Tel.

: 0745/601 501 Fax: 0264/425 754

Tel.: 021/207 57 50 021/207 57 51 Fax: 021/207 57 52

Rigips România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15 S-Park, Corp B3 - B4, Et. 3, Sector 1, Tel.:+ 40 21 207 57 50, 207 57 51 Fax: +40 21 207 57 52 E-mail: rigips@rigips.ro www.rigips.ro

Rigiton.04.2008

Rigiton
Plafoane acustice

CUPRINS: O acusticì de înaltì êinutì

PAGINA 4

Caracteristici tehnice

6

Reguli de montaj

12

Plafon Rigiton rezistent la foc F30

18

Plafon Rigiton rezistent la èocuri

20

Texte pentru specificaêii în proiecte

21

Dimensiuni ale plafoanelor Rigiton

22

Consumuri specifice

24

Servicii logistice èi de proiectare

25

Coeficientul de absorbêie al sunetului αs

26

3

O acusticì de înaltì êinutì

Rigiton reprezintì o gamì foarte mare de plìci de gips-carton perforate de înaltì calitate èi eficienêì acusticì. Datoritì modelelor cu perforaêii rotunde èi a execuêiei sale flexibile, dumneavoastrì nu veêi mai avea de întâmpinat nici un fel de bariere în procesul de asamblare. Pe lângì plafoanele dreptunghiulare, Rigiton vì va oferi mereu posibilitatea de a se adapta la forma pe care o doriêi: rotundì, triunghiularì sau ovalì. În plus, Rigiton se poate aplica chiar èi îndoit sau arcuit. Operaêiunea de finisare vì oferì èi ea posibiltatea de a decide asupra culorii dorite.

4

Rigiton vì oferì modele cu perforaêii regulate, neregulate dupì toate gusturile. Pe lângì strìlucirea vizualì, aceste perforaêii conduc èi la o bunì absorbêie fonicì èi un bun tratament acustic. Aceastì absorbêie fonicì a plafoanelor Rigiton este determinatì de tipul de perforaêie, de aplicarea unei pânze acustice èi de mìrimea cavitìêii închise de plafonul fals. Aèadar, în timpul proiectului aveêi nenumìrate posibilitìêi de a realiza un joc armonios între acusticì èi design.

5

Caracteristici tehnice

mucegaiuri èi nu reprezintì un mediu de culturì fapt ce uèureazì mult sarcina în privinêa mìsurilor de igienì interioarì. RENOVARE Plafoanele Rigiton pot fi revopsite. Calitìêile de absorbant fonic nu vor suferi modificìri, atunci când sistemul de finisare va fi aplicat cu un trafalet. ÎNCëRCëRI Plafoanele Rigiton suportì sarcini de: - pânì la 3 kg, în cazul panourilor Rigiton - peste 3 kg, ce se vor fixa de structura portantì a plafonului. GREUTATEA Panourile Rigiton au o grosime de 12,5 mm èi o greutate de cca. 10 kg/m2 MATERIALUL Rigiton este o placì din gips-carton prevìzutì cu modele unice de perforaêii rotunde. CALITëéILE ACUSTICE Panourile perforate Rigiton sunt prevìzute cu êesìturi de protecêie împotriva prafului având èi rol acustic, aplicate pe spatele plìcilor. În gama de frecvenêì a vocilor umane èi nu numai panourile perforate Rigiton pe care sunt aplicate êesìturi cu rol acustic au bune calitìêi de absorbêie a zgomotului. Absorbêia acusticì poate fi èi mai mult îmbunìtìêitì dacì pe panouri se aplicì un strat adiêional de vatì mineralì. Cu cât suprafeêele perforate sunt mai mici, cu atât mai micì este èi absorbêia acusticì la frecvenêe înalte; la frecvenêele joase, valorile de absorbêie rìmân aproximativ la acelaèi nivel. Cu cât este mai mare proporêia suprafeêelor perforate, cu atât mai bunì este absorbêia zgomotelor la frecvenêe înalte; la frecvenêe joase, valorile de absorbêie sunt mai scìzute. REZISTENéA LA INCENDIU Plafoanele Rigiton sunt foarte rezistente în caz de incendiu èi aceasta datoritì comportamentului unic al ipsosului care nu este inflamabil atunci când este expus la temperaturi ridicate. Placa de gips-carton izoleazì fumul în totalitate (densitatea fumului <m-1), împiedicând totodatì extinderea incendiului (C1). În cazul aplicìrii de vatì mineralì în construcêia unui plafon Rigiton se realizeazì o protecêie la foc de 30 de minute. CONDIéII DE INTERIOR Plafoanele Rigiton suportì umiditìêi foarte ridicate de pânì la 70% la temperaturi de 20oC. SëNëTATE - IGIENë Plafoanele Rigiton sunt imune la microorganisme, nu dezvoltì Schiêì de livrare
Tip 8/18 10/23 15/30 12-20/66 6/18 6/30 12/25 20/46 12-20-35 8-12/36 8-15-20 8-15-20 super Formì cant 4-SK • • • • • • • • • • • •

Canturile plìcilor
4-SK
12,5 mm

DOMENIUL DE UTILIZARE Plafoanele acustice Rigiton sunt recomandate acolo unde zgomotul este produs mai mult de voci, adicì: birouri, ècoli, creèe, sìli de prezentare èi sìli de èedinêe, etc.

6

8/18

10/23

15/30

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 8mm Distanêa dintre gìuri:18mm Suprafaêa perforatì: 15,5% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Perforare regulatì Diametrul gìurii:10mm Distanêa dintre gìuri: 23mm Suprafaêa perforatì: 14,8% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 15mm Distanêa dintre gìuri: 30mm Suprafaêa perforatì: 19,6% Greutate: aproximativ 9,5 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

7

12-20/66

6/18

6/30

Perforare regulatì cu gìuri de mìrime diferitì Diametrul gìurii: 12 mm, 20 mm Distanêa dintre gìuri: 66 mm Suprafaêa perforatì: 20,2% Greutate: aproximativ 9,5 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 6 mm Distanêa dintre gìuri: 18 mm Suprafaêa perforatì: 8,7% Greutate: aproximativ 10 kg/m2

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 6mm Distanêa dintre gìuri: 30mm Suprafaêa perforatì: 3,14% Greutate: aproximativ 10 kg/m2

Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

8

12/25

20/46

12-20-35

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 12 mm Distanêa dintre gìuri: 25 mm Suprafaêa perforatì: 18,1% Greutate: aproximativ 10 kg/m2

Perforare regulatì Diametrul gìurii: 20 mm Distanêa dintre gìuri: 46 mm Suprafaêa perforatì: 14,8% Greutate: aproximativ 10 kg/m2

Perforare neregulatì, perforaêii cu gìuri de dimensiuni diferite Diametrul gìurii: 12,20 mm èi 35mm Distanêa dintre gìuri: neregulatì Suprafaêa perforatì: 5,2% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

9

8-12/36

8-15-20

8-15-20 super

Perforare regulatì cu gìuri de diametre diferite Diametrul gìurii: 8 mm èi 12 mm Distanêa dintre gìuri: 36 mm Suprafaêa perforatì: 12,6% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Perforare neregulatì, gìuri de diametre diferite Diametrul gìurilor: 8 mm, 15 mm, 20 mm Suprafaêa perforatì: 6% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Perforare neregulatì, perforìri cu gìuri de diametre diferite Diametrul gìurii: 8 mm, 15 mm, 20 mm Suprafaêa perforatì: 10% Greutate: aproximativ 10 kg/m2 Clasa de combustibilitate: C1 Reflexia luminii: < 80% Zugrìvealì posibilì Rezistenêa la umezealì > 70% UMR Dimensiuni conform tabel pag. 18. Coeficientul de absorbêie a sunetului αs cu strat acustic

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

Pentru mai multe detalii pentru mìsurìtorile privind absorbêia acusticì vezi pag. 26.

10

Plìcile Rigiton cu model regulat sunt prevìzute cu mici perforaêii rotunde destinate montajului prin înfiletare. Tipul 8-15-20 super este prevìzut cu perforaêii suplimentare èi are, astfel, o mai mare capacitate de absorbêie fonicì.

Avantaje Rigiton: - Plafon fìrì rosturi - Un design pentru toate gusturile - Un model în miècare - Libertate creativì - O înaltì izolaêie fonicì - Finisabil în orice culoare

11

Reguli de montaj

9

8 4 6 3 2 1 7

5

Plìcile Rigiton se monteazì prin fixare cu èuruburi autofiletante pe profile metalice. Plìcile se vor monta la o umiditate relativì a aerului înter 40-80% èi la o temperaturì de cel puêin 10° C.

Necesar materiale Cantitìêile de faêì sunt orientative èi se raporteazì la un plafon de 10m2 Rigiton.
Articol Distanêì în mm Consum la 10 m 2

1 Placì Rigiton

10 m 2

Indicaêii montaj Pentru montarea plìcilor Rigiton se vor lua în consideraêie urmìtoarele puncte: - Aplecaêi uèor marginile plìcii Rigiton - Începeêi montajul de la mijlocul încìperii. Marcaêi în încìpere poziêia primei plìci cu un “fir”. - Montaêi plìcile direct pe profil având lungimea paralelì cu cìderea luminii. Menêineêi direcêia aleasì la început.

2 Profil CD principal

1000

9 m1

3 Profil CD de montaj

300

34 m 1

4 Piesì de încrucièare simplì CD

300

56 buc.

5 Piesì de legìturì CD

4000

2,1 buc

6 Profil U 30

...m1

7 Profil perimetral

...m1

8 Piesì de ancorare

900

11 buc.

9 Tije

900

11 buc.

10. çuruburi autofiletante Rigips

170

240 buc.

11. Vatì mineralì

10m2

12. Ipsos adeziv Fugenferbinder P 63

1 kg

13. Pastì de rosturi Vario

1 kg

14. Diblu DN 6

11 buc.

12

perimetral din cornier aflat pe pereêii încìperii ci va fi numai 5 sprijinit uèor. - Reglaêi placa de interval la èablon. Montaêi dacì este necesar, de jurîmprejur, o margine oarbì, cu 2 1 4 ajutorul plìcilor de gips-carton èi prin astuparea perforaêiilor cu materialul 3 de umplere a îmbinìrilor Vario. - Rosturile de dilatare se vor respecta în proiectarea èi detaliile de arhitecturì ale plafonului Rigiton. - Suprafeêele de plafon mai mari de 100 m2 èi suprafeêe de plafon cu Fixaêi suprafaêa Rigiton cu lungimi mai mari de 10 m se vor prevedea cu rosturi de dilataêie. èuruburi Rigips 25 mm, la o distanêì de 170 mm. - Umeziêi laturile plìcii cu un pìmìtuf sau cu un burete. Astfel legìtura va fi èi mai rezistentì - Fixaêi acum adezivul P 63 de laturile plìcilor Rigiton. - Lipiêi apoi cu putere fiecare placì de panoul deja montat. Verificaêi de fiecare datì înainte de fixare rândurile de perforaêii atât pe diagonalì, cât èi perpendicular. - Nu lìsaêi spaêii goale între plìci. - Începeêi prinderea èuruburilor din colêuri de unde se face legìtura între placa Rigiton èi restul montajului. - Prindeêi în èuruburi întotdeauna marginile de capìt èi apoi laturile lungi. - Aveêi grijì ca la marginea de capìt a plafonului sì existe întotdeauna un profil. - Plafonul fals realizat cu panouri Rigiton nu va fi fixat de profilul Indicaêii finisare îmbinìri Pentru finisare se vor lua în consideraêie urmìtoarele: - Temperatura din încìpere trebuie sì fie constantì èi mai mare de 10 °C. - Excesul pastei de ipsos adeziv P63 se va înlìtura dupì întìrire (dupì cca. 20 min.) cu un cuêit special. - Evitaêi excesul de adeziv P 63. - Se va freca suprafaêa dupì întìrirea ipsosului adeziv P 63. Finisaêi apoi îmbinìrile cu Rigips Super. - În caz de murdìrire perforaêiile se vor curìêa èi ele dupì întìrirea adezivului. - Se vor freca din nou bucìêile asamblate. Dacì mai este cazul la sfârèit se va aplica Rigips Super, apoi se va freca din nou. Indicaêii finisare Pentru finisare se vor lua în consideraêie urmìtoarele aspecte: - Toatì suprafaêa se va trata cu Ri-Combi Grund. - Rigiton va putea trafalet. - Pentru finisare prin vopsire se vor urma indicaêiile fabricantului. fi vopsit cu un

13

Reguli de montaj

1. Distanêe între sisteme de prindere 2. Fixarea ancorei pentru CD

Distanêì 900 mm

Distanêì max. 1000 mm

Distanêì max. 320 mm

3. Clipsarea profilului CD în piesa de ancorae dublì

4. Detalii de montaj

5. çlefuirea canturilor plìcilor de Rigiton

6. çtergerea canturilor cu o cârpì umedì

7. Adìugarea pastei adezive P63

ma x. 17 0m m

9. Înèurubarea plìcilor la distanêì de max. 170 mm 8. Pozarea celei de-a doua plìci (se preseazì pânì la eliminarea surplusului de adeziv)

14

min. 3 mm luft

10. Eliminarea surplusului de adeziv

11. Rost de min. 3 mm cu peretele

12. Îmbinarea dintre o placì Rigiton èi una de gips-carton

13. Se èpìcluieète cu pastì Vario dupì ce s-au lipit douì benzi ajutìtoare de montaj

14. Se dezlipeète bana ajutìtoare

15. Se èlefuieète rostul

16. Vopsirea suprafeêelor

15

Reguli de montaj

Sistem de prindere Profil principal Profil secundar Profil perimetral

1. Amplasarea profilelor metalice

2. Structurì de prindere completì

3. Prindere de plafon cu piesì Nonius

4. Prindere în èuruburi

5. Umezirea cantului plìcii

6. Montarea celei de-a doua plìci

16

7. Eliminarea surplusului de adeziv P 63

8. Îmbinarea Rigiton cu plìci de gips-carton

9. Grunduirea

10. Rosturi cu pereêii

11. Vopsirea

12. Finalizare

17

Plafon Rigiton rezistent la foc F 30
Plafon Rigiton F 30
Dimensiune Dimensiunile panourilor livrabile depind de perforaêie. Alcìtuirea muchiilor Plìcile perforate Rigiton sunt livrate cu margini drepte, pentru realizarea unui câmp neîntrerupt, cu continuitatea perforaêiilor (4sk). Plìcile rezistente la foc Rigips RF au o muchie tip “Pro”. Greutate: cca. 25 kg/m2 Forma muchiilor: 4sk

Design Pentru plafonul Rigiton F30 pot fi utilizate toate tipurile de plìci perforate Rigiton: - perforate uniform - perforate uniform nepìtrunse - perforate neuniform - perforaêii pìtrate

rate tip Rigiton sunt prinse în èuruburi autofiletante 3,5 x 35 mm de acestea, la o distanêa de 170 mm. Rosturile plìcilor sunt lipite între ele cu pastì de ipsos pentru rosturi Rigips P 63. Suprafaêì Plìcile perforate Rigiton au o suprafaêì netratatì, care se grunduieète èi se vopseète la faêa locului. Vopseaua se va aplica cu trafaletul. Premise constructive Plìcile perforate Rigiton pot fi montate în încìperi unde umiditatea relativì a aerului nu depìèeète 70%. Acusticì Calitìêile acustice ale plìcii Rigiton F30 depind de densitatea perforaêiilor. Valorile aproximative de absorbêie ale perforaêiilor pot fi masurate pentru o distanêa de 50 mm înalêime de atârnare èi pâsla acustica (vezi tabel pag. 22).

Sistem de montaj Pe profilele CD pentru tavane (profile de bazì), la interax de max. 500 mm, se fixeazì în èuruburi plìcile Rigips rezistente la foc RF de 12,5 mm, cu rosturile èpìcluite cu pastì de ipsos. Dedesubt se fixeazì profile portante cu èine sau cu prindere directì, la o distanêa laterala de < 320 mm. Acestea sunt protejate de jos cu benzi din plìci Rigips RF de 100 mm lìêime. În acelaèi timp, benzile din plìci servesc èi la prinderea èi fixarea plìcilor din vatì mineralì (grosime 25 mm, densitate brutì > 80 kg/m3, clasa de combustibilitate C1, punct de topire > 1000oC). Plìcile perfo-

18

Distnaêì elemente suspendare

aêì stn Di

ì az eb ld fi ro ep ax

Distnaêì axe profil portant

1 . Placì perforatì Rigiton, d = 12,5 mm 2. Placì rezistentì la foc Rigips RF, d = 12,5 mm 3. Placì rezistentì la foc Rigips RF, d = 12,5 mm 4. Ridurit 20 5. çurub autofiletant Rigips, dimensiuni 3,5 x 25 mm, a = 170 mm
Frizì de margine (pla- Placì cì Rigips RF 12,5 mm) perforatì Placì Frizì de margine (plaperfo- cì Rigips RF 12,5 mm) ratì

6. çurub autofiletant Rigips, dimensiuni 3,5 x 25 mm, a = 750 mm 7. çurub autofiletant Rigips, dimensiuni 3,5 x 35 mm, a = 170 mm 8. çurub autofiletant Rigips, dimensiuni 3,5 x 45 mm 9. çurub autofiletant Rigips, dimensiuni 3,5 x 55 mm, a - 500 mm 10. Clamì din sârma de oêel, dimensiuni 50/11,25/1,53 mm 11. Vatì mineralì conf. DIN 18165, d = 40 mm, clasa de combustibilitate A conf. DIN 4102-1; punct topire >1000 oC, densitate brutì 90 ± 10 kg/m3

Prindere perete cu frizì de margine

Prindere pe perete de montaj tip Rigips > F30

12. Profil CD 60 - 6 conf. DIN 17182-1 13. Prindere directì CD cu piesì de glisare Piese alternative: bridì reglabilì fixatì direct, bridì fixì cu prindere CD prin clipsare 14. Ancorì Nonius cu tijì èi èplint de fixare, adm. F < 0,4 KN 15. Profil cornier 30 x 30 x 0,6 mm 16. Profil de racord în U

Montare de casete pentru lìmpi

19

Plafon Rigiton rezistent la èocuri
Plafoane Rigiton pentru sìli de sport, rezistente la lovituri
8-15-20 S
Protecêie împotriva incendiilor Plìcile perforate Rigiton sunt incombustibile, clasa de combustibilitate C1, conf. DIN 4102, partea 1. Suprafaêa Plìcile perforate Rigiton au o suprafaêì netratatì, care se grunduieète èi se vopseète la faêa locului. Vopseaua se va aplica cu trafaletul. Alcìtuirea muchiilor Plìcile perforate Rigiton sunt livrate cu margini drepte, pentru realizarea unei suprafeêe neîntrerupte, cu continuitatea perforaêiilor (4sk). Gradul de absorbêie a sunetelor αs Vezi plìci perforate Rigiton 8-15-20 S èi 8-15-20 S super

8-15-20 S super

Premise constructive Plìcile perforate Rigiton pot fi montate în încìperi în care umiditatea relativì a aerului nu depìèeète 70%. Acusticì Plìcile perforate Rigiton 8-15-20S èi 8-15-20S super pot fi livrate având aplicat pe spate un strat de êesìturì din fibrì de sticlì, ca protecêie împotriva prafului având èi un rol acustic. În zona de frecvenêì a vocii umane, dar nu numai plìcile perforate Rigiton cu vatì mineralì au capacitate de absorbêie a sunetelor. Plìcile perforate cu protecêie împotriva prafului ar trebui prevìzute întotdeauna - din motive acustice cu un strat acoperitor de vatì mineralì. În cazul plìcilor cu êesìturì din fibrì de sticlì, un strat suplimentar de vatì mineralì ar îmbunìtìêi mult capacitatea de absorbêie a sunetelor. Dimensiunile panourilor Dimensiunile disponibile depind de tipul de perforaêie (vezi tabele dimensiuni plìci perforate, pagina 53).

Greutate: cca. 10 kg/m2

Modelul plìcilor perforate Plìcile perforate Rigiton 8-15-20 S èi 8-15-20 S super pot fi livrate èi pentru tavane rezistente la lovituri cu mingea, conf. DIN 18032 partea a 3-a. Plìcile perforate Rigiton pot fi tìiate individual, conform unui plan de amplasare, pentru fiecare încìpere în parte, èi pot fi livrate cu margine neperforatì. Sisteme de montaj Plìcile perforate Rigiton tip S sunt prinse în èuruburi de profilele plafoanelor, interaxul profilelor va fi < 320 mm la fixarea transversalì. Plìcile sunt lipite la rosturi cu pastì de ipsos pentru rosturi Rigips P 63. Prinderea în èuruburi se face cu èuruburi autofiletante 3,5 x 25 mm, la distanêa de 170 mm.

20

Texte pentru specificaêii în proiecte

Plafoane fìrì rosturi (cu rosturi lipite) Plìci perforate Rigiton 8/18, 10/23,15/30, 12-20/66, 8-15-20,8-15-20 super, 6-18, 6/30, 12/25, 20/4612-20-35, 8-12-36 muchie A/4sk Poziêia 1 Placarea tavanului Se livreazì èi se monteazì conform proiectului arhitectului èi instrucêiunilor producìtorului, ca tavan acustic din plìci perforate. Tavan brut: Înìlêime suspendare: mm αs Grad absorbêie sunet: Clasa combustibilitate: C1 Produs: plìci perforate Rigiton Structura portantì a plafonului, din profile de oêel, principale èi de montaj, interax 320 mm. Prinderea se face cu tije èi ancore conform sistemului de plafoane Rigips agrementat. Placarea planèeului cu plìci perforate Rigiton Aplicare cu continuitatea gìurilor, pe spate cu êesìturì în negru/alb. Procentaj suprafaêì gìuri % Grosimea plìcii: 12,5 mm Muchie: cu margini drepte 4sk/A, inclusiv èpìcluire Montaj Plìcile perforate Rigiton se monteazì conf. proiectului arhitectului. Mai întìi se fixeazì structurì plafonului, pe care poate fi montat primul rând de plìci. Plìcile se prind în èuruburi cu autofiletante de construcêia suport. Rosturile se astupì cu ipsos adeziv Rigips P 63, care este aplicat pe muchiile plìcilor. Dupì întìrirea pastei, rosturile èi capetele èuruburilor se èpìcluiesc cu ipsos pentru rosturi Rigips Super. Poziêia 2 Strat material izolant Vatì mineralì

Plafon Rigiton F30 solicitare la incendiu de jos Plìci rezistente la foc Rigips èi plìci perforate Rigiton8/18, 10/23, 15/30, 6/30, 12/25, 20/46, 12-20/66,8-12/36, 8-15-20, 8-15-20 super, 12-20/35 Poziêia 1 - m2 tavan fals protectie contra incendiului Plafon de protecêie împotriva incendiilor F30-A, se livreazì èi se monteazì conform proiectului arhitectului èi instrucêiunilor producìtorului. Tavan brut: Înìlêime suspendare: mm Produs: Plafon Rigips Rigiton F 30 Structura portantì a plafonului din profile de oêel, principale, la distanêì de 500 mm, cu tije èi ancore Nonius, alte piese de fixare conform sistemelor de plafoane Rigips agrementate. Profilele de montaj se fixeazì la o distanêì < 320 mm. Placarea planèeului cu plìci perforate Rigiton Aplicare cu continuitatea gìurilor, pe spate cu êesìturì în negru/alb. Procentaj suprafaêì gìuri % Grosimea plìcii: 12,5 mm Muchie: placì rezistentì la foc Rigips RF Placì perforatì Rigiton 4sk/A, inclusiv èpìcluire Montaj Profilele de bazì se agaêì de plafonul brut la o distanêì max. de 1.0m. De acestea se fixeazì mai întâi plìcile rezistente la foc Rigips èi se èpìcluiesc rosturile. Transversal pe profilele portante se monteazì profilele de montaj ale plìcilor Rigiton cu èinele sau cu prinderi cu bride reglabile. Profilele portante se protejeazì cu benzi de 100 mm lìêime din plìci ignifuge Rigips. Pe capetele libere ale benzilor plìcii se aplicì vatì mineralì tìiatì (grosime 25 mm, densitate brutì > 80 kg/m3, clasa de combustibilitate C1, punct de topire > 1000oC). Plìcile perforate Rigiton se fixeazì pe profilele portante. Mai întìi se fixeazì structura plafonului, pe care poate fi montat primul rând de plìci. Plìcile se prind în èuruburi autofiletante de structurì. Rosturile se astupì cu pastì de ipsos Rigips P 63, care este aplicat pe muchiile plìcilor. Dupì întìrirea pastei, rosturile èi capetele èuruburilor se èpìcluiesc cu umpluturì de rosturi Rigips Super. Poziêia 2 Prinderea de perete se face pe contur, ca frizì din plìci de Rigips neperforate, 12,5 mm grosime Lìêime frizì cca. mm

m2 mm gros.

Poziêia 3 Prindere de perete: ml Prinderea de perete se face de jur împrejur, ca frizì din plìci de Rigips neperforate, 12,5 mm grosime Lìêime frizì cca. mm Poziêie alternativì Adaos preê pentru plìci perforate Rigips cu vatì mineralì cu rol acustic.

21

Dimensiuni ale plafoanelor Rigiton

Dimensiunile panourilor perforate Rigiton
Model 8/18, 6/18
Diametrul gìurii: 6 respectiv 8 mm Distanêa dintre gìuri: 18 mm Suprafaêa perforatì: 15,5 respectiv 8,7 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

Model 10/23
Diametrul gìurii: 10 mm Distanêa dintre gìuri: 23 mm Suprafaêa perforatì: 14,8 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

Model 15/30, 6/30
Diametrul gìurii: 6 respectiv 15 mm Distanêa dintre gìuri: 30 mm Suprafaêa perforatì: 19,6 respectiv 3,14 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

504 522 540 558 576 594 612 630 648 666 684 702 720 738 756 774 792 810 828 846 864 882 900 918 936 954 972 990 1008 1026 1044 1062 1080 1098 1116 1134 1152 1170 1188* 1206 1224 1242 1260 1278 1296 1314 1332 1350 1368 1386

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

1404 1422 1440 1458 1476 1494 1512 1530 1548 1566 1584 1602 1620 1638 1656 1674 1692 1710 1728 1746 1764 1782 1800 1818 1836 1854 1872 1890 1908 1926 1944 1962 1980 1998 2016 2034 2052 2070 2088 2106 2124 2142 2160 2178 2196 2214 2232 2250 2268 2286

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

2304 2322 2340 2358 2376 2394 2412 2430 2448 2466 2484 2502 2520 2538 2556 2574 2592 2610 2628 2646 2664 2682 2700 2718 2736 2754 2772 2790 2808 2826 2844 2862 2880 2898 2916 2934 2952 2970 2988

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

506 529 552 575 598 621 644 667 690 713 736 759 782 805 828 851 874 897 920 943 966 989 1012 1035 1058 1081 1104 1127 1150 1173 1196* 1219 1242 1265 1288 1311 1334 1357 1380 1403 1426 1449 1472 1495 1518 1541 1564 1587

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

1610 1633 1656 1679 1702 1725 1748 1771 1794 1817 1840 1863 1886 1909 1932 1955 1978 2001 2024 2047 2070 2093 2116 2139 2162 2185 2208 2231 2254 2277 2300 2323 2346 2369 2392 2415 2438 2461 2484 2507 2530 2553 2576 2599 2622 2645 2668 2691

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

2714 2737 2760 2783 2806 2829 2852 2875 2898 2921 2944 2967 2990

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200* 1230 1260 1290 1320 1350 1380

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1410 1440 1470 1500 1530 1560 1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040 2070 2100 2130 2160 2190 2220 2250 2280

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

2310 2340 2370 2400 2430 2460 2490 2520 2550 2580 2610 2640 2670 2700 2730 2760 2790 2820 2850 2880 2910 2940 2970 3000

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

*lìêimea maximì a plìcilor este 1200 mm

*lìêimea maximì a plìcilor este 1196 mm

*lìêimea maximì a plìcilor este 1188 mm

22

Model 12/25
Diametrul gìurii: 12 mm Distanêa dintre gìuri: 25 mm Suprafaêa perforatì: 18,1 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

Model 20/46
Diametrul gìurii: 20 mm Distanêa dintre gìuri: 46 mm Suprafaêa perforatì: 14,8 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

Model 8-12/36
Diametrul gìurii: 8 respectiv 12 mm Distanêa dintre gìuri: 36 mm Suprafaêa perforatì: 12,6 %
numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate numìrul de rânduri perforate dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm dimensiunea plìcilor în mm

500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200* 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

numìrul de rânduri perforate

numìrul de rânduri perforate

*lìêimea maximì a plìcilor este 1200 mm

462 528 594 660 726 792 858 924 990 1056 1122 1188* 1254

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1320 1386 1452 1518 1584 1650 1716 1782 1848 1914 1980 2046 2112

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2178 2244 2310 2376 2442 2508 2574 2640 2706 2772 2838 2904 2970

*lìêimea maximì a plìcilor este 1188 mm

numìrul de rânduri perforate

dimensiunea plìcilor în mm

dimensiunea plìcilor în mm

dimensiunea plìcilor în mm

2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

506 552 598 644 690 736 782 828 874 920 966 1012 1058 1104 1150 1196* 1242 1288

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1334 1380 1426 1472 1518 1564 1610 1656 1702 1748 1794 1840 1886 1932 1978 2024 2070 2116 2162

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2208 2254 2300 2346 2392 2438 2484 2530 2576 2622 2668 2714 2760 2806 2852 2898 2944 2990

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

*lìêimea maximì a plìcilor este 1196 mm

Model 12-20/66
Diametrul gìurii: 20 mm Distanêa dintre gìuri: 66 mm Suprafaêa perforatì: 20,2 %

504 540 576 612 648 684 720 756 792 828 864 900 936 972 1008 1044 1080 1116 1152 1188* 1224 1260 1296

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1332 1368 1404 1440 1476 1502 1548 1584 1620 1656 1692 1728 1764 1800 1836 1872 1908 1944 1980 2016 2052 2088 2124 2160 2196

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

2232 2268 2304 2340 2376 2412 2448 2484 2520 2556 2593 2628 2664 2700 2736 2772 2808 2844 2880 2916 2952 2988

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

*lìêimea maximì a plìcilor este 1188 mm

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

23

Consumuri specifice

Model 8-15-20
Diametrul gìurii: 8,15 èi 20 mm Distanêa între gìuri: neregulatì Suprafaêa perforatì: aprox. 6% Dimensiuni - lìêime: 1200 mm - lungime: 2000 mm Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Model 8-15-20 super
Diametrul gìurii: 8,15 èi 20 mm Distanêa între gìuri: neregulatì Suprafaêa perforatì: aprox. 10% Dimensiuni - lìêime: 1200 mm - lungime: 1960 mm Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Model 12-20-35
Diametrul gìurii: 12,20 èi 35 mm Distanêa între gìuri: neregulatì Suprafaêa perforatì: aprox. 5,2% Dimensiuni - lìêime: 1200 mm - lungime: 2000 mm Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Consumuri pentru 1 m2 de plafon
Sisteme de tavane fìrì rosturi Panouri Rigiton, 8/18, 10/23, 15/30, 12-20-/66, 8-15-20, 8-15-20-super, 6/18, 6/30, 12/25, 12/46, 12-20-35, 8-12-36 Material Profil CD 60 Piesì de încrucièare simplì Piesì de legìturì CD Piesì de ancorare Diblu DN 6 Ipsos adeziv Fugenferbinder P 63 Pastì de rosturi Vario Plìci Rigiton Vatì mineralì çuruburi autofiletante Rigips Profil perimetral Tije de ancorare Profil UD 30 4,4 ml 6,4 buc. 0,8 buc. 1,5 buc. 1,5 buc. 100 g 100 g 1 m2 1 m2 24 buc. ... ml 1 buc. ... ml

24

Servicii logistice èi de proiectare
Plafoane Rigiton pentru sìli de sport, rezistente la lovituri
La cerea beneficiarului, pe baza planului în format AUTOCAD pus la dispoziêie de proiectant, firma Rigips poate produce plìcile de plafon Rigiton la dimensiuni speciale, astfel încât pe èantier sì nu existe pierderi. Producêia èi aèezarea plìcilor Rigiton pe palet se face în ordinea montajului, astfel încât montatorilor le va fi foarte uèor sì identifice pe èantier numìrul plìcii èi locul unde va fi montatì placa respectivì. Astfel se evitì într-o mare mìsurì pierderile de material, manopera inutilì, rezutând totodatì o suprafaêì continuì fìrì multe îmbinìri èi finisaj plìcut. Exemplu proiectare plìci (cu 19 plìci)

Zonì perforatì

Perimetru neperforat Pastì de îmbinare Ordinea de instalare

... * 0/n * ... ... * 1/n * ... ... * 2/n * ... ... * : * ... ... * n/n * ...

Stocare èi etichetare (pentru n plìci): “Clientul” * “Contract No.” * “Data” * “Perforaêii” * “Lungime” * “Lìêime” * ... *“Camera No.”

Plìci standard: Modele prin perforare: 1) 8-15-20 2) 8-15-20 Super 3) 8/18 4) 10/23 5) 12-20/6 6) 15/30 Timp livrare 3-4 sìptìmâni Modele prin gìurire: 1) 6/18 2) 6/30 3) 12/25 4) 20/46 5) 8-12/36 6) 12-20-35 Timp livrare 4-6 sìptìmâni Posibilitìêi de prezentare: a) Fibrì de sticlì neagrì - spate b) Fibrì de sticlì albì - faêì/spate c) Strat acustic negru - spate d) Strat acustic alb - faêì/spate e) Fìrì êesut

25

Coeficientul de absorbêie a sunetului α
Coeficientul de absorbêie a sunetului α
Model Rigiton 8/18 cu strat acustic Rigiton 10/23 cu strat acustic Rigiton 15/30 cu strat acustic Rigiton 12-20/66 cu strat acustic Rigiton 8-15-20 cu strat acustic Rigiton 8-15-20 super cu strat acustic Rigiton 6/18 cu strat acustic Rigiton 6/30 cu strat acustic Rigiton 12/25 cu strat acustic Rigiton 20/46 cu strat acustic Rigiton 12-20-35 cu strat acustic Rigiton 8-12/36 cu strat acustic Rigiton 12-20/66 cu strat acustic
1)

Plenum 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 50 200 2001) 100 125 0,13 0,44 0,67 0,10 0,46 0,67 0,10 0,43 0,6 0,12 0,46 0,60 0,13 0,44 0,57 0,15 0,40 0,57 0,15 0,36 0,59 0,24 0,30 0,49 0,08 0,40 0,59 0,08 0,41 0,61 0,13 0,43 0,54 0,11 0,44 0,57 0,46 250 0,28 0,78 1,00 0,28 0,80 1,00 0,23 0,69 1,00 0,22 0,71 1,00 0,40 0,75 0,73 0,40 0,78 0,84 0,36 0,71 0,84 0,42 0,52 0,56 0,27 0,77 0,97 0,29 0,76 0,94 0,46 0,62 0,74 0,33 0,74 0,91 0,91

Frecvenêì (Hz) 500 0,64 0,96 0,96 0,69 0,88 0,92 0,62 0,90 1,00 0,58 0,89 1,00 0,68 0,64 0,67 0,72 0,80 0,81 0,73 0,79 0,80 0,51 0,49 0,55 0,66 0,90 0,96 0,70 0,88 0,94 0,67 0,60 0,60 0,68 0,89 0,91 0,97 1000 0,89 0,55 0,85 0,94 0,56 0,84 0,87 0,53 0,85 0,89 0,53 0,85 0,55 0,40 0,52 0,79 0,52 0,71 0,75 0,55 0,72 0,42 0,36 0,44 0,87 0,58 0,85 0,87 0,55 0,82 0,43 0,35 0,46 0,88 0,59 0,80 0,71 2000 0,55 0,51 0,6 0,55 0,48 0,64 0,53 0,48 0,71 0,53 0,51 0,71 0,23 0,22 0,30 0,43 0,38 0,45 0,51 0,44 0,51 0,26 0,24 0,25 0,64 0,56 0,71 0,42 0,40 0,54 0,19 0,18 0,24 0,55 0,49 0,60 0,57 4000 0,31 0,35 0,47 0,26 0,29 0,41 0,27 0,33 0,50 0,29 0,31 0,52 0,06 0,12 0,18 0,43 0,26 0,28 0,48 0,30 0,29 0,24 0,16 0,07 0,48 0,38 0,48 0,45 0,26 0,40 0,17 0,11 0,15 0,43 0,35 0,37 0,58

cu strat de 50 mm vatì mineralì

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful