တရားခံ ဘယ္သလ

ူ ေ
ဲ ဟ့ ?

ဘီဘစ
ီ ီ၊ဗြအ
ီ ုေ
ိ အႏွင့္ ဘားမားကမ္ပန
ိ ္း(ယူေက)တို စ
့ ခဲေ
့ သာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပဒ
ု ္
ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ အခက္အခဲ ေပါင္းေျမာက္
မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိေနသည္၊ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပၾကသည္၊ မီးမလာလို႔ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပၾကသည္၊

ထိုကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းလို႔မၿပီးမီမွာပင္ ယခုျပႆနာတစ္ခုက ၀င္ေရာက္၍လာျပန္ပါၿပီ ..။ ထိုျပႆနာကား အမ်ားသိႀကၿပီး
ၿဖစ္သည့္အတိုင္း ကာလရွည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ ဘဂၤါလီျပႆနာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဘဂၤါလီသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္မွန္းကို တစ္ကမၻာလံုးက သိခ်င္မွသိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊
ႏိုင္ငံသားတိုင္းကေတာ့ သိၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံုကို အိမ္တြင္းမွသာ နားစြင့္ေနတတ္ၾကၿပီး
အိမအ
္ ျပင္ထြက္၍ မစူးစမ္းခ်င္တတ္ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကရာ မြတ္စလင္ ဘဂၤါလီတို႔၏ အႏၱရာယ္ကို သတိမမူမိခဲ့ၾကဘဲ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏင
ို ္ငံႏွင့္ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြား၍ မိမိတို႔ပိုင္ ရွင္မျဖဴကၽြန္းကို ကုလားလက္သို႔ ၀ကြက္အပ္လိုက္ရသည့္ အခါမွ
ဘဂၤါလီမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ထိုျပႆနာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ အနည္းငယ္ နားစြင့္လာခဲ့ၾကေပ သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ စိုးရက

ေရပိင
ု ္နက္အျငင္းပြားမႈတြင္ ဆံုးရႈံးမႈမရွိပါဟု မည္သို႔ပင္ အသံေကာင္းဟစ္ေစကာမူ ဘဂၤလားႏိုင္ငံ တစ္လႊားတြင္ေတာ့

ျမန္မာတို႔အေပၚ ဘဂၤလား တို႔က ႏိုင္လုိက္ေသာႏိုင္ ပြဲအျဖစ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကို အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် က်င္းပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္၊

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္စျပဳေနေသာ ဘဂၤါလီျပႆနာကို မီးစာေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေတာက္ေလာင္ ႏိုင္ေအာင္

ထပ္ဆင့္မီးညွိေပးခဲ့ေသာသူမ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ားကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီရေစ ခ်င္လွပါသည္ဆိုေသာ

ဘီဘီစီ၊ ဘားမားကမ္းပိန္း(ယူေက)ႏွင့္ မဇၥ်ိမစသည့္ သတင္းဌာနမ်ား ျဖစ္ေနသည္က အံ့ၾသစရာေကာင္းလြန္းလွသလို
တဆက္တည္းတြင္ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ေသာ တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လည္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္၊ ထိုျပႆနာကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၈၈-အေရးခင္းက အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ရန္ဆိုၿပီး ေတာထဲသို႔၀င္ကာ ကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ ျဖစ္မွန္းမသိ
ျဖစ္သြားခဲ့ၾကၿပီး မိမိႏင
ွ ့္၀ါဒမတူေသာ၊ စင္ၿပိဳင္ျဖစ္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ လက္စေဖ်ာက္
အျပတ္ရွင္းခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊

ယခုတိုင္ ထိုျပႆနာကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖရွင္း၍ မၿပီးႏိုင္ေသးဘဲ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး
ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေလသည္၊ ယခုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းႀကီးကို
ရင္၀ယ္ပိုက္ လွ်က္ ျပည္ပႏိင
ု ္ငံအသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား တစ္ခ်ိဳ႕သည္ အမွန္တကယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီလမ္းသို႔ ခ်ီတက္မည္ဆိုေသာအခါ မုဒိတာမပြားႏိုင္ၾကရံု သာမက အစိးု ရႏွင့္ အတိုက္အခံၾကားတြင္

အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလႈံ႕ေဆာ္၍လည္ေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ခ်ိန္က သူတို႔ပင္ အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ မွားသည္၊
မွန္သည္ မခြဲျခားဘဲ လုပ္သမွ်ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုလည္း ဘာမဟုတ္သည့္ မီဒီယာျပႆနာေလးကို ကိုင္စြဲကာ မီဒီယာေတြကို ေလးစားမႈမရွိေသာ
ပါတီလိုမ်ိဳး ျပည္သူအမ်ား အထင္မွားရေလေအာင္ ျပႆနာကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဲ႕ထြင္၍ လည္းေကာင္း ယခုလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္
လားလားမွ် မပတ္သက္ေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးဟူ၍လည္ေကာင္း
လန္ၾကဳတ္ဇာတ္လမ္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးထြင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစရန္ အမ်ိးမ်ိဳး
ၾကိဳးစားအားထုတ္လာခဲ့ၾကေပသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာသည့္
အခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္ပအတိုက္အခံမ်ား၏ အျမင္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ေျပာင္းလဲ၍ လာခဲ့သည္ဟု
ဆိုရပါမည္၊ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမွားအယြင္း ဆိုသည္ထက္ သူတို႔၏
စားေပါက္ပိတ္မည့္ အေရးေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ယခင္က သူတို႔သည္ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ိုကေရစီ ရရွေ
ိ ရးဟူေသာ

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀ံ့ၾကြားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ယုတ္မာမူ၊
ရက္စက္မႈမ်ား၊ မတရား မူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ စစ္အစိးု ရႏွင့္ အဆင္ မေျပေသာ ႏိုင္ငမ
ံ ်ား ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ေအာက္တြင္

မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မၾကေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္၊ ထိုအခ်ိန္အထိ သူတို႔သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ား
ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားၾကေသာ ႏုိငင
္ ံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း စစ္အစိုးရ၏ တံခါးပိတ္၀ါဒ
စနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သူတို႔၏ ေျပာစကားဆို စကားမ်ားကိုသာ ျပဌာန္းစာအုပ္သဖြယ္
အကိုးအကားျပဳေနခဲ့ၾကရသည္။
ယခုမူကား ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့..။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့္ ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ လည္း ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္
ကမၻာ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာသည္ သာမက ျမန္္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း

အေရာက္အေပါက္စိပ္လာသည္၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္သည္အထိ ဆက္ဆံေရးက တိုးတက္လာသည္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳဆိုသည္၊ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ အမွန္တကယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးကို အလိုရွိရိုးမွန္လွ်င္ လက္ခံရမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပအေျခစိုက္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားဆိုသူမ်ားကား ၀မ္းမသာႏိုင္ရာွ ၾက၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အစိုးရ၏
သာမာန္ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးကို ႀကံဳခဲ့ရသည္မဟုတ္ဘဲ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းကဲ့သို႔ မိမိ၏ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ရက္ရက္စက္စက္
သတ္ျဖတ္ဘို႔ၾကံဳခဲ့ရသည္အထိ ဒုကၡသုကၡေပါင္းမ်ားစြာကို ခံစားခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွစႏ
္ ွစ္ ဆယ္ေက်ာ္

ကာလအတြင္းတြင္လည္း အိမ္ႏွင့္ေထာင္တြင္ ေထာင္နန္းစံခဲ့ရသည့္ႏွစ္က ပိုမ်ားခဲ့သည္ဆိုသည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္၊

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကပင္ တစ္အခ်ိန္က သူ၏အသက္ကို ရန္ရွာခဲ့ေသာ သူမ်ားႏွင့္ တစ္၀ိုင္းတည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး
အတြက္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါလွ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ျပည္ပေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ မေတာင့္မတ

မေၾကာင့္မက်ေနထိုင္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဆိုေသာသူမ်ားက ၀မ္းမသာႏိုင္ၾကသနည္း..၊
အေျဖကားရွင္းပါသည္၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္ပအစိးု ရမ်ား အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အဆင္ေျပသြားလွ်င္

သူတို႔၏ အခန္းက႑သည္လည္း ေမွးမွိန္သထက္ ေမွးမွိန္လာမည္၊ ျပည္ပအစိုးရမ်ား သည္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပတ္သက္လွ်င္
သူတို႔ကို ယခင္လို ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးခ်စရာမလိုေတာ့..။ ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖိႏွပ္မႈမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ေန ထိုင္၍

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ကိုေဆာင္ရြက္ရပါ သည္ဆိုေသာ သူတို႔၏အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သည္လည္း ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ေတာ့
မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပႆနာကို မီးထိုးရွာလာခဲ့ၾကရာ ယခုဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ
သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းမ်ား အသစ္ဖန္တီးထားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္းပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားကိုေဖ်ာက္၍ ရိုဟင္ဂ်ာ(မြတ္စလင္)

တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေျမပံုဆြဲ၍ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သူမ်ားသည္ ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုေအ၊ ဘာမားကမ္ပိန္း (ယူေက) စသည့္
ျမန္မာမ်ိးခ်စ္အဖြဲ႕ေတာ္သူ အဖြဲ႕ေတာ္သားမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ၾကားရေသာသတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္

ထိုကဲ့သို႔ေဖာ္ျပေပးမႈေၾကာင့္ အာရပ္မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေဒၚလာသန္ုး ရာခ်ီ၍ ရလိုက္သည္ ဆိုသည္၊ ထို႔ျပင္ ထိုမျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ကမၻာသိေအာင္လုပ္၍ လူမ်ိဳးျခား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ထိုသူမ်ားကို

ျမန္မာအစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာအမ်ားစု၏ ဖိႏွပ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ပံုေဖာ္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔
ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္း၍ ရလာေသာေဒၚလာမ်ားျဖင့္ စည္းစိမ္ယစ္ၾကေပဦးမည္၊ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သူတို႔ဆင္ထားေသာ
အကြက္ထဲသို႔ ၀င္မွန္းမသိ ၀င္ေရာက္၍ လာခဲ့ေပၿပီ..။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျပႆနာ၏မူလ စီဆင္းရာ အဓိကတရားခံသည္ ဘီဘီစီ၊
ဗြီအိုေအ၊ ဘာမားကမ္ပိန္း (ယူေက)တို႔ပင္ ျဖစ္သည္၊
သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေထာက္၍ ယခုရခိုင္ျပန္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္
ႏိုင္ငေ
ံ ရးသမားမ်ား၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ၏ မူရင္းကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစလိုျခင္း၊
ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရူျမင္ေစလိုျခင္း ေၾကာင့္သာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
လက္လွမ္းမီသေလာက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖ စ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သူ မသီတာေထြးအား ဘာသာျခားလူမ်ိဳးျခား ကုလားမ်ားက မုဒိန္းက်င့္၊ ပစၥည္းလု၊
ရက္ရက္ စက္စက္ လည္လွီးျဖတ္သတ္ခဲ့သည့္ကိစၥအား လႈံ႕ေဆာ္လိုေသာေၾကာင့္ပဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သက္သက္ဗုဒၶ ဘာသာႏွင့္
လူမ်ိဳးကို ေစာ္ကားလိုေသာေၾကာင့္ လုပ္သည္ပဲျဖစ္ေစ မည္သို႔မွ် ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပါ..။ သူတို႔သည္ ဤသို႔ေသာ နည္းျဖင့္

ျမန္မာ့သားေကာင္း သမီးပ်ိဳမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မွာလည္း အႀကိမ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ၿပီ၊ သူတို႔ဘာသာျပန္႔ပြားဘို႔အတြက္
သူတို႔ႏွင့္ဘာသာမတူသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထား၍ ယုတ္မာ ပက္စက္ေသာ သာသနာျပဳနည္းမ်ားကို
မြတ္စလင္မ်ားက်င့္သံုးေလ့ ရွိပါသည္၊ ထိုအခ်က္ကို ျမန္မာႏိင
ု ္ငံ တြင္ရွိၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္
သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုျပႆနာအေပၚ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပံုတို႔မွာလည္း

ေမးခြန္းထုတ္စရာေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသြား သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပႆနာကို မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္မ်ားစြာယူျခင္းသည္ ျပႆနာကို ႀကီးသထက္ႀကီးေအာင္ လူေတြရဲ့ ေဒါသကို
ထြက္သထက္ထြက္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသည္ႏွင့္ မျခားေပ..။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ အစိုးရအေပၚ
သံသယ၀င္ေစႏိုင္ပါသည္၊

ေတာင္ကုတ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္စားေခ်သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရေသာ မြတ္စလင္ကုလား ဗလီဆရာမ်ား၏

အေရးေၾကာင့္ ကုလားမ်ား၏ လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္မႈကို လူမ်ိဳးျခား ကုလားမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား
ခံရႏိင
ု ္သည္ဟူေသာ အေတြးကို သာမာန္ျပည္သူ၊ ျပည္သားတစ္ဦး ကပင္ ေတြးႏိုင္ေနပါလွ်က္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ကို
တာ၀န္ယူထားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို စီမမ
ံ ေပးခဲ့ျခင္းကလည္း အစိုးရ၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို
သံသယမ်ားစြာ ၀င္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ယခုပဋိကၡမ်ားအရင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုမႈမ်ားကို

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ႏွိမ္နင္းခဲ့သေလာက္ ယခု မြတ္စလင္ဘာသာျခားမ်ား၏ ရြာဖ်က္၊ မီးရႈိ႕၊ လူသတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ

ကိုင္တြယ္ပံုမ်ားကေတာ့ အလြန္ကိုေပ်ာ့ေျပာင္းလြန္းေနသည္။ ယခင္ပဋိ ပကၡမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ားေၾကာင့္
ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္သူရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒဏ္ရာရ၊ ေဆးရံု ေရာက္သည့္ သတင္းမ်ားကို မၾကာခဏၾကားရေသာ္လည္း

ယခုကုလားမ်ားကိစၥတြင္မူ ကုလားေတြ သတ္လို႔ျမန္မာ ေတြေသတာ၊ ရြာမီးရႈိ႕ခံရတာသာ ၾကားရသည္၊ လံုၿခံဳေရးမ်ားေၾကာင့္
ကုလားမ်ား ေဆးရံုေရာက္သြား သည့္သတင္းမ်ားကိုမူ လံုးလံုးမၾကားရ၊ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား လူမ်ိဳးျခားမ်ားသတ္၍ ေသသူေသ၊
ဒဏ္ရာရသူရ၊ ထြက္ေျပးသူထြက္ေျပး ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သည့္တိုင္ ယခင္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ သလိုမ်ိဳး
ႏွိမ္ႏင
ွ ္းခဲ့သည္ကို မၾကားရဘဲ ယခုမွသာ ရိုဟင္ဂ်ာကုလားမ်ားသည္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို သူတို႔ဗလီ ဆရာမ်ား

အသတ္ခံရသည္ကို မေက်နပ္၍ သာမာန္ဆူပူေသာင္း က်န္းသည္မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် လက္နက္ကိုင္၍ စစ္ေသြးၾကြပံုစံမ်ိဳး
တပ္မေတာ္ကို ျပန္တိုက္ေသာအခါမွ ျပဴးတူးျပာတာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး သည္ မည္သို႔မွ် ျဖစ္သင့္ေသာအရာမဟုတ္ပါ..။
ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာ မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးတြင္ လက္သံေျပာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ လူမ်ိဳးျခားကုလားမ်ား
အေရးတြင္ ေတာ့ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကို အမွန္ တကယ္
တန္ဘိုးထား ေၾကာင္း သက္ေသျပခ်င္လွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈအမွား မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ ရန္လို အပ္ပါသည္။
အထိေရာက္ဆံုး အျမန္ဆန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္၊
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီး ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုျပႆနာသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္သာ
ဆိုင္သည့္ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုသာမက လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားကိုပါ
ေစာ္ကားလာေသာျပႆနာျဖစ္ လာေပရာ ျမန္မာ့ေရ ကိုေသာက္၍ ျမန္မာ့ေျမမွာ ႀကီးျပင္းလာၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ လူမ်ိဳးျခားမိစၦာကုလားမ်ားကို ျမန္မာ့ေျမမွ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပါမက်န္
ရွင္းလင္းပစ္ ရမည့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ၊ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံမ်ားအားလံုး
ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တိုက္ထုတ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ။

MSMA-ေက်ာင္းသားတစ္ဦး
(၉-၆-၂၀၁၂)

မွတ္ခ်က္။

။ေဆာင္းပါးကို (သီရီလကၤာေရာက္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဘေလာ့) http://www.lankamsma.org/မွ
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ေဆာင္းပါးနဲ ့ဆီေလ်ာ္ေသာပံုက(ို Myanmar Express) http://www.myanmarexpress.net/ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful