P. 1
Git Morgen Sunday 02.03.13

Git Morgen Sunday 02.03.13

|Views: 139|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

קוקסיוא רעטעוו

ךאוו עגידנעמוק יד ראפ
גאטנוז גאטנאמ גאטסניד ךאווטימ גאטשרענאד גאטיירפ
°33 - °24
יינש
°31 - °21
גינוז
°30 - °26
טנעקלאווראפ
°30 - °28
יינש
°33 - °33
טנעקלאווראפ
°40 - °31
יינש / ןגער
ך 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
ך 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ל
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ל
1207
5:51 :רחשה תולע
7:03 :המחה ץנ
9:00 ש”רק ןמז ףוס
9:36 א"רג ש"קזוס
10:03 :הלפת ןמז ףוס
10:27 א"רג ת"זוס
12:09 :תוצח
5:16 העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
February 3 ‘13 ’סמלו ק”פל ג”עשת טבש ג”כ םיטפשמ ’רפ גאטנוז
To advertise call: 718.388.7744 Email: mail@gitmorgen.com
EQUALLED-SIZED
BUSINESS LISTING FOR
AN EQUALLED-FAIR
RATE. THAT'S ALL
WHAT YOU AND THE
END-USER NEED IN A
DIRECTORY BOOK.
1 Reason
real
To Go With The Community
Contacts 2013 Edition.
a
c
t
t
o
d
a
y
:
a
c
t
t
o
d
a
y
:
BE
LISTED.
BE
SEEN.
B u s i n e s s R e s i d e n t i a l
718.781.9971
info@thecommunitycontacts.com
347-878-2126:ליעמסיואוו gerrwen@gmail.com :וצ ליעמיא .טלאצאב טוג ראפ ינאפמאק עסיורג א דייסניא ןופ סללאק סליעס ןוט וצ ןשטנעמ 'סליעס' עטוג טכוזעג
718-302-4709 טפור עטיב "םייפכ" עיצאזינאגרא עטנאקאב טיירב יד ראפ עיציזאפ גניזיערדנאפ א לבעליעווע ןראוועג
Office in Wms"b seeks a professional English copywriter for "full time" in-house position. Plz email resume: joeje667@gmail.com
972-527-158-692 טפור ,טפראד ריא ואוו ןריפ םורא ךייא טעוו )רעצעלפ 6( ןעווינימ עמעווקאב א טימ רעוויירד רעשימייה א ?י"א ןייק ריא טמוק
845-656-8776 טפור ,575K םורא ,םישדח 5ןיא ךרעב טיירג ןייז טעוו ,לטעטש ןיא טנגעג עטסעב ,םעדיוב עסיורג + .פ.ס 2,600רעביא הריד עגימור 8 עגיטכעל עסיורג וינ-דנערב - י"ק
347-469-1237 טפור עטיב ,גרובסמאיליוו ןיא זיוה עגיקאטש 3-4 א ןפיוק וצ טכוזעג - ס"מוו
347-675-7456 טפור ,סענזיב/ראטס א ראפ ןעגנידראפ וצ טנעמסיעב עטסקיפעגפיוא ענייש - ס"מוו יינ
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
347-563-2712 זנוא ייב ערה ןיע רעייא פא טכערפש ,רעדניק ,תחנ ,םיכודיש ,טנוזעג ,הסנרפ ןרעסעבראפ ריא טליוו ;ערה ןיעמ ונליצתו
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300
Package Express daily messenger all kind of delivery's to Williamsburg - Bp- Flatbush - Manhattan 718-483-0622
347-403-9933 טפור עטיב ןכיורבעג גניבמאלפ ערעייא עלא ראפ
347-693-9518 טפור ,אדיראלפ-ימאימ ןיא ספירט יילרע עלא ןא טמענ דיא רעשימייה - סיוורעס ראק
845-239-7378 העש 24 טפור - ךילסעלראפ שימייה - סנעטסיד גנאל לאקאל - סיוורעס ראק
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
718-306-9314 טערפסקע םעד טפור רעללאד ןפיוא טנעס ןראפ ןלטעס סע טנעק ריא Home Equity line of credit or a business line of credit א ריא טאה
Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
Lawyer for Accidents - Slip & fall injury, medical malpractice and more. call Howard Kagan, 718-258-8080
HANDYMAN
Plumbing Plumbing
HANDYMAN ELECTRIC
דראפדעב ףיוא ןשקעסרעטניא םייב לאנגיס-קיפארט םעיינ א טרילאטסניא טאה DOT יד
.ץעזעג םעד ןצעלראפ וצ טשינ ,טכא ןיא סאד טמענ עטיב .טס 5 טואס .ראק .ווע
םיררועמה
גרובסמאיליוו
!טרעלא
HPD טיעטס - יטיס יד ראפ ןכיורבעג 8 ןאשקעס ערעייא עלא ראפ
• Lease increase to maximum • סרעפסנערט • Change Of Owner Ship
• Trusts e.t.c. • Increase Rent To Maximum • Recertifcation
.טס פעיק 286 סיפא ןיא - 9 זיב 8 ןופ ןוא 4 זיב 2 ןופ גאט ןדעי 718-384-4546 - סיפא שטיוואקשרעה טפור
ןא ריא טאה
Home Equity
chase bank of america ןופ
or city bank
סע טנעק ריא
!ןשיוופא טצעי
רעללאד ןפיוא טנעס 0 ראפ
רעללאד ןפיוא סטנעס רעדא
718-306-9314 טפור
ו"יה ןאמדעירפ ןהכה אפיל ט”וי יננח ה"ומ ןתח - ו"יה רעלליה םייח ר”ב בקעי ה"ומ
8:30 תירחש .טס זויה 100 באה ימחר ד”מהיבב ותרחמל מ”ירבהו - 66 Heyward St. יתיבב
ו"יה דלעפנעזאר לאומש ה"ומ ןתח - ו"יה ןאמדעירפ )ליזארב( עשוי בקעי ר"ב ריאמ לאוי ה"ומ
7:45 העשב תירחש 15th Ave. Cor. 58 St. פ"ב ראמטאס תבישיב ותרחמל מ"ירבהו - .טס שזדילטאר 148 ח"ומ תיבב
ס”מוו - א”טילש שטיוואקשאמ ארזע המלש ג”הרה
א”טילש ס”מוו-ארטיינ ק”דבא צ”הגה ןב
י”נ דוד לאקזחי רמכ ח”הבה פ”ב - א”טילש םאטשרעבלאה השמ ןויצנב ג”הרה
ס”מוו - ו”יה רעדנאס עשוי ה”ומ י”נ ’ילא ןועמש רמכ ח”הבה ס”מוו - ו”יה אדנאל ךלמילא עשוי ה”ומ
פ”ב - ו”יה להאטנעזאר סחנפ ףסוי ה”ומ י”נ םלושמ רמכ ח”הבה ס”מוו - ו”יה במאד ףסוי לאיחי ה”ומ
י”ק - ו”יה גרעבנייוו השמ ה”ומ י”נ ריאמ לארשי רמכ ח”הבה י”ק - ו”יה ןפג אדוי בקעי ה”ומ
י”ק - ו”יה ןאמטוג לארשי ה”ומ י”נ בייל אדוי רמכ ח”הבה י”ק - ו”יה בלעג לדנעמ לארשי ה”ומ
םיכודיש
טכאנ ךאוו
112 LEE AVE. 718.388.2111 רעפוה - עיל

.|''¯× Do:¸
|'× µDc:¤µc '" D¤µ| |'×
¯¤×::c':× µDcµ¯:
o×Dc¯a¯×¤ ':'c
ל"ז רעלדא םחנמ קחצי ה"ומ ח"הרה תנמלא ,ה"ע רעלדא )לדנעמ םחנמ ר"ב( לחר תרמ הבושחה השאה לש הרבק לע
.י.נ דנאלייא גנאל ,םילהעצ םשובה תגורע ק”קד ח”היבב ,1:00 העשב ט”לעבה םיטפשמ תשרפ ’א םוי םויה ה”יא ’יהת
51Ross St. (Corner Whyte Ave.) תיבמ 12:00 העשב עסי סאב
הביצמה תמקה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->