P. 1
Matematika

Matematika

|Views: 316|Likes:
Published by Ivana Jasak
Zbirka zadataka iz matematike
Zbirka zadataka iz matematike

More info:

Published by: Ivana Jasak on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

Sadrºaj
I Elementi op²te algebre
1. Algebra sudova
1.1. Elementi algebre sudova . . . . . . . 1.2. Logi£ke operacije . . . . . . . . . . . 1.2.1. Negacija (inverzija) . . . . . . 1.2.2. Konjunkcija (logi£ki proizvod) 1.2.3. Disjunkcija (logi£ka suma) . . 1.2.4. Implikacija . . . . . . . . . . . 1.2.5. Ekvivalencija . . . . . . . . . 1.3. Tautologija, kontradikcija . . . . . . 1.4. Osobine logi£kih operacija . . . . . . 2.1. Uvodni pojmovi . . . . . . . . . 2.2. Operacije skupova . . . . . . . . 2.2.1. Unija skupova . . . . . . 2.2.2. Presjek skupova . . . . . 2.2.3. Razlika skupova . . . . . 2.3. Partitivni skup . . . . . . . . . 2.4. Dekartov proizvod skupova . . . 2.5. Binarne (dvo£lane) relacije . . . 2.5.1. Funkcije (preslikavanja) 2.6. Inverzna funkcija . . . . . . . . 2.7. Sloºena funkcija . . . . . . . . . 2.8. Binarna operacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
5 6 6 6 7 7 8 9 10

5

2. Elementi algebre skupova

12

12 14 14 14 17 19 20 21 22 25 26 28 30 30 31 31

3. Realni brojevi

3.1. Struktura realnih brojeva . . . . . . 3.1.1. (I) Aksiome sabiranja . . . . 3.1.2. (II) Aksiome mnoºenja . . . 3.1.3. (l, II) Povezanost sabiranja i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . mnoºenja i

30

ii

Sadrºaj 3.1.4. (III) Aksiome poretka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5. (I, III) Povezanost operacije sabiranja i relacije poretka u R 3.1.6. (II, III) Povezanost operacije mnoºenja i relacije poretka u R 3.1.7. (IV ) Aksioma potpunosti (neprekidnosti) . . . . . . . . . . Neka op²ta algebarska svojstva realnih brojeva . . . . . . . . . . . . Ograni£eni i neograni£eni podskupovi skupa realnih brojeva . . . . Vaºnije klase realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Prirodni brojevi i princip matemati£ke indukcije . . . . . . . 3.4.2. Skup cijelih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3. Skup racionalnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4. Skup iracionalnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prebrojivi i neprebrojivi skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa . . . . . . . . . . . Brojna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pro²irena oblast realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brojni intervali. Apsolutna vrijednost realnog broja. Okolina ta£ke 3.8.1. Brojni intervali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.2. Apsolutna vrijednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.3. Okolina ta£ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Njutnova binomna formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 32 32 33 36 38 38 43 43 45 46 46 47 49 49 49 50 54 55

3.2. 3.3. 3.4.

3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

3.9.

II Osnovi linearne algebre
1. Matrice
1.1. Pojam i vrsta matrice . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Jednakost matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Operacije sa matricama . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Sabiranje matrica i mnoºenje skalarom . 1.3.2. Mnoºenje matrica . . . . . . . . . . . . . 1.4. Transponovana matrica . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Stepen kvadratne matrice. Matri£ni polinom . . 1.6. Determinante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1. Pojam determinante . . . . . . . . . . . 1.6.2. Osobine determinanata . . . . . . . . . . 1.6.3. Izra£unavanje vrijednosti determinanata 1.6.3.1. Minor i kofaktor . . . . . . . . 1.6.3.2. Vrijednost determinanata . . . 1.6.4. Vandermondeova determinanta . . . . . 1.7. Inverzne matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Matri£ne jedna£ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61
63
63 65 66 66 68 70 73 76 76 79 82 82 83 89 91 96

Sadrºaj

iii

1.9. Rang matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1.9.1. Pojam ranga matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1.9.2. Prakti£no odredivanje ranga matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2. Sistemi linearnih jedna£ina

2.1. Pojam sistema linearnih jedna£ina . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Metode rje²avanja sistema linearnih jedna£ina . . . . . . . . 2.2.1. Kramerova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.1. Ispitivanje saglasnosti sistema . . . . . . . . 2.2.2. Matri£na metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Gausova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Saglasnost nehomogenog sistema od m jedna£ina sa n 2.3. Sistem linearnih homogenih jedna£ina . . . . . . . . . . . . . 3.1. Pojam, baza i dimenzija vektorskog prostora . . 3.2. Sistemi vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Koordinate vektora u razli£itim bazama 3.3. Euklidski prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Linearne transformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nepoznatih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

112

112 115 115 116 120 123 128 133 137 142 145 146 149

3. Vektorski prostor

137

III Realne funkcije jedne realne promjenljive
1. Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive
1.1. Algebarske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Algebarski polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1.1. a) Rastavljanje polinoma na linearne faktore 1.1.1.2. b) Teorema identi£nosti polinoma . . . . . . 1.1.1.3. c) Izra£unavanje vrijednosti polinoma . . . . 1.1.2. Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Iracionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Transcendentne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151
153
155 155 156 159 160 160 161 161

2. Neka svojstva funkcija

2.1. Ograni£ene funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2.2. Parne, neparne i periodi£ne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2.3. Monotone funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.1. Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.2. Grani£na vrijednost niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

162

3. Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti

166

iv

Sadrºaj 3.3. Ta£ka nagomilavanja beskona£nog niza i osnovne teoreme o nizovima . . . . 171 3.3.1. Operacije sa grani£nim vrijednostima nizova . . . . . . . . . . . . . . 175 3.3.2. Op²ti kriterijum konvergencije nizova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4. Grani£na vrijednost funkcije
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Pojam grani£ne vrijednosti funkcije y = f (x) u ta£ki x0 Uslovi za postojanje grani£ne vrijednosti funkcije . . . Lijeva i desna grani£na vrijednost funkcije . . . . . . . Osnovne teoreme o grani£nim vrijednostima funkcija . Beskona£ne grani£ne vrijednosti funkcije f (x) . . . . . Grani£na vrijednost funkcije f (x) kada x → ±∞ . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

183

183 185 186 188 190 191

5. Neke grani£ne vrijednosti

5.1. Broj e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 sin x 5.2. f (x) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 x 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Neprekidnost funkcije u ta£ki . . . . . . Geometrijska interpretacija neprekidnosti Primjeri neprekidnih funkcija . . . . . . Prekidne funkcije . . . . . . . . . . . . . Ravnomjerna (uniformna) neprekidnost . Osnovne osobine neprekidnih funkcija . . Neprekidnost sloºene i inverzne funkcije . Stepena funkcija . . . . Eksponencijalna funkcija Logaritamska funkcija . Trigonometrijske funkcije Inverzne trigonometrijske 7.5.1. y = arcsin x . . . 7.5.2. y = arccos x . . . 7.5.3. y = arctg x . . . 7.5.4. y = arcctg x . . . . . . . . . . . funkcije f (x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

6. Neprekidnost funkcije

199

199 200 201 203 205 206 210 212 215 215 217 218 218 219 220 221 222 226 227 229

7. Elementarne funkcije i njihove osobine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . funkcije (ciklometrijske funkcije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

8. Izvod funkcije
8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Pojam izvoda . . . . . . . . . . . . . . . . Geometrijska interpretacija izvoda . . . . . Lijevi i desni izvod funkcije f (x) u ta£ki x0 Izra£unavanje izvoda elementarnih funkcija

222

Sadrºaj 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.4.5. 8.4.6. 8.4.7. 8.4.8. 8.4.9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Osnovne teoreme . . . . . . . . . . . . . . lzvod inverzne funkcije . . . . . . . . . . . Izvod sloºene funkcije . . . . . . . . . . . . Izvod stepene funkcije . . . . . . . . . . . Izvod logaritamske funkcije . . . . . . . . lzvod eksponencijalne funkcije . . . . . . . Izvod trigonometrijskih funkcija . . . . . . Izvod inverznih trigonometrijskih funkcija Izvod eksponencijalno-stepene funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v 229 232 232 233 234 235 236 237 238

9. Diferencijal funkcije

Pojam diferencijala funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . Geometrijsko zna£enje diferencijala . . . . . . . . . . . . . Pravila za izra£unavanje diferencijala . . . . . . . . . . . . Tablica izvoda i diferencijala elementarnih funkcija . . . . Izvodi i diferencijali vi²eg reda funkcije jedne promjenljive 9.5.1. Izvod vi²eg reda funkcije f (x) . . . . . . . . . . . . 9.5.2. Diferencijal vi²eg reda funkcije f (x) . . . . . . . . .

240

240 241 243 244 245 245 246

10.Lokalni ekstremi funkcije

10.1. Pojam lokalnog ekstrema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 11.1. Osnovne teoreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

248

11.Teoreme o srednjoj vrijednosti

250

12.Prividno neodredeni izrazi. Lopitalovo pravilo

12.1. Lopitalova teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 12.2. Neodredeni izrazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 13.1. Ispitivanje monotonosti funkcije . . . . . . 13.2. Ekstremne vrijednosti funkcije . . . . . . . 13.3. Najmanja i najve¢a vrijednost funkcije . . 13.4. Konveksnost i konkavnost. Prevojne ta£ke 13.4.1. Konveksnost i konkavnost funkcije . 13.4.2. Prevojne ta£ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

13.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije

258

258 262 266 268 268 269

14.Asimptote krivih linija

14.1. Pojam i vrste asimptota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

273

15.Op²ta ²ema ispitivanja funkcija

278

vi

Sadrºaj

IV Realne funkcije dviju realnih promjenljivih
1. Pojam metri£kog prostora. Otvoreni i zatvoreni skupovi 2. Denicija funkcije dvije promjenljive

283
285 288

3. Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 290
3.1. Grani£ne vrijednosti funkcije z = f (x, y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 3.2. Neprekidnost funkcije z = f (x, y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Pojam parcijalnog izvoda . . . . . . . . . . . . Geometrijsko zna£enje parcijalnih izvoda . . . Parcijalni izvodi vi²eg reda . . . . . . . . . . . Diferencijabilnost i totalni diferencijal funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 299 300 302

4. Djelimi£ni (parcijalni) izvodi funkcije z = f (x, y)

298

5. Ekstremne vrijednosti funkcije z = f (x, y)
5.1. Lokalni ekstremi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305
308
308 308 308 309

6. Uslovni ekstremi

6.1. Pojam uslovnog ekstrema . . . . . . . . 6.2. Metode za odredivanje uslovnih ekstrema 6.2.1. Metod eliminacije . . . . . . . . . 6.2.2. Lagranºov metod . . . . . . . . .

V Integralni ra£un
1. Primitivna funkcija - neodredeni integral 2. Osnovna svojstva i pravila integracije 3. Tablica osnovnih integrala 4. Metode integracije

313
315

1.1. Pojam primitivne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

318 320 322

4.1. Metoda smjene (supstitucije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 4.2. Metoda parcijalne (djelimi£ne) integracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 5.1. Razlaganje racionalnih funkcija na elementarne razlomke . . . . . . . . . . . 333 5.2. Integracija racionalnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

5. Integrali racionalnih funkcija

333

Sadrºaj

vii

6. Odredeni integral
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Pojam Rimanova integrala . . . . . . . . . . . . Geometrijska interpretacija Rimanovog integrala Pojam Darbuovih suma i njihove osobine . . . . Integrabilnost funkcija . . . . . . . . . . . . . . Osnovne osobine odredenog integrala . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

340

340 341 342 343 344

7. Veza izmedu odredenog i neodredenog integrala 8. Metode integracije u odredenom integralu

7.1. Odredeni integral sa promjenljivom gornjom granicom . . . . . . . . . . . . . 348 8.1. Metoda smjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 8.2. Metoda djelimi£nog integrisanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 9.1. Kvadratura ravnih povr²ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

348

352

9. Primjena odredenog integrala

355

10.Nesvojstveni (uop²teni) integrali

10.1. Pojam uop²tenog integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 10.2. Integrali s beskona£nim granicama integracije . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 10.3. Nesvojstveni integral u odnosu na funkciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

360

VI Diferencijalne jedna£ine
1. Denicija i obrazovanje diferencijalnih jedna£ina 2. Singularno rje²enje diferencijalne jedna£ine 3. Diferencijalne jedna£ine prvog reda

371
373 379 384

3.1. Diferencijalne jedna£ine sa razdvojenim promjenljivima . . . . . . . . . . . . 384 3.2. Homogene diferencijalne jedna£ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 3.3. Linearne diferencijalne jedna£ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 3.3.1. Diferencijalne jedna£ine koje svodimo na linearne diferencijalne jedna£ine398 3.3.1.1. Bernulijeva diferencijalna jedna£ina . . . . . . . . . . . . . . 398 3.3.1.2. Kleroova diferencijalna jedna£ina . . . . . . . . . . . . . . . 399 3.4. Diferencijalne jedna£ine drugog reda koje se svode na diferencijalne jedna£ine prvog reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

4. Homogene linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda

408

2.viii Sadrºaj 5. . . . . . . Homogena linearna diferencijalna jedna£ina . . Nehomogena linearna diferencijalna jedna£ina . 414 5. . . . . . .1. . . Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 414 5. . . . . . . . . . 418 . . . . . . . . . .

pa je prvenstveno namijenjena studentima ekonomskog usmjerenja. dr M. B. Osnovna koncepcija udºbenika je klasi£na. Realne funkcije jedne realne promjenljive. po obradenoj materiji. na £emu im dugujem zahvalnost. Realne funkcije dviju realnih promjenljivih. Zbog raznovrsnosti ciljeva matematike nije lako utvrditi koja znanja i koliko znanja treba pruºiti na²im studentima kada se od matematike sve vi²e zahtijeva sve ve¢a primjena njenih znanja kako u prirodnim. Materija koja se izlaºe podijeljena je na ²est poglavlja: Elementi op²te algebre. Na kraju knjige dat je spisak kori²¢ene literature. tako i u ekonomskim. Recenzenti dr M. udºbenik omogu¢uje koordinaciju nastave matematike sa nastavom drugih predmeta. da se otklone izvjesni nedostaci i pogre²ke.Predgovor Ova knjiga je napisana prema programu predmeta Matematika na Ekonomskom fakultetu u Isto£nom Sarajevu. proizvodnim i dru²tvenim naukama. Diferencijalne jedna£ine. Osnove linearne algebre. Lu£i¢ . Integralni ra£un. Sve primjedbe i sugestije korisnika ovog udºbenika primi¢emo sa zahvalno²¢u.Peji¢ su svojim sugestijama i primjedbama doprinijeli da se kvalitet rukopisa pobolj²a. Po svojoj strukturi.Pikula.

.

I Elementi op²te algebre 3 .

.

"Svi studenti ne u£e dobro". Sudu moºemo dati opisnu deniciju suda.1.onda".1. ne postoji sud koji ne bi bio ni istinit ni neistinit. koje posmatramo. Za osnovne pojmove uzimamo neku klasu objekata. itd. na primjer: "Broj 20 je djeljiv sa 4". "ne" i druge. 5 . Te osnovne pojmove smatramo polaznim i za njih nije potrebno dati nikakve denicije u samoj teoriji. Osnovne pojmove obi£no obja²njavamo na primjerima. Oni nisu izabrani proizvoljno. odnose i operacije na tim objektima. "Broj 30 je ve¢i od broja 60". nego tako da odgovaraju matemati£kom sadrºaju koji mora opisati matemati£ka teorija. Princip isklju£enja tre¢eg. "ili". u obi£nom jeziku. Od elementarnih sudova moºemo pomo¢u logi£kih operacija graditi sloºene sudove. Tim logi£kim operacijama odgovaraju.. Elementi algebre sudova Algebra sudova izgraduje se na isti na£in kao i mnogobrojne matemati£ke teorije. "ako. rije£i: "i". Smatra¢emo da svi elementarni sudovi. Sloºeni sudovi bi¢e istiniti ili neistiniti u zavisnosti od istinitosti sudova od kojih su sastavljeni i tada govorimo o njihovoj "vrijednosti istinitosti". Osnovni objekt koji prou£ava algebra sudova jeste elementarni sud. Pod sudom se podrazumijeva iskaz koji ima smisla i za koji vaºe sljede¢i principi: 1. Od elementarnih sudova: "Radio-stanica radi" "Na² prijemnik je pode²en na talas radio-stanice" "Mi slu²amo emisiju" moºe se izgraditi sloºeni sud: Radio-stanica radi i na² prijemnik je pode²en na talas radio-stanice i mi slu²amo emisiju.. imaju jedno od svojstava: biti istinit ili biti neistinit (laºan). ili neka svojstva. Svaki sud ima bar jednu od osobina istinitosti. Algebra sudova 1. Osnovni zadatak matemati£ke logike je prou£avanje tih zavisnosti. tj.

6 Elementi op²te algebre 2. ∧ = . c. ⊥ ∧ = ⊥. Logi£ke operacije Razmotri¢emo logi£ke operacije pomo¢u kojih od elementarnih sudova izgradujemo sloºene. tj. U obi£nom govoru logi£ke operacije £esto nazivamo i logi£kim veznicima. odgovara rije£ "ne". na primjer. Princip kontradikcije. itd. Sloºeni sud a ∧ b istinit je onda i samo onda ako a i b imaju vrijednost istinitosti .2. "3 je djeljivo sa 5 i 3 je ve¢e od 5" . nema suda koji bi bio istinit i neistinit. tj.. "3 je djelitelj od 5". ali ∧ ⊥ = ⊥. Ako je a neki sud. a vrijednost njihove istinitosti sa " " ili "1" ako je sud istinit. zbog toga ¢e sloºeni sud "4 je djeljivo sa 2" i " 10 je ve¢e od 5" biti istiniti. Dogovorno ¢emo elementarne sudove ozna£avati malim slovima abecede: a. onda je ¬a novi sloºeni sud. Ako su a i b sudovi. onda je a ∧b novi sloºeni sud (£itamo: "a et b"). Sud ¬a istinit je ako je sud a neistinit i neistinit ako je sud a istinit. .neistiniti su. u obi£nom govoru. odnosno 1 i 0. na primjer: "4 je djeljivo sa 2". Konjunkcija (logi£ki proizvod) Ovu operaciju ozna£avamo simbolom "∧" kog stavljamo izmedu sudova.2. Sloºeni sudovi: "4 je djeljivo sa 2 i 3 je ve¢e od 5". U matematici istinit sud nazivamo teoremom ili stavom. a sa "⊥" ili "0" ako je sud neistinit. ⊥ ∧ ⊥ = ⊥. b. 1. "10 je ve¢e od 5" .2. Odgovaraju¢a tablica vrijednosti istinitosti a ⊥ ¬a ⊥ 1. Pri prou£avanju logi£kih operacija koristimo se sistemom simboli£kih oznaka.istiniti su. Ova operacija prema smislu odgovara vezniku "i".1.2. "3 je djeljivo sa 5 i 10 je ve¢e od 5".neistiniti su. "3 nije djelitelj od 5" ili "Nije istina da je 3 djelitelj od 5" Sud ¬a £itamo "non a". implikacija i ekvivalencija. Svaki sud ima najvi²e jednu od osobina istinitosti. a "3 je djeljivo sa 5" i "3 je ve¢e od 5" . "nije". disjunkcija. Elementarni sudovi. deni²u se operacije od kojih su osnovne: negacija. Medu elementima " " i "⊥". Ozna£avamo je simbolima ¬ ili ( ). Negacija (inverzija) Najjednostavnija operacija algebre sudova jeste operacija negacije kojoj. konjunkcija. 1.

medutim. tada ¢e i sloºeni sud "a ili b" biti neistinit. nazivamo disjunkcijom.Algebra sudova 7 Djelovanje operacije konjunkcije moºemo predstaviti pomo¢u tablice vrijednosti istinitosti: a\b ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ 1. Prema datoj deniciji za operaciju disjunkcije imamo tablicu vrijednosti istinitosti: a\b ⊥ ⊥ ⊥ Primjer disjunkcije : od sudova "3 je ve¢e od 2" i "2 je ve¢e od 4" moºemo formirati sud "3 je ve¢e od 2" ili "2 je ve¢e od 4".3.2. Disjunkcija (logi£ka suma) Ovoj operaciji odgovara veznik "ili". a u drugom o neisklju£uju¢em "ili". s vrijedno²¢u istinitosti suda a ili b ako su a i b istiniti? Ho¢emo li njega smatrati istinitim ili laºnim? U obi£nom govoru "ili" shva¢amo jedanput u jednom. U jednom se primjeru radi o isklju£uju¢em "ili". 1.4. Ako je a istinit sud. Logi£ku operaciju. a u drugom o isklju£uju¢em "ili". Ovaj sud izraºava se formulom (a ∧ ¬b) ∨ (b ∧ ¬a) i obiljeºava b. tada je njihova disjunkcija a ∨ b (£itamo: a vel b) sloºen sud koji je neistinit onda i samo onda kada su neistiniti i a i b. govorimo o neisklju£uju¢em "ili".2. tada je sloºeni sud "a ili b" istinit. Veznik "ili" u mnogim evropskim jezicima ima dva razli£ita zna£enja. Implikaciju deni²emo ovako: . ako imamo dva neistinita suda a i b. Iz navedenih razmatranja slijedi za operaciju disjunkcije sljede¢a denicija: Ako su a i b dva suda. Implikacija Jedna od najvaºnijih operacija algebre izjava jeste implikacija. koja odgovara neisklju£uju¢em "ili". a b neistinit ili a neistinit a b istinit. Na primjer. Ozna£ava¢emo je znakom ∨. Tablica vrijednosti istinitosti za logi£ku operaciju koja odgovara isklju£uju¢em "ili" izgleda: a\b ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ Sud "a ili b ali ne oba" nazivamo ekskluzivnom disjunkcijom. a drugi put u drugom smislu. ’ta je. Za nju ¢emo upotrebljavati simbol "=⇒". U prvom slu£aju kada sloºenu izjavu smatramo istinitom.

. Ekvivalencija Logi£ku operaciju . a) "Ako grijemo neko tijelo. 1. onda ono pove¢ava zapreminu". Na osnovu date denicije imamo za ekvivalenciju ovu tablicu vrijednosti istinitosti: a\b ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ . To odgovara vaºnom svojstvu implikacije da istina moºe implicirati laº.onda". onda" izraºava logi£ku posljedicu.2. tek radi primjera. Sloºeni sud "a ⇐⇒ b" istinit je ako su obje njegove komponente istinite ili obje laºne..8 Elementi op²te algebre Ako su a i b dva suda... a b neistinit sud. "Ako je 2 puta 2 £etiri. 3. Nave²¢emo.. Drugim rije£ima." Ovdje. osim ako je a istinit. U svim drugim primjerima "a ⇐⇒ b" neistinit je sud. "Ako je 2 puta 2 pet. "a ⇐⇒ b" istinit je sud onda i samo onda ako obje njegove komponente imaju istu vrijednost istinitosti. 4. imamo. onda je b". na primjer. Analizom razli£itih zna£enja navedenih veznika bavili su se najve¢i logi£ari od starih Grka do danas.5.ekvivalenciju ozna£avamo simbolom "⇐⇒". a je dovoljan uslov za b. Takvo shvatanje implikacije isti£e £injenicu da pri istinitosti a =⇒ b ne moºe nastupiti slu£aj da a bude istinit. Primje¢ujemo odmah da je ta korespondencija pribliºna. onda je 3 puta 3 osam" laºan sud.. Mi ¢emo smatrati da sud "Ako a onda b" ima isto zna£enje kao : 1. onda" opisuje uzro£no-posljedi£nu vezu izmedu a i b... b je potreban uslov za a. 2. takve upotrebe izraza "ako je a. veznicima "ako. onda (Sokrat je smrtan).onda" u ovoj izjavi:"Ako (Svi su ljudi smrtni i Sokrat je £ovjek). u odredenom smislu. U nizu primjera pogodnije je sud a =⇒ b zamijeniti sudom ¬(a ∧ ¬b). b) Ne²to druga£iji smisao imaju veznici "ako.... Ovdje "ako. Na osnovu denicije. onda je 3 puta 3 devet" istinit sud.. onda je a =⇒ b (£itamo: a implicira b) sloºen sud koji je istinit uvijek.... iz a slijedi b.. a b laºan sud. sud b je posljedica suda a. "ako. Tablica vrijednosti istinitosti za implikaciju izgleda ovako: a\b ⊥ ⊥ ⊥ Operacija implikacije odgovara.

a je potreban i dovoljan uslov za b.3. (((a =⇒ b) ∨ ¬b) ⇐⇒ (a ∧ c)) ∨ (d ∧ c). a ∨ (b ∧ c).Algebra sudova 9 Ekvivalenciji. 1. Tautologija. pribliºno odgovara izraz "onda i samo onda kad". Formule su. ekvivalencija je sloºen sud (a =⇒ b) ∧ (b =⇒ a). a ukoliko dobije vrijednost ⊥ nazivamo kontradikcijom. koja za sve vrijednosti istinitosti sudova koji ulaze u tu formulu dobija vrijednost . Svaki sloºeni sud dobijen primjenom logi£kih operacija ∧. Formulu. a je ako i samo ako je b. . 3. na primjer: 1. Dokazati da je formula ta£na F = (a =⇒ (b =⇒ c)) =⇒ ((a =⇒ b) =⇒ (a =⇒ c). Prema tome. Formula a ∧ ¬a je kontradikcija. =⇒. ∨. nazivamo tautologijom. 2. u obi£nom govoru.a) ∧ (b =⇒ a). Najjednostavniji na£in utvrdivanja tautologije je tablica vrijednosti istinitosti. Primjer 2. \. ⇐⇒. Mi ¢emo smatrati da sud "a ⇐⇒ b" ima isto zna£enje kao i: 1.na neke polazne sudove nazivamo formulom. kontradikcija Upotrebom navedenih logi£kih operacija moºemo graditi sloºene sudove. 2. Primjer 1. Odgovaraju¢a tablica vrijednosti istinitosti: a b c ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ b =⇒ c ⊥ ⊥ ⊥ a =⇒ b a =⇒ c ⊥ ⊥ a =⇒ (b =⇒ c) ⊥ ((a =⇒ b) =⇒ (a =⇒ c)) ⊥ F Formula je uvijek ta£na ²to se vidi iz posljednje kolone "F" pa je tautologija. (a ∨ ¬. Postoji vi²e na£ina za utvrdivanje da li je neka formula tautologija.

b) asocijativne. Konjunkcija je distributivna prema disjunkciji i obrnuto: (a ∧ (b ∨ c)) ⇐⇒ ((a ∧ b) ∨ (a ∧ c)).4. 6.10 Elementi op²te algebre 1. Konjunkcija je apsortivna prema disjunkciji i obrnuto: (a ∧ (b ∨ c)) ⇐⇒ a. (a ∧ a) ⇐⇒ a. tj. De Morganovi zakoni: ¬a(a ∧ b) ⇐⇒ ¬a ∨ ¬b. (a ∨ b) ⇐⇒ (b ∨ a). ((a ∧ b) ∧ c) ⇐⇒ (a ∧ (b ∧ c)). (a ∨ (b ∧ c) ⇐⇒ a. b) distributivne. 5. ((a ∨ b) ∨ c)) ⇐⇒ (a ∨ (b ∨ c)). (a ∧ b) =⇒ (b ∧ a). (a ∨ (b ∨ c)) ⇐⇒ ((a ∨ b) ∨ (a ∨ c)). 2. 4. Odgovaraju¢a tablica vrijednosti istinitosti je: a b c ⊥ a∧b ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ (a ∧ b) ∧ c ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ b∧c ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ a ∧ (b ∧ c) ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ . Osobine logi£kih operacija 1. tj. (a ∧ (b ∧ c)) ⇐⇒ ((a ∧ b) ∧ (a ∧ c)). (a ∨ (b ∨ c)) ⇐⇒ ((a ∨ b) ∨ (a ∨ c). (a ∨ a) ⇐⇒ a. disjunkcija i ekvivalencija su: a) komunikativne. Negacija je involutivna: ¬(a) ⇐⇒ a. Na primjer. Navedene osobine najjednostavnije je dokazati pomo¢u tablica vrijednosti istinitosti. tj. Konjunkcija. dokaºimo asocijativnost konjunkcije i osobinu 3. ¬(a ∨ b) ⇐⇒ ¬a ∧ ¬b. tj. 3. Konjunkcija i disjunkcija su: a) idempotentne. (a ⇐⇒ b) ⇐⇒ (b ⇐⇒ a).

Algebra sudova

11

Kako su peta i sedma kolona u ovoj tablici identi£ne, zaklju£ujemo da je konjunkcija asocijativna. Dokaz osobine 3. Tabela vrijednosti istinitosti je:

a

b

c ⊥

b∨c

a ∧ (b ∨ c) a ∧ b ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

a ∧ c (a ∧ b) ∨ (a ∧ c)

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

Kako su peta i osma kolona u ovoj tablici identi£ne, zaklju£ujemo da je ta£na prva osobina u 3). Analogno se dokazuju ostale osobine logi£kih operacija.

Zadaci
1. Odrediti vrijednost istinitosti formule algebre sudova:

(((a =⇒ b) ∨ ¬b) ⇐⇒ (a ∧ c)) ∨ (d ∧ c)
ako je vrijednost istinitosti elementarnih sudova:

a=

, b = ⊥, c = ⊥, d =

.

(R : ⊥)

2. Odredite vrijednost istinitosti formule:

(((a ∧ b) =⇒ c) ∨ ¬a) ⇐⇒ (a ∧ c)
za sve mogu¢e slogove vrijednosti istinitosti elementarnih sudova a, b i c. 3. Dokazati da su sljede¢e formule tautologije: a) (a =⇒ b) ⇐⇒ (¬a ∨ b) , b) (¬a ∧ ¬b) =⇒ (a ⇐⇒ b) , c) ((a =⇒ b) ∧ (c =⇒ b)) =⇒ (a ∧ c =⇒ b) ∧ (a ∨ c =⇒ b) . 4. Na¢i negaciju iskaza: (a ∨ b) ∧ c.

2. Elementi algebre skupova
2.1. Uvodni pojmovi
Osnovni pojmovi matematike su skup (mnoºina, klasa, kolekcija) i njegovi elementi (£lanovi, ta£ke, objekti). Obi£no skupove obiljeºavamo velikim slovima: A, B, C, ...X, Y , a njihove elemente malim slovima: a, b, c, ...x, y . Ako skup A sa£injavaju elementi x, y, z ,... to ozna£avamo A = {x, y, z, ...}. Sa A = {x | P (x)} ili A = {x : P (x)} ozna£avamo skup svih elemenata x koji imaju svojstvo P . Pripadnost elementa x skupu A zapisa¢emo x ∈ A, gdje simbol ∈ ozna£ava pripadanje nekog elementa skupu. Da element y ne pripada skupu A, moºemo zapisati ¬(y ∈ A), tj. y ∈ A. / Skup A nikada nije element samom sebi, tj. A ∈ A. / Skup koji sadrºi neograni£eno mnogo elemenata (tj. beskona£no mnogo) nazivamo beskona£nim, a ako sadrºi ograni£eno mnogo elemenata (tj. kona£no mnogo) kaºemo da je kona£an. Na primjer, ako je n prirodan broj, skup A = {x1 , x2 , ...xn } od n elemenata x1 , x2 , ...xn kona£an je, a sam skup prirodnih brojeva N = {1, 2, 3...} beskona£an je skup. Skup koji ne sadrºi nijedan element je prazan skup i ozna£avamo ga ∅. Na primjer, skup

A = {x | 2 < x < 3, x ∈ N} = ∅.
Simboli£ka denicija praznog skupa glasi: A = ∅ ⇐⇒ (∀x) x ∈ A ili ∅ = {x ∈ A | x = x}. / Skupovi A i B jednaki su ako i samo ako se sastoje iz istih elemenata. Tada se pi²e A = B . Ovu deniciju moºemo simbolima matemati£ke logike zapisati i ovako:

A = B ⇐⇒ ∀x ((x ∈ A) ⇐⇒ (x ∈ B)) .
Skup ne zavisi od poretka kojim su dati njegovi elementi. Tako, na primjer, skupovi A = {1, 2, 3} i B = {3, 1, 2} jednaki su, tj. A = B . Skupovi A = {1, 2, 3}, B = {1, 2, 2, 3}, C = {1, 1, 2, 3, 3} jednaki su, tj. A = B = C . Ako skupovi A i B nisu jednaki, to ozna£avamo A = B . Ako je svaki element skupa A, takode, element skupa B , tada kaºemo da je skup A dio ili podskup skupa B ili da B sadrºi A, ili da B uklju£uje u sebe A (sl. 1).

12

Elementi algebre skupova

13

Sl. 1
ƒinjenicu da je A podskup skupa B ozna£avamo:

A ⊂ B ili B ⊃ A.
Simbol ⊂, odnosno ⊃ ozna£ava relaciju inkluzije ili uklju£ivanja skupa u skup. Logi£kim simbolima relaciju A ⊂ B pi²emo:

A ⊂ B ⇐⇒ ∀x ((x ∈ A) =⇒ (x ∈ B)) .
Ako je A ⊂ B i A = B , za A kaºemo da je podskup skupa B u strogom smislu, ili da je pravi dio skupa B . Ako je A ⊂ B i A = B , kratko pi²emo A ⊆ B . Ukoliko A nije podskup skupa B , pi²emo A ⊂ B , ili Anon ⊂ B . Logi£kim simbolima relaciju A ⊂ B pi²emo u obliku

A ⊂ B ⇐⇒ (∃x ∈ A =⇒ x ∈ B) . /
Na primjer: A = {1, 2, 3} ⊂ B = {1, 2, 3, 4} ili

{1, 2, 3, 4} ⊃ {1, 2, 3} , ili {1, 2, 3} ⊂ {1, 2, 4, 5} .
Koriste¢i se navedenim denicijama moºemo zaklju£iti da je

(A = B) ⇐⇒ (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ A) .
Relacija inkluzije ima osobine:

1 A ⊆ A. (reeksivnost) ◦ 2 (A ⊂ B ∧ B ⊂ C) =⇒ A ⊂ C (tranzitivnost).
Dokaºimo osobinu 2 .

A ⊂ B ∧ B ⊂ C ⇐⇒ ∀x ((x ∈ A) =⇒ (x ∈ B) ∧ (x ∈ B) =⇒ (x ∈ C)) =⇒ =⇒ ∀x ((x ∈ A) =⇒ (x ∈ C)) =⇒ A ⊂ C.

14

Elementi op²te algebre

2.2. Operacije skupova
2.2.1. Unija skupova
Neka su A i B podskupovi skupa M . Unijom (zbirom) skupova A i B nazivamo skup A ∪ B = {x ∈ M | (x ∈ A) ∨ (x ∈ B)} onih i samo onih elemenata skupa M koji pripadaju bar jednom od skupova A i B (sl. 2).

Sl. 2
Deniciju unije skupova A i B pomo¢u logi£kih simbola moºemo zapisati:

(∀x) (x ∈ A ∪ B) ⇐⇒ (x ∈ A ∨ x ∈ B) .
Skup M nazivamo univerzalnim skupom. Moºemo uzeti da je M skup prirodnih brojeva. Za svaki skup A i za skup ∅ vaºi A ∪ ∅ = A. Uop²timo pojam unije skupova za familije od vi²e skupova.Unija vi²e skupova Ai (i = 1, 2, ..., n) skup je svih elemenata x ∈ M koji pripadaju bar jednom od skupova Ai (i = 1, 2, ..., n), a ozna£avamo je n ∪ Ai .

Primjer 1. Neka su dati skupovi
3

i=1

A1 = {1, 2, 3}, A2 = {1, 2, 3, 4}, A3 = {1, 2, 3, 5, 6, }, tada je
i=1

∪ Ai = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

i A1 ⊂ A2 , A1 ⊂ A3, A2 ⊂ A3

2.2.2.

Presjek skupova
A ∩ B = {x ∈ M | (x ∈ A) ∧ (x ∈ B)}

Presjek (proizvod) skupova A i B nazivamo skup koji obrazuju oni i samo oni elementi skupa M koji istovremeno pripadaju i skupu A i skupu B (sl. 3). Pomo¢u logi£kih simbola presjek skupova A i B glasi:

∀x (x ∈ A ∩ B) ⇐⇒ (x ∈ A ∧ x ∈ B) .
Presjek skupova A i B ozna£avamo, takode, A.B ili AB .

Elementi algebre skupova

15

Sl. 3
Za dva skupa kaºemo da su disjunktni ako nemaju zajedni£kih elemenata, tj. ako je:

A ∩ B = ∅.
Za svaki skup A i za skup ∅ vaºi

A ∩ ∅ = ∅.
Presjek vi²e skupova Ai (i = 1, 2, ..., n) predstavlja skup svih elemenata x ∈ M koji istovremeno pripadaju svakom od skupova Ai (i = 1, 2, ..., n) i ozna£avamo ga sa ∩ Ai .
i=1 n

Primjer 2. Neka su dati skupovi:

A1 = {1, 2, 3}, A2 = {1, 2, 3, 4}, A3 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} tada je o£igledno:
i=1

∩ Ai = {1, 2, 3} .

3

Teorema 1. Ako su A, B i C tri ma koja skupa, tada skupovne operacije unija i presjek imaju sljede¢e osobine:
1. A ∪ A = A (idempotentnost) A ∩ A = A, 2. A ⊂ B =⇒ A ∪ B = B (apsorptivnost), A ⊂ B , A ∩ B = A, 3. A ∪ B = B ∪ A (komutativnost) A ∩ B = B ∩ A, 4. (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) (asocijativnost), A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C , 5. (A ∪ B) ∪ C = (A ∪ C) ∪ (B ∪ C) (distributivnost), 6. (A ∩ B) ∩ C = (A ∩ C) ∩ (B ∩ C), 7.

(A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C)

(Distributivnost unije u odnosu na presjek i presjeka u odnosu na uniju).

Dokaza¢emo neke od navedenih osobina. 1. Na osnovu 1.4. jeste

x ∈ A ∪ A ⇐⇒ x ∈ A ∨ x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A.
Time smo dokazali prvu od osobina iz 1.

16

Elementi op²te algebre
4. Ako x pripada skup, ozna£imo sa istinitosti: , a ako ne pripada sa ⊥. Tada je tablica vrijednosti

x∈A

x∈B ⊥

x∈C x∈A∪B

x ∈ (A ∪ B) ∪ C

x∈B∪C

x ∈ A ∪ (B ∪ C)

⊥ ⊥ ⊥ ⊥

⊥ ⊥ ⊥ ⊥

Kako su peta i sedma kolona identi£ne, dokazali smo ekvivalenciju

(∀x)x ∈ (A ∪ B) ∪ C ⇐⇒ x ∈ A ∪ (B ∪ C).
Osobina asocijativnosti unije moºe se dokazati i na drugi na£in. Ona je posljedica sljede¢ih ekvivalencija:

x ∈ (A ∪ B) ∪ C ⇐⇒ ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) ∨ x ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A ∨ x ∈ B) ∨ x ∈ C ⇐⇒ x ∈ A ∨ (x ∈ B ∨ x ∈ C) ⇐⇒ x ∈ A ∨ (x ∈ B ∪ C) ⇐⇒ x ∈ A ∪ (B ∪ C) .
6. Dokaºimo drugu jednakost. Tablica vrijednosti istinitosti je:
x∈A x∈B ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ x∈C x∈A∩B ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ x ∈ (A ∩ B) ∪ C x∈A∪C x∈B∪C x ∈ (A ∪ C) ∩ (B ∪ C)

Peta i osma kolona su identi£ne £ime smo dokazali ekvivalenciju

(∀x)x ∈ (A ∩ B) ∪ C ⇐⇒ x ∈ (A ∪ C) ∩ (B ∪ C).
Ovaj skupovni identitet moºemo dokazati i na drugi na£in tako ²to bismo dokazali sljede¢e identi£nosti:

Elementi algebre skupova

17

(A ∩ B) ∪ C ⊂ (A ∪ C) ∩ (B ∪ C), (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) ⊂ (A ∩ B) ∪ C,
uz pomo¢ denicija inkluzije, unije i presjeka. Na osnovu osobine jednakosti skupova zaklju£ujemo (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C).

2.2.3. Razlika skupova
Razliku (diferenciju) skupa A i skupa B nazivamo skup

A B = {x ∈ M | (x ∈ A) ∧ (x ∈ B)} /
onih elemenata skupa M koji pripadaju skupu A, a ne pripadaju skupu B (sl. 4).

Sl. 4
Pomo¢u logi£kih simbola denicija (razlika) skupa A i skupa B glasi:

(∀x) ((x ∈ A B) ⇐⇒ (x ∈ A ∧ x ∈ B)) . /

Sl. 5
Uniju skupova A B i B A nazivamo simetri£nom razlikom skupova A i B i ozna£avamo A B (sl.5): A∆B = (A B) ∪ (B A) = {x ∈ M | x ∈ A∆x ∈ B} . Neposredno slijedi da je A∆B = B∆A.

18

Elementi op²te algebre

Primjer 1. Dati su skupovi:
A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6}
O£igledno je:

A B = {1, 2}, B A = {5, 6}, A∆B = {1, 2, 5, 6}.
Neka je A ⊂ M . Skup

A = CM A = {x ∈ M | x ∈ A} /
nazivamo komplementom skupa A u odnosu na skup M (sl. 6).

Sl. 6
Simboli£ki:

(∀x) (x ∈ CM A ⇐⇒ (x ∈ M ∧ x ∈ A)) . /
Ova denicija ekvivalenta je deniciji da je komplement skupa A u odnosu na skup M skup A takav da je A = CM A = M A.

Primjer 2. Dati su skupovi:
A = {1, 2, 3}, M = (1, 2, 3, 5, 6).
O£igledno je da je

CM A = {x ∈ M | x ∈ A} = {5, 6}, / CM A = M A = {5, 6}.
Za komplement skupova vaºe sljede¢i stavovi:

10 CM (A ∪ B) = CM A ∩ CM B 20 CM (A ∩ B) = CM A ∪ CM B}(de Morganovi obrasci) CM M = ∅, CM ∅ = M, CM (CM A) = A (involutivnost), A ∪ CM A = M , A ∩ CM A = ∅. ◦ Dokaºimo jednakost 1 : (x ∈ CM (A ∪ B)) =⇒ (x ∈ (A ∪ B)) =⇒ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) =⇒ / / / =⇒ (x ∈ CM A) ∧ (x ∈ CM B) =⇒ =⇒ (x ∈ (CM A ∩ CM B)) , tj.CM (A ∪ B) ⊂ (CM A ∩ CM B) .

(3)

Ai ⊂ M (i = 1.. n) obrazuju podjelu (particiju) skupa M ako su ispunjeni uslovi: 1. Vaºe uop²teni obrasci: i =1 n ∪ Ai = ∩ Ai . u oznaci P (M ).. CM (A ∪ B) = CM A ∩ CM B. Ako se u razmatranjima pojavljuje samo skup M i njegovi podskupovi..Elementi algebre skupova 19 (x ∈ CM A ∩ CM B) =⇒ =⇒ =⇒ Iz (3) i (4) slijedi da je ((x ∈ CM A) ∧ (x ∈ CM B)) =⇒ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) =⇒ (x ∈ (A ∪ B)) =⇒ / / / (x ∈ CM (A ∪ B)) .. n) . skup je svih podskupova skupa M . . Partitivni skup Neka je dat skup M . j = 1. . tada je M univerzalni skup. 2. Skup M podijelimo na n podskupova A1 . Ai = ∅. ∪ Ai = M.. 3. dokazali smo ekvivalenciju ∀x(x ∈ (A ∩ B) ) ⇐⇒ (x ∈ (A ∪ B ))... to je ∅ ∈ P (M ) i M ∈ P (M ). i=1 n i=1 n n i =1 ∩ Ai = ∪ Ai .. 2.CM (A ∪ B) ⊃ (CM A ∩ CM B) . Kaºemo da podskupovi Ai (i = 1. n. i=1 n Partitivni skup skupa M . tj. 2.. 2.. Kako je ∅ ⊂ M i M ⊆ M . A2 . i = j) . 2. . Napominjemo da je karakteristi£ni skup predikata ¬P (x) komplement P skupa P . An ... . (4) Jednakost 2 dokaza¢emo pomo¢u tablice istinitosti: ◦ x∈A x∈B ⊥ x∈A∩B ⊥ ⊥ ⊥ x ∈ (A ∩ B) ⊥ x∈A ⊥ ⊥ x∈B ⊥ ⊥ x ∈ (A ∪ B ) ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ Kako su £etvrta i sedma kolona identi£ne. . Ai ∩ Aj = ∅ (i.3.

b. b) i (c. 2) razli£iti su. {a. a element a drugi po redu. Uredeni parovi (a. c} . 3) i (3.. tj. b} . an .20 Elementi op²te algebre Ako skup M ima n elemenata. {c} . . Usvoji¢emo sljede¢u deniciju. c) = ((a. b1 . b) . d) jednaki su ako i samo ako je a = c i b = d. b} i {b. c}} . Smatra¢emo da je (a. Primjer 1.. c). (a2 . Uredeni par moºemo denisati na razne na£ine. b. a} ozna£avaju isti skup od elemenata a i b. Ako je M={a. Ako je M skup prirodnih brojeva. b). a2 .. {a. c1 ). Primjer 2. u oznaci (a1 .. b. ²to ¢emo pokazati na primjeru. (a2 . c2 ) ⇐⇒ (a1 = a2 ) ∧ (b1 = b2 ) ∧ (c1 = c2 ). d) ⇐⇒ (a = c) ∧ (b = d). Ovaj skup ima 23 = 8 elemenata. partitivni skup ¢e imati 2n elemenata. Uredeni par ozna£avamo (a. jer je 2 = 3 ∧ 3 = 2. a). (2. {a} . Uredeni par elemenata a i b je: (a. Neka su X i Y proizvoljni skupovi. a2 . b2 . Ako uzmemo da je element a prvi. {a.n-ta komponenta. an ). tj.. Analogno prethodno denisanom uredenom paru deni²emo uredenu trojku (a. par (a1 . (a. c} .. {b. b. Uop²te. ili b prvi.druga. {a.. b}}. 2). b) = (b. b} uredili.4. gdje je a1 -prva. an )) koji rekurentno deni²emo za n ≥ 3 jeste uredena n-torka. . Elementi a i b su komponente ili koordinate para. osim ako je a = b. a element b drugi po redu. simboli {a. c1 ) = (a2 . 2. b) = (c. a3 . . Za uredene trojke (a1 .. b) = {{a}. Na primjer. b2 . onda skupovi parnih i neparnih brojeva £ine podjelu skupa M .. c2 ) vaºi: (a1 . b1 . 3) = (3. c) elemenata a. b i c pomo¢u jednakosti: Primjer 2. Uredeni parovi (2. {b} . onda kaºemo da smo par {a..partitivni skup ¢e biti: P (M ) = {∅. Dekartov proizvod skupova Skup koji ima dva elementa nazivamo dvo£lanim skupom ili parom. (a. c} .

u oznaci ρ ⊆ X × Y nazivamo binarnom ili dvo£lanom relacijom u skupu X × Y .. nazivamo dijagonalom Dekartovog proizvoda X × Y . Ako je X1 = X2 . Primjer 3. (n. 3) . (2... 3)} . (2. n) . m) . ∧ xn ∈ Xn } . / Ako je X = Y . y) ∈ ρ ⊂ X × Y kaºemo da su elementi x i y vezani relacijom ρ ili da su u relaciji ρ. ²to zna£i da je jednakost relacija ρ korespondentna podskupu D. n)}. (2.. 1) . Y × X = (m.. 1) . y) ∈ ρ ⊂ X × Y ) ⇐⇒ xρy . 2.. (m. 2) . (2. Primjer 4. x). 2)} . Binarne (dvo£lane) relacije Ako su X i Y dva neprazna skupa. 2) . naziva se direktnim ili Dekartovim proizvodom skupova X i Y . (2. n} . 2) .. onda je X1 × X2 × . Primjer 1. Prema tome. y) sa prvom komponentom x ∈ X i drugom y ∈ Y . 3) . Dekartov proizvod nije komutativan. onda Dekartove proizvode X × X.((x. X n . X × X × X. 1) . (1. 1) . £iji su elementi jednaki.5. . . Tada pi²emo xρy (£itamo: x je u relaciji sa y ). x2 .. X × X. X1 = X2 = .. y) | (x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )}. onda je. Denicija Dekartovog proizvoda analogno se primjenjuje kada imamo vi²e od dva skupa. Ako su X1 . Dakle. onda svaki podskup p skupa X × Y . 2) . (3.. × Xn = {(x1 . 1) . × X ozna£avamo redom sa X 2 .. . O£igledno je da je 1.. Sli£no je (x. tj. X 3 . X 2 = X × X = {(1. jasno X × Y = Y × X .. (3. 1) . vaºi: ((x. y) ∈ D ⊂ X × X) ⇐⇒ x = y. m) . y) ∈ ρ ⇐⇒ x non ρ y . (2. Dati su skup X = {1. X2 . Xn neprazni skupovi i n ≥ 2. = Xn . . Odrediti skup X 2 skupa X = {1.. xn ) | x1 ∈ X1 ∧ x2 ∈ X2 ∧ .. s obzirom na deniciju Dekartovog proizvoda. X1 = X2 = X3 . (1. Ako je X = Y . obrazovan od svih uredenih parova (x. (1. Ako (x. 2. 1) . X × Y = (1.Elementi algebre skupova 21 Skup X × Y = {(x. Podskup D svih parova (x.. 3} i Dekartov proizvod X × X = {(1. (2. Neka su dati skupovi X = {1.. 2} i Y = {m... 2} . . 2)} pa je X × Y = Y × X. (3. 2) .. (1. relaciju u skupu X × Y = X × X = X 2 nazivamo i relacijom u skupu X . (n.

3) ∈ ρ) ⇐⇒ 1 < 3. tj. nazivamo skupom vrijednosti funkcija ili kodomenom. 3) ∈ ρ) ⇐⇒ 2 < 3. koja se. £ije se slike nalaze u B . gdje su X i Y dva neprazna skupa. Poznato je da ne moraju svi elementi iz Y biti u f (X). Skup X nazivamo obla²¢u denisanosti funkcije ili domenom u oznaci D (f ) .22 Elementi op²te algebre O£igledno je da je podskupu ρ ρ = {(1. y) ∈ f. Funkciju moºemo preciznije denisati ovako: Binarnu relaciju (X. da je f (X) ⊂ Y (sl. tj.7). 2. y) ∈ f . kako ih jo² nazivamo. Medutim. (2.y = f (x) jeste formula i ona odreduje zakon pridruºivanja koji nazivamo funkcijom. 2) . 3)} korespondentna je relacija "=" na skupu X . jer je ((1. 2). (3. Y ). f (x0 ) vrijednost je funkcije u ta£ki x0 . Ako je (x. takode. f . (∀x ∈ X)(∃y ∈ Y )(x.5. 2) ∈ ρ) ⇐⇒ 1 < 2. nazivamo proslikom skupa B ⊂ Y (sl. Podsjetimo se da pod funkcijom ili preslikavanjem nekog skupa X u skupu Y podrazumijevamo zakon f prema kojem svakom elementu x ∈ X odgovara jedan potpuno odreden element y ∈ Y . 3) . ²to pi²emo u obliku y = f (x). koje su dodijeljene elementima iz skupa X . Skupf (X) = {y ∈ Y | ∃x((x ∈ X) ∧ (y = f (x)))} svih vrijednosti funkcije. Simboli£ki to ozna£avamo f : X −→ Y. ili X −→ Y. Original x £esto nazivamo i nezavisnom promjenljivom ili argumentom funkcije f a y zavisnom promjenljivom. 1). 7). preslikavanja.1. ozna£ava y = f (x). 3)} korespondentna relacija "biti manji" na skupu X . kada se x posmatra kao promjenljiva. y) ∈ f . Ako je A ⊂ X .7). Skup f −1 (B) = {x ∈ X | f (x) ∈ B} onih elemenata iz X .a f ⊆ X × Y nazivamo funkcija (preslikavanje) ako i samo ako svakom elementu x ∈ X odgovara jedan i samo jedan element y ∈ Y takav da je (x. f. tada x (prvu komponentu) nazivamo originalom a y (drugu komponentu) slikom. ((1.(2. ((2. Podskupu D = {(1. (1. Kada je x0 ∈ X ksan element. Funkcije (preslikavanja) Najvaºniji tip binarnih relacija jesu funkcije ili. tada f (A) = {y ∈ Y | ∃x((x ∈ A) ∧ (y = f (x)))} ozna£ava skup svih slika f (x) onih elemenata x koji pripadaju skupu A (sl.

jer su zadovoljeni svi uslovi denicije o jednakosti funkcija. . sirjekcija (ili preslikavanje skupa X na skup Y ) ako je f (X) = Y (sl. (f ) = {(x. f (x)} u Dekartovoj ravni x()y (sl. f = g . g : R −→ R denisane formulama: ∀x ∈ R f (x) = x2 + 2 x2 + 1 i ∀x ∈ R g (x) = 2 − x2 x2 + 1 jednake su. 8 Neka je f : X −→ Y . Grak funkcije moºemo interpretirati kao skup ta£aka {x. ƒesto se realne funkcije realne promjenljive ispituju pomo¢u graka. Za funkciju f i g kaºemo da se poklapaju ili da su jednake. tj. f (x)).Elementi algebre skupova 23 Grakom (grafom) funkcije f : X −→ Y nazivamo podskup (f ) ⊂ X ×Y £iji su elementi uredeni parovi (x. a ako je i Y skup R realnih brojeva ili neki podskup B ⊂ R. 9). kaºemo da je f funkcija realnog argumenta.8). Preslikavanje f je: 1. Sl. Sl.f = g . ako imaju isti domen X i ako je f (x) = g(x) za svako x ∈ X . onda kaºemo da je f funkcija realnog argumenta sa realnim vrijednostima. y) ∈ X × Y | y = f (x)}. Na primjer. 7 Ako je X skup R realnih brojeva ili neki podskup A ⊂ R. funkcije f.

bijekcija (obostrano . tj. x2 ∈ X(x1 = x2 =⇒ f (x1 ) = f (x2 )) ili ∀x1 . x2 ∈ X(f (x1 ) = f (x2 ) =⇒ x1 = x2 ). . tada je funkcija x −→ x3 preslikavanje skupa X u skup Y .jednozna£no.1 preslikavanje skupa X u skup Y ).24 Elementi op²te algebre Sl. 10 3. ako ∀x1 . Primjer 2. biunivoko) ako je f istovremeno sirjektivno i injektivno preslikavanje (sl. A ⊂ N . Sl. jer je A = {x3 | ∀x ∈ N) podskup skupa N u strogom smislu. 11 Primjer 1. Neka je X = {x | ∀x ∈ R} iY = {y | ∀y ∈ R} . 11). (sl. tada je funkcija x −→ x3 preslikavanje skupa X na skup Y . skupa R realnih brojeva na skup realnih brojeva. 9 2. jer je svaki realni broj kub jednog realnog broja. Neka je X = {x | ∀x ∈ N} iY = {y | ∀y ∈ N} . tj. 10). Sl. injekcija (ili 1 .

preslikavanje f −1 elementu y ∈ Y pridruºuje element x ∈ X £ija je slika pri preslikavanju f elemenat y . U smislu sirjektivnosti f takav element x ∈ X postoji. Na taj na£in preslikavanje f −1 je korektno denisano. ili inverznom funkcijom funkcije f . tj. 2.6. c}. 12. a na osnovu injektivnosti f . (3.Elementi algebre skupova 25 Preslikavanje f : X −→ X identi£no je preslikavanje skupa X na samog sebe ako i samo ako je (∀x ∈ X)f (x) = x. Jedno konstantno preslika- Sl. 3} na samog sebe je Primjer 4. tj. tada postoji jedinstveno preslikavanje f −1 : Y −→ X koje se deni²e na sljede¢i na£in: ako x −→ y. 13). koje zadovoljava uslov (∀x ∈ X)f −1 (f (x)) = x. Y = {1. 2. nazivamo inverznim preslikavanjem (sl. 3)}. 1). To preslikavanje nazivamo inverznim u odnosu na polazno preslikavanje f . Neka su dati skupovi X = {a. preslikavanje f −1 : Y −→ X bijektivnog preslikavanja f : X −→ Y . Ozna£ava se sa ex Funkcija y = x identi£ki preslikava skup R realnih brojeva na sam taj skup. 3). tada y −→ x. f f −1 Sl. 12 2. on je jedinstven. . Identi£no preslikavanje skupa X = {1. ∀x ∈ X(∃c ∈ Y )(f (x) = c). vanje prikazano je na sl. (2. Preslikavanje f : X −→ Y je konstantno preslikavanje ako i samo ako se svi elementi skupa X preslikavaju u jedan i samo jedan element skupa Y . f = {(1. b. 2). Inverzna funkcija Ako je preslikavanje f : X −→ Y bijektivno. 13 Dakle. Primjer 3.

Preslikavanje f skupa X na skup Y dato sa f = {(a. e) . Ako su proizvodi g o f i f o g denisani. c} . tj. 3)} bijektivno je preslikavanje pa ima inverzno preslikavanje f 1 : Y → X dato sa f 1 = {(1. 1). 15. komutativnost za o ne vaºi. Pod proizvodom (kompozicijom) preslikavanja f i g podrazumijeva se preslikavanje h : X −→ Z tako da je (∀x ∈ X)(h(x) = g(f (x)). e. b. (2. . Z = {d. u op²tem slu£aju. onda je. 4}. (f −1 ) = f. Proizvod preslikavanja g(f ) je g(f ) = {(a. g o f = f o g .7. b). d). slijedi da je f −1 : Y → X bijekcija i da se inverzno −1 −1 njegovo preslikavanje (f −1 ) : X −→ Y poklapa sa f : X −→ Y. (c. 2. (b. Preslikavanje f (g) ne postoji. a). Sloºena funkcija Neka su date funkcije f : X −→ Y. 3)} i g = {(1. Neka su dati skupovi X = {a. 1) . tj. (b. (c. Funkciju h nazivamo sloºenom funkcijom. 2. 3. 3} . s} i preslikavanja f = {(a. 2). 15 Primjer 1. Y = {1. Sl. Primjer 1. u oznaci (g o f ) (x) = g(f (x)). bijekcija (sl. s). 14 2. (3. Proizvod preslikavanja prikazan je na sl. takode. c}.26 Elementi op²te algebre Iz denicije inverznog preslikavanja. (4. (2. b. (c. d) . c)} koje je. e)}. g : Y −→ Z. Neka su dati skupovi X = {a. e)} . Y = {1. Sl. (b. 2) . 14). (3. s) .

tj. za proizvod preslikavanja vaºi asocijativni zakon. Teorema 4. . Ako je f : X −→ Y .(h o(g o f ) = (h o g) o f. Ako je x1 ∈ X i x2 ∈ X to iz (x1 = x2 ) ⇐⇒ (ex (x1 ) = ex (x2 )) =⇒ ((gof ) (x1 ) = (gof ) (x2 )) =⇒ =⇒ (g (f (x1 )) = g (f (x2 ))) =⇒ (f (x1 ) = f (x2 )) pa je f injektivno preslikavanje.Elementi algebre skupova 27 Uzmimo. Pitanje uzajamne inverznosti dva preslikavanja rije²eno je sljede¢om teoremom. ²to zna£i da je g sirjektivno preslikavanje. Ako je funkcija f : X −→ Y bijekcija i f −1 : Y −→ X njoj inverzna funkcija. onda je f −1 of = ex . Dakle. skup {a. bijektivnost preslikavanja f i g . Teorema 2. (gof ) = ex ) =⇒ (g sirjektivno) ∧ (f injektivno). Ako je f : X −→ Y . tj. Ako je g o f = ex . Preslikavanje f : X −→ Y i g : Y −→ X jesu bijektivna i uzajamno inverzna Dokaz. Prema dokazanoj lemi. ²to slijedi neposredno iz denicije inverzne funkcije. h : Z −→ U . b} i preslikavanja f : {a. tada vaºi jednakost: h o (g o f ) = (h o g) o f. b} −→ b. Tada je g o f : {a. g : Y −→ Z . (∀x ∈ X)(f −1 of )(x) = f −1 (f (x)) = x. poznato nam je da je isto tako bijekcija pa su f i f 1 uzajamno inverzne funkcije i vaºi f o f −1 = ey . Dokaz. Koriste¢i se denicijom proizvoda preslikavanja imamo (∀x ∈ X)(ho(gof ))(x) = h((gof )(x)) = h(g(f (x))) = (hog)(f (x)) = ((hog)of )(x). Dokaz. ako i samo ako je gof = ex i f og = ey . Ovi uslovi pokazuju da je y = f (x) ako i samo ako je x = f (y). Lema 1. b} −→ a. istovremeno ispunjenje uslova gof = ex i f og = ey garantuje sirjektivnost i injektivnost. b} −→ b. na primjer. Dokaz. onda je X = ex (X) = (gof )(X) − g(f (X)) ⊂ g(Y ). tj. g : Y −→ X i g o f = ex : X −→ X . b} −→ a i g : {a. Inverzna funkcija bijekcije. Teorema 3. a f o g : {a. onda je g sirjektivno i f injektivno preslikavanje.

y. a zatim provjeriti jednakost. y) = c zamjenjuje sa xoy = z ili x ∗ y = z ili x · y = z. y ∈ X)xoy = yox (komutativnost operacije o). obiljeºavamo "o" ili "∗" ili "·". ∩.28 Elementi op²te algebre 2. ·. koji kazuje da na elemente x i y skupa X treba primijeniti odredeni postupak da bi se dobio element z iz X .tako da se f (x. 20 (∀x. (X Y ) ∪ (X ∩ Y ) = X. C = {a. Binarna operacija Neka je X neprazan skup. . itd. y) = c. b. ili f je binarna operacija na skupu X ako i samo ako je (∀(x. Dati su skupovi: A = (a. Svako preslikavanje f : X × X −→ X je binarna operacija na skupu X . Za operaciju ∗ kaºemo da je distributivna u odnosu na operaciju o ako (∀x. Njene op²te osobine su: 10 (∀x. ). (∀x. y. Pokazati da vaºe relacije: X Y =X (X ∩ Y ) . a}.8. (A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) . c}. (X Y ) Z=X (Y ∪ Z) . 50 Neka su u skupu X denisane dvije binarne operacije ∗ i o. £esto. c. operator o zamjenjuje se znacima. x ∈ X)(xoy)oz = xo(yoz) (asocijativnost operacije o). Odrediti (A ∪ B) ∩ C . Y i Z ma koji skupovi. 2. c}. skupovnih operacija (∪. B = {b. 30 (∀x ∈ X)(∃e ∈ X)xoe = eox = x (e je neutralni ili jedini£ni element za operaciju o). Operaciju f . ra£unskih operacija brojeva (+. y. z ∈ X)(yoz)∗ x = (y ∗ x)o o(z ∗ y) (operacija ∗ je desno distributivna u odnosu na operaciju o). :). 40 (∀x ∈ X)(∃x−1 ∈ X)xox−1 = x−1 ox = e (x−1 je inverzni (simetri£ni) element za x u odnosu na operaciju o). Za operacije koje imaju konkretan smisao. −. Znak "o". Zadaci 1. na primjer. gdje su X . z ∈ X)x∗ (yoz) = (x∗ y)o(x∗ z) (operacija ∗ lijevo distributivna je u odnosu na operaciju o). Neka je u skupu X denisana binarna operacija o. y) ∈ X × X)(∃c ∈ X)f (x. nazivamo operatorom.

Elementi algebre skupova 29 3. 5. Pokaºite da vaºe relacije: (a) (A ⊂ B) =⇒ (f (A) ⊂ f (B)) =⇒ (A ⊂ B). (c) (A ⊂ B ) =⇒ (f −1 (A ) ⊂ f −1 (B )). (d) f −1 (A ∪ B ) = f −1 (A ) ∪ f −1 (B ). Pokazati da je preslikavanje gof : X −→ Z bijektivno i da je (gof )−1 = f −1 og −1 . (e) f −1 (A | B ) = f −1 (A ) | f −1 (B ). 4. Y ⊃ A ⊃ B . Pokazati da je preslikavanje f : X −→ Y : (a) sirjektivno ako i samo ako za svaki skup B ⊂ Y vaºi f f −1 (B ) = B . A . B podskupovi od Y . Neka je f : X −→ Y .preslikavanje iz X u Y i neka su A i B podskupovi skupa X . (b) bijektivno ako i samo ako za svaki skup A ⊂ X i za svaki skup B ⊂ Y vaºi f −1 (f (A)) = A ∧ f f −1 (B ) = B . (b) f (A ∩ B) ⊂ f (A) ∩ f (B). Neka su f : X −→ Y i g : Y −→ Z bijektivna preslikavanja.

Za svaki element x ∈ R postoji element . za svaki element x.x ∈ R koji se naziva suprotnim elementom elementu x takav da je x + (−x) = (−x) + x = 0. (I) Aksiome sabiranja Denisano preslikavanje (operacija sabiranja) + : R × R −→ R kojim se svakom uredenom paru (x.1. z.. y ∈ R pridruºuje neki element x + y ∈ R nazivamo zbirom elemenata x i y . relacijama i operacijama u tim skupovima. 30 . z ∈ R vaºi x + (y + z) = (x + y) + z.} nazivamo skupom realnih brojeva a njegove elemente realnim brojevima. dakle strukturama brojeva.3. 3.. Skup R = {x. tj. y. Realni brojevi 3. Struktura realnih brojeva Pojam broja je jedan od najzna£ajnijih matemati£kih pojmova pa je zna£ajno ovladati znanjem o osnovnim skupovima brojeva. tj. 2. y) elementa x. . ako je u skupu R zadovoljen sljede¢i kompleks uslova. koji nazivamo aksiomama realnih brojeva: 3. Za operaciju sabiranja vaºe sljede¢e aksiome: 1.1. Operacija sabiranja je asocijativna. Operacija sabiranja je komutativna. za svaki element x. 4. y.1. Postoji neutralni element 0 ∈ R (naziva se u operaciji sabiranja nulom) takav da je za svako x ∈ R x + 0 = 0 + x = x. y ∈ R je x + y = y + x.

Postoji neutralni element 1 ∈ R takav da je za svako x ∈ R {0} {0} (u operaciji mnoºenja naziva se jedini£nim) x · 1 = 1 · x = x. Dakle. II) Povezanost sabiranja i mnoºenja Mnoºenje je distributivna operacija u odnosu na sabiranje. 3. U odnosu na operaciju mnoºenja. Operacija mnoºenja je komutativna. Operacija mnoºenja je asocijativna. tj.1. {0} takav da je 7. . z ∈ R je 9. 3. za svako x.1. Za svaki element x ∈ R {0} postoji inverzni element x−1 ∈ R x · x−1 = x−1 · x = 1. tada kaºemo da skup realnih brojeva obrazuje polje. za svako x. (l. (x + y)z = xz + yz. ²to zna£i: 5. tj. (II) Aksiome mnoºenja Odredeno preslikavanje (operacija mnoºenja) • : RXR −→ R koje svakom uredenom paru (x. Skup G u kome su denisane dvije operacije koje zadovoljavaju aksiome 1-9.Realni brojevi 31 Ako je u ma kakvom skupu G denisana jedna binarna operacija koja zadovoljava aksiome 1. tj. skup R {0} multiplikativna je Abelova grupa. y ∈ R {0} vaºi x · y = y · x. y ∈ R pridruºuju neki element xy ∈ R nazivamo proizvodom elemenata x i y . za svako x. y. Ako su te binarne operacije sabiranje i mnoºenje. tada grupu G nazivamo aditivnom. y. 2 i 3. z ∈ R {0} jeste x · (y · z) = (x · y) · z. 6. skup R u kome su ispunjena navedena svojstva jeste aditivna Abelova grupa. Ako je ispunjeno i svojstvo 4. 8. Ako je ta operacija sabiranje.3. y) elemenata x. tada kaºemo da je u G zadata struktura grupe ili da je G grupa. jeste algebarsko polje ili jednostavno polje.2. grupa je komutativna ili Abelova.

Ako su X i Y neprazni podskupovi skupa R. 12. Skup medu £ijim elementima postoji relacija koja zadovoljava aksiome 10-13 linearno je ureden Dakle. Relacija je reeksivna. (III) Aksiome poretka Medu elementima skupa R denisana je relacija "biti manji ili jednak" (≤) i pri tome vaºi: 10. y ∈ R(0 ≤ x) ∧ (0 ≤ y) =⇒ (0 ≤ x. Relacija je tranzitivna. z ∈ R(x ≤ y) =⇒ (x + z ≤ y + z). 11.1. ∀x. y ∈ R(x ≤ y) ∧ (y ≤ z) =⇒ (x ≤ z).4.1. 3. za koju su ispunjene aksiome 1-15 jeste uredeno polje.1. 3. III) Povezanost operacije sabiranja i relacije poretka u R 14.32 Elementi op²te algebre 3. y ∈ R(x ≤ y) ∧ (y ≤ x) =⇒ (x = y). (II. Relacija uredenja (≤) u saglasnosti je sa sabiranjem.5. ∀x. (IV ) Aksioma potpunosti (neprekidnosti) 16.7. Matemati£ka struktura u kojoj su denisane dvije binarne operacije i binarna relacija. III) Povezanost operacije mnoºenja i relacije poretka u R 15. onda postoji takvo c ∈ R da je x ≤ c ≤ y za svako x ∈ X i y ∈ Y. ∀x ∈ R(x ≤ x). skup realnih brojeva je linearno ureden skup u odnosu na relaciju "biti manji ili jednak". . 3. tada je polje realnih brojeva potpuno uredeno polje. ∀x.1. skup R ima svojstvo potpunosti. Uredeno polje u kojem je ispunjena i aksioma 16 jeste potpuno uredeno polje. y ∈ R(x ≤ y) ∨ (y ≤ x). Svaka dva elementa su uporediva. a binarna relacija ≤. Dakle. y. 13. koji imaju svojstvo da je za svaki element x ∈ X i y ∈ Y zadovoljena relacija x ≤ y . ∀x. Relacija je antisimetri£na. Ako su binarne operacije + i ·. y). Relacija uredenja (≤) u saglasnosti je sa mnoºenjem. (I. ∀x.6.

b) Posljedice aksioma mnoºenja 10 U skupu realnih brojeva neutralni element je jedinstven. x + x · 0 = x · 1 + x · 0 = x(1 + 0) = x · 1 = x. . Zaista. Nave²¢emo ona svojstva koja slijede iz aksioma 1-15. Jedinstvenost rje²enja proizilazi iz jedinstvenosti suprotnog elementa: (a) (a + x = b) =⇒ ((a + x) + (−a) = b + (−a) =⇒ ((x + a) + (−a) = b + (−a)). a) Posljedice aksioma sabiranja 10 U skupu realnih brojeva neutralni element je jedinstven. Izraz b + (−a) uobi£ajeno se pi²e u obliku b − a. 20 Za svaki broj x ∈ R {0} postoji samo jedan inverzni element x−1 ∈ R {0}. provjeravamo neposredno: a + (b + (−a)) = a + ((−a) + b) = (a + (−a)) + b = 0 + b = b + 0 = b. 30 Za svako a ∈ R {0} i b ∈ R jedna£ina ax = b ima jedinstveno rje²enje x = b · a−1 . da je x = b + (−a) rje²enje. 30 Jedna£ina a + x = b u R ima jedinstveno rje²enje x = b + (−a). c) Posljedice aksioma povezanosti sabiranja i mnoºenja 10 Za svako x ∈ R je x · 0 = 0.Realni brojevi 33 3.2. u smislu jedinstvenosti nule. To. (x + x · 0 = x) =⇒ (x · 0 = 0) . Neka op²ta algebarska svojstva realnih brojeva Iz aksioma 1-16 mogu se izvesti sva poznata svojstva realnih brojeva. tada je x1 = x1 + 0 = x1 + (x + x2 ) = (x1 + x) + x2 = x2 + (x + x1 ) = x2 + 0 = x2 . 20 Svaki element x ∈ R ima jedinstven suprotni element −x ∈ R. Zaista. (x + (a + (−a)) = b + (−a) =⇒ (x + O = b + (−a)) =⇒ (x = b + (−a)). ako su x1 i x2 elementi suprotni elementu x ∈ R.

34 Elementi op²te algebre 20 Za svako x. z ∈ R iz: (x < y) ∧ (y ≤ z) =⇒ (x < z). tada iz jedinstvenosti rje²enja jedna£ine x · y = 0 u odnosu na x dobijamo x = 0 · y −1 = 0. 20 Za svako x. x = y. Ako je. y = 0. Naime. . y. x > y. (x ≤ y) ∧ (y < z) =⇒ (x < z).U protivnom je (x ≤ y) ∧ (y < z) ⇐⇒ (z ≤ y) ∧ (y < z) ⇐⇒ (z ≤ y) ∧ (y ≤ z) ∧ (y = z). y ∈ R iz: (x · y = 0) =⇒ (x = 0) ∨ (y = 0). Dokaºimo posljednje tvrdenje. x + (−1)x = (1 + (−1))x = 0 · x = x · 0 = 0. na primjer. Na osnovu aksiome 12 imamo: (x ≤ y) ∧ (y < z) ⇐⇒ (x ≤ y) ∧ (y ≤ z) ∧ (y = z) =⇒ (x ≤ z) Provjerimo da je x = z. ²to je nemogu¢e. 40 Za svako x ∈ R je (−1) (−x) = x 50 Za svako x ∈ R je (−x) (−x) = x · x. y ∈ R postoji uvijek samo jedan od sljede¢ih odnosa x < y. 30 Za svako x ∈ R je −x = (−1)x. Prema aksiomi 11 slijedi da je (y = z) ∧ (y = z) . (−x) (−x) = ((−1) · x (−x)) = (x · (−1)) (−x) = x ((−1) (−x)) = x · x d) Posljedice aksioma poretka 10 Za ma koja dva realna broja x.

Provjerimo prvu od navedenih tvrdnji. Kako je 1 ∈ R {0}. 0) ∧ (y < 0) =⇒ (0 < xy). ²to je suprotno pretpostavci da je x < y . y) ∧ (z < 0) =⇒ (yz < xz). y. Osim toga je xy = 0. 0) ∧ (0 < y) =⇒ {xy < 0). z. Treba dokazati da je x + z = y + z : ((x + z) = (y + z)) =⇒ (x = (y + z) − z = y + (z − z) = y) . Po²to medu elementima moºe postojati samo jedan od odnosa (posljedica 1◦ aksioma poretka). na osnovu prve tvrdnje. (1 < 0) ∧ (1 < 0) =⇒ (0 < 1 · 1) =⇒ (0 < 1) . 30 0 < 1. y) ∧ (z < 0) =⇒ (xz < yz).w ∈ R iz: (x < y) =⇒ (x + z) < (y + z). y ∈ R iz: (0 (x (x (x (x < < < < < x) ∧ (0 < y) =⇒ (0 < x · y). III) imamo (x < y) =⇒ (x ≤ y) =⇒ (x + z) ≤ (y + z). Prema deniciji stroge nejednakosti i aksiome (II. Prema deniciji stroge nejednakosti i aksiome (I. Ako pretpostavimo da je 1 < 0. Provjerimo prvo tvrdenje. 10 Za svako x. tada je. (x ≤ y) ∧ (z ≤ w) =⇒ (x + z ≤ y + w). 20 Za svako x. III) je: (0 < x) ∧ (0 < y) =⇒ (0 ≤ x) ∧ (0 ≤ y) =⇒ (0 ≤ xy). (0 < x) =⇒ (−x < 0). (x ≤ y) ∧ (z < w) =⇒ (x + z < y + w). . jer ukoliko je (xy = 0) =⇒ (x = 0) ∨ (y = 0). to zaklju£ujemo da je 0 < 1. to je 1 = 0.Realni brojevi 35 e) Posljedice aksioma povezanosti relacije poretka sa operacijama sabiranja i mnoºenja.

3. da je gornja granica skupa X i svaki realni broj koji je ve¢i od c(x ≤ c) i da je donja granica skupa X svaki realni broj koji je manji od c(c ≤ x). Skup X ⊂ R ograni£en je ako je ograni£en odozgo i odozdo. onda kaºemo da je x negativan realan broj. Broj c nazivamo gornjom (donjom) granicom skupa X ili majorantom (minorantom) skupa X . Analogno se uvodi pojam donje mede skupa X kao najve¢e od donjih ograni£enja skupa X . Neka je a = min X . Analogno dokazujemo tvrdnju za max X . U prvoj zagradi je dato da je s gornja granica skupa X . Pretpostavimo da skup X ima i drugi najmanji element b. Simboli£ki: (a = max X) : (a ∈ X ∧ ∀x ∈ X (x ≤ a)) .36 Elementi op²te algebre 40 Za svako x ∈ R iz: (0 < x) =⇒ (0 < x−1 ). (a = min X) : (a ∈ X ∧ ∀x ∈ X (a ≤ x)) . − R0 = R− ∪ {0} . a ≤ x i b ≤ x pa slijedi da mora biti a ≤ b i b ≤ a. Ako je x ∈ R i x < 0. a u drugoj da je s najmanji od brojeva gornjih ograni£enja skupa X . Ograni£eni i neograni£eni podskupovi skupa realnih brojeva Neka je X ⊂ R. Za skup X kaºemo da je ograni£en odozgo (odozdo) ako postoji broj c ∈ R takav da je x ≤ c (c ≤ x) za svako x ∈ X . Tada je za svako x ∈ X . Pi²emo: x∈X s = sup X := ∀x ∈ X((x ≤ s) ∧ (∀s ≤ s∃x ∈ X (s ≤ x ))). Ako je x ∈ R i x > 0 onda kaºemo da je x pozitivan realan broj. Element a ∈ X nazivamo najve¢im ili maksimalnim (najmanjim ili minimalnim) elementom skupa X ⊂ R ako je x ≤ a (a ≤ x) za svaki element x ∈ X . Ta£nije. Najmanju gornju granicu skupa X nazivamo gornjom medom skupa X i ozna£avamo je sup X ("supremum X ") ili supX . a na osnovu aksiome 11 slijedi da je a = b. R− = {x ∈ R | x < 0}. drugom zagradom je utvrdeno da svaki broj s koji je manji od s(s < s) nije gornja granica skupa X . Dokaz. O£igledno je. Ako skup X ⊂ R ima najmanji (najve¢i) element. Teorema 1.3. prema deniciji. (0 < x) ∧ (x < y) =⇒ (0 < y −1 ) ∧ (y −1 < x−1 ). pa je: Koristimo se i oznakom + R0 = R+ ∪ {0} . . on je jedinstven. Uobi£ajene su oznake: R+ = {x ∈ R | x > 0}. R = R− ∪ {0} ∪ R+ .

Onda. a gornja njegov najve¢i broj. Svaki kona£an skup brojeva je ograni£en i donja mu je meda njegov najmanji broj. a minorantom minoriranog skupa X nazivamo svaki broj c ∈ R takav da je x ≤ c za svako x ∈ X . Najve¢u minorantu u skupu minoranata minoriranog skupa X nazivamo donjom medom skupa X : inf X = i. Na osnovu denicije supremuma je c = sup X . Najmanju majorantu u skupu majoranata majoriranog skupa X nazivamo gornjom medom skupa X : supX = s. U pogledu egzistencije gornje i donje mede skupa X vaºi sljede¢e tvrdenje: granicu. ako ima donju Dokaz. onda ima i donju medu.Realni brojevi 37 Simboli£ki: i = inf X := ∀x ∈ X((i ≤ x) ∧ (∀i ≤ i ∃x ∈ X(x ≤ i ))). odnosno minoriran (tj. Po²to je c gornje ograni£enje za X . pa je c = min Y . onda ima i gornju medu. Na osnovu navedene teoreme moºemo zaklju£iti da ako je skup X ograni£en. je Teorema 2. na osnovu aksiome potpunosti. ograni£en slijeva) ako postoji broj x0 takav da je x ≤ xo . Uz to je za sve y ∈ Y ispunjeno c ≤ y . Skup X neograni£en zdesna pi²emo: supX = +∞. O£igledno je da je skup X neograni£en zdesna. Majorantom majoriranog skupa X nazivamo svaki broj c ∈ R takav da je x ≤ c za svako x ∈ X . X i Y jesu neprazni podskupovi od R i za svako x ∈ X i svako y ∈ Y je x ≤ y . ograni£en zdesna). Uporedo sa oznakom inf X ("inmum X ") koristimo se i oznakom inf X . Dakle. Za skup X ⊂ R kaºemo da je majoriran (tj. mede. Dakle. Skup X ograni£en je ako je majoriran i minoriran. mora biti c ∈ Y . onda vaºi: ∀x ∈ X : i ≤ x ≤ s. a skup X neograni£en slijeva pi²emo: x∈X x∈X x∈X inf X = −∞. Onda Y = {y ∈ R | (∀x ∈ X)x ≤ y} = ∅. Pojmovi granice. slijedi da postoji c ∈ R takvo da je x ≤ c ≤ y za svako x ∈ X i svako y ∈ Y . Analogno dokazujemo tvrdenje za inmum. x∈X . Neka je X ograni£en odozgo i neka je Y skup njegovih gornjih ograni£enja. Ako skup X ima gornju granicu. x∈X sup X = min {c ∈ R | ∀x ∈ X(x ≤ c)} . inf X = max {c ∈ R | ∀x ∈ X(c ≤ x)} . ograni£enog i neograni£enog skupa realnih brojeva deni²emo i na sljede¢i na£in. odnosno x ≥ xo za ma koji broj x ∈ X. ako nije majoriran i da je neograni£en slijeva ako nije minoriran.

itd..38 Elementi op²te algebre Skup X ograni£en je odozdo.. tj. Posmatrajmo skup X = {x ∈ R | 0 ≤ x ≤ 1}. Kao neposredna posljedica denicije prirodnih brojeva slijedi teorema 3 koja se £esto koristi i nazivamo je . 2. n + 1. skup R je induktivan skup. 3. Sada moºemo denisati skup prirodnih brojeva. ta£no ako je 1 ∈ E i ako za svaki . broj . jer je. Na primjer. Ako je E ⊂ N takav da je 1 ∈ E i za svako x ∈ E je i x + 1 ∈ E . jer je. induktivan je skup. Skup prirodnih brojeva ozna£avamo simbolom N : α∈A N = {1. tj. Primjer 1. na primjer. 1 + 1. Skup X ograni£en je odozgo. Takav je. 3..1. (E ⊂ N ) ∧ (1 ∈ E) ∧ (∀x ∈ E(x ∈ E =⇒ (x + 1) ∈ E)) =⇒ E = N. (1 + 1) + 1. jer je q < < 1 pa je sup X = 1. skup pozitivnih brojeva je takode induktivan skup.. Prema deniciji skupa X i deniciji gornje mede o£igledno je da je sup X ≤ 1. Neposredna posljedica ove teoreme je da ako je E skup prirodnih brojeva za koje je neko tvrdenje 1(n).. itd. Brojeve oblika 1. −3 ≤ x za svako x ∈ X .n. onda je E = N . Da bismo dokazali da je sup X =1. U ovom slu£aju je inf X = 0. Prirodni brojevi i princip matemati£ke indukcije Pojam prirodnog broja plod je dugotrajne evolucije ljudske svijesti. ²to zna£i da medu brojevima q i 1 q+1 q+1 ima jo² brojeva. ona se uvijek poklapa sa minimalnim elementom skupa.2.Princip matemati£ke indukcije. Dakle. Mi ¢emo izloºiti jedan od mogu¢ih na£ina denisanja skupa prirodnih brojeva kao podskupa skupa R. ukoliko postoji. Presjek X ∩ Xα svake familije induktivnih skupova Xα. kojim se ne²to tvrdi za prirodne brojeve. ozna£avamo odgovaraju¢im simbolima 1. Skup X ⊂ R nazivamo induktivnim skupom ako ima svojstvo da sa svakim brojem x ∈ X njemu pripada i broj x + 1. Dakle. na primjer. potrebno je pokazati da se za svaki realni broj q < 1 moºe odrediti x ∈ X takvo da je q < x. i nazivamo ih prirodnim brojevima. Teorema 3. a nastao je iz potrebe prebrojavanja. } a njegove elemente nazivamo prirodnim brojevima. ’to 2 2 se ti£e donje mede. presjek svih induktivnih skupova koji sadrºe broj 1. Vaºnije klase realnih brojeva 3. Skupom prirodnih brojeva nazivamo najmanji induktivni skup koji sadrºi broj 1.4. . x ≤ 3 za svako x ∈ X . odredivanja broja elemenata nekog skupa. na primjer. .4. skup X ograni£en je. ako nije prazan skup.

(m+n) ∈ N. Na osnovu principa matemati£ke indukcije slijedi da je E = N . tada je i (n − 1) ∈ N. pri £emu je min {x ∈ N | n < x} = n + 1. onda je m(n + 1) = mn + m ∈ N (kao suma prirodnih brojeva) ²to zna£i da je n + 1 ∈ E . Na ovome se zasniva metoda matemati£ke indukcije. gdje je n prirodan broj i n = 1. tj. min{x ∈ N | 1 < x} = 2. Naime. Neka je E skup onih prirodnih brojeva n za koje je m. tada je m = n − 1. (n ∈ N) ∧ (n = 1) =⇒ ((n − l)) ∈ N. 30 Za svako n ∈ N u skupu {x ∈ N | n < x} postoji minimalni element. n ∈ N. Kako je 1 ∈ N. tj. jer je m · 1 = m ∈ N i ako je n ∈ N. onda je I(n) ta£no za svako n ∈ N. tj.za svako m ∈ N. na osnovu principa indukcije. n ∈ N za svako m ∈ N. E = N . tada je i (n + 1) ∈ E pa je (m + (n + 1)) = ((m + n) + 1) ∈ N.E = N . Pokaºimo da se skup E . odnosno proizvod. £iji su elementi n ∈ N. (n ∈ E) =⇒ ((n + 1) ∈ E) pa je. onda je E = N . . skup brojeva oblika n − 1. Ozna£imo sa E skup onih prirodnih brojeva n za koje je (m + n) ∈ N. prirodnih brojeva je prirodan broj. a m + 1 = (n + 1) − 1 . Pokaºimo da je E = N . O£igledno je 1 ∈ E . 20 Pokaºimo da ako je n ∈ N i n = 1. za koje vaºi tvrdenje. Dakle. Princip matemati£ke indukcije ¢emo primijeniti pri dokazivanju osnovnih svojstava skupa prirodnih brojeva: 10 Zbir.Realni brojevi 39 prirodni broj n ∈ E slijedi (n + 1) ∈ E . to je 2 := (1 + 1) ∈ N pa je 1 = (2 − 1) ∈ E . Ako je m ∈ E . tj. Zna£i. sabiranje je neograni£eno izvodljiva operacija u skupu prirodnih brojeva. na osnovu principa indukcije. Ako je n ∈ E . ili skup N je zatvoren u odnosu na operaciju sabiranja. ako su m. tj. Tada je 1 ∈ N. Posmatrajmo skup E = {(n − 1) ∈ R | (n ∈ N) ∧ (n = 1)}. tj. m · n ∈ N. onda je (m+1) ∈ E pa je. Prvo ¢emo pokazati da je 1 ∈ E . Analogno dokazujemo zatvorenost skupa N u odnosu na mnoºenje. n ∈ N. Ukoliko je (n +1) ∈ N. pokaza¢emo da je (m + n) ∈ N. poklapa sa N . jer je za svako m ∈ N i (m+1) ∈ N.

40 Elementi op²te algebre Ovo ¢emo provjeriti primjenom principa indukcije. Ovakvim razmatranjem M = N . onda bi skup E ⊂ N sadrºao 1 i za n ∈ E bilo bi i (n+1) ∈ E . tada je min M = 1. a tada po principu indukcije. Neka je M ⊂ N . je E = N . Zna£i. Zna£i. jer je N \E = M . (n + 1) ∈ E . ali u svim tim formulacijama su²tina tog principa ostaje ista. ne postoji prirodni broj x ∈ N takav da je n − 1 < x < n. tj. onda je (x − 1) = y ∈ {y ∈ N | n < y}. Neka je M = {x ∈ N | (x = 1) ∨ (2 ≤ x)}. Dakle. tj. U skupu E treba odrediti takav / prirodni broj n ∈ E da se svi prirodni brojevi manji od n nalaze u E . tada je 2 ≤ x. 7◦ Pokaºimo da svaki neprazan podskup skupa N ima minimalni element. brojevi n i n + 1 su dva neposredno sukcesivna prirodna broja. Ako takav broj n ne bi postojao. Pretpostavimo da 1 ∈ M . Na osnovu principa indukcije E = N . tj. Dakle. Njega formuli²emo i ovako: . Ako je x ∈ M . onda je i (n + 1) ∈ E . Ve¢ nam je poznato da ako je x ∈ {x ∈ N | n + 1 < x}. da je 1 ∈ E = N \M . Kao direktna posljedica dokazanih osobina slijede naredne osobine prirodnih brojeva. ne postoji prirodni broj x takav da je n < x < n + 1 ukoliko je n ∈ N. Ako je n ∈ N. tj. a (n + 1) ∈ M . Napomenimo i to da postoje razne formulacije principa matemati£ke indukcije. tada je broj (n − 1) ∈ N i (n − 1) neposredno ispred broja n.tj. Broj (n + 1) ∈ M je minimalni element u M ako medu prirodnim brojevima n i n + 1 ne postoji drugih prirodnih brojeva. ²to je nemogu¢e. a prema 2◦ je (x − 1) = y ∈ N. Sada ¢emo pokazati da ako je n ∈ E . iz (x ∈ {x ∈ N | n + 1 < x}) =⇒ (x > n + 2) i. ili na osnovu osobine prirodnih brojeva da su ne manji od 1 iz (n + 1 < x) =⇒ (1 ≤ x) =⇒ x = 1. 6◦ Ako je n ∈ N i n = 1. ako je (x = 1) ∧ (x ∈ N). tj. Ako je 1 ∈ M i za ∀n ∈ N(1 ≤ n). 5◦ Broj (n + 1) ∈ N neposredno slijedi iza prirodnog broja n. min{x ∈ N | n + 1 < x} = n + 2. 4◦ Iz (m ∈ M ) ∧ (n ∈ N ∧ (n < m) =⇒ (n + 1 ≤ m). min{x ∈ N | 1 < x} = 2. tada je: ili x = 1 i x + 1 = 2 ∈ M ili 2 ≤ x pa je 2 ≤ (x + 1) i opet je (x + 1) ∈ M .x − 1 ≤ y ≤ n + 1 i x > n + 2. prema tome. Prema deniciji skupa M je 1 ∈ M . £ime je tvrdenje 3◦ dokazano. 1 ∈ E . tada je min{y ∈ N | n < y} = n + 1.

Primjer 1. iskaz I(n) je istinit za n = p (baza indukcije). k 2 (k + 1)2 + (k + 1)3 . i 2. 2 S (k) + (k + 1)3 = Iz (1) slijedi: .. k ≥ p. 2. Zaklju£ak: ∀n ≥ p I(n). Zaklju£ak je istinit ukoliko su ispunjeni uslovi i 1. 4 (k + 1)2 2 (k + 1)2 (k + 2)2 odnosno S (k + 1) = (k + 4k + 4) . ili S (k + 1) = ²to je trebalo i 4 4 dokazati. naziva se metodom matemati£ke indukcije.. iskaz I(n) istinit je za svaki prirodni broj n ≥ p... vaºi formula 2 n (n + 1) S(n) = za ∀n ∈ N. takode.... Metodu matemati£ke indukcije nazivamo. (n = k) (1) Treba dokazati (induktivni korak): (k + 1) (k + 2) S(k + 1) = 1 + 2 + 3 + . gdje je p ksan prirodni broj (p = 1). I(k) =⇒ I(k + 1)..Realni brojevi 41 1. ili simboli£ki: {I (p) ∧ ∀k [k ≥ p =⇒ (I (k)) =⇒ (I (k + 1))]} =⇒ ∀n [n ≥ p =⇒ I (n)] . koji se zasniva na principu matemati£ke indukcije.ako iskaz I(n) vaºi za proizvoljan prirodni broj n = k ≥ p (induktivna hipoteza). tj... Takav dokaz se sastoji iz dva dijela: iz dokaza baze indukcije i dokaza induktivnog koraka. Dakle.. Dokaz istinitosti matemati£kog iskaza I(n) za sve n ∈ N... + k3 = 2 3 3 3 2 . onda vaºi i za n = k + 1 (induktivni korak). Dokazati da je za svako n ∈ N n (n + 1) S(n) = 1 + 2 + 3 + . tj.tj. ako vaºi induktivna hipoteza. i metodom potpune ili metodom savr²ene indukcije ili zaklju£ivanjem od n na n + 1 ili rekurzivnim dokazivanjem. I(p).. k (k + 1) S(k) = 1 + 2 + 3 + .. + n = 2 3 3 3 2 ... Dokaz. + (k + 1) = 2 3 3 3 3 2 . (n = 1) . Vaºi (baza indukcije): S (1) = 13 = Pretpostavka (induktivna hipoteza): 1·2 2 2 ..

3 1 · 2 + 2 · 3 + .. 3 n (n + 1) (n + 2) + (n + 1) (n + 2) . (∀n)((1 + h)n ≥ 1 + nh). I (1) : (1 + h)1 = 1 + 1 · h. 3 Dakle.. + n (n + 1) = Odatle slijedi da je ta£na jednakost 1 · 2 + 2 · 3 + .. + n (n + 1) + (n + 1) (n + 2) = (n + 1) [(n + 1) + 1] [(n + 1) + 2] ... h = 0 i svaki prirodni broj n vaºi: (1 + h)n 1 + nh.. Bernulijeva nejedna£ina: Za svaki realan broj h > −1. iz n ∈ E slijedi (n+1) ∈ E . + n (n + 1) + (n + 1) (n + 2) = odnosno 1 · 2 + 2 · 3 + . Bernulijevu nejednakost dokaza¢emo primjenom principa matemati£ke indukcije.ta£na je pa je 1 ∈ E ..42 Elementi op²te algebre Primjer 2. Neka je za proizvoljno 3 n (n + 1) (n + 2) .. I (n + 1) : (1 + h)n+1 ≥ 1 + (n + 1) · h. Primjer 3. ²to zna£i jednakost je ta£na za svako n ∈ N. + n (n + 1) + (n + 1) (n + 2) = ²to je ekvivalentno sa 1 · 2 + 2 · 3 + .. + n (n + 1) = Dokaz : Za n = 1 jednakost 1 · 2 = n ∈ N ispunjeno n (n + 1) (n + 2) .. 3 (n + 1) [n (n + 2) + 3 (n + 2)] . (1 + h)n+1 = (1 + h)n · (1 + h) ≥ (1 + nh) (1 + h) = 1 + nh + h + nh2 ≥ 1 + (n + 1) · h. Dokazati da je za svako n ∈ N 1 · 2 + 2 · 3 + . Neka je za Tada je n ∈ N I(n) : (1 + h)n ≥ 1 + nh. 3 1·2·3 . . pa na osnovu principa matemati£ke indukcije proizilazi da je E = N . Dakle.

Za svaka dva cijela broja m i n. − 2. Nave²¢emo osnovne osobine skupova racionalnih brojeva Q. −n. Navedimo i neke druge osobine skupa Z . 3... Elementi skupa Z razli£iti od +1 i −1 nemaju u Z inverzni element za mnoºenje. +2. Svaki podskup skupa Z ograni£en odozdo (odozgo) sadrºi najmanji (najve¢i) element. U skupu racionalnih brojeva su neograni£eno izvodljive ra£unske operacije sabiranja. 3.2. Skup racionalnih brojeva je svuda gust. Skup cijelih brojeva ima strukturu komutativne grupe u odnosu na sabiranje ("+") ili Z jeste Abelova aditivna grupa.3. n ∈ Z.4. mnoºenja i dijeljenja. Ako je r = 0. nazivamo racionalnim brojem. −1. +(n + 1).. . 5. On je neograni£en zdesna i slijeva. tada jedna£ina m + x = n ima jedinstveno rje²enje u Z . Poznato nam je da je skup N zatvoren u odnosu na operacije sabiranja i mnoºenja.. 1. . Skup racionalnih brojeva ozna£avamo simbolom Q: Q = {m. 0 ≤ r < |n|.}. 4. Skup cijelih brojeva Uniju skupa prirodnih brojeva. n = 0 postoje jedinstveni brojevi q ∈ Z i r ∈ N ∪ {0}.n−1 | m ∈ Z. − (n + 1).4. . takode. izuzev dijeljenja nulom. 4. izmedu ma koja dva racionalna broja nalazi se beskona£no mnogo racionalnih brojeva. takav da je m = nq + r. U op²tem slu£aju r je ostatak koji se dobija pri dijeljenju broja m brojem n. 2. a skup Q | {0} jeste u odnosu na operaciju mnoºenja Abelova multiplikativna grupa... skupa brojeva suprotnih prirodnim brojevima i nule nazivamo skupom cijelih brojeva i ozna£avamo simbolom Z : Z = {. Skup Z je. Skup racionalnih brojeva Broj oblika m · n−1 gdje je m ∈ Z i n ∈ Z | {0}. Ako su m. ni broj od kojega su svi cijeli brojevi ve¢i. Skup Q je u odnosu na sabiranje Abelova aditivna grupa. onda kaºemo da je broj m djeljiv brojem n. a q je njihov koli£nik. Skup racionalnih brojeva je slijeva i zdesna neograni£en skup. 0. 3. n ∈ Z | {0}}.Realni brojevi 43 3.. + n. 1. tj. +1. 5. zatvoren u odnosu na navedene operacije kao i na operaciju oduzimanja. 2.. Skup Q je ureden skup. jer ne postoji ni broj od kojega su svi cijeli brojevi manji.

Teorema 4. a + b < b + b) =⇒ (a < a1 < b) a+b gdje je a1 = ∈ Q. n Dokaz. beskona£no mnogo racionalnih brojeva. Ima minimalni element k pa je x (k − 1) ≤ < k. izmedu svaka dva razli£ita realna broja postoji realan broj. Kako je 0 < 1 i 0 < ε. slijedi iz jedinstvenosti minimalnog elementa brojnih skupova. tada imamo: (a < b) =⇒ (a + a < b + a. koji se nalaze izmedu brojeva a i b. ako su a. n . a < a2 < a1 < b1 < b. beskona£no mnogo realnih brojeva. Posljedice: 1◦ Za svaki pozitivni broj ε postoji prirodni broj n takav da je 1 0 < < ε. ksan pozitivan broj. Prema tome. a izmedu svaka dva razli£ita racionalna broja postoji racionalan broj. 2 2 tj. tj. koji zadovoljava nejednakosti (1). Zbog toga kaºemo da su skupovi R i Q gusti. onda postoji c ∈ R takav da je a < c < b. Analogno dokazujemo da ako su a. (1) (k − 1) h ≤ x < kh. Ako je h realan. < ε. Na osnovu teoreme 1 postoji n ∈ Z takvo da je 1 < εn. Dokaz. tj.44 Elementi op²te algebre Zaista. to su nejednakosti (1) ekvivalentne sa nejednakostima. Dokaza¢emo teoremu (poznatu kao Arhimedovu teoremu ili kao Arhimedov princip) koji nam omogu¢ava da pitanje gustine skupa bolje rasvijetlimo. gdje je 2 a + a1 a1 + b = a2 ∈ Q ∧ = b1 ∈ Q. b ∈ Q i a < b. tada je x = 0. tada za svaki realan broj x postoji jedinstven cio broj k takav da je: (k − 1)h ≤ x < kh. h Po²to je h > 0. Jedinstvenost elemenata k ∈ Z. 1 to je 0 < n pa je n ∈ N i 0 < . Kako je skup Z neograni£en odozgo. n 1 2◦ Ako je x ∈ R i x ≥ 0 i za ∀n ∈ Nx < . b ∈ R. to je skup x S= n∈Z| <n ⊂Z h ograni£en odozdo i nije prazan. Na isti na£in dobijamo a < a2 < a1 ∧ a1 < b1 < b. Istim postupkom moºemo dobiti neograni£eno mnogo racionalnih brojeva koji su svi manji od b i ve¢i od a. tj.

Kada bi bilo b ≤ . £ije √ √ su katete 1. π 2 i drugi. n n m m m−1 Dokaºimo da je < b . tj. ²to zna£i da je skup Q gust u R. 5 10.. . Skup iracionalnih brojeva U elementarnoj geometriji je pokazano da za mjerenje izvjesnih veli£ina. a < b. Relacijom "≤".. e = 2. odnosno "≥" l je totalno ureden skup. na primjer: 3 2. to jeR = Q ∪ I . √ √ √ √ √ Pored 2 iracionalni brojevi su.. iznosi 2 . broj 2 ne nalazi se medu racionalnim brojevima pa se √ uvode novi realni brojevi. 2 2 . na primjer: 2 = 1. Algebarski su√ rje²enja algebarskih jedna£ina sa cjelobrojnim koecijentima. 4142. na primjer x2 − 2 = 0.. Svaki iracionalni broj koji nije algebarski naziva se transcendentnim. Prema tome. izmedu dva razli£ita iracionalna broja a i b moºe se umetnuti bar jedan iracionalan broj.Realni brojevi 45 3◦ Za svaki broj a.. 7782. 3. x = ± 2. On je svuda gust skup tj.. b ∈ R. Iracionalni brojevi mogu biti algebarski i transcendentni. Na primjer. na primjer x = 3. Postupak je isti kao i u racionalnim brojevima.. duºina hipotenuze u pravouglom trouglu. π. log 6. ²to je u kontradikciji sa < b − a. 1415626. onda bismo imali da je ≤a< n n n m 1 1 b ≤ . ²to smo ve¢ pokazali n n u osobini 5 skupa Q.r = ∈Qia< < b. (x) = x − [x]. prema tome.. Dakle. Tako je. ve¢ih od a.. log 6. k − 1 = [x] Broj x − [x] nazivamo razlomljenim dijelom broja x i ozna£avamo ga (x). postoji broj r ∈ Q takav da je a < r < b.. tj. u oznaci I . nisu dovoljni racionalni brojevi. i beskona£no mnogo iracionalnih brojeva. 3. Odavde slijedi da je > b − a. kao ²to su duºine.[x] = 3. (x) = 0. Skup iracionalnih brojeva je slijeva i zdesna neograni£en. 14. a prema teoremi 1 n m−1 m postoji cio broj m ∈ Z takav da je ispunjeno ≤a< . n n n m m Dakle. Medutim. pa. zbir iracionalnih brojeva 2 i 3 jeste iracionalan broj. 718281. a manjih od b.4. 1 Dokaz. Takvi brojevi su π . Svaki iracionalni broj moºemo predstaviti u obliku beskona£nog decimalnog neperiodi£√ nog razlomka. Na primjer. skup iracionalnih brojeva I nije zatvoren u odnosu na operacije sabiranja i mnoºenja realnih brojeva. Skup R\Q skup je iracionalnih brojeva. Da bismo dokazali ovo tvrdenje dovoljno je u teoremi 1 uzeti da je h = 1. Broj k − 1 nazivamo cijelim dijelom broja x i ozna£avamo ga [x]. Napomenimo da zbir i proizvod dva iracionalna broja moºe biti racionalan ili iracionalan √ √ broj. a zbir iracionalnih √ √ brojeva 1+ 2 i 1− 2 jeste racionalan broj..4. 14. i mnogi drugi. π = 3. 4◦ Za proizvoljan broj x ∈ R postoji jedinstven cio broj k ∈ Z takav da je (k − 1) ≤ x < k. kao ²to je 2 i nazivamo ili iracionalnim brojevima. log 6 = 0. Po²to je Q ⊂ R. moºemo pisati x = |x| + (x). Prema 1◦ postoji broj n ∈ N takav da je 0 < < b − a.

1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 Svrstajmo ove razlomke u ²emu: Teorema 6. ako svakom elementu e odgovara po jedan prirodni broj i obrnuto. . .46 Elementi op²te algebre 3. Prvo ¢emo dokazati da je skup Q+ pozitivni racionalnih brojeva prebrojiv.5. e2 .en .. Sve pozitivne m racionalne brojeve .. i poredajmo ih u niz kako pokazuju strelice izostavljaju¢i one koji se ponavljaju. .. Preslikavanje f : Z −→ N dato sa  1. Skup Z svih cijelih brojeva je prebrojiv skup.. . broju 1 odgovara jedan element e1 . broju 2 odgovara drugi element e2 itd. Skup Q racionalnih brojeva je prebrojiv. Tako. .} kaºe se da je prebrojiv ako postoji biunivoko preslikavanje skupa E na skup prirodnih brojeva N . f (a) =  1 − 2a. . . a<0. moºemo poredati u niz u kojem je n m + n = 2.tj. . Pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa Za beskona£an skup E = {e1 .en . . ... .. .gdje su m i n prirodni brojevi... Prebrojivi i neprebrojivi skupovi 3. ²to dokazuje tvrdenje teoreme. (1) 1 2 1 1 3 4 3 2 1 . .. e2 . . Da¢emo skicu dokaza. a>0.Taj niz je: 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 .  2a. .. ako je E = {e1 .. Teorema 5. Drugim rije£ima. jeste 1 − 1 preslikavanje skupa Z na skup N .1. dobi¢emo niz: 1 1 2 3 1 1 2 3 4 . a=0.. na primjer. . . 3. .. . .. skup E = {e} prebrojiv je ako se elementi mogu napisati u obliku niza e1 . tj. . Dokaz...5.en . . . . e2 ..} . ..

onda bi skup realnih brojeva. 3. Teorema 9. skup Q racionalnih brojeva je prebrojiv. Dakle.Realni brojevi 47 O£igledno je da je na taj na£in svakom pozitivnom racionalnom broju pridruºen ta£no jedan prirodni broj i da je svakom prirodnom broju pridruºen ta£no jedan element iz Q+ . . 4. kao unija dva prebrojiva skupa. 3. 1. Na osnovu 4. b) nije prebrojiv. Ako nizu (1) dodamo nulu pa uz svaki pozitivan racionalan broj dopi²emo i negativan. bio prebrojiv skup. dobi¢emo niz: 1 1 1 1 0. Unija prebrojivog skupa i kona£nog skupa je prebrojiv skup... pridruºiti prirodne brojeve 1. 3. 16 Detaljnije ¢emo to pokazati na skupu cijelih brojeva Z . 3. . − . −3. na primjer. Unija kona£no mnogo prebrojivih skupova je prebrojiv skup. 2. moºemo zaklju£iti da skup iracionalnih brojeva nije prebrojiv. 2 2 3 3 U ovom nizu nalazi se svaki racionalni broj kome moºemo. mogu se svi realni brojevi predstaviti ta£kama na orijentisanoj pravoj liniji na kojoj je izabrana jedna duºina za jedinicu mjerenja. 0M1 i po£etna ta£ka mjerenja (0) i utvrden njen pozitivan smjer (sl. 1. 2. Sljede¢e teoreme navodimo bez dokaza. po£ev²i od prvog pa nadalje. U vezi sa pojmom prebrojivog skupa moºe se dokazati da vaºe sljede¢a tvrdenja. Na osnovu neprekidnosti skupa realnih brojeva i geometrijske aksiome o neprekidnosti prave linije. 2. Svaki podskup prebrojivog skupa je ili kona£an ili prebrojiv. . . Skup svih realnih brojeva koji pripadaju intervalu (a. Svaki beskona£an skup. prebrojiv ili neprebrojiv. Teorema 8.. − . jer ako bi bio prebrojiv.6.. Sl. ²to nije ta£no. Teorema 7. Brojna prava Pojam brojne prave i koordinatnih osa je poznat iz srednje ²kole pa ¢emo to znanje malo produbiti. . Skup svih realnih brojeva nije prebrojiv. −1. −2. sadrºi uvijek bar jedan prebrojiv podskup. 16).

odnosno lijevo ako je p < 0.. na primjer. Pravu na kojoj smo odabrali po£etnu ta£ku. skupu racionalnih brojeva pridruºujemo skup ta£aka na pravoj. Po²to je ona orijentisana. −2. odredili jedinicu mjere za duºinu i svakoj njenoj ta£ki jednozna£no pridruºili realan broj.. −n. preno²enjem duºi 0M1 . Uop²te. .mn . jer je skup iracionalnih brojeva svugdje gust pa su iracionalne ta£ke svugdje gusto rasporedene po pravoj. Tako.. tj. I obrnuto: Svakoj ta£ki prave odgovara jedan i samo jedan realan broj. .. skupom realnih brojeva iscrpljene su potpuno sve ta£ke prave. ... Zato kaºemo da izmedu skupa realnih brojeva i skupa ta£aka prave postoji biunivoka korespondencija.. 0Mn . m2 . to je i skup racionalnih ta£aka prave svugdje gust. Kako je skup racionalnih brojeva svugdje gust. ta£ki M2 broj 2(+2) kao mjerni broj duºi 0M2 . 0mn = 0Mn . Skup realnih ta£aka je neprekidno (kontinuirano) rasporeden po £itavoj pravoj (geometrijski linearni kontinuitet ta£aka). Skup realnih brojeva i posmatrana prava nalaze se u odredenom odnosu koji moºemo iskazati Kantorovim aksiomom koji glasi: Svakom realnom broju odgovara jedna i samo jedna ta£ka prave. On je svugdje gust... Analogno. dobi¢emo ta£ke m1 . ta£ki M1 broj 1(+1).mn pridruºi¢emo respektivno brojeve −1...Tako smo skupu Z cijelih brojeva pridruºili skup ta£aka date prave.. One su na pravoj svugdje gusto rasporedene. nazivamo brojnom pravom. konstrui²emo kvadrat. . Na primjer.. Nad jedini£nom duºi 0M1 . nanesemo dijagonalu toga kvadrata. Za ove ta£ke kaºemo da su racionalne ta£ke prave.... ta£ki Mn broj n(+n) kao mjerni broj duºi 0Mn u odnosu na jedini£nu duº 0M1 . skup realnih brojeva nazivamo aritmeti£ki linearni kontinuum brojeva. Skupom racionalnih i skupom iracionalnih brojeva. koja se nalazi na kraju duºi 0M . tada svakom racionalnom broju moºemo pridruºiti odredenu ta£ku prave.. ..48 Elementi op²te algebre Prenesimo duº 0M1 koliko ho¢emo puta desno od ta£ke 0 na posmatranoj pravoj. √ 2 £iji je mjerni broj √ desno od ta£ke 0 po pravoj i tako odredimo ta£ku M koja odgovara iracionalnom broju 2. Dobi¢emo duºi: 0M1 . Skupom racionalnih ta£aka nisu iscrpljene sve ta£ke prave.. 0M2 . pri £emu je 0m1 = 0M1 ... Na ovaj na£in moºemo svakom racionalnom broju jednozna£no pridruºiti ta£ku na datoj pravoj.. 0m2 = 0M2 . na datoj pravoj lijevo od ta£ke 0. ... Taj skup ta£aka prave nazivamo iracionalnim skupom ta£aka. Nju q 1 dobijamo kada -ti dio mjerne jedinice 0M1 prenesemo p puta desno od po£etne ta£ke 0. tj. q ako je p > 0. itd. nazivamo je i brojnom osom. iracionalnom √ broju 2 moºemo jednozna£no pridruºiti ta£ku M date prave na sljede¢i na£in..Tada kaºemo: ta£ki 0 pridruºujemo 0. skupu iracionalnih brojeva pridruºujemo skup svih ta£aka prave koje nisu racionalne. racionalan p broj (q > 0) predstavlja¢e ta£ku M na pravoj. 0M3 .. m2 . Analogno. Ako posmatramo skup racionalnih brojeva Q.Ta£kama m1 .

x · (−∞) = +∞. (−∞) + (−∞) = −∞. b ∈ R i a < b. Podskup (a. b) nazivamo intervalom skupa R. Podskupovi (a. Njemu pripadaju brojevi a i b i zato kaºemo da je interval zatvoren. Tako dobijeni skup obiljeºavamo R∗ . {x ∈ R | a ≤ x ≤ b} . {x ∈ R | a ≤ x < b} . . ∞ 0 ±∞ Nisu denisani slu£ajevi: −∞ + (+∞). (+∞) · (+∞) = +∞. 3.8. pri £emu se uzima da za svaki realni broj x vaºi nejednakost −∞ < x < +∞. Podskup [a. b] i [a.7. Njemu ne pripadaju brojevi a i b pa kaºemo da je interval otvoren. b) (a. b) . Pro²irena oblast realnih brojeva Skup realnih brojeva pro²irujemo simblima −∞ i +∞.8. tada medu podskupovima skupa realnih brojeva od posebnog zna£aja su podskupovi oblika: (a. pa je R∗ = {−∞} ∪ R ∪ {+∞} . Brojni intervali Neka su a. b] [a. (+∞) · (−∞) = −∞. (+∞) + (+∞) = +∞. b] naziva se odsje£ak (segment) skupa R. x ∈ R. b) [a. (−∞) · (−∞) = +∞.1 i drugi o kojima ¢e kasnije ∞ 0 biti rije£i. x · (−∞) = −∞.1. . Apsolutna vrijednost realnog broja. x + (−∞) = −∞.Realni brojevi 49 3. {x ∈ R | a < x ≤ b} . Umjesto +∞ £esto pi²emo samo ∞. 0 · (+∞). a za x < 0 x · (+∞) = −∞. Okolina ta£ke 3. Brojni intervali. Sabiramo i mnoºimo u£e²¢em ovih simbola prema pravilima: x + (+∞) = +∞. b] = = = = {x ∈ R | a < x < b} . Za x > 0 x · (+∞) = +∞.

odnosno (−x) (sl. 17 Osnovna svojstva funkcije |x| sadrºana su u sljede¢oj teoremi.17). Teorema 10. jer mu broj a pripada.2. Za svako x. 2◦ |x| = 0 ⇐⇒ x = 0. 3◦ |−x| = |x| . Skupove: (a. nazivamo neograni£enim intervalima. {x ∈ R | a ≤ x < +∞} . b). +∞) (−∞. Apsolutnu vrijednost broja x ili modul broja x. b) i [a. b) (−∞. a u tre¢oj ne pripada joj desna krajnja ta£ka. deni²emo na sljede¢i na£in:   x za x > 0 0 za x = 0 |x| =  −x za x < 0. a u drugoj ne pripada joj lijeva krajnja ta£ka. interval je slijeva zatvoren. apsolutna veli£ina realnog broja x predstavlja mjerni broj duºi £ije su krajnje ta£ke ta£ka 0 i ta£ka x. U slu£aju kona£nih intervala (a. b] = = = = {x ∈ R | a < x < +∞} . b]. . 3. (a.50 Elementi op²te algebre predstavljaju poluotvorene intervale ili polusegmente. b] broj b − a nazivamo duºinom intervala. Geometrijski gledaju¢i. +∞) kome odgovara £itava brojna prava. 4◦ − |x| ≤ x ≤ |x| . [a. U svim navedenim slu£ajevima interval je ograni£en. a u £etvrtoj pripadaju joj krajnje ta£ke. Apsolutna vrijednost Neka je x ∈ R. y ∈ R je: 1◦ |x| ≥ x. U prvom primjeru interval je slijeva otvoren. a zdesna otvoren. Geometrijski navedenim intervalima na brojnoj pravoj odgovaraju poluprave. osim intervala (−∞.8. Brojeve a i b nazivamo medama (krajevima) intervala. Sl. +∞) [a. a zdesna zatvoren. koju ozna£avamo sa |x|. jer mu broj a ne pripada. a broj b ne pripada. {x ∈ R | −∞ < x < b} . Njemu na brojnoj pravoj odgovara duº ili segment kojoj u prvoj primjeni ne pripadaju krajnje ta£ke. U drugom. {x ∈ R | −∞ < x ≤ b} .

+ |xn | . Ako podemo od jednakosti (1) y = (x + y) − x. a po 3◦ je |−x| = |x| . Analogno se pokazuje da je: |x1 + x2 + . odnosno |x| ≤ |x + y| + |y| . y = 0. |x + y| ≤ |x| + |y| . ili −x − y ≤ |x| + |y| . 6◦ |x + y| ≥ ||x| − |y|| . onda je |x + y| = x + y . tj. |x + y| ≤ |x| + |y| . Na osnovu osobine 1◦ je |x| ≥ x i |y| ≥ y pa je x + y ≤ |x| + |y| . 5◦ Akoje x + y ≥ 0.. apsolutna vrijednost zbira manja je ili je jednaka zbiru apsolutnih vrijednosti. tj..Realni brojevi 51 5◦ |x + y| ≤ |x| + |y| . tj. + xn | ≤ |x1 | + |x2 | + . pa je |x| ≥ −x i |y| ≥ −y. (2) . |y| − |x| ≤ |x + y| . 9◦ |x · y| = |x| · |y| . |x| = x2 . |−y| = |y| . 8◦ |x − y| ≥ ||x| − |y|| . dobi¢emo |y| ≤ |x + y| + |x| . tada je |x + y| = −x − y . Na osnovu osobine 1◦ jeste |−x| ≥ −x i |−y| ≥ −y. 10◦ x |x| = . 7◦ |x − y| ≤ |x| + |y| . tj. Ako je x + y < 0.. to je |x|2 = x2 . y |y| √ √ Dokaza¢emo neka od navedenih tvrdenja. odakle je |−x| = (−x)2 = x2 = |x| . 6◦ Kako je |x| = |x + y − y| = |(x + y) + (−y)| ≤ |x + y| + |y| . 3◦ Kako je x2 = (−x)2 . pa je |x| − |y| ≤ |x + y| ..

.. odnosno isto ²to i a − r ≤ x ≤ a + r (r > 0) .xn | = |x1 | · |x2 | . √ 2 x x x2 |x| 10 = = . tj. |x + y| ≥ ||x| − |y|| . = y y |y| y2 Napomenimo i to da relacija ◦ |x| ≤ r. tj. 9◦ Imamo: |x · y| = Analogno pokazujemo da je (xy)2 = x2 y 2 = √ x2 · y 2 = |x| · |y| |x1 · x2 . odakle je |x| ≤ |y| + |x − y| . |y| ≤ |x| + |y − x| ... |x| − |y| ≤ |x − y| .. = xn . a relacija |x − a| ≤ r zna£i isto ²to i −r ≤ x − a ≤ r. r > 0 zna£i isto ²to i −r ≤ x ≤ r. Na sli£an na£in je (3) |y| = |x + (y − x)| . |xn | . ako je x1 = x2 = .. 8◦ Da bismo dokazali relaciju 8◦ .52 Elementi op²te algebre Prema (1) i (2) jeste |x + y| ≥ ± (|x| − |y|) . Relacije (3) i (4) moºemo napisati u obliku (4) ± (|x| − |y|) ≤ ||x| − |y|| ≤ |x − y| . ili |y| − |x| ≤ |y − x| .. n ∈ N. ²to je i trebalo dokazati. Specijalno. podimo od izraza |x| = |y + (x − y)| . tada je |xn | = |x|n .

(−∞ < x ≤ −6) . Primjer 1. b). Rije²iti jedna£inu |2x + 1| + |x + 3| = |x + 6| .Ona je nenegativna. y) = (y − x) za y − x ≥ 0 − (y − x) za y − x < 0 ²to zna£i da je d(x. (−6 ≤ x ≤ −3) = −2x + 2 = 0. . 2 2 a + b − |b − a| 2a + c − |c| = = a = min(a. y ∈ R. y). b). jednaka nuli ukoliko se ta£ke x i y poklapaju. pa je a + b + |b − a| 2a + c + |c| = = a + c = b = max(a. y) = |y − x| = |x − y|. = min (a. − ≤ x + ∞ 2 1 = −2x − 4 = 0. Veli£inu |x − y| nazivamo rastojanjem medu ta£kama x. Ako rastojanje ozna£imo d(x. 2 2 Neka je. b > a. tj. Mogu¢e kombinacije nejedna£ina koje imaju rje²enje i odgovaraju¢a rje²enja najjednostavnije je na¢i iz sljede¢e tabele: Datu jedna£inu transformi²emo u jedna£ine: 1 |2x + 1| + |x + 3| − |x + 6| = 2x − 2 = 0. tada je b − a = c > 0 i b = a + c.Realni brojevi 53 Nejednakost |x| > r (r > 0) zna£i isto ²to i nejednakosti x < −r ∧ x > r. 2 2 Primjer 2. b). na primjer. b − a > 0. b) . ima¢emo da je d(x. Dokazati da je a + b + |b − a| a + b − |b − a| = max(a. (−3 ≤ x ≤ − ) 2 = −4x − 10 = 0.

. Kako −∞ i +∞ ne pripadaju skupu R. tj. U op²tem slu£aju okolina (a − ε.54 Elementi op²te algebre Njihova rje²enja su: 1 1 5 x = 1 ∈ [− . dok je broj 2ε dijametar okoline.8. Datu nejedna£inu moºemo transformisati u nejedna£ine: |x + 2| + |x − 2| − 12 = 2x − 12 < 0. x = − ∈ [−6. skup ta£aka x koji zadovoljava nejednakost |x − 3| < 2 jeste okolina broja 3 radijusa 2. 3. +∞). (2 ≤ x < +∞) = −8 < 0. Svaki otvoreni interval (a − ε. svako realno x. x = −2 ∈ [−3. Njihova rje²enja su: x < 6. a) za. (−2 ≤ x ≤ 2) = −2x − 12 < 0. a + ε) koji sadrºi ta£ku A nazivamo ε-okolinom ta£ke A. Okolinu. gdje je ε proizvoljan pozitivan broj. moºemo denisati i ovako. x = 1 ∈ (−∞. odnosno od +∞ je svaki interval oblika (−∞. (−∞ < x ≤ 2) . Okolinom od −∞. +∞) za a ∈ R ∪ {+∞}. −3]. Primjer 3. za koji vaºi α < a < β. Rije²iti nejedna£inu |x + 2| + |x − 2| ≤ 12.18). ali ih moºemo denisati ovako. to se ne mogu posmatrati njihove okoline u R kojim bi oni pripadali. 18 Na primjer. jer je ε-okolina simetri£na u odnosu na ta£ku a. Okolina ta£ke a ∈ R je svaki otvoreni interval (α. Proizvoljna okolina ta£ke a ∈ R nije njena ε-okolina. Sl. / / 2 2 2 Data jedna£ina je zadovoljena za x = −2 i x = 1. svaka ta£ka otvorenog intervala je unutra²nja ta£ka intervala. Okolina ta£ke Neka na brojnoj pravoj ksnoj ta£ki A odgovara realan broj a (sl. a ∈ R ∪ {+∞} odnosno (a. dok proizvoljna okolina ta£ke a to ne mora da bude. u ²irem smislu. x > −6. −6] . Ta£ka A (broj a) nalazi se u sredini intervala i nazivamo je centrom okoline. Za ta£ku a0 kaºemo da je unutra²nja ta£ka nekog intervala ako ona zajedno sa nekom svojom okolinom pripada tom intervalu. − ].3. Prema tome. dobi¢e se rje²enje x < 6. a ako se uzmu u obzir i odgovaraju¢a ograni£enja. odnosno ε-okolinom broja a. a broj εradijusom okoline. a + ε) moºe biti zadata nejednako²¢u |x − a| < ε. β) koji sadrºi ta£ku a.

2. 0 ≤ k ≤ n deni²emo na sljede¢i na£in: n k = n! n (n − 1) (n − 2) . n+1 Dokaz..3. k. tj.2. k=1 k=1 n+1 n Binomne koecijente n k def .9. 1◦ Na osnovu denicije (3) jeste n n−k = n! n! = = (n − n + k)! (n − k)! k! (n − k)! n .. onda binomni koecijenti imaju sljede¢e osobine: n n 2◦ n + k+1 = n+1 1◦ n = n−k . 0! (n − 0)! n! n n−1 n n n 1 = n. onda iz denicije faktorijela n! = n(n − 1)(n − 2).. (n − k + 1) = . k+1 k k 3◦ n k + n k−1 = n+1 k . Teorema 15.. k Ako je k > n ili k < 0.n = Π k(n ≥ 1).n i £ita se en faktorijel. onda metodom matemati£ke indukcije moºemo dokazati da je: n! = 1.3....2. . Njutnova binomna formula Uobi£ajeno je da se proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do n obiljeºava sa n!.3. tada je n = 0. 4◦ n k = n+1 k+1 k+1 .3...k (3) Simbol n £itamo "en nad ka". (n + 1)! = n!(n + 1) = Π k. k!(n − k)! 1 · 2 · 3 · . Uzimaju¢i da je 0! = 1 (1). = 1.1. Ako podemo od toga da je funkcija n −→ n! (n ∈ N ili nula) denisana pomo¢u formula (1) i (2). k £ime je dokazana osobina simetri£nosti binomnih koecijenata.Realni brojevi 55 3. n ∈ N. dobijamo (n − 1)! = (n − 1)(n − 2)..: n! = 1.. Ako je k ≤ n. = n. k Za k = 0 binomni koecijent ima¢e vrijednost n 0 Takode. lako je provjeriti da je = n! n! = = 1.1 pa je otuda n! = n(n − 1)! (2)..2.

dao pravilo za obrazovanje binomnih koecijenata u aritmeti£kom trouglu. Osobinu 4◦ dokazujemo ovako: n k n! k+1 (n + 1) n! = = k! (n − k)! (k + 1)!k! (n − k) !n + 1 (n + 1)! k+1 k+1 n+1 . = · = (n − k)! (k + 1)! n + 1 n + 1 k + 1 = (6) Paskal je. ako binomne koecijente zamijenimo odgovaraju¢im vrijednostima. (n − k)! (k + 1)! k+1 = Analogno dokazujemo osobinu 3◦ .56 Elementi op²te algebre Formulu 2◦ dokazujemo na sljede¢i na£in: n n + k+1 k n! n! + = k! (n − k)! (n − k − 1)! (k + 1)! n! 1 1 = + = k! (n − k − 1)! n − k k + 1 (n + 1)! n+1 = = . dobi¢emo 1 1 1 1 1 1 4 3 6 2 1 1 3 4 1 1 1 5 0 0 5    . na osnovu formule 2◦ . Taj trougao izgleda ovako: 1 0 3 1 0 0 2 1 4 2 1 1 3 2 4 0 3 0 2 0 4 1 2 2 4 3 3 3    4 4 Odnosno.

0 1 Pretpostavimo da je ona ta£na za n = k . jer je = = =  n = k n 0 n 1 n 2 n n n n−1 n n−2 n n−k Teorema 16. Za n = 1 formula (1) ta£na je... jer je a+b= 1 1 a+ b = a + b. Dokaz. Ako su a. r (3) . + a b + . (a + b)k = Σ k r=0 k k−r r a b. Formulom 3◦ koristimo se pri izra£unavanju binomnih koecijenata kada je k blisko broju n.. tj.. b ∈ R i n ∈ N. 20 18 = 20 2 = 20 · 19 = 190. 0 1 2 r n (1) n (∀n) (a + b) = r=0 n n n−r r a b. r (2) koju nazivamo binomnom formulom ili Njutnovom binomnom formulom. tada vaºi formula (a + b)n = ili n n n n−1 n n−2 2 n n−r r n n a + a b+ a b + . Na primjer.Realni brojevi 57 Paskalovo pravilo za obrazovanje binomnih koecijenata glasi: Kod aritmeti£kog trougla zbir k -tog i (k + 1)-og £lana n-te vrste jednak je (k + 1)-om £lanu (n + 1)-ve vrste. + b . Formulu (1) dokaza¢emo metodom matemati£ke indukcije. 1·2 Formula 3◦ ukazuje i na simetriju binomnih koecijenata.

x −1 2 + 5 4 5 1 x 2 5 Op²ti £lan binomnog razvoja je Ar+1 = n r Primjer 1 Primjenom binomne formule izra£unati x −1 2 + 5 5 . x 2 5−1 = 5 2 5 + 5 k=0 x 5−2 5−5 5 k x 2 5−k (−1)k = 5 3 x 2 x 2 5 5 0 x 2 5−0 (−1)1 + 2 x 2 x +5 2 (−1)2 + 5−3 (−1)3 + x 2 4 5−4 (−1)4 + (−1)5 = 1 · 0 1 x −1 2 x 3 x 2 − 10 + 2 2 1 5 5 5 5 = x5 − x4 + x3 − x2 + x − 1. 32 16 4 2 2 −5 + 10 . (a + b)k+1 = Σ k+1 r=0 k + 1 k+1−r r a b. dobijamo (a + b)k+1 = Σ = = = k r=0 r k k k−r r+1 a b r=0 r k k−1 k k+1 a + k bk+1 + Σ k ak+1−r br + Σ k ak−r br+1 0 k r=1 r r=0 r k k k+1 k+1 k a + k+1 bk+1 + Σ k ak+1−r br + Σ r−1 ak−r+1 br 0 k+1 r r=1 r=1 k k+1 k+1 k+1 k+1 k+1−r r k+1 k+1 + Σ r a b + k+1 b = Σ k+1 ak+1−r br . 0 a r=1 r=0 r ak+1−r br + Σ k Prema tome. onda je ta£na i za n = k +1. Takode je (a − b)n = Σ (−1)k k=0 n n n−k k a b . r Polaze¢i od (a + b)k+1 = (a + b)k · (a + b) i vode¢i ra£una o induktivnoj pretpostavci (3). k an−r br .58 Elementi op²te algebre pa dokaºemo da je formula (1) ta£na za prirodan broj n = k + 1 ako je ta£na za n = k. Dakle. poslije mnoºenja. tj. ako je formula (3 ) ta£na za n = k . formula (3) ta£na je za svaki prirodni broj n.

Sabiraju¢i jednakosti (4) i (5). x3 k = Σ = 10 k=0 k 10 Σ 10 k=0 k 10 x4 x 90−5k 12 3 10−k x3 = Σ x = Σ 10 k=0 k 10 10 k=0 k 5(18−k) 12 x . Za a = b = 1 2n = 2. bi¢e 2n−1 = n n n + ··· + + 5 3 1 . b = −1 n n n + + . dobi¢emo 2n−1 = n n n + + + ··· 0 2 4 4. + 0 1 n = Σ n k=0 n . k = 6. + (−1)n 0 1 n = Σ (−1)k k=0 n n .. Oduzimaju¢i jednakosti (4) i (5). Na¢i racionalne sabirke u razvoju √ 4 x3 + √ 3 x 10 √ 4 k x3 + 10 √ 3 x 10 .Realni brojevi 59 Primjer 2. k (5) 3.. k (4) 0= n n n − + . Iz formule (1) moºemo dobiti sljede¢e relacije: 1. Dakle. Za a = 1... 30−3k 4 Racionalne sabirke u ovom razvoju dobi¢emo za one vrijednosti k za koje je 18 − k djeljivo sa 12.

60 Elementi op²te algebre .

II Osnovi linearne algebre 61 .

.

..1. j = 1. Uredenom paru (i. a razmatra¢emo uglavnom slu£ajeve kada je X skup realnih brojeva.. 2. . Prvi indeks i elementa aij predstavlja redni broj vrste. i = 1. Ovakvo preslikavanje zapisuje se u obliku tabele :         a11 a21 ··· ai1 ··· am1 a12 a22 ··· ai2 ··· am2 ··· ··· ··· ··· ··· ··· a1j a2j ··· aij ··· amj ··· ··· ··· ··· ··· .. a2j .. .. to zna£i da se on nalazi u presjeku i-te vrste i j -te kolone. Tada svako preslikavanje skupa {1. ai2 . j) matrice (1).m. Pojam i vrsta matrice Neka je X ⊆ R. amj njenu j -tu kolonu (vertikalni red tabele)... ain matrice (1) obrazuju njenu i-tu vrstu (horizontalni red tabele).. Matrice 1.. . m} X {1.n... i-ta vrsta (1) Samu matricu ¢emo poistovje¢ivati sa datom tabelom. 63 .. n} u skup X nazivamo matricom tipa m × n nad X . .. 2. Za ksno i elementi ai1 . Kada kaºemo da se element aij nalazi na mjestu (i. radi¢emo sa matricama nad poljem realnih brojeva i nazivati ih realnim matricama. . tj.. 2.. ↓−  a1n a2n   ···   ain  −→  ···  amn j -ta kolona aij ∈ R.. a za ksno j elementi a1j .. j ) brojeva i i j pridruºen je realan broj aij koji se nalazi u i-toj vrsti i j -toj koloni.1. a drugi indeks j redni broj kolone u kojoj se taj element nalazi. 2.

a2n−1 . u oznaci a11 D= 0 a22 . m Matricu tipa n × n nazivamo kvadratnom matricom. . . . Td = ili aij n 1 (aij = 0.. u kojoj su svi elementi van glavne dijagonale jednaki nuli.. . . Kvadratnu matricu.... . a matricu tipa m × n pravougaonom matricom. odnosno m×1.. an1 an2 · · · ann ili aij n 1 (aij = 0.. d2 . . 0 ili d1 d2 .64 Osnovi linearne algebre Matricu A £iji su elementi aij .an1 sporednom dijagonalom te matrice.kojoj su svi elementi ispod. Matrica tipa 1 × 1 sastoji se samo od jednog elementa pa se matrica tog tipa poistovje¢uje sa njenim jednim elementom. . odnosno matricakolona. i < j). i > j). odnosno donjom(lijevom) trouglastom matricom. dn ) ili di δ ij n 1.. Ozna£avamo ih Tg = a11 a12 · · · a1n a22 a2n . Niz elemenata a11 .. odnosno iznad glavne dijagonale jednaki nuli. . a niz elemenata a1n .. . a koja je tipa (formata) m × n moºemo kra¢e zapisati A = aij m × n = [aij ]n = (aij ) m × n. . ann dn . nazivamo gornjom (desnom). . a22 . ann kvadratne matrice tipa n × n nazivamo glavnom dijagonalom.. . ili diag(d1 .. nazivamo dijagonalnom matricom. Matricu tipa 1×n. 0 ann a11 0 a21 a22 . nazivamo matrica-vrsta. Kvadratnu matricu.

.. . Relacija jednakosti matrica je relacija ekvivalencije u skupu matrica. m.. aij = bij (i = 1. j = 1. Jedini£na matrica ima osobinu da je Am×n · In×n = Im×n · Am×n = Am×n za svaku matricu tipa Am×n . . 2 a 0 1 iB= 3 2 1 3 . n = q. u oznaci I = E . 0 m×n .. takvu matricu nazivamo jedini£nom. . tj. dijagonalnu matricu nazivamo skalarnom matricom. 2. Primjer 1. . . (A = B ∧ B = C) ⇒ (A = C). nazivamo nula-matricom i ozna£avamo je 0. ··· 0 0 0 . Nula matrica tipa m × n bi¢e matrica: 0m×n = 0 0 0 . 1. Odrediti parametar a tako da matrice a3 0 1 A= 2 a budu jednake.2. 0 ··· ··· ··· . .. A = B ako i samo ako je m = p. . Ako su svi elementi dijagonalne matrice jednaki 1. 1. . tj. 0 0 0 0 . = dn . δ ij = 1 (i = j). A = A.Matrice 65 gdje je δ ij Kronekerova delta-funkcija denisana sa δ ij = 0 (i = j).. . ili In×n kada se ºeli naglasiti tip jedna£ine matrice. 2. Matricu. Jednakost matrica Matrice A = aij m×n i B = bij p×q jednake su ako i samo ako su istog tipa i ako imaju jednake odgovaraju¢e elemente. . Ako je d1 = d2 = . . (A = B) ⇒ (B = A). £iji su svi elementi jednaki nuli. 2. n). 3. .

Operacije sa matricama 1.66 Osnovi linearne algebre Matrice A i B su istog tipa (2 × 3). Odrediti zbir matrica A= 4 3 7 −1 2 0 1 8 −2 iB= 0 3 1 1 2 −1 2 5 −3 4+0 3+3 7+1 −1 + 1 2 + 2 0 − 1 1 + 2 8 + 5 −2 − 3 C =A+B = 4 3 7 −1 2 0 1 8 −2 + 0 3 1 1 2 −1 2 5 −3 4 6 8 0 6 −1 3 13 −5 = = Operacija sabiranja matrica tipa m × n ima sljede¢a svojstva: 1◦ A + B = B + A. 2◦ A + (B + C) = (A + B) + C. 1. Primjer 1.1. . Dakle. Sabiranje matrica i mnoºenje skalarom Zbir matrica istog tipa A = aij m×n i B = bij m×n jeste matrica C = cij m×n £iji su elementi zbirovi odgovaraju¢ih elemenata matrica A i B .3. tj. C = cij m×n = aij + bij m×n . a iz zahtjeva da odgovaraju¢i elementi budu jednaki slijedi sistem jedna£ina: a3 = a a2 = 1 £ije je rje²enje a = 1. 3◦ 0 + A = A.3. Zbir matrica razli£itog tipa nije denisan. za a = 1 matrice A i B su jednake.

1 2 0 3 −1 −2 0 2 1 −3 0 1 iB= 0 2 1 −3 0 1 1 0 −1 6 −1 −3 A−B = 1 2 0 3 −1 −2 − = 1−0 2−2 0 − 1 3 − (−3) −1 − 0 −2 − 1 = . Date su matrice A= Odrediti A − B . α ∈ K. Zbir A + (−B) ozna£avamo A − B i nazivamo ga razlikom matrica A i B . Tako je 2· 1 2 −2 3 4 0 = 2 4 −4 6 8 0 Iz denicije mnoºenja matrice brojem slijedi da se zajedni£ki £inilac svih elemenata jedne matrice moºe izdvojiti kao £inilac ispred matrice. sabiranje matrica je komutativna i asocijativna operacija. svi elementi matrice A pomnoºeni su brojem α.Matrice 67 Dakle. Matrica −A je inverzni element sabiranja matrica. £iji su elementi denisani pomo¢u B = αA = α aij m×n = αaij m×n . tj. A − B = A + (−B) = aij m×n + −bij m×n = aij − bij m×n . Za proizvoljnu matricu A = aij m×n postoji jedinstvena suprotna matrica −A = −aij m×n takva da je A + (−A) = 0. a nula matrica je neutralni element za operaciju sabiranja matrica. . Taj neutralni element je jedinstven. Proizvod matrice A i skalara α jeste matrica B istog tipa kao i matrica A. Primjer 2. Dakle.

. 2.. elemente cij (i = 1.  bp1 bp2 · · · bpn am1 am2 · · · amp m×p   c11 c12 · · · c1n  c c · · · c2n   =  21 22  .. + aip bpj = k=1 aik bkj . . α i β skalari iz K i 1 jedini£ni element.. u oznaci AB . Mnoºenje matrica = = = = αA + αB. Proizvod A · B matrica A i B deni²emo samo ako je broj kolona matrice A jednak broju vrsta matrice B . 2. α(βA).. . . j = 1. .  cm1 cm2 · · · cmn m×n      p×n . . tada je α(A + B) (α + β)A (αβ)A 1·A 1. .3.  .. Za takve matrice A i B kaºemo da su usagla²ene ili da su saglasne.2. je matrica C : Am×p · Bp×n = Cm×n u kojoj je element cij odreden jednako²¢u: p cij = ai1 b1j + ai2 b2j + . Neka su date matrice   b11 b12 · · · b1n a11 a12 · · · a1p  b21 b22 · · · b2n  a21 a22 · · · a2p   iB= A=  . n) matrice C dobijamo na taj na£in ²to elemente i-te vrste matrice A pomnoºimo odgovaraju¢im elementima j -te kolone matrice B i tako dobijene proizvode saberemo. Dakle. . αA + βA..68 Osnovi linearne algebre Ako su matrice A i B istog tipa. .. . Proizvod matrica A i B . m. A.. .

Ako je AB = BA. Primjer 2. A·B = 2 · 1 + 4 · 2 2 · 2 + 4 · (−1) 2 · 3 + 4 · 1 3 · 1 + 2 · 2 3 · 2 + 2 · (−1) 3 · 3 + 2 · 1 1 · 1 + 1 · 2 1 · 2 + 1 · (−1) 1 · 3 + 1 · 1 1 2 3 2 −1 1 · 2 4 3 2 1 1 = 10 0 10 7 4 11 3 1 4 B·A = = 1·2+2·3+3·1 1·4+2·2+3·1 2 · 2 + 3 · (−1) + 1 · 1 2 · 4 + 2 · (−1) + 1 · 1 = 11 11 2 7 Iz navedenog primjera vidimo da je AB = BA. . A = AB = BA = a b c d (b = 0). ax1 + bx3 ax2 + bx4 cx4 + dx3 cx2 + dx4 ax1 + cx2 bx1 + dx2 ax3 + cx4 bx3 + dx4 . tj. . a u suprotnom su nekomutativne.Matrice 69 Primjer 1. Odrediti matricu B . tada kaºemo da su matrice A i B komutativne. 2 4 3 2 1 1 iB= 1 2 3 2 −1 1 . B= x1 x2 x3 x4 tako da bude komutativna sa matricom A. da mnoºenje matrica u op²tem slu£aju nije komutativna operacija. Date su matrice A= Odrediti A · B i B · A.

b c a−d odakle slijedi da je x2 = kb..70 Osnovi linearne algebre Iz uslova AB = BA dobijamo sistem jedna£ina cx1 + dx3 ax1 + cx2 bx1 + dx2 bx3 + dx4 koji moºemo napisati u obliku = = = = ax3 + cx4 ax1 + bx3 ax2 + bx4 cx2 + dx4 . (1) . Elementi prvobitne i transponovane matrice su povezani relacijom aij = a ji (i = 1. j = 1. 2) C(A + B) = CA + CB (distributivnost slijeva). m. 3) (A + B)C = AC + BC (distributivnost zdesna).. 2.4. 4) α(AB) = (αA)B = A(αB) (mnoºenje proizvoda skalarom) 5) A0 = 0A = 0 (mnoºenje nula matricom). Operacija mnoºenja matrica ima sljede¢e osobine: 1) (AB)C = A(BC) (asocijativnost). 1. . x1 − x4 = k(a − d). Za matricu A kaºemo da je transponovana matrica matrice A.. onda se vr²i transpozicija matrice A tipa m × n u matricu A tipa n × m. x3 = kc... pri £emu su matrice A. Transponovana matrica Ako je data matrica A tipa m × n i ako u njoj korespondiraju¢e kolone i vrste izmijene mjesta. . 2.B i C takve da postoje navedeni proizvodi.. x2 x3 x 1 − x4 = = = k(k = 0). n). Transponovanu matricu ozna£avamo i AT .

. b ∈ K proizvoljni brojevi. Operacija transponovanja matrica ima osobine: 1. . Transponovana matrica matrice A= 1 2 3 4 −2 3 1 −1 0 1 −1 2 jeste AT = 3×4 1 −2 0 2 3 1 3 1 −1 4 −1 2 . .Matrice 71 Dakle. odnosno saglasne u slu£aju 3). . . . . ai1 am1 am2 · · · a1n · · · a2n . (AT )T = A. 2 1 k gdje su a. . . . (AB)T = B T AT . Neka je A = ajk m×p i B = bki p×n Element c ij matrice (AB)T prema relaciji (1). a matrice A i B istog tipa u slu£aju 2). Jeste o£igledno. tj. . . 2. . . AT = A = a11 a12 · · · ai1 · · · am1 a21 a22 · · · ai2 · · · am2 . .Ak )T = AT . 2. . a1n a2n · · · ain · · · amn Primjer 1.. · · · ain · · · amn . . .AT AT . p cji = k=1 ajk bki . jeste element cji matrice AB . . . Ako su A = aij m×n i B = bij n×m m×n onda je n×m (aA + bB)T = aaij + bbij = a aij + b bij n×m = aAT + bB T .. 1. 3. A= a11 a12 a21 a22 . Dokaz.. A2 . 4×3 Teorema 3.. (aA + bB)T = aAT + bB T . 3. (A1 .

tj. Po²to i elementi na glavnoj dijagonali antisimetri£ne matrice moraju zadovoljiti uslov antisimetri£nosti. Primjer 2. 0. 2. A= 0 −2 0 4 2 0 −7 5 0 7 0 0 −4 −5 0 0 i AT = 0 2 0 −4 −2 0 7 −5 0 −7 0 0 4 5 0 0 antisimetri£ne su matrice. aii = 0. 6) matrice simetri£no rasporedeni. cji jeste zbir proizvoda elemenata i-te vrste matrice B T i odgovaraju¢ih elemenata j -te kolone matrice AT pa je na osnovu denicija mnoºenja i transponovanja matrica (AB)T = B T AT . Elementi s jedne i sa druge strane glavne dijagonale (0. tj. Za kvadratnu matricu A kaºemo da je simetri£na ako je jednaka svojoj transponovanoj matrici. onda je (AB)T = AT B T . Primjer 3. Ako je za kvadratne matrice A = −AT . onda je svaka od njih antisimetri£na matrica. Prema tome. 0) simetri£ni su i jednaki ali suprotnog znaka. jer je (AB)T = (BA)T = AT B T . U tom slu£aju je: A = AT i aij = a ji . svaka od njih je simetri£na. Iz navedenog primjera vidimo da su elementi desno i lijevo od glavne dijagonale (−3.72 Osnovi linearne algebre Medutim. 0. to su oni jednaki nuli. ako su matrice A i B komutativne. Matrica A. . aij = −a ji . O£igledno. Kvadratna matrica A i njena transponovana matrica AT A= −3 5 0 5 2 1 0 1 6 i A = T −3 5 0 5 2 1 0 1 6 jednake su.

Ako su p i q negativni cijeli brojevi a A i E kvadratne matrice. Dokazati da je (∀n ∈ N) 1 1 0 0 1 1 0 0 1 n = n(n − 1) 2 0 1 n 0 0 1 1 n Tvrdenje ¢emo dokazati matemati£kom indukcijom. Teorema 4. Dokaz. p 3) E = E. formula je ta£na za svako n ∈ N. n = 0. tada je: p q p+q 1) A · A = A . formula je ta£na. Primjer 1.Matrice 73 1. Za n + 1 imamo: 1 1 0 0 1 1 0 0 1 n+1 = 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 n+1 · 1 1 0 0 1 1 0 0 1 n = 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 n+1 = 0 0 1 0 n(n − 1) 2 0 1 n 0 0 1 1 n n(n + 1) 2 n+1 1 .5. = 0 0 1 0 n(n − 1) +n 2 n+1 1 Dakle. Stepen kvadratne matrice. Formiranje matrice An nazivamo stepenovanjem matrice A. . Matri£ni polinom Stepen kvadratne matrice deni²emo na sljede¢i na£in: A = n AAn−1 . Neka je ta£na za n ≥ 1. p q pq 2) (A ) = A . Za n = 1. Neposredno slijedi iz denicije stepena kvadratne matrice i asocijativnosti mnoºenja matrica. n ∈ N E.

B= 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 jeste nilpotentna. Dokaz. = An+1 B n+1 . Kvadratnu matricu A nazivamo nilpotentnom ako postoji neki broj m > 1 za koji je Am = 0. A= −26 −18 −27 21 15 21 12 8 13 . Na osnovu osobina matri£nog mnoºenja je: (AB)n+1 = (AB)(AB)n = (AB)(An B n ) = AABAn−1 B n = . n ∈ N. Formula je ta£na za n = 1 jer je (AB)1 = AB = A1 B 1 . a ako je A2 = E nazivamo je involutivnom matricom. formula je ta£na za svako n ∈ N.74 Osnovi linearne algebre Teorema 5. tada je (AB)n = An B n . Neka je tvrdnja ta£na za n > 1. Kvadratnu matricu A = 0 za koju je A2 = A nazivamo idempotentnom. a matrica B . jeste idempotentna... . Dakle. Ako su kvadratne matrice A i B komutativne. Primjer 2 Matrica A.

tj. oduzimanje i mnoºenje kao sa odgovaraju¢im skalarnim polinomima P (x) i Q(x). od iste matrice A. Primjer 3. to je: n×n ... U ovom slu£aju matri£ni polinomi P (A) i Q(A). odrediti P (A) + Q(A) = (A2 + E) + (A + E) = A2 + A + 2E. P (A)Q(A) = Q(A)P (A). Q(x) = x + 1 i A = aij P (A) ± Q(A) i P (A)Q(A) Kako je: P (A) = A2 + E. tada matricu P (A) = an An + an−1 An−1 + . Odredili A · B ako je 2 1 0 1 1 2 −1 2 1 . formalni prelaz sa skalarnog polinoma P (x) na matri£ni polinom P (A) realizuje se pomo¢u preslikavanja xn → An (x0 = 1 → E = A0 ). Matri£nim polinomima P (A) i Q(A) moºemo uraditi operacije: sabiranje.. Q(A) = A + E.Matrice 75 Neka je P (x) = an xn + an−1 xn−1 + . + a1 A + a0 E nazivamo polinomom po matrici A ili matri£nim polinomom.. . uvijek su komutativni. O£igledno. + a1x + a0 skalarni polinom po promjenljivoj x s koecijentima iz polja K i neka su A i E kvadratne matrice istog reda. P (A)Q(A) = (A2 + E)(A + E) = A3 + A2 + A + E. P (A) − Q(A) = (A2 + E) − (A + E) = A2 − A. B= 3 1 −2 3 −2 4 −3 5 −1 [R = 03×3 ] A= 3 2 1 0 1 2 . B= 1 2 3 R: 10 8 . Ako jeP (x) = x2 + 1. Zadaci 1. Odrediti A · B − B · A ako je A= 2.

. Dokazati jednakosti: a) a b c −a a b c −a  . . gdje je + bc = 1.6. [R : p = 0]. Bilo kakav linearni poredak elemenata skupa S naziva se permutacija tih brojeva. jn ) proizvoljnu permutaciju u kojoj je j1 prvi element. n}. . a zatim dokazati jednakost An = (2 · 4n−1 − 2n−1 )A − (4n − 2n+1 )E. 1. j2 drugi element... A=  a b c d iz uslova a) A2 = E. Determinante 1.. 2.  2 + bc = 0.. i n ≥ 3. . a p = (j1 .  R : a) A = ±E i A =   b) A = 5.. B= 1 1 4 −1 vaºi (A + B)2 = A2 + B 2 . gdje je a a2 cos x − sin x sin x cos x n = cos nx − sin nx sin nx cos nx . gdje je E jedini£na matrica tre¢eg reda..76 Osnovi linearne algebre 3. Ozna£imo p0 = (1. b) A2 = 0.  . 2. Pojam determinante Neka je dat skup S = {1.6. Data je matrica 1 0 0 1 0 1 0 1 0 A= gdje je p realan parametar. 3 −3 2 −1 5 −2 −1 3 p Odrediti vrijednost parametra p tako da bude A2 − 6A + 8E = 0.1. b) An = An−2 + A2 − E gdje je A = 6. itd.. n) osnovnu permutaciju.. j2 . Odrediti matricu 1 −1 2 −1 . . Ukupan broj permutacija od n elemenata je n! Ako u jednoj permutaciji izmijenimo mjesta dva elementa. Dokazati da za matrice A= 4.

broj sabiraka iznosi n! Ovako denisan broj D nazivamo determinantom reda n matrice A ili. Broj inverzija je j = 6. . . j2 .. 3).. Takvih proizvoda ima ukupno n! Svaki od njih sastoji se od n mnoºitelja oblika a1j1 a2j2 . 3). i (4... tj. Permutacija p je parna ako je j paran broj. jn ] . jn ] jedna od permutacija brojeva 1. (5. Determinantu reda n obiljeºavamo det A = |(aij )n | = n a11 a12 · · · a21 a22 · · · . ... Kvadratnoj matrici n-tog reda A = aij n×n pridruºimo broj D denisan zbirom n! D= j=1 (−1) j n n! aij = j=1 i=1 (−1) a1j1 a2j2 . j2 . i obrnuto. determinantom reda n.. 2. Ako u parnoj permutaciji dva elementa izmijenjaju svoja mjesta. Odrediti parove inverzije permutacije p = (2. . 1). gdje je p = [j1 . permutacija postaje neparna. .anjn . (5. 1. Ako permutacija p nema inverzija pisa¢emo da je j = 0. Primjer 1. A= a11 a12 · · · a21 a22 · · · . Neka je (jk . n}. Broj sabiraka jednak je broju svih permutacija skupa {1... 5.. Ukupan broj inverzija permutacije p ozna£imo j = [j1 .. 4. Ako je jk > jr . jn ] broj inverzija permutacije p. . 1). . Dakle. an1 an2 · · · a1n a2n ann = D. an1 an2 · · · a1n a2n . 3)...anjn . 2. tada se kaºe da par (jk .. p je parna inverzija. . ann n×n Od elemenata matrice A obrazujemo proizvode tako da svaki od njih sadrºi jedan i samo jedan element iz svake vrste i svake kolone matrice A. (4.. kra¢e. jr ) bilo koji par elemenata permutacije p u kome se jr nalazi desno od jk u permutaciji p. jr ) obrazuje jednu inverziju u permutaciji p.Matrice 77 onda se takav postupak naziva transpozicija. .. Neka je data kvadratna matrica A. n. transpozicija mijenja parnost permutacije. Parovi koji obrazuju inverziju su: (2. . 4).. (5.. j2 .. j gdje je j = [j1 . 1). a neparna ako je j neparan broj.

a2n−1 . . ispred sabiraka je znak +.. 3) 0 (1. determinantu drugog reda izra£unavamo kada od proizvoda elemenata glavne dijagonale oduzmemo proizvod elemenata sporedne dijagonale. j j = [j1 . 2) (3. an−12 . ... a ako je neparan. Osnovna permutacija ima znak +. tj. Kako je p j to je (1. an1 sporednu dijagonalu determinante D koja pripada matrici A = aij n× n.. det A = D = a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 (−1) a1j1 a2j2 a3j3 . Dakle. 3.. a elementi a1n . 2.. znak −.. Determinantu det A matrice A = [aij ]2·2 moºemo denisati kao broj a11 a22 − a12 a21 . det A = D = aij 2 2 = a11 a12 a21 a22 = a11 a22 − a12 a21 . Dakle. Primjer 3.. 1) 2 3 D = a11 a22 a33 − a11 a23 a32 − a12 a21 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32 − a13 a22 a31 .78 Osnovi linearne algebre Ako je broj inverzija odgovaraju¢e permutacije paran. 2. 2) (2. n) rasporedene u n vrsta i n kolona nazivamo elementima determinante matrice A.anjn j nazivamo polinomom determinante.. 1. . 1) 2 (3. ann obrazuju glavnu dijagonalu. Brojeve aij (i. 3. = 1 · 4 − 3 · 2 = −2. j = 1. j3 ] . Primjer 2. 1.. Izra£unati vrijednost det A matrice A = det A = D = 1 2 3 4 1 2 3 4 . Elementi a11 . 3) 1 1 (2.. Odrediti determinantu matrice A= a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 = p . . j2 . determinanta D je polinom od n! £lanova pa p (−1) a1j1 a2j2 . 2. a22 .

.2.. jn ) svede na osnovnu.. Teorema 2.anjn . ... det A = Dokaz. . Ako u det AT uzmemo da je bij = aji (i.aiji .. n). . an1 an2 · · · a11 a21 · · · a12 a22 · · · . tj. . tada ¢e..ajjk . i2 ..bnjn = (−1) aj11 aj22 . Njena pripadaju¢a determinanta je det A = D = a11 a12 · · · a21 a22 · · · . Ako se transponuju £inioci proizvoda S s ciljem da se permutacija (j1 . .. dobi¢emo j S = (−1) a1i1 a2i2 . 2. . Transpozicija determinante ne mijenja vrijednost determinante. tada je det A = 0. pri £emu je permutacija (i1 .6.. Teorema 1. . .. j j Neka je S = (−1) aj11 aj22 .. in ) istovremeno parne ili neparne ²to zna£i da je (−1) = (−1) . Operaciju dobijanja determinante det AT iz det A nazivamo transpozicijom determinante. .. Ako su u matrici A elementi jedne vrste (kolone) jednaki elementima neke druge vrste (kolone).. to su permutacije (j1 . ... i2 . det AT .. j2 . . na osnovu denicije determinante. . in ) tim istim transpozicijama dobijena iz osnovne. Neka su u matrici A = aij n × n jednaki i-ta vrsta i k -ta vrsta... . ann Determinantu det AT = D = nazivamo transponovanom determinantom determinante det A. . = ain = akn. Osobine determinanata Neka je data kvadratna matrica reda n.. Po²to svaka transpozicija mijenja parnost permutacije.. A = aij n×n . tj. ..anin £lan polinoma determinante det A pa je det A = det AT . neka je ai1 = ak1 = ai2 = ak2 = .. biti: det AT = D = p j (−1) b1j1 b2j2 .anin . a1n a2n · · · a1n a2n ... j2 .Matrice 79 1.. ann an1 a2n .ajnn bilo koji £lan polinoma determinante D . . Dokaz. j = l.. Otuda zaklju£ujemo da je i S = (−1) a1i1 a2i2 . . Uzet ¢emo proizvoljan £lan polinoma determinante det A: j (1) S = (−1) a1j1 a2j2 ..... .. jn ) i j i (i1 ... .ajnn . .

.... ²to zna£i da se mijenja i znak determinante det A.anjn = λ j p (−1) a1j1 .. izrazi (1) i (2) su jednaki po apsolutnoj vrijednosti.anjn = λ det A. koje se razlikuju od det A. . jer i-tu vrstu determinante det A1 obrazuju elementi bij . to je p (−1) a1j1 . Na osnovu teoreme 1 slijedi da tvrdnja vaºi i u slu£aju jednakosti dvije kolone matrice A. tada je det A = 0.. a njena apsolutna vrijednost ostaje nepromijenjena. a i-tu vrstu determinante det A2 obrazuju elementi cij .anjn = (−1)j a1j1 .ji .aiji . Posljedica.. Ako su elementi i-te vrste determinante det A. Determinanta det A se mnoºi brojem tako da se svaki element jedne i samo jedne vrste (kolone) pomnoºi tim brojem.aijk .(λaiji ).. j = p .. £lan: S = (−1) a1j1 ..jk ..ji .... j2 .......... to su ove dvije permutacije razli£ite parnosti pa su izrazi (1) i (2) suprotnog znaka te se £lanovi (1) i(2) polinoma determinante det A medusobno potiru.jn dobija iz permutacije j1 ....biji . Kako je aiji = ajji i ajjk = aijk . tada determinanta mijenja znak. U tom slu£aju se mijenja parnost permutacije (j1 .aiji . Teorema 5.anjn polinoma determinante odgovaraju¢i elementi tih vrsta medusobom mijenjaju mjesta.anjn + j j p p (−1) a1j1 .... Kada dvije vrste (kolone) u determinanti det A medusobno promijene mjesta... oblika aij = bij + cij .... Vrijednost determinante det A u kojoj su svi elementi jedne vrste (kolone) jednaki nuli jednaka je nuli.anjn ...jk . samo po i-toj vrsti. jn ).jk . Po²to se u svakom £lanu determinante det A nalazi samo po jedan element i-te vrste.jn transpozicijom elemenata ji i jk .. determinanta det A jednaka zbiru determinanata det A1 + det A2 ..(biji + ciji ). j Kao neposredna posljedica teorema 2 i 3 jeste sljede¢a osobina determinante det A: Posljedica.anjn = det A1 + det A2 .. Dokaz. Ako dvije vrste (kolone) determinante det A medusobno promijene mjesta... Budu¢i da se permutacija j1 . j (2) gdje je j broj inverzija u permutaciji j1 .: det A = 0 Teorema 4..80 Osnovi linearne algebre Polinom determinante det A sadrºi. Dokaz.jn . Na osnovu denicije determinante slijedi da je det A = p (−1) a1j1 .. odnosno mijenja se znak £lana S . takode. tada je Dokaz. To se de²ava sa svim £lanovima polinoma determinante det A pa je det A = 0. Neka su elementi i-te vrste determinante det A pomnoºeni brojem λ. j onda u svakom £lanu S = (−1) a1j1 .. tj.. Ako su odgovaraju¢i elementi dviju vrsta (kolona) determinante det A proporcionalni.ciji ..... Teorema 3.ajji ...anjn = (−1) a1j1 ..ji ..

Matrice 81 Analogno dokazujemo da vaºi i jednakost det A = a11 · · · a21 · · · . . tj. nazivamo vrijedno²¢u determinante. kolona puta kolona ili kolona puta vrsta. Uzastopnom primjenom teoreme 6 dolazimo do sljede¢eg tvrdenja: linearna kombinacija drugih vrsta (kolona) determinante det A. Teorema 7. Teorema 9. to se i sa determinantama mogu raditi sve matemati£ke operacije. Teorema 6. . pa je i determinanta det A jednaka nuli. a zatim ih sabrati. . Dokaz. Zbog osobine det A = det AT determinante ne moramo mnoºiti kao matrice. Po²to se determinanta deni²e kao jedan broj. onda je determinanta det A = 0. Dokaz. 1 pri £emu je: . Determinanta proizvoda dviju kvadratnih matrica A i B istog reda jednaka je proizvodu determinanata tih matrica. . ve¢ moºemo mnoºiti vrstu puta vrstu. koji pridruºujemo kvadratnoj matrici. . . det(AB) = det A det B. an1 · · · b1i + c1i · · · b2i + c2i · · · bni + cni · · · b1i · · · b2i · · · bni · · · a1n a2n ann a1n a2n ann a11 · · · a21 · · · . Ako se toj vrsti doda upravo ta linearna kombinacija samo sa suprotnim znakom. Broj det A koji na osnovu odgovaraju¢eg pravila nalazimo iz elemenata matrice A. Dodati i-tu vrstu k -toj vrsti determinante det A zna£i zamijeniti elemente k -te vrste zbirovima odgovaraju¢ih elemenata i-te i k -te vrste. Vrijednost determinante det A se ne mijenja ako se jednoj vrsti (koloni) doda Teorema 8. Obrazovati linearnu kombinaciju vrsta (kolona) determinante det A zna£i pomnoºiti te vrste (kolone) proizvoljnim realnim brojem. odnosno iz elemenata determinante D. an1 · · · a11 · · · a21 · · · . tada se svi njeni elementi svode na nulu. Zavisno na koji na£in mnoºimo determinante imamo da je |cij |n = det(AB) = det A det B. Ako je jedna vrsta (kolona) determinante det A linearna kombinacija drugih vrsta (kolona). an1 · · · c1i · · · c2i · · · cni · · · a1n a2n ann = + = det A1 + det A2 . Ova teorema je posljedica teorema 3 i 5. Vrijednost determinante det A se ne mijenja ako sve elemente bilo koje vrste (kolone) pomnoºimo realnim brojem i dodamo ih odgovaraju¢im elementima neke druge vrste (kolone) determinante det A.

cij = 2. 1. cij = n Osnovi linearne algebre aik bkj aik bjk aki bkj aki bjk (vrsta puta kolona). Izra£unavanje vrijednosti determinanata Minor i kofaktor n×n Neka je data matrica A = aij i odgovaraju¢a determinanta det A = D. ai2 · · · aij · · · a2j · · · aij ··· an1 a2n ain ann an1 an2 · · · anj · · · Uo£imo elemenat aij koji se nalazi u presjeku i-te vrste i j -te kolone. (kolona puta vrsta). Preostale vrste i kolone determinante D. . j) i ozna£avamo je Mij . Izra£unati proizvod determinanti A= a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 iB= b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33 A·B = a11 b11 + a12 b12 + a13 b13 a11 b21 + a12 b22 + a13 b23 a11 b31 + a12 b32 + a13 b33 a21 b11 + a22 b12 + a23 b13 a21 b21 + a22 b22 + a23 b23 a21 b31 + a22 b32 + a23 b33 a31 b11 + a32 b12 + a33 b13 a31 b21 + a32 b22 + a33 b23 a31 b31 + a32 b32 + a33 b33 U ovom slu£aju smo mnoºili vrste jedne sa vrstama druge determinante.3.. 3. . 2. k=1 n k=1 n k=1 n k=1 Primjer 4. uz zadrºavanje postoje¢eg redoslijeda. ²to zapisujemo aij ↔ Mij (i. Dakle.. .1.6. nazivamo minorom ili subdeterminantom elementa aij ili mjesta (i. 1. Izostavimo i-tu vrstu i j -tu kolonu u £ijem se presjeku on nalazi. Determinantu. (kolona puta kolona). (vrsta puta vrsta).6. cij = 4..82 1. svakom elementu aij odgovara minor Mij . koju dobijamo iz determinante D izostavljanjem i-te vrste i j -te kolone. n) . cij = 3. j = 1. ai1 . D= a11 a21 · · · a12 a22 · · · . . . obrazuju determinantu (n − 1) reda.3.

Teorema 10. ²to ¢emo pokazati u narednom primjeru. 2. nazivamo kofaktorom ili algebarskim komplementom elementa aij ili mjesta (i.. + − + = M13 .2. ƒinjenicu da su kofaktor Aij i minor Mij jednaki brojevi.. ... Vrijednost determinanata U op²tem slu£aju vrijednost determinante izra£unavamo metodom razvijanja determinante po elementima bilo koje vrste ili kolone... odnosno suprotni brojevi moºemo izraziti u obliku kvadratne tablice znakova (+) i (−) koji odgovaraju parnom. 2. 3. n) (1) (2) j=1 n i=1 . n) aij Aij (j = 1. 2. onda je a31 a32 a33 = M11 . .6.. .Matrice i+j 83 Broj (−1) Mij . . tj. 3. Ako je zbir indeksa paran broj. odnosno neparnom zbiru indeksa. 1. Su²tina navedene metode sastoji se u tome da izra£unavanje vrijednosti determinante n-tog reda svodimo na izra£unavanje vrijednosti n determinanata (n − 1) reda. 2. i+j Aij = (−1) Mij (i.. ako je i+j = 2k +1(k = 1. ako je i + j = 2k (k = 1. (Laplasov razvoj) Determinanta D reda n jednaka je zbiru proizvoda elemenata ma koje vrste (kolone) i odgovaraju¢ih kofaktora.. a ako je zbir indeksa neparan broj. j = 1. 2. tj.).)... Determinanti D odgovara tablica znakova Na sli£an na£in moºemo formirati tablicu znakova koja odgovara determinanti bilo kojeg reda. Neka je D= 1+1 a11 a12 a13 a21 a22 a23 . onda je Aij = −Mij . tj. D= D= n aij Aij (i = 1. . A12 = (−1) 1+3 1+2 A11 = (−1) a22 a23 a32 a33 a21 a23 a31 a33 = −M12 ..3.. koji obiljeºavamo Aij . Dakle. tada je Aij = Mij . Ovaj razvoj determinante nazivamo Laplasovim razvojem. A13 = (−1) a21 a23 a31 a33 + − + − + − . j). n). itd. determinante (n − 1) reda svodimo na izra£unavanje determinanti (n − 2) reda i taj postupak ponavljamo sve dok ne dodemo do determinanti drugog reda.

na primjeru determinanti drugog i tre¢eg reda. Polinom determinante moºemo napisati u obliku D = a11 (a22 a33 − a23 a32 ) − a12 (a21 a33 − a23 a31 ) + a13 (a21 a32 − a22 a31 ). tada je det A = D = a11 a12 a13 a21 a22 a23 . 2. a32 a33 a21 a22 a31 a32 A12 = (−1) 1+2 a21 a22 . 2 D = a11 A11 − a21 A21 = ai1 Ai1 i=1 jer su A11 = M11 = a22 i A21 = −M21 = −a21 kofaktori elemenata prve kolone. Laplasov razvoj determinante tre¢eg reda po elementima i-te vrste je: det A = D = a po elementima j -te kolone je: 3 aij Aij . a31 a32 a33 Determinantu tre¢eg reda napisa¢emo u obliku zbira D = a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21 a32 − a13 a22 a31 − a11 a23 a32 − a12 a21 a33 . i=1 . Neka je data matrica A = aij 3×3 . tj. a31 a33 1+3 kofaktori elemenata prve vrste. Dakle. i = 1. 3.84 Osnovi linearne algebre Provjeri¢emo teoremu 10 za slu£aj n = 2 i n = 3. 2. j = 1. a a a a a a D = a11 22 23 − a12 21 23 + a13 21 22 = a32 a33 a31 a33 a31 a32 = a11 M11 − a12 M12 + a13 M13 = gdje su 3 (−1) 1+j a1j M1j = 3 a1j A1j . Posmatrajmo matricu A = aij 2×2 odgovaraju¢u determinantu: det A = D = odnosno a11 a12 a21 a22 = a11 a22 − a21 a12 . Determinantu smo razvili po elementima prve vrste (i = 1). To smo mogli u£initi po elementu bilo koje vrste (kolone). j=1 j=1 A11 = (−1) A13 = (−1) 1+1 a22 a23 . j=1 det A = D = 3 aij Aij . tj. 3.

tada je det A = aij Aij . Tako ¢emo dobiti 1 2 4 D=3 2 3 6 .Matrice 85 Primjer 1. treba iskoristiti i njene osobine. tada je vrijednost determinante jednaka proizvodu elemenata u toj vrsti (koloni) koji je razli£it od nule i odgovaraju¢eg kofaktora. 0 1 1 Dobijenu determinantu tre¢eg reda razvi¢emo po elementima tre¢e kolone. 6 3 Kako druga vrsta ima najve¢i broj nula. Na primjer. Ako od elemenata tre¢e kolone dobijene determinante D oduzmemo odgovaraju¢e elemente druge kolone pomnoºene sa dva i ako od elemenata druge kolone oduzmemo odgovaraju¢e elemente prve kolone. pa je D =3·1 1 1 2 1 = 3(1 − 2) = −3. Iz teoreme 10 proizlaze posljedice zna£ajne za brzo izra£unavanje vrijednosti determinante. . Izra£unati vrijednost determinante D= 3 4 3 1 2 1 0 5 7 primjenom Laplasovog razvoja. ako je neki element aij = 0. Izra£unati vrijednost determinante D= 1 0 2 0 1 3 2 1 2 0 3 1 4 0 . Ako determinanta n-tog reda ima u jednoj vrsti (koloni) n−1 nula-element. to ¢emo do rezultata najbrºe do¢i ako determinantu D razvijemo po elementima druge vrste. Razvi¢emo determinantu D po elementima prve kolone D=3 4 3 4 3 2 1 +0 −1 2 1 5 7 5 7 = 3(14 − 5) − 1(28 − 15) = 14. Primjer 2. dobi¢emo 1 1 0 D=3 2 1 0 . Posljedica 1. 0 1 3 Kada izra£unavamo vrijednost determinante.

n = 1 · 2 · 3. 0 0 0 . 2n ... a1n a2n a3n .n = n!....86 Osnovi linearne algebre Posljedica 2. .. 0 . Dakle..... . Primjer 4. 0 2 2 0 . 2n ...... . .... . ... . n−1 .. .......... . Vrijednost determinante trouglaste matrice jednaka je proizvodu elemenata sa glavne dijagonale matrice: D= a11 a12 a13 0 a22 a23 0 0 a33 . 0 0 2 1 0 0 0 −1 Na osnovu posljedice 1 je 1 2 −3 D = (−1) 0 −3 4 0 0 2 = (−1) · 2 1 2 0 −3 = (−1) · 2 · (−3) · 1 = 6... Primjer 3....... Kao posljedica teoreme 2 i teoreme 10 je tvrdenje: . vrijednost determinante D mogli smo direktno izra£unati mnoºenjem elemenata glavne dijagonale. n−1 −1 −2 0 . −(n − 1) n n n ..ann . 0 −1 −2 −3 . ann = a11 a22 a33 . dobijamo D= 1 0 0 .... ... .... −1 −2 −3 . Izra£unati vrijednost determinante D= 1 2 −3 1 0 −3 4 −1 ... 0 3 6 3 . n−1 −1 0 3 .. n . Izra£unati vrijednost determinante 1 2 3 .. .. .. n n D= Dodavanjem prve vrste ostalim vrstama..

ako je k = j Vrijednost determinante tre¢eg reda moºemo odrediti i Sarusovim pravilom. 0. ako je k = i odnosno n aik Aij = i=1 D. −3 4 6 2 3 4 −2 1 −2 −3 4| 2 3| = 2 1| −3 · 3 · (−2) + 4 · 4 · 2 + 6 · 2 · 1 − (−2) · 3 · 6 − 1 · 4 · (−3) − (−2) · 2 · 4 = 62. ako je k = j . to se £esto koristimo rekurzivnim na£inom izra£unavanja vrijednosti determinanata. Neka je A = (aij )n×n tada je n akj Aij = j=1 D.Matrice 87 Teorema 11. 0. Proizvodi elemenata dijagonala paralelnih sa glavnom dijagonalom bi¢e pozitivno ozna£eni. Kako je izra£unavanje vrijednosti determinante n-tog reda dug proces. a onda se obrazuju proizvodi elemenata koji leºe na dijagonalama. −2 1 −2 Vrijednost deteminante ¢emo izra£unati primjenom Sarusovog pravila. Sarusovo pravilo se sastoji u tome da se determinanti dopi²u prva i druga kolona determinante. Sarusovo pravilo primjenjuje se jedino na determinantama tre¢eg reda. ako je k = i . Algebarski zbir svih proizvoda ima¢e vrijednost determinante tre¢eg reda. . Izra£unati vrijednost determinante D= −3 4 6 2 3 4 . a proizvodi elemenata dijagonala paralelnih sa sporednom dijagonalom bi¢e negativno ozna£eni. Primjer 5.

biti jednaki nuli.88 Osnovi linearne algebre Postupak rekurzivnog izra£unavanja vrijednosti determinanata zasnovan je na osobinama determinanata i posljedici 1.. itd. U izvjesnim slu£ajevima izra£unavanje vrijednosti determinante D izvodi se pomo¢u rekurentnih formula.. reda sve dok se ne dode u situaciju da se izra£unavanje determinante D svede na izra£unavanje jedne determinante drugog reda. Na osnovu osobine 8 datu determinantu D moºemo transformisati u determinantu D u kojoj ¢e svi elementi u koloni. Primjenjuju¢i posljedicu 1. budu jednaki nuli.i potom ¢emo na tranformisanu determinatu primijeniti posljedicu 1 £ime ¢emo dobiti determinantu tre¢eg reda koju ¢emo transformisati tako da svi elementi tre¢e vrste izuzev elementa a31 = −1. D = 1 −1 2 −2 2 3 1 0 −2 1 −2 1 −1 0 1 2 ·(−2)·2·1 = 1 −1 2 −2 0 5 −3 4 0 −1 2 −3 0 −1 3 0 12 4 −1 −3 5 −3 4 2 −3 = 1 · −1 −1 3 0 = 5 12 4 = 1 · −1 −1 −3 −1 0 0 = 1 · (−1) = −1 · (−36 + 4) = 32. Ovaj postupak se nastavlja na determinanti (n − 1). Primjer 6. Izra£unaµi vrijednost determinante 1 −1 2 −2 2 3 1 0 −2 1 −2 1 −1 0 1 2 D= Datu determinantu transformisa¢emo tako da svi elementi prve kolone izuzev a11 = 1 budu jednaki nuli. izuzev odabranog elementa. Primjer 7. (n − 2). izra£unavanja date determinante direktno se svode na izra£unavanje vrijednosti jedne determinante niºeg reda za jedan. Izra£unati vrijednost determinante 2 1 0 ··· 0 0 1 0 0 ··· 0 0 2 1 0 ··· 0 0 1 2 1 ··· 0 0 ··· ··· ··· ··· ··· ··· 0 0 0 ··· 2 1 0 0 0 ··· 1 2 Dn = (1) . . odnosno vrsti u kojoj to ºelimo.

V (x1 ... . 1..6.... . Teorema 12.4.. D2 = Iz formule (2) slijedi: 2 1 = 3.Matrice 89 Determinantu Dn razvijamo po elementima prve vrste. Dobi¢emo da je 1 0 Dn = 2Dn−1 − · · · 0 0 1 0 ··· 0 0 2 1 ··· 0 0 ··· ··· ··· ··· ··· 0 0 ··· 2 1 0 0 ··· 1 2 Ako determinantu n − 1 reda na desnoj strani razvijemo po elementima prve kolone.. Neposrednim kori²¢enjem relacije (1) izra£unajmo D1 i D2 : (2) D1 = |2| . .). xn ) = 1≤j<i≤n . Vandermondeova determinanta Determinanta 1 1 x1 x2 x2 x2 2 1 V (x1 . (∀n ∈ N) Dn = n + 1. dobi¢emo rekurentnu formulu Dn = 2Dn−1 − Dn−2 (n = 2. 3.. . xn ) = ··· ··· xn−2 xn−2 1 2 xn−1 xn−1 1 2 Π (xi − xj ). ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1 xn x2 n ··· n−2 xn xn−1 n naziva se Vandermondeova determinanta. D4 = 2D3 − D2 = 5. D5 = 2D4 − D3 = 6.. 1 2 D3 = 2D2 − D1 = 4. x2 . Pretpostavimo da je Dn = n + 1 za n ≥ 1 Primjenom matemati£ke indukcije. tj. x2 . nalazimo da je Dn+1 = 2Dn − Dn−1 = 2(n + 1) − n = n + 2.

. x3 . xn ). imamo V (x2 . . xn ) = 1 1 0 x2 − x1 0 x2 − x2 x1 2 ··· ······ 0 xn−2 − xn−3 x1 2 2 0 xn−1 − xn−2 x1 2 2 ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1 xn − x1 x2 − xn x1 n ······ n−2 n−3 xn − xn x1 n−1 n−2 xn − xn x1 Razvijanjem prethodne determinante po elementima prve kolone i izvla£enjem zajedni£kih faktora: (x2 − x1 ) iz prve kolone..... ... Mnoºe¢i ovako dobijene rezultate dobi¢emo da je V (x1 .. . x2 . x4 ... Nastavljaju¢i dalje. osim posljednje.. xn ) = xn − xn−1 . Primjenjuju¢i na V (x2 .(xn − x1 )V (x2 . xn ).. x2 . (xn − x1 ) iz posljednje.(xn − x1 )(x3 − x2 ). 1≤j<i≤n Primjer 8. xn ) = (x2 − x1 )(x3 − x1 ).. Razviti determinantu 1 x1 x2 1 D = 1 x2 x2 . pomnoºi sa −x1 i redom dodaju i + 1-oj vrsti... 2 1 x3 x2 3 Ovo je Vandermondeova determinanta. . xn ) isti postupak. x2 .imamo V (x1 . x3 ...... . x3 . xn ) = (x2 − x1 )(x3 − x2 ). (x3 − x2 ) iz druge... . pa je D = 1 x1 x2 1 1 x2 x2 2 1 x3 x2 3 = 1 x1 x2 1 2 0 x2 − x1 x2 − x2 1 0 x3 − x1 x2 − x2 1 3 1 x2 + x1 1 x3 + x1 = x2 − x1 x2 − x2 1 2 x3 − x1 x2 − x2 1 3 = = (x2 − x1 )(x3 − x1 ) = (x2 − x1 )(x3 − x1 )(x3 − x2 ).. xn ) = (x3 − x2 ).90 Osnovi linearne algebre Dokaz. ..(xn − x2 )V (x3 . dobi¢e se V (x1 ... (xn − xn−1 ) = Π(xi − xj ). ... ... na kraju dobijamo V (xn−1 . Ako se svaka i-ta vrsta...

gdje je E jedini£na matrica. . Matricu A. an1 an2 · · · ann . 2. k ∈ Z . Rije²iti jedna£inu π sin x cos x sin x + a π sin x + cos x sin x a 1 a 1−a = (1 − 2t cos ϕ + t2 ) sin ϕ. pa je AA−1 = A−1 A = E.7. Inverzne matrice Neka je data kvadratna matrica A = ||aij ||n×n . za koju je det A = 0. tj. Ako se algebarski komplement elementa aij kvadratne matrice a11 a22 · · · a1n a21 a22 · · · a2n A= . 6 1. Za kvadratnu matricu X kaºemo da je inverzna matrica matrice A ako je An×n · Xn×n = Xn×n · An×n = En×n . Izra£unati determinantne a) 3 5 1 1 4 2 2 0 −1 [R : 5] . ako je det A = det A = 0. b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [R : 0] . √ 2−2 = 4 R:x=± π + 2kπ.Matrice 91 Zadaci 1. ··· . Inverznu matricu matrice A ozna£avamo sa A−1 . onda za matricu A kaºemo da je regularna ili nesingularna. Ako je det A date kvadratne matrice A razli£ita od nule. tj: AX = XA = E. nazivamo singularnom (neregularnom) matricom. Dokazati jednakost 1 t t2 a) cos nϕ cos(n + 1)ϕ cos(n + 2)ϕ sin nϕ sin(n + 1)ϕ sin(n + 2)ϕ 3.

A23 = − = −1. A32 = − 1 2 1 1 = 1. 1 3 0 1 = −1. = 5. Na¢i adjungovanu matricu matrice A. tada matricu adj A = adj aij = A∗ = A11 A12 ··· A1n A21 A22 ··· A2n ··· ··· ··· ··· An1 An2 ··· Ann nazivamo adjungovanom matricom matrice A i ozna£avamo je adj A ili A∗ . Dokaºimo da je AA∗ = det A · E . A31 = 1 0 0 1 1 2 0 3 = 1. ako je A= −1 1 2 1 0 3 0 1 1 Algebarski komplementi Aij elemenata aij matrice A su: A11 = A22 = A33 = 0 3 1 1 −1 2 0 1 −1 1 1 0 = −3. gdje je E jedna£ina matrica reda n. Ako je A∗ adjungovana matrica matrice A. Teorema 1. A21 = − = 3.92 Osnovi linearne algebre obiljeºi Aij . 2. U kvadratnoj matrici A zamijeniti elemente odgovaraju¢im kofaktorima pa tako dobijenu matricu transponovati. Determinantu matrice adj A nazivamo adjungovanom determinantom matrice A. A13 = = 1. prema 1). Formiranje matrice adj A moºe biti izvedeno na dva na£ina: 1. A12 = − = −1. tada je AA∗ = A∗ A = det A · E. U transponovanoj matrici AT matrice A elemente zamijeniti odgovaraju¢im kofaktorima Primjer 1. . −1 1 0 1 −1 2 1 3 pa je. A = ∗ −3 −1 1 1 −1 1 3 5 −1 T = −3 1 3 −1 −1 5 1 1 −1 .

A regularna matrica i pri tome je Teorema 4. slijedi da je det(A · A−1 ) = det A · det A−1 = det E = 1. tada je det A∗ = (det A)n−1 . det A Dokaz. Prema Laplasovoj pokazati da se matrica det A teoremi o razvoju determinante i njenoj posljedici je: ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + · · · ai1 Aj1 + ai2 Aj2 + · · · + ain Ain = det A i + ain Ajn = 0. Primjenom Laplasovih obrazaca n aki Aij = Ai1 · · · Ai2 · · · Ain · · · = det A · j=1 D. n ≥ 2.Matrice 93 Dokaz. slijedi da je det(A · A∗ ) = det(det A · E). Ako je det A = 0. tj. Ako matrica A ima inverznu matricu A−1 . za i = j. dovoljno je 1 · A∗ pona²a kao inverzna matrica matrice A. Ako je A kvadratna matrica reda n. Teorema 2. tada je det A · det A∗ = (det A)n . pa je det A = 0 i det A−1 = 0. . ²to zna£i da je matrica A regularna. k = i n A · A∗ = ··· ··· ··· ak1 ak2 · · · ··· ··· ··· ··· akn ··· 0 0 ··· ··· ··· = akj Aij = j=1 = det A 0 ··· 0 det A · · · 0 0 ··· det A 1 0 ··· 0 1 ··· 0 0 ··· 0 0 1 = det A · E. k = i nalazimo 0. Dokaz. det A∗ = (det A)n−1 . tada iz AA−1 = E . Obrnuto. Teorema 3. Sli£no se dokazuje i jednakost A∗ A = det A · E. Na osnovu teoreme o determinantama proizvoda matrica i jednakosti det(det A · E) = (det A)n · det E = (det A)n . det A det A∗ = (det A)n . Kvadratna matrica A = aij n×n ima inverznu matricu A−1 ako i samo ako je A−1 = 1 · A∗ .

Tada je X = XE = X(AY ) = (XA)Y = EY = Y. Na¢i inverznu matricu matrice A= 1 1 2 1 −2 0 2 1 2 . je: Dokaz.94 odnosno Osnovi linearne algebre  a11  a21   ··· an1 a12 a22 ··· an2   A11 A21 · · · An1 a1n  A12 A22 · · · An2  1 a2n  · · · · ·  det A  · · · · · · · · · · · · A1n A2n · · · Ann ann   det A 0 ··· 0 1  0 det A · · · 0    = E. to inverzna matrica date matrice postoji i A = ∗ −4 0 4 −2 −2 2 5 1 −3 −4 0 4 −2 −2 2 5 1 −3 . Kako je det A = 4. Svaka regularna matrica ima jedinstvenu inverznu matricu. = ··· ··· ···  det A  · · · 0 0 · · · det A ··· ··· ··· ···   =  Teorema 5. inverznu matricu matrice A= Matrica X = 1 3 2 4 . tada AX = XA = E i AY = Y A = E. ako je 1 3 2 4 x11 x12 x21 x22 = 1 0 0 1 . Odrediti. Primjer 2. x11 x12 x21 x22 inverzna je matrici A. prema deniciji. . pa je A−1 = 1 1 · A∗ = · det A 4 = −1 0 1 1 1 1 − − 2 2 2 5 1 3 − 4 4 4 . Pretpostavimo da regularna matrica A ima dvije inverzne matrice X i Y . Primjer 3.

x12 = 1. x12 = . dobijamo (1) (2) (AB)−1 · (AB) · (B −1 · A−1 ) = (AB)−1 E. Dokaz. i (B −1 · A−1 )(AB) = B −1 · (A−1 · A)B = B −1 · E · B = E. odakle. (AB)−1 = B −1 A−1 . Ako su A i B regularne kvadratne matrice istog reda. to je det(AB) = 0 pa je matrica AB regularna matrica. . Iz £injenice da je A.Matrice 95 odnosno x11 + 3x21 x12 + 3x22 2x11 + 4x21 2x12 + 4x22 = 1 0 0 1 . 2 2 −2 3 2 1 1 − 2 pa je X= . Kako je na osnovu pretpostavke det A = 0 i det B = 0 i det(AB) = det A det B . 3 1 x11 = −2. dobijamo sistem jedna£ina x11 + 3x21 x12 + 3x22 2x11 + 4x21 2x12 + 4x22 £ije je rje²enje = = = = 1 0 0 1. ²to je trebalo dokazati. Ako jednakost (1) pomnoºimo slijeva sa matricom (AB)−1 . Isti rezultat dobijamo ako podemo od jednakosti (2). tada je matrica A · B (AB)−1 = B −1 A−1 . Tada imamo (AB)(B −1 A−1 ) = A(B · B −1 )A−1 = AEA−1 = AA−1 = E. x22 = − . na osnovu denicije jednakosti matrica.B regularna matrica proizlazi da postoji matrica (AB)−1 . regularna matrica i vrijedi jednakost Teorema 6. Odavde slijedi odnosno E(B −1 · A−1 ) = (AB)−1 .

Matricu X .. jedna£ina A + X = B ima jedinstveno rje²enje X = B − A.96 Osnovi linearne algebre Ovu teoremu moºemo pro²iriti i na proizvod od vi²e regularnih matrica. tada je i njena transponovana matrica A regularna matrica i vrijedi jednakost (AT )−1 = (A−1 )T . njihov proizvod je regularna matrica i vrijedi jednakost −1 (A1 . Rje²avanje ove jedna£ine je matrica X istog tipa kao i matrice A i B . dobijamo (A−1 )T = (AT )−1 .. . A2 . . Dokaz. tj . AX = B.. to je matrica AT regularna matrica i ima inverznu matricu (AT )−1 . n−1 2 1 Teorema 7. Iz jednakosti AA−1 = E transponovanjem dobijamo: (AA−1 )T = E T . Ako je matrica A regularna. a zadovoljavaju jedna£ine (1). Do njega se dolazi na sljede¢i na£in: A+X A + X + (−A) A + (−A) + X 0+X = = = = B. Dakle. ako su A1 ... tj. An )−1 = An A−1 . £ije dimenzije zavise od datih matrica. B + (−A).X = B − A. . B − A. Jedna£ina A + X = B ima smisla samo ako su matrice A i B istog tipa. A2 . 1..8.. nazivamo rje²enjem matri£nih jedna£ina (1). (A−1 )T AT = E Ako posljednju jednakost pomnoºimo matricom (AT )−1 . B − A.A−1 A−1 . odnosno Y . nazivamo linearnim matri£nim jedna£inama. An regularne matrice istog reda. Jedna£ine A + X = B. Budu¢i da je det A = det AT = 0. Naime. uzimaju¢i u obzir da je AT · (AT )−1 = E i E · (AT )−1 = (AT )−1 .. Matri£ne jedna£ine Neka su A i B poznate matrice. Y A = B (1) u kojima X i Y su nepoznate matrice.

X = B . Ona je reda n. Na primjer. tada moºemo na¢i matricu X £iji red zavisi od matrice A i matrice B . ve¢ treba odrediti elemente matrice X . Rje²enje matri£ne jedna£ine Y A = B(det A = 0) je Y = BA−1 . dobi¢emo A−1 AX = A−1 B. B= 1 1 1 0 0 0 0 0 0 . odnosno Y . Ako obje strane ove jedna£ine pomnoºimo slijeva sa A−1 . gdje su A i B matrice A= 1 2 1 1 1 0 2 0 −1 . X = Xn×p = xij n×p pa posmatrana jedna£ina je oblika Am×n · Xn×p = Bm×p . ako je A = ||aij ||m×n i B = ||bij ||m×p . da bi jedna£ina AX = B imala smisla. S obzirom na uslov saglasnosti za operaciju mnoºenja matricu i tip matrice koja predstavlja rezultat mnoºenja dviju matrica. to je u op²tem slu£aju X = Y . posmatrane matri£ne jedna£ine ne moºemo rije²iti direktno. to je 2 −4 1 · 1 1 1 0 0 0 0 0 0 = 1 1 1 −1 −1 −1 2 2 2 . Rije²iti matri£nu jedna£inu AX = B . jer je Am×n · Xn×p = Bm×p .Matrice 97 Posmatrajmo sada jedna£inu A. Ako je A regularna kvadratna matrica reda n i B kvadratna matrica reda n. Primjer 1. matrica X je tipa n × p. neophodno je da broj vrsta matrice B bude jednak broju vrsta matrice A. X= 1 −2 1 −1 3 −1 2 −4 1 Ako matrica A nije regularna. posmatranu jedna£inu rije²i¢emo direktno pomo¢u inverzne matrice. . Kako je X = A B i A −1 −1 = 1 −2 1 −1 3 −1 . Tada. odakle je X = A−1 B . Po²to mnoºenje matrica nije uvijek komutativno. Matrica X = A−1 B predstavlja jedinstveno rje²enje posmatrane matri£ne jedna£ine. tj.

j = 1. = = = = −1 −1 2 1 x11 = − 4 1 + x31 . x12 = − (1 + x32 ) . To ¢emo posti¢i uzimaju¢i razli£ite vrijednosti za x31 i x32 . . Njih ¢emo odrediti ako nademo rje²enje sistema algebarskih jedna£ina u kome su nepoznanice elementi xij . p) matrice X . . Kako je A = A2×3 i B = B2×2 . dobijemo sistem jedna£ina x11 + x21 + x31 x12 + x22 + x32 −x11 + 2x21 − x31 −x12 + 2x22 − x32 £ije je rje²enje . n.98 Osnovi linearne algebre Rje²enje ove jedna£ine moºemo na¢i ako odredimo elemente xij (i = 1. onda je x11 = − − X= 4 −2 3 1 0 3 0 1 je rje²enje date jedna£ine... to treba odrediti matricu X = X3×2 .. x11 + x21 + x31 x12 + x22 + x32 −1 −1 = −x11 + 2x21 − x31 −x12 + 2x22 − x32 2 1 odakle. prema deniciji jednakosti matrica. 2. Dobijeno rje²enje nije jedinstveno. 2. . x22 = 0. Primjer 2. Nepoznate elemente matrice X odredi¢emo polaze¢i od jedna£ine 1 1 1 −1 2 −1 odnosno · = −1 −1 2 1 .. 3 3 4 i x12 = −2 pa matrica 3 Ako uzmemo da je x31 = 0.. Rije²iti matri£nu jedna£inu AX = B . x32 = 1. odnosno matricu X= x11 x12 x21 x22 x31 x32 x11 x12 x21 x22 x31 x32 .. jer moºemo na¢i jo² beskona£no mnogo matrica X koje zadovoljavaju datu jedna£inu. gdje je A= 1 1 1 −1 2 −1 iB= −1 −1 2 1 . x21 = .

E − A. + AP XCP = B. 2.(det A = −1) i B. Sli£no prethodnim jedna£inama i ove jedna£ine rje²avamo u zavisnosti od regularnosti matrica Ai i Ci . + A2 XG2 + . Uzmimo jedna£inu AXC = B . . mnoºenjem slijeva sa A−1 i zdesna sa B −1 . Kako su matrice A... 1 =− 1 −1 2 3 0 −1 −2 0 0 1 B −1 = − 1 2 0 −2 −1 0 0 −2 0 0 2 . A −1 . p). odnosno Kako je X = A−1 (E − A)B −1 ..(det B = 2) regularne. Iz dobijene jedna£ine. AXE(X −1 + B). to mnoºenjem jedna£ine slijeva sa AXB . Primjer 3. E−A= −2 0 0 2 −1 0 1 1 2 i to je rje²enje date matri£ne jedna£ine matrica X= 1 2 1 1 −3 −6 2 2 6 −2 −2 . Rije²iti matri£nu jedna£inu (AXB)−1 = B −1 (X −1 + B). Ako su matrice A i C regularne... AXX −1 + AXB . dobi¢emo (AXB)(AXB)−1 E E AXB = = = = AXBB −1 (X −1 + B). tada mnoºenjem date jedna£ine slijeva sa A−1 i zdesna sa C −1 dobi¢emo da je X = A−1 BC −1 rje²enje posmatrane matri£ne jedna£ine.Matrice 99 Mogu se posmatrati op²tije linearne matri£ne jedna£ine: AXC = B ili A1 XC2 + ...slijedi A−1 AXBB −1 = A−1 (E − A)B −1 . . gdje je A= 1 2 1 0 1 2 0 0 −1 iB= 1 0 0 2 −1 0 1 1 2 .(i = 1.

αm .. (am1 .. . m×n Deni²imo linearnu zavisnost vrsta. dakle v1 = β 2 v2 + . . . tada kaºemo da su vrste matrice A ili matrice-vrste linearno nezavisne... + β m vm . ako je α1 = 0. = αm = 0...... Posmatrajmo vrste matrice A kao matrice .... onda postoji bar jedan koecijent u relaciji (1) razli£it od nule.. Vrste matrice A. am2 .vrste vi (i = 1. a22 . amn ) = vm . 2.. ili matricakolona. . . Analogno deni²emo linearnu zavisnost.. m).. .. α2 ..... Vrste (kolone) matrice A su linearno zavisne onda i samo onda kada je jedna vrsta (kolona) linearna kombinacija ostalih vrsta (kolone) matrice A. Ako su r(r ≤ m) vrsta matrice A linearno zavisne. . m): (a11 . Teorema 1.. Pojam ranga matrice m×n .. a1n ) = v1 (a21 .... linearno su zavisne ako i samo ako postoje skalari α1 . a2n .9... + αm vm = 0......1. tada je matrica v1 linearna kombinacija ostalih matrica-vrsta.. odnosno nezavisnost kolona matrice A.. a1n . Teorema 2. 3. takvi da vaºi jednakost α1 v1 + α2 v2 + . Ako su matrice-vrste linearno zavisne. ... α1 Nave²¢emo bez dokaza teoreme o linearnoj zavisnosti. Ako matrica A sadrºi nula-vrstu (kolonu).. β k = − αk (k = 2. amn .. am1 am2 . a12 ...9. Ovo tvrdenje odnosi se i na kolone... odnosno kolona matrice A. A= a11 a12 a21 a22 .. Na primjer... (1) Ako jednakost (1) vaºi samo kada je α1 = α2 = . .. ili matrice-vrste. tada su vrste matrice A linearno zavisne. linearno zavisne. onda su vrste (kolone) matrice A Teorema 3...... .. koji nisu svi jednaki nuli... Neka je data matrica A tipa tj. odnosno nezavisnosti vektora...100 Osnovi linearne algebre 1. Rang matrice 1. a2n ) = v2 .

. ƒesto kaºemo da je minor svaka kvadratna matrica koja se moºe na£initi od elemenata date matrice A. ≤ ks ≤ n). odnosno α1 ili 1 2 0 + α2 0 1 −1 + α3 = 2 0 1 0 0 0 =0 . . dobijemo sistem jedna£ina α1 + 2α3 = 0 2α1 + α2 = 0 −α2 + α3 = 0 £ije je rje²enje α1 = α2 = α3 = 0.. sastavljenu od elemenata koji se nalaze u presjeku odabranih vrsta i kolona. .. Ispitati linearnu zavisnost matrica A1 = 1 2 0 . A2 = 0 1 −1 i A3 = 2 0 1 . Kvadratne submatrice najvi²eg reda koje se na navedeni na£in dobijaju od matrice A ima¢e red min (m. jer je data matrica najve¢a kvadratna matrica.. n). prema deniciji jednakosti matrica. Svaka vrsta (kolona) matrice A je njena submatrica. U matrici A odaberemo proizvoljnih r(r ≤ m) vrsta numerisanih sa i1 . i2 .. na primjer. nazivamo submatricom matrice A.. jedno£lana matrica a11 nema ni jednu matricu minor. ≤ ir ≤ m) i proizvoljnih s(s ≤ n) kolona numerisanih sa k1 . ks (1 ≤ k1 ≤ k2 ≤ .. Ozna£ava se Mr .. Determinanta kvadratne submatrice tipa r × r naziva se minor reda r matrice A. ir (1 ≤ i1 ≤ i2 ≤ . α1 + 2α3 2α1 + α2 −α2 + α3 Odakle. 1 ≤ r ≤ min(m. Polaze¢i od jednakosti (1) imamo: α1 A1 + α2 A2 + α3 A3 = 0. A2 i A3 linearno nezavisne. Tako.Matrice 101 Primjer 1. ²to zna£i da su matrice A1 .. Ozna£imo je M= ai1 k1 ai1 k2 ai2 k1 ai2 k2 ··· ··· air k1 air k2 ··· ··· ··· ··· ai1 ks ai2 ks ··· air ks r×s Ona je tipa r × s.. k2 . Matricu. n). .

..102 Osnovi linearne algebre Kvadratna matrica drugog reda ima svega £etiri jedno£lane matrice minor. Ako je m ≤ n.. 2 1 3 1 2 −3 −1 4 −15 i 0 1 3 1 2 −3 3 4 −15 . 2 −3 4 −15 . Primjer 2. || − 15||. Minori prvog reda su elementi date matrice posmatrani pojedina£no: 3 4 ||2||. ako ima bar jedan regularan minor reda r. ali je najve¢a kvadratna matrica data matrica: a11 a12 a21 a22 . Njih je ukupno = 3 · 4 = 12. a12 . a svi minori reda r + 1 i vi²eg su singularni.. || − 1||. Matrica A ima ukupno = m · n minora prvog 1 1 reda. 3 4 = 18. onda ¢e najve¢i minor te matrice biti kvadratna matrica n-tog reda. m Ako je n ≤ m. a22 . 2 0 3 1 1 −3 −1 3 −15 . Rang nula-matrice je 0.. . ||1||. m m n Takvih minora je ukupno . n). Takvih minora matrica A ima ukupno . a21 .. 4 = 4. . Odrediti minore matrice A= 2 0 1 3 1 1 2 −3 −1 3 4 −15 Data matrica je tipa 3 × 4. 3 Matrica A ima rang A = r. 2 2 U datoj matrici najve¢i minori su kvadratne matrice tre¢eg reda: 2 0 1 1 1 2 1 3 4 Njih je ukupno .. onda je najve¢i minor matrice A = aij m×n kvadratna matrica m-tog n reda. 1 1 Minori drugog reda su: 2 0 1 1 Njih je ukupno 2 0 −1 3 . Matrica A ima minora r−tog reda. a11 . pri n r r m n £emu je 1 ≤ r ≤ min(m.

.. Na sli£an na£in se postupa i ako je matrica A tipa m×n gdje je m > n. onda se i ta matrica minor i cijela data matrica Am×n rastavlja na minore (m − 1) reda. ... Ako je ona regularna.Matrice 103 U primjeru 2 svi su minori tre¢eg reda singularni.. air k1 . (1) . ai2 kr .. onda kaºemo da je rang date singularne matrice A jednak n − k. itd.. Neka matrica A ima rang r. Stoga je rang AT ≥ rang A. ako su svi minori reda (n − 1). 1 1 pa matrica A ima rangA = 2.... Minor T Mr = ai1 k1 ai2 k1 ai1 k2 ai2 k2 . det A = 0. Ako su svi minori reda (n − 1) singularni. . . (n − 1). Tada rang matrice moºe biti n. ai1 kr ai2 kr T matrice AT ima istu vrijednost kao Mr pa je Mr = 0. . ako je data matrica An×n regularna. onda je njen rang jednak n.. na primjer. . (n − 2). moºe da se desi da je bar jedan minor reda (n − 1) regularan.. onda moºe da se desi da je bar jedan minor reda (n − 2) regularan. . onda najve¢a matrica minor je m-tog reda.. . na primjer 2 0 . air kr . . ali postoji regularan minor drugog reda. air k2 .. Ako matrica A = aij m×n ima rangA = r. Tada kaºemo da je rangA = n − 1. . Dokaz. .. Ukoliko je matrica minor m-tog reda singularna. Ako je kvadratna matrica A = aij n×n singularna matrica. . . tada je rang A = rang AT . air kr = 0. Teorema 4. air k1 air k2 .. .. Ako je. to ne zna£i da su i sve matrice minori iz matrice A singularne.. Uop²te. (n − 2). . . Tada postoji minor Mr takav da je Mr = ai1 k1 ai1 k2 ai2 k1 ai2 k2 . . U tom slu£aju kaºemo da je rangA = n − 2. .. Ako je matrica A tipa m×n gdje je m < n. . onda data matrica ima rangA = m. ai1 kr . . Dalji postupak je sli£an onome koji se primjenjuje na kvadratne matrice. (n − k + 1) neke singularne matrice An×n singularni i ako je bar jedan minor reda n − k regularan. Prema tome.

tj. U ovom slu£aju bazne vrste su prva i druga vrsta. Tada. Bez ograni£enja op²tosti pretpostavimo da se bazni minor Mr = 0. Teorema 5. a) Dokaza¢emo tvrdnju za vrste. Odrediti bazni minor matrice A= 2 −3 16 1 1 6 −2 3 1 3 2 2 . na primjer 2 −3 M2 = . Minor M2 jedan je od baznih minora. Ostale vrste i kolone matrice A nazivamo vanbaznim vrstama. Neka je data matrica A = aij n×n koja ima rang r. Ako bi bazne vrste bile linearno zavisne. nalazi u lijevom gornjem uglu matrice A: . onda bi odgovaraju¢e vrste baznog minora Mr = 0 bile.104 Osnovi linearne algebre Ako podemo od matrice AT umjesto od matrice A. Neka je rangA = r. b) Vanbazne vrste (vanbazne kolone) matrice A predstavljaju linearnu kombinaciju baznih vrsta (baznih kolona) matrice A. rangA = r. dobi¢emo rangA ≥ rangAT (2) Iz (1) i (2) slijedi da je rangA =rangAT . odnosno vanbaznim kolonama matrice A. Bilo koji minor M r = 0 matrice A nazivamo baznim minorom te matrice. nazivamo baznim vrstama i baznim kolonama matrice A. Primjer 3. s obzirom na jednakost (AT )T = A. ²to je suprotno pretpostavci. a bazne kolone su prva i druga kolona. linearno zavisne. u £ijim se presjecima nalaze elementi baznog minora Mr . na osnovu teoreme 8. b) Dokaza¢emo da se svaka vrsta matrice A moºe izraziti kao linearna kombinacija vrsta baznog minora. (Teorema o baznom minoru) a) Bazne vrste (bazne kolone) matrice A su linearno nezavisne. takode. a postoji regularan minor drugog reda. (osobine determinanata) proizilazi da je Mr = 0. Dakle. ²to zna£i da su elementi jedne vrste linearna kombinacija odgovaraju¢ih elemenata drugih vrsta minora Mr . Dokaz. 1 6 to je rang A = 2. Vrste i kolone matrice A. Kako su svi minori tre¢eg reda singularni. bazne vrste matrice A su linearno nezavisne vrste.

....... Taj broj se poklapa sa rangom matrice.. .. Najve¢i broj linearno nezavisnih vrsta bilo koje matrice jednaka je najve¢em broju linearno nezavisnih kolona te matrice... a2r ..... .. .. . jer je minor Mr+1 vi²eg reda u odnosu na bazni minor Mr . amn         m×n Mr+1 = a11 a21 .. . Mr ak1 . Ark .. . 2..... amr . .. m). ar1 ar2 .tada je: a11 a12 ..akn = B1k a11 ... ..... akr a1j a2j . Ako je j > r. + Brk vr (k = r + 1. a1r a2r . Odakle. a22 . ak2 ... m j = 1.. dobi¢e se: Mr akj + Ark arj + ... r + 2.. arr . arn . ... a1n a2n . + Brk ar1 ar2 .. .. ... arj . arr . ... ... .. Ako se determinanta Mr+1 razvije po elementima posljednje kolone i uzme u obzir da odgovaraju¢i kofaktori tih elemenata ne zavise od indeksa j ... diobom sa Mr = 0..... Ovim je teorema dokazana.. A1k ozna£ili kofaktore odgovaraju¢ih mjesta.. Bik = odnosno Aik . 3.. ... .. Kvadratna matrica je regularna ako i samo ako su njene vrste (kolone) linearno nezavisne. Na osnovu teoreme 5 neposredno slijede posljedice Posljedica 1..... ar1 . + A1k a1j = 0. . ak1 a12 . jer detMr+1 ima dvije jednake kolone. a1r . + Brk arj .. ako je j ≤ r.... r + 2. ar2 . Posljedica 2. a12 . slijedi akj = B1k a1j + . onda je Mr+1 = 0...arn . a21 a22 .Matrice 105     A=    Kako je Mr = 0.... gdje smo se sa Mr . am1 am2 . .. akj =0 k = r + 1..... ili vk = B1k v1 + ....... .n Zaista.....a1n + ... tada je Mr+1 = 0. ak2 ...

Izmedu njih postoji linearna veza ∗ B1 = B1 − λB2 . Neka je matrica B dobijena primjenom samo jedne elementarne transformacije na kolone matrice A: 1.2. Dodavanje elementima jedne vrste (kolone) matrice odgovaraju¢ih elemenata neke druge vrste (kolone) prethodno pomnoºenih proizvoljnim brojem. Matrice. B = λB1 . ekasniji postupak za nalaºenje ranga matrice koji se zasniva na pojmu elementarnih transformacija matrice. B1 . (A ∼ B) ⇒ (rangA = rangB). Postoji. Medusobna zamjena mjesta dviju vrsta (kolona) matrice. B2 .. gdje su BJ kolone matrice A. Bn . ali takve da se B dobija iz A primjenom samo jedne elementarne transformacije. . Dokaz.. Ekvivalentne matrice A i B imaju isti rang. .. Bn .. . kolona B1 linearno zavisi od ostalih kolona matrice A ako i samo ako je ∗ od tih istih kolona linearno zavisna i kolona B1 . jer zahtijeva izra£unavanje vrijednosti velikog broja minora matrice... U slu£aju 1) i 2) matrice A i B imaju iste linearno nezavisne kolone pa na osnovu posljedice 1 imaju isti rang. Slijedi da matrice A i B imaju isti broj linearno nezavisnih kolona. 2. B = B2 ... 3. Ako su matrice A i B ekvivalentne. ∗ U slu£aju 3) u matrici A i B samo se prve kolone B1 i B1 = B1 + λB2 razlikuju. Teorema 6. Prema tome. 2.Bn .. nazivamo ekvivalentnim matricama. medutim. Mnoºenje bilo koje vrste (kolone) matrice nekim brojem razli£itim od nule.106 Osnovi linearne algebre 1. B = B1 + λB2 B2 . Bn . B2 . Prakti£no odredivanje ranga matrice Odredivanje ranga matrice prema deniciji ranga je neracionalan postupak. 3. tj. Neka su A i B ekvivalentne matrice. odnosno one imaju isti rang.. Elementarnim transformacijama matrice podrazumijevaju se sljede¢e transformacije: 1. λ = 0. Predstavimo matricu A u obliku A = B1 . λ = 0. to ozna£avamo A˜B . . koje se mogu transformisati jedna u drugu primjenom kona£nog broja elementarnih transformacija..9.

brn . . . . . amn A= elementarnim transformacijama moºe se svesti na ekvivalentnu matricu trapeznog oblika B= b11 b12 0 b22 . . n). . . .. . 0 ar2 (1) .. dobi¢emo matricu a11 B= a11 a12 .. . . a2r . . am1 am2 .. Ako je a11 = 0. . gdje je b11 b22 . 0 0 . 0 0 . Po²to je A = 0... arr . . .. . . b1r b1r+1 . ar1 ar2 . . skalarne matrice.. ..Matrice 107 Svaku matricu mogu¢e je putem elementarnih transformacija na bazi ekvivalencije svesti na najprostiji oblik. m). . . ... . .. . a1n a2n . . Neka je to a11 ... . . b1n . arn .brr = 0 i 1 ≤ r ≤ min(m.. Dokaz. a1r a2r .... ... . . . . .. .. 0 . b2r b2r+1 . . razmjenom vrsta i kolona moºe se u£initi da element na mjestu (1. .. 1) bude razli£it od nule.. . . Svaka matrica a11 a12 a21 a22 . amn (1) (1) (1) ... 0 ... postoji bar jedan element matrice A razli£it od nule.... . Teorema 7.. arn (1) . 0 0 .. arr (1) . amr . . kao ²to su: oblici dijagonalne matrice. . . b2n . an2 . a2n .. .. .. Kada elemente prve vrste matrice A pomnoºimo uzastopno sa ai1 − i dodamo i-toj vrsti (i = 2. amr . 3. .. oblici trouglaste (trapezne) matrice. jedini£ne matrice. a1r . .. . . . . ... brr brr+1 . Za odredivanje ranga matrice najekonomi£niji je trouglasti (trapezni) oblik matrice.. . . a1n (1) (1) (1) 0 a22 . . . .

. . . Po²to je minor r-tog reda Mr Mr = b11 b12 . . . . . .. . 0 0 . . Gornji indeks k pokazuje da su odnosni elementi dobijeni poslije k -te transformacije. . . (1) ponoviti isti postupak koji smo primijenili na matricu A. uz pretpostavku da je a22 (1) a22 = 0. . a1r . (1) . aij jednaki nuli.. .a1n = b1n dobi¢e se matrica B .. a1n (1) a2n (r−1) . . .. . . . . .brr = 0 . . . . an . . . . . . a1n = ar2 .. . . U protivnom slu£aju treba na matricu a11 A (1) . a2r . am 0 (1) am2 (1) . 0 0 0 . . a1n (1) (1) (1) 0 a22 . . . . . am . .. tj.. arr (2) . . . . . arr (1) .. . 0 0 0 a1r (1) a2r (r−1) .. .108 Osnovi linearne algebre (1) Ako su svi elementi. a12 = b12 . . amr . poslije kona£nog broja koraka. . .. . dobi¢emo matricu A(r−1) = a11 a12 . a1r . onda stavljaju¢i da je a11 = b11 . 0 . a2n . . . . . dobi¢emo matricu A(2) = a11 a12 .. . (1) 0 a22 . am (2) . m).. elemente prve vrste A(1) pom(1) ai2 noºimo uzastopno sa − (1) i dodajmo i-toj vrsti (i = 3. b2r . . ... 0 0 odnosno matricu B . . amn (2) (2) Nastavljaju¢i ovaj postupak. . amr . . . . . ... . brr = b11 b12 .. . . b1r 0 b22 . . 0 .

jer sadrºe bar jednu vrstu £iji su svi elementi jednaki nuli. slijedi rang A = r. 2. kona£nim brojem elementarnih tran- sformacija. prema teoremi 6. Ako elemente prve vrste dodamo odgovaraju¢im elementima druge vrste. Rang trapezne matrice jednak je broju razli£itih od nule elemenata glavne dijagonale. Primjer 1. 1 −2 0 2 0 1 1 5 . Odrediti rang matrice A= 1 −2 0 2 −1 3 1 3 1 −1 0 −2 2 −4 1 13 . Svaku kvadratnu matricu moºemo svesti. mo¢i ¢emo zaklju£iti: 1. Rang matrice trapeznog oblika jednak je broju vrsta matrice koje su razli£ite od nula vrste. Teorema 8. Postupak svodenja matrice na trouglastu matricu je ekvivalentan postupku kojim se koristimo kod pravougaonih matrica. mo¢i ¢emo formirati i drugi kriterij za odredivanje ranga. Kako je A ∼ B . Rang trouglaste matrice u kojoj su svi elementi na glavnoj dijagonali razli£iti od nule jednak je broju tih elemenata. Kako broj r predstavlja broj vrsta matrice koje su razli£ite od nula vrste. dobi¢emo matrice. dobi¢emo matricu 1 −2 0 2 0 1 1 5 0 1 0 −4 0 0 1 9 . to je rang B = r.Matrice 109 matrice B regularan. Ako od elemenata tre¢e vrste oduzmemo odgovaraju¢e elemente druge vrste. Ako se uzme u obzir da je prvih r elemenata na glavnoj dijagonali matrice trapeznog oblika razli£it od nule. Matricu A treba transformisati u trouglastu matricu. 0 0 −1 −9 0 0 1 9 . elemente prve vrste oduzmemo od odgovaraju¢ih elemenata tre¢e vrste i elemente prve vrste pomnoºimo brojem 2 i oduzmemo od odgovaraju¢ih elemenata £etvrte vrste. a svi njeni minori vi²eg reda singularni. na jednu trouglastu matricu.

U zavisnosti od realnih parametara a i b odrediti rang matrice A= 3 5 4 −2 2 6 4 3 −a 3 9 3 2 −6 b . rangA1 = 3 =rangA.110 Osnovi linearne algebre Ako u ovoj matrici elementima £etvrte vrste dodamo odgovaraju¢e elemente tre¢e vrste. a zatim drugu vrstu pomnoºimo sa (−2) i dodamo tre¢oj. a = b = 4. tj. dobi¢emo matricu 1 −2 0 2 0 1 1 5 0 0 −1 −9 0 0 0 0 Iz ove matrice se vidi da joj je rang jednak 3. onda je pomnoºimo sa (−3) i dodamo tre¢oj. 2. rangA1 = 2 =rangA. Prethodne transformacije moºemo simboli£no ozna£iti na sljede¢i na£in: 1 −2 0 2 −1 3 1 3 1 −1 0 −1 2 −4 1 13 1 −2 0 2 0 1 1 5 0 1 0 −4 0 0 1 9 1 −2 0 2 0 1 1 5 0 0 −1 −9 0 0 1 9 1 −2 0 2 0 1 1 5 0 0 −1 −9 0 0 0 0 A= ∼ ∼ ∼ Primjer 2. Ako prvu vrstu pomnoºimo sa (−2) i dodamo drugoj. Odrediti inverznu matricu matrice A= 1 a b 0 1 0 0 0 1  R : a−1 = (a. b ∈ R). 1 −a −b 0 1 0 0 0 1   . a = 4 ili b = 4. r(A) = 3. Zadaci 1. dobi¢emo 3 5 4 −2 2 6 4 3 −a 3 9 3 2 −6 b Ako je: ∼ 3 5 4 −2 2 0 −6 −5 4 − a −1 0 0 0 2a − 8 b − 4 = A1 1.

1 . 1 . . 0 0 0 .. Dat je polinom f (x) = x2 − 2x + 3 i matrica A= 2 −1 −1 −1 . 0 0 0 . 1 0 1 1 ... 2 1 1 −3 1 −2 1 −1 1 iB= . . 1 4..Matrice 111 1 2 0 1 2 0 2. 1     1 1 1 . Rije²iti matri£nu jedna£inu X · (A − 2E) = A + E . 3. 0 0 0 . Odrediti rang matrice 1 17 29 −2 −2 23 A= −1 0 2 0 −1 3 0 1 0 1 1 −1 5 1 0 0 1 2 3 4 [R : r(A) = 4] 7.. . Date su matrice A= Na¢i matricu C = A−1 B . gdje je A= 1 1 1 .. ako je E jedini£na matrica. Rije²iti matri£nu jedna£inu M · X − E = X − M . . Odrediti realne brojeve a i b tako da je rang 1 3 1 −1 2 6 −3 −4 a b 6 −2 = 2.. . ... . 1 0 1 1 .. ako je M = f (A)... .... n − 1 .. R : X = (M − E)−1 (M + E) = 6.. b = 3] .. a   1 1 1 0 1 2 2 2 R : X = 3 1 6  A= 2 3 4 1 − 2 1 −1 1 0 1 2 5. [R : a = 1. 1   R : X =  iB= 1 2 3 . n 0 1 2 . . . . Rije²iti matri£nu jedna£inu AX = B . .

..... n) dati elementi iz polja K ..... αn ) nazivamo rje²enjem sistema linearnih jedna£ina (1). ... x2 = α2 ... .1... sistem je kvadratni.. 2.... a u protivnom nazivamo ga pravougaonim sistemom. Uredenu n-torku (α1 .. + amn αn = bm ..... Brojeve aik nazivamo koecijentima uz nepoznate.... Sistem (1) moºemo napisati u skra¢enom obliku: n aik xk = bi (i = 1... k = 1.. Sistem (1) homogen je ako je b1 = b2 = .. ..... 2. a bi slobodnim £lanovima sistema. a drugi indeks k ozna£ava redni broj nepoznate... + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . sistem (1) nazivamo nehomogenim sistemom linearnih jedna£ina. + a2n xn = b2 ... k=1 Za sistem (1) kaºemo da je tipa m × n. + amn xn = bm.... Ako je m = n.. + a1n αn = b1 a21 α1 + a22 α2 + . ... Sistem (1) saglasan je (konsistentan) ako postoji bar jedan skup vrijednosti x1 = α1 . xn nazivamo konjunkcijom jedna£ina oblika a11 x1 + a12 x2 + ....... 112 (2) . (1) gdje su aik i bi (i = 1. xn = αn za koje je a11 α1 + a12 α2 + ..... + a2n αn = b2 ..... Rje²enje sistema. am1 α1 + am2 α2 + . Pojam sistema linearnih jedna£ina Sistem od m linearnih algebarskih jedna£ina sa n nepoznatih x1 x2 .............. α2 . + ain xn = bi .2..... = bm = 0.... Sistemi linearnih jedna£ina 2....... ai1 x1 + ai2 x2 + ..... am1 x1 + am2 x2 + . ... Prvi indeks i u aik ozna£ava redni broj jedna£ine.. m.. m)... 2. ........... Ako je bar jedan od slobodnih £lanova bi razli£it od nule..

sistem je odreden.. prethodno pomnoºenu brojem k(k = 0).. jeste ekvivalentan sistemu (1)...... Izvr²imo nad sistemom (1) elementarnu transformaciju 3. (4) ..... Na taj na£in imamo: a11 x1 + a12 x2 + ... (ai1 + kaj1 )x1 + (ai2 + kaj2 )x2 + ... Dodajmo i-toj jedna£ini sistema (1) njegovu j -tu jedna£inu.. nazivamo elementarnim transformacijama sistema.. Rije²iti sistem (1) zna£i odrediti sve uredene n-torke koje ga zadovoljavaju ili utvrditi da sistem nema rje²enja..... + ajn xn = bj .. Tvrdnju je dovoljno dokazati u odnosu na elementarnu transformaciju 3.... to se uvodi pojam op²teg rje²enja.. sistem je neodreden.... Ako sistem (1) nema uop²te rje²enja... koje zavisi od parametara iz polja K i iz kojeg se za odredene vrijednosti tih parametara moºe dobiti ma koje rje²enje tog sistema. tada kaºemo da je nesaglasan (protivrje£an).. 3. + amn xn = bm . Tada kaºemo da su sistem (1) i novi sistem ekvivalentni. Mnoºenje i-te jedna£ine nekim brojem k(k = 0).. Njih ima beskona£no mnogo. Teorema 1. Dokaz....... Elementarnim transformacijama jednog sistema smatraju se operacije: 1.. Svaki sistem linearnih jedna£ina.... Pri rje²avanju sistema (1) primjenjujemo razli£ite transformacije jedna£ina sistema s namjerom da od datog sistema postepeno predemo na drugi sistem koji je jednostavniji za rje²avanje. rje²enje sistema (1)....... a ako ima vise rje²enja (beskona£no mnogo rje²enja).. pomo¢u kojih se polazni sistem prevodi u ekvivalentni sistem. + a1n xn = b1 .. nazivamo op²tim rje²enjem sistema (1). Kako sistem (1) moºe imati vi²e rje²enja. Sistem transformi²emo tako da rje²enje novog sistema bude istovremeno i rje²enje polaznog sistema (1)..... + (ain + kajn )xn = bi + kbj .. am1 x1 + am2 x2 + .. 2.. Rje²enja dobijena iz op²teg rje²enja.. Razmjena mjesta i-te i j -te jedna£ine sistema. jer je o£igledna u odnosu na transformacije 1 i 2....Sistemi linearnih jedna£ina 113 Ako sistem (1) ima samo jedno rje²enje (jedinstveno rje²enje). Dobijeni sistem (3) razlikuje se od sistema (1) samo u izgledu i-te jedna£ine: (3) (ai1 + kaj1 )x1 + (ai2 + kaj2 )x2 + .... + (ain + kajn )xn = bi + kbj ....... Dva sistema linearnih jedna£ina su ekvivalentna ako se skupovi njihovih rje²enja poklapaju... Transformacije. za odredene vrijednosti parametra.... dobijen iz sistema (1) primjenom kona£nog broja elementarnih transformacija. nazivamo partikularnim rje²enjima. Ekvivalentni sistem i... Naime. Sabiranje i-te i j -te jedna£ine sistema koje se prethodno mogu pomnoºiti nekim brojem k(k = 0).... aj1 x1 + aj2 x2 + ........

. y = 2. dovoljno je dokazati da ono zadovoljava jedna£inu (4). da bismo iz sistema (3) dobili sistem (1).. + (ain + kajn )αn = bi + kbj . a time i sistemu (1). Time smo dokazali da svako rje²enje (5) sistema (1) predstavlja rje²enje i sistema (3). dovoljno je j -tu jednakost sistema jednakosti (2) pomnoºiti brojem k(k = 0) i dodati je i-toj jednakosti sistema (2).. dobi¢emo sistem: x + y + 2z = 9 5y + 3z = 19 6y + 7z = 33 (3) Rje²enje (2) predstavlja. rje²enje sistema (3) pa su sistemi (1) i (3) ekvivalentni.. Pri tome. Na¢i sisteme ekvivalentne sistemu x + y + 2z = 9 2x − 3y + z = −1 4x − 2y + z = 3. ƒinjenicu da je sistem (1) ekvivalentan sa sistemom (3) ozna£i¢emo sa (1) ∼ (3) Primjer 1. 6 Ako drugu jedna£inu sistema (3) pomnoºimo brojem . (3) i (1). αn ) (5) rje²enje sistema (1). dovoljno je j -tu jedna£inu sistema (3) pomnoºiti brojem −k(k = 0) i dodati je njegovoj i-toj jedna£ini. Analogno dokazujemo da svako rje²enje sistema (3) istovremeno predstavlja rje²enje sistema (1). Da bismo se uvjerili da je ova jednakost ta£na. odnosno (−4) i dodamo drugoj.114 Neka je Osnovi linearne algebre α = (α1 . Sistem (1) ima rje²enje (1) x = 1. Da bismo dokazali da (5) predstavlja rje²enje i sistema (3). α2 . (2) Ako prvu jedna£inu pomnoºimo brojevima (−2).. z = 3. Tada vaºe jednakosti (2). takode.i dodamo tre¢oj jedna£ini. . odnosno tre¢oj jedna£ini sistema (1). jer rje²enje (2) istovremeno je rje²enje sistema (4). do5 bi¢emo sistem: x + y + 2z = 0 5y + 3z = 19 17z = 51 (4) koji je ekvivalentan sistemu (3).. odnosno jednakost: (ai1 + kaj1 )α1 + (ai2 + kaj2 )α2 + .

Sistemi linearnih jedna£ina 115 U vezi sa ekvivalentnim sistemima.. 2. .0) (jedinica je na j -tom mjestu).. .. . ..... . takode.. 0.... 0. an1 x1 + an2 x2 + . onda n-torka (0.. tada jedna£inu 0 = b ne zadovoljava ni jedna n-torka brojeva. ... . 1.. b1 . . . . = an = b = 0. 2. n) . .. dobi¢emo determinantu Dk = a11 a12 . + ann xn = bn. a2n .. tada svaka n-torka brojeva. Ako medu brojevima ai i b ima nekih koji su razli£iti od nule. n) u determinanti sistema zamijenimo slobodnim £lanovima b1 .. . .... + a1k xk + .2. + an xn = b. Metode rje²avanja sistema linearnih jedna£ina 2. . . . Determinantu koecijenata uz nepoznate (1) D= a11 a12 .... .. Ako je aj = 0 i b = 0. bn . . ank . + ank xk + . α2 .... 2.... .. tada (0.. an1 an2 . tada jedna£ina ima oblik 0 = 0 pa je svaka n-torka brojeva (α1 . + a2n xn = b2 . a1k ... . . . b2 ... .. bn . a1n a21 a22 .... . = an = 0 i b = 0. .... Ako koecijente uz nepoznatu xk (k = 1... Uzmimo jednu proizvoljnu linearnu jedna£inu a1 x1 + a2 x2 + . razmotri¢emo neke elementarne slu£ajeve. + a2k xk + ... U tom slu£aju svaki sistem koji sadrºi takvu jedna£inu je nesaglasan sistem... 0) nije rje²enje jedna£ine. .. nije rje²enje jedna£ine.. 2. a2n (k = 1..1... Kramerova metoda Posmatrajmo kvadratni sistem linearnih jedna£ina a11 x1 + a12 x2 + . .. ako je b = 0... . nije rje²enje jedna£ine.... b2 . an1 an2 . a2k ... Ako je a1 = a2 = ... o£igledno. .. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . ann koja odgovara nepoznatoj xk (k = 1... .. . ann nazivamo determinantom sistema (1). .. .. ... n). Ako je a1 = a2 = ..2. . a1n a21 a22 ..... Takvu jedna£inu moºemo izostaviti iz svakog sistema jedna£ina i dobijeni sistem ekvivalentan je polaznom sistemu. Stvarno... . αn ) njeno rje²enje. .

. D (2) Dokaz... na osnovu kojih se nalazi rje²enje sistema (1). . Ispitivanje saglasnosti sistema 1. x2 .. xn jednaki su nuli.... to sistem jedna£ina (4) nema smisla. Formule (2).. . x2 .. odnosno sistem (1) ima jedinstveno rje²enje koje je izraºeno formulama (2).. 2. a postupak rje²avanja sistema (1) Kramerovim pravilom. .. koja je ekvivalentna k -toj jedna£ini sistema (1). Na primjer..n). + bn Ank .1. (Kramerova teorema) Ako je determinanta D sistema (1) razli£ita od nule. xk = odnosno 2.+ +(a1k A1k + a2k A2k + .. neka je Dk = 0... + an2 Ank )x2 + . Ank . xk−1 .2... Sistem (1) nije saglasan i nema rje²enja ako je determinanta D = 0 i bar jedna od determinanata Dk = 0(k = 1.. .. D · xk = Dk . Budu¢i da ova jedna£ina nema smisla bez obzira na brojnu vrijednost xk . Tada sistem ima jedinstveno rje²enje Dk xk = (k = 1. + ann Ann )xn = b1 A1k + b2 A2k + . Tada k -ta jedna£ina sistema (4). + ank Ank )xk = b1 A1k + b2 A2k + . pa (3) ima oblik: (a1k A1k + a2k A2k + . nazivamo Kramerovim formulama.. ima oblik 0xk = Dk = 0. odnosno sistem jedna£ina (1) nema rje²enja... 2.. n-tu jedna£inu sa Ank pa ih saberemo i sredimo po nepoznatim x1 . .. (4) D Sistem (4) ekvivalentan je sistemu (1) na osnovu teoreme 1.. i to prvu jedna£inu sa A1k . 2.. n).. .. Ako jedna£ine sistema (1) pomnoºimo kofaktorima A1k ... Sistem (1) saglasan je i odreden ako je determinanta sistema D = 0. (2) D 2. 2. + bn Ank (3) Koecijenti uz nepoznate x1 .1. Kako je D = 0..... ....116 Osnovi linearne algebre Teorema 2. Dk (k = 1. A2k .+ (a1n A1k + a2n A2n + . sistem (4)... + ank Ank )xk + . n). . .. tada sistem (1) ima jedinstveno rje²enje: xk = Dk (k = 1. + an1 Ank )x1 + (a12 A2k + a22 A2k + . drugu sa A2k . n). xn dobi¢emo: (a11 A1k + a21 A2k + .. itd. xk+1 .

(b) Ako su sve subdeterminante (n − 1)-og reda determinante D jednake nuli. 2. Rije²iti sistem jedna£ina 2x1 − x2 + x3 − x4 2x1 − x2 − 3x4 3x1 − x3 + x4 2x1 + 2x2 − 2x3 + 5x4 2 −1 1 −1 2 −1 0 −3 3 0 −1 1 2 2 −2 5 =1 =2 = −3 = −6 D= = −9... 3.. . Zaklju£ujemo kao u slu£aju a) i b) kada je sistem (1) neodreden. sistem (1) nema rje²enja.. sistem (1) neodreden je. n). x4 = =− x1 = D D D 3 D 3 5 4 Dati sistem ima jedinstveno rje²enje x = 0. mogu nastupiti sljede¢i slu£ajevi: (a) Ako je bar jedna od subdeterminanata (n − 1)-og reda determinante sistema D razli£ita od nule. Primjer 1. 2. . (c) Ako su sve subdeterminante (n − 1)-og reda determinante D i Dk (k = 1. 2... 2. − . x3 = = .. 3 3 Kako je xk = .. D2 = 2 1 1 −1 2 2 0 −3 3 −3 −1 1 2 −6 −2 5 2 −1 1 1 2 −1 0 2 3 0 −1 −3 2 2 −2 −6 = −18.Sistemi linearnih jedna£ina 117 3. x2 = = 2. . 2. a kada nema rje²enja. to je D D2 D3 5 D4 4 D1 = 0. n). n) razli£ita od nule. onda se ispitivanje sistema (1) svodi na ispitivanje subdeterminanata (n − 2)-og reda i niºeg reda determinanata D i Dk (k = l. D3 = = −15. Dk (k = 1. D4 = = 12.. a bar jedna od subdeterminanti (n−1)-og reda determinanta Dk (k = 1. D1 = 1 −1 1 −1 2 −1 0 −3 −3 0 −1 1 −6 2 −2 5 2 2 3 2 −1 1 −1 −2 2 −3 −0 −3 1 −2 −6 5 = 0.. n) jednake nuli.. Ako je determinanta sistema D = 0 i sve determinante Dk = 0 (k = 1. . . 4). 2..

x2 = 2 = 5 − x3 . Dakle.. Dk = 0 (k = 1. Tretiraju¢i cjelinu izraza na desnoj strani sistema (2) kao slobodni £lan. Na primjer. x2 = 5 − x3 . x1 = 7. 2. Sli£no se postupa kada se radi o nehomogenom sistemu n-tog reda (n > 3) u slu£aju kada je D = 0. n). kojih ima beskona£no mnogo. .. (3) Ako rje²enje (3) zadovoljava tre¢u jedna£inu sistema (1). 2 = 2. dobi¢emo 1 = 9 − 3x3 − 1 11 − 4x3 − 2 = 2x3 − 7. formirati sistem drugog reda u kome je determinanta D = = 0 : 2x1 − x2 + 3x3 = 92x1 − x2 = 9 − 3x3 3x1 − 2x2 + 4x3 = 11. x2 = 5. Po²to moºemo odrediti subdeterminantu A determinante D sistema (1) koja je razli£ita od nule. x1 = 7 − 2x3 .. dobi¢emo iz op²teg rje²enja davanjem proizvoljnih brojnih vrijednosti nepoznatoj x3 . x3 = 0. onda moºemo konstatovati da je sistem (1) saglasan. pa je x1 = Rje²enje sistema (2) glasi: 1 = 7 − 2x3 . Njegovo op²te rje²enje je rje²enje (3). x2 = 5. Kako je 7 − 2x3 − 5 + x3 + x3 = 2. Rje²enje sistema se nalazi pomo¢u r(2 ≤ r ≤ n − 1) jedna£ina sistema ili pomo¢u jedne jedna£ine sistema. Rije²iti sistem jedna£ina 2x1 − x2 + 3x3 = 9 3x1 − 2x2 + 4x3 = 11 x1 − x2 + x3 = 2 (1) U posmatranom sistemu je D = 0 i D1 = D2 = D3 = 0. za x3 = 0. Determinanta A sistema (2) jeste (2) = 2 −1 3 −2 = −1 = 0. sistem (1) neodreden je i ima beskona£no mnogo rje²enja. pa partikularno rje²enje sistema (1) glasi: x1 = 7.118 Osnovi linearne algebre Primjer 2. Njegova partikularna rje²enja. to ¢emo izabrati dvije jedna£ine datog sistema i od njih. 3x1 − 2x2 = 11 − 4x3 . 2 = 2 9 − 3x3 3 11 − 4x3 = x3 − 5. prebacivanjem jedne od nepoznatih na desnu stranu. . to je sistem (1) saglasan.

. tada je sistem saglasan i neodreden.. sistem nije saglasan. Ako rje²enje (5) ne zadovoljava preostale jedna£ine sistema. x2 = .. − qin−r xn (i = 1. U zavisnosti od vrijednosti realnih parametara a i b mogu nastati sljede¢i slu£ajevi x1 = D1 2 (b − 4) ab − 10b + 28 D3 4(a − 3) = . 3): D= 2 0 2 1 2 0 3 −2 b a 0 2 5 2 0 1 −2 b = 2ab − 24 = 2(ab − 12).. onda se rje²enje sistema nalazi pomo¢u jedne od jedna£ina sistema. D3 = = 8a − 24 = 8(a − 3). 2.. Rije²iti sistem ax1 + 2x3 = 2 5x1 + 2x2 = 1 x1 − 2x2 + bx3 = 3 u zavisnosti od realnih parametara a i b. Ako je ai1 = 0. a 0 2 5 2 1 1 −2 3 D2 = = ab − 10b + 28.. a 2 2 5 1 0 1 3 b D1 = = 4b − 16 = 4(b − 4).... (4) gdje su pi .. r). Na primjer. Rje²enje tako dobijenog sistema glasi: xi = pi − qi1 xr+1 − qi2 xr+2 − .. Rje²enje (5) jeste op²te rje²enje sistema. qin−r realni brojevi. Primjer 3. ai1 ai1 ai1 (5) Ako rje²enje (5) zadovoljava preostalih (n − 1) jedna£ina sistema. Odredimo determinantu sistema i determinante Dk (k = 1.. − xn .Sistemi linearnih jedna£ina 119 U prvom slu£aju treba odabrati r jedna£ina sistema od kojih se prebacivanjem (n − r) nepoznatih formira sistem r-tog reda £ija je determinanta sistema razli£ita od nule ( = 0). 2. Ako rje²enje (4) zadovoljava preostalih n − r jedna£ina posmatranog sistema. x3 = = . qi1 . D ab − 12 2(ab − 12) D ab − 12 . onda iz i-te jedna£ine dobijamo: x1 = bi ai2 ain − x2 − . pomo¢u i-te jedna£ine sistema: ai1 x1 + ai2 x2 + . .. + ain xn = bi . Ako nije mogu¢e formirati sistem r-tog reda u kome je = 0. Rje²enje (4) jeste op²te rje²enje posmatranog sistema. tada je sistem saglasan i neodreden.

..120 Osnovi linearne algebre 1. . an1 x1 + an2 x2 + .. ab = 12. ank .... A2 = a12 a22 .. Tada sistem glasi: 3x1 + 2x3 = 2 5x1 + 2x2 = 1 x1 − 2x2 + 4x3 = 3 (2) Rje²enje sistema (2) nalazimo pomo¢u prve i druge jedna£ine sistema od kojih formiramo sistem drugog reda prebacuju¢i nepoznatu x3 na desnu stranu: 3x1 = 2 − 2x3 5x1 + 2x2 = 1. ... . a a = 3 i b = 4.. x2 . Ako je D = 0. ann .. 2. B= b1 b2 . Njegovo op²te rje²enje je rje²enje (4). tj.. .. nesaglasan. + a1k xk + ..... . + ann xn = bn Neka je dat sistem linearnih jedna£ina (1) Koecijent uz nepoznate x1 . . Ak = a1k a2k . + ank xk + .... x2 = − + x3 . ona ¢e biti zadovoljena pa sistem (2) saglasan je i neodreden. sistem ima jedinstveno rje²enje: 2. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + .. D2 = 0.. Matri£na metoda a11 x1 + a12 x2 + ... . 3 6 3 (4) Kada dobijemo rje²enje (4) uvrstimo u izostavljenu tre¢u jedna£inu sistema (2). . . . Ako je D = 2(ab − 12) = 0. + a2k xk + ..2. a a = 3 i b = 4. Sistem moºe biti saglasan i neodreden ili nesaglasan.. tada je D = 0 i D1 = D2 = D3 = 0... 3......... tada je D1 = 0. An = a1n a2n ..... .. D3 = 0 i sistem je protivrje£an. bn .2. + a2n xn = b2 . . Rje²enje dobijenog sistema (3) je: (3) 2 7 5 x1 = (1 − x3 ). xn i slobodne £lanove moºemo tretirati kao elemente matrica kolona tipa n × 1 i to: A1 = a11 a21 . an1 .. Ako je D = 2(ab − 12) = 0. .. ab = 12........ tj.. an2 .

Pomo¢u prethodnih matrica sistem (1) moºe biti napisan u sljede¢im ekvivalentnim oblicima: u obliku linearne matri£ne jedna£ine: AX = B. . . . . a1n . an1 an2 . . ... . a2n nazivamo matricom sistema (1). ann a11 a12 . . odnosno u njenom razloºenom obliku (2) A1 x1 + A2 x2 + . αn ) rje²enje sistema (1) ako i samo ako je matrica X= x1 x2 . a2n b2 . . . + Ak xk + . . koju £ine koecijenti iz nepoznate i slobodni Matricu Ap = . . . .. Time smo rje²avanje sistema (1) sveli na rje²avanje matri£ne jedna£ine (2). nazivamo matricom slobodnih £lanova.. . an1 an2 . Matricu B . αn rje²enje matri£ne jedna£ine (2). . . . . . . xn = α1 α2 . a1n b1 a21 a22 . . . .. nazivamo pro²irenom matricom sistema. .. . + An xn = B. . tada matricu . . . . ann bn ..Sistemi linearnih jedna£ina 121 uz nepoznate sistema posmatramo kao cjelinu. . £iji su elementi slobodni £lanovi. . a1n b1 a21 a22 . nazivamo nepoznatom matri- xn com sistema. . . α2 . an1 an2 A Ap = a11 a12 . £iji su elementi nepoznate sistema. Matricu sistema i pro²irenu matricu sistema zajedni£ki pi²emo u obliku Ako koecijente a11 a12 a21 a22 A= . Matrica Ap je tipa n × (n + 1). ann bn £lanovi. . . a2n b2 . . (3) Sistem (1) i matri£na jedna£ina (2) jesu ekvivalentni u smislu da je svaka uredena n-torka brojeva (α1 . Matricu X = x1 x2 . . .

(Kramerova) Sistem jedna£ina (1) ima jedinstveno rje²enje onda i samo onda. odakle je x1 = 1. .. B = 1 −1 1 2 1 1 1 1 2 6 3 5 i X = x1 x2 x3 . −2. xk = det Ak (b) (k = 1. Ako je A regularna matrica. Dokaz. 1 (b1 A1k + . D xk = gdje je Dk = det Ak (b). 2... Odavde slijedi xk = tj. .. n). Rije²iti sistem jedna£ina x1 − x2 + x3 = 6 2x1 + x2 + x3 = 3 x1 + x2 + 2x3 = 5 Po²to je A = 1 −1 1 2 1 1 1 1 2 . + bn Ank ). 2. Primjer 1. to dati sistem moºemo napisati i u obliku AX = B . x2 = −2..122 Osnovi linearne algebre Kramerove formule mogu se izvesti upotrebom inverzne matrice. det A gdje je Ak (b) matrica koja se dobija kada se k -ta kolona matrice A zamijeni kolonom sastavljenom od slobodnih £lanova. x3 3 1 −1 1 2 1 1 = 5 = 0 pa rje²avanjem matri£ne 1 1 2 6 3 5 1 −2 3 x1 x2 x3 = 1 5 1 3 −2 −3 1 1 1 −2 3 = . D Dk (k = 1. a teorema iskazati ovako: kada je matrica sistema regularna.. jedinstveno rje²enje sistema je uredena trojka (1. gdje je Aij kofaktor elementa aij determinante D. Dakle. x3 = 3. n). U tom slu£aju rje²enje je dato sa Teorema 3. tj.. Matrica A je regularna. jer je det A = jedna£ine X = A−1 B dobi¢emo x1 6 x2 = 3 . to mnoºenjem jedna£ine (2) slijeva matricom A−1 redom dobi¢emo rje²enje X = A−1 B. . 3)..

.. ........Sistemi linearnih jedna£ina 123 2.... a1n−1 a2n−1 . ..... arr xr + . 2.... sistem (2) moºemo svesti na sistem trouglastog oblika: a11 x1 + a12 x2 + . ... odnosno pro²irena matrica Ap ima oblik: A Ap = a11 0 .. + a1r xr + .. + arn−1 xn−1 + arn xn .. elementarnim transformacijama moºe biti sveden na ekvivalentan sistem trouglastog (trapeznog) oblika....an−1n−1 ann . + a1m xm + a1m+1 xm+1 + ......... − a1n xn a22 x2 + ..... + a2n xn .. br .. ... arn−1 . + a1m xm = b1 − a1m+1 xm+1 − .......... 0 0 a12 a22 .. + amn xn = b1 = b2 = .. amm xm + amm+1 xm+1 + .. Prebacivanjem nepoznatih xm+i ....... koji ima oblik a11 x1 + a12 x2 + ... + a2m xm = b2 − a2m+1 xm+1 − . n−1n ann b1 b2 .. − a2n xn ....... . an−1n−1 0 a1n a2n .... .......... .. amm xm = bm − amm+1 xm+1 − .. .. + a2r xr + .. bn−1 bn (1) nazivamo sistemom trouglastog oblika... bn−1 bn det A = a11 a22 .... . xn na desnu stranu jedna£ina. a1r a2r ............. 0 ...2.. − amn xn . Sistem od m jedna£ina sa n nepoznatih... nazivamo sistemom trapeznog oblika.. = ... xm+2 ... . = bm (2) u kome je aii = 0 (i = 1.... m).. Matrica A sistema (1)... Sistem n-tog reda koji ima oblik a11 x1 + a12 x2 + .. Gausova metoda Prije nego ²to predemo na izlaganje Gausove metode........... ... .. + a2m xm + a2m+1 xm+1 + . arn . + a1n xn a22 x2 + .... 0 .... + a1n−1 xn−1 + a1n xn a22 x2 + .... (3) Svaki sistem linearnih jedna£ina...... 0 0 .......... br ................ arr ...... an−1n−1 xn−1 + an−1n xn ann xn = = = = = = = b1 b2 . . .... + a2n−1 xn−1 + a2n xn . uvedimo pojam sistema linearnih jedna£ina trouglastog (trapeznog) oblika....3.... 0 0 ... ......

. po£ev od tre¢e jedna£ine. . Ova metoda ima veliku primjenu naro£ito ako je broj jedna£ina ve¢i od tri.. dobi¢e se ekvivalentan sistem u kome ¢e samo prva jedna£ina imati a11 nepoznatu x1 ... + a2n xn = b2 a31 x1 + a32 x2 + a33 x3 + .. Tada a22 sistem (5) prevodimo u ekvivalentni sistem (6) u kome ¢e. jesu elementarne transformacije kojim se postepenim eliminisanjem nepoznatih dati sistem transformi²e u jednostavnije ekvivalentne sisteme trouglastog ili trapeznog oblika..... .. + a1n xn = b1 (1) (1) (1) (1) a22 x1 + a23 x3 + .... + a3n xn = b3 . primjenjujemo je pri rje²avanju sistema od m jedna£ina sa n nepoznatih... (1) (1) am2 x2 + am3 x3 + . am1 x1 + am2 x2 + am3 x3 + .... + a3n xn = b3 ..... odnosno utvrdimo da sistem nije saglasan. + a1n xn = b1 (1) (1) (1) (1) a22 x1 + a23 x3 + . (4) Gausovu metodu primjenjujemo na sljede¢i na£in. Iz takvih oblika dobijamo rje²enje sistema. + amn xn = bm. m) pa dodati i-toj jedna£ini. + a(2) xn = b(2) ........ upravo.... ...... dovoljno je (1) −ai2 drugu jedna£inu sistema pomnoºiti sa (1) (i = 3. Ukoliko to nije slu£aj.... jer rje²avanje sistema moºemo izvesti i na ma²inama za ra£unanje. = .. Neka je dat sistem jedna£ina a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + .. Ako se i-toj jedna£ini doda prva jedna£ina. pomnoºena sa 1 −ai1 (i = 2. 3. n a11 a11 (1) nepoznatu x2 u tre¢oj i ostalim jedna£inama sistema (5).... Da bismo eliminisali j = 2. 3. tj. + a2n xn = b2 a32 x2 + a33 x3 + . pretpostavimo da je a11 = 0..... 4. m (1) · a1j ......... + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 + .. moºemo zamijeniti jedna£ine tako da se postigne da koecijent uz x1 u prvoj jedna£ini sistema bude razli£it od nule...... mn m (2) (2) (2) (6) ..... 3...... + a3n xn = b3 . + a(1) xn = b(1) . Radi odredenosti....124 Osnovi linearne algebre Osnova Gausove metode ili Gausovog algoritma. Sistem je oblika: a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + ... (2) am3 x3 + ... Uz nepoznatu x1 bar jedan koecijent je razli£it od nule. biti eliminisana nepoznata x2 : a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + .... ...... ukoliko je a22 = 0.. m)... + a2n xn = b2 a33 x3 + . bi = bi − · b1 . mn n gdje je aij = aij − (1) (1) (1) (1) (1) (5) ai1 ai1 i = 2.... = .

n Proces primjene elementarnih transformacija se analogno produºava dalje ciljem postepene eliminacije ostalih nepoznatih sve dok se ne dode do ekvivalentnog sistema trouglastog ili trapeznog oblika. Sistem (7) moºemo napisati u trouglastom obliku: (k−1) a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1k xk = b1 − a1k+1 xk+1 − · · · − a1n xn a22 x2 + · · · + a2k xk = b2 − a2k+1 xk+1 − · · · − a2n xn .... bk+1 = 0..... itd... . a(n−1) xn nn = = = = b1 (1) b2 .. xn koje su proizvoljne nepoznate..... 4. (k−1) (k−1) (k−1) (k−1) akk xk = bk − akk+1 xk+1 − · · · − akn xn . xk izraºene su preko nepoznatih xk+1 . k = n. U vezi sa saglasno²¢u sistema (4) mogu nastupiti sljede¢i slu£ajevi 1. 2.Sistemi linearnih jedna£ina (2) (1) 125 i = 3...... Rje²avamo ga kao sistem (8).. k < n. iz pretposljednje.. k ≤ m i bk+1 = 0 ako je k = m. Naime. Poslije (k − 1)-ve transformacije dobijamo ekvivalentan sistem: gdje je aij = aij − ai2 (1) (1) a22 · a2j . Sistem (4) je nesaglasan...akk = 0... j = 3.... akk (1) (k−1) (k−1) (7) xk + akk+1 xk+1 + · · · + akn (k−1) (k−1) xn = bk (k−1) (k−1) 0 = bk+1 . (1) b i = bi − (2) (1) ai2 (1) (1) a22 · b2 (1) a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + · · · + a1k xk + a1k+1 xk+1 + · · · + a1n xn = b1 a22 x2 + a23 x3 + · · · + a2k xk + a2k+1 xk+1 + · · · + a2n xn = b2 (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) a33 x3 + · · · + a3k xk + a3k+1 xk+1 + · · · + a3n xn = b3 .. .... Sistem (4) jeste saglasan i ima jedinstveno rje²enje.. U tom slu£aju sistem (7) svodimo na sistem trouglastog oblika: (k−1) (k−1) (k−1) a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn (1) (1) a22 x2 + · · · + a2n xn .. 3. = . bk+1 = 0...... znaju¢i xn . gdje je a11 a22 . n (8) Rje²enje sistema (8) dobijamo direktno iz samog sistema polaze¢i od n-te jedna£ine.. Sistem (4) saglasan je i ima beskona£no mnogo rje²enja.. Sistem (7) ekvivalentan je sistemu jedna£ina (4)... .. odredimo xn−1 . = ... ... Nepoznate x1 ... 4. b(n−1) ... x2 .. m ....... (1) (1) (1) (1) (1) .. bk+1 = 0. iz posljednje jedna£ine izra£unamo xn ..

Rije²iti sistem jedna£ina x1 − 2x2 + x3 − x4 2x1 − 3x2 − 4x3 + x4 x1 − x2 − x3 − 3x4 2x1 − 3x2 + 2x4 x1 − 2x2 + 2x3 + x4 = = = = = 4 1 1 5 5 Ako prvu jedna£inu pomnoºimo sa −2 i dodamo drugoj jedna£ini. dobijamo sistem . bn . ne cjeline sistema. tre¢oj jedna£ini dodamo prvu jedna£inu pomnoºenu sa −1. nego samo njegovih koecijenata i to u okviru matrice sistema i pro²irene matrice Ap sistema (4): A/Ap = a11 a12 . . . x1 − 2x2 + x3 − x4 x2 − 6x3 + 3x4 x2 − 2x3 − 2x4 x2 − 2x3 + 4x4 x3 + 2x4 x1 − 2x2 + x3 − x4 x2 − 6x3 + 3x4 4x3 − 5x4 4x3 + x4 x3 + 2x4 = = = = = 4 7 −3 −3 1 Oduzimanjem druge jedna£ine od tre¢e i £etvrte. . . mnoºenjem tre¢e jedna£ine sa − i doda4 vanjem petoj. . petoj jedna£ini dodamo prvu pomnoºenu sa −1. . amn b1 b2 . oduzimanjem tre¢e jedna£ine od £etvrte.126 Osnovi linearne algebre Kako se elementarne transformacije sistema jedna£ina i elementarne transformacije matrica razlikuju samo u tome ²to se kod sistema primjenjuju na jedna£ine. Postupak svodenja matrice na trouglastu (trapeznu) matricu ekvivalentan je postupku kojim se koristimo kod Gausovog algoritma. . £etvrtoj jedna£ini dodamo prvu pomnoºenu sa −2. . . dobi¢emo sistem = = = = = 4 −7 4 4 1 1 odakle. a kod matrica na vrste. am1 am2 . Primjer 1. a2n . dobi¢emo sistem jedna£ina koji je ekvivalentan datom sistemu. a1n a21 a22 . to se transformacija sistema (4) moºe izvesti posmatranjem.

1. Dakle. −2. Rije²iti sistem x1 + 2x2 + 3x3 + 2x4 + x5 −2x1 + x3 + x4 − 5x5 x1 + 2x2 − x3 + 6x4 + 5x5 −x1 + 2x2 + 12x3 − 5x4 − 12x5 = = = = 3 −2 3 1 Transformisa¢emo sistem pomo¢u odgovaraju¢e matrice A/Ap = 1 −2 1 −1 2 3 2 1 0 1 1 −5 2 −1 6 5 2 12 −5 −12 3 −2 3 1 Imamo A/Ap = 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 4 7 5 −3 0 −4 4 4 4 15 −3 −11 5 0 −1 −1 2 2 2 5 7 −3 1 4 4 4 0 −1 1 1 0 8 −8 −8 3 4 0 4 1 1 0 0 ∼ 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 −2 −1 2 2 7 5 1 −3 4 4 4 0 −4 4 4 0 8 −8 −8 1 1 0 0 1 1 0 0 ∼ ∼ ∼ 0 1 0 0 0 −1 2 0 3 −1 1 −1 −1 0 0 0 Iz ove matrice vidimo da je dati sistem ekvivalentan sistemu x1 − x4 + 2x5 = 1 x2 + 3x4 + x5 = 1 x3 − x4 − x5 = 0. . x1 = 1. x2 = −1. 0). rje²enje datog sistema jedna£ina je uredena £etvorka brojeva (1. Primjer 2.Sistemi linearnih jedna£ina 127 x1 − 2x2 + x3 − x4 x2 − 6x3 + 3x4 4x3 − 5x4 6x4 13 x4 4 = = = = 4 −7 4 0 = 0 £ije je rje²enje x4 = 0. x3 = 1.

Dakle... gdje je (1) A/Ap = pro²irena matrica sistema. a1n a21 a22 . x5 = −1) datog sistema. . + a2n xn = b2 .. (Kroneker-Kapelijeva teorema) Sistem linearnih jedna£ina (1) saglasan je ako i samo ako je rang A = rang Ap ... Neka je dat sistem a11 x1 + a12 x2 + . dobijamo odgovaraju¢e rje²enje (x1 = 5.. + αn An = B. + amn xn = bm ... x2 = −4........ Dokaz.. Tada. α2 .. Stoga moºemo re¢i: sistem (1) saglasan je ako i samo ako je posljednja kolona u Ap linearnu kombinacija ostalih kolona matrice Ap . αn ) tako da je α1 A1 + α2 A2 + .. prema deniciji saglasnosti sistema postoji uredena n-torka brojeva (α1 .. .. Matri£ni oblik sistema (1) jeste a11 a12 .4. 2... Na osnovu (1) i (3) vidimo da je pitanje saglasnosti sistema (1) svedeno na pitanje egzistencije matri£nog razlaganja (3)...128 odakle je Osnovi linearne algebre x1 = 1 + x4 − 2x5 .. Saglasnost nehomogenog sistema od m jedna£ina sa n nepoznatih Poznato nam je da Gausova metoda eliminacije omogu¢ava brzo dobijanje rje²enja sistema. Pri tome su x4 i x5 proizvoljne nepoznate.. Uslov je potreban. .... (5) .. bm AX = B.. x4 = 2. amn b1 b2 . . x3 = 1. . (4) Neka je sistem (1) saglasan. odnosno razloºeni oblik (2) (3) A1 x1 + A2 x2 + .... x2 = 1 − 3x4 − x5 .. dati sistem ima beskona£no mnogo rje²enja. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . Sada ¢emo formulisati potrebne i dovoljne uslove saglasnosti sistema u zavisnosti od njegovih koecijenata i slobodnih £lanova. . . x5 = −1).. . am1 x1 + am2 x2 + . a2n . + An xn = B. Teorema 1..2. .. x3 = x4 + x5 . am1 am2 . Uzmemo li za x4 i x5 posebne vrijednosti (na primjer: (x4 = 2.. ..

prema (5). takva da je α1 A1 + α2 A2 + . . . .. Saglasan sistem jedna£ina (1) ima: 1) jedinstveno rje²enje.. to je rang Ap = rang A.. . elemente n-te kolone pomnoºene sa −αn . . Tada matrice A i Ap imaju isti broj baznih kolona i svaka bazna kolona matrice A je ujedno i bazna kolona matrice Ap pa (n + 1)-va kolona matrice Ap nije njena bazna kolona. Posljedice..Sistemi linearnih jedna£ina 129 Ako na matricu Ap primijenimo elementarne transformacije tako da elementima posljednje kolone u Ap dodamo elemente prve kolone pomnoºene sa −α1 . Pretpostavimo da je rangA =rangAp . a12 . rangA < rangAp <rangA + 1. . αn ) predstavlja rje²enje sistema (1). Ovim je teorema dokazana.. b) Ako je rangA < n = m. £ime smo dokazali da je uslov (4) potreban. a) Ako je rangA = n = m ili rangA = n < m. Kako je uvijek rangA ≤ n i za bilo kakav sistem. a1n . Uslov je dovoljan.. Zna£i. 2) beskona£no mnogo rje²enja. ako i samo ako je rang A = rang Ap = n..... i tim sistem je saglasan.. to broj rje²enja saglasnog sistema (1) neposredno zavisi od ranga matrica A i Ap . Prema deniciji saglasnosti sistema slijedi da uredena n-torka (α1 . saglasan ili nesaglasan. . onda je sistem (1) nesaglasan ili ima beskona£no mnogo rje²enja.. 3) sistem (1) je protivrje£an ako i samo ako je rang A = rang Ap . onda je sistem (1) saglasan i ima jedinstveno rje²enje. αn ). jednaki nuli. Prema teoremi o baznom minoru. dobijamo matricu a11 . . Teorema 2. b1 − n a1j αj . postoji uredena n-torka (α1 .. . (n + 1)-va kolona je linearna kombinacija baznih kolona matrice Ap . j=1 n am1 am2 .. .. amn bm − amj αj j=1 Kako su svi elementi (n + 1)-ve kolone u posljednjoj matrici. + αn An = B. . α2 . ako i samo ako je rang A = rang Ap < n.. gdje neki koecijenti α1 mogu biti jednaki nuli. α2 .

. tvrdenje neposredno slijedi iz teoreme.. To zna£i da je sistem (1) saglasan i imu jedinstveno rje²enje. ....slobodne (nezavisne) nepoznate... .. . .. + arr xr = br − arr+1 xr+1 − .... − a2n xn ≡ c2 ...... saglasan i odreden... r). xr i njegova determinanta je. odnosno ima beskona£no mnogo rje²enja.. ... Odakle slijedi da je rangAp = n pa je sistem (1) saglasan. .. .. x2 .. Taj sistem ima oblik: a11 x1 + a12 x2 + . prema Kramerovom pravilu. b) Ako je rang A = rang Ap .... ... (9) β k ... Posmatrajmo slu£aj u kome je rangA =rangAp = r < n. cr ar2 .bazne (zavisne) nepoznate. 2.. Sistem (8) je kvadratni sistem u odnosu na nepoznate x1 . a2r−1 c2 . . slijedi rje²enje sistema (8) u obliku xk = α k = β k + pri £emu su n−r s=1 β ks xr+s (k = 1.. upravo.... − arn xn ≡ cr (8) Jedna£ine sistema (8) nazivamo baznim jedna£inama sistema (1). ar1 x1 + ar2 x2 + ... Radi odredenosti uzmimo da se bazni minor Mr = 0 matrice A nalazi u lijevom gornjem uglu matrice A........ . Na osnovu Kramerova pravila ovaj sistem ima jedinstveno rje²enje koje mora zadovoljiti (m − n) jedna£ina sistema (1). onda je n =rangA ≤rangAp ≤ n.. bazni minor Mr .. xn slobodnim nepoznatim sistema (1)... xr+2 ... ..... U ovom slu£aju sistem (1) neodreden je.130 Osnovi linearne algebre Dokaz... . sistem je nesaglasan. xr nazivamo baznim nepoznatim. a1r−1 c1 a21 a22 ... tada rje²enje sistema (1) nalazimo pomo¢u n jedna£ina koje treba izabrati tako da determinanta dobijenog sistema n-tog reda bude razli£ita od nule. x2 . arr a11 a12 . . . a1r c2 a22 .. xn na desnu stranu. sistem (8) jeste... .. − a1n xn ≡ c1 a21 x1 + a22 x2 + . Rje²enje sistema (1) nalazimo pomo¢u r jedna£ina sistema.. x2 .... .. . Po²to je Mr = 0.... a) Neka je rangA = n.. β ks x1 .konstante. xn .. .. + a2r xr = b2 − a2r+1 xr+1 − .. xr+2 ... xr xr+1 .. . Tada moºemo izabrati prvih r jedna£ina sistema (1) i od njih formirati nehomogeni sistem r-tog reda prebacuju¢i nepoznate xr+1 . Dk Njegovo rje²enje glasi: xk = αk = .. Dr = . . arr−1 cr Razvijanjem determinante Dk ..... .. xr+2 . . Nepoznate x1 . ar1 ar2 .. a2r . + a1r xr = b1 − a1r+1 xr+1 − .Ako je rangA = n < m.. Ako je rang A=rangAp . . . .. .. a nepoznate xr+1 . .. Mr D1 = c1 a12 .

. istovremeno i rje²enje sistema (1). α2 .. dobi¢emo bilo koje rje²enje sistema (1). Treba rije²iti trapezni sistem £ija je pro²irena matrica matrica S . . . dr+1 = 0 ako je r = m i rangA = r. xr+2 = 0... a1n a21 a22 .. xr+1 . . izraºeno formulama (9). Slobodne nepoznate xr+s naj£e²¢e ozna£avamo Teorema 3. xr+1 = 0.. s11 s2k2 . Skup svih tih rje²enja moºemo ozna£iti sa R = {(α1 . . . s = 1.. Bazno rje²enje ima oblik x1 = β 1 . s1kr . daju¢i slobodnim nepoznatima xr+1 .. Na osnovu ove teoreme slijedi da je rje²enje sistema (8). tj. . s1n s2k2 . . Nave²¢emo bez dokaza sljede¢u teoremu. . . xn odredene brojne vrijednosti.. . am1 am2 . .. xr = β r . s2kr . s1k2 . Brojevi di linearne su kombinacije slobodnih £lanova sistema (1)... xn )}. xr+2 . Cs = xr+s . n − r.. Primjenom elementarnih transformacija samo na vrste pro²irene matrice Ap . Sistem (1) ekvivalentan je sistemu njegovih baznih jedna£ina (8). s2n srkr . srn d1 d2 dr dr+1 =S gdje je 2 ≤ k2 < . U konkretnim primjerima ispitivanja saglasnosti sistema linearnih jedna£ina naj£e²¢e primjenjujemo kombinovano Gausov algoritam i Kroneker-Kaplijevu teoremu. . amn b1 b2 . . .... αr . xn = 0. xr+2 .Sistemi linearnih jedna£ina 131 Jasno je da bazne. < kr ≤ n. pod uslovom da je i dalje Mr = 0. . . Ono se dobija iz op²teg rje²enja (9) stavljaju¢i da je xr+1 = xr+2 = · · · = xn = 0. Ap = a11 a12 .. 2.²to odgovara zamjeni dvaju kolona matrice A. Zato se obrasci (9) nazivaju op²tim rje²enjem sistema (1) u skalarnom obliku.. . Rje²enje sistema (1). . x2 = β 2 . bm ∼ s11 . . . koje se dobija kada slobodne nepoznate imaju vrijednost nula..... . Iz formule (9).srkr = 0. a2n . . odnosno slobodne nepoznate sistema (1) mijenjaju status promjenom kolona baznog minora Mr .. . nazivamo baznim rje²enjem sistema. dobijamo ekvivalentnu trapeznu (stepenastu) matricu. . . O£igledno vaºi: (rang A = rang Ap = r) ⇔ (dr+1 = 0). Pod ovim uslovom sistem (1) i ekvivalentni trapezni (stepenasti) sistem su saglasni. . .

rang A = 2. Sistem je saglasan. rang Ap = 3 3) a = 1. dobi¢emo A/Ap = a b 1 1 ab 1 1 b a 1 b 1 ∼ b 1 − ab 1−b a b 1 1 ab 1 1 b a ∼ 1 b 1 ∼ 1 ab 1 a b 1 1 b a b 1 1 b 1−b 1 − ab ∼ ∼ 1 ab 1 2 0 b(1 − a ) 1 − a 0 b(1 − a) a − 1 ∼ 1 ab 1 0 b(1 − a) a − 1 0 b(1 − a2 ) 1 − a b 1−b b−a . b = 1. (1 − a)(a + 2) b(a + 2)(1 − a) (1 − a)(a + 2). jer je rang A = rang Ap = 1. b = a Sistem nije saglasan. x1 = . 2) a = 1. . 1 − a = 0. jer je rangA =rangAp = 3. Ekvivalentan sistem je x1 + abx2 + x3 = b b(1 − a)x2 + (a − 1)x3 = 1 − b (1 − a)(a + 2)x3 = b − a. ∼ 1 ab 1 0 b(1 − a) a−1 0 0 (1 − a)(a + 2) Razlikujemo sljede¢e slu£ajeve: 1) a = 1 a = −2. U zavisnosti od realne vrijednosti parametra a i b ispitati saglasnost sistema ax1 + bx2 + x3 = 1 x1 + bax2 + x3 = b x1 + bx2 + ax3 = 1 i na¢i njegovo rje²enje. Primjenom elementarnih transformacija samo na vrste pro²irene matrice Ap . b = a b − a = 0. a + 2 = 0. Njegovo rje²enje glasi: x3 = b−a 2 − b − ab b+a .132 Osnovi linearne algebre Primjer 1. a = −2. Sistem je saglasan. x2 = . jer je rang A = rang Ap . Sistem se svodi na jedna£inu x1 = 1 − x2 − x3 gdje su x1 i x2 slobodne nepoznate.

. To je rje²enje u kojem je vrijednost bar jedne od nepoznatih razli£ita od nule... x 1 = x3 . Homogeni sistem napisan u matri£nom obliku glasi (1) A1 x1 + A2 x2 + .. svaki homogeni sistem saglasan je u smislu denicije saglasnosti sistema. + An xn = 0.. Ako posmatramo homogeni sistem n-tog reda.Sistemi linearnih jedna£ina 133 4) a = −2.. tj. Rje²enje ekvivalentnog sistema x1 + 4x2 + x3 = −2 −2x2 − x3 = 1 jeste x2 = − x3 slobodna nepoznata. prema Kramerovom pravilu. xn = 0 koje nazivamo trivijalnim rje²enjem. £ija je determinanta sistema D = 0. u kome je b1 = b2 = . 2 2. .. vijalnog rje²enja. tada... O£igledno.. 1 + x3 . Da bi homogeni sistem n-tog reda bio saglasan sa stanovi²ta postojanja netri- . b = a.. Teorema 1. jer ima rje²enje x1 = 0. = bm = 0... slijedi da sistem ima jedinstveno trivijalno rje²enje. + a2n xn = 0 . Takvo rje²enje nazivamo netrivijalnim rje²enjem homogenog sistema n-tog reda. + amn xn = 0... jer rang A = rang Ap = 2. odnosno AX = 0 (2) gdje je A matrica homogenog sistema. homogeni sistem moºe imati i drugo rje²enje razli£ito od trivijalnog.3.. Sistem linearnih homogenih jedna£ina Sistem jedna£ina a11 x1 + a12 x2 + . am1 x1 + am2 x2 + .. potrebno je da je determinanta sistema jednaka nuli... D = 0. + a1n xn = 0 a21 x1 + a22 x2 + . Medutim. Sistem je saglasan.... nazivamo homogenim sistemom linearnih jedna£ina...

Posljedica 1. onda prema teoremi 2 iz 3. Teorema 2. postoje i druga netrivijalna rje²enja. Medutim. ne uti£e na rang matrice. Tada iz teoreme o baznom minoru proizilazi da (n − r) jedna£ina predstavlja linearnu kombinaciju od r jedna£ina sistema (1).. jer posljednja kolona matrice Ap . a) Ako je rang Am×n = r = n. . ima netrivijalna rje²enja. sistem (1) ima vi²e rje²enja. Rije²iti sistem jedna£ina: x1 + 7x2 + 17x3 + 3x4 4x2 + 10x3 + x4 3x1 + x2 + x3 + 4x4 2x1 + 2x2 + 4x3 + 3x4 = = = = 0 0 0 0. tada je i rang Ap = r. £iji su elementi nule. b) Homogeni sistem (1) ima i netrivijalno rje²enje ako i samo ako je r = rang A < n. mora biti rang A < n. on ima beskona£no mnogo rje²enja. tada je trivijalno rje²enje jedinstveno rje²enje homogenog sistema (1).. Kao neposredna posljedica Kroneker-Kapelijeve teoreme slijede tvrdenja. Svaki homogen sistem.3. pored trivijalnog ima i netrivijalna rje²enja. a) Ako je rang A = r = n.3. Rje²enja se nalaze istim postupkom kao i u nehomogenim sistemima. U tom slu£aju je (rangA < n) ⇐⇒ (det A = 0) . Primjer 1. Dokaz. Ako homogeni sistem. Neka je rang A = r < n. . Homogeni sistem n-tog reda je saglasan u smislu postojanja netrivijalnog rje²enja ako i samo ako je determinanta sistema jednaka nuli.134 Osnovi linearne algebre Ako je homogeni sistem n-tog reda saglasan sa stanovi²ta postojanja netrivijalnog rje²enja. Uslov je dovoljan. U tom slu£aju je rangA ≤ m < n pa moºemo odmah konstatovati da je sistem (1) saglasan u smislu postojanja netrivijalnog rje²enja. u tom slu£aju je potrebno odrediti rangA da bismo do²li do informacije o potrebnom broju jedna£ina za nalaºenje op²teg rje²enja sistema (1). u kome je broj jedna£ina manji od broja nepoznatih (m < n). Dakle. tada prema teoremi 2 iz 3. xn = 0. Posljedica 2. U tom slu£aju radi se o homogenom sistemu n-tog reda u kome je det A = 0. b) Uslov je potreban. pored trivijalnog.. pa prema Kramerovom pravilu proizilazi da sistem ima jedinstveno rje²enje x1 = 0. Ako je rang A < n.

∼ ∼ 0 −20 −50 −5 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 −12 −30 −3 2 4 3 Dakle. 0 0 a+2 0 0 0 0 b+1 . 5 1 x3 − x4 2 4 5 1 = − x3 − x4 . U zavisnosti od realnih parametara a i b ispitati saglasnost sistema x1 + 2x2 − x3 − x4 − 3x5 3x1 + 4x2 − 5x3 − 3x4 − x5 2x1 + 3x2 − 3x3 + ax4 − 2x5 2x1 + 5x2 − x3 − 2x4 + 10bx4 = = = = 0 0 0 0. 2 4 Primjer 2. Odakle slijedi op²te rje²enje datog sistema: x1 = x2 gdje su x3 i x4 proizvoljne nepoznate. Ekvivalentna matrica matrici sistema je 1 3 A= 2 2 2 4 3 5 −1 −1 −3 1 2 −1 −1 −3 −5 −3 −1 0 −2 −2 0 8 ∼ ∼ −3 a −2 0 −1 −1 a + 2 4 −1 −2 10b 0 1 1 0 10b + 6 1 2 −1 −1 −3 1 2 −1 −1 −3 0 1 1 0 −4 0 +1 +1 0 −4 ∼ ∼ ∼ 0 0 0 a+2 0 0 −1 −1 a + 2 4 0 0 0 0 10b + 10 0 1 1 0 10b + 6 1 0 ∼ 0 0 2 −1 −1 −3 1 1 0 −4 . a zatim na¢i njegov fundamentalni sistem rje²enja kada je rang najmanji. rang A = 2.Sistemi linearnih jedna£ina 135 Matrica sistema glasi 1 0 A= 3 2 1 7 17 3 1 7 17 3 7 17 3 0 4 10 1 0 4 10 1 4 10 1 . Ekvivalentan sistem datom sistemu je x1 + 7x2 + 17x3 + 3x4 = 0 4x2 + 10x3 + x4 = 0.

Ekvivalentan sistem. b = −1. 1)] 2. Metodom eliminacije rije²iti sistem jedna£ina 2x1 − x2 + x3 − x4 = 3 2x1 − x2 + 3x4 = 2 3x1 − x3 + x4 = −3 2x1 + 2x2 + 3x3 + 5x4 = −6 R: 5 4 0. Matri£nom metodom rije²iti sistem jedna£ina . rang A = 3. [R : (1. 3) a = −2. gdje su x3 . . −2. koji odgovara najmanjem rangu matrice A.136 Osnovi linearne algebre Zavisno od parametra a i b. b = −1. − 3 3 x1 + x2 − 2x3 + 4x4 = −1 3x1 + 2x2 − x3 + 3x4 = 0 2x1 − x2 + 3x3 − x4 = 9 5x1 − 2x2 + x3 − 2x4 = 9. b = −1. Dakle. jeste: x1 + 2x2 − x3 − x4 − 3x5 = 0 x2 + x3 − 4x5 = 0 Odakle je op²te rje²enje u skalarnom obliku x1 = 3x3 + x4 − 5x5 x2 = −x3 + 4x5 . sistem ima beskona£no mnogo rje²enja. b = −1. 2. 2. rang A = 2. rang A = 3. x4 i x5 slobodne nepoznate. rang A = 4. Pomo¢u Kramerovih formula rije²iti sistem jedna£ina 5x1 − 6x2 + 4x3 = 3 3x1 − 3x2 + 2x3 = 2 4x1 − 5x2 + 2x3 = 1 [R : (1. Zadaci 1. odredimo rang matrice A: 1) a = −2. 4) a = −2. 1. 1)] 3. 2) a = −2.

} u kome su denisane: l.neutralni element grupe). K)..1. Primjer 1. a nula-vektor je nula-matrica datog tipa.. y) → x + y. . 4) (∀x ∈ V )(∃ − x ∈ V )(x + (−x) = θ. 3) (∃θ ∈ V )(∀x ∈ V )(x + θ = x). u odnosu na koju je skup V Abelova grupa: 1) (∀x. β ∈ K)(∀x ∈ V )(α + β)x = α · x + β · x. 2) (∀x. Vektorski prostor 3. y.} nazivamo skup V = {x. Elemente vektorskog prostora V nazivamo vektorima (ili ta£kama). Neutralni element θ nazivamo i nula-vektorom. (∀x. Unutra²nja binarna operacija (zbir) V XV → V : (x..3. γ. 6) (∀α. x) −→ αx. y. Pojam. z. tada je V kompleksan vektorski prostor. tada V nazivamo realnim vektorskim prostorom. ∈ V ) (∀α ∈ K) αx ∈ V koja zadovoljava sljede¢e aksiome: 5) (∀α ∈ K)(∀x. a ako je K = C . Vektorskim ili linearnim prostorom nad poljem K = {α. 7) (∀α. Matrice predstavljaju vektore tog prostora. y ∈ V )x + y = y + z. . Spolja²nja binarna operacija (proizvod) KXV → V : (α. β. 137 . 2. (∀x. baza i dimenzija vektorskog prostora Posmatrajmo skupove bilo kakvih elemenata u kojima su denisane operacije sabiranja i mnoºenja skalarom elementa iz tih skupova.. y ∈ V )α(x + y) = (α · x) + (α · y). Ako je K = R. Pokaºimo da skup svih matrica istog tipa £ini jedan vektorski prostor nad poljem realnih brojeva. z ∈ V )(x + y) + z = x + (y + z) . Vektorski prostor V nad poljem K £esto obiljeºavamo (V. a elemente polja K skalarima. β ∈ K)(∀x ∈ V )(α · β)x = α (β · x) 8) (∀x ∈ V )1 · x = x. y ∈ V )x + y ∈ V. (θ.

B ∈ V ) α(A + B) = αA + αB. Pretpostavimo da u vektorskom prostoru V postoje dva neutralna elementa θ1 i θ2 . Analogno dokazujemo sljede¢u teoremu. tj: u skupu V denisano je sabiranje. ako u aksiomi 3) uzmemo da je x = θ1 . Dakle. Ono zadovoljava svojstvo 5 − 8. na osnovu aksiome 1. Analogno provjeravamo i preostale osobine. Osobine 1 − 4 0 0 utvrdene su u sabiranju matrica pri £emu je nula-element θ = 0 = nula-matrica. tj. Treba pokazati da za skup svih takvih matrica vrijede svojstva 1 − 8. Dokaºimo tvrdnju o jedinstvenosti suprotnog elementa. U vektorskom prostoru V postoji samo jedan neutralni element. Neka je a11 a12 b11 b12 A= iB= . skup matrica istog tipa £ine jedan vektorski prostor nad poljem realnih brojeva. Teorema 1. tj : αb11 αb12 αb21 αb22 (∀α ∈ K) (∀A. x1 = x2 .138 Osnovi linearne algebre Ne umanjuju¢i op²tost. Provjerimo osobinu 5. α · (A + B) = α = a11 + b11 a12 + b12 a21 + b21 a22 + b22 = αa11 + αb11 αa12 + αb12 αa21 + αb21 αa22 + αb22 =α a11 a12 a21 a22 +α b11 b12 b21 b22 αa11 αa12 + αa21 αa22 = αA + αB. Pretpostavimo da elementu x odgovaraju dva suprotna elementa x1 i x2 . tj: (∀α ∈ K) (∀A ∈ V ) αA ∈ V. B ∈ V ) A + B ∈ V . lijeve strane jednake pa iz njih slijedi da je θ1 = θ2 . dobi¢emo jednakosti θ1 + θ2 = θ2 i θ2 + θ1 = θ1 u kojima su. Dokaz. posmatra¢emo matrice drugog reda. (∀A. −a21 −a22 Kako je proizvod matrice A i jednog realnog broja matrica istog tipa kao i matrica A. Na osnovu aksioma 1). tako da je x + x1 = θ i x + x2 = θ. . Dakle. to je u skupu matrica denisano mnoºenje matrica skalarom. Svakom elementu prostora V odgovara samo jedan suprotan element. 3) i 2) slijedi da je x1 = x1 + θ = x1 + (x1 + x2 ) = (x1 + x) + x2 = θ + x2 = x2 . a21 a22 b21 b22 Tada je A+B = a11 + b11 a12 + b12 a21 + b21 a22 + b22 . a zatim da je x = θ2 i θ = θ1 . 0 0 −a11 −a12 a suprotom −A = suprotna matrica za matricu A. i θ = θ2 . Tada.

2. αi . K) ako je S vektorski prostor u odnosu na operacije koje vaºe za V .Vektorski prostor 139 Teorema 2. α1 x1 + α2 x2 + . Ako su x i y ∈ L (S). Skup linearnih kombinacija L(S) vektora iz skupa S ⊂ V nazivamo linearnom nad skupom S . i=1 (3) Skalare (2) nazivamo koecijentima linearne kombinacije. Iz denicije vektorskog prostora neposredno proizlazi da linearna kombinacija (3) predstavlja element vektorskog prostora (V. Dokaz.To zna£i da postoji vektor y ∈ V takav da je y = α1 x1 + α2 x2 + ... xn } proizvoljan skup vektora vektorskog prostora (V. tj. + αn xn = Vektor y predstavlja linearnu kombinaciju vektora (1). potreban i dovoljan uslov da S bude potprostor u V jeste da S sadrºi vektor αx + βx(α.. n α i xi . (∀α. . . onda jex = No. K). y ∈ V )(x ∈ S ∧ y ∈ S ⇒ αx + βy ∈ S). O£igledno. + αn xn = n α i xi .. K). tj. x2 .. Za vektorski potprostor L(S) kaºemo da je razapet ili odreden skupom S . tj.. Neka je V vektorski prostor nad poljem K i neka je S neprazan podskup od V . K) i neka su (1) (2) α1 . β j ∈ K). Za skup S ⊆ V kaºemo da je potprostor vektorskog prostora (V. β ∈ K)(∀x. Ako sa L(S) obiljeºimo skup svih kona£nih linearnih kombinacija vektora iz skupa S ⊆ V . L(S) = n αi xi | αi ∈ K. (α · αi )xi + n i=1 j=1 (β · β j )yj (α. i=1 Lema 1. Neka je {x1 . α2 ... L(S) je potprostor od V . . αn proizvoljni skalari iz K . tada je αx + βy = n α i xi . Za svaki element vektorskog prostora V vrijedi jednakost 0x = θ i − x = (−1)x. xi ∈ S. n n i=1 onda je L(S) potprostor vektorskog prostora (V. . y = i=1 j=1 β j yj (xi . yj ∈ S. n . Linearnom kombinacijom vektora (1) nazivamo zbir proizvoda vektora xi i odgovaraju¢ih skalara αi tj.. i = 1. β ∈ K) kada god on sadrºi vektore x i y ... β) ∈ K kao linearna kombinacija elemenata iz S element i od L (S)...

xn . xn } i neka je. Tada iz (4) dobijamo da je x1 = β 2 x2 + β 3 x3 + .. x2 . zapravo. (5) αi gdje je β i = − α1 . Obrnuto. Tada je mogu¢e izabrati takav sistem skalara α1 . xn linearno zavisni. i = 2. Svaki skup vektora koji sadrºi nula-vektor 0 je linearno zavisan skup. Posljedica 1. αn ∈ K ... i=1 (4) U protivnom. nezavisnih vektora.. Ako su vektori (1) linearno zavisni. Primijetimo da smo na identi£an na£in denisali linearnu zavisnost... x2 . 2. α2 .. .. + β n xn = 0. Teorema 4. .140 Osnovi linearne algebre Vektori skupa (1) linearno su zavisni ako postoje skalari α1 α2 .. Neka je. x2 .. = αn = 0. x3 ..... neka je. jer je koecijent uz x1 razli£it od nule.. odnosno nezavisnost denisana samo za kona£an broj vektora. te ako bilo koji kona£an podskup od S sadrºi samo linearno nezavisne (zavisne) vektore... onda kaºemo da su vektori iz S linearno nezavisni (zavisni). Ako su vektori x1 . ²to zna£i da je jednakost (4) mogu¢a samo kada je α1 = α2 = ..... linearno su zavisni onda i samo onda kada je bar jedan Dokaz.. jer uop²teno u vektorskom prostoru ne moºemo denisati zbir od beskona£no mnogo vektora. odnosno nezavisnost vrsta (kolona) neke matrice. Napomenimo da je za sada linearna zavisnost. Ako je S neki skup vektora. = αn−1 = 0. U skupu linearno nezavisnih vektora ne postoji nula vektor.... + αn xn = 0.. n) linearno su nezavisni. na primjer. vektori xi (i = 1. £ime je teorema dokazana. . α1 = 0.. onda kaºemo da oni predstavljaju skup.. Jednakost (5) moºemo napisati u obliku (−1)x1 + β 2 x2 + . Teorema 3. . od njih linearna kombinacija ostalih vektora. . koji nisu svi jednaki nuli. tada u jednakosti (4) postoji bar jedan koecijent razli£it od nule. zna£i da su vektori x1 . na primjer xn = 0. αn = 0.. vektor x1 linearna kombinacija ostalih vektora. + αn xn = n αi xi = 0. ... . Iz (5) proizlazi da vektor xi predstavlja linearnu kombinaciju vektora x2 . Dokaz. ²to zna£i da vektori obrazuju sistem linearno zavisnih vektora. αn da je α1 = α2 = . Neka je dat skup vektora {x1 .. na primjer.. tako da je y = α1 x1 + α2 x2 + . odnosno sistem linearno zavisnih.. Vektori (1) za n > 1. xn linearno zavisni. 3... . pa ¢e linearna kombinacija vektora x1 biti α1 x1 + α2 x2 + . + β n xn . n. odnosno nezavisni. . ²to.

xn postoji k(k ≤ n) vektora koji su linearno zavisni. . Dokaz. x2 . moºemo na jedinstven na£in predstaviti kao linearnu kombinaciju vektora baze B prostora Vn . Svaki vektor kona£no dimenzionalnog vektorskog prostora Vn ... .. xm (2 ≤ m < n) linearno zavisni vektori. dati skup vektora je linearno zavisan skup. αm koji nisu svi jednaki nuli. tada bi. Broj vektora baze nazivamo dimenzijom prostora. Slijedi... Tada. Ako vektorski prostor (V.... K) ozna£avamo Vn ... Skup B linearno nezavisnih vektora prostora (V. Ukoliko je baza B beskona£an skup.en } . Kako je L(B) = Vn . Ako bismo vektor x mogli predstaviti i kao linearnu kombinaciju x= n i=1 β i ei .. odakle proizlazi da je αi − β i = 0 (i = 1. . Ako je B kona£an skup. xn linearno zavisan skup.... tada je i skup vektora x1 . to se svaki vektor x ∈ Vn . prostor (V.. x2 . ²to. Moºemo i ovako kazati: svaki podskup linearno nezavisnog skupa vektora sastoji se samo od linearno nezavisnih vektora. xn } i neka su vektori x1 ... Neka je dat skup vektora {x1 . K) beskona£no-dimenzionalan prostor i pi²emo dim V = +∞ . Tada. . x2 .Vektorski prostor 141 Teorema 5. Ako medu vektorima x1 . kaºemo da je dimenzija vektorskog prostora n i pi²emo dim V = n. zna£i da su skalari αi . n). . onda kaºemo da je (V.. Beskona£an skup vektora je linearno zavisan (nezavisan) skup ako je svaki (neki) njegov kona£ni dio linearno zavisan (linearno nezavisan) skup. . 2. Moºemo govoriti o linearnoj zavisnosti (nezavisnosti) beskona£nog skupa vektora.... e2 . α2 . tada kaºemo da je vektorski prostor (V.. radi jednostavnosti. jednozna£no odredeni i da se vektor x moºe na jedinstven na£in predstaviti kao linearna kombinacija baznih vektora. + αm xm + 0 · xm+1 + .. u oznaci dim V . K) ima bazu od n vektora. . x2 . Teorema 6. K) kona£no-dimenzionalan.. tako da je α1 x1 + α2 x2 + . moºe napisati u obliku n x= i=1 αi ei . na osnovu denicije linearne zavisnosti vektora. Dokaz. zapravo. + 0 · xn = 0. zbog linearne nezavisnosti vektora baze bilo n i=1 (αi − β i ) ei = 0. .. postoje skalari α1 . gdje je B = {e1 . K) takvih da je L(B) = V nazivamo algebarskom bazom prostora V .

. .... vaºi sljede¢a tvrdnja: Teorema 7. amn ). nazivamo matricom sistema vektora. Sistemi vektora Neka je dat skup. Razmotrimo pitanje linearne zavisnosti (nezavisnosti) sistema datih vektora. a bilo koji skup od n + k (k ≥ 1) vektora je linearno zavisan u prostoru Vn ..... α2 . . . .... ili koordinate vektora x u bazi B . odnosno sistem od m vektora: a1 = (a11 .. koji nisu svi jednaki nuli.. tako da je α1 a1 + α2 a2 + .... α2 .. am = (am1 . e2 . 3.... αn ). a12 . a22 . a1n ) a2= (a21 . pri £emu (∀x ∈ Vn )(∃α1 ..... Prema deniciji linearne zavisnosti vektora treba ispitati da li postoje skalari α1 .... Bazu B u prostoru Vn obi£no obiljeºavamo B = {e1 . . Medutim. Tada vektor x pi²emo u obliku x = (α1 .2. .. α2 . a2n ) . αn ∈ K)x = α1 e1 + α2 e2 + ... + αn en . Matricu M . . . Svaka baza u V se sastoji od kona£no mnogo elemenata. amn £ije su kolone komponente datih vektora. . U kona£no dimenzionalnom prostoru V postoji baza. .. . . razloºen u bazi B i da su skalari α1 ... a1n a2n . en } ... . Iz denicije dimenzije i baze vektorskog prostora slijedi da u jednom vektorskom prostoru moºe da postoji vi²e baza. αn koecijenti razlaganja.142 Osnovi linearne algebre Svaki skup od n linearno nezavisnih vektora u n-dimenzionalnom vektorskom prostoru predstavlja bazu tog prostora. . Bilo koje dvije baze prostora V imaju isti broj elemenata. ... + αm am = 0. . αm ∈ K . . Kaºemo da je vektor x ∈ Vn . α2 . am2 . am1 a12 a22 .... am2 M= ...... . (1) a11 a21 ..

... bn ) vektor iz prostora En . ... .. tj... a2n ) + . sistem (2) saglasan je u smislu postojanja netrivijalnog rje²enja ako je rang matrice sistema manji od broja nepoznatih. a22 .. a linearno su nezavisni ako je rang matrice sistema vektora jednak broju vektora... Dakle.. .. b2 .... .. α1 a12 + α2 a22 + . ..Vektorski prostor 143 odnosno α1 (a11 .. ... α2 . an1 a12 a22 . (2) Sistem (2) homogeni je sistem linearnih jedna£ina £ije su nepoznate α1 . vektori sistema (1) linearno su zavisni ako je rang matrice sistema vektora manji od broja vektora. a12 . a11 α1 + a21 α2 + ... a1n ) + α2 (a21 . a vektori sistema (1) linearni su nezavisni... α1 a1n + α2 a2n + . + am αm = b. U odnosu na bazu B .. α1 a11 + α2 a21 + ... an } u Vn .... 0. . 0).. a2 ... an iz vektorskog prostora Vn obrazuje bazu B = {a1 . . .. . ...... . gdje su α1 .. a2 .... + am1 αm = 0 a12 α1 + a22 α2 + .. a2 .. MB = .... Ako sistem vektora a1 .. + amn αm = 0.. a2 . + αm (am1 . Ako je rang M = r = m. α2 ... Prema Kroneker-Kapelijevoj teoremi.. . an2 . αm .. 0).... U ovom slu£aju su vektori a1 . am2 . Neka je b = (b1 ... am linearno zavisni.. tada matricu M sistema vektora a1 . Matrica sistema (2) jednaka je matrici M sistema vektora (1). Maksimalan broj linearno nezavisnih vektora sistema (1) naziva se rangom tog sistema vektora. vektor b moºemo na jedinstven na£in prikazati u obliku a1 α1 + a2 α2 + .. amn ) = (0. + αm am2 . na osnovu denicije jednakost vektora.. .. amn Po²to je det MB = 0.. a1n α1 + a2n α2 + . + αm am1 .. (3) . Rang sistema vektora (1) jednak je rangu matrice M posmatranog sistema vektora.. .. + am2 αm = 0 ...... . 0.... .tj: a11 a21 . + αm amn = (0. .. . rang M = r < m. . a1n a2n .... .. odakle je. onda homogeni sistem (2) ima samo trivijalno rje²enje. an nazivamo matricom baze B .. αn koordinate vektora b u odnosu na bazu B .... to je matrica MB regularna matrica..

2 4 1 3 b = − a1 + a2 + a3 . Na¢i komponente vektora b = (1... .. . nepoznate sistema. a2 . 1) + α3 (0. + an2 αn = b2 .. jer je MB regularna matrica pa komponente α1 . jednakost (3) napi²emo u obliku nehomogenog sistema jedna£ina n-tog reda: a11 α1 + a21 α2 + . odredimo nekom od poznatih metoda...144 Osnovi linearne algebre Da bismo odredili nepoznate komponente α1 . . α2 .. αn .. 0) + α2 (2.. 0... Primjer 1. α2 . 1) u odnosu na bazu B = {a1 ... 1. a3 = (0... + ann αn = bn .. + an1 αn = b1 a12 α1 + a22 α2 + .. Sistem (4) moºemo napisati u matri£nom obliku: MB X = B .. 0). αn . 0.. odakle se neposredno odrede nepoznate komponente vektora b u odnosu na bazu B . .. α2 = 1. ..... a3 } gdje je a1 = (2. Sistem (4) saglasan je i odreden.. .. (4) gdje su α1 . a1n α1 + a2n α2 + . bn −1 X = MB B . αn Iz jedna£ine (5) slijedi da je b1 b2 iB= ... 2. . gdje je (5) α1 α2 X= .... Iz jednakosti (1. 2 4 ... 1. 0). α2 . ... −1... 0) slijedi da je 2α1 + 2α2 = 1 α1 − α2 + 2α3 = 0 α2 = 1 odakle je pa je 3 1 α1 = − ... −1.. 1). 1) = α1 (2... αn ... 2. a2 = (2.. α3 = ..

+ an2 αn ... ...... + bn2 β n = a12 α1 + a22 α2 + . .. + an1 αn b12 β 1 + b22 β 2 + .. b2 . bn } £ije su matrice MB1 = a11 a21 · · · a12 a22 · · · ........ Svaki vektor x ∈ En koji ne pripada bazama B1 i B2 ... .... tj. . . + ann αn Sistem (7) moºemo napisati u matri£nom obliku: (7) MB2 β1 β2 ... αn ) i (β 1 . a2 . koji je ekvivalentan sa sistemom jedna£ina: b11 β 1 + b21 β 2 + . + bnn β n = a1n α1 + a2n α2 + ..... a12 ....1. β 2 ... αn ...... .... n) vektora x u bazi B1 ..... M B2 = b11 b21 · · · b12 b22 · · · .. an2 ..... .. Napi²imo jednakost (6) u obliku α1 (a11 . b1n β 1 + b2n β 2 + .Vektorski prostor 145 3. .2.... b12 .. ..... b1n b2n · · · bn1 bn2 bnn . β 2 . Neka su poznate koordinate αi (i = 1. ann ) = β 1 (b11 ...... . β n ) vektora x "u novoj" bazi B2 i koordinata (α1 ... moºemo prikazati u obliku x= n αi ai = n i=1 i=1 β i bi .. ... + αn (an1 .... . + bn1 β n = a11 α1 + a21 α2 + . bn2 .. an } i B2 = {b1 . . . Postavlja se pitanje veze izmedu ta dva sistema. n) vektora x u odnosu na bazu B2 ..... .. ...... .. Odredimo koordinate β i (i = 1. β n ) predstavljaju isti vektor x... Ovaj problem je ekvivalentan problemu zamjene baza £ija je su²tina sadrºana u tome da se odrede koordinate vektora x u novoj bazi ako su poznate koordinate tog vektora u staroj bazi.. .. . b1n ) + ...... αn ) toga vektora u "staroj" bazi B1 . . α2 . 2... + β n (bn1 .. bnn ) . (6) Sada dva sistema skalara (α1 ... α2 . a1n ) + ..... a1n a2n · · · an1 an2 ann .... .. 2.. veze izmedu koordinata (β 1 .. βn = MB1 α1 α2 .... Koordinate vektora u razli£itim bazama Neka su u vektorskom prostoru Vn date dvije razli£ite baze: B1 = {a1 ..

Na osnovu (8) je β1 β2 β3 = = −1 MB2 MB1 α1 α2 αn = 1 2 1 1 1 0 2 0 −1 · 2 3 −4 = −1 · 1 2 −1 1 3 0 2 −1 1 · · 2 3 −4 2 3 −4 = = −13 24 −23 1 −2 1 −1 3 −1 2 −4 1 · 1 2 −1 1 3 0 2 −1 1 1 −5 0 0 8 0 0 −9 −1 . 1. βn −1 = MB2 MB1 α1 α2 . . 1. Vektorski prostor snabdjeven skalarnim proizvodom koji ima i osobinu 4) (∀x ∈ V ) x · x ≥ 0 nazivamo euklidskim prostorom. Ozna£avamo ga obi£no sa En . b3 } u prostoru V3 gdje su a1 = (1. β 3 = −23. n) vektora x u odnosu na bazu B2 . β 3 takve da je x = β 1 b1 + β 2 b2 + β 3 b3 . .. odakle je β 1 = −13. y. .146 odakle je Osnovi linearne algebre β1 β2 . a2 .. odnosno x = −13b1 + 24b2 − 23b3 . . 1). . Neka su date baze B1 = {a1 . b2 = (2. 0). 2). 1.. 0. 2. a2 = (2. Primjer 2. Treba odrediti koordinate β 1 . Poznato je da je x = 2a1 + 3a2 − 4a3 . 3.3. b2 . Za vektorski prostor u kome je denisan skalarni proizvod kaºemo da je snabdjeven skalarnim proizvodom. y ∈ V ) (∀α ∈ R) (αx) · y = α(x · y). a3 = (−1. β 2 . y. Odrediti koordinate vektora x u odnosu na bazu B2 . 2). z ∈ V ) x · (y + z) = x · y + x · z. y > ili x · y nazivamo skalarnim (unutra²njim) proizvodom vektora x i y ako su za svako x. . 0. −1). αn . Svaku binarnu funkciju vektorskog prostora V nad poljem R koja uredenom paru vektora (x. 3) (∀x. a3 } i B2 = {b1 . z ∈ V i α ∈ R zadovoljene sljede¢e osobine: 1) (∀x. y ∈ V ) x · y = y · x. (8) Iz (8) neposredno nalazimo traºene koordinate β i (i = 1. y ∈ V pridruºuje jedan realan broj iz R u oznaci < x. 3. Euklidski prostor Neka je V vektorski prostor nad poljem realnih brojeva. b1 = (1. −1). x. 2) (∀x. β 2 = 24. y). b3 = (1.

. . . Kako je x · y = 3 i=1 xi · yi ... x2 = y2 .. 3. y = (y1. 0). i = 1. mnoºenje skalarom... .. x2 + 0.. + xn yn )... 2. xn )... 3.. 2.. x2 . (xn + yn ) + zn ) = x + (y + z). . αx2 ... yn ) skupa Rn pridruºuje element x + y ∈ Rn : x + y = (x1 + y1 . tada ∀x ∈ Rn zadovoljena je jednakost x + 0 = (x1 + 0. xn + (yn + zn )) = = ((x1 + y1 ) + z1 . αx2 . z2 .. sabiranje vektora. .. Pokaºimo da je (Rn . . to je x · y = (3. −1.. y = (y1 . xn ) = x... 4) . Za svako x ∈ Rn suprotni element je −x = (−x1 .. ... xn ). −x2 .. Zaista za proizvoljno x = (x1. xn ) i y = (y1... yn ) i z = (z1. ... 0. y2 . .... . 4) = 3 · (−2) + (−1) · 3 + 2 · 4 = −1. x = y ⇐⇒ (x1 = y1 .. y2 . .. xn − xn ) = (0. Odrediti skalarni proizvod vektora x = (3.. .Vektorski prostor 147 Primjer 1. yn ). x2 .. Rn = {(x1 x2 . a u smislu asocijativnosti realnih brojeva imamo: x + (y + z) = (x1 + (y1 + z1 ). . Primjer 2. zn ).. x2 . x · y = (x1 y1 + x2 y2 + .. Medu vektorima x i y moºemo denisati njihovu jednakost i neke operacije: 1. xn ). xn = yn ). y2 .... u oznaci x = (x1 . n} .... Neka su vektori x i y . Neka je u skupu Rn denisana unutra²nja binama operacija Rn XRn → Rn koja elementima x = (x1.. 2) (−2. n) komponente..... . gdje su xi (i = 1. .. xn + yn ) koji nazivamo zbirom elemenata x i y i neka je u Rn denisana spolja²nja binarna operacija RXRn → Rn koja svakom x ∈ Rn i svakom α ∈ R pridruºuje element αx = (αx1 .. Ozna£imo 0 = 0 = (0... x2 + y2 .. . tj. dati komponentama x = (x1 . −xn ) pa je x + (−x) = (x1 − x1 . x2 . 2) i y = (−2... 0) = 0. xn )... x + y = (x1 + y1 . αxn ). −1. jednakost vektora. Svaki vektor iz prostora Vn je uredena n-torka realnih brojeva (x1 ... x2 .... xn + yn ). 3. odnosno koordinate vektora x.. Prvo ¢emo pokazati da je R aditivna Abelova grupa... . x2 + y2 ... skalarni proizvod. αxn ) koji nazivamo zbirom proizvodom α i x. y ∈ Vn .xn + 0) = (x1 .. Neka je Rn skup svih uredenih n-torki realnih brojeva.. 4..... . x2 . R) n-dimenzionalni euklidski n prostor. x. 2... α · x = (αx1 .. xn ) xi ∈ R. ... . .

0. 0) nazivamo nula vektorom..... n Operacije ” + ” i ” · ” denisane u skupu R zadovoljavaju aksiome vektorskog prostora. ....... 1).. R).... .. c) d) (αβ)x = ((αβ)x1 .. a suprotan element (−x) elementa x nazivamo suprotan vektor vektora x... . . . xn ) + α(x1 ... Dakle.. .. α(βxn ) = α(βx1 .... . .. . .. . ..... 0) . 0. xαn ) = y + x..... βxn ) = α(x1 . (α + β)xn ) = (αx1 + βx1 . ... Neka su dati vektori: e1 = (1. ...... prema zakonu komutativnosti sabiranja realnih brojeva je: x + y − (x1 + y1 .. . αxn ) + (αy1 . en = (0.. 0) e3 = (0. αxn + αyn ) = (αx1 ... 1 · xn ) = (x1 .. uredenu n-torku θ = 0 = (0. 0... . ... .. Iz denicija unutra²nje i spolja²nje binarne operacije i svojstva realnih brojeva slijede jednakosti: α(x + y) = α(x1 + x1 . αyn ) a) = α(x1 ... . Dokaza¢emo da skup vektora B = {e1 .... βxn ) = α(βx) 1 · x = (1 · x1 .. (1) .. αxn ) + (βx1 . β ∈ R... Nula element.. y ∈ Rn i za ∀α. .. tj.... yn ) + (x1 .... (xn + yn )) = (αx1 + αy1 . xn ) =x za proizvoljno x. yn + xn ) = (y1 .148 Osnovi linearne algebre Na kraju. . e2 .. . en } predstavlja bazu prostora (Rn . (α + β)x = (α + β)(x1 . . xn + yn ) = (α(x1 + y1 ). xn ) = αx + βx.......... 1. .. 1... xn ) = ((α + β)x1 . . . αxn + βxn ) b) = (αx1 .. xn ) + α(y1 .. ... 0.. xn + yn ) = (y1 + x1 .... 0) e2 = (0... ... 0. yn ) = αx + αy. n pa je R vektorski prostor nad poljem R.. (αβ)xn ) = α(βx1 ).. .. Rn je aditivna Abelova grupa. 0...

. 0... a α1 . αi ∈ R (2) i koriste¢i se denicijama mnoºenja vektora skalarom i sabiranja vektora u datom prostoru. 0) + . αn ) ∈ Rn moºemo prikazati kao linearnu kombinaciju vektora (1). x2 ∈ Vn svako α ∈ K vaºi: f (x1 + x2 ) = f (x1 ) + f (x2 ) i (1) (2) (3) f (αx) = αf (x) ili uop²te.. gdje moºe biti Vm = Vn £ija je karakteristi£na osobina linearnost pa takva preslikavanja nazivamo linearnim transformacijama... α2 .. 0... K) jeste transformacija koja svakom vektoru x ∈ Vn pridruºuje vektor f (x) ∈ Vm tako da za svako x1 . α2 . e2 . . 0. .. ...... 0. . = αn = 0. 1. αn ) = (α1 . 0. . β ∈ K i svako x.. ²to zna£i da su vektori (1) linearno nezavisni. odakle je α1 = α2 = ..... 0.. Prema tome. α2 . .. 1) = α1 e1 .Vektorski prostor 149 Prvo ¢emo dokazati da su vektori (1) linearno nezavisni vektori. transformacije.. . . 0.. 0. α2 .. .. + (0. y ∈ V ... jer imamo x = (α1 . . Linearne transformacije ƒesto je potrebno posmatrati izvjesna preslikavanja. . B je baza vektorskog prostora Rn .. 3. Tada zakon korespondencije moºemo simboli£ki napisati f (x) = y. ... 0) α2 (0. α2 .... en nazivamo jedini£nim vektorima vektorskog prostora R.. Linearna transformacija f vektorskog prostora (Vn . Pretpostavimo da je odreden zakon korespondencije kojim se svakom vektoru x ∈ Vn pridruºuje jedan vektor y ∈ Vn . Polaze¢i od jednakosti α1 e1 .. Vektore e1 . +α2 e2 + . 0. + αn en .. + αn en = 0... aplikacije vektorskog prostora Vn na neki potprostor Vm . f (αx + βy) = af (x) + βf (y) za svako α... +α2 e2 + .. imamo (α1 0. 0) + (0.. ..... 0) + .. odnosno (α1 .. 0. αn ) = (α1 0.4. 0. . . αn ) = α1 (1... + αn (0. αn ) = (0... 0.. αn komponente su vektora x u odnosu na bazu B .. α2 . + (0.. (2) vaºi ako i samo ako vaºi (3). 0). .. 0) + (0. (3) tj.. α2 . 0.. Svaki vektor x = (α1 . αn ). 0) + ...

kako je x = x1 e1 + x2 e2 + . Djelovanje zakona f na proizvoljni vektor x ∈ Vn potpuno je odredeno ako znamo kako f djeluje na vektore neke baze B = {e1 ... a2n  . (y = f (x)). a1n  a a a .. Zaista. + xn en .150 Osnovi linearne algebre Ako zakon pridruºivanja f ispunjava uslove (1) i (2). moºemo za datu bazu odrediti vektore f (e1 ) a zatim sliku vektora x. en obrazuju jednu bazu u Vn te vektore f (e1 ) moºemo izraziti vektorima te iste baze: f (e1 ) = α11 e1 + α12 e2 + .... ... Kada su oni poznati.... + xn f (en ) = n xi f (ei ) i=1 pa je poznavanje slika baznih vektora f (e1 ) + f (e2 ) + . 2.. + αnn en (1) Skalari aij ∈ K(i. . ...... to je slika vektora x odredena sa f (x) = x1 f (e1 ) + x2 f (e2 ) + . + α1n en f (e2 ) = α21 e1 + α22 e2 + . + f (en ) dovoljno za odredivanje transformacije f (x). ... ƒesto kaºemo da f predstavlja linearnu transformaciju vektora x u vektor y . Odredimo vektore f (e1 ).. f (en ) = αn1 e1 + αn2 e2 + .. gdje su jo² poznate koordinate vektora x. j = 1. (2) A = Af =  21 22 23  .. .. ann . e2 . en } u Vn . Brojevi aij potpuno karakteri²u linearnu transformaciju f i predstavljaju matricu linearne transformacije f :   a11 a12 a13 . .. Kako su f (e1 ) vektori prostora Vn a vektori e1 .... + α2n en . tada kaºemo da je f linearna aplikacija prostora Vn na samog sebe a da je y slika vektora x u toj aplikaciji.....  an1 an2 an3 . e2 ..... ...... n) ne zavise od vektora x.

III Realne funkcije jedne realne promjenljive 151 .

.

Ako skupovi X i Y predstavljaju skupove realnih brojeva. Dobijene funkcije f (x) i ϕ(y) kao rje²enja iste jedna£ine F (x. a x = ϕ(y) jeste rje²enje iste jedna£ine po x. smatra¢emo da je oblast denisanosti te funkcije skup svih onih x ∈ R za koje je f (x) realan broj. y) = 0 po y pod uslovom da je F (x.5. s = c · t. 153 .1. Y. Primjer eksplicitnog zadavanja mogu biti funkcije: 1 x+2 y= . y = arcsin x. U formuli F (x. Kada je funkcija zadata formulom. Oblik jednakosti koji nije rije²en po y. jer ima implicitnih funkcija koje ne moºemo napisati u eksplicitnom obliku po y . dok je f pravilo pridruºivanja prema kojem svakom elementu iz X odgovara ta£no jedan element iz Y (vidi 2. za funkciju 2x − 3y − 5 = 0 funkcije x = 2 3 inverzne. f (x)) ≡ 0. nazivamo implicitnim (nerije²enim) oblikom. kodomen skup Y . Takvu funkciju nazivamo funkcijom jedne realne promjenljive. U ovakvim slu£ajevima kaºemo da je funkcija zadata eksplicitno.y= jedna su drugoj Na primjer. f ) odreduje funkciju £iji je domen skup X . y) = 0 jesu inverzne jedna drugoj. Na primjer.3). moºemo po volji jednu uzeti za nezavisno promjenljivu. 5 − 2x 5 − 3y . Svaku eksplicitnu funkciju y = f (x) moºemo napisati i u implicitnom obliku y − f (x) = 0. Naime. y = −2x + i druge. Funkcionalna zavisnost medu veli£inama izraºava se analiti£kim izrazom (formulom). y = log x. Obrnuto ne vaºi. y) = 0. implicitnu funkciju y 4 + y + xy + arcsin xy − ln x = 0 ne moºemo napisati u eksplicitnom obliku po y . a druga ¢e biti njena funkcija. Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive Poznato nam je da uredena trojka (X. y = f (x) rje²enje je jedna£ine F (x. y) = 0. x−2 1 + x2 Formula koja deni²e y kao funkciju od x moºe se napisati i u obliku F (x. Analiti£ko izraºavanje funkcije y = f (x) neposredno ukazuje koje operacije i kojim redom treba izvr²iti sa svakom vrijedno²¢u nezavisno promjenljive x i konstantama koje se javljaju u izrazu f (x) da bi se dobila odgovaraju¢a vrijednost funkcije. koja izraºava funkcionalnu zavisnost medu dvije promjenljive. onda je f (x)funkcija realnog argumenta s realnim vrijednostima.

Ako je funkcija y zadata formulom f (x) = njena oblast denisanosti D(f ) = R x = 2. Izraz log(x + 1) je realan za x + 1 >.   0. . za x − racionalan broj denisana je na £itavoj brojnoj pravoj.154 Realne funkcije jedne realne promjenljive Primjer 1. √ √ Primjer 4. √ Primjer 2. funkcija je denisana na intervalu (−∞. √ Izraz 3 x realan je za svaku vrijednost x pa je oblast denisanosti (−∞. +∞). odakle je |x| ≤ 2. ali tako da se oblasti denisanosti ma kojih dvaju takvih formula ne poklapaju ni jednim svojim elementom. tj. 2] (sl. za x − iracionalan broj y = f (x) =  1. √ Na po£etku odredujemo posebno oblast denisanosti svakog dijela. za x > −1 i oblast denisanosti je (−1.19). tj. 2−x {2}. a skup njenih vrijednosti se sastoji iz dva broja 0 i 1. Odredimo oblast denisanosti funkcije y = 4 − x2 + 3 x − log(x + 1). Odredimo oblast denisanosti funkcije y = 4 − x. Funkcija je denisana za sve vrijednosti x ∈ R za koje dijelovi funkcije iz kojih je sastavljena imaju realnu vrijednost. Sl. Oblast denisanosti je interval [−2. 4]. +2] . 1 . tj. To je interval [−1. 4 − x ≥ 0. 19 Sada treba odrediti zajedni£ku oblast denisanosti sva tri dijela funkcije. Funkcija moºe biti zadata istovremeno sa vi²e formula. Izraz y = 4 − x2 je realan za 4 − x2 ≥ 0. tj. Primjer 3. +∞). Zna£i. odnosno x ≤ 4. denisana je ∀x ∈ R za koje je 2 − x = 0. Funkcija Dirihla: Data funkcija je odredena za sve vrijednosti x za koje je kvadratni korijen realna vrijednost.

. . . x ∈ [6. prema zakonu y = 11x i na [6. a n = 5. Algebarske funkcije Algebarske funkcije su takve funkcije £iji analiti£ki izraz sadrºi kona£no mnogo aritmeti£kih operacija (sabiranje. a2 = 3.1. na [2.algebarske i . x ∈ [5. tj. a a0 nezavisan £lan. 9] Odredimo oblast denisanosti. + a1 x + a0 = 0. a1 . funkcije dijelimo na: . −∞ < x < ∞. x + 1. a1 = −5.9] prema zakonu y = x3 − 150. Tako je. Algebarski polinom ili cijela racionalna funkcija promjenljive x stepena n (n je prirodan broj ili 0) svaka je funkcija oblika y = a0 + a1 x + a2 x2 + . . Na primjer. 2]   2 x − 3. an ne zavise od x. na primjer. Funkcije moºemo podijeliti prema obliku analiti£kog izraza ili prema nekim njihovim osobinama. prema zakonu y = x3 − 3. . x ∈ [2. a4 = −2. 9] pri £emu se mijenja na intervalu [0. 2] prema zakonu y = x − 1. a0 = 1. Na primjer. .1. Algebarski polinomi Najprostije algebarske funkcije su polinomi. . Izjedna£enjem algebarskog polinoma sa nulom dobija se algebarska jedna£ina: an xn + an−1 xn−1 + . Treba pomenuti da se svaki algebarski polinom ne moºe dobiti mnoºenjem realnih linearnih funkcija. ako je an = 0 i ako koecijenti a0 . Prema obliku analiti£kog izraza. mnoºenjem funkcije 2x − 1. 6]   3 x − 150. 1. polinom x3 − 3x2 + 4x − 12 nastaje mnoºenjem realne funkcije x − 3 i kompleksnih funkcija x − 2i i x + 2i. mnoºenje. Algebarski polinom moºe nastati mnoºenjem linearnih funkcija. an xn najstariji je ili vode¢i £lan.nealgebarske (transcendentne). + an−1 xn−1 + an xn (ai ∈ R ili ai ∈ C). y = x5 − 2x4 + 3x2 − 5x + 1 realni algebarski polinom petog stepena promjenljive x. . a3 = 0. Ovdje je a5 = 1. Sabirke an xn . 5] y=  11x. x + 2 nastaje polinom tre¢eg stepena 2x3 + 5x2 + x − 2. 1.1. Algebarski polinom je denisan za sve vrijednosti argumenta x. x ∈ [0. oduzimanje. . an−1 xn−1 nazivamo £lanovima polinoma.Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive 155 Neka je funkcija zadata u obliku:   x − 1. 6]. Funkcija je denisana na intervalu [0. 5]. dijeljenje i stepenovanje racionalnim konstantnim eksponentom). na [5.

dakle. tada je x = x1 dvostruka nula polinoma Pn (x). Pn (x1 ) = 0.. ako je: Pn (x) = (x − x1 )m Pn−m (x)(m ≤ n) i ako je Pn−m (x1 ) = 0. a faktor (x − x1 ) je na drugom stepenu. nazivamo nula ta£kom ili nulapolinoma. + a2 x2 + a1 x + a0 . izraz Pn (x) djeljiv je sa (x−x1 ) i njihov koli£nik je polinom n−1-og stepena (Pn−1 (x)) u kome je koecijent najvi²eg stepena jo² uvijek an . Ukoliko je x = x1 nula polinoma Pn−1 (x). korijen (rje²enje) algebarske jedna£ine n-tog stepena: an xn + an−1 xn−1 + . Vrijednost argumenta x = x1 . + xm−2 x + xm−1 . Ako je Pn−1 (x) = 0. . . Uop²te. 1. . Ako je Pn−2 (x1 ) = 0. . . ako je x = x1 realna nula polinoma Pn (x).1. Neka je zadat polinom Pn (x) = an xn + an−1 xn−1 + . Za ovakve jedna£ine Gaus je dokazao teoremu: Svaka algebarska jedna£ina stepena n ≥ 1 ima bar jedan realan ili kompleksan korijen.1. Moºemo pisati da je: Pn (x) = Pn (x) − Pn (x1 ) = = an (xn − xn ) + an−1 (xn−1 − xn−1 ) + . + a2 x2 + a1 x + a0 = 0. Ovdje je (x − x1 ) zajedni£ki faktor svakog £lana desne strane ovog izraza. nazvana osnovnim stavom algebre. zbog svoje vaºnosti. tj. ako je Pn−1 (x1 ) = 0. Ona je. a faktor (x − x1 ) jeste na m-tom stepenu pri £emu je polinom Pn (x) djeljiv sa (x − x1 )m . 1 1 1 jer je: xm − xm = (x − x1 ) xm−1 + x1 xm−2 + x2 xm−3 + . + an xxn−1 + 1 1 n−3 n−2 Pn (x) = (x − x1 )  +an−1 xn−2 + an−1 xn−3 + . 3. . . . a) Rastavljanje polinoma na linearne faktore Neka je x = x1 realan korijen jedna£ine Pn (x) = 0. kaºemo da je x = x1 m-struka nula polinoma. + a2 (x2 − x2 ) + a1 (x − x1 ). za koju je Pn (x1 ) = 0. . 1 1 1 1 m = 2. + an−1 x1 + an−1 x1 +  +a2 x2 + a2 x1 + a1 ili kra¢e Pn (x) = (x − x1 )Pn−1 (x) (1) gdje je u zagradi Pn−1 (x) polinom n − 1-og stepena. Prema tome.156 Realne funkcije jedne realne promjenljive Polinom moºemo ozna£avati i Pn (x).   an xn−1 + an x1 xn−2 + an x2 xn−3 + . . Ova teorema je.. . to se Pn−1 (x) moºe napisati u obliku Pn−1 (x) = (x − x1 )Pn−2 (x) pa je Pn (x) = (x − x1 )2 Pn−2 (x). tj. 4. tada je x = x1 jednostruka nula polinoma Pn (x) a faktor (x − x1 ) prvog je stepena. . . Dakle.1. .

. Ako uzmemo u obzir i vi²estrukost tih nula. Kompleksne nule u takvim polinomima dolaze.. dobijamo Pn (x) = (x − x1 )m (x − x2 )p · Pn−m−p (x). Zna£i. oduzimanjem prirodnih brojeva m. na primjer. moºemo kao posljedicu osnovnog stava algebre iskazati teoremu: Svaki polinom n-tog stepena sa realnim koecijentom ima toliko nula koliko ozna£ava njegov stepen ukoliko svaku nul-ta£ku brojimo toliko puta koliko iznosi stepen njene vi²estrukosti. u izrazu za Pn (x) reda¢e se faktori (x−x3 )q . . do polinoma nultog stepena. Nastavljaju¢i ovaj postupak. xi . dobija se: [x − (x1 + ix2 )] · [x − (x1 − ix2 )] = x2 − 2xx1 + (x2 + x2 ) = x2 + px + q. dakle... u parovima konjugovano kompleksnih brojeva pri £emu je bitno da su koecijenti polinoma realni brojevi. polinom tre¢eg stepena sa realnim koecijentima moºe imati samo tri ili jednu realnu nulu. konstante an . £etiri ili dvije realne nule. jer su ostale uvijek parovi konjugovano kompleksnih nula. a ²estog stepena ²est. gdje eksponenti q. nula toga polinoma. Kako je stepen polinoma n prirodan broj. ako je x1 + ix2 kompleksna nula polinoma s realnim koecijentima. a polinom Pn (x) ima¢e kona£an oblik P n(x) = an (x − x1 )m (x − x2 )p (x − x3 )q . algebarska jedna£ina neparnog stepena mora imati bar jedan realan korijen. Pri svakom novom uvr²tavanju nula stepen polinoma. x = x2 .Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive 157 Pretpostavimo da je x = x1 m-struka nula polinoma Pn (x) i da je Pn−m (x1 ) = 0. u obliku (2) nazivamo rastavljanjem Pn (x) na faktore. ali svi ne mogu biti imaginarni.. x = xi i da su ovo jedine njegove nule. a tako isto i sve korijene imaginarne.. uz pretpostavku da su sve nule realne.. do¢i ¢emo.. na primjer. q. takode. s od n. tri ili jednu realnu nulu... Pomnoºe li se dva linearna faktora koja poti£u od jednog para konjugovano kompleksnih nula. Predstavljanje polinoma Pn (x). dok polinom £etvrtog stepena moºe imati £etiri. . + s = n. a koecijent najvi²eg njegovog stepena uvijek je an ... Potrebno je znati. moºemo zaklju£iti da. polinom petog stepena samo pet. njihov broj je neparan.. Uvr²tavaju¢i ovaj izraz u Pn (x). Uop²te. gdje je koecijent uz xn−m−p u Pn−m−p (x) opet an .. koji jo² preostaje. polinom Pn−m (x) ima sigurno jednu nulu x = x2 . gdje je m + p + q + . tj. s pokazuju stepene vi²estrukosti nula x3 . a ukoliko ih ima vi²e.. Algebarska jedna£ina parnog stepena moºe imati sve realne korijene. p-struka.. . 1 2 . Tada polinom Pn−m (x) moºemo prikazati u obliku: Pn−m (x) = (x − x2 )p Pn−m−p (x). umanjuje se za toliko jedinica koliko ozna£ava stepen vi²estrukosti nove nule. ili moºemo re¢i da smo izvr²ili faktorizaciju polinoma. Moºe se pokazati da je faktorizacija polinoma Pn (x) mogu¢a samo na jedan na£in. Na osnovu osnovnog stava algebre. . ili dvije... da je konjugovano kompleksna vrijednost x1 − ix2 . Iz ovog oblika polinoma zaklju£ujemo da je Pn (x) = 0 za x = x1 . p.. Uzimaju¢i u obzir ovu £injenicu. (x−xi )s .(x − xl )s . svi njeni korijeni mogu biti realni. Neka je ona vi²estruka. .

a ona se poni²tava za x − a. . 1 2 Ako polinom Pn (x) ima par konjugovano kompleksnih korijena. + 2s1 = n... ako se nade izraz u obliku polinoma koji ima vi²e nula nego ²to ozna£ava njegov stepen. (3) gdje je m + .(x2 + pk x + qk )s1 ..... x = c. koji poti£e od para konjugovano kompleksnih nula.. da se polinom svodi na nulu. osim x = x1 . .. nakon ra£unskih operacija. pri £emu obje konjugovane nule imaju istu vi²estrukost. . n)... Ako se u£ini da neki polinom n-tog stepena ima vi²e nula nego ²to ozna£ava njegov stepen (na primjer. svaki polinom n-tog stepena s realnim koecijentima moºe se predstavljati kao proizvod linearnih i kvadratnih faktora s realnim koecijentima u obliku: Pn (x) = an (x − x1 )m .. smanjuje stepen polinoma za dvije jedinice. za sve vrijednosti x ima vrijednost nulu.. xi u Pn (x) poti£u linearni faktori dignuti na stepen vi²estrukosti − − nule.(x − xi)s · (x2 + p1 x + q1 )m1 . zk poti£u polinomi drugog stepena s realnim koecijentima na stepenu koji odgovara vi²estrukosti tog para.. zk .. Nastavljaju¢i ovaj postupak. Posljedica osnovnog stava algebre je da svaka algebarska jedna£ina n-tog stepena s realnim koecijentima ima n realnih ili kompleksnih nula ako se svaka nula broji prema stepenu njene vi²estrukosti.. on je djeljiv s polinomom drugog stepena realnih koecijenata pa je: Pn (x) = (x2 + px + q)Pn−2 (x). Dakle. pri £emu je p = −2x1 . poznavaju¢i nule polinoma i stepen njihove vi²estrukosti. Svaki kvadratni faktor. x = xn je jo² Pn (xn+1 ) = 0). tj. Na primjer. da polinom nije n-tog stepena nego niºeg. a od parova konjugovano kompleksnih nula z1 . q = x2 + x2 .. identi£ki jednak nuli. + s + 2m1 + . i u njemu bi koecijent najvi²eg stepena bio jednak nuli... i koji je. ako je polinom zadat u obliku (3). iz njega se moºe neposredno pro£itati vrijednost njegovih nula i njihova vi²estrukost. Od realnih nula x1 . z1 . tada je: an (xn+1 − x1 ). ... 2. tj. Izdvajanjem toga faktora snizi¢e se stepen polinoma za dvostruki iznos stepena vi²estrukosti tih nula.. Ako su kompleksne nule vi²estruke.. x = b. (4) Po²to je xn+1 = xn (i = 1.. Dakle.. Ako i na taj polinom primjenjujemo sli£no razmatranje.158 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dakle.. tada ¢e polinom drugog stepena biti na stepenu koji odgovara vi²estrukosti nula. Polinom Pn (x) ne moºe imati vrijednost nula za vi²e od n razli£itih vrijednosti svog argumenta x. do²li bismo do zaklju£ka da bi svi koecijenti zadanog polinoma bili jednaki nuli. takav je izraz: (x − a)(b − c) + (x − b)(c − a) + (x − c)(a − b) koji je predstavljen u obliku linearne funkcije.(xn+1 − xn ) = 0. taj izraz je identi£ki jednak nuli. to iz jednakosti (3) proizilazi da je an = 0. Obratno. njihov proizvod je polinom drugog stepena sa realnim koecijentima. tj..

m − 2 = −3 i n − 4 = 8. onda su im koecijenti uz iste stepene x jednaki. + (a1 − b1 )x + a0 − b0 ≡ 0. Dokaz.. pa za x = 0 mora biti Pn−1 (0) = a1 = 0.1. gdje je. = a1 = a0 = 0. ili an xn + an−1 xn−1 + . za x = 0 je Pn−1 (x) = an xn−1 + an−1 xn−2 + . Prema teoremi 2. + b1 x + b0 identi£ki jednaki (Pn (x) ≡ Qm (x)).. Neka je polinom Pn (x) = an xn + an−1 xn−1 + . pa je Pn (x) = x an xn−1 + an−1 xn−2 + . n ≥ m.. Teorema 1. . . . + a1 x + a0 identi£ki jednak nuli. Neka su polinomi Pn (x) = an xn + an−1 xn−1 + . a1 = b1 i a0 = b0 . .. Odavde. Ako je polinom Pn (x) identi£ki jednak nuli. ... . Tad za x = 0 mora biti Pn (0) = a0 = 0. + a1 = 0. + a1 x + a0 Qm (x) = bm xm + bm−1 xm−1 + . b) Teorema identi£nosti polinoma Polinom Pn (x) identi£ki je jednak nuli (Pn (x) ≡ 0). Polinomi Pn (x) i Qn (x) identi£ki su jednaki (Pn (x) ≡ Qn (x)). ako je Pn (x) = Qn (x) za svako x.1. m = −1 i n = 12. an−1 = 0. Ako su dva polinoma identi£ki jednaki.. .. m. + (am − bm )xm + (am−1 − bm−1 )xm−1 + . . ²to je trebalo dokazati. ako je Pn (x) = 0 za svako x.2.. + a1 = 0. Na teoremi identi£nosti polinoma zasnovana je metoda neodredenih koecijenata kojom se koristimo za odredivanje koecijenata polinoma iz datih uslova. Teorema 2. jeste an = 0. na primjer. ²to zna£i da su svi koecijenti polinoma Pn (x) jednaki nuli. Primjer 1. . Nastavljaju¢i postupak dobijamo an = an−1 = an−2 = .. tada je Pn (x) − Qm (x) ≡ 0. odakle je k = 6.. . Prema teoremi 1.. am = bm . am−1 = bm−1 . Dokaz. onda su mu svi koecijenti jednaki nuli. jeste k + 1 = 7.. . n tako da polinom P3 (x) = x3 + 7x2 − 3x + 8 i Q3 (x) = x3 + (k + 1)x2 + (m − 2)x + n − 4 budu identi£ki jednaki.Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive 159 1. Odrediti k..

8x4 − 6x2 + 3x − 1. vrijednost datog polinoma za x = 2 je 50. 75x2 + 5.1. .1. c) Izra£unavanje vrijednosti polinoma Pri izra£unavanju vrijednosti polinoma Pn (x) za neku vrijednost x = x0 . + b2 x + b1 ) + bi . bn−1 − bn x0 = an−1 . sluºimo se Hornerovim na£inom ra£unanja do koga se dolazi ovako. .. kojim je data funkcija. bn−1 = an−1 + bn x0 . Ra£unanje moºemo rasporediti u ²emu: an bn an−1 + bn x0 bn−1 an−2 + bn−1 x0 bn−2 . .2.3.. za x= 1 i x = −3. tada se za takvu funkciju kaºe da je racionalno razlomljena funkcija.. Rezultat dijeljenja polinoma Pn (x) sa (x − x0 ) jeste polinom n − 1 stepena a ostatak-konstanta: an xn + an−1 xn−1 + .. 99] 1. b0 − b1 x0 = a0 . . x + 2x − 3 tj. 32x − 3. + a2 x2 + a1 x + a0 = (x − x0 )(bn xn−1 + bn−1 xn−2 + . b1 koli£nika i ostatak b0 = Pn (x0 ).. dobijamo da je: bn = an .. 2.. ··· a 2 + b 3 x0 b2 a 1 + b 2 x0 b1 a0 + b1 x0 b0 = Pn (x0 ) Na primjer. Racionalne funkcije Ako je u analiti£kom izrazu.. za x = 2.160 Realne funkcije jedne realne promjenljive 1. 65. .. Zadaci Koriste¢i se Hornerovom ²emom. .. . Op²ti oblik takve funkcije je: P (x) . b1 − b2 x0 = a1 . potrebno izvr²iti i dijeljenje nezavisno promjenljivom veli£inom. Ovim na£inom moºemo postepeno izra£unati koecijente bn .. b0 = a0 + b1 x0 . funkcija y = 2 denisana je za svako x za koje je x2 + 2x − 3 = 0. oduzimanja i mnoºenja. 75x3 − 4. y= Q(x) Ovakve funkcije su denisane za sve vrijednosti x za koje je Q(x) = 0. 1. odrediti vrijednost polinoma: 1. ... 2x2 + x + 1 Na primjer. 2) P3 (2) = 1. Izvr²imo li mnoºenje na desnoj strani i uporedimo koecijente. pored sabiranja. bn−1 . prema Hornerovoj ²emi rezultat dijeljenja polinoma x4 +5x3 −7x+8 binomom (x − 2) prikazan je: 1 5 0 −7 8 +2 +14 +28 +42 1 7 14 21 50 = Pn (2) Prema tome..1. [R : 1) P4 (2) = 109. b1 = a1 + b2 x0 . Odavde je: bn = an .

Broj koji ne moºemo dobiti kao rje²enje algebarske jedna£ine nazivamo transcendentnim brojem. b) x2 − 6xy + 6x − 3y = 0. Takvi su brojevi. Odrediti oblast denisanosti funkcije: √ √ √ a) y = −x2 + 2x + 4 R : 1 − 5. e. Ove funkcije su oblika ex . dijeljenja i stepenovanja racionalnim konstantnim eksponentima. loga x. x+1 2.1. log x = . 1−2 x Ove funkcije su denisane za svako x ∈ R za koje date funkcije imaju kona£ne realne vrijednosti. 3 3 · 2x = 2 · 3x . Iracionalne funkcije Funkcija y = f (x) iracionalna je ako pri izra£unavanju njenih vrijednosti iz argumenta x i zadatih konstanti. R:y =n± R:y= x(x + 6) 3(1 + 2x) r2 − (x − m)2 3. Transcendentne funkcije Funkcije. π . mnoºenja. na primjer. ax . Kako glasi sredeni implicitni oblik funkcije m = m0 v 1− c 2 ? R : m2 v 2 − c2 m2 + c2 m2 = 0 0 .1. itd. +∞)] x−2 .4. 1 + 5 b) y = [log(x − 2)]−1 . Zadaci 1.3. oduzimanja. i druge. dobijamo transcendentnu jedna£inu. ∞) \ {3}] [R : (−∞. £ija se vrijednost ne moºe izra£unati pomo¢u kona£no mnogo aritmeti£kih operacija sabiranja. na primjer. Napisati u eksplicitnom obliku y = f (x) funkcije: a) (x − m)2 + (y − n)2 − r2 = 0. itd. uz racionalne ra£unske operacije. sin x = 0.Pojam i podjela funkcija jedne realne promjenljive 161 1. nazivamo transcendentnim funkcijama. c) y = (x − 3) [R : (2. 1. −1) i (2. Kao primjer iracionalnih funkcija uzimamo funkcije: y= √ x2 − b 2 . Ako neku transcendentnu funkciju izjedna£imo sa bilo kojom drugom funkcijom ili s 1 bilo kojim brojem. itd. y = 3 √ 1+ x √ . sin x. treba izvesti bar jedno stepenovanje s racionalnim eksponentom koji nije cio broj.

Neka svojstva funkcija Funkcije ne¢emo dijeliti prema njihovim osobinama. nazivamo majorantnom i minorantnom funkciji f (x) na skupu A. 20 Sl.20). ve¢ ¢emo navesti osnovne osobine funkcija sa kojima ¢emo se susresti u daljem izlaganju.2. Za funkciju y = f (x) kaºemo da je ograni£ena s gornje strane (odozgo) na skupu A ⊆ D(f ) ako (∃M ∈ R) (∀x ∈ A) f (x) ≤ M. 162 . Ograni£ene funkcije Za funkciju y = f (x) kaºemo da je ograni£ena na skup A ⊆ D(f ) ako postoji pozitivan broj M > 0 takav da je: |f (x)| ≤ M za ∀x ∈ A. Grak ovakve funkcije leºi ispod prave y = M (sl. 2. redom. 21 Funkcija y = f (x) je ograni£ena s donje strane (odozdo) na skupu A ⊆ D(f ) ako (∃m ∈ R) (∀x ∈ A) f (x) ≥ m.1. Kaºemo da je funkcija f (x) neograni£ena na skupu A ako za svako M > 0 postoji x ∈ A takav da je f (x) > M . Sl. Grak ovakve funkcije leºi iznad prave y = m (sl. Brojevi M i m.21).

neparne i periodi£ne funkcije Za funkciju y = f (x) sa obla²¢u denisanosti A kaºemo da je parna ako vrijedi: x ∈ A =⇒ −x ∈ A i (∀x ∈ A) f (−x) = f (x). 1). Ako je (∀x ∈ A) f (−x) = −f (x). y = 2x − 2−x . Funkcije oblika y = x + 1. y = x + cos x. Grak parne funkcije je osno simetri£an u odnosu na osu y.. 22 Primjeri ograni£enih funkcija: 1. y = 2x . Funkcija f(x) ograni£ena je na skupu A ⊆ D(f ) ako je ograni£ena i odozdo i odozgo na skupu A.. na primjer... y = a cos bx(|a cos bx| ≤ |a| . y = 2x2 − 3x + 4. ako vaºi: (∃M ∈ R) (∃m ∈ R) (∀x ∈ A) m ≤ f (x) ≤ M. y = 1 1 je ograni£ena na R jer vaºi (∀x ∈ R) 0 < 2 ≤ 1. Grak ograni£ene funkcije uvijek se nalazi izmedu njene minorante m i majorante M (sl. ili −1 ≤ sin x ≤ 1).Neka svojstva funkcija 163 Sada moºemo izvesti deniciju ekvivalentnu deniciji ograni£enosti funkcije. Parne.. onda je funkcija f (x) neparna. 1 Parne funkcije su. x +1 Neparne funkcije su.2... y = cos x.. y = sin x. dok je grak neparne funkcije centralno simetri£an u odnosu na koordinatni po£etak pa ih je dovoljno ispitivati na skupu pozitivnih brojeva.22) Sl. 3. na primjer. . x2 + 1 x +1 1 1 nije ograni£ena na skupu (0. y = sin x(| sin x| ≤ 1. 2. tj.i druge. 1)) > M. x x Funkcija y = 2. y = 2 . niti su parne ni neparne.. y = x3 . y = x2 . jer (∀M ∈ R) (∃x ∈ (0.

|a| |a| Ispitivanje periodi£ne funkcije s periodom p moºemo ograni£iti na ispitivanje u intervalu [x. x + p]. π π 2. tj. koji zadovoljava relaciju f (x + p) = f (x). b)) ne mijenja znak. b) (x1 < x2 =⇒ f (x1 ) ≤ f (x2 )). x2 ∈ (a. a od funkcije y = tg x.. sin x ograni£avamo na interval [0. Monotono rastu¢e. x2 ∈ (a. na primjer. . . a funkcije y = tg (ax + b) p = . nazivamo strogo monotonim. b) ako (∀x1 . a strogo opadaju¢a u intervalu 2 2 π 3π . ako je (x2 − x1 ) [f (x2 ) − f (x1 )] ≥ 0. Najmanji pozitivan broj p. tj. nazivamo intervalom monotonosti funkcije. x1 . to zna£i da se poslije svakog intervala duºine p dio graka funkcije f (x) iz tog intervala ponavlja.3. Geometrijski. ispitivanje funkcije y = π π . Interval.. koja je denisana u intervalu (a. 2π].. b) ako je f (x1 ) = f (x2 ) za ∀x1 . y = ctg x period je π . Tako. tada tu funkciju nazivamo monotono rastu¢om (opadaju¢om). Odredivanje intervala monotonosti se svodi na odredivanje intervala u kojima razlika f (x2 ) − f (x1 ) (x2 > x1 . b) jeste monotono neopadaju¢a ako (∀x1 . u kome funkcija ne mijenja smisao monotonosti. x2 ∈ (a. f (x) = f (x − p) = f (x − 2p) = f (x − 3p) = . u proizvoljnom intervalu duºine p. Funkcija y = sin x strogo je rastu¢a u intervalu − . 2 2 . 2 2 2. 2π π Osnovni period funkcije y = sin(ax + b) je . tj. ako je (x2 − x1 ) [f (x2 ) − f (x1 )] ≤ 0. b). nazivamo osnovnim periodom funkcije y = f (x). b)(x1 < x2 =⇒ f (x1 ) ≥ f (x2 ))).164 Realne funkcije jedne realne promjenljive Funkcija f (x) periodi£na je ako postoji broj p = 0 takav da je (∀x ∈ A) f (x + p) = f (x). Ako iz nejednakosti x1 < x2 (x1 x2 ∈ (a. x2 ∈ (a.. a ispitivanje funkcije y = tg x na interval − . Monotone funkcije Funkcija y = f (x). y = cos x je 2π . Funkcija y = f (x) konstantna je u intervalu (a. Znamo da je (∀x ∈ R) sin(x + 2π) = sin x i (∀x ∈ R) cos(x + 2π) = cos x. b)) slijedi da je: f (x1 ) < f (x2 ) (f (x1 ) > f (x2 )). ili monotono opadaju¢e funkcije. Funkcija je monotono nerastu¢a u intervalu (a. Iz relacije f(x + p) = f (x) neposredno proizlazi da je: f (x) = f (x + p) = f (x + 2p) = f (x + 3p) = . Primjeri monotonih funkcija: 1. Funkcija y = 2x strogo je rastu¢a u cijelom podru£ju R. pa osnovni period funkcije y = sinx.

a koje neparne? x + cos x. E(3) = 3. 6. 1 1 strogo raste. 23) Sl. 5. Neka je E(x) = [x] najve¢i cijeli broj koji nije ve¢i od x za ∀x ∈ R. E(2. a za x < − strogo opada 2 2 [R : raste. sin √ x (b) y = 3 x5 − x2 − x (a) y = (c) y = x3 + 2x − sin x. a za koje niti rastu niti opadaju? (a) y = x2 + x + 1. ako je x iracionalan broj Funkcija y = R(x) nije monotona ni u kakvom intervalu. ako je x racionalan broj 1. na primjer. Odrediti periode funkcija: [R : parna] [R : neparna] [R : neparna] x x + cos . itd. Zadaci 1. opadaju. 1]. 5) = −2. 71) = 2. Funkcija y = E 1 x nerastu¢a je u (0. na primjer. Funkcija y = 0 konstantna je u intervalu [0. jer je 0 = |x| + |x − 1| = x − (x − 1) = 1. E(−1. Za koje vrijednosti argumenta funkcije rastu. Koje su od ovih funkcija parne. 2. 1). (b) y = cos(x − 1). [R : 12π] 3 2 3x x 2x (b) y = sin + cos + tg . E(π) = 3. za π + 1 < x < 2π + 1] R : za x > − . 1] kao R(x) = 0.Neka svojstva funkcija 165 3. Funkcija y = E(x) neopadaju¢a je u svakom intervalu (sl. [R : 210π] 7 3 5 (a) y = sin 3. Deni²imo R(x) za ∀x ∈ [0. 23 4.

. xn . 166 .. niz je kona£an.. . tada brojevi: x1 .. Mjesto svakog £lana u nizu nazna£eno je odgovaraju¢im indeksom pa kaºemo da je svaki £lan niza funkcija indeksa. pridruºimo po jedan realan broj xn . . x3 . Naj£e²¢e se niz zadaje op²tim £lanom xn pa je xn = f (n)(n = 1. Zbog toga kaºemo da je niz funkcija £iji je argument prirodni broj n. a ako je N1 ⊂ N .3.. Za niz {xn } kaºemo da je rastu¢i ako je xn+1 > xn za svako n ∈ N. .). . n . te je i niz funkcija cjelobrojne promjenljive. niz je opadaju¢i.1. Funkcija f (n) izraºava zakon ili pravilo formiranja niza.. . na osnovu odredenog zakona. onda kaºemo da je niz {xn } nerastu¢i. Svaki niz koji sadrºi kona£an broj £lanova. n∈N xn = n+1 odgovara niz 1 2 n . ... na primjer. a rastu¢i i opadaju¢i nizovi su strogo monotoni nizovi. Op²tem £lanu. svako preslikavanje skupa N1 ⊆ N u skup realnih brojeva R naziva se brojni niz. Dakle. Dakle. a ako je xn+1 < xn za svako n ∈ N.. Osnovni pojmovi Ako svakom prirodnom broju n. x2 .. Niz {xn } je neopadaju¢i ako je xn+1 ≥ xn za svako n ∈ N. .. Ako je xn+1 ≤ xn za svako n ∈ N.. kona£an je niz. Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 3.. 2 3 n+1 koji ima beskona£no mnogo £lanova. Za niz {xn } kaºemo da je beskona£an ako ima beskona£no mnogo £lanova. ako je N1 = N . Vrijednosti funkcije f (1). Nerastu¢i i neopadaju¢i nizovi su monotoni nizovi. f (n)... . f (2). Niz {xn } ograni£en je ako postoji realan broj M > 0 takav da je |xn | < M za svako n ∈ N.. niz je beskona£an. 2. obrazuju beskona£ni brojni niz.obrazuju realan niz koji ozna£avamo {xn } ili < xn > ili (xn )..

n ∈ N.. Ukoliko postoji donja meda. Gornju medu niza {xn } nazivamo jo² i supremumom niza i pi²emo ga supxn = M . Ako mede pripadaju nizu. onda je gornja meda M najve¢i £lan niza i pi²emo je M = maxxn . n∈N Ako neki niz ima kona£an broj £lanova. (−1)n Primjer.) n 2 1 i minxn = −1. n∈N n∈N 2 . On je uvijek ograni£en.Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 167 Ako postoji realan broj G. Ako ne postoji nijedna meda. tj.. n∈N n∈N Niz {xn } ograni£en je ako ima gornju i donju medu. a svaki broj manji od g jeste donja granica niza {xn }. a realan broj g . nazivamo donjom granicom niza. Namanju gornju granicu niza {xn } nazivamo gornjom medom niza. O£igledno je da je gornja granica niza i svaki realan broj ve¢i od G. pripadati samom nizu. a donju m. a donju medu nazivamo inmumnom niza i pi²emo ga kratko inf xn = m. n ∈ N. 2. koji nije manji ni od jednog £lana niza {xn }. koji nije ve¢i ni od jednog £lana niza. a najve¢u donju granicu niza nazivamo donjom medom niza. Dakle. ako je m ≤ xn ≤ M. n ∈ N. Ako niz nema jednu ili obje mede tada kaºemo da je neograni£en. Niz xn = (n = 1. . ali ne moraju. tada je niz ograni£en slijeva (odozdo) i pi²emo m ≤ xn < +∞. onda je najmanji £lan donja. 2. . a maxxn = . a n 1 gornja M = i obje pripadaju nizu. n ∈ N. Gornju medu niza ozna£avamo M . tj.) ograni£en je i njegova donja meda je m = −1. Njih ima beskona£no mnogo. brojevi G i g nisu jednozna£no odredeni. a najve¢i £lan gornja meda niza.. n∈N a donja meda m najmanji £lan niza i pi²emo je m = minxn . onda se taj broj naziva gornjom granicom niza.. svi £lanovi niza zadovoljavaju relaciju 2 (−1)n 1 −1 ≤ ≤ (n = 1. Gornja i donja meda niza mogu. Ako niz ima gornju medu. tada je ograni£en zdesna (odozgo) pa je −∞ < xn ≤ M. tada kaºemo prosto da je niz neograni£en i pi²emo −∞ < xn < +∞. 1.

. Grani£na vrijednost niza Neka je dat niz xn = n . (n = 1. Broj N zavisi od ε. ne postoji ni gornja ni donja meda.24). utoliko ve¢i ukoliko je broj ε manji...168 Realne funkcije jedne realne promjenljive (−1)n (n − 1) (n = 1.. utoliko je odgovaraju¢a ta£ka bliºa broju l.. n∈N Primjer 4. 2. . 1 + ε) nalaze svi £lanovi niza £iji je indeks n dovoljno veliki. . ve¢i od nekog prirodnog broja N . .. 3. 2. 2. . Niz xn = −1 < m = inf (−1)n (n − 1) < 1. tj.) neograni£en je. ²to ozna£avamo sa N (ε). Njegova donja meda je n m = −1. svi £lanovi niza zadovoljavaju relaciju Primjer 2. Tada se u intervalu (1 − ε.2.. . . .) ograni£en je. niz n+1 1 2 3 4 5 n . 24 O£igledno je da ukoliko je indeks n £lana xn ve¢i. Sl. tj.. 2 3 4 5 6 n+1 Obiljeºimo na brojnoj pravoj ta£ke koje odgovaraju £lanovima ovog niza (sl. . ali je zdesna neograni£ena. Niz xn = n(n = 1. a gornja M = 1 i ne pripadaju nizu. Uzmimo ma koliko mali proizvoljni pozitivni broj ε > 0. . n > N. tj. aM = sup = 1.. 2.. 1 ≤ xn < +∞. n (−1)n (n − 1) (−1)n (n − 1) = −1. . On je.) ograni£en je slijeva i njegova donja meda m = 1 pripada nizu. n∈N n n n∈N Primjer 3. tj. tj. Niz xn = (−1)n (n = 1. u ovom slu£aju. svi £lanovi niza zadovoljavaju relaciju −∞ < (−1)n n < +∞..) i minxn = 1. .. .

.. dovoljno 1 rije²iti nejedna£inu < ε. Zapi²imo deniciju grani£ne vrijednosti niza pomo¢u logi£kih simbola: n−→∞ n−→∞ lim xn = x0 ⇐⇒ (∀ε > 0) (∃N (ε) ∈ N) (∀n ∈ N) (n > N (ε) =⇒ |xn − x0 | < ε) .. nalaze u 100 intervalu (0. ²to je o£igledno iz prethodnog razmatranja ovoga primjera. uzmimo proizvoljno ε > 0. ƒinjenicu da je x0 grani£na vrijednost niza {xn } zapisujemo: xn −→ x0 kada n −→ ∞. 1. Po²to je ε uzeto proizvoljno. moºemo zaklju£iti da je grani£na vrijednost niza {xn } jednaka 1. Ako za N uzmemo da je Ovdje je n > ε N =E 1−ε ε = 1−ε . 99. . 01. £iji je indeks n > 99. (n > N (ε). 1 = 0.Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 169 Tvrdnju da se sve ta£ke koje odgovaraju £lanovima niza xn sa indeksom n > N (ε) nalaze unutar intervala (1 − ε. Kako je n−→∞ n = 1. za koje je zadovoljena nejednakost |xn − 1| < ε. Ukoliko je E . n−→∞ n U posmatranom primjeru je lim xn = lim Naime. broj x0 nazivamo grani£nom vrijedno²¢u niza {xn } ako se za svako ε > 0 moºe odrediti prirodni broj N (ε) takav da je za sve £lanove xn £iji je indeks n > N (ε) |xn − x0 | < ε. ε 1−ε ≤ 0. 1 + ε) moºemo kratko zapisati: |xn − 1| < ε. . ili lim xn = x0 (limes-grani£na vrijednost). 101 102 103 Za niz {xn } kaºemo da konvergira ka svojoj grani£noj vrijednosti 1. tada se svi £lanovi niza xn . 01). Uop²te. a to su: 100 101 102 . +1 |xn − 1| = n 1 −1 = . ε tada moºemo uzeti da je N = 1. (£itati xn teºi ili konvergira prema grani£noj vrijednosti x0 kada n teºi beskona£nosti ili limes od xn kada n teºi beskona£nosti je x0 ). Ako je ε = ili 1 − ε < xn < 1 + ε za n > N (ε). n+1 1−ε . n+1 n+1 to je za odredivanje vrijednosti n. tada ¢e nejednakost |xn − 1| < ε biti ispunjena za svako n > N .

Pretpostavimo da niz {xn } ima dvije grani£ne vrijednosti. Za nizove koji divergiraju ka +∞ ili ka −∞ kaºemo da su odredeno divergentni. Teorema 1. y 0 + x0 < xn . Tada postoji broj N1 (ε) takav da je 2 y 0 − x0 |xn − x0 | < ε = za svako n > N1 . tj. Pi²emo n−→∞ lim xn = +∞. koji imaju realne grani£ne vrijednosti. a) Niz {xn } = {n2 } divergira ka +∞. Broj N (M ) je najve¢i prirodni broj koji nije ve¢i od M . Primjer 1.} je neodredeno divergentan.170 Realne funkcije jedne realne promjenljive Nizove. niz {xn } divergira ka −∞ ako za svaki realni broj G < 0 postoji broj N (G) ∈ N. n > max{N1 . jer je za svaki broj M > 0 nejednakost n2 > M √ ta£na za svaki prirodni broj n > M .. y 0 − x0 Neka je = ε. 2 Takode. postoji broj N2 (ε) takav da je (1) |xn − y0 | < ε = y0 − x0 za svako n > N2 . takav da je xn > M za svako n > N (M ). Pi²emo n−→∞ lim xn = −∞. ²to je nemogu¢e. Dakle. b) Niz {xn } = (−1)n+1 = {1. Za niz {xn } kaºemo da divergira ka +∞ ako za svaki realan broj M > 0 postoji broj N (M ) ∈ N.. N2 } vaºe relacije (1) i (2) i x0 − ε < xn < x0 + ε i y0 − ε < xn < y0 + ε Kako je x0 + ε > xn i xn < y0 + ε dobijamo da je xn < Analogno. . Dokaz. 2 (2) Za svako n. n−→∞ pri £emu je y0 > x0 . 1. −1. mora biti x0 = y0 . Konvergentni nizovi imaju jedinstvenu grani£nu vrijednost. nemogu¢e je da bude x0 > y0 . Analogno. a nizove koji nemaju realnu grani£nu vrijednost divergentnim. nazivamo konvergentnim. −1. Niz koji nije ni konvergentan ni odredeno divergentan je neodredeno divergentan. 2 . n−→∞ lim xn = x0 i lim xn = y0 . takav da je xn < G za svako n > N (G).

).. 2. n Niz {xn } = (−1)n (n = 1.) jeste podniz niza {2n } (n = 1.. . . n ∈ N. 2.. Niz {xn } ograni£en je granicama 0 i 1. x3 = x7 = .. Podniz {xnk } konvergentmog nizu {xn } konvergentan je i ima istu grani£nu vrijednost kao i niz {xn }. = 1... s lijeve strane ta£ke 1 nalazi se neograni£eno mnogo ta£aka niza {xn }. Zato za ta£ku 1 kaºemo da je ta£ka nagomilavanja niza {xn }. x0 je ta£ka nagomilavanja niza {xn } ako je za beskona£no mnogo vrijednosti n Vidjeli smo da je lim |xn − x0 | < ε za ma kakvo malo ε > 0..) ima ta£ku nagomilavanja x0 = 0. ... 2. jer je 2 x2 = x4 = ... = x4n−1 = . xn2 . 0 i −1. Ako iz niza {xn } ma na koji na£in izdvojimo kona£an ili beskona£an broj £lanova. . Dokaz.. xnk ... U neposrednoj n−→∞ n + 1 blizini. 1 Niz {xn } = (n = 1.3.. . .. 1 1 1 1 1 1 Niz 1. < nk < . = 0. Na primjer: Niz {xn } = n(n = 1... 2.. nπ Niz {xn } = sin ima tri ta£ke nagomilavanja 1... = x4n−3 = ... . Broj x0 jeste ta£ka nagomilavanja beskona£nog brojnog niza {xn } ako se u proizvoljnoj ε− okolini toga broja nalazi beskona£no mnogo £lanova niza.. . . ... Ta vrijednost predstavlja i gornju medu G = 1 datog niza... tada moºemo formirati niz {xnk } ili xn1 . Beskona£ni niz moºe imati jednu ili vi²e ta£aka nagomilavanja ili biti bez ta£aka nagomilavanja. = −1. = x2n = . 2. . . . Ta£ka nagomilavanja beskona£nog niza i osnovne teoreme o nizovima n = 1.. gdje indeksi nk uzimaju vrijednosti u skupu prirodnih brojeva i n1 < n2 < .. Drugim rije£ima. .Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 171 3.) ima dvije ta£ke nagomilavanja −1 i +1. Niz {23n+1 } (n = l. Ova grani£na vrijednost ne pripada nizu.. Niz {xnk } nazivamo podnizom niza {xn }. itd..... .. ili (∀ε > 0) (∀n ∈ A) |xn − x0 | < ε za bar jedan beskona£an podskup A skupa prirodnih brojeva.) nema ta£aka nagomilavanja. x1 = x5 = . Neka je lim xn = x0 To zna£i da za svako ε > 0 moºe se odrediti broj N (ε) tako da je za svako n > N (ε) n−→∞ |xn − x0 | < ε.. 3 5 7 2 3 4 Teorema 2. . podniz je niza 1.

> xn > m.) monotoni i ograni£eni. takav da se za svako n > N (ε) £lanovi xn nalaze u intervalu (M − ε. n−→∞ lim xn = M. Dokaz. Na sli£an na£in dokazujemo da monotono opadaju¢i niz. an < b1 . tj. bn ] ⊃ · · · takvih da je svaki naredni sadrºan u prethodnom i duºina n-tog intervala bn − an −→ 0 kad n −→ ∞. M ).. 2. to je. Tada. n−→∞ ²to je trebalo dokazati.. b2 ] ⊃ · · · ⊃ [an . 2. to je za svako nk > N (ε) |xnk − x0 | < ε. konvergira ka m. gdje je m donja meda. To zna£i da gornji niz konvergira prema M. Uzmimo beskona£an niz zatvorenih intervala [a1 . £iji £lanovi zadovoljavaju relacije x1 > x2 > .... Teorema 3. .172 Realne funkcije jedne realne promjenljive Kako su nk cijeli brojevi sadrºani u cijelim brojevima n i nk −→ ∞ kada n −→ ∞. Takav niz nazivamo nizom suºavaju¢ih (i²£ezavaju¢ih) intervala. i b1 ≥ b2 ≥ b3 ≥ . za proizvoljno uzeto ε > 0 moºe se izabrati jedan pozitivan cio broj N (ε).. . b1 ] ⊃ [a2 .. ≥ bn ≥ . b1 ] ⊃ [a2 . tj. Neka je niz {xn } monotono rastu¢i i ograni£en odozgo... . pa su na osnovu teoreme 3 konvergentni: n−→∞ lim an = a. Onda je njegov skup vrijednosti xn (n = 1. Teorema 4.. bn > a1 za svako n. b3 ] ⊃ · · · ⊃ [an . Kako je a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ . Ako je [a1 . To zna£i da su nizovi {an } i {bn }(n = l. bn ] ⊃ · · · (1) niz suºavaju¢ih intervala. n−→∞ lim xn = m. ≤ an ≤ . lim xnk = x0 .) ograni£en odozgo i ima gornju medu M .. tj.. b2 ] ⊃ [a3 ... onda postoji jedinstvena ta£ka c koja pripada svim intervalima. lim bn = b i an ≤ a ≤ b ≤ bn n−→∞ za svako n.. Svaki monotono rastu¢i (opadaju¢i) niz ograni£en odozgo (odozdo) jeste konvergentan.

moºe se uvijek na¢i broj n takav da je n−→∞ n−→∞ c − ε < mn < Mn < c + ε. teºi nuli. M1 ] polovina intervala [m. . x2 . . 1 + ε) nalazi samo kona£no n+1 mnogo £lanova i to najvi²e N (ε). onda bi u cijelom intervalu bio kona£an niz... Neka je [m1 . xN (ε) . . takode..1. c + ε) sadrºavati. kada bi bilo a < b.. onda bi interval [a. n−→∞ n−→∞ 2n Prema teoremi 4 postoji jedinstvena ta£ka c koja pripada svim intervalima [mn .. Kako interval [mn . Mn ] sadrºi beskona£no mnogo £lanova niza {xn } to ¢e i interval (c − ε. ²to zna£i da se interval [a.). Za ograni£ene nizove Boleano-Vajer²trasova teorema osigurava egzistenciju bar jedne ta£ke nagomilavanja. M ] prepolovi. onda se bar u jednoj njegovoj polovini nalazi beskona£no mnogo £lanova niza {xn }. M = sup xn . onda je x0 njegova grani£na vrijednost. beskona£no mnogo £lanova niza {xn } pa je ta£ka c zaista ta£ka nagomilavanja niza {xn }. a = b = c i c je jedinstvena ta£ka koja pripada svim intervalima. Kada se interval [m. prema pretpostavci. Mn ] (n = 1. Ovo nije mogu¢e. Ako pretpostavimo da je posmatrani niz jo² i monoton. Na analogan na£in dobijamo njegovu polovinu [m2 .. Ako je {xn } beskona£an i ograni£en niz. c) Inmum monotono nerastu¢eg odozdo ograni£enog niza je njegova jedina ta£ka nagomilavanja. Mn ] ⊃ · · · gdje je M −m lim (Mn − mn ) = lim = 0.Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 173 Dokaºimo da je a = b. Kako je c = lim mn = lim Mn . Vaºi i obrnuto. M2 ] koja sadrºi beskona£no mnogo £lanova niza {xn }. a) Svaki ograni£en i monoton niz ima ta£no jednu ta£ku nagomilavanja. 2. dobi¢emo niz suºavaju¢ih intervala [m. ograni£enog odozgo. jer kada bi se u obje polovine nalazio kona£an broj £lanova. a to je suprotno pretpostavci. Teorema 5. n U primjeru xn = vidjeli smo da se van intervala (1 − ε. jer niz duºina tih intervala. M2 ] ⊃ · · · ⊃ [mn . b] pozitivne duºine bio sadrºan u svakom od £lanova niza (1). dobi¢emo tvrdenje: Teorema 5. Dakle. M1 ] ⊃ [m2 . b) Supremum monotono neopadaju¢eg niza. tada je m ≤ xn ≤ M (n = 1. tj. je jedina njegova ta£ka nagomilavanja. Ako je niz {xn } ograni£en i ako je x0 jedina njegova ta£ka nagomilavanja. M ] koja sadrºi beskona£no mnogo £lanova niza. M ] ⊃ [m1 . a to o£igledno zna£i da niz {xn } mora biti ograni£en i da ima samo jednu ta£ku nagomilavanja.). gdje je m = inf xn . Produºavaju¢i ovaj postupak n puta.. ε > 0. samo £lanovi x1 . Dokaz. 2. b] svodi na jednu ta£ku a = b = c. . Zaista. (Bolcano-Vajer²trasova) Svaki beskona£an i ograni£en niz ima bar jednu ta£ku nagomilavanja.

n−→∞ n! a · xn = 0 · m = 0 . i +1. niz 1 xn = (−1)n + . Svaki konvergentni niz je ograni£en. Dokazati da je niz xn = (a > 0) konvergentan. tj. n an+1 a a Kako je xn+1 = (n+1)! = n+1 · a = n+1 · xn . ali nije konvergentan. on je ograni£en odozdo. po£ev od N (ε) + 1 kojih ima beskona£no mnogo. Odredimo njegovu grani£nu vrijednost. £ime je dokaz zavr²en. Obrnuto ne mora da vaºi. U protivnom za niz {xn } kaºemo da je divergentan. a izvan njega nalazi se samo kona£an broj £lanova. Na osnovu denicije grani£ne vrijednosti niza moºemo za n−→∞ proizvoljno odabrano ε > 0 na¢i takvo N da je za n > N zadovoljena nejednakost |xn − x0 | < ε ili x0 − ε < xn < x0 + ε.. nalaze se u intervalu (−ε. .) n 1 = 0. jer ima dvije ta£ke nagomilavanja −1. divergentan je svaki niz koji je neograni£en i svaki ograni£eni niz koji ima vi²e od jedne ta£ke nagomilavanja. Neka je lim xn = x0 . n−→∞ n lim xn = lim an n! Primjer 1. ε). tada je |xn | < M za svako n.. 2. jer postoje nizovi koji su ograni£eni. Tada je i lim xn+1 = m. |xn | . n ∈ N. .... lim = 0. To zna£i da svi £lanovi niza. jer je n−→∞ 1 (n = 1. to za n + 1 > a. Na osnovu teoreme 6 niz {xn } jeste konvergentan. n−→∞ n + 1 . Dakle. Uzmimo da je M = max {|x1 | . Osim toga. Da bi niz {xn } bio nula-niz potrebno je i dovoljno da svakom proizvoljno malom broju ε > 0 odgovara cio pozitivan broj N (ε) takav da je |xn − 0| = |xn | < ε za svako n > N (ε). Konvergentni niz. odnosno n−→∞ n−→∞ n−→∞ lim xn+1 = lim an Dakle. Neka je lim xn = m. £ija je grani£na vrijednost nula. Na primjer. niz xn = jeste nula-niz. a nisu konvergentni. n ograni£en je. konvergentan niz je svaki niz koji je ograni£en i ima samo jednu ta£ku nagomilavanja. Na primjer.174 Realne funkcije jedne realne promjenljive Teorema 6. Prvo ¢emo dokazati da dati niz ima kona£an limes. Odavde slijedi da je |xn | < |x0 | + ε. Dokaz. |x2 | . |x0 | + ε} . na primjer nulom. za n > a − 1 niz monotono n! opada. tj. nazivamo nula-nizom.

{yn } i {zn } takvi da je xn ≤ yn ≤ zn i lim xn = lim zn = x0 . |yn − y0 | < ε2 za n ≥ N1 . onda je n−→∞ lim yn = x0 . xn > yn . tj. tj. Ocijenimo razliku xn − yn za n ≥ N1 . n−→∞ n−→∞ n−→∞ Teorema 8. Neka su nizovi {xn } i {yn } konvergentni. yn = 1 − 2 . po£ev²i od izvjesnog indeksa n. n−→∞ xn x0 c) lim = ( za yn = 0. Imamo: xn − yn = (xn − x0 ) − (yn − y0 ) + x0 − y0 > x0 − y0 − ε1 − ε2 .Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 175 n−→∞ Teorema 7. Ako su nizovi {xn } i {yn } konvergentni ( lim xn = x0 . . Pretpostavimo da je x0 > y0 . ²to je nemogu¢e. Dokaz. to je −ε < yn − x0 < ε za n ≥ N (ε). jer je xn < yn za svako n ≥ N . Operacije sa grani£nim vrijednostima nizova Teorema 9. lim xn = lim yn . tada je x0 ≤ A (x0 ≥ A). Kako je xn − x0 ≤ yn − x0 ≤ zn − x0 i xn − x0 > −ε.konstante). n−→∞ yn y0 d) lim (xn ) k = n−→∞ n−→∞ 1 n−→∞ e) lim |xn | = |x0 |. Ako su nizovi {xn }. b) lim xn yn = x0 y0 . a njihove grani£ne vrijednosti su iste. Dakle. lim yn = y0 ) i ako je xn ≤ yn za svako n > N . |zn − xn | < ε za n ≥ N (ε). i postoji lim xn = n−→∞ x0 .1. xn = 1 − n−→∞ lim xn = lim yn = 1. to je u slu£aju nizova n−→∞ n−→∞ 1 1 1 1 . Napomenimo da moºe biti stalno xn < yn . tada za n ≥ N1 je xn − yn > 0. |yn − x0 | < ε za n ≥ N (ε). zn − x0 < ε za n ≥ N (ε). y0 = 0). lim xn = x0 . x0 ≤ y0 . Ako odaberemo ε1 > 0 i ε2 > 0 uz uslov da je ε1 + ε2 < x0 − y0 . n−→∞ 3. tj.3. ipak. Na primjer. c2 . a da je. Dakle. Tada za ε1 i ε2 moºemo odrediti broj N1 > N tako da je istovremeno |xn − x0 | < ε1 . (xn ≥ A). lim yn = x0 . jer je 1 − < 1 − 2 n n n n za svako n ≥ 2. n−→∞ lim xn 1 k . Posljedica teoreme 7 Ako je za n > N zadovoljena nejednakost xn ≤ A (A ∈ R). lim yn = y0 . tada je n−→∞ n−→∞ n−→∞ lim xn ≤ lim yn . Za proizvoljno ε > 0 postoji takav broj N (ε) da je |xn − x0 | < ε. Dokaz. onda je n−→∞ n−→∞ a) lim (c1 xn + c2 yn ) = c1 x0 + c2 y0 (c1 .

Tada za n ≥ N je |(c1 xn + c2 yn )| − |(c1 x0 + c2 y0 )| < ε . n−→∞ (1) c) Za n ≥ N jeste xn x0 − yn y0 = |xn y0 − x0 yn | |(xn − x0 ) y0 − (yn − y0 )x0 | = ≤ |yn | |y0 | |yn | |y0 | ≤ |xn − y0 | |yn − y0 | · |x0 | + . Kako je niz {xn } konvergentan. tj. tj. ograni£en je. |yn − y0 | < ε2 za n ≥ N2 . gdje je M neki pozitivan broj. n−→∞ lim xn yn = x0 y0 . |xn yn − x0 y0 | = |xn (yn − y0 ) + (xn − x0 )y0 | ≤ |xn | |yn − y0 | + |xn − x0 | |y0 | . za n ≥ N jeste n−→∞ lim (c1 xn + c2 yn ) = c1 x0 + c2 y0 .. |xn | < M . to su navedene nejednakosti istovremeno zadovoljene.. a) Za proizvoljno ε1 > 0 i ε2 > 0 mogu se odrediti brojevi N1 i N2 tako da je |xn − x0 | < ε1 . Za proizvoljno ε > 0 odaberimo brojeve ε1 > 0 i ε2 > 0 tako da je |c1 |ε1 +| c2 | ε2 = ε.. N2 }.zn ) = lim xn · lim yn . tj.176 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dokaz. b) Analogno. n−→∞ lim (xn · yn . tj. Ako je n ≥ N = max {N1 . .. Ovo pravilo vaºi i kada imamo k konvergentnih nizova. n−→∞ n−→∞ n−→∞ Ako je xn = yn = . Izaberimo ε1 i ε2 . Tada je |xn yn − x0 y0 | ≤ M ε2 + ε1 |y0 | . uz uslov da je M ε2 + ε1 |y0 | = ε. Otuda za n ≥ N imamo: |(c1 xn + c2 yn ) − (c1 x0 + c2 y0 )| = |c1 (xn − x0 ) + c2 (yn − y0 )| ≤ |c1 | · |xn − x0 | + |c2 | · |yn − y0 | < |c1 | ε1 + |c2 | ε2 . Tada je |xn yn − x0 y0 | < ε za n ≥ N. |yn | = |(yn − y0 ) + y0 | ≥ |yn | − |yn − y0 | > |y0 | − ε. = zn onda je n−→∞ lim (xn )k = ( lim xn )k . za n ≥ N1 ... |yn | |yn | |y0 | Ocijenimo |yn |. lim zn .

y1 . Dokazati da je lim n+1 = 1. (2) takvi da je √ k k xn = yn . n−→∞ k lim xn = lim (yn ) = n−→∞ n−→∞ n−→∞ lim yn √ k k odakle je. k xn . n−→∞ yn yn y0 y0 d) Dokaºimo da je grani£na vrijednost korijena jednaka korijenu grani£ne vrijednosti. n−→∞ 1 k ili n−→∞ lim (xn ) k = 1 n−→∞ lim xn . Odakle je 2 2 xn x0 2ε1 2ε1 |x0 | + − < .yn .. Dokaz. gdje je k cio pozitivan broj i lim yn = y0 . pa je lim |xn | = |x0 | = lim xn . |y0 | |y0 |2 Onda je xn x0 xn x0 < ε za n ≥ N tj..) . e) Kako je lim xn = x0 . n−→∞ n−→∞ Primjer 1.. Tada je. prema (2).. n−→∞ lim yn = lim k lim xn = lim n−→∞ n−→∞ xn . lim − = .. n−→∞ √ k xn = k lim xn ......Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 177 Neka ε2 zadovoljava uslov ε2 ≤ |y0 | |y0 | . y2 .. yn y0 |y0 | |y0 |2 Za proizvoljno ε > 0 odaberimo ε1 > 0 i ε2 > 0 uz uslov 2ε1 2ε1 |x0 | + = ε. Neka su dati nizovi √ k √ √ x1 .. ili xn = yn (n = 1... n−→∞ n .2. k x2 ... Tada za n ≥ N jeste |yn | > .. tj. prema (1). to za ε > 0 postoji broj N (ε) takav da je |xn |−|x0 | ≤ |xn − x0 | < n−→∞ ε za n ≥ N .

n 1< √ n 2 n<1+ √ . n √ n n = 1.178 Kako je Realne funkcije jedne realne promjenljive n+1 1 1 −1 = = . ²to nije ta£no. Kada bi bilo n n ≤ 1 za neko n > 1. > kn . 4 n 2 kn < √ .. . za n > 1 jeste n2 2 k . Zbog toga je za n > 1 √ n n = 1 + kn . £ime je tvrdnja dokazana. pa dobijemo 2 n(n − 1) 2 n(n − 1) 2 kn + .. Onda za n > N (ε) ispunjeno je ε n≥ 1 1 +1> . n n n 1 . Primjer 2. n 2 Kako je lim √ = 0. to na osnovu teoreme 8 zaklju£ujemo da n−→∞ n √ n n −→ 1 kad n −→ ∞. n−→∞ pa je n = (1 + kn )n = 1 + nkn + Za n > 1 je n − 1 > n . 2 2 n> odnosno Dakle. to za ε > 0 odaberemo N = pa je 1 < n ²to zna£i da je za n > N (ε) n+1 − 1 < ε. Dokazati da je lim √ n √ Dokaºimo prvo da je n > 1 za n > 1. onda bismo imali da je n ≤ 1. ε ε 1 1 +1 ε < ε. gdje je kn > 0.

i m ≥ N (ε1 ) jeste |xn − xm | = |(xn − x0 ) − (xm − x0 )| ≤ |xn − x0 | + (xm − x0 ) < 2ε1 . U ovom slu£aju je za n ≥ N0 ≥ N |xn − x0 | = |(xn − xN0 ) + (xN0 − x0 )| ≤ |xn − xN0 | + (xN0 − x0 ) < 2ε1 . potrebno je i Dokaz. Tada za n ≥ N (ε1 ) i m ≥ N (ε1 ) jeste 2 |xn − xm | < ε. prema Bolcano-Vajer²trasovoj teoremi. Neka je x0 ta ta£ka nagomilavanja. Uslov je potreban. ²to zna£i da je niz {xn } ograni£en. ε Za proizvoljno ε > 0 uzmimo da je ε1 = .Pokazuje se da je x0 jedina ta£ka nagomilavanja niza {xn }. ²to zna£i da niz {xn } jeste Ko²ijev. n−→∞ lim xn = x0 £ime je teorema dokazana. za ε1 > 0 moºemo odrediti takav broj N0 ≥ N (ε1 ) da je |xN0 − x0 | < ε1 . Op²ti kriterijum konvergencije nizova Niz realnih brojeva {xn } Ko²ijev je ako (∀ε > 0) (∃N (ε) ∈ N) (∀m. n ∈ N) (m > N (ε) ∧ n > N (ε) =⇒ |xm − xn | < ε) . dovoljno da bude Ko²ijev niz. Uslov je dovoljan. Da bi jedan beskona£an niz {xn } realnih brojeva konvergirao. Tada n−→∞ za svako ε1 > 0 postoji takav broj N (ε1 ) da je |xn − x0 | < ε1 za n ≥ N (ε1 ). Neka se za ε1 > 0 moºe odrediti broj N (ε1 ) takav da je |xn − xm | < ε1 i za n ≥ N . ako je n ≥ N . Teorema 10. vaºi nejednakost: |xn+p − xn | < ε. Sljede¢u teoremu obi£no nazivamo Ko²ijevim op²tim principom konvergencije nizova. tj. Napomenimo da se uslov da niz bude Ko²ijev moºe formulisati u ekvivalentnom obliku koji je £esto podesniji za upotrebu: Niz {xn } Ko²ijev je ako za svako ε > 0 postoji broj N (ε) takav da za svaki broj p > 0 i svako n ≥ N (ε). U tom slu£aju za ksiranu vrijednost m ≥ N imamo |xn | = |(xn − xm ) + xm | ≤ |xn − xm | + |xm | < ε1 + |xn | . Neka je niz {xn } konvergentan i neka je lim xn = x0 .3. ε Ako za ε > 0 uzmemo da je ε1 = . Po²to je niz {xn} ograni£en. to mora. tada je 2 |xn − x0 | < ε za n ≥ N0 .Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 179 3. U datom slu£aju za n ≥ N (ε1 ). Niz koji zadovoljava Ko²ijev uslov nazivamo fundamentalnim. Na osnovu denicije ta£ke x0 . imati bar jednu ta£ku nagomilavanja. . To zna£i da niz {xn } konvergira ka gornjoj vrijednosti x0 . m ≥ N .2.

Pokazati da je.180 Realne funkcije jedne realne promjenljive Primjer 3.. Tada mora biti i lim q n+1 = A. Neka je lim q n = A.. lim an = (1 + h)n = 1 + nh + n(n − 1) 2 n(n − 1) 2 h + . To zna£i da niz {xn } nije Ko²ijev pa. > h. + .. Kako je q = 1. odnosno q · lim q n = A. + aq n+1 ) = a − aq n+1 . n−→∞ nk Uzmimo da je a = 1 + h. Dokazati da niz £iji je op²ti £lan xn = 1 + 1 1 1 + + . ograni£en je pa ima grani£nu vrijednost. Pokaºimo da je niz sa op²tim £lanom xn = q n . Dokaza¢emo da niz {xn } nije Ko²ijev. ili q · A = A. n−→∞ n−→∞ n−→∞ n−→∞ Ako je |q| > 1. a za |q| > 1 beskona£no je veliki niz. tada je niz sa op²tim £lanom xn = q n beskona£no veliki niz. lim q n = 0. n−→∞ Primjer 4.. postoji pozitivan realan broj ε(ε = a za |q| > 1 beskona£no veliki niz. Ovo slijedi iz prethodna dva slu£aja... k > 0. tj. Tada je za n > 2. m+1 m+2 2m 1 1 1 1 1 + + . + =m· = . Dakle. 0 < q < 1 beskona£no mali niz. k > 0.. Neka je m proizvoljan prirodan broj i neka je k = 2m. Niz sa op²tim £lanom Sn = a + aq + aq 3 + . + aq n za |q| < 1 konvergentan je i lim Sn n−→∞ a = . za 0 < q < 1 je q n+1 < q n pa je niz monotono opadaju¢i. ²to slijedi iz naprijed re£enog. Zaista. a kako je q n > 0 za svako n ∈ N... pa je Sn = a · 0. Primjer 5. onda je |x2m − xm | = 1 1 1 + + .... za |a| < 1. na osnovu teoreme 10 nije konvergentan. jer je 1−q Sn − qSn = (a + aq + . 2 2 (1) . an = 0. + aq n ) − (aq + . to je A = 0. n−→∞ nk lim a za a > 1 an = +∞. h > 0.. 2m 2m 2m 2m 2 1 ) takav da za svaki prirodan broj n postoje 2 prirodni brojevi k i m takvi da je k . Napomenimo da je lim q n = 0 za |q| < 1. + 2 3 n nije konvergentan. m > n i da je |xk − xm | > ε..

xn = c + xn−1 . n − 1 > n . xn = 1+ √ c+ c + . . prema (2) n−→∞ ak n n k . lim xn = 1 + 4c . niz x1 = konvergira i da je n−→∞ √ c. n 4 lim (2) ili Odakle je an = +∞.. n−→∞ (2n Primjer 6. 2 Iz datog niza slijedi da je √ √ xn > c. xn−1 < xn n−1 x2 = c + xn−1 . n−→∞ nk lim a2n = +∞.bi¢e Za a < −1. to je 2 n(n − 1) n2 an > > (a − 1)2 . + √ c. n √ c xn < √ + 1 = c + 1. an = +∞. c Odakle je .. n−→∞ n tj.. 2 4 an n > (a − 1)2 .. . ima¢emo n−→∞ (2n)k (1)n lim = 0.. Za |a| = 1. xn = xcn + xxn < xcn + 1.. x2 = c+ √ c. n−→∞ nk lim lim ak n n k = +∞. dobijemo jednakost (1) za n = 1.. Za k > 1 imamo an = nk odakle je jer je.Nizovi i njihove grani£ne vrijednosti 181 Kako je za n > 2. Pokazati da za c > 0. lim a2n+1 + 1)k = −∞.

.. Odrediti grani£ne vrijednosti nizova kad n −→ ∞: √ √ n−1+ n+1 √ (a) xn = . x0 = √ Zadaci 1. 1 3 n(n + 1)(2n + 1) Koristiti:1 + 22 + 32 + . + n 3 9 3 Koristiti:1 + q + q 2 + . yn = √ . zn = √ +√ + . + n2 = 6 R: 1 + 4 + 9 + . niz je monotono rastu¢i i ograni£en pa je konvergentan... + √ .. 2 Znak minus ne moºemo uzeti u obzir jer je xn > 0 za svako n. za svako n i da je lim xn = lim zn = lim yn = 1. + n 4 2 4 2 . n−→∞ n−→∞ n−→∞ 3.182 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dakle. n−→∞ to je n−→∞ lim xn = 1+ √ c + x0 . + n n = 1. 1 1 1 1 + + + . 2+n 2+1 2+1 2+2 2+n n n n n n Pokazati da je xn < zn < yn .. + q n zbir je n + 1 geometrijske progresije i jednak je (d) xn = 1 − q n+1 1−q .. Dati su nizovi: n n 1 1 1 xn = √ . n3 + 3n + 2 . (c) xn = R: 1 1 1 3 1 + + + . + n2 ... [R : 2] n+1 √ √ [R : 0] (b) xn = n2 + 2 − n2 − 2.. pa je x0 > 0... Pokazati da je n−→∞ lim 1+ √ √ √ 2 + 3 3 + . Kako je u tom slu£aju n−→∞ lim xn = lim xn−1 = 0. n . odakle je 1 + 4c .. 2..

Kako je xn = x0 za svako n ∈ N. Pretpostavimo da postoje dvije grani£ne vrijednosti f (x) u ta£ki x = x0 . n−→∞ ²to je suprotno teoremi o jedinstvenosti grani£ne vrijednosti niza. odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcije {f (xn )} konvergirao bi ka A i A1 . Ako funkcija y = f (x) ima grani£nu vrijednost A u ta£ki x = x0 . Grani£na vrijednost funkcije 4. Dokaz. Grani£nu vrijednost funkcije moºemo denisati i "na jeziku ε − δ ". Za broj A kaºemo da je grani£na vrijednost funkcije f (x) u ta£ki xn ako za svaki niz ta£aka {xn } iz okoline ta£ke x0 (xn = x0 ). Teorema 1. pi²emo: lim f (xn ) = A. A = A1 . Neka je data funkcija y = f (x) i neka je x0 ta£ka nagomilavanja oblasti D(f ) funkcije y = f (x). Pojam grani£ne vrijednosti funkcije y = f (x) u ta£ki x0 Neka je funkcija y = f (x) denisana u nekoj okolini ta£ke x0 . Ako to nije slu£aj. n−→∞ x−→x0 Analiziraju¢i ovu deniciju uo£i¢emo da promjenljiva x konvergira broju x0 na proizvoljan na£in.: x−→x0 lim f (x) = A i lim f (x) = A1 .4. odnosno lim f (x) = A. egzistencija vrijednosti funkcije f (x) u ta£ki x = x0 nije uslov za egzistenciju grani£ne vrijednosti funkcije u ta£ki x = x0 . tj. odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcija {f (xn )} mora konvergirati uvijek istom broju A ukoliko funkcija ima grani£nu vrijednost A u ta£ki x = x0 . konvergentnih prema ta£ki xn . u samoj ta£ki x0 i neka je x0 ta£ka nagomilavanja oblasti denisanosti D(f ) date funkcije. x−→x0 U tom slu£aju za neki niz {xn } koji konvergira ka x0 . Za svaki takav niz {xn } koji konvergira ka x0 . tj. Da bismo ozna£ili da je A grani£na vrijednost funkcije f (x) kad x teºi x0 . pa zaklju£ujemo da je A = A1 . funkcija f (x) nema grani£nu vrijednost u ta£ki x = x0 . n−→∞ lim f (xn ) = A i lim f (xn ) = A1 . osim. tada je ta grani£na vrijednost jedinstvena. tj preko ma kakvog niza {xn } . odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcije {f (xn )} konvergira prema broju A.1. moºda. 183 .

Moºe se pokazati da su denicije grani£ne vrijednosti funkcije y = f (x) u ta£ki x0 ekvivalentne. A + ) . i obrnuto. 4 4 1 1 1 1 1 . Ta£ka (x0 . iako je ε = 4 2 8 100 400 Primjer 1. postoji okolina (x0 − δ. 25 1 1 A = 3. za ε = 1. y = A + ε. O£igledno. utoliko ¢e ordinate krive y = f (x) biti bliºe grani£noj vrijednosti A. (x = x0 ) moºemo napisati u obliku A − ε < f (x) < A + ε. ? 2 100 Uzmimo proizvoljno ε > 0. to je i δ manje. |x − x0 | < δ(ε). x0 + δ) x0 = x pripada vrijednost funkcije f (x) ∈ (A − ε. £ije koordinate zadovoljavaju ove nejednakosti. Prema tome. Ukoliko je ε manje. Ona moºe. Nejednakosti (1) pokazuju da se dio krive y = f (x).184 Realne funkcije jedne realne promjenljive Za broj A kaºemo da je grani£na vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 ako za svaki proizvoljno uzeti mali broj ε > 0 moºemo odrediti broj δ (ε) > 0 takav da je |f (x) − A| < ε za svako x = x0 za koje 0 < |x − x0 | < δ(ε). δ = a za ε = . ²to je geometrijski o£igledno (sl. δ = . x = x0 + δ. Nejednakosti: |f (x) − A| < ε. ²to je ε manje. A) je presje£na ta£ka pravih x = x0 i y = A.25). x0 + δ) ta£ke x0 takve da svakoj vrijednosti x ∈ (x0 − δ. . Koliko mora biti δ ako je ε:1. a apscise x ¢e biti bliºe grani£noj ta£ki x0 . Zadatak se sastoji u tome da za uzeto ε odredimo broj δ (ε) > 0 tako da iz jednakosti 0 < x − 2 < δ slijedi nejednakost |(4x − 5) − 3| < ε iz koje je ε ε |4 (x − 2)| < ε ili |x − 2| < . y = A − ε. ili. (1) Na osnovu (1) uo£avamo da za svako ε > 0. Specijalno. x−→x0 lim f (x) = A ⇐⇒ (∀ε > 0) (∃δ > 0) (∀x) (0 < |x − x0 | < δ =⇒ |f (x) − A| < ε) . x0 − δ < x < x0 + δ. Sl. ali i ne mora pripadati graku funkcije y = f (x). nalazi u pravougaoniku izmedu pravih: x = x0 − δ. Pokazati da funkcija y = f (x) = 4x − 5 ima u ta£ki x0 = 2 grani£nu vrijednost .δ= . moºemo uzeti da je δ = .

treba dokazati da u ta£ki x0 = 2 funkcija f(x) = 3x2 − 2 ima grani£nu vrijednost A = 10. za proizvoljno uzeto ε > 0 moºemo ε ε odrediti δ = δ(ε) tako da su zadovoljene nejednakosti |f (x1 ) − A| < i |f (x2 ) − A| < za 2 2 svako x1 . ε ε Iz nejednakosti |f (x) − A| < i |f (x1 ) − A| < slijedi da je 2 2 ε ε |f (x1 ) − f (x2 )| ≤ |f (x1 ) − A| + |A − f (x2 )| < + = ε. Neka je za proizvoljno uzeto ε > 0 odreden broj δ = δ(ε) tako da je za x1 . 01? 4. (Ko²ijeva): Dokaz. Dokaºimo dovoljnost uslova. 0 < |x2 − x0 | < ε ispunjena nejednakost |f (x1 ) − f (x2 )| < ε. (x −→ x0 ). 0 < |x2 − x0 | < δ . Koriste¢i se denicijom grani£ne vrijednosti funkcije. To zna£i da je niz {f (xn )} fundamentalan a time i konvergentan. Tada prema deniciji grani£ne vrijednosti funkcije. Teorema 1. Uzmimo da je δ = δ(ε). postoji lim f (xn ) = A. Uslovi za postojanje grani£ne vrijednosti funkcije Ako je funkcija y = f (x) denisana na skupu X £ija je ta£ka nagomilavanja ta£ka x0 . treba pokazati da funkcija f (x) = x2 − 3x − 1 u ta£ki x0 = 2 ima grani£nu vrijednost A = −3. Pokaza¢emo da je {f (xn )} fundamentalan niz. |xm − x0 | < δ . Koriste¢i se denicijom grani£ne vrijednosti funkcije. potrebno je i dovoljno da se za svako ε > 0 moºe na¢i δ = δ(ε) takvo da je |f (x1 ) − f (x2 )| < ε za ∀x1 .Grani£na vrijednost funkcije 185 Zadaci 1. 0 < |x2 − x0 | < ε. Uslov je potreban. Prema konvergenciji niza {xn } za svako ε > 0 postoji broj N takav da je za sve n. Neka je lim f (x) = A. x1 ∈ X za koje je 0 < |x1 − x0 | < ε. tj. 2. x1 = xn .2. Koliko mora bili δ da bi iz nejednakosti |x − 2| < δ slijedila nejednakost |f (x) − 10| < 0. x2 ∈ X koji zadovoljavaju uslov 0 < |x1 − x0 | < ε. x2 ∈ X za koje je 0 < |x1 − x0 | < δ. Neka je {xn } ∈ X proizvoljni niz koji konvergira prema ta£ki x0 ( lim xn = x0 ) i xn = x0 . m > N x−→∞ x−→x0 0 < |xn − x0 | < δ . Tada je |f (xn ) − f (xm )| < ε za svako n. tada vaºi Da bi postojala kona£na i odredena grani£na vrijednost funkcije y = f (x) u ta£ki x0 . x2 = xm . 2 2 £ime je dokazana potrebnost uslova. x−→∞ . m > N.

Teorema 3. .. |A + 1|}. x1 . x0 + δ) i ako postoje grani£ne vrijednosti lim f (x) . f (x1 ).koji konvergira prema ta£ki x0 . Napokon. xn = x0 ) koji konvergiraju prema x0 i takvi da je: n−→∞ lim f (xn ) = A. lim g (x). moºemo uzeti da je M1 = max{|A − 1|. lim g (x) pri £emu je lim f (x) = lim g (x). .. odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcije: f (x1 ). pri uslovu x < x0 (x > x0 ) konvergira prema x0 . |f (x0 )|} pa je |f (x)| ≤ M1 za ∀x ∈ (x0 − δ. Zato postoji zajedni£ka grani£na vrijednost za sve nizove {f (xn )} kad n −→ ∞ pa je A = A. Kako je |f (x) − A| < 1. onda je funkcija f (x) ograni£ena u nekoj okolini ta£ke x−→x0 x0 . x0 + δ) i ako postoji grani£na vrijednost lim f (x) . x0 + δ).. f (x2 ). tada moºemo odrediti δ > 0 takav da je |f (x) − A| < 1 za |x − x0 | < δ .. . x0 + δ) x = x0 . x−→x0 ni£na vrijednost lim f (x) = A.3. tada postoji grani£na vrijednost x−→x0 x−→x0 lim h (x). ²to zna£i da je funkcija f (x) ograni£ena u okolini ta£ke x0 . za ∀x ∈ (x0 − δ. pa je |f (x)| < M za svako x ∈ (x0 − δ.. x2 . f (x2 ).. pri £emu je A = A. takode je konvergentan. Pretpostavimo da postoje dva niza {xn } ∈ X . x0 ). f (xn ). Lijeva i desna grani£na vrijednost funkcije Nekada je potrebno posebno posmatrati grani£nu vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 kada x. tada je: x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim f (x) ≤ lim g (x) . g(x) i h(x) funkcije koje su denisane u okolini ta£ke x0 . . xn . Neka su f (x). to moºemo uzeti da je M = max{|A − 1|. Ako je funkcija denisana u ta£ki x0 .. . Neka je funkcija f (x) denisana u intervalu (a. {xn } ∈ X (xn = x0 . xn . |A + 1|. Neka je funkcija f (x) denisana u okolini ta£ke x0 . Ako je ε = 1.. x = x0 . x−→x0 Ukoliko je f (x) ≤ h(x) ≤ g(x) za ∀x ∈ (x0 − δ.. a)). lim f (xn ) = A. Ako je f (x) ≤ g(x). tada prema deniciji grani£ne vrijednosti funkcije postoji lim f (x).186 Realne funkcije jedne realne promjenljive Jo² treba pokazati da grani£na vrijednost niza {f (xn )} ne zavisi od izbora niza xn . Ako postoji kona£na gra- Dokaz. ((x0 . ili A−1 < f (x) < A+1. f (xn ). x−→x0 x−→x0 4. Nave²¢emo teoremu uporedivanja koju ne¢emo dokazivati. Teorema 2.. n−→∞ Za niz x1 . x2 . tako da je: x−→x0 x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim f (x) = lim g (x) = lim h (x) .

x↑x0 Simboli£ki zapis ove denicije je x↑x0 lim f (x) = A ⇐⇒ (∀ε > 0) (∃δ > 0) (∀x) (x0 − δ < x < x0 =⇒ |f (x) − A| < ε) .Grani£na vrijednost funkcije 187 Broj A nazivamo lijevom (desnom) grani£nom vrijedno²¢u funkcije f (x) u ta£ki x0 kada x teºi x0 ako svakom proizvoljno malom pozitivnom broju ε moºemo pridruºiti realan pozitivan broj δ tako da je: |f (x) − A| < ε za svako x ∈ (a. O lijevoj i desnoj grani£noj vrijednosti funkcije f (x) gdje x −→ x0 govorimo i kada je funkcija denisana i u desnoj i u lijevoj poluokolini ta£ke x0 . Funkcija f(x) ima samo lijevu grani£nu vrijednost u ta£ki x0 = 1. niz vrijednosti funkcije {f (xn )} konvergira prema A. zdesna) grani£nu vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 . xn ∈ (x0 − δ. xn < x0 . x0 ] za koji je lim xn = x0 . x−→0−0 x−→−0 x x lim f (x) = lim = 1. x−→0+0 x−→+0 x lim f (x) = lim U ovom primjeru postoji desna i lijeva grani£na vrijednost funkcije f (x). Neka je funkcija f (x) denisana u lijevoj poluokolini ta£ke x0 . U tom slu£aju. Lijevu grani£nu vrijednost pi²emo: x−→∞ f (x0 − 0) = x−→x0 −0 lim f (x) = A. x−→x0 +0 x↓x0 x x−→1−0 lim f (x) = A ⇐⇒ (∀ε > 0) (∃δ > 0) (∀x) (x0 < x < x0 + δ =⇒ |f (x) − A| < ε) . te je lim f (x) = 2. Moºemo i na drugi na£in denisati (slijeva. Analogno lijevoj deni²emo i desnu grani£nu vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 : lim f (x) = A. ali su one medusobno razli£ite. osim moºda u samoj ta£ki x0 . funkcija f (x) = 2 − x − 1 nije denisana za x < 1 tako da x −→ 1 samo sa desne strane. ili lim f (x) = A. Ona nije denisana za x > 1 pa x moºe teºiti broju 1 samo sa lijeve strane. √ Posmatrajmo funkciju f (x) = 2 − 1 − x . x0 √ Na primjer. Broj A nazivamo lijevom grani£nom vrijedno²¢u funkcije f (x) kada x −→ x0 ako za svaki niz {xn }. x0 ) (x ∈ (x0 . Funkcija f (x) = x−→1+0 |x| denisana je za x = 0. ili lim f (x) = f (x0 + 0) = A. Funkcija f (x) ima samo desnu grani£nu vrijednost u ta£ki x0 = 1. pa je lim f (x) = 2. ako postoji . a)) koje zadovoljava uslov 0 < x0 − x < δ (0 < x − x0 < δ) . O£igledno je da je: x −x = −1.

prema deniciji grani£ne vrijednosti funkcije. prema x0 . Na primjer. vaºi i obrnuto tvrdenje: Ako funkcija y = f (x) ima grani£nu vrijednost u ta£ki x = x0 . za proizvoljno uzeto ε > 0 moºemo odrediti δ 1 > 0 i δ 2 > 0. Ova grani£na vrijednost jednaka je vrijednosti funkcije u toj ta£ki.4. na osnovu denicije desne i lijeve grani£ne vrijednosti. 0 Teorema 4. Uzmimo da je δ = min {δ 1 . u svakoj ta£ki postoji desna i lijeva grani£na vrijed0 x−→x0 −0 lim f (x) = nost. Ovdje je x−→x0 +0 x−→x0 x−→x0 −0 x−→x0 +0 x−→x0 lim f (x) = lim f (x) = x2 . tj. Neka postoji desna i lijeva grani£na vrijednost funkcije i neka je lim f (x) = lim f (x) = A. Grani£na vrijednost algebarskog zbira (razlike) kona£no mnogo funkcija jednaka je algebarskom zbiru (razlici) njihovih grani£nih vrijednosti. i neka u ta£ki x0 postoje kona£ne grani£ne vrijednosti: lim f (x) = A i lim g(x) = B . denisana u okolini ta£ke x0 . δ 1 }. 2. Ako funkcija f (x) ima grani£nu vrijednost lim f (x) = A. Tada. ima grani£nu vrijednost lim f (x) = A u ta£ki x0 ako i samo ako postoji lijeva i desna grani£na vrijednost u x0 i ako su one medusobno jednake. ili za 0 < x − x0 < δ 2 ispunjena nejednakost |f (x) − A| < ε. To zna£i da je lim f (x) = A. . tada postoji i njena lijeva i desna grani£na vrijednost u ta£ki x = x0 i one su medusobno jednake. x−→x0 −0 x−→x0 +0 x−→x0 Dokaz. lim f (x) = lim f (x). Neka su funkcije f (x) i g(x) denisane u nekoj okolini ta£ke x0 . Teorema 5. lim (f (x) · g(x)) = A · B. Tada vrijedi: 1. tj. koje su jednake. Grani£na vrijednost proizvoda dviju funkcija jednaka je proizvodu njihovih grani£nih vrijednosti. Posljedica : Ako je n prirodan broj. Osnovne teoreme o grani£nim vrijednostima funkcija Sljede¢e teoreme lako dokazujemo kori²tenjem denicije grani£ne vrijednosti funkcije i teoreme 9 o grani£noj vrijednosti nizova. x−→x0 n x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim (f (x) + g(x)) = A ± B. tada je: lim (f (x))n = x−→x0 x−→x0 lim f (x) . jer je f (x0 ) = x2 . kaºemo da funkcija f (x) ima grani£nu vrijednost A kada x teºi. tako da je za 0 < x − x0 < δ 1 . na bili koji na£in. x−→x0 x−→x0 −0 x−→x0 +0 x−→x0 4. £ime je teorema dokazana. osim moºda u ta£ki x0 .188 Realne funkcije jedne realne promjenljive lijeva i desna grani£na vrijednost i kada su one medusobno jednake. funkcija f (x) = x2 denisana je za svako realno x. te ova funkcija ima grani£nu vrijednost u svakoj ta£ki. O£igledno. tj. Funkcija f (x). tj. broj A biti lijeva i desna grani£na vrijednost funkcije f (x) kada x −→ x0 . tada ¢e. Tada je za 0 < |x − x0 | < δ zadovoljena nejednakost |f (x) − A| < ε. Pi²emo: lim f (x) = lim f (x) = lim f (x) = A.

x−→x0 Prema teoremi 9. Ovi brojevi. Na osnovu tvrdnje 2. Grani£na vrijednost koli£nika dviju funkcija jednaka je koli£niku njihovih grani£nih vrijednosti uz pretpostavku da je grani£na vrijednost imenioca razli£ita od nule. A . f (x)g(x). lim g(x) = B. tj. Ako je λ irealan broj. grani£ne su vrijednosti funkcija B f (x) kada x −→ x0 . dobili bismo izraz oblika o £ijoj 0 vrijednosti ne bismo mogli ni²ta da kaºemo. Ako je n paran broj. x−→x0 x−→x0 lim f (x) = A. Dokaz. tj.Grani£na vrijednost funkcije 189 3. g(x) Ovim je teorema dokazana. nizovi {(xn )±g(xn )}. x−→x0 5. pretpostavlja se da je f (x) ≥ 0. lim f (x) A f (x) x−→x0 lim = = . √ √ Zato ¢emo transformisati koli£nik mnoºe¢i brojilac i imenilac zbirom x2 − 2 + 2 pa √ √ (x − 2) x2 − 2 + 2 x−2 √ = lim √ √ √ = ... {f (xn )g(xn )}. Grani£na vrijednost n-tog korijena funkcije f (x) (n prirodan broj) jednaka je n-tom korijenu grani£ne vrijednosti te funkcije. f (x) g(x) konvergiraju odgovaraju- Primjer 1. = √ lim √ x−→2 x2 − 2 − x−→2 2 x2 − 2 − 2 x2 − 2 + 2 √ √ √ x2 − 2 + 2 2 = . {g(xn )} konvergiraju prema A. odgovaraju¢i nizovi vrijednosti funkcija {f (xn )}. ¢im brojevima A ± B. tada je lim (λf (x)) = λA. Prema deniciji grani£ne vrijednosti funkcije. = lim x−→2 x+2 2 . Neka je {xn }. je 0 x−→x0 x−→x0 lim xn = lim x · lim xn−1 = (lim x)2 · lim xn−2 = . teoreme 5. AB. B = 0. 0 x−→x0 x−→x0 x−→x0 x−→x0 x−→x0 Primjer 2. tj. odnosno B . x−→x0 g(x) lim g(x) B x−→x0 4. prema deniciji.. x−→x0 lim n f (x) = n x−→x0 lim f (x). Pokaºimo da je lim xn = xn (n > 1). = (lim x)n = xn . Izra£unati lim √ x−→1 x−2 √ . x2 − 2 − 2 0 Ako bismo na ovaj koli£nik primijenili teoremu 5.(xn = x0 ) proizvoljan niz iz okoline ta£ke x0 takav da je lim xn = x0 . f (x) ± g(x)..

u ta£ku x0 moºemo uvesti dvije ekvivalentne denicije grani£ne vrijednosti. dobijamo niz yn : 1. takav da je ∀x ∈ (x0 − δ. ili f (x) −→ ∞ kada x −→ x0 .. x−→x0 x−→∞ Funkcija f (x) ima u ta£ki x0 beskona£nu grani£nu vrijednost ako se za proizvoljno uzeti ma koliko veliki pozitivni broj M moºe odrediti broj δ > 0. 8. Simboli£ki zapis denicije je: x−→x0 x−→x0 lim f (x) = +∞ ⇐⇒ (∀M > 0) (∃δ > 0) (∀x) (0 < |x − x0 | < δ =⇒ f (x) > M ) .. Gra£ki prikaz dat na slici 27. 2 4 8 Uvr²tavanjem ovih vrijednosti argumenta u funkciju. 26 x−→x0 Sl. x−→x0 +0 Uzmimo primjer kada nezavisna promjenljiva konvergira. . 27 Na slici 26 data je geometrijska interpretacija ove denicije. Analogno denicijama kona£ne grani£ne vrijednosti funkcije. x0 + δ) x = x0 koje zadovoljava uslov 0 < |x − x0 | ispunjena nejednakost f (x) > M . a funkcija je divergentna. 1 1 1 Neka x prolazi konvergentnim nizom xn : 1. Sli£no deni²emo lim f (x) = −∞. 2. Posmatrajmo funkciju y = xn−1 .. Na sli£an na£in deni²emo lim f (x) = −∞ x−→x0 lim f (x) = −∞ ⇐⇒ (∀G < 0) (∃δ > 0) (∀x) (0 < |x − x0 | < δ =⇒ f (x) < G) lim f (x) = ±∞. . . Shodno ovome. . tj lim f (xn ) = +∞. 4. koja je denisana u okolini ta£ke x0 moºemo uvesti pojam beskona£ne grani£ne vrijednosti u ta£ki x0 kada x teºi prema x0 .. Beskona£nu grani£nu vrijednost funkcije f (x) u ta£ki ozna£avamo lim f (x) = ∞. Beskona£ne grani£ne vrijednosti funkcije f (x) Za funkciju. i kaºemo da funkcija f (x) ima u ta£ki x0 beskona£nu grani£nu vrijednost. Sl. ako za svaki konvergentni niz {xn } ( lim xn = x0 (xn = x0 )) x−→∞ odgovaraju¢i niz {f (xn )} vrijednosti funkcije divergira prema +∞.190 Realne funkcije jedne realne promjenljive 4.5.. . .. moºemo denisati desnu i lijevu grani£nu vrijednost x−→x0 −0 lim f (x) = ±∞ u ta£ki x0 . Funkcija f (x) teºi prema ∞ kada x −→ x0 .

ne postoji grani£na vrijednost funkcije f (x) kada nezavisna promjenljiva konvergira. Pi²emo: lim f (x) = A. Geometrijski to zna£i da se kriva y = f (x) kada x → ±∞ neograni£eno pribliºava pravoj y = A. Dakle. 28). (x−1)2 1 (1−x)2 kada 4. n−→∞ x−→+∞ Analogno deni²emo grani£nu vrijednost funkcije f (x) kada x −→ −∞. 28 Na "jeziku nizova" ovu deniciju moºemo zapisati ovako: x−→+∞ lim f (x) = A ⇐⇒ (∀ {xn }) n−→∞ lim xn = +∞ =⇒ lim f (xn ) = A .Grani£na vrijednost funkcije 191 Ovaj niz ne konvergira prema nekoj kona£noj vrijednosti.6. Grani£na vrijednost funkcije f (x) kada x → ±∞ Neka je funkcija denisana u beskona£nom intervalu (a.Tada moºemo uvesti pojam grani£ne vrijednosti kada x −→ ±∞. ako za svako ε > 0 moºemo odrediti takav broj K da je |f (x) − A| < ε za svaku vrijednost x > K > 0. ili kratko x−→+∞ x−→+∞ lim f (x) = A ⇐⇒ (∀ε > 0) (∃K > 0) (∀x) (x > K =⇒ |f (x) − A| < ε) . Odrediti na osnovu denicije grani£nu vrijednost funkcije f (x) = x −→ 1. za ε > 0 moºe se odrediti takvo K da se za svako x > K kriva y = f (x) nalazi izmedu pravih y = A − ε i y = A + ε (sl. jer gotovo svi njegovi £lanovi prema²uju svaki zadati realni broj M . ili f (x) −→ A. i ako je lim f (x) = lim f (x) = A tada pi²emo: x−→−∞ x−→±∞ lim f (x) = A ili f (x) −→ A kad x −→ ±∞. +∞). Data funkcija ima beskona£nu grani£nu vrijednost kada x −→ 1 jer proizvoljno uzeti 1 1 veliki broj M . M = 106 uvijek je (1−x)2 > 106 kada je (x − 1) < 103 . tako da 1 −→ ∞ kada x −→ 1. Primjer 1. Sl. Funkcija f (x) ima grani£nu vrijednost A kada x −→ ±∞. . Ako postoji grani£na vrijednost funkcije f (x) kada x −→ +∞ i kada x −→ −∞. x −→ ±∞. na primjer. tj.

Kratak zapis ove denicije je x−→+∞ lim f (x) = +∞ ⇐⇒ (∀M > 0) (∃N > 0) (∀x) (x > N =⇒ f (x) > M ) . Odrediti lim x − x2 − 4 . 1 o£ito ima lim f (x) = lim f (x) = lim f (x) = 1. to je 3 (x2 − 1) Primjer 1.29). kada su vrijednosti argumenata x ve¢e od broja N (M ) > 0 (sl.192 Realne funkcije jedne realne promjenljive Sli£no deni²emo grani£ne vrijednosti oblika: x−→±∞ lim f (x) = ±∞. ²to pi²emo x−→+∞ lim f (x) = +∞. 2 − 1) x−→∞ 3 (x 3 x−→∞ x −1 3 √ Primjer 3. x−→−∞ lim f (x) = +∞.. 29 Sli£no se deni²e: x−→+∞ lim f (x) = −∞. To se postiºe mnoºenjem i dijelje√ njem datog izraza zbirom x + x2 − 4 . = 0. Ako je f (x) = . Tada je √ √ √ x − x2 − 4 x + x2 − 4 √ lim x − x2 − 4 = lim = . x−→+∞ x−→−∞ x−→∞ x x2 Primjer 2. x−→+∞ x−→+∞ x + x2 − 4 . Geometrijski to zna£i da ¢e sve ta£ke graka funkcije y = f (x) leºati iznad prave y = M . Ovdje se javlja neodredeni oblik (∞ − ∞) koji lim x−→∞ treba izbje¢i pogodnom elementarnom transformacijom. Funkcija y = 1 + x2 1 1 1 = lim 1 − 2 = . x−→−∞ lim f (x) = −∞.. Funkcija y = f (x) koja je denisana na neograni£enom intervalu ima beskona£nu grani£nu vrijednost jednaku +∞ kada x −→ +∞ ako za svaki broj M > 0 postoji broj N (M ) > 0 takav da je f (x) > M za svako x > N . za unaprijed dati broj M > 0. Sl.

. dijeljenjem brojioca i imenioca sa xm . lim (2x + 3) = −∞. lim = lim 4 + 5x + 2 5 2 x−→±∞ 3x x−→±∞ 3 3+ 3 + 4 x x b) Ako je m > n. dijeljenjem brojioca i imenioca sa xn . tada. Kako je x−→±∞ x−→±∞ Pn (x) = a0 xn 1 + to je x−→±∞ an 1 a1 1 a2 1 · + + . b0 1 2 1− + 4 x4 − 2x3 + 1 x x = 1. lim Pn (x) = lim a0 xn · lim x−→±∞ x−→±∞ a1 1 an 1 · + . 2 3 1+ + 2 x x .. + bm n−→±∞ Primjer 6.Grani£na vrijednost funkcije 193 x3 − a 3 Primjer 4. + an . + 2 a0 x a0 x a0 xn 1+ . jer je x = a nula polinoma koji se nalaze u brojiocu i imeniocu: x3 − a3 x2 + ax + a2 3a2 = lim = . itd... x−→±∞ Na primjer: x−→+∞ lim (5x4 − 2x3 + 1) = 3 x−→+∞ lim 5x4 = 5 · lim x4 = +∞.. Na primjer... Qm (x) b0 xm + b1 xm−1 + . x−→+∞ x−→−∞ x−→−∞ lim (3x + 2x + 1) = −∞. x−→a 3x − 3ax + 5x − 5a 0 U ovom primjeru imamo neodreden oblik koji ¢emo izbje¢i dijeljenjem brojioca i ime0 nioca sa x − a. Grani£na vrijednost izraza u zagradi je 1. Neka je data racionalna funkcija R(x) = a) Ako je m = n.. Pn (x) a0 xn + a1 xn−1 + . pa je x−→±∞ lim Pn (x) = lim a0 xn . dobije se lim R(x) = a0 . lim 2 = lim x−→±∞ x + 2x + 3 x−→±∞ 1 1 + 2 x x = 0. i primjenom pravila za limes koli£nika. lim Primjer 5. gdje je Pn (x) = a0 xn + a1 xn−1 + . + an = .. Dokaºimo da je lim Pn (x) = lim a0 xn . + a0 x a 0 xn . x−→±∞ x+1 Na primjer. Izra£unati lim 2 . ai ∈ R. dobija se da je lim R(x) = 0. x−→a 3x2 − 3ax + 5x − 5a x−→a 3x + 5 3a + 5 Osnovne teoreme o grani£nim vrijednostima funkcije vaºe i u slu£aju da x −→ ∞..

x2 − 3x x−→±∞ x3 + 2x + 3 lim [R : 0] . x−→16 x − 4 a) lim R:− R: 1 3 1 4 x2 x2 za x < 1 + 2 za x ≥ 1 2. dijeljenjem brojioca i imenioca sa xm i primjenom pravila za limes koli£nika. tada. x−→2 x3 − 2x2 − x + 2 √ 4 x−2 b) lim √ . Odrediti u ta£ki x = 1 desnu i lijevu grani£nu vrijednost funkcijey = 3. dobija se da je lim R(x) = ±∞. x−→±∞ 1 x2 + x + x3 + x2 + 1 x = Na primjer.194 Realne funkcije jedne realne promjenljive c) Ako je m < n. Zadaci 1. Izra£unati grani£ne vrijednosti: x2 − 5x + 6 . lim = lim 2 x−→±∞ x−→±∞ x+2 1+ x x−→±∞ lim x2 1 = +∞.

Dakle.. 718281.+ 1+ =1+ n n 1·2 n 1·2·3 n 1 n(n − 1)(n − 2). n-prirodan broj... ali ostaje n ograni£ena. Dakle.. strogo raste.. 195 . posmatrana promjenljiva xn raste. Prvo ¢emo pokazati da promjenljiva xn = vrijednost kada n −→ ∞. + k = 2 + 1− + k! n n 1·2 n 1 1 2 1 1 2 k−1 1 + 1− 1− + . 1 − + . n 1 . Neke grani£ne vrijednosti 5..5. n = 1. n−1 = 2 + 2 4 2 2+ 1− 1 2 n−1 < 3... Za k > 2 Izraz xn = n 1+ 1− pa je k−1 n <1i 1 1 1 = < k−1 .. + 1− 1− . Na osnovu binomne formule je: Dokaºimo najprije da promjenljiva xn = 1+ n(n − 1) 1 1 n n n(n − 1)(n − 2) 1 1 + · 2+ · 3 + . 2. + n ... 1·2·3 n n k! n n n n 1 napisan je u obliku zbira od n pozitivnih sabiraka. Broj e 1. Svaki joj je £lan manji od 3. .. ima grani£nu lim 1+ 1 n n = e = 2. n ∈ N. (n − k + 1) 1 1 1 1 · k + ... k! 1 · 2 · 3···k 2 1 2 1 n−1 −1 2 = 1 −1 2 1+ 1 n n <2+ 1 1 1 + + ... n Ve¢oj vrijednosti od n odgovara zbir od ve¢eg broja sabiraka a takode i ve¢a vrijednost svake od zagrada. ali ostaje uvijek manja od 3.1... n−→∞ 1 1+ n n . xn raste sa n...

x3 . . . Posmatrajmo funkciju f (x) = (1 + x) x .. 1 nk+1 nk −→∞ lim 1+ = = nk −→∞ lim nk −→∞ lim 1 nk 1 1+ nk 1+ · 1+ nk 1 nk 1+ = 1 nk = e · 1 = e. ta promjenljiva teºi prema grani£noj vrijednosti koja je manja ili jednaka broju 3. 1 1 1 1 Uzmimo da je E < nk + 1 i < xk < . Stavljaju¢i e izmedu £lanova dviju promjenljivih koje konvergiraju prema e.. xk . · lim nk −→∞ Primjenom teoreme o uporedivanju grani£nih vrijednosti funkcija na nejednakost (1). Grani£na vrijednost promjenljive xn ozna£ava se e. onda nk −→ ∞. 488 < e < 2. na primjer 3. 986. te je: n−→∞ lim 1 1+ n n = e. x−→0 1 Neka x teºi prema nuli s desne strane preko vrijednosti niza x1 . ostaju¢i pri tome manja od nekog stalnog broja.196 Realne funkcije jedne realne promjenljive Ona ima sigurno odredenu grani£nu vrijednost. 1 . a za n = 5. = nk . itd.. 2 < e < 3. osim za x = 0.. (1) Izra£unajmo grani£ne vrijednosti krajnjih izraza iz nejednakosti (l): nk −→∞ lim 1+ 1 nk+1 1 nk nk 1+ = (nk +1)−→∞ 1 nk lim nk+1 1 1+ nk+1 nk = (nk +1)−→ lim 1+ 1 nk+1 (nk +1)−→ lim nk+1 1 1+ nk+1 = e = e. Neka je 0 < xk < 1. x2 . jer ako neka promjenljiva raste. Po²to je n n+1 1 1 1+ <e< 1+ n n to za n = 1 je 2 < e < 4. Tada je nk < xk xk nk+1 nk Ako xk −→ 0. proilazi da je: xk −→0 lim (1 + xk ) xk = e. jedna rastu¢i a druga opadaju¢i. Dakle. Ona je denisana za svako x > −1. moºemo odrediti granice izmedu kojih se nalazi e. 1 1 Iz 1 + < 1 + xk < 1 + dobijamo da je nk+1 nk 1+ 1 nk+1 nk < (1 + 1 xk ) x < 1 1+ nk nk +1 . Dokaºimo da je x−→0 1 lim f (x) = lim (1 + x) x = e. te uzimaju¢i n dovoljno veliko. 2..

Povucimo tetivu AB i dobi¢emo trougao OAB . O£igledno je da je povr²ina OAB manja od povr²ine kruºnog isje£ka OAB a ona manja od povr²ine OAC . dobijamo: 1 1 1 2 r sin x < r2 x < r2 tg x. Koriste¢i se odgovaraju¢im formulama za izra£unavanje navedenih povr²ina. ali. tada je: x−→0 lim (1 + x) x = e. 30 Povucimo tangentu na kruºnicu u ta£ki A do presjeka sa krakom OB u ta£ki C ugla x i dobi¢emo trougao OAC .2. = e. x−→0 x Dakle. a f (x) = parna je funkcija i uvijek se nalazi izmedu cos x i x−→0 x sin x 1. x−→0 x π opi²imo kruºnicu polupre£nika r (sl. funkcija f (x) nije denisana u ta£ki x = 0.Neke grani£ne vrijednosti 197 Ukoliko niz xk −→ 0 na proizvoljan na£in. 2 2 2 sin x π . odnosno cos x < < 1. Odavde slijedi da je sin x < x < tg x 0 < x < 2 x sin x Po²to je lim cos x = 1. 30) dobi¢emo Oko tjemena O ugla x 0 < x < 2 kruºni isje£ak OAB . U ta£ki x = 0 razlomak nema smisla. x Pokaºimo da je sin x lim = 1. . to je lim = 1. Navedenim grani£nim vrijednostima koristimo se pri rje²avanju nekih zadataka. Sl. u toj ta£ki ima grani£nu vrijednost koja je jednaka 1. ipak. f (x) = sin x . x sin(x) Ona je denisana za svako x = 0. 1 (2) Pokazuje se da je lim |x|−→∞ 1 1+ x x 5.

x−→0 x 1 2 √ 2 R: 2 R: R: 3 e 3.198 Realne funkcije jedne realne promjenljive x+1 x−1 x Primjer 1. α x+1 x−1 x x−→∞ α−→0 lim x+1 x−1 x = lim (1 + α) α−→0 2+α α = lim (1 + α) α α−→0 1 2 (1 + α) = e2 . tg x − sin x . x−→0 x2 2 sin2  x x 2 sin 1 − cos x 2 = 1 lim  2  = 1. x−→0 x3 sin x − cos x . x−→e x − e ex − e2 . Prema tome. Primjer 2. lim 5. lim R : e2 [R : 1] . 1 Ve¢ nam je poznat lim (1 + α) α = e. lim 2. lim 4. lim = lim 2 x 2 x x−→0 x−→0 x 2 x−→0 2 4 2 2 Zadaci Izra£unati grani£ne vrijednosti: 1. Odrediti lim x−→∞ . x−→2 x − 2 ex − 1 . x−1 2+α Odavde je x = i α −→ 0 kada x −→ ∞. 1 − tg x x−→ 4 limπ ln x3 − 3 . 1 x+1 Izraz napi²imo u obliku (1 + α) α uzimaju¢i da je = 1 + α. Odrediti lim 1 − cos x .

x→x0 tada kaºemo da je funkcija f (x) neprekidna (kontinuirana) u ta£ki x0 . n−→∞ Prema tome.. kada je 0 < |x − x0 | <δ ili x0 − δ < x < x0 + δ . koji konvergira prema x0 ( lim xn = x0 ). x2 .. S obzirom na denicije grani£ne vrijednosti funkcije u ta£ki x0 moºemo denisati i neprekidnost funkcije u ta£ki x0 . x0 +| x|). Ako su grani£na vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 i vrijednost funkcije u toj ta£ki jednake tj.. odnosno x − x0 → 0. karakteristika neprekidnosti je u tome da je limes funkcije uvijek jednak funkciji limesa nezavisne promjenljive. Funkcija f (x) neprekidna je u ta£ki x0 ako za svaki niz vrijednosti x1 . ili f (x) − f (x0 ) → 0 kad x → x0 . kaºemo da je neprekidna u ta£ki x0 ako prira²taj funkcije y → 0 kada prira²taj argumenta x → 0.1. odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcije {f (xn )} konvergira prema f (x0 ). x−→x0 lim f (x) = f (x0 ).. Kako je lim xn = x0 . y = [f (x0 + x) − f (x0 )] → 0 kada x = (x − x0 ) → 0. Neprekidnost funkcije 6. xn .. Ta£ku u kojoj je funkcija neprekidna nazivamo ta£kom neprekidnosti funkcije. koja je denisana u intervalu (x0 −| x|. Ovu jednakost moºemo napisati u obliku f (x) → f (x0 ). Neprekidnost funkcije u ta£ki Neka je funkcija f (x) denisana u okolini ta£ke x0 i u samoj ta£ki x0 . (1) Za funkciju f (x).. Moºemo dati jo² jednu deniciju neprekidnosti: Funkcija f (x) neprekidna je u ta£ki x0 ako se svakom proizvoljno odabranom broju ε > 0 moºe pridruºiti realan broj δ > 0 tako da je |f (x) − f (x0 )| < ε ili f (x0 ) − ε < f (x) < f (x0 ) + ε. 199 .6. to moºemo karakteristiku neprekidnosti u ta£ki x0 pisati ovako: n−→∞ n−→∞ n−→∞ lim f (xn ) = f ( lim xn ). na osnovu £ega se moºe dati druga denicija neprekidnosti funkcije u ta£ki x0 . Stavljaju¢i f = f (x) − f (x0 ) i x = x − x0 . jednakost (1) moºemo pisati u obliku lim y = 0.. tj.

onda je funkcija neprekidna u ta£ki x0 . neprekidnost funkcije f (x) u ta£ki x0 okarakterisana je time da je funkcija f (x) denisana u ta£ki x0 . da ima grani£nu vrijednost u ta£ki x0 ( lim f (x)) i da je ta grani£na vrijednost funkcije u ta£ki x0 jednaka f (x0 ) ( lim f (x) = f (x0 )). 6. ako je neprekidna u svakoj ta£ki tog intervala izuzev moºda u krajnjim ta£kama intervala. Dakle. Dobili smo horizontalni pojas ²irine 2ε. Sl. Ako postoji desna (lijeva) grani£na vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 i ako je ona jednaka vrijednosti f (x0 ).200 Realne funkcije jedne realne promjenljive Ova denicija se moºe kratko zapisati: Funkcija y = f (x) naprekidna je u ta£ki x0 ⇐⇒ (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)(|x − x0 | < δ =⇒ |f (x) − f (x0 )| < ε). . funkcija f (x) nije neprekidna u ta£ki x0 . x−→x0 x−→x0 Ukoliko jedan od ovih uslova nije ispunjen. Geometrijska interpretacija neprekidnosti funkcije f (x) Izaberimo proizvoljno ε > 0 i povucimo prave y1 = f (x0 ) − ε i y2 = f (x0 ) + ε paralelne sa x-osom. 31). x0 + δ) takav da se dio krive y = f (x) nad tim intervalom nalazi u pomenutom pojasu (sl. tj x−→x0+0 lim f (x) = f (x0 ) ( lim f (x) = f (x0 )) x−→x0−0 tada kaºemo da je funkcija f (x) neprekidna zdesna (slijeva) u ta£ki x0 . U navedenim denicijama istakli smo lokalnu osobinu funkcije.2. 31 Ako je funkcija neprekidna. Ispitajmo da li na x-osi postoji interval (x0 − δ. Funkcija f (x) neprekidna je u otvorenom intervalu (a. takav se interval na x-osi moºe na¢i. ako se takav interval moºe na¢i za svako ε > 0. U smislu ove denicije moºemo govoriti o neprekidnosti funkcije f (x) kao o njenoj integralnoj a ne samo lokalnoj osobini. b) gdje moºe biti a = −∞ i b = +∞. b] ako je neprekidna u svakoj unutra²njoj ta£ki tog intervala i ako je neprekidna zdesna u ta£ki a i slijeva u ta£ki b. neprekidnost u ta£ki x0 ili njenoj okolini. i obratno. Za funkciju f (x) kaºemo da je neprekidna u zatvorenom intervalu [a.

tj. Ovdje je x−1 2ε x−1 2ε x−1 2ε Primjer 1. δ= 2ε + 7 1 1 Ako je ε = . Iz nejednakosti |x − 1| < δ dobijamo da je |f (x) − f (1)| < ε. ili > . x−→x0 6. g(x) Dokaz. ili > 1 + . 3x + 2 7(1 − x) 7 1−x . ako je x iz 2 16 15 17 intervala . 1 < ε ili 1 < 2 x− 2 7 x− 2 1 1 (x − 1) + x− 1 7 7 7 2 2 > . dovoljno je uzeti da je 2ε 2 |x − 1| 2ε 2ε + 7 ε . Ako su funkcije f (x) i g(x) neprekidne u ta£ki x0 . 2 Uzmimo proizvoljno ε > 0 i odredimo okolinu ta£ke x0 = 1 tako da je za svako x iz te okoline zadovoljena nejednakost |f (x) − f (1)| < ε. Kako je f (1) = 5. Pokaºimo da je funkcija y = 1 2 −1 > Kako je |a + b| ≥ ||a| − |b||. Zna£i.Neprekidnost funkcije 201 3x + 2 neprekidna u ta£ki x0 = 1 i odredimo 2x − 1 1 interval u kome se mijenja x tako da je zadovoljena nejednakost |f (x) − f (1)| < . Zbog neprekidnosti posmatranih funkcija postoje limesi: lim f (x) = f (x0 ) x−→x0 i lim g(x) = g(x0 ) pa tvrdenje slijedi na osnovu teoreme 5 o grani£nim vrijednostima funkcija. posljednja nejednakost ¢e biti zadovoljena ako je |x − 1| 7 1 7 ε . tj. 2 16 1 1 Nejednakost |f (x) − f (1)| < bi¢e zadovoljena ako je |x − 1| < . onda su i funkcije f (x)±g(x) i f (x). tada je δ = .3. a funkcija f (x) neprekidna je uz uslov da je g(x) = 0. ili 1 + 2 > . . to je lim f (x) = f (x0 ). neprekidna je u intervalu (−∞ + ∞).g(x) neprekidne u toj ta£ki. konstantna funkcija je neprekidna u svakoj ta£ki prave. tj. to je f (x) − f (1) = −5= = · 2x − 1 2x − 1 2 x− 1 2 x−1 7 x−1 2ε Nejednakost moºemo napisati u obliku . 16 16 Iz denicije neprekidnosti i odgovaraju¢e teoreme za grani£ne vrijednosti funkcija slijedi teorema. Kako je jednakost f (x0 ) = C zadovoljena za svaku ta£ku x0 kada x → x0 . Primjeri neprekidnih funkcija 1. Posmatrajmo konstantnu funkciju f (x) = C koja je denisana na £itavoj brojnoj pravoj. x−→x0 . Odavde slijedi da je |x − 1| < . Teorema 1.

lim f (x) = lim f (x) = 0 = f (0). 0) funkcija f (x). x−→x0 a0 + a1 x + a2 x2 + . Funkcija y = axn (n-prirodan broj. + an xn je neprekidna funkcija na(−∞ + ∞) kao zbir neprekidnih funkcija. Funkcije f (x) = x2 . na intervalu (0. cos 2 2 2 2 Zamjenom cos x + x0 x − x0 x − x0 jedinicom.202 Realne funkcije jedne realne promjenljive 2. Pokaºimo da su trigonometrijske funkcije sin x i cos x neprekidne na intervalu (−∞ + ∞). 3. jer za x < 0 funkcija ima oblik f (x) = |x| = −x = (−1).. +∞) neprekidna je. ako je x0 ∈ R. Naime. a-realan broj) neprekidna je funkcija na intervalu (−∞+∞). jer je f (x) = |x| = x. |sin x − sin x0 | = 2 sin . Za ε > 0.. f (x) = x → x0 = f (x0 ) tj.. + bn xn 7. kada x → x0 . 4. a i neprekidnost funkcije f (x) = x pokazana je. Razlomljena racionalna funkcija f (x) = u svim ta£kama u kojima je denisana. jer je za svaku ta£ku x0 .x pa je neprekidna kao proizvod neprekidnih funkcija. xn = xn−1 · x). neprekidna je. . Treba pokazati neprekidnost date funkcije u ta£ki x = 0. svuda je neprekidna. Tada je x − x0 x + x0 x − x0 x + x0 = 2 sin · cos . x−→+0 Zna£i.. lim f (x) = f (x0 ). dovoljno je uzeti da je = δ i tada iz nejednakosti . Polinom ili cijela racionalna funkcija f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + . Odredimo desnu i lijevu grani£nu vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x = 0: x−→−0 lim |x| = lim (−x) = − lim x = 0. jer ih moºemo napisati u obliku proizvoda neprekidnih funkcija (x2 = x · x. jer je moºemo napisati kao proizvod konstantne funkcije f (x) = a i funkcije f (x) = xn . za x > 0. Funkcija f (x) = |x| neprekidna je na intervalu (−∞ + ∞). onda je f (x0 ) = x0 i bi¢e |f (x) − f (x0 )| = |x − x0 | < ε ako je |x − x0 | < δ = ε.. x3 = x2 · x. Drugim rije£ima.. pa je f (x) neprekidna u ta£ki x = 0. 6. Funkcija f (x) = x. takode. a sin brojem dobijamo nejednakost 2 2 2 |sin x − sin x0 | ≤ |x − x0 |. + an xn jeste neprekidna b0 + b1 x + b2 x2 + . Na intervalu (−∞.f (x) = xn (n-prirodan broj) svuda su neprekidne.. f (x) = x3 . Uzmimo proizvoljnu ta£ku x0 . x−→−0 x−→−0 x−→+0 lim |x| = lim x = 0.. x−→−0 x−→+0 8... o£igledno.... 5.

Na kraju moºemo zaklju£iti da su funkcije neprekidne u oblasti njihove denisanosti. Funkcija y = u ta£ki x0 = 0 ima prekid sa skokom 2 jer je lim = 1. koja je denisana u intervalu (a. 32 Veli£inu |f (x0 + 0) − f (x0 − 0)| nazivamo skokom funkcije f (x) u ta£ki x0 . . sin x ±1. 6. a x−→0+0 |x| |x| x lim = −1. . b) u ta£ki x0 toga intervala prekidna ukoliko nije ispunjen uslov lim f (x) = lim f (x) = lim f (x) = f (x0 ). x x Primjer 1. k = 0. osim u ta£kama x = kπ . Prekidne funkcije Ve¢ smo kazali da je funkcija f (x). ±2. ±1. ako je x−→x0 −0 lim f (x) = x−→x0 +0 lim f (x0 ) = f (x0 ). Sl.. Za ta£ku x0 kaºemo da je ta£ka prekida sa kona£nim skokom funkcije f (x) ako postoje kona£ne grani£ne vrijednosti lim f (x) i lim f (x) funkcije f (x) u ta£ki x0 i x−→x0 −0 x−→x0 +0 x−→x0 −0 x−→x0 −0 x−→x0 +0 x−→x0 lim f (x) = x−→x0 +0 lim f (x) bez obzira na to da li se neka od ovih grani£nih vrijednosti poklapa ili ne poklapa sa f (x0 ). π Sli£no se dokazuje i neprekidnost funkciji f (x) = cos x. tada za ta£ku x0 kaºemo da je ta£ka otklonjivog prekida funkcije f (x) (sl. tj. odnosno bez obzira na to da li uopste postoji f (x0 ) (sl. k = 0..4..Neprekidnost funkcije 203 |x − x0 | < δ slijedi nejednakost |sin x − sin x0 | < ε koja pokazuje neprekidnost funkcije f (x) = sin x u proizvoljnoj ta£ki x0 ∈ (−∞ + ∞). a razli£ite od vrijednosti funkcije f (x) u ta£ki x0 .. .. x−→0−0 |x| Ako funkcija f (x) u ta£ki x0 ima kona£nu grani£nu vrijednost slijeva i zdesna i ako su one medusobno jednake. 2 Iz neprekidnosti funkcija sin x i cos x proizazi i neprekidnost funkcije f (x) = tgx = sin x π u svim ta£kama u kojima je cos x = 0 x = (2k + 1) . 33). jer je cos x = sin −x . Funkcos x 2 cos x cija f (x) = ctgx = je neprekidna u svim ta£kama. ±2. Razlikova¢emo vi²e vrsta prekida. 32).

b) (sl. 34). pa 2 x−→ 1 −0 x−→ 1 +0 2 2 1 funkcija f (x) u ta£ki x = ima prekid druge vrste. x = x0 Primjer 2. 2 Predstavi¢emo gra£ki razli£ite slu£ajeve prekida funkcije u intervalu (a. a lim f (x) = −∞. jer je f (a + 0) = f (a). ali smo ve¢ pokazali da je: x x−→−0 lim sin x sin x = lim = 1. uze¢emo da je f (0) = 1. x = 0 Ako posmatramo funkciju f (x) u intervalu [a. x = x0 lim f (x). f (x). x−→+0 x x Da bismo izbjegli prekid u ta£ki x = 0. Funkcija f (x) = denisana je za svako x = . lim f (x) = +∞. lim f (x) = f (b). Tada je nova funkcija F (x) = 1.204 Realne funkcije jedne realne promjenljive Sl. dobijamo funkciju x−→x0 F (x) = x−→x0 f (x). U tom slu£aju je x0 ta£ka prekida druge vrste. U ta£ki x2 funkcija ima x−→x1 x−→x0 +0 x−→x0 −0 . Za funkciju f (x) kaºemo da ima prekid druge vrste u ta£ki x0 ako bar jedna od grani£nih vrijednosti. lim f (x) ili lim f (x). U stvari. x−→a+0 x−→b−0 Ta£ke prekida sa kona£nim skokom funkcije i ta£ke otklonjivog prekida su ta£ke prekida prve vrste. 33 Ovaj prekid moºemo otkloniti izmjenom vrijednosti funkcije u ta£ki x0 tako ²to ¢emo uzeti da je f (x0 ) = lim f (x) ako postoji taj limes. b]. x = 0 neprekidna u ta£ki x0 = 0. Sa slike je o£igledno da je funkcija u ta£ki a neprekidna zdesna. a u ta£ki x1 funkcija je neprekidna jer je lim f (x) = f (x1 ). Tada je funkcija f (x) neprekidna u ta£ki x0 . tada su ta£ke a i b ta£ke otklonjivog prekida ako je: lim f (x) = f (a). ne postoji ili je beskona£na. 2x − 1 2 1 U ta£ki x = funkcija nije denisana. Funkcija f (x) = sin x u ta£ki x = 0 nije denisana. 3x + 2 1 Primjer 3.

+∞). 34 U ta£ki x7 funkcija je nedenisana iako u njoj postoji kona£na grani£na vrijednost funkcije. dobi¢emo neprekidnu funkciju u ta£ki x7 . jer je. Iz ove denicije slijedi da je svaka ravnomjerno neprekidna funkcija u intervalu I i neprekidna u tome intervalu. kaºemo da je u tom intervalu ravnomjerno (uniformno) neprekidna ako za svako ε > 0 postoji δ(ε) > 0 takvo da za svake dvije ta£ke x1 . Sl.5. Ta£ki b funkcija je neprekidna slijeva. 6. x−→x4 −0 lim f (x) = −∞. U ta£ki x3 funkcija ima otklonjivi prekid prve vrste jer je lim f (x) = f (x3 ). jer iz neprekidnosti funkcije na skupu njene denisanosti ne slijedi njena ravnomjerna neprekidnost na tom skupu. Obrnuto nije ta£no.Neprekidnost funkcije 205 prekid prve vrste. x−→x4 +0 x−→x3 lim f (x) = +∞. x1 x2 x1 x2 a jer je x1 ≥ a > 0. Tada je |x1 − x2 | 1 1 1 = − ≤ 2 |x1 − x2 | . x2 ≥ a > 0. na primjer. ali je neprekidna slijeve strane. ali nije ravnomjerno x neprekidna u tom skupu. U ta£ki x6 funkcija je neprekidna zdesna i ima prekid prve vrste. x2 ∈ [a. Pokaºimo da je data funkcija ravnomjerno neprekidna u svakom intervalu [a. denisanu u intervalu I bilo koga tipa. x2 ∈ I koje zadovoljavaju uslov |x1 − x2 | < δ slijedi da je: |f (x1 ) − f (x2 )| < ε. +∞). x2 ∈ I)(|x1 − x2 | < δ =⇒ |f (x1 ) − f (x2 )| < ε). f (x6 − 0) = f (x6 + 0) = f (x6 ). a > 0. Ravnomjerna (uniformna) neprekidnost Za funkciju f (x). . a > 0. jer je f (b − 0) = f (b). jer je f (x2 − 0) = f (x2 ) = f (x2 + 0). ili Funkcija y = f (x) ravnomjerno je neprekidna ⇐⇒ (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x1 . Neka su x1 . Funkcija f (x) = neprekidna je na skupu D = R\ {0}. 1 Primjer 1. Ta£ke x4 i x5 su ta£ke prekida druge vrste mada postoji f (x5 ). Uzimaju¢i tu grani£nu vrijednost kao vrijednost f (x7 ). tj.

6. − = . Neka je f (x0 ) > A. Uzmimo da je x2 = . tj. gdje je a > 0. 2 1 1 x1 1 1 1 Tada je |x1 − x2 | = . x 1 Pokaºimo da funkcija nije ravnomjerno neprekidna u svakom intervalu (0. +∞). teoremu kojom se formuli²e dovoljan uslov ravnomjerne neprekidnosti funkcije f (x) u nekom intervalu. Osnovne osobine neprekidnih funkcija Izloºi¢emo neke od zna£ajnih osobina neprekidnih funkcija kada ih posmatramo u intervalu u kome su neprekidne. a]. tako da je za svako x koje zadovoljava uslov |x − x0 | < δ ispunjena istovremeno nejednakost −ε < f (x) − f (x0 ) < ε. 2 x1 x2 x1 x1 x2 x1 Da bi bile zadovoljene nejednakosti x1 < a i |x1 − x2 | = < δ. onda je ona ravnomjerno neprekidna u tom intervalu. bez dokaza. Po pretpostavci funkcija f (x) neprekidna je u ta£ki x0 . a]. Kako je 0 < x1 < a. Sli£no se dokazuje ako je f (x0 ) < A. a > 0. f (x) > A za ∀x za koje je |x − x0 | < δ . Te osobine ¢emo iskazati sljede¢im teoremama: Teorema l.206 Realne funkcije jedne realne promjenljive Neka je ε > 0. Dokaz. Tada je f (x0 ) = A + ε. x x1 Neka su x1 i x2 ∈ (0. δ+a δa δa Dakle. Uzmimo da je δ = a2 ε. pa broju ε moºemo uvijek pridruºiti broj δ . ²to zna£i za svako x ∈ (x0 − δ. Teorema 1. . − > a = ε. tada postoji pozitivan broj δ > 0 takav da je f (x) > A(f (x) < A) za svako x ∈ (x0 − δ. x1 x2 a 1 ²to zna£i ravnomjernu neprekidnost funkcije f (x) = u intervalu [a. Ako je funkcija f (x) neprekidna u zatvorenom intervalu [a. x2 ∈ [a. b]. Ako je funkcija f (x) neprekidna u ta£ki x0 i ako je f (x0 ) > A (f (x0 ) < A). ε > 0. x0 + δ) je f (x) > A. x0 + δ). a > 0. a]. Tada je δ+a 2 (δ + a) |x1 − x2 | = δa 1 1 < δ. za ε = a i proizvoljno uzeti broj δ > 0 jeste x1 = i x2 = . x Nave²¢emo. to je − > a. dovoljno je uzeti da je 2 δa x1 = . x1 . Tada iz nejednakosti |x1 − x2 | < δ . odakle slijedi da je f (x) > f (x0 ) − ε = A. 2 (δ + a) x1 x2 1 ²to zna£i da funkcija y = nije ravnomjerno neprekidna na intervalu (0. +∞) slijedi da je 1 1 1 − < 2 δ = ε. 6.

b] nije ta£na.xnk .. x∈[a. onda na tom skupu dostiºe svoju najmanju i svoju najve¢u vrijednost.. Pretpostavimo da je skup. M = sup f (x). b]. b]... Dakle. b] takve da je f (ζ 1 ) = M i f (ζ 2 ) = m. Onda je za svako x ∈ [a. xn2 .b] 1 . sto zna£i da je: M − f (x) H sup f (x) ≤ M − x∈[a. funkcija f (x) u intervalu [a. xn . dobi¢emo beskona£an niz brojeva (1) x1 .) koji ¢e konvergirati ka nekom broju α ∈ [a. b] ograni£en skup realnih brojeva. x3 . pa zato niz f (xn1 ). Teoremu 2 obi£no formuli²emo u obliku Vajer²trasove prve a) i druge b) teoreme. Ako je funkcija f (x) neprekidna u zatvorenom intervalu [a. onda je na tom skupu Teorema b.. Po²to je skup vrijednosti funkcije f (x) u intervalu [a. x2 . b]. Teorema a. pa je funkcija M − f (x) pozitivna i neprekidna u inter1 pozitivna. To zna£i da se za bilo koji prirodni broj n moºe na¢i ta£ka xn ∈ [a. Zbog toga je i funkcija M − f (x) [a. b].(n1 < n2 < . neprekidna i ograni£ena u intervalu valu [a.b] Dokaza¢emo da funkcija f (x) dostiºe na [a. ²to je u protivrje£nosti sa nejednako²¢u (1). 3. Neka je: m = inf f (x).f (xnk ) konvergira ka f (α). Dokaºimo teoremu a.b] x∈[a. . . b] zadovoljena nejednakost 1 1 < H ili f (x) < M − .. H a to je u suprotnosti sa pretpostavkom da je M = sup f (x). tj. b]. postoje realni brojevi m i M takvi da je za svako x ∈ [a. b]. zadovoljena nejednakost m ≤ f (x) ≤ M . odnosno svoju donju i svoju gornju medu... ²to zna£i da postoje ζ 1 ∈ [a. Pretpostavimo da funkcija f (x) ne dostiºe M na [a.. Tada postoji pozitivan broj H takav da je za svako x ∈ [a. Postoje funkcija neprekidna u intervalu [a. a to zna£i da pretpostavka o neograni£enosti funkcije f (x) u intervalu [a. Dokaºimo teoremu b.... f (xn2 )... b] vrijednosti m i M . . onda je ona ograni£ena u tom intervalu i na njemu dostiºe svoju najve¢u i svoju najmanju vrijednost. ona je neprekidna i u ta£ki α ∈ [a. b] takva da je |f (xn )| ≥ n. Ako je funkcija f (x) neprekidna na zatvorenom skupu. xn3 . b]. x∈[a.. u stvari segment [a. b] i ζ 2 ∈ [a. < nk .. (2) koji je ograni£en. . b] ograni£ena je. .. b]. b] ispunjena nejednakost f (x) < M . on ima inmum i supremum.Neprekidnost funkcije 207 Teorema 2. i ograni£ena. jer se cio nalazi u intervalu [a.. Uzmemo li redom prirodne brojeve 1. Ako je funkcija f (x) neprekidna u zatvorenom skupu. . b]. 2. Zato se iz niza (2) uvijek moºe izdvojiti podniz xn1 . b].b] . b] i pretpostavimo da funkcija f (x) nije ograni£ena u intervalu [a.

f (b) < 0. Ovaj postupak moºemo produºiti neograni£eno. b). pa. Ako 2 je f (ξ) = 0. koji spaja ta£ke A(a. Ukoliko je f (ξ 1 ) = 0. b U prvom slu£aju je f (α) = 0. k = 1. n−→∞ 2n . dobijamo beskona£an niz suºavaju¢ih intervala: Teorema 3. Izdvojimo taj interval i ozna£imo ga sa [a2 . ako vrijednosti funkcija f (a) i f (b) imaju razli£ite predznake. ξ 1 ) ili [ξ 1 . b] i ako je f (a). a+b Dokaz.. a u drugom f (αk ) = 0. mora pre¢i iz prvog u £etvrti kvadrant Dekartove ravni x0y i tako presje¢i apscisnu osu. b]..Ta£ka ξ 1 = dijeli interval [a1 . Ako je funkcija f (x) neprekidna u zatvorenom intervalu [a. Sl.f (b) < 0.b] x∈[a. b2 ] ⊃ . Sa slike 38 je vidljivo da je f (a) > 0. ξ] ili [ξ. Ako je f (ξ 1 ) = 0. a). i n−→∞ lim (bn − an ) = lim b−a = 0. Neka je f (a). pa ih ozna£avamo m = min f (x) i M = max f (x) i nazivamo apsolutni x∈[a. 2 teorema je ta£na. b]. (Bolcano-Ko²ijeva 1). b] mora postojati bar jedna realna nula funkcije f (x). Moºe se desiti da je presije£e samo u jednoj ta£ki α(sl. Iz izloºenog se vidi da su m i M najmanja i najve¢a vrijednost koju uzima funkcija f (x) u intervalu [a. b] ⊃ [a1 . b]. jedan od intervala [a. b2 ] itd. ⊃ [an . funkcija f (x) dostiºe svoj supremum na [a. b] ta£kom ξ = na pola. jedan od intervala [a1 . f (b) < 0.208 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dakle. Taj interval a1 + b1 ozna£imo sa [a1 . b] postoji bar jedan broj α tako da je f (α) = 0. Ukoliko je f (ξ) = 0. Podijelimo interval [a. onda u intervalu [a. a Sl. b1 ] je takav da vrijednosti funkcije f (x) na njegovim medama imaju razne predznake. f (a)) i B(b. b] i [a. Analogno se dokazuje da funkcija f (x) dostiºe svoj inmum na [a.b] minimum i apsolutni maksimum funkcije f (x) u intervalu [a. f (b)). b] takav je da vrijednosti funkcije f (x) na njegovim medama imaju razli£ite predznake.. o£igledno. b]. Grak funkcije f (x). b1 ]. b1 ] popola. ili u vi²e ta£aka (sl. teorema je ta£na.. b1 ] ⊃ [a2 . Ako je f (x) neprekidna u zatvorenom intervalu [a. onda u intervalu [a. 2. bn ] ⊃ . 3.

b] i ako Teorema 5. tj. Dakle. x2 + 1. £ime je teorema dokazana. bn ] tako izabrani da je f (an )f (bn ) < 0. Izmedu f (a) i f (b) uzimamo ma koji broj q . Ako je funkcija f (x) neprekidna u otvorenom ili zatvorenom intervalu. onda funkcija f (x) ne moºe pre¢i sa vrijednosti f (a) na vrijednost f (b). jer je f (a). i lim an = lim bn = α. dok x prolazi kroz sve vrijednosti izmedu a i b. Ispitati neprekidnost funkcije f (x) = x3 + 5x2 − 9x + 1 u intervalu [−2.f (b) < 0. n−→∞ n−→∞ n−→∞ n−→∞ Teoremu 4. tj.Neprekidnost funkcije 209 Na osnovu teoreme 3 o suºavaju¢im intervalima postoji jedinstvena ta£ka α zajedni£ka svim intervalima |ai . tj. 3. Na osnovu teoreme 4 dokazujemo teoremu 5. Zbog neprekidnosti funkcije f (x) u ta£ki α ∈ [a. a to je u protivrje£nosti sa £injenicom da su intervali [an . Prema tome. tj.. (Bolcano-Ko²ijeva 2). α + δ) u kojoj funkcija f (x) ne mijenja znak. Po²to je F (x) neprekidna funkcija u intervalu [a. to na osnovu teoreme 3 slijedi da u tom intervalu mora postojati broj α takav moºemo F (α) = f (α) − q = 0. za x ≥ 2. neta£na je pretpostavka da je f (α) = 0. gdje su x1 i x2 ma koje dvije ta£ke koje pripadaju posmatranom intervalu. Ovim je teorema dokazana. moºemo n uvijek tako odabrati da interval [an . To zna£i da su f (an ) i f (bn ) istog predznaka. je f (a) < f (b). Dokaz. odnosno F (a) = f (a) − q > 0 i F (b) = f (b) − q < 0. x = −2 2.. . Uzmimo da je F (x) = f (x) − q . za x < 2 odrediti intervale neprekidnosti i x + 1. a da ne prode kroz sve vrijednosti izmedu f (a) i f (b). f (a) < q < f (b). odnosno f (a) > q > f (b). b] postoji broj α takav da je f (α) = q . 2. f (α) = q . Pokaºimo da u intervalu [a. α − δ) za ma koji pozitivni broj δ . mora postojati okolina (α − δ. u tom intervalu ona prolazi kroz sve vrijednosti koje se nalaze izmedu njene ma koje dvije vrijednosti f (x1 ) i f (x2 ). Tada je F (a) = f (a) − q < 0 i F (b) = f (b) − q > 0. Ako je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. Pretpostavimo suprotno: da je f (α) = 0. b]. za x ≥ 1 za x < 1. Ako je funkcija zadata u obliku f (x) = ta£ke prekida date funkcije. b]. Po²to je lim an = lim bn = α. Treba dokazati da je f (α) = 0. bi |. 2]. odnosno f (a) > f (b). . i = 1. bn ] bude sadrºan u intervalu (α − δ. gdje je a < α < b. x2 − 9 x2 . mora biti f (α) = 0. α se ne moºe poklopiti ni sa jednom od meda intervala. Odrediti ta£ke i vrstu prekida funkcije f (x) = 1 x+2 . onda Zadaci 1. b]. pokaza¢emo da je q vrijednost funkcije f (x) u jednoj ta£ki intervala [a.

pri £emu je u = ϕ(x0 )..210 Realne funkcije jedne realne promjenljive 6. u2 .. lim f (ϕ(xn )) = f (ϕ(x0 )). x2 . niz ta£aka u1 . onda sloºena funkcija y = f (ϕ(x)) ima grani£nu vrijednost f (u0 ) kada x → x0 . b] zadata funkcija u = ϕ(x) sa vrijednostima u intervalu [c. iz [c. x−→x0 Dokaz.. . pa na osnovu navedene teoreme funkcija y = cos3 (x2 + 5x + 8) jeste..7. ako je ϕ(x) neprekidna u ta£ki x0 . x−→x0 Primjer 1. n−→∞ n−→∞ n−→∞ n−→∞ Teorema 2. . Funkcija y = z 3 denisana je i neprekidna za svaku vrijednost u. tj. denisana i neprekidna za sve vrijednosti x u intervalu (−∞. +∞) . takode.. d). Tada. Funkcija y = cos3 (x2 + 5x + 8) sloºena je funkcija i moºemo je prikazati kao y = u3 . d). . tj. a funkcija u = cos z denisana je i neprekidna za svaku vrijednost z . d] i neka je na [c. d] zadata funkcija y = f (u). Funkcija z = x2 + 5x + 8 denisana je i neprekidna za sve vrijednosti x. Neka je na intervalu [a. Dakle.. koji konvergira prema ta£ki x0 . b] postoji niz ta£aka x1 . . (O grani£nom prelazu pod znakom neprekidne funkcije) Ako je lim ϕ(x) = u0 i ako je funkcija y = f (u) neprekidna za u = u0 .. xn . na osnovu neprekidnosti funkcije u = ϕ(x) u ta£ki x0 . onda u (c. onda je i sloºena funkcija y = f (ϕ(x)) neprekidna u ta£ki x0 . onda je lim f (ϕ(x)) = f ( lim ϕ(x)). Prema Bolcano-Ko²ijevoj teoremi. u samoj ta£ki x0 . Uzmimo da je un = ϕ(xn ). u = cos z . tj. Teorema 3. osim. Na osnovu denicije neprekidnosti funkcije u ta£ki x0 u intervalu [a. Ako je funkcija f (x) neprekidna i monotono rastu¢a (opadaju¢a) u bilo kakvom intervalu (a. b).. Ova teorema se dokazuje sli£no prethodnoj. odgovaraju¢e vrijednosti funkcije f (x) obrazuju interval (c. Zbog neprekidnosti funkcije f (u) u ta£ki u0 je lim f (un ) = f (u0 ). un . a f (u) neprekidna u ta£ki u0 . je lim un = lim ϕ(x0 ) = ϕ(x0 ) = u0 . to postoji okolina ta£ke x0 takva da se za sve x = x0 iz te okoline vrijednosti funkcije ϕ(x) razlikuje od u0 toliko malo da ostaju u onoj okolini ta£ke u0 u kojoj je funkcija f (u) denisana.. Ovdje treba utvrditi da li je funkcija y = f (ϕ(x)) denisana u okolini ta£ke x0 . Dokazati neprekidnost funkcije y = cos3 (x2 + 5x + 8). Neprekidnost sloºene i inverzne funkcije Teorema 1. moºda. Tada.. d) postoji inverzna funkcija x = f −1 (y) funkcije f (x) koja je neprekidna i monotono rastu¢a (opadaju¢a) u intervalu (c. lim f (ϕ(x)) = f (ϕ(x0 )). Kako je lim (ϕ(x) = x−→x0 x−→x0 x−→x0 u0 . Na osnovu teoreme o neprekidnosti sloºene funkcije slijedi da je funkcija cos(x2 + 5x + 8) denisana i neprekidna za svaku vrijednost x. ako je f (u) neprekidna u odgovaraju¢oj ta£ki. b) sa vrijednostima u intervalu (c. . d) Dokaz : Neka je funkcija f (x) neprekidna i monotono rastu¢a u intervalu (a. £ime je dokazana neprekidnost funkcije y = f (ϕ(x)) u ta£ki x0 . z = x2 + 5x + 8. d] konvergira prema ta£ki u0 .

d) dodijelimo jedan odredeni broj x ∈ (a.] 2 4. x−1 [R: neprekidna za x= 3. Analogno se dokazuje teorema u slu£aju da je funkcija f (x) monotono opadaju¢a. y = ctgn 2x. ili y1 ≥ y2 . Na ovaj na£in. jer je u tom intervalu monotono rastu¢a. x2 = f −1 (y2 ) tada mora biti x1 < x2 . b) takav da je f (x0 ) = y0 . funkcija −1 f (y) monotono je rastu¢a. x1 = f −1 (y1 ). 2. d). Zadaci Smatraju¢i date funkcije sloºenim odrediti njihovu neprekidnost: 1. ²to je suprotno pretpostavci da je y1 < y2 . Dodijelimo broju y0 broj x0 . ako svakom broju y ∈ (c. onda. +∞)] [R : neprekidna za x = 1] 2 . a njene odgovaraju¢e vrijednosti obrazuju interval (a. Zbog monotonosti funkcije f (x) u (a.. ±1. u kom slu£aju se inverzna funkcx + d . ±2. kπ . Odrediti inverznu funkciju za funkciju y = cija poklapa sa datom funkcijom. Ako bi bilo x1 ≥ x2 . ±.. dobi¢emo funkciju x = f −1 (y) denisanu u intervalu (c.Neprekidnost funkcije 211 zatvoren ili otvoren tako da svakom broju y0 ∈ (c. d) odgovara bar jedan broj x0 ∈ (a. jer ako je y1 < y2 i. broj x0 je jedinstven. Funkcija f −1 (y1 ) monotono je rastu¢a u intervalu (c. Funkcija f −1 (y) neprekidna je u intervalu (c. ax + b (ac = bd). b). je f (x1 ) ≥ f (x2 ). iz nejednakosti y1 < y2 slijedi da je x1 < x2 ili f −1 (y1 ) < f −1 (y2 ).b). zbog monotonosti funkcije. k = 0. Dakle. y = cos [R : neprekidna u (−∞. b). Odrediti funkciju y = ϕ(x) inverznu funkciju y = x2 + 4. y = cos(1 − sin x). 5. d) i inverznu prema funkciji y = f (x). d). tj..

Kada x −→ ±∞. Na osnovu teoreme o inverznim funkcijama. razlikova¢emo vi²e slu£ajeva. 212 Sl. onda x2k −→ +∞.). 35 . a neparna ako je n = 2k + 1) (k = 1. Kao koli£nik dviju svuda denisanih i neprekidnih funkcija ona je denisana i neprekidna za svako x. 2.). 2. u kojoj je α realan broj. +∞) neprekidna i strogo rastu¢a. ova funkcija je neprekidna za svako x.. Elementarne funkcije i njihove osobine 7. ²to se moºe jednostavno provjeriti.. U zavisnosti od vrijednosti α. .1. a kada x −→ −∞ onda x2k+1 −→ −∞. dobi¢emo razli£ite krive (sl. 1 2. nazivamo stepenom funkcjom. osim za x = 0. Kao takva. Funkcija je parna za n = 2k (k = 1. U ovom slu£aju funkcija y = xn je denisana za svako x i spada u klasu cijelih racionalnih funkcija. Za α = n < 0 (n-cijeli negativni broj) y = x−n = n pa je y specijalna razlomx ljena racionalna funkcija. slijedi da je njena inverzna funkcija √ y = n x u intervalu [0.. Ako n uzima razli£ite vrijednosti. Neka je α = n (n-prirodan broj). onda x2k+1 −→ +∞. +∞).. .7. 1. Stepena funkcija Funkciju oblika y = xα .35). Funkcija y = xn strogo je rastu¢a funkcija i u intervalu [0. Ako x −→ +∞.

−2k Sl. 36 3. 1 Grak funkcije y = x n simetri£an je sa grakom funkcije y = xn u odnosu na pravu y = x 1 (sl. funkcija je denisana u intervalu [0. U slu£aju da je n paran. Funkcija y = x n = n √ n xm specijalna je iracionalna funkcija koja je denisana za svako pozitivno x. . prema teoremi o neprekidnosti sloºene funkcije.Elementarne funkcije i njihove osobine 213 Parna je ako je n = 2k (k = 1. to. a m . Kada x −→ 0. m m 5.36). onda x−(2k+1) −→ 0 zdesna. Monotona je i neprekidna u oblasti 1 1 denisanosti. Grak joj je simetri£an sa grakom funkcije y = x−n u odnosu na pravu y = x pa se lako dobija na osnovu graka prikazanih na slici 36. ∞) ako je n -paran broj. a kada x −→ −0. x−2k −→ 0. 2. Dvozna£na je u slu£aju da je n -paran broj. 0) i (0. Neka je α = 1 1 . Ako x −→ +0.36).) a neparna ako je n = 2k + 1..) ukoliko je n -neparan broj. ∞) ako je n-parno. +∞) ako je n -neparan broj. Kada x −→ +∞. a kada x −→ −∞. Neka je α = . +∞). tj. gdje su m i n uzajamno prosti prirodni brojevi. a kada x −→ ±∞. a parna ukoliko je n neparan. √ Da bismo nacrtali grak ovakvih funkcija. +∞. Kada x −→ +∞. Funkciju m 1 y = x n moºemo smatrati sloºenom funkcijom sastavljenom od funkcija y = um i u = x n . Funkcija y = x n dvozna£na je za n -paran broj. 4. a za n-neparno u intervalu (−∞. a m paran broj. tj. onda x−(2k+1) −→ 0 slijeva. a u intervalima (−∞.. u intervalu (−∞. Ako je n-paran a m -neparan broj. Za razli£ite vrijednosti n imamo razli£ite krive (sl. onda x 2k → ±∞. n Denisana je u intervalu (0. onda x 2k+1 −→ ±∞. Denisana je u intervalu (0. onda x−(2k+1) −→ +∞. Kada x −→ +∞. neprekidna je i funkcija m y = x n svuda gdje je denisana. Za α = − 1 1 funkcija y = x− n inverzna je funkciji y = x−n . onda x −→ ±∞. m neparne. Po²to su ovakve funkcije neprekidne za sve vrijednosti x za koje su denisane. onda x−(2k+1) −→ −∞. +∞). konstatujmo da je funkcija y = n xm neparna za n. y = x n n Ova funkcija je inverzna funkcija y = xn .

n n Sl. m m Pona²anje graka funkcije zavisi i od toga da li je > 1 ili < 1. onda x n → +∞ kada x −→ ±∞. Sl.214 Realne funkcije jedne realne promjenljive neparan broj. 38 7. U tom slu£aju funkcija y = xα denisana je za svako x > 0. a m m n paran. Funkcija je neprekidna za sve vrijednosti nezavisno promjenljive x za koje je denisana. za x = 0 y = xα ima smisla samo za α > 0 i u tom slu£aju je y = 0. m n Funkcija x n je inverzna funkciji y = x m . opada za α < 0. pa se moºe lako ispitati kada je ispitana funkcija m y = xn. funkcija je denisana samo za x ≥ 0 a njen grak se nalazi u prvom kvadrantu (sl. . Rezimiraju¢i sve ²to je re£eno.iracionalan broj. Tada funkcija ima oblik y = x− n = √ m . α . 6. Op²ti oblik graka funkcije y = x dat je na slici 38. n n x m −m n Ovu funkciju ispitujemo na osnovu funkcije y = x n . 37 Ako je m -paran broj. Ukoliko je n neparan broj. moºemo zaklju£iti da je stepena funkcija y = xα neprekidna za sve vrijednosti nezavisno promjenljive x za koje je denisana. onda je x n → ±∞. Funkcija y = xα raste za α > 0. a ako je m -neparan broj. a za α = 0 funkcija je konstantna (y = 1).37). Neka je α = − m m 1 m . onda x n → ∞ kada x → ∞.

Sl. Ako x → x0 . n > n0 ispunjeno 1 1 1 za sve n > n0 . pa |αn − 0| = |αn | < δ . h → 0. pa je lim ax = lim (ax0 · ah ) = a x0 k→∞ k→∞ · lim a = a h→0 h x0 · 1 = a . Zbog lim αn = 0 imamo da za svako δ > 0 postoji n0 ∈ N takvo da je za svaki prirodni broj n. k ∈ N.Elementarne funkcije i njihove osobine 215 7. a ako x → −∞. treba dokazati da ¢e za proizvoljni niz ta£aka an koji teºi nuli biti aαn = 1. a = 1 denisana je za svako x > 0. a ax → +∞ kada x → −∞. n→∞ x→0 Neka je x0 proizvoljan realan broj. ax = ax0 +h = ax0 · ah . onda ax → 0 kada x → +∞. to je i funkcija y = loga x neprekidna u svom denicionom podru£ju. U realnom podru£ju ona je denisana samo ako je α > 0. a > 0. onda je ax → +∞. Ako je 0 < a < 1. za a > 1 . Logaritamska funkcija Funkcija y = loga x. jer je zbog a > 0 ax > 0 za svako x. £ime je dokazana neprekidnost funkcije a u proizvoljnoj ta£ki x0 x→x0 x x→x0 x0 .3. Ako x → +∞. moºemo zaklju£iti da je lim ax = 1. Analogno se dokazuje neprekidnost u slu£aju da je 0 < a < 1. kada x → x0 . Kako je za a = 1 funkcija y = 1x = 1 konstantna. Kako je za a > 1 i x2 > x1 . prvo. Funkcija x → ax jeste jedno preslikavanje intervala (−∞. Po²to je njena inverzna funkcija x = ay strogo monotona i neprekidna. Promjenljiva x moºe uzimati sve vrijednosti. Ovo istovremeno zna£i da funkcija y = ax nema nula. Uzmimo slu£aj da je a > 1. pa je n→∞ lim aαn = 1. ax2 > ax1 (ax2 < ax1 . da je funkcija ax neprekidna u ta£ki 0. gdje h → 0. +∞).2. a njena svojstva su nam poznata to ¢emo u daljem radu pretpostavljati da je a = 1 7. Eksponencijalna funkcija Funkcija oblika y = ax eksponencijalna je funkcija. a > 0 nije te²ko dokazati. Tada je. +∞) ako je a > 1 i . Kako je αn proizvoljan nula niz.39). +∞) na interval (0. onda je lim a− k = 1. Onda je za δ = . Po²to je lim a k = 1. Ona je monotono rastu¢a u intervalu (0. to je funkcija y = ax monotono rastu¢a (opadaju¢a) za ∀x ∈ (−∞ + ∞) (sl. 39 Neprekidnost funkcije y = ax . Dokaza¢emo. − < αn < k k k 1 1 1 1 je a− k < aαn < a k za sve n > n0 . za 0 < a < 1). Po²to je a0 = 1. a y tada uzima samo pozitivne vrijednosti. onda se moºe pisati x = x0 + h. onda ax → 0.

je e. dobijamo vezu izmedu logaritama broja x. tj. Sl. +∞) je loga x < 0. Za x = 1. 40 U analizi i njenim primjenama poseban zna£aj ima eksponencijalna funkcija y = ex gdje x 1 kada x → ∞. Kada je x ∈ (0. to je aloga x = eln x . a za x ∈ (1. a ako je x ∈ (1. te je ln a · loga e = 1. +∞) na interval (−∞. Ako je 0 < a < 1. +∞). +∞). 41 1 1 denisna je za svako x. Dakle. 40). 1) onda je loga x > 0. Pribliºan grak ove funkcije je prikazan na slici 41. y = 0.42) za koju se upotrebljava simbol y = ln x. za osnovu a i za osnovu e. Ako je x ∈ (0. 1). onda je loga x < 0. za osnovu a i prirodnog logaritma od x : loga x = loga e · ln x. (sl. grani£na vrijednost funkcije 1 + x x 1 e = lim 1 + x→∞ x Sl. a loga x → +∞ kada x −→ +∞. kaºemo da je funkcija x → loga x preslikavanje intervala (0. +∞) i loga x → +∞ kada x → +0 a loga x → −∞ ako x → +∞. Kako se svaki realni pozitivni broj x moºe napisati u obliku x = aloga x (a > 0. Logaritmovanjem ove jednakosti. Inverzna funkcija funkcije y = ex jeste logaritamska funkcija sa osnovom e (sl. osim za x = 0 i za 1 + ≤ 0. kao ²to je ranije pokazano.216 Realne funkcije jedne realne promjenljive loga x → −∞ kada x → +0. Funkcija y = x 1+ . onda je funkcija y = loga x monotono opadaju¢a u intervalu (0. a = 1) ili x = eln x . onda je loga x > 0. tj. odnosno ln x = loga x · ln a. x x −1 ≤ x ≤ 0.

. a funkcija y = cos x je parna (cos(−x) = cos x) funkcija. ograni£ene. −1 ≤ sin x ≤ 1.). denisane za svako x ∈ (−∞ + ∞).Elementarne funkcije i njihove osobine 217 Sl.nazivamo modulom prelaza logaritma sa osnovom a na logaritam sa ln a osnovom e. periodi£ne sa periodom 2π . ±1. 42 1 Broj loga e = . 4. . ±.. . −1 ≤ cos x ≤ 1. Funkcije y = sin x i y = cos x su: 1.. tj. nule funkcije y = sin x su x = kπ .. sin(x + 2kπ) = sin x. ±2. a funkcije y = cos x su x = (2k + 1) 0. Trigonometrijske funkcije Poznato je kako se deni²u trigonometrijske funkcije y = sin x. funkcija y = sin x je neparna (sin(−x) = − sin x). 7.). funkcije su neprekidne za sve vrijednosti argumenta: To smo dokazali u primjerima neprekidnih funkcija (6. π (k = 2 6.3). 5.4. ±1. y = tg x i y = ctg x. tj. Funkcije y = sin x i y = cos x prikazane su na slici 43. cos(x + 2kπ) = cos x(k = Sl. 43 3. 2. 0. ±2. y = cos x.

). y = arcsin x Neka je data funkcija y = sin x za koju treba odrediti inverznu funkciju. Kada x → kπ . ±1. ±2. x = ± . Obje funkcije su u svojoj oblasti denisanosti neograni£ene i neparne. funkcija nije denisana za vrijednosti x = 0. |tg x| → +∞ kada 2 π x → (2k + 1) ...).5. nije denisana za vrijednosti x = ± . 2 2 . Ta£ke x = ±(2k + 1) jesu ta£ke prekida funkcije.tj. ±2. ±2π . .. 7. Dakle.. sin x denisana je i neprekidna za sve one vrijednosti x za koje je Funkcija y = tg x = cos x π 3π π cos = 0. ±2. tj.5.. ctg(x + kπ) = ctg x (k = 0. − ≤ x ≤ . Brojevi kπ jesu nule funkcije y = tg x. − ≤ x ≤ . ±1. tg(x + kπ) = tg x. za x = ±(2k + 1) 2 2 2 π (k = 0. Zna£i. .. a brojevi (2k + 1) π su nule funkcije y = ctg x 2 (k = 0. 44 cos x Funkcija y = ctg x = denisana je i neprekidna za sve one vrijednosti x za koje sin x je sin = 0.. Odredimo 2 2 π π inverznu funkciju za y = sin x.)... Inverzne trigonometrijske funkcije (ciklometrijske funkcije) 7. a funkcija y = ctg x monotono opadaju¢a u svakom intervalu u kome su denisane.. ±1.tj. na primjer...).. za x = ±kπ(k = 0. .218 Realne funkcije jedne realne promjenljive Funkcije y = tg x i y = ctg x predstavljene su na slici 44. Funkcija y = tg x je monotono rastu¢a. ±1. Uo£imo jedan π π interval u kome je data funkcija strogo rastu¢a. ±2. ±. ±π . . Obje funkcije su periodi£ne sa osnovnim periodom π . |ctg x| → +∞... tj.1. 2 Sl.

dobijamo inverznu funkciju y = arcsin x funkcije y = sin x. π] funkcija x = cos y neprekidna i strogo opadaju¢a. ±2.Elementarne funkcije i njihove osobine 219 Izraz y = sin x ima sljede¢e zna£enje: y je sinus ugla (luka) x. x ∈ [−1. 2 2 2 π π Kako je u intenrvalu − ≤ y ≤ funkcija x = sin y strogo rastu¢a i neprekidna. D(y) = [−1.). y = arccos x Sli£no prethodnoj. Ovaj posljednji iskaz moºemo izraziti simboli£no: x = arcsin y (£itati . ili glavna grana funkcije y = Arcsin x. ±1. 1] na sljede¢i na¢in: arcsin x je ugao y sadrºan π π u intervalu − ≤ y ≤ koji zadovoljava uslov x = sin y . 1]. Ovako denisana funkcija y = arccos x inverzna je funkciji x = cos y .5. 45 Ako bismo za svaki monotoni dio sinusne funkcije na prethodni na£in odredili odgovaraju¢u inverznu funkciju. Lako je zapaziti da je Arcsin x = (−1)k arcsin(x + 2kπ)(k = 0. Dakle. Lako se vidi da postoji samo 2 2 jedan ugao y koji zadovoljava oba navedena uslova. 1]. i ova je funkcija denisana za −1 ≤ x ≤ 1 na sljede¢i na£in: arccos x je ugao y koji zadovoljava nejednakost 0 ≤ y ≤ π i x = cos y . D(y) = [−1. (y = arcsin x ⇔ x = sin y). x je onaj ugao (luk) £iji je sinus y . 7. .. dobili bismo beskona£no mnogo jednozna£nih funkcija koje skupa obrazuju funkciju koju obiljeºavamo y = Arcsin x. π] y = arccos x ⇔ x = cos y). ili. Po²to je u [0. 1] . to je i funkcija y = arccos x neprekidna i strogo opadaju¢a . ²to je isto. Kada x i y uzajamno promijene uloge. (∀y ∈ [0.. Ova funkcija je denisana u intervalu [−1. to je 2 2 funkcija y = arcsin x strogo rastu¢a i neprekidna (sl. uz pretpostavku da je 0 ≤ y ≤ π . Sl. 45). ∀y ∈ − .arkus sinus). Funkcija y = arcsin x naziva se glavna vrijednost.2. Dakle. π Ovako denisana funkcija y = arcsin x inverzna je funkcija funkcije x = sin y za − ≤ 2 π π π y ≤ .

3. 2 2 π π π π Dakle. 46) y = arccos x glavna je grana skupa inverznih funkcija y = Arccos x £ije vrijednosti moºemo izra£unati na osnovu formule Arccos x = ± arccos x + 2kπ(k = 0.).). +∞). 2 2 Ovako denisana funkcija y = arctg x je inverzna funkciji x = tg y .. ±1. ±2. gdje je Arctg x = arctg x + kπ(k = 0. 46 7. ). 1] Sl.220 Realne funkcije jedne realne promjenljive (sl. 47 . y = arctg x Ova funkcija denisana je za sve vrijednosti x ∈ (−∞.. D(y) = R. arctg x je ugao y koji zadovoπ π ljava nejednakost − < y < i jednakost tg y = x. (y = arctg x ⇔ x = tg y) . +∞). Na slici 47 nacrtan je grak glavne grane y = arctg x funkcije y = Arctg x. ±1. (∀y ∈ − . funkcija x = tg y strogo je rastu¢a i neprekidna pa je i funkcija 2 2 y = arctg x strogo rastu¢a i neprekidna. uz pretpostavku da π π je − < y < . . Sl. 2 2 2 2 π π U intervalu − .codom(y) = (− . x ∈ (−∞. x ∈ [−1.5.. . ±2..

. π) (y = arcctg x ⇔ x ctg y). One su transcendentne funkcije. Za sve grane inverzna funkcija je y = Arcctg x.4. D(y) = R. Elementarne funkcije na svom domenu su neprekidne. Funkcije dobijene iz osnovnih elementarnih funkcija pomo¢u kona£nog broja algebarskih operacija nazivamo elementarnim funkcijama.). +∞).U intervalu (0.5. . codom(y) = (0. eksponencijalnu i logaritamsku funkciju. ± 1. trigonometrijske i ciklometrijske funkcije uvode se jo² u elementarnoj matematici. x ∈ (−∞. Ovako denisana funkcija y = arcctg x inverzna je funkciji x = ctg y za 0 < y < π . a y = arcctg x glavna je grana i Arcctg x = arcctg x + kπ(k = 0. .. i ova funkcija je denisana za sve vrijednosti x na sljede¢i na£in: arcctg x je ugao y koji zadovoljava nejednakost 0 < y < π i jednakost x = ctg y . Sl. (∀y ∈ (0. Dakle. 48 Denicije i ra£unske operacije za stepenu. Gornje funkcije nazivamo osnovnim elementarnim funkcijama. ±2. π) funkcija x = ctg y strogo je opadaju¢a i neprekidna pa je i funkcija y = arcctg x strogo opadaju¢a i neprekidna (sl.Elementarne funkcije i njihove osobine 221 7.48). π). y = arcctg x Sli£no prethodnoj. Inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija nazivamo ciklometrijskim funkcijama.

nazivamo brzinom (v) kretanja ta£ke M ∆t u momentu t0 . Tada ¢e u vremenskom intervalu ∆t = t − t0 . Srednja brzina (vs ) u vremenu t0 do t je: f (t) − f (t0 ) ∆s f (t0 + ∆t) − f (t0 ) = = .49). 49 Pretpostavimo da je vrijeme t0 predeni put s0 . Zavisnost predenog puta s od vremena t moºe se izraziti funkcijom s = f (t). a u momentu t = t0 + ∆t na udaljenosti s0 + ∆s = f (t0 + ∆t) od polazne ta£ke 0. Izvod funkcije 8. u vremenu ∆t predeni put iznosi ∆s. kada ∆t−→ 0. Neka materijalna ta£ka M ima pravolinijsko neravnomjerno kretanje (sl. t0 + ∆t] kad ∆t−→ 0: v(t0 ) = lim f (t) − f (t0 ) ∆s f (t0 + ∆t) − f (t0 ) = lim = lim = f (t0 ).8. ∆s Koli£nik nazivamo srednjom brzinom kretanja (Vs ) na putu ∆s. t→t0 ∆t→0 ∆t ∆t→0 ∆t t → t0 222 . tada je v = vs . a za vrijeme t -preden je put s. Pojam izvoda Podimo od problema brzine kretanja neke materijalne ta£ke M . Dakle. vs = ∆t t − t0 ∆t Brzinu (v) ta£ke M u momentu t0 deni²emo kao grani£nu vrijednost srednje brzine u vremenskom intervalu [t0 . ili u vremenu od ∆t momenta t0 do momenta t = t0 + ∆t. U momentu t0 ta£ka M se nalazi na udaljenosti s0 = f (t0 ). ili trenutnom brzinom: v = lim ∆s ∆t→0 ∆t Ako je kretanje ravnomjerno.1. ta£ka M pre¢i dio puta ∆S = s − s0 . ∆s Grani£nu vrijednost koli£nika . Sl.

Radi kratko¢e pisanja prira²taj argumenta naj£e²¢e se ozna£ava sa h (∆x = h). pa funkcije y = f (x) i y = f (x) ne moraju imati uvijek iste oblasti denisanosti: Ako za svako x ∈ D(f ) funkcija f (x) ima izvod. tada kaºemo da je svuda diferencijabilna. ∆y0 Ako postoji grani£na vrijednost koli£nika kada ∆x0−→ 0 ona je (u op²tem slu£aju) ∆x0 dy i nazivamo prvim izvodom funkcije y = f (x) funkcija od x. bez obzira na konkretno zna£enje funkcije. tj. Funkcija ne mora imati izvod u svakoj ta£ki D (f ). h−→0 h Ako je funkcija f (x) diferencijabilna u svakoj ta£ki intervala (a. x−→0 ∆x Funkciju y = f (x). pojam brzine mijenjanja funkcije. x0 + ∆x]. zavisno da li je pozitivan ili negativan. Odredimo izvod funkcije f (x) = x2 . Uzmimo ta£ku x iz te okoline i neka je x = x0 . v(t) = f (t). Sada ¢emo. . Simboli£ki pi²emo: ∆y0 f (x0 + ∆x0 ) − f (x0 ) dy df (x) = lim = f (x0 ) = y = = . b). b). Koli£nik ∆x0 ra£unat na jedinicu prira²taja argumenta x u intervalu [x0 . kaºemo da je diferencijabilna u toj ta£ki. Primjer 1. b) preslikava u skup vrijednosti odgovaraju¢ih izvoda f (x) nazivamo izvodnom funkcijom funkcije y = f (x). Prira²taj ∆y0 veli£ina je za koju se promijenila vrijednost funkcije y = f (x) pri promjeni vrijednosti ∆y0 nam pokazuje prira²taj vrijednosti funkcije y argumenta od x0 do x0 + ∆x. ∆x0 →0 ∆x0 ∆x→0 ∆x0 dx dx lim Za funkciju y = f (x). kojom se skup ta£aka x ∈ (a.Operacija odredivanja izvodne funkcije f (x) funkcije y = f (x) naziva se diferenciranjem. trenutna brzina kretanja jednaka je izvodu duºine puta kao funkcije vremena po vremenu t. pa je f (x0 ) = lim f (x0 + h) − f (x0 ) . koja ima kona£an izvod f (x) u ta£ki x0 . denisati pojam izvoda. ili dx po argumentu x (ili izvod funkcije y = f (x) u ta£ki x0 ). ∆y0 = f (x) − f (x0 ) = f (x0 + ∆x0 ) − f (x0 ). Svakoj vrijednosti x ∈ (a. Ovaj koli£nik nazivamo usponom (padom) funkcije u ta£ki x. Razlika x − x0 = ∆x0 prira²taj je nezavisno promjenljive x kome odgovara prira²taj funkcije y . tj. tada kaºemo da je diferencijabilna u intervalu (a. Obiljeºavamo je y ili f (x0 ). Neka je funkcija y = f (x) denisana u nekoj okolini ta£ke x0 . zavisno od promjene njenog argumenta. Uop²te.Izvod funkcije 223 Grani£nu vrijednost srednje brzine u momentu t0 ozna£ili smo sa f (t0 ) i nazivamo je izvodom ili derivacijom. b) odgovara jedan realan kona£an f (x + ∆x) − f (x) broj f (x) denisan sa f (x) = lim .

2 x Neka je x0 > 0 i x > 0. +∞) i da je √ 1 ( x) = √ za x ∈ (0. √ Primjer 2. √ x− √ √ x0 = x− √ √ √ x0 x + x0 x − x0 √ =√ √ √ x + x0 x + x0 ∆y = √ Po²to je ∆x→±0 ∆x √ . Ako je funkcija y = f (x) diferencijabilna u ta£ki x0 . imamo da je x→x0 lim (f (x) − f (x0 )) = lim f (x) − f (x0 ) lim (x − x0 ) = f (x0 ) · 0 = 0. tada je ona neprekidna u Dokaz. Kako je za svako x = x0 iz oblasti denisanosti funkcije f (x) f (x) − f (x0 ) = f (x) − f (x0 ) (x − x0 ). Pokazati da je funkcija f (x) = x diferencijabilna u intervalu (0. kada x−→ x0 . tj. ∞). √ x diferencijabilna u svakoj ta£ki intervala (0. x→x0 x→x0 x − x0 x→x0 ²to zna£i da je funkcija f (x) neprekidna u ta£ki x0 . ∆x−→0 x−→0 ∆x lim to je izvodna funkcija funkcije f (x) = x2 funkcija f (x) = 2x. jer za svako x ∈ D(f ) = (−∞. lim f (x) = f (x0 ). .224 Kako je Realne funkcije jedne realne promjenljive f (x) = f (x + ∆x) − f (x) (x + ∆x)2 − (x)2 = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x x2 + 2x∆x + (∆x)2 − x2 = lim = lim (2x + ∆x) = 2x. Tada je f (x) − f (x0 ) = tj.Funkcija f (x) = x2 je svuda diferencijabilna. +∞) i da Teorema 1. x − x0 to prelaskom na grani£nu vrijednost. 2 x toj ta£ki. √ 2 x x0 + x + x0 To zna£i da je funkcija f (x) = √ 1 je ( x) = √ . x0 + ∆x + x0 √ to je lim x0 + ∆x = √ x0 f (x0 ) = ∆x→0 ∆x lim ∆x 1 = √ . +∞) postoji f (x) = 2x.

za x = 4. treba razmatrati samo one grane obiju 4 krivih koje su iznad ose x. a = 2 + ∆xi lim = 2. ako se x mijenja od 4 do 4 + ∆x. 4 Sl. Obrnuta tvrdnja ne vrijedi. tj. ona ne mora imati izvod u toj ta£ki. kada je ∆x > 0 ili ∆ < 0. Funkcija y = x2 − 4 neprekidna je za svako x. Kako su te grani£ne vrijednosti razli£ite. −4 ≤ x ≤ 4. ona je i neprekidna u toj ta£ki. ako je funkcija diferencijabilna u ta£ki x0 . a 4 4 ∆y 1 ∆y = −2 − ∆x i lim = −2. i da je y = − 4 ako je − 4 ≥ 0. ∆x→0 ∆x 4 ∆x 4 x2 + 4 ako je 4 1 1 Ako je ∆x < 0. onda govorimo o beskona£nom izvodu funkcije y = f (x) Ako je ∆x u ta£ki x0 . 1 1 Ako je ∆x > 0. Primjer 3. ∆y → ∞ kada ∆x → 0. 4 4 ∆y 1 ∆y 1 ∆y = 2∆x + (∆x)2 . |x| ≥ 4. tj.Izvod funkcije 225 Dakle. ne moºemo govoriti o diferencijabilnosti funkcije u ta£ki x = 4 iako je funkcija neprekidna za x = 4. y = − 4 . odnosno 4 4 4 x ≥ 4 ili x ≤ −4 zato. f (4 + ∆x) = − (4 + ∆x)2 + 4 = −2∆x − (∆x)2 . f (4 + ∆x) = (4 + ∆x)2 − 4 = 2∆x + (∆x)2 . tj. Data funkcija nije diferencijabilna ni za x = −4. tj. tada je f (4) = 0. tada je f (4) = 0. ∆x→0 ∆x ∆x 4 ∆y . jer ako je funkcija y = f (x) neprekidna u nekoj ta£ki x0 . treba razlikovati dva slu£aja. 50 Ispitajmo da li ona ima izvod u ta£ki x = 4. Prvo konstatujemo da je y = − x2 x2 x2 ≤ 4 ili |x| ≤ 4. . ima dvije grani£ne vrijednosti: jednu zdesna +2 i tednu Dakle. ali nije diferencijabilna. vidimo da ∆x slijeva −2. x2 Zbog apsolutnih vrijednosti.

8. Prava t je grani£ni poloºaj sekante s kada se ta£ka B poklopi sa ta£kom A i nazivamo je tangentom graka funkcije y = f (x) u ta£ki A ili tangentom funkcije. Koecijent pravca tangente t jeste tg β i tg β = lim tg α = lim ∆x→0 ∆x→0 f (x0 + ∆x) − f (x0 ) = f (x0 ). kada ∆x → 0. onda kaºemo da funkcija y = f (x) u ta£ki x0 ima +∞ Ako ∆x izvod. Tada ∆x−→ 0. 51 Pretpostavimo da se ta£ka B kre¢e prema ta£ki A po krivoj y = f (x). .51). ²to zna£i da postoji kona£an limes. ∆y Ukoliko je −→ −∞. lim ∆x→0 ∆x ∆y Uo£i¢emo da je koli£nik jednak tangensu ugla α koji zaklapa sje£ica koja prolazi ∆x f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ta£kama A i B sa x-osom.226 Realne funkcije jedne realne promjenljive ∆y → +∞. f (X0 )) sa pozitivnim smjerom x-ose.2. prava s teºi pravoj t. ∆x Sl. Geometrijska interpretacija izvoda Posmatrajmo grak funkcije f (x) koja ima izvod u ta£ki x0 . kada ∆x → 0. f (x0 + ∆x) − f (x0 ) = f (x0 ). tg α = (sl. U ta£ki x0 u kojoj je f (x0 ) = +∞(−∞) funkcija nije diferencijabilna. a ugao α uglu β koji obrazuje prava koja prolazi ta£kom A(x0 . tj. onda je −∞ izvod f (x0 ) funkcije f (x) u tak£i ∆x x0 . izvod funkcije y = f (x) u ta£ki x0 jednak je koecijentu pravca tangente povu£ene na odgovaraju¢u krivu u ta£ki (x0 f (x0 )). ∆x Dakle.

tada jedna£ina tangente u ta£ki 1 M (x0 . ona se naziva Ako postoji grani£na vrijednost koli£nika ∆x desnim (lijevim) izvodom funkcije f (x) u ta£ki x0 . y = 2x. b) i x0 + ∆x ∈ (a. b) i neka je x0 ∈ (a. . f (x0 ) Primjer: Odrediti tangentu krive y = x2 u ta£ki M (2.3. 4) (sl. odnosno lim = f− (x0 ). Sl. 52 Jedna£ina traºene tangente glasi y − 4 = 2 · 2 (x − 2) . Geometrijski. ∆y kad ∆x−→ + 0 (∆x−→ − 0). a normale y − f (x0 ) = − (x − x0 ).Izvod funkcije 227 Ako je funkcija f (x) diferencijabilna u ta£ki x = x0 . Pi²emo: ∆y ∆y = f+ (x0 ). b). f (x0 )) glasi y − f (x0 ) = f (x0 )(x − x0 ).52) t : y − y0 = f (x0 ) (x − x0 ) . ovi izvodi su predstavljeni na slici 53. pa je f (x0 ) 1 n : y − 4 = − (x − 2) 4 1 9 y =− x+ 4 2 8. y = 4x − 4 a jedna£ina normale n : y − y0 = − 1 (x − x0 ) . ∆x→+0 ∆x ∆x→−0 ∆x lim Neka je f+ (x0 ) = f− (x0 ). Lijevi i desni izvod funkcije f (x) u ta£ki x0 Analogno pojmu lijeve i desne grani£ne vrijednosti i neprekidnosti funkcije slijeva i zdesna. Neka je funkcija f (x) denisana u intervalu (a. odnosno desni izvod funkcije y = f (x) po x u ta£ki x0 . moºemo denisati lijevi.

f _(b) i f (x0 ). kaºemo da funkcija f (x) nema izvod f (x0 ). Ako kaºemo da je funkcija f (x) diferencijabilna u [a. funkcija nije diferencijabilna u ta£ki x0 . 53 O£igledno. U ovom slu£aju. Posmatrajmo funkciju f (x) = |x| (sl.228 Realne funkcije jedne realne promjenljive Sl. Funkcija y = f (x) diferencijabilna je u ta£ki x0 ako i samo ako je f+ (x0 ) = f− (x0 ) = f (x0 ) . x→0 x−0 . tj. jer je lim f (x0 ) = 0. Postojanje i jednakost lijevog i desnog izvoda u ta£ki x0 je potreban i dovoljan uslov za diferencijabilnost funkcije. 54) Sl. lim f (x) − f (0) ne postoji. b] onda se misli da postoji izvod f+ (a). b]. Ispitati da li je funkcija y = |x| diferencijabilna. ∀x0 ∈ [a. Primjer 3. ²to se iskazuje teoremom: Teorema 1. funkcija f (x) neprekidna je u ta£ki x0 i lim ∆y ∆x→−0 ∆x = tg β 1 . Izvod ove funkcije u ta£ki x→0 0 ne postoji jer je f (x) − f (x0 ) |x| |x| (−x) |x| x = . pa je lim = lim = −1 i lim = lim = 1. x→−0 x x→−0 x x→+0 x x→+0 x x − x0 x Zna£i. 54 Ova funkcija je neprekidna u ta£ki x = 0. a lim ∆y ∆x→+0 ∆x = tg β 2 . gdje je f− (x0 ) = f+ (x0 ).

a u slu£aju da je n = 1 za svako x=0. nego za x = 100. = 0 i lim = 0. tj.4. Izvod konstantne funkcije jednak je nuli. koliko je srednja brzina kojom se kretao 12 pje²ak? Predstaviti njegov put kao funkciju vremena. nego za x = 5 3.1. . 56 a. Ova je tvrdnja o£igledna. a ako je izvod beskona£an. tj. tada je tangenta paralelna y -osi (sl. vrijednost x jednaka 5 ili 100? 10x brºe se mijenja za x = 100. onda je tangenta pararelna x-osi.55). (Ova formula je ta£na za svako x ukoliko je n > 1. +∞). izvod funkcije y = 2x2 + 5x + 6 u ta£ki x0 . 4. Odrediti. jer za svako x i ∆x je f (x + ∆x) = C i ∆y = f (x + ∆x) − ∆y ∆y f (x) = 0 tako da je za svako ∆x = 0. Pokazati da funkcija y = x + |x| nije diferencijalna u ta£ki x = 0. Za n = 1 i x = 0 izraz nxn−1 nema smisla). Izvod konstantne funkcije y = f (x) = C . oni su medusobno razli£iti. R: 76 m/ min 13 2. f (x0 ) = 0. 55 Sl. [R: (4x0 + 5)] 8. Osnovne teoreme 1. b) 10x brºe mijenja kada je po£etna R: log x se brºe mijenja za x = 5. ima i lijevi i desni izvod u ta£ki x = 0.4. Ako pje²ak prede put od 30km za 6 sati i 30 minuta. Izra£unavanje izvoda elementarnih funkcija 8. pa funkcija nije diferencijabilna u ta£ki x = 0. C -const. Sl. y = f (x) = 0. ∆x→0 ∆x ∆x 2. Ako je za funkciju y = f (x) izvod u ta£ki x0 jednak nuli. f+ (x0 ) = +∞ ili ako je f+ (x0 ) = −∞ i f _(x0 ) = +∞. na osnovu denicije. Ako f _(x0 ) = −∞. onda je ta£ka (x0 . da li se onda funkcija: a) log x.Izvod funkcije 229 Dakle. f (x0 )) povratna ta£ka grafa funkcije (sl. 56 Zadaci 1.b). Funkcija y = x” (n-prirodan broj) ima izvod y = nxn−1 . Ako se x primijeni za 10. funkcija je neprekidna u intervalu (−∞.

Neka su funkcije f (x) i g(x) diferencijabilne u ta£ki x. onda je i funkcija cf (x) diferencijabilna u ta£ki x i vaºi (cf (x)) = cf (x). Na osnovu pravila za izvod stepene funkcije i navedene teoreme je y = (5x2 ) = 5 · 2x = 10x. 3. proizvoda i koli£nika funkcija. Na¢i izvod funkcije y = 5x2 . Na osnovu denicije izvoda: y = lim ∆x→0 f (x + ∆x) − f (x) cf (x + ∆x) − cf (x) = c lim = cf (x). a f (x) je diferencijabilna u nekoj ta£ki x. ako je g(x) = 0. = ∆x→0 ∆x lim nxn−1 + n xn−2 ∆x + .. Prema deniciji izvoda funkcije f (x) je: (x + ∆x)n − xn = ∆x→0 ∆x xn + n xn−1 ∆x + n xn−2 (∆x)2 + . b) (f (x) · g(x)) = f (x) · g(x) + f (x)g (x). Izvod zbira. ∆x→0 ∆x ∆x Primjer 1. Tada su i funkcije f (x) ± g(x).230 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dokaz.. 4.. Dokaz.. Teorema 4. 2 f (x) = yx = lim ∆x→0 Ova formula vaºi za sve realne brojeve α ²to ¢emo kasnije pokazati. Izvod proizvoda konstante i funkcije Ako je y = cf (x). Dokaz ove teoreme se zasniva na svojstvima grani£nih vrijednosti i neprekidnosti funkcija f (x) i g(x): . diferencijabilne u ta£ki g(x) f (x) g(x) = f (x) · g(x) − g (x) · f (x) . + (∆x)n − xn 1 2 lim = .. + (∆x)n−1 = nxn−1 . c) f (x) . pri £emu je c konstanta.. [g(x)]2 Dokaz. f (x) · g(x) i x i vaºi: a) (f (x) ± g(x)) = f (x) ± g (x).

b) (f (x) + g(x)) = lim f (x + ∆x)g(x + ∆x) − f (x) g (x) = ∆x→0 ∆x f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g (x) lim · g(x + ∆x) + f (x) = ∆x→0 ∆x ∆x f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g (x) lim · lim g(x + ∆x) + f (x) · lim = ∆x→0 ∆x→0 ∆x→0 ∆x ∆x = f (x)g(x) + f (x)g (x). [g(x)]2 Primjer 2. (f (x) · g(x)) = lim Ovdje smo koristili £injenicu da je funkcija neprekidna u ta£ki u kojoj ima izvod lim g(x + ∆x) = g(x). = (x + 1)2 (x + 1)2 . x+1 Na osnovu pravila za izvod koli£nika funkcija je: y = x2 + 3x + 1 (x + 1) (x2 + 3x + 1) − (x2 + 3x + 1) (x + 1) = = x+1 (x + 1)2 (x + 1) (2x + 3) − (x2 + 3x + 1) · 1 x2 + 2x + 2 . ∆x→0 c) f (x) 1 f (x + ∆x) f (x) = lim − = ∆x→0 ∆x g(x + ∆x) g(x) g(x) 1 g(x)f (x + ∆x) − f (x)g(x + ∆x) · = lim ∆x→0 g(x)g(x + ∆x) ∆x 1 f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g (x) = 2 lim g(x) − f (x) = ∆x→0 g (x) ∆x ∆x f (x)g(x) − f (x)g (x) = .Izvod funkcije 231 a) (f (x + ∆x) + g(x + ∆x)) − (f (x) + g(x)) = ∆x→0 ∆x f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g(x) lim + = ∆x→0 ∆x ∆x f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g(x) lim + lim = f (x) + g (x) ∆x→0 ∆x→0 ∆x ∆x Analogno dokazujemo da je (f (x) − g(x)) − f (x) − g (x). Na¢i izvod funkcije y = x2 + 3x + 1 .

Koriste¢i se inverznom funkcijom odrediti izvod funkcije y = x+2 .4. lim ∆x = 0. ∆y lim ∆x ∆y→0 (1) Iz neprekidnosti funkcije y = f (x) slijedi neprekidnost inverzne funkcije. Odrediti izvod funkcije y = x. ∆x→0 ∆x ∆y→0 ∆x lim ϕ (y) = 1 . tj. Neka je funkcija y = f (x) neprekidna i strogo monotona na intervalu [a. b). lzvod inverzne funkcije Teorema 1.2. iz ∆y = 0 slijedi ∆x = 0. f (x) (2) Iz (1) i (2) dobijamo da je: Primjer 1. gdje je y = f (x). a funkcija y = f (u) je denisana u intervalu koji sadrºi ϕ(x) i ima izvod u ta£ki u. tada sloºena funkcija y = f ((ϕ(x)) ima izvod u ta£ki x i tada je yx = yu · ux . pa je: ϕ (y) = lim ∆x ∆y→0 ∆y = ∆y→0 1 . f (x) Dokaz. ϕ (y) = 2 . pa je f (x) = 2 ϕ (y) 2y x+1 (y 2 − 1) (x + 2) 8.232 Realne funkcije jedne realne promjenljive 8. Ozna£imo sa ∆y prira²taj promjenljive y . f (x) = √ Inverzna funkcija funkcije y jeste x = ϕ(y) = y 2 . Izvod sloºene funkcije Teorema 1. a sa ∆x odgovaraju¢i prira²taj promjenljive x. Ako funkcija u = ϕ(x) ima izvod u ta£ki x. pa je ϕ (y) = 2y . Neka je data sloºena funkcija y = f (ϕ(x)) (u = ϕ(x)). Tada postoji inverzna funkcija x = ϕ(y) funkcije 1 f (x) koja ima izvod u odgovaraju¢oj ta£ki y .3. x+1 x+2 1 − 2y 2 Kvadriranjem date funkcije dobijamo da je y 2 = . pri £emu je ϕ (y) = . Prema teoremi o inverznoj funkciji. ϕ (y) 2y 2 x Primjer 2. x+1 y −1 Prema teoremi o izvodu koli£nika je: 2 1 (y 2 − 1) 1 2y x+2 1 = =2· . odakle je x = ϕ(y) = 2 . pa vrijedi: ∆y ∆y = lim = f (x). .4. a 1 1 1 = = √ . b] i neka ima izvod f (x) = 0 u nekoj ta£ki x ∈ (a.

. Uzmimo da je u(x) = x2 − 2x.. Za α = . ∆u odgovaraju¢i prira²taj funkcije u.. imamo: yx = 1 1 = r−1 (y = 0 i x = 0). (xn )2 1 1 2. Izvod stepene funkcije Izvod funkcije y = xα (a . r cio broj. ∆x→0 ∆x ∆u→0 ∆x→0 ∆u ∆x dy = f (u) · u (x) ili yx = yu · ux ili yx = f (ϕ(x)) · ϕ (x). y = x r . dx Ovdje smo sa yu ozna£ili izvod funkcije y po u. un−1 = un−1 (un ). Kako je ( u) = 1 √ . a ∆y odgovaraju¢i prira²taj funkcije y . a∆u = ϕ(x + ∆x) − ϕ(x). tada je √ y(x) = u(x). y = x−n = n (x = 0).realan broj) je y = αxα−1 . Njen izvod je xy = ry r−1 . x = 0 Ta£nost ove formule je dokazana za n > 1. Ako je y = y(u1 ) u1 = u1 (u2 ).. ∆x ∆u ∆x ∆u ∆x Prema pretpostavci. x Na osnovu pravila za odredivanje izvoda koli£nika funkcije slijedi da je: x · 0 − nxn−1 y = = −nx−n−1 = αxα−1 . Ovu teoremu moºemo uop²titi za kona£an broj funkcija.Izvod funkcije 233 Dokaz . Neka je ∆x prira²taj nezavisno promjenljive x.4. . un = un (x). na osnovu teoreme o izvodu sloºene funkcije. po x. 2 u √ to je. Primjer 1. funkcije y = f (u) i u = ϕ(x) su diferencijabilne pa je: y = lim tj. Na¢i izvod funkcije y = x2 − 2x. Na osnovu teoreme o izvodu inverzne funkcije. √ 1 2x − 2 x−1 y (x) = ( u) · u (x) = √ · u (x) = √ =√ .. ∆y f (u + ∆u) − f (u) ϕ(x + ∆x) − ϕ(x) = lim · lim . xy ry n . pa je: ∆y ∆y ∆u f (u + ∆u) − f (u) ϕ(x + ∆x) − ϕ(x) = · = · . a sa ux izvod funkcije u. r r Inverzna funkcija ove funkcije je y = x.prirodan broj. tada je y (x) = y (u1 ) · u1 (u2 ) · u2 (u3 ). Tada je ∆y = f (u + ∆u) − f (u). Za α = −n cijeli negativni broj. n . Posmatrajmo druge slu£ajeve: 1 1. un−1 (un ) · un (x). 2 u 2 x2 − 2x x2 − 2x 8.4.

x Ako je y = [f (x)]α (α = 0). [f (x)α ] = α[f (x)]α−1 · f (x). za x = 0.234 Realne funkcije jedne realne promjenljive Kako je y r−1 = x r 1 r−1 = x1− r = x−( r −1) . u = x q . gdje je x > 0 i 0 < a = 1.5. y = x q . Uzmimo da je u = f (x). x Neka je y = loga x. onda je yx = α[f (x)]α−1 · f (x). pa je y = uα . to je 1 1 1 1 yx = x r −1 = αxα−1 . √ Primjer 1. Na osnovu teoreme o izvodu sloºene funkcije. Po²to je yx = yu · ux . Za α iracionalan broj y = xα . imamo: 1 1 1 p p−1 p p yx = yu − ux = pup−1 · x q −1 = x q · x q −1 = x q −1 = αxα−1 . Ovu funkciju moºemo smatrati sloºenom funkcijom funkcija y = eu . Za α = p p racionalan broj. to je yx = αuα−1 · f (x). pa je α yx = yu · ux = eu · = αxα−1 (x = 0). 2 x3 + 1 2 x3 + 1 8. r 3. tj. q Ovu funkciju moºemo smatrati sloºenom funkcijom od funkcija y = up . Tada je y = .u = α ln x. gdje je funkcija f (x) diferencijabilna.4. Na¢i izvod funkcije y = x3 + 1. Izvod logaritamske funkcije 1 loga e. x 1 Ovdje smo uzeli da je izvod funkcija (ex ) = ex i (ln x) = ²to ¢emo kasnije dokazati. q q q 1 4. 1 3 Ovu funkciju moºemo napisati u obliku y = (x + 1) 2 pa je: 1 y = √ · x3 + 1 2 x3 + 1 1 3 x2 = √ · 3x2 = √ .

x = 0 . u u f (x) f (x) yx = .6. 8. 0 < a = 1. tada. y ln a Na osnovu teoreme o izvodu inverzne funkcije. x Ako je y = ln f (x). x 1 1 1 Kako je loga e = . x = 0. x < 0.Izvod funkcije 235 Ako vrijednosti x dodamo prira²taj ∆x. pa je yx = · f (x) . f (x) f (x) Izvod funkcije ln f (x) naziva se logaritamskim izvodom funkcije f (x). kada imamo funkciju y = ln x.4. to je (loga x) = . jer je ln e = 1. ili [ln f (x)] = . je: 1 1 yu = . na osnovu pravila za izvod sloºene funkcije. lzvod eksponencijalne funkcije Neka je y = ax . ux = f (x) . a njen izvod je: 1 xy = . tada je (ln x) = za x 1 x > 0 i (ln(−x)) = za x < 0. pa moºemo pisati da je x 1 (ln |x|) = . y = ln u. Naime. Tada je yx = (ax ) = ax ln a. x > 0 i (loga (−x)) = . 1 yx = = y ln a = ax ln a. x ln a 1 Ako je osnova logaritma a = e. xy Funkcija y = ex ima izvod yx = ex . tj. x ∆x x x x ∆x Uzmimo da je = h. ln a x ln a x ln a 1 Uop²te. tj. inverzna funkcija funkcije y = ax jeste funkcija x = loga y . ∆x→0 ∆x→0 ∆x h→0 x x 1 (loga x) = loga e. Tada h → 0 kada ∆x → 0 pa je x 1 ∆x x 1 ∆y lim (1 + ) ∆x = lim (1 + h) h = e i lim = loga e. tada je ∆y = loga (x + ∆x) − loga x i ∆y loga (x + ∆x) − loga x 1 ∆x = = loga (1 + )= ∆x ∆x ∆x x 1 x ∆x 1 ∆x x loga (1 + ) = loga (1 + ) ∆x . moºemo pisati (loga |x|) = . 0 < a = 1. gdje funkcija f (x) ima izvod po x i f (x) > 0 i ako uzmemo da je f (x) = u. .

Izvod trigonometrijskih funkcija sin ∆x ∆y sin(x + ∆x) − sin x ∆x = = ∆x2 · cos(x + ).. (ctg x) = − sin12 x . cos2 f (x) f (x) sin2 f (x) Primjenom pravila za diferenciranje koli£nika funkcija. 8. a ∆x ∆x 2 2 sin ∆x ∆y ∆x = lim ∆x2 · lim cos(x + ). . a funkcija f (x) ima izvod po x. tj.236 Realne funkcije jedne realne promjenljive Ako je y = af (x) .).(sin x) = cos x.. onda je ef (x) = ef (x) · f (x). Odrediti izvod funkcije y = sin(2x3 − 4x2 + 1). a lim sin x = 1. Tada je sin(x + ∆x) sin x − = cos(x + ∆x) cos x sin ∆x sin(x + ∆x) cos x − sin x cos(x + ∆x) = i = cos x · cos(x + ∆x) cos x · cos(x + ∆x) ∆y sin ∆x 1 1 lim = lim · lim = . Ako je y = ef (x) . tada je (cos x) = − sin x i [cos f (x)] = −f (x) · sin f (x). ±2. ±1. Kako je funkcija cos x neprekidna. ±1. Na osnovu date formule je y = (6x2 − 8x) cos(2x3 − 4x2 + 1). moºemo jednostavno odrediti izvod funkcija tg x i ctg x. Neka je y = tg x. tj. Ako uzmemo da je f (x) = u i y = sin u.4. dobijamo da je x ∆y = cos x. . onda je. yx = yu · ux = cos u · ux = cos u · f (x) pa je [sin f (x)] = f (x) cos f (x). Onda je ∆y = sin(x + ∆x) − sin x. gdje je f (x) funkcija koja ima izvod po x.. ±2. na osnovu teoreme o izvodu sloºene funkcije. 2x cos 2 ∆y = tg(x + ∆x) − tg x = Ako je y = tgf (x). lim Primjer 1. Analogno ako je y = cos x.) i [ctg f (x)] = − . pa je.7. gdje funkcija f (x) ima izvod po x. ∆x→0 ∆x Neka je y = sin f (x).. ∆x→0 ∆x ∆x→0 ∆x ∆x→0 cos x · cos(x + ∆x) cos2 x 1 2k + 1 (tg(x)) = . tada je af (x) = f (x)af (x) ln a. tada je [tgf (x)] = Analogno dokazujemo da je: f (x) . x = kπ (k = 0.x = π(k = 0. ∆x→0 ∆x ∆x→0 ∆x→0 2 2 lim Neka je y = sinx.

1 − x2 1 (−1 < x < 1). +∞) i inverzna je π π funkcija funkcije x = tg y . 2 2 Prema teoremi o izvodu inverzne funkcije je: yx = (arc sin x) = tj. a funkcija f (x) ima izvod po x. 1 − f 2 (x) 1 (arc ctg x) = − (−∞ < x < +∞) i 1 + x2 f (x) [arc ctg f (x)] = − . 1). 1 + x2 Ako je y = arc tg f (x) i funkcija f (x) ima izvod po x. π . onda je [arc tg f (x)] = Analogno dokazujemo da je: f (x) . 1 + f 2 (x) 1 (−1 < x < +1) i 1 − x2 f (x) [arc cos f (x)] = − . 1 1 = = xy cos y 1 1 − sin2 y =√ 1 . 1 + f 2 (x) (arc cos x) = − √ . onda je: (arc sin x) = √ y = [arc sin f (x)] = f (x) 1 − f 2 (x) . . 1 − x2 Pred korijenom uzimamo pozitivan znak. Ona je inverzna funkciji x = sin y π π − <y< . jer je cos y > 0 u intervalu − π . U ovom intervalu je xy = cos y = 0. 1 1 1 = cos2 y = = (−∞ < x < +∞).4. 2 2 Ako je y = arc sin f (x). Neka je y = arc tg x. to je: 2y cos 2 2 yx = tj. 2 xy 1 + tg y 1 + x2 (arc tg x) = 1 (−∞ < x < +∞).Izvod funkcije 237 8.8. − < y < 2 2 1 π π Po²to je xy = = 0 u intervalu − . Ova funkcija je denisana u intervalu (−∞. Izvod inverznih trigonometrijskih funkcija Posmatrajmo funkciju y = arc sin x u intervalu (−1.

f (x) > 0 i neka funkcije f (x) i g(x) imaju izvod po x. Odrediti izvod funkcije y = (sin x)cos x (0 < x < π). Na svaku od ovih funkcija primijenimo pravilo diferenciranja eksponencijalno-stepene funkcije pa ¢emo dobiti da je za funkciju y = xv = ey ln x . Izvod eksponencijalno-stepene funkcije Neka je y = [f (x)]g(x) . dobijamo da je y eg(x) ln f (x) = eg(x) ln f (x) [g (x) ln f (x)] f (x) = eg(x) ln f (x) g (x) ln f (x) + g (x) f (x) f (x) = [f (x)]g(x) g (x) ln f (x) + g (x) .238 Realne funkcije jedne realne promjenljive 8. Datu funkciju napi²imo u obliku y = ecos x ln sin x . x x x x x pa je y = xx = xx xx (ln x + 1) ln x + x = xx xx−1 [x (ln x + 1) · ln x + 1] x x+x−1 = xx [x (ln x + 1) · ln x + 1] . Diferenciranjem eg(x)In(f (x)) kao sloºene funkcije od x. 3. f (x) = f (x) .4. [f (x)]g(x) = [f (x)]g(x) g (x) ln f (x) + g (x) Primjeri: 1. pa je y = (sin x)cos x (cos x) ln sin x + cos x · x (sin x) sin x = (sin x)cos x cos2 x sin x − sin x ln sin x . y = v xv v ln x + v (ln x) = xv v ln x + a za funkciju v = xx = ex ln x . Izra£unati izvod funkcije f (x) = √ 3 x arccos x + 2 log2 x + ex x2 + √ f (x) = ( 3 x arccos x) + 2 (log2 x) + (ex ) x2 −ex (x2 ) x4 x = − √1−x2 + √ 3 arccos x √ 3 3 x2 ex . x ∈ (0.9. Data funkcija ne pripada sloºenim elementarnim funkcijama. pa ne moºemo primijeniti pravilo za odredivanje izvoda sloºene funkcije. x > 0. 2. v = xx (ln x+1). x2 √ √ 2 = ( 3 x) arccos x + 3 x (arccos x) + x ln 2 + + 2 x ln 2 (x−2)ex . 1) . Datu funkciju moºemo napisati u obliku eksponencijalne funkcije koja ima izvod pod pretpostavljenim uslovima: y = [f (x)]g(x) = eln[f (x)] g(x) = eg(x) ln f (x) . Odrediti izvod funkcije y = xx . f (x) tj. Datu funkciju moºemo napisati u obliku: y = xv gdje je v = xx . x3 .

y = xsin x . y = sin x + ln x cos x x 1 . x = (2n + 1) π. 2 2 Zadaci Odrediti izvode funkcija: 1. y = √ x √ . y ( 2) = − 2 . 2(1+x2 )−4x2 2(1−x2 ) Odredimo izvod funkcije: y (x) = (1+x2 )2 = (1+x2 )2 . prvo ¢emo uprostiti izraz kojim je zadata funkcija: y= pa je 1 x 1 1 ln ex − ln (1 + cos x) = − ln (1 + cos x) . dobijamo √ √ √ da je y − 2 3 2 = 9 x − 2 .n ∈ N. tj. 4. Prema deniciji eksponencijalno-stepene funkcije je y = ex ln(2+cos x) . 1 + x2 R: √ √ 1−x √ 2 2(1+ x) arctg x (1+x2 ) 2 3 R: R : xsin x 1 + x 3.Izvod funkcije x 239 e 4. Izra£unati izvod funkcije y = (2 + cos x)x . y = − 2 x + 8 3 2 jedna£ina traºene tangente. x ∈ R. Daljim upro²¢avanjem dobijamo jedna£inu y = 9 x − 236 2 . 9 √ Uvr²tavanjem u jedna£inu tangente y − y0 = f (x0 )(x − x0 ). y = 2. 2x 6. 3 3 3 3 1 + tg x 1 1 (cos x) 1 1 sin x 2 − · = + · = . Izra£unati izvod funkcije y = ln 1+cos x . Izra£unajmo vrijednost funkcije i √ √ √ √ izvodne funkcije u ta£ki x = 2: y( 2) = 2 3 2 . x ∈ R. Napisati jedna£inu tangente i normale povu£ene na grak funkcije y = u ta£ki 1 + x2 √ S apscisom x = 2. pa diferenciranjem dobijamo da je: sin x y = ex ln(2+cos x) [x ln (2 + cos x)] = (2 + cos x)x ln (2 + cos x) − x 2+cos x . 9 1 Uvr²tavanjem poznatih vrijednosti u jedna£inu normale y − y0 = − f (x0 ) (x − x0 ). dobijamo da je y − 2 3 2 = √ √ 2 − 9 x − 2 . 3 3 1 + cos x 3 3 1 + cos x 3 y = 5. x2 R: 1√ 1 + x2 x √ 1 + x2 − ln 1+ . 1+ x 1− 1 + x arctg x √ . Radi lak²eg ra£unanja izvoda.

diferencijal funkcije y = f (x) jeste proizvod izvoda f (x) funkcije i prira²taja ∆x argumenta funkcije. Pojam diferencijala funkcije Neka je data funkcija y = f (x) koja ima izvod y = f (x) u nekoj ta£ki x ∈ (a. a ε(0) = 0. Tada je: ∆x−→0 lim ε (x) ∆x = ∆y ∆x−→0 lim ε (x) · 1 ∆y ∆x =0· 1 = 0. Prema tome. f (x) ∆x−→0 lim f (x)∆x 1 f (x) = f (x) lim ∆y = = 1. Iz relacije (1) slijedi da je: (1) ∆y = f (x)∆x + ε (x) ∆x. ∆x−→0 ∆y f (x) ∆x Odavde se vidi da je drugi sabirak beskona£no mala veli£ina vi²eg reda po uporedenju s beskona£no malom veli£inom ∆y . Tada je ∆y = f (x). ako je ∆x beskona£no mala. b) . (2) To zna£i da prira²taj diferencijabilne funkcije f (x) moºemo napisati kao zbir dvaju sabiraka: f (x)∆x i ε (x) ∆x.9. uz uslov da je f (x) = 0. O£igledno. Diferencijal funkcije 9. Uporedimo ih s veli£inom ∆y . lim ∆x−→0 ∆x ∆y Kako je razlika izmedu i f (x) beskona£no mala kada ∆x −→ 0. ∆x gdje ε (x) −→ 0 kada ∆x −→ 0. Sabirak f (x)∆x je takozvani glavni dio prira²taja funkcije i naziva se diferencijalom funkcije y = f (x) u datoj ta£ki x ∈ (a. moºemo pisati da je ∆x ∆y − f (x) = ε (x) . a prvi sabirak je ekvivalentan sa ∆y . to ¢e oba sabirka biti beskona£no male veli£ine. 240 .1. b) . Diferencijal funkcije y = f (x) obiljeºavamo sa dy (de ipsilon) ili df (x) pa je dy = f (x)∆x.

57). odakle je dy df (x) = y = f (x) ili = f (x). Geometrijsko zna£enje diferencijala Neka funkcija f (x) ima kona£an izvod u ta£ki x0 . Radi jednostavnosti u pisanju diferencijala uzima se da je ∆x = dx. ta£ki A(x0 . 57 Ako se argument funkcije promijeni od x0 do x0 + ∆x. tj. Ako je ∆x = constanta. Dakle. f (x0 )) sa koecijentom pravca f (x) = ∆x Na osnovu denicije je dy = f (x0 )∆x. Dakle. On je jednak izvodu funkcije pa se za dx obiljeºavanje izvoda upotrebljava i oznaka: dy ∆y = lim dx ∆x−→0 ∆x Otuda. pa je dy = BD (sl. diferencijal funkcije geometrijski predstavlja prira²taj . izvod funkcije nazivamo diferencijalnim koli£nikom.2. tada je diferencijal funkcija argumenata x. 9. £esto. (3) dx dx dy Koli£nik nazivamo diferencijalnim koli£nikom. onda je dy = dx = 1 · ∆x. u op²tem slu£aju diferencijal predstavlja funkciju sa argumentima x i ∆x. Sl.Diferencijal funkcije 241 Diferencijal funkciji y = f (x) u datoj ta£ki x je neka funkcija prira²taja ∆x. pa je dy = f (x)dx. Zna£i. diferencijal nezavisno promjenljive jednak je njenom prira²taju. Tada ¢e kriva y = f (x) imati tangentu u DB = tgβ. Ako je funkcija y = f (x) = x. a x promjenljiva. onda prira²taj vrijednosti funkcije ∆y = f (x0 + ∆x) − f (x0 ) = BC predstavlja promjenu ordinate f (x0 ) do ta£ke na graku funkcije a diferencijal funkcije dy = f (x)dx predstavlja promjenu iste ordinate do ta£ke na odgovaraju¢oj tangenti. Diferencijal dy moºemo napisati u obliku dy = y dx. dx = ∆x.

58 Zato se u praksi. 4. dy = (3 · 22 + 2) · 0. 1 i ∆x = 0. 0061. Drugim rije£ima. koju £inimo ako umjesto prira²taja funkcije uzmemo diferencijal funkcije predstavljena je odsje£kom DC .461 = 0. Odrediti diferencijal i prira²taj funkcije y = x3 + 2x u ta£ki x =2 za ∆x = = 0. ve¢i (sl. Njihova razlika DC je vrlo mala u odnosu na dx. ve¢ i ∆y − dy relativna koju moºemo u£initi dovoljno malom za manje vrijednosti ∆x. ako je ∆y prira²taj ordinate na krivoj. 57). za male vrijednosti dx.061 1. a relativna ∆y−dy ∆y Primjer 1. dy = (3x2 + 2)∆x. 1 + 3 · 2 · 0. Gre²ka ∆y − dy . Apsolutna gre²ka je |∆y − dy| = 0. Gre²ka moºe biti ne samo apsolutna |∆y − dy|. ako je dovoljno imati pribliºne vrijednosti. Diferencijal dy se. ∆x = 0. razlikuje od ∆y . ∆y 0. Moºe biti manji (sl. 042 ili 4. onda je dy prira²taj ordinate tangente na krivoj u odgovaraju¢oj ta£ki. 1 = 1. jer vrijedi: ∆x−→0 lim ∆y − dy = lim ε (∆x) = 0. Na¢i apsolutnu i relativnu gre²ku koje se £ine pri primjeni prira²taja diferencijalom funkcije. Odredimo prira²taj i diferencijal date funkcije: ∆y = [(x + ∆x)3 + 2(x + ∆x)] − (x3 + 2x) = = 3x2 ∆x + 3x(∆x)2 + (∆x)3 + 2∆x. 12 + 0. 2%. ∆x−→0 ∆x Sl. prira²taj funkcije ∆y moºe aproksimirati diferencijalnom dy ukoliko je dx malo. u op²tem slu£aju. 1 = 1. 1 imamo: ∆y = 3 · 22 · 0. 01. 58) i jednak prira²taju funkcije y (slu£aj linearne funkcije). 13 + 2 · 0.242 Realne funkcije jedne realne promjenljive koji ordinata tangente (t) dobija kada apscisa dodirne ta£ke dobija prira²taj ∆x. Za x = 2. 461. .

Tada je yx = u (x) ± v (x). 02) . 98 ako je x0 = 4. a ∆x = 0. 2 4 3. Apsolutna gre²ka iznosi |∆y − dy| = 0. poslije mnoºenja sa dx. 43%.Diferencijal funkcije 243 U slu£aju da je x = 2. Kako je odakle je √ f (x0 + ∆x) ≈ f (x0 ) + dy(x0 ). gdje je c konstanta. 3. a relativna ∆y−dy = 0. Tada je: yx = kf (x) . Pravila za izra£unavanje diferencijala Pravila za izra£unavanje diferencijala mogu se izvesti iz pravila za izra£unavanje izvoda. Diferencijal funkcije dobijamo tako ²to pomo¢u odredenog pravila prvo nademo izvod funkcije pa se taj izvod pomnoºi sa dx. f (x)dx = df (x). 000601. 98 ≈ 1. obrazova¢emo diferencijalni koli£nik. d . 995. Neka su u(x) i v(x) = 0 diferencijabilne funkcije i neka je y = u(x) . Neka je y = kf (x). d(uv) = udv + vdu. 0043 ili 0.000601 = 0. jerjeyx dx = dy. 98 ≈ 4 + √ · (−0. ∆y 0. Poslije mnoºenja (2) sa dx dobijamo da je: (2) dy = kf (x)dx = kdf (x). Ra£unanje diferencijala nazivamo (isto kao i ra£unanje izvoda) diferenciranjem. √ 1 3.140601 √ Primjer 2. Odrediti pribliºnu vrijednost funkcije y = x u ta£ki x = 3. 140601. 5. Tada je v(x) vdu − udv u = .3. onda ¢emo izvod te funkcije odrediti tako ²to ¢emo dy podijeliti sa dx. Neka su u(x) i v(x) diferencijabilne funkcije i neka je y = u(x)v(x). 2. 01 imamo ∆y = 0. dy = 0. analogno prethodnim slu£ajevima. Tada je. v v2 Ako znamo diferencijal funkcije. 14. 1. gdje je f (x) diferencijabilna funkcija a k konstanta. 9. odakle je. Tada je: yx = f (x) = c = 0 Mnoºe¢i (l) sa dx dobijamo da je: (1) dy = c dx = 0. Neka su u(x) i v(x) diferencijabilne funkcije i neka je y = u(x) ± v(x). 4. Neka je y = f (x) = c. tj. dy = du(x) + dv(x).

d(xα ) = αx α− 1 dx. 7. f (x) g(x) = f (x)g(x) − g (x)f (x) . c = const. d (arccos x) = − √ . d (arcsin x) = √ . [f (x) · g(x)] = f (x)g(x) + f (x) · g (x). c = const i d(c) = 0. (sin x) = cos x. 8. [g (x)]2 . d (ctg x) = − sin x sin2 x 1 dx .4. (c) = 0. (cos x) = − sin x. 2 . α realan broj. d (arcctg x) = − 2 1+x 1 + x2 14. (arctg x) = 1 dx . 1 dx . 3. (arcsin x) = √ 12. (arcctg x) = − Op²ta pravila diferenciranja 1. 2. (ax ) = ax ln a. [cf (x)] = cf (x) 2. d(ax ) = ax ln adx. d(sin x) = cos xdx. d (arctg x) = . 2 1−x 1 − x2 1 dx . d(ln x) = . d (tg x) = . (arccos x) = − √ 13. 2x cos cos2 x dx 1 . 4. d(ex ) = ex dx. 2 1+x 1 + x2 1 dx . x x 5. (xα ) = αx 3. 9. [f (x) ± g(x)] = f (x) ± g (x). (ln x) = α− 1 (α realan broj). (loga x) = 4. 6. (ex ) = ex . x ln a x ln a 1 dx . d(cos x) = − sin xdx. 2 1−x 1 − x2 10.244 Realne funkcije jedne realne promjenljive 9. Tablica izvoda i diferencijala elementarnih funkcija 1. (tg x) = 1 dx . (ctg x) = − 11. d(loga x) = .

S ⊂ Df i ako je f (n−1) diferencijabilna funkcija u svim ta£kama nekog skupa T ⊂ S . U nekim specijalnim slu£ajevima takva formula postoji. ako funkcija f : Df −→ R ima izvod reda n − 1. n ∈ N. Moºe se desiti da je i funkcija f (x) diferencijabilna u ta£ki x ∈ D (f ) ili nekom intervalu (a. (0 < a = 1) izra£unavamo prema formuli (n) f(x) = ax (ln a)n . x ∈ T. Ako funkcija f (x) ima n-ti izvod na T .5. (sin x)(n) = sin x + n . Izvod drugog izvoda nazivamo izvodom tre¢eg reda ili tre¢im izvodom. n-ti izvod. gdje je y ili f (x) ili f(x) = f(x) (n) (n−1) . (cos x)(n) = cos x + n . na primjer: 1. f(x) : T −→ R. 2 2. Uop²te. 2 2 3. n ∈ N. Izvod vi²eg reda funkcije f (x) Kada smo denisali prvi izvod funkcije f (x) konstatovali smo da f (x) i f (x) ne moraju imati istu oblast denisanosti. Prema ranije navedenim pravilima ra£unamo izvode vi²eg reda. Ne postoji op²ta formula (n) prema kojoj bismo mogli izra£unati f(x) a da uzastopno ne izra£unamo sve prethodne izvode. itd. b) sadrºanom u D (f ). ako postoji grani£na vrijednost: f (x + ∆x) − f (x) lim . Izvod drugog reda obi£no obiljeºavamo simboli£no: d2 y . ∆x−→0 ∆x tu grani£nu vrijednost nazivamo drugim izvodom ili izvodom drugog reda funkcije y = f (x).1. 2 2 π Za n = 10 je (sin x)(10) = sin x + 10 = − sin x. n-ti izvod funkcije f (x) = cos x moºemo izra£unati na osnovu formule π π (n) f(x) = cos x + n . Izvodi i diferencijali vi²eg reda funkcije jedne promjenljive 9. f (n−1) (x) : S −→ R. n ∈ N. Tada. Za funkciju f (x) = ex je f(x) = ex za svako n ∈ N. ’to zna£i da izvodna funkcija f (x) moºe imati izvodnu funkciju (y ) . onda kaºemo da je funkcija f (x) n puta diferencijabilna na T . funkcije f (x) = sin x moºemo izra£unati na osnovu formule π π (n) f(x) = sin x + n . n-ti izvod.5. dx2 Izvod prvog izvoda neke funkcije nazivamo izvodom drugog reda ili drugim izvodom. tj. tada funkcija f (x) ima (n) izvod reda n. n ∈ N. (n) .Diferencijal funkcije 245 9.tj. 4. funkcije f (x) = ax .

Njen diferencijal je dy = f (x)dx. y = 3 = (−1)2 3 . Navedenim postupkom. x > 0. x ∈ S izra£unavamo na osnovu n n (n−i) (i) (n) formule f(x) = u v . i=0 i Ovo je poznata Lajbnicova formula za izra£unavanje izvoda vi²eg reda proizvoda dviju funkcija. tj. d2 y Dakle. d(dx) = 0 pa je f (x)d(dx) = f (x)d2 x = 0. dx3 = (dx)3 .. od d(x2 ) = 2xdx.. Funkcija f (x)dx diferencijabilna je u ta£ki x pa ima diferencijal. gdje su funkcije u(x) i v(x) n-puta diferencijabilne na posmatranom skupu S .. . za promjenljivu x. d(xn ) diferencijal od stepene promjenljive x.5.. dx2 Pri tome treba razlikovati dx2 = (dx)2 = dx · dx. . x x x x x 1·2·3 (n − 1)! 1·2·3 = (−1)3 .2. jer je: xn y y (4) 1 1 1 1·2 1·2 . y (n) = (−1)n−1 . Kako je x nezavisno promjenljiva.. Diferencijal vi²eg reda funkcije f (x) Neka funkcija f (x) ima izvod drugog reda u ta£ki x. izra£unavamo na osnovu formule (n − 1)! (n) f(x) = (−1)n−1 . Diferencijal diferencijala drugog reda nazivamo diferencijalom tre¢eg reda i ozna£avamo d3 y itd. 9. diferencijal diferencijala (n − 1) reda funkcije f (x) naziva se diferencijal n-tog reda ako je funkcija f (x) n puta diferencijabilna u ta£ki x i ozna£ava se sa dn y . . dx3 . n-ti izvod funkcije y = ln x..246 Realne funkcije jedne realne promjenljive 5. to dx ne zavisi od x. dn f (x) dn y = = f (n) (x) dxn dxn U jednakosti (2) n-ti izvod nazivamo diferencijalnim koli£nikom n-tog reda. d2 y = [df (x)] dx = [f (x)dx]dx = f (x)dx2 .. dobijamo da je: dn y = dn f (x) = f (n) (x)dxn . (1) (2) .. onda n-ti izvod funkcije f (x). dxn stepen diferencijala. Uop²te. . Ako funkcija f (x) = u(x)v(x). y = − 2 = (−1)1 2 . Prema ovoj deniciji je d2 y = d2 f (x) = d(dy) = d [df (x)] = d[f (x)dx] = [df (x)]dx + f (x)d(dx).. dxn od d (xn ) jer je dx2 ... = − 4 4 x x xn = 6. odakle je = f (x) .. od d (x3 ) . Diferencijal prvog diferencijala funkcije y = f (x) u nekoj ta£ki x naziva se diferencijalom drugog reda u toj ta£ki i ozna£avamo je sa d(dy) = d2 y . a (dx2 ).

Izra£unati izvod drugog reda funkcija: a) y = √ x(1+3 1−x2 ) √ . jer je x . . slijedi da je diferencijal prvog reda u oba slu£aja jednak: dy = y dx = (4x3 − 6x)dx = 2(2x3 − 3x)dx. Kako du zavisi od x. Dakle. b) x . onda je d2 x = 0 pa je d2 y = f (x)dx2 + f (x)d2 x. Ako je dx funkcija promjenljive od koje zavisi x. U ovom slu£aju potrebno je izra£unati diferencijal od y dx kao diferencijal proizvoda.nezavisno promjenljiva. b) Neka je x funkcija neke druge promjenljive. U prvom slu£aju dx je prira²taj ∆x nezavisno promjenljive x(dx = ∆x).funkcija. razlikujemo navedene slu£ajeve: a) Neka je x . u = ϕ(x). Prema dokazanom svojstvu invarijantnosti forme diferencijala prvog reda. Zadaci 1. neka je y = f (u). 1−x2 [R : y” = 3x(1 − x2 )−5/2 ] [R : y”(0) = 0] b) y = esin x cos(sin x) u ta£ki x = 0. d2 y funkcije y = x4 − 3x2 + 2 u slu£aju da je: a) x. Izra£unati diferencijale dy . to je du = ϕ(x) dx pa je d2 y = d [f (u)du] = [df (u)]du+f (u) d(du) = [f (u)du] du+f (u)d2 u = f (u)du2 +f (u)d2 u. Tada je dy = f (u) du. 2. d2 y = f (u)du2 .nezavisno promjenljiva. Na primjer. pri £emu su f (u) i ϕ(x) diferencijabilne funkcije.funkcija druge nezavisno promjenljive. Primjer l. Izra£unati drugi diferencijal funkcije y = (x2 + x + 1)e−x . Tada je d2 y = d(dy) = d[2(2x3 − 3x)dx] = 2dxd(2x3 − 3x) = 2dx(6x2 − 3)dx = 6(2x2 − 1)dx2 . Tada je: d2 y = d(dy) = d[2(2x3 − 3x)dx] = 2d[(2x3 − 3x)dx] = 2[d(2x3 − 3x)dx + (2x3 − 3x)d(dx)] = 2[3(2x2 − 1)dxdx + (2x3 − 3x)d2 x] = 6(2x2 − 1)dx2 + 2(2x3 − 3x)d2 x.Diferencijal funkcije 247 Formula ( l ) vaºi kada y posmatramo kao funkciju od x. Da bismo odredili d2 y . a u drugom diferencijal dx = ∆x. [R : d2 y = (x2 − 3x + 1)e−x dx2 ].

U dosada²njem razmatranju lokalnih ekstrema u ta£ki x0 nismo pretpostavljali da je funkcija f (x) diferencijabilna u ta£ki x0 . b) ta£ke x0 da je f (x) ≤ f (x0 ) (f (x) ≥ f (x0 ))za svako x ∈ (x0 − δ. f (x) < f (x0 ) (f (x) > f (x0 )). b) lokalni maksimum (minimum) f (x0 ) ako za δ > 0 postoji takva okolina (x0 − δ. (sl. ta£ka x0 je ta£ka lokalnog maksimuma (minimuma) funkcije y = f (x) ⇐⇒ (∃δ > 0) (∀x) (0 < |x − x0 | < δ) =⇒ f (x) < f (x0 ) (f (x) > f (x0 )) . Lokalni maksimum i lokalni minimum nazivaju se lokalnim ekstremima funkcije. Dakle. Vrijednost funkcije f (x) u ta£ki x0 . onda je f (x0 ) = 0. b). x = x0 . tada x0 nazivamo ta£kom strogog lokalnog maksimuma (minimuma). onda x0 nazivamo ta£kom unutra²njeg lokalnog ekstrema funkcije f (x). Funkcija y = f (x) ima u ta£ki x0 ∈ (a. Ta£ku x0 nazivamo ta£kom lokalnog maksimuma (minimuma). x0 + δ). 59 Ako je x0 ta£ka lokalnog ekstrema funkcije f (x) i x0 unutra²nja ta£ka Df . Ako f : D −→ R diferencijabilna u ta£ki x0 i ako je x0 ta£ka unutra²njeg lokalnog ekstrema funkcije f (x).1. Pojam lokalnog ekstrema Neka je funkcija y = f (x) denisana u intervalu (a. x0 + δ) ⊂ (a. 248 . Ako je za svako x. iz neke okoline ta£ke x0 . Sl.10. odnosno lokalni minimum. f (x0 ) naziva se lokalni maksimum. Lokalni ekstremi funkcije 10.59). Sada ¢emo razmotriti lokalne ekstreme diferencijabilnih funkcija o kojima govori Fermatova teorema: Teorema 1.

h−→+0 h f (x0 + h) − f (x0 ) Za h<0. Ova teorema nam daje potreban uslov za postojanje lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije. h−→−0 h lim Prema pretpostavci. |h| ≤ δ je ≥ 0 odakle je h lim f (x0 + h) − f (x0 ) = f− (x0 ) ≥ 0. . funkcija f (x) diferencijabilna je u ta£ki x0 . |h| ≤ δ je: f (x0 + h) − f (x0 ) ≤ 0. Za h > 0. δ) ⊂ Df . Tada je za svako h = ∆x za koje je |h| ≤ δ ispunjena nejednakost f (x0 + h) ≤ f (x0 ) . h odakle slijedi da je: f (x0 + h) − f (x0 ) = f+ (x0 ) ≤ 0. pa mora biti f− (x0 ) = f+ (x0 ) ²to je mogu¢e samo ako je f− (x0 ) = f+ (x0 ) = f (x0 ) = 0.Lokalni ekstremi funkcije 249 Dokaz. postoji takvo δ > 0 da je interval [x0 . Analogno dokazujemo teoremu u slu£aju da je x0 ta£ka lokalnog minimuma funkcije f (x). Odaberimo δ da u intervalu [x0 . δ) jeste f (x) ≤ f (x0 ). Pretpostavimo da funkcija y = f (x) u ta£ki x0 ima lokalni maksimum. Po²to je x0 unutra²nja ta£ka za Df .

60 U slu£aju da je f (a) = f (b) = 0. Uzmimo da je f (x) > f (a). tj. b] i ako su a i b nule funkcije. tj. f (C)) na krivoj y = f (x) u kojoj je tangenta paralelna x-osi (sl.1. b]. Pretpostavimo da funkcija f (x) nije konstantna. Analogno dokazujemo teoremu u slu£aju da funkcija ima vrijednost f (x) < f (a). b) takva da je f (C) = 0. Tada postoji bar jedna ta£ka C . b). tada ona ima konstantnu vrijednost u cijelom intervalu pa je f (x) = 0. b] ima ta£aka kojima je f (x) > f (a) ili f (x) < f (a). b] i o£igledno ne moºe biti C = a ni C = b. Geometrijski. na osnovu teoreme o neprekidnim funkcijama. 250 . Rolova teorema glasi: Ako funkcija f (x) ima izvod u svakoj ta£ki intervala [a. Geometrijski je tvrdnja teoreme ilustrovana na slici 61. U tom slu£aju za ta£ku C moºemo uzeti bilo koju unutra²nju ta£ku intervala [a. C ∈ (a. Na osnovu teoreme Fermatu slijedi da je f (C) = 0.11. onda unutar tog intervala mora postojati bar jedna realna nula funkcije f (x). onda ¢e. Ako je funkcija f (x) = A za svako x ∈ [a. C ∈ (a. Dokaz. neprekidna u intervalu [a. tj. i neka je f (a) = f (b). sup f (x) = f (C). Osnovne teoreme je diferencijabilna u intervalu (a. Rolova teorema zna£i da se izmedu dviju ta£aka u kojima funkcija f (x) ima jednake vrijednosti nalazi bar jedna ta£ka C kojoj je f (C) = 0. postoji bar jedna ta£ka M (C. Po²to je funkcija f (x). b] i neka C ∈ [a. tj. da u intervalu [a. b].b] Teorema 1. u nekoj ta£ki C uzeti svoju najve¢u vrijednost. jer je u svim ta£kama f (C) = 0.60). Sl. b). gdje je x∈[a. po pretpostavci. b]. £ime bi tvrdnja bila dokazana. (Rolova) Neka je funkcija f (x) denisana i neprekidna u intervalu [a. Teoreme o srednjoj vrijednosti 11.

funkcija y = |x| u intervalu [−1. Na primjer. b−a to je: f (C) = f (b) − f (a) . b) za koju je g (C) = 0. b] je: g (x) = f (x) − f (b) − f (a) (a − a) = 0. ta£ki x = 0. x = 0. b). onda 1. tj. b−a f (b) − f (a) (b − a) = 0. b). diferencijabilna je na (a. cijabilna u otvorenom intervalu (a. b−a . Rolova teorema ne mora da vaºi.Teoreme o srednjoj vrijednosti 251 Sl. b) takva da vrijedi: f (b) − f (a) = f (C) (1) b−a Dokaz. onda postoji bar jedna ta£ka C . ukoliko je funkcija f (x) neprekidna u intervalu (a. (Lagranºova) Neka je y = f (x) neprekidna funkcija u intervalu [a. b] jer predstavlja zbir dvije neprekidne funkcije i ima izvod u svakoj unutra²njoj ta£ki tog intervala. 0 < x ≤ 1. Na primjer. b]. 61 Napominjemo da. posmatrajmo pomo¢nu funkciju Teorema 2. funkcija y = ima prekid u x. i: g (x) = f (x) − f (a) − f (b) − f (a) . C ∈ (a. f (b) − f (a) . Ona ne mora da vaºi u slu£aju ako funkcija f (x) nije diferencijabilna u (a. b) a ne u [a. b). funkcija g(x) ispunjava sve uslove Rolove teoreme prema kojoj postoji bar jedna ta£ka C unutar intervala (a. b] i diferen- f (b) − f (a) (x − a) . 1] nema izvod u ta£ki x = 0. Dakle. g (b) = f (b) − f (a) − b−a Zna£i. Kako je g (a) = f (a) − f (a) − g (C) = f (C) − ²to je trebalo dokazati. b−a Ova funkcija ima iste osobine kao i funkcija f (x): neprekidna je u intervalu [a. b−a Vrijednost funkcije g(x) na krajevima intervala [a. da je g(a) = g(b). Da bismo dokazali ovu teoremu.

U ovom intervalu funkcija je neprekidna i ima kona£an izvod f (x) = −6x. Uvr²tavanjem vrijednosti C u jedna£inu krive. Dakle. b−a a koecijent pravca tangente povu£ene na krivu y = f (x) u ta£ki M je f (C) = tg β . (Ko²ijeva) Neka su f (x) i g(x) neprekidne funkcije u intervalu [a. Posmatrajmo funkciju f (x) = 5 − 3x2 u intervalu [−1. tg α = tg β . b] koje imaju kona£ne izvode f (x) i g (x) u otvorenom intervalu (a. B(0. f (C)) u kojoj je tangenta t paralelna sa tetivom AB . pri £emu ¢e apscisa ta£ke M biti vrijednost C za koju ¢e biti zadovoljena Lagranºova formula: 1 f (0) − f (−1) = f (C)(0 − (−1)). 17 . tj. Na krivoj y = 5 − 3x2 na¢i ta£ku u kojoj je tangenta paralelna sa tetivom £ije Teorema 3. Izjedna£avaju¢i ova dva koecijenta. onda postoji bar jedna ta£ka C ∈ (a. Primjer 1. ili α = β . Sl. 0] £iji su krajevi apscise ta£aka A i B . 62 O£igledno je da postoji ta£ka M (C. tj. kada je f (b) = f (a). 2 4 Rolovu i Lagranºovu teoremu nazivamo teoremama o srednjoj vrijednosti u diferencijalnom ra£unu. su krajnje ta£ke A(−1. Na luku AB odredimo ta£ku M u kojoj ¢e tangenta biti paralelna sa AB . ili 5 − 2 = (−6C) · 1. a traºena ta£ka je 4 M − 1 .62). b). Ta paralelnost izraºena je jednako²¢u (1). na funkciju f (x) moºemo primijeniti Lagranºovu teoremu. 2). dobija se formula (l). dobijamo da je y = 17 . b]. jer je koecijent pravca tetive AB f (b)−f (a) = tg α. onda mora postojati bar jedan realan broj C tako da je: f (b) − f (a) = (b − a)f (C) gdje je a < C < b. Rolova teorema je specijalan slu£aj Lagranºove teoreme kada je tetiva AB paralelna sa x-osom. Lagranºova teorema se moºe iskazati i ovako: Ako funkcija f (x) ima izvod u svakoj ta£ki intervala [a. g(b) − g(a) g (C) . 5). b) takva da je: f (C) f (b) − f (a) = . U Lagranºovoj teoremi vrijednost f (C) srednja je vrijednost brzine promjene funkcije na posmatranom intervalu. b). odakle je C = − 2 .252 Realne funkcije jedne realne promjenljive Geometrijsko zna£enje ove teoreme sastoji se u sljede¢em: Na luku AB krive y = f (x) postoji bar jedna ta£ka M razli£ita od ta£aka A i B u kojoj je tangenta povu£ena na krivu paralelna sa sekantom koja prolazi ta£kama A i B (sl. pri £emu je g (x) = 0 za sve x ∈ (a.

Odrediti vrijednost C koriste¢i se Lagranºovom teoremom za funkciju f (x) = 4x3 −5x2 +x−2 √ 5 + 97 u intervalu [0. f (b) − f (a) f (b) − f (a) f (C) g (C) = 0. 1) i (1. g(x) = x2 + 1 u intervalu 14 [1. postoji bar jedna ta£ka C unutar intervala (a. (x R : x1. g(b) − g(a) Funkcija h(x) zadovoljava sve uslove Rolove teoreme: neprekidna je u [a. b] ima kona£an izvod: f (b) − f (a) h (x) = f (x) − g (x) . g(b) − g(a) g(b) − g(a) g (C) Primjedba: a) Lagranºova teorema je specijalan slu£aj Ko²ijeve teoreme za g(x) = x. R:C= 12 2. 2]. (1) g(b) − g(a) U (a. R:C= 9 3.2 = 3 . primijenjenoj na funkciju h(x). h (C) = f (C) − £ime je teorema dokazana.Teoreme o srednjoj vrijednosti 253 Dokaz. Posmatrajmo funkciju h(x) = f (x) − f (a) − f (b) − f (a) (g (x) − g (a)) . Prema Rolovoj teoremi. tada Ko²ijeva f (b)) f (C) formula ima oblik = gdje je a < C < b. U intervalima (−1. b) Ako u Ko²ijevoj teoremi uzmemo dopunski uslov da je f (a) = g(a) = 0. g(b)) g (C) Zadaci 1. Odrediti vrijednost C u Ko²ijevoj formuli za funkciju f (x) = x3 . 2) na¢i ta£ke u kojima je tangenta na graku funkcije f (x) = √ 2± 7 2 − 1)(x − 2) paralelna sa x-osom. 2]. tj. b) i na krajevima intervala [a. g (x) = 1. b] ima jednake vrijednosti h(a) = h(b). ili = . b) u kojoj je f (C) = 0.

b) funkcije f (x) i g(x) ispunjavaju uslove za primjenu Ko²ijeve teoreme. Za to je dovoljno pretpostaviti da je f (a) = x−→a+0 lim f (x) = 0 i g (a) = x−→a+0 lim g (x) = 0. b).12. prema kojoj postoji ta£ka c (a < c < x) takva da je f (x) − f (a) f (c) f (x) f (c) = . x−→a+0 g (x) x−→a+0 g (c) lim ²to je i trebalo dokazati. 12. = . Lopitalovo pravilo Sada ¢emo razmotriti mogu¢nosti odredivanja grani£ne vrijednosti lim f (x) kada funkcije f (x) g(x) i g(x) teºe nuli ili beskona£nosti kada x −→ x0 . Dokazana teorema. b) i neka je x−→a+0 lim f (x) = x−→a+0 lim g(x) = 0 i g (x) = 0 za x ∈ (a. Lopitalova teorema Teorema 1. Deni²imo funkcije f (x) i g(x) u ta£ki x = a tako da su neprekidne zdesna u toj ta£ki. pa je f (x) f (c) = lim = A (ili + ∞ (−∞)). 254 . Prividno neodredeni izrazi.1. onda i c −→ a + 0. onda postoji i lim x−→a+0 g (x) x−→a+0 g(x) koji je jednak A (ili +∞ (−∞)). Neka su funkcije f (x) i g(x) diferencijabilne u intervalu (a. U intervalu [a. tj. Analogno razmatramo slu£aj kada je a desni kraj intervala i x teºi slijeva ka ta£ki a. uz malu modikaciju formulacije i dokaza vaºi kada x −→ +∞ (−∞). g (x) − g (a) g (c) g (x) g (c) Ako u posljednjoj jednakosti x −→ a + 0. Neka je x ∈ [a. Tada su funkcije f (x) i g(x) neprekidne u intervalu [a. b). b). f (x) f (x) = A (ili +∞ (−∞)). Ako postoji grani£na vrijednost lim Dokaz.

Lopitalovo pravilo 255 x−→a+0 Teorema 2. Odrediti lim ex . Uslovi teoreme l su. koje nam f (x) f (x) omogu¢ava da odredimo limes koli£nika odredivanjem limesa koli£nika koji moºe g (x) g (x) biti prostiji od prvog ili £iji limes ve¢ znamo. x−→+0 x 0 Dati izraz je oblika kada x −→ +0. ako postoji lim = A (ili x−→a+0 x−→a+0 g (x) f (x) +∞ (−∞)). x−→x0 g (n) (x) ln (x + 1) √ . a postoji f ” (g) i g ” (x) razli£iti od nule. Ako f (x) i g (x) teºe prema nuli.. b) i neka je lim f (x) = f (x) lim g(x) = +∞ (−∞) i g (x) = 0 za x ∈ (a. u (0. postoji op²ti na£in odredivanja grani£ne vrijednosti koli£nika dviju funkcija zasnovan na jednakosti: f (x) f (x) = lim x−→x0 g (x) x−→x0 g (x) lim gdje je x0 bilo koja ta£ka intervala i x −→ x0 na bilo koji na£in. kada x −→ x0 . 1). b). Ovakav na£in odredivanja grani£ne vrijednosti nazivamo Lopitalovim pravilom. x−→a+0 g (x) Prema navedenim teoremama. Odrediti lim √ 1 ln (x + 1) 2 x x+1 √ lim = lim 1 = lim = 0. = lim (n) x−→x0 g (x) x−→x0 g (x) x−→x0 g (x) lim pod pretpostavkom da lim f (n) (x) postoji. Neka su funkcije f (x) i g(x) diferencijabilne u intervalu (a. onda moºemo f (x) teoremu primijeniti na koli£nik : g (x) f (x) f (x) f (x) = lim = lim = A (ili + ∞ (−∞) ) x−→x0 g (x) x−→x0 g (x) x−→x0 g (x) lim Isti postupak treba nastaviti sve dotle dok se ne dode do koli£nika £iji brojilac i imenilac ne teºe istovremeno nuli ili beskona£nosti.Prividno neodredeni izrazi. x−→+∞ x2 . na primjer.: f (x) f (x) f (n) (x) = lim = . tj. Tako. x−→+0 x−→+0 √ x−→+0 x + 1 x 2 x Primjer 2. onda postoji grani£na vrijednost lim i jednaka je A (ili +∞ (−∞)). ispunjeni 0 pa je moºemo primijeniti na dati izraz: Primjer 1..

moºemo odredivati i limese neodredenih izraza oblika 0 · (+∞) ili 0 · (−∞). lim x2 e1−x = lim . lim x ln x = lim 1 = lim x1 = lim (−x) = 0. Neodredeni izrazi Koriste¢i se Lopitalovim pravilom. tj. onda pri traºenju grani£ne vrijednosti x−→x0 lim [f (x) · g(x)] javlja se neodredeni izraz 0 · ∞". x−→+∞ x2 x−→+∞ 2x x−→+∞ 2 lim Nave²¢emo primjer koji pokazuje da se moºe desiti da imamo neodredeni oblik i da f (x) f (x) lim ne postoji. x−→+0 x−→+0 x−→+0 − 2 x−→+0 x x Primjer 4. Ovaj slu£aj se svodi na odredivanje f (x) g(x) ili lim . 12. 0 ∞ 2x 2 x2 = lim x−1 = lim x−1 = 0. a lim g(x) = +∞. 00 . g (x) g(x) Primjer 3. 1+∞ (ili 1−∞ ) kada ih prethodno algebarskim 0 ∞ transformacijama svedemo na oblik ili . 0 ∞ Ako je lim f (x) = 0. +∞ − (+∞). x−→+∞ x−→+∞ x 1 Na osnovu Lopitalova pravila je: f (x) 1 + cos x = lim = lim (1 + cos x) . na odredivanje grani£ne vrijednosti izraza 1 1 x−→x0 x−→x0 g(x) f (x) x−→x0 x−→x0 grani£ne vrjednosti lim oblika 0 ∞ ili . x−→+∞ g (x) x−→+∞ x−→+∞ 1 lim Ovaj limes ne postoji. a lim postoji. (+∞)0 . Odrediti lim sin x + x x−→+∞ x Kori²¢enjem elementarnih transformacija odredimo traºeni limes: sin x +1 sin x + x x lim = lim = 1.256 Realne funkcije jedne realne promjenljive Dati izraz je oblika ∞ kada x −→ ∞ pa je primjenom teoreme 2 ∞ ex ex ex = lim = lim = +∞. x−1 x−→∞ e x−→∞ e x−→∞ x−→∞ e 1 ln x Primjer 5.2.

R: 4 x−→1 1 − x3 2. 2 Zadaci Odrediti grani£ne vrijednosti √ √ 2x − x4 − 3 x √ 1. x−→∞ x + sin x lim . Primjenom ln (x − 1) 1 ln x 1 x−1 1 x−→1 − x(ln x)2 lim [ln x ln (x − 1)] = lim x−→1 = lim = − lim x (ln x)2 = x−→1 x − 1 Dakle. tada je lim [f (x)]g(x) = ek . U ovom primjeru imamo neodredeni izraz 00 .Prividno neodredeni izrazi. ∞0 i 00 svodimo na neodredeni slu£aj 0·∞ primjenom identiteta [f (x)]g(x) = eg(x) ln f (x) . lim (sin x)tg x . navedenog identiteta je (x − 1)ln x = eln x ln(x−1) pa je: x−→1 x−→1 lim (x − 1)ln x . x−→1 πx tg πx Kako je (2 − x) 2 = etg 2 ln(2−x) i lim tg πx ln (2 − x) = lim 2 1 2−x 1 − sin2 πx 2 = sin 2 2 lim π x−→1 2−x 2 πx 2 = π . izraza neodredenog oblika Primjer 6. = − lim x−→1 πx Primjer 8. lim (x − 1)ln x x−→1 tg 1 (ln x)2 + 2x ln x · x = − lim (ln x)2 + 2 ln x = 0. x−→0 x sin x x−→0 sin x + x cos x x−→0 2 cos x − x sin x Neodredene slu£ajeve l∞ . x−→1 16 9 [R : 1] [R : ∞] 3. tada odredivanje grani£ne vrijednosti x−→x0 lim [f (x) − g (x)] svodi se na traºenje grani£ne vrijednosti: lim 1 g(x) x−→x0 x−→x0 − 1 f (x) x−→x0 1 f (x)g(x) . 0 lim 1 1 − sin x x = lim x − sin x 1 − cos x sin x = lim = lim = 0. ex+sin x . lim (2 − x) 2 . x−→x0 x−→x0 Primjer 7. x−→0 0 . jer ako je lim g(x) ln f (x) = k . to je lim (2 − x) x−→1 x−→1 tg πx 2 ln(2−x) πx x−→1 ctg 2 = 2 lim π x−→1 − = eπ . Ovo je neodredeni oblik 1∞ . lim . x−→1 x−→1 1 ln x ln(x−1) 0 = lim e = e = 1. Lopitalovo pravilo 257 Ako je lim f (x) = lim g (x) = +∞. f (x) > 0.

f (x) < 0. Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije Elementarnim postupcima odredivali smo neka svojstva funkcije (monotonost. Pri ispitivanju toka neke funkcije y = f (x). O£igledno je da funkcija y = f (x) u svakoj ta£ki x intervala [a. 63 U ta£kama P1 . svojstva u okolini ta£ke) i neka njena svojstva u cijeloj oblasti denisanosti. b] funkcija f (x) opadaju¢a je. pa tangenta njenog graka u tim ta£kama zaklapa tupi ugao sa osom 0x. parnost funkcije. £esto ¢emo je predstavljati gra£ki u ravni pravouglog Dekartovog sistema x0y posmatraju¢i poloºaj graka funkcije u okolini svake ta£ke x u odnosu na povu£enu tangentu u toj ta£ki. Sl. Preciznije ispitivanje toka diferencijabilne funkcije radi se pomo¢u izvoda funkcije. Odreduju se njena lokalna svojstva (tj. za x ∈ [a. b] tg α2 < 0. za x ∈ (c1 . c3 ) tg α1 > 0. tj f (x) > 0. Moºemo odrediti intervale u kojima funkcija y = f (x) raste. c2 ) i (c3 . tj f (x) = 0. Dakle. c1 ) i (c2 .P2 i P3 tangenta je paralelna osi 0x.) koja nam ne omogu¢uju da ta£no utvrdimo tok funkcije u njenoj oblasti denisanosti. dakle. dakle. Mo¢i ¢emo da izvedemo neke vrlo vaºne zaklju£ke o pona²anju funkcije u okolini ta£ke x.1. b] i neka je njen grak predstavljen na slici 63. c1 ) i x ∈ (c2 . c3 ) raste i da tangenta njenog graka u tim ta£kama zaklapa o²tar ugao sa osom x. 258 . periodi£nost itd. Ispitivanje monotonosti funkcije Neka je funkcija y = f (x) diferencijabilna u intervalu [a. tg α = 0. a u kojima opada. U ta£kama x intervala (c1 . tj.13. 13. c2 ) i x∈ (c3 .

postoji tijesna veza izmedu znaka izvoda funkcije i njene monotonosti. x ∈ (a. b]. tada ona raste (opada) u svakoj ta£ki x ∈ (a. b] . b). b). i c je ta£ka koja se nalazi izmedu ta£aka x1 i x. b). x2 ] ispunjava sve uslove za primjenu Lagranºove teoreme. (a < b). Dokaz. Teorema 3. ∆x f (x0 ) − ε < . Ako je f (x0 ) > 0 (f (x0 ) < 0). to za proizvoljno uzeto ε > 0. Neka je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. i neka ima nenega- f (x2 ) − f (x1 ) = (x2 − x1 ) f (c) . ako funkcija raste (opada) u intervalu (a. pri £emu je f (x) = 0 za svako x ∈ (a. (x1 < c < x2 ) . ili iza ta£ke x. x2 ) takva da je. Dokaz. Kako je f (x0 ) = lim δ > 0 takav da je ∆y . koja se moºe nalaziti ispred. Teorema 2. gdje je x1 ksna ta£ka u intervalu (a. Dokaz. tada funkcija f (x) raste (opada) u ta£ki x0 . x proizvoljna ta£ka. pa je f (c) > 0 i f (x2 ) − f (x1 ) ≥ 0. tada. tada je ona konstantna u (a. a u drugom strogo raste u intervalu [a. Tada funkcija f (x) u intervalu [x1 . Ako je f (x) > 0 u intervalu (a. b). b). ∀x. c ∈ (x1 . moºe se odrediti broj ∆x−→0 ∆x ∆y < f (x0 ) + ε za |∆x| < δ.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 259 Ako je funkcija diferencijabilna. b). pa je f (c) = 0 i f (x) = f (x1 ) = c (konstanta) za svako x ∈ (a. (2) Nejednakosti (1) i (2) zadovoljene su za svako x1 i x2 gdje je a < x1 < x2 < b. pa u prvom slu£aju funkcija f (x) ne opada. b]. tada je: (1) f (c) > 0 i f (x2 ) − f (x1 ) > 0. tada funkcija ne opada (strogo raste) u intervalu [a. Funkcija y = f (x) raste (opada) u ta£ki x0 ako postoji broj δ > 0 takav da je: ∆y >0 ∆x ∆y <0 ∆x za 0 < |∆x| < δ. Postoji ta£ka c. b). Prema pretpostavci teoreme. Prema uslovu teoreme je f (x) ≡ 0 u (a. Neka je a < x1 < x2 < b. b). jeste f (x) ≥ 0. b). b). Na osnovu Lagranºove teoreme je f (x) − f (x1 ) = (x − x1 )f (c) . U vezi sa tim dokaza¢emo sljede¢u teoremu: tivan (pozitivan) izvod u intervalu (a. Ako je funkcija f (x) diferencijabilna u intervalu (a. Teorema 1. O£igledno. b). b). x ∈ (a.

²to i dokazuje na²u tvrdnju. Za ε < f (x0 ) slijedi da je y = f (x) raste u ta£ki x0 . b) ne opada (ne raste) u intervalu (a. ±. Primjer 1. ±2. +∞) funkcija strogo raste. Tada je (2k + 1) π 1 1 3 − cos (2k + 1) π = + 1 = > 0.. +∞). x ∈ (a. Odredi intervale rastenja i opadanja funkcija: Data funkcija je diferencijabilna za svako x: f (x) = 3x2 − 60x + 225 = 3(x − 5)(x − 15). y (x) < 0 za x ∈ (5. jer je u nuli funkcija druga£ije denisana. tada je f (x) ≥ 0(f (x) ≤ 0) za svako x ∈ (a. 1 > 0. 2 2 2 f (xk ) = Izabrane ta£ke xk i xk nalaze se u svakoj okolini ta£ke nula. jer xk −→ 0 i xk −→ 0 kada k −→ ∞. 15). f (x) = x3 − 30x2 + 225x + 1. 2 2 2 1 (k = ±1. tj. ne moºemo zaklju£iti da je funkcija f (x) monotona. za svako x ∈ (−∞. a u intervalu (5. Ako je f (x0 ) > 0(f (x0 ) < 0) u ta£ki x0 .. funkcija nije monotona ni u jednoj okolini ta£ke nula. 2 x x x 2 x x Iz ovog izraza ne moºemo odrediti f (0). b). ako 2 1 uzmemo ta£ke xk = (k = ±1.). ±2. odredimo f (0): f (x) = lim Iako je f (0) = x 1 + x2 sin x f (x) − f (0) = lim 2 = lim x−→0 x−→0 x−→0 x−0 x 1 1 + x sin 2 x = 1 2. izvodna funkcija mijenja znak u svakoj okolini ta£ke nula. uzmimo funkciju: f (x) = Izvod funkcije je: x 2 1 + x2 sin x za x = 0 0 za x = 0 f (x) = 1 1 1 (−1) 1 1 1 + 2x sin + x2 cos · 2 = + 2x sin − cos . Prema tome. Ako diferencijabilna funkcija y = f (x). Koriste¢i se denicijom izvoda. 15) strogo opada. tada je: 2kπ f (xk ) = f Uzmimo ta£ke xk = 1 2kπ = 1 1 1 − cos 2kπ = − 1 = − < 0. f (x) > 0 za (x − 5)(x − 15) > 0. 5) i (15. kada je |∆x| < δ. b). funkcija ∆x Teorema 4. u intervalima (−∞.. tj. bar u maloj okolini ta£ke x0 . Prema tome. . Zaista. .).260 Realne funkcije jedne realne promjenljive Neka je f (x0 ) > 0. ∆y > 0. Na primjer.. 5) i x ∈ (15.

pri £emu je: f (x) = 0. 0) (0. 2k + 1 2k 1 1 Zna£i. f (x) < 0. a u intervalu (e. 2. U intervalu 2k + 1 2k 1 . 3. −1) i 2k + 1 2k opada. u intervalima (−∞. f (x) = 2x2 − ln x. . . (−1. x x −1 [R : f (x) < 0. f (x) = 2 sin > 0.. a u intervalima (−∞. (k = 1. u intervalu (1.. za x ≥ e x2 Kako je f (x) ≤ 0 za svako x. +∞) i .. f (x) = 2x 1 + 2 .+∞. f (x) = cos x Data funkcija je parna pa je dovoljno odrediti intervale monotonosti za x > 0. x2 y 2 + y = 1. 2.. 2.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 261 Primjer 2. ∞ 2. 3. 1 o£igledno je f (x) < 0 pa u tom intervalu funkcija strogo opada. za x ≥ e  x    Funkcija je diferencijabilna za svako x.e). ili 2kπ < < π+2kπ x x x x 1 1 k = 1. f (x) < 0.... 0) .) funkcija strogo funkcija strogo raste. koriste¢i se parno²¢u funkcije. 2 −1 −1 Za x < 0. . [R : a ≤ 0] 4.) strogo opada.) 2k 2k + 1 −1 −1 . k = 1. . 2. 1) .. dobijamo 0 < < π. Za koju vrijednost parametara a funkcija f (x) = x3 -ax raste na £itavoj brojnoj osi? . Funkcija je konstantna u intervalu (-∞. dobijamo da u intervalima . π π π π Rje²avanjem. (1. to je data funkcija nerastu¢a na £itavoj brojnoj osi. π Primjer 3. . za x ∈ 0.. 2. odakle je x > 1 ili <x< . 1 . za x ∈ (−∞. −1) . za x < e 1 − ln x .. +∞)] R : f (x) > 0. 1 2 [R : f (x) > 0. ∞)] . za x < e e f (x) =  ln x . y > 0. Primijetimo da data funkcija nije monotona ni u jednoj okolini ta£ke x = 0. za x > 0.. za x ∈ 1 2. za x ∈ (0.) funkcija strogo raste. (k = 1. Zadaci Odrediti interval rasta i opadanja funkcija: 1. . (k = 1.

vrijednost f (x0 ) u posmatranoj okolini je najve¢a. Sl. . Neka je x0 -jedna od stacionarnih ta£aka. tj. U tim ta£kama funkcija niti raste niti opada.262 Realne funkcije jedne realne promjenljive 13. opada a desno raste. u ta£ki x0 funkcija ima lokalni maksimum. Brzina mijenjanja vrijednosti funkcije u njima je jednaka nuli. u samoj ta£ki x0 . osim. postoji kona£an izvod koji u (x0 −δ. U zavisnosti od znaka izvoda u lijevoj i desnoj poluokolini ta£ke x0 . a u desnoj poluokolini opada. funkcija u lijevoj poluokolini ta£ke x0 raste. Ako je x0 ta£ka lokalnog ekstrema funkcije f (x) i u x0 postoji f (x0 ). Ekstremne vrijednosti funkcije Ve¢ smo upoznali pojam lokalnog ekstrema funkcije.2. Pretpostavimo da u nekoj okolini (x0 − δ. tada je. 64 Navedene tvrdnje moºemo iskazati u obliku teoreme kojom su dati dovoljni uslovi za postojanje lokalnog ekstremuma funkcije f (x). c) Da je f (x) > 0 za x < x0 i f (x) > 0 za x > x0 ili f (x) < 0 za x < x0 i f (x) < 0 za x > x0 . u ta£ki x0 ima lokalni minimum. Da bismo do kraja rije²ili pitanje postojanja ekstrema u posmatranoj ta£ki. x0 + δ) ima stalan znak. Ta£ke x0 nazivamo stacionarnim ta£kama funkcije f (x) ako je f (x) diferencijabilna u tim ta£kama i ako je f (x0 ) = 0. f (x0 ) bi¢e najmanja vrijednost funkcije u nekoj okolini ta£ke x0 . (sl. ²to zna£i da funkcija f (x) svuda ili raste ili opada. prema teoremi o monotonosti funkcija. b) Da je f (x) < 0 za x < x0 i f (x) > 0 za x > x0 . kada funkcija f (x) lijevo od ta£ke x0 . mogu¢i su sljede¢i slu£ajevi: a) Da je f (x) > 0 za x < x0 i f (x) < 0 za x > x0 . x0 + δ) ta£ke x0 .64). jer se u svakoj okolini ta£ke x0 nalaze kako ve¢e tako i manje vrijednosti od f (x0 ) pa funkcija f (x) u ta£ki x0 nema ni maksimum ni minimum. potrebno je utvrditi dovoljne uslove za njihovu egzistenciju. prema Fermatovoj teoremi. tj. Svaka stacionarna ta£ka nije ta£ka lokalnog ekstrema funkcije f (x). kada. moºda. x0 ) i (x0 . f (x0 ) = 0.

ili x2 + 2x + 2 = 0. u ta£ki x0 funkcija ima maksimum a od negativnog na pozitivni . x0 + δ] i neka ima izvod u lijevoj i desnoj poluokolini ta£ke x0 pri £emu je: f (x) ≥ 0(f (x) ≤ 0) za svako x ∈ (x0 − δ. to je f (x) = 0. x0 ). ako je = 0. (Prvi dovoljan uslov ekstrema) Neka je funkcija f (x) neprekidna u intervalu (1) (2) Dokaz. x0 ] i osobine (1) slijedi da funkcija ne opada (ne raste) u tom intervalu i f (x0 ) − f (x) ≥ 0(≤ 0) za x ∈ [x0 − δ. f (x) ne moºe biti jednako nuli ni za koju realnu vrijednost od x. Teorema 1. a iz neprekidnosti funkcije f (x) u intervalu [x0 . Na osnovu teoreme 1 moºemo zaklju£iti da ako izvodna funkcija pri prolazu kroz ta£ku x0 sa lijeva na desno mijenja znak. odnosno (x2 + x − 1)2 (x2 + x − 1)2 −2x2 − 4x − 4 = 0. x0 ]. x0 + δ]. Budu¢i da su rje²enja ove jedna£ine konjugovano kompleksna. Primjer 2. U teoremi nije obavezno pretpostaviti da f (x0 ) postoji. funkcija nema ekstrema u ta£ki x0 . −2x2 − 4x − 4 −2x2 − 4x − 4 Kako je f (x) = . x0 + δ]. Znak izvoda u okolini ovih ta£aka najlak²e je odrediti pomo¢u uslovne tabele. u toj ta£ki funkcija ima beskona£ni prvi izvod. Kako je f (x) = 6x2 − 30x + 36 = 6 (x − 2)(x − 3). je denisana za svaku vrijednost x. Iz (3) i (4) slijedi da je: f (x) ≤ f (x0 )(f (x) ≥ f (x0 )) za svako x ∈ [x0 − δ. u kojoj je funkcija diferencijabilna. x ∈ R. jeste da u toj ta£ki bude f (x) = 0. x2 + 3x + 1 Primjer 1. x0 + δ] i osobine (2) slijedi da je: (3) (4) f (x) − f (x0 ) ≤ 0 (≥ 0) za x ∈ [x0 . x0 + δ). tada u ta£ki x0 funkcija ima ekstremnu vrijednost. Odrediti ekstremne vrijednosti funkcije f (x) = 2x3 − 15x2 + 36x − 14. Funkcija . ²to zna£i da je x0 ta£ka lokalnog maksimuma (minimuma) funkcije f (x). Tada je x0 ta£ka lokalnog maksimuma (minimuma) funkcije f (x). f (x) ≤ 0(f (x) ≥ 0) za svako x ∈ (x0 . Na primjer. funkcija y= x2 ima minimum u ta£ki x = 0. x +x−1 Potreban uslov za postojanje ekstremne vrijednosti funkcije u ta£ki. Stacionirane ta£ke funkcije su x = 2 i x = 3. ²to je dovoljan uslov za postojanje ekstrema u nekoj ta£ki. Iz neprekidnosti funkcije f (x) u intervalu [x0 − δ. Ako se znak prvog izvoda mijenja od pozitivnog u negativan. ²to zna£i da zadata funkcija u realnom podru£ju nema ekstremnih vrijednosti. Utvrditi da funkcija f (x) = 2 nema ekstremne vrijednosti.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 263 [x0 − δ.minimum. jer funkcija moºe da ima ekstreme √ 3 i u onim ta£kama u kojima ne postoji prvi izvod. Ukoliko izvodna funkcija ne mijenja znak pri prolazu kroz x0 slijeva na desno. to je f (x) = 0 za x = 2 i x = 3. Ekstremi mogu biti samo u tim ta£kama.

Izra£unavanjem vrijednosti funkcije f (x) u ta£kama x = 2 i x = 3. Pri prolazu kroz ta£ku x = 3. a f (x0 ) = 0. to je funkcija f (x) stalno rastu¢a. pa je f (0) = 0 Kako je (∀x ∈ (−∞. Funkcija nije diferencijabilna u ta£ki 33x x = 0. +∞)) f (x) > 0. (Drugi dovoljni uslov ekstrema) . Sada ¢emo utvrditi jedan drugi prakti£ni kriterijum.264 Realne funkcije jedne realne promjenljive Po²to izvodna funkcija pri prolazu kroz ta£ku x = 2 mijenja znak od pozitivnog na negativni. jer je f (x) = 3x2 . Funkcija y = x3 ima stacionarnu ta£ku x = 0. max f (x) = 14 i min f (3) = 13. Ova funkcija je neprekidna 2 za sve vrijednosti x. odredujemo njene ekstremne vrijednosti. √ Primjer 3. 65 Primjer 4. Odrediti ekstremne vrijednosti funkcije f (x)= 3 x2 . za odredivanje ekstremnih vrijednosti funkcije. Njen prvi izvod je f (x) = √ . pri £emu je f (x0 ) = 0. izvodna funkcija f (x) mijenja znak od negativnog na pozitivan pa u ta£ki x = 3 funkcija f (x) ima minimum. pa ta£ka x = 0 nije i ta£ka ekstrema. tada u ta£ki x0 funkcija f (x) ima maksimum ako je f (x0 ) < 0. Teorema 2. jer je 2 +∞ kada x −→ +0 f (x) = √ 3 −∞ kada x −→ −0 3 x Sl. to funkcija f (x) u ta£ki x = 2 ima maksimum. koji se zasniva na kori²¢enju izvoda vi²eg reda. a minimum ako jef (x0 ) > 0. Ako je funkcija f (x) denisana i dvaput diferencijabilna u nekoj okolini ta£ke x0 .

f (x) Uzmimo da je f (x0 ) < 0. Zna£i. drugi izvod f (x) i odrediti njegov znak u svakoj nuli prvog izvoda. U stvari. za x = 2. Drugi izvod f (x) = 6x − 12. Tada je za svako x iz okoline ta£ke x0 . x−→x0 x−→x0 x − x0 x − x0 jer je f (x0 ) = 0. f (x) = x3 − 6x2 + 12x − 3 Funkcija je denisana za svako realno x.tj. tj. Da bismo odredili postojanje ekstrema. Odrediti ekstremne vrijednosti funkcija: 1. Na osnovu denicije grani£ne vrijednosti slijedi da postoji takva okolina f (x) ima isti znak kao i f (x0 ). Najprije treba na¢i prvi izvod f (x) i odrediti njegove nule (tj. . na primjer ako je x0 jedna od tih nula (tj. zatim. to su kriti£ne ta£ke x = 2 i x = 3. funkcija f (x) u ta£ki x = 2 ima maksimum (f (2) = 14) a u ta£ki x = 3 minimum (f (3) = 13). Tada za svako x iz okoline ta£ke x0 je < 0. a f (x) = 0 za 3(x2 − 4x + 4) = 0. Zna£i. ako je x < x0 . Na osnovu denicije drugog izvoda je: f (x) = lim f (x) − f (x0 ) f (x) = lim . Na¢i. Za nulu prvog izvoda x = 2 je f (2) < 0. a za x = 3. Za nulu prvog izvoda (x = 2) drugi izvod je f (2) = 0. x − x0 istog su znaka. Iz prethodne teoreme moºemo izvesti prakti£no uputstvo za odredivanje ekstremnih vrijednosti dva puta diferencijabilne funkcije f (x). f (x0 ) = 0) i ako je f (x0 ) > 0. 2. Kako je f (x) = 6(x − 2)(x − 3). Prvi izvod funkcije je f (x) = 3x2 − 12x + 12. a ako je x > x0 . to je f (x) < 0. f (x) = 2x3 − 15x2 + 36x − 14 Funkcija je denisana za svako x. 1. to je f (x) > 0. tada je f (x0 ) = fmin . Na osnovu prvog prakti£nog kriterijuma za odredivanje ekstremnih vrijednosti slijedi da u ta£ki x = x0 funkcija ima minimum. tada je f (x0 ) = fmax . pri prolazu kroz ta£ku x0 mijenja znak sa pozitivnog na negativni.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 265 Dokaz. ako je x < x0 . ta£ke x0 da za svako x iz te okoline koli£nik x − x0 f (x) > 0. kada je f (x0 ) = 0 i f (x0 ) = 0. Drugi izvod funkcije f (x) je f (x) = 12x − 30. to je f (x) > 0. a ako je f (x0 ) < 0. rje²enja jedna£ine f (x) = 0). za x = 2 i x = 3. Zna£i. ako je x > x0 . 2. te ne moºemo ni²ta zaklju£iti o postojanju ekstrema funkcije. f (3) > 0. tj. f (x) i x − x0 Neka je f (x0 ) > 0. to je f (x) < 0. ²to zna£i da funkcija f (x) u ta£ki x0 ima maksimum. f (x) i x − x0 x − x0 razli£itog su znaka. funkcija prvog izvoda. koristimo se sljede¢om teoremom. i obratno. ili f (x) = 0.

odnosno minimuma. za x = 2.266 Realne funkcije jedne realne promjenljive zaklju£no i ako je f (x0 ) = f (x0 ) = . U jednom intervalu [a. Sl. Teorema 3. tj.f (n−1) (x0 ) = 0. Da bismo odredili njenu najve¢u vrijednost (gornju medu M = Sup f (x)). a f (n) (x0 ) = 0. Neka. Odrediti ekstremne vrijednosti funkcije f (x) = x2 e−x . O£igledno.. jer je e−x = 0 za sve vrijednosti x. prvog izvoda je pozitivan.3. funkcija ima maksimalnu vrijednost u ta£ki x0 ako je f (n) (x0 ) < 0.66). Najve¢i od lokalnih maksimuma moºe biti najve¢a vrijednost funkcije (apsolutni maksimum). Ako funkcija f (x) u nekoj ta£ke x = x0 ima neprekidne izvode do n-tog reda Primjer 3. tj. b] funkcija moºe imati vi²e lokalnih maksimuma. funkcija f (x) u ta£ki x0 nema ekstremnih vrijednosti. Neka je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. funkcija ima maksimalnu vrijednost f (2) = 4e−2 . za x1 = 0. f (2) = −2e−2 < 0. Moºe se desiti da neki od tih lokalnih maksimuma bude manji od nekog lokalnog minimuma. f (x5 ) (slika 66). onda. funkcija f (x) ima maksimume f (x2 ) i f (x4 ) a minimume f (x1 ). U prethodnom primjeru f (x) = 6. na primjer. potrebno je na¢i sve maksimume funkcije u intervalu [a. Zna£i. a za nulu x = 0. lokalni maksimum f (x2 ) manji je od lokalnog minimuma f (x5 ). f (2) = 6 > 0.a za x=0 minimalnu vrijednost f (0) = 0. x2 = 2. b] i vrijednosti f (a) i f (b) pa medu njima uzeti najve¢u vrijednost (sl.. a ukoliko je n paran broj. 66 . Drugi izvod f (x) = (x2 − 4x + 2)e−x za nulu (x = 2) prvog izvoda je negativan. Najmanja i najve¢a vrijednost funkcije Pojam maksimuma i minimuma ne treba mije²ati sa najve¢om i najmanjom vrijedno²¢u funkcije. a najmanji od lokalnih minimuma moºe biti najmanja vrijednost funkcije (apsolutni minimum) u tom intervalu. minimalnu ako je f (n) (x0 ) > 0. f (x3 ). 13.((2x − x2 )e−x = 0. b]. ukoliko je n neparan broj. tj. tj. odnosno. f (0) = 2 > 0. Prvi izvod f (x) = (2x − x2 )e−x i f (x) = 0. U ta£ki x = x0 = 2 funkcija nema ekstrema.

4] [R : min f (3) = 0.4] [−1.b] Analogno.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 267 x∈[a.. [−3.. Maksimalna vrijednost funkcije f (x) jeste max f (x) = maxf (x) = max{19.6] Zadaci 1. b] pa medu njima uzeti najmanju vrijednost.. 36. Kako je f (−2) < 0. . . b] i vrijednosti f (a) i f (b) na krajevima intervala [a. f (−2) = 36. xn .b] u intervalu [−3.. . [−2. Odredimo ekstremne vrijednosti funkcije f (x) koriste¢i f (x) : f (x) = 6x2 − 6x − 36 = 6(x − 3)(x + 2). potrebno je na¢i sve minimume funkcije u [a.. b].2] [−2. max f (±2) = 13]. f (x2 ) .. f (6) = 100. tada je: m = min f (x) = min {f (x1 ) . 100} = 100. x2 . ako funkcija f (x) ima maksimume u ta£kama x1 . a f (3) > 0. Drugi izvod f (x) = 12x − 6. Obje kriti£ne ta£ke funkcije f (x) pripadaju intervalu [−3. 6]. Odrediti najmanju i najve¢u vrijednost funkcije f (x) = 2x3 − 3x2 − 36x − 8 f (−3) = 19. 100} = −89. x∈[a. 6]. [−3. xn . f (b) .. 6] : Primjer 1. −89. f (a) .. f (xn ) .6] min f (x) = min {19. [−3. max f (4) = e4 ]. Izra£unajmo vrijednost funkcije u ta£kama ekstrema i na krajevima intervala [−3.b] Da bismo odredili najmanju vrijednost (donju medu m = inf f (x) iste funkcije u intervalu [a. Odrediti najmanju i najve¢u vrijednost funkcije f (x) = x4 − 2x2 + 5 u intervalu [−2..2] 2. f (3) = −89. x2 . [−1. tada je M = max f (x) = max {f (a) . f (b)} . 2] [R : min f (±1) = 4.4] . Odrediti najmanju i najve¢u vrijednost funkcije f (x) = (x − 3)e|x| u intervalu[−1. f (x1 ) . ako funkcija f (x) ima n lokalnih minimuma u ta£kama x1 ..6] a minimalna..6] [−3. f (x) = 0 za x1 = −2 i x2 = 3. . a u ta£ki x = 3 minimum. Dakle. to u ta£ki x = −2 funkcija f (x) ima maksimum. x∈[a.f (xn )} .

268 Realne funkcije jedne realne promjenljive 13. b) (sl. Sl.4. funkcija y = f (x) jeste konkavna (konveksna) nagore u ta£ki x0 ako je: r(x) = f (x) − yt > 0. U ovom smislu shvati¢emo dalje pojam konkavnosti. b). Za funkciju f (x). Ako je funkcija f (x) diferencijabilna u intervalu (a. x0 + δ). odnosno konveksna u tom intervalu. Uo£i¢emo da je BC = r (x) = f (x) − yt . 68 U ta£ki A(x0 .68. gdje je y1 ordinata ta£ke na tangenti koja odgovara apcisi x ∈ (x0 − δ. b) i ako je f (x) monotono opadaju¢a (rastu¢a) funkcija u tom intervalu. a u kojima konveksan nadolje. δ > 0.67 i sl. Neka kriva y = f (x) u okolini ta£ke x0 ima oblik prikazan na sl.67 i sl.1. tj. y0 ) povu£emo tangentu na krivu y = f (x). U daljem izlaganju izostavi¢emo rije£ "nagore" a upotrebljavati samo izraze konkavna (konveksna). 67 Sl. 67 i sl. (r(x) < 0). ve¢e (manje) od ordinata odgovaraju¢ih ta£aka tangente t (sl. u svakoj ta£ki nekog intervala. a u drugom da je konveksna nagore (konkavna nadolje). Konveksnost i konkavnost. odnosno konveksna. odnosno konveksnosti funkcije u ta£ki. kaºe se da je konkavna (konveksna) u tom intervalu ako su sve ta£ke njenog graka nad tim intervalom iznad (ispod) svake njene tangente konstruisane u ta£ki intervala (a. kaza¢emo da je konkavna. U prvom slu£aju kaºemo da je funkcija y = f (x) u ta£ki x0 konkavna nagore (konveksna nadolje). Dakle. x0 + δ). onda je funkcija f (x) konkavna (konveksna) u intervalu (a. O£igledno je da su ordinate ta£aka krive y = f (x) u okolini ta£ke x0 . u intervalu (x0 − δ.68). 68). Prevojne ta£ke 13. Ako je kriva (funkcija) konkavna. Konveksnost i konkavnost funkcije Pri ispitivanju pona²anja funkcije i oblika njenog graka korisno je utvrditi u kojim intervalima je grak funkcije konveksan nagore. . b). koja je diferencijabilna u intervalu (a.4. Jedna£ina tangente je y − y0 = f (x0 ) (x − x0 ). Posmatrajmo vrijednost funkcije y = f (x) u okolini ta£ke x0 . Teorema 1.

(f (x0 ) < 0). (1) gdje je x0 < c < x. x] pa postoji c ∈ (x0 . Tada. y0 ). onda je f (x) < f (x0 ) za x < x0 i f (x0 ) < f (x) kada je x0 < x. to je: r(x) = f (x) − yt = f (x) − f (x0 ) − f (x0 )(x − x0 ). x0 + δ) s druge strane tangente povu£ene u ta£ki M0 (x0 . Zbog toga je r(x) = [f (c) − f (x0 )](x − x0 ). b). x ∈ (x0 − |∆x| .69). . Neka je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. Prevojne ta£ke Ta£ka x0 je prevojna ta£ka krive y = f (x) ako postoji dovoljno malo δ > 0 takvo da se za svako x ∈ (x0 − δ. gdje je ∆x = x − x0 . x] ( ili [x0 . b). Funkcija f (x) ispunjava uslove za primjenu Lagranºove teoreme na [x0 . x0 )) takvo da je f (x) − f (x0 ) = f (c)(x − x0 ). (sl. a to zna£i u intervalu (a. b] i neka ima drugi izvod u intervalu (a. x). potrebno je i dovoljno da je f (x) > 0 (f (x) < 0) za ∀x ∈ (a.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 269 Dokaz. a za svako x ∈ (x0 . Ako je f (x) monotono rastu¢a funkcija u intervalu (a. b]. ²to zna£i da je funkcija f (x) konkavna u intervalu (a.2. r(x) = f (x) − yt > 0. Ako je f monotono opadaju¢a funkcija u intervalu (a. ako je x > x0 i x < c < x0 kada je x < x0 . Teorema 2. b). Kako je yt = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). b).4. b). kada je x0 < x. Zna£i. na osnovu (1). (ili c ∈ (x. funkcija f (x) konveksna je u proizvoljnoj ta£ki x0 ∈ (a.na osnovu (1). b). x0 + |∆x|). 13. pa je. da bi funkcija f (x) bila konkavna (konveksna) u intervalu [a. r(x) = f (x) − yt < 0. b). Ako funkcija f (x) u ta£ki x0 ima neprekidan drugi izvod i ako je f (x0 ) > 0 Teorema 3. x ∈ (x0 − |∆x| . onda je f (x) > f (x0 ) za x < x0 i f (x) > f (x0 ). x0 + |∆x|) . tada je kriva y = f (x) strogo konkavna (konveksna) u ta£ki x0 . Neka je x0 ma koja ta£ka iz intervala (a. b). pa je. x0 ) kriva nalazi s jedne strane.

x = 0 f (x) = 0. a da ta£ka x0 nije prevojna ta£ka. Pojavu da tangenta sije£e krivu nazivamo ineksijom. x0 + δ). a ta£ku presjeka . pa je ta£ka M0 (x0 .ta£kom ineksije. Ako je f (x0 ) = 0 Dokaz. U ta£ki ineksije je f (x0 ) = 0. Neka je (∀x ∈ (x0 − δ. Neka je funkcija y = f (x) neprekidna u okolini ta£ke x0 . Sl. 0) ima tangentu i grak funkcije prelazi s jedne na drugu stranu te tangente. a ta£ka x0 nije prevojna ta£ka krive y = f (x) . √ Na primjer. x0 ). Ta£ka x = 0 je prevojna ta£ka iako y (0) ne postoji. . Prevojnu ta£ku moºemo denisati i ovako: Ta£ka M0 (x0 . x0 + δ). Na primjer. Teorema 4. a drugi za svako x ∈ (x0 . y0 ) prevojna ta£ka graka funkcije y = f (x). funkcija f (x) = 3 x denisana je i neprekidna za svako x ∈ R. a konkavna u intervalu (x0 . funkcija 1 x3 2 + cos x2 . Dovoljan uslov za egzistenciju prevojne ta£ke krive dat je sljede¢im teoremama: i ako f (x0 ) ima jedan znak za svako x ∈ (x0 − δ. tada je f (x0 ) = 0.270 Realne funkcije jedne realne promjenljive Posljedica teoreme 2. δ > 0. ima tangentu i grak funkcije prelazi s jedne na drugu stranu te tangente. Napomenimo da drugi izvod moºe mijenjati znak u okolini ta£ke x0 u kojoj drugi izvod ne postoji. tada je ta£ka M0 (x0 . 69 Ako je x0 ta£ka prevoja krive y = f (x) i u njoj funkcija ima drugi izvod f (x0 ). u nekoj ta£ki x0 . x0 ). x0 )) f (x0 ) < 0 (f (x0 ) > 0) i (∀x ∈ (x0 . tada je kriva y = f (x) konveksna u intervalu (x0 − δ. x = 0 u ta£ki M (0. Moºe se desiti da funkcija f (x). x0 + δ)) f (x0 ) > 0 (f (x0 ) < 0) . y0 ) u kojoj grak funkcije prelazi iz konkavnosti u konveksnost ili iz konveksnosti u konkavnost nazivamo prevojnom ta£kom ili ta£kom ineksije. y0 ) prevojna ta£ka graka funkcije y = f (x).

0)) f (x0 ) > 0. f (x) = − √ . f (x) = 4x3 − 18x2 + 24x. Medutim. Prema tome. +∞). lim f (x) = −∞. f (n) (x0 ) = 0. tada je x0 ta£ka prevoja krive y = f (x).. 1 Kako je lim f (x) = lim √ = +∞ tangenta u prevojnoj ta£ki M0 (0. kriva je konveksna u intervalu (1. δ)) f (x0 ) < 0. f (x) = 12x2 − 36x + 24 = 12(x − 1)(x − 2). 3 3 3 x2 9 x5 (∀x ∈ (−δ. Dakle. Neka funkcija f (x) ima neprekidan tre¢i izvod u ta£ki x0 i f (x0 ) = 0. Intervali u kojima je f (x) < 0 (f (x) > 0) jesu intervali konveksnosti (konkavnosti) funkcije f (x). a f (x0 ) = 0. ako je n-paran broj. = f (n−1) (x0 ) = 0. a ako je n-neparan broj. Tada.Primjena izvoda pri ispitivanju toka funkcije 271 Kako je 1 2 f (x) = √ . Primjer 1. kriva y = f (x) jeste konveksna (konkavna) zavisno od toga da li je f (n) (x0 ) < 0 f (n) (x0 ) > 0 . 1) i (2. 2 . 2). x−→+0 x−→−0 Teorema 5. pa drugi izvod ne postoji u ta£ki x = 0. (n ≥ 2) i neka je Teorema 6. Posljedica teoreme 2. 0) poklapa se 3 x−→0 x−→0 3 x2 sa osom 0y . i (∀x ∈ (0. Odrediti prevojne ta£ke krive y = e−x . to je pa je ta£ka x = 0 prevojna ta£ka.. x0 prevojna je ta£ka krive. a konkavna u intervalima (−∞. Primjer 2. lim f (x) = +∞. Odrediti intervale konveksnosti i konkavnosti funkcije f (x) = x4 − 6x3 + 12x2 . Neka funkcija y = f (x) u ta£ki ima neprekidne izvode do n-tog reda zaklju£no f (x0 ) = f (x0 ) = .

] 2. 7. 70) poznata je pod nazivom zvonaste ili Gausove krive. ²to zna£i da u ta£kama x = ±1 funkcija f (x) ima prevoj. −2 + 3)√ (1. Kako je: Primjer 3. 2 Sl. Prevojne ta£ke su M1 (−1. 5). f (±1) = 0. jer je f (x) < 0 za |x| <1. x x x2 (x − 1)3 [R : Funkcija je konkavna u intervalima (0. Tre¢i izvod funkcije f (x) je f (x) = 24x. −2 − 3) i (−2 − 3. e 2 . −1) i (1. f (1)). P2 − √ . +∞). 70 2 Kriva y = e−x (sl. Pri prolazu kroz ta£ke x = ±1. Izvodi funkcije su y = −2xe−x . Kriva f (x) konveksna je u intervalu (−1. f (x) = 4x3 − 12x − 6 f (x) = 12x2 − 12 = 12 x2 − 1 . konveksna u intervalu (1.U ta£kama x = −2 − 3 i x = −2 + 3 funkcija ima prevoj. f (x) mijenja znak pa su x = −1 i x = +1 apscise prevojnih ta£aka krive f (x). Funkcija ima prevoj za x = 5] . 1) i (5. y = −2xe−x + 4x2 e−x . Jedna£ina y = 0 ili e prevojne ta£ke P1 −x2 2 2 2 1 1 √ . e2 2 √ 1 2 ≈ ±0. f (x0 ) = 0. Za nule drugog izvoda (x = ±1). funkcija f (x) konkavna je u intervalima (−∞. Kriva je konkavna ako je f (x) > 0. f (x0 ) = 0. Odredimo intervale konveksnosti i ta£ke prevoja funkcije f (x) = x4 −6x2 −6x+1. +∞). Zadaci Odrediti intervale konveksnosti i konkavnosti kao i ta£ke prevoja funkcija: 1. tj. Za odredivanje postojanja prevojne ta£ke mogli smo iskoristiti i dovoljan uslov. to je f (x) = 0 za x1 = −1 i x2 = +1. Dakle. f (−1)) i M2 (1.272 Realne funkcije jedne realne promjenljive Data kriva ima dvije prevojne ta£ke. f (x) = |x−1| √ . pa su (−1 + 2x2 ) = 0 ima rje²enje x = ± √ = ± 2 2 1 1 . a f (x) > 1 . +1). 1). f (x) = √ √ [R : Funkcija je konkavna u intervalima (−2 − 3. +∞) a konveksna u interi √ √ √ valima (−∞.

Analogno. u op²tem slu£aju svodi se na dvije relacije: x−→+∞ lim [f (x) − g1 (x)] = 0 i x−→−∞ lim [f (x) − g2 (x)] = 0 . f (x) Neka je lim [f (x) − g(x)] = 0. Pojam i vrste asimptota Poseban teorijski i prakti£ni interes predstavlja utvrdivanje pona²anja funkcije f (x) kada x −→ ∞. gdje g1 (x) i g2 (x) ne moraju biti iste funkcije. 273 . |x|−→∞ |x|−→∞ g(x) U ovom slu£aju kaºemo da je funkcija f (x) asimptotski jednaka s funkcijom g(x) ili da funkcija f (x) asimptotski teºi funkciji g(x) ako je lim [f (x) − g(x)] = 0 i lim g(x) = 0. Onda je lim − 1 g(x) = 0. Relacija (1). (2) gdje su k i n realni brojevi. Ako postoji funkcija y = g1 (x). f (x) ∼ g(x)−zadovoljeno veliko |x| . gdje je α (x) −→ 0 kada |x| −→ +∞. ona se naziva desna asimptota funkcije y = f (x). naziva se desnom asimptotom funkcije y = f (x). Pona²anje funkcije f (x) moºemo odrediti uporeduju¢i je sa ve¢ poznatom funkcijom g(x) f (x) koriste¢i se razlikom f (x) − g(x) ili koli£nikom kada je |x| −→ ∞. tada je lim = 1. g(x) Mi ¢emo posmatrati lim [f (x) − g (x)] = 0 (1) |x|−→∞ ili f (x) = g(x) + α (x) . koja ispunjava uslov (1). |x|−→∞ |x|−→∞ g(x) f (x) Ukoliko je lim g(x) = 0. koja ispunjava uslov (1). tj. niti moraju istovremeno obje postojati. y = g(x) = kx + n.1. Pretpostavimo da imamo krivu f (x) takvu da se ta£ka na toj krivoj moºe neograni£eno udaljavati od koordinatnog po£etka. |x|−→∞ |x|−→∞ Za funkciju y = g (x) kaºemo da je asimptota funkcije y = f (x) ako je ispunjen uslov (1). ako postoji funkcija y = g2 (x). Asimptote krivih linija 14. tj. Mi ¢emo se baviti slu£ajem kada je g (x) linearna funkcija.14.

lim [f (x) − kx] = n lim x−→−∞ x x−→−∞ lim (4) (5) Dokaz. dokaza¢emo sljede¢u teoremu. (3) U vezi egzistencije kose asimptote. Dokaºimo dovoljnost uslova. ako je x−→∞ lim [f (x) − kx − n] = 0 x−→−∞ lim [f (x) − kx − n] = 0 .274 Realne funkcije jedne realne promjenljive To je mogu¢e u slu£aju da je kriva neograni£ena ili kada je denisana u neograni£enom intervalu. teºi prema nuli kada se ta£ka M neograni£eno udaljava od koordinatnog po£etka (sl. pa je f (x) = k i lim [f (x) − kx] = lim (n + α (x)) = n. lim (6) . Prava y = kx + n je kosa asimptota graka funkcije y = f (x) kada x → +∞ (x → −∞). Pravu liniju y = kx + n nazivamo pravolinijskom asimptotom krive f (x) ako je udaljenost ta£ke M . x−→+∞ x−→+∞ x−→+∞ x Ovim je potrebnost uslova dokazana. te krive od prave. Da bi prava y = kx + n bila kosa asimptota graka funkcij y = f (x). α (x) −→ 0. Teorema 1. 71 Pravolinijska asimptota naziva se i kosom pravolinijskom asimptotom ili samo kosom asimptotom. potrebno je i dovoljno da postoje kona£ne grani£ne vrijednosti: f (x) = k (k = 0) . kada x −→ +∞ (x −→ −∞). lim [f (x) − kx] = n x−→+∞ x x−→+∞ f (x) = k. Tada je f (x) = kx + n + α (x) . Odavde slijedi da je x−→+∞ lim n α (x) f (x) = lim k+ + x−→+∞ x x x = k.71). Sl. Neka je y = kx + n kosa asimptota krive y = f (x) kada x −→ +∞. x −→ +∞.

x−→+∞ x x−→+∞ x2 Primjer 1. jer je d = lim (f (x) − A) = 0. (sl. Dakle. 72 Sli£no. x−→±∞ x x−→±∞ x2 n= lim [f (x) − kx] = lim − x = −1 x−→±∞ x−→±∞ x + 1 Specijalno. prava y = B je. Odrediti kosu asimptotu graka funkcije f (x) = x+1 Izra£unajmo grani£ne vrijednosti: f (x) x k= lim = lim x+1 = 1. prava y = kx + n kosa asimptota graka Sl. Ako je lim f (x) = lim f (x) = A. x−→∞ x−→∞ x−→+∞ Neka postoje grani£ne vrijednosti (6).72). £ime je teorema dokazana. horizontalna asimptota krive y = f (x). nazivamo horizontalnom asimptotom krive f (x) ako je lim f (x) = A.72). Odrediti horizontalnu asimptotu krive y = Po²to je 1 x−→±∞ 1 + x2 Pravu x = x0 nazivamo vertikalnom asimptotom graka funkcije f (x) ako je bar jedan od limesa: lim f (x) ili lim f (x) beskona£an (+∞ ili -∞) (sl. a u drugom slu£aju da je denisana za svako x koje je manje od nekog broja B . pi²emo lim f (x) = A i tada je y = A jedina horizontalna asimptota graka funkcije y = f (x). U prvom slu£aju pretpostavljamo da je funkcija denisana za svako x ve¢e od nekog broja A . takode. 1 + x2 = 0. . y = kx + n je desna asimptota grafa funkcije f (x) y = f (x) ⇐⇒ lim = k ∧ lim [f (x) − kx] = n. to je prava y = 0 horizontalna asimptota date krive. za k = 0 prava y = kx + n je paralelna sa osom x i £esto se takva pravolinijska asimptota naziva horizontalnom. lim x−→x0 −0 x−→x0 +0 1 . Tada iz jednakosti (4) slijedi da je lim [f (x) − kx − n] = 0 pa je prema uslovu (1). pravu y = A. ako je lim f (x) = B . Uop²te. x−→−∞ x−→+∞ x−→±∞ x−→∞ Primjer 2.Asimptote krivih linija 275 funkcije y = f (x) kada x → +∞.

74 1 ima vertikalnu asimptotu x = 2. m > n. lim f (x) = +∞. x−→2−0 x − 2 x−→2+0 x − 2 x2 Primjer 4. Grak funkcije y = f (x) = Pm (x) . jer vrijedi: lim ln x = −∞. Ovdje je lim f (x) = −∞.Funkcija nije denisana x+1 x2 x2 = −∞. x2 Horizontalnih asimptota nema jer je lim = ∞.276 Realne funkcije jedne realne promjenljive Funkcija y = f (x) moºe imati vertikalnu asimptotu nezavisno od toga da li je denisana na kona£nom ili beskona£nom intervalu. x−→1±∞ x + 1 Neka je funkcija f(x) data u obliku neprave racionalne razlomljene funkcije. +∞) funkcije f (x) = ln x. . tj. x−→x0 −0 x−→x0 +0 Sl. pa je prava x = 1 vertikalna u ta£ki x = −1. 73 Na slici 74 prikazana je vertikalna asimptota x0 = 0 ( to je osa y ) u kona£nom kraju x0 = 0 domene (0. Vertikalna asimptota funkcije naj£e²¢e postoji u ta£ki x0 prekida funkcije ili u kona£nom kraju x0 denicionog podru£ja funkcije. Qn (x) Tada se dijeljenjem Pm (x)sa Qn (x) moºe jednostavno odrediti asimptota funkcije y = f (x). a lim x−→1+0 x + 1 x−→1−0 x + 1 asimptota. x−→+0 Sl. jer je x−2 1 1 lim = −∞ i lim = +∞. Odredimo vertikalne asimptote funkcije y = . lim = +∞. Vertikalna asimptota u ta£ki prekida x0 funkcije y = f (x) prikazana je na slici 73. Primjer 3.

y = 1 . Zadaci Odrediti asimptote krivih 1. pa je y = x − 1 x+1 x+1 x2 kosa asimptota funkciji y = . i y = x + 1] [R : y = 2. k < n. poznato nam je da funkciju f (x) moºemo napisati u obliku f (x) = Pm−n (x) + Odakle je lim Rk (x) . x = 0 i x = 4] 2x2 + 3x − 5 . tada je x = x0 jedna£ina vertikalne asimptote. Qn (x) Ako je Qn (x0 ) = 0 i Pm (x0 ) = 0. x−→∞ Qn (x) x2 1 U primjeru 1. Qn (x) Rk (x) = 0. y = x 2. dobi¢emo = x−1+ . x(x − 4) . koriste¢i ovaj postupak. U prethodnom primjeru vertikalna asimptota je x = −1. x+1 Pm (x) Vertikalnu asimptotu funkcije f (x) = nalazimo rje²avanjem jedna£ine Qn (x) = 0.Asimptote krivih linija 277 Naime. pa je y = Pm−n (x) asimptota funkciji y = f (x). ex [R : x = 0.

na¢i asimptote graka funkcije (ukoliko postoje). Ovo je op²ta ²ema ispitivanja funkcije kojom nisu obuhva¢ene sve pojedinosti vezane za jednu datu funkciju koje mogu biti karakteristi£ne za njen tok. 3. Funkcija je denisana u intervalima (-∞. Primjer 1. 6. ta£ka x = −1 je ta£ka prekida ili diskontinuiteta funkcije. 2. ta£ke prekida i utvrditi kako se funkcija pona²a neposredno lijevo i desno od svake ta£ke prekida i na krajevima oblasti denisanosti. Zato ²emu treba shvatiti kao uputstvo koje nam olak²ava ispitivanje toka neke funkcije. Na osnovu dobijenih podataka. tj. odnosno konstrukcije njenog graka. 5. -1) i (-1. niti je periodi£na. a y < 0 za x < −1. y sije£e ose u (0. +∞). crtamo grak funkcije. presjek njenog graka sa osom y (ukoliko ga ima). tj. presjeke njenog graka sa osom x. u op²tim crtama. Ti pojmovi nam omogu¢uju da detaljno prou£imo promjene funkcije u zavisnosti od promjena njenog argumenta. intervale u kojima je funkcija konveksna ili konkavna kao i prevojne ta£ke (ukoliko postoje). Ispitati tok funkcije y = x2 i nacrtati njen grak. intervale monotonosti i lokalne ekstreme (ukoliko postoje). omogu¢uju nam da precizno ispitamo tok funkcije i da na osnovu njega nacrtamo grak koji predstavlja tok te funkcije. znak funkcije. Nula funkcije je x = 0. 3. 2. sistematizovati. 4. ƒitav postupak ispitivanja funkcije y = f (x).15. moºemo. Funkcija nije ni parna ni neparna. oblast denisanosti funkcije. 0). x+1 1. Znak funkcije zavisi od x + 1 pa je y > 0 za x > −1. 278 . parnost i periodi£nost funkcije. realne nule. ukoliko ih ima. Potrebno je odrediti: 1. Op²ta ²ema ispitivanja funkcija Do sada smo formulisali i prou£ili niz pojmova u vezi sa funkcijom y = f (x) i sa krivom koja se javlja kao grak ove funkcije u Dekartovoj ravni x0y .

Op²ta ²ema ispitivanja funkcija

279

4. Grak funkcije ima asimptote: vertikalnu x = −1 i kosu y = x − 1 kada x −→ ±∞. x2 + 2x 5. Odredimo intervale monotonosti i lokalne ekstreme: f (x) = , f (x) = 0 za (x + 1)2 x(x + 2) = 0, tj za x = 0 i x = −2. U ta£kama x = 0 i x = −2 funkcija ima i ekstremne vrijednosti, jer u njima f (x) mijenja znak. U ta£ki x = −2 funkcija ima lokalni maksimumf (−2) = max f (x) = −4. U ta£ki x = 0 funkcija f (x) ima lokalni minimum f (0) = min f (x) = 0.

Funkcija f (x) raste u intervalima (−∞, −2) i (0, +∞) a opada u intervalima (−2, −1) i (−1, 0).

2 , to je f (x) < 0 za x < −1, a f (x) > 0 za x > −1. (x + 1)3 Zna£i u intervalu (−∞, −1) grak funkcije je konveksan, a u intervalu (−1, +∞) konkavan. Grak funkcije nema prevojnih ta£aka. Na osnovu dobijenih podataka pribliºan grak funkcije izgleda¢e kao ²to pokazuje sl. 75.
6. Po²to je f (x) =

Primjer 2. Ispitati tok funkcije f (x) = 2 cos2 x − 2 cos x − 3 i nacrtati njen grak.

Sl. 75

280

Realne funkcije jedne realne promjenljive

1. Funkcija je denisana za svako x; periodi£na je sa periodom 2π pa ¢emo je nacrtati u intervalu (0, 2π). 2. f (x) = 2 sin x(1−2 cos x); f (x) = 0 ako je sin x = 0, ili 1−2 cos x = 0. Iz 1−2 cos x = 0 1 π je cos x = za x = 2kπ ± , a sin x = 0 za x = kπ . 2 3

Funkcija je simetri£na u odnosu na pravu x = π ,jer ima iste vrijednosti za π + x i π − x.Graf funkcije je prikazan na slici 76.

Sl. 76

Primjer 3. Odrediti tok i graf funkcije f (x) =

x3 −2x2 . x−3 x−2 x−3

Datu funkciju moºemo napisati u obliku: f (x) = |x| 1. Ona je denisana u intervalima (−∞, 2] i (3, +∞) .

2. Funkcija f (x) > 0 za svako x iz denicionog podru£ja,a f (0) = f (2) = 0. 3. Po²to je
x−→3+0

lim f (x) = +∞ to je prava x=3 vertikalna asimptota krive.

Op²ta ²ema ispitivanja funkcija

281

Odredimo kosu asimptotu:

f (x) k = lim = lim x−→∞ x x−→∞

x2 (x−2) x−3

x

= lim |x|

x−→∞

x2 (x − 2) = 1. x2 (x − 3)

n = lim [f (x) − kx] = lim
x−→∞

x−→∞

= lim

x2 (x − 2) − = lim
x−→∞

x2 (x − 3)

x−→∞

(x − 3)

(x − 3) 1 1×1 = . √ √ 2 (x − 3) − x−2+ x−3
x−→∞

= lim

(x − 2) −x = (x − 3) √ √ |x| x − 2 − x − 3

=

1 1 Zna£i, y = x + kosa je asimptota kada x −→ ∞ a, takode, kada x −→ −∞, y = −x − 2 2 je kosa asimptota date funkcije. √ 2 2 Funkcija f (x) ≈ 2 2 − x kada x −→ 2 − 0 i f (x) = |x| kada x −→ 0 ≈ 0, 8 . 3 3
4. Data funkcija je beskona£no diferencijabilna u oblasti denisanosti osim u ta£kama x = 0 i x = 2.

f (x) = f (x) =

x − 2 2x2 − 11x + 12 · sign x. x − 3 2 (x − 2) (x − 3)

x−2 11x − 24 · sign x. x − 3 4 (x − 2)2 (x − 3)3 3 f (x) = 0 za x = i za x = 4, 2 3 3 3 f 3 < 0, pa f (x) u ta£ki x = ima maksimum, max f = ≈ 0, 9, 2 2 2 2 √ f (4) > 0, pa f (x) u ta£ki x = 4 ima minimum, min f (4) = 4 2 ≈ 5, 7.
Odredimo poloºaj tangente:
x−→2−0

lim f (x) = +∞ (tangenta je vertikalna na graku)

2 2 , lim f (x) = . x−→−0 3 x−→+0 3 5. f (x) > 0 u intervalu (−∞, 0) i (3, +∞), pa je u tim intervalima funkcija konkavna, specijalna, ²to zna£i da se grak krive pribliºava asimptoti s gornje strane i kada x → +∞ i kada x → −∞ lim f (x) = −
Funkcija je konveksna u intervalu (0, 2), jer je f (x) < 0. Nacrtajmo grak funkcije (sl.77).

282

Realne funkcije jedne realne promjenljive

Sl. 77

Zadaci
Ispitati tok funkcija i nacrtati grak: 1. f (x) =

x3 , 4 (2 − x)2
1

2. f (x) = e x2 , 3. f (x) =

sin2 x . 2 − sin x

IV Realne funkcije dviju realnih promjenljivih

283

1. Pojam metri£kog prostora. Otvoreni i zatvoreni skupovi
Prije nego deni²emo realnu funkciju dviju realnih promjenljivih, denisa¢emo metri£ki prostor. Ako je R skup svih realnih brojeva, tada se Dekartov proizvod R × R... × R = Rn naziva n-dimenzionalni prostor. Njegovi elementi su uredene n-torke realnih brojeva koje ozna£avamo sa: M (x1 , ..., xn ) ili M = (x1 , x2 , ..., xn ). Ako je n = 2, tada imamo uredene parove realnih brojeva M (x, y) ili M = (x, y). Obrazujmo skup svih uredenih parova realnih brojeva:

R2 = {(x, y) | x ∈ R, y ∈ R}
i neka su M1 (x1 , y1 ) i M2 (x2 , y2 ) dvije proizvoljne ta£ke iz R2 . Poznato je da se rastojanje izmedu ta£aka M1 i M2 izra£unava prema formuli

d(M1 , M2 ) = |M2 − M1 | =
Funkcija

(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 .

(1)

d : R2 × R2 −→ R,

koja je odredena formulom (1), ima sljede¢e osobine: 1. d(M1 , M2 ) ≥ 0, 2. (d(M1 , M2 ) = 0) ⇐⇒ (M1 = M2 ), 3. d(M1 , M2 ) = d(M2 , M1 ) (simetrija) 4. d(M1 , M2 ) ≤ d(M1 , M3 ) + d(M2 , M3 ) (nejednakost trougla). Funkcija d je metrika ili rastojanje, d(M1 , M2 ) izmedu ta£aka M1 i M2 , a uredeni par (R , d) naziva se metri£ki prostor. Radi jednostavnosti metri£ki prostor (R2 , d) kra¢e se ozna£ava sa R2 ili E 2 . Ako se u dvodimenzionalnom prostoru R2 uvede rastojanje d(M1 , M2 ) izmedu dvije proizvoljne ta£ke M1 , M2 ∈ R2 pomo¢u formule (1), onda se on naziva Euklidski dvodimenzionalni prostor ili Dekartova ravan.
2

285

286 Specijalno, za n = 1, prostor R = E 1 je realna prava u kojoj je rastojanje izmedu ta£aka M1 = x1 ∈ R i M2 = y1 ∈ R dato formulom

d(M1 , M2 ) =

(x1 − y1 )2 = |x1 − y1 | .

Uop²te, Euklidov n-dimenzionalni prostor E n deni²emo kao n-dimenzionalni prostor Rn u kome je uvedeno rastojanje d(M1 , M2 ) izmedu dvije proizvoljne ta£ke M1 = (x1 , x2 , ..., xn ) ∈ Rn i M2 = (y1 , y2 , ..., yn ) ∈ Rn pomo¢u formule

d(M1 , M2 ) = |M1 − M2 | =

n

(xk − yk )2 .

k=1

(2)

Napomenimo, da se u n-dimenzionalnom prostoru Rn metrika d moºe uvesti i na drugi na£in. Zna£i, formula (2) nije jedini na£in metrizacije prostora Rn . Pomo¢u metrike d denisa¢emo otvorene, zatvorene skupove i okolinu ta£ke u Rn . Neka je (S, d) proizvoljan metri£ki prostor, M bilo koja ta£ka datog prostora i r >0 proizvoljan pozitivan realan broj. Tada se 1. otvorenom kuglom, u oznaci K(M, r), sa centrom u ta£ki M ∈ S i polupre£nikom r > 0, metri£kog prostora (S, d), naziva skup

K(M, r) = {x ∈ S | d(M, x) < r} ,
2. zatvorenom kuglom K(M, r), sa centrom u ta£ki M ∈ S i polupre£nika r > 0, metri£kog prostora (S, d), naziva skup

K(M, r) = {x ∈ S | d(M, x) ≤ r} ,
3. sferom S(M, r), sa centrom u ta£ki M ∈ S , metri£kog prostora (S, d), naziva skup

S(M, r) = {x ∈ S | d(M, x) = r} .
Specijalno, u prostoru R otvorena kugla je otvoren interval (M − r, M + r), zatvorena kugla je zatvoren interval [M − r, M + r], a sfera je skup {M − r i M + r}. U prostoru R2 , otvorena kugla je unutra²njost kruga sa centrom u ta£ki M = (x1 , x2 ) i polupre£nikom r, zatvorena kugla je unutra²njost i periferija kruga, a sfera je samo periferija tog kruga. Otvorena kugla K(M, ε) naziva se otvorenom ε-okolinom ta£ke M ∈ S . ε-okolina ta£ke M0 (x◦ , x◦ , ..., x◦ ) ∈ Rn je otvorena kugla K(M0 , ε), a to je skup svih ta£aka M0 manji od ε, n 2 1 tj. d(M, M0 ) < ε, odnosno
n

Otvorena kugla K(M0 , ε), odnosno ε-okolina ta£ke M0 naj£e²¢e se obiljeºava sa 0(M0 , ε), pa moºemo pisati: 0(M0 , ε) = {M ∈ Rn | d(M, M0 ) < ε} .

k=1

(xk − x◦ )2 < ε2 . k

Jedina dva skupa koja imaju osobinu da su otvoreni i zatvoreni su prazan skup i £itav prostor Rn . ε) = (x1 . ε) = {x ∈ R | |x − x0 | < ε} . Ta£ka M0 ∈ A je ta£ka nagomilavanja skupa A ⊂ Rn ako svaka ε-okolina ta£ke M0 sadrºi bar jednu ta£ku iz skupa A razli£itu od M0 . odnosno 1 1 1 skup 0(M0 . U prostoru R2 ε-okolina ta£ke M0 = (x◦ . 2 1 Skup A ⊂ Rn je otvoren ako za svaku ta£ku M ∈ A postoji ε-okolina te ta£ke koja cijela pripada skupu A. Otvorenom okolinom ta£ke M ∈ S naziva se svaki otvoreni skup iz S koji sadrºi ta£ku M. u prostoru R. Otvoreni i zatvoreni skupovi 287 Specijalno.Pojam metri£kog prostora. odnosno to je skup 0(M0 . x2 ) ∈ R2 | (x1 − x◦ )2 + (x2 − x◦ )2 < ε2 . x◦ + ε). Prazan skup i cio prostor Rn su otvoreni skupovi. x◦ ) je unutra²njost kruga sa centrom u ta£ki 1 2 M0 i polupre£nikom ε. . Skup A ⊂ Rn je zatvoren ako je njegov komplement CA otvoren skup u Rn . ε-okolina ta£ke M0 = (x◦ ) je interval (x◦ − ε.

y. gdje su x i y nezavisno promjenljive ili argumenti. Sl. U Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu Oxyz . y) (sl. a skup Gf = {(x. kojoj funkcija f pridruºuje jedan i samo jedan broj z . y)) | (x. y) ∈ D(f )} naziva se grak funkcije f . Ako je M (x. (x. f (x. Skup Rf = {z ∈ R | (∃M ∈ D(f )) f (M ) = z} je skup vrijednosti funkcije f . grak funkcije f moºe predstavljati povr² £ija je jedna£ina z = f (x. Denicija funkcije dvije promjenljive Neka je D ⊂ R2 neprazan skup. y). onda se pi²e z = f (M ). 78 288 . y) ∈ D(f ) proizvoljna ta£ka domena. 78). Preslikavanje f : D −→ R naziva se realna funkcija dvije realne promjenljive. M ∈ D(f ) ili z = f (x.2. y) ∈ D(f ). pri £emu je D oblast denisanosti ili domena funkcije f u oznaci D(f ).

slijedi 9−x2 −y 2 ≥ 0. 79 . y) | x2 + y 2 ≤ 9} i Rf = [0. Domenu obrazuju one ta£ke ravni xOy £ije koordinate zadovoljavaju uslov cos(x2 + y 2 ) ≥ 0. domenu D(f ) £ini krug polupre£nika ta£ki O(0. 3] .Denicija funkcije dvije promjenljive 289 Primjer 1. 1] . y) = 9 − x2 − y 2 .. Primjer 2. 2. Sl. sa centrom u 2 za k = 1. pri £emu je Rf = [0.. Na ovakav na£in.. Odrediti domen i skup vrijednosti funkcije f (x. . Iz zahtjeva da funkcija bude realna. 2kπ − ≤ x2 + y 2 ≤ 2kπ + 2 2 2 π . 79). Odrediti oblast denisanosti i skup vrijednosti funkcije f (x. y) = cos(x2 + y 2 ). Ova jedna£ina ekvivalentna je skupu jedna£ina x2 + y 2 ≤ π π π . pa je D(f ) = {(x. 0) i kruºno-prstenaste oblasti (sl.

xn = x0 i lim yn = y0 . y0 ) kada n −→ ∞ ako rastojanje izmedu tih ta£aka teºi nuli kada n −→ ∞. n −→ ∞. y) iz okoline ta£ke (x0 . y0 ). d) grani£ne vrijednosti nizova {xn }. tj. Niz ta£aka {(xn . y). (2) n−→∞ n−→∞ n−→∞ n−→∞ Osobina (2) ekvivalentna je osobini da promjenljive xn i yn jednovremeno teºe svojim grani£nim vrijednostima: xn −→ x0 . yn ) = (x0 . yn ) konvergira prema ta£ki (x0 . u samoj ta£ki M0 (x0 . yn )} ili promjenljiva ta£ka (xn . (3) Koordinate proizvoljne ta£ke (x. Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 3. (xn − x0 )2 + (yn − y0 )2 −→ 0. ²to simboli£ki pi²emo: xn −→x0 yn −→y0 lim f (xn . y) = b. b) i {yn }. d) i neka su x0 ∈ (a.y)−→(x0 . . yn )} konvergira prema broju b. y0 ). y0 = yn Tada moºemo pisati da je lim (xn . y0 + 290 y) = b. tj. yn −→ y0 kada n −→ ∞. Grani£ne vrijednosti funkcije z = f (x. yn ∈ (c. y = y0 + y pa je jednakost (3) ekvivalentna jednakosti xn −→x0 yn −→y0 lim f (x0 + x. y) Neka je funkcija z = f (x.osim moºda. y0 ).y0 ) lim f (x. y0 ) moºemo napisati u obliku x = x0 + x. kaºemo da u ta£ki M0 ima grani£nu vrijednost b ako za bilo koje nizove {xn . Za funkciju f (x.1. yn ) = b ili (x. b) i y0 ∈ (c. ²to zapisujemo lim (xn . y0 ). kada n −→ ∞. d).3. lim xn = x0 . xn ∈ (a. koja je denisana u okolini ta£ke M0 (x0 . yn ) = (x0 . y) denisana za svako x iz intervala (a. yn } koji zadovoljavaju uslov (2). odgovaraju¢i niz vrijednosti funkcije {f (xn . b) i za svako y intervala (c.

0 < |y − y0 | < δ. y) nema grani£nu vrijednost u ta£ki M0 (x0 . y )| < ε za svako x i x . Ovu deniciju kratko zapisujemo: (∀ε > 0) (∃δ > 0) (x − x0 )2 + (y − y0 )2 < δ =⇒ |f (x. Nave²¢emo. Grani£nu vrijednost funkcije moºemo denisati i na ovaj na£in. y0 ) ako za svako M > 0 moºemo odrediti δ > 0 takvo da je: |f (x. (4) U slu£aju kona£nog broja b. Teorema l. bez dokaza. y0 ) ako svakom proizvoljno uzetom broju ε > 0 odgovara broj δ (ε) > 0 takav da je |f (x. y)| > M za 0 < ²to pi²emo xn −→x0 yn −→y0 (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 < δ. y) imala grani£nu vrijednost u ta£ki M0 kada (x. takode. Za funkciju f (x. y) = b. y) − b| < ε za svako x = x0 i y = y0 za koje je 0 < |x − x0 | < δ i 0 < |y − y0 | < δ. u samoj ta£ki M0 . Moºemo. y) = ∞. 0 < |x − x0 | < δ. 0 < |y − y0 | < δ. Za funkciju f (x. (Ko²ijev kriterijum) Da bi funkcija f (x. y) −→ (x0 . y) za koje je: 0 < |x − x0 | < δ. funcija f (x. potrebno je i dovoljno da se za svako ε > 0 moºe odrediti δ = δ(ε) > 0 takvo da je: |f (x. jednakost (4) shvatamo u tom smislu da za svako ε > 0 moºemo odrediti takav broj M > 0 da je za svako y za koje je funkcija denisana |f (x. y) −→ (x0 . teoreme o grani£nim vrijednostima koje su analogne teoremama o grani£nim vrijednostima funkcije jedne promjenljive. . y) kada x. y) − f (x . Svi konvergentni nizovi vrijednosti funkcije konvergiraju istoj grani£noj vrijednosti b kad god nizovi vrijednosti argumenata zadovoljavaju uslov (2). osim moºda. u samoj ta£ki M0 kaºemo da konvergira grani£noj vrijednosti b kada (x. lim f (x. y0 ). osim moºda. kaºemo da u ta£ki M0 ima beskona£nu grani£nu vrijednost kada (x. y) denisanu u okolini ta£ke M0 . y) denisanu u okolini ta£ke M0 . y) −→ (x0 . y) − b| < ε . y0 ). y) − b| < ε kad god je |x| > M i |y| > M. y i y iz oblasti A denisanosti funkcije f (x.Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 291 Ukoliko b ne postoji. y −→ ∞: x−→∞ y−→∞ lim f (x. denisati grani£nu vrijednost funkcije f (x.

y) = (0.y0 ) (x. (x. y) . y) = 0. y ∈ A i c = 0 i pri tome je: g(x. Funkcija f (x. (a) (b) (c) f (x. kod denicije grani£ne vrijednosti mora se voditi ra£una o putanji po kojoj ta£ka M (x.y)−→(x0 . y)g(x. y) c U dosada²njem izlaganju je istaknuto da grani£na vrijednost funkcije f (x.y0 ) lim f (x) = lim kx2 k = . dobija se da je lim f (x.y)−→(x0 . y) ± g(x. jer se moºe desiti da se po razli£itim putanjama dobiju razli£ite vrijednosti. y) teºi prema ta£ki M0 (x0 . y) ne zavisi od toga na koji na£in njeni argumenti teºe svojim grani£nim vrijednostima.y)−→(x0 .y0 ) lim lim lim [f (x. y) = 0 za x. na primjer.y0 ) lim f (x. f (x.y)−→(x0 . 0) po bilo kojoj od koordinatnih osa. duº prave y = kx. f (x. 80) . (x. y) ± g(x. y) = b. 1. y0 ). M −→(0. y) b = . k -proizvoljan realan broj. y)] = b ± c.y0 ) lim g(x. y) (x.y0 ) g(x. grani£na vrijednost nije ista za sve putanje po kojima ta£ka M teºi ta£ki M0 . onda se dobija (x. y). y) = bc. g(x. xy Primjer 1. Neka su f (x. pa zato i ne postoji lim f (x. y) funkcije koje su denisane u oblasti A i neka su (x. y). Zna£i.0) Sl. y) i g(x.292 Teorema 2. Ako ta£ka x + y2 M teºi ta£ki (0. Ako se pretpostavi da ta£ka M teºi ka ta£ki (0. 80 Pretpostavimo da su karakteristi£ne putanje ta£ke M prema ta£ki M0 putanje duº pravih paralelnih koordinatnim osama Ox i Oy (sl. y). (x.y)−→(0. 0). y) = c. f (x. Tada postoji grani£na vrijednost funkcije f (x.0) u ²to ¢emo se uvjeriti kasnije. y)g(x.y)−→(x0 . Kod funkcija dvije promjenljive moºe se uzeti da ta£ka M teºi ta£ki M0 po putanji koju predstavlja grak funkcije koji prolazi kroz ta£ke M i M0 .y)−→(x0 . 0) po nekoj drugoj putanji. y) = 2 denisana je u svakoj ta£ki (x. Medutim. 2 + k 2 x2 x−→0 x 1 + k2 Vrijednost ovoga limesa zavisi isklju£ivo od broja k i razli£ita je od nule kada je k = 0.

y) = b i ako postoje grani£ne vrijednosti x−→0 y−→0 x−→x0 lim f (x. Neka je funkcija f (x. pa ako postoji grani£na vrijednost y−→y0 x−→x0 lim ϕ(y) = lim y−→y0 x−→x0 lim f (x.Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 293 Sada moºemo denisati grani£ne vrijednosti funkcije f (x. y) denisana u okolini ta£ke M0 (x0 . funkcija f (x. Ova grani£na vrijednost je funkcija od y . Za uzastopne grani£ne vrijednosti + y2 ali dvojna grani£na vrijednost lim vaºi sljede¢a teorema. lim f (x. a da ne postoji grani£na vrijednost funkcije f (x. 2 x−→0 y−→0 x + y 2 +y xy . y) = b2 (Sl. y) . x−→0 x2 y−→0 Teorema 3. y) = b1 . da je lim x2 − y 2 = lim (−1) = −1. Neka je funkcija f (x. Analogno deni²emo uzastopnu grani£nu vrijednost lim x−→x0 y−→y0 Uzastopne grani£ne vrijednosti b1 i b2 ne moraju biti medusobno jednake. tj. funkcija f (x. y) = γ(x)(0 < |x − x0 | < δ). Moºe se desiti da su uzastopne grani£ne vrijednosti medusobno jednake. x−→0 y−→0 x + y 2 x−→0 lim lim x−→0 y−→0 y−→0 x−→0 lim f (x. x2 − y 2 denisana u intervalu 0 < x < +∞. y0 ) osim. y) = ϕ(y) (Sl. y) kada jednovremeno x −→ x0 i y −→ y0 . i lim lim 2 = 0. 0 < y < +∞. y) u ta£ki M0 (x0 . ne postoji. osim. y) = 2 x + y2 u ta£ki x0 = y0 = 0 ima: b1 = b2 Zna£i. Ako u ta£ki M0 funkcija f (x. y) denisana u okolini ta£ke M0 (x0 . lim f (x. u samoj ta£ki M0 . Na primjer. y) = ϕ(y)(0 < |y − y0 | < δ). y) = lim lim f (x. y) ima dvojnu grani£nu vrijednost lim f (x. y−→0 x−→0 x2 + y 2 y−→0 x2 − y 2 = lim lim 2 = lim (1) = 1. moºda. Na primjer.86 a)). Pretpostavimo da za ksirane y(0 < |y−y0 | < δ) postoji grani£na vrijednost lim f (x. y) kada njeni argumenti uzastopno teºe svojim grani£nim vrijednostima. dvojna graxy ni£na vrijednost ne postoji. moºda. 86 b). y−→y0 . y0 ). y0 ). y) 2 ima uzastopne i medusobno x + y2 jednake grani£ne vrijednosti y−→0 lim x−→0 x2 lim xy xy = 0. nju nazivamo uzastopnom (itegriranom) grani£nom vrijedno²¢u funkcije f (x. u samoj ta£ki M0 .

y). y)L y−→y0 lim ϕ(y) = lim γ(y) = y−→y0 lim x−→x0 lim f (x. Prema deniciji grani£ne vrijednosti funkcije f (x.y)−→(x0 . y) denisana u okolini i u samoj ta£ki M0 (x0 . Obrnuto ne vaºi. y) = b. y0 ). re¢i ¢emo da je funkcija f (x. lim y−→y0 x−→x0 lim f (x. y) = lim x−→x0 y−→y0 lim f (x. Neprekidnost funkcije f (x. y) − b| < ε za svako (x. u ta£ki M0 moºemo za svako ε > 0 odrediti δ(ε) > 0 takvo da je |f (x. x−→x0 y−→y0 Dokaz. . y) = lim f (x. ne mora biti: (x. koje zadovoljava uslov 0< (x − x0 )2 + (y − y0 )2 < δ. y) ne postoji.y0 ) lim f (x. Ako grani£na vrijednost funkcije f (x. Prelaskom na grani£nu vrijednost kada x −→ x0 .294 tada postoje uzastopne grani£ne vrijednosti: lim < P (y >= lim[lim f (x. Analogno dokazujemo da je: x−→x0 lim y−→y0 lim f (x. y) neprekidna u ta£ki M0 (x0 .2. y) Grani£na vrijednost funkcije f(x.y)−→(x0 . y) = b. y) . y) . y0 ) M0 ∈ D(f ) i ako je (x. y) iz okoline ta£ke M0 . tj. tj. ili ako postoji a nije jednaka vrijednost funkcije f (x0 . a da ipak u toj ta£ki ne postoji grani£na vrijednost funkcije (vidi primjer 2). x−→x0 x−→x0 lim y−→y0 pri £emu je lim y−→y0 x−→x0 lim f (x. lim f (x. y0 ).y) u ta£ki M0 ne mora se poklapati sa vrijedno²¢u funkcije u toj ta£ki. y) = f (x0 . Neka je funkcija f (x. y0 ). y) moºemo iskazati na "jeziku ε − δ ". Neprekidnost funkcije z = f (x. y0 ) prekidna.odakle slijedi da je y−→y0 lim ϕ(y) = b. 3.y0 ) lim f (x. jer se moºe desiti da u nekoj ta£ki postoje uzastopne medusobno jednake grani£ne vrijednosti. y) = b. £ime je teorema dokazana. iz gornjih nejednakosti dobijamo da je |ϕ(y) − b| < ε za 0 < |y − y0 | < δ . y0 ) = b. onda kaºemo da je funkcija f (x. y) = f (x0 . y) u ta£ki M0 (x0 .

f (x. U tom slu£aju totalni prira²taj z bi¢e: z = f (x0 + x. M0 ) = |M − M0 | < δ. y). Teorema 2. Uniformnu (ravnomjernu) neprekidnost funkcije f (x. Funkcija f (x. y) u ta£ki M0 potrebno je i dovoljno da grani£na vrijednost z bude jednaka nuli kada (x. a y prira²taj argumenta y . y) neprekidna je u ta£ki M0 (x0 . y)g(x. . Ako je funkcija f (x. y ) iz A. y )| < ε. y) i g(x. M ∈ D(f ) neprekidna je u ta£ki M0 ∈ D(f ) ako i samo M −→M0 lim z = 0. y) i M0 (x0 . £ije koordinate zadovoljavaju nejednakost 0 < (x − x )2 + (y − y )2 < δ . ako je Teorema 1.Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 295 Funkcija f (x. y0 ). koje su denisane u oblasti A. 0 < |y − y0 | < δ ili |f (M ) − f (M0 )| < ε kad god je d(M. x−→x0 y−→y0 lim z = lim [f (x. y) = 0 za (x. f (x. y) ∈ D(f ) za koje je 0 < |x − x0 | < δ . tj. y). y0 ) = z naziva totalnim prira²tajem funkcije z = f (x. y) − f (x0 . y) −→ (x0 . y) ∈ A. y). y0 + y) − f (x0 . tada su u ta£ki M0 neprekidne i funkcije: f (x. y0 ) ∈ D(f ) za svako ε > 0 moºemo odrediti δ(ε) > 0 tako da je: |f (x. Funkcija f(x. neprekidne u ta£ki M0 (x0 . Prethodno tvrdenje moºemo iskazati sljede¢om teoremom. y) neprekidna u zatvorenoj i ograni£enoj oblasti A. onda se broj z odredene jednako²¢u f (x. x−→x0 y−→y0 Za koordinate ta£aka M (x. Za neprekidnost funkcije f (x. y) − f (x0 . y ) − f (x . y) ± g(x. gdje je x prira²taj argumenta x. y0 ). A ⊂ D(f ). odnosno lim x−→0 y−→0 z = 0. y0 )] = 0. y ) i M (x . y0 )| < ε za svako (x. Ako je M0 ∈ D(f ) ksirana ta£ka i M ∈ D(f ) proizvoljna ta£ka domena D(f ) funkcije f (x. y) u ta£ki M0 (x0 . Funkcija z = f (M ). y0 ). y) ∈ A). vaºi |f (x . y) − f (x0 . y) (g(x. ako je neprekidna u svakoj ta£ki (x. y) u oblasti A analogno deni²emo kao i uniformnu neprekidnost funkcije f (x) u nekom intervalu. y0 ). y) ²to ne¢emo dokazivati. y0 ) koristi¢emo sljede¢e veze: x = x0 + x i y = y0 + y. y). Ako su funkcije f (x. tada je ona ravnomjerno neprekidna u toj oblasti.y) neprekidna je na skupu A. g(x. y) ravnomjerno je neprekidna u oblasti A ako se za svako ε > 0 moºe na¢i realan pozitivan broj δ(ε) > 0 tako da za bilo koje dvije ta£ke M (x .

Odrediti dvojnu grani£nu vrijednost funkcije f (x. jer je: lim f (x.296 xy u ta£ki M (0. 1 n−→∞ 4 5 + 2 2 n n ²to zna£i da dvojna grani£na vrijednost ne postoji. y0 ). 0) ima grani£ne vrijednosti: xy + 1 − 1 x−→0 y−→0 lim √ xy = xy + 1 − 1 xy = xy + 1 − 1 x−→0 y−→0 lim lim xy + 1 + 1 = 2. x−→0 y−→0 lim √ x−→0 y−→0 y−→0 x−→0 Primjer 4. 2. koji teºe ta£ki M (0. dobi¢emo Primjer 2. n n 1 1 · 1 = lim n n = . lim f 1 n−→∞ 1 2 n−→∞ + 2 2 n n 2 1 . x2 + y 2 Dvojna grani£na vrijednost date funkcije ne postoji. y). x−→0 y−→0 . y) = (x.y0 ) (x. 0) jer ne postoji lim f (x. x2 + y 2 0.. x2 + y 2 = 0 x=y=0 Funkcija je denisana u svakoj ta£ki M (x. n i n . n n 2 1 · 2 = lim n n = .y)−→(x0 . xy Primjer 3. Ima prekid u ta£ki M (0.y)−→(x0 .. 2 x2 + y 0 + 1 0 c)   f (x. y) ∈ D(f ) ⊆ R2 . Funkcija z = √ u ta£ki M (0. y0 ). 0). . 0) kada n −→ ∞. lim √ xy xy + 1 − 1 = lim lim √ xy xy + 1 − 1 = 2. y) = n−→∞ lim f 1 1 . b) z = z= x2 + ex + sin y x2 + y 2 + 1 Ova funkcija je neprekidna u svakoj ta£ki M0 (x0 . Odrediti neprekidnost funkcija u ta£ki M0 ∈ D(f ) ⊆ R2 : a) z = x2 + y 2 Data funkcija je neprekidna u svakoj ta£ki M0 ∈ R2 . y) =  x2 − y 2 . n n = 1.y0 ) lim (cx + sin y) = x−→x0 y−→y0 lim (x2 + y 2 + 1) (ex0 + sin y0 ) = f (x0 . jer totalni prira²taj 2x0 x + 2y0 y + y 2 teºi nuli kada x −→ 0 i y −→ 0. jer ako uzmemo dva parcijalna niza 1 1 2 1 ta£aka n .

x−→0 xy y−→0 . lim x−→0 y−→0 sin xy = 0. pokazati da je: 1. lim sin xy = 1. a lim 2− x−→0 y−→0 √ xy + 4 1 =− . 0). xy 4 2. y) −→ (0.Grani£na vrijednost i neprekidnost funkcije dvaju realnih promjenljivih veli£ina 297 Zadaci Ako na proizvoljan na£in ta£ka (x. x 3.

Dakle. tada kaºemo da funkcija z = f (x. 298 . Tu promjenu funkcije z = f (x. y) − f (x. y). y ∂y ∂y Prema tome. dok je drugi argument konstantan.4. ∂x Analogno.1. y) 4. y) − f (x. y) ∂z ∂f (x. y) = fx (x. xz = f (x + f (x + x. y) po y : lim xz y−→0 y = lim f (x. xz ∂f (x. y) = = = fy (x. y). y). x (1) Odavde je: xz x Ako postoji lim xz x−→0 = x . y) ima prvi djelimi£ni izvod po x. x. Pojam parcijalnog izvoda Neka je funkcija z = f (x. y) denisana u okolini ta£ke M (x. y) izvod je funkcije po argumentu koji se mijenja. y + y−→0 y) − f (x. a da se x mijenja za x. y) po x. deni²emo prvi parcijalni izvod funkcije f (x. y) ∂z = x ∂x ∂f (x. y) nazivamo djelimi£nim (parcijalnim) prira²tajem funkcije f (x. y) . parcijalni izvod funkcije f (x. y). y) − f (x. y) u ta£ki M (x. koji obiljeºavamo sa fx (x. Uzmimo da je y konstantno. Djelimi£ni (parcijalni) izvodi funkcije z = f (x. y) u ta£ki M (x. tj. y) ∈ D(f ). y) u ta£ki M (x. y) ∂z ili sa (slovo ∂ £ita se ∂x ∂x lim x−→0 x = = lim f (x + x−→0 x. ili sa "delta"). a y se mijenja. u slu£aju da je x konstantno.

∂x ∂y Parcijalno diferenciranje funkcije f (x. kriva G2 ima u ta£ki M (x. ∂x dx Sl.2. y. 81 Sli£no. onda je z = f (x. Ako kriva G1 ima tangentu u ta£ki M (x. z) tangentu £iji je koecijent pravca u ∂y ∂z odnosu na y -osu tgα2 = . to parcijalnim izvodima moºemo odrediti geometrijsko zna£enje. z) koja sa osom 0x zaklapa ugao α1 . ako damo promjenljivoj x odredenu vrijednost. tada ∂z je. y) 299 Na primjer. ∂x ∂y 4. Ako se u jedna£ini z = f (x. y) y smatra kao konstanta. = x + 4y. a y mijenjamo. za z = x2 + xy + 2y 2 + 1 je: ∂z ∂z = 2x + y. na osnovu geometrijskog zna£enja izvoda funkcije sa jednom promjenljivom. y. ∂y . 81). Geometrijsko zna£enje parcijalnih izvoda Po²to grak funkcije z = f (x. Neka je povr² S zadata jedna£inom z = f (x. y) funkcija samo od x i predstavlja krivu G1 na povr²ini S koja je presjek ravni Y = y sa datom povr²inom (sl. dobi¢emo po povr²ini S krivu G2 koja je presjek ravni X = x sa datom povr²inom. y). nazivaju se parcijalni izvodi prvog reda. ∂z Ako postoji . = tg α1 ∂x ∂z d jer je = [(f (x.Djelimi£ni (parcijalni) izvodi funkcije z = f (x. y))] . razli£ita od onih koja su data za diferenciranje funkcije jedne promjenljive. ∂z ∂z Parcijalni izvodi . y) u pravouglom koordinatnom sistemu x0yz predstavlja povr²inu S . y) ne zahtijeva nova pravila diferenciranja.

odnosno u pravcu y -ose.3. funkcije z = f (x. tada su u toj ta£ki: ∂ 2 f (x0 . opet. su. f xy (x. ∂x ∂y Moºemo odrediti prve parcijalne izvode funkcija p i q po x i y . zyy = 2 = ∂y∂x ∂x ∂y ∂y ∂y ∂z . ∂x ∂z . Ukoliko uslov neprekidnosti nije zadovoljen. tj. ∂y Izvode fxy (x. i u okolini ta£ke M0 (x0 . y). tada mje²oviti izvodi u ta£ki M0 (x0 . y0 ) ∂ 2 f (x0 . y0 ) = . f yy (x. Ozna£imo ih sa p i q . funkcije od x i y . tj. . y). = q. y). y). f yx (x. y0 ) i ako su i neprekidne funkcije u ∂y ∂x∂y ∂y∂x ∂x∂y ∂y∂x ta£ki M0 (x0 . zxy = = ∂x2 ∂x ∂x ∂x∂y ∂y 2 2 ∂ z ∂ ∂z ∂ z ∂ = = . Sljede¢a teorema daje dovoljan uslov za jednakost mje²ovitih parcijalnih izvoda drugog reda.300 ∂z ∂z . Parcijalni izvodi vi²eg reda Parcijalni izvodi prvog reda ∂z ∂z . y) nazivamo mje²ovitim parcijalnim izvodima drugog reda funkcije f (x. Ako je funkcija f (x. y) denisana zajedno sa svojim parcijalnim izvodima . y) ili sa zxx = zyx ∂ 2z ∂ ∂z ∂ 2z ∂ = . ∂x∂y ∂y∂x U ovom slu£aju rezultat diferenciranja ne zavisi od poretka diferenciranja. tj. y0 ) mogu biti razli£iti. y) i fyx (x. kada se ta£ka M pomjera u pravcu x-ose. . y) i ozna£avamo ih f xx (x. y) u ta£ki M (x. Parcijalne izvode 4. y) moºemo smatrati brzinama ∂x ∂y kojima se mijenja vrijednost funkcije u okolini ta£ke M (x. . ∂p ∂p ∂q ∂q . ∂f Teorema 1.: ∂x ∂y ∂z ∂z = p. ∂x ∂y ∂x ∂y sa: Njih nazivamo parcijalnim izvodima drugog reda funkcije z = f (x. ∂x ∂2f ∂ 2f ∂ 2f ∂f ∂ 2 f . y) kada se mijenja samo y ili samo x. . y0 ).

f yx jesu prekidne funkcije u ta£ki M (0. f xy (0. Izvodi prvog reda parcijalnih izvoda drugog reda su parcijalni izvodi tre¢eg reda: ∂ ∂ 2z ∂x ∂x2 ∂ ∂ 2z ∂x ∂y 2 ∂ ∂ 2z ∂x ∂y∂x ∂2z ∂ 2z ∂ 3z ∂ ∂ 3z ∂ ∂ 3z . x−→0 x−→0 x x f x (0. je parcijalni izvod ∂xn ∂xn−1 ∂y ∂y ∂xn−1 po y (n − 1)-vog parcijalnog izvoda po x. On se deni²e kao parcijalni izvod parcijalnog izvoda (n − 1)-tog reda. = ∂y∂x2 ∂y ∂y 2 ∂y = Ovakvim postupkom moºemo odrediti parcijalni izvod n-tog reda funkcije z = f (x. y) − f x (0. 0) = lim Parcijalni izvodi f xy . y) xy (x. 0) = 0. posmatrajmo funkciju z = f (x. y) x6 + 6x4 y 2 − 3x2 y 4 2 . y) = x3 . na primjer. u op²tem slu£aju. 0) x−0 = lim = 1. 0) = 0. y) = y f y (x. f xy (0. = 1 =f 2 yx (0. a = . = . 0) = lim = 0. 0) f x (0. Ako funkcija z = f (x. n-ti parcijalni izvod po promjenljivoj x. 0) = lim = lim = 0. x2 + y 2 x4 + 3x2 y 2 2 .Djelimi£ni (parcijalni) izvodi funkcije z = f (x. y−→0 y−→0 y y tj. 0). y) = Lako je provjeriti da je: x3 y . tada je ona neprekidna u toj oblasti. Teorema 2. Tako je. x + y2 = 0 i (x2 + y 2 )2 f (x. . 0) 0−0 f yx (0. = 3. x−→0 x x2 − y 2 f y (x. 0) − f (0. y). 2 + y 2 )3 (x = 0. 0) − f y (0. ∂y 2 ∂x ∂y ∂x2 ∂x2 ∂y ∂y ∂x∂y ∂x∂y 2 ∂ ∂ 2z ∂ 3z ∂ 3z . 0) = f yx (0. = . ∂nz ∂ ∂ n−1 z ∂ nz . x2 + y 2 = 0 i fy (0. ∂x3 ∂x ∂x∂y ∂x2 ∂y ∂x ∂y∂x ∂y∂x2 ∂ 3z ∂ ∂ 2z ∂ 3z ∂ ∂ 2z ∂ 3z = . 0): f odakle je lim f x−→0 x=y yx (x. 2 + y 2 )2 (x Prema deniciji je: fx (x. x + y 2 = 0. = . 0) Parcijalni izvodi drugog reda su. y) u svakoj ta£ki oblasti D(f ) ima ograni£ene parcijalne izvode. = . x2 + y 2 = 0 i f (0. funkcije od x i y . y) 301 Na primjer.

a α( x. naziva se glavnim dijelom prira²taja z . takvi da se totalni prira²taj z moºe napisati u obliku: z=A x+B y + α( x. koji je linearan u odnosu na x i y . tada je: x + α( x. x . y). y = 0. y) diferencijabilna u ta£ki M0 (x0 . y) y je beskona£no mala veli£ina u odnosu na beskona£no male veli£ine x i y . y) y. y0 ) ∂f (x0 . U izrazu (1) dio A x + B y . ∂x ∂y Dokaz. Ako je funkcija z = f (x. to je: dz = Adx + Bdy. xi y £esto pi²emo dx i dy . y) x + β( x. y0 + y) ∈ D(f ). y) u ta£ki A M0 (x0 . x−→0 y−→0 Teorema 1. (1) gdje veli£ine α( x. y0 ) ∈ D(f ): z = f (x0 + x. y) y. Diferencijabilnost i totalni diferencijal funkcije Obrazujmo totalni prira²taj funkcije z = f (x. = B. a y + α( x. pri £emu je (x0 + x. Za funkciju z = f (x. y) u ta£ki M0 (x0 . jer za prira²taj funkcije vaºi lim z = 0. y0 ) ako postoje realni brojevi A i B . koji zavise od x0 i y0 . y) x + β( x. y) teºe nuli kada x i y teºe nuli. 0) x. dobi¢e se: zx = A + α( x. Kako je funkcija diferencijabilna to je: z=A Pretpostavimo da je x+B x = 0. y) diferencijabilna u ta£ki M0 (x0 . y) x + β( x. y0 ).4. y0 ) i to se pi²e: dz = A Kako umjesto prira²taja x+B y. y) i β( x. Istaknimo da je diferencijabilna funkcija z = f (x. y0 ). a ne zavise od prira²taja x i y . y0 ) = A. 0). tada se glavni dio A x + B y naziva totalnim diferencijalom funkcije z = f (x.302 4. y0 ) istovremeno i neprekidna u toj ta£ki. y) kaºemo da je diferencijabilna u ta£ki M0 (x0 . Ako je funkcija z = f (x. y0 + y) − f (x. zx = A Dijagram ovog izraza sa x. y) u ta£ki M0 (x0 . onda ona u toj ta£ki ima parcijalne izvode i vaºi: ∂f (x0 .

Za diferencijabilnost funkcije z = f (x. ∂z ∂z dx + dy = dz = ∂x ∂y ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y 1 f (x. a α( x. ima parcijalne izvode ∂z ∂z . ∂x ∂x Na isti na£in. y) funkcija je nezavisno promjenljivih x i y pa moºemo odrediti totalni diferencijal od dz . moºemo pisati dz = pdx + qdy . ako su ti izvodi neprekidni u ta£ki M0 (x0 . = q . tj. ∂x ∂y Obrnut iskaz prethodnoj teoremi ne vaºi. y). u toj okolini i. (Dovoljan uslov za diferencijabilnost) Ako je funkcija z = f (x. 0) −→ 0 kada lim x−→0 x −→ 0. tj. tj. tada je funkcija z = ∂x ∂y f (x. nazivamo prvi diferencijal ili diferencijal prvog reda funkcije f (x. ∂z ∂z Uzimaju¢i u obzir ranije oznake = p. y) u ta£ki M0 (x0 . y0 ) dx + dy. ∂y ∂y Na osnovu prethodne teoreme totalni diferencijal funkcije z = f (x. y).Djelimi£ni (parcijalni) izvodi funkcije z = f (x. y) u ta£ki M (x. y0 ) ∂f (x0 . y) nije dovoljan uslov postojanje ∂z ∂z parcijalnih izvoda . Potpuni ili totalni diferencijal funkcije z = f (x. ∂x ∂y Teorema 2. da nema totalni diferencijal. y0 ) moºe se napisati u obliku: dz = ili kra¢e ∂f (x0 . ∂x ∂y Totalni diferencijal dz funkcije z = f (x. y0 ). y0 ). a y = 0 dobija se: ∂z ∂f (x0 . y) denisana u okolini ta£ke M0 (x0 . d(dz). u ta£ki M. ∂x ∂y dz = ∂f ∂f dx + dy. y) 303 Kako veli£ina A ne zavisi od x. y) u ta£ki M0 (x0 . y). uz pretpostavku da je x = 0. to je: zx = A. x ²to zna£i da funkcija z = f (x. a da funkcija u toj ta£ki ne bude diferencijabilna. y0 ) ima parcijalni izvod za koji je: ∂z ∂f (x0 . y0 ) = = A. jer mogu postojati parcijalni izvodi u nekoj ta£ki M (x. y). y0 ) = = B. . y) diferencijabilna u toj ta£ki.

tog reda dn z funkcije z = f (x. pod uslovom da je funkcija diferencijabilna do reda n. y). y).304 Totalni diferencijal totalnog diferencijala prvog reda nazivamo totalnim diferencijalom drugog reda i obiljeºavamo ga sa d2 z : d2 z = d(dz) = ∂(dz) ∂(dz) dx + dy.Obiljeºavamo ga sa d3 z : d3 z = d d2 z = ∂ ili simboli£ki: (d2 z) (d2 z) ∂ 3z 3 ∂3z ∂ 3z ∂ 3z dx + ∂ dy = dx + 3 2 dydx2 + 3 + 3 dy 3 . Ovakvim postupkom moºemo odrediti totalni diferencijal n. ∂x ∂y ∂x3 ∂x ∂y ∂x∂y 2 ∂y ∂z ∂z dx + dy ∂x ∂y (3) d3 z = = ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y 3 f (x. y) . . tako da je: d z= n ∂z ∂z dx + dy ∂x ∂y (n) = ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y n f (x. ∂x ∂y Prilikom diferenciranja diferencijala dz treba voditi ra£una da dx i dy ne zavise od x i y i da se pri diferenciranju po x i y pona²aju kao konstante pa je: ∂ 2z ∂(dz) ∂ 2z ∂(dz) ∂2z ∂ 2z = dx + dy. 2 ∂x ∂x∂y ∂y Izraz d2 z moºemo simboli£ki pisati u obliku: dz= 2 ∂z ∂z dx + dy ∂x ∂y (2) = ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y 2 f (x. y) . Totalni diferencijal totalnog diferencijala drugog reda je totalni diferencijal tre¢eg reda funkcije z = f (x. = dx + 2 dy i ∂x ∂x2 ∂x∂y ∂y ∂x∂y ∂y 2 2 2 ∂ z 2 ∂ z ∂ z d2 z = dx + 2 dxdy + 2 dy 2 . y) .

y) ima u ta£ki M0 (x0 . y) denisana u oblasti D. y0 ). y) u ta£ki M0 . y0 ) = 0. Pretpostavimo da funkcija f (x. y0 ) (zmin = f (x0 . odnosno jednak je zmax = f (x0 . y) diferencijabilna u ta£ki M0 i ako u toj ta£ki ima ekstremnu vri∂f ∂f jednost. (2) 305 . y0 ) ∈ D lokalni maksimum (minimum) ako postoji neka okolina (x0 − δ. Nejednakost (18) u tim ta£kama ima oblik f (x0 . Ekstremne vrijednosti funkcije 5. onda parcijalni izvodi i u toj ta£ki moraju biti jednaki nuli. Ova nejednakost pokazuje da diferencijabilna funkcija f (x. tj. y0 ) jedne promjenljive ima maksimum u ta£ki x = x0 . y0 ) > f (x. U tom slu£aju izvodna funkcija za x = x0 mora biti jednaka nuli. Ako je funkcija f (x. dobijamo da je: f x (x0 . Lokalni maksimum (minimum) funkcije z = f (x. poklapa se sa parcijalnim izvodom po x funkcije dvaju promjenljivih izra£unatom u ta£ki M0 (x0 . Zna£i. y) Neka je funkcija z = f (x. Dokaz. da je u nekoj okolini (x0 − δ. y0 ) = 0. y)) za svako x. y0 ) > f (x. x0 + δ. mora biti: ∂x ∂y Teorema 1. Funkcija f (x. y0 ). y0 ) > f (x. Izvod f (x. y0 ). x0 + δ. y) u ta£ki M0 nazivamo lokalnim ekstremom. f y (x0 .1. izra£unat za x = x0 .y)(f (x0 . (1) Posmatrajmo one ta£ke iz okoline u kojima je y = y0 . y0 + δ ) ta£ke M0 koja cijela pripada oblasti denisanosti D funkcije z = f (x. (Potreban uslov za postojanje ekstrema): f x (x0 . y) u kojoj je f (x0 . y). y0 + δ ) ta£ke M0 ispunjena nejednakost: f (x0 . y0 − δ . Dakle. y0 )) . y0 ) = 0. y0 ) < f (x. Iznos lokalnog maksimuma (minimuma) funkcije jednak je vrijednosti funkcije z = f (x.5. y) ima maksimum u ta£ki M0 (x0 . Lokalni ekstremi z = f (x. y0 ). y0 − δ . y iz te okoline.

izra£unat u ta£ki M0 jednak nuli. y). onda funkcija f (x. ima lokalni maksimum ako je 2. Ta£ku M0 (x0 . veli£ine A i C ne mogu biti razli£itog predznaka jer bi tada bilo > 0. y) sigurno nema ekstrema. = 6y + 12. x = 1. koja ima ekstrem u ta£ki M0 . y0 ) ∂ 2 f (x0 . y) u okolini ta£ke M0 (x0 . y0 ). y0 ) > f (x0 . y0 ) funkcija z = f (x.306 Posmatrajmo samo one ta£ke iz okoline kod kojih je x = x0 . Potreban uslov za postojanje ekstrema moºemo formulisati i na ovaj na£in: Ako u ta£ki M0 (x0 . Sada ¢emo navesti dovoljan uslov za postojanje ekstrema funkcije f (x. ima neprekidne parcijalne izvode drugog reda i neka je ta£ka M0 (x0 . y). jedna£ine =0i = 0 treba rije²iti po ∂x ∂y x i y . ali i ne mora imati ekstremnu vrijednost. y) jedne promjenljive ima maksimum za y = y0 . Ako ove dvije jedna£ine nemaju rje²enje po x i y . moºe biti ekstrem.y). (3) Jednakostima (19) i (20) dokazana je teorema. y): 1. y). A= = B 2 − AC. y) i pokazuje da funkcija f (x0 . Za = 0. zaklju£ujemo da je f y (x0 . Sli£no dokazujemo kada funkcija f (x. Odavde je: ∂x ∂y ∂f ∂f = 0 za 4(x − 1) = 0.B = . u ta£ki M0 (x0 . ima lokalni minimum ako je 3. y0 ) stacionarna ta£ka te funkcije. Ispitati da li funkcija z = f (x. Nejednakost (18) ima oblik f (x0 . y0 ) ∂ 2 f (x0 . nema ekstremnu vrijednost ako je 4. Analogno prethodnom rasudivanju. y0 ) sa Teorema 2. y0 ) .C = i ∂x2 ∂x∂y ∂y 2 < 0 i A < 0 (C < 0). < 0 i A > 0 (C > 0). y) = 2x2 + 3y 2 − 4x + 12y + 1 ima ekstrema. Neka funkcija z = f (x. tj. tada. ²to treba ispitati pomo¢u diferencijala vi²eg reda od dva. y) ima minimum u ta£ki M0 (x0 . funkcija moºe. y0 ) = 0. > 0. y0 ) ∂ 2 f (x0 . to ne zna£i da funkcija sigurno u tim ta£kama ima ekstrem. ∂x ∂y Ekstrem moºe biti u ta£ki M0 (1. Ako ho¢emo da odredimo u kojim ∂f ∂f ta£kama funkcija f (x. y) ima ekstrem. Odredimo: ∂f ∂f = 4x − 4. . Ako jedna£ine imaju rje²enja. y0 ) diferencijabilna funkcija f (x. Primjer 1. (Dovoljan uslov ekstrema). y) moºe imati ekstrem. −2). nazivamo stacionarnom ta£kom funkcije f (x. Za funkcije z = f (x. tada je totalni diferencijal funkcije f(x. U ta£kama £ije koordinate zadovoljavaju ove dvije jedna£ine. Ako ozna£imo parcijalne izvode drugog reda u ta£ki M0 (x0 . y0 ). i = 0 za y = −2. za koju su ispunjeni uslovi (19) i (20).

Ekstremne vrijednosti funkcije

z = f (x, y)

307

Provjerimo da li je u ta£ki M0 (1, −2) zadovoljena nejednakost

AC − B 2 > 0.
Odredimo:

∂ 2f ∂ 2f ∂ 2f ∂ 2f ∂2f = 4, · − = 0, 2 = 6 pa je ∂x2 ∂x∂y ∂y ∂x2 ∂y 2
Po²to je

∂ 2f ∂x∂y

2

= 24 > 0.

∂2f = 4 > 0, to u ta£ki M0 funkcija ima minimum (-13). ∂x2

Zadaci
Odrediti ekstreme funkcija: 1. z = x2 − xy − y 2 + x + y , 2. z = x3 + y 3 − 3xy 3. z = x2 + xy + y 2 +

R : max u M0

1 1 , 3 3

[R : min u M0 (1, 1)] 1 1 + (x > 0, y > 0). x y R : min u M0 1 1 √ ,√ 3 3 3 3

6. Uslovni ekstremi
6.1. Pojam uslovnog ekstrema
U mnogim prakti£nim i teorijskim razmatranjima javljaju se i takvi slu£ajevi u kojima treba odrediti najmanju i najve¢u vrijednost funkcije u odredenom domenu, pod uslovom da su x i y vezani nekom jedna£inom g(x, y) = 0. (2) Treba odrediti ekstremne vrijednosti funkcije (1), uz uslov (2). Te ekstremume nazivamo uslovnim, relativnim ili vezanim ekstremumima, a jedna£inu (2) jedna£inom veze. Ako je u oblasti D denisana funkcija z = f (x, y), tada ne posmatramo njene vrijednosti u svim ta£kama u kojima je ona denisana, ve¢ samo u ta£kama koje zadovoljavaju uslov (2). Skup svih takvih ta£aka ozna£imo sa X . Ta£ka M0 (x0 , y0 ) ∈ X jeste ta£ka uslovnog maksimuma (minimuma) funkcije z = f (x, y) ako postoji okolina ta£ke M0 takva da je za sve ta£ke (x, y) iz te okoline, (x, y) ∈ X , zadovoljena nejednakost:

f (x, y) ≤ f (x0 , y0 ) (f (x, y) ≥ f (x0 , y0 )).

6.2. Metode za odredivanje uslovnih ekstrema
Za izra£unavanje relativnih ekstremuma koristimo se metodom eliminacije i Lagranºovom metodom neodredenog mnoºioca.

6.2.1.

Metod eliminacije

Neka je data funkcija z = f (x, y), pri £emu x i y nisu medusobno nezavisni, ve¢ su vezani relacijom g(x, y) = 0. Ako je mogu¢e rije²iti jedna£inu veze po jednoj promjenljivoj, na primjer po y , y = ϕ(x), gdje je g(x(ϕ(x)) ≡ 0, dobi¢emo z kao funkciju jedne promjenljive, tj.

z = F (x) = f (x, ϕ(x)).
308

Uslovni ekstremi

309

Lokalni ekstremum funkcije F (x) bi¢e istovremeno uslovni ekstremum funkcije z = f (x, y). Vrijednosti x za koje ¢e z dosti¢i svoje ekstremne vrijednosti odredi¢emo tada preko jedna£ine: dz = F (x) = 0. (3) dx jednakost xy − 1 = 0.

Primjer 1. Odrediti ekstremume funkcije z = x + y , pod uslovom da x i y zadovoljavaju
Iz relacije xy − 1 = 0 slijedi da je y =

1 1 , pa je z = x + . x x 1 U ta£kama ekstremuma je z = 0, tj. z = 1 − 2 = 0 za x = ±1 pa su ta£ke M1 (1, 1) i x M2 (−1, −1) ta£ke mogu¢ih ekstrema. 2 Odredimo z , z = 3 .Za x = 1 je z > 0 pa je M1 ta£ka lokalnog minimuma, a za x x = −1 je z < 0 pa je ta£ka M2 ta£ka lokalnog maksimuma.

6.2.2. Lagranºov metod
Ovom metodom se koristimo u slu£aju kada nije mogu¢e rije²iti jedna£inu veze ni po jednoj promjenljivoj ili je funkcija F (x) komplikovana pa se ostaje na jednostavnijim funkcijama (1) i (2). Ako su date funkcije z = f (x, y) i ϕ(x, y) = 0, onda se formira tzv. Lagranºova funkcija oblika F (x, y, λ) = f (x, y) + λϕ(x, y), gdje je λ konstanta koja se naziva Lagranºovim mnoºiteljem. U ovom slu£aju uslovni ekstrem funkcije z = f (x, y) je obi£ni ekstrem Lagranºove funkcije.

M0 (x0 , y0 ) ima uslovni ekstremum ako su parcijalni izvodi funkcije F (x, y, λ) po svim promjenljivim x, y i λ u ta£ki F (x, y, λ) jednaki nuli, tj.: ∂f ∂ϕ ∂F = +λ =0 ∂x ∂x ∂x ∂F ∂f ∂ϕ = +λ =0 ∂y ∂y ∂y ∂F = ϕ(x, y) = 0. ∂λ

Teorema 1. (Potreban uslov vezanog ekstrema). Lagranºova funkcija u okolini ta£ke

(3)

Ta£ke u kojima su parcijalni izvodi jednaki nuli nazivaju se stacionarnim ta£kama. Njihove koordinate su rje²enje sistema (3). Dovoljan uslov, da bi funkcija imala ekstremum u stacionarnoj ta£ki, dat je sljede¢om teoremom.

310

drugog reda

Teorema 2. Neka je M0 (x0 , y0 ) stacionarna ta£ka funkcije F u kojoj je totalni diferencijal
d2 F (M0 ) =
i neka u toj ta£ki

∂ 2 F (M0 ) 2 ∂ 2 F (M0 ) ∂ 2 F (M0 ) 2 dx + 2 dxdy + dy ∂x2 ∂x∂y ∂y 2

∂ϕ(M0 ) ∂ϕ(M0 ) dx + dy = 0. ∂x ∂y Tada funkcija z = f (x, y) u stacionarnoj ta£ki ima:

a) uslovni maksimum ako je d2 F (M0 ) < 0, b) uslovni minimum ako je d2 F (M0 ) > 0. Ako je d2 F (M0 ) = 0, potrebna su dopunska ispitivanja ("neodreden" slu£aj). Vrijednost uslovnog ekstrema je zmax(min) = F (M0 ).

Primjer 1. Odrediti ekstremne vrijednosti funkcije z = 2x+y+3, uz uslov x2 −6x+y+5 = 0.
Lagranºova funkcija je F (x, yλ) = 2x + y + 3 + λ(x2 − 6x + y + 5). Stacionarne ta£ke odreduju se iz sistema:

Fx = 2 + 2λx − 6λ = 0 Fy = 1 + λ = 0 Fλ = x2 − 6x + y + 5 = 0
Rje²enje sistema je x = 4, y = 3, λ = −1. Ta£ka u kojoj funkcija moºe imati uslovni ekstrem je ta£ka M (4, 3). Treba ispitati stacionarnu ta£ku M (4, 3): Fxx = 2λ, Fxy = 0, Fyy = 0, d2 F (4, 3) = −2dx2 . Iz datog uslova je 2x dx − 6dx + dy = 0, a u ta£ki M (4, 3) je dy = 2dx. Dakle, d2 F (4, 3) = 0 za |dx| + |dy| = 0 pa je d2 F (4, 3) < 0, odnosno u ta£ki M (4, 3) funkcija ima uslovni maksimum zmax = 3.

ϕ(x, y) = 2x2 + y 2 − 6 = 0. Odredimo stacionarne ta£ke Lagranºove funkcije:

Primjer 2. Odrediti uslovne ekstreme funkcije z = x2 + 2xy + y 2 ako je

F (x, y, λ) = x2 + 2xy + y 2 + λ 2x2 + y 2 − 6 .
Rje²enjem sistema jedna£ina

∂F ∂x ∂F ∂y ∂F ∂λ

= 2x + 2y + 4λx = 0 = 2x + 2y + 2λy = 0 = 2x2 + y 2 − 6 = 0

Uslovni ekstremi

311

dobijamo

3 3 λ1 = − , M1 (1, 2); λ2 = − , M2 (−1, −2); 2 √ 2 √ √ √ λ3 = 0, M3 ( 2, − 2); λ4 = 0, M4 (− 2, 2).
Treba ispitati stacionarne ta£ke Mk , k = 1, 2, 3, 4. Kako je Fxx = 2 + 4λ, Fxy = 2, Fyy = 2 + 2λ, 4xdx + 2ydy = 0, dy = −

2x dx(y = 0), to je y

ϕx ϕ2 x d F (M, λ) = (Fxx − 2Fxy + Fyy 2 )dx2 = ϕy ϕy 8x 4x2 = (2 + 4λ) − + (2 + 2λ) 2 dx2 , y y
2

pa je

d2 F (M1 , λ1 ) =

2+4·

−3 2

8·1 + 2+2· 2

−3 2

4·1 dx2 = −9dx2 < 0. 22

Ta£ka M1 je ta£ka uslovnog maksimuma, f (M1 ) = 9. Na sli£an na£in, nalazimo: d2 F (M2 , λ2 ) = −9x2 , M2 ta£ka uslovnog maksimuma f (M2 ) = 9, d2 F (M3 , λ3 ) = d2 F (M4 , λ4 ) = 18dx2 > 0, M3 i M4 ta£ka uslovnog minimuma f (M3 ) = f (M4 ) = 0.

Zadaci
1. Odrediti ta£ke uslovnih ekstrema funkcije z = x2 + y 2 ako je 5x2 + 8xy + 5y − 9 = 0. √ √ √ √ [R : Ta£ke ±3/ 2, 3/ 2 uslovnog maksimuma, a ta£ke ±1/ 2, 1/ 2 su ta£ke uslovnog minimuma.] 2. Odrediti uslovne ekstreme funkcije z = xy pri uslovu x + y = 0 1 1 1 R : Ta£ka , je ta£ka uslovnog maksimuma, z max = . 2 2 4 3. Na paraboli x2 = 2y na¢i ta£ku koja je najbliºa pravoj x − y − 2 = 0.

x0 − y0 − 2 . 2 2 = 2y , bi¢e x2 = 2y . Dakle, treba na¢i ekstremnu Po²to ta£ka M mora leºati na paraboli x 0 0 x−y−2 2 − 2y = 0. Traºena ta£ka je M (1, 1 ) . √ uz uslov x vrijednost funkcije d(x, y) = 2 2
[Uputstvo : Rastojanje ma koje ta£ke M (x0 , y0 ) od prave dato je obrascem d =

312

V Integralni ra£un

313

ostale primitivne funkcije dobijamo dodavanjem aditivne konstante C poznatoj primitivnoj funkciji. Primitivnu funkciju F (x) moºemo preciznije denisati: Neka je funkcija f (x) denisana u intervalu a. tj. [F2 (x) − F1 (x)] = F 2 (x) − F 1 (x) = o. tj. ako je poznata izvodna funkcija f (x) ili diferencijal funkcije f (x)dx. Za funkciju F (x). tj.1. Moºemo postaviti obrnut problem. Pojam primitivne funkcije Posmatraju¢i problem kretanja materijalne ta£ke. Uop²te. Poznata je brzina kretanja materijalne ta£ke v = f (t). tj. Naime. takode. jeste F 1 (x) = f (x) i F 2 (x) = f (x). primitivna funkcija funkcije f (x). jer je [F (x) + C] = F (x) = f (x). kaºemo da je primitivna funkcija funkcije f (x) ako za ∀x ∈ (a. Skup svih primitivnih funkcija funkcije f (x) izraºavamo zbirom F (x) + C . tada je F (x) + C (gdje je C aditivna konstanta). Ukoliko su funkcije f (x) i F (x) denisane u zatvorenom ili poluotvorenom intervalu. Neka su F1 (x) i F2 (x) primitivne funkcije funkcije f (x) u intervalu (a. nazivamo primitivnom funkcijom funkcije f (x). tj. gdje je C proizvoljna konstanta. ako je F (x) primitivna funkcija funkcije f (x). Treba odrediti zakon kretanja te ta£ke. b]. F2 (x) = F1 (x) + C.neodredeni integral 1. onda ¢emo smatrati da je F + (a) = f (a) i F − (b) = f (b). u tom intervalu. b). a funkcija F (x) = F2 (x) − F1 (x) je konstantna: F (x) = C .: (∀x ∈ (a. b). v(t) = s (t). diferenciranjem funkcije s = s(t) odredili smo brzinu v toga kretanja. Tada. b) postoji izvod F (x) i ako je F (x) = f (x) ili dF (x) = F (x)dx = f (x)dx. koja zadovoljava navedeni uslov.1. O£igledno. 315 . Primitivna funkcija . na primjer u [a. zavisnost predenog puta s od vremena t. Funkciju F (x). b)F (x) = f (x)). treba odrediti funkciju F (x) koja zadovoljava uslov F (x) = f (x) ili dF (x) = f (x)dx. Ukoliko znamo jednu primitivnu funkciju funkcije f (x). iz poznate funkcije v = f (t) treba odrediti funkciju s = s(t) za koju je f (t) izvodna funkcija. koja je denisana u istom intervalu. uo£ili smo da ako je poznat zakon kretanja s = s(t).

x Primitivna funkcija funkcije f (x) = 1 u intervalu (− ∝.). ±. O£igledno je. ±2... denisanih u intervalu (a. da je integral. 1 Na primjer.znak integrala. 0) jeste F (x) = ln(−x). funkcija f (x) = jeste prekidna za x = 0. b). b). Skup svih primitivnih funkcija F (x) + C funkcije f (x). Prirodno je postaviti pitanje da li svaka funkcija ima primitivnu funkciju. nazivamo integrisanjem ili integracijom. jer je: x 1 1 (1n(−x)) = − (−1) = . Moºemo pisati. + ∝). ±1. A dovoljan uslov za egzistenciju primitivne funkcije je da je funkcija f (x) neprekidna u tom intervalu. 1 U intervalu (0. Primjer 2. f (x)dx = F (x) + C . jer je (sin x + C) = cos x. 0) i (0. na osnovu denicije.integralni element.proizvoljna konstanta (aditivna konstanta ili konstanta integracije). u intervalu (a. dakle i neprekidna u tom intervalu. primitivnu funkciju ¢emo odredivati u jednom od intervala neprekidnosti funkcije f (x). Funkcija F (x) = sin x + C je primitivna funkcija funkcije f (x) = cos x. U slu£aju da je funkcija f (x) prekidna. Dio matematike koji se bavi iznalaºenjem integrala i njihovim primjenama nazivamo integralnim ra£unom. gdje je F (x) jedna od primitivnih funkcija funkcije f (x). pa je: x 1 dx = ln x + C1 . f (x) podintegralna funkcija (integrand). + ∝) primitivna funkcija funkcije f (x) = jeste F (x) = ln x.. jer je (x2 ) = 2x. nazivamo neodredenim integralom funkcije f (x) i ozna£avamo ga sa simbolom f (x)dx. x Intervali neprekidnosti funkcije f (x) jesu (− ∝. x x . prema deniciji primitivne funkcije. tada je ona diferencijabilna. Operaciju kojom se odreduje funkcija £iji je izvod poznat. gdje je simbol .316 Integralni ra£un Funkciji f (x) = 2x odgovaraju i sve primitivne funkcije F (x) = x2 ± C(C = 0.U teoriji funkcija utvrdeni su izvjesni uslovi na osnovu kojih sigurno moºemo re¢i koja klasa funkcija ima primitivnu funkciju. a C . da ako je F (x) primitivna funkcija funkcije y = f (x). Funkcija F (x) = x2 primitivna je funkcija funkcije f (x) = 2x. Primjer 1. a f (x)dx .

da njen grak prolazi kroz ta£ku M0 (0. konstantu C treba odrediti tako da za x = 0 funkcija y = x2 + C (1) ima vrijednost y = 1. Odgovaraju¢a primitivna funkcija je y = x2 + 1. iz primjera l. . nazivamo integralnim krivima krive y = f (x). tj. neodredenom integralu odgovara skup integralnih krivih. Sl. Na slici 82 prikazan je skup tih parabola parabolama koje odgovaraju vrijednostima integracione konstante C = 0. x Medutim.neodredeni integral 317 pa je: 1 dx = ln (−x) + C2 . 1). prikaºemo gra£ki. C = y0 − F (x0 ). Na primjer. denisane jedna£inom y = F (x)+C . Da bismo iz skupa primitivnih funkcija y = F (x) + C funkcije f (x) izdvojili jednu odredenu primitivnu funkciju. dobijamo da je C = 1. Krive. 82 Tako dobijamo odredenu primitivnu funkciju y = F (x) + y0 − F (x0 ) koja prolazi kroz ta£ku M0 (x0 . x Ako 2xdx = x2 + C . ±1. y0 ). dovoljno je dati po£etni uslov: y = y0 za x = x0 iz koga se odreduje konstanta C : y0 = F (x0 ) + C. Prema tome. Uvr²tavanjem ovih vrijednosti u relaciju (1). ±2. dobi¢emo skup parabola koje moºemo dobiti translacijom parabole y = x2 za konstantu C duº y ose.Primitivna funkcija . uobi£ajeno je da se pi²e: 1 dx = ln |x| + C.

). f (x)dx = 2. Iz denicije neodredenog integrala slijedi da je: f (x)dx d = [F (x) + C] = F (x) = f (x). C = 0. skupovi funkcija na desnim stranama dobijenih jednakosti medusobno se poklapaju. Izvod od neodredenog integrala jednak je podintegralnoj funkciji. Dakle. na osnovu denicije neodredenog integrala: Cf (x)dx = CF (x) + C1 . f (x)dx dx = F (x)dx = f (x)dx. jer je (CF (x)) = CF (x) = Cf (x) pa je. f (x)dx = f (x)dx. ima primitivnu funkciju.proizvoljne konstante).2. a diferencijal od neodredenog integrala jednak je integralnom elementu. 318 . C (C1 i C2 . tada je CF (x) primitivna funkcija funkcije Cf (x). konstantan faktor moºemo iznijeti ispred znaka integrala. takode. Ako je F (x) primitivna funkcija funkcije f (x). tada funkcija Cf (x) (C = cost. Oni se mogu razlikovati za proizvoljnu konstantu pa je: Cf (x)dx = C f (x)dx.: (x)dx d = f (x). pri £emu je: Cf (x)dx = C f (x)dx. 1. Osnovna svojstva i pravila integracije Iz denicije neodredenog integrala neposredno slijede njegova osnovna svojstva za neprekidne funkcije u intervalu neprekidnosti. tj. Ako funkcija f (x) ima primitivnu funkciju. f (x)dx = C(F (x) + C2 ) Za C = O.

takode. O£igledno je da su skupovi funkcije na desnoj strani dobijenih jednakosti medusobno jednaki. f1 (x)dx ± f2 (x)dx = F1 (x) + C1 ± F2 (x) + C2 . integral algebarske sume funkcija jednak je algebarskoj sumi integrala svih sabiraka (ako integrali funkcija . Dakle. . Prema deniciji neodredenog integrala je : [f1 (x) ± f2 (x)]dx = F1 (x) ± F2 (x) + C. ima primitivnu funkciju. tada funkcija f1 (x)±f2 (x).Osnovna svojstva i pravila integracije 319 3. gdje su C . C1 i C2 .proizvoljnje konstante.sabiraka postoje). Ako funkcije f1 (x) i f2 (x) imaju primitivne funkcije. Neka su F1 (x) i F2 (x) primitivne funkcije funkcija f1 (x) i f2 (x). pri £emu je: [f1 (x) ± f2 (x)]dx = f1 (x)dx ± f2 (x)dx. Tada je F1 (x) ± F2 (x) primitivna funkcija funkcije f1 (x) ± f2 (x). pa je osobina 3 dokazana. jer je [F1 (x) ± F2 (x)] = F 1 (x) ± F2 (x) = f1 (x) ± f2 (x).

xn dx = (x) = (x0 ) = 1 xn+1 n+1 1 . = arcsin x + C(−1 < x < 1) (arcsin x) =√ . (− arcctg x) 1+x 1 + x2 320 . 2. (arctg x) = . 1 dx = tg x + C . √ (− arccos x) 1 − x2 = − arccos x + C 1 − x2 1 dx. 1. 1 · dx = x + C .operacijom inverznom diferenciranju. xn+1 + C . x = xn . Tablica osnovnih integrala Diferenciranje neprekidne funkcije je operacija koju uvijek moºemo uraditi primjenjuju¢i tabelu izvoda osnovnih elementarnih funkcija i pravila diferenciranja. 8. gdje je F (x) = f (x). sin xdx = − cos x + C . = arctg x + C. 1l. n+1 (ln |x|) = (ex ) = ex . a = 1). 10. Tako je sastavljena tablica osnovnih integrala. 3. (sin x) = cos x. iz tablice izvoda elementarnih funkcija. 2 = − arcctg x + C.3. n = −1. 7. 5. cos xdx = sin x + C . ln a ax ln a = ax . (tg x) = . neposredno £itamo da se inverznom operacijom dobija F (x) = f (x)dx. 2x cos cos2 x dx 1 9. (− cos x) = sin x. ne moºemo uvijek na jednostavan na£in odrediti odgovaraju¢u primitivnu funkciju. ax dx = ax + C(a > 0. Integracijom . = − ctg x + C . 6. 4. Naime. (ctg x) = − 2 2 sin x sin x 1 dx. x ex dx = ex + C. 1 dx = ln |x| + C . Na osnovu relacije f (x)dx = F (x) + C(F (x) = f (x)) moºemo neposredno na¢i odgovaraju¢u primitivnu funkciju ukoliko je podintegralna funkcija izvod jedne od osnovnih elementarnih funkcija.

dx = 5 x x 2 + cos dx = 2 2 = (1 + sin x)dx = dx + sin x x x x + 2 sin cos + cos2 dx = 2 2 2 2 sin xdx = x − cos x + C . = + 2x cos sin2 x Zadaci Izra£unati integrale: 1. 3. Uradi¢emo nekoliko primjera kori²¢enja tabli£nih integrala i osnovnih svojstava neodredenih integrala. (1 + x)2 dx.Tablica osnovnih integrala 321 Integrale navedene u ovoj tablici nazivamo tabli£nim integralima. x 4 x 1. √ (4x3 − sin x + 6 x)dx. dx = 2 x x 1 1 3 4 1 = x 3 dx + 3 dx + 2 ex dx + x−2 dx = x 3 − 3 ln |x| + 2ex − + C. Izra£unajmo integrale: (5x4 + x2 + 10)dx = 5x4 dx + x2 dx + 10dx = 5 x4 dx + x2 dx + 10 1 5 1 3 1 x + x + 10x + C = x5 + x3 + 10x + C. 4. 3. [R : ln(1 + ex ) + C] 1 + ex √ √ √ 2 + x2 − 2 − x2 x √ dx R : arcsin √ − ln x + 2 + x2 + c 4 2 4−x . sin2 1 1 + 2x cos sin2 x dx = 1 sin2 x + cos2 x dx = dx = 4. x(1 + x2 ) √ R : x4 + 3 cos x + 4x x + C [R : ln |x| + 2 arctg x + C] ex dx. 5 3 3 √ 1 3 x2 3 x − 3x + 2x2 ex + 1 x 3 − + 2ex + x−2 dx = 2. 2. sin2 x cos2 x sin2 x cos2 x dx dx = tg x− ctg x + C.

(2) Zaista. Tada je integral: f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ (t)dt = F (t) + C. uvedimo novu promjenljivu t umjesto x. u ve¢ini slu£ajeva. dovoljno je u dobijenoj funkciji zamijeniti t vrijedno²¢u koju dobijamo iz x = ϕ(t). neodredenog integrala je d f (x)dx = f (x)dx i d f (ϕ(t))ϕ (t)dt = f (x)dx. jer je x = ϕ(t) monotona funkcija. svode na kona£no mnogo tabli£nih integrala. gdje je funkcija ϕ(t) monotona i diferencijabilna. 4. Koristimo se raznim metodama kojima se integrali odredenog tipa. f (x)dx nazivamo metodom smjene ili metodom Izloºeni na£in izra£unavanja integrala supstitucije. Dakle. vrijedno²¢u t = ψ(x). Na ovaj na£in i lijeva i desna strana u formuli (2) imaju jednake diferencijale kojim odgovara isti skup primitivnih funkcija funkcije f (x). Tada koristimo metod smjene ili zamjene promjenljive x u podintegralnom izrazu f (x)dx (1) uzimaju¢i da je x = ϕ(t). 322 . Mi ¢emo obraditi samo dvije metode: metodu smjene (supstitucije) i metodu djelimi£ne integracije. Time je dokazana jednakost (2) u smislu da se lijeva i desna strana u (2) mogu razlikovali za neku proizvoljnu konstantu. Medutim. Da bismo se vratili na polaznu promjenljivu x. tj. gdje je ψ(x)-inverzna funkcija funkcije ϕ(t). poslije niza transformacija. izra£unavanje integrala ne moºemo svesti na osnovne obrasce za integrisanje.1.4. Ona postoji. na osnovu osobine l. jer je dx = ϕ (t)dt. Metoda smjene (supstitucije) Pretpostavimo da je potrebno izra£unati f (x)dx o kome znamo da ima primitivnu funkciju koju ne moºemo neposredno odrediti. Metode integracije Naveli smo nekoliko primjera gdje se izra£unavanje integrala svodi na osnovnu tablicu integrala. stavljaju¢i da je x = ϕ(t). Dakle. dx = ϕ (t)dt. f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ (t)dt = F (t) + C = F (ψ(x)) + C = F (x) + C.

b = 0 t−a 1 . dobijemo da je: √ √ √ x 1√ 7 1√ 5 1√ 6 6 √ x − x + x − 6 x + arctg 6 x + C. b bn+1 1 (a + bx)n+1 + C. Izra£unati integrale: 1. pa je: √ x t3 6t5 t8 √ dx = dt = 6 dt 3 t2 + 1 t2 + 1 x+1 1 = 6 dt t6 − t4 + t2 − 1 + 2 t +1 1 7 1 5 1 3 = 6 t − t + t − t + arctg t + C. odakle je dx = 6t5 dt. n = −1. 2 x . dx = 6 3 7 5 3 x+1 (U ovom primjeru smo t8 podijelili na t2 + 1). ili 1 1 1 e x dx = −e x + C. 3. pa je b b tn dt 1 tn+1 = + C. x+1 Uzmimo da je x = t6 . 1 1 e x dx. b n+1 Uzmimo da je a + bx = t pa je x = (a + bx)n dx = Vra¢aju¢i se na promjenljivu x. √ 3 x dx. to dati integral moºemo pisati u obliku: x2 1 1 e x dx = − x2 ex d 1 1 x . dobijamo da je: (a + bx)n dx = √ 2. 7 5 7 Vra¢aju¢i se na promjenljivu x. (a + bx)n dx.Metode integracije 323 Uradi¢emo nekoliko primjera koji ¢e ilustrovati metodu smjene. a dx = dt. Tada je: x ex d 1 1 x =− et dt = −et + C. x2 Po²to je d 1 x =− 1 dx. Neka je 1 = t.

dx = 2tdt. dx. svodi se na tabli£ni integral d (t) : t 6. . x = t2 − 1. t x2 dx (x + a) − (x − a) 1 1 1 1 = dx = − dx 2 2 − a2 −a 2a x 2a x−a x+a 1 1 x−a = (ln |x − a| − ln |x + a|) + C = ln + C. dx. 2 1+t 3 3 x2 dx. t 3 3 f (x) dx. 3x2 dx = dt. dt = 3x2 dx. gdje je C1 = C + 1.324 Integralni ra£un x2 4. 1 + x6 Uzmimo da je t = x3 . f (x) dx = f (x) dt = ln |t| + C = ln |f (x)| + C. pa je: √ (t + 1)t x+1+1 2 √ dx = 2 dt = 2 t+2+ dt t−1 t−1 x+1−1 1 2 t + 2t + 2 ln |t − 1| + C = t2 + 4t + 4 ln |t − 1| + C = 2 2 √ √ = x + 4 x + 1 + 4 ln x + 1 − 1 + C1 . Tada je x2 1 dx = 6 1+x 3 5. f (x) dx = dt. Tada je: 3 x2 1 dx = 3 1+x 3 Uop²te integral oblika dt 1 1 = ln |t| + C = ln x3 + 1 + C.proizvoljna konstanta. 2a 2a x+a √ x+1+1 √ 7. f (x) smjenom f (x) = t. 1 + x3 Neka je x3 + l = t. 1 3x2 2 dx = 3 1 + (x3 ) dt 1 1 = arctg t + C = arctg x3 + C. x2 dx = dt . x+1−1 Smjena x + 1 = t2 .

skim transformacijama: sin ax sin bx dx i sin ax cos bx dx trigonometrij- cos ax cos bx = 1 [cos(a + b)x + cos(a − b)x].Metode integracije 325 8. 2 1 sin ax cos bx = [sin(a + b)x + sin(a − b)x]. cos(a + b)xdx. √ dx . Kako je x2 ± a2 = t − = . koje rje²avamo uvodenjem smjene: (a + b)x = t i (a − b)x = t (a ± b = 0). 2 svode se na integrale: cos ax cos bxdx = 1 2 1 sin ax sin bxdx = 2 1 sin ax cos bxdx = 2 1 2 1 cos(a − b)xdx − 2 1 sin(a + b)xdx + 2 cos(a + b)xdx + cos(a − b)xdx. . x = t3 − 2. 2t 2t2 2t 2t (t2 ± a2 ) 2t dt = (t2 ± a2 ) 2t2 √ dt = ln |t| + C = ln x + x2 ± a2 + C. a dx = dt. 5 5 Integrali oblika cos ax cos bxdx. x2 ± a2 U ovakvom obliku integrala najpodesnija smjena je Odavde je x = to je √ x2 ± a2 = t − x. sin(a − b)xdx. xdx √ . dx = 3t2 dt daje: xdx (t3 − 2)t2 √ dt = 3 (t4 − 2t)dt = 3 3 t x+2 3 5 3 = t − 3t2 + C = 3 (x + 2)5 − 3 3 (x + 2)2 + C. t √ dx = 2 ± a2 x 9. √ t2 ± a2 t2 ± a2 t2 ± a2 t2 ± a2 . 3 x+2 Smjena t = √ 3 x + 2. 2 1 sin ax sin bx = [cos(a − b)x − cos(a + b)x] .

24 16 8 11. dx = dt = 2 2 2 2  1 cos 8xdx = sin 8x 8 sin x sin 2x sin 3x dx. 3. 2.326 Integralni ra£un sin 3x sin 5x dx.  cos 2xdx = 2x = t. 1 + sin 2x √ cos x √ dx. Izra£unati integral I = sin 3x sin 5xdx = 1 2 1 = 2     1 1 1 1 cos tdt = sin t = sin 2x. R:2 √ √ x + 1 − ln(1 + x + 1) + C 1 ln(1 + sin 2x) + C 2 √ [R : 2 sin x + C] 1 1 cos 6x − cos 2x + C 12 4 R: 6 5 4 (x + 1) 5 + C 24 R: R:− . 4. dx √ . 1 (cos x − cos 3x) sin 3xdx 2 1 1 cos x sin 3xdx − cos 3x sin 3xdx = 2 2 1 1 = (sin 4x + sin 2x)dx − sin 6xdx 4 4 1 1 1 = cos 6x − cos 4x − cos 2x + C. √ x3 5 x4 + 1dx. x cos 2x sin 4xdx. Izra£unati integral sin x sin 2x sin 3xdx = Zadaci Izra£unati integrale: 1. 5. 4 16 10. 1+ x+1 cos 2xdx . (cos 2x − cos 8x) dx cos 2xdx − 1 2 cos 8xdx = 1 1 sin 2x − sin 8x + C.

dobijamo da je: udv = uv − vdu . Na primjer. xex dx. 3.Metode integracije 327 4. u = ln x. (1) gdje su u i v funkcije od x. = n+1 n+1 n+1 (n + 1)2 ln xdx = . xex dx = xex − ex dx = xex − ex + C = (x − 1) ex + C. Iz dv ¢emo integracijom dobiti v . v = dx = x x = x ln x − x + C = x(ln x − 1) + C. a v = Na osnovu formule (1). Integracijom i lijeve i desne strane ove jednakosti. je: ex dx = ex . Uzmimo da je u = x i dv = ex dx. Metoda parcijalne (djelimi£ne) integracije Neka su u(x) i v(x) diferencijabilne funkcije. Formula (1) pruºa mogu¢nost da se izra£unavanje integrala udv svede na izra£unavanje integrala vdu koji bi trebalo da bude jednostavniji za izra£unavanje ili je ve¢ tabli£ni integral. dv = xn dx xn ln xdx (n = −1) =  1 xn+1  du = dx. Ovom metodom koristimo se kada se pogodnim izborom u i dv u datom integralu dobija jednostavniji integral vdu. onda je. Ova jednakost je skra¢eni oblik jednakosti u(x)dv(x) = u(x)v(x) − v(x)du(x) u kojoj je nagla²eno da su u i v funkcije od x. 2. Izraz pod znakom datog integrala moramo napisati u obliku proizvoda dva faktora od kojih ¢e jedan biti u. Ovakav na£in odredivanja integrala nazivamo metodom parcijalne integracije. i u njemu ¢e se nalaziti dx.2. i u njemu se ne¢e nalaziti dx.   u = ln x. v = xn dx = x n+1 1 xn+1 ln x xn+1 xn+1 ln x − xn dx = − + C. dv = dx 1 = x ln x − dx du = dx. izra£unati integrale: 1. a drugi ¢e biti dv . du = dx. Tada je (uv) = u v + v u i d(uv) = vdu + udv . Odavde je udv = d(uv) − vdu. a iz u ¢emo diferenciranjem dobiti du.

Metodom parcijalne integracije rje²avamo integral dv = cos x dx. a x2 + a √ I = x x2 + a − Posebno rje²avamo integral x2 dx √ . dv = dx. √ x√ 2 a x + a + ln x + x2 + a + C. x2 + a x2 dx √ : x2 + a √ x2 + a − a √ dx = x2 + adx − a 2+a x √ √ x2 + adx − a ln x + x2 + a . 1 − x2 √ x2 + adx = arcsin x dx. a v = sin x. x cos x dx = x sin x − sin x dx = x sin x + cos x + C . Sli£no izra£unavamo i integral I = x2 cos x dx. v = x. v = − cos x = −x2 cos x + 2 x cos xdx. pa je 1 − x2 xdx . uzimaju¢i da je u = x. bi¢e du = √ I = x arcsin x − √ . Tada je x cos x dx. te je du = √ .328 4. √ dx x2 + a x2 dx √ = x2 + a = Uvr²tavanjem ovog izraza u I . I = √ xdx Uzmimo da je u = x2 + a. 2 odnosno I = 6. dv = sin xdx du = 2xdx. Ako stavimo u = arcsin x i dv = dx. √ x2 + adx. I = Integralni ra£un x2 sin xdx = u = x2 . I = √ √ x2 + adx = x x2 + a + a ln x + x2 + a + C. pa je du = dx. 2 2 dx i v = x. dobijamo: I= Odavde je: √ √ x2 + adx = x x2 + a − √ √ x2 + adx + a ln x + √ x2 + a . 5. a I = −x2 cos x + 2(x sin x + cos x) + C.

ax u = cos bx. (2) = eax cos bx + ax dv = e dx. Izra£unati integral eax sin bxdx = eax sin bx dx. na lijevu stranu jeda nakosti. (1) u = sin bx. eax cos bx dx. Poslije nekoliko uzastopnih primjena. Metod parcijalne integracije nekada treba primijeniti vi²e puta.Metode integracije 329 1 Za odredivanje integrala uzimamo da je 1 − x2 = t. dobijamo da je: √ I = x arcsin x + 1 − x2 + C. v = e a a a b Uvr²tavanjem (2) u (1) i prebacivanjem integrala eax sin bx dx. dobi¢emo: a2 + b2 a2 odakle je eax sin bx dx = a sin bx − b cos bx ax e + C1 . mogu¢e je da se pojavi polazni integral. eax cos bx dx. Istim postupkom se koristimo pri izra£unavanju integrala ostalih inverznih trigonometrijskih funkcija. Primjer 7. u = cos(ln x). iz (2) i (3) slijedi da je a sin bx − b cos bx ax e + C2 . du = −b sin bx dx b 1 1 ax e cos bxdx = eax sin bx dx. a2 (3) eax sin bx dx = Analogno izra£unavamo integral Naime. 2 eax cos bx dx = Integral oblika cos(ln x) dx. pa je 2 √ √ xdx 1 dt √ √ = − t = − 1 − x2 . du = b cos bx dx b 1 1 ax = eax sin bx − ax dv = e dx. poslije druge primjene parcijalne integracije javlja se polazni integral. a 2 + b2 1 [sin(ln x) + cos(ln x)] + C. poslije sredivanja. rje²avamo uzimaju¢i da je: cos(ln x)dx = sin(ln x) dx. a sin bx − b cos bx ax e + C. a2 + b2 eax cos bx dx. na primjer u integralima oblika eax sin bx dx. odakle je xdx = − dt. sin (ln x) dx. v = e a a a Posebno izra£unajmo integral eax cos bx dx. =− 2 t 1 − x2 Uvr²tavanjem ovoga izraza u I . cos (ln x) dx. dv = dx pa je Analogno izra£unavamo integral .

Prvom primjenom parcijalne integracije dobi¢emo: u = Pn (x). (x + 1)2 Primjenimo li metodu parcijalne integracije na integral ex dx 1 (u = . a Zbir svih polinoma dobijenih na desnoj strani. pri £emu uzimamo da je u = Pn (x). 1 1 = Pn (x)eax − a a Integral Pn−1 (x)eax dx istog je tipa kao posmatrani integral. poslije n . dobi¢emo integral 1 eax dx = eax + C. moºemo predstaviti u obliku Qn (x)eax + C . dv = ex dx). Izra£unati integral xex dx = (x + 1)2 xex dx . x+1 x+1 dobi¢emo da je integral xex dx ex = + C. x+1 (x + 1)2 Integral oblika Pn (x)eax dx. ali polinom Pn−2 (x) niºeg je stepena za 2 od stepena polinoma Pn (x). Primjer 8. a C . (x + 1)2 x+1−1 x e dx = (x + 1)2 ex dx − (x + 1) ex dx . dv = eax dx). a = 0 rje²avamo metodom parcijalne integracije ili metodom neodredenih koecijenata. du = Pn (x) dx = Pn−1 (x) dx Pn (x)eax dx = 1 dv = eax dx. Metodu parcijalne integracije primjenjujemo n puta uzastopno. parcijalne integracije i pogodne transformacije. Nastavljaju¢i ovaj postupak.puta primijenjene parcijalne integracije. Primjenjuju¢i na njega parcijalnu integraciju (u = Pn−1 (x). (1) .proizvoljna konstanta.330 Integralni ra£un Prilikom izra£unavanja nekih integrala koristimo se metodom smjene. dobi¢emo integral Pn−2 (x)eax dx koji je istog tipa kao i polazni integral. poslije n-puta primijenjene parcijalne integracije na proizvod Pn (x)eax . v = eax a Pn−1 (x)eax dx . Tada je: Pn (x)eax dx = Qn (x)eax + C. gdje je Qn (x) polinom istog stepena kao i Pn (x). dv = eax dx.

dobi¢emo: (x2 − 3x + 1) = 2(ax2 + bx + c) + 2ax + b. U datom slu£aju jednakost (1) ima oblik: (x2 − 3x + 1)e2x dx = (ax2 + bx + c)e2x + C. Pn (x) sin ax dx. (2) Diferenciranjem jednakosti (2) i podjelom sa e2x . Na sli£an na£in moºemo izra£unati integrale oblika Pn (x) cos ax dx. treba uzeti cos ax dx ili sin ax dx za Pn (x) cos axdx = aQn (x) sin ax + Q n (x) cos ax + C Pn (x) sin ax dx = aQn (x) cos ax − Q n (x) sin ax + C (4) Primjer 10. Rje²enje sistema (3) je: 3 1 a = . . Odredujemo ih tako ²to diferenciramo jednakost (I) i dobijeni rezultat podijelimo sa eax = 0: Pn (x)eax = Q n (x)eax + aQn (x)eax . c = . navedene oblike integrala izra£unavamo prema formulama: dv . Izra£unati integral (x2 − 5x + 6) cos 3x dx. odnosno Pn (x) = aQn (x) + Q n (x). odakle odredimo koecijente polinoma Qn (x) primjenom teoreme o identi£nosti polinoma. ili x2 − 3x + 1 = 2ax2 + 2(a + b)x + b + 2c. b = −2. Izra£unati integral (x2 − 3x + 1)e2x dx. Ako primjenjujemo metodu parcijalne integracije. Treba ga napisati u obliku jednakosti (1) u kojoj su koecijenti polinoma Qn (x) nepoznati. odakle je: 2a = 1 2(a + b) = −3 (3) b + 2c = 1. 2 Ako se koristimo metodom neodredenih koecijenata. 2 2 pa je integral: 1 (x2 − 3x + 1)e2x dx = e2x (x2 − 4x + 3) + C.Metode integracije 331 Integral Pn (x)eax dx moºemo izra£unati i metodom neodredenih koecijenata. Primjer 9.

4. x ar x tg x dx. c = . 3. imamo: (x3 − 5x + 6) cos 3xdx = 3(ax2 + bx + c) sin 3x + (2ax + b) cos 3x + C. R: 2√ 3 2 x (ln x − ) + C 3 3 R: x2 + 1 x ar x tg x − + C 2 2 [R : x (sin(ln x) − cos(ln x)) + C] 2 1 (9x2 − 15x + 5)e3x + C] 27 [R : 1 ((9x2 + 2x − 11) sin 3x + (6x + 9) cos 3x) + C] 27 [R : (x2 − 3x − 1) cos 3x dx. (x2 − x)e3x dx. 9c + 2a = 6 je: a = . 9b = −5. pa je 9 9 81 (x2 − 5x + 6) cos 3xdx = 1 1 (9x2 − 45x + 52) sin 3x + (2x − 5) cos 3x + C. b = − −. 5. 27 9 Zadaci Izra£unati integrale: 1. 1 5 52 Rje²enje sistema 9a = 1. (x2 − 5x + 6) cos 3x = 3(2ax + b) sin 3x + 9(ax2 + bx + c) cos 3x + + 2a cos 3x − 3(2ax + b) sin 3x.332 Integralni ra£un Prema formulama (4). x2 − 5x + 6 = 9ax2 + 9bx + 9c + 2a. x ln x dx. . Odakle je : (x2 − 5x + 6) cos 3x = (9ax2 + 9bx + 9c + 2a) − cos 3x. 2. sin(ln x) dx.

tj. . . + rl ) stepen polinoma Qm (x).. Kao ²to je poznato (vidi rastavljanje polinoma na faktore). Dakle. dijeljenjem polinom Pn (x) sa Qm (x). . (1) gdje je m = k1 + k2 + . . q .1. 3. + a1 x + a0 = (m = 0) Qm (x) bm xm + bm−1 xm−1 + . (n ≥ m). polinom Qm (x) moºemo napisati u obliku: Qm (x) = bm (x − a1 )k1 (x − a2 )k2 . . Svaku nepravu razlomljenu funkciju f (x). 2 . . . Qm (x) Qm (x) gdje je Rk (x) ostatak dijeljenje Pn (x) sa Qm (x) £iji je stepen k < m. . A. (x2 + pl x + ql )rl . (x − a)k (x + px + q)k nazivamo elementarnim razlomcima ili jednostavnim racionalnim funkcijama u kojim su a. M . 2. Ona je denisana za svako x za koje je Qm (x) = 0. Pn (x) Rk (x) = Pn−m + .. i N realni parametri. funkcija f (. + b1 x + b0 razlomljena racionalna funkcija. p. Razlaganje racionalnih funkcija na elementarne razlomke Neka je y = R(x): R(x) = Pn (x) an xn + an−1 xn−1 + .x) jeste neprava razlomljena racionalna funkcija. a u slu£aju da je n > m. Prave racionalne funkcije oblika: A Mx + N .5. .. moºemo napisati u obliku zbira jedne cijele racionalne funkcije (polinoma) i jedne prave racionalne funkcije. Ako je n < m. . k = 1. svaki polinom sa realnim koecijentima stepena vi²eg od dva moºemo na jedinstven na£in razloºiti na linearne i kvadratne faktore sa realnim koecijentima koji se u razlaganju mogu pojaviti vi²e puta..ks + 2(r1 + r2 + . . 333 . . . . Integrali racionalnih funkcija 5. za funkciju f (x) kaºemo da je prava razlomljena racionalna funkcija. (x − as )ks (x2 + p1 x + q1 )r1 (x2 + p2 x + q2 )r2 .

334 Integralni ra£un U algebri se dokazuje da svakom faktoru (koji se ne ponavlja) oblika (x − a) odgovara u A razlaganju jedan elementarni razlomak oblika . zavisno da li je odgovaraju¢i imenilac neki stepen polinoma prvog ili drugog stepena..... B2 . ako je Q(x) stepena m.. dovodenjem na zajedni£ki imenilac Q(x). Konstante u brojnicima elementarnih razlomaka odreduju se metodom neodredenih koecijenata koja se sastoji u tome da se na desnoj strani jednakosti (2). Nr jesu konstante koje treba odrediti. + 2 + k2 k2−1 (x − a2 ) (x + px + q)r (x − a2 ) (x − a2 ) M2 x + N2 Mr x + Nr + ... M .... N2 . + = + k1 k1−1 Q(x) (x − a1 ) (x − a1 ) (x − a1 ) B2 Bk2 M1 x + N1 B1 + + . Q(x) Q(x) gdje je S(x) polinom stepena m − 1.. ukoliko znamo razlaganje (1) polinoma Qm (x).. Mi . Iz jednakosti (3) proizilazi identitet: (3) P (x) ≡ S(x) (4) . N1 . B . B1 . tako da jedna£ina (2) bude identi£ki zadovoljena za svako x.realni koecijenti.... a faktoru oblika(x − a)k odgovara zbir x−a od k elementarnih razlomaka oblika: A1 A2 Ak . + 2 + px + q x (x2 + px + q)r (x2 + px + q) Ovdje su A.+ x − a (x − a) (x − a)k Mx + N + px + q a faktoru oblika (x2 + px + q)r odgovara zbir od r elementarnih razlomaka oblika: Svakom faktoru oblika x2 +px+q odgovara jedan elementarni razlomak oblika x2 M1 x + N1 M2 x + N2 Mr x + Nr + . Ai . Zna£i. + 2 .. 2 + px + q)r−1 (x + px + q) (x (2) U razlaganju (2) A1 . razlaganje prave racionalne funkcije na zbir elementarnih razlomaka izgleda ovako: A2 Ak1 P (x) A1 + + . + 2 +. 2 + . M1 . saberu elementarni razlomci pa dobijemo S(x) P (x) ≡ . Mr .... tada znamo imenioce svih elementarnih razlomaka na koje je razloºena posmatrana racionalna funkcija. Brojnici elementarnih razlomaka su ili konstante ili polinomi prvog stepena. M2 . + + .. Bk2 . Ak1 . A2 . Ni . U op²tem slu£aju.

dobijamo da je: 3 4 13 A=− . Rje²enje sistema odreduje vrijednosti koecijenta (2). 2x2 − x + 3 na proste (elementarne) razlomke. imenilac rastavljamo na faktore x2 + x3 − 2x = x(x2 + x − 2) = x(x − 1)(x + 2). Razloºiti funkciju f (x) = 2x2 − x + 3 (A + B + C)x2 + (A + 2B − C)x − 2A = . x(x − 1)(x + 2) Po²to su u imeniocu svi faktori linearni i medusobno razli£iti. x(x − 1)(x + 2) x(x − 1)(x + 2) odakle je: 2x2 − x + 3 ≡ (A + B + C)x2 + (A + 2B − C)x − 2A. Izjedna£avanjem koecijenta uz jednake stepene x u (5). x(x − 1)(x + 2) 2x 3 (x − 1) 6 (x + 2) 3x2 − 8x + 2 Primjer 2. gdje su nepoznati koecijenti (2). 2 3 6 pa je kona£ni oblik razlaganja: 3 4 13 2x2 − x + 3 =− + +C = . Rje²avanjem sistema.B= . x(x − 1)(x + 2) x x−1 x+2 gdje su A. dobijamo sistem od m linearnih jedna£ina sa m nepoznatih. x3 + x2 − 2x Prvo. Svodenjem elementarnih razlomaka na najmanji zajedni£ki imenilac i poslije sredivanja brojioca.C= . razlaganje date racionalne funkcije ima oblik: A B C 2x2 − x + 3 = + + . 2 + 2 (x − 2)2 (x2 + x + 1) x − 2 (x − 2) x +x+1 . dobijamo: Primjer 1. 2x2 − x + 3 pa f (x) moºemo pisati u obliku f (x) = . Razloºiti funkciju na proste razlomke. B i C nepoznati i treba ih odrediti.Integrali racionalnih funkcija 335 koji postoji pod uslovom da su koecijenti uz odgovaraju¢e £lanove polinoma P (x) i S(x) medusobno jednaki. Iz ovog identiteta slijedi sistem jedna£ina: A+B+C =2 A + 2B − C = −1 −2A = 3. (x − 2)2 (x2 + x + 1) U datom slu£aju je: 3x2 − 8x + 2 A B Cx + d = + .

). potrebno je imenilac x2 + px + q napisati u obliku: x2 + px + q = x2 + 2px p2 + 2 4 + q− p2 4 = x+ p 2 2 + q− p2 4 . B .realni koecijenti a trinom x2 + px + q nema realnih korijena. gdje k x−a x + px + q (x + px + q)n (x − a) su A. 4...2. x−a B dx B (x − a)1−k + C. = k 1−k (x − a) Da bismo odredili integral funkcije oblika 3).C = − . Izra£unavanje integrala funkcije oblika 1) i 2) ve¢ nam je poznato: A dx = A ln |x − a| + C.B = − . 2.. 3) 2 . 3. . Integracija racionalnih funkcija Ve¢ smo vidjeli da svaku pravu racionalnu funkciju moºemo prikazati u obliku sume prostih razlomaka oblika: Cx + D A B Mx + N 1) . M . rje²avanjem sistema jedna£ina. (x − 1)2 (x2 + 1) 2x2 + 2x + 13 .). N .D = .336 odakle je Integralni ra£un 3x2 − 8x + 2 = A(x − 2)(x2 + x + 1) + B(x2 + x + 1) + (Cx + D)(x − 2)2 . 4) 2 (n = 2. 2) (k = 2. x2 − 2 . (x − 1)(x2 + 1)2 5. 3. Daljim sredivanjem i izjedna£avanjem koecijenata uz jednake stepene x. 49 7 49 49 Datu funkciju moºemo prikazati u obliku: 3x2 − 8x + 2 38 2 38x − 47 = − . . 2 − 2 (x2 + x + 1) (x − 2) 49 (x − 2) 7 (x − 2) 49 (x2 + x + 1) Zadaci Razloºiti funkcije na proste razlomke: 1. D. C . dobijamo: A= 3 2 38 47 .

dobijamo da je: x2 6x + 5 dx = + 4x + 9 (6x + 5) 6 (t − 2) + 5 dx = dt = 2 t2 + 5 (x + 2) + 5 2t dt = 3 dt − 7 = 3 ln t2 + 5 − 2+5 2+5 t t 6t − 7 dt = t2 + 5 7 t √ arctg √ + C. gdje h 2 2 4 moºe biti pozitivan ili negativan broj. dx = dt i q − = h = 0). odakle je x = t − . 4 p p = 1. (5) x2 + px + q = x + Uzmimo da je x + p 2 2 +q− p2 . x2 + 4x + 9 5 5 Sli£nim postupkom se izra£unava i integral Cx + D x2 + px + q Kvadratni trinom pi²emo u obliku: dx. +h t2 a integral 2t dt = ln t2 + h + C1 = ln x2 + px + q + C1 . Ako uzmemo da je x + 2 = t. t2 + h Cx + D x2 + px + q . Izra£unati integral dx. onda je x = t − . pa je: 2 2 dx = C 2 √ 2t Cp dt + D − 2 t2 + h √ dt . +h 6x + 5 Primjer 1.Integrali racionalnih funkcija 337 p p p2 Uvodenjem smjene x + = t. dx = dt i x = t − 2. 2 + 4x + 9 x Kvadratni trinom iz imenioca napi²imo u obliku: t2 x2 + 4x + 9 = (x + 2)2 + 5. 5 5 Vra¢aju¢i se na promjenljivu x. dx = dt. dobijamo da je: Cx + D dx = 2 + px + q x gdje je integral Ct + D − C p 1 2 dt = C 2+h t 2 t2 Cp 2t dt + D − +h 2 t2 dt . imamo da je: 6x + 5 7 x+2 dx = ln x2 + 4x + 9 − √ arctg √ + C. +h dt izra£unavamo na ve¢ poznati na£in u zavisnosti da li je h > 0 ili h < 0.

Cx + D x2 + px + q dx = C 2 2x + p x2 + px + q dx + D − Cp 2 dx x2 + px + q . u = t2 + h. Analogno izra£unavamo integral Cx + D −x2 + px + q pod uslovom da je q + dx (6) p2 > 0. Izra£unati integral 4x − 7 dx = 2 2 − 6x + 13 x = 2 x2 4x − 7 dx. Primjer 2. − 6x + 13 2x + 6 − 6 − 7 2 dx = x2 − 6x + 13 2x − 6 dx + 5 − 6x + 13 dx .338 Integralni ra£un p2 gdje je h = q − . 4 Prvi integral je oblika √ √ du √ = 2 u + C . √ 2t dt = 2 t2 + h + C = 2 t2 + h Drugi integral se rje²ava na ve¢ poznat na£in. 4 Integrale oblika 3) i 5) moºemo izra£unati bez uvodenja smjene ako ih napi²emo u obliku zbira dva integrala koja ve¢ znamo izra£unati: Cx + C 2 Cp Cp − +D 2 2 dx = x2 + px + q 2x + p Cp dx + D − x2 + px + q 2 Cx + D dx = x2 + px + q = dx = x2 + px + q d x+ p x+ 2 2 C = 2 a integral d (x2 + px + q) Cp + D− 2 + px + q x 2 p2 + 2− 4 p 2 . − 6x + 13 7 2 dx = 2 x2 − 6x + 13 5 (2x − 6) + 2 dx = 2 x2 − 6x + 13 2x − x2 x2 . pa je: u x2 + px + q + C.

Integral In moºe biti izra£unat parcijalnom integracijom (u = (t2 + h)−n . 2 2 2 (x − 3) + 4 5 pa je integral x2 dx = − 6x + 13 x2 Integral oblika 4x − 7 5 x−3 dx = 2 ln x2 − 6x + 13 + arctg + C. dv = dt). − 6x + 13 d (x − 3) 1 x−3 = arctg + C2 . 1 + x4 R: x−2 x2 + 6x + 12 ln +C 2 x−1 5 √ x (x − 2) 6 R : ln +C (x − 1) R: 1 1 arctg x2 − ln x4 + 1 + C 2 4 . − 6x + 13 2 2 √ ax2 dx 1 izra£unavamo uvodenjem smjene x = . 2. x2 − 3x + 2 3x − 1 dx. U n u 1−n p drugom integralu uvodimo smjenu x + = t i dobijemo: 2 In = (x2 dx = + px + q)n (t2 dt . 3. + h)n gdje je u = (t2 + h)−n > ().Integrali racionalnih funkcija 339 Integral 2 a integral x2 2x − 6 dx = 2 ln x2 − 6x + 13 + C1 . + px + q)n du 1 Prvi integral se svodi na integral oblika = · u1−n + C. Zadaci Izra£unati integrale: 1. 3 − x2 − 2x x x(1 − x2 ) dx. u = x2 + px + q . t x + bx + c Sli£no prethodnim integralima izra£unavamo i integral Mx + N dx : 2 + px + q)n (x (x2 Mx + N M n dx = + px + q) 2 (x2 2x + p Mp n dx + N − + px + q) 2 (x2 dx . x3 − 7x + 1 dx.

. b]. Funkcija f (x) integrabilna je po Rimanu u intervalu [a. 2...n − 1) u podintervalima od [a. xi+1 ] zadovoljena nejednakost |SR (ξ) − S| < ε.. Podijelimo interval [a. Dakle. 1. b] i ozna£avamo simboli£no S = b a −→0 f (x) dx . ako za svako ε > 0. + f ξ n−1 xn−1 = i=() f (ξ i ) xi nazivamo Rimanovom integralnom sumom funkcije f (x) za uzetu podjelu R intervala [a... xn . Pojam Rimanova integrala Neka je ograni£ena funkcija f (x) denisana u zatvorenom intervalu [a. 1.6. 1. 1. ili b n−1 S= a f (x)dx = lim 340 −→0 f (ξ i ) i=() xi . O£igledno je da SR (ξ) zavisi od podjele R.1.. Broj S nazivamo grani£nom vrijedno²¢u integralnih suma kada −→ 0... n − 1. Neka je = max xi ... xi+1 ] (i = 0. . b] ta£kama x0 ... xn tako da je: a = x0 < x1 < . . Izaberimo proizvoljnu ta£ku ξ ∈ [xi . xn−1 ξ n−1 . b] i izabrane ta£ke ξ i (i = 0. < xn = b na n podintervala [xi .... odnosno n −→∝. ξ 1 . . . b]. tj. . Tu podjelu ozna£imo sa R.. Odredeni integral 6.. xi+1 ] za svako i = 0. 2... b] ako postoji kona£na grani£na −→ (). .ξ n−1 i formirajmo proizvode f(ξ i ) xi i = 0. n − 1. po podjeli R = x0 ξ 0 . postoji takav broj δ = δ (ε) da je za svaku podjelu R za koju je < δ i za svaki izbor ta£aka ξ i ∈ [xi . x1 . vrijednost S integralnih suma te funkcije kad Grani£nu vrijednost S nazivamo odredenim integralom funkcije f (x) u intervalu [a. S = lim SR (ξ) . Zbir: n−1 SR (ξ) = f (ξ 0 ) x0 + f (ξ 1 ) x1 + .. Izra£unajmo odgovaraju¢e vrijednosti funkcije f (ξ i ) u ta£kama ξ 0 ... n − 1) duºine xi = xi+1 −xi .

Odredeni integral 341 Brojevi a i b jesu granice integrala. osim podintervalu [xk . n − 1 i neka je IR (ξ) dio integralne sume SR (ξ) koja odgovara svim podintervalima. a b gornja granica integrala. b]. tada je grani£na vrijednost: n−1 h lim −→0 f (ξ i ) i=() xi . Neka je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a.. . Ravnu guru B . tada je ona ograni£ena u tom intervalu. Tada je: SR (ξ) = IR (ξ) + f (ξ k ) xk . a [a.. i neka je SR (ξ) = n−1 i=() f (ξ i ) xi . Dokaz. xk+1 ].. a b 6. Ako je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. xk+1 ] podjele R intervala [a. xi+1 ] i = 0. 1. f (x) podintegralna je funkcija. y = 0. b] interval integracije. b]. Sl. b] na podintervale [xi . Teorema 1. neka je neograni£ena u nekom podintervalu [xk . a integralna suma n−1 i=() f (ξ i ) xi povr²inu stepenaste gure sastavljene od takvih pravougaonika (sl. Geometrijska interpretacija Rimanovog integrala Neka je funkcija f (x) neprekidna i nenegativna u intervalu [a. x = b. koja je ograni£ena linijama L : y = f (x). .2. Svaki sabirak integralne sume SR (ξ) predstavlja povr²inu jednog od pravougaonika £ije su stranice f (ξ i ) i x1 . x je promjenljiva integracija. b] . i x = a. xk+1 ]. nazivamo "krivolinijski trapez". gdje je ξ k ∈ [xk . gdje je a donja. x = b i y = 0. b]. 83). = a f (x)dx = P jednaka povr²ini "krivolinijskog trapeza" koji je ograni£en stepenastom linijom Ln i dijelovima pravih x = a. 83 Ako je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. ( f (x) dx £ita se: integral f (x) u granicama od a do b).

jer je mi ≤ f (ξ i ) ≤ Mi . 1]. b]. suma SR (ξ) ne moºe imati kona£nu grani£nu vrijednost kada −→ 0. xk+1 ] neograni£ena je pa uvijek moºemo odabrati ta£ku ξ k takvu da je za svako C > 0 zadovoljena nejednakost: |f (ξ k ) xk | > C + |IR (ξ)| .. xn } bilo koja odredena podjela intervala [a. Prema tome. a za iracionalne ta£ke ξ i nuli. to u njima postoje ta£ke ξ i i ξ i takve da je f (ξ i ) = mi i f (ξ i ) = Mi . m = inf f (x). uvedimo pojam Darbuove sume. ograni£ena je u intervalu [0.b] [a. O£igledno je da je s ≤ σ ≤ S . 6.. 1] sa f (x) = 1 za x-racionalan broj.342 Integralni ra£un Funkcija f (x) u intervalu [xk . kad −→ 0.. Neka je funkcija f (x) ograni£ena u intervalu [a. . i = 0... ili gornjom i donjom Darbuovom sumom funkcije f (x) u intervalu [a. Kako su mi i Mi vrijednosti funkcije f (x) u podintervalima [xi . Mi = sup f (x). 1] za racionalne ta£ke ξ i grani£na vrijednost.xi+1 ] i formirajmo sume: n−1 n−1 n−1 S(R) = i=0 Mi xi . xi+1 ]. za bilo koju podjelu intervala [0. Svaka ograni£ena funkcija u intervalu [a. Uvedimo oznake: M = supf (x). ne postoji grani£na vrijednost sume SR (ξ) kad ∆ −→ 0 pa funkcija f (x) nije integrabilna u intervalu [0. x1 . b] po podjeli R..b] [xi . b] na n dijelova. b] Darbuove sume su najmanja i najve¢a od integralnih suma σ . b] nije i integrabilna u intervalu.xi+1 ] [xi . ²to je suprotno pretpostavci da je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. 1]. ali nije u njemu integrabilna po Rimanu. mi = sup f (x) [a. funkcija Dirihla. a za datu podjelu R intervala [a. b] i neka je R = {x0 . U tom slu£aju je |SR (ξ)| = |IR (ξ) + f (ξ k ) xk | > |f (ξ k ) xk | − |IR (ξ)| > C. Na primjer. Ovim je teorema dokazana. odgovaraju¢e integralne sume jednaka je 1. ali nije dovoljan uslov za njenu integrabilnost. Zaista. Sume S(R) i s(R) nazivamo gornjom i donjom integralnom sumom.3. a f (x) = 0 za x-iracionalan broj. Pojam Darbuovih suma i njihove osobine Da bismo formulisali dovoljan uslov za postojanje odredenog integrala. 1. σ = SR (ξ) = i=0 f (ξ i ) xi . s(R) = i=0 mi xi . n − 1. . . koja je denisana u intervalu [0. Po²to je C proizvoljan broj. Primijetimo da je ograni£enost funkcije potreban.

−→0 . b]. Ova osobina ukazuje na to da je skup svih donjih Darbuovih suma ograni£en sa gornje. tj. ¯ Brojeve I i I nazivamo donjim i gornjim Darbuovim integralom funkcije f (x) u intervalu [a. bila u tom intervalu integrabilna. Integrabilnost funkcija Sljede¢a teorema predstavlja kriterij integrabilnosti funkcije f (x) po Rimanu. ¯ a gornjih Darbuovih suma sa donje strane. tada je R ⊂ R1 i s ≤ s1 ≤ S1 ≤ S .Odredeni integral 343 Sl. Ako je I = sup {S} . b]. Nave²¢emo. i R2 intervala [a. b]. b]. Ako su s1 i S1 donja i gornja suma podjele R1 . 1. tada je ¯ s ≤ I ≤ I ≤ S . bez dokazivanja. I = inf {S} . Darbuove sume geometrijski predstavljaju povr²inu stepenastih gura (sl.4. b]. Da bi funkcija f (x). potrebno je i dovoljno da za svako ε > 0 postoji takvo δ = δ(ε) da je 0 ≤ S(R) − s(R) < ε ako je < δ za svaku podjelu R intervala [a. Podjelu R1 nazivamo pronjenjem podjele R ako je R ⊂ R1. 84 U slu£aju da je f (x) ≥ 0 svuda u intervalu [a. −→0 −→0 6. Povr²ina krivolinijskog trapeza (sl. tj.84a) predstavlja donju. I = lim S(R). a (sl. Kratko: lim (S(R) − s(R)) = 0. b] je s(R1 ) ≤ S(R2 ). tada je ¯ I = lim s(R).84). donja suma proizvoljne podjele nije ve¢a od gornje Darbuove sume ma koje druge podjele. koja je denisana i ograni£ena u intervalu [a. uvodenjem novih ta£aka podjele intervala [a. Ako je funkcija f (x) ograni£ena u intervalu [a.84b) gornju Darbuovu sumu. Neka je pored podjele R data jo² jedna podjela R1 intervala [a. Za bilo kakve dvije podjele R1 . donje sume se ne smanjuju a gornje ne pove¢avaju. b|. b]. neke osobine Darbuovih suma. b]. Teorema 2. 2. gdje su s i S proizvoljne donje i gornje Darbuove sume po mogu¢im podjelama intervala [a.

1. b]. onda je integrabilna u tom intervalu. koja moºe imati najvi²e prebrojivo mnogo ta£aka prekida u [a. b]. c] i [c. Neka su u intervalu [a. Ograni£ena funkcija f (x) u intervalu [a. Odredeni integral ima sljede¢a osnovna svojstva: 1. tada je f (x) integrabilna u intervalu [a. 2. a g(x) = 0. f (x)g(x) i g(x) pod uslovom da je |g(x)| ≥ k > 0. Ako je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. . ili ako je funkcija f (x) integrabilna u podintervalima [a. tada je u tom intervalu integrabilna funkcija |f (x)| i funkcija f 2 (x). 4.5. b b b [C1 f (x) + C2 g (x)] dx = C1 a a f (x) dx + C2 a g (x) dx (C1 . b b Specijalno. onda je integrabilna u tom intervalu. b]. b]. b]. b] integrabilne funkcije f (x) i g(x). b]. Ako je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. b]. 3. tj. Na osnovu denicije odredenog integrala. Tada su u tom intervalu f (x) integrabilne i funkcije C1 f (x) + C2 g(x)(C1 i C2 proizvoljne konstante). b] ako i ¯ samo ako je I = I . d] ⊂ [a. da postoji njihov odredeni integral. integrabilna je u intervalu [a. Ako je funkcija f (x) monotona u intervalu [a. Ako je funkcija f (x) ograni£ena u intervalu [a. b]. 3. 2. Bez dokaza.C2 . b]. b] intervala [a.344 Integralni ra£un Posljedice teoreme 2. nave²¢emo dovoljne uslove postojanja odredenog integrala. a < c < b. tada je ona integrabilna u svakom intervalu [c. b]. 1. onda je integrabilna u [a. tada je a Cf (x) = C a f (x) dx . b]. 6. neposredno slijedi da je a b a f (x)dx = 0 i za a > b je a a f (x)dx = − b f (x)dx. Osnovne osobine odredenog integrala Prije navodenja osnovnih osobina odredenog integrala pretpostavimo da su funkcije kojima se koristimo neprekidne u intervalu [a. ako je C1 = C . b]. Ako je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a.proizvoljne konstante).

tj. n−→∞i=1 a n n b b Cf (x) = C a f (x) dx.b] x∈[a. b]. . m = inf f (x). Ako je f (x) ≥ g(x) za x ∈ [a. formula srednje vrijednosti ima oblik: b f (x) dx = µ (b − a) . M = sup f (x).Odredeni integral 345 b 2. n−→∞i=1 lim Σ Cf (ζ i ) ∆xi = C lim Σ Cf (ζ i ) ∆xi . Specijalno. kad n −→ ∞. b]. a < c < b. zbog ΣCf (ζ i ) ∆xi = CΣf (ζ i ) ∆xi proizlazi da je. gdje je m ≤ µ ≤ M. a max ∆x −→ 0. Data relacija u 1) izraºava osobinu lineralnosti odredenog integrala i proizlazi iz analognog svojstva integralnih suma i osobine grani£nih vrijednosti. 3. tada je b b f (x) g (x) dx = µ a a g (x) dx.b] Ovu formulu nazivamo formulom srednje vrijednosti za odredeni integral. 4. Sli£no dokazujemo da je b b b [C1 f (x) ± C2 g (x)] dx = C1 a a f (x) dx ± C2 a g (x) dx. Ako je g(x) = 1. Dokaza¢emo navedena svojstva odredenog integrala. tada je b b f (x) dx ≥ a a g (x) dx za a < b. b c f (x) dx = a a f (x) dx + c f (x) dx. 1. Ako je g(x) ≥ 0 u intervalu [a. a gdje je m ≤ µ ≤ M . x∈[a.

Koriste¢i se ovom osobinom moºemo pokazati da je: b b f (x) dx ≤ a a |f (x)| dx. U ta£ke podjele intervala [a. b] uklju£imo i ta£ku c(a < c < b). dobijamo da je: b c b (1) (2) (1) (2) f (x) dx = a c a f (x) dx + c b f (x) dx. c b b Neka je c > b. Tada je: a b c f (x) dx = a b f (x) dx + b f (x) dx = a f (x) dx − c f (x) dx. Neka je c ∈ (a. to je u njemu i h(x) ≥ 0. Uzmimo da je h(x) = f (x) − g(x). 2. C2 = ±1. 3. a suma SR podintervalima intervala [c. b). a < b i R bilo kakva podjela intervala [a. b i c. onda je: b b b [f (x) ± g (x)] dx = a a f (x) dx ± a g (x) dx Ovo pravilo moºemo pro²iriti i na integral zbira od kona£no mnogo funkcija. Po²to je f (x) ≥ g(x) u intervalu [a. Tada integralnu sumu SR (ζ) moºemo napisati u obliku: SR (ζ) = SR (ζ) + SR (ζ) . Analogno dokazujemo druge slu£ajeve rasporeda ta£aka a. b]. b]. ako je C1 = 1. kad ∆ −→ 0. Prelaskom na grani£nu vrijednost. pa u grani£nom procesu. Suma SR odgovara podintervalima intervala [a. a a f (x) dx ≥ a g (x) dx.dobijamo da je: b b b h (x) dx ≥ 0. za a < b sve integralne sume funkcije h(x) jesu pozitivne. c].346 Integralni ra£un Odavde slijedi da. Prema tome. tj. b]. odakle je: a f (x) dx = a f (x) dx + c f (x) dx. kad ∆ −→ 0(∆ = max ∆xi ). .

Specijalno ako je g(x) ≡ 1. prema 1) i 3). Ako je a g (x) dx = 0. tada iz nejednakosti (1) slijedi da je b f (x) g (x) dx = 0. b (1) Pretpostavimo da je a g (x) dx ≥ 0 . a g (x) dx = − b g (x) dx. Na taj na£in je a b f (x) g (x) dx = µ a g (x) dx. za a < b vaºi nejednakost: b b b m a b g (x) dx ≤ a f (x) g (x) dx ≤ M a b g (x) dx. Koriste¢i se jednakostima: b a b a f (x) g (x) dx = − a b f (x) g (x) dx. b].b] x∈[a. formula ima oblik: b f (x) dx = f (ζ) (b − a) . ζ ∈ [a. Tada za µ = a b b f (x) g (x) dx a g (x) dx imamo da je m ≤ µ ≤ M . m = inf f (x) i g(x) ≥ 0 u intervalu x∈[a. . b] .Odredeni integral 347 4) Neka je M = sup f (x). ζ ∈ [a. a Broj µ nazivamo srednjom vrijedno²¢u funkcije f (x) u intervalu [a. b] . b] . b]. Po²to je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. Kako je mg(x) ≤ f (x)g(x) ≤ M g(x). a Ovim je formula srednje vrijednosti dokazana za a < b. formulu o srednjoj vrijednosti dokazujemo u slu£aju da je a > b. gdje je m ≤ µ ≤ M . to.b] [a. onda u tom intervalu postoji bar jedna ta£ka ζ tako da je µ = f (ζ) pa formulu o srednjoj vrijednosti moºemo pisati u obliku: b b f (x) g (x) dx = f (ζ) a a g (x) dx.

Tada je f (x) integrabilna u svakom podintervalu [a. Ocijenimo prira²taj funkcije F (x): x+∆x x+∆x x+∆x |∆F (x)| = x f (t)dt ≤ x |f (t)| |dt| |≤ M | x |dt| = M |∆x| . Prira²taj funkcije F (x) je x+∆x x x x+∆x x ∆F (x) = F (x + ∆x) − F (x) = a f (t)dt − f (t)dt = a f (t)dt + x f (t)dt − a f (t)dt. 348 . postoji M > 0 tako da je |f (x)| ≤ M u intervalu [a. a x Neka je F (x) = a f (t)dt. b] postoji integral: x f (t)dt.1. Odredeni integral sa promjenljivom gornjom granicom Neka je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. x] (a ≤ x ≤ b) intervala [a. b]. b]. b]) . tj. b] i pri tome je F (x) = f (x) za svako x ∈ [a. b]. b]. b] pa je u njemu i ograni£ena. a ako je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a.7. a x+∆x ∆F (x) = x f (t)dt. Funkciju F (x) nazivamo integralom sa promjenljivom gornjom granicom. b] i x + ∆x ∈ [a. Funkcija f (x) integrabilna je u intervalu [a. Dokaz. (x ∈ [a. Teorema 1. onda je funkcija F (x) diferencijabilna u [a. Veza izmedu odredenog i neodredenog integrala 7. Ako je funkcija f (x) integrabilna u intervalu [a. b]. onda je funkcija F (x) neprekidna u intervalu [a. tj. b]. za svako x ∈ [a. b].

Veza izmedu odredenog i neodredenog integrala 349 Iz ove nejednakosti slijedi da je funkcija F (x) neprekidna u ta£ki x ∈ [a. (1) gdje je C odredena realna konstanta. Ako sa F1 (x) ozna£imo bilo koju primitivnu funkciju funkcije f (x). ∆x |∆x| ²to zna£i da postoji grani£na vrijednost i da je: F (x) = lim ∆x−→0 F (x + ∆x) − F (x) = f (x). Tada za svako ε > 0 moºemo odrediti takav broj δ > 0 da je |f (t) − f (x)| < ε ako je |t − x| < δ . a . ili a f (t)dt = F1 (x) + C. ako je F (x) = jer je: b f (t)dt. x b Teorema 2. Tada je: b f (t)dt = F (b) − F (a). C = −F1 (a) . b]. Ova teorema vaºi i u slu£aju da je u pitanju donja granica. b]. Neka je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. b (2) Dokaz. tj. dobi¢emo da je b f (t)dt = F1 (a) + C = 0. b] i neka je F (x) bilo koja primitivna funkcija funkcije f (x). b]. tada je: x F (x) = F1 (x) + C. onda ona u tom intervalu ima primitivnu funkciju F (x). za |∆x| < δ je: x+∆x x+∆x x+∆x (f (t) − f (x)) dt F (x + ∆x) − F (x) − f (x) = ∆x x |f (t) − f (x)| · |dt| ≤ x ε ≤ x |dt| |∆x| = ε. Neka je funkcija f (x) neprekidna u ta£ki x. Prema tome. x ∈ [a. tj. a zatim x = b. Ako u formuli (1) uzmemo da je x = a. ∆x Na osnovu ove teoreme slijedi da ako je funkcija f (x) neprekidna u intervalu [a. Pokaºimo da je funkcija F (x) diferencijabilna i da je F (x) = f (x). x b x f (t)dt = − f (t)dt i F (x) = −f (x).

x Na osnovu osobina odredenog integrala i Njutn-Lajbnicove formule. uze¢emo onu kod x3 koje je C = 0. gdje je istaknuto da najprije treba odrediti jednu a primitivnu funkciju F (x) pa obrazovati razliku F (b) − F (a). Da bismo izra£unali odredeni integral 1 x2 dx. Nju £esto pi²emo u obliku b f (x)dx = F (x) |b = F (b) − F (a).350 odnosno: Integralni ra£un a f (t)dt = F1 (b) + C = F1 (b) − F1 (a) . tj. 2 . jeste: 3 4 3x2 − + 5 dx = 3 x 3 3 x2 dx − 4 2 2 1 dx + 5 x 3 dx = x3 | −4Inx | +5x = 2 2 2 3 3 2 3 = 33 − 23 − 4 (In3 − In2) + 5 (3 − 2) = 24 − 4 ln . £iji sadrºaj predstavlja ta formula. a ili uop²te: a f (t)dt = F (b) − F (a). Njutn-Lajbnicovom formulom izraºena je veza izmedu izvoda i integrala neprekidne funkcije koja je temelj za izgradnju integralnog ra£una. treba najprije da nademo primi- x3 tivnu funkciju funkcije x2 . 2 a Primjer 1. 3 1 3 3 3 Primjer 2. F (x) = . 3 Po²to je dovoljno da uzmemo jednu. dobijamo da je: 3 2 x2 dx = 1 3 x3 2 23 13 7 |= − = . Zbog toga navedenu teoremu. nazivamo osnovnom teoremom diferencijalnog i integralnog ra£una. Izra£unati integral 2 3x2 − 4 + 5 dx. a Formulu (2) nazivamo Njutn-Lajbnicovom formulom. bilo koju od primitivnih funkcija. ili Njutn-Lajbnicovom teoremom. a to je funkcija F (x) = + C. Primjenom Njutn-Lajbnicove formule.

R: 1 2 e2 − 1 . π 2 2 cos x − 3 sin x)dx. [R : −5] 1 2. 0 e2x dx..Veza izmedu odredenog i neodredenog integrala 351 Zadaci Izra£unati integrale: π 1. 0 1 dx √ 4 − 3x R: 2 3 3.

a f (x) dx = α f [ϕ (t)] ϕ (t) dt. Ako funkcija ϕ(t) ima neprekidan izvod u [α.8. b]. tada je: [F (ϕ (t))] = F (x) · ϕ (t) = f [ϕ (t)] · ϕ (t) | x = ϕ (t) . Primjenom Njutn-Lajbnicove formule. pri £emu je ϕ(α) = a i ϕ(β) = b. Izra£unati integral π 2 π 2 cos3 xdx.tj. β] a funkcija f [ϕ (t)] ϕ (t) odredeni integral u tom intervalu. π 2 Primjer 1. f (ϕ (t)) ϕ (t) dt = F (ϕ (t)) + C. Ova formula nam pokazuje kako treba uraditi smjenu promjenljivih u odredenom integralu. 352 .1. Metoda smjene Neka je funkcija F (x) primitivna funkcija integrabilne funkcije f (x) u intervalu [a. 0 π 2 cos3 xdx = 0 0 cos2 x · cos xdx = 0 1 − sin2 x cos xdx. Funkcija F (ϕ (t)) primitivna je funkcija funkcije f (ϕ (t)) ϕ (t) za t ∈ [α. tada je t ∈ [α. β]. nalazimo da je: b β f (x) dx = F (b) − F (a) = F [ϕ (β)] − F [ϕ (α)] = a b β α f [ϕ (t)] ϕ (t) dt. Metode integracije u odredenom integralu 8. β]. Dakle. b] i neka je x = ϕ(t) funkcija promjenljive t ix ∈ [a.

pa je: 2 1 1 1 cos3 xdx = 0 0 (1 − t2 ) dt = 0 3 dt − 0 t2 dt = t | − 0 1 t3 1 2 |= . 0 R: 32 3 3. Izra£unati integral 0 x sin xdx. 3 0 3 Primjer 2. a za x = π 2 π .Metode integracije u odredenom integralu 353 Uvodenjem smjene sin x = t. β = √ 1 + 3 = 2. Integracijom jednakosti d(u. Metoda djelimi£nog integrisanja Ako funkcije u(x) i v(x) imaju neprekidne izvode u intervalu [a. Izra£unati Neka je √ 1 + xdx. x = t2 − 1.t = 0. Provjeriti jednakost 0 x sin x π2 dx = . 2x 1 + cos 4 8. 0 8 dx √ 1+ x xdx √ 1+x π [R : 4 − 2 ln 3] 2. dx = 2tdt. Tada je √ 1 + x = t. tada je: b b udv = uv | − a a a b vdu.2. .a α = 3 0 √ 2 1 + xdx = 2 1 0 2 2 14 t2 dt = t3 | = . dobi¢emo navedenu formulu parcijalne integracije. v) = udv + vdu. t = 1. π 2 Primjer 1. b]. 3 1 3 Zadaci Izra£unati integrale: 4 1. bi¢e cos dx = dt i za x = 0. √ 1 + 0 = 1.

pa je π 2 x sin xdx = −x cos x | + 0 e 0 0 π 2 π 2 cos xdx = 1.. v = . R : In2 − 1 2 2. [R : −2π] . 1 x2 ln xdx. 9 1 1 Zadaci 1 1. 0 x2 cos xdx. Primjer 2. 1 x3 dx. odakle je du = e e x3 1 x2 ln xdx = ln x | − 3 3 1 e 1 x2 dx = . sin xdx = dv . (e3 + 1) . pa je x 3 Uvedimo smjenu u = lux i dv = x2 dx. odakle je du = dx.. v = − cos x. 0 π xIn x2 + 1 dx.354 Integralni ra£un Uzmimo da je u = x.

Primjena odredenog integrala 9. lim s = lim S = ∆−→0 ∆−→0 f (x)dx = P. Po²to su za neprekidnu funkciju f (x) Darbuove sume s i S najmanja i najve¢a od integralnih suma. b] ose 0x. Sl. 84 Ovakve povr²ine nazivamo povr²inama ravnih gura i izra£unavaju se na osnovu obrasca b P = a f (x)dx. Kvadratura ravnih povr²ina Pod kvadraturom podrazumijevamo odredivanje povr²ine P neke gure u ravni. Drugim rije£ima. U ovom slu£aju.1. 84). b] i ordinatama f (a) i f (b) krive y = f (x) (sl. 355 i=0 . lukom krive koja je grak funkcije f (x) neprekidne na odsje£ku [a. Za funkciju f (x) smo pre¢utno pretpostavili da je svuda u intervalu [a. b] pozitivna. Znamo da Darbuove sume predstavljaju povr²ine stepenastih gura. to je prema Rimanovom kriteriju integrabilnosti. u zbiru n−1 f (ζ i ) ∆xi svaki sabirak je pozitivan pa i grani£na vrijednost takvog zbira mora biti pozitivna. Povr²ina P je povr²ina krivolinijskog trapeza ograni£enog odsje£kom [a. odgovaraju¢i luk krive y = f (x) je iznad x-ose.9.

b] funkcija f (x) stalno pozitivna ili stalno negativna. 85). ako je na intervalu [a.86). odsje£kom [a. a drugim dijelom iznad x-ose (sl. onda je n−1 svaki sabirak u zbiru i=0 b f (ζ i ) ∆xi negativan pa je i grani£na vrijednost ovog zbira negativna. P = a f (x)dx < 0.356 Integralni ra£un Ako je neprekidna funkcija y = f (x) na intervalu [a. Ako imamo neprekidnu funkciju f (x) £iji je grak jednim dijelom ispod. b] negativna (f (x) < 0)). tada pozitivan. tj. Dakle. odnosno ispod x-ose). 86 c1 c2 c3 b P = a f (x) dx + c1 f (x) dx + c2 f (x) dx + c3 f (x) dx 1 . a povr²ina je: b P = a f (x)dx .(sl. 85 Povr²ina kao geometrijska veli£ina jednaka je: P = b b f (x)dx ili a a f (x)dx = −P. onda je povr²ina dijela ravni ograni£ena krivom y = f (x). odnosno negativan znak integrala ukazuje na poloºaj povr²ine (iznad. Sl. b] x-ose i ordinatama f (a) i f (b): Sl.

b b b P = PaA2 B2 b − PaA1 B1 b.87). .88). x = 1 i x = 2i b 2 Sl. b] i pravima x = a. 6 Primjer 2.Primjena odredenog integrala 357 i x osom (sl. 89). pravim. onda povr²inu takve gure odredujemo kao razliku povr²ina dvaju krivolinijskih trapeza (sl. pravom x = −2 Sl. x = b. Izra£unati povr²inu gure ograni£ene parabolom y = x2 . ili P = a f2 (x) dx − a f1 (x) dx = a [f2 (x) − f1 (x)] dx. 88 P = a f (x) dx = 1 x2 dx = x3 2 7 |= . Izra£unati povr²inu gure ograni£ene parabolom y = x2 − 3x. | − −2 x 3 − x 3 2 |= 53 . Primjer 1. 3 1 3 Ako je gura ograni£ena neprekidnim funkcijama y1 = f1 (x) i y2 = f2 (x) (y2 ≤ y1 ) u intervalu [a. 87 U ovom slu£aju dio gura se nalazi ispod a dio iznad x-ose. pa ¢emo povr²inu odrediti prema formuli (1) na ovaj na£in: 0 3 0 3 P = −2 x2 − 3x dx + 0 3 x2 − 3x dx = x 3 − x2 3 2 0 −2 3 x2 − 3x dx − 0 3 0 x2 − 3x dx = = x-osom (sl.

slijedi da je x1 = −1. x ∈ [1. Izra£unati povr²inu gure ograni£ene linijama: 1 y = x2 + 1. 2 Primjer 4. ili . 89 (sl.91) 9 O£igledno je sa slike da je traºena povr²ina: P = POACD + PCDB − POAB . 3] (sl. x ∈ [0. 1] . pa je: 3 3 3 P = −1 (2x + 3) dx − −1 x2 dx = −1 2x − 3 − x2 dx = x2 + 3x − x3 3 3 |= −1 32 . 90 y = x2 y = 2x + 3 odredi¢emo presje£ne ta£ke prave s parabolom x2 − 2x − 3 = 0. x2 = 3. 3] i y = −x + 3.90). y = − x2 + 1. Izra£unati povr²inu gure ograni£ene pravom y = 2x + 3 i parabolom y = x2 Rje²avanjem sistema: Sl. x ∈ [0.358 Integralni ra£un Sl. Primjer 3.

91 1 3 3 P = 0 x2 + 1 dx + 1 (−x + 3) dx− 0 3 1 1 − x2 + 1 dx = 9 1 3 x +x 27 4 |= . 2. Izra£unati povr²inu gure ograni£ene pravom y + 3x − 4 = 0 i parabolom y = x2 − 3x. 3. Odrediti povr²inu gure linijama y = 1 2 1 x i y = x + 2. Izra£unati povr²inu ograni£enu parabolom y = 6x − x2 i x−osom. 3 1 3 = 1 3 x +x 3 1 | + − x2 + 3x 2 0 1 |− − Zadaci 1. 9 3 .Primjena odredenog integrala 359 Sl.

+∞ A f (x) dx = lim a A−→∞ a f (x) dx. tj. a beskona£ne intervale moºemo podijeliti na n kona£nih intervala. Integrali s beskona£nim granicama integracije Neka je funkcija f (x) denisana i ograni£ena u intervalu [a. +∞) i neka je integrabilna u A svakom podintervalu [a. (2) tj. (1) nju nazivamo nesvojstvenim integralom prvog reda ili nesvojstvenim integralom funkcije f(x) u intervalu [a. Sad ¢emo razmotriti pitanje odredenih integrala kod kojih granice integracije nisu kona£ne ili je podintegralna funkcija neograni£ena. Nesvojstveni (uop²teni) integrali 10. +∞) i ozna£avamo je sa: +∞ I= a f (x) dx. Ukoliko jedan od ovih uslova nije ispunjen. 360 . Takve integrale nazivamo uop²tenim ili nesvojstvenim integralima. 10.2. lim f (x) dx = I. denicija odredenog integrala gubi smisao. A]. Pojam uop²tenog integrala b U deniciji odredenog integrala a f (x) dx uzimali smo da je oblast integrisanja kona£na. a podintegralna funkcija f (x) denisana i ograni£ena na kona£nom integralu [a. postoji odredeni integral Ako postoji kona£na grani£na vrijednost A A−→∞ a a f (x) dx gdje je (a ≤ A < +∞) .1. b].10. jer integralne sume neograni£enih funkcija nemaju kona£an limes.

. +∞) ili da integral (2) divergira. b)j i integrabilna u svakom podintervalu [A.tada je iz denicije nesvojstvenog integrala (2): +∞ A A−→+∞ a +∞ a f (x) dx = a lim f (x) dx = A−→+∞ = lim [F (A) − F (a)] = F (+∞) − F (a) = F (x) | . (4) Moºe se pokazati da suma integrala u formuli (4) ne zavisi od izbora ta£ke d. Neka je funkcija f (x) denisana i ograni£ena u intervalu (−∞. Posljednja grani£na vrijednost postoji istovremeno sa nesvojstvenim integralom (2). tada kaºemo da funkcija f (x) nema integral u intervalu [a. I2 = −∞ +∞ d f (x) dx. A−→+∞ gdje je F (+∞) = = lim F (A) uslovna oznaka za ovu grani£nu vrijednost. sa b b (x) dx = −∞ A−→−∞ A lim f (x) dx. +∞) ima integral ili da integral (2) konvergira. onda se njihov zbir ozna£ava sa +∞ f (x) dx. Na formule koje karakteri²u svojstva odredenih integrala treba primijeniti grani£ni prelaz kojim je denisan konvergentni nesvojstveni integral. a e ma koji broj ve¢i od d. Zaista. d] i [d. Ako postoje integrali: d +∞ I1 = f (x) dx. Izra£unavanje nesvojstvenih integrala zasnovano je na njihovoj deniciji. (3) Nesvojstveni integral je konvergentan ako postoji grani£na vrijednost (3). Analogno deni²emo nesvojstveni integral funkcije f (x) koja je ograni£ena u intervalu [−∞. e]. tj. Ako grani£na vrijednost (1) ne postoji ili je beskona£na. Po²to se nesvojstveni integral deni²e kao grani£na vrijednost odredenog integrala. b] (−∞ < A ≤ b) . +∞) i neka je integrabilna u intervalima [c. −∞ d e f (x) dx = lim −∞ c−→−∞ c f (x) dx + lim e−→+∞ d f (x) dx. a u suprotnom je divergentan. gdje je c ma koji broj manji od d.Nesvojstveni (uop²teni) integrali 361 U ovom slu£aju kaºemo da funkcija f (x) u intervalu [a. to se osobine 1) i 2) odredenog integrala lako prenose na konvergentne uop²tene integrale. ako je F (x) primitivna funkcija funkcije f (x).

−∞ +∞ (5) f (x) dx = F (+∞) − F (−∞) . Odrediti konvergenciju integrala 1 +∞ dx . α < 1. . (konvergentan) α−1 +∞. pa integral divergira. xα 1 . Odrediti konvergenciju integrala −∞ +∞ 2x dx. 1 + x2 A 2x dx = 1 + x2 = = 0 A−→−∞ A lim 2x dx + lim A−→+∞ 1 + x2 0 2x dx 1 + x2 A 0 −∞ 0 A−→−∞ A−→−∞ lim ln 1 + x2 | + lim ln 1 + x2 | A A−→+∞ 2 lim ln1 − ln(1 + A ) + A−→+∞ lim ln(1 + A2 ) − ln1 . +∞) primjenjujemo metodu uporedivanja. dx = lim xα A−→+∞ A 1 1 A dx 1 = lim x1−α | = xα 1 − α A−→+∞ 1 +∞ Primjer 2. +∞ Primjer 1. lim F (A) = F (+∞) . Za utvrdivanje konvergencije uop²tenog integrala na intervalu [a. a analogno: b f (x) dx = F (b) − F (−∞) . Grani£na vrijednost prvog integrala je −∞. (divergentan). a drugog +∞.362 Integralni ra£un Dakle. −∞ gdje je F (−∞) = Nesvojstveni integral (2) postoji ako i samo ako postoji kona£na grani£na vrijednost A−→+∞ A−→−∞ lim F (A) . za izra£unavanje integrala (2) dobili smo uop²tenu Njutn-Lajbnicovu formulu: +∞ f (x) dx = F (+∞) − F (a) . α > 1.

Primjer 3. +∞ 2. integral a f (x)dx monotono raste kao integral nenegativne funkcije i uz to je ograni£en. ne moºe biti ta£no da integral a +∞ g(x)dx konvergira. Zna£i. onda. divergentan je i integral a g (x)dx. Pretpostavimo da integral a +∞ g(x)dx konvergira. (Teorema uporedivanja) Neka su funkcije f (x) i g(x) za svaki x ≥ a denisane 1. na osnovu 1. gdje je M konstanta. onda je a b b g(x)dx = M . Tada: +∞ Teorema1. konvergentan je i integral +∞ +∞ f (x)dx pri £emu je a +∞ a f (x)dx ≤ a g(x)dx.Nesvojstveni (uop²teni) integrali 363 i neka je 0 ≤ f (x) ≤ g(x). integral a f (x)dx konvergira. Ako je integral a +∞ g(x)dx konvergentan. a to je suprotno tvrdenju da taj integral divergira. Ispitati da li je integral 1 √ x2 dx konvergentan. pa zato mora konvergirati. pa je +∞ f (x)dx ≤ a b a g(x)dx ≤ a g(x)dx ≤ M. x8 + x2 + 1 . +∞ +∞ 2. Ako je integral a f (x)dx divergentan. Iz pretpostavke slijedi da je 0 ≤ a +∞ f (x)dx ≤ a +∞ g(x)dx. ve¢ mora divergirati. b b 1. Ako integral a g(x)dx konvergira. Dokaz. Ako b −→ +∞.

+∞ Primjer 4. Ako konvergira integral +∞ a |f (x)| dx. Uop²ten i integral (2) +∞ uslovno je konvergentan. x2 1 ²to zna£i da dati integral konvergira. ako konvergira. denisane i zadovoljavaju nejednakost 0 ≤ f (x) ≤ g(x). to je < 8 + x2 + 1 8 x x x +∞ 1 x2 dx √ < x8 + x2 + 1 1 dx = 1. Odrediti konvergenciju integrala +∞ x2 −∞ dx . Kao posljedicu teoreme 1 izvodimo +∞ +∞ Teoremu 2. za svaki x ≤ b. tada konvergira i integral a f (x)dx. jer je 1 + x2 ≤ ≤ 0 a cos x 1 + x2 +∞ 1 1 + x2 +∞ i +∞ cos x dx 1 + x2 cos x dx ≤ 1 + x2 1 dx = lim a−→+∞ 1 + x2 a dx 1 + x2 0 0 0 π = lim arctg x | = lim arctg a = . U ovom slu£aju a f (x)dx se naziva apsolutno konvergentnim. U slu£aju nesvojstvenog integrala oblika f (x)dx vaºe teoreme 1 i 2 s tim ²to se pret−∞ postavlja da su funkcije f (x) i g(x). a integral a b |f (x)| dx divergira. a−→+∞ a−→+∞ 2 0 Primjer 5.364 Kako je za x ≥ 1 Integralni ra£un √ +∞ x2 x2 dx 1 √ = 2 . + 2x + 2 . Integral 0 cos x dx konvergira apsolutno.

b] . Nesvojstveni integral u odnosu na funkciju Sada ¢emo razmotriti drugi tip nesvojstvenog integrala. Sl. ε > 0. b) ali je integrabilna na svakom intervalu [a. a−→−∞ lim π π π − arctg (a + 1) = − − 2 2 2 pa je dati integral konvergentan. 92). Neka je funkcija f (x) neprekidna na intervalu [a. odnosno ta£ka u £ijoj okolini je funkcija neograni£ena (sl.3. Na osnovu ovoga je: +∞  a−→−∞ x2 −∞ dx = + 2x + 2 = = b b−→+∞ a  x2 dx  + 2x + 2 lim  lim a−→−∞ lim b−→+∞ lim [arctg (b + 1) − arctg (a + 1)] = π. b − ε] . . i taj integral pi²emo u b−ε obliku a f (x) dx. slu£aj kada je funkcija neograni£ena u kona£nom intervalu integracije [a. tj. 92 Onda. za proizvoljno uzet mali broj ε > 0 funkcija f (x) nije integrabilna u intervalu [b − ε.Nesvojstveni (uop²teni) integrali 365 Podintegralna funkcija uvijek postoji integral: b x2 1 jeste integrabilna na svakom kona£nom intervalu. 10. pa + 2x + 2 b b dx = arctg(x + 1) | = (x + 1)2 + 1 a dx = 2 + 2x + 2 x b dx = 2 + 2x + 1 + 1 x a a a arctg(b + 1) − arctg(a + 1). b) i neka je x = b ta£ka u kojoj funkcija postaje beskona£na.

366 Integralni ra£un Tada. ε > 0. (2) tj. ε2 > 0. b c b−ε2 f (x) dx = lim a ε1 −→0 a+ε1 f (x) dx + lim ε2 −→0 c f (x) dx. c ∈ (a. tada njihov zbir nazivamo nesvojstvenim integralom i ozna£avamo ga simbolom b f (x) dx. tada je: b b f (x) dx = lim a −→0 a+ε f (x) dx. tada uvodimo pojam nesvojstvenog integrala za funkciju f (x) koja je neograni£ena u okolini ta£ke x = a. Ako je funkcija f (x) integrabilna na svakom intervalu [a + ε. b]. b) posmatramo interval [a. pa kaºemo da integral (2) konvergira. b) i ozna£avamo: b I= a f (x) dx. ako postoji kona£na grani£na vrijednost: b−ε lim −→0 a f (x) dx = I. ε1 > 0. Ako umjesto intervala [a. (3) Ako je funkcija f (x) neograni£ena u okolini ta£aka x = a i x = b i ako postoje grani£ne vrijednosti c ε1 −→0 a+ε1 b−ε2 lim f (x) dx i lim ε2 −→0 c f (x) dx. b b−ε f (x) dx = lim a −→0 a f (x) dx. Ako grani£na vrijednost (1) ne postoji ili je beskona£na. . b) . a tj. onda integral (2) ne postoji ili je divergentan. (1) nazivamo je nesvojstvenim integralom drugog reda funkcije f (x) u intervalu [a. b].

2 ε−→0 ε−→0 2 1−x 0 Primjer 2. pa je: 1 0 dx √ = lim 1 − x2 ε−→0 1−ε √ 0 1−ε dx π = lim arcsin x | = lim arcsin (1 − ε) = . (b − x)p a Podintegralna funkcija u ta£ki x = b ima prekid druge vrste. Neka je p = 1. Tada. a divergentan za p ≥ 1. ε−→0 ε−→0 ε b−x a Dakle. 1 − ε]. jeste: b−ε dx 1 lim (b − x)1−p | = p = (b − x) p − 1 ε−→0 a a a   1 1 (b − a)1−p . = 1−p  p − 1 ε−→0 +∞. integral je konvergentan za p < 1. Ispitati konvergenciju nesvojstvenih integrala b dx . p < 1 1−p 1−p − (b − a) = lim ε . posmatrani integral divergira. onda ne postoji ni integral f (x) dx . Izra£unati nesvojstveni integral 0 √ dx . 1 − x2 1 Podintegralna funkcija √ neograni£ena je u okolini ta£ke x = 1. a 1 Primjer 1.Nesvojstveni (uop²teni) integrali b 367 U tom slu£aju integral a b f (x) dx konvergira. prema deniciji nesvojstvenog integrala. tada je: b dx = lim b − x ε−→0 b−ε a a b−ε dx b−a = −lim ln (b − x) | = lim = +∞. a potom i integrabilna u svakom intervalu [0. Medutim. ako jedna od grani£nih vrijednosti ne postoji. . gdje je 0 < ε < 1. Dakle. U ostalim ta£kama 1 − x2 intervala funkcija je neprekidna. p < 1 b dx = lim (b − x)p ε−→0 b−ε Akoje p = 1. p > 0.

b] ima vi²e ta£aka u kojima funkcija 3 Primjer 3. a < c < b i neprekidna na intervalima [a. 0 . a f (x)dx ako u intervalu [a. (x2 − 1) 3 0 Podintegralna funkcija je prekidna u ta£ki x = 1. Kako je 2xdx 1−ε ε−→0 0 3 lim 2xdx (x2 − 1) 3 2 = lim 3 x2 − 1 ε−→0 1 3 1−ε | 0 3 =3i ε−→0 (x2 1+ε lim 2xdx − 1) 3 2 = lim 3 x2 − 1 ε−→0 3 1 3 | 1+ε = 6. b]. c ∈ [a. Izra£unati integral 2 . 93 Sli£no deni²emo integral postaje beskona£na. ε > 0. b Sl.368 Integralni ra£un Ako je funkcija f (x) neograni£ena u okolini bilo koje ta£ke c. c) i (c. b] deni²emo: b c−ε b ε−→0 f (x) dx = lim a ε−→0 a f (x) dx + lim f (x) dx. to je 2xdx (x2 − 1) 3 2 = 9.93) [a. tada nesvojstveni integral funkcije f (x) na (sl. b]. c+ε Ovaj integral postoji ukoliko postoje integrali na desnoj strani posljednje jednakosti.

x2 + 1 [R : √ π] 2. 0 dx . x ln2 x [R : 1] . 1 1 e dx . 0 +∞ e−x √ dx. −∞ 2 [R : +∞] 3. x ln x [R : +∞] 4. x 2xdx .Nesvojstveni (uop²teni) integrali 369 Zadaci Ispisati konvergenciju nesvojstvenih integrala: +∞ 1.

370 Integralni ra£un .

VI Diferencijalne jedna£ine 371 .

.

y. y . y (n) . y . gdje je f (x.... y . dx (1) dy Izvod nepoznate funkcije moºe biti dat izrazom oblika f (x.. Ako ozna£imo datu funkciju f (x). . Denicija i obrazovanje diferencijalnih jedna£ina Poznato nam je da smo pri rje²avanju neodredenih integrala dobili beskona£no mnogo rje²enja. . y . Jedna£ine oblika (1). onda se osnovni zadatak integralnog ra£una sastoji u odredivanju funkcije y koja zadovoljava jedna£inu: dy = f (x). y).. y ) = 0 kaºemo da predstavlja diferencijalnu jedna£inu prvog reda. ako je mogu¢e. y. (2) dx Moºemo postaviti i op²tiji zadatak da se odrede funkcije y(x) koje zadovoljavaju jedna£inu u kojoj pored x i nepoznate funkcije y guri²u i njeni izvodi y . . y) neprekidna funkcija dviju nezavisno promjenljivih u nekoj oblasti ravni x0y . y . y (n) ) = 0. koja rije²ena po y .. Takav izraz za izvod imali smo prilikom diferenciranja implicitne funkcije.. y. Za jedna£inu oblika: F (x.. y . y ) = 0. nju nazivamo diferencijalnom jedna£inom drugog reda: (3) F (x. Ako diferencijalna jedna£ina sadrºi izvod drugog reda nepoznate funkcije y(x). y. y (n) . F (x. y) koji sadrºi pored ardx gumenta x i nepoznatu funkciju y . gdje je F neprekidna funkcija nezavisno promjenljivih x. jer za svaku neprekidnu funkciju postoji beskona£no mnogo primitivnih funkcija koje se razlikuju za konstantu. ima oblik y = f (x..1. tj.(2) i (3) nazivamo diferencijalnim jedna£inama. 373 . y). U ovom slu£aju moºemo postaviti zadatak da odredimo funkcije y(x) koje zadovoljavaju jedna£inu dy = f (x.

Tako je : y 2 + 2y + xy = 0 diferencijalna jedna£ina drugog reda i drugog stepena. Svaka funkcija y(x). y. sva su ostala F (x) + C . a identi£ki zadovoljava diferencijalnu jedna£inu prvog reda F (x. koja zavisi od x i jedne proizvoljne konstante C . Ovu jedna£inu moºemo napisati u obliku y = f (x. Moºemo provjeriti da je svaka funkcija oblika y = eCx . za diferencijalnu jedna£inu kaºemo da je diferencijalna jedna£ina n-tog reda ako je n red najvi²eg izvoda koji se u njoj pojavljuje: F (x. ex ln ex − xex ≡ 0. y) = C. Ako je jedno rje²enje F (x). (4) gdje je C proizvoljna konstanta (integraciona konstanta). y ) = 0. y . ψ(x.. jeste rje²enje date jedna£ine. nazivamo op²tim rje²enjem ili op²tim integralom date diferencijalne jedna£ine. Kako se do tih rje²enja. C) = 0 ili ψ(x. y. . gdje je C proizvoljna konstanta (integraciona) koja ne zavisi od x i y . . Rje²enje jedna£ine (2) pi²emo u obliku: (5) y = ϕ(x. Primjer 1. na primjer. Njeno rje²enje je funkcija y = ex . funkcija y = e−x . Rije²iti diferencijalnu jedna£inu zna£i na¢i sva njena rje²enja. Na primjer. O£igledno je da ovih rje²enja ima beskona£no mnogo. ili y = F (x) + C. Neka je data diferencijalna jedna£ina y ln y − xy = 0. C). y (n) ) = 0.374 Diferencijalne jedna£ine Uop²te. Funkciju ϕ(x.. y . y). Data jedna£ina ima i druga rje²enja. jer njenim uvr²tavanjem u datu jedna£inu umjesto y i y jedna£ina je identi£ki zadovoljena. to je uobi£ajeno da rje²enja diferencijalne jedna£ine nazivamo integralima te jedna£ine.. jeste i rje²enje te jedna£ine. tj. koja identi£ki zadovoljava jedna£inu (3). rje²enje jedna£ine (1) je : y= f (x)dx + C. Diferencijalnu jedna£inu sa jednom nezavisno promjenljivom nazivamo obi£nom diferencijalnom jedna£inom. takode. y. gdje je C proizvoljna konstanta. C). dolazi integracijom. rje²enje date jedna£ine. naj£e²¢e. Najve¢i eksponent najve¢eg reda izvoda u jedna£ini odreduje stepen jedna£ine.

da postoji f (x0 . singularno rje²enje koje se ne moºe dobiti iz op²teg rje²enja za bilo koji niz vrijednosti proizvoljne konstante. Treba odrediti rje²enje diferencijalne jedna£ine (2) koje zadovoljava uslov: y = y0 . za C = 0. Prema tome. ima za grak parabolu sa tjemenom u koordinatnom po£etku (sl. ƒesto kaºemo da partikularno rje²enje koje zadovoljava po£etne uslove prolazi ta£kom (x0 . Za x0 i y0 uzimamo takve vrijednosti da funkcija f (x. ono predstavlja familiju parabola simetri£nih u odnosu na y . y0 ). y0 ). onda krivu denisanu jedna£inom y = ϕ(x) nazivamo integralnom krivom diferencijalne jedna£ine.osu. Uvr²tavaju¢i vrijednost x0 i y0 u op²te rje²enje. Sl. Primjer 2. Po£etni uslov moºemo zapisati i ovako: (6) y(x0 ) = y0 . Geometrijski. y0 ) ili da sadrºi ta£ku (x0 . a partikularni integral predstavlja jednu odredenu krivu liniju toga sistema. y (x0 ) = y 0 .94 ). dobi¢emo jedna£inu y0 = ϕ(x0 . ali kroz jednu odredenu ta£ku prolazi samo jedna. y) ima smisla. nazivamo partikularnim rje²enjem ili partikularnim integralom date diferencijalne jedna£ine. Moºe se desiti da.Denicija i obrazovanje diferencijalnih jedna£ina 375 Svako rje²enje. a uslov (6) po£etnim uslovom. 94 . Konstantu C ¢emo odrediti iz dodatnog uslova. gdje su x0 i y0 dati brojevi. diferencijalna jedna£ina ima i tzv. Ove brojeve nazivamo po£etnim vrijednostima. Op²te rje²enje geometrijski predstavlja jednu familiju integralnih krivih linija koja zavisi od parametra C . tj. ima beskona£no mnogo integralnih krivih linija diferencijalne jedna£ine prvog reda. koje dobijamo iz op²teg daju¢i konstanti C odredenu vrijednost. Diferencijalna jedna£ina y = 2x ima op²te rje²enje y = x2 + C . a partikularno rje²enje. Neka je y = ϕ(x) rje²enje jedna£ine (2). C) iz koje na jedinstven na£in moºemo odrediti vrijednost konstante C . osim op²teg i partikularnog rje²enja. y = y 0 za x = x0 .

C + 2x. C). y. obrnut zadatak integrisanju diferencijalne jedna£ine. y . Postavimo. C2 ).. onda u jedna£ini (7) zamijenimo x = 0 i y = 3 pa je C 2 = 9. Primjer 4. a op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine n-tog reda F (x.. . u izvjesnom smislu. y. Tada. C1 . jedna£ina: x2 + y 2 = 9 predstavlja partikularno rje²enje date diferencijalne jedna£ine. C). C2 . dobi¢emo jedna£inu: y = ϕ x (x.. (9) Eliminacijom parametra C iz jedna£ina (8) i (9). odnosno diferencijalnu jedna£inu £ije je to rje²enje.. Treba odrediti diferencijalnu jedna£inu F (x. y (n) ) = 0 ima¢e n proizvoljnih konstanti: y = (x. C). dobi¢emo diferencijalnu jedna£inu F (x. y ) = 0 zavisiti od dviju proizvoljnih konstanti: y = ϕ(x. broj konstanti jednak je redu diferencijalne jedna£ine. Diferenciranjem funkcije (10) po x. y. y .376 Diferencijalne jedna£ine Primjer 3. Cn ). Vidjeli smo da op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine prvog reda zavisi od jedne proizvoljne konstante. Diferenciranjem (8) po x.. Op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine y = − x jeste y x2 + y 2 = C 2 . y ) = 0 £ije je rje²enje y = ϕ(x. Pretpostavimo da postoje izvodi koji ¢e se pojaviti. y. (7) Geometrijski. Moºe se pokazati da ¢e op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine drugog reda F (x. dobi¢emo: y =− Iz (10) slijedi da je: C = x(y − x2 ). Ako ºelimo da odredimo jedna£inu kruga koji prolazi kroz ta£ku A(0. y . C1 .. 3). Dakle. ono predstavlja familiju koncentri£nih krugova sa centrom u koordinatnom po£etku. Odrediti diferencijalnu jedna£inu £ije je rje²enje funkcija: y= C + x2 x (10) za svako C . x2 (11) . Neka je poznata familija krivih linija: y = ϕ(x. (8) gdje je C neka konstanta. y ) = 0 familije krivih linija. .

ili − C C + 2x + 2 + x = 3x. C2 ) (13) i funkcija y koja je dvaput diferencijabilna. x Provjerimo da li je funkcija (10) njeno rje²enje. y. (17) . Primjer 4. y ) = 0. dobi¢emo: x(y − x2 ) + 2x. C1 . 2 x x (12) Dakle. C1 . Sli£no. funkcija (10) jeste rje²enje diferencijalne jedna£ine (12) za svaku konstantu C. Uvr²tavanjem vrijednosti y iz (10) u jedna£inu (12). dobi¢emo: y = − C + x2 x + 1 x C + x2 x = 3x. C2 ). dobi¢emo diferencijalnu jedna£inu drugog reda: F (x. tada ¢emo dvaput diferenciranjem funkcije y po x dobiti: y y = ϕ x (x. Formirati diferencijalnu jedna£inu £ije je op²te rje²enje: y = C1 sin(ax + C2 ). 3x ≡ 3x. C2 ). x2 y y y = − + 3x. ili y + = 3x. y .Denicija i obrazovanje diferencijalnih jedna£ina 377 Uvr²tavanjem vrijednosti C u (11). tj. = ϕxx (x. (16) Ako posljednju jednakost iz (16) podijelimo sa a2 i saberemo sa (15). ako je data familija krivih linija y = ϕ(x. = −a2 C1 sin(ax + C2 ). x x Dobili smo diferencijalnu jedna£inu y y + = 3x. eliminisa¢emo C1 i C2 i dobi¢emo diferencijalnu jedna£inu: y + a2 y = 0. Lako je provjeriti da je funkcija y rje²enje jedna£ine (17). (14) Eliminacijom konstanti C1 i C2 iz (13) i (14). C1 . Dva puta diferenciranjem funkcija y po x. dobi¢emo: (15) y y = aC1 cos(ax + C2 ).

. koja je n-puta diferencijabilna i ako odredimo uzastopne izvode y y y (n) = ϕ (x.378 Diferencijalne jedna£ine Uop²te. Cn iz relacija (18) i (19) dobi¢emo diferencijalnu jedna£inu: F (x.... .... .. C1 . C1 . . Cn ) (18) sa n proizvoljnih konstanti.. dobi¢emo n relacija.. .y (n) ) = 0.. C2 .. C1 .... C2 ....... Cn ) = ϕ (x.. (n) = ϕ (x.. ako je data neka familija krivih linija funkcijom y = ϕ(x. Eliminacijom proizvoljnih konstanti C1 . y . Cn ) (19) po x. y .. y. C2 ... C2 . . .. . Cn ) ..... C1 .. C2 ..

parametar koji moºe da uzima razli£ite ksne vrijednosti. singularno rje²enje koje ne moºemo dobiti iz op²teg ni za kakvu vrijednost proizvoljne konstante. osim op²teg i partikularnog rje²enja. y promjenljive Dekartove koordinate. y = ψ(C). Tada svakoj vrijednosti parametra C odgovara jedna odredena ta£ka obvojnice pa koordinate x i y ta£ke obvojnice moºemo posmatrati kao funkciju parametra C : x = ϕ(C). Kada parametar C uzme sve mogu¢e vrijednosti.2. Za svaku odredenu vrijednost parametra C jedna£inom (1) odredena je kriva u ravni x0y . ali smatraju¢i da je C konstanta: Fx + F y y x = 0. (1) gdje su x. dobi¢e se familija krivih koje zavise od jednog parametra. ψ(C). y) odredi¢emo iz (2): (3) k=yx= yc . koja u svakoj svojoj ta£ki dodiruje krivu familije (1). Neka je data jedna£ina oblika F (x. Takva familija naziva se jednoparametarska familija krivih. y. xc (4) Koecijent pravca tangente na krivu familije (1) dobi¢emo diferenciranjem (1) po x. Koecijent pravca tangente na obvojnicu u ta£ki (x. nazivamo obvojnicom jednoparametarske familije. postavlja se pitanje egzistencije i vrste njenih rje²enja. C) = 0. diferencijalna jedna£ina ima i tzv. a C . Singularno rje²enje diferencijalne jedna£ine Kada je data neka diferencijalna jedna£ina. C) = 0. pri £emu je za svaku vrijednost parametra C zadovoljena jednakost (2) F (ϕ(C). Prirodno je postaviti geometrijsko pitanje: postoji li za datu familiju krivih takva kriva koja bi dodirivala svaku krivu te familije? Takvu krivu liniju. Moºe se desiti da. Da bismo odredili jedna£inu obvojnice primijetimo da svaka kriva iz familije (1) dodiruje obvojnicu samo u jednoj ta£ki. 379 .

da bi neka kriva (2) bila obvojnica familije krivih (1). potrebno je da koordinate svake ta£ke te krive zadovoljavaju istovremeno jedna£ine: F (x. Datom jedna£inom je denisana familija krugova sa centrima u ta£kama (C. Na taj na£in. 0) i radiju√ sima 2 C . C) = 0. koje zadovoljavaju uslov (8).380 odakle je Diferencijalne jedna£ine Fx . y. y) obvojnicu dodiruje jedna linija familije. y. y. tu krivu nazivamo diskriminantnom krivom. Fc (x. Medu ta£kama diskriminantne krive mogu biti i singularne ta£ke krivih familije (1). Imamo: F (x. ili F x x c + F y y c = 0. onda je sistemom jedna£ina (8) denisana obvojnica date familije pod uslovom da i ona nema singularnih ta£aka. uzimaju¢i u obzir (2). nazivamo diskriminantnom krivom familije (1). Formulisa¢emo teoremu koju ne¢emo dokazivati. tj. Primjer 1. Geometrijsko mjesto ta£aka (x. F c (x. Uporeduju¢i (6) i (7) zaklju£ujemo da je (7) F c = 0. y). C) = −2(x − C) − 4. . dobi¢emo: (6) F x x c + F y y c + F c = 0. xc Fy Diferenciranjem jednakosti (3) po C . ta£ke gdje je ispunjeno Fx = 0. C) = (x − C)2 + y 2 − 4C. y. odnosno ako je uslovima (8) uop²te odredena neka kriva. C) = 0. Fy k=yx=− (5) Kako u ta£ki (x. (8) Iz sistema (8) odredujemo parametarske jedna£ine obvojnice (2). Teorema 1. Fy = 0. Ako krive linije familije (1) nemaju singularnih ta£aka. to su koecijenti pravca tangenata na obvojnicu i na liniju familije jednaki medu sobom pa iz (4) i (5) dobijamo: yc Fx =− . Na¢i obvojnicu familije krivih (x − C)2 + y 2 = 4C .

To i ozna£ava da je obvojnica rje²enje date diferencijalne jedna£ine. ima sa njom zajedni£ku tangentu. y) ima op²te rje²enje (9) (10) F (x. y. £vorne ta£ke i druge) koje nisu singularno rje²enje jedna£ine. C) = 0 i neka familija integralnih krivih (10) ima obvojnicu. u svakoj zajedni£koj ta£ki obvojnica i kriva familije imaju jednake vrijednosti veli£ina x. koje ne dobijamo ni za jednu vrijednost konstante C iz op²teg rje²enja. −2(x − C) − 4 = 0 elimini²emo C . a koja predstavlja obvojnicu familije krivih op²teg rje²enja. ordinata i koecijent pravca tangente svake ta£ke obvojnice. Ta obvojnica je.Singularno rje²enje diferencijalne jedna£ine 381 Iz sistema jedna£ina (x − C)2 + y 2 − 4C = 0. y. Sl. 95). Dakle. ²to predstavlja jedna£inu diskriminantne krive. 95 Neka diferencijalna jedna£ina y = f (x. . Dobi¢emo: y 2 = 4x + 4. Kako na toj krivoj Fx = 2(x − C) i Fy = 2y ne mogu istovremeno biti jednaki nuli. tj. Kako obvojnica nije u op²tem slu£aju kriva familije (10). tada iz jedna£ine (10) i jedna£ine FC (x. integralna kriva diferencijalne jedna£ine (9). obvojnica u svakoj svojoj ta£ki dodiruje neku krivu familije. to je y 2 = 4x + 4 obvojnica date familije krugova (sl. y zadovoljavaju jedna£inu (9). Rje²enje diferencijalne jedna£ine. Kako za svaku krivu familije veli£ine x. C) = 0 eliminacijom C dobijamo funkciju y = ϕ(x) koja je obvojnica familije (10). y . Dakle. nazivamo singularnim rje²enjem diferencijalne jedna£ine. y. ako je op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine familija krivih (10). takode. tj. Zaista. to njenu jedna£inu ne moºemo dobiti iz op²teg rje²enja (10) ni za jednu vrijednost konstante C . y. singularno rje²enje diferencijalne jedna£ine ili geometrijsko mjesto singularnih ta£aka (povratne ta£ke. to zna£i da tu istu jedna£inu zadovoljavaju apscisa.

. funkcije ϕ(x) = 1 za x ≤ π − C 2 sin(x + C) za x > π − C 2 zadovoljava jedna£inu (11) za svako C . takode. Njih ne moºemo dobiti iz rje²enja (12) ni za koju vrijednost konstante C . O£ito je da ove prave ne pripadaju skupu krugova. Zna£i. njima odgovaraju dvije prave paralelne x-osi na rastojanju 1 od x-ose. 96 Ta rje²enja su: y = 2 i y = −2 i ona zadovoljavaju jedna£inu (15). (14) Eliminacijom konstante C iz (13) i (14) dobi¢emo diferencijalnu jedna£inu y2 + y2y = 4 2 (15) skupa (13). Na primjer.96 ). Odredimo diferencijalnu jedna£inu £ije je op²te rje²enje jedna£ina (13): 2(x − C) + 2yy x − C + yy = 0 ili = 0. y = ±1 singularna su rje²enja jedna£ine (11). Jasno je da ne pripadaju op²tem rje²enju (12). Funkcije: y = 1 i y = −1 jesu. One predstavljaju obvojnice familije krugova (13) (sl. Sl. Diferencijalna jedna£ina (15) ima i dva singularna rje²enja koja ne moºemo dobiti iz op²teg rje²enja (13) ni za bilo koje vrijednosti parametra C . Moºemo navesti i druga rje²enja jedna£ine (11). Jedna£ina: (x − C)2 + y 2 = 4 (13) predstavlja skup krugova polupre£nika r = 2 £iji se centri nalaze na x-osi. Diferencijalna jedna£ina y = ima za svako C rje²enje 1 − y2 (11) (12) y = sin(x + C) koje predstavlja gra£ki familiju sinusoidnih krivih. Primjer 3. Geometrijski.382 Diferencijalne jedna£ine Primjer 2. rje²enja jedna£ine (11).

Singularno rje²enje diferencijalne jedna£ine

383

Zadaci
1. Formirati diferencijalne jedna£ine £ija su rje²enja: a) y = C sin x − 1, b) y =

[R : y − yctgx = ctgx] R : x2 y − 5x y + 5y = 1 x

1 + C1 x5 + C2 , 12x

c) y = e2x (C1 cos 3x + C2 sin 3x).

[R : y − 2y + 50y = 0]

2. Pokazati da su za date diferencijalne jedna£ine navedene funkcije y rje²enja za svaku vrijednost konstante C . Odrediti partikularna rje²enja koja zadovoljavaju po£etne uslove: a) y = 3x2 y , y = Cex , y(0) = 2, b) y = −
3

x+y C − x2 ,y= , y(1) = 1, x 2x 1 1 c) x y − y − x3 = 0, y = x3 + Cx, y(1) = . 2 2

3. Pokazati da diferencijalna jedna£ina

y = xy + r

1+y 2

√ pored op²teg rje²enja y = Cx + r 1 + C 2 , ima singularno rje²enje x2 + y 2 = r2 .

3. Diferencijalne jedna£ine prvog reda
Poznato nam je da jedna£inu oblika

F (x, y, y ) = 0

(1)

nazivamo diferencijalnom jedna£inom prvog reda. Ako datu jedna£inu moºemo rije²iti po y , ona ima oblik y = f (x, y). Postavlja se pitanje egzistencije i jedinstvenosti rje²enja jedna£ine (1) pri zadatim po£etnim uslovima. Odgovor na to pitanje daje Ko²ijeva teorema koju ¢emo navesti bez dokaza.

∂f neprekidni u oblasti D = {(x, y)|a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d} ravni x0y , onda ∂x za svaku ta£ku M (x0 , y0 ) u oblasti D (tj.: a < x < b, c < y < d), postoji jedinstveno rje²enje jedna£ine (1) y = ϕ(x) koje zadovoljava po£etni uslov y = y0 za x = x0 . Geometrijski to zna£i da kroz svaku ta£ku M (x0 , y0 ) u oblasti D prolazi jedna i samo jedna integralna kriva y = ϕ(x) diferencijalne jedna£ine (1) (sl.97).
parcijalni izvod

Teorema 1. Ako su funkcija f (x, y), koja je denisana u nekoj oblasti D, i njen prvi

Sl. 97
Rje²ava¢emo neke tipove diferencijalnih jedna£ina prvog reda.

3.1. Diferencijalne jedna£ine sa razdvojenim promjenljivima
Diferencijalnu jedna£inu nazivamo jedna£inom sa razdvojenim promjenljivima ako je data u obliku y = f1 (x)f2 (y). (1) 384

Diferencijalne jedna£ine prvog reda

385

Nave²¢emo bez dokaza Ko²ijevu teoremu kojom su odredeni uslovi pod kojim jedna£ina (1) ima jedinstveno rje²enje.

Teorema 1. Ako je funkcija f1 (x) neprekidna u intervalu (a, b), a funkcija f2 (y) i njen izvod po y neprekidni u intervalu (c,d), tada za po£etne vrijednosti x0 ∈ (a, b) i y0 ∈ (c, d) postoji jedinstveno rje²enje y = ϕ(x) jedna£ine (1) koje zadovoljava uslove da je ϕ(x0 ) = y0 . Geometrijski, to zna£i da pod navedenim uslovima teoreme kroz svaku ta£ku pravougaonika a < x < b, c < y < d prolazi jedna i samo jedna integralna kriva jedna£ine (1) (sl. 97). Kroz ta£ke, u kojima uslovi Ko²ijeve teoreme nisu ispunjeni mogu¢e je da ne prolazi ni jedna integralna kriva, prolazi samo jedna, prolazi nekoliko, odnosno beskona£no mnogo integralnih krivih date jedna£ine. Pretpostavimo da je f2 (y) = 0. Tada jedna£inu (1) moºemo napisati u obliku:
dy = f1 (x)dx. f2 (y)
Jedna£inu oblika (2) nazivamo jedna£inom sa razdvojenim promjenljivima.

(2)

Teorema 2. Ako postoje integrali
jedna£ine (2) dato jedna£inom

dy , f2 (y)

i

f1 (x)dx, tada je op²te rje²enje diferencijalne

F2 (y) = F1 (x) + C, 1 i f1 (x). f2 (y) Dokaz. Pretpostavimo da je funkcija y = ϕ(y) rje²enje jedna£ine (2). Uvr²tavanjem u (2) y = ϕ(y) dobi¢emo jednakost po x:
gdje su F2 (y) i F1 (x) neke primitivne funkcije funkcija

ϕ (x)dx = f1 (x)dx. f2 (ϕ(x))
Integracijom po x izraza (3), dobijemo:

(3)

ϕ (x)dx = f2 (ϕ(x))

f1 (x)dx + C.

(4)

Smjenom y = ϕ(x), dy = ϕ (x)dx, (4) moºemo napisati kao:

dy = f2 (y)
ili

f1 (x)dx + C,

(5)

F2 (y) = F1 (x) + C,
gdje su F2 (y) i F1 (x) primitivne funkcije odgovaraju¢ih funkcija

(6)

1 i f1 (x). f2 (y) Dakle, svako rje²enje jedna£ine (2) zadovoljava jedna£inu (6).

386

Diferencijalne jedna£ine
Obrnuto, neka funkcija y = ϕ(x) zadovoljava (6). Tada je

ϕ (x)dx = f2 (y)
odnosno

f1 (x)dx + C

i

ϕ (x) = f1 (x), f2 (ϕ(x))

ϕ (x)dx dy = f1 (x)dx ili = f1 (x)dx, f2 (ϕ(x)) f2 (y) ²to zna£i da je funkcija y = ϕ(x) rje²enje jedna£ine (2). Napomenimo da funkcija denisana jedna£inom (6) zadovoljava i jedna£inu (1). Jedna£ina (1) moºe imati i druga rje²enja. Na primjer, ako je broj a rje²enje jedna£ine f2 (y) = 0, tada je funkcija y(x) = a rje²enje jedna£ine (1). Uo£imo to na primjeru. √ Primjer 1. Rije²iti jedna£inu y = 2 y i ispitati prirodu rje²enja. √ Data jedna£ina je sa razdvojenim promjenljivima: f1 (x) = 1, f2 (y) = 2 y . df2 (y) 1 Funkcije f1 (x), f2 (y) i = √ neprekidne su za svako x > 0 i y > 0 pa za te vrijednosti dy y ispunjavaju uslove Ko²ijeve teoreme. Dakle, za svaku ta£ku (x0 ,y0 ) gornje poluravni postoji √ jedinstveno rje²enje jedna£ine y = 2 y koje prolazi kroz tu ta£ku. Odredimo ta rje²enja: dy √ = 2 y, dx (7)

za y = 0 jeste

dy √ = dx. 2 y Integracijom desne i lijeve strane jedna£ine (7), dobijamo: √ √ y + C = x, ili y = x − C, √ gdje je C proizvoljna konstanta. Kako je y > 0, to je x − C > 0, tj. x > C . Iz (8) slijedi op²te rje²enje y = (x − C)2 , x > C jedna£ine dy √ = dx. 2 y

(8)

Za svaku vrijednost konstante C funkcija y = (x − C)2 , x > C jeste rje²enje i jedna£ine √ y = 2 y . Ono nije op²te rje²enje, jer ne predstavlja skup svih njenih rje²enja. Rje²enje date jedna£ine je i funkcija y = 0 kao i familija funkcija denisanih formulama:

ϕ(x) = ψ(x) =

0, (x − C)2 , 0, (x − C)2 ,

za x ≤ C; za x > C. za C1 < x ≤ C; za x > C.

gdje su C i C1 proizvoljne konstante C1 < C .

Diferencijalne jedna£ine prvog reda

387

Ova rje²enja moºemo dobiti iz funkcije y = (x−C)2 , pa su to singularna rje²enja jedna£ine √ y = 2 y. y Primjer 2. Rije²iti jedna£inu y = , x = 0. x Datu jedna£inu moºemo napisati u obliku:

dy dx = za y = 0, y x
pa integracijom dobijamo

ln |y| = ln |x| + C1 .
Uzmimo da je C1 = ln C2 , C2 > 0. C: pa je

ln |y| = ln |x| + ln C2 ,
odakle je:

|y| = C2 |x|, ili y = ±C2 x.

Uzmimo da je ± C2 = C , tada je y = Cx op²te rje²enje date jedna£ine. Jedna£ina y y = , pored rje²enja y = Cx, ima i singularno rje²enje y = 0. x Primjer 3. Odrediti ono partikularno rje²enje jedna£ine 2y y = 1 − 3x2 koje prolazi kroz ta£ku (1, 3). Razdvajanjem promjenljivih i integracijom dobi¢emo:

2y

dy = 1 − 3x2 , dx 2ydy = (1 − 3x2 )dx, (1 − 3x2 )dx, tj. (9)

2ydy =

y 2 = x − x3 + C.

Uvr²tavanjem po£etnih vrijednosti x0 = 1, y0 = 3 u (9) dobi¢emo da je C = 9, pa partikularno rje²enje glasi: y 2 = x − x3 + 9, ili x3 + y 2 − x − 9 = 0.

Zadaci
1. Rije²iti diferencijalnu jedna£inu y sin x = y ln y i odrediti onu integralnu krivu koja prolazi π kroz ta£ku ( , 1). R: y = ec tg x ; y = 1 2 2 2. Na¢i op²te rje²enje jedna£ine y = 3. Rije²iti jedna£inu x
1+y 2 . xy(1+x2 )

R: (1 + y 2 )(1 + x2 ) = Cx2 R:

√ 1 − y 2 dx+y 1 − x2 dy = 0.

√ 1 − x2 +

1 − y 2 = C, y = ±1

388

Diferencijalne jedna£ine

3.2. Homogene diferencijalne jedna£ine
Funkciju f (x, y) nazivamo homogenom funkcijom k -tog stepena homogenosti ako za svako t vaºi jednakost f (tx, ty) = tk f (x, y). Za k = 0 imamo:

f (tx, ty) = t0 f (x, y) = f (x, y).

Primjer 1. Funkcija f (x, y) = 2x3 − 5xy 2 homogena je funkcija tre¢eg stepena homogenosti

jer je: f (tx, ty) = 2(tx)3 − 5tx(tx)2 = t3 (2x3 − 5xy 2 ) = t3 f (x, y) . Sli£no pokazujemo da je 2x + y funkcija ϕ(x, y) = homogena funkcija nultog stepena homogenosti. x − 3y Diferencijalnu jedna£inu prvog reda y = f (x, y) nazivamo homogenom ako je funkcija f (x, y) homogena funkcija nultog stepena homogenosti, tj.

f (tx, ty) = t0 f (x, y) = f (x, y). (1) 1 Ako u (1) uzmemo da je t = , onda je x y f (x, y) = f 1, , x y pa se funkcija f (x, y) pi²e u obliku ϕ = , a homogena diferencijalna jedna£ina ¢e imati x y oblik y = ϕ . x Homogene diferencijalne jedna£ine svodimo na diferencijalne jedna£ine sa razdvojenim promjenljivima smjenom y = z, y = zx, dy = zdx + xdz, x y gdje je z = z(x)-nova nepoznata funkcija. Uvodenjem smjene jedna£ina y = ϕ postaje x zdx + xdz = ϕ(z)dx, odakle razdvajanjem promjenljivih i integracijom dobijamo: dz dx = , ϕ(z) − z x dz = ln x + C. ϕ(z) − z y Ako u ovaj izraz umjesto z stavimo , dobijamo op²te rje²enje jedna£ine. x y Primjer 2. Rije²iti jedna£inu y = . y−x O£igledno je da je desna strana date jedna£ine homogena funkcija nultog reda: ϕ y = x
y x y x

−1

.

Diferencijalne jedna£ine prvog reda

389

Smjenom y = zx, dy = zdx + xdz , dobijamo

zdx + xdz =
Integracijom je:

z dx, z−1

ili

dx z−1 = dz. x z(2 − z)

ln x =

z−1 dz + C, z(2 − z)

1 1 ln x = − ln(z) − ln(z − 2) + ln C1 , C1 proizvoljna konstanta, 2 2 1 ln x = − ln(z − 2)z + ln C1 , 2 1 x ln = ln |z(z − 2)|− 2 , C1
tako da je

x =

C1

z · (z − 2) z y = C1 . z−2

, y = x · z,

Ako elimini²emo z, dobi¢emo op²te rje²enje u implicitnom obliku

y(y − 2x) + C = 0.
Neke diferencijalne jedna£ine na prvi pogled nisu homogene, ali se podesnom smjenom mogu dovesti na homogene, pa onda rije²iti metodom razdvajanja promjenljivih. One imaju oblik: a1 x + b1 y + c1 y = f( ). (4) a2 x + b2 y + c2 Da bismo ovu jedna£inu, koja nije homogena, pretvorili u homogenu, treba uvesti smjenu promjenljivih: x = u + h, y = v + k, dx = du, dy = dv, gdje su u i v nove promjenljive, a h i k konstante koje ¢emo tako odrediti da nova jedna£ina bude homogena. Poslije zamjene imamo:

a1 x + b1 y + c1 = a1 u + b1 v + a1 h + b1 k + c1 a2 x + b2 y + c2 = a2 u + b2 v + a2 h + b2 k + c2 dy dv y = = . dx du Odredimo h i k tako da bude: a1 h + b1 k + c1 = 0 a2 h + b2 k + c2 = 0. (5)

390

Diferencijalne jedna£ine
To je mogu¢e ako je determinanta sistema (5) razli£ita od nule, tj.

D=

a1 a2

b1 b2

= a1 b2 − a2 b1 = 0.

Pod tim uslovom diferencijalnu jedna£inu (4) svodimo na homogenu diferencijalnu jedna£inu oblika v a 1 + b1 u dv a 1 u + b1 v = f( ) = f( v) du a 2 u + b2 v a 2 + b2 u koju znamo rije²iti. Medutim, kada je a1 b2 − a2 b1 = 0, prethodnim postupkom ne moºemo ni²ta posti¢i, jer ne moºemo odrediti h i k . Tada treba razlikovati razne slu£ajeve: a) Ako je a2 = b2 = 0, mora biti c2 = 0, ima¢emo diferencijalnu jedna£inu:

y = f (ax + by + c)
koju, ako je b = 0, moºemo neposredno rije²iti. Ako je b = 0, uvodimo smjenu:

(6)

ax + by + c = z, y =
pa ¢emo dobiti jedna£inu

z −a , b

z = a + bf (z)
koju moºemo rije²iti metodom razdvajanja promjenljivih. b) Ako je bar jedan od koecijenata a2 i b2 razli£it od nule, onda iz a1 b2 − a2 b1 = 0 slijedi da je a1 = λa2 i b1 = λb2 , gdje je λ - konstanta, pa jedna£ina (4) ima oblik:

y = f(

λ(a2 x + b2 y) + c1 ), a2 x + b2 y) + c2

Ako je b2 = 0, jedna£inu neposredno rje²avamo. Ako je b2 = 0, smjenom

a2 x + b2 y = z, a2 + b2
dobi¢emo jedna£inu

dy dz = , dx dx

λz + c1 dz = a 2 + b2 f ( ) dx z + c2

koju moºemo rije²iti metodom razdvajanja promjenljivih.

k = . dx = du. pa je: 2x − y + 1 = 2u − v + 2h − k + 1. 1 + x − 2y (7) x = u + h. slijedi: Smjenom (10) v 2 − uv + u2 = C1 . 2y − x − 1 = 2v − u + 2k − h − 1. Odredimo h i k tako da je: 2h − k + 1 = 0 −h + 2k − 1 = 0. ili dv = v du. To je mogu¢e. 3 3 Zamjenom x. Primjer 4. Vra¢aju¢i se na promjenljive x i y . y. Rije²iti jedna£inu y = Stavimo: 2x − y + 1 . y = v + k. dv = z · du + u · dz u (9) je u 2−z zdu + udz = du 1 − 2z Iz (10). dobi¢emo op²te rje²enje jedna£ine: x2 + y 2 − xy − y + x = C1 . 3 3 Uvr²tavanjem ovih vrijednosti u (7) imamo 1 1 x = u − . v = u · z . razdvajanjem promjenljivih i integracijom. Rije²iti jedna£inu x+y+1 . pa iz sistema (8) je h = − . y =− . dy = dv. 2x + 2y − 1 U datoj jedna£ini su koecijenti uz x i y iz brojioca i imenioca proporcionalni.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 391 Primjer 3.y = v + . dx i dy u datu jedna£inu. du u − 2v 1 − 2u (9) v = z . dobi¢emo: v 2− u dv 2u − v = . jer je (8) D= 2 −1 −1 2 1 1 = 5 = 0.

Rije²iti jedna£inu y = 4. jedna£ina (1) jeste homogena (nepotpuna). Rije²iti jedna£inu (x + y)dx + (y − x)dy = 0. y . Linearne diferencijalne jedna£ine To su jedna£ine oblika y + P (x)y = Q(x). Utvrditi homogenost funkcije . op²te rje²enje date jedna£ine je: x + 2y + 3 ln |x + y − 2| = C. y . b). Ako je Q(x) ≡ 0. Zadaci √ ( xy + 2y)3 1. Rije²iti jedna£inu y = R: ln y x2 + y 2 = arc tg x + C x+y−2 . 3. dobi¢emo dz − dx = − odakle je z+1 dx. y−x−4 3x − 4y − 2 . 3x − 4y − 3 R: x2 − y 2 + 2xy − 4x + 8y = C [R: x − y + C = ln |3x − 4y + 1|] 3.392 Diferencijalne jedna£ine Uzmimo da je x + y = z. 2−z 2z + 3 ln |z − 2| = x + C. dx + dy = dz. a ako je Q(x) = 0 jedna£ina je nehomogena (potpuna). x2 + y 2 2. Vra¢aju¢i se na promjenljive x. dy = dz − dx. Homogenu jedna£inu y + P (x)y = 0 (2) rje²avamo razdvajanjem promjenljivih: dy = −P (x)dx. 2(z + 1) − 1 dx + Op²te rje²enje ove jedna£ine je: 2z − 1 dz = 0.3. Kada uvrstimo ove vrijednosti u datu jedna£inu. (1) gdje su P (x) i Q(x) neprekidne funkcije od x u nekom intervalu (a.

izaberimo je tako da koecijent uz v bude jednak nuli. Uvr²tavanjem (3) i (4) u (1) imamo da je: (4) u · v + v · u + P (x)u · v = Q(x) ili u · v + (u + P (x)u) · v = Q(x). tj. Od njih. dobi¢emo: e− odakle je R P (x)dx dv dx R = Q(x). na primjer. prvu moºemo birati proizvoljno. (6) dx Ovo je homogena jedna£ina £ije je op²te rje²enje u = Ce− R R P (x)dx . P (x)dx dv = Q(x)e odnosno dx. (5) Po²to funkciju u(x) biramo proizvoljno. Kako je funkcija u rje²enje jedna£ine (6). R (8) . Prema prvom na£inu odredivanje op²teg rje²enja diferencijalne jedna£ine (1) svodimo na rje²avanje dviju diferencijalnih jedna£ina sa razdvojenim promjenljivima uvodenjem smjene y = u(x) · v(x). dobi¢emo op²te rje²enje jedna£ine (1) y = e− R P (x)dx Q(x)e P (x)dx dx + C . (7) v= Q(x)e P (x)dx dx + C. a v(x) odredi¢emo tako da y . ili − y = Ce P (x)dx (2 ) Potpunu diferencijalnu jedna£inu (1) moºemo rije²iti na dva na£ina. (3) gdje su u(x) i v(x) nepoznate funkcije. na primjer za C = 1: u = e− P (x)dx . du + P (x)u = 0. odnosno proizvod uv zadovoljava jedna£inu (1). to njenim uvr²tavanjem u (5). R Ako uvrstimo dobijene vrijednosti za u i v u (3).Diferencijalne jedna£ine prvog reda 393 R odakle je ln y = − P (x)dx + ln C. Diferenciranjem jednakosti (3) dobi¢emo y = u · v + v · u. Za funkciju u uze¢emo jedno od partikularnih rje²enja.

pa je: x 2x y= . Odrediti op²te rje²enje jedna£ine (1 + x2 )y − xy = 2x. C = 0. Q(x) = . Uvrstimo li vrijednost funkcije u u jedna£inu (11) bi¢e: 1 + x2 dv 2x = . dx dx Uvrstimo li y i y u jedna£inu (1). 2 1+x 1 + x2 2x x .394 Diferencijalne jedna£ine Primjer 5. Podijelimo je sa (1+x2 ) = 0. 2 dx + v dx 1 + x 1 + x2 du xu − dx 1 + x2 = 2x . Dovedimo datu jedna£inu na oblik (1). dv = 2xdx . P (x) = − 2 1+x 1 + x2 y − Uzmimo da je y = u · v . dx 1 + x2 tj. dx 1 + x2 Jedna£inu (10) rje²avamo kao jedna£inu sa razdvojenim promjenljivima: u du dx − . u 1 + x2 1 ln |u| = ln |1 + x2 |. 2 odakle je (11) u= √ √ 1 + x2 . dx 1 + x2 Tada jedna£ina (9) ima oblik (10) dv 2x = . (1 + x2 )3/2 . dobi¢emo: u ili dv du xuv 2x + − = . 1 + x2 (9) u dv +v dx Odaberimo funkciju u = 0 tako da je du xu − = 0. odakle je y =u· dv vdu + .

u +v dx dx x u (12) odakle je du u dv +v − = x2 . dx x Tada jedna£ina (12) oblika je dv = x2 . ili dv = xdx. tj. v = −√ 1 za x = 1. Odrediti partikularno rje²enje jedna£ine xy − y = x3 . u x ln |u| = ln |x|. dobi¢emo op²te rje²enje date jedna£ine: √ 2 y = 1 + x2 C − √ . u = x. 2 . ako je y = Napi²imo jedna£inu u obliku y − Uvrstimo y = uv i y = u y = x2 . dobi¢emo dx dx du uv dv − = x2 . 2 Primjer 6. dx x dx du = . dx dx x Odaberimo funkciju u tako da je du u − = 0. 1 + x2 √ y = C 1 + x2 − 2.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 395 odakle je 2 + C. x dv du +v u prethodnu jedna£inu. dx x2 + C. u dx Rije²imo jedna£inu (13): u du = . 1 + x2 Zamjenimo li u smjeni y = uv funkcije u i v njihovim vrijednostima. Uvrstimo vrijednosti funkcije u u (14) dobi¢emo: (13) (14) x odakle je v = dv = x2 .

P (x)dx − u(x)P (x)e− P (x)dx P (x)dx + u(x)P (x)e− P (x)dx = Q(x). 2 2 1 1 = + c. samo ²to C ne predstavlja vi²e konstantu ve¢ neku proizvoljnu funkciju po x. 2 2 Dakle. izdvojimo homogeni dio jedna£ine (1). Iz (16) jeste R R y = u (x)e− P (x)dx − u(x)P (x)e− P (x)dx . . ili u (x) = Q(x)e R P (x)dx odakle integracijom dobijamo u(x) = Q(x)e R P (x)dx dx + C. dobi¢emo: R R R u (x)e− tj. 2 Prema drugom na£inu. Odredi¢emo je iz uslova da funkcija (17) zadovoljava jedna£inu (1). partikularno rje²enje je funkcija y= x3 . Zamjenom u i y u (1).396 Diferencijalne jedna£ine Op²te rje²enje date jedna£ine je y=( Odredimo partikularno rje²enje: x2 x3 + C)x = + Cx. C = u(x) pa op²te rje²enje je oblika y = u(x)e− R P (x)dx (16) u kome treba odrediti nepoznatu funkciju u(x). u (x)e− R = Q(x). . (15) U nehomogenoj diferencijalnoj jedna£ini (1) uze¢emo za y isti oblik. Zamjenimo li nadenu vrijednost za u(x) u (10). tj. dobi¢emo op²te rje²enje jedna£ine (1). na primjer. koji je poznat kao Lagranºov metod varijacije konstante.C = 0. jedna£inu (2) £ije je op²te rje²enje y = Ce− R P (x)dx .

1 (sin2 x + C). d) y + 2y x 2 R: y = − cos x + sin x C + x x R : y = (1 + x2 )(x + C) 2 R : y = xe−x (C + R:y= x2 2 ) 2 √ 2 y . onda je izvod funkcije y = y u(x) cos x u (x) sin x = + u(x) 2 . Odrediti partikularno rje²enje jedna£ina pri navedenim uslovima: a) xy − 3y = x4 ex . Metodom varijacije konstante rije²iti jedna£inu y − y tg x = 2 sin x. y π 2 R : y = x3 ex = 1. cos x cos x (18) Zamjenom vrijednosti za y i y u polaznu nehomogenu jedna£inu dobijamo: u (x) sin x u(x) sin x + u(x) − · = 2 sin x. y(1) = e.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 397 Primjer 7. cos x (19) Iz (18) i (19) proizlazi op²te rje²enje polazne jedna£ine y= Zadaci 1. cos x (17) Uzmimo da je C = u(x). b) (1 + x2 )y − 2xy = (1 + x2 )2 . b) y sin x − y cos x = 1. Homogena jedna£ina y − y tg x = 0 ima op²te rje²enje: y= C . Rije²iti na oba na£ina diferencijalne jedna£ine: a) xy + y − x sin x = 0. 2 cos x cos x cos x cos x odakle je: du(x) = 2 sin x cos xdx. [R : y = sin x − cos x] . a integracijom u(x) = sin2 x + C. = cos2 x C + ln cos x tg x + x 2. c) y + 2xy = xe−x .

398 Diferencijalne jedna£ine 3. Mi ¢emo obraditi neke od njih. dobi¢emo op²te rje²enje Bernulijeve jedna£ine.1. y yn dobi¢emo linearnu jedna£inu po nepoznatoj funkciji z(x): z + P (x)z = Q(x). Podijelimo datu jedna£inu sa y 2 i uvedimo smjenu z = y −1 . moºemo pogodnim transformacijama svesti na linearne. koje nisu linearne.1. nazivamo Bernulijevom diferencijalnom jedna£inom. y= 1 + ln x + Cx . Diferencijalne jedna£ine koje svodimo na linearne diferencijalne jedna£ine Veliki broj diferencijalnih jedna£ina. dobi¢emo op²te rje²enje polazne jedna£ine: 1 . n = 0. jedna£ina nije linearna. 3. z = ·y.3. Za n = 0. jedna£ina (1) postaje linearna. n = 1. (1) Jedna£inu oblika: gdje su P (x) i Q(x) date neprekidne funkcije u intervalu (a. ali pogodnom smjenom promjenljivih moºemo je svesti na linearnu. x x Ako se ova vrijednost uvrsti u smjenu. Primjer 1. Rije²iti jedna£inu xy + y = y 2 ln x.1. z = −y −2 y i dobi¢emo jedna£inu: ln x 1 z − z= x x £ije je rje²enje 1 ln x z = eln x (C + + ). b). (2) n y y a potom u jedna£ini (2) uvedemo smjenu 1 1−n z = z(x) = n−1 . Za n = 0. ili z = 1 + ln x + Cx. Podijelimo jedna£inu ( 1 ) sa y n : y P (x) + n−1 = Q(x). 1−n Ako u op²te rje²enje ove jedna£ine umjesto z stavimo y −n+1 . a za n = 1 jedna£ina u koje se promjenljive razdvajaju. Bernulijeva diferencijalna jedna£ina y + P (x)y = Q(x)y n .3. n ∈ R.

onda je y = ϕ(x). (8) Mogli smo uzeti da je x = −f (y ). Uvrstimo li vrijednost y u jedna£inu (3). Tada je: y = xy + y + fy (y )y . Ako je x + f (y ) = 0. odakle je (4) (5) {x + f (y )}y = 0. −pf (p) + f (p) = b. (6) Ako je y = 0.1. (7) Geometrijski. Iz prvog uslova je: f (p) = −ap + k. ono predstavlja jednoparametarsku familiju pravih linija. ili staviti da je y = p pa dobiti krivu (8) u parametarskom obliku: x = −f (p). treba da je: y = 0 ili x + f (y ) = 0. Kada y zamijenimo sa C u jedna£ini (3). y = −pf (p) + f (p) koja je rje²enje Kleroove jedna£ine (3). Uzmemo li da je k = b.3. dobi¢emo: y = xϕ(x) + f [ϕ(x)] . gdje je k proizvoljna konstanta. Da bi jedna£ina (5) bila zadovoljena. onda je y = C (C -konstanta).2. onda Kleroova jedna£ina ima op²te rje²enje: y = Cx + f (C). . treba je diferencirati po x uz pretpostavku da postoji izvod y kao i da funkcija f (y ) ima izvod po y . Kriva (9) redukova¢e se na ta£ku M (a. Da bismo je rije²ili po izvodu. y = −y f (y ) + f (y ). Ona nije rije²ena po izvodu y . Kleroova diferencijalna jedna£ina Jedna£inu oblika y = xy + f (y ) (3) nazivamo Kleroovom diferencijalnom jedna£inom. gdje je y parametar.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 399 3. ina£e nema redukovanja. bi¢e i drugi uslov zadovoljen. b) ako je: (9) −f (p) = a.

400 Diferencijalne jedna£ine Prema tome. gdje je C parametar. Iz y = 0 jeste y = C . b). Dakle. potrebno je i dovoljno da f (p) ne bude konstanta. tj. Ako kriva y = f (x) ima u ta£ki M (x0 . tada sve prave (7) prolaze kroz nju. y = −Cf (C) + f (C). Kada uvrstimo y = C u datu jedna£inu. odnosno y (x − 2y ) = 0. x2 Dobi¢emo obvojnicu y = . kriva (9) obvojnica je pravih (7) i predstavlja singularno rje²enje jedna£ine (3). dakle. R: y = Cx ± √1+C 2 · x 3 + y 3 = a 3 2. nego kriva (9). One nisu ni²ta drugo. y a R : y = Cx + . dobi¢emo jednoparametarsku familiju integralnih pravih oblika y = Cx − C 2 . Odrediti op²te i singularno rje²enje jedna£ine y = xy − y 2 . odrediti diferencijalnu jedna£inu tangenata date krive. [R: y = xy + f (y )] . Dobijamo. Ona je obvojnica svojih tangenata (1). za y = 0 ili x − 2y = 0. y0 ) tangentu a ta£ka M se kre¢e po datoj krivoj. za tu obvojnicu parametarske jedna£ine: x = −f C (C). (1) koje predstavljaju op²te rje²enje date jedna£ine. 4 Zadaci 1. Odrediti krivu kojoj odsje£ak tangente izmedu koordinatnih osa ima konstantnu duºinu jed2 2 2 aC naku a. Obvojnica familije (1) integralna je kriva koju ¢emo odrediti eliminacijom parametra C iz jedna£ine (1) i jedna£ine x − 2C = 0. Odrediti op²te i singularno rje²enje jedna£ine y = xy + a . Ako se kriva (9) redukuje na ta£ku M (a. Diferenciranjem ¢emo odrediti op²te rje²enje: y = y + xy − 2y y . y 2 = 4ax c 3. Primjer 1. da se kriva (9) ne bi redukovala na ta£ku.y − b = C(x − a). Odredimo vezu izmedu pravih (7) i krive (9) ukoliko se ona ne redukuje na ta£ku. samo sa drugom oznakom parametra. Obvojnicu pravih (7) odredujemo iz jedna£ine (6) i iz jedna£ine x+fC (C) = 0. jer ove tada imaju jedna£inu: y = Cx − aC + b.

odakle je. y. pa jedna£ina (1) ima oblik: p = f (x). u oblasti gdje postoje posmatrani integrali. ili dy = F (x)dx + C1 dx. 2 ili = sin 2x + C1 .4. y . Tada je y = p . (2) p= y 1 sin 2x + C1 . y ) a njeno op²te rje²enje je: y = ϕ (x. y ) = 0 Rije²i¢emo je uzastopnom integracijom. Tada je y = p . F (x. p= f (x)dx = F (x) + C1 . C2 ) . Kako je y = p. y.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 401 3. tj. ili dp = cos 2xdx. Primjer 1. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y = cos 2x. to je y = F (x) + C1 . Uzmimo da je y = p(x). odakle je ili dp = f (x)dx. gdje je F (x) jedna od primitivnih funkcija funkcije f (x). ponovnom integracijom. C1 . dobijamo op²te rje²enje jedna£ine (1) y= F (x)dx + C1 x + C2 . dy = 2 (3) . 1 sin 2xdx + C1 dx. pa je (1) p cos 2x. integracijom jedna£ine (2). Najprostiji slu£aj diferencijalnih jedna£ina drugog reda je jedna£ina oblika: a) y = f (x). y ) = 0 ili y = f (x. odakle. Diferencijalne jedna£ine drugog reda koje se svode na diferencijalne jedna£ine prvog reda Op²ti oblik diferencijalne jedna£ine drugog reda je: F (x. Jedna£inu (1) moºemo rije²iti i sniºavanjem reda uvodenjem smjene y = p(x).

. dx dy dx dy dp p = f (y). dobi¢emo: dx = ± Za pozitivan predznak je dy y 2 + C1 . Uzmimo da je y = p. Rije²iti jedna£inu y = y. F (y. (1) Uzmimo da je y = p(y). gdje se p uzima kao nova nepoznata funkcija od y . Tada jedna£inu (2) moºemo napisati u obliku: dp dp dy dp = · = p = f (y) . y ) = 0 Ovu jedna£inu moºemo rije²iti uvodenjem smjene y = p. dy (2) Integracijom jedna£ine (2) i vra¢anjem na promjenljivu x. (4) Integracijom jedna£ine (4) dobi¢emo op²ti integral jedna£ine (2): x = C2 ± dy 2 f (y)dy + C1 .402 Diferencijalne jedna£ine Integracijom (3) dobijamo op²te rje²enje jedna£ine (1): 1 y = − cos 2x + C1 x + C2 . Primjer 2. ili y + y 2 + C1 = ex−C2 . tj. Ako korjenujemo desnu i lijevu stranu i vratimo se na promjenljivu x dobi¢emo: (3) dx = ± 2 dy f (y)dy + C1 . a preko y zavisi od x pa ¢emo se koristiti pravilom diferenciranja sloºenih funkcija za odredivanje y . tj. x= dy y2 + C1 + C2 = C2 + ln y + y 2 + C1 . p = p(y). 4 b) y = f (y). pa se data jedna£ina moºe napisati u obliku: p dp = y. dy Integracijom jedna£ine (3) dobijamo: p2 = 2 f (y)dy + C1 .

. a desnu sa 2dy . dobi¢emo: predznak korijena. F (y . 2 e y + a2 y = 0. odakle je. dobi¢emo op²te rje²enje: y= 1 x−C2 C1 e − x−C2 . dx2 dy Pomnoºimo lijevu stranu jedna£ine (2) sa 2 dx dx. dp dx = 0. ako uzmemo pozitivan C1 − a2 y 2 .Diferencijalne jedna£ine prvog reda 403 Rje²enjem ove jedna£ine po y . y ) = 0 Jedna£inu ovog tipa rje²avamo smjenom y = p. C1 ay √ = sin (ax + aC2 ) = sin ax cos aC2 + cos ax sin aC2 . (4) dy = dx dx = a integracijom (5) slijedi: dy C1 − a2 y 2 (5) 1 ay arcsin √ = x + C2 . Rije²iti jedna£inu: Zadatak ¢emo rije²iti bez uvodenja smjene. Razdvajanjem promjenljivih je: (3) dy dx 2 = −a2 y 2 + C1 . Iz (1) je: d2 y = −a2 y. ima¢emo (2) dy d2 y 2dx 2 = −2a2 ydy. a C1 pa je ili ili ay arcsin √ = ax + aC2 . C1 √ y= C1 cos aC2 sin ax + a c) √ C1 sin C2 cos ax = C1 sin ax + C2 cos ax. a y = f (y ). (1) Primjer 3. £ime se svodi na jedna£inu prvog reda: f p. dx dx Integracijom (3).

1) Uvedimo smjenu y = p. y . Primjer 4. C1 )dx + C2 . dx dy dx dy Uvrstiv²i y i y u jedna£inu (4). gdje je p = p(y) pa je y = dy dx = dp dp dy dp = · = · p. dobijamo jedna£inu 1 + y 2. C1 ). Integracijom (4). Rije²iti jedna£inu: y = Smjenom y =p. odnosno dy = ϕ(x. 2 y = f (y. F (y. p = odakle je x = ln(p + dp = dx 1 + p2 . y ). dobi¢emo dy = odakle je op²te rje²enje jedna£ine 1 x−C1 e − e−x+C1 dx. ) = 0. ili p+ 1 + p2 = ex−C1 . p.404 £iji je op²ti integral: Diferencijalne jedna£ine p = ϕ(x. Ako rije²imo ovu jedna£inu po p.. C1 )dx. . 2 y= d) 1 x−C1 x e + e− +C1 + C2 . y ) = 0 (3. dy £ije je op²te rje²enje oblika: p = ϕ(y. 1 + p2 ) + C1 . C1 ). p. dobi¢emo jedna£inu prvog reda sa nepoznatom funkcijom p: dp F (y. dobi¢emo op²te rje²enje jedna£ine (3) (4) y= ϕ(x.

C4 = − C2 . razdvajanjem promjenljivih i integracijom: dy = dx. C1 ). Uzmimo da je y = p. 3 y 2 = C1 x + C2 . tada je y = C . Odrediti partikularno rje²enje jedna£ine: y + 2yy = 0 ako je y = 1 i y = 1 za x = 1. dx odakle je. Uvrstimo y umjesto p : y C1 dy =√ . C1 ) Posljednja jednakost je op²te rje²enje date jedna£ine. dy dp dy 1 = − . 2 2 3 2 2 3 (C1 x + C2 ) 2 = (C3 x + C4 ) 3 . data jedna£ina ima oblik: dy = 0. (2) p2 + 2yp Iz (2) jeste p = 0 ili p + 2y dp dp = 0 ili p p + 2y dy dy dp = 0. C1 ) dy . Rije²imo jedna£inu (2): dp = 0. Primjer 5. p 2y 2 p = 2y C1 p = √ . (C -konstanta). dx y pa je (3) √ 2 ydy = C1 dx. x + C2 = ϕ(y. Smjenom. ln |p| = − ln |y| + ln |C1 | . 3 2 (4) . ϕ(y. 3 y= 3 1 gdje je C3 = C1 .Diferencijalne jedna£ine prvog reda 405 Vra¢aju¢i se na smjenu. pa je y = 2 (1) dp . dy Ako je p = 0. dobi¢emo: dy = ϕ(y.

pa je 1 3 C3 = . pa je op²te rje²enje polazne jedna£ine y= ϕ(x. C1 ) . e) y = f (x. y = p = Ono predstavlja op²te rje²enje diferencijalne jedna£ine (1). C3 + C4 = 1. y ). odnosno y = ϕ (x. data jedna£ina ima oblik: F (x.406 Diferencijalne jedna£ine Izraz (3) op²te je rje²enje date jedan£ine. dp . to je dx dy = C1 ex − 1. y . dy Po²to je y = p = . C1 ). C 4 = − . y = p. (1) . p ) = 0. F (x. pa je dp = dx. Uvrstimo li po£etne uslove u (3) i (4). £ije je op²te rje²enje p = ϕ(x. 2 2 3 x− 2 1 2 2 3 Partikularno rje²enje date jedna£ine je: y = . y ) = 0 Sli£no prethodnom slu£aju rje²avamo i ovakve jedna£ine. data jedna£ina svodi se na jedna£inu prvog reda dx dp =1+p dx u kojoj se mogu razdvojiti promjenljive. Smjenom y = p. dx £ije je op²te rje²enje y = C1 ex − x + C2 . Smjenom y = p. Primjer 6. dobi¢emo C1 = 1. 1+p Njeno op²te rje²enje je p = C1 ex − 1. Rije²iti diferencijalnu jedna£inu y =1+y. p. C1 )dx + C2 .

3. 2. 4. y = cos x. y − 9y = 0. y y 3 = 1. R: y = C1 e3x + C2 e−3x R: C1 y 2 = 1(C1 xC2 )2 R: y = C1 eC2x + 1 R: C1 x3 + x + C2 3 [R: − cos x + C1 x + C2 ] . y (1 + x2 ) = 2xy . 5.Diferencijalne jedna£ine prvog reda 407 Zadaci Rije²iti jedna£ine: 1. (y − 1)y = y 2 .

Iz £injenice da je izraz g(y) linearan. 408 . b] i. y2 = 0. tada je. b]. y (x0 ) = y 0 . b] i ako su dati po£etni uslovi: y = y0 i y = y0 za x = x0 (x0 ∈ [a. b] postoji jedinstveno rje²enje y = y(x) jedna£ine (1) koja zadovoljava po£etne uslove: y(x0 ) = y0 . Funkcije y1 (x) i y2 (x). ako je y = y1 partikularno rje²enje jedna£ine (1). (C1 = 0). denisane u intervalu [a. y . jesu linearno zavisne u tome intervalu ako postoje takve konstante C1 i C2 koje nisu istovremeno nule. (Ko²ijeva) Ako su funkcije p(x) i q(x) neprekidne u intervalu [a. Jedna£inu (1) nazivamo linearnom zbog toga ²to su y . gdje su C1 i C2 proizvoljne konstante. rje²enje te jedna£ine. y2 (x) C1 (2) Ako je identitet (2) zadovoljen u intervalu [a. o£igledno. g(C1 y1 + C2 y2 ) = C1 g(y1 ) + C2 g(y2 ). b] C1 y1 (x) + C2 y2 (x) ≡ 0. Teorema 1.y na prvom stepenu. onda je i y = Cy1 . Ako su y1 i y2 partikularna rje²enja jedna£ine (1). C2 y1 (x) =− = Const. onda je y = C1 y + C2 y2 rje²enje te jedna£ine. b]. (1) gdje su p(x) i q(x) poznate funkcije. ako je poznato da je koli£nik funkcija y1 (x) i y2 (x) konstantan u intervalu [a. na primjer. tada vaºi identitet (2). Obratno. b]). slijede osnovne osobine ovih jedna£ina: g(Cy1 ) = Cg(y1 ). gdje je C ma kakva konstanta. tako da je za svako x ∈ [a. Homogene linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda Homogenim linearnim jedna£inama drugog reda nazivamo jedna£ine oblika: g(y) = y + p(x)y + q(x)y = 0.4. (1 ) tj. takode. tada u intervalu [a.

Funkcije y1 = 4x2 . tada su u tome intervalu rje²enja linearno zavisna. Dokaz. C1 = 0) takve da u intervalu [a. b]. Ako su funkcije y1 (x) i y2 (x) rje²enja jedna£ine (1). Odakle je y1 (x) = − C2 y2 (x). b]. Prema deniciji linearne zavisnosti funkcija y1 (x) i y2 (x) postoje konstante C1 i C2 od kojih je bar jedna od njih razli£ita od nule (na primjer. Primjer 1. y2 x Uzmimo diferencijabilne funkcije y1 (x) i y2 (x) i deni²imo Vronskijevu determinantu (Vronskijan) funkcija y1 (x) i y2 (x): W (x) = W (y1 (x). b]. b] vaºi identitet: C1 y1 (x) + C2 y2 (x) ≡ 0. tada za njih vaºi obrnuta tvrdnja tvrdnji teoreme (2): Ako je Vronskijan dvaju rje²enja jedna£ine (1) identi£ki jednak nuli u intervalu [a. . (3) Teorema 2. dobi¢emo: W (x) = y1 (x) y2 (x) y 1 (x) y 2 (x) = ≡ 0. b]. linearnu zavisnost dviju funkcija moºemo denisati i na drugi na£in. b]: 4 y1 = = Const. y2 = x3 linearno su nezavisne u svakom intervalu [a. ²to je trebalo dokazati. tada je u tom intervalu njihov Vronskijan identi£ki jednak nuli. Primjer 2. C1 C2 y (x) = − y2 (x). Ako su funkcije y1 (x) i y2 (x) linearno zavisne u [a. onda kaºemo da su funkcije y1 (x) i y2 (x) linearno nezavisne u intervalu [a. Ako je identitet (2) zadovoljen samo za C1 = C2 = 0. C1 C − C2 y2 (x) y2 (x) 1 − C2 y 2 (x) y 2 (x) C1 (4) Uvrstiv²i izraze (4) u Vronskijan (3). y2 = x2 linearno su zavisne u svakom intervalu: y1 = 4y2 . ako su one proporcionalne jedna drugoj u intervalu [a. Linearna zavisnost funkcija y1 (x) i y2 (x) ozna£ava da jednu od njih dobijamo iz druge mnoºenjem konstantom. y2 (x)) = y1 (x) y2 (x) y 1 (x) y 2 (x) = y1 (x)y2 (x) − y2 (x)y1 (x). Funkcije y1 (x) i y2 (x) linearno su zavisne u [a.Homogene linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda 409 Dakle. Kaºemo da su funkcije y1 (x) i y2 (x) linearno nezavisne u [a. Funkcije y1 = 4x2 . b]. b] ako je njihov koli£nik konstantna veli£ina za svako x ∈ [a. b] ako njihov koli£nik nije konstanta veli£ina u tome intervalu. tj.

u(x) ≡ 0 u [a. Funkcije y1 = e2x . Treba pokazati da rje²enja y1 . Na osnovu osobine (1 ) jedna£ine (1) slijedi da je funkcija u(x) rje²enje jedna£ine (1). Dakle. y3 = 5e2x jesu partikularna rje²enja jedna£ine: y − 3y + 2y = 0. Linearno nezavisna rje²enja y1 (x) i y2 (x) jedna£ine (1) nazivamo i fundamentalnim sistemom rje²enja jedna£ine (1). b] rje²enje jedna£ine (1) i da zadovoljava po£etne uslove (6). b] za koju je W (x)x=x0 = 0. (5) gdje su C1 . b]. tako da su rje²enja toga sistema. i y2 obrazuju fundamentalan sistem rje²enja. Dokaz. y2 = ex . ako je za svako x W (x) = y1 (x)y 2 (x) − y 1 (x)y2 (x) = 0. Za ovako odabrane brojeve C1 i C2 obrazujemo funkciju: u(x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x). (6) Na osnovu teoreme 1 slijedi da je funkcija identi£ki jednaka nuli u [a. . W (x) ne moºe biti jednaka nuli ni u jednoj ta£ki intervala [a. Iz (5) slijedi da je u(x0 ) = C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = 0 u (x0 ) = C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = 0. Ovo ¢emo pokazati odredivanjem Vronskijana navedenih parova rje²enja. Sistem (5) linearan je i homogen sistem jedna£ina. W1 (x) = e2x ex − 2e2x ex = −e3x = 0 W2 (x) = e2x · 5 · e2x − 2e2x · 5e2x = 10e4x − 10e4x ≡ 0. Formirajmo sistem jedna£ina: Teorema 3. a y1 . od kojih je bar jedan razli£it od nule. Ako su rje²enja y1 (x) i y2 (x) jedna£ine (1) linearno nezavisna u intervalu [a. Na osnovu izloºenog moºemo zaklju£iti da dva partikularna rje²enja y1 (x) i y2 (x) jedna£ine (1) obrazuju fundamentalan sistem rje²enja. b]. Iz navedenog primjera vidimo da je broj linearno nezavisnih rje²enja date jedna£ine jednak redu jedna£ine. Neka je x = x0 proizvoljno uzeta ta£ka iz intervala [a. tj.410 Diferencijalne jedna£ine tada je Vronskijan W (x) razli£it od nule u svakoj ta£ki intervala [a. Zna£i iz sistema (5) moºemo odrediti brojeve C1 i C2 . Ta determinanta se poklapa sa W (x)x=x0 pa je W (x) = 0. ako i samo ako je determinanta sistema jednaka nuli. C1 y1 (x) + C2 y2 (x) ≡ 0. i C2 nepoznati brojevi. i y3 ne obrazuju takav sistem. C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = 0 C1 y 1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = 0. b]. pa ima netrivijalno rje²enje. b]. b]. stoje suprotno pretpostavci teoreme. Primjer 3. (7) Identitet (7) pokazuje da su funkcije y1 (x) i y2 (x) linearno zavisne u intervalu [a. Zna£i.

b] mogu odrediti konstante C1 i C2 tako da y(x0 ) i y (x0 ) imaju unaprijed date vrijednosti y0 i y0 . gdje je u(x) nepoznata funkcija koju treba odrediti. Da bismo odredili C1 i C2 formirajmo sistem: y(x0 ) = C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = y0 y (x0 ) = C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = y0 (9) Kako funkcije y1 (x) i y2 (x) jesu fundamentalan sistem rje²enja. Neka je y1 (x) jedno partikularno rje²enje jedna£ine (1). jer su vrijednosti u zagradama identi£ki jednake nuli s obzirom na pretpostavku da su y1 (x). (11) . Da bi funkcija (8) bila op²te rje²enje jedna£ine (1). Dokaz. Tada je op²te rje²enje jedna£ine (1) y = C1 y1 + C2 y2 . potrebno je i dovoljno da se za svako x0 . (10) S obzirom na sistem (5) rje²enje y(x) zadovoljava po£etne uslove (x0 . (O strukturi op²teg rje²enja) Neka su u jedna£ini (1) p(x) i q(x) neprekidne funkcije u intervalu [a. odnosno y2 (x). dobi¢emo C1 y1 + C2 y2 + pC1 y 1 + pC2 y2 + qC1 y1 + qC2 y2 = C1 y1 + py1 + qy1 + C2 y2 + py2 + qy2 ≡ 0. b] i neka partikularna rje²enja y1 (x) i y2 (x) jedna£ine (1) obrazuju fundamentalan sistem rje²enja. y0 ) pa je. ϕ(x) = y(x) op²te rje²enje jedna£ine (1). Uzmimo da je y = y1 (x)u(x). = W (x0 ) Posmatrajmo partikularno rje²enje koje se dobija iz (8) ako uzmemo C1 = C10 i C2 = C20 : y (x) = C10 y1 (x) + C20 y2 (x). y0 . na osnovu teoreme (1).Homogene linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda 411 Teorema 4. U jedna£ini (1) uvrstimo funkciju (8) i njene izvode y = C1 y 1 + C2 y2 i y = C1 y1 + C2 y2 . (8) gdje su C1 i C2 proizvoljne konstante. Najprije ¢emo pokazati da je funkcija (8) rje²enje jedna£ine (1). to je W (x0 ) = 0 pa iz sistema (9) slijedi da je: C1 = C10 = C2 = C20 y0 y 2 (x) − y 0 y2 (x) . Sada ¢emo pokazati da je za odredivanje op²teg rje²enja jedna£ine (1) dovoljno znati jedno njeno partikularno rje²enje. Izraz C1 y1 + C2 y2 nazivamo linearnom kombinacijom funkcija y1 (x) i y2 (x). Zna£i funkcija (8) rje²enje je jedna£ine (1). partikularna rje²enja jedna£ine (1). W (x0 ) y0 y 1 (x) − y 0 y1 (x) . i x0 ∈ [a.

to je faktor uz u jednak nuli pa dobijamo po u diferecijalnu jedna£inu y1 u + (2y1 + p(x)y1 ) u = 0 koja se smjenom u = z svodi na jedna£inu prvog reda y1 z + (2y1 + p(x)y1 ) z = 0 koju ¢emo rije²iti razdvajanjem promjenljivih. Kako je y1 rje²enje jedna£ine (1). Rje²avanjem jedna£ine (13). u du C x 2C x Kako je z = u . − ln |z| = ln |x| + ln |C| . Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y + y y − 2 =0 x x ako je y1 = x njeno partikularno rje²enje. − 3 3 + C1 = u. odakle je xu + 3u = 0. 1 1 dobi¢emo 2u + xu + x (xu + u) − x2 xu = 0. Uvrstiv²i y . Ako u jedna£inu (1) uvrstimo funkciju (11) i njene izvode y = y1 u + y1 u . 0).412 Diferencijalne jedna£ine Odredi¢emo je tako da y1 u bude rje²enje jedna£ine (10). dx 3z x 3 1 1 √ = Cx. +∞) ili (−∞. dobi¢emo y1 u + 2y1 u + y1 u + p(x)(y1 u + y1 u ) + q(x)y1 u = 0. = C 3 x3 . ili {y1 + p(x)y1 + q(x)y1 } u + {y1 u + (2y1 + p(x)y1 ) u } = 0. 3 z z dx dx 1 1 = C 3 x3 . jedna£ina (12) ima oblik (12) xz + 3z = 0. Op²te rje²enje jedna£ine (1) jeste oblika y2 y = C1 y1 + C2 y2 . jer y1 je = u . Primjer 4. a dugim u tako da ¢e tada y = y2 = y1 u biti rje²enje jedna£ine (1) koje je linearno nezavisno od y1 . − = . y = xu + u i y = 2u + xu u datu jedna£inu.funkcija koja nije konstantna. = C 3 x3 . Datu jedna£inu moºemo posmatrati u intervalu (0. Smjenom u = z i u = z . dobi¢emo (13) x dz dz dx 1 + 3z = 0. Prvim integrisanjem nalazimo z . to je . 3 3 = du. y = y1 u + 2u y1 + y1 u . Uzmimo da je y = xu.

x2 (14) 1 Za C1 = 0 i C2 = 1 iz (14) dobi¢emo funkciju y2 (x) = x koja je rje²enje date jedna£ine u ²to se lako uvjeriti njenim uvr²tavanjem u datu jedna£inu. b].i odrediti op²te −1 . Provjeriti da li je funkcija y1 = x rje²enje jedna£ine y − rje²enje date jedna£ine. x Zna£i. y2 Dakle. 2. R: y = C1 x + C2 x2 2 3x2 y x3 +1 + 3x y x3 +1 = 0. rje²enje date jedna£ine je oblika y= C2 + C1 x. Zadaci 1.Homogene linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda 413 Uzmimo da je − 1 = C2 i odredimo y : 2C 3 y = y1 u = C C2 + C1 x2 = C2 + C1 x. od kojih je jedna identi£ki jednaka nuli u intervalu [a. Dokazati da su dvije funkcije. prema teoremi 4 izraz (14) op²te je rje²enje date jedna£ine. +∞). jer je y1 = x2 = const. b]. a druga proizvoljno uzeta. Pokazati da funkcije y1 = sin x i y2 = cos x obrazuju fundamentalan sistem rje²enja jedna£ine y + y = 0 i napisati op²te rje²enje date jedna£ine. 0) i (0. 3. uvijek linearno zavisne u [a. Rje²enja y1 (x) i y2 (x) su linearno nezavisna u svakom od intervala (−∞.

Rje²enja su nezavisna ukoliko je w(y1 . y2 ) = y1 y2 y1 y2 = 0. pa zamjenom y . ili y + py + qy = f (x). Homogena linearna diferencijalna jedna£ina Jedna£inu y + py + qy = 0. a f (x) poznata funkcija. Ako je f (x) = 0. y i y u (1) dobi¢emo erx (r2 + pr + q) = 0. (1) gdje su a. Rje²enja y1 i y2 nazivamo partikularna rje²enja. Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima To su jedna£ine oblika ay + by + cy = f (x). 5. jedna£ina je nehomogena. 414 . gdje su C1 i C2 proizvoljne i medusobno nezavisne konstante. y = r2 erx . Op²te rje²enje jedna£ine (1) jeste yh = C1 y1 + C2 y2 . Iz (2) je y = rerx . a ako je f (x) = 0. nazivamo homogeno linearnom diferencijalnom jedna£inom. q date konstante. p.5. Njih traºimo u obliku y = erx .1. a y1 = y1 (x) i y2 = y2 (x) dva linearno nezavisna rje²enja jedna£ine (1). b. (1) gdje su p i q realne konstante. (2) gdje je r konstanta koju treba odrediti. jedna£ina je homogena. c.

Diferenciranjem op²teg rje²enja dobi¢emo y = −3C1 e−3x − 4C2 e−4x . Dakle. Primjer 1. r i 1.Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 415 Kako je erx = 0 za svako x. y i y sa r2 . Razlikova¢emo tri slu£aja: a) Rje²enja karakteristi£ne jedna£ine su realna i razli£ita r1 = r2 . y (0) = −2. op²te rje²enje jedna£ine (1) jeste yh = C1 er1 x + C2 er2 x . traºeno partikularno rje²enje je funkcija y = 2e−3x −e−4x . . a op²te rje²enje date jedna£ine je y = C1 e−3x + C2 e−4x . Odrediti partikularno rje²enje jedna£ine y + 7y + 12y = 0 koje zadovoljava uslove y(0) = 1. Prema teoremi 4. Ona je karakteristi£na po tome ²to se iz nje moºe odrediti konstanta r rje²enjem jedna£ine (3) i ²to se sastavlja direktno iz jedna£ine (1) zamjenom y . Ta rje²enja su nezavisna W (x) = er1 x · r2 er2 x − r1 er1 x · er2 x = r2 e(r1 +r2 )x − r1 e(r1 +r2 )x = e(r1 +r2 )x · (r2 − r1 ) = 0. Rje²enja r1 i r2 jedna£ine (3) odreduju dva partikularna rje²enja oblika (2) jedna£ine (1). to je r2 + pr + q = 0. Prema zadatim po£etnim uslovima je 1 = C1 + C2 −2 = −3C1 − 4C2 odakle je C1 = 2 i C2 = −1. Tada imamo dva partikularna rje²enja jedna£ine (1): y1 = er1 x . Karakteristi£na jedna£ina date jedna£ine je r2 + 7r + 12 = 0 a njena rje²enja su r1 = −3 i r2 = −4. Partikulana rje²enja su y1 = e−3x i y2 = e−4x . y2 = er2 x . (3) Jedna£inu (3) nazivamo karakteristi£nom jedna£inom diferencijalne jedna£ine (1).

Op²te rje²enje jedna£ine (1) je y = C1 eax cos bx + C2 eax sin bx. u = x. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y + 6y + 9y = 0. Nama je dovoljno uzeti ma kakvu funkciju koja zadovoljava ovu jedna£inu. a op²te rje²enje je y = C1 erx + C2 xerx = erx (C1 + C2 x). dobi¢emo: (y1 + py1 + qy1 ) u + u y1 + (2y1 + py1 ) u = 0. U ovom slu£aju imamo samo jedno partikularno rje²enje y1 = erx gdje je r = r1 = r2 = p . ili y = eax (C1 cos bx + C2 sin bx).416 Diferencijalne jedna£ine b) Rje²enja karakteristi£ne jedna£ine su realna i jednaka: r1 = r2 = r. a nju rije²iti razdvajanjem promjenljivih. Kako je y1 rje²enje jedna£ine (1). na primjer. pa je op²te rje²enje date jedna£ine c) Rje²enja karakteristi£ne jedna£ine su konjugovano kompleksni brojevi: r1 = a + bi. . Tada je y2 = xerx drugo linearno nezavisno rje²enje jedna£ine (1). pa dobijamo po u diferencijalnu jedna£inu y1 u + (2y1 + py1 )u = 0 koju ¢emo smjenom u =z svesti na jedna£inu prvog reda y1 z + (2y1 + py1 )z = 0. r2 = a − bi(b = 0). 2 Da bismo odredili drugo partikularno rje²enje koje je nezavisno od y1 . Primjer 2. uzmimo da je y = y1 u. Karakteristi£na jedna£ina je r2 + 6r + 9 = 0. Njena rje²enja su r1 = r2 = −3. Ako u jedna£inu (1) uvrstimo funkciju y = y1 (x) u(x) i njene izvode y i y . to je faktor uz u jednak nuli. a drugim u tako da ¢e tada y = y2 = y1 u biti rje²enje jedna£ine (1) koje je linearno nezavisno od y1 . U ovom slu£aju funkcije y1 = eax cos bx i y2 = eax sin bx jesu partikularna rje²enja jedna£ine (1). gdje je u = u(x) nova nepoznata funkcija koju treba odrediti. Ona su linearno nezavisna. Prvim integrisanjem nazivamo z . y = e−3x (C1 + C2 x). jer je W (x) = y1 y2 − y1 y2 = eax cos bx(aeax sin bx + beax cos bx) − (aeax cos bx − beax sin bx)eax sin bx = e2ax (a cos bx sin bx + b cos2 bx − a cos bx sin bx + b sin2 bx) = e2ax (b cos2 bx + b sin2 bx) = be2ax = 0.

Karakteristi£na jedna£ina je r2 + 2r + 5 = 0. 2 .Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 417 Primjer 3. a njena rje²enja su: r1 = 3 + 2i. C1 + C2 = K1 . (2) 0 = e−0 (C1 cos 0 + C2 sin 0) 1 = e−0 [(2C2 − C1 ) cos 0 − (2C1 + C2 ) sin 0] . C2 = 1 . ili y = e−x [(2C2 − C1 ) cos 2x − (2C1 + C2 ) sin 2x] . Konstante C1 i C2 ¢emo odrediti iz (1) i (2) uvr²tanjem po£etnih slova. Op²te rje²enje date jedna£ine je y = e−x (C1 cos 2x + C2 sin 2x). koje zadovoljava po£etne uslove y(0) i y (0) = 1 . Primjer 4. Iz (3) jeste C1 = 0. Diferencirajmo (1): (1) y = −e−x (C1 cos 2x + C2 sin 2x) + e−x (−2C1 sin 2x + 2C2 cos 2x). a njena rje²enja su : r1 = −1 + 2i. Traºeno partikularno rje²enje je funkcija 2 (3) 1 y = e−x sin 2x. Ovdje smo se koristili Ojlerovom formulom e±αxi = cos αx ± i sin αx koju nismo naveli pod c). Odrediti partikularno rje²enje jedna£ine y + 2y + 5y = 0. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y − 6y + 13y = 0. i(C1 − C2 ) = K2 . r2 = 3 − 2i. r2 = −1 − 2i. Karakteristi£na jedna£ina je r2 − 6r + 13 = 0. Op²te rje²enje date jedna£ine je y = = = = C1 e(3+2i)x + C2 e(3−2i)x = e3x (C1 e2ix + C2 e−2ix ) e3x [C1 (cos 2x + i sin 2x) + C2 (cos 2x − i sin 2x)] e3x [(C1 + C2 ) cos 2x + i(C1 − C2 ) sin 2x] e3x [K1 cos 2x + K2 sin 2x].

(c) y + 4y + 8y = 0. (3) gdje su bi (i = 0.2. (b) y + 8y + 16y = 0... + a2 x2 + a1 x + a0 . yp = bn xn + bn−1 xn−1 + . + b2 x2 + b1 x + b0 . yp = (n − 1)nbn xn−2 + (n − 2)(n − 1)bn−1 xn−3 + . (4) . n) konstante koje treba odrediti. R: y = C1 ex + C2 e−4x R: y = (C1 + C2 x) e−4x R: y = e−2x (C1 cos 2x + C2 sin 2x) 2. Diferenciranjem (3) dobi¢emo: yp = nbn xn−1 + (n − 1)bn−1 xn−2 + . . (b) y + 2y + 5y = 0.. tada partikularno rje²enje yp jedna£ine (1) moºemo odrediti metodom neodredenih koecijenata.. Razmotrimo nekoliko slu£ajeva: 1. ili eksponencijalna funkcija... R: y = e2x + 2e−x [R: y = e−x (cos 2x + sin 2x) ] 5. tada yp traºimo u obliku polinoma istog stepena kao i polom (2). (1) Op²te rje²enje ove jedna£ine moºemo odrediti metodom varijacije konstanata. ili linearna kombinacija navedenih funkcija. + 2b2 x + b1 . Neka je na desnoj strani jedna£ine (1) algebarski polinom stepena n: f (x) = an xn + an−1 xn−1 + .. Op²te rje²enje jedna£ine (1)je y = yh + yp. Odrediti partikularno rje²enje jedna£ina: (a) y − y − 2y = 0.. ili trigonometrijska funkcija sin βx ili cos βx..418 Diferencijalne jedna£ine Zadaci 1. ako je y = 3 i y = 0 za x = 0.. Oblik u kome se traºi partikularno rje²enje zavisi od oblika date funkcije f (x). 1. + 2b2 . (2) Svi izvodi funkcije f (x) istog su oblika kao i funkcija f (x) pa partikularno rje²enje yp treba traºiti u obliku funkcije (2). Nehomogena linearna diferencijalna jedna£ina Posmatrajmo nehomogenu linearnu jedna£inu drugog reda u kojoj su koecijenti p i q konstantne veli£ine: y + py + qy = f (x). a) Ako je q = 0. 2. ako je y = 1 i y = 1 za x = 0. Ako je funkcija f (x) polinom.. Odrediti op²te rje²enje jedna£ina: (a) y + 3y − 4y = 0.

. b) Ako je q = 0.. Odgovaraju¢a homogena jedna£ina y − 5y + 4y = 0 ima karakteristi£nu jedna£inu r2 − 5r + 4 = 0 yh = C1 ex + C2 e4x . poslije uvr²tavanja polinoma n-tog stepena. Sli£no slu£aju pod b) rje²enje yp jedna£ine (1) traºimo u obliku polinoma £iji je stepen za dva ve¢i od stepena polinoma (2). a na desnoj strani je polinom drugog stepena. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y − 5y + 4y = x2 + 1.. Izjedna£avanjem koecijenata uz jednake stepene od x dobi¢emo sistem jedna£ina.Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 419 Zamjenom (3) i (4) u (1) na lijevoj strani jedna£ine dobi¢emo polinom n-tog stepena po x. treba da je polinom na lijevoj strani u (1) identi£ki jednak polinomu na desnoj strani.. a u slu£aju c) jedna£inu moºemo neposrednim integrisanjem rije²iti. yp = x2 (bn xn + bn−1 xn−1 + . £ija su rje²enja r1 = 1. Zna£i. p = 0. tada na lijevoj strani jedna£ine (1) nedostaju £lanovi sa y i y . Nepoznate koecijente bi (i = 0. pa je op²te rje²enje jedna£ine (2) Kako je u datoj jedna£ini q = 4 = 0. To ¢e biti ako su koecijenti uz iste stepene od x jednaki..n) odredujemo kao u slu£aju a). tj. Primjer 1. jer on svakako otpada prilikom diferenciranja. Da bi funkcija (3) bila rje²enje jedna£ine (I).. + b2 x2 + b1 x + b0 ). na lijevoj strani jedna£ine (1).. Zaista. . (6) Napominjemo da u slu£aju b) moºemo sniziti red jedna£ine smjenom y = z . U ovom slu£aju potrebno je traºiti rje²enje yp u obliku polinoma £iji je stepen za jedan ve¢i od stepena polinoma (2). 1. nedostajao bi £lan koji sadrºi xn . . Rje²enje toga sistema su vrijednosti koecijenata partikularnog rje²enja (3). + b2 x2 + b1 x + b0 ). tada na lijevoj strani jedna£ine (1) nedostaje £lan s y pa rje²enje yp ne moºemo traºiti u obliku polinoma istog stepena kao u (2). r2 = 4. a na desnoj strani je sadrºan pa identi£nost lijeve i desne strane jedna£ine (1) bi bila nemogu¢a. + b2 x3 + b1 x2 + b0 x = = x(bn xn + bn−1 xn−1 + . (5) c) Ako je p = q = 0. pri £emu taj polinom odmah moºemo pisati bez slobodnog £lana. to ¢emo partikularno rje²enje traºiti prema formuli (3): yp = b2 x2 + b1 x + b0 . yp = bn xn+1 + bn−1 xn + ..

4 8 32 Primjer 2. b0 = −6. 2b1 + 2b0 = 0. yp . a na desnoj strani nalazi se polinom prvog stepena. yp = 2b1 u datu jedna£inu dobi¢emo: 2b1 + 2(2b1 x + b0 ) = 24x odakle je. Zamjenom. yp = 2b1 x + b0 . yp = 2b2 x + b1 i yp = 2b2 u datu jedna£inu dobi¢emo 2b2 − 5(2b2 x + b1 ) + 4(b2 x2 + b1 x + b0 ) ≡ x2 + 1. r1 = 0. b0 = pa je 29 32 x2 5x 29 yp = + + . Op²te rje²enje odgovaraju¢e jedna£ine y + 2y = 0 (r2 + 2r = 0. pa ¢emo partikularno rje²enje odrediti na osnovu formule (4) yp = x(b1 x + b0 ). U datoj jedna£ini je q = 0. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y + 2y = 24x. u ²to ¢ete se uvjeriti. r2 = −2) je yh = C1 + C2 e−2x . b1 = 6. b2 = 1  4 4b1 − 10b2 = 0. ili 4b2 x2 + (4b1 − 10b2 )x + (4b0 − 5b1 + 2b2 ) ≡ x2 + 1. izjedna£avanjem koecijenata uz jednake stepene od x. Datu jedna£inu moºemo rije²iti sniºavanjem reda jedna£ine uvodenjem smjene y = z . b1 = 5 8  4b0 − 5b1 + 2b2 = 1. Op²te rje²enje date jedna£ine je y = C1 + C2 e−2x + 6x(x − 1). Na osnovu teoreme o identi£nosti polinoma slijedi da je:  4b2 = 1. 4 8 32 Op²te rje²enje date jedna£ine je: y = yh + yp = C1 ex + C2 e4x + x2 5x 29 + + . pa je yp = 6x(x − 1). .420 Diferencijalne jedna£ine Uvrstiv²i yp .

Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 421 2. onda je (7) ispunjeno za svako x ukoliko je u(x) polinom n + 1 stepena kao u slu£aju b). ne guri²u u jednakosti (7) pa moºemo uzeti da su nule.. + b2 x2 + b1 x + b0 ). koji su stepena manjeg od dva.. Partikularno rje²enje jedna£ine (1) traºi¢emo u obliku yp = eαx u(x). Neka se na desnoj strani jedna£ine (1) nalazi funkcija oblika f (x) = eαx Pn (x). α2 +pα+q = 0 i 2α+p = 0. yp = αeαx u + eαx · u . yp = α2 eαx u + 2αeαx u + eαx u u jedna£inu (1) dobi¢emo: αeαx u + 2αeαx u + eαx u + p(αeαx u + eax · u ) + qeαx · u = eαx Pn (x). 1.... + b2 x2 + b1 x + b0 ). (8) e) Ako je α jednostruko rje²enje karakteristi£ne jedna£ine. tj. onda je potrebno i dovoljno.. Partikularno rje²enje je oblika yp = eαx x(bn xn + bn−1 xn−1 + . da bi jednakost (7) bila ispunjena za svako x. tj. gdje je u(x) nepoznata funkcija koju treba odrediti. odakle je (α2 + pα + q)u + (2α + p)u + u = Pn (x) (7) Da bi jednakost (7) bila identi£ki zadovoljena. Oni £lanovi polinoma u(x). (9) f) Ako je α dvostruki korijen karakteristi£ne jedna£ine α2 + pα + q = 0 i 2α + p = 0. gdje Pn (x) ozna£ava polinom n-tog stepena. d) Ako α nije rje²enje karakteristi£ne jedna£ine odgovaraju¢e homogene jedna£ine (1). . + b2 x2 + b1 x + b0 ). U tom slu£aju partikularno rje²enje traºimo u obliku yp = eαx (bn xn + bn−1 xn−1 + .. Zamijenimo yp . potrebno je i dovoljno. α2 +pα+q = 0.. u(x) = x(bn xn + bn−1 xn−1 + . Nepoznate koecijente bi (i = 0.. tj. n) odredujemo kao u slu£aju a). da je u(x) polinom istog stepena kao i polinom Pn (x). onda polinom u(x) na lijevoj strani u (7) treba da bude stepena n + 2 da bi ta jednakost bila ispunjena za svako x. da je stepen polinoma na lijevoj strani jednakosti (7) jednak broju n. .

 1  12b2 = 6. polinom u(x) traºimo u obliku u(x) = x2 (bn xn + bn−1 xn−1 + . + b2 x2 + b1 x + b0 ).. Partikularno rje²enje jedna£ine (1) jeste yp = eαx x2 (bn xn + bn−1 xn−1 + . grupisanjem £lanova i dijeljenjem sa ex . + b2 x2 + b1 x + b0 ). yp i yp u datu jedna£inu. Odredimo izvode: yp = ex (b2 x4 + b1 x3 + b0 x2 ) + ex (4b2 x3 + 3b1 x2 + 2b0 x) i yp = ex (4b2 x3 + 3b1 x2 + 2b0 x) + ex (b2 x4 + b1 x3 + 2b0 x2 ) + +ex (12b2 x2 + 3b1 x + 2b0 ) Stavljanjem y . 2 y = C1 ex + C2 xex + ex x2 .. izjedna£avanjem koecijenata. Zna£i. b2 = 2 4b1 = 0. 10 Primjer 3. Njena rje²enja su r1 = r2 = 1 pa je Na desnoj strani date jedna£ine se nalazi proizvod polinoma drugog stepena i eksponencijalne funkcije eαx . dobi¢emo 12b2 x2 + 4b1 x + 2b0 = 6x2 − 4. α je dvostruko rje²enje karakteristi£ne jedna£ine. b0 = −2 Partikularno rje²enje date jedna£ine jeste y p = e x x2 a op²te 1 2 x −2 2 1 2 x −2 .422 Diferencijalne jedna£ine Dakle. yh = C1 ex + C2 xex . b1 = 0  2b0 = −4.. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y − 2y + y = (6x2 − 4)ex . pa partikularno rje²enje date jedna£ine treba traºiti prema fomuli (10): yp = ex x2 (b2 x2 + b1 x + b0 ). gdje je α = 1. Karakteristi£na jedna£ina homogene jedna£ine y − 2y + y = 0 jeste r2 − 2r + 1 = 0. odakle je.. £ije koecijente odredujemo kao u prethodnim slu£ajevima.

4. Zamjenom u (15) i (16) eksponencijalnih funkcija e(α+βi)x i e(α−βi)x . gdje je p = max(n. dobi¢emo: yp = eαx [Lp (x) cos βx + Sp (x) sin βx] i (17) (18) yp = xeαx [Lp (x) cos βx + Sp (x) sin βx] . Uporeduju¢i desnu stranu date jedna£ine sa izrazom (14) vidimo da je α = −3.ypn . (14) Koriste¢i se rezultatima iz ta£ke 2 slijedi da partikularno rje²enje treba traºiti u obliku yp = e(α+βi)x Rp (x) + e(α−βi)x Tp (x) ako brojevi α ± βi i nisu rje²enja karakteristi£ne jedna£ine (slu£aj d). pa je yh = C1 e−3x + C2 xe−3x . U formuli (15) i (16) ozna£eni su polinomi stepena p. Primjer 4. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y + 6y + 9y = 2xe−3x sin x. rje²enje. pa ¢emo rje²enje yp traºiti prema izrazu (17): yp = e−3x [(b1 x + b0 ) cos x + (c1 x + c0 ) sin x] .Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 423 3. + fn (x).polinom stepena n. β = 1. Neka desna strana jedna£ine (1) ima oblik f (x) = eαx [Pn (x) cos βx + Qm (x) sin βx] . gdje je Pn (x) . onda se partikularno rje²enje traºi u obliku zbira partikularnih rje²enja za pojedine funkcije: yp = yp1 + yp2 + . .. Kompleksni brojevi α ± βi = −3 ± i nisu rje²enja karakteristi£ne jedna£ine. Ako je f (x) = f1 (x) + f2 (x) + . Ukoliko u (14) ne guri²e £lan sa sinusom ili kosinusom. p = 1.. Qm (x) = 2x.. gdje su Lp (x) i Sp (x) . Karakteristi£na jedna£ina r2 + 6r + 9 = 0 homogene jedna£ine y + 6y + 9y = 0 ima rje²enja r1 = r2 = −3. m = 1. a Qm (x) .polinom stepena m. ipak.. treba traºiti prema formuli (17) ili (18). Pn (x) ≡ 0. a u obliku (15) yp = x e(α+βi)x Rp (x) + e(α−βi)x Tp (x) (16) ako su brojevi α ± βi rje²enja karakteristi£ne jedna£ine (slu£aj e).algebarski polinomi stepena p. m).

= 0 u jedna£inu (1) dobi¢emo −b1 − 2b1 x − 2b0 = 8x − 5. . Zamjenom yr . Odredimo izvode: yp = −3e−3x · z + e−3x · z . pa je yh = C1 e−x + C2 e2x . to ¢emo Yp1 traºiti u obliku yp1 = b1 x + b0 . Op²te rje²enje date jedna£ine je y = C1 e−3x + C2 xe−3x − e−3x (4 cos x + 2x sin x). yp1 odredi¢emo za jedna£inu y − y − 2y = 8x − 5 (1) yp1 Kako je q = −2 = 0. gdje je z = −2b1 sin x − (b1 x + b0 ) cos x + 2c1 cos x − (c1 x + c0 ) sin x. Uvrstiv²i yp1 . −c0 − 2b1 = 0. Primjer 5. yp1 = b1 . Poslije dijeljenja sa e−3x i uvr²tavanja vrijednosti z dobi¢emo (−2b1 − c0 − c1 x) sin x + (2c1 − b0 − b1 x) cos x = 2x sin x. c0 = 0. 2c1 − b0 = 0 pa je c1 = −2. Odrediti op²te rje²enje jedna£ine y − y − 2y = 5e4x + 8x − 5. yp i yp ” u datu jedna£inu imamo: 9e−3x · z − 6e−3x · z + e−3x · z − 18e−3x · z + 6e−3x · z + 9e−3x · z = 2xe−3x sin x. b0 = −4. Partikularno rje²enje date jedna£ine traºimo u obliku zbira yp = yp1 +yp2 . Karakteristi£na jedna£ina r2 − r − 2 = 0 homogene jedna£ine y − y − 2y = 0 ima rje²enja r1 = −1. r2 = 2. −b1 = 0. gdje je z = b1 cos x − (b1 x + b0 ) sin x + c1 sin x + (c1 x + c0 ) cos x yp = 9e−3x · z − 6e−3x · z + e−3x · z .424 Diferencijalne jedna£ine Uzmimo da je (b1 x + b0 ) cos x + (c1 + c0 ) sin x = z. odakle je: −c1 x − c0 − 2b1 ≡ 2x −b1 x − b0 − 2c1 ≡ 0. b1 = 0. Dakle. yp = e−3x (−4 cos x + 2x sin x). Izjedna£avanjem koecijenata slijedi da je −c1 = 2. ili e−3x · z = 2xe−3x sin x.

y − 6y − 9y = 54x + 18. odakle je b1 = −4. y − 6y − 25y = 2e3x cos 4x + 8e3x (1 − 2x) sin 4x. 2. y − 6y − 13y = 8e3x sin 2x. dobi¢emo b0 = 1 . − 2x2 ex [R: yp = 2 cos x + sin x] R: yp = 2xe3x cos 2x R: yp = e3x x2 − x cos 4x 6. b0 = . 4. Stavljaju¢i yp2 . (2) Kako je α=4 razli£ito od korijena karakteristi£ne jedna£ine. yp = 6 (x + 1) ] R: yp = 1 x2 e2x 2 R: yp = x + 3 + x4 4 3. 2 2 Zadaci Odrediti op²ta rje²enja jedna£ina: 1. y + 4y + 3y = 8 cos x − 6 sin x. a −b1 − 2b0 = −5 2 y − y − 2y = 5e4x . yp2 u jedna£inu (2) i izjedna£avaju¢i koecijente. y − 2y − y = (1 + x) + (6x2 − 4)ex . y − 4y − 5y = 2x2 ex . pa je 2 1 yp2 = e4x . [R: yh + yp . Partikularno rje²enje yp2 odredimo za jedna£inu 9 −2b1 = 8 .Linearne diferencijalne jedna£ine drugog reda sa konstantnim koecijentima 425 Izjedna£avanjem koecijenata je: 9 yp1 = −4x + 2 . to ¢emo rje²enje traºiti u obliku yp2 = b0 e4x . 5. . yp2 . 2 Partikularno rje²enje date jedna£ine je 9 1 yp = yp1 + yp2 = e4x − 4x + . 2 2 a op²te 9 1 y = yh + yp = C1 e−x + C2 e2x + e4x − 4x + .

francuski matemati£ar.francuski matemati£ar.njema£ki matemati£ar. Leopold Kronecker (1823-1891) . zi£ar i astronom. Bernhard Reimann (1826-1 S66) . 34.francuski matemati£ar.e. 23. 4. John Neper (1550-1617) . 11.francuski matemati£ar.njema£ki matemati£ar.1783) . 13.francuski matemati£ar. 19.njema£ki matemati£ar. 21. 15. Leonhard Euler (1707 . 29. 3.francuski matemati£ar. 16. Joseph Louis Lagrange (1736-1813) .anti£ki gr£ki matemati£ar.engleski matemati£ar. Arhimed Berniuli Bolcano ƒebi²ev Darbu Dekart Dirihle Euklid Fermat Gaus Klero Ko²i Krarner Kroneker Lopital Lagranº Lajbnic Laplas Makloren Moavr Neper Njutn Ojler Paskal Peano Poason Riman Role Sarus Simpson Tejlor Vajer²tras Vandermound Vijete (278-212 prije n. 18. Colin Mac-Laurin (1698-1746) . 26.²vajcarski matemati£ar.engleski matemati£ar. Daniel Bernoulli (1700 -1782) .) . 27. 24. 33. Thomas Simpson (1710-1761) . Michel Rolle (1652-1719) .francuski matemati£ar. 22. Alexis Clairaut (1713-1765) . Gabriel Krammer (1704-1752) . Augustin Louis Couchv (1789-1857) .italijanski matemati£ar. 7. Gustav Lejeune-Dirichlet (1805-1859) .francuski matemati£ar.njema£ki matemati£ar.engleski matemati£ar. 6. 5. anti£ki gr£ki matemati£ar iz III stolje¢a prije n. Brook Tavlor (1658. 2.francuski matemati£ar.francuski matemati£ar. Francois Viete (1540-1603) . Guiseppe Peano (1858-1932) . Pierre de Fermat (1601-1665) . Pierre Frederic Sarrus (1798-1861) . Bernhard Bolzano (1781-1848) . 30.njema£ki matemati£ar.ruski matemati£ar. Isak Newton (1643-1727) . Blaise Pascal (1623-1662) . Guillaume de L'Hospital (1661-1704) .njema£ki matemati£ar.173 1) . Rene Descartes (1596-1650) .Spisak imena prema originalnom pravopisu 1. Karl Weierstrass (1815-1897) .francuski matemati£ar. 12. Pierre Simon Laplace (1794 .francuski matemati£ar. 426 . Simeon Denis Poisson (1781-1840) . Qeb ixev Pafnuti L boviq (1821-1894) . 10.1827) . 17. 20. 9.²vajcarski matemati£ar. 8.francuski matemati£ar. 14. 25. 28.£e²ki matemati£ar. 32. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) .e.²vajcarski matemati£ar. Alexandre Théophile Vandermond (1735-1796) francuski matemati£ar. Abraham de Moivre (1667-1754) .francuski matemati£ar. Gaston Darboux (1842-1917) . Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) . 31.engleski matemati£ar.engleski matemati£ar i zi£ar.

Matematika II. .. . Beograd 1950. Moskva 1988. Beograd 1949. Ivan -Vi²a algebra. [14] Ka²anin.Vi²a matematika.Matematika za ekonomiste.Nau£na knjiga. A. Inc. . B. . [12] Ivanovi¢.Vi²a matematika. R. . Beograd 1969. [9] Bugarov. R. A. Beograd 1958. Zagreb 1951. Anton Vi²a matematika. M..Matematika za ekonomiste. Duro . F.Literatura [1] Allen. .. I. [8] Bohan.Savremena administracija. . Presses Universitaires de France. . [2] Andeli¢. Introduction to Calculus and Analysis. T..Tehni£ka knjiga. . John. [17] Lu£i¢.Differencial noe i integral noe isqislenie. Branislav . . Beograd 1972. Masle²a.John Wiley and Sons. .. . . C. [5] Bilimovi¢. Egora I. [3] Bandi¢.Nau£na knjiga.Teorija vektora.Nau£na knjiga. K.Nauka. . C. Beograd 1948.. R.Nau£na knjiga.Tehni£ka knjiga. .. D.Kona£no dimenzionalni vektorski prostori i primjene.Prosvexenie. Nikol ski .Algebre et analyse. Turin V. . . Moskva 1988. L. Z.Teorija skupova. 427 . .Paris 1954. Laxenev K. [13] Jovi£evi¢. Lu£i¢.V. . Leonida . .Nau£na knjiga. Zagreb 1963. Sarajevo 1991. [15] Kurepa. Beograd 1978. 1950.Matematika za ekonomiste.Tehni£ka knjiga. . Zagreb 1967. S. P. [10] Courant. Loxinski L. . . M.Paris. .Nau£na knjiga. [16] Kurpea. . [6] Blanu²a.Kurs matematiqeskogo analiza. . [7] Bloh. M. .Osnovy line no algebry i nekatorie e prilo eni . Nauka. A. .G. [10] Gaudiot. Moskva 1971. New York 1965. P. [4] Bertolino.Analvses mathematiques et economique.

Nauka. . [26] Raljevi¢. [25] Pre²i¢. . .Nau£na knjiga. Oxford 1975. Veselin .Nuka. . . W. .Gradevinska knjiga. D.S.Svjetlost. I.M. Dejan . Svetozar.Linearna algebra. Beograd 1974.Matemati£ka biblioteka 45.A.Algebra I.Vi²a matematika I i II.Realni brojevi. Zagreb 1974.Svjetlost. L. . [21] Mici¢.Clarendon Press. . . .428 Diferencijalne jedna£ine [18] Ljubovi¢. [27] Roxdestvenski . [31] Tomi¢. . Milo² . Sarajevo 1986.Lekcii po matematiqeskomu analizu.Osnovi vektorske algebre sa primjenama u geometriji.Privredni pregled. Milomir . G. Beograd 1969.Matemati£ka analiza.Univerzitet u Sarajevu 1962. .Svjetlost. . Tadija .Diferencijalne jedna£ine.Nau£na knjiga. [32] Baluca.. . [23] Pejovi¢. .Matematika 1.Matemati£ka analiza I. M. Moskva 1972. Su£evi¢.Intorucion to metric and topological spaces.Zbirka rije²enih zadataka iz matematike za ekonomiste. [33] Vukadinovi¢. [24] Peri¢. Sefkija . ‚amila.. .Matemati£ka analiza I. . E. P.Matematika dl tehnikumov.Nau£na knjiga. . Beograd 1983. B. Trifunovi¢. Beograd 1970.Vi²a matematika I i II.Gradevinska knjiga. Ana . Beograd 1974. [29] Sutherland. [22] Mitrinovi¢. Beograd 1988. analiti£ka geometrija. polinomi. Bo²njak. Sarajevo 1978. Moskva 1989. . Mihailovi¢.Univerzitet u Sarajevu 1982. .’kolska knjiga. Diligul. . D. M. I. Beograd 1988. D. [20] Marjanovi¢. . [19] Marde²i¢. . Vladimir. Semiha . [30] ’lakovi¢. S.. . . [28] Stipani¢. Vasi¢.Matematika. Sarajevo 1989.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->