SOALAN: (5 markah), Nyatakan 5 (lima) tugas dan fungsi Suruhanjaya Tenaga.

Suruhanjaya hendaklah menjalankan fungsi dan tugas seperti berikut:Seksyen 4 (a) – mengeluarkan lesen. Seksyen 4 (b) – pengawalseliaan berkenaan perkhidamatan mengadakan elektrik. Seksyen 4 (c) – menggalakkan persaingan dalam penjanaan dan pembekalan elektrik. Seksyen 4 (d) – memajukan kepentingan pengguna-pengguna elektrik. Seksyen 4 (e) – memastikan tuntutan untuk elektrik dipenuhi.

pengurusan atau pemegang lesen sesuatu pepasangan. Anda telah dilantik oleh majikan anda menjadi seorang penyelia yang mempunyai Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik yang ditugaskan di sebuah kilang baru bersepadu dan mempunyai system pepasangan elektrik seperti yang berikut: Janakuasa tunggusedia elektrik 1 x 850kVA Perkakas suis lengkap dengan perkakas perlindungan dengan kemasukan bekalan tahap 1000A * Motor-motor elektrik sehingga 415V Menyedari akan keperluan yang diperuntukkan di dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994. i. Penjaga Jentera Elektrik Seksyen 23 (1) – mengawal pengendalian apa-apa loji atau kelengkapan elektrik. Terangkan mengikut Akta 447 dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994. * * . mengikut mana-mana yang berkenaan.SOALAN a. Peraturan 13(1) & (2) – Pendawai hendaklah melakukan ujian pepasangan. Peraturan 63(8) – Pihak pengurusan hendaklah menyediakan senarai tugas bagi mengenalpasti kerja atau kendalian setiap orang kompeten dan bahagian pepasangan yang akan berada di bawah tanggungjawab orang kompeten. nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak pengurusan terhadap diri anda. dan senarai tugas itu hendaklah diakuterima oleh orang kompeten itu dan hendaklah dikemukakan apabila diminta oleh seorang pegawai diberi kuasa. ii. dan hendaklah mengesahkan perakuan ujian bagi pepasangan. b. Pendawai Elektrik Peraturan 12(1) & (2) – Pendawai hendaklah memperakukan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan. hendaklah menyebabkan untuk didaftarkan dalam masa 7 hari dari pengambilan kerja atau perlantikan mana-mana orang yang memegang Perakuan Kekompetenan hendaklah memberitahu Pengarah secara bertulis nama dan kelayakan orang itu. apakah tugas dan peranan seorang. JAWAPAN (b): Peraturan 63(7) – Pemunya.

Tanpa kebenaran merosakkan atau mencacatkan lampu awam. (15 markah) i. iii. iv.000/-. Meniggalkan dengan gopoh atau cuai yang menyebabkan kecederaan atau kerosakan pada harta benda. iii. dalam hal kesalahan yang berterusan. terangkan kesalahan dan penaltinya mengikut bahagian yang dinyatakan. . Membuat pendawaian baru dan sambungan tanpa kebenaran bertulis dari Pihak Berkuasa Bekalan. iv.atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 37(2) – denda tidak melebihi RM50.SOALAN – Dalam bahagian kesalahan dan penalty yang ada faham. ii. Seksyen 37(15) – denda tidak melebihi RM5.000/. Merosakkan meter untuk merekodkan keluaran kuasa. JAWAPAN: i. Seksyen 37(14) – denda tidak melebihi RM5. denda tidak melebihi RM500 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Seksyen 37(9) – denda tidak melebihi RM5. Membuat pendawaian baru dan sambungan tanpa kebenaran bertulis dari Pihak Berkuasa Bekalan.atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Tanpa kebenaran merosakkan atau mencacatkan lampu awam.atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.000/. Merosakkan meter untuk merekodkan keluaran kuasa. ii. Meninggalkan dengan gopoh atau cuai yang menyebabkan kecederaan atau kerosakan pada harta benda.000/.

En. Yaakub sehingga bekalan elektrik di bengkelnya dapat diubah dari satu fasa kepada tiga fasa. selamat dan tidak membazir. Penyeliaan dan penyiapan pepasangan. Yaakub agar pemilihan tidak mendatangkan apa-apa bahaya. Yaakub berhasrat untuk membesarkan bengkelnya dan mengubah bekalan elektrik dari satu fasa ke tiga fasa.(a) premis-premis berkenaan (b) hari bekalan dikehendaki (c) kuasa maksima (d) tempoh minimum 2) Seksyen 27(1) – membayar dahulu apa-apa perbelanjaan untuk talian bekalan. (10 markah) (b) Sebelum menentukan jenis pendawaian tiga fasa yang hendak dibuat. 5) Peraturan 12(2) – Pendawai Elektrik dibawah penyeliaan pendawai sekatan fasa tiga dan apabila siap pendawai itu hendaklah memperakukan penyeliaan dan penyiapan. satu perancangan perlu dibuat oleh En. 6) Peraturan 14(2) – Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan pengujian dikemukakan oleh pemunya atau pengurus pepasangan kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. loji atau kelengkapan elektrik. Memandangkan perniagaannya semakin maju. 4) Peraturan 11(1) – mendapatkan kelulusan bertulis dahulu daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. (a) JAWAPAN – Bekalan elektrik dapat diubah dari satu fasa kepada tiga fasa. tindakan yang harus diambil oleh En. 1) Seksyen 24(2) – memberi notis kepada pemegang lesen menyatakan. 3) Seksyen 28(1) – membayar cagaran (deposit) Kelulusan bagi memulakan pendawaian. . Huraikan mengikut Akta 447 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta pindaan-pindaan di bawahnya. Yaakub telah membuka sebuah bengkel membaiki kereta selama 5 tahun.SOALAN: (15 markah) (a) En. Yaakub untuk menentukan keadaan yang cekap. Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian. Sebutkan 5 (lima) perancangan yang pelu diambil perhatian oleh En.

satu perancangan perlu dibuat oleh En. Permohonan secara bertulis dalam masa 20 hari dari tarikh keputusan Suruhanjaya diterima.b. yang terkilan dengan keputusan Suruhanjaya. Mengira permintaan beban maksimum. Yaakub agar pemilihan tidak mendatangkan apa-apa bahaya. Suruhanjya hendaklah dengan serta-merta menggantung Perakuan itu. i. Peraturan 59(9) – Seseorang. Peraturan 59(7) – Orang yang perakuannya telah digantung. Sebutkan 5 (lima) perancangan yang pelu diambil perhatian oleh En. Merangka susun atur kelengkapan. Mengenalpasti bekalan masuk 3 fasa. Menentukan jenis pendawaian. Peraturan 59(5) – Pemegang Perakuan Kekompetenan yang telah melakukan suatu kesalahan. perakuan atau representasi palsu atau fraud. melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada Pengerusi Suruhanjaya dan dua orang lain yang dilantik oleh Pengerusi untuk menyiasat kesalahan atau salah laku yang dikatakan. Yaakub untuk menentukan keadaan yang cekap. . Sebelum menentukan jenis pendawaian tiga fasa yang hendak dibuat. selamat dan tidak membazir. hendaklah diberi peluang untuk membela diri di hadapan Jawatankuasa yang dilantik. Nyatakan secara ringkas prosedur bagi menggantung atau membatalkan perakuan kekompetenan tersebut. (5 Markah) JAWAPAN SOALAN (i). dalam masa 14 hari daripada selessainya penyiasatan. hendaklah mengandungi alas an kekilanan itu. Peraturan 59(8) – Jawatankuasa tersebut. boleh memohon menteri bagi pertimbangan semula. Suruhanjaya boleh menggantung atau membatalkan perakuan kekompetenan jika pemegang perakuan ini telah memperolehinya dengan membuat atau menyebabkan dibuat suatu pengisytiharan. Peraturan 59(6) – Suruhanjaya seberapa cepat. SOALAN: (15 Markah). (b) JAWAPAN: 1) 2) 3) 4) 5) Mengenalpasti kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan. mengemukakan dapatan dan syor-syornya kepada Suruhanjaya untuk membuat keputusan. sama ada secara bertulis dan selainnya. Peraturan 59(10) – Keputusan Menteri adalah muktamad.

Pendawaian semula tersebut perlu diubahsuaikan daripada pendawaian sedia ada kepada pendawaian tiga fasa baru kerana beban sudah bertambah. 3) Ujian pepasangan. . anda dikehendaki menerangkan apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Kontraktor Elektrik berkenaan sebelum dan selepas pendawaian siap dijalankan (10 markah) JAWAPAN SOALAN (ii):1) Kelulusan bagi memulakan pendawaian. Bhd. Peraturan 13(2) Apabila siap pepasangan atau tambahan kepada pepasangan yang sedia ada. Peraturan 14(2) – Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan pengujian dikemukakan oleh pemunya atau pengurus pepasangan kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. 2) Penyeliaan dan penyiapan pepasangan. Telah dilantik untuk melaksanakan kerjakerja pendawaian semula sebuah Kilang Mee.ii. Peraturan 11(1) – mendapatkan kelulusan bertulis dahulu daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. 4) Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian. Peraturan 12(2) – Pendawai Elektrik dibawah penyeliaan pendawai sekatan fasa tiga dan apabila siap pendawai itu hendaklah memperakukan penyeliaan dan penyiapan. Mengikut kehendak di bawah Peraturan-peraturan Elektrik 1994. Anggaran arus maksima yang diperlukan adalah bersesuaian menggunakan bekalan tiga fasa dari Pemegang Lesen. pepasangan hendaklah diuji oleh Pendawai dengan Sekatan Fasa tiga dan hendaklah memperakukan Perakuan Ujian bagi pepasangan itu. Syarikat Elektrikal Yakin Kaya Sdn.

Murad telah membuka sebuah kedai perabut selama 3 tahun. Pendawaian yang dibuat juga boleh beroperasi dengan cekap dan selamat untuk digunakan. satu perancangan perlu dibuat oleh En. Murad bagi mengenalpasti kerja-kerja yang hendak dilakukan adalah kemas dan teratur serta penggunaan kelengkapan yang tidak membazir.(a) premis-premis berkenaan (b) hari bekalan dikehendaki (c) kuasa maksima (d) tempoh minimum 2) Seksyen 27(1) – membayar dahulu apa-apa perbelanjaan untuk talian bekalan. (5 markah) ii. 1) Seksyen 24(2) – memberi notis kepada pemegang lesen menyatakan. 3) Seksyen 28(1) – membayar cagaran (deposit). JAWAPAN (i) – Bekalan elektrik dapat diubah dari satu fasa kepada tiga fasa. Sebutkan 5 (lima) perancangan yang perlu dibuat bagi memenuhi kehendak-kehendak ini.SOALAN: (15 Markah) i. Murad sehingga bekalan elektrik di kedainya dapat diubah dari satu fasa kepada tiga fasa. 6) Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian. . Memandangkan perniagaannya semakin maju. Peraturan 14(2) – Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan pengujian dikemukakan oleh pemunya atau pengurus pepasangan kepada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. Huraikan mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturanperaturan Elektrik 1994 serta pindaan-pindaan di bawahnya. 4) Kelulusan bagi memulakan pendawaian. Peraturan 12(2) – Pendawaian elektrik dibawah penyeliaan pendawai sekatan fasa tiga dan apabila siap pendawai itu hendaklah memperakukan penyeliaan dan penyiapan. En. 5) Penyeliaan dan penyiapan pepasangan. (10 markah) Sebelum menentukan jenis pendawaian tiga fasa yang hendak dibuat. Murad berhasrat untuk membesarkan kedai perabutnya dan mengubah bekalan elektrik dari satu fasa ke tiga fasa. loji atau kelengkapan elektrik. Peraturan 11(1) – mendapatkan kelulusan bertulis dahulu daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. En. tindakan yang harus diambil oleh En.

SOALAN: (15 markah) Syarikat Cerah Yakin Sdn. manakala Perakuan Ujian menggunakan Borang H yang telah ditetapkan dalam Jadual Pertama. 4) Perakuan penyeliaan dan penyiapan dan perakuan ujian. . JAWAPAN – Bekalan elektrik dapat diubah dari satu fasa kepada tiga fasa. Mengikut kehendak Peraturan-Peraturan Elektrik 1994. Anggaran arus maksima yang diperlukan adalah bersesuaian menggunakan bekalan tiga fasa dari Pemegang Lesen. Borang H itu. 1) Kelulusan bagi memulakan pendawaian. Peraturan 11(1) PPE 1994– Kontraktor hendaklah mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Pemegang Lesen atau pihak berkuasa bekalan sebelum kerja-kerja pendawaian semula boleh dilakukan terhadap premis terserbut. . Pendawaian semula tersebut perlu diubahsuai daripada pendawaian sedia ada kepada pendawaian tiga fasa kerana beban sudah bertambah. Peraturan 14(1) PPE 1994 – Perakuan penyeliaan dan penyiapan menggunakan Borang G. Borang G yang ditanda tangani Pendawai Tiga Fasa yang bekerja sepenuh masa dengan Kontraktor tersebut. 5) Peraturan 11(1) PPE 1994 – Menggunakan borang-borang Pengakuan tersebut kepada Pemegang Lesen untuk tindakan seterusnya bagi tujuan membekalkan bekalan elektrik ke premis tersebut. Penguji hendaklah mengesahkan Perakuan ujian. anda dikehendaki menerangkan apakah yang perlu dilakukan oleh Kontraktor Elektrik berkenaan sebelum dan selepas pendawaian siap dijalankan. 2) Penyeliaan dan penyiapan pepasangan. 3) Peraturan 13(1) PPE 1994– Apabila siap pendawaian ini hendaklah diuji oleh Pendawai tiga fasa yang memiliki Endorsan Pengujian yang bekerja sepenuh masa dengan Kontraktor tersebut. Peraturan 12(1) PPE 1994 – Memperakukan perakuan Penyeliaan dan Penyiapan. Bhd telah dilantik untuk melaksanakan kerja-kerja pendawaian semula sebuah kilang mee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful