É´ÉÊiÉ* {ɶSÉÉSSÉiÉÖilÉÇ®úɶÉÒ·É®úÉä ®úɽÖþ¦ÉÇ´ÉÊiÉ* ®úÊ´ÉSÉÉ®ú´É¶ÉÉiÉ YÉäªÉÉè** SÉÉä®ú¾þiÉÉilÉÇEò±É½þ´ªÉÉÊvɦɪÉSÉiÉÖ¹{ÉnùÉä ªÉlÉÉGò¨É¶É& +É®ú¶ÉxÉè¶SÉ®úMÉÖ¯û¦ÉÞÎM´ÉxnÖùVɶÉÒiÉÉƶÉÖºÉÚªÉÉÇhÉÉÆ** ªÉtCEÇòMÉiÉä EäòiÉÖ±ÉÇMxÉä xÉÞ{ɨÉÉxɱÉɦɺɨ{ÉËkÉ ºlÉÉxÉÉilÉÇ{ÉÖjɱÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ EäòiÉÖªÉÇnùÉÐCEòMÉÞ½äþ** 7 MɦÉÇ|ɶxÉä ºÉnùºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ* iÉjÉ EäòiÉÖ& SÉxpù¶ÉÖGòªÉÉä®äúEäòxÉ ªÉÖiɶSÉäiÉ MɦÉÈ VÉxɪÉÊiÉ* iÉÉè v´ÉVɽþºiÉpäùCEòÉhɺlÉÉè B´É¨Éä´É ´ÉnäùiÉÂ* EäòiÉÖ& {ÉÉ{ÉOɽþªÉÖiɶSÉäiÉ MɦÉÇxÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* BEäò SÉxpù¶ÉÖGòªÉÉä®äúEäòxÉ ªÉÖiÉÉä ¤ÉÖvɶSÉäiÉ MɦÉÈ EÖò¯ûiÉä {ÉÉ{ɪÉÖiɶSÉäzÉɶɪÉiÉÒÊiÉ ´ÉnùÎxiÉ** EäòiÉÖ& ¶É¶ÉÉRÂóEòªÉÖHòÉä ¦ÉÞM´ÉÆÊMÉ®úºÉÉä®úlÉèEòiÉ®úªÉÖHò& EÖò¯ûiÉä MɦÉÉæ±{ÉËkÉ VÉÉiɨɮúÉäMÉÆ ¤É±ÉÉä{ÉäiÉ&** 8 ¶É¶ÉÉRÂóEòªÉÖHò& EäòiÉÖ& ¦ÉÞM´ÉÆÊMÉ®úºÉÉä®äúEäòxÉ ªÉÖiɶSÉäiÉ MɦÉÉæ±{ÉËkÉ EÖò¯ûiÉä* EäòiÉÖ´ÉnÂù ¤ÉÖvɶSÉänÂù MɦÉǺlɺªÉ ´ÉÉ VÉÉiɺªÉ ´ÉÉ +®úÉäMÉÆ ºÉÖJÉÆ YÉäªÉÆ** {ÉÖjɺªÉ ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÆ EÖò¯ûiÉä ®úVÉxÉÒºÉÚxÉÖxÉÉä{ÉäiÉ& MÉÞ½þ¨ÉÊ{É ÊVÉiɨÉÆMÉxɪÉÉ |ɹ]ÖõMÉǨÉxÉÆ SÉ ÊxÉqæù¶ªÉÆ** 9 . Ê´É|É&. ¶ÉxÉè¶SÉ®úºªÉ ¾þiÉpù´ªÉÆ. xÉ®úªÉÖM¨ÉÆ Gò¨ÉÉiÉ YÉäªÉÆ** ®ú¨ÉhÉҪɰü{ÉxÉÉ®úÒºÉÖ¾þnÖù±{ɱɨÉiºªÉ{ÉRÂóEòVÉÉÊxÉ ZɹÉä EòÊlÉiÉÉ ±É¤vÉÉ où¹]õɶSÉèiÉä ®úɶªÉƶÉEèòYÉæªÉÉ&** 6 ¨ÉÒxÉÉƶÉÆ {É\SÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ |ÉlɨÉÉƶÉä ®ú¨ÉhÉҪɰü{ÉÆ xÉÉ®úÒ. {ÉÖ¯û¹É&. ´ÉÞrù&. {ÉRÂóEòVÉÆ* BiÉä¹ÉÉÆ EòÊlÉiɴɺiÉÚxÉÉÆ EòlÉÉ ´ÉÉ ±ÉɦÉÆ ´ÉÉ nù¶ÉÇxÉÆ ´ÉÉ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +ƶÉEòÉänùªÉä ®úɶªÉÖnùªÉä ´ÉÉ ´ÉHò´ªÉÆ iɪÉÉä¤ÉDZɪÉÖiÉäxÉ* ªÉκ¨ÉxÉ EòϺ¨ÉζSÉnÂù ®úɶÉÉè |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä EòlÉÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ÊuùiÉÒªÉ päùCEòÉhÉÉänùªÉä ±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉÞiÉÒªÉpäùCEòÉhÉÉänùªÉä nù¶ÉÇxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ{iɨÉä OɽþªÉÖHäò nù¶ÉÇxÉÆ. SÉiÉÖ¹{Énù&. ¦ÉÉhbÆ÷. {ÉɹÉhb÷Ò. ºjÉÒ* ªÉlÉÉƶɨɴÉMÉxiÉ´ªÉÆ** ¨ÉEò®äú ¨ÉèlÉÖxÉ{ÉɹÉÎhb÷´É޹ɦÉIªÉÉÊhÉ ´ÉÉtEòÊlÉiÉÉÊxÉ nùÒPÉÇxÉJÉnùÒPÉÇ®úÉä¨É{ÉÖ¯û¹ÉºjÉÒxÉ®úªÉÖMÉÆ Gò¨ÉÉzÉäªÉÆ** 5 ¨ÉEò®úÉƶÉÆ {É\SÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ ¨ÉèlÉÖxÉÆ.

SÉ ÊSÉkɺɨ¨ÉÉä½Æþ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** ºÉÉè®äúhÉÉilÉÇÊ´ÉxÉɶÉÉä Ê´Énäù¶ÉMɨÉxÉÆ SÉ ÊSÉkɺɨ¨ÉÉä½þ& ¦ÉÞMÉÖhÉÉ ºÉʽþiÉÉä ®úÉäMÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ½þÉËxÉ SÉ xÉÉ®úÒhÉÉÆ** 7 +lÉ ®úɽÖþ& ºÉÉè®úºÉʽþiÉÉä ±ÉMxÉMÉiɶSÉänùilÉÇxÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* GòÉävÉÉÊuùnäù¶ÉMɨÉxÉÆ SÉ ¦É´ÉÊiÉ* ¦ÉÞMÉÖhÉÉ ªÉÖiÉÉä ¦ÉɪÉÉÇ®úÉäMÉÆ xÉÉ®úÒhÉÉÆ ¨É®úhÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ** EòɪÉÉÇilÉxÉɶɨÉɽÖþ¤ÉÖÇvɺªÉ ¶ÉÖGòºªÉ SÉÉÆMÉxÉÉxÉɶÉÆ ¤É½ÖþiÉ®úºÉÖiÉÉilÉDZÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ºÉÉè®úºªÉ ´É䶨ÉMÉiÉ&** 1 4 8 ®úɽÖþ®Âú ¤ÉÖvÉIÉäjɱÉMxÉMÉiÉÉä(+)ilÉÇxÉɶÉÆ EòɪÉÇxÉɶÉÆ Eò®úÉäÊiÉ <ÊiÉ ºÉ´´Éæ +ɽÖþ&* ¶ÉÖGòºªÉ +ÆMÉxÉÉxÉɶÉÆ ºÉÉè®ú´É䶨ÉÊxÉ ¤É½ÖþiÉ®úºÉÖiÉÉilÉDZÉɦÉÆ Eò®úÉäÊiÉ** +ÆMÉxÉJÉÉƤɮú½þÉËxÉ EòɪÉÇÊ´ÉxÉɶÉÆ Eò®úÉäÊiÉ MÉÞ½þnùɽÆþ xÉÒSÉVÉxÉ䦪É& {ÉÚVÉÉÆ Ê{ÉiÉިɮúhÉÆ SÉÉCEÇò®úÉʶÉMÉiÉ&** 9 .ªÉÊnù iÉnùÉänùªÉÊiÉ iÉnùÉ SÉÉä®únù¶ÉÇxÉÉilÉÇxÉɶÉÉè ¦É´ÉiÉ& Ê´Énäù¶ÉMɨÉxÉÆ .SÉÉä®úºÉ¨ÉÉMɨÉnÚù¹ÉhÉi´ÉÆ SÉ {ÉixÉÒpùÉä½Æþ SÉ Ê´Énäù¶ÉMɨÉxÉÆ SÉ |ɹ]Öõ& ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** Êuù˴ɶÉÉvªÉɪÉ& +lÉ ¦ÉÉè¨ÉªÉÖiÉÆ ®úɽÖþIÉäjÉÆ ½þÉä®úÉMÉiÉÆ ªÉnùÉ ¦É´ÉÊiÉ +ilÉÇʴɪÉÉäMÉÆ EÖò¯ûiÉä(+)xªÉäxÉ SÉ ªÉÉäVɪÉiªÉɶÉÖ** 3 näù½þʴɶÉä¹É& {ÉÚ´´ÉÉæHò&* iÉκ¨ÉxÉ ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÆ SÉ ºÉnùÉ EÖò¯ûiÉä uùªÉÉä®äúEòªÉÖHò <ÊiÉ** Eä ò iÉÖ º ºÉÉè ® ä ú h É ºÉ½þ É ä Ê nù i ɶSÉä i É MÉÞ ½ þ n ù ½ þ x ÉÆ SÉÉä ® ú ¦ ɪÉÆ SÉ Ê´ÉkÉxÉɶÉÆ SÉ ´Énä ù i É * EäòiÉÖ¦ÉÉê¨É´ÉÒÊIÉiɶSÉä±É {É®úªÉÉäʹɱºÉÆMɨÉÆ ´ÉnùÎxiÉ** ¦ÉÞMÉÖ®úɶÉÉ´ÉƶÉä ´ÉÉ EäòiÉÖ±ÉÇMxÉä ®ú½þºªÉºÉRÂóEòlÉxÉÆ ªÉÊnù où¹]õÉä(+)CEÇòºÉÖiÉäxÉ iÉÖ nùɺªÉÉ MÉÖ¯ûªÉÉäʹÉiÉÉÆ SÉÉäHÆò** Eò±É½Æþ EòɪÉÇÊ´ÉPÉÉiÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉʴɪÉÉäMÉÆ iÉlÉÉäiºÉÖEòi´ÉÆ SÉ näù½þʴɶÉä¹É ´ÉÉiÉÆ EÖòVɤÉÖvɪÉÖHò& ºÉnùÉ EÖò¯ûiÉä** 2 ÊjɹÉÖ ´ÉÉ ºÉ{iɺÉÖ ¨ÉɺÉä¹ÉÚ±{ÉÉnùªÉiÉÒxnÖù®úºÉÞ®úºÉÞVɨÉÆMÉä¹ÉÖ =ÊnùiɶSÉänÂù ¦ÉÉè¨ÉMÉÞ½äþ iÉSSÉäpùɽþÉäMÉÞǽÆþ ¦É´ÉÊiÉ** ¦ÉÉè¨ÉMÉÞ½äþ ®úɽÖþMÉÞ½þºÉÆYÉä SÉxpù¨ÉÉ =ÊnùiɶSÉänÂù ªÉäxÉ EäòxÉ |ÉEòÉ®äúhÉ |ɹ]Öõ®ÆúMÉÉpÖùÊvÉ®ú»ÉÉ´ÉÆ VÉxɪÉÊiÉ =±{ÉÉnùªÉÊiÉ SÉxpù&* iÉÞiÉÒªÉä ¨ÉɺÉä ºÉ{iɨÉä ´ÉÉ* VÉx¨É¹É¹`öɹ]õ¨Éä¹ÉÖ ´ÉÉ ªÉÖiÉä SÉxpäù ¯ûÊvÉ®ú»ÉÉ´ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ** ´ÉÉiÉ´ªÉÉËvÉ VÉxɪÉÊiÉ xÉɪÉÉǶSÉxpùÉä(+)jÉ MÉÖ¯ûªÉÖiÉä ±ÉMxÉä ¡ò±É¨ÉäiÉnäù´É ´ÉÉSªÉÆ xÉè¶ÉÉEòÊ®úhÉÉänùªÉºlÉäxÉ** +lɶɤnù& {ÉÖxÉ´ÉÞÇÊkÉ´ÉSÉxÉ&* EÖòVɪÉÖiÉÆ ®úɽÖþ ¦É´ÉxÉÆ ±ÉMxÉMÉiÉÆ SÉänùilÉÇʴɪÉÉäMÉÆ EÖò¯ûiÉä* pù´ªÉºÉƦɴÉÆ SÉ xÉɶÉÆ SÉ ÊIÉ|ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** 5 ®úɽÖþIÉäjÉä ±ÉMxÉä MÉÖ¯ûºÉʽþiɶSÉxpùÉänùªÉ¶SÉänÂù xÉɪÉÉÇ ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¦ÉʴɹªÉÊiÉ* +lÉ SÉxpùÉä ®úɽÖþIÉäjÉä ±ÉMxÉä ¤ÉÖvÉäxÉ ºÉ½þ ªÉÖiɶSÉänÆùMÉxÉɪÉÉ& ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÆ B´É ´ÉnäùiÉÂ** SÉÉä®äúIÉhÉÉilÉÇxÉɶÉÉè Ê´Énäù¶ÉMɨÉxÉÆ SÉ ÊSÉkɺɨ¨ÉÉä½Æþ ®úÊ´ÉMÉÊiɴɶÉäxÉ ®úɽÖþ±ÉÇMxÉä ¦ÉÉè¨ÉɱɪÉä EÖò¯ûiÉä** 6 ®úÊ´ÉMÉiªÉÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò®úɽÖþ¦ÉÉê¨ÉɱɪɺlÉÉä .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 36 EäòiÉÖ¤ÉÖÇvÉäxÉ ªÉÖHò¶SÉäiÉ VÉÉiɺªÉ {ÉÖjɺªÉ ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* MÉÞ½Æþ ´ÉÉ ¦ÉɪÉǪÉÉ ÊVÉiÉÆ* MɨÉxÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäkÉnÂù¦É´ÉiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ªÉÊnù ºÉÉè®úªÉÖiÉä ±ÉMxÉä {ÉÚ´´ÉÉæHò¡ò±ÉäxÉ MɦÉÇxÉɶɨÉÊ{É EòlɪÉÊiÉ MÉÖ¯ûhÉÉ ªÉÖHò& {ɶSÉɱ±ÉɦÉÆ |É´ÉÞÊrùEò®Æú** |ɨÉnùɦÉÉäVÉxÉMɦÉÉæ±{ÉËkÉ ¶ÉÖGäòhÉ EäòiÉÖ¯ûÊnùiɶSÉäiÉ ¤ÉxvÉxɨɮúhÉÆ EÖò¯ûiÉä EòxÉEòÊ´ÉxÉɶÉÆ SÉ ¦ÉÉè¨ÉäxÉ** ºÉÉè®úªÉÖiÉä ®úɽÖþIÉäjÉä ±ÉMxÉMÉiÉä {ÉÚ´´ÉÉæHò¡ò±ÉäxÉ ºÉ½þ MɦÉÇxÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* B´ÉÆ ºÉÉè®úMÉÖ¯ûªÉÖHò¶SÉäiÉ {ɶSÉɱ{ÉÖxÉ& {ÉÖjɱÉɦÉÆ* Eò®úÉäÊiÉ |É´ÉÞËrù SÉ** 10 EäòiÉÖ& ¶ÉÖGäòhÉ ºÉ½þÉäÊnùiɶSÉäiÉ |ɨÉnùɱÉɦÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉÆ MɦÉDZÉɦÉÆ SÉ EÖò¯ûiÉä* ªÉÊnù EäòiÉÖ& ¦ÉÉè¨ÉäxÉ ºÉ½þÉäÊnùiɶSÉäiÉ ¤ÉxvÉxÉÆ ¨É®úhÉÆ EòxÉEòÊ´ÉxÉɶÉÆ ´ÉÉ Eò®úÉäÊiÉ* +ÎMxɦɪÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ** ºÉÉè®äúhÉ ªÉÖiÉ& EäòiÉÖMÉÞǽþnù½þxÉÆ Ê´ÉkɺÉÊzÉ®úÉävÉÆ SÉ ¦ÉÉè¨ÉäxÉ ´ÉÒÊIÉiÉÉä(+)ºÉÉè {É®úªÉÉäʹɱºÉÆMɨÉÆ ´ÉnùÎxiÉ** 11 12 ¦ÉÞMÉÖ®úɶÉÉè iÉnƶù Éä ´ÉÉ ÎºlÉiÉ EäòiÉÖ¯ûÊnùiɶSÉäiÉ ºjÉÒ®ú½þºªÉºÉRÂóEòlÉxÉÆ ¨ÉèlÉÖxɺÉRÂóEòlÉxÉ|ɺÉÆMÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉ EäòiÉÖ& ¶ÉxÉè¶SÉ®úoù¹]õ¶SÉäiÉ nùɺªÉÉ ´ÉÉ MÉÖ¯ûªÉÉäʹÉiÉÉ ´ÉÉ ¨ÉxnùκlÉiÉÉƶɴɶÉÉiÉ EòlɪÉäiÉÂ** ºjÉÒ®úʽþiÉÆ VÉÉMÉ®úhÉÆ Ê´É´ÉÉnù¨É¨É®úMÉÖ¯û¶ÉÖGò¤ÉÖvÉoù¹]äõ MÉÖ¯ûSÉxpù´ÉÒIÉhÉɦªÉÉÆ ´ÉnùxiªÉ±ÉRÂóEòÉ®ú±ÉɦÉÆ SÉ** 13 {ÉÚ´´ÉÉæHòEäòiÉÉè Gò¨ÉähÉ MÉÖ¯û¶ÉÖGò¤ÉÖvÉoù¹]äõ ºjÉÒ®úʽþiÉÆ º´É{xÉÆ Eò±É½þÉVVÉÉMÉ®úhɶSÉÉänÂùOÉɽÆþ SÉ ´ÉÉnÆù SÉ MÉÖ¯û¶ÉÖGò¤ÉÖvÉÉxÉÉÆ Gò¨ÉÉiÉ jÉÒhªÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÊnù EäòiÉÖ®äúEò®úÉʶÉMÉiÉÉè SÉxpùVÉÒ´ÉÉè ´ÉÒIÉiÉä iÉnùÉ +±ÉRÂóEòÉ®úÉÊnù±ÉɦÉÆ SÉEòÉ®úÉx¨ÉèlÉÖxÉÆ SÉ ¦É´ÉÊiÉ** SÉÉä®úºÉ¨ÉÉMɨÉnÚù¹ÉhÉ{ÉixÉÒpùÉä½Æþ Ê´Énäù¶ÉMɨÉxÉÆ SÉ ªÉtjÉ {ÉÉ{ɪÉÖHòÉä nùnùÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÞSUô¨ÉÉxÉɪÉ** 14 EäòiÉÖ& {ÉÉ{ɪÉÖHò¶SÉänäùiÉÉÊxÉ Oɽþ´É¶ÉÉuùnäùiÉ .

¶ÉÖ ¦ ÉÉxɦÉɪÉÖ H ä ò SÉxpä ù =nù ª É®ú É Ë¶É {É\SÉvÉÉ EÞ ò i´ÉÉ |ÉlɨɦÉÉMÉÉänùªÉä ºÉÖ¨ÉxÉ&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 37 ®úɽÖþ®úCEÇò®úɶªÉÖÊnùiÉÉä MÉÞ½þnùɽÆþ SÉ +vɨÉVÉxÉ䦪É& {ÉÚVÉÉÆ Ê{ÉiÉިɮúhÉÆ SÉ Eò®úÉäÊiÉ** ºÉ¨{ÉÉnùªÉÊiÉ ºlÉÉxÉÆ ¨ÉÉxÉÆ pù´ªÉÆ SÉ MÉÖ¯ûMÉÞ½äþ ±ÉMxÉä SÉxpùÉ´ÉɺÉä VÉxɪÉÊiÉ {ÉÚVÉÉÆ {ÉÒb÷ÉÆ VÉxÉxªÉɶSÉ** 10 ®úɽÖþºÉʽþiÉä MÉÖ¯ûMÉÞ½äþ ±ÉMxÉä ºlÉÉxÉÆ ¨ÉÉxÉÆ pù´ªÉÆ SÉ ºÉ¨{ÉÉnùªÉÊiÉ ºÉ\VÉxɪÉiÉÒÊiÉ* SÉxpù®úÉʶÉMÉiÉ& ºÉ´´ÉÇVÉxÉ{ÉÚVÉÉÆ ¨ÉÉiÉÞʴɪÉÉäMÉÆ SÉ** ÊjÉ˴ɶÉÉvªÉɪÉ& ®úÊ´ÉMÉiÉ®úɶÉÉ´ÉÖÊnùiÉä iÉnùxÉxiÉ®ú¨ÉÖnùªÉMÉä iÉÖ ¦ÉÞMÉÖªÉÖHäò EòxÉEòºªÉ ʺÉÊrùxÉɶÉÉè ¦É´ÉiÉ <ÊiÉ ¥ÉÀ¶ÉÉèhb÷¨ÉiÉÆ** 1 2 ¶ÉÖGòÉnÂù ÊuùiÉҪɮúɶÉÉè ¦ÉÉè¨ÉªÉÖiÉä +lÉ´ÉÉ ¦ÉÉè¨ÉÉnÂù ÊuùiÉÒªÉä ºÉÉè®úªÉÖiÉä |ÉlɨɮúɶÉÉè iɪÉÉäºiÉÉ©ÉÊ´ÉxÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ÊuùiÉÒªÉä jÉ{ÉÖ±ÉɦÉ& +ilÉÉÇnäù´ÉÉx´É乪É&* ºÉÉè®ú±ÉMxÉä ÊuùiÉÒªÉä ¤ÉÖ v ɪÉÖ H ä ò +ªÉÉä ± ÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖ v ɱÉMxÉä uù É nù ¶ Éä +ªÉºÉÉä xÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉÖrùɪɺɨÉɪÉÖvÉʨÉiªÉilÉÇ&* BiÉSUÂô±ÉÉäEòuùªÉÉilÉÇ&* ¥ÉÀ¶ÉÉèhb÷ÉSÉɪÉǨÉiÉÆ** Oɽþ{ÉÊiɱÉMxÉä xÉɶɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ EÖòVɺªÉ ¨ÉÞiªÉ֦ɪÉÆ ®úʴɦÉÖvɪÉÉä& EòÒ]õ¦ÉªÉÆ ¤ÉÖvɱÉMxÉä ¤ÉxvÉÖºÉÖiÉxÉɶÉ&** 3 Oɽþ{ÉÊiÉ®úÉÊnùiªÉ&* iɺªÉÉänùªÉä SÉiÉÖ¹{Éɱ±ÉɦÉÆ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäiÉ {ÉÚ´´ÉÉÇÐVVÉiÉÉxÉÉÆ xÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* EÖòVɱÉMxÉä ¨ÉÞiªÉ֦ɪÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÚªÉǤÉÖvɪÉÉä±ÉÇMxÉä EòÒ]õVÉÊxÉiÉÆ ¦ÉªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¤ÉÖ v ɱÉMxÉä ¤ÉxvÉÖ º ÉÖ i ÉxÉɶÉÆ * +iªÉxiÉÆ ¤É±É½þÒxɺªÉ OɽþºªÉ ¡ò±É¨Éä i ÉiÉ * xÉÒSɶÉjÉÖIÉäjɨÉÚføMÉiɺªÉäiªÉilÉÇ&** ªÉÊnù MÉÖ¯û¯ûSSɺlÉÉxÉä ±ÉMxÉMÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ SÉxpùºÉƪÉÖHò& |ÉÒÊiɶSÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ ±ÉɦÉÆ {ÉIÉähÉ ºÉ\VÉxɪÉäiÉÂ** 4 ªÉÊnù MÉÖ¯û& VÉÒ´É =SSÉä EòCEÇò]õ±ÉMxÉMÉiÉÉä ±ÉMxÉä ¦É´ÉÊiÉ.ºÉSÉxpä ù MÉÖ ® ú É è ±ÉMxÉMÉiÉä =ÊnùiÉ®úÉʶÉpäùCEòÉhÉGò¨ÉähÉ ´ÉÊ®ú¹`ö¦ÉÉäMÉÆ ´ÉÊ®ú¹`öÉilÉÈ ´ÉÊ®ú¹`öªÉÖ´ÉÊiÉ& ¨ÉÖJªÉºjÉÒ BiÉä¹ÉÉÆ ±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉäxÉè´ÉÉänùªÉäxÉ ¦ÉÖHòÉè MÉÉä®úºÉ¤É½Öþ³Æý SÉ <¹]õ´ÉÉkÉÉÈ SÉ <¹]õEòlÉÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* +ÉÊnù¶É¤näùxÉ . xÉ Eäò´É±ÉÆ SÉxpùªÉÖiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ ªÉnùÉ iÉnùÉ ºÉ´´ÉÉ榪É& |ÉÒÊiÉ®Âú ¦ÉʴɹªÉÊiÉ iÉκ¨ÉxÉ ªÉÉäMÉä SÉiÉÖ¹{ÉnùÉxÉÉÆ {ÉIÉähÉ ªÉÚiÉäxÉ ºÉ\VÉxɪÉäiÉ ±ÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ** SÉiÉÖʹɶÉÉvªÉɪÉ& +Étä SÉ ºÉÆ|ɪÉSUôÊiÉ ºÉÖ¨ÉxɺjÉÒMÉxvɦÉIªÉ°ü{ÉÉÊhÉ 1 +xɦÉɪÉÉä M É¡ò±É¨ÉÖ S ªÉiÉä . ÊuùiÉҪɦÉÉMÉÉänùªÉä ºjÉÒ±ÉɦÉÆ. nù¶ÉÇxɨÉlÉ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* xÉÞMÉÞ½äþ {ÉÖ¯û¹É®úɶÉÉè SÉxpäù κlÉiÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉä ´ÉÉ Eò±É½þ¨Éä´É ¦É´ÉÊiÉ* {ÉÉ{ÉOɽþÉxɦÉɪÉɨÉÊ{É Eò±É½Æþ {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉɦÉÉxÉɨÉÊ{É ½þÉÊxɶSÉ ¦É´ÉÊiÉ* +É°üfäøxÉÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ** ºjÉÒ®úÉʶɹÉÖ ¦ÉÞMÉÖ¶ÉʶÉxÉÉä½þÉæ®úɪÉÉÆ {ÉÞSUôiÉÒ¹ÉÖ xÉÉ®úÒ¹ÉÖ xÉɪÉÉÇ ±ÉɦÉÉä ´ÉÉSªÉÉä nùɺªÉÉ xÉÒSɺlɪÉÉä±ÉÉǦÉ&** +ÉÊnù i ªÉκlÉiÉ®ú É ¶ÉÉ´ÉÖ Ê nù i Éä iÉnù x ÉxiÉ®Æ ú Êuù i ÉÒªÉ ®ú É ¶ÉÉ´ÉÖ Ê nù i Éä ¦ÉÞ M ÉÖ ª ÉÖ H ä ò ºÉÊiÉ iÉjÉÉÊnùiªÉÉänùªÉä º´ÉhhÉÇʺÉÊrù¦ÉÇ´ÉÊiÉ* +lÉ ¶ÉÖGòªÉÖiÉä ±ÉMxÉMÉiÉä ºÉÖ´ÉhhÉÇxÉɶÉÉä ¦É´ÉÊiÉ** ¶ÉÖGòÉnùÊ{É ¦ÉÉè¨ÉªÉÖiÉä ¦ÉÉè¨ÉɱºÉÉèÊ®úºiÉiÉ& {É®Æú ºÉÉ訪É& +ÉtºiÉÉ©ÉÊ´ÉxÉɶÉÉä ¤ÉÖvɺªÉ xÉɶÉÉä ¦É´ÉiªÉªÉºÉ&** =bÖ÷{ÉÊiÉ®úxɦÉɪÉÉäMÉä Eò±É½Æþ xÉÞMÉÞ½äþ ʴɱÉMxÉä ´ÉÉ** 2 ªÉÖM¨É®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiɪÉÉä& º´É½þÉä®úÉκlÉiɪÉÉä& ¶ÉÖGòSÉxpùªÉÉä®úxªÉiɨɺªÉÉänùªÉä ªÉÊnù xÉÉ®úÒ¹ÉÖ {ÉÞSUôiÉÒ¹ÉÖ ¨ÉèlÉÖxÉÆ ´ÉÉ ±ÉɦÉÆ ´ÉÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉäkɱ|ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ* ªÉÊnù º´ÉxÉÒSɺlɪÉÉä¯ûnùªÉMÉiÉÉänùÉǺªÉÉ ±ÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ ºÉxiÉÊiÉ|ɶxÉä {ÉÖ¯û¹ÉOɽþ®úÉʶɴɶÉÉiÉ {ÉÖjɱÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ** ªÉÊnù {ÉÉ{ɪÉÖiÉÉè ºªÉÉiÉÉÆ EÖò¯ûiÉÉä(+)jÉɪÉɺɨÉÆMÉxÉÉxÉɶÉÆ xÉÞMÉÞ½äþ¹´ÉCEòÉÇ®úªÉ¨ÉÉ Ê¨ÉjÉÊ´É®úÉävɺªÉ EòkÉÉÇ®ú&** 3 SÉxpù¶ÉÖGòÉè {ÉÉ{ɪÉÖiÉÉè =nùªÉMÉiÉÉè ºjÉÒ®úÉäMÉÆ ºjÉҨɮúhÉÆ ´ÉÉ EÖò¯ûiÉ&* +ÉÊnùiªÉEÖòVɨÉxnùÉ& BEòiÉ& |ÉlɨÉÉtÉäVÉ®úÉʶÉMÉiÉÉ& ʨÉjÉä¹ÉÖ Ê´É®úÉävÉ EòkÉÉÇ®úÉä ¦É´ÉÎxiÉ** ªÉtäiÉÉè ºÉÉ訪ɪÉÖiÉÉè ±ÉMxÉä EÖò¯ûiÉÉä(+)jÉ ªÉÖ´ÉÊiÉvÉxɱÉɦÉÆ ºÉÉè®úκjÉEòÉähɪÉÖHò& ºÉÖiɨɮúhÉÆ SÉÉä®ú´ÉÒIÉÉÆ SÉ** 4 BiÉÉè SÉxpù ¶ ÉÖ G òÉè ¶ÉÖ ¦ ÉOɽþ ª ÉÖ i ÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉÉè ªÉÖ ´ ÉiÉÒºjÉÒ±ÉɦÉÆ ªÉÖ ´ ÉÊiÉoù ¶ ªÉ±ÉɦÉÆ ´ÉºjÉ{ÉÖ¹{ÉÉÊnù±ÉɦÉÆ EÖò¯ûiÉ&* ºÉÉè®ú& {ÉÉ{ɪÉÖiÉκjÉEòÉähÉä {É\SɨÉä κlÉiÉ& {ÉÖjɨɮúhÉÆ Eò®úÉäÊiÉ* +lÉ´ÉÉ SÉÉä®únù¶ÉÇxÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ** ½þÉä®úÉuùÉnù¶É®úɶÉÉè ¹É¹`äö ´ÉÉ ¦É´ÉÊiÉ ¤ÉxvÉxÉÆ ®úÊ´ÉVÉä ¦ÉÉè¨Éä ¯ûÊvÉ®Æú ºÉÚªÉæ ªÉÖrÆù SÉxpäù iÉÖ Ê´Éº¡òÉä]Æõ** 5 ±ÉMxÉÉ°üfø É uù É uù É nù ¶ ɦɴÉxÉä ¹É¹`ö ® ú É ¶ÉÉè ´ÉÉ ®ú Ê ´ÉVÉä κlÉiÉä ¤ÉxvÉxÉÆ ´Énä ù i É * SÉ®úκlÉ®úɦä ɪɮúÉʶɴɶÉÉnÂù nÚ®ù úÉnÚ®ù ú{ÉÊlɹÉÖ ÊxÉÌqù¶ÉäiÉÂ* iɪÉÉä®úä EòjÉ ¦ÉÉè¨Éä κlÉiÉä ¯ûÊvÉ®úÊ´ÉEòÉ®ú®úÉMä ÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* B´ÉÆ ºÉÚªÉæ ªÉÖrÆù ¦É´ÉÊiÉ* IÉÒhÉSÉxpäù κlÉiÉä ¨ÉºÉÚÊ®úEòÉÊnù®úÉäMÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* BiÉä OɽþÉ& ¶É֦ɴÉÒÊIÉiÉÉ& =Hò¡ò±ÉɦÉÉ´ÉÆ EÖòªÉÖÇ&* xÉ ¦É´ÉiÉÒiªÉilÉÇ&* BiÉä {ÉÉ{ÉOɽþÉ& ¶É֦ɴÉÒÊIÉhɪÉÖiÉÉ ´ÉÉ {ÉÉ{É¡ò±ÉÆ xÉ EÖòªÉÖÇ&* ªÉÊnù {ÉÉ{ÉOɽþÉ& ¤É±É´ÉxiÉ& º´É±{ɨɶÉÖ¦ÉÆ EÖòªÉÖÇ&** SÉxpäùhÉ MÉÖ¯û±ÉÇMxÉä ´ÉÊ®ú¹`ö¦ÉÉäMÉÉilÉǪÉÖ´ÉÊiɱÉɦÉEò®ú& MÉÉä®úºÉ¤É½Öþ³Æý ¦ÉÖHÆò ´ÉÉkÉÉÇtÉ ¸ÉÚªÉiÉä SÉä¹]õÉ&** 6 SÉxpä ù h É ºÉ½þ ±ÉMxÉMÉiɺªÉ Oɽþ º ªÉ ¡ò±É¨ÉÖ S ªÉiÉä . {É\SɨÉä °ü{ÉÆ ºÉÖxnù®ú´ÉºiÉÖ±ÉɦÉÆ. iÉÞiÉÒªÉä SÉxnùxÉÉÊnù±ÉɦÉÆ MÉxvɺªÉ ´ÉÉ. SÉiÉÖilÉæ iÉÉƤÉÚ±ÉGò¨ÉÖEò¡ò±ÉÉÊnù¦ÉIªÉ±ÉɦÉÆ.

EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 38 ¸É´ÉhÉnù¶ÉÇxɱÉɦÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÉäVÉxɨÉÖnùÉ®ú¨ÉƤɮú±ÉɦÉÆ Ê´ÉJªÉÉiÉEÖò±ÉVɺɨ{ÉCEÈò ¶ÉÖGò& EÖò¯ûiÉä ºÉÉ訪ÉÉä Ê´ÉVɪÉÆ Ê´ÉtÉÆ Ê´É´ÉÉnÆù SÉ** 7 ºÉSÉxpäù ¶ÉÖGòä ±ÉMxÉä päCù EòÉhÉGò¨ÉÉx¨ÉÞ¹]õ¦ÉÉäVÉxɨÉƤɮú±ÉɦÉ& |ÉʺÉrùEòÖ ±ÉVɺÉƤÉxvÉ& BiÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* EÖò¯ûiÉä .{ÉÖjÉ|ɶxÉä +ilÉÇʺÉrùÉè ´ÉÉ Eäò¶ÉÉtÆMɺ{ɶÉæ EÞòiÉä iɺªÉ |ɹ]Öõ& {ÉÖjɱÉɦɨÉilÉÇʺÉËrù SÉ ´ÉnäùiÉÂ* +ÊSÉ®äúhÉäiªÉilÉÇ&** OÉÒ´ÉɧÉÚxÉɺÉÉÆMÉÖʱÉVÉÆPÉɽþxÉÖxÉÉʦÉEòhhÉÇ{ÉɲªÉ¶SÉ {ÉɹhÉÔ Eò]õ¬Éè xÉɪÉÉæ(+)ilÉÇnÖùʽþiÉÞEÞòqùÒPÉÇEòɱÉäxÉ** 16 OÉÒ´ÉäÊiÉ . ÊxÉMMÉǨÉÉä ªÉÉjÉÉ. =tÉäMÉ&.¤ÉÖvÉ& ºÉSÉxpù& Ê´ÉVɪÉÆ SÉ Ê´ÉtÉÆ SÉ Ê´É´ÉÉnÆù SÉ EÖò¯ûiÉä* Ê´É´ÉÉnÆù iÉÉÐCEòEÆò** ºlÉÉxÉSÉiÉÖ¹{ÉÉzÉɶÉÆ xÉäjÉÊ´ÉEòÉ®úÉÆMÉ®úÉäMÉÊ´ÉSUôɪÉÉ& ´ÉnùiÉÒxnÖùxÉÉä¹hÉÊEò®úhÉ& ºjÉÒMÉÖÁº{ɶÉÇxÉÆ SÉè´É** 8 ºlÉÉxÉäÊiÉ* SÉxpähù É ºÉ½þ +ÉÊnùiªÉ =ÊnùiɶSÉä±É =ÊnùiɦÉÉMÉGò¨ÉähÉ ºlÉÉxÉxÉɶÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉÉzÉɶÉÆ xÉäjÉ®úÉMä ÉÆ +ÆMÉ®úÉMä ÉÆ Ê´ÉSUôɪÉÉÆ SÉ ´Énäiù ÉÂ* ºjÉÒMÉÖÁº{ɶÉÇxÉÆ SÉ ´Énäiù ÉÂ* Ê´ÉSUôɪÉÉ Ê´ÉMÉiÉSUôɪÉÉ** ªÉtjÉè´É ¤ÉÖvÉ& ºªÉÉiÉ |ɹ]õÉ®Æú {ÉÉ®únùÉÊ®úEÆò Ê´ÉtÉiÉ SɱÉÊSÉkɨÉilÉDZÉÖ¤vÉÆ {É®ú{ÉÊ®ú´ÉÉnäù SÉ ÊxÉiªÉ®úiÉÆ** 9 ªÉnùÒÊiÉ .ªÉÉ´ÉÎxiÉ ¡ò±ÉÉÊxÉ OɽþºªÉÉäHòÉÊxÉ iÉÉ´ÉÎxiÉ iɱ±ÉMxɦÉÉMÉÉÊxÉ EÞòi´ÉÉ BEèòEòºªÉ BEèòEòGò¨ÉÉuùnäùiÉÂ* +iÉ& EòCEÇò]äõ ®úʴɪÉÖiÉä ±ÉMxÉMÉiÉä ¨ÉxɺºÉxiÉÉ{É&.OÉÒ´ÉÉtÆMɺ{ɶÉæ EÞòiÉä {ÉÖÊjÉEòɱÉɦÉÆ ºjÉÒEÞòiÉÉilÉÇʺÉËrù SÉ nùÒPÉÇEòɱÉäxÉ ´ÉnäùiÉÂ** ¨ÉÖJÉ{ÉI¨É¨ÉäfÅøVÉÉxÉÚnù®ú{ÉÉ·ÉÇʶɮúÉä±É±ÉÉ]õnäù¶ÉɺiÉÖ BiÉä xÉ{ÉÖƺÉEòÉJªÉɶSÉɨɶÉæ Êxɹ¡ò±ÉÉ& |ÉÉäHòÉ&** 17 ¨ÉÖJÉÉtÆMɺ{ɶÉÇxÉä |ɹ]Öõ& EÞòiÉä {ÉÖjÉ|ɶxÉä xÉ{ÉÖƺÉEò±ÉɦÉÆ SÉ +xªÉEòɪÉÉÇhÉÉÆ Êxɹ¡ò±Éi´ÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* xÉ ÊºÉvªÉiÉÒiªÉilÉÇ&** ªÉÊnù {ÉÊ®ú¨ÉÞ¶ÉxÉ º´É´ÉIÉ& {ÉÞSUäôkɺªÉÉOÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ ±ÉɦÉ& +xªÉjÉ ÊxɨxÉnäù¶Éº{ɶÉæ ½þÉËxÉ ´ÉnäùkɺªÉ** 18 ªÉÊnù |ɹ]õÉ º´ÉÉä®ú&|Énäù¶ÉÆ {ÉÊ®ú¨ÉÞ¶ÉxÉ {ÉÞSUäôiÉ iɺªÉ |ÉÉ{iÉÆ ÊSÉÎxiÉiɺªÉ ±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +jÉ ªÉÉÊxÉ ºlÉÉxÉÉÊxÉ xÉÉäHòÉÊxÉ iÉä¹ÉÖ SÉ MɳýMÉÖnùVÉÉx´ÉxiÉ®úÉÊnù¹ÉÖ ÊxɨxÉ|Énäù¶Éä¹´ÉɨɶÉæ pù´ªÉʺÉËrù {ÉÖjÉʺÉËrù ´ÉÉ {ÉÞSUôÊiÉ SÉänÂù pù´ªÉ½þÉËxÉ ºÉxiÉÉxɽþÉËxÉ ´ÉnäùiÉÂ** {É\SÉ˴ɶÉÉvªÉɪÉ& Eäòxnäù®ú Oɽäþ(+)Ê®ú®úɶÉÉ´ÉƤɮú¨ÉvªÉä(+)lÉ´ÉÉ ¦É´ÉäiÉ GÚò®ú& pù´ªÉÆ ¾þiÉʨÉÊiÉ Ê´ÉtÉpùɶªÉ´ÉºÉÉxÉä Oɽäþ ªÉÖHäò** 1 xɹ]õ|ɶxÉä =nùªÉÉ°üføSÉxpùÉhÉɨÉäEòiɨɺªÉÉÊ{É Eäòxpù®úɶÉÉ´ÉÊ®ú®úɶÉÉè EòζSÉnÂù Oɽþ& Êiɹ`öÊiÉ SÉänÂù xɹ]õÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* +lÉ´ÉÉ nù¶É¨ÉºlÉÉxÉä EòζSÉiÉ GÚò®úOɽþκiɹ`öÊiÉ SÉäiÉ iÉnäù´É* .+jÉè´É ®úÊ´ÉSÉxpùªÉÖiÉä ±ÉMxÉä ¤ÉÖvɪÉÖHäò ºÉÊiÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò¡ò±ÉÉÊxÉ SÉ <½þÉäHò¡ò±ÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* |ɹ]õÉ {ÉÉ®únùÉÊ®úEò& SɱÉÊSÉkÉ& pù´ªÉä¹´ÉÊiɱÉÖ¤vÉ& {É®ú{ÉÊ®ú´ÉÉnäù SÉ ÊxÉiªÉ®úÊiÉ&** ¶ÉʶɴÉ䶨ÉÊxÉ ®úʴɱÉMxÉä ºÉxiÉÉ{ÉÉäuäùMÉÊxÉMMÉǨÉɪÉɺÉÉ& SÉÉä®ú¦ÉªÉ¯ûÊvÉ®ú¤ÉxvÉxɺÉÖ´ÉhhÉÇxÉɶÉÆ SÉ EÖòVɱÉMxÉä** 10 ¶É¶ÉÒÊiÉ* ¶ÉʶÉMÉÞ½äþ EòCEÇò]õEäò ±ÉMxÉMÉiÉä OɽþªÉÖiÉä ¡ò±É¨ÉÖSªÉiÉä . +ɪÉɺÉÉä ®úÉäMÉ& BiÉä ¦É´ÉÎxiÉ* EòCEÇò]äõ ºÉEÖòVÉä SÉÉä®ú¦ÉªÉÆ ¯ûÊvÉ®ú»ÉÉ´ÉÆ ¤ÉxvÉxÉÆ ºÉÖ´ÉhhÉÇxÉɶÉÆ SÉ ´ÉnäùiÉÂ** =kɨÉ{ÉÖ¯û¹É& |ɹ]õÉ MÉÖ¯û±ÉMxÉä ºlÉÉxɨÉÉxɱÉɦÉÉä(+)ºªÉ =¶ÉxÉÉ ¶ÉʶÉMÉÞ½þ±ÉMxÉä Eò®úÉäÊiÉ xÉÉ®úÒMÉiÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** 11 =kɨÉäÊiÉ* EòCEÇò]õEäò MÉÖ¯ûªÉÖiÉä ±ÉMxÉMÉiÉä |ɹ]Öõ¯ûkɨɶÉұɺlÉÉxɨÉÉxɱÉɦÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉʶÉMÉÞ½äþ ¶ÉÖGòªÉÖiÉä xÉÉ®úÒÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ** ºlÉÉxɧÉƶÉÆ ´ªÉÉËvÉ ¤ÉxvÉÆ ®úÉävÉÆ ÊxÉEòkÉÇxÉÆ SÉ iÉxÉÉä& ºÉÖ¾þnùÉÆ ÊxÉ´ÉÞkɨÉÉÐCEò& Eò®úÉäÊiÉ ¶É¶ªÉɱɪÉä ±ÉMxÉä** 12 ºlÉÉxɧÉƶÉʨÉÊiÉ* EòCEÇò]äõ ºÉÉè®úªÉÖiÉä ±ÉMxÉMÉiÉä ®úÉʶɦÉÉMÉGò¨ÉähÉ ºlÉÉxɧÉƶÉÆ ´ªÉÉËvÉ ¤ÉxvÉÆ ®úÉävÉÆ ¶É®úÒ®úÊxÉEòkÉÇxÉÆ |ɹ]Öõ´ÉÇnäùiÉÂ** ¦ÉÉè¨ÉMÉÞ½äþ ¶ÉʶɱÉMxÉä ´ªÉÉËvÉ ¶ÉÉèGäò(+)ilÉÇxÉɶɨÉCEÇòMÉÞ½äþ =iEòh`öɨÉɪÉɺÉÆ ºÉÉè®äú Ê´ÉtÉÊ´ÉxÉɶÉÆ SÉ** 13 ¦ÉÉè¨ÉäÊiÉ* EÖòVÉIÉäjÉä ¨Éä¹É´ÉÞζSÉEòªÉÉä®úxªÉiɨÉä SÉxpäù ±ÉMxÉMÉiÉä ´ªÉÉËvÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¶ÉÉèGäò ´ÉÞ¹ÉiÉֱɪÉÉä®úxªÉiɨÉä SÉxpäù κlÉiÉä ±ÉMxÉMÉiÉä |ɹ]Öõ®úilÉÇxÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +CEÇòMÉÞ½äþ ˺ɽäþ SÉ ºÉSÉxpäù ±ÉMxÉä =iEòh`öÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÉè®äú¨ÉEò®úEÖÆò¦ÉªÉÉä®úxªÉiɨÉä SÉxpäù ±ÉMxÉMÉiÉä ®úÉäMÉÆ SÉ ºÉ´´ÉǺªÉ ÊSÉÎxiÉiɺªÉ xÉɶÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¤ÉxvÉÖVÉxÉÉilÉÇÊ´ÉxÉɶÉÉè ¦ÉɪÉÉǺɨ{ÉÊkɨÉÞhɨÉlÉɪÉɺÉÆ ¤ÉÉèvÉä VÉè´Éä ¨ÉèjÉÓ ¶ÉÉèªÉÈ SÉÉi¨ÉɱɪÉä EÖòªÉÉÇiÉÂ** 14 ¤ÉÎxvÉÊiÉ* ¤ÉÉèvÉä ʨÉlÉÖxÉEòxªÉªÉÉä®úxªÉiɨÉä SÉxpäù ±ÉMxÉMÉiÉä ¤ÉxvÉÖxÉɶɨÉilÉÇxÉɶÉÆ ¦ÉɪÉÉǪÉÉ +ºÉ¨{ÉËkÉ @ñhÉÆ +ɪÉɺɨÉäiÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ* VÉè´Éä vÉÎx´É¨ÉÒxɪÉÉä®úxªÉiɨÉä SÉxpäù ±ÉMxÉMÉiÉä ¨ÉèjÉÒÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* +Éi¨ÉɱɪÉä SÉxpäù º´ÉIÉäjÉä =nùªÉMÉiÉä +Éi¨É¶ÉÉèªÉÈ ´ÉnäùiÉÂ* Oɽþ®úʽþiÉä ¨Éä¹ÉÉnùÉè ±ÉMxÉMÉiÉä ¨Éä¹Éä xÉÞ{ɺÉäxÉÉ{ÉiÉÒiªÉÉÊnù** Eäò¶ÉxÉJÉÊuùVÉEòIɺiÉxÉɦªÉÚ¯û¨ÉÚrÇù¦ÉMÉSÉ®úhÉÉ& YÉäªÉÉ& {ÉÖϱ±ÉMÉÉJªÉÉ& ÊIÉ|ÉÆ {ÉÖjÉÉilÉDZÉɦÉEò®úÉ&** 15 Eäò¶ÉäÊiÉ .

ºÉÚªÉæhÉ EòxÉEÆò. ¶ÉÊxÉxÉÉ +ɪɺÉÆ** OÉÒ´ÉɦɮúhÉÆ ºÉÚªÉæ ¶ÉÖGòIÉæ ½þºiɦÉÚ¹ÉhÉÆ ¶ÉÖGäò ¦ÉÉVÉxÉʨÉxnùÉä& EòÉƺªÉÆ EòɹÉÉÇ{ÉhÉʨÉxnÖùVÉÉä®ú´ÉÒVÉÉè** 4 ¶ÉÖGòÉƶÉEäò ºÉÚªÉæhÉ où¹]äõ =nùªÉMÉiÉä OÉÒ´ÉɦɮúhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉÖGòoù¹]äõ ½þºiɦÉÚ¹ÉhÉÆ* SÉxpùoù¹]äõ EòÉƺªÉ¦ÉÉVÉxÉÆ* <xnÖùVÉÉä´´ÉÔVÉÉè ¶ÉÖrùºÉÖ´ÉhhÉÈ* MÉÖ¯û®úɽÖþ¦ªÉÉÆ ¦ÉÉè¨ÉÉƶÉEòÉäHÆò ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉMÉiÉä ¶ÉÖGäò(+){ªÉä´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉ´ÉÊ{É ºÉÉè®äú ºÉÉè®úIÉæ EòÉƺªÉ¦ÉÉVÉxÉÆ ¶ÉÖGäò ¦ÉÖVɦÉÚ¹ÉhÉÉÆMÉÖ±ÉÒªÉä ¤ÉÖvÉ& EÖòVÉÉä ½þºiɦÉÚ¹ÉhÉEÞòiÉÂ** 5 VÉÒ´ÉÊSÉxiÉÉÆ YÉÉi´ÉÉ ¤ÉÖvÉxÉ´ÉÉƶÉEäò ±ÉMxÉMÉiÉä ºÉÉè®úoù¹]äõ ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉè xɹ]õÉè* ¶ÉÖGòoù¹]äõ EòÉƺªÉ¦ÉÉVÉxÉÆ* ¦ÉÖVɦÉÚ¹ÉhɨÉÆMÉÖ±ÉÒªÉÆ ´ÉÉ ¤ÉÖvÉ&* EÖòVÉÉä(+)Ê{É ½þºiɦÉÚ¹ÉhÉÆ** ´Éä¹]õxÉʨÉxnùÉä´ÉÉÇSªÉÆ ºÉÚªÉæ ¶ÉÞÆMÉÉänÂù¦É´ÉÆ ´Énäùzɹ]Æõ =®úMÉÉCEÇòVɺÉƪÉÖHäò ºÉÚªÉæ xÉÉ®úÒ®úÉè xɹ]õÉè** 6 =nùªÉMÉiÉÆ ¤ÉÖvÉÉƶÉEÆò ´ÉÒÊIÉiɺªÉ SÉxpùºªÉ SÉänÂù ´Éä¹]õxÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ´Éä¹]õxÉÆ xÉÉ¨É EòhhÉÉǦɮúhÉʴɶÉä¹É&* ºÉÚªÉÇoù¹]äõ ¶ÉÞÆMÉÉäi¦É´ÉÆ* iÉäxÉ ®úÊSÉiÉÆ xɹ]õʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* iɨÉä´ÉÉƶÉEÆò ®úɽÖþ¶ÉÊxɪÉÖiÉä ºÉÚªÉæ {ɶªÉÊiÉ iÉnùÉ xÉÉ®úÒxÉ®úÉè xɹ]õÉè ¦É´ÉiÉ&** ¤ÉÖvɶÉʶɶÉÖGòÉ ®úVÉiÉÆ SÉxpùMÉÞ½äþ EòÉSÉ´ÉXÉEòÉƺªÉÉÊxÉ ¦ÉÉè¨É& EÖò¯ûiÉä ºÉÚªÉǺiÉÉ©ÉÆ ºÉ¨{ÉÉnùªÉäzɹ]Æõ** 7 ±ÉMxÉä SÉxpùÉƶÉEäò =ÊnùiÉä ¤ÉÖvɶÉʶɶÉÖGèò& ºÉ¨ÉºiÉèoÇù¹]äõ ®úVÉiÉÆ EòÉSÉÆ ´ÉXÉÆ EòÉƺªÉ¨ÉäiÉÉÊxÉ EÖòVɺªÉ* ºÉÚªÉǺiÉÉ©ÉÆ ºÉ¨{ÉÉnùªÉäiÉÂ** ±ÉÉä½þuùªÉʨÉxnÖùºÉÖiÉ& ºÉÚªÉÇIÉæ SÉxpù¦ÉɺEò®úÉè EòxÉEÆò OÉè´ÉäªÉEò¨É´ÉÊxɺÉÖiÉÉä ½þºiªÉ·ÉÉè ¶ÉÖGònäù´ÉMÉÖ°ü** 8 ºÉÚªÉÉȶÉEäò ±ÉMxÉMÉiÉä ¤ÉÖvÉoù¹]äõ ±ÉÉä½þuùªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* nùÒ{ɦÉÉVÉxÉÉÊnù ±ÉÉä½þuùªÉÆ* SÉxpù¦ÉɺEò®úÉè EòxÉEÆò* +´ÉÊxɺÉÖiÉÉä OÉÒ´ÉɦɮúhÉÆ* ¶ÉÖGòVÉÒ´ÉÉè ½þºiªÉ¶ÉÉè** iÉÉ©Éɪɺɰü{ªÉÉÊhÉ SÉ EòxÉEÆò ºÉÚªÉǤÉÖvÉVÉҴɯûÊvÉ®úÉÆMÉÉ& EòÉSÉEÞòiÉÉè ¶ÉʶɶÉÖGòÉ´ÉɪɺɨÉÉÐCEòªÉǨÉIÉÇMÉiÉ&** 9 ¶ÉxÉè¶SÉ®úÉƶÉEäò ±ÉMxÉMÉiÉä ºÉÚªÉÇoù¹]äõ iÉÉ©ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖvÉoù¹]äõ ºÉÖrùɪɺÉÆ* VÉÒ´Éoù¹]äõ EòÉSÉEÞòiÉÉè* ¶ÉxÉè¶SÉ®úoù¹]äõ SÉɪɺÉÆ* BEäò +ÉSÉɪÉÉÇ ¦ÉÉè¨ÉÉIÉÇ <ÊiÉ ®úÉʶÉOɽþhÉÆ ´ÉnùÎxiÉ** ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉäxÉ xÉÉäHÆò iÉκ¨ÉxÉ EòxÉEÆò ¤ÉÞ½þº{ÉiÉÉè ´ÉÉSªÉÆ +ɪɺɨÉÉCEòÉÇ{ÉiªÉä xÉÉäHäò vÉÉiÉÉè ¦É´ÉiªÉä´É** 10 ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉ´ÉƶÉEäò ´ÉÉ =ÊnùiÉä MÉÖ¯ûnù¶ÉÇxÉä ¡ò±ÉÆ xÉÉäHÆò iÉκ¨ÉxÉ ºÉ´´ÉÇjÉ ºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦É´ÉÊiÉ* iÉlÉè´É ¶ÉxÉè¶SÉ®úºªÉɪɺÉÆ* vÉÉiÉÖÊSÉxiÉÉÆ xɹ]äõ BiÉÉÊxÉ vÉÉiÉÚÊxÉ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* ªÉκ¨ÉxÉ ¦É´ÉxÉä xÉÉäHòʨÉÊiÉ* VÉҴɦɴÉxÉä VÉÒ´ÉÉƶÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉMÉiÉä Oɽþoù¹]äõ(+){ªÉoù¹]äõ ´ÉÉ vÉÉiÉÉè xɹ]äõ ºÉÊiÉ EòxÉEò¨Éä´É ´ÉnäùiÉÂ* =HòÉƶÉEäò ¤É½ÖþOɽþnù̶ÉiÉä ¤É±É´ÉiÉÉä ´ÉHò´ªÉÆ* ¤É±ÉºÉɨªÉä ºÉ¨ÉÖSSɪÉÉä ´ÉHò´ªÉ&* ªÉäxÉ OɽäþhÉ ªÉzɹ]õÊxÉhhÉǪÉ& EÞòiÉ& iÉäxÉè´É xɹ]õºªÉ EòɱÉÊxɶSɪÉÉä(+)Ê{É EòɪÉÇ&* iÉnÂùOɽþκlÉiÉ®úÉʶɴɶÉÉnÂù +ƶÉEò´É¶ÉÉuùÉ xɹ]õ®úÉʶÉÊxɶSɪɶSÉ EòɪÉÇ&** <xnÖÆù {ɶªÉÊiÉ ¦ÉÉè¨Éä xɹ]Æõ ¦ÉÚ¨ÉÉè iÉnùÉÊnù¶ÉärùÒ®ú& vÉÉi´ÉÉÊnù¦ÉÉVÉxÉä¹´ÉÊ{É xɹ]Æõ Ê´ÉtÉnùoù¹]õ¶SÉäiÉÂ** 11 ¦ÉÉè¨Éä <xnÖÆù {ɶªÉÊiÉ ºÉÊiÉ xɹ]Æõ ¦ÉÚ¨ÉÉè ÊxÉʽþiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ºÉÚªÉÉæ(+)Ê{É ¦ÉÉè¨É´ÉiÉÂ* ¶ÉÖ G ä ò VɱÉä . ¶ÉxÉÉè ´ÉɪÉÖ º {ɶÉæ * B´É¨ÉÉ°üfø´É¶ÉÉSSÉÉä®úɾþiÉEòɱÉä pù´ªÉκlÉiÉ|Énäù¶ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* SÉxpäùhÉè´É {ɶSÉÉαºlÉiɺlÉÉxɨÉÊ{É ´ÉnäùiÉÂ* ¶É¶ÉÒ OɽþÉoù¹]õ¶SÉäiÉ vÉÉi´ÉÉÊnù SÉxpùκlÉiÉ®úÉʶɴɶÉÉnÂù ¦ÉÉVÉxÉä xªÉºiÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* vÉÉiÉÖ ® ú É Ê¶ÉκlÉiɶSÉä M rù É iÉÖ ¦ ÉÉVÉxÉä xªÉºiÉÆ xɹ]Æ õ * ¨ÉÚ ± É®ú É Ê¶ÉMÉiɶSÉä x ¨ÉÚ ± ɦÉÉVÉxÉä * VÉÒ´É®úÉʶÉκlÉiɶSÉäiÉ EÞòÊjɨÉVÉҴɦÉÉVÉxÉä ´ÉnäùiÉÂ** ºlÉɱÉÒEÖÆò¦ÉÉänù\SÉxÉPÉÊ]õEòɺÉÆʦÉzɦÉÉVÉxÉÉƤÉÖvÉ®úÉ& ®úÊ´ÉVÉҴɦÉÉè¨É¤ÉÖvɦÉÞMÉÖºÉÉè®äúxnÚùxÉÉÆ SÉ {ÉÉjÉÉÊhÉ** 12 ºÉÚªÉǺªÉ EÖòb÷É®úÉÊnù ¤ÉÞ½þiÉ {ÉÉjÉÆ* MÉÖ®úÉä& Eò±É¶ÉÉEÞòÊiÉ& EÖÆò¦É&* EÖòVɺªÉ =nù\SÉxÉÆ ½þºiÉSɹÉEòÉÊnù* ¤ÉÖvɺªÉ PÉÊ]õEòÉ* ¶ÉÖGòºªÉ ºÉÆʦÉzÉÆ ¦ÉMxɪÉÖHÆò* ¨ÉxnùºªÉ ¦ÉÚEÞòiÉÆ ¦ÉÉVÉxÉÆ* SÉxpùºªÉÉƤÉÖ{ÉÉjÉÆ* xɹ]õ|ɶxÉä ¦ÉÉVÉxÉä ÊxɶSÉʪÉiÉä ªÉÉä OɽþÉä ±ÉMxÉÆ {ɶªÉÊiÉ =Hò|ÉEòÉ®äúhÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ MÉÞ½äþ SÉÉä®ú|Énäù¶ÉÆ ´ÉÒIÉäiÉä ®úʴɦÉÉè¨ÉÉ Ê´ÉiªÉjÉÉäHÆò ´ÉnäùiÉÂ* =nùªÉä ªÉÉ´ÉxiÉ& {ÉÉ{ÉOɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ iÉÉ´ÉxiɶSÉÉä®úÉ& ¦É´ÉÎxiÉ** ¨ÉÚ±Énäù¶Éä ´ÉºjÉÉÊhÉ ªÉÉÊxÉ iÉÉxªÉä´É SÉä½þ ´ÉÉSªÉÉÊxÉ . VÉÒ´Éä +ÉEòɶÉä ±ÉÆ ¤ ɨÉÉxÉÆ . MÉÖ¯ûhÉÉ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉÆ ¨ÉÊhÉ®úixɱÉÉä½Æþ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 39 ªÉºªÉ ®úɶÉÉè EòCEÇò]õEò´ÉÞζSÉEò¨ÉÒxÉxÉ´ÉÉƶÉEäò¹´ÉäEòjÉ EòϺ¨ÉζSÉnÂù Oɽäþ ªÉÖHäò ªÉnÂù pù´ªÉÆ xɹ]Æõ iÉnÂù ¾þiÉʨÉÊiÉ Ê´ÉtÉiÉÂ* SÉÉä®úɾþiÉʨÉiªÉilÉÇ&** ¦ÉÉè¨ÉIÉæ EÖòVÉoù¹]äõ iÉÉ©ÉÆ ¶ÉÖGòÉCEÇòºÉÉèÊ®ú¶ÉÒiÉMÉÖʦÉ& EòÉƺªÉÆ ¤ÉÖvÉäxÉ où¹]äõ VÉÒ´Éä EòxÉEÆò ´ÉnäùÊzɪÉiÉÆ** 2 xɹ]õ|ɶxÉä vÉÉiÉÖi´Éä {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉIÉhÉèÌxɶSÉʪÉiÉä vÉÉiÉÖʴɶÉä¹É& EòlªÉiÉä ¦ÉÉè¨ÉIÉÇ <ÊiÉ* @ñIɶɤnäùxÉ xÉ´ÉÉƶÉEò =SªÉiÉä* ¨Éä¹É´ÉÞζSÉEòxÉ´ÉÉƶÉEòªÉÉä®úxªÉiÉ®úºªÉÉänùªÉä EÖòVÉäxÉ où¹]äõ iÉÉ©ÉÆ* iÉκ¨ÉzÉä´É ¦ÉÉè¨ÉxÉ´ÉÉƶÉä ¶ÉÖGòÉCEÇò¶ÉxÉè¶SÉ®úSÉxpèùoÇù¹]äõ EòÉƺªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ¤ÉÖvÉäxÉ où¹]äõ EòxÉEÆò* VÉÒ´ÉäxÉù où¹]äõ ¶ÉÖrùEòxÉEÆò** ¦ÉÉè¨Éä ¤ÉÖvÉäxÉ ´ÉXÉÆ EòxÉEÆò ºÉÚªÉæ ¦ÉÞMÉÉè ¨ÉÊhÉYÉæªÉ& EòÉSÉÆ ÊxɶÉÉEò®äú ºªÉÉqäù´ÉMÉÖ®úÉè ¤É½ÖþÊ´ÉvÉÆ ±ÉÉä½Æþ** 3 ±ÉMxÉMÉiÉä ¦ÉÉè¨Éä ¤ÉÖvÉäxÉ où¹]äõ ´ÉXÉÆ. ¤ÉÖ v Éä ¦ÉÚ ¨ ÉÉè . ¶ÉʶÉxÉÉ EòÉSÉÆ. ¦ÉÞMÉÖxÉÉ ¨ÉÉÊhÉCªÉÆ.

±ÉMxÉä ¦ÉÉè¨Éoù¹]äõ ÊEòÎ\SÉnÖùzÉiÉʴɹÉÉhÉ&* SÉxpù´ÉÒÊIÉiÉä ¨ÉÖhb÷¶ÉÞÆMÉ&* MÉÖ¯û¶ÉÖGò´ÉÒÊIÉiÉä nùÒPÉǶÉÞÆMÉ&* ®úÊ´É´ÉÒÊIÉiÉä ºÉRÂóEò]õ¶ÉÞÆMÉ&* ¤ÉÖvÉ´ÉÒÊIÉiÉä ʴɶÉɱɶÉÞÆMÉ&* ¶ÉÊxÉ®úɽÖþ´ÉÒÊIÉiÉä ¦ÉMxɶÉÞÆMÉ&* =±{ÉÉÊ]õiɶÉÞÆMÉ <iªÉilÉÇ&* SÉiÉÖ¹{Éɱ|ɶxÉä ªÉäxÉ OɽäþhÉ =Hò±ÉIÉhÉÆ ±ÉIªÉiÉä iÉäxÉè´É ´ÉhhÉǵÉhÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ** GÚò®ú& GÚò®Æú {ɶªÉäzɹ]Æõ ¶É֦ɴÉÒIÉhÉäxÉ iɱ±É¦ÉiÉä ªÉÊnù ´ÉÒIÉiÉä ¶ÉÖ¦ÉIÉÈ ºÉÉ訪ÉÉä ÊxɺºÉƶɪÉÉä ±ÉɦÉ&** 4 +xÉäxÉ xɹ]õºªÉ ±ÉɦÉɱÉɦɨÉÖSªÉiÉä .GÚò®ú®úÉʶÉκlÉiɨÉÖnùªÉMÉiÉÆ {ÉÉ{ÉOɽÆþ {ÉÉ{ÉOɽþ& {ɶªÉätÊnù iÉnùÉ ±ÉɦÉÉä xÉÉκiÉ* ªÉÊnù iɨÉä´É {ÉÉ{ÉOɽÆþ ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉä ¤É±É´ÉÉxÉ ´ÉÒIÉkÉnùÉrÇù±ÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* +lÉ´ÉÉ iɺªÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ´ÉÉÇ ÊºÉvªÉÊiÉ* ÊSÉ®úEòɱÉÉnÖùnùªÉMÉiÉÆ ¶ÉÖ¦ÉOɽþ& {ɶªÉÊiÉ SÉäkÉnùÉ +tè´É ±ÉɦÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* =nùªÉä ¶ÉÖ¦É ºÉÊiÉ ¤É±É´É±É {ÉÉ{Énù¶ÉÇxÉäxÉ xɶªÉÊiÉ <ÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ* ±ÉɦÉEòɱÉ& {ÉÚ´´ÉÉæHò B´É* =nùªÉºÉ{iɨɮúÉʶɴɶÉÉzɹ]õºªÉ nù¶ÉÇxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* iÉjÉ ÎºlÉiÉÆ pù´ªÉÆ pù´ªÉʴɶÉä¹ÉɶSÉ {ÉÚ´´ÉÈ vÉÉiÉÖ¨ÉÚ±ÉVÉÒ´ÉÊSÉxiÉɪÉɨÉÖHòÉ& iÉÉxÉ{ÉÒ½þ ´ÉnäùiÉÂ** |ɹ]ÖõxÉǹ]Æõ pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉ º´ÉÊnùCºlÉä Oɽäþ κlÉiÉÆ iÉjÉ ¦É´ÉxÉOɽþɸɪÉähÉÉäSSÉxÉÒSÉÉÊ®úʨÉjÉvÉxɨÉÚÁÆ** 5 ªÉÉä OɽþÉä ±ÉMxÉÆ {ɶªÉÊiÉ ºÉ º´É®úÉʶɺ´ÉÉƶÉMÉiɶSÉäiÉ xɹ]Æõ pù´ªÉÆ iÉjÉè´ÉɺiÉÒÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ¦É´ÉxÉäxÉɸɪÉOɽäþhÉ ´ÉÉ ºÉ B´É Oɽþ& º´ÉÉäSSÉxÉÒSɺÉÖ¾þSUôjÉÖVÉxÉÉxÉÉÆ pù´ªÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ʴɧɨÉÊiÉ SÉ®úʴɱÉMxÉä κlÉ®ú®úɶÉÉè iÉjÉ ÊxÉÌqù¶ÉäiÉ pù´ªÉÆ Êuù¶É®úÒ®äú |ÉÊiÉ´É䶨ÉxªÉlÉ´ÉÉ OÉɨÉä MÉÞ½äþ º´ÉÊnùʶÉ** 6 SÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä xɹ]Æõ {ÉÞSUôÊiÉ iÉnùÉ ºÉ\SÉ®úÊiÉ pù´ªÉÆ* κlÉ®ú®úɶªÉÖÊnùiÉä iÉjÉ MÉÞ½äþ κlÉiÉÆ* =¦ÉªÉÉänùªÉä MÉÞ½þÉnÂù¤Éʽþ& |ÉÊiÉ´É䶨ÉÊxÉ ´ÉnäùnÂù pù´ªÉÆ* +lÉ´ÉÉ OÉɨÉä MÉÞ½äþ ´ÉÉ +x´É乪ÉÆ º´ÉÊnùʶÉ* ¤É±É´ÉÊiÉ ±ÉMxÉä ®úɶÉäÌnù榃 pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* ¤É±É®úʽþiÉä ´ÉÒIÉhÉOɽþºªÉ ªÉÉ ÊnùEÂò ºÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ** pù´ªÉÆ MÉÞ½þÉnùiÉÒiÉÆ ®úÉʶɨÉÖJÉä uùÉ®ú =SªÉiÉä ±ÉMxÉä ¨ÉvªÉä MÉÞ½þ¨ÉvªÉä ºªÉÉnù´ÉºÉÉxÉä(+)xiªÉä MÉÞ½äþ pù´ªÉÆ** 7 ±ÉMxÉä |ÉlɨÉpä ù C EòÉhÉä pù ´ ªÉÆ MÉÞ ½ þ É nù i ÉÒiÉÆ SÉÉä ® ú M ÉÞ ½ þ u ù É ®ú M ÉiÉÆ * ¨ÉvªÉpä ù C EòÉhÉä SÉÉä®úMÉÞ½þ¨ÉvªÉMÉiÉÆ* +xiªÉpäùCEòÉhÉä MÉÞ½þ¨ÉiÉÒiªÉ {ɶSÉÉnÂù¦ÉÉMÉä xªÉºiÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÉä Oɽþ& SÉÉä®úEòkÉÉÇ iÉäxÉ ÎºlÉiÉpäùCEòÉhɴɶÉÉnùxªÉä ´ÉnùÎxiÉ** xÉ´ÉxÉ´ÉMÉÞ½þ|Énäù¶Éä κlÉiÉxɴɦÉÉMÉè®Âú Êuù¹ÉÎbÂ÷¦ÉnùÉä{ÉäiÉè& ¤É±É´ÉSUÖô¦ÉºÉƪÉÖHèò& pù´ªÉuùÉ®Æú ´ÉnäùiÉ Eäòxpèù&** 8 xɹ]õpù´ªÉÆ MÉÞ½äþ κlÉiÉʨÉÊiÉ ÊxÉζSÉiªÉ MÉÞ½þ|Énäù¶É¨ÉäEòɶÉÒÊiÉ{ÉnÆù EÞòi´ÉÉ iÉκ¨ÉxÉ uùÉnù¶É®úɶÉÒxÉ ʴÉxªÉºªÉ ªÉκ¨ÉxÉ ®úɶÉÉè ªÉiɨÉä(+)¨¶Éä ¤É±É´ÉÉxÉ ¶ÉÖ¦ÉOɽþκiɹ`öÊiÉ iÉjÉ pù´ªÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ* +lÉ´ÉÉ EäòxpùMÉiÉÉxÉÉÆ ®úɶÉÒxÉÉÆ ªÉÉä ®úÉʶÉ& ¶É֦ɪÉÖiÉ& iÉjÉ pù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* Eäòxpäù xɹ]õpù´ªÉκlÉiɺªÉ MÉÞ½þºªÉ uùÉ®Æú EäòxpùMÉiɺªÉ OɽþºªÉÉÊiÉ´ÉÒªÉǺªÉ ªÉÉ ÊnùEÂò iÉɺªÉÉÆ Ênù榃 ´ÉHò´ªÉÆ** ªÉÉäVÉxɽþºiÉGòÉä¶ÉÉ ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉvªÉÉSSªÉÖiÉèOÉǽèþxÉÔSÉè& +ƶÉèϺjɶÉnÂù¦ÉÉMÉèuùÉÇnù¶ÉɦÉÉMÉè®úiÉÒiÉä¹ÉÖ** 9 xɹ]õ p ù ´ ªÉä nÚ ù ® úMÉiÉä ÊxÉζSÉiÉä xɴɨÉɹ]õ ¨ ɺÉ{iɨɺlÉè ® ú¶ÉÖ ¦ ÉOɽè þ ¦ ÉÖ Ç H òxÉ´ÉÉÆ ¶ ÉËjɶÉÉƶÉEòuùÉnù¶ÉÉƶÉEèò¶SÉ BiÉÉ´Éqäù¶É¨ÉiÉÒiªÉ κlÉiÉÆ xɹ]õpù´ªÉʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉ* BEòjÉ ¤É½þ´ÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ ªÉnùÉ iÉnùÉ {ÉÞlÉEÂò {ÉÞlÉEÂò ªÉÉäVÉxÉÉÊxÉ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* MÉhÉxÉÉ EòkÉÇ´ªÉÉ* B´ÉÆ SÉ®ú±ÉMxÉä. EÖò¹`Æö SÉxpùºªÉ. κlÉ®ú±ÉMxÉä pù´ªÉκlÉiÉi´Éä ÊxɶSÉʪÉiÉä ºÉÊiÉ ÊEò¹C´ÉÆMÉֱɪɴÉÉ&* =¦ÉªÉ®úÉʶɱÉMxÉä(+)lÉ´ÉÉ . iÉCEòÉä±ÉÆ MÉÖ®úÉä&.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 40 VɱɮúɶÉɴɶÉ֦ɪÉÖiÉä iÉè±ÉÆ ºÉÐ{{É& ¶ÉÖ¦Éè®ú¤ÉÖvÉè&** 13 ¨ÉÚ±ÉÊSÉxiÉɪÉÉÆ päùCEòÉhɴɶÉÉtÉÊxÉ ´ÉºjÉʴɶÉä¹ÉÉhªÉÖHòÉÊxÉ iÉÉxªÉä´É xɹ]äõ ´ÉnäùiÉÂ* iÉè±ÉÉÊnùxɹ]õ|ɶxÉä iÉÊzÉζSÉiÉä VɱɮúɶªÉÖnùªÉä {ÉÉ{Éoù¹]äõ iÉè±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* iÉκ¨ÉzÉä´É ¤ÉÖvÉ®úʽþiÉè& ¶ÉÖ¦ÉèoÇù¹]äõ PÉÞiÉÆ* ¤ÉÖvɺªÉ ºÉÖ®úÉ* ¶ÉʶɴɶÉÉkÉè±ÉPÉÞiɦÉÉVÉxÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** VÉÉÊiÉ¡ò±ÉEò]ÖõEòSÉxnùxÉiɨÉɱÉiÉCEòÉä±ÉEÖò¹`övÉx´ÉɹÉÉ& +ÉÊnùiªÉºÉÉè®ú¦ÉÉMMÉǴɤÉÖvÉMÉÖ¯û¶ÉʶɱÉÉäʽþiÉÉ& Gò¨É¶É&** 14 ¨ÉÚ±Éä xɹ]äõ {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉIÉhÉèºiÉÊuù¶Éä¹ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* +Éè¹ÉvÉʴɶÉä¹Éä ºÉÊiÉ VÉÉÊiÉ¡ò±ÉÆ ºÉÚªÉǺªÉ. iɨÉɱÉÆ ¤ÉÖvɺªÉ. Eò]ÖõEò®úÉäʽþhÉÒ ºÉÉè®úºªÉ.¶ÉÖGòIÉäjÉÉänùªÉä ªÉäxÉ EäòxÉ ¶ÉÖGòoù¹]õ¬É ¨ÉvÉÖ{ÉÉxÉÊSÉxiÉÉ ´ÉHò´ªÉÉ* iÉκ¨ÉxÉ IÉäjÉä MÉÖ¯ûoù¹]äõ ¨ÉvÉÖ xɹ]Æõ* ºÉÚªÉÇoù¹]äõ ¶ÉÒlÉÖ* ¶ÉʶÉxÉÉ |ɺÉzÉÆ ¨ÉvÉÖ* ¶ÉÖGòoù¹]äõ EòkÉÇxɶÉÉʱÉEÆò* ¦ÉÉè¨Éoù¹]äõ ´ÉÌkɺÉÖ®úÉ** ¦ÉÖVÉMɶÉxÉè¶SÉ®úoù¹]äõ ¦É´ÉÊiÉ Ê´Éxɹ]õÉ ®úºÉäxÉ nÖùMÉÇxvÉÉ ¤ÉÖvÉoù¹]äõ ½þÊ®úiɺÉÖ®úÉ xÉÉäHòɺiÉÚÁÉ ®úºÉÉtäxÉ** 2 iÉκ¨ÉzÉä´É ¶ÉÖGòIÉäjÉä ®úɽÖþhÉÉ ¶ÉxÉè¶SÉ®äúhÉ ´ÉÉ où¹]õ ®úºÉäxÉ ½þÒxÉÉ nÖùMÉÇxvɪÉÖiÉÉ ºÉÖ®úÉ Ê´Éxɹ]õ É ¦É´ÉÊiÉ* iÉκ¨ÉzÉä ´ É ¤ÉÖ v Éoù ¹ ]ä õ ½þ Ê ®ú i ɺÉÖ ® ú É * ªÉä ¨ÉtʴɶÉä ¹ ÉÉ& xÉÉä H òɺiÉä ®úºÉMÉxvÉnùÉä¹Éè®úxÉÖ¨ÉäªÉÉ&** ¿º´ÉʴɹÉÉhÉÉä ¦ÉÉè¨Éä ¨ÉÖhb÷¶SÉxpäù MÉÖ®úÉè ʺÉiÉä nùÒPÉÇ& ºÉRÂóEò]õʴɶÉɱɶÉÞRóMÉÉä ®úʴɤÉÖvɪÉÉä¦ÉÇMxɶÉÞÆMÉEòÉä(+)CEÇòºÉÖiÉä** 3 +lÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉk´Éä ÊxÉζSÉiÉä VÉҴɪÉÉäxÉÉè ¶ÉÞÆMÉʴɶÉä¹ÉÊxÉhhÉÇªÉ =SªÉiÉä . SÉxpùxÉÆ ¶ÉÖGòºªÉ. vÉx´ÉɹÉ& EÖòVɺªÉ* BiÉÉÊxÉ MÉxvÉpù´ªÉÉÊhÉ Ê´É¨ÉÞ¶ªÉÉxªÉÉÊxÉ SÉ º´ÉÉnÖùxÉÉ MÉxvÉäxÉ SÉ ´ÉnäùiÉÂ* =SSÉMÉiÉOɽþEòÉ®úhÉÉuùnäùiÉÂ** ¹ÉÏbÂ÷´É¶ÉÉvªÉɪÉ& MÉÖ¯ûoù¹]äõ ¦ÉÞMÉÖ®úɶÉÉè ¨ÉvÉÖ ¶ÉÒlÉÖ ®ú´ÉÉè |ɺÉzɨÉÖbÖ÷{ÉÊiÉxÉÉ EòkÉÇxɶÉÉʱÉEò¨ÉÖ¶ÉxÉÉ ´ÉÌkɺÉÖ®úÉ ¦ÉÉè¨ÉºÉxoù¹]äõ** 1 +lÉ ¨Év´ÉÉÊnù{ÉÉxÉ´ÉɯûhÉÒʴɶÉä¹É =SªÉiÉä .

EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 41 |ÉÊiÉ´É䶨ÉÊxÉ xɹ]õpù´ªÉä ÊxɶSÉʪÉiÉä iÉè®ú¶ÉÖ¦Éè& MÉ´ªÉÚÊiÉÊEò¹C´ÉÆMÉֱɪɴÉÉ ´ÉÉSªÉÉ&** MÉÉä¹`öÉMÉÉ®ú{ÉÖ®úÉäʽþiÉnäù´ÉÉMÉÉ®äú¹ÉÖ ºÉÖ®úMÉÖ®úÉè ´ÉÉSªÉÆ µÉiÉ´ÉzÉÉ®úÒhÉÉÆ ´ÉÉ MÉÞ½äþ¹ÉÖ xɹ]Æõ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** κlÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä κlÉ®ú®úɶªÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÉ nù¶É¨ÉMÉiÉOɽþÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÉ ´ÉMMÉÉækɨÉÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÉ xɹ]õpù´ªÉÆ º´ÉMÉÞ½äþ ´ÉnäùiÉÂ* pù´ªÉº´ÉɨÉÒ iɺªÉ ºÉƤÉxvÉÒ ´ÉÉ SÉÉä®úÉä ¦É´ÉÊiÉ** 10 MÉÖ¯ûnù¶ÉÇxÉä ±ÉMxÉÆ SÉiÉÖvÉÉÇ EÞòi´ÉÉ Gò¨ÉÉnÂù MÉÉä¹`öÉMÉÉ®úÉÊnù SÉi´ÉÉÊ®ú ºlÉÉxÉÉÊxÉ ´ÉHò´ªÉÉÊxÉ** ¶ÉªªÉÉätÉxÉVɱÉɶɪɱÉʳýiɺjÉÒMÉxvɨÉɱªÉÊxɱɪÉä¹ÉÖ ¶ÉÖGäò EÖòVÉä(+)ÎMxÉÊxɱɪÉä Eò¨¨ÉÉÇ®úMÉÞ½äþ ´Énäùzɹ]Æõ** 11 ¶ÉÖGònù¶ÉÇxÉä ±ÉMxÉÆ ¹ÉÉäføÉ Ê´É¦ÉVªÉ Gò¨ÉähÉ ¶ÉªªÉɺlÉÉxÉÆ =tÉxÉÆ VɱÉɶɪɺlÉÉxÉÆ ºÉÖ¦ÉMɺjÉÒMÉÞ½Æþ MÉxvÉɱɪÉÆ ¨ÉɱªÉɱɪÉÆ SÉ ´ÉHò´ªÉÉÊxÉ* EÖòVÉnù¶ÉÇxÉä ±ÉMxÉÆ ÊuùvÉÉ EÞòi´ÉÉ +ÎMxÉÊxɱɪÉä Eò¨¨ÉÇEòÉ®úÉÊnùvÉÉiÉÖEòÉ®úÉÊnùMÉÞ½äþ ´ÉHò´ªÉÆ** ªÉjÉ |ÉÊiÉÊxɴɺÉÎxiÉ |ɨÉnùÉ& Eò±É½þÊ|ɪÉÉ ´ÉªÉÉä¨ÉvªÉÉ& iÉjÉÉnäù¶ªÉÆ xɹ]Æõ ÊxɱɪÉuùÉ®äú(+)lÉ´ÉÉ ºÉÚªÉæ** 12 +ÉÊnùiªÉnù¶ÉÇxÉä Eò±É½þºjÉÒMÉÞ½äþ MÉÞ½þuùÉ®äú SÉ ´ÉHò´ªÉÆ** SÉxpäù ºÉʱɱÉɦªÉɶÉä VɱÉä(+)lÉ´ÉÉ xɹ]õ¨ÉÉÊnù¶ÉäiÉ ºÉiÉiÉÆ +lÉ´ÉÉ ªÉjÉ ºÉÖ´Éä¹ÉÉ Ê´ÉnùMrùxÉɪÉÉæ ¦É´ÉxiªÉjÉ** 13 SÉxpùnù¶ÉÇxÉä ±ÉMxÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ ªÉlÉɽÈþ ´ÉHò´ªÉÆ** ÊxɴɺÉÎxiÉ ªÉjÉ xÉɪÉÉæ ªÉÉè´ÉxÉ´Éä¹ÉÉÆMÉ°ü{ɺɨ{ÉzÉÉ& iÉɺÉÉÆ MÉÞ½þ¨ÉvªÉMÉiÉÆ ºÉÉ訪Éä xɹ]Æõ ºÉ¨ÉÉnäù¶ªÉÆ** 14 ºÉÉ訪ÉMÉÞ½äþ ¤É½ÖþxÉÉ®úÒMÉÞ½äþ xɹ]Æõ ´ÉHò´ªÉÆ** SÉ®ú®úɶÉÉ´ÉƶÉä ´ÉÉ |ÉÉäʹÉiɨÉÖnùªÉäxÉ ºÉÆMÉiÉÆ ¥ÉÚªÉÉiÉ ¤ÉÉÁÉä{ÉMɺiÉäxÉÉä ªÉ¨É³äý iÉÖ ºÉ½þÉäʹÉiɶSÉÉä®ú&** 2 SÉ®ú®úɶªÉÖnùªÉä SÉ®úÉƶÉÉänùªÉä ´ÉÉ ¤Éʽþ¶SÉ®ú¶SÉÉä®ú&. ¨ÉvªÉ¨É& ¶ÉäiÉä. =kÉ®ú& +ɺiÉä* +ªÉÆ ¦É´É& . pù´ªÉÆ SÉ* =nùªÉMÉiÉOɽþÉƶÉÉänùªÉä(+)Ê{É ¤Éʽþ¶SÉ®ú&* =nùªÉ®úÉʶɴɶÉÉnÂù nÚù®úi´ÉÆ ´ÉnäùiÉÂ* =¦ÉªÉ®úɶªÉÖnùªÉä iÉnÆù¶ÉÉänùªÉä ºÉ¨ÉÒ{ÉÉäʹÉiɶSÉÉä®ú&* pù´ªÉÆ ºÉ¨ÉÒ{ÉκlÉiÉÆ** päùCEòÉhÉÉä ¦É´ÉxÉÉnùÉ´ÉÖÎilÉiÉ <ÊiÉ EòÒkªÉÇiÉä(+)xiÉ ={Éʴɹ]õ& ¨ÉvªÉä ¶ÉʪÉiÉÉä YÉäªÉºiÉä¹ÉÖ SÉ ¦ÉɴɺiÉlÉÉ ªÉÉäVªÉÉ&** 3 ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ ®úɶÉÒxÉÉÆ |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉ& =Êkɹ`öÊiÉ.=nùªÉpäùCEòÉhɴɶÉÉSSÉÉä®úÉä ´ÉHò´ªÉ&** ªÉÉoùM¦É´ÉÊiÉ Ê´É±ÉMxÉä päùCEòÉhɺiÉÉoù¶ÉÉä ¦É´ÉäSSÉÉä®ú& EäòxpùMÉiÉÉä ´ÉÉ ªÉÉoùRóOɽþºiÉÖ iÉÉoùÎRÂó´ÉÊxÉqæù¶ªÉ&** 4 =nù ª Éä ¤É±É´ÉÊiÉ =tn ù p ä ù C EòÉhɺÉoù ¶ ɶSÉÉä ® ú&* =nù ª Éä ¤É±É½þÒxÉä Eä ò xpù M ÉiɤɱɴÉn ù O ɽþ º Éoù ¶ ÉÉEÞ ò ÊiɶSÉÉä ® ú & * Eä ò xpä ù ªÉÉ´ÉxiÉÉä Oɽþ É ¤ÉʱÉxÉÉä ¦É´ÉÎxiÉ iÉÉ´ÉxiɶSÉÉä®úÉ&* MÉÖhÉEòÉ®úɶSÉ EòkÉÇ´ªÉ&* ªÉtäEòÉä ¤É±É´ÉÉxÉ iÉnùÉ BEò B´É SÉÉä®ú&* ºÉ´Éæ ¤É±ÉªÉÖHòɺiÉɴɱºÉÆJªÉɶSÉÉä®úÉ&** ±ÉMxÉä Oɽäþ º´ÉªÉÆ ºªÉÉnÂù nÖùζSɱCEäò §ÉÉiÉ®Æú ´ÉnäùSSÉÉä®Æú ʽþ¤ÉÖEäò ¨ÉÉiÉÞº´ÉVÉxÉÉä ¨ÉÉiÉÉ ´ÉÉ {É\SɨÉä(+){ÉiªÉÆ** 5 ¶ÉxÉè¶SÉ®únù¶ÉÇxÉä ±ÉMxÉÆ ÊjÉvÉÉ EÞòi´ÉÉ ªÉlÉɺlÉÉxÉÆ VÉÒhhÉÉæ{ɺEò®úÉÊnù¦ÉÉVÉxÉä¹ÉÖ xªÉºiÉÆ xɹ]õʨÉÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** ±ÉMxÉÉÊnù¹ÉÖ ªÉκ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´Éä ¤É±É´ÉnÂùOɽþκiɹ`öÊiÉ iÉnÂù¦ÉÉ´ÉEò¶SÉÉä®ú&* iÉjÉÉÊ{É º´É´ÉMMÉæ κlÉiÉä º´ÉªÉ¨Éä´É SÉÉä®ú&* ±ÉMxÉä ¤É±É´ÉnÂùOɽþªÉÖiÉä º´ÉªÉ¨Éä´É SÉÉä®ú&* ÊuùiÉÒªÉä EÖò]ÖÆõ¤ÉVÉxÉ&* §ÉÉiÉÉÊnù¹ÉÖ {É®ú´ÉMMÉǺlÉä Oɽþ BiÉä* {ÉÚ´´ÉÉÇSÉɪÉÉæ ¦ÉÉè¨ÉIÉÇ <ÊiÉ ®úÉ榃 MÉhÉxÉÆ ´ÉnùÎxiÉ* §ÉÉiÉÉÊnù¹ÉÖ {É®ú´ÉMMÉǺlÉä Oɽäþ iɱºÉƤÉÎxvÉxɶSÉÉä®úÉ&* SÉiÉÖilÉæ º´É´ÉMMÉæ ¨ÉÉiÉÉ* {É®ú´ÉMMÉǺlÉä ¨ÉÉiÉÞº´ÉVÉxÉ&* {É\SɨÉä {ÉÖjÉ&* {É®ú´ÉMMÉǺlÉä {ÉÖjɺ´ÉVÉxÉ&** ·É§ÉÉʸÉiÉÆ oùMÉÉhÉÆ ºÉÚªÉÇ& {ɶªÉäiÉ ºÉ¨ÉOɤɱɴÉÒªÉÇ& ʴɤɱÉÉè ªÉnùÒxnÖù¶ÉÖGòÉè ·É§ÉºlÉÉxÉä ´Énäùzɹ]Æõ** ¹É¹`äö SÉÉä®ú& ¶ÉjÉÖ¦ÉɪÉÉÇ º´ÉVÉxÉÉä(+)lÉ´ÉɺiɨÉÖ{ɪÉÉiÉä xɴɨÉä Ê{ÉiÉè´É SÉÉä®úºiɱº´ÉVÉxÉÉä ´ÉÉ(+)lÉ´ÉÉ ¦É´ÉärùkÉÉ&** Eò±É½þÊ|ɪÉɶSÉ Ê{ɶÉÖxÉÉ ´ÉÞrùÉ ´ÉÉ ªÉjÉ ªÉÉäʹÉiÉ& ºÉÉè®äú VÉÒhhÉÉæ{ɺEò®ú¦ÉÉhbä÷¹ÉÖ EòqÇù¨Éä ´ÉÉ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** 15 16 ·É§É¶É¤näùxÉ xÉMÉ®úºÉ¨ÉÒ{ɨÉÖSªÉiÉä* <xnÖù¶ÉÖGòÉè ¤ÉʱÉxÉÉè SÉäkÉjÉè´É VɱÉä ´Énäùzɹ]Æõ** ºÉ{iÉ˴ɶÉÉvªÉɪÉ& κlÉ®ú®úɶªÉƶÉEò±ÉMxÉä ¨ÉvªÉä ´ÉMMÉÉȶÉEäò(+)Ê{É ´ÉÉ ±ÉMxÉä xɹ]Æõ º´ÉMÉÞ½äþ ¥ÉÚªÉÉkɺªÉ º´ÉɨÉÒ ¦É´ÉäSSÉÉä®ú&** ¹É¹`äö Oɽäþ ¶ÉjÉÖ¶SÉÉä®ú&* ºÉ{iɨÉä º´É´ÉMMÉǺlÉä Oɽäþ ¦ÉɪÉÉÇ* {É®ú´ÉMMÉǺlÉä iɱº´ÉVÉxÉ&* +¹]õ¨Éä Eäò´É±É¶ÉjÉÖ&* xɴɨÉä Ê{ÉiÉÉ SÉÉä®ú& iɱÉ º´ÉVÉxÉÉä ´ÉÉ** xɦÉ漃 GÚò®úÉ& |ÉÉ乪ÉÉ& Eò¨¨ÉÇEò®úÉ& |É乪ÉVÉÉiɪÉÉä xÉÒSÉÉ& ¨Éä¹ÉÚ®úhÉä iÉÖ ºÉÉ訪Éä EòÉä¶ÉÉvªÉIÉähÉ iÉzÉÒiÉÆ** 1 6 7 nù¶É¨Éä GÚò®úOɽäþ |É乪ÉÉ& Eò¨¨ÉÇEò®úÉ&* xÉÒSɺlÉä Oɽäþ xÉÒSÉ& |É乪ÉÉ&* ±ÉɦÉä iÉÖ xÉ xɹ]Æõ* .

xÉ ±É¦ªÉiÉä** ºjÉÒºÉÆYÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉä ªÉÖM¨ÉIÉäjÉä¹ÉÖ ´ÉÉ OɽþÉ ¤É½þ´É& SÉÉä®úÒ ºjÉÒÊiÉ ¥ÉÚªÉÉnùÉäVÉä¹ÉÖ {ÉÖ¨ÉÉxÉ Oɽäþ {ÉÖÆʺÉ** 8 ºÉƤÉÎxvÉxÉÉÆ º´É®úɶÉÉ´ÉxªÉÉƶÉä pù´ªÉ¨ÉÖSªÉiÉä ºÉÎnÂù¦É& {É®ú®úɶªÉƶÉEòªÉÖHäò {É®ú¦Éä {É®úEòÒªÉʨÉÊiÉ ´ÉÉSªÉÆ** 15 ºjÉÒ®úɶÉÉè ±ÉMxÉMÉiÉä ºjÉÒIÉäjÉä ¤É½þ´ÉÉä OɽþÉκiɹ`öÊiÉ SÉäiÉ SÉÉä®úÒ ºjÉÒ* ºjÉÒ®úɶÉÉè ºjÉÒOɽþoùι]õªÉÖHäò ºjÉÒ* {ÉÖÆ漃 ±ÉMxÉä {ÉÖÆ®úɶÉÉè ¤É½ÖþOɽþÉ& {ÉÖ¨ÉÉƶSÉÉä®ú& ªÉlÉÉ ÊSÉxiÉɪɨÉÖHÆò iÉlÉÉ ´ÉHò´ªÉ&** º´É®úɶÉÉ´Éä´É Oɽäþ +xªÉÉƶÉEòMÉiÉä ºÉƤÉÎxvÉxÉÉÆ pù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* {É®ú®úɶÉÉè {É®úÉƶÉEòMÉiÉä {É®úºªÉ pù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ** xÉÉMÉÊ®úEòpäùCEòÉhÉä xÉÉMÉÊ®úEòÉä ´ÉÒIÉiÉä Oɽþ& EòζSÉiÉ SÉÉä®úÉä xÉÉMÉÊ®úEò& ºªÉÉSUäô¹Éè®úÊ{É SÉè´É¨ÉÚÁxiÉä** SÉ®ú¦É´ÉxÉÉƶÉä¹ÉÖ Ê¶É®ú& κlÉ®ú¦É´ÉxÉÉƶÉä¹ÉÖ EòɪɨÉvªÉÆ ºªÉÉiÉ =¦ÉªÉɱɪÉÉƶÉEäò¹ÉÖ SÉ VÉPÉxªÉEòɪÉÉä Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉ&** 9 16 xÉMÉ®úÉ´ÉÉʺÉpäùCEòÉhÉä ±ÉMxÉä xÉMÉ®ú´ÉɺÉÒ Oɽþ& {ɶªÉÊiÉ SÉäiÉ xÉÉMÉÊ®úEò¶SÉÉä®ú&* ¶Éä¹ÉèpæùCEòÉhÉèOÉǽèþ®äú´ÉÆ ÊxÉ´ÉɺɦÉÚ謃 ´ÉnäùiÉÂ* VɱÉÊxÉ´ÉÉʺÉpäùCEòÉhÉä VɱÉOɽþoù¹]äõ ´ÉÉ VɱÉÊxÉ´ÉÉʺÉEò&* iÉlÉÉ +É®úhªÉä iÉlÉÉ OÉɨÉä ´ÉɺÉÒ* iÉlÉÉ näù´ÉMÉÞ½þ´ÉɺÉÒ* B´É¨Éä´É ʴɨÉÞ¶ªÉ ´ÉnäùiÉÂ** xɹ]õpù´ªÉä ¦ÉÚ¹ÉhÉä ÊxɶSÉʪÉiÉä EòºªÉɴɪɴɺªÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉÆ +ɽþ . ¶ÉiÉʦɹÉMÉÞIɶÉiÉÆ. +xªÉnÖùHò|ÉEòÉ®äúhÉ OɽþEòɱɨÉÊ{É ´ÉIÉÊiÉ - . {ÉÚ´´ÉÇ¡òɱMÉÖxÉÒ uäù. ®äú´ÉiÉÒ ÊiÉ»É&* <iªÉäiɱEÞò¹hÉÉSÉɪÉǺªÉÉʦÉ|ÉäiÉÆ* +ÉSÉɪÉê¤ÉǽÖþvÉÉSÉÉäHÆò* =nùªÉä nÖù¯û¤¤É±Éä SÉxpÆù {ɶªÉxiÉÉä ªÉÉ´ÉiÉÉä OɽþÉ& ºÉÉ ºÉÆJªÉÉ xɹ]õpù´ªÉºªÉ* xÉIÉjÉiÉÉ®úɺÉÆJªÉÉxÉÉÆ ºÉÆʽþiÉɺÉÚHÆò** ʶÉÊJÉMÉÖhÉ®úºÉäÎxpùªÉÉxɱɶÉʶÉʴɹɪÉMÉÖhÉkÉÖÇ{É\SɴɺÉÖ{ÉIÉÉ& ºÉ´´Éæ OɽþÉ ºÉ´´ÉÇ®úÉʶɹÉÖ |ÉlɨÉpäùCEòÉhÉä κlÉiÉÉ& nù¶ÉÇxÉäxÉ xɹ]õpù´ªÉÆ SÉiÉÖ®ú¸ÉÉEÞòËiÉ EÖòªÉÖÇ&* ¨ÉvªÉpäùCEòÉhÉ MÉiÉɺjªÉ¸ÉÆ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* +xªÉpäùCEòÉhɺlÉÉ ´ÉÞkÉÆ* päùCEòÉhÉä ʴɤɱÉä Oɽäþ ¤É±É´ÉÊiÉ Oɽþº´É°ü{ɺÉoù¶ÉÆ xɹ]õpù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ** ʴɹɪÉèEòSÉxpù¦ÉÚiÉÉhhÉÇ´ÉÉÎMxɯûpùÉʷɴɺÉÖnù½þxÉÉ& º´ÉÉƶÉIÉäjÉMÉiÉä¹ÉÖ Oɽäþ¹ÉÖ SÉÉi¨ÉҪɨÉÉnù¶ÉänÂù pù´ªÉÆ º´ÉÉƶÉäiÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉä ʨÉjÉpù´ªÉÆ ºÉ¨ÉÉnäù¶ªÉÆ** Gò¨É¶ÉÉä(+)Ê·ÉxªÉÉnùÒxÉÉÆ EòɱɺiÉÉ®úÉ|ɨÉÉhÉäxÉ** 14 17 ºÉÉ訪ÉOɽþ´ÉÒÊIÉiÉä ±ÉMxÉä ¨É½þÉ{ÉlÉäxÉ MÉiɶSÉÉä®ú&* +¶ÉÖ¦ÉäxÉ nÖù¨¨ÉÉÇMMÉÇMÉiÉ& ªÉÉÊxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÊxÉ {ÉÚ´´ÉÉæHòÉxÉiÉÉÊxÉ Ê½þi´ÉÉiÉÒiªÉ OɽþºªÉ {ÉÚ´´ÉÉæHò¦ÉÚ¨ÉÉè xɹ]õpù´ªÉÆ ´ÉnäùiÉÂ** ¦ÉÚiɶÉiÉ{ÉIɴɺɴÉÉä uùÉËjɶÉSSÉäÊiÉ iÉÉ®úEòɨÉÉxÉÆ xÉIÉjÉ¡ò±ÉÆ . VªÉä¹`öÉκiÉ»É&. ¸Éʴɹ`öÉ SÉiÉ»É&. ʴɶÉÉJÉä uäù. =kÉ®ú¡ò±MÉÖÊxÉ uäù. =kÉ®ú|ÉÉä¹`ö{ÉnÆù uäù. +ɶ±Éä¹ÉÉ ¹É]Âõ. ½þºiÉÉ& {É\SÉ. EÞòÊkÉEòÉ ¹É]Âõ. ÊSÉjÉèEòÉ.=uùɽäþ ´É¹ÉêºiÉÇÎx¨ÉiÉè& iÉÊqù´ÉºÉèV´ÉÇ®úºªÉ xÉɶÉÉä ´ªÉÉvÉä®úxªÉºªÉÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉSªÉ&* OɽþiÉÖ±ªÉiÉÉ®ú¨ÉɺÉèxÉǹ]õºªÉ ±ÉɦÉÆ ´ÉnäùiÉÂ.SÉ®ú®úɶÉÉè ´ÉÉ SÉ®úuùÉnù¶ÉÉƶÉä ´ÉÉ ±ÉMxÉMÉiÉä ʶɮúºÉÉä ¦ÉÚ¹ÉhÉÆ* iÉlÉÉ ÎºlÉ®ú®úɶªÉƶÉEäò¹ÉÖ ±ÉMxÉMÉiÉä¹ÉÖ OÉÒ´ÉɦɮúhÉÆ* =¦ÉªÉ®úɶªÉƶÉEäò¹ÉÖ {ÉÉnùɦɮúhÉÆ* +lÉ´ÉÉ Ê¦ÉzÉÆ xɹ]Æõ SÉäkɺªÉ pù´ªÉºªÉɴɪɴɨÉÖHò|ÉEòÉ®äúhÉ pù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ** ¨ÉxÉÖVɺɨÉÉxÉÉEòÉ®úÉ päùCEòÉhÉɺiÉÚkɨÉÉ xÉ®úÉ YÉäªÉÉ& ´ÉÉxÉ®úiÉÖ®úMÉ´É®úɽþɷɨÉÖJÉä ºÉ{{ÉÉÇEÞòiÉÉè i´ÉvɨÉÉ&** ºÉÉ訪Éè¨ÉǽþÉ{ÉlÉ& ºªÉÉnù¶ÉÖ¦ÉènÖÇù¨¨ÉÉÇMMÉǨÉÉÊnù¶ÉäiÉ |ÉÉYÉ& ʽþi´ÉÉ näù¶ÉʴɦÉÉMÉÆ |ɹ]Öõ¥ÉÚǪÉÉiÉ OɽþÉäqäù¶ÉÆ** 10 ¨ÉxÉÖVÉpäùCEòÉhÉ ±ÉMxÉMÉiÉä =kɨÉɶSÉÉä®úÉ& ´ÉÉxÉ®úÉtè®úvɨÉÉ&* päùCEòÉhɴɶÉÉuùnäùiÉÂ** ·É§ÉÉƤÉֺɨÉÒ{ÉMÉiÉÉ& κlÉiÉɶSÉ {ÉÉè®úÉ& |É´ÉÉʺÉxÉÉä OÉɨªÉÉ& päùCEòÉhɺÉoù¶É°ü{ÉɶSÉÉä®úÉ ´ÉºjÉÉÊnù¦ÉÚ¹ÉhÉèYÉæªÉÉ&** 11 B¹ÉÉÆ päùCEòÉhÉÉxÉÉÆ ªÉ =nùªÉÊiÉ iÉÉoù¶É¶SÉÉä®ú& iÉuùɺÉÒiªÉilÉÇ&* ´ÉºjÉÉilÉǦÉÚ¹ÉhÉ躺ɽþ päùCEòÉhɺÉoù¶ÉɶSÉÉä®úÉ&** ¿º´ÉÆ Eäòxpäù pù´ªÉÆ ÊjÉEòÉähÉSÉiÉÖ®ú¸ÉMÉÉ OɽþÉ nùÒPÉÈ EÖòªÉÖÇÌ´É{ÉÖ±ÉÆ º´ÉÉƶÉɱɪÉä¹ÉÖ ºÉÎSUôpù¨ÉxªÉä¹ÉÖ** 12 Eäòxpäù ¤É½ÖþOɽþªÉÖiÉä ¿º´ÉÆ pù´ªÉÆ xɹ]Æõ* ÊjÉEòÉähÉSÉiÉÖ®ú¸ÉMÉiÉɶSÉäqùÒPÉÈ* º´ÉÉƶÉä¹ÉÖ º´ÉMÉÞ½þMÉiÉä¹ÉÖ Ê´É{ÉÖ±ÉÆ ´ÉÞkÉÉEòÉ®Æú xɹ]Æõ* +xªÉä¹ÉÖ {É®úÉƶÉIÉäjÉMÉiÉä¹ÉÖ ºÉÎSUôpÆù* ʦÉzÉʨÉiªÉilÉÇ&** +ÉnùÉè SÉiÉÖ®ú¸ÉEò®úɺjªÉƸÉÆ ¨ÉvªÉä OɽþÉ& |ÉEÖò´´ÉÇÎxiÉ ®úɶªÉ´ÉºÉÉxÉä ´ÉÞkÉÆ º´É°ü{ÉiÉÖ±ªÉÆ Ê½þ ´ÉÉ EÖòªÉÖÇ&** 13 =bÖ÷iÉÉ®úÉ ªÉÉ´ÉiªÉºiÉÉ´ÉnÂùpù´ªÉ|ɨÉÉhɨÉÖnùªÉä ºªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉxiÉÉä ´ÉÉ SÉxpùºlÉÉxÉÆ {ɶªÉÎxiÉ iÉÉ´ÉiÉ ºªÉÉiÉÂ** 18 =nùªÉMÉiɺªÉ xÉIÉjɺªÉ ªÉÉ´ÉiªÉɺiÉÉ®úEòÉ& iɱ|ɨÉÉhɨÉÖnùªÉä ¤É±É´ÉÊiÉ* +·ÉªÉÖVÉκiÉ»É&. ¸É´ÉhÉκiÉ»É&. ¨ÉPÉÉ& {É\SÉ. ¨ÉÞMɶÉÒ¹ÉÉÇκiÉ»É&. +xÉÖ®úÉvÉÉκiÉ»É&. ®úÉäʽþhªÉ& {É\SÉ. º´ÉÉiªÉäEòÉ.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 42 ªÉÉä OɽþÉä ±ÉMxÉÆ ´ÉÒIÉiÉä ºÉ º´ÉƶÉIÉäjɺlɶSÉäiÉ iɺªÉ EòkÉÞÇpù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* {É®úÉƶÉIÉäjÉMÉiÉä Oɽäþ ʨÉjÉpù´ªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ¶ÉjÉÖIÉäjÉÉƶÉä ´ÉÉ ¶ÉjÉÉä®ú ¦É´ÉÊiÉ** uùÉnù¶Éä xɹ]õºªÉ xÉɺÉÉä Ê´ÉtiÉä. ¨ÉÚ±ÉÆ xÉ´É. {ÉÚ´´ÉÇ|ÉÉä¹`ö{ÉnùÉ uäù. +ɹÉÉføÉuùªÉÆ SÉiÉ»É&. ¦É®úhÉÒ ÊiÉ»É&.

®úÊ´É EÖòVÉ ¶ÉxÉè¶SÉ®úÉhÉÉÆ {É\SÉ˴ɶÉÊiÉ&. ¨ÉÚ±ÉÊjÉEòÉähÉä ÊjÉMÉÖhÉÆ. ¹É]ÂõºÉ{iÉÊiÉ& ¶ÉÖGòºªÉ. MÉÖ®úÉä& ¹Éι]õ&.¶ÉÖGäòÎJ¹ÉiÉä ʽþ®úhªÉÆ <iªÉxiÉäxÉ ¨ÉÚ±ÉOÉxlÉäxÉÉ´ÉMÉxiÉ´ªÉÆ {ÉÚ´´ÉÉæHò±ÉIÉhÉÆ* ªÉÉäMÉ¡ò¨ÉªÉÉäÌ´É®úÉävÉä ºÉÊiÉ iɪÉÉä¤ÉDZÉÉÊvÉCªÉäxÉ ¡ò±ÉÆ ¥ÉÚªÉÉiÉ ºÉ¨ªÉÊMÉÊiÉ** =tÉxÉ{ÉÖ¹Eò®úhªÉÉÆ ¤ÉÖvɪÉÖHäò ½äþVÉɱÉEòlÉ Eò]õEÆò ¦ÉÞMÉÖhÉÉ Ê½þ®úhªÉ´ÉºjÉÆ º´É»ÉÉ ¨ÉÉjÉÉlÉ´ÉÉ xÉÒiÉÆ** EòxÉEÆò MÉÖ¯ûhÉÉ ªÉÖHäò xɹ]Æõ ¨ÉÞÊiɺÉƧɨÉä(+)ÎMxɪÉÉäMÉä ´ÉÉ |ÉÊiÉ´ÉäʶÉxÉÉ MÉÞ½þÒiÉÆ ÊuùVÉäxÉ EòxÉEòÉäVV´É±ÉÉÆMÉäxÉ** ºÉÉè®äúhÉ ¨Éä¹É±ÉMxÉä ¦ÉÚ¨ÉÉè EòɹÉÉÇ{ÉhÉÉÊxÉ ÊxÉʽþiÉÉÊxÉ nùɺªÉÉ |ÉÊiÉ´ÉäʶÉEòªÉÉ ¾þiÉÉÊxÉ iÉÉxÉÒÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ** VɱɨɴÉiÉÒhhÉÉÇ ¶ÉÉähÉÉ ÊuùiÉÒªÉÊnù´ÉºÉä ¶ÉʶÉ|ɦÉÉ xɹ]õÉ pùIÉÊiÉ SÉiÉÖilÉÇÊnù´ÉºÉä ¨ÉvªÉɼxÉÉCEæòhÉ ºÉƪÉÖHäò** +VɱÉMxÉä ¤ÉÖvÉoù¹]äõ Á·ÉiÉ®úÒhÉɨÉnù¶ÉÇxÉÆ ¥ÉÚªÉÉiÉ ·É& EòɱÉä ®ú´ªÉÖnùªÉä ±É¦ªÉxiÉä ¨ÉÞMɪɨÉÉhÉäxÉ** ¶ÉÖGäòÊIÉiÉä(+)VɱÉMxÉä vÉäxÉÖuùªÉ¨ÉjÉ MÉ̦ÉhÉÒ SÉèEòÉ ÊiɺÉÞhÉÉÆ MÉ´ÉɨÉnù¶ÉÇxɨɹ]õ¨ÉÊnù´ÉºÉä ¦É´Éä±±ÉɦÉ& +t SÉiÉÖilÉæ Ênù´ÉºÉä UôÉMÉÉ xɹ]õɺiÉlÉÉÐCEòhÉÉ où¹]äõ |ÉÊiÉ´ÉäʶÉEòÉä ´ÉªÉºªÉÉä xɴɨÉä Ênù´ÉºÉä º´ÉªÉÆ xÉäiÉÉ** ¶ÉʶɶÉÖGòɦªÉÉÆ où¹]äõ(+)¶ÉÒÊiÉMÉÉÇ´ÉÉä ¾þiÉÉ& ºÉMÉÉä{ÉɱÉÉ& ÊxÉ榃 ºÉÚSÉEòÉä(+)t ´ÉIªÉÊiÉ ´ÉÉkÉÉÇʨÉÊiÉ {ÉÞSUôiÉä ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** SÉxpùÉÆMÉÉ®úEòoù¹]äõ uùÉnù¶É xɹ]õÉ Ênù´ÉÉ ¨Éʽþ¹ªÉºiÉÉ& +ÉxÉ乪ÉxiÉä ºÉÖ¾þnùÉ ÊuùiÉÒÊnù´ÉºÉä(+)Ê{É xɹ]èõEòÉ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .|ɶxÉÉÊnùMÉÉxÉÉÆ ¶ÉÖ¦ÉOɽþÉhÉɨÉɪÉÖÊ¹É ÊuùÊjÉSÉiÉÖ¹{É\SɹÉbÂ÷¦ÉHòÉÊxÉ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* iÉnùrÈù GÚò®úOɽþºªÉ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* ªÉÉä ªÉÉä OɽþÉä ±ÉMxÉMÉiÉ& {ÉÞlÉEÂò {ÉÞlÉEÂò iɺªÉ iɺªÉɪÉÖ¹ÉÉä ¨ÉªÉÚJÉÉxÉ ºÉÆMÉÖhªÉ ±ÉMxÉɪÉÖ& ºÉƪÉÉäVªÉ ÊuùMÉÖhɪÉäiÉÂ* iÉiÉÉä où¶ªÉÉrÇù½þ®úhɨÉoù¶ªÉÉrÇù½þ®úhÉÆ SÉ EÞòi´ÉÉ ºÉ´´Éæ¹ÉÉÆ OɽþÉhÉɨÉɪÉÚÆÊ¹É ±ÉMxÉɪÉÖÊ¹É ºÉƪÉÉäVªÉ {É\SÉ˴ɶÉÉÊvÉEò¶ÉiÉäxÉ ¾þi´ÉÉ Ê¶É¹]Æõ |ɹ]Öõ®úɪÉÖ´ÉǹÉÉÇÊhÉ ¦É´ÉÎxiÉ* où¶ªÉÉrÇù½þ®úhÉÉnùxªÉÉrÇù½þ®úhÉÆ xÉ ÊEòÎ\SɱÉ EòkÉÇ´ªÉÆ** BEòÉäxÉËjɶÉÉvªÉɪÉ& {ÉÖxÉ®úÊ{É xɹ]õʴɺÉä¹ÉÉä ªÉÉäMÉʴɶÉä¹ÉähÉ EòÒiªÉÇiÉä ºÉ¨ªÉEÂò ¨Éä¹ÉʴɱÉMxÉä ¶ÉʶÉxÉÉ nùÉ®úEòEò]õEÆò ¦É´Éäzɹ]Æõ** 1 {ÉÖxÉ®úÊ{É xɹ]õʴɶÉä¹É <iªÉÉÊnù .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 43 {ÉIÉÉnÂù¦ÉÉxÉÉä&. ´ÉGòMÉiɶSÉiÉÖMÉÖhÇ ÉÆ. +ÆMÉÉ®úºªÉ ´ÉGò|ÉÉäHò&* +Énù¶ÉÇxÉÉSSÉ ¦ÉÉ´É|ÉÉäHòÉ ¤ÉÖvɺªÉ VÉҴɺªÉ ´É¹ÉæhÉ* ¹ÉÎbÂ÷¦É& ʺÉiɺªÉ ¨ÉɺÉè&* +¤näùxÉ ¶ÉxÉè¶SÉ®úºªÉ* ºÉÖ®úÊuù¹ÉÉä(+)¤nùÉrùÉÇiÉÂ* BiÉä EòɱÉʴɦÉÉMÉÉ&* OɽþɴɱÉÉäEäò¹ÉÖ ´ÉHò´ªÉÉ&** +lÉ´ÉÉjÉ ®úÉʶɦÉänù& EòiªÉÖbÖ÷ʦÉ& {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉ{ªÉäiÉä ±ÉMxÉÆ iÉɴɱ|ɨÉÉhɨÉlÉ´ÉÉ ®úÉʶÉOɽþiÉÉ®úiÉÉä ´ÉÉSªÉÆ** 19 ±ÉMxÉ®úÉʶɪÉÉÇʦɯûbÖ÷iÉÉ®úÉʦÉ& {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉ{ªÉiÉä iÉɴɱ|ɨÉÉhÉÆ ´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* uù´ªÉºÉÆJªÉÉxÉÆ ®úɶªÉÊvÉ{ÉÊiÉxÉÉ ´ÉÉ {ɶªÉiÉÉ OɽäþhÉ ´ÉÉ =Hò´ÉuùnäùiÉÂ* =nùªÉä nÖù¤¤ÉDZÉä SÉxpÆù ªÉä OɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ ºÉÉ ºÉÆJªÉÉ xɹ]õºªÉ* xÉÒSÉÉÊ®úMÉiÉè¨ÉÉǹɺÉÆJªÉÉ* IÉäjÉMÉiÉä ÊxɹEòºÉÆJªÉÉ* =SSÉMÉiÉè n Ç ù ¶ ÉMÉÖ Ê hÉiÉÉ* ¤ÉxvÉÖ I Éä j ÉMÉiÉè Î ºjÉMÉÖ Ê hÉiÉÊxɹEÆ ò * +lÉ´ÉÉ ±ÉMxÉMÉiɺªÉ ®ú É ¶Éä ® ú ¦ ÉÖ H òMÉiÉÉ®ú É ºÉΨ¨ÉiÉÆ xɹ]õ p ù ´ ªÉÆ * =nù ª Éä nÖ ù ¤ ¤ÉÇ ± Éä SÉxpù É ´É±ÉÉä E òxÉOɽþ É hÉɨÉÖ H Æ ò ®úÉʶÉ|ɨÉÉhÉÆ** =ÊnùiÉxÉ´ÉÉƶÉiÉÖ±ªÉÆ ÊuùMÉÖhÉÆ Êuù¶É®úÒ®ú®úÉʶɽþÉä®úɪÉÉÆ ÊuùÊjÉMÉÖhÉè& κlÉ®úSÉ®ú¦Éä(+){ªÉÖÊnùiÉxÉ´ÉÉƶÉè´ÉÇnäùnÂù pù´ªÉÆ** 20 ±ÉMxÉä Êuù¶É®úÒ®äú +xÉÖ¦ÉÖHòxÉ´ÉÉƶÉÊuùMÉÖhɺÉÆJªÉÉ* κlÉ®äú(+)Ê{É iÉlÉÉ* SÉ®äú ÊjÉMÉÖhÉÉ* +ªÉÆ Gò¨ÉÉä ±ÉMxÉä nÖù¤¤ÉDZÉä ´ÉHò´ªÉ&** +¹]õÉ˴ɶÉÉvªÉɪÉ& +VÉ´ÉÞ¹ÉvÉxÉÖ¹ÉÉÆ xÉ´ÉÊiÉ& ¶ÉiÉÉÊxÉ ZɹɨÉEò®úEÖÆò¦ÉÉxÉÉÆ iÉÉè±Éä& ºÉ{iÉnù¶ÉÉÊvÉEò¨ÉxªÉä¹ÉÖ ¶ÉiÉÆ nù¶ÉɦªÉÊvÉEÆò** 1 +VÉ´ÉÞ¹ÉvÉxÉÖ¹ÉÉÆ ¨ÉªÉÚJɺÉÆJªÉÉ xÉ´ÉÊiÉ&* ¨ÉÒxÉEÖÆò¦É¨ÉEò®úÉhÉÉÆ ¶ÉiÉÆ* iÉÖ±ÉÉvÉ®úºªÉ ºÉ{iÉnù¶ÉÉÊvÉEò¶ÉiÉÆ* +xªÉä¹ÉÖ Ê¨ÉlÉÖxÉEòCEÇò]õʺɽþEòxªÉÉ´ÉÞζSÉEäò¹ÉÖ ¶ÉiÉÆ nù¶ÉÉÊvÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ** SÉxpùºªÉèEòÉ xÉ´ÉÊiÉ& ¹Éι]õVÉÔ´Éä(+)¶ÉÖ¦Éä¹ÉÖ {É\SÉEÞòÊiÉ& ºÉ{iÉÊiÉ®úÊvÉEòÉ ¹ÉÎbÂ÷¦É& ¶ÉÖGäò ºÉÉ訪Éä SÉiÉÖ̦É& ºªÉÉiÉÂ** 2 SÉxpùºªÉèEòÉ xÉ´ÉÊiÉ&. SÉiÉÖººÉ{iÉÊiɤÉÖÇvɺªÉ ¨ÉªÉÚJÉÉ&* ÊuùMÉÖhÉÆ º´ÉMÉÞ½äþ EÖò¯ûiÉä SÉiÉÖMÉÖÇhÉÆ º´ÉÉäSSÉ´ÉGòMÉÉä YÉäªÉ& ÊjÉMÉÖhÉÆ OɽþκjÉEòÉähÉä VÉxɪÉÊiÉ ¶Éä¹Éä ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉÆ** 3 ºÉ´´ÉÇOɽþÉ& º´ÉMÉÞ½þä ¨ÉªÉÚJÉÉxÉ ÊuùMÉÖhÉÉxÉ EÖò´´ÉÇÎxiÉ* º´ÉÉäSSÉä SÉiÉÖMÉÖhÇ ÉÆ. +xªÉlÉÉ ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉÆ** ½þxiªÉºiɨɪÉä ¹É¹`Æö {É\SɨɨÉɪÉÖÊ¹É SÉiÉÖilÉǨÉlÉ xɴɨÉä nù¶É¨Éä iÉÞiÉҪɨÉɪÉä nùɪÉÉrÈù ºÉ´´ÉǽþÉÊxÉ®úxªÉjÉ** 4 ºÉ{iɨɦɴÉxÉÉÊnùMÉiÉÉä Oɽþ& ºÉÉ訪ÉäiÉ®úÉä ªÉlÉÉäHò|ÉEòÉ®Æú ½þ®úÊiÉ* iÉnùrÈù ¶ÉÖ¦ÉOɽþ&* ÊEòxiÉÖ +où¶ªÉÉrÇùMÉiÉÉ +Ê{É ½þ®úÎxiÉ* EòlÉʨÉÊiÉ SÉäiÉ . ºÉÉä¨ÉºªÉ ¨ÉÉʺÉEò&.

EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ xÉɶɪÉiÉÉä MÉÉÆ ¤ÉʱÉxÉè SÉiÉÖ®ú¸ÉMÉiÉÉè ¶É¶ÉÉRÂóEònäù´ÉMÉÖ°ü BEòÉ ÊxÉ´ÉÇkÉÇxiÉä ºÉÉ EòÊ{ɱÉÉ ´ÉhhÉæxÉ ÊxÉqæù¶ªÉÉ** +xªÉSSÉÉʦÉYÉÉxÉÆ jÉÒÊhÉ SÉ EòɹÉÉÇ{ÉhÉÉÊxÉ SÉÉäiºÉÆMÉä uäù EÚò]õEäò ¦É´ÉäiÉɨÉäEÆò xɹ]Æõ Ê´ÉÊxÉqæù¶ªÉÆ** ¤ÉÖvÉMÉÖ¯û¶ÉʶÉʦÉoÇù¹]äõ ºÉÖ´ÉhhÉÇEÞòiÉ{É®ú¶ÉÖ±ÉÉä½þ°ü{ÉɶSÉ |ÉÊiÉ´ÉäʶÉxªÉÉ xÉÒiÉÉ ¥ÉÉÀhªÉÉ GÚò®úEòШ¨ÉEòªÉÉ** ºÉÉè®úÉ®úɦªÉÉÆ où¹]äõ {ÉÉjÉʴɶÉä¹ÉÉ Ê½þ®úhªÉEòÉƺªÉ¨ÉªÉÉ& ±É¦ªÉxiÉä SÉ Ê´Éxɹ]õÉ MÉÉä{ÉɱÉè& ºÉ{iɨÉä Ênù´ÉºÉä** MÉÖ¯û¶ÉÖGòSÉxpùoù¹]äõ Eò]õEÆò |ÉÉ´ÉÉ®úEÆò SÉ ªÉzɹ]Æõ {ɪÉÇRÂóEòMÉiÉÆ nùɺªÉÉ iÉÖ®ÆúMÉxÉɨxªÉÉ SÉ iÉzÉÒiÉÆ** MÉä½þÉxiÉ®äú SÉiÉÖilÉæ(+){ªÉÖnùEòºÉ¨ÉÒ{Éä Eò®úhb÷Eäò ÊxÉʽþiÉÆ |ÉÉ´ÉÉ®úEò¨ÉÖ{ÉÊ®ú VɱÉɱ±ÉÆʤÉiÉʨÉÊiÉ {ÉÞSUôiÉä ¥ÉÚªÉÉiÉÂ** MÉÖ¯ûEÖòVÉoù¹]äõ ¨Éä¹Éä º´ÉhhÉÉÇEÞòÊiÉMÉÉäʳýEòÉÆ SÉ ¨É\VÉÖ¹ÉÉÆ ¾þi´ÉÉ EÖò¤VÉÉ nùɺÉÒ nùkÉ´ÉiÉÒ Ê¨ÉjÉVÉxɽþºiÉä** ¤ÉÖvɺÉÉè®úɦªÉÉÆ où¹]äõ VÉÉÊxɪÉÉVVÉÒhhÉÇEÆò¤É³Æý xɹ]Æõ pùÉʨɳý¦ÉÚʨÉEòºÉÆYÉÉè ´É趪ÉÉ |ÉÊiÉ´ÉäʶÉxÉÉè SÉÉä®úÉè** EòÉƺÉҪɦÉÉVÉxÉÉÊxÉ SÉ Ê½þ®úhªÉ´ÉºjÉÉÊhÉ ¦ÉÉè¨É¤ÉÖvÉoù¹]äõ ±ÉäJÉEò¾þiÉÉÊxÉ ¦ÉÉVÉxɨÉäEÆò ʦÉzÉÆ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** ¸É´ÉhÉÆ iÉ´É xÉIÉjÉÆ ½þºiÉ& {ÉÖjɺªÉ ®úÉäʽþhÉÒ SÉ Ê{ÉiÉÖ& +ÊiɤÉÉvªÉiÉä ʶɮúÉä(+)ºªÉ jɺªÉÊiÉ EòɱÉäxÉ SÉäÊiÉ ´ÉnäùiÉÂ** MÉÖ¯ûEÖòVɪÉÉä¯ûSSÉMɪÉÉä¨Éæ¹Éä SÉ Ê´É±ÉMxɨÉÖ{ɪÉÉiÉä ®úÉVÉÉʦɹÉäEò¦ÉÉhbÆ÷ xɹ]Æõ nÖù&JÉäxÉ iɱ±É¦ªÉÆ** ºÉÉ訪ÉOɽþºÉƪÉÖHäò ¶ÉʶÉVÉä ±É¦ªÉäiÉ xɹ]õʨÉÊiÉ ´ÉÉSªÉÆ +ÉMxÉäªÉªÉÖiÉä ºÉÉ訪Éä xÉ SÉÉκiÉ ±ÉɦÉÉä Ê´Éxɹ]õºªÉ** =SSÉÉʸÉiɪÉÉäMÉÖÇ´ÉÇCEÇòVɪÉÉä®Æú¤É®úºÉÖ´ÉhhÉÇ®úixÉÉÊxÉ ±ÉÉä½Æþ SÉ ¾þiÉÆ nùɺªÉÉ MÉ̦ÉhªÉÉ Ê´Éº¨ÉÞiÉÆ MÉä½äþ** MÉÖ¯ûºÉÉ訪ÉÉ´ÉÖSSÉMÉiÉÉè ¨Éä¹ÉʴɱÉMxÉä(+)·ÉxÉɶɨÉlÉ EÖò¯ûiÉ& ±É¦ÉºÉä Ê´ÉÊnù¶ÉÆ MÉi´ÉÉ i´ÉʨÉÊiÉ ¥ÉÚªÉÉkÉÖ {ÉÞSUôxiÉÆ** ¶ÉÖGòÉCEòÉǦªÉÉÆ où¹]äõ EòxÉEò|ÉÉ´ÉÉ®úEÆò¤É³ýÉnù¶ÉÉÇxÉ Ênù´ÉºÉjɪÉähÉ xɹ]õÉƶSÉÉä®úÉä(+){{ÉǪÉiÉÒÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ** 44 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <xnÖùMÉÖ¯û¦ªÉÉÆ où¹]äõ ¦ÉɪÉÉǦɮúhÉÆ Ê´Éxɹ]õ¨ÉVɱÉMxÉä Ê´É|É|ÉÊiÉ´ÉäʶÉEòªÉÉ nùɺªÉÉ ¨ÉÖʹÉiÉÆ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** ±ÉMxɺªÉ {ÉÚ´´ÉǦÉÉMÉä Ê´É|ÉähÉÉätÉäMÉEòÉÊ®úhÉÉ ´ªÉɳäý ºªÉÉiÉ IÉÊjɪÉähÉ ¨ÉvªÉä ºÉ®úÒºÉÞ{ÉähÉÉxiªÉMÉä xÉÒiÉÆ** ¶ÉÖGäò {ÉÚ´´ÉÇʴɦÉÉMÉä ®úVÉEòÉä ¨ÉvªÉÉʸÉiÉä iÉÖ ´ÉÊhÉVÉEò& ±ÉMxÉÉxiÉMÉiÉä ¶ÉÖGäò |ɨÉnùÉ SÉÉä®úÒÊiÉ ´ÉHò´ªÉÆ** ®úÉʶÉ|ɨÉÖJÉä ¶ÉʶÉVÉä ¶É¤É®úÒ ¨ÉvªÉÉʸÉiÉä ʶɮúÉä®úIÉ& |Éä¹ÉhÉEÞòkÉÖ ¤ÉÖvÉä(+)xiªÉä ºiÉäxÉÉä ÊxÉÌqù¶ªÉiÉÉÆ ºÉiÉiÉÆ** ±ÉMxÉÉtä SÉxpùªÉÖiÉä SÉÉä®Æú ®úÉVÉÉʸÉiÉÆ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉ ¨ÉvªÉä(+)¨MÉxÉɴɺÉÉxÉä ½þkÉÉǺªÉ iÉÖ EòɯûEòÉä ¦É´ÉÊiÉ** =nùªÉÉtä ¦ÉÉè¨ÉªÉÖiÉä ¤ÉɱÉÉä ¨ÉvªÉä EòÊ´É& ºÉ¨ÉɽþkÉÉÇ nùɺÉÉä(+)xiªÉMÉiÉä ´ÉÉSªÉÉä ¦É´ÉxÉè& ºÉ´´Éê& Gò¨É¶SÉɪÉÆ** ªÉVVÉÉiɪÉÉä OɽþÉ ªÉä iÉä SÉÉäSSÉMÉiÉÉ ´ÉnùÎxiÉ iÉVVÉÉËiÉ iÉuù±º´É®úÉʶÉxÉÒSÉÉʸÉiÉɺiɪÉÉä(+)xªÉjÉ iÉrùÒxÉÉÆ** SÉiÉÖ®ú¸ÉSÉiÉÖ¹]õªÉMÉèκjÉEòÉähÉÊxɱɪÉèOÉǽèþ®úlÉ GÚò®èú& où¹]äõ ¥ÉÚªÉÉzɹ]Æõ Ê´Éxɹ]õʨÉiªÉxªÉlÉÉ ºÉÉ訪Éè&** ºÉÉ訪Éè¯ûSSÉɱɪÉMÉèxÉÉæ xɶªÉÊiÉ Ê¨ÉjÉoù¹]äõ SÉ ºÉÉ訪Éè®úÊ{É xÉÒSɺlÉèÌ´Éxɹ]õ¨ÉÖSSÉÉʸÉiÉè®úÊ®úʦÉ&** ±ÉMxÉÆ ¨Éä¹ÉºÉ¨ÉÉxÉÆ SÉiÉÖ¹{ÉnùºlÉÉ OɽþÉ ÊxÉ®úÒIÉxiÉä VÉxɪÉÎxiÉ SÉiÉÖ¹{ÉÉnÆù Êuù{Énäù SÉɪÉÆ Gò¨ÉÉä YÉäªÉ&** ¶ÉÖGò¶SÉiÉÖ¹{ÉnùºlÉ& EÖò¯ûiÉä MÉɨÉCEÇòVÉÉä ¤É±ÉÒ´ÉqùÉÇxÉ ºÉÖ®úMÉÖ¯û®úºiÉÉä{ÉMÉiÉ& EÖò¯ûiÉä iÉÖ®úMÉɸɪÉÉÆ ÊSÉxiÉÉÆ** MÉÉèÊ®úÊiÉ VÉÉÆMɱɮúɶÉÉè VɱÉSÉ®ú¦É´ÉxÉä Ê´ÉÊxÉÌqù¶Éäx¨Éʽþ¹ÉÓ Êuù¶É®úÒ®äú(+)·ÉÆ ¥ÉÚªÉɱÉ ºÉ®úÒºÉÞ{ÉIÉæ SÉiÉÖ¹{ÉÊnùxÉ&** où¹]äõ ºÉ®úÒºÉÞ{ɺlÉè& ºÉ®úÒºÉÞ{ÉÉJªÉèOÉǽèþ®ú±ÉRÂóEòÉ®ú& ˺ɽþMÉiÉè®ú{ªÉäiÉèoÇù¹]äõ EòÉƺªÉÆ Ê½þ®úhªÉ¶SÉ** 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ËjɶÉÉvªÉɪÉ& xɹ]Æõ SÉiÉÖ¹{ÉnÆù ºªÉÉnÂù ´É޹ɱÉMxÉä ¶ÉÖGònù¶É¶ÉÇxÉä ´ÉºjÉÆ iÉÉ©ÉÆ ºÉÖ®úMÉÖ¯ûoù¹]äõ ¤ÉÖvÉäxÉ ¨ÉÊhɦÉÉVÉxÉÆ YÉäªÉÆ** 1 .

EÞò¹hÉÒªÉÆ ºÉÉè®äúhÉ EòɱɱÉÉä½Æþ ¶ÉʶÉxÉÉ ºjÉÒ ÊnùxÉEÞòiÉÉ Ê½þ®úhªÉÉJªÉÆ ¨ÉÚrùÉǦɮúhÉÆ {ÉÞÊlÉ´ÉÒºÉÖiÉäxÉ EòÊ]õ¦ÉÚ¹ÉhÉ\SÉèè´É** 2 ºÉÉè®úMÉÖ¯û¦ªÉÉÆ où¹]äõ ʽþ®úhªÉ¨ÉÊ{É EòÉSÉEÆò iÉiÉÉä Ê´ÉtÉiÉ MÉÖ¯û¶ÉÖGòɦªÉÉÆ où¹]äõ ºÉvÉÉiÉÖiÉÉ©ÉähÉ iÉuùÉSªÉÆ** 3 ¦ÉÉè¨É¶ÉxÉè¶SÉ®úoù¹]äõ xÉÉ®úÒ¨ÉÖJɦÉÚ¹ÉhÉÉÊxÉ iÉÉÊxÉ ºªÉÖ& ¶ÉʶɶÉÖGòɦªÉÉÆ où¹]äõ SÉɨÉÒEò®úªÉÖHò´ÉºjÉÉÊhÉ** 4 ¶ÉÖGòÊnù´ÉÉEò®úoù¹]äõ EòÉ\SÉxÉEÞòiɦÉÉVÉxÉÆ Ê½þ®úhªÉÆ SÉ ¶Éä¹ÉähÉÉäSSÉÉÊnùÊ´ÉÊvÉ´ªÉÉÇJªÉÉiÉ& ºÉ´´ÉǦɴÉxÉä¹ÉÖ** 5 {ÉÖ¯û¹ÉÉè xÉ®ú®úÉʶÉMÉiÉÉè ®úʴɶÉʶÉ{ÉÖjÉÉè xÉ{ÉÖƺÉEòÉè ºjªÉIÉæ MÉÖ¯û®úʴɦÉÉè¨ÉÉ& {ÉÖ¯û¹ÉÉ& {ÉÖ¯û¹ÉɱɪÉMÉÉ xÉ ºÉÎxnùMvÉÉ&** 6 ºÉ´´ÉÇjÉ ¶ÉÖGòSÉxpùÉè ºjÉÒ¦ÉÉ´ÉÉè ºÉ´´ÉǦÉÉ´ÉÊSÉxiÉɪÉÉÆ {ɱ´É±ÉEÚò{ÉxÉnùÒxÉÉÆ SÉ®ú¦É´ÉxÉÉnùÉè |ɦÉÚ YÉäªÉÉè** 7 MÉÉxvÉ´´ÉÇnÚùiɱÉäJÉEòxÉÉ®úÒ|ÉÊiɽþÉÊ®úʶÉα{ÉʨÉlÉÖxÉÉxÉÉÆ +ɦɮúhÉÉÊxÉ Ê´É±ÉMxÉä ʨÉlÉÖxɺªÉèiÉÉÊxÉ ¤ÉÖvÉoù¹]äõ** 8 ¦ÉÞMÉÖhÉÉ ´ÉºjÉÆ ¦ÉÚ¨Éä& ºÉÖiÉäxÉ EòxÉEÆò ªÉ¨ÉäxÉ ±ÉÉä½Æþ ºªÉÉiÉ EòxÉEÆò MÉÖ¯ûhÉÉ ®úÊ´ÉhÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉnÆù ´ÉºjɨÉÖbÖ÷{ÉÊiÉxÉÉ** 9 ªÉ¨É¤ÉÖvÉoù¹]äõ YÉÉiÉÆ ºÉÖ´ÉhhÉÇʨÉiÉ®èú¤ÉÖÇvÉäxÉ Ê¨ÉlÉÖxÉMÉiÉè& ´ÉÉSªÉÆ Oɽèþ& |ɨÉÉhÉÆ |É´Éä¶É°ü{ÉɱɪÉÉEòÉ®èú&** 10 EòÐCEòhªÉÖnùªÉÆ |ÉÉ{iÉä ÁÉ®úɨÉÉätÉxɦÉÚʨɪÉÉiɺªÉ xɹ]Æõ EòxÉEòɦɮúhÉÆ nùɺªÉÉ ¨ÉÖʹÉiÉÆ VɱÉɦªÉɶÉä** 11 ¶ÉʶÉxÉäÊIÉiÉä EÖò³ýÒ®äú VɱÉMÉiɨÉlÉ iÉjÉ ºÉÆκlÉiÉä(+)¦ªÉÖnùªÉÉiÉ {ÉÖ¹{ɺɨÉÒ{Éä ¦ÉÉäVªÉä ºÉÖ¾þnùÉÆ iÉÖ ºÉ¨ÉÉMÉiÉä {ÉÊiÉiÉÆ** 12 ¶ÉÖGäòhÉ ªÉÖiÉä xÉɪÉÉÇ ªÉ¨ÉäxÉ nùɺªÉÉ ÊuùVÉäxÉ ®úʴɪÉÉäMÉä MÉÖ¯ûhÉÉ ºÉÖ¾þnùÉ ¨ÉÖʹÉiÉÆ ¶ÉʶÉVÉäxÉ iÉÖ ºÉÚ{ÉEòÉ®äúhÉ** 13 =nùEäò ¦ÉÞMÉÖhÉÉ ªÉÖHäò ¶ÉÖ¹EòiÉ]õÉEäò(+)CEÇò¦ÉÉè¨ÉºÉƪÉÖHäò =tÉxÉä ¤ÉÖvɪÉÖHäò ºxÉÉxÉMÉÞ½äþ SÉxpùºÉƪÉÖHäò** 14 ¶ÉʶɴÉÒIÉhÉä ʽþ®úhªÉÆ ¤ÉÖvÉäxÉ ºÉ½þ ´ÉÒIÉhÉäxÉ ¨ÉÊhɨÉÖHäò ±ÉÉä½þÉä{ɺEò®ú¨ÉʺÉiÉäxÉÉSUôÉnùxɨÉɽþ ¶ÉÖGäòhÉ** 15 ʽþ¤ÉÖEäò ÊxÉvÉÉxɨÉÖnùªÉä EòxÉEÆò ¨Éä¹ÉÚ®úhÉä ʽþ®úhªÉÆ ºªÉÉiÉ VÉÉʨÉjÉä SÉÉä{ɺEò®ú¨ÉɽÖþOÉǽþ´ÉÐVVÉiÉä ¨ÉÖxɪÉ&** 16 EÞò¹hÉÒªÉÆ 45 ˺ɽþɺªÉÉtä ±ÉMxÉä EòxÉEÆò ¨ÉvªÉä ʽþ®úhªÉʨÉÊiÉ Ê´ÉtÉiÉ +ÉSUôÉnùxÉÆ iÉÞiÉÒªÉä Oɽþ®úʽþiÉä ºÉ´´ÉÇnùÉ ´ÉÉSªÉÆ** EòxÉEÆò iÉÉ©ÉÆ ®úVÉiÉÆ ¨ÉÊhÉ®úɪɺÉEòÉƺªÉ{ÉÉjɺÉÒºÉÉÊxÉ +ÉÊnùiªÉ¦ÉÉè¨ÉºÉÖ®úMÉÖ¯û¤ÉÖvɪɨɶÉʶɶÉÖGòºÉƪÉÖHäò** ºÉÚªÉÇ& {ɶªÉÊiÉ ªÉÊnù ´ÉÉ EòxÉEÆò ºÉÉè®úºiÉÖ ½þÉ®úEÆò ½þÊ®úiÉÆ ºÉÉ訪ÉäxÉ ¨É½þÉ®úVÉiÉÆ ¶ÉÖGäòhÉÉSUôÉnùxÉÆ SÉè´É** ¦É´ÉÊiÉ Ê½þ®úhªÉÆ ¶ÉʶÉxÉÉ ¦ÉÉè¨ÉäxÉ iÉÖ EòÉ\SÉxÉÆ |ɦÉÚiÉÆ ºªÉÉiÉ où¹]äõ SÉÉCEæòhÉ ªÉÖiÉä EòxÉEÆò ˺ɽäþ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** +ÉÊnùiªÉ¶ÉÖGòoù¹]äõ SÉɨÉÒEò®ú¨ÉƤɮÆú SÉ ÊxÉqæù¶ªÉÆ ¤ÉÖvÉoù¹]äõ iÉÖ ºÉÖ´ÉhhÉÈ ¨ÉÖHòɨÉhɪɺiÉlÉÉ YÉäªÉÉ&** SÉxpäùÊIÉiÉä ʽþ®úhªÉÆ ´ÉºjÉÆ ªÉ¨É´ÉÒÊIÉiÉä i´ÉªÉÉä¦ÉÉhbÆ÷ ºÉÉä{ɺEò®ú¨ÉlÉ MÉÖ¯ûhÉÉ EÖòVÉäxÉ EòxÉEòɪÉÖvÉÆ ´ÉÉSªÉÆ** ʶɱ{ÉSÉiÉÖ¹{Énù¨ÉÖHòÉEòÉ\SÉxɨÉÊhÉ´ÉXɽþÉ]õEòÉ vÉxÉÖÊ¹É MÉÖ¯ûhÉÉ EòxÉEÆò ʶɱ{ÉÆ Ê½þ®úhªÉ¨É{ªÉÖ¶ÉxɺÉÉ ªÉÖHäò** ½èþ®úhªÉɪÉÖvÉEòxÉEÆò ®úÊ´ÉhÉÉ ºÉÉè®äúhÉ SÉÉÊ{É ¦ÉÉhb÷ʨÉÊiÉ VÉÒhhÉÉÇ ºjÉÒ nùɺÉÒ ´ÉÉ SÉÉ{ÉʴɱÉMxÉä MÉiÉä ®úɽþÉè** ºÉÉ訪ÉäxÉ ºÉ´´ÉÇʶɱ{ÉÆ ¨ÉèÊHòEò¨ÉhɪɶSÉ ºÉÚÊ®úʦÉ& EòÊlÉiÉÉ& Eò´ÉSÉÆ vÉxÉÖ¶SÉ nùxiÉÆ Sɨ¨ÉÈ SÉ ¦ÉÉè¨ÉäxÉ EòxÉEÆò SÉ** ¨ÉEò®úÉänùªÉä ºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦ÉÚ¹ÉhɶɪÉxÉҪɺÉҺɴɺjÉÉÊhÉ ºlÉÉxÉÉ®úEÚò]õ±ÉÉä½þEòEòÉƺªÉjÉ{ÉÖ®úÉÊhÉ VÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ** ºÉÉè®äúhÉ ªÉÖiÉä IÉäjÉä ¤ÉÖvɺÉÉè®úɦªÉÉÆ SÉ {ÉÉxÉEòpù´ªÉÆ ¦ÉÉäVÉxɦÉÉhbÆ÷ Ê´ÉtÉSUÖôGòÉÐCEò¦ªÉÉÆ ºÉ¨ÉɪÉÖHäò** ®úÊ´É®úÊ´ÉVÉɦªÉÉÆ ªÉÖHäò ºÉÖ´ÉhhÉǨÉlÉ´ÉÉ SÉiÉÖ¹{ÉnÆù SÉè´É SÉxpù¶ÉxÉè¶SÉ®úªÉÖHäò EòÉ\SÉxɴɺjÉä ºÉ¨ÉÉnäù¶ªÉä** nèù´ÉÉEòÊ®ú¦ÉÉè¨ÉɦªÉÉÆ ªÉÖHäò iÉ{ÉxÉҪɨÉɽþ iÉÉ©ÉÆ SÉ MÉÖ¯û®úÊ´ÉVÉè& ºÉƪÉÖHäò ´ÉºjÉÆ SÉɨÉÒEò®Æú SÉè´É** ¦ÉÞMÉÖÊnùxÉEò®ú{ÉÖjÉɦªÉÉÆ xɹ]Æõ ´ÉºjÉÆ ´ÉnùÎxiÉ EòxÉEÆò SÉ EòÉSÉEÞòiÉɦɮúhÉÉxÉÉÆ Ê´ÉxÉɶɨÉÉSÉIÉiÉä ¨ÉÖxɪÉ&** EòɱÉɪɺɨÉCEÇòºÉÖiÉä SÉxpäù ´ÉXÉÆ ¤ÉÖvÉä iÉÖ ¨ÉÊhɦÉÉhbÆ÷ ¶ÉÖGäò MÉxvÉpù´ªÉÆ ¦ÉÉè¨Éä ±ÉÉIÉÉ ®ú´ÉÉè iÉÖ EòxÉEÆò SÉ** 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 .

xÉà <ÊiÉ ®úɽþÉäÊ®úÊiÉ* EÖòVÉÉnùÒxÉÉÆ {ÉÚ´´ÉÉÇrÇù¦ÉÉMÉä {ÉÚ´´ÉÉÇIÉ®Æú* +{É®ú¨ÉÉMMÉæ ´ÉMMÉÇ{É\SɨÉÆ* +xªÉä {ÉÚ´´ÉÇ´ÉiÉ OɽþÉnùÒxÉÉÆ ¤É±ÉÉÊvÉEäòxÉ xÉɨÉ|ÉlɨÉÉIÉ®Æú ®úSɪÉäiÉÂ* +ƶÉEòÉÊvÉ{ÉiÉÉè ¤É±ÉªÉÖiÉä . ¦É. +Éà. B(±ÉPÉÖ). ½þ. JÉ. ±É. +É Ê¨ÉlÉÖxɺªÉ* B. <. ¹É. ´É ¨ÉÒxɺªÉ* ¶É. +É. xÉ VÉҴɺªÉ* {É. +Éà(±ÉPÉÖ). <Ç. +Éè BiÉä uùÉnù¶ÉÉIÉ®úÉ& ºÉÚªÉǺªÉ ¦É´ÉÎxiÉ* @ñ(±ÉÚ). B. IÉ <ÊiÉ EòxªÉɪÉÉ&* |ÉɽÖþ®úÉSÉɪÉÉÇ&* EäòÊSɱ±ÉMxÉÉÊnù¹ÉÖ uùÉnù¶É®úÉʶɹÉÖ +EòÉ®úÉnùÒxÉ ´ÉnùÎxiÉ* xÉ iÉiÉ EÞò¹hÉÉSÉɪÉǺªÉ ¨ÉiÉÆ* {ÉÚ´´ÉÉæHòOɽþ´ÉhhÉÇÊ´ÉvÉÉè +ÉäVÉ®úÉʶɹÉÖ ÎºlÉiɺªÉ EÖòVɺªÉ |ÉlɨÉiÉÞiÉÒªÉ{É\SɨÉÉ´ÉhhÉÉÇ +IÉ®úÉ <iªÉilÉÇ&* ¶Éä¹ÉÉhÉÉÆ Êuù¦É´ÉxÉÉxÉɨÉä´ÉÆ ªÉÉäVɪÉäiÉÂ* ªÉÖ M ¨Éä κlÉiɺªÉ EÖ ò VɺªÉ Êuù i ÉÒªÉSÉiÉÖ i lÉÉê * ºÉÚ ª ÉÇ º ªÉ SÉxpù ¨ ɺɶSÉè i ÉzÉÉκiÉ. IÉ ®úɽþÉä& <ÊiÉ** 32 33 34 35 36 2 +EòÉ®úÉnùÒxÉ ´ÉhhÉÉÇxÉ ¨Éä¹ÉÉÊnù¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ ºÉƪÉÉäMÉVɪÉäiÉÂ* EòlÉʨÉÊiÉ SÉäiÉ +. ³ý. +É. ¨É ¨ÉxnùºªÉ* ®ú. hÉ ¤ÉÖvɺªÉ* iÉ. Bä EòCEÇò]õEòºªÉ* +Éà. PÉ. ¨É ¶ÉxÉä&* º´ÉÉƶÉä Oɽäþ º´É´ÉhhÉÈ iÉuùhhÉǪÉÖiÉÆ {É®úÉƶÉEäò EÖò¯ûiÉä {ÉÖ¯û¹Éä¹ÉÖ ¨É½þÉ|ÉÉhÉÉ& ¿º´ÉÉ xÉÉ®úÒ¹ÉÖ ¨ÉÞnÖùnùÒPÉÉÇ&** 3 4 5 º´ÉÉƶÉEäò Oɽäþ κlÉiÉä º´É´ÉhhÉǨÉä´É EÖò¯ûiÉä* {É®úÉƶÉEäò iÉuùhhÉǪÉÖiÉÆ* ºÉƪÉÖHòʨÉiªÉilÉÇ&* {ÉÖ¯û¹Éä¹ÉÖ ¨É½þÉ|ÉÉhÉÉ&* PÉÉä¹ÉÉIÉ®úÉ& {±ÉÖiÉÉ& ¦É´ÉÎxiÉ* iÉ B´É xÉÉ®úÒ¹ÉÖ +PÉÉä¹ÉÉ ¨ÉÞnÖùnùÒPÉÉÇ& ¦É´ÉÎxiÉ* pù´ªÉʨÉiªÉilÉÇ&* EòlÉÆ PÉÉä¹ÉÉIÉ®äú¹ÉÖ +PÉÉä¹ÉÉ&* ºjÉÒ´ÉÉÊSÉi´ÉÉnÂù EòlÉÆ* +ºÉƺEÞòiÉi´ÉÉnÂù* |ÉɪÉähÉ VÉxÉÉ& ¨ÉÚføÉ +ºÉƺEÞòiɦÉÉʹÉhÉ&* iÉä¹ÉÉÆ ´ÉIªÉä |ÉÉEÞòiÉʱÉ{ÉÒxÉ . ½þ. @ñ ´É޹ɦɺªÉ* @ñ. Bä. ³ý. <Ç. ±É.EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 46 =SSÉä κlÉi´ÉÉ {ɶªÉäiÉ MÉÖ¯û®ú·ÉÉä xÉÒSɨÉÉʸÉiÉä ¨Éʽþ¹ÉÒ xÉÒSÉÉäSSÉMÉiÉäxÉÉÊ{É SÉ ªÉ¨ÉäxÉ où¹]äõ ¦É´Éäx¨Éʽþ¹ÉÒ** +iªÉÖSSɺlÉÉxÉMÉiÉä SÉxpäù xÉÒSÉä(+)¨MÉxÉÉ Ê´ÉÊxÉÌqù¹]õÉ =SSÉä xÉÒSÉä ´ÉÉÊ{É SÉ ¶ÉÖGäò ªÉÉäʹÉiÉ ºÉnùÉ ´ÉÉSªÉÉ** +·ÉiÉ®úÒ ºªÉɱÉ ºÉÉ訪Éä xÉÒSÉä ´ÉÉäSSÉä(+)lÉ´ÉÉʸÉiÉä ÊxɪÉiÉÆ ºÉƪÉÉäMÉä Êuù¶É®úÒ®äú SÉ®äú iÉÖ ¤ÉÉÁ& κlÉiÉä SÉÉxiÉ&** ¨Éä¹É´Énù¹]õ¨É®úÉʶɴÉÞǹÉähÉ iÉÖ±ªÉºiÉÖ±ÉÉvÉ®ú& ¡ò±ÉiÉ& EòxªÉÉ Ê¨ÉlÉÖxÉäxÉ ºÉ¨ÉÉ vÉxÉÖ¹ÉÉ ¨ÉÒxÉÉä ¨ÉÞMÉähÉ PÉ]õ&** º´ÉÉƶÉÆ SÉxpù& {ɶªÉäÊrù®úhªÉ¨ÉÉÊnùiªÉnù¶ÉÇxÉä iÉÉ©ÉÆ MÉÖ¯û´ÉÒIÉhÉä ºÉÖ´ÉhhÉÈ ¦ÉÞMÉÖhÉÉ xÉɪÉÉÇÐCEòhÉÉ EòÉƺªÉÆ** ¶ÉÖGòÉƶÉä MÉÖ¯ûoù¹]äõ xÉÉ®úÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉè iÉÖ iÉɩɨÉCEæòhÉ SÉxpùÉi¨ÉVÉäxÉ ´ÉɽþxɨÉÖbÖ÷{ÉÊiÉoù¹]äõ ¦É´ÉäuùºjÉÆ** MÉÖ¯û¦ÉÉè¨ÉɦªÉÉÆ où¹]äõ ºÉÖ´ÉhhÉǨÉÖ¶ÉxÉÉä(+)¨¶ÉEäò Ê´ÉÊxÉÌqù¹]Æõ +Éi¨ÉÉƶÉEäòxÉ ºÉÖ´ÉhhÉÈ MÉÖ¯ûhÉÉ ®úÊ´É´ÉÒÊIÉiÉä EòxÉEÆò** ¶ÉʶÉxÉÉ nÖùEÚò±É´ÉºjÉÆ ¦ÉÞMÉÖ¦ÉÉè¨ÉɦªÉÉÆ SÉ EòÉ\SÉxÉÆ où¹]äõ ¦ÉɺEò®úºÉÖiÉäxÉ où¹]äõ Ê´É®úÉMɦÉÉhbÆ÷ SÉ Eòɹ`öEÞòiÉÆ** ¦ÉÉè¨É& º´ÉÉƶÉÆ {ɶªÉäiÉ EòxÉEÆò ºÉÚªÉÉæ MÉÖ¯û¶SÉ iÉiÉ EÖò¯ûiÉä <xnÖù´ÉǺjÉÆ EÖò¯ûiÉä ºÉÉè®úºiÉÉ©ÉÆ ¦ÉÞMÉÖxÉÉÇ®úÓ** º´ÉÉƶÉÆ ´ÉÒIÉäiÉÉÐCEò±ÉÉæ½Æþ ºÉÚªÉæIÉhÉäxÉ Eò®ú´ÉɳÆý SÉxpäùhÉ ¨Éhb÷±ÉÉÊxÉ SÉ MÉÖ¯ûhÉÉ où¹]äõ ¤É±ÉÒ´ÉÇnÇù&** ¶ÉÖGäòÊIÉiÉä ʽþ®úhªÉÆ ¤ÉÖvÉäxÉ où¹]äõ |É´ÉɳýʨÉÊiÉ ´ÉÉSªÉÆ |É´ÉnùxiªÉɦɮúhÉÉÊxÉ SÉ vÉ®úhÉÒ{ÉÖjÉähÉ ºÉxoù¹]äõ** ªÉ. ´É SÉxpùºªÉ* ¶É. ®úÃ. =. +É. ®ú. fø. <Ç. hÉ ¤ÉÖvɺªÉ* iÉ. ZÉ. \É ¦ÉÞMÉÉä&* ]õ. BEò¦É´ÉxÉÉÊvÉ{ÉiªÉÉiÉÂ* =ÊnùiɦÉÉMÉGò¨ÉÉnùIÉ®úÉä OÉÉÁ&** 37 ¨Éä¹ÉÉÊnù¹ÉÖ xɴɦÉÉMÉÉ& º´Éä·É®ú´ÉhhÉÉÇ& Gò¨ÉähÉ ºÉ¨ÉʦÉʽþiÉÉ& ´ÉMMÉæ SÉ {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉ{iÉä {ÉÚ´´ÉÇ´ÉnùÉ®ú¦ªÉiÉä ¦ÉÚªÉ&** 38 ¨Éä¹ÉÉÊnù¹ÉÖ ®úÉʶɹÉÖ xÉ´ÉÉƶÉEò& º´Éä·É®ú´ÉhhÉÉÇ =HòÉ&* ¨Éä¹ÉÉƶÉä ¨Éä¹É´ÉÊnùiªÉilÉÇ&* ´ÉMMÉæ {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉ{iÉä {ÉÚ´´ÉÇ´ÉnùEòÉ®úÉÊnù& |ÉÉ®ú¦ªÉiÉä ¨ÉÖÊxÉʦÉ&** 39 ´ÉMMÉÉÇ& º´Éº´ÉÉʨÉ{É®úÉϺjɶÉnÂù¦ÉɤÉä¹´ÉxÉÖGò¨ÉÉiÉ EòÉtÉ& ®úɶÉäuùÉÇnù¶É¦ÉÉMÉä ÊnùxÉEò®ú¦ÉÉMÉ& º´É®úÉ ¦ÉÉ´ªÉÉ&** 40 ®úɶÉäuùÉÇnù¶É¦ÉÉMÉÉ& ÊnùxɦÉÉMÉÉ& º´É®úÉ& ¦ÉÉ´ªÉ&* ËjɶÉnÂù¦ÉÉMÉä¹ÉÖ º´Éº´ÉÉʨɴÉhhÉÉÇ& EòÉtÉ& OÉÉÁÉ&* ®úÉË¶É Ê´É¦ÉVªÉ ¹É]ÂõºÉÖ ¹É]ÂõºÉÖ ¦ÉÉMÉä¹ÉÖ EòEòÉ®úÉtÉ& ´ÉMMÉÉÇ& YÉäªÉÉ& <ÊiÉ EäòÊSÉuùnùÎxiÉ* +ÉäVɪÉÖM¨ÉÊ´ÉÊvÉxÉÉ +IÉ®ú´ªÉÊHòÊ®ú¹ªÉiÉä* ºÉÚªÉÉÇIÉ®úuùÉnù¶É¦ÉÉMÉÉiÉ Gò¨ÉÉnùEòÉ®úÉtÉ YÉäªÉÉ&* SÉxpùκlÉiÉ®úÉ覃 SÉiÉÖvÉÉÇ Ê´É¦ÉVªÉ ªÉκ¨ÉxÉ SÉxpù& κlÉiÉ& iɱGò¨ÉÉnÂù ªÉÉnùÒxÉ ´ÉnäùiÉÂ* iÉlÉÉ ¹ÉbÂ÷vÉÉ Ê´É¦ÉVªÉ ®úɽþÉäÊ®úÊiÉ** 41 42 BEòËjɶÉÉvªÉɪÉ& ´ÉMMÉÉÇ& EòSÉ]õiÉ{ÉÉtÉ ±ÉÉäʽþiɦÉÞMÉÖºÉÉ訪ÉVÉҴɺÉÉè®úÉhÉÉÆ ºÉÚªÉǺªÉÉEòÉ®úÉtÉ& ¶ÉʶÉxÉÉä ´ÉhhÉÉÇ ªÉEòÉ®úÉtÉ&** ¨Éä¹ÉÉnùÉè uùÉnù¶ÉEäò SÉEòÉ®úÉnùÒxÉ ÊxɪÉÉäVɪÉäuùhhÉÉÇxÉ <iªÉä´ÉÆ ¥ÉÚ´ÉiÉä(+)xªÉä {É®äú iÉÖ ±ÉMxÉÉÊnùʨÉSUôÊiÉ** 1 xɹ]õpù´ªÉä¹ÉÖ SÉÉä®äú¹ÉÖ Ê´ÉYÉÉiÉä¹ÉÖ SÉÉä®úÉhÉÉÆ xÉɨÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉilÉǨÉIÉ®úÉhÉÉÆ Oɽþ®úÉʶɹÉÖ ºÉƤÉxvÉ =SªÉiÉä ´ÉMMÉÉÇ <ÊiÉ* +´ÉMMÉÇ ºÉÚªÉǺªÉ* +. ³ý. ¤É. lÉ. Bä. xÉ MÉÖ®úÉä&* {É. >ð. ºÉ. ºÉ. =. Bà(MÉÖ¯û). nù. +É. ¨Éä¹ÉºªÉ* =. ¹É. \É ¶ÉÖGòºªÉ* ]õ. Uô. +Æ. +& EòxªÉɪÉÉÆ* Eò´ÉMMªÉÉǺiÉÖ±ÉɪÉÉÆ* SÉ´ÉMMªÉÉÇ& ´ÉÞζSÉEòºªÉ* ]õ´ÉMMªÉÉÇ& vÉxÉÖ¹É&* iÉ´ÉMMªÉÉÇ& ¨ÉÞMɺªÉ* {É´ÉMMªÉÉÇ EÖÆò¦ÉºªÉ* ªÉ. Ró EÖòVɺªÉ* SÉ. >ð. +Éè ºÉÚªÉǺªÉ* Eò. vÉ. +Éà(MÉÖ¯û). +& BiÉä ´ÉhhÉÉÇ xÉɨÉÉnùÉè xÉ ¦É´ÉÎxiÉ* iɺ¨ÉÉÊnùnùÉxÉÓ xÉ MÉÞÁxiÉä* Eò. ´É SÉxpùºªÉ* ³Ãý. ®ú. @ñ. VÉ. <. b÷. ¡ò. MÉ. ±É.+. >ð. ªÉ. <. @ñ(±ÉÖ). `ö. +Éè ˺ɽþºªÉ* +Æ. @ñ(±ÉÖ). Ró EÖòVɺªÉ* SÉ.

ªÉÉ´ÉxiÉÉä ´ÉÉ EäòxpùÉxiÉ®äú¹ÉÖ ´ÉhhÉÉǺiÉÖ iÉÉ´ÉxiÉ&* ªÉɴɱºÉÆJªÉÉ OɽþÉκiɹ`öÎxiÉ iÉɴɱºÉÆJªÉÉ ´ÉhhÉÉÇ OÉÉÁÉ&* ¤É½Öþ¹ÉÖ SÉÉä®äú¹ÉÖ =Hèò& |ɶxÉEòÉ®èúxÉÉǨÉÉÊxÉ ´ÉnäùiÉÂ** +lÉ´ÉÉ ¶ÉRÂóEÖòSUôɪÉÉÊxɽþiÉÆ EäòxpÆù ¦É´ÉänÂù Oɽèþ& Gò¨É¶É& MÉhɪÉäSUäô¹ÉÆ ®úÊ´ÉEÖòVɦÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉMÉÖ¯ûºÉÉè®ú¶ÉʶÉxÉ <ÊiÉ** 7 +lÉ´ÉÉ |ɶxÉEòɱÉä =nùªÉMÉÊiÉ®úÉ覃 iÉɱCEòɱÉÒEÞòiªÉ iɱCEòɱÉÉÆ ¶ÉRÂóEÖòSUôɪÉÉÆ MÉÖÊhÉi´ÉÉ Oɽèþ& ºÉ{iÉʦÉ̴ɦÉVÉäiÉÂ* iÉSUäô¹ÉÆ Gò¨ÉähÉ MÉhɪÉäpùÊ´ÉEÖòVɦÉÞMÉÖ¤ÉÖvÉMÉÖ¯ûºÉÉè®ú¶ÉʶÉxÉ&* iÉiɺiɺªÉ ´ÉMMÉÉæ OÉÉÁ&** ʴɹɨÉä SÉè´ÉÆ ªÉÖM¨Éä ®úÊ´ÉEÖòVɪɨÉVÉҴɺÉÉ訪ɦÉÞMÉÖSÉxpùÉ& B´ÉÆ ´ÉMMÉÉÇxɪÉxÉÆ ´ÉMMÉÇÎSUôzÉÉä ¦É´ÉäuùhhÉÇ&** 8 ʴɹɨɮúɶÉÉ´ÉÖHÆò* ªÉÖM¨É®úɶÉÉè ®úÊ´ÉEÖòVɶÉÊxÉVÉҴɺÉÉ訪ɦÉÞMÉÖSÉxpùÉ& Gò¨ÉÉnÂù OÉÉÁÉ&* ªÉnù´É¶ÉäʹÉiɺiÉnùxiªÉ´ÉhhÉǶSÉÉä®úxÉɨÉÉtIÉ®ú&** Eäòxpäù¹ÉÖ SÉiÉÖ¹Éæ´ÉÆ EÞòi´ÉÉ ¤É±É{ÉÚ´´ÉÇEäòhÉ xÉɨÉÉtÆ ®úSɪÉänùIÉ®ú{ÉÆËHò OɽþMÉÞ½þªÉÉäMÉÆ ºÉ¨ÉɱÉÉäCªÉ** 9 SÉiÉÖ¹ÉÖÇ Eäòxpäù¹´Éä´ÉÆ MÉÖhɽþÉ®úÉè* ¶Éä¹ÉÆ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* {ÉÚ´´ÉÇ´ÉnùÉäVɪÉÖM¨Éä YÉÉi´ÉÉ MÉhɪÉäÊnùiªÉilÉÇ&* +ªÉÆ iÉÖ Ê´É¶Éä¹É& .EÞò¹hÉÒªÉÆ ºÉ¨ÉÉ{iÉÆ - .EÞò¹hÉÒªÉÆ EÞò¹hÉÒªÉÆ 47 <ÊiÉ ºÉÆIÉä{ÉÉä(+)¶ÉCªÉÉä YÉÉiÉÖÆ ÁÊiÉʴɺiÉ®úÉä ¨ÉËiÉ ½þÎxiÉ ªÉÖHò|ɨÉÉhɪÉÖCiªÉÉ EÞòiÉʨÉnù¨É֦ɪÉÆ {ÉÊ®úiªÉVªÉ** ºÉƪÉÉäMÉÉIÉ®Æú ¦É´ÉiÉÒÊiÉ** ½þÉä®úɨÉÉ°üfÆø ´ÉÉ ªÉÉ´ÉxiÉÉä(+)jÉ OɽþÉ ÊxÉ®úÒIÉxiÉä ªÉÉ´ÉxiÉÉä ´ÉÉ EäòxpùÉxiÉ®äú¹ÉÖ ´ÉhhÉÉǺiÉÖ iÉÉ´ÉxiÉ&** 6 |ɶxɱÉMxÉÆ |ɹ]õÉ +É°üfø®úÉ覃 ´ÉÉ ¤É±ÉªÉÖiÉÆ ªÉÉ´ÉxiÉÉä OɽþÉ& {ɶªÉÎxiÉ.SÉiÉÖhhÉÉÈ EäòxpùÉhÉÉÆ {ÉÚ´´ÉÈ ¤É±ÉÉÊvÉEòÉä OÉÉÁ&* iÉiɺjɪÉÉhÉÉÆ ¤É±ÉÉÊvÉEò&* iɪÉÉä uùªÉÉä®úÊ{É Eäòxpäù¹ÉÖ OɽþªÉÖHäò¹ÉÖ iÉnÂùOɽþÉIÉ®ú¨ÉÊ{É MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* iÉiÉÉä ®úÉʶɴÉhhÉǨÉÊ{É* +ÉtÉIÉ®Æú {ÉÚ´´ÉÈ EÞòi´ÉÉ {ɶSÉÉnÂù Oɽþ®úÉʶÉʦɤÉDZÉÉÊvÉEèò¶SÉÉä®úxÉɨÉÉIÉ®úÉÊhÉ MÉÞ¼hÉÒªÉÉiÉÂ* B´ÉÆ SÉÉä®úÉhÉÉÆ xÉɨÉÉÊxÉ iÉkɱ±ÉIÉhÉè®úxªÉÉxÉ ÊSɼxÉÉxÉ YÉÉi´ÉÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉäxÉ ®úÉʶÉxÉÉ ªÉjÉ ÎºlÉiÉäxÉ OɽäþhÉ ´ÉÉ SÉÉä®úxÉɨÉÉtIÉ®Æú {ÉÊ®úMÉÞÁiÉä iɺªÉ ®úɶÉäxÉǴɨɮúɶÉÉè SÉÉä®úºªÉ Ê{ÉiÉÖxÉÉǨÉÉIÉ®Æú ¦É´ÉÊiÉ* iÉiɺiɱEäòxpù¤É±ÉGò¨ÉÉnùxªÉä¹ÉÉÆ xÉɨÉÉIÉ®úɶSÉ OÉÉÁÉ&* B´ÉÆ §ÉÉiÉÞ{ÉÖjÉEò³ýjÉÉÊnù¹ÉÖ YÉäªÉÉ <iªÉilÉÇ&** uùÉËjɶÉÉvªÉɪÉ& +ilÉÉÇxÉÊiÉ|ÉEòÒhhÉÉÇxÉ ½þÉä®úɶÉɺjÉÉxiÉ®äú¦ªÉ =rÞùiªÉ OÉÊlÉiÉʨÉnÆù {É®ú¨ÉÉilÉÈ ½þÉä®úɶÉɺjÉÆ ºÉ¨ÉɺÉääxÉ** 1 ½þÉä®úɶÉɺjÉä¦ªÉ +ÊiÉ|ÉEòÒhhÉÉÇxÉilÉÉÇxɴɶªÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉÉxÉ MÉÞ½þÒi´ÉÉ <nÆù ¶ÉɺjÉÆ ºÉ¨ÉɺÉäxÉ ®úÊSÉiÉʨÉiªÉilÉÇ&** 2 <ÊiÉ {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉ{iÉÉè ºÉÆIÉä{ÉÆ ¶ÉɺjÉÆ* ªÉtÖÊiÉʴɺiÉ®Æú ºªÉÉnÂù nÖùÌvɪÉÉÆ ¨ÉËiÉ ½þÎxiÉ* ªÉÖHò|ɨÉÉhɪÉÖCiªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úIɨÉÆ EÞòiÉÆ* =¦ÉªÉ¨ÉÊiɱÉPÉÖiÉɨÉÊiÉMÉÖ¯ûiÉÉÆ SÉ iªÉCi´ÉÉ +ÉSÉɪÉæhÉ ºÉÖ®úÊSÉiÉʨÉÊiÉ** nùÉiÉ´ªÉ¨É{ÉÉ{É䦪ÉÉä ÊxÉ{ÉÖhɨÉÊiɦªÉ& |ɶÉÉxiɶÉÒ±É䦪É& ¶ÉÖ¦ÉÊnù´ÉºÉä MÉÖ¯û±ÉMxÉä SÉxpäù ¨ÉÞnÖù¶ÉÒQÉ´ÉMMÉǺlÉä** 3 +{ÉÉ{É䦪É& ʶɹªÉ䦪É& ÊxÉ{ÉÖhÉ ¤ÉÖÊrù¦ªÉ& |ɶÉÉxiɶÉÒ±Éä¦ªÉ <nÆù ¶ÉɺjɨɴɶªÉÆ nùÉiÉ´ªÉÆ* ºÉÉvÉÖ´ÉÞkÉä¦ªÉ <iªÉilÉÇ&* ¶ÉÖ¦ÉÊnù´ÉºÉä ºÉÖ¨ÉÖ½ÚþkÉæ MÉÖ°ünùªÉä SÉxpäù ¤ÉÖvÉÉƶÉEòºlÉä iÉjÉ |ÉÉ®ú¦ªÉiÉä <nùʨÉÊiÉ** ¤ÉʱɽþÉä¨ÉMÉxvÉ{ÉÖ¹{Éè®úÉÊnùiªÉÉnùÒxÉ OɽþÉxÉ ºÉ¨É¦ªÉSSªÉÇ |ÉÉ®Æú¦ªÉʨÉnÆù ¶ÉɺjÉÆ Ê´ÉÊvɴɱEÞòi´ÉÉ MÉÖ®úÉä& {ÉÚVÉÉÆ** 4 +ÉÊnùiªÉÉÊnùOɽþÉxÉ ¤ÉʱɽþÉä¨ÉMÉxvÉ{ÉÖ¹{ÉÉÊnùʦÉ& ºÉ¨É¦ªÉSSªÉÇ ºÉÆ{ÉÚVªÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ MÉÖ®úÉä& {ÉÚVÉÉÆ EÞòi´ÉÉ <nÆù ¶ÉɺjÉÆ |ÉÉ®ú¦ªÉiÉä ªÉäxÉ iÉäxÉ ºÉ´´ÉÉÇilÉÉÇ& ºÉÉvªÉxiÉä** Ê´ÉÊvÉ´Éx¨ÉxjÉÉ& {ÉÊ`öiÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ ºÉ´´ÉÉÇilÉǺÉÉvÉEòÉ ±ÉÉäEäò B´ÉÆ ºÉ¡ò±ÉÆ ¶ÉɺjÉÆ ¦É´ÉÊiÉ Ê½þ Ê´ÉÊvÉ{ÉÚ´´ÉÇEÆò {ÉÊ`öiÉÆ** 5 ªÉlÉÉ ¨É½þɨÉxjÉÉ& Ê´ÉÊvɴɱ{ÉÊ`öiÉÉ ±ÉÉäEäò ºÉ´´ÉÉÇilÉǺÉÉvÉEòÉ vɨ¨ÉÉÇilÉÇEòɨɨÉÉäIɺÉÉvÉEòÉ ¦É´ÉÎxiÉ iÉlÉänÆù ¶ÉɺjÉÆ Ê´ÉÊvÉ{ÉÚ´´ÉÇEÆò {ÉÊ`öiÉÆ ºÉ¡ò±ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ Ê½þ* +xªÉvÉÉ ÁxªÉlÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* iɺ¨ÉÉnÂù OɽþÉÊnù{ÉÚVÉÉ EòkÉÇ´ªÉÉ** ºÉ´´ÉǺªÉÉnäù¶ÉºªÉ iÉÖ ±ÉɦÉɱÉɦÉÉÊnùEòºªÉ {ɪÉÉÇ{iÉÉÆ B´ÉÆ ºÉÖMÉÞ½þÒiÉʨÉnÆù VÉxɪÉÊiÉ Ê½þ ªÉ¶ÉÉä(+)ilÉÇʺÉËrù** 6 ºÉ´´ÉǺªÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÉÊnùEòºªÉ VɪÉÉVɪɺªÉ* <nÆù Ê´ÉÊvɴɱÉ ºÉÖMÉÞ½þÒiÉÆ ºÉ´´ÉÈ VÉxɪÉÊiÉ* ªÉ¶ÉÉä(+){ªÉilÉÇʺÉrÆù SÉ* iɺ¨ÉÉtixÉÉiÉ OÉÉÁʨÉiªÉilÉÇ&** ´ªÉÉEò®úhÉÉÊnù¹´ÉÆMÉä¹´ÉÊvÉMÉiÉiÉk´ÉºªÉ nèù´É¶ÉɺjÉÊ´Énù& EÞò¹hɺªÉ EÞòÊiÉζSÉxiÉÉYÉÉxÉÆ EÞò¹hÉÒªÉʨÉÊiÉ xÉɨxÉÉ** 7 ´ªÉÉEò®úhÉÉÊnù¶ÉɺjÉä¹ÉÖ +ÆMɶÉɺjÉä¹ÉÖ +ÊvÉMÉiÉiÉk´ÉºªÉ Ê´ÉÊnùiÉiÉk´ÉºªÉ nèù´ÉÊ´Énù& ºÉ´´ÉǶÉɺjÉxɨɺEÞòiªÉ EÞò¹hÉÉSÉɪÉǺªÉ EÞòÊiÉ& ÊSÉxiÉÉYÉÉxÉʨÉnÆù ¶ÉɺjÉÆ EÞò¹hÉÒªÉʨÉÊiÉ xÉɨxÉÉ ¦É´ÉÊiÉ** .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful