&RQVXPXOFDSURFHVGHvQY

ÌQFDOLWDWHDVDGHSURGXF

DUH

WRULQGLYLGXOHVWHFRQGL LRQDWGHHGXFD LHúLGH

SDWURQXO V X V ODVH SHQWUX PDL WkU]LX EXFXULLOH V ILH GLVFLSOLQDW V
LPSXQ
HFKLS 

DQXPLWH OLPLWH V VH UHVWUkQJ 
ÌQDFHODúLWLPSvQV

VH EXFXUH GH FOLSD SUH]HQW
KHGRQLVPXOXL V vQWRDUF 

V 

ILH GRFLO V

-úL 

SUREH]H VSLULW GH 

vQFDOLWDWHDVDGHFRQVXPDWRUHVWHLQFLWDWV 
V UHQXQ H OD VSLULWXO FDOFXODW vQ IDYRDUHD 
VSDWHOH GLVFLSOLQHL V FDXWH VDWLVIDF LLO

e

LQGLYLGXDOLVWHSHVFXUWV ILHFHYDWRWDOGLIHULW

Oscar Wilde

&RQVXPDWRULL UHSUH]LQW DJHQ L YLWDOL SHQWUX RULFH vQWUHSULQGHUH ÌQ SULQFLSDO HL VXQW vQ
FHQWUXO HIRUWXULORU UHDOL]DWH GH QXPHURDVHOH VHUYLFLL RIHULWH GH vQWUHSULQGHUL úL FRQVWLWXLH JDUDQ LD
HVHQ LDO DSURILWXOXLDFHVWRUD$JHQHUDRGRULQ 

FDUHV ILHIDYRUDELO SURGXVHORUVDOHúLDPHQ LQH

FOLHQWHOD OD XQ QLYHO vQDOW GH VDWLVIDF LH VXQW RELHFWLYH IXQGDPHQWDOH FH WUHEXLH UHDOL]DWH ÌQWU

-un

PHGLX vQ FDUH GLYHUVLWDWHD RIHUWHL SUH]HQW SH WRDWH SLH HOH DWLQJH FRWH GHRVHELW GH ULGLFDWH XQ
FRQVXPDWRUQHPXO XPLWULVF V GHYLQ XQFRQVXPDWRUGHILQLWLYSLHUGXW
$UILvQV LOX]RULHVSHUDQ DGHDSURSXQHRDOWHUQDWLY SHUWLQHQW SHQWUXXQVHJPHQWGHSLD
úL PDL DOHV GH D IDFH FUHGLELO vQ RFKLL DFHVWHLD R LGHDO DGHFYDUH ³FHUHUH

- RIHUW ” I 

U R EXQ 

FXQRDúWHUHSUHDODELO DLQGLYL]LORUFHRFRPSXQúLORJLFDFHVXV LQHDF LXQLOHORU
3HQWUX D U VSXQGH DFHVWHL SUHRFXS UL V-DX GH]YROWDW WUHSWDW FHUFHW ULOH FX
comportamentul consumatorului. Acestea s-au constituit într-R GLVFLSOLQ UHODWLY UHFHQW

SULYLUH OD 
DOH F UHL

vQFHSXWXULOHSXWHPVLWXDvQ6WDWHOH8QLWHODvQFHSXWXODQLORU(DVHFRQFHQWUHD] vQPRGHVHQ LDO
DVXSUD OX ULL GHFL]LHL GH F WUH LQGLYL]L vQ PDWHULH GH FRQVXP EXQXUL VHUYLFLL

 LQkQG VHDPD GH PHGLXOVRFLDOúLHFRQRPLFvQLQWHUDF LXQHFXDWULEXWHOHSVLKRORJLFHDOHDFHVWRUD ÌQWUHE ULOHFHVHSXQvQOHJ WXU FXDFHVWGRPHQLXGHLQYHVWLJD LHDUSXWHDILXUP WRDUHOH - DSDUL LD XQHL DWLWXGLQL IDYRUDELOH ID GH R PDUF GXFH vQ PRG REOLJDWRULX OD FUHúWHUHD YkQ] ULORU" - FHDIHFWHD] FUHGLELOLWDWHDPHVDMXOXLWUDQVPLVGHvQWUHSULQGHUH" QXFXPYDSULQFLSDOHOHGHSULQGHULvQPDWHULHGHFRQVXPVHIRUPHD] vQF GLQFRSLO ULH" vQ FH P VXU DWDúDPHQWXO ID GH DQXPLWH YDORUL SRDWH V FRQGL LRQH]H alegerea unui SURGXVVDXDXQHLP UFL" - H[LVW FDUDFWHULVWLFL SHUVRQDOH VLWXD LRQDOH VDX OHJDWH GH SURGXV FDUH IDYRUL]HD] FXPS UDUHDQHSUHPHGLWDW " 3HQWUX D VSHUD OD XQ U VSXQV OD DVWIHO GH vQWUHE UL úL PXOWH DOWHOH.

mai mult normativ decât . Demersul economic 3kQ OD VIkUúLWXO DQLORU SDUDGLJPD PLFUR-HFRQRPLF D GRPLQDW vQ mod viguros studiul comportamentului consumatorului. VWXGLXO FRPSRUWDPHQWXO consumatorulXL YD WUHEXL V ILH GH R LQWHUGLVFLSOLQDULWDWH IRDUWH ODUJ (O YD WUHEXL V IDF DSHO OD UHIOHF LD HFRQRPLF GDU úL OD DSRUWXO SVLKRORJLHL úL VRFLRORJLHL úL QX vQ XOWLPXO UkQG OD GLVFLSOLQHOH FDQWLWDWLYLVWHFXPDUILPRGHODUHDPDWHPDWLF VDXVWDWLVWLFLOH aplicate. 2 VFXUW LVWRULH D SUREOHPHL vQ GLVFX LH DU IL UHOHYDQW SHQWUX VWDGLXO DFWXDO DO FHUFHW ULORU actuale. Acest demers.

$QXPLWH VWXGLL FXP VXQW FHOH DOH OXL +DLU úL (YDQV LOXVWUHD] DFHVW WLS GH GHPHUV 3ULP ul a DMXQV OD FRQFOX]LD XUP WRDUH VSUH GHRVHELUH GH FHOH FDUH FXPS U FDIHD QDWXUDO R IHPHLH FDUH SUHIHU FDIHDXDLQVWDQWHVWHRIHPHLHOHQHú MDOQLF JHVWLRQDU DIDPLOLHLúLRVR LHUHD 'LQIHULFLUH RUHSOLF ODVWXGLXOGLQDWHPSHUDWDFHVWHFRQFOX]LLFHOSX LQFLXGDWH. - ÌQ DQLL VH FDXW R FRQWUD -pondere la curentul HFRQRPLVW&RQVXPDWRULLVXQWY ]X LGHDFHDVW GDW FDSDVLYLúLYXOQHUDELOLODLQIOXHQ HOHPHGLXOXL 'RX úFROL GLIHULWH GRPLQ FHUFHW ULOH vQ DFHDVW SHULRDG SH GH R SDUWH XQ FXUHQW PRWLYD LRQDO LQVSLUDW GH UHIOHF LD SVLKDQDOLVW SH GH DOW SDUWH R WHQGLQ EHKDYLRULVW DS UXW GLQ SVLKRORJLD H[SHULPHQWDO HODERUDW GH:DWVRQúL6NLQQHU3ULPDRULHQWDUHVHLQWHUHVHD] GHOXPHD LQWHULRDU D LQGLYL]LORU D WU LULORU úL H[SHULHQ HORU prealabile.. OHD U ]ERL PRQGLDO XQ QRX FXUHQW LQL LDW SULQWUH - DO LL GH .GHVFULSWLYFRQVLGHU GHFL]LDGHFXPS UDUH FDILLQGUH]XOWDWXOXQRUFDOFXOHUD LRQDOH úLFRQúWLHQWHÌQ DFHDVW RSWLF FXPS U WRUXOFKHOWXLHúWHYHQLWXULOHVDOHSHSURGXVHFDUHvLDGXFPD[LPXPGHXWLOLWDWH VDXVDWLVIDF LH&XFkWSUH XULOHVXQWPDLVF ]XWHFXDWkWHOYDFXPS UDPDLPXOWvQOLPLWHOHEXJHWXOXL V XWUHEXLQ HOHúLGRULQ HOHILLQGQHOLPLWDWHQR LXQHDGHVDWXUD LHQXH[LVW &RURODUXODFHVWXLGHPHUVFRQVW vQFDUDFWHUXO DWHPSRUDODO GHFL]LLORUúLvQDEVHQ DLQIOXHQ HL PHGLXOXL &RQIUXQWDWvQUHSHWDWH UkQGXULFXDFHLDúLSUREOHP XQLQGLYLGWRWDOUD LRQDOvQVLWXD LLGH LQIRUPD LHSHUIHFW YDJ VLvQWRWGHDXQDDFHLDúLVROX LH 0XOWWLPSvQV HFRQRPLúWLLDXLJQRUDWDWULEXWHOHEXQXULORURIHULWHVSUHYkQ]DUH(VWH LPSRVLELO FXSULQGHUHD WXWXURU UHDF LLORU ID FRPSOHPHQWDULW practic GH XQ QRX SURGXV VDX VWXGLXO XQHL HYHQWXDOH L vQWUH GLYHUVH P UFL 'XS DO . tHRULDHFRQRPLF V DORYLWGHSURSULLOHOLPLWH6HúWLH - IRDUWHELQHF LQIRUPD LDDVXSUDXQHLSLH HQXHVWHQLFLRGDW SHUIHFW úLFDDWDUHFRQVXPDWRULLVXQWvQ VLWXD LHGHLQHJDOLWDWHSURIXQG 'HDVHPHQHDIDSWHOHDUDW F UDSRUWXOFHUHUH SUH XULVHLQYHUVHD] - SULQWUH DOWHOH HVWH FD]XO SDUIXPXULORU XQGH R FUHúWHUH D SUH XULORU SRDWH FRQGXFH OD R FUHúWHUH D YkQ] ULORU 'H IDSW GHPHUVXO HFRQRPLF UD LRQDO LJQRU R SUREOHP LQL LDO vQ vQ HOHJHUHD FRPSRUWDPHQWXOXLFRQVXPDWRUXOXLFXPVHIRUPHD] SUHIHULQ HOHSHQWUXSURGXVHúLP UFL"$LFLLQWU vQ GLVFX LH QXPHURDVH FULWHULL QRQ FXDQWLILFDELOH FXP DU IL VWLOXO GH YLD - GH SLOG .HUDUKL]DUHD OD UkQGXOHLQXVHSRDWHED]DGRDUSHSUH XULVDXSHFRVWXULOHLQGXVHSULQDFFHVXOODLQIRUPD LH 3VLKDQDOL]D úL ùFRDOD EHKDYLRULVW . Obiectivul ei nu este de a controla FRPSRUWDPHQWHOH FL GH D vQ HOHJH UD LXQLOH SURIXQGH FH OH VXV LQ 2PXO QX HVWH XQ DFWRU FL XQ spectator al actelor sale.URQPDQJHU úL /DQFDVWHU UHFXQRDúWH F QX SURGXVXO FD DWDUH FRQGXFH OD VDWLVIDF LH FL PDL ales atributele ce-O FRPSXQ $ GHYHQLW DVWIHO SRVLELO UHFRQVLGHUDUHD IHQRPHQXOXL GH FRQFXUHQ vQWUHP UFLSUHFXPúLVWXGLXOPDLDWHQWDOFRPSRUWDPHQWXOXLGHILGHOLWDWH Cu toate progresele sale incontestabile.

 &X WRDWH DFHVWH OLPLWH H[HPSOXO GH PDL VXV HVWH VHPQLILFDWLY.

contrazis adeseori de fapte.ROODWúL6KHWK6SHUDQ DGH D GHVFLIUD WRDWH PHFDQLVPHOH FH DU SHUPLWH FRUHOD LD ORJLF vQWUH VWLPXO úL U VSXQV D FUHDW vQV XQ optimism exagerat. într-R YL]LXQH WHOHRORJLF GH]YROW SURLHFWH YROXQWDULVWH úL SURFHVH FRJQLWLYH PDL PXOW VDX PDL SX LQ HODERUDWH SHQWUX D OH DWLQJH 'LPHQVLXQHD VRFLDO vQ LQWHULRUXO F UHLD VH vQVFULX DF LXQLOHVDOHHVWHUHFRQVLGHUDW SXQkQGDFFHQWSHLQWHUDF LXQLOHVRFLDOHúLSHSURFHVHOHSHUFHSWLYH 7RW vQ DFHDVW SHULRDG DSDU QXPHURDVH PRGHOH LQWHJUDWRDUH FH DQDOL]HD] FRPSRUWDPHQWXO consumatoruOXLvQJOREDOLWDWHDVD$PLQWLPFHUFHW ULOHI FXWHGH(QJHO. - 2GDW FX DQLL úL VH GH]YROW R QRX YL]LXQH DVXSUD FRQVXPDWRUXOXL FH DFRUG vQWkLHWDWH IDFWRUXOXL FRJQLWLY $FFHQWXO HVWH SXV SH DQDOL]D LQIRUPD LLORU FX SULYLUH OD FRQVXPDWRU 6SUH GHRVHELUH GH YL]LXQLOH SUHFHGHQWH FRQVXPDWRUXO HVWH Y ]XW FD XQ actor care. úL D GLILFXOW LORU PHWRGRORJLFHDQDOL]DFRPSRUWDPHQWXOXLFRQVXPDWRUXOXLDGHYHQLWPDLDPSO úLPDLFRQYLQJ WRDUH GHFkWJUDILFHOHúLFXUEHOHHFRQRPLúWLORU ObiectLYXO EHKDYLRULúWLORU HUD DOWXO (L QX VH SUHRFXS GHFkW GH UHOD LD VWLPXO - U VSXQV SRVWXOkQGIDSWXOF LQWHJUkQGXQQXP UUH]RQDELOGHVWLPXOLSXWHPDMXQJHODXQDQXPLWGHWHUPLQLVP DO FRPSRUWDPHQWXOXL /LPLWHOH DFHVWHL RULHQW UL DX DS UXW FX UDSLGLWDWH comportamentul FRQVXPDWRUXOXLHVWHPXOWPDLFRPSOH[GHFkWUHOD LDFDX]DO VWLPXO U VSXQV - Curentul cognitivist. Numeroase studii rHDOL]DWH vQ DQLL DX DU WDW F R VXSUDvQF UFDUHLQIRUPD LRQDO DFXPS U WRUXOXLFRQGXFHvQJHQHUDOODDOHJHULGHUL]RULL(VWHGLILFLO .

Deschiderea -3VLKRORJLDVRFLDO FHOH FH JXYHUQHD] DOWH DFWLYLW DUDW F QRUPHOHFHJXYHUQHD] FRQVXPXOQXVXQWUXSWHGH L LQGLYLGXDOH úL FROHFWLYH 3HUVRDQD FH FXPS U XQ SURGXV VDX FDUH XUP UHúWHSXEOLFLWDWHDHVWHDFHLDúL FDUHPXQFHúWHFLWHúWHIDFHVSRUWHWF$UILGHFL HURQDW L]RODUHD DFWLYLW LL VSHFLILFH GH FRQVXP I FkQG GLQ HD XQ IHO GH DEVWUDF LH 0DL PXOW FRPSRUWDPHQWXO FRQVXPDWRUXOXL SRDWH IL FRQVLGHUDW FD XQ EXQ LQVWUXPHQW GH vQ HOHJHUH D VWUXFWXULL VRFLHW LL OD XQ PRPHQWGDWúLGHDQWLFLSDUHDHYROX LLORUVDOHSRVLELOH Anii 70 -DXPDUFDWvQ ULOHGH]YROWDWH úLQXQXPDL.SHQWUX XQ LQGLYLG V FRPSDUH vQ PRG RELHFWLY SUH XULOH GLIHULWHORU P UFL FRQFXUHQWH DWXQFL FkQG nivelul de calitate este diferit.

RYHULWDELO GRULQ VRFLDOH GH D VH LQWHJUD vQ VRFLHWDWHD PRGHUQ $ FRQVXPD HVWH R H[LJHQ PDUL YDULHW DXQHLFDWHJRULL GHRDUHFH SRVHVLD XQHL L GH EXQXUL HVWH SHUFHSXW FD XQ SDúDSRUW VSUH QRXD FLYLOL]D LH SRVW LQGXVWULDO úL - SULQFLSDODFRQGL LHDXQHLYHULWDELOHFDOLW LD YLH LL&KLDUúLHFRQRPLLOHFRQVLGHUDWHSkQ DWXQFLFD RYDORDUHVXQWULGLFDWHODUDQJXOXQHLVWUDWHJLLFHYL]HD] SXWHUHDGHD dispune de resursele necesare XQXLQLYHOULGLFDWGHEXQ VWDUH 2 GDW FX DQLL DSDUH XQ FOLPDW VRFLDO úL FXOWXUDO GLIHULW FDUH vQWU R DQXPLW PDQLHU HVWH DQWLWH]DGHFHQLXOXLSUHFHGHQW6HDILUP vQPRGSURJUHVLY³FXOWXULOHSULYDWH ” ce ar putea fi asimilate FX R vQWRDUFHUH OD DQLL DWkWD WLPS FkW SUHRFXS ULOH FROHFWLYH WLQG V GHVFUHDVF vQ DYDQWDMXO XQRU DFWLYLW L PDL LQGLYLGXDOLVWH 'H IDSW DVLVW P OD DSDUL LD LUH]LVWLELO D KHGRQLVPXOXL QH UHIHULP OD ULOHRFFLGHQWDOH.

vQ HOHV FDYDORDUHúLODSULPRUGLDOLWDWHDFRQFHSWXOXLGHIHULFLUHY ]XW GLQFHvQ FH PDL PXOW FD R DFXPXODUH GH PLFL SO FHUL GH FDUH V WH EXFXUL (PR LLOH úL VHQ]XDOLVPXO WLQG V SUHYDOH]H DVXSUD UD LRQDOLW LL &RQVXPXO QX PDL HVWH YDORUL]DW SULQ RSXOHQ FD vQ DQLL .

2 GDW FX vQFHSXWXO DQLORU DVLVW P OD R QRX RULHQWDUH VRFLDO vQ FDUH PXQFD úL SR]L LD SURIHVLRDQO úL DX SLHUGXW SDU LDO UROXO ORU VHPQLILFDWLY $SDUH R FXOWXU FH FRQWLQX V JORULILFH - LQGLYLGXO GDU I U QDUFLVLVPXO FYDVL SDWRORJLF FH D FDUDFWHUL]DW GHFHQLLOH SUHFHGHQWH HD VH VSULMLQ - PDLFXUkQGSHDILUPDUHDLQGLYLGXDOLW LLGHFkWDLQGLYLGXDOLVPXOXLF XWkQGXQQRXHFKLOLEUXvQWUH³D fi” úL ³D DYHD” R LQWHJUDUH PDL DUPRQLRDV FX PHGLXO IL]LF úL VRFLDO úL SHQWUX DFHDVWD SUHIHU V FRPXQLFHJXVWXULOHVDOHYHULWDELOHúLSURSULDVHQVLELOLWDWHSULQLQWHUPHGLXOVWUDWHJLLORUGHFXPS UDUH Accentul pe individualiatate nu-O vQGHS UWHD] vQV GH HIHFWXO OLQLúWLWRU DO JUXSXOXL GLQ FDUH IDFH parte GDU QX YUHD V VH ODVH DOLHQDW GH R SUHVLXQH QRUPDWLY SUHD SXWHUQLF +HGRQLVPXO FDUH U PkQH XQD GLQ YDORULOH GH ED] VH H[SULP vQWU-R PDQLHU PDL VLPSO GHFkW vQDLQWH SR L V vQWkOQHúWL SO FHUHD I FkQG PLFL OXFUXUL FXP DU IL OHFWXULOH VDX FRQWHPSODrea unui apus de soare. 1R LXQHD GH FDOLWDWH RFXS OD UkQGXO HL R SR]L LH SULYLOHJLDW vQ LHUDUKLD YDORULORU FH VH FRQFUHWL]HD] SULQ DFFHQWXO SXV SH P UFLOH FXQRVFXWH . (QWX]LDVPXODQLORUúLRVWHQWD LDDQLORUVXQWDEDQGRQDWH 8Q VWXGLX I FXW vQ GH &5('2& DUDW GH DOWIHO F S ULQ LL GRUHVF V WUDQVPLW FRSLLORU YDORULFHQWUDWHSHFRWLGLDQFLQVWHDUHVSRQVDELOLWDWHDUHVSHFWXOID GHFHL din jur. 'LQFROR GH QXPHURDVHOH GLIHUHQ H H[LVWHQWH vQWUH VLWXD LLOH H[SXVH PDL VXV WRDWH VXEOLQLD] XQOXFUXLPSRUWDQWSURFHVXOGHFRQVXPvQFHSHFXPXOWvQDLQWHDFXPS U ULLúLVHFRQWLQX PXOWWLPS GXS GHRDUHFH H[SHULHQ D GREkQGLW FRQGL LRQHD] VFKHPHOH XUP WRDUH GH FXPS UDUH $FHDVW constatare n-DU DYHD VHQV GHFkW GDF OD RULJLQH FRQVXPDWRUXO HVWH FRQIUXQWDW FX GLYHUúL VWLPXOL FRPHUFLDOL FDUH vO YRU DMXWD OD SUHOXFUDUHD LQIRUPD LLORU JHQHUkQG DQXPLWH SUHIHULQ H (VWH YRUED GH FDUDFWHULVWLFLOH RELHFWLYH DOH SURGXVHORU GDU úL GH WRW FHHD FH VH YHKLFXOHD] SULQ FRPXQLFDUHD LPSHUVRQDO PDVV PHGLD. FL HVWH vQ HOHVFDXQYHFWRUSULYLOHJLDWSHQWUXDFDQDOL]DúLVDWLVIDFHPRWLYD LLQDUFLVLVWH2DVWIHOGHWHQGLQ SULPHúWH R SXWHUQLF OHJLWLPLWDWH $VWIHO SXEOLFLWDWHD DOW GDW SXWHUQLF FRQWHVWDW úL DFX]DW GH DOLHQDUH FXOWXUDO HVWH EUXVF UHFRQVLGHUDW HVWH SULYLW FX PXOW FXULR]LWDWH úL DSUHFLDW FD XQ divertisment).QGLYL]LL QX PDL VXQW GLVSXúL V FXPSHUH OXFUXUL GH SURDVWH FDOLWDWH 3UHRFXSDUHD ORU HVWH V SO WHDVF OD DGHY UDWXO SUH DUWLFROH GH EXQ calitate.

 úL FRPXQLFDUHD LQWHUSHUVRQDO GLVFX LL FX SULHWHQLL VDX YkQ] WRULL.

 - 3HUFHS LDVWRFDMXOúLH[SORDWDUHDDFHVWRUGDWHYRUSXQHvQPLúFDUHDQXPLWHFDUDFWHULVWLFLLQGLYLGXDOH SHUVRQDOLWDWHPRWLYD LLLPSOLFDUH.

JHQHUkQGXQU VSXQVFRHUHQWSHQWUXFRQVXPDWRU .

ÌQY DUHD GLQ SHUVSHFWLYD SUREOHPHL FH R DERUG P.

nimic nXHVWHvQQ VFXW7RWFHHDFHXQLQGLYLGSRVHG FD YDORDUHVDX GHSULQGHUH OD XQ PRPHQW GDW DO H[LVWHQ HL VDOH HVWH UH]XOWDQWD DQVDPEOXOXL SURFHVXOXL GH vQY $FHVWD HVWH PRWLYXO SHQWUX FDUH WRDWH UHIOHF LLOH VWUDWHJLFH úL WRDWH DF LXQLOH LQL LDWH GH vQW vQ GLUHF LD FRQVXPDWRULORU DX FD SULQFLSDO YRFD LH GH D GHVI úXUD R DQXPLW vQY DUH reprinderi DUH FUHD LH modificare. SUHIHULQ D SHQWUX R PDUF PHPRUL]DUHD XQXL PHVDMFUHGLELOL]DUHD XQHL SR]L LL 9RUELP GH vQY DUH DWXQFL FkQG XQ FRPSRUWDPHQW SXQFWXDO WLQGH V VH UHSURGXF SkQ D GHYHQL XQ FRPSRUWDPHQW RELúQXLW&DDWDUHUDWDGHFXPS UDUHQXHVWHXQEXQLQGLFDWRUDODGRSW ULLXQXLSURGXVPDLGHJUDE SRDWHILOXDW vQFRQVLGHUDUHUDWDGHUHFXPS UDUH 2GDW FX OXFU ULOH OXL +RZDUG . consolidare. SRDWH IL GHILQLW SULQ UHIHULUH OD VFKLPE ULOH FH LQWHUYLQ vQ U VSXQVXULOH VDX WHQGLQ HOH FRPSRUWDPHQWDOH úL FDUH VXQW UH]XOWDWXO H[SHULHQ HL vQ DIDUD RULF UHL WHQGLQ H vQQ VFXWH $FHDVWD LQFOXGH PRGLILFDUHD DWLWXGLQLORU D HPR LLORUDFULWHULLORUGHHYDOXDUHVDXDOHFRPSRUWDPHQWHORU În materie de consum. Acest obiectiv este vizibil: formarea unei atitudini favorabile consumului.

PrimaHWDS HVWHGHFL]LDH[WHQVLY . Consumatorul este confruntat -GHSLOG . D GHYHQLW IUHFYHQW H[SOLFDUHD SURFHVXOXL GH FRQVXP FDXQSURFHVGHvQY DUH)DPLOLDUL]kQGX VHFXRDQXPLW FODV GHSURGXVHFRQVXPDWRUXOWUHFHSULQ - mai multe etape succesive.cu DSUREOHPHL XQQRX SURGXV RUGLQDWRUSHUVRQDOSDVW GH GLQ LLDXUW ODFXWLH.

(OvúL LHUDUKL]HD] FXGLILFXOWDWH DúWHSW ULOH ID GH DFHVW SURGXV SUHFXP úL EHQHILFLLOH SH FDUH DU SXWHD V OH RE LQ (]LW ULOH úL HYDOX ULOH VDOH DX QHYRLH GH R SUHOXFUDUH D LQIRUPD LLORU PDL DOHV DWXQFL FkQG EXQXO UHVSHFWLY HVWH FRVWLVLWRUVDXSUH]LQW ULVFXUL IL]LFHVDXVRFLDOH.

 &RQVXPDWRUXOVHFRQIUXQW vQFRQWLQXDUHFXRGHFL]LHOLPLWDW D problemeivQID DXQHLP UFL QHFXQRVFXWH vQ LQWHULRUXO XQHL FODVH FXQRVFXWH &RPSOH[LWDWHD F XW ULL LQIRUPD LLORU DVXSUD SURGXVXOXL GHSLQGH GH vQFUHGHUHD SH FDUH R DUH vQ MXGHF LOH úL YDORULOH VDOH GH IDSWXO GDF HO VH simte “expert” sau “novice” în domeniu. Ea intervine DWXQFLFkQGFRQVXPDWRUXOHVWHRERVLWGHID]DUXWLQLHU úLGHP UFLOHFHFRPSXQDQVDPEOXOHYRFDWÌQ DFHVWFD]FXPS U WRUXOUHLDvQWUHJXOSURFHVDMXQJkQGGLQQRXvQID]DUXWLQLHU . Un individ sigur pe el începe prin a-úL IDFH R LPSUHVLH JHQHUDO DVXSUD XQHL P UFL GH DXWRPRELO I U V H]LWH vQV V vQFHDS WRWRGDW úL XQ GHPHUV PDL DQDOLWLFGDF DXWRPRELOXOQXLVHSDUHVDWLVI F WRU'LPSRWULY FHOFHVHvQGRLHúWHGHFDSDFLWDWH a sa GH D HYDOXD vQ PRG RELHFWLY DWULEXWHOH DXWRPRELOXOXL VH YD OLPLWD OD R DSUHFLHUH JOREDO LQGLIHUHQW GHUH]XOWDWXODFHVWHLLQYHVWLJD LL $ WUHLD HWDS FRUHVSXQGH UH]ROY ULL UXWLQLHUH D SUREOHPHL (VWH VFKHPD FHD PDL IUHFYHQW FRQVXPDWRUXOFXQRDúWHFODVDSURGXVHORUúLSULQFLSDOHOHVDOHFRPSRQHQWH(OVHOLPLWHD] ODPDUFDVD RELúQXLW OD FDUH VH DGDXJ HYHQWXDO XQD VDX GRX DOWHUQDWLYH GH vQORFXLUH ÌQ ID]D UXWLQLHU DWLWXGLQLOH VXQW VWDELOH úL vQFUHGHUHD SH FDUH FRQVXPDWRUXO R DUH vQ MXGHF LOH VDOH VH VWDELOL]HD] (VWHQHYRLHGHRYDULD LHGHSUH XULGHOLSVDGHGLVSRQLELOLWDWHGLQSXQFWXOGHYHGHUHDOYkQ] ULLVDX GHDSDUL LDXQXLFRQFXUHQWSHQWUXFDHOV -úLPRGLILFHRELFHLXULOHGHFXPS ÌQVIkUúLWHVWHSRVLELO úLDSDWUDHWDS UDUH plictiseala în decizia asupra problemei.

Variabilele culturale ale consumatorului 7UHEXLHDOHVvQYLD OHIDFLSHDPkQGRX vQWUHD FkúWLJDEDQL úLD L FKHOWXLQXH[LVW - WLPSV  Bourdet &X XPRU 0DF /XKDQ FRQVWDWD IDSWXO F OXPHD GH DVW ]L D GHYHQLW XQ VDW vQ FDUH SLD D întreprinderilor nu se mai reduce la un unLYHUV ORFDO úL QLFL QD LRQDO ÌQ DFHVWH FRQGL LL QX VH PDL SRDWHLJQRUDFRPSRQHQWDFXOWXUDO vQDQDOL]DFRPSRUWDPHQWXOXLFRQVXPDWRUXOXL'HODXQFDUWLHUOD altul al “satului”UHDF LLOHLQGLYL]LORUID GHDFHODúL VHPQDOSRWV GLIHUHvQSURSRU LL FRQVLGH rabile.2. 8LWkQGDFHVWSULQFLSLXIRDUWHVLPSOXQXPHURDVHDF LXQLGHPDUNHWLQJDXFXQRVFXWXQHúHFU VXQ WRU Este cazul -GHSLOG -DOOLGHUXOXLDPHULFDQSHSLD DPLQJLORUGHJROIFDUHSHQWUXD-úLvQW UL în cutii de patru mingi pe baza unor indicatori de SR]L LD vQ -DSRQLD D FRPHUFLDO]LDW SURGXVHOH VDOH PDUNHWLQJ GH FDUH GLVSXQHD vQ 68$ GLVWULEX LH UDWD GH UHFXPS UDUH.

firma ESSO s-D DE LQXW vQ 7KDLODQGD V XWLOL]H]H vQ FDPSDQLD VD IRUPXOD ³3XQH L XQ WLJUX vQ PRWRUXO GXPQHDYRDVWU ” GLQ VLPSOXO PRWLY F LPDJLQHD DFHVWXL DQimal nu FRUHVSXQGH vQ DFHDVW DU LGHLL GH SXWHUH úL DJUHVLYLWDWH YHKLFXODW vQ SXEOLFLWDWH 'H DVHPHQHD firma Palmolive n-D LQVLVWDW QLFLRGDW vQ . cazuULOH vQ FDUH vQWUHSULQGHULOH DX úWLXW V LQWHJUH]H SDUDPHWULL FXOWXUDOL VXQW preponderente. Astfel. $ XLWDW vQV IDSWXO F vQ -DSRQLD FLIUD HVWH XQ VLPERO DO QHIHULFLULL úL PRU LL $FHLDúL VLWXD LH V D vQWkPSODW úL FX ILUPD - L(*2 FDUH WRWvQ -DSRQLD D GRULW V UHLDFXSOXO ³DPEDODM FDGRXUL SURPR LRQDOH - ” care a cunoscut XQ PDUH VXFFHV vQ 68$ 3URGXVXO D IRVW DEDQGRQDW GHRDUHFH SURPR LD D IRVW SHUFHSXW FD ILLQG FRVWLVLWRDUHLQXWLO úLSX LQDWU J WRDUH Din fericire. Germanii sunt PDL DWDúD L GH QRUPH úL GH VWDELOLWDWH úL QHvQFUH] WRUL vQ QRXW L 5LJRULVPXO SURWHVWDQW D GDW PDL PXOW JUHXWDWH XQRU QRUPH HWLFH (L LQWHU]LF GHSLOG LQYHVWLWRULORU SDUWLFXODUL V ILQDQ H]H LQGXVWULD GH DUPDPHQW VDX V QX UHVSHFWH SURWHF LD PHGLXOXL vQFRQMXU WRU 1R LXQHD GH IDPLOLH úL GH PHQDM HVWHIRDUWHULJXURDV FHHDFHDI FXWFDXQHOHDOLPHQWH LDXUWXO.WDOLD vQ RIHUWHOH VDOH GH SURGXVH FRVPHWLFH ED]DWH SH XOHL GHP VOLQHúWLLQGF vQDFHDVW DU DFHVWDHVWHUH]HUYDWGRDUXWLOL] ULLFXOLQDUH &KLDU úL ULOH DSURSLDWH GLQ SXQFW GH YHGHUH JHRJUDILF D F URU LVWRULH VH vQWUHS WUXQGH GH VHFROH GLIHU GLQ QXPHURDVH SXQFWH GH YHGHUH &XSOXO IUDQFR -german este ilustrativ.

În FHQWUXOHLVHDIO QR LXQHDGHYDORDUHSHFDUHDPSXWHDV-RGHILQLPvQIHOXOXUP WRU³9DORDUHDHVWe o FRQYLQJHUH GXUDELO vQWU-XQ PRG VSHFLILF GH FRPSRUWDPHQW vQ FDUH VFRSXO H[LVWHQ HL HVWH vQ PRG SHUVRQDO VDX VRFLDO SUHIHUDELO XQXL DOW PRG GH FRPSRUWDPHQW VDX VFRS DO H[LVWHQ HL RSXV VDX convergent”. Se poate constata din exemplele de maiVXVF QR LXQHDGHFXOWXU vQPDWHULHGHFRQVXPHVWH extrem de dificil de definit. ea fiind rezultatul numeroaselor niveluri de integrare a individului. . &KLDU úL vQ LQWHULRUXO DFHOHDúL QD LXQL WUDGL LLOH FXOWXUDOH YDULD] HQRUP ÌQ VXGXO )UDQ HL J WLWXO VH IDFH FX XOHL vQ WLPS FH vQ QRUG HVWH SUHIHUDW XQWXO ÌQ 0XQWHQLD SHúWHOH HVWH R SUHIHULQ FXOLQDU vQVFKLPEvQ7UDQVLOYDQLDFRQIRUPXQHLH[SUHVLLX]XDOH³FHOPDLEXQSHúWHHVWHSRUFXO ”.V ILHPDLSX LQF XWDWHSHSLD HOH ILLQGSURGXVHvQFDV $PLQWLPúLFD]XOLQWURGXFHULLSHSLD D*HUPDQLHLDEUkQ]HLGH3LULQHLFDUHDUH pe cutie un cioban în mijlocul oLORUVDOHÌQWLPSFHvQ)UDQ DDFHDVW LPDJLQHVLPEROL]HD] QDWXUDúL DXWHQWLFLWDWHD XQ WHVW HIHFWXDW vQ *HUPDQLD GXS XQ SULP HúHF D DU WDW F FLREDQXO VLPEROL]D PDL FXUkQG OLSVD GH FXU HQLH GHFkW QDWXUD ÌQORFXLUHD VD FX XQ SHLVDM GH PXQWH D SHUPLV UH lansarea cu VXFFHV D SURGXVXOXL 3XWHP PHQ LRQD úL YkQ]DUHD DXWRPRELOHORU FDUH D FUHVFXW vQ *HUPDQLD vQ momentul în care s-au înlocuit scaunele suple cu altele mai rezistente.

de modul de a se KU QL SURGXVHOH WUDGL LRQDOH vQ ULOH ODWLQH SDVWHXUL]DWH vQ HXURSD GH 1RUG.9DORULOH VH DIO OD RULJLQHD OHJLORU D UHJXOLORU D FRQYHQ LLORU úL RELFHLXULORU FH JXYHUQHD] JUXSXULOH úL LQGLYL]LL FH OH FRPSXQ (OH VH DIO OD ED]D XQXL LQGLVSHQVDELOH FRH]LXQL FH SHUPLWH VXSUDYLH XLUHDVRFLHW LL ÌQ VIkUúLW FRQVHFLQ HOH YL]LELOH DOH DFHVWRU QRUPH VXQW FRPSRUWDPHQWHOH (VWH YRUED DL ci de stimuli de marketing sau de alegerea unor categorii de bunuri legate. între altele.

 GH D VH vPEU FD (permisivitatea mai mult sau mai mare pentru femei de a-úLDU WDDQXPLWHIDUPHFH.

 $OGRLOHDDVSHFWFHPHULW V ILHVXEOLQLDWHVWHIDSWXOF IHQRPHQXOFXOWXUDOH[FOXGHLGHHDGH vQQ VFXWYDORULOHúLQRUPHOHFHJXYHUQHD] FRPSRUWDPHQWHOHQRDVWUHVXQWUH]XOWDWXOXQHLvQY ULSH SDUFXUVXO PDL PXOWRU JHQHUD LL )LLQG vQ HOHDV FD UH]XOWDQW D HIRUWXULORU I FXWH GH VRFLHWDWH SHQWUX VW SkQLUHD PHGLXOXL QDWXUDO úL VRFLDO HVWH LPSRUWDQW FD ILHFDUH JHQHUD LH V WUDQVPLW XUP WRDUHL FHHD FH D FRQVWUXLW SUHFHGHQWD FX VFRSXO GH D OH S VWUD úL vQW UL ÌQ IDSW VH WROHUHD] LQGLYL]LORU DQXPLWHDEDWHULGHODUHJXO GDUQXúLFRPSRUWDPHQWHFHOHvQFDOF $O WUHLOHD DVSHFW VH UHIHU OD FDUDFWHUXO HYROXWLY DO FXOWXULL inând seama de strânsele sale OHJ WXUL FX IDFWRULL GH PHGLX VFKLPE ULOH FRQVWDWDWH vQ LQWHULRUXO DFHVWXLD QHFHVLW XQ SURFHV SHUPDQHQW GH UHJODUH úL DXWRUHJODUH $GHVHD UDSLGLWDWHD DSDUL LHL XQRU QRL SDUDPHWUL SHUWXUE YDORULOHFXOWXUDOHúLDUPRQLDDFRPRG ULLFXDFHVWHD ([HPSOHOH GDWH OD vQFHSXWXO DFHVWXL FDSLWRO VFRW vQ HYLGHQ SRQGHUHD YDULDELOHORU FXO turale DVXSUD FRQVHFLQ HORU DF LXQLORU GH PDUNHWLQJ $FHVWHD WLQG V LD DPSORDUH vQ P VXUD vQ FDUH vQWUHSULQGHULOHPXOWLQD LRQDOHJU EHVFJOREDOL]DUHDHFRQRPLLORU&KLDUGDF /HYLWWDYDQVHD] RVHULH GH DUJXPHQWH vQ IDYRDUHD XQHL VWDQGDUGL] UL DFFHQWXDWH D RIHUWHL RPRJHQL]DUHD WUHEXLQ HORU PRQGLDOHSUHIHULQ DXQLYHUVDO SHQWUXSURGXVHFHvPELQ SUH XULOHVF ]XWHFXRFDOLWDWHDFFHSWDELO .

 WUHEXLH V UHFXQRDúWHP F H[LVW QXPHURDVH REVWDFROH FXOWXUDOH OLPE VLPEROLFD VHPQHORU RELFHLXUL.

FHOLPLWHD] DGRSWDUHDVLVWHPDWLF DXQXLPDUNHWLQJXQLYHUVDO8UP WRUXOFLWDWH[WUDVGLQ cartea lui Marot “Cele 12 triburi ale Europei” DOX]LH OD &RPXQLWDWHD (XURSHDQ PDQLHU DPX]DQW úLFDULFDWXUDO WRWRGDW SkQ XQGHSRWV YDULH]HPHQWDOLW .

2ULFH SURGXV RULFH PDUF HVWH XQ PLMORF GH PDQLIHVWDUH D DSDUWHQHQ HL OD XQ JUXS 3ULQ LQWHUPHGLXO DFHVWRUD LQGLYLGXO vQFHDUF V -úL vQDO H LPDJLQHD vQ RFKLL FHORU GLQ JUXS VDX V ILH DVRFLDW FXSHUVRDQHDGPLUDWH Într-R FHUFHWDUHFHOHEU %HDUGHQ úL (W]HO DX DU WDW F LQIOXHQ D XQXL JUXS RSHUHD] SXWHUQLF DVXSUDDOHJHULORUSURGXVHORUSHUFHSXWHFDDUWLFROHGHOX[U P QkQGvQV PDUJLQDO SHQWUXSURGXVHOH â . ILHFDUHSURGXVFRQVXPDWYHKLFXOHD] XQDQXPLWPHVDMVSUHDQWXUDMXOvQFDUHQHJ VLP6HOHF LDXQHL RS LXQL QX HVWH XQ DFW QHXWUX GLQ SXQFW GH YHGHUH VRFLDO 1R LXQHD GH YDORDUH . totul este permis. LOXVWUHD] vQWU -o LOHGHODR DU ODDOWD ³ÌQ*HUPDQLDWRWXOHVWHLQWHU]LVFXH[FHS LDDFHHDFHHVWHvQPRGH[SUHVDXWRUL]DWvQ$QJOLDWRWXO HVWH SHUPLV FX H[FHS LD D FHHD FH HVWH vQ PRG H[SUHV LQWHU]LV vQ )UDQ D WRWXO HVWH SHUPLV FKLDU úL ceea ce este în mod expres interzis. nu putem YRUELFXDGHY UDWGHXQFRQVXPGHFODV 6 DVFULVPXOWDVXSUDIDSWXOXLF FODVHOHGHMRVvQFHDUF V - LPLWH FRPSRUWDPHQWHOH FODVHORU ERJDWH $FHDVW WHRULH QXPLW ³SLF WXU FX SLF WXU GHS úLW vQ ” HVWH DVW ]L ULOH GH]YROWDWH LDU VRFLRORJLL UHFXQRVF IDSWXO F LQIOXHQ HOH VH GH]YROW DWkW SH RUL]RQWDO FkW úLSHYHUWLFDO 0XO LLQGLYL]LVHFRPSRUW vQIXQF LHGHDSURSLHUHDVDX DGPLUD LDID GHDOWFLQHYDI U V ILHYRUEDGHRDSDUWHQHQ Ideea poWULYLWF GHFODV UHLDLQGLYL]LLDF LRQHD] LQkQGVHDPDGHJUXSXOGHFDUHVHVLPWDSURSLD LQX HVWH QRX ÌQF OD VIkUúLWXO VHFROXOXL WUHFXW 9HEOHQ DYDQVD LGHHD SRWULYLW F UHLD XQ LQGLYLG SRDWH V DLEH DOWH PRWLYD LL SHQWUX D DOHJH XQ SURGXV GHFkW QHFHVLW LOH VW rict utilitare.semnal a fost DSURIXQGDW GH QXPHURúL FHUFHW WRUL SULQWUH FDUH -HDQ %DXGULODUG vQ VFULHULOH VDOH GHVSUH VRFLHWDWHD de consum. Potrivit opiniei sale. în Italia. mai ales ceea ce este în mod expres interzis”. 'LQFROR GHDFHVW DVSHFWFXOWXUDO JOREDO PHQ LRQ P IDSWXO F IHQRPHQXO GH FRQVXP GHSLQGH într-R DQXPLW P VXU GH DSDUWHQHQ D OD R FODV VRFLDO JUXS VRFLDO IDPLOLH &ODVD VRFLDO HVWH R GLPHQVLXQH HVHQ LDO SHQWUX VRFLRORJL ÌQ FHHD FH QH SULYHúWH FRQVLGHU P F DFHVW FRQFHSW úL -a SLHUGXWPXOW GLQSXWHUHDVDH[SOLFDWLY DVXSUDFRQVXPXOXL LQGLYLGXDO'DF H[FHSW PSUDFWLFDXQRU VSRUWXUL HOLWLVWH VDX FXPS UDUHD XQRU EXQXUL V imbolice cum ar fi anumite automobile.

considerate caQHFHVDUH6WXGLXOUHVSHFWLYDVFRVvQHYLGHQ F LQIOXHQ DJUXSXOXLDVXSUDP UFLLHUD ULGLFDW DWXQFLFkQGDUWLFROXOUHVSHFWLYHUDFRQVXPDWvQSXEOLFGDUHUDVF ]XW DWXQFLFkQGXWLOL]DUHD HUDI FXW vQSDUWLFXODU ÌQ SUHOXQJLUH PHQ LRQ P UROXO OLGHULORU GH RSLQLH vQ GHFL]LD GH FXPS UDUH /LGHU GH RSLQLH SRDWH IL R SHUVRDQ GH PDUH QRWRULHWDWH GDU SRDWH IL RULFLQH FRQVLGHUDW FD R SHUVRDQ VLPSDWLF úL FRPSHWHQW vQWU XQ DQXPLW GRPHQLX FDOLW atitudLQHSHUFHSXW L OD FDUH WUHEXLH V VH DGDXJH VSXQH /D]DUVIHOG.

.un acces mai facil la persoane influente decât la alte surse. -QDWXUDOHJ WXULORUVRFLDOHSHFDUHOHvQWUH LQHFXOLGHUXOGHRSLQLH -QHYRLDXQHLDSURE ULVRFLDOH -YRLQ DGHDUHGXFHRGLVRQDQ vQSHULRDGDGHGXS FXPS UDUH )DPLOLD vQ HOHDV FD JUXS UHVWUkQV IDPLOLD QXFOHDU . úL R GHFHLODO LFDILLQGGH]LQWHUHVDW $VWIHOVIDWXULOHXQXLFROHJGHVHUYLFLXSDVLRQDW GHLQIRUPDWLF SRDWHFkQW ULJUHXvQDOHJHUHDSHFDUHRIDFHPvQFXPS UDUHDXQXLRUGLQDWRU 'LIHULWH UD LXQL SRW V -O FRQGXF SH FRQVXPDWRU V ILH VHQVLELO OD LQIOXHQ D XQXL DVWIHO GH vector: - R OLSV GH LQIRUPD LH vQ FHHD FH SULYHúWH DOHJHUHDDFHDVWD ILH GDWRULW IDSWXOXL F SURGXVXO HVWHH[WUHPGHFRPSOH[ILHF LQGLYLGXOQXVHVLPWHFRPSHWHQWvQGRPHQLX -VHQWLPHQWXOF DOWHVXUVHVXQWOLSVLWHGHFUHGibilitate.

deciziile “autonome” (fiecare este preponderent în sectorul FHFRQVWLWXLHGRPHQLXO V XUH]HUYDW. ÌQFUXFLúkQG DFHVWH GLPHQVLXQL RE LQHP SDWUX WLSXUL GH GHFL]LL IDPLOLDOH GHFL]LLOH ³VR XOXL dominant”GHFL]LLOH³VR LHLGRPLQDQWH”. HVWH SULQ IRU D vPSUHMXU ULORU R XQLWDWH GH FRQVXP vQ P VXUD vQ FDUH R EXQ SDUWH GLQ GHFL]LLOH GH FXPS UDUH VH IDF vQ FDGUXO IDPLOLDO 'LPHQVLXQHD UHGXV D FRPXQLW LL LQWLPLWDWHD PHPEULORU V L XWLOL]DUHD UHVXUVH lor în comun FRQGL LRQHD] PRGXO GHIXQF LRQDUH DO FRQVXPXOXL 6DWLVIDFHUHD WUHEXLQ HORU LQGLYLGXDOHHVWH GLUHFW VXERUGRQDW UHVSHFW ULLDúWHSW ULORUPHPEULORUIDPLOLHL &HUFHW ULOHOXL:ROIHVWDELOHVFGRX FDWHJRULLDOHUHOD LLORUGLQLQWHULRUXOIDPLOLHL -LQIOXHQ DUHODWLY DXQXLVR DVXSUDFHOXLODOW - XQ DQXPLW QLYHO GH VSHFLDOL]DUH DO VR LORU RSHUD LRQDOL]DW SULQ SURFHQWDMXO GH GHFL]LL OXDWH în comun).

 úLGHFL]LL³VLQFUHWLFH” HOHVXQWOXDWHvQ FRPXQ úL GHR PDQLHU HJDOLWDU .

modelul cel mai frecvent este tipul sincretic. Brée) la 600 PLOLDUGH GHIUDQFL GLQFDUH PLOLDUGH VXQWFKHOWXL L GLUHFW SHQWUX HL $FHDVW VLWXD LH HVWH SH GH R parte rezultDWXO FUHúWHULL SXWHULL GH FXPS UDUH D IDPLOLLORU QH UHIHULP OD ULOH GH]YROWDWH.potrivit opiniei lui J. Atunci când cuplul DYDQVHD] vQ YkUVW HO WLQGH V ILH vQORFXLW ILH SULQWU-R VFKHP DXWRQRP ILH SULQ GRPLQDUHD fenomenuluiGHFRQVXPGHF WUHXQXOGLQVR L 'LQFRORGHIDFWRULLGHGRPLQDQ FXOWXUDO QHSXWHPvQWUHEDFHH[SOLF LQIOXHQ D UHODWLY D ILHF UXL SDUWHQHU vQWU XQ FXSOX" 5 VSXQVXULOH QX LPSOLF R WHRULH JOREDO FL GRDU FRQVLGHUD LL - SDU LDOH 6H úWLHIDSWXOF R IHPHLHFDUH OXFUHD] DUH PDL PXOW SXWHUH GHFRQYLQJHUH vQID D VR XOXL GHFkW XQD FDVQLF &HUFHW ULOH DX DU WDW WRWRGDW F vQ FODVHOH PLMORFLL FRQúWLLQ D HJDOLWDU HVWH PDL SXWHUQLF vQSODQGHFL]LRQDO 2 vQWUHDJ OLWHUDWXU LQVLVW DVXSUD UROXOXL FRSLLORU vQ SURFHVXO GH FRQVXP &RSLL UHSUH]LQW DVW ]L R IRU HFRQRPLF FRQVLGHUDELO HVWLPDW vQ )UDQ D . &HUFHW ULOHDX DU WDWF vQLQWHULRUXOXQXLFXSOXVLWXD LDDPLQWLW QXHVWHvQFUHPHQLW $VWIHO la începutul ciclului familial.

QIOXHQ D FRPELQDW D PDVV PHGLHL úL D IDFWRULORU VRFLDOL IDPLOLH UXGH. LDU SH GH DOWDDVFKLPE ULORUVRFLRORJLFHFDUHDXFRQGXVODYDORUL]DUHDFRQWLQX DORFXOXLúLUROXOXLFRSLLORU .

 FD úL PXOWLSOLFDUHD - H[SHULHQ HORU IUHFYHQWDUHD SXQFWHORU GH YkQ]DUH FRQWDFWH SHUPDQHQWH FX SXEOLFLWDWHD FXPS U WXULOHGLUHFWH.

3HSODQIDPLOLDOSRWILGLVWLQVHWUHLIRUPHSULQFLSDOHGHVROLFLW ULH[HUVDWHGHF WUHFRSLL • • VROLFLW ULGLUHFWHDFDV VROLFLW ULGLUHFWHODSXQFWHOHGHYkQ]DUH .DXJHQHUDWODFRSLLFRQYLQJHULúLSULFHSHULvQPDWHULHGHFRQVXPFHIDFGLQHL veritabili actori în acest domeniu.

• cKLDUGDF VROLFLW ULSDVLYHPDPDOHFXPS U FHHDFHOHSODFHVDXFHHDFHFRQVXP vQPRGRELúQXLW FRSLOXOQXH[SULP RGRULQ IRUPDO . alegerea unui medic etc.QIOXHQ DFRSLOXOXLGHSLQGHGHPDLPXO LSDUDPHWUL - SURGXVXO FD DWDUH GHFL]LD FRSLOXOXL HVWH IRDUWH SXWHUQLF vQ FHHD FH SULYHúWH SURGXVHOH DOLPHQWDUH MXF ULL WH[WLOH úL DSURDSH QXO vQ FHHD FH SULYHúWH mobilierul. 'LPSRWULY SHQWUX DQXPLWH EXQXUL IDPLOLDUH DXWRPRELO WLPSXO OLEHU.

0RGHOXO FXPS U WRUXOXL UD LRQDO . 3. FRSLOXO HVWH DGHVHRUL FRQVXOWDWLDUS UHUHDVDHVWHOXDW vQFRQVLGHUDUH - FOLPDWXO IDPLOLDO DFHDVW YDULDELO HVWHDVW ]L UHFXQRVFXW FD SULPRUGLDO SHQWUX D H[SOLFD RULHQWDUHDWkQ UXOXLFRQVXPDWRUúLORFXOFH -i este acordat în alegerile colective. Variabilele personale ale consumatorului 2PXOHVWHRFUHD LHDGRULQ HLúLQXDWUHEXLQ HL Gaston Bachelard De fapt. GDU FDUH QX H[LVW vQ UHDOLWDWH 'LPSRWULY FHHD FH H[LVW HVWH XQ FRQVXPDWRU IUDJPHQWDW vQWUH DVSHFWH UD LRQDOH úL DVSHFWH LUD LRQDOH úL FDUH FDXW GH EXQ FUHGLQ . nici una din teoriile sau modelele pe care le vom examina în continuare pe scurt nu H[SOLF vQWRWDOLWDWHFRPSOH[LWDWHDSVLKRORJLF DFXPS U WRUXOXL A.Este acela ce corespunde teoriei economiei clasice.

Este acela ce corespunde teoriei “psihologiei comportamentului” QXPLW úL ³VWLPXO - U VSXQV” vQ FDUH FXPS U WRUXO SRWHQ LDO UHDF LRQHD] precum câinele lui Pavlov - OD FRQGL LRQ ULOH SURYRFDWH GH UHSHWL LH VDX GH ERPEDUGDPHQWXO SXEOLFLWDU &X WRDWH F R DVHPHQHD FDULFDWXU GHFXPS U WRU QX H[LVW vQ UHDOLWDWH XQ DQXPLW WLS GH SXEOLFLWDWHVHVHUYHúWHGHDFHVWPRGHOLQFOX]kQGvQPHVDMHOHVDOHXQPLQLPGHDUJXPHQWHUD LRQDOH (VWHFD]XOPHVDMHORUFXSULYLUHODGHWHUJHQ LDPDULORUGLVWULEXLWRULGHSURGXVHúLVHUYLFLLGLQ C. 'DUDO WXULGHDFHVWHWUHEXLQ HFODUHH[LVW UD LXQL FRPSOH[HFHVWDXODRULJLQHDFRQGXLWHORU úL FRPSRUWDPHQWHORU QRDVWUH úL FDUH UH]XOW GLQWU XQ DQVDPEOX GH HOHPHQWH FRQúWLHQWH úL - LQFRQúWLHQWH DIHFWLYH LQWHOHFWXDOH FXOWXUDOH úL SVLKRORJLFH DIODWH DGHVHRUL vQ FRQWUDGLF LH $FHVWH PRWLYD LL GHWHUPLQ DWLWXGLQLOH QRDVWUH DGLF SUHGLVSR]L LLOH PHQWDOH úL FRPSRUWDPHQWDOH GH D DF LRQD vQ IXQF LH GH DQXPLWH vPSUHMXU UL $WLWXGLQLOH QX VXQW vQ VFXWH FL UH]XOWDWXO LQWHUDF LXQLORU PXOWLSOHODFDUHVXQWHPVXSXúLvQSHUPDQHQ vQFHSkQGGHODQDúWHUH 0RWLYD LLOH MRDF XQ URO PDMRU vQ FRQGXLWHOH GH FXPS UDUH &kWHYD VXPDUH FRQVWDW UL SRW fi semnificative din acest punct de vedere: - RELHFWHOH VXQW VLPEROXUL LDU UHIX]XO VDX DFFHSWDUHD VHPQLILFD LHL ORU VLPEROLFH DQWUHQHD] FXPS UDUHDVDXUHVSLQJHUHD - D FXPS UD vQVHDPQ DWH LGHQWLILFDH[LVW vQWRWGHDXQD XQ DFRUG vQWUH FHHDFH YUHP V I im VDXV S UHPúLFHHDFHSRDWHILFXPS UDW - D FXPS UD vQVHDPQ D WH H[SULPD vQ RFKLL DOWRUD vQVHDPQ D IL MXGHFDW 1RL FXPS U P GHFLúLvQIXQF LHGH³FHVHYDVSXQHGHVSUHQRL ”. &XPS ”SULQUHSHWL LH UDUHD SULQ PRWLYD LL SURIXQGH.Într-R SULP tre cele PDLEDQDOHFHXWLOL]HD] RSXEOLFLWDWH³PHFDQLF HWDS FRQVXPDWRUXO DF LRQHD] SHQWUX VDWLVIDFHUHD WUHEXLQ HORU VDOH SULPDUH 0DVORZ D VXUSULQV DFHVWH WUHEXLQ H vQ FHOHEUD VD SLUDPLG WUHEXLQ H GH VHFXULWDWH GH DSDUWHQHQ OD XQ JUXS VRFLDO WUHEXLQ D GH VWLP WUHEXLQ D GH împlinire de sine etc. . V J VHDVF MXVWLILF UL UD LRQDOHFRPSRUWDPHQWXOXLV XGHFXPS UDUH B. . . 0RGHOXO FXPS U WRUXOXL FRQGL LRQDW.

- 2PXO HVWH R ILLQ JUHJDU FHDSDU LQH VDX GRUHúWH V DSDU LQ XQXL DQXPLW JUXS $FHVW JUXS GHWHUPLQ vQ EXQ SDUWH DWLWXGLQLOH úL FRPSRUWDPHQWHOH PHPEULORUV LQRUPHOHVDOHVXQWSXWHUQLFHDGHVHRULLPSHUDWLYH$úDFXPVSXQHD-%DXGULOODUG³QX VH FRQVXP RELHFWH vQ VLQH vQ YDORDUHD ORU GH vQWUHEXLQ DUH FL VH PDQLSXOHD] RELHFWHOH FD VHPQH care ne disting. ÌQ GRPHQLXO FRQVXPXOXL GLPHQVLXQLOH ³SO FHUH” úL ³LQWHUHV” FDUDFWHUL]HD] R LPSOLFDUH GXUDELO vQ WLPS FH R SXWHUQLF SUREDELOLWDWH GH HURDUH GHVHPQHD] PDL FXUkQG R LPSOLFDUH VLWXD LRQDO 6WXGLLOH SH DFHDVW WHP XWLOL]HD] FULWHULL ³SVLKRJUDILFH FXP DU IL PRWLYD LD GH FXPS UDUH ” SHQWUX HFRQRPLH SUHVWLJLX FRPRGLWDWHD XWLOL] ULL. fie afiliindu-QH OD XQ DQXPLW JUXS OXDW FD UHIHULQ ILH SULQ UHIHULQ OD XQ JUXS FX statut major”. 'HPHUVXO SULQ FRQIRUPLWDWHVRFLDO .- FXPS UDUHD HVWH FRQFRPLWHQW R DOHJHUH úL R UHQXQ DUH FHHD FH DQWUHQHD] UHJUHWXO úL WRWRGDW vQGRLDODDVXSUDDOHJHULL vQV úL 2ULFHFKHOWXLDO DQWUHQHD] RUHPXúFDUHGHRUGLQPDLPXOW VDXPDLSX LQPRUDOFRQVHFLQ DXQHLDQXPLWHHGXFD LL 6WXGLXOPRWLYD LLORUYDF XWDV UHJ VHDVF VHQVXODVFXQVDODWLWXGLQLORUúLFRPSR rtamentelor FXPS U WRULORU SRWHQ LDOL SHQWUX D FXQRDúWH FH L GHWHUPLQ V FXPSHUH úL FH IUkQHD] SURFHVXO GH - FXPS UDUH D.

 UDWD XWLOL] ULL SHUVRQDOLWDWHD DQ[LRV MRYLDO autoritar. LQWURYHUWLW H[WUDYHUWLW.

 /D IHO GH XWLOL]DW HVWH úL VWLOXO GH YLD GHWHUPLQHFXPXQLQGLYLGFXPRWLYD LLOHúLWUHEXLQ HOHSURSULLSUHMXGHF FRQFHSW FDUH FDXW V LOHúL RELFHLXULOHVDOHFDUH VXQW DFXPXODWH úL VWUDWLILFDWH vQ HO I U D PDL YRUEL GH YLVHOH úL XWRSLLOH VDOH.

 VH LQWHJUHD] OD XQ PRPHQW úL vQWU -un context dat într-R VRFLHWDWH DIODW vQ VFKLPEDUH SHUPDQHQW 6WLOXULOH GH YLD UHSUH]LQW GH IDSW VLPEROXULOH OLPEDMXO RSLQLLOH úL DWLWXGLQLOH FRPSRUWDPHQWHOH GH DGDSWDUH D indivizilor la curentele socio-FXOWXUDOH /LWHUDWXUD SH DFHDVW GHILQL LD XUP WRDUH ³6WLOXO GH YLD WHP 9DOqWWH .Florance) propune DO XQXLLQGLYLG VH QDúWH GLQ LQWHUDF LXQHD GLQWUHWUHL QLYHOXUL GH SUR[LPLWDWH YDORULOH úL SHUVRQDOLWDWHD QLYHOXO VWDELO.

 DWLWXGLQLOH úL DFWLYLW LOH SURSULL QLYHO LQWHUPHGLDU.

 úL FRPSRUWDPHQWHOH HIHFWLYH DOH FRQVXPXOXL QLYHOXO SHULIHULF HIHPHU.

 DQVDPEOXO RDPHQLORUDYkQGXQVWLOGHYLD RPRJHQDYkQGXQPRGGHYLD $FHVWVWLOGHYLD - DVHP Q WRU PRGXULGHFRPSRUWDPHQW DQDORJH.

FRQVWLWXLHXQJUXS LGHQW ic”.Mentalitatea de decalaj VH FDUDFWHUL]HD] SULQ F XWDUHD SO FHULL (D HVWH GHVFKLV VFKLPE ULORUúLFKHOWXLHúWHSHQWUXDDYHDSO FHUHDLPHGLDW (DGRUHúWH³WRWXOúLLPHGLDW VHED]HD] ” pe iPDJLQDULUD LRQDOHWF . VHSRDWHWUDGXFHSULQGLYHUVHPHQWDOLW 0HQWDOLWDWHD XWLOLWDULVW L FH VH FDUDFWHUL]HD] SULQWU R FRQVXPD LH GH DFXPXODUH VWHUHRWLS - SULQVSLULWXOGHHFRQRPLVLUHúLJ VLUHDXQXLUDSRUWFkWPDLEXQvQWUHFDOLWDWHúLSUH DWDúDPHQWID GH WUDGL LL -0HQWDOLWDWHDGHVHFXULWDWHSDVLY VHFDUDFWHUL]HD] SULQF XWDUHDHFKLOLEUXOXLYLH LLSULYDWH DUHOD LLORUXPDQHúLVRFLDOHI U FRQIOLFWH -0HQWDOLWDWHDGHSURJUHVVDXDYHQWXU VHFDUDFWHUL]HD] SULQSULRULWDWHDDFRUGDW SURGXF L ei úLFRQVXPXOXLJXVWSHQWUXF O WRULLVSLULWvQWUHSULQ] WRU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful