You are on page 1of 25

1. Berikut adalah pernyataan mengenai Hibah KECUALI ialah : A. B. C. D.

Memberi hak milik tanpa pertukaran Memberi hak milik dengan pertukaran Memberi hak milik secara percuma Memberi hak milik secara sukarela

2. Akta Takaful diwujudkan pada __________. A. B. C. D. 3. 1982 2001 1984 1985

Konsep Qardh Hasan ialah : A. B. C. D. Pinjaman tanpa riba Pinjaman beserta riba Pinjaman tanpa hibah Pinjaman beserta hibah

4.

____________ merupakan syarikat Takaful pertama di Malaysia. A. B. C. D. Takaful Ikhlas Takaful Malaysia CIMB Aviva Takaful BSN Prudential Takaful

5.

Kontrak Al-Mudharabah ialah : A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja. B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dan rugi dikongsi bersama C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.

1 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

6. A. B. C. D.

Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ?

Penjual, Pembeli dan Sighah Penjual, Pembeli, Sighah dan Maqud Alaih Penjual dan Pembeli Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis

7.

Kata dasar bagi perkataan Takaful ialah ____________. A. B. C. D. Kafala Taawuni Tabarru Kafila

8.

Kesemua di bawah ialah merupakan tujuan utama Syariah diturunkan KECUALI :

A. B. C. D.

( memelihara agama) ( memelihara makan) ( memelihara diri/jiwa) ( memelihara akal)


9. Ijma ialah ___________ para ulama mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad s.a.w selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w di atas satusatu hukum syarak. A. B. C. D. kerjasama persepakatan muamalah persefahaman

10. I. II. III. IV. V. A. B. C. D.

Berikut adalah Prinsip Kontrak Takaful : Kepentingan Boleh Lindung Penuh percaya Prinsip Indemniti Prinsip Subrogasi Prinsip Tabarru

i,ii dan iii i,iii, iv dan v Semua di atas ii,iii,iv dan v


2 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

11. Tabarru bermaksud A. B. C. D. Perlindungan Pelaburan Peserta Derma

12. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti? A. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful D. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada kedudukan asal.

B. C.

13. A. B. C. D.

Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan :

Syarikat Insurans Am Syarikat Insurans Keluarga Syarikat Insurans Hayat Syarikat Insurans Komposit 14. Berikut adalah TIGA komponen utama dalam industri takaful KECUALI: A. B. C. D. 15. A. B. C. D. Peserta Takaful Perbankan Takaful Pengendali Takaful Saluran Pengantara Insurans _______ merupakan konsep insurans yang pertama diaplikasikan.

Perniagaan Nyawa Marin Takaful 16.

Dalam proses membayar ganti rugi kepada peserta, skim takaful berhak untuk menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga yang bertanggungjawab terhadap kerugian itu ia dipanggil ________________. A. Prinsip Tabarru
3 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

B. C. D.

Prinsip Subrogasi Prinsip Sebab Terhampir Prinsip Perkongsian Sama Rata

17. I. II. III. IV.

Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? Ketidakpastian Judi Riba Tidak beramanah A. B. C. D. I,II dan III II,III dan IV III dan IV Semua di atas

18.

Apakah yang dimaksudkan dengan aqad Tabarru'? A. Kontrak memberi hakmilik dengan pertukaran B. Kontrak yang menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan perkara yang diharuskan Syara. C. Kontrak memberi hakmilik dengan bayaran. D. Suatu kontrak yang memberi kuasa kepada orang lain untuk meniaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat).

19. tidak sah. A. 1982 B. 1972 C. 2000 D. 1984

Pada tahun _______, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan bahawa insurans nyawa yang dijalankan oleh syarikat insuran adalah sesuatu muamalat yang

20.

Bahaya terbahagi kepada dua iaitu ________ dan ___________. A. B. C. D. Fizikal, moral Fizikal, peril Moral, etika Moral, peril

21.

Apakah kriteria penuh percaya


4 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C.

Pendedahan semua maklumat Kerjasama sepenuhnya Pendekatan terbaik D. Pendedahan penerangan

22. A. B. C. D.

Aqad/Kontrak yang digunakan di dalam aplikasi insurans konvensional ialah : Tabarru' Mu'awadah Mudhorabah Wakalah

__________________ menyediakan infrastruktur pengkalan data bagi memupuk kompetensi dalam hal penetuan harga untuk peruntukan rizab berhemat dan meningkatkan kecekapan operasi melalui teknologi maklumat. A. B. C. D. Perkhidmatan Insuran Malaysia (ISM) Persatuan Broker Insuran Malaysia (IBAM) Persatuan Insuran Am Malaysia (PIAM) Persatuan Takaful Malaysia (MTA)

23.

24.

__________ adalah penyusutan atau kehilangan nilai ekonomik bagi sesuatu. A. B. C. D. Penyusutan Kerugian Aset Liabiliti

25. I. II. III.

Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? Ketidakpastian Judi Riba Tidak beramanah A. B. C. D. I,II dan III II,III dan IV I dan IV Semua di atas

IV.

26.

Berikut adalah BUKAN syarikat pengendali Takaful di Malaysia :


5

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

Takaful Malaysia ING Takaful Ikhlas Etiqa Takaful

27.

Risiko terbahagi kepada dua iaitu tulen dan _______. A. B. C. D. spekulatif tepat fakultatif triti

28.

__________________ menyediakan pampasan terhadap mana liabiliti ditanggung ditanggung undang-undang yang kena dibayar bagi kecederaan anggota badan pihak ketiga. A. B. C. D. Takaful Semula Takaful Liabiliti Majikan Takaful Liabiliti Awam Takaful Liabiliti Marin

29.

Risiko spekulatif melibatkan tiga kemungkinan iaitu untung, rugi dan: A. B. C. D. tidak berubah kehilangan ketidakpastian tidak menentu

30.

Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari : I. II. III. IV. A. B. C. D. Agen Bank Broker Adjuster I,II dan III I,II dan IV I,III, dan IV Semua di atas

31.
A. B. C. D.

Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI: Bank Perdagangan Bank Islam Pengendali Takaful Hong Leong Islamic
6

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

32.

Riba terbahagi kepada dua iaitu ___________ dan ______________ I. II. III. IV. A. B. C. D. Qurudh Maqud Alaih Maqasid .Buyu i & ii i & iii i & iv iii & iv

33. Apakah yang anda faham dengan aqad/kontrak al-Wakalah? A. Memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat). B. Suatu Kontrak antara dua orang yang berkongsi dalam modal dan untung. Sekiranya projek itu mengalami kerugian maka bebannya ditanggung oleh pemegang-pemegang saham mengikut nisbah saham masing-masing. C. Seseorang yang memberikan sejumlah harta (Pemodal) kepada seseorang untuk diusahakan (Pengusaha). Keuntungan akan dikongsi bersama di antara mereka setelah ditolak modal yang telah diberikan oleh Pemodal. Jika berlaku kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh Pemodal tersebut tanpa melibatkan wang Pengusaha. D. Menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan perkara yang diharuskan Syara atau mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil.

34. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI : A. B. C. D. MTA AMLA MII IBAM

35. Terdapat dua jenis dalil di dalam syariah Islam. Apakah dalil-dalil yang DISEPAKATI oleh ulama'? B. A. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas Istihsan dan Sad Zarai'
7 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

C. D.

Istihsan dan Ijma Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan dan Sad az-Zarai'

36. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI : A. B. C. D. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful Penggubalan polisi dan perancangan strategik Tadbir urus syarikat Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna

37. Berikut adalah konsep insurans KECUALI A. Perkongsian sama rata B. Ganti rugi C. Percaya penuh mutlak D. Keuntungan tuntutan

38. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di A. B. C. D. England Amerika Syarikat Jerman Perancis

39. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ?


A. B. C. D. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesuatu kerugian.

40. Padankan peril dengan kerugian. Pilih pasangan yang SALAH.


Peril A. B. C. D. Kebakaran Penyakit Kecuaian Kemalangan Kerugian Aset Harta Perbelanjaan Perundangan Kehilangan nyawa

41. Contoh bahaya fizikal ialah


8 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

Binaan bangunan yang diperbuat daripada kayu dan kertas. Kecuaian. Pecah amanah. Tidak bertolak ansur.

42. Risiko boleh berlaku dalam semua keadaan, terdapat pelbagai cara untuk
menanganinya. Bagi seorang pengilang yang mengeluarkan barangan, pengeluaran barangan tertentu akan mengakibatkan risiko tindakan mahkamah akibat daripada liabiliti produk, jadi beliau tidak mengeluarkan barangan tersebut. Kaedah yang digunakan di dalam kes ini ialah ______________________. A. B. C. D. Mengelak Risiko Mengawal Risiko Berkongsi Risiko Pindahan Risiko

43. Setiap ahli masyarakat bersama menyumbang ke dalam satu tabung


yang akan digunakan untuk membantu mana-mana ahli yang mengalami kerugian atau kemalangan. Kaedah menangani risiko ini dikenali sebagai ________________. A. B. C. D. Mengelak Risiko Mengawal Risiko Berkongsi Risiko Pindahan Risiko

44. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau individu. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali sebagai _________________. A. B. C. D. Mengelak Risiko Pindahan Risiko Berkongsi Risiko Mengawal Risiko

45. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali : A. Melicinkan proses permohonan. B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap. C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan. D. Menghadiri kursus. 46. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga : A. umur antara 15-60
9 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

B. umur antara 18-60 C. umur antara 17-60 D. umur antara 21-55

47. Berapakan prinsipal komposit yang dibenarkan kepada intermediari untuk memasarkan produk pada satu-satu masa? A. B. C. D. 1 2 3 4 48. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali : A. B. Melicinkan proses permohonan. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan. Menghadiri kursus.

C.
D.

49. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI :

I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan


industri insurans hayat.

II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana


diperlukan. III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang berkaitan dengan insurans hayat. IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah. A. B. C. D. i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv semua di atas

50. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta ( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset, terutamanya seperi yang berikut KECUALI : I. II. III. IV. V. Instrumen Islam Kerajaan Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti Aset tetap Kumpulan Wang Pemegang Saham Akaun wang tunai dan akaun pelaburan
10 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

i, ii, iii dan iv i,ii, iii dan v ii, iii, iv dan v semua di atas

51.
A. B. C. D.

Sehingga Disember 2006, berapakah jumlah pengendali takaful di Malaysia yang berdaftar Persatuan Takaful Malaysia ? 8 9 10 12

52.
I. II. III. IV.

Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ? Agen Takaful Peserta Takaful Pengendali Takaful Saluran Pengantara A. B. C. D. i, ii dan iii ii, iii dan iv i, iii dan iv i, ii dan iv

53.

Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. Ianya bertujuan untuk : Melindungi kepentingan awam Menyebar keadilan dan kesaksamaan Memupuk kemampuan Memainkan peranan pembangunan Mengekalkan kestabilan sistem kewangan Memastikan penyaluran sumber ekonomi yang cekap

I. II. III. IV. V. VI.

A. B. C. D.

i, ii, iii dan iv ii, iii ,iv dan v iii,iv, v dan vi i, iv, v dan vi

54.

Apakah perspektif Islam mengenai risiko? A. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada bahaya. B. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah sematamata tanpa melakukan sebarang usaha.
11

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

C. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu, berjaya atau tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s.w.t D. Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang mempunyai risiko yang tinggi. 55. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.a.w, baginda bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Jawab Arab Badwi berkenaan; Aku bertawakal kepada Allah kemudian Rasullullah s.a.w bersabda; Tambat unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah. Pengajaran daripada kisah berkenaan ialah . I.

II.
III.

IV.
A. B. C. D. 56.

Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s.w.t Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu perkara. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah s.w.t Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat sebarang usaha. I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja Semua jawapan di atas

Pemegang saham takaful akan menggunakan ________ untuk membiayai perbelanjaan pengendalian. A. B. C. D. Caj Wakalah Caj Pengurusan Caj Prestasi Caj Tuntutan

57. tidak A. B. C. D.

Akta Takaful mewajibkan penubuhan Jawatankuasa _______ untuk memberi panduan kepada pengendali takaful supaya terbabit dengan aktiviti yang ditegah oleh Syariah. Pemerhatian Syariah Kebajikan Pembangunan

58.

Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI : Gharar fahisy Gharar taisir Gharar yasir Gharar mutawassit
12

A. B. C. D.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

59

Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana :

I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang


lebih besar jumlahnya. II. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku III. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah premium yang diterima IV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan A. B. C. D. I,II adn III I,III, IV dan V II,III,IV dan V Semua di atas

60. Apakah yang anda faham dengan aqad/kontrak al-Wakalah?

A. Menugaskan orang lain melakukan kerjanya dalam mengendalikan


perkara yang diharuskan Syara atau mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu perkara kepada wakil. B. Memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga hartanya sendiri, secara jelas (terus-terang) atau secara dalil (yang tersirat). C. Suatu Kontrak antara dua orang yang berkongsi dalam modal dan untung. Sekiranya projek itu mengalami kerugian maka bebannya ditanggung oleh pemegang-pemegang saham mengikut nisbah saham masing-masing. D. Seseorang yang memberikan sejumlah harta (Pemodal) kepada seseorang untuk diusahakan (Pengusaha). Keuntungan akan dikongsi bersama di antara mereka setelah ditolak modal yang telah diberikan oleh Pemodal. Jika berlaku kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh Pemodal tersebut tanpa melibatkan wang Pengusaha.

61.

Konsep Takaful berasaskan kepada A. B. C. D. Mudhorabah Taawun dan Tabarru Muawadoh Wadiah

13 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

62.
I. II. III.

Menurut kajian, majoriti fuqaha meletakkan tiga syarat yang menjadikan sesuatu perkara sebagai gharar yang diamalkan :

IV.

Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat Gharar tersebut tidak mampu dielakkan Gharar tersebut adalah Gharar fahisy A. B. C. D. I,II dan III I,III dan IV II,III, dan IV Semua di atas

63. I. II. III. IV.

Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari :

Agen Bank Broker Adjuster A. B. C. D. I,II dan III I,II dan IV I,III, dan IV Semua di atas

64.
I. II. III. IV.

Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan : Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham Fi Agensi/wakalah Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful Lebihan kumpulan wang takaful A. B. C. D. I,II dan III I,III, IV dan V ii,iii,iv dan v Semua di atas

65.

Aqad/Kontrak yang digunakan di dalam aplikasi insurans konvensional ialah : A. Tabarru' B. Mu'awadoh C. Mudhorabah
14

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

D. Wakalah

66.

Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI : A. B. C. D. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful Penggubalan polisi dan perancangan strategik Tadbir urus syarikat Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna

67.

Berikut adalah konsep insurans KECUALI A. B. C. D. Perkongsian sama rata Ganti rugi Keuntungan tuntutan Percaya penuh mutlak

68.

Bahagian II dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan perniagaan takaful seperti :

i. Pembatasan dalam penggunaan perkataan Takaful


ii. Pembatasan ke atas pengusaha takaful iii. Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful iv. Pengagihan lebihan A. B. C. D. i, ii dan iii i, ii dan iv ii,iii, dan iv Semua di atas

69.

Berikut adalah tujuan Akta Insurans 1996 digubal : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Melindungi kepentingan awam Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan Memupuk kemampuan Membangunkan sosio ekonomi i, ii dan iii i, ii dan iv i,iii, dan iv Semua di atas

15 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

70.

Hukum jual beli adalah halal dalam Islam jika sempurna rukun-rukunnya dan syarat-syarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi : Wujud Harta tidak semesinya bernilai Milikan sah Mampu diserahkan i, ii dan iii i, ii dan iv i,iii, dan iv Semua di atas

I. II. III. IV.

A. B. C. D.

71.

Berikut adalah objektif penubuhan _______________ :

I. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal insan bagi industri kewangan Islam global. II. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global. III. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. IV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di bidang kewangan Islam. A. B. C. D. MTA MIB MII INCIEF

72.

Bahagian III ( Akta Takaful ) menyatakan :

I. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor sebagai Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful. II. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara. III. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang pengusaha takaful. IV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik. A. B. C. D. i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv semua di atas
16 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

73. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI :

I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri


insurans hayat. II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan. III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang berkaitan dengan insurans hayat. IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah. A. B. C. D. i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv semua di atas

74. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta
( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset, terutamanya seperi yang berikut KECUALI : I. II. III. IV. V. Instrumen Islam Kerajaan Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti Aset tetap Kumpulan Wang Pemegang Saham Akaun wang tunai dan akaun pelaburan

A. i, ii, iii dan iv B. ii, iii, iv dan v C. i,ii, iii dan v


D. semua di atas

75. Sehingga Disember 2006, berapakah jumlah pengendali takaful di Malaysia yang berdaftar Persatuan Takaful Malaysia ? A. B. C. D. 8 9 10 12

17 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

76. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ?
I. II. III. IV. Agen Takaful Peserta Takaful Pengendali Takaful Saluran Pengantara i, ii dan iii ii, iii dan iv i, iii dan iv i, ii dan iv

A. B. C. D.

77. Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. Ianya bertujuan untuk : I. II. III. IV. V. VI. Melindungi kepentingan awam Menyebar keadilan dan kesaksamaan Memupuk kemampuan Memainkan peranan pembangunan Mengekalkan kestabilan sistem kewangan Memastikan penyaluran sumber ekonomi yang cekap i, ii, iii dan iv ii, iii ,iv dan v iii,iv, v dan vi i, iv, v dan vi

A. B. C. D.

78. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara. A. B. C. D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Berkaitan Pelaburan Skim Takaful Anuiti Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

79. Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang
peserta. A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
18 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

C. Skim Takaful Anuiti D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

80. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan kesihatan ialah : I. II. III. IV. A. B. C. D. Penghospitalan Unit Rawatan Rapi Rawatan pesakit luar Lawatan pemeriksaan oleh doktor I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I,III dan IV sahaja Semua jawapan di atas

81. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkaraperkara berikut : I. II. III. IV. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan yang langgar aau menyalahi undang-undang. Kehamilan atau kelahiran. Pembedahan plastik atau kosmetik. A. B. C. D. I, II dan IV sahaja II, III danI V sahaja I, III dan IV sahaja Semua jawapan di atas

82. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai simpanan. A. B. C. D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Berkaitan Pelaburan Skim Takaful Anuiti Skim Takaful Pendidikan 83. Skim ini memberi perlindungan yang bercirikan tabungan biasa yang ditawarkan untuk melindungi diri atau ahli keluarga. A. B. C. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan )
19 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

D.

Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

84. Had umur untuk menyertai skim ini biasanya dinyatakan di dalam sijil ialah di antara 15 hari hingga 65 tahun. A. B. C. D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan Skim Takaful Anuiti Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

85. Sebahagian daripada caruman Peserta akan digunakan untuk membeli unit-unit pelaburan seperti unit saham atau sekuriti pendapatan tetap. A. B. C. D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan ) Skim Takaful Berkaitan Pelaburan

86. Skim ini merupakan satu alternatif dana pendidikan atau pelaburan untuk kegunaan masa depan bagi anak-anak remaja. Skim ini akan membentuk satu tabungan melalui Akaun Peserta untuk kegunaan masa depan. Skim ini boleh disertai untuk tempoh yang tetap iaitu 5,10,15 atau 20 tahun. A. B. C. D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan Skim Takaful Perubatan dan Kesihatan Skim Takaful Remaja Skim Takaful Berkaitan Pelaburan

87. Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau diucapkan, sama ada dimeterai atau tidak. Ejen tidak akan dikenakan tindakan sekiranya pengertian itu meragukan. Bentuk kuasa yang dimaksudkan di atas ialah kuasa _______________. A. B. C. D. Nyata Biasa Tersirat Terhad

88. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful, tetapi beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat pengendali takaful. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan tindakan ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful.
20 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

A. B. C. D.

25 26 28 66

89. Dibawah seksyen 28, ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut. I. II. III. IV. A. B. C. D. Denda tidak melebihi RM 20,000 Penjara selama 1 tahun Denda tidak melebihi RM 10,000 Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful. I dan II sahaja II sahaja II, III dan IV sahaja Semua jawapan di atas

90. Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian, kebiasaannya berdasarkan perjanjian tahunan. Segala risiko yang berada dalam skop perjanjian ini secara automatik diterima oleh syarikat takaful semula. Jenis takaful semula yang dimaksudkan ialah ____ A. B. C. D. Takaful semula bersyarat Takaful semula tuiti Takaful semula berkelayakan Takaful semula fakultatif

91.

Berikut yang manakah BUKAN syarat takaful semula dan insurans semula yang beroperasi di Malaysia : A. B. C. D. Asean Retakaful International (L) (ARIL) MNRB Holding Berhad Maybank Takaful Munich Re

92. Penyerahan tanggungjawab yang ada pada seseorang (muwakkil) kepada seseorang yang lain (wakil) dengan lafaz tertentu ialah

A. B. C. D.

Hibah Sighah Wakalah Tabarru

21 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

93. __________________ diwujudkan untuk membayar tuntutan. A. B. C. D. Akaun Pelaburan Peserta Akaun Risiko Peserta Akaun Simpanan Peserta Akaun Istimewa Peserta

94 _________merujuk kepada pinjaman tanpa tanpa faedah yang diberi untuk tujuan kebaikan sperti pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham kepada pengendali takaful dalam melancarkan operasi takaful. A. B. C. D. Tabarru Mudharib Bankatakaful Qardh Hassan

95. Pengendali takaful akan menerima bahagian pendapatan pelaburan yang telah dipersetujui sebagai _____________. A. B. C. D. 96. Fi Wakalah Fi Prestasi Fi Tuntutan Fi Keluarga

Hukum-hukum Syarak yang mengatur urusan manusia di dunia khususnya tentang pertukaran harta dan manfaat melalui peraturan akad dan tanggungjawab. A .Muamalat B .Takaful C. Syariah D. Wakalah

97. Indemniti boleh diberi dengan cara berikut: I. II. III. IV. Pembayaran tunai Penggantian Pembaikan Pembinaan semula A. I, II dan III sahaja B. I, III dan IV sahaja C.II, III dan IV sahaja D.Semua jawapan di atas
22 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

98. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ejen takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta? A. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta. B. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta. C. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam borang cadangan. D.Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta. 99. Pembayaran sumbangan bagi pelan takaful boleh dilakukan menerusi....... A. Tunai atau cek terus bayar kepada pengendali takaful B. Autodebit bank C.Potongan gaji dari majikan D.Semua jawapan di atas

100. Undang-undang
ialah

yang ..........

mengawal

selia

Insuran

Islam

di

Malaysia

A. Akta Insurans 1996 B. Ordinan Bank Negara Malaysia 1958 C.Akta Takaful 1984 D.Akta Insurans 1963

23 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

JAWAPAN

. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. B C A B A D A B B C D A B B C B D B B A A B A B D B A C A C D C 44. B 45. C 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B 51. B 52. A 53. A 54. C 55. D 56. A 57. B 58. B 59. A 60. A 61. B 62. A 63. C 64. D 65. B 66. C 67. C 68. D 69. A 70. C 71. D 72. A 73. A 74. C 87. A 88. A 89. A 90. B 91. C 92. C 93. B 94. D 95. B 96. A 97. D 98. C 99. D 100. C

33. D 34. C

75. B 76. A 77. A


24

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB

35. A 36. C 37. D 38. A 39. B 40. B 41. A 42. A 43. C

78. C 79. D 80. D 81. D 82. D 83. C 84. B 85. D 86. C

25 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN, TISB