VIJEĆE EUROPE

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

PRVI ODJEL

PREDMET RADOŠ I DRUGI protiv Hrvatske (Zahtjev br. 45435/99)

DJELOMIČNA PRESUDA (Prijateljsko rješenje)

STRASBOURG 4. srpnja 2002.

Ova presuda je konačna ali može podlijegati uredničkoj reviziji.

U predmetu Radoš i drugi protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu: g. C.L. Rozakis , predsjednik g. A. Bonello, g. P. Lorenzen, gđa N. Vajić, gđa. S. Botoucharova, g. A. Kovler, g. V. Zagrebelsky, suci, i g. E. FRIBERGH, tajnik Odjela Nakon vijećanja zatvorenog za javnost 20. lipnja 2002. godine,donosi sljedeću presudu koja je usvojena 20. lipnja 2002. godine:

POSTUPAK
1. Postupak u predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 45435/99) protiv Republike Hrvatske kojeg je šest hrvatskih državljanina, g. Zvonimir Radoš, g. Goran Lajnert, g. Dmitar Malešević, g. Branko Jugović, g. Stjepan Živković i g. Gojko Mikecin ("podnositelji zahtjeva") podnijelo Europskoj komisiji za ljudska prava (“Komisija”) na temelju prijašnjeg članka 25. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 23. prosinca 1996. godine. 2. Podnositelje zahtjeva zastupao je drugi podnositelj zahtjeva g. Goran Lajnert, odvjetnik iz Zagreba. Hrvatsku Vladu ("Vlada") zastupala je njezina zastupnica, gđa Lidija Lukina Karajković. 3. Podnositelji zahtjeva su prigovarali, inter alia, prema članku 6., stavku 1. Konvencije duljini određenih građanskih postupaka.Oni su također prigovarali prema članku 13. Konvencije, da nisu imali na raspolaganju djelotvorno pravno sredstvo u odnosu na duljinu tih postupaka. 4. Predmet je bio proslijeđen Sudu 1. studenoga 1998. godine, kad je Protokol br. 11 stupio na snagu (članak 5. st. 2. Protokola br. 11). 5. Odlukom od 23. listopada 2001. godine Sud je proglasio zahtjev djelomično dopuštenim. 6. Dana 1. studenoga 2001. godine Sud je promijenio sastav svojih odjela (Pravilo 25. st. 1.). Ovaj je predmet dodijeljen novosastavljenom Prvom odjelu.

7. Dana 30. listopada 2001. godine, nakon izmjene pisama, tajnik je predložio strankama da trebaju pokušati postići prijateljsko rješenje u smislu čl. 38. st. 1. (b) Konvencije. 8. Dana 11. i 13. veljače 2002. godine Vlada i g. Gojko Mikecin, svaki posebno, podnijeli su formalnu izjavu o prihvaćanju prijateljskog rješenja ovog predmeta.

ČINJENICE
9. 1992. godine g. Vinko Majstorović (dalje: podnositelj zahtjeva) pozajmio je različite novčane iznose određenom broju poduzeća po visokoj kamatnoj stopi (tzv. financijski inženjering). Budući da ta podueća nisu vratila zajmove, podnositelj zahtjeva je pokrenuo tri različita postupka pred Općinskim sudom u Zagreb radi povrata njegovih zajmova. 1. Postupak protiv poduzeća E. i njegove vlasnice, S.D. 10. Dana 6. svibnja 1993. godine podnositelj zahtjeva je podnio tužbu protiv E. i S.D. 11. Održano je nekoliko ročišta u predmetu. Nakon ročišta 7. studenoga 2001. godine sud je odredio mirovanje postupka jer se nije pojavila nijedna od stranaka.

2. Postupak protiv poduzeća T.T.B. i njegovog vlasnice, T.B. 12. Dana 16. lipnja 1993. godine podnositelj zahtjeva je podnio tužbu protiv T.T.B. i T.B. 13. 1994. godine donesena je presuda zbog izostanka. Ova je presuda ukinuta i postupak je nastavljen. 14. Na ročištu 3. svibnja 2000. godine, sud je odredio mirovanje postupka jer nije pristupio odvjetnik podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva je uložio žalbu protiv te odluke. 15. Nakon što je žalbeni sud ukinuo prvostupanjsku presudu od 28. kolovoza 2001. godine, postupak je ponovo u tijeku pred sudom prvog stupnja.

3. Postupak protiv poduzeća T.I.A. i njegovog vlasnika, I.A. 16. Dana 16. lipnja 1993. godine podnositelj zahtjeva je podnio tužbu protiv T.I.A. i njegovog vlasnika, I.A. 17. Dana 9. veljače 1994. Općinski sud u Zagrebu je odlučio da nije nadležan za tužbeni zahtjev podnositelja zahtjeva, pa je stoga predmet proslijeđen Općinskom sudu u Zaboku. 18. Na ročištu dana 28. veljače 2000. godine sud je donio presudu u korist podnositelja zahtjeva. Presuda je postala pravomoćna dana 19. travnja 2000. godine.

PRAVO
19. Dana 11. veljače 2002. godine Sud je primio sljedeću izjavu od Vlade: “Izjavljujem da je, radi postizanja prijateljskog rješenja u naprijed navedenom predmetu, Vlada Republike Hrvatske spremna isplatiti (...) EUR 3,500 g. Gojku Mikecinu. Ovaj iznos obuhvaća materijalnu i nematerijalnu štetu kao i troškove, i bit će isplaćen u roku od tri mjeseca od datuma objave presude od strane Suda prema čl. 39. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Ova isplata predstavljat će konačno rješenje ovog predmeta. Vlada nadalje preuzima obvezu da neće tražiti podnošenje predmeta Velikom Vijeću prema čl. 43. st. 1. Konvencije.” 20. Dana 13. veljače 2002. godine Sud je primio sljedeću izjavu potpisanu od g. Gojka Mikecina: “Primjećujem da mi je Vlada Republike Hrvatske, radi postizanja prijateljskog rješenja u naprijed navedenom predmetu koji je u tijeku pred Europskim sudom za ljudska prava, spremna isplatiti sljedeći iznos, koji obuhvaća materijalnu i nematerijalnu štetu i troškove: EUR 3,500. Prihvaćam ovaj prijedlog i odričem se svih daljnjih zahtjeva protiv Hrvatske u odnosu na činjenice iz ovog zahtjeva. Izjavljujem da to predstavlja konačno rješenje ovog predmeta. Ova izjava je dana u kontekstu prijateljskog rješenja kojeg smo postigli Vlada i ja. Ja nadalje preuzimam obvezu da neću tražiti podnošenje predmeta Velikom Vijeću prema čl. 43. st. 1. Konvencije nakon objave presude Suda.” 21. Sud je uzeo u obzir ovaj sporazum postignut između Vlade i g. Gojka Mikecina (čl. 39. Konvencije). On je zadovoljan da je ovo rješenje utemeljeno na poštovanju ljudskih prava kao što je određeno u Konvenciji i njezinim Protokolima (čl. 37. st. 1. in fine Konvencije i Pravilo 62. st. 3. Poslovnika Suda). 22. Prema tome, zahtjev treba brisati s liste predmeta u dijelu koji se odnosi na g. Gojka Mikecina. Iz tih razloga, Sud jednoglasno Odlučuje izbrisati zahtjev u odnosu na g. Gojka Mikecina s liste predmeta; Sastavljeno na engleskom i upućeno u pisanom obliku dana 4. srpnja 2002. u skladu s pravilom 77., stavcima 2. i 3. Poslovnika Suda. Erik FRIBERGH tajnik Odjela Christos Rozakis predsjednik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful