लिङ्गाष्टकम ् ब्रह्ममराररसुरार्चितलऱङ्गम ् निमिऱभालसतशोलभतलऱङ्गम ् । ु

जन्मजद्खवििाशकलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥१॥ ु दे िमुनिप्रिरार्चितलऱङ्गम ् कामदहम ् करुणाकरलऱङ्गम ् ।

रािणदर्िवििाशिलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥२॥ सििसुगन्न्िसुऱेवर्तलऱङ्गम ् बुविविििििकारणलऱङ्गम ् ।

लसिसुरासुरिन्न्दतलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥३॥ किकमहामणणभवितलऱङ्गम ् फणणर्नतिेन्टितशोलभतलऱङ्गम ् । ू दऺसयऻवििाशिलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥४॥ ु कङ्कमचन्दिऱेवर्तलऱङ्गम ् र्ङ्कजहारसुशोलभतलऱङ्गम ् । ु ु

सन्चचतर्ार्वििाशिलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥५॥ दे िगणार्चितसेवितलऱङ्गम ् भािैभन्ततलभरे ि च लऱङ्गम ् । ि

ददिकरकोदिप्रभाकरलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥६॥ अटिदऱोर्ररिेन्टितलऱङ्गम ् सििसमुद्भिकारणलऱङ्गम ् ।

अटिदररद्रवििालशतलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥७॥ सरगरुसरिरर्न्जतलऱङ्गम ् सरििर्टर्सदार्चितलऱङ्गम ् । ु ु ु ू ु ु

र्रात्र्रं र्रमात्मकलऱङ्गम ् तत ् प्रणमालम सदालशिलऱङ्गम ् ॥८॥ लऱङ्गाटिकलमदं र्ुण्यं य् र्ठे त ् लशिसन्न्ििौ । लशिऱोकमिाप्िोनत लशिेि सह मोदते ॥

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful