You are on page 1of 64

ЖИВЦИ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА

Проф. др Видосава Радоњић

ЖИВЦИ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА
• Доње екстремите оживчавају гране
слабинског живчаног сплета
(Plexus lumbalis) , које инервишу скоро
њихову целу предњу страну
и
гране крсног живчаног сплета
(Plexus sacralis) , које инервишу њихову
целу задњу страну и мањи део њихове
предње стране.

Plexus lumbalis - положај

• Слабински сплет лежи испред

попречних наставака слабинских
пршљенова, између површног и
дубоког снопа слабинског мишића
(m. psoas major)

plexus lumbalis in situ m. psoas major m. psoas major .

Plexus lumbalis . Њихове предње гране између себе образују три спојнице петље (ansae lumbales) • из слабинског сплета настају побочне и завршне гране plexus lumbalis-а .начин настајања • Plexus lumbalis настаје од предњих грана слабинских кичмених живаца (L 1. L3 и L4). L2.

psoas major m.Plexus lumbalis . intercostales .побочне гране  побочне гране plexus lumbalis намењене су за инервацију мишића : • • • • m. quadratus femoris m. psoas minor и mm.

n. L3 i L4) 6. femoralis (L1 i L2. n. cutaneus femoris lateralis (L1 i L2) 4. n. n.Plexus lumbalis . iliohypogastricus (Th12 i L1) 2. ilioinguinalis (Th12 i L1) 3.завршне гране  Завршних грана plexus lumbalis има 6 и то су : 1. genitofemoralis (L1 i L2) 5. n. n. obturatorius (L2. L3 i L4) .

Plexus
lumbalis
( завршне гране)

• n. iliohypogastricus
• n. ilioinguinalis
• n. cutaneus femoris
lateralis
• n. genitofemoralis
• n. femoralis
• n. obturatorius

12
n. subcostalis
1

2

3

4

5

Plexus lumbalis – посматран спреда
(мулажа)


1. n. subcostalis
2. n. iliohypogastricus
3. n. genitofemoralis
4. n. cutaneus femoris lateralis
5. n. femoralis
6. n. obturatorius
7. n. obturatorius accessorius
8. lig. inguinale
9. spina iliaca anterior superior
10. tuberculum pubicum
11. truncus sympathicus

Plexus lumbalis и plexus sacralis
мулажа - бочно
1. truncus sympathicus
2. n. iliohypogastricus
3. n. genitofemoralis
4. n. cutaneus femoris lateralis

5. crista iliaca
6. n. ischiadicus
7. incisura ischiadica major
8. n. femoralis

cutaneus femoris lateralis (L1 и L2). L3 и L4) у потпуности припадају нози . femoralis (L1 и L2. L3 и L4) и n. genitofemoralis (L1 и L2) припадају трбуху а нози дају незнатне гране док n.• • Plexus lumbalis n. ilioinguinalis (Th12 и L1) и n. n. obturatorius ( L2. n. iliohypogastricus (Th12 и L1).

инервише мишиће трбуха и кожу трбуха.n.transversus abdominis и m. iliohypogastricus (Th12 и L1) • • • • мешовита грана. quadratus lumborum и улази у простор између m. пробија косе трбушне мишиће и грана се у кожи седалног предела .n. clunium superior . горњег дела седалног предела и пубиса иде преко m. cutaneus anterior за кожу горњег унутрашњег дела бута r. cutaneus lateralis одваја се раније. obliquus internus abdominis код спољашњег отвора ингвиналног канала даје r.

iliohypogastricus .nn. clunium superiores • настају од n.

scrotales или nn.n. даје nn. labiales anteriores . ilioinguinalis (Th12 и L1) • иде испод приходног • истим путем и оживчава такође мишиће трбуха у доњем делу свога пута лежи на унутрашњој страни препонске везе па кроз површни ингвинални отвор долази под кожу спољашњих полних органа мушкарца и жене.

n. ilioinguinalis (Th12 и L1) .

cremaster 2. genitofemoralis (L1 и L2) • • пробија m. пролази кроз ингвинални канал сензитивно инервише periorchium и кожу спољашњих полних органа (scrotum. r. psoas major изнад ингвиналне везе дели се на унутрашњу и спољашњу грану 1. femoralis је сензитивна грана. labia majora) а моторно m. r. пролази кроз судовну ложу предњом страном бутне артерије до fossae ovalis и инервише кожу Scarpe – иног троугла .n. genitalis је мешовита грана.

испод препонске везе . psoas major • иде упоље преко m.L1 и L2 • сензитивни живац • пробија m. iliacus пролази кроз lacuna musculorum • на 2-3 cm. cutaneus femoris lateralis .n. пробија бутну фасцију и оживчава кожу седалног предела и спољашње стране бута све до колена .

clunium medii • настају од n.nn. cutaneus femoris lateralis .

Meralgia paresthetica .n. cutaneus femoris lateralis .

cutanei cruris mediales D S . бут Rr. cutanei anteriores Articulatio genus Arteria femoralis N. saphenus R. musculares  n.N. femoralis • • rami anteriores (ventrales) карлица (L1-L4) мешовити живац највећа грана  rr.saphenus  коштане и зглобне гране (предњи део зглоба колена) Articulatio coxae A. circumflexa femoris lat. cutaneii anteriores  rr. infrapatellaris Fascia cruris потколеница Rr.

попречни пресек .n. femoralis .

n. femoralis – фронтални пресек .

у бутном троуглу .n. femoralis .

adductor longus. 4=m. pectineus. 2=m. 5=m. iliopsoas. B=tuberculum pubicum. A=arteria femoralis. C=vena femoralis. D=arteria femoralis. inguinalni ligament spaja A i B. 3=m.1 2 3 1 Fig 1 Prednji predeo desne бутine. B=preponska simfiза Fig 2 femoralna neurovaskularna peteljka. adductor brevis. N=nervus femoralis. A=spina iliaca anterior superior. sartorius . 1=m. V=vena femoralis. E=nervus femoralis Fig 3 prednji predeo desne бутine . A=spina iliaca anterior superior.

quаdriceps femoris • m.articularis genus • m. femoralis (моторне гране) • m. iliopsoas • m.rr.sartorius • m. musculares n.pectineus • m.adductor longus .

cutanei anteriores n. који се дели на површну и дубоку грану  површна око средине бута пробија бутну фасцију и прати v.rr. унутрашња грана = (n.saphenus accessorius). saphena magna све до колена а  дубока улази у canalis adductorius па пробија membrana vastoadductoria. средња и 3. спољашњa 2. femoralis (сензитивне) • обично има 3 предње гране 1. постаје површна и грана се као претходна на унутрашњој страни колена .

infrapatellaris • nervi cutaneii cruris  mediales a завршне инервишу кожу предела унутрашњег глежња и задње две трећине унутрашње ивице стопала (canalis adductorius) .n. saphenus • најдужа грана бутног живца • пружа се од препоне до унутрашње ивице стопала • прати велику поткожну вену ноге (v. saphena magna)  побочне гране су: • n.

saphenus .n.

колено и потколеница v.sapena magna . saphenus .n.

унутрашње стране потколенице и задњег дела унутрашње ивице стопала . стајање. • губи се и сензитивна инервација коже предње стране бута и колена. пењање уз степенице.sartorius и m.Патолошка физиологија бутног живца • m. femoralis губи се функција ових мишића услед чега се ремети ход.iliopsoas. m. m. quadriceps femoris одговоран је за екстензију у зглобу колена.rectus femoris за флексију у зглобу кука • услед парализе n.

r. musculares. obturatorius accesorius) предње гране од rami anteriores (ventrales) карлица Canalis obturatorius R. musculares. anterior (rr. posterior R. articularis) Articulatio coxae (rr. cutaneus) Hiatus adductorius бут R. r. obturatorius (L2-L4) (N. cutaneus Articulatio genus D А .N.

n.gracilis m. obturatorius r.obturatorii) за кожу две доње трећине унутрашње стране бута .pectineus • сензитивне гране • (r.adductor longus m. anterior • знатно дебља • површна • мешовита • мишићне гране за: m.adductor brevis m. cutaneus n.

obturatorii . cutaneus n.r.

articularis зглоб кука . adductor magnuis m.obturator externus r. posterior • задња или дубока грана • инервише: m. obturatorius r.n.

• настаје тако што се предња грана петог слабинског живца спаја са јаком анастомотичном граном из четвртог слабинског живца при чему настаје truncus lumbosacralis. S2 и S3 ). који излазе из предњих крсних отвора. конвергирају ка доњем делу великог седалног усека и ту се међусобно спајају. . • Truncus lumbosacralis спаја се са предњим гранама прва три крсна живца.plexus sacralis • Крсни живчани сплет настаје од предњих грана четвртог и петог слабинског кичменог живца (L4и L5) и предњих грана прва три крсна живца (S1.

sacrum .plexus sacralis – начин настајања 1.предња страна 3. корена влакна n .ischiadicus-a . V слабински пршљен 2. truncus lumbosacralis 4.

plexus sacralis .посматран од позади на мулажи • n.ischiadicus .

Plexus sacralis . pudendus . gluteus superior • N. cutaneus femoris posterior •N.начин настајања (L4-S3) • Truncus lumbosacralis • N. gluteus inferior • N. ischiadicus •N.

cutaneus femoris postrior В .завршна грана је n. •n.ischiadicus • .Plexus sacralis Крсни сплет даје побочне гране: мишићне.кожна грана је • n.gluteus superior •n.gluteus inferior Б .мишићне су : •rr. musculares за пелвитрохантеричне мишиће. кожне и зглобне као и завршну грану A .

musculi piriformis (S1.D S Plexus sacralis Truncus lumbosacralis (L4-S3) или (L4-S5) A. pudendus Spina ischiadica et lig. clunium inferiores) (rr. ischiadicus N. sacrospinale за m. levator ani (S3. perineales) N.S4) за plexus coccygeus (S4. gluteus superior A.S5) карлица Međica . cutaneus femoris posterior (nn. cutaneus perforans N. glutea inferior N. glutea superior N. gluteus inferior N.S2) схема N.

caput breve Biceps femoris. caput longum бут N. fibularis (peroneus) communis .N. musculi quadrati femoris Articulatio coxae Gemellus superior Gemellus inferior N. tibialis N. ischiadicus (L4-S3) S D карлица N. musculi obturatorii interni Biceps femoris.

n.S3 • Побочне гране : • rr.S2. articulares за зглоб кука и колена • Завршне гране су: • n. m. m.semimembranosus. ischiadicus • L5.peroneus communis . fibularis s.semitendinosus.tibialis и n. musculares m.m.biceps femoris. S1.ad ductor magnus • rr.

ischiadicus • пружа се од foramen infrapiriforme до затколене јаме foramen infrapiriforme .n.

ischiadicus regio glutea fossa poplitea .n.

tibialis n.N. ischiadicus (L4-S3 sindrom piriformisa n.peroneus communis visoka podela .

gluteus superior – L5. m.S1 • инервише мишиће: m.gluteus medius. m.gluteus minimus.tensor fasciae latae • foramen suprapiriforme .n.

n.gluteus inferior – L5.S2 • инервише само m. S1.gluteus maximus • foramen infrapiriforme .

n.S3 • инервише кожу доњег дела седалног предела (n.cutaneus femoris posterior – S1.clunium inferior) и кожу задње стране натколенице или бута .S2.

n. cutaneus femoris posterior .

clunium inferiores .nn.

зона безбедног давања ињекција горњи спољашњи квадрат седалног предела .

caput laterale Articulatio tibio-fibularis Fascia cruris N. plantaris medialis Retinaculum flexorum Pogled otpoзаdi . calcanei laterales. cutaneus dorsalis lateralis) за art. tibialis posterior N. cutaneus surae medialis (R. tibialis post. communicans fibularis) потколеница A. calcanei mediales стопало N. caput mediale N. Rr.Gastrocnemius. n. suralis (rr. talocruralis A. poplitea D S Gastrocnemius. plantaris lateralis N. tibialis (L4-S3) Articulatio genus бут A.

tibialis – L4-S3 .n.

tibialis .n.L4-S3 .

n.у задњем пределу потколенице . tibialis .

tibialis ant. fibularis (peroneus) communis N. tibio-fibularis (L4-S2) N. cutaneus dorsalis dorsalis intermedius medialis Nn. extensorum A. fibularis (peroneus) superficialis (L5-S2) D потколеница N.поглед отпозади S Collum fibulae N. digitales dorsales pedis . communicans fibularis N. cutaneus surae lateralis потколеница Pogled otpoзаdi R. ) стопало N. genus за art. cutaneus N. fibularis (peroneus) profundus (L4-S2) за art. fibularis (peroneus) profundus D S Fascia cruris Retinaculum mm. dorsalis pedis (od a. extensorum superius et inferius Retinaculum mm. fibularis (peroneus) superficialis Pogled spreda D S N.

peroneus communis – L4-S2 .n.

L5. peroneus profundus – L4.S2 .n.

peroneus profundus .n.

n. peroneus superficialis – L5.S2 . S1.

nervus cutaneus surae lateralis nervus suralis nervus cutaneus surae medialis v. saphena parva .

profundus R. plantaris medialis (L4. plantaris lateralis (S1. digitales plantares communes et proprii) – за 1 ½ prst Interossei (plantares et dorsales) Lumbricales II-IV N.за kožu tabana i 3 ½ prsta Lumbricalis I Flexor digitorum brevis D S N.S2) Flexor digitorum brevis D S .Nn. digitales plantares communes (et proprii) .L5) R. superficialis di за kožu spoljnog dela tabana Nn.

S2) (L4. plantaris lateralis n.L5) . plantaris medialis (S1.n.

S1 L5.S1 S1.S1 .L4 L5.дерматоми доњег екстремитета L1 S2 S3 L2 L3 L3 S2 S1 L4 L4 L5 L3 L5 L5 L5 S1 L4 S1 L5 S1 сегментна инервација доњег екстремитета L4.L3 L5.S2 L2.L5 L3.