‫‪http://www.cheftayebeh.ir/2010/02/blo g-po st_17.html?

pfstyle=wp‬‬

‫‪che f t aye be h.ir‬‬

‫ﮐﯿﮏ ﺷﺮﺑﺘﯽ‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﮏ رو ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻪ و ﮐﻠﯽ‬
‫ﺗ ﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻪ‪ .‬ﺑ ﻌﻀﺎ ﭘﯿ ﺶ او ﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رو ﺑ ﻌﺪ‬
‫از ﺳﺎﻟ ﻬﺎ دﯾﺪم و اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻃ ﻌﻢ ﺧﻮب‬
‫ﮐﯿﮏ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺑﻮده‪ .‬ﺷﻮﺧﯽ ﻧ ﻤﯿﮑﻨﻢ‪ .‬واﺳﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﮐﻪ‬
‫اﯾﻦ ﮐﯿﮏ اﯾﻨﻘﺪر ﻃﺮﻓﺪار داره! اﯾﻦ ﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد و ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣ ﻬ ﻤﻮن ﻣﯿﺎد واﺳﻪ ﺳﺮو ﭼﯿﺰ ﺷﯿﮑﯿﻪ و‬
‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ وﻗﺘﯽ ﻣ ﻬ ﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﺎدوی ﺧﻮﺑﯿﻪ‪ .‬ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ‬
‫ﺗﻮی زر ورق ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑ ﻬﺎی ﮔﻠﺪار ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯿ ﻬﺎی ﺳﻔﺮه‬
‫ﻋﻘﺪ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ ش و ﺑﺎ روﺑﺎن ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﯾﻪ ﮐﯿﮏ وﯾﮋه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﯿﮏ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر درﺳﺘ ﺶ‬
‫ﮐﺮدم ) ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ( وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫ ﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء ﮐﯿﮑ ﻬﺎی‬
‫درﺧﻮاﺳﺘﯿﻪ! ﭼﯿﺰ ﻇﺮﯾﻔﯿﻪ و ا ﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮی دﺳﺘﺘﻮن درﺳﺖ‬
‫از آب در ﻧﯿﺎد زﯾﺎده‪ .‬ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ش ﮐﯿﮏ‬
‫ﻟﻄﯿﻔﯿﻪ‪ ،‬رو ش ﺷﺮﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮ ش و ﭼﯿﺪﻧ ﺶ ﯾﻪ ﮐﻢ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮاد ﮐﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺘﻮن ﭘﻮدر و آ ش و ﻻ ش ﻧﺸﻪ! وﻟﯽ‬
‫اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺑ ﻌﺪ از ﯾﻪ ﻋ ﻤﺮ ﮐﯿﮏ ﭘﺰی ﮐﻞ‬
‫ﻓﻮت و ﻓﻦ ﻫﺎ ش دﺳﺘ ﻤﻪ و ﻫ ﻤﻪ رو ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮب‬
‫از آب درﺑﯿﺎد‪.‬‬

‫آرد ﺳﻔﯿﺪ ‪ 2‬ﻟﯿﻮان‬
‫ﺷﮑﺮ ‪ 1‬ﻟﯿﻮان‬
‫ﻣﺎﺳﺖ ‪ 1‬ﻟﯿﻮان‬
‫روﻏﻦ ‪ 1‬ﻟﯿﻮان‬
‫ﺗﺨﻢ ﻣﺮ غ ‪ 4‬ﻋﺪد‬
‫ﻫﻞ رﺑﻊ ق چ‬
‫ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر ‪ 2‬ق چ‬

‫ﺑﺮای ﺷﺮﺑﺖ‪:‬‬
‫آب ‪ 1‬ﻟﯿﻮان‬
‫ﺷﮑﺮ ‪ 1‬ﻟﯿﻮان‬
‫ﮔﻼب رﺑﻊ ﻟﯿﻮان‬
‫زﻋﻔﺮان ‪ 1‬ق چ )ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﮑﺘﻮن ﺧﻮﺷ ﻤﺰه ﺑﺸﻪ ﺧﻮب!(‬
‫ﻫﻞ رﺑﻊ ق چ‬

‫ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ‪ :‬ﭘﻮدر ﻧﺎر ﮔﯿﻞ و ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ‬

‬‬ ‫ﻫ ﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗ ﻤﺎ ﻣﯽ ﻋﮑﺴ ﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮ ﻣﻮدﯾﺪ ﻣﺨﻠﻮط اﯾﻦ‬ ‫ﮐﯿﮏ رﻧﮓ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ داره ) ﻫ ﻤﻪ ﻋﮑﺴ ﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺷﺪه!‬ .‬ا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻠﻮﻟﻪ آردی در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻗﯽ ﻧ ﻤﻮﻧﻪ ﭼﻮن ﺑ ﻌﺪ از‬ ‫ﭘﺨﺖ ‪ ،‬زﯾﺮ دﻧﺪون ﻣﯿﺎد و ﻣﺰه ا ش ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺸﻪ(‬ ‫درون ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ و ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐ روﻟﺖ ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن‬ ‫را ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ ) ا ﮔﻪ ﺗﺴﺘﺮ آون ﮐﻮﭼﮏ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد رو‬ ‫ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻮی ﻓﺮ ﺑﺬارﯾﺪ‪ .‫ﻓﺮ را روی ‪ 180‬درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‬ ‫روﻏﻦ ) ﺟﺎ ﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺮ دو ﺟﻮاب ﻣﯿﺪه( و ﺷﮑﺮ را ﺧﻮب‬ ‫ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎ ﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫آب و ﺷﮑﺮ و زﻋﻔﺮان رو ‪ 10‬دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﻪ و ﺑ ﻌﺪ‬ ‫ﻫﻞ رو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﮔﻼب‪.‬ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬ﭘ ﺲ ﯾﻪ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫روﻟﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﮐﯿﮏ ﻣﯿﺨﻮره و ﻫﻢ ﺑ ﻌﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﯾﻢ اﻧﻮا ع روﻟﺘ ﻬﺎ رو درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﯽ اﺑﺰار ﻧ ﻤﯽ ﻣﻮﻧﯿﺪ(‬ ‫ﻣﻮاد را ﺗﻮی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در ﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 20‬دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﯿﺪ ) ﻣﺨﻠﻮط اﯾﻦ ﮐﯿﮏ ﮐ ﻤﯽ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺗﻮی ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﭘﺨﺸ ﺶ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ رو ش رو ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺧﻮد ش‬ ‫ﺗﻮی ﻓﺮ درﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ(‬ ‫ﺣﺎ ﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺑﺖ رو آ ﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ) ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﭼﻘﺪر دارم روی ﺧﻮب ﻫﻢ زدن ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﯾﻪ ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫دﯾﮕﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺳﺘﺘﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮ ش ﺑﺎﺷﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺮه! و ﺑ ﻌﺪ‬ ‫ﮐﯿﮑﺘﻮن ﭘﻮدر ﻣﯿﺸﻪ!(‬ ‫آرد را ﺑﺎ ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر اﻟﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ )‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﺳﭙ ﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ ﻬﺎ را داﻧﻪ داﻧﻪ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫ ﻤﺰن ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ) ﻣﻘﺪار ﻫﻢ زدن در‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره( ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫روﻟﺖ اﺑ ﻌﺎد ﮐﺎ ﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﯿﮏ داره‪ .

‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﭘﻮدر ﻧﺎر ﮔﯿﻞ و ﺑ ﻌﺪ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ و در‬ ‫ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺮد ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺷﺮﻧﺖ رو روی ﮐﯿﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻞ ﮐﯿﮏ ﺳﯿﺮاب ﺑﺸﻪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﮏ ﮐﺎ ﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﺎردی ﺗﯿﺰ ﮐﯿﮏ رو‬ ‫از ﻃﻮل ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی ﺑﺮ ش ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘ ﻤﺎ ﺻﺒﺮ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﮏ و ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺮدو ﮐﺎ ﻣﻼ ﺳﺮد ﺑﺸﻦ ) ﺧﯿﻠﯽ ﻣ ﻬ ﻤﻪ(‪.‬‬ ‫ﺣﺎ ﻻ ﺳﯿﻨﯽ رو ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﯿﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ش ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‫ﯾ ﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ از ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ( ا ﻣﺎ ﺑ ﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﮏ‬ ‫ﭘﺨﺖ روی ﮐﯿﮏ ﮐﺎ ﻣﻼ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﯿﺸﻪ! ﻣﺪت ز ﻣﺎن ﭘﺨﺖ ‪20‬‬ ‫دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ع روﻏﻦ و ﯾﺎ آرد و ﯾﺎ ﻓﺮ ﻣ ﻤﮑﻨﻪ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻪ ) ﺗﺎ ‪ 1‬ﺳﺎﻋﺖ(‪ .‬‬ ‫از اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر رو ﺣﺘ ﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬ﻫ ﻤﯿﻨﺠﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘ ﺲ ز ﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرد ﻓﺮو‬ ‫ﺑﺮده ﺷﺪه در ﮐﯿﮏ‪ ،‬ﺗ ﻤﯿﺰ ﺑﯿﺮون او ﻣﺪ ؛ ﮐﯿﮏ رو از ﻓﺮ‬ ‫ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎ ﻻ اﻃﻼ ع ﺑﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﯿﮑﺘﻮن ﭼﻪ ﺟﻮر ﺷﺪه‬ .

.

Email T his BlogT his! Share to Twitter Share to Facebook .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful