เอกสารประกอบการประชุมเสวนาวิชาการ

“เวทีปฏิรูปการเรียนรููสูการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล”
ครั้งที1
่ 3 : การพัฒนาการเรียนรูใู นจังหวัดนำารูอง:ฝั นที่ต้ ังใจใหูเป็ นจริง
ตอนที่ 3”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
..................
กำาแพงเพชร
จากเวทีระดมความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดกำาแพงเพชร พบว่า ปั ญหาเร่งด่วนที่คนในจังหวัดเห็นร่วมกันคือ
สถิติแมูวย
ั ใสที่พงูุ สูงติดอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปี ซูอน , ยาเสพติด ,
์ ารเรียนตำา่ กวูาคูาเฉลี่ยของประเทศ
เด็กติดเกม และผลสัมฤทธิก
โจทย์ท้าทายจากปั ญหาเร่งด่วนของจังหวัดกำาแพงเพชร จึงนำาส่่
การออกแบบใน 3 โครงการ เพื่อแก้เด็กและเยาวชนของจังหวัด ได้แก่
1 การแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และ 3 การเรียนร้่มวยไทยให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและยาเสพ
ติด
ลดสถิติแมูวัยใส หลังติดโผจังหวัดอันดับ 1 ของไทย 3 ปี ซูอน
ผศ.ดร ปาจรีย์ ผลประเสริฐ อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร กล่าวว่า นั บตั้งแต่ปี 50-52

จ.กำาแพงเพชรเป็ นจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศที่มีแม่วัยรุ่นที่มีอายุตำ่า

กว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ คือร้อยละ 20.45 , 18.25 และ 20.40 แม้ว่าข้อม่ล
ปั จจุบันในปี 2555 จะมีจำานวนแม่วัยรุ่นลดลง คือ ร้อยละ 20.2 จึงไม่

ติดโผจังหวัดแม่วัยใสอันดับ 1 แล้วก็ตาม แต่ยังถือว่าเป็ นจำานวนที่มาก

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอย่่ ร้อยละ 13.55 และยังส่งกว่าค่า
มาตรฐานที่ WHO ระบุว่า ไม่ควรเกินร้อยละ 10

นอกจากนี้ ข้อม่ลของสาธารณสุขจังหวัดกำาแพงเพชรยังพบว่า มี 3

อำาเภอในจ.กำาแพงเพชร ที่มีจำานวนแม่วัยรุ่นมากที่สุด คือ อ.ไทรงาม
ลานกระบือ และพรานกระต่าย จึงได้จับมือระหว่างสถาบันราชภัฎ
สาธารณสุข และทูองถิ่น โดยลงพื้ นที่ศึกษาบริบทและข้อม่ลของทั้ง 3
อำาเภอเพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงในการแก้ปัญหาอย่างถ่กจุด พร้อมกับ
วางแผนชุดกิจกรรมในการป้ องกันกลุ่มเสี่ยงให้มีตัวเลขที่ลดลง

One Child OK :1 นักเรียน 1 ความรูู สูก
ู ารยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา
จ.กำา แพงเพชร นั บเป็ นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาตกตำ่า

เช่ น เดี ย วกั บ จั ง หวั ด อื่ นๆในประเทศ โดยมี ผ ลการสอบ 0-Net ของ
โรงเรียนในเขตพื้ นที่การศึกษากำาแพงเพชรเขต 1 และ 2 เฉลี่ย 35.87%

โดยพบว่า วิชาภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยใน
ลำาดับตำ่า

ประจักษ์ ศรสาลี ศึกษานิ เทศและผููอำานวยการกลูุมศึกษานิ เทศก์

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำาแพงเพชร เขต 1

กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็ นในจังหวัด

ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี จึงได้ทำาโครงการพัฒนา

กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรููสูคณ
ุ ภาพสากล โดยใช้
กลยุทธ 1 นั กเรียน 1 ความร้่ หรือ one child OK (one knowlage)

โดยส่งเสริมให้โรงเรียนสำารวจความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น เพื่อ
จัดการศึกษาให้ตรงกับท้องถิ่น จากนั้ นจึงรวบรวมสื่อที่หลากหลายใน
ท้องถิ่นและเว็บไซด์ในการจัดการเรียนร้่ของโรงเรียนและพัฒนาเป็ น

หลักส่ตร โดยสนั บสนุ นให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานทั้งในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน โดยสร้างเป็ นเอกสารความร้่ เช่น big book ซึ่งความร้่
เหล่านี้ นั กเรียนต้องนำาเสนอได้ท้ ังภาษาไทยและอังกฤษ ดังนั้ นในแต่ละ
ปี จะมีนักเรียน 100 คน ที่มีความร้่ 100 ชิ้น โครงการนี้ จะดำาเนิ นการ

ใน 30 โรงเรียน เพื่อนำาเสนอให้กับ 400 โรงเรียน เพื่อเป็ นตัวอย่างการ
พัฒนาการเรียนร้่ให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

เปิ ดพื้ นที่สรูางสรรค์ ผูานจุดแข็งศิลปะสรูางชื่อ “แมูไมูมวยไทย”
จากปั ญหาเด็กติดเกม และยาเสพติด ของเด็กในจังหวัด
กำาแพงเพชร จึงเกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสูวนจังหวัด
กำาแพงเพชร สถานศึกษา และคูายมวย เพื่อพัฒนา “พื้ นที่สรูางสรรค์”
ให้เด็กได้แสดงออก โดยอาศัยจุดแข็งของจ.กำาแพงเพชร ที่มีค่ายมวย

อย่เ่ ป็ นจำานวนมาก เพราะเป็ นที่สร้างชื่อเสียงให้กับอดีตนั กมวยแชมป์
โลกมาแล้ว
ส.อ. ณรงค์ อยูป
ู าน รองนายกอบจ.กำาแพงเพชร กล่าวว่า
อบจ.กำาแพงเพชร เป็ นผ้่ด่แลโครงการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย เพื่อ
ส่งเสริมศิลปะและแก้ปัญหายาเสพติด โดยประสานงานกับเขตพื้ นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งค่ายมวยในจ.กำาแพงเพชร
20-30 ค่าย เพื่อฝึ กสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย และยังเป็ นการเพิ่มทักษะ
มวยไทยให้กับเด็ก โดยมีฐานข้อม่ลจากสถานศึกษาเชิญชวนโรงเรียนที่มี
เด็กที่สนใจเข้าร่วม นอกจากการพัฒนาทักษะแล้ว ก็จะมีรายได้เสริมจาก
การแสดงมวย รวมถึงการพัฒนาไปส่่อาชีพ
ครูอำาไพ สุขกระจูาง ผูฝ
ู ึ กสอนมวย ค่ายเกียรติฉัตรชัย ต.วังทอง

อ.เมือง จ.กำาแพงเพชร เล่าว่า เด็กที่มาฝึ กในค่ายมวยส่วนใหญ่เป็ นเด็ก
ที่มาจากครอบครัวยากจน ไม่มีรายได้ รวมถึงเด็กติดเกม จึงชักชวนให้
มาเล่นกีฬาเพื่อออกกำาลังกาย และยังสามารถสร้างรายได้อีกด้วย

เคล็ดไมูลับคณะทำางาน มองปั ญหาภาพรวมรูวมกัน สููการแกูปัญหา
เดียวกัน
ประธาน ดวงพัตรา รองผูวู ูาราชการจังหวัดกำาแพงเพชร กลูาววูา

“จากการระดมความเห็นคร่สอนดีในจังหวัดกำาแพงเพชร ทั้ง 212 คน

์ ารเรียนตำ่า
ทำาให้พบปั ญหาสำาคัญคือ เด็กในจ.กำาแพงเพชรมีผลสัมฤทธิก

ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนร้่ให้ผ้่เรียน รวม

ถึงปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากยาเสพติดและแม่วัยใส จึงนำาส่่การหา

แนวทางแก้ไขปั ญหาทั้ง 3 ด้านคือ 1. การยกระดับการศึกษา 2.เปิ ด

พื้ นที่สร้างสรรค์ ผ่านศิลปะมวยไทยให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและ
เด็กติดเกม และ 3. การแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวต
ิ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัด และบ่รณาการการทำางานร่วม
กันทั้งจังหวัด

“ท่านผ้่ว่าราชการจังหวัดกำาแพงเพชรได้ให้ความสำาคัญกับโครงการ

นี้ เป็ นอย่างมาก เพราะคนคือทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดที่ต้องเริม
่ พัฒนา

ตั้งแต่ยงั เด็ก จึงได้ต้ งั คณะทำางานแต่ละโครงการ รวมถึงคณะกรรมการ

กลางระดับจังหวัดเพื่อด่ภาพรวมและรายงานให้ท่านทราบเป็ นระยะ เพื่อ
ให้บรรลุผลดังคำาขวัญในการทำางานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดที่ว่า
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนร้้และคุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องทำางานร่วมกัน
โดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในพื้ นที่”

ศุภชัย ศรีงาม ผููชวู ยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครู

สอนดีและลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา จ.กำาแพงเพชร กลูาววูา สิ่ง

แรกที่เราได้เห็นคือ ภาพความร่วมมือของการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่เกิดจากภาคีเครือข่ายของเรา เพราะจากเดิมต่างคนต่างทำางาน แต่วันนี้
เราเห็นภาพความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ถ่กทอดทิ้ง หรือเด็กกลุ่ม

เป้ าหมายที่เป็ นโจทย์ให้เราต้องเร่งแก้ไขปั ญหา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ น

เพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กในจังหวัดกำาแพงเพชร จะ

ทำางานเฉพาะเขตพื้ นที่การศึกษาเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ จึงเป็ นมิติของ

การร่วมมือกันทั้งภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ปกครอง

ส.อ. ณรงค์ อยููปาน รองนายกอบจ.กำาแพงเพชร กล่าวว่า ในเรื่อง

ของความยัง่ ยืนนั้ น เรามีนโยบายและข้อบัญญัติของอบจ.เพื่อสนั บสนุ น

งบประมาณประจำาปี 56 ไว้รองรับ เช่นโครงการยกระดับการเรียนร้่ หรือ
คร่สอนดี ด้วยการสนั บสนุ นการทำางานของคร่สอนดีและขยายผลให้เกิด
คร่ดีเพิ่มขึ้นในจังหวัด เช่น การสนั บสนุ นสื่อการสอน การส่งเสริมให้คร่

ที่ได้รบ
ั รางวัลคร่สอนดีเป็ นคร่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคร่เพิ่มขึ้น โดยเชิญคร่
สอนดีท้ งั หมดมาอบรมให้ความร้่เพิ่มเติมเพื่อขยายผลกับคร่ในแต่ละ
กล่ม
ุ โรงเรียนที่คร่น้ ั นสังกัดอย่่

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful