Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mestká časť Bratislava - Petržalka Odd. životného prostredia RNDr. Jana Lištiaková, PhD. Kutlíkova 17 852 12 Bratislava V Bratislave č.j.: 2013/1165-13/Li Vlastníci bytových a nebytových priestorov na Rovniankovej ulici č. 14 v Bratislave ako vlastníci susednej stavby podľa §139 zákona 50/1976 Z.z. (stavebný zákon) týmto v stanovenej lehote podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) a v zmysle §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení (zákon o ochrane prírody) ako účastníci konania vo veci

VÝRUB DREVÍN – NOSNÝ SYSTÉM MHD 2013/1165-13/LI
podávajú tento

NÁVRH NA VYKONANIE DOKAZOVANIA SÚLADU NÁVRHU NA VÚRUB DREVÍN – NOSNÝ SYSTÉM MHD SO ZÁVEREČNÝM STANOVISKOM MŽP SR Č. 38/06-7.3/ML
a

NÁVRH OPATRENÍ ELIMINUJÚCICH NEGATÍVNE VPLYVY NAVRHOVANEJ STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) vo svojom záverečnom stanovisku č. 38/06-7.3/ml zo dňa 6. 7. 2006 zhodnotilo vplyvy navrhovanej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave „ na životné prostredie (posudzovanie EIA) za účelom riešenia mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava - postupné vybudovanie základnej dopravnej kostry hromadnej dopravy, tvorba a ochrana životného prostredia metropoly Slovenska. Posudzovanou stavbou je dočasné riešenie - električka, ktorá bude v budúcnosti nahradená rýchlovlakom (zmena rozchodu koľají) a prechod cez Dunaj bude pravdepodobne riešený tunelom.
www E-mail: Kontaktná adresa: www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Záverečné stanovisko MŽP SR konštatuje, že náväznosť na urbanistické riešenie okolia trate nebola predmetom posudzovania, v predloženej dokumentácii ju navrhovateľ udáva len orientačne. Architektúra bezprostredne naväzujúcej zástavby nebola predmetom posudzovania, a v predloženej dokumentácii navrhovateľ uvádza len orientačné urbanistické riešenia. Náväznosť na generel dopravy v Bratislave nebol predmetom posudzovania. Posudzoval sa len úsek na Petržalskej strane mesta. Taktiež sa neriešila koncepcia konečného riešenia nosného systému. Súbežné komunikácie v kompletnom profile (chodníky, zelené pásy, cyklotrasa, komunikácia, koľajová trať pre integrovanú dopravu) neboli predmetom posudzovania. Navrhovateľ predložil súvisiace stavby len orientačne. Neriešil sa problém, čo bude s úsekom estakády (Jungmanova - Bosákova), keď sa budúcou trasou pôjde do tunela Záverečné stanovisko MŽP SR obsahuje aj stanovisko Vlastníkov bytových a nebytových priestorov na Rovniakovej ulici č.14 v Bratislave - Petržalke a Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Godrova 3/b Bratislava (IČO 317 718 15) , (list zo dňa 9. 3. 2006) Zaslali 19 stranové stanovisko, v ktorom sa uvádza najmä, že: • Investičný zámer mení princíp z nosného systému na električku. • Nejasnosť typu električiek a neexistencia technických noriem pre takýto typ dopravného spojenia v SR. • Použitie nekomparatívnych ukazovateľov pre jednotlivé obdobia. • Riešenie je iba dočasné a ekologicky nie najvhodnejšie. Dočasná pozemná pouličná električka nezodpovedá technickým parametrom ani ekologickej únosnosti a predstavuje značné investičné náklady, ktoré sú z hľadiska zámeru vybudovať NS v podstate zbytočné. • Nárast špičkových intenzít je možné zvládnuť autobusovou dopravou. • Nie sú uvažované náklady na predpokladanú rekonštrukciu Starého mosta. • Nie je prehodnotené riešenie križovatky Šafárikovo námestie z hľadiska kapacity v špičke vzhľadom na dĺžku súprav. • Riešenie nulového stavu je potrebné riešiť s použitím optimalizačných metód sieťovej analýzy s výberom optimálneho variantu na základe kvalifikovaných vstupných podkladov. • Najvhodnejšie riešenie budovania NS v cieľovom stave je bez dočasnej etapy riešenia pozemnej električky. • Oddiaľovaním výstavby NS ako rýchlodráhy bude spôsobovať nárast investičných nákladov. • Takto modifikovaný investičný zámer nie je možné chápať ako nosný systém, ba ani ako jeho prvú fázu, jedná sa len o predĺženie existujúcej električkovej siete MHD. • Ako najvhodnejší považujú povrchový variant, nezdieľajú názor spracovateľa investičného zámeru s intenzívnou výstavbou v okolí električkovej trate. • Pre komunikáciu „B“ (Jantárová cesta) navrhujú nasledovné riešenie: v úseku od Starého mosta po Vlastenecké nám. opraviť Jantárovú cestu, opraviť a upraviť Jantárovú cestu od Janíkovho dvora po Kutlíkovú ulicu, vybudovať nadjazd na Kutlíkovej. Na prepojenie uzla Kutlíkova a Vlastenecké nám. použiť existujúcu trasu Starhradskej a Kutlíkovej, ktoré poskytujú dostatočnú kapacitu.
www E-mail: Kontaktná adresa: www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Venujú sa finančným nákladom na jednotlivé varianty a vyslovujú pochybnosti o schopnosti mesta financovať projekt vo vlastnej réžii. Navrhujú zainteresovať štát a Európsku úniu. Navrhujú spojiť stavbu s revitalizáciou Chorvátskeho ramena a eliminovať monotónnosť urbanizovanej krajiny využitím existujúcich priestorov na terasách. Akým spôsobom je garantovaný spôsob nakladania s odpadmi. Konštatujú, že dopravná prognóza má viaceré nedostatky: nárast špičkových intenzít vo výhľade rokov 2010 a 2020 je malý, zosúladiť projekt Železničnej spoločnosti (železničný typ pod povrchom) s využitím železničnej infraštruktúry, ostatné pripomienky sa opakujú. Problém hlukových emisií pri použitej technológií podvozkov električiek. Žiadajú záväzne zaviazať použitie otočných podvozkov električiek a kompenzačné opatrenia v podobe výmeny okien a výstavby protihlukových stien, ktoré nebudú narúšať estetický vzhľad. Konštatujú, že narušenie pohody a kvality života bude aj počas výstavby a žiadajú kompenzačné opatrenia v podobe sadových úprav, zabezpečenia protihlukových bariér, podchodov a nadchodov v zaužívaných trasách už pri stavbe trate. Požadujú dopracovanie vplyvov na všetky kvalitatívne prvky života, materiál sa zaoberá len bezpečnosťou prechádzania koridoru trate, nenavrhuje žiadne opatrenia. Navrhujú križovanie Chorvátskeho ramena vyriešiť technicky tak, aby zostala športovo-rekreačná funkcia zachovaná. V rámci opatrení nesúhlasia s riešením protihlukovej bariéry zástavbou. Pri meraní hluku žiadajú spolupracovať s výborom vlastníkov. Konštatujú, že navrhované riešenie nie je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Navrhujú prehodnotiť kritéria váh a hodnotenie variantov, konštatujú, že určenie váh bolo účelové. Absentuje vypracovanie a následná implementácia krízového manažmentu pre túto trať. V „Stanovisku" k správe o hodnotení (bod 4) sú stručne zopakované vyššie uvedené pripomienky a požiadavky. Okrem nich ešte navrhujú, aby počas výstavby boli používané len moderné strojové a vozidlové vybavenia, korbovú časť nákladných áut požadujú prekryť plachtou zamedzujúcou prašnosť a znečisťovanie životného prostredia. V prípade realizácie estakádového variantu navrhujú piliere obsadiť plazivými rastlinami a kríkmi. Povrchový variant je iný ako bol prezentovaný v investičnom zámere. Žiadajú prehodnotiť územnoplánovaciu dokumentáciu. Ďalšie požiadavky (bod 5.2) sú architektonicko-urbanistického riešenia: zmena celkovej koncepcie urbanizácie centrálnej rozvojovej osi, prepojenie na Petržalské korzo. Podrobný rozpis revitalizácie Chorvátskeho ramena. Kompenzačné opatrenia pre obyvateľov priľahlých domov - je to zhrnutie už vyššie popísaných požiadaviek.
www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

• • •

• • • • • • •

• •

www E-mail: Kontaktná adresa:

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Bod 6 stanoviska predstavuje alternatívne riešenie dopravy Bratislavy.

MŽP SR stanovuje, že pre monitorovanie vplyvov navrhovanej činnosti je potrebné vypracovať projekt monitoringu. Projekt monitoringu by mal obsahovať monitoring a) hluku, pred výstavbou, počas prevádzky b) podzemných vôd, (doplniť pozorovaciu sieť SHMÚ) pred začatím výstavby, počas výstavby a po jej ukončení. c) povrchových vôd (Chorvátske rameno a štrkovisko Draždiak) pred začatím výstavby, počas výstavby a po jej ukončení. B. Medzi podmienkami odporúčacieho záverečného stanoviska MŽP SR sa uvádza (okrem iného) napríklad: • U vybraného variantu dopracovať technické riešenie v rámci projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie tak, aby navrhovaný systém spĺňal požiadavky pre zabezpečenie dopravy a aby bol svojimi parametrami prijateľný pre dotknutých obyvateľov. • Podrobnejšie doriešiť bezbariérové priechody cez vozovky všade tam, kde chodec prechádza cez komunikáciu, tzn. na prístupových trasách do staníc a zastávok, na chodníkoch. • Doriešiť komunikačný koridor „B" v komplexnom profile a nielen v koľajovej časti, zosúladiť komunikácie v intenciách územného plánu v jednotlivých úsekoch trate. Optimalizovať konkrétne riešenia jednotlivých križovatiek z hľadiska spôsobu ich križovania v dopravných, urbanistických a estetických súvislostiach. • Realizovať doplňujúci podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v miestach objektov budúcich staníc. Ich definitívna lokalizácia a spôsob technického riešenia by mali tvoriť bezbarierovú, rovnomerne dostupnú a estetickú súčasť komplexného návrhu električkovej trate. V miestach povrchového vedenia trasy s výskytom stlačiteľných zemín (sedimenty mŕtvych ramien) počítať s výmenou sedimentov tvoriacich podložie. • Na základe vybratého vozidla aktualizovať hlukovú štúdiu. V prípade, že hluková štúdia potvrdí prekročenie maximálnych prípustných hladín hluku zahrnúť do nákladov stavby všetky technické opatrenia na zníženie hlučnosti na určených objektoch. • Zachovať súčasný vodný režim Chorvátskeho ramena a minimálne zasahovať do rozsahu záberu jeho brehov najmä v mieste premostenia, a minimalizovať tak zásah do migračného koridoru ktoré rameno predstavuje. Mostné objekty svojimi parametrami musia vytvoriť dostatočný podchodný priestor a výšku nielen pre vodnú faunu, ale aj pre terestrickú migráciu. • Maximálne množstvo drevín situovať v rámci dotknutého územia. Náhradnú výsadbu predložiť na posúdenie povoľujúcemu orgánu. • Minimalizovať výrub drevín, ktoré nerastú priamo v zábere. • Z hľadiska krajinárskeho dôjde v bezprostrednej blízkosti obytného územia k zmene estetiky krajinného prostredia stavbou nového prvku. Samotné stavebné
www E-mail: Kontaktná adresa: www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– riešenie musí využiť moderné a estetické návrhy, ktoré vhodne začlenia technické dielo do urbanizovaného prostredia. Za likvidovanú stromovú a krovitú zeleň podľa zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny realizovať náhradnú výsadbu zelene vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. Projekt náhradnej výsadby realizovať v súčinnosti s orgánmi ochrany prírody, predovšetkým na úsekoch, kde bude odstránená sprievodná a pobrežná vegetácia a zabezpečiť jej obnovu v plnom rozsahu pôvodnými druhmi drevín hneď po ukončení prác. V prípade trasovania komunikácie cez alebo v blízkosti hodnotných biotopov spracovať projekt biologickej revitalizácie územia s cieľom zabezpečiť ich ochranu vymedzením nevyhnutného záberu a ochranou oplotením pred poškodením mechanizmami. Výber druhovej skladby drevín orientovať aj na pôvodné typické druhy sledovaného územia. Križovanie Chorvátskeho ramena vyriešiť technicky tak, aby zostala športovorekreačná funkcia zachovaná. Pozornosť venovať komplexnému dizajnu riešenia, vrátane požiadaviek na bezbariérovosť. Počas výstavby, ale najmä počas prevádzky električkovej trate zabezpečiť štandardnú bezpečnosť pre peší pohyb občanov. Návrh a posúdenie bezpečnosti peších účastníkov cestnej premávky je potrebné vypracovať už v územnoplánovacom riešení daného úseku. Navrhované riešenia nemôžu tvoriť bariéry degradujúce estetické a bezproblémové užívanie električkovej trate v širších súvislostiach.

• • • •

MŽP SR dôsledne zohľadňovalo každú pripomienku a stanoviská od dotknutých subjektov, expertov a občanov. Všetky výhrady, či už podané písomne alebo ústne, MŽP SR prerokovávalo s navrhovateľom, spracovateľom dokumentácie a spracovateľom posudku. Opodstatnené pripomienky sa premietli do návrhu opatrení. Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe nasledujúcich podkladov: • Správa o hodnotení - „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave“. • Stanoviská k správe o hodnotení. • Zápisnice z verejných prerokovaní mestských častiach Bratislavy Petržalka a Staré Mesto. • Posudok podľa § 19 zákona. V odlôvodnení podmienok súhlasného stanovuiska sa uvádza: Za zváženie stojí požiadavka vlastníkov bytových a nebytových priestorov na Rovniankovej 14, týkajúca sa revitalizácie Chorvátskeho ramena v súvislosti s touto stavbou. Táto požiadavka tak, ako je uvedená, by mala byť predmetom samostatného projektu so všetkými platnými právnymi náležitosťami. C. Žiadame MČ Bratislava – Petržalka, aby ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonal nasledovné dokazovanie:
www E-mail: Kontaktná adresa: www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1. zabezpečiť posudzovanie vplyvov komunikačného koridoru „B" v komplexnom profile a nielen v koľajovej časti, zosúladiť komunikácie v intenciách územného plánu v jednotlivých úsekoch trate a v ňom preukázať, že potreba realizácie týchto koridorov prevyšujú nad potrebou ochrany prírody a krajiny a nad zachovaním súčasnej zelene v území mimo trate električky. V rámci posudzovania podľa tohto bodu požadujeme: a. vypracovanie dopravnej štúdie preukazujúcej potrebu realizácie cestnej komunikácie pozdĺž trate električky v celej dĺžke trate. Stavba cestnej komunikácie nikdy nebola a nie je súčasťou stavby električkovej trate. b. pri vypracovávaní dopravnej štúdie žiadame špeciálne overiť možnosť vylúčiť cestnú komunikáciu v úseku medzi Kutlíkovou a Romanovou ulicou a dopravu presmerovať na Jantárovú cestu a Romanovu ulicu. Podobne požadujeme overiť aj úsek medzi Romanovou ulicou a Rusoveckou cestou. c. Vypracovanie enviromentálnej štúdie preukazujúcej, že realizácia cestnej komunikácie po stranách trate električky svojimi dôsledkami zlepšuje celkovú enviromentálnu bilanciu (celkové zníženie emisií, mikroklimatické zmeny) a že prínos realizácie cestnej komunikácie prevyšuje zachovanie súčasného stavu zelene a drevín. d. Vypracovanie ekonomickej štúdie a technicko-ekonomickej štúdie preukazujúcej ekonomickú potrebu tejto cestnej komunikácie. Dokumentáciu podľa tohto bodu žiadame vypracovať pre nasledovné varianty: a. Nultý variant (nerealizovanie stavby cestnej komunikácie po stranách električkovej trate vôbec) b. Plný variant podľa návrhu navrhovateľa c. Čiastnočný variant, teda realizácia finálnej Jantárovej cesty v úsekoch od Janíkovho dvora po Kutlíkovu ulicu a následne až od Rusovskej cesty po nájazd na Starý most. 2. overiť, či navrhovateľ naplnil všetky podmienky záverečného stanoviska MŽP SR a to najmä tých, ktoré uvádzame v čl. B. V zmysle požiadaviek MŽP SR požadujeme uvedené preukázať samostatnými projektami so všetkými právnymi náležitosťami. 3. overiť, ako navrhovateľ zvážil požiadavku vlastníkov bytových a nebytových priestorov na Rovniankovej 14, týkajúca sa revitalizácie Chorvátskeho ramena v súvislosti s touto stavbou. V zmysle požiadaviek MŽP SR požadujeme uvedené preukázať samostatným projektom so všetkými právnymi náležitosťami. 4. predložiť aktualizovanú hlukovú štúdiu na vozidlá, ktoré boli vybrané vo verejnej súťaži, ktorá sa tohto času vyhodnocuje v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 5. Predložiť na posúdenie Projekt monitoringu v zmysle požiadaviek uvedených v záverečnom stanovisku MŽP SR.
www E-mail: Kontaktná adresa: www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– V prípade, že navrhovateľ, spoločnosť METRO Bratislava, a.s., nemá požadované dôkazy (projekty) k dispozícii, žiadame, aby bolo toto správne konanie o výrube drevín až do času ich obstarania prerušené. D. Požadujeme splnenie nasledovných podmienok a opatrení napĺňajúcich podmienky záverečného stanoviska MŽP uvedených v čl. B a navrhujeme ich nasledovné riešenie:

www E-mail: Kontaktná adresa:

www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1. Riešenie cestnej dopravy v každom prípade požadujeme, aby v úseku medzi Kutlíkovou ulicou a Romanovou a prípadne až po Rusoveckú cestu sa cestná komunikácia po stranách trate električky nerealizovala a v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a nasledujúcich konaní (územné, stavebné) neuvažovala. Prijateľné je jedine teleso električkovej trate, ktoré bude zatrávnené a po jej stranách bude stromová alej bez cestnej komunikácie po stranách. V ostatných úsekoch už Jantárová cesta (ako dočasný variant) existuje a po jej dobudovaní môže byť zaradená do konečnej cestnej siete. V úseku od Kutlíkovej ulice až po Rusoveckú cestu je cestná doprava rozptylovaná na Jantárovú, Bratskú smerom na D2 a Panónsku, z druhej strany na Dolnozemskú, cez Romanovu a nám. Hraničiarov je zabezpečen napojenie na Rusoveckú cestu a Jantárovú ulicu, ako aj Furdekovu. Týmto je zabezpečené, že doprava sa rovnomerne rozptyľuje na väčšom území, nedochádza ku koncentrácii dopravy s vyplývajúcimi negatívami ako je dopravná kongescia a zhoršené životné prostredie. Rozptyl nie je len lokálny ale globálny v Petržalke, nakoľko vodiči sa rozhodujú pre variantu Dolnozemská – Panónska ako hlavné cestné tepny už pri plánovaní cesty. Uvedené zároveň funguje ako prirodzený „spomaľovač“. Takáto organizácia dopravy okrem zabraňovaniu jej koncentrácie do jedného koridoru zabezpečuje plynulú a hlavne bezpečnú premávku na pozemných komunikáciách, čo by mala byť prvoradá priorita v silno urbanizovanom území ako je Petržalka a obzvlášť jej centrálna oblasť. Takéto riešenie je aj v súlade so zámermi mesta Bratislavy obmedzovať a utlmovať individuálnu automobilovú dopravu a podporovať verejnú dopravu.

2. Realizácia stromovej výsadby a náhradnej výsadby rozhodne nerealizovať v páse
medzi traťou električky a telesa navrhovanej cestnej komunikácie. V takomto prípade stromy a zeleň neplní enviromentálnu a krajinotvornú funkciu, ale funkciu cestnej zelene. Žiadame, aby stromy oddelovali cestnú komunikáciu od priľahlých domov a vymedzovali tak zároveň zelený priestor mini parkov a zelene pri týchto domoch.

3. Územie medzi Chorvátskym ramenom, Romanovou a Rovniankovou ulicou žiadame
upraviť na malý mestský sídliskový park, ktorý pretína len trať električky oddelená od ostatného územia stromoradím. Pozdĺž trate žiadame aj vysadenie živého plota, ktorý má tvoriť prirodzenú bariéru a bezpečnostný prvok zamedzujúci obyvateľom vstupu do dráhy električiek. Existujúce pešie koridory (Rovniankova – kostol/Markova, Rovniankova – Kaufland) žiadame upraviť na parkový chodník a v mieste križovania s traťou električky upraviť ako priechod pre chodcov (poprípade opatrený dopytovým signalizačným zaridením). Zástavku Romanova/Rovniankova žiadame upraviť tak, aby boli prirodzeným spôsobom začlenené do pochôdznych terás v tomto území. Rovnako požadujeme plynulé, prirodzené prechody parkovej úpravy do pochôdznej terasy a peších koridorov. Miesta križovania cyklocesty požadujeme zabezpečiť ako železničné priecestia a zvážiť použitie príslušnej cestnej signalizácie. Požadujeme citlivo dopracovať začlenenie Kauflandu do predmetného územia.

www E-mail: Kontaktná adresa:

www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Vlastníci bytových a nebytových priestorov Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. Upraviť pravú stranu Chorvátskeho ramena tak, že bude prirodzeným prechodom medzi nám. J. Pavla, nám. Májového povstania ľudu a ľavou stranou Chorvátskeho ramena, Markvoou a Tupolevovou ulicou a objektom Skateparku.

5. Teleso trate električky žiadame upraviť zeleným kobercom a takými technickostavebnými opatreniami, ktoré znižujú vibrácie a hluk v dôsledku prevádzky električky na súčasné technologické minimum. Urobiť taktiež také opatrenia, že v žiadnom prípade v pesimistickom variante a pri najnevhodnejších podmienkach nebude nikdy prekročený hlukový limit v zmysle príslušných predpisov. V Bratislave .................................. Splnomocnený zástupca vlastníkov domu Rovniankova 14

........................................................ Marcel Slávik

www E-mail: Kontaktná adresa:

www.Rovniankova14.sk vybor@rovniankova14.sk Marcel Slávik, VVBaNP,Rovniankova 14,851 02 Bratislava

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful