PKP 3110 Tutorial 1: Penggunaan Teori Dalam Pengajaran Matematik

• Standard kandungan: 4.1 menulis ayat matematik bagi operasi darab. • Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
– Menyelesaikan masalah matematik dengan menulis 5 ayat matematik bagi operasi darab dua secara kumpulan.

• Teori: Teori Kognitif, Teori Pembelajaran Sosial, Teori Behaviourisme

Aktiviti Pengajaran  Guru menerangkan bahawa operasi darab merupakan ulangan penambahan operasi tambah.  Contoh: 2 2+2 =2 =4 2+2+2 2+2+2+2 =6 =8 .

. Kemudian. guru meminta tiga orang murid mengambil dua pen masingmasing dan menampilkan diri di hadapan kelas.  Guru mengajar murid cara penulisan ayat matematik bagi operasi darab dua.  Guru memberikan penerangan iaitu terdapat 3 kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai 2 batang pen.

Guru menanya soalan tentang operasi darab dengan menggunakan bahan konkrit. gambar dan simbol. =6 3x 2 =6 .

2+2+2+ =10 2+ 2 5 x 2 = 10 .

dan 3 x 2 juga adalah sama dengan 2 x 3. . 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = Kemudian guru menjalankan pertandingan antara 3 kumpulan. 2 + 2 + 2 = ii.Guru juga menerangkan bahawa 2+2+2 adalah sama dengan 3 x 2. Contoh: i. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = iii. Guru menunjukkan gambar dan murid perlu menjawab soalan berserta dengan ayat matematik. Guru membimbing murid menjawab soalan.

Soalan 1: + 2X2=4 = .

Soalan 2: + + + = 4X2=8 .

4x2=8 Soalan 5: SK Sri Medan mempunyai 9 kelas dan setiap kelas mempunyai 2 orang guru.Soalan 3 : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 x 2 = 10 Soalan 4 : Ali ada 4 bungkusan minuman dan setiap bungkusan mengandungi 2 kotak. 9 x 2 = 18 .

kepada gambar dan kepada simbol.iaitu daripada bahan konkrit. adaptasi. asimilasi. akomodasi dan keseimbangan. murid telah mengalami beberapa proses. guru mengajar dari konkrit kepada abstrak.Justifikasi • Teori kognitif: guru mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam pengajaran. iaitu skema. . Di samping itu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu dari operasi tambah kepada operasi darab.

Justifikasi • Teori pembelajaran sosial: guru sebagai model peniruan. Selepas itu. murid memerhati dan mengingat konsep darab yang diterangkan oleh guru. Guru mendemonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai. murid mengalami proses reproduksi apabila menjawab soalan guru. Pada mulanya. Kemudian. motivasi dan peneguhan yang diberikan oleh guru akan mengukuhkan ilmu pengetahuan murid. .

. iaitu tingkah laku. Peneguhan digunakan dalam aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.Justifikasi • Teori behaviourisme: 3 hukum pembelajaran Thorndike seperti hukum kesediaan. kesan/ akibat dan tingkah laku masa hadapan. Teori pelaziman operan skinner (ABC). hukum latihan dan hukum kesan digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful