P. 1
Cuviosul Ioan cel Strain

Cuviosul Ioan cel Strain

|Views: 59|Likes:
Published by Tars Saul
Autor Gh. Vasilescu
Autor Gh. Vasilescu

More info:

Published by: Tars Saul on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

Copelt:t .si r.iziunea gr.alicri: Doina DUT4ITRESCU

Edirbr:

sdiin Dtlrirrnfscu

O Anastasia penrru prezenra eclilje

_

7999

rsBN

97

3-937 4_16_6

T.{MURIRE EDITORIALA.

qqqr/l9

\iolurlLLl cle Ial.! reune$te singttrcle clocunente ajunsc pirnri la noi, pr-in neslllornicia llemutilor, cle lx fi clespre Pirintele Ioan cel Stritin, indrunirtolarl spifitual in jurul cairlria s-2r it]chegat faimoasa gruPare a ,,Rugului Aptinscle ie Nlrn:lstilea Antim clin Bucuresti. Textele prczinti un clublu inteles: ahtl!otnicesc si doctunentar. ,,!Iorren[e clin viala Dea", ,,CuIinte clitr€ ucenici ' (primele patru clintre aceste'.r Pauencl vaiante, Dlai scuLte sau rnai extinse, tle unuia Si aceluiasi texl testamentxr) $i ,.scrisori clin cletentie" provin din arhiva dmasi de Lr poetul Sanclu l'udor (devenit ultedor ielaschimonal.rul Daniii)r, pAstrate in Biblioteca Sf. Sinod. Ele au fost scdse in linba lusi de Pirintele loan Kulighil 9i traduse in rominegte de un ucenic al s':u, fralele Leontie, basambean de origine (cu exceplia scdsodlor din detentie, traduse prcbabil de alti cailugdri basarabeni, pe atunci bine reprezentati in obilea Antimului). IVlaterialele din sectiunea,,Documenlai' ptovin clin arhiva Arhiepiscopiei Bucurestilor $i sunt redactate in

linb;r romini.
tl

La pr-opunele;r editurtl,, in Addenda s-au inclus veriunea lui Al. N{ironescu ,,Cuvantului testamentar al Padn

a -lo \ t^ I

^

1996 p 136;iurm.. sxu Nlonxhul Drniil (Srndlr Tucl.Jr)-,1.4r:rre cu urr cu\'ln! inxinte cle i.as. I]en,,lomeu AnaniiL, AniLstxsir' Bucure$ti, 199t,

I I'entr-u rmiu-[rnte .lespte sxndu Tu.lor, urnlxstrl du]n^nicesc xl P.llinteilri Ioan cel Striin, a se YedeL Anclr6 S,Ji:., . Tit1lp1ll lluguhti A?rhts .rlaeshlLl sJ)if iutal hl Lrdditi(L t^dJ iteItrr", HLrnlanitxs, Iltrcurc$i,

pp. t-16

36 . Bucurc-5ti. in cr-u'irnd.i trrrrr.()elii ltugLrlui Aprins_. uflneJzi si rpari...rc. a eseudlor postunre ale lui Al. ptccLlll1 Si li.Elit.l.irintelui Sofictlt Bogl2ilt ) . .lironescu Si a ldegr'Llei prozci literar" a lui Vasile Voicrrlercu.lc \liluil A\-rrnrcsru. cu f{tutnd ailcn(lantl incetklilt. in \'rnumul cit. 199U.\linrnc'sc u cu Pidntelc lotn.lubor. ixr cel (le-rl trcilea clin |olurrul rcalizat cle Dinu Cmga.ilnirii Ilri -AIc'xenclru rit! cu Pciri tele Ro111a17 Braga. 3-i si 28-36. \'oiculescu si rersurile lui PaLll Steli2rn. reprodtts.i Ie pund la indetnina celor interesa$3. un yolum cu texte de $i despr-e Sandu Tucloq lrtegrulq opet"ei poetice a lui V. inte )elici rii llisericii (rcexsta din um)'-r inaugurilti cle curind. 1998.rl rnterior. in cetel'a cazuri.lcmenle (lintr un inten iu cu Pidntele Rol]un Brirg.tlea inirl1ii. pe carc Editula Anatslasia qi-a propus s. si el un rpft)pir( rl . C.( joclin.)r/rrlr. indreptincl t. Gbeor"gbe VASILESCT.. p. Antstasil. p. reialxre./ I Llerminlinr ci o-.rtiL $i c()' nlenlrtii pe llug (le lririntele Andrei Scrimn.lntclecruxlii I \Ixi ii urnl- PARINTELE IOAN CEL STRAIN (fcttografie tueditLi.tl lui lctlLs(LliDi 1.l..Rugului Aprins"..rre ln principalii reprezentanli ai. Dupt tipirirea Acatistelor lui Sandu Tudor.irinr. Volumul face parte clintr-o serie cle titluri plivito.\plirls'). Itttet'- Iorn ccl Stliiin l. Plimele dot[i tcxle sLlnl e)itmse din lolusrul lrri Alexancllu \Iironescu.ltugulri . pp. Esetrri itt cltrbtrl Rltgului Aptiits. X. A1r optat pentru ac[uxlizilree pi unificarel pLlnctua[iei si ofiesrafiei (inclusil h transpunerer 'nLulelor rus€sti) in tolrte textele.rcit $i Lrnele eli(lente gre$eli (le clactiloelaliere sau. n"ptu . .leLui .. int. senrnxl (le P. All)il lulix. -\rliepiscopilr Ortocloxi R(nrr:rn:i. 2l rles in c()lectiile . fbrmuliri romanesti impropdi.rlti rersiune a rceluiufi texl este Fublic.i pri|1 bttlf iL'oinfa P.tt icest i.

. Rusia. impreund cu Mitropolitul Nicolae al Rostovului.4-1.4. in octombrie 1946. Frate Ia Manisdrea Optina: 1-)LVI9'J. S-a nd. la Mdnistirea pecerska Lavra din 6i91.)4J. gubernia Or€1. apoi expediat pe teritoriul URSS. o Anchetat gi condanmat. in 7904. Stagiul mtlit^t: 7906-1909. qi duhovnic al Eparhiei Rosto\lului. la zece ani munca silnici. CilatoreSte.917. Mobilizat ln primul rizboi mondial: 1. unde i s-a pierdut urma. . Plotoiereul Ioan Kulighin MOMENTE DIN \'IATA MEA . de lAngd NIoscova.91. Dupi punerea in libertate: protoiereu . . in ianuarie 1947. o o in inchisoare: 7930-7937 . . 9i la Manasdrea Optina. Ia Elet. Vieluiegte la Mdndstirea Cernica: L943-1946. . o Trece in Romnnia. in noiembrie 'J. Preot la Rostov: 1919-1930.scut la ?4 februarie 1885.PROTOIER3UL IOAN KII-iGHIN (RNPERE I]IOGRAFICE) . . Arestat de sovietici.

izit. clar nu eram n. Adesea intrebam pe pilintele Elet. in farnilie. acelx . Eu m-arn nisclrt.l'c'c:rlea Proniei lui DLrnrnezeu. &Iultd osteneald trebuia sI-i hrdnegti pe toti.rullurnit de felul cum se flcea acest lLlcrLl.ru pe mlma. Prin aceste cLlvinte. 11 . clar mai ales in timpul bucitilor de solo. era pace qi liniqte. aritdnd spre mine: "latl cine trebnia sa rnoari. Mama avea pe atunci 3i de ani. Ea le rispundea: "Oare vou'i vd trebuie ca acesta si moari ? Nu cumva creded ca el va veni la voi si ceard o bucatd de pnine ? Nu ne putem amesteca in tainele lui Dumnezeu. nimic nu mi interesa atat de mult ca predarea religiei. ei o a1nirau pe biata lnamd. rn-am nirscut lzr in anr. in timpr-rl unor c2ntiri. La gcoald. ca s-o consoleze. iar tata a murit peste doui siptaurani. iar la noui ani luam parte la corul bisericesc. ziceau. in ziur celei dintni si a celei de-a doua afliri a cinstitului cap al Sflntului Ioan inainte-Nlergitorul. cel mai l'rare fiind de 11 ani. \a 21 februarie.rl firell era deja bolnav de trei ani Fi totlll era aproape cheltr. iar copii eram cinci slrflete. La varsta de opt ani am fost dat la gcoali.i cu mare greutate mi stlpdnearn se nu intrerup clntarea. insi.adica tatel meu . mi se tiia respiralia de bucurie .rl 1885.rit. Cei care o \. glLbernia Orel. Tat.putea sa ll)ai triiasci". Eu sunt inci in stare se cagtig o bucata de piine".

crtihet clim ll5 l)LLtea cunoa$te n.li:li lttlLlt. Cincl a1lt inceput sar m;l interesez cle c,.ir-ti, 1tr-irna c;rrc mi-a cizLLt in n]anii I fo-sr-'cles1)re sih:istr-ia Optina, clr toatc fazele ei si cu portlr-tele st:lretilot lnsir :rccst lrrcru r.ru mi-a intrar itunci in cap si l]ti-a scirpet clin r.eclere. Eram de o st-nerer.Iie cieoseltiti, uroclest.,si supr.is, ruter)t si respectrLos fata cle to!i. NI?i depifiaselt cle l;r toate poznele gi c1e l;r purturrea rezr a celor dc-o liirstti c.t tnin< fi. J.rci cr':r ctr l)u rtr:1. nici nU cornrrlticr.rrrt cr. ei. Dupa cate am plltut sir Yici, era ceYa in rnine care plice;r oamenilor'. Juclec aga, cici, din pzirtea celor clir.r clasele mai nuri, mi bucuram cle aten{ie fi prietenie. Curand, am priceput ce e bine $i ce e rau. Fati de oamenii buni nutream o dragoste deosebiti 9i ciLrtam szl imit exemplele bune, iar daci vecleam ceva riu, atunci .levenearn f,tenl :i-rni ziceatll ci nu trebuie si fac gi eu la fel. Din toate, luam numai partea cea bunii. Chiar clin copildrie rn-arn legat prieten cll biieli de vArsta nea clin clasele de sus ale societilii, unde eran-r iubit si respectat, gi poate de aceea nu-l-ri pla, ceau lucrurile rele, nici copii cu pufiiri necu\.iincio:l<er li cu rlat llr.ri rnLrlt linerm si cttnosc o:trneni mai mari ca mine, atat c?r varsti, clt 5i ca stare soci ali. Fiindcd sirrteaur din partea lor o clr:rgoste qi o al-rabilitate deosebite, precurn gi o incredere totali, ciiutam sd fiu mereu printrc ei, f2rpt pentrLL c.tre mi se dicluse numele cle "biiat nobil", cu insinuarea ci "n-riehrl blincl sr,Lge la cloud oi". La inslLlte nll reactiI2

oLre:l insi nickrclati, nici latir cle cei cle-o vilstil ctr rrn(, r'ri(i l-,rti rre c\'i ttt.ti tnlrti. CXnd an-r inceplLt sil pirgesc in viltx sociala, a1n constatat cir. la expt'esiile libere ale ttnota, lotcleauna ru5!JDr. (l|ept l)enllLl ( Jre ii fuc<llrrl ii pe ei sri Losezr-sci, dztr nLr m-am lds:1t nomit de nin-reni si de nir.nic. nici chial cle o qigar-a, necur.n de biutrtri. iar lteo Vorbir necur.iircioasd n-zL ielit clin Sura lllea, cee'.t ce a '.rtr2rs ?ltentia rrtLitol;r. Pentru toate acestea, multe r.name c,lLrtaLr si mi clea f'etele lor in cisuitorie 9i nu rr-rrnlri o Ittri rn-l nttrnlllt rlin urlna. in societate am fost bine prinit, fiindci, clupa ce mi-arn ternlinat gimnaziul, am intrat la $coala de Arti Dramatici, ceea ce mi-a folosit in activitatea l-rea bisericeascd. Dar anturajul afiistilor, cu viaqa lor de dupi culise, cu nopli nedormite, mie nu-mi plicea. in sufletul neu se ascundea dragostea 9i atractia cetre Biserice. Cur2nd, dr,rpd ce am terminat gimnaziul, arn fost atras de niste oar.neni foafte avuti, care tineau mult la rnine, ca siL lucrez ln magazinul lor cle procluse alilTrent2lre. ar.ind in vedere felul meu cle a ina Pufia cn oarnenii, spre a atraf4e clientii cei ilui bnni Acolo, se nrinca cle cinci-$ase on pe zi 9i totul era bine, insi magazinul ficea vlnzare 9i in zilele de sirbitoare, ial sr,rfletul fiIeLr nu era multumit de acest lucru. O clate, intr-o sirbatoare, merge'am pe llngi o bisedci, unde se sdr'2rgea o slulbd solemni, dztr, pentru cir n-avelrn timp, n-arn intrat: inszi in suflet lm
13

ratlr:rs cLr mlrlt.i ntrarrilciune $i ittllltci 1ll-1 p1-rtrUlts giLnclul cir, clccXt sa fii rob o;rrlenilor, mai bine.sn fii

lui Dumnezeu. Prinzlnd un l.notllent potlilit, 1lt, am explicet cn patronul. care, in felu.L siu. era sinccr si lrinrrorrnr. si. r:i rrnljnd nt..i Jel)rr e pri(telli. em trecut l;r ur.r bilou de Unde. in fiecale siubitoele, mi puteent cluce la ltiseric;i, spre e fiecr.enta cele patru slujbe: priYegherea, Liturgl'ria cle dimineali si cel tarzie, precurn ii utrenia cll acxtistlrl, fapt ce-rr.ri proclLrcea o rnare multurnire sufleteasci. in biserici, n-ri stricluiar.r.r szi stau intr-rrn loc cit llrai retras, czt oamenii sd nu-rni r.zrdi lacrimile. Pe c2nd lucram eu la rnagazin, acolo Lunbla dupa cumpdr,rturi o doarnni din lumea nobili, care, intr, o clipi libere, mi-a spus cd a fost atrasd spre acest loc de pufiarea mea faql de clienli. Mai cleparte, mia spus cd a fost foaite grav bolnavi, cd a avlrt in ea un $arpe, nu lin minte cat timp. Nledicii n-au aiutato sa-l scoati si atunci s-a hotarat sa plece la Kronstadt, la pirintele protoierei Ioan, care era remrmit in acele timpuri cu viala sa er'lavioasi. in c..rsa clestinati. celor care soseaLr la Kronstadt pentru un paraclis, lucru foarte obi$nllit pe atunci in Rlrsia, el s-a apropiat cle e;r si c intrelrat-o cle uncle-i si pentltr ce \-cnise. Dlrpi ce i-a spus lroti\.ul pentftl care a bitut un dr-um lung cle aproape trei flii de kilon.retri, el i-:r spus nfinile pe cap Si i-a zis: "Dornnul iti va ajuta gi \.a trece tot". in aceea;i zi, rnergincl ezl l:r toaletl, sarpele a iesit.
rc>l>
14

l)up:i accast:1, erL a du-s o \.iatar cucerniclr si plinir cle fripte bLrne. C<lc rl-llrtc cle l:l aceirstil ,-lo.rrnnj cr:rLr lcntlLr nlir.re ca o comoaral. Si eu ar.e;im o ncnolocire. llarwr, cle p'.rtrlr ani, sr:ferea de o neputingir grea: rrra cele sfintc $i Sfintele Taine fi avea grozar.cle chinuitoate ilc\es( Lle (lertri)niz3re. SLrh dictrle:r rcestei \l'):.lnlne. nln trimis l:r Kronstadt o scrisoare pzirintelui Ioan, a|atind starea mamei rnele qi cerinclu-i lllg2lciuni. Peste trei sdprinfni am primit r-irspuns, scr-is cle alt cineva, cd P,lrintele Io2rn, in cutare zi, clup;r Litlrrghia cfc dirninerrti, r slrrjit prrac'is si s-r.r ltrgrt pentnr srnitatea roabei lui Dumnezeu cu numele Nlatrona, cireia ii tdmite binecuvi.tarea sa. ELr trdiam atunci la Rostov, marna la Elet, iar pirintele Ioan la Kronstadt. DupI primirea acestei scrisori, i-am scris mamei, intrebnnd-o dacd nu s-a produs vreo schimbare ?n boala ei. Ea mi-a rdspuns ci, in dimineala zilei respective, grozav, cle parca li,iegea ceva pe git, 2r avut un ^cces printr'-un rnoment aserninitor ctr nroar'ci J treclrt tea, apoi s-a simtit complet linigtiti. De atunci, man.n a mai trait inca vreo l0 cle ani, dar simptomele bolii nu s-au mai E^ a rnurit in zilla cle 19 octomlrrie (cdnd se^rdlal. pomenette Sf. Ioan de Rila pi cind pIrintele Ioan igi sirbdtorea onornastica), ar.Xnd un sf2rgit cregtinesc fedcit. Din toate acestea se vede cd petrecerea rnea la magazin a fost lucrerea Proniei lui Durnnezeu, c'ici, fiind eu cloar de 76-77 ani, toati greLrrrter.Lrlerintelor rnarnei cidea nrrnr:ri a.upm rnea.
13

o ciatil in vis o bisericl albzl. firi nici o podoabi, c,rci se ziclea incir, iar un glas ili splrnezL cal este ,.l mea. Eu lns:-r nu mh dLmirerm $i continlrxn.] si prir-esc leg..rtlrra dintr-e pietrele glefriite din pereti. Dupa acest !is. niste birtrini rrenerabili, sot si solie, pe care-i intilnearr meren la biser-ici. n alr invitxt intr-o zi, clupir slr-Ljbi, la ei aczrsii, la un ceai. Acolo am Yizut mai n]ulte czirti religioase ii le-xn] cerut una, ca s-c) citesc. Erlr un Sbornic, cu feh:rite int2mpl'iri din viala sfinlilor. Citinclu-l, arn fost cuplins de dorinta de neln\.ins de a-rni inchina \.iata slujirii lui Dunrnezeu, clar nu qtiam cun-r, fiindci int2rnplirile relat2rte in Sbornic se petecuserd cindva, in vremurile vechi si in ministiri. Am aillns doar la concluzia cd desiv2rgirea poate fi atinsa numai in mdnestire, dzlr ttnde 5r cum nll stiam, cici nu fusesem niciodati in vreo ministire gi nici nu vizusem cdlugiri ?n viala rrer. Rostor Lrl erJ (lefarte cle ministiri si nici n-ave;t vreun rlonument religios 1.nai insemnat. Dorinla nu ela insa clip s-o potolesc, circi a devenit mai presus de orice. Crecleam ci, pentru a fi primit in n.nnestire, sunt de trebuinta bani, pentru taxzi cle intrare, iar eu n-a'!:eam cle unde sd-i dau. Atunci m-am l-rotilit si merg pe calea deja cr-rnoscuti. Arrr scris pdrintelui Ioah clin Kronstadt, relatandll-i toati clorinta mea qi mgXnch,rJ si n-ri plaseze
r6

Dar s:i nrir intorc iariisi la atlactia ntee c;rtre Biserir i. irr liec:t|e sljtlr-rto.rrI rn.t J.rcc:,r,t rr( l)..trLr or i lri slujb;r, rpoi m:i oprean in parc sai ]a oclihnesc. V'rcl

rninistire. X,li-a ri.spr:ns si stau ?tsa, pzinl t,oi rdlitaria, si abia apoi sd mi ginclesc la cirlugi.rie Acest rdspuns m-a intristat 9i. fiindcir nu mai irYeant cui sir rli aclresez, am inceput si scot sfzitr:d clin cir-lile religioase. An] sin{it, asrfel, dorinla cil lineretea, fecioria gi cur-itia sa le incl-rin lui Dumnezen, clci fara zrcestea nu poti fi in unire cr: El. NI-am dus, apoi, la un preot, care-mi plicea tnai mult declt toti, si ce ave?rm pe inin.rd i-am spus la spor.edanie, dar n-am cipdtat nici o indntmare. Acesta era pirintele loan Dornovschi, c2ue a ajuns mai tarziu, prin st;ruinla sa, la un mare dar, ca mdfiurisitor gi rugetot insi nu gi ca indrumitor. A tliit pind la 94 de am. Duhovnicegte, iarigi am rimas singur, ca rrn copil cu ochii legati. Singura mea mingiiere en sd-r vizitez, in zilele de sirbitoare, dupd slujbi, pe acei baftani iubitori de Dumnezeu, unchiul Nestor Si mdtuga Parascheva, de la care luasem cartea. Ei mi-au spus cd e de folos se citeqti al 73-lea condac din Acatistt' Maicii Dornnztlui: "O, Nlaici Prealitrdatd...". Citindu-I, rni-a pldcut foarte mult gi a1n lnceput sal repet in continuu, fiindci iubeam pe Maica Domnului, ca un copil pe rnama sa, ba poate chiar Si mai mult. Aceasti rugiciune imi didea o mare mangaiere gi eu md,bucuram ca un copil. Cei din jurul meu, care obsetwau ce stare sllfleteascd aveam, zicealr: "Cit de fericit este, daczi n-are nici ufl pecat pe strflet!". Rugaciunea o rosteam intotdeauna ?n nlinte $i nu-mi era niciodatl in
r.r.co
fr.ice
77

Erau trei feluri de mnncare. clup. la biser. prin Z:rclonsk. prin Elet.rir-i.Ia trapezi. pes.stiri ti se rtlpra de clulceatx cXntnr-ilol si de felui curl-i erall cliecutrte. El s-a clovedit a avea aceleaSi giir. Er-a cu un ?rn r. slujba neobqnuit de solerani qi cu canteri ce n-au seamin pe pdmlnt. De lr'r Cet nigor.r. Viata ne era rlai fu_ noasi.nulte rugirciur-ti toaptee $i n-rai multe lacrini.enit o strAnsi pr. care e spatioasa. eram intotdeauna impreuni. la indemnul gi cu invoirea cuiva.or sd ie mantLliasci.liot" .gICLI halir. am ficLrt cLrno. c2l \'reLLnei puisir-i ce zboard pdn \'azcluh. Ne irnbiam spre Durnnezeu.te $i lactate. frutloasi si podoabe de aur. ni s a clescopetic un tablou minunat: un cl2mb cie pimlnt irnpodobit cr-r biserici. Toate p. Totul ni se plrex ceresc. pentru ce nu scipasem cle militirie. NIai r.rgit cle tr. clr pictlrri. lacrimi de Lrmilinta. Stipanirea rnindstil'ii ne-a primit foarte bine. A doua zi. iar pentru cei ce . Ne-2nt oprit lntr-o cauer'. Dat vai. am trecut prin Voronei. Ea iuri aclucea o mare l-tucr:lie si llace in suflet.tm luat eu noi strictul necesrl Si am plecat pe ascr-lns spre Kie\r. Avean 19 ani si eram in anul 7901. bogat. nzlzuincl . nu ne-au primit in numirul flalilor-.nd se pornea cintarea. A inceput 5i lucrarea Satanei: "Aqi fr. Rugi.eau tutlele poleite cu aul.trl rugiciunii.r. plrtere. Vizlind ci. Pe drun.rde am fi apirut.l ciiteva int2h.. Clrno$tinta noastri a de\.spre . cu fratii. sr-rfletr-rl 19 . n-o sa \'edern ministirc. chier. gnc]e se aflau mozrqtele Sflntr-rlui lvlitrofan.ii intentii ca 9i utile. Inima tres:ilta ldrl voie cie bucnrie si sttfletr:l se un. De cleparte..tui vinit Ltn tanar. Oriur. sufletul se smucegte clin trup. toate acestea erau in noi lnqine. desi clorinti tinereascii aveaffI cu asupra de mlsut:i.ueau a nu fi de pe pirmint gi tttt'n:ru foc in suflet. fierbinqeali. rugiciuni de noapte. itlll lrers spre Iiie\-.ra. a incepur si r.ica uncie umblam eu. ne-. Acolo. plte ca sufletul iese clin trr-rp ii se topeSte totlll in'iuntru.nai tinir. fiu cle negr-rstor. oricat incercam. Nu piriu..i cLe la Lar.rcude.tplea cle entuziasr. cei dintni dugmani sunt casnicii lor! Acest lucru l-am verificat pe spinarea noastri.lorr"_ si o fac. clar de uncle sd incepem ? De la cine sa cipedm indnrmari ? Tinerete. unde sllnt rnoagtele Sfiin1S tartli.rdllri . in fi. cu care. Cl. ce ar. Nlasa se dldea de doul ori pe zi. iar cind era clez' legare. ilr pe fiec{r-e citlrrgir il socotean drept Dunnezeu $i erlln €lata s:I ne :'ug'ilr hri. uncle este icoana lVIaicii Domnului flcitoare-cle-minuni. Am litmas mihnit. dar n-are cine sili ajute. ptin Cernigov. ci rau cle lacrin-ri imi curgeau din ochi li.si :itunci cincl mai era cinerra cle in toate aceste ntalrlit.ciuni in bisericd.ieteniJ si elam amlndoi un singllr culaet. pe r-lui Desna.stiltli. unde se aflau moagtele Sflntului Tilion. cu vaporul.rei. nll puteam sir Ie opresc.ecate zi.rlui Teodosie. La am2ndoui strinile era un cor de 30-40 de oameni 9i canonarhi cu voci minunate. Ni sa dat canreri gratuitd gi masl in fiecare zt. am intrat in biseticzr cea nlare a L?l\. lacrimi de br. rugdciuni in tot locul.

la 7 km. starelului Partenie. Am fost ingrijiti.i-a zis: "Hristos a inviat !".ti special harjztld. PXni la opt ani era mut. fdre si-gi dea -seatna. care ni se intipirea in suflet.t cuvintele: "Adevirat a inl. Mitropolitul l-a h"rat spre cregtere in Lavra gi din Lavri n-a mai ie$it.ie.Adevarat a inviar!'. Ne-am dr:s acolo gi al]r fbst prin-riqi de el ca de un tatd. cand se adancea in rugiciune era gisit inconiurat de un voal luminos Am fost $i la perintele Anatolie. Arn stat acolo cAter. clincolo cle I{ier-. ca si-i ceari sfat.am inceput sd pl2ng si si-i sirut engolpionul". Am:ruzit ci. staretlll de mai tarzin. ceci' dupd cum am afl^I. 5pune liule l . unde si-l dea. apoi i-a murit si tatal.iat !". cle douzi ori. care era moqtenitol' direct al pirintelui Ambrozie.ne spunea staretul . I(ievul ne produsese bucurie. Printre pelerini artl auzit despre sihistria Optina starelii ei. Ne-am agezat la cimin. Dupi aceea. cu prefuri convenabile. pirintele Alexei $epe1or. apoi ietomonah gi lnai mult n-a rininind o viatd intreaga duhovnic. In rcel momenr. goptind parcd in taini: "Acesta este locul. De zrtunci. ia Optina simteam ceva mistic.niceasca. Am aflat clirectia 5i am plecat intr-acolo $i La Optina. iarisi i-a zis: Sptrne si tu .. Nlitropolitul a spus: "Nu voi aveli sA va ingriii[i de el. Aceasta s-a petrecut in Siptdm2na Luminata. care pe atlrnci era inci ierodiacon. bdiatul a pronuntf. neobignuit. sedili de starelul Paisie Velicikovski. lam mai vizut inci 20 . In toate se tedea o evlar ie exttaordinara. dar despre intrarea in nindstire acelaqi lucru arn auzit: reftrz pinl dupd militir. urmaqul starelilor anteriori.. Nlormlntul hti era foarte respectat. care avea 65 cle ani. dar rnai ales am fost hraniti bine. buni-cuviinti. ci voi veqi trii prin rugiciunile lui". A crescllt Si 9i-a terminar studiile academice pe lnngi Lavri. 21. l-ri- lotonit ietocliacon. Ca atras de un magnet. Sora lui l-a dus la rnitropolitul Filaret al Kievultri.rt sd pr-itneasci glade ierarhice. c2i era fir-r de general. qi din acea clipd a inceput si volbeascd. I-a cuprins ln braIe gi. "Eu .rrise la scufi timp dupi nagtere. ordine. Ne-am dtts la staretul Iosif.. Staretul Iosif era un om cu o via. la sihdstr-ia PolosceYa.'insi coresponclenla clr el a clLrrat pani la sfar$itul vielii lui. sluibi bisericeasci $i cantari dintre cele rrrai alese. spre indrurnare.ni s-a spLrs Si veti fi cie batjocura oamenilor cind vd Yeqi intoarce". sdrutindu-I. Trebuie spus despre acest stare!. insd primea deja popor. mai mult n-am ce cauta". dar mai in urni s-a risipit Si a fost r-ritat. sufletul rdm2nea robit de aceaste ministire qi nu mai dorea nimic pentru sine. entuziasrt. Sub indrumarea acestuia a cdpitat povata \si a primit succesir-rnea de duhovnic $i de ste{. snfletul a simlil ceva nou. Ne-am spovedit la el si ne-am impartisit.a zile. Apoi. Mitropolitul a incredinqat sufletul lui. se afli nn stare!. ncasi - Lll varsta de 22 de :Lni a fost tuns in monahism gi vrr. om de inaltd triire duhor. Nlama ii mr. unde ne-am bucurat de toate inlesnirile gi de atenfia tllturor: masa potrivita.

clupi cun. fapt c:tre:r proYocirt si zimltete. Inaripinclu-ne cu creclinga in Dr-rmnezeu gi sprijiniti de rleosebira Sa purlJre de grije.. Iar ell. zru venit la mine si vacli o tres_ tie nlr num?li cLitinatd cle vAnt.rrc cle llr:tlrrrrul losif.ru cine-I cste LLri sfetnic ? Spre acest lucm au fost xcluse toate de Don.antt i Inainte-Nlel€dtomlui..r adincirnea oceanului. prin deoseltita pronie a htj Durlnezeu..nrqiqi cu varsta. spre slava PreasfantLrlui si de mare cuviint:i numelui SiLl..rul si.t preanirirea Preasfantului Siu nune.splc s:irutare la.r lot 22 putin a clxt lin-rba.stiuetul An. e cunoscut nun. si lacrir. acolo unde-i trebuinta-Lui . am primit pentrlr intaia datn Sf.. stdruitoare gi fierbinte in slujba Domnului. ne-zrm intors Ia Rosto\.riinastir-ile cie rnai inainte: drrpa nilitirie. cu stare sociali. intr-o lucrare totali. ca gi la n. ctr toitte \.r-s gi noi. che_ mati de El. Acolo ne-arn dr. ci s-a transfomut intr-un vulcan in erup!ie. au prirnir de la insugi Domnul binecuvnntarea LLli peste ei.rrtuna. inellend rugeciuni Dontnului. pnftuea multumind Domnului penru milele Sale cele mari fald de mine gi fatd de alegii la lucrarea lui Dumnezeu. cu o credinqi sincerl. nila Domnullli trimise asupra lor. clincl au dus icoena t\. premirind pe Domnul pentru binefacerile diruite. prin ce judeci{i m-a aclus Dunrnezeu. car. ca si se intirezrsca neclintit mintea si inirnr lor in lucrrrer urririi nerrrijlocite a srrlletelor lor sr. doveclind prin acestea cd sincer cautA r-lnire nerniilocit2i cu Domnul si recunosc ci lucest lucrrr r c(. Acezrstd comoara din inimile noastre n-a rimas ascunsii ?n aclincuri.sul a fost ace_ I:rsi.l)trpr1 clrn ant aflar. ci pr:rtatd fdri nici o crulare clc fr. ca -sa prinim sfat pentrlr intrarea in ministire.i nici o indoiali prouiclei. dr.. E clrept c.. Care singur e vziz. care-L cauti din tot iufletrrl gi care se in_ fiptuie$re fdr.ttial. iuind binecr-r_ rint.iljma x splrs totLrl. ca niste zziciurinte de comori din smXrcr:rile pdrnantlrllti sar. Vicl voia lui Dumnezeu asupra robilor S:ii.i nLl aceqJ ne er:r tr:ia."alit $i ne_anl irnpiirtzlgit. lvtaslu.rzri Domnu_ lui.I:ricii Donr_ rrului.e.e-o.ipi ct. Ceea cJ e as_ cuns de ochii oamenilor. gi suspinlrri."i l-3 . asa si inirnile noaslre.1ror. pentt.u. 2rce.si a clescoperit ceea ce era ascuns pentlu altii ? Vicl inaintea mea birbati desir.. Celui ce mi-a increclintat sufletele alese de El. Cine ?ns:i pricepe ginclul lui Dumnezeri s.:L lnai rnare Iipsi pcntru lnilntltire. Afa c:i n-xm a1'ut de ales:. plini cle $tiinld.sta x rlispuns:. venili la mine.r. an fircut cuno$tintar iu celiva ltonahi si.Iaica Donrnului. cu o credinld nestrinutatd. mI bucur gi mi rog nlt numai clin datoria de pistor. nevizute cle noi.ni de umilinti in ochii 1or.tor al tainelor. prirlesc harrrl.r zicea. care-qi unesc inirnile prin dragoste dumnezeiasce. ci si din dragoste pirinteasci. Rzisltun.Aclresagi-r.i pirrintelui Aratolie' .r.]l)rozie si l-au intre_ lrrt daca chipLrl clin icoanri sc:uniini cltiar cu i\. care a adus ricj pe un strein.rfleteascir. ins:i. cinpir cum buretele trage in sine ulrezeal.

rni-'t ardlal dragostea pirinteascl cea rnai fierbinte ?n inclrumarea mea duhovniceasci. prin Pronia Sa. degi nu rn-.-le . cu ajutorul lucreazi de Proni:r lui Dun. Fericili cei ce nu s-au smintit intru mine ! Nu penh1l ce eu personal ant ceva ext aordinar i{r mine. clupi cr. A fost Lrn nlare bdrbat duhovnicesc. tot aqa rn-a l-uanit el din buzele sale cu hrana duhovniceasc'j $i cea trupeasce.r cxre aln purtat col€spondenti pan. 24 hirtie rlomente rizlete clin cele ce s-au lucrat si se |:i Dumnezeu. dar-arn fost respins de to!i. Aceasta s-a petrecut in priflra rnea caiirtorie la Kiev. El rni-a clescoperit tainele clrumului cluhovnicesc in viate gi. necunoscutl mie. netrebnicul. VAR25 . prin mzrrele staret PARTENIE si fiul sir. de la care am primit binecuvantarea cea de pe urmi. oarnenii m-au ?nconjllrat clt dragoste. Ca un cildtor. c.r :rlelsi . care. Chiar din copilirie.li pcrtfrLt rnir-tuile:i srrfleteiol lor'. Voi lncepe. pdvesc calea trecllti Fi vid cd Dumnezeu.ici elr sunt orn cu loate neajunsurile. care. Ei.ti Dumnezeu m-a ales. Domnul pare ci s-a grabit si nra raspl:ileasci nLr nurnai cu o stxre ntateriald buni. Cel rn:ri insemnat spdjin l-arn primit insir de la pirinlii din Optina.nezeu faqi <ie mine. ANATOLIE. cr. prin jr-rclec:iqile Sale nepitrunse. .rneltele Sale. nu arareori. in titnpul contemplaliei $i rugeciunii launtrice. care a devenit neclintiti si de neinvins. care a intrat in monahisrn la vi.im rAnclunica iqi hrdnegte plli$orii. iar Domnul a privit spre mine $i a turnat in inima mea dragoste fald de El. prin mila lui Dumnezeu. m-a imbriligat Fi m-a luat in grija sa cluhovniceascd. si mi aduci la acele izvozrre de unde clin belsug se revirsa harul Sau qi se aduna intr-o singuri incipere a inimii mele tinere. lnceplnd cu pirintele Ioan clin Kronstaclt si terrninind clr slaretii cle la Optina. dinaintea morlii sale. chrirovnicr:l Lavlei. a ajuns gi pXni la mine. pe cii necunoscute de lume.tu primit in obqte.. dar voia lr.r duhovnicesc.r'rit cel clintii spr-ijir-r duhovnicesc qi tnoral. 2. 1.cu Domnul $i inh-o credintA nestraunlrtetir in toate acestea. El. m-zrtr luat totugi sub aripa lor'. pe care Dorlnul. De la cuviogii 'parirlqi de la Pecerska din Kiev. Ace$tia au fost: IOSI4 pe care. un bun si vajnic lucritor al ntgecilrnii. il gdseau inconjurat de lumind. ce au conlinuat lLtcrarea iui duhovniceascd.oi1str-i si asupra tutllror. m-a ales ca si-l fiu unealtd. spre slava Preasfantullri Siu nume. a insira pe pirrintcle ALEXIE SEPELOV. pfecum si in Yeneticul necllltosclrt lof.itn plir. cel dintai. ctre i lr inriJnit in crlc. cincl elan de 18 ani $i plec:rsem cu glnclnl sI rimin la lndndstire. dar. ba nici chiar de cele mai alese minti omene$ti.rsttt de 32 cle ani. pentru cd nlr n'eam sen'iciul militar satisfircr-Lt. m-a indmmat gi petrece intru mine. dupd moartea plrinlilor sii. i-a ales sa lle r. urmaqi ai marelui stzuet Paisie \elicikovski. cel dintni.r la floartea szr. spre irnplinirea ntilelor lrri Durnnezeu lsul)ra \.

in rltar-. un nevoitor iscusil in lrrcrarca rrrgiciunii in rninte. din roari inirnr. I)ulrir. cle la fiecare puteai si iei exemplu de smetenie.ttrat in t-r.\NUFIF. mai rnarele sihitului. piu. A terininat seninarr"rl si a cleve- 26 . bitrdni sihaqtri din Nlunlii Caucazului. f. Unlrl clintrc xcesli nevoitori. czrre a intrat in obgte la vZirsta de 16 ani gi i-a apucat in \.'izilcl \-iitoarea lui mi_ rerie {luho\ nicei. pe care Dumnezeu.ir-rtele loan s-a clepirnat de Sf.fonrta sr rfl etcle orrrr tcnilor.a. Nimeni nLr se 3rnestec:l in viata Si sufletul afafi de egumen 9i de stareli. pre.riir. cate aclesea r-iziut mirnlstitea. co_ pilirie). ce triiau 5i prin elte lOcuri clin Rusie.t un cirlugar din Sfintul N4unte Vechi.i in inimi.rcl incir rLniiomta ruilitar.S. respect $i dragoste a unuia cdtre altul. VirzilrcluJ. blAndeqe.rrrat m2ina.luhornicesc pricepr"lt. O parte din zrceste lucrlrri au fost insernnate in cronica mdnesdrii: NECIARIE. ceci toate Ie erau asigurate de menistire. care ar.reju- tliri sir tliriasci in Rusia. l{asi. care era un cltLhovnic priceput gi incercat (acesta a intrat in monahisn cind inci mai era functionar): TEODOT.fngiiat si ctr bel.litcr tinir. unJe iard5i. insir. rle c. Lran. Acesr pirinre. pe care le spune:r in mod acoperit (el a intrar in minastire clin fragecli. sincerl.iul.i I rclsugr i d|agoslei. Ivlacarie Egipteanul sau Isaac Siml. pentru cir rni_a puftat de grijd din lumea de dincolo. silit cle lm1. dupi negraitele Sale inch.ronrihisur fiincl coionel. mi-a fost rlncluit si md c1uc.oitori.uirri. r crrre ?r\-e:l legirtuli qi ctr alti nevoitori clin rcele timpLrri. mai eraLr multi alli robi ai lui DumnezcLr.s-a apr.t-rnj (rlLr culloscute r[ie. inzestrat de Dunnezeu cu claml til_ mdcirii $i cunoasterii Sfintei Scripturi. pc c:lncl errr inri (. la fel cu Antonie cel Nlare.cil. Cnt despre castitate. eclesiarhul mdnestil. ..ii. rdbdare. l-a lnzestrat clr fericjrea unei br:curii necurlrate. ntsts ll Lri. prin inrelepciLrnea .in hronslrtrlt. trecirtrl pr.e[i_ ca lrncle ofici:r Sf. Era un om foafie plicut ti un sfetnic si indn:mitor c. smeritul lucritor al rugiciunii gi conlem_ platorul tainelor lui Durnnezeu. 3.iror suflete nr. spre sur_ pr-inclerea celor cle faii. Sfiirsinri lui. lacrimi pe care el le_i vizllt si sr"lspinuri pe care le-a alrzit.rie pirintele Ioan si a intrat . Liturgl. cu numele ADRIAN. aclici de cei cirora le erau increclintate sllfletele.. Unul a fost perintele schimonalt ILARION. apoi nirleni nu avea nifiric. firzr fdtirnicie. care a il. El era precum cei din vecl-rime. se mai practica gi descoperiiea zilnica a cugeteloq intemeiati pe atenlie. ca ci lrumirul lor trecea de 300 de nevoitori. in Optina. pe care o fdceat cind vroiai. cu o viate contemplatil'd superiozrr:I.r cle la Opri:trr. <lupi Pronia lui Drrrnnezeu.gug cle laclimi i-an-r stropit sicr. in ce pdveste votul sir'. sirb toate formeie. ^hui^.:iati pe staretii ?rnteriori.opiat cle el si i-a sir. eu l-an cleplins nerr..stilf(.ciei. Sprijin cluhovnicesc anr mai pdmit cle Ia doi mari ne\.ezr mai mult cle 80 cle ani. ascultare. er. cu lipsa oricurei lacr-ini pe pdmartul inimii lui. el urma creclincios irrLl11rr']']riri]r. TEODOSIE staretul. afard de spovedanie. colaboratori ai staretlrlui Ambrozie.

ajungincl la aclinci bikaneti.rnei f ieti sir.rns la cr. spre intdrirea credintei \.r:lnirtol cr. proniaton:l lrrmii gi cunoscdtorul tainelor. amrme cI asupra mea a fost degettrl lui Dumnezeu.r el. ci cu nadejdea in Domnr"rl. de citre indrumdtorii n. a.lrsta cle 80 de ani. Ducea o \-iat. la tirnpul lor. cici unii dintre cei ce au locuit aici. r.otbeasci: "Daci-Ti este cll voie sd-mi pistrezi \. Si a ztjr. ci cele spuse mie. chema- rea lui Dumnezeu. 28 Celilalt ncvoitor'. Cons- tetnnd acestea. in clipe de foar.ndstire in Caucaz numiti Atl-rosul Nou.De la ei am invAlat sI pastrez buna credinli. din Grecia) si a intrat in monahism.esnicie -/ Ei. nu cuvintele mele. Apoi a plecat la Athosul Vechi (rusii au o mi. en sunt robul Tiu si urdsc picatr-11". a prin. t biueculentare Si a plecat in Caucaz. el s-a intors citre Dornnul. snl.r'ilise cle tuberculozi. sfersindll-fi 29 .: asculhrea st:rreqilor cle ztcolo.lspundea: "N4ir 2lgteapt. in manastirea Optina. ducXnd o viaEi plini de ascez:a.nul Ia trimis pentru ultima datd. ELa un utare ascet.r. se intreba: . firi nici o teami de lipsr"rli. Sinitatea trupului a cipitat vigoare gi treptar s-a intarit duhovnicegte. A petrecut acolo mai mult de 30 de ani.r!zr. seama ca1 DXnclu---si viata cea Yremelnici se stinge cu repezicirF ne.sa cum nourul aduce ploaia. intre 20 9i 60 de ani. care le era d'iruit din mila lui Dumnezeu pe pimnnt.lei. in clipele de extaz.lgrtrrtice. ciin tinerete a inttat in siltiistria Optina $i s-a intlrit cu cluhul. 11scr.oastre. care nlr o date au cliscutat despre mine qi despre ceea ce Ii s-a descoperit lor'. suferind cu ribdare toate lipslrrile. peste 7 zrni. nu numai lnlduntrul meu. nici de invil[itura perintelui Ioan din Kronstadt. ca si-I r. spre a se odiirni. cle Llnde. rnai bine zis. ci gi in afard. La r. de unde semdna simnnla plini de har in inimile oamenilor. care nu mi-att stricat nicioclati. ce ?". pentrll o unire mai pLlternici cu Dumnezeu. SOFRONIFI. apoi.rplare a fost pentru el Lln fel cle scuturirturi sau.ne necrufitoare. car se tope5te czr o lumin:rre cie cearir. Dupi 15 ani petrecuti la Athosul Vechi.l dest[ibalati gi se intbol. Acest vas era plin de hargi de mari daruri cluhovnicesti.nit ln\'artik)r. N-am fost lipsit. uncle a rirrn. de acurn. ce n-ar putea fi imitaH. spre cleosebire de cel vechi.rlmea desdvirgirii spirituale.Ce n]d asteapta pe rnine in r.r. la Athosr-rl Nou. Domnul i-a preficLrt o piatrd ?n paine. Aprins cle dorin&r r. lv!"rlt folos mi-a adus qi mie. precllm 9i blXndelea gi ribdalea. a venit in Catcaz. birbat foarte iscusit in viata contemplativti si plin ca Lrn burete cle har.i. S-a pus pe ginclu i. Don. Scriu. in -sihirstria Optina. leaginui sIU de odinioari. spre shva Ta.. Si-si r. care pe atunci etarn prunc in cele cluhovniceqti. Toli acettia erau plini de mult har.'Ls 25 de :rni. Aceasti intlr. a plimit binecuvintare gi s-a retras in creierul nlllntilor si in inima pldurilor. intr-o anlrlne mesllri.i groazir qi iar groazi".

1..\iiata la adenci bdtraneti. Dar. clar ea lntiregte arr.9). srrb ascultare. hr. toli fraiii.lrcta de 27-28 cle ani gi vrerne de 12-13 ani eu am fost numai frate (novice). tinde. acela rnare se va chema in iffrparlqia cerurilor' (ll.lcest lucru mr e de miczi inse rnatate.rplinirea oricirei fapte bune ce-qi va ieSi in cale". ca impreuni si mergeli intru implrilia lui Dumnezeu. sincer. continua-Ii dnhovnicegte drunul. toate sunt la tin. curente cle putere harici si din alte locuri s-. Sa iubesti si tu fiecare suflet lncredinlat Ee de DLrmnezeu. in acelaqi tirnp m-a binecuvintat fi cu indatorirea de a lupta si cu vrijnugul dinduntru. n-2ilr fbst inlredniciti cle Durlrtezeu cLL ceeti ce El a tllrnlrt :rsupra inin-rii mele tinere. cu cea mai infldcdratd dragoste evangl"relici. Er-arn pe atlrnci la r. ci. Afarit de acestea. $i ofice suflet cale aleatgi. ciutand m2ntuirea. iar tu. iar la plecare 30 Irpoi sileSte-te neapirzrt si le areti calea spre mintr:ire. zicandu-le: . dar nu numai atat.rpul lor. fdr.ru unit zrsuprzr mea.rii gi pentru fiecare in pafie a palimit Dornnul $i Si-a turnat dragostea Sa. binevoitor. le indrum spre rnintnire. a lnceput rizboiul cu Germania gi pe noi.or inceta a se lnil1a qi binecu\.. CAnd eram de 29 de an| ln 1974. predindu-le tot ce !i s-a descoperit de Domnul. a. r'a fi pururea peste tine. lici a lezrrltat o binecrrvintare linlpuric isupra ntelt pentru indrumarea sufletelor onteneSti spre mintuire.a cllm ai vizlrt-o gi p|imit-o de la noi. acestea nu le-am destiinuit. S-a sluiit Te Deum-t\ am plimit binecur.2ntarea gi arn iegit din lirnanul cel lin. luind totodatd toate mdsurile ca sel uneqti nemiilocit cu Domnul. sffeduieSte-te sd-l slobozegti de citugele plcatului. nai inainte de toate. Binecuv2ntdndu-mi pentfti un rizboi extern. oricum ar fi legate. $i aici a lucrat Pronia lui Dumnezeu asupra mea. ci ca r-rn prieten pentlu suflet. afari de un ctz. care citegte leclia. farA a te uita la faqa omuh"ri. plin de dragoste. re-au incorporat in armatd. 3L . clci "cel ce face $i invale $i pe allii sd fac'i. ci si al Celui ceresc". Afali de toirte acestea. Nu fi ca un invefetor sau profesor. adici sd ajut sufletele omeneqti. ca un prunc cle la sXnul cald al mamei.rl. NLr Lrita ci osteneala aceasla e de h"rngi durati gi neintreruptd. fiinclci un suflet omenesc e lnai cle pre! decat toate comorile lun. la tine. c. insa.Iatei i. ca un tate pentru copii. eltlel n-ar'[i fosr sceesli rrini. De Pirdsind Optina clr trllplrl. in luna iulie. pini la virsarea preaculatlrhii SiLr sange. nici o sllbire. spre in. n-am pirdsiro cu dumi s-a splts: "Rugicirinile pentru tine nu \. si. dupa spusele lor.una sigurl a fericirii vegnice. prin Domnul. strdbetind drurnul pi pentru tine Si pentru algii.antarea noastrd.Nu fi osta$ numai al ifirpdratului pemantesc. in aceasti sfanta manastire. cle la Dumnezeu. in spaliul furtunos al valurilor lurrrii.rci . intalnind in drumul Uu din cei ce se \ror trage spre Dumnezeu.

impreund cu evlavia. vedearn Protoiereul _loan Kulighin CIIVINTE CATRE UCEMCI . Limba n-o cunogteam. printr-un dar special. Pretlltindeni Ei in tot locul. in tiri stri. cu ochiul liuntric. condus doar de Pronia lui Dumnezeu. ca un metal topit. blnndelea gi ri.ce \'r-riesc Fi fifi r^ga.z te po:uta din loc in loc. am pistrat smerenia. iar acum m-a adus si in de Dumnezeu pizita Romanie. Oriunde auzeam despre cer.nd auzeantt despre lucruri satanice. insa inimile oamenilor le fird greE. le simteam frimantdrile qi indoielile. care m-a trecut $i peste granit.bdarea. ca o albini zburam pentru a lua mierea gi ca un burete absorbeam tot ce era de folos.i.ine si minunate. iar c6.a butr din punct de vedere duhovnicesc. apoi eram ca o snrmi de o[el.

daci cineva gi. rrdcaq unele momente izolate. N. care se numegte cunoagterea lui Dumnezell. Cu aiutorul lui Dumnezeu. prin mila gi vointra lui Dumnezeu. prin fapta unifii dilecte a sufletelor noastre cu Dumnezeu pi cu credinga neslibiprin ciile Lui.lzice iu Scrip- ti in harul lui Dumnezeu. Care aqa a binevoit cartre noi. descoperid prin viala contemplativ-spirituaH gi prin rugiciunea neintrerupti a inimii. in timpul acela trecut 9i indeplrtat de noi. 3. despre cele infZptuite qi cele ce se infiptuiesc. Sfinlii Pirinli socoteau o fericire mare. Dumnezeu ii alege ca armi pentm prosldvirea Preasfintului Sdu nume. pe cat este posibil prin traducerea scrisd.Iullurnire Domnr-rlui. incep sa povestesc. 2. .sea indrumetori experimentali in fapta unirii directe a sufletului cu Durnnezeu. Dacd indnrmarea nu se contr.I 1. Ce se poate spune despre timpul nostru de acum ? Nu este greu a dob2ndi cunoa$terea lui Dumnezeu. prin ciile Lui necunoscute de noi. pentru izbdvirea sufletelor noastre. necunoscute de noi. in calea mea gi intru implinirea hamlui lui Dumnezeu asupra voastre gi a celor pe care. ca noi sI intirim mintile $i inimile noastre cu credinta nezdruncin2lti.

personalir.mezeu. cdnd pecetea han-rlui tlumnezeiesc a fost pusd asllpra mea. fiindcl qi \. 36 . Nu eu personal afl1 ce\ra deosebit. Dar han. De la ei s-a reversat din plin had gi binecuvnntalea lui Dumnezeu. ce se fevarsi ln inimile noastre. n-a slibit in mine. ba nici chiar de cele mai invitate rninli omene$ti.rl meu nezdruncinat qi neschirnbat fat:i de El.otamentului meu cdtre Dumnezeu.oi sunteli ca mine Si eu ca voi. care au fost pentru mine mdnestirile Pecerska Lavra drn Kiev si Optina. Harul lui Durnnezeu binevoie$te s. 11. cllnoscLLt. sf2nta binecuvintare $ufleteasca. (ri voinfa lui Dumnezeu m-a ales $i mA conduce. Felicire mare in harul lui Dumnezeu are zrcel:l pe care Dur. care au simlit ceea ce au ciutat a$0 de mult qi nu s-au indoit cl locul cel mai de seamd in izhavirea sufleterscd este sa aiba cineva incredere in indmmdtorul sdu duhovnicesc si sa pestreze aceastz'i incredere plna I^ c pdt.i. mostenit?i de le stzueli. :ltunci eu este corecti. prin cdile necunoscllte de noi $i $tiute numai de Dumnezeu. c:ipirtati prin experient. revd. nu se las. fie cd se umplea. Aceast:r sienta binecuYantale.irniciei qi de!. 9. cu toate neajunsurile omenc$tl.bitr-rt. dar nu seca niciodati. sub nici o lltl-r analizi. mi-?l fost datir spre indl'umarea celor insetati cL1 sinceritate dr4ri izbivirea slifleteascl. care este mai pre- 10. 7. in toata sus dec2t toate blrnurile pemantullri qi nu poate fi inqeles de lume. Din acel moment. Pe n-fsura h. prin legamantlll direct clr Dlrmnezeu. in imprejurdri grele ale vielii. care se aflzi in inter-ionrl sufletr:lui nosrll. i. clestiinuindu-i taina cea ascunsi de lume. clci sunt on) ca oricare altul. afir fiinga mea. inci tinere. Prin ciile Lui nemirturisite $i tainice pentru mine Si pentru toata lumea.rsXnd din plin 9i cu mild. Ca clrurnelul ce priveste cLrmul stri. schimnicii clin Caucaz gi marii ei birbagi sfinti din vechea manistire Athos qi din Kronstadt. pe mul! dintre cei 37 zeu.. in decursul a 35 de ani de cumplite incerciri. in stridania mea de proslivire a lul Dltntnc- tlrr'.rbire de DLtmnezeu. clecit ceh-Li plin de buniloinli 5i ir. il duce.i si vizut ci Dumnezeu parci s-a grabit sa inrdclicineze in inirna mea mnar1l setea de nepotolit a iubirii infocate fali cle El. uflpland inima mea tandri -si. pfln devotamentr. 8. a cureteniei sufletesti a ininii mele. pe care Dumnezeu.r.I drrulascir inirnii mele. Dumnezeu m-a adus cdtre acele binecuvanhte si nesecate izvoare duhovnicegti ale aga-numitei "Universitati sufletegti". prin inqelepcillnea $i bnnirtate:l Sa. Fericire mare in harul lui Dumnezeu . fie ci se revdrsa ce era. citre izvorlrl nesecat. harul Siru neprecupetit. 6. . a binevoit s-o diruiascl.si in bunitatea Lui larg cuprinzi.cLr inf itiituriic Stlntilol' Perinti. prin br-rnatatea Sa nemritginitir.ll Sflntului Duh.toare.

rvantarea si harul Domnului nostru Iisus. prin rnoclesta gi pioasa mea indrurnare. rni plec ai mi inchin in fagl bunir ointei lrri DLunnezetr. inci de pe cl. ca unelte ale Sale. rnomente izolate.uri.virea numelr"ri Si. a r. binecr. 39 . pe cei nepAffunse. Care in feh:l acesta a bineyoit cdtre noi. deocamdati.oi ardta. gdsir intr-un fel necunoscr-lt pe calea menftririi sufletelor.arsat in inima lor mullumilea $i speran1a.arsi harul dunrnezeiesc in calea vietii mele. Cu cat mai abundent se rer. plin de br. r. fiincl un om cu insugiri ale firii. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Fericiti sunt cei care nu s-au indoit de mine.nului. Si se coboare Si asupra tfoastri mila. Nu eu personal am ceva deosebit. clin izvorul Sar: nesecat 5i '"'esnic.z noastrA $i asupra tuturor acelora pe care Domnul ii alege. diruindu-mi binecuvdnt^re h^ricd pentru mantuirea sufletu- lui meu pi fic2nd din mine o cilduzi duhovniceasci cu mare experiente.Iultllmi-re Don. conducindu-mi. inseturqi clnpir izbivir-ea II A. despre Providenga lui Dumnezeu care s-a sevargit gi se sevarpette asupra mea gi intru implinirea milei Sale asupra Pdri?rtele loan cel St.nd erarn t2.r-r cel Sflnt. Pioviden. ci voia lui Dunnezeu m-a ales pe mine.. pe scuft. pe cat se poate transmite prin traducere scrisi. si sdldqluind intrr"r mine.rl gi a nu slibi credinEa in Providenta Sa si in Streinlll Siu. cle dr'agoste si de rrrih.tit. neastarnpdratd cu nltcet'a.sufleteasci.voinql. Dr:mnezeu i-a indreptat citre mine si.a dumnezeiascd a fost binevoitoare fali de inima mea. pentrn prosli. Hristos. un sprijin haric foarte solid pe calea mlntuirii sufletelor oamenilor. 12. pentu a interi mai teneinic firintile si inimile in fapta unidi nemijlocite a sufletelor voastre cu Domnr. pentm slava Sfantului Sdu nume.n7lr. potolind setea lor. cu toate lipsr-lrile.

ctl insugiri ale firii qi cu toate lipsurile ei. tot mai mult s-a revlrsat. pe scul't. tot a$a $i eu am rizut c:'i Domntil s_a gra_ bit. din diieritele cai ale vielii lor. dincolo de nevreclnicia rnea.Dnpi crirr cilitorul se intoarce szi vacld clistanta parcursi. din care se revarsd imbelstrgat harul 5iLr cel durnnezeiesc.Strdinul IU NlultrLnire Domnului. siracul vostru parinte qi duhovnic. qi care md aflu "striin trimis". lre voi ardta voud. Nu eu ca fipturi am ceva deosebit. pe tot parcursul drumului zbucir-lmat al vielii mele. care sunt ascunse de lume si nepitrunse nici de cele mai invltate minli omenesti. pe cei nepatrunse $i in cl-ripuri apa de deosebite. ci.i fati de El.r:i dragostea nebiruit. spre slava numelui Siu. Domnul a indreprat spre mine. c te s-^ sivarsit 9i se sivar9e$te cu mine. szi toarne in inima mea tinzir. care se revarsi asupra noastra $i asupra tuturor acelora pe care Domnul incd ii alege. Fericiti sunt cei care nu s-au indoit de mine. umplind ininrr mea tanerd si. Fie mila si harul Domnului nostru Iisus Hristos ct-l voi cu toli : Noul Lenit . care prin nimic nu se umpier. cit qi despre implinirea lnilei Lui. Vi mdrturisesc cu tirie despre lucrarea Proniei ltti Dumnezeu. cireva semne rizlele. pe multi ostenitori ai cdlitoriei pimantegti.. el nu s-a impulinat. atit cit se po:tte strecura prjn talcuirea scrisului. pentru a intdri cat lnai mult mintea si inimile voastre in fapta unirii nernijlocite a sufletelor cu Domnul gi pentrlr ca sd nu sldbeasci credinta 1'oastri in Pronia clurnnezeiascir 9i nici in Strlinul Siu. pe care voi l-a1i aflat intr-un mod neinfeles pe calea mintuirii sufletelor. videnlei dumnezeie$ti. fiind om. 41 . Apoi. Domnul m-a adus pe mine la acele izvoare nesecate. . Care in chipnl acesta a bineloit citre noi. Ea mi calluzeqte gi ea siligluieqte in rnine robtrl Siu. sii umple prin mila Sa negraiti sufletul meu clr damri mai presus cle tonte bunurile pamante$ti. in rlare mila Sa. ci voia lui Dumnezeu. ca un claf al pro. care este minunati. pentru potolirea setei lor duhovnicegti. tn-a ales. Pe ciile Sale ne$tiute. drept unelte ale Sale.

care se revarse cu imbelgugare harul Siu qi pe care le pdzeau bltrXnii pdrinli in sihistrii. pentru ci s-a grdbit sir un-rple sufletul meu de har 9i sA mi cor'2r.. Iati. ci. Dimpoirivd. ciutind si nu-l impulinez. l-arn irplfiesit multora clintre cei cale. dincolo de slibiciunea mea. zice psalmistul.r.. belSugul darurilor..rcestea r-am vorbit prin cuvdnt vin. duhovniceqte vorbind' pot mirturisi. cLl uu indrum:itol cluhor. Care. in tot pimantul 1".t cle inima mea si pentru lltintllirea ntea. de aseme_ nea. prin ciile Sale tainice. din care si acum triiesc si mi innoiesc Ai pe care in suferinla nu l-am pierdut. m-a dus.i incredingarea conclu- l .i inci rroi mai arita. dace o pui alirturi cu lumina. datd prin mo$renire. ci 9i eu' smeritul. ^ ^Dar. noi . Doamne. El mi_a dat de atntea ori adevedri gi intiriri de har at5.ah qi rnai aclaul gd. BinecuvAntat este Domnul. lucrarea proniei lui Dunrnezelr !l avut bUnI\ oire fat. Despre .i pe care lumea si mintea oamenilor nu le Poate Patrunde. pre_ curn.. .' (ps. siL vacl intinclelea stribiprin tLrt:. 8. de mai multe ori gi cu aminunte.am plltea spune multe. pe iceasta cale lungd a pribegiei rnele spirituale. clintrr-l inceaceasti vialir.r-a diruit cU binecurrintarea harici.inmAneree harici :r 12 rLnei mo$teniri duhovnicesti l cerii spre mantuire a sufletelol o"rtlenilor" intorcXnclu-r-r-r"i inapoi.-ri o nebinrili dr:tgoste <le loc feti de El' Binecu\-antat este Domnul.nicesc. in chip sincet. fird s:j ternrinam.nicesc sub lut Ei c:rre ar'ea. in munli 9i in unghere neqtiute ! Binecuvnntit este Dornnul.Inca cle cincl eram tinir._o intrece" (Cartea hxtetepciunii lui SotonconT.a copiilor 9i a pruncilor care sug ai sdv?r.inlelepciu_ nea lui Dunrnezeu este mai frurnoasd decit soarele si decat odnduirea stelelor. in chip neinqelat. 9i pe trunchiatul drum al vielii mele ci i-am pistrat cu gdjd $i cu teame. Dar. o lnare triite. eu fiincl cdlitoml care umbli de 60 de ani gr-:ibit. a fdcut si se topeasca la un ioc. IVI-a diruit.easci cu milele Sale negliite ! Eu. pind lt izvo.3\_32). r'Id cum Domnul s-a DUt. pe scara suigului duhor. n. zice irrrpiratul prooroc Solomon. Cu neputinla mea. m-a111 smerit intru plinitatea acestor daruri. Si iarisi rn_a clin-1it cu sprijinr-rl Sdu haric prea intelept Si foarte puternic. 29). din pragul frasecl al barbitiei rnele. care sunt mai preslls decat toate bunitilile pimanteqti . pururi ii voi mullumi. cdci . l-att cetttat As putea spune ci 43 . din anii cei din6i. in inirna lnea tilniri. aga vorbegte Fiul lui Sir.prin gura neprice_ pufilor. cd.pit Tu lauda Si purerea Ta.Cum vom putea si-L preasli_ vim?" (Cattea tnlelepciLu?ii lui Iisus Sjrah 43.atele nesecate di. puterea Sa: . prin cei slabi Si nestiuli lucreazi. intru toate". Drin ltlegerea Sa dttttrnezeiasca sa tr''arne in iLtiLe'nca tini.t de puternice. atlt de nimerit: . darul cel aclevlrat al Proniei lui Dumnezeu. "Cit de rninunat este numele Tdu. 1_Z). dar sfa$itul cuvintelor noastre este Dornnul. Asa m_a ddruit Dornnrri crr ceeir ce se nulneste :..

frate Pavel. ci_ riri ale vierii lor obisnllite.rdcirea de cd4i..oi cu toti I Amin ! Ioan.. pe crre Donulul i_r rchrs spre mine. .arSite $i prin nillic nu se utnpie. l:1te mar mult spor€ste gi se umple. FrAlia ta esti de trebuinli ca aeftil... aceast'i bucurie nu di nici r-rn folos.".rcuria rnea ci ffi\i^ t^ nll e$ti depafie.. totltti. noi trebuie si firn un ino4 de unde sd iasi povequirea gi lucrarea gi tlln.9i ell pentrlr frdlia ta suntem necesari ca aerul.clarul lrri Drrrnnezeu singLrr-s_a irnltirt:isit pe Sinc rtr_ luror acelor cildlori :li drumrrlui... cdci.itt.".:i mare br. atdta \.. nrile si harrrl Donrnrrlui nostru lisus . cu ajutorul lui Dumnezeu.l. pe felrrr. ca si judeclm indeobqte lucrurile. iar clarul Lrri.. pentrll folosul obgtesc Ai spre slava lui Dumnezeu. Aga a fost voia lui Dumnezeu.-"i. care vor xduce roJde h vretnei lor.'r"".reme cat nu ne intdlnim personal. pentrrr porolirea setei lor sufletesri Setea Duhului este neco\. Sosirea gi scurta mea vieluire in Romnnia a adus folos duhovnicesc. Eu mereu te aqtept: Fi frilia ta pentfli mine. Cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie si ne apucint clr stiruinti de 45 .Fie Hristos cu r. prin mine. cu cir . Au fost seminate. seminle duhovnicegti. Strdduie. Pdrintele cel Sudhz IV Hristos in rliilocul nosrrur I Iubite intfl-r Domnul...te-te si vii la Bucure$ti.. Dar care si fie pricina ce nu ne di putinla sd ne vedem? Nu voi gregi dacd voi spune ce Saana nu iubegte binele. . Durerea mea este ci nu stipinesc limba romnnd. Degi e mici clistanta care ne desparte .

l)un-mezeu l-a inzc. nridirjclr. si la Cernica. r'--. Tererrul in Rorliinia este foarte l:un. rAtnxitoi ii . lucflt. de care stLnt foafie bucuros.t"-* i"r Paisie Velicikorlski. Nectarie. ca si nu ne cloleclint lenepi. ci te implor. iullit in Dunlnezctl.ino f:ili aninare. Inci o datd. Slncltr Ttr<lor' itl ltlltintire:l niini .rfi". Anatolie. Mlnistirea Cernica Ioar1' Iui Dumnezeu gi pentru mnntuirea sufletelor omeneqti.ii ne Va a$eza laolalti ctr cei ce Se ostenesc spre slava Preasfnntului Siu nume.uf tirrn I(trlighin. 9i r.'lstirea Antim..acest luclLr.strat cu o boe:4ie cle lnilir cltrrnnczeiascar $i cu ex1. Oprirea la Nlan. Petrecerea mezr aici este clittinati. Rdmin cu o sincera Si pdrinteasce dragoste. nLl te rog. prin care Dumnezeu upureazi qi greqealele noastre \.t" rttgiciune cle I. Aici std toatd feicirea Si bLtcLtria tnea.t. Trebuie sir punem talantul in lucrare.if. Protoiereul Ioan Ku ligh in 20 septembrie 1945 Pdrintele cel Stdin Transmipdtoni acesteia este Salxdu TLldor.neLl duhovnicesc.t.riesc cir vei sosi curincl :rici. protoielettlui aoiii putt"i. il staretilor lietii contc platitc care sunt cle la n'iuistirea Ei scllitul Optina-Plrstina' . la Soflan. penti Lt cat"e fi nntlhtmesc lui Dx4rnnezeu. ttrtul dintre cei nxai deuotali unnasi. cauti sa \'ii c2t mai repede posibil. ucenic si Lrrmas clultol'nii. ji't :rnul 1906.itot mindstirilor din N{unlii Caucazului' 25 martie 1946. Domnul a nirnis la mhle Si pe alti osArduilori.".. clar mi las in voia lui Dumnezeu. In acesl scop. El este tt"ditori. ieroschimonahilor Teoio. la rnine negregit. pentm sla\':r v Bincculantare fir-rlui 9i urmaqr-riui r. Asupra frir(iei tale cacle obligalia cle a face a-scultzrre.r pirinteJe clul:ovtricesc' i'li"'.clientir cluhovniceascri.

Protoiereul Ioan Kulighin scRrsoRr DIN DETENITE .

ce mi-au fost totdeauna striine. cu consimldmnnNl patriarhului Nicodim. pentru intirire gi lepddare de sine. cdci vi^. impreuni cu mitropolitul Nicolae al Rostol'r-rlui. 9i nu pedsesc nici cu o iotd nddejdea in mila Lui.SCRISORI TRI&IISE LA MANASTIREA CERNICA 9 innuarie 1947 Mila lui Dumnezeu sA fie cu voi ! Domnul a ingiduit si sufir $i se am necazuri cdtre apusul zilelor mele. dar ne-au predat rugilor. ca unii ce eram inaintagi in vnrsti Si cu senatatea zdruncinata. neintoarcere inapoi gi tot felul de invinuiri politice. spunXnd cd ne duc la Comisie.t^ mi-^ fost zidig in Dumnezeu. din ziua intrerii mele in Optina. in rninistire. La 4 octombrie 7946. au inceput si ne acuze de tridare de patrie. ca pe nitte supuqi. qi am fost a$ezali la linigte. dar cu rfvnd pentru viap duhovniceasci. au sosit romanii la Cernica gi ne-au luat cu ei. dupd cum se vede.nilei. Am trecut in Rominia dupd deschidere^ glrz. pentu 6dihne. i1 . care.

Naddjduiesc numai la dragostea voastrd neschimbati qi la grija voastri fatd de mine. intnrcet eu nu m. c:ici toatI vina cacle asupm mea. care se tot ami. Rugernintea me2l sterlritoare cltre Yoi este si mijlocili. Fara nici o indoiali.i!e. inten'enlia direct:i a patriadrului Nicodin. afarl de rugiciunile voastre $Al'uitoare si de mijlocirea pat[iarhului Nicodim.ri Nicoclim. Toate cd4ile si hirtiile mele si le strangeii la un loc. dar toatd nidejdea e in Domnul $i in inteft€nlia patriarhului Nicodim. nu gtiu daci. cfl-lce?l pector:rlat. 52 pregdtiti hainele. al batrinilor. ca pentru un frate al vostru. ca pentru un fiu duhovnicesc. cat gi cele rom2neSti. plnl la judecatir.schimba crr incl'risoarea.. singllra care mai poate schimba situalia. cu care alr fost ameninlat. plegedintele Comisiei Aliate de Control. iar la judecatd. CAt despre ferneile clh-rgir.r. Pentru atenti. la Nlinistirea Antim. pzrrci in folosul nostru.n.rgcarea. Nu cer nici trn fel de lucluri. \/e$mintele. patriarhr. cl:rr n-a fost luat. de care ei n-:rn nevoie.e si miL gZinclesc la usurarca situatici. ca unol fii duhovniceqti iri nrei. pe temeiul relaliilor noastre bisericegti gi al rXnduielilor duhovnicegti de minestire. pentru traldare cle patde.Am inflti$at la lnchetzi o acler-erinti din partea confinrirt in ministire. atAt cele ruse5ti. si sd se pestreze numai cele ce sllnt ?n legituri cu preotia. prin cere am fost s-ar putea . Silri .r. iar viitorul ameninte cu aspre suferinfe.t stalelului P2utenie sunt foafte recunoscitor.rh. cererea de miilocire a patriarhului Nicodim va fi satisfdcr"rti de generaltrl Susaior.lm ascuns. ce?rsr"ll si iconitele sd le duceli pirrintelui Sofian sau clon'rnului Sandu Tudor. au fost ridicate qi ele de cdtre alrtoritdli. Ugile sunt zivorate gi foarte greu de deschis. impr. Am rlotir.i in consider:rtie. cici s-ar putea si{i fie necesare 12 clruln. 9i anume: cel ce a intrat in rninistire. rimine acolo unde a fost pdmit. Dar 5i repatrierea se tot aurnnir. pind la unni.

intre participanli. dat mi g2. in ruseFte sau in rornXneqte. a1i qi ace. nllnugi. perie de dinli. se mai pot adiuga certificatele rnedicale. Orice lucru duhovnicesc este aici rdstalmicit in sens contrarevolulionar. crucea 34 b. Tot ce se afli scris. nu gtill cine anume. in special manuscrise. ciorapi de lnni. Luati gemantanul meu cel vechi. vreo 200 de rnii. pantalonii. vi rog cu stiruintd si ve grabili si o ffimiteli lui Sofian. obiele. s'ipunr-rl care este. ca 9i 10 ianuarie 1947 A.pectolali $i tot ceea ce este sfintit. afar:a de ci4ile slavone. Va rog cu suruinli si-mi indeplinili ace'asla cdl mai cur2nd. au fost unii clr intentii binevoitoare. dali deoparte. palton de iarni. o pemir mice. Veimintele. pe care nu le-am luat cu mine. Ei nu inleleg nimic din cele duhovniceqti. in care este r. Vd rog cll stdl uinti se 1'd grebiti cll toate acestea. Pune! doar icoana cea mice a o panglici roqie. Adeverinfa. Trebuie si fiu gata. deqi n-au ce confisca. ca4ile 9i icoanele nu le vor primi aici. fele de perni gi cearceaftiri. cdci po^le ^Yea mare importanle la judecatd. Poate va avea loc o confiscare. care se gasegte Ia sora mitropolitului. cizmele cle iarni. numai si fie tari. se gasesc in doui plicuri. sora mitropolitului Nicolae. pieptene. atunci cXnd se va ingidui. Aceste certificate.Iila ceasr'rl 5i lui Durnnezeu si fie cu r. tunica. sd mi Ie trimitefi aici. care se afld la cilugzirila Paraskeva. plosoape. care are lacdte. Daci se poate. Aceasta rebuie si se sivnrgeascd repede. cana gi ceainicul. se fie pdstrate la pdrintele Sofian. Rasa. Toate acestea trebuie pregatite 9i legate. dar pot controla 9i trebuie si punem riul inainte.rnii. cirnigile care se vor gisi. Pregltiti hainele. intre lucrurile rnele.otba cle boala tnea din trecut. iar SfinMaicii Domnului 1 c te ^te tele Taine de rezervi unigi-le cu posrnagii 9i bngali totul intr-un coq de trestie sau intr-un Seamantan. plapuma. pentru ca.oi ! La adeverintzr in lir-t-lba romXnd. caci e mai uqor. Toate convorbirile de la Antim sunt clasate in categoria aclittnilor subr-etsive inipotriva Sovietelor. ind'"rti ce veti prirni JCeasli scriso:Lre.ndesc mai rnult le persoane de sex ferninin. ciciula. duceqi-le la Antim. . in ruseqte 9i in rorninegte.

nsi.eli avea ner.r. cele dou'i antiffrise. inclepArtali din lucruri tot ce este scris de mlni gi notesurile. in veci nestrimutati. $ed in intunericul necr-rnoqtinlei si implor ajlltorul vostru si rnila lui Dumnezeu. preqedintele tribunalului. fiinclci curge sAnge clin gingii. mirul. Dr-rpi riispunsul vostllr. u[ic:rr lui Dumr-rezeu sa fie clr voi I Al-r primit sclisoarea de la voi. Cauti dovezi pentru mi rimiti la Moscova. Apoi cle ceapi. )b . dar socot ca n-am fost bine inteles. Rugaqi-l cu osardie pe patriarh. indispensabili. o 12 id. Lucrurile mele. apoi. Adlesr esle B-dul Aiex-rndru. cdr. Nu-mi dau seama cym vor sa procedeze.te. ne parvrn f'ari. adici hafiiile. puneti-le intr-un sac qi ducelile la Sofian sau la Sandu Tr.incepeti s:l-mi trimiteti cite celit cle imbricirninte. dar rnai intii incercali la nr. Cred. 20. este aici inleleaszi altfel. ca pentrlr unul ce sunt nurnirat in rnnd cu fralii de la minastile. An.nl.te in chiiie. . A$tept si va ingriiiti de rnine. Evanghelia. Plrneti totLrl inrl-o fatA cie perni. Eu sunt in haine de vara.rdor. Se gise. opri la ultima solutie. totugi. Tribr-rnalul e alituri. auto. Orice legitura duhovniceasci.u:lt. Rugiciunile mele sunt unite cr. altminteri pot fi judecat $i expediat.ierea mea.oie cie autoriz2rtie. crucea pectorali gi ceasul Longines.nrie 1947 lVlila si |i scriu cs {i-lni trir'niteti la prinrl ocazic.rizalie la nr. ci4ile. Srint patrr"r lLrni de cind port o cdmasir nespalatd. szipun. nr-.r inimile voastre. intrebali transmititoarea acestei scrisori. 20. Drci \. care m-a mlngiiat foarte n. indiferent cll cine. Altceva din partea romAnilor cred cd nlr va avea nici o putere. Judecata se tot acuzare sau vor se amana. Avem unele informaEii ci cele ce ni se transmit prin lucnrri. qi o adeverinti despre inchinor. Mi intiresc duhovnice. E gr-oaznic s:r fii dezbricat 9i descull in toiil iernii. la care ad:a:ugayi gi vreo doud-trei certificate medicale. cereti-o cle la colonelul Vineralov. Principalul este ca interventia si fie llcuti de insuqi patr-iadrul Nicodim lnaintea generaluhri Susaicorr. veqmintele.pini nu e prea tarziu. care vi va spune cum sd procedagi.r uitat sa pomenesc cle bandaj. cd se vor un rincl cle haine gro:rse. la Corpul de Gardi zrl Garnizoanei. 20. Am nevoie de el ca cle aer.

Ei hu tin cont de cele duhovnicegti $i omeneqti.IISE NIANASTIREA ANTIIVI 14 ianu. in aceasti prir.infi. indreptate impotriva curentului sor.afie 1947 lvlila lui Dumnezeu si fie cu voi l schimba gi pe atmosfera din jur nu md pot bizui pentru ceva mai bun.ecare rninut o poate . Mi-e frici de un singur lucru. Aga privesc $i conferinlele de la Antim. deoarece ei nu ne doresc binele. anume si nu fiu trimis gol pe frig. ei o rdstilmdcesc in sensul propagandei. ca agitalie a unei grupdri antisovietice. Orice corespondenti din Rusia. eu am fost foarte mlllt torturat la anchete. si mi se aducd lucnrrile cilduroase din Cernica. ca o organizagie subl'ersivi de oameni bogagi 9i invdtati. iar la aceste denunturi iau parte si romini. Pricina sunt rrranuscrisele gi doui scrisori ce le-am primit din Rusia 9i care trebuie si fie izolate. cr fi. Le-am 59 Cer staruitor scuze pentru deranj.IA SCRISORI TRIA. pe cale oficiali. Viala mea merge nu dnpi ceasuri sau zile. Aq fi cerut demult.'ietic. dar nri-am dat seama cd nu se poate.

adlrnati toate lucrurile intr-un singur loc. ca si duc o vialA duhovniceasci' pentrLr c-e lumea nLl este pentru mine. Le-am spus. 18 ianuarie a c. nu ne dau voie si ne intXlnim cu nimeni Nici din lucruri nu putefi ince rimite.i. E sigur ci vom fi trimigi inapoi. Sambata. de aseffIenea. voi face cerere de revizuire a procesului in fala instanfei. patliar-huh-ri. se expediazi convoaiele. am fost judecat de tribunal pentru tfidare de patrie. intrucit sentinla nu este supusi. . Cum se agagi unul ce se ineaci de un pai. A treia. N-au finut seaffra de nici rtn fel de circumstan[e atenuante. cit Ia 24 cle ani m-atn lepddat de lume. dupi ce am fost condamnat. la interdiclia de recurs.""u. cle luminare cregtineasci. cl:pd ce s-a deschis teiitoriul.'ito"r" la biser-ici si minastiri. A doua este trecerea granifei. ii. decdt si mi se clea voie si mor 19 ianuarie 1947 &lila lui Dumnezeu si fie cu rroi. Apoi. in orice zi. cu supravegherea procurorului. este numai o deosebitd mili din pu. Acum. de la orele trei dupi-amiazi. intre 28-30 ale fiecdrei luni. D" u. mai intai. nu este nici o indoiafi in aceasta privinll. PXnd la judecatd. este cA am slujit in bisericile deschise in vremea ocupaliei. fapt socotit ?n folosul dugmanului. Prima vind.spus ca acolo sLint randlrite con\iolbiri ch'rhovnice5ti' p. ctt care nidejcie tlaiesc gi eu I Ve anlrn! o veste tristd. Nu lin cont nici de cele duhovnicegti. daci vor primi. Ndddjduiesc la mila l"ri Dumnezeu.e. ei ne pot trimite cu convoiul Ceea ce mai poate uqura. ci am fost crescut in mindstir. i2r aici am trecut cu totul legal. ne putem intllni. vreau si gtiu daci au fost izolate haftiile clin lucrurile mele. nedorinla de a md intoarce. in sfar$it.tu .. incep incercarile de tot 61 liniqtit. Au aplicat acelagi tratarnent pentru tofi cei care au trecut granila pe teritoriul duqman.t"u lui Dumnezeu. . vietuirea pe teritoriul dugman gi. cu uprolror"r. 3 ani interdiclie in drepturi gi confiscarea totale a averii. ceci este dtrbios 9i corespondenia poate fi oricnnd intrerupti in orice timp. Am fost condamnat la 10 ani munci silnica.

oricare ar fi. cie Varar' incilt:inlintea. pantaloni. Evan_ ghelia. ciorapi cle llni. Sit fie 5i in acelsta nldeiclea in mila lui Dutnnezer:. tot ce a rdmas de la mine. iconifele. Longines. d:rr nu estc nici r-rn fel cle inciltiminte. o piturir caldi cle lirnd. doue rase. Si puneli Si un sac alb.urile treptat 9i si impeftiti siracilor si pe Ia biserici. obiele. 6a |i czi. Lucrurile mele.jmase. Vi rog cn steruinta sd vindeli h-rcr. o cimzrgir tzue. perna gi. Va ro€i stiruitor sA mi ajutati cu rugicillnile. 3 ani interclictia 5i confiscarea ar-erii. una noue gri Si una neagrl. Vi cornunic ci o plrfte din ir. frigulos 9i grozar" Din Cernica: cizmele.e 26-30 ianuarie. atat cu cele de acasii. Dar ceea ce . Sd ve pezeasci Domnul I 21 iailuarie 1947 Domnule Sanclu si Pirinte Sofien. ca siJ pot Iua la spinare. iar de la Antim: paltonul gi geamantanr. larg. pentru pomenit. s'ipun. in general.ll cel notr. peste umlrul Seamantanului. vegmintele. prosoaPe. sd le luati voi de la Cernica: crucea pectorald pi doud cruci cle celelalte. este neceseri. in vederea ck'umului de iarn:i. vindeli-le $i imperfiti-le pe la cerpetori gi pe la biserici. intr-o triistutd mici. cAt gi cu cele din biserici. o pernzi. plapuma de lind. un ceas negru. . este ca toate llrcrurile mele. printre pesmeti. dar mai ales slracilor. se poate pune o mic:t Evangl-relie rusd $i o carte de rugiciuni slavoni Ei Sfintele Taine. VI rog stiillritor sri-mi triflritefi grabnic cele r-. ca4ile. cu sticla sparti. Antimisul. tunica nolrtr. care n-au rnai ajuns la mine. ca sa mi se u$ureze soarta. ca se mi se r-l$Llreze soarta. ?ncepdnd cu ceasul. prin aceastd scrisoare. Condamnarea este crlldd: 10 ani de luuncir silni- rog eu.rctr'rri le-rurl priDlit simbiLti. Peste legeturd. Numai Domnul este puternic si mi le ugureze. ConYoiul poate fi expediat intr. Nu mA aqteapta decat greutdti. dar mai ales cu rnilostenia.fblul si suferintele. iat' er: nd aflu cll pantofii Lrzati.

IASE DE LA PAR]NTELE IOAN KULiGHIN L. Bune rndr"turisiri 6. Fralii scriitori 17 . Acatistier 5. nhiduiata sf. Revista pentru copii 19. 7. un uid de idei 20. Rdnd.'j r-oi ntai fi in virLri. 9. Ioan Gurd de Aur Calend. Viata lui listts 13. A. Sf. Vecentici 5i 2. 8. cehov.aru.uiata LJtrerliei. Mo li fte hzi c (Tr"e bni c ) 3. 'ii tll. Lecturi religioase pentnr popor 11. Relisl^ Zorica 18. Euangbelie du'Pd loan Sf Linitrybii Pauecernila micd Prauila Penlru monabi CuuAntuirile Sf. !5. oPere conxPlete L4.ri roi scrie Vi trirnit Ltltitn: trreit irnbliti$trre Si binecuYantarea lui Dumnezeu' CARTILE RAI\.l)tlDi cc tnt loi stabili uncle\ :. Biruinla de la Poltaua 15. P. Revista CuuAntul onodox n$ 12.l ortodox pe anul 1930 tO. Conuersaliulxi tuso-romdne 65 . impLitiLisanii 4.

DOCIJMENTAR .

este gizduit cu insolitorul si.lISARION 69 . iar noi ne aliturem. mijlocind aceastd binecuvantare pentru iPS Sa gi clericul siu. SOLICITA APROBAREA PATRIARHULUI NICODIM SA OFERE GAZDUIRE NI]TROPOLITULUI NICOI*dE AL RoSTOVULUI SI PROTOIEREULUI IOAN KULIGHIN. lnalt Prea Sfinlite.u la Misiunea romnni gi cere binecuvantarea inalt Prea Sfinfei Vo slre td^ mnnea gi a oficiz cdnd va trebui ln Oclesa. a cirui biografie o anexi. $i iPS Mitropolil Nicolae (Amasuschi). fost cu re$edinla in Rostov pe Don. pnni la alte dispozifii.MITROPOLITUL VISARION.n. duhovnicul Eparhiei Rosrovrului. refugiindu-se la Odesa.IISIUNII BISERICE$TI PENTRU TRANSNISTRIA. insolit de protoiereul Ioan Kulighin. in zilele de 18-1! septembrie 7943. printre care numeroase familii de moldoveni. Vi mgim. REFUGIATI L{ ODESA ina lt Prea Sfinlite. ale noastre intru Hrislos frelesli imbretigiri. a sosit. $EFUL X. intitulat al Caucazului de Nord gi al Azovului. intre locuitorii evacuali din Nordul Crimeii. 24 septembrie 1943 Odesa MITROPOL]T. Octogenarul Ietarh. Primili. \.

s-a evacut in Odesa. Novosibirsk. Dupi ocuparea Azovului gi Rostovului pe Don de trupe gerlnane. a organizat in epalhie 120 de case de rugdciuni.943. de deportdri 9i inchideri in temni!e. Vlidica a fost condamnat la moarte.941. Mitropolitul Nicolae a ficurt exilul in diferite localitil: la Ufa. $ia trdit in oraEul Azor. unde a stat pane la 5 septembrie '1. Oda6.. ci numai ranit. la 9 iunie 1. a stat in inchisorile Rostovului pe Don. 70 Din ultima cleportare s-a intors. Sizrani gi in alte pi4i. la Reazan. Nu o data a fost trimis qi in etape.943. Adtnztrea preolllor si mireniloi din judegele Nikolaevkc li Novouzensk. in anul 1928. a refdcut pzr\ial catedr^l^ din Rostor' 9i a hirotonit un nurndr de peste 100 de preoli gi altele. la Mariupol. a fost restabilit la catedrala sa din Rosto\'. a fost invelltot apoi iPS ltlirropolit Nicolae ( Arnestrskj ) preot in oragul Nicolaevsk.BIOGRAFTA PE SCURT A MITROPOLITULUI NICOLAE AL ROSTOVULUI esre fiu de absolvirea Sepreot 9i are varsta cle 85 de ani. La 5 februarie 1943 s-a evacuat din Rostov. Slujirea arhiereasci a mitropolitului Nicolae a fost intrerupti de patru ori. din gubernia Samara. prin Melitopol. la Eisk 9i la Rostov pe Don. impreunl cu c{iva preofi. din gubernia Samara' Rim2nind vidnv.. I-a ales episcop A fost hirotonit gi confirmat de decedatul patriarh Tihon' A slujit ca arhiereu la Nikolaevsk. in ajunul actualului rizboi al Rusiei. in acest rdstimp. pe care a pistorit-o pini in februarie 1. Turchestan Si Kazahstan. Kustanae $i Troilo (regiunea Celeabinsk). clar in momentul execuliei n-a fost omorat. Apoi. . prin Tag4nrog. ln anul 1)22. in septembrie 1942. conducdnd eparhia locali. Dupd minarului Teologic din Saratov.

in frunte cll ips Nicolae. iPS Sa a fost pind acurn de cinci ori in inchisori gi rAnit prin impr. lntre 18 septernbrie gi 25 octombrie a. irnpreuni cu insolitorul siu.'LANIA. ln Odesa au sosit ca{iva clerici refugiali din Rusia. ruga. sI binevoiti a-i binecuvinte intrarea in Romania si a-i destina un loc de adipostire.ine a vd. iPS lvlitropolit Nicolae r. aflat in gdzdtirea noastre. av2nd virsta de 85 de ani. plni la noi dispoziliuni.ii au fost repanizari pe la paroiriile libere din aceastd provincie.^vi facem clrnoscut ci ddm bucuros binecuvantare IPS Mitropolit Nicolae de Caucaz de a riarndne in Odesa. 9i de a oficia cind va fi nevoie. impreiurarile politice gi rizboiul ameninlA in prezent gi aceast'.rgcare gi sufletegte nu poate suporta nici gAndul de a mai rdm2ne sub robie bolgevicd. ce ii sunt sprijin de biLrlnele.L{ ODESA IVIITROPOLITUL VISARION 1NEMTNEZA PETNTARHULUI NICODI]VI CEREREA IVIITROPOLITULUI NICOI-A. l[ICODIM . insi. 73 7 octombrie Bucureqti 7943 PATRIARH. si monahia bitrini Paraskeva Sinkarenko. prin aliturata cerere.E AL ROSTO!'IJLUI DE A SE REFUGIA iN RON.. Preol.PAIRIARHUL NICODIM COIVIUNICA A'IITROPOLITULU] VISARION APROBAREA DE A GAZDUI PE IVIITROPOLITUL NICOLAE AL ROSTO!'TJLUI SI PE iNsolrroRur sAu. II. irnpreuna cu doui persoane ce-i insogesc: Protoiereul loan Kulighin.TPNEUNA CU PROTOIEREUL IOAN I(ULiGHIN Ca rispuns Ia adresa inalt Prea Sfinliei Voastre. Cum. provincie. inalt Prea Sfintite. Nlitropolitul Rostovului pe Don qi al Caucazului de Nord.c. de 58 de ani. sora sa.

care ne-a."iti. Nlitropolit al Rostovului pe Don si al Caucazului cle Nord .l i trdtt-i-se ttn rrcliDost in lari '-liti. |IICOIAE. primit cu atata bunatate Si care ne apdfi de dr"r.snriiinilldtl-i si lloi rlcertsl' lllgiilllinte' \-ii rtlSIIn . VA ruginl.t!etti irnbl itisiri 27 octoml>rie 1943 Oclesa CEREREA IVIITROPOLITULUI NICOLAE AL ROSTOVT]LUI CATRT PATRIARHUL NICODIII DE A FI PRI I\.smani. Al inalt Prea Sfinliei Voastre. unde.IIT iN ROAL{NIA. iN. si inci o datd 9i din toatl inima rog pe iPS voastrl binevoili a nu mi refuza in rugamintea mea. Cu voia lui Dumnezeu.rgitor.i Patiarh toati Rorninia. \.IPNTI NA CU PROTOIEREUL ]OAN KUL1GHIN MITROPOLIT.l iriu.rit gizduire la Misiunea Ortodoxi. inrrlt Prea Sfintite' ale noastte intru Hristos fr.lt oirt rt-i rrptolre cererer' rtcot t. impreuni cu cXliva conslujitori ai mei. am prin. iar evenimentele ameninletoare din prezent rnd fac sd mi gindesc cu griji Ia viitor. afi reuiit si vin Ia Oclesa. Ag dori si gdsesc adipostire pi odihnl in vreo min'istire din pra binecuvlntati a iPS Voastre. smerit confrate gi rr. prin bunitatea itS uitropolit Visarion. Greutatile ciletoriei qi suferinqele pe care le-am indurat in trecut din partea bolgevicilor mi-au sldbit puterile.IISARION a inalt Prea Sfinlite.. Preamilosti\:e StIpan i.

IITROPOLITT]L NICO. MCODIM . binevoind a cunoa$te ci noi arn orinduit ca iPS Sa gi cei doi insofitori ai sai sd fie gizduili la Menestirea Cernica.ului si Caucazului de Nord. Despre aceastd rnisura em facut cr-rnoscuL gi Ministerului Cultelor.I CA A. din panea Onoratului Guvern. asigurarea deosebitei noastre consicleraliuni gi arhiere$ti bine- Avem onoauea de a vi Ca rirspun-s la achesa lps Voasrre. spRE A Fr GAZDUIT LA N{ANASTIREA CERN1CA I4ITROPOLITUL VISARION ESTE IN$TTINTAT DE PATRIAITHUL NICODIA. spre a le da 9i un aiutor de trai. Domnule Ministru. Don-rnule Nlinistr-u. 6 noiernbrie 19+J PATRIARH. geful Nlisiunii Bisericesti pentrlr Transnistria. intrarea ln tari gi la locul indicat de noi. Dolurule Ministru. din cuprins-rl Arhiepiscopiei Bucureqtilor.rLor de trri. impretrnd cu pro_ ^4itropolit toiereul loan Kulighin gi monahia paraskeva Sinkarenko sd fie adipostiti la Mdnistirea Cernica. Cu friqeasci intru Hristos salutare. Vir facem cu_ noscut cd am rXnduit ca iirs Nicolae al Rostor. ardt'esa iPS N4irropoiit Visar-ion. Va rugam. in copie. precum 9i de a li se ^Fez^re^ da un ajr. Va nrgdm.IATITIARH L'L N1CODITI SOLICITA IIJN]STERU LUI CULTELOR SA AI'ROBE INTII{REA iN TARA A NIITROPOLITT]LLII NICOLAE AL ROSTO\TULUI $I A iNsoTrronrron sAr.enite spre a li se ingidui. LAE AL ROSTOVULUI $I iNSOTITORII SAI VOR FI ADAPOSTITI LA ]VIANASTIREA CERNICA inalt Prea Sfinlite. 6 noiernbrie 1e43 ifltfiH cuvintiri. impreuni cu cererea de prirnire intr-o flinistire din tare a iPS Nicolae. a lua m'isurile cu\. Comunic2ndu-vd cele de mai sus. Ivlitropolitul Rostor-ului pe Don 9i al Caucazului de Nord. Primiti. remite.

i}. 16 noiembrie 1943 ale noastre PROF. .. Ca urmrtre lr adresr inrlt Prer Sfinliei Voasrle.. LAE MITITOPOLITLTL \.. asigurarea in3ltei noxstre consideratiun i.IPREUNA CU INSOTITOR]I SAI..Primifi. dit aviz favorabil pentru intrarea in lari a iPS Nlitropolit Nicolae al Rostovului 9i gizdulea ips Sale la lvlinastirea Cernica.\IINISTERUL CT-LTELOR CO}IUNICi PATR IA RHULUI NICODIX. irnpreuni cu Protoiereul Ioan Kulighin 9i monahia Paraskeva Sinkarenko. va rugdm. in vederea venirii celor de mai sus la Bucureqti. intru Hrjsros fritesti irnbreligiri. in temeiul dispoziliunilor dornnului lvlinistru.lin g. Prof Ioan Petrovici.I A\4ZUL FAVOMBIL PENTRTI IN. Primiti. inalt Prea Sfinlite.. DE REPATRIERE PENTRU OBTTNEREA ALTORIZATIEI IJE ST. VISARION . TRAREA iN TATCC A N{ITROPOLITULUI NICOIAE AL ROSTOVULUI. ca sd le dea cuvenitele autoriza{ii de stabilire in tara.{BILIRE IN TENA A N IITROPOLTT I]LUt NICO- AI ROSTOVIJ'LLTI S1 1NSOTITORILOR SAI inalt Prea Sfintite. Ve rugim. COX4ISLA. Misia a ficut toate formalitilile ce se cereau in Transnistria..e Cerrrica r ipS Mitropolitul Nicolae al Rostovului si insolitorilor sdi. 15 noiembrie 1943 SECRETAR GENERAL. inalt prea Sfinlite.ti. in acest sens. a\€rn onoarea a Yi zrduce la cunoqtintd ca Nlinisterul. cu-fratersca dragoste vd rugem sd binevoiti e dispune sd se lacd interventie cle idrre SL parriar_ hie la Comisia Centrald de Repatriere ./ISARION SOLICITA PATRIARHULUI NICOD]M SA INTERVINA LA... Binevoili a cunoagte ca. in legdturi crr renirea h j\tin)srir. s-a comunicat €i Ministerului Afacerilor Striine 9i celui al Afacerilor Interne. Protoiereul Ioan Kulighin gi monahia paraskeva Sinl karenko.r. AUREL POPA Odesa MITROPOLIT. $I GAZDUIREA LOR LA MANASTIREA CERNICA inalt Prea Sfinlite.

dupn cum urmeaza: iPS Mitropolit Nicolae Amasuschi al Rostovului pe Don gi Caucazului de Nord.ATORIE iN TAN. face cunoscut cd am eliberat autorizafillni de calitorie in Jard persoanelor de mai iPS Mirropolit Nicolae al Rosrot'ului Avem onoarea a vi ruga si binevoili a dispune si se faci cuvenitele autorizatii de stabilire in lari a ierarhului rus 9i insogitorilor lul.944 SECRETAR GENEMI. refugiali din URSS.AUTORIZATIEI DE STABILIRE iN TARA HULUI RUS gt iNsolttonlron lut PATRIARHUL NICODI]\4 INTERVINE L{ CONIISIA CENTRALA DE REPAIRIERE PENTRU ELIBER{REA A IERA. (SS) Indescifrabil . asjglJt^re deosebitei noastre consideragiu n i. RILOR SAI PRI$EDINTIA CONSIUI]LU DE MINI$TRI Comtsla Centrali de RePatrlere inalt Prea Sfinlite.rrrE PRE9EDINTIA CONSILIULU DE MINI$TRI COI. Patriarhie le-a aprobar adipostjrea Ia Mdnistirea Cernica. Primiti. L2 ianuarie 1944 PATRIARH. jos: NICODIM Protoiereul Ioan Kulighin Paraskeva Sinkarenko Toqi reTugiari din teritoriile sovietice evacuate Si cirora Sf. PC Protoiereu Ioan Kulighin Cuv. Avem onoarea a vd. A fost inftiinlare 9i Prefectura Poliqiei Capitalei despre eliberarea acestor autorizafiuni. Monahie Paraskeva Sinkarenko Primili. 1-5 ian:uatie 1.C MITROPOLITULUI NICOLAE AL ROSTOVULUi SI iNSOTiTO. Vi mgdm.R- c. inalt Prea Sfintite. VA rugim. asigurarea deosebitei noastre consideraliuni gi arhieregti binecuvnntiri.IUNICA PATRIARHULUI NICODIJVI CA A ELIBERAT AUTORIZATN DE CAI.

precum gi toate persoanele private. spRE A FI pusA iN aptrcane. locuiau inci pe teritoriul Basarabiei. starea civili.ti cetiteni sovietici in tabelele intocnite clupi normele z'ttdtate la punctul A ii sil le prezinte alrtodtitilol sovietice indicate in acela$i plrncr A. TRANSNTISA DE NrrNrsrERUL cuLTELoR. care sunt ohligare si inscrje si pe ace. la data de 28 iunie 1940.ztrte de legea nr. Orice abatere de la dispozitiunile cle mai sus va atrage dupi sine sancEiunile previ. trebllie se in.c. Autoritdtile politienegti Si de jandannerie slrsmenlionate \/or prezenta imediat aceste tablonri Comisiunii Aliate de Control sau imputerniciqilor sai locali.M PRESEND]NTIEI CONSILIULUI DE N{INISTRI PRI\'IND CETATENII SOVIETICI AFL{TI ix RoirdNre. ciminuri. cu privit€ la care textul Ucazului clin 8 mafiie 1941 prevecle urmitoarele: 1. Toate institlrtiile gi asezdmintele de stat gi pa iculare qi intleprinderile de orice fel.rni.r din 12 septembtie 7944 9i in intelegere cu Cornisiunea Aliatd de Control clin RornAnia. ARHIEptscoPIEI B1JCURE9TILOR Domnule N.si posturilor de jandar-mi . pensir. sunt cetdleni sovietici. cel mai tA. Directorii de hoteluri. Tablourile vor cuprinde urm'itoarele da.tiinteze imediat clespre :lcestea autoritirtile de politie sau jandarmerie cele rui apropiere. car. precllrn si orice persoand parliculari.ina de Nord. nation:Lli_ liltea .i inainteze. 557 din 27 decembrie 1)44. sunt obligate s. locul $i data na$terii. precum Si copiii lor. autoriretilor polilieneFti . de asemenezr.tablouri de cetitenii soYietici afliitori in sen'iciul lor.e oferi locuintd cor]]uni sau camere separate cetiten! lor sovietici. numele de botez gi numele de botez al tatih:i). Toate perso2rneie care la data de 7 noiernbrie 1917 aveau calitatea de supugi ai fostului Inperiu Rus si care.sau supugenia sotr-rlui (sotiei).in comunele urbane . don-riciliul. se consicleri repr-rqi in 83 .ent claci plnd la data de 28 iunie 1940 aveau sau nll ca- litatea de supllli romani. 82 conlpunerea si locul unde se afli fan.CIRCI]LA. in executarea dispozitiunilor de mai sus trebuie si se aibi in vedere cA.in comunele rurale .iciu). in legirturd cu ConYenlia cle Armistitir. avefit onoarea a vd aduce la cunosrinli urmdtoarele: A.Iinistru. hanuri.rilia. Si locuitorii din Ba_ sarabia gi Bncor.. indifer. ocupaliunea (profesiunea sar: fnncqia in sen.ziu pind Ia 5 iunie a. potdvit Ucazr-rlui prezidiului Sovietului Suprern al URSS din 8 martie 1941.te: numele gi prenumele (numele de fanilie. pentru sanclionarea celor vinovati de sabotarea aplicirii Convenliei de! Armistiliu. B.

sal se inscrie la reprezentantele URSS-ului ca ceteteni so\. 3. tot potrivit nonnelor de la puncnrl A.. cu excepfia streinilor gi persoanelor care. in care tor fi llecrrte toatc persoanele evacuate din Bucovina cle Nord in Romlnia. din 15 decembrie 1921. . h data cle'28 iunie 1940.c.941. precum nici persoanelor care au pierdut cetilenia sovietica prin Decretul Comitetului superior central executiv si al Comitetului sovietic al poporului pentm Republicile Sovietice Federlrtive Socialiste Ruse. nistrativi. la dala de 28 iunie 1940 locuiau pe teritoriul Bucovinei de Nord. Nu vor fi inregistrati cetatenii sovietici ce se gesesc in serviciul institr-ltiilor de stat sovietice. C. incep2nd din aprilie 104 j. Toate persoanele care. Perso:rne1e. In modul ar.s cle transferare sau au fost transferati in Romania de citre Guvernul URSS. aveau calitatea cle supugi ai fostului L-nperiu Rus. fie prezentindn-se personal. o r treil listd. incepXncl cu data de 28 iunie 1940. 4.1 9i 2. clar care. colaboratorii Comisiei Aliate de Control qi militarii din unitI{ile Fi seniciile armzrtei rogii.rtzlt la punctul A din prezentul ordin circular.ir-rlui URSS sunt Yeniti.22 iunie 1941. indiferent din ce parte a teritol. all fost evacuate in Rom2nia. cr-r incepere cle la clata cle 28 iunie 1940. care. ulterior datei de 28 rtnie 1940. qi numai ?n scop cle evidenqi admi. ?ntre 28 iunie 7940 . Prevederile de mai sus nu se extind asupra persoanelor menlionate la art. la data de 7 noiembrie 1917. Persoanele care s-au inapoiat clin Rom2nia in Basarabia si Bucor. clin 15 clecernb|ie 1921. pXni la data de 1 iunie a. intre 28 iunie 1940 si 22 iunie 1. care. sunt obligate. se va intocmi. ulterior datei de 28 iunie 1940. Persoanele care s-au evacuat din Basarabia in Romania. dintre locuitorii perirzrnen(i ai Basarabiei. precum $i cu exceplia persoanelor care au pierdut cetelenia prin Decretul Comitetului superior central executiY si al Comitetullli sovietic al popolului pentru Replra4 bliciie Sovietice Feclerzrtir-e Soc-ialiste Ruse. vor fi inregistrate tot dupa nonnele de la punctul A. snnt recunoscute cx cetateni ai URSS-ului. in sfirgit. dobnndiseri orice alta cetefenie sheina. dobXnclesc cetitenia solietici din momentul inapoiedi 1or. 5.r fie inregistrati toti cetd(enii URSS afldtor-i in Rom2nia. cu anexarea pagaportului sau actelor care dovedesc identitatea petilionarului $i faptul locuirii permanente in Basambia.ietici.ina de Norcl. confonr inlelegerii clintre autoritilile sovietice fi romnne. care au venit in Romlnia clupi 22 iunie 1941. D. dar in liste separate. urmeazi s:. nu locuiau pe teritoriul Basarabiei qi care temporar se Saiisealr dincolo de frontier-ele URSS-ului. pand l^ 28 iunie 1940. cu excepfia cetdqenilor romAni care sllnt in cur. 2. fie trimitand prin pogti declaralia speciali.(lreptlrrile cle cegrteni sovietici.

sLrsat. rlupi curn se rnerrlioneazi mai jos: A. care locuiau in acele teritorii la data de 28 iunie 1940 Ei au venit in Romania dupi aceastd dati si sunt considerate cetdteni so\rietici de Corrrisia Aliati de Control. Persoanele originare din Basarabia gi Bucot'inzr de Nord.TANASTIRILOR S] SCHITURILOR DIN -IURISDICTIA EI TAtsELE CU CETATENII SOVIETICI Citre protoierei.s Comisunii Romane pentnl aplicarea armistitiului. din care unul se r. cnnoscAnd ci pentru toate provinciile tabelele vor fi intoctltite de prefecturile de judete. 1945 $EFUL BIROULUI NI.N. IEREILOR. dupi 22 tunie 7947. inloclliesc pe cele anterioare. C. aleru onoarea 2l \. care au . B.a prei'ecturii.nintite. gradul. unde funclioneazi in prezent Fi obsen a!ii.or. ministlri Ei schituri 28 nai 1945 Bucureqti SUBDIRECTOR GENERAL.it ordinului circular primit cle la Ministerul Cultelor. numele pi prenumele.or fi remise clir-ect irnputer.ri. Tabloruile Yor a1'ea urmitoarele rubrici: nr.e toate institr-rlilrnile clin capitali penclinte de Departainentul Dvs. Persoanele care s-au evacuat din Basarabia 9i Bucovina de Norcl in RornXnia. De neexecutarea la tirnp rimnneli direct rispunzatori. (SS) Indescifrabil venit clin URSS in Rorninia.feluri de liste. r. cme sunr definitive. $i inaintarea lor.T. Dispozitiunile de fatd.941.. N.Lctate in cete patru exelrplare... 37 n:pj.r rugr sri bincr oiti :r clt dispozitirrni l)enrnr inrocrnir. In sensul acestor instrllctiuni.s.O. Cerle trei ARHIEP]SCOPIA BUCURESTILOR CERE PROTO. (SS) Inclescifrabil Potrir. la &Iinisterr-rl Afacerilor Interne. clou:l r.rltimul va fi trin.fi centralizate pe prefecturi gi recl:. lntre 28 iunie 1940 si 22 iunie 1. gi cle citr.nicirilor locali ai Comi.i r.a pirstra ln arhir. crt. tablouri de personaltrl bisericesc si aclminisrati\ . Cetatenii sot'ietici de la Est de Nistru.siunii Aliate de Control 1. pAni la tennenul fixnt. date ?n aceeasi materie. sub orice fonni. inaintati imediat pdn culiet in triplu exemplar.ea tabelelor de citre Depzu'Lrfirentul Dr.

cu cetdlenii sovietici de la Est^de Nistru.O. dupd 22 \nie 'J.cirlugdrili * cilugdriqd Lidta Zi'Iberkrern 4. Evdokia CiubaroYa .cAlugeriti Se certificd de noi.cilugirili 6.IANASTIRE TABEL CU CETATENN SOVIETIC] DE LA EST DE NISTRU. cu smerenie inaintim aliturat un tablou. nu avern ?n menestire. cu plecata metanie. venite in Rom2nia dupra 28 iunie 1940. CARE SE AFLA iI T'NEZCXT iN MANASTIRE{ CER\ICA inalt Prea Sfinqite. STARET.N. . 1. ARHIM.preot . in triplu exemplar.protoiereu . Ioan Dunai 3.94L. Paraskeva Sinkarenko Al inalt Prea Sfinliei Voastre.A'TANASTIREA cERNrcA iNelNrnazA ARHrEprsCOPIEI BUCURESTILOR UN TABEL CU CETATENII SO\4ETICI AT ATI iN ACEASTA A. PARTENIE . al Adriepiscopiei Bucuregtilor. Teodosia Zilberkrein . veniti din URSS. 5. Ioan Kr"rligl-rin 2. ARHIM. In ce prive.T. Urmare adresei Biroului M. VENITI DIN URSS.PARTTNIE J runle 194) STARET. DUPA 22 IUNIE J9J1.te persoane din Basarabia qi Bucovina de Nord.

iN DOTIA II\NDURI. preor celib?rrar Ioan Kulighin.izuire la care cu regularitate nr-am infetisat.I \lcoDITI sA FIE PRIIIlT DEFINTTIV iN oesree T4ANASTIRII cERNICA inalr Prea Sfinrire Stdpene. Vd rog. cr se-mi pot sfir.rceersi \-irrri (lul)ovniceJsl a. au pre|:ngit gederea mezi in tafi. KIILiGHIN CERE. De la r.stire Cernica ln noiembrie 1!. De la vdrsta de 18 ani am pdrisit casa p?irinteasci. Aceasta cu atat mai mlllt cd am va$ta de 61 de ani . Eu.lenistiri Cernica.itilor sovietice. in .drsta de 18 ani am triit in menistire (Optina) si tot in minastire doresc si mor. \'iefuind in Nlinistirea Optina. inalt prea Sfintite Stipane. P{]RI \RHL-LI. cu adnnci srnerenie. pentn"r a imbritiga viata duhovniceasci. boali de inirni. sub conducerea staretilor succcsori ei lui Paisie Velicikorski. prea supus si pret plecat fiu sufletesc. si binevoili a intenreni locului in Jrept. inleleg sa mi fi_rez definitiv in Sfenta Mdnestire Cernica gi si rnl supun t utLr ror indrtoririlor c. Al inalt Prea Sfintiei Voastre. Vi rog. 91 inalt Pree Sfinlite.i1. la . as dori mai mult decit o sirrrpli prelungire.lrrhc.ilLrgiresri. Ati llineroit sir aprobati statornicirea mea la SfXnta N4en'i. Tinind seamir cle \-lt'sta mea inaintati gi de cettificatele mele neclicale . a-mi sfar$i restul zilelor in acest sfint lacag. fost varsta mea de aproape 61 de ani. Pentru aranjarea situaliei ltlele fald cle autorititile sovietice.'I. dorj ba-rni fet. Cu adinci smerenie.tl]in zilele ce mi-au rimas de trait.lirropolir Nicolae ai Rosrovului. epuizarea sistemului nen.i zilele in ntinestire. Cu adinci smerenie..-rni fie. vin a vd mga.i sufdr de mai multe boale: brongiti cronicir si astmi.. insi.r Sultsentnarul. de cloi ani slrnt in Sfanta lvlendstire Cernica. nic eplllrial ir RosLor si clrrlror nicul personlLl al iPS l\. Acum. ingicluit si.PITOTOIERETJL IOAI\-. toate comisiile nrixte de rer. chiar ale alrtorit.os. cu aprobarea inalt Prea Sfinliei Voastre. inalt Prea Sfintite Stipane.IGHIN 90 . 7 ranntlre 7916 Protoiereu X4inastirea Cernica IOAN KI-. pini in prezent. se incuviintati statornicirea rnea clefinitivi printre calugirii Sfintei N.

sllplls. cedzl ce-rri procluce continui clureri de cap.xnemie. sd i se lndeplineascd dorinfa de a fi primit definitiv printre vieEuitorii acestui sf2nt licag. in aceaste sfanta ministire. De aceea. prea slrpus Si prea plecxt fiu sufletesc. de aprozrpe doi ani de zile. Pr-ea Al inalt ARHIMANDRITUL PARTENIE. RECOIVIANDA PRIMIREA DEFI.-$i petreace restul zilelor 9i ni. unde si.ddjduim ci aprecierile noastre nlr vor fi dezminlite. 72 iansaie 1946 Nldn.rstirea Cernica STARET. ARHIM. hernie. starelul acestei sfinte minis- liri. umflarea picioarelor. NITIVA A PROTOIEREULUI IOAN KUL1GHIN iN OB$TEA ACESTEI IVI. mai ales la o vdrsti aga de inainate. 7l itnuarie Sfintiei Voastre. E un orn cu adnncd agezare sufleteascd. suntem de pirere.\NASTIRI Se constata de noi. cJ protoiereul toan KLrlighin esre refugiat din pirlile URSS-trlui. PARTEI\IIE . as- cultitor gi cu rnulte inclinari pentnr viata singuratice. daci se poate. STARETUL IVIA- 1946 tr'Iin:istireaCernica Protoiereu IOANKIJIJGHIN NASTIRII CERNICA.

IIREA DEFINITI\A A PROTOIEREULIJI IOAN I{ULIGH]N iN OtsSTEA ACELEI lGNASTIRI iN rrBnnretn A pREoruLUI IoAN Dornnule Preqeclinte.I PENTRU PITIA.na cererii ce ne-a adresat. 13 .tsigurarea deosebitei noastre consideratiuni $i arhiereqti binecrrvAntiri. avem onoarea a Ve rimite alaturat actele prilritoare la situalia pdrinteh"li Ioan I(uligl-rin. X'l'inistire Cernica. de unde s-a prezentat in fala Comisiei Centrale mixte.{ANiSTI RN CERNICA APROBAREA PATRIARHULUI NICOD]I\.in. niscut in comuna Zadonsk. (ss) Indescifrabil in fala acestei situatii.JUNICA STARETULUI I\. ci ln urna petitiei Prea Cucernicului Preot Ioan Kulighin gi potrivit recomanderii Prea Cu\-iogiei Voastre.rili.ARHIEPISCOPIA BUCT]RESTILOR COA.ier-ea clefinitive in acea sfXnti manistire a Prea Cucernicului Preot Ioan Kulighin.:n:uarie 794f Bucuregti Patriarhul Rornlniei MCODIM . a fost inchinoviat in Sf. fost duhovnic eparhial la Rostov79 ianuarie 1946 BucureSti CONSILIER REFERENT.inurr. jud.IINI$TR] SA INTERVINA PE LAN_ GA AUTORITATILE SOV]ETICE PENTRU PUNEREA I(uLicHIN Sriretiei Slinrei Nlinistili Cern ic:r. Domnule Pfeseclinte. VI rugim. Ilfov. Prin. cu rugemintea de a fi indrep{ate autoriteli1or sovietice. '. ips patriarh Nicodim a binevoit sd aprobe incirinor. spre cele le5.ale. in anr-rl 1885. qi venit in RornXnia in anul 1!4J. ori de cAte ori a fost chemat. Preotul loan Kuligh. pentru dreapta lui judecatd. Ni se prezinti o cerere pe care o socotim intemeiatai Fi dreapta: Vi se face cunosclrt. PATRIARHUL NICODIX.I SOLICITA PRE$EDINT]EI CONSILIULUI DE A.

l.943 9i.t. in urma cererii sale. a venit in Rom2nia in an:lil 1. n-rne a\.. ne-a trimis cererea preotuhri Ioan Kulighin.rliel]in. Transmigi. in anul 1885. a fost inchinoviat in Sf. cind a fost ridicat de alrtoritdlile romanegti si predar a utoritd!ilor sovietice.i inaintim elir. preotul Ioan Kulighin a fost intr-adevir inchinoviat in Sf.S.S.ndu-ne cererea.oastLi .'LUI Aliata da Control PENTRU LEGATURI CU CONIISIA inalt Prer Sfinrix Sa Nicodirn. unde a gi ri.. (ss) Inclescifrabil 1 t- febtttatie 7)17 Bucure$ti CONSILIER. jud. doreste si triiascd restul vielii in Sf. pentru dreapta lui judecati. Susnumitul preot declare ci.mas pnni in ziua de 6 octombfie 1946. (onie. actele din care rezulti cA. totodatd. Manlstire Cernica 9i soliciti aprobarea necesari pentru a putea ramane mai depane pe teritoriul rominesc. Mlnestire Cernica.IINI$TRI INTER\]NE LA CO]\IISIA ALIATA DE CONTROL DIN Avind in leclere cele cle mai sus. COj\.\TA DE CONTROL. inalt prea Sfintia Sa patriarhul Ron-r2niei ne ftimite. 96 ALI.R. care ne aduce la cunogtinti urmdtoarele: Niscut in comuna Zadonsk-U. patriurhrrl Ronraniei. cu rugamintea de a fi indreptate autoritdlilor sovietice. :n l) Ll TULUI IOA\ KULIGHIN Cdtt c CoDrisio ROiVIANIA PENTRU DREAPTA JUDECATA A PREO. pre(Lll]) .PRESEDINTIA CONSILIULUI DE A..IISAR GENEMI Al GLn/ERNI. :rarele ill (iLLtz. Ilfov. r.i celttclr preotu[ri kran I(r. ruginclu-r'a s?i binevoiri a clispune cele de cr-n-iinqi gi a ne comunica hotirirezr { rri. (ss) Indescifrabil . Minirstire Cernica. fiind bitrin.

FACE CUNOSCUT CA NI. aduce la cunogtinld ci noi nu obiectim ca cetiteanul Kul?ghin ioan.CO1IIISIA ALIATA DE CONTROL REPATR] ERI DIN ROMA\h.S. si expedilr pe reritorirrl U. pentru trddare cle parrie. inca de la sflrsitul lunii ianuarie 1947 Nota: Esle un raspuns diplomeric 5i tardiv pentru ci. rn tapl. care in prezent se afli la lvldndstirea Cernica. ca preotul Kulighh si lacd toate formele de trecere Ia cetatenia romane prin Legalia Rusd din SEFUL SERVICIULUl - SERVICIUL DE ADDENDA Rom2nia. nu s-a tinul seame de actele prezentate de euroritatile rornanestisi. 29 manle 19+-t Bucureqti DE REPATRIERT DtN ROMANIA. mri ales. (ss) Indescifrabil lui lorn Kulighin de e rdmine cleFinirir" in'obsrea Manastirii Cernica.S. Urmeaze.. si obtind ce_ dtenia romana. de dorinra preotu_ .OBIECTEAZA CA CETATEANUL IOAN KULIGHIN SA OBTINA CETATENIA RONLANA Domnului Pre.edinte al Comisiei Rom.R. El a fost condarrrnat cle tribunalul sovietic la zece ani temnile grea.dne de legdtttrii cu Comisia Aliatd de Control Avem onoarea a vd.

plec6. deocamdate numai amintindu-vi pe scllfi. in chipul acesta. Cu ajutorul hri Dumnezeu. voi attrta vor:i.strdinul" Siu pe care voi l-ai aflat. a bineoit calre noj. precum nici in .i despre implinirea milelor Sale dumnezeiegti care se revarsi asupra noastre. a tuturor acestora. pe cei nepetrunse 9i in chipuri aqa de deose\ i01 . vd.CUVANTUL TE STAA4ENTAR CATRE UCENICI AL PARINTELUI IOAN CEL STRAIN iN veRSruruee LUr ALEXANDRU \TTRoNESCU Ptlrinteb loan.nd clintre noL a lisat acest Cuvant al Pirintelui Ioan citre ucenicii sii Mulgumire Domnului Care. intr-un chip neinleles. cateva semne gi clipe rdzlege Fi cat se poate stre^lata cura prin tnlcul scrisului. pe calea care este aceea a mantuirii sufletelor Lui. cXt . Va mefiurisesc cu terie despre lucrarea Proniei lui Dumnezeu care s-a sevargit gi se sevargegte cu mine. cat qi asupra tuturor acelora pe care Domnul incd ii va alege.. penlru a intiri in chip terneinic min(ea gi inimile noastre in fapta unirii nemijlocite a sufletelor cu Domnul gi pentru ca si nu slibeasce credin!a voastre in Pronia qea dumnezeiascd a Lui.

.Prean)irindu-L. o intrece" Qn\el.. cA El s-a grAbit si umple liuntrul meu. sI toarne in inima mea tnn'ird o nebiruitl dragoste de foc citre El.inlui Dumnezeu este nrai fi'un-roasir clecXt soalele 9i clecXt orlnduirea stelelor. dumnezeiasca lucrare a Proniei a ar. dintnr inceput. precurl qi cu incredinlarea conducerii spre lnantuire a sufletelor oarlenilor.rnt cei cdre nu s. incloit cie mine.rnul cu ceea ce se nurnegte . robul Sdu.la izttoarele nesecate din care se revarsi cu in. Dar prin cei slabi Si ne$tiuti lucreazii puterea Sa. cea dati prin mo$tenire. Fiul lui Sirah Cartea lntetepcitrnii \43. zice Psallnistlrl. tclepciLlne2l 103 . crlre este rlinunati. Nu ell.2D.rneltele Sele.ut bunivoire fati de inima rnea gi. ca pentfti acestea. trinis". dar sfnrsitr-rl cur.bite.u. din anii cei dintii.a SthntulLri Nllme al SrLu.oia lui Dunrnezeu. noi inca multe 1'om grii gi nu vom xjunge. punrrea ii voi rnulltrmi ci. daci o pui alituli cn lumina.au r-urcul lostru pdrinte si cir:hovnic. pe scara de suirc a propigirii cluhovnicegti. incir de pe cincl eram tin. Ji r.8. de amtea ori. nr-a dus prin ciile Sale cele tainice pini. adeveriri gi interiri de har atXt cle puter. ca fdptr"Lri.si a pruncilor-care sug ai sivir'sit Tr-r lauda gi puterea Ta' (Ps. . Binecu\. vdd cum Domnul s-a gribit. 142 l)a. prin alegerea Sa dunmezeiascA.lata. A$a rn-a ddruit Dolr.rdite si ma covargeascd. $i iardsi m-a diruit de-a dreptul cu sprijinul Siu haric prea inqelept gi foafie tare. Si xdaugd arar de nilnerit: . noi ce vom pLrtea l Cu nepulinla lnea.. El ni-a dat.inmAnarea harici a unei mo$teniri cluhovnicegti". spre slar. pe calea mnntuirii rnele..an-tez pre Domnul ci. si inci va |oi mai lrrdtl.intelor noastre este Domnr-rl intnr toate". cu un indrurndtor duhovnicesc sub har gi czue avea o mare triire. ca clrepr r. Doamne". fiind orl cr-r insugiri ale firii gi cu toare lipsurile ei. prin gura copiilor . eu fiind cilatorul care umbla de 54 de ani prin aceaste Yiale. m-a diruit cu binecuvintarea hrrici.rl prooroc Solomon. in munli gi in unghere ne$tiute.. pe aceasti cale a pribegiei mele spirituale. ezt ma cilduzeqte gi ea sal'i5luiegre in mine. Voia lui Dumnezeu m-a irles dincolo cle vrednicie. X4-a diruit.Prin gura nepdcepufilor'.7. precum zice impiratr. . de asefilenea.Cat de mAre[ este numele Ti. am ceva deosehit. ci r. M-am smerit intlx plinitatea acestor daruri care sllnt mai presus de toate bunitdlile pirnante$ri si pe care Iurnea Si mintea omencxsca nu le pot pdtrunde.. 1-2). . Despre aceasta v-am !-orbit prin cuvXnt viu de mai nrulte ori si cu enrinunt. aFa vorbefte.ir. Binecuvintez pre Donrnul. sicare nir afln *striin in nice. intorcindu-md inapoi si vid intinderea strebituta. . Fer iciti sr. 9i cu milele Sale cele ne€.rbelgugae l-rarul gi pe care le pdzeau Plringii in sihdstrii.

spre mirrrel mea uimita. pe darul cel aderrir:rt il Proniei.i ratiei. carutancl si nuJ inpr:gineze. iar Darul Lui. i-am ficrit impirti$it multora clintr-e acei care.elat c:r . dirXmati de cutrernur. dir.bovim sau sa piecam? Era frumos. clr o inflexi'Lrne cle neinitat in glas: . stlteam in cun-rpene: sd lrmi zd. r-irzinclu-ne mai mnlt aplecati spre plecare.!r-e si acum triiesc Si rni ?nnoiesc gi pe car-e suf-erintele si trunchiatul cLum al vietii rnele totu$i nu l-zru pierclut.nice5te vorbind. pe care Domnul i-a adus pe felurite carari ale vielii lor obisnuite. l:elsr. Pdrintele Nicodirn (Bujor) .r un ktc.i alrl plecat la Cer-nica.. Am fost Ia slujbi (nu culll. Aga este I Fie mila lui Dumnezeu si harul Domnului nostfti Iislrs Hristos cu \.or:be.dzusem niciodati pini acltrn -. in chip sincel I-atL cir-rtat. clin pragul flab. intr-o oarecare misurl.Haicleqi 10i . Da.. clincokr cle slibiciunea mea. am stat de \. cluhor. ci 1-au pastrat cu g|ija si clr te nil. ca sa iegirn clin vuietul 5i din iamarocrtl oragului. a facut -sir sc topeasca l. ca gi curn ne cunostea de la intemeieree lumii.care isi luase intirnpliror srrcinrr cle glzcli si care ne frilnise. Doream si vedem un prieten. rm r izirar din nou Parrciisul. am mancat.. dar in curind sc inscra gi drurnul spre casl ntr era chiar atit de ugor. pe care insi nu l-arn intalnit. La un moment dat. insolitorr. nnde rlai fusesem de vleo doud-trei ori.. gecl a1 ALEXANDRU MIRONESCU lixrArNrrue NrEA cu . la Nlanistirc.. Ci inc:l. cu cXt se revarsi. ne-a splrs. tutulor acelor cilitod ai cilzitoriei noastre pinantegti. in iltciperea inirlii rtrele tinere. pot mirturisi in clrip nein.i eu. cu atat mai mult cregte gi umple.rl nostru.i eu. El singur S-a impdrtisit pe Sine.rgul darurilor. pentru potolirea setei lor sufletegti.Binccur-intez pre l)omnul Cere. cleqi eu nu-l r. Setea Duhului este necovargiti 9i prin nimic nu se poate umple. Am sir tele loan. Sanclu Tudor .oi toti ! Amin. Pdrintele ccl Strdin intr-o duninic. . rm citit impleuni.zl era sdrbitoarea Pogor2rii Duhului Sflnt ?). Biserica cea mare. ceea ce. Eram trei: Parintele Benedict (Ghir-r$).smedtul. pARTNTELE IoANI \ii povestesc iLctLrl lntilnireur cr-t Piuin- Ioan.r c. totdeauna. ne-a incurcat socoteala noastrA de acasa. un tanir qi inimos cilllgir.

rsi. rlinir. a\.rdatelor.inselor spafii Si a nesfArgitelor veEnicii I La Nl:lnestkea Cer-r-rica. fugise Tolsroi. strilnii si plofunrl tLrlllr-r:ritoare sunt aceste intilniri. grija qi ordinea pe czre o kadra. a fbst dclicat cle r.rrnul cir. thea rnninile pe piept a$a cum le gin uneori gcolarii in banci.rnr inlita. intr-un clrip cr-r deoselrire serios. ca ^Pirintele ^tat si il intalninl ? Oricit de prezumtioasd sall de abra_ cadabranti ar pirea cuir. poate. csrc. Irr. Dacd arn putea fi destul de aged cu mintea $i cu irjima sd ne ddm searna totdeauna cu cine stlm cle r. r:i. drumurile ace-scea ale unor lneteorili care se intalnesc in taina necupr.:|rrnc:r -rlrsollrl ninti. intXi rn-a izbit iconostasul.ila altciner.o:linesti. de ani.Iitropolitului Rostor.orbi $i care este mesajul pentru noi.rin. imbracat sirnplu.rr si (.r Etiam sd spun) 9i care.i ce.. cum i-atn spus noi mai I07 . czilugdr clin str_ ita N. si lLrngri si bogrrj in ereni.e crlcpe unele ie-atn cllnoscLrt intimplJtor. rn gtrx Astapo\ o.. in chilia Pirintelui Ioan. intr-o searna cle int2lniri de neuitat. un tanir cam in vnrstd de treizeci qi trei..fratele Leonte.ai dori si te descotorosesti.opuncrea nLr ne lngroP:lf lol ia Cernicx). Pirintele Ioan stirtea intr-o chilie cam pirdginiti $i cam la o parte.. ci in concligia acelora de care mai degrabi .zr pe lrrnre.fte taine :rle vietii crcitine sur)t.jrintele Ioan !. cind anun. ca un muncitor sau ca un stltdent (nr.ea1n mare nevoie chiar de el. pirintele loan ne-a spus gi ne_a 106 cllnoa$telt1 5i pe Pirintele Ioan.lt Lrnele lr-rcr uli esenqiale pe care nll clecl ctl ni ie-. pit cle rr.uh-ri (silirsluit la -Cer. pe clrr. in picioare stincl gi cam dupd usa. ?ntr--o zi. a plecat.r"rrre. pe unde candva trecuse Dostoievski gi citre care.nuri cle apocalipsir. rnort insd pe crrum. unul clin noi. un birbat. apoi. de de departe.sj clc care iDri este inca sLrfletul plirr de entotie. un om. ptutind o mustall blajini.fie qi cu frica cle Dun. duhovnicul &litropolitului.. noi aveam rnare nevoie de el.teles..a aceastd intrebare. azi tleced. cu ochi albastri lurninosi si intrebitori.qreeri (lin unlrl pe nltul si ne-ant i. cu o bluzi. Dup.u mai ti putlrt comllnica 5i inr. mi_e greu s-o elirnin clin rnintea-mi nepriceputi gi covnr_ qitd Llneori de at2tea curioase intimpliri I in orice caz. adici. L_a xdlls olre DumnezeLr p.prilregii ale acestoL vret. cici tocmai el purta rdspunsurile vii la o seami cle intre_ biri qi preocupdri care cleveniserd ale noastre.scrn:inate in chipuli cUrn ltu sc poxre nri{i ( irr(lat( l lnlr-:idetir. dacd nr-r mi insel.mezeu . sirmanul $i enignariclrl strdin. Povestex P:irintelui Ioan Kuligl. fiiri cur. s:il c_. c2nd anl intrat. cel care o stie nai in amAnunt.nica o drt:l cu r(.ugi.inte. O cliP-i c)chi sri-l \ ccleri $i pe P. Omul acesta . nu cu cinstea mr-rsafiriior de crre re remi sau ai ner oie.e Ioan tocmai aici. venea toclrrai de la atat de vestita Nlindstiie Optina pustina. de un incercat gi mare duhovnic.lsereJ trllpelor r. blond. la lecEiile mai deosebite. $i dus a fost. poverte:r :lceastar o \-:r scrie.tr. fie cit al putut inte_ lege. Pirinrele Ioan...

orltesc clin loat:i inima. care nu incetau sd mi Lli measci gi se ridice registrul sensibilita[ii 9i a1 infeiegerii mele.e I itrege salr curioase ir.i aceste cu rotul qi cu totul cleosebite gi cle tot re rarcabile insugiri nlr all scdzlrt. dar nu este cleloc exclus ca fratele leonte. in afari cle Dumnezeu. sunt doninat de clarit. firri nici o altl fblrnalitete ban:Lli.este oare cLl putinli a o face ? .:ti< .rt o impiedicare la gir. $i poate spun o prostie. Toata fiinta sa er:r intr-LLn lini9tit dar concentrat efort dnholnicesc de a tracluce.rcest frate Leonte. slrb acest conventional suspin. c:lre si el a plecat rpoi pe urnele Piuintelui IOen . drtc. cu o nuanlatA frazate.itile unei gratitudini din c. o plrtere de a transmite nu nLrflai un confinlrt propoztional. trle ciit'ui tt. dar Si atmosfera duhovniceasci imdiati de cel care ne vorbea tar. daci ar fi lipsit fratele Leonte. Doanme ? unui singular destin ! Cum si evoc eu . ce vioiciune grari.nii :t\estiJ clt toat:j si1npatit cle care sLlnt in stare. cn ficlelitate absoluti. intre noi. clrept extraordinari. \s \. dar de o negreid blandele. c.ri liicitug . o degtepticiune atat de neasteptati qi deosebiti.ci Leonte era licitug I Ce seriozitate.rirzilr.'a oarneni pe c:rre i-am pretuit. cu rnult r. gerarea obignuiti la povestirea .I[igr'Lrii ceilalti nu sentdnau.tc uimcasciL . cu toti carluglifii. aici nu-$i afld locul. banalul sentimentirlisnl.ri r.ni mult decit o simpli intalnire I Mai cu osebire. fericitul Le. firi sa schinbe sau si cillnteirscti vleo ioti. nici in tot tirrrprrl cit. imi vine sd cred cI intahirea aceasta cu Parintele Ioan poate n-ar fi rodit chiar dintr-o dati. trel:uie sri aibit cel pr. cici prilejul nLr se va mai oferi sa \rorlrirn clespre cl.r.r admiratia . totusi.a prins si ne spuni aproepe nr. rcest nedrellarlit ul olmenilor si ll conciitiilor sociale. chiar de la inceput. a incfedibiluh.'t nlr si dq l-ilo>ol-ic..i plealabilli.tiini eteu zrsplc.rprejurari l-au lruncat la peliferia vietii.rrraiclecit ce atl intrat in chi- lia lui.nijlocire'a lui Leonte. cU o clragoste. rlesp|e L)erttr.rLiiclecit. dar cu caLe. fi. cita limpezime de expresie.r. clupi priceperea ruea. dar s-au accentuat ir.i in r09 . onte I CAci cine.rlin stuclii cle tr-crlogir'. zrm avtrt inpresia ci tirluraciul.t fosl cLr noilNu nitrnrri .rre nu lipse.rni-e retinut tlenti?l nur.cu o intuitie (poate cu o rlai inainI ofJ tc-r'eclere) crle n-a incetxl sit r. n-am interzixt sir-nri clar: searna. cu o rigoare 9i o fetroare clemne de ceezL ce ni se cclrnlrnica. si fi fost fericitul.c'. Si iatar c.pe care n-am incercat-o decit pentru cltir. cu accente vigllroase.r s.i sir.r:lna. cu clrzrgoste. in clefinitir. Dimpotrivd.anrintirilor". poate cunoaste r2ilunchii omului ? ! Cincl flatele Leonte a inceput sir tracluci ceea ce Pirrintele lo2rn . cloresc si yorbesc despre.aceasti intalnire care este mai mult.l $tiu si vorbesc cum treltuie ca sd intele€ieti cli exa..rclnl ci n-an.cum se-i spun. muncite. szj r':i r. acum.te fiorul unui .r(il sj |i rorlres.. 5i !il cillc. rlai tnult chial clecirt Pruintele loan c:Lrc scn. Erur o infliclrare concentratar. ce sarbitoreasci incandescenti care nu s-au clezn'rinqit nici atunci.

. clar Leonte. ?n aminunt gi cu clatritate. o mare personalitate duhovniceascl Avea un contur fern. Forma .i si fie insir afiificios sau ciutat. de a asculta.a si alunecim in vreo eroare.reunui entuziasm facil sau ale vreunei naive subalternanqe.iar. Dar.i nrii cle ani nu s-a inteltrplzrt ce\'? aseminitor ? Duhul sufld nnde lrea l Var rog sar inchir-rati. Stilul t ra cornlllet afiiculat. Erl evidenr qi normal ca noi sa ar. Vedeti. dati cu o mini mare cu degete lungi.em mei nrulie informalii in cele lunegti cleclt pirintele loan. am realizat aceasti noutate.cit ci4ile unei intregi biblioteci .zrm supr.rzri:rr:ea clecit pe ale Pirintehri loan). un puternir sigiliu spiritLul. 9i nu mzri stilr de cate ori arn confruntat inpresiile noastre. unei analize critice foafie ser. Se cunostea cir r. De altfel.in pr! Vinfa \. Vreau sd spun prin aceast2 car rapofiurile dintre noi n-au fost nici o singuri clipi acelea ale r. $tjind ci doar. iar aprecierea simt cal i se potrivegte cle minltne.ts. ca s-i-l ajunge acolo unde o fi.nerenie.uell ntea I llram liter almente uimit cii.enea clintr o cas. Totul r. in m:rniera de a sta. despre Leonte am putr-tt se va spun ci era Lln om exceplional.r.iceasta erit mdnu-sa potrivit:i unui foncl de o imensi l)ogatie si rigo:rr-e. crici si noud r. un gind qi pentr-u ace$ ranir exceptional (excepqional. in repetate rincluri l. Aceste insugiri deosebitoare puteau fi deslugite in toete amdnuntele felului sdu de a fi: in vorbd. cltfi. intre noi. Pirintele Ioan era mai mult clecit atXt: era o personalitate. in mers.t ela si normai. un sril rclecval irrrpjrtisirii unor. pentru ci poate gXndurile se impleticesc gi ele unele ?n altele. intAlnirea erx. pentrlt mine. 111 . degi experienla Revolutiei il lnvatase o mLtltime de lucruri . nu le r.rnzirni. in taina ctrgetului Vostftr. cunoa$terea rnersese pZind profr. cLl totul r]ouir.orbea clespre 1r0 in o prezenti cu totul cleosebiti. pe buni clreptate. de ce si ne mirirm ? Cu pescarii cle arcun clou.Adevdr-r-rl va rezista unor asemenea confruntiri. N-a lipsit nici rlspdrul. ce ceva se cere reexaminat cu o atentie sporitd . o identitate inconfundabill. si-i fie de folos. fir. nu le-an inteles clecat dupai un oelrec2tre titrtp.ere. ca nu cumr. N-af putea si spun acelagi lucru despr-e Pirintele Ioan. clar rnrLlte luirurj. in detinitir'. Desigur. cind unul dintre noi a socorit. in marea lui sr. cu un gesl cllre err mereu o vilauroasi binecur'lntare.ietii 9i a oamenilor.l tral e. experienfe alese ii pentru noi necunosct-lte. cici nu i s-ar potrivi exact. printr-ull intermecliar ntuncitot se putea reaiiza o:rtit cle inaltl comuniune.nare bucurie ne-a ficut l Pirinrele Ioan. cu toati impfesia pllternici pe care ne-a proclus-o $i care nu nurnai ci nu s-a dezminqiL dar a crescut mereu.lnir. ne-a vorbit firi intrerupere citeva ceasuri numzri despre ce dorea mintea gi sufletul nostru.si cd dialogul controversat este necesar.

p2ni la o desolidalizare neloiali.. De cate ori n-am fost ?n viata mea Toma necredinciosul I in tdgiduirile mele. Nl-rlte pireri qi glncluri trigeau cle mine in toate pirtile: estc aceaste rugaciune inutili ? Este ea l. Nu Stiu dac?i imi pierdlrsem libertatea interioara. Treptlt-treptat.. Crizr aceasta insd arn biruit-o bJu.turalnici s:ru eretici ? Duce la sminteirlui ? Este prinejdioase !' V'rea e?I sii se substitllie unei imense bogilii spirituale ? N-a spns InsLrsr Hl j5to]: .l cc socotim noi a fi hrcfuli sul. Am cilrtat si reconstitui psihologia fiecifliia separat.rg-lciunii inir)rij i fost pu.rzi ceea ce r. cale rnd b2ntuiau. NIai mult decat atat. indoiala subr. nLr toate clifi. in forul ulcir int(-iol. pur gi simplu ? $i ce s-a intnrlplat cu drept-credinciogii care nu au cunoscut rugaicilrnea inimii ? Oare rugiciunezr implici nigte condilii care pot fi enuntate lntr-o anume tehnici ? Nu este aici oare vreo sugestie piezigi.r po\ estea asta nrifi]ai fomral. Erzrltl in situatia omuhri nuncit cle gincluri gi pornit intr-o alti dilecgie . au lbst cXt se poate cle complexe: la un anumit moment trr-llLl asaltat toate nedurnelirile 5i toate indoielile. $i. zrcetr Jsu: Tatal nostrri c?rre esti in cen-rri. dintro data in ordinea lui. raportlrrile mele intelioare. ci ir. irr gindrrrile inti viscoleru p: in irrillrj.rlcan asa. un afluent srein ? N-an sir mai in$ir iista intrebirilor gi a g2ndurilor care mi inr.rtir-i -/ ne-:'ru intins o cursir intr-o zi chilr.i a pr?tcticat-o lntr-o rn. cultigile s-au putut evapora dintr-o dati. Deci este lrr rnilloc \ reo sugestie. Rugiciunea Domneasci ce este ? Dar celelalte rugiciuni ? Dal rugdciunea. arn depigit lnomentul acut. Este inutil acun si mai refac procesul pe care l-am treit.In ceca ce m. clar este siglu-cir ea Sor jir.Lllncl \ r'ell sa va nl8:rtr.adaseri.". viitr"rrile . de dorin[a ascunsi. alirnentati de orgoliul de a iegi clin comun.na hotirrAsem si zrbancLonez orice incerraLe si orice efolt ir. obscura a Yfeunei originalitlti.r pentlu cee. cle iegirea din rinduri. cici. 9i toate inl'esti€latiile pe care le-am intleprins. razmerila mea interioari nu era impotriva oamenilor. intle:'ga problerrri x r. evident. evident.:i-au intrat in albia 1or normalir. apele. gi am infeles cii Pirintele Ioan este o personalitate care slLljeste o veche gi alrtenticli tradilie pe c:ue a in\.r tolt.i sir particip l'.. in suspiciunile n-rele n-am frers insi niciodati pina la anarlrie. vreo iluzie.r ? I)acd tocmai istetimea noastri $i incli112 nllre. ! Nu intrd un vr.r prireFte. ca sirnplr-r obsen'ator. cu intensitate gi suferinli.edeai la inceput.. 9i in Pdrintele loen.npotrila posibilitatii de a aluneczr in eroare sau in facil. in orice caz.rnis113 . 1mi zicea1r.si stiti car arunci apar alti inclici cle refrrctie.t acea. r'irportirrile rnele cu Pirintcle loztn.si snl: sennul lntreb:irii qi al reexaminirii.itat-o. si justific eroarea pe care o preslrpuneam. de nu a nui fi czr toata lulrle. ficancl Lrn bilant licnros al situatiei.ninase gi increderea in cei cu care md intnlneam in fiecare zi.stir direclie . o prism:i care clefomre.

De aifel.irintele Ioan mi-a ardrat. Pirintele Ioan I{ulighin.olulie la mindstirea Valaam de pe Lacui Ladoga qi care era cluhoYnicul r\4itropolitului Nicoiae al IIIIea al Rostovr. .rgiat in Bucuregti.a.rii a$ez in situatia Llnui $colar care se p1eliite$te. Si mi-am dat o dati mai mult searna cd nu Etiincl pe de rost simfoniile lui Beethoven inl'eti si canti la vioari. cerind ocrotirea Patriarhului Nicodim. iar pe maici Ia mindstirea Pasi.n fost prin. Oclati intl':lti h Antinr.r n-ag r re:r sir r. aceasta este calea care duce la inin. in dreaptd rAnduinli.i frumos lecda .dratelor inteleseri. ci lncepincl gi practicand litania aceea a celui nui banal solfegiu qi gan-ra celor Sapte note muzicale.pentru a astampira o indr. s-atr refi.ce poate fi mai firesc omului declt o rugeciune ? . 20-30 ctxLgztst PARINTELE ROMAN BRAGA IISTORIA PARINTELUI IOAN KIILIGHIN] .iclential pentru miscarea Rr. Durr aceasta era cheia qi inceputul ader. r1'lratele logii au intrat in rninistire $i au ucis pe toti ciilug.lloilrc:r il\:.. in rrr rr retrJgerii arm. i-au scos cu silzr din mindstire.t.i.rgrilui Aprins. (Contuna Donntesti. care trlise inainte de rer. curn se primegte Si se tine arcugr-ll.si spun.salr o lectie . P.ra ta. Acesta repartizeaza pe mirropolit gi pe preoli la mendstirea Cernica.eptititi cr-rriozitate.rlui. inclt devin er. ca szi lucr. lucrurile extraordinare sunt.rtelor rotnine si germene din Rusia. cu un grup de 30 de preogi $i cateva maici.irii.sunt gi cele mai greu de realizat.r ne-a trecut-o Pfu intele Ioan.rnt grisir rei tarzilr clezmingir de scrier-ile Slintilor pirinri .-lcc:tf s. Pirintele Bolclasiu si ci-r mine ar.r. lntre care Si Parrintele loan. interesul nostru.r. ei nu au ficut . iviitropolitul Nicolae al IIIlea al Rostovlr1tti.pe ciue ii cercetez rnereu. in timpul rc\'oluliei.r.eze 115 ..lraorclinar de greu cle infiptuit.rea. Pirintele Ioan este acela care m-a luat de mana gi mi-a aritat cum arati pirintele fiului sau: Iata.enit Parintele Ioan Iiullghin. D21cA oamenii pot fi extraordinari Fi pot starni crL Ll$urintzr. Nici nu putea face mai mult. El gtia rispnnsurile la intrebirrile fieciruia gi tot el ne-a dat Sbonticttl ca ltran:a t. :ts:i cutn lnulti (lilttre t. 1947) intre preotii rusi err rrn cdlLrgir imbunititit. uneori atat de simple. Pzirintele Ioan a fost in tinerelea lui fi-ate gi nu cilugil la rndnistirea Valaat. Dimpotr ili.. in fond.txrrrrii rii pc c:l.i con[irnrc \. dimpotri\. in chip paradoxal.toi nici nrr ne' putem inchipui e\act. Nirnic clin ceea ce am auzit si ln-r invr'ltat cle la Pirrintelc Ioan lt-.'r.tire cLr liatii clLrlt<lr-n iceasc.r. $i acr:r. care a fost plor.. Erarl :rcolo c2nd a r. insi pe flatii tineri. In orice caz. tocmai lucrurile cele mai simple si cele mai fireqti .

in:rinte sal intre arrnzrtele so\. iar-. Nlitropolitul Nicolae insi a fost scos tndr t). Soarra preolilor lusi a fost tragici. Fratele loan..lcel. tocmai jos la Rosto\. Cincl arnr:rtele ro. staretul 2r porLrncit tLrtlrror c.mat la moarte. pentrll ci n-a accepht colaborarea $i a ajlrns m'.rnde.-r pz'rr. Gheorghe. De cine ? De pr-eoqii noi.rzirr din scaun. cine r. cine este frate. Aga l-au gdsit armatele germane.L|. A fost ficut preot gi trimis. $i s-a intamplat astfel sd-i cunoasci pe Sanclu Tudor si lipoi tot grlrpul Rr-rgului Aprins. nici cum.r. Cunoscilnclu-1 pe PrltdarhLrl Nicodirl. a trecr-rt $i pe la Antin.e-stirilc. $i s-a zvonit plintre nemti ci acel mirtlrritor fusese Nlitropolitul oragului.Citeva cirti pogtale au mai sosit pe adresa lui Aiexanclrr-r Nlironescu. r'enind de la Cernicar l:r Patriarhie. Aceasta este istoria Pdrintelui Ioan Kullghin.rgir din calee ior.ih. Canci a inceplLt lnarea pentl Lr I ofensila ir ru. i-zrll trimis la casele lor.r. cted.rclare si i-au condar. pe care-l chema.rri cu cele clor"rd volume ale Sbon cuhri gi cu caporalul basarabean. a plecat clin acea Tebaidi a Rusiei cat mai la sud.ru apropilt cle nin. Dupir po\. ca sii i se piarcld urma.riui 1947 zru fost arestati si cleferiti tribrlnalelor ar rnllei so\ ietice.turirtor cle stradi in Rostor'.ietice in BucureSti. cdci prea rnulli pleoli nu erau atunci.rgiuiJor Oi flatilol sir ir-rtle in chiliile lor. s:i ingenuncheze 5i sI se |oege.rn n-am mai aflat nirnic. Apoi s-a a$lernut tecerea. dupd ce a trecut primul vai al revoluliei. El auzise de minarstirea Antim $i inl. Pe Pirrintele Ioan qi pe uceniclrl siu. intrAnd sub ascultarea lui. unde oamenii ar. De aceea a venit el zr cioua o'.e:t alri sctpare ciecit sa fr.eau nevoie de preoti. cu misiunea in urma frontulLri era inszircinat Nlitropolitlrl Visarion Puill.corlLlnisrn. Nlitropolitul a fost alungat din scaun. impreuni cu Patriarhul lVloscor. si aceFti. miturAncl stracla. lln rnicel de neclescris Pe fratii care nu er:Lu tllnsi. $i acolo l-a cunoscut pe Yiitorul Nlitropolit Nicolae. incepuseri s'i colzrboreze crL regin-rul. A fo-st gitzch.5ilor.despre caporalul basarabe.. Pe calug'ilii care au refuzat sir pirziseasc-t cllugari. uncle curinci ciupi eceea a mnrit.rit la nfit.r-e'l s.i-se. i)ir-intele lo:rn ne-:r pofestit h Anrim cLul s a petlccLli acel m. curn am spus mai inainte. La sflrgitr-rl enr.r au fost cle fapt majoritate!r. Mitropolitlrl Nicolae a fost reinsclunat.tt pent'tt critrri de lnalti tr. i17 116 . dar nu stiam nici r. un capotal basarabean care gtia perf'ect romanegte qi i-a fost altminteri t1'anslator tot tinpul.Pir-intehri Ioan. i-au onorat cir topoarele.istire.rscir c-. ela fitesc s1i-i ce'"rtir sprijin. i-au depotlat ln Siberia. l{itropolitr-rl Nicolae n-ar. la nifte sate mici. care. Am inleles ca birtrinul duhovnic Ioan Kullghin a rnurit. Altlninteri ar fi lbst omor-it irlecliat car trirdirtor.l-o zi. si se apt opiaset:-t cle Rostor.i azil. in oraE.rg:iria. clupa Staljngrecl.sii s-'. clutam ceva.ei.tistire'a Cernica. Pe vremea aceea. El a vazut imediat cii si noi bijbXiarn ceva. clrc i-:trr jrtJecrt sLtrrt.. plin ajntolul acestei misiuni. solcialii ru intrat in fieclre chilie gi au intrebat cinc e citlurziir'. Se pale ci.

de unde se rede cir pentm el pr. clen. el a pornit de unul singur intr-o c. profesor la o Universitate francezi iezuiti de acolo.ilea gimnaziului. el fi-a petrecut copiliria Si anii de qcoala la Rostov pe Don. zrsistent la catedrzr cle Logici a lui Anton Durnitfiu. si la Optina.citol rl <i. in anul 1904. Rdmas de tirnpuriu orfan de tati.. ircesta era de neam rus si se niscuse l:r 24 februarie 188i.i inediat a pricepLrt inteligenta lr. a poposit la mindstirile Pecer-ska. a unor prieteni sau chiar a unor pravoslavnici cre$tini. dar este de presupus cA a fost dat spre ingrijire in casa unei rude.lzut pe Andrei Scrim.stirea Antim clin Bucr. intr-o f'amilie cu mulli copii. dupi absoh. Atras de viata rnonahall. Nlitrofan de la Voronej. la Ele!. iar acum este ir-r Liban. din apropierea 119 .li insernnirile sale autobiog|afice.ri qi i-a spr:s: "Dunnledtd ai ne\oie d.. Tihon de lzr Zadonsk.sus mL putca si o faci cinela fili'r 5tiree.r N'lirni. Ca aninunt. t\nctei Scrima era atunci student.5i binecu\'rnl:lrcll rrnLri cuno. dupd ce s-a inchinat la moagtele Sf. Nu se clrnosc irnprejurarile care l-au despi4it de familie. Pdrintele Ioan Kulighin a venir cLr r-esuliL hilotesirii pentftl Rugarciunee Inimii. ca toli ceilalti. sfatul . de lAngir Kier. pe l:relnell aceea doar ffllte.illtorie prin Rusia si Ucraina. considerat inspiratorul grupririi cluhovnicerti Ruglll Apins cle l. dupd cLlln prea bine gtiqi. qnbernia Ordl. pentrll a cerc€ta biserici $i mindstiri lestite. la vArstzr cle 19 ani. Teoclosie de Ia Celnigov.rre5ti (r:nele. SINTEZA FINAIA PotriYit putinelor documente care au ajuns pina la noi despre Pirintele Ioan liulighin. . urmirrincl Lln itinerar duhovnicesc. la icoana Maicii Domnului facatoare-cle-ninnni cle la Elet qi la rnoaqtele Sf. erzr ln fond tot un ciut:itor.. intr-e care. lmi antintesc ci l-a \-. care era fo2rrte fin. Pzit intele Sancln Tuclor. Astfel. translator la Patriarl'rie gi a capirar o bursi pentru Benares. NIai t2rziu. Scrima a ajuns cdlugdr. rafinat.'rciuuii lui li.ne cle toati ilrcreclerea).e ntine /". la cele ale Sf.. in India. Scr-ima cle fapt I-a adus si pe Anton Dumitliu in contact cu Rugul Aprins.As putea spure cii Pirintcle ktan Kulislrin x fost interrcietorul Rugtriui Aprins.rctica lug.

care-l ingrijea la bitranele. la cererea sa) a fost hirotonit preot celibatar. 9i temindu-se sd nu fie lmpr"l$c2rli de con]unigti pentn"r tridare. 124 Nloscoi ci.. avXnci colaborator itpropitt pe protoiereul Ioan Kr. si s-a a$ezat la Mendstirezr Cernica. penrru nesupunere fafd cle autoritdtiie sovietice. cinci ani. cle nnde s-n intors in vrra zrnului 1941 si s-a stabilit i+r ora. penrm cri rincltrielile cereau sri aib!'l :rlrllate facuti.rbrie 1!42).rl Nicolae. (septen. pentfll a-$i osigur'lr existenta.ar: rzinit. ct aprobarea patriarhului Nicoclirn. pind in septembrie 1943. gi-a reluat slujirea preoleasce. geful Misiunii Ortocloxe Romine in Transnistria. inso[it de pirintele Kulighin.in olt5teti r. qi.itre episcopul locului 9i a slujit la mai multe biserici de sat. mitropolitr. in 1914. in 1928 a fost chiar' condamnat la rnoarte. Acolo l-'au girsit 2lrirntele gernune. cr. pentru ca se opLrsese ordinelor r. pe care a pistorit-o pini in febmarie 1943. in 1937. apoi s-a evacllat la Odesa. ietuitor. Asxdar. Nlitropolitul Nicolae fusese qi el de patru ori lntennitat si deportat.rpr-euni cu alli tineri din mitnzistire. in. clincl a inceput plimul rizboi tonclial.otonit peste o sutA de pleotri gi diaconi. clupi bitirlia de la Stalingrad. la velsta cle 25 cle ani. in acest sclrl't rarstimp. ir. 9i de cdlugdlila Paraskeva Sinkarenko. mitropolitul Nicolae s-a retras la Nlariupol. sub ascultarea mitropolitului Nicolae. sr.ri. duhor.si. in 1919. care I-aLr restebilit in scaunul epalhiei sale. ce prehrase intre tin. Rugiciunea lui lisus. ostenind din grer-r lzr n]rrnci fizice.lre a practicat-o apoi neincetat tot restul Yielii. ci doar l. de c. . tirnp in care a deprins.sr:l Azo\'.nicul sau.ilor.r qindLrl cle a jntra A fo-st sc()s clir. ?n decembrie I)4J. mitropolitul Nicolae a lecieschis n. x lbst nrobilizar si trintis pe fronl. venincl de 1a Eisk. Ctrm rdzboiul ameninta ti aceastl provincie.trlte biselici inchise cle comunigti. S-r intors Ia Rostor. conduclnd eparhia locald. in anul 1939.t 1910. a treclrt in Rom2nia.stirea Optina. impreuni cu caliva preofi.ilor-.rb indrumar-ea unor mari clul-rolnici.enite de la N. pini in 1930.i scaunul Eperhiei Rostolu|-ri Si deport:lt. I (ielenit frate la Nlirr. ir Siberia.rligirin. in rllirn:istirea Optina. pe lingl care a mijlocit mitropolitul Visarion Puiu.)p conducerea Epar-l-riei RostoYului. clupir satisf:Lcerca scn'iciului miljrar. cle inchidere a bisericilor in eparhiile pe care le-a pistorit. intre care qi pirintele Ioan Ktrlighin. cl:u n-a fbst printit.L fost fi-ate $i nu cdlrrgir. a revenit la Rostor. sora sa. desi era inlintat in lirsti. dar gloantele plutonuhri cle executie nu l-zru omorit. conferincLr-i Si rangul de protoiereu.nic epar-hial. uncle i s-a fixat loc de aclapostile pentru tot restul vietii. a inliintat 120 de case de rugicir:ne gi a hir. Dupi rlzboi. pe c. 121 .loscova. pentrlr 1l cincea o?i[:j. cdnd a fost intemnilat. insi. care I-a hirotesit duhor. C2nd a inceput marea ofensivi a lr-r. iesind clin inchisoare.

l-a condamnat la zece ani tenmild grea.ivila-Locomotive. Participiarea pilintelui Ioan cel Str. s-alr impdetenit si t2ndrul Leontie. pentrll trddare de pafie gi colaborale cu inamicul..rrea pirintelui Iorn cu xcesl grr:p. in luna ianuarie a aceluiaqi an.rgicillne. Gr.istire doar atunci cnnd era impins de r. le l-rtirlniIilr rnerrrbrilor ktt3ttltri Apritts. ln acele vrelruri tulburi..si nu s-a rr.S. judetul Tighina. fectd: .clrm ii spuneau fiii sii dlrhovnice$ . si a fost inlnornlentat in cimitirul IJarndstirii Cernica.la intahirile Rugnhti Aplins a incetat in octcrmbrie 1946. pirintele Ioan KrLlighin. Acest parinte nu ltia romanegte.i in care se gasea. r trinris catc\a scrisori cirre cenicii sii. in ianuarie 1)41.turit in lara anului 1944. iar mai tilziu ieroschinonahul Daniil).rin . in acest timp. in primavara anulrri 7945. cle slujbele de pornenirea snfletuh-ri sz'ru ingrijindu-se fosrul lui cluhovnic. un minunchi de intelectuali. intrebincl pe un tan. uncle a venit cu regula hirotesirii penuu Rugaciunea Inimii.S. mitropolirul Nicolae :il llo. anzincl cle plezenta p:irintelLri Ioan liulighin.r intelmecliul fratellri Leontie. 9i anume scriitorlll Sandu Tudor (apoi monal.rdi spunXndu-i-se. clerici si mireni. cu aprobarea patriad-rullli Nicodim. la Nlanastirea Antim.reo trebuin{il Lrrgenti. aflat incri in faza cdntarilor. i s.nd a fost arestat 9i cleferit trnui tl'ibunal improvizat al arinatei sovietice. Expediat pe teritofiul U. cici ?lceastii r.rai eflat nimic despre el. qi venise la Bucuregti in 1934.. 1i. Gheorghe Vasilescu . doi dintre protagonigtii grlrpului.R. devenindu-i ucenic qi translator.u caporal uncle treblrie sir coltoare pentru a gesi strada al cirui nume ii avea scris pe Lrn bilet. s-a angajat lucritor la Atelierele C. Prof.R. Din vorbi in vorbri. si i-aLr iltYitat la jVlinistirea Antiln. irnpreuni ctr alli clerici refugiagi din Rusia. a avltt rrarea bucurie si ar. au intrat imeclixt h legiitrlrl crr el. aflat in ceutarea unui drum in r. denumitd RugL Aprins. impreuni cu arhimandritul Benedict Ghiuq. care. T2nirul caporal.Fiincl in viirst. sambata gi cluminica. dupe o juclecatd surnarl. intr-o ruseasctr per.d!. comuna Gnrbor.a pierdut unna prin inchisorile Siberiei . De aceea.Cunosc aceasti stradi. deqi. in zilele Jelenlici. care fil122 (eari \-izitc frcci. se constituiau intr-o grupare duhovniceascd. ci. clin care se vede sitllatia tragic.stovu lu i a n. unde.ente la Celnjc:1. Vi conduc eu !". ftrsese inchinoviat clefinitil in olr$tea Nldnristirii Cernica. prir. a lepidat hainele militare gi l-a r-unut pe paljntele Ioan la Cernica.i de 85 cle xni..F. pe nume Leontie Cairnnc. intl'-una clintre rarele lui cdlitorii cu tranvaiul prin Buclir-eqti.rul Agathon. dupi absolvirea gcolii de Meserii. era din Basarabia. nu pute:r si fie practicati firir sfatul pi bineculintarea unui cunoscitor al ei.ia. clupii opinia lui.rbor. A$a a inceput co1. ieqe:r din mirn.

a ap'drut ca n. expresia ltiblici. este simbolui Rugiciunii neinceurre. in caclrul cirei:r 1 xpirut Rttgttl . mai precis in toamna anllllli 7945.er. dupir slujbele cle selri. Era duhovnicul mitropolitului Nicolae al Rostovului. dir. r. Rugircir-rnee hri Iisus.od. care a murit in inchisoarea de la Aiud. Rr:gul aprins. 2-5. O importantd deosebiti se punea pe explicarea Sfintei Liturghii. in sala bibliotecii de la lvldndstirea Antim s-au linut o serie de conferinle legate de acest subiect.cn arn.s. ctp. ilt r ii lo r<-lvrS o preoclrilure st.CWANT DE iNCHEIERE Pennrr olrstc:t NLlnl. reftrgiali ciin Rusia. In aceastd Vreme.ririi Anrirn.r D:. cale ardea $i nlr se mistui:r. se explicau pe larg cele g:Lpte lar-rcle ale Bisericii.3. pe lingi slujbelc zilnicc cle la biserica in restaurare.ntele gerirrane in retragere.. dnpi. iniliatorul RugulLti Aptins. Aceasti interpretare apa4ine p2idntelui ieroschinronalr Daniil Teodorescu. gi gdzdr-riti la l{:in:istilea Cernic?l. cu accentul pe \-ecernie $i utfenie gi pe tllm:icir€a psalmilor. deci Rugicir:nea lui Iisus. 12i .rusafir la l4inistirea Anrin preotlrl celibatar loan Kullghin. in acei ani.4prins. cu binecuYantarea patriarhului Nicoclinr. in zilele siptirrnXnii. Paralel cu aceste conferinge.rtornici a fost.

la el.rpr eun. )u. cu barba mici si rari. qi cincl minca.r.a ca tithuaci. il gdzduiam in chilie la nine. :Lfliurcl dc \'l:ulnstirca i\niilr. lue r.rpi-. ori de cAte ori r.rarie 1947.t 5i el pelte ia intiilnirea clir.stir ea Cernicl. din rusi irr tor.ranclrit In itparentir un om obisnuit. uru fost arestati .rntiazzi.l.i du$i la munci fo4ate.L ucenicul sirtr. a fost arestlrt de la Nl.ristilii Antim . Ioill-r o cLtnostea in ianr.r sala bibliotecij.ir basanbean. gi cr. iar fratele Leontie cleportat in Siberia. dupi ce bitlinii cle la Optina au fost lichida{i.enea la Antim.ra.Patir)lcle loan. i^r m i tdtziu intemnilati. \ enel in liccar. qi cind rnergea. ial c[Lp.r ajlLtor-ul lui inqelcgeam bine cele ce ne splrne11.rulte. pe care o rostea cu adevirat neincetat. in r-iLlstr:r cle 60 cle eni.De la el am '. in. Pirintele lo:ur 1 fbst condar]mat la ani g|ei si interunitat la Odesa. lcrinul nrs.niinii. slLrjea cu noi Sflnta LitulqLLie clin dlurirlici. La inceputul rer. pentr-u ci. Povestea fiumos gi irnpresionant o mulqime de intampldri din yiata llri si din viafa compatriotilor sei. $i in sornn se ruga. de r-rnde ne-a trirnis o cafie postala. O . \'e.oluliei din 191f. ci . intre care qi fratele Ioan. Rugiciunea pentru el erir ca Si respiratia. Leontie.tiu de la el. pe un tan'. din nordul Moscovei.ri Iisus.rflat nenlrmimte lucruri despre isihasmul din Rusia. ft':rtele Leontie.i cr.si in f ixta multor credincio9i (ca in Pe126 Sofian Boghiu.rir.nrtsu cn noi. cltre se inchei'.ir. Ar l. acest preot crer un rrrgritor autentic al Rug:icir-rnii hri Iisus si un foarte bun cunoscartor al Sfinlilor Pirrinti. Foafie impofiante pentm noi erau mdnurisirile sale in legituri cu Ruglciunea h"ri Iisus. tineretul. Staretul r\'Idr.rl1i ani.lucr-ltrc pe cale plitlntele bine). chemarea Domnului coborXse din minte ln inirnd gi se lr-rga gi cnnd vorha.r cu Rug:iciunea h.e sirntltiiti pe 1a noi.:r vecernia cle dr. De mr. Rugicir:nea h-ri lisus o cleprinsese la Nlinistilea Optina. Si-mi spunea n. uncle era practicat nu numai in rninristiri.

Cf]?RINS Ldmurire editoriald Repere biograjfice Momente din viala mea Cuvinte citre ucenici Scrisori din detenlie Scrisori trimise la Minisiirea Cernica Scrisori trimise la Minestirea Antim Cdqtile rd. qeful Misiunii Bisericegti pentru Transnistria.ului gi Protoiereului Ioan Kulighin.mttse de la Pdrintele Ioan Io. impreund cu Protoiereul Ioan Kuligl-rin 72 73 129 . ref giafl la Odesa Biografia pe scllrt a Mitropolitului Nicolae al Rostovului ) 8 9 33 49 57 59 65 67 69 Patriarhul Nicodim comunici Miropolitr"rlui Visarion aprobarea de a gizdui pe Mitropolitul Nicolae al Rostovului gi pe insolitorul sdu la Odesa NlirropotituL Visarion inainteazd Patriarhului Nicodir.n cererea Mitropolituhii Nicolae al Rostol'ului de a se refugia ?n RomXnia.tligbin Docuntentar Mitropolitul Visarion. solicite aprobarea Patriarhului Nicodim si ofere gizduire Mitropolitului Nicolae al Rostor.

inten'inA la Cornisia de Repatriere pentru oblinerea autorizatiei cle stabilire in tarl a Mitropolitlllui Nicolae al Rostovului gi a insoti- c:rl. reconancli primirea definitivi a Protoicretrlui lorn Kuligirin in obster acestei :ni- 89 90 nistiri Arhiepiscopia Bucure$tilor cotlunici staretului Mdnisttuii Cernica aprobarea I'atdarhullti Nicodim pentrlr pr-ll1. $i gAzduirea lor la rVlanistirea Cernica Nlitropolitr Visarion soliciti.941.stolului cirtre Petliar'lu. in doui rindud.ritur-ilor clin Jtrdsclicgia ei tabele cu cetilenii sovietici NIarn2istirex Cernic!r inaintexzl Ar-hiepiscopiei Bucurestilor Lrn tgbel clr cetelenii sovietici aflaqi in aceastd nindstire Tabel cu cetdterii sovietidi de la est cle Nistt'u.rtorie in tar2r Ntitrop(tituhti Nicollc al Ros81 76 torilor sei 79 Patriarhul Nicodim intefl.ului. Patriarhului Nicoclirn sa fie prirnit definitiv in olrster Ilandstilii Cernica Aririrnandritul Paltenie.rl Nicodim cle a fi prirlit in RomXnia. impreund cu insofitorii sii.inarstirca Cernica IIitrLr|olitul \ i':rrion crle insriinr:rt . Arhiepiscoiriei Bucure5tilorArtiepiscopia Btrcurestilor cere Protoiereilot N{aInistirilor gi scl.'ine la Cornisia Centralzi de Repxtriere pentm eliberarea autorizaliei cle stabilire in tara a ierarhului rlrs si a insotitorilor hri Presedinlia Consiliului de Ministri comunicir Patriarhului Nicoclim ci a elilxrat xutorizatii cle 130 tovului si lnsotitorilor s:ii Cilculala Pre$e(lintici Consiliului c1e NIini5tli pli r-incl cetat€nii sovietkri xflati in Rotlinirr. Patriarhului Nicodim s.r.enili din URSS.rrea definitir. inrpreunzi cLr ProtoiercLrl Ioen Kulighir. r. staretul l4indstidi Cernica.Iitr-opolitr.Cclerca I'litrc4rr-rlitu lu i Nicolae al Rc. spre a fi prrsn in aplicl-e..ikrr sCi. h:rtmrlisa cle N[inisrelr-rl Cuitelor.r Patriar'hr.orabil pentrll intrarea ln tare a lvlitropolitului Nicolae al Rosto\. dupd 22 lunie 1.rlui Nicolae'll Rostovului si a insotitor. sple a fi giizcluili la N.l.ii a Protoieielrlui lo:rn It{liglrin in obgtea acelei udnistiri 93 94 131 .le PiltriJrltUl Nicodim ci Nlitropolitul Nicolae al Rostovului si insotitorii sii vor fi adipostiti la Nldn:istirea Cernica A4inisterlrl Cultelor comunici Patriarhului Nicodim:rvizul far. cere se afli in prezent in Nlinistirea Cernica Protoiereul Ioan Kulighin cere.rl Nicr:clim soliciral Nlinisteftr]ui Cultekrrsi rpr-olx intr-arerr ir-r tara a \.

ifltelui Ioan cel . inttiitcittu'ile StarelulLri Varsannfie cdlre nxo- tnhi (1994t 2. Catebeze ccitre monabi (1.996) .rtile sovietice pentru punerea ir-r liber.nt de (1995) 3.Sen'iciul de liepatrieri din Rornlnia.t ca ceteteanul Ioan l(uiighin si obtini 96 l. Gheorghe Vasilescu.denda Cuvintul testamentar al pif. Patericul laorei Pecerska (1995) 8.liniptri sa inten'ini pe llngi autori- t. ftstoria pdrinteh. Sflntul lgnatie Brianceaninov. SfXntul Efi'em Sirul.te monabi Q996) 9. AL)L)a. Td. [intdlnirea mea cu Phintele loanJ 99 101 Pirintele Roman Btaga.995) 7. Sfintul lgnatie Briancearinov.rlighin Cornisia Aliati cle Conrrol . 98 Pdteric Atbonit cetdtenix rcmani Ad. Adunare de cuuinte folositoare pentru maici (1995) 6. Striin (in versiunea lui Alexandm Mironescu) Alexandru Mironescu. Sintezd finald r19 725 Cuud. Cu. Mdtericul. ecteaz. CuuAnt despre Rupdciunea lui lisu.lcuiri la Patericul egiptean (L996) 10. face cunoscut ca nu obi.uinte cd. Cnviosul Paisie Aghiorit\rl.Iinistl-i inten'ine lar Colecqia 95 COMORILE PUSTIEI (1-28) Comisia Aliati de Control din Romlnia pentru dreapta jndecati a preotului Ioan I(r.995) 5. Viala FeficituhLi Pabomie (7995) 4. 3 Cuuiosi Pdritqi egipteni: Auua loan Colou. lncheiere 105 71. Auua Anzmona.tate a pleotului Ioan Kulighin Pre$eclinlia Consiliului de N.Patriarltr-i1 Nicodirn solicitd Preseciinriei Consilir. Sfanrul Simeon Noul Teolog. Zosima (1.5 Arhimandrit Sofian Boghiu.rhri de i\.ti Ioan KLltgbin| Prof.s (1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->