Armiranobetonski spremnici (rezervoari) se grade za vodovode, za kanalizacije i za razne tehničke potrebe u tvornicama.

Oni služe za držanje ne samo vode već i drugih tekućina, npr. vina, špiritusa, naftnih proizvoda, smola, različitih kiselina i plinova. Pri izradi spremnika posebna se pozornost obraća na to da se postigne potrebna nepropusnost. Da bi se ostvarila nepropusnost za tekućine i plinove potrebno je prije svega nastojati proizvesti i ugraditi kompaktan, gust i nepropustan beton. Dodavanjem aditiva betonu mogu mu se već dobra svojstva još poboljšati. Za spremnike u kojima se drži agresivna tekućina potrebna je unutrašnja obloga od keramičkih pločica, stakla ili prirodnog kamena, pri čemu se reške zalijevaju veznim sredstvom otpornim prema tekućini koja je u spremniku. Osnovni uvjet za nepropusnost spremnika uz nepropusnost betona je ispravno odabrana, dimenzionirana i temeljena konstrukcija. Ukopanim spremnicima se izoliraju zidovi i ploče protiv djelovanja podzemnih i površinskih voda. Treba nastojati da spremnik bude smješten tako da je iznad razine podzemnih voda, te da se površinske vode dreniraju. Po svom obliku spremnici se dijele na okrugle i pravokutne. Izbor oblika ovisi o vrsti tla, veličini spremnika i ekonomičnosti izvedbe. Okugli spremnici mogu biti sa jednom ili više komora. Prema veličini i borju komora, razna su rješenja u njihovu rasporedu i obliku. Zidovi manjih spremnika često se izvode jednake debljine po cjeloj visini, a kod većih se debljina stjenke smanjuje prem agore. Posebnu pažnju valja obratiti na spoj stijenke sa dnom i stropom. svakako treba izvesti vutu na spoju sa dnom i propisano je armirati. temeljna ploča sa stijenkama spremnika može imati jednu cjelinu ili se mogu izvoditi zasebni emelji ispod stijena i stupova i s podom između temelja. Nepropusnost kroz spojnicu osigurava se umetanjem bakrenog lima i mase za zaljevanje, ili još bolje, pomoću rebraste gumene trake i kita za popunjenje reške.

Slika 1 – Spremnik s jednom komorom

Slika 2 – Spremnik s dvije komore odvojene kružnim zidom Slika 3 – Više okruglih spremnika sa zajedničkom zasunskom komorom Zidovi manjih spremnika se često izvode jednake debljine po cijeloj visini. a kod većih se debljina stijenke smanjuje prema gore. ili se mogu izvoditi zasebni temelji ispod stijena i stupova i s podom između temelja. . Svakako treba izvesti vute na tim mjestima propisno ih armirati. Temeljna ploča sa stijenkama spremnika može činiti jednu cjelinu. Nepropusnost kroz spojnicu se osigurava umetanjem bakrenog lima i mase za zalijevanje. ili još bolje pomoću rebraste gumene trake i kita za popunjene reške. Posebnu pozornost valja obratiti na spoj stijenke s dnom i stropom.

Stropovi okruglih spremnika se obično rade kao ravne i rebraste konstrukcije. Proračun okruglih spremnika Stijenke okruglog spremnika cilindrična su ljuska koja nastaje rotacijom pravčaste izvodnice po kružnim vodilicama. kao drugo opterećenje. odnosno s donjom i eventualno gornjom pločom. s razmakom od 3. Te površine imaju Gaussovu zakrivljenost jednaku nula jer je jedan od radijusa beskonačno velik.Slika 4 – Spojnica temelja i ploče poda spremnika U spremnicima velikog promjera za nošenje stropa se postavljaju stupovi. a vrlo su česte i kupole. najčešće po kvadratnoj i pravokutnoj mreži. ljuska se može slobodno deformirati i opterećena je samo membranskim silama: (1) Meridijalna deformacija iznosi: (2) a radijalni je pomak: (3) . Stijenka može biti opterećena rotacionosimetričnim tlakom tekućine iznutra i/ili tlakom zemlje izvana. što znači jedno opterećenje i na tlak zemlje izvana. Proračunavaju se na tlak vode iznutra. te u proračunu graničnih stanja uporabljivosti. Proračun spremnika se sastoji u pronalaženju statičkih veličina. dimenzioniranju presjeka.5 m. U slučaju da stijenke cilindra nisu spojene s dnom. Pri proračunu se uzima u obzir kruti spoj stijene s temeljem.5 do 4.

Sprečavanje deformacija pojavljuje se kad je cilindar rezervoara spojen sa svojim dnom. Pri tome osim sila u presjeku nx i nϕ prisutni su i momenti savijanja mx i mϕ pa i poprečne sile vx . Slika 5 – Rezne sile u okruglom spremniku Za element ljuske visine dx i širine r ⋅ dϕ mogu se napisati uvjeti ravnoteže protiv pomaka u radijalnom smjeru i obrtanja oko tangente na prsten: (4) (5) Iz gorenjeg izraza izlazi: (6) a kada u njega uvrstimo njemu prethodni izraz dobijamo: .

zbog svoje male vrijednosti.(7) Zbog rotacijske simetrije. deformacija će srednje površine iznositi: (8) pa je prema tome: (9) Momenti savijanja ϕ m . ostaje da se riješi homogena diferencijalna jednadžba: . prema izrazu (3). mogu se zanemariti pa ostaje samo mx I Vx: (10) (11) gdje je K ktrutost na savijanje i ona iznosi: Tada se izraz (7) piše u obliku: (12) Za spremnik konstantne debljine stijenke diferencijalna jednadžba (12) poprima oblik: (13) Budući da je poznato membransko (partikularno) rješenje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful